Қаржылық есеп беру және оның негізгі көрсеткіштерін талдау

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4

І Тарау. Каржылық есеп берудің тұжырымдамалық негізі
1.1. Қаржылық есеп берудің теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2. Қаржылық есеп беру элементтерін анықтау, тану және бағалау ... ... ... ..11
1.3. «ҰК ҚТЖ» АҚ .ның қаржылық есеп беруін ашу және ұсыну ... ... ... ... .20

ІІ Тарау. «ҰҚ ҚТЖ» АҚ.ның қаржылық есеп берудің негізгі көрсеткіштерін талдау
2.1. «ҰК ҚТЖ» АҚ .ның активтерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39
2.2. «ҰК ҚТЖ» АҚ.ның міндеттемелері мен капиталын талдау ... ... ... ... ... .52
2.3. «ҰК ҚТЖ» Ақ.ның төлем және несие қабілеттілігін талдау ... ... ... ... ... 62

III Тарау. «ҰК ҚТЖ» АҚ.ның қаржылық есеп берудің халықаралық
стандарттарына өтуіндегі артықшылықтары және оны дамыту
жолдары
3.1. «ҰК ҚТЖ» АҚ.ның қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына өтуіндегі артықшылықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .74
3.2. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сай есеп беретін САР және СІРА сертификаттарымен бағаланған бухгалтерлерді дайындау бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..79

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .84

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...86

Қосымшалар
Кіріспе

Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастар заңдылығының экономикалық өмірге енуі мен меншікті кәсіпорындардың көбеюі, бизнес пен кәсіпкерліктің дамуы басқару жүйесінің демократиялық жолдармен реттелуіне байланысты, бұған қосымша Батыс идеологиясы мен ұсыныстары бухгалтерлік есеп бағытындағы консервативтік ескі жүйені қойды. Бухгалтерлік есеп-бұдан туындайтын қаржылық қорытынды есептің нарықтық қатынастар жағдайындағы тиімділігіне кәсіпкерлер, бизнесмендер, меншік иелері және кәсіпорындардағы басшылардың көзі жетті.Еліміздегі бизнесті дамыту, қаржылық қатынастардың теория және қолданбалы негізін білу құқықтық жүйедегі заңдылықтарды білу, тиімді шешім қабылдау, бухгалтерлік есепті жетілдіру ерекше орын алады.
«Қазақстан-2030» стратегиясында анықталған мақсаттарға жету үшін экономиканың тұрақты және қарқынды өсуі қажет. Отандық экономистердің есебі бойынша Қазақстан-2030 индустриалды дамыған елдердің қатарына қосылу үшін экономикалық дамудың жоғарғы деңгейін ұстап отыруымыз керек. Сондықтан Қазақстан экономикасының дамуы экономикалық реформаларды тездетудің жаңа жолдарын іздеуді талап етеді.
Біз бәсекеге қабілетті экономиканың үлгісін таңдай отырып, бәсекелестікті дамытуға экономикалық қарымы мол басым салаларды таңдап алдық, сол арқылы экономикалық жүйені дамытуға жол ашық. Бүгінде Қазақстан дамыған елдердің қолданып жүрген халықаралық бухгалтерлік есеп стандартына, заңдарын және икемді салық жүйесін толық пайдалануға талпыныс жасауда. Қазақстан Республикасының Елбасшымыз Н.Назарбаевтың халқына Жолдауында «Қазақстан өз азаматтары үшін өмір сүрудің жоғары стандарттарын жасай отырып, әлемнің тиімді дамып келе жатқан елдерінің қатарына қосылуы керек. Және де барлық заңды тұлғалардың қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына көшуі үдерісін жеделдету керек. Біз бұны ұлтымыз бен экономикамыз бәсекеге қабілетті болған жағдайда ғана істей аламыз».-деген еді.[1]
Менің дипломдық жұмысымның тақырыбы «Қаржылық есеп беру және оның көрсеткіштерін талдау». Қаржылық есеп беру деп «ҰК ҚТЖ» АҚ өткен кезеңдегі қаржылық-шаруашылық қызметін кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер жүйесін айтамыз. Қаржылық есеп беру процесін жасау есеп жұмысының соңғы сатысы болып табылады.
Бірінші бөлімде Кәсіпорынның қаржылық есеп беру тұжырымдамалық негізі қарастырылған. Қаржылық есеп берудің сипатты, түсінігі, элементтерін тану мен бағалау және де қаржылық есеп беруді ашу мен ұсынуды анықтауға мүмкіндік береді.
Екінші бөлімінде Қаржылық есеп берудің негізгі көрсеткіштерін талдау қарастырылады. Кәсіпорынның төлем және несие қабілеттілігінің талдауы толық көрсетілген.
Үшінші бөлімде Қазақстан Республикасы қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына өтуіндегі артықшылықтары көрсетіледі.
Зерттеу объектісі: «ҰК ҚТЖ» Акционерлік қоғамы.
Зерттеудің ғылыми мақсаты: Кәсіпорындағы ең басты мәселе бухгалтерлік есепті тиімді де, дұрыс ұйымдастыру . Қаржылық есеп беру кәсіпорынның шаруашылық қызметін жедел басқару үшін қажет және ол болашақ кезеңдерді жоспарлау мен болжау үшін басты база болып табылады.
Диплом жұмысы кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және қосымшалардан тұрады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республика Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазакстан Халқына Жолдауы 3- наурыз 2007 жыл.
2. Абрютина М.С., Грачев А.В. "Анализ финансово экономической деятелыюсти". - М: "Дело и сервис", 2000.
3. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ - М.,1997.
4. Большаков С.В. Основы управления финансами.- М, 2000.
5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп әдістемесі және аудит Департаменті. Бухгалтерлік есептің стандарттары және әдістемелік үсынымдары. - Алматы: Кәусар бұлақ, 2004
6. Инструкция по бухгалтерскому учету бюджетных учреждений.
7. Андросов А.М. Бухгалтерский учет. - М.: Финансы и статистика, 1996.
8. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 2000.
9. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. - М.: Перспектива, 1994.
10. Кеулімжаев К.К. Корреспонденция счетов. - Алматы: БИКО, 2000.
11. Кеулімжаев К.К., Төлегенов Э.Т., Байдаулетов М.Б., Құдайбергенов Н.А. Субъектінің қаржы - шаруашылық қызметі бухгалтерлік есеп шоттарының корреспонденция. - алматы: Экономика, 1998.
12. Ковбасюк М.Р., Соколовская З.Н., Беспалов В.И. Анализ финансовой деятельности предприятия с использованием ПЭВМ.-М.: Финансы и статистика, 1997.
13. Кутер М.И. Теория и принципы бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика. Экспертное бюро 2000.
14. Курятова В.А., Эргашев X.X. Бухгалтерский учет основы теории. - М.: Маркетинг 1999
15. Нидлз Б., Андерсон., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. Пер. с англ. Под ред. Соколова Я.В. - М.: Финансы и статистика, 1999.
16. Палий В.Ф. Палий В.В. Финансовый учет. - М.: ФБК Прес, 1998.
17. Подольский В.И. - М.: аудит, ЮНИТИ, 1997.
18. Подольский В.И., Дик В.В. Бухгалтерский учет на персональных ЭВМ.-М.: 1996.
19. Радостовец В.К., Радостовец В. В., Шмидт О. И. Бухгалтерский учет на предприятии. - Алматы: Центраудит - казахстан, 1998.
20. Тасмағанбетов Т.А., Омаров В.А., Әлімбекова Б.А., Рабатов О.Ж., Байболтаева Н.Ә., Радостовец В.К. Қарже есебі. - Алматы: Дәуір, 1998.
21. Төлегенов Э.Т. Бухгалтерлік ақпарат жүйелері.-Алматы:Экономика, 2001.
22. Умнов Э.А., Чисгов Д.В. Бухгалтерский учет на персональной ЭВМ: Учебный практикум мо ведению бухгалтерского учета в «1С: Бухгалтерия» (6.0 версия). - М.: 1995.
23. Фигурнов В., Давыдова В., Нуралиев С, Постанова С, «1С: Бухгалтерия» -проф. Для Windows У5 версия 6.0.
24. М.С.Ержанов, А.М.Ержанова. «Основы бухгалтерского учета и новая корреспонденция счетов» А:2003г.
25. Хорнгрен Ч.Т., Дж. Фостер. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. -М.: Финансы и статистика, 2000.
26. Чистов Д.В. Основы компьютерной бухгалтерии: Учебный практикум по ведению бухгалтерского учета бухгалтерского учета в 1С.
27. Шишкин А.К., Микрюков В. А., Дышкант И. А. Учет, анализ, аудит на предприятии. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
28. Энтони Р., рис. Дж. Учет: ситуации и примеры. - М.: Финансы и статистик, 1999.
29. Юдевич Е. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. - М.: Аудит и налогообложение, 4/2001. - 20 с.
30. Документации по пакету «1С: Бухгалтерия».
31. Энциклопедия общего аудита. -М.: Дело и сервис, 1999.
32. Журнал «Компьютер плюс бухгалтер». В типографии «Бизнес - Информ», 1999-2001.
33. Налетова И.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебно-методическое пособие. - М.: Форум, 2005.
34. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета.-М.:«Финансы и статистика», 2004.
35. Нурсеитов Э.О. Ликвидность баланса и платежеспособность предприятия.// «Бюллетень бухгалтераң, 1998. - ғ46.
36. Основы финансового менеджмента. Учебник. - М, 1999.
37. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. - М, 1995.
38. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия - М.: Аудит, ЮНИТИД997.
39. Родионова В.М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции - М.: Изд-во Перспектива, 1995.
40. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -Минск: ИП "Экоперспектива", 2000.
41. Табурчак П.П. и др. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Изд-во Феникс, 2003.
42. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансовый анализ - М.: Аудит и финансовый анализ, 1995.
43. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: 1996.
44. В.К.Радостовец, Т.Ғ.Ғабдулин «Кәсіпорындагы бухгалтерлік есеп» Алматы, 2003ж.
45. Социально-экономическое развитие Южно-Казахстанской области за январь-март 2004г, Управление статистики ІОКО, Шымкент, 2005 г.
46. Реалии социально-экономичсского развития Казахстана. Сборник научных трудов, Под ред. О. А.Яновская. А., 1999.
47. Бухгалтер бюллетені // Қаңтар, №2//, 2006ж.
48. Ә.Әбдіманапов. «Бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері»
Алматы,2006ж.
49. «ҰК ҚТЖ» АҚ 2003,2004, 2005 ж.ж. жылдық есептері.
        
        Аннотация
Дипломдық жұмыстың тақырыбы:
«Қаржылық есеп беру және оның негізгі көрсеткіштерін талдау»
Ғылыми ... ... ... ... ... бөлім, дамыту жолдарын қарастыру
бөлімі, қорытынды, қолданылған әдебиеттер, қосымшалар.
Кесте –13
Қолданылған әдебиеттер – ... ... есеп ... ... негізі.
2. «ҰК ҚТЖ» АҚ-дағы қаржылық есеп берудің негізгі көрсеткіштерін талдау.
3. Қаржылық есеп ... ХҚЕС ... ... және оны дамыту
жолдары.
Дипломдық жұмыс - 88 бетте орындалды.
Қысқартулар және ... «ҰК ҚТЖ» АҚ – ... ... ... ... Жолы»
Акционерлік Қоғамы.
2. САР – Сертификатталған тәжірибелі есепші.
3. СІРА – Сертификатталған халықаралық кәсіби есепші.
4. ХҚЕС – Халықаралық қаржылық есеп стандартты.
5. ҚБЕС – ... ... есеп ... ...... ... мен аудиторлардың
Евразиялық советі.
7. КБА – Кәсіби бірлестіктер аудиторлар палатасы.
8. БАХК – Бухгалтерлер мен ... ... ... «РКАСМА» - Сертификаттаумен шұғылданатын корпорация.
10. КДШ – Көлік дайындау шығындары
Мазмұны
Кіріспе
............................................................................
.........................................4
І Тарау. Каржылық есеп берудің тұжырымдамалық ... ... есеп ... ... ... Қаржылық есеп беру элементтерін анықтау, тану және бағалау
..............11
1.3. «ҰК ҚТЖ» АҚ -ның ... есеп ... ашу және ... ... «ҰҚ ҚТЖ» ... ... есеп берудің негізгі көрсеткіштерін
талдау
2.1. «ҰК ҚТЖ» АҚ -ның ... ... «ҰК ҚТЖ» ... ... мен ... ... «ҰК ҚТЖ» Ақ-ның төлем және ... ... ... ... «ҰК ҚТЖ» ... ... есеп берудің халықаралық
стандарттарына өтуіндегі артықшылықтары және оны ... «ҰК ҚТЖ» ... ... есеп ... ... стандарттарына
өтуіндегі артықшылықтары
.....................................................74
3.2. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сай есеп беретін САР
және СІРА сертификаттарымен бағаланған бухгалтерлерді дайындау бағыттары
............................................................................
..................................79
Қорытынды
............................................................................
.............................84
Қолданылған ... ... ... ... заңдылығының
экономикалық өмірге енуі мен меншікті кәсіпорындардың көбеюі, бизнес пен
кәсіпкерліктің дамуы басқару жүйесінің ... ... ... бұған қосымша Батыс идеологиясы мен ұсыныстары бухгалтерлік
есеп бағытындағы ... ескі ... ... ... ... ... қорытынды есептің нарықтық қатынастар ... ... ... ... ... және ... көзі жетті.Еліміздегі бизнесті дамыту, қаржылық қатынастардың
теория және қолданбалы негізін білу құқықтық жүйедегі ... ... ... ... ... ... жетілдіру ерекше орын алады.
«Қазақстан-2030» стратегиясында анықталған ... жету ... ... және ... өсуі ... ... ... есебі
бойынша Қазақстан-2030 индустриалды дамыған елдердің қатарына ... ... ... жоғарғы деңгейін ұстап отыруымыз керек. ... ... ... экономикалық реформаларды тездетудің жаңа
жолдарын іздеуді талап етеді.
Біз бәсекеге қабілетті экономиканың үлгісін ... ... ... ... ... мол басым салаларды ... сол ... ... ... ... жол ашық. Бүгінде Қазақстан
дамыған елдердің қолданып ... ... ... есеп стандартына,
заңдарын және икемді салық жүйесін толық ... ... ... ... ... ... ... Жолдауында
«Қазақстан өз азаматтары үшін өмір ... ... ... ... ... ... ... келе жатқан елдерінің қатарына қосылуы керек.
Және де барлық заңды тұлғалардың ... ... ... ... үдерісін жеделдету керек. Біз бұны ұлтымыз ... ... ... болған жағдайда ғана істей аламыз».-деген
еді.[1]
Менің дипломдық жұмысымның тақырыбы «Қаржылық есеп беру және ... ... ... есеп беру деп «ҰК ҚТЖ» АҚ ... ... қызметін кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер
жүйесін айтамыз. Қаржылық есеп беру процесін жасау есеп ... ... ... табылады.
Бірінші бөлімде Кәсіпорынның қаржылық есеп беру ... ... ... есеп ... ... түсінігі, элементтерін
тану мен бағалау және де қаржылық есеп беруді ашу мен ... ... ... ... ... есеп ... ... көрсеткіштерін талдау
қарастырылады. Кәсіпорынның төлем және несие қабілеттілігінің талдауы
толық көрсетілген.
Үшінші ... ... ... ... есеп ... ... ... артықшылықтары көрсетіледі.
Зерттеу объектісі: «ҰК ҚТЖ» Акционерлік қоғамы.
Зерттеудің ... ... ... ең ... ... ... ... де, дұрыс ұйымдастыру . ... есеп ... ... ... ... ... үшін қажет және ол болашақ
кезеңдерді жоспарлау мен ... үшін ... база ... табылады.
Диплом жұмысы кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және
қосымшалардан тұрады.
1.Каржылық есеп ... ... ... ... есеп ... ... негіздері
Есеп беру деп кәсіпорынның өткен кезеңдегі ... ... ... ... барлық көрсеткіштер жүйесін айтамыз.
Есеп беру процесін жасау есеп жұмысының соңғы сатысы болып табылады.
Қаржылық есеп берудің өз ... ... ... ... ... ... ... және ақпараттарды беру ... ... есеп ... ... ... ... ... жабдықтаушы лар, сатып алушылар, ... ... ... т.б. ... есеп беру ... ... және ... ресурстарын, міндеттемелерін және ақша
қаражаттарының болашақтағы ағындарын бағалауға, несие беру ... және ... ... қабылдауға пайдалы ақпараттарды
береді.
Есер беру мәліметтерін кәсіпорынның тиімділігін бағалау ... ... ... талдау үшін сыртқы пайдаланушылар
пайдаланады. [44.]
Осымен қоса, есеп беру ... ... ... ... үшін ... және ол ... кезеңдерді жоспарлау мен болжау үшін
басты база болып табылады.
“Бухгалтерлік тіркеу” заңына сәйкес 1998 жылдан бастап ... үш ... ... ... ... ... Қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижелері туралы есеп қисап.
3. Ақшалай қаражаттары қозғалысы туралы есеп-қисап.
Және де ... есеп ... ... ... хат ... 2006 ... 1 ... бастап ХҚЕС-ына көшетін ұйымдар үшін алғашқы
қаржы есептілігіне мыналар жатады: ХҚЕС №1 бойынша «Қаржылық есеп ... ... ... мен залал туралы есеп беру.
3. Ақша қозғалысы туралы есеп беру.
4. Меншікті капитал өзгерісінің жөнінде есеп ... ... ... ... есеп пен одан ... басқа да ... ... ... ... субъектінің есеп-қисаптағы қандай
саясатты ұстанып отырғаны ... ... ... ... Және де ... адамдардың қажеттілігіне сәйкес маңызды мәлімет берілуі қажет.
[47]
Есеп беруге қойылатын ... ... ... қызметінің
нәтижесін анық және обьективті көрсету, барлық көрсеткіштерді бір-бірімен
қатаң түрде үйлестіру, бухгалтерлік пен жедел-статистикалық есеп ... ... ... және ... да ережелерді сақтау болып
табылады.
Бұрмаланған есеп бергені үшін ... ... мен ... ... Республикасының әрекет етіп тұрған заңдарына сәйкес
жауап береді.
Қаржылық есеп берудің негізгі қағидалары болып :
Есептеу: Қаржылық есеп беру ... ... ... жасалады,
соған сәйкес жөнелтілген, жұмыс атқарылған кезінен бастап, олардың төлену
нәтижесіне ... ... ... ... ал ... мен ... ... кезден бастап танылады.
Толассыздық: Субьект өз қызметін жақын ... ... ... ... ниеттің көз жетерлік болашақта пайда болуын да мақсат тұтпайды.
Түсініктілік: Қаржылық есеп ... ... ... ... ... ... ... есеп беруді пайдаланушылар ондағы мәліметтерге
қанағаттануы тиіс; ... ... ... ... ... ... ... шешіміне алынған мәліметтер өз септігін тигізуі керек.
Мәнділік: ... есеп беру ... ... ... ... ... дұрыстығына немесе дұрыс еместігіне әсер етуі
мүмкін.
Дұрыстық: Есеп беру негізінен анық мәліметтердің ... егер де онда ... ... немесе күні бұрын пішілген ойлар
болмаса.
Шындық және алалықсыз ұсыну: Қаржылық есеп беру ... ... ... ... ... ... жағдайы туралы
пайдаланушыларға шындық және алалықсыз мәліметтерді ұсынуы ... ... есеп ... берілген ақпараттар күні
бұрын ойластырылған мәліметтен алшақ болу ... яғни ... ... ... ... Кез ... шешімді қабылдаған кезде сақтық деңгейін
сақтаған жөн, ... ... ... мен ... сондай-ақ
міндеттемелер мен шығыстың қайта бағалауына барынша жол бермеу керек.
Аяқтау және Салыстыру: Қаржылық есеп ... ... ... ету мақсатында толық болуы тиіс.
Ақпараттың пайдалылығы мен мазмұндылығын арттыру үшін бір ... ... бір ... кезеңмен салыстыруы тиіс.
Жүйелілік: Пайдаланушы субьекттің қаржылық есеп беруін, оның
әртүрлі есептік кезеңімен салыстыру ... ... ... өйткені
оның көмегімен қаржылық жағдайдың тенденциялық өзгерістерін ... ... ... ... ... сақтау мүмкіндігі артады. [44.]
Есеп беруге қойылатын ең ... ... оның ... болып табылады,
яғни акционерлер мен инвесторларға есеп берудің мәліметі түсінікті ... Есеп беру ... ... ... ... ... есеп беруі бухгалтерлік, ... және ... ... Жедел-статистикалық есеп беру кәсіпорынның өндірістік және
қаржылық қызметтінің жекелеген ... ... және ... ... алудың деректері бойынша жасалады. Бухгалтерлік есеп
беру кәсіпорындардың өндірістік және қаржылық қызметін бастапқы құжаттармен
және есепке алу жазбаларымен ... ... ... жасалады.
Қандай кезең үшін берілгендігіне қарай есеп шұғыл және ... ... ... ... бөлінеді.
Балансты және басқа да берілетін есептерді уақытында, әрі ... үшін ... ... ... ... ... белгіленген материалдық және басқа есептерін толық көлемде
берілуін қамтамасыз ету керек.
Бухгалтерлік есептің ақпараттары балансқа ... ... ... ... төрт ... ... кезең. Әртүрлі шаруашылық ... ... ... Есеп ... есеп ... ... ... соң бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетіледі.
Үшінші кезең. Есеп жиынтығы есеп беру ... ... ... ... ... шаруашылық қызметі талданады.
Есеп беру жөніндегі жұмыстарды мүлтіксіз ... ... ... ... ... дұрыс бөлудің және есеп жұмыстарының
кестесін белгілеудің ... зор. ... есеп ... жиынтық
құжаттарында, саралау парақтарында және белгіленген ... ... ... ... ... ... талдау
жасалынады. [19]
Жасалған баланстық және басқа берілетін есептердің көрсеткіштерінің
дәлдігін қамтамасыз ету үшін арифметикалық және ... ... ... ... ... ... есепті кезеңнің басындағы баланс
баптарының деректерін ағымдағы ... осы ... ... жыл ... ... ... жолы анықталады. Қаржық
есебін беру тәртібі: Халықаралық қаржылық есеп беру ... ... есеп ... ... ... асады.
Жылдық есептің меншік иелерінде, немесе құрылтай ... ... ... тиісті органдарға: салық инспекциясына;
жергілікті ... ... ... ... ... есеп береді.
Тараптары бар кәсіпорындар өздерінің бухгалтерлік есептерін берумен
қатар, ... ... ... ... ... де ... ... шетелдіктердің қатысы бар кәсіпорындар ... егер ... ... ... басқадай
ерекшеліктері ескерілмеген болса, онда жылдық ... ... ... ... ... ... 1 наурызынан кешіктірмей береді. Бухгалтерлік
есеп берудің ... ... ... мерзімдердің шегінде салық
органдарының ... ... ... ... ... ... есеп беру күні болып бір қаладағы кәсіпорындар үшін оның
барлық қажетті ақпараттарын нақты берген күні ... ал ... ... үшін ... ... ... күні ... бухгалтерлік есепке кәсіпорын басшысы мен бас бухгалтер қол
қояды, олар оның уақытында берілуіне жауап ... ... ... ... ... пен ... туралы жылдық бухгалтерлік есептерін мүдделі пайдаланушылар ... жол ... ... ... өзгеріс енгізу жағдайы туындаса, осы
жылға және өткен жылға катысты берілген ... мен ... ... ... кажет деп тапса, онда ол есепті айдан кейінгі ... ... ... ... ... ... береді. Өткен жыл үшін
берілген жылдық бухгалтерлік есептер мен баланстар деректерінің түзетілуі,
сол жыл үшін ... ... мен ... ... ... ... өткен жылғы желтоқсан айында есепке алынған деректерге қажетті
түзетулер енгізілуі мүмкін.[19]
1.2. Қаржылық есеп беру ... ... және ... есеп беру ... және ... да ... нәтижесін классқа
топтастырып, экономикалық мазмұнына сәйкес көрсетіледі. Экономикалық мазмұн
қаржылық есеп берудің элементтері болып табылады.
Актив— бұл ... ... бар ... құқығы мен жеке мүліктік және
мүліктік емес игілігі.
Активтер болашақта ... ... ... олжа ... Ол өткен мәміленің немесе ... ... ... ... ... ол өздігінен активтің ... ... ... ... ... қызметті) өндіру үшін, сондай-ақ өндірісті басқару және
басқа мақсаттар үшін ... ... ... олжа ... ... ... өндірісте және күрделі құрылыста сатылуы немесе
басқа активтерге айырбасталуы, кәсіпорынның ... өтеу ... ... ... ... бөлінуі мүмкін.[19]
Активтердің физикалық нысаны да бар ... ... ... ... т.б.) және ... нысаны болмауы да мүмкін (лицензия,
"ноу-хау", гудвилл және т.б.); сондай-ақ активтер дебиторлық карыз іспеттес
те ... ... ... ... субъекттің активтерге меншік құқығы болуы да және
оның болмауы да мүмкін ... ... ... ... ... қайта
өңдеуге қабылданған тауарлар т.б.), бірақ сол ... ... ... ... да, олардың сақталуын қамтамасыз етеді және оларды
пайдаланудан алынатын ... ... ... Жаңа ... ... мен
оларға жұмсалған шығыстардың арасында тікелей байланыс болады, бірақ олар
уақыт кеңістігінде әр уақытга ... ... келе ... Бұл
жағдайда шығын тек болашақ олжаны іздестіру үшін жасалғандығын көрсетеді,
бірақ бұл активтердің ... өз ... ... бұл ... ... ... ол ... асқандықтан
қарызданушының міндеттемесінің пайда болғанын, белгілі бір ... ... ... ... ... төлеу немесе одан бас
тарту, ал кредитор қарызданушыдан өз ... ... ... етуге
құқығы бар. Міндеттеменің осы шақтағысы мен болашақтағысының жігін ... ... ... ... алу ... ... ... әкелмейді. Міндеттеме тек актив алынған кезде немесе субъект
келісім-шарттық қатынасқа отырған ... ... ... ... оны ... өтеледі, немесе басқа активті берген кезде жойылуы мүмкін. Сондай-
ақ міндеттемеден кредитордың өзі бас ... ... ол ... ... (сот ... ... ... іздестіру мерзімі етіп кетсе).
Меншік капиталы — бұл ... ... ... ... ... ол ... классқа бөлінеді: жарлық капиталы,
қосымша төленген капиталы, резервтік капитал, таратылмаған табыс. Қаржьшық
есеп ... ... үшін ... ... ... қызметін талдаған
кезде қажет. Егер де баланс пассивінің құрылымында меншік капиталынын үлес
салмағы көп болса, онда ол ... ... ... ... ... — бұл ... жылдағы кәсіпорынның каржылық-
шаруашылық ... ... ... пен ... ... Қаржылық
нәтижесін өлшеу элементі: табыс пен шығыс болып табылады.
Табыс — бұл есепті кезеңдегі активтердің өсуі, не ... ... - бұл ... ... ... ... не міндеттемелердің көбеюі.
Бұл жерде иеленушілердің жарғылық ... ... ... субъекттің
табысы болып табылмайды, ал субъект иелеріне меншік капиталын таратып ... ... ... танылады.
Қаржылық есеп беруде шаруашылық жүргізуші субъект қызмет түріне қарап
табыс пен ... ... ... ... ... өнеркәсіп өндірісі,
делдалдык қызмет, ауыл шаруашылық қызметі бойынша және т.б., ... пен ... ... ... мен ... ... ... табыстары
немесе шығыстары бойынша бөлуі мүмкін.
Табыстар — бұл субъекттің негізгі және ... емес ... ... ... алатын табыстардың қатарына: өнімді, жұмысты,
қызметті сатқаннан ... ... ... тауарлы-материалдық
құндылыктардан, жалға беруден, инвестициялық кызметтерден түсетін табыстары
жатады. Ал негізгі емес қызметтен түсетін ... ... ... материалдық емес активтерді, бағалы қағаздарды ... ... ... ... ... ... — өнімді өндірумен, жұмысты аткарумен, қызметті керсетумен
байланысты шығындар, негізгі және негізгі емес ... ... ... ... жағдайдан туындаған шығындары. Шығыстар, әдетте, шығыс
нысанын ... ... ... ... ... ... ... запастар, негізгі құралдар т.б.).
Зиян экономикалық олжаның азайғанын көрсетеді. Зиян өз ... ... ... ... және ол жеке ... ... та
саналмайды.[44.]
Қаржылық есеп берудің элементтерін тану — бұл бухгалтерлік балансқа
енгізу процесі немесе қаржылық-шаруашылық ... ... ... есеп
берудің бабы, ал ол элементтерге берілген анықтамаларына сәйкес келеді және
мынадай тану ... ... кез ... ... ... осы баптарда көрініс ... бар, оның ... де, ... ... де ... ... құны бар, ол үлкен дәлдікпен өлшенуі мүмкін.
Қаржылық есеп беру ... ... ... ... және
экономикалық жүйедегі бухгалтерлік ... тән ... ... да
бағаланады. Ұйымдар мен т.б. құрылымдар меншігіндегі активтердің барлық
түрлерін ... ... ... мен ... ... тура
көрсету және бағалау үшін бағалаудың әр түрлі әдістерін қолданады.
Өз ... тура ... ... ... табыстарды, шығындарды
және пайданы анықтауға тікелей әсер етеді.
Ұлттық және халықаралық бухгалтерлік есеп ... ... да ...... ... ... ... түскен пайданы әр елде әр түрлі әдістермен іске ... ... ... ... және ... ... ... бірнеше
тәсілдер арқылы анықталады. [48.]
Өнім өндіру процесі, ... ... ... ... алу ... ... ... өнім өндірудегі өндірістік шығындар мен
қызмет көрсету шығындары, өндірілген өнімдердің құны, ... ... ... сатудан түскен табыс, осының барлығына жұмсалған шығындар
құндық бағалау ... ... ... ... ... ... ... байланысты қаржылық қортындының ... ... ... ... ... ... және ... қаржылық
қортындының басқа да элементтерін бағалау ақшалай өлшеммен ... ... жөн. ... ... қаржылық қорытынды есеп
элементтерін бағалау мүмкіндігі, бұлардың базалық бастапқы құны ... ... ғана ... ... отырады. Біздер қаржылық есепке тән
барлық объектілер әр түрлі ... және әр ... ... ... бірнеше әдістерін білеміз.
Олар: бастапқы, қалдық, ағымдағы немесе ... ... ... құн, сату құны ... ... жерде жоғарыда айтылған бағалау әдістерінің әрқайсысына жеке-
жеке тоқталып, бұлардың маңызын ашу керектігі туындайды.
Бастапқы құн деп - ... ... ... ... ... ... немесе осы және басқа да есеп объектілерін ... ... ... құн активтерді сатып алуға немесе бұларды ұйымдардың өз
күшімен дайындауға жұмсалған ... ақша ... ... ... сондай-ақ бұларды тасмалдауға немесе басқадай
жұмсалған шығындар сомасының жиынтығынан тұрады. Бастапқы құн ... ... есеп ... ... құралдарды және материалды
емес активтерді ) бағалау үшін қолданылады.
Бастапқы құн объективті құн. ... өзі ... ... немесе бәсекеге қатысушы жақтардың ... ... ... ... ... жақ сатуға түскен объектіге жұмсаған
шығынының орнын толтырып, ең төмен сомада болсын әйтеуір ... ... ... ... ... жақ сатып алған есеп объектілері алдағы ... ... ... ... ... ... ... қолданбауды мақсат
тұтады. [48.]
Сондықтан есеп объектілерінің бастапқы құны ... пен ... сату ... ... сәттегі ағымдағы нарықтық құнға
сәйкес келеді.
Активтерді бастапқы құнмен бағалау ... ... ... ... ... ... Бухгалтерлік есеп тәжірбиесінде
активтерді кіріске алу әдістері төмендегіше ажыратылған:
-ақшаға сатып алу;
-ұйымдардың өзінде дайындау;
-өсім малдарын негізгі табынға көшіру;
-жарғылық ... үлес қосу ... ... ... сай ақша ... ... ... сатып алу қасиеті өзгермейтін тұрақты жағдайда
активтерді сатып алудағы бастапқы құны – есеп ... ... ... қарағанда бағалаудың ең сенімді әдісі болып табылады.
Бұл жерде айта ... ... – ол ... ... қызмет
атқару принципі активтер мен міндеттемелерді бағалаудың жалпы ережелерінің
туындауын қамтамасыз етіп ... ... ... ... байланысты екі рет бағаланады:
1) активтерді кіріске алған сәтте;
2) бұларды есептен шығарған кезде.
Осы ... ... ... ... активтер сатылып алынған
және осы ұйым құрылған құрылған кездегі ... ... ... ... сатып алу немесе нақтылы өзіндік құнымен бағаланады.
Тарихи құн бухгалтерлік бағалаудың негізі сипатында басқа бағалауларға
қарағанда сенімді дәрежені көрсетеді.
Бухгалтерлік есеп ... ... құн ... ... ... ... ... мейілінші объективтілікті, ал нарықтық құнмен бағалау
субъективтілікті көрсетеді.
Сондықтан объективтік тұрғыдағы нарықтық құн ... ... ... ... сату процесінде жиі қолданылады.
Міндеттемелерді бағалаудың жалпы ережесі де үздіксіздік принципке
негізделген. Міндеттемелер көздері де ... ... ... ... ... ... Айырбастау процесінде қолданылған тарихи
баға ... ... ... сай ... құны ... ... ... босалқыларды алған кезде алушы ұйым
тауарлы-материалды босалқылар құнын төлеу ... ... ... ... ... қабылдайды. Осы операцияның негізінде қабылданған
міндеттеменің ... ... ТМҚ ... ... ... ... Ұйымға
түскен активтер мен міндеттемелердің сомасына сай тарихи құн ... ... ... нақтылы өзіндік құн сомасы активтер мен міндеттемелердің
«тарихи» құнының бастапқы негізін ... ... ... ... ... ... басқа да бағалау
әдістерімен қисынды түрде ұштастырылып қолданылады. Мысалға, ұзақ мерзімді
сипаттағы активтер өз құнын амортизация ... ... ... ... активтер (материалды емес активтер, ... ... ... ... құнымен, яғни бұлардың бастапқы
құнынан есептелінген амортизациялық ... ... ... ... ... құн. ... жұмсалған ақша қаражатты сомасы
немесе бұлардың эквивалентімен есепке алынып бағаланады. Бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... қалпына келтіру
құны қолданылып, пайдаланудағы негізгі құралдар қалпына келтіру құнымен
қайта бағаланып көрсетіледі.
Әр ... ... ... ... ... ... негізгі
құралдардың бастапқыда көрсетілген құны едәуір төмендеп кетуі ... ... ... әр ... қайта бағаланып, бұлардың ... ... ... ... құн деп ... ... жазылып отырады. Егер негізгі құралдар ... ... ... ... жағдайда, қалпына келтіру құны қолданылады.
Басқаша айтсақ, қалпына келтіру құнына өнім өндірудің технологиялық
және операциялық тиімділік факторлары әсер ... ... ... ... ... ... ұзақ ... аралығындағы барлық жағдайларда
активтерді дәлме-дәл физикалық тұрғыда ... да ... ... емес.[48.]
Сатудағы мүмкін болатын баға немесе сатудың құны.
Қалыпты жағдайда және ... ... ... ... ... ... өлшеммен немесе бұлардың эквиваленттерінің сомасымен
бағаланып, активтер құрамында көрсетіледі. Сатудың құны ... ... орын ... ... дәрежесін анықтауға да болады.
Нарықтық құн – базарлы саудаға ... ... сату ... ақша ... ... айтамыз.
Бірқатар активтер мен міндеттемелер нарықтық бағамен немесе тарихи
бағаның ең төменгі дәрежесімен және ағымдағы ... ... ... ... құн ... осы ... базарлы саудаға түскен ... ... ... ... ... ... құны ... құжаттар
рәсімдеу арқылы немесе сараптаушы эксперттердің ... ... құн. Бұл ... ХҚЕС ... тәуелді емес. Ол
бірінің қаржылық жағдайын бірі жақсы түсінетін ... ... ... ... ... ... ... жағдайында әділеттілік
құнмен активтер сатып алған кезде қолданылатын бағалаудың бұл ... ... ... ... құн тек қана ... үздіксіздік принципі жағдайында
ғана қолданылады. Яғни ... ... ... ... және ... көлемін қысқартпауы керек.
Активтердің әрқайсысын бағалау. Ең әуелі активтер қысқа және ... ... ... ... Өтеушілігі жоғары активтерге ақшалар,
нарықтық құнды қағаздар, депозиттер, алдағы кезең шығындары, төленбеген шот-
фактуралар, дайын өнімдер, ... ... ... мен басқа да
материалды қаражаттар ... Есеп ... ... ... ... ... бағаланады, нарықтық құнды қағаздар – ... ... сату ... ... ... депозиттер және алдағы кезең
шығындары – бастапқы ... ... ... ... ... ... шегергеннен кейін қалған құнымен, дайын өнімдер мен
аяқталмаған өндіріс табиғи жағдайдан пайда ... кем ... ... ... ... құн ... және ағымдағы нарықтық құнның төменгі
дәрежесімен бағаланады.
Өтеушілігі ... ... ... ... ... аспаптар, орнатылған жабдықтар, тасымалдау құралдары, т.б. ұзақ
мерзімді активтер жатады. Өтеушілігі төмендеу активтер бұларға ... тозу ... ... кейін қалған бастапқы құнымен
бағаланады.,
Біздер жоғарыда активтерге тән бірнеше ... ... ... ... ... тән ... баптарды бағалауға тоқталамыз.
Өз қызметі үшін ұйымдар ... ... ... ... белгілі. Қаржы көздері негізгі құралдар алуды, құрылыс салуды,
ұзақ мерзімді басқа активтер алу ... ... ... ... ... мен басқа да ағымдағы активтер алу мүмкіндігін
қамтамасыз етуі ... ... ... ... капитал, ұзақ және қысқа мерзімді
міндеттемелерден тұратындығын білеміз. Меншікті капитал деп -осы ... және ... ... ... ... айтамыз. Меншікті капитал үшін
салынған ақша түптің түбінде ... ... ... түрінде
қайтарылады.
Ал меншікті капитал- ұйымның ... ... ... белгілі
бір бөлігі болып есептелінеді. Ұзақ ... ... ... ұзақ мерзімділік болып танылған. Қысқа мерзімді міндеттемелер
есеп жүргізу ережесіне сәйкес бір жыл ішінде ... ... ... ... ... ... жеке көрсетеді. Ұйым
қызметінің жақсы жағдайда өрістеуіне байланысты бухгалтерлік ... ... ... нетто-активтер құнын есептеп шығаруға да
болады.
Қаржылық ... ... ... ... ... ... ... қаралған. Ресми түрдегі осы
тұжырымдамалық құжатта қаржылық қорытынды есеп жөніндегі ұғым және ... ... ... ... ... мен ... ... мен міндеттемелерді танудың мазмұны мен ... Бұл ... ... ... ... ... капитал қалыптастыру және оның қозғалысы, ақпараттарды танып
білудің критерийлері, бұлардың мақсаты мен құрылымы, сондай-ақ ... ... ... элементтерін есеп тәжірбиесінде қолдану жөніндегі
ұсыныстар қаралған.[48.]
1.3. «ҰҚ ҚТЖ» АҚ-ның қаржылық есеп беруін ашу және ұсыну
«ҰК ҚТЖ»АҚ ... ... ... ... айналысатын жұмысы
бойынша темір жолының операторы болып табылады және темір жол бірлестігін
магистралдық ... және іске ... ... ... ... жолының бөлімшесінің филиалы есепте негізгі жұмыстан
табысты ... және оның іске ... ... өзі ... Оның ... жайы
бірлестіктен тыс орында жайғастырылған.
Филиал ... ... ... ... ... ... кеңесі жаңа шешімі негізінде тіркелген (№ 11 ... 2004 ... ... ... ҚР ... сәйкес қоғамның бұйрықтары және баска да
акттармен, ... ... және шын ... ... Филиал
заңды тұлға болып табылды. Қоғамның толық ... ... - ... ... ... ... ... акционерлік
қоғам;
-орыс тілінде - ... ... ... ... ... ... өз ... бөлек балансты құрастырады. Өз жұмысымен айналысу
ұйымдастырылуына ... ... ... ... ... ағымдағы шот ашып,
филиал өз ... ... және ... атындағы құжаттарды, тауар белгісін,
қоғамдықтың аталуын көрсетеді.
Филиалдың әрекеттер мерзімі ... ... ... пәні ... ... құрылыс жүргізу ҚР үкіметінің бағадрламасы ... ... ... ... және икемдеу;
- тасымалдау процессін баскару;
- магистралды темір жолда қызмет ... ... жол ... жүк ... , оның ішінде қауыпты жүкті тасымалдау жүргізу темір жол
жүргізу, оның ішінде: көліктің ... ... ... ... ... ... жүк жөңелтушілердің, жүк алушылардың
жұмысын қамтамасыз ету, ... ... ... ... өз ... және ... ... қамтамасыз етеді; маркетингтік жұмыс; түрлі
көлік түрлері қатысуымен тікелей және аралас ... ... ... - сы тасымалдау қаңағатын толық қолдану жұмыстарын жүргізу. Көлік
- транзиттік Темір коридорларды іске асыруын дамыту:
1. көлік және коммуникациялар Министітрлігі ... ... ... ... ... ... жұмыстарды дамыту; қызметтердің
үнемді (импорт) экспорты; техникалық қауыпсіздік ... ... ... және ... ... ету, ... ... қорғау, ҚР мемлекеттік секторларын сақтау жұмыстары; Кітаптар,
альбомдар және буклет, ... ... ... ... шығару, қоғамдық жұмыстар туралы мәліметтерді жинақтау және
рәсімдеу;
-Информациялық қызметтер өткізу;
-ҚР заңмен рүқсат ... ... ... мына ... үшін ... ... ... шектеулі.
2. темір жол көлігімен тасымалдау процессін қанағат ету;
-филиал ... ... ... жағдайын қанағат ету, темір жол
көлігімен жүктерді тасымалдау; Филиал жұмысының пәні болып табылады:
-пассажирлік ... ... ... ... және игеруін орындау,
тасымалдау және алып өткізу ... ... ... ... ... жүмыстардың тасымалдау ... ... ... ... ету жұмыстарын икемдеу;
-тасымалдау вагондардың жұмыс парктің ңақтылығына бақылау ... ... ... ... қолдану шараларын өткізу, ңақты жүк тасымалдау
үнемділігін ... ету және ... ... ... алынған вагон паркін тиімді қолдану, филиал ішіндегі ... ... ... ... ... ... жататын филиал ішіндегі ... ... ... және өз ... ... ... ету, ... тіркеуін өткізу, вагондардың тіркеу жұмыстары мәліметтерін жинақтау
және талдау бойынша қорытынды жасау;
-арнаулы жүктермен ерекше жүктердің әскери және ... да ... ... ... ережелерін орындау;
-тасымалдайтын жүктердің уақтылы жеткізу және сақталуын қамтамасыз ету;
-вагондарды жинау және жеткізу, басқада ережелер ... ... ... ... ... ... ереже және шарттармен, тасымалдайтын құжаттарды және
шарттарды рәсімдеумен, ... және ... ... ... ... ... ... сақтамаған үшін айыппұлдар және
тасымалдаушыны есеп ... ... мен ... ... алып ... ... кездесу пункттары
арқылы ережелерін сақтау;
-ішкі және халықаралық кездесу пунктардағы тасымалдайтын поезддар ішінде
коммерциялық тексерім ... ... ... ... ... ... ... ұсыну;
-дебиторлық борыштардың болмауына шараларды құру және өткізу, претензиялық
іздеу салу жұмыстарды қамтамасыз ету;
-жүк тапсырушылармен жүк алушылардың ... ... ... ... ... ... жұмыстар мекен жайын өзгерту шаралары;
-жүктерді өзіне қарату маркетингтік жұмыстарды өткізу ... ... ... ... ... ... ... нарығын зерттеу, ... ... ... әсер ... ... ... ... қосылатын станциялармен тасымалдайтын жолдардың
жұмысы бірдей технологиялық процестерді бекітуі және құруы.
-орындайтың құжаттар мен ... ... ... ... ... ... шын мәнінде толтыру және дұрыс екендігін
тексеру;
-филиал ішіндегі жаңа құрылатын және ... ... ... келісімі мен темір жолға қосылуын қарастыру және келесімінде
қатысу.
Бухгалтерлік есеп шаруашылық қаражаттарының құрамындағы және ... ... ... барлық өзгерістерді, шаруашылық процестерін және
олардың нәтижесін толық және дер кезінде көрсетуге арналған.[48]
Есеп ... ... бар ... ... ... және ... көздеріне сәйкес келуі тиіс, бірақ іс жүзінде есеп мәліметтері шын
мәліметтермен үйлесе бермейді, яғни олардың ... ... орын ... ... ... табиғи азаюдың, тасымалдаудың, қайта сортталудың
нәтіжесінде, өлшегіш құрал-жабдықтарының ... ... ... кезінде жіберілген қателіктерден, т.б. салдарынан болуы мүмкін. Ал
бұл жыл ... ... ... бар ... ... есеп мәліметтерімен
салыстырып отыруды қажет етеді және ол есеп ... ... үшін де ... ... ... ... деп ... бухгалтерлік есеп әдісінің басты элементтерінің бірі, ол
есеп айырысудың, ақша қаражаттарының, ... ... ... ... материалдық емес активтердің, негізгі
құралдардың нақты қолда барын тексеруін және ... есеп ... ... ... ... қызмет түріне және жұмыс ... ... оны ... кәсіпорын жүргізеді. Ол ... ... ... табылады. Тек соның көмегімен шаруашьшықта болатын
әрі жасалатын барлық шаруашылық құбылыстар ... ... ... есеп беру «ҰК ҚТЖ» ... инвестациялық саясатын жасауға,
несиелеу аясын дұрыс қалыптастыруға, болашақ ақша ... ... ... ... мен ... бағалауға жөне олардың
басқарушы органдарышың қызметіне кажет ақпараттармен қамтамасыз етуге өз
септігін тигізеді.[49.]
«ҰК ҚТЖ» ... ... есеп ... ... ... ... бойынша пайдалануы «ҰК ҚТЖ» АҚ-ның сол жалпы ... ... үшін оның ... ... ... ... ... олардың негізгі талабы: кәсіпорыннан алған меншік капиталы
мен басқа инвестициясы ... ... ... ... ... ... барлық пайдаланушылардың мүддесіне ортақ әрі сай келетін
ақпарат болып саналады.
Жалпы алғанда, пайдаланушылар келесі акпараттарға мүдделі болып ... ... ... мәліметтері |Пайдалылығы ... ... ... |Кәсіпорынның табыс алу қабілетін |
|кұрылымы). ... және ... ... ақша |
| ... |
| ... ... ... |Қарыз қаражатының келешекке ... мен ... ... ара ... бағалау және болашақта |
|қатынасы). ... ... мен ақша ... |
| ... ... арасына тарату; |
| ... ... ... |
| ... потенциалдық икемділігін |
| ... ... пен ... |Өз ... жауап беретін |
|кабілеттілігінің ... ... ұзақ және ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... пен іскерлік |Кәсіпорынның ресурстарды пайдалану |
|белсенділігінің коэффициенті ... ... ... ... ... |Қаржылық, инвестициялық, оперативтік |
| ... ... ... |
| ... ақша ... ... |
| ... ... ақша |
| ... ... ... ... есеп беру ... байланысты, өйткені ондағы шаруашылықтың бір
ғана операциясы әртүрлі фактімен көрініс табады. ... есеп беру ... ... ал оны сол ... ... ... ... жүргізуші
субъект пайдаланылады.
Есеп берудің негізгі үлгісі болып бухгалтерлік баланс ... ... ... «ҰК ҚТЖ» АҚ ... ... сипатталады. Оны жасауға
дейін есеп регистріндегі барлық синтетикалық шоттар бойынша қалдық пен
айналым ... есеп ... ... ... ... ... баланстардың деректерін салыстыру үшін жыл басындағы
бекітілген баланс баптарының номенклатурасы жыл ... ... ... және ... ... ... ... тиіс.
Баланс Бас кітапта көрсетілген шоттардың қалдығының негізінде
жасалады. Ол ... ... ... активтер деген бөлімдерден
тұрады. Активтер мен міндеттемелер өз ... ұзақ және ... ... ұзақ және ... активтер, меншік капиталы, ұзақ, және
ағымдағы міндеттемелер бухгалтерлік баланста ... ... Жыл ... тәртіп бойынша түгендеудің көмегімен баланстың барлық баптары
расталуы тиіс.
Баланс мәліметтері бойынша кәсіпорынның қаржылық жағдайы талданады.
Кәсіпорынның балансы 1 ... 2006ж «ҰК ҚТЖ» АҚ-ң ... ... 1
| ... ... ... кезеңнің |Есеп кезеңнің |
| ... ... ... |
| 1 | | 3 | 4|
| |2 | | |
| ... | | | ... ... ... | | | ... емес ... | | | ... құны | 010 | | ... | 020 | | ... құны | 030 | 4,0 | - ... ... ... ... | 040 | 64,0 | 307 ... | 041 | | ... | 042 | | ... және ... | 043 | | ... ... | 044 | | ... да негізгі құралдар | 045 | | ... ... | 046 | | ... | 050 | | ... ... құны | 060 | 68,0 | |
| | | |307,0 ... ... ... | 070 | | ... кәсіпорындарға | 071 | | ... | | | ... ... | 072 | | ... | | | ... ... ... | 080 | 26,0 | ... | | |26,0 ... тиісті шоттар | 081 | | ... ... | 082 | | ... да ... ... | 084 | | ... ... шығындары | 085 | | ... ұзақ ... ... | 090 | 94,0 | ... | | |333,0 ... ... | | | ... | 100 | 102,0 | ... ... | | |115,0 ... | 101 | | ... ... | 102 | | ... | 103 | | ... ... ... | 110 | 77,0 | ... ... ... | | |246,0 ... ... шоттар | 111 | | ... ... | 112 | | ... ... ... | 120 | | ... | | | ... құралдары | 130 | 76,0 | 36,0 ... ... ... | 140 | 255,0 | ... | | | ... | | 349,0 | ... ... мен міндеттемелер ... ... ... | | | ... ... | 151 | 35,0 | |
| | | |35,0 ... ... | 160 | | ... ... | 170 | | ... ... | 180 | | ... ... | 210 | | |
| | | |292,0 ... капитал жиыны; | 220 | 35,0| |
| | | |327,0 ... ... ... | | | ... ... ... | 230 | | ... ... | 231 | | ... ... салығы | 240 | | ... ... ... | 250 | | ... | | | ... міндеттемелер | | | ... ... ... | 260 | | ... ... ... ... 280 | 314,0 | ... ... | | | ... тиісті шоттар мен | 281 | 24,0 | ... | | | ... ... | 283 | 151,0 | |
| | | |127,0 ... есеп ... | 290 | 45,0 | |
| | | |82,0 ... ақы бойынша персоналмен | 312 | 17,0| ... ... | | |29,0 ... да қарыздар | 313 | 77,0| |
| | | |24,5 ... ... ... 320 | | ... | | | 730,0 |
| | |349,0 | ... қызметі туралы есеп беру нысаны табыс пен шығыс
шоттарын ашып, ... шолу ... ... ... ... келесі көрсеткіштерден тұрады:
- өнімді, жұмысты, қызметті сатудан түскен табыс; ҚҚС, ... ... ... ... мен ... шегертілген түрінде керсетіледі,
қайтарылған тауар құнын, ... және ... ... ... ... жұмыстың, қызметтің сатылған өзіндік құнына кәсіпорынның
нақты ... яғни ... ... ... өндірумен байланысты
тікелей шығындар кіреді;
- жалпы табыс -өнімді, жұмысты, қызметті сатқаннан түскен ... ... ... ... алып ... соң шығатын каржылық нәтижесі;
- кезең шығыстары - өнімнің, жұмыстың, қызметтің өндірістік ... ... ... ... және ... ... сату бойынша шығысы,
пайыздарды төлеу бойынша шығыстары;
- негізгі қызметтен тұскен табыс ... - ... ... пен ... ... негізгі емес қызметтен түскен табыс (зиян) - кәсіпорынның негізгі
кызметімен ... емес ... ... ... ... материалдық емес активтерді, бағалы қағаздарды сатқаннан,
субсидии т. б.)
- салық салынғанға дейінгі әдеттегі ... ... ... - ... ... емес ... біріктіргеннен алынған табыс ;
-табыс салығы бойынша шығыс —11 БЕС салығы бойынша шығысы;
- салық салынғаннан кейінгі ... ... ... ... ... ... салынғанға дейінгі табыстан табыс салығы бойынша шығысын
шегергеннен соң алынған табысы (зияны);
- төтенше жағдайдан алынған ... ...... ... орын ... жағдайдың сальдоланған нәтижесі;[44]
«ҰК ҚТЖ» АҚ –ның 2005 жылда болған қаржылық-шаруашылық ... есеп ... ... ... ҚТЖ» АҚ ... ... ... ... ... ... ... ... ЕСЕП БЕРУ 1 ... 2006 ж ... ... ... ... |Сызық ... ... |
| ... | | |
| ... | | ... ... |01 |5605,0 |X ... ... ... | | | ... | | | ... ... ... |02 |* |4878,0 ... ... құны | | | ... ... |03 |727,0 |х ... ... |04 |X |96,0 ... ... ... және |05 |X | ... ... (82) | | | ... ... ... |06 |X | ... бойынша шығыстары (83) |07 |X | ... ... ... |08 |631,0 | ... ... (03 - | | | ... | | | ... емес ... түскен|09 |- |х ... ... (70 -84)| | | ... ... ... |10 | |х ... кызметінен түскен | | | ... (08 +09) | | | ... ... ... |11 |X |121,0 ... салығы (85) | | | ... ... | | |х ... | | | ... ... ... |12 |510,0 |х ... ... ... | | | ... (10 - 11) | | | ... ... ... |13 |218,0 |х ... ... (86) | | | ... ... ... (12± 13) |14 |292,0 |х ... ... қызметінің нәтижелері туралы есеп беру бойынша
«ҰК ҚТЖ» АҚ-ы ... яғни ... 2006 ... 1 ... ... - 292 мың ... таза табыспен аяқтаған.
- таза табыс (зиян)— есептік кезенде «ҰК ҚТЖ» ... ... ... ... ... ... 701(6010) -
"Негізгі қызметтен түскен табысы", 712(6030) - "Негізгі емес ... ... ... - ... ... ... өзіндік құны", 811(7110) - "Тауарларды ... сату ... ... ... ... - "Жалпы және
әкімшілік шығындары", 844(7430) - "Негізгі емес қызмет ... ... ... - ... салығы бойынша шыққан шығыңдары", 712(6030)
- ... ... ... және ... байланысты шегерімдер,
сондай-ақ баға шегерімдері", 727(6280) -"Төтенше жағдайдан және тоқтатылған
операциядан келген табыстары (зияндары)", 724(6120) - ... ... ... ... ... ... ... деректерінің негізінде
шығарылады. Басқаша айтқанда, есеп беруге қажетті ... ... есеп ... ... ... ... ... қаражатының козғалысы туралы есеп беру. ХҚЕС №7 талаптары бойынша
жасалады. Есепте негізгі (немесе операциондық), инвестициялык, және ... ... ... ... ... ... ... қаражат ағыны
туралы барлық деректері, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... қаражаттың және олардың эквиваленттерінің таза
көбеюі, ... ... және ... ... ... пен ... көрсетіледі.
№7 халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес ... ... ... қозғалысы туралы есеп" заңды тұлғаның қаржылық
жағдайыңдағы өзгерісті бағалауға ... ... бұл ... ... ... операциондық, инвестициялық (ұзақ мерзімді алашақтарды сатып алу
мен сату) және қаржылық ... ... ... мен заем ... және ... өзгеріс нәтижесі болып табылатын заңды тұлғаның
қызметі) тұрғыдан алғанда қаражаттардың ... мен ... ... ... ... Ақша ... қозғалысы туралы есеп
субъекттің есепті жылдың ішіндегі ... ... ... ... ... туралы есеп беру- Бұл «ҰК ҚТЖ» АҚ-ның
қаржылық жағдайындағы ... ... Бұл есеп ... ... ... бір есеп кезеңінде серіктестік құралдарының көзін ... ... ... ... ... ... ... қоғамның кассасында жалпы ақша сомасы 510,0 млн ... ... ... ... көрсетулерді) сатудан түскен табыс-469
млн теңге.
Алынған аванстар – 33,0 млн ... – 8,0 млн ... ... ... ... – 190,0 млн ... ақша қаражаттының таза соммасы – 320,0 млн теңге.
Ақша қаражаттының есептен шығуы – 40,0 млн ... ... есеп ... ... ... ақша – 240,0 млн теңге.
Жалпы жиынның өсуі немесе кемуі өткен кезең бойынша - 40,0 млнтеңге.
Есеп кезеңінің басындағы ақша қаражаттары- 76,0 млн ... беру ... ... ақша ... -36,0 млн ... ... қозғалысы операциондық, инвестициялық және
қаржылық қызметі тұрғысынан ... ... ... ашу үшін ... өзі ... ... ... жағдайын және қызмет түрлерінің ықпалын
бағалауға мүмкіндік береді.
Инвестициялық қызметтен түсетін ақшаа қаражаттарының ... ... ... тура әдіс пайдаланылуы мүмкін, бұл әдіс жағдайында ... ... мен ... ... ... ашып көрсетіледі, не
жанама әдіс пайдаланылуы мүмкін, бұл әдіс жағдайында ... ... мен ... ... ... ашып ... не жанама
әдіс пайдаланылуы мүмкін, бұл әдіс ... таза ... пен ... ... мен міндеттемелерге, ақша операцияларының өзгерістеріне,
сондай-ақ инвестициялык немесе қаржылык қызметгің ... ... ... ... ... ... түзетулер енгізіледі.
Операциондық қызметтегі ақша қозғалысын ... үшін ... ... ... ... ... ақша қозғалыстарының негізгі түрлері ашылады.
Мысалға, өнімді сатудан түскен түсімнен сатып алынған материалдардың барлык
төлем түрлерін, КДШ ... ... ... ... ... төлемдерін, бюджетке тиесілі төлемдерін шегереді.
Операциондық кызметте тікелей әдісті пайдаланған кезде ... ... мен ... ... ... ... қызметті
сатқаннан түскен түсімнен, ... ... ... дивиденттен,
роялтиден және т.б. табыстардан; жабдықтаушылармен және ... ... ... ... ... ... бюджет пен
бюджеттен тыс төлемдерінен жәнет.б. шығыстарынын тұрады.[48]
Жанама әдістер — бұл ... таза ... ... зиян ... ... мен ... ... операцияларына, сондай-ақ өткен
жылдармен салыстыра ... ... және ... кызметтердің
нәтижесі болып табылатын ... мен ... ... жасалады. Бұл
әдісте баланс мәліметтері мен ... ... ... есеп беру ... негізге алады. Бұл әдіс қаржылық-шаруашылық
қызметінің нәтижесі туралы есеп берудің ... ... ... енгізуді
көздемейді. Тек қана таза табыс сомасын өткен жылдармен ... ... ... ... ... енгізіледі. Жанама әдіс
пайдаланылуы мүмкін, бұл әдіс жағдайында ақшалай ... ... ... ... түрлері ашып көрсетіледі, не жанама әдіс пайдаланылуы
мүмкін, бұл әдіс жағдайында таза табыс пен ... ... ... ... акша ... ... сондай-ақ
инвестициялық немесе қаржылық қызметтің нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... ҚТЖ» АҚ-ның қаржылық есеп берудің келесі формасы ол , яғни
кәсіпорынның – ... ... ... ... есеп ... ұйым «ҰК Ақша ... қозғалысы туралы есеп беру
1 қаңтар 2006 ж.
Кәсіпорын ұйым «ҰҚ ... 3 ... ... млн ... 3
| | ... | ... ... ... коды | ... ... ... ақша | | ... ... | | |
| ... ... ... | 010 |510,0 ... (жұмысты, қызметті) сатудан түскен| 011 |469,0 ... | | |
| ... ... | 012 |33,0 |
| ... | 013 | |
| ... | 014 | |
| ... | 015 | |
| ... | 016 |8,0 |
| Ақша ... ... ... | 020 |190,0 |
| ... мен ... ... 021 |35,0 |
| ... аванстар | 022 | |
| ... ақы ... ... | 023 |102,0 |
| ... да ... ... | 024 | |
| ... есеп айырысу | 025 |43,0 |
| ... да ... | 026 |10,0 |
| ... ... ... ақша | 030 |320,0 ... таза ... | | ... ... ... ... ақша | | ... ... | | ... ... ақша ... соның | 040 | ... | | ... ... ... емес | 041 | ... және басқа ұзақ мерзімді | | ... ... ... ... | | ... ... ... түскен | 044 | ... | | ... да ... | 046 | ... Ақша ... ... ... | 050 |40,0 |
| ... ... ... алу | 051 |27,0 |
| ... емес ... сатып алу | 052 | ... ... ... ... | 053 |13,0 |
| ... инвестицияны сатып алу | 054 | |
| ... ... | 055 | |
| ... да ... | 056 | |
| ... қызметтен түскен ақша | 060 |40,0 ... таза ... | | ... Қаржыландыру қызметінен алынған ақша | | ... ... | | |
| ... ақша ... | 070| |
| ... шығару | 071| |
| Ұзақ ... ... ... | 072| |
| ... салған салымдарының | 073| ... | | |
| ... да ... | 074| |
| Ақша ... ... шығуы | 080| |
| Ұзақ ... ... өтеу | 081| |
| ... ... несиелерді өтеу | 082| |
| ... ... | 083| |
| ... да ... | 084| |
| ... ... ... ақша | 090| ... таза ... | | ... есеп айырысулар | | |
| 1. ... ... | |230,0 |
| |100 | |
| ... ... ... ... |470,0 |
| |110 | |
| ... есеп | |240 ... ... ақша |120 | ... ... көбею(+)/азаю(-) | |-40 ... ... ... ақша | |76 ... | | ... ... ... ақша ... | |36 ... каражатының қозғалысы туралы 1қаңтар 2006 жылға берген есебінде
36млн теңге аяқтадық.Яғни, 2005 жылдың 1 ... ақша ... ... ... ... 40 млн кеміген.
Яғни, «ҰК ҚТЖ» АҚ-ның Ақша-қаражаттары ... ... 2006 жылы ... берген есебінен, біз есепті кезеңнің ақша қаражаттары ... ... ... ақша ... ... ... көреміз.
Түсіндірме хат-ол қаржылық есеп пен одан ... ... ... толықтырылады. Түсіндірме хатта берілген субъектінің есеп-
қисаптағы ... ... ... ... ... ... берілуі қажет.
Және де есепті қолданатын адамдардың қажеттілігіне сәйкес ... ... ... Мысалы: түсіндірме хаттың ішіне мынадай түсініктемелер
кіреді: белгіздіктер мен ... ... ... ... ... кез-
келген қайнар көздер мен міндеттемелер ... Ал ... ... ... ... оның ... ... туралы, қызмет түрлері
туралы, және де баға өзгерісінің түсініктемесі мен ықпалы туралы ... ... ... ... — «ҰК ҚТЖ» АҚ ... ... аналитикалық кұжат.
Онда, бірінші кезекте, бизнес-жоспарының барлык тауарлары ... ... ... ... ... ... баға беріледі және есептік
кезенде кәсіпорынның жұмысына оң және теріс әсер ... ... да ... ... ... ... ... есеп берудің бір бөлігі
ретінде келесі негізгі мәселелерді ашуы керек.
1. Есеп ... ... ... есеп ... қаралған негізгі
ережелері.
2. Түсініктеме жазба баланс бойынша ұзак, және ағымдағы активтерді, меншік
капиталын, ұзақ және ағымдағы міндеттемелерді ашып ... ... ... ... ... ... есеп беру бойынша
жазылған түсініктеме жазба.
4. Ақша ... ... ... есеп беру ... ... ... ... керек.
5. Түсініктеме жазбада кәсіпорынның қаржылық қызметі мен қаржылық жағдайына
жалпы баға берілуі керек.
II.Қаржылық есеп берудің негізгі көрсеткіштерін талдау
2.1. «ҰҚ ҚТЖ» ... ... ... ... ... ... ... есеп беруінің
маңызды элементтерінің бірі болып табылады.
Активтер – бұл құндылық бағасы бар субъектілерінің ... ... ... сипаттау үшін олардың құрамы мен құрылымы, олардағы болған
өзгерістер зерттеледі.
Кәсіпорынның активтерінің жұмылдыру ... ... ... ... ... ... ... бөлу арқылы
есептеледі.
Қаржы тұрғысынан бұл көрсеткіштің артуы ... ... оның ... оның ... оның ... ... ... ҚТЖ» АҚ-ның ағымдағы активтері мен ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... активтер мен ұзақ мерзімді активтер = Ағымдағы активтер/
Ұзақ мерзімді активтер.
К = 13781мың/18770мың = ... ... ... қарыздарын талдау үшін ағымдағы активтердің
құрамы мен ... ... ... ... мен ... ... өсуіне қарамастан «ҰК
ҚТЖ» АҚ-ның жетекшілері оның құрамындағы ... ... ... ... ... ... орнығуын талдауға көп көңіл бөлу қажет,
өйткені олар кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... Кәсіпорынның қаржы жағдайына дебиторлық қарыздың
өсуін емес, ол оның ... мен ... ... ... ... ... ... ҚТЖ» АҚ-ы қарыздың екі түрін: бірқалыпты және ақталмаған деп
бөледі.
Дебиторлық қарыздың құрамы мен ... ... ... ... ... нақты құн тұрғысынан баға беру қажет. Бұл ... ... ... ... Оның қайтарымдылығы ағымдағы шарттармен
өткен тәжірбиелер нәтижесінде анықталады. ... ... ... ... ... ... ҚТЖ» ... дебиторлық қарыздың өтімділік көрсеткіші – дебиторлық
қарыздың ақша құралдарына айналу ... ... ... ... ... мен ... көрсеткіші болып – ... ... ... ... өнімді сатудан алынатын пайда көлемінің орташа
дебиторлық қарызға қатынасы ретінде есептеледі.
«ҰК ҚТЖ» АҚ-ның баланс активтерінің құрамы мен ... ... ... барлық мүліктерінің және оның жекелеген түрлерінің
абсолютті және салыстырмалы арту немесе кему ... ... ... ҚТЖ» ... ... ... маңызды элементі болып саналатын
активтерді, талдау барысында, осы активтердің нақты қолда ... ... және ... ... ... зерттеледі. Активтердің жалпы
құрылымын және оның жеке ... ... ... ... ... ... ... өсуі кәсіпорынның болашақтағы дамуын көрсететін
болғандықтан, ол осы кәсіпорын ... оң ... ... ... ... ... өсу ... талдағанда, жоғары деңгейі баланстық
есептің номиналды көрсеткіштерінің айтарлықтай ауытқуына ... ... ... ... қажет.
«ҰК ҚТЖ» АҚ-ның баланс мәліметтері бойынша активтердің ... ... ... ... ... үшін келесі 4-аналитикалық кесте құрылады.
«ҰҚ ҚТЖ» АҚ-дағы баланс активтерінің құрамы мен ... ... | |2003 жыл |2004 жыл |Жыл ... ... |Көрсеткіштер | | ... (+;-) |ың ... | | | | ... | | | | |) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ... мың тг. ... ... % ... |
| | | | |мың тг. |
| | ... млн ... ... ... млн ... | |тг. | | |
| ... және басқа да |24,4 |68,0 |68,0 ... тыс | | | ... | | | |
| |жыл |жыл |жыл |жыл | |
| ... ... ... |соңына | |
| | | |
| |жыл ... ... ... |
| | | | ... |
|1.Кәсіпорын қоры мен |51,9 |72,0 |73,0 |115,0 ... ... ... | | | | ... ... ... |-13,4 |-59,0 |-59,0 |-6,0 ... мөлшері | | | | ... ... ... |10,6 |-33,0 |-33,0 |20,0 ... ... ... ... |-33,0 |-33,0 |170,0 |
Ақпарат ... «ҰК ҚТЖ» ... ... 2004, 2005 ... ... ... үш ... көздеріне кәсіпорын қоры мен
шығындарының үш ... ... ... ... ... ... |-131,0 |-132,0 |-121,0 ... шамасы (+) немесе | | | | ... (-) | | | | ... ... және |-41,3 |-105,0 |-106,0 |-95,0 ... ... сырттан тартқан| | | | ... ... ... | | | | ... ... ... (+) | | | | ... тапшылығы (-) | | | | ... ... |-41,3 |-105,0 |-106,0 |55,0 ... ... шамасы (+) | | | | ... ... | | | | ... ... «ҰК ҚТЖ» ... есебі 2004, 2005 г.
9-кесте мәліметтерінен көріп отырғанымыздай, жоғарыда келтірілген қаржы
көздерінің жыл басында және жыл ... ... ... ... ... ... «ҰК ҚТЖ» АҚ 2005 жылдың соңында 0,4 құрайды,
оның мәні бұл көрсеткіш бойынша белгіленген норматив шамасына ... ... ... шамасын қанағаттандырмайды, яғни кәсіпорынның өз
меншігіндегі ... ... ... ... ... ... төмен болып отыр. Сондықтан да, кәсіпорын сырттан ... ... ... отыр. Өз меншігіндегі қаржылардың ұлғаюы ... ... ... өсуі кәсіпорынның өз иелігінде қалатын табыс
есебінен жүзеге асырылуы тиіс. «ҰК ҚТЖ» АҚ қаржылық ... ... ... Ұзақ ... ... ... пайдалануды
жоспарлап отыр.
Қарастырылған капиталды талдау. Талдау жүргізу үшін қарыз қаражаттарының
әрбір баптарының есеп ... ... ... қорытындылермен
сәйкестендіру қажет, олардың базистік көрсеткіштерден ауытқуларын ... ... ... ... ... «ҰК ҚТЖ» АҚ есепті жылы
ұзақ мерзімді несиені емес, тек ... ... ... ... ... ... қатыстырылған капитал кредиторлық борыштан тұрады,
яғни ағымдағы міндеттемелер ... ... ... оның көлемі жыл
соңында 314,0 млн теңге, жыл аяғында 253 млн теңге болған, яғни 61 ... 1,3 ... ... ... ... алушылар мен тапсырыс берушілерден ... ... ... Егер ... ... оның ... 349млн теңге болған
болса, жыл аяғында 730 млн теңге құраған, яғни 2,1 есе көбейген,нәтижесінде
есепті жылы ... осы ... үлес ... ... ... өскен.
Дебиторлық және кредиторлық борыштың қатынасы негізінен 2:1 болуы
керек деп ұсынылған. Егер кредиторлық борыш ... ... ... ... ... жағдайды жағымсыз деп айтуға болады, себебі ол
өзіндік қаражаттың әлдебір ... ... ... ... ... Егер кәсіпорынның коммерциялық несиесі дамыған болса,онда
дебиторлық борышы ... өсіп ... ... ... ... ... ... жыл басында дебиторлық борыштан 4,1
(314:77), жыл соңында 1,1 есе көп ... ... ... ... ... өте ... ... қамтамасыз етілуі, дебиторлармен де
кредиторлармен де арақатынасы тиімсіз болуы да ... ... ... ... ... ... өсіп ... қаржылық жағдайды
нашарлатпайды, себебі «ҰК ҚТЖ»АҚ бұл борышты зерттеліп ... ... ... ... ... ... ... деп айтуға болар
еді. Айта кететін жағдай тауар, жұмыс және ... үшін ғана ... ... ... есеп ... да үлкен кредиторлық борыштың
болуы кәсіпорынның жұмысы мен жалпы оның қаржылық жағдайын тиімсіз ... ... ... маңызды жұмысы –кәсіпорынның қаржылық
жағдайын,оның қаржылық тұрақтылығы дәрежесі ... ... ... ... ... ... ... абсолютті көрсеткіштері тауарлы-материалдық
қорлардың, олардың қалыптасу көздерімен ... ... ... ... ... оларды қалыптастырудың қалыпты көздерімен
қамтамасыз етілуі 2004-2005ж жағдай бойынша «ҰК ҚТЖ» АҚ ... ... (млн ... 10
|№ |Көрсеткіштер |2004ж |2005ж ... |
| | | | |(+ - ) ... ... ... |35 |327 |+292 ... ... ... ... |94 |333 |+239 ... ... ... капиталының бар | | | |
| ... |-59 |-6 |+53 ... ... ... ... |- |- |- ... ... ... | | | |
| ... және ұзақ ... | | | |
| ... ... бар ... |-59 |-6 |+53 |
| ... | | | ... ... ... ... мен қарыздар| | | |
| | |77 |246 |+169 ... ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... жалпы мөлшері (5жол+6жол)|18 |240 |+222 ... ... ... | 102 | 115 | +13 ... ... ... капиталының | | | |
| ... (+) ... ... | | | |
| |(-) ... |-161 |-121 |-40 ... ... ... | | | |
| ... және ұзақ ... | | | |
| ... көздерінің артықтығы (+) | | | |
| ... ... (-) |-161 |-121 |-40 |
| ... | | | ... ... ... қалыпты| | | |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ... (+) ... | | | |
| ... (-) ... |-84 |+125 |+209 ... ... ... ... соңында, 115млн
теңгенің ... ... ... ... ... 77 млн теңге құраған
дебиторлық ... ... ... және «ҰК ... қаржылық-шаруашылық
қызметінің тиімділігін жоғарылату арқылы қалыпқа келтіруге болады.
Тауарлы-материалдық қорлардың қалыптасу көздерімен ... ... үшін ... ... капиталының, әсіресе тауарлы-материалдық
қорларға қатысты (айналымға қарсы) ... ... ... ... ... маңызды орын алады.
Тауарлы-материалдық қорлардың жағдайын тереңдетіп талдау қаржылық
жағдайды ішкі ... ... ... ... ... ... ... беруде жоқ және коммерциялық құпияға жататын тауарлы-материалдық
қорлар жөнінде ақпаратты ... ... ... ... «ҰК ... ... жағдайы қаражаттарды жұмсаудың келесі
негізгі бағыттары бойынша қарастырылады:
1) қалыпты ... және ... ... қызметін қамтамасыз
ету;
2) ұзақ мерзімді несиелер мен қарыздар бойынша уақытылы есеп ... «ҰК ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі.
Айталық, егер «ҰК ҚТЖ»АҚ қарамағындағы қаржы ресурстары осы үш ... ... ... берсе,онда оның жағдайын жақсы деп бағалау керек.
Егер ... екі ... ... ... ... қаражат
жетпесе, онда оның жағдайы орташа болады.Ал егер қаражат алдыңғы ... да ... ... онда «ҰК ... ... ... банкрот
болуы мүмкін.
2.3. «ҰК ҚТЖ» АҚ-ның төлем және несие қабілеттілігін талдау
«ҰК ҚТЖ» ... ... ... оның ... ... белгілерінің бірі және сондықтан онымен тығыз байланысты болады.
Сол себепті ... ... ... оған көп ... ... бұл ... қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша
қарыздарды өтеу және өнім ... ... ... іске асыру үшін
жеткілікті қаржының болуы.
Төлем қабілеттілігінің өте қысқа және ... ... ... ... Оның ... ... қабілеттілігі - бұл
кәсіпорынынның өз міндеттемелері бойынша есеп айырыса алу ... ... ... - бұл ... банке немесе басқа қарыз берушіге
ақша төлеу және ... өз ... өтеу ... ¥зақ ... өтеу ... шарты бойынша ұзақ мерзімді несиенің және қарыздың
мерзімінің өтуіне байланысы, қысқа мерзімді қарыздармен сәйкес келуі ... ... жылы ... ... ұзақ ... қарыздардың бір бөлігін қысқа
мерзімді қарыздарына жатқызу ... ... ... ойымызша дұрыс.
Себебі ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді міндеттемелер шотының Бас ... 60 ... 601-603 ... ... ... ... субшоттарында ескеріледі.
Айта кететеін жайтымыз «ҰК ҚТЖ» АҚ-ның 2004 ... ... ... 255 млн. ... ал ұзақ ... ... 94 млн ... 2005жылы
ағымдағы активтер 397 млн теңге, ал ұзақ мерзімді активтер 333 ... ... «ҰК ҚТЖ» АҚ ... ... бар деп ... ... активтің сомасы ағымдағы міндеттемелерінен көп төмен.
«ҰК ҚТЖ» АҚ қарыздарды ... ғана ... ... ... ... өндіріс
үшін қаржылары болуы керек. [35]
Ағымдағы төлем қабілеттілігі баланс жасау мерзіммен ... ... ... қарыздар және басқа да есеп айырысулар
бойынша қарыздары жоқ болса төлем қабілетті деп саналады.
Төлем қабілеттілігі белгілі бір мерзімде қолдағы ақша ... ... ... ... көрсететін төлем қабілеттілігі коэффициенті
арқылы көрінеді. Егер төлем қабілеттілігі ... 1-ге тең ... ... онда бұл ол ... ... ... ... білдіреді.
Егер коэффициент 1-ден аз болса, онда талдау процесінде ... ... ... ... ... ... ... анықтау мәселесі бойынша әр түрлі
көзқарастар бар. Төлемге қабілетті ... ақша ... ... бағалы қағаздарды жатқызу әлдеқайда тиімді, себебі олар тез
өткізіледі және ақшаға тез ... ... ... ағымдағы
пассивтер, яғни, өтелуге жатқызылған міндеттемелер мен ... ... ... несиелері, қысқа мерзімді қарыздар, кредиторлық ... ... ... ... ... ... ағымдағы міндеттемелерден
асуы кәсіпорынның телемге қабілетті екенін білдіреді.
Банкте есептің және ... ... ... ... ... ... мерзімі өтіп кетуі, қаржы органдарына қарыз ... ... ... ... ... төлемге қабілетсіздікгі
көрсетеді. Төлем қабілеттілігі оны қысқа мерзім ... ... ... ... кезінде анығырақ көрінеді.
Кәсіпорынның перспективті төлем қабілеттілігін анықтау үшін кәсіпорын
активіндегі ақша қаражатына айналдыра алатын ... және ... ... статистикалық ... ... ... жиі ... ... ... ... аралық өтеу (жабу) коэффициенті;
3) жалпы өтеу (жабу) коэффициенті.
Абсолютті өтімділік коэффициенті ақша қаражаттары мен тез өткізілетін
бағалы қағаздардың мерзімді және ... ... ... ... ... ... жасалған мерзімінде немесе жақын мезгілде ағымдағы
қарыздардың қандай бөлігі өтелетінін көрсетеді.[35]
Осы ... ... ... ... ... ... ө. > 0,2 / 0,5.
Бұл - ағымдағы міндетгемелердің қандай ... ... ... ... ... төлем қабілеттілігінің қатаң белгісі. В.П. Палий ... мәні ... ... ... ... деп ... ... өтеу коэффициентін есептеу үшін ақша қаражатының құралдарын
көрсеткіштің алымына дебиторлық борыш және ... да ... ... «ҰК ҚТЖ» АҚ ... өз ... есеп ... жағдайында
болжамданған төлемдік мүмкіндігін көрсетеді, яғни ағымдағы міндеттемелердің
қандай бөлігі тек ақша қаражаты есебінен емес, сонымен ... ... ... ... ... ... қызметтер үшін түсімдер
есебінен өтелетінін сипаттайды.
Аралық өтеу коэффициентінің ... ... ... ... ... 1.
В.Ф. Палий "бұл коэффициенттің теориялық ақталған бағалауы 0,7-0,8
аралығында жатыр" деп ... ... ... ... күтілетін төлем қабілеттілігін дебиторлық борыштың бір
айналымьшың орташа ұзақтығына тең кезеңге сипаттайды. ... өтеу ... ... ... ... күрт ... Оның деңгейіне тиелген тауарлар мен көрсетілген қызметтермен есеп
айырысу нысандары, ... ... ... ... ... ... және ... әсер етеді. Берілген
көрсеткіш үшін мына ... (2, 25, 29, 30) ... мән ... табылады:
Кағ..ө> 2.
Берілген шектеу кәсіпорынның өтімді құралдарға (немесе ... ... ... ... ... 2 есе асуы ... ... Ағымдағы өтімділік коэффициенті барлық ... бір ... ... ұзақтығына тең кезеңдегі
кәсіпорынның күтілетін ... ... ... ... «ҰК ҚТЖ» АҚ ... активтері мен қысқа мерзімді
міндеттемелерінің ара қатынасы 1:1 - төмен ... онда «ҰК ҚТЖ» АҚ ... ... ... деуге болады. 1:1 арақатынасы ағымдағы активтер мен
қысқа мерзімді міндеттемелердің теңдігін білдіреді. Активтер ... ... ... ... отырып, активтердің барлығы тез арада өтімді
деуге болмайды, яғни бұл жағдайда кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына ... Егер де ... мәні 1:1 ... көп ... онда ... ... есебінен құралатын бос ресурстарының едәуір ... ... ... қорытынды жасауға болады.
Осы кезде тұтынушының өнімдер мен қызмет көрсетулер үшін ... ... ... ... шикізаттың, материалдардың және
тағы ... ... тыс ... ... жеке ... ... Бұл
себептер сыртқы және ішкі ... ... ... ... алдымен
өтімділіктің жоғарыда аталған ... ... ... ... және ... әр түрлі факторлардың әсер ... ... ... ... 9 - кестеде келтірілген.
«ҰК ҚТЖ» АҚ-нық ағымдағы активтерінің өтімділік керсеткіштері,
(млн теңге)
Кесте 11
|№ |Көрсеткіштер |2004 жыл |2005 ... ... | | |жыл ... ... ... ... млн ... оның |255,0 |397,0 |+142 |
| ... | | | ... ... ... және қысқа |76,0 |36,0 |-40 |
| ... ... ... | | | ... ... ... және басқа да |77,0 |246,0 |+149 |
| ... | | | ... ... кезең шығыдарынсыз | | | |
| ... ... ... | | |
| ... ... ... | | | |
| ... салған салымдарының | | | |
| ... ... | | | |
| ... есеп және ұзақ | | | |
| ... қары ... | | | |
| | |102,0 |115,0 |+13 ... ... ... ... | | | |
| |млн ... оның ... |314,0 |403,0 |+89 ... ... ... ... мен ... | | |
| | |- |150, |+150 ... ... борыш |314,0 |253 |-61 ... ... да ... ... |- |- |- ... ... көрсеткіштері |- |- |- ... ... ... | | | |
| ... |0,242 |0,09 |-0,152 ... ... өтімділік коэффициенті | | | |
| ... |0,487 |0,700 |+0,213 ... ... ... ... | | | |
| ... ... |0,812 |0,985 |-0,173 ... ... ... ... ... және ... ... төмен болуы кезінде, айналымдылықтан ... ... осы «ҰК ҚТЖ» АҚ ... ... ... ... қаржылардың айналым көрсеткіштерінің нашарлауы болған
кезде, кәсіпорынның ... ... ... бағалау үшін осындый
төмендеу себептерін айқындау керек.
Келтірілген есептеулерден, жалпы өтеу ... ... ... есе) мен ... ... (1,1 есе) кұрт өсуі оң ... ... болады. Кредиторлық борыштың 3,2 есе және басқа да ағымдағы
міндеттемелердің 1,3 есе өсуі, сонымен бірге өтімді активтердің ... ... ... ... ... біз «ҰК ҚТЖ» АҚ ... ... маңызды
көрсеткіштерінің бірі - төлем ... ... ... ... өтімділігіне тығыз байланысты. Сонымен бірге кәсіпорынның төлем
қабілеттілігіне басқа да факторлар - елдегі саяси және экономикалық жағдай,
ақша ... ... ... және ... заңдардың жетілуі, меншіктің
капиталмен қамтамасыз етілуі, дебиторлық борыш, кәсіпорынның қаржы жағдайы
және ... әсер ... ... ... ... ... бірі -
несиеге қабілеттілігі. Төлем қабілеттігі «несие қабілеттілігі» түсінігімен
салыстырғанда кеңірек ұғым. Төлем ... ... ... ... соның ішінде алған банк несиесін қайтаруға мүмкіндік
беретін қаржылық жағдайын сипаттайды.
Талдаудың келесі кезеңі ... ... ... ... ... қарыздарды өндірістің тиімділігін, оның ғылыми-техникалық
деңгейін ... ... жаңа ... ... ... ... тұрғындарға әр түрлі қызмет көрсетуге, тауарларды халық үшін
және экспортқа өндіруге байланысты ... мен ... үшін ... Банк
несиелерді қайтарымдылық, жеделдік, тиімділік принциптерін қатаң сақтау,
несиелерді мақсатты пайдалану мен ... ... және екі ... жағдайда коммерциялық негізде береді.
Кәсіпорынның несиеге қабілеттілігін талдаудың міндеттері.
• кәсіпорынның ... ... ... ... ... шаруашылық қызметінің тиімсіздігі ... ... ... ... ала сақтандыру;
• қарыз алушы кәсіпорынды оның тиімділігін көтеру ... ... ... ... көтеру.
Кәсіпорынның несиеге қабілеттілігін бағалаудын басты әдісі - оның
ресми бухгалтерлік есеп берулерін ... ... ... ... ... бағалауы керек;
1) кәсіпорынның төлем қабілеттігін және өтімділігін:
2) айналым ... және ... ... ... ... қарыз міндеттемелерді, несиенің сомасын қоса, өтімді қаржылармен
жабуын;
4) ... ... ... ... ... ... ... табыстылығын (рентабельділігін) бағалау. [41]
«ҰК ҚТЖ» АҚ меншікті айналым қаржыларының деңгейі
(млн тенге.)
Кесте ... ... ... ... |
| | | | |
| | | | |
| |жыл |жыл |жыл |жыл ... |
| ... ... ... | |
| | | | | |
| | | | |2004 - ... ... | | | ... ... |
|1. Өнімді, қызметтерді | 831,7 | 1632,2 | 5605,0| 800,5 | 3972,8 ... ... ... | | | | | ... ... және сол | | | | | ... ... ... | | | | | ... млн. ... | | | | | ... ... ... | 146,9 | 33,4 | 631,0| -113,5 | 597,6 ... ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... ... | 73,4 | 12,2 | 413,0| -61,2 | 400,8 ... Таза ... | 51,4 | 10,8 | 292,0| -40,6 | 281,2 ... сатылған өнімнің | 17,7 | 2,0 | 11,2| -15,7 | 9,2 ... | | | | | ... ... ... | 8,8 | 0,7 | 7,4 | -8,1 | 6,7 ... Сату ... | 6,2 | 0,7 | 5,2 | -5,5 | 4,5 ... ... «ҰК ҚТЖ» ... есебі 2003, 2004, 2005 г.
Жалпы сатылған өнімнің (қызметтің, жұмыстың) рентабельділігі есепті
кезеңде 9,2 % ... 2005 ... ... 11,2 % ... ... ... кезең соңында сатудың әрбір теңгесі 9,2 тиын артық әкеле бастады.
Сонымен, қорытындылай ... біз ... ... ... ... ... екендігін байқаймыз. 2005 жылмен
салыстырғанда 2004 жылы ... ... ... деген сұраныстың
төмендеуінің нәтижесінде рентабельділіктің деңгейі төмендеді.
Кәсіпорынның несиеге қабілеттігін бағалау белгілі бір ... ... ... ... банк ... ... ... беру туралы қорытынды
жасайды. Несиеге қабілеттілігін ... ... ... ... Ең ... ... ... әр түрлі коэффиценттері, сонымен
қатар таза ... ... ... ... сомасына қатынасымен
анықталатын кәсіпорынның табыстылығы болып табылады. Соңғы көрсеткіштің
өсуі қарыз алушының қызметінің табыстылығын ... ... ... ... қаржылық жағдайы тұрақсыз қарыз
алушылармен несиелік қатынас орнату ... ... ... ... ... кәсіпорынға несие беру банк үшін жоғары тәуекелмен
байланысты және ... ... ... ... ... буындардың
негізделген өтініштері бойынша ... жеке ... ... тек ... ... ... ... соң шешілуі мүмкін.
Несиеге қабілеттігін бағалау кезінде банктер, ... ... ... ... ... ... кең қолданады.
Егер бұл коэффициент 1-ден төмен болса, онда банк төлем ... ... ... ... деп ... және ... тек ерекше шарттармен
ғана беріледі. Осы ... 1-1,5 ... ... ... ... алуда белгілі бір тәуекелге ұрындыруы мүмкін, ... ... ... ... қарыздың қамтамасыз ... және ... ... ... ... «ҰК ҚТЖ» АҚ ... ... талдау кезінде абсолюттық коэффициенттінің -0,152, аралық
коэффициенттінің +0,213, жалпы коэффициенттінің -0,173 тең екен ... ... ... ... +0,213 ауытқуымен шығуы «ҰК ҚТЖ» АҚ-ның
2005 жылы қысқа мерзімді заемдарды иемденгені көрініп тұр. «ҰК ҚТЖ» АҚ ... ... ... ... ... және ... ... қолданылады.
Өтеудің аралық коэффициентті 0,213< 1.
Өтімділіктің жалпы коэффициентті 0,173< 1.
Несиеге қабілеттілікті талдау кезінде банктің қарыз ... ... ... зерттеуге көп көңіл бөлінеді. ... ... ... ... ... ... Тәуекелділік
дәрежесі сараптамалық әдіспен анықталады. Нарықтық ... өту ... ... ... оны беру ... ... туындайды.
Сонымен несиеге қабілеттілігін талдау кезінде тек ... мен ... ... ... ... бірге айналым
қаражаттарының айналымдылығы, қолда бар ... ... ... өсу ... өнім ... өсу ... мен банк ... өсу
қарқынының қатынасы, несиелер бойынша уақыты өткен қарыздардың сомалары мен
мерзімдері, операциялар ... ... ... ... жүргізуді
оперативтілігі сияқты экономикалық көрсеткіштері зерттеледі.
Банк кәсіпорынға ... беру ... ... шеше отырып, қарыз
алушыларды үш категорияға бөледі: Сенімді ... ... ... ... шектеулі), сенімсіз (несиеге қабілетсіз), сөйтіп
оларды бағалау ... ... ... ... ... жалпы
жағдайларда несиеленеді, бұл жағдайда несиелеудің жеңілдікті ... ... Егер ... ... тұрақсыз клиент болса, онда ... ... ... қарыз алушының қызметін және ... ... ... ... ҚТЖ» АҚ ... ... басты себептері анықталмаған
дебиторлық борыштардың болуы, клиенттер алдында міндеттемелерді бұзу, артық
өндірістік және ... ... ... ... ... төмен
дәрежедегі тиімділігі, айналым қаражаттарының айналымдылығының (-18,6)
бәсеңдеуі болып табылады.
ІІІ. «ҰК ҚТЖ» ... ... есеп ... ... ... ... және оны ... жолдары
3.1. «ҰК ҚТЖ» АҚ-ның қаржылық есеп берудің халықаралық
стандарттарына өтуіндегі артықшылықтары
Капитал рыногының жаһандану бағытына ... ... ... ... рыногының дамуына қарай қаржылық есептің ... ... ... бағыт ұстанған жағдайда «ҰК ҚТЖ» ... ... ... ... есеп ... ... сай жаңаша құруды талап
етеді. Егер «ҰК ҚТЖ» АҚ-дағы жүргізілетін ... есеп ... ... ... ... ... онда ... капитал
рыногын құру мен тиімді объектілерді инвестициялау, қаржыландыру процестері
өз мәнін таппайды. «ҰК ҚТЖ» АҚ-ның қызметі ... және ... ... ... тұнық және сенімді, орындалып, мұның барлығы ... ... есеп ... талабымен тығыз байланысты
болған жағдайда, қаржы ... ... ... ... ... және ... тиімділік дәрежесінде жұмсалғандығын біліп, бақылап
отырады.
Мынаны атап ... ... ... ... экономикаға көшу
кезеңінде белгілі бір рөл атқарды. Алайда ... ... ... мен
бағалы қағаздар нарығының шарты. Сондай-ақ қалыптасқан әлемдік үрдістер
Х.Қ.Е.С - ына көшу ... ... ... ... ... ... отыр. Халықаралық стандартқа көшу ұйымдарға басқару мен
ішкі бақылау сапасын арттыруға мүмкіндік ... ... ... ... ... ішкі ... бірге сыртқы пайдаланушылардың
сапалы, сенімді және ... ... мен ... етеді.
Жаңа стандартқа көшу сонымен бірге қаржылық және ... ... ... серпін береді. өйткені әлеуметті инвестор,
сондай-ақ кредиторларда ұйымдардың экономикалық қызметінің нақты жағдайын
сипаттайтын және оның ... осы ... ... ... ... осы заманғы хабарламалар беруге мүдделі болып отыр.
Халықаралық қаржылық есеп стандарттарын (ХҚЕС) түзу және тура ... ... ... есеп ... ... ... ... статусын, қандай құжаттардан тұратындығын, ... қай ... ... етілген негізгі ... ... ... ... ... мәні сияқты көптеген
мәселелерді «ҰК ҚТЖ» ... өз ... ... тұлғалар жақсы білуі
керек.
Сонымен, стандарттар қаржылық қорытынды есеп мәселелерін реттеуге
арналған. «ҰК ҚТЖ» АҚ ... ... есеп ... ... ... ескергені жөн. Әрбір халықаралық стандарт қандай сұрақтарға жауап
беретіндігін.
1. Қаржылық қорытынды есеп мазмұнын тану үшін ... есеп ... ... ... алынады?
2. Қаржылық қорытынды есеп объектілері қалай бағаланып өлшенеді?
3. Қаржылық қорытынды есеп өрісінде қандай ақпараттар ... ... тән ... ... есеп стандарттарының
атқаратын міндеттеріне мыналар жатады:
1. Сыртқы мүдделі ... ... ... ... етуге
арналғанесеп және қорытынды есеп стандарттар жүйесін ... ... ... ... есеп пен ... арасын
гармониялық үйлесімділікке салуды қамтамасыз ету;
3. Бухгалтерлік есеп жүйесін өз ... ... мен ... үшін ... көмек беру. [48]
Халықаралық стандарттар бухгалтерлік баланстан, табыстар мен шығындар
есебінен, ақша қозғалысы есебінен туындайтын ... ... ... ... ... капитал өзгерісі есебінен,
Сондай-ақ дайындалған қаржылық есеп маңызын қосымша түсіндіруге ... ... ... т.б. ... ... материалдардың қалай
және қандай бағытта қолданатындығына арналған.
Сонымен, ХҚЕС деп-бухгалтерлік және ... ... ... ... ... ... ресми құжатты айтамыз.
Қазіргі кезеңдегі ХҚЕС мыналардан құралады:
1. Тұжырымдамалық концепциядан;
2. 40-тан аса қолданбалы стандарттардан;
3. 25–тен аса қосымша ... ҚТЖ» ... ... ... есеп ... ... ... мыналар:
- халықаралық деңгейде әр елдердегі білімді ғалымдар мен ... ... ... ... ХҚЕС мазмұнын ашық талқылау кезеңдерінен өткізу және тиісті стандарттарды
есеп тәжірибесіндесінде қолданып көру (опробация) кезеңдерінен өтуі;
- бухгалтерлік есеп құжаттарын ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
- компаниялардың шоғырландырылған қорытынды есеп дайындауға жұмсалатын
шығындарын барынша қысқартуды қамтамасыз ... ... ... ... үшін ... ... және ... тұрақты түрде жетілдіріліп отыруы.
ХҚЕС мазмұнын зерттеуші ғалымдардың ұсыныстары мен жеке пікірлеріне
қарағанда және біздің пайымдауымызша стандарттар мазмұнына тән ... жоқ ... ... ... ... есеп ... тән қолданбалы ұсыныстар және түсіндірмелер,
қосымшалар мен мысалдардың ... ... ... ХҚЕС ... ... нарықтық қатынастар мен дамыған елдер есебіне
арналғандықтан ... ... ... ... келе жатқан елдерде
қолданудың кейбір қиындықтары;
- ХҚЕС-тің ұсыныстық сипаты, оның ... ... ... ... ... ... ... ұсыныс есеп жүйесінің гармониялық
үйлесімділігінқамтамасыз етпейді.
ХҚЕС-ті бөлшектеп ... ... ... өзі ... ... жатады. Қорытындалған қаржылық есеп әрбір стандарт мазмұнының
талабыны сай келуі ... Егер ... ... ... ... ... қаржылық есеп ХҚЕС талабына сәйке келмейтін болып
танылады.
Қаржы есептілігінің ... есеп ... көшу ... - ... ... балансты жасауды талап етеді, ол Х.Қ.Е.С - ... ... ... ... үшін бастау болып табылады.
«ҰК ҚТЖ» АҚ Х.Қ.Е.С. бойынша өзінің бастапқы балансын Х.Қ.Е.С. бойынша
өзінің алғашқы қаржы ... ... ... болмайды. яғни 2005
жылғы 1 қаңтардан бастап көшкен ұйым бухгалтерлік есепті жүргізген ... -ына ... 2004 жыл үшін ... ... ... топтамасыз
еттеді. Содан соң тек баланс есебін ғана алады және Х.Қ.Е.С. бойынша қайта
есептемейді, ол Х.Қ.Е.С - ына ... ... есеп ... үшін ... ... ... ... "Халықаралық қаржы есептігінің стандарттарын алғаш
қабылдау" IFRS8 - мынаны талап ... ... ... бойынша алғашқы
қаржы есептілігі Х.Қ.Е.С-на сәйкес ең болмағанда бір жыл үшін ... ... ... ұйымдар 2006 жылдан бастап Х.Қ.Е.С - на сәйкес ... ... және 2006 жыл ... түзету немесе салыстырмалы деректер
жылы болып табылады.
Сонымен бірге Х.Қ.Е.С. бойынша бастапқы ... ... ... ... ... ... есеп саясаты, Х.Қ.Е.С. бойынша алғашқы қаржы
есептілігінде (2006 және 2007 жылдар үшін) пайдаланатын болады. Бұл орайда
есеп ... ... ... ... ... есептілігінің есепті күнінде
(2006 жылдың 31 желтоқсанына ... 2007 ... 1 ... ... ... ... талаптарына жауап беруге тиіс. [48]
Мына жәйт ешкімге құпия емес: біздің бухгалтерлеріміз бухгалтерлік
есеп ... ... ... ... ... әдістемелік
түсіндіру мен оларды алғаш қолдану ... ... ... ... мынаны да
атап көрсету керек: Х.Қ.Е.С-ын қолдану стандарттар ұсынатын ... ... ... мен ... ... ... ... нұсқаларын таңдауға негізделеді. Сондықтан да, Қаржы
Министрлігіне ғана үміт ... ... ... өздеріңіздің
бухгалтерлік пайымдамаларыңызды белсенді түрде қалыптастырсаңыз, стандартты
зерттеулерінің, жалпы ... ... ... мен ... ала ... Х.Қ.Е.С-ын қолдануға айланып дайындалу керек.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп және
аудит әдістемесі депортаменті ... ... ... Х.Қ.Е.С
- қаржы есептігінің баршамызға ортақ және бірдей үғынуға қажетті ... стил ... ... ... экономиканы шапшаң дамыту
үшін негіздемеге қызметін атқарады. Қазақстан кәсіпорындарының бәсекеге
қабілеттігінің және инвестиция ... ... ... ... ... экономикасының өзекті негізі боп табылады. Ал Х.Қ.Е.С - ын ... ... ... осы ... ... мен аудиторлардың ғана емес,
сонымен бірге басшы беделінің қажетті сапалық белгісіне айналып отыр.
Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... жағдайлардан және сыртқы күш көрсетіп пайда күнемдікке
салынушылардан сақ болу ... ... ... ... есеп стандарттарынан ауытқымай жалған ақпараттар жасаушыларды,
өтірік пен алдауға итермелеушілерді жақындатпау.
Кәсіби ... ... ... ... шара ... іске асыруға бағытталуы керек. Мұның үшін кәсіби бухгалтер.
Бухгалтерлік есеп жүйесінің ... ... ... етіп ... ... сақтау керек. Сонда ғана біздің елімде бухгалтерлік есеп жүйесі
дамып еліміздің дамуына үлес ... ҚТЖ» ... ХҚЕС - ын ... ... әдет - ... ... болады. Олардың басты міндеті - салық ... ... ... ал енді ... есеп беру мен есеп алу басқа ... ... ... ... үйрену керек болады. Инвестициялар мен акционерлік
капиталдың жылдан-жылға өсуіне байланысты ... ... ... ... ... ... ... алудағы бұдан былайғы саясатты
айқындайтын болады, ал ... мен ... ... ... ... өздерінің инвестициялары мен капиталының қозғалысы туралы
есептерді стандарттық нысан бойынша табыс етуіне мүдделі ... ... есеп ... ... ... сай есеп ... САР
және СІРА сертификаттарымен бағаланған
бухгалтерлерді дайындау бағыттары
Бухгалтерлер бүгінде - кез келген елде, оның ішінде ... ... ... топ. ... ... бойынша, ел экономикасының мемлекеттік және
мемлекеттік емес ... ... ... ... ... есеппен 1.5
бухгалтерлерден келеді.
Сонымен бірге бухгалтерге қойылатын талаптар да өсе түсуде. ... ... ... ... ... практикалық тәжірибесінде.
Мамандықтың басты басымдылықтарының бірі - оның халықаралық ... ... ... Өйткені ірі ұлттық және трансұлттық «ҰК ҚТЖ»
компаниялар да, ... ақ ... және орта ... ... түсірілген»
жұмыс берушілері де өз бөлімшелерінен жоғары сыныптағы ... ... ... да ... ... ... емтихандар
тапсыруға дайындық кезінде бухгалтерлерге ... ... ... ... басты міндеттерінің бірі деп есептейді. Палата ... ... ... құрылып, ойдағыдай жұмыс істеуде. Ол ... ... ... ... ... ... есебін жүргізеді, емтихандық модулдер ... ... ... ... мониторингін жүргізеді.
Сондай-ақ Палатада Кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлардың біліктілігін
арттыру жөніндегі комитет жұмыс ... Ол ... мен ... және ... ... арттыру жөніндегі шаралар кешенін жасау мен
шұғылданады, халықаралық сертификат алуға ... ... ... ЕССБА және СІРА - EN және ... ... ... үшін оқу ... мен ... құралдар әзірлейді.
Бухгалтерлерді сертифаттаудың САР және СІРА деген екі деңгейі бар. Бұл
сертификаттарға емтихан тапсыру рәсімі ... ... ... ... ... ... - үш ... тапсырады. Бұлар қаржы
еседі бір, есебі - бір салық және құқық. Бұл емтихандарды тапсыру үшін ... ... көп ұпай алу ... ... қоса іздемпаздар ақпараттық
технологиялар бойынша курстардан өтуге тиіс. Егер кандидат елу ұпай ... ... ол ... ... ұйымына мүше болу туралы өтініш
береді.
Екінші деңгей (СІРА): халықаралық ... ... ... ... САР ... ... және тағы да ... тапсыруға тиіс. Бұлар: қаржы есебі - екі, басқару есебі - екі,
қаржы ... ... ... ... ... 75 және одан да көп
ұпайлар алу керек. Сондай - ақ бірінші деңгейдің «салық және ... ... 75 - ке одан да ... ұпайға ұпайға тапсыру қажет. Осы емтихандарды
тапсырған жағдайда іздемпаздық жоғары сынаптағы «кәсіби – ... ... СІРА ... ... құқығы болады. Бірақ бүгінгі таңда барлық
емтихандарды толып ... ... ... ... ... шын ... болып отыр. Бұл сертификаттар бухгалтерлік есеп саласындағы ... ... ... дәлелдейді, бұл - оның иеленушінің жақсы біліктілігі
бар екенін қоғамдық мойындау. Практикалық тұрғыда мұның өзі ... ... және ... ақы ... ... болу үшін ... бухгалтер өздігінен де, сондай - ақ мамандырылған ... ... ... ... Кәсіби бухгалтерлер мен
аудиторлар институтында ... ... ... ... ... ... мен бірлесе отырып, осы процестерді үйлестіреді.
Бұл сертификаттаумен Қазақстанда ... ... ... ... ... ... қана ... сонымен бірге кәсіби
ұйымдардың бірінде болуға тиіс. Қазақстанда Аудиторлар палатасы және К.Б.А.
палатасы осындай қоғамдық ... ... ... табылады. Осынау
палаталардың бірінде мүше болу емтихандарды ойдағыдай тапсырған ... ... ... береді.
Сертификаттық өзінде үш халықаралық ұйымның логотипі бар. Мұның өзі
осы құжатты сол ... ... ... ... ... ХҚЕС - Қаржы есептігінің халықаралық стандарттары жөніндегі
Халықаралық ... БАХК - ... ... ... ... сол ... тікелей береді ... ... оның ... ... ... кәсіби ұйымдардың
бірі (Қазақстан Республикасының Кәсіби бухгалтерлер мен ... яғни үш ... ... ... кәсіби біліктілігін растайды.
Бухгалтерлерді есепке алу туралы заңда 2003 ... 3 ... ... ... ірі ... ... ... ал 2004
жылдан бастап ХҚЕС - на барлық кәсіпорындар өтуі тиіс деген. Көп ... ... ... болып көрінеді. Бұған объективті себептер бар, бұлардың
бастыларының бірі - кадрлар даярлау проблемасы. Көптеген ... ... ... ... мен ... ... ... бізге не үшін керек? Ұлттық стандарттар бізге неліктен
ұнамайды? Біз керек етейік не ... ... ... - ... ... ... ... түсінетін уақыт жетті. Біз ... ... еніп ... ал ... есеп ... -
бизнес тілі, ал біз бүкіл әлем мен осы тілде сөйлесуге үйренуге тиістіміз.
Палатаның мақсаты мен ... ... ... ... ... ... ... жарнамалары үнемі төлейтін және ... ... ... ... ... азаматтары,
шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар Палатаның ... бола ... ... ... ... және ... ... болып бөлінеді.
Сертификаттау жөніндегі емтиханларды ойдағыдай тапсырған адам, сондай - ақ
білікті аудитор ... мүше бола ... Ал ... есеп пен аудит
саласындағы қызметті жүзеге асырушы кез -келген маман қауымдасқан мүше ... ... мен ... ... ... дейінгі
біздің қызмет саласында Аудиторлар палатасы ғана жұмыс істеп өз ... ... ... өкінішке орай, кәсіби бухгалтерлердің үлкен
әлегі осындай беделді қоғамдық ұйымға қамтылмай қалған еді. ... жаңа ... ... енді ... ғана емес, сонымен
бірге бухгалтерлер де оның ... ... ... ... ... жаңа ... ... туындап
отыр, әлемдік экономикалық кеңістікте ықпалдасу, бухгалтерлік есеп пен ... ... ... ... ... жоғары кәсіби білікті
халықаралық ұйымдардың сертификаттары мен растауды ... ... ... ... тапсырып және кәсіби ұйымның мүшесі болып қол
жеткізуге болады. Бүған қоса, жоғарғы тәуелділікпен байланысты ... ... ... де бүгінгі таңда заңды құқықтары мен
мүдделерін қорғау ... ... ... мен ... ... басты мақсаттарын нақ
мына түйіндер айқындайды: оның ... ... ... мен ... іске асыру мен қорғау, олардың ... ... ... ... ... арттыру, кәсіби стандарттар
негізінде бухгалтерлік есепті одан әрі ... ... ... кадрларына даярлау мен қайта даярлауға көмектесу.
Осы мақсаттарға орай палата мынадай міндеттерді шешеді:
• Бухгалтерлік есеп саласындағы ... ... ... ... ... ... жәрдемдеседі;
• Бухгалтерлік есеп жөніндегі халықаралық стандарттарды зерделеуге, ... ... ... ... ... ... мен олардың біліктігін арттыру жөніндегі шаралар
кешенін ... ... үшін оқу ... мен ... ... Оның мүшелерінің экономикалық, әлеуметтік құқықтары мен ... ... әрі ... олардың кәсіби мүдделерін ... ... ... ... ... - ... ... бухгалтер кадрларын даярлау мен қайта құру даярлауға көмектеседі.
• Бухгалтерлер және салық заңнамасын жетілдіру жөнінде ... ... ... ... есеп саласындағы нормативтік құқықтық актілердің ... ... ... ... ... мен ... ... бухгалтерлік есепті одан
әрі жетілдіруге жәрдемдеседі.
Қорытынды
Мен бұл дипломдық жұмысты ... ... «ҰК ҚТЖ» АҚ ... ... ... ... мен пайдаланушыларға қандай дәрежеде ... оның ... ... сай болу керектігін, ХҚЕС өткеннен кейін
қандай пайдалылыққа алып ... осы ... ... жаза ... түсіндім десем болады. Қаржылық есеп беру процессін жасау есеп
жұмысының соңғы сатысы болып табылады.
Қаржылық есеп берудің ... өз ... ... ... ... ... сенімді мәнді және пайдалы ақпараттарды беру болып
табылады.
Қаржылық есеп беру «ҰК ... ... ... ... ... ... міндеттемелерін және ақша қаражаттарының болашақтағы
ағындарын ... ... беру ... шешімдерге және инвестициялық
шешімдерді қабылдауға пайдалы ақпараттарды береді.
Сондай-ақ қалыптасқан әлемдік үрдістер ... көшу ... ... ... қабылдау қажеттігін көрсетіп отыр. Халықаралық
стандартқа көшу ұйымдарға басқару мен ішкі ... ... ... ... ... ... қол ... сондай-ақ, ішкі
сонымен бірге сыртқы пайдаланушылардың сапалы, сенімді және ... мен ... ... ... көшу ... ... қаржылық және қор қорығының дамуына
қосымша серпін береді. 2004 жылдың 11 ... қол ... ... есеп
пен қаржы есептілігі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының ... ... ... мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан
Республикасымен ХҚЕС-ына көшуді нақты мерзімдері акционерлік қоғамдар ... 2005 ... 1 ... ... ... ... үшін 2006 ... 1
қаңтарынан бастап белгіленген.
ХҚЕС – қаржы есептігінің баршамызға ортақ және бірдей ұғынуға ... ... стил ... ... ықпалдастыру, экономиканы шапшаң дамыту
үшін негіздеме қызметін атқарады. Қазақстан ... ... және ... ... ... нәтижесі ретінде, бүкіл
Қазақстан экономикасының өзекті ... боп ... Ал ХҚЕС –ын ... жұмыс істеу осы заманғы бухгалтер мен ... ғана ... ... ... ... қажетті сапалық белгісіне айналып отыр.
Бұл стандарт бізге не үшін керек? Ұлттық стандарттар бізге неліктен
ұнамайды? Біз ... ... не ... ... ...... ... отырғанын бәрімізге түсінетін уақыт жетті. Біз әлемдік
экономика кеңестігіне еніп ... ол ... есеп ... тілі, ал біз бүкіл әлеммен осы тілде сөйлесуді үйренуге тиіспіз.
Халықаралық ... көшу не ... ... егер қайсы бір басшы
өз кәсіпорынының нақтылы өсуіне мүдделі болса, онда мұның өзі ... ... ... онда ... өзі ... ... ... береді. Ел үшін тұтас жалпы ішкі өнімді өсіреді, сондай-ақ
экономикалық көлеңкелі секторын ... ... ... ... ... ... ... жетілдіру барысында еліміздегі
бизнесменнің жұмысын жандандыруға көмектесеміз. Еліміздің зайырлы мемлекет
болуымыз үшін кемшіліктерімізді жойып, ол ... ... ... ... қатар бухгалтерлік есепті жетілдіруіміз үшін біз ХҚЕС-ына сай
есеп ... ... ... керек.
«ҰК ҚТЖ» АҚ-дағы бухгалтерлік есеп жүйесі ... ... ... сай ... ... ... ... керек.. Егер «ҰК ҚТЖ»
АҚ-дағы ... ... есеп ... ... стандарттар
талабына сәйкес болса, онда халықаралық капитал рыногын құру мен ... ... ... ... өз ... ... ӘДЕБИЕТТЕР
1. Қазақстан ... ... ... ... Халқына Жолдауы 3- наурыз 2007 жыл.
2. Абрютина М.С., ... А.В. ... ... ... - М: ... и ... 2000.
3. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ - М.,1997.
4. Большаков С.В. Основы управления финансами.- М, ... ... ... ... ... ... есеп әдістемесі
және аудит Департаменті. Бухгалтерлік есептің стандарттары және әдістемелік
үсынымдары. - Алматы: Кәусар бұлақ, ... ... по ... ... бюджетных учреждений.
7. Андросов А.М. Бухгалтерский учет. - М.: Финансы и статистика, 1996.
8. Ван Хорн Дж.К. ... ... ... - М.: ... и
статистика, 2000.
9. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет, ... ... ... ... - М.: Перспектива, 1994.
10. Кеулімжаев К.К. Корреспонденция счетов. - Алматы: БИКО, 2000.
11. Кеулімжаев К.К., Төлегенов Э.Т., Байдаулетов М.Б., ... ... ... - ... ... бухгалтерлік есеп шоттарының
корреспонденция. - алматы: Экономика, 1998.
12. Ковбасюк М.Р., Соколовская З.Н., ... В.И. ... ... предприятия с использованием ПЭВМ.-М.: ... ... ... ... М.И. ... и принципы бухгалтерского учета. — М.: Финансы и
статистика. ... бюро ... ... В.А., ... X.X. ... учет ... ... - М.:
Маркетинг 1999
15. Нидлз Б., Андерсон., ... Д. ... ... учета. Пер. с
англ. Под ред. Соколова Я.В. - М.: Финансы и статистика, 1999.
16. Палий В.Ф. ... В.В. ... ... - М.: ФБК ... ... ... В.И. - М.: ... ЮНИТИ, 1997.
18. Подольский В.И., Дик В.В. Бухгалтерский учет на персональных ... ... В.К., ... В. В., ... О. И. ... учет ... - Алматы: Центраудит - казахстан, 1998.
20. Тасмағанбетов Т.А., Омаров В.А., ... Б.А., ... ... Н.Ә., ... В.К. Қарже есебі. - Алматы: Дәуір, 1998.
21. Төлегенов Э.Т. ... ... ... ... ... Э.А., ... Д.В. Бухгалтерский учет на персональной ЭВМ: Учебный
практикум мо ... ... ... в «1С: Бухгалтерия» (6.0 версия).
- М.: 1995.
23. Фигурнов В., Давыдова В., Нуралиев С, Постанова С, «1С: ... Для Windows У5 ... ... ... ... ... бухгалтерского учета и новая
корреспонденция счетов» ... ... Ч.Т., Дж. ... ... ... ... аспект.
-М.: Финансы и ... ... ... Д.В. ... ... ... Учебный практикум по
ведению бухгалтерского учета бухгалтерского ... в ... ... А.К., Микрюков В. А., Дышкант И. А. Учет, анализ, аудит на
предприятии. - М.: ... ... ... ... Р., рис. Дж. ... ситуации и примеры. - М.: ... ... ... ... Е. ... правонарушения и ответственность за их совершение.
- М.: ... и ... 4/2001. - 20 ... ... по ... «1С: ... Энциклопедия общего аудита. -М.: Дело и сервис, 1999.
32. Журнал «Компьютер плюс бухгалтер». В типографии «Бизнес - Информ», 1999-
2001.
33. ... И.А. ... ... ... ... ... - М.: ... 2005.
34. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета.-М.:«Финансы и ... ... Э.О. ... ... и ... «Бюллетень бухгалтераң, 1998. - ғ46.
36. Основы финансового менеджмента. Учебник. - М, ... ... В.М., ... М.А. ... устойчивость предприятия в
условиях инфляции. - М, ... ... Ж. ... и ... ... ... ... - М.:
Аудит, ЮНИТИД997.
39. Родионова В.М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость ... ... ... - М.: ... Перспектива, 1995.
40. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -Минск: ИП
"Экоперспектива", ... ... П.П. и др. ... и ... ... ... - М.: ... Феникс, 2003.
42. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансовый ... - М.: ... и ... 1995.
43. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового ... - М.: ... ... ... ... бухгалтерлік есеп»
Алматы, 2003ж.
45. Социально-экономическое развитие Южно-Казахстанской ... ... 2004г, ... статистики ІОКО, Шымкент, 2005 г.
46. Реалии социально-экономичсского развития Казахстана. ... ... Под ред. О. ... А., ... ... бюллетені // Қаңтар, №2//, 2006ж.
48. Ә.Әбдіманапов. «Бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері»
Алматы,2006ж.
49. «ҰК ҚТЖ» АҚ ... 2005 ж.ж. ... ... есеп ... халықаралық стандарттары:
ҚЕХС 1 «Қаржылық есеп беруді көрсету» (IAS 1 ... of ... 2 ... ... (IAS 2 ... 7 «Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп берулер» (IAS 7 ... ... 8 ... ... ... ... зиян ... фундаменталды қателер мен
есеп саясатындағы өзгерістер» (IAS 8 “Net Profit or Loss for ... Errors and Changes in ... ... 10 ... ... мен есеп беру ... ... орын алған жағдайлар»
(IAS 10 “Events After the Balance Sheet Date”)
ҚЕХС 11 ... ... (IAS 11 ... ... 12 ... ... салық» (IAS 12 “Income Taxes”)
ҚЕХС 14 «Сегменттік есеп беру» (IAS 14 “Segment Reporting”)
ҚЕХС 15 ... ... ... ... ақпарат» (IAS 15
“Information Reflecting the Effects of Changing Prices”)
ҚЕХС 16 «Негізгі құралдар» (IAS 16 “Property, Plant and ... 17 ... (IAS 17 ... 18 «Пайда (түсім)» (IAS 18 “Revenue”)
ҚЕХС 19 «Жұмысшыларға сыйақылар» (IAS 19 “Employee Benefits ... 20 ... ... ... және үкімет тарапынан көрсетілген
көмек туралы ақпаратты ашып көрсету» (IAS 20 “Accounting for ... and ... of ... Assistance”)
ҚЕХС 21 «Валюта бағамдарының өзгерісінің әсер етуі» (IAS 21 “The Effects ... Foreign Exchange ... 22 ... ... (IAS 22 ... ... 23 «Займдар бойынша шығындар» (IAS 23 “Borrowing ... 24 ... ... ... ... ... ашып көрсету»
(IAS 24 “Related Party Disclosures”)
ҚЕХС 26 «Зейнетақымен қамтамасыз ету бағдарламалары (зейнетақы жоспарлары)
бойынша есеп және есеп ... (IAS 26 ... and ... by
Retirement Benefit Plans”)
ҚЕХС 27 «Еншілес компанияларға ... ... мен ... есеп беру» (IAS 27 “Consolidated Financial Statements”)
ҚЕХС 28 «Ассоциацияланған компанияларға ... ... (IAS ... in ... 29 ... ... қаржылық есеп беру» (IAS 29 ... in Hyper ... ... 30 ... және оған ... ... институттардың қаржылық есеп
беруіндегі ақпаратты ашып көрсету» (IAS 30 ... in the ... of Banks and Similar ... ... 31 ... ... қатысу туралы қаржылық есеп беру» (IAS ... ... of ... in Joint ... 32 ... құралдары: ақпаратты ашып көрсету мен ... (IAS 32 ... ... Disclosure and Presentation”)
ҚЕХС 33 «Акцияға табыс» (IAS 33 “Earnings per Share”)
ҚЕХС 34 «Аралық қаржылық есеп беру» (IAS 34 “Interim Financial ... 35 ... ... (IAS 35 ... ... 36 ... ... (IAS 35 “Impairment of Assets”)
ҚЕХС 37 «Резервтер, шартты міндеттемелер және шартты активтер» (IAS ... ... ... and ... ... 38 «Материалдық емес активтер» (IAS 38 “Intangible Assets”)
ҚЕХС 39 «Қаржы құралдары: қабылдау мен ... (IAS 39 ... ... and ... 40 ... ... (IAS 40 “Investments Property”)
ҚЕХС 41 «Ауыл шаруашылығы» (IAS 41 “Agriculture”) ... ... ... ... ... ... есеп беру ... және талдауы. Тексеру объектісі «ҰК ҚТЖ»
АҚ болып отыр.
Қаржылық есеп беру ... және ... ... ... ... ... көрсетілген:
1.Қаржылық есеп берудің теориялық негіздері.
2.Қаржылық есеп берудің негізгі көрсеткіштерін талдау.
3.Қаржылық есеп берудің ХҚЕС-ке өту артықшылықтары.
Резюме
В дипломной работе были ... ... ... ... отчетности предприятия и его анализ. Объект
исследования: АО «НК КТЖ».
В ... ... ... ... ... и методы
анализа.
В работе предложено следующие ... ... ... ... ... ... финансовой отчетности.
3.Преимущество перехода ФО на МСФО.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 82 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қаржылық жағдайы» категориясын талдау объектісі ретінде теориялық зерттеу; қаржылық жағдайын талдау көрсеткіштерін жетілдіру бойынша тәжірибелік ұсыныстар. «Kazakhstan Trading Company» ЖШС мысалында70 бет
Кәсіпорынның қаржылық талдау көрсеткіштерін зерттеу84 бет
Тәуекелді басқару саясатын анықтаудағы кәсіпорынның қаржылық-экономикалық көрсеткіштерін талдау37 бет
Шағын және орта бизнес кәсіпорындағы қаржылық менеджментінің қаржылық көрсеткіштерін талдау27 бет
Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылығы64 бет
Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдары48 бет
Шаруашылық субъектісінің қаржылық жағдайын талдау мазмұны және әдістері9 бет
Қазақтан Республикасында қаржылық бақылауды ұйымдастыру ерекшеліктерінің теориялық негіздері78 бет
Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты31 бет
Қаржылық есеп беру және оның талдауы36 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь