Жартышарлардың ассиметрия мәселесі. Cөйлеу кезіндегі сол (доминант) және оң (субдоминант) жартышарлардың рөлі

Психолингвистика айналысатын бірқатар мәселелер зерттеу пәні бойынша герменевтикаға жақын. Герменевтика (гр. hermeneutike – түсіндірмелі өнер) ғылымы көпмағыналы немесе нақтылауға келмейтін мәтіндерді (көбіне көне) түсіндіру амалдарын зерттеумен айналысады. Сөйлеу мәтінін қабылдау әдетте ақиқатты адамша түсіну шеңберінде қарастырылады.
Психолингвистика басқа да кез келген әлеуметтік-гуманитарлық пән секілді адамға бағытталған. Адам феномені жаратылыстану, гуманитарлық, әлеуметтік ғылымдар кешенінің тұтас қатарының зерттеу пәні болып табылады. ХХ ғасырдың ортасынан бастап лингвистикалық антропология жөніндегі зерттеулер маңызды бола бастады, оның мақсаты тілді мәдениет пен сөйленістің ресурсы ретінде, мәдени практика ретінде зерттеу болып табылады. Тілге денег антропологиялық бағыт, адамдық факторларға назар аудару салалық ілімдерді зерттеу аясын кеңейтуге мүмкіндік береді. Осыған байланысты нысаны әлем жайлы, қарым-қатынас үдерісінде ақпаратты сақтау және жеткізу амалдары туралы білім болып табылатын жұмыстардың саны едәуір көбейді. Бұл мәселелерді зерттеумен өзінің мақсат-міндеттері бойынша психолингвистикаға жақын келетін когнитивтік лингвистика ғылымы айналысады, когнитивтік лингвистика – адамның қызметі үдерісіндегі білімі мен танымы, әлемді қабылдауы жайлы, адам ақыл-ойын және онымен байланысты менталдық үдерістер мен жағдайларды зерттеумен айналысатын ғылымдағы бағыт когнитивизм негізінде пайда болған.
Қазіргі ғылымның антропологиялық проблематикаға назар аударуы лингвистикалық тұрғыдағы көптеген мәселелерді алға шығарады, бұл көріп отырғанымыздай, ғылымдар шектестігінде зерттеулердің интегративтік сипатының пайда болуын айқындайды. Бұған ұлттық мәдениеттің тілдік формалары мен сөйлеу құралдарын, халықтың менталитеті мен психологиясын зерттейтін бағыт ретіндегі этнолингвистикамен іргелес салаларды қозғайтын саналуан психолингвистикалық зерттеулер мысал бола алады. Лингвистикалық тұрғыдан психолингвистика мен әлеуметтік лингвистикалық және психолингвистикалық тұрғыдан өзін танытып үлгерген жаңа ғылыми бағыт мәдениаралық коммуникацияның өзара байланысын зерттеу қызықты болып саналады. Мәдениаралық коммуникация (кейбір оқулықтарда кросс-мәдени коммуникация) – қатынастың өзінің сәттілік/сәтсіздігіне ықпал ететін коммуниканттардың коммуникативтік біліктілігіндегі маңызды мәдени айырмашылықтар жағдайында жүзеге асырылатын қатынас (Сүлейменова, Шаймерденова 2007).
Психолингвистика мен гендерлік лингвистиканы интегративтік зерттеудің маңыздылығы да күмән туғызбайды. Шындығында, гендерлік лингвистика ерекше лингвистикалық пән ретінде тілдік құбылыстарды жынысы бойынша тіл иелерінің ерекшеліктеріне байланысты зерттейді. Осыған байланысты психолингвистикалық тұрғыдан ерлер мен әйелдердің сөйлеу және бейвербалдық әрекетіндегі негізгі айырмашылықтар туралы гендерлік стереотиптер мәдениетінде қалыптасқан зерттеулер қызықты болып саналады. Атап айтқанда, зерттеушілер аса маңыздылары ретінде мыналарды бөліп көрсетеді: логикалылық/интуитивтілік, саналылық/бейсаналылық, билік/бағыну, тәуелсіздік/ұжымдылық, белсенділік/самарқаулық.
Зерттеушілер айқын гендерлік айырмашылықтар ер және әйел жынысы өкілдерінің бейвербалды қатынасында анық көрінетіндігін дәлелдеді. Бейвербалды қарым-қатынас ерекшеліктерін психолингвистикамен шектес паралингвистика ғылымы қарастырады.
    
    Министерство образования РК ГУ им.Шакарима кафедра психологииСӨЖТақырып: Жартышарлардың ассиметрия мәселесі. Сөйлеу кезіндегі сол(доминант) және оң (субдоминант) жартышарлардың рөліорындады : Абенова С. ... : ... ... 2015Психолингвистиканың пәнаралық сипатыКелтірілген суретте көрсетілгеніндей, психолингвистика айналысатынмәселелер шеңбері айтарлықтай кең. Бұл ғылым ... тіл ... ... ... ... бағытталған зерттеулержүргізіледі. Бұлар тіл мен ойлаудың, тіл мен ... ... ... ... ... ... зерттеу пәні мен сипатынжан-жақты айқындайтын медицина, психология, педагогика секілді іргелі ғылымсалаларымен өзара байланысын дәлелдеудің де қажеті жоқ.Психолингвистика айналысатын бірқатар ... ... пәні ... жақын. Герменевтика (гр. hermeneutike – түсіндірмелі өнер)ғылымы көпмағыналы немесе нақтылауға келмейтін мәтіндерді (көбіне көне)түсіндіру амалдарын зерттеумен айналысады. Сөйлеу мәтінін қабылдау ... ... ... ... қарастырылады.Психолингвистика басқа да кез келген әлеуметтік-гуманитарлық пән секілдіадамға бағытталған. Адам феномені жаратылыстану, ... ... ... ... қатарының зерттеу пәні болып табылады. ХХ ғасырдыңортасынан бастап лингвистикалық антропология жөніндегі зерттеулер маңыздыбола бастады, оның мақсаты тілді мәдениет пен ... ... ... ... ... ... болып табылады. Тілге денег антропологиялықбағыт, адамдық факторларға назар аудару салалық ілімдерді зерттеу аясынкеңейтуге мүмкіндік береді. Осыған ... ... әлем ... ... ... ... сақтау және жеткізу амалдары туралы білімболып табылатын жұмыстардың саны едәуір ... Бұл ... ... ... бойынша психолингвистикаға жақын келетінкогнитивтік лингвистика ғылымы айналысады, когнитивтік лингвистика –адамның қызметі үдерісіндегі білімі мен танымы, әлемді ... ... ... және онымен байланысты менталдық үдерістер мен жағдайлардызерттеумен ... ... ... когнитивизм негізінде пайда болған.Қазіргі ғылымның антропологиялық проблематикаға назар аударуылингвистикалық тұрғыдағы көптеген мәселелерді алға шығарады, бұл ... ... ... зерттеулердің интегративтіксипатының пайда болуын айқындайды. Бұған ұлттық мәдениеттің тілдікформалары мен сөйлеу құралдарын, халықтың менталитеті мен психологиясынзерттейтін бағыт ... ... ... ... ... ... ... мысал бола алады. Лингвистикалықтұрғыдан психолингвистика мен әлеуметтік лингвистикалық жәнепсихолингвистикалық тұрғыдан өзін танытып үлгерген жаңа ғылыми бағытмәдениаралық ... ... ... зерттеу қызықты болыпсаналады. Мәдениаралық коммуникация (кейбір оқулықтарда кросс-мәденикоммуникация) – қатынастың өзінің сәттілік/сәтсіздігіне ықпал ... ... ... ... ... жағдайында жүзеге асырылатын қатынас (Сүлейменова,Шаймерденова 2007).Психолингвистика мен гендерлік лингвистиканы интегративтік зерттеудіңмаңыздылығы да күмән туғызбайды. Шындығында, гендерлік лингвистика ерекшелингвистикалық пән ... ... ... ... бойынша тіл иелерініңерекшеліктеріне байланысты зерттейді. Осыған байланысты психолингвистикалықтұрғыдан ерлер мен әйелдердің сөйлеу және бейвербалдық әрекетіндегі негізгіайырмашылықтар туралы гендерлік стереотиптер мәдениетінде ... ... ... саналады. Атап айтқанда, зерттеушілер асамаңыздылары ретінде мыналарды бөліп көрсетеді: ... ... ... ... ... ... ер және әйел жынысы өкілдерініңбейвербалды қатынасында анық көрінетіндігін дәлелдеді. Бейвербалды қарым-қатынас ерекшеліктерін психолингвистикамен шектес паралингвистика ғылымықарастырады.Психолингвистика — тіл мен ... ... ... ... Психолингвистика — лингвистикалық пәндердің ішіндегіең негізгісі. Бұл пән Магистранттердің мағлұматтарды қабылдау, өз ойынжеткізу ... ... ... ... ... Психологиялықтұрғыдан адамның ойлау және қарым-қатынас жасау мүмкіндіктерін ашады.Психолингвистика сараптама пән ретінде бірқатар практикалық мәселелердітеориялық тұрғыда ұғынуға жағдай туғызады: ана ... және шет ... ... тілді өз онтогенезінде дамыту, мектеп жасына дейінгі балалардыдұрыс сөйлеуге тәрбиелеу және логопедияның кейбір ... ... ... ... ... ... т.б. психолингвистиканың негізін оқыпбілген адам кез-келген тілдік құбылыстарды ғылыми тұрғыда ұғына алады.Пәннің мақсаты. “Психолингвистика теориясы” курсы Магистранттерді ... ... ... ... ... ... – Магистранттераталмыш курста этнолингвистикалық терминдермен танысып, оларды ғылымитұрғыдан пайдалануға үйренуі қажет.  ... ... тез ... (грек. psyche-жан және lingua-тіл)- сөйлеу механизмдерін(сөзді қабылдау, оның санада тууы) психикалық ... ... ... тіл ... ... қарастыратын комплексті ғылым.Аталған пәнді оқу нәтижесінде Магистранттер білуі тиіс—          арнаулы терминологияны (психолингвистиканың  метатілін) игеружәне ғылыми ... ... ... ... ... мектептерді саралай білу;—          сөйлеу мәнеріне талдау  жасауда қазіргі психолингвистиканың ... ... мен ... ... ... ... ... психолингвистикалық зерттеу материалдарының шынайылығын анықтайбілу;—          психолинвистикалық зерттеулердің алдына ... ... ... білу және ... ... ... ... біртілді және қостілділерде болатын психолингвистикалықпроцестерді үйренуде арнайы компьютерлік бағдарламаларды ... ... ... ... ... ... 
    
   

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 3 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ми мен жұлын функциясының негізгі заңдылықтары. Вегетативті нерв жүйесінің физиологиясы18 бет
Ағылшын тілі дыбыстарының артикуляциясын оқытудың тиімді әдістері31 бет
Криптогафиялық кодтау мен шифрлік программаны жазудың тәсілдері6 бет
Криптографиялық интерфейс23 бет
"Асқазан сөлдің қаситтері" тақырыбына арналған тест жұмысы14 бет
"Солтүстік Америка" ұғымы4 бет
1921-1922 және 1931-1933 жылдардағы ашаршылықтың сол кездердегі баспасөздегі көрінісі40 бет
1926 – 1927 ж.ж. Қытайдың ұлттық- революциялық армиясының Солтүстік жорығы4 бет
XIX ғасырдың соңы XX ғасырдың басындағы Латын және Солтүстік Америкадағы халықаралық қатынас12 бет
Ішкі сөлініс бездер жүйесі10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь