Еңбекақы жүйелері және тариф жүйесі

1. Еңбекақы жүйелері және тариф жүйесі
2. Еңбекақы жүйелері және тариф жүйесі
3. Еңбекақы есебі
4. Еңбекақының түрлері мен нысаңдары (формалары)
5. Жас өспірімдерге еңбекақы төлеу
6. Жумысшылар мен қызметкерлерге жумыстың тоқ.тап қалган уақытына төленетін төлем
7. Орташа енбекақыны есептеу тәртібі
8. Еңбекақыдан үсталатын және , III. щегерілехін сомалар есебі
Еңбек есебінің маңызды элсменті болып еңбектің күрделілігіне, жұмысшылар мен қызметкерлердің мамандық дәрежесіне қарай жұмыстың әр түріне кететін жұмыс уақытының мөлшерін анықтау болып саналады. Жұмыстың күрделілігіне қарай еңбекақының мөлшері тарифтік жүйеде қаралады. Тариф жүйесінің негізгі элементтері болып мыналар табылады:
- тарифтік кесте;
- тарифтік еңбекақы мөлшері;
- тарифтік мамандық анықтамалары.
Осыларға негізделіп жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбекақы мөлшерінің үлгілі кестесі жасалады. Тариф жүйесінің көмегімен жұмыстың барлық түрі күрделілігіне және көп еңбек сіңіруді қажет ететіндігіне қарай топтастырылады және жұмысшылар мен қызметкерлердің мамандық дәрежесіне қарай оларға тариф бойынша әр түрлі еңбекақы мөлшері белгіленеді. Тарифте мамандықтар бойынша өндірістің қай саласында болмасын негізгі жұмыстың әрбір түріне, жұмыстың күрдслілігімен қаншалықты еңбек етуіне керекті ұқыптылықпен жауапкершілікке қарай берілген разрядтар көрсетіледі. Сонымен қатар тарифте әрбір атқаратын жұмыстың нақты түрлеріне мінездеме беріледі және жұмысшылар мен қызметкерлердің өзіне берілген разрядқа ие болуына керекті еңбек дағдысы мен біліміне де мінездеме береді. Тарифтік кестеде — жұмысшылар мен қызметкерлердің әрбір топтарының арасында төленуге тиісті еңбек мөлшерінің арақатынасы айқындалады. Тарифтік кестеде: таряфтік еңбекақы (сағаттық, күндік, айлық) осы өндіріс саласында өте қарапайым және жеңіл бірінші дәрежелі болып саналатын жұмысқа төленетін мөлшерде бекітіледі. Жоғары дәрежелі еңбекке төленетін еңбекақы бірінші дәрежелі еңбекке төленетін еңбекақы мөлшсрімен осы қарастырып отырған дәрежелі еңбектің арақатынасының тарифтік коэффициентін, бірінші дәрежелі еңбекке төленетін еңбекақы мөлшеріне көбейту арқылы анықталады.
Тарифтік кестеде тарифтік еңбекақы жұмыстың түріне қарап кесімді және мерзімді еңбекақы болып екіге бөлінеді.
Тарифтік мерзімді еңбекақы мөлшері бір сағатқа белгіленеді. Кесімді еңбек бағасы белгілі тарифтік баға бойынша бір сағатқа белгіленген немесе бір сағатқа тиісті еңбекақы мөлшерін сол сағатта өндірілген өнім көлеміне, орындалған жұмыстың мөлшеріне болу арқылы табылады немесе бір өнімге кеткен уақытқа көбейту арқылы табылады. Уақыт мөлшері мен өндірілетін өнім мөлшері, көлемі, барлық өндіріс саласында техникалық мөлшерлеу үдірісін (процссін) жүргізу кезінде анықталады.
    
    Еңбекақы жүйелері және тариф жүйесіЕңбек есебінің маңызды элсменті болып еңбектің күрделілігіне, жұмысшылармен қызметкерлердің мамандық дәрежесіне қарай жұмыстың әр ... ... ... ... ... ... ... Жұмыстың  күрделілігінеқарай еңбекақының мөлшері тарифтік жүйеде қаралады. Тариф жүйесінің негізгіэлементтері ... ... ... ... ... тарифтік еңбекақы мөлшері;* тарифтік мамандық анықтамалары.Осыларға негізделіп жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбекақы мөлшерініңүлгілі кестесі ... ... ... ... жұмыстың барлық түрікүрделілігіне  және  көп  еңбек  ...  ...  ...  ... және ... мен қызметкерлердің мамандық ... ... ... ... әр ... еңбекақы мөлшері белгіленеді. Тарифтемамандықтар бойынша өндірістің қай саласында болмасын негізгі жұмыстыңәрбір ... ... ... ... ... етуіне керектіұқыптылықпен жауапкершілікке қарай берілген разрядтар ... ... ... ... ... жұмыстың нақты түрлеріне мінездеме беріледіжәне жұмысшылар мен қызметкерлердің өзіне берілген  разрядқа ие ... ... ... мен ... де ... ... ... кестеде —жұмысшылар мен қызметкерлердің әрбір топтарының арасында төленуге тиістіеңбек мөлшерінің арақатынасы ... ...  ...  таряфтікеңбекақы (сағаттық, күндік, айлық) осы өндіріс саласында өте қарапайым жәнежеңіл бірінші ... ...  ...  ...  ...  ... ... дәрежелі еңбекке төленетін еңбекақы бірінші дәрежеліеңбекке төленетін ... ... осы ... отырған дәрежеліеңбектің арақатынасының тарифтік коэффициентін, бірінші дәрежелі еңбеккетөленетін ... ... ... ... ... кестеде тарифтік еңбекақы жұмыстың түріне қарап кесімді жәнемерзімді ... ... ... ... ... еңбекақы мөлшері бір сағатқа белгіленеді. Кесімді еңбекбағасы белгілі тарифтік баға бойынша бір ... ... ... бірсағатқа тиісті еңбекақы мөлшерін сол сағатта өндірілген өнім көлеміне,орындалған ... ... болу ... ... немесе бір өнімге кеткенуақытқа көбейту арқылы табылады. Уақыт мөлшері мен ...  ... ... ... ... ... ... мөлшерлеу үдірісін(процссін) жүргізу кезінде анықталады.Еңбекақы жүйелері және тариф жүйесіЕңбек ... ... ... ... ... күрдслілігінс, жүмысшылармсн қызметкерлсрдің маман-дық дәрежесінс карай жүмыстьтң ор түрінс кетстінхумыс уақытының молшсрін анықтау болып ... ... ... ... ... тарифтік жүйеде қаралады. Тариф жүйссінің нсгізгіэлсмснттсрі болып мыналар ... ... ... тарифтік сңбекақы молшсрі;* тарифтік мамандық аныктамалары.Осыларға ... ... мен ... ... молшерініңүлгілі ксстесі жасалады. Тариф хүйесінің комсгімсн жүмыстың барльтқ түрікүрдслілігіне жонс коп ... ... ... ... ...  ... жоне жүмысшылар мен қызмстксрлсрдің ма-мандык дорсжссіне карайоларға тариф бойынша ор түрлі ... ... ...  ... ... ... кай ... болмасын нсгізгі жүмыс-тыңарбір түрінс, жүмыстың күрдслілігімсн каншалыкты сңбск етуіне ... ...  ...  ...  разрядтар  корсетіледі.Соньтмсн қатар тариф-те әрбір ... ... ... ... мінездемсбсрілсді жоне жүмысшылар меы қьпметкерлсрдің опіію берілген разрядқа иеболуына ксректі еңбек ... мсн ... дс ... ... ... мен ... өндірген онімдсрі мсн істсгсн жүмыстарынатолтырылған алғашқы қүжатгар мсн ... ...  ...  ... ... жоне оны ... үшін ... цсхынан, болІмше-лсрінсн,бригадаларынан кәсіпорынның әкімшілігі бслгі-лсгсн мерзімдс бухгалтерияғаксліп түседі. Еңбекақьі ессптеу үшін толтырылатын бүл алғашқы ... ... ... ... ... түлғалардың колдарының койылуымүқият тскссрілсді. Сондай-ақ бүл қүжаттагы сңбек бағасының ... ... ... мсн ... сңбекакы толсу жонс сыйақы сссптсуқағидаларына сәйкес келуі жоне ... ... ... ... ... ... бүл қүжапар бойынша косіпорынның жүмысшы-ларымен ... ... ... ... мен нысаңдары (формалары)Жалпы жүмысшылар мен кызмсткерлергс ссептслстін ... ... ... деп ... екі ... болінсді.Негізгі еңбек ақы - жүмысшылар мсн қызметксрлсрдін нактылы жүмыста болғаңуақытына, яғни олардың істегсн ... ... ... ... ... мына томендсгІ аталғандйр жатады:/.  МерзІмді жоне кесімді еңбекақы.2. Сыйлықтар мен сыпақылар.3. ... ... ... — сңбск заңына сәйкес шарттарда вдшып белгілснген,жумысшылар мсн кызмстксрлсрдің жумыс ... ... ... уақытынатоленстін Төлемдер жатады. Бунлай толсмдср қатарына:/. Жумысшылар мен қызметкерлердің еңбек демалысы ушін төленетін ... ... мен ... ... ...  жумыстардыатқарганы  ушін  төленетінтолемдер.3. Жас ... ... ... ... ... ...  ...  узілістерге төленетін тояемдер.4. Жас оспірімдердің қыскартылган жумыс уақытына төленетін толемдер.5. Жумысшшар мен қызметкерлердің ... ... ...  ... төленетіи тшемдер.6. Тегін көрсепгілген немесе тегін берілетін қызметтср мен ... ... ... ... арнаулы оқу орындарында жоне басқа да мамандыгын көтерукурсына жіберілген ... ... ... мен қышеткерлергетөленетін ттемдері.Әскери жиындарга қатысқаны ушін ... ...  ...  ... ...  атқаратын адамдарга   ттенетін   ...  ...  да ... жатады. Өндіріс псн құрылыста халык шаруашылығыныңбасқа да салаларында сңбскақы есептеудің жәнс оны ... ... ... деп ... екі ... ... ... еңбекақы жұмысшылар мен қызметксрдің жу-мыс істсгсн уақытыңа,сағагшк немесе күндік сңбскақы ... ... өнім ... ... ... яғни оның ... ... уақытына төлс-нсді.Мерзімдік сцбекақы ондірген өнімі мен  істеген  ...  ... яғни ... ... ... мен ... анықтау мүмкін емесболып  сссптслетін  инжснсрлік-техникалық  ...  ...  ... ... төлеуге негізделгсн.Мысалы: автоматтаидырылған ондірістс машина жөн-дейтін жүмысшылар менкызмстксрлсргс  үйымның  бас-шыларына  ...  жонс  сссп  ... тағы ...  Мсрзімдік  еңбекақының  томсндсгідсйтүрлері бар:/.  Жай мерзімді;2.  Мерзімді сыйлықты.Жай мерзімді ... ...... мсн ... ... істеген уақытына тариф-те нсмссс штатга корсетілгсн мөлшері бойыншатөленеді.Мерзімді сыйлықты - ... мсн ... ... ... штатга көрсетілген түрақты еңбекакьтсына қосымша ... ... ... санына, сапасына жоне тағы да басқа ... ... ... бсру ... ... ... — жүмысшылар мен қызметксрлсрдің  сңбск  опімділігіносіругс, онімді өндіруге кстксп ... ... ... ... ... ... ссептеудің жонс төлеудіц кесімді ... ... мен ...  ...  ...  ... онімінің көлемін немесе санын тарнф ... ... ... ... яғни белгіленгсн кссімді бағаға кобейту аркылытабылады. Кесімді баға ... ... ... ...  ...  көлсмі  мсн  ...  ... ... ... молшері біржұмысты орындаута кс-ректі, ягни қажст болатын, адам/сағат, адам/күн олшс-мінде корсстілген уакыт болып саналады. Онім ... ... ... мснқызметксрлсрдің белгілі бір уақыт аралығында жасап шығаратын, ондірстінөнімінің санымсн ... ... ... ... ... ... бар:* ... кесімді;* кесімді сыйлықты;* үдемслі кесімді;* аккордтық;* жанама кесімді.Жүмысшылар мен қызметксрлсрге еңбекақыны ессп-теудің тікеяей кесімдіжуйесі бойынша бір ... ... бір ... ... ... ... борі тек қана ... еңбек бағасымен есептелсді.Бүл жүйе бойынша еңбекақы мөлшсрі — бүл ... ... ... ... сол ... бір ... қарастырылган яғни белгіленген сңбскбағасына көбейту арқылы табады.Кәсіпорьтндарда жүмысшылар мен  қызмстксрлсрге  ...  ... онім ... ... ... ... ... орыіідағаны, өнімөндіру барьтсында шикізатгар мен матсриалдарды, ... мен ... де ... ... үшін ... ... тиісті еңбскақысынақосымша сыйақы рстіндс төленеді. Үйым-дарда нсмссе оның бөлімшелеріндежүмысшылар мен қызметкерлерге сыйакы толсу ... ... ... ... ...  мсн  ...  кесімді  еңбекақыныесептеудің үдемелі кесімді жүйесі бойынша төлем — онім ендіруге ... ... ... ... өндірген онімдсрі үшін қосымша сыйакы рстіндетоленсді. Бүл жүйс көп жағдайда қиын да ... ауыр ... ... мсн ... ... ушін және ... ... бір дорсжсдсн артық орындау киынға түсстін ... ... ... бүл жүйе кез келген үйьгадарда қолданыла бермсйді. ш-зКесімді еңбекақыиың ... ......  ...  ... еңбскакы толеудс қол-данылады. Кесімді сңбекақынын бүлжүйссі жоғары са-палы өндіргсн опшнін жоне ... ... ... ... ... ала ... баға ... кажет етеді. Сондай-ак бүл жүйсбойынша сңбекакы толеу үшін алдын ала аткдрылатын жүмыстың колемі ... ... ... ... ... аккордтық жүйссі  бойыншажүмысшылар мсн қызметксрлергс сңбскақы ссептсу көбіне ... ... ... ... айпа-лысатын үйымдарда және жүктерді тиептүсірумсн айна-лысатын онеркосіп ... ... Бүл жүйс ... ... ... жүмысшылар мсн кшметкерлер санын қыскартыпеңбек ... ... ... ... шаруашылыгының ор түрлі салаларыіідағы кэ-сіпорындарда жүмысшылармен кызмсткерлерге кесімді еңбскақы есептсудің тағы бір ... ... жуйе ...  ...  Бүл  жүйе  ...  қосымша  енбскақышаруашылыктың нсгізгі жүмысшылары мен қызметкср-лерінс емес, оларға қызметстетін комскші ... ... ... Яғни бүл жүйе ... ... ... жабдықтардың, таш да басқа күралдардыңтоқтамай ... ... ... ... ... өнІм ... үшінслесарьларға, опе-раторларға жәнс жондсйтін жөне оларды жүмысқа дайын-дайтын ... да ... ... ... ... ... ... мен кызмсткер-лердің түнгі уақыттаістегсн жүмысына ссептслетін ко-сымша толем, мерзімиен тыс уақытга ... ... ... ... ... ... қосымша мейрам күнінетолепетІн төлсмдер, ... ... мен ... төленетін қосымшатолем, өнім өнді-рудегі ақауға байланысты толемдер, біреудің ... ... ... үшін ... ... тағы ... то-лемдср жоне озінсбелгілснгең жүмыс уақытыңда істсгс-нінс ессптслетін толемдер жатады.Халык шаруашылығының ор ... ... ... қызмстксрлергетөлснетін мерзімдік еңбекақм толтырылған табельдердің нсгізінде ай бойғыкызмст аткарған (белгілі бір есеп ... ... ... ... ... ... есеп айырысатын уақыт ссебіне  күнтізбелік(календарыіық) ай, күн нсмссе сағат алынады. Егср ... ... ... мсн ... ... бір ай кызмет атқаратын немесе жүмысістегсн болса, онда оларға штаттық кестсде ... ... ... ... ... ... сомасы толығымен толенсді. Егср айсайын тұрақты молшсрде еңбскакы алатын жүмысшылар мен қыдаетксрлср сссптіайда бірнсше күн ... ... ... келе ... қалған болса, ондаоларға төлснуге тиІсті сңбекақы ... ол ... мен ... толык.ай жүмьгс істеуінс тиістІ белгіленгсн соманы сол айдағы жүмыс ... ... ... ... яғни сол ... бір ... тиісті еңбскақысомасыіг сол айдағы жүмысшының немссе қызметксрдің жүмыс істегсн күндерінінсанына көбсйту ... ... ... айында 22 жүмыс күні бар, айына 11000 теңгс түрақты едбекақыалатын жүмысшы, сол айдағы 15 күн жүмыс ... 4 күн ... ... және 3күн қоғамдык жүмыс атқарған делік. Жүмысшылар мсн қызмсткерлсрдің ауырыпқалган күніне, ... ... ... қордан) теленеді. Ал қалған18 күні үшін (15 күн ... ... +3 күн ... ... ... ... ... толснеді. Бүл сома-ны аиықтау үшін бір ... ... ... ... яғни 1 ] 000 ... осы айдағыжүмыс күнініц санына яғни 22 күнгс бөлеміз ... ... ... ... (500 ... ... істсген жәнс қоғам-дык. жүмыс атқарған күңдсрісандарыиың қосыіщысына көбсйтсміз. Бүл жагдайда жогарыдағы мысалымызда көр-сстілген жүмысшының сәуір ... ... ... еңбек-ақы сомасы 9000тсңге болады. (500х(15+3)) =9000 теңге. Кәсілорыңдарда ... ... ... ... ... ... күні мен ... байла-нысты төленстін жағдайларда, олардың бір күнге  немесе  бір  ... ... ... ... ... ... мсн қоғамдық жүмыстағыбасқадай косымша еңбекақы ... ... ... ... сағаттардыңжүмысына көбейту арқылы табылады.Кесімді еңбекақымы есептеуКәсілорындарда кесімдІ енбекақы төлеу жүйссі бо-йынша — жүмысшылар ... ... ... ... ... ... мен істеген жү-мысының, атқарған қызметІнін саны мен ... ... ...  ... ... ессптелсді. Ол үшін алғашқы күжаттарда корсетілген өндіріпшығарған өнімдср мсн істелгсн жүмыстардын және дайындалған ... тағы да ... ... ... саны мен ... олардың бірданасьгн жасап шығаруға, өндіруте бслгілегсн бағаға көбейтеді.Ұйымдарда талсырманы жеке адам орындаған, яғни ... ... ... ... ... дсйін бір жүмысшынын немесс қызметкердің колынанететін жағ-дайда мүңдай одісті қолдану ... ... ... ... ... мен қызметкерлердің бри-гада   бойынша   істегенжүмысына  ...  ... ... ... алғашқы күжаттарға оржүмысшы мен қызметкердін жүмыс істеген уакыты, мамаңдьтқ дорсжссі, бригадаболып ...  ...  мен  ...  ... ...  мсн  саныжәне  олардың  бір  ...  ... ... ... ... жазылады. Жаллы бригада бойынша ондірілген онімдср мен істелгенжүмыс-дың  саны  мен  ...  ...  бір  ...  ... ... ... ... белгіленгең бағаға кобейту  ...  ...  ...  ... ... ... ... табысы ондағы жүмысліылар   мсн   кьгзмстксрлердін   ... ... ... және ... ... ... сәй-кес болінеді. Олүшін алдымен барлық бригада мүшеле рінің жүмысқа ... ... (ай, ... ... Содан соң жүмысшылар мсн қызмсткерлердің  ... ... ... ... бір сағатқа белгілснгсн сңбекакы ... ... ... сағатгарының санына кобейтіледі. Осыиың нәтижссіндсбригада мүшслерінің оркайсысынын тариф бойынша ессп-телетін ... ... ... ... ... ... сссптелгсн  бригадамүшелеріне тиісті еңбскақы сомасының жоғарыда корсстпіген ... ... ... ... ... ... ... қосымшатабыс коэффициснті болып табылады. Осыдан ксйін тари(}> бойынша жүмыс-шьшармсн  қызмсткерлсрдің  эрқайсысына  ...  ...  ...  ... кобейтіліл, әр жүмыс-шының немсее қызметксрдіц орыидағанжүмысы мсн өндіргсн онімінІң саны мен оның ... ... ... ... ... алты ... ... істейтін бригаданың сәуір айындаондірген өнімі мен істеген жү-мысына ... ... ... 62669 теңге 60тиьгнды қүрайды делік. Бүл жағдайда осы ... ... ... ... ... ... дәре-жесі мен жүмыс Істегсн уақытьшасойкес былайша ссен-тсліп шығарылады.|  ... мен      ...  ||  ... ... |ык.   ... ||  |             ...  |             |і    |ы -ның  ||  |             |    ...  ||  |             |    ... ||1. ...  мен    |902   |4    ||  ... ... |922 932 |681 681 ||  |сыйақы  жонс  басқа  |821 811 |681   ||  |да ... ... |    |681 681 ||  |- ... ...    |    |     ||  ... - ... |    |     ||  ... ... - |    |     ||  ... ... -|    |     ||  ...  ...  |    |     ||  ... ...    |     ||  |- ... бөлімінің,  |    |     ||  ... да ...   |    |     ||  ...      |    |     ||  ... ...   |    |     ||  ...       |    |     ||  ...     |    |     ||2. |- ...  ... 685 |681 635 ||  ... ақысын есептеу  |    |     ||  ... ... ...  |    |     ||  ... резерв қүрылган |    |     ||  ... - ...     |    |     ||  ...   ... |    |     ||  ... салық сомасы |    |     ||3. ...  мен    |681   |686   ||  ... ...    |     ||  ...  зейнетақы |    |     ||  ... ...    |    |     ||  ...         |    |     ||4. ...  ...    |681   |639   ||  ...  ...    |     ||  ...  ...    |    |     ||  ... ...     |    |     ||5. ...      |681   |687   ||  ... сот    |    |     ||  ...       |    |     ||  ...   ...   |    |     ||  ... ... ...    |     ||  ... ...     |    |     ||6. ...      |681   |333   ||  ... ...  |    |     ||  ... ... ...   |    |     ||  ... ...  |    |     ||1 |2            |3    |4    ||7. ...         |681   |333   ||  ...    |    ||  |ың ... ...     |    |    ||  ... ...    |    ||  ... ... |    |    ||  ...          |    |    ||8. ...      |681   |333   ||  ... олардың  |    |    ||  ... ... ... |    |    ||  ... үшін ... |    |    ||  ...        |    |    ||9. ... бірақ    |681, 682|687   ||  ... ...  |    |    ||  ... ...  |    |    ||  ... ...   |    |    ||  ...       |    |    ||10 ... мен      |681   |451   ||  ... ... |    |    ||  ... ...    |    |    ||  ... ... жоне  |    |    ||  ... ...    |    |    ||11 ... ... ...  |821   |682   ||  ... ... мен |    |    ||  ... ...    |    ||  ... ...    |    |    ||  ... комиссиясының, |    |    ||  ... ... тағы |    |    ||  ... ...    |    |    ||12 ... ...   |682   |639   ||  ... ең-бекақыдан |    |    ||  ... ... ...  |    |    ||  ...          |    |    ||13 ... ...   |682   |451   ||  ... ...   |    |    ||  ... кассадан төленді |    |    ||14 ... ...   |903,  |685   ||  ... демалыс  |913,  |    ||  ... үшін ... |923, 821|    ||  ... ...     |    |    ||15 ... ...  |821,  |635   ||  ... ...       |902,  |    ||  |             |922, 932|    | 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еңбекақы мен тариф жүйелері7 бет
Еңбекақы мен тариф жүйелері туралы31 бет
Еңбекақы төлеу бойынша құжаттарды толтыру6 бет
Еңбекақы формалары40 бет
Жалақы мәні,түлері, формалары және жүйелері20 бет
Кәсіпорындарда еңбекақыны ұйымдастырудың маңызы32 бет
Қызметкерлердің құрамының есебі24 бет
Ұйымдардағы еңбек және төлемақы есебінің мақсаттары4 бет
Өзгермелі экономика жағдайындағы еңбекақының өсу шарттары мен маңызы. ТОО “ПРОМСВЯЗЬ” кәсіпорындағы еңбекті нормалау мен еңбекақы төлеудің нысандары мен жүйесі73 бет
“Мақтаарал аудандық ауыз су жүйесі” кәсіпорнының нарықтық қатынастағы шаруашылық-қаржылық жағдайын талдау85 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь