Кәсіпорынның қаржылық жағдайының теориялық мазмұны мен мәні

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ МАЗМҰНЫ МЕН МӘНІ
1.1 Кәсіпорынның қаржылық жағдайынЫҢ
ғылыми теориялық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.2 Қаржылық жағдайдыҢ негізгі әдістері
мен тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
1.3 Қаржылық тұрақтылықтыҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... . 11

2 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕЛГЕН
СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫН ТЕРЕҢ
ТАЛДАУ
2.1 Баланс активтері мен олардың құрылым көздерінің
ара.қатынасын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.2 Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау ... ... ... ... ... .. 21
2.3 Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау ... ... ... ... ... ... .24

3 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ
3.1Кәсіпорынның қаржы жағдайына әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
3.2Кәсіпорынның тұрақтылығына жетілдіру жолдары ... ... ... 29

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
Нарықтық экономикаға көшу кәсіпорындарға өндірістің тиімділігін арттыруын, өнімнің және қызмет көрсетудің ғылыми-техникалық прогресстің жетістіктерін ендіруіне негізделген, шаруаландырудың тиімді формалары мен өндірісті басқарудың бәсекелесу қабілеттілігін талап етеді.
Бұл міндетті іс-жүзіне жеткізу үшін кәсіпорынның шаруашылық қызметіне және оның қаражаттық жағдайының талдауына маңызды роль береді.
Маманды экономист, қаражаттаушы бухгалтер мен аудитор нарықтық қытынастарға өту жағайындағы экономикалық даму тенденциялары мен жалпы заңдылықтарын ғана жақсы біліп қоймай өзінің кәсіпорынының тәжірибесіндегі жалпы, арнайы және жеке экономикалық заңдарды толық түсінуі, өндірістің тиімділігін көтеретін мүмкіншіліктер мен тенденциялары дер мезгіліне байқауы керек.
Соңғы жылдарда Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есебінің тәжірибесі мен әдістемесінде өте маңызды өзгерістер байқалынады, бұның басы мәселесі біздің мемлекет экономикасының нарықтық қатынастарға көшуі болды.
2006 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап бухгалтерлік есеп стандарттарын, шотардың Бас жоспарын және қаржылық есеп берудің формаларын келтіріп бәрін іске енгізуі, нарық экономикасының талаптарына сәйкес, қаржылық талдаудың жаңа әдістемесін құруды талап етеді.
Тәжірибе жүзінде дәстүрлі бухгалтерия қаржы ақпаратының тұтынушыларына толық мәлімет бере алмайды. Сондықтан бұл мәлімет қалыптастырылған немесе толысып-жетілдірілген болу керек, яғни осы мәліметтер арқылы белгілі бір шешім шешу үшін. Қазіргі заман экономикасында бухгалтер қаржы нәтижесінің құрылымдық әдістемесін білу керек, басқару органдарына есептік саясатты таңдап бере алу керек, яғни оның қызмет сферасы шоттаудан қаржы менеджментіне ейін өрлеу керек.
Экономикада қаржылық талдаудың мәні өте зор: кәсіпорындардың қаржылық жағдайын талдаудың маңызды түсініктемелері мен көрсеткіштеріне, мүліктік жағдайын білмей, қанша табыс және шығын бар екенін білмей және өндірістің қаражаттық тұрақтылығын, төеу қабіліттілігін, іскерлік-белсенділігін және тиімділігін бағалауға арналған. Бұлардың бәрі керек жағдай. Әсіресе қазір біз жоспарлы жүйеден нарықтық қатынастарға көшкен кезде. Нарықтық экономикада қорлардың жатып, шіріп қалуын келтірмеу керек.
Нарықтық қатынастар кезінде кәсіпорындар өз-өзімен шаруашылық субъект болып, мәселелерін өзі шешуге мүмкіншілігі бар. Бұл мәселелердің ішінде сыртқы және ішкі нарықта өздеріне жақсы әрітестерді таңдау. Нарықтық экономикада кәсіпорын өз (жұмыстарын) қызметтерін дұрыс және қатесіз жүргізсе, оның жұмысының нәтижесінде тиімді болуы тиіс. Басқа сөзбен айтқанда, шаруашылық субъектісінің қызметінің тиімділігі, басқарушылардың объективтілігі оперативтілігімен, мәселелерді шешуінің дұрыстылығымен көрсетіледі.
1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. -М: Финансы и статистика, 1998.
2. Ажибаева З.Н., Сейдахметова Ф.С. Учет и анализ дебиторской задолженности./Библиотека бухгалтера и предпринимателя/, 1998, №1.
3. Белых П.П. Финансовый анализ в оценке инвестиционной привлекательности предприятий. /Бухгалтерский учет/1999, №10.
4. Бернстайн П.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация. /Гл.ред.серии Я.В.Соколов. -М: “Финансы и статистика”, 1996.
5. Бопиева Ж.Қ., Темирбекова Л.А. Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық іс-әрекетін талдау. Оқу-әдістемелік құрал. -Қарағанды, 2000.
6. Быков Е.В. Показатели денежного потока в оценке финансовой устойчевости предприятия. /Фиансы/ 2000, №2.
7. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия, Алматы: Қаржы-қаражат, 1998.
8. Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., Дюсембаева З.К. Аудит и Анализ финансовой отчетности, Алматы: Қаржы-қаражат, 1998.
9. Качалин В.В. Финансовый учет и отчет в соответствии со стандартами СААР. М.: Дело, 1998.
10. Кмизухова К.К., Кершенова А.М. Разъяснения по заполнению примерных схем финансовой отчетности организаций. /Бюллетень бухгалтера, 1998, №8-9.
11. Нурсеитов Ә.О. Ликвидность баланса и платежеспособность предприятия. /Бюллетень бухгалтера, 1998, №46.
12. О банкротстве Закон РК от 07.04.95 г., №2173.
13. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. -М.: ИНФРА-М, 1995.
    
    М А З М Ұ Н ЫКІРІСПЕ ………………………………………………………….............. 31 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢТЕОРИЯЛЫҚ МАЗМҰНЫ МЕН ... ... ... ... ... негізі ………………..............………......... 51.2 Қаржылық жағдайдыҢ негізгі әдістерімен тәсілдері ………………………………………................. 91.3 Қаржылық тұрақтылықтыҢЕРЕКШЕЛІКТЕРІ................................. 112  ... ... ... ... ... ... активтері мен олардың құрылым көздерініңара-қатынасын талдау .……………………………….............. 172.2 Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау...…................ 212.3 Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ3.1Кәсіпорынның қаржы жағдайына әсер ететін ішкі және сыртқыфакторлар………………………………………………………...…263.2Кәсіпорынның тұрақтылығына жетілдіру жолдары………...29ҚОРЫТЫНДЫ ……………………………..…………………................ 31ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... көшу ...  өндірістің  тиімділігінарттыруын, өнімнің және қызмет көрсетудің ғылыми-техникалық прогресстіңжетістіктерін ... ... ... ... ... ... ... бәсекелесу қабілеттілігін талап етеді.Бұл міндетті іс-жүзіне жеткізу үшін ... ... ... оның қаражаттық жағдайының талдауына маңызды роль береді.Маманды экономист, қаражаттаушы бухгалтер мен  ...  ... өту ... ... даму ... мен ... ғана ... біліп қоймай өзінің кәсіпорынының тәжірибесіндегіжалпы, арнайы және жеке экономикалық заңдарды ... ... ... ... ... мен тенденциялары  дер  ... ... ... ...  Республикасының  бухгалтерлік  есебініңтәжірибесі мен әдістемесінде өте маңызды өзгерістер ... ... ... ... ... экономикасының нарықтық қатынастарға көшуі болды.2006 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап бухгалтерлік есеп стандарттарын,шотардың Бас ... және ... есеп ... ... ... бәрініске енгізуі, нарық экономикасының талаптарына сәйкес, қаржылық талдаудыңжаңа әдістемесін құруды талап етеді.Тәжірибе жүзінде ... ... ... ... тұтынушыларынатолық мәлімет бере алмайды. Сондықтан бұл мәлімет қалыптастырылған немесетолысып-жетілдірілген болу керек, яғни осы ... ... ... ... шешу ... ... заман экономикасында бухгалтер қаржы нәтижесініңқұрылымдық әдістемесін білу керек, ... ... ... ... бере алу ... яғни оның  ...  ...  шоттаудан  қаржыменеджментіне ейін өрлеу керек.Экономикада қаржылық талдаудың мәні өте зор: ... ... ... ... ... мен ... ... білмей, қанша табыс және шығын бар екенін ... және ... ... төеу ... ... ... бағалауға арналған. Бұлардың бәрі керек жағдай. Әсіресе қазірбіз ... ... ...  қатынастарға  көшкен  кезде.  Нарықтықэкономикада қорлардың жатып, шіріп қалуын келтірмеу керек.Нарықтық қатынастар кезінде ... ... ... ... ... өзі ... мүмкіншілігі бар. Бұл мәселелердің ішіндесыртқы және ішкі нарықта ... ... ... таңдау. Нарықтықэкономикада кәсіпорын өз (жұмыстарын) қызметтерін дұрыс және  ... оның ... ... тиімді болуы тиіс. Басқа сөзбенайтқанда, шаруашылық субъектісінің қызметінің тиімділігі, басқарушылардыңобъективтілігі оперативтілігімен,  ...  ...  ... жағдайда кәсіпорынның өмір сүруі және нарықта ... ... ... ...  тұрақтылық  кәсіпорынның  қаржықорларының жағдайын көрсетіп, ақша қаражаттарын маневрлендіріп және тиімдіқолданып  өнім  сату  және  ...  ...   ... қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін, өндірістік ... ... шешу ... ... ... ... талдау керек.Терең және нақты талдаудың арқасында кәсіпорынның қызметін бағалап, басқаруоргандарына  ...  ...  ...  ...  және  ... жоғарлату үшін деуге болады.1 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ жағдайынТАЛДАУДЫҢ ... ... МЕН ... ... ... ... теориялық негізіНарықтық жағдайда кәсіпорынның қаржы жағдайын талдау өте ... ... Бұл ... ... ... ... өндірістік-кәсіпкерлікқызметтерінің, нәтижесіне жауапты болуымен байланысты. Кәсіпорын талдаудыңмәселелерін қарастырудан ... ... ... дегеніміз не?…”  дегентүсіікті білуіміз керек. соңғы ... ... ... бұл ... әртүрлі болып келеді. Мысалы, профессор  ...  А.Д.  ...  ... ... ... ... және ... құралу көздеінің(пассивтердің) қолдануы мен орналасу көрінісінде мінезделеді”. ПрофессорРусак Н.А. бұл ... ... ... ... қаржылық жағдайы,қаржы ресурстарын тиімді қолданылып, ... ... ... ... ... ресурстарымен қамтамасыздандырылуы  мен  олардыкоммерциялық және ... ...  ...  ...  ... ... тұрақтылығы  анықталады.  ...  ...  ... ... ... оның қаржы жағдайының жақсы екендігін көрсетеді.В.И.Радинова мен Н.А.Федатованың айтуынша: “Кәсіпорының қаржыық ... ... бар ... ... мен ... ... ... И.Т. кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы быайжазады: “Шаруашылық субъектінің қаржылық жағдайы  –  бұл  оның  ... мен ... ... ... мен ... ... ... басқа  шаруашылық  субъектілердіңалдында міндеттемеерін орындау”. С.А.Стуков өз ойын ...  ... ... ... - бір топ ... ... ...  денсаулығын  комплекстік   бағалау”.   ... әрі ... ... ... ...  ...  толықтайашпайды, біақ әрқайсысының рационолдық ...  бар,  ...  ... ... анықтама беруге болады. Жоғарыда айтылғанардың бәрінқорытындылағанда кәсіпорын ... ... өмір ... ... ... ... ... жағдайда кәсіпорын тұрақтылығын жәнеперспективалығын куәландыру керек. осылардың бәріне сүцене отырып ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынныңбелгілі бір мерзімінде қаржылық  ...  және  оның  ... ... ... мен ... қарыз міндеттемелерін жою үшінқаржы ресурстарымен қамтамасыздандыруымен анықталады. Ал ... ... ... көп әдебиеттерде  әр түрлі көрсетіледі. Кейбіравторлардың айтуынша қаржы ... ... ... ... қабілеті, үзіліссіз қызмет процесінің қаржылық қамтуы болыпкөрінеді. Қаржы тұрақтылығы - “меншіктік және қарыз ... ... ... ... айтуынша: “қаржылық тұрақтылық деп - өзіменшікті ...  ...  ...  жабатын  девиторлық  жәнекредиторлық қарыздарды болдырмайтын және өз ... ... ... ... ... ... А.Д.Шеремет пен Р.С.Сайфуллинніңойынша: “Қаржылық тұрақтылық” - бұл ... ... ... күйіжәне осы есептеулер төлем қабілетін қамтамасыздандырады. Дәл осы ... мен ... ... ... ... ... асып кету ... - қаржылық тұрақтылық деп көрсетеді”…Қаржылық тұрақтылық ... ... ...  ...  ... ... ... осы екі автор осы түсінікке тағы да бір анықтамабереді: “Кәсіпорынның қаржы ... – ол ... ... әсер ... ресурстарының жағдайы және оларды қолдану, бөлу”. Тура ... өз ойын ... мен ... ...  Қаржылықтұрақтылықтың сыртқы көрінісі болып кәсіпорын төемқабілеттіігі табылады. Олдегеніміз - “ ... өз ... ... төлей алу мүмкіншілігі”немесе “төлемдік түрдегі сауда - ... ... және ... ... өз ... ... өз уақытында  және  толық  орындауқабілеттілігі”. Кәсіпорынның жұмыстық,  ...  ...  ... оның ... жағдайының тұрақтылығы мен оны емдеу жайына ... ... ... ... ұйымдастыруына тәуелді, ал сыртқыкәсіпорын тәуелді емес. Негізгі ішкі факторларды қарастырайық.Кәсіпорын тұрақтылығы ең алдымен ... ... ... ... өнім мен ... ... құрамы мен құрылымынабайланысты. Сонымен қатар тұрақты мен ауыспалы ... ... ... ... ... ... маңызды факторы  болыпактивтердің оптималды құрамы мен құрылымы және ... ... ... ... ... және олар ... өнім түрлері мен өндірісәдіснамасымен тығыз байланысты болып келеді. ... ... ... - ол ... ... ағымды оперативті іс-әрекетке қажеттіөнімді қаражаттардың минималды сомасын ұстау.Қаржылық  ...  ...  ішкі  ...  ...  ... ... мен құрылымы және оларды ... ... ... ... ... алу болып табылады.  Кәсіпорынның  меншіктіқаржылық ресурстары, оның ішіне таза табыс көп ... ... ол ... ... алады. Сонымен қатар таза табыстың жалпы көлемі ғанамаңызды ... оны бөлу ... және ... ... ... бөлігіде маңызды болып келеді. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына саудалықкапиталдар нарығындағы ... ... ... ... әсер ... ... үлкен рольді кәсіпорын төлем қабілетілігінің қаржылық кепілінің бірформасы - резервтер ойнайды. ... ... ... ... ... әсер ... ... ішкі факторларды  анықтауғаболады:- кәсіпорын салалық түрі;- ... ... ... ... ... құрылымы, жалпытөлемқабілеттілік сұранымында оның бөлігі;- шығындар көлемі, ақшалай табыстармен салыстырғандағы оның қарқыны;- мүлік пен қаржылық ресурстардың жағдайы, ... мен ... ... мен ... ... кәсіпорынның басқару тиімділігі.Сыртқы факторларға шаруашылық ...  ...  ... ... ... мен әдіснаманы, төлемқабілеті  сұраным  ментұтынушыар табыстарының деңгейін, ... ...  ... және ... ... кәсіпорындардың іс-әрекетін бақылау бойыншазаң актілерін, сыртқы экономикалық байланыстарды және басқаларды жатқызады.Кәсіпорындар  ...  ...  ...  ...  ... ... ...  банктер,  жабдықтаушылар,  сатыпалушылар, акционерлер және т.б.) ара-қатынастар үлкен әсер ... ... ... ... ...  болып  партнерлермен  жақсы  ... ... ... акционерлер өз қаражаттарын қаржылай тұрақтыкәсіпорын, тұрақты рентабельділігі бар және дивиденділерді уақытында төлепотыратын ...  ...  ...  ...  болу  үшін,кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы басқаларға қараанда жақсы болу керек жәнетек бүгін ғана емес, сонымен қатар ... ... да. ... ... ... ... ... сияқты, өз қарыздарымен тәуекелге бараотырып, несие алушы мезгілі келгенде және ...  ееп  ...  ... ... қаржы тұрақтылығын  тексереді.  Басқа  сөздерменайтқанда, кәсіпорынның қаржылық жағдайы банктің несие беру ... ... ... ... ... табылады, ал бұл сұрақты жағымды шешкенде - қандаймерзімге және ... ...  ...  мен  ...  ... ... көп ... репутациясы бар кәсіпорындарменкелісімдік қатыастарға түседі.Осыайша қаржылық жағдай  кәсіпорынның  бәсекелестігін  ... және оның ... ... және ... ... ... ... қандай деңгейде кепілденгенін бағалайды.Кәсіпорының қаржылық жағайы жайында ... ... баға ... ... ... табылады. Ол кәсіпорынның даму тенденциясын көруге мүмкіншілікбереді, ... ...  ...  баға  ...  ... жасаумен меншікті өндірістік-кәсіпкерлік іс-әрекеттері арасындакөпір болып келеді. ... ... ... ... да бір ... ... ... жауап бере алады. Кәсіпорынның осы уақытқа дейінқаншалықты дұрыс ... ... ... ... ... ... және кәсіпорынның дамуының қажеттіліктеріне ... ...  ...  ...  қаржылық  тұрақтылық   кәсіпорынныңтөлемқабілетсіздігіне және өндірісті ... үшін ... ... ... ал өте ... ... асып кеткен) – ... ... ... ... ... ... мен ... асуғаәкелуі мүмкін.Нарықтық экономика жағдайында іс-әрекет ететін кәсіпорынның қаржылықжағдайын талдаудың негізгі талаптары ... ... ... ... ... жалпы бағалануы және есеп беру кезіндегі оныңөзгерістері;✓ активтер мен олардың құралу ... ... ... олардыбөлу мен қолдану тиімділігін зерттеу;✓ қаржылық есеп айырысу және несиелік тәртіпті сақтау;✓ ... ... ... әне оның ... ... ... ... оның ішінде дибиторлық қарызбен ... ... ...  ...  ...  ...  ...  ментөлемқабілеттілігінің абсолютті және салыстырмалы ... ... ... бағалау;✓ кәсіпорынның табыстылығының салыстырмалы көрсеткіштерінің  жәнеолардың деңгейінің өзгеруіне әсер ететін ... ... ... ... белсенділігін анықтау;✓ кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ және ... ... яғни оның ... ... жасау.Қаржылық жағдайды талдау кәсіпорынның шаруашылық іс-әрекетін талдаудыңаяқтаушы атапы болып келеді. Ол өзі үш стадиядан тұрады: жабдықтау, өндірісжәне өткізу, олар өз ... ... ... ... ... іс-әрекетті құрайды. Шаруашылық іс-әрекеттің маңызды жағы ... ... ... ... ... ... дегеніміз -нәтижесінде меншікті және  ...  ...  ...  мен  ... оның ... Ол ... ресурстардың жүйелі келіп түсуімен тиімді қолдануын қамтамасыз етуге, ... және ... ... ... және ...  ...  қаражаттың  рационалды  ара-қатынастарына жетуіне ағытталу керек. Кәсіпорынның іс-әрекетінің қаржылық,өндірістік және коммерциялық ... ... ... ... пен ... бар.1.2 Қаржылық жағдайдың негізгі әдістері мен тәсілдеріҚаржылық есептің ... ... ... ... - ... ... ... жалпыдан жекеге деген сөз. Бірақ та ол бірнеше ретпайдаануы керек. осындай талдау  барысында  ...  ...  ... ... және  ...  ...  ...  логикаықдәйектілік бағытның және оның қызметінің нәтижелеріне әсерінің күні қайтакөрсетіледі.Тәжірибе жүзінде ҚЖТ 6 негізгі түрлерге ... ... ... ... құрылымдық талдау (тік);3) трендтік;4) коэффициенттер талдауы;5) салыстырмалы;6) факторлық талдау.Қаржылық есеп берудің көлденең (уақытша) ... - есеп ... ...  есеп  берудің  әр  деректерімен  салыстыру;  ол  ... іс ... ... ... ... және ... анықтау үшін қолданылады. Берілген талдаудың түрі, бухгалтерлікесеп берудің құрамына кіретін бөлек баптар  мен  ...  ... ... анықтауға мүмкіндік береді. Бұл талдаудыңнегізінде, баланстық баптар және ... ... ... ... ... ... базалық өсу қарқынының есептеуі болыпжатыр.Тік (құрылымдық) талдау - есеп берудің әр ... ... ... ... анықтап, қорытынды қаржылық көрсеткіштердің құрылымынайқындау.Тік салыстырмалы талдаудың көмегімен жеке бөліктердің жалпы тұтасыныңішіндегі ... ... ... оның ...  ...  үлесі),бөліктер мен тұтастың ара-қатынастарын (мысалы: меншіктік және ... ... және ... ... және де ... нәтижеліккөрсеткіштердің деңгейіне әсерін олардың мөлшерін өзгертуге дейін және ... ... ... Экономикалық құбылыстар мен процесстердің құрылымызерттелінеді. Талдаудың ... ... - осы ... ... ол ... ... құрамындағы және олардың пайда болу көздерінқұрылымдық қозғалысты бақылауы мен болжауына ... ... ... - есеп ... әр деректері бойынша өткен кезеңдердегіқатармен салысыру және трендті  ...  ...  әр  ...  ...  мен  ...  ...  ...  көрсеткіштіңдинамикасының негізгі тенденциясын айқындау. Трендтің күшімен болашақтағымүмкіндік көрсеткіштердің мәндері анықталады және ... ... ... ... ... ... - ... жеке деректерінің арасындағы немесе әр түрлі есеп берудің ... ... ...  ...  өзара  байланыстарынайқындау.Баланстанудың  негізгі  қалаушыларының  бірі  -  ... ... ... ... ... ... және коэффициентіне бөлінеді. Бөлу коэффициенті қаржылық жағдайдыңабсолюттік көрсеткіші, қорытындының ... ...  ... қай ... ... ... үшін пайдаланылады.  Бөлукоэффициенті және оның есеп беру жылындағы өзгерістері субъектінің қарылықжағдайымен алдын ала ... ... ... роль ... ... қаржылық жағдайдың  мәні  бойынша  әр  ...  ... ... ...  әр  түрлі  экономикалық  маңызы  барүйлесімдерің  арақатынастарын  ...  үшін  ...  ... ... - есеп беру ... және ... ... олардыңмәндерін базалық мөлшерлермен салысыру және олардың ... ... ... ... ... ... немесе тәжірибелік сұраунәтижесінде алынған олардың  оптималдық  ...  ...  ... ... бола ... (кеңістіктік) талдау дегеніміз - фирманың,  ... ... жеке ... ... есеп берудің жиынтықкөрсеткіштерінің ішкі шаруашылық талдауы және  де  берілген  ... мен ... ... ... ... шаруа аралықталдауы. Салыстырудың негізгі шарты - ... ... ... ... - ... ...  ...  зерттеуәдістерінің көмегімен факторлардың (себептер) нәтижелік көрсеткііне әсерінталдау. Сонда, факторлық талдау тіке (талдауды өзі) ... ... ... ... және кері ... оның бөлек элементтерінжалпы нәтижелік көрсеткішке қосқандағы, талдаулары болуы мүмкін. Факторлықталдаудың негізгі әдістері - ... ... ... ... әдіс,айырмашылықтар әдіс, индекстік әдіс.Олардың  тәжірибеде  қолдану  әдістерімен  біз  ...  ... ... жүйелерінен таныспыз.1.3 Қаржылық тұрақтылықтың ерекшеліктеріҚаржылық жағдай дегеніміз - кәсіпорын өзінің қызметін ... Ол ... ... ... ... ... ... қорлармен қамтамасыздығымен,  оларды  ...  ... және ... ... ... заңды ұйым (заңдық құқығы бар)немесе жеке ... мен ... ... төлеуқабілеттілігімен қаржылық тұрақтылығымен сипатталады.Талдаудың негізгі мақсаты - қаражаттың қызметтегі кемшіліктерді дермезгіінде ... ... жою,  ...  ...  жағдайын  жәнетөлеуқабілеттілігін жақсарту резервтерін табу. Бұл кезде келесі ... ... ... ... және қаражаттық қызметтердің  әр  түрлікөрсеткіштерінің арасындағы өзара ... - ... ... зерттеудіңнегізінде қаржылық қорлардың кірісі бойынша жоспарды орындау мен олардыкәсіпорын қардылық жағдайын жақсарту үшін ... ... ... ... ... ... мен меншікті және қарызғаалынған қорлардың бар болуынан, мүмкіндік ... ... ... ...  ...  Қорларды  пайдаланудың  әртүрліварианттарында қаржылық жағдайдың моделдерін жасау.3) ... ... ... ... және кәсіпорын  қаржылықжағдайын бекітуге бағытталған нақты шараларды қолдану.Қаражаттық жағдайды талдау - шаруашылық қызметінің ... да ... ... ол ішкі және ... ... ... ... бөлігі баспасөзге шықан есеп берудің  ...  ... Оны ... тыс ... ... мен ... иесінемесе мемлекеттік ұйымдар өткізіледі. Ол фирманың жетістіктерінің барлыққұпияларын ашпауға ... ... ... ол кәсіпорынның қызметі туралышектелген ақпаратқа негізделген. Осылардың бәрі ... ... және  оның  ...  кәсіпорынның  қаржылық  ... ... ... сонымен бірге ең жоғары табысын алу және алдын алабанкроттыққа ұшырауды ескеруге тиімді басқару ... ... ... ... ... ішкі ... өте терең, өйткені ол басқаружәне өндірістік есептеудің деректеріне (таянады) негізделеді.Қаражаттық жағдайды талдаудың ... ... ...  ... есеп ... ... қаражатық есеп беру келесіден тұрады:- бухгалтерлік баланс № 2 БЕС сүйенеді;- қаржылық шаруашылық қызметінің ... ... есеп ... № 3 БЕС;- ақша қаражатының қозғалысы (өзгеруі) ... есеп беру № 4 БЕС;- ... ... жәе ... қосымша ақпараттар, кестелер ... 2 ... ... мен ... ... міндеттемелердіңқаржылық есеп берудегі мәні мен ұсынысын анықтайды, бірақ оларға бағаберуін ... Бұл ... ... есеп беру ... ... қажетті болатын ақпаратқа талаптар қою. Есеп беруде  заңдытұлғаның ... ... ... ... ... және ... кезеңі көрсетілуікерек. Одан басқа келесілер болуы қажет: 1) ұйымның ... ... ... 2) ... есептеулерде ұсынылатын өлшем бірлігі; 3)ұйымның заңды ... ... есеп ... алғашқы кезеңдегі керекті мәліметтері ... ... есеп ... мақсаты: пайдаланушыларды субъектінің қаржылықжағдайы, қызметтің нәтижелері және оның есеп беру кезеңіндегі өзгерістертуралы пайдалы, ... және ... ... қамтамасыз ету. Қаржылық есепберудің орталық  ...  ...  ...  ...  ол  ... және кәсіпорынның меншікті капиталдың  белгілі  уақытмерзіміне берілген толық көрінісі.Ол екі ... ... ...  ...  ...  ... қабылдағанға дейін ол оң және сол ... ... ... ... ... екі ... ... болған.Қазіргі уақытта Қазақстанда халықаралық стандарттарға сәйкес ... ... ... ... ... бөлімі меншікті капиталжәне міндеттемелер деп аталады.Баланс активі: ұзақ мерзімді (1) және  ...  (2)  ... ... Ұзақ ... ... құрамына:- жер-меншік құқығы мен тұрақты пайдалану құқығы негізінде анықталады;- меншікті, ұзақ мерзімді жалға алынған,  ...  ... және одан ... ... ... активтерді иеленуді шектеуміндеттемелерге кепілге салынған  ...  ...  ...  ...  ...  қай  ...  ...  жылдамдатылғанамортизациялық әдістер қолданылған);- сақтаулы және ... ... ... құралдар;- өндірісте пайдаланылмайын негізгі құралдар және т.б.;- материалдық емес активтердің құрылымы, оларда амортизацияланудыңәдістері;- ... - ... ... етіп ...  ірі  ... ... және соларға қатысу үлесі; тәуелді шаруашылықсеріктестіктің инвестордың табысындағы ... ...  ... инвестордың кірісіне пайыздар, роялти, дивиденттер және  ... ... ...  ...  ...  едәуір  сомалар;инвестицияларды сатуды шектеу, кіріс кіргізу және т.б.;- ұзақ ... ... ... ... және оны өтеудің болжамдымерзіміне ... ... ... ... ... шығынға  жазудыңмерзімдері бойынша және т.б.Ағымдағы активтердің құрамында тауар-материалдық қорлар түріне ... ... ... ...  ...  ...  қарай;  болашақкезеңдердің шығындары, оларды шығынға жазудың мерзімдері бойынша; ақшақаражаттары олардың ... ... ... жыл ... ... ... болса); қысқа мерзімді қыржылық инвестициялар баланстық ... құны ... баға да, ... ... құны ... ... оны ... болжамдық мерзімі және дибиторлар топтары бойынша ашыпкөрсетіледі.Баланстың екінші бөлігі 3 бөлімнен тұрады: ... ... (3), ... ... (4), ағымдағы міндеттемелер (5).Меншікті капитал бөлігінде: есеп беу жолындағы жарғылық ... ... ... ... қоғамдарда акциялардың әрбір түрібойынша ... ... ... ... жарияланған, шығарылған жәнеайналымда жүрген (жарияланған, жазып ... және ...  ... саны мен ... ... ... және ... құны;дивиденттерді есептеп жазу; артықшылығы бар акциялар бойынша төленбегендевиденттер; сатып ... ... ... ... ... ... ... шығару үшін жарияланған акциялар, аукцион бойынша жәнеесеп беру ... ... ... ... ...  ... ... мерзімді міндеттемелер дегеніміз - бір жылдан астам мерзімгеберілген несие мен ... және ... ... ... ... міндеттемелер бөлігінде:  қамтаасыз  етілген  ... ... ... және ... мерзімі кейінге қалдырылғансалықтар; банктік кредиттер мен ...  ...  ...  пайыздықставкалар; кредитер мен қарыз қаражаттарды өтеу мерзімдері, ... және ақша ... ... алу ... туындайтын,түсіндіруді керек ететін басқа мәселелер.Ағымдағы (бір жылдың ішінде өтелуге тиісті) міндеттемелер бөлігінде:қысқа мерзімді қарыздар мен ... ... ұзақ ... ... ... ... тыс  ...  түрлеріне  қарай  төленетінсалықтарды, алымдарды және төлемдерді қоса ... ... ... ... ...  ...  ...  қарай;  болжаусызжағдайлар бойынша есептелінген төлемдер. Ұзақ ... ... ... түсіндіріледі. Ағымдағы бөік кәсіпорынның кредиттік шартқасәйкес (қайта қаржыландырудың сомалаы мен мерзімдері) ұзақ мерзімді ...  ...  ...  (рефинансирование)  туралы  шешімқабылданған жағдайда пайда болады және т.б.Берілген №3 бухгалтерлік ... ... 1997  ...  ... ... іске ... Бұл ... қаржы-шаруашылық қызметініңнәтижелері бойынша есебін және оның ... ... ... ... ... ұйымдардан басқа), бұл әртүрлі қаржы есебімен бірге  ... әр ... ... ... ... ... табылады. Сонымен қатарстандарт кіріс және шығыс баптарының ... ... ... ... ... ... ... мен табыстар,  есептік  бағалаудаөзгерістер мен тоқтатылған операциялар, есептік саясат және ... ... ... ... ... қызметінің нәтижелері туралы төмендегі ... ... ... ... ... ... түскен кірістің төмендеуінеықпал еткен факторлар;- сатылған ... ... ... арттыруға ықпал еткен факторлар;- жалпы және әкімшілік шығындардың, пайызы бойынша төлемдердің жәнесату бойыша шығындардың ... ... ... жылдық  деңгейіменсалыстырғанда деңгейінің өсуіне ... және т.б;- ... ... шығындары мен кірістері;- есеп беру жолындағы орын алған әрбір төтенше жағдайы бойынша түсінікберу;- кәсіпорынның ... ... ... ... есеп беружылы елеуі ықпал еткен басқа да шаруашылық операцияларын ашып жазу қажет.Қаржылық-шаруашылық қызметтің нәтижелері ... есеп беру жыл ... ... ... ... ... ... және  қызметкөрсетуден түскен барлық табыстардың түрлері, табыстың ... ... ... кәсіпорынның өзінің қызметін сүйемелейтін барлық шығынының сомасыменсалыстыруынан тұрады. Берілген салыстырулардың нәтижесі таза ... ... ... ... ақпарат ашылады:1. Негізгі қызметтен түскен табыс(өткізуден түскен түсім);2. Өткізілген өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік құны;3. Жалпы табыс (1-2);4. Мерзім шығындары: -жалпы және ... ... ақы ... ... (сатылу) шығындары;5. Негізгі қызметтерден түскен табыс (зиян) (3-4);6. Негізгі емес қызметен түскен табыстар (зиян);7. Салық салуға дейінгі әдетті ... ... ... ... (5-6);8. ... ... ... салынғаннан кейінгі әдетті қызметен түскен табыс (зиян) (7-8);10. Төтенше жағдайлардан түскен табыс (зиян);11. Таза ... ... ... 4 бухгалтерлік есеп стандартында  ақша қаражатарының қозғалымытуралы көрсетілген. Ақша қаражатының қозғалысы ... есеп беру ... ... құрамдас бөлігі болып табылады.  Ақша  қараатыдегеніміз - ... ... және ... ... ... ... Ақша қаражатының қозғаласы-олардың келіп түсуі және шығуы.Ақшалай ... ...  ...  есеп  ...  ... және ... қызметінде есеп беру мерзіміндегі ақшалайқаражаттардың кірісі мен ... ... ... ... ете ... заңды ұйым (заңды құқығы бар адам) қаржылық жағдайыныңөзгеруін бағалауға мүмкіндік береді. ... ... - ... ... қызметіне байланысты табыс түсіру жөніндегі операциялар  жәнеинвестициялық қаржылық қызметке ... жоқ ... ...  байланыстыоперациялар. Заңды тұлға операциялық қызметтен түскен ақша қаражатыныңқозғалысын тура және ... ... ... ... ашуына болады. Тураәдіс БЕС №4 “ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепке” сәйкес, ... ... мен ... негізгі түрлері ашылатын әдіс. Бұл әдісәрбір ... ... оны ... және оның қай қызмет түрінежататынын анықтауға негізделген. Тура әдіс ... ... ... есеп ... әрбір бабын түзетуді білдіреді. Бұл жағдайдаөнім өткіуден түскен түсімдерден бастайды және ... ... ... ағымдағы шығындар несие үшін ( және бюджетке төлемдер ... ... ... шегеріледі. Нәтижесінде операциялық  ... ... ... шығарады.Жанама әдіс-бұл таза  ...  ...  ...  ...  ... өзгеруіне,  сондай-ақ  өткен  кезеңмен  салыстырғанда,инвестициялық және ... ... ... ... ... ... меншығындарды түзететін әдіс. Бұл әдіс ... ...  пен  ... ... ...  туралы  есеп  берудегі  ақпараттарғанегізделген.Инвестициялық қызмет - ұзақ мерзімді активтердің ... мен ... ... ... ... - ... ... мен сырттан алынған қаражаттардыңқұрамы мен ... ... ... ... ... қызмет  -өткізуден түсім түсіру, аванстар, жабдықтаушылырдың ... ... ... еңбекке ақы төлеу, бюджетпен есеп-айырысу.Заңды ұйымның қызметінің түрлері бойынша топтастыруы пайдаланушылардыақпаратпен (мәліметтермен) қамтамасыз ... ол ... ... оның ... ... ... бағалауға мүмкіндік береді.Ақша қаражаттарының қозғалымы туралы есеп бойынша ... ... ашып жазу ... ... ... ... ақша ... қозғалымын анықтау үшінкәсіпорын қандай әдісті (тікелей немесе жанама) қолданды. ... ... таза ... ... ... ... жөн болар еді;✓ Ақша қаражаттарының қозғалуы кәсіпорыннан гөрі көбінде клиенттердіңқызметін көрсететін болғанда, клиенттің атынан ... ақша ... ... ... ... Ақша ... ... шектеулер және т.б.Қаржылық есеп-қисап жүргізуді жасаған кезде, кездеспей тұра ... ... ... ... қайталаудан қашу керек, өйткенібаланста және ... ... ...  бір  ...  ... ол тек ... ... әрқалай тұрғыда көрінеді.Түсіндірме хатта кәсіпорынның қаржылық жағдайымен қаржылық қызметінежалпы баға берілуге тиіс.Бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... ... бір-бірімен біте қайнасқан көрсеткіштерініңжиынтығы болып табылады. ... ... ...  ... ... және қисын жағынан  біте  ...  ...  ... ...  жағдайы  туралы  жан-жақты  ... күш ... ... ... ... ... жүргізудіқаржылық талдау жүргізудің толық қанды базасы ретінде пайдалануға мүмкіндікбереді. Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... қаржылы есеп-қисап жүргізуде берілген ақпараттық мақсаттар мен көлеміне байланысты. Егермақсат ... ... ... (адамның) жәй-күйімен даму (өсіп-өркендеу) мүмкіндіктер туралы қарапайым да ... ... алу ... ... ... экспресс-талдаумен шектеледі.Түсіндіру қағазында келесі ақпаратты көрсету қажет:1. Активтерді иелену құқығының шектелуі;2. ... ... ... Активтер мен міндеттемелер;4. Зейнетақымен қамсыздандырудың шартты бейнесі;5. Алдағы кезеңнің ұзақ мерзімді салымдарын қаржыландыруға арналғанқаржылар.Түсіндіру қағазында пайдаланушылардың сұранымына ... ... ... ... туралы қосымша ақпарат болуы керек. Ол субъектіге әсер ететінбелгісіздіктер және ... ... ... ... болады. Соныменқаржылық жағдайдың сыртқы талдауы үшін есеп ... ... ... пайдаланылады.Ішкі  пайдаланушылардың  қосымша  ақпарат  ...  ... бар, ... ... ... ... ... беру, бухгалтерлік есептің бастапқы формалары мен ... ... ... “БИКА” ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕЛГЕН СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ҚАРЖЫТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТЕРЕҢ ТАЛДАУ“БИКА” жауапкершілігі ...  ...  ...  ... ... Бұл кәсіпорынның негізгі қызметі- халық тұтынатынтауарларды өндіру ... ... ... ... ... туралы нақтымәлімет алу, өрлеу динамикасын көру үшін, 1999-2000 жылдардың ағымдағы жәнеесеп беру ... ... ... есеп  ...  ... ... жағдайына әсер ететін     және де  ... ... ... ... бар ... ...  берілгенмәліметтерді қарастырамыз.“БИКА” жауапкершілігі шектелген серіктестің қаржы жағдайын дәлірекбағалау үшін, қаржылық есеп ... ... ... ... ... кәсіпорынның мүлік жағдайын бағалау;- кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын талдау;- кәсіпорынның төлеу қабілеттілігін талдау;- іскерлік белсенділігін талдау;- ... ... ... мен ... болжауды талдау.2.1 Баланс активтері мен олардың құрылым көздерінің ара қатынасын талдауБаланс ... мен ... ... ... ...  ... бар ... жағдайын талдау кәсіпорын активтері мен пассивтерініңқұрамымен сипаттамасын ... ... ... ... ... ... материалдық объект. Кәсіпорынның мүлігі- оның активтерінің ... ... алу ... кәсіпорынның құрылым көздерінде (меншікті капиталміндеттемелер) орналасқан. Мүлікті жағдайды талдау ...  ... ... ... ... кәсіпорынның активтері менпассивтерінің құрамы мен құрылымының сипаттамасын беру болып табылады.Кәсіпорынның активтерінің негізгі  (критерий)  ... ... ... қызметінің ерекшелігіне сәйкес) менактивтердің құрамының сапасы.Мүлікті ... ... ... ... тік және ... ... ... сонда бастапқы және өзгертілген есеп -айырысу үлкейтілген баптар номенклатурасымен бірге талдануы ... ... ... ... ... ... ... қаражаттарын және оның пайла болу көздерінің құрылымын, оныңжке көрсеткіштерінің динамикасын ... осы  ...  ...  ...  ...  ... оның мүлкінің және көздерінің құрамындағы өзгерістер, әртүрлікөрсеткіштерінің ... ... ... Осы мақсатта баланстыңактиві мен пассивінің жеке баптарының ара-қатынастары, олардың баланстыңжалпы қорытындысындағы үлесі ... ... ... ... ... ... құрылымындағы ауытқу сомаларын есептейді.Ұзақ мерзімі және ағымдағы ... ... ... ... ... ... ... өзгерістеріөзара байланыста қарастырылады.Мүлікті талдау үшін төмендегі көрсетілген аналитикалық кесте макетіқұрастырылады.Кесте 2.1“БИКА” жауапкершілігі шектелген ... ... мен ... ...        |2007 ж. ... |Ағымдағы жылы  |2008 ж. соңғысы  ||Көрсеткіштер  |          |         |         ||        ...  |( ... ... |( ... ... |( ... ... барлығы  |10980,70  |100   |14245  |100   |13181  |100   ... ...  |373,74   |3,4   |1293  |9,08  |2501  |18,98  ...    |      |    |    |    |    |     ...    ...  |96,6  |12952  |90,92  |10680  |81,02  ...    |      |    |    |    |    |     ... ...  |      |    |    |    |    |     ||ТМҚ       |5957,39  |54,25  |4226  |30,22  |5563  |50,0   ... қарыз|3844,37  |35,01  |8653  |60,14  |3004  |21,0   ... ... |805,2   |7,33  |73   |0,56  |2113  |10,02  ... ... құрамындағы әртүрлі өзгерістерді қалай талдаукеректігін ... Егер де ... өсу ...  ...  ... ... болса, кәсіпорынның өтімділігінің артуы туралы айтуғаболады.Ұзақ мерзімді активтердің ... ... мен ... бір мезгілдежоғарлауы, кәсіпорынның қаражытының айналымынан босатылуын көрсетіледі.Егер де ол кәсіпорынның қайта ... және ... ... ол оң ... бағаланады.Активтердің сапасының төмендеуі кезінде, олар теріс деп бағаланады.Активтердің сапасын тексеру тек қана қаржы жағдайының тұрақтылығы ... ... ... өтіп кеткен дебиторлық қарыздың өсуіжәне жатып қалған, керексіз тауарлы - материалдық қорлардың бар ... ... ... - ...  әртүріл  құрамаларының  өсуқарқындарын салыстыру. ... ... өсу ...  ... ... өсу қарқындарымен салыстырғанғанда, егер кәсіпорынныңөндірістік ... ... ... ... оң деп ... ... қаражаттың өсу қарқыны тауарлы-материалдық қордың өсуқарқыны өсіп ... бұл ... ... ... ... ... ... активтерге ұқсас, тауарлы-материалдық қорлардың өсуқарқынының төмендеуі мүліктік жағайдың жақсаруына ... ... де ... көлімінің төмендеуіне байланысты болмаса).Содан кейін, керек мерзімінде, қозғалмайтын мүіктің терең талдауыжүргізіледі, тозу коэффициенті және ... ... ... ... ... ... және шығу ...  (негізгіқаржының қозғалысының көрсеткіштері), өндірісің мүліктің үлесі  сияқтыкөрсеткіштері есептеледі.Кәсіпорынның ... ... ... мүліктің пайда болу көздерінбағалауды қарастыру керек.Әзірше, кәсіпорынның өндірістік потенциялының жағдайын ... оның ...  ... ... ... ... ... өндірісік потенциялын сипаттайтын көрсеткіштерінің біріөндірістік тағайындалу мүлкінің коэффициенті. Ол үшін мына  ... ... ... ... ... ... ... шектелген серіктестігінде берілген немесе көрсетілгенкөрсеткіштер:2007 жылғы есеп беру кезеңінің басы: ... есеп беру ... ... ... есеп беру ... ... ... коэффициент үшін оң жағымды шектеу - ( 0,5 -ке тең. ... ... ... ... ... есеп беру жылындаазаюын көреміз, ... ... ... ... ... 2008жылдың соңында өзінің жағдайын қалпына келтіргенін байқаймыз.Жалпы бағалағанда негізгі ... ... ... ...  ...  ...  бар.  Енді  біз  ...  мүлкініңмобилділігінің жағдайын қарастырамыз. Ол үшін мына формуланы қолданамыз:Км = ... ... / ... жылғы есеп беу кезеңінің басы: 10606,96/10980,70=0,97.Ағымдағы есеп беру ... ... ж. есеп беру ... ... ... ... көрсеткіштерімізге қарап мобилдік коффициентінің жылданжылға азаюын көреміз, әрине бұл ... ... кері ... ... ... Осы ... қоса  иммобилділік  ... ... ... / ... ... ... ... шектелген серіктестігінде бұл коэффициент:2007 ж. есеп беру ... ... ... есеп беру кезеңі: 12952/1293=10,12008 ж. есеп беру кезеңінің соңы: 10680/2501=4,28Бұл коэффициенттің үлес салмағының жылдан жылға азаюы, ... ... ... көрсетеді.Негізгі тармақтау құрылымды нығайтуға (оптималдауға)  негізделгеноларды тиімді ... ... ... белгілеу үшін қажет.Негізгі қорлардың техникалық жағдайын көрсететін, тозу коэффиценті ... ... ... табылады, яғни бұның формуласы былай:  Тозукоэффиценті (Кт)=(негізгі ...  тозу  ...  ... ... “БИКА” жауапкершілігі шектелген серіктестігінде  бұлкөрсеткіш:2007 жылы есеп беру кезеңінің басы: 14,5/295,1=0,05.Ағымдағы есеп беру ... ... есеп беру ... ... ... есептеу бойынша негізгі қорлардың өсуі көрсетіледі, яғни ... ... ... ... ... ... нашар.Осыдан кейбір экономистердің бағалауы бойынша тозу коэффициенті 50 пайызданжоғары болуы, кәсіпорын үшін ... ... ...  ...  шектелген  серіктестіктің  ағымдағыактивтердің құрамы мен құрылымын анықтаймыз. Бұл үшін, кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... қаржы тұрақтылығын бағалауКәсіпорынның қаржылық жағдайының маңызды сипаттарының бірі - ұзақмерзімді перспективадағы тұрақтылығы.Қаржылық тұрақтылық ... - ... ... ... ... пайдалану қабілеттілігі, үздіксіщ қызмет барысыныңжеткілікті қаржылау қамтамасыздығы.Қаржылық тұрақтылық - қаражаттар ... ... ... ...  ...  және  кредиторлар  ...  ...  ... ... ... тұрақтылықты талдауға өту үшін баланстық байланыстың келесімоделін қарастырайық:F+Eз+Ер=Ср+Сдк+Скк+Ср бұл жерде,F - ұзақ мерзімді активтер;Ез - қорлар мен ... ...... ... ... мерзімді қаржылық салымдар, дебиторлық қарызжәне басқа активтер;Ср - меншікті қаражаттардың көздері;Сдк - ұзақ мерзімді несиелер мен ... - ... ... ... мен ... - ... ... және басқа міндеттемелер.Ұзақ мерзімді несие мен қарыздар көбіне негізгі қаражаттарға ... да ұзақ ... ... ... ескере отырып, бастапқыформула былай өзгертіледі:    Ез + Ер = { ... } ( { ... }бұл  ...  егер  Ез  (  ...  -  F   болса,  кәсіпорынныңтөлеуқабілеттілігінің шарттары ... ... ... ... ... ... және ... есеп айырысу кәсіпорынның қысқа мерзімдіқарызының орнын толтырады).Сонымен бірге ... ... құны  мен  ...  олардың  меншікті  және  қарызға  ...  ...  ... ... кәсіпорынның қаржылық жағдайының ... ... ... екі көрсеткіші бар, ол:1) абсолюттік көрсеткіш;2) салыстырмалы көрсеткіш.“БИКА” жауапкершілігі шектелген серіктестіктің ... ... ... ... және ... ... ... іс жүзіндегісапаын анықтау және өзгерістерге ұшыраған мәселелерге баға беру.Талдау барысында қаржы тұрақтылығының дәрежесі бойынша кәсіпорынныңқаржы ... ... үшін ... және салыстырмалы көрсеткіштерінанықтау керек. ... ... ... ...  ... оның ... мен шығындарының, олардың ...  ... ... ... ... талдау үшін қаражаттар көздерінің көлемі ... ... ... ... ... есептелетін қорлар мен шығындардықалыптастыру үшін қаражаттардың  ...  ...  ... есептеу үшін керек.Сондықтан талдау үшін кәсіпорынның қорлар мен шығындарын ... онда бар ... ... ... ... керек. Қаражаттаркөздерінің сипаттамасы мақсатында қорлар мен шығындарды қалыптастыру үшінкөздер түрлерін ...  ...  ...  ...  ... ... тұрақтылықтың абсолюттік көрсеткіштері - тауарлы-материалдыққорлардың көздерінің дережесін көрсететін көрсеткіштер болып табылады.Кәсіпорынның бухгалтерлік  ...  ...  ...  ... ... Бұл ... келесі формула бойынша есептеледі:МАҚ = меншікті капитал - ұзақ мерзімді активтер. осыдан:2007 жылғы есеп беру ... ... 3414,90 - 373,74 = ... беру ... 3745 - 1293 = ... жылғы есеп беру кезеңінің соңы: 4851 – 2501 = ... ... біз ... ... ... ... жылға азаюы(теріс) тенденцияын байқаймыз.  Бұл  “РИЗА”  жауапкершілігі  ... ... ... тәуелді екендігін көрсетеді.Жоғарыда айтылған көрсеткіштер негізінде қорлар мен ... ... ... ... ... ... есептеледі. Олүшін меншікті айналым қаражаттарының (( Ес) ... ( Ес =  Ес – З ... ... ... есеп беру ... басы: 3041,16-5957,39 = - 2916,23;Ағымдағы жыл кезеңі: 2452 - 4226 = - ... ... есеп беру ... ... 2350 - 5563 = - ... көрсеткіштердің қатынасына байланысты кәсіпорынның қаржылықтұрақтылық деңгейі бойынша жағдайын анықтауға ... ( ... ... есеп беру ... ... 5957,39 > ... жыл есеп беру кезеңі: 4226 > 2452;2008 жылғы есеп беру кезеңінің соңы: 5563 > 2350.Берілген  ...  біз  ...  ...  ... яғни ... ... үшін табысты жұмыс істейтін кәсіпорынқорлардың орнын толтыру үшін әртүрлі “нормалы” қаражат көздерін ... - ... және ... ... ... мен ... ... үшін қаражаттардың жоқболуы мен кемшілігін есептегеннен кейін, қаржылық тұрақтылықты талдаукестесін құру ... ... ... ... нәтижелері|№ |Коэффициенттер     |шектеу  |2007 жыл  |Ағымдағы  |2008 жыл  || |            |     ...    ...    ...    ||1 ... ...  |< 0,5  |0,32    |0,27    |0,37    || ...      |     |      |      |      ||2 ... ...    |> 0,5  |0,69    |0,74    |0,64    || ... ...   |     |      |      |      ||3 ... тәуелділік  |= 1   |3,22    |3,81    |2,71    ||4 ...       |( 0,5  |0,90    |0,66    |0,49    ||5 ...      | 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қаржы жоғары оқу орындарына арналған оқулық107 бет
Қаржы. «Қаржы» мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық109 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың теориялық мазмұны мен мәні44 бет
12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері55 бет
«БІЗ МЕКТЕПКЕ БАРАМЫЗ» БАҒДАРЛАМАCЫ78 бет
«Жарнама психологиясы» (оқу-әдістемелік кешен)29 бет
«Мамандыққа кіріспе» пәнінен дәрістер121 бет
Автомобиль жолдары уческелеріндегі жол жағдайларын бағалау және қозғалыс қауіпсіздігін арттыру жөніндегі шараларды жасақтау17 бет
Ана тілі пәнін оқыту әдістемесі60 бет
Ақпараттық-коммұникациялық технология құралдары арқылы-бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын қалыптастыру мазмұны16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь