Бейінді оқытудың әдістемелік негізі

I.Кіріспе
II.Негізгі бөлім
1.1 Бейінді оқытудың әдістемелік негізі
1.2Қазақстан Республикасында бейіндік оқытудың нормативтік құқықтық базасы.
1.3 БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ БЕЙІНДІК ОҚЫТУ БАҒЫТЫ БОЙЫНША КӘСІБИ ДАЯРЛАУ
1.4Бейіндік оқытуды ұйымдастырудың әдістемелік жолдары
III.Қорытынды
IV.Пайдаланған әдебиеттер
Бейіндік оқыту мектепте білім беруді дамытуда өзекті және маңызды
қадам болып табылады. Осы сияқты көлемдегі барлық басқа жаңа
енгізілімдер сияқты, бұл қадам да барынша ойлануды, тындырымды
нақтылауды керек етеді. Ең алдымен, «бейіндік оқыту» және «бейіндік
мектеп» ұғымдарын ажырату қажет.
Бейіндік оқыту – саралай және даралай оқытудың құралы, білім беру
үдерісінің құрылымында, мазмұны мен ұйымдастыруында өзгертулер енгізе
отырып, оқушылардың қызығушылықтарын, қабілеттері мен
бейімділіктерін ескеретін, жоғары сынып оқушыларының бейіндік
қызығушылықтарына және таңдаған бағыттарына білімді жалғастыруына
сәйкес оқыту жағдайларын жасау.
Бейінді оқытудың әдістемелік негізі
Бейінді оқыту – білім беру үдерісінің құрылымында, мазмұнында және
ұйымдастырылуындаға өзгерістер есебінен оқушылардың қызығушылықтары,
бейімдіктері және қабілеттері толық есепке алынғанда, оқуды жалғастыруға
байланысты жоғары сынып оқушыларының кәсіптік қызығушылықтары мен
ниеттеріне сәйкес білім алулары үшін жағдай жасалған кездегі білімді
дифференциациялау және даралау құралы. Бұл ретте оқушының жеке білімтраекториясын құру мүмкіндігі ұлғаяды.
1. ҚР Бейіндік оқытуды дамыту тұжырымдамасы, Астана. 2010
2. Қазақбаева Д., Кәрібаева Ш. Бейінді оқытуды ұйымдастыру жолдары. //Физика және астрономия, №1, 2006 ж.
3. Мұқатаев А.А. Қазақстан инновациялық мектептерінде қосымша білім бағдарламалары негізінде оқытуды бейіндік саралаудың дамуы (1992 – 2005 жж.); Пед.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты., - Қарағанды. 2007.
4. Қыпшақов С.А. Болашақ педагогтарды бейіндік мектепте кәсіпкерлік іс-әрекет негіздерін оқытуға даярлау; Пед.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты., - Қарағанды. 2010.
5. Влазнев А., Филимонов В. Профильное обучения: варианты решения. //Профильная школа, №2, 2004 г.
6. Профильное обучение в школе: опыт, проблемы, перспективы. Материалы республиканского семинара-совещания. Под ред. М.Жадриной. – Алматы, КАО, 2005 г.
7. Муканова С. Проектирование рабочих учебных планов профильного обучения в 10-11 классах общеобразовательных учебных заведений – Алматы, РОНД, 2005 г.
    
    Жоспар:I.КіріспеII.Негізгі бөлім1.1 Бейінді оқытудың әдістемелік негізі1.2Қазақстан Республикасында бейіндік оқытудың нормативтік құқықтық базасы.1.3 БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ БЕЙІНДІК ОҚЫТУ БАҒЫТЫ ... ... ... ... ... әдістемелік жолдарыIII.ҚорытындыIV.Пайдаланған әдебиеттерКіріспеБейіндік оқыту мектепте білім беруді дамытуда өзекті және маңыздықадам болып табылады. Осы сияқты көлемдегі ... ... ... ... бұл ... да ... ойлануды, тындырымдынақтылауды керек етеді. Ең алдымен, және ұғымдарын ажырату қажет.Бейіндік ... - ... және ... ... ... ... беруүдерісінің құрылымында, мазмұны мен ұйымдастыруында өзгертулер енгізеотырып, оқушылардың қызығушылықтарын, қабілеттері менбейімділіктерін ескеретін, жоғары сынып оқушыларының бейіндікқызығушылықтарына және таңдаған ... ... ... ... ... ... оқытудың әдістемелік негізіБейінді оқыту - білім беру үдерісінің құрылымында, мазмұнында жәнеұйымдастырылуындаға өзгерістер есебінен оқушылардың қызығушылықтары,бейімдіктері және ... ... ... ... ... ... ... сынып оқушыларының кәсіптік қызығушылықтары менниеттеріне сәйкес білім алулары үшін жағдай ... ... ... және даралау құралы. Бұл ретте оқушының жеке білім траекториясын құру мүмкіндігі ұлғаяды.Бейіндік мектеп осы мақсатты іске асырудың институциналды ... ... емес ... түрі ... ... Жекелеген жағдайда, бейіндіоқытудың басқа түрлері де перспективті болуы мүмкін, мысалы,жеке бірмектеп ... ... ... ... іске ... түрлер.Экспериментке қатыастын жалпы білім беретін мектептер ретінде ғана ... ... ... жаңа ... ... ... ... базистік оқу жоспарымен (ТОЖ) бекітілетін оқу уақытыныңминимальды көлемі, санитарлық жүктеменің ... ... ... ... ... қатысты жалпы шекті талаптарға жауап беретіннегізгі, бейіндік және элективті курстардың бірігуі болып табылады. Демек,негізгі, бейіндік және элективті курстарды ... ... ... ... ... ... ... оқу орнын бітіріп шығуғамүмкіндік беретін толық орта білімді алып шығудың жеке бағдарламасыннемесе жеке ... ... ... ... оқыту - бұл оқушылардың қызығушылықтары, бейімдіктері жәнеқабілеттері есепке алынатын, оқушылардың кәсіптік таңдауларына сәйкесолардың дамуына жағдай жасалатын, оқу ... ... ... ... және ... ... бірі.Бейінді оқытудың әдістемелік тәсілдері, стратегиясы, мақсаты менміндеттері қандай? Алдымен түсініктердің ... ашып алу ... орта ... - ... ... ... менәлеуметтік бейімделуін қамтамасыз етуге, оларды қоғамдық және азамттықөзін-өзі анықтауына атсалысуға бағытталған жалпы ... ... ... ... ... ... ... мен міндеттерін тани алатын, өзініңәлеуетті мүмкіндіктері, таңдаған өмірлік жолын іске асыру ресурстары ментәсілдерін анық тани ... ... ... және ... мобильдітұлғаны қалыптастыруға мақсаттардың бағытталғанын көрсетеді. Аталғанмақсаттарды тиімді іске асыру оқытуды даралар және оқушылардыәлеуметтендіруге бағдарланған, соның ішінде бастауыш, орта және ... ... ... ... ... ... профилі менкооперациясының икемді жүйесін жасау сияқты еңбек нарығының шынайықажеттілігі есебімен, жалпы білім беретін мектептердің ... ... ... ... ... ... ... ғана мүмкін. Оқушылардың бейінді оқытуы ұйымдастыруынқұру және эксперименттік тексеру білім беруді жаңалау стратегиясынанегізделеді (білімді оның ... ... ... ... ... ... және құзыреттік тәсілдерді іске асыру,коммуникативтік дамыту, аймақтың ... ... ... ... ... ... алу).Оқушының оқыту профилін таңдауы бейіндік мектепті құрудың негізіболып табылады. Алайда бұл таңдау әлі жеке ... ... ... ... ... ... ... міндеттеледі. Сондықтанметептегі бірінші оқуды бастаған күннен бастап оқушыларды тұрақты іздеугежәне өз жолын таңдауға шақырып отыру қажет. Сондықтан мектептергебейіндік және ... ... ... және ... бойынша) енгізу керек,себебі олар оқушы қызығушылығы мен кәсіптік бейімделуін дамытуға әсеретеді. Бұған қоса, оқыту бейінін ... ... ... ... ғана ... білім беру ұйымдарының педагогикалық ұжымыныңмүмкіндіктерін, аймақтық білім жүйесінің құрылымы, әлеуметтікмәдени ортадәстүрі мен ерекшеліктерін есепке алу негізінде жүзеге ... ... ... құрудың әдістемелік негізі құратын, ілеспелі оқыту үдерісімен ... ... ... ... ... ... қатынасы туралы Л.С.Высотскийдіңгипотезасы болып табылады. Бейінді оқыту теориясын құруда В.В.Давыдовтыңдамытатын оқыту теориясы елеулі үлес қосты, ол ... ... ... ... ... - оқушылар мен педагогтардың бірлескен оқуқызметін ... ал даму ... - ... ... ... ... білім болып табылады. Кейінірек бұл идеяларШ.А.Амонашвили, В.В.Рубцов, И.С.Якиманский және т.б. ... алды ... ... пен ... оқыту үдерісіндегі оқушылардың өзін-өзідамыту феноменінің әдістемелік негізін әр оқушының даралығы, өзіндікерекшелігі, өзін-өзі бағалауын мойындау негізіне кіретін, білім берудегі жаңатәсіл - ... ... (А.А. ... С.В. Кривых, И.В. Иванов,Е.В. Бускина, А.Н. Макарчук) ашады. Адамзат табиғатының терең біліміне(онтогенез ... жас ... мен ... ... ... тану, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту) негізделгентәсіл - білім берудің гуманистік тұжырымдамасы талаптары: толеранттық,педагогикалық қолдау, атсалысу және т.б. ... ... ... ... ... ... барлық даму сатысын: дене, эмоционалдық,зияткерлік, рухани-адамгершілік, әлеуметтік және т.б. оның қалауы,қызығушылығы мен талпысынына сәйкес, оқушы денсаулығын сақтау кезіндегіоның жеке даму ... ... ... ... когнитивті,перцевтивті, креативті қабілеттері мен мүмкіндіктерін есепке алатын тәсіл.Сонымен бірге бейіндік оқытудың нормативтік-құқықтық негізіне:- Қазақстан Республикасының 1997 жылдың 11 шілдесінде қабылданған ... ... ... 2002 жылдың 8 тамызында қабылданған №345 Заңы;- Қазақстан Республикасының Президенті - Ұлт КөшбасшысыН.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы стратегиясы ... ... жаңа ... бағыты>>;- Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы;- Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен ... ... ... ... ... ... ... функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары;- санитариялыққағидаларын бекіту туралы ... ... ... 2011 жылғы30 желтоқсандағы № 1684 Қаулысы.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарғаарналған Мемлекеттік бағдарламасында 2015 жылдан ... ... ... ... ... мектептердің, лицейлердің,гимназиялардың жоғарғы сыныптарында бейіндік оқытуға арналған бағдарламасы іске қосылады деп атап ... ... ... ... ... негізінде жүзеге асырылады.Бейіндік мектепте 10 сыныпты аяқтаған түлектердің 60% оқиды депкүтіледі. Бұл ретте бейіндік мектептер ... ... ... ... олардың жартысынан көбі - ауылдық жерлердеболады деп күтілуде. Осымен бір мезгілде, базаларында бейіндік оқытубағдарламаларын ... ... ... ашылатын 40 базалық ЖООанықталған (11-12 сынып) .БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ БЕЙІНДІК ОҚЫТУ БАҒЫТЫ БОЙЫНША КӘСІБИ ДАЯРЛАУБілім ... ... ... ... ... отырған мәселенің бірі болашақ педагог мамандарды бейіндік оқыту ... ... ... ... ... ... оқыту дегеніміз не? Бейінді оқыту - білім алушылардың мүдделерін, бейімділігі мен ... ... ... ... ... және ... процесі, білім беру процесін ұйымдастыру.Қазақстан Республикасында бейіндік оқыту жалпы білім беретін мектептің 10-11 сыныптарында жүзеге асырылады, сондықтан білім берудің осы ... деп ... ... ... бар. ... мектеп - бейіндік оқытуды іске асыратын оқытудың институционалдық формасы болып табылады.ҚР ... және ... ... мен ... ... Ұлттық білім беру академиясы Қазақстан Республикасында Бейіндік оқытуды дамыту тұжырымдамасын дайындап ұсынды. Аталған Тұжырымдама Шетел практикасының бейіндік оқытутенденциялары, Қазақстандағы бейіндік ... ... ... 12 ... білім беру моделіндегі бейіндік оқытудың ұйымдастыру мақсаты мен басшылыққа алу ережесі, Бейіндік оқытудың білім беру мазмұны, Бейіндік оқытуды ... ... ... ... ... Орта ... ... жалпы орта білім беру, Қазақстан Республикасында бейіндік оқытуды дамыту Тұжырымдамасын іске ... ... ... ... тұрады. Яғни осы Тұжырымдаманы негізге ала отырып, жалпы орта мектептердегі жоғары сыныптарды бейіндік оқыту бағдарламасына сәйкес білім беруге болады деп ... ... ... ... ... ... үшін алдымен бейіндік оқытуды іске асырудың моделін құру қажеттігі туындайтыны белгілі. Сонымен, Қазақстан Республикасындағы бейіндік оқытуды іске асырудың моделі қандай ... ... ... Бұл мәселе бойынша көптеген жылдар бойы зерттеу жұмыстарын жүргізген Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің доценті А.А.Мұқатаев төмендегі моделді ұсынған ... ... ... ... ... ... ... яғни, мұғалімдерді жаңа жағдайға сәйкес даярлау, біліктілігін арттыру және ... ... ... ... ... мәселені шешу кешенді түрде жүзеге асуы тиіс. Бұл, ... ... ... даярлау саласында тиісті бағдарламалар және педагогикалық практика арқылы, екіншіден, мамандарды қайта даярлау және біліктілігін арттыру ... ... ... ... және ... курстар арқылы, сол сияқты алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені қорыту арқылы жүреді.Осыған байланысты, қазіргі таңда білім ... ... ... ... ... ... ... аталған модельді негізге ала отырып бейіндік оқытуды ұйымдастыру ... ... ... ... бейіндік оқытуға бағытталған бағдарламалар мен басқа да құжаттарды оқу процесі кезінде үйретсе, келешекте олардың бейіндік оқыту жөнінде ... ... ... белгілі.Қазіргі таңда біздің еліміздің ғалымдары алдында білім беру сапасын жоғарылату, яғни даму жолын қайтадан қарастыру міндеті тұр. ... ... ... ... ... ... беру ... ену үрдісінде оқу-тәрбие үрдісін ізгілендіру бағытына байланысты мұғалімдердің кәсіби дайындығына деген талап арта ... ... ... ... ... оқушылардың мүмкіндіктері мен тілектеріне және қоғамның әлеуметтік, саяси-экономикалық ... ... ... ... ... ... міндетті білім беру стандартында ҚР жалпы орта білім берудің мақсаты - бейіндік оқытуды іске ... ... ... ... ... ... азаматтық, тұлғалық өзін-өзі анықтауына мүмкіндік беретін түйінді құзыреттіліктерді игеруін қамтамасыз ету және даралық білімдік қажеттіліктерін қанағаттандыру ... ... ... ... ... білім беру бағдарламаларын игеруге дайындау, олардың кәсіптік бағдарлары үшін жағдай жасау, оқушылардың ... ... мен ... ... ... ескеруге бағытталған білім беру процесінің құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру түрі, жоғары сыныптағылардың оқуын даралау мен ... ... ... жүйесі.Бейіндік оқытуды ұйымдастырудың басты мақсаты болып 12 жылдық мектептерге оқушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауға ... ... ... және іс ... ... ... ... саналы түрде жетілдіруге қажетті ресурстармен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты жалпы орта білім берудің жаратылыстану-математикалық, ... ... ... ... бағыттарын анықтау, ұйымдастырылатын бейіндік оқыту моделі оқу орнының білім беру ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуде сыртқы серіктестіктерді қатыстыру мен аймақтың күш-қуатын ескеру, бейіндік оқытуды іске ... ... ... ... ... ұстанымдарын басшылыққа алады.Бейіндік оқыту жаратылыстану-математикалық, қоғамдық-гуманитарлық, технологиялық деген үш бағытта жүзеге асырылады. Жаратылыстану-математикалық ... ... ... ... биология, география, физика, информатика пәндері оқытылады. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы оқушылар әдебиет, әлемдік көркем мәдениет, қоғамтану, мемлекет және құқық негіздері, ... ... ал ... бағыты мына пәндер құрамымен қамтамасыз етіледі: химия, биология, физика, технология, графика және жобалау.11-12 сыныптарда бейіндік оқытудың мақсаты мен міндеттерін жүзеге ... үшін ... ... ... ... ... ... 9-10 сыныптың оқушыларын даярлау мақсатында бағытталған педагогикалық жұмысты ұйымдастыру қарастырылады.Бейіналды даярлық ... 9-10 ... ... орта ... деңгейінде білім алу жолын өздері таңдауды немесе жалпы білім беретін оқу орнының 11-12 ... ... және ... білім беру ұйымдарында қарастырылады.Бейіналды даярлық 9-10 сынып оқушыларының вариативті компоненттері мен жеке оқытудың оқушы ... оқу ... ... 4 ... көлемінде анықталады. Бұдан басқа, бейіндік оқыту инвариантты компонентті жалпы білім беретін пәндер мазмұны арқылы іске ... ... ... ... және жоғарғы кәсіптік білім алуына септігін тигізетін білім алу бағытын таңдау туралы саналы шешім қабылдау қабілетін қалыптастыру бейіналды даярлаудың негізгі ... ... ... ... ... ... ... өмірлік маңызды таңдауды да дұрыс жасай алады.Бейіналды даярлықта білім беру жетістіктерінің жиынтығын көрсететін негізгі құжат портфолио болып табылады. Онда ... ... ... ... бейіндік оқуға бағыттығын, оқу және шығармашылық пен қызығушылық белсенділігінің динамикасы жөнінде мәліметтер береді.11-12 ... ... ... қалыптасқан мақсаттары және ұйымдастыру құрылымы ұйымдастырудың әр алуан түрлерін ұсынады. Бейіндік оқытуды таңдаудың ... ... оқу ... білім беру қорларымен қамтамасыздығы қаралады. Бейіндік оқытудың негізгі ұйымдастыру түрлеріне мектепішілік және желілік бейіндік оқыту ... ... ... ... ... ... ... беретін оқу орны оқушылардың білім алу қажеттілігіне, кадрлық және оқу-әдістемелік күш-қуатына байланысты бейіндік оқытудың ұйымдастырылатын бағыттарын өздері анықтайды, ал ... ... ... ұйымдастыру түрі басқа білім беру ұйымдарының білім беру қорларына оқу орындарының қатыстырылу есебінен іске ... ... ... ... ... ... оқу процестерін және білім сапасын тиімді басқарулары керек. ... ... ... ... ... ... ал оның білім беру процессіндегі іс-әрекеттері оқушылардың қызығушылықтар мен бейінділіктерін толық ескеруі керек. Сонымен қоса, мұғалімнің рөлі оқушылардың оқу ... мен ... ... ... өте ... Кез ... ... ең басты міндеті өзінің кәсіби шеберлігін шыңдауға баса көңіл бөлу болып табылады. Өйткені білім беруді жаңғырту ... ... беру ... барлық субъектілеріне жоғары талаптар қояды.Ал Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... іске асыру жағдайларына келетін болсақ:o            ҚР БҒМ 12 ... ... беру ... ... ... ұйымдастырудың және іске асырудың шараларының бағдарламасын даярлау;o            ... ... БАҚ ... сынып оқушыларын оқытудың жаңа үлгісінің негізгі идеяларын түсіндіру жұмыстарын белсенді ...            ... ... ... мен ... ... орта ... берудің нормативтік құқықтық қамтылуын іске асыру;o            ... ... мен ... ... ... кәсіби дамуының стандартын әзірлеу;o            ... ... беру ... ғылыми-әдістемелік қамтылуын дамыту;o            ... ... ... ... жаңа ... жасау.Қорыта айтқанда, Қазақстанның инновациялық мектептеріндегі соңғы он бес жыл көлемінде жинақталған оқытуды бейіндік саралау тәжірибесі жан-жақты ... ... ... ... көшкендегі білім сапасын бағалау жүйесі білім берудің ... ... ... ... ... ... ... керек. Бағалау жүйесі оқушының жан-жақты ойлау қабілетінің дамуын шығармашылық ізденісін, білімінің жүйелілігінің, өмірлік қажеттілікке ... ... және ой ... ... туындаған проблемаларды шешуге бейімділігін көрсете білетін деңгейде болуы тиіс. Оқу-тәрбие процесін жаңартумен қатар, оны жүзеге асыратын әрбір ... ... ... ... түбегейлі өзгерту, әр баланың жеке және жас ерекшелігіне қарай дербес дамуын қамтамасыз ету, оларға білімнің өз мүддесі үшін қажеттігін ... ... ... - ... ... өзекті мәселесі.ҚорытындыБілімнің тұрақты түрде даму қарқыны, техника мен технологияныңжаңалануы адам ұрпағының ауысу динамикасынан анағұрлым озыңқырады. - ... жаңа ... ... ... үздіксізбілім беру жүйесіне көшу, қиындайтын әлеуметтік және кәсіби ... ... ... ... ... қажеттілігі туындайды.Жаңа мақсаттарға бағдар мен білім беру нәтижелері жоғары сынптарда - бұл әрбір адамның әлеуметтік мәртебесіне ... жаңа ... ... Oсы ... ортасында аса маңыздысы - еңбек нарығыныңсұранысына қарай дербес бoлу, жауапкершілікті сезіну, таңдаудыңтабыстылығы мен өмірлік жоспарларының жүзеге асуы, азаматтық ... оқи ... іс ... жаңа амалдарын игеру [56].Сoнымен бірге, бейінді білім беру - бұл оқушының қабілеті меникемділігін, білім беру сұраныстарын ескеретін саралық ... ... ... берудің мақсаты - оқушылар мен жастарды бастапқы және ... ... ... ... дейінгі дайындауды қамтамасыз ету; дербесғылыми-зерттеу және өз-өзіне білім беру мен өзін-өзі дамыту үшін қажеттіізденушілік ... ... ... ... және ... ... ... көрсеткіштерін, болашақкәсіби тәжірибе жинақтауы және әлеуметтік тәжірибелі-бағдарлы болуынжетілдіру. Білім берудің жаңа ... ... ... ... ... ... қарай бейінді сыныптарда оқуын жалғастырады.Бейіндік оқыту қазақстандық білімді жаңартудың бір механизмі болыптабылады, ... ... ... беру ары ... ... ... ... тиіс.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ1.    ҚР Бейіндік оқытуды ... ... ... 20102.    ... Д., Кәрібаева Ш. Бейінді оқытуды ұйымдастыру жолдары. //Физика және астрономия, №1, 2006 ж.3.    Мұқатаев А.А. ... ... ... қосымша білім бағдарламалары негізінде оқытуды бейіндік саралаудың дамуы (1992 - 2005 жж.); ... ... ... алу үшін ... диссертацияның авторефераты., - Қарағанды. 2007.4.    Қыпшақов С.А. ... ... ... ... ... ... ... оқытуға даярлау; Пед.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты., - Қарағанды. 2010.5.    ... А., ... В. ... обучения: варианты решения. //Профильная школа, №2, 2004 г.6.    Профильное обучение в школе: опыт, проблемы, ... ... ... ... Под ред. М.Жадриной. - Алматы, КАО, 2005 г.7.    ... С. ... ... ... ... ... ... в 10-11 классах общеобразовательных учебных заведений - Алматы, РОНД, 2005 г. 
    
   

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
12 жылдық білім беруге бейімдеудің психологиялық – педагогикалық шарттары64 бет
Арамшөптердің биологиялық ереекшеліктері, таралу және олардың тіршілік жағдайларына бейімделуі20 бет
Ауыл жастарының қалаға әлеуметтік психологиялық бейімделуін зерттеу62 бет
Ақтөбе облыстық музейлердің бүгінгі жетістіктері нарық заңдылықтарына бейімделген даму сатысының бірі112 бет
Бірінші сынып оқушыларын мектепке бейімдеу жолдары5 бет
Бірінші сынып оқушыларының мектепке бейімделу жолдары46 бет
Баланың мектепке бейімделуі8 бет
Бастауыш сынып оқушларының мектепке бейімделуі51 бет
Бейімбет Майлин17 бет
Бейімбет Майлин туралы24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь