Әмбебап регистр

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.Теориялық бөлім
РЕГИСТРЛЕР
1.1 Регистрдің түрлері . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Регистрдің классификациялық белгілері . . . . . . . . 16
1.3 Бірфазалы синхронизацияны жобалауға
қажетті есепті қатынастар . . . . . . . . . . . . . 19

2.Техникалық бөлім
РЕГИСТРЛЕРДІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ҚАҒИДАСЫ
2.1 Ығыстырушы регистр жұмысы . . . . . . . . . . . 22
2.2 Әмбебап ығыстырушы регистр . . . . . . . . . . . 26
2.3 Ығыстырушы регистрді тексеру . . . . . . . . . . . 30

3.Конструктивті бөлім

4.Технологиялық бөлім

РЕГИСТРЛІК МИКРОСҰЛБАЛАР

3.1Микросұлбаларға сипаттама . . . . . . . . . . . . . 34

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Кіріспе

Регистр операциялық элементтер құрамына кіреді.Операциялық элемент,басқаша ЭВМ түріне жатқызамыз,сандық кодтарды сақтауға,олардың түрленуіне және олармен микрооперацияларды орындауға қолданыламыз.Негізгі операциялық элементтерге жататындар: регистрлер, санағыштар, дешифраторлар, шифраторлар, сумматорлар, қозғауыштар, мультиплексорлар мен демультиплексорлар, салыстырмалы сұлбалар және т.б.
Операциялық элементтер логикалық және есте сақтау элементінен ,негізгі қаралатын 3 элементтен құрылады.Операциялық элементтің графикалық белгісі, логикалық және есте сақтау элементінен құралған, осы элементті функционалдық сұлбасы деп атайды.Операциялық элементтер сонымен қатар күрделі ЭВМ түрлерін құруға қызмет етеді,олар, АЛУ,ЗУ, және т.б. Әрбір операциялық элемнттің бөлшектік түрлерін логикалық және есте сақтау элементтері арқылы қолданған ыңғайсыз.Себебі ол сұлбаны қиындатып,оның қолдануын қиындатады .
Сол үшін операциялық элементтер қандай да болмасын ЭВМ блок (құрылым) құрамында түгелімен белгіленеді.Операциялық элементтің ЭВМ –ге қатысты блоктарда құрылымдық сұлбасы екі типті белгімен белгіленеді: құрылымдық сұлбалардағы белгіленуі және структуралық сұлбасындағы белгіленуі. ЭВМ құрылымындағы функционалдық сұлбасында операциялық элементтің барлық шығысы мен кірісіндегі белгіленулері түгелімен қолданылады. Ал структуралық сұлбасына. Заттың (блок немесе бүтін ЭВМ)толығымен белгіленуіне және функционалдық сұлбасының қызмет етуінің жүзеге асуына, операциялық элементтің максималды түрдегі ыңғайлысы қолданылады.
Регистр-бұл қабылдау функцияларын, ақпаратты т-разрядтық екілік код түрінде сақтау және беру қызметін атқарады.
Регистрлердің классификациялық белгілері болып екілік кодтың регистрде жазылуы және оның берілуі, анықтап айтқанда параллельді, тізбекті (қозғалтқышты) және параллельді-тізбектелген регистрлерді ажыратуы жатады.
ЦЕМ регистрі есептегіш машинада есте сақтауының бір бөлігіндегі машиналық сөзінде,кодтарды есте сақтауға (кейде түрлендіруге) арналған.Әрбір ЦЕМ-де әртүрлі белгіде Р топтары болады, оған біз Р орталық басқару құрылымын (ОБҚ);Р арифметикалық құрылымын (РАҚ);жеке Р.мезгіл және Р жатқыза аламыз.Бұл адрестер барлық есте сақтау құрылымдарында брлады. Олар онда өтпелі жинақтауыш функцияларын,машинадағы керекті уақытша диограммалардың жұмысын қамтамасыз етеді. ЦЕМ-нің үшінші кезеңінде әртүрлі құрылымдарды басқарудағы ақпаратты енгізу мен шығаруды құрылымдық басқарумен жүзеге асырылады,оларды біз канал деп атаймыз, ал оның Р-ін Р-каналы деп атаймыз
ОБҚ-ға жататындар:Р санағыш адрестері команд (РСА),мұнда берілген командадағы адресі келесі команданың адресінде түрленеді, Р команд (РК), өзге командалардан РСА команда адресіне сәйкес командалардың келуі, және сонымен қатар Р., команданы аппараттық өгертуге қажет (Модификация командасы). Көбіне Р.(ИР), индекстік көмегімен модификациялық адрес командаларының сұлбалары таралған. Сонымен қатар модификация белгілері Р-де (РП) белгісінде сақталады. Модификация операциясында команданың адрестік кодтары,сәйкес ИР кодтарымен енгізіледі (есептеледі), одан кейін қорытындысы (РИА) адресі бойынша Р-ге келіп түседі,одан біз келесі операндты (операция) белгілейміз. (РС) сумматорының арифметикалық операциялары Р-да орындалады,көбейткіштік Р-де (РМД)-ге бөлінеді,Р көбейткіште (РМЧ)көбіне болады; логикалық операциялар көбіне РС-те орындалады.
Канал спецификалық, ақпаратты дайындаумен байланысты операцияларды орындайды, оны алып оперативтік есте сақтау бөліміне және шығысын шығарушы құрылымына енгіземіз.Каналдың өзінің жеке программасының, (УС) сөздерін басқаратын, Р (РУС) негізінде жұмыс істейтін, тізбектелген бөлімі бар.ЦЕМ жүйе командасында жұмыс каналында жұмыс істеу үшін белгілі командалар енгізіледі. Командалардың енгізілгені орталық процессордан Р тобына енгізу-шығару командасынан түседі; (ОК) командасының код операциясы РОК-қа беріледі; (НПУ) құрылымының нөмірлік коды РНПУ-да сақталады.
ЦЕМ-дегі Р санының разрядтық және конструкті негіздері, жүйе командаларына, Р функциялық белгілеуіне және ЦЕМ элемент базасына, ЦЕМ ортақ құрылымына байланысты болады. Р сұлбасының релесін, ферритті жүрекшесін (сақина), феррит-транзисторлы ұяшығын, интегралдық сұлбаларын қолданылатын көптеген түрлері бар. Р.ЦЕМ-біртипті екіпозициялық, есте сақтау элементінен , триггерден, екілік разрядты жазуғ және есте сақтауға болатын қасиеттерінен тұрады.
Регистрда мұндай элементтер саны (оның разряды) шарт бойынша машина сөзіне немесе ЦЕМ командасындағы разряд санына сәйкес келеді.
Ығыструшы регистрді бірнеше триггенрді байланыстра отырып алуға болады. Триггер – жады элементінен тұрады. Оның дәл осы қасиеті ығыструшы регистрлерді жеке логикалық элементтерден немесе триггерлерден жинаудың орнына, бұл құрылғыларды монолитті ИС түрінде алуға болады.
Регистр жадысының көлемін бірнеше ИС жады блоктарын құру арқылы ұлғайтуға болады.Сақталатын сөзердің санын көбейту барысында үш жағдайы бар жеке ИС шығыстары бір нүктеде түйіседі. 512 сақталынған сөзді беретін 128 шығысты байланыстыруға рұқсат етіледі.Бір нүктеде түйісетін шығыстар санына шектеу қою шығыстың ток режиміне байланысты, бұл шектеуді шығыс нүктесіне арнайы сыртқы резистрлерді жалғау арқылы жоюға болады. Сөздің рзрядтылығын ұлғайту барысында шығыстарының жиынтығы бір ақпараттық сөзді беретін бірнеше ИС-ның рұқсат ету және адрестеу кірістерін параллель жалғайды.
Синхронизация талаптарына сәйкес разрядаралық байланыста логикалық элементтер қолданылмаған ығыстырушы регистрлерде деңгеймен басқарылатын біртабалдырықты триггерлерді қолдануға болмайды, себебі кейбір триггерлер синхросигналдың рұқсат етуші деңгейінің жұмысы кезінде бірнеше рет ауыстырылып-қосылуы мүмкін, ал бұған рұқсат етілмейді.
Разрядаралық байланыста логикалық элементтердің, әсіресе бірлік емес тереңдіктегі логикалық сұлбалардың, пайда болуы регистрдің жұмысқа қабілеттілік шарттарын жеңілдетеді және осы схемаға жарамды триггерлер типін кеңейтеді.
Регистр – ақпаратты разрядты екілік код түрінде қабылдау, сақтау және тарату функцияларын орындайтын құрылғы.
Регистрді жіктеудің негізгі белгісі екілік кодты регистрге жазу әдісі болып табылады, яғни параллель, тізбекті (ығыстырушы) және параллель- тізбекті регистр деп ажыратады. Параллель регистр параллель кодпен жазу операциясын орындайды. Тізбекті регистр тізбекті кодпен жазуды жүзеге асырады, кодтың ығысуын кіші немесе үлкен разрядтан бастап, тактілі импульстармен тізбектің жылжуын туғызады. Параллель- тізбекті регистрлер кодты параллель де, тізбекті түрдеде жазады. Сонымен қатар, ығыстырушы регистрлер бірбағытты және екібағытты (реверсивті) болып бөлінеді. Біржақты регистрлер кодтың солға немесе оңға ығысуын туғызады, ал екіжақты регистрлер солға да және оңға да ығысуды жүзеге асырады.
Регистрлердің негізгі құрылымы RS – асинхронды триггерлеріне, В – триггерлеріне сүйенеді.
Әмбебап немесе көпрежимді (көпфункционалды) регистрлер микрооперациялар жиынтығын орындауға қабілетті. Көпрежимділікті бір сұлбада әртүрлі операцияларды орындауға қажетті бөлшектердің композициясының болуымен аламыз. басқарушы сигналдар берілген уақытта орындалып жатқан операцияға қажетті сұлба бөлігіннің іске кірісуін қамтамасыз етеді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Е.П. Угрюмов “Цивровая схематехника”

2. Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров “Аналоговая и цифровая электроника” – Москва: Горячая линия – Телеком, 2002

3. Б.С. Гершунский “Основы электроники и микроэлектроники” – Киев: Выща школа, 1988

4. Р. Токхейм “Осровы цифровой электроники” – Москва: Мир,1988 [191-206]
5. Е.П. Угрюмов “Проектирование элементов и узлов ЭВМ” – Москва: Высшая школа, 1987

6. Г.Р. Авенсян, В.П. Левшин “Интегральные микросхемы” – Москва: Машиностроение, 1993
7. Е.И. Хромов “Основы построения аналоговых систем передачи ” – Москва: Радио и связь, 1983
        
        КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
ТАҚЫРЫБЫ:ӘМБЕБАП РЕГИСТР
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ... ... ... ... . . . . . . . . . . .
. . . . . . 6
2. ... ... ... . . . . . .
. . ... ... ... жобалауға
қажетті есепті қатынастар . . . . . . . .
. . . . . ... ... ... ІСТЕУ ҚАҒИДАСЫ
2.1 Ығыстырушы регистр жұмысы . . . . . . . .
. . . ... ... ... ... . . . . . . . .
. . . ... ... ... тексеру . . . . . . . .
. . . ... ... ... ... ... . . . . . . . .
. . . . . ... ... . . . . . . . . . . .
. . . . . ... ... ... ... кіреді.Операциялық
элемент,басқаша ЭВМ түріне ... ... ... және ... ... орындауға қолданыламыз.Негізгі
операциялық элементтерге жататындар: ... ... ... ... ... мультиплексорлар мен
демультиплексорлар, салыстырмалы сұлбалар және т.б.
Операциялық элементтер логикалық және есте ... ... ... 3 ... ... элементтің графикалық
белгісі, логикалық және есте сақтау элементінен ... осы ... ... деп ... ... ... қатар
күрделі ЭВМ түрлерін құруға қызмет етеді,олар, АЛУ,ЗУ, және т.б. Әрбір
операциялық ... ... ... ... және есте ... ... ... ыңғайсыз.Себебі ол сұлбаны қиындатып,оның
қолдануын қиындатады .
Сол үшін операциялық ... ... да ... ЭВМ блок ... ... белгіленеді.Операциялық элементтің ЭВМ –ге қатысты
блоктарда құрылымдық сұлбасы екі типті белгімен белгіленеді: құрылымдық
сұлбалардағы белгіленуі және ... ... ... ... функционалдық сұлбасында операциялық элементтің барлық
шығысы мен ... ... ... қолданылады. Ал
структуралық сұлбасына. ... ... ... ... ... және ... сұлбасының қызмет етуінің жүзеге асуына,
операциялық элементтің максималды түрдегі ыңғайлысы қолданылады.
Регистр-бұл қабылдау функцияларын, ақпаратты ... ... ... ... және беру ... ... классификациялық белгілері болып екілік кодтың
регистрде жазылуы және оның ... ... ... ... ... және параллельді-тізбектелген регистрлерді
ажыратуы жатады.
ЦЕМ регистрі есептегіш машинада есте ... бір ... ... есте сақтауға (кейде ... ... ... ... Р ... болады, оған біз Р орталық
басқару құрылымын (ОБҚ);Р арифметикалық құрылымын (РАҚ);жеке Р.мезгіл және
Р жатқыза аламыз.Бұл адрестер барлық есте ... ... ... онда ... жинақтауыш функцияларын,машинадағы керекті уақытша
диограммалардың жұмысын қамтамасыз етеді. ЦЕМ-нің үшінші кезеңінде әртүрлі
құрылымдарды басқарудағы ... ... мен ... ... ... асырылады,оларды біз канал деп атаймыз, ал оның Р-ін Р-
каналы деп атаймыз
ОБҚ-ға жататындар:Р санағыш адрестері ... ... ... ... келесі команданың адресінде түрленеді, Р команд (РК),
өзге командалардан РСА ... ... ... ... келуі, және
сонымен қатар Р., команданы аппараттық ... ... ... ... Р.(ИР), индекстік көмегімен модификациялық ... ... ... ... ... ... белгілері Р-
де (РП) белгісінде сақталады. Модификация ... ... ... ИР ... ... (есептеледі), одан кейін
қорытындысы (РИА) ... ... Р-ге ... ... біз ... (операция) белгілейміз. (РС) сумматорының арифметикалық
операциялары Р-да ... Р-де ... ... ... ... ... ... көбіне РС-те
орындалады.
Канал спецификалық, ақпаратты ... ... ... оны алып оперативтік есте сақтау бөліміне және шығысын шығарушы
құрылымына енгіземіз.Каналдың өзінің жеке программасының, (УС) ... Р (РУС) ... ... ... ... бөлімі бар.ЦЕМ
жүйе командасында жұмыс каналында жұмыс істеу үшін ... ... ... енгізілгені орталық процессордан Р тобына енгізу-
шығару командасынан түседі; (ОК) командасының код операциясы ... (НПУ) ... ... коды ... ... Р ... разрядтық және конструкті негіздері, жүйе
командаларына, Р функциялық белгілеуіне және ЦЕМ ... ... ... ... ... болады. Р сұлбасының релесін, ... ... ... ... ... ... көптеген түрлері бар. Р.ЦЕМ-біртипті екіпозициялық, ... ... , ... ... ... жазуғ және есте сақтауға
болатын қасиеттерінен тұрады.
Регистрда ... ... саны ... ... шарт ... ... ... ЦЕМ командасындағы разряд санына сәйкес
келеді.
Ығыструшы регистрді бірнеше ... ... ... ... ... – жады элементінен тұрады. Оның дәл осы қасиеті ығыструшы
регистрлерді жеке ... ... ... ... ... бұл ... ... ИС түрінде алуға болады.
Регистр жадысының көлемін ... ИС жады ... құру ... ... ... санын көбейту барысында үш жағдайы
бар жеке ИС шығыстары бір нүктеде ... 512 ... ... беретін
128 шығысты байланыстыруға рұқсат етіледі.Бір нүктеде ... ... ... қою ... ток ... ... бұл шектеуді шығыс
нүктесіне арнайы сыртқы резистрлерді жалғау ... ... ... Сөздің
рзрядтылығын ұлғайту барысында шығыстарының жиынтығы бір ақпараттық сөзді
беретін бірнеше ИС-ның рұқсат ету және ... ... ... ... ... ... ... логикалық
элементтер қолданылмаған ығыстырушы регистрлерде деңгеймен басқарылатын
біртабалдырықты триггерлерді қолдануға болмайды, себебі ... ... ... ... деңгейінің жұмысы кезінде бірнеше ... ... ал ... ... ... ... логикалық элементтердің, әсіресе бірлік емес
тереңдіктегі логикалық сұлбалардың, пайда болуы ... ... ... жеңілдетеді және осы схемаға ... ... ...... ... ... код ... қабылдау, сақтау және
тарату функцияларын орындайтын құрылғы.
Регистрді жіктеудің негізгі белгісі екілік кодты регистрге жазу ... ... яғни ... ... (ығыстырушы) және параллель-
тізбекті регистр деп ... ... ... ... кодпен жазу
операциясын орындайды. Тізбекті регистр ... ... ... ... ... ... кіші ... үлкен разрядтан бастап, тактілі
импульстармен тізбектің жылжуын туғызады. Параллель- тізбекті ... ... де, ... түрдеде жазады. Сонымен қатар, ығыстырушы
регистрлер бірбағытты және екібағытты (реверсивті) болып ... ... ... ... немесе оңға ығысуын туғызады, ал ... ... да және оңға да ... жүзеге асырады.
Регистрлердің негізгі құрылымы RS – асинхронды триггерлеріне, В –
триггерлеріне ... ... ... ... регистрлер микрооперациялар
жиынтығын орындауға қабілетті. Көпрежимділікті бір ... ... ... ... бөлшектердің композициясының болуымен
аламыз. басқарушы сигналдар берілген уақытта орындалып жатқан операцияға
қажетті ... ... іске ... ... етеді.
1 РEГИСТРЛЕР
1.1 Регистрлердің түрлері
Регистр деп жазуға,сақтауға және информацияның ығысуына арналған көп
разрядты екілік кодты түрде көрсетілген, тізбектелген құрылым
Регистр ... ... ... ... ... сөзбен
микрооперациялардаорындай алады.
• Бастапқы күйге орнату (нөлдік кодтың жазылуы)
• Тізбекті пішінде кіріс ... ... ... ... кіріс информациялардың жазылуы.
• Ақпаратты сақтау.
• Сақталған ақпараттың солға және оңға ... ... ... ... ақпараттардың берілуі.
• Параллельдік пішінде сақталған ақпараттың берілуі.
Кез келген N- разрядтың ... N ... ... ... ... сигналының әрқайсысы екілік кодқа ... ... ... ... ... Осыған қарай әр
разрядтық сұлба,кез-келген тізбекті құрылым сияқты,триггерлік түпжүйеден
(есте ... ... және ... ... ... ... түпжүйелі қалыптағы регистрдің шығыс сигналынан тұрады.
Регистр әртүрлі қалыпқа қарай классификациялы болуы мүмкін.
Олардың негізгілері:
параллельдік (статикалық)- ақпарат тек ... ... ... ... ... тек тізбекті пішінде жазылуы немесе
есептелуі.
тізбекті-параллельді ... ... сол ... ... ... және есептелуі
Регистр ақпаратты каналдық беру бойынша келесі түрде жіктеледі:
жұпфазалық-ақпараттың турасы(Q)және керісі(Q) ... ... ... не тура (Q),не ... ... ... ... регистрінде келесі түрлерге бөлінеді:
біртактілі-бір басқарушы импульсті тізбектігін басқару.
көптактілі-бірнеше басқарушы импульстің тізбектігін басқару.
Регистрлер тізбектелген сұлбаға ... есте ... ... ... ... ... сақтау
2) Ақпаратты қабылдау
3) Ақпаратты беру
4) Ақпаратты жылжыту
5) Кодты түрлендіру
6) Нөл немесе бір ... ... ... ... ... ... конъюнкция, 2 модуль
бойынша көбейту
Параллель регистр
Параллельдік (статикалық)- ақпарат тек параллельдік пішінде жазылып,
есептелетін регистр Қозғалтқыш регистрдің блок-сұлбасы: ... ... ... ... У-қозғалғыш сигнал.
Бұл суретте триггердегі үшразрядты қозғалғыш регистр түрі.Кіріс
сигналы Т1 және ол «1» ... ... ... онда Т1 «1» қалыпта беріледі.
Кодты оңға жылжыту үшін, триггерді түгелімен бір ... ... ... сигналы беріледі. Енді триггердің «1» күйдегі коды «0»-ге
айналады, сонымен қатар триггер ... ... ... ... соған қарай
келесі триггерді «1» түрде, т.с.с «1»-лерді жібереді,олар регистрдің оңға
бір разрядпен ... ... ... ... элементтердің уақыттық жылдам қосылуында.
Сурет 1.1-Параллельді регистр
Регистрдің негізгі құраушысы болып ... ... ... ... ... ... ... )
Параллельді регистрде кодтың саны сәйкес триггердің D-кірісіне
беріледі. Жазылуы С кірісіне логикалық бірліктер ... ... ... Код Q ... ... Параллельдік регистр тек тура кодты
қарама-қарсы кодқа және ... ... ... ... ... регистрлерде разряд сұлбалары арасында
ақпарат алмасу ... ... ... ... ... ... шығаруға немесе қабылдауға рұқсат ету тізбегі ... яғни ... ... EZ ... басқарылатын үшінші
жағдайдағы шығыстары және R ... ... ... бар, тура ... ... D ... ... жиналған статикалық регистр
сұлбасы 1.2-суретте келтірілген.
Сурет - 1.2 статикалық регистр сұлбасы (а)
және оның шарты белгіленуі (б)
Тізбектелген регистр
Тізбектелген регистрлер, ... ... ... тізбектелген
кодты параллель кодқа және керісінше түрлендіре ... ... ... ... Qi ... ... қосылған кезде Di
кірісіне қосылады, –суретте көрсетілгендей.
Cурет1.3-Тізбектелген регистр
Тізбектелген регистрлерде міндетті түрде жаңа ... ... ... ... ... ... ... қажет. Бұл
міндеттің орындалуы үшін тізбекті ... ... ... ... ... ... ... кейін регистрдегі
код бір разрядқа жылжиды. 1.3-ші суреттегі сұлбада көрсетілген кодтың ... ... ... ... ... ... Qi+1 ... Dі кірісіне әсер етеді, ал триггердің Qі шығысы триггердің Di-1
кірісіне әсер етеді. Синхросигналы іске қосылған кезде ... ... ал і-1 ... ... ... дәл ... бір разрядқа
кодтың оңға қозғалу
Параллельдік екілік код біруақытта триггердің Q шығысынан ... ... ... үшін, триггердің Qi-1 шығысынан триггердің Qі
(үлкен) кірісіне берілуі керек.
Тізбекті регистрлерде сөздер ... соң ... ... ... ... Оларды ығыстырушы деп атайды, себебі тактілі сигналдар
сөзді енгізу және шығару ... ... ... сұлбада жылжытады.
Ығыстырушы регистр реверсивті емес (бірбағытта ығыстырушы) немесе
реверсивті (екі ... да ... ... бар).
Тізбекті -параллельді регистрлерде біруақытта тізбекті және параллель
типті кіріс/шығыстары болады. Сонымен қатар, тізбекті ... ... ... бар ... (SIPO, Serial Input – Parallel ... ... және ... шығысы (PISO) бар нұсқалары кездеседі.
Реверісті регистр
Реверісті регистрлердің логикалық басқару сұлбалары болуы, сигналдың
триггердің Qі шығысынан триггердің Dі-1 кірісіне ... оңға ... және осы ... Dі+1 кірісіне кодтың солға қозғалуы кезінде
болуы қажет. Бұл процесс 1.4-суретте көрсетілген.
Сурет1.4-Реверсті регистр
Қозғалтқыш кодтың бағыты керекті ... ... ... ... анықталады.Осылай 210-суретте көрсетілген, SO кірісіне берілген
кернеудің логикалық бірлігінен кодтың қозғалуы солға қарай болады ... ... ... ... ... ... ... Qі-
дегі шығыс сигналының триггердің Dі-дегі кірісіне өтуіне рұқсат етіледі
және ... S1 ... ... ... ... ... сигнал
триггердің Qі шығысынан триггердің Dі-1 кірісіне ... ... ... оңға ... ... ... анықталады.
Кодтың қозғалуы мен фикцасиясы (фонтимпульсі ... ... С ... ... ... қоса инверісті R кірісіне логикалық
бір ... әсер етуі ... ... ... ... ... ... R инверісті кірісінде 0 логикалық кернеуі шығарылады. Режимде
(S1=S0=логикалық 0) ... ... ... ... ... ... ... келуі мүмкін емес.
Жоғарғы импеданс (ОЕ1=логикалық 1;кіріс ... ... ... қосқанда параллельдік жазуды,оңға және солға қозғалыста, ақпаратты
сақтау және регистрдің нөлднуіненшығаруға болады.
Қосымша Q1 және Q8 ... ... ... ... ... ... ... солға қозғалу кезінде кіші
разрядтың алдын-ала есептеледі
Параллельдік, қозғалтқышты және реверсті регистрлердің ... ... ... көрсетілген.
Сурет1.5-Регистрлердің шартты-графикалық көріністері
1.5-ші суреттегі D-триггерінің микросұлбалар қорытындысы ... ... ... ... ... сақтауға сәйкес разрядтары; Q1-
QN Q –триггерінің тура шығыстары; С-тактілік импульс кірістері; R-нөлдік
кіріс; S0,S1-қозғалтқыш бағытындағы ... ... ... оңға (R-ағылшын тілінде Right) кодты солға қозғалту кезінде VL-
(Left) ... ... ... ... ... қозғалтқышты регистрлер,
олар операцияны сақтаудан басқа, параллельдік кодты ... ... және ... тура кодты қарама-қарсы кодқа және керісінше,
арифметикалык және логикалық операцияларды орындауға, уақытша ұстау және
бөлуді жүзеге асырады.
Әмбебап регистр
ИС және БИС ... ... ... / СБИС ... ... ... көп нұсқасы болады. (ТТЛШ ... олар ... ... олардың ішінде көпрежимді (көпфункциялы)
немесе әмбебап, микрооперациялық топтарды орындауға жарамды. ... ... ... түрі ... ... ... ... жүзеге асырады.
Кесте-1.1-Регистрлердің функциялауын анықтау
|режим |кіріс ... |
| |C R SO S1 DSR DSL Dn |Q0 Q1 … Q6 |
| | |Q7 ... |X L X X X X | ... ... |L L … L |
| | |L |
| | | ... | | |
| |H L L X X X| ... | |Q0 Q1 ... ... |H H L X L X |Q7 |
| |H H L X H X| ... ... |Q1 Q2 ... |
| |H L H L X X|Q7 L |
| |H L H H X X|Q1 Q2 ... ... | |Q7 H ... |H H H X X | |
| |Dn |L Q0 ... ... | |Q6 |
| | |H Q0 ... ... | |Q6 |
| | | |
| | |D0 D1 ... ... | |D7 |
| | | ... ... КР1533 және ... микросұлбалар көпрежимді регистрлердің
негізгі көрсеткіштері болып табылады (1.6-сурет). Бұл ... ... ... ... ... дейін тактілік
жиілікке қатысты және 40мА-ге дейінгі ток көрсеткішінде жұмыс істейді.
Сонымен қатар параллельдік ... және ... ... ... R ... және S0 мен S1 режимін ... ... ... ... ... екі ... және ... функциялауын 1.1-кесте анықтайды.
ИР13 регистрінің нұсқаулық белгісі 1.7-суретте көрсетілген.
Әртүрлі кірісі және шығысы бар регистрлер ... және ... ... ... ... блок ... қызмет етеді.
1.8-суретте SI/HI/SO түріндегі регистрдің сегізразрядтық ... ... ... ... ... ... St жанама старттық импульс, L (Load-загрузка) кірісіндегі
параллельдік ... ... ... ... ... 1-7 разрядты
регистрдің жүктелуінен туындайтын D1-7 сөзі, ал нөлдік разрядта-корстанта
0 болады. Тізбекті кірісінде DSR 1 константасы берілген.
1.6-сурет. Көпрежимді ... ... ... түрленуден кейін регистрде 0D1D2....D7сөзі
пішінделеді. Тактілі импульстер С кірісіне ... ... оңға ... ... белгілеуде бұл төмен қозғалуға сәйкес келеді).
Қозғағыш сөзді шығыс арқылы Q.7 тізбекті ... ... ... ... көрінісі.
Сурет1.8-Әмбебап регистрдың сұлбасы.
Бұл сұлбада регистрдің тізбектелген режимдегі жұмысынан ... ... ... қолданылады. Бұл кіріске ... ... ... параллельдік регистрге айналады. Сонымен
қатар ақпараттық Д кірісіне қосылған кілттің кірісіне бірліктік ... Бұл ... ... ... ... сигналының
логикалық “ИЛИ” элементінің кірісіне түсетіндігін байқаймыз, ал кілттің
кірісіне, алдыңғы триггердің шығысына ... ... ... ... ... осы кілттердің шығысына нөлдік потенциалдар
болатынын ... және олар ... ... тигізбейді. Триггердің
кірісінен алынған параллельдік кірістегі берілгендердің өшуіне ... ... ... шығысындағы сигналы сигналы логикалық “И”
элементінің жоғарғысынан келесі триггерге оңай өтеді. ... оның ... ... потенциалы беріледі.
V және С кірістердегі инверторлар, токтағы кіріс сигналын күшейтуге
қолданылған. ... ... ... ... тогы, төрт “И” логикалық
элементінің суммарланған емес, ал инвертордың кіріс тогына тең болады.
Әмбебап регистрдің негізгі – графикалық түрі 6-суретте ... ... ... ... бұл ... ДІ сияқты берілген
және басқа кіріс ... ... ... Тура сол сияқты жеке
топтарға V кіріс басқару және С синхонизациялауы белгіленген.
Сурет 1.9-Әмбебап регистрдің принципиалдық ... ... ... ... есте сақтау сұлбасына жатады.
Регистрлер функциясы:
1) Ақпаратты сақтау
2) Ақпаратты қабылдау
3) Ақпаратты беру
4) Ақпаратты жылжыту
5) Кодты түрлендіру
6) Нөл ... бір ... ... ... ... ... ... конъюнкция, 2 модуль
бойынша көбейту
2. Регистрлердің классификациялық белгілері
1.Параллельдік қабылдау және ақпараттық беру регистрі.
сөз т ... ... т ... тең.
2.Параллельдік қабылдау және тізбектелген ақпаратты беру регистрі.
разрядқа қозғалу n+1 тактісінің тізбектелген берілісі
3.Тізбектелген қабылдау және ... ... ... ... ... үшін ... сөзі ... қабылдау және тізбектелген беріліс регистрі
Сурет 1.10-Регистрлердің жұмыс істеу принциптері
Кесте 1.2-Жұмыс режимдерін анықтау ... |М2 ... ... түрі ... беру түрі |
|0 |0 ... ... |
|0 |1 ... ... |
|1 |0 ... ... |
|1 |1 ... ... ... және ... ... және есептеуге мүмкіндік
беретін әмбебап регистрін қолдану өте ыңғайлы. Мұндай ... ... ... ... ... қолдануға болады.
Оны біз К155 ИР1 төрт разрядтық ... ... ... ... ... көре аламыз.бұл регистр тактілік қозғалтқыш
режимінде жұмыс істейді және С1 ... ... егер оның ... ... ... ... V1 ... бұл режимдегі бірінші разряд
ақпаратты Д1-Д4 кірістерімен импульстік синхронизация арқылы шығысқа
түсуімен жазылады.
Регистр-процустегі есте ... ... ... ... логикалық және арифметикалық операциялар
• Адрес компаненті
• Есте сақтау ұяшықтарының көрсеткіштер
Регистрлер мына өлшеулер мен ... ... ... ... әр ... ... ... 8 бит, 16 бит, 32 бит (және ... көп). Сіз 8 және 16 бит ... ... ... ... ... болып табылады; мысалы егер EAX 12345678h ұғымынан
тұрады, ... ... ... ... ... ... өлшемдік белгілері
|FAX |12 |34 |56 |78 ... |12 |34 |56 |78 ... |12 |34 |56 |78 ... |12 |34 |56 |78 ... регистрлер бөлімі eax .EAX бұл 32 биттік регистр,
ax 16 ... (2 ... кіші ... ... ah ... ... ... және al кіші байт регистрінен тұрады-ax. AX регистрі-
16 битті, ал al және ah 8 ... ... ... ... регистрлерді сіз өз ыңғайыңызға қарай
қолдана аласыз (мысалы, мен өз ... ebx-me ... ... ... ... ... өз ... аласыз?
mov ex,32-eax 32-те орналастырамыз
mov ebx,20-ebx 20-да орналастырамыз
sub eax,ebx-eax-тен ebx-ті алып ... Осы ... ... ... ... ... қолдана алатынылатын
командаларымызға қажетті регистрлердің белгіленуі.
1.3 Бірфазалы синхронизацияны жобалауға
қажетті есепті қатынастар
Динамикалық басқарылуы бар (анықтығы үшін – тура ) ... ... ... ... ... шарттарды қабылдай отырып аламыз.
Синхроимпульстердің жиілігі тұрақты (бұл ... ... ... ... ... ... ... асатын дәлдікпен
тұрақтандыру мүмкіндігімен байланысты). Синхроимпульстер шебінің уақытқа
қатысты жағдайы жіберілуімен ... яғни ... ... ... ... ... шеп t0 - -дан t0+ ... интервалндапайда
болуы мүмкін. Бұл жіберілулерде синхросигналдың дәл емес ... ... ... ... көбею сұлбасындағы
гшептердің ығысуы, ... ... ... ... триггердің іске қосу моментінің шашырауы ).
Есептеу мақсаты — берілген параметрлерді және құрылғы ... ... ... ... ... ... ... мәнге жеткізу.
Есептеу объектісі динамикалық басқарылуы бар және практика жүзінде
маңызы зор ... ... ... ... ... ... диаграммасы
Синхросигналдың уақыт ... ... ... (сурет-1.11). t=0 бірінші импульс басталуының
номинальды ... және t=Т ... ... ... ... моменті,
номинальды моментіне қатысты импульс түсуінің мүмкін моменттерінің
шашырауы, қолданылған ts және tH типті ... үшін ... ... ... уақыты, ‘‘синхрокіріс—шығыс’’ тізбегі арқылы триггерлердің
қосылуының ұзақтығы және олардың максималды
және минималды мәндері үшін tТГ+ tКЦ ... ... ... ... ... ... ақпараттық сигналдың тұрақтығын сақтау
үшін триггердің кіріс сигналы бірінші импульс үшін - (+ts) ... және ... ... үшін Т--ts ... кешікпей
орнатылуы қажет. Ақпараттық сигналдың өзгеруі + tH ... ... және Т++ tH ... ... үшін ... ... мүмкін болады.
Импульс аралық интервалда кіріс ақпараттық сигнаының ... кеш ... ... ... ... ал ... ерте пайда болуы
-+ tтг.max+ tкц.min моментінде жүзеге асады.
Ақпараттық сигналдың неғұрлым кеш түсуі жіберілетін аймақта болуы үшін
Т- - ts + ... ... ... ... Бұл ... ... өрнек шығады
Т2+ts+ ... ... ... ... ... ақпараттық сигналдың ts интервалында
параметірлер таралуының ең нашар жағдайында өзгеріп кетпеуін қамтамасыз
етеді. Сонымен ... ... ... tH ... да өзгермеуін
сақтауды қамтамасыз ету керек. Бұл ... ... ... ... ... ... орындау қажет
-+ tтг.min + tкц.min +tH
Бұдан
tкц.min 2+tH- ... бір ... шарт ... ... ... ... ... болып табылады
tи2+ tи ... ... ... (1.3) ... бойынша tи
ды таңдау, (1.1) шарты бойынша Т табу, (1.2) шарттың орындалуын тексеру.
(1.3) өрнегіндегі 2 ... ... ... кешігіп отыру және ... озып кету ... (1.2) ... бұзылуы сәйкес тізбектерде, ең алдымен триггер
шығыстарында кідіруді талап етеді. Есептік ... ... ... пайда болмайды – олар кідіріс элементтерінің
қосындылануынан туындайды.
Екіфазалы синхронизация
Мұндай ... ... ... ... бойынша ығыстрылған
екі тізбекті синхроимпульсті қолдануымен сипатталады (1.12, а ... ... ... ... ... ... тізбектер жұмысы
үшін бөлінеді. Көрші каскадтар әраттас сериялы синхроимпульстер
алады (1.12, б) сурет).
Сурет 1.12-Екі ... ... ... ... ... әраттас сериялы синхроимпульстері (б)
С2 фазасының қозуы кезінде С1 фазасы триггерлерінің мәліметтері сәйкес КЦ
арқылы С2 фаза триггерлеріне беріледі. С1 ... ... ... осы ... КЦ ... С2 фаза ... мәліметтерін қабылдайды.
Фазалардың кезектесіп қозуы мәліметтердің қандай да бір уақыт ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді, себебі
мәліметтерді шығыру осы ... ... ... триггерлермен жүзеге
асырылады, ал мәліметті қабылдау КЦ –дағы өтпелі процестер аяқталғаннан
кейін жүзеге асырылады.
Екіфазалы жүйетің артықшылығы деңгеймен ... ... ... ... ... ... Бірақ синхроимпульстің екі
фазасының болуы құрылғы сұлбасын күрделендіреді екіфазалы жүйе үшін
синхроимпульстер ... ... ... жүйе үшін ... жолына негізделген, яғни триггер кірісіндегі ақпараттық сигнелдың
ts және tH интервалында ... ... ... ең ... және КЦ дағы ... ... ... қамтамасыз ету. СҚ
жасау кезінде синхронизацияның түрлі жүйесі ... ... ... ... ... кезде динамикалық басқарылуы бар триггерлі
бірфазалы жүйе кең тараған.
Көпфазалы синхронизация синхроимпульстердің екіден артық сериясын
қолданумен ... және оның ... ... ... ... арқылы жүйе сапасын арттыру үшін пайдаланылады. ... ... ... ... ... және жүйенің жеке блоктарында
жоғарыжиілікті синхросигналдарды қолданумен ... ... ... ... үшін синхронизацияның көпфазалы жүйесін қолдану тән емес.
2. РЕГИСТРЛЕРДІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ҚАҒИДАСЫ
2.1 Ығыструшы регистр жұмысы
Ығыструшы ... ... ... жаңа ... тергенде) сандар
клавиатурасынан әрбір санды тергенде индикатордағы сандардың солға ... ... ... ... ... Мысалы, 573
санын теру үшін келесі қадамдар істеледі. Ең алдымен 5 санының клавинасын
басамыз және жібереміз. ... ... 7 саны бар ... ... ... Нәтижесінде индикатордағы 5 саны бір позицияға ... ... ал оның ... 7 саны ... ... ... 57 саны ... 9 санын басып, жібергеннен кейін ... 579 саны ... ... ... ... ... екі негізгі сипаттамасн
көруге болады: 1) ығыструшы регистр уақытша жадылы құрылғы, ... ... ... ... жібергеннен кейін де сақталады; 2) бұл
құрылғы индикатордағы сандарды, ... жаңа сан ... саны ... бір ... ... ... қасиеттеріне байланысты регистрлер
көптеген сандық жүйелерде қолданылады.
Ығыструшы регистрді бірнеше триггенрді байланыстра отырып алуға ... – жады ... ... Оның дәл осы ... ... жеке ... ... немесе триггерлерден жинаудың
орнына, бұл құрылғыларды монолитті ИС түрінде алуға болады.
Сурет 2.1-Санау жүйесінде қолданылған ығыструшы регистр
Ығыструшы регистрлер мәліметтерді ... ... үшін ... ... ... ... ығыструшы регистр
келтірілген.
Берілген сандық жүйе калькулятор болып табылады. Көңіл аударып ... ... ... буферлі жады ретінде шифратормен
процессор, сондай-ақ процессор мен дешифратор арасында қолданылған.
Олардың сандық жүйесінің ... ... де ... ... ... ... ... регистр сұлбасы көрсетілген. Бұл триггер төрт D-
триггерлерінен жиналған. Мұндай регистр ... ... ... ... А, В, С, D ... төрт ... ... сақтауға мүмкіндік
береді.
Сурет 2.2-Тізбекті ығыструшы регистр
2.1.-кесте және 2.2-сурет көмегімен регистр жұмысын қадағалауға болады.
Ең алдымен регистрді тазартамыз. (А, В, С, D ... ... ... орнатамыз). Бұл үшін СLR тазарту кірісіне логикалық 0 бі ... ... ... ... ... 2.1-кестенің 1 жолы сәйкес
келеді.
Кесте - 2.1 регистр жұмысын қадағалау ... ... ... |Q1 ... ... | ... | | |
|0 |0 ... |
|1 |0 ... қозғалту |
|0 |1 ... ... |
|1 |1 ... ... |
Регистрдің ерекшелігі екіжақты сегіз ОЕ және S ... ... Z ... ... ... ... (жоғарғы импульсті қалып), шинаның
белгіленуі берілген кірістердің қалыптарына тәуелділігі 3.2-кестеде
берілген.
Кесте 3.2-Шинаның кірістерінің қалыптарына ... |ОЕ2 |S1 |S0 ... |
|0 |0 |x |0 ... |
|0 |0 |0 |x ... |
|x |x |1 |1 ... |
| | | | ... |
|x |1 |x |x |Q1-Q8=Z |
|1 |x |x |x | ... ... мен ... (фонтимпульсі бойынша болады.)
инверсті С кірісіне түсетін, сонымен қоса инверісті R ... ... ... әсер етуі керек. Регистрдің нөлге айналуы кезінде ... R ... ... 0 логикалық кернеуі шығарылады. Режимде
(S1=S0=логикалық 0) жазылудың сақталуында, ... ... ... ... күйге келуі мүмкін емес.
Жоғарғы импеданс (ОЕ1=логикалық 1;кіріс ... ... ... қосқанда параллельдік жазуды,оңға және солға қозғалыста, ақпаратты
сақтау және регистрдің нөлднуіненшығаруға болады.
Қосымша Q1 және Q8 ... ... ... ... солға
қозғалуына арналған.Кодтың Q1-шығысынан солға қозғалу кезінде кіші
разрядтың ... ... ... ... ... ... L ... сигнал деңгейінде
беріледі. Ақпараттың берілуі тізектелген кодпен, сол сияқты оның ... L=0 ... ... ... ... VR ... ... С1 кірісіне беріледі.Бір разрядқа оңға қозғалуы тактілік
импульстің кесілу қызметі кезінде жүзеге ... ... ... ... Q1-Q4 кірістерінен есептеліне алады.
Ақпараттың параллель кодпен L=1 кезінде жүзеге асырылады. Тактілік
импульстар С2 ... ... ... ... ... ... ... D1-
D4 кірісінен сәйкес Q1-Q4 шығысына жазылады,көшеді. VR және С1 кірістер
қалыптары ескерілмейді.
L=1 болғанда ... ... ... ... ... түрлендіруге болады. Ол үшін Q4,Q3,Q2 шығыстарын D3,D2,D1
кірістерімен сәйкес біріктіру қажет, ал ... ... D4 ... ... ... ... бір разрядқа жылжуы, әрбір ... кесу ... ... ... Ол С2 ... беріледі
Сурет 3.2- 133,К155,КМ155 ... ... ... ... ... ... ... |Р потр |Время | ... | |мВт ... | |
| | | ... | ... ... ... |315 |35 | |
| ... регистр | | | ... |-дің ... |60 |250 | |
| ... мен ... | | | ... ... |410 |35 | |
| ... және | | | ... ... ... |410 |35 | ... ... үшін L ... қалпының өзгеруі С1=С2=0 болуы
керек. Одан ... ... ... ... ... ... ... дейін жаңартылуы керек.
Әмбебап қозғалтқыш ИР1 типті регистрді ... ... ... ... Ол үшін бір ... ... соңғы шығыс
разрядын VR кірісіне енетін әмбебап регистрге қосылуы ... Оны біз ... ... ... ... болады.
Қосымша сыртқы инверторды қолданып, анықтауларды бөлуге болады.
анықтауларды 2,3,4,5,6,7-ге бөлуді көрсетсек, мұнда сигнал шығысында ... ... ... жататын импульстер С1
синхронизация ... ... ал ... импульстары Q жоғары ... ... ... арқылы жалғанған VR кірісімен ... ... Е.П. ... ... ... Ю.Ф. ... О.П. ... А.И. Гуров “Аналоговая и ...... ... ...... ... Б.С. Гершунский “Основы электроники и микроэлектроники” – Киев: Выща
школа, 1988
4. Р. Токхейм “Осровы цифровой электроники” – ... ... ... Е.П. Угрюмов “Проектирование элементов и узлов ЭВМ” – Москва: Высшая
школа, 1987
6. Г.Р. Авенсян, В.П. ... ... ...... ... Е.И. Хромов “Основы построения аналоговых систем передачи ” – Москва:
Радио и ... 1983

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алгоритмнің тиімділігі мен күрделілігі. Тьюринг, Пост абстрактілі машиналарымен жұмыс29 бет
Жылжымалы регистрлер15 бет
Регистрлер29 бет
Серверлі орталық процессордың сәулеті мен өнімділігі8 бет
(USB) әмбебеап тізбектік шинасы6 бет
INDF және FSR регистрінің қосымша адресациясы8 бет
Біріккен ұлттар ұйымы әмбебап ұйым ретінде31 бет
Бейнелеу өнерінің әмбебап тақырыбы, идеясы, мазмұны мен қыр-сыры14 бет
Диалектика әмбебап байланыстар мен даму туралы ілім13 бет
Есеп регистрлерінің түрлері28 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь