Кәсіпорынды жоспарлаудың теориялық негіздері

КIРIСПЕ
І. КӘСІПОРЫНДЫ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Нарық жағдайында бизнес.жоспар құру қажеттілігі және оның маңызы
1.2 Кәсіпорын жоспарлаудың шетелдік тәжірибесі
II. БИЗНЕС.ЖОСПАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АСПЕКТІСІН ТАЛДАУ
2.1 Қаржылық жоспарлау . кәсіпорынның қаржылық ресурстарын басқару құралы ретінде
2.2 Кәсiпорынның қаржылық жағдайын бизнес.жоспар негізінде бағалау және болжау әдiстемесi
2.3 "Жігер" ЖШС.нің бизнес.жоспарын талдау
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Әрбiр кәсiпкер өз қызметiн бастамай тұрып болашақта қажет болатын қаржылық, материалдық, интеллектуалдық ресурстар және оларды алу көздерi туралы анық түсiнiгi болу керек, сонымен бiрге компания қызметiнде осы ресурстардың пайдаланылу тиiмдiлiгiн есептеу қажет. Өз қызметiн дәл ұйымдастыра бiлмесе, нарық жағдайы туралы үнемi ақпараттық қамтамасыз етусiз, өзiнiң және бәсекелестерiнiң нарықтағы жағдайын салмақтамаса, өз болашағы мен мүмкiндiктерiн талдамаса бiрде-бiр жетекшi тұрақты табысқа жетпейдi.
Нарықтық экономика жағдайында бизнес-жоспарлау- бұл кәсiпкерлiктiң барлық түрлерiнде қолданылатын жұмысшы құрал. Ал бизнес-жоспар- үнемi жүйелi түрде жаңарып отыратын құжат. Оған компания iшiнде және нарықта болып жатқан өзгерiстерге қарай өзгерiстер мен түзетулер енгiзiлiп отырады.
Нарықтық экономика жетекшiлерге өте үлкен талаптар қояды. Бұл бәсекенiң күшеюiмен, демек, қабылдаған және жүзеге асыратын шешiмдерi, жоспарлары, идеялары үшiн жауапкершiлiктiң де артуымен түсiндiрiледi. Жетекшi алдында үнемi таңдама тұрады: не өзiнiң жеке басының жауапкершiлiгiн және тәуекелдi арттыру қажет пе, не оларды серiктестер арасында бөлiп-таратқан дұрыс па. Әрине бұл шешiмдердiң әрқайсысының өздерiнiң жақсы және жаман жақтары бар, соларды салмақтап, дұрыс шешiм қабылдау өте қиын, өйткенi кез-келген шешiм салдарын сандық-сапалық дәл өлшеу көбiнесе мүмкiн болмайды.
Кез-келген типтегi идеялар мен жобалардың жүзеге асырылу дәрежесiн арттырудың құралы - жоспарлау болып табылады. Кез-келген күрделi проблеманы неғұрлым қарапайым бөлiктерге бөлiп, содан кейiн оларды тереңiрек қарастыру арқылы жүзеге асыру ықтималдығын анықтауға болады. Осы әдiс бизнес-жоспарлаудың негiзiн құрайды. Бизнес-жоспарлау процесi өте күрделi және еңбек сыйымдылығы да мол процесс, сондықтан оны дұрыс құру үшiн экономикалық бiлiм, тәжiрибе, бiлiктiлiк, дағды қажет. [1, 56 б. ]
Әлемдiк тәжiрибе көрсеткендей, көптеген компаниялар сыртқы факторларлың әсерiн дұрыс болжай алмағандықтан және өз мүмкiндiктерiн дұрыс бағалай алмағандықтан үлкен зиян шегiп жатады. Жоспарлау, сондай-ақ, серiктестер мен инвесторларға компанияның таңдап алған жолының дұрыс екендiгiн дәлелдеу үшiн, көрсету үшiн қажет, ал ол үшiн жоқ дегенде оларды өз жоспарларымен таныстыру керек. Әрине потенциалдық инвесторлар мен серiктестердi олармен дер кезiнде және толық мөлшерде есеп айрысу мүмкiндiктерi мен кепiлдiктерi, сондай-ақ өздерiне келетiн пайда ғана қызықтыратын болады. Бизнес бойынша серiктестердi бизнес мақсаты, осы мақсаттың өз мүдделерiмен үйлесiмдiлiгi қызықтырады, ал потенциалдық сатып алушылар мен клиенттердi компания қызметi қаншалықты олардың бизнесiне әсер етедi және мүдделер қарама-қайшылығын болдырмас үшiн қандай шаралар қабылдау керектiгi қызықтырады. Несие берушiлер басты назарды берген қарызды компанияның дер кезiнде және толық мөлшердi қайтару қабiлеттiлiгiне, қарыз бойынша қойылған кепiлдеменiң құнына аударады. Сондықтан бизнес-жоспар барлық проблеманы жобаға қатысушылар көзқарасынан және әр түрлi вариантта бiрден қарастырады.
1. Любушкин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – Москва, 2000г.
2. Нурмуханова Л.К. Концептуальные подходы к организаций антикризис-ного управления // Саясат. - 2007. - № 3-4. - с. 102-107
3. Мухамбетов Т. И., Нукушев А. Г. Банкротство и антикриэисное управ-ление предприятием Учебник: Алматы, 2000.
4. Құлпыбаев С. Қаржы. Оқу құралы. – Алматы, Мерей, 2000.- 154 бет.
5. www.google.kz
6. Балабанов И.Т., «Основы финансового менеджмента», Москва – 1998
7. В.В.Бочаров Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2002. – 544 с.
8. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: “Перспектива”, 1996.
9. Абрютина М.С. Анализ финансово экономической деятельности предприятия.: Учеб. прак. пособие. - 3-е изд.испр. - М.: Изд. «Дело и сервис» ., 2005.- 265 с.
10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Мн.: ООО “Новое знание”, 2003 г.
11. Байбулова Д.Б. Управление финансовой устойчивостью предприятий в переходной экономике (на примере Республики Казахстан). -Дисс.канд.экон.наук. Алматы, 2008. — 141 с.
12. Дүйсенбаев К.Ш. және т.б. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау: Оқу құралы / Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. -Алматы : Экономика, 2006. — 330 б.
13. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. М.: ИНФРА-М, 2003 г.
14. Жүйриков К.К. Финансовый анализ предприятия: Учебн. КазАТК, Алматы, 2003
15. Баймухамбетова С. С. Финансовый менеджмент. – А.: Казак университетi, 2004 ж. – 272 бет.
16. Нурсеитов Н. А., Нурсеитов А. А. Финансовый менеджмент. – А, 1996.
17. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия. – М, 1997.
18. Шуляк П.Н. Финансы предприятия. – Москва, - 2000 г.
19. Мейiрбеков А.Қ., Әлiмбетова Қ.Ә. Кәсiпорын экономикасы: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2003. – 252 бет.
20. «Жігер» ЖШС-нің 2009-2013 жылдарға арналған бизнес-жоспары.
    
    КIРIСПЕӘрбiр кәсiпкер өз қызметiн бастамай тұрып болашақта ... ... ... ... ... және оларды алу көздерiтуралы анық ... болу ... ... ... ... қызметiнде осыресурстардың пайдаланылу тиiмдiлiгiн есептеу қажет. Өз  ...  ... ... ... ... ... ... ақпараттық қамтамасызетусiз, өзiнiң және бәсекелестерiнiң нарықтағы жағдайын салмақтамаса, өзболашағы мен мүмкiндiктерiн талдамаса ... ... ... ... ... ... ... бұл кәсiпкерлiктiңбарлық түрлерiнде қолданылатын жұмысшы құрал.  Ал ... ... ... ... отыратын құжат. Оған компания iшiнде және ... ... ... қарай өзгерiстер мен түзетулер енгiзiлiп отырады.Нарықтық ... ... өте ... талаптар  қояды.  Бұлбәсекенiң күшеюiмен, демек, қабылдаған және ... ... ... ... үшiн ... де ...  ...  алдында  үнемi  таңдама  тұрады:  не  ...  жеке  ... және ... арттыру қажет пе, не оларды серiктестерарасында бөлiп-таратқан дұрыс па. ... бұл ...  ... жақсы және жаман жақтары бар, соларды салмақтап, дұрыс шешiмқабылдау өте ... ... ... ... ... ... ... көбiнесе мүмкiн болмайды.Кез-келген типтегi идеялар мен ... ... ... ... ... - жоспарлау болып табылады. Кез-келген күрделi проблеманынеғұрлым қарапайым бөлiктерге бөлiп, содан кейiн оларды тереңiрек ... ... ... ... анықтауға болады. Осы әдiс  бизнес-жоспарлаудың негiзiн құрайды. ... ... өте ... жәнееңбек сыйымдылығы да мол процесс, сондықтан  оны  ...  құру  ... ... ... ... ... қажет. [1, 56 б. ]Әлемдiк  тәжiрибе  көрсеткендей,  көптеген  ...  ... ... ... ... ... және өз ... дұрысбағалай алмағандықтан үлкен зиян шегiп жатады. Жоспарлау,  сондай-ақ,серiктестер мен ... ... ... ... ...  дұрысекендiгiн дәлелдеу үшiн, көрсету үшiн қажет, ал ол үшiн жоқ дегенде олардыөз жоспарларымен таныстыру ... ... ... ...  ... ... дер кезiнде және толық мөлшерде  есеп  айрысумүмкiндiктерi мен ... ... ... ... пайда ғанақызықтыратын болады. Бизнес бойынша серiктестердi бизнес ... ... өз ... ... ... ал ... ... мен клиенттердi компания қызметi қаншалықты олардың бизнесiне әсеретедi және мүдделер ... ... үшiн  ...  ... керектiгi қызықтырады. Несие берушiлер ... ...  ...  ...  дер  ...  және  ...  мөлшердi  ... ... ... ... кепiлдеменiң құнына  аударады.Сондықтан бизнес-жоспар барлық проблеманы жобаға қатысушылар ... әр ... ... ... қарастырады.Әдетте  бизнес-жоспар  жобаның  жүзеге  ...  ...  ... ... оның өмiр сүру ... ... соң жәнебағалау зерттеулерi жүргiзiлiп, оны жүзеге асыруға болады деген ... ... ... ғана ... Одан ары ... жобаның мақсаттары менкәсiпорынның мақсаттары қалай ұштасады, және жобаны жүзеге асыру барысындажәне нәтижесiнде  ...  ...  ...  ... ... сақталады деген сияқты мәселелер анықталады.Бизнес-жоспар оған қызығушылық танытқан тұлғаға iстiң дәл ... оған ... ... және одан ... пайда туралы дәл ақпаратберуi керек. Ол жаңа өнiм ... ... оны ... ... ... компаниялардың қызметiн үйлестiретiн белсендi құрал ... ... ... ... ... ... құралдарынтарту қажеттiлiгімен кезiгедi, өйткенi кең көлемде қызметтi жүзеге ... ... ... ... ... жеткiлiктi бола бермейдi.Тап осы кезде ... және ... ... Бұл, ... бар ... ... ... шешуге жұмылдыруға мүмкiндiкбередi, екiншiден, ... өз ... ... нәтижесiнде жiбергенқателерiн жөндеуге не ресурсы, не уақыты болмай қалуы мүмкiн. Оған ... ... ... ... емес, ең алдымен оның өмiрсүргiштiк  қабiлетi,  яғни  ұзақ  ...  оның  ...  ... ... ... ... маңызды проблема болады. [2,102-107 бб.]Ресурстар алға қойылған мақсатқа ... және ... ... ... ғана компания нарықта өз орнын сақтап қалады жәнетабысқа жетедi, ал ... ... құру және ... мүмкiндiк бередi.Сонымен, бизнес-жоспарлаудың қазiргi нарық жағдайында компанияларқызметiн табысты ... ... ...  ...  ...  ... ... байқауға болады.Курстық жұмыстың алға қойған мақсаты- бизнес-жоспардың, әсiресе оныңқаржылық бөлiгiнiң маңызын, құрылу қағидаларын, ... ... ... ... мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттер қойылды:• Бизнес-жоспарлаудың компания бизнесiнiң табыстылығы үшiн ... ... ... ... ... ... ... әдiстерi мен тәсiлдерiн қарастыру;• Нақты кәсiпорын мысалында бизнес-жоспарды құру арқылы ... ... ... ... ... көрсету.І. КӘСІПОРЫНДЫ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ1.1 Нарық жағдайында бизнес-жоспар құру қажеттілігі және оның маңызыБизнес-жоспар инвестицияны ... ... ... ... ... өнім номенклатурасы және өнім шығару көлемі туралы, өнімөткізу және ... ... ... ... жер, ... ... ... туралы деректерді қамтиды, сондай-ақ,  қарастырылатынжобаның коммерциялық, ... және ... ... туралы көрінісбереді  және  ең  біріншіден,  ...  ...  үшін  ... ... негіздейді.Бизнес-жоспар интеллектуалдық меншік объектісі, коммерциялық құпияпәні болып табылады және сәйкес қорғауды қажет етеді.Қазіргі ... ... ... ... ... жағдайкәсіпорындарға ішкі фирмалық жоспарлауға жаңа тәсілдеме қолдануды талапетеді. Жоспарлау болашақта әрекет етуді көздейтін кез-келген ... ... ... ... ... ... ... беретіндей жоспарлаунысандары мен модельдерін іздеуге мәжбүр болады. Мұндай ... ... ... ... - ... ... ... табысты дамуының шешуші элементі – ... ... ... ... - ... қол ... қажетті шарты, алайда олжеткіліксіз. Өздерінің іс-әрекеттерін жоспаралайтын көптеген кәсіпорындарсәтсіздікке ұшырады, сондықтан жоспарлаудың ... де ... ... ... [1, 59 б. ...... ...  бір  уақыт  мерзімінде  болатыноқиғалардың барынша ... ... ... ... ... ... сайын,уақыт өтісімен ақпарат та ...  ...  ...  ... ... Алайда бизнесті қоршаған ортаның өзгерісі ақпаратқаөзгерістер ... ... - ... ... мен ... ... ... болмайды. Егер жоспарлау дұрыс жүргізіліп, болып  ... ... ... ол ... үшін ... қоршаған орта туралыақпарат алуға, ... ... ... және ... ... ... ортаның бизнеске тигізетін әсерін бағалауға мүмкіндік беретінқұрал бола алады. ...  ...  ...  банктерге  салынғанинвестицияның пайдалану тиімділігін бақылауды ... және ... ... алдын-ала айқындауға мүмкіндік беретін маңызды құжат. Дұрысқұрылған бизнес-жоспар келесі ... ... ... ... ... “Бұлжобаға қаражат салуға тұра ма және ол ... күш пен  ... ... ... ... құру ... ...  бүгінде  келесі  себептергебайланысты қажет:Экономикаға қазір кәсіпкерлердің жаңа ұрпағы келіп жатыр, олардың ... ... ... басқарып көрген емес, сондықтан ... ... ... күтетін проблемалардың барлық шеңберін оларалдын-ала көріп біле алмайды;Шаруашылық проблемалар үнемі өзгеріп тұрады және ... ... ... ... ...  ...  ...  қажеттілігінтудырады.Инвестиция алу және экономиканы көтеру үшін инвесторларға жоспарлардыңөміршеңдігін және ... ... ... ...... ... ... негізгіміндеттерді шешуге көмектесу: [3, 106 б. ]болашақ өткізу ... ... және даму ... айқындау;осы нарыққа қажетті өнімді өндіруге қажетті шығындарды бағалау және олардытауарды қолайлы бағамен ...  ...  ...  салыстыру  арқылыжоспарланған істің ... ... ... ... ... ... кедергілерді алдын ала айқындау;өндіріс көлемінің көтерілуі мен ... ... ... ... көрсеткіштерін анықтау.Бизнес-жоспар – қазіргі нарықтық экономикада кәсіпкерлік көлеміне,қызмет ету өрісіне және ... ... ... менеджменттіңарнайы құралы.Батыс елдермен салыстырғанда Қазақстандағы іскерлік  ... ... бар. ... ... бойынша қазіргі кезде бизнес-жоспарды құру міндетті емес. Ол көптеген қазақстандық кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... ең алдымен, қажеттіақпарат кешенімен жабдықталып алу керек.Бизнес-жоспардың қажеттілігін ... ... ... ... құру ... ... ... назарды айналысқалы отырғанісіне шоғырландыруға мүмкіндік береді, бұл жекелеген ұсақ ... ... ... ... ... әлеміне ұшпас” бұрын, кәсіпкер өзбизнесіне әсер ететін барлық маңызды шарттарды көзден таса ... ... ... ... ... ... ... қарастыруы керек.2. Бизнес-жоспар жаңа кәсіпкерлік идеяны нақты бағалауға көмектеседі. Егербизнес-жоспар жақсы құрылса, ол идеяның ... ... ... ... ... істі жүргізуге көмектесетін  ...  ...  ... ... басқару машинаны құралсыз жөндеумен тең. Жоспардыңболмағанынан болғаны жақсы.4. Бизнес-жоспар фирманың  бизнес-идеяларын  ...  тыс  ... бұл ... ... ... ... ... кәсіпорын құруүшін қажет. [4, 156 б. ... ... ... ... ... ... ... Сізге қанша ақша қажет?• Ол сізге қашан қажет болады?• Қаражат сізге не үшін қажет?• Оны сіз қайтара аласыз ба және ... ... бере ... ... осы сұрақтарға жауап бере алуы керек.5. Бизнес-жоспар құру арқылы жүзеге асырылған істер ... ... беру ... ... ... ... ... әкеледі. Өйткенібизнес-жоспар басты мақсатқа зер салуды, соған қол жеткізу үшін ... ... ... ... ... береді.Бизнес-жоспардың құрылымы оның мазмұнының ұқсастығына қарамастан ол әрелде, әр салада ... ... ... ... деңгейде жасалатынинвестициялық жобаларды құру ... ... ...  ... ... ... құрылымын  қарастырайық.  Негiзгi  ... ... ... ... ... мен бизнес стратегиясын анықтау). Құрал-жабдықты қою және орналастыру мерзiмдерi;2. ... ... және ... Нарықты талдау және маркетинг концепциясы (баға белгiлеу стратегиясы).Нарықтағы сұранысты бағалау;4. Жобаның орналасуы, құрылыс учаскесi және ... ... ... ... және технология. Жобаның базалық технологиясы;6. Өндiрiстi ұйымдастыру және ... ... ... ... көлемi.Өнiмнiң стандарттары мен технологиясы;7. Қаржылық жоспар және инвестиция тиiмдiлiгiн бағалау.8. ... ел ... және ... ... әсерiн анықтау.Ендi осы тараулардың әрқайсысына қысқаша түсiнiктеме берiейiк.1. Жобаның қысқаша сипаттамасы.Бұл  ...  ...  ...  ...  ...  туралы,  оныңқұрылтайшылары, атқаратын қызмет  түрлерi,  заңгерлiк  ...  ... жерi, ...  формасы,  жарғылық  қорыныңмөлшерi, құрылтайшылық құжаттарында келтiрiлетiн бiрқатар маңызды деректерберiледi. Сондай-ақ жобаның қатысушыларына, ... ... ... ... ... ... Жобаны жүзеге асыру мерзiмi, оның құныжәне қаржыландыру көздерi, жобаны жүзеге асыру кестесi т.с.с. ... ... ... ақша ... деген қажеттiлiктi 2 бағанға бөлiп көрсеткендұрыс: ақша құралдарын қолдану және оларды ... ... Бұл ... ... ... ... ақша құралдарының мөлшерiн анықтапқана бермейдi, сонымен қатар жетпей тұрған қаржы ресурстарының ... ... ... мен ... ... қайтару формаларынаерекше көңiл бөлу қажет. Потенциалдық  ...  ...  ... ... және ... ...  тәуекелдi  толықақтайтындығына көз жеткiзу керек. [6, 74 б. ]2. ... ... және ... ... бiр ... ... қол ... көздепотырған  қызмет нәтижесi. Мiндет  -  ...  ...  және  ... ... ... ... ... iшiнде қол жеткiзiлетiнқажеттi қызмет нәтижесi.Компанияның бизнес-жоба алдында қойған мақсаттары оның қол жеткiзудiкөздеп отырған жетiстiктерi ретiнде ... бiр ... ... ... немесе басымдықты мақсат бөлiнiп көрсетiлуi мүмкiн, немесе компанияқызметiнiң әр бағыты бойынша жеке-жеке мақсаттар тармағы ... ... ... ... мыналар жатады:- өнiм өткiзу көлемiн белгiлi бiр нақты деңгейге жеткiзу;- өнiмнiң бiр бiрлiгiне шаққандағы шығындарды нақты бiр шамаға төмендету;- ... ... ... бiр ... ... ... белгiлi бiр нақты мөлшерде таза пайда мөлшерiн алу;- компанияның нарықтағы үлесiн белгiлi бiр нақты процентке арттыру.Осы тарауда сондай-ақ, ... өнiм ... ... ... жерi, ... ... оның  ...  рәсiмделуi,мемлекеттiң жүргiзiп отырған жалпы экономикалық саясатпен үйлесiмдiлiгiтуралы қысқаша мағлұматтар берiледi.3. ... ... және ... ... ... ... ... компанияның нарықтағы жағдайдыжақсы бiлетiндiгiн көрсетуге бағытталған: нарық сыйымдылығы, ондағы негiзгiбәсекелестер ... ... ... тәсiлдерi, және т.б.Маркетинг жоспары фирма қызметiн iшкi ұймдастыру үшiн, сондай-ақсерiктестер және ... ... ... ... қажеттi құралболып табылады. [7, 251 б. ... бұл ... ... ... ... ... қалыптастырады, оның мақсаты-тауарды бөлiп-тарату схемасы туралы,баға белгiлеу мен өткiзудi ынталандыру әдiстерi туралы анық көрiнiс ... ... ... ...  ...  баға  ... ... мақсатты сегменттерiн таңдау,  сату  ... ... ... клиенттерге сатудан кейiн де қызмет көрсету,жарнама, нарықтағы сұранысты ... ... ... өнiмдi  немесетауарды өткiзу каналдары туралы ақпарат берiледi. Сонымен қатар ...  ...  ...  ...  өткiзудi  ынталандырудақолданылатын маркетингтiк  тәсiлдерi  көрсетiледi.  ...  ... ... ... ... ... ... учаскесi және қоршаған орта.Бұл тарауда жобаны жүзеге асыру үшiн жердi таңдау туралы шешiмдiқабылдау ... ... ... iсi ... асырылатын құрылыс үйлерi,жер учаскелерi қандай қағидаға сүйенiп алынғаны көрсетiледi.5. Техникалық жобалау және ... ... жоба ... ... ... ... тауарнемесе қызмет  өндiрудiң  технологиясы  мен  техникалық  ...  ... ... технологиясы,  оның  артықшылықтары  ... ... ... ... ... ... оларды өндiрушiлертуралы, құрал-жабдықтың жұмыс iстеу режимi, техникалық-технологиялық ... ... ... берiледi. [8, 119 б. ]6. Өндiрiстi ұйымдастыру және басқару.Ұйымдастырушылық жоспар және менеджмент-бұл ... ... ... ... ...  ету  ...  ...  басқарудыұйымдастыру, персоналды басқаруды ұйымдастыру,  компанияның  ... мен ... ... ... үйлестiру.Iскерлiк кесте- бизнес-жоспардың қажеттi бөлiгi. Мұнда өнiмдi өндiру,нарықты талдау, сатуларды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... Iстi ... жеткiзетiн мейлiнше  маңыздытапсырмаларды, оқиғаларды жазуға болады. ... ... ... мыналар табылуы мүмкiн: шикiзат пен материалдарға тапсырыс беру;дизайынды дайындау; тауардың ... ... ...  өндiрiстiңбасталуы; алғашқы тапсырыстың түсуi; алғашқы сату; алғашқы шоттар ... ... және ... бұл ... ... ... ұйымдастыру ерекшелiктерi,өндiрiс көлемi, шығарылатын дайын өнiмнiң стандарттары мен технологиясытуралы ақпарат берiледi.7. ... ... және ... ... бағалау.Қаржылық жоспарлаудың негiзгi мiндетi ағымдық және ұзақ мерзiмдiсипаттағы қаржылық ресурстарға деген ... ... ... ... ... ... ... бар экономикалық потенциалын анықтаудан, яғнионың шамасын, активтерiнiң көлемiн және  олардың  ...  ... ... жоспарлаудың объектiлерi болып мыналар табылады: өнiмдiөткiзуден түскен түсiм; ... ... және ... Шығындардыжабу көздерi; бюджетпен, банктермен,  сақтандыру  және  ... ... ... [9, 85 б. ]8. ... ел ... және ... тигiзетiн  әсерiнанықтау. Бұл тарауда ұсынылып отырған жобаның  ел  ...  ... ... ... негiзделедi. Яғни жобаның барлық қатысушыларүшiн әкелетiн пайдасы қарастырылады, жобаны жүзеге асыру шешiмiн ... ... ... ұтыс ... ... ... ортаға әкелетiн салдары көрсетiледi. Егерөндiрiстiң табиғатқа терiс салдары болса, оларды жою немесе керi салдарынмейлiнше ... ... бұл ... ... ... ... де осы тарауда бейнеленедi. [10, 124 б. ]1.2 Кәсіпорын жоспарлаудың шетелдік тәжірибесіҚазіргі уақытта алдыңғы қатарлы ... ...  ... ...  ...  ...  басқарушы  болмағанымен,әрқайсысы оны жоспарлауға қатысуы тиіс деген ұғым ... ... ...  ...  күші  ...  қажеттіліктерінқанағаттандыру жолындағы бәсеке.Бәсекелердің бағытын зерттеу М. ... ... ... тек ... ... ... ғана ... сонымен бірге бәсекелестердіңбәсекелестік күштерінің  алатын  маңызына,  осы  рыноктағы  ... ... ... ... фирмаларға да  тәуелдіөзінің  бәсекелестік  артықшылығын  жүзеге  ...  ... ... ... ... ... ... [12,63 б.]Бәсекелестерге талдау жасау, ... ... ... ... ... деңгейін, жоспарлау бағдарламаларын анықтауға мүмкіндікбереді.Қазіргі уақытта шетелдік тәжірибе көрсетуінше ... ... ... ... ... бірі  ...  ... рыноктық, географиялық. Қазіргі уақытта  шетел  фирмаларындажоспарлау қызметтің әртүрлі құрылымдық фирмалары бар. Оның ... ең ... ... ... ... ... Ол жоспарлау элементтерініңбірі маңызды болған кезде және шығарылатын тауар топтары арасында үлкенайырмашылық болмауында ... Бұл ... ... ... ... ... ... жеңіл қосылады. Қандай да болмасыншетелдік кәсіпорындардың кәсіпорынды ... ... ... ... ... ... бизнес-жоспар негізінде жүргізіледі.Бизнес-жоспар коммерциялық кәсіпорынның барлық негізгі аспектілерінқамтитын ... ол алда ... ... ... проблемаларды талдайды, осыпроблемаларды шешу тәсілдерін анықтайды.Сонымен, ... – бұл ... қол ...  ... қағаз жүзіндегі жазылған моделі және осы алға қойған мақсаттарғақол жеткізу үшін барлық ресурстарды ... ... ... ... ... ... - ... іс-әрекеттердің схемасы.Ол бизнестің болашақ жай-күйін айқындауға көмектеседі. Алға  ... ... ... ол ... қол ... ... ... мен кезеңдерді қамтиды.Шетелдік компаниялардың нарықты зерттеудегі 10 ... және ... ... ...  нарық сипатын зерттеу; рыноктың әлуеттімүмкіндіктерін зерттеу; рынок пен фирма арасындағы ... ... ... ... ... ... тенденциясын зерттеу; бәсекелестертауарларын зерттеу; қысқа мерзімді болжау; баға саясатын зерттеу.Мынандай  американдық  ...  ...  ...  ... ... де ... және басқалары оны  кеңінен  қолданады.Маркетингтік ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  экономикалық  және  әлеуметтікқызметінде; өндіріс ... ...  ...  ...  ... стратегияларды,  тактикаларды,  әдістерді  және  ... және ... ... ... ... ... ... бағалауда оның қызметінің өзгеруі ұсыныстарды өңдеудеқолданылады. Кейбір компаниялар рынокты зерттеуден бас ... ... ... ... ... ... 10-100 есе асып кетуімүмкін. [11, 38 ... ... ... ... ... ... ... нарықтың барлық негізгі элементтерін талдау қажеттігі туындайды; онызерттеуде жалпы экономикалық құбылыс пен өнім рыногының ... ... бар; оған ... ... ішкі ... (осы ... қатынасыбойынша) факторлардың барлық негізгі топтарын қамту жүреді.Әртүрлі  компаниялар  өздерінің  ...   ... ... ... ... мүмкін. Элементтердің нақты жиынтығыбағдарламада фирманың өнімдеріне, тұтынушыларға, бәсекелестерге, аймаққа,ішкі және халықаралық ... сату ... ... ... кез-келген жағдайда маркетингке бағытталған фирма қызметінің негізгі бағыты депнарықты зерттеуді және  ...  ...  ...  ... Бұл  ...  ...  ...  бағдарламаларыанықтайды.Әлемде экономиканың экспортқа бағдарланған модельдерiн ... ... ... ... ... бес ... бөлiп алуғаболады: шикiзат ресурстарының экспорты,  экспорттық-өңдеушi  аймақтар,құрамдас бөлiктер экспорты, толығымен ... ... ... ... ... ... ... (брендтер) бар өнiмдер экспорты.Iрi трансұлттық компаниялар арзан жұмыс күшiн ... ... ... ... орналастырды, ал олар өз кезегiнде елдегiжұмыс күшiнiң қымбаттауына байланысты жұмыс күшi ... ... ... елдергетапсырыстарды қайта орналастырып отырды. Бұл процесте Шығыс Азияның ... ... ... ... ... коммерциялық тапсырыстарарқылы өзiнiң индустриялық әлеуетiн дамытуға мүмкiндiк алды.  ... ... ... келе ... ... өз ... ... жаңа түрлерiне iлгерiледi. [12, 83 б. ]Әлемнiң көптеген  елдерi  коммерциялық  тапсырыстар  ...  ... ... ... ... ... ... иеболған жоқ. Басқаша айтқанда, трансұлттық компаниялар кейбiр ... ... ... ... ... және ... ... бай рыноктарынаодан әрi қол жеткiзуiне көмектестi.Бәсекелестiк жағдайларды жасау мақсатында заңнамалық база сындарлыталданатын болады және ... ...  ...  ... ... ... тауарлар мен қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... сауда саясатының стратегиялықбағыты болуы тиiс. Бұл саясатты қосылған құн ... одан әрi ... ... ... кiрiстерiн бөлшектеп қайта бөлу, сондай-ақғылыми және инновациялық әзiрлемелерге ... жаңа ... ... ... ... мерзiмдерде жүргiзу қажет.Бүгінде көптеген ірі халықаралық корпорациялар өздерінің қаржылықбасқару мен ... ... етіп ... ... ... ... ... барысындағы жоғарғы бәсекелестіктің сұранысы осыған алып ... ... ... ... корпорациялары  өздерінің  қаржыларынакциялар шығару арқылы тартуға ынталы және олар ... аз ... ... ... ... тұлғалардың сатып алуына бейімді болады.Өйткені, акция ұстаушы тұлғалар көп болған сайын, олар ... ... ... ... табылатын компанияны қолдап, оны  жоғарғыдәрежеде танымал болуға жетелеп ... [13, 126 б. ... ... ... ... ... жұмыс нақтыөнім мен тұтынушыға жұмсалу керек. Нарық экономика ... ... ... ... ... ... ... нарықтық бағытжатыр. Сондықтан да кәсіпорынның жаңа өндірістік ... ... бір ... ұстануы қажет. Тиімді технологияны іске қосып, өндірістіжүзеге асырғанда кәсіпорынға жоғары табыс әкелетін, оның таңдалған тауарлықсаясаты  мен  ...  ...  ...   ... өнімді өндіру жоспары алға шығады.Технологиялық үрдістің сапасы оның жаңалық енгізу қабілеттілігіменсипатталады.  Ол  ...  ...  ...  ... көрсеткіштер жүйесі тұрғысынан бағаланады. Көп қолданып жүргентехника-экономикалық және ...  ...  ...  ... ... мен ... ... арасындағы тәуелділіктікөрсетеді. Жоғарыда айтылып кеткендерге қарасақ, инновациялық ... ... ... ... мен ... ... ... тәуелділігін қарастырады. Өйткені, сапа мәселесі және жаңа техниканыңэкономикалық ... ... шешу ... ... Ол үшін ... ... ... өзіндік құн, өндіріс шығындарын анықтайтынүлгілерді ... ... ... ... ... Кәсіпорындар саны, өнімкөлемі мен маңыздылығына және ... ... ... ... байланысты кәсіпорынның жоспарлау қызметін ...  ... ... және  ...  кәсіпорындардың  жауапты  және  бастықызметтерінің бірі ... ... ... ... АСПЕКТІСІН ТАЛДАУ2.1 Қаржылық жоспарлау – кәсіпорынның қаржылық ресурстарын басқару құралыретіндеҚаржылық жоспарлаудың ... ... ... және ұзақ ... ... ... деген қажеттiлiктi анықтау болып табылады.Бұл жұмыс компанияның қолда бар экономикалық ... ... ... шамасын, активтерiнiң көлемiн және  олардың  қаржылану  көздерiнанықтаудан ... ... ... болып мыналар табылады:  өнiмдiөткiзуден түскен түсiм; пайданың қалыптасуы және ... ... ... ... ...  ...  және  ... арадағы қарым-қатынастар. [14, 168 б. ]Жылдық қаржылық жоспардың ... ... ... ...  ... ... тозу ... баланстан шығарылған мүлiктi сатудан түскентүсiмдер және т.с.с. табыстар көрiнiс ... ... ... несие үшiн төленетiн ... ... ... ... ... ... резервтiк қорлар бейнеленедi.Ағымдық қаржылық қызметтi бақылау  ...  ...  ... жүргiзiледi. Ақша құралдарының шығындарының орындалуын  ... ... ... ... ... ... ... үшiн төлемкүнтiзбесi құрылады. Ақшалай түсiмдер мен ...  ...  ... ... (ай, ... ... және ... түрде құрылады.Жоспарланған шығындардың күтiлген түсiмдерден асуы компанияның өзiне алғанмiндеттемелерi бойынша есеп ... ... ... ... ... ... бiр бөлiгiн немесе болашақ кезеңдерге ауыстыру керек,немесе компания шотына тез ... ақша ... ... ... ... ... ... бiр жағы - касса арқылы компанияныңжұмыскерлерiне қолма-қол ақша төлемдерiн жүзеге ... ... ... еңбек ақы  қорының  деректерiнiң  негiзiнде,  материалдықресурстарды сату туралы ... ... ... ... сомасы туралыдеректер, жалақы төлеу күнтiзбесi және т.б. ... ... ... ... компанияның дамуы әрқашан оның қаржылық  жағдайынжақсартуға, сәйкесiнше жоспарланған табыстар ... ...  ... ... ... ... пен ... нәтижелер есебiн құруүшiн негiз болып ... ... ... жоспар түрлерiн бiрiктiредi: маркетинг,өндiрiс, материалдық-техникалық жабдықтау, ... ... ... ... және ... ... сыйымды және түсiнуге жеңiл формадабейнелеуге көмектеседi. Мұндай форма болып компанияның балансы ... 132 б. ... ... олардың белгiлi бiр мерзiмдегi орналасу құрамы жәнешамасы туралы ақпарат ... Олар ... және ... алуға көзделгенқұралдарды көрсетедi (жобалық баланс).Баланс пассивтерi, немесе “капитал мен мiндеттемелер” компанияныңактивтерiн жабуға ... және ... бiр ...  ... қолданылуы,мерзiмi, қаржыландыру көздерi бойынша  ...  ...  ...  ...  ...  және  ...  ... құрылымы қарапайым. Барлық құрал көздерi қысқа және ... ... ... соңғылары (аванстық  капитал)  өз  ... және ... ...  ...  ...  капитал  негiзiненкомпаниялардың қорланған жарғылық қорында, резервтерде (резервтiк, ... және ... ... ... ... ... және оның ... тексерудi жүзегеасыру үшiн пайдалар мен ... ... ... ... қолданылады, және бұлжағдайда “жоспарлық көрсеткiштер” және “есептiк көрсеткiштер” графаларыенгiзiледi.Қаржылық ... ... ... ... барлық аспектiлерiн қамтиды:өндiрiс, өткiзу, негiзгi және ... ... ... ...  Олөндiрiстi үздiксiз қалыпты деңгейде жүргiзiп тұруды және ... ... ... ... ақшалай табыстарды қалыптастыруға бағытталған.Қаржылық жұмысты ұйымдастыру  сырт  мекемелермен  ...  ... ... банктер, сақтандыру ұйымдары,  бюджет  және  ... Оның ... ... және ... өндiрiстiк циклға қызметкөрсетудi ұйымдастыруға, өз ... ... ... ... ... және ... есеп ... байланысты. Басқаша сөзбен айтқанда,компания тұрақты ... ... ... ... ... де, ... объект ретiнде де сенiмдi бола алады.Тұрақты қаржылық жағдай компанияның бүкiл өндiрiстiк-шаруашылық қызметпроцесiнде қалыптасады және ...  ...  мен  ... негiзгi және  айнлалым  капиталының  салыстырмалы  шамасына,кредиторлық және дебиторлық ... ... ... және ... жағдайына, салық жүйесi мен саяси жағдайға, т.с.с. көптегенфакторларға ... ... ... ... ... өз ... өз ... серiктестер мен несие берушiлер көмегiнсiз шешуi  ...  ... ... ... бойынша серiктес және несие алушы объектретiндегi тартымдылығы бiрқатар ... және ... ... кешенiарқылы анықталады.Талдау тәжiрибесiнде мыналар бағаланады: компанияның мүлкi, қаржылықжағдайы және ... ... ... ... бағалау кезiндекелесi көрсеткiштер есептеледi: негiзгi ... ... және ... ... ... ... ... жаңару және шығу коэффициентi жәнет.с.с. [16, 144 б. ]Компанияның даму процесінде өткiзу ... өнiм ... ... ... әсерiнен  құралдар  құрылымы  мен  ... ... ... да ... ...  Бұл  ... ... үшiн қаржылық есептiк және көлденең ... ... ... ... ... берушiлер капиталды неғұрлымпайдалы орналастыруға тырысады, ол үшiн олар көп ... және ... ... ... ... үшiн ... ... болып компаниялардыңресми жариялайтын есептiк деректерi,  ұсынған  бизнес-жоспарлары  жәнеинвестициялық жобалары ... ... ... болашақта табыс алу тұрғысынан  компанияқызметiн талдауға мүмкiндiк бередi. Несие берушi мен ... ... ... компанияның шынайы қаржылық жағдайына ғана байланыстыемес, ... ... ... да, яғни ... мен күш-жiгердiқажеттi бағытта жұмсау қабiлетiне байланысты. Бұл ... қол ... ... ... ... ... көресткiштерiн талдау белгiлi бiруақыт мезетiндегi ... ... мен ... ... ... ... топтарында өзгерiстер болау мүмкiн. Айта кетукерек,  компания  жұмысының  жақсаруы  ...  ...  ... өзгерiстерiне сай келе бермейдi. Бұл көбiнесе қабылданғанесеп ... ... және ... ... байланысты болады. Мысалы,қаржылық  нәтиже  компанияның  есеп  ...  ...  ... ... ... және запастарды бағалау әдiстерiне байланыстыболады. Сондықтан ұзақ ... ... ... ... ... мөлшерiн ала алмай қалу қаупiн жоғарылатады. [12, 157 б. ]2.2 Кәсiпорынның қаржылық жағдайын бизнес-жоспар негізінде бағалау жәнеболжау әдiстемесiҚаржылық жағдайды ... ... ... өз  ...  өтеу  және  ...  ...  ...  қаржылықмiндеттемелерiн орындау қабiлетiн айқындау.Төлем қабiлеттiлiгi-бұл компанияның кредиторлары тарапынан қойылғанқаржылық талаптарды орындай алу ... ... ... ... алдын-алабелгiлi ұзақ мерзiмдi қарыз құралдары кiрмейдi. ... ... ... бар деп ... егер ол ... ... қысқа мерзiмдiмiндеттемелерi бойынша есеп айрыса алса және ... ... ... жүргiзе алса.Инфляция  кезiнде  компанияның  ...  ...  ... ақша ... тиiмдi қолдана отырып, үздiксiз ... ... ... ... ... алу қабiлетi, сондай-ақ өз қызметiн кеңейтужәне жаңарту шығындарын қаржыландыра алу қабiлетi.Компанияның  ...  ...  ...  ... ... байланыстылық пен тәуекелдiлiктi айқындау оның қаржылықесебiн талдау жолымен жүргiзiледi. Талдау нәтижелерi қызығушылық ... ... және ... ... ... және ... ... жағдайын бағалау  негiзiнде  ...  ...  ... бередi. [17, 97 б. ]Қаржылық есептi талдаудың маңызды тәсiлдерiнiң бiрi- есеп формаларын“оқу” және ондағы келтiрiлген абсолюттiк ... ... ... ... онымен танысу) құралдарды тартудың негiзгi көздерi, оларды салудыңнегiзгi бағыттары, есептiк мерзiмде алынған ... ... ... есеп ... ... мен ондағы өзгерiстер, компанияныңұйымдастырушылық  құрылымы және оның  ...  ...  ... ... ... белгiлi бiр қорытындылар жасауға мүмкiндiкбередi.Алайда бұл ақпарат, оның басқару ... ... үшiн ... ... ...  негiзгi  көрсеткiштерiнiң  динамикасынкөрсетпейдi. Ол үшiн ... ...  ...  салыстыру  әдiсiқолданылады, соның iшiнде:• Соңғы екi жыл үшiн ... және ... ... ... ... кестелердi салыстыру;• Көрсеткiштердiң салыстырмалы ауытқуларының ... ... ... ... ... ... ... Бiрнеше жыл  үшiн  жекелеген  көрсеткiштердiң  жалпы  ... ... ... ... ... талдаудың кең тараған тәсiлдерiнiң бiрi-  ... ... Бұл ... ... ...  ... ... арақатынастың  болуына  негiзделген.  Қаржылық-жеделкөресткiштер деп аталатын бұл коэффициенттер ... үшiн өте ... ... ... үшiн ... ... есептi қолданушыларғамәлiметтер бередi; екiншiден, шаруашылық жүйесiндегi бұл есептiк бiрлiктiңжағдайын және оның ... ... ... ... ... бередi.Коэффициенттердiң үлкен артықшылығы сол, олар  есептiк  ... ... ... ... алады. [18, 202 б. ]Аталмыш әдiс өте қарапайым және жедел, сондықтан да оны ...  Оның  мәнi  ...  есеп  ...  ...  ... ... қабылданған стандарттық коэффициенттермен,  салабойынша орташа нормалармен немесе компанияның ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайын бағалау үшiн бағдар ретiнде есептелгенөтiмдiлiк коэффициенттерi табылады. Мысалы, жалпы өтiмдiлiк ... ... ... ... қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiнқаншалықты жабатындығы туралы мәлiмет бередi.Бұл коэффициенттен басқа компанияның ... ... ... ... ... ... мерзiмдiк мiндеттемелерге қатынасы) жәнетез өтiмдiлiк коэффициенттерiмен (ақша ... ... ... ... және ...  ...  ...  мерзiмдi  мiндеттемелергеқатынасы) сипатталады.Қаржылық теорияда жалпы өтiмдiлiк коэффициентiнiң  шамасы  ... ... ...  ...  0,05-0,2  тез  ... ... 0,5-1 аралығында болғаны дұрыс деп саналады. Алайдабұл көрсеткiштер ... ... үшiн ... қалған стандарт емес,өйткенi экономиканың әр саласының, қызмет түрiнiң өз ерекшелiктерi бар,сондай-ақ ... ... мен ... ... мен ... ... көп, ... көрсеткiштердiң жоғарыда келтiрiлген шамаларыжалпы ... ... ғана ... ете алады.Егер компания несие мен қарызды қолданатын болса, сәйкесінше оның ұзақмерзiмде сыртқы ... ... ... Ұзақ ... болашақтағықаржылық жағдайды меншiктi капиталдың шоғырлану коэффициентi  ... ... және ... ... мен ... ... ... коэффициентiсипаттайды. [18, 104 б. ]Кәсiпорын қызметiнiң тиiмдiлiгiн көрсететiн негiзгi сандық  көрсеткiш-бұл өнiм ... ... ... ... ... ... ... мүмкiн. Ал болашақта рентабельдiлiк жоғарылауы керек,бiрақ ағымдық жағдай осы өнiмге салынған капитал құрылымына, яғни ... мен ... ... ... байланысты болады. Ол ...  және  ...  ...  ...  ... ... ... болжауда кең қолданылатын негiзгi екiәдiстi қарастырайық:1. Э.Альтманның көп факторлық моделi;2. төлем қабiлеттiлiгi көрсеткiштерiн болжау.Өткен ғасырдың 60-шы ... ... ... ... 33 ... компанияның жағдайын зерттеп, олардың деректерiн осындай саладағыжағдайы  ұқсас  ...  ...  ...  ... ... ... ғалым банкроттық ықтималдығына қатты әсерететiн  5  көрсеткiштi  ...  ...  ...  ... ... шығарды. Соның нәтижесiнде бес факторлық модельалынды: [19, 186 б. ]Z=3.3K1 + 1K2 + 0.6K3 + 1.4K4 ... ... ... ... ... ... таза түсiм/Барлық актив сомасыК3=Акциялардың нарықтық құны/қарыз құралдарының көлемiК4=Бөлiнбеген пайда/Барлық активтер сомасыК5=Меншiктi айналым құралдары/Барлық актив сомасыЕгер нәтижесi 1,8-ден төмен ... ... ... ... ... ... егер 1,81-2,7 аралығында болса-ол жоғары емес, егер Z=3 ... ... ... ... модельдi қолдану кезiнде бiр жылға банкроттық ықтималдығын есептеудәлдiгi- 90%, екi жылға- 70%, үш ... 50%-тi ... ... ... ықтималдығын болжаудың бес факторлықмоделi 6 iрi ресейлiк компаниялардың ... ... ... ...  олардың  iшiнде  Сургутнефтегаз,  ...  ... бар. Бұл ... барлығының тұрақтылығы 3-тен жоғарыболып шықты, бұл оларға тiкелей шетелдiк капитал тартуға мүмкiндiк бердi.Ағымдық өтiмдiлiк коэффициентi коммерциялық ұйымның ... ... және ... ... ... дер кезiнде орындау үшiнөтiмдi құралдармен қамтамасыз етiлу деңгейiн сипаттайды. Ол ... ... ... ... ... ... мiндеттемелерМеншiктi құралдардың жеткiлiктiлiгi коэффициентi компанияның қаржылықтұрақтылығын қамтамасыз ету үшiн ... ... ... ... ... ... және келесi формула бойынша анықталады:Кос=Меншiктi айналым құралдары/Ағымдық айналым құралдарыТөлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiру коэффициентi ағымдық өтiмдiлiккоэффициентiнiң есептiк ... оның ... ... ... ... және ... белгiлi бiр уақыт кезеңiнде төлем қабiлетiнжоғалту немесе қалпына келтiру ... ... Ол ... ... ... [13, 56 б. ]К3=К1ф + Пв(у)/ Т*(К1ф-К1н) / К1нормМұндағы:К1ф- ағымдық ... ... ... ... ... нақтышамасы;Пв(у)- команияның төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiру үшiн бекiтiлгенуақыт, (аймен берiлген);Т- ... ... ... ... өтiмдiлiк  коэффициентiнiңшамасы;К1норм- ағымдық өтiмдiлiк коэффициентiнiң нормативтiк шамасы (К1норм=2)Егер қарастырылған коэффициенттердiң  ...  ...  ... ... ... ... ... құрылымы қанағаттанарлықсыз,төлем қабiлеттiлiгi жоқ деген тұжырым жасауға негiз ...  ...  ...  ...  және  болжамдықбаланстарының ... ... ... ... құру ... ... мен ... пассивтердiң басым бөлiгiнiң өнiмдi өткiзудентүсiмнен тiкелей пропорционалды тәуелдiлiгi жатыр. Болжамдық ... ... ... ... ... қызметi және жағдайы туралы ақпараттыүнемi жинақтап отыру керек, бұл оның даму ... ... ... ... ... ... талдауНарықтық экономика жағдайында кәсiпорындардың бизнес-жоспарын, соныңiшiнде оның қаржылық бөлiгiнiң нақты түрде қалай ... ... ... ... ... ... Бұл ... жоба осы саладағыхалықаралық стандарттарды құрастырушы дүниежүзілік сауда ұйымының ұсынғанқұрылымы ... және ... ... ... ... ... әлемдiк стандарттар негiзiнде жасалған.1. Жобаның қысқаша сипаттамасы“Жiгер” жауапкерлiгi шектеулi серiктестiгi (ЖШС)- Алматы қаласында сүтөнiмдерiн өндiрумен айналысатын ... ... ... ... өз ... ... ...  Алматы  қаласының  сүт  өнiмдiрiн  ... өз ... ... ...  сүт ... ... құрал-жабдықты сатып алу мiндетi тұр. Бұл үшiн ол несие алуды көздейдi. [25, 13б. ]Аталмыш инвестициялық ... ... ... ... ауыл шаруашылығысаласының өңдеушi саласының дамуын жеделдетуге, Үкiметтiң жүргiзiп отырғанимпортты алмастыру саясатының iске асуына, ... ... сүт ... ... және ... ... ... экономиканы құрылымдық қайтақұру реформасына өз үлесiн қосуға мүмкiндiк бередi.Бұл жоба ҚР Үкiметiнiң қабылдаған ... ... сай ... ... ел ... ... үлес қосады және төмендегiнегiзгi мiндеттердi шешуге бағытталады:• Шығарылатын өнiмнiң сапасын ... және ...  ... ... сүт ... қажеттi дәрежеде қамтамасызету;• Сүттi өңдеушi жетекшi ... ... ... ЖШС ... ... және бiлiм ... ... Қосымша жұмыс орындарын ашу.Жобаның қатысушылары“Жiгер” жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi.Орналасуы: 480091, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.“Жiгер” ЖШС-ң қабылданған ... сай ... ... ... [25, 15 б. ]• сүт ... өндiру, өңдеу, сақтау және өткiзу;• коммерциялық қызмет;• тағы басқалар.Кәсiпорынның жарғылық қоры               -36 000 000 ... ... ...                     -3 370 ...         ... құны         -57 387 ... құны            -27390 463 ... баланстық құны         -29 257 715 ... құны            -5858 160 ...            ... құны          -2 678 ... құны            -2121 198 ... ... саны                  -49 ... iшiнде басқарушы персонал           -16 ... ... құны және ... ... ... ... ... 000Соның iшiнде құрал-жабдықтар120 000Алматы қаласына жеткiзу шығындары7 000Күрделi шығындар:өндiрiстiк ... ... ... үшiн ... ... ...  капиталы:36 6373 айға арналған материал шығындары26 637Айналым құралдары10 000Барлығы171 ... ... ... ... ... ... құнының 50%-iн алдын-ала төлеу (аванс)    60 ... ... 0003 айға ... ... шығындары26 637Помещениенi құрал-жабдықты орналастыру үшiн монтаждау    8 ... ... ... 50%-iн 3 ... созып төлеу            ... 6371 АҚШ ... ... теңге1481 жылдағы жұмыс күнiнiң саны, күн305Жасау & Жеткiзу & Монтаж, ай3Өнiмдiлiгi, 1 сағатқа шаққанда қаптама саны: min1 200мax              1 ... және ... ... қоюшы-“Variopak” фирмасы,Франция.Б) Жобаны жүзеге асыру кестесiЖоба қаржы құралдарын алған мезеттен бастап ... 5 жыл ... ... қаржыландыру ашылғаннан соң 3 айдан кейiн, кестеге сайбасталады. [25, 19 б. ]Кесте 3.1 - ... ... ... кестесi|Кезеңдер              ...        ...       ||                  |Ай    |жыл   |ай   |жыл   ... ...     |2    |2009   |3   |2009  ... ...         |     |     |    |    ... экспертизасы        |3    |2009   |4   |2009  ...                |3    |2009   |4   |2009  ... қою         |4    |2009   |5   |2009  ... және ... iске ...   |5    |2009   |5   |2009  ... жұмыстары         |     |     |    |    ...               |6    |2009   |6   |2009  ... ... Н. “Экономика және статистика”2003 15-22б.2. Жобаның алғышарттары және идеясы2.1. Жобаның басты идеясыАдамдардың организмi сүт ... аса ... ... ... Дұрысжәне рационалды тағамдану-адамдардың денсаулығын нығайтудың, дұрыс өсiп,дамуының маңызды шарты. Дұрыс тамақтанбау, тағамдану ... ... ... ... және ... ... керi ... Сонымен қатар тағамның құрамы да өте маңызды болып ... ... ... және ... ... бiр оптималды арақатынасы. Организмгезат айналымына  белсендi қатысатын ...  аса  ...  ... ... маңызы бар, құрамында денсаулыққа пайдалы натуралдыкомпоненттерi бар  сүт өнiмдерiмен  ... ...  ...  ... ... ... жобаның  басты идеясы- осы проблеманы шешугекөмектесу.2.2. Жобаның мақсатыБұл ... ... ... рационалды және дұрыс  тағамданунормасына сай, ... ... ... ... ... ... технологияны қолдана отырып, барлық соңғы көрсеткiштергесай келетiн рецепттер бойынша сүт ... ... ... ... ... халқының қажеттiлiктерiне сай сүт өнiмдерiнiң тапшылығынқысқартуға бағытталған. [25, 22 б. ... ... ... ... нәтижелерi (жобаның арнаулытарауында келтiрiлген) көрсеткендей, отандық нарықта сүт ... ... ... бар, ...  қолда  бар  өндiрiстiк  қуат  ... ... ... ... ... ... егер ... бүгiнгi күнгi сүтөндiрiсiнiң нақты деңгейiн ескерер болсақ, одан да арта түспек.Ұсынылып отырған жоба сапалы сүт өнiмдерiнiң ... ... Өнiм ... жоба келесi өнiмдер өндiрiсiне бағытталған:• Пастерленген сүт (майлылығы 2,5%), 1 л сыйымдылықты картон пакеттерiнеқұйылған;• Айран ... 2,5%), ... 1 л ... ... ... Қаймақ (майлылығы 15%), сыйымдылығы 250 мл картон пакеттерiне құйылған;• Ряженка (майлылығы 4%), сыйымдылығы 500 мл картон пакеттерiне құйылған.2.4. ОрналасуыҰсынылып ... жоба ... ... жүзеге асырылады.Өндiрiстi орналастыру орнын таңдау кезiнде қажеттi өндiрiстiк қуаттыңболуы, дайын өнiмдi ... ... ... жолдардың болуы,сондай-ақ  болашақта даму үшiн ...  ...  ...  болуысалдарынан Алматы қаласына шоғырландыру туралы шешiм қабылданды.2.5. Экономикалық тиiмдiлiгiЖобаның ... ... ... үшiн ... ... ... ... жүргiзiлдi. Есептеулер нәтижесiнде оң ... iшкi ... ... 34%, ... және ... ақталу мерзiмi-3,5 жыл. Барлық талдау нәтижелерi бизнес-жоспардың қаржылық ... [25, 26 б. ]2.6. ... ... ... асыру үшiн қажеттi лицензия және рұқсат ... ҚР ... ... жобаны жүзеге асыру барысында дер кезiндеберiледi.2.7. Жобаның ұлттық экономика қажеттiлiктерiне сәйкестiгiАуыл шаруашылығы ... ... ... аспектiлерi болып халықтұтынатын дайын өнiм алу және ... ... ... үшiн ... ... болып табылады.Осы орайда ұсынылып отырған жоба жергiлiктi халықтың қажеттiлiктерiнөтейдi және тағам тапшылығын жабады.Негiзгi тағам өнiмдерi  ...  ...  осы  ... ... ... ... ... әсер етiп отыр, оғанбiрқатар макро- және ... ... ... ... ... келсек, ұсынылып отырған жоба осыөнiм түрiнiң жеткiлiксiздiгiн iшiнара жоюға бағытталады.Бұл  жоба  ...  ...  сай  өнiм  ... ... талдау және маркетинг концепциясы3.1.Баға белгiлеу стратегиясыДайын өнiмнiң ҚҚС-ты (12%) қоса есептегендегi бағасын келесi деңгейдебекiту ... ... 160 ... ... теңге/қаптамасына• Ряженка-130 теңге/қаптамасынаӨнiмдi пайдалануШикi сүт келесi өндiрiс өрiстерiнде пайдаланылады:• Пастерленген сүт өндiрiсiнде• Қышқыл сүт өнiмдерiнiң өндiрiсiнде• Iрiмшiк және сыр ... ... ... Йогурт өндiрiсiнде• Кондитерлiк бұйымдар өдiрiсiнде• Тағы басқа. [25, 26 б. ]Сүт ... ... ...  ...  ...  ... тұтынатын аса маңызды да қажеттi  ... бiрi  ... ... ... ... сұранысты зерттеу үшiн келесi талдаулар жүргiзiлдi:• Сүт өнiмдердерi өндiрiсiнiң бүгiнгi күнгi нақты деңгейi;• Республикадағы сүт ... ... ... күнгi жұмысiстеп тұрған қуаты;• Сүт өнiмдерiне деген республика халқының ... мен оның ...  ...  ...  ...  ...  ... Дайын өнiмдi тұтынушылар және өнiмдi бөлiп-тарату (өткiзу)каналдарыДайын өнiмдi өткiзу қысқа мерзiмдiк консигнация ... (1 ... ... ... желiсi арқылы жоспарланып отыр.“Жiгер” ЖШС 2 типтес клиенттiк нарыққа негiзделедi:Тұтыну нарығы-өз жеке ...  үшiн  ...  ...  алатын  үйшаруашылықтары мен жеке ... ... ... одан әрi ... пайда табуды көздейтiнұйымдар.Жаңа клиенттердi тарту және  бұрынғы өзi жұмыс iстеп келе ... ...  үшiн ...  оларға келесi жағымды жағдайларқалыптастырады:• Тауарды қою сенiмдiлiгi;• Баға саясатының икемдiлiгi;• Сауда желiсiнiң ауқымдығы;• Келiсiмге отыру ...  ...  ...  ...  ...   ... және фирмаға деген сенiмдiлiктi бекiтуге, оның ... ... күнi ... ... ... айналысатын бұрыннан iстепкеле жатқан дүкендер желiсi бар. Төменде олардың тiзiмi ... ... ... ... ... ... ... қолданады. Бұл кезде бiртауарды өткiзу мақсатында барлық сатып алушылар үшiн бұқаралық сату ... ... ... ...  ...  ...  функцияларының  бiрi:потенциалдық ... ... өз ... жөнiнде  құлақтандыру  қажет.Бұқаралық ақпарат құралдарында жарнама  беру, көрмелер ... ... ...  роль ...  ... ... ЖШС өз алдына қойғанмiндеттерiн шешу үшiн ақпаратты таратудың келесi ... ... [25, 28 б. ... 3.2 – ... ... өткізумен айналысатын негізгі дүкендер|Атауы           ...          ...  ||1. ... ...     ... ...       |23-49-23  ||2. “Масато” ...     ...     ...  ||3. ... ...     ...       ...  ||4. “Скиф-сауда” сауда үйi |Мамыр-1            ...  ||5. ... ... |Самал 2            ...  ||6. ... ...  ... ...       ...  ||7. ... дүкенi     |Аксай-2            ...  ||8. ... ...  |Абая 120           ...  ||9. ... ...  |Тимирязева/Ауэзова      |74-45-54  ||10. ... ... үйi    ...     ...  ... ... К. ... экономика” 2005 45-49б.• Ағымдық баспада сауда жарнамасын беру келесi ... ... өнiм ... мен ассортиментi туралы ақпараттарату, потенциалды сатып ... ... ... ... ... хабарлайды, өнiмдi қолдану туралы идея ұсынады;• Телемаркетинг- теледидар каналдарында жарнама беру:• Автокөлiктерде жарнама беру- меншiк ... ... ... ... ... ... ... болады. Қалаавтотранспортын үнемi мыңдаған адамдар қолданады, сондықтан мұндайжарнаманың әсерi өте ... ... мен ... әсер ...  ... барлық жарнама түрлерiн қолданатын болады.Кәсiпорында маркетингтiк- өткiзу қызметi құрылады, оның ... ... ... ... зерттеу;- Нарықтық жағдайға сәйкес, икемдi баға белгiлеу жүйесiн құру және енгiзу;- Тәуекелдердiң туындау ықтималдығын бағалау және ... ... ... құралдарының негiзгi түрлерiнiң сипаттамаларыКесте-3.3 Ақпаратты тарату құралдары|Құралдар        ...     ...      ...        |Икемдiлiк, ақпаратты дер|Қысқа ...   ||            ... ...    ... ... ... ||            ... нарықты кең |емес, “екiншi реттi   ||            ... ... ...  |оқырмандардың” аз    ||            |            ...       ...        ... ...  ... абсолюттiк құн  ||            ... ... ... |(өте ... ...            ... назарды аудару |шектен тыс көп болуы,  ||            ... өте ... ... тез өтiп ...  ||            ...          ... ...            |            ... болуы       ...          ... ...   |Тек ... ... ||            ... ... және|стандартты тармфтер   ||            ...      ... ...  ||            ... құны ... ... тез өтуi   ||Сыртқы ...     ... ... жиi ... ... ||            ... құны ... шығармашылық   ||            ... ... ...   ... ... ||            |            ...         ... ... М. ... ... ... Орналасуы, құрылыс учаскесi және қоршаған ортаҰсынылып отырған зауыт Алматы қаласында орналастырылады.Сүттi құю және сүт өнiмдерi өндiрiсiн ... ... ... ... түсiндiрiледi: [25, 30 б. ]• өндiрiстiк алаңның болуы зауыттың осында орналасуына өте ыңғайлы;• “Жiгер” ЖШС иелiгiндегi өндiрiстiк ... ... ... өндiрiстiк объектiлер, шеберханалар, инженерлiк желi жәнетемiр жол линиясы) жобаны ... ... ... ... ... жергiлiктi шикiзат және өткiзу нарықтарына жақын орналасуы.Сөйтiп, зауытты орналастыру жерiн таңдау ... ... ... ... ... ... орналасуы;• өнеркәсiптiк инфрақұрылымның болуы;• республиканың темiр және автомобиль жолдарына жақын орналасуы;• ... ... суға және т.б. қол ... ... ... ... болуы.ҚОРЫТЫНДЫСонымен, бизнес-жоспар маңызды жоспарлау құжаты, ... ... құру ... ... ... iргетасын қалады және оныңтабысты iске асуының ... ... ... ... ... ... ... барысында алғашқыда  қабылданған  шарттардыңөзгеруiне байланысты түзетулер енгiзiлуi ... ... ... ... ... ... ... елеулi қателердiң алдын-алуғакөмектеседi. Бизнес-жоспарды жете дайындау бастапқы кезеңде-ақ өмiршең емесжобалардан бас тартуға, сөйтiп ... зор ... ... болдырмауғамүмкiндiк бередi.Әлемдiк  тәжiрибе  ...  ...  ...  ... әсерiн дұрыс болжай алмағандықтан және өз мүмкiндiктерiн дұрысбағалай алмағандықтан үлкен зиян шегiп жатады. ...  ... мен ... ... ... ... ...  дұрысекендiгiн дәлелдеу үшiн, көрсету үшiн қажет, ал ол үшiн жоқ ... ... ... ... ... ... потенциалдық инвесторлар  менсерiктестердi олармен дер кезiнде және толық ...  есеп  ... мен ... ... ... ... пайда ғанақызықтыратын болады. Бизнес бойынша ... ... ... ... өз ... үйлесiмдiлiгi қызықтырады, ал потенциалдық сатыпалушылар мен ... ... ... қаншалықты олардың бизнесiне әсеретедi және ... ... ... үшiн  ...  ... ... ... Несие берушiлер басты ...  ...  ...  дер  ...  және  ...  ...  ... қарыз бойынша қойылған кепiлдеменiң құнына  ... ... ... ... жобаға қатысушылар көзқарасынанжәне әр түрлi вариантта бiрден қарастырады.Әдетте  бизнес-жоспар  ...  ...  ...  мүмкiндiгi  әбдензерттелгеннен кейiн, оның өмiр сүру қабiлеттiлiгi анықталғаннан соң ... ... ... оны жүзеге асыруға болады деген соңғы шешiмқабылданғаннан кейiн ғана құрылады. Одан ары қарай ... ... ... ... ... ... және жобаны жүзеге асыру барысындажәне нәтижесiнде  серiктестердiң,  ...  ...  ... ... ... деген сияқты мәселелер анықталады.Бизнес-жоспар оған қызығушылық танытқан тұлғаға iстiң дәл ... оған ... ... және одан ... ... ... дәл ... керек. Ол жаңа өнiм өндiрудi ... оны ... ... ... ... ... ... белсендi құрал болуыкерек. Ресурстар алға қойылған мақсатқа бағытталған және мейлiнше тиiмдiпайдаланылған жағдайда ғана ... ... өз ... ... ... жәнетабысқа жетедi, ал бұған бизнес-жоспарды құру және енгiзу мүмкiндiк бередi.Бизнес-жоспарлау жүйелері мен теорияларының ... ең ... ... ... ... ... ... сондықтан ол әртүрлі дәрежедегі жан-жақты факторларды ескеруі керек. Алайда кәсіпорынныңқызмет ететін ... ... ... бір сала үшін ... ... енді бір сала үшін онша ... болмауы мүмкін, сондықтанбизнес-жоспарлау  кезінде  ішкі  және  ...  ...  ... де ... ... ... керек.Нарықтық қатынастардың дамуы жағдайында бизнес-жоспардың екі дәстүрліфункцияларына жаңаларын қосуға болады:бұрыннан қалыптасқан құрылымның  және  ...  әр  ...  ...  ...  ...  ...  байланысты,  трансферттік  ... ... ... ... ... негізделген);құрылымды жетілдіру жоспары (соның ішінде капиталды басқару);құрылымға төтенше “шабуыл” ... ... ... сатып алу, мемлекеттікантимонополиялық органдардың қысымы) жасауларға төтеп беру жоспары.Компаниялардың барлығы үшін бірдей пайдалануға келетін бизнес-жоспарыңтиптік моделін құру ... ... ... тек қана ... ғана бизнес-жоспарды құру  әдістерін,  модельдерін  және  ...  ... ... ете ... ... ... ... қазірде бухгалтерлікесеп үшін жазылған компьютерлік бағдарламалар нарығында байқауға болады.Керісінше, кез келген ... ... ... және ... ... ... ... отандық кәсіпорындар бизнес-жоспарды тек инвестициятарту үшін қажетті ... ... ... ал ... ... болатын(шетелдік компаниялардың Қазақстанға көптеп келуімен байланысты) ... ... ... ұзақ ... ... ... ... ретінде қолданбайды. Қазақстан бүкіләлемдік сауда ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  оныңөміршеңдігін қамтамасыз  ету,  қаржылық  тұрақтылықты  ...  ... өте ... болмақ. Осы жағдайда кәсіпорындардың бизнестеншығып ... үшін өз ... ұзақ ... ... ... нарықтық орта өзгерістерін, бәсекелестердің әр қадамын ескеруқажеттілігі өткір тұратын болады. Ал ... ... ... ... ... ... болғандықтан, олардың бизнес-жоспарға дегенкөзқарасы, оның маңыздылығы арта түспек.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ1. ... Н.П. ... ... ... предприятия.Учебное пособие для вузов. – Москва, 2000г.2. Нурмуханова Л.К. Концептуальные подходы к ... ... // ... - 2007. - № 3-4. - с. ... ... Т. И., ... А. Г. Банкротство и антикриэисное ... ... ... ... 2000.4. ... С.  Қаржы. Оқу құралы. – Алматы, ... 2000.- 154 ... ... Балабанов И.Т., «Основы финансового менеджмента», Москва – 19987. В.В.Бочаров Корпоративные финансы. – СПб: ... 2002. – 544 с.8. ... Е. С. ... менеджмент: теория и практика. – ... 1996.9. ... М.С.  ...  ...  ...  ... Учеб. прак. пособие. - 3-е изд.испр. - М.: Изд. «Дело исервис» ., 2005.- 265 с.10. ... Г.В. ... ... ... ... Мн.: ООО“Новое знание”, 2003 г.11. Байбулова Д.Б.  ... ... ... ... впереходной  экономике  (на  ...  ...  ... ... 2008. — 141 с.12. ... К.Ш. және т.б. ... қаржылық жағдайын талдау: Оқуқұралы / Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. -Алматы :Экономика, 2006. — 330 б.13. ... А.Д., ... Р.С. ... ... М.: ... 2003 г.14. Жүйриков К.К. Финансовый анализ предприятия: ... ... ... Баймухамбетова С. С. Финансовый менеджмент. – А.: Казак университетi,2004 ж. – 272 бет.16. Нурсеитов Н. А., ... А. А. ... ... – А, 1996.17. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состоянияпредприятия. – М, 1997.18. Шуляк П.Н. Финансы ...... - 2000 г.19. ... А.Қ., ... Қ.Ә. ... экономикасы: Оқу құралы. –Алматы: Экономика, 2003. – 252 бет.20.  ... ... ... жылдарға арналған бизнес-жоспары. 
    
   

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынды басқарудағы жоспарлаудың орны10 бет
Бизнес жоспардың анықтамасы, мақсаттары мен тапсырмалары3 бет
Бизнес – жоспарлаудың мәні мен мазмұны лекция39 бет
Бизнес-жоспарды құру негіздері: кәсіпорын, өнім, маркетинг8 бет
Бизнес-жоспардың маңызы мен баптары22 бет
Кәсіпорынды дамытуды стратегиялық жоспарлау112 бет
Нарықтық экономика жағдайында бизнес23 бет
"Самал "сұлулық институты22 бет
"Ұлан" шаруа қожалығы17 бет
''SC Food'' ЖШС-нің ірі қара мал бұзаутазын алдын алу және онымен күресу шаралары.14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь