Бөлшек сауда және сервистік қызметтің маркетингтің шешілімі

КІРІСПЕ

I БӨЛШЕК САУДА ЖӘНЕ СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТТІҢ МАРКЕТИНГТІҢ ШЕШІЛІМІ

1.1 Сервистің негізгі мәні, мақсаттары мен міндеттері
1.2 Бөлшек және көтерме сауданың табиғаты мен бөлшек сауда кәсіпорындарының түрлері

II БӨЛШЕК САУДАДА МАРКЕТИНГТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

2.1 Бөлшек сауда кәсіпорындарында сервисті ұйымдастыру
2.2 Мерчандайзинг және сэмплинг . бөлшек сауда кәсіпорынының бәсекеге қабілеттіліігн арттырудың тиімді құралы ретінде


ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Бөлшек сауда, Құрама Штаттарда ең ірі жұмыс салаларының бірі. Бөлшек сауда дүкендері жалпы кооммерциялық кәсіпорындардың, шамамен алғанда 25% құрып, елдегі жұмыс орны көздері бойынша үшінші орынға шығып, оның жұмыстаршыларымен, қызметкерлерінің штаты 16 млн. адамға жетеді. Бөлшек сауда, құрамына 1,5 млн. астам бір орынды және 340 мыңнан астам кәсіпорынды сауда кәсіпорындарынан құралып, олардың жалпы сауда айналымы 1981 ж.1038000000 мың. долл. болған.
Сауда қоғам кластарының бірімен немесе жалпы нақты орындалуына қарамастан, өз жұмыстарының тез өзгеретін орталық жағдайында өтетінін бөлшек сауда сатушылары ұғына бастаған. Кешегі бөлшек сауда формуласы бүгінгі жағдайда іске және көне галантереялық дүкендер жүйесі, «У.Т. Грант» пен универсамдар арасындағы көлем жағынан сегізінші орындағы «Фуд Фэйр» қайда жоғалды? Ұлы жүйелі «Эй энд Пи» қандай жағдайда ұшырады? Өткенде монополистік колосс» деп саналатын, майда бәсекелестердің тағдырын шешуші және трестерге қарсы күресушілердің мишені іспетті қазіргі «Эй энд Пи» жүйесі тісінен айырылып, тозған ұқсап отыр. Аралас ассортиментті әмбебап дүкендер жүйесі бойынша төртінші орындағы «Монтгомери Уорд» қандай жағдайға ұшырады? Ол өзінің бұрынғы даңқын қайта болдыруды іздестірумен айналысуда. Тіпті «Сирс» корпорациясының жағдайы онша емес.
Корпорация өзінің бұрынғы жағдайын қалпына келтіру үшін 80-ші жылдары не істеп жатыр? Ол мынадай стратегияның жолдарын ұстап отыр: ең тұрақты нарық «орта класты американдықтар» екенін мойындаған. «Сирс» енді ықпалды сатып алушылардың санынан көбейту талабынан бас тартқан. Оның орнына корпарация өзінің қазіргі сатып алушыларына несие беру арқылы байланысты нығайтып, өз тауарларымен қызметтерін тек осыларға бағыттайды. Мысалға, 1981 ж. «Сирс» корпорациясы жылжымайтын мүліктермен айналысатын фирманы және инвестициялық компонияны, олардың қызметтерін клиенттерге ұсыну үшін сатып алған. Және тағы бір өзгеріс: бүтінде «Сирс» өз дүкендерінде «Леви Сирс» маркалы джинстер және киімдерімен сауда жасайды. Қазіргі бөлшек сауда сатушылары өзгеріс нышандарын ұқыпты бақылап, өз стратегиясын кеш қалғаннан гөрі бұрын өзгеруге дайын болу керек.
Әлемдiк тәжiрибеде, сондай-ақ республикадағы рыноктық қатынастарды дамыту барысы көрсеткендей, Бөлшек және көтерме саудада нарықтық экономиканың жұмыс iстеуiнiң тиiмдi механизмi, қаржылық ресурстар мен тұрғындардың жинаған ақшаларын топтастырудың, қаражаттын ел экономикасында лайықты түрде бөлiнуiнiң, адамның шынайы меншiк иесi ретiнде белсендiлiгiн арттырудың құралы болып табылады.
Сондықтан мен курстық жұмысымның тақырыбын “ Бөлшек және көтерме сауданың маркетингтік шешілімі ” деп алдым.
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2030- Алматы: «Юрист», 2001.
2. Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. Кәсіпорын экономикасы. Оқу құралы – Алматы: Экономика, 2004 – 252 б.
3. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 496 с.
4. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ. Изд. – М.: СПб.; К.: Издат. Дом «Вильямс», 2000. – 944 с.
5. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: как создать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. В.А. Гольдича и А.И. Оганесовой; науч. ред. и авт. вступ. ст. Б.А. Соловьев. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2000. – 272 с.
6. Котлер.Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб: Питер, 2001. – 496 с.
7. Крэндел Р. 1001 способ успешного маркетинга…/ Пер. с англ. К.Ткаченко. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 496 с.
8. М.Мак-Дональд. Стратегическое планирование маркетинга. – СПб: Питер, 2000. – 320 с.
9. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. – М.: Юристъ, 2000. – 568 с.
10. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник для вузов\ Под ред. Проф. И. К. Беляевского. М.: Финансы и статистика, 1995. С. 8.
11. Портер М. Международная конкуренция. М.: Мездународные отношения, 1993. С. 268.
12. Макконелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. М.: Республика, 1992. Т. 2.С. 398.
13. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. М., 1994. Т. 2. С. 553.
14. Залкинд А. К вопросу о методах исчисления народного дохода. Создается ли народный доход в пассажирском транспорте\\ Проблемы экономики. 1939. № 5. С. 138.
    
    ЖОСПАРКІРІСПЕI БӨЛШЕК САУДА ЖӘНЕ СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТТІҢ МАРКЕТИНГТІҢ ШЕШІЛІМІ1.1 Сервистің негізгі мәні, ... мен ... ... және ... сауданың табиғаты мен бөлшек сауда кәсіпорындарыныңтүрлеріII БӨЛШЕК САУДАДА МАРКЕТИНГТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ2.1 Бөлшек сауда кәсіпорындарында сервисті ұйымдастыру2.2 Мерчандайзинг және сэмплинг - ... ... ... ... ... тиімді құралы ретіндеҚОРЫТЫНДЫҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІКІРІСПЕБөлшек сауда, Құрама Штаттарда ең ірі жұмыс салаларының ... ... ... ... кооммерциялық кәсіпорындардың, шамамен алғанда 25%құрып, елдегі жұмыс орны көздері бойынша ... ... ...  ... ... ... 16 млн. ... жетеді. Бөлшексауда, құрамына 1,5 млн. астам бір орынды және 340 мыңнан астам кәсіпорындысауда кәсіпорындарынан құралып, ...  ...  ...  ...  ... мың. долл. болған.Сауда қоғам кластарының бірімен немесе жалпы нақты орындалуынақарамастан, өз ... тез ... ... ... өтетінінбөлшек сауда сатушылары ұғына бастаған. Кешегі бөлшек сауда формуласыбүгінгі жағдайда іске және көне ... ... ... «У.Т. ... ... арасындағы көлем жағынан сегізінші орындағы «Фуд Фэйр»қайда жоғалды? Ұлы жүйелі «Эй энд Пи» ... ... ... ... ... деп ... майда бәсекелестердің тағдырын шешушіжәне ... ... ... ... ... ... «Эй энд Пи»жүйесі тісінен айырылып, тозған ұқсап отыр. Аралас ... ... ... ... ... ... ... Уорд» қандай жағдайғаұшырады? Ол өзінің бұрынғы даңқын қайта болдыруды іздестірумен айналысуда.Тіпті «Сирс» корпорациясының жағдайы онша ... ... ... ... ... ... үшін 80-ші ... істеп жатыр? Ол мынадай стратегияның жолдарын ұстап отыр: ең тұрақтынарық «орта класты американдықтар» ... ... ... енді ... ... ... көбейту талабынан бас тартқан. Оның орнынакорпарация өзінің қазіргі сатып ... ... беру ... ... өз ... қызметтерін тек осыларға бағыттайды. Мысалға,1981 ж. «Сирс» корпорациясы жылжымайтын мүліктермен айналысатын фирманыжәне инвестициялық компонияны, олардың қызметтерін клиенттерге ұсыну ... ... Және тағы бір ... бүтінде «Сирс» өз дүкендерінде «ЛевиСирс» маркалы джинстер және киімдерімен сауда жасайды. ... ... ... ... ... ... бақылап, өз стратегиясын кешқалғаннан гөрі бұрын өзгеруге дайын болу керек.Әлемдiк тәжiрибеде, сондай-ақ республикадағы ... ... ... ... ... және ... ... нарықтықэкономиканың жұмыс iстеуiнiң тиiмдi механизмi, қаржылық ресурстар ментұрғындардың жинаған ақшаларын ... ... ... ... ... ... ... шынайы меншiк иесiретiнде белсендiлiгiн арттырудың құралы болып табылады.Сондықтан мен курстық жұмысымның тақырыбын “ Бөлшек және көтерме сауданыңмаркетингтік ... ” деп ... ... ұсақ ... да ... ... бөлшек саудаменайналысушылар бірнеше себептерге байланысты маңызды рольдер атқарады. 1.Оларда кейін ... ... ... ... ... жаңа формалары жиіпайда болады. 2. Олар тұтынушылар үшін өте ыңғайлы, олар ... ... 3. Олар көп ... ... ... және жеке-дараарнайы қызмет атқарады. Олар сатып алушыларға өзін қожа сезінуге ... ... ... ЖӘНЕ ... ҚЫЗМЕТТІҢ МАРКЕТИНГТІҢ ШЕШІЛІМІ1.1 Сервистің негізгі мәні, мақсаттары мен ... ... ... ... ... аясы ұсынатын әртүрлі қызметтүрлерімен байланысты. Сервис (service) ағылшын тілінен ... ... ... ... ... және шетелдік  экономистер  қызмет  ...  ... және ... ... өсіп ... ... ... аясыныңшаруашылық өмірге әсері күн сайын өсіп жатыр, сонымен ... ... ... ... ... айырбастастауда, жалпы ішкі өнімдіжинақтауда өзінің ... ... ... Осыған себепті сервистіэкономикалық категорияға кіргізуге негіз бола алады.Қызметтің анықтамасына келетін ... онда ... ... ... ... нақты қоғамдық жүйеленген анықтама жоқ.Сондықтан сервис түсінігінің кәдімгі әдеттегі және ғылыми ... ... алу ... ... түсінік бойынша «қызмет» кең  көлемдеқолданылады: өз мақсатында немесе қоғамдық ... ...  ... ... ... ақылы түрде қызмет көрсету. Осы себептен мұны бізтұрмыстық қолайлылық деп ... ... бұл  ...  ... ... ... қызмет атқаруы.Ал, ғылыми түсінікке келсек, оның ... ... ...  яғни  ... бойынша қоғамдық, ұйымдық экономикалықүрдістегі қызмет дегенді білдіреді. Дегенмен ... ...  ... ... Ал бүл  ...  классикалық  политэкономиядәуірінде анықталған.Мысалы, сол политэкономия дәуірінің өкілі Ж.-Б. Сей ( 1767 – 1852) ... ... ... ... келді; «Қызмет – табыс әкелетін ерекшеигілік түрі» -деді Ж-Б. Сей ... тек ... ғана емес ... ... күші де ... алады» деді.Қызмет теориясына Ф. Бастиа (1801 – 1850) да өз үлесін қосты. Ол«қызмет дегеніміз - ... ... ... ... ... ... басқа біреудің көрсеткен көмегі немесе осы қызметті пайдалануданбосатылатына күш ... деп ... Оның ойын ... ...  ... ... деп ... болады.И. Фишер қызметтің теориясын қалаушы алғашқы ғалым-экономистіңқатарына жатады. Ол «адамның табысы – бұл ... ... ... оныадамның өз меншігі анықтайды», – дейді.Соңғы жылдары осы ... ... бұл ... Т. Хилл ... ... – бұл тұлғаның немесе тауардың өзгерісі, ол ... ... және ол ...  ...  ...  келісімініңәрекетінің нәтижесінде өзгереді»1. Бұл анықтама ...  ... ... ретінде көрсетеді және ол белгілі бір тауар немесе ... ... ... ... қызметті шаруашылық  қатынасқұралына жатқызады.Атақты экономист М. Портер « қызмет көптеген салаларды қамтиды, ... ... ... үшін әр ... ... ... және де ол бұлфункцияларға өзін ... ... ... ... ...  ... Бірақ бұл  термин  қызметтің  ...  ...  ... М. ... ... ...    « Егер де жөндеу жұмыстарыдайындаушы-фирма өндірушісімен  ...  ...  ...  ... ... ... табылады және де жөндеуге кеткен шығын ұлттықтабыс есебінің жүйесінде есепке алынбайды. ...  ...  ... ... ... ... пен жұмысшылар сервис сферасына кіреді»2,  –дейді .Қызметтің мәні ... ... және ... ... К. Р. ... мен С. Л. Брю ... туралы былай дейді:«сервис – ол ... және ... мен ... ... ... айырбастауы,» - дейді.Француз авторлары И. Бернар мен Ж. Коллидің түсіндірме сөздігіндесервис ұғымын ... ... ... «Сервис - тұлғалардың немесеколлективтердің белгілі бір іске өз меншігін бермей қанағаттануы» 2, - ... ... ... кеңестік кезеңдерде қызметпроблемасы азайтылды, себебі ол ... ... ... ... құныболмады, тек ұлттық табысты бөлуде оның кейбір элементтері ... ... ... ... тұтыну дейді,  ал  сервиссферасын ... ... ... Ол ... 1939 жылы      ... « ... ... экономия материалды өндіріспенқызмет өндірісіне шек қояды», -  ... Тек ... ... ... теориктің зерттеу обьектісі болып табылады: « тек ... ... ... ... 3, - ... ... бұл ... өзгеребастады. Қызмет тауармен теңесе бастады.1988 жылы экономикалық ... ... ... болу ... зат ... алу ... ... тек материалды игілік болуы керек.Тұтынушылық құнға қызмет те ... ол ... емес ... ие.. ... ... ... мен ... -  тұрғындар деңгейі мен қоғамныңэкономикасы жағынан көрсететін ең маңызды көрсеткіш» 1 - дейді.Нарықтық ... ... ... сервис қайта тірілгендей болды.Көптеген  ғылыми  жұмыстарда  ...  ...  ...  ... ... бойынша барлық қызмет көрсететін ортаның нарықтықэкономиканы құруды байланыстырушы ретінде анықталды. Сонымен бұл категориянақты сипатқа ие болды: «Сервис ... емес ... ... ...  қозғалыс  процесінде  көрсетіледі,  ...  ...   ... ... ... сапалық  тұрақтылығыжоқ, сақтауға және тасымалдауға болмайды» 2.Қызмет көрсету экономикалық қатынастар ретінде ежелден пайда болды.Ол ... ... ... ... ... ... яғни ... айырбасты(du ut facias,facio ut facias, facio ut des6 du ut des3) қолданды.Қызмет көрсету (сервис) – заттық ... ... ие ... ... құны ... ... ... өзгеше түрде нақты еңбектің пайдалынәтижесінен көрініс табатын арнайы еңбек өнімі. Дәрігер, мұғалім, ... тағы ... ... ... ... ... өніміне жатады.Олардың еңбегімен сатып алу және сату нысаны, тұтыну заты бола ... ... ... бір өнім ... ... ... ... нәтижесі оны қайсыбір зат түрінде өндіру үрдісінен ... ... ... ... заттық өнімінен өзгеше түрде ... ... оны ... мен ... ... ... ... үйлес келеді.Қызмет  көрсету  бейматериалдық  (жаттықтырушылардың,  ... банк ... тағы ... және ... көрсету (тұрмыстық техниканы жөндеу, жеке тапсырыспен киім ... ... ... ... Материалдық қызмет көрсету жағдайындаматериалдық зат өндіріс нәтижесі және тұтыну нысаны болып табылады. Қызметкөрсету аясының ... үшін ... ... болып табылатын материалдықөндірістің дамуы, ... ... ... ... еңбек бөлінісі қызметкөресту түрлерін кеңейте түседі. ... ... ... ... жеке адамғаүйде қызмет көрсету (аспаздар, үй қызметшілері,  тағы ... ... ... ... ... ... жеке  ... бойыншатұрғын үйлер салу немесе киім-кешекті  не аяқ ... ... ... ... тағы ... , бұрын пайдаланылған тауарлардың тұтынылуқасиетін қалпына келтіру (тұрғын үйлерді, тұрмыстық  ...  ... ... зияткерлік қызмет көрсету (жаттықтырушылық, жарнама,тағы басқалар), білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет ... ... ... ... ... ... қызметтер, банктер менсақтандыру қоғамының ... ... ... ... қоғамдықтамақтандыру   кәсіпорындарының   ...    ...    ... ... ... үшін қоғамдық тұтыну қорларын бөлу тұрғысынанқызмет көрсету ақылы ... ... ... ақы ... және ақысыз(бюджеттік қаражат есебінен көрсетілетін) қызмет көрсету түрлеріне бөлінеді(кесте2). Қызмет көрсету ... ... ... ... түрліәлеуметтік-экономикалық нысанда болуы мүмкін. Тауар ретінде қызмет ... ... ... ие ... арнайы тұтыну құны (нақты еңбектің пайдалынәтижесі) мен құн (қызмет көрсетудегі қоғамдық қажетті ... ... ... ... ... көрсету аясы өзінің тіршілігі мен дамуынақажетті қорды өзі ғана ... ... ал осы аяға ... еңбек  қызметкөрсету өндірісіне қатысушылар табысының көзі ... ... ... олматериалдық өндірісте жасаған құнды  қызмет көрсету аясына ... ... ... табылмайды. Қоғамдық еңбек бөлінісі ... ... аясы ... ... секторына жататын ауыл шаруашылығы мен«екінші» секторына жататын өнеркәсіптен өзгеше ... ... ... сияқтыжалпы ұлттық өнім мен ұлттық табыстың құрамына ... ... ... қызмет көрсету аясының үлесі экономикадамуы деңгейінің өзіндік көрсеткіші болып табылады.Кесте 180 жылдардағы қызметтер ... ... ... көзқарасКей кездері қызметтерді жіктеудің тағы да бір жіктелімінің атапкөрсетуге болады. Ол қызмет ... ... үш ... ... ақылықызметтер, жеңілдік жасалатын қызметтер, тегін қызметтер. (2 кесте)Кесте2 ... ... ... ... тәуелсіз кәсіпорынның бастыміндеті: соңғы уақытта ... ... ...  ...  ... ... ... бөлігін күшейтетін және табыс алып келетінмаркетинг және сұраныс ... ... ... ... ... ... ... жолдарын құру болып табылады. Басқа сөзбенайтқанда ... ... ... саясатын классикалық және жалпығатанымал элементтерден басқа, нарыққа оның орнын  ...  ...  ...  ...  ...  элементтерден  құраладыОларға: жергілікті болу, интернеттің болуы және жоғары деңгейдегісервис жатады.Жергілікті болу- ... ... ... ең ... ... ... ... Жергілікті қоғамның мүшесі және  көршісі  болу-барлықтәуелсіз кәсіпорындарға тән қасиет. Бұл ... ... ... етпейді.Интернеттің болуыИнтернет- әлеуетті тұтынушыларды өзіне тартудың ең рентабельді әдісжәне көптеген мүмкіншідіктерге жетудің ұлы теңестірушісі.Кеекті ... ... ... алу ... ... интернеттіңмаңызы зор. Өнімді өткізу ... ... ... бар ... интернетті пайдалану арқылы барлық мүмкіншіліктердің ... ... ... ... деңгейіӨзінің нарықтағы үлесін алуға, бәсеке  қабілеттілік  әдісетерініңтиімділерінің бірі- бұл ... ... ... айтсақ та тұтынушы сервистік сапа үшін көп ... ... ...  ...  ...  маңыздыжетістігі бұл сервис.Достық, жанұялық-  ...  ...  ...  ... ... ... ... субъектілердің қызметі нарықтық,қатынастар ұстанымдарына жекелей немесе жалпылама негіздееді, сонымен қатарқұқықтық және ... ... ... ... ... ... аясындағы бизнес коммерциялық базада толығымен жүзегеасырылады және ... ... ... ... ... ... бағаныңтөмендігін, еңбек өндірудің жоғарлығына жетуді көздейді.Сонымен бірге қызмет көрсетудегі еңбек- күш еңбегімен ерекшелінеді.Мысалы:  қазба  ...  ...  ...  ...  ... ... Бұл ... жұмысшылар физикалық материалдарменнемес биоресурстармен  ...  ...  ...  шикі  ...  алуда,ауылшаруашылық өнімдерін өндіруде, өндіріс тауарларын шығаруда адамдар көпэнергиямен шығындалады. Бұл ...  ...  ...  ... ... ... ... алады, соның нәтижесінде жаңа шикізатнемесе ... ... ... ... ... ... астық, машинанемесе киім алады. Алынған бұйымдардың көлемі, салмағы, формасы болады,сонымен бірге олардың сапасының бағасын ... ... ... ...  еңбек  өзіне  тән  ... ... ... ең ... адамдар олардың қажеттіліктерімен тілектерімен жұмыс істейді. ... ... ... ... ... ... бұл ... заттар түрінде анық байқалмайды. Мысалы:шаштараздың, почтальонның, ұстаздың ... ...  ...  ... ... өндіруші және тұтынушы арасындағы  әрекет,  ... ... ... ... сервистік қызмет екі жақтың қатысуының маңыздылығын көрсетеді.Өнімді активтілік – бұл клиенттерді тамақтандыруды қамтамасыз етугебағытталған ... ... ... үшін ...  қызметтердіңқанағаттандыруын,жаңа  жағдайларға  тез  бейімделуін,келушілердің  ... және ... ... ... ... дүкеннің материалдық жағдайы мен сервистікқызметтің тиімділігі байланысады.Сонымен бірге қызметті жүзеге ... ... ... ... ... қатар әлеуметтік байланыстар, психологиялық және адамақылының маңыздыларымен жұмыс істейді. ... ... оның ... анықтаужәне бағалау оңай емес. Оның сыртқы ортаға әсері ... ... ... ...  ... ... күш өзінің құрылымы менмәнімен қиын болып келеді. Сонымен ... оның ... ... ... сапа арқылы қарастырылады.Сонымен бірге қызмет көрсетумен байланысты еңбек өзінің ... ие ... ... ... ... ұлттық байлығын көбейтудесервистік қызмет жүзеге асыратын сол қазынаның объективті анықтамасыменжұмыс істейді. ... ... ... ... көмектеседі.Сервистік қызмет сатып алу-стау объектісі ретінде немесе мемлекеттікқайта үйлестіру механизм арқылы қызмет етуі, сонымен ... ... ... ... көрсеткіштерге айқындалады.Бұл көрсеткіштер елдің экономикалық дамудың кешщенді көрсеткіштерменкіреді- жалпы ұлттық табыс, ұлттық табысқа, жалпы ішкі өнімге. ... ... ... ... ... ... екі түрі ... емес.Олардың әр қайсысы адекватты бағалық формаға ие болады. ... ... ... ... ... байлыққа айналу процесінде үлес салмағындәл бағалауға болады.Сервистік қызметтің типологиялық бағыттарының көрсетілген нұсқасықызметтер ... ... ... кең ... ... ... және ... қызметтер жайлы көп айтылады. Бұл екі ... ... ... ... ірі ... ... Әлеуметтік-мәдени қызметтер адамдардың ... ...  ... ... ... Өз ... қызмет жүйесініңәрбір көрсетілген нұсқасын әр түрлерге және ... ... ... ... ... қызметтер: коммуналды  қызметтер,  техникалыққызметтер. Өз кезегінде үйге ... ... ...  слесарь,сантехниктер, газовиктер қызметі деп бөлінеді.Қызметтер материалдық және материалдық емес ... ... ... ... пайдаланатын,қолданатын қызметтіңматериалдық ресурстарды(шикізат,бөлшек,жартылай фабрикаттарды т.б) қажететуі.Материалдық  емес  қызметтерге  ...  ...  ... ... ... ... асыру үшін  материалдық  және  материалдық  емесбайланысты болуы қажет.Келесідей қызмет ... ... және ... ... ... ... көрсетіледі.-халықты әлеуметтік қорғау саласы(құқық  қорғау  ... ... ... және ... ... ... ... және шынықтыру потенциалдарын дамытусалалары(ғылыми,мәдени, спорт ұйымдастыру қызметтері)-халықты нарықтағы әлеуметтік шығындардан қорғау саласы(экологиялыққорғау ... ... ... ... ... көп нұсқасы кездейсоқемес-бұл дерек сервистік еңбектің икемділігін,әлемде қызмет көрсету ... ... ... ... ... және көтерме сауданың табиғаты мен бөлшек саудакәсіпорындарының түрлеріҰйымдастыру түріне қарай ... ішкі ... ... және ... ... ... сауда – бұл бір фирманың екіншісіне тауарлардың ірі ... ... ... Сауда және өнеркәсіп кәсіпкерлері  мен  ...  ...  ...  ...  ұйымдарымен  дежүргізіледі. әдетте бұл дәстүрлі ... ... ... ... ... ... нарығында, жәрмеңке, аукцион және тауар биржаларында.Көтерме сауда қызметін ұйымдастырудың жалпы үш категориясы бар:• өндірушілердің көтерме қызметі;• өз бетінше іс-әрекеттегі ... ... ... ... ... пен ... ... көтерме қызмет.Тәуелсіз көтерме коммерциялық ұйымдар тауарға ... ... ... ... ... ... ... мен бөлшексауда арасында делдалдар бар, әдетте оларды ... ... ... ... ... ... профессоры Ф.Котлердіңайтуынша қазіргі уақытта тауар өндірушілердің (кәсіпорын, ... әр ... өз ... табу ... ... ... ... сауда – бұл тұтынушыға тікелей көтерме саудагердің тауардысатуы.Сауданың ең маңызды объектілеріне аз ассортиментті ... ... ... ... ... ... универсам,  универмаг,  кеңпрофилді ... ... ... ... магазиннен басқа әр түрлі қызмет көрсететінбөлшек кәсіпорындар да жатады:клуб, ... ...  ... ... және ... ... кеңдігі фирманын максаттары мен міндеттерінебайланысты. Нарықтың көп ... ... ... ... ... аукымды тауарассортиментіне ие болуы кажет, ал егер фирма тек пайда табуды көздесе, ондаол ... ... ... ... ғана шектеледі. Уакыт озғансайын фирманың тауар ассортименті  едетте  кеңейе  ...  ол  ... және ... ... ... жүзеге асырылады. Тауарассортиментінің өсуі төменге, жоғарыға немесе екі бағытқа да бірдей ... ... ... қарай өсуі. Екінші деңгейде, яғни нарықтыңтөменгі эшелонында әрекет жасаушы фирмалар оның ... ... ... ... жоғарғы эшелоны өткізудің жоғары қарқынын және пайланыңмол түсуін қажет етеді. Жоғарыға қарай өсу  ...  ...  ... ... ... ... жоғары дең-гейдегі бәсекелестер нарықтыңмықты позициясын қамти отырып, мүмкіндігі ... ... әсер ... ... ... ... ... төменгі деңгейдегі фирмаларжоғары сапалы тауар шығаруға мүмкіндігі бар екендігіне ... ... ... ... ... ... ... көрсетуге фирма қызметкерлерімен делдалдарының кәсіби біліктілілігі мен қабілетгілігі жетпеуі мүмкін.Тауар ассортиментінщ төменге қарай өсуі. ... ... ... қатарында, яғни оның жоғарғы эшелонында орналасқысы келеді. Алайда,фирма өзінің өндірісі мен ... ... ... үшін ... ... ... ... тырысады. Фирмалар төменге қарай өсуді нарықтыңжылдам дамушы сегментіне ұмтылатын бәсекелестерді ... үшін ... ... ... ... ... ... Моторс») 70-жылдардың басында ассортименттерін төменге  қарай  ...  ... ... ... ... үлкен қателік болды. Мұны жапонфирмалары тиімді пайдаланып, АҚШ автомобнль нарығының ... ... ... ... ... және ... ... Нарықтың орта эшелонындаәрекет ететін фирмалар өз тауар ассортиментін бір мезгілде ... ... де ... ... шешім қабылдауы мүмкін. Ол үшін фирма ... ... ... оларды төменгі нарық эшелонындағы бағаменсатуы қажет. Фирма жоғарыға қарай өсуі үшін ... ... ... ... наірықтың жоғарғы бөлігіндегі бағадан төменірек бағамен сатуы тиіс.Осындай амал қолдану арқылы «8опу» корпорациясы ... ... ... ... ... ... ассортиментін толықтыру. Тауар ассортиментін толықтырудың бірнешесебептері бар:0. табысты ... ... ... ... ... делдалдардың пікірінескеру;1. фирманың іске қосылмаған өндірісін жүзеге ... ... ... ... ассортиментін толықтыру үшін өндіріліп жатқан өнімдерден  ... ...  ...  ... ... ассортиментінің толығуы жалпы табыстың қысқаруына әкепсоғады. ... ... ... ... ... ... ал тұтынушыоларды таңдауда қиналуы мүмкін.Бөлшек сауда, Құрама ... ең ірі ... ... бірі. Бөлшексауда дүкендері жалпы кооммерциялық кәсіпорындардың, шамамен алғанда 25%құрып, елдегі ... орны ... ... ... ... ...  ... қызметкерлерінің штаты 16 млн. адамға жетеді. Бөлшексауда, құрамына 1,5 млн. астам бір ... және 340 ... ... ... кәсіпорындарынан құралып, олардың  жалпы  сауда  ...  ... мың. ... ... ... кластарының бірімен немесе жалпы нақты орындалуынақарамастан, өз жұмыстарының тез ... ... ... ... сауда сатушылары ұғына бастаған. ... ... ... ... ... іске және көне ... ... жүйесі, «У.Т. Грант»пен универсамдар арасындағы көлем жағынан ... ... «Фуд ... ... Ұлы ... «Эй энд Пи» қандай жағдайда ұшырады? Өткендемонополистік колосс» деп саналатын, ... ... ... ... ... ... ... мишені іспетті қазіргі «Эй энд ... ... ... ... ... ... Аралас ассортиментті әмбебапдүкендер жүйесі бойынша ... ... ... ... ... ... Ол өзінің бұрынғы даңқын қайта болдыруды ... ... ... корпорациясының жағдайы онша емес.Корпорация өзінің бұрынғы жағдайын қалпына келтіру үшін 80-ші жылдарыне ... ... Ол ... ... жолдарын ұстап отыр: ең тұрақтынарық ... ... ... ... мойындаған. «Сирс» енді ықпалдысатып алушылардың санынан көбейту талабынан бас ... Оның ... ... қазіргі сатып алушыларына несие беру арқылы байланыстынығайтып, өз тауарларымен қызметтерін тек ... ... ... ж. ... корпорациясы жылжымайтын мүліктермен айналысатын фирманыжәне ... ... ... ... ... ... ... алған. Және тағы бір өзгеріс: бүтінде «Сирс» өз дүкендерінде ... ... ... және ... ... ... ... бөлшек саудасатушылары өзгеріс нышандарын ұқыпты бақылап, өз стратегиясын кеш қалғаннангөрі бұрын өзгеруге дайын болу ... ... ... ... ... іске асыру оңай нәрсе емес. Ірі бөлшек сауда сатушысы өзініңбасшылары «Жәй дұрыс мағына» деп ... ... ... көп ... Оның ... ол ... өзгеріске ұшырауынан кейін де көпуақыттар тұтынушылардың ойында қалатын қоғамдық бейнеге де ... ... ұсақ ... да ... Ұсақ-түйек бөлшек саудаменайналысушылар бірнеше себептерге байланысты маңызды ... ... ... ... ... ... ... бөлшек сауданың жаңа формалары жиіпайда болады. 2. Олар тұтынушылар үшін өте ... олар ... ... 3. Олар көп ... ... ... және ... қызмет атқарады. Олар сатып алушыларға өзін қожа сезінуге мүмкіндікбереді.II БӨЛШЕК САУДАДА МАРКЕТИНГТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ2.1 Бөлшек ... ... ... ...  ...  ...  ...  ұйымдастыру  қызметпентұтынушыларды қанағаттандыру деңгейі орындалу нәтижесі және ... ... ... ... ... ... белгіленген немесе  шарттықажеттіліктерді қанағаттандыруға қабілетті қызметтердің сипаттамаларыныңжиынтығы.Қызметтердің белгілі  бір  ...  ...  ... қызметтердің сенімділігі2 алдын-ала ескерілуі3 сенімділігі4 қол жетерлігі5 комуникативтілік6 қарым-қатынасқа көңіл бөлуТұтынушының көзқарасы ... ... ... ... ... ... ... асады.Іріктелген қабылдау дегеніміз бір қызметтіәртүрлі тұтынушылардың өздігінен қабылдау.Қызметтің сапасын ол қызметтердітұтыну ... ... ... ... ... ... ... базалық сапа,күтілген сапа,қажетті сапаның негізіндежүзеге асады.Базалық сапа ... ... деп ... ... ...  сапа  бұл  ...  ...  және  ...  ...  ...  осы  ...  ... және оған ... ... Коммуналдық ыңғайлылық2 Конференц залдардың болуы3 Келіссөз жүргізетін бөлмелердің болуыДүкеннің қажетті функционадық сипаттамасы бұл дүкеннің тәулік ... ... ... ... үшін ұсынылған қызметтің күтілмеген құндылықтары2 Қызметтің жүзеге асырылу мүмкін емес ... ... ... ... ...  күткен  қажеттіліктерін  ...  ... ... ең ... ... ...  ... нейтралды элементтері.Мейрамхана қызметіне тікелей әсер етпейтін,солсебептен де тұтынушылардың сұранысына аз ықпал етеді.2 қанағаттандыруға бағытталған элементтер.3 тұтынушының ризашылығын тудыратын ... ... ... ... ... ... сапа немесе потенциалды сапа дегеніміз  тамақтандыруорындарының тағамдарының, жалға берілетін көліктердің,коммуналдың сапалары.Функционалды сапа  ... ... ... ... ... ... ... сапасы.Әлеуметтік сапа немесе мәдениет сапасы бұл қызметкерлердің қонақтарғақатысты  мінез-құлқы.Әлеуметтік  ...  ...  ...  ... жылы ... жылдам көңіл аудару3 ыстық ілтипатНарықтағы жариялылықтың арқасында өздерінің қызметтерінің жиынтығыменбәсекелестердің қызметтерінің ... ... ...  ... ... сапа»түсінігі пайда болды.«Қатысты сапа»сипаттамалары:1 Ең мықты бәсекелестермен өз мүмкіндіктерін салыстыру мүмкіншілігі2 Тұтынушының көзқарасы тұрғысынан ... ... ... ... ... ... Персоналдардың мінез-құлқын қоса алғандағы дүкеннің материалды емесқызметтерінің сапасына баға беру.Қызметті бағалайтын құндылықтар формуласы:Құндылық =сапа+сенімділік+қызмет+ыңғайлылық/бағаЖалпы сапаны басқарудың қағидасының негізін ... ... ... Сапа ... ... ... ... 14 постулаты бар.1 Кәсіпорынның кез-келген персоналы үнемі қызмет пен өнімнің сапасынжетілдіріп отыруға ұмтылуы қажет.2 ...  ...  ...  өзгерісті  жағдайда  қолы  жеткенжетістіктерге қанағаттанбай  бизнестің  жаңа  ...  ... ... ... ... Инспекциядан тәуелді болуды тоқтату яғни қезмет сапасын жетілдірудеинспекцияға тәуелді болмау.4 Төмен бағалар негізінде контрактілер жасау тәжірибесін ... ... және ... ... ... көрсету сапасын жетілдіріп отыружәне оның негізінде өнімділікті ұлғайту6 Персоналдардың ... ...  ...  ...  яғни  ... біліктілігінің, білімінің потенциалын барынша қолдану.7 Басқаруды ұйымдастыру әрбір персоналдың алдына қойған мақсатына жетуүшін көмек беру ... ... ... жою.Әрбір қызметкер жұмыс орнындағы болашағына сенімдіболу керек.9 Кәсіпорындағы  ...  мен  ...  ...  ... ... ... ... жұмыла қызмет ету керек.10 Қызмет көрсету немесе өнім өндіру процесінде бос лозунг болмауыкерек.11 Сапанын мәнін ... ... ... ... емес ... бас ... Кәсіпорын персоналдарына осы компанияда  ...  ... ... ... ... ... өздерінің біліктілігін жетілдіру немесе білімінжоғарлатуға ынталандыру,жол беру.14 ... ... ... ... ... қатысуына мүмкіндікберу.1 –сурет . Қызмет көрсетудің сапа дөңгелегіСапа стратегиясының маңызды элементтерінің бірі ... ... ... ... процесі болып табылады.Сапаны үзіліссіз жетілдіру ірінемесе ұдайы,шағын түрде жүзеге асуы ... ...  ... бір ... көп ... жұмсауды қажет ететін болса түбегелі жаңатехнологиялар негізінде түбегейлі жабдықтауды қажет етеді.Осындай ... ... ... «KAIRYO»деп аталады. Сапаны жақсартудағы«KAIRYO»жүйесінің сипаттамалары.1 адамның аса ... ... ... ... көп инвестицияны қажететеді.2 сапаны жақсарту жүйесіне тек ... ... ғана ... алға қойған мақсатқа жету үшін арнайы бағытталынған шешімдер ғанақолданылады.Ол үшін ... ... ... ... ... үлгідегі сапаны жақсартудың «KAIZEN»үлгісі бар.«KAIZEN»жүйесіне тән сипаттамалар:1 аса күрделі инвестицияны ... ... ... ... күш-жігерін талапетеді.2 сапаны жақсарту жүйесіне барлық жұмыскерлер жұмылдырылады.3 сапаны осындай жетілдіру жүйесінде ... ... ... ... келетін қадамдар жасалады.Бөлшек сауда тауарлардың қозғалысын үш саты түрінде ұшыратуға болады.Бұлардың әрқайсысының өзіндік мазмұны бар.төлеу        ... ала ...      ...   ...        ... ...  табиғикемуіұрлануыСурет- 3 – Бөлшек сауда тауарлары қозғалысының үш сатысыСауда кәсіпорындары ... ... ...  ... құрылыс, электртұрмыс бұйымдары жене т.б.)  мамандандырылуына(тұтынылуына) қарай оларды не ... ... ... не ...  ...  ...  үйіп  ...   жоспарлайды.Жеткізушілерден (басқа ... ...  ...  тауарлық-материалдыққұндылықтар қабылдаған кезде кіріс құжаттарына (жүк құжатына, ... ... ... ... ... ... ... адамдартарапынан немесе комиссиялық жолмен сандық және  ...  ... ... мен ... ... ... деректердің ілеспе құжатқасәйкес келмеуі солар бойынша ... ... ...  ... ресімделеді. Тауарлардың сапасын біліктілікпен бағалау қажет болғанжағдайда, қабылдану  сәтінде  Сауда-өнеркәсіп  ...  ... ... ... ... акт (шағым жасау үшінпайдалануға болады) төменде келтірілген нысан бойынша ... ... ... ... бөлшек сауда кәсіпорынның бөлімінекіріске алу қолдағы бар фактісі бойынша алыну (сатып ... ... ... ... ... ... жасаған жағдайда, кіріске алу "Алынғантауарлар" шотында шегерімді алып тастау арқылы жүргізіледі. Ішкі ... ... ... ... ... ... ... қалдық қалдырылмайды, есепте шығыс пен кіріс қалыптастырылмайды.Бухғалтерлік есеп шоттарында тауарлардың қозғалысын ... ... есеп ... ... ... ... Бұл ... кездетауарлардың сатылу сәтін айқын көрсету үшін қажет."Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... 1995 ... 24 ... N 2235 Жарлығына сәйкес (5-бабының38-тармағы) есептеу әдісі бойынша сату, айырбастау, тегін беру ... тиеп ... ... деп танылады.Өткізу кезінде заттар алушыға беріледі, яғни тауарды меншіктену құқығысатушыдан сатып алушыға ауысады. ... есеп ... ... сату арнайы құжаттардың ресімделуін қажет етпейді. Алыну фактісісатып алушының қолына берілетін ... ...  алу  ...  ... чегімен расталады. Ақашалай түсімнің шамасы күннің аяқталуы ... ... ... - ... ... ... көрсеткіштерініңайырмашылығы ретінде айқындалады. Есептегіштердің  ...  ... ... ... ... Егер ... кәсіпорнының сауданүктелері (киоскілері, бөлімдері) ... ... онда ... ... ... ... ... күн сайын есеп жасап, оған бакылаулентасын қоса отырып, орталық касса (инкассация) бойынша ... ... ... ... ... бірі ... сатуболып табылады. Ол жалақы туралы (егер мұндай болса) анықтама қоса берілгенсатып алушының ... ... ... ... ... ... отырғанын атап айтқым келеді. Қадықтардың (борыштардың)қолда бар сомаларына ... осы түрі ... ... шарт ... оның ... ... ... аударып, талдау жасаған жен.Тауарлар (қаптамалар) қозғалысын растайтын бастапқы құжаттар негізіндежауапты адам ... есеп ... Оның ... ... ... есеп саясатында көзделуге тиіс.Рыноктық  қатынастар  ...  ...  ...  бөлімініңқалыптасуына сұраныс пен ұсыныс, ... ... ... ... ... түрде әсер етеді. Сондықтан да күні  ... ... ... ... баға (құн ... ... ... емес.Аталмыш жағдайда алу (сатып алу) бағасы мен өткізу ...  ... ... ретідегі кіріс әдістемелік жағынан ... ... ... ... (ай) ... ... ... бағадеңгейін өте-мөте айқын аңғару үшін тауарлардың айлық қозғалысын көрсететінөткізбелерді ресімдегеннен кейін ... бір рет ... ... ... (шегерімінің) шамасын есептеп шығарады.Өткізілген үстеменің есептемесі бойынша әрқилы есепті кезеңдеріндегісаудалық кәсіпорынының кірісті болуын (өсу, ... ... ... ... ... ... ... зиянды есептен шығаруға жолбермеу мақсатында бағадан, сатудан шегерімдер жасаудың ... ... ... ... ... Міне, сондықтан да мұндай есептемежүргізілетін жерде оның қолданылу негізділігі есеп ... ... Ал ... тауарлардың қалдығы мен өзіндік құнының өсірілуіне жолбермеу ... ... ... ... ... ... ... мідетті түрде жазылады.Тауар бағасына үстемелердің қолдану қажеттілігі өткізуден түсімніңтолық тсірілуін ... ... ... ... сатылу құнын қалыптастыруға қазіргі көзқарас тауарларғақайта бағалай (бағасын кеміту) жүргізудің қажеттілігін ... ... ... сұраныс ырқымен реттеледі және ... ... ... ... ... жасау немесе жай ғана сату бғасын ... ... ... ... ... ... ... алынады.Маркетологтар мен сатушылар тауардың нақты құндылығына сатып алушылардысендіруі қажет, оған көздерін жеткізуі тиіс.Осы құндылықтың деңгейі сатып алушылар ... ... ... ... ... оны ... ... Сондықтан белгіленген тауарбағасы сатып алушылар ойлаған бағадан жоғары болады. ... ... ... ұтым ... тиім табады.Тауардың құндылық деңгейін қамтамасыз етуге қажет шығын реттелуі қажет.Тиісті шығын көлемі арқылы көзделген құндылыққа жету үшін ... ... т.б. ... күш ... ... ... ... тауарқұндылығы мен шығын арасындағы айырмашылық максималды деңгейге ... ... пен ... ... осы ... осы айырмашылықтыңнеғұрлым көбіне фирма иеленуі керек (бұл баға мен ... ... ... аз ... ... ... иеленуі керек (бұл құндылық пен бағаайырмашылығы). Құндылық пен ... ... ... 3-ші суреттекөрсетілген.|Сатып алушының ұтымы          ...                    |ық  ... ... ...            |   ||   ... шығыны             |   ||С.Н. ... ... баға ... ... ... бет.                       |1. ... ... құндылығы мен бағаның арқатынасыӘрине, сатушы мен сатып алушылардың құндылықты бөліну үрдісіне үшіндінарық ... ... ... ... ... ... ... фирманыңбағаны құру ісіне тікелей қатынасы бар бас бухгалтерлер, қаржыгерлер,маркетологтар және нарық жағдайын ... ... ... мамандарыбірлесе отырып, баға саясатын қалыптастыруға, оны ... ат ... ... ... ... кәсіпорындарда осы айтылған мінсіз сурет,өкінішке орай, сирек кездеседі.Кәсіпорындардың көпшілігінде  ...  ...  ...  ... бас ... ... түрде қалыптаспаған. Жалпы алғанда баға саясатынқұру және оның негізінде бағалардың нақты деңгейін белгілеу үрдісі ... және ... ... ... ... ... ... қажет етеді.Дербес баға саясатын құру оны жетілдіруге арналған ... ... ... ... Көп ... ... арналып, оны өзгертуге қажетіболмайтын баға стратегиясы әрдайым  жаңарып  ...  Оның  ... ылғи іс ... нәтижелері арқылы тексеріліп орырылуы тиіс.Ең ... баға ... ... ... жалпы маркетинг стратегиясынатолық сәйкес болуы тиіс.Еске түсіретін болсақ, ... ... ... ... ... ... ... дамыту;3) нарықты сегменттеу;4) Жаңа нарықты жаулап алу үшін (мысалы, басқа елдердегі алармандардыңерекше сұрау салуын ... ... жаңа ... өндіріскеәзірлеу немесе қызмет көрсетуді түрлендіру.Бұл үрдіс көптеген факторларды ескеру қажетін топшылайды. Мұны 1- суретарқылы елестетуге болады.І. Негізгі ...       ІІ. ...          ...                                 ... сурет. Баға стратегиясын құру үрдісінің негізгі элеменнттеріменкезеңдеріТауарлардың негізгі айналымы қаптамамен жүргізілетін кәсіпорындардаоның есебін алу ... ... ... ... ... әдіснамамен өзге тауарға ұқсас  ұйымдастырылады.  Бастапқықұжаттар қоса беріле отырып, қаптамалардың ... ... ... ... тапсырылады.Қызметтің негізгі сәттерінің бірі бөлшек сауда дүкенінде салық салуболып табылады. Бұл ретте ... ... ... ... ... ("ҚҚС-ты есептеу мен төлеу тәртіб1 түралы" N 37 ... ... ... Ол ... ... қоспай, бірақ олардың алыну бағасынан  төменболмайтындай  ...  ...  құны  ...  ... тауарлар бойынша айналым акциз сомасын есепке алына отырыпесептелінеді. Сауда ... ... ... ... (бөлімненбөлімге) салық салу объектісі (ішкі орын ауыстыру) ретінде қарастырылмайды.Тауарлардың бекітілген ... (N 37 ... N 5  жене N ... ... ... әртүрлі ставкалары (10% және 20%) бар тауарлартүскен (сатылған) кәсіпорындарда есепке алу іске ... ... ... ... салық ставкаларын саралап қолдана ... ... ... ұйымдастырылуға тиіс.Бюджетке салықтың дұрыс есептелінуі мен  толық  ...  ... ... мойнында екенін ұмытпаған жөн.2.2 Мерчандайзинг және сэмплинг - бөлшек сауда ... ... ... ... ... ретінде«Merchandise» сөзі ағылшын тілінде «тауар», «сату», «сауда» ... ал ... - ... ... ... ... ... бұлдегеніміз сұранысты зерттеу, талдау, адами қажеттіліктерді ... ... ... ... ... мен дамытып отыруды білдіреді. Кейбірәдебиеттерде, әсіресе бөлшек ... ... бұл  ...  ... байланыстырады.Мерчандайзинг бөлшек сауда жүргізуде келесі сауда саттық белгілеріменкөрініс  табады:  қораптаманың  тартымдылығы  мен  ...  ... мен ... ... көрініс табуы, тауарды таңдау ... мен ... ... оңтайлылығы,  тауар  сатудыңәдістері мен әдістемелі, ... ... ... ... ... және ... орнына деген тұтынушылардың қызығушылығы мен көптепкелуін қалыптастыру және т.б ... ... ... ... ... күнделікті тауар сатып алуға дүкенге барғанда олар сатып алатынзаттарды алдын-ала жоспарлайды, ал ... ... ... да ... ... алып ... білмей қалады. Бұл дегенімізтұтынушы өзінің жоспарын өзгерте алады, яғни ол ... ... ... ... ... ... да ... тауарларды көріп оларды датұтыну әрекетіне барады. Ал бұл ... ... ... ... ... ... ... тұтыну көлемін жоғарлатуға әкеледі.Тауар сатуды ынталандыру аталған «мерчандайзинг» ... ... ... ... Бұл ... таңда сауда маркетингінің жаңа бағытыболып табылатын мерчендайзинг ұғымын алып келді.Бүгінгі таңда отандық ... ... ... көптегенкелесідей анықтамалар беріліп жүр:Мерчандайзинг - бөлшек сауда рыногындағы маркетинг, яғни тұтынушыталғамын зерттей ... оның ... ... қызығушылығын арттыру.Мерчандайзинг – магазин қабырғасындағы маркетинг.Мерчандайзинг – сауда ... ... сату ... ... шаралар жиынтығы.Мерчандайзинг - тұтынушыларды дүкенге немесе сауда орнынатартуғанегізделген қызметтер.Мерчендайзинг – сату ... ... ... ... ... ... жасауға бағытталған шаралар жиыны.Мерчандайзинг – сатушы персоналынсыз тұтынушыларға максимальды әсерету мен сатып алу рахатын сезіндіру болып ...  ...  ...  мерчандайзингтің  коммуникациялықтехнологиясын келесі суреттен көре аламыз:Сурет 8 - ... ... ... ... ... ... мен ындаландыру жүйесінде мерчандайзинг технологиясықолданылады. Бұл ... ... ... ... ... сатыпалуға барынша ынталандыру, өйткені ...  ...  ... ... ... өз шешімін сауда орнына келіп, тауарлардыкөргеннен кейін қабылдайды. ... ... бір ... бір ... ... ... де ... сүт), тұтынушы сол тауардың маркасымен түрлерін дүкенге келгеннен кейін ... ... ... ...  қолдану арқылы сату көлемінұлғайта отырып, тұтынушыларды көптеп тарту, сатушыларға барынша көп ... ... ... да ... ... ... ... тауардың сатылу деңгейіне оныңбренді мен ... ... ... ... сауда орнындамерчандайзинг қызметінің орны да ерекше болып табылады. Себебі, сатушытауар ... ... ... ... ... және ... жасауда өздерінеқолайлы тауарларды тұтынушыға алғашқы болып ұсынып, ол ... ... ... ... ... ... жағдай жасайды. Тұтынушыларға тауардың көпкөлемі мен бірнеше ... ... ... ... ... ... ... оны толық түсіну үшін  ... ... әр ... шаруашылық субъектілер негізінде талдаукерек. Оны келесі кестеден көре аламыз:Кесте 13 – Шаруашылық субъектілерінің мерчандайзингке қызығушылықмақсаттары|        ... ... ... мен ...   ...  |                              ...   |                              ||        ...     ... ...  ... ...   ||        ... сатуды   |Сауданы қолдаудағы |Дүкен пайдасының  ||Тауарға саудалық|қолдауда өзінің  ... ... ... ...    ||қолдау     |фирмалық маркасын |және ...    ...  ...   |қолдау және сату |көрсетудің өзіндік |жалпы өсуіне    ||        ... ... ...   ...    ||        ...     ...    |тұтынушылар ағымының||        |         |          ... ...    ... ...  |Көтерме және   |Тұтынушылар мен  ...        ...  ... ... ... ... ...  ||тауарлық    |тұтынушылар үшін |арасында барынша  ... ...    ... ... ... ие тауар |технологиясын    ||қамтамасыз ету |ие маркадағы   ... ...      ||        ...    |қызығушылық таныту |қызығушылық     ||        ... ... |          |          ||        ...   ... және  ... алушылар   ||Тауардың    |көтерме және   ...       ... өз ...  ||тартымдылығын  |бөлшек саудада өз |саудагерлерге тауар|ассортименттерінің ||арттыру     ... ... ... ...    ||        ...  |деген       ... ... алу ||        ... ... |тартымдылықтың   |көлемін ұлғайтуға  ||        |қол ...   ... ... ...     ||        ...      |қол ...   |          ||        |         ...       |          ||        |Өз жаңа ... |Әр түрлі      |Өзінің жекелеген  ... ...   ...      ...   ... ... ...    |шығарылуына жоғары|шығарған жаңа   |құрылымын      ||        ...   ...      ...   ||        |         ...   ...     ||        |         ... ... |          ... ... ... ...  ... саудагер  |Жаңа тұтынушыларды ||және жаңа    ... ... ...  ... және ...  ...    |артуына қызығушылық|дүкендерге тұрақты ||жаулау     |         |          ... ... ... ...    ... ... ... маркасын |Өзінің сауда    ||таңдауына нақты |өз тауар маркалары|ұсынуға және    ...     ||бір ... ... ...   |тұтынушыны оған  ... көп   ... ету    ... әсер ету ...   ... бар ... ||        |         ...      ... ... көп  ||        |         |          ... ...   ||        |         |          ... ұсынуға  ||        |         |          ...       ...      |Өз ...    ... ...  |Бөлшек саудада   ...  ... және   ... ...    ... ...    ...    |пайда табу үшін  ...  ...   ||        ... баға   ... тиімді баға|бойынша тиімді баға ||        ... ... ... жүргізу  |саясатын жүргізу  ||        |         ... ...  ... ...   ||        |         ...    ...     ... өтуін |Тауарды өткізуды |Тауарды өткізуды  |Тауарды өткізуды  ...     ...    ...    ...     ||        ...    ...     ...     ||        ... ... ... ... тұруына ||        ...    ...    ...     ||Имидж      |Өз ... |Өз ...  |Өз ...  ||қалыптастыру  |имиджін      ...      ...       ||        ...  |қалыптастыруға   |қалыптастыруға   ||        ...    ...    ...     ... ... басты міндет дүкенде жағымды жағдай жасау, яғнитұтынушы көңілін табу және ... ... ... ... ... ... жоспарлап ассортименттер мен тартымды баға саясатын жүргізу,дүкенніңжағымды жоспарлануы, жарықтандыру, ... ... ... ... етіп қою, еден мен ... ... ... иістер, саудаперсоналдарының тартымды киімдері мен іс- әрекеттерінің үйлесімі негізіндеіске асады.Мерчандайзингті ... ... ... ...  ... ... ... келіспеушіліктер де орын алады. Өйткені әрбірқатысушы ең сонында өз ... мен ... ... ... бұл ... ... қатысушылар бірыңғай бақыланатын сауданы ынталандыружүйесімен барлық үш бағытын, мақсаттарын орталықтандыру керек, яғни ... ... ... керек. Оны келесі суреттен көре аламыз:Тауарды сатуды қамтамасыз етудегі ... ... ... ... ... каналдарСурет 9 – Мерчандайзингке қызығушы компанияларМерчандайзинг концепциясының негізгі ... ... ... ... ... ... байланысты бөлшек сауда кәсіпорыныныңмерчандайзингті ұйымдастыруының келесідей негізгідей тәсілдері болады:1) Ассортименттік тәсіл. Мұнда ... ... ... өзіндегі тауарассортименттерін көбейту арқылы тұтынушыға тауар ассортиментнің молтүрін ұсыну.2) Көлемдік тәсіл. Бөлшек сауда ... ... ... ... ... тұруы керек, өйткені дүкенді сатылатын тауарлардыңжеткілікті мөлшерінін болуы және тауардың артық болмауын, ... ... ... ... ... етіп отыруы керек.3) Басқарушылық тәсіл. Тауарларды сауда ... ... ... ... және бірін бірі толықтырып тұруын, тұтынушыларға айқын көріністабуын ... ... ... ... ағынын басқарып, толыққадағалап отыруы керек.4) Таңдамалы тәсіл. Дүкендегі сауда залында тауарларды орналастырудүкенді  ...  ...  ...  ...  ... ... ... тұтынушы аудиториясының қолайлығынбасты орында ұстау қажеттігі.5) Коммунативтік ... ... ... ... және ... элементі болып сауда орнындағы жарнама құралдары менқұрылғылары,  жарнаманың  ...  ...  мен  ... ... ... ... қажеттіліктерінің бірі болыптабылады.«Sample» сөзі ағылшынша аударғанда ... ... ... Бұлұғым бөлшек сауда нарығында тауарлар үлгісінің ... ... ... ... сол ... деген тұтынушыларға ақпарат беру, таныстыру,жарнамалау, тауарға деген жағымды ... ...  ... ... ... – тауарды маркетингтік зерттеу және  тұтынушылардыңтауарға деген қарым-қатынасын ... ... ... ... ... нарыққа белгілі бір маркамен шыққанжаңа тауарға немесе қызметке тұтынушылардың қызығушыларын тудыру.Маркетинг теориясында сэмплингтің ... ... ... Жаңа ... ... ... Тауарды таныстыру мақсатында тегңн таратужәне оны ұдайы қолдануға тұтынушыларды ынталандыру.• Сауда орталықтары мен дүкендерге, әсіресе адам көп ... ... ... мен сол тауарды тұтынатын  адамдар  немесетоптардың көп ... ... ... ... тауарды тегін тарату,таныстыру және байқап көру орындарын ашу, тегін ... ... ... ... болады.• Азық-түліктік емес тауарлардың үлгілерін тегін тарату.• Тауардың сынамалық ... ... ... негізінде тұтынушыларғақысқаша ақпарат беріп, жарнамалық парақтар ... ... көп ... ... ... басты қағидасы «100 рет естігенше 1 рет көр» дегендей,тұтынушыларға ... ... ... ... ... арқылы өз қалауларыжасауға мүмкіндік беру. Өз  кезегінде  сэмплинг  ...  ... бола ... ... терең зерттеуге бағытталған, барыншакөлемді және нарықты жүйелі зерттеу құралы. Яғни, сэмплинг өндірушілер мендистрибюторлардың, ... ... ... және  іске  асыратынсауданы ынталандыру мен өз ... ... ... ... ... ... мен ... тадап білдіреді.Сэмплингте өзінің тең нарығын  құру  ...  ...  ... ... алу ... ... ...  тауардың  өміршеңділігінарттырып және ұзақ мерзімді тауарға деген ... ... ... ... ... ... ... тәсілдері де бірнеше ғанаәдістерге байланысты емес, ол ылғи ...  ...  және  ... ... ... ... ...  оларды  ойлаптабумен ерекшеленеді.Нарықты зерттеудегі сэмплингтің артықшылықтарын келесілерденкөруге болады:• Сэмплинг белгілі бір ...  және  ...  ...  ... ... ... кейін  сол  тауардың  сатылукөлемінің айтарлықтай ұзақ уақытқа артатындығына ... ... ... бір ... ... бәсекелес ірі компанияныңкең көлемдіжарнамаларына айтарлықтай қарсылық көрсете алады.•  ...  ...  ...  ...  маркетингтікзерттеулерге кететін уақыт пен қаржылай шығындарды үнемдейді, саудажүйелері мен сатышуларға тікелей әсер етеді.Сэмплинг әрекеті ең ... ... ... ... ... ... мен сату көлемін арттыруды ынталандыруға бағытталады. ... ... ... ... құралы болып табылады.Сэмплинг – сатуды ынталандыруда келесі суреттегідей коммуникациялыққұралдарды ... 10 – ... ... ... ... ... ... қолданудың үш тәсілі бар, олар:жалпылама, таңдамалы және жекелеген. Бұлардың  барлығы  бөлшек  ... ... ... болып табылғандығымен, олар өз кезегіндесэмплингті жүргізу тәсілдеріне де жатады.Сауда ... ... ... ... зерттеу барысындаолардың олардың тауар сатудағы үлесін келесі графиктен көре аламыз:|            |           |               ||            |           |               ||            |           |               ...      |Bisam central Asia  ... ...   ... ... ...  IGM  Комкон-2|жасау, фирманың нарықтық   ||Нарықтық және     ...       ... ...   ... ...  ... ...   |мақсатты нарықтарды, тұтынушы||зерттеу.        |           ... ...       ||            |           |               ||БАҚ ... ...   ... Media Asia” |Жарнама компаниясының жоспары||аумағындағы мониторинг |Комкон-2 Еуразия   ... ... ... ...  ||пен зерттеу, жарнаманың|Bisam Central    |БАҚ ... ...    ...       ...     ... ...       ...     |ақпараттық ...  ... ...    ||тиімділігін мөлшерлеу |орталығы.      ... ...    ||            |           ... ...     ... ... ... |Bisam Central Asia  |Сауда маркасын позициялау,  ... ...  ...         ... ... ... ... тестілеу,   |IGM         ... ...     ... ...   ... ...   |ассортименттік саясатты ,  ||байқау маркетингі,   |Эксперт Консалт   ... және ... ... ... пен   ... “Әл-Қуат”  |стратегияларын жасау.    ||сэмплингті қолдану   ...      |               ... ... ... |BISAM Central Asia  ... нарықтағы орны, ||жүйесі, дистрибьюцияны |БРИФ Amer-Nielsen  |бәсекелестер позициясын   ... және      |           ... ... болжау,   ||мерчандайзинг пен   |           ... ...   ... ...   |           ... ... ...   ||            |           ...         ... даму     |BISAM Central Asia  ... монополизациялану  ||тенденциялары және   |БРИФ Комкон-2 Еуразия|дәрежесін,нарық үлесін,   ||сипаттамалары     |           ...         ||            |           ... ... ...     |IGM         ... ... ...   ||консалтинг және    |Эксперт Консалт   ... ... құру     ...       |           ... Инвестициялық ||бизнес-жопар,     |           ... және       ... ...           ... тартымды   ||            |           ... ...      ... ...  |“Азия Директ”    ... ...    ... тарту   |AVANPOST       ... жаңа ...   ... ... |           ... сату ... ұлғайту. ||Өткізуді ынталандыру  |           ... ...     ... ...           ... ...  ||және жүргізу.     |           ... ...     ||            |           ...         ||            |           ...      ... ... ... бөлімдермен мынандай іс-әрекетті орындайды:• болашағы бар жаңа өнімді ... ... ... бойыншатехнологиялық бөліммен;• кәсіпорын жұмысын талдау, болашақ жоспарлы құру ... ... ... ... ... және пайдалану өнімнің өмірлік циклінің сатыларын жүзегеасыру сұрақтарын шешуде ... мен ... ... өнім ... және ... ... сұрақтары бойынша техникалықбақылау, өнер тапқыштық, жаңалық ашу бөлімдерімен;• қызмет ... ... ... ету ... ... ... ... бөлімімен;• рынокты-экономикалық зерттеулер процесін қамтамасыз ету; зерттеулержасау, автоматты деректер базасын ұйымдастыру және жүргізу сұрақтарыбойынша ақпарат есептеу бөлімімен;• ... ... ... ...  қамтамасыз  етусұрақтары бойынша заң бөлімімен;• кадрларды алу, босату, дайындау және қайтадан ... ... ... ... ... ... ... нарығындағы ұн сату және ұнға дегентұтынушылардың талғамын ... ... ... ... неғұрлымтығыз аудандарында жүргізіліп, 300 ... ... ... ... ... ұн ... және ... тәуелсіз ұнды таңдауға шешушіфактор сапа болып табылады. Екінші ... баға ... Ұн  ... ... «Цесна» фирмасы  неғұрлым  әйгілі  ...  ... ... ... ... ...  және  Ақмоланыңсолтүстік   ...   ...   атап   ...   ... ... Сұралмандар сомасындағы ұн копанияларының орыны.«Қай жерден макарон бұйымдарын сатып ... ... ... . ... ... болды.Сатып алу жиілігіне қарай олардың көпшілігі аптасына « рет ... 1-2 рет ... ... береді. Тұтынушылық  тандауды  қатарлау(ронжирлеу) келесі нәтижелерді ... ... ... ... ... 64% ... сапаны қойды, келесіманызды фактор- баға (20)%, ... ... ... ... ... (1%).11 ... Сұралмандардың тұтынушылық таңдауларын ранжирлеу.Жүргізілген маркетинктік зерттеулер ... ... ... үшін ... тиімділігін көтеруге мүмкіндік беретін іскерлікбағыттарын анықтады. Оларға жататындар:• Сапаның жоғарғы денгейдегі қолжетілді бағалар сату көлемдерін кенейтуесебінен шығындарды ... ... ... ... ... ... ... және кенейту;• Аймақтағы өткізу рынокты үлесін өсіру;• Басқаруда стратегиялық менеджмент маркетинг қағидаларын ... ... ... саясатын жүргізу;• Делдалдық істің (дистрибьюцияның) әр денгейлік ұйымдастыруын қолдану,• Сұранымды қалыптастыру менөткізуді ынталандыруды ... ... ... бұл ішкі ... сыйымдылығын кенейтіп оның жаңасигменттерін шығуға жағдай туғызады ... ... ... ... ... қызмет көрсету, телефон арқылы тапсырыс алут.б)• Делдалдар мен бөлшектей сатып алушыларға арнайы дәм тату көрмелерді,кәсіпорынмен оның өнімі және жаңа ... таза ... ... ... ... есіктер күнін ұйымдастыру».ҚОРЫТЫНДЫҚорыта келе, бөлшек сауда – бұл тұтынушыға тікелей көтерме саудагердіңтауарды сатуы.Сауданың ең маңызды объектілеріне аз ... ... ... ... киімі дүкені), сондай-ақ универсам,  ...  ... ... ... ... ... ... басқа әр түрлі қызмет көрсететінбөлшек кәсіпорындар да жатады:клуб, мейрамхана, ...  ... ... және ... ... – бұл бір ... екіншісіне тауарлардың ірі партиясыннемесе көлемін сатуы. Сауда және өнеркәсіп кәсіпкерлері  мен  ...  ...  ...  ...  ...  ... әдетте бұл дәстүрлі көтерме сауда орталықтарында жүзеге асады:арнайы көтерме нарығында, жәрмеңке, аукцион және ... ... ... ... ... ... үш категориясы бар:• өндірушілердің көтерме қызметі;• өз бетінше іс-әрекеттегі коммерциялық ұйымдардың көтерме ... ... пен ... ... көтерме қызмет.Тауар ассортиментінін кеңдігі фирманын максаттары мен ... ... көп ... камтуды максат ететін фирма аукымды тауарассортиментіне ие болуы кажет, ал егер фирма тек пайда табуды көздесе, ондаол пайдалы ... ... ... ғана шектеледі. Уакыт озғансайын фирманың тауар ассортименті  едетте  кеңейе  ...  ол  ... және ... ... арқылы жүзеге асырылады. Тауарассортиментінің өсуі ... ... ... екі ... да ... ... ... жоғарыға қарай өсуі. Екінші деңгейде, яғни нарықтыңтөменгі эшелонында әрекет жасаушы фирмалар оның ... ... ... ... жоғарғы эшелоны өткізудің жоғары қарқынын және пайланыңмол ... ... ... ... ... өсу  ...  құралдар  ментәуекелділікті талап етеді. Себебі жоғары дең-гейдегі бәсекелестер нарықтыңмықты позициясын қамти отырып, мүмкіндігі төмен ... әсер ... ... ... ... тұтынушылар төменгі деңгейдегі ... ... ... шығаруға мүмкіндігі бар екендігіне сенбеуі мүмкін. Еңбастысы, нарықтың жоғары деңгейінде қызмет ... ... ... ... ... ... мен ... жетпеуі мүмкін.Маркетингтік зерттеулер негізінде өз іскерлігін жетілдіру ... ... ... ... ... ... рыноктағыбелсенділік тиімділігін көтеруге мүмкіндік береді.Тауар саясатын басқарудың күрделілігіне неғұрлым үлкен рыноктық ... қалу ... ... арқылы негізгі мақсаты пайданы асыру үшін ғылыми-зерттеу және жоба-кострукторлық жұмыстар (НИОКР) енгізу, нарықты зерттеулербойынша маркетингтік рәсімдер, сұранысты қалыптастыру ... ... және ... ... ... ... ету болып табылады. Егеросы негізгі ... ... ... ... өз ... ... ... көздеп, тұтынушылардың жақтаушылығын арттыру мәселесіталқыланбайды. Кәсіпорынның тауар саясатындағы әр килылық тауардың әр ... ... ... ... тұтынушылықты қанағаттандыру үшінұсынылатын тауар үш деңгейге ... ... ... ... ... тауар – оның тұтынушылар алдындағы көрінісі, тауардыңфирмалық аты, сапасы мен сенімділігі, ... ... ... бағасы және басқа да тұтынушылық қасиеттерімен анықталады;- тауарды «ұзату» - оны ... ... және сату ... сату ... ... алушыға ұсынылатын қосымша қызметтер жиынтығын енгізеді.Тауар саясаты басқару объектісі ретінде кәсіпорынның басқа  ... өз ... және ... ... Осы ... ... ... өндірістік және техникалық қызметтері арасындағы өзаратығыз әрекет етуі ... ... ... саясаты қалыптасуында нарықта сатылған және жаңадан ... үшін ... ... ... ... ... ... қатынастар аясында жүзеге асырылып жатқан кәсiпкерлiк ... ... және ... ... ... ... ұшан ... дәлелдеудi қажет етпейдi. Қазiр дамыған өркениеттi елдердiң қайсысыналып қарасақ та ... және орта ... ... ...  ... дәрежеге жеткенi баршаға мәлiм.Бүгiнгi Республикамызда экономиканы нарықтық қатынаста қайта құружолында оның негiзi ... ... ... ... ... ... және ... мемлекеттiк реттеу мен қолдау ...  ... ... мәселелердiң бiрi болып табылады.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2030- Алматы: «Юрист», 2001.2. Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. ... ... Оқу ... –Алматы: Экономика, 2004 – 252 б.3. Завьялов П.С. ... в ... ... таблицах: Учеб. пособие. –М.: ИНФРА-М, 2001. – 496 с.4. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. ... ... ... англ. – 2-е европ. Изд. – М.: СПб.; К.: Издат. Дом «Вильямс», 2000.– 944 с.5. Котлер Ф. ... в ... ... как ... ... ... рынок / Пер. с англ. В.А. Гольдича и А.И. Оганесовой; науч.ред. и авт. вступ. ст. Б.А. Соловьев. – М.: ООО ... ... 2000. –272 с.6. ... ... менеджмент. Экспресс-курс / Пер. с англ. под ред.Ю.Н.Каптуревского. – СПб: Питер, 2001. – 496 с.7. Крэндел Р. 1001 ... ... ... Пер. с ... К.Ткаченко.– М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 496 с.8. М.Мак-Дональд. Стратегическое планирование маркетинга. – СПб: Питер,2000. – 320 с.9. ... ... ... и учебно-методический комплекс помаркетингу / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. ... М.И. ... В.Ю. ... М.: ... 2000. – 568 с.10. ... рынка товаров и услуг: Учебник для вузов\ Под ред. Проф. И.К. Беляевского. М.: ... и ... 1995. С. 8.11. ... М. ... конкуренция. М.: Мездународные отношения,1993.      С. 268.12. Макконелл К., Брю С. ... ... ... и политика. М.:Республика, 1992. Т. 2.С. 398.13. Бернар И., Колли Ж.-К. ... ... и ... ... 1994. Т. 2. С. 553.14. Залкинд А. К ... о ... ... народного дохода. Создаетсяли народный доход в пассажирском транспорте\\ ... ... № 5. С. ... аясыЖеке қызметтер- білім беру- денсаулық сақтау- мәдени ... ... ... ... ... ... қоғамдық сақтықты күзету- ғылымиҚызметтер аясыжеңілдік жасалатын қызметтер- тұрғын –үй коммуналды шаруашылық- мектепжасындағы мекемелер- демалыс орындарыТегін қызметтер- білім беру- емделу- ... ... дене ... және ... ... ... байланыс- тұрмыстық қызмет- қойылымТұтынушылардың санын ұлғайтуҚызметкерлердің өз жұмысына қанағаттануыТұтынушылардың жоғарғы деңгейін қанағаттандыруТұтынушылардың күткен деңгейінен асуыПерсоналды ынталандырудың жоғарғы деңгейі3Тауарлардың шығарылуы2Запаста ... ... ... ... ... ... ... Түпкіліктібаға стратегиясын анықтау5.Әлеуетті бәсекелестерді анықтау9.Мемлекеттік реттеудің әскрін бағалау8.Бәсекені талдау6.Қаржыларды талдау4.Маркетинг стратегиясын нақтылау3.Әлеуетті алармандарды анықтауБөлшек сауда кәсіпорнының ... ... ... ... ... коммуникацияларПромоушн өткізіу акцияларыМерчандайзинг технологиялары• Көріністік мерчандайзинг;• Кәсіпорынды орналастыру орнын таңдау;• Сауда орынында жағымды атмосфера қалыптастыру;• Тауарлар ассортиментін тұтынушылар және ... ... ... ... ... ... Қайталама сатуды ынталандыру;• Баға өзгерту арқылы ынталандыру;• Сауда маркасын қолдау;• Басқа да ынталандырушы шаралар;• Сауда персоналын ынталандыру.• ... ... ... ... ... және сауда орындарының сыртқы безендірілуі;• Кәсіпорынды танымал етуге барынша назар аудару;• Көрмелер мен жарнамаларға қатысу;• Сауда орынында жарнама жасау.Сатып алушыларӨндірушіЖеткізушіМерчандайзинг ... ... ... ... ... ... ... сатуды ынталандырудыңмақсаттарыТактикалық:• Неғұрлым пайда әкелетін тауар сатылымын тездету;• Қандай да бір туардың айналымын жоғарлату;• Артық тауар қорларының жиналып қалуынан ... ... ... сатуды қадағалау;• Бәсекелестерге қарсы әркеттер жасау;Стратегиялық:• Тұтынушылар санын арттыру;• Дүкендере және сауда орындарында әрбір ... ... ... ... ... ... деген қызығушылықты арттыру;• Маркетингтік жоспарда көрсетілгендей деңгейде тауар айнаналымын көтеру;Жедел:• Жыл сайынғы қайталанатын шаралардан бас ... ... және ... ... іске ... тұру;• Жарнамалық компанияларды қолдау; 
    
   

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Маркетинг атқарымы7 бет
50 орынды диеталық асхналық өндіріс жұмысын жоспарлау21 бет
MS Power Point4 бет
Бәсеке қабілеттілікті арттыруда сервистік қызметтің мәні38 бет
Жылжымайтын мүлікті басқару41 бет
Коммерциялық банктегі сервистің дамуының теоретикалық негіздері71 бет
Көліктегі сервистік қызметті жетілдіру25 бет
Мейрамханалық іс93 бет
Сервис инфрақұрылымы27 бет
Сервис саласындағы бәсекелестік қызмет39 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь