Гаплоидтық технология туралы мәлімет

1. Гаплоидтык технология
2. Микроспоралардын іп vitro жағдайында дамуы және гаплоидтык регенерант өсімдіктердің пайда болуы
3. Будан ұрыктағы хромосомалардың селективті жойылуы әдісімен гаплоидтарды алу
4. Гаплоидтардың селекциядағы манызы
Гаплоидтық организмнін сомалык клеткаларыңда сынар хромосомалар жиынтығы (п) болады, яғни толык жиынтыктын (2п) тен жартысы. Гаплоидтарды дағдылы селекция әдістерімен шығару (түрішілік және түраралык тозандану, рентген сәулесін түсіру және баска стресс факторлармен ыкпал ету) онай емес және көп уакытты талап етеді. Ал аталык және аналык гаметофиттерді іп уііго жағдайында өсіріп гаплоидтарды тез шығарып, селекция процесін женілдетуге болады. Бүл әдістер апомиксис процесіне негізделген. Апомиксис - организмдердін жыныссыз жолмен көбеюі.Аталык гаметофитті (тозанкаптар мен тозан) іп УІІГО жағ-дайында өсіріп, гаплоидтык өсімдіктерді алу андрогенез деп аталады. Аналык гаметофитгі (үрык бүршіктер) өсіру аркылы гаплоидтык өсімдік алу гиногенез деп аталады.Сонымен катар гаплоидтарды, аталык немесе аналык хромосомалары жойылып кететін будан үрыкты іп УІГГО жағдайында өсіріп алуға болады. Кейде гаплоидтык өсімдік псевдогамия аркасында пайда болады, яғни үрыктанбаған жүмыртка клеткасынан үрык дамиды. Микроспоралардын іп \ііго жағдайында дамуы және гаплоидтык регенерант өсімдіктердін пайда болуы.Микроспоралардьщ іп УІГХО жағдайында дамуы бірнеше жолмен камтамасыз етілуі мүмкін. Бірлі-жарымы гаметофиттік даму жолынан ауысып эмбриоидты түзеді. Баскалары дедифференция-ланып, каллуска айналады. Тағы біреуілері микроспорогенез бен гаметогенез жолын жалғастырады, яғни пісіп жетілген тозанға айналады. Ал тағы бір тобы біртіндеп ыдырап күриды.Н. Сандерленд сасыкмендуананын микроспораларын іп ҮІГХО өсіріп, олардың бастапкы кездегі даму жолдарын зерттеп, табиғат-тағы іп УІУО даму жолынан айырмашылығын көрсеткен Б жолы - іп УІГГО жағдайында микроспора тепе-тен бірдей екі клеткаға бөлінуі мүмкін. Ал іп УІУО дағдылы жолмен бөлінгенде пайда болатын екі клетканың бірі генеративтік, бірі вегетативтік клеткалар. Ол екеуінің көлемі жағынан айырмашылығы бар. Бүндай гаметофиттік жолдан спорофиттік жолына ауысу БаШга іппохіа, №согіапа гаЪасшп түрлеріне тән.Ажолы - микросгюра көлемі бірдей емес екі клеткаға бөлініп, вегетативтік және генеративтік клеткаларды түзеді. Бүл табиғи жолға үксас. Генеративтік клетка бірінші митоздан кейін кері кетеді. Вегетативтік клетка көп бөлініп одан әрі зиготалык даму жолына түседі (А-В жолы). Бүндай даму жолы №согіапа ГаЪасшп, ОаШга іпеіеі, Ногдеит уи1§аге, Тгігісит аезгіуит т.б. өсімдіктерде байкалған.
1. Уәлиханова Г.Ж. Өсімдікбиотехнологиясы. Алматы, Қазақуниверситеті, 2001.
2. Уәлиханова Г.Ж., Есмағұлов Қ.Е. Өсімдіктербиотехнологиясыныңнегіздері. Алматы, Республикалықбаспакабинеті, 1999.
3. Биотехнология растений: культура клеток. М., ВО Агропромиздат, 1989.
4. Катаева Н.В., Бутенко Р.Г. Клональноемикроразмножение растений. М., Наука, 1983.
5. Глеба Ю.Ю. Сытник К.М. Клеточная инженерия растений. Киев, Наукова думка, 1984.
6. Полымбетова Ф.Ә., Сәрсенбаев Б.Ә. Өсімдіктерфизиологиясы мен биотехнологиясытерминдерініңорысша-қазақша түсіндірмес өздігі. Алматы, Сөздік-словарь, 1999.
    
    Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігіСемей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... Гаплоидтык технология2. Микроспоралардын іп vitro жағдайында дамуы және гаплоидтык регенерантөсімдіктердің пайда болуы3.  Будан  ...  ...  ...  ...  ... алу4. Гаплоидтардың селекциядағы манызыГаплоидтық организмнін сомалык клеткаларыңда сынар хромосомалар ... ... яғни ... ... (2п) тен жартысы. Гаплоидтарды дағдылыселекция әдістерімен шығару (түрішілік және ... ... ... ... және ... стресс факторлармен ыкпал ету) онай емес жәнекөп уакытты талап етеді. Ал ... және ... ... іп ... ... ... тез ... селекция процесін женілдетугеболады. Бүл әдістер  апомиксис  процесіне  негізделген.  ...  ... ... ... ... ... ... ментозан) іп уііго жағ-дайында өсіріп, гаплоидтык өсімдіктерді алу андрогенездеп аталады. Аналык гаметофитгі (үрык бүршіктер) ... ... ... алу гиногенез деп аталады.Сонымен катар гаплоидтарды, аталык немесеаналык хромосомалары жойылып кететін ... ... іп ... ... ... ... ... гаплоидтык өсімдік псевдогамия аркасында пайдаболады,  яғни  ...  ...  ...  үрык  ... іп ... ... ... және гаплоидтык регенерантөсімдіктердін пайда болуы.Микроспоралардьщ іп уігхо  жағдайында  ... ... ... ... ... ... ... дамужолынан ауысып эмбриоидты түзеді. Баскалары дедифференция-ланып, каллускаайналады.  Тағы  біреуілері  ...  бен  ...  ... яғни пісіп жетілген тозанға айналады. Ал тағы бір ... ... ... ... ... микроспораларын іпүігхо өсіріп, олардың бастапкы кездегі даму жолдарын зерттеп, табиғат-тағыіп уіуо даму жолынан ... ... Б жолы - іп ... ... ... ... екі клеткаға бөлінуі мүмкін. Ал іп уіуо дағдылыжолмен бөлінгенде пайда болатын екі клетканың бірі ... ... ... Ол екеуінің көлемі жағынан айырмашылығы бар. Бүндайгаметофиттік жолдан спорофиттік жолына ауысу БаШга ...  ... ... ... - ... ... бірдей емес екі клеткағабөлініп, вегетативтік және генеративтік клеткаларды түзеді. Бүл ... ... ... ... ... митоздан кейін кері кетеді.Вегетативтік клетка көп бөлініп одан әрі зиготалык даму жолына ... ... ... даму жолы ... ГаЪасшп, ОаШга іпеіеі, Ногдеит уи1§аге,Тгігісит аезгіуит т.б. өсімдіктерде ... Кей  ...  тек  ... ... ... бастайды  (А-Г  жолы),  ...  ...  ... пен ... ... ... ...  спорофиттітүзеді (А-ГВ жолы). Микроспораның атап өткен бөліну ... ... ... ... ... ... ... себеп болады.Олардан гаплоидтык регенерант  өсімдіктері  шығады.Егерде  ... ... ... ... ядросымен косылып кетсе (Ц жолы),пайда болған ... ... ... ... ... диплоидтыкболады. Сонымен катар, диплоидтык  ...  ...  ...  ... ... ... микроспоралардан және  эндополиплоидия  өтуісалдарынан ... ...  даму  ...  ... спорофиттік жольша ауысуынын себептері белгісіз, және де бүлпроцеске ... ... ... бар ... ... ма дегенсауалға әлі де жауап жок.[чЭлбетте, микроспоралардын даму бағытына әр турліфакторлар әсер ... ... ... 1)  ...  тән  ... 2) ... дамуындағы ауытку; 3) ... ... ... ... ... даму жолынанспорофиттік жолына ауысуы ... ... ... ... асуы нактылы физиологиялык жағдайлар  мен  ...  ... ... ... даму бағыты ең алдымен онын дамукезенімен белгіленеді, және өсіретін коректік органын ... ... ... ... ... күрылым дами келеэмбриоидка айналса, одан ... ... ... ... ... ... ... Ал егерде көпклеткалык күрылым каллуска айналса,одан шыккан ... ... ... ... ... ... боладыТозанкаптағы мындаған микроспоралардын ішінде тек кана ... ... ... Бүл ... ... ... белгіленуі ыктимал.Эмбриогендік микроспоралардын саны түрлі стресс ыкпалдарынан арта ... ... және ... температура, ионизация туғызатын  ... ... үшін ... өсімдіктін физиологиялык күйі, тозаннындаму кезені, коректік ортанын ... және ... ... ... ... өсімдіктерде микроспоранын спорофиттік жолмен дамуы ушін бірядролык кезені ен ... ... ... ... ... бола ... сондыктан гаплоидтарды жаппай алу ушін ен жақсысыэмбриоидогенез аркылы өтетін тікелей андрогенез.Бірінші рет 1973 ... ... ... оларда эмбриоидогенез процесі  жүруінбайкаған К. Нич пен Б. ... ... ... ... өсіріп, регенерантөсімдіктерін алу тиімді. Бірак астык ... ... ... алу өте ... Ол үшін ... ... ортада калкытып, шайкапөсіру әдісі ... ... ... ... да, ... өздігіненшашылып, калкып ортанын бетіне шығады. Сүйык  ортада  калкып  ... алып ... ал ... шыккан микроспораларды одан әріөсіре береді. Тозанкаптардан биологиялык активтігі бар заттар ... ... ... ... ... яғни ... өсуіне барыншаколайлы фиозиологиялык жағдай туады.Кейбір өсімдіктердің (соның ішіндеастык түкымдастары) ... ... ... ...  оларды  өткірскальпелдін үшымен екіге бөліп жібереді.  ...  ...  ... ... ... ... ортада үш тәулік бойы өсіргенде,олардың 60-70 % микроспоралары өз ... ... ... Ал ... ... ортаға 4 сағат бойы шайкап өсіргенде, олардын 90 ... ... ... ... ала тозанкаптарды кесіп тіліп ... ... соң,  ...  сүзіп  жіберіп,  центрифугадан  ... көп ... ... үііго жағдайында  эксперименттікжолмен гаплоидтарды шығару әдісінін кен таралуына екі ірі кемшілік тегеурінболадьг. 1) ... ... аз ... 2) ... ... астык тұкымдастарында) альбиностардын көп кездесуі. Айта ... ... ... ... регенеранттардын саны арта түседі, ... ... ... ... ... ... ... Жалпы  алғандаальбинизм себебі белгісіз. Бәлкім, ол микроспораларды өсірген кезде пайдаболатын мутациялардын ... ... ... ... аңцрогвнезге әсерететін факторларІп уііго жағдайында андрогендік гаплоидтарды алу ... осы ... ... ... жете зерттелмеген. Осынын себебіненгаплоидтык биотехнология жүйесін калыптастыру талай киыншылыктарға кездесіпжүр. Микроспораның түрлі даму ...  ...  ...  ішкі  және  ...  ...  ...  реттелетіні,микроспоранын тотипотенттігін жүзеге ... үшін ... ... кажетекені т.с.с.  мәселелер  ...  ...  ...  ...  Бүл  ... осы ... істі ... жолмен шешуге мәжбүр етеді,яғни әрбір өсімдіктін түріне, ... ... ... ... аркылыіріктеп алу керек болады.Андрогенездің тиімділігі (көп ... алу) ... ... ... көп факторларға тәуелді: донорлык өсімдіктердінгенотипі; олардын  өскен  ...  ...  даму  ... ... ала ... ... ... күрамы; гул тозаңцарын өсіруәдістері т.б.Іп уііго жағдайындағы андрогенезді шектейтін негізгі фактор -донорлык ... ... ... ... ... ... ... біртүрге жататын сорттардын регенерацияға кабілеті бірдей болмайды. Мысалы,күріштін жапон түртармағынын сорттары тозаңкаптан ... ... ... ... ... ... Арпа  мен  бидайдынкөптеген гено-типтерінін андрогенездік ... ... ... кабілетарпада 0 мен 31,6 % арасында, ...  -  0  мен  14,7  %  ... ... ... ... ... пен іпуііго жағдайында өтетін морфогенездің ... ... өте ... әсіресебүл даражарнакты өсімдіктерде байкалады. И. Василдің пікірінше ... ... ... ... ... карағанда көбінесеонын физиологиялык күйіне байланысты. Тіпті физиологиялык күйіне сәйкесөсіру жағдайын жаксартып, ... ...  ...  ыкпалынтөмендетуге болады. Донорлык өсімдіктерді өсіру ...  ... ... бар ... ... ... Мысалы, егістік жердеөскен  өсімдіктердін  тозанкаптары  ...  ...  ... ... ... ... ... алады. Шамасы, бүлсырткы факторлардың комплекстік ... ... ... ... мен ... түзілу жиілігіне донорлык өсімдіктерге ... әр ... ... және ... ... (төмен және жоғарытемпература, топыракта азоттың жетіспеушілігі т.б.) әсері көрсетілген. Осыфакторлардың ішіңде ең ... - ... ... ... алдын аласуыкпен өндеу аркасында эмбриоидтардын түзілу жиілігі  ...  ... және оның ... ... ... түріне, тозаннын дамукезеніне, онын бөлініп ...  ...  ...  ...  ... әсер ... ... тәсілдермен өткізуге болады. Мысалы, арпамен ... ... мен ... ... үшін 3 ... колданылады:1. Тиісті кезенде донорлык өсімдіктің басты сабағы кесіліп алынып, суғасалынып, суыкта үсталады. Бидайды 3-5 ... ... 5-7°С ... арпаны - 6-10 тәулік 7°С үстайды. Одан кейін масакты кесіп алып,залалсыздандырады да ... мен ... ... алады.2. Асептикалык жағдайда гүлдер мен тозанкаптарды бөліп алып, стерилъденгенорташа ... ... ... салады. Баска залалсыздандырылған Петритабакшасына стерильді су ... ... ... ... ... табакшасына койып, какпағын жауып, лентамен жабыстырып, суыкка кояды.Арпаны 28 тәулік бойынша 4°С немесе 14 тәулік 7°С үстайды.3.  ... ... ... ... минералдык  бөлігікүйылған көлемі 50-100 мл колбаларға отырғызады.  Масактар мен ... ... ... ... 12°С ... ... (20 мың лк)коады. Осылай кажет даму кезеніне ... ... одан ... ... 4°С температурада 14-21 тәулік ұстайды.Алайда, әдебиетте төмен температураның андрогенезге ... ... ... ... ... ... жоғары температура да жаксы әсер етеді. Мысалы,рапстың тозанкаптарын 30°С температурамен өндеу тиімді ... Ал ... ... ... одан ... ... температурамен өндеу жаксыыкпал еткен. Жалпы алғанда, салкын ... ... ... ... ол микроспоралардын дамуын тежеп, тіршілікке икемділігін ... ... ... ... даму ... өзгертеді.Андрогенездіңиндукциясында микроспоралардын даму ... ... роль ...  ... - мейоздың аякталар тұсындағы екі ядролык кезен. Тозанкаптардылайыкты даму кезеңінде өсіре ... ... ... ... көбінесеэмбриоидогенез басталып, кейін регенеранттар шығады. Мысалы, темекіде тозанбірінші митоз кезінде алынғанда ен ... ... ... Ал ... және арпа мен ... ең ... микроспоранын бір ядролыккезеңі. Әр тұрлі өсімдіктерде микроспоралардын эмбриоидогенезге ... бар ... ... ... ... деп атайды. Олардын баскамикроспораларға карағанда көлемі кішірек, цитоплазмасы ... ... ... ... ... ... митоздардын аркасында көпядролыкболады. Бүл күбылысты тозан диморфизмі деп атайды. Іп уіуо ... ... ... болу жиілігі мен іп уііго жағдайында ... ... ... корреляция, яғни өзара байланыстылык болатындығыаныкталған. Эмбриогендік ... іп ұіуо ... ... ... ... ...  белгіленеді.  Бірак  ол  кабілетөсімдікті өсіру жағдайына байланысты өзгеруі мүмкін.Будан үрыктағы хромосомалардын ... ... ... ... ... ... әріден будандастырғанда будан үрыктьп  ерте  дамукезеңінде ... ... ... ... селективті (іріктеліп)жойылады. Бүл күбылыс арпада жет< зерттелген. ... ... екпе ... уи1§аге көп жылдык диплоидтык жабайы ... ... ... ... сон, ... ... ...  тәі  гаплоидтыкхромосомалар жиынтығы бар осімдік пайда болады Үрык пен ... ... ... ... ... ... ... яғни жойылыпкетеді Үрыктандырудан кейін 5 кун откен сон, үрык пен эндосперх клеткаларыбөлінген кезде ... ... ... ... ... ... сыйымсыздыктыі салдарынан 3 хромосома жойылады. Тозандануданкейін 15 тәуліі өткен соң, аналык осімдіктегі будан үрыктын осуі ... сол ... іп ... ... ... ... ... болады,лайыкты коректік ортада одан нормалы оскін шығады.Н.ЬиІЬозшп түрін аналык ... ... ... пайдаланғанд; да гаплоидтыкосімдіктер шығады. Аталык ... ... ... ... ... ... ортаға баска көмірсуларды косканы жаксы әсер еткен. Мысалы, ортағамальтоза косылғанда арпада каллусогенез бен ... ... ... ... ... ... гормондық күрамы өсімдіктің түріне және микроспоранын дамукезеніне байланысты өзгертіліп түрады. Көптеген өсімдіктерге түрлі ... ... ... ... ... мен ... аминдері(аспарагин, глутамин), табиғи коспалар (ашыткы экстракты, арпа солодыэкстракты, «кокос ... ... ... ... ... ... астыктүкымдастарының тозанкаптарын өсіргенде ортаға ... ... ... ... ие ... ... крахмалы коректік кызметінен баскагель ... де  ...  ...  түкымдастарының  тозанкаптарындакаллустар мен эмбриоидтар түзілуіне ортада нитраттык азотты көбейту менаммоний азотын ... ... әсер ... ... ... ... ... көрсеткен.Жоғарыда айтылған жағдайлар тозаңкаптар мен тозанды өсіребастағанда кажет. Ал пайда болған ... ... ... ... ... күрамы баска ортаға көшіру керек. Эмбриоидтарды сахарозасы аз(1%), гормондары аз ... ... ... ... әсіресе алкатүкымдастарында, регенерация эмбриоидогенез  аркылы  өтеді.  Ал  ... ... ... ... жүреді. Каллуста өркен ментамыр өсу үшін оны сахарозасы кем (2-3%) және ... ... ... көшіреді.Астык түкымдастардың ен үлкен кемшілігі, олар андрогендіккаллустардың морфогенезге кабілетін тез уакытта жоғалтады. Дегенмен, ... шешу ... ... ... бар. ... К.Іскакова арпанынүзак уакыт өсірілген андрогендік каллустарын зерттеп, ... ... ... ... ... (8 ... пролинді (2мг/л) және маннитті (30мг/л) косса, каллустың морфогендік ... ... және үзак ... ... цитогенетикалык күйі мен морфогендік потенциалыарасында байланысы бар екені аныкталды.  ...  және  ... ... бар клеткалардың регенерацияға кабілеті әжептәуіржоғары болған.Микроспоралардын іп уііго жағдайында ... ... ... және әр түрлі морфогендік бағдарламалардын жүзеге асу зандылыктарыәлі аз зерттелген. Бүған карамастан ... ... ... ... ... кең  ...  Көптеген  ауыл  шаруашылы*дакылдарынын гаплоидтык өсімдіктерін осы әдіспен ... ... ... ... жетістіктерін ерекше атаг айту керек. Олар бүл ... ... бері ... бастады. Тез арада күріш пен бидайдынтозанкаптарынан шыккаг көптеген гаплоидтык ... ... Одан ... ... және ... ... жана ... шығарды^Генотипіне,даму кезеніне сәйкес коректік ортаны тағы баскг ... ... ... андрогендік гаплоидтардыг негізінде жүгерінің, кара  бидайдың,арпанын, ... ... ... ...  бүрыштың,  каучукберетіг өсімдіктердің көптеген бағалы сорттары шығарылды.Гаплоидтардын ... ... ... мен  протопластарклеткалардын  бөлінуі  мен  ...  ...  ... және  ...  ...  зерттеу  үшін  ... ... ... ... ... ...  ментеориялык зерттеулерде колданылатын өте күнды генетикалык материал. 33-суретте гаплоидтарды колдану ... ... ... яғни хромосомалар санын  екі  есе  арттырып,гомозиготаларды жылдам алуға ... ... ... ... ... ... үксас гомозиготалык дигаплоидтык организм пайдаболады. Гаплоидтар үрыксыз болады, себебі  гомологиялык  ... ... ... ... ... ... жиынтығы баргаметалар түзіледі. Хромосомалар екі еселену ... ... ... ... ... өсімдікке айналады.Ғ, өсімдіктердін тозанкаптарын алып, екі еселенген гаплоидтарды шығарып,кажетті белгілері бар рекомбинанттык генотиптерді ... ... ... кезенінде-ак аз  популяция  ішінен  ...  ...  ... линияларды өзара будандастырып, гетерозистык жоғары енімдіүрпак алынады. Гомозиготалык ...  ...  ...  ... ... ажырамайды, сондыктан бүл экономика жағынан тиімдікеледі.Пайдаланылған әдебиеттер1. Уәлиханова Г.Ж. Өсімдікбиотехнологиясы. ... 2001.2. ... Г.Ж., ... Қ.Е.Өсімдіктербиотехнологиясыныңнегіздері. Алматы,Республикалықбаспакабинеті, 1999.3. Биотехнология растений: культура клеток. М., ВО Агропромиздат,1989.4. Катаева Н.В., ... Р.Г. ... ... Наука, 1983.5. Глеба Ю.Ю. Сытник К.М. Клеточная инженерия растений. ... ... 1984.6. ... Ф.Ә., ... Б.Ә. Өсімдіктерфизиологиясы менбиотехнологиясытерминдерініңорысша-қазақша түсіндірмес өздігі.Алматы, Сөздік-словарь, 1999. 
    
   

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бидай тозаңқабынан гаплоидтық өсімдіктер алу32 бет
Гаплоидтық технология14 бет
Микроспоралардың invitro жағдайында дамуы7 бет
Микроспоралардың даму сатысы28 бет
Сомалық будандастырудың принциптері4 бет
Күріш сорттарының тозаңқаптарынан гаплоидты өсімдіктер алу35 бет
Бидайдың стреске төзімді дигаплоидты линияларын физиологиялық және биохимиялық параметрлері бойынша зерттеу37 бет
Гаметогенез және ұрықтану процессі Геннің құрылымы және қызметі6 бет
Микроорганизмдер генетикасы10 бет
Саңырауқұлақтар бөлімі-mycophyta33 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь