Өнеркәсіп құрылымын ұйымдастыру және жетілдіру проблемалары мен шешу жолыгдағы тиімді ұсыныстар даярлап теориялық негіздеу

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4

 Өнеркәсiп құрылымын жетiлдiрудiң теориялық негiзi
1.1. Өнеркәсiп мәнi, құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.2. Қазақстан Республикасының өнеркәсiп құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.3. Қазақстан Республикасының өнеркәсiптiк дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... .16

 Оңтүстiк Қазақстан облысының өнеркәсiбiнiң құрылымы және оның дамуын талдау
2.1 Оңтүстiк Қазақстан облысының өнеркәсiп құрылымының әлеуметтiк.экономикалық көрсеткiштерге әсерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.2 Оңтүстiк Қазақстан облысының өнеркәсiбiнiң құрылымын жетiлдiру көрсеткiштерiн талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28
2.3 Оңтүстiк Қазақстан облысының өнеркәсiп құрылымының өндiрiстiк көрсеткiштерiнiң дамуын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33

III Оңтүстiк Қазақстан облысы өнеркәсiбiнiң құрылымын жетiлдiру проблемалары мен шешу жолдары
3.1 Оңтүстiк Қазақстан облысы өнеркәсiбiнiң құрылымын жетiлдiру проблемалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41
3.2 Оңтүстiк Қазақстан облысы өнеркәсiбiнiң құрылымын жетiлдiру проблемаларын шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
Қорытынды мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48

Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
Өндiрiс ғылыми шешiмдердi, жаңалықтарды, өнер табыстарын материалдық және рухани игiлiкке айландыру үшiн ұдайы өндiрiспен шұғылданады. Өндiрiстiң басты мiндетi- адамдардың қажетiн толық қанағаттандыру мақсатында өнiмдер, тауарлар өндiру, қызмет көрсету және жалпы қоғам үшiн жоғары сапалы өндiрiс құралдарын, тұтыну өнiмдерiн және басқа да экономикалық өнiмдердi өндiру.
Өндiрiстiк саланың, бүкiл халық шаруашылғының басты саласы –өнеркәсiп. Халық шаруашылығында еңбек құралдарын өндiрiп, түрлi материалдар мен ауылшаруашылық шикiзатын халық тұтынатын тауарларға айналыдырып, өңдейтiн өнеркәсiп жетекшi рөл атқарады. Өнеркәсiп өндiрiс құралдары-машина, құрал жабдық, шикiзат, отын және электр- энергиясын өндiретiн ауыр өнеркәсiп және халық тұтынатын тауарлар өндiретiн жеңiл өнеркәсiп болып бөлiнедi. Елдiң экономикалық қуатының негiзi, халықтың әл-ауқаты өсуiнiң көзi болып табылатын ауыр өнеркәсiптiң маңызы аса зор. Өнеркәсiп халық шаруашылығының барлық салаларындағы техникалық прогрестi белгiлейдi, жаңа қалалар, көлiк жолдарын салуға жол ашады, айналадағы ортаның жай күйiне елеулi әсер етедi. Яғни, бұл менiң жұмысымның тақырыбының маңыздылығын сипаттайды.
Кәсіпкерлік қызметті басқаруға жан-жақты негізделген детальды жоспар жасауға өте жақсы дайындалу қажет. Өнеркәсіптің құрылымын белсенді дамытуға, инвестициялар, іскерлер мен несие ресурстарын тартуға, сондай-ақ төмендегілерге мүмкіндік береді:
 кәсіпорынның бәсекелік басымдықтарын максималды пайдалану, қате іс-шараларды болдырмау;
 өз қызметінде инновацияларды пайдалану;
 түрлі тәуекелдікке қатысты қорғау шараларын мерзімінде жүргізуге;
 кәсіпорынның өндірістік және коммерциялық қызметінің нәтижелерін объективті пайдалануға.
1. Назарбаев Н.А. «Қазақстан-2030» Елбасының Қазақстан халқына Жолдауы.
2. ҚР-ң Президенті Н. Назарбаевттің Қазақстан халқына жолдауы. «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан», 2007 ж. 28 ақпан.
3. «Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы», Қазақстан Республикасының Президентінің Жолдауы. Астана, 2005 жыл.
4. «2003-2015 жылдардағы Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму стратегиясы», 2003 жылғы 17 шілдедегі ҚР Үкіметінің жарлығы.
5. «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін», Қазақстан Республика Президентінің 2003 жылдың 4 сәуіріндегі қазақстан халқына Жолдауы. /Егемен қазақстан, 2003 жыл, 6 сәуір
6. Жеделдетілген экономикалық өсу – 2001-2005 жылдарға индекативті жоспарлаудың негізгі мақсаты. // 29.12.2000 жылдан ҚР Үкметінің қаулысы.
7. Краюхина Г.А. «Методика анализа деятельности предприятия в условиях рыночной экономики». – Учебник – СПб: СПбГИЭА, 2003 г.
8. «Экономическая стратегия фирмы» /под.ред. Градова А.П./ СПб: 2004 г.
9. Балабанов И.Т. «Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта»- Москва: Финансы и статистика, 1998 г.
10. Тулегенов Б.Т., Абдильханова С.А. «Планирование деятельности хозяйствующих субъектов».- Алматы: LEM, 2001 г.
11. Сундетов Ж. «Планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики»: Учеб. пособие / КазЭУ им. Т.Рыскулова.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы.-Экономика, 2004 г.
12. Н.С. Сачко «Организация и оперативное планирование машиностроительного производства». – Минск, 1999 г.
13. Мамыров Н.К. «Социально-экономические проблемы адаптации промышленности Казахстана к рынку» Алматы 1998 г.
14. «Планирование деятельности предприятия с учетом цикличности его развития», сборник научных трудов, Алматы. Экономика.- 2000 г.
15. Дюсембаев К.Ш. «Анализ финансового положения предприятия»: Уч. пособие / КазГАУ.- Алматы: Экономика.
16. Бизнес – планирование: Учебник / под. ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова. – Москва:Финансы и статистика, 2001 г.
17. Протасов В.Ф. «Анализ деятельности предприятия (фирмы): производство; экономика, финансы, инвестиции, маркетинг». Москва.: Финансы и статистика.-2003.
18. Любушин Н.П. и др. «Анализ финансово-экономической деятельности предприятия»: Учеб. пособие/ Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г..- Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
19. Смагулова Н.Т. // Система планирования под влиянием трансформаций условий хозяйствования // Вестник КазЭУ, 2003 № 1.
20. Прыкина Л.В. «Экономический анализ предприятия» : Учебник / 2-е издание, перераб. и доп.- Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
21. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия»: Учебник.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Инфра Москва: 2003. 400 бет.
22. Коласс Б. «Управление финансовой деятельностью предприятия». Проблемы, концепции и методы: Уч. пособие / Перевод с фран. Под ред. проф. Я.В. Соколова, Москва.: Финансы. ЮНИТИ.- 1997г. 12-25беттер
23. «Методика формирования производственной программы предприятия в условиях рыночной экономики», сборник научных трудов, Алматы:Экономика, 2001г.
24. «Рыночный подход к формированию производственной программы предприятия», сборник научных трудов, Алматы, издательство «Қазақ Университеті», 2001г.
    
    МАЗМҰНЫКiрiспе……………………………………………………………………........…….4( Өнеркәсiп құрылымын жетiлдiрудiң теориялық негiзi1. Өнеркәсiп мәнi, құрылымы…………….………………………….......….…72. Қазақстан Республикасының ... ...      ...      ...      ... Оңтүстiк Қазақстан облысының өнеркәсiбiнiң құрылымы және оның ...  ... ... облысының өнеркәсiп  құрылымының  әлеуметтiк-экономикалық                         ...  ... ... ...  ...  құрылымын  жетiлдiрукөрсеткiштерiнталдау..............................................................................................282.3  Оңтүстiк Қазақстан облысының  өнеркәсiп  ...  ...            ...            ... ... ... облысы өнеркәсiбiнiң құрылымын жетiлдiрупроблемалары мен шешу жолдары3.1  ...  ...  ...  ...  ...  ... Оңтүстiк   Қазақстан облысы   өнеркәсiбiнiң  ... ... ... мен ... ... тiзiмi……………………………….................…..51КiрiспеӨндiрiс ғылыми шешiмдердi, жаңалықтарды, өнер табыстарын ... ... ... ...  үшiн  ...  ...  ... басты  мiндетi-  адамдардың  қажетiн  толық  қанағаттандырумақсатында өнiмдер, тауарлар өндiру, ... ... және ... ... ... ... өндiрiс құралдарын, тұтыну  өнiмдерiн  және  ...  ... ... ...  ... ... ...  шаруашылғының  басты  саласы–өнеркәсiп. ...  ...  ...  ...  ...  ...  мен  ауылшаруашылық шикiзатын халық тұтынатын  тауарларғаайналыдырып, өңдейтiн өнеркәсiп жетекшi рөл ... ...  ... ... ... ... отын және электр- энергиясынөндiретiн ауыр өнеркәсiп және  халық тұтынатын ... ... ... ... ... Елдiң экономикалық қуатының негiзi, халықтың әл-ауқаты өсуiнiң көзi ... ...  ауыр ... маңызы аса зор.Өнеркәсiп халық шаруашылығының барлық салаларындағы техникалық прогрестiбелгiлейдi, жаңа ... ... ... ... жол ашады,  айналадағыортаның жай күйiне елеулi әсер етедi.  ... бұл ...  ... ... ... ... ... жан-жақты негізделген детальдыжоспар жасауға өте жақсы дайындалу қажет. Өнеркәсіптің құрылымын белсендідамытуға, инвестициялар, іскерлер мен ... ... ... ... мүмкіндік береді:( кәсіпорынның  бәсекелік  басымдықтарын  максималды  пайдалану,қате ... ... өз ... ... пайдалану;( түрлі тәуекелдікке қатысты қорғау шараларын мерзімінде жүргізуге;( кәсіпорынның өндірістік және коммерциялық ... ... ... ... ... ... – өнеркәсіп құрылымын ұйымдастыру жәнежетілдіру проблемалары мен шешу жолыгдағы  тиімді  ...  ... ... ... ... өнеркәсіптік кәсіпорындардың күрделі экономикалық жағдайынақарамастан бүгінгі күні  олардың  ...  ...  ... ... әсіресе азық-түлік инновациясы  саласында.  Бұлсәйкесінше қаржылық, кадр және ... ... ... ... ... ... кәсіпорын қызметін  жоспарлау  саласындаменеджерлерді арнайы дайындықтан өткізуді, ... ... ... ... ... ... ерекшелігінің бірі - біріншіорынға кең номенклатуралы кішісериялы өнім ... ... ... ... бәсекелесіздігіне және белгілі ...  өнім  ... ... ... ...  ...  ... болсақ, ол нарықта жоғары сапалы әртүрлі топ ... ... ... функциялы өнімді алуға тырысады.Оңтүстiк Қазақстан өндiргiш күштер құрылымының  бұрынғы ... ... ... мен  ...  өнiм  ...  ... алу мен ... қатынастарға өту рационалдық құрылымдықсаясат iздестiру мен жасап шығару  қажеттiгiне алып ...  ... ... ...  ... өндiрiстi  дамытудың  негiзгiфакторларын: инвестицияық ресурстарды, табиғи ресурстық әлеуеттi, ғылыми-техникалық ресурстарды, өндiрiс ... ... ... ... ... ... байланысты.Өндiргiш күштер бiртұтас  диверсификацияланған  бәсекеге қабiлеттiкешен ретiнде  экономикалық  ...  пен  ...  ... ... ... халыққа лайықты өмiр сүру  ...  мен ... ...  ...  ...  ... ... болып табылады. Адамдар өмiрi, әлеуметтiк сала мемлекеттiңөз қуаты- мұның барлығы экономикадағы жағдайға, оның реформалану ... ... ... ... ... құрулар мен реформалаудыңсоңғы мақсаты- адамдардың өмiр сүру денгейiн көтеру.Өндiрiстiң нашарлауы, ұлттық табыстың  ...  ... мен ... да көптеген факторар тұрғындардың негiзгi бөлiгiнiң өмiрсүру денгейiнiң айтарықтай төмендеуiне алып келедi.Оңтүстiк Қазақстан ... ...  ...  ... ... ... Оңтүстiк  Қазақстан  облысын  өнеркәсiпорталығына айналдыру ... ... ...  ... ... ... тауарлар менқызметтерге  деген жеке  қажеттiлiгiн қанағаттандырудың  негiзгi  көзiкiрiстер ... ... ... ақшалай кiрiстерiнiң негiзгi көзiеңбек ақы болғандықтан, ... ... ... мен ... ... ... ... аталған мәселелер төңiрегiнде ...  ...  ... ... ... ... ... Қазақстан  обысыныңөндiрiстiк құрылымын ... ... ... дипомдық  жұмысбарысында қарастырдым.Дипомдық жұмысым  үш ... ... ... ... ... ... ... Республикасындағы өндiрiс салалары мен дамужағдайлары қарастырылған. Ал, екiншi бөлiмде Оңтүстiк Қазақстан облысыныңнегiзгi өндiрiстiк ... ... ... ... ала отырыпталдау жасалынды. Үшiншi бөлiмiнде Оңтүстiк Қазақстан облысының өнеркәсiпқұрылымын  жетiлдiрудiң  проблемаларын  ...  ...  ...  ...  ...  және  ...  ... экономикалық оқу құралдары мен  рухани  шығарылымдардағымақалаларды мысалға ала ... ...  ...  7-  кестеден,  5-диаграммадан тұрады.( Өнеркәсiп құрылымын жетiлдiрудiң теориялық негiзi1.   ... мәнi, ... ... ... ... онда ... бiр ... бар ақырғы өнiм өндiрiледi. Өндiрiстiк құрылым- бұл ... ... ... өнiм ... ... көрсету және пайдатабу  үшiн заңды түрде  ... ... ... ...  ...  заңдылық  ретiндегi  қатынастағы  қызмет  ... ... бұл ... ... ... әсер ете ... материалдықжәне рухани игiлiктердi өндiру процесi.  Ал,  өндiрiс  процесi-  ... ... өнiм ... ... жеке ... ... ғылыми шешiмдердi, жаңалықтарды, өнер табыстарын материалдықжәне рухани игiлiкке айландыру  үшiн  ұдайы  ...  ... ...  ...  адамдардың  қажетiн  толық  қанағаттандырумақсатында өнiмдер, тауарлар ... ... ... және жалпы қоғам үшiнжоғары ... ... ... ...  өнiмдерiн  және  басқа  даэкономикалық өнiмдердi ... ... үш ... адам еңбегi, еңбекзаты мен еңбек құралдары өзара әрекетi арқасында ... ... ... ... ... моменттерi деп атайды. Игiлiктер өндiрiсi адаммен табиғаттың қарым-қатынасын, өз ...  ...  ... ... ... бейнелейдi. Өндiргiш күштер- қоғамдықөндiрiстiң жеке және ... ... ... ... адам мен ... шешушi, белсендi элементтерi. ±ылыми -техникалық революцияөндiрiс  факторларын  өзгертедi.  ...  ...  ...  ... электронды есептеуiш және компьютерлiк техникамен байытады.Жұмыс күшi құрылымында да сапалы өндiрiстер ... ... өнiм ... ... Бұл ... саты. Оның қоғамдықөнiмнiң қозғалысындағы орнына қарай экономистер әр түрлi бағыттар ұсынады.Бiреулерi, бұл саты шешушi мағынаға ие, ... егер ... және ... ... ненi ... айырбастап және тұтынылар едi. Кейбiрзерттеулер пiкiрiнше, экономика тек айырбас болғанда қалыптасады, ... тек ... пен бөлу ... ... жататындығын  айтады.Көпшiлiк санасында қалыптасқан ... ... ... қою ... зиян ... ... Еңбек өнiмдiлiгiнiң ролi, мазмұны менбеделi жойқын жылдамдықпен төмендейдi, ал бұл ... ... ... де ... ... ... ... әр адамның үлесiн анықтауды бiлдiредi.Айырбас –бұл бiр ... ... ... ... ... Бөлу мен ... пен ... арасын жалғайды. Тұтыну- адамның қажеттiлiктерiн өтеуiүшiн  өндiрiлген  ...  ...  ...  өнiмдi  пайдаланудыңтамамдаушы кезеңi болып табылады, яғни оларды ұдайы өндiрiп тұру ... ... -бүл ... ... қайталануы.Өндiрiс әр түрлi факторлардың өзара әрекеттесуiн бiлдiредi, ... ... ... ... ... ... жер, ... Еңбек- адамның өзiндiкдене, интеллектуалдық және рухани күш-қуатын жүмсау процесi, жүмыс  күшiнтүтыну ... ... ... факторы- (Жер( терминi кең мағынадақолданылады. Ол ... ... ... пайдалы заттарын қамтиды, яғни,жер, су, ... ... ... ... ... ... тауарлармен қызметтер өндiруде  қолданылатын адамдардың жасап шығарған ... мен ... ... мен ... ... қажет қоғам ресурстары  шектеулiнемесе сирек. Бүл қарама-қайшылық өндiруге қажет тауарлар мен ... мен ... бiр ... ... ... ... ... Сирекресурстарды тиiмдi қолдану  мәселесi туады. Қоғам  шектеулi ... ... ... мен ... максималды  санын  алуғаүмтылады. Бүған жету үшiн, ол толық ...  пен ... ... ... етуi ... жүмысбастылық оған жарамды барлық ... ... ... ... ... жабдықтарды қолдануды бiлдiредi.Толық өндiрiс көлемi ресурстарды ... ... ... ... ең көп үлес ... жерде пайдалану қажет;- қолда бар технологиялардың ең жақсысын қолдану.Нарық белгiленген жоспарды ... ... ... рөл ... ол  ... өнiмнiң  оған  жүмсалған  ...  ... ... ... ... ... ... Бұл қызметiнол бағаның қоғамдық қажеттi еңбек шығындарын нақты анықтаумен  байланыстыатқарады.Шығындар- өндiрiстiң сатып алынған ... ... ... ... ... мынадай түсiнiктер бередi. Ол ресурстардыңсирек  шектеулi  жағдайында  екендiгiн  ...  ...  ... өнiм ... ...  ... өнiмдi өндiруден  бастарту екендiгiн көрсетедi. Экономикалық шығындар iшкi және ... ...  ...  ...  ...  шикiзаттармен,  жанармаймен,транспорттық қызметтермен,  энергиямен  ...  ...  ... төлейтiн ақшалай төлемдердi сыртқы шығындар деп атайды. Бiрақфирма өз иелiгiндегi кейбiр ресурстарды  ... ... Мұны ... деп ... Өндiрiс шығындары тек тауарды  өндiруге қажеттiресурстарға байланысты ... ... да ... ... ... ... ... тұрақты және  өзгермелi  ... ... ... ... көлемiнiң өзгеруiне байланысты мөлшерiөзгермейтiн шығындар және олар ... ...  ...  шығындар--өндiрiс көлемiнiң өзгеруiне байланысты  мөлшерi  өзгеретiн  ... және ... ... ... ... ... бередi.1.2 Қазақстан Республикасының өнеркәсiп құрылымыӨндiрiстiк  саланың, бүкiл халық шаруашылғының  ...  ... ...  шаруашылығында  еңбек  құралдарын  өндiрiп,  ...  мен  ... ... ... ...  ... ... өнеркәсiп жетекшi рөл атқарады. Өнеркәсiп  өндiрiсқұралдары-машина, құрал жабдық, ... отын және ... ... ауыр ... және  халық тұтынатын тауарлар өндiретiн жеңiлөнеркәсiп болып бөлiнедi. Елдiң экономикалық қуатының негiзi, ... ... ... көзi ... ...  ауыр ... ... аса зор.Өнеркәсiп халық шаруашылығының барлық салаларындағы техникалық прогрестiбелгiлейдi, жаңа қалалар, көлiк ... ... жол ...  айналадағыортаның жай күйiне елеулi әсер етедi.Ауыр ... ... ... ... ... ... ... заттарын өндiрудi ұлғайтады. Өндiрiстiк ... ... ... көп өнiм алу экономикалық дамудың негiзгi белгiсi болып отырғанқазiргi нарықтық  экономика  ...  ауыр  ...  және  ... ... ... құралдар мен шикiзатты дұрыс таратып бөлудiңмаңызы зор.Металлургия екi саладан: қара және ... ... ... ... ... ... кен өндiру, өңдеу және одан металл алуды iскеасырады.Түстi металлургия елiмiздiң өнеркәсiбiнiң жетекшi ... ...  ... ... Алтайда пайда болып, ХХ ... 30 ... дами ... ... ... ... республикамыздағы өнеркәсiп өнiмiнiң11-12 пайыздайын құрайды.Менделеев таблицасының 50 ... ... ... ... ... түрiне өндiрiледi. Қазақстанның түстi металлдары  жоғары сапалығыменкөзге түседi. Мысалы, Өскеменнiң мырышы мен ... ... ... ... ... ... өте ...  бағаланады. Қазiргiкезде Қазақстан әлемiнiң 30-дай елiнде түстi металды шығарады.Қазақстанда түстi металдар кен ... үш ... ... ... ең ... ... ... және Шығыс Қазақстанда.Оңтүстiк Қазақстанда түстi металл кен орындары Жоңғар Алатауы мен ... ... ... кен ...  ... және Шығыс Қазақстанаудандарында орналасқан. Сирек металдар кен ...  ... және ... ... кезеңде  Қазақстанның  түстi  ... жетi ... және ... ... 28 iрi кәсiпорын жұмыс iстейдi.1. Қорғасын-мырыш ... Онда 3 ... және  9 кен ...  ...  ...  саны  12  кәсiпорын  жұмыс  iстейдi.Металлургия комбинаттары – ... ... ... ... және Шымкент қорғасын зауыты. Кен байыту –Ащысай, Ертiс жәнеЛениногор полиметалл, Шығыс Қазақстан мыс-химия, Зырянь ... ... ... ... Жезкент  және  Қарғалы  кенбайытукомбинаттары.2. Мыс өнеркәсiбi – 3 кәсiпорыннан ... ... ... ... комбинаттары және Ертiс мыс құю зауыты. Жезқазған кен -байытужәне (Жезқазған( кен орны ... ... ... кiредi.3. Алюминий өнеркәсiбiн үш кәсiпорын: Павлодар алюминий зауыты, Торғайжәне Краснооктябрь руда ... ... ... ...  ...  ... ... атқарады. Бокситтен глинозем  алынып,глиноземнен алюминий ... ... ... ... Қазақстан алтын қорының қалыптасуында маңыздыроль атқарады. Қазақстанда 6 алтын өндiрушi кәсiпорын жұмыс  ... ... ... (Республикадағы алтынның 50(-i), (Алтайзолото(-16(-i және (Васильковск(-3(-i. Қазақстан ... қоры ...  ... орын және  ... ... және  ... кейiн  үшiншi орыналады.5. Вольфрам ... ... ... ... қоры ... ... бiрiншi орын алады. Бұл саладағы кәсiпорын ... ... ... ... және ... ... ... консентарттары Ресейге экспортталады.6. Ал,магний шикiзаттарының қоры Ертiс, Көкшетау, Торғай, Солтүстiк–Арал және Каспий маңы ... ... ... ... ... ... ... рудасы Белогор тау-кен комбинатында  ... Бұл ... ...  ...  түстiметаллдар Каспий және ... ...  ...  өндiрiледi.Олардың құймасын өндiру Етiс ... ... ... 500-ден астам кен орындары белгiлi, олардың ... ... ... ... аса iрi кен ... ... Олар- Қостанайоблысындағы Торғай қаласындағы ... кен ... ... ... ұсақ шоғысы аумағында Қаратау, Атасу сияқты iрi темiр  ... ... ... ... тауар өнiмiнiң 6(-iн бередi. Бұлсалада 9 өнеркәсiп кәсiпорындары мен шахта тұрғызатын трестер және 10 ... ...  бiр ...  ... ... iстейдi.Қара металлургияның  негiзгi темiр рудасының  базасы  Қостанайбассейiнi. Қазақстандағы ...  ... ...  85(-i шоғырланған.Қоры-13,3 млрд. тоннадай.Қазақстанның қара металлургиясы 5 ... ... ... отқа ... және лом ... ... ... құрамындатемiр рудасын өндiрушi (Соколов-Сарыбай, Лисаков, Қашар кен – ... мен ... руда ... ... өндiрушi (Жездi рудабасқармасы), Қарағанды  метуаллургия комбинаты  және екi  ... ... және ... Рудный қаласындағы  (Казогнеупоры( зауытыжәне Алматы ...  ... ... ... жұмысiстейдi.Қара металлургия  өндiрiсi  шоғырлану  ...  ...  ...  ...  ...   ...   ... темiр  өндiрудiң  65(-i  Соколов-Сарыбай  ... ал ... ... 81( -i Ақсу ... ... ... қара ... металлургия өндiрiсi үш кәсiпорында:Карметкомбинат, Ақтөбе және Ақсу ферроқорытпа зауыттарында ...  ...  ...   ...   ... жетекшi кәсiпорны. Мұнда да  экономикалық қиыншылықтарғабайланысты Карметкомбинат (Юс Стил( шет ел  ...  ... 10жыл ... берiлдi. Комбинат өнiмдерiн әлемнiң  30-дан аса елi сатыпалады.Ақтөбе ферроқорытпа зауыты Хромтау хромиттерiн ... ... ал Ақсу ...  ...  Орал ...  ... ...  Республикамыздағы  ферроқорытпа  өнiмдерiнiң  60пайызынан астамы экспортталады.Газ ... -  ... ...  кенже саласы.  Газнегiзнен Маңғыстау түбегiнде өндiрiледi. Газ ... отын ... ... ... Алайда, Республикада газ өнеркәсiбiнiң дамуы өтебаяу.Республика жылына 15-16 миллиард текше метр газ ... ... азын ... ...  Өзбекстан,  Түркменстан,  ... ... ... ... ... Қазақстан ауыр өнеркәсiбiнiң ескi салаларының бiрi.Соғыс жылдарында көмiрдi өндiретiн аудандар  кеңейе ...  1950 ... ... ... 6 ... ... ... Ақтөбе-БатысҚазақстан, Атырау-Маңғыстау, Қарағанды-Жезқазған,  Павлодар,  СолтүстiкҚазақстан және Оңтүстiк Қазақстан облыстары. ... ... ... –Екiбастұз аймағына шоғырланды.  Бұл жердiң ...  ... ... ... ... ... ... артуына себеп: бiрiншiден,жақын жерлерден темiр, марганец және мыс ...  кен ... ... мен ... ... ... дамуына  қолайлыжағдай туғызды. Екiншiден, Қарағанды, Орал, Паволье және Орта Азия ... ... ... ... қоры 51 ... ... ... отыр. Екiбастұзбассейнiнiң ерекшелiгi - көмiр қабаттары 160-180 метрге жетедi және ашықәдiспен өндiрiледi.Республика ...... ...  ...  ... сортты  көмiрлердiң  жетiспейтiндiгiн  ... ... ... ...  Сол ...  Павлодар  облысындағыМайкөбе ... ...  ... арттыру  керек.  Бұл  бассейнiнiңкөмiрi жоғары сортты, тез ... және ... ... ...  ...  ...  жағдайында  тәуелсiз   Қазақстанэкономикасындағы жаңа ... ...  ... ... газ ахуалыменанықталады.  Мұнай өндiру- елдi ...  ...  ... ... ... ...  ...  өнеркәсiбiнiң  дамуы  менқалыптасуы  Шымкент қаласындағы  сантанин  ...  iске  ... ... көптiгi мен  фосфор тыңайтқыштарына  ... ... және ... ...  iрi ... өнеркәсiбiнiңқалыптасуы мен  дамуына себеп болды.  Оңтүстiк  ...  ...  ...  ...  Батыс  Қазақстанда  –  Ақтөбефосфориттерiне ... ...  ...  ...  ... негiзгi химия саласы дами бастады.Жеңiл және тамақ өнеркәсiптерi- Қазақстанда аса iрi кәсiпорындардыңқатарына Алматы ... ... ет ... ...  ...  және  тағы  ...  жатады.  Бұл  салалардың  ... жеке ...  ...  ¾ ... үлесiн құрайды. Яғни,елiмiздегi  агроөнеркәсiп  кешенiндегi  осы  салалардың  ...  ... ... ...... ... киiм, аяқкиiммен қамтамасыз ететiнтоқыма, ... ... ... ... және ... ...  ... мата өнеркәсiбi республикамыздың оңтүстiгiнде мақта өндiретiнауылдарда орналасқан. Мақта тазалау зауыттары  Шымкент,  ... ... ...  ... Бұл саланың ең iрi кәсiпорыны–Алматы мақта-мата комбинаты.Трикотаж бұйымдарын шығаратын iрi ...  ...  ... ... ... орналасқан. Шұлық-ұйық шығаратын фабрикаларШымкент, Қарағанды, Семейде бар. Ақмолада жiп иретiн комбинат, ... мата ... ... iстейдi.Тiгiн өнеркәсiбi орындары Қазақстанда кең тараған. Тiгiн фабрикаларыеңбек қоры бар ... ... ... ... ... ... жуу ... Семей және Жамбылдағы  жүндi алғаш  ... ... ... ... терi илеу ... ... ... орналасқан.Техникалық дақылдардан: қант –қызылшасы, мақта, темекi өсiмдiктерi,шикiзат ретiнде, өнеркәсiпте пайдаланылып, өңделгеннен  кейiн  ... ... ... түседi. Жетекшi түрi –мақта. Мақта – ... ... ... ... ... ...  Iле,  ЖоңғарАлатауының бөктерлерiнде, Аса, Талас, Шу, Қаратас ... ...  ...   ...   қант   ...   салынған.Тамақ өнеркәсiбi- аграрлық өнеркәсiптiк кешеннiң  ... ... Ол ... үшiн ... ... ( астық, ет, сүт, картоп, қызылша)алып отыратын ауыл шаруашылығымен, ел экономикасының  ... ... өте ... ... ... байланысты тамақ өнеркәсiбiнде  көптеген ... ... ... Ет, ... ... ... ... майы, қантжәне тағы басқа тамақ өнiмдерi нарықтық сұранысқа сәкессiздiк  туындатыпотыр. Себебi кейбiр ...... ... және  орналасусәйкессiздiгiне байланысты болып отыр.1.3  Қазақстан ... ...  ... ... ... экономикалық даму дәрежесi  сол елдiң ... ... ... мол ... емес, оның қайдан, қандай технологияныңкөмегiмен  шығарылатындығымен  ...  ...  ...  ... даму ... ... ... керек нәрсенiң бәрi  ... ... деу ... ... едi. ... ... барлық тауартүрiн өз елiмiзде шығаруға  ...  ...  ...  ... ... жоқ. ... ... барлық түрiн бiр елде шығаруэкономикалық жағынан ... ... да ... ... интеграция дамыпотырған жағдайда тауардың кейбiр түрлерiн өз елiмiзден шығарғаннан, гөрiшет елдерден сатып алған ... ... ол ... ... ... ... ... сатып алу, қай түрлерiн өзiмiздiң елде өндiру экономикалықжағынан негiзделген болуы керек.  Ол ...  ...  ... Көптеген елдердiң тәжiрибесi көрсетiп отырғандай, өз елiндеотандық ... ... ... ...  салыстырғанда тиiмдi, мемлекетқазынасына үзбей табыс түсiрiп тұруына тiкелей әсер ... Ал, ... ... сату ... ...  ... әсер ете алмайды. Олмына себептерге байланысты:1) бiздiң шикiзатымызға шет ... ... ... ... ... бағасының құбылмалылығы;3) шикiзат сатуда шетелдiк бәсекелестерге төтеп беру.Республикада өңдеу ... мән  ... ...  ... Ал ... тез алға ... еледер  ең алдымен отандықөндiрiстiң дамуына қам ... ... ... ... саласын бiрденжандандыру мүмкiн емес. Әр ел өздерiн дамытуға мүмкiндiгi  бар өндiрiстенбастайды. ... ... ... ...  ...  өз  елiндеойыншықтар шығарудан бастады. Бұл өндiрiстен жиналған қаржылар  ... ... ...  ... үшiн ...  ... салалары:жеңiл және тамақ өнеркәсiбi. Бұл салаларды дамыту арқылы шет елден киiм-кешек, тамақ өнiмдерiн сатып ... ... ... үнемделер едi, оны басқасалаларға жұмсауға мүмкiндiк туар едi.  Ал алға ... ... ... ... өсiп, оны  ...  ...  туып  жатса,  ... ... ... әсер етер едi.  ... оның ... ... шетелдiк инвесторларға байланысты, бұл мәселенiң шешiлуiсолардың қолында. Ал елiмiзде жеңiл және тамақ  ... ... ... Қазақстанның дайын өнiмдер шығаруда өзiне  бәсекелесболғанын қаламайды. Экономика тұрақтылығының негiзгi ... ... ... оны өңдеуде.Адамзаттың өндiрiс күштерiнiң дамуында алатын орны  ... ... ... ортаның заңдарын тану денгейi және ... ... ... дамуы құрал-жабдықтарды жасаудың және оны  тиiмдi  қолданудың,табиғи өндiгiш ...  ... ...  ... кiлтi ... ... ... адамдар материалдық және рухани сипатымен өзiне ...  және ... ... ... ынта  жiгерiмен  ең  ... күш ... ... ... ...  ... ... негiзгi көзi;3. Адамдардың  экономикалық қарым-қатынастарының алдында  ұдайы ... ... ... ... орын ... даму ... ... бөлiнiсi  және  кооперациясы  ... ... ... ... ... өндiрiстiң даму кезеңдерi (қолөнершiлер өндiрiсi-қарапайым кооперация- мануфактура фабрика  ... ...  ... оның жеке  ... ... , даму ... екендiгiешқандай күман туғызбайды. ...  ...  ...  ... ... жұмыскерлердiң мазмұны да күрделене түседi.  ... ... ... ... ... ... ... ақпарат,қызмет атқарумен айналысатын рухани өндiрiс қызметкерлерi  де  ... ...  ... бүкiл халық шаруашылғының  басты  саласы–өнеркәсiп. ...  ...  ...  ...  өндiрiп,  түрлiматериалдар  мен  ауылшаруашылық шикiзатын ... ...  ... ... ... ... рол атқарады. Өнеркәсiп халықшаруашылығының барлық салаларындағы ... ... ... ... ... жолдарын салуға жол ашады,  айналадағы ортаның жай күйiнеелеулi әсер етедi.Ауыр өнеркәсiптiң басым ... ... ... ... тездетiп,тұтыну заттарын өндiрудi ұлғайтады. Өндiрiстiк шығынды ... ... көп өнiм алу ... ... ... ... ... отырғанқазiргi кезеңде ауыр өнеркәсiп және жеңiл ... ... ... мен ... ... таратып бөлудiң маңызы  зор. Бүгiнде ауырөнеркәсiп саласында жаңа экономикалық сипат ... ... Атап ... және ... ... сондай-ақ өндiрiс саласына  қатыстыкөптеген ... ... ... арқасында елеулi жетiстiктерге қолжеткiзiлдi. Алғашқы жекелеген кезде өндiрiс ...  ... ... ... ... ... тек  жөндеп  жамауарқысында ғана жұмыс ... ... ... ...  мен ... ... қорларыныңтозуы 40-70, ал қара металлургия саласында 50-65 ( құрап отыр.  Осығанбайланысты  ... ... 640 млн. АҚШ ...  ... жұмсап, қайта жаңарту жұмыстарын жүргiзiп жатыр. (Қазақ мыс( ... ... ... ... жаңартуға 570 млн. АҚШ доллары көлемiндеқаржы жұмсады. Бүгiнде Балқаш қаласында мырыш зауытын салу ... ... ... ... мырыш консентраттарын қорытуға мүмкiндiк беретiн жаңатехнология iске қосылмақ.Металлургия екi саладан: қара және түстi ... ... ... ... ... кен ... ... және одан металл алуды iскеасырады.Қазақстанда темiрдiң 500-ден астам кен орындары белгiлi, ... ... ... ... жетеуi аса iрi кен орындарына жатады. Олар- Қостанайоблысындағы Торғай қаласындағы темiр кен ... ... ... ұсақ ... ... Қаратау, Атасу сияқты iрi темiр  ... ... ... ... кен орындары үш металлогенендi ... ... ең ... ... ... және ... Қазақстанда.Оңтүстiк Қазақстанда түстi металл кен орындары ... ... мен ... жайғасқан. Алтын кен орындары  Солтүстiк және Шығыс Қазақстанаудандаында орналасқан. ... ... кен ...  ... және ... шоғырланған.Алтын өндiрiс жайында айтсақ, Бақыршықтағы алтынның мол қоры  ... ... ...  еш  ...  ...  жайы  бар.Қазақстанда негiзгi алтын өндiрiсiнiң көзi жаңа  ...  ...    ...    ...    ...    ... iрi кен көзi (Васильковка( өндiрiсi де әлi ... дами ... Бұл ... негiзгi мәселе  кен көздерiне мықты шетел иелерiнтабудан гөрi, алдыңға техналогиялық ... бар  ...  ... ... келiп тiрелiп отыр. Алтын кендерiнде  ...  ... ... ... әзiрге шешiлер емес.Химия өнеркәсiбi –Қазақстан халық ... ... жас ... ... өзiнiң дамуында республикада барланған әр алуан кен --химия шикiзаты ... ...  ... өндiрiсi  2001 жылдың тиiстiкезеңiмен салыстырғанда, 2002 жылы 15 ... ... ... хром ... мен ...  ЖШС ... түрде жұмыс iстеуде.(Қарағандырезинотехник( ЖШС-де де өнiм беру ... ... ... ... тыңайтқыштардың өсу қарқыны жаман емес. Алайда, бiзденжүздеген  мың ... өнiм ... ... ... ... ... ... сауатсыз өнеркәсiп саяхаттарының  кесiрiнен ... ... әлi де  ... ... ... ... сұрап тұрғандақоймада жатқан тыңайтқышты сатпағандықтан, ендi ол нарықты АҚШ ... ... ... жақтан Ресей мемлекетi  де өз ... ... ... ... қиын ... ... қолдауымен  305 миллионтенге дотация негiзiнде ауылшаруашылық кәсiпорындарының тыңайтқыш алуынақолқабыс жасау өте оңды iс ... ... ... мен ... ...  ...  ... жетерлiк. Ол көптеген  жылдар бойы  химия  ... ... ...  ... ... ... ... кенкөздерiн игеру тек (Қазоспрат( компаниясына берiлген.  Ол осы ...  ...  ... ...   ...  ... отыр.Қаратау фосфор шикiзаты Өзбекстанға, Түркiменстанға  әрi  ... ... ... едi. ... екi ... ... барыанық. Бiрiншiден, Қаратау фосфорит кендерiн  өндiрудi  ...  ... ... ... толық көлемде шикiзатпен қамтамасыз ету.Ол өзiмiздегi тыңайтқыш өнiмдерiнiң бағасына  оңтайлы әсер етпек, қарасыбәсекелестiктi үдетпек. ... ... тек ... ... тағы ... ... шығау, Ресей, АҚШ, Қытай рыноктаына Европаны ... ... ... қойылатын шектеу және тағы басқа тосқауларды шұғылжеңу.Түстi металдар- ... ... пен мыс қоры ... дәл бүгiнгiөндiру денгейiнiң өзiн сақтағанда  да  алдағы уақытта ... ... ... тағы басқа кiшi қалалар мен поселкелер осы қазбабайлықтарды өндiруге, өңдеуге ... ... ... едi. ... Одақкезiнде зерттелiп, резервте тұрған көптеген кен ... ... ... игерусiз жатыр. Олардың қатарына Ақтоғай, Айдарлы тағы басқамыс кен орындарын жатқызуға болады. ... он ... ... ... ... күрт төмендеуiне байланысты жаңа кен орындары ... ... ... өсiмi ... жоқ.Қазақстанның машина жасау өнеркәсiбi  өндiрiстiң жаңа саласы. Ауырмашина жасау ... ... iрi ... ... ауыр ... ... зауыты кенiш-шахта құрал-жабдықтарыншығарады. Өскемендегi зауыт түстi металлургия мен ... ... ... ... құрал- жабдықтар өндiредi. Алматы ауыр машина жасау  зауытытүстi және қара ... ... ... ... ... Мұнай жәнегаз өндiру өнеркәсiбi үшiн қажет құрал ... ... ... Павлодарқалаларындағы зауыттарда жасалынады. Шымкентте алып пресс автомат шығаратынзауыт ... ... ... ... ... ... ... Шымкентте шағын литражды автомобиль зауыты мен шина ... ... ... ... ... мен кенiш  шахта жұмыстарыүшiн металл бұйымдарын жасайды.Жеңiл өнеркәсiп ... ... ... ... өте ... ... жеткен қондырғылар өндiрiлген өнiмнiң өзiндiкқұнын көтерiп жiберетiндiктен, кейбiр тауарлар бәсекелестiкке ... ... ... ... ... органдардың атқарар жұмысы да өнеркәсiптiреформалауға бағытталуы тиiс.Алматы темекi ... - ... осы сала ...  жалғызкәсiпорын, Алматы мен  Талдықорған облыстарында  ... сары ... ... ... Сонымен бiрге Алматыда  шай өлшейтiн ... және ... ... ... ... iрi ...  Алматы, Қарағанды, Шымкент,Өскемен, Жезқазғанда орналасқан.  Олар iшкi және ... ... ... ... өнеркәсiбi орындары кең тараған. Тiгiн  фабрикалары  ... қоры бар ... ...  ... ... ... ...  өнеркәсiбiнде тұтыну және шикiзат факторлары әсер етедi.Iрi аяқкиiм кәсiпорындары  ... ... ... Қарағанды, Қостанай,Талдықорғанда  жұмыс  iстейдi.  Аяқкиiм өнеркәсiбiнде  ... ... ... ғана ... ...  ...  да,  сондай-ақ  ... да ... ... ... ... мех ... өндiрiледi.Дегенмен,  оның 90 ... ... ...  ...  Шымкент,  Қарағандыкәсiпорындары шығарады. Орал мен Петропавлда  киiз басу фабрикалары  бар.Талғарда  ...  ... ...  ...  ...  түбiторамал, түскиiз және  тағы басқа  ... ... ... ... Республикасындағы осы көрсеткiштерге тиесiлi өнеркәсiптеркөлемi төменгi кестеде көрсетiлген.Кесте 1- ... ... ... ...  ...      ... ...            ||        |         ...    ... ...    ... ...  |143329      |25958       |109580      ...      |124445      |17216       |101623      ...      |13904       |7126        |5355       ||Ірi       |4080       |1616        |2608       ... ... ... ... ... саны 143329жеттi. Соның iшiнде шағын өнеркәсiптер 445, орта  13904,  және  ... саны 4980 ... ... қатар кестеде жеке меншiк жәнемемлекеттiк меншiк түрлерiне тиесiлi барлық өнеркәсiптер көрсетiлген.(( Оңтүстiк Қазақстан облысының ... ... және оның ...  ... ... ... өнеркәсiп құрылымыныңәлеуметтiк-экономикалық көрсеткiштерге әсерiОңтүстiк Қазақстан облысының өнеркәсiп құрылымын жетiлдiру проблемасыншешу, рухани  мен ...  ... және ... ... ... ... бiрге шешiледi.Әлеуметтiк ортаға тұрғындардың  материалдық,  ...  ... ... ... ... ... және жалпықоғамның сұранысын қанағаттандыруға бағытталған барлық ... ... Олар үшiн ...  ...  ...  ...  ...  Адамзат  тарихында  әрбiр  даму  ...  ... арта ... яғни ол ... ... сай  ... ... Қазақстан облысының өнеркәсiптiк дамуы геосаяси экономикалықкөрсеткiштерiне де байанысты болып отыр.  ... ... ... ... ... де ... құрылымының дамуына елеулiәсер етедi. Оңтүстiк Қазақстан ... ... ... 117,3 ... ... яғни ... ... территориясының -  4,3пайызын құрап отыр. Оңтүстiк  ...  ...  ...  ... ... жылдың қаңтар- қараша  айларында халықтың  ...  ... ... 31,4 мың адам болып отыр. Жылдың басында кедейлердiңжалпы саны 353144 адамды, немесе ... ... 17,7 ... ... әлеуметтiк көмекке мұқтаж болып отырған 69244 кедей отбасы, оныңiшiнде 39846 отбасы балалар ... ... ... үй ... 3564отбасы алады, кедейлердiң басқа категориялары-25834 адам. ... ... ... ... ...  жұмыссыздардың саны  2007 жылдыңжелтоқсан айының соңына 14,3 мың ... ... (2006 ...  ... 13,1 ... кем), оның 6,6 мыңы  ауылдық жерлердiң тұрғындары(46,1 (), 2006 жылдың тиiстi кезеңiмен салыстырғанда 9,6 пайызға кемiдi.2007 ... ... ... ... ... ... ... жанбасына шаққанда  (эксперттiк мәлiметтер бойынша) 35496 тенгенi құрады,сөйтiп 2006 жылдың осы ... ...  20,1 ... өстi. ... ... табысы 11,6 пайызға өстi.Экономикалық қызметтiң барлық түрлерiмен шұғылданған  iрi және ...  мен  ...  ...  ...  мен  ...  ... қоса алғанда) қызметкерлер жалақысының жалпы қоры  2006жылдың қаңтар-қараша айларында  25801,0 ... ... оның ...  ... орта ... мен ... қызметкерлер жалақысының жалпы қоры–21727,7млн.тенге (84,2(), ал шағын кәсiпорындар, мекемелер мен ұйымдарда–4073,3 млн. ... ... ... 2006 жылдың қаңтар ...  ... ... барлық  түрiмен  шұғылданған  шағынмекемелер, ...  және ...  бiр ... ... айық ...  11046 ... ... оның iшiнде  iрi және ортакәсiпорындар мен ... ... орта ... ... 11741 ... ... ... кәсiпорындар, мекемелер мен ұйымдарда –8394 тенгенi құрады.Кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру ... ... ... шығару және маркетинг бөлімін қаржыландыруды көбейтуқажет. ... ... ... ... ... жаңартуға, жаңанарықтарды іздеуге, тек қана жоспарлау мен өткізуге қатысты емес, соныменқатар даму перспективаларына қатысты өнеркәсіп ... ... ... аудару қажет. Өнеркәсіптің бәсеке қабілеттілігін арттыру үшін,маркетинг бөлімі жоспарлаудың өзіндік фундаментін ... ішкі ... ... ... ... өткізуі қажет.Кесте 2- Оңтүстiк Қазақстан облысының негiзгi әлеуметтiк –экономикалықкөрсеткiштерi|            |      |           ... ...  |     ||            |      |           ... ...     ||            ...    |Жылдар        ...      ... ...      ...   |           |        |     ||            |      |     |      |    |    |     ||            |      |2007   |2006    |2006ж |2007ж. |     ||А            ...   |1     |2     |3   |4    |5    ||үй ...   |      |     |      |    |    |     ... қосқа-нда |      |     |      |    |    |     ... ... ...   |      |     |      |    |    |     ... ...    |      |     |      |    |    |     ...    |      |     |      |    |    |     ... жүрген    |      |     |      |    |    |     ... ...   ...  ... |99360,0  |113,0 |115,1  |133,1  ||Негiзгi капиталға    |      |     |      |    |    |     ...       ...  |19315,0  |15618,3  |117,0 |1773,8 |151,0  ... ауыл ... |      |     |      |    |    |     ... ... ...      |     |      |    |    |     ... бағасы)     |      |     |      |    |    |     ||            ...  |53241,6  |49408,2  |120,4 |95,7  |67,1   ||Мал ...    |      |     |      |    |    |     ... ...   |      |     |      |    |    |     ... ... мал |      |     |      |    |    |     ||мен құс ...    |      |     |      |    |    |     ...      |мың ...  |108,3   |113,6   |95,3  |89,1  |137,2  ||Сүт           |мың ...  |389,2   |373,2   |104,3 |115,7  |96,1   ...        ...  |132,6   |111,1   |119,4 |93,5  |88,5   ||Жүн           |мың ...  |3,5    |3,4    |101,9 |3,2р  |-    ... ... ... |мың ...  ... ...  |109,0 |106,3  |105,3  ... жүк      |      |     |      |    |    |     ... ... ... ...   |     |      |    |    |     ||            ...   |219,4   |453,5   |48,4  |30,1  |115,0  ... жалпы көлемi |млн.АҚШ   |     |      |    |    |     ||            ...   |124,2   |114,1   |108,9 |77,1  |105,8  ... ... |      |     |      |    |    |     ... ... қамту  |      |     |      |    |    |     ... ...  |      |     |      |    |    |     ... ... ...  |      |     |      |    |    |     ...         |мың адам  |14,3   |16,4    |86,9  |-    |100,7  ... ...  |      |     |      |    |    |     ... және қызмет  |      |     |      |    |    |     ... ...     ...  |51178,4  |44803,5  |114,2 |112,2  |114,8  ... ... жалақы   |тенге    |11741**) |9289**)  |126,4 |128,4  |102,0  ... саны     |мың адам  |44,4***  ...  |105,7 |99,0  |91,3   ... саны      |мың адам  |13,0***) |12,8***)  |101,9 |98,2  |108,3  ... ...   |      |     |      |    |    |     ...         ...  |104,****) |109,3**** |107,1 |104,5  |100,5  ||Өнеркәсiп өнiм-iне   |      |     |      |    |    |     ... баға   |      |     |      |    |    |     ...         ...  ... |124,6**** |108,0 |80,2  |82,7   ||Қаржыландыру көздерiнiң |      |     |      |    |    |     ... ... iске  ... метр |     |      |    |    |     ... ... ...  |      |290301  |170188   |170,6 |2,0   |94,3   |*)  жеке ... мен көлiктiк емес ұйымдар тасыған жүккөлемi бағасын есепке қоспағанда**)  қаңтар-қараша айларының деректерi iрi және ... ... ... ... ... ... ...  қаңтар-қараша айларының деректерi ((-бен 2006жылдың мерзiмiне)****) желтоқсан 2006 жылдың ... ... ... 2- ... 2007  ...  ... ... даму қорытындыларын сипаттайтын ...  ...  ...  ...  Жоғарыдағы  кесте  бойыншаоблыстық статистикалық мәлiметтерге ... ... ... ... ... ... ... жылда, 2006  жылмен салыстырғанда,тау-кен өнеркәсiбiнде нақты өнiм көлемiнiң индексi 115,6 ... ... – 114,5, ... ... су мен газ  өндiруде және олардыбөлiп тартуда  -96,7 пайызды ...   ... ... ... ... арналған бағдарламасын жүзеге асыру шараларынтегеурiндi  ...  ...  ...  ...  ...  тоқтатып,жұмыссыздықты кемiту мен аз қамтамасыз етiлген отбасыларға әлуметтiк қолдаукөрсетуге мақсатталған нәтижелi жұмыстарды орындауға ... ... ... ... 2006 жылы да ... ... халықты әлеуметтiктұрғыдан қорғап шаралар жасаудың мүмкiндiгiн ашу болып отыр.Облыс  кәсiпорындары (үй ... ... қоса ... ... ... ... ... көтерме сауда бағасымен 116287,9 млн.тенгенiң өнеркәсiп өнiмiн шығарды, сөйтiп, ... ... ... 2006 ... 113,0 пайыз болды.2007 жылы облысты ... ... ауы ... жапы өнiм ... ... (адын ала есеппен) 53241,6 млн.тенгенi құрады, бҮл ... 20,4 ... ... ... шаруашылықтың барлық санаттарында 108,3 мың тонна мал менқұс етi (тiрi ... 389,2 мың ... сүт, 132,6 млн. дана ... 3,5 мың ... жүн ... 2006 ...  жылмен салыстырғанда сүтөндiру-4,3, жұмыртқа –19,4, жүн-1,9 пайызға артты, ал ет өндiру-4,7 ...  ... ...  обыс  ...  ... iрi ... қара малдың саны –5,9 пайызға, шошқа 0,1 қоймен ешкi 3,9 пайызға, жылқы 1,9 , түйе саны 1,7 ... ... құс ... азайды.2007 жылы, жедел мәлiметтер бойынша көлiктiң барлық түрлерiмен (көлiкұйымдарына  жатпайтын  мекемелермен  және  ...  ... ... тасмалдаған жүктердiң және ...  ... ... 25183,2 мың ... жүк және 143,0 млн ... ... жылмен салыстырғанда жүк тасымалдау көлемi 7,4 пайызға кемiдi алжолаушыларды ... 18 ... ... капиталға бағытталған инвестиция көлемi 2007жылғы 2006 жыменсалыстырғанда 1,2 есеге ... 19315,0 млн. ... ... 2007 жылыоблыста 290,3 мың шаршы метр тұрғын үй iске ... бұл 2006 ... ... 70,6 пайызға артық.Жүктiк кеденнiң декларациясы мәлiметi бойынша, 2007 жылы облыста жалпысыртқы сауда ... ... 343,7 млн. АҚШ ... ... және алдыңғыжылмен салыстырғанда 39,5 пайызға кемiдi, ... ... ... ... 219,4 млн. және 2,1 есеге кемiдi, импорт –124,2 млн. АҚШ ...  ... ... артты. Экспорттың импорттан артуы нәтижесiнде, облыста  сыртқысауда айналымында оң сальдо жасақталды- 95,2 млн. АҚШ доллары (2006 ... млн. АҚШ ... ... ... ... 2007 ... ... тауарлардың жәнеқызмет көрсетулердiң бағасы мен тарифтерi  2006  жылдың  ... 4,5 ... ал ... ... ... ... –3,3 пайызға өстi.2007 жылдың қарашасында облыс кәсiпорындары мен ұйымдарының (аз сандыкәсiпорындар, банктер, сақтандыру мен бюджеттiк ұйымдардан басқа) ... 250,2 млн. ... ... ... болып анықталды.Тұтыну тауарларының өткiзiлуi және қызмет көрсетулердiң ... ... 51178,4 млн. ... ... Бұл көрсеткiш 2006 жылмен салыстырғанда114 ,2 пайыз болды.2007 жылдың қаңтар –қыркүйек ... ... ... ... ... (шағын кәсiпорындарды қоса алғанда) көрсетiлгенқызмет көлемi мен орындалған ... 16371, 1 млн. ... ... ... ... ... ... 31,4 пайызға артты.2007 жылда шағын кәсiпкерлiкпен айналысатын ... ... ... ... ... ... ... (эксперттiк мәлiметтер  бойынша)21172.5 млн. ... ...  ...  ...  жетiстiктерiмен  бiрге   әлеуметтiкмәселелердiң шешiлу жетiстiктерi де бiрге шешiлетiнi де ... ... ... ... ... ... құрылымын жетiлдiрукөрсеткiштерiн талдауШымкенттегi “Химфарм” зауытының  iргесi 1800 ... ... ... ... ... Ұлы ... ... кейiн  мұнда қорғасынжәне ... ... ғана бой ... ... ...  ... ... жеткен кезi -Ұлы Отан соғысы жылдары едi. ... қол ... ... қалалар: Киев, Карьков, Дондағы Растов,Воронежбен Мәскеу облыстарынан көшiрiлген  зауыттар  ...  ... аз ... ... ... 17 ... iске қосылды. Мұнда жұмысiстеуге алдырылған 20 мың жоғарғы дәрежелi жұмысшының өндiрiстi ... ... мол ... өндiрiс күш қуатын барынша артқандағы бiр кезеңi 60 жылдарданбасталып, ширек ғасырға уақыттқа созылды. Бұл ... ... ... ... ... ... СССР- де өзiндiк орны бар, алып ... ... ... ... ... шина ... фосфор зауыттары менмакарон фабрикасының iргесi ... не бәрi аз ғана ... ... ... ... қаласына белгiлi  өндiрiс орындарын ашу менқатар, Түркiстан, ... ... ... ... ... ... өндiрiсорындарын салу да кеңiнен қолға алды.Шымкентцемент, Шымкент- асбоцемент Шымкентмай, Гидролиз, Карданбiлiкзауыттары мен жеңiл және ... ... ... ... ... ... ... кеңiнен дамуына мүмкiндiк туғызды.70 жылдары Шымкент “Восход” фабрикасында тiгiлген ерлер костюмдерi,әйелдердiң сыртқы киiмдерiн Германия, ... ... тағы ... ... ... ... ... алса, Азия мен Америка  ... ... ... ... ... тек тарих қана куә. Шымкенттiң“Эластигiнiң”  шұлығы кимеген  Африкамен  Еуропа,  ...  ... бар ма екен ? ... ... ... ... ... жоғары бағаланған- сол кездегi кәсiби  ...  ... ... едi.  ... ... ...  орындарын  былайқойғанда  Кентау трансформатор  Манкент  ...  ...  ... ... өзi ... төрт бұрышына кетiп жатқанын өз көзiменкөргендер- бүгiнгi аға ... ... ... ... ... ... ... сапалы өнiм берiп, қашан да меже ... ... ...  өндiрiстiң дамуына  мүмкiндiк  берудiң  нәтижесiнде  Шымкент,Түркiстан, ... ... ...  ...  ...  өнеркәсiпөнiмiнiң 75 пайызға жуығы тиедi ... ... ... 67 ... және ... ... ... мұнай, цемент, пластмасса, резина мен дәрi- дәрмек тамақ пен темекiөнiмдерiн, тоқыма бұйымдар, киiм ... пен үй ... ... ... өндiрiледi. Ол өнiмдер Еуропаның Ресей,  Германия,  ... ... тағы ... ... мен Азияның  ондаған елдерiнеэкспортқа шығарады. Облыста әр ... ... 70000 ... ...  ... ...  90 пайызы әлемнiң түкпiр-түкпiрiне сатылады. Облысэкпортқа өнiм шығаруда республикада мұнай, түстi ... мен ... ... ... жол ... ... Қазақстан облысында  өнеркәсiп өнiмдерiнiң ... ... ... арта ... Өндiрiстердi мемлекет иесiнен аып облысымыздыңөндiрiстiк дамуында нарық механизмдерiнiң рөлi өте ... 2002 ... ... және коммуналдық иелiктен 125  кәсiпорындар жекекәсiпорындар болып өз алдына ... ... ... тұсында дамуында қажеттi жағдайлар жасалды. 2007жылы жекешеленген кәсiпорындарды келесi кестеден ... ... 3 - ... мемлекеттiк және коммуналдық меншiктер(2007жыл)|Көрсеткiштер                 ...      ||                       ...    ... (   ...                   |125     |100,0     ... бiрге:                |      |       ...                 |6      |4,8      ...               |3      |2,4      ... ... және ...       |9      |7,2      ... ...            |1      |0,8      ... ... және ...     |101     |80,8     ...                   |1      |0,8      ... құрылыс             |4      |3,2      |Бұл ... ... ... ... ... ... ... және коммуналдық  меншiктердiң сатылуы:ашық аукциондық ... ... ... –23, ... –1, ... да ... –39 ... сатылды.2007 жылы сатылған 19357,9 мың тенге, оның ... 71,2( ... ... ... ... ... түстi.Осы жекешелендiрудiң негiзгi мақсаты болып жекеленген кәсiпорындардыңнарық жағдайында дамуына жағдай жасау болып табылады.Нарықтық экономика ... ... ... ... ... ... ... бойынша төмендегi диаграммада көрсетiлген:Диаграмма 1-Облыс бойынша экспорттың жалпы көлемінің үлесі2007 жылы, 2006 жылмен салыстырғанда текстильдiк өнiмдер 18,1 ( ... ... мен егiс ... ... сатылуы 5,2 артып,химиялық өнiмдер2,9 (-ке ал металлургия 3,4 (-ке ... ... ... ...  экономикалық  көрсеткiштерiберiлген.Кесте 4 - ... ... ... ... ... ...             ...                        ...       |                           ||             |2004    |2005    |2006     |2007     ... мен     |      |      |       |       ... ... ...  |718    |718    |581      |882      ... ... млн.тенге  |42282,0  |45370,9  |70425,4    |99360,0    ... ... ...  |      |      |       |       ... ... салыстырғанда|93,3    |97,2    |102,6     |105,8     ||(             |26,9    |26,2    |26,9     |28,4     ... ...   |      |      |       |       ... мың адам      |60,7    |55,2    |42,7     |39,0     ... ... ...      |      |       |       ...           |7513,4   |8827,2   |11900,5    |15293,9    ... ... орташа   |      |      |       |       ... ...    |145,0   |143,3   |166,77    |166,0     ... (     |      |      |       |       ... қызметтегi   |      |      |       |       ... ...      |4388    |2035    |8951     |18340     ... ...   |      |      |       |       ... ... ... Қазақстан облысының негiзгi экономикалықкөрсеткiшi көрсетiлген.Оңтүстiк Қазақстан облысы бойынша өндiрiстiк қызметтегi табыс  ... 104 ... ... ... ... жалақы Облысы бойынша орташажалақы дәрежесiмен салыстырғанда 2007 жылы 66 пайыз жоғары болған.Нарық ... ... ...  ... iске ... яғни неөндiру керек, қалай өндiру керек, кiм үшiн  өндiру керек деген мәселелершешiледi. Нарық ... ... мен ... ... ... ... ... бiр уақытта сатушы да, сатып ... да  ... Олар ... ... немесе тауарды өндiруiне қажеттi заттарынсатып алады,  ал нарықта өндiрген өнiмiн немесе ... ... ... ... ... ... ... облысының көрсеткiштерiнартқанын және де нарық икемдiлiгiне сай өсiп келе жатқанын байқауымызғаболады.Өндiргiш күштер ...  ...  ... ... ...  экономикалық  тәуелсiздiк  пен  ...  ... ... ... халыққа лайықты өмiр сүру  денгейiнқалыптастыру  мен ... ...  ...  ...  ... негiзi болып табылады.Оңтүстiк Қазақстан облысы ...  ...  ... ... ... ...  ...  облысын  өнеркәсiпорталығына айналдыру мүмкiндiктерiне ие.Қорыта айтқанда, нарық сатып алушылардан тұратындықтан ... мен ...  ... жеке  ...  ... көзi ... ... табылады. Тұрғындардың ақшалай кiрiстерiнiңнегiзгi көзi  еңбек ақы ... ... ... ... ... ... iс-шара болып отыр.2.3 Оңтүстiк Қазақстан облысының өнеркәсiп құрылымының өндiрiстiккөрсеткiштерiнiң дамуын талдау2007 жылы Оңтүстiк ... ... ... ... ... салыстырғанда 113,0 ( немесе 116287,9 млн тенге көлемiнде өнiмөндiрдi.Өндiрiстiк қызметтiң белсендiлiгiн мына ... ... ... ... ... ... (111,5( 2006 жылға қарағанда), ААҚ(Шымкентцемент((126,5(), ААҚ (Эластик( (4,9тг), ЖАҚ ... ... ЖШС ... есе). 2006  ... ... 2 -iрi және ... сонымен қатар 150 кiшi өндiрiстiк кiспорындар тiркелдi.Кен ... ... ...  және  ...  ... ... және тарату, газ және су өндiрiлген  өнiмiнiңкөлемiнiң индексi ... ... ... есебiнде көрсетiлген (2006жылды 2007 ... ... ... 2- ОҚО ... кен ... ... өнім ... индексіКен байыту өндiрiстерi –облыс бойынша өндiрiс өнiмiнiң 3,1 ( көлемiнқұрайды. 2006 жылмен 2007 ... ... 15,6 ... ... ... өнеркәсiптерi - облыс бойынша өнеркәсiптiң ... 89,2 ... ... ... ... 2006 ... ... болсақ, өндiрiлiген өнiмкөлемiнiң индексi 114,5 (  алып ... Бұл ... және ... ... 1,5 есе, ағаш ... 1,4 есе, ... және тiгiн ... химиялық өндiрiсiтiң және де металдықемес өндiрiстiң- 1,2, мұнай өндiрiсi 1,1 есе ... ... ... ... ... және желiм өндiрiсiнiң өнiмi 2006 жылменкем болғанымен 65, 0 ... ... ... газ, су ... және ...  ... өндiрiсiнiң 7,7(құрап, 2007 жылмен 2006 жыдың өнiм көлемiнiң ... ... ... ... экономика жағдайында  кәсiпорындар дербестiгiне ие  болуарқылы  ...  ...  ...  ...  Бұрынғыэкономикалық дербестiгiн жоспарлау комитетi немесе  кәсiпорынның тағдырыншешешiп отыратын жағдай нарық талабына сәйкес өзгерген.Елiмiздегi ...  ...  пен  ...  ... бiр жолы ... орта , iрi ... ... болып табылады.Диаграмма 3- Өндiрiстердiң негiзгi экономикалық қызмет ... 2007 ... ... ... ... ... бұл өндiрiсi  облысбойынша өндiрiстердiң көлемiнiң 89,2 ( алып отыр. 2007 жылы ...  90710,2 ... өнiм ... ол 2006 ... ... ... 14,5 ... байыту өндiрiсi -2007 жылы өнiм көемi 3182,8 млн тенге , 2006жылмен салыстырғанда өндiрiлген өнiм ... ... 115,6  ... Бұл ... ... ... ... түрi – энергетикаматериалдарын өндiру болып табылады.Ауылшаруашылық өнiмдерiн өндiру- өндiру өнеркәсiбiнiң облыс бойынша19,5 пайыз көлемiн алып ... Бұл ...  2007 жылы  өнiмi ... ... 2006 ... ... 21,3 ... артық өнiм өндiрдi.Қазіргі таңда мемлекеттік қолдау әдістері және формалары шағын жәнеорта бизнеске ... әрі ... ... енгізу жеткілікті  дәрежедесапалы ... ... ... және орта ... үлес ... ... 5 -  Ауыл ... өнiмдерiн өндiру|           ... ... ...  |Өндiрiлген өнiм     |Ауытқу ( ||Көрсеткiштер     |             ... ... (  |     ||           |             |2007 жыл        |     ||           |2006ж     |2007ж   |2007 ж   |2006 ж   |     ... өнiмдерi,тонна | 4      |43    |100,0   |36,4    |66,2   ... ... және  |        |     |      |      |     ... тн.      |2804      |20412   |112,7   |89,5    |133,6  ... ... ...        |     |      |      |     ... қаймақтар, тонна|18       |143    |100,0   |138,5    |133,6  ... ...   |5       |121    |125,0   |62,5    |96,8   ... ... тн.  |31       |664    |103,3   |72,1    |107,1  ... ұны      |7517      |75512   |107,5   |89,4    |114,7  ... нан,   |271      |3288   |97,8    |109,3    |93,7   ...        |        |     |      |      |     ... ...   |-       |2352   |-     |-      |55,1   ... ...    |        |     |      |      |     ... ...    |        |     |      |      |     ... ... мың ...       |186,0   |-     |-      |11,3   ... мың литр    |1160,0     |38410,0  |76,8    |116,0    |141,1  ... және    |4330,6     |72541,1  |118,0   |112,3    |143,4  ... ... мың |        |     |      |      |     ...         |        |     |      |      |     ...     |858,0     |9327.7  |2,2р.   |92,7    |106,9  ... мың литр  |        |     |      |      |     ...    |3666      |22272   |97,3    |1778,3   |131,6  ... ...   |        |     |      |      |     ... ...   |        |     |      |      |     ... мың дана   |124,1     |1625,8  |108,8   |93,4    |107,9  ... ... 2007жылы кiшi, үй шаруашылығы мен шаруа қожалықтарымен,жеке  кәсiпорындарымен  19253 ...  ет  (102,1  (  ...  ... құс ... –308 тонна (209,5(), шұжық өнiмдерi-139 ... т.б., май және ұн ... ... Барық алкогольдi өнiмдердiөндiру мен өткiзуден ... ... 308 млн ... 71,1 ( ... ... , ... ... 25,2 ( түстi.Өңдеу өнеркәсiбiнiң  15,7 пайызын тiгiн және мата  ... 2007 жылы ... 14220,3 млн. ... көлемiнде өнiм өндiрдi,өндiрiлген өнiм көлемi 2006 ... ...  115, 1 (-тi ... жұмыс киiмi, сырт киiмдер 2006 жылмен салыстырғанда 31,0 есе өстi.Қыздардың киiмдерi 5,9 есе, ... ... киiмi –2,8 есе, ... ... ... бөлек мақтадан жасалған – балаларға-1,6,жұмыс киiмдерi 1,1 есе өстi.2007 ... ... ... тiгу өндiрiсi кемiдi. Қағаз жәнекартон өндiрiстерi 2006 жылмен саыстырғанда 5,0 пайызға өстi.Химия өнеркәсiбi. 2006 жылмен 2007 ... ... ... ... 1,2 есе өстi  және 2812,7 млн.  ...  құрады.  Салакәсiпорындары болып ЖАҚ (Шымкентмай Эь Дос( сабын өнiмiнiң көлемiн 2,0 есе, 22154 ... ... ... және ... ... дәрi  ... –10,0 ( ке өсiрiп 1368 млн тенге көлемiнде өнiм шығарды.Мұнай өнiмдерiн өңдеу өнеркәсiптiк ...  (ААҚ ... ... ... 2007 жылы ... ... 48387,4 млн. тенгекөлемiнде, өндiрiлген өнiм көлемiнiң 2006 салыстырғанда 111, 5( ... ... және ... ... 2007 жылмен салыстырғандаөндiрiлген өнiм көлемi 65,0 пайызды ... өнiм  ...  ... ... Үй ... қызметiне қажеттi өнiмдердiң өндiрiскөлемiнiң индексi 2006 жылмен ... 55,1 ... ... ... есiк, ... т.б. ... өнiмдердi өндiрумен көрiндi.Металдан басқа минералдық өнiмдер өндiрiсi.  2007 жылы  1735,1 млнтенгенi құрады. 2006 жылмен ... 1,2 есе ... ... өнiм ... және қолданған техника технологияны сәйкесжәне тұтынушыға жақын орналасып, оның қолдануына сай өнiм ... ... ... ... қаржы  және ресурстарын  үнемдi ... ... ... ... ... 6- Металдан басқа минералдық өнiмдер өндiрiсi|Көрсеткiштер      |2004ж  |2005ж  |2006ж   |2007 ж   ...   ||            |     |     |     |      |(     ||А           |1    |2    |3     |4      |5     ... ...  |     |     |     |      |      ...         |1,5   |9,5   |2,1е   |5,0     |121,8   ... мың ...   |7,9   |348,8  |28,3   |2,4     |131,8   ||Әк, ...       |700   |11926  |-     |3,3е    |108,7   ... ...   |     |     |     |      |      ... бетондар,   |120   |1288   |-     |-      |132,0   ...         |     |     |     |      |      ... ...   |     |     |     |      |      ... ...  |392   |7225   |5,4е   |70,8    |71,4    ... тонна|     |     |     |      |      ... ... ...  |1115   |22594  |52,9   |31,3    |81,4    ... ...   |26387  |1177677 |2,0    |-      |96,0    ... м2        |     |     |     |      |      ... ... және ... өндiрiстерi 2007 жылы 3342, 2 мың ... 2006 ... ... өнiм ... 104,7 ... ... (з-д ЭМИ ... АҚ (ЭМО((, ЖАҚ (Южполиметалл( және ГОП ЖАҚ(Южполиметалл(, ААҚ з-д (Модуль(, ААҚ (ТЭМП(.Осы атаған өндiрiстерде 2006 ... ... ... ... 2,9 пайыз көлемiне азайғанын көремiз.Машина және жабдықтар өндiрiсi. 2007 жылы 257,9 млн.тенге ... 2006 ... ... өнiм ... ... 100,6 ( ... Бiрақ, электрлiк желiлердiң сақтандыру құрығыары мен қосу ... ... ... көемiнiң азайғанын көруге болады. 2006 жылменсалыстырғанда өнiм ... 44,4 ... ... ... газ,су өндiрiсi мен тарату. Бұл саланың кәiспорындарымен ұйымдары 7801,5 млн. тенге ... ... ... 2006 жылменсалыстырғанда өнiм көелемiнiң индексi 96,7 ... ... Бұл ... ... ... көруге болады. Өнiм көлемiнiң индексi2006 ... ... 61,3 ... ... суды тазалау және тарату80,4, ыстық сумен қамтамасыз ету 90,3 ( өнiм ... ... ... -2030 даму ... ең ... тапсырманың бірі-ауылдың өзекті мәселелерін  шешу және ... ... ... ... ... Қазақстандық тұрғындарды кәсіпкерлік қызметкежұмылдыра отырып шағын және орта ... ... ... шешу мүмкін.Шағын және орта бизнесті қолдау бағдарламаларын құру және саясатқасәйкес жүргізіп ... ... ... ... ... ... ... шешуші рөл  атқарады. Нарықтық экономика  даму жолынатүскен елдер арасында ... тұр, ... ... ... ... қазiргi кезеңде, мемлекеттiк және қоғамдық қолдауды, оныдамытудың ... ... ... негiздеудi өте қажет етедi. Нарықжағдайында жұмыс ... ...  ...  ...  ...  ... ауқаттылығын жоғалтуы дәрменсіздігінің дамуына алып келетінбірқатар факторлардың әсеріне ұшырайды, оларды екі топқа бөліп ... ... ... ... ... өз ... әсер ете алмайдынемесе олардың әсероі шектеулі және ішкі факторлар, олар кәсіпорынның өзқызметі ... ... 7 - ... газ,су өндiрiсi мен тарату|Көрсеткiштер    |Нақты ...   |Өнiм ... ... ( |2007ж /  ||          |           |             |2006ж   ||          |           |             |(     ||          |           |2007 ...      |     ||          |2006ж    |2007 жыл ...   ...  |     ||          ...  |     |2007ж.   |2006 ж.   |     ...    |103,6    |826,7  |152,0   |111,9    |108,0   ...    |      |     |      |       |     ... энер-гиясы   |134,4    |829,8  |128,4   |78,2     |85,8   ...       |      |     |      |       |     ... су ...  |2924,7   |41649,1 |66,9    |80,8     |96,2   ... ... ... ... ... ... 2006 жылмен салыстырғанда 111,3 өнiм көлемiнiң индексiнде өнiмөндiрдi.Диаграмма 4- ... ... ... ... ... ... ... негiзгi бөлiгiн (72() Шымкенттiк кәсiпорындар менұйымдар  алады  ...  ...  (8,9(),  ...  ...  ... 5 - ... ... көлемі 2007 жылмен (2007 жылы кейбiр аудандарда тұтыным ... ... ... ... ... (Түркiстан қ., Қазығұрт ауданы).III  Оңтүстiк Қазақстан облысы өнеркәсiбiнiң құрылымын ... мен шешу ...   ... ... облысы өнеркәсiбiнiң құрылымын жетiлдiрупроблемаларыҚазақстанның  Оңтүстiк  өңiрi  - ...  ...  ... ... бiрi. ... ... ... кен өндiру жәнеөңдеушi ауыр өнеркәсiп салалары жақсы дамыған аса iрi  ... ... ...  Соғысқа дейiнгi  бесжылдықтар тұсында  Түркiстан-Сiбiртемiр жолы мен ауыр және  ... ...  ... ... ... ... жаңа ... жолдар мен авто көлiк жолдары қатарғақосылды.Кеңес Одағының күйреуi үшiн тоқырауды ойлап тапқан ... да ...  ... өндiрiс орындары өз  “данышпандарымыздың”  жасағаноңтайландыру мен ... ...  ... көрмеген зардапты көрiп”шашылып қалғаны да шындық едi. Үкiметiмiздiң қолдауы, облысымыздың ... ... ... ...  ...  ...  түтiнiтүзелдi.Қазақстан Республикасындағы iрi өндiрiс орындары қатарына жататыноблысымыздағы ... ел ... ... қосатын үлесi деқомақты болып қала ... 2030 ... ... даму ... ...   ... алдағы кезеңдегi шаралар туралы(  Қазақстан  ... ... 2015 ... ... өндiргiш күштердi дамыту шараларықарастырылған. Бiздiң облысымызда осы шараларға сәйкес ... ... ... ... дамыту және орналастыру  схемасын(  жасаужөнiндегi комиссия құрылды.Оңтүстiк Қазақстан облысы ...  ...  ... аймағы. Сондықтан, Оңтүстiк  ...  ...  ... айналдыру мүмкiндiктерiне ие.Бүгінгі таңда кәсіпкерлікті дамыту және ...  ... ... ... жүргізу қажеттігі туындап отыр:- инновациялық жұмыстар ... және ... ... өндірісті, адамкапиталын, өнім сапасын  арттыруға,  ...  ...   ...  ...  ...  ... ... және дамыту;- кәсіпкерліктің әлеуметтік бағдарлануы және  оны мемлекет пен ... ... ... ... ... қол  ... ... немесетұрғындардың  табысының  дифференциасын  төмендету  мақсатында  ... қол ... ... ... ... ... одан әрі  ... жәнетұрақтандыру.Инфрақұрылым кәсiпорындарының кәсiпкерлiкке қолдау көрсетудiң елеулiсалаларын қамтитын тармақты жүйесi. Әрбiр  ...  ...  ... ... қызмет көрсететiн құрылымдар пайда болады, ... ... ... әлi де ала құла және ... ... ... Кәсiпкерлiктi дамыту  тұрғысынан ең жайлы аймақтароблысқа бағынатын қалалар  мен  ...  ...  ...  көрсетуинфрақұрылымының  элементтерiн  қалыптастыруға  ...  ...  ... ... мен  бiлiктi көмек алатын болады. ... ... ... соның iшiнде ақпарат орталықтарына,  аумақтықагенттiктерге, бизнес инкубаторларға, оқу ... ...  ... ... ... көрсету әдiстемесi пысықталатын  болады.Олардың тәжiрибесi барлық мүдделi ұйымдардың ... ... ... ... ғана ... сондай-ақ мемлекеттiк емес құрылымдарбюджеттерiнiң  және  ...  ...  ...  ... өз ... iске ... ...  алушылардан тұратындықтан тұрғындардың тауарлар ...  ... жеке  ... ...  негiзгi  көзiкiрiстер болып табылады. ... ... ... ... көзiеңбек ақы болғандықтан, өндiрiс орындарының ашылуы мен ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін арттыру мақсатындакәсіпорынды сериялық өндіріске шығару және маркетинг бөлімін ... ... ... ...  ...  өндірістік  қорлардыжаңартуға, жаңа нарықтарды ... тек қана  ... мен ... ... ... ... даму перспективаларына қатысты  өнеркәсіпстратегиясын қалыптастыруға ерекше назар аудару ... ... ... ... ...  ...  ...  жоспарлаудың  өзіндікфундаментін сипаттайтын ішкі және ... ... ... ... ...  Оңтүстiк Қазақстан облысы өнеркәсiбiнiң құрылымын жетiлдiрупроблемаларын шешу ... ... ... ... ...  бұрынғы  кездегiқалыптасуы шикiзаттық шаралар мен  аралық  өнiм  ...  ... ... алу мен ... қатынастарға  өту рационалдыққұрылымдық  ... ... мен ... шығару  қажеттiгiне алып келедi.Аймақтық денгейде өндiргiш ...  ...  ...  ... ... инвестицияық ресурстарды, табиғи ресурстық әлеуеттi,ғылыми-техникалық ресурстарды, өндiрiс саласындағы кәсiпкерiк факторларын,сыртқы экономикалық ... ... ... ... ...  ...  бәсекеге қабiлеттiкешен ретiнде  экономикалық  тәуелсiздiк  пен  ...  ... ... ... халыққа лайықты өмiр сүру  денгейiнқалыптастыру  мен аймақтың ...  ...  ...  ... ... болып табылады.Адамдар өмiрi, әлеуметтiк сала мемлекеттiң өз ... ... ... ... оның  ...  ...  ...  Бұданшығатыны, экономикалық қайта құрулар мен реформалаудың  соңғы мақсаты-адамдардың өмiр сүру ... ... ... ұлттық табыстың  төмендеуi,  жұмыссыздықтыңартуы мен басқа да көптеген факторар тұрғындардың ... ... ... ... ... ... алып ... экономикалық саясаттың негiзгi мақсаттары мыналар болу керек:еңбектi аймақтық бөлу, шаруашылықпен айналысатын ... мен ... ... үшiн  ...  ресурстар  мен  аймақтарда  теңдеймүмкiндiктер ... ... ... ... ... ... ... шешу арқылы жүзеге асуы керек,олардың iшiнде маңыздылары болып аймақтардағы халықтың өмiр суру сапасы мендеңгейiнiң  ...  ...  ...   шаруашылықтытерриториалды ұйымдастыруды  жетiлдiру,  аймақтардағы  әлеуметтiк  жәнеэкономикалық ... ... ... ... кiшi және ... ... ...  қолдау  қөрсету,  ауылдардажандандыру үшiн материалдық ... ...  ...  ... және ... ...  ...  кiруiн  тездетумақсатында аймақтарды дамытудың барлық мүмкiншiлiктерiн пайдалану.Бұл мәселелердi шешу келесi бағыттарда ... ... ... ... талап ететін жолдары мен ұсыныстар:1. Елiмiздiң экономикасының даму өзгешелiктерiн анықтайтын халықтың нақтыбiр топтарына деген ... ... ... ... бағдарламалардыөңдеп қабылдау керек. Ол әлеуметтiк сфераны реттеу үшiн қажет.2. Экономикалық дамуының микро-макроэкономикалық приоритеттерiн, адамдардыңтұрмыстық қамтамасыздандыру шарттарының ... ... ... ... өмiр суру деңгейiн комплекстi (құрамалы) мiнездеу үшiн, барлықкөптеген көрсеткiштердi төрт бөлiмге бiрiктiремiз.4. Ақшалай формадағы жинақтап қорыту ... ... ... ... жұмыс-бастылығы көрсеткiштерi;7. Халыққа қызмет көрсетудiң түрлi сфералары бойынша көрсеткiштер.8. Халықтың табысын мемлекеттiк реттеудi алдын ала қарастыру ең ... ... ... ... ... 6-7 еседен артыққа жеткiзбеу,дамыған елдердегiдей, әйтпесе еңбектiң шын мағынасы жоғалады, ... ... ... күту қиын ... ... ... зейнеткерлердiң өмiр суру минимумы деңгейiнен кембекiтпеу. Зейнеткерлер ... жеке ... ... ... ... экономикалық тұрғыдан қарағанда балаларына тәуелдi болмауы керек.10. Азық-түлiк және ... ... ... ...  ... индексациялау қажет. Соңғы кездерi ... ... ... ... көлiкке деген баға өсуде.11. Дарынды студенттерге, студенттiң їмiр  суру  ...  ... ... ... ... ... оқу ... төлейотырып.12. Халықтың жұмыс-бастылығын ұлғайту мақсатында және жұмыссыздықты ... ... ... ... ... ... жүргiзу арқылыжүзеге асыру қажет. Мұнда жұмыс орындарын жасауда және кiшi және ортабизнестi дамыту үшiн ... ... ... қаржының  69%жұмсалады.13. Денсаулық сақтау мен бiлiм ... ... ... ... ақылықызметтердi кеңейту және дамыту арқылы ғана емес, тегiн бiлiм беру ... ... ... ... кепiлдiк көлемiн ұлғайту арқылы да жасауқажет. Бұл мақсатқа кететiн ... ... ... ... ... Қазақстан облысының  шаруашылық  дамуының  негiзi  ауылшаруашығына негiзделген. ... ... ... ауыл ... ... өз ... байланысты, ауыл шаруашылық  өндiрiсiн дамытуалға қойылып ... ... ... даму ... сол ... ...  өнiмдердiңсатылуының нарығында мол болуымен емес, ... оның ... ... қалай өндiрiлетiндiгiмен анықталады. Әрине қазiргi халықаралықинтеграцияның даму  талаптарына сәйкес, елге керек ... бәрi  ... ... деу орынсыз болар едi.Себебi, бiрiншiден, барлық өнiм түрiн өз елiмiзде өндiруге  ... ... ... ... қуат) жоқ. Екiншiден, өнiмнiңбарлық түрiн бiр елде өндiру, ... ...  ...  ... ... ... отырған жағдайда өнiмнiң кейбiр түрлерiн өзелiмiзден шығарғаннан, гөрi шет елдерден сатып ... ... ... ол ... ... өнiмнiң қай түрлерiн сырттан сатып алу, қай түрлерiнөзiмiздiң елде ... ... ... ... болуы қажет. Олэкономиканың тұрақтануына себiн тигiзедi. ... ... ... ... өз ...  ... агроөнеркәсiп кешенiн дамыту,шикiзат сатумен  салыстырғанда тиiмдi, мемлекет қазынасына үзбей ... ... ... әсер ... Ал, ... шет елдерге  сатуэкономиканың тұрақтануына  нақты әсер ете алмайды. Ол мына ... ... ... шет ... ... дәрежесiнiң өзгерiпотыруы;5) шикiзат бағасының құбылмалылығы;6) шикiзат ... ... ... төтеп бере алмауы.Ет, сүт өнiмдерi, негiзiнен, сырттан сатып алынады. Олардың үлесiнеРеспублика ... ... ... 70 ... ... ...  ... өнiмдерiнiң жалпы тұтынылған үлесiне 20 пайызға жуығы  сырттантасмалданады. егер ғылыми  зерттеу  ...  ...  ...  елдепайдаланылатын тамақ өнiмiнiң 15 пайызынан астамы ... ... ... қауiпсiздiкке зиянды деп саналады. Мұндай қауiпсiздiк болмас үшiнаграрлық саясатқа  көптеген елдерде  ...  ...  ...  Мысалы,Германияда аграрлық саясат Мемлекеттiк саясаттың құрамдас бiр бөлiгi болыпсаналады. Бұл елде халықты азық-түлiкпен жабдықтау  ... ... олар ол ... өз ... сәйкестендiрген.Қазақстан  Республикасында  ауыл  шаруашылық  өндiрiс  саласыныңөркендеуiне көптеген ... бар. Ол үшiн ...  ... халықты  азық-түлiкпен  қамтамасыз  етудi  нарық  ... ... жаңа ... ... ... ... ... ең алдымен отандық мүмкiндiгi бар шаруашылықтарды  дамуғаәрекет жасайды. Бiрақ, экономиканың барлық ... ... ... ... Әр ел ... ... ... мүмкiндiгi  бар өндiрiстi қолдайды.Мысалы: Жапония қазiргi экономикалық  өрлеудi  өз  ...  ... ... Бұл ... ... қаржылар  басқа салалардыдамытуға жұмсалды.Сонымен қатар, кәсіпорынның өнеркәсіп құрылымында ... ... ... мен ... ... ... көздерін табу қажет.Тұтынушыларды қанағаттандыру мен нарықтық табысқа жетуді ... ... ...  мен  ...  ...  ...  ...  қажет.Бәсекелестермен салыстырғанда  «өнеркәсіптің  шығындар  құрылымы  қалайболатынын анықтау үшін ... ішкі және ... ... ... ... Қазақстан үшiн тиiмдi  шаруашылық және ... ... ... мен ... және ... ...  ... дамытылса шет елден киiм-кешек, тамақ өнiмдерiн сатып  алудакететiн ... ... едi, оны ... ... жұмсауға мүмкiндiк туыларедi. Ал келешекте шетке шығатын мұнайдың бағасы өсiп, шетелде сату ... ...  ...  ...  онда  ...  ... қосымша әсер етер едi. Бiрақ, қазiргi кезде оның ақиқатқаайналуы  ... ... ... ... болып  отыр.  Бұлмәселенiң шешiлуi ... ... ...  ...  ... мен ... және тамақ өнеркәсiбiн дамыту- өз мүмкiндiктерiмiзгебайланысты.Қорытынды мен ұсыныстарОңтүстiк Қазақстан облысы ...  ...  ... ... ... ...  Қазақстан  облысын  өнеркәсiпорталығына айналдыру мүмкiндiктерiне ие.Нарық ...  ... ... ... тауарлар менқызметтерге  деген жеке  ... ...  ...  көзiкiрiстер болып табылады. Тұрғындардың ақшалай ... ... ... ақы ... ... орындарының ашылуы мен қажеттiлiгi маңыздыiс-шара болып отыр.Қазақстан  Республикасында  ауыл  ...  ...  ... ... ... бар. Ол үшiн ...  кешенiндамытуда, халықты  азық-түлiкпен  қамтамасыз  етудi  ...  ... ... жаңа ... ... қажет. Экономикасыдамыған елдерде ең алдымен ... ... бар ...  дамуғаәрекет жасайды. Бiрақ, экономиканың барлық саласын бiрден жандандыру ... Әр ел ... ... дамытуға мүмкiндiгi  бар өндiрiстi қолдайды.Мысалы: Жапония қазiргi экономикалық  өрлеудi  өз  ...  ... ... Бұл ... жиналған қаржылар  басқа салалардыдамытуға жұмсалды.Қазақстан үшiн  тиiмдi  шаруашылық  және  ...  ... ... мен жеңiл және тамақ өнеркәсiбi.  Бұл ... шет ... ... тамақ өнiмдерiн сатып алуда  кететiн ... едi, оны ... ... жұмсауға мүмкiндiк туылар едi.  ... ... ...  ... ... өсiп, шетелде сату үшiн онытасымалдауға мүмкiндiк туылса, онда Қазақстанның ... ... әсер етер едi.  ... ... ... оның ...  ... шетелдiк инвесторларға байланысты болып отыр. Бұл  мәселенiңшешiлуi солардың қолында, ... ... ... ... ... және тамақ өнеркәсiбiн дамыту- өз мүмкiндiктерiмiзге байланысты.Қазақстан Республикасындағы iрi өндiрiс орындары қатарына жататыноблысымыздағы кәсiпорындардың ел ... ... ... ... өтежоғары.Облыста бүгiнгi күнде 88 бiрлескен және шетелдiк кәсiпорындар ... ... ... ... ... мен дәрi- дәрмек тамақ пен ... ... ... киiм ... пен үй ... шипалы суөнiмдерi өндiрiледi. Ол өнiмдер Еуропаның Ресей,  Германия,  ... ... тағы ... ... мен ...  ондаған елдерiнеэкспортқа шығарады. Облыста әр жылда өндiрiлетiн 90000 тоннадан астам  ... ...  90 ... ... ... сатылады. Облысэкпортқа өнiм шығаруда республикада ... ... ... мен ... басқабiрде-бiр өнiмге жол бермей келедi.Бұл мәселелердi шешу ... ... ... ... ... ... ... ететін жолдары мен ұсыныстар:-Елiмiздiң экономикасының даму өзгешелiктерiн анықтайтын халықтың нақты бiртоптарына деген саясатты анықтайтын ... ... ... ... ... Ол әлеуметтiк сфераны реттеу үшiн қажет.-Экономикалық дамуының микро-макроэкономикалық ... ... ... ... ...  байланысты  бағалауқажет.-Азық-түлiк және  өнеркәсiптiк  тауарлардың  бағасының  өсуiне  ... ... ... ... ... коммуналдық қызметке, газға,электр қуатына, көлiкке деген баға ... ... ... мен бiлiм мемлекеттiк берудi жетiлдiру жүйесi ... ... және ... ... ғана ... ... бiлiм беру ... медициналық көмек берудiң кепiлдiк көлемiн ұлғайту арқылы да ... Бұл ... ... ... ... ... өсiру қажет.Кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында  кәсіпорындысериялық өндіріске шығару және ... ... ... ... ... ассортиментін кеңейтуге, өндірістік қорларды жаңартуға, жаңанарықтарды іздеуге, тек қана ... мен ... ... ... соныменқатар даму перспективаларына қатысты өнеркәсіп стратегиясын қалыптастыруғаерекше назар ... ... ... бәсеке қабілеттілігін арттыру үшін,маркетинг бөлімі жоспарлаудың өзіндік фундаментін сипаттайтын ішкі жәнесыртқы нарықты мұқият ... ... ... ... ... ... құрылымында негізгі қорлардыңұдайы өндірісі мен жаңартуға қосымша қаржыландырудың ... табу ... ... мен ... ... ... ... ететінжұмыстардың түрлері  мен  олардың  ...  ...  ...  қажет.Бәсекелестермен салыстырғанда  «өнеркәсіптің  шығындар  құрылымы  қалайболатынын анықтау үшін ... ішкі және ... ... ... Қызметтің қандай түрлерінің құзіреттілігі бар, басқа өндірушілерменсалыстырғанда ... ... ... ... жаман орындалатынын анықтаукерек. Бәсеке қабілетті емес ... ... ... ... бойынша және оларды орындау мен қайтарымдылығын арттыру бойыншашараларды өткізу қажет.Қорыта айтқанда, нарықтық экономика ... кез – ... ... ... ... ... ... кәсіпорынқызметін дұрыс жоспарлаудан, ... ... және ... ... деген баға белгілеудің тактикасына байланысты болады. Нарықтыққатынастар жүйесі шектеулі өндірістік ...  ...  ... өндіру, үлестіру мен тұтыну үрдістерінің арасында тығыз өзарабайланысты қарастырады. Қазіргі ... ... ... ...  мәні  ...  ...  барлық  қажеттіліктерін  ... ...  ... ... Назарбаев  Н.А.  «Қазақстан-2030»  Елбасының  ...  ... ҚР-ң ... Н. ... ... ... жолдауы. «Жаңаәлемдегі жаңа Қазақстан», 2007 ж. 28 ақпан.3. «Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... Астана, 2005 жыл.4.  «2003-2015  ...  ...  ...  ... даму ... 2003 ... 17 ... ҚР Үкіметініңжарлығы.5.  «Бәсекеге ... ... ... ... ... экономикаүшін,  бәсекеге  қабілетті  ...  ...  ...  ... 2003 ... 4 ...  қазақстан халқына Жолдауы./Егемен қазақстан, 2003 жыл, 6 сәуір6. Жеделдетілген экономикалық өсу – ... ...  ... ... ... // ... жылдан ҚР  Үкметініңқаулысы.7. Краюхина Г.А. «Методика анализа ... ... в ... экономики». – Учебник – СПб: СПбГИЭА, 2003 г.8. «Экономическая стратегия фирмы» /под.ред. Градова А.П./ СПб: 2004 г.9.  ... И.Т. ... и ...  ...  хозяйствующегосубъекта»- Москва: Финансы и статистика, 1998 г.10. Тулегенов  Б.Т.,  Абдильханова  С.А.  ...  ... ... ... LEM, 2001 г.11. ... Ж. «Планирование и прогнозирование в ... ... ... ... / ... им. ... 2-е изд., доп. ... Алматы.-Экономика, 2004 г.12. Н.С. Сачко «Организация и ... ... ...... 1999 г.13. ... Н.К. ... проблемы адаптации промышленностиКазахстана к рынку» Алматы 1998 г.14.  «Планирование деятельности ... с ... ... ... ... ... трудов, Алматы. Экономика.- 2000 г.15. Дюсембаев К.Ш. «Анализ финансового положения предприятия»: Уч. пособие/ КазГАУ.- Алматы: ... ...... ... / под. ред. В.М. ... и С.И. ... Москва:Финансы и статистика, 2001 г.17. Протасов В.Ф. «Анализ деятельности ... ... ... финансы, инвестиции, маркетинг».  Москва.:  ...  ... ... Н.П. и др. ... финансово-экономической  деятельностипредприятия»: Учеб. пособие/ Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова ... ... 2003.19.  ... Н.Т. // ... ... под влиянием трансформацийусловий хозяйствования // Вестник КазЭУ, 2003 № 1.20. Прыкина Л.В. «Экономический ... ... : ... / 2-еиздание, перераб. и доп.- Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.21. Савицкая Г.В. ... ... ... ... ... изд., ... и доп.- ... Инфра Москва: 2003. 400 бет.22. Коласс Б. «Управление финансовой ... ... ... и ... Уч. ... / ... с ... Под ред. проф. Я.В.Соколова, Москва.: Финансы. ЮНИТИ.- 1997г. ... ... ... ... ...  предприятия  вусловиях рыночной экономики», сборник научных трудов, Алматы:Экономика,2001г.24.  «Рыночный  ...  к  ...  ...  ... ... научных трудов, Алматы, издательство «ҚазақУниверситеті», 2001г.----------------------- 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Бала тәрбиесіндегі халықтық ұстанымдар."12 бет
"педагогикалық психология ғылым ретінде"18 бет
Педагогика мамандығының пайда болуы мен қалыптасуы6 бет
Қазакстан ¥лы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдарда4 бет
Қазақстан үшін мәдениет пен өнер мамандарын даярлаудағы ресей өнер оқу орындарының рөлі (30-50жж.)9 бет
Ұлттық тәрбиенің отбасындағы маңызы6 бет
Экология және тұрақты даму176 бет
Инвестициялық жобаларды іске асыру кезіндегі техникалық-экономикалық есептердің сатылары мен түрлері12 бет
Патенттік құжаттар4 бет
Санау жүйесi. Санау жүйесінің түрлері. Бір санау жүйесінен екіншісіне өту жолы.5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь