Салықтық бақылаудың нысандары мен әдістері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.Қазақстанның салық салу жүйесiнің салықтық бақылау әдістері механизмінің теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.1 Салықтардың пайда болу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.2 Салықтық бақылаудың мәні, нысандары мен әдістері ... ... ... ... ...14
1.3 Шет мемлекеттерінің салық салу құқығының реттелу
мәселесінде салықтық бақылаудың ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21

2. Салықтық бақылау және оның бюджетке төлемдердің түсуін қаматамасыз етудегі роліне экономикалық талдау ... ... ... ... ... ... ..27
2.1 Салық қызметі органдарының салықтық бақылау қызметін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
2.2 Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз етудегі салықтық бақылаудың ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
2.3 Мемлекеттік бюджет түсiмiндегі салықтарда салықтық бақылаудың
атқаратын ролін экономикалық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43


3. Қазақстанның салық жүйесінің салықтық бақылау әдістерін жүзеге
асыруды жетілдірудің негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49

3.1 Салықтық бақылау әдістерін жүзеге асыруды жетілдіру бағыттары ... ..49
3.2 Салық жүйесінің салықтық бақылау әдістері тиімділігін арттырудағы
проблемалар және оны шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...57


Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..66
Тақырыптың көкейтестілігі. Жалпы мемлекеттегі қаржылық ресурстардың, оның ішінде бюджеттік ресурстардың қалыптасуында салық жүйесінің атқаратын рөлі жоғары. Ал, мемлекетте алынатын салықтардың жиынтығы және оны жүзеге асыратын салық қызметі органдары басқа да элементтермен қоса салық жүйесін қалыптастырады. Экономикалық өсуді қамтамасыз ету, халықтың әлеуметтік қамтамасыз етілу деңгейін көтеру, орта және шағын бизнес субъектілерін ынталандыру, бюджеттік тапшылықты төмендету сияқты республиканың негізгі деген кезек күттірмес өзекті мәселелерін шешуге салық жүйесінің қызмет етуінің тиімділігін жетілдіру арқылы ғана қол жеткізуге болады.
Рыноктық экономика кезеңiнде салық жүйесінің негiзгi бағыты немесе салық жүйесі реформасының басты мақсаты-салық жүйесiн құру және оның тиiмдi қызмет етуiне мүмкiншiлiк беретiн салық механизмiн iске асыру.
Қазақстан Республикасы экономикасының тиiмдiлiгiне қол жеткiзуге және оның әрi қарай экономикалық өсiмiн қамтамасыз етуге салық механизмiнiң жұмысын реттеуге салық жүйесі маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, экономикалық реформаларды тереңдету жағдайында казiргi кезеңдегi елiмiздiң кез-келген саласындағы салық жүйесі байланыс қызметтерiнiң көлемiн, өсiруге, олардың құрылымдарын жақсартуға, кәсiпорындарда техника экономикалық иновацияларды жүргiзуге мүмкiндiк тудыратын болуы қажет.
Кез-келген мемлекеттің нарықтық экономикасының қалыптасуы мен дамуы мемлекеттің негізгі жақтарын, әсіресе экономикасын реттеу құралы ретінде салықтық саясатты кеңінен қолдануына тікелей байланысты болмақ. Отандық және шет ел тәжірибелерінен көріп отырғанымыздай салықтар және салық жүйесі экономиканы реттеудің және салықтарды бюджетке жұмылдыра отырып, оның өз қызметтерін атқаруға мүмкіндік беретін негізгі қаржылық құралы болып табылады.
Мемлекет Басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауының шеңберінде берген тапсырмасын орындау үшін жаңа Салық кодексі қабылданды, ол экономиканың жаңғыруы мен әртараптануына, бизнестің «көлеңкеден» шығуына ықпал ететін болады. Жаңа Салық кодексі:
- тікелей әсер ететін заң қағидаттарын іске асыруды;
- экономиканың шикізат емес секторына түсетін жалпы жүктемені азайтуды;
- экономиканы жаңғырту мен әртараптандыруға ықпал ететін жағдайлар жасауды;
- салықтық әкімшілендіруді жетілдіру және салық рәсімдерін жеңілдету есебінен бизнесті жүргізу жағдайларын жақсартуды көздейді [1].
Мемлекет Басшысы Қазақстан халқына Жолдауында салықтық әкімшілендіруді Қазақстан дамуының жаңа кезеңінің болмысына сәйкес келтіру жөнінде міндет қойылған. Салықтық реформалардың басқа бағыттарымен қатар жаңа Салық кодексі тікелей әрекет ету заңы болуы тиіс екендігі айқындалған, бұл ретте, әкімшілендіру сапасы мен салық төлеушілердің мүдделерін үйлестіру қажет. Осыған байланысты, Салық кодексіне салық салу саласындағы нормативтік құқықтық актілер барынша қосылды, салық рәсімдері жеңілдетілді.
1. Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың басты мақсаты. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2008 ж.
2. Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiнтеттi төлемдер туралы» Салық кодексi 10.12.2009 жылғы №99-IV Заңы. -Алматы: ЮРИСТ, 2009. -12 б.
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi туралы Ережесi
4. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi.(Жалпы және ерекше бөлiмдер) -Алматы: ЮРИСТ, 2002. -309б.
5. Худяков А.И., Наурызбаев Н.Е. Налог: понятие, элементы, установление, виды. -Алматы: ТОО Баспа,1998. -160б.
6. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник -Москва: ИНФРА-М, 1999. -429б.
7. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. -Москва: ИНФРА-М, 2000. -348б.
8. Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. -Алматы: ТОО Баспа, 2003.
9. Сарсенбаев М. Налоговый контроль на основе мониторинга //Вестник Налоговой службы Республики Казахстан, 2009, №1, 18б.
10. Брызгалина А.В. Налоги и налоговое право. –Москва: Аналитика- Пресс,1997. -600б.
11. Сейсекулова Б. Налоговый контроль на основе данных мониторинга //Вестник Налоговой службы Республики Казахстан, 2009, №8, 9б.
12. Арабскин В. Сколько весят налоги. Как выжить в кризисе.-Алматы: ТОО Аян әдет, 2008. -40б.
13. Русакова И.Г., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. -Москва: ЮНИТИ, 2000. -495б.
14. Байзакова Ж., Герун А. Повышение качества налогового аудита и контроль эффективности работы налоговых органов на базе внедрения ИС ЭФНА //Вестник Налоговой службы Республики Казахстан, 2009,№2, 10б.
15. Атыгаева З. О контрольной работе в территориальных налоговых органах //Қаржы –қаражат, 2008, №3-4.
16. Князева В.Г., Черника Д.Г. Налоговые системы зарубежных стран. –Москва :Закон и право, ЮНИТИ,1997. -191б.
17. Попанова Н.А. Налоговый контроль во Франции //Финансы, 2008, №10, 32-34б.
18. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. –М.: «Финансы и статистика», 2007. -С. 29.
19. Нәдіров М.Н., Қалыбекова Д.Б. Шет мемлекеттер қаржылары: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2006.
20. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: Вопросы теории и практики. –М.: «Манускрипт», 1993. -С. 40.
21. Мещерякова О. Налоговые системы развитых стран мира. Справочник. –М.: Фонд «Правовая культура», 1995. -С. 205.
21. Налоги: учеб. пособие /под ред. Д.Г.Черника. - М.: ФиС, 2000. -С.32.
22. Ельчибаев Б. О налоговой проверке в сфере недропользования //Юридический консультант главного бухгалтера, 2008, №8, 73-76б.
23. Кисилева О. Камеральный контроль и налоговые ошибки //Юридический консультант главного бухгалтера, 2009, №6, 23б.
24. Манапов Н. Ш. Налоговый контроль и пути его совершенствования //Налогоплательщик, 2009, №2, 21-23б.
25. Мушистин М.В. Совершенствования налогового администрирования –фактор повышения эффективности работы налоговых органов // Финансы, 2009, №6.
26 Гусева Г.А. Как эффективнее провести налоговые проверки //Финансы, 2009, №21, 34-37б.
27. Шаповалова С. Налоговая ответственность и камеральная проверка //Аудит налогов, 2008, №11, 36-38б.
28. Янцен Н. Обжалованияе результатов налоговых проверок и действии должностных лиц органов налоговой службы //Файл бухгалтера, 2009, №4, 9-15б.
29. Сармантаева Р. Практика применения норм административного законодательства при выявлении правонарушений в области налогообложения // Вестник Налоговой службы Республики Казахстан, 2009, №3.
    
    Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті«Қаржы» факультеті«Қаржы» кафедрасы«Салықтық бақылаудың нысандары мен әдістері » тақырыбына«Қаржы» мамандығы ... ... ...     ...                | ...      ||          ...              ... ...     ||          |5 курс ... ... ...    |              ||          |                   |              ... ...  ... ...             ||          |///                 ... ...              ||          ... ... ... ...   |                       ||          |                   |                       ... ... ... кафедрасы отырысының № ___ хаттама «____» __________2011 ... ... ...  ...  ...  алдындақорғауға жіберіледі.|                 |                  ... ...        |                  ... ... ... С.Ж. |                  ...            |                  ||                 |                  ...              |                  ... ... ... салу  ...   ... ... әдістерімеханизмінің  теориялық негіздері……………………………………………81.1 Салықтардың пайда болутарихы….............................................................81.2 Салықтық бақылаудың мәні, нысандары мен әдістері….…............141.3 Шет  ...  ...  салу  ... ... ... ... |2. Салықтық бақылау және оның бюджетке төлемдердің түсуін қаматамасыз  || |етудегі роліне экономикалық талдау……………………..27             || |2.1 ...   ...    ...  салықтық бақылау      || |қызметін      ...                     || ... ...                        || |2.2 ... ... ... ... ... ...   || ... салықтық бақылаудың                       || ... || |2.3 ... ... түсiмiндегі салықтарда салықтық бақылаудың    || |атқаратын ролін экономикалық                       || ...   || |                                     ||    3. ... ... жүйесінің салықтық бақылау әдістерін жүзеге   ||асыруды ... ... ...             ||    3.1 ... ... ... жүзеге асыруды жетілдіру бағыттары    ...                                    ||   3.2 ... ... ... ... әдістері тиімділігін арттырудағы||проблемалар және оны шешу                            ...    ... ... көкейтестілігі. Жалпы мемлекеттегі қаржылық ресурстардың,оның ішінде бюджеттік ресурстардың қалыптасуында салық жүйесінің атқаратынрөлі жоғары. Ал, мемлекетте алынатын ... ... және оны ... ... ... ... басқа да элементтермен қоса салық жүйесінқалыптастырады. Экономикалық өсуді қамтамасыз ету, халықтың әлеуметтікқамтамасыз етілу деңгейін көтеру, орта және ... ... ... ... тапшылықты төмендету сияқты республиканың негізгідеген кезек күттірмес өзекті ... ... ... ... қызмететуінің тиімділігін жетілдіру арқылы ғана қол жеткізуге болады.Рыноктық экономика кезеңiнде салық жүйесінің негiзгi бағыты немесесалық ... ... ... ... ... құру және ... ... етуiне мүмкiншiлiк беретiн салық механизмiн iске асыру.Қазақстан ... ... ... қол ... оның әрi ... ... ... қамтамасыз етуге салық механизмiнiңжұмысын реттеуге салық жүйесі маңызды рөл ... ... ... ... ... ... ... кезеңдегiелiмiздiң кез-келген саласындағы салық жүйесі байланыс қызметтерiнiңкөлемiн, өсiруге, олардың құрылымдарын жақсартуға, кәсiпорындарда техникаэкономикалық иновацияларды жүргiзуге ... ... ... ... ... нарықтық экономикасының қалыптасуы мен дамуымемлекеттің негізгі жақтарын, әсіресе экономикасын реттеу құралы ретіндесалықтық саясатты ... ... ... ... болмақ. Отандықжәне шет ел тәжірибелерінен көріп отырғанымыздай салықтар және салық жүйесіэкономиканы реттеудің және салықтарды бюджетке жұмылдыра отырып, оның өзқызметтерін ... ... ... ... ... ... болыптабылады.Мемлекет Басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан ... ... ...... ... басты мақсаты» атты ... жыл ... ... ... ... ... ... үшінжаңа Салық кодексі қабылданды, ол экономиканың жаңғыруы мен ... ... ... ықпал ететін болады. Жаңа Салық кодексі:- тікелей әсер ететін заң қағидаттарын іске асыруды;- ... ... емес ... ... ... ... азайтуды;- экономиканы жаңғырту мен әртараптандыруға ықпал ететін жағдайлар жасауды;- салықтық әкімшілендіруді ... және ... ...  ... ... ... жағдайларын жақсартуды көздейді [1].Мемлекет  Басшысы  Қазақстан  халқына  ...  ... ... ... жаңа кезеңінің болмысына сәйкес келтіружөнінде міндет қойылған. Салықтық реформалардың басқа бағыттарымен қатаржаңа Салық ... ... ... ету заңы ... тиіс ... ... ... әкімшілендіру сапасы мен  салық  ...  ... ... ... ... ... кодексіне салық салу саласындағынормативтік құқықтық актілер барынша қосылды, салық рәсімдері жеңілдетілді.Салық жүйесінің қызмет етуін ... ... ... ... әсер ... қамтамасыз етуге, сондай-ақ өндіріссалаларындағы техника мен технологияларды ... ... ... ... реттеуге мүмкіндік туындайды. Сондықтан, салық жүйесіқызметінің алдында жаңа фискалды саясатты құру сияқты ... ... ... экономикасындағы қазіргі кездегі ерекшеліктерімен жәнехалықаралық стандарттармен үйлесімді түрде қызмет етуі тиіс. ... ... ... ... ... сақтап қалуда салықәкімшілігінің әдістері мен нысандарын сапалы да, ... ... ... жәнеаталған процесстерді ақпараттармен мұқият қамтамасыз етуге жағдай жасауықажет. Осы мақсатта жазылған диплом жұмысының тақырыбы өзекті болыптабылады.Тақырыптың өзектілігі  ... ... ...  ...  ... ету ... мен ...  туралы  қозғалған  мәселенің  аздығынабайланысты олардың ... ... ... ... ... басты мақсаты салық жүйесінің салықтық ... ... ету ... ... ... ... ... нысандары менәдістерінің тиімді жолдарын  ... және ...  ... болыптабылады.Дипломдық жұмыста қойылған  ...  жету  үшін  ... алға ...  ...  ...  ...  салықтық  бақылау  ...  ... ... ... түсу;- Салықтық бақылаудың мәнін, нысандары мен әдістерін сипаттап анықтамаберу;- ... ... ... ...  ...  талдаужасау;-  Салық    қызметі     ...    ...   ...      ... ... ... ... әдістерін ұйымдастыру мен жүзеге асыруды  жетілдірубарысында ұсыныстар ... ... ... ... жаңалығы мыналардан көрінеді:- Ғылыми зерттеу негізінде салықтық бақылаудың,  нысандарының,әдістерінің экономикалық мәні ... ...  ...  ...  ...  ... ... мәліметтермен талдау жасалды;- Салықтық бақылаудың жіктемелері ,  бақылау әдiстерiнің үлгілеріұсынылды;- ... ... ... ... ... ... жетілдіретін ұсыныстар берілді.Дипломдық  жұмыстың зерттеу пәні  ретінде  Қазақстандағы салықтықбақылаудың ... мен ...  ... ... ... ... қарым-қатынастар қарастырылады.Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі  ретінде  Қазақстандағы ... ... ... нысандары  алынған.Дипломдық жұмысын жазуда ... ... ҚР ... ...  ...  және  экономикалық  теория  ...  ... ... ... жарияланған мақалалар,  ҚазақстанРеспубликасы қаржы министрлігі, ҚР статистика ... ... ... ... сандық мәліметтері.1.Қазақстанның  салық салу  жүйесiнің   ...  ...   ...  ... негіздері1.1 Салықтардың пайда болу тарихыСалықтарда ежелден салық жүктемесiн бөлудiң екi  ... ... ... игiлiктер) қағидаты; «кайыр көрсету» (төлемқабiлеттiлiгi) қағидаты. ... ... және ... қабiлеттiлiгiнесалық салудың қағидаттарын пайдалану салық мөлшерлемелерiн белгiлеуге жәнетабыстың  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ұтымдыұйымдастырудың классикалық қағидаттарын бұрын Адам Смит ... ... ... ... ... ... төлеушiнiң әрқайсысының табысына сәйкес алынуы ... ... ;2. ... ... мен оны төлеу мерзiмi алдын ала және дәланықталуы ... ... ... ... салық салық төлеушi үшiн неғұрлым қолайлы уақытта жәнеқолайлы әдiспен ... тиiс ... ... салықты алудың шығындары өте аз болуы тиiс (үнем қағидаты).Бұл қағидаттарды ... ... ... ... ... бұл ... ... енгiздi және Адам Смитке  «салықтар – ... ... ... ... ... ... деп ... мүмкiндiк бердi. Салық салудың кейiнгi даму барысында қағидаттардыңтұжырымдамалары дәлдендi, толықтырылды [2].Тұңғыш рет ... ... ... ... ... ... ... етiлген. Қазақстанның салық заңнамасында соныменбiрге салық және ... ... ... да ... ... ...  салық  салудың  айқындығы,  ...  ...  ... және ... ... ... қағидаттары негiзделедi.Салық төлеушi салық заңнамасына сәйкес салықтық мiндеттемелерiн толықкөлемiнде  және  ...   ...   ...   ... және бюджетке төленетiн басқа ... ... ... ... тиiс. ... ... ...  салықтөлеушiнiң  салықтық  мiндеттемелерi  туындауының,  ...  ... ... ... мен тәртiбiн салық заңнамасында белгiлеумүмкiндiгiн бiлдiредi.Елiмiздегi салық салу жалпыға бiрдей және мiндеттi болып ... ... ... ... ... ... салынады. Қазақстанныңсалық жүйесi оның бүкiл ... ... ... ...  ... болып табылады. Салық салу мәселелерiн ... ... ... ... басылымдарда мiндеттi түрде жариялануға жатады.Алғашқы ұйымдастырылған салық жүйелерiнiң бiрi ... ... ... ... ... ... Рим ... дамуының алғашқы кезеңдерiнде салықмеханизмдерi әскери iс-әрекеттердi қаржыландыру үшiн  қолданылды.  ... ... және ... ... ... ... ... отырды.Салық соммаларының есептелуi арнайы тұлғалармен жүргiзiледi. Б.э.д. ... ... ... дамуының жалпы  мемлекеттiк  және  жергiлiктi(коммуналды) салықтардың пайда болу ... алып ... ... бұл кезеңдебiрыңғай салық жүйесi болмады не ... ...  ...  ... әскери шара бойынша атқаратын iсiмен байланыстырлды. ... ... ... ... ... салықтары төмендетiлдi немесемүлдем жойылып отырды. Римнiң мемлекеттiк институттарының дамуы императорОктавиан салық ... ... алып ... ... атрибуттаратты бiрiңғай ақшалай салық пайда болды және оның ... ... ... ... ... болды.Рим империясының өзiнде салықтар тек фискалды қызметті ғанаемес, сонымен ... ... ... және ... ... ... атқарды. Жалпы салықтық төлемдердiң саны 200- ден астамболды. Кейiнгi салық жүйелерінiң қалыптасуы ... ...  ... ... ... ... салу объектiлерiн анықтау, салықтықтөлемдердiң түрлерiн енгiзу жолдары бiздiң ... ... ... кету қажет. Ежелгi Рим мен Қазақстан Республикасының салық жүйелерiнсалыстыратын болсақ, онда ... ... ... ... болып табылады.16-17 ғасырларда Еуропада дамыған салық жүйесi болмады. 17 ғасырдың соңы –18 ғасыр басында салық салу жүйесiнiң ... 2- шi ... ... ... өз ... ... және ... салықтарды енгiзетiн алғашқы салықжүйелерi қалыптасты. Ерекше орында табысқа салынатын салық, акциз және жанбасына салынатын салық ... ... ... ... ... өз ... салықты еңгiзу туралы сұрақтарында тапты. Англияда 1215жылы еркiндiктiң ұлы партиясында ... тек қана  ұлт  ... деп ... ... ... ... тек 1791 ... ұлыФранция революциясынан кейiн бекiте бастады. Салық ...  ... ... алғашқы ұйымдардың түрлерiмен бiрге қалыптасты. В.Пушкарева салық салудың  дамуының ...  ...  ...  ... өзiне тән ерекшелiктерi мен белгiлерi бар. 1-кезең ... мен орта ... ... жүйесi құрамына енгiзетiн салық салудыңдаму кезеңi дамымағандық деңгейi мен кездейсоқ сипатымен ерекшеленедi. Бұлкезеңде ... ... ... салықтар, олардың механизмi пайдаболды. Салықтың пайда болуын алғашқы мемлекеттiк ...  ... ... ... мемлекеттiк аппараттық пайда болуы. Алғашқыкезде салықтар натуралды түрге ие ... ... ... Мемлекеттiкқұралдарды басқарумен қамтамасыз ету қажеттiлiгi салық салудың  пайдаболуына негiз болды. Қоластындағылар ... ... ... ... Рим империясында және Афинада бейбiтшiлiк кезде салықтар болмаған.Ал олардың пайда болуы әскери соғыс кезеңiнiң ... ... ... ... ... ... қатар салықтар  бiрте-бiртеерекше ақшалай түрге ие бола бастады. ... ... ... ... ... ... көзi ... табылады. Ежелгi дүниенiңмiндеттi төлемдерi ... ... ... ... ескертедi. Нақтыайтқанда бұл квазисалықтар болды.Мемлекет салық салудың дамуымен бiр мезетте салық ... ... ... ... Оның ... салушы шотландық экономист жәнефилософ Адам Смит ... пен ... ... ... зерттеу» аттыөзiнiң еңбегiнде (1776 ж.) салық  салу  ...  ...  ... ... ... ... ... жүйесiндегi олардың орнынкөрсеттi . Жалпы көрнiсте салық даму жүйесiнiң 3-шi ... өз ... ... ... және ... ... ... олардың  алынуындағықұқыққа зор маңыз берiлетiнiмен ерекше.Қаржылық ғылым дамуымен қатар салық салудың проблемалары, әдiстемелерiпайда бола ... ... ... мен ... ... фискалитет сұрақтарын айналып өтпедi. 19 ғасырдың екiншiжартысында көптеген мемлекеттер ғылыми ... ... ... ... В. ... айтқандай қаржылық ғылымдардың негiзгi буынынсалық реформалары құрады, олар 1- шi Дүние жүзiлiк соғыстан кейiнжүргiзiлiп, салық салудың ғылыми принциптерiмен ... Осы ... ... ... ... қалыптасты. Мұнда тiкелей салықтар жәнепрогрессивтi жеке табыс салығы алғашқы орынға ие бола ... әлi ... ... ... идеалды салық жүйесiн таба алмады.Қаржылық ғылым күнi бүгiнге дейiн ... ... ... ... ... ал көптеген дамыған елдердiң тұрақты ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Дүниенiңкөптеген елдерiнiң салық жүйесi бiрте-бiрте дамып, көптеген жылдарды алды.Қазақстан ... ... ... ... ұзақ ... жоқ және болмаған едi, бiрақ Қазақстан Республикасы 1 кезең iшiндеқанағаттанарлық және салық салу ... өте ... Бұл ... ... ... тұрды. Салықтардың жинақтармен ... да  ... ... алынуы салық жүйесiн құрайды [3] .Салық  қатынастардың жаңа механизмдерiн  iске қосылуы  ... ... ... ... ... бетi ... ... ҚазақстанРеспубликасының мемлекеттiк салық қызметi 1991 жылы ... Бұл ... ... ... ... ... жетiлдiру мақсатында құрылды.1995 жыл 1-шi бесжылдықта маңызды революциялық жыл болды,  ... ... ... ... ... ... ... 1995 жыл салық саясатында  өзгерiлiс  жылы  болды- салық жүйесiөзгерiске ұшырады.Салық салудағы ... ... ... ... болды.1995 жылдық қаңтарында барлық салық және төлемдер бойынша жетiспеушiлiксоммасы 4,8 млрд теңгеге өстi. Бiрақ 1 шiлдеден бастап салық базасынкеңейтуге, стратегияны және ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру iске қосыла бастады. Бiрақ оныңтәжiрибеге енуi бiрте-бiрте ... ... ... 1996 жылдыңбасында салық қызметi Президент жарлығының 4 жобасын, ... ... ... ... ... дамуына бағытталған 10 құрал әзiрлендi, жылдықжиынтық табысқа түсiнiк пайда болды, негiзгi құралдардың амортизациялықаударым тәртiбi ... ... ... ... және ... ... iс-әрекет жасауға мүмкiндiк алды: кәсiпкерлiкпенбайланысты шығындарды бесжылға дейiн созуға рұқсат етiлдi. ... ... ... бұл ... салу ... өзгерiсiне байланыстыинвестицияларды экономикалық зоналарға бағыттау, оларды құру, кеңейту.Мысалы: өз iс-әрекетiн сондай территорияда жүзеге асыратын заңды тұлғағасалықтық жеңiлдетiлген ставкасы 20% ... 1996 жылы 2 рет ... ... жөнiнде ТМД елдерiмен 2 жақты салық конвенциясын өткiзужұмыстары жалғастырылды.Мемлекеттік салық салу саясаты - салық ... ... ... оның ... ... ... экономикалық мақсаттар менміндеттеріне қарай әзірленген экономикалық саясатқа ...  ... ... ... ... салық саясатының негізгі бағытынемесе ... ... ... ... - ... жүйесін құру және оның тиімдіқызмет етуіне мүмкіншілік беретін салық механизмін іске асыру.Салық жүйесі - өзінің құрамы ... ... ... ... ... Салық жүйесі компоненттерінің құрамы мынадай :  ... және осы ... ... ... ... ... ... салу әдістері мен жолдары; нұсқаулар мен әдістемелік құжаттар; салықсалуды басқару және ... ... ... ... ... ... менжолдары, нұсқаулар мен әдістемелік ... ... ... ... ... ... ... және т.б-лар салық механизміне жатады.Салық жүйесінің жақсыда, тиімді қызмет істеуіне салық салу ... ... өте зор. Енді осы ... ... ... мен ... ... кеңірек тоқталайық. Қандай да бір ...  ... ... және ... болады. Салық салу механизмі де сол сияқтыбелгілі бір салық элементтерінен құралады.Салықтық реттеудің ең басты ... - ... ... ... ету.Салық түрлері,салық салу әдістері ... ... ...  ... ... көрсетілген салықтық реттеудің ... тек  ... ... ... қана ... Сонымен қатар ақша және ... ... ... ынталандыру, шағын және кіші кәсіпкерліктідамыту жұмыстарын жүзеге асырады. Әрине, салықтық ... ... ... ... ... олардың басқа да экономикалық тетіктермен  тығызбайланыста болуы ... ... ... салық ставкалары мен салықжеңілдіктерінің алатын орыны ерекше. Себебі, ғылыми ... ... ... ... ... ... ынтасын төмендетіп, өндірістіңтөмендеуіне және мемлекеттік бюджет кірісінің азайуына ... ... ... ... жеңілдіктерінің де теңсіз жағы және бар. Дамыған ... ... ... ... ... ... ... егер төленетін салық мөлшері салық төлеуші табысының 50 процентіненасып кетсе, онда ол ... ... ... соқтырады;2. егер салық мөлшері салық төлеуші табысының 45-50 проценті аралығындаболса, онда жай, ұдайы өндіріске әкеледі;3. егер салық мөлшері, ... ... ... 35-40 ... ... болса, онда ұлғамайлы ұдайы өндіріске әкеледі [4].Салықтардың екінші ...... ... ... қызметі. Бұлқызметі (функциясы) арқылы ... ... ... ... құрылып,салықтардың қоғамдық міндеті артады. Себебі, салықтар мемлекеттік бюджеттіңкірісін топтастыра отырып, әлеуметтік, ...... тағы ... ... іске ... ... ... Қайта бөлу қызметі арқылы түрлісубъектілер табысының бір бөлшегі мемлекет пайдасына өтеді. Бұл ... - ... ... ішкі жалпы өнімді салықтардың алатын үлес салмағыарқылы  ...  ...  ...  ...  ...  ҚазақстанРеспубликасының ішкі өнімдегі салықтардың үлес ... 40  ... ... ... Бұл ... дамыған басқа елдерден әлдеқайдажоғары. Еліміздегі мемлекет мүддесі үшін қаржы көздерін орталықтандырудыңбір ... осы. ... мына ... көрсетілген салықтардың қызметін(функциясын) пайдалана отырып елдің салық  жүйесін  ...  ... ... ету жолдарын белгілейді, жалпы экономикалық саясаттынегізге ала ... ... ... анықтайды.Салықтардың әлеуметтік  –экономикалық мәнімен мазмұны олар қарайтын функциаларда толық ашыла ... ... ... ... реттеуші және қайта бөлу сияқты негізгіүш функияны ... ... әр ... – осы ... ... ... ... ерекшеліктерін білдіреді. Фискалдық функция барлықмемлекеттерге тән  негізгі  функция.  Оның  ...  ...  ... ... өзі ... қоғамдық міндеттерін арттыра түседі.Өйткені салықтар  мемлекеттік  бюджеттің  ...  ...  ... ...... ... ... асыруды қамтамасыз етеді.Салықтардың  реттеуші  функциясы  ...  ...  ... ... ... ... Ол  ...  шаруашылығының  дамуынақабылдаған бағдарламаларға сәйкес ықпал етеді. Бұл кезде  ... ... ... алу ... ... жеңілдіктеріменшегермелер пайдаланады.  Бұл  реттегіштер  ...  ...  ... қордалану мен тұтыну ауқымына ықпал етеді.Қайта бөлу функциясы арқылы түрлі субъектілер табысының бір ... ... ... Бұл функцияның іс-әрекетінің көлемі ішкі жалпыөнімде салықтардың алатын  үлесі  арқылы  ...  ...  ... ішкі жалпы өнімдегі салықтар үлесінің төмендеу тенденциясы ... ... Егер 1997 жылы ішкі ... ... ... ...  19,7%болса,1998 жылы ол 16,6%,2000 жылы-22,6%,2001 жылы - 22,2% ... ... ... – 29 %, ... – 33,3%). ... салу ... ... және оларды бағалау тәсілдеріне қарай салық алудың мынадай төрт әдісіқолданылады: кадастрлык, салық төлеушінің декларациясы бойынша, ... ... ... ... ... негізде.Салық салу элементтері мыналар: Субъект, объект, ... ... ... ... ... бірлігі салық оклады, салық жеңілдіктері, салық төлеумерзімі мен тәртібі, салық төлеушінің және салық қызметі ... ... ... ... ... бақылау, салықтық жазалау шаралары.Салық субъектісі (салық төлеуші) ... – заң ... ... ... жүктелген жеке және заңды тұлғалар.Салық объектісі – табыс, мүлік, еңбек ету түрі, қызмет көрсету,ақшаменжасалатын операциялар, ... ... ... табиғи қорларды пайдалану,қосылған құн, айналым және т.б.Салық көзі – салық салынатын табыс.Салық ставкасы немесе ... ... ... салық мөлшері.Ставкалар тұрақты немесе процентпен белгіленеді.Тұрақты ставкалар салық объектісінен түсетін ... ... ... бірлігіне тұрақты соммамен тағайындалады.Проценттік ставкалар үш түрге бөлінеді: үдемелі немесе прогрессивті;Регрессивті және пропорционалды. Үдемелі  ...  ... ... ... ... ... ... ұдайы үдеп, өсіп отырады.Регрессивтік ставкалар, керісінше, салық салынатын табыстың төмендеуінесәйкес, азайып отырады. ... ... ... салу ... ... тұрақты бір процентпен тағайындалады.Салық оклады – салық төлеушінің белгілі бір салық ... ... ... дегеніміз, заңға  сәйкес  салық  төлеушінібіртіндепнемесе салық ... ...  ...  ...  ...  ... салық салынбайтын минимум,  шегерістер,  салық  ставкасынтөмендету, салық төлеу мерзімін ұзарту жатады.Салық ... ...... ... ... ... тәртібі – белгіленген   мерзімде  ...  ... ... ... ... ... ... екенін, яғни төлеу кезіндебелгілі бір дәйектілікті белгілейді.Салық ... ... ... мыналар:- салық заңдарының орындалуын қамтамасыз ету, оның тиімділігін зерделеу; -заңдардың, салық салу ... ... ... мемлекеттермен жасалатыншарттардың жобаларын әзірлеуге қатысу; - ...  ...  ... мен ... ... салық заңдары мен салық салу жөніндегінормативті актілердегі өзгерістер туралы  ...  ...  ... ... Салық төлеушілер  өз  тарапынан  мынадай  міндеттердіатқарулары тиіс:  ... ... ... ... тіркеу нөміріналуға; мемлекеттік салық комитетінің актілеріне сәйкес есеп құжаттамалардыжүргізуге, осы есеп ... бес жыл бойы ... ... ... декларациясын тапсыру; атқарылған жұмыс немесе көрсетілгенқызмет үшін ... ... ... салық, төлеуші салық қызметінің талабыбойынша атқарушыға төленген ... ... ... ... ... ... ... тәртібін, салық төлеу мерзімін қатаң сақтауға міндетті.1.2 Салықтық бақылаудың мәні, нысандары мен ... ... – бұл ... ... орындалуын бақылау болыптабылады.  Салықтық  бақылау  –  мемлекеттiң  ...  ...  ... ... ... мұнда мемлекеттiң мүддесi, материалдық-қаржылық қамтамасыз ... ... ... ... ... өркендеуiнде салықтардың үлесi басым [5].Жалпы алғанда, салықтық бақылау дегенiмiз ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қорларына  мiндеттiзейнетақы ... және ... ...  ...  ... аударымдардың толық және уақытылы аударылуын бақылауы.Салықтық бақылау нысандары мыналар болып ... ... ... ... ... салық тiркелiмдерiСалықтық бақылау мемлекеттiк қызметтiң бiр түрi ретiнде  келесiбелгiлерi бойынша ... ... ... ... ... бiр түрi ... ... - мемлекеттiң салық қызметiнiң бiр бағыты болып саналады. Салықтықбақылауы мемлекеттiк салық қызметi органдары арқылы жүзеге асады. Осыоргандар ... ... ... ... функциясын айқындайды, соғансәйкес, мемлекеттiк салық қызметi органдары өзiне берiлген бiр жақты билiкнегiзiнде айқындалған функцияларды жүзеге асырады.2. Салықтық бақылау қаржы ... ... бір ... ... ... ... ... қызметiнiң бiр тармағы болып табылады.Салық бақылауын жүзеге асыру барысында тексерiске, ... ... ... ... табыстарды жинауды жүзеге асыратын, мемлекеттiң қаржықызметiнiң бағыттары ... ... ... - ... ... айқындалған түрi. Салықкодексi бойынша, бұл салық бақылауын арнайы уәкiлеттiлiгi бар  мемлекеттiксалық қызметi органдары ғана ... ... ... бар. ... сәйкес, басқамемлекеттiк органдардың салық бақылауы өрiсiне ... еш ... ... Салықтық бақылауының  айқындылығы  -  оның  функционалдылығынайқындайды. Бұл ... ... ... органдарының салық бақылауыбарысында шектен  ... ... ... ал ...  ... объектiсi ретiнде салық мiндеттемесi жүктелген, меншiк ... ... ... мен ... ... байланыссыз кез-келген заңды және жеке тұлға бола алатындығымен байланысты.5. Салықтық бақылауының субъектiсi ...... ... асырушыуәкiлеттi мемлекеттiк орган қарастырылады. Қазақстан Республикасының заңыбойынша салық бақылауын  ... ... ...  ...  ... Республикасының шекарасы арқылы өтетiн әрбiр тауарға  қатыстысалық мiндеттемелерiнiң ... ... ...... ... жүргiзуге құқықтары бар.Салықтық бақылауын қалыптасуына байланысты әртүрлi топтарға бөлугеболады.Салықтық ... ... ... ... ... ... ... көріп отырғандай, салықтық бақылауын әр түрлі белгілерінеқарай ... ... ... ... ... ... бақылауы:- тiкелей салықтық бақылау; жанама салық бақылауы ... ... ... ... ... тексерiс бақылау объектiсiнiңөзiнде жүргiзiлетiндiгiмен, ал екiншiден, салық органдары қызметкерлерiнiңсалық есептемесiне қатысты алғашқы құжаттарды ... ... ... ... ...  ...  ...  бақыланатын  субъектiнiңтұрғылықты жерi ... ... ... ... салықтық бақылау кезiндебақылау субъектiсi мен объектiсi ... ... ... ... сырттан жасалады, сонымен қатар, бақылау негiзiнен  ... ... ... жүргiзiледi. Салық тәжiрибесiнде бақылаудыңбұл түрi-камералдық бақылау деп аталады.Салықтық бақылауы жүргiзiлу уақытына байланысты:- ... ... ... - ... ... бақылау;- кейiнгi салықтық бақылау болып үшке бөлiнедi.Алдын-ала салықтық бақылау әлде бiр салық салумен ... ... ... ... алдында жасалынады. Бақылау барысындаiске ... ... ... сәйкестiлiгi тексерiлiп, соған сәйкесбiрқатар сұрақтар шешiмiн табады. Бұл бақылаудың басты ... - ... ... болдырмау болып табылады.Ағымдағы  салықтық  бақылау  қандай  да  бiр  ...  ...  ...  жасалынады.  Бақылау  барысындажүргiзiлiп жатқан операциялардың ... ... ... ... ... мiндетiне – салық заңдылықтарын орындау барысындағыкемшiлiктердi дер кезiнде тауып, ... ... ... ... ... ... да бiр ... мiндеттемесiнiң орындалууақыты аяқталған соң жасалынады.Бақылау барысында салық мiндеттемелерiнiң ...  ... ... ... ... орын алды ма деген бiрқатар сұрақтарқарастырылады. Кейiнгi салық бақылауының мiндетiне ... ... ... ... ... заң ... ... де болдырмау мақсатымен ,оған қатысты ... ... ... жүктеледi.1 сурет. Салықтық бақылауының жiктелуiДереккөз: Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. -Алматы:ТОО Баспа, ... ... ... ... салық бақылауы қолданылмайды. Мұндайбақылау әдетте, салық төлеушi салық қызметi органымен салық мiндеттемесiнiңкөлемi жайлы алдын-ала келiссөз ... ... ғана орын ... ... ... ... ... себебi бұл iс әрекет салықоргандарының қызметкерлерiнiң көмегi арқылы жүзеге асырылады. Соныменқатар, ағымдағы салық бақылауы да қолданыста жиi бола бермейдi. ... ... ... ... ... бақыланатын субъектiнiң салықмiндеттемесiнiң орындалуына бақылау жасап отыруы керек [6].Салық бақылауы бақылау көлемiне байланысты:- кешендi салық ... ... ... бақылауы болып бөлiнедi.Кешендi салық бақылауы кезiнде бақыланатын субъектiнiң бүкiл салықмiндеттемелерiнiң орындалуы бақыланады.Тақырыптық салық ... ... ... ... ... бағыты салық бақылауының құралы ретiнде айқындалады(мысалы, салық салуобъектiсiнiң тiзiмiнiң жасалуының ... ... алу көзi ... ... тексеруге негiзделген - құжаттық салық бақылауы;- құжаттарды тексерумен қатар бақыланатын субъектiлердiң ... ... ... - ... салық бақылауы. Мысалы: мүлiктердi түгендеу,қолда бар ақша–қаражаттары мен бағалы қағаздарды тексеру, салық салуменбайланысты ... ... ... ... ... ... ... немесе толықтығына байланысты:- жалпылай салықтық бақылау;- таңдамалы салық бақылауы болып екiге бөлiнедi.Жалпылай  жүргiзiлетiн  салық  ...  ...  ... ... мiндеттемелерiн орындауларына қатысты барлық құжаттармен басқа да материалдық ... ... ... ... ... ... бақыланатын субъектiлердiң салықмiндетемелерiн орындауларына ... ... мен ... ... ... ғана тексерiске тартылады.Бақылау шараларының өткiзiлу орындары бойынша:- салық органдарының орналасқан жерi бойынша жүзеге ... ... ... бақыланатын субъектiлердiң тұрғылықты жерi бойынша жүзеге асырылатын– көшпелi салық бақылауы болып бөлiнедi.Ұйымдастырылу нышанына байланысты салық бақылауы :- ... ... ... ... ...... салықбақылауы;- салық заңдылығының бұзылғандығы жайлы ақпарат келiп ... ... ... ... ... ... да  ...  жағдайларғабайланысты жүргiзiлетiн- жоспарсыз салық бақылауы болып екiге ... ... ... :- ... ... арқылы жүргiзiлетiн бақылау; кеден органдары арқылыжүргiзiлетiн бақылау.Бақылаушы органдар мен бақыланатын субъектiлердiң бiр-бiрiмен ... ... ... ... мен ... субъектi арасында  ешқандайәкiмгершiлiк бағынышты  қарым-қатынассыз  ...... ... ... ... ... асырылатын  бақылау(мысалы, жоғарғы тұрған органның төменгi тұрған органның қызметiн тексеруi)болып бөлiнедi.Салық бақылауының осы ... ... ... ... бақылауы жүйелiтүрде  ұйымдастырылып,  салық  заңдылықтарының  орындалуы  мен  ... дер ... және ... ... ... ... ерекшебақыланады.Салық бақылауын жүзеге асырудың амалдары мен тәсiлдерiнiң ... ... ... ... ... табылады. Кей жағдайда бұл әдiстердi салықбақылауының нысандарына да ... ... ... ... ... ... есебi;- салық салу объектiлерi мен салық салуға байланысты объектiлердiесепке алу; ... ... ... алу;- ... құн салығын төлеушiлердi есепке алу;- салық тексерiстерi; камералдық бақылау; салық төлеушiлердiң қаржы-шаруашылық қызметi мониторингi;- фискальдық жады бар ... ... ... ... ... ... ... түрлерiн таңбалау және акциздiкпостыларды белгiлеу;- мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, ... ... ... ... ... ... ... айналдырылған мүлiктiңтолық және уақытылы берiлуiн тексеру;- уәкiлеттi ... ... ... нысандарында жүзеге асырылады.Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу  -  салық  төлеушi  ... ... ...  Салық  төлеушiлерiнiң  ... ... ... - ... ... салық органында есепке қою, соныңнәтижесiнде салық төлеушiнiң тiркеу деректерi, оның iшiнде салық төлеушiнiңтұрған жерi, оған ... салу ... мен  ... ... байланыстыобъектiлердiң тиесiлiлiгi; салық төлеушiнiң тiркеу деректерiнiң ағымдағыөзгерiстерiн тiркеу; есептен шығару белгiленедi.Салық заңнамасы одан әрі жетілдіруді талап етеді.Дамыған,  ...  ...  ......  ...  ... ... және шетелдік инвестицияларды тартуға ықпал ететінаса маңызды шарттардың бірі. Осыған байланысты ... ... ... стратегиясымен тікелей байланысты болуы тиіс: олшикізаттық емес секторларды дамытуға және елде  жаңа  ... ... ... ... ... ... жалпыәлемдік үрдісболып табылады. Салық заңнамасын жетілдіру ... ... салу ... ... танымал мынадай принциптеріне негізделген алдыңғы қатарлышетелдік тәжірибені пайдаланған дұрыс:– ... ... аз ... тиіс;– оларды алуға жұмсалған шығындар да неғұрлым аз болуы тиіс;– салық бәсекелестікке кедергі болмауы ... ... ... экономикалық саладағы құрылымдық саясатына сәйкесболуы және салық ... әділ ... ... ... салық жүйесі қосарланған салық салуға жол бермеуі тиіс.Салық және бюджетке ... ... да ... ... түсуiн,мiндеттi зейнетақы жарналарының және Мемлекеттік әлеуметтiк  сақтандыруқорына әлеуметтік аударымдардың толық және ... ... ... ... ... төлеушімен салық міндеттемелерін орындауына салықбақылауын жүзеге ... ... ... ... орган ретінде салық қызметінің миссиясыстратегиялық бағытымен салықтардың толық түсуін қамтамасыз етуді анықтайды.Салық қызметінің ... жету үшін тағы да екі ... ... ... қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануынқамтамасыз ету және ... ... ... қызметін құру.1. Салықтардың толық түсуін қамтамасыз ету.Салық қызметі органдарының қызметінің осы ... ... ... ... және оны жүзеге асыру үшін мынадай бағыттарға баса көңілбөлу кажет:– салық мәдениетін көтеру: мемлекет ... ... 50 ... елдер қатарына кіру міндеті тұрғанын ескере ... ... ... ...  деңгейі  қазақстандыққоғамның әрі қарай дамуы үшін үлгі ... ... ... бақылауының тиімділігін арттыру: көлеңкелі экономикакөлемін ... және ... ... ... ... ... қабылданатын шаралардан қажет нәтижелерге қол жеткізудесалық қызметі органдары жұмысында тиімді ... ... ... ие.– ... ...  ...  ...  толық  жиналуынқамтамасыз ету үшін салық салудың ... ... ... және ... ... Салық қызметі органдарының  қызметіне  қоғамның  қанағаттануынқамтамасыз ету.Қазір ... ... ... ... төлеушілермен салықтыққызмет көрсету сапасымен қанағаттанбауында және қоғамның салықтық заңнамамен ... ... ... ... ... ... ... көрінетін проблемалар бар.Осыған байланысты, мынадай бағыттарда жұмыстарды күшейту қажеттігітуындайды: қоғамның салық ... ... ... қабылданатыншаралардан қажет нәтижелерге қол жеткізу. қоғаммен ұдайы өзара ... ... және  ...  ...  ...  ...  арттыру:көрсетілетін салық қызметінің сапасы халықаралық ... сай ... ... ... ... қызметінің стратегиялық дамуының миссиясы мен көрінісiнен жуық 5жылда мынадай мақсаттар мен міндеттер тұр: ... ...  ... ету. ... ... ... ... жету мынадай міндеттерді шешу жолымен жүзеге асырылады.Орта білім беру жүйесінде салық салу негіздерін оқытуды ... ... ... ... ... жету үшін ... міндеттерді шешу қажет.Салық бақылауы рәсімін жетілдіру және оңайлату.Салық бақылауы рәсімін реттеу.Мемлекеттік, өзге уәкілетті органдардың шет ... ... ... ... әрекет ету тиімділігін арттыру.Салық бақылауы рәсімін автоматтандыру.Жүйелі түрде салық салудан жалтаруда қолданылатын жаңа тәсілдер менсхемалар анықтау және ... ... ... ... ... жою ... ... шаралар енгізу.Мемлекеттің осы күнгі даму кезінде салықтан ... ... ... ... ... ...  себебінен  мемлекеттік  бюджеттіктабыстары кемітіліп азаяды, салық тәртібін бұзушыларда қосымша криминалдықтабыс ... ... ... ... ... құнның қозғалысынданегізгі пропорциялардың бұрмалауы туындайды. Жалпы айтқанда мемлекеттіңмүддесіне күрделі әсер етіледі.Әр-түрлі себептерге ... ... ... ... ... салмағының ауыр болуына байланысты. Осыған орай ... ... ... салық салудан заңдылық жүйесінің күрделіболуына; салық қызметін ұйымдастыруда кемшіліктерге байланысты,  ... ... мен ... ... болудан,салық төлеушісубъектілердің салық төлеуден мақсатты ауытқуына байланысты.Салықтан ... ... ... ... ... ... шаруашылық субъектілер “қызмет етпейтін” статусқа  ие  ... ... ... ... ... ... қызмет  ететінкәсіпорындарға жоғарыдағы субъектіледен жалған шот-фактура берілгендіктенкейінгі субъектілер ҚҚС жалтарап ... ... ... ... жағдайда макродеңгейлік көрініс болып табылады. Бұл проблеманы жоюүшін жалпы мемлекеттің тарапынан ... салу ... және ... жүйесінжетілдіру керек. Салық саясаты елдің индустриялық-инновациялық  ... ... ... арттыруға,  көлеңкелі  экономикаүлесін қысқартуға және ... ... ... ... ... ... ... Салықтық жеңілдіктер бойынша ... ... ... ... тиімділігіне әсер ету дәрежесін бағалауміндеті алда тұр[8] .Салықтық  ауыртпалықтарды  ...  ...  ...  ... ... ... бөлу ... кезең-кезеңмен шешілетін болады,сондай-ақ халықтың кірісі мен шығысын жалпы декларациялауды енгізу мәселесізерделенеді.Салық салу элементтері мыналар: Субъект, объект, салық ... ... ... ... ... ... ... салық жеңілдіктері, салық төлеумерзімі мен тәртібі, ... ... және ... ... органдарының құқымен міндеттері, - салықтың ... ... ... ... ... ... (салық төлеуші) дегеніміз – заң бойынша салық төлеуміндеті жүктелген жеке және заңды тұлғалар.  ... ...... ... ету ... қызмет көрсету, ақшамен жасалатын операциялар,мүлікті басқаға беру, табиғи қорларды ... ... құн, ... жәнет.б.Салық көзі – салық салынатын табыс.  алық ставкасы немесе ... ... ... ... ...  ...  ...  немесепроцентпен белгіленеді. Тұрақты ставкалар салық  объектісінен  ...  ...  ...  ...  ...  тұрақты  соммаментағайындалады.Проценттік ставкалар үш ... ... ... ... ... және ... ... немесе прогрессивтік ставкаларсалық салынатын табыстың өсуіне сәйкес  ұдайы  үдеп,  өсіп  ... ... ... салық салынатын табыстың төмендеуінесәйкес, азайып отырады. Пропорционалдық ставкалар салық салу ... ... ... бір ... ... ...... төлеушінің белгілі бір салық объектісінентөлейтін салық сомасы.Салық жеңілдіктері ... ... ... ... ... ... салық төлеуден түгел  босату.  ...  ...  ... ... ... минимум,  шегерістер,  салық  ставкасынтөмендету, салық ... ... ... ... ... ...... төленетін уақыт.Салық төлеу тәртібі – белгіленген мерзімде салықты ... ... ... ... ... ... ... екенін, яғни төлеу кезіндебелгілі бір дәйектілікті  белгілейді.    ...  ...  ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, оның тиімділігін зерделеу;- заңдардың, салық салу мәселелері жөнінде ... ... ... ... әзірлеуге қатысу;- салық төлеушілерге олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру, салықзаңдары мен салық салу ... ... ... ... туралысалық төлеушілерге уақтылы хабарлап отыру.Салық төлеушілер өз тарапынан мынадай ... ... ... ... инспекциясына тіркеліп, тіркеу нөмірін алуға;мемлекеттік салық комитетінің актілеріне сәйкес есеп құжаттамалардыжүргізуге, осы есеп ... бес жыл бойы ... ... ... ... ... жұмыс немесе көрсетілген қызмет үшін төлемді жүзеге асыратынсалық, төлеуші салық қызметінің ... ... ... ... ... ... ... салық заңдарын, салық төлеу тәртібін, салық төлеумерзімін ... ... ... Шет  ...  ...  салу  ... ... салықтық бақылаудың роліКез  келген  ...  ...  ...   ... ең маңызды құралдарының бірі болып табылады. Салықтық бақылаутек ... ғана ... ... ... тұтас  экономиканың  анықтаушыкомпоненті. Нарықтық  қатынастарға  қалыптасқан  ...  ...  ...  ...  ... ...  экономикадағы  заттардыңағымдағы жайымен сәйкес тұрақты тұзетулер жүргізіліп ... ... ... ... орын  ...  сөзсіз  жәнеқоғамдық өндірістің даму талаптарына жауап беретін нақты салық  ... ...  ...  ...  болу  ...  ...  жөніндесенімділікпен айтуға  болады. Мемлекет  ...  ...  ...  бастапқоғамдағы  экономикалық  қатынастар  салықтың  басты  бөлімі.  ...  ...  ...  әр  түрлі  саяси,  экономикалық,  әскери,әлеуметтік ... ... ...  ... ХХ ғасыр  60 жылдардыңаяғына  ...  ...  ...  ...  ...  ... ...  жүйесінің  маңызды  белгісі  болып  ...  ... бойы олар ...  ...  ...  және  қарсы  тұруүрдісін  реттейтін  ...  ...  және   ...  ... мемлекеттік кірістердің негізгі қайнар көзі  бола  ... ...  ... ... ... ...  ететін  негізгірычагы  болып ... ...  ...  ... салу  ...  ...  мемлекеттің   аса  ...  ...  ...  ... қарағанда,салық - бұл мемлекеттің бекітілім, яғни  тұлғалардыңмемлекетке белгілі бір ақша  ...  ...  ...  ... ... құқығы- мемлекеттің салықтық әрекет үрдісінде  пайдаболған қоғамдық қатынастарды ... ... ...  ... ... әкімшілігі дегеніміз, мемлекеттің салықтық әрекетіүрдісінде пайда  болатын  ...  ...  ...  ... ... ...  белгілеуде  тұрақты  салық  қатынастарыпайда болады. Тұрақтылықты мынадан байқауға ... яғни  ...  ...  ... ... ... актілермен белгіленеді.Көптеген мемлекеттердің  салық  ...  ...  ... біріншіден, салықты  уәкілдік  берілген  мемлекеттік  органғана бекіте  алады;  ... ...  ...  ...  бір  ...  нормативтік -  құқықтық  актілермен  ...  ...  ... үшіншіден, осы  қабылданған  құқықтық  акт  ...  ...  ...  ... ...  ...  акт  ...  салық  жеке  және  ...  ...  ...   төлеушіретінде  салық  міндеттемелерін  ...  ...  ...  ...  ... сәйкес, салық  міндеттемесіне  келесідейтүсініктеме беруге ... ... ...  ...  ...  ... ...  туындаған  міндеттемесі  салық  міндеттемесі  дептанылады, оған ... ... ...  ...  органына  тіркеу  ... ...  салу  ...  мен   салық  ...  ... ... ...  және  ...  ...  ...  даміндетті  төлемдерді  есептеуге,  салық  есептілігін  ...  ... ...  ...  ...  ...  және  бюджетке  төленетінбасқа да міндетті төлемдерді төлеуге міндетті».Салық  ...  ...  ...  ...  ...  алыну,әдістері, салық базасы, салық ставкалары және тағы басқалары  ... Бұл ... ... ... салық жүйесі  әртүрлі  ... ... ... ... ...  және  ... жатыр. Дегенмен де кез  келген  салық  ...  ...  ...  ...  ... ...  салық  жүйенің  екі  түрі  ... және ... ... ... - ...  төлеушімен  алынатын  кірістерішедулды ... ... Бұл ...  ...  ...  ... ие  ... Әртүрлі  шедулдарға  әртүрлі  ...  ... және тағы ... да ...  ...  ... Мысалы,Ұлыбритания мемлекетінде жеке табыс салығы ... ... ... негізгі алты топқа бөледі:A,B,C,D,E,F. A ...... ... ... және тағы ... B ... – орман сілем табысы; Cсанатына – пайыз бойынша төленетін бағалы ... ... ... ...... ... өндіріс, ауыл шаруашылық, көлік және өзге детабыстарынан салық; Е ... ...... және ... ақы табысынан;F санатына - дивиденттерден алынатын салық және тағы басқалары ... ... ... ... және жеке ... ... кірістергебірдей ие болады. Бұндай жүйе ... ... ... ... ... ... ... Ол көбінесе Батыс елдеріне кеңқолданылады. Батыс елдеріндегі ...  ...  ...  ... пайдалы әрі бағалылығы аз емес. Бірақ, оларды қолдану барысындаобъективті талаптарды, яғни ол арқылы ... ... ... ... елдіңэкономикасының жағдайы  құрылады.Жекелеген  ...  ...  ... ... тоқталып өтейік.Германия мемлекетіндегі салық салу құқығына тән  ерекшеліктерінкөрсететін болсақ: еңбекақыға ... ... ... үшін салық топтары,салық карталар, салық кестелер ... ...  ...  ... ... ... ... түсімдерінің күрделі әрі көп сатылыбөлінуі; Германияда ... ... және  ...  ... ... ... ... өздерінің қаржы ресурстарының бірбөлігін нашар дамыған ... ... Бұл көп ... ... салықжүйесінің даму нәтижесі болып отыр. Жер заңнамасы негізінде табыс салығынанқосымша ретінде алынып, шіркеу кірістеріне түседі. Діни ... ... ... төлеушілер болып табылады.Ал, Франция мемлекетіндегі салық құқығына ... ... ... елдің салық жүйесінде жанама салыққа басым көңіл бөледі.Себебі,бұл жанама салықтарға салық жүйесін құрайтын негізгі салықтары, ... құн ... ... ... ... корпорациядан салық, азық  -түлік, ауыл шаруашылық өнімдеріне, автокөлік, ... ... ... тағы сол ... ... жатады. Францияның жеке тұлғаларынан алынатынтабыс салығының ерекшелігі – ол салық жеке тұлғаның өзінің емес, отбасыныңтабысына салынады. Егер ... ... ... ... ... онда ол бірадамнан ... ... ... ... Салық жүйесі ең алдымен  кеізаңнамалық негіздегі жүйелілігімен, сонымен қатар салық салу бойынша ... ... ... ... ... қолдану үшін жыл сайынҰлттық Ассамблеясымен мемлекеттік бюджетке дауыс беру ... ... екі ... ... ... ... ... бір механизм әрекететеді. Оның бірі, салық төлеуші ... ... ... ставкасы менсалық түрін таңдап төлеуге құқықтары беріледі. Заңнамамен көрсетілген салықтөлеушіге кең құқықтарды беру, ... ... ... ... ... берілген. Бірақ, олардың құқықтары жергілікті салықтардың кіріскөздерінің базасы қалыптасу талаптарына байланысты біршама шектелген.Рынок механизмдерінің қарқынды ... ... салу ... барлықэлементтерін қайта құрылуына ат ... ...  ...  ... ... ... өкілеті мен мәртебесін нақтыландырып, олардыңтөлеу және есептелу механизмін анықтау арқылы жаңа ... ... ... ... өзгерістер салық салу саласындағы механизмдердің бақылауынкүшейтуді қажет етті. Осыған байланысты  мемлекет  ...  ... ... ... ... ... төлеушілер өз міндеттерін толықжәне уақытылы салық төлемдерін төлеуін тексерумен байланысты. Дегенмен де,сәйкесінше бюджетке немесе ... ... ... ... ... ... Бұндай жағдайда тек қана құқық бұзушылықты көру бұрыс болмас еді,бірақ бұл жерде салық төлеушілер өздеріне ... ... ... да ... ... Франциядағы «фискалдық үрдістер бостандығытуралы» Заңның 64В бабына сәйкес, кез ...  ...  ...  ... ... ... деп ... іс –әрекеттердің заңды екендігінанықтау үшін сұрау салуға ... бар. Мәні ... ... ... ... барлық құжаттарды бере отырып жазбаша кеңестен ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға құқылы.Әкімшілік осыған байланысты жүзеге асырайын деп ... ... ... пайдалану бар жоқтығы сұраулардың жауаптарында көрсетугеміндетті. Мұндай ... ... алты ай ... ... Егер осы уақытішінде салық төлеуші ... ... онда ол өз ... ... ... ... бар. Егер әкімшілік бекітілген уақытта қарсылық немесе ешжауабын қайтармаған жағдайда, ол ... бұл ... ... ... деп тануға құқығы болмайды. Белгіленген кепіл саласында салықтөлеушінің сұрау салуында мәміле ... ... ... Мұны ... ... ... фискалды рескрипт деп атайды. Дәл осындай үрдістербасқа да мемлекеттерде әрекет етеді[10].Германия мемлекетін алатын болсақ, фискалды ... ... ... ... ... ... кеден алымдары, жалақыға  салықмәселелері бойынша салық төлеушілер кеңес  алу  ...  ... ... ... 1977 ... 16 наурыздағы  «Салық жәнеөзге де ... ... ... 5369  2 б.  ...  егер  ... ... байланысты өзге  жағдайлар  көзделмесе,  ... ... ... ... ... Дәл осы ... №370 ... болып салық органына жеткіліксіз немесе жалған ... ... ... ... алу, декларацияларында негізгі табыс көзін табыс көзінжалған көрсету немесе мүлдем ... және өзге де ... ... ... ... салықты алу және енгізу, оларды бекіту бойыншасалық құқық нормаларын реттейтін қоғамдық қатынастар ретінде қарастырылады.Салық қатынастары ... ... де ... ... бірі ...  ...  ...  қатынастары,  өзге  ...... ... ... шет ... болып табылады. Соныменқатар, шетелдік жеке тұлға; шетелдік заңдық ... ... ... азаматтығы жоқ адамдар; ал, объектісі – Қазақтан Республикасыныңрезидентінің  ...  ...  ...  тұлғаның  ҚазақстанРеспубликасымен байланысты қызметіне орай Қазақстан Республикасынан тысқарыжерде пайда ... ... ... ... ... салық төлеуші менмемлекеттің арасындағы экономикалық байланыстар тұрақты болу ... ... ... салық жүйесіндегі маңызды белгісі болып халықаралықэкономикалық ... пен ... ... ...  ...  ретіндепайдалану табылады. Салық жүйесін дұрыс қалыптастыру үшін шет ... ... ... ...  ...  көптеген  пайдалы  ...  ... ... ... ... ... салық саясаты салық жүйесінің салықтық механизмі арқылыіске асырылады. Салықтық механизмді ... ... ... және ... ... ... ... салықтық міндеттемелердің туындауыннегіздейтін өндіріс пен үй ... ... ... және ... ... ... ... ставкалары сияқты басты мәселелершешіледі.   Мемлекетте  қапыптастасқан  ...  ... ... құқықтық қатынастар жүйесі салықтық механизмді құруерекшелігін айқындайды.Қазақстан Республикасының салық жүйесі ауқымындағы  ...  ... ... және ... ... ... ... мән - жайларды(салықтар мен басқа да міндетті ... ... және ... ... сомаларын есептеу және оларды бюджетке төлеу тәртібін,өздеріне қатысты заңи фактілер негізінде ... ... ... және жеке ... шеңберін, салық жүйесінің барынша жұмыс істеумеханизміндегі фискалдық және реттеуші функциялардың өзара іс – ... ... ... ... ... ... ... салықтықзаң актілеріне негізделген, мемлекеттің объективті экономикалық қызметіболып табылады.Бүгінде, салықтық бақылау ... ... ... ... ... ... өмірінен өте маңызды және ... ... ... ... байланысты Қазақстан экономикасында пайдаболған жаңаша түрлендірулер еліміздің халық шаруашылығын басқару – ... ... және ... ... ... ... баса назараударуды қажет етеді. Сонымен, Қазақстанның әлеуметтік - ... ... ... -  ...  ...  ...  әрі  ... салық жүйесінің ұйымдастырылу және экономикалық - құқықтықтәртібі, салық төлеушілер мен салық агенттерінің міндеттері және ...  ...  ...  ...  ...  ... және өзге де жатады. Мемлекеттегі салықтық ... ... ... ... ... ... ... салықжүйесі мен қызметін заң ... ... ... ... жаңа құоылымдауүрдістерін экономикалық даму нәтижелерін негіздеу; салық салу ... ... ... ... және оны ... ... салық заңнамаларын бұзғаны үшін жауапкершіліктерді қатаңдату; салықоргандарының қызметтерін және ... ...  ...  ...  ... ... ... және өзге де өзекті  ...  ... сай оң ... ... ...  ...  еді.  ... мүддесі мен қоғам өмірінің ...  ...  ... ... ... ... қаржылық – құқықтық құбылыс ... ... ... ... салу ... ... ... салықтыққұқығының реттеуші ықпалының реттеуші ықпалының ауқымы ... ... ... ... түрлерiн таңбалау  және  акциздiкпостыларды  ...  ...  ...  заңдарына  сәйкесакцизделетiн тауарлардың кейбiр түрлерiне (  ...  ...  ... мен ... ... бар басқа  бұйымдары)  ...  ... ...  және  ...  ...  ...  ерекше  түрiқолданылуда.  Бұл  ... ... ... ...  ... ... және жағдайларда акциз алымы таңбаларымен  жәнеесептiк-бақылау  ...  ...  тиiс.  ...  ... дайындаушылар мен импортерлер жауапты болып табылады. Салықорганы  ... ... ... ... тәртiппен  акцизделетiнтауарлардың  жекелеген  түрлерiн  ...  ...  ... ...  ...  бақылау  жасайды.  Салық  органыуәкiлеттi мемлекеттiк орган ... ... ... ... ... ... төлеушiнiң аумағында  акциздiк постылар белгiлейдi[11].Мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, бағалау және сатутәртiбiн ... ... ... меншiгiне айналдырылған мүлiктiңтолық және уақытылы берiлуiн тексеру. Салық органы мемлекет ... ... ... алу, сақтау, бағалау және өткiзу тәртiбiнсақтауға және оны сатудан ... ақша ... ... және ... ... ...  ...  мемлекеттiк  орган  белгiлегентәртiппен ... ... ... ... ... ... асырады.Мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау жәнеөткiзу тәртiбiн ... ... ... ... ... ... органдары салықтар мен бюджетке төленетiнбасқа да мiндеттi төлемдердi есептеудiң дұрыстығы, оларды алудың ... ... ... ... ...  ... ...  органдарғабақылау жасауды жүзеге асырады. Бұл жағдайда да ... ... ... ... ... ... ... асырылады.2.Салықтық бақылау және  оның  бюджетке  төлемдердің  ... ... ...  ...  ... Салық  қызметі органдарының  салықтық  ...   ... - ... ... кiрiс көзi ... ... ... бақылау жасалынып отыру қажет. Салықтық бақылауын жүргізусалық қызметі органдарының ... ... ... ...  ... ... міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері менсалық берешегін ... ... алу ...  ...  ... ... ... сәйкес салық төлеушілерге және басқада ... ... ... ... ... көрсету  болыптабылады.Салық бақылауы ұйымдасқан күрделi жүйе  болып табылады және ... ... ... элементтерден тұрады: бақылау субъектiсi,бақыланатын субъект, бақылау объектiсi, бақылау құралы, бақылау мақсатыжәне де ... ... ... әдiстер [12].Бақыланатын субъектi ретiнде, салық заңдылығымен айқындалған мiндеттержүктелген ... ... ... Оларға:  салық  төлеушiлер,  ... ... ... тұлғалар, банктер немесе банк операцияларыныңжекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, дебиторлар, салық төлеушi ... ... ... ... ... ... бақыланатын субъектiнiң қызметi, ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.Салықтық бақылауының мақсаты болып:- салық заңдылықтарының  бұзылу  ...  ашу  ...  ... өз мiндеттерiн атқару барысындағы кемшiлiктердi анықтау;- салық заңдылықтарының бұзылуына байланысты кiнәлiлердi табу ... ... ... ... заңдылығындағы кемшiлiктердi жою;- салық берешектерi мен айыппұлдарды  өндiрiп  алуға  байланыстымемлекеттiң ... ... ... салық заңдарының бұзылу себебiн анықтау, анықталған кемшiлiктердi жоюжәне болашақта ... ... ... ... ... ... үш кезеңнен тұрады:- бақыланатын субъектiлер жайлы мәлiметтер ... ... ... ... жиналған мәлiметтерге ықпал ету.Мәлiметтердi жинау барысында салық бақылауы ... ... ... ... ... ақпараттарды алуға тиiс. Бұл ақпараттардыалғаннан кейiн, тексеру ... ...  ... талдап, заңға сәйкесжүргiзiлуiн анықтайды. Соңынан жиналған ... ... ... ... барысында қателiктер кеткендiгi айқындалса, онда бақыланатынсубъектiнiң әкiмгершiлiк немесе  ...  ...  ... ... сұрақтар шешiледi [13].Салық салу объектiлерi мен салық салуға байланысты объектiлердi есепкеалу - ... ... ... ... ... ... ... органдарыарқылы жүзеге асырылады. Яғни салық төлемдерi мөлшерiн салық органдарыанықтап, ... ... ... төлемiнiң мөлшерi жайлы хабарлама жiбередi,ал салық төлеушi осы хабарламаға сәйкес салық ... ... ... ... жеке тұлғалардың мүлiк салығын төлеу мезетiнде жүргiзiледi.Бюджетке түсiмдердi есепке алуды салық органдары салық және ... ... да ...  ...  ...  ...  менайыппұлдардың  есептелген  және  түскен  ...  ...  ... ... ... ... жеке шотында көрсету жолыменжүзеге асырады. Бюджетке түсiмдердi есепке алу арқылы ... ... ... жүргiзiлуiне, салық агенттерiнiң салық төлеушiгетабысын ұсынғандағы ... ... ... ... ал ... мемлекеттiкқаржы қорына салық түсiмдерiн аударуына бақылау жасалынады.Салық тексерулері - ... ... ... жүзеге асыратын, ҚазақстанРеспубликасы салық заңдарының орындалуын тексеру. Салық тексерiстерiн тексалық қызметi ... ғана ... ... ... ... көрсетiлгенсалық қызметi органдарының  лауазымды  ...  ...  ... өзге де адамдар мен  салық  ...  ...  ... болып табылады.Камералдық салықтық бақылау – салық төлеушiлер берген салық есептiлiгiнжәне басқа да құжаттарды зерделеу мен талдау негiзiнде тiкелей салық ... ... ... ... ... салық органы орналасқан жерiбойынша жүргiзiледi.Салық төлеушiлер мониторингi салық төлеушiлердiң нақты салық ... ... және ... ...  ...  ... құнын қалыптастырудың негiздiлiгiне талдау жүргiзу, қаржы, валютазаңдарын, ...  ...  ...  ...  ...  ... ... қызметiн байқау жүйесiн қолдану ... ... ... оны ... көруге болады.Мониторинг негiзiнде салық бақылауын жүзеге асыру барысында салықтөлеушiлердiң мониторингi Басқармасы аймақтық салық органдарына салықбақылауы ... ... ... ... тапсырма-хат жiбередi, содан соңсалық органдары Республикалық дәрежедегi мониторинг субъектiлерiне салықбақылауына қатысты есептемелердi  ... ... ... ... ... ...  хабарландыру жiберуге тиiс. Ал мониторингсубъектiлерi табылған кемшiлiктердi жою не ... ... ... өз ... ... ... соған байланысты аймақтық салықоргандары Салық төлеушiлер мониторингi басқармасына әр айдың он бесiненкешiктiрмей өз жұмыстарының қорытынды есебiн берiп отырулары ... ... ... ... ... ... ... орындамаса,оларға қосымша құжаттық тексерулер жүргiзiледi.Берілген мониторингнегізінде салық бақылауыҚұжаттықтексеру2 сурет. Салық төлеушiлер мониторингi  ... ... ... ... ... А.И. ... право Республики Казахстан.-Алматы: Баспа, 256-бМониторингтiң, электрондық цифрлық қолтаңбамен расталып, ... ... ... ...... ... ... түрi декездеседi. Салық төлеушiлердiң мониторингi республикалық және аймақтықдеңгейде жүзеге асырылады.Фискальдық жады бар ...  ...  ...  ... ... Республикасының аумағында сауда операцияларын жүзегеасыру кезiнде немесе қолма-қол ақша , ... ... ... ... ... ... ... есеп айырысу мiндеттi түрде фискальдықжады бар бақылау–касса машиналарын қолдану және бақылау чегiн беру ... Бұл ... ... ... дұрыстығы мен салық ... ... ... ... ... ... кейбiр түрлерiн  таңбалау  және  ...  ...  ...  ...  ...  ... тауарлардың кейбiр түрлерiне (алкоголь өнiмi, темекi бұйымдарымен құрамында темекi бар басқа бұйымдары)  ... ... ... толықжәне уақытылы орындалуына бақылаудың ерекше түрi қолданылуда. Бұл  ... ... ... ... ... ...  жәнежағдайларда акциз алымы таңбаларымен және есептiк-бақылау таңбаларыментаңбалануға тиiс.  Бұған  ...  ...  ...  ... жауапты болып табылады. Салық ...  ... ... ... ... ... ...  жекелеген түрлерiнтаңбалаудың ережесiн акцизделетiн  ...  ...  ... ...  Салық органы  уәкiлеттi ... ... ... ... ... өндiрудi жүзеге асыратын салық төлеушiнiңаумағында акциздiк постылар белгiлейдi .Мемлекет меншiгiне ... ... ... алу, ... және ... ... сондай-ақ мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктiңтолық және уақытылы берiлуiн тексеру. ... ... ... меншiгiнеайналдырылған мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және ... ... және оны ... ... ақша түсiмдерiнiң толық және уақытылытүсуiн бақылауды, ...  ...  ...  ...  белгiлегентәртiппен мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi берудi ... ... ... ... ... ... алу, ... бағалау жәнеөткiзу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.Салық қызметi ... ... мен ... ... ... дамiндеттi төлемдердi  есептеудiң дұрыстығы, оларды алудың ... ... ... жөнiндегi мәселелер  бойынша уәкiлеттi  органдарғабақылау жасауды жүзеге асырады. Бұл жағдайда да ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.Ендiгi кезекте салық бақылауының әдiстерiнiң кейбiреулерiне толығырақтоқталсақ.Салық ... ... ......  ...  ... Қазақстан Республикасы  Салық  төлеушiлерiнiң  ... ... ... ...  ... бұл ... жасай отырып,салық төлеушiлер жайлы  бiрқатар  ақпаратпен,  ...  ...  ... ... де ... ... ... Республикасының салық төлеушiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi –салық және бюджетке төленетiн басқа да ... ... ... ... уақытылы төленуiн бақылауды  ...  ...  ...  ... ... ... ... төлеушiлердi есепке алудың мемлекеттiкдеректер базасы жүйесi.Тiркеу есебi - салық төлеушiнi салық органында ... қою, ... ... ... тiркеу деректерi, оның iшiнде салық төлеушiнiңтұрған жерi, оған ... салу ... мен  ... ... ... ... ... төлеушiнiң тiркеу деректерiнiң ағымдағыөзгерiстерiн тiркеу; есептен шығару белгiленедi.Салық төлеушi:1) заңды тұлға, оның ... ... ... ҚазақстанРеспубликасында қызметiн жүзеге асыратын шетелдiк заңды тұлға үшiн:- заңды тұлғаның, оның құрылымдық бөлiмшесiнiң орналасқан жерi бойынша;- қызметтi ... ... орны ... салық салу объектiлерi мен салық ... ... ... және ... орны ... жеке ... соның iшiнде жеке кәсiпкер үшiн:- резидентке - тұрғылықты жерi бойынша;- резидент емеске келген орны бойынша;- салық салу ... мен ... ... ... ... және ... орны ... кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру орны бойынша салық органдарындатiркеу ... ... ... ... ... мiндеттемелерi туындаған кезден бастап он жұмыскүнi iшiнде мемлекеттiк тiркеуден өту және салық төлеушiнiң ... ... үшiн ... органына өтiнiш жасауға мiндеттi.Заңды тұлғалар,  олардың  филиалдары  мен  ...  ... ... органдарында олар мемкеттiк тiркеуден өткен күнненбастап он жұмыс күнi iшiнде мемлекеттiк тiркеуден өту және ... ... ... алу үшiн ... ... ... ... мiндеттi.Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi дегенiмiз салық төлеушi ... ... ... және ...  Республикасы  салық  төлеушiлерiнiңмемлекеттiк тiзiлiмiне ол туралы ... ... ... салық жәнебюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң ... ... ... төлеушiге берiлетiн бiрыңғай нөмiр.Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу және тiркеу есебiне алу ... ... және ... ... ... ... қоса берiлетiнқұжаттардың тiзбесiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi. Сондай-ақсалық салу объектiлерiнiң ... ... ... ... ... ... ... төлеушiлердiң мемлекеттiк тiзiлiмiн уәкiлеттi мемлекеттiк органжүзеге асырса, салық ... ... ... ... және жүргiзутәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.Салық төлеушiлердi тiркеу есебiн жүзеге асыру кезiнде ... ... ... ... ... ... ... , қайта тiркеудi және таратудыжүзеге асыратын;- ... ... ... ... ... объектiлердi және салық салу объектiлерiнесепке алуды немесе тiркеудi жүзеге асыратын;- лицензиялар, куәлiктер немесе рұқсат беру мен ... ... ... ... ... жеке ... ... Республикасындағы тұрғылықты жерi бойыншатiркеудi жүргiзетiн;- азаматтық хал актiлердi тiркеудi жүзеге асыратын;- нотариаттық ... ... ... ... қорғаншылық пен қамқоршылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi органдармен;- Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн басқа да ... ... ... ... Аталған органдар салық органдарынасалық төлеушiлер жайла  мәлiметтердi ... ... ... ... ... бақылауы салық тексерулерi арқылы жүзеге асады деп айтсаққателеспеймiз. Өйткенi салықтық ... да ... ... де бiр ... ... ...... қызметi органдары жүзеге асыратын, ҚазақстанРеспубликасы салық заңдарының орындалуын тексеру. ... ... ... ... ... ... ... өз мiндеттерiн атқаруын тексерiп,бақылау жасайды.Сонымен салық тексерулерi мынадай түрлерге бөлiнедi:- құжаттық тексеру;- рейдтiк тексеру;- хронометраждық зерттеу.Құжаттық ... ... ... ... ... тексеру - салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттiтөлемдердiң барлық түрлерi бойынша  ... ... ... ... тексеру салық мiндеттемесiнiң салықтың жекелеген түрлерiжәне бюджетке төленетiн басқа да ... ... ... ... зейнетақы  жарналарын  жинақтаушы  зейнетақы  ...  ... ... ... ... сақтандыру қорына толық жәнеуақытылы ұстап қалуды және есептеудi; банктердiң және банк операцияларыныңжекелеген ... ... ... ұйымдардың белгiленген  мiндеттердiорындауын; трансферттiк бағаларды қолдану ... ...  ... ... ... ... жекелеген түрлерiнiң өндiрiлуiмен айналымын мемлекеттiк реттеу мәселелерi ... ... ... ... – егер ... ... ... кезiнде салықорганында аталған тұлғаларға байланысты салық төлеушiлердiң  жүргiзгеноперацияларының салық есебiнде ... ... ... қосымша ақпарат алуқажеттiгi туындаған жағдайда үшiншi бiр ... ... ...  ...  ...  ...  ...  жекелеген   салықтөлеушiлерге қатысты олардың ... ... ... жекелегенталаптарын, атап айтқанда:- салық төлеушiлердiң салық органдарында тiркеу есебiне қойылуы;- фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолданудың ... ... ... ... және өзге де ... ету ... ... қызметi  органдарының  құзiретiнде  ...  ... ... ... және ... түрлерiн лицензиялау ережелерiнжәне өндiру, сақтау мен өткiзу шарттарын орындау ...  ... ... ... ... ... төлеушiнiң нақты кiрiсiнжәне кiрiс алуға байланысты нақты шығындарды анықтау мақсатымен жүргiзедi.Хронометраждық ... ... ... ...  ...  ...  бақылау  кезінде  тексерулерi  мынадай  мерзiмдiлiкпенжүргiзiледi:- кешендi - жылына бiр ... жиi ... ... - ... және ... төленетiн бсқа да мiндеттiтөлемнiң белгiлi  бiр  түрi  ...  ...  ...  мен  ... ... ... ... асыратын ұйымдардың белгiленгенмiндеттемелердi орындау және трансферттiк  бағалар  ...  ... ... ... ... жарты жылда бiр реттен жиi емес.Салық тексеруiн жүргiзу, ... ... заң ... ... ... ... төлеушiнiң қызметiн тоқтатпауғатиiс. Салық органы ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның құрылымдық бөлiмшелерiн тексеруге құқылы [15].Салық органдарының салық тексеруiн жүргiзуiне мынадай деректемелердi:- нұсқаманың салық органында тiркелген күнi мен нөмiрiн;- ... ... ... ... ... салық төлеушiнiң толық атауын;- салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн;- тексеру түрiн;- тексеретiн адамдардың, тексеру жүргiзуге тартылған өзге де ... ... ... ... аты;- ... ... мерзiмiн;- құжаттық тексерулер кезiндегi тексерiлетiн салық кезеңiн қамтитыннұсқама негiздеме болып табылады.Салықтық бақылау тексеруiнiң мақсатына:- Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... жағдайда оны жою;- салық төлеушiлердiң қызметiнiң қорытындысы бойынша оның кiрiс ... ... ... мен бюджетке төленетiн басқа да ... ... ... және ... ... ... ... жарналарын жинақтаушы зейнетақы қорларына жәнеәлеуметтiк аударымдарды Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына толық ... ... ... ... ... органдарында тiркеу есебiне қойылуы жатады.Салықтық бақылау тексерiсiнiң қорытындысы бойынша салық ... ... ... ... ... ... ... негiзiндесалық тексеруiн аяқтау бойынша салық қызметi ...  ... ... ...  ... ... ... төленетiн басқа дамiндеттi төлемдердiң есептелген сомалары, өсiмпұлдар мен ... ... ... ... ... ... соң салық қызметi  органыныңлауазымды адамы:1) салықтық тексеру жүргiзілген орынды, акт ... ... ... ... ... қызметi органының салықтық тексеру жүргiзген лауазымдыадамдарының қызметiн, тегiн, атын, ... атын (ол ... ... ... ... ... ... салық төлеушiнiң (салық агентiнің) тегiн, атын, әкесiнiң атын ... ... не ... ... салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) орналасқан жерiн, ... ... оның ... ... салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) басшысының және салық есептiлiгiмен ... ... ... және ... ... басқа дамiндеттi төлемдердi төлеуді жүргізуге жауапты лауазымды адамдарының ... ... атын ... ... жағдайда);8) алдыңғы жүргiзiлген құжаттық тексеру  және бұрын  анықталғанҚазақстан ... ... ... ... жою  бойыншақолданылған шаралар туралы мәлiметтерді (кешенді, тақырыптық және қосымшатексерулер ... ... ... ... ... және тексеру жүргiзу үшiн салық төлеушi(салық агентi) табыс еткен құжаттар туралы жалпы мәлiметтердi;10) Қазақстан Республикасының  ... ... ... ... ...  ...  салық  бұзушылығының  егжей-тегжейлi  жазылғансипаттамасын;11) салықтық тексеру ... ... ... ... тексеруактiсiн жасайды.Салықтың және бюджетке ... ... да ...  төлемдердiң,өсiмпұлдар мен айыппұлдардың есептелген сомалары туралы хабарламаны алғансалық төлеушi, егер ... ... ... ... ...  ... оны хабарламада белгiленген мерзiмде орындауға ...  ... ... ... бойынша салық заңдарын бұзу анықталмаған болса,салық  тексеруi  нәтижелерi  бойынша  ...  ...  ... ... ... ... жүзеге асады.Қазақстан Республикасының аумағында сауда операцияларын жүзеге асырукезiнде немесе ... ... ... ... карточкалары, чектек арқылықызмет көрсеткенде ақшалай есеп айырысу мiндеттi түрде фискальдық жады ... ... ...  және  ...  ...  беру  ... жады бар бақылау-касса машиналары тауарлар сату мен қызметтеркөрсету кезiнде ақшалай есеп ...  ...  үшiн  ... маусым сайын түзетiлмей тiркелуiн және энергияға тәуелсiз ұзақуақыт сақталуын қамтамасыз ететiн, ... жады ... бар ... және банктiк компьютерлiк жүйелер. Фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану мен пайдалану тәртiбiн Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... пайдалануға рұқсат етiлген Фискальдық жады бар ... ... ... және оны қалыптастырудың  ережесiнбекiтедi.Салықтық бақылау  ... - ... жады бар ... ... және ... ... ... бақылаудыжүзеге асырады; - салық және бюджетке төленетiн басқа  да  ... ... ... ... ... салық мiндеттемелерiн орындаужөнiндегi салық тексерулерiн ... ... ... жады бар ... ... ... ... сақтаулы деректердi пайдаланады.Осы аталған ережеге сәйкес салық органдары бақылауды жүзеге асырады.2.2 Мерзімінде ... ... ... ... ... ... бақылаудың роліСалықтық қатынастар мемлекет үшін  өте  ...  роль  ... ... ... және ... ... етуінің қаржылыққамтамасыз етілуі көбінесе салықтарға байланысты болады. Сондықтан мемлекетсалықтардың тиімді қызмет ... ... ... ... ... құқықнормаларын орындауына ерекше көңіл бөліп отырады. Осындай мақсатты көздейотырып мемлекет заңдарында салық  ...  ...  үшін  ...  ... ... ... ... қорғаушы нормалар арқылы  салықтыққатынастардың қозғалуын қамтамасыз етеді.Осы мақсатта, салық төлеушінің белгіленген мерзімде орындалмаған ... ... ... ... ... ... салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... банк ... ... ... ... тоқтата тұру;3) салық төлеушінің салық берешегі  есебіне  мүлікке  ...  ... ... ... ... ... ... салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз етудіңкөрсетілген тәсілдері ... ... ... ... хабарламажіберген кезде қолданылады[16] .Салық төлеушінің нақты мекенжайы (тұрғылыкты жері) бойынша ... ... ... өзге де ... ұйымы жіберілген хабарламанықайтарған жағдайда, мерзімінде орындалмаған салық ... ... ... ... ... салық төлеушінің накты мекенжайы(тұрғылыкты жері) бойынша болмауы туралы салық қызметі ... ... және ... ... ... ... анықтау мүмкін еместігітуралы тиісті құқық корғау органдары ... ... бес ... ... ... ... ... мекен-жайы бойынша болмауы туралы акт поштанемесе өзге де ... ... ... ... нақты мекен-жайы (тұрғылықтыжері) бойынша болмауына байланысты жіберілген хабарламаны қайтарған күнненбастап бес жұмыс күнімен ... ... ... ... салық және бюджетке төленетін басқада міндетті төлемдер ... ... ... ... ... ... ... сомасы салық берешегін өтеу бойынша салық міндеттемесінмәжбүрлеп орындату шараларын, сондай-ақ ... ...  ...  ... өзге де шараларын қолдануға қарамастан есептеледі  ... ... және ... төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеумерзімі күнінен кейінгі күннен бастап, ... ... күн үшін ...  ...  ...  ...  ...  қаржыландыру  ресмиставкасының 2,5 еселенген мөлшерінде бюджетке төлеген күнді қоса алғанда,мерзімі өткен ... күні үшін ... және ... да ... төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардыңсомаларын, банк шоттарынң есебінен шығару ... ... ... ... ... банк ... ... шығарылған жәнебанктердің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратынұйымдардың кассаларының салық  және  ...  да  ...  ... айыппұлдарды төлеу шотына қабылданған  ...  ... ... ... ... үшін банктерге немесе банкоперацияларының жекелеген түрлерін ... ...  ...  ... төлеушіні банкрот деп таныған сот шешімі қабылданғанда не оғанқатысты мәжбүрлеп тарату туралы ... ... не ... ... туралы ұйғарым қабылданғанда, осындай шешім, немесе ұйғарым күшінеенген ... ... ... ... ... ... есептелмейді.Бересінің жиналып қалуының бірден бір себебі қызмет көрсететін ... ... ... ... ... ... банктердің кредитберушілеріне бересі сомаларын дер кезінде өтемегені үшін өсімпұл ... ... ... шешім күшіне енген кезден бастап есептелмейді.Бересін өтеу үшін сот ... ...  ...  ... жарияланған акцняларды мәжбүрлеп шығару туралы сот шешімікүшіне енгізілген кезден бастап ... ... ... ... ... ... есептелмейді.Жеке тұлға хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы сот ... ... ... ... оның күші ... дейін бересі сомасына барабар бересіөсімпұл ... ... ... ... ... ... ... есепке алуды жүргізу мерзімі бұзылған ретте салық ... ... ... ... ... алуды жүргізуге берген өтінішіндекөрсетілген ... ... ... ... ...  ...  ... Заңды  тұлғаның  және  жеке  кәсіпкердің  банк  ... ... ... ... ... тоқтата тұру ҚазақстанРеспубликасының заң актілерінде белгіленген тәртіппен:салық төлеуші салық есептілігін тапсыру мерзімі аяқталғаннан кейін он ... ... оны ... ... ... мерзімі күнінен бастап отыз жұмыс күні ... ... ... ... ... ... лауазымды адамдарының, осы Кодексте ... ... ... ... бұзған жағдайлардан басқа реттерде, салықсалу объектілері мен салық салуға байланысты ... ... ... жол ... ... 45-бабында көзделген құжаттармен расталған салық төлеушініңорналасқан (тұрғылықты)  ...  ...  ...  болмаған  жағдайлардажүргізіледі.Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын ... тұру ... ... ... ... ... ...  төлеушінің  барлық  шығысоперацияларына қолданылады.Салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс. операциялары тоқтата ... ... ... ... ...  ...  орган  ҚазақстанРеспубликасының Ұлттық Банкімен бірлесе отырып белгілеген нысан ... және банк ... банк ... ... ... ... ұйым оны ... күннен бастап күшіне енеді.Салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрутуралы салық органының өкімін банктер немесе банк ... ... ... ... ... сөзсіз орындауға тиіс.Шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығарған салық органы банкшоттары бойынша ... ... ... тұру ... ... ... бір жұмыс күнінен кешіктірмей, банк  шоттары  ...  ... ... тұру ... өкімнің күшін жояды [17].Салық төлеушінің банк шоты ... ... ... ... сәйкес банк тиісті салық органына салық төлеушінің банк шотыныңжабылғаны туралы хабарламамен бірге шот ... ... ... ... туралы өкімді қайтарады.Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, ... ... ... өсімпұлдардың есептелген сомасы туралы хабарламағашағым жасалған жағдайда, банк шоттары бойынша ... ... ... ... ... банк ... ... шығыс операцияларын тоқтата тұрутуралы шешім шығарылған күннен бастап он жұмыс күні ... ... ... ... ... ... есебіне мүлікке билік ... ... ... ... ... туралы шешім уәкілетті мемлекеттікорган белгілеген нысан ... ... ... мүлікке құқықтардыңауыртпалығын тіркеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргізіледі.Салық төлеушінің мүлкіне билік етуін ... ... ... меншік құқығындағы(мүлікті шаруашылық жүргізуге беру туралы шартта оны иеліктен айыруға тыйымсалу көзделген жағдайлардан басқа реттерде) мүлікке ... ... ... алу  ...  тиісті  қаржы  жылына  арналғанреспубликалық бюджет ... ... ... айлық есептік көрсеткіштің үшеселенген мөлшерінен аз мөлшерде салық берешегі бар ... ... ... ... қолданылмайды.Салық төлеушінің қаржы лизингіне және (немесе) кепілге берілген мүлкінебилік етуді ... ... ... ... ... ... ... осы мүліккеқатысты шешім шығарылған кезден бастап оның күші жойылғанға ... ... - ... қолданылуы аяқталғанға дейін осы мүлікті алып ... ... ... ... ... өзгертуге (шарттың қолданылу мерзімінұзартуға, қосалқы лизингке және (немесе) ... ... ... ... ... билік етуді шектеу туралы шешімді салық органы салықтөлеушінің жеке шотынада бар салық берешек сомасы туралы деректердіңнегізінде ... ... ... ... ... шешімнің негізінде салық төлеушігемүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету ... ... ... ... ... ... салық берешегі сомасына мүліктізімдемесінің актісін жасау жүргізіледі.Билік ету шектелген мүлік тізімдемесі ... ... ... ... ... ... оның ... көрсетіле отырыпнемесе Қазақстан Республикасындағы бағалау ... ... заң ... ... ... бағалау негізінде жүргізіледі және уәкілеттімемлекеттік орган ... ... және ...  екі  дана  ... актімен рәсімделеді.Тізімдеме актісін жасау кезінде салық төлеуші мұндай мүлікке меншікқұқығын және (немесе) ... ... ... растайтын құжаттардыңнотариалды куәландырылған көшірмелерін табыс етуге міндетті.Салық органы мүлікке билік етуді ... ... ...  ... ... ... ... шектеу туралы шешімді және мүлік тізімдемесіактісінің бір данасын талсыруға міндетті.Салық төлеуші салық берешегі сомаларын ... ... бір ... кешіктірмей салық органы мүлікке билік етуді шектеу туралы ... ... ... ... ... ... алу шаралары.Салық тексеру актісі бойынша хабарламаға шағым жасау жағдайларынқоспағанда, салық органдары ... ... алу ... қолдануғақұқылы. Мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданыла бастағанға дейін ... ... ... ... берешегін мәжбүрлеп өндіріп алумыңадай тәртіппен:банк шоттарындағы ақшасының ... ... ету ... ... ... ... акцияларды мәжбүрлеп шығару арқылы жүргізіледі.Салық берешегін банк ... ақша ... ... ал ... жүзеге асырылады.Салық төлеуші декларациялар және (немесе) есеп. айырысулар бойынша,сондай-ақ салық тексерулері нәтижелері бойынша есептеген салық берешегісомалары төленбеген немесе толық ... ... ... органы салықберешегінің сомасын салық төлеушінің және (немесе) дербес салық төлеушіболып табылмайтын оның құрыльмдық бөлімшелерінің банк ... ... ... ... ... ... құқылы.Осы  аталған  ережелер  Қазақстан  ...  ... ... ... заңнамалық актілеріне сәйкес өндіріпалуға жол берілмейтін банк шоттарына колданылмайды.Салық төлушінің банк шоттарынан салық ... ... ... ... ... қарыздар байынша қамтамаеыз ету болып табылатын  ақшаныңкөрсетілген карыздардың ... ... ... мөлшеріндегі  сомасынқоспағанда, салық органының инкассалық өкімі негізінде жүргізіледі.Банк салық төлеушінің бір банктік шотынан салық салық берешегін өндіріпалу ... ... ... ... ... орындаған кезде, банк салықсалық ... ... ... ... ... ашқан басқа банк шоттарынасалық органы шығарған ... ... егер ... ... мұндайинкассолық өкімдерді сол сомаға, берешектің сол түрі бойынша, сол ... үшін ... ... ... инкассолық өкімдердің орындалғандығынрастайтын төлем құжатын қоса тіркеп, салық органына орындаусыз қайтарады.Инкассолық өкім  ...  ...  ...  ... ... нысан бойынша ұсынылады және онда салық төлеушініңнемесе салық ... ... ... ... ... алу ... шоты ... төлеушінің теңгемен жүргізілетін шоттарында  ақша  ... ... ... ... ... ... валютасымен жүргізілетінбанк шоттарынан салық ... ... ... ...  өкімдерінегізінде өндіріп алынады.Клиентке қойылған ... ... ... үшін ... ... ... ... жағдайда, салық берешегін өндіріп алуғаинкассолық ... банк ... банк ... ... түрлерінжүзеге асыратын ұйым бірінші кезектегі және аталған өкімді алған қүнненкейінгі бір операциялық ... ... банк ... бар ... ... ... банк ... ақшасы болмағанда немесежеткіліксіз болғанда, клиентке біренеше талаптар қойылған жағдайда банк ... ақша ... ... және ... ... ... ... кезектілікпен салық берешегін өтеу есебінеклиенттің ақшасын алуды жүргізеді [18].Салық органы салық ... ... алу ... ... ... инкассолық өкім шығараған салық төлеушінің банк шотында ақшаболмаған ... ... ... ... қабылдаған банк заңдарғасәйкес салық төлеушінің банк шоты ... ... ... ... ... төлеушінің банк шотының жабылуы туралы хабарламамен бірге тиістісалық органына қайтарады.Салықтық бақылау арқылы салық берешегі сомасын қолма-қол ақша есебіненөндіріп алу ... ... ... ... ... ... есепке алу құжаттарында көрсетілген салықтөлеушінің қолма-қол ақшасын (соының ... ... ... ... алып коюы ... берешегі сомасын қолма-қол ақша есебінен өндіріпалу деп танылады.Қолма-қол ақшаны алып кою уәкілетті ... ... ... ... алып қою ... ... ... төлеушіден алынған қолма-қол ақша алып қойылған күннен бастaп біржұмыс күнінен кешіктірілмей, ... ... ... етіп ... банк ... есептеу үшін банкке немесе банк операцияларынынжекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға тапсырылуға тиіс. Банк ... ... ... ... ... ... ақша ... алынғанкүннен бастап бір жұмыс ... ... ... ... ... .Салық төлеушінің салық берешегі сомасын оның дебиторларының шоттарынөндіріп алу ... ... ... оның ... төмендегідей:1. Салық төлеушінің банк шоттарында ақшасы және ... ... ... ... болған жағдайда салық органы ... ... ... ... ... ... берешегі бар үшінші бір тұлғалардың(бұдан әрі- дебиторлардың) банк шоттарындағы ақшадан өндіріп ... ... ... ... ... ... алудың қабылданып жатқан шараларытуралы хабарлама алған күннен ... ... ... он ... ... ... жіберген салық органына дебиторлық берешек сомаларынкөрсете отырып, дебиторлар тізімін табыс етуге міндетті. Дебиторлар тізіміосы тармақта керсетілген ... ... ... ... ... ... салықтық тексеру жүргізеді.3. Ұсынылған дебиторлар тізімінің немесе ... ... ... ... ... ... ... салық органы дебиторларғадебиторлық сомасы шегінде салық төлеушінің салық берешегін өтеу ... банк ... ... ... алу ... ... ... бапта көзделген жағдайды қоспағанда, дебитор хабарлама ... ... ... жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлама жіберуші салық органынахабарлама алған күнге салық ... ... ... ...  есепайырысудың салыстыру актісін табыс етуге міндетті.Дебиторлар өзара есеп ... ... ... ... мерзімдетабыс етпеген жағдайда салық  органы  дебиторларға  салықтық  ... ... ... растайтын салықтық тексеру актісі жәнедебиторлардың банк шоттарындағы ақшасынан өндіріп алу ... ... ... олар ... есеп ... салыстыру актісін табыс етпейді.Салық төлеуші салық берешегін өтеген жағдайда ... ... ... есеп ... салыстыру актісі табыс етілмейді.Салық төлеуші мен оның дебиторының ... ... есеп ... ... ... ... болуға тиіс:салық төлеуші мен оның дебиторының атауы, олардың ... ... ... мен оның дебиторы тіркеу есебінде тұрған ... ... ... мен оның ... банк ... ... салық төлеушіге берешек сомасы;5)   салық төлеуші мен оның дебиторының ... ... ... ... ...   ... ... жасалған күні.Өзара есеп айырысуды салыстыру актісінің немесе дебиторлық берешексомасын растайтын салықтық тексеру актісінің негізінде салық органы салықтөлеушінің салық берешегі сомасын ... алу ... ... ... банк ... ... ... дебиторының банкі немесе банк операцияларының жекелегентүрлерін жүзеге ... ... ...  ...  ...  ... салық берешегі сомасын өндіріп алу туралы салық органы ұсынғанинкассолық өкімді ... ... есеп ... ... ... бола отырып салық органыныңхабарламасын табыс еткен кезден ... ... ... күні ... ... ... ... төлем жүргізген жағдайда,  салық  органыжүргізілген төлемдер сомасы шегінде салық төлеушінің ... ... ... алу ... ... ... ... банк шотына ұсынуға құқылы.Салық  төлеушінің  билік  ету  шектелген  ...  ...  ... ... ... ... алу төмендегідей жүзеге асырылады:1.   Салық төлеушінің - ... ... және жеке ... ... ... колма-қол акшасы және дебиторларының банк шоттарындағыақшасы болмаған немесе жеткіліксіз болған ... ... ... ... салық берешегінің сомасы. шегінде салық төлеушінің билік етуішектелген мүлкінен өндіріп алуды жүргізуге құқылы.2.   ... ... ... ету ... ...  ...  ... дейін сақталуын және тиісінше күтіп ұсталуын ... ... ... ... салық төлеуші билік ету шектелмеген мүліктіаукционға дайындау жөніндегі шығындарды өтеуге ... және  ... ... ... әрекеттері үшін Қазақстан Республикасының заңдарынасәйкес жауаптылықта ... ... ... ... ету ... ... ... берешегі есебіненөткізу тәртібіне келетін болсақ, Билік ету шектелген мүлікті  ... ... ...  асырылады,  оның  жүргізу  тәртібінҚазақстан ... ... ... ... ... бақылау бойынша салық берешегін өндіріп алу тәртібіДереккөз:«Салық және ... ... ... да ... ... ҚР ... кодексі.2009жСалық төлеушінің - жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерліккоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару.Шаралар ... ... ... ... - ... ... ... акционерлік қоғам салық ... ... ... ... ... ... ... Республикасының заңдарындабелгілентен тәртіппен, сотка жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралыталап - арызбен ... ... ... ... ... деп ... ... берешегі сомасын заңды тұлға, жеке  ...  ... ... ... ... Республикасынын заң актілеріне сәйкес оныбанкрот деп тану ... ... ...  ...  ...  ...  ...  тұлғаны  тарату  тәртібі ...  ... ...  ...  ...  жүзеге асырылады.Салық қызметі органдары салық берешегі туындаған күннен бастап алты айішінде өтелмеген: ... ... ... ... ... –тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленгенайлық есептік көрсеткіштің 150 еселенген мөлшерінен асатын мөлшердегі; ... ... ... мен ... - ... ... жылынаарналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ...  ... 10 ... ... ... ... ... берешегі барсалық төлеушілердің (салық  ...  ...  ...  ... ... Мемлекеттік бюджет түсiмiндегі салықтарда салықтық бақылаудыңатқаратын ролін  экономикалық  талдауСалық бақылауының мәнiн салық төлеушi мен ... ... ... ... керi ... ... негiзiнде қарастыруға болады.Тiкелей байланыс салық төлеушiлердiң салық заңдарын ... ... ... толық көлемде және уақытылы төленуiн ... ... ... ... ... жою және болдырмау мақсатындағыақпарат алу көзi болып табылады.Керi байланыс салық төлеушiлерге әсер ету  ...  ... ... жою  ...  ...  ...  ...  Керiбайланыстың болуы салық бақылауын ұйымдастыруды жетiлдiру және жүргiзiлгентексерулердiң сапасын бағалауға мүмкiндiк бередi [21].Сол ... ... ... бақылау-экономикалық қызметiн жетiлдiрумақсатында ең алдымен салық органдарының бақылау қызметiнiң ... жөн. ... ... ... ...  ... 2009ж-2010ж. бойынша - 2009 ж нақты 1 984 673 642 мың ... ... . 2010 ж  2 591 593 665 мың ... ... ... өткен жылменсалыстырғанда 606 920 023 мың тенге артық жиналған немесе  130,6 %. ... ... 688 623 029 мың ... ... ... 669 987 991 ... жиналып, жоспар -18 635 038 мың тенгеге, яғни 97,3 % ... -20,7 % -ға ... ... ... ... салынатын) бойынша  жоспардағы  58625 282 мың тенгенің орнына нақты 56 087 480 мың ... ...  - ... мың ... немесе 4,3% -ға орындалмай қалды. Импорттық тауарларғасалынатын ҚҚС  ... 394 729 918 мың  ... ... ... ... мың тенге жиналып, жоспар  -5 210 319 мың тенге немесе 1,3 %орындалмай ... ... ... ... ... ... бойынша салық басқармасының салықтықбақылау қызметiнiң нәтижелерiн талдауды қажет еттім.Алматы ... ... ... ... 2009 жылы ... мен ... басқа да міндетті төлемдердің жергілікті бюджетке нақты түсімі49161,8 млн теңгені құрап, болжам 117,5 пайызға ... яғни 2008 ... ... 44821,0 млн ... артық түсті немесе өсу қарқыны110,9 ... ... ...  ...  ...  ...  төлемдердіқоспағанда мемлекеттік бюджеттің 170972,5 млн. теңге болжамы 108,5 пайызғаорындалып немесе 185586,0 млн. ... ... оның ... ... орындалуы 105,6 пайыз болып, жергілікті бюджет 117,5 ... ... оны ... ... ... ... кесте2009 жылға Алматы облысы  Жамбыл ауданы бойынша бюджетке түскенсалықтардың болжамының орындалуы(млн теңге)|            ...  ...   ... ... %  ||            |     ...  |       |       ...       |170972,5 |185586,0 |14613,5   |108,5     ... ...  ... ... |7294,3    |105,6     ... ...   |41842,6 |49161,8  |7319,2    |117,5     ... Алматы облысы Жамбыл ауданы Салық басқармасыныңмәліметтері1-кестеден байқағандай, 2009 жылы аудан бойынша жергілікті ... 49161,8 млн. ... ... мен ... ... 2008 ... 1,1 ... өсті немесе 44821,0 млн. теңге.Енді, Жамбыл ауданы бойынша барлық салықтық түсімдердің  ...  ... ... ... ... ... ... болады.2 кесте2007-2009 жылдарда  Алматы облысы  Жамбыл ауданы бойыншабюджетке түскен салықтардың үлес ... ... ...  ...                          ||         |2007       |2008       |2009       ||         ...   |%-бен |Сомасы,   |%-бен|Сомасы,   ...         ...   |   ...   |   ...   |   ... ... |30821,7   |100  |44340,8   |100 |49161,8   |100 ||– ... оның  |      |   |      |   |      |   ...      |      |   |      |   |      |   ... ... ... |13903,6   |45,1 |21675,8   |48,9 |27774,2   |56,5 ...     |769,8    |2,5  |432,1    |1,0 |130,2    |0,3 ||Жер ...    |287,1    |0,9  |323,1    |0,7 |345,8    |0,7 ... ...   |1858    |6,0  |2373,1   |5,4 |2514,6   |5,1 ... құралдарына |459,6    |1,5  |713,7    |1,6 |914,2    |1,9 ... ...  |      |   |      |   |      |   ... ... |13058,1   |42,4 |18075,4   |40,8 |16696,1   |34,0 ... да салықтық |772,6    |2,5  |747,6    |1,7 |786,7    |1,6 ...     |      |   |      |   |      |   ... ...  ... ... ... бойынша Салық   басқармасымәліметтері2-кестеден байқағанымыздай, аудан бойынша ... ... ... ... әлеуметтік салық пен жеке табыс салығы құрайды, ал акцизбен  меншікке  ...  ...  ...  ...  кірісінқалыптастырудағы үлес салмағы мардымсыз.3 кесте2008-2009 жылдар аралығындағы Алматы облысы Жамбыл ауданыбойынша  ... ... өсу ... түрлерi       ... (млн тг.)     ... ...   ||             |2008    |2009    |+,-     |%    ... ...     |44340,8   |49161,8   |+4821    |110,8  ...         |      |      |      |     ... ... ...     |21675,8   |27774,2   | + 6098,4 |128,1  ...         |432,1    |130,2    |-301,9   |30,0   ||Жер ...        |323,1    |345,8    |      |107,0  ||             |      |      |22,7    |     ... ...       |2373,1   |2514,6   |141,5    |106   ... ...     |713,7    |914,2    |200,5    |128,1  ... салық      |      |      |      |     ... ...     |18075,4   |16696,1   |-1379,3   |92,3   ... да салықтық түсімдер|747,6    |786,7    |  39,1   |105,2  ... ... ... ... ... ... ... 3  кестедегі  мәлiметтерден 2008 жылмен  2009  жылдысалыстырғанда ... ... 110,8 ... ... яғни 4821 ... ... Оның ішінде:  жеке  табыс салығы  2009 жылы  ... яғни 6098,4 млн ... ... ... мүлiк  салығы  106пайызға, яғни 141,5 млн тенгеге ...  Жер ... ... 107,0пайызға, яғни 22,7 млн тенгеге  артқан.Жамбыл ауданы бойынша салық комитетінің бақылау-экономикалықжұмысының нәтижесі бойынша бюджетке салықтар мен ... ... ... ... ... ... Сол ... салық қызметі органдарының бақылауқызметінің арқасында салық төлеуші – заңды және жеке тұлғаларды тексерунәтижесінде, түрлі салық заңын бұзушылыққа жол ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Енді Жамбыл ауданы бойыншабюджетке түскен салықтар мен басқа да міндетті төлемдерден басқа, салықоргандарының жүргізген салықтық тексерулерінің ... ... ... ... ... алу тәртібіне тоқталайық.Тағы бір ескеретін сұрақ, 2008 жылы толығымен, 2009 жылдың ... ... ... және орта ... ... ... ... жүзеге асырылатын тексерулерге мораторий жарияланған болатын.Сондықтан салық органдары тарапынан жүргізілген салық тексерулер ... ... ... ... ... ... ... жиналған салық мөлшеріжоғары емес екендігін ... ... 2009  ...  ...  салықтексерулерiнiң қорытындысын келесi 4-кестеден көруге болады.4 кестеАлматы облысы ... ... ... ... ... ... ... жылғы салық тексерулерi қорытындысы(мың теңге)|Тексерiс түрлерi     |Жол ...  ...  ...             ... |саны   |есептелген|      |п    ||             |   |     |і     |      ...             |1  |2     |3     |4     |5    ||             |   |     |     |      |    ... ...  |336 |1247   ... ...  ...          |337 |668    |     ...  ...        |339 |307    ... |683,5   |5921,8 ||қарсы           |340 |272    |9867,3  |45483,5  |165,5  ...          |341 |322    ... |      |    ... ... |342 |73    |165,5   |      |    ... ...    |   |     |     |      |    ... ... ... |876    |     |954,6   |17474,6 ... ...      |   |     |46636,1  |      |    ... ...     |344 |468    |     |209,6   |13661,6 ||             |345 |408    |33714,0  |745,0   |3813,0 ||             |   |     |12922,1  |      |    ... ...   |3463 |1642   |2861982,2 ...  ... ...  ... ... ... ... Салық   басқармасымәліметтеріБерiлген кесте бойынша есептi кезең ... 1642 ... ... яғни ... ... 1247 заңды және жеке тұлға қамтылғанболса, оның iшiнде: 668 ... ... 307 ... ... 272 ... сонымен қатар  322 рейдтiк тексеру мен 73 ... ... ... ... ... құжаттық тексеру саны139 тексеруге немесе 14,2 пайызға қысқарып отыр.Есептi  кезең  ...  1647  ...  ...  11154  салықесептемелерiне камералдық бақылау жүргiзiлдi. Камералдық бақылау ... 3130,2 мың ... ... есептелiнiп, берешек сома 2412,8 ... ... ... ... бойынша 311 салық төлеушiге  өзқателерiн түзетуге байланысты хабарландыру жiберiлдi.2009 жылы бюджетке ... ... ... арқылы 2862,0млн.теңге қосымша есептелiндi, бұл өткен 2007 ... ... ... млн.теңгеден әлдеқайда жоғары сома. Тексерулер нәтижесiнде салықтармен бюджетке төленетiн ... да ... ... ... 2861,9 ... оның ... ... тұлғалар бойынша 2832,4 млн.теңге, ... ... 24,7 ... ... мен ... да ... ... 4,8млн.теңге.2009 жылдың 1 қаңтарына 17890 салық төлеушiлер тiркеуде тұр, соныңiшiнде жұмыс iстеп ... саны 11594 ... оның ... 3220 ... тұлғаболса, ал 8374 жеке тұлғалар  болып  табылады.  Өткен  2008  ... ... ... саны 20 ... ... ... ... iстептұрған жеке тұлғалардың саны 2,4 пайызға кемiген.Тексеру барысында есепте тұрған тұлғалардан алынған ... ... ... мен ... негiзiнде түскен түсiм нәтижесiн келесiкестеден көруге болады.5 кестеАлматы облысы Жамбыл ауданы бойынша 2008-2009 ...  ...  ...  ...  ...  сомаларкөрсеткiшi(мың теңге)|Төлем түрлері           |2008 жыл |2009 жыл ... ...  ||                 |     |     ...   ||                 |     |     |(+;-)  |%    ... ... ...    |2119430,1 |2832439,1 |713009  |133,6  ||салықтар             |     |     |     |    ... ... ... салықтар|43142,1  |24741,4  |-18400,7 |57,3  ... да ... мен ...  |11403,3  |4802,3  |-6601  |42,1  ...              |     |     |     |    ...             ... ... |688007,3 |131,6  |Дереккөз: Алматы облысы Жамбыл ауданы ... ... ... ... ... ... ... бойнша салықтар мен бюджетке төленетiнбасқа да төлемдер 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 688,0 ... 131,6 ... ... 31,6 ... өсiп ... ... тұлғалар салығы713,0 млн.теңгеге өсiп, 133,6 пайызды құрап отыр. Ал жеке тұлғалардантүскен ... 18,4 ... ... 57,3 ... орындалды.ҚР бойынша салықтық әкімшіліктендіруге келетін болсақ, қысқашақорытындысы мынандай: 2009 ... ҚҚС ... 94,0 ... ... ... жарналары 12,6% ұлғайды, сот шешімімен 88 кәсіпорынжалған ... ... ... ... ... 11,7 ...  ... контрабанда бойынша  258 қылмыстық –  іс  ...  ... ... ... ... ... ...  бойынша11,7 млрд.теңге алынды. Сонымен ... кіші  және  орта  ... ... ... ... ...  ...  мораторикезінде 2008 -2009 ... 14 айы ... 3,3 мың  ... ...  ...  жариялануға  дейін  және  акциздік  ... ... ... сәйкес кезеңімен салыстырғанда 46,7 мың тексерулержүргізілді, немесе 14 есе көп.  Осы  ...  ...  ... ...  ...  ...  жүйесiндегi  салықтардыңорындалуында бірқатар  өзгерістерді  мына  ...   көре  ... ... ... ... ... базасын  кеңейту үшiн мынадайшаралар: келешекте салықтық коникулдарды тоқтату және ... ... ... ... ... үшiн ... ... бастапқы мәнгеқайтып оралу; заңды тұлғалардан алынатын салыққа бизнеске қатысы бойыншанеғұрлым ынталандырушы ... ... жеке ...  ... ... ... әдiлдiк пен теңдiктi күшейту және басқалар сияқты ... ... ... ... ... ... ... органдары әкімшілдендіретін салықтүсімдерінің өсу қарқыны жылдан-жылға жоғарылауда.Салық қызметінің  224 ... ... ...  ... ... ... Салық төлеушілерді тіркеу, салық есептілігінысандарын табыс ету, бюджетке төлемдерді қабылдау және ... ... ... ... ... нысандарын электронды камералды тексеру,салық тексерулерінің жоспарын қалыптастыру процестері, ірі ... ... және ... да ... ... ... ...  мынадай  электронды  қызмет  көрсетулер  іске  ... ... ...  ақпараттары  негізінде  салық  салуобъектілері туралы ақпарат беру; салық ... ... ... беру ... төлеушілер ретінде тіркеуге, салықтарды есепке ... ...  мен  ...  ...  төлемдерді  қабылдау.  Салықтөлеушілерге өз салық міндеттемелерін ...  үшін  ...  ... ... үшін салық органдарында Ақпарат қабылдау және  өңдеуорталықтары ... және ... ... ... таңда салық органдарының Орталықтарында құжаттардың 50түрін қабылдауды және беруді жүзеге асырады, оның ... ... ... ... ... «Салық төлеуші терминалы»  бағдарламалыққамтамасыз етуі арқылы электронды түрде қабылдайды.Бүгінгі күні ... ... ...  ...  ...  салықесептілігін тапсыратын салық төлеушілер саны ... ... ... ... үлес салмағы 2009 жылы 78,5 ... ... ... ... өсіп отыр.2007 жылы Салық жүйесі қызметі органдары қызметкерлерінің Кәсіби этикакодексі бекітілді. 2007 ... ...  ...  ...  ... ... ... бағалау енгізілді.2008 жылы салықтық тексеруге жататын салық төлеушілерді іріктеудіңавтоматтандырылған механизмі пилоттық жобасы іске ... ... ... тексерулермен 590 млрд. теңге қосаесептелді, 72 млрд. теңгеден жоғары сомада мүліктер жария етілді.2008 жылдың ... ҚР ҚМ ... ... ҚР салық жүйесібасқармаларындағы  ...  ... ... ... ... ...  қатынастарында  коррупциялық  салалар  және  ...  ... жою ... ... бекіттіҚР ҚМ Салық комитетінің бастамасымен 2008 жылы республиканың қоғамдықбірлестіктері салық органдарының көрсететін қызметтерінің сапасы ... ... ... зерттеу жүргізді.Өткен жылдың желтоқсанында ҚР ҚМ ... ... ...  Интернет-конференция өткізді. Салық жүйесінің  мақсатты  саясаты  мен  ... ... ... ... ...  ...  индикаторыбойынша Қазақстан 178 елдің ішінде 44 орынға ие болды.3. ... ... ... ... ... әдістерін жүзегеасыруды жетілдірудің негізгі бағыттары3.1 Салықтық бақылау әдістерін жүзеге асыруды жетілдіру ... ...  ... ...  экономика  ғылымындабірінші жоспарда тұр, яғни, өте өзекті мәселе болып отыр.Қазіргі ...  ...  ...  ...  ...  ...  береді.  Біріншіден,  салықтық  мемлекеттікбақылаудың бір түрі ... ... ... оны мемлкеттің бақылау қызметінатқарушы мемлекеттік орган жүзеге асырады. ... ... бұл ... ... ... ... ... бөлініп, сол берілген функцияныатқарушы мүмкіндігіне ие. Екіншіден, ... ... ... бақылаудыңбір түрі болып табылады. Қаржылық бақылауға ... А.И.: бұл ... ...  ...  ...  және  ...  ақшақорларының қалыптасуы, бөлінуі мен  ...  ...  ... ... деп ... ...  Оны  жүргізу  ... мен ... және ... ақша ... ... жәнемақсатты пайдалануын тексереді. Сол арқылы экономика ... және ... ... ... қолданылуын қадағалайды. Салық бақылауын жүзегеасыру барысында ... ...  ...  ...  ақшақорларын құруға кететін, осы мемлекеттің қаржы жүйесінің құрамына ... ... ... ... ... ... бақылау мемлекеттікбақылаудың арнайыланған түріне жатады. Бұл бірінші  кезекте  ... тек ... ... ... ғана жүзеге асыра алатындығынан көругеболады. Оның үстіне ... ... ... ... асыруды текарнайы орган жүзеге асыратындай еткен ... ... әр ... аспектілерде: ұйымдастыру, әдістемелік,техникалық жағынан қарастыруға ... ... ... ... ... бұл ... нақты жүзеге асырылатын әдістер мен айлалар.Салықтық ... әр ... ... ... төмендегіше жіктеуге болады.Салықтық бақылауды жүзеге асыру формасы бойынша: 1)тікелей ... ... ... деп бөлуге болады. 1) Тікелей салық бақылауына біріншідентексеру бақылау объектісінде өтетіндігінен, екіншіден ...  ... ... ... есепке қатысты құжаттарды тексеруін талдаужасайтындығымен сипаттауға болады. Бұл ... ... ... ... ... хронометраждық тексеруді жатқызуға болады. 2) Сырттайсалық ... ... ... ... мен ...  ... ... байланысқа түспеуі мүмкін, яғни сырттай тексеру ... ... Яғни ... ... ... ... Бұл салықтық бақылауға камералдық тексеруді ... ... ... ішкі және ... ... ... Ішкі ... түрі –бақылау субъектісі мен бақылау объектісі бір ұйымдық жүйенің бөлімдеріболған  ...  ...  ...  Министрлік  өзіне  ... өз ... ... ...  қалай  орындапжатқандығын тексереді. Сыртқы бақылау ... ... емес ... ... ... ... бақылау салық комитеті  органдарыныңтексеруіне тән. Салықтық бақылаудың ішкі ... түрі ... ... ... ... ... өзінің алықтық міндеттемелерін толық және деркезінде орындауға ұмтылуы керек. Бірақ бұл  ...  ішкі  ... ... деп ... да ...... салық төлеуші өзін - өзібақылайды. Сондықтан ішкі шаруашылық бақылау қажет бола тұрса да, ... ... ... ... бар болса да, оны салықтық бақылауғажатқызуға болмайды. Салықтық бақылау тек ... ... ғана ... ... ... түрінде жүзеге асырылып отырады, мұнда бақылаушымемлекеттік, яғни, ... ... ... ... ... болып табылады .Салықтық бақылау негізінен үкім орындаушы органының іс-әрекеті арқылы, алнақтылай айтқанда – ... ... ... ... ғана іске ... құқық қорғау органдары да салықтық бақылау жасай алатындығын айтпауғаболмайды, тек салық ... ... ... ... тиімді болуыэкономикалық тұрақтылыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді [23].Экономикалық және құқықтық әдебиеттерде ... ... ... ... ... ... ... есептелінуі мен төленуінбақылау деген  тұжырнама  кеңінен  ...  Бұл  ...  ... ... шынайы өркениет жасамауына негізделінеді. Бақылаудыұйымдастырудың  дамуы  соңғы  жылдары  ...  ...  ...  ...  ...  жұмысын  ұйымдастырудағы  мәселелердіңтуындауынан,салық төлеушілердің салық жүйесіне деген ... ... ... қиындықтарға тап болуда. Бұл салықтық бақылауды ұйымдастыру және әрекетету барысында ... ... ... ... ... ... ... салықтүсімдерін бақылаудың мағынасы, оның экономикалық және қоғамның әлеуметтіксалаларына ... ... ... ... ... ойларды түйіндеп, оныәрі қарай дамыту қажет екенін көруге болады. Салықтық ... ...... ... ... жауапкершілікке тартылудан құтылып кетумүмкін еместігін түсіну. Әрине, ол үшін салықта ... оны ... ... қамтылуы керек.  Салық жүйесінің функциялануыныңқұқықтық ... ... ... ... және оның тиімділігіне әсеретеді.Салықты бақылаудың нәтижесі тек салықты төлеушілердің ... ... ... ... ... ... жіберілетін ескерту керек.Салықтық құқық бұзушылықты  талдау негізінен төменгі жағдайларда  ... жиі ... ... құн салығы салым айналуын анықтауды;- салық органдарына есеп бермейтін тіркеуде жоқ, шот-фактуралары менреквизиті жоқ жеткізушілердің ... құн ... ... ... ... құн ... ... жеңілдіктерді дұрыс қолданбау;- айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептеуде.Салық төлеушілердің елеулі бөлігі ... ... ... және де ... ... шағымданудағы өтініштер жасауы қисынсыз.Себебі салық төлеушілер ... ... ... ... төмендетугетырысады. Сондықтан салық алынатын объекті алдымен әрқашанда ... ... ... өз ... пайдасына жасау үшін әрқашанда даулымәселелерді туғызады, немесе салық мөлшеріндегі сыбағалы ... жол ... ... ... орай ... органдарының алдында тұрғанмақсаттаға қол жеткізуі қажеттілігін бағалау құқықтық құзыретін күшейтудегіәртүрлі экономикалық талдау әдістерін бақылау ... ... ... мен ... ... ... мәдениетін арттырып жетілуіне талапетеді.Корпоративтік құрылымдар қызметі  мен  ...  ...  ... ... ... ... ... есептелген  салықтар  менбасқа  міндетті  төлемдер  жасалуының  ...  және  ...  ...  ...  ...  барысында  да,  салықоргандарына  ...  ...  ...  ...  төленуіндәлелдейтін  төлем  тапсырмаларының,  ...  ...  ... ... де жасалады.Кәсіпорындардағы  тексерулер,  әдеттегінше,  өте  тиімді  ... ... ... ... ...  төлем  тәртібідеңгейінің  жоғарылауына  мүмкіндік  туғызады. Сонымен  ...  ... ... ...  ...  ...  ...  санынсалық  органдары  қызметкерлерінің  ...  ...  ...  ... тексеруге шамасы келмейтіндіктен мұндай бақылау тегіс  қамтиалатын бола ... ... ... ...  тегіс  қамти  алатынбақылауға  салық  ...  ...  ...  ...  ...  жәнесалықтар  мен  басқа  ...  ...  ...  түрі  ... тағы түсімдердің шұғыл-бухгалтерлік есебін  жүргізу  арқылыжетеді.Салықтың ... ...  ...  ...  мәселе  монополистікбағыттағы корпоративтік құрылымдардың қызметін реттеу болып  ... ... ... ... ... ... ...  шетелдік капиталдың қатысуымен жұмыс істейтін Қазақстандық  ... ... ... ... ... ...  егіс  және  астық  жинау  ...  ... ... ... ... ... ... асып  кетеді.Мысалы,  2009 жылдың  тамыз-қазан  айлары  ...  Ай-80  ... екі ... ... отынына баға 1,8  есеге  асып  кетті.  ... ... ... ішкі ... ...  ...  зауыттыңөнімін жеткізіп беру бойынша ... ...  жоқ  ...  ... ...  пайдаланушылардың  жыл  сайынғы  ...  орта  ... ... ...  ...  өнім  өндірушілер  ...  ... ... ... ... ... жанар –  жағармай  сатушыларкомпанияның бас мекемесі орналасқан жеріне барлық басқа жерлерде орналасқанжанар – ... ... ... акциздік декларациясын тапсыруға жәнетөлеуге құқықтары бар. Ал салық органы ... ... ... тағы да ... ... шараларын жанар – жағармай бекеті орналасқанжері бойынша жасау ыңғайлы. Декларация тапсырған ... ... ... ... бақылау уақыт жағынан тиімсіз, әрі ... ... ... қалуы мүмкін. Сондықтан салық заңдылығына акцизбойынша ... ...... ... ... ... комитетіне тапсыруын міндетті етіп өзгеріс енгізу қажет [24].Салықтардың бір қатар маңызды қайта ...  ...  ... ... ...  мүлікке  салынатын  салық.  Жылжымайтынмүлікке  салынатын  ...  ...  ...   ...   ...  жылжымайтын  мүліктің  кадастірінің  ,  меншік  ...  ...   ...   ...   ... ... бағалау  мәселелері  ...  ...  ...  ... ... ...  ...  болжамайды.  Келешекте  үш  ...  ...  ...  және  жеке  ...  ...  ...  заңды  тұлғалардың  да,  жеке  тұлғалардың  ... ... ... ...  енгізуді  қарастырған  жөн  ... ... ... ... ... салықты  енгізудің  мақсаты– ...  пен  ...  ...  ...  ...  ...  ... жергілікті бюджеттердің салықтық табыстарының ... ...  ...  ...  анықтау  кезінде  өндіріспен  оның  ...  ...  ...  ...  ... ... керек. Төлемдер проблемасы - бұл салықтарды есептеумен оларды өз ... ... ... ... ... ... ... жоқтығынан жеке тұлғалардың табыстарына және ... ... ...  ...  де  ...  ...  ... шешу мақсатындағы мемлекеттің оңтайлы  қадамдарының  ... осы 2006 ... 5 ... ... ... ... етуге байланыстырақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын айтуға ... ... ... Заң бір ... ... мүлігін заңдастырубарысында көптеген есіктерге жүгіріп, көптеген ... ... ... ... қиындықтарсыз мүліктерін заңдастыруға мүмкіндік берсе,екінші жағынан мемлекет үшін ... салу ... ... ... ... өз мүлкін заңдастырған әрбір тұлға жергілікті салық комитетінемүлігін тіркеуге қояды. Мүлікті ... үшін оның ... 10 ... алым ... ... ... ... бастап салықбақылауына ілігетінін, келесі есептік кезеңнен бастап ... ... ... ... ... ... ... қабылдағаны анық байқалады.Және бір айта кететін жай, егер заңдастырылатын ...... үй ... 2006 ... бірінші қаңтарына дейін мүлік салығы төленген болса, ол ... ... ... ... ... ... ... базаныкеңейту мүмкіндігіне бұл жеңілдіктің оң әсер береді деп ...  ... ... Заңға сәйкес жылжымалы мүліктер және көліктерді ... ... ... ... ...  аша  ...  оның  ...  жәнетөленумен  айналысатын  қызметкерлерге  салық  салу  мен  ...  ...   ...  ...  ...  керектігінажыратуға болады. Дәл осы жағдайлар ... ...  ...  ... ... санкциялардан құтылуға мүмкіндік береді [25].Әлеуметтік салық туралы  сөз  айта  ...  оны  ...  ...  ...  кезіндегі  ең  типтік  бұзулар  туралы  ... және ... осы ... ... ...  бұзулар  бойыншасалықтық бақылау объектілер түрінде оларды ұсынамыз (№4 ... ... ... ... тек  қана  ...  салықтыңтөленуімен байланысты салықтың бұл түрін ... ... ... ... бақылаудың ең кемі 6 ірі және 17 кішірек обьектілері бар тәртіпбұзуларды айқындау салық ... ... ... ... ... ... ол ... тәртіп бұзуға заңдылықпен сәйкес  құжатдайындауы тиіс. ... ... ... ... ... ... (шығыстарды салық салынатын жеке ... ... ... табыспен аяқталмады. Сондықтан, келесі бапта сатып алу процессінемесе кәсіпкерлік айналымы көрсетіледі. ... ... ... ... кең ... (қосымша құнға салынатын салық, мүлікке салынатынсалық үлгіде – ... ... ... ...  ... ... ... құрайды) және біржақты мағынада -  арнаулытұтынушылық салықтар (акциздер үлгісінде).Қазақстанның ... ... ... ... ... ... дербес элементі ретінде қаралмағандықтан екінші көзқарасәбден ... ... Бұл ... ... ... дәлелдейді. Біріншіден,кәсіпкерлік қызметке салық салу салықтардың ... ... ... ... ... ... ... өзіне енгізетін бірыңғай салықтықжүйенің шегінде жасалады. Салық салудың ... ... ... ... емес те ... ... үшін анық көрсеткіш болмайды.Екіншіден, кәсіпкерлік қызметке ... салу ... ... ... ... ... ... құқықтық тәртіпке сүйенетіндіктен кәсіпкерлердіңазаматтық құқық қабілеттілігіне байланысты.Бұл мәселеде олардың ... ... мен ... ... ... келуін қамтамасыз ете отырып,салықтың бақылау үшін жәнесалық төлеушілер үшін де жанама салықтардың алуан ...  ... ... дайындалған нұсқауларға саралық  енгізу ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  есептері,бухгалтерлік есебі мен бюджетке төлеуі бойынша барлық ережелерді анықтүсіндіру ... ... ... үшін ... ... бар ... тиіс.Сонымен, акциздер сомаларының есебін ұйымдастыру салық декларациасын ... де ... ... ... ... ... негізінде (шоттар, шот-факторлар, жүк құжаттар, кіріс кассалық ордерлер, ... ... ... және т.б.) акциздердің сомасы жеке жолға бөлінуі, ал сонансоң бухгалтерлік есептің регистрлерінде бейнеленуі ... ... ... және  т.б.  негіз  акциздерге  қатысы  барматериялдық құндылықтарды дайындау, өнім ... ... мен ... ... ... мәліметтер болуы тиіс. Есепті осы ... ... а) ... ... ... ... ... б) өткізілгенакцизді тауарлар бойынша.|               |          |              ||               ... ...  |              ||               |    |     |              ||  |       |       |       |        |      | ||         |       |       |      |        | | ... ...       |Жәрдемақылар |      ...     | ...   |       ... басқа  |      ...  | ... ... |       ...   |      ...  | |з||         |       ...    |      ... мен | |м||         |       |       |      ...  | |е||         |       |       |      ...   | |т||         |       |       |      ...    | |к||         |       |       |      |        | |е||         |       |       |      |        | |р||         |       |       |      |        | |л||         |       |       |      |        | |е||         |       |       |      |        | |р||         |       |       |      |        | |д||         |       |       |      |        | |і||         |       |       |      |        | |ң||         |       |       |      |        | |ж||         |       |       |      |        | |а||         |       |       |      |        | |н||         |       |       |      |        | |а||         |       |       |      |        | |м||         |       |       |      |        | |а||         |       |       |      |        | |т||         |       |       |      |        | |а||         |       |       |      |        | |б||         |       |       |      |        | |ы||         |       |       |      |        | |с||         |       |       |      |        | |т||         |       |       |      |        | |а||         |       |       |      |        | |р||         |       |       |      |        | |ы||         |       |       |      |        | |б||         |       |       |      |        | |о||         |       |       |      |        | |й||         |       |       |      |        | |ы||         |       |       |      |        | |н||         |       |       |      |        | |ш||         |       |       |      |        | |а||         |       |       |      |      |   | ||      |   |       |    |      |      |   |   | ||         |          |    |        |        ||         |                      |        ||  |       |       |       |        |      | ... ... жәрдем көрсету үшін | |Бала туылған кезде | |жерлеуге | ... ... ... | ... ... ... | ... тамақтандыру | |4 сурет. Әлеуметтік салықтың төлеуімен байланысты бойынша ... ... ... ... ... ... ... тиістіміндеттемелерді орындау кезінде салықтың бақылауды жетілдіру мақсатындажеке салықтар бойынша ... ... ... ... жалпы айтқанда ,салықтың жүйесі және оның ішінде салықтың бақылау тек қана ... істі ... ... салық салудың басты тағайындалуының –еліміздегікәсіпкерліктің ... ... ... істі де ... ... үшін ... ынталандыратын сипатының күшейтілуі, тауарөндірішілерді мадақтау, аймақтың экономикалық саясатты жүргізу мен ... ... - ... жою негізгі мақсаты болып қалабереді. Салықтық ... аса ... ... ... заңдылығын тұрақтандыруболып табылады.  Оған ... ... айда ... ... болмайды.Жағдайды талдау, өзгерістер мен қосымшаларды жинақтау, оларды бюджетпенқоса қарауға қою ... ... ... жағдайда өзгерістер мен қосымшаларды,бұрын бірталай рет орын ... ... ... ... керек емес. Мұндайүрдіс өз кезегінде салықтық механизмнің үнемі жұмыс істеуінің ... ... ... және жеке ... ... салуға байланысты, салық заңдылығыныңтұрақсыздығы, отандық және ... ... ... ... ... ... тиімділігі экономиканың нақты жағдайынталлдау жолымен анықталады, сондықтан оның негізіне ... ... ... ... салу ... ... ... бағалау салынуытиіс. Жалпы салықтық саясаттың келісу процессі жасалатын салықтың ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... есебімен құрылады.Мемлекет салық органдары алдына жұмыстың тиімді әдістерін қолдануарқылы мемлекеттік қазынаның толтырылуын қаматамасыз етуді мақсат етіпқойды. Бұл ... ... мен мәні ... ... ... және де ол ... қаншалықты дұрыс шешілсе, соншалықтыбюджет жағдайы жақсы болады.Салықтық бақылау салықтық қатынастарды ... ... ... ... ... ретінде қарастырылды. Салықтық бақылаудыңқазіргі тәжірибесіне талдау жасай отырып, оның әр түрлі: мәндік,ұйымдастырушылық, ... және ... ... ... ... ... ... талданған, оның қарсылықтарғаәлсіздігі, жетілмегендігі, салықтар мен салықтық әкімшілік бойынша заңдықжәне нормативтік актілердің тұрақсыздығы, ... ... ... ... және ... ... құқықтармен сәйкессіздігікөрсетілген. Салықтық бақылау субъектісінің ұйымдастырылу құрылымыныңжетілмегендігі, әдістемелік қамтамасыз етудегі кемшіліктері,ақпараттануының даму ... ... ... салу ... ... ... ... маңызды орны бар.Бірақ оның ЖІӨ-дағы үлесі салыстырмалы түрде көп ... оны ... ... ... ... қолданады.Салықтың оңтайлы мөлшерлемесін еңгізу үшін ... ... және ... ... ... (3-5%) ... мүлде болмауы ең жақсыжағдай болып табылады. Ал, біздің экономикамызда инфляцияның қалыпты деген8%-дық ... ... ... ... ... тұр. 2007 жылы орташа деңгейі8,4%, 2008 жылы 18,8%, 2009 жылы 9,5% ... ... ... ... ... ... ... сырттан келгенарзан ресурстардың  болуы және экспортқа шығарылатын мұнай өнімдерініңбағасының жоғары болуы ... ... ... ... Инфляция деңгейініңең шарықтау шегіне жеткен тұстары 2008 жыл болды, оның өсімі 18,8% құрады.2008 жылмен салыстырғанда 2009 ... ... ... ... ... салдары, яғни айналымнан қолма қол ... ... ... ... ... банк ... ... көптеген жұмысорындарының жабылуы, оның ішінде әсіресе құрылыс компанияларының өз ... ... ... ... ... төмендеуіне әкелді, ол өзкезегінде инфляцияның деңгейінің алдыңғы жылмен салыстырғандағы ... ... ... жүйесінің салықтық бақылау әдістері тиімділігінарттырудағыпроблемалар және оны шешу жолдарыҚоғам мүшелерiнiң негiзгi мiндеттерiнiң бiрi -  бұл  ... ... ... ... ...  ...  ...  салықтөлеушiлер салықтардың мәнiн жете түсiнбейдi.  Сол  ...  ... ... ... ... ... ... кездесуде. Бұлқоғам iшiн үлкен түйiндi мәселелердiң бiрi болып табылады. Бұл ... ... тек ... қызметi органдарының мiндетi емес, бүкiл қоғаммүшелерiнiң мiндетi болып табылады.Мұндай түйiндi мәселенi шетелдерде қалай шешетiнiне байланысты жоғарыдашетел ... ... ... ... өттiк. Алайда бұл мәселенiшешу тек салық төлеушiнiң өзiне байланысты. Басқа ...  ... ... ... ... ... мойындайды. Бұл әринесалық органдарының қызметтерiн жеңiлдетедi.Салық заңы нормаларының сақталуын қамтамасыз ету ... ... ... ... шағымдарын қарастыру және салық кеңестерiнберу қызметтерiнен тұратын салықтық бақылауды дамыту қажет.Салықтық бақылау тексерулерi – салық қызметi органдары ... ... ...  салық  заңдарының  орындалуын  тексеру.  ... ...  ...  ...  тексеру  және  хронометраждықзерттеулерден тұратыны белгiлi. Соның ... ... ... ... ... ... ... да мiндеттi төлемдердi есептеудiң дұрыстығын,төлеудiң толықтығын және ... ... ... зор ... ... тексерулер алғашқы  бухгалтерлiк  құжаттарды  және  ... ... ... және ... әдiспен тексерудiқарастырады.Шаруашылық  операцияларының  ...  ...  ...  ... ... және ... және салықтық есеп регисторларындаесепке алынған ... ... ...  ...  ... әдiсi ... ... табылады. Себебi,  салықтық  бақылаудыңтаңдамалы әдiсiне қарағанда жалпылай әдiс толық, әрi нақты мәлiмет бередi.Тексерулер ... және ... ... ... ... кезеңнiңсоңына жасалатын болғандықтан, тек жалпылай әдiспен жүргiзiлу қажет.Ал бақылаудың таңдамалы әдiсiн түгендеу, зерттеу және қарсы тексерулеркезiнде қолдануға болады. ... бұл ... ... ... ... қаражаттарының, есептердiң нақты болуы және олардың бухгалтерлiк есепкөрсеткiштерiмен ... ... ... салық бақылауының ең үлкен кемшiлiгi – оның фискальдықбағыты. Салық бақылауы тек тексерулермен ғана ... ... ... ... де жүргiзуi қажет. Яғни салық салу базасын арттырумақсатында салық бақылауы процесiнде шаруашылық қызметтiң ... ... ... ... ... ... бағалануы қажет. Алайда,салық органдарының бақылау қызметiн зерттеу барысында ... ... ... ... ... ... ... тексеру алғашқы бухгалтерлiк құжаттарды және ... ... ғана ... ... тексерумен ғана шектелгенжағдайда тексерушi тексерiлетiн ... ... ...  ...  алаалмайды. Бухгалтерлiк құжаттарды және есеп регисторларындағы жазбалардықарастыру, декларацияда көрсетiлмеген ... ... ... ... ... заң ... ... үшiн, тексеру сапасын ... ... ... әртүрлi әдiсiн қолдану қажет.Егер салық органдарына тапсырылған есептiлiктегi көрсеткiштер алдын-алаталданатын болса, тексеру тиiмдi болады. Содан соң әңгiмелесi жүргiзу  ... ... ... ... ... ... алуға  мүмкiндiкберетiн, өндiрiс орындарын қарап өткен жөн. Мұндай тәжiрибе Гонконг салықоргандарының ... ...  ...  ...  соң  ... көрсеткiштер негiзiнде талдау жүргiзiп, алғашқы бухгалтерлiкқұжаттар және есеп регисторлары негiзiнде ... ... ... ... мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi және уақытылы ... ... жөн ... бақылауын нығайту үшiн, салықтардың және төлемдердiң бюджеткетүсуiн ... ... 1999 жылы ... iрi ... ... ... болатын. Iрi салық төлеушiлер мониторингiнiң ... ... ... ... дер ... ... және жою, iрi ... резервтерiн тиiмдi пайдалану үшiн ұсыныстар дайындау негiзiндемаңызы зор. Сондықтан да iрi ... ... ... ... жүйесiнiң  функционалдығын  кеңейту,  республикалық  жәнеаймақтық деңгейдегi  iрi  ...  ...  ...  мониторингiнорталықтандыру маңызды болып табылады.Бiрiншi  деңгейде  шаруашылық  ...  ...  ... алғашқы бақылаушылар болып табылады.Олардың бақылау қызметi жүргiзiлетiн қаржы–шаруашылық операциялардыңшынайылылығын және  бухгалтерлiк  және  ...  ...  ... ету ... ... ... ... есептердi электронды жүйеде, яғни хабарлардыкепiлдi жеткiзу жүйесi арқылы тек ... бар ... ... ... ... Ал қазiргi уақытта барлық салық мекемелерiнде«Салық  төлемгерiнiң  ...  атты  ...  ...  ... ... құрылған бұл орында және интернетке шығу мүмкiндiгiжоқ барлық ... ... ... ... есептерiн электронды жүйеде,электронды қол қою арқылы жiбере алады. ... ... ... төлемгерiТерминал компьютерлерiне енгiзiлген барлық бағдарлама арқылы ... ... ... ... ... ... крипа кiлттерiарқылы қол қойып жiбере  алады,  Ал  ...  ...  ... ол өз ... отырып, арнайы алынған крипта кiлтiменбарлық есептерiн толтырып, дискетамен алып келiп серверге ... ... ... жоқ ... ... электронды жүйеде жұмысiстеу мүмкiншiлiгi туындаған.Электронды жүйеде жұмыс жасағысы келген салық төлемгерлерi –ең ... ... ... ... ... ... содан соң криптакiлтiн алады және бағдарламаны өз компьютерiне енгiзедi.Бұл бағдарламаның тиiмдiлiгi салық төлемгерлерi есептерi ... ... және бет ... ... ... ... шығарып ала алады.Ақпараттық қабылдау мен өңдеу жөнiндегi  орталықтар салық төлеушiлердiсалық есептiлiгiн ... ең ... ... ... ... ... жедел қарауға қол жеткiзу және ... ... ... тiркеу, анықтамалық сипаттағы  құжаттарды  алуы  ... және ... ... ... толтыру жөнiндегi  мәлiметтердiберудi жеделдету үшiн құрылған.Орталықтарда салық  есептiлiгiнiң  ...  ...  ... ... ... ... сондай-ақ салық төлеушiден түсетiнхаттардың, өтiнiштердiң және де өзге ақпараттардың ...  ... ... ... ... және ... ... электронды жүйеде тапсырубарысында келесi автоматтандырылған бағдарламалар енгiзiлген.- ИС НДС ақпараттық жүйесi – ... ... ... құн ... тiркеу;- ИСИД ақпараттық жүйесi - жеке табыс салығы ... ;- ЭФНО ... ... - ... да ... бойынша, корпорациялықтабыс салығы, әлеуметтiк салық, жер ... ... ... салынатынсалық , мүлiк салығы және басқадай салықтар;- Хабарды кепiлдi ... ...... ...  есептiэлектронды жүйеде тапсыруы.- ЭКНА – салық бақылауы ... ... ... ... ... жүйесiнде аумақтық салық комитеттерiне салық заңы нормаларынсақтауына ... ... ... де ... болып табылады. Ол жоғарғытұрған органмен кешендi ревизия түрiнде жүргiзiледi. Кешендi ревизиялараумақтық салық ... ... ... ... ...  Мұндайбағалаудың мақсаты салық органдары қызметiнiң ... ... ... келуiн дәлелдеу болып табылады.Алайда қазiргi кезде қолданылып жүрген ... ... ... ескiрген. Олар салық механизмiнде, салық органдарының құрылымындажәне экономикада болып жатқан өзгерiстердi есепке алмайды.Сондықтан  да,  iшкi  ...  ...  ...  ... ... ... жөн. Яғни кешендi ревизиялар  орнынаҚазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi департаменттерi жүргiзетiн кешендi-талдау ревизияларын енгiзу қажет.Салық ... ... ... ... ... есептiлiгiндұрыс толтыру және дер  кезiнде  ...  ...  ...  ... ... зор. ... кеңестерi салық төлеушiлер мен  жұмысжүргiзудiң бiр бөлiгi болып табылады. Салық ... ... ... ... ... және ... салуға байланысты дер кезiнде түсiндiружұмыстарын ... ... ... Сол ... ... ... әрi қарай жетiлдiру қажет [28].Елбасының Жолдауында экономикамыздағы өрлеудің тұрлаулы, әрі серпіндісипатын ұстап тұру үшін және оны ... ... одан әрі ... ... ... салық пен кеден саясатын  реформалау  ... ... ... ... құралы болмақ деп ерекше  мәнбергендігі белгілі.Демек, салық саясаты мемлекетіміздің стратегиялық даму ... ... ... ... ... ... ... басшысы салық органдарының алдына орындалуынжүктеп үш міндет қойды:1. Салық салу және салық әкімшіліктендірілуін оңайлату;2. ... ... ... ... ... салықтықбақылау арқылы төмендету;3. Салық жинауды арттыру және салықтық бақылау тәртібін күшейту.Жоғарыда аталған заң актілері негізінде салықтық бақылау және ... ... ... ҚР ... ... ... мен ... айтқанда, 2007 жылдан бастап қосылған құн салығының ставкасын1пайызға ... ал ... ... тағы да 1 пайыздан азайтылды,2008 жылдан бастап әлеуметтік салық мөлшері 30 пайызға азайып, 2009 жылдың1 ... ... ... 11 ... ... ... Бұл жұмысберушінің жұмысшылар жалақысын өсіруге ... ... ал жеке ... 2007 ... ... жеке табыс салығының 10 пайыздық мөлшері енгізілді.Сондай-ақ шағын кәсіпкерлікті қолдау мақсатында оңайлатылған декларациянегізінде арнаулы ... ... ... ... үшін 3% ... негізінде бюджетпен есеп айырысатындар 2% мөлшерінде азайтылғанбірыңғай салық салу ставкасы енгізілді.Ауыл шаруашылығы шикізат ... ... ... ... ... ... ... тиісті талаптарға сәйкес келген жағдайда, есептелінгенқосылған құн салығының сомасы 70 ... ... ... ... ... ...  заң  бұзушылықтыазайту, салық төлеушілердің салық есептілігін беру, төлеу мүмкіндіктерінеқолайлы жағдай жасау мақсатында ... ... ... және ... мерзімдерін белгіленген уақыт мерзімінен 5-10 күнзе ұзартылды.Салықтық ... ... ... ... ... ... ... ашық жәнеайқын жүргізіледі. Егер камералдық бақылаужүргізу барысында теріс ... ... ... онда ... ... ... ... жүргізуді автоматтандыру, яғнисалық төлеушілерге арналған мемлекеттік қызмет көрсету жұмысын ... ... ... ... заң ... ... ... берген кезде;- әкімшілік айыппұл салынған кезде;- салық төлеушілердің банк шоттарына инкассалық өкім ... ... ... ... ... жоқ ... бар ... туралы анықтамаберілген кезде;- салық есептілігін қабылдау кезінде;- салық төлеушілерді тіркеуді жүзеге асыру кезінде;- салықтық тексеру жоспарын ... ... ҚҚС ... ... ... ... шағымдану өтінішін қарау кезінде;- салық төлеушілерге уәкілетті мемлекеттік органдардан келген ақпараттарнегізінде салық салынатын объектілер туралы мәліметті беруді;- мемлекеттік ... алу ... ... ... үшін ... жоқекендігі туралы электронды анықтамаларды қалыпастыруды автоматтандырукөзделіп отыр.Салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендету  ... ... ... жоспарланып отыр:- салық органдары салық төлеушілерге көрсететін электрондық қызметтертізбесін  кеңейту  арқылы  ...  пен  ...  ... жеке байланысын азайту;- салық төлеушілердің дербес шоттарына ара қашықтықта ... қол ... ... ... ... есеп айырысуы туралыэлектрондық үзінді беру;- салық есептілігін қабылдау және ... ... ... ... ... ... ету;- жеке және заңды тұлғалардың салық органында тіркелуін «бір терезе»қағидасы бойынша ... ... ... ... ... ... шағым кітабының жұмыс істеуінқамтамасыз ету т.б.Салық заңнамасы салық салу саласыдағы қоғамдық ... ... ... ... ... ... бір ... салық реформасы болмасын, егерде халық болыпқолдамаса, межеленген нәтижеге жету ... ... ... биліктіңнегізі халық деп танылады.Сондықтан халықтың салық жөніндегі түсінігі мен оны ... ... ... ... ... ... жүргізудің роліерекше. Еліміздің экономикалық, әлеуметтік дамуының жақсаруына ... ... мен ...  ...  ...  маңыздылығынұғындыру, яғни, салық төлеушілердің салық суаттылығын көтеру, мәдениетінқалыптастыру бүгінгі күннің ... ... жылы ... бақылауды жүзеге асыру нәтижесінде: 2037 салықтықтексеру, олардың 1381 – құжатты тексеру, оның ішінде – 776 ... 66 ... 539 – ... ... ... ... ... салыстырғанда95-ке көбейген.Осы тексерулер қорытындысымен бюджетке 834195 мың теңге (өндірілгені –492186 мың теңге) ... және ... ... ... есептелінген.Жедел топтың бақылауымен 954 кәсіпкерлік субъектісі қамтылып, оның 137-де заң бұзушылық анықталған, олардың 94-не 792,8 мың ... ... ... [29].Соңғы жылдары облысымызда экономикалық саясаттың тұрақты жүргізілуі,салық әкімшіліктендіруді жетілдіру, салықтық бақылауды күшейту нәтижесіндесалық жинауды ... ... ... туып ... ... жарты жылдықбюджеттік болжам 102,8 пайызға орындалды немесе бюджетке түсуге тиісті депқаралған 90723,8 ... ... 93289,2 ... ... Яғни өткенжылдың осы кезеңіндегі түсіммен салыстырғанда 28004,1 ... ... ... бақылау саясатын жетілдіруде ескеретін мәселелерге ... ... ... заң ... ... ...  ... толық білмейді, нәтижесінде заң бұзушылыққа жол беріп, ... ... ... ... жауапкершілікке тартылуға мәжбүрболады.Осыған  байланысты  салықтық  бақылау   ...   ... ... ... ... ... жүйелері  арқылы,теледидар, радио, баспасөз, электрондық  ...  ...  ... ... жүргізуге баса назар аударылса, салық төлеу жөніндегіазаматтық ... пен ... ... ... ... ... әсері болар еді.Сондай-ақ, заман талабына сай, салық төлеушілердің кәсіби сауаттылығын,мәдениетін көтеру ... ... ... ... қоғамдық ұйымдар,кәсіпкерлік ассоциациялардың қатысуы және қолдауымен курстар ұйымдастырылужүйелендірілсе.Салықтық бақылауды жетілдіру барысында ұсынғалы отырған ... ... ... алдында, оның қажеттілігі,  ...  ... ... ... ... деп ойлаймын.Салық төлеушілердің салық және бухгалтерлік есебін жүргізетін жауаптықызметкерлерінің міндетті түрде кәсіби маман болуын талап ету ... ... ... ... ... ... ... жәнебасқа тиісті нормативтік актілер, салық режимдері, есептілік түрлері онытолтырудың ... ... ... ... ... түрлері жайлыкітапшалар, әдістемелік, анықтамалық ережелер басылып, кітап, журнал, газетсату орындары арқылы ... ... ... ... ... ... жүйеден осы аталған салық міндеттемелер жайлы ұдайыхабарлама таратуға, жүргізуге жеткілікті мөлшерде қаражат бөліну ... ... ... ... ... төлеушілерге олардың салықміндеттемелерін орындатқызу, соңғы кезде кеңінен қолданылып жүрген еріксізықпал ... әсер ету ... ... ... ... ... ... қажеттілігі мен міндеттілігіне сендіру, көз жеткізу стратегиясынегізінде өз еркімен  ...  қол  ...  ...  ... ... ... ... органдарының салыққа және салық бақылауына қатысты көптеген iс-әрекеттерiне қарамастан, салық салу және ... ... ...  ... әлi де жетiлдiрудi қажет етедi.ҚорытындыЕлiмiздiң Президентi Н.Ә.Назарбаев ... ... ... ... ... сақтап, ұлғайтпасақ, егер салықтардың толық көлемдежиналуын қамтамасыз ете алмасақ, ешқашан қалыпты және мықты ... ... - деп атап ... ... ... елiмiзде әлi де болса салық салу жүйесiне жаңаөзгертулер мен толықтырулар енгiзiлiп, ... ... ету ... ... шаралары жүргiзiлiп жатыр.Салық органдарының салыққа және салық бақылауына қатысты көптеген iс-әрекеттерiне ... ... салу және ... ... ...  ... әлi де ... қажет етедi.Салық бақылауының тиімділігін арттыру: көлеңкелі экономика көлеміназайту және  салық  ...  ...  ...  сақтау  аясындақабылданатын шаралардан қажет нәтижелерге қол ... ... ...  ...  тиімді салық бақылауы маңызды мәнге ие болады.Жүргiзiлген зерттеулер ...  ...  ...  ... ...  ... бағыттары - салық бақылауының  құқықтықнегiзiн және салық органдарының бақылау-экономикалық қызметiнiң ұйымдастыру-әдiстемелiк негiздерiн жетiлдiру ... ... ... ... ... ету ... тиiмдiлiгiн арттырудаекi негiзгi бағытты көрсетуге болады:1. Салық заңдылығын жетiлдiру. Салық заңдылығын ... пен  ... ... ... ... ... ... органдар жасауықажет. Салықтар шаруашылық субъектiлерiнiң жағдайларын нашарлатпауы, бiрақбюджет түсiмдерiнiң артуына септiгiн тигiзуi ... ... ... ... нысандарын  және  әдiстерiноңтайландыру.Салық бақылауының тиімділігін арттыру үшін мынадай міндеттерді ... ... ... жетілдіру және оңайлату.Салық бақылауы рәсімін реттеу.Мемлекеттік, өзге уәкілетті ... шет ... ... ... өзара әрекет ету тиімділігін арттыру.Салық бақылауы рәсімін автоматтандыру.Жүйелі түрде салық салудан жалтаруда қолданылатын жаңа ... ... ... және ... ... ықпал ететін себептерді жою аясындаәрі қарай шаралар енгізу.Қорытындылай келе, салық органдарының салықтық әкімшілік ету  ... ... ... ... барысында Қазақстандағы салық саясатының негiзгi бағытыфискальдық екенi анықталды, яғни мемлекеттiк қазынаны ... ... ... ... Сол  ...  салықтардың  ынталандырушықызметiн жетiлдiру ... ... ... арттыру үшiн салық органдары қызметiнiңұйымдастырылуын,  салық  бақылауы  ...  ...  ... ... ... бақылау мазмұны мен бағытын өзгерту қажет.  Яғни,құжаттық  ...  ...  ...  ...  мақсатында  салықесептiлiгiне және басқа да құжаттарға терең талдау ... ... Бұл ... жүргiзетiн уақытты қысқартуға және  нәтижелiлiгiн  арттыруғамүмкiндiк бередi.Құжаттық тексеру ... ... ... ... ... ... енгiзiлген шаруашылық субъектiлерi бойынша тексеруалдындағы талдау жұмыстарын жүргiзу қажет.Салық ... ... үшiн ... және ... бақылаудыжетiлдiру қажет. Себебi бұл ... ... ... ... ... ... ... арттыруға септiгiн тигiзедi.Аумақтық салық органдарына жүргiзiлген жұмыстарды бақылау, бағалаукритерийлерiн енгiзу қажет.Салық мәдениетiн көтеру мақсатында ... ... ... ... ... ... ... жүргiзу жүйесiн  бақылау жасау қажет. Оның ... ... ... ... және салық декларацияларын жасау жәнетолтыру кезiнде қолданылу тәртiбi болуы қажет.Пайдаланылған әдебиеттер тізімі1. Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың бастымақсаты. ҚР ... ... ... ... ... 2008 ж.2. ... ... «Салықтар және бюджетке төленетiн басқа дамiнтеттi төлемдер туралы» Салық кодексi 10.12.2009 жылғы №99-IV Заңы.-Алматы: ЮРИСТ, 2009. -12 б.3.    ... ... ... ... Салық комитетi туралыЕрежесi4.    Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi.(Жалпы және ... ... ... 2002. ... Худяков А.И., Наурызбаев Н.Е. Налог: понятие, элементы, установление,виды. ... ТОО ... ... ... Т.Ф. ... и ... ...  -Москва: ИНФРА-М, 1999.-429б.7. ... Н.В. ... и ... -Москва: ИНФРА-М, 2000. -348б.8. Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. ... ТОО ... ... М. ... ... на основе мониторинга  //ВестникНалоговой службы ... ... 2009, №1, 18б.10. ... А.В. ... и ...  ...  –Москва:  Аналитика-Пресс,1997. -600б.11. ... Б. ... ... на ... данных  мониторинга//Вестник Налоговой службы Республики ... 2009, №8, 9б.12. ... В. ... ... ... Как ... в кризисе.-Алматы:ТОО Аян әдет, 2008. -40б.13. Русакова И.Г., Кашин В.А. Налоги и ...  ... ... ... ... Ж., Герун А. Повышение качества налогового  аудита  иконтроль эффективности работы ... ... на базе ... ИС ... ... службы Республики Казахстан, 2009,№2, 10б.15. Атыгаева З. О ... ... в ... ... ... ... 2008, ... Князева В.Г., Черника Д.Г. Налоговые системы зарубежных стран. –Москва:Закон и право, ЮНИТИ,1997. -191б.17. ... Н.А. ... ... во ... ... 2008, №10, ... ... Д.Г. Налоги в рыночной экономике. –М.: «Финансы и ... -С. 29.19. ... М.Н., ... Д.Б. Шет ... қаржылары: Оқу құралы. –Алматы: Экономика, 2006.20. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: ... ... ... –М.: ... 1993. -С. 40.21. ... О. ... системы развитых стран мира. Справочник. –М.:Фонд «Правовая культура», 1995. -С. 205.21. ... ... ... /под ред. ... - М.: ФиС, 2000. -С.32.22. Ельчибаев Б.  О  налоговой  проверке  в  ...  ... ... главного бухгалтера, 2008, №8, 73-76б.23. Кисилева О. Камеральный контроль и налоговые ...  ... ... ... 2009, №6, 23б.24. ... Н. Ш. ... ... и пути  его  ... 2009, №2, ... ... М.В. ... ... ... ... эффективности работы налоговых органов // Финансы, 2009, №6.26 Гусева Г.А. Как эффективнее провести ... ... ... №21, ... Шаповалова С. Налоговая ответственность и камеральная проверка ... 2008, №11, ... ... Н. Обжалованияе результатов налоговых проверок и действиидолжностных лиц ... ... ... ... бухгалтера, 2009, №4,9-15б.29.  Сармантаева  Р.  ...  ...  норм  ...  при  выявлении  правонарушений  в  ... // ... ... ... Республики Казахстан,2009, №3.-----------------------Салықтық бақылауӘдістемелікҰйымдастырушылықБақылау мен қамту көздеріне немесе толықтығына ... ... ... ... ... ... ... субъектілеріне бай-ланыстыЖалпылайКамералдықАлдын-алаІшкіҚұжаттықАғымдағыТаңдамалыСыртқыРейдтікКейінгіСалық төлеушілер мониторингі басқармасыАймақтық салық органдарыСалық төлеушiнiң салық бақылауы барысында табылған кемшiлiктi жою әрекетiнжасамағандаРеспубликалық ... ... ... ... ... ... ҚМ ... тексерiс жүргiзушi бөлiмдерiСАЛЫҚ БЕРЕШЕГІ1. Өз еркімен төлеуБЮДЖЕТКЕ2. ... ... ... табылатын ақша есебінен өндіріп алу4. Дебиторлар есебінен өндіріп алу5. Шектелген иелігіндегі мүлікті сату есебіне ... алу6. ... ... ... ... ... Банкрот деп жариялау 
    
   

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салық жүйесін реформалау12 бет
Салықтық бақылау және оның жетілдіру жолдары48 бет
Салықтық бақылау туралы78 бет
ҚР-дағы салықтық әкімшіліктендіру саласы: проблемалары, даму перспективалары7 бет
Адамның жеке басын тексеріп қарау кедендік бақылаудың ерекше нысандары ретінде47 бет
Конституциялық бақылау нысандары15 бет
Қаржылық бақылауы: түрлері, нысандары, әдістері27 бет
Қазақстан Республикасының кеден саясаты29 бет
Салық құқығы8 бет
Салықтық бақылау жайлы42 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь