Киім матасының жылу беру қасиетіне дизайнның әсері


I. Кіріспе
1.1 Киім туралы жалпы түсінік
II. Негізгі бөлім
2.1 Киімнің жылу беру қасиеті
2.2 Киім жылу беру қасиетіне дизайнның әсері
2.3 Киімнің жылу берулігі туралы түсініктер
III. Қортынды
IV. Пайдаланған әдебиеттер
Киімді конструкциялау барысында ғылым мен техника өндіріс
дамуының соңғы нәтижелері пайдалануы тиіс. Құрастыру көркем
модельдеу, сосын киімді тігу – ұйымдастырудың кұрделі процесс. Киім
құрастыру оның сызбасы мен пішілуіне тығыз байланысты. Таңдалған
пішімге байланысты матаның ені мен түрі – түсі, мата бетінің бедеріне
мата тығыздығына және адамның дене бітіміне байланысты болып
келеді. Сызбаның торкөздеріне мойын айналымы,иық және жан
тігістері, етек белгілері сызбалары толық түсуі керек.Киімнің пішілуі ең
негізгі бөліктерден тұрады.Жең түбінің биіктігі тігілетін киімнің
формасына байланысты.Сонымен бірге жеңнің
тігілуіне,орналасуына,түріне қарай бірнеше топтары
бар.Мысалы:тұтас пішілетін жеңдер реглан және жартылай реглан
болып бөлінеді.Мұндай жеңнің жең түптері кең келеді.Сонымен қатар
қондырмалы жеңдердің де бірнеше түрлері бар.Жең аузы жеңнің
таңдалуына байланысты:көмкермелі,бүрмелі.әдіпті.қаттамалы болып
тігіледі.Негізінде адам дене бітімі 3 бөлімнен тұрады,бой биіктігі ,кеуде
айналымы, мықын айналымы.Бұл өлшем адамның жалпы өлшемі
болып есептелінеді. Еңбекке қабілетті әр адамнан терең тәжірибелік
және теориялық білімді іске шығармашылықпен қарауды талап
етеді.Тігін өндірісінің алдында тұрған салмақты мәселелер де тек
білікті мандар арқылы шешімін таппақ.Киім ассортименті оның пішіні
мен селуеті жең және жағасына пішімін айқындайтын үлгі құрылымына
байланысты.
1. Никитина Е.Д. Талғатбекова А.Ж. Киімді конструкциялау.
- Астан,2008ж
2. Асанова А. Тастанбекова Г. Киімді конструкциялау және тігу
тенхнологиясы.-Астана, 2008ж
3. Сатыбалдинова Б.С. Сәлімбаева М.А. Тігін өндірісінің технологиясы.-
Астана, 2008ж
4. Асанова А. Айдынбекова Ж. Нұрпейісова С. Киімді конструкциялау. –
Астана,2008ж
5.Оралбекова А. Әбдіжаббарова С. Тігін өндірісінің жабдықтары.- Астана,
2008ж
6. Тәкішева Г.Ә Асанова Б.Е Киімді модельдеу және көркемдік безендіру.-
Астана, 2008ж

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының Шәкәрім атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСТЕТІ

Инженерлік-технологиялық факультеті

"Тамақ өндірісі және жеңілөнеркәсіп бұйымдарының тенологиясы" кафедрасы

СӨЖ
Тақырыбы: Киім матасының жылу беру қасиетіне дизайнның әсері

Тексерген: Нұрымханова Г.Н
Орындаған: Сайпілмүлікова А
Топ: ТК-321

Семей 2015 жыл
Жоспар

I. Кіріспе
1.1 Киім туралы жалпы түсінік
II. Негізгі бөлім
2.1 Киімнің жылу беру қасиеті
2.2 Киім жылу беру қасиетіне дизайнның әсері
2.3 Киімнің жылу берулігі туралы түсініктер
III. Қортынды
IV. Пайдаланған әдебиеттер

I. Кіріспе

1.1 Киім туралы жалпы түсінік

Киімді конструкциялау барысында ғылым мен техника өндіріс
дамуының соңғы нәтижелері пайдалануы тиіс. Құрастыру көркем
модельдеу, сосын киімді тігу - ұйымдастырудың кұрделі процесс. Киім
құрастыру оның сызбасы мен пішілуіне тығыз байланысты. Таңдалған
пішімге байланысты матаның ені мен түрі - түсі, мата бетінің бедеріне
мата тығыздығына және адамның дене бітіміне байланысты болып
келеді. Сызбаның торкөздеріне мойын айналымы,иық және жан
тігістері, етек белгілері сызбалары толық түсуі керек.Киімнің пішілуі ең
негізгі бөліктерден тұрады.Жең түбінің биіктігі тігілетін киімнің
формасына байланысты.Сонымен бірге жеңнің
тігілуіне,орналасуына,түріне қарай бірнеше топтары
бар.Мысалы:тұтас пішілетін жеңдер реглан және жартылай реглан
болып бөлінеді.Мұндай жеңнің жең түптері кең келеді.Сонымен қатар
қондырмалы жеңдердің де бірнеше түрлері бар.Жең аузы жеңнің
таңдалуына байланысты:көмкермелі,бүрмелі.әдіпт і.қаттамалы болып
тігіледі.Негізінде адам дене бітімі 3 бөлімнен тұрады,бой биіктігі ,кеуде
айналымы, мықын айналымы.Бұл өлшем адамның жалпы өлшемі
болып есептелінеді. Еңбекке қабілетті әр адамнан терең тәжірибелік
және теориялық білімді іске шығармашылықпен қарауды талап
етеді.Тігін өндірісінің алдында тұрған салмақты мәселелер де тек
білікті мандар арқылы шешімін таппақ.Киім ассортименті оның пішіні
мен селуеті жең және жағасына пішімін айқындайтын үлгі құрылымына
байланысты.

II. Негізгі бөлім

2.1 Киімнің жылу беру қасиеті

Адамды қоршаған ортаның қолайсыз әсерінен қорғайды, терінің бетін механикалық зақымданудан, ластанудан сақтайды. Киімарқылы, адамденесініңайналасындақоршағанорт аклиматынанбіршамаайырмашылығыбар, жасанды, киімастындағымикроклиматқалыптасады . Оныңтемпературасы 280С- 340Смөлшерінде, салыстырмалыылғалдылығы 20-40%, ауақозғалысыөтетөмен 0,006-0,097% мөлшеріндеболыпкеледі. Киімдеркиімастымикроклиматынқалыпта стыраотырып, организмніңжылужоғалтуынбіршаматөме ндетіп, денетемпературасыныңтұрақтылығыныңс ақталуынажағдайжасайды, терініңтермореттеуқызметінжеңілдеті п, теріарқылыгазалмасупроцессінқамтама сызетеді.
Балалықшақтатермореттеумеханизміжет ілмегендіктен, организмніңсалқындауынемесеыстықтау ыденсаулықжағдайыныңжеделбұзылуынаә келіпсоғатындықтан, балаларорганизміжылуөндіруі 3-4 есегедейінжоғарылайтынөтежоғарықимы л-қозғалысбелсенділігіндеболатындық тан, балалартерісіөтенәзік, жылдамжарақаттанғышкелетіндіктен, заталмасудатерініңтынысалуыныңменші ктіүлесіересектергеқарағандаүлкенбо латындықтанкиімніңқорғаныштыққасиет ініңбалаларүшінмаңызыөтезор.Балалар киіміөзініңконструкциясыжәнематериа лыныңфизикалық-гигиеналықкөрсеткіші бойыншажасмөлшерініңанатомиялық-физ иологиялықерекшелігіне, іс-әрекеттіңтүрінежәнеметеорологиял ықжағдайғасәйкесболуыкерек, жәнеоңайкиіліп, оңайшешілетін, балатәрбиесіндеэстетикалықтанымқалы птастыруғажағдайжасауыкерек.
Балаларкиімінебағаберуүшін, санитарлық-гигиеналықэкспертизағаба лаларкиіміндаярлауғаарналған - киімніңсыртқықабатына, ортаңғықабатынажәнеішкіастарынаарна лғанматаларданәрқайсысыныңразмері 1м2 алынғанбірбумасынжәнедаярболғанөнім дердіжібереді.
Матажасалатынталшықтартабиғи (мақта, кендір, жібек, жүнт.с.с.), жасандынемесесинтетикалықболуымүмкі н. Талшықтарданжасалғанжіптериірілген, қаттынемесебос, үлпілдекболуымүмкін. Маталарқұрылысыбойыншаматалықжәнето қыма-трикотаждықболыпбөлінеді.
Маталардыңтүрлерінбалаларкиімініңөн дірісіндепайдалану, олардыңфизикалық-гигиеналықкөрсеткі штеріне: қалыңдығы, массасы, көлемдікмассасы, кеуектілігі, ауа- жәнебуөткізгіштігі, гигроскопиялылығы, ылғалсақтағыштығы, гидро- жәнелипофильділігінежәнежылуөткізгі шітігінебайланыстыболады.

III. Негізгі бөлім

2.2 Киімнің жылу берулігі туралы түсініктер

Матаның қалыңдығы - миллиметрмен өлшенеді және негізінен матаның жылусақтағыштық қасиетіне тікелей әсер етеді. Қалыңдығы жоғары маталардың құрамында жылу өткізгіштік қасиеті өте төмен ауа көп болады. Яғни, мата неғұрлым қалың болса, соғұрлым жылы болады (мыс.бәтес-0,1мм, драп-5мм, табиғи жүн-30-50мм).
Матаның массасы - матаның белгілі ауданына (1м2 немесе 1см2) алынған грамм көлемімен өлшенеді. Өзіне қажетті қасиеттердің бәрі (мыс. крепдешин-25гм2, драп-77гм2, табиғи жүн-1000,0гм2) сақталған және массасы төмен болып келетін маталар гигиеналық тұрғыдан ең дұрысы деп саналады.
Көлемдік масса - матадағы тығыз заттар мен ауа құрамының қатынасын анықтайды, 1см3 матаның граммен алынған массасы. Бұл көрсеткіш төмен болған сайын, матаның массасы жеңіл болады. Көлемдік масса сонымен қатар, қалыңдығы бірдей маталардың жылусақтау қасиетінің критерийі болып табылады, яғни, көлемдік массасы төмен маталар жылылау болып келеді (мыс.жүн трикотаж-0,07гсм3, брезент-0,6-0,7гсм3).
Кеуектілік - кеуектілік көлемінің берілген матаның жалпы көлеміне пайызбен алынған қатынасы арқылы анықталады және ол көлемдік масса көрсеткішімен тығыз байланыста болып келеді. Матаның кеуектілігі оның жылылық қасиетін анықтайды (мыс. драп-50%, жүн трикотаж-93-95%, жартылай жүннен жасалған ватин-97%, мақта мата-99%, мақта матадан жасалған ватилин-99%).
Ауа өткізгіштік - дециметр кубы (дм3) арқылы өлшенеді және 1м2 матаның кеуектілігінен сүзу арқылы секундына ауа өткізу қабілетін көрсетеді. Әртүрлі киімдерді өңдеуге арналаған маталардың, ауа өткізгіштігі әртүрлі болады. Мысалы, салқын ауадан сақтану үшін күз және қыс киімдерінің сыртқы қабатының ауа өткізгіштігі төмен болуы керек. Жаздық киімдер жақсы желдетілетін, яғни, ауа өткізгіштігі барынша жоғары болуы керек (мыс. мақта матадан жасалған жеңіл маталардың ауа өткізгіштігі секундына 111дм3м2, табиғи жібек секундына-341дм3м2, капрон секундына-125дм3м2).
Бу өткізгішітік - 1м2 матадан сағатына өтетін су буының көлемі, граммен өлшенеді және матаның киім астында тұрақты түрде пайда болып тұратын су буларын (мата талшықтарына сіңірілуі арқылы) өткізу қабілетін анықтайды. Әсіресе, жылу беруі, негізінен булану арқылы жүретін ыстық климаттық аймақтарға арналған киімдердің бу өткізгіштігі өте жоғары болғаны дұрыс (мыс. мақта матадан жасалған жеңіл маталар сағатына-16,2гм2, табиғи жібек сағатына-4,62гм2, капрон сағатына-1,09гм2 бу өткізедіт.с.с.).
Гигроскопиялылық - матаның су буларын сіңіру қасиеті, пайызбен алынады. Жақсы гигроскопиялылық іш киімдерге арналған маталардың жақсы қасиетіне жатады. Тері сыртына пайда болатын тер тамшыларын сіңіреді. Атмосфералық ылғалдылықтан, жылу жоғалту қасиетінен сақтану үшін, қыс және күз киімдерінің сыртқы қабатына арналған маталардың гигроскопиялылығы төмен болғаны дұрыс (мыс.бәтес, шыт-90%, мақта матадан жасалған мадополам-18%, жеңілдетілген драп-17,2%, табиғи жібек-16,5%, репс-7-8%, су өткізбейтін заттармен қанықтырылған репс-1,2%, капрон-5,7%, лавсан-0,5% т.с.с.).
Су сіңіргіштік - матаны суға салып қойғандағы су сіңіргіштігі, пайызбен алынады. Ылғалдық әсер еткен кезде ауаөткізгіштікті белгілі деңгейге жеткізіп, жылылық қасиетінің өзгеруін төмендететіндіктен, матаның кеуектілігінің белгілі бөлігінің бос болуының маңызы өте зор.
Гидрофильділік - матаның суды толық және жылдам сіңіріп алу қасиеті, пайызбен алынады. Дененің тері қабатына тиіп тұратын және тері бетіне пайда болатын су буларын сіңіретін маталардың гидрофильділігі жоғары болғаны дұрыс .
Гидрофобтық (суланбайтын) - гидрофильділікке қарама-қайшы қасиет. Сыртқы киімдерге әсіресе қар, жаңбыр, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Киім жылу беру қасиетіне дизайнның әсері
Жылу сақтайтын киімдерге пакет қалыңдығының әсері
Жүн матасының ассортименті
Дизайнның жобалау концепциялары
Дизайнның жобалау концепциясы
Синтетикалық талшықтардан жасалған материалдардың киім гигиенасына әсері
Аяқ киім гигиенасы жайында
Киім гигиенасы
Спортқа арналған киім үлгілерін конструкциялау
Балаларға арналған киім топтамасын үлгілеу
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь