Шағын бизнес субъектілеріне салық салу режимі

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

І. Қазақстан экономикасында шағын бизнестің орны
1.1.Қазақстан экономикасын қалыптастырудағы шағын бизнестің рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2.Шағын бизнес ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3. Қазақстан Республикасындағы шағын бизнес жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ІІ. Шағын бизнес субъектілеріне салық салу режимі
2.1. Арнаулы салық режимін қолдану талаптары ... ... ... ... .
2.2. Бір жолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимі ... ... .
2.3. Патент негізіндегі арнаулы салық режимі ... ... ... ... ... ...

ІІІ. Шағын бизнеске салық салуды дамыту проблемалары
3.1. Шағын бизнесті дамытудың қажеттілігі мен мемлекеттік қолдаудың негізгі нысандары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Кіріспе


Шағын бизнес базар қатынастарын ұдайы іске қосып отыратын ортаның нақ өзі. Экономиканың өтпелі кезеңіндегі шағын бизнес, ең алдымен, базардың тауармен молығуына және жаңа жұмыс орындарының құрылуына мүмкіндік берді. Жалпы алғанда, бизнес экономикада нақты белсенді, бәсекелес ортаны ғана қалыптастырып қоймады, сонымен қатар, мемлекеттің экономикалық дамыуында оның тұрақтығылының индикаторы есепті орта тапты жасақтайды. Шағын бизнестің әлеуметтік міндетіне: халықты жұмыспен қамту, тұрмыс деңгейін қамтамасыз ету, адамның өмірге нық сеніммен қарау мүмкіндігін арттыру жатады.
Шағын кәсіпорындар экономиканы қайта құру қарқының жеделтездетіп, шығының тез өтелуін қамтамасыз етуге, тұтынушы сұранымының өзгеруін жедел байқап, бәсекелестіктің өрісін кеңейте түсуге, салалық және аумақтық монополизмге төтеп беруге көмектеседі.
Бизнеске қатысына қарай, шағын деген анықтама жұмысшылардың саны, жалпы табыс, сондай-ақ, жылдық айналым ұғымында түсіндірілуі мүмкін. Фирмаларды көлемі бойынша топтастыру кезінде негізінен бірінші белгі ескеріледі:шағын бизнеске жұмысшы саны 100 адамға дейін, ал Қазақстанда 50 адамға дейін болатын кәсіпорындарды жатқызу қабылданған.
Қазақстанда бүгінгі күні шағын және орта бизнес бастан кешіріп отырған қиыншылықтарға қарамастан, экономиканың серпінді дамып келе жатқан бөлігі болып отыр. Ең бастысы: шағын бизнес саны өсіп келеді. Өсім соншалықты жоғары да емес, небәрі пайыздың бөлшегі ғана. Дегенмен, өсім бар. Оның жалпы ішкі өнімде де өзіндік үлесі бар. Ол 7 пайызды құрайды.
Шағын бизнестің басты ерекшелігі- кірістерге қатысуымен және жұмыспен қамтылғандықты сақтап қалуға ынталы болуымен шартталған, жұмыстың ең жоғарғы нәтижелігіне деген жалпы біріккен құштарлық коллективтік түрде еңбек етуге жәнебригада болып жұмыс істеуге деген ұмтылыс. Ірі фирмаларда құрушылар ( негізін қалаушылар ) кәсіп орынды басқару үшін маман мененжерлерді тартуға мәжбүр, бірақ бұл көбінесе екі жақ мүдделерінің тоғыспауына әкеледі, ал ол өз кезеңінде жалпы басқару тиімділігіне әсер етеді. Шағын және орта кәсіп орындарда мундай қарсылықтардан құтылып кетуге болады, себебі негізін қалаушы мен мененжер-бұл ереже бойынша бір адам. Қазіргі уақытта әлемнің көптеген елдерінде шағын бизнес қайтадан өз мәнімен маңыздылығына ие болады. Көптеген елдердің үкіметтері шағын бизнесті жаңа ойлардың, жаңа жұмыс орындарының табыстар мен өркенеттіліктің көзі ретінде қарастырып, дамуына жағдай жасау шаруаларын қабылдауда.
Шағын бизнес шағын және орташа қалалардың жұмыс істеу негізі болып, ол жердің түрғындарына тұратын жерлерінің қасынан жұмыс табуға жол ашады. Оның үстіне, шағын бизнес тек қана экономиканы жандандырушы фактор болып қана қоймай ,сондай-ақ оның экономикалық дақдарыстан шығуының алғашқы кезеңі ретін де қарастырылады. Шағын фирмалады көбірек құру -–жұмыссыздық проблемасын жеңілдетуі, сауыққан бәсекелі орта құруы, қаржы нарғын жандандыруы, ірі бизнестің дамуына бастама беруі және бүгінгі барларының ауқымын кейтүі мүмкін.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Заңдық – нормативтік актілер және статистикалық материалдар
1. N 154 Қазақстан Республикасының 1992 жыл 4 -шілдедегі 3 – ХП жеке бизнесті қорғау туралы заңы 1-2 Б.
2. Қазақстан Республикасының 1997 ж. 5- науырыздығы " Қазақстан Республикасында бағалы қағазлдармен байланысты мәмілелерді тіркеу " туралы заңы.
3. Қазақстан Республикасының 1995 ж. 5- науырыздығы " Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңы.
4. Қазақстан Республикасының меншік туралы заңы (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Х сессияда еңгізген өзгертулер мен қосымшаларды есепке ала отырып ) ІІ жекелендіру: Ұлттық бағдарлама және заңды құжаттар. І – том- Алматы : " Караван " АҚ, 1993- 24-35 Б.
5. Қазақстан Республикасының ӘМ –ің 1996 жылғы 27- қарашадағы
" Қазақстан Республикасы Әділет Министірлігінің органдарымен заңды тұлғаларды тіркеу тәртібі туралы " ережесі.
6.1996 ж. 19- қарашада ҚР МК бекіткен " Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу үшін алынатын алымдарды төлеу тәртібі туралы " ереже.
7.1994-1996 жж арналған ҚР-ның 1997 ж. ҚР –дағы бизнесті қолдау және дамытудың мемлекеттік бағдарламасы – ҚР Президентінің 1994 ж. 10- маусымдағы N 1227 қаулысымен бекітілді.
8.ҚР шаруашылықпен айналысудың жаңа түрлерін дамыту. Қазақ ақпарат орталығы. ҚР Мемстаткомитеті 1997 – 145 Б.
9.1996 ж. қантар-желтоқсан Қазқастанның әлеуметтік экономикалық жағдайы. ҚР мемстаткомитеті 1997 ж- 145 Б.
10. ҚР Президентінің 1997 ж. 13 наурыздағы " Шағын бизнесті мемлекеттік қолдау мен белсендіруді күшейту бойынша шаралар туралы " Жарлығы 1997 ж. // 13 –наурыздағы " Казахстанская правда " 2. Б.
11. ҚР Президенттінің 1995 ж. 5- қазаңдағы " Өндірістік кооператив туралы " Жарлығы.

Монографиялармен публикациялар
1. Ашимбаев Т.А. Экономика Казахстана на пути к рынку: тенденции и размышления – Алматы, 1994г.
2. Бабакулов К.Б. Государственное регулирование региональной экономики Казахстана.Диссертация на соискание ученной степени к.э.н.- Алматы,1993.
3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом ? – М.Финансы и статистика- 1996.
4. Бектемисова С.Ю. Формирование частного предпринимательства в условиях перехода к рынку. Диссертация на соискание ученой степени к.э.н.- Алматы-1995

5.Как профессионально составить бизнес-план : Рекомендации для биөнес менов- Алматы:Қаржы-қаражат, 1994.
6. Клинкин С.И. Правовые формы предпринимательства в Республике Казахстан – Алматы.
7. Комаров С.,Нурумов А. Большие проблемы малого бизнеса (О проблемах развития предпринимательства в Казахстане) // Казахстанская Правда - 1991- 21 июня.
8. Кошенов А.К. Казахстан на пути крынку – Алматы:Ғылым, 1991.
9. Карагусова Г. Налоги: сущность и практика пользования-Алматы, Қаржы-қаражат,2000 ж. № 24, 27 б.
10. Салық-бюджеттің қайнар көзі.Заң газеті,1999 ж.,3 желтоқсан
11. Салық және бюджет саясаты. Қазақстан ХХІ ғасырға жол, 2002 ж. № 2.
12. Мусинов С.М.Налоги с населения РК. Алматы,Қаржы-қаражат,2000 ж.
        
        Мазмұны
Кіріспе …………………………………………………………………
І. Қазақстан экономикасында шағын бизнестің орны
1.1.Қазақстан экономикасын қалыптастырудағы ... ... ... ... ... ... ... шағын бизнес жағдайын талдау
…………………………………………………………………...
ІІ. Шағын бизнес субъектілеріне салық салу режимі
2.1. Арнаулы салық режимін қолдану талаптары ... Бір ... ... ... ... ... ... ………
2.3. Патент негізіндегі арнаулы салық режимі …………………..
ІІІ. Шағын бизнеске салық салуды дамыту проблемалары
3.1. Шағын бизнесті ... ... мен ... ... ... ... әдебиеттер тізімі …………………………………………………
Кіріспе
Шағын бизнес базар қатынастарын ұдайы іске қосып отыратын ортаның ... ... ... кезеңіндегі шағын бизнес, ең ... ... ... және жаңа жұмыс орындарының құрылуына мүмкіндік ... ... ... экономикада нақты белсенді, бәсекелес ... ... ... сонымен қатар, мемлекеттің экономикалық дамыуында
оның тұрақтығылының индикаторы есепті орта тапты ... ... ... ... ... жұмыспен қамту, тұрмыс деңгейін
қамтамасыз ету, ... ... нық ... қарау мүмкіндігін арттыру
жатады.
Шағын кәсіпорындар экономиканы қайта құру ... ... тез ... ... етуге, тұтынушы сұранымының өзгеруін жедел
байқап, бәсекелестіктің ... ... ... ... және ... ... ... көмектеседі.
Бизнеске қатысына қарай, (шағын( деген анықтама жұмысшылардың саны,
жалпы табыс, сондай-ақ, ... ... ... ... ... көлемі бойынша топтастыру кезінде негізінен бірінші ... ... ... саны 100 ... ... ал Қазақстанда 50
адамға дейін болатын кәсіпорындарды жатқызу қабылданған.
Қазақстанда бүгінгі күні шағын және орта бизнес ... ... ... ... экономиканың серпінді дамып келе жатқан бөлігі
болып отыр. Ең бастысы: шағын бизнес саны өсіп ... Өсім ... да ... ... ... ... ғана. Дегенмен, өсім бар. Оның
жалпы ішкі өнімде де өзіндік ... бар. Ол 7 ... ... бизнестің басты ерекшелігі- кірістерге қатысуымен және
жұмыспен қамтылғандықты сақтап қалуға ынталы болуымен шартталған, ... ... ... ... ... ... құштарлық коллективтік түрде
еңбек етуге жәнебригада болып жұмыс істеуге деген ұмтылыс. Ірі фирмаларда
құрушылар ( ... ... ) ... ... ... үшін ... ... мәжбүр, бірақ бұл көбінесе екі жақ ... ... ал ол өз ... ... ... ... ... Шағын және орта кәсіп орындарда мундай қарсылықтардан ... ... ... ... қалаушы мен мененжер-бұл ереже бойынша бір ... ... ... ... ... ... бизнес қайтадан өз мәнімен
маңыздылығына ие болады. Көптеген елдердің үкіметтері шағын бизнесті жаңа
ойлардың, жаңа ... ... ... мен ... көзі ... ... ... жасау шаруаларын қабылдауда.
Шағын бизнес шағын және орташа қалалардың жұмыс істеу ... ол ... ... ... ... ... жұмыс табуға жол
ашады. Оның үстіне, шағын бизнес тек қана ... ... ... қана қоймай ,сондай-ақ оның экономикалық дақдарыстан шығуының алғашқы
кезеңі ретін де қарастырылады. ... ... ... құру ... ... сауыққан бәсекелі орта ... ... ... ірі бизнестің дамуына бастама беруі және ... ... ... ... ... экономикасын қалыптастырудағы шағын
бизнестің рөлі
Шағын бизнес базар қатынастарын ... іске ... ... ... ... Экономиканың өтпелі кезеңіндегі шағын бизнес, ең алдымен, базардың
тауармен молығуына және жаңа жұмыс орындарының құрылуына ... ... ... бизнес экономикада нақты белсенгі, бәсекелес ортаны ғана
қалыптастырып қоймады, сонымен қатар, мемлекеттің экономикалық ... ... ... ... орта ... ... Шағын
бизнестің әлеуметтік міндетіне: халықты жұмыспен қамту, ... ... ету, ... өмірге нық сеніммен қарау мүмкіндігін арттыру
жатады. Дамыған елдердіңтәжірибесі ... ... ... даму ... ... ... барлық жұмыс күшінің 50 пайыз ... ... Ішкі ... 33 ... нақ сол ... ... жұмыс күшінің 80 пайызы шағын кісіпкерлікте жұмылдырылған, ... 55 ... ... ... ... АҚШ –та шағын бизнес ғылыми-
зерттеу ... 3 ... ғана ... ... ... еңгізілетін
ірі жаңалықтарын 50 пайызын қамтамасыз етеді. Шағын ... ... ... ірі ... жаңа өнім ... 1 ... шығынмен салыстырғанда, осы көрсеткішпен шағын
кәсіпкорындар жаңа өнімдерді 17 есе көп ... ... ... мен
дербес өнертапқыштар жаңа технологияның 90 пайызынан астамын жасайды.
Бұл деректер ... ... ... ... рөлі мен
маңызы тұралы бұлтартпас ... бола ... ... ... ғана ... Бұл ... өзінің мәнісі жөнінен базарлы
экономика типіне ... және ... ... ... ... дамыған елдердің тәжірибесі дәлелдегенде, шағын ортакәсікерлік
ахуалға шапшаң бейімделеді. Олар ... ... құру ... шығының тез өтелуін қамтамасыз етуге, тұтынушы сұранымының
өзгеруін жедел байқап, бәсекелестіктің өрісін ... ... ... және
аумақтық монополизмге төтеп беруге көмектеседі.
Қазақстанда шағын кәсіпорындар жүйесін қалыптастыру әлі жүріп жатыр.
1990-жылдардың басында ҚР-да ... ... ... ... еді. Сондықтан, әрқилы құрылымдарға түрлі анықтамалар ... он ... одан да аз ... бар кәсіпорындарды шағын бизнеске
жатқызса, енді біреулер мұны 200 және одан да көп ... ... үшін ... Соның салдарынан бірыңғай статистикалық ұғым
қалыптаса қоймады, шағын бизнеске ... ... ... айқындалмады. Мұнын өзі, республиканың экономикалық дамуына осы
сектордың қосар үлесіне лайықты баға ... және ... ... ... ... ... ... қарай, (шағын( деген анықтама жұмысшылардың саны,
жалпы табыс, сондай-ақ, ... ... ... ... ... көлемі бойынша топтастыру кезінде негізінен бірінші ... ... ... саны 100 ... ... ал ... ... дейін болатын кәсіпорындарды жатқызу қабылданған.
Кәсіпкерлердің көпшілігінің жоғары білімі бар және онысын жұмысында
қолданады. ... ... ... өз ... ... ... Сондай-ақ,
мемлекет тарапынан болмаса да, шетелдік ұйымдар тарапынан техникалық көмек
көрсетілген жағдайда, бұл өздерінің кәсіби ... үшін ... ... ... ... ... берген кәсіпкерлердің 69 (-ың жоғары білімі
болған. Олардың 42 (-н техникалық, 12,7 (-ы қоғамдық, 6,9 (-ы ... ... ... Тек 5,8 (-ы ғана орта ... ... шектеліп қалған.
Қазақстанда бүгінгі күні шағын және орта бизнес бастан кешіріп отырған
қиыншылықтарға қарамастан, ... ... ... келе ... бөлігі
болып отыр. Ең бастысы: шағын бизнес саны өсіп келеді. Өсім соншалықты
жоғары да емес, ... ... ... ... ... өсім бар. Оның
жалпы ішкі өнімде де ... ... бар. Ол 7 ... ... ... бизнес Қазақстанның бүгінгі экономикасында лайықты
орын алды.
Кесте 1
1995-2005 жылдар ішінде Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... |1996 |1999 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 ... ... |8342 |9453 |11426 |15523 |20135 |28232 ... ... |5441 |5760 |6757 |7902 |10866 |14198 |21589 ... ... |6286 |7499 |8201 |9502 |11056 |14372 |20587 ... облысы |4738 |5119 |6190 |7690 |9085 |12035 |18946 ... ... |9028 |17368 |18691 |21582 |23456 |29500 |34058 ... ... облысы|7275 |9119 |8169 |9167 |11020 |15369 |19462 ... ... |3586 |3880 |4466 |6238 |8025 |10560 |15789 ... Қазақстан облысы|5819 |6605 |9452 |11972 |12586 |16890 |19785 ... ... |6159 |6791 |7432 |8745 |9860 |11896 |15687 ... ... |6151 |5947 |6639 |7654 |9025 |11256 |15968 ... ... |4468 |7292 |8380 |7513 |8556 |10987 |14897 ... ... |10480 |12971 |15368 |19393 |22056 |28547 |34582 ... ... |5807 |6862 |7513 |8281 |9025 |11589 |15783 ... ... |5392 |6031 |7011 |8041 |9500 |11845 |16840 ... | | | | | | | ... Қазақстан |3530 |4337 |5294 |6144 |8645 |12863 |19593 ... | | | | | | | ... ... |7213 |10865 |12478 |14068 |16080 |20478 |24685 ... ... |10109 |12446 |14303 |18138 |20568 |25964 |29785 ... ... істейтін қызметкерлердің номиналдық жалақысы 2001
жылы 1998 жылмен салыстырғанда 4419 теңгеге өсті, яғни 63 ... ... ... ... ... бұл ... ең төмендердің бірі болып
саналады.(1999 ж.-3530 теңге, ал 2003 ж.- 8645 ... ... ... 2005 ж.-19593 реңгеге жетті. Бұл жалпы республикалық
қөрсеткіштен 38 пайызға ... ... ... жұмыспен қамту деңгейі төмендеді.
Босап қалған еңбек ресурстарының бір ... ... ... ... ... Шағын және орта бизнес нысандары арасында тауар
айналымың ең жоғары деңгейі коммерциялық және ... ... ... ... ол жұмыс орнының саны жағынан да алда.
Жұмыспен қамтудың салалық құрылымын қарастырсақ, шағын бизнеспен
айналасатын әрбір ... адам ... ... әрбір бесінші өнеркәсіптік
өндірісте, әрбір алтыншысы ... ... ... ... ... саны ... алғанда сацда саласында олардың 36,1 пайызы,
өнеркәсіптік өндіріс орындарында – 21,2 ... ... ... ... ... ... Бұл деректерден сауда ісі әлі де ... ... ... ... ... әлі де ... қоймағанын
көруге болады. Шағын және орта бизнес саласында жұмыспен қамту және
фирмалар ... ... ... ... ... ... алғанда баяу өсуде. Сонымен бірге өндірістік сипаттағы кәсіпорындар
саны қысқарды. ... ... ... мемлекеттен немесе мемлекеттік
кәсіпорындардан жалға алынса, негізгі құрал-жабдық ... ... Оның ... ... ... ... өнімділігі
мен техникалық жайы кәсіпкерлерді қанағаттандырады. Іс жүзінде ... ... ... ... ... ітеп ... ... кәсіпорындар өндірген өнім /жұмыс, қызымет
көрсету/ Көлемінің 73 пайзға жуығы / 213,3 млрд. ... ... ... ... ... 19,7 ... теңгеніңғана өнімі өндірілген, бұл
небәрі 6,7 пайыз, ауыл шаруашылығында - 8,5 ... ... / 2,9 ... – 11,9 млрд. теңгенің -/4,19 % , көлік және байланыс саласында –
7 млрд. теңгенің / 2,4 % /, ... мен ... – 1,6 ... / 0,6 % / ... атқарылады.
Кесте 3. Оңтүстік Қазақстан облысында 01.01.2005 жылға шағын ... ... ... | ... | ... ... мен |кәсіп |ішінде: |
| ... ... | |
| | ... |
| | ... | |
| | ... | |
| | | | |
| | | | |
| | | ... | ... | |
| | | |тұл ... ... |
| | | ... | |ар | |
| | | | |
| | | ... | ... | ... |
| | | |тұл ... ... |
| | | ... | |р | |
| | | | |
| | | ... | ... ... | ... | | |тұл | ... |
| | | ... | | | |
| | | | |
| |2004ж |2005ж |2004ж |2005ж |2004ж |2005ж ... | | | | | | ... |12 |68 |12 |54 |64,7 |162,0 ... ... | | | | | |
| |9 |24 |9 |15 |89,7 |98,6 ... |62 |175 |103 |119 |169,0 |245,8 ... және | | | | | | ... |53 |59 |43 |56 |169,9 |181,2 ... |2279 |1869 |1429 |1567 |986,3 |5987,2 ... ѕй және | | | | | | ... |48 |80 |38 |72 |29,2 |9,3 ... да ... | | | | | | ... |991 |861 |971 |657 |1847,9 |1908,2 ... жылы ... ... жалға 260 объект берiлдi, оның
iшiнде тендер арқылы- 68, бiрiншi ... ... ... ... 88. 35 ... ... ... инвентаризациялау жѕргiзiлдi,
оның 12 сатуға қойылды.
Кәсiпкерлiктi қолдау мақсатында 2003 жылы 21, 2004 жылы 17, ал ... 13 жоба ... 2003 жылы 78300 мың ... 2004 жылы 160590,0 ... 2005 жылы 99060 мың ... ... ... көмек берiлдi.
Берiлген патенттер мен куәлiктер 2000 жылда 12545 101401,2 мың тенге
сомасына, 20004 жылда 17936 113295,0 мың ... ... 2005 жылы ... мың ... ... ... ірі ... мен фирмалардың жұмыс істеуі
пайдасыз болып табылатын ... ... ... ... ... ... мен қосалқын жұмыстарды атқаруда кең мүмкіндіктерді қамтамасыз
ете отырып, ірі ... ... ... ... ... үшін ... ... отыр. Бұл жерде 50 – ші жылдардан бері, келесім – шарттар
негізінде, ірі ... ... және орта ... жұмыс көлемі күрт өсе басталады Жапония ... ... ... 1966 ... 1981 жылға дейін ірі фирмалармен
контракт бойынша жұмыс істейтін шағын және орта ... (300 ... ... ... ... ... ... (шағын, орта және ірі
фирмалар санының қосындысында) 53,5 –тен 65,5%-ке ... бұл үлес 1981ж. 85,7%- ке ... Ал осы ... ... ... ... ... құндылық көлемінің үлес салмағы 90-
ш жылдардың басында 80%-ке жетті.
Сондай-ақ құрылыста шағын және ірі ... әр ... ... бар. Ірілері үлкен объектілердің әскр ету жағдайында сәтті жұмыс
істейді және ірі ... ... ... ... ... ... болса, құрылыстық- мантаждық ... бар ... мен ... ... ... ... жүргізуге және жеке
тапсырыс берушілермен жұмыс істеуге бет алуда. Спецификалық функциялардыы
істей отырып, ірі және ... ... ... ... бірі ... ... ... және ірі құрылыстық кәсіпорындар арасында
тікелей ... ... айту ... Шағын бизнес ірі бизнеске
қарағанда анақұрлым тиімдірек ... ... ... ... ... сәтті иеленеді. Мысалы, ірі комбинат әсері- бұл ірі бизнес саласы
екендігіне сөз жоқ, бірақ осы ... ... ... ... ... ... әлде қайда тиімдірек ... 7. ... және ірі ... ... ... | Критерий | Ірі ... | ... ... |
|1 ... көрсету мен |Өнеркәсіп, отын энергия |Қызмет көрсету ... |
| ... ... |-лық кешен, энергетика |сауда және қамтамасыз |
| | | ... ... |
|2 ... өнім ... ... ... сериалы немесе жеке |
| |сипаты | ... |
|3 ... ... |Жаңа енгізімге |Ірілерге қарағанда, жаңа |
| ... ... ... аз |енгізімдер 24 есе көп |
|4 ... ... жыл ... |
|5 ... ... |Ірі ... және өндіріс |Үлкен және шағын |
| | ... ... |
|6 ... ... ... елеулі бөлігін |Бәсекелестік ортаның |
| |құру ... алу ... ... |
| | ... ... | |
|7 ... орынды құру |Қаржылық шығындар- дың |Бастапқы шығындар- дың |
| ... ... ... ... және тіркеу |және тіркеу талаптарының |
| | ... ... |
| | ... | |
|8 ... ... орындарын|Жұмыс орындарын құру |Жұмыс орындары өте жылдам|
| |құру ... ... ... |(3 есе) ... мен |
| | | ... |
|9 ... күшін |Жұмысшылардың тар көлемді|Жумысшылардың жоғары |
| ... ... ... ... |
| ... ... емес ... арқасында|
| | | ... мол ... ... құрылымы |Көлемі зор басқару ... ... |
| | ... ... ... |
| | | ... саны ең |
| | | ... ... ... ... мен |Құрылтайшылар мен |
| ... ... ... ... ... ... |қарама- қайшылық |бір адам |
| | ... ... ... | | |у ... де ... |
| | | ...... |
| | | ... ... ... ... ... ... ... ... өндірілетін өнім мен көрсетілетін ... тез ... ... ... ... ... басқа
жұмыс істеу салаларында жаңалықтарды еңгізу қабілеттілігі. Соңында, шағын
фирмалардағы еңбек ұжымында ... емес ... ... үлкен
бюрократиялық құрылым жоқ, жұмысшыларды басқаруға, табыстарды ... ... ... бизнестің басты ерекшелігі- кірістерге қатысуымен және
жұмыспен ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы нәтижелігіне деген жалпы біріккен құштарлық коллектифтік түрде
еңбек етуге жәнебригада болып жұмыс ... ... ... Ірі фирмаларда
құрушылар ( негізін ... ) ... ... басқару үшін маман
мененжерлерді тартуға мәжбүр, бірақ бұл ... екі жақ ... ... ал ол өз ... ... ... ... әсер
етеді. Шағын және орта кәсіп орындарда мундай қарсылықтардан құтылып кетуге
болады, себебі негізін ... мен ... ... бойынша бір адам.
Қазіргі уақытта әлемнің көптеген елдерінде шағын бизнес қайтадан өз мәнімен
маңыздылығына ие ... ... ... ... ... ... ... жаңа жұмыс орындарының табыстар мен өркенеттіліктің көзі ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның негізін қалау бойынша бірнеше көз қарастар бар: ... ... ... ... ... ... алу; франчайзинг және жан
үйялық бизнес
| Шағын бизнестің негізін қалау |
|Жаңа кәсіпорын | ... күн| | | ... ... | ... биз- | ... | ... |
| | ... | ... ... | | |
| | ... алу | | | | ... ... бизнестің негізін қалау жолдары.
Жаңа бизнестің негізін ... ... ... ... ... ... Бүгінгі күндегі бизнесті ... алу ... әлі аз ... ... бұл негізінен біздің
кәсіпорындарымыздың тәжірибелерінің аздығымен түсіндіріледі. Дегенмен ... ... ... ... ... ... ретінде мыдай бір
қатар артықшылықтарға ие:
• Тәуекел мен тұрлаусыздық факторлары ... жиі ... ... ... ... ... ... және тұрлаусыздық)
деңгейін төмендетүі.
• Бизнестің жөнге келтірілген инфрақұрылымының болуы, себебі ... ... ... ... ... ... істеуде, бизнестің басқа
контрагентерімен қарым қатынас ... Жаңа ... ... жүзеге асырылатын шығындарға қарағанда әлде
қайда аз келісім баға бойынша бизнесті алу мүмкіндігі.
Біздің ... үшін ... ... ... ... ... жаңа бизнес құрудан басқа Шағын бизнестің ... ... ... ... ... ең өзекті деуге болады.Бұл екі бағытты
толығрақ қарастырайық. Алғашқы франчайзингттік ... ХІХ ... ... өндіретін компания мен оның диллері арасында жасалды.
Екінші дүние ... ... ... ... принциптері
формацептикалық бизнес, бөлшек сауда және қонақ үй кешені саласында кең
қолданыла бастады. 60 -–70 – ж., ... тез ... ... ... фирмасы ) барлық жерге ... ... ... келесі дүрлікпесі әр түрлі елдердің өкілдері арасында
жасалғандықтан, франчайзинг кең ауқымдық сипатқа ие ... ... ... ) ... франчайзи-мушілеріне
фирма атын, сауда маркасын, өнімін, технологиясын және т.с.с. ... ... ... ... ... кәсіпкерлер үшін жаңа
кәсіпорынды ашу мен жұмыс істеу тәуекелінің ... ... ... ... жаңа ... бүгінгі күндегі
кәсіпорын мен оның жұмысшылары ... ... ... ... береді, сондықтан шетелдегі әр бір 12 – ші
кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... – тек қана ... емес, сондай – ақ ... ... жаңа ... ... ... ... ... талдау
Қазақстан Республикасы Агентігінің ... ... ... ... сәйкес, статиститка
бойынша 01.10.2000 жылы Республикада 109,4 мың шағын кәсіпорын ... ... ... ... тек 74,5 мың бірлігі ғана қызметін
жүзеге субъектілерінің жартысынан азы ... ... әр ... ... көрсетіп, өндіріс процесін жүзеге асыруда. Қазақстан
Республикасы ... 1997 ... ... айында қабылданған " Шағын
бизнесті дамытуды жаңдандыру және мемлекеттік қолдауды күшейту шаралары
туралы" Жарлығына және Қазақстан ... ... ... дамыту
мен қолдау көрсетуге бағытталған басқа да заңдарға ... ... ... ... ... ... ... Республикада шағын және орта кәсіпорындар санының
тұрақты өсүі динамикасы байқалуда. 1991 жылдан 2000 жыл ... ... ... ... саны 6 есе көбейді:
1991 жылы – 18,4 мың бірлік
1992 жылы - 17,8 мың бірлік
1993 жылы - 19,4 мың ... жылы - 21,2 мың ... жылы - 21,9 мың ... жж - 47,6 мың ... жылы - 109,4 мың ... ... 177 мың бірлік
Бүгінде экономиканың шағын секторында жұмыс істейтін адамдардың саны
14,8 млн. жуық, өз ... олар 4 млн. ... ... ... ... (кесте 1,6)
1998 жыл басынан бері жұмыс істейтін кәсіпорындардың саны 61,8 ... ... Олар 1481572 ... жұмыс пен қамтамасыз етуде. Тіркелген
сондай-ақ жұмыс істейтін шағын кәсіпорындар саны ... ең көбі ... ... онда ... 33395 ... 23034-і ... істеуде
немесе 69 проценті. Астана қаласында бұл көрсеткіш сәл жоғарырақ, ол жерде
тіркелген 5281 шағын бизнес ... 4342 ... ... істеуде
немесе 82,2 процент, Қостанай қаласында жұмыс ... ... ... 80,3 ... жылы кәсiпкерлiк субъектiлерiне жалға 260 объект берiлдi, оның
iшiнде тендер ... 68, ... ... ... ... ... 88. 35 ... бiтпеген объектiнi инвентаризациялау жѕргiзiлдi,
оның 12 сатуға қойылды.
Кәсiпкерлiктi ... ... 2000 жылы 21, 2001 жылы 17, ал ... 13 жоба ... 2000 жылы 78300 мың тенге, 2001 жылы 160590,0 мың
тенге, 2002 жылы 99060 мың ... ... ... ... ... жылы 1 ... бері ... Республикасында 885906 адамды
жұмыспен қамтамасыз ... ... ... ... 257937 ... ... ... арысында жеке бизнесті дамыту бойынша алдыңғы орынды Оңтүстік
Қазақстан облысы иеленуде, онда бизнестің бұл ... 54849 дан ... ... Республика бойынша жалпы көрсеткіштің 21,2 %. Сонымен
көрсетілген уақытта республикада 367361 шағын ... ... ... жеке ... ... ... бизнес өкілдерімен 354494,6 млн. теңге
сомасында тауар өндіріліп, жұмыстар менқызметтер ... бұл ... ... ... 2,8 есе ... ... шағын бизнестің дамуы – экономикалық саласында- ішқі
рынокты тауар мен қызметтер мен ... ... ... ... ... жұмыс пен қамтамасыз ету ... ... ... экономикалық саясатының басымды бағыты болып отыр.
Облыста тауарлар мен ... ... ... ... жж. ... ОҚО бизнесті дамыту және қолдау » аумақты
бағдарламасы іске ... 2003- ж. ... ... ... ... ... пайызды құрады. Бұл ... ... ... қамтылған халықтың 1/3 бөлігі жұмыс ... ( ... ... ... ( ... жылдың тиісті мерзімімен
салыстырғанда 16,2 ... тг. ... ... ... (1,8 млрд. тг.
артқан) ұдайы өсүде.
Бизнес субъектілері тапсырыстардың үлесі 80 пайызды құрады.
Шағын және орта ... ... ... ... ... ақпараттық, қаржылық қызмет көрсететін «Содби» бизнес-инкубаторы,
«ОҚО ... мен ... ... ... ... «Шағын
кәсіркерліктің даму қоры», АҚ аумақтық бөлімшесі, «Қазақстан ... ... ... Шымкент бөлімшесі, «Қазақстанның іскер әйелдердің
іскер ассоцияцаясы» қоғамдық бірлестігін ОҚО ... ... ... ... ... ... орталықтары және т.б. ... ... ... ... ... табылады. Бизнес
субъектілері үшін 3223 – ... ... ... ... ... ... даму ... ақы аумақтық филиалы арқылы Азия Даму және
Еуропалық реконструкция және Даму.
Банктердің несие желісі іске ... ... ... облыс
аумағында атқарған кезден басқа, аумақтық филиал 37 жобаны қаржыландырды,
бұл 422 жаңа ... ... ... ... ... 2004 ж. 240,8 млн. тг. ... қаржылыандырылды.
«Қазақстандық несие беру» корпоративтік қорының Шымкент бөлімшесі
белсенді жұмыс атқаруда. Егер, 2000 ж. қор 67 млн. тг. ... ... 2003 ... ... сомасы –652 млн. тг., 2004 ж.- 1138,7 млн. тг. ... ... ... саны 2000 ... ... ... фермерлерді қолдау қоғамдық қоры 25,6 млн. т. 210
несие бөлді.
Облыста жүргізіліп жатқан несие-қаржылық саясат-жұмыс атқарып ... ... ... ... инновациялық технологиялар еңгізуге
мүмкіншілік берді. Мысалы, Ордабасы ауданы ШҚ жаңа технология бойынша томат
пастасын шығаруды ... ... ... «Хасантаева және К» ЖШС ... ... ... ... ... ЖШС таза суды ... ... бастады, «Нұр» ЖШС сыйындылығы 0,5-0,75 л ... ... ... ... желі орнатты.
Кесте 8
2005 жылғы 1 қазандағы шағын бизнесте жұмыс істейтіндердің саны
| | ... ... | ... ... ... |мен ... ... |
| | ... | |
| |* |** |* |** |* |** ... |23399 |24648 |35131 |36212 |58930 |60860 ... |36630 |35699 |40809 |41381 |77439 |77080 ... |32136 |32700 |111833 |113229 |143969 |145949 ... |14253 |14305 |16862 |16914 |31115 |31219 ... ... |42430 |42430 |110112 |110112 |152542 |15242 ... |26410 |26425 |72900 |7800 |104310 |104425 ... ... |25754 |25956 |51009 |51224 |72763 |77180 ... |62660 |62660 |52076 |52426 |104736 |115086 ... |12865 |12939 |28069 |29486 |40934 |42426 ... |37058 |37029 |46437 |46561 |83495 |83590 ... |19985 |19985 |3955 |4063 |23949 |24048 ... |18458 |18458 |22202 |21846 |40660 |40304 ... |26963 |27407 |35264 |36078 |62247 |63485 ... |54930 |50576 |193404 |194316 |248334 |244896 ... ... |129308 |140542 |37175 |42615 |166483 |183157 ... ... |23821 |23887 |11340 |11447 |35161 |35334 ... ... |595666 |873978 |885906 |1461058 |1481572 ... | | | | | | ... ... 1 ... ** 2005 ... 1 қазанға
Салалық құрылымда көрсетілген сомада (354496,6 млн. теңге)
өндірілген өнім (жұмыс ... ... ... 54 % тен көбі саудаға
тиесілі. Өнеркәсіп саласында тек 28724,1 млн.теңге сомасында өнім
өндірілген ... 8,1 % ... – 34223 млн ... (9,7 ... – 21153,3 млн. ... ( 6 % ), ... және байланыс – 12456
млн.теңге (3,5 %), қонақ үйлері мен мейрамханаларда-4346 млн.тг. (1,2
%) (кесте ... 9. 2005 ... 1 ... ... ... ... ... салалық құрылымы
| ... |І.с. |А/ш ... |
| | ... | | |
| ... ... |
| ... ... ... | |
| ... ... ... ... ... |
| | ... | |) | ... |1062,2 |1061,2 |34271,1 |32303 |63865 ... ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... |168,6 |3630,2 |21607 |43800 ... ... | | | | ... |74,7 |2587,8 |34506 |68090 ... | | | | | ... |100,1 |100,2 |3561,4 |35257 |18133 ... тас | | | | | ... | | | | | ... ... |337,9 |340,2 |8552,0 |24270 |56595 ... ... | | | | ... жабу |54,2 |54,9 |2060,6 |37454 |63550 ... құю |26,4 |26,9 |1266,3 |46888 |63550 ... |5,2 |5,4 |285,0 |57000 |76411 ... ету| | | | | ... ... |203,9 |197,8 |8453,1 | | ... | | | | | ... ... кешенінің шағын секторында ... ... ... 1995 ... қатысу көрсеткіші (ел ішіндегі атқарылған ... ... бес ірі ... ... ... Францияда – 18%,
Ұлыбританияда - 14%, Жапонияда - 10%, АҚШ – та 8%, ФРГ – да 8%, ... -
3% ... 1986 – 88 ... ЕО ... ... 2,1 млн. ... істеді, АҚШ – та 2,5, Жапонияда – 1,4.
Халықтың ... ... ... ... шағын бизнесті тіркеуге
алу және қызмет көрсетумен ... ... ... ... ... ... жол ... Шағын бизнестегі қызмет саласыншектейтін
нұсқаулар мен ережелердің ағып – ... ... ... ... ... ... және патенттердің барлық түрі
жатады. Банкротқа ... ... ... ... ...... түрде орын алуы кездей соқтық емес. Кітаптің келесі бөлімі ... ... ... ШАҒЫН БИЗНЕС СУБЪЕКТІЛЕРІНЕ САЛЫҚ САЛУ РЕЖИМІ
2.1. Арнаулы салық режимін қолдану талаптары
Шағын бизнес субъектілері салықтарды есептеу мен төлеудің,
сондай-ақ олар ... ... ... ... төменде аталған
тәртіптердің біреуін ғана дербес таңдауға құқылы:
1) жалпыға бірдей ... ... ... ... ... арнаулы салық режимі;
3) пәтент негізіндегі арнаулы салық режимі;
4) оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы ... ... ... базарларда (жалдау шарттары бойынша базарлар
аумағында тұрақты үй –жайларда ... ... ... ... ... ... есептеу мен төлеудің жалпыға бірдей ... ... ... ... ... ... тәртіп екі жыл
қолданылғаннан кейін ғана арнаулы салық режиміне қайта ауысуға болады.
Мыналардың:
1)филиалдарды, өкілдіктері бар заңды ... ... ... заңды тұлғалардың еншілес ұйымдарының және тәуелді
акционерлік қоғамдардың;
5) әртүрлі елді мекендерде өзге де ... ... ... ... ... ... ... режимін қолдануға құқығы
жоқ.
2.2. Біржолғы ... ... ... ... ... ... негізіндегі арнаулы салық режимін қызыметі ара-тұра
сыйпатта ... жеке ... ... ... ... тоқсан күннен аспайтын қызымет ара –тура
сипаттағы бизнес қызымет деп ұғыналады.
Қызмет түрлерінің тізбесін, біржолғы талаондардың ... мен ... ... ... ... ... ... құны кіріс алынатын объектінің орналасқан жерін,
түрін, қызметті жүзеге асыру ... ... мен ... ... ... ... ықпал ететін басқа да факторларды ... ... ... ... орташа күндік хронометраждық қадағалау
мен зерттеу деректері негізінде жергілікті ... ... ... ... қолданбай біржолғы талаон негізіненде ара- ... ... ... ... жеке ... ... ... болып табылмайда және жеке кәсіпкер ретінде ... ... ... жеке кәсіпкерлерден бірреттік талаонмен
қызметкөрсетушілердің жалпы саны және олар 2003- 2004 І ... ... ... ... ... кестеде Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша жалпы шағын бизнес
субъектілерінен 2001- 2003 жылдың І ... ... ... ... ... жылдарда Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша бірреттік
талонмен жеке кәсіпкерлердің төлеген салық сомалары
мың ... | ... ... |Төлеген салық сомалары |
| ... мен ... | |
| ... | | |
| | |2003 |2004 |2005 |2003 |2004 |2005 |
| | | | |6 ай | | |6 ай |
|1 ... |85 |130 |6 |435,1 |624,4 |171,7 |
|2 ... |710 |509 |15 |2066,6 |3076,1 |786,6 |
|3 ... |105 |114 |24 |580,9 |1030 |307,5 |
|4 ... |1048 |1137 |18 |3561,6 |4227,3 |1064,3 |
|5 ... |1310 |1274 |201 |18007,9 |22115 |5879,7 |
|6 ... |1745 |1229 |1158 |7908,1 |6956 |1717,7 |
|7 ... |3384 |3589 |304 |23581,1 |24893,2 |6351,3 |
|8 ... |134 |113 |20 |1470,2 |1282,5 |349,5 |
|9 ... |847 |441 |19 |3150,9 |3411,3 |694,5 ... ... |854 |1012 |87 |4186,4 |4864 |1094,8 ... ... |731 |700 |5 |2490,3 |2152,5 |513,6 ... ... |377 |675 |30 |2265,2 |2410,1 |628,8 ... ... |570 |773 |248 |8481,7 |8045,7 |1658,9 ... ... |1986 |2267 |258 |36417,4 |38070,3 |8573,8 ... |Шымкент |6730 |7637 |291 |90473,1 |93270,5 |25879,8 |
| ... |20616 |21600 |2684 |205077 |216447 |55879,9 ... 13 ... ... ... 2004 ... 2003 ... бірреттік талонмен қызмет көрсететін жеке кәсіпкерлердің
жалпы саны көбеуде – 1016 адамға, және салықтар ... 11370 мың тг ... 2004 ... 5,5 %- ке ... 14. ... Қазақстан облысы бойынша 2004 жылы шағын бизнес
субъектілерінен ... ... ... теңге
| |
| ... | ... ... ... ... ... |сүбъектіл| ... ... | |
| ... | |
| ... | |
| | | |
| | | |
| | ... ... ... |олардан |
| | ... ... | |
| |
| | ... | ... ішінде: |
| ... ... |мен ... |
| ... ... |
| | |нен | |
| | ... |
| | |р | |
| | ... |
| | | | |
| | | | |
| | | ... ... ... ... |
| | | ... ... |
| | | |р | |р | |
| |
| | ... | ... ... |
| ... ... |мен ... |
| ... |ілерінен| |
| | ... |
| | ... | |
| | | | |
| | | | |
| | | ... ... ... ... |
| | | ... | ... |
| | | | | |р | |
| | | | |
| | |2003 |2004 |2005 |2003 |2004 |2005 |
| | | | |6 ай | | |6 ай |
|1 ... |1 |25 |17 |117,8 |469,5 |0 |
|2 ... |52 |52 |40 |11897,8 |9119,2 |0 |
|3 ... |18 |10 |25 |481,4 |181,7 |0 |
|4 ... |16 |44 |26 |1805,3 |8740,3 |0 |
|5 ... |33 |36 |36 |8073 |7163 |0 |
|6 ... |10 |19 |41 |26026 |22510 |0 |
|7 ... |29 |28 |11 |4402,6 |3132 |0 |
|8 ... |5 |2 |3 |884,1 |1320,7 |0 |
|9 ... |3 |8 |6 |177 |697 |0 ... ... |7 |9 |36 |503 |685 |0 ... |Шардара |6 |4 |6 |8940 |4258 |0 ... ... |14 |18 |19 |465,7 |2487,3 |0 ... ... |1 |3 |4 |72,1 |225,3 |0 ... ... |5 |7 |6 |9892 |1657,0 |0 ... ... |0 |0 |0 |0 |0,0 |0 |
| ... |200 |265 |276 |73737,8 |62646 |0 ... негізінде бюджетпен есеп айырысу тәртібі
Патент құнын есептеуде жеке кәсіпкер мәлімделген кірістің 3
проценті ... ... ... ... ... ... құны жеке табыс салығы және әлеуметтік салық ... ... ... ... ... кәсіпкерді іс- әрекетке қабілетсіз деп таныған жағдайды
қоспағанда, ... күші ... ... ... ... қызмет
тоқтатылған кезде салықтың еңгізілген сомасы ... және ... ... ... ... ... мәлімделген табыстан асып кеткен ... ... бес ... күні ... асып кеткен соманы мәлімдейді және осы
сомада салық төлейді. Салық төлеуші өтініші ... ... ... ... оған ... табысы көрсетілген жаңа патент беріледі.
Нақты табыс патент ... ... ... ... ... ... ... төленген патенттің құны салық төлеушінің өтініші бойынша
салық органы жүргізген хронометраждық зерттеден кейін қайтарылады.
Төменгі 18 ... ... ... облысы бойынша 2001-2003 жылдар
аралығында патент негізінде істейтін жеке кәсіпкерлер бюджетке төлеген
салық сомалары көрсетілген.
Кесте ... ... ... ... ... бойынша патенпен істейтін
жеке кәсіпкерлердің төлеген салық сомалары
мың теңге
| | ... ... | ... |
| |Аудандар мен |саны | |
| ... | | |
| | |2003 |2004 |2005 |2003 |2004 |2005 |
| | | | |6 ай | | |3 ай |
|1 ... |176 |158 |158 |3260 |1124 |560 |
|2 ... |320 |262 |173 |4679,8 |2417,9 |1489,6 |
|3 ... |171 |137 |175 |1596,1 |1046,1 |510,9 |
|4 ... |338 |152 |334 |6584,1 |3308,3 |673,3 |
|5 ... |1085 |389 |389 |23174,3 |3629,9 |1060,5 |
|6 ... |1362 |1402 |1464 |2912,4 |3241,8 |2512,2 |
|7 ... |777 |1200 |1293 |30859,7 |17752,7 |6337 |
|8 ... |243 |369 |408 |6320,2 |2502,1 |1598 |
|9 ... |338 |554 |621 |4665,8 |6831 |2290 ... ... |405 |346 |201 |5329,1 |3566,8 |225 ... ... |216 |202 |225 |3990,1 |2890,4 |665,1 ... ... |297 |207 |210 |8148,1 |1597 |769,9 ... ... |585 |544 |547 |4716,4 |5490 |2113 ... ... |788 |790 |890 |14178,8 |7444,8 |2670,9 ... ... |5153 |6648 |3540 |91047,7 |43470,2 |18695,8 |
| ... |12254 |13360 |10628 ... |68858,4 |42171,2 ... ... ... ... ... ... істейтін жеке кәсіпкерлердің саны жылдан жылға қарай асуда.
Сонымен бірген олардан алынатын салық сомасыда. Егер 2003 жылы ... ... жеке ... саны ... облыс бойынша 12254 болса
және олар 211462,6 мың теңге төлеген болса, ал 2004 13360 жеке ... ... мың ... ж. 3 ай ... салық сомасы – 42171,2 мың тг.болды. Бұл дегеніміз
осы жылы салықтан жиналған сома кемінде 2 есе асыуы ... ... ... ... ... режімі
Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режіміне салық
кезеңі басталғанға ... көшу үшін ... ... ... ... ... жері ... салық органына уәкілетті мемлекеттік орган
белгілеген нысанда өтініш береді.
Қызыметін ... ... ... ... ... бірнеше
объектілерде жүзеге асырған кезде салық төлеуші ... ... ... ... ... ... ... беру үшін салық органын
дербас анықтайды.
Мынадай талаптарға сай келетін шағын бизнес субъектілері:
1) жеке ... ... ... өзін қоса алғанда, қызыметкерлердің шекті орташа
тізімдік саны салық кезеңі ішінде он бес адам ... ... ... шекті табысы 4500,0 мың теңге болса;
Келесі кестеде ... ... ... бойынша 2001-2003 жылдар
аралығында бюджетке оңтайтылған декларация негізінде жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... 3 ... жылдарда Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша оңталған
декларация негізінде істейтін жеке кәсіпкерлер төлеген ... ... ... | ... тұлғалар саны | ... |
| ... мен | | |
| ... | | |
| | |2003 |2004 |2005 |2003 |2004 |2005 |
| | | | |6 ай | | |3 ай |
|1 ... |0 |52 |59 |0 |677,3 |187,5 |
|2 ... |0 |44 |44 |0 |424,9 |180,2 |
|3 ... |0 |42 |43 |0 |695,4 |210,2 |
|4 ... |0 |232 |251 |0 |2085,7 |503 |
|5 ... |0 |446 |494 |0 |11920,5 |4725,1 |
|6 ... |0 |116 |156 |0 |1376,1 |1146,2 |
|7 ... |0 |96 |104 |0 |4718 |710,9 |
|8 ... |0 |18 |14 |0 |416,9 |156,4 |
|9 ... |0 |70 |71 |0 |1703,2 |660 ... ... |0 |96 |97 |0 |2004,6 |630,5 ... |Шардара |0 |53 |55 |0 |1113,4 |243,3 ... ... |0 |88 |88 |0 |3426,6 |726 ... |Кентау |0 |76 |78 |0 |3916,5 |1511,6 ... ... |0 |255 |273 |0 |5916,1 |864,1 ... ... |2 |474 |945 |137,8 |28463,2 |11988,4 |
| ... |2 |2431 |2772 |137,8 |68858,4 |24443,4 |
19 ... ... келесіні көрсетуде:
2003 жылы тек Шымкент қаласында оңайтылған декларация негізінде
жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлер 137,8 мың ... ғана ... ... Ал
2004 жылда бұл тәртіппен салық төлейтін жеке кәсіпкерлердің саны көбейіп
салық сомасы – 68858,4 мың ... ... Ол 2003 ... ... көп. Бұл тәртіппен салық төлейтіндердің ішінде ең көп үлесті
қосқан Шымкент қаласының кәсіпкерлері- 41,3 % және ... – 17,3 %. ... аз үлес ... ... ... – 0,6 %, яғни – 425 мың ... ... ішінде оңайтылған декларациямен ... әлі ... ... кең қодауда, олар 3 ай ішінде 11988,4 мың төледі, яғни
жалпыдан оның ... 49 % ... ... атқанда 2004 жылда оңайтылған декларация бойынша
жинақталатын салықтар сомасы 2003 ... ... көп ... күтілуде.
2) заңды тұлғалар үшін;
қызыметкерлердің шекті орташа тізімдік саны ... ... ... бес адам болса;
салық кезеңі ішінде шекті табысы 9 000,0 мың ... ... ... ... ... ... ... қолданады.
Оңайтылған декларация тәртібімен заңды тұлғалардың 2003-2005
жылдар аралығында Оңтүстік Қазақстанда ... ... ... ... кестеде көрсетілген.
Кесте
Кесте 20. 2003- 2005 ... 3 ай ... ... ... ... ... ... заңды тұлғалардан жинақталған салық
мөлшері туралы
мың теңге
| | ... ... ... ... |
| |Аудандар мен | | |
| ... | | |
| | |2003 |2004 |2005 |2003 |2004 |2005 |
| | | | |6 ай | | |3 ай |
|1 ... |0 |0 |3 |0 |0 |17,9 |
|2 ... |0 |5 |6 |0 |681,8 |681,8 |
|3 ... |0 |6 |6 |0 |27,3 |1,2 |
|4 ... |0 |7 |13 |0 |766,3 |289,5 |
|5 ... |7 |16 |17 |412,3 |2402,5 |599,5 |
|6 ... |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|7 ... |6 |12 |13 |0 |2140,2 |904,1 |
|8 ... |0 |3 |3 |0 |132,1 |132 |
|9 ... |0 |7 |9 |0 |2305 |1010 ... ... |0 |0 |0 |0 |0 |0 ... ... |0 |16 |17 |0 |400 |323 ... ... |0 |12 |12 |0 |1929,6 |451,2 ... ... |0 |18 |18 |0 |942,6 |326 ... ... |1 |6 |8 |5,8 |726 |432,2 ... ... |13 |278 |303 |2091 |49387,1 |23943 |
| ... |27 |386 |428 |2509,1 |61840,5 |29111,4 ... 20 ... ... ... ... ... болады.
Оңайтылған декларация мен істейтін заңды тұлғалардың саны асуымен бірге
олардан жинақталған ... ... да ... Егер 2003 ... ... болып 2509,1 мың тг. жинақталған болса, ал 2004 ж. ... ... яғни бұл сома 25 есе ... Ал 2004 жылы 2003 ж. салыстырғанда бұл –
тағы да кемінде 2 есеге ... ... Бұл ... осы тәртіп шағын
кәсіпорындар үшін өте қолайлы екендігін көрсетеді. Осы салықтар ішінде ... үлес ... ... ... шағын кәсіпорындары қосуда.
Осы берілген талаптарға сай келмеген ... ... ... режімінен өз еркімен шыққан кезде шағын бизнес ... ... ... ... негізінде салықты есептеу мен төлеудің жалпыға
бірдай белгіленген тәртібіне көшеді.
Жеке кәсіпкердің өзін қоса ... ... ... ... саны ... кезеңі ішінде оң бес адам ... ... ... ... ... ( ... асып ... ұйымдық- құқықтық
нысаны өзгерген кездкгі заңды тұлға ретінде ... ... ... салық режимін қолдануға құқылы.
Оңайтылған декларация негізінде бюджеттпен есеп айырысу ... ... ... ... ... шағын
бизнес суъектісі салық салу объектісіне ... ... ... ... ... арқылы дербес жүргізеді.
Жеке кәсіпкердің табысына мынадай ставкаларда ... ... ... ... ... ... мың ... ... қоса алғанда|Табыс сомасының 4 проценті ... мың ... ... – 3000 |60,0 мың ... + 1500,0 мың теңгеден |
|теңгені қоса ... ... ... 7 ... ... мың теңгеден жоғары |165,0 мың ... + 3000,0 мың ... ... ... ... 11 процент |
Заңды тұлғалардың табысына мынадай ставкалар бойынша салық салынуға
тиіс:
|Тоқсандық табысы ... ... мың ... ... қоса ... сомасының 5 проценті |
|1500,0 мың теңгеден жоғары – 3000,0 |75,0 мың ... + 1500,0 мың ... ... қоса ... ... ... 7 ... ... мың теңгеден жоғары – 4500,0 |180,0 мың теңге + 3000,0 мың теңгеден|
|мың теңгені қоса ... ... ... 9 процент |
|4500,0 мың теңгеден жоғары – 6500,0 |315,0 мың ... + 4500,0 мың ... ... қоса ... ... ... ... |
|6500,0 мың теңгеден жоғары |535,0 мың ... + 6500,0 мың ... ... ... сомасынан 13 процент |
Егер есепті ... ... ... ... ... ... жалақысы Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген
ең ... ... ... ... үш ... ... болса, немесе
жоғарыдағыдай кестеге сәйкес салық кезені ішінде ... ... ... ... ... ... негізге ала отырып, әр бір
қызметкерлер үшін салық ... 1,5 ... ... ... ... ... түзетілуге тиіс.
Табыстың шекті мөлшері 9000,0 теңгеден асып кеткен жағдайда, салық
сомаларын ... ... ... ... және ... алынған табыс
сомасынан жеке-жеке жүргізіледі. Салықтың осы сомалдарының ... әр бір ... үшін ... ... 1,5 ... ... ... жағына қарай түзетілуі тиіс.
Көзделген түзету қызметкерлердің орташа тізімдік саны ... ... 25 ... тең ... олар ... ... ... жалпыға бірдей
белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
Оңайлатылған декларация тоқсан сайын, есепті салық кезенінен кейінгі
айдың 10- ынан ... ... ... ... етіледі.
Оңайлатылған декларация бойынша есептелген салықты бюджетке төлеу жеке
(корпорациялық) табыс салығы және әлеуметтік салық түрінде бірдей үлеспен
есепті ... ... ... ... 15- ... кешіктірмейтін мерзімде
жүргізіледі. Оңайтылған декларацияны табыс ету және ... ... ... ... ... ... ... қолдануға өтініш
берген жері бойынша салық органдарында жүргізіледі.
Салықты есептеу мен төлеудің жалпыға бірдей ... ... ... ... ... ... режиміне көшкен кезде
әлеуметтік, корпорациялық салық ... жеке ... ... ... және ... ... тапсыру жалпыға ... ... ... ... сай ... жеке кәсіпкерлер және заңды
тұлғалар осы Кодекстің мақсаттары үшін ... ... ... ... ... ... шағын бизнес субъектілері үшін, төлем көзінен
ұсталатын жеке табыс салығын ... ... ... ... жеке ... салығын есептеумен төлеудің оңайлатылған
тәртібін белгілейді.
Салық төлеушінің төлем көзінен салық ... ... ... ... ... ... алынған табыс;
3) жинақтаушы зейнетақы қорларынан берілетін зейнетақы төлемдері;
4) дивидендтер, сыйақылар, ... ... ... стипендиялар;
6) жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табысы ... Егер осы ... ... ... салық агенттері жеке
табыс салығын есептеу мен ұстап қалуды төлем көзінен салық
салынатын табыс ... ... ... ... Егер осы Кодексте өзгеше көздемесе, ... ... ... тұрған жері бойынша есепті айдын ... ... ... ... бес ... күні ... ... жүзеге асырады.
Шаруа (фермер) қожалықтарына арналған арнаулы салық ... ... ... ... ... ... есеп айырысудың айрықша тәртібін
көздеседі және акцизделетін өнімдерді өндіру, ұқсату және сату ... ... ауыл ... ... ... өзі ... ауыл
шаруашылық өнімдерін ұқсату және оны ... ... ... ... ... ... ... өнімдерін өндіруші заңды тұлғаларға арналған арнаулы
салық режимі ... ... ... есеп ... ... ... және ... тұлғалардың:
1) жерді пайдалана отырып, ауылшаруашылық өнімдерін өндіру, ... осы ... ... және ... ... ... кезеңді (төлді өсіруден бастап) мал шаруашылығы мен ... ... ... асыл тұқымды) ара шаруашылығының ... ... ... ... ... өзі ... осы өнімдерді
ұқсату және өткізу ... ... ... ... қызмет
түрлері бойынша арнаулы салық режимдерін қолданатын салық агенттерінің жеке
табыс салығын төлеу тәртібі мен ... жер ... ... ... ... қожалығының басшысын
және мүшелерін қоса алғанда, әр бір ... үшін ... ... 20 ... ... бойынша әлеуметтік салық сомасын ай
сайын есептеп отырады.
Төлем ... ... жеке ... ... ... қызметкердің
табысы бойынша жеке табыс салығың сомасы ... ... жылы ... ... ... ... ... келесі кестедегі тәртіппен салынады:
|15- еселенген жылдық есептік |Салық салынатын сомасынан 5 ... ... ... | ... ... ... ... |15- ... ... ... |
|көрсеткіштен 40 – ... ... ... салық сомасы + одан ... ... ... ... ... 10 процент |
|40 – еселенген ... ... |40 – ... ... есептік |
|көрсеткіштен 600-еселенген жылдық ... ... ... + одан ... ... ... ... сомадан 20 процент |
|600-еселенген ... ... |600 – ... ... ... ... және одан ... |көрсеткіштен салық сомасы + одан |
| ... ... 30 ... |
Жеке табыс салығының сомасы ... ... ... ... және ... жинақтаушы зейнетақы қорларына
аударылған міндетті зейнет ақы ... ... ... ... ... ... бір ... төлемдерден түскен табысқа жеке табыс салығының
сомасы жеке тұлғаларға төленетін ... ... мен ... ... 15 ... ... бойынша салық салынады.
Адвокаттардың және нариостардың табыстарына 10 проценттік ставка
бойынша салық салынады.
Жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... зейнетақы заңдарында белгіленген тәртіппен жүргізіледі. ... ... үшін ... және жер ... ... ... пайдаланғаны үшін төлемақыны ... ... жер ... су ... ... үшін ... ... ары төлемақы)
жер үсті көздерінен суды ала отырып ... оны ... ... ... ... түрлері үшін алынады.
Егер ұйым күнтізбклік жылдың аяғына дейін таратылса, қайта ... ... ... ... ... ... ... күнге дейінгі
ұақыт кезеңі ол үшін соңғы салық кезеңі ... ... ... жыл ... ... құрылған ұйым осы жылдың
аяғына дейін таратылса, қайта ұйымдастырылса, өзінің құрылған ... ... ... ... ... ... дейінгі ұақыт кезеңі ол
үшін салы қ кезеңі болып табылады.
Төлемақы ... ... су ... орны бойынша салық
органдарына ағымдағы ақы төлемлері сомасының есеп-қисабы мен ... ... ... ... ... ... ... (фермер) қожалықтарына және ауыл шаруашылық өнімін ... ... ... ... ... режимдерін қолданатын салық төлеушілер
төлемақы ... ... ... ... ... ... ... жылдың
15 наурызынан кешіктірмей табыс етеді.
Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы (бұдан әрі –төлемақы) ҚР-ның
заң әктілерінде белгіленген ... ... ... ... ... қызметтің жүзеге асырғаны үшін алыныды.
Арнайы табиғат пайдалануқоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... органы белгіленген тәртіппен ресімделмеген рұқсат бойынша
ластау белгіленген лимиттерден тыс ластау ... ... ... ... ... аумақтық уәкілетті органдар тосқан
сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 1- інен ... ... жері ... салық органдарына уәкілетті мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... тәртібімен ҚР- ның аумағында қызметін
жүзеге асыратын жеке және ... ... ... ... ... ... қожалықтарына және ауыл шаруашылық өнімін өндіруші
заңды тұлғаларға арнаулы ... ... ... ... ... сомаларын төлеуі мынадай тәртіппен жүргізіледі:
1) ағымдағы салық кезеңінің 1 қантарынан 1-қазанына дейінгі ... ... ... ... ... ... ... кезеңінің 20-
қазанынан кешіктірмейтін мерзімде төленеді;
2) 1 қазаннан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңі үшін есептелген сомалар
есепті ... ... ... ... 20 ... ... ... төленген төлемақы сомасы осы төлем бойынша өсім пұлдар мен
айыппұлдарды өтеу есебіне есепке жатқызу ... ... ... ... ... төлемдер есебіне есепке жатқызылуға немесе салық
төлеушінің өтініші бойынша оны банк шотына аударылуға тиіс.
ағымдағы салық кезеңінің 20 ... ... ... 1
қаңтардан 1 қазанға дейінгі кезең үшін есептелген сома төленеді;
1) есепті ... ... ... ... 20 наурызынан
кешіктерілмейтін мерзімде 1 қаңтардан 1 қазанға дейінгі кезең үшін
есептелген сома ... ... ... ... 2005 ... 1 ... ... мәліметтеріне қарағанда төмендегілерді айтуға болады.Бір
реттік талонмен қызмет ... жеке ... ... ... осы ... ... сомадан 4,1 % -ке артық болды, яғни ол
8579 мың теңгені құрады.
ІІІ. Шағын бизнесті салық салуды дамыту проблемалары
3.1. ... ... ... ... мен ... қолдаудың
негізгі нысандары
Бизнес қызметтінің табыс критерийіне болып ... ... және ... табу ... ... яғни тек ... ... қана қоймай өндірісті кеңейту мүмкіндігінің болуы ... ... ... өзін ... ... ... ... әрең
қамтамасыз етіп, өмір сүру үшін күресуіне тұра келеді. Әлемдік ... ... ... ... мұндай жағымсыз жағдайдан сәтті
құтылуда, бірақ банкротқа ұшырау құбылысы ... ... ... ... ... ... ... алғашқы жылдар ағымында 23,7%, алғашқы 4
жыл ішінде – 51,7%, алғашқы 6 жыл ішінде – 62,7% ... ... ... ... ... негізгі себептері мыналар:
- экономикалық факторлар – 47,4%,
- қаржылық қиыншылықтар – 38,4%,
- бизнес тәжірибенің ...... ... ниеттің жаман болуы – 3,4%,
- басқалар – 3,7%.
Банкротқа ұшырау ... ... және ішкі де ... ие ... ... ... жалпы экономикалық құлдырау, процент
ставкасының ... ... ... ... ... ... ... мен құрылыс өндірісі технологиясының
пайда болуын жатқызуға болады. Іс – жүзінде бұл сыртқы әсерелр барлық
фирмаларға ... ... ... ... төтеп беріп, қызметін
одан ары ... ... ... ... ал басқалары сәтсіздікке
ұшырауда. Фирманы банкрот болуға алып ... ... ... менеджментпен байланысты және оларды үш бағытты топтауға
болады:
• Стратегиялық ... ... ... ... ... ... есептік жүйе мен тәжірибедегі кемшіліктер.
Осы бағыттардың әрқайсысын 1.15 ... ... ... ... бизнес сәтсіздігінің не екендігін дәл
түсіндіретін бір ... ... жоқ. ... бұл ... ... байланыстарды, басқалар банкротқа ұшыраумен қатар
кәсіпорынның бірігуі, басқа ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорын қызметінің тоқтатылуын да қосады.
Кесте 21
Кәсіпорындардың банкротқа ұшырау себептері:
1. Маркентингтік мүмкіндіктерді жете бағаламай алмау
2. Маркетингті тек жақындағана ... ... ... ... ... шеберлігінің жетіспеушілігі және жаңалықтардың еңгізілмеуі
5. Қаржы менеджментінің жетіспеушілігі
6. Баға ... ... ... ... ... берушілердің, акцонерлердің,
жұмысшылардың, жеткізушлердің және тұтынушылардың алдында өз міндеттерін
орындамаса, онда ол ... ... ... жатады деген пікір бар.
Көптеген зерттеушілер ... ... ... келесі бағыттар
бойынша бөліп қарастыруды қалайды;
1. Банкротқа үшыраумен байланысты.
2. Алдағы залалдардың алдын алу мақсатымен.
3. Қажетті нәтижені ала ... ... ... ... ... пайдалылық процентінің төмен болуы.
4. Зейнеткерлік жасқа жетуге немесе денсаулық ... ... ... табу ... немесе басқа бизнесті бастау мақсатында
бизнесті сату сияқты себептерге ... ... ... ... өтуі ең басынан
жаңа кәсіпкерлер тобының өз ісін ашу және жеке бизнеспен ... ... ие ... ... ... сол құрылған фирмалардың азы
ғана пайданы және ... ... әрі ... ... қамтамасыз
еткле қажетті өндіріс көлеміне шыға алғанын айта кету керек.
Бұл келесі факторлармен түсіндіріледі:
• әлеуметтік – экономикалық,
• саяси,
• құқықтық,
• психологиялық,
... ... ... ... жаңа ... ... мен ... кесірлерді жатқызуға болады. Жаңа кәсіпорынды тіркеу мен
банкіден шот алу үшін, 4-тен 6 ... ... ... және 40000-нан 60000
теңгеге дейін қаржы қажет. Сонымен қатар саны ... ... ... ... ... ... тағы бар. ... істеп тұрған кәсіпорынды
түрлі мемлекеттік органдар тарапынан тексеру қосымша уақыт пен ... ... Бұл ... дар Қазақстандағы бизнестің қалыптасу кезеніңле
кезігетін проблемалардың толық емес тізімі.
Осыған байланысты көптеген кәсіпорындардың жабылып қалуы кездейсоқтық
емес, ал ... ... ... ... ... ... ... мен ( құрылысты негізінен жөндеу ... мен) ... ... жеке бизнес әсіресе шетелдердегідей жалпы ұлттық
өнімнің ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... |
|Кәсіпорын қызметінің тоқтатылу себептері | ... |
| | ... |
| | ... |
|Банкротқа ұшрау |179 |3,4 ... ... ... алу |415 |8,0 ... ... ала ... |267 |5,1 ... ... ... ... |126 |2,4 ... кету | | ... табу ... сату |916 |17,6 ... ... |329 |6,3 ... сәтсіздікке алып келген басқа |277 |5,3 ... | | ... ... ... емес |34 |0,7 ... ... | | ... сатылға және жабылған кәсіпорында |2543 |48,9 ... | | ... ... ... жатқан кәсіпорындар |2653 |51,1 ... | | ... ... ... ... саны |5196 |100 ... мемлекеттiк қолдау мынадай аса маңызды бағыттары бөлiп
көрсетiлген:
-кәсiпкерлiктi қолдау және ... ... ... ... ... ... қолдау көрсетудiң мемлекеттiк саясатын ұйымдық және ... ... ... ... ... ... ... мен қауiпсiздiгi;
-кәсiпкерлiктi дамыту үшiн жайлы қоғамдық пiкiр қалыптастыру;
-аймақтарды кәсiпкерлiк инфрақұрылымын дамыту;
-кадрлар даярлау;
-ақпаратпен қамтамасыз ету;
-кәсiпорындардың өндiрiстiк қызметiн жетiлдiру;
-салық саясатын жетiлдiру;
-кәсiпкерлiкте жеке ... және ... ... үшiн ... ... ... ... тарапынан несиелендiру.
Кәсiпкерлiкке қолдау көрсету құрылымы деп бұл ... ... ... ... ететiн, кәсiпорындарға ақылы және басқа
негiзде бiлiм, консалтинг, ақпарат, технология , техника қаржы ... ... ету ... қызмет көрсететiн және қолданылып
отырған заң негiзiнде кәсiпкерлермен, сондай-ақ бiр-бiрiмен өзара iс-қимыл
жасайтын мемлекеттiк, қоғамдық және ... ... ... айтылып
отыр.
Кәсiпкерлiктi қаржы-несие қолдауы ... ... ... ... жеңiлдiктерiн беру және қолайлы инвестициялық ақуал жасау;
-кәсiпорындарға тiкелей қаржылай қолдау көрсету.
Кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ... ... ... ... ... мыналар есебiнен қамтамасыз етiледi:
-кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ... ... ... ... ... қорлар мен басқа да мамандандырылған
институттардың бюджеттен тыс көздердi ... ... ... ... мен басқа да қаржы институттары үшiн жеңiлдiктер беру
жүйесiн ... ... ... ... ... ... үшiн кәсiпкерлiк
субъектiлерiне үлестi шартпен тiкелей қаржы көмегiн көрсету;
Қаржы –несиелiк қолдау көрсететiн инфрақұрылымды одан әрi ... ... ... және ... қорлар арқылы
қаржы-несиелiк қолдау көрсету нысандарын ұлғайтуды;
-несие кооперативтерiнiң өзара сақтандыру жүйесiн дамыту;
-қорлар мен ... ... ... ... көздерiн
iздеу, бизнес –жоспарлар әзiлеу, инвесторлар келiссөздерiн ұйымдастыру,
даулы мәселелердi шешу ... ... ... ... –2030 « ... бiз ... ... мен
инвесторларға ашық қуатты жеке сектор құруға тиiспiз-делiнген. 2001-2003
жылдарға ... ... ... ... ... ... ... керек делiнген.
Инфрақұрылым кәсiпорындарының кәсiпкерлiкке қолдау көрсетудiң елеулi
салаларын қамтитын тармақты жүйесi. әрбiр дерлiк ... ... ... ... көрсететiн құрылымдар пайда болады, олардың
толымдылығы қазiргi кезеңде әлi де қала және ... ... ... ... ... ... ең ... аймақтар
облысқа бағынатын қалалар мен ... ... ... ... ... қалыптастыруға көшедi. Жүздеген мың
кәсiпкерлер кеңес мен бiлiктi ... ... ... ... ... кәсiпкерлiкке, соның iшiнде ақпарат орталықтарына, ... ... ... оқу iскерлiк орталықтарына және
технопарктерге ... ... ... ... ... ... ... барлық мүдделi ұйымдардың игiлiгiне айналады. ... ... ғана ... ... ... емес ... және ... көмек бағдарламаларының ... өз ... iске ... Шағын бизнеске салық салуды жетілдірудің негізгі бағыттары
ҚР шағын бизнесті ... ... ... ... ... ... ... салу жөнiнде мыналар Ұсынылады:
-салық салу туралы заңдарда тiкелей қолданылатын нормалар және ... ... ... айыппұлдары мен санкциялар тұрлерiндегi барлық түсiмдердi ... ... ... ... салу мәселелерi бойынша түсiнiктеме беру
мiндеттерi заң жүзiнде белгiленген.
-өндiру жөнiнде нысаналы саясат жүргiзу.
Ел ... ... ... ... ... ... жолдары мен әдiс-тәсiлiне үлкен көңiл бөлiндi. Кәсiпкерлiк ... ... ... кәсiпкерлiгiнiң дамуы жөнiнде аталып өтiлдi.
Шағын кәсiпкерлiк ... ... ... ... ... ... дамытуда мына мәселелер ерекше тоқталып аталып кетiлдi:
- кәсiпкерлiктiң заңдылық базасын жетiлдiру;
- салықтан жалтаруды, салық төлемеуге тосқауыл ... ... ... өткiзу жүйесiн жетiлдiру;
- шағын кәсiпорындар үшiн заң жобасын даярау;
- несие беру жүйесiн ... ... ... және де ... ... мараторий
жарияллау;
-кәсiпкерлiк қызметтегi ғылыми техникалық прогрестi жетiлдiру;
-жергiлiктi ... ... ... ... қадағалауы;
-кәсiпкерлiк бүгiнгi елдiң саяси жағдайына араласуы.
2003-2005 жылдың бюджетi ауыл үшiн ... ... ... ... ... ... мынадай аса маңызды бағыттары
бөлiп көрсетiлген:
-кәсiпкерлiктi қолдау және дамыту саласында мемлекеттiк ... ... ... ... ... мемлекеттiк саясатын ұйымдық және ғылыми-
әдiстемелiк тұрғыдан қамтамасыз ету;
-кәсiпорындар қызметкерлерiнiң әлеуметтiк қорғалуы мен ... ... үшiн ... қоғамдық пiкiр қалыптастыру;
-аймақтарды кәсiпкерлiк инфрақұрылымын дамыту;
-кадрлар даярлау;
-ақпаратпен қамтамасыз ету;
-кәсiпорындардың өндiрiстiк қызметiн жетiлдiру;
-салық саясатын жетiлдiру;
-кәсiпкерлiкте жеке меншiк және ... ... үшiн ... ... ... ... тарапынан несиелендiру.
Кәсiпкерлiктi қаржы-несие қолдауы мынадай ... ... ... ... беру және ... инвестициялық ақуал жасау;
-кәсiпорындарға тiкелей қаржылай қолдау көрсету.
Салықты ... ... ... ... салу ... ... тiкелей қолданылатын нормалар және ... ... ... ... мен ... тұрлерiндегi барлық түсiмдердi тиiстi
бюджеттерге жiберу;
-салық органдарының салық салу ... ... ... беру
мiндеттерi заң жүзiнде белгiленген.
Қорытынды
Мен, дипломдық жұмысымда бұл тақырыпты зерттеу арқылы шағын бизнес
қызметтiң мәнiн, оған ... салу ... ... ... ... кәсiпкерлiк қызметпен айналысушы субъектiлердiң
даму жағдайын, дамытуда ... ... мен ... ... ... ... бұл ... әлi де тереңiрек зерттеуге қажет ... ... ... ... мемлекет тарапынан қолдау (салық
жеңілдіктері арқылы) өте маңызды және құрделі ... ... ... ... ... ҚР ... бизнестің дамуының теориялық
негіздері қарастырылған және шет ... ... ... ... ... бизнестің басты ерекшелігі- кірістерге қатысуымен және жұмыспен
қамтылғандықты сақтап қалуға ынталы болуымен шартталған, ... ... ... ... ... біріккен құштарлық коллективтік түрде
еңбек етуге жәнебригада ... ... ... ... ... Ірі ... ( негізін қалаушылар ) кәсіп орынды басқару үшін ... ... ... ... бұл ... екі жақ ... әкеледі, ал ол өз кезеңінде жалпы басқару тиімділігіне ... ... ... ... дәстүрлі түрде бірінші кезекте шағын
бизнеспен ұқсастырады. Әлі сонау 1990 ... ... КСРО ... ... ... құру және ... ... тұралы» қауылысы
қабылданым, соның негізіне Қазақ ССР ... ... ... N ... ... ... кәсіпорынды жектеу кезіңде, онда жұмыс ... саны ... ... ... ... ... ... жанұя
мүшелері және сауда шаруашылығын біреккен түрде жүргізетін басқа тұлғалар
тарапынан, мемлекеттік мүлікті басқаруға өкілеттілігі бар әр ... ... мен ... ... ... ... ... еді.
Шағын бизнес субъектілері салықтарды есептеу мен төлеудің, ... ... ... есептілігін тапсырудың төменде аталған тәртіптердің
біреуін ғана ... ... ... ... ... ... ... біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимі;
8) пәтент негізіндегі арнаулы салық режимі;
9) оңайлатылған ... ... ... ... ... ... ... (жалдау шарттары бойынша базарлар
аумағында тұрақты үй –жайларда сауда жасайтындарды қоспағанда) ... ... ... ... мен ... ... ... белгіленген
тәртібіне ауысқан кезде жалпыға бірдей ... ... екі ... ... ғана арнаулы салық режиміне қайта ауысуға болады.
Салықты салу жөнiнде мыналар Ұсынылады:
-салық салу ... ... ... ... ... және ... тәртiбiн белгiлеу;
-салық айыппұлдары мен санкциялар тұрлерiндегi барлық түсiмдердi ... ... ... ... салу ... бойынша түсiнiктеме ... заң ... ... ... ... ... ... елдердің тәжірибесі көрсеткендей қоғамды жетелдіретін
және байлыққа алып келетін күш -- шағын ... Сол ... ... ... ... ... бұл ... дамыту өте құрделі
мәселе.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Заңдық – нормативтік актілер және ... ... N 154 ... ... 1992 жыл 4 ... 3 – ХП ... қорғау туралы заңы 1-2 Б.
2. Қазақстан Республикасының 1997 ж. 5- ... " ... ... ... байланысты мәмілелерді тіркеу "
туралы заңы.
3. Қазақстан Республикасының 1995 ж. 5- ... " ... ... ... ... ... Республикасының меншік туралы заңы (Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Кеңесінің Х сессияда еңгізген өзгертулер мен ... ... ... ) ІІ ... Ұлттық бағдарлама және заңды құжаттар. І ... ... : " ... " АҚ, 1993- 24-35 ... Қазақстан Республикасының ӘМ –ің 1996 жылғы 27- қарашадағы
" Қазақстан Республикасы Әділет Министірлігінің органдарымен заңды
тұлғаларды тіркеу ... ... " ... ж. 19- қарашада ҚР МК бекіткен " Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу
үшін алынатын алымдарды төлеу ... ... " ... жж ... ... 1997 ж. ҚР –дағы бизнесті қолдау және
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы – ҚР ... 1994 ж. ... N 1227 ... бекітілді.
8.ҚР шаруашылықпен айналысудың жаңа түрлерін дамыту. ... ... ҚР ... 1997 – 145 ... ж. қантар-желтоқсан Қазқастанның әлеуметтік экономикалық жағдайы. ҚР
мемстаткомитеті 1997 ж- 145 Б.
10. ҚР Президентінің 1997 ж. 13 ... " ... ... ... мен ... күшейту бойынша шаралар туралы " Жарлығы 1997 ж. //
13 –наурыздағы " Казахстанская ... " 2. ... ҚР ... 1995 ж. 5- қазаңдағы " Өндірістік кооператив туралы "
Жарлығы.
Монографиялармен публикациялар
1. ... Т.А. ... ... на пути к ... ... и
размышления – Алматы, 1994г.
2. Бабакулов К.Б. ... ... ... ... на ... ... степени к.э.н.-
Алматы,1993.
3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять
капиталом ? – М.Финансы и ... ... ... С.Ю. ... ... ... в
условиях перехода к рынку. Диссертация на соискание ученой ... ... ... ... ... : Рекомендации для биөнес
менов- Алматы:Қаржы-қаражат, 1994.
6. ... С.И. ... ... ... в Республике
Казахстан – Алматы.
7. Комаров С.,Нурумов А. Большие проблемы малого ...... ... в ... // ... ... -
1991- 21 июня.
8. Кошенов А.К. Казахстан на пути крынку – Алматы:Ғылым, 1991.
9. Карагусова Г. ... ... и ... пользования-Алматы, Қаржы-
қаражат,2000 ж. № 24, 27 б.
10. Салық-бюджеттің қайнар көзі.Заң газеті,1999 ж.,3 желтоқсан
11. ... және ... ... ... ХХІ ... жол, 2002 ж. № 2.
12. Мусинов С.М.Налоги с населения РК. Алматы,Қаржы-қаражат,2000 ж.
-----------------------

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шағын бизнес субъектілеріне салық салу76 бет
Шағын және орта бизнестің дамуының экономикалық мазмұны27 бет
Шағын және орта бизнес субъектілеріне салық салудың негіздері67 бет
Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнес субъектілерінің даму проблемалары мен оларды мемлекеттік қолдау бағыттары, оның ішінде салықтық реттеу тетіктерінің әсер ету тиімділігіне баға беру49 бет
Кедендік режимдерді ұйымдастырудың ерекшеліктері мен тәжірибесі56 бет
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мен қорғау5 бет
Тауарларды кедендік ресімдеу88 бет
Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау мен дамыту.жеке кәсіпкерлік туралы заң5 бет
Шағын кәсіпкерлік9 бет
Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мен дамыту туралы мәлімет6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь