Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі

Ќазаќстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың ќалыптасќан дєст‰р бойынша 2007 жылѓы 28-ші ақпандағы Ќазаќстан халќына Жолдауында Республикадаѓы єлеуметтік, саяси-мєдени жаѓдайларѓа кењінен талдау жасап, елдіњ негізгі даму басымдыќтарын атап кµрсетті. Ќол жеткен нєтижелер – Ќазаќстанныњ єлемдегі бєсекеге барынша ќабілетті 50 елініњ ќатарына ќосылуына м‰мкіндік туѓызатыны аныќ. Жоѓары білім беру ќызметкерлері ‰шін алтыншы міндеттің мањызы ерекше, онда «Білім беру реформасының ойдағыдай жүргізілуінің басты өлшемі – тиісті білім мен білік алған еліміздің әрбір азаматы әлемнің кез-келген елінде қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге көтерілу»-деп атап айтты.
Қазіргі ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде орта білім беретін оқу орындарының оқу үдерісінің тиімділігі болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығына тікелей қатысты. Сол себепті ақпараттық-компьютерлік технологиялар құралдарын педагогикалық іс-әрекетте кеңінен қолдана білу іскерліктерінің жоғары деңгейде қалыптасуы мектеп мұғалімдерінің кәсіби дайындығына қойылатын талаптар қатарына енеді. Осы орайда жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді педагогикалық үдерісте ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық құралдарды қолдануға ғана емес, осы құралдарды жасауға дайындау өзекті мәселе болып табылады.
Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен бүкіл өркениетті әлемдегі ақпараттық даму білім берудің дәстүрлі қалыптасқан жүйесін, әдістері мен технологиясын қайта қарауды талап етуде. Бұл үдеріс білімнің жаңа аймақтарына енудің қажеттілігі мен оны жеке тұлғаның толық көлемде меңгеруінің қиыншылықтары арасындағы қарама-қайшылықтары ретінде белең алып отыр. Осыған орай, бүгінгі ғаламдық білім беру кеңістігіне сай білім беру, танымды, ойлауды дамыту, өзінше ғылыми тұжырым жасауға, олардың қажетіне қарай ғылым жетістігін сұрыптауға, студенттің өзінің іс әрекетінің субъектісі болуына мүмкіндік туғызу - көкейкесті мәселе болып табылады. Өйткені, тек жоғары білімді маман ғана қоғамның экономикалық, әлеуметтік және мәдени өркендеуінің көшбасшысы бола алады.
Білім саясатының өзекті мәселелері – кәсіптік даярлаудың сапасын жақсарту, біліммен қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың формалары мен әдістерінің түрлерін өзгерту, ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тәрбие тәжірибелері мен қазіргі қоғамның сұраныстарының алшақтығын жою, білімдегі жаңашылдықты саралау, білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті қамтамасыз етуде оның ролін арттыру және қазіргі заман техникасы мен технологиясын жоғары деңгейде қолдана білу.
Сондықтан жоғары мектеп педагогикасының күрделі де маңызды бір мәселесі студентті болашақ мамандығына оңтайландыру, кәсіптік біліктілігін дамыту, кәсіби бағдар берудің жаңа жүйесін жасау, іскер және құзіретті маман дайындау. Мұндай маман дайындау үшін білім беру үдерісін белсенділендіру, оқытудың жаңа формалары мен әдіс-тәсілдерін жетілдіру қажет. Оқу үдерісін белсенділендіру – берік те тиянақты білім берудің жолдарын қарастыру, студенттердің шығармашылық ойлауына, ізденуіне мүмкіндік жасау, оларды келешек мамандығына қызықтыра алу, оқу үдерісін ғылыми негізде ұйымдастыру және т.б.
1. Компьютерде жұмыс істеуді үйренейік. Оқу құралы. Алматы – 2000. 40б. (С.М.Бобкина, Б.А.Жұмаділдиндермен бірлестікте)
2. Программалау негіздерін оқыту. Практикалық жұмысқа арналған әдістемелік құрал. Алматы, 2002. -110б. (К.М.Беркімбаев, Б.Ғ.Бостановтармен бірлестікте)
3. Практикум по MS ACCESS 97. Методическое пособие для практических работ. Алматы, 2002. -60с. (Н.А.Талпаковпен бірлестікте)
4. Кестелік процессорды пайдалану. Оқу-әдістемелік құрал. Кентау-2003. -120б. (К.М.Беркінбаев, Р.М.Гайруллаева, А.Б.Әбілдаевпен бірлестікте)
5. Бағдарламалық және технологиялық практикум. Әдістемелік оқу құралы. Алматы, 2004. -131б. (Н.Ә.Талпақов, К.М.Беркінбаев, Б.Г.Бостановтармен бірлестікте)
6. Бағдарламалау негіздері. Әдістемелік құрал. Алматы, 2004. -32б.
7. Алгоритмдеу және программалау негіздерін оқыту. Оқу құралы. Алматы, 2003. -133б.
8. Информатика. Тест тапсырмаларының жинағы. Әдістемелік оқу құралы. І-бөлім. Кентау, 2004. -96б. (К.М.Беркімбаевпен бірлестікте)
9. Информатика. Тест тапсырмаларының жинағы. Әдістемелік оқу құралы. ІІ-бөлім. Кентау, 2004. -94б. (К.М.Беркімбаевпен бірлестікте)
10. Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Ms Access. Әдістемелік құрал. Алматы, 2004. -84б.
11. DELPHI ортасында бағдарламалау практикумы. Оқу-әдістемелік құрал. Алматы, 2005. -135б. (Ш.Т.Шекербековамен бірлестікте)
12. Информатика курсы бойынша тестік бақылау. Әдістемелік құрал. I-бөлім. Алматы, 2005. -96б. (Е.Ы.Бидайбеков, А.Е.Сағымбаева, Ш.Т.Шекербекова, И.Салғожа, А.Есбаевалармен бірлестікте)
13. Информатика курсы бойынша тестік бақылау. Әдістемелік құрал. ІI-бөлім. Алматы, 2005. -93б. (Е.Ы.Бидайбеков, А.Е.Сағымбаева, Ш.Т.Шекербекова, И.Салғожа, А.Есбаевалармен бірлестікте)
14. Ақпараттық және математикалық модельдеу негіздері. Әдістемелік оқу құралы. Кентау, 2005. -90б. (К.М.Беркімбаевпен бірлестікте)
15. Информатика пәнінен тест жинағы. Көмекші әдістемелік құрал. Кентау, 2007. -152б. (Г.Ж.Ниязова, К.М.Беркімбаевтармен бірлестікте)
16. Информатика. Бағдарламалау негіздері. Оқу құралы. Кентау, 2007. -234б.
17. Основные справочные данные по предмету информатики. Методическое пособие. Кентау, 2007. -43б.
18. Информатика пәнінен ақпараттық мәліметтер. Әдістемелік құрал. Кентау, 2007. -40б.
19. Информатика. Объектілі-бағдарлы бағдарламалау негіздері. Оқу құралы. Түркістан, 2008. -216б. (Н.Т.Ажиханов, Т.Қ.Қойшиева, А.М.Еспембетовалар-мен бірлестікте)
20. Информатика. Мәліметтер қорын жобалау негіздері. Оқу құралы. Түркістан, 2008. -110б. (К.М.Беркімбаев, Н.Т.Ажиханов, А.А.Салықбайлармен бірлестікте)
21. Ақпараттық модельдеу элементтері. Әдістемелік құрал. Кентау, 2006. -89б. (К.М.Беркінбаев, Ә.Төлептермен бірлестікте)

Ғылыми-әдістемелік мақалалар
22. Алгоритмдік дайындықты жетілдіру. Бастауыш мектеп. Алматы-1999, №10. –Б.16-17.
23. Компьютерлік оқыту программаларын қолдану. Информатика-физика-математика журналы. №3. Алматы, 2000. –Б.10-13.
24. Бағдарламалау курсын оқытуда қолданылатын алгоритмдер мен блок-схемалар. Хабаршы. №2(4). Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті. Алматы, 2001. –Б.140-142.
25. Построение алгоритмических схем решения задач на уроках математики. Хабаршы. №1(3) Абай атындағы АлМУ. -Алматы, 2001. –С.83-85.
26. Обучение студентов основам социальной информатики. ВЕСТНИК. №1 (5). АГУ им.Абая. -Алматы, 2002. –С.184-188.
27. Визуалды программалау курсынан алғашқы сабақты ұйымдастыру. Хабаршы №2(6) Абай атындағы АлМУ. -Алматы, 2002. –Б.200-203. (А.М.Полатбекпен бірлестікте)
28. Визуальды программалау курсындағы тармақталушы процестер тақырыбынан практикалық сабақты ұйымдастыру. Хабаршы №1.(7) Абай атындағы АлМУ. -Алматы, 2003. –Б.215-218. (К.М.Беркінбаевпен бірлестікте)
29. Жоғары оқу орындарында информатика курсының қалыптасуы туралы. Хабаршы. №2(8). Абай атындағы АлМУ. -Алматы, 2003. –Б.42-45. (Е.Ы.Бидайбековпен бірлестікте)
30. Жалпы білім беретін оқу орындарында информатика курсын оқытудың мақсаттары мен міндеттері туралы. Материалы II меж.научно-метод конференций Матем.моделидов. информ. технологии в образовании и науке» (ММИТОН) II-том. -Алматы, 2003. –Б.389-392. (М.П.Лапчик, Е.Ы.Бидайбековтермен бірлестікте)
31. Информатика курсының мәліметтер қорын басқару жүйесі тарауын оқыту. Хабаршы. №2 (10) Абай атындағы Қазақ ұлттық пед.университет. -Алматы, 2004. –Б.224-228.
32. Delphi 7 ортасында бағдарламалау негіздерімен танысу сабақтары. Хабаршы. №2(10) Абай атындағы ҚазҰПУ. -Алматы, 2004. –Б.248-252. (Ш.Т.Шекербековамен бірлестікте)
33. Методические рекомендации для студентов вузов по самообразованию. ВЕСТНИК КазНПУ им.Абая. №2(13). -Алматы, 2005. –С.178-181. (Г.А.Момбиевамен бірлестікте)
34. Жоғары білім беруде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Республикалық конференция материалдары. -Түркістан, 2006. –Б.195-199. (К.М.Беркімбаевпен бірлестікте)
35. Пути совершенствования содержания и требования к школьному курсу информатики. «Білім-Образования», №2. -Алматы, 2006. –Б.113-115. (Т.Б.Қоштыбаевпен бірлестікте)
36. Информатиканы және математиканы оқыту үдерісінде қолданылатын әдістерді салыстырмалы талдау. «Экология, білім, ғылым және қоғам» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының еңбектері. -Кентау, 2006. –Б.312-317. (Е.Ы. Бидайбеков, К.М.Беркінбаевтармен бірлестікте)
37. Болашақ мамандарға математикалық білім беруде инновациялық технологияларды қолдану. «Экология, білім, ғылым және қоғам» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының еңбектері. -Кентау, 2006. –Б.345-348. (К.М.Беркінбаев, С.Д.Сариевтермен бірлестікте)
38. Білім беру үдерісінде қолданылатын ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері. «Экология, білім, ғылым және қоғам» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының еңбектері. -Кентау, 2006. –Б.356-361. (Т.Б.Қоштыбаев, К.М.Беркінбаевтармен бірлестікте)
39. Информатика курсын оқытуда қалыптасатын ұғымдар жүйесі. «Экология, білім, ғылым және қоғам» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының еңбектері. -Кентау, 2006. –Б.399-403. (К.М.Беркінбаев, Р.М.Гайруллаевалармен бірлестікте)
40. Информатика пәнін оқытудың педагогикалық-психологиялық мәселелері. «Экология, білім, ғылым және қоғам» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының еңбектері. Кентау, 2006. –Б.409-414. (Г.А.Момбиевамен бірлестікте)
41. Роль и место преподавателя в учебном процессе при доведении научной информации до студентов. «Білім-Образования», №3. -Алматы, 2006. –С.133-136. (Г.А.Момбиевамен бірлестікте)
42. Объектіге-бағытталған программалау технологиясы. Ғылыми-әдістемелік журнал «Информатика негіздері», №3. -Алматы, 2006. –Б.9-10. (Ұ.А.Момбиевамен бірлестікте)
43. Студенттерге білім берудегі математикалық және ақпараттық-компьютерлік модельдеудің психологиялық мәселелері. ҚР Ұлттық ғылым академиясының ХАБАРШЫСЫ. -№6. -Алматы, 2006. –Б.86-88б.
44. Информатикалық пәндерді оқытудың педагогикалық технологиясы. Қазақстан мектебі. №11. -Алматы, 2006. –Б.33-35. (К.М.Беркінбаевпен бірлестікте)
45. Қазақстан туризміндегі инновациялық ақпараттық технологиялардың дамуы туралы. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Хабаршысы, №3(60). -Түркістан, 2006. –Б.106-110. (К.М.Беркінбаевпен бірлестікте)
46. Болашақ маманның кәсіби іс-әрекеттерін логикалық моделдеу ерекшеліктері. Қазақстан жоғары мектебі. Ұлт тағлымы, №1. 2007. –Б.53-54.
47. About the development of innovational information technology in Kazakhstan tourism. Turk-Kazakh international toursm conference 2006. 20-26 november 2006. Alanya – Turkey. “New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in the Future”. (Ж.К.Оңалбек, К.М.Беркінбаевтармен бірлестікте)
48. Методические основы обучения компьютерным технологиям в профессиональной подготовке студентов вуза. Нука, образование, производство в решении экологических проблем. Экология-2006. Материалы 3-ей межд. научно-технической конференции. Российская Федерация. г.Уфа, 2006. Том 2. –С.154-158. (К.М.Беркінбаевпен бірлестікте)
49. Теоретические аспекты обучения студентов на основе информационно-компьютерного моделирования. PEDAGOGIK MAHORAT. №1, 2007. РеспубликаУзбекистон. –Б.58-60.
50. Жоғары оқу орнында болашақ мұғалімдердің педагогикалық іс-әрекеттерін модельдеу. Қазақстан жоғары мектебі, №1. 2007. –Б.47-51.
51. Обучения студентов на основе информационно-компьютерного моделирования. Высшая школа Казахстана. ПОИСК, №2. 2007. –С.311-314.
52. Оқытудың ақпараттық технологиялары негізінде нновациялы-бағдарлы білім берудің әдістемелік қағидалары. Хабаршы. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, N2, 2007. –Б.190-194.
53. Жоғары оқу орнында студенттерді аќпараттыќ-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде инновациялық әрекетке даярлау. Қазақстанның әлемдік білім жүйесіне интеграциясы: даму бағыттары, проблемалары және оларды шешу жолдары. Екінші халық.ғыл.-прак.конференция. ІІ-том. Талдықорған, 2007. -Б.280-284.
54. Болашақ мұғалімдерді математикалық және ақпарттық модельдеу негізінде даярлау. Математика және физика журналы. №2(32), 2007. –Б.2-4.
55. Студенттерге білім беруде математикалық және аќпараттыќ модельдеуді қолдану арқылы кәсіби әрекетке даярлау. ІІІ межд.научн.конферен. «Естественно-гуманитарные науки и их роль реализации программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан» посвященной 100-летию академика Акжана аль-Машани, в рамках ЮНЕСКО. 1-2 февраль, 2007. –Б.286-288.
56. Студенттерге білім берудегі математикалық-компьютерлік модельдеудің дидактикалық мүмкіндіктері. «Қазіргі кезеңдегі тұлғаның үйлесімді дамуына қатысты өзекті мәселелер» ғылыми-практикалық конференция. Астана: ҚазМАТУ, 2007ж. –Б. 107-110.
57. Жоғары оқу орнында болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындаудың әдіснамалық негіздерінің еркшеліктері. «Қайнар» университетінің Хабаршысы. №3/1, 2007. –Б. 123-128.
58. Студенттердің ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеуді қолдануға даярлығын қалыптастыру. «Жоғары кәсіптік білім беруді реформалау жағдайында педагог кадрларды даярлау» Респуб. ғылыми-прак. конференция. -Семей, 2007. –Б. 558-561.
59. Модульдік оқыту технологиясын электронды оқу- әдістемелік кешен жасауда қолдану. «Жоғары кәсіптік білім беруді реформалау жағдайында педагог кадрларды даярлау» Респуб. ғылыми-прак. конференция. -Семей, 2007. –Б. 421-424. (Б.Баймұхановпен бірлестікте)
60. Ақпараттық-компьютерлік білім беру орталарына бағдарлап оқыту. «Парасатты экономика» негіздерін қалыптастырудағы білім беру мекемелерінің рөлі мен міндеттері. Респуб. ғыл.-тәжіриб. конф. -Шымкент, 2007. –Б. 92-95. (Ұ.А.Момбиевамен бірлестікте)
61. Формирование готовности будущих учителей к использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. «Кадровые ресурсы инновационного развития образовательной системы» материалы І Всероссийского педагогического конгресса. Часть 3. -Москва, 2007. –С.27-34. (К.М.Беркімбаев, Г.Ниязовалармен бірлестікте)
62. Компьютерлік оқу-әдістемелік кешенді құрудың негізгі дидактикалық принциптері. Хабаршы. -№2(18). Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007. (Б.Баймұхановпен бірлестікте)
63. Студенттерге инновациялы-бағдарлы білім берудің әдістемелік ерекшеліктері. Хабаршы. -№2(18). Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007. -Б.225-228.
64. Студенттерді ақпараттық-компьютерлік білім беру орталарына бағдарлап оқытудың педагогикалық негіздері. Хабаршы. -№4(20). Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007. -Б.156-159.
65. Болашақ мұғалімдердің ақпараттық-компьютерлік және математикалық моделдеуді қолдануға даярлығын жетілдіру. «Парасатты экономика» негіздерін қалыптастырудағы білім беру мекемелерінің рөлі мен міндеттері. Респуб. ғыл.-тәжіриб. конф. -Шымкент, 2007. –Б. 112-115.
    
    Ќожа Ахмет Ясауи атындаѓы Халыќаралыќ ќазаќ-т‰рік университетіӘОЖ 378.14.016.02                ... ... ... ... ... ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеунегізінде кәсіби дайындау жүйесі13.00.08- Кєсіптік білім беру теориясы мен єдістемесіПедагогика ... ... ... алу ... дайындалѓан диссертацияныңАВТОРЕФЕРАТЫЌазаќстан РеспубликасыТ‰ркістан, 2008Жұмыс  Қ.А.Ясауи  атындағы  Халықаралық  ...  ... ...               ... ... ... ... ... ... ...            ... ... ... ... ... ... ... докторы,доцентКеңесбаев С.М.Жетекші ұйым:                   ... ...  ... университетіҚорғау "__"________200_  жылы  сағат  "____"  Қ.А.Ясауи  ... ... ... ... Д 14.61.35 диссертациялықкеңесінде өтеді. Мекен-жайы:  161200,  ...  ...  ... ... ... кіші ... залы.Диссертациямен  Қ.А.Ясауи  атындағы  ...  ... ... болады. Мекен-жайы: 161200, Түркістан  қаласы,Университет қалашығы, Мәдениет орталығы.Автореферат 2008 ж. « ... ... ... ... ...  ...  ...  Республикасы  ПрезидентіН.Ә.Назарбаевтың ќалыптасќан дєст‰р бойынша 2007 ... 28-ші ... ... ...  ...  ...  саяси-мєденижаѓдайларѓа кењінен талдау жасап, елдіњ негізгі даму басымдыќтарын атапкµрсетті. Ќол жеткен ...... ... бєсекеге барыншаќабілетті 50 елініњ ќатарына ќосылуына м‰мкіндік туѓызатыны аныќ. Жоѓарыбілім беру ... ... ... міндеттің мањызы ерекше, онда «Білімберу реформасының ойдағыдай жүргізілуінің басты өлшемі – тиісті ... ... ... ... ... азаматы әлемнің кез-келген елінде қажеткежарайтын маман болатындай деңгейге көтерілу»-деп атап айтты.Қазіргі ... ... ... даму кезеңінде орта білімберетін оқу орындарының оқу үдерісінің тиімділігі болашақ мұғалімнің кәсібидайындығына  ...  ...  Сол  ...  ... құралдарын педагогикалық іс-әрекетте кеңінен қолдана білуіскерліктерінің жоғары ... ... ... ... ... ... ... қатарына енеді. Осы орайда жоғары оқуорындарында  ...  ...  ...  ...  ... мен бағдарламалық құралдарды қолдануға ғана  емес,  осықұралдарды ... ... ... ... болып табылады.Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен  бүкіл  ... ... даму ... ... дәстүрлі қалыптасқан  жүйесін,әдістері мен технологиясын қайта қарауды талап етуде. Бұл үдеріс білімніңжаңа аймақтарына ... ... мен оны жеке ... ... ... ... ... қарама-қайшылықтары ретінде белең алыпотыр. Осыған орай, бүгінгі ғаламдық білім беру кеңістігіне сай ... ... ... ... ... ... ... жасауға, олардың қажетінеқарай ғылым жетістігін сұрыптауға, студенттің  өзінің  іс  ... ... ... ... - ... мәселе болып табылады.Өйткені, тек жоғары білімді маман ғана ... ... ... ... ... ... бола алады.Білім саясатының өзекті ...... ...  ... ... қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін түбегейліжаңарту, оқытудың формалары мен әдістерінің түрлерін ...  ... ... ... ... мен ... ... сұраныстарыныңалшақтығын жою,  білімдегі  ...  ...  ...  ... үздіксіздікті қамтамасыз етуде оның ролін арттыру және қазіргізаман техникасы мен ... ... ... ... білу.Сондықтан жоғары мектеп педагогикасының күрделі де маңызды бір мәселесістудентті болашақ мамандығына оңтайландыру, кәсіптік біліктілігін ... ... ... жаңа ... ... іскер және құзіретті мамандайындау. Мұндай маман дайындау үшін білім беру ... ... жаңа ... мен ... ... ... Оқу үдерісінбелсенділендіру – берік те ... ... ... ... ... ... ойлауына, ізденуіне мүмкіндік жасау, олардыкелешек мамандығына қызықтыра алу, оқу үдерісін ... ... ... ...  мұғалімдерді  ақпараттық–компьютерлік  және  ... ... ... үшін ... ең ... практикалық іс - әрекетбарысында пайда болатын мәселелерді формальды сипаттау ... ...  және ... модельдеу  әдістері  туралыкәсіби білім, білік және дағдылар  ... ... ... ...  ...  ...  алгоритмдік  құрылымдарды,  бағдарламалаутехнологияларын білу және бұл білімдерді ... ... ... ...  ...  оның  құрылғыларымен,  ақпараттық  ... ... ... және ... ... бойынша ЭЕМ-ге арнапбағдарламалау тілдерінің ... ...  құру және  ... ... үшін ... ... ақпараттық жүйелерді қолдану дағдылары және олрдың көмегіменкәсіби практикалық есептерді шешу ... мен ...  ... ЭЕМ көмегімен шешу нәтижелерін сауатты интерпретациялау іскерлігіжәне оның нәтижелерін кәсіби практикалық іс-әрекеттерде қолдану дағдыларыболашақ мұғалімнің ... ... ... назарда болады.Бұл талаптардың осы көлемде жүзеге асырылуы  болашақ  мұғалімдердіңақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу бойынша ... ... ... қамтамасыз етеді. Осы келтірілген анықтамаданбайқайтынымыз АКММ түсінігі «ақпараттық мәдениеттілік» ұғымына компьютерліксауаттылықтың компоненттерін кеңейту арқылы және жаңа ... ... ... ... яғни ... жаңа ... ЭЕМ көмегімен есептердішешу үшін ақпараттық – компьютерлік және математикалық модельдеу әдістерінқолдану мәселелеріне арналады.Ақпараттық проблеманың пайда ... ең ... ... ... және бұл проблемаларды техникалық құралдармен де,жеке адамның, топтасқан ... ... ... ... ... ... ... де шешуге болады. Осы тұрғыда болашақ мұғалімдердіңақпараттық  ой-өрісін,  ...  ...  және  ...  ... меңгерумен қатар оларды ...  ...  ... ... ... күннен-күнге арта түсуде.Педагогика саласы ғалымдары (В.И.Андреев, Ю.К.Бабанский, Н.В.Кузьмина,В.В.Сериков, В.А.Сластенин, А.В.Усова, Н.Д.Хмель, Г.Қ.Ахметова, ... т.б.), ... ... даярлау үдерісінің психологиялық-педагогикалықнегіздеріне, мамандықтың мәніне, өзіндік ерекшеліктері мен ... Оның ... ... отырып, маманның іс-әрекетінің кәсібибағдарын, студенттердің шығармашылық  және  ...  ...  ... ... ... ... ... қазіргі даму жағдайында еңбек сапасына талаптыңкүшеюіне байланысты білім беру ... ... ... Қ.М.Арынгазин,  Б.Б.Баймұханов,  М.Ж.Жадрина,  З.А.Исаева,   ...  ...  ...  ...  ... ... ... кәсіптік және техникалық даярлығынқалыптастыруға арналған    ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ы.А.Нәби,Ә.П.Сейтешев,  О.С.Сыздықов,  А.Нұғысова,  ...   ... ... ... ... маңызы жөнінде Г.К.Ахметова,Е.З.Батталханов,  З.Ө.Кенесарина,  Г.Ж.Меңлібекова  еңбектері;  ... ... ... ...  ...  ...  ...  туралыМ.С.Молдабекова, Ж.Ж.Наурызбай, Л.А.Шкутина, К.М.Беркімбаевтың; білім берусаласында арнайы педагогикалық ... іске ... және ... даярлығын  жетілдіру  жолдары  туралы  ...  ...   ...   ...    А.Е.Әбілқасымова,Қ.Қабдықайырұлы,  ...  ...  ...  ... ... және т.б. ғалымдардың болашақ маман даярлаутуралы еңбектерінің маңызы жоғары болды.Маманның ... ... ... ... да  ғалымдардыңзерттеу  объектісінен  тыс  қалмады.  Оны  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... және т.б. ғалымдар негіздеді.Жоғары білім беруді ұйымдастыру мен жетілдірудің қазіргі  ... ... ... және студенттердің жалпы этнопедагогикалық,графикалық, политехникалық, конструкторлық, ... ...  ...  мен  ...  дамытуға  Ю.К.Васильевтің,В.П.Кузьминаның,  А.Н.Гудимованың,  М.Ә.Құдайқұловтың,  С.А.Ұзақбаеваның,Р.К.Дүйсембінованың,  ...  ...  ...  ...  Н.Б.Жаманқұлованың,  О.С.Сәлімбаевтың,Б.Тойлыбаевтың,  А.А.Саиповтың,  А.А.Жолдасбековтыњ,  ... ... ...  және т.б. ... Бұл ж±мыстар негізінен инженер-педагог, мұғалім сияқты халықшаруашылығының түрлі саласына мамандар даярлауѓа  ... ... ... оқу ... ... мұғалімдерді кәсіби даярлауда кейбірпәндер мен мамандық ерекшеліктерін  ескере  ...  ...  ... әлі ... ... толықтай қарастырылмай отырғандығы байқалады.Оқу-тәрбие үрдісіне жаңалықты енгізу жүйесіне басшылық жасау мәселелеріН.В.Горбунова, М.В.Кларин, А.В.Лоренцов, ...  ... ...  ...  және  т.б.  ... Педагогикалық инноватика және оны ... ...  ...  Н.Р.Ясуфбекова,  И.И.Цыркун,  Я.С.Турбовской,Ш.Т.Таубаева, ... және т.б. ... ... ...  ...  жаңа  ...  мәселелерінВ.П.Беспалько,  М.В.Кларин,  В.Н.Монахов,  И.Я.Лернер,  ... және ...  ...  тұрғыда  қарастырса,  Л.В.Нефедова,М.В.Николаева, ... ... ... ...  т.б.  өз  ...  мұғалімдерді  ақпараттық,  ... ... ... ... ... ... ... информатика курстарын жоғары оқуорындарында  оқыту  әдістемелері  М.П.Лапчиктің,  ...  ...  ...  ... К.М.Каримовтың, ал оқыту технологияларының жүктемесі менпайдалану  жолдары  А.В.Солововтың,  ...  ... ... ... ... ... ... мен әдістемесі саласында бірқатар еңбектержарық көрді. Оларда – университеттерде информатикамен ... ...  ...  оқытудың  әдістемелік  жүйесін  жетілдіру(Е.Ы.Бидайбеков), ... ... ... орта  ...  информатиканыоқытуды жетілдіру (С.Қариев), мектептер мен университеттердеинформатика мен экономиканы біріктіріп ... ... ...  ...   иерархиялық   құрылымдары   ... ... ... ... ... ... ғалымдар компьютерлік оқыту мәселесіне ерекше мән беріп келеді.Мысалы,  Ж.А.Қараев  оқытудың  компьютерлік  технологияларын  ... ... ...  белсенділігін  арттыру,  А.Ә.Шәріпбаевкомпьютерлердің ... және ...  ...  ... ... ... ... жаңа ақпараттық технологияныпайдалана  білу  мәселелерін,  М.Ф.Баймұхамедов  ...  ... ... құрастырудың модельдерін, әдістері мен құралдарынжасау мәселелерін Ж.Ж.Жаңабаев ақпараттық технологиялардың даму ... ... ... ... ... ... ... жұмыстар, елімізде информатиканы және информатикалықпәндерді оқыту теориясы мен әдістемесі бойынша ... ... ... ... ... ... бұл жұмыстарда болашақ мұғалімдердіақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу  ...  ... ... ... мұғалімдерді кәсіби дайындауда ақпараттық-компьютерлік жәнематематикалық ... ... ...  ...  ...  кәсібиқызметінде ақпараттық-компьютерлік  біліктіліктер  жүйесін  ... ... ... оқу ... ... ... оқу бағдарламалары меноқулықтарын зерделеу, оқу ... ... ... да бұл ... ... ... ... педагог мамандарының кәсібибілімін ...  және  ...  ...  ... ... ... жүзеге аспайтындығын дәлелдейді.Демек, болашақ мұғалімдерге ақпараттық технологиялар негізінде кәсібибілім беруге ... ... мен  ...  ...  ... ... мазмұнының теориялық-әдіснамалық тұрғыда негізделмеуіарасында; болашақ мұғалімдерге осы тұрғыда кәсіби білім беру қажеттігі ... ... ... ... бірыңғай тұжырымдамасының жоқтығы ... ... ... ... және ... ... ... әдістемелік жүйесінің жеткіліксіздігі арасындақарама-қайшылықтар бар екендігі анық  ...  ...  ...  ... ... ... ... және өндірістің барлық салалары,соның ішінде оқу-ағарту саласы да компьютерлендірілгендігі және оларғаарналған қолданбалы бағдарламалардың ... ... ал ... ... ... кәсіби дайындауда ақпараттық-компьютерлік және математикалықмодельдеу негізінде оқыту сәйкессіздіктерінен туған қайшылықтар да бар. ... ... ... ... ... ... математикалық модельдеу негізінде кәсіби  дайындау  жүйесі”  дептаңдауымызға негіз болды.Зерттеудің объектісі. ... ... ... оқу ... ... ... пәні. Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік  жәнематематикалық модельдеуге негізінде оқыту ... ... ... информатика, математика,  физика  жәнекәсіптік  ...  ...  ...  ...  ...  модельдеу  негізінде  ...  ...  ...  ... тұрғыда теориялық негіздеу, оның әдістемелікжүйесін даярлау.Зерттеудің болжамы. Егер, жоғары оқу орнында ... ... және ... ...  негізінде  кәсібидайындаудың теориялық ...  ...  ...  ... ... оқыту арқылы болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындауәдістемелік-тәжірибелік тұрғыда негізделсе, онда ... ... ... ... артады және оқу үдерісінде ақпараттық-компьютерлікжәне математикалық модельдеуді тиімді пайдалана алатын мұғалім ... ... ... оқу ... ... ...  ...  білімді,ақпараттық-компьютерлік технологияларды жетік меңгерген маман даярлау.Зерттеудің міндеттері.1. Болашақ мұғалімдерді қазіргі ғылым мен ... ... ... ... ... негіздерін анықтау.2. Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалықмодельдеу негізінде кәсіби дайындау тұжырымдамасын ... ... оқу ... ... ... ... дайындығының сапасыретіндегі ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеудіқолдануға даярлығының құрылымдық-мазмұндық ... ... ... және ... модельдеу үдерісін толықмеңгерген болашақ мұғалімнің кәсіби ... ... ... ... ... негіздеу.5. Ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізіндеболашақ мұғалімдерді кәсіби  дайындаудың  ...  ... ... ... ... және математикалықмодельдеу негізінде арнайы пәндерді оқыту  үдерісінде  ... ... ... ... ... ... ... және математикалықмодельдеу негізінде оқыту  ...  ...  ... ... ... ... ... оқу орнында болашақ мұғалімдердіақпараттық-компьютерлік және математикалық  модельдеу  ...  ... ... ... ... теориялық және әдістемелік-тәжірибеліктұрғыда дамыту ... ...  ...  мен  кәсіби  ...  ...  ...  ...  беру  ... психологиялық-педагогикалық,  ғылыми-техникалық  негіздері,тұлға дамуының  жалпы  ...  ...  ...  туралыдиалектикалық теориясы, ќазіргі білім беру проблемалары, политехникалыќжєне кєсіптік білім беру, кєсіби педагогика, ... ... ... ... ... ... ... жєне шетелдік ѓалымдардыњ ењбектеріќ±райды.Диссертациялыќ зерттеудіњ, теориялыќ, єдістемелік жєне эксперименттікќаѓидаларын жасауда кєсіби оќыту процесін зерттеудегі ... ... ... ... ќараудыњ жалпы ѓылыми принциптері, сонымен біргекєсіпќойлыќ, оныњ ... ... жєне ... ... ... болыпќалыптасуындаѓы рµлі туралы; іс-єрекеттіњ ...  ... жєне ... ... ... ... ... жєне єдістемелік негіздері туралы теорияларымен идеялары ќолданылды.Зерттеу  ...  ...  ...  ...  ... ... психологтардыњ, экологтардың ењбектері;ЌР ‡кіметініњ ресми материалдары; Білім жєне ѓылым министрлігініњ жоѓарымектептіњ ... беру ... ... ... ќ±жаттары мен оќу-єдістемелік кешендері (стандарттар, типтік оќу баѓдарламалары, ... ... жєне т.б.); ... ... ... міндетті кәсіптікбілім беру бағдарламалары; Білім беру саласын ақпараттандыру тұжырымдамасымен бағдарламасы; ... ... ... мен озыќ ... ... ... еңбектері.Автордыњ жоғары оқу орнында оқытушы, аға оқытушы, ... ... ... ... ... жөніндегі директор орындасарықызметтеріндегі көп ... ... жєне  ...  ... ...  ...  жұмыстарын  жүзеге  асыруда  теориялық(модельдеу, аналитикалық-синтетикалық, салыстырмалы, ...  ...  ...  ...  ...  ... ... әлеуметтанулық (сауалнама);  білім  ... ... ... ... ... зерделеу, жинақтау,тәжірибелік-әдістемелік жұмыстарды жүргізу, математикалық  ... ... ... ... ... кезењде (1999-2001 жж.) педагогикалыќ зерттеулер єдіснамасы ментеориясыныњ жалпы жєне арнайы мєселелері бойынша отандыќ және ... ... ... мен ... ... мұғалімдерді  дайындаутєжірибесін талдау ж±мысы ±йымдастырылды. Маманды даярлаудыњ мемлекеттікстандарттары, білім беру ... ... жєне ... ... ... ... ... ж‰рген мамандарды даярлау  оќу  жоспарларызерделенді. Зерттеудіњ басты ќаѓидалары ... ... ... ... ... оќу орнында  болашақ  мұғаліммамандыѓы студенттеріне арнайы, ... ...  ...  ... замани проблемаларыныњ зерттеу дењгейі аныќталды, аныќтауэкспериментініњ нєтижелері µњделді.Екінші кезењде (2001-2004 жж.) студенттерге информатика саласында ... кµп ... ... ерекшеліктері негізделді. Ақпараттық ... ... ... білім берудіњ мєні мен мазм±ны жєнеќ±рылымы т±жырымдалды. Оныњ ж‰йе ќ±рушы ... ... ... ... ... ... құрылымы және мазмұны жетілдірілді.Болашақ мұғалім мамандығы шењберінде жалпы кєсіби ... ... ... оќу ... ... ... ... ж‰зеге асырылды.‡шінші кезењде (2004-2007 жж.) болашақ мұғалім мамандығы студенттерінеарнайы пєндерді оќытудыњ баѓдарламасын, ... ... ... ... ... ... ... жалѓасты. Болашақмұғалім мамандыѓы студенттеріне ақпараттық-компьютерлік және математикалықмодельдеу негізінде білім берудіњ ақпараттық-компьютерлік технологияларынжасау принциптері ...  оќу ... ... ... ... ... ... технологиясы бойынша оќытудыњєдістемесі жасалып, жалпы педагогикалық жүйе жетілдіріліп ...  ...  ...   ...   ... ...  ...  өңдеуден  өтті.  Пайдаланылғанәдебиеттер  ...  ...  ...  ...  талап  бойыншадайындалды.Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі:1. Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік  және  ... ... ... ... ... ... анықталды;2. Болашақ мұғалімдерді оқыту үдерісінде ақпараттық-компьютерлік жәнематематикалық ... ... ...  дайындау  тұжырымдамасыжасалды;3. Ақпараттық-компьютерлік және математикалық ... ... ... ... мұғалімнің ғылыми-әдістемелік негізделген моделіжасалды;4. Жоғары оқу орнында болашақ мұғалімдерге ақпараттық-компьютерлік жәнематематикалық модельдеу ... ... ... ... ... ... ...  Кәсіби  дайындауда  қолданылатын  ...  ... ... оқу ... ... әдістемелік жүйесіұсынылды;6. Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік  және  математикалықмодельдеу негізінде оқыту арқылы ... ... ... ... ... ... ендірілді;7. Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік  және  ... ... ... ... кәсіби дайындаудың технологиясыұсынылды.Зерттеудің практикалық маңыздылығы:Зерттеудің ... ... ... оқу ... ... ...  ...  “Информатика.Объектілі-бағдарлыбағдарламалау негіздері” оқулықтары және “Бағдарламалық және технологиялықпрактикум” атты оқу-әдістемелік ... ...  ...  ...  ... және ... моделдеу негіздері”, “Информатика”  пәнібойынша тестер жинақтары, студенттерге ... ... ... ...  құралдар  жинағы,  “Ақпараттық  ...  ... және ... ...  оқыту”,  “Delphi  ортасындабағдарламалау практикумы” атты  оқу-әдістемелік  ...  ... ... ... оқу ... болашақ мұғалімдерді дайындаудажәне мұғалімдердің кәсіби білімін жетілдіретін курстарда пайдаланылады.Ќорѓауѓа мынадай ќаѓидалар ... ... ... кәсіби дайындауда арнайы пәндерді ақпараттық-компьютерлік  және  математикалық  модельдеу  негізінде  ... ... ...  ...  мен  табиғатарасындағы үйлесімділік ... ... ... дидактика,таным теориясы, жеке тұлғалық, әдістемелік, іс-әрекеттік теориялар,ақпараттық теориялар мен кәсіби ... ... ... ... ... ... даярлаудағы ақпараттық-компьютерлікжәне математикалық модельдеуге оқыту үдерісінде ... мен ... ... құрылымдық моделі(компоненттер, өлшемдер, көрсеткіштер, ... ... ... ... ... деңгейінанықтауға көмектеседі.3. Жоғары оқу орнында болашақ ... ... ... ... ... және ... модельдеупсихологиялық-педагогикалық тұрғыда негізделді.4. Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалықмодельдеу негізінде оқыту арқылы кәсіби ... ... ... ... ұйымдастырушылық, әдістемелік) жүзеге асырылады:мазмұндық – тұжырымдама негізінде жасалған бағдарламалар, оқулықтармен құралдар жасаумен айқындалады; ұйымдастырушылық – оқу-тәрбиеүдерісінде әртүрлі ... ... ... ...  ...   ...  тұрғыданегізделген жұмыстармен анықталады.5. Болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындаудағы ақпараттық-компьютерлікжәне математикалық модельдеуге оқыту үдерісінде ... ... ... ... ... ... дайындаудағы ақпараттық-компьютерлікжәне математикалық модельдеуге оқыту әдістемесі, оқу ... ... ... (оқу ... ... ...  ...  оқулықтар,  оқу-жаттығу  компьютерлікбағдарламалары,  әдістемелік  нұсқаулар)  ...   ...   ...   ...  ...  ...  дағдысын,  біліктілігінарттырады.Зерттеу нєтижелерініњ дєлелділігі мен негізділігі алѓашќы әдіснамалықжєне ... ...  ...  ...  мазм±ныныњ  ѓылымиаппаратќа  сєйкестілігімен;  ...  ...  ...  ... ... ... ... пайдаланумен; зерттеу деректерініњдєлелділігімен;   тәжірибелі-әдістемелік   жұмыстарының    ... ... ... ... ... және соңғыкөрсеткіштердің  нәтижелерін  қорытындылауымен;  олардың  тиімділігінтәжірибелі-әдістемелік  ...  ...  ...  және  ... ... ендірілуімен дәлелденді.Зерттеу базасы. Тєжірибелі-эксперимент  ж±мысы  Ќ.А.Ясауи  атындаѓыХалыќаралыќ ... ... Абай  ...  ...  ... университетінде және М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстанмемлекеттік университетінде ж‰ргізілді.Зерттеу нєтижелерін сынаќтан µткізу жєне ... ... ... ... асты жєне ... ... 2004; 2006; Алматы, 1999,2001, 2005; Түркияның Алания қаласында 2006; Ресейдің Уфа ... ... 2007, ... 2007;), ... ... ... ...  2006)  ѓылыми-теориялыќ  ...  ... ... ... Алматы, Т‰ркістан, Кентау 1999-2006) жєнеЌ.А.Ясауи атындаѓы ...  ...  ...  ... ... Ќазаќстан мемлекеттік университетініњ, Абай атындаѓыЌазаќ  ...  ...   ...  жыл  сайынѓы  µтетінконференцияларында, ѓылыми-єдістемелік семинарларында, ...  ... ...  жєне  жинаќтарда  кµрініс  тапты.  Зерттеунєтижелері Ќ.А.Ясауи ... ... ... ... ... ... ±лттыќ педагогикалық университетінің, М.Єуезов атындаѓыОњт‰стік Ќазаќстан ... ... оќу ... жєне ... ... ... ендірілді.Зерттеу материалдары бойынша 65 ењбек жарияланды, соныњ ішінде 2 ... 21 ... ... 49 ... маќалалар менбаяндамалардыњ материалдары баспадан шығарылды.Диссертацияныњ  ќ±рылымы.  ...  ...  үш  ... ... єдебиеттер тізімінен жєне ќосымшалардан т±рады.Кіріспеде зерттеудің ... ...  ...  аппаратқа(зерттеудің объектісі, пәні, ... ...  ... ... ...  ...  әдістері,  ғылыми  жаңалығы,теориялық, практикалық мәні, қорғауға ... ... ... мен ... ... ... ... өткізу жәнепрактикаға ендіру) сипаттама беріледі.“Болашақ мұғалімдерді мамандық пәндерді ... ... ... ... атты бірінші бөлімде болашақ мұғалімдерді жоғары оқуорнындарында кәсіби ... ... ... ... ... ... ... мен техниканың жетістіктері негізінде кәсібидаярлаудың ғылыми-педагогикалық аспектілері қарастырылады,  ...  ... ... ақпараттық-компьютерлік технологияларын қолданудың қазіргіжағдайына сипаттама беріледі, болашақ мұғалімдерді ... ... ... негізінде кәсіби даярлаудың тұжырымдамалықнегіздері айқындалып, жоғары оқу ... ... ... ...  және  математикалық  ...  ...  ... ... ...  ...  ақпараттық-компьютерлік  және  математикалықмодельдеу негізінде ...  ...  ...  психологиялық-педагогикалықнегіздері” атты екінші бөлімде болашақ мұғалімдердің кәсіби қалыптасуыныңсапалық ... ... ... ... ...  ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеудің алатын орны мен атқаратынқызметі қарастырылады, ақпараттық-компьютерлік және ... ... ... ... ... студенттердің танымдық әрекеттерінматематикалық және ақпараттық модельдеу негізінде ұйымдастырудың  ... ... ... ...  ...  ақпараттық-компьютерлік  және  ... ... ... ... ... ... жүйесі” атты үшіншібөлімде жоғары оқу орындарында студенттерге кәсіби ақпараттық-компьютерлікбілім беру мазмұны келтіріліп, білім берудегі ... ... ... ... анықталды, ақпараттық-компьютерлік жәнематематикалық  модельдеу  ...  ...  ...   ...  қолданудың  әдістемесі  жасалды,  ...  ... ... ... пайдаланудың принциптері айқындалып,ақпараттық-компьютерлік және ...  ...  ...  ... ... ... пәнаралық байланысты  жүзеге  ...  ...  және  ...  ...  ж±мыстарыныњнєтижелері дәлелденеді.Қорытындыда зерттеудің нәтижелері, ... мен ... ... қорытындылар және ғылыми-әдістемелік нұсқаулар беріледі.Қосымшада зерттеу материалдарына ... ...  ...  ... ... ... ... курстардың бағдарламаларыныңжоғары оқу орындарындағы мамандар даярлауға қажетті  құрал  екендігінрастайтын ... ... ... ... ... ... ... ХХІ ғасырға аяқ басуыел Президентінің «Қазақстан-2030» атты стратегиялық бағдарламасына сәйкесжаңа техника мен технология ... ... ... ... ... білім беру қандай бағытта өрбуі керек деген өзекті ... жаңа даму ... ... беру ... ... жаңа ... әлеуметтік және интеллектуалдық деңгейіне сай келуі тиіс. Осығанорай білімнің мақсаты, мазмұны және оны оқыту тәсілдері ... ... ... ... ұйымдастыру мәселелері зерттеліп, өз шешімін ... ... ... ... мен оќытуда жоѓары мектептің алатын орны ерекше.Оныњ ќызметі ‰немі дамуда. Жања заман талаптарына ... ... ... ... ... єлеуметтік мєселелерді шешуді ќамтамасыз ... ... ... ... ќойѓан ењ бірінші маќсаты- ќоѓамѓа ќажеттіжоѓары білімді мамандарды даярлау.Мамандардыњ пікірінше ХХІ ѓасырда тиімді білім беру ж‰йесін жасайтын ... аќыл ой жєне ... ... ... ... ... бар±лт ќана озат бола алады. ХХ ѓасыр аяѓы мен ХХІ ... ... ... ... жєне ... кµлемініњ µсуі жоѓары оќу орындарындаѓыалынѓан білім ... ... ... іс-єрекетініњ барлыќ кезењіне емес,тек ќысќа ...  ѓана  ...  ...  ... ... мамандардың кєсіби міндеттерді шешу ... µз ... жєне ... игеруге даярлау ќажеттігі туындайды.Жоѓары мектептіњ мањызды міндеттерініњ бірі - мамандарды ... орны мен ... ... ... ... ... ... Осындай даярлыќпен шыќќан жоѓары мектеп т‰легі ... ... ... µз ... ... жолѓа ќояды, яғни  дұрыспайдалана алады.Ќазіргі тањда ... ... беру ... ... ... мен ... 2030 жылѓа дейін білімді ... ... ... ... іске ... Оның мақсаты д‰ние ж‰зіліктарихтыњ, т‰ркі халыќтарыныњ, кµшпелі µркениеттіњ, Орталыќ Азия елдерініњтарихы т±лѓасында ѓылымныњ, ... пен ... ... ... танымдыќсинтезі негізінде жас ±рпаќќа жоѓары сапалы білім мен ... бере ... ... ... шын мєніндегі т±њѓыш ±лттыќ моделін ќалыптастыруболып табылады.Жоѓары ... ... ... ... мен ... бар:- ол адам ... ... бейбітшілікті ныѓайту маќсатында барлыќадамдардыњ б‰кіл µмір бойы дара дамуы мен єлеуметтік єрекетіне ... ... етуі ... ... мен ... ... ... ќоѓамныњ мєдени, єлеуметтікэкономикалыќ дамуына сүбелі үлес ... µзі ... ... бере алатын жоѓары білікті мамандарды, азаматтардыдаярлауды бір мезгілде ж‰зеге асыру;- ... ... ... оныњ ... білім ж‰йесініњ дамуы  менжаќсаруына үлес қосу.Ќазаќстан Республикасында жоѓары білім ж‰йесін ... ... ... ... ... ... мазм±нына, сондай-аќ оќытутехнологиясына да µзгерістер енгізуді талап етіп отыр.Білім мазм±нын жањарту жоѓары ... ... ... ... ... ... ... жоѓары оќу орындары ‰шін мемлекеттікбілім стандартыныњ концепциясын жасауда ол ... ... ... ... айќын аныќтауѓа  м‰мкіндік  ...  ...  ... міндетін, ќажетті білім дењгейініњ кепілдігін д‰ниеж‰зілікмєдени аѓарту кењістігіне интеграциялануды ќамтамасыз ету ... ... шешу ... табылады.Білімді дамытудыњ алѓашќы негіздері: жања білім философиясы; қоѓам жєнеадам туралы ѓылымдар (білім психологиясы, єлеуметтану жєне таѓы ... ... ... білімі менеджменті жєне жобалау.)«Ќазаќстан Республикасыныњ 2015 ... ... ... ... ... ... білім берудіњ маќсаты-ќоѓамныњ, мемлекеттіњ жєнет±лѓаныњ сапалы жоѓары білім алуѓа деген м‰дделерін ќанаѓаттандыру, ... ... ... ... жєне ...  ...  ... беру»-деп атап көрсетілген.Жаңа ғасырға қадам басқан біздің еліміз үшін ... ... ... ...  ...  ...  саланың  дамуықоғамдағы негізгі фактор болып табылатын жеке тұлғаның жалпы даму ... ... Ал ол ... ... беру  ...  ... алып ...  Қоғамдық  өмірдегі  өзгерістер  оқытудың  жаңатехнологияларын қолдануды, жеке ... ... ... ... жол ... ... ... Бұл міндеттерді жүзеге асырушылар білім беружүйесінің ... ... ... ...... ... ұстаздар болмақ.Міне, осы орайда ҚР Білім және Ғылым Министрлігі әзірлеген «ҚР ... ... ... мен «ҚР жаңа ...  ... педагогикалық білімі тұжырымдамаларында» жаңа қоғамдағы мұғаліммоделінің үлгілері көрсетіліп ... ...  ...  ... ... талаптар қазіргі қоғам қажеттілігінен туындайды.Жаңа қоғам мұғалімі тек ... ... ... адам ғана ... ... ... ... білім құндылығын түсінетін, педагогикалықтехнологияларды меңгерген, ғылым мен ... ... ... ... ... ... педагогтің кәсіби даярлығы оқу жылдары кезінде ... ... ... ... педагогикалық шығармашылық қызметке дайындаументікелей астарласуы ... Ол ... ... ... мәдени  (өміргекөзқарас), методологиялық (психологиялық-педагогикалық), пәндік блоктардымеңгеруін қамтамасыз етеді.ҚР-ң ... ... ... тұжырымдамасында «Болашақ маман тек өзпәнін жетік ... қана ... ...  ...  ... ... көре біліп, оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыра білуі,оның нәтижелеріне көз жеткізіп, ауытқушылықтарын ... ... ... Мұндайнәтижеге жету үшін жоғары оқу орындарындағы мұғалім даярлау сатылы түрдежеке тұлға ... ... ... ... керек» деп атапкөрсетілген.Оқу үдерісіне жаңа бағыт беріп, оның даму ... ХХІ ... ... ... үшін білімнің әр түрлі салаларына білім және ... ... адам ... білімнің қоғам дамуындағы әсері, білім беру барысындағыжаңа технология т.б. талдау жасалып қорытындылану қажет.Педагогикалық ... жаңа ... ... ... беру ... ... жан-жақты сапалы біліммен  қамтамасыз  ету  ...  ... ... экономикалық және ел мүддесі тұрғысынан  туындағанмәселелерді шеше ... ... ... ... ... ... ... ќоѓамдаѓы ќалыптасќан нарыќтыќ ќатынастар, ѓылым мен  техниканыњдаму ќарќыны, µндіріске шет  ...  жања ... мен ...  енгізілуі оќу-аѓарту ж±мыстарын ±йымдастырудыњ барлыќ сатысынажоѓары талаптар ... ... ...  ...  ...  оќу  үдерісіндепайдалануы - халыќќа білім беру ж‰йесі реформасыныњ негізгі буыныныњ бірі.Ќазіргі ќоѓамныњ ... сай ... ... мен ... ... мазм±нын т‰бірімен µзгертуді компьютердіњ м‰мкіндігін ескермейж‰зеге ... ... емес деп ... ... ... жетістіктерін атап айтќанда ѓылымныњматерияѓа, микрод‰ниеге, материяныњ элементарлыќ  жєне  µлі  ... ... ... ... дєрежеге кµшуі, ѓылымныњ ењжоѓарѓы нєтижесінде табиѓаттыњ ѓылыми кµрінісі айтарлыќтай ... ... ... µмірге келген ақпараттанудың ѓылымисалалары, ақпараттық технологиялардың дамуындаѓы ішкі зањдылыќтары менлогикасын, оны ... ... ... ... ... технологияларды оќу процесінде ќолдануда жања оќу пєндерініњ ... ... жања ... мен ... ... б‰гінгі к‰нніњµзекті мєселесі болып отыр.Болашақ мұғалім даярлауда оқыту мазмұны мен ... оқу ... ... іріктеуде дидактикада кейінгі кезде айтылып  ...  ... ... ... негізге алудың маңызы зор.Оқу үдерісінде болашақ мұғалімнің теориялық даярлығын ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері бар.  Біліммазмұнын анықтауда, ақпараттық модельдеуге оқыту туралы ғылыми курстардымеңгертуде оқу ... ... ... ... ... ... жөн. Осы ... пәнаралық байланыстыжүзеге асырып отырудың рөлі ерекше.Сонымен, бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі сабақ беру әдісіне ... ... ... ... пен жаңа идеялар қосқаны баршағамәлім.Қоғамды, білім беруді ақпараттандыру жағдайында б‰гінгі к‰нде ақпараттық-компьютерлік технологияларды тиімді де ... ... ... ... ... жєне кєсіби сауаттылыќ ќажет. Олай ... ... ... ... да ... ... тіл ќатынасында да) сµйлемќателіктерін т‰сінбейтінін ескеру керек. Ол тек өзіне ... ... ... ... ... алгоритм-бағдарламаны ғанаорындайды. Сонымен бірге қолданушы бағдарламалардың көмегімен шектеуліамалдарды атқару мүмкіндігіне ие. Ал ... ... б±л ... д±рыс шешу ‰шін объектінің, құбылыстың моделінд±рыс ќ±ра білу ... Бүл ... ...  ...  математикалық,ақпараттық, компьютерлік модельдерін құру мақсатқа сай келеді. Сондықтанболашақ мұғалімдерге ақпараттық-компьютерлік және ... ... ... бере ... даярлау бүгінгі күн сұранысынан  туындапотырғандығын айғақтайды.Білім беру үдерісінде ...  ...  ... ... ... жүйе ... алып ... Интерактивті ж‰йежеке компьютерді пайдалану, сондай-аќ бейне дискілі ќ±рал жєне ... ... ... ... ... ... ... интерактивтіоќытуда аса ќымбат т±рѓанымен, кµрнекілік пен кері ... ... ...  ...  оќу  үдерісін  талдаум‰мкіндігін кењейтеді, яѓни ол теориялыќ негіздерін ... ... ... жалпы ±станымдарын ќолдануѓа ыњѓайлы:Бірінші ±станым - µзара ... ... ... ... (ќадамдарға). Баѓдарламаны автордан оќу материалын тиянаќты талдауды,мєтін бµліктері арасындаѓы байланыстыњ тыѓыз ќисыны мен мазм±нын аныќтаудыталап ... ...... ... ... оќып ... ... арттыру, яғни жеке ќадамдар мазм±ны ‰йренушідетерењ ... ... ... ... ... – білімгердің єрбір жауабына артынша баѓа ... ... ... баѓасын тез арада хабарлап, д±рыс жауап берген болсакелесі ... ... ... береді.Тµртінші ±станым - оќудыњ ќарќыны мен мазм±нын дараландыру, яғни ұтымдыоќу ќарќынын ... ... ... ұстаным – баѓдарланѓан мєтіндердіњ эмпирикалыќ сенімділігінтексеру, баѓдарламашы авторѓа єрбір студенттіњ м‰мкіндігіне орай ... ... ... ... ... ... с‰йене отырып оќытудыњєдіс-тєсілдерін ќолданады. Б±л ‰шін жекелеген пєндерді оќытудыњ сапасынкµтеруге, екіншіден, компьютерлік ... ...  ... ... ... ±мтылады.Аќпараттыќ-компьютерлік  технологияларды  оќу  ‰рдісіне  ... ... ...  міндетті  т‰рдеескеруі тиіс. Б±л ±станымдар студентті кәсіби біліммен байытуѓа, жалпыбілімдік ... мен пән ... ... идеяларын ж‰зеге асыруѓа, оќыту ментєрбиелеудіњ кешенді мєселелерін есепке ала отырып, сабаќты ... ... ... жол ... барысында байқалғаны оқыту үдерісінде арнайы мамандық пәндердіоқытуда ақпараттық-компьютерлік технологиялар ... ... ... және математикалық моделдеу негізінде білім ... ... ... және ақпараттық-компьютерлік құралдардыда өздері жасау керектігін ... ... ... ... беру туралы» заңының 9 бабында«Жоғары оқу орны мамандар даярлауда білімді, ғылым мен білімді ... ... ... жаңа ... ... кешенін қолданаотырып даярлау негізінде студенттердің шығармашылық  және  практикалыққабілеттерін де ... ... және ... үшін ... ... ... асырылады»,- делінген.Білім берудегі ақпараттық-компьютерлік және математикалық моделдеудіжеделдету ... ... ... ... ... ... – ЭЕМ-ді пайдалану аймағындағы жоғары білікті мұғалімдерді ... ... ... ... ...  оқытулар  жүргізудіқамтамасыз ету;Екінші фактор  –  жалпылама  ...  ... ... сауаттылық мәселесін жетілдіру қажеттілігімен;Үшінші фактор – педагогикалық ғылымдардың логикалық дамуын анықтайтын,білім жүйесінің ішкі ... ... ... ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу әртүрлі педагогикалық міндеттерді  шешу  үшін  ...  ... ... ... ... пайдалану және оны жасауменбайланысты мәселелерді шешетін  ...  ... ... ... ... беру ... ... және математикалық модельдеутехнологиясын енгізу арқылы зерттеу және тәжірибе жүргізетін мәселелердіңүлкен ортасы бірінші кезекте білім беру ... ... ... құру ... ... ... ... білім беру үдерісінде ақпараттық-компьютерлік және математикалықмоделдеуді  қолдану  негізінде  ...  ...  ... жүзеге асыру-ұзақ, әрі күрделі үдеріс және ол  келесікезеңдерден тұрады:1) мамандық  ...  ...  ...  ...  ... және ... ... құралдарын игеруге және оныжасауға; кәсіби білім беру мазмұнында оқу жұмысын ұйымдастыру түрі мен ... ... ... зерттеу жұмыстарын жүргізу;2) дәстүрлі оқу пәндерін ... ... ... ... ... негізінде ақпараттық технология құралдарынжасау және оны белсенді түрде оқу ... ... ...  ... оқу ... жаңа әдістері мен ұйымдастыру түрін жалпыламаигеру; білім беру мазмұнын, оқу-тәрбие жұмысы ... мен  ... ... ... ... оны ... үдерісінде практикалықжүзеге асыру;3) үздіксіз білім беру мазмұнын оның барлық деңгейінде түбегейлі қайтақұру; ақпараттық технология ... ... ... ... ... және ... ... негізінде оқытудыңәдістемесін толықтыру.Қазақстан Республикасындағы білімді ақпараттандыру жүйесін әрі ... ... ... ... ... оқытуға арналған бағдарламалыққұралдарды дайындамай жүзеге асыру  мүмкін  емес.  ...  ... және  ...  да  өте  кең  және  оған  ...  ... және ... ... электрондық оқулықтар жәнемультимедиялық бағдарламалық құралдар.Осылайша қазіргі кезде ғылым мен техниканың жетістіктерін ... ... ... ... ... ... ал ... сол негізде болашақмамандарға білім беру әлі де жеткіліксіз екендігі ... Бұл ... ... ... ... ... модельді ұсыну қажеттігітуады. Болашақ мұғалімді жалпы кәсіби ... ...... ... ... дайындаудаѓы мемстандарттыњ талаптарын, мұғалімдайындау мақсаттарын және студенттердің жалпы кәсіби іс-әрекеттерді ... ... ... ... ... оқыту  мен  тәрбиенің  ... ... ... ... ... ...  және  ...  модельдеу  технологияларынқолдану мынадай қажеттіліктерге алып келеді, яғни:1) қоғамды ақпараттандырудың қазіргі ... ...  ... ... сай ... ... мен ... мазмұнын, әдістерінжәне ұйымдастыру формаларын таңдау стратегиясының әдіснамасын тұрақты түрдежетілдіру;2) ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу ... ... ... күн  санап  артып  ...  ... ... және ... даярлау әдістемесін жасау;Сурет 1. Болашақ мұғалімді жалпы кєсіби ... ... ... ... интелектуалды, тұлғалық потенциялын  дамытуғаөздігінен  кәсіби  білімнің  ...  ...  ... және ... ... ... өзіндік әрекеттің бірнеше түрінжүзеге асыра алатын кәсіби маман моделін жасау;4)  қазіргі  ...  ...  ...  мен  ... ... ... ... оқытудың әдістемелік жүйесінжасау.Қазіргі заманғы ... ... ЭЕМ ... ... ... ... білімдерді өңдеу мен бейнелеу үшін үлкенесептеу  ...  ие  және  ...  ...  ... ... ... және оларды оқытуда қолдану үшін жағдайтуғызады. Дегенмен біздің анықтауымыз бойынша ЖОО оқу ... ... ... ... толық  дайын  еместігі  анықталды.  Бұлстуденттерге болашақ кәсіби ... ...  ...  ... тиімді қолдану мүмкіндігін бермей отыр.Сондықтан қазіргі кездегі оқыту әдістемелерінде, маман ... ... ... ... ... ... бұл аз  ... технологиялардың дамуының қол жеткен деңгейімен, осы кездеқалыптасқан оқыту әдістемелері мен ...  ... ... ... ... алып ... ... шешу үшін педагогика ғылымы мен оқыту теориясынан тереңойластырылған, дербес ... беру ... ... ...  ... ... беру технологияларын құру қажет болады.Ақпараттық технологиялардың даму деңгейі мен оларды мамандық пәндерді,информатиканы оқытуда ...  ...  ...  ... ... ... жағдайдың шешімі өз кезегінде неғұрлым тиімдіболатын білім беру технологиясын іздеу ... ... ... ... мәселені шешудің бір жолы математикалық және ақпараттық-компьютерлікмодельдеу негізінде білімдерді формальдау әдістеріне ... ... ... ... ... ... жалпы моделдеудің дербес жағдайы болып табылады.Ол түпнұсқаны зерттеудің арнайы құралы ретінде оның моделін қолдануды қажететеді, яғни оны ... ... ... оның ... ... ... береді (Штоф В.А.). Математикалық модельдеу кезінде оқып-үйренупәні ... ... ... (түпнұсқа мен модель) бір-біріменбайланысқан құрылымының изоморфизмі ... ...... жүйесі болып табылады.Сонымен есептің математикалық моделін құру барысында:1) қосымшаны сипаттауды анықтайтын ақпараттық модель құру;2) қосымшадағы ... ...  мен  ...  ... ... ... болжамдар талаптарын құрастыру;3) қосымшаның баламалы математикалық теориясын ... ... ... ... мен ... ... отырыпқосымшаның негізгі ұғымдарын формальды сипаттау;4) математикалық моделін құратын ...  ...  ... ... ... немесе бастапқы мәліметтер) ментәуелді қасиеттерін анықтау;5) нәтижені бастапқы мәліметтермен  байланыстыратын  ... ... ... ... және т.б.) ...  кезеңде  алынатын  қосымшалардағы  ...  ...  ...  ...  ...  моделі  ретіндеқарастырылады. Қосымшаның ақпараттық моделіне қойылатын талаптардан тәуелдіболатын үдерістер мен ... ... ... ... мүмкіндігінберетін бірнеше математикалық модельдер болуы мүмкін.Келтірілген кезеңдерді болашақ ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық модель түрінде ұсынылғаннақты білімнен, математикалық ... ...  ...  ... ... ... ... практикалық дағдыларды қалыптастырумүмкіндігін береді.Модель объективті шындықты сипаттаудың нәтижесі ретінде пайда болады. Олұсынылған есептің бағытына байланысты ... аз ... алып ... мейлінше маңызды (қажеттілерін) қалдыру арқылы құрылады. Осыдан кейінмодель шындықпен қатынасқа түскенше «өз» өміршеңдігін жоймайды. ... ...... ... деп ...  ... олар қолданылатын идеалды объектілер мен олардың көмегіменшешуге болатын есептерден тәуелді болатын математикалық ... ... ... ... ...  ...  Объект  ретінде  қарастырылатынқұбылыстың қасиеттерінің ... және ... ... ... мен ... қарастырылады. Модельдер әртүрлі үдерістердінемесе динамикалық объектілерді сипаттауға арналады.  ... ... ... ...  ...  ...  негізіндедифференциалдық және алгебралық теңдеулер теориясы жатады.2) Оптимизациялық ... ... ... ... ... қасиеттерінің арасындағы қатынас түріндеберілген және қасиеттердің мүмкін мәндерінің аймағына шектеутүрінде берілген қатынастар ... ... ... бұл ... қосымша объектілер қасиеттері арасындағы әртүрлі қатынастардыескеретін басқару түрін таңдау қажеттілігінде болып табылады. Бұлкласс есептерін  шешу  ...  ...  және  ... ... ... ... ... емес және бүтінсанды бағдарламалау әдістері жатады.3) Ойын ... ... ... ... мен  ... сипаттайтын ережелер мен қатынастар болып табылады.Модельдер ойынға қатысушылардың көзқарастары  ...  ... ... ... ... үшін қызмет етеді. Есептердіңбұл класының негізінде ойын теориясының математикалық аппаратыжатады.4) Имитациялық. ... ... ...... ... бөлімдерінің өзара әрекеттесу арқылы сипаттайтын күрделітеңдеулер жүйесі болып табылады.5)  Логикалық-лингвистикалық.  Мұндай  модельдердің  ... ... және ... ... мен ... ... Олар жүйелерді автоматтандырылған аударманы пайдалануға,ақпаратты техникалық құрылғыға ... ... ... ... есептерді математикалық модельдердіқолдану негізінде талдау және шешу есептеулерді аутоматтандыруды ... ... ... ...  қамтамасыз  ету  үшін  ... ... ... ЭЕМ  ...  жиынтығытүрінде іске асыру оның компьютерлік моделі деп аталады.Ақпараттық модель-бұл сезімдік және теориялық ойлауға ... ... ... ... көмегімен оқып-үйренетін пәнді дәл, нақты сипаттау.Компьютерлік модель - ақпараттық-компьютерлік-ақпараттық модель  арқылыұсынылған пәндер мен ... ... ... білімдерді жалпылау нәтижесіретінде қарастырылады. Объектілердің сыртқы түрі мен құрылымын компьютерлікмодельдеу деп:1) өзара ...  ...  ...  ...  ... ... ... үзінділер, гипертекстер және ... ... ... ... ... ... Мұндай түрдегікомпьютерлік модельдерді кейде құрылымдық-функциональдық деп атайды;2) ... ... ... ...  ...  ... әсер ... объектінің «қимыл-қозғалысын» жаңғырту (имитациялау)нәтижелерін графикалық бейнелеу және есептеу ретінің көмегімен мүмкіндікберетін жеке ... ... ... ... түсінеміз.Осы тұрғыда оқыту үдерісінде бағдарламалау тілінен студенттердің білімдісаналы игеруі, ...  ......  ... ... ... шебер маман даярлаудың алғы ... ... ... ... мамандық пәндер саласындағы ақпараттандыруүдерісі, бұл ... ... ... құбылыстар, процестертуралы ақпараттарды жинау, өңдеу, беру ... ... оқу ... асыру біліктілігінің қалыптасуын қамтамасыз ететін  оқыту  ментәрбиелеудің ... мен ... ... ...  ...  ...  ақпараттық  технологиялар  қолдануға  ... ... ... ... қана ... ... қатар ақпараттықтехнологияларды нақты кәсіби пәндерде қолдануды да оқыту қажет. ... ... ... ... кәсіптік білім беру мұғалімдеріне:- Объектілердің әр түрлі экрандық моделдерін, ... ... салу ... ... технологиялар мүмкіндігінжүзеге асыру;- Есептеу үдерісінің, ақпараттарды іздеу әрекетінің және ... ... мен ... ... мәліметтерді өңдеу,жинау іс-әректінің автоматтандырылуы туралы;- Оқытуда ақпараттық-компьютерлік және математикалық  ... ... ... ... ... ... ... және диагностикалық әдістерді қолдану туралы білімдердіигерту өте ... ... ... ... ... іс-әрекетінде ақпараттық-компьютерлікжәне математикалық модельдеу құралдарын қолдануға оқытудың төмендегідейнегізгі бағыттарын атап көрсетуге болады:1) Оқыту ... ... және ... модельдеуқұралдары  мүмкіндіктерін  жүзеге  асырудың  педагогикалық  ...  ...  ...  мен  ... ... кері  ...  объектілер  немесе  құбылыстар  мензаңдылықтардың моделдері туралы оқу ақпаратының компьютерлік ... ... ... ... ... және ... өңдеу, беру көбейту операцияларының автоматтандырылуы, сонымен қатарөте үлкен көлемді ақпараттардың сақталуы, оған ... ... ... бар болуы; оқу тәжірибелерінің нәтижелерін немесе оның бірбөлігін бірнеше рет қайталау мүмкіндігінің бар ... оқу ... ... оның бір бөлігін бірнеше рет қайталау ... ... ... ... ... білім беру нәтижесінбақылау мен оқу ... ... ... ... ету ... ... ... беруді ақпараттандыру жағдайындағы  оқу-тәрбие  процесініңерекшеліктері, оның  ішінде  ...  және  ...  ... ... ... тәжірибесі, дербес жағдайда арнайыпәндерді оқыту үдерісіндегі ақпараттық жүйелер.3) Білім беруге арналған электронды, мультимедиялы құралдарды ... ... ... ... ... білім мен біліктіліктерді бақылауға бағытталған компьютерлікбақылау, тестілеуді қолдану ерекшеліктері.Болашақ  мұғалімдердің  ...  және  ... ... даярлығын қалыптастыру бойынша зерттеулер жүргізілді.Осы орайда  біз  болашақ  ...  ...  ... моделдеуді қолдануға даярлығының құрылымдық-мазмұндық моделінжасадық (Кесте-1).Модель болашақ мұғалімдердің сапасына қойылып, зерттеу ... ... ... ... ... ... осы қарастырылып жатқанпроблеманы студенттерге оқытудың тұтас бір әдістемелік жүйесін құруданегізгі роль ... ... ... ... ... ... қарастырылатындықтан болашақ мұғалімдерде мотивациялық компонент, осытұрғыда танымдық, бейімділікке ...  ...  ...  ... ал ең бастысы  практикалық  қолдану  болғандықтан  ...  ...  ...  ...  ...  ... компонентке танымдық қызығудың негізгі қалыптастыру бейнесіжатады. Оған болашақ ... ... ... ... ... талпынуы,кәсіби жеке біліктілік деңгейін көтеруге бағыттылығы, инновациялық ... ... ... ... және  математикалықмодельдеуге қызығушылығы кіреді.Мазмұндық компонентке болашақ мұғалімнің ... ... ... ... ... дайындығының деңгейі, мамандығы бойынша білімі,педагогикалық біртұтас білім ... ... ...  ... мен ... ... ... теориялық білім негіздеріменқарулануы, ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу  ... ... ... ... ... педагогикалық үдерістің теориялық негіздерін меңгеруі, жекетұлға теориясының ғылыми ... ... ...  ... ... ... ... негіздерін білуі, оқушылардыңбарлық мүмкіндіктерін пайдалануға инновациялық іс-әрекеттің көбіне нәтижеліболатындығын сезіне алу ... ... ... мұғалім  өзінің  кәсіби  іс-әрекетінинновациялық тұрғыда меңгере алуы мен міндетін анықтай алуы және ақпараттық-компьютерлік және ... ...  ...  ... ... ... асыра алуымен өлшенеді. Оған болашақ мұғалімнің өзпәнін жете меңгеруі,  біртұтас  ...  ...  ... ... ... ... ... алуымен сипатталады.Кесте -1. Болашақ мұғалімдердің ақпараттық-компьютерлік жәнематематикалық модельдеуді қолдануға даярлығының құрылымдық-мазмұндық моделі|№ |Компоненттер   ...        ...         ||1 ...   ... кәсіби     ... жеке ...   ||  |         ... ...  ... көтеруге бағыттылығы||  |         ... ... және       ||  |         ... ...    ... ...   ||  |         ...        |бойынша инновациялық     ||  |         |- ...   ... ...     ||  |         ... және ...  ... ...    ||  |         ... ...    ... компьютерлік   ||  |         ... ...   ... ... мотивтер  ||  |         |            ...        ||  |         |            ... ...  ||  |         |            ...           ||2 ...    ... ... және |-Педагогикалық іс-әрекет   ||  |         ... ... ... ...     ||  |         ... ...   ... тұрғысындағы   ||  |         |- ...   ... ...       ||  |         ... және математи  |-Барлық мүмкіндіктерді ескере||  |         ... ... ...  ... инновациялық     ||  |         ... ...     ... ... ... ||  |         |            ... сезінуі     ||  |         |            ... ...    ||  |         |            ... компьютерлік  ||  |         |            ... ...     ||  |         |            |- ... технология  ||  |         |            |лар ... ...      ||  |         |            |-Пән ...      ||  |         |            ... ...   ||  |         |            ... керектігін түсіне  ||  |         |            ...            ||3 ...   ... ...     |- ... және      ||  |         ... ... ...   ||  |         ... ...     ... іс-әрекетін    ||  |         ...  ... ... шеше  ||  |         |лік және ... ...             ||  |         ... ...   |-Ақпараттық жүйелерді    ||  |         ...        ... ...     ||  |         |            |- ... ...  ||  |         |            ...            ||  |         |            |- ... технология  ||  |         |            ... ... алуы      ||  |         |            |- Пән ...      ||  |         |            ...   ||  |         |            ... ...     ||  |         |            ... ...    ... болашақ мұғалімдердің ақпараттық-компьютерлік және математикалықмодельдеуді қолдануға даярлығы: мотивациялық құндылықтарды; мазмұндық жәнеіс-әрекеттілік сияқты көрсеткіштерді қамтиды.Осы ... ... ... ... ...  ...  ... іс-әрекет, игеру, нәтижелері құралады.Модельдің негізінде біз әртүрлі көрсеткіштерді ... ... ... ... жоғары) анықтадық.Төмен деңгей:  Кәсіби  шеберлігінде  ақпараттық  және  ... ... ... жеткіліксіз, инновациялық  іс-әрекеткеқұлқы жоқ, ақпараттық ... ... ... ... іс-әрекеті төмен, мультимедиялық технологияларды пайдалану мүмкіндігін білебермейді.  Осы  ...  және  ...  ... қалыптастырудың төмен деңгейімен байланысты іскерліктер:-белгілі бір информатикалық ...  ...  ... ... ... тұрғыдан талдай алмайды;-   оқулықтағы оқу материалының тарауын,  пунктін ... ... ... ...    ... мен құбылыстарға байланысты мәселерді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу  ...  ...  ... ... ... мультимедиялық, электронды көрнекі құралдарды дайындайалмайды;* нақты кәсіби ақпаратты оқып үйрену ... ... ... және ... таңдай біледі;Орта  деңгей:  ...  ...  ...  және  ... ... талпынуы тұрақты емес, инновациялық іс-әрекеттіңқажеттілігіне мән бере ... ... ... ... ... бар, ... меңгеруі орташа. Компьютерлік модельдеу туралы туралықабілеті бар, ... ... ... ...  технологиялардықолдану туралы талпынысы бар.Болашақ мұғалімінің ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеуіскерлігінің ... орта ... ... ... ... іс-қимылының орындалу мақсаттарын саналы түрде түсінуі, оны орындауда белгілібір нұсқауға, ... ... ... ... Осы ақпараттық-компьютерлікжәне математикалық модельдеу іскерлігін қалыптастырудың орта деңгейіменбайланысты іскерліктер:-белгілі бір информатикалық ... ...  ... модельдерді, ақпараттық мазмұнды есептерді  ... ... ... ...   оқулықтағы оқу ... ...  ... ... ... ... алады;-    ақпараттық мәселелерді модельдеу арқылы шешуді іздестірудіұйымдастыра біледі;- информатикалық ... ... ... ... белгілі бір ережені қалыптастыру немесе модель құру үшін қажеттіесептерді таңдап алып, ... ... ... ... ... ... кестемен және басқа да дидактикалық материалменжұмыс істей біледі және оған білімгерлерді үйрете ... ... ... тексеру мақсатында сұрақтар жүйесін, өзбетімен орындайтын және бақылау жұмыстарының тапсырмаларын құра біледі;* білімгердің ... және ...  ...  ... ... ... және ... нәтижелерін талдай алады;-   ақпараттық-компьютерлік және ... ... ... ... және ... үшін ... құра ...  деңгей:  Өзінің  кәсіби  ...  ...  ... ... ... қолдануға талпынуы тұрақты, инновациялықіс-әрекетке ұмтылысы ұдайы еркін ... ... ... ... ... ... технологияларды қолдана алады.Жеткілікті деңгей - қалыптастырылған жекелеген, кейде тіпті ақпараттық-компьютерлік және ... ... ... ... бір ... ... оқу ... неғұрлым ірі блогына (модельдеу әдісіне,тақырыпқа, ақпараттық мәселелердің типтеріне, т.б.) көшіре білуі. ... ... ... ... пайдалану жолымен, оның мақсатыныңмағынасын түсіну негізінде жүзеге асады.Болашақ мұғалімнің ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеуіскерлігін қалыптастырудың жеткілікті деңгейіне ... ... ... ... ... оқу ... ... мақсатын анықтай білу;* осы мақсаттың негізінде оны логикалық-дидактикалық түрғыданталдау  ...  ...  ...  ...  ...  ... типке бөле білу және т.б.);-    нақтылы   материалды   ...   ...  ... ... ... не үшін ... ...  екендігіннегіздей білу;* оқу мақсатын айқын қою және оған ... ... ... ... ... ала ... ... іс-әрекетін үйымдастыра білу және оқу үдерісіндеоны басқара білу;* ақпараттық-логикалық талдау ... ... ... ... білу;қарапайым мультимедиялық, электронды көрнекі құралдарды дайындай білуі;оқушылардың жауаптарын талдап, оны әділ бағалай білу.Жоғары ... ... ... ... ... ...  технологияны,  ақпараттық-компьютерлік   жәнематематикалық  ...  ...  ...  ...   ... қолданып, бағдарламалық құралдарды жасай алады.Жоғары деңгей - жоғары дамыған ақпараттық-компьютерлік және математикалықмодельдеу іскерлігі, ол мұғалімнің ... ... тек ... ... ... ... оның мотивтері мен құралдарын таңдай білуіменанықталады. Бұл деңгейде нақты педагогикалық ситуацияға сәйкес ... ... ... мен  ...  және  ... ... білу ... тән болады.Болашақ мұғалімнің ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеуіскерлігін  қалыптастырудың  жоғары  ...  ...  ... ... ... де ... және ... пән бойынша кез-келген оқу материалын оқытуда жүзеге асырылады, яғни:логикалық-дидактикалық тұрғыдан мектеп оқулығын ... ... ... бір ... ... бағыттардың сол оқулықта қалайжүзеге асырылғандығын талдай білу;курсты, пәнді, нақты тақырыпты, оқыту мақсатын ... ... қол ... жүйесін құра білу;- оқытудың мақсаттары мен  нақты ...  ... және ... ... оқыту әдістемесініңбірнеше нұсқаларын жасай білу.Осы келтірілген деңгейлерді ақпараттық-компьютерлік және математикалықмодельдеу негізінде қалыптастыру үшін теориялық және ... ... ... Ол ... ... ... ... арқылы қамтамасыз етіледі.Білім, жалпы кәсіби, техникалық арнайы ... ... ... ... ... – мамандық таңдау, мамандықты меңгеру. Ол ... ... ... ... оқу ... ... ... алып кәсіпиесі болу үшін іскерлік қажет. Іскерлік – оқу, ... ... ... ... ... ... дағдыдан туындайды. Іскер болу үшініс-әрекетті меңгеру керек.Іс-әрекет - ... ... ...  ...  Бұлүдерістің орындалып, игерілуі қажет. Игеру – қабылдау, ... ... ... ... ... қолданудан тұрады. Барлық үдеріс байланысаорындалған соң нәтиже көрсеткіші пайда болады.Студенттердің ақпараттық-компьютерлік және ... ... ... ... ... ... құралдарды қалыптастыру және оны дамыту— мамандық ... ... ... ... ... ... кәсіби белсенділігін арттыру мәселесісоңғы ... ... ... кең ... ... келеді. Арнайы пәндердібұл әдіспен оқыту, ақпараттық-логикалық ойлаудың ... ... ... ... қамтамасыз етуді оқыту екендігі белгілі.Сондықтан болашақ мұғалім ... ... ... ... ... етілетін белсенді оқыту білігін меңгеруі қажет. Белсенді оқытудықамтамасыз ету мақсатында оның әдістемесін жасау үшін ақпараттық модельдеуіс-әрекетінің ... ... ... ... ... ... да бір ақпараттық модельдеу іс-әрекетін қаншалықты жүзегеасыра алатындығы мен соған ... ... ... ... қандай болукерек екендігін анықтау үшін білімгердің ... ... мен ... ... ... ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу іс-әрекетінің деңгейін анықтауымыз керек. Осы деңгейлерді ... ... ... ... ... ақпараттық деңгейге  жеткізу  үшінмүғалімнің қандай ... ... ... ... ... ... ... алшақтық аса үлкен болса, оқытудың бүл ... ... тиіс ... ... ... деңгейін төмендетугетура келеді.Пәндерді оқыту теориясын құру үшін ең алдымен ... ... ... моделін құру керек. Әдебиетте ақпараттық модельдеу іс-әрекетініңнегізгі үш жағын ... ... ... бар; 1) ... ... ... ... немесе эмпирикалық материалды ақпараттандыру әрекеті; 2)оқу материалын логикалық ... 3) ... ... ... Бұл ... ... ақпараттық модельдеу әрекетін бейнелейді.Ақпараттық модельдеу іс-әрекетіне үйрету информатиканы және мамандықпәндерді белсенді оқыту. Сондықтан болашақ ... ... ... ... ... модельдеу шындығын ашуға, ақпараттық материалдытәжірибе ... ... ... ұйымдастыруы, сөйтіп теорияны әртүрлінақтылы ... ... ... тиіс. Болашақ мүғалім оқытудыңәртүрлі кезеңіндегі ақпараттық моделдеу  ...  ...  ... анықтауды үйренуі тиіс. Ақпараттық модельдеу  іс-әрекетініңбірінші және үшінші кезеңі (жағдайды ... және ... ... кезеңге (теорияны логикалық құру) қарағанда ғылыми зерттеуде де,әсіресе оқыту үдерісінде аса ... ... ... ... ... осы үш ... бір түрінен екіншісіне ретін сақтай отырыпжүйелі ... ... ... білім беру стандарттарында  болашақ  мұғалімнің  ... ... ... ... пән ... ... арнайыталаптар қойылады.Сондықтан біз білімді ақпараттандыру барысындағы болашақ  ... ... АКММ ... ... ... ... ... көзқарасымыз бойынша, мұғалім мына ... ... ... ... ақпараттандыру үдерісінің мәнін, әлеуметтік алғы шарттары менсалдарын түсінетін;- жеке тұлғаға ақпараттандыру үдерісінің ... ... әсер ... ... ... ғылымының пән ретінде дамуындағы мәнін қарастыра алатын;- ... ... және ... модельдеудің орныжәне оны пайдаланатын орталар мен оның нәтижесін болжай алатын;- ... ... ... ... ... ... ... түсінетін;- мектеп бағдарламасындағы информатика пәнінің орны мен ролін және ... жеке ... ... қалыптасуына әсерін түсінетін.Ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу мәселелері бойыншастуденттердің  ...  және  ...  ... оның ... мазмұнына және оның болашақ кәсіби – педагогикалықжұмыстарына тәуелді, ... ... ... үшін ... ... ... және ... модельдеу мәселелерібойынша  психологиялық-  педагогикалық  дайындық  жүйесінде  ... ... және ... ақпараттандыру жөніндегі қабілеттілігімен біліктілігі алынады.Обьектілі – бағдарлы бағдарламалау (ОББ) – ... ... ... бағдарламаларды жасау әдістемесі жатады. Объект – бұл  ... ... оның ... ... ... ... құрылым. ОББәдістемесін пайдаланып шешілетін есеп, объектілер терминдері мен ... ... ... ... ал ... осы  ... мен олардың арасындағы байланыстардан тұрады. Бұлар ... және ... ... негізінде оқыту технологиясынбілдіреді.Оқытудың әдістемелік ... ... ... ... ... ... Оқу ... мазмұнын және құрылымын талдау;2) Мазмұнды жобалау;3) Оқыту формаларын жобалау;4) Оқытудың әдістерін жобалау;5) Оқытудың құралдарын ... Оқу ... ... ... ... ... әдістемелік жүйесі мынадай белгілі бір кезеңдерденөтеді: әдістемелік жүйені жобалау; оқытудың әдістемелік жүйесін құрастыру;оқытудың ... ... іске ... ... ... ... ... талдау; оқу пәні тудырған оқытудың әдістемелік жүйесін талдау;әдістемелік ... ... ... ... ... ... кәсіби білім берудеақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негіздеріне оқытудыңәдістемелік жүйесін жасауда оның келесі элементтері ... ... оқу ... ... іс-әрекет тәсілдерін қалыптастыру;оқу-танымдық үдерісте модельдеу іс-әрекет тәсілдерін қалыптастыру.2. Мазмұны: ақпараттық-компьютерлік және  математикалық  ... ... ... әрекетінің тәсілдерін қалыптсатыру бойыншаіс-әрекеттердің мазмұны (оқу үдерісінде; оқу-таным  үдерісінде;  танымүдерісінде);3. ... ... ... оқыту әдістері:  оқытудың  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... өзіндік жұмыс, интегративті таным мен оқыту;4. Формалары: ... ... ... ... ... ...  лабораториялар  базасындағы  ...  ...  және  ...  ...  қорғау,  ғылымисеминарлар, конференциялар және т.б.5. Құралдары: дидактикалық: ақпараттық-компьютерлік және математикалықмодельдеу үшін тапсырмалар; курстық және ... ... ... ... тәсілдері: ағымдық; қорытынды: сынақ, емтихан, курстық жәнетүлектік жұмыстарды қорғау; өзіндік бақылау модельдеу іс-әрекеті мазмұныныңэлементі ретінде; пікір ... ... және ... ... нәтижелерін талқылау.7. Коррекция тәсілдері: ақпараттық-компьютерлік және математикалықмодельдеу үшін ... ... ... ... ... ... ... «тазалығын» сақтау арқылы теориялық мәнділігіннақтылау.8. Нәтиже.Ақпараттық-компьютерлік және математикалық ... ... ... жүйесі болашақ мұғалімдерге мамандық пәндерді оқытудың барлықдеңгейлерін қамтитын тұйықталған циклден тұрады; студенттердің оқу-зерттеужұмысы, ... ... ... ... ... ... болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалықмодельдеу негіздеріне оқытудың ... ...  ...  ... ... ретінде қарастырамыз.Біздің зерттеу барысында ақпараттық-компьютерлік және  математикалықмодельдеуді  ...   ...   ...   «Мультимедиалықтехнологиялар», «Ақпараттық жүйелерді модельдеу», «Компьютерлік модельдеунегіздері», «Мәліметтер қоры және ... ...  ... және ... модельдеу»  курстарының  мазм±ны  жәнебағдарламалық және технологиялық практиканың мазмұны анықталды.Демек, жоғары оқу ... ... ... ...  ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде ... ... ... біз ...  курс  ...  ақпараттық-компьютерлік  жәнематематикалық модельдеу ... ... ... ... ... ... ... жүйенің негізгі элементі болып табылады.Болашақ мұғалімдерді оқыту үдерісінде ақпараттық-компьютерлік жәнематематикалық модельдеу ... ...  ...  ...  орындыпайдаланудың әдіс-тәсілдерін көрсететін теориялық  біліммен  қаруланғанжағдайда ғана оқытудың ... ... ... ... ... Ал ол ... орындалу үшін болашақ мұғалімдердің ақпараттық-компьютерлік және математикалық ... ... ... ... қажет. Біз зерттеу жүмысына ... ... ... едік: егерболашақ мұғалімнің ақпараттық-компьютерлік және ... ... ... ... ғылыми-әдістемелік негіздерін анықтап,оларды қамтамасыз ететіндей ... ... ... ... онда ... ... болашақ мұғалімдерді даярлаудың тиімділігі артады, өйткенімұғалімнің болашақ қызметінде кәсіби іс-әрекетті меңгеру деңгейінің ... ... ... ... ... ... ... мақсатында 2000-2007жылдар аралығында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде,Қ.А.Ясауи атындағы ... ...  ...  ... Оңтүстік Қазақстан  мемлекеттік  университетінде  экспериментжұмыстары жүргізілді. Эксперимент ... ... 752 ... ... ... математика, физика және кәсіптік білім мамандығыныңстуденттері болды.Анықтау  эксперименті  ...  ...  ж.ж.)  ... ... ... ... анықтау мақсатында мектеп информатикаоқулықтарына, оқу-әдістемелік құралдарға, жоғары оқу ... ... ... ... ... ... мен  оқу,  ...  қүралдарына  талдау  жасалды.  ...  ...  ... ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу білігінқалыптастыруды жүзеге асыратын ... ... мен ... ... ... ете алатындығының жәйі анықталды. Сонымен бірге ЖОО-ның алғашқы семестрінде оқитын студенттердің ... ... ... ... ... ... ... және математикалық  модельдеубойынша біліміне сандық және ... ... ... ... ... ... ... барысында оның мазмұны мен әдістеріндегі кемшіліктердіанықтап, оларды жетілдіру мәселесіне назар аудару қажет екендігін ... ... және ... ... ... ... білу үшін ... тексеру олардың даярлығының төмендігінкөрсетті. Сол сияқты жоғары оқу орнында  қазіргі  ...  ... мен ... құралдар ақпараттық-компьютерлік жәнематематикалық модельдеудің қандай да бір теориялық  және  ... ... ...  ...  ...  -  болашақмұғалімдерінің информатика және ақпараттық-компьютерлік модельдеу бойыншақажетті білім мен ... ... ...  ...  ... ...  және  ...  модельдеу  білігінқалыптастыру міндетін атқаратын мамандық ... ... мен ... ... және ... ... ... айқын, мақсатты,жүйелі, бірізділігі жасалмаған;-оқытуда қолданылатын есептерді іріктеудің ... ... ... олардың болашақ мұғалімдерді дайындау ісіндегі ролі анықталмаған;- қазіргі қолданылып жүрген мамандық ... ... ... онымен  байланысты  «ақпараттық-компьютерлік  және  ... ... және ... ... үдерісі»,«ақпараттық-компьютерлік  және  математикалық  ...  ... және ... ... жіктеу», т.с.с.үғымдарды, жалпы  алғанда  ...  ...  оның  ... ... ... ... ... мен әдістемелік циклдегі пәндердің  (тіпті  олардыңөздерінің) арасында ішкі ... ... ... іске ... және ... ... әдістемесін  оқытуғаарналған арнайы курстар, студенттердің таңдауы бойынша жүргізілетінкурстардың мазмұны ... оқу ... ... ... ... және ... модельдеу әдістемесіненсабақтарды ғылыми теориялық және әдістемелік ... ... ... және ... студенттердің  ақпараттық-компьютерлік  жәнематематикалық модельдеу барысындағы іс-әрекеттерін ... ... ... ... іске ... ... бұл сабақтарда көбінесетек жаттығулар орындалып, дайын үлгі бойынша қалыпты есептерді шығаруменғана шектеледі де, модельдеудің ... ... ... ... ... ... ... әдістемелік  мәселелергежеткіліксіз назар аударылады;студенттердің ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу білігінқалыптастырылу деңгейіне, оның кәсіби-педагогакалық бағыттылығына ... ... ... оқу, ... оны модельдеу жолын  іздестіру,моделдеуді негіздеу, құру, жауабын тексеру сияқты) оқытушы тарапынан ... ... ... өз ... ... ... білігін қалыптастыруды, оның ішіндеақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу білігін қалыптастырудыұйымдастыру (тапсырма беру, әдебиетпен, баспасөзбен жұмыс ... ... ... және ... ... тетіктері де жеткіліктідәрежеде анықталмаған;-студенттердің ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеубілігін ... ...  ...  ...  құралдар(әсіресе мемлекеттік тілде) жеткіліксіз екендігі анықталды.Сондықтан студенттерді ақпараттық-компьютерлік  және  ... үшін ... ... ... ... модельдеу білігінқалыптастыру үшін оқытушының өзі сол білімді ... ... ... ... ... ... меңгеруге қол жеткізілуі қажет болды.Анықтау кезеңінде алынған бұл нәтижелер ... ... ... ... ... және ... ... білігінқалыптастыруға болашақ мұғалімді ... ... ... ... болды.Бұл кезенде қойылған мақсатқа сәйкес әдебиетті талдау, талдау нәтижесінжалпылау ... ... онда ... та, практикалық та әдістерқолданылды: психологиялық және педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... жинақтау жәнежалпылау, жоғары  оқу  орнында  жүмыс  ...  ...  ... талдау жасау, анкеталау, оқытушылармен пікірлесу.Эксперимент кезеңінде, яғни 2002-2004 жылдарда мұғалімнің іс-әрекетініңсипаттамасы  мен  мұғалім  ...  ...  ... және ... ... ... ... отырып оныңәдістемелік негізі  құрылды.  Болашақ  ...  ...  ... ... ... ... бойынша теориялық және практикалықеңбектерге талдау ... ... ... ... ... мұғалімдерді кәсібиіс-әрекеті функцияларын орындауға бағыттап, олардың ақпараттық-компьютерлікжәне математикалық модельдеу ... ... ...  ... ... ... осы жүйені жасап қалыптастыру үшінзерттеуді жалғастыру қажет екендігі анықталды.Жүргізілген талдау  ...  ...  ...  ...  үдерісіндестуденттердің ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу білігінтереңдету және ... ... ... ...  ...  ... ұсыныстар енгізу қажет екендігі ... ... Ол  ... даярлық жұмысын жаңа деңгейге көтеру міндеті қойылды.2004-2007  жылдары  ...  ...  ...  ... ... және ... модельдеу білігідеңгейін анықтау, болашақ мұғалімдердің  ақпараттық-компьютерлік  жәнематематикалық ... ... ... ... әдістемесін жасау,зерттеудің  ғылыми  ...  ...  көз  ...  ... ... ... ... қорытындысында эксперименттіктоптардың ақпараттық-компьютерлік және математикалық ... ... және ... ... ... ... ... және сапалық талдаунәтижелеріне қорытынды жасау жұмыстары орындалды.Студенттердің ақпараттық-компьютерлік және  математикалық  моделдеубілігін ...  ...  ...  ...  ...  ... ... кешендер, құралдар мен ұсыныстар) негізіндежүргізілді.Болашақ  мұғалімдерде  ақпараттық-компьютерлік  және  ... ... ... ... ғылыми-әдістемелік негіздерінанықтау мақсатында жүргізілген талдау жұмысы ... ... ...  ...  ақпараттық-компьютерлік  және  ... ... ... және кеңейту арқылы олардың білігін көтеругебағытталған әдістемелік ұсыныстар енгізу ... ... ... ... ... ... жаңа ... көтеру міндеті қойылды. Осыжұмыстарды жүргізу үшін ... ... ... мен олардағыстуденттердің саны белгіленді (Кесте-2).Оқыту ... ... ... жүйенің тиімділігі кешендітексеру арқылы жүргізілді. Олар:-  студенттердің жаңа ... жүйе ... ... дейінгіжәне кейінгі білім деңгейін анықтау;* студенттердің информатика курсы материалдары бойынша жасалған тестердіорындай білуі;ақпараттық-компьютерлік және ... ... ... қоя ... отырған тақырып мазмұнының ерекшелігін ескере отырып қойылғанмақсатқа сәйкес тапсырмалар құра ... ... ... ... ... ... ... білуі.Кесте-2. Тексеруге әр оқу жылдарында қатыстырылған студенттер құрамы|Топ түрі    |Оқу жылдары                      ||     |2000 - 2002       |2002 - 2003              ||       |                              ||       ...   ...    |өте ...  |I     ||       |(45-58)       |(63-73)   ...   |     ...   |10         |0      |0      |10    ...     |20         |5      |0      |25    ...    |0          |9      |6      |15    ||I      |30         |14     |6      |50    ... ...  үшін  ...  ...  ...  Пирсонкоэффициентін есептеу болашақ мұғалімдердің ... ... ... мен оқу ... ... корреляциялық байланыс бар екендігінкөрсетеді.Сонымен  болашақ  мұғалімдердің  ...   ... ... ... ... ... даярлау моделініңнегізінде оқу процесінде информатикалық, әдістемелік ... ... ... яғни ... ... ... ... оқыту мұғалімдаярлау сапасын көтеру қажеттілігі мен оның кәсіби білігін ... ... ... ... мүмкіндік береді, сөйтіп арнайыжәне кәсіби білімді жетілдіруге, маман даярлау ... ... оң ... ... нәтижесінде болашақ  мұғалімдердің  кәсібибілігінің ... ... ... ... ... ... (Кесте-5).Кесте-5. Болашақ информатика мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеттімеңгеру деңгейлері|Кәсіби іс-әрекетті меңгеру   ... (%)               ...         |                      ||                ...    ...     ...    ||1-10              |39,8     |46,2     |14      ... көз ... үшін ... коэффициентін  (корреляциякоэффициенті) пайдаландық.Студенттердің ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеубілігін ... ... ...  жөне  ...  ...  даярлаутиімділігін тексеру үшін жүргізілген эксперименттің нәтижелерінің негізіндетөмендегідей ... ... ... ... ... әдістеме жүйесін қолдану нәтижесінде:студенттердің жалпы ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеубілігінің деңгейі көтеріледі;информатика курсындағы теориялық материал мен ... ... ... ...  ...  және  ...  ... білімін жетілдіруге және дамытуға қол жеткізіледі;студенттер ақпараттық-компьютерлік және ... ... ... ...  меңгереді,  олардың  кәсіби  даярлық  сапасыкөтеріледі де, болашақ қызметінде ... ... ... ... ... зерттеу болжамы болашақ информатика мұғалімінің ақпараттық-компьютерлік  және  математикалық  ...  ...  ... ...  ...  циклы  аясындағы  пөндерді  оқытуүдерісінде ... ... мен ... ... ... жолыменғана емес, сонымен қатар эксперимент жұмысының нәтижелерін ... ... ... негізінде де дәлелдейді. Педагогикалық экспериментнәтижелері ұсынылып отырған ... ... ... ... және ... моделдеу білігін қалыптастыру жүмысынабағыттап арнайы даярлау болашақ мұғалімінің кәсіби біліктілігі ... оң ... ... негізгі нәтижелері ретінде "Алгоритмдеу және программалаунегіздері" (2003), ... және ... ... по MS ACCESS" (2002), ... ... ... жүйесі MsAccess" (2004), "Бағдарламалау негіздері.  ...  ...  ...  "Ақпараттық   және   математикалық   ... "DELPHI  ...  ...  ... ... элементтері"(2006), "Информатика пәнінен ақпараттықмәліметтер"(2007),  "Основные  справочные  ...   по   ...  ...  ...  ...  ... Объектілі-бағдарлы бағдарламалау негіздері" (2008)  және"Информатика. ... ... ... ... (2008)  ... ... басылып шығарылды.Қорыта келе айтарымыз,  ақпараттық-компьютерлік  және  математикалықмодельдеу проблемасын талдау, ... ... оқу ... ... ... мен ... ... қазіргі заманғы жаңа формациямектептерінде жүмыс ...  ...  ...  мұғалімдерді  кәсібидаярлаудың мазмұны мен ... ... ... ... мүмкіндікберді.Болашақ  мұғалімдерде  ақпараттық-компьютерлік  және  математикалықмодельдеу білігін қалыптастыруға даярлаудың ...  ... біз ... жүйе ... қолданғанда студенттердің  жалпыақпараттық-компьютерлік және ... ...  ... ... ... ... және математикалықмодельдеуге  қажетті  білігін  ...  және  ...  ...   ...   ...   ...   ...   білігін   қалыптастырудың   әдістемесінмеңгеретіндігіне көз ... ... ...  ... ... ... дәлелденгендігін көрсетті.ЌорытындыБолашақ мұғалімді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеунегізінде кәсіби дайындау ... ... және ... ... ... қорытынды және ұсыныстар жасауға мүмкіндік туғызды:1.  Қоғам дамуының ... ... адам ...  басым  бөлігінақпараттандырумен, компьютерлендірумен ...  ...  ... мұғалімдердің қызмет аясы кеңейіп, ақпараттық-компьютерлік жәнематематикалық модельдеу іс-әрекетінің практикалық сүранысы артуда.Қоғамдық  ...  ...  ...  ...  ...  ментөрбиесіндегі жетістіктерге, ал ол өз ... жаңа ... ... ... байланысты. Сондықтан да болашақ мұғалімдерді инновациялықтұрғыда даярлау проблемасы аса ... ... ... ... ... ... ... білумен қоса, негізі ... ... және ... ... ...  жетемеңгеруі тиіс, студенттердің ақпараттық-компьютерлік және ... ... ... ... тұрғыда шешілуікеректігі де теориялық тұрғыда анықталды, яғни ... ... ... информатикалық әдебиеттерді, іргелі ғылыми-зерттеу ... ... ... ...  ...  ... ... Болашақ мұғалімінің іс-әрекетінің ерекшелігі – оның құрылымы  кәсібижәне танымдылық бағыттылығы бар біртұтас құрылым ... ... ... ... ...  ...  ...  жасалған  олардыңақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу білігін қалыптастыруқазіргі ... ... ... талаптардың күшеюімен, олардың кәсібидеңгейінің ақпараттық-компьютерлік, жалпы информатикалық дайындық деңгейінетәуелділігімен, оның ғылыми- әдістемелік ... ... ... ... ... ... ... мен әдістемелік шарттармен және т.б.факторлармен сипатталады.3.  Болашақ мұғалімдердің ... және ... ... ... ... ... беру ... мұғалімніңкәсіби  деңгейін  көтерудің  ...  ...  ...  жаңатехнологияларын, әдістерін пайдалана  ...  ...  ...  берудіжетілдірудің әдістемелік шарттары мен жүзеге  асыру бағыттарын және ... ... ... ... және  ... ... даярлығының құрылымдық-мазмұндық нобайы  жасалып,дәлелденді.5. Жоғары оқу орнында ... ... ... ... ... ... және математикалық модельдеуді қолданубілігін қалыптастыру психологиялық-педагогикалық тұрғыда негізделді.6. Қолданылған әдістемелік жүйе ... ... ... әсіресеинформатика, математика, физика және кәсіптік білім мамандығы студенттерінеақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде білім ... ... ... ... ... курс ... ... соңынан кредиттіктехнология бойынша таңдау пәндері  ретінде  ...  ... ... ... негіздері», «Ақпараттық жүйелердімодельдеу», «Ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу» курстарыжоғары оқу ... оқу ... ... ... ... ...  және  ...  негізінде  кєсіби  даярлаудаѓы  арнайы  ...  ... ... ... ... ... жєне оќу-єдістемелікќ±ралдарды даярлауда дидактикалыќ ... ...  оны  ... ... Республикасы Білім жєне ...  ...  ... бірлестігініњ ќолдауымен осы ќ±жаттардыњ республика жоѓары оќуорындарында эксперименттік сынаќтан µтуі жєне ... енуі ... ... ... ... беру  ...  ...  бµлініпотырѓанын дєлелдейді.9. Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігінің оќу-єдістемелікбірлестігініњ ќолдауымен ЖОО-дарыныњ студенттеріне арналѓан “Информатика.Бағдарламалау  ...  ...  ...  ... ... ... ... Мәліметтер қорын жобалау”оќулыѓы, және “Бағдарламалық және технологиялық практикум” атты  ...  ...  ...  ...  Сонымен  қатар  “Ақпарттық  ... ... ... ... пәні ...  тестержинақтары, студенттерге арналған “Информатика пәнінен” оқу әдістемелікқұралдар ... ... ... элементтері”, “Алгоритмдеу жәнепрограммалау негіздерін оқыту”, “Delphi ортасында бағдарламалау практикумы”жоѓары оқу орнының оќу ‰дерісіне ... ... µзі ... ... ... оќу ... ... маман даярлау ж‰йесіне ендіріліп,ж‰зеге асырылып жатќанын кµрсетеді.10. Тєжірибелі-эксперимент нєтижесі болашаќ  мұғалімдерді  ... және ... ... ... ... ... ... енгізу кєсіби даярлауды жетілдірудіњ жолы ... ...  ...  ...  шешілуі,  сондай-аќ  ќомаќтыќордаланѓан  ...  ...  жєне  ... ... біз ±сынѓан зерттеу болжамымыздыњ дєйектілігінайѓаќтайды.Диссертациялық зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша ... ... ... ... оқу ... ... ... кредиттік технологиябойынша даярлауда таңдау пәні ретінде басқа да пән ... және  ...  ...  ... ... байланыс және біз ұсынған пәндер реті әр ... ... ... осы ... ...  ...  модельдеу,  математикалық  модельдеуменбіргелікте жүретіндігі әрқашан ескерліп отырса;- Мультимедиялық технологияларды қолдану әрбір пәндер үшін, ... ... үшін де қол ... дәрежеде екендігі әрқашан ескеріліптұрса.Қарастырылып отырған зерттеу ... ... ... оның барлықсалаларын түбегейлі талдап, қамтып шығу мүмкін емес. Келешекте осы ... ... ... ... ... ... ... үшінсабақтастыру өз алдына зерттеуді қажет етеді.Диссертацияның мазмұны мынадай басылымдарда жарияланды:Оқулықтар, ... ... ... ... ... ... Оқу құралы. Алматы – 2000. 40б.(С.М.Бобкина, Б.А.Жұмаділдиндермен бірлестікте)2. Программалау  ...  ...  ...  жұмысқа  арналғанәдістемелік  құрал.  Алматы,  2002.  -110б.  ... ... ... по MS ACCESS 97. ... ... для ... Алматы, 2002. -60с. (Н.А.Талпаковпен бірлестікте)4. Кестелік процессорды пайдалану. Оқу-әдістемелік құрал. Кентау-2003.-120б. (К.М.Беркінбаев, Р.М.Гайруллаева, А.Б.Әбілдаевпен бірлестікте)5. Бағдарламалық және ... ... ... оқу ... 2004. -131б. ... ... ... Бағдарламалау негіздері. Әдістемелік құрал. Алматы, 2004. -32б.7. Алгоритмдеу және программалау негіздерін оқыту. Оқу құралы. ... ... ... Тест ... ... Әдістемелік оқу құралы. І-бөлім. Кентау, 2004. -96б. (К.М.Беркімбаевпен бірлестікте)9. ... Тест ... ... ... оқу құралы. ІІ-бөлім. Кентау, 2004. -94б. (К.М.Беркімбаевпен бірлестікте)10. Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Ms Access. ... ... 2004. ... DELPHI ... бағдарламалау практикумы. Оқу-әдістемелік құрал.Алматы, 2005. -135б. (Ш.Т.Шекербековамен бірлестікте)12. Информатика курсы бойынша тестік бақылау. ... ... ... 2005. -96б. ... А.Е.Сағымбаева, Ш.Т.Шекербекова,И.Салғожа, А.Есбаевалармен бірлестікте)13. Информатика курсы бойынша тестік бақылау. Әдістемелік құрал. ІI-бөлім.  ...  2005.  -93б.  ...  ... ... ... бірлестікте)14. Ақпараттық және математикалық модельдеу негіздері. Әдістемелік оқуқұралы. ... 2005. -90б. ... ... Информатика пәнінен тест жинағы. Көмекші әдістемелік құрал. Кентау,2007. -152б. (Г.Ж.Ниязова, К.М.Беркімбаевтармен ... ... ... негіздері. Оқу құралы. Кентау, 2007.-234б.17. Основные справочные ... по ... ... ... Кентау, 2007. -43б.18. Информатика пәнінен ақпараттық мәліметтер. Әдістемелік құрал. Кентау,2007. -40б.19. Информатика. Объектілі-бағдарлы бағдарламалау негіздері. Оқу ...   2008.   -216б.   ...   ... ... Информатика. Мәліметтер қорын жобалау  негіздері.  Оқу  құралы.Түркістан,   2008.   -110б.   ...   ... ... ... ... ... Әдістемелік құрал. Кентау, 2006.-89б. (К.М.Беркінбаев, Ә.Төлептермен ... ... ... ... ... ... ... Алматы-1999, №10.–Б.16-17.23.  Компьютерлік оқыту программаларын  қолдану.  Информатика-физика-математика журналы. №3. ... 2000. ... ... ... ... қолданылатын алгоритмдер мен блок-схемалар. Хабаршы.  №2(4).  Абай  ...  ...  ... ... 2001. ... ... алгоритмических схем решения задач на уроках ... №1(3) Абай ... ... -Алматы, 2001. –С.83-85.26. Обучение студентов основам социальной информатики. ВЕСТНИК. №1 (5).АГУ им.Абая. -Алматы, 2002. –С.184-188.27. ... ... ... ... сабақты ұйымдастыру. Хабаршы№2(6) Абай атындағы АлМУ. -Алматы, 2002. –Б.200-203. (А.М.Полатбекпенбірлестікте)28. Визуальды программалау курсындағы тармақталушы процестер ... ... ... ... №1.(7) Абай ... ... 2003. ... (К.М.Беркінбаевпен бірлестікте)29.  Жоғары оқу орындарында информатика курсының ... ... №2(8). Абай ... ...  -Алматы,  2003.  ... ... ... ... ... оқу ... информатика курсын оқытудыңмақсаттары мен міндеттері туралы. Материалы II  ... ... ... ... в образовании и науке»(ММИТОН)  II-том.  -Алматы,  2003.  –Б.389-392.  ... ... ... ... мәліметтер қорын басқару жүйесі тарауын оқыту.Хабаршы. №2 (10) Абай ... ... ... ... ... ... Delphi 7 ... бағдарламалау негіздерімен танысу сабақтары.Хабаршы. №2(10) Абай ... ... ... 2004. ... бірлестікте)33. Методические рекомендации для студентов вузов по самообразованию.ВЕСТНИК  ...  ...  ...  ...  2005.  ... ...  Жоғары білім беруде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру.Республикалық конференция материалдары. ... 2006. ... ... Пути ... ... и ... к школьному курсуинформатики. «Білім-Образования», №2. -Алматы, 2006.  ... ...  ... және ... ...  ...  қолданылатынәдістерді салыстырмалы талдау. «Экология, білім, ғылым және қоғам»атты ...  ...  ...  ... 2006.  ... (Е.Ы. ... ...  Болашақ  мамандарға  математикалық  білім  ...  ... ... ... ... ғылым және қоғам» аттыреспубликалық ғылыми-теориялық конференциясының еңбектері. -Кентау,2006. –Б.345-348. ... ... ...  ... беру үдерісінде қолданылатын ақпараттық  технологиялардыңмүмкіндіктері. «Экология, білім, ... және ... атты ... ... еңбектері. -Кентау, 2006. –Б.356-361. (Т.Б.Қоштыбаев, К.М.Беркінбаевтармен бірлестікте)39. Информатика курсын оқытуда қалыптасатын ұғымдар ... ... ... және  ...  атты  ...  ...   ...   -Кентау,   2006.   ... ... ... ... ... ... ... мәселелері.«Экология, білім, ғылым және қоғам» атты республикалық  ... ... ... ...  2006.  ... ... Роль и ... преподавателя в учебном процессе при доведении научнойинформации до студентов. ... №3. ... ... ... бірлестікте)42. Объектіге-бағытталған программалау технологиясы. Ғылыми-әдістемелікжурнал «Информатика  негіздері»,  №3.  ...  2006.  ... ...  ...  ...  ...  математикалық  және  ... ... ... мәселелері. ҚР Ұлттық ғылымакадемиясының ... -№6. ... 2006. ...  ...  пәндерді  оқытудың  педагогикалық  ... ... №11. ... 2006. ... (К.М.Беркінбаевпенбірлестікте)45. Қазақстан туризміндегі инновациялық ақпараттық технологиялардың дамуытуралы. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Хабаршысы, №3(60). -Түркістан, ... ... ...  ...  ...  ...  ...  логикалық  моделдеуерекшеліктері. Қазақстан жоғары мектебі. Ұлт тағлымы, №1. 2007. –Б.53-54.47. About the ... of ... ... ... ... tourism. ... ... toursm conference 2006.20-26 november 2006. Alanya – Turkey. “New Perspectives and Values inWorld Tourism & Tourism ... in the ... ... ...  ...  ...  ...  компьютерным  технологиям  впрофессиональной подготовке студентов  вуза.  ...  ... в ... ... проблем. Экология-2006. Материалы3-ей межд. научно-технической конференции. ...  ... 2006. Том 2. ... (К.М.Беркінбаевпен бірлестікте)49. Теоретические аспекты обучения студентов на основе ...  ...  ...  MAHORAT.  №1,  ... ... ... оқу ... ... мұғалімдердің педагогикалық іс-әрекеттерінмодельдеу. Қазақстан жоғары мектебі, №1. 2007. –Б.47-51.51.  ...  ...  на  ...  ... ... ... Казахстана. ПОИСК, №2. 2007. –С.311-314.52.  Оқытудың ақпараттық технологиялары негізінде нновациялы-бағдарлыбілім берудің ... ...  ... ... атындағыХҚТУ, N2, 2007. –Б.190-194.53.  ... оқу ...  ...  ...  ... модельдеу негізінде инновациялық әрекетке  даярлау.Қазақстанның әлемдік ... ... ... даму ...  және  оларды  шешу  жолдары.  Екінші  ... ... ... 2007. ... ... ... математикалық және ақпарттық модельдеу негізіндедаярлау. Математика және физика журналы. №2(32), 2007. ...  ... ... ... ... және ... модельдеудіқолдану арқылы кәсіби әрекетке даярлау. ІІІ межд.научн.конферен.«Естественно-гуманитарные науки и их роль  ...  ...  ...   ...   ... ... ... Акжана аль-Машани, в рамках ЮНЕСКО. 1-2 февраль, 2007. –Б.286-288.56. Студенттерге білім берудегі ... ... ... ... ... тұлғаның үйлесімдідамуына қатысты өзекті мәселелер» ғылыми-практикалық конференция.Астана: ҚазМАТУ, 2007ж. –Б. 107-110.57.  ... оқу ...  ...  ...  кәсіби  дайындаудыңәдіснамалық негіздерінің  еркшеліктері.  «Қайнар»  университетініңХабаршысы. №3/1, 2007. –Б. ... ... ... және ... ... ... ... «Жоғары кәсіптік білім  берудіреформалау жағдайында педагог кадрларды даярлау» Респуб. ғылыми-прак.конференция. -Семей, 2007. –Б. ... ... ... ...  ... оқу- ... ... қолдану. «Жоғары кәсіптік білім беруді реформалау ... ... ... ... ... ... ... –Б. 421-424. (Б.Баймұхановпен бірлестікте)60.  Ақпараттық-компьютерлік білім беру орталарына бағдарлап  ...  ...  ...  қалыптастырудағы  білім  берумекемелерінің рөлі мен ... ...  ...  ... 2007. –Б. 92-95. ... бірлестікте)61.  Формирование  готовности  будущих  ...  к  ...  ...  в   ...  ...   ресурсы   инновационного   развитияобразовательной системы» материалы І ... ... ... 3. ...  2007.  ...  ... бірлестікте)62. Компьютерлік оқу-әдістемелік кешенді құрудың негізгі дидактикалықпринциптері.  Хабаршы.  ...  Абай  ...  ...  2007.(Б.Баймұхановпен бірлестікте)63.  Студенттерге  ...  ...  ...  ... Хабаршы. -№2(18). Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007. ... ... ... білім беру орталарына бағдарлапоқытудың педагогикалық ... ... ... Абай ... 2007. ...  Болашақ мұғалімдердің ақпараттық-компьютерлік және математикалықмоделдеуді қолдануға даярлығын ...  ...  ... ... ... беру  ...  рөлі  ... Респуб. ғыл.-тәжіриб. конф. -Шымкент, 2007. –Б. 112-115.РЕЗЮМЕСыдыхов Бахыт ДикамбаевичСистема профессиональной подготовки на ... ... ... ... ... ... - ... и методика профессионального образованияДиссертационная работа посвящена актуальной и еще ... - ... ... ... на ... ... и ... моделирования будущих учителей  в процессеобучения спец.дисциплинам в вузе.Развитие науки и новых технологий,  ...  всех  ... ... и ... требуют внедрения и создания ... ... ... с ... ... а с ... в связи свозникновением проблем в ... ... с их ... ... ... в ... ... будущих специалистов.Следствием существования  противоречия  ...  ...  ...  ...  и  ...  ...  их  в  обученииспец.дисциплинам является проблема поиска в ... ... ... ... ... Один из ... ... проблемысвязан с созданием методической системы обучения методам формализациизнаний  на  ...  ...  и  ... ... ... есть ... описание предмета изученияс помощью естественных или специальных языков, ... ...  ... и теоретическое мышление.Объект исследования- Система  профессиональной  подготовки  будущихучителей в ... ... ... ... - процесс обучения на ...  ... и ... ... ... учителей в вузе.Цель исследования теоретическое и психолого-педагогическое обоснованиепрофессиональной  подготовки  ...  ...  в  ...  обученияспец.дисциплинам на основе информационно-компьютерного и математическогомоделирования и совершенствование его методической системы.Методологической и ... ... ... ... ... идеи об ... единстве человека и природы, теоретико-методологические  положения,  философские  принципы  о  ... и ... ... основные  законы  материалистическойдиалектики  об  ...  и  ...  ...  о  ... ... в ... основные положения философии овсеобщей связи ... и ... в ... и ... ... по ... профессиональной подготовки будущих учителей.Источниками  исследования  явились  труды  ...  ... ... ... по ... ... Закон РеспубликиКазахстан “Об образовании”, Государственные образовательные  ... ... ... образования в Республике Казахстан, общиедиалектические  ...  ...  ...  ...  ...  ...   ...   (предметов),   нормативные   документы,регламентирующие ...  ...  в  ...  ... ... ... а ... педагогический и исследовательскийопыт диссертанта.Результаты работы:-  ...  ...  и  ...  ... ... на ... информационно-компьютерного иматематического моделирования будущих учителей в ... ... ... ... усовершенствования профессиональной подготовкибудущих учителей в процессе преподавания спец.дисциплин на ... и ... ... ... научно-методический обоснованный модель будущего учителяосвоенный навыки  информационно-компьютерного  и  математическогомоделирования;-  ...  ...  ...  ... на основе информационно-компьютерного и математическогомоделирования будущих учителей в ... ... ... ... ... на ... информационно-компьютерного  и  математического  моделирования  применямый  впрофессиональной подготовке;- ... и ... в  ...  ... профессиональной подготовки  на  основе  ... и ... ... ... учителей;- создана технология профессиональной подготовки будущих ... ... ... ... ...  на  ...  информационно-компьютерного и математического моделирования и др.Практическая значимость:В учебный процесс вуза внедрены: учебники «Информатика. ... ... ...  ...  ... Мәліметтер қорын жобалау негіздері»,  а  ...  ... ...  ...  және  ...  ...  және  ...  модельдеу  негіздері”,  тесты  по“Информатике”, “Алгоритмдеу және программалау ... ... ... ... практикумы”, “Практикум по MS Access 97”и др.Степень внедрения, рекомендации по внедрению и ... ...  ...  система,  включающая  программы,спецкурсы,  учебно-методические  ...  ...  ...  ... и ... ... ... внедрены в учебный процессвысших учебных заведений. Разработаны  учебные  и  ... ... ... и др., ... в ... ... и преподавателями.Результаты исследования могут быть использованы при профессиональнойподготовке будущих учителей в ... ... при ... ...  ...   ...  ...  “Языкипрограммирования”, “Практикум на ЭВМ”, “Система управления базами данных”.SummarySydykhov Bakhyt ... of ... training on the base of ... andmathematical model of future teachers13.00.08- Theory and methods of professional educationThesis work devotes to actual and  few  ...  ... system of ... training on the base of ... and ... model of future teachers in process of ... discipline in HEI.The development of science and new technologies, computerization ofall branches of industries, science and ... demands ... ofnew ... ... on the one hand and on the other hand in ... of the origin of problem on activity of specialists with theiruse needs new approach ... training of the new ... of ... ... between the levels of ... ... and the level of ... them in teaching thespecial discipline is the problem search in  ... ... ... ... ... One of the decision of problems ... the creation of methodical system of teaching by the methods formingof knowledge on the base of ... and ... ... model is the exact ... of subject of study with thehelp of natural or special ... which is lean on sensual ... ... of research is the system of ... training of futureteachers in higher educational institutions.The subject of the research - is the process of teaching on the base ... and ... model of future teachers in HEI.Aim of ... ... and ... basis ofprofessional training of future teachers in process of teaching ... on the base of ... and ... model andthe ... of its ... ... and ... base of research is the modern scientificidea about organic unity of human and nature, ... ... ... about ... of becoming ... of ... the basic Law of materialistic dialect aboutunity and struggle of contrast, about the ... of quantity change ... the main status of ... about general ...  ... and ... in nature and society, ... documentsaccording to the problems of professional training of future teachers.Origins of research were the works of ... ... ... ... about the research ... RK ...  ...  State  educational  programmes,  conception  ... of ... system in RK, common ... principlesof  development  of  ...  the  theory  of  ...  ... of ... normative documents, regulated educational-training process in HEI, methodical recommendations, ... aids, ... and ... ... of the ... of work:-Theoretical and psychological–pedagogical  basis  of  ... on the base of ... and ... model offuture teachers in higher ... system is ... Concept of ... of professional training of future teachers inprocess of teaching special discipline on the base of information-computerand mathematical model is worked out.- ... ... model of future teachers ... of ... and mathematical model is worked out.- Psychological–pedagogical basis of professional training of futureteachers higher educational system are ... ... system of training on the base of ... ... model using in ... training is created;- Experimental-methodical complex of professional training of futureteachers is worked out and ... into ... The ... of ... training of future teachers in ... teaching special discipline on the base of information-computer andmathematical model and etc. is ... ... ... is put into educational process of HEI: ... ... ... ... ... бағдарламалаунегіздері”, “Информатика. Мәліметтер қорын жобалау негіздері” and teaching-methodical aids “Бағдарламалық және технoлогиялық практикум”, “Ақпараттықжәне математикалық ... ... tests in ... ... және ... негіздерін оқыту”,  “Delphi  ортасындабағдарламалау практикумы”, “Practical work in MS Access 97”.The degree of ... ... ... to introduction andthe field of use:It is prepared teaching-methodical system, ... ... ... teaching-methodical aids, text-books, recommendations for studentsand teachers of ... science, which is put into process of ... ... The ... aids, ... are worked out used in ... process by students andteachers.The results of research will be used for professional training of futureteachers as the material in teaching of the ...  ... ... ... ... “Programming model”, “Practicalwork in electronic computer“ , “ System of ... by the ... ...          ... ... ...       ... білімін жетілдіру          ... ... ... ... ж±мыстарыКєсіби білім беруде АКММ-ді қолдануБазалыќ білім беруде АКММ-ді қолдануПедагогикалықпрактикаОқу-технол. практикаПрактикалық сабақтарТеориялыќ оќытуОќытушыларОќу-тєрбие процесіМұғалім дайындау маќсаттарыБолашақ мұғалімдерді ... ... ... ... ... ... 2. Конструктивтік. 3. Аќпараттыќ. 4.Ќалыптастырушылыќ.5. Коммуникативтік.    6. ...   7.  ...   ... 9. ...  10. ЗерттеушілікІс-єрекет т‰рлері жєне орындалатын функцияларМаманды АКММ негізінде дайындау нєтижесіЖалпы кєсібиДерексіз-ќисындыТерењдетілген кєсіби ... ... ... ... ... ... єдіснамасыТерењдетілген кєсібиСтуденттердіњ жалпы кєсіби іс-єрекетті мењгеру дењгейлері 
    
   

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 46 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақпараттық технологияны оқыту процесінде пайдалану75 бет
Бастауыш сынып ана тілін оқытуда қазіргі технологияларды қолдануға болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру121 бет
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық–компьютерлік және математикалық модельдеу негізі8 бет
1. қ.р. және тағам өнімдерінің ғылыми мекемелері 2. тағам өнімдерін модельдеудің математикалық әдістерін қолдану5 бет
3d max, Объектілерді модельдеу20 бет
3D studio MAX көмегімен объектілерді модельдеу21 бет
IDEF0 – модельдеуі барысында декомпазиция5 бет
OpenFOAM пакетің қолданып, көпфазалы ағындарды модельдеу22 бет
«Болашақтың қуаты» - қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылықта5 бет
«Девиантты мінез – құлқы бар балаларды анықтау және оқыту проблемаларын шешудің болашақ даму жолдары»9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь