Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнес субъектілерінің даму проблемалары мен оларды мемлекеттік қолдау бағыттары, оның ішінде салықтық реттеу тетіктерінің әсер ету тиімділігіне баға беру

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
I Шағын және орта бизнес: қазіргі кездегі дамуы мен қалыптасуы және оны мемлекеттік реттеудің теориялық аспектілері ... ... ... ... .
1.1 Шағын және орта бизнестің қазіргі кездегі даму тенденциялары ... ... ...
1.2 Кәсіпкерлік қызметі мемлекеттік реттеудің салықтық аспектілері ... ...
2. Шағын және орта бизнес өкілдеріне салық салудың қазіргі кездегі механизмі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Арнаулы салық режимі . орта және шағын кәсіпкерлікке салық салудың тиімді нысаны ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2 Шағын және орта бизнес өкілдірінен түсетін салықтық түсімдердің бюджет кірісіндегі алатын орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік ынталандырудың салықтық аспектілрінің жетілдіру бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1 Кәсіпкерлікті салықтық ынталандырудың шет елдік тәжірибесі ... ... ...
3.2 Еліміздегі орта және шағын бизнес субъектілерінің салықтық ынталандыру мәселелері және оны дамыту жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... .
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау орта және кіші бизнестің дамуына жағдай жасайтын, олардың қызметтерін ынталандыруға мүмкідік тудыратын экономикалық құқықтық жағдай жасауды, сонымен қатар оларға жеңілдіктерді пайдалана отырып материалдық және қаржылық ресурстарды салуды білдіреді. Кәсіпкерліктің көзқарасы бойынша, олардың максималды пайда табуы, салынған инвестицияның тиімділігі, тәуекелділік деңгейінің жоғары болуы, меншік пен азаматтардың құқықтық жағынан қорғалуы сияқты діттеген мақсаттарына жетуіне тек мемлекет қана жағдай жасай алады. Ал, мемлекеттің көзқарасы бойынша кәсіпкер ең жоғары деңгейдегі мүдделер мен мақсаттарға жетуі тиіс (мысалға, қоғамдық байлықтың өсуіне, жұмысбастылық мәселесін шешуге, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ықпалын тигізуі қажет және т.б)
Мемлекет пен орта және шағын кәсіпкерліктің мақсаттары мен мүдделерін түйістіру барысында тиімді мемлекеттік саясат жүргізілуі тиіс.
Дамыған елдер тәжірибесі мен Қазақстандағы қалыптасып жатқан нарықтық қатынастар көрсетіп отырғандай өндірістің тұрақтандырылуы мен дамуы және тұрақты экономикалық өсуге қол жеткізу бәсекеге төтеп бере алатын шағын экономиканың дамуына және солар көтеретін бастамаларға негізделуі қажет. Сондықтан, ммлекеттіе ресурстар бұрынғы перспективасы жоқ өндірістен қазіргі кәсіпкерлікті ынталандыруға бағытталуы қажет және жеке инвестициялар экономикалық көтерілудің бастамасы мен тұрақтандырудың негізгі кілті болуы тиіс.
Тауарлар мен қызметті көбейтуге мүміндік беретін және осы негізде орталықтандырылған қаржылық ресурстары қорларын құруға, оның ішінде мемлекеттік бюджетті қалыптастыру құралы болып табылатын мемлекеттің салық саясаты кәсіпкерлікте негізгі рөл атқаратыны сөзсіз. Нарықтық экономика кезінде салық саясаты шаруашылық жүргізудің тиімді нысандарын ынталандырып отыруы қажет және өндіріс деңгейін көтеруге, оның пайдалылығын жоғарлатуға жағдай жасауы шарт.
Салық жүйесі салықтық қатынастары жиынтығынан және оны реттейтін институттардан тұрады. Қаржы қатынастары кез келген қоғамдық жүйде орын алатын жалпы экономикалық қатынастардың құрамдас бөлігі. Мемлекет салық жүйесі арқылы саяси, экономикалық және әлеуметтік салалардың алуан түрлі қызметтеріне жүзеге асыру үшін жұмсайды.
Мемлекеттік қаржылар ұлттық табысты қайта бөлуде, қоғамдық- экономикалық құрылымын қалыптасыруда, өндіргіш күштерді жетілдіруде маңызды рөл атқарады. Мемлекеттің қаржылары әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруға, мемлекеттік басқару аппараты мен қорғанысқа, тәртіп сақтау күштерін қаржыландыруға, сартқы экономикалық қызметті атқаруға жұмсалады.
1. Қазақстан Республикасының Кодексі "Салық және бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдер туралы", 26.01.2010ж. (01.01.2005ж. дейінгі енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды есепке ала отырып)
2. Закон Республики Казахстан "О государственнной поддержке малого предпринимательства",19.07.2008 г.(өзгертулер мен толықтыруларды есепке ала отырып)
3. Закон Республики Казахстан "Об индивидуальном предпринимтельстве", 19.06.1997г.
4. Қазақстан Республикасы Президентінің "Шаруашылык серіктестік туралы" Заң күші бар Жарлығы, 2.05.1995ж.
5. Қазақстан Республикасы Президентінің "Өндірістік кооператив туралы" Заң күші бар Жарлығы, 5.10.1995ж.
6. Указ Президента Республики Казахстан "О Государственной программе развития и поддержке малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2010 годы", 31.12.2005 г.
7. Современный экономический словарь. Под.ред. Б.А. Райзберга // М., Инфра-М,1999
8. Чипурин М.М., Киселева Е. А. Курс экономической теории // Киров, "АСА", 1997 г.
9. Кейыс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. // М. Экономика, 1993 г.
10. Налоги. Под ред. Д.Г. Черника// М. Финансы и статистика, 1999 ж. 11. Курс экономики. Под ред. Б,А. Райзберга // М., Инфра-М, 2000 г. 12.Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы // Алматы, Қаржы -қаражат, 2003 ж..
13. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. // М., 1962,
14. Н.Құланбай Э. Шағын бизнес иелері текке шырылдамайды. // Егемен Қазақстан, 26.12.2009 ж.
15. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане. Оқулық.// Алматы. 2003ж.
16. Ермекбаева Б. Ж. Салық салу негіздері. Оқу құралы // Алматы, 2002 г 17. П.Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике // М., ЮНИТИ, 1997 г. 18. Кенесов Б. Американский бизнес требует перемен // Деловая неделя, №3, 24.10.2005 г.
19.Юткина Т.Ф. Налоги и налогооблажение. // М., Инфра-М, 1999г. 20.Бухгалтер бюллетені №49 (258) желтоқсан 2008 ж.
21.Алипов А. Механизм налогооблажения малого и средыего бизнеса // Деловая неделя, №39, 24.10.2009г.
22.Жарасбай А.О. Совершенствование механизма поддержки малого и среднего предпринимательства в Казахстане. Алматы. 2008ж.
23. Томпиев М.К."Малое предпринимательство и его проблемы" Алматы, 2003г.
24. Ваксян И.М. "Эффективные методы и приемы налогового контроля в
отношении малых предприятий". Налоговый эксперт, №1 2008 г. 25.Туржанов. С. О состоянии малого бизнеса г.Алматы и некоторых проблемах развития малого предпринимателства/ Вестник пердпринимателя, 2008г. №1 ст.5-10
26. Туржанов С.А. Большие проблемы малого бизыеса// Налоговый эксперт №5(30), 2008г.
27.Дауранов И., Рудецких А. Роль и место малого бизнеса в решении проблем занятости. Қаржы-қаражат. 2008г. №5 ст.5-10 "В"
28.Байниетова М. Основные препятствия деятельности субъектов малого
предпринимательства//Саясат. №8, 2009ж.
29.Байнеева Б. Современные состояние и тенденции развития малого бизнеса РК// Саясат. №7, 2008ж.
30. Статистический ежегодник. ҚР Статистикалық Агенттігі. -Алматы. 2009ж.
31. ОҚО облысы Сайрам ауданы бойынша салық комитетінің 2008-2009жж. сандық мэліметтері. Ф-ІН.
    
    МАЗМҰНЫ:КІРІСПЕ ………………………………………………………………………............I Шағын және орта бизнес: қазіргі кездегі дамуы мен қалыптасуы және онымемлекеттік реттеудің теориялық аспектілері .................1. Шағын және орта бизнестің ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеудің салықтықаспектілері........2. Шағын және орта бизнес өкілдеріне салық салудың қазіргі кездегімеханизмі............................................................................2.1 Арнаулы ... ... – орта және ... ... салықсалудың тиімді нысаны ретінде..................................................................................2.2 Шағын және орта ... ... ... салықтық түсімдердіңбюджет кірісіндегі алатынорны..................................................................................3. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік ынталандырудың салықтық ... ... ... ... ... шет ... Еліміздегі орта және шағын бизнес субъектілерінің салықтықынталандыру мәселелері және оны ... ... ... ... ... орта және кіші ... дамуынажағдай жасайтын, олардың қызметтерін ынталандыруға ...  ... ... жағдай жасауды, сонымен қатар оларға жеңілдіктердіпайдалана отырып материалдық және қаржылық ресурстарды ... ... ... бойынша, олардың максималды пайда табуы, салынғанинвестицияның тиімділігі, ... ... ... ... ... ... ... жағынан қорғалуы сияқты діттеген мақсаттарына жетуінетек мемлекет қана жағдай жасай алады. Ал, ... ... ... ең ... ... мүдделер мен мақсаттарға жетуі тиіс (мысалға,қоғамдық байлықтың  өсуіне,  жұмысбастылық  мәселесін  ...  ... ... ... ... ... ... және т.б)Мемлекет пен орта және шағын кәсіпкерліктің мақсаттары мен ... ... ... ... ... жүргізілуі тиіс.Дамыған елдер тәжірибесі мен Қазақстандағы қалыптасып жатқан нарықтыққатынастар ... ... ... ... мен дамуы жәнетұрақты экономикалық өсуге қол жеткізу бәсекеге төтеп бере ... ... ... және солар көтеретін бастамаларға ... ... ... ... бұрынғы перспективасы  жоқ  ...  ...  ...  бағытталуы  қажет  және  жекеинвестициялар экономикалық көтерілудің  ...  мен  ... ... ... ... мен қызметті көбейтуге мүміндік беретін және осы негіздеорталықтандырылған қаржылық ... ...  ...  оның  ... ... ... құралы болып табылатын мемлекеттің салықсаясаты кәсіпкерлікте негізгі рөл атқаратыны сөзсіз. ... ... ... саясаты шаруашылық жүргізудің тиімді нысандарын ынталандырыпотыруы қажет және өндіріс деңгейін көтеруге, оның ... ... ... ... жүйесі салықтық қатынастары жиынтығынан және оны реттейтінинституттардан тұрады. Қаржы қатынастары кез ... ... ... ... жалпы экономикалық қатынастардың құрамдас бөлігі. Мемлекет салықжүйесі арқылы ... ... және ... ... алуан түрліқызметтеріне жүзеге асыру үшін жұмсайды.Мемлекеттік қаржылар ұлттық  ...  ...  ...  қоғамдық-экономикалық құрылымын қалыптасыруда, өндіргіш күштерді жетілдіруде маңыздырөл атқарады. Мемлекеттің қаржылары әлеуметтік бағдарламаларды  ... ... ... ... мен ...  ...  ... қаржыландыруға, сартқы экономикалық қызметті атқаруға жұмсалады.Мемлекеттік бюджеттің кірістері біріншіден орталық және жергіліктіоргандар жинайтын ... ... ... ... тыс ... ... төлемдерінен құралады.Мемлекеттік табыстың жалпы материалдық негізін ұлтық табыс ... бөлу және ... бөлу ... ... шаралар жүзеге асырылады.Мұндай қайта бөлу механизмінің негізгі және тұрақты буындары- ... ... ... тыс ... ... төлемдер.Мемлекеттік бюджет түсімдерінің ең басты көзі- салықтар. Өнеркәсібідамыған елдердің бюджетіндегі салықтардың үлесі 90 пайыз.Қазіргі кездегі ... ... мен рөлі ... ... ресурстарымен қамтамасыз етумен шектелмейді. Салықтар ұлттық табыстымемлекеттендірудің басты ... ... ... ... ... келеді, мұны Жалпы Ұлттық Өнімнің көлеміндегі  ...  ... ... ... Салықтар экономикалық белсенділікті арттырудың,ұдайы ... ... ... ... ... бір ... ретінде жаңасипатқа ие болуда. Мұндай ықпал көп бағытта жүргізілуде. Табысқа ... ...  ...  ...  ...  ...  қорлану  процесінеайтарлықтай әсер етеді.Салық арқылы ... ... ... ... ... қорлануына қолайлы жағдай жасауға, корпорациялардың әлеуметтікқызметін қолдауға ... ...  Осы  ...  ...  ... беру ... ... жеңілдіктер беру  арқылы  мемлекетөндіргіш күштері аймақтық ... ... ... ... ... ... арқылы айтарлықтай әсер ете алады. Салықты реттеуде мемлекеттек жекелеген шаралар жүргізіп қоймай, сонмен ... ... ... ... етеді. Экономикалық тоқыраудан шығу үшін мемлекет салықсалудағы жеңілдіктер беру жолымен күрделі қаржыны ... ... ... ... тауарларға жиынтық қоғамдық сұраныстың болуы үшінқолайлы жағдайлар жасайды.Қазіргі кезде ...  ...  ...  ...  ... іскер аамдар немесе бизнесмендер.Кәсіпкерлік туралы көзқарас мыңдаған ... бойы ... ... ... ...  ...  ...  прогресстің  жәнеқоғамдағы өндірісті ұйымдастырудың түріне, оның шоғырлану дәрежесіне ... ... атап өту ... ... құбылыс ретінде кәсіпкерлік көптеген қоғамдыққатынастарды қамтиды. ... ... адам ... ... жатыр.Кәсіпкерлік қызметтің мәні- өндіріс құрал-жабдықтардың шаруашылықобъектісі ретінде иемденуде және ... алу ... ... факторларынтиімді пайдалану. Кәсіпкерлік қызметтің өркениетті дамуы үшін ... ... ... қажет.Сондықтан да, Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерліксубъектілерінің дамуын ... ... ...  асырудың  салықтықаспетілері актуалды болып табылады.Дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты – ... ... ... орта ... ... даму ... мен ... мемлекеттікқолдау бағыттары, оның ішінде салықтық реттеу тетіктерінің әсер  етутиімділігіне баға ... ... жету үшін ... ... ... ... кәсіпкерлікті дамытудың әлеуметтік- экономикалық алғышарттары;- Қазіргі жағдайдағы Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметініңдаму жағдайы;- ... ... ... ... ... ретіндегі  салықжүйесінің атқаратын рөлі;- Бүгінгі күнгі Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерлікқызметке салық салу ... ... және орта ... ... түсетін салықтық түсімдердің бюджеткірісіндегі алатын орны;- Шағын бизнес субъектілеріне салық салуды жетілдіру бағыттары.Жоғарыда айтылған мәселерді қарастыруда ең ... ... ... ... ... ... көптеген классик-  экономистердің,отандық ғалымдардың,  ...  ...  ...  ... оқу құралдары, оқулықтары және түрлі мақалалары қолданылыпотыр.1. Шағын жіне орта бизнес: қазіргі кездегі дамуы мен ... және ... ... ... аспектілері.1. Шағын және орта бизнестің қазіргі кездегі даму тенденциялары.Нарықтық қатынастар жүйесі, кәсіпкерлікті дамытуға жағдай жасайтынжәне ... ... ... мен қызмет түрлерінің сапасы  менқұрылымын, көлемін  арттыра  отырып  ...  ...  ... ... ... үлгісі болып табылады.Кәсіпкерлік дамыту бүгінгі күні Қазақстанның экономикалық саясатындаүлкен орын алады. Оның ... ... ... ... ... ...  меншік  формасындағы  шағын  және  орта  ... ... ... ... ... ... яғни, тұтыну нарығына тезтауарларын шығарып, халықты жұмыспер қамтамасыз ету, экономиканы жан- ... ... ... ... ұлттық байлығымызды көтеру және т.б.Сонымен, жеке кәсіпкерлік дегеніміз – азаматтардың, мемлекеттік ... ... жеке ... ...  және  ...  табумақсатында бағытталған инициативалық іс-әрекеті болып табылады.Жеке кәсіркерлікті заңды ұйым құрмай-ақ жеке азаматтардың өздері де ... ... ... ... ... ... және орта бизнесті мемлекеттің экономикалықдеігейін жоғарлатудың ... ... ... ... ... ... өзінде шағын жіне орта бизнестіңдаму деңгейі сол елдің ... ... пен ... ... ... екенін көрсететін көрсеткіш есебінде қабылдау әдеттегі нәрсе болыптабылады. Кез келген қоғам бірқалыпты даму ... ... ... ... ... ... инициатива көтеруіне мүмкіндік жасауықажет.  Шағын  кәсіпкерліктің  дамуы  ...  ...  ... ... ... ... ... оған тереңірек үңілетінболсақ, ТМД-ның елдерінің барлығында нарықтық қатынастардың пайда болуы ... ... ... ... ... ... ... иелігіндеболмауы себебінен пайда болады. Сондықтан реформаның мақсаты: ... ... ... ... ... ... ... Ал, шағын бизнес бұлүшін іс әрекет жасаудың нағыз ... ... ... болып табылады.Бұл  нарықтық  қатынастардың  ...  ...   ... ... іргетасы болып шағын және орта ... ... ... ... өткендей, “орындаушы органдар макроэкономиканыңмәселерімен көбірек айналысып, түрлі меншік формаларының, әсіресе шағынжіне орта ...  ...  ...  ...  аса  ... Бұл ... ... жандандырмай тұрып, біз өркениеттінарыққа қол жеткізе ... деп атап ... ... салаларды құрылымдық жағынан қайта құруды жүзеге  асырукөптеген ... өте баяу  ...  ...  ... іс ... асыру арқылы еңбек күшін көбірек қажет ететін түрліжұмыс орындарын құруды ынталандырудың объективті ... ... ... ... ... ... секторлары болып қазіргі жағдайда ұсақ саудаделдардары, фермерлер және де ... ауыл ... ... ... ... ... бизнес циклдерінен тұратын кәсіпкерлікі табылуыкерек.Қазақстан Республикасы шағын кәсіпкерлікті дамыту барысында азжұмыстар жасалған жоқ. Егер де ... ... ... дамуынан бастапреттейтін заңдылықтарға келетін болсақ, онда, кәсіпкерлікті дамытудыңалғашқы іргетасы ең алдымен кооперативтер құру ... ... ... ... ... заңы ... және ... колхоздық-кооперациялық секторларының бірдей құқықтық деңгейде жұмыс жасауын көздеді.Қазақстан кәсіпкерлерінің бірінші даму сатысы 1990 жылғы ... ... және ... іс әрекетті дамыту” заңы шыққаннан кейінқалыптаса бастады. Кооперативтер мен ұйымдар саны 15 мыңға жетті, ал ондажұмыс істейтіндер саны 300 мың ... ... Олар ... ... ... ... бір ... шығарды.Кейінірек, қайтадан "Кооперация туралы" заң жаңаланып,  ... ... ... орай ... ... ... сатып алу-саудакооперативтеріне салық салу қатал түрде жүргізілуінің әсерінен ... ... ... ұшырады. Осыдан кейін 1992 жылы ҚазақстанРеспубликасы тәуелсіздік ... ... ала " Жеке ... ... ... ... заңның пайда болуы азда болса ілгері жылжуға әкелді. Соныменбірге "Шаруашылық серіктестіктер мен акционерлік қоғамдар туралы" заңыныңпайда ... да оған ... ... Кейіннен 1995 жылдың 2 ... ... ... ... ... ...  шықты.  Бұлзаңдылықтардың барлығында дерлік кәсіпкерлік қызметті табыс табуға ... ... ... ... ... ... бағытталған өзініңмүлкіне, өзіндік тәуекелге негізделген  ...  ...  ... (22; 17).Содан бері біраз уақыт өтті, экономикада да заңдылықтарда да күтпегенөзгерістер болды. Шағын және орта бизнестегі ... ... ... ... Республикасында шағын бизнес субъектлері болып сәйкесзаңдылықтар бойынша жұмысшыларының саны ...  ...  ... құны ... еселенген айлық есептік көрсеткішке теңестірілген,кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке ... ... ... ... ... ... формада жүзеге асыруы мүмкін: толық серіктестік, аралассеріктестік, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, қосымша ... ... ... ... ... ... ... шағын кәсіпкерлік субъектлеріжылдық айналым көлеміне келесі ең көп қызмет түрлерінің өлшемдері ... ... ... ... ... егер ... ... бірнеше шарушылық серіктестіктерде құрылтайшылар болатын болса, ондаолардың жеке кәсіпкерлердің жарғылық қорындағы үлесі 25% мөлшерінедейін шектеледі.Азаматтардың жеке ... ... ... сату жолымен,қызмет пен жұмыстарды іске асыру жолымен кәсіпкерліктің ... ... ... ... оның ... қарай екі түрге бөлуге болады: еркін(ағашқы, базалық) және еріксіз (екінші ... ... Ал, ... қызмет түріне жатады, өйткені, ол жеке адамның өз қызығушылығынантуындайды өзінің ерік-жігеріне, таңдап алған мақсатына, жету ... ... мен ... асу ... ... ... ... өзіндік жеке кәсіпкерліктің екі түрі бар:жеке азаматтың меншік құқықтық бойынша өзіне ... ... ... ... ... ... ...  үлестік  меншікке  негізделгенкәсіпкерлік.Топтық кәсіпкерлік үш түрлі кәсіпкерлік қызметтен тұрады:Жанұялық кәсіпкерлік, жалпы мүлікке ... ... ... ... үй-жайларға негізделген,  кәсіпкерлік  қызметүлестік меншіктен тұратын жай ... ... жеке ... осы ... ... 1990 ... ... "Шаруа қожалықтары туралы " заңы бойынша реттеліп келген болатын,қазір "Жеке кәсіпкерлік туралы" заңы бойынша реттеліп отырады.Фермерлік шаруашылық ... ... ... ... ... және ауыл ... ... өңдеу  және  қайта  өңдеуменшұғылданатын жерді ауыл шаруашылығына бейімдеп жұмыс ... ... Оның ... ... жеке ... негізделген фермерлікшаруашылықтар жэне шаруа қожалықтары жатады. Шаруа қожалықтары біріккенқызметке ... жай ... ... құрылған шаруашылық болыптабылады. Сонымен қатар оларға ... ... ...  ...  бөлігіндегі шағын  кәсіпкерлікті реттеумақсатымен08.04. 2008 ж. Осы сферада жұмыс істеушілердің санын келесілер ... ... ... ... және ауыл ...  -50 ... ... мен тұрмыстық қызмет көрсетулерде -30 адамға дейін;* транспорт пен байланыста- 25 адамға дейін;* ғылыми және инновациялық қызметте- 20 ... ... және ... ... ... жэне ... ... -15 адамға дейін.Осы жерде айта кетерлік тағы да бір жайт, шет ел практикасында жекекәсіпкерлікті бөліп-жарып ... ... ... алып ... ... капитал нарығына кірмейтін (бағалы қағаздарды шығаруға жәнетаратуға болмайтын фирмалар) бір немесе бірнеше меншік тұлғалары ... ... ... ... ... ... істейтіндер саны 200-ден аспауы керек.Жапондық фирмаларда жеке ... ... ... саны ... аспауы керек екен. Францияда нақты дифференциация жоқ: біреулер 50адам дейді, біреулер 100 адамнан аспауы керектігін айтады.Европалық контингентте капиталдың шекті ... жеке ... ... ... ...  әр  ...  елдерде  шағын  ...  әр  ... ... ... ... орташа кәсіпорындардың статусы әлі  де  ... жоқ, ... 2008 жылы ... ... ... ... ... шағын және орта, ірі кәсіпорындардың ресми ... ... ... Онда орта ... ... ... саны ... және жалпы  активтерінің  құны  325000  АЕК  -тен  ... ... ... Осы ... ... ...  қандайкәсіпорындарға жатқызылатыны белгісіз, шағын ... ... ... ... ... ... ... құжаттарында орта және шағынбизнесті қолдау туралы сөз болып жатады. Сондықтан мемлекеттік қолдаудықажет етіп жататын ... ... ... олар ... ... негізгі мәселелердің біреуі болып табылады.Келесі маңызды мәселе кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... кету ... болады деп есептейміз,өйткені қазіргі шешуі қиын мәселелердің бірі осы ... ... ... ... ... екі түрлі негізгі қызметатқарады: экономикалық жене әлеуметтік. ... ... ... орта ... ішкі ... ... және ... түрлеріменқамту, ұлттық өндірісті қолөнерді дамыту  жэне  т.б.  ... ... ... ... ... ... жою, коғамдыдемократияландыру және т.б.Түрлі экономистердің ... ... ... ... ... ... тенденциялары болып:-жеке кәсіпкерлік субъектлерін тауарлар мен қызмет көрсету сферасынажұмылдыру;-шағын кәсіпорындарды өнеркәсіптік дамыған аймақтарға бағыттау;-соңғы жылдардағы болып ... ... ... ... осы ... ... де ... дұрыс шешімін таппай келе жатқан олардың  мемлекеттікоргандармен арақатынасын нығайту ... ... ... ... сан ... өсуі жэне ... санының өсуіне тигізетін әсері.Бүгінде Қазақстанда 2004 жылдың 1-қаңтарындағы мәліметтер бойыншашағын кәсіпкерлікпен айналысатын 177334 ... ... орта ... 10700 ... ... тіркелген. Шағын кәсіпкерлікті қарастыратынболсақ, онда 2004 жылдың ... ... ... 68708 кәсіпкерқызмет етеді, ондағы жалдамалы ... саны 748785 ... 1 - ... ҚР шағын бизнестің даму қарқыны. мыңбірлік*Шағын бизнес субъектілерінің дамуында ... ... ...  жекетұлғалардың өсуі байқалады, ал заңды тұлғалар — шағын кәсіпорындар ... да ... ... 2000 жылы олардың саны 45124 бірлік болса,бүгінгі күні олардың саны 68708. ... ... ... ... ... ... ... едәуір артты. Бұл мемлекеттікқолдау шараларының күшеюімен, халықтың нақты кірісінің артуымен байланысты.Бірақ, бұған ... ... ... ... ...  ...... тұлғалар мен ондағы жұмыс істеп жатқандардың саныныңжоғарылағаны көрінеді (2-сызба)Сызба 2 - ... жж. ... ... ... ... ... өсу қарқыны* (Қазақстанның жыл сайынғыСтат.мәліметтері. ҚР Статистикалық Агенттігі.)Соңғы кезде өзіміз білетіндей үкімет тарапынан қолданылып ... ... кіші ... ... ... сату мен ... сферасында дамып отыр, ал, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, ... ... ірі ... ... тиіи ... Мысалға, өнеркэсіпте кішікәсіпкерлікте жұмыс жасайтындардың алатын үлесі 12 процентті құраса, ал,бөлшек саудада жұмыс жасайтын адамдар 90 ... ... ... ... ... салалық кұрылымы|Салалар       ... енім ... |ШКС           ||           |ШКС   ...    |жалпы жұмысбастылық   ||           ... ... %     ... үлес ... ||Ауыл шаруашылығы   |5,9           |11,2          ...      |12,2          |15,0          ... ...     |10,7          |13,3          ...       |12,4          |14,9          ... ... ...          |15,8          ... жэне ...  |5,4           |5,8           ... ...   |39,1          |29,0          ...        |            |            ... т.б.қызметтер  |            |            ...  жыл  ...  ... ...  ...  Агенттігі. Алматы. 2009ж.)Кестеде көрсетілгеніндей шағын ... ... ... мен ... санындағы нақты үлесі ең жоғары сала, ол ... да, ең аз ... ауыл ... мен көлік, байланыс, өнеркәсіпөндірісінде болып отыр. Ол дегеніміз, еліміздің экономикасында ... ... ... ... екенін тағы да дәлелдеп отыр. Жалпы өндірілгенөнімдегі және жалпы жүмысбастылықтағы үлесі ... ... ... ... ... шағын кәсіпкерлікті аймақтар бойынша қарастыратын болсақ, ондакәсіпкерліктің көбінесе тұрғындар жиі ... ...  ... ... ... ... ... таралған. Ондай жерлерге Алматықаласында кіші кәсіпкерлердің ... ... ... 29,8%, ... ... ... жэне Шығыс-Қазақстан облысында-7,0% (27; 5-10).Аталған аймақтардағы кәсіпкерлік қызметтің көп таралуы салыстырмалытүрде олардың табыстарының жоғары екенін көрсетеді жэне ... ...  ...  ...  инфроқүрылымдарыныц  дамығандығыменсипатталады.2009 жылдың 23 қазанында Астана қаласында өткен ... ... ... елбасы  Н.А.Назарбаев  кәсіпкерлер  ... ... ... ... ... оның ішінде негізгілері болып,біріншіден ішкі өндірістегі өнім мөлшерін ... ... Ол ...  кәсіпорындарды  дамыту  керек  және  ...  ... қол ... және ... шикізат өндіру көзінен пайдатабудан ақырындап алыстауымыз қажет. Сонда ғана ... ... ... ... ... және орта ... "жүйені"50-70 %-ын құрауы қажет. Ол үшін әрине, орта жэне кіші бизнес цикілдерінежан-жақты қолдау қажет, әсіресе мемлекеттің салықтық ... ... ... ... ... іске қосу ... Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің салықтық аспектлеріЭкономиканы мемлекеттік реттеу, оның ішінде экономиканың негізгіқұрамдас бөлігі болып табылатын кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ...  ...  құралдарға сүйенеді.  Осы  құралдардыңбірі- салық.Мемлекеттің  ... ... тек  қана ... ...  ... ... ...  ережелерін  белгілейтінмемлекеттікнормативті  актілерді    шығарып  қана  ...  ...  ... ... ... қаражаттарды қайта қайтару немесе қайтабілу  мақсатында  шаруашылық  субъектілерінен  ...  ... бір ...  алу ... ... ...  ... және жалпы ішкі өнімді тарату  процесінде маңызды рөль атқарады.Жалпы ішкі өнімді бөлу және қайта бөлуде салықтың фискальді ... ...    ...  ...  ...  өз  табысын  қалыптастыраотырыпэкономикаға мақсатты түрде әсер ... ... ... ...  ...  салу  ...  шеше  отырып,  қоғам  қажетінекерек ресурстардың басқа адамдар мен оларға тиеселі ... ... ... және ... ... ... мен ... қалай жұмсалатынын анықтауына мүмкіндік береді" .Мемлекет салықтарды ала отырып бір ... өзін өзі ... ... ... жағынан олар арқылы шаруашылык  ... ... ... ... бұл екі ... бір бірінеқатысы жоқ екі бөлек нәрсе сияқты, ал шындап келгенде олар ... алып ... ... ... ... ... ...   каржылық   ...   ...   ... ... ... шығады, қарағанда олардың ішкі маңыздылығымен функцияларынан шығады. Салық фискальды ... ... ... ... ... ұлттық табысты бөлу бойынша спецификалық өндірістікқарым қатынасында экономикалы категория болып ... ... ... ... ... ... яғни ... шектеу, санкциондаужэне стимулдау орындалады.Мемлекет жоғарғы заңды ... бола ... ... ... ... алудың түрлі механизмін ойлап табуға құқылы. Егер қалыптасқан салықжүйесі өндірістің объективті тұтынуларымен қарама қайшылықта болса, онда ... бір ... ... ...  ...  ...  ... саяси жэне әлеуметтік жағдайына байланысты, бұл тиімсіздіксалықтан шаруашылық субъектлері көп ... одан ... және ... ... нәтижесінде салықтық түсімнің  азаюуын  көтеругеболады.Салықтық ... бұл ... ... және ... құны баржеке тұтынушыларынан алым алу жолымен орындалады, яғни олардың өндірістікжэне өндірістік емес тұтыну мүмкіндіктерін қысқарту жолымен ... ... ... ставкасын көтеру, жеңілдікті қысқарту бойынша мемлекет ісәрекеттердің ... ... ... ... ... іс әрекетініңдамуын қысқартуы мүмкін.Салықтық реттеу практикада бір жағынан сұранысқа әсер ... ... ... ... ал  ...  жағынан  салық  төлеушігеынталандыру түрінде әсер етуімен анықталады .Субъект өзінің экономикалық ... ... ... бір- ақ бұлүшін ол мемлекетпен есептесуі керек.А.Вагнер 1890 жылы өзінің саяси-элеуметтік теориясын ... ол, ... тек қана ... ... ... ...  ... орындауы керек екенін атап көрсетті. “салықтың таза қаржылықсаясатымен ... деп ... ол өз ... да ... ... ... реттеушілікті жүзеге асыру керек. Реттеушілік ... ... ... мүліктер мен пайданы пайдалануға болады ". Вагнердіңпікірі бойынша салықтар кез ... ... ... ... ... ... камтамасыз етеді деді. Ойын жалғастыра келе ол салық ... ... ... ғана емес шаруашылыққа тікелей әсер етудің құралы дептапты.Тура осындай пікір француз экономисі ... де ... ... ... ол ... қажеттілігін, сондай-ақ, салықтаркапиталдың ұдайы өндірісіне әсер ету құралы деп атап көрсетті.Ф.Кенэнің ойынша, ... ... ... таза ... ... ... жэне өнеркэсіп шығыныныц қүрамына кірмеуі керек, себебі мүндайжагдайда ол жер ... ... ... мемлекетті шығынға отырғызып,өзін-өзі қүралуы болып табылады.Ф.Кенэ мен А.Вагнердің концепциясы бойынша атай кету ... ... ... дүрыс бцлу немесе түк болмағанда шаруашылық дамуы жолыназиянды эсерін элсірету мүмкіпдігін көрсете гтырып ... ... ... эсер ету ... деп қарастырды.Дамыған нарыктық мемлекеттердің экономикасын реттеуде ... ... ... ... ... ... ... іс-тэжірибесі олардыңпікірлерінің дүрыстығын дәлелдеп берді.Мемлекет ... ... ... ... ... ... орнын тауарөндірушілерге босата отырып, өндіріске маңызды деңгейде тікелей араласаалмайды. Осылай, оның қаржылық қызметі қүрылған байлықты алғашқы бөлуденқайта бөлу сферасына ... Осы ... ... ... ... ... ... орындарының жағдайына байланысты болады. Егер,мысалға әкімшіл-әміршіл экономикада мемлекеттік меншік қүқығын пайдаланаотырып, кәсіпорындарда ... ... бір ... ... да, ... кейінөндірістік тұтынудың жетіспеген жерлерін дотация беру жолымен және басқа дамемлекеттік қаржыландыру жолымен қайта жабады.Мемлекеттің экономикаға көрсететін маңызды қызметтерінің бірі ... ... ... ақша ... ... дамуына жұмсайдынемесе диспропорциялайды. Мұндай қызмет түрін ... ... ... ... ...  Керісінше,  кейбір  жағдайларда  салық  ... ... ... ... ... үкіметінің тарихындағыдай тектеріс нәтиже бере алады.Инфляцияның жоғары қарқында жағдайында мемлекет өндіріс және тұтынусферасындагы артық ақша ... ... ден қоюы ... Осы ... ... мемлекеттің осы міндетін орындауының қажетті құралы болыптабылады. К.Макконелл мен С.Брюдің жазғанындай "жиынтық шығындар көлемініңшамадан тыс көп ... ... ... ... ... ... үкіметшамадан тыс шығындарды жоюға міндетті. Ал бұған ең алдымен жеке шығындардықысқарту сонымен қатар жеке  ...  ...  ...  ... ... ... жете алады."Экономиканы мемлекеттік реттеу мәселелерін шешудің ... ... келе ... ... бюджеттегі салықтың ролі туралы түрліой-пікірлері қалыптасты. Жоғарыдағыларды түжырымдай келе салықтық реттеугеанықтама беруге болады, ... ... ... ...  шаруашылықсубъектілері немесе жеке тұтынушылардың қолындағы құнның бір бөлігін ... ... ... және ... емес ... мүмкіндіктерін азайтужолымен әсер етуі болып табылады. Салықтар солардың өздеріне ғана ... ... ... ... ... ... ... жеңілдіктердіқысқарту арқылы мемлекет кейбір қызмет түрлерін шектеуге және керек еместиімсіз өндірістің дамуын ... ... ... Ал, ... арқылыынталандыру мысалға, "қарама-қарсы немесе кері қаржыландыру" деп атауғаболатын әдіс бойынша  ...  ...  Оның  мәні  сол,  ...  қосымша қаржылық ресурстарды сырттан емес, өз  ...  ... ала ... ... ол ... жүйе мен ... ... көрсетілгендейөзінің және мемлекеттің ... ... ... ...  ... орындауы қажет.Өкінішке орай, тәжірибе  көрсетіп  отырғанындай  "кері  ... ... ... ... төлеуден жалтаруы кезінде айқын көрінеді.Мұндай жағдайда салық төлеуші мемлекетке де ... де ... ... ... ... ... ... практикада макроэкономикаға екіншіжағынан микроэкономикаға әсер ете алады. ... ... ... ... ... ... әсер ету арқылы мемлекеттің де ... де ... ... ... қатар, салықтық ынталандыру екіжақты әсер ететінін айта кететін болсақ, ол: кеңейту және ... ... ... жағы ... салу механизімінің жеңілдіктері арқылы көрінеді,салық төлеуші салықтық заңдылыктарға сүйене отырып, төленетін қаржының бірболігін өзінде қалдыруға мүмкіндік алады. Ал, ... ... ... ... ... ... төлемдердің бір бөлігін өзіне қалдырадынемесе одан толықтай бас тартады. Ынталандырудың осы екі жағы да ... ал ... ... бірі ... ... ... ... және салықтық реттеудің ішкі мән-мағынасын қарастыра отырып, біз оларды біртұтас толық объект ... ... ... ... ... бәрінен бұрыншаруашылық субъектілерінің қызметін реттеу салық жүйесінің нақты ... ... ... ... ... ... мемлекет енгізген салықтан жиынтығынан,оларды есептеу мен төлеудің әдістерінен, сондай-ақ ... ... бөлу ... тұрады. Салық жүйесінің әр-бір құрылымдықбөлімін мемлекеттік реттеудің шынайы тетіктері ретінде ... ... ... әсер етуі ... ... ... түрде жүреді. Өйтсе десалықтар экономика дамуының антициклдық құралы болып табылады, қоғамдықұдайы өндірістің құрылымьша белсенді әсер ... және ... ... ... құралы болуы да мүмкін. Экономикалық салалардың әлеуметтік сферасынақолдау жасайды.Экономиканың дамуына ... ... ... ... зор. ... тарихи өзгерістер жасаған кезде салық саясатының атқаратын роліүлкен.Салық субъектілерінің немесе салық төлеушілердің салық ... аз ... ... салық төлеушілер салық механизімін құруда ... ... ... ... Салық салу субъектілері ... ... ... ... ... ... сәйкес келе бермейді.Мысалға алып қарайтын болсақ, оған жанама салықтарды келтіруте болады.Онда, ... ... ...  ...  ...  ал  ... соңғы тұтынушы көтереді. Қазақстан Республикасының салықзаңдылықтарына байланысты ... ... ... жеке және ... тұлғалар,резидент және резидент емес тұлғалар болып табылады. Кәсіпкерлер меншаруашылық субъектілерінің қызығушылығына салықтарды ... мен ... ... ... әсер ... Бүған анықтама беріп жатудың қажетіжоқта болар десекте, нақты салық салу объектісі, салық ... оның ... ... ... бір жеңілдіктері, нәтижесінде  бюджеткетөленетін  төлем  сомасы  салық  ...  аса  ...  ... ... ... салу ... ... негізгілерінің бірі салық салуобъектісі. Бұл салықтық реттеуідің негізгі ... ...  ... Оның ... ... салық төлеуші шаруашылық субъектілерініңарасында салық ауыртпалғы дифференцияланады. Салық салу объектісі ... ... ... мен қызметтердің бағасы жэне қосылған құнесептеледі. Қазақстан Республикасыныц  заңдарына  ...  ...  ... ... жеке және ... тұлғалардың табысы, жылжымайтын, жылжитынмүліктер, жер, қосымша құн, қызмет пен тауарлардың кейбір ... ... ... ... табылады.Салық механизімінің ең негізгі тетігінің бірі болып, салық ставкасытабылады. Бекітілетін салық ставкасы жэне оның базалық мөлшері ең ... ... ... ... ... жан-жақты қарастыра келе, кеңінентараған бәрімізге белгілі ... ... деп ...  ... теориясын қарастырамыз. Осы теориямен сәйкес экономикалық өсусалық жүйесінің негізгі функциясы болып табылады.Мемлекет бекіткен барлық ... ... ... ... соныменбірге еңбек ақының өсуіне байланысты жанама ... ... ... ... сонымен қатар инвестициялауды азайтады, ол өндірістіңөсуін тежеп, ұсынысты төмендетеді. қарастырылып отырған теория- қандай дабір салықтан ... ... ... ... екі ... ... төмен жәнежоғары деңгейін көрсетеді. Мысалы, мемлекеттің нолге теңестірілген ... ... ... және 100 ... ... ... пайда болады.100 проценттік салық ауыртпалығы жағдайында ... ... және ... өз ... ... ... ... бұл  жайында  былай  деген:  "Салықставкаларының неғұрлым жоғары болуы, экономикаға соғұрлым кері әсер ... бұл өз ... ... ... ... ... Яғни, салықауыртпалығы жоғары болған сайын, салық төлеушілер салықты төлеуден емес,салықтан қалай жалтарудың жолын іздестіреді. ... ... ... өте ... ставкасы кәсіпкерліктің дамуын тежейді, адамдардың жұмыс істеуынтасын жойып жібереді."Теориялық жағынан мемлекеттік максимальды табысты ... ... ... ... ... ... ... оптималды салықставкасы бар екенін көп жылғы теориялық, практикалық талдаулар көрсетіпберді. ... ... ... даму ерекшелігімен қатар, нарықтықжағдайларды ескеріп отыру керек. Оптималды салық ставкасын  ... ... ... ...   ...   ... ... болуы немесе оның мүлдем болмауы болып табылады.Шаруашылықтың нарықтық жағдайындағы әлемдік тәжірбие көрсеткендей,салық ... ... 30-40 ... ... ... ынталылығыныңнемесе қызығушылық деңгейінің төмендеу шегі болып табылады.Көптеген ірі елдерде түрлі салық реформаларының нәтижесінде өндірістіккомпаниялардың табысыыа салынатын салық ставкалары әлдеқайда ... ... де аз ... ... табысқа салынатын  салықставкалары бірнеше рет өзгеріске түсіп ... ... ... ... ... ... ... көздерінен табылатын табыс ... ... ... ... ... ставкасы белгіленген болатын. Біртекеле 2008-жылы 30-45 проценттік екі түрлі салық ставкасы қолданылды. 2009-жылғы маусым ... ... ... ... 30 ... ... ... жәнетомендетілген  20  проценттік  жэне  ...  ... 10 ... ... ... ... Ал, қазір 5-20%дейінгі дифференциялды жеке табыс салық ставкасы қолданылады.Басқа елдермен салыстырғанда біздегі табыс салық ставкасы төмен ... бұл ... ... экономикамыздың өзіндік ерекшелігіне байланысты.Қазіргі кездегі салықтық реттеудің негізгі ... ... ... ... ...  табылады.  Егер,  ...  ... ... оларды есептеу мен төлеудің мерзімі мен тәртібісалықтарды төлеу мен ... ... ... ... ... ... жеңілдігі керісінше, кейбір салық төлеушілердің салықтық төлемдердіазайту жағдайын ... ... ... ...  қарастырады.  Салықжеңілдіктерінің салық механизімінің басқа элементтерінеи ерекшелігі мол, олсол элементтерге қосымша қолданылады. Егер, салық ставкасын ... ... ... ... ... ... ал ... туралы айтқанда дәлосы жеңілдіктер арқылы салықтық ... ... жэне ... ... ... Нақ осы ... салықтық реттеуді бағалық, ақша-несиелік, бюджетті-қаржылық реттеуден ерекшелендіріп отырады және  ... ... ... ... ... қолдану  сферасынқалыптастырады. Салықтық жеңілдіктер ұдайы өндіріс  процесін  іскерлікбелсенділікті ... ... ... ... кеңейту, ғылыми-техникалық прогрессті жетілдіретін, жаңа ... ...  ...  ...  ...  ...  қолданылады.  Салықтықжеңілдіктердің кәсіпорындарда қолдануының негізгі бағыттары төмендегідей:* тиімділікті жоғарлату;* ...   ...  ...  ...   игеру   ... ...  ...  ...  ...  кәсіпорындарды  қысқартунемесеболдырмау;* ғылыми-техникалық прогрессті ынталандыру;* табыстарды жинақтау мен тұтынуға толық жұмсау;* өндірістік емес ... ... және ... қамтамасыз ету.Келесі салық механизіміндегі маңызды роль атқаратын элементтердің бірісалықтардың төлеу тәртібі мен мерзімі. Кез-келген ... ... ... ... ... ... жэне ... есептеудің  оңайлатылғантәртібін белгілеу негізгі міндеттердің бірі ... ... ... ... қашан төлену керек екені бәрі бір емес. ... ... ... ... оның шаруашылық жағдайына тікелей байланыстыболып келеді. Осыдан барып, өндірістің баяулауы, салықтан ... ... ... ... экономикалық мән-мазмұнын талдауды түжырымдай келе,салық  механизмінің   ...  ...  ...   ... әсер етуге бағытталған біртұтас жүйе ретінде қарастыруғаболатынын байқауымызға болады.2. Орта және шағын бизнес өкілдеріне салық салудың ... ... ... ... ... - орта және шағын ... ... ... ... ретіндеНарықтық катынастар жүйесі, кәсіпкерлікті дамытуға жағдай жасайтынжәне ... ... ... мен ... түрлерінің  сапасы  менқұрылымын, көлемін арттыра отырып ... ... ... ... универсальды үлгісі болып табылады. Орта және кіші кәсіпкерліктідамыту мәселесі бүгінгі күні Қазакстанның экономикалық саясатында ... ... Оның ... ... ... экономикаға өту жағдайындатүрлі меншік формасындагы кіші және орта ... ... ... ... ... ... ... тұтыну нарығына өз тауарларын шығарып,халықты жұмыспен қамтамасыз ету, экономиканы жан-жақты ... ... ... ... ... ... атап ...  кәсіпкерлік  қызметпен  айналысатынсубъектлер саны, кәсіпкерліктің түрлері өте көп, яғни ... ... ... қызметін реттейтін салық түрлеріне тоқталатын болсақ, оларға, егеролар заңды тұлға болатын ... ... ... салық заңдылығынасәйкес корпоративті табыс салығы салынады, жеке ... ... жеке ... және ... таңда барлық кәсіпкерлік қызмет түрлеріне арнаулы салықрежимі қолданылады.Қазақстанда кәсіпкерлік қозғалысын дамытуды және шағын ... ... ... ... ... ... ...  шағынкәсіпкерлік субъектілеріне салық салу рәсімін оңайлатуға  ... ... ... Жекелеген салықтарды есептеу мен төлеудіңерекше (оңайлатылған) тәртібін қолдануға, сондай-ақ олар бойынша салықтықесеп беруіне ... ...  жэне  ...  ...  басқа  даміндетті  төлемдер  туралы" Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... 15-бөлімінің "Жалпы ережелер" 63-ші ... ... ... үшін ... салық режимі" 64-тарауларындабіріктірілген.Арнаулы салық режимін қолдана отырып мемлекет кәсіпкерлік қызметтіңдамуына, өсіп-өркендеуіне ... ... жэне ... ... ... да құры ... оған ... тоқталатын болсақ, өтпелі кезеңді басынан кешіріпотырған ҚР мемлекет үшін жеке кіші және орта бизнесті ... ... салу ... ... ... ... ... Бұл салық салу әдісінсалық төлеушілердің ... бір ... ғана ... ... ... ... ягни, элеуметтік салықты, корпоративті табыс салығын, ... ... ... жеке ... салығын қоспағанда жеке табыс салығынтөлеу мен есептеудің оңайлатылған тәртібін қолданады. Ол- ... ... ... ... , ... ... ... болады.Салық салу объектісі болып, салық төлеушілердің ҚР ... ... ... ... ... ... болып табылады.Салық салудың оңайлатылған жағдайын қолданушыларда ... ... ... ... ... ...   ... жері бойынша аумақтық салық орагаыдарында мемлекеттіктіркеуде болуы керек;•   ... ... ... ... керек;* лицензиялауға жататын қызметті жүзеге асыру барысында лицензиясыболуы керек;* мемлекеттік тіркеуге ... ... ... ... ... шоты туралы мәлімет болуы керек;сондай-ақ басқа да бюджетпен есеп айырысқаны туралы құжаттарыболуы шарт.Бұл ретте, арнайы салық режимін қолданатын ... ... ... ... үшін осы тарауларда корпоротивтік табыс және әлеуметтіксалықтар бойынша, ал жеке кәсіпкерлер үшін-жеке табыс және ... ... ... ережелер көзделген.Сонымен қатар, Салық кодексінің басқа да бөлімдерінде ... және ... ... ... тырысатын шағын бизнес субъектілеріүшін қызығушылық тудыратын ережелер бар.Жеке бастаған ... ... ... жүзеге асыру үшін еңалдымен тіркелу қажет.Шағын  бизнес  субъектілері-заңды  тұлғаларды  ...  ... ... органдарында жүзеге асырылады.Заңды тұлғаны тіркеу үшін кәсіпкер тіркеуші органға өтініш ... ... ... ... ... тіркеу үшін алымды төлеудірастайтын құжатта қоса беріледі. Әділет органдарында шағын кәсіпкерліксубъектілерінің тіркеу 3 ... күні ... ... ... міндетті мемлекеттік тіркеу егер ол жалдамалықызметкерлердің еңбегін пайдаланған және оның ... ...  ... ... заң актілерімен және жеке  түлғалар  үшінбелгіленген жылдық жиынтық ... ... ... мөлшерінен асқанжағдайларда кәсіпкердің тұратын жері ... ... ...  ... ... ... ... жылдық жиынтық кіріс бір жыл үшінайлық есептік керсеткіштер (АЕК) ... ... ... 2010 жылы ... 13916 ... ... (1993 ... тіркеу үшін салық органына жүгінуден бұрын кәсіпкермемлекеттік тіркеу үшін алымды төлеуі қажет.Шаруа (фермерлер) ... ... ... ... ... ... ... алғанға дейін заңды түлға құрмастанкәсіпкерлік ... ...  ...  (оралмандар)  алымдытолеуден босатылады. Алымды төлегеннен  кейін  кәсіпкерге  ... ... ... ... үшін алым ... ... ... органына беру қажет. Көрсетілген құжаттар барлығының кезінде салықорганы кұжаттарды беру күніне ... ... ... ... жеке кәсіпкер көрсеткен өтініште қызметті жүзеге асыру ... ... ... ... құжат мерзімсіз беріледі.Он жұмыс күнінің ішінде шағын кәсіпкерлік субъектілер-заңды ... ... ... ... ... органына қою  және  салықтөлеушінің тіркеу нөмірін алу (СТН) үшін салық органына ... ... ... егер жоқ ... ... алуы ... Бұл үшін олар ... етініш беруі қажет. Салық төлеушінің өтінішті беруінен кейін екіжұмыс күнінің ... ... ... оған СТН мен салық төлеушінің куәлігінбереді.Салық төлеушінің куәлігін алып жэне ... ... ... тұрып,кәсіпкерге бюждетпен есеп айырысудың тәртібін  таңдау  ...  ... ... ... ... ... ... белгіленген тәртіптенемесе арнайы салық режимі бойынша бюджетпен есеп ... ... ... салық режимінің мәні сонда, арнайы салық режимі элеуметтік жәнекорпоротивтік немесе жеке табыс ... ...  ... ... ... ... басқа), сондай-ақ салық жүктемесінкеңейтуге багытталған жеңілдік ... мен ... да ... бойыншасалық есеп беруін есептеу, ... және ... ... тәртібінкөздейді."Шағын  кәсіпкерлікті  мемлекеттік  ...  ...  ... ... ... ... ... құрмай жеке тұлғалар жәнеқызметкерлердің орташа жылдық саны 50 ... ... және ... ... ... көрсеткіштен аспайтын бір жыл үшін орташа активтердің жалпықұнымен кәсіпкерлік қызметімен айналысатын ... ... ... кәсіпкерліксубъектілері болып табылады.Тек салық мақсаттарында, яғни шағын бизнес ... үшін ... ... ... үшін ... ... ... бизнес субъектілері" терминіпайдаланылады, оған сойкес қызметтің кіріс, саны және ... ... ... ... ... ... түсінігіне мыналар түседі:Жеке кәсіпкердің өзін қоса қызметкерлердіц саны 15 адамнан ... ... ... 4,5 млн ... ... жеке ... ... тұлғақұрмай кәсіпкерлік қызметімен айналысатын жеке түлғалар);Тоқсан үшін ... саны 25 ... ... ... 9 млн ... аспайтын заңды түлғалар.Бұдан басқа, қызметтің мынадай түрлеріне арнаулы  ...  ... ... өнім ... ... ...  бухгалтерлікқызмет көрсетулер; мұнай өнімдерін сату; шыны ыдысты сату; жер қойнауынпайдалану;Төмендегі аталғандарды  ...  ...  ... ... мен ... көрсетулер 23 қараша 2002 ж. № 358; енгізілгенөзгерістер мен толықтырулар негізінде келесі тауарлар мен қызмет ... ... ...  толықтырылды):  медициналық,  дәрігерлік  жәневетеринарлық; түрғын үй ...  ...  ... ... жөндеу және құрылыс жұмыстары; күзет, өрт дабылы мен өрткеқарсы автоматика құралдарын жобалау, монтаждау, ... мен ... ... ... ... ... өртке қарсы автоматика құралдарынжобалау, монтаждау, орнату мен ... ... ...  ... ... ... жэне қызмет көрсету; дезинфекция, дезинсекция,дератизация құралдары мен ...  ...  ...  ... ... мен ... көрсетудің түрлерін дайындау, шығару, ұқсатужэне көтерме сату; жолаушылар мен автомобиль ... ... ... ... ... ... және ... құрылыс материалдарын,бұйымдар мен конструкцияларды шығару бойынша жобалық-іздестіру, сараптық,құрылыс-монтаждық жұмыстар; ... ... ... ... ... ... ... трансляциялар жасау, дыбыстық программаларжасау, радиожиелік спекторын қолдану арқылы қызмер көрсету, басқа да ... ... ... ... асыратындар; Жол жұмыстарымен айналысатынтехникаларды жасау, құрастыру, қолдануға енгізу т.б; Күзет қызметін жүзегеасыратын жеке және ...  ...  ...  ...  ...  ... жүзеге асыратын қызметтері; Барлық жол транспорттарындағыжолаушыларды қамтамасыз ету; Табиғи қорларды ... ... ... ... т.б. жұмыстарды жүзеге асыру; Қазақстан республикасыдағыбарлық ... ... ... ... ... кәсіпкердің шағын дүкені және тіскебасарымен бірге май ... бар. Бұл ... ... салық режимін қолдана алмайды, өйткеніосы ... ... ... ... ... басқа мыналар:Филиалдары, өкілдіктері бар заңды тұлғалар;Филиалдардың, өкілдіктерінің өздері;Заңды тұлғалардың енщілес ұйымдары мен тәәуелді ... ... елді ... өзге оқшайланған құрылымдық бөлімшелері барсалық төлеушілер арнайы салық режимін ... ... ... заңды тұлға арнайы салық режімін құлданудың негізгі шарттарына(кіріс, қызметкерлердің саны мен ... ... ... ... онда ... бар. Бұл жағдайда, осы заңды тұлға мен оның филиалыарнайы салық режимин қолдануға құқылы ... ... ... немесе салық салудың жалпы беогіленген тәртібінтаңдауды кәсіпкер ерікті түрде жүргізеді. Бұл  ...  ...  ... ... есеп айырысудың бір нысанын ғана таңдауға құқылы.Арнайы салық режімінің шегінде кәсіпкерлік қызметі нысанының көптүрлілігінескеріп шағын ... ... үшін ... есеп айырысудың үш тәсіліұсынылды. Егер кәсіпкерлік қызметі мезеттік сипатта болса, бір жолғы толоннегізінде. Егер кәсіпкерде шағын кіріс болса және жеке ... ... ... ... ... онда ол патент негізінде бюждетпен есепайырысуға құқылы. Жалдамалы еңбекті тартумен бірге әртүрлі ... ... ... үшін ... ... негізінде- бюждетпен есепайырысудың үшінші нысаны ұсынылады.Бюждетпен ессп айырысудыц аталған ... ... ... ... тетігі кәсіпкерлік қызметі дамуының әртүрлі деңгейін ескеругемүмкіндік ... ... ... ... сауаттылығы дағдысын  кәсіпкергебіртіндеп енгізеді, салмақты бизнеске ... ... ... ... ... ... қызметі мезеттік, тұрақты емес сипаттағы жекетұлғалар үшін көзделген. Мұндай ... деп бір ... ... алғанда 90күннен астам емес жүзеге асырылатын қызмет түсініледі. Бұл ретте, ... және ... ... мемлекеттік тіркеуден босатылған.Мысалы, жеке тұлга бір жолғы талон ... ... мен ... ... Бұл ... бір жыл ... олар жалпы алғанда 80 күнге(мамырда 25 күнге, маусымда 30 күнге, шілдеде 15 күнге және ... ... бір ... ... ... ... Осындай жолмен, онда енді он күнгежыл соңына дейін бір жолғы талон бойынша жұмыс істеуге мүмкіндік бар.Егер де жеке ... ... ... ... ... және ... жыл ішінде бір жолғы талон бойынша 90 күн жұмыс істесе, онда оған салықорганында жеке кәсіпкер ... ... ... өту және ... басқа режиміне көшу керек.Бір жолгы талондар негізінде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратынжеке тұлғалар да ... ... ... ... ... ... ... талап- қолдарында бір жолғы талонның бар болуы. Біржолғы талон қызметті ... ... ... ... ... жолғы талондарды сатып алу жолымен бюждетке есеп айырысуды жүргізурұқсат етілетін қызмет түрлерінің тізбесін  ...  ... ... ... белгілейді. Бір жолғы талондардың құнынақатысты болса, онда мүндай жағдайдан шыға отырып талондардың құнын ... ... ...  ...  ...  (маслихаттарға)берілген.Бір жолғы талон 1 күнге де, бірнеше күнге де алынады. Бұл ... ... ... құны ... ... асыру күндерінің санына көбейтіледі.Мысалы,  бір  күнге  газеттер мен  ...  сату  ... ... ... бір ... ... құны 40 ... кұрайды. 6күн ішінде күн сайын кызметтің осы түрімен айналысуды ... ... бір ... ... 240 ... соманы төлеу кезінде осы кезеңгеберіледі, яғни 40 ... ... ... тұрақты сипат алатын жеке кәсіпкерлер үшін бюждетпен есепайырысудың ... ... ... Оны  ...  ... ... және ... 1 млн теңгеден астам емес кіріс алатынжеке кәсіпкерлік нысанындағы қызметін жүзеге ... жеке ... ... Есеп ... ... ... ... айналымы бар жаңабастаған кәсіпкерлер үшін ыңғайлы.Мысалы, орташа айлык кірісі 30 мың ... ... өз ... ... айналысатын аяқ-киім жөндеу жөніндегі шебер, яғни орташа бір ... 360 мың ... (30 мың ... ай=360 мың ... алу үшін ... ... ... асыру орны бойынша салықорганына ... ... ... отырып патент алуға өтініш және ...  ...  ...  ...  ...  сондай-ақ  қызметтіңлицензияланатын түрін жүзеге асыру кезінде лицензияны беру ... ... ... ... ету ... ... мерзімге патент беріледі.Патент бойынша салықтар сомасы салық төлеушінің көрсетілген болжанатынкірісінен 3 процент мөлшерінде белгіленген. Басқаша ... ... өзі ... ... ... ... қолдану жолымен қандай дабір есеп айырысуларды жүзеге асырусыз есептейді. Алынған сома жеке ... мен ... ... ... тең ... бюждетке кәсіпкертөлеуі тиіс патент құны болып табылады. Салық міндеттемелерін  айқындаудыңмұндай  ...  ...  үшін  ... ... 60,0 мың ... жеке ... ... кірісі кезіндепатент кұны 1800 теңге кұрайды (60,0 мың теңге*3 процент). Патент құны жекетабыс салығы (900теңге) мен ... ... ... ... ... ... және бюджетке аударуға жатады.Патентті салық органдары патент құны мен ... ... ... ... жарналарын бюждетке төлеуді растайтын құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... ұлғаю жағына да, кему жағына да патенткұнын, қайта есептеуді жүргізуге ...  ...  ...  ... ... ... аударамыз.Көрсетілген кірістен нақты кірістің асуы кезінде салық төлеушіге асусомасын 5 жұмыс күні ішінде көрсетуі және осы ... ... ... қажет.Мысалы: кәсіпкердің көрсетілген сомасы патент алу ... 50,0 ... ... ... 80,0 мың ... ... Асу ... 30,0 мың теңге кұрайды.Бұл жағдайда, оған 450 теңгедегі жеке ... ... 900 ... ... қоса ... ... ... алу кезінде керсетілген кірістен нақты кіріс төмен болғанжағдайда, онда ... ... ... ... ... ... ... зерттеу өткізуден кейін салық төлеушінің өтініші негізіндежүргізіледі.Патентті жеке кәсіпкердің ниеті ... ... ... бір айға да,бірнеше айға да, бірақ бір ... ... ... ... ... осы ... ... енгізілгеніне салық төлеушінің назараударғанын қалар едік, оған сәйкес кәсіпкерлік қызметін ... ... ... ... ... есеп ... жүзеге асыратынкәсіпкерге кәсіпкерлік қызметін уақытша тоқтата түру туралы өтініш қызметтіжүзеге асыру бойынша салық органына берілу қажет.Мұндай  ... жоқ ... ... ... ... ... тәртіпте бюждетпен есеп айырысуды осы салық төлеуші жүргізедідеп санауға құқық береді. Жеке ... ... ... ... үшінжалдамалы қызметкерлерді тарту кезінде оңайлатылған декларация негізіндеарнайы салық режиміне немесе ... ... ... ... ... ... ... режимінде салық есеп беруіне мыналар жатады:- Бюждетпен есеп айырысудың патенттік нысаны кезінде-патент алуғаөтініш;- ...  ...  ...  бюджетпен  есеп  ... ... ... ... ... ... салық есеп беруін  тапсыруы  мүмкін:Хабарламамен тапсырысты хаттағы почта бойынша, электрондық түрде;Оңайлатылған ... ... ... ... ... 10 ... ... сайын салық органына беріледі.Салык кодексімен әртүрлі салық ... ... ... ... ... ... ... жағдайында салық төлеушінің салықорганымен өзара қарым-қатынастар мәселесі реттелген.Мәселен, оңайлатылган декларацияны беру қызметті жүзеге ... ... ... ... ... Егер ... төлеушінің  әр-түрліаймақтык-әкімшілік бірліктердің аумағындағы кәсіпкерлік ... ... ... бар ... онда оңайлатылған декларация негізінде арнайысалық режимін қолдануға өтініш беру үшін ... ... өз ... ... Одан ... ... ... органы салықтарды төлеу  меноңайлатылған декларацияны беруді жүргізеді.Патент алуға өтініш және патент ... ... ... ... айналысу басталғанга дейін жүргізіледі.Бюждетке есептелген салықтарды оңайлатылған декларация бойыншатөлеу есепті тоқсаннан кейінгі ... 15 ... ... ... жолмен патенттік нысанмен салыстыру бойынша оңайлатылғандекларация негізіндегі бюждетпен есеп ... ... ... ... ... ... салықтарды төлеу  үшін  айналымқаражаттарын кәсіпкерге қозғау қажет еместігінен де ... ... ... ... ... яғни ... алғаннан кейін жүргізіледі.Салық төлеушіге патент пен оңайлатылған декларация бойынша салықтардыесептеудің дұрыстығын тексеру үшін ... ... ... ... көрсетілген кіріс пен санына байланысты ҚР  МКМ-нің  сайтындаорналастырылған ... ... ... ... ... ҚР ... ... Қазақстан Республикасы  Әділетминистрлігінде оларды мемлекеттік ... ... ... есеп ... ... да ... есептеу мен төлеу жалпы белгіленген тәртіптежүргізіледі.Арнайы салық режиміне көшу мен ... ... ... ... ... ... салу ... таңдау құқығыберілген, яғни ол шағын бизнес субъектілері үшін арнайы салық режимдерініңбірі немесе жалпы ... ... ... алады.Жағдайлар туындау немесе арнайы салық режимінен өз еркімен шығужағдайында ... ... ... ... салудың жалпы  белгіленгентәртібіне көшеді.Бюждетпен есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде осы режимде арнайы салықрежимін ... ... мен ... ... ... ... кодексімен және"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінеенгізілетін өзгерістермен реттеледі.Мысалы, салықтарды есептеу мен ... ... ... ...  көшу  кезінде  жалпыға  бірдей  ...  ...  ... ... кейін ғана арнаулы салық режиміне қайта ауысуға ... ... ... қолдану бойынша заң бұзушылықтарды анықтағанжағдайда 5 жыл ішінде ... ... ... одан кейінгі қолдану үшін"Әкімшілік құқық бұзушылықтары туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінеенгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға белгілеуді ... ауыл ... ... ... ...  режимінқолдануда ең негізгі орын алатын ол- ... ... ... ... ... ... ... арналған арнаулы салық режимі бірыңғай жер салығынтөлеу негізінде бюджетпен есеп айырысудың айрықша тәртібін көздейді жәнеакцизделетін ... ... ... және  сату  ...  ... ауылшаруашылық өнімдерін ендіру, ұқсату және сату жөніндегіқызметті ... ауыл ... ... ...  өзі  ... өнімдерін ұқсату және оны өткізу жөніндегі шаруа ... ... ... ... режимін қолдану үшін жыл сайын 20ақпаннан кешіктірмей жер учаскесі ... ...  ...  ... ... орган белгілеген нысан бойынша өтініш береді.Бірыңғай жер салығын төлеу негізінде арнаулы салық режимін қолданатыншаруа қожалықтары салықтардың мынадай ... Осы ... ... ... қолданылатын қызметтен түскен шаруақожалықтарының табысынан жеке табыс салығын;- Осы  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... айналым бойынша қосылған құн салығын;- Осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызмет бойынша жерсалығын;- Қазақстан  ...  ...  ...  ...  шегінде  салық  салу  ...  ...   ... ... ... Қазақстан  Республикасының    Үкіметі  белгілеген  ...  ...  ...  салу  ...  ...  ... төлеушілер болып табылмайды.Жер учаскесін бағалау құны бірыңгай жер салығын есептеу үшін ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының жерзаңдарында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.Бірыңғай жер салығын есептеу жер учаскесін ... ... 0,1 ... ... жолымен жүргізіледі.Бірыңғай жер салығын төлеу жер учаскесі орналасқан жер бойынша тиістібюджетке екі мерзімде:Ағымдағы төлем ағымдағы салық кезеңінің 20 ... ... ... жер ... бойынша түпкілікті есеп айырысу есепті кезеңненкейінгі  салық  ...  20  ...  ...  ... жер салығын төлеушілер жыл сайын ағымдағы салық кезеңінің ... ... ... жер ... ... ... органдарына өткен салық кезеңі үшін бірыңғай жер ... ... ... жер ... төлеушілер шаруа қожалығының басшысын жәнемүшелерін қоса ... ... ... үшін ... ... ... 20проценттік ставкасы бойынша әлеуметтік ... ... ай ... есептепотырады. Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлеріне арналған арнаулы салықрежимі, ойын бизнесі саласында, ақшасыз ұтыс ойын ... ... ... ... лото ... ұйымдастыру  бойынша  қызметтеркөрсететін жеке ... ... ... ... филиалдарының,өкілдіктерінің   және   өзге   де   ...    ... ... ... ... салу ... ... болып табылады:-ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыратын салық ... ойын ... ... ... өз өкілдері арқылы қатысатын құмаройындарды өткізуге арналған ойын үстелі. Ойын ... өз ... ... және байқаушы ретінде қатысатын құмар ойындар  өткізугеарналған ойын ... ... ... бар ойын ... ... ... ... кассасы.Ұтыс ақшасыз ойын автоматтары қызметін көрсететін ... ... ұтыс ... ойын автоматы. Боулинг бойыніпа қызмет көрсететін салықтөлеушілер ... ойын ... ... ... ... ... салықтөлеушілер үшін- карт, бильярд бойынша қызмет көрсететін, салық ... ... ... лото ... ... ... ... үшін- лотоұйымдастырушы.Алдыңғы тарауда аталған салық ... ... ... ... ... деп ... ... жоқ, олардың нақты бір кәсіпкерлікқызметке арналғанын көрсетіп отыр, сондықтан оны ... ... ... ... қызметті дамытуға, оның өрісін кеңейтуге әсерінтигізетін болса бірқатар элеуметтік-экономикалық мәселелердің шешілетінісөзсіз.ТЖСС ... ... ... кейінгі айдың 20-нан кешіктірілмей, ай сайынсалық салу объектлерінің орналасқан жері бойынша төленуге тиіс. Тағы дакөңіл ... ... ... ... ... оңайлатылған декларациянегізінде есептеуді қолданылатын жеке кәсіпкерлер табысына қолданылатынсалық ставкалары, ол ... ...           ...               ||2000,0 мың ... ... қоса ... ... 3 ...       ||2000,0 мың теңгеден жоғары- 3000,0  |60,0 мың ... + 2000,0 ...   ||мың ... қоса           ... ... 5 проценті      ||3000,0 мың ... ...      |110,0 мың ... + 3000,0 мың ...                   ... табыс сомасынан 7 процент   |Ал ... ... ... ... ... ...  ... табыс           ...               ||2000,0 мың ... ... қоса ... сомасының 4 проценті      ||2000,0 мың ... ... 4500,0  |80,0 мың ... +2000,0 ...   ||мың ... қоса           ... ... 5 ...      ||4500,0 мың ... ... 6500,0 ... мың ... + 4500,0 теңгеден  ||теңгені қоса             ... ... 7 ...      ||6500,0 мың ... жоғары      |345,0 мың ... + 6500,0 мың ...                   ... ... ... 9 ...   ... есепті кезеңнің қорытындысы бойынша жалдамалы қызметкерлердіңорташа ... ... ҚР заң ... ... ең төменгі айлықжалақыныц ең кемінде үш еселенген мөлшеріндей ... ... ... ... ... ... ... қызметкер үшін салық сомасының 1,5 процентімөлшеріндегі сомаға түзетілуі тиіс.Табыстың шекті мөлшері асып кеткен жағдайда, салық ... ... ... ... жэне ... алынған табыс сомасынан жеке-жекежүргізіледі. Салықтың осы сомаларыпың арасындағы айырма көзделген түзетусізбюджетке төленуге ... ... ... ...  ...  сомасынанесептелген салық сомасы ғана жатады.Қазақстан Республикасында сонымен қатар ауыл шаруашылығын ... зор. ... оған ... кейбір салық режиміне тоқталып өтетінболсақ, мысалға шаруа қожалықтарына арналған салық режимі бірыңғай ... ... ... жер ... төлеу негізінде арнаулы салық режимін қолданатыншаруа ... ... ... әрі - ... жер салығын төлеушілер)салықтардың мынандай түрлерін:1) осы арнаулы  ... ... ... ... ... (фермер) қожалықтарының табысынан жеке табыс салығын;2) осы  арнаулы  салық ...  ...  ...  ... ... ... қосылған құн салығын;осы арнаулы салық режимін қолданылатын қызмет бойынша жер салығын:  шегіндесалық салу объектілері бойынша көлік ... ... ...   ...   Үкімет    белгілеген    қажеттілікнормативтері ... ... салу ... ... көлік құралдарынасалынатын салықты;Қазақстан   Республикасының   Үкімет   ...    ...  ... ... салу объектілері  бойынша  мүлік  ... ... ... қүн ... ... ... ... бірыңғай жер салығынтөлеушілер салық  органына осы ... ... ... қою ... өз ... ... құқылы.Арнаулы салық режимі қолданылмайтын қызмет түрлерін жүзеге ... ... жер ... ... кірістер мен шығыстардың (  жалақыныесептеуді  қоса   ...   ...   ...   ...   ...  ...  есебін жүргізуге және жалпы белгіленген тәртіппенқызметтің осындай ... ... ... ...  пен  бюджетке төленетінбасқа да міндетті ... ... ... ... ... ментөлеуді жүргізуге міндетті.Жер учаскесін бағалау құны бірыңғай жер салығын есептеу үшін негіз ... жер ... ... ... ... жер бойынша тиістібюджетке екі мерзімде:Төлеудің бірінші мерзімінде бірыңғай жер ... ...  ... ... ... салық кезеңі үшін бірыңғай жер салығы бойыншадекларацияда ... ... жер ... ... ... ... ... мөлшерде төлейді. Шаруа (фермер) қожалықтары жер ... ... ... ... нақты кезеңі үшін бірыңғай жер салығын ... ... ... ... ала отырып) есептейді және ... ... ... ... (алған) кезде салық салу ерекшеліктері1. Шаруа  қожалығы жер учаскесін басқа шаруа қожалығына бергенкезде тараптардың әрқайсысы ... жер ... ... ... ...  ...  беру  шартында  ...  жер  ... ... ... ала ... есептейді және төлейді.Жалға  алушының пайдалану кезеңі жер учаскесін жалға алған айданкейінгі айдан бастап белгіленеді.Бұл орайда жер учаскесін жалға ... ... ... ... ... ... қожалығын салықты жалпыға бірдей белгіленген тәртіппенесептейді және төлейді.2. Шаруа   қожалығы бірыңғай жер салығын   ...   ... ... ... жер ... ... берген кезде осындай жеручаскесі бойынша бірыңғай жер салығын ... мен ... ... шаруа қожалығында қалады.Жер учаскесін жалға беруден алынған табыс бойынша шаруа кожалығысалықты ... ... ... ... ... және ... ... осындай жер учаскесі бойынша бірыңғай жер салығының төленген сомасы(есептелген шекте) салық салынатын табыс айқындалған кезде ... ... ... жер ... төлеушілер жыл сайын ағымдағы салық кезеңінің 15наурызнан кешіктірілмейтін мерзімде жер учаскелер орналасқан жердегі ... ... ... ... үшін бірыңғай жер салығы бойынша декларациятапсырады.2. Бірыңғай жер ... ... осы  ...  ... ... ...  жылдың  15  наурызынан ... ... ... :1) ... ... кезеңі үшін бірыңғай жер салығы бойыншаағымдагы төлем ... ... ...  селолық атқарушы органдар куәландырған жерпайдалануға құқық беретін актінің (кейінгі жер пайдалану туралы ... ... ... жер пайдалану шарттарының) көшірмесін тапсырады.Жер пайдалану құқығына актісі болмаған жағдайда бірыңғай жер ... ... ... ... жер ... ... беру туралышешімін табыс етеді. Кейінгі жер пайдалану құқығына акт алған кезде ... оны ... ... ... отыз күн ... оның ... ... атқару органдар куәлаыдырған көшірмесін салық комитетіне табысетеді.3) жер ресурстарын  басқару жөніндегі ... ... ... ... (жер пайдалану құқығын) бағалау ...  ...  ... ... ... атқарушы органдар куәландырған көшірмесін ... Акт ... ... жер ... ... кұны жер ресурстарынбаскару жөніндегі  уәкілетті орган берген ... ... 1 ... бойынша орташа бағалау құнын негізге ала отырып анықталады;4) элеуметтік салық сомаларын есептеу үшін ... ... ... ... отырып, қызметкерлерді салық кезеңінде  жалдау  туралымәліметтер табыс етеді.3. Осы ... ... ... ... алған жаңадан құрылған салық төлеушілербірыңғай  жер  ...  ...  ...  ...  ... мен арнаулысалық режимін қолдану құқығына өтініш бергеннен кейін отыз күнтізбелік күнішінде осы баптың ... ... ... ... ... ... қайта ұйымдастырылған кезде бірыңғай жер салықорганына бергеннен кейін он бес күн ... ... ... ... ... ... міндетті.- Бірыңғай жер салығы төлеушілер шаруа қожалығының басшысын эәнемүшелерін қоса ... ... ... үшін ... ... ай ... есептепотырады.Бірыңғай жер салығын төлеушілер бірыңғай  жер  салығы  ... ... ету үшін ... ... ... салық бойынша декларация;2) төлем кезінде ұсталынатын жеке табыс ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы жарналарын төлеужөніндегі есептілікті;4) жер бетіндегі көздерден су ресурстарын пайдаланғаны үшін ... және ... ... ... үшін ... бойыншадекларацияны табыс етеді.Жоғарыда түсінік беріп өткен кәсіпкерлік қызметтің ... ... ... ... ... келе ... кәсіпкерлік түрлері болып табылады.Көбінше ол ... ... ... ... Алматы сияқты ірі қалалардаолардан түсетін салықтық түсім мөлшері басқа елді ... ... ... ... заңдары және бюджетке төленетінбасқа да міндетті төлемдерді  төлеудің  ...  ...  ... ... салық жүйесінің біртұтастығы жіне салық ... ... ... Республикасының салықтары және бюджетке төленетін басқа даміндетті төлемдері айқын болуы тиіс. Салық салу айқындығы салық ... ... ... ... және ... ... мен ... салық заңдарында белгілеу мүмкіндігін білдіреді.Қазақстан Республикасында салынатын салық және бюджетке төленетінбасқа да ... ... ... ... ... ... ... салық режимі.Арнаулы салық режимін қолданатын жеке кәсіпкерлер арнаулы салық режиміқолданылатын қызметінен түскен ... жеке ... ... ... ... ... ... шектен тыс жерлерде төленген жеке табыссалығының сомалары Қазақстан Республикасында салық ... ... ... табыс салығы бойынша декларация тапсырушы салық төлеушілер табыссалығын төлегенін растамаған жағдайларда, жеке ... ... ... ... салығы төленгені расталмаған табыс сомасына салық заңдылығыменбелгіленген ставкаларды ... ... ... Орта және ... бизнес өкілдерінен түсетін салықтық ... ... ... ... ... өткеніміздей, Қазақстан бойынша шағын және ортабизнес субъектлері сан жағынан да сапа жағынан да ... ... ... ... оларға салық салудың да және сол арқылы аталған субъектлердіңқызметтерін мемлекет тарапынан реттеп отырудың да қажеттілігі күннен ... ... келе ... ... ... ... жан ... қарастырған кездебайқағанымыз, республикада экономиканың басқа саласына қарағанда саудасаласында кәсіпкерлік қызмет даму үлесі, ... ... ... ... ОҚО ... ауыл ... өнімдерін өндіруге бейімделген.Өндірістік сферада қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлер саны ең аз ... ... ... тең ... ... ... жылғы ОҚО облысы Сайрам ауданы бойынша  кәсіпкерлікқызметтің даму ... және ... ... ... түсімдердіңбюджет  кірісін  ...  ...  ...  ...  ... ... анығырақ байқауға болады.Кесте 2-2009 жылдың 1-ші қаңтарындағы жағдай бойынша ... ... ... ... ... ... дамытукөрсеткіштері *|№  |Атауы         ... ... ...  ...   ||  |            ... ...     ... (мың ||  |            ...    ... ...    ||1  ... ...   |-     |-       |-       ||2. ... шаруашылық    |7     |6       |910      ||  ... ... ... |      |       |       ||3. ...        |10     |7       |-       ||4. ...      |5     |5       |130      ||5. ...         |2     |2       |1     455||6. |І ...        |73    1| 21     |12390     ||7. ... да ... ...     |7       |155   __  ||8. ... аулау      |15     |7       |891      ||9. ... үй        |1     |1       |: . :     ||10. ... ...    |1     |1       |_ "_ _ -   ||11 ... база     |4     |4       |       ||12 ... сақтау    |7     |3       |28      ||13. ... ...    |84     |17      |6590     ||14. ... май сатушы |4     |4       |1414     ||  ...        |      |       |       ||  ...        |233    |85      |22984     ... ... СК сандық мәліметтерінен2-кестеден байқап отырғанымыздай, Сайрам ауданы бойынша кәсіпкерлікпенайналысатын заңды тұлғалардың ішінде экономиканың ... ... ... субъектлердің ішінде басқаларға қарағанда басымырақ түсетін ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілер болып табылады. Одан кейінгі субъктілердіңсаны жағынан ... ... ... ... ... қызметін жүзегеасыратын заңды тұлғалар. Ендігі жерде, қалған құрылыс, балық ... ... және ... да ... ... ... ... кесте бойынша тағы бір көңілаудараралық нәрсе, тіркелген тұлғалар саны көп те, ал, ...  ... саны 2-3 есе аз. Ал, ... ... ... ... ... онда салыстырмалы түрде салықтык түсімдер сауда саласындагыкәсіпкерлік қызметтен көп түседі, яғни барлық саладан түсетін түсімнің 53 ... ... ... 29% ... келеді (3-сызба).Сызба 3- Заңды тұлғалар бойынша кәсіпкерлерден түсетін ... (мың ... ... ... ... ... ... барлық түсімдердің 6-4 %-ын ғана құрайды. Келесі кезекте аталған ... ... ... ... жеке ... қарастыратын болсақ ондакелесі 3-кесте мәліметтерінен көруге болады.Кесте 3- 2009 ... 1 ... ... ... ... ... тіркелген жеке кәсіпкерлер бойынша мәлімет*|№  |Атауы             ...   ... ... ||  |                ... саны ... ...  ||1. ... өнеркэсіп      |7       |410         ||2. ... ... ... өңдеу  |3       |51         ||3. ...            |1       |21         ||4. ...             |320      |7144        ||5. ... ...     |38       |1003        ||6. ...             |-       |-          ||7. ...             |-       |-          ||8. ... ...         |10       |132         ||9. ...            |7       |121         ||10. ... ...         |542      |1132        ||  ...            |928      |10014        |* ... ... СК сандык мәліметтеріненЖеке кәсіпкерлердің ішінде шаруа қожалығымен ... ... ... тұр, яғни 542 ... қожалығы нақты түрде жұмыс жасайдыекен. Олардан түсетін салықтық түсім, 11,3 % -ын ... ... ... жеке кэсіпкерлердің саны 320 бірлік, олардан түсетін түсім 7144мың теңгені құрайды, ол барлық түсімнің 71,0% -ын ... ... ... ... 38 ... ... ... де, олардан түсетін салықтықтүсім 1003 мың теңгені құрайды. Бұл, барлық түсімнің 10%-ын ... ... ... ... оның ішінде қызмет көрсету саласы бойынша тіркелгенсубъектлер саны 10 бірлікке тең, ал салықтық түсімдер 2% -ын ғана ... ... ... ... қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлікпенайналысатын заңды түлғаларға келетін болсақ, оны ... ... ... 4- ... ауданындағы заңды тұлғалар бойынша ШКС-нен салықтықтүсім туралы мәлімет (2009 ... 1 ... ... ... ... ... |Олар бойынша  ||оның ішінде              ...     ...    ||                   |       ... (мың  ||                   |       |тг.)      ... ортақ тәртіп бойынша қызметін |37      |4,0       ... ...           |       |        ... ... ... жүзеге    |12      |0,0       ...              |       |        ... да ... ... оның ішіндс |144      |1041,0     ... ... ...         |       |        ... ... ...    |10      |753,2      ... жүзеге асырушылар      |       |        ... ... СК ... мәліметтеріненКесте мәліметтерінен көріп отырғанымыздай, кәсіпкерлікпенайналысатын заңды түлғалардың ... ... ... ... ... ... заңды тұлғалардың саны АСР қолданатын заңды тұлғаларғақарағанда басым болып келеді. Себебі, олар АСР қолдану ... ... ... АСР ... ... ... негізінде кызметін жүзегеасырушылардан түсетін салықтық түсімдер 753,0 мың ... ... ... ... ... бойынша қызметін жүзеге асырушылар сан жағынан 144бірлікті құраса, салықтық түсімдер жағынан 1412,0 мың ... ... ... ... ... ... түсімнен 288,0 мың теңгеге  аз.Ауылшаруашылық өнімін ... ... ... жалпыға ортақ тәртіппен37 тұлға қызмет атқарады да, ал патент негізінде 12 заңды тұлга ... ... ... түсім туралы мәлімет жоқ.Енді, арнаулы салық режимі бойынша қызметін ... ... ... келетін болсақ, онда ол мәліметті келесі кестеден көруге болады(5-кесте).Кесте 5- Сайрам ауданындағы жеке ... ... ... ... ... ... ... (2009 жылдың 1 ақпанындағы көрсеткіш )|Салык төлеуші жеке ...   ... саны ...     ||                  |         ... (мың   ||                  |         ...      ... ортақ тәртіппен қызмет   |9,0        |0,0        ... ... ...      |         |         ... жер салығы бойынша қызмет |533,0       |207,3       ... ...       |         |         ... ... ... бойынша жеке  |228,0       |1412,2      ...             |         |         ... ... қызмет ететін жеке  |228,0       |1085,2      ...             |         |         ... ... ...  |129,0       |1299,5      ... ... жеке ...   |         |         ... ... ...    |0,0        |0,0        ... АСР            |         |         ...               |1127       |4003,0      ... ... СК сандык мэліметтеріненКестеден көріп отырғанымыздай, жалпыға ортақ тәртіп бойынша қызметінжүзеге асырушылардан гөрі, бірыңғай жер ... ... және ... ... ... ... қызмет ететіндер саны салыстырмалы түрдежоғары жэне олардан түсетін салықтық түсімдер де ... жэне оны ... анық ... ... 4 -. ... ... СК АСР негізінде қызметін жүзеге асырушы жекекәсіпкерлер саны мен ... ... ... ... өсу ... ... бойынша)Айта кету керек, аталған ауданда ойын бизнесі дамыған, бұл әринеауданның ауыл шаруашылығына көп ... ... ... ... ... ... етушілер тіркелгенімен, нақты жұмыс ... ... ... енді аталған субъектлер, оның ішінде заңды тұлғаларбойынша салыстырмалы түрде мәлімет ... ... 2008 ... ... айымен 2009 жылдың мамыр айына дейінгі жағдайларды салыстыруға ... ...  ...  ...  ...  ...  ... жеке және заңды тұлғалардың жыл өткен сайын көбейіп кележатқандығынан хабардар етеді. Сәйкесінше ... ... өсу ... ... ... ... өнімдерін өндіруші кәсіпорындар саны 33 бірліктен ... ... ... ... ... 71 ... ... 6 -Сайрам ауданы СК шағын кәсіпкерлік субъектілерінен түскен салықтықтүсімдер туралы мәлімет заңды тұлғалар бойынша (01.05. 2008 ... ... ... тұлғалар    |Тіркелгендер саны |түсімдер (мың   ||                  |         ...       ||                  |2004   |2005  |2004   |2005  ||А/ш ... ... оның ішінде |33,0   |54,0  |43,0   |307,8  ... ... ... ...    |     |    |     |    ... ... қызметін жүзеге   |7,0   |11,0  |1270,2  |9405,4 ...             |     |    |     |    ... да ... ... оның ...   |168,0  |7219,0  |7405,6 ... ... тәртіп        |     |    |     |    ... ... ...  |16,0   |12,0  |1472,2  |1349,9 ... жүзеге асырушылар     |     |    |     |    ... ... ...    |0,0   |1,0   |0,0    |0,0   ... АСР            |     |    |     |    |* ... ... СК ... мәліметтеріненАл, патент бойынша қызметін жүзеге асыратындар саны ... ... ... түсімдер 58%-ға жоғарылаған. Жалпыға бірдей ... ... ... заңды тұлғалар саны екі еседен жоғары көбейген, ... ... ... орай екі есе ... 3,0% -ға ғана ... декларация бойынша қызметін жүзеге  асыратын  заңдытұлғалар саны былтырғы жылмен салыстырганда 4 ... ... бүл ... ... ... келетін заңды тұлғалардың азайғандығын ... ... мен ... ... саны ... ... ... автоматтытүрде, жалпыға бірдей тәртіп бойынша бюджетпен есеп айырысуы шарт.Кәсіпкерліктің кейбір түрімен ... , яғни ойын ... ... ... ...  одан  ...  салықтықтүсімдер сомасының ауқымдылығы шамалы немесе жоқтың қасы болып отыр.Сайрам аудандық салық комитетінде ... және ... ... ... ... ... ... тұлғаларды қарастыратын болсақ, ондаол келесі кестеде сипатталады. (7-кесте).Кесте 7-Сайрам ауданындқ СК жеке ... ... ... ... түскен салықтык түсім туралы мәлімет (2008-2009 ж.ж. ... ... ...                ... саны ... түсімдер  ||                  |         |(мың ...    ||                  |2005  |2009   |2008   |2009  ... ... ... ...   |193,0  |191,0  |0,0   |96,4  ... ... қожалықтары      |    |     |     |    ... жер ... ... қызмет |418,0  |649,0  |1092,4  |4145,9 ||ететін шаруа қожалықтары      |    |     |     |    ... ... ... ...  |28,0  |31,0   |2757,7  |1391,4 ||жүзеге асыратын кәсіпкерлер     |    |     |     |    ... ... ... ... жеке  |234,0  |263,0  |1608,2  |1591,2 ...             |    |     |     |    ... ... негізінде  |149,0  |186,0  |2492,7  |2903,9 ... ... жеке ...   |    |     |     |    ... кейбір түріне    |0,0   |1,0   |0,0   |0,0  ... АСР            |    |     |     |    |* ... ... СК ... ... ... ... жағдай бойынша, салық комитетіне жалпығаортақ тәртіппен жүзеге асыратын шаруа қожалықтары 193 бірліктен ... ... ... ... ... АСР ... бірыңгай жерсалығын төлеуші ретінде қайта тіркелгендігі. Және олар бойынша салықтықтүсімдердің биыл ғана ... ... ... ... жер ... ... қызметін жүзеге асырып отырған шаруақожалығы 231 бірлікке көбейген, салықтық түсімдер төрт ... ... ... ... ... ... 234 бірліктен 263 бірлікке дейіннемесе 29 бірлікке, олар бойынша салықтық түсімдер ... 1,5% ... оның ең ... ... 2009 ... бастап патентпен қызметтіжүзеге асыру талаптарының бірі, 3 пайызбен салық салынатын ... ... жылы 1,5 млн. ... ... ... биылдан бастап, 2,0 млн.теңгеге өсті, бұл салық сомасының азаюына мүмкіндік ... ... ... ... есеп ... саны дабылтырғы жылға қарағанда  37 бірлікке өскен және ... ... ... ... яғни 411,7 мың ... немесе 16,5%- ға түскен.Енді, жалпы ОҚО облысы Сайрам аудандық салық комитеті бойынша салықтықтүсімдерді қарастыратын болсақ, онда ... ... 106,1 ... ...  ...  ...  ...  113,4  пайызға,  алреспубликалық ... 99,9 ... ... ... ... бойынша, кәсіпорындардан түскен салықтар менбасқа да төлемдер (01.05.09 ж.жағдай бойынша)|№  |Салықтар мен    ...  ... ... ...    ...   ||  ... атауы   |     |      |      |      ||1. ... ...   |8200,0  |9634,8   |117,5    |1434,8   ||  ... ... КТС|     |      |      |      ||2. ... ...  |8996,1  |103994,3  |115,6    |14033,3   ||3. ... ... ЖТС |32936,0 |35835,4   |108,8    |2899,4   ||4. ... айн. |2573,0  |1834,2   |71,3    |-738,8   ||  ... алын ЖТС  |     |      |      |      ||5. ... салығы    |137801,0 |150609,3  |206,9    |12808,3   ||6. |Жер ...     |5747,0  |4923,0   |85,7    |-824,0   ||7. ... ...  |4851,0  |4675,8   |176,0    |-175,2   ||  ...        |     |      |      |      ||8. |ҚҚС         ...  |98,7    ...  ||9. ... жер ... |667,0  |685,9    |102,8    |18,9    ||10. |Бір ... ... б/ша|1748,0  |1776,5   |101,6    |28,5    ||  ... жүз. ...  |     |      |      |      ||  ... тұлғаға ЖТС  |     |      |      |      ||11. ... де ... ... |231591,5  |2616,9   ...  ||  ...      |     |      |      |      ||  ... оның ... ...  |213,3    |38290,5   ||  ... бюджет|2110718,0|2108660,5  |99,9    |-2057,5   ||  ... ...  ... ...  |113,4    |40348,0   |* Сайрам аудандық СК ... ... ... ... ... ... бойынша, оның ішіндекәсіпкерлікпен айналысатын жеке тұлғалар бойынша жеке ... ... ... ... 738,8 мың ... орындалмай қалған. Жерсалығы мен көлік құралдарына салынатын салық, сонымен бірге қосылған құнғасалынатын салықтар да толығымен түспей ... ... ... ... органдары  бойынша  бақылаудыкүшейтуді және олар бойынша ақпарат ... ... ... ... ... ... ... бірге, жоғарыдағы талдаулар көрсеткеніндей шағын және ... ... ... ауыл ... ... ғана ... басқа дасалалар бойынша жетілдіруді ... ... ... ... ... шешуге мүмкіндік туындайтын еді.3. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік ынталандырудың салықтық аспектлерінжетілдіру перспективасы3.1 Кәсіпкерлікті салықтық ынталандырудың шет ... ... ... олардың шағын екенін мойындау белгісі,  ... ... ... ...  болып табылады. Мұндай белгілер түрліелдерде әр түрлі болып келеді және ... ... ... ... белгілер бойынша кәсіпорындағы жұмысшының сандары қолданылады.- Данияда қарамағында 10-ға жуық адамдар болса, ол ... ... ... ... 50-ге жуық адам болса, ол шағын бизнескеарналған, 250-ге адамдар орта бизнеске арналған;Кәсіпорынның жылдық ...  ...  ...  ...  ... болып табылады.- Францияда тауар сататын фирмаларға 3,5 млн. франкі  берілген, алқызмет  көрсетушілерге 1 млн. ... ... бір ... ... ... сату  үшін кэсіпорынға 3,5 млн.-дайфранкі берілген және қызмет көрсету үшін 1 млн ... ... ... ... forfait осы кәсіпорынға жиынтық жылдықайналымы қолданды.- Израильде жанама белгілер бойынша анықталады;- Испанияда 500 млн. песетке дейін;- Италияда кәсіпорынға ... ... ... 360 млн. лир және дебасқа фирмаға арналған 1 млн. лирден аспау керек. ... ... ... Салық салудан кету мүмкіншілігіазаюы - салықтың жіктелуінің ең  басты мақсаты  ... ... ... оңайлатылған  салығы шағын бизнес  мұндайжағдайда шағын  ...  ...  ...  ...   ... қызмет түрінің   шағын ... ... салу ... ... ... ... ... анықтау өтеқиындау. Белгияда және Ұлыбританияда кәсіпорынның шағын ... ... ... ... санының шсктелуі бір мезгілде ... ... ... ... және баланс волютасы.- Белгияда 100,145 млн. франк, және 70 млн. белгиялық франк мұндайшамалардан аспау керек.- Ұлыбританияда -250, 11,2 млн. фунт ... 5,6 фунт ... ...   ... ... бірі шағын  бизнестіқанағаттандыруы ... ... ... ... ... 500 000 фр, және ... жуық ... ... ... 60 000- ға фр. ... ... керек.Орта кәсіпорын үшін шектеу көрсеткіштірі белгіленеді, сондай-ақ Бельгиядажәне Ұлыбританияда, бірақ Люксембургте ... ... 50-ге жуық ... ... істейді, айналым үшін 88 млн. Люксембургтік фр. және ... ... млн. ... ... ... ... барысында салық салудыынталандыру бағдарламасын қолданудың қатаң ережелері анықталды. Еуропалықодақтардағы ... ... ... 3 типі ... ... «стратегиялық» деп танылатын, яғни оларды кең көлемдедамытуды  көздейтін ... бір ... ... субсидия. Мысалы:синтетикалық талшық пен машина жасау.2) шағын  және  орта ...  ...  ... ... ұйымдарда қолданылатын субсидиялардың«горизонталдық ережесі».3) кедейірек аймақтарға арналған мемлекеттік грант көмегінің ережесі.Олар, бір ғана ... ... ... ... рұқсатетеді (мемлекеттік жәрдемақы). Ережелерге сәйкес болмаған кезде кіші жәнеорта кәсіпорынды ынталандыру, бір жағынан кедей облыстарға(аймақтарға) дамуына ... ... ...  ... және орта ... кең ... ... кездеседі:Кесте 9- Салықтық ынталандыру мақсатымен Еуропалық Одақтардағы шағын жәнсорта кәсіп орындарды анықтау критерилері|Белгілері       ... және     ... ... өрісі   ||            ... ... ...         ||            ...    ...   |орта    |шағын    ||1. ...    |250     |50    |95     |20     ... аз ...    |      |     |      |      ... екеуінің бірі  |40     |7     |15     |2,7     ... ... көп  |      |     |      |      ...       |      |     |      |      ||3. ... саны көп   |27     |5     |10,1    |1,9     ... Евро     |      |     |      |      ...     |      |     |      |      ... ...  |      |     |      |      ... ...   |      |     |      |      ||            |      |     |      |      ||            ... және орта ... ... алмайтын ||            ... ... ... бір не ...     ||            ... ...              |Осы үш ... бір уақытта немесе жеке-жеке сақталуы ... ... орта жэне ... ... ... ... екі ... көрсетілетіндамыған елдерде салықтың салтымен ең маңызды ... ... ... ... ... үшін салықтық дискриминация жою болып табылады.1) Біріншіден кіші мекеменің үлкен мекемеге қарағанда заң ... ... ... ... ... ... декларациялау үшінжиналатын құжаттар мен информация ... ...  өз ... сақталады.2) Екіншіден тең салық ставкасы жағдайыыда, кіші мекеме пайдасынапайдалы салық салу ставкасы көп болады ( арнайы жеке ... ... ... ... ... шегеру жағдайлары аздау болады ( мысалы:амортизация) . Бұл  жагдайларда  ...  ... ...  ...  ...  есептелуі  жағдайы,  оның   ... ... бос ... шығарылуға қолданылады. Мекемелергеставканың төмендетілуі, пайданың берілген көрсеткіштен ...  ... ... ... ... ... және Ұлыбританияда кішінемесе орта кәсіпорындарына жататын ... ... ... ... прогресстік салық салуды қолданады. Канадада  канадтықтарменбақыланатын ... ... ... ашып ...  ... ... ... салықты 16 % пайызға азайтады. Егер ... ... ... ... ... пайдасы 200 000 аспаса ғана.3) Төменде мысал ретінде Еуропа Одағы елдеріндегі салық стимулдарыныңшағын  ...  ...  ...  ...  ...  бағыттарыкөрсетілген, олардың ішінде арнайы салық режимдерінің формалары, соныменқоса елдегі аймақтарға ... ... ... дамуы да қарастырлыпкөрсетіледі.Франциядағы салықтар мемлекеттік реттеу жүйесімен өзара қатынаста жұмысістейді. ... ... ... ... ... мекемелердің құрылуына мәнбереді. Бұл мекемелер адамның тікелей мұқтаждығын ... ... ... ...  өз  шамасымен  азғана  инвистицияларымен  ... ... ... етіп  ...  -  ...  ... артылуы, жаңа техника колдануының тезірек меңгеруі, әсіресеоның ... ... ... ... ... ...  салық  заңындаөрнектеледі - үздік қызметкерлерді дайындау ...  ...  ... ... ... ... ... бір рет өз қызметкерлерініңбіліктілігін көтеріп отыруы керек. Әйтпесе басқа жағдайда жыл ... (1-2%) ... ... ... аударылып отырады. Әрине әрқолбасшы мұндай жағдайға жол бермеуге тырысыды. Бізде де осындай тәртіптіенгізсе ... ... еді. Кіші ... мемлекеттің көмегі тікелейинвистиция ретінде сәтсіз әлде мүмкіндігі аз себебі әзіргі қаржы ... ... ... Ал ... әр ...  ... ... көрсету қорларын ашу - ол теңіздегі тамшымен тең келеді.Ал қаржы банктерінен ... ... алу ең ... ... ... Осыжағдайда біз салық жүйесіне жүгінбей кете алмаймыз. Дегенмен, бұл жалғызтиімді және де ... ... өте жиі ... ... ... Оған ... ретінде Англияны алуға болады. Мысалы: кіріс 200 000фунт стерлингтен ... ... онда оған ... ... 15-25 % ға дейінтөмендейді. Осындай мысалға Франция ... де ие бола ...  ... жылдық кірісі 36 000 нан  ...  ...  ... Ал АҚШ-та салынатын салық көлемі кәсіпорынның әкелетін ... ... ... ... ... жүйесі көптігімен және деқатаң бақылаумен ерекшеленеді. Сондай-ақ бізде де ... ... Ол орта жэне ... ... ... ... етуі ... салық жүйесі 19 ғасырда-ақ қалыптасқан болатын. ЕкіншіДүниежүзілік соғыстан кейін Шалп профессорының ... ... ... еді. Ал ... салық жүйесі 1989 жылдың 1 сәуірінен өз ... Ол ... ... ... ... ... Жапониядамемлекеттік және жергілікті салықтар қызмет етеді. Мемлекеттік түсімдердің64 % мемлекеттік ... ... ... ал ... ... ... салықтар.Барлығы Жапонияда 25 мемлекеттік және 30 жергілікті салық бар. ... 3 ... ... болады:- жеке және заңды тұлғаларға салынатын тікелей табыс салықтары;- мүлікке салынатын тура ... тура жэне ... ... ... ... ... тура салықтар алып отыр.Мемлекетке ең көп табыс әкелетін жеке және заңды тұлғаларға салынатынтабыс салығы. Кәсіпорындар мем ұйымдар өз ... ... ... 33,48%, және префектуралық табыс салығын -1,67% мөлшерінде төлейді. Жеке түлғалар мемлекеттік табыс салығын 5 ставкабойынша төлейді: 10, 20, 30, 40 және 50. ... ... ... ... 3 ... -5, 10 және ... салығын жеке және заңды тұлғалар бірдей ставкамен төлейді. ... ... 1,4%. ... ... 3 ... 1 рет ... шара.Тұтыну салықтарының ішінде қосылған құн салығына ұқсас 3% ... ... ... ... ... ... мына ... есебінен толықтырылады: автокөлікиелеріне салынатын салық, темекі, алкоголь, мұнай, газ, бензинге салынатынакциздер және ... ... ... ... ... ... салық жүйесінқарастыра келе, түйіндегеніміз олардың салық жүйесінің жан-жақтылығы да баржәне ұқсастықтары да жоқ емес, мысалға ... ... ... ... құрау жағынан табысқа салынатын салықтар мен жанама салықтардың басқасалықтарга қарағанда үлесінің жоғарылығы. Артықшылықтарына келетін болсақ,мысалға ... ... ... ... біздегі сияқты меншік түрлерінесалынатын салықтар шектеулі ғана емес, әсіресе мұраға салынатын салықтардыңдамығандығы басқа тікелей салықтар бойынша ауыртпалықтың ... ... еді және ... ... ... көзін молайтуға мүмкіндікберетін еді.Сонымен бірге, Жапония ... ... ... ... ... ... бүл тауар мен қызмет түрлерініц бағасының төмен болуына, яғнихалықтың салық ауыртпалығын аз тартуына мүмкіндік беріп ... Ал, ... ... ... ... ... ... қызметінен ауытқи қойған жоқ. Бұл, болсаенді көтеріліп келе  жатқан  ...  мен  ...  ... жан ... дамуына аз да болса кедергі болады.Тағы да айта кетерлік жағдай, қосылған құн салығы бойынша, көптегенелдерде тамақ, алғашқы қажетті ... ауыл ... ... ... өте ... ... қолданылады, ал бізде тек қана бір-ақ түрліставка қызмет етеді.Сондай-ақ, басқа елдердегі салықтық құқық бұзушылыққа ... ... ... Францияда салықтан жалтарыну жағдайы болғанкезде, салық сомасы екі еселеніп төленеді. Осындай ... ... ... ... ... ... түсімдердің толықтай және уақытындатүсуіне мүмкіндікті молайтатын еді.3.2 Еліміздегі орта жэне  ...  ...  ...  ... ... және оны дамыту жолдарыШағын бизнестің қасиеті нарық қеңістігін қеңейту максатында жаңаөнімдер мен ... ... ... ... ...  ... дайын болу және соған қабілетті болу. Бұл үшін ресурс жағынанқалыптасқан үлкен өндіріс және  ...  ...  ...  ... шарт ... ... ... ішкі және сыртқы қызметтің еркінқұрылуындағы жеңілдік пен шапшаңдық ... ... жэне ... кәсіпкерліктіңмаңызды экономикалық нысаны болып табылатындығын айта кетуге болады.Қазіргі кезде, зерттеу нәтижелері көрсеткендей өндірістік экономикалықбарлық саласында тірілгені байқалады. ... ... ... мен ... ... ... сұраныс деңгейін жоғарлатты.Бірақ осындай жетістіктерге қарамастан, сәйкесінше аса жоғары еместабыстары бар халықтың ...  бір  ...  ...  ... ... ... болады. Сонымен қатар, сыртқы экономикалыққызметтерің либералдануына байланысты ішкі нарық ... ... ... ... ... кәсіпкерлерге өндірістік шаруашылық қызметтерін тиімдітүрде жүзеге асыру үшін үнемі төмендеп отыратын баға ... ... ... арттыру сияқты күрделі мәселелерді шешуі, яғни олардыңбәсекеге төтеп беру ... ... ... ...  қажет.  Егер,керісінше болатын болса, онда кәсіпкелердің ... ... ... ... қоса, қазіргі кезде мемлекет тарапынан қорғау мен ... мен ... ... ... салық салу, несиелеу, инфроқұрылымжәне т.б. сол сияқты нарықтық экокомикаға қатысты барлық ... ... ...  ...  ...  ...  жасалынды.  Бірақ,қабылданған шешімдердің оралымдығы және оның салдарларына аз көңіл ... ... ... ... және орта бизнестің өз мәнінде дамуынабасқаша бағыттар қажет сияқты.Құжатта көрсетілгендей ... ... ... қарсы тексерухрономехражды тексерілім сондай-ақ тексерулерді прокуратура органдарыныңтиісті актісі қылмыстық іс қозғау, ... ... ... ... ... жағдайда жүргізілуі мүмкін. Ағымдағы жылдың қыркүйегіндеҚазақстан кәсіпкерлерінің 10- форумында  ...  ...  ... ... үшін  ...  жағдайлар  түғызу  мақсатында  бергентапсырмаларын іске ... ... ... ... Индустрия жэнесауда министрлігінің деректері бойынша ... ... ... 418 ... жэне орта ... бар. ... 1 миллионнан аса адам жұмысістейді . Ағымдағы жылдың тогыз айының қорытындысы бойынша осы ... ... ... ... 460 ... ... ... алып, мұның 52млрд. теңгесі салықтар түрінде бюджетке аударылған. Қазіргі ... ... ... 17 %-ы экономиканың осы секторының үлесіне тиеді.Шағын бизнес саласындағы ... ... ... шешу ... ... ... ... келесі мәселелері женінде конференцияболып өтті. Әділет органдары 2002 жылдың 10 айы ...  ... жэне ... ... ... ... бойынша ақпараттілде тиек етілді. "Бір терезе" қағидатын (шағын бизнес субъектілерін біррәсім шегінде 10 күн мерізімінде ... ... ... заң ... ... Қолданыстағы нормативтік  құқықтық  актілерге  өзгерістерментолықтырулар енгізу және ...  ...  ...  ...  жаңанормативтік құқықтық актілер қабылдау, кәсіпкерлік кызмет үшін ...  ...  жою  ...  ...  ...  ҚазақстанРеспубликасының Әділет министрлігі, Бас прокуратура, Индустрия жэне саудаминистрлігі мен ... ... ... ... ... ... ... ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.Қайта қаржыландыру ставкасы темендетілді. Қазақстаннның Ұлттық Банкі2008 жылдың 18 қарашасынан бастап ... ... ... ... 8 %-тен 7,5 %-ке ... ... Қазақстандағы инфляция 2007  ... 0,1 %-пен және ... 0,7% ... ... ... 0,6% болды. 2008 жылдың қантар қазанында инфляция2009 жылдың  қыркүйегіндегі  3,5 % -пен  және  ...  4,5 ... 4,1 % ... 2009 ... басынан бұл көрсеткіш шамамен 7- 7,5пайызды құрап отыр.Қаржы ресурстарының басым  ...  ...  ...  ... ... ... ... болады. Нарықтық экономикада қаржыресурстарын шоғырландыру  деңгейі  ...  ...  ... ... ... ... ... соғұрлым мемлекеттіңәлеуметтік шығындарды қаржыландыру үшін де көп қаржы керек.Ал, мемлекеттік бюджеттің негізгі ... көзі ... ... ... ... ... ... салық салудың оңтайлы деңгейін анықтауменбайланысты.Салық ставкаларын ауытқыту ... ... ... жэне  ... даму ... әсер етуге болатынын зерттеу барысында байқалыпотыр. Салық ставкаларын салықтық ... ... ... ... ... ... ... салық ставкалары мен түсімдерімен өзара байланысын,өндіріс ... ... ... ... ... ... ... шарт.Енді салық жеңілдіктерін тиімді де икемді ... ... ... талдап көрейік. Салық жеңілдіктерінің ғылыми-техникалық прогрессті,шағын және орта кәсіпкерлікті, өндірісті, ... ... ... негізгі мақсаттары мемлекеттік саясаттың бағыттарының өзгеруіменбайланысты құбылып отырады.Экономиканы реттеу барысында салық жеңілдіктерін қолданудың ... ... ... болады:ғылыми-зерттеу, тәжірбиелік-конструкторлық   ... ... ... ... ... тәрізді ғылымды көпқажет ететін өндіріс салаларының дамуын ... ... жэне орта ... қолдау;-   инвестиция барысын реттеу.Салық жеңілдіктерінің ... ... ... ... ... ... ... минимум, шегерістер, салық төлеу мерзімін ұзарту, салықставкасын төмендету тәрізді тетіктері ... бір ... ... біркезеңдегі салық түсімдерінің сомасы кемітілсе, екінші жағынан өндірістің,кәсіпкерліктің одан әрі ... ... ... түсімдерінің артуынаәсір етуге болады.Өндірістегі шағын жэне орта ... ... ... ... ... мақсаттарды көздейді: монополияға  қарсы  күрес,бәсекелестікті қолдау мен дамыту, өндіріске ... ... ... ... ... ашу, ... ... қысқарту, өндірілген өнімге(тауарға, көрсетілген қызметке) деген тұтынушы сұранысының артуына жағдайжасау.Қазақстанда кәсіпкер тұлгалардың қайырымдылық ... ... ... ... ... мөлшерде жылдық жиынтық табыстаншегеріледі, кәсіпкерлік қызмет барысында шеккен залалдары бес жыл ... ... ... - жеті ... алға жылжытылып, болашақтабыс есебінен өтелетін болады.Салық төлеу тәртібі мен мерзімі салық салу жүйесінің ... ... ... ... ... салықтарды қашан, қай мерзімде, қалайтөлейтінін білуге мүдделі.10 күн мерзім ішінде, барлық есепті ... ... ... 10 ... табыс салығы бойынша толық есеп ... ... ... ... ... жалдамалы жұмысшы күшін пайдаланып, төлем көзінен ... ... жэне жеке ... ... ... ... салығын есептепмынадай жұмыстар атқарады.1) есептелген табыс салығының сомасын банк мекемесі ... ... ... аудару керек, банк мекемелерінде есеп айырысу шоттары болмағанжағдайда төлем жасалған айдан кейінгі бес күн ішінде ... ... ... ... алушы жеке тұлғаның талап етуі бойынша, аты-жөні, табыс түрі ... ... ... ... ... ... беруге міндетті;3) салық жылы аяқталған соң 30 күн ішінде салық органы салық жылытөленген табыс сомасы мен ұсталған ... ... ... салық төлеушініңаты-жоні мен тіркеу нөмірі (СТТН) көрсетілген анықтама береді.Төлем көзінен ... ... ... табыс төлеуші тұлға салық заңнамасынегізінде ұсталмаған салықты, онымен байланысты ... мен ... ... ... ... ... декларация ұсынбаған жағдайдатиісті салық сомасынан әр ай үшін бес пайыз мөлшерінде ... ... ... ... толық төленбеуіне әкелген кеміту үшінкемітілген салық сомасының 50% мөлшерінде ... ... ... ... байқағанымыз, салықтық реттеу құралдарыныңықпалының өте зор екендігі. Егер оны ... ... ... ... өсудің тежелуі немесе халықтың тұрмыс деңгейінің төмендеуі,өндірістің, кәсіпкерліктің даму барысына кедергі ... ... ... ... ... ... ... нақты сол кезеңдегі салық салужүйесін тиянақты талдап, кемшіліктерін анықтап, салық  салу  ... ... ... ... ... ...  ...  барысында,  оның  соңынантуындайтын ... ... ... болжамдау керек,  өйткені  салықставкасы, ... ... ... ... ... ... мен ... салықтык реттеу құралдары өндірістің, өндірілген өнімнің (кызмет,тауарлар) бәсекелік кабілетін, ал кәсіпкердің іскерлік ... ... ... ... ... ... ... барысындаоларға барынша қолайлы жағдай  туғызуға,  ...  ... ... ынталандыруға бағытталуы қажет.4-кестеде ОҚО облысы бойынша шағын жэне орта ... ... ... ... ... ... жұмыс атқару) көлемі туралымәліметтер келтірілген. 2007 жылы кәсіпкер жеке тұлғалардың жалпы ... ... ... ... ... 1499,1 ... ... құраса, оныңішіндегі өнеркәсіп өндірісінің үлесі 1,79 процент болды. 2008 жылы ... 4,22 ... ... 2009 жылы кәсіпкер жеке тұлғалардың жалпыөндірісі (қызмет керсету, жұмыс орындау) ... 5910,4 ... ... оның ... ... ... ... көлемі 232,4 миллионтеңгені немесе 3,93 процентін ... ... ... ... өндірістік сала аз қамтылған.Салықтың көмегімен мемлекет нақты түрде белгілі бір салаларда ... жэне ... ... бере ... жағдайлар туғыза алады. Соныменқатар кейбір салаларды салықпен түншықтыру ... ... ... жөн. ... ... ... өндірістердің әлеуметтік маңызынжеткілікті бағаламау немесе асыра ... ... жөн. ... ... мен ... ұстанымы бұзылмақ.Экономикалық  зерттеулер  институтының  келтірген  ... ... ... ... салалар бойынша қарастыратын болсақ,салыктың ең көп ... ...  ...  ...  ... 16 % 9 ... артық төлейді, 34 % - 6-дан 8-ге дейін, 48% орта ... ... 3-5 ... ... ... 2 % азы 3 ... ... кәсіпорындарының басым кемшілігі 3-тен 8-ге дейін салық түрлерінтөлейді. Сауда мен қызмет көрсету  ...  ...  ...  ... негізгі бөлігі (50 % астамы) 3-тен 5-ке ... ... ... бұл ... 30 % жуық ... ... 6-дан 8-ге ... түрлерін төлейді. Салықтың ең аз түріы ауыл шаруашылық кәсіпорындарытөлейді. Өйткені олардың ... ... (80 % ... 3-5 ... ... ... жатады.Бірақ салық ауыртпалығының деңгейін тек сандық қана көрсеткіш арқылыанықтау қиын. Кәсіпкер салықтың 6-8 ... ... ... ең ... түрлерінтөлемеуі де мүмкін гой. Мысалы, табыс салығы немесе қосымша құн ... ... ол тек 3 ... ... мүмкін, бірақ ең ... ... та ... ... ... жөн. Мысалы, кәсіпкерөзінің қаржысының қай бөлігін бюджетке береді. Бұл үшін ... ... кай ...  ...  ...  ретінде  төлеп  отырғандығынқарастырамыз. Түпкілікті талдау нәтижесінде ең жоғары ... ... ... ... мен ... ... ... ол түсініктіде өйткені, экономиканың басым секторлары, басқаларға, сауда мен қызметкөрсету салаларына қарағанда салықтан көп ауыртпалық ... ... ... ... ... ... бағытында басымдамығандығы, яғни өндеу, қайта өңдеу ... ... ... сапалы әрібәсекелік қабілетті өнім өндіре алмауда, ал ондай жоғары сапалы, ... ... сай өнім ... үшін мемлекет тарапынан көптеген,салық ... ... ... және т.б.  ...  ... жасалуы қажет.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:1. Қазақстан Республикасының Кодексі "Салық және бюджетке төленетінбасқа да міндетті төлемдер туралы", 26.01.2010ж. (01.01.2005ж. дейінгіенгізілген өзгертулер мен ... ... ала ... ... ... ... "О государственнной поддержке малогопредпринимательства",19.07.2008 г.(өзгертулер мен толықтыруларды есепкеала отырып)3. ... ... ... "Об ... ... ... Республикасы Президентінің "Шаруашылык серіктестік туралы" Заңкүші бар Жарлығы, 2.05.1995ж.5. Қазақстан Республикасы Президентінің "Өндірістік ... ... ... бар Жарлығы, 5.10.1995ж.6. Указ Президента Республики Казахстан "О Государственной программеразвития и поддержке малого предпринимательства в Республике ... ... ... 31.12.2005 г.7. Современный экономический словарь. Под.ред. Б.А. Райзберга // М., Инфра-М,19998. Чипурин М.М., Киселева Е. А. Курс ... ... // ... ... г.9. Кейыс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. // М. ... г.10. ... Под ред. Д.Г. ... М. Финансы и статистика, 1999 ж. 11.Курс экономики. Под ред. Б,А. Райзберга // М., Инфра-М, 2000 г.12.Мельников В.Д., ... К.К. ... // ... ... -қаражат, 2003 ж..13. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. // М.,1962,14. Н.Құланбай Э. Шағын ... ... ... ... // ЕгеменҚазақстан, 26.12.2009 ж.15. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане. Оқулық.// Алматы.2003ж.16. Ермекбаева Б. Ж. Салық салу ... Оқу ... // ... 2002 г ... Д.Г. ... в рыночной экономике // М., ЮНИТИ, 1997 г. 18. КенесовБ. Американский бизнес требует перемен // Деловая неделя, №3, 24.10.2005 ... Т.Ф. ... и ... // М., ... ... бюллетені №49 (258) желтоқсан 2008 ж.21.Алипов А. Механизм налогооблажения малого и средыего бизнеса // Деловаянеделя, №39, ... А.О. ... ... поддержки малого и среднегопредпринимательства в Казахстане. Алматы. 2008ж.23. Томпиев М.К."Малое предпринимательство и его проблемы" Алматы, 2003г.24. Ваксян И.М. ... ... и ... ... ... ... ... предприятий". Налоговый эксперт, №1 2008 г. 25.Туржанов. С.О состоянии малого бизнеса г.Алматы и некоторых проблемах развития ... ... ... 2008г. №1 ... ... С.А. Большие проблемы малого бизыеса// Налоговый эксперт№5(30), 2008г.27.Дауранов И., Рудецких А. Роль и ... ... ... в решении проблемзанятости. Қаржы-қаражат. 2008г. №5 ст.5-10 "В"28.Байниетова М. ... ... ... ... ... №8, 2009ж.29.Байнеева Б. Современные состояние и тенденции ... ... ... ... №7, ... ... ... ҚР Статистикалық Агенттігі. -Алматы. 2009ж.31. ОҚО облысы Сайрам ауданы бойынша салық комитетінің 2008-2009жж. сандықмэліметтері. Ф-ІН. 
    
   

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шағын және орта бизнесті дамыту мен инвестициялық қолдаудың теориялық-әдістемелік негіздері96 бет
АҚШ-тың ішкі жағдайы және “жаңа бағыт”36 бет
Инновациялық процестің ұғымы мен мәні7 бет
Енбек құқығы субъектілерінің түсінігі және түрлері8 бет
Еңбек құқығы субъектісі13 бет
Жеке кәсіпкерлік8 бет
Жеке кәсіпкерліктің құқықтық мәртебесі және жеке кәсіпкерлікті бақылау13 бет
Инвестициялар, олардың түрлері, қызметі және жүйесі14 бет
Кәсіпкерлік - құқықтық заң бойынша11 бет
Кәсіпкерлік құқық субьелтілері14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь