Психолог экспериментатордың әдеп принциптері

Психолог-экспериментатордың жұмыс істеу принциптері. Сыналушылармен қарым қатынас жасаудың жалпыға тән нормалары мен әдеп ережелері. «Зиян келтірме» принципі. Психологиялық практика мен теорияда сыналушылардың сенімін сақтау.
Кез келген салада қызмет ететін психолог психологиялық көмек көрсету барысында этикалық принциптерді қолда-нады. Психологиялық көмек көрсету бары-сындағы «психодиагностика» бағыты елеулі орынға ие. Өйткені, зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу барысында этикалық принциптерге арқау артпаса, онда психолог психодиагностикалық жұмысы-ның адекваттылығына ешқандай кепілдік бере алмаймыз.
Сондықтан да психологиялық диаг-ностиканың этикалық-құқықтық аспек-тілері психологтың назарын талап ететін өзекті мәселелердің бірі болып саналады.
Жалпы алғанда, психодиагностика - жеке адамның даралық-психологиялық, даралық-психофизиологиялық ерекшелік-терін тану және бағалаудың жолдары мен тәсілдерін зерттейтін психологияның бір саласы болмақ және психологиялық диаг-ноз қоюдың ғылымы мен практикасы бо-лып табылады.
«Диагноз» термині организімнің қа-лыпты қызмет етудің ретінде немесе даму-дың кез келген ауытқу ретінде тану және нақты обьектінің жағдайын анықтау ретінде түсініле бастады. Диагностикалық жұмыстың мақсаттарына байланысты пси-хологтың қойған диагнозының тағдыры әр түрлі болуы мүмкін. Қойылған диагноз зерттелініп отырған жеке тұлғаның қасиет-тері туралы ақпараттар мен коррекциялық-дамыту нұсқаулары маманадарға (дәрігер, педагог, дефектолог, логопед, психолог) ұсынылып, олар оны зерттелініп отырған жеке тұлғамен жұмыс істеуде қолдана алады Яғни, зерттеу нәтижесінен кейін психолог зерттелушімен коррекциялық-дамыту, консультациялық, психотерапевтік жұмыстарды жүргізеді.
Сонымен бірге педагог психолог тек диагноз қоюмен ғана шектелмейді, жеке тұлғаның дамуын және оқушылардың қабілеттіліктерінің дамуын қамтамасыз ететін бағдарламаны құрып, сол бағдар-ламаның және нұсқаулардың орындалуын қадағалауы қажет. Психологиялық қызметтегі диагнос-тиканың басты мағынасы - балаларды бір-бірімен салыстыру емес, әрбір баланың ішкі дүниесіне терең үңіле біліп және баланың жан дүниесін түсіну болып табылады.
1. Введение в психодиагностику. Акимова М.К., Борисова Е.М., Гуревича К.М. - М., 1998. -192 с.
2. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог» /В.И. Вачков, И.Б
Гриншпун, Н.С. Пряжников. - М., 2003.
3. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. - М., 2003. – 448 с.
4. Положение о правовом статусе психолога психологической службы в организациях образования Республики Казахстан. - Алматы, 2001.
5. Рабочая книга практического психолога. Серия «Психологический практикум». - Ростов н/Д:Феникс, 2005. – 320 с.
6. Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы. Қазақстан Респуб-ликасының Заңы. - Алматы: «ЮРИСТ», 2003. – 22 б.
7. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Педагогика және психология. - Алматы: «Мектеп» баспасы ЖАҚ, 2002.
8. Основы психологии. Практикум / ред.-сост. Л.Д. Столяренко. – Ростов-н-Д, 1999.
9. Психологическая диагностика: проблемы и исследования. / Под. ред. К.М. Гуревича. - М.: «Педагогика», 1981.
10. Психологические тесты /Под ред. А.А. Карелина: В 2 т. - М., 2000. Т. 1, 2
11. Практикум по общей и экспериментальной психологии. / Под. ред. Крылова А.А. - ЛГУ, 1990.
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІНІҢ           ... ... ... ... ... ... Психолог экспериментатордың әдеп принциптері.Оқытушы: псх.ғ.к. Кулмышева Н.АМагистрант: Таурбекова И.М6М010300 педагогика және психология Семей 2015Психолог-экспериментатордың жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... тән ... мен әдеп ережелері. принципі. Психологиялық практика мен ... ... ... сақтау.Кез келген салада қызмет ететін психолог психологиялық көмек көрсету барысында ... ... ... ... ... көрсету бары-сындағы бағыты елеулі орынға ие. Өйткені, ... ... және ... ... ... ... арқау артпаса, онда психолог психодиагностикалық жұмысы-ның адекваттылығына ешқандай кепілдік бере алмаймыз.Сондықтан да психологиялық ... ... ... ... ... талап ететін өзекті мәселелердің бірі болып саналады.Жалпы алғанда, психодиагностика - жеке адамның даралық-психологиялық, ... ... тану және ... ... мен ... зерттейтін психологияның бір саласы болмақ және психологиялық диаг-ноз қоюдың ғылымы мен практикасы бо-лып ... ... ... ... қызмет етудің ретінде немесе даму-дың кез келген ауытқу ретінде тану және нақты обьектінің жағдайын анықтау ретінде түсініле бастады. ... ... ... ... пси-хологтың қойған диагнозының тағдыры әр түрлі болуы мүмкін. Қойылған диагноз зерттелініп отырған жеке тұлғаның қасиет-тері туралы ақпараттар мен коррекциялық-дамыту ... ... ... ... ... ... психолог) ұсынылып, олар оны зерттелініп отырған жеке тұлғамен жұмыс істеуде қолдана алады Яғни, зерттеу ... ... ... ... ... ... психотерапевтік жұмыстарды жүргізеді.Сонымен бірге педагог психолог тек диагноз қоюмен ғана шектелмейді, жеке тұлғаның дамуын және оқушылардың қабілеттіліктерінің ... ... ... ... құрып, сол бағдар-ламаның және нұсқаулардың орындалуын қадағалауы қажет. Психологиялық қызметтегі диагнос-тиканың басты мағынасы - балаларды ... ... ... әрбір баланың ішкі дүниесіне терең үңіле біліп және баланың жан дүниесін түсіну болып табылады.Психодиагностика көмегімен прак-тик психолог мына негізгі ... ... ... Р.С., 1995):- Адамда психологиялық қасиет-тердің немесе мінез-құлық ерекше-ліктерінің болуын анықтау;- Белгілі қандайда бір қасиеттің даму деңгейін анықтау (сандық және ... ... ... ... және ... ... ... Әртүрлі адамдардың зерттелген қасиеттерінің даму деңгейін салыстыру;Сонымен ... ... ... ... ... мен күйін ғылыми дәлелді тәсілдер арқылы сандық сипатта бағалайды және ... ... ... талдайды. Психологтың кәсіби іс-әрекеті этика-лық нормалар мен талаптар аясынан шықпауы керек. Яғни, психолог психоло-гиялық зерттеу әдістерін және ... ... ... ... және ... ... қолдануда кәсіби-этикалық принциптерді білуі және сақтауы маңызды.Білім саласындағы психологтың ... және ... ... ... ... ... қорғау;- Өзінің құзыреттілігі негізінде кәсіби шешімді өзбеттілік қабылдау;- Егер балаларды оқыту және ... ... ... ... ... ... әрі зиян келтіретін болса, онда араласуға міндетті;- Егер әртүрлі медико-психолого-педагогикалық және басқа ... бала ... ... ... мә-селе туындаса, онда психолог дауыс беруге және әрекет етуге құқығы бар. Егер комис-сияның шешімімен келіспеген жағдайда ... ... ... ... ... ... және т.б.) ... өзінің пікірін жоғары инстанцияларға жеткізуге құқығы бар;- Балаларға дефектологиялық, меди-цина-психологиялық, соттық - психоло-гиялық сараптаманы жүргізуде және ... ... өзі ... ... ... ... әкімшілікке және педагогтар ұжымына негізгі мәсе-лелерді шешуде, оқушылардың психика-лық дамуына және олардың индивиду-алдық мәселелеріне байланысты ... ... ... ... ... ... ... тәсілі психологиялық тестілеу болып табылады. термині ағылшын тілінен аударғанда , дегенді білдіреді. Психологиядағы тест бұл ... ... ... даму ... сандық және сапалық көрсеткіштерін салыстыруға мүмкіндік беретін психодиагностиканың стандартталған әдістемелері.Психолог жұмысында зерттеу нә-тижесінің ... ... үшін ... ... ... ... қойылады:- Психодиагностикалық және психо-коррекциялық әдістерді таңдауда, нәтиже-лерін қорытындылауда абай болып және баланың құқығын бұзбауы ... ... ... және ... дайындығы жоқ адамдар психология мәсе-лелері бойынша психодиагностикалық, психокоррекциялық және басқа жұмыс-тардың жүргізулеріне жол бермеу қажет;- ... ... ... сақтау;- Ғылыми талаптарға (сенімділік, валидтілік, нақтылық) сәйкес келуі қажет.Әрбір психодиагностикалық әдістеме ғылыми талаптарға сәйкес келгенде ғана алынған нәтиженің адекватылығына еш ... ... ... кез келген психодиагностикалық әдістемелерді қолда-нушыларға төмендегі ережелерді жадыда сақтаса ... ... деп ... ... ... ... еркінен тыс немесе алдау жолымен психологиялық зерттеуге мәжбүрлей алмаймыз, тек соттық және медициналық тәжірибе жағдайла-рында ғана ... ... Кез ... адам ... зерттеу нәтижелерін білуге құқылы;- Кәмелетке толмаған балаларды тестілеуде олардың ата аналары тестілеудің нәтижелерін білуге құқылы;- Зерттеушілерге психологиялық ... ... ... әрі ... ... түсіндірілуі керек;- Егер тестілеу адамның ақыл ой деңгейін анықтау ... ... ... ... ... ... жүргізілсе, онда зерттелінуші тестілеудің мақсаттарын және нәтижелерге қойылатын талаптарды білуге құқылы;- Психолог диагностика нәтижесінде алынған мәліметтерді ... және ... ... ... ... ... ... оқушыға және айналасын-дағы-ларға зиян келтірсе, егер зерттелушіге кұ-пиялықты сақтаймын деп ... ... ... ... ... ... психодиагностикалық жұ-мыстың қорытындысының адекватты-лығына жауапты және кәсіби психо-диагностиканың барлық талаптарына сәй-кес келуі керек.Психологтың ұстанатын этикалық принциптері баланың ... ... ... оның жан ... зиян ... ... бермейді.Әрбір психолог этикалық-құқықтық ережелерді жұмыс барысында ұмытпағаны жөн, бұл психологтың кәсіби маңызды қасиеттерді қалыптастыра отырып, өзін өзі ... ... ... ... ... Н.Н. ... ... Ұстамдылық және Шыдамдылық.- Жоғары мәдениеттілік деңгей.- Жағдайды талдау біліктілігі.- Коммуникативтік біліктілігі.- Мінез-құлықтың икемділігі.- Кәсіби әдептілік.- ... ... ... Өзін ... ... ... ... жоғарыда аталған кәсіби және тұлғалық қасиеттердің барлығы педагог психологтың жұмыс тәжірибесінде, оның кәсіби іс-әрекетінде жетістікке жетуге ... ... ... ... кәсі-би іс-әрекетінде диагностикалық, ұйымдас-тырушылық, коммуникативтік, білімділік-тәрбиелік, профилактикалық функция-ларды орындау да жан-жақты білімді, біліктілікті қажет етеді.Қолданылған әдебиеттер:1. Введение в психодиагностику. ... М.К., ... Е.М., ... К.М. - М., 1998. -192 с.2. Вачков И.В. Введение в профессию /В.И. Вачков, И.БГриншпун, Н.С. Пряжников. - М., 2003.3. ... Р.В. ... ... ... - М., 2003. - 448 с.4. ... о ... статусе психолога психологической службы в организациях образования Республики Казахстан. - Алматы, 2001.5. Рабочая ... ... ... Серия . - Ростов н/Д:Феникс, 2005. - 320 с.6. ... ... ... ... ... ... ... Заңы. - Алматы: , 2003. - 22 б.7. ... тілі ... ... ғылыми түсіндірме сөздігі: Педагогика және психология. - Алматы: ... ЖАҚ, 2002.8. ... ... Практикум / ред.-сост. Л.Д. Столяренко. - Ростов-н-Д, 1999.9. Психологическая диагностика: проблемы и исследования. / Под. ред. К.М. ... - М.: , 1981.10. ... ... /Под ред. А.А. ... В 2 т. - М., 2000. Т. 1, 211. ... по ... и экспериментальной психологии. / Под. ред. Крылова А.А. - ЛГУ, 1990.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... ЖӘНЕ ... ...           ... ... ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТМӨЖО№11Тақырыбы: Психологиялық экспериментті жоспарлау (жобаны жасау).Оқытушы: псх.ғ.к. Кулмышева Н.АМагистрант: Таурбекова И.М6М010300 педагогика және психология ... ... ... және ... ... ... субъектілері, сондай-ақ автономды білім беру ұйымдары осы конкурс ... ... ... төмендегі құжаттарды ұсына алады: ілеспе хат, жобаның қысқаша сипатамасы, жоба өтінімі, ғылыми, ғылыми-техникалық ... ... ... туралы уәкілетті органның куәлігінің көшірмесі немесе бұйрық көшірмесі, жобаны қаржыландыруға қатысу туралы ниет хаты ... ... Жоба ... ... іске ... ... Жеке тұлға 2-ден артық емес жобаға ғылыми жетекші бола алады.  Жобаларға қатысушылар конкурс шеңберінде бөлінген қаражаттарды тек ... ... ... ... ... ... Жобадан күтілетін нәтижелерінің жетістіктері шарттарын бұрмалауға қабілеттенетін жүйелі және шартты мақсат мазмұнында бола алмайды. Конкурс шеңберінде зерттеулердің қорытындысы бойынша ... ... ... жариялау кезінде авторлар алған грантқа номерін көрсете отырып, сілтеу жасауы тиіс. Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... жобаның аннотацияларын және ғылыми есепті (баспа немесе электронды нұсқада) жариялау үшін авторлардың келісімі міндетті шарт болып табылады.Конкурстық құжатама ... ... ... ... ... ... қабылдауға жатпайды: * жоба бір мезгілде әртүрлі басымдар мен ... бір ... ... ... ғылыми бағыттарға мәлімделсе;* жоба әртүрлі конкурстар шеңберінде өткізу уақытына сәйкестеніп берілсе; * жоба бұрын мемлекеттік бюджет ... ... ... ... ... қаржыландырылса;* бір ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъекті өтінімінің мағыналы немесе ұқсас болуы. Жоба -- ... ... ... қалпына келтірілуге, салынуға тиісті кәсіпорындар мен ғимараттардың, қондырғылар мен жабдықтардың, аппараттардың, т.б.макеттері, есептеулері және принципті дәлелдері көрсетілген техникалық құжаттар ... ... ... ... дайындау үшін жобалық тапсырма беріледі де, сол бойынша есептеу жүргізіліп, Жоба қамтитын мәселелер ... ... ... ... ... ... ... нарықтық экономика жағдайына сәйкес жаңа құрылыстың немесе қайта құрудың тиімділігі ескеріле ... ... ... ... ... тапсырмада мынадай негізгі сипаттамалар: үкіметтің тиісті қаулысы, құрылыс салынатын аудан, шығарылатын өнім мен кәсіпорынның өндірістік қуаты, шикізатпен, ... ... ... ... ... т.б. қамтамасыз ететін көздер мен әдістер, өндірісті белгілі бір өнім ... ... ... ... ... мезгілі және оның кейбір жеке бөліктерінің іске қосылуы, жұмсалатын қаражат мөлшері, өзіндік құн көрсеткіштері, болашақта ұлғайту мүмкіндіктері, т.б. мәліметтер түгел ... ... ... жоба - ... ... кезіндегі конструкциялық құжаттаманың (техникалық жобадан кейін) жасаудың 4-ші сатысы; оған мына ... ... ... ... және ... ... жасау, транспорттық құралдардың тәжірибеден еткен агрегаттарының ұлгілірін дайындау және сынактан еткізу конструкциялық құжаттаманы жөнге келтіріп отыру;+ сонымен қатар ... ... ... бос ... және ... ... сынау; конструкциялық құжаттаманы женге келтіру;+ құжаттарға - тәжірибелік ... үшін ... ... ... үшін , ... ... үшін беру.* Техникалық жоба - конструкциялық құжаттаманың бұйымды жасау кезіндегі 3-ші стадиясы (эсқаиздік жобадан ... оған мына ... ... ... құрастыру сызбасын аяқтау, шасси пакетін жасап шыгару, агрегаттар конструкциясын жасап шығару;+ құжаттарға литерін тағайындайды.* Нобай жоба - ... ... ... ... ... ... 2-ші ... (техникалық ұсыныстан кейін)- мынадай кезендер жатады:+ эскиздік құрастыру сызбасы, ізденіс макеттерін құру, ішкі және ... ... бұл ... ... мен ... ... ол ... мен жүргізушінің орналасуы, бұйымның сыртқы және ішкі пішіндері туралы толық көрініс ... ... ... ... ... ... әдебиеттер:+ Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию.- М., 1996.+ Гальперин П.Я. ... в ... - М., 1976, 1999.+ ... С.Л. ... ... ... - М., 1989; СПб., 1999.+ ... А.Н. Проблемы развития психики. - М., 1985.+ Немов Р.С. ... В 3 кн. - Кн. 1. - М., 1995.+ ... Л.С. Соб. соч.: В 6 т. - М., ... Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. - М., 1992, 1998.+ Грановская Р.М. Элементы практической психологии. - Л., 1984, М., 1998.+ ... А.Н. ... ... ... - М., 1977. 
    
   

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Бала тәрбиесіндегі халықтық ұстанымдар."12 бет
«Сәлем - сөздің анасы»4 бет
Іскерлік қарым-қатынас7 бет
Іскерлік қатынас7 бет
Абай өнегесі6 бет
Амандасу6 бет
Бастауыш сынып мұғалімінің педагогикалық шеберлігі және оны қалыптастыру мәселелері47 бет
Бастауыш сынып оқушыларына адамгершілік тәрбие берудің теориясын негіздеп, әдістемесін ұсыну49 бет
Бизнес этикасының ерекшеліктері8 бет
Бизнес этикасының қазіргі заман концепциялары46 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь