Вирустардың жіктелу принциптері және олардың номенклатурасы. Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері және кқбею сатылары

І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
2.1 Вирустардың жіктелу принциптері және олардың номенклатурасы.
2.2 Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері және кқбею сатылары.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Вирустар жануарлардың, өсімдіктердің,батериялардың, микроскоииялық саңыраукулақгардың, қарапайымдылардың және баскд да тірі ор- гакизмдердің облигатты клетка ішіндік паразиті. Бүлар өмірдің клеткасыз, бірақ өзіндік геномы арқылы тек тірі клеткаларда кобею кзсисгі бар түрі. Вирустар тіршілігі екі формада бс-лады - бірінші, клегкадан тыс нсмссс жансыз фэрмасы, ал скі-шіісі - вегетативгі немесе жанды- репродукцияланатын түрі. Вириондардың массасын және оның құрамдарын Дальтонмен өлшейді
1 Килодальтон (кД)- 1000 Д
1Мегадальтон (МД) = 1000 кД = ю6Д ЪШ
1 Миллидальтон (мД) = 10'3 Д
Вирустардын үзындық өлшем бірлігі - қазіргі халыкдральіқ өлшем бірлігі (СИ) бойыпша нанометрмен (нм) өлшенеді.
Імкм — 10'6 м
1 нм = 10‘9 м
1 мм = 1000 мкм
1 мкм = 1000 нанометр (нм)
1 нм '10 ангстрсм (А°)
Бірақ осыіщай өте усақтыгыиа қарамастаы олар баска тірі инфекциялық агенггер тәріздес, өз бойларында генстикалык. информацияларды сақтай отырып, түкым қуаяаушьыык. озгергіштік және де табапі жәнс жасанды сүрыптауга оолатын қасиетгерімен оипатталады. Вирустардыц ілзгы бір ерскшелігі - өзінін зат алмасу процесінің жоқіыгы ссбеіпі сш нәрссмсн қореқгснбейді, тыныс алу, белок синтездеу жэне энергия құру жүйелері жоқ.Жасаиды қоректік орталарда (ет пептонды агар, ет пептонды сорпа ж.т.б.) өспейді. Олар ушін тек тірі клетка керек. Бул қасиетгерін алғаш рет орыстың і'алым-ботанигі Дмитрий Иосифович Ивановский (1864-1920) темекі теңбілінің пайда болу себептерін зерттеуінде аныкхаған. Вирустар тек бір ғана - РНҚ немесе ДНҚ-дан турады. Ал егср вирустарды электроңды микроскоп көмегімен зертгесек оңда» олардың шар, таяқша немесе жіпше төріздес сыртқы пішіңдерін көруге болады. Диагност икалық маңызы зор кзсиеті-кейбір вирустардың (кутыру, шешек, гепатит ж.т.б.) клет¬ка ның цитоплазмасында, ядросында өздеріне тән шоғырлануы яғни клетка ішіңдік ядролық немесе цитоплазмалық денешіктер тѵзуіВирустардың кұрылымын кдрастырсак, олар нуклеоидген- вирионның оргалық бөлігі -Сіұл нуклеин қышкдаынан түрады Бұл қышқыл сыргқы белокіік кдбықшамен - капсидпеь жа- былған, ал әрб.р капсид капсомерлерден тураты
1.Жалпы микробиология (оқу-әдістемелік құрал). Микробиология кафедрасы-ның профессорлары Б.А. Рамазанова, А.Л. Котова, Қ.Қ.Құдайбергенұлы, оқытушылар: Б.М. Хандиллаева, Г.Р. Амзеева, Т.С. Бегадилова, А.М. Бармакова, Д.Ж. Батырбаева. Алматы. 2006. – 176 б.
2.Поздеев О.К. Медицинская микробиология: Учеб.для вузов /О.К.Поздеев; под ред. В.И. Покровского.-2-е изд.испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД, 2004.-768 с
3 Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических методов исследования // М: Медицина, 1968, 466с.
4 Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования / под. ред. М.О.Биргера // М: Медицина, 1973., 456с.
5.Красильников А.П., Романовская Т.Р. Микробиологический словарь –справочник // Минск: Асар, 1999. – 399с.
        
        Қазақстан республикасының Білім және Ғылым миністірлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті
БӨЖ
Тақырыбы: Вирустардың жіктелу принциптері және олардың номенклатурасы. Вирустардың көбеюінің ... ... және ... ...
Орындаған: Абдрахимов.Б
Тексерген: Омарбеков.Е .О
Семей.2015жыл
Жоспар
І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
2.1 Вирустардың жіктелу ... және ... ... ... ... ... ... және кқбею сатылары.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
І Кіріспе
Вирустар жануарлардың, ... ... ... және ... да тірі ор- ... облигатты клетка ішіндік паразиті. Бүлар өмірдің клеткасыз, бірақ өзіндік геномы арқылы тек тірі клеткаларда кобею кзсисгі бар түрі. Вирустар тіршілігі екі ... ... - ... ... тыс нсмссс жансыз фэрмасы, ал скі-шіісі - вегетативгі немесе жанды- репродукцияланатын ... ... ... және оның ... ... ... ... (кД)- 1000 Д
1Мегадальтон (МД) = 1000 кД = ю6Д ЪШ
1 Миллидальтон (мД) = 10'3 Д
Вирустардын үзындық өлшем ... - ... ... ... ... (СИ) ... ... (нм) өлшенеді.
Імкм -- 10'[6] м
1 нм = 10`[9] м
1 мм = 1000 ... мкм = 1000 ... ... нм '10 ... ... ... өте ... қарамастаы олар баска тірі инфекциялық агенггер тәріздес, өз бойларында генстикалык. информацияларды сақтай отырып, түкым ... ... және де ... жәнс жасанды сүрыптауга оолатын қасиетгерімен оипатталады. Вирустардыц ... бір ... - ... зат ... ... ... ссбеіпі сш нәрссмсн қореқгснбейді, тыныс алу, белок синтездеу жэне энергия құру жүйелері жоқ.Жасаиды қоректік орталарда (ет ... ... ет ... сорпа ж.т.б.) өспейді. Олар ушін тек тірі клетка ... Бул ... ... рет ... ... Дмитрий Иосифович Ивановский (1864-1920) темекі теңбілінің пайда болу себептерін зерттеуінде аныкхаған. Вирустар тек бір ғана - РНҚ ... ... ... Ал егср вирустарды электроңды микроскоп көмегімен зертгесек оңда>> олардың шар, таяқша немесе жіпше төріздес сыртқы пішіңдерін көруге болады. Диагност икалық ... зор ... ... ... шешек, гепатит ж.т.б.) клет - ка ның цитоплазмасында, ядросында өздеріне тән шоғырлануы яғни ... ... ... ... цитоплазмалық денешіктер тѵзуіВирустардың кұрылымын кдрастырсак, олар нуклеоидген- ... ... ... -Сіұл нуклеин қышкдаынан түрады Бұл қышқыл сыргқы белокіік кдбықшамен - капсидпеь жа- былған, ал әрб.р капсид капсомерлерден ... ... ... Вирустардың жіктелу принциптері және олардың номенклатурасы.
Вирустар жануарлардың, өсімдіктердің,батериялардың, микроскоииялық ... ... және ... да тірі ор- ... ... ... ... ш.разиті. Бүлар омірдің клеткасыз, бірақ өзіндік геномы арқылы тек тірі клеткаларда кобею кзсисгі бар ... ... ... екі формада бс-лады - бірінші, клегкадан тыс нсмссс жансыз фэрмасы, ал скі-шіісі - ... ... ... ... түрі. Клсткадан тыс түрін вирустық бөлшсктср -вирнон деп те атайды.Ал виру- стын клеткаңын ішіңдегі ... ... ... ... ... балама атгармсн де түсіндіреді.Баскя гірі организидсрмсн оның ішінде сгжсй-тегжейлі зерттелгсн микроорганизмдермен салыстырганда внрустардын мөлшсрі, көлемі өтс үсак. Әдеггегі лабораторияларда колданылып ... ... ... комегімен оларды коруге болмайды. Бүларды көру үшін арнаһы курал - элекгронды ... ... ... ... және оның ... (нуклеин кышқылдарын -РНК* ДНҚ, бслоктарын, липндтсрін, углсводтарын Дальтонмсн (Д) өлшейді. Вириондар пішіндері әртүрлі болуы мүмкін:таяқша тәрізді(темекі ... ... ... ... ... ... вирустары),сперматозоидқа ұқсас(көптегенбактериофагтар).Вирустардыңөлшемдерінэлектрондымикроскопарқылы,ультрафильтрация әдісімен,ультрацентрифугалау әдісімен анықтайды.Ең ұсақ вирустардың бірі-полиомиелит вирусы, ал ең ірі- табиғи шешек вирусы.Вирустар ... ... ие, ... олар тек ДНҚ ... ... тұрады, сондықтан да ДНҚ құрамды,РНҚ құрамды вирустар болып бөлінеді.Олар әдетте гаплоидты, яғни бірғанагендержиынтығыбар.
Вирустардың геномы нуклеин қышқылдарының ... ... ... ... ... ... ... вирустардың ішінде оң(плюсжіпшелі РНҚ)геномды вирустарды ажыратады.Бұл вирустардың плюсжіпшелі РНҚсы екі қызмет атқарады:тұқым қуалаушылық және ақпараттық.Сондайақ РНҚ құрамды ... ... ... ... РНҚ) ... ... вирустардың минус-жіпшелі РНҚ-сы тек тұқымқуалаушылық қызметін атқарады.Вирустардың геномы жасушаға генетикалық паразиттілігін көрсете отырып провирус түрінде жасушаның генетикалық аппаратына қосылуға қабілетті.Вирустардың ... және ... ... ... ... ... нуклеин қышқылы ақуызды қабықшамен байланысқан,мұны капсид(латын сөзіненcapsaқапшық)деп атайды.Капсид капсомерлерден тұрады,бұл қайталанатын морфологиялық ... ... ... мен ... өзара байланысып нуклеокапсид құрайды.Күрделі вирустардағы капсид қосымша липопротеидті қабықша-"тікендері" бар суперкапсидпен қапталған.Вириондардың капсидтерінің симметрия типтері спиральды,кубты және күделі болып келеді.Спиральды ... типі ... ... ... ... ал ... ... типіқұрамында вирусты нуклеин қышқылы бар капсидтен изометриялы қуысты денешіктің түзілуімен байланысты.
Капсид пен суперкапсид вириондарды қоршаған орта ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді,вирионның антигендік және иммуногендік қасиетін анықтайды.Вирустардың ішкі құрылымын жүрекше деп атайды.
Вирусологияда келесі таксономиялық категорияларды қолданады:Тұқымдас, ... ... ... мұндай жіктелу барлық вирустарға тән емес,әсіресе тұқымдас асты. Вирустың түрі бактериялардағы сияқты биноминалбдыатқа ие емес. Кейбір вирустардың нуклеин ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
2.2 Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері және кқбею сатылары.
Вирустар - ... ... құс, ... және бактериялардың вирус ауруларын қоздырушылар.
Вирустар - тек клетканың ішінде ғана тіршілік ететін тоғышарлар. Себебі олар тек тірі ... ... ... ... ғана өсіп ... ... ... организмдер сияқты жыныстық жолмен де, бактериялар сияқты бөліну жолымен де көбеймейді. Сондықтан да көбею деген ... ... re - ... ... - ... пайда болу деген сөздерінен шыққан термин қолданылады.
Вирустарда ерекше дисьюнктивтік көбею жолы кездеседі. Бұл ерекшелікті ... ... ... ... зақымдалған клеткада вирус жолғалып кетеді де, олардың компонеттерінің құралуы біраз уақытқа созылады. Вирус белгілі бір мерзімде және ... өсіп ... ... ... нукоин қышқылы клетканың ядросында пайда болады, белоктары - цитоплазмада, ал вирус - цитоплазма мембранасының ішкі ... ... да, ... ... ... шыққан кезде бүршіктену жолымен пайда болады.
Клетка мен вирустың өзара байланысқа түсуі өте күрделі, көп ... ... Бұл ... ... ... байланысты:
:: Вирустың және клетканың түрлеріне байланысты. Организмде клеткалар саны өте көп. Тек жаңа ... жас ... ... ... 2 млрд ... бар;
:: Клеткалардың вирустарға сәйкестігіне немесе вирустарға қарсы тұрарлық қасиетіне байланысты. Мысалы, ортомиксовирустар тыныс жолдарының эпителиальдық клеткаларына ғана әсер етеді. ... бұл ... ... ... ғана ... ... ... - ақ осындай клеткалардығана зақымдайды;
:: Вирустардың біркелкі тазалығына және ... да ... ... ... ... көп ... соғұрлым вирус пен клетка арасындағы байланыс мүмкіндігі де артады. Торшаға енген вирустардың бәрі бірдей клетканы зақымдамайды. ... ... бір ... ... ... қақпаларда жойлады;
:: Әр түрлі физикалық, химиялық факторлардың әсеріне де байланысты. ... ... ... ... мал ... ... ... болуы вирустар үшін қолайсыз жағдай болып есептеледі. Вирустардың көпшілігі үшін қышқылдар, негіздер аса қауіпті;
:: Организмнің иммунологиялық күйіне де ... ... ... ... ... жауап өте айқын болады. Мұндай организмде вирустар антиденелер арқылы жәе клеткада вирусқа қарсы пайда ... ... ... тез ... ... статусына да байланысты. Вирустар миллиондаған жылдар бойы өздері ... ... бір ... бейімделген. Мысалы, адамдарда ірі қара обасының вирусы әсер етпейді. Себебі адамдарда генетикалық қарсы ... ... бар. ... пен ... ... болатын процесті мынандай түрде көрсетуге болады.
І фаза
1. Адсорбция - вирустың клеткаға жабысуы.
2. Вирустың клеткаға ... - ... ... ... ... (вирус геномы сыртындағы белоктан тұратын қабықшадан бөлінеді).
ІІ фаза
Вирус геномының іске асуы ( латынның іске ... ... ... - ... РНҚ-на көшіру.
2. Трансляция - вирустың белок молекуласының құралуы.
3. Репликация - геномының көбеюі: ДНҚ немесе РНҚ ... екі есе ... ... ... ... клеткадан шығуы.
Вирустардың көбею сатылары - көрсетілген фазалар - барлық уақытта да ... бола ... ... мен ... ... байланыстың кейде өзгеше де болуы мүмкін.
Демек, вирустар репродукциясы дегеніміз - ... ... ... ... ... ... ... компоненттерінің пайда болуы, жиналуы клетканың әр жерінде ... және ... ... бір ... ... ... ... құралуы шарт. Себебі вирустардың тірі организм сияқты ұрпақтан ұрпаққа жетіп, өз түрін сақтап қалуы осыны ... ... ... ғана ... ... Ал ... көбеюі үшін негізгі шарт - олар тек тірі клеткаға енуі қажет, ... тек ... ... ... вирус қана ауру туғыза алады.
Абсорбция - вирустың клеткаға жабысуы. Вирус пен ... ... ... байланыс вирустың клеткаға жабысуынан, яғни абсорбция процесінен басталады. Оның негізінде клетка мен вирустың арасында биофизикалық, ... ... ... ... ... өте арнамалы және бейарнамалы факторлардың әсері бар.
Бейарнамалы деп ... пен ... ... ... және оң ... ... топтарды айтуға болады.
Вирустардың клеткаға жабысуның арнамалы факторы дегеніміз - клетка ... ... ... ... ... ... енуі - вирустардың өсіп-жетілуінің келесі сатысы.
Вирустардың өсіп-жетілуінің келесі сатысы - вирустың белоктан ... ... - ... жазу ... ... шыққан.
Трансляция - латынның - жеткізу, апару деген сөзінен шыққан, белок молекуласының ... ... ... ... ... молекуласының құралуы үшін белгілі бір генетикалық информация сақталады.
Қорытынды
Торша ішінде вирустар көбінссе өзара ... РНҚ ... ДНҚ ... шоғырлануы болып келеді. Ал өрбір нуклеин қышкыдцарының молскуласына вирустык белоктар туралы маілүмат ... ... ... сол ... мағлумат іскс асып әр түрлі вирустық бслоктар жасалынады. Вирустардын коптеген қурылыс белоктарында өздігінен бірігіп агрегат түзу ... бар. Ал ... ... ... ... ... нс- мссс ДНҚ-ныц бір молекуласы косылады. Кейде бұлардың курамына торшаның лилидтері дс бірігеді Сонымен ... ... ... ... тыс, ... жоқ ... ... деп атауга болады. Вирустар бір торшадан екіншісінс, ... бір ... ... осы ... ... ... ... вирустык вириондарыньщ өздерінде тән формасы, мөлшсрі, күрылысы және касисті болады. Бірак бар- лык вириондарга ортақ кзсиет-олардын РНК ... ДНҚ ... ... жәле ... ... ... тұрған -- капсомсрлерден түратылы. Ал бірнеиіс капсомер жнынтығы кагісидті күрайды. Оған >гуклеин кышқылы қосылып-нуклеокалсид түзеді. Кейбір вирустардын ... ... коса ... беі- ... суперкалсндтік кдбаты болады. Егер кзпсомерлер нуклеин қышқылынык молскуласыңда спираль тәрізді орналасса - оларды спираг.ьды симмстриялы вириондар ... ал сгер ... лер коп ... ... ... ... куб ... вири - ондар катарына жаткзызаяы. Вирнондардык формасын. курылысын кәдімгі жарык микроскоппен көруге мүмкін емес. Оларды элсктронды ... ... ... Тек кана ... ... жам микроскоппсн байкауға болады, ссбебі олардын көлсмі 300-390 нм.
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... профессорлары Б.А. Рамазанова, А.Л. Котова, Қ.Қ.Құдайбергенұлы, оқытушылар: Б.М. Хандиллаева, Г.Р. Амзеева, Т.С. Бегадилова, А.М. Бармакова, Д.Ж. Батырбаева. Алматы. 2006. - 176 ... О.К. ... ... ... ... ... под ред. В.И. ... изд.испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД, 2004.-768 с
3 Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических методов исследования // М: Медицина, 1968, 466с.
4 ... по ... и ... ... ... / под. ред. ... // М: Медицина, 1973., 456с.
5.Красильников А.П., Романовская Т.Р. Микробиологический словарь - справочник // ... ... 1999. - 399с.

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жас ерекшелік психологиясы7 бет
1. Вирустардың нәсілдік қасиеттері,олардың өзгергіштігі.Мутация түрлері.Гендік инженерия 2.Вирустарды лабораториялық жағдайда өсіру ерекшеліктері, торша өсінділерін алу және олардың класификациясы7 бет
1. Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы. Инфекция түрлері және оларға сипаттама. 2. Иммунитеттің механизмдері. Иммунитеттің гуморальдық, клеткалық, жалпы физиологиялық факторлары20 бет
1. Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы. Инфекция түрлері және оларға сипаттама. 2. Иммунитеттің механизмдері. Иммунитеттің гуморальдық, клеткалық, жалпы физиологиялық фактролары11 бет
1. Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы. Инфекция түрлері және оларға сипаттама.2. Иммунитеттің механизмдері. Иммунитеттің гуморальдық, клеткалық, жалпы физиологиялық фактролары11 бет
«Көк базарда сатылатын сүттің микробиологиялық және кейбір физико-химиялық зерттеулерінің нәтижелері»44 бет
Індеттік процестің даму заңдылықтары және сатылығы6 бет
Автокөлік дамуының сатылары13 бет
Адвокатураның құрылу сатылары28 бет
Азаматтық құқықтық шарт жасасу сатылары66 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь