Қазақстан Республикасының салық жүйесінің қызмет етуінің тиімділігі

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 . Қазақстан Республикасында салық жүйесінің қызмет ету кезеңдерінде салықтардың қалыптасуының теориялық аспектілері
1.1 Салық жүйесінің қызмет етуі кезеңдері мен салықтардың қалыптасуының экономикалық мазмұны
1.2

1.3 Салық жүйесіндегі салық органдарының құрылымы және атқаратын қызметтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Шетел салық жүйесінің қызмет ету тиімділігін Қазақстанда қолдану ерекшеліктері

2. Қазақстан Республикасының салық жүйесінің қызмет ету механизімі тиімділігінің қазіргі жағдайына талдау
2.1

2.2
Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі салықтардың қызмет ету механизімінің жағдайына талдау
Салық жүйесі органдарының құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3 Салық жүйесінің қызмет етуінің тиімділігін бақылау қызметін ұйымдастыру арқылы реттеу

3.
Қазақстан Республикасында мемлекеттік бюджет кірісін қамтамасыз ету барысындағы салық жүйесінің қызмет ету тиімділігін арттыру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ..

3.1
Мемлекеттік бюджет кірісін қамтамасыз ету барысындағы салық жүйесінің қызмет етуінің тиімділігінің қазіргі жағдайы
3.2 Қазақстан Республикасында салық жүйесінің қызмет ету тиімділігін арттыру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3 Қазақстан Республикасында салық жүйесінде салықтық әкімшілік қызмет ету тиімділігі ерекшеліктері


Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Тақырыптың өзектілігі. Жалпы мемлекеттегі қаржылық ресурстардың, оның ішінде бюджеттік ресурстардың қалыптасуында салық жүйесінің атқаратын рөлі жоғары. Ал, мемлекетте алынатын салықтардың жиынтығы және оны жүзеге асыратын салық қызметі органдары басқа да элементтермен қоса салық жүйесін қалыптастырады. Экономикалық өсуді қамтамасыз ету, халықтың әлеуметтік қамтамасыз етілу деңгейін көтеру, орта және шағын бизнес субъектілерін ынталандыру, бюджеттік тапшылықты төмендету сияқты республиканың негізгі деген кезек күттірмес өзекті мәселелерін шешуге салық жүйесінің қызмет етуінің тиімділігін жетілдіру арқылы ғана қол жеткізуге болады.
Рыноктық экономика кезеңiнде салық жүйесінің негiзгi бағыты немесе салық жүйесі реформасының басты мақсаты-салық жүйесiн құру және оның тиiмдi қызмет етуiне мүмкiншiлiк беретiн салық механизмiн iске асыру.
Қазақстан Республикасы экономикасының тиiмдiлiгiне қол жеткiзуге және оның әрi қарай экономикалық өсiмiн қамтамасыз етуге салық механизмiнiң жұмысын реттеуге салық жүйесі маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, экономикалық реформаларды тереңдету жағдайында казiргi кезеңдегi елiмiздiң кез-келген саласындағы салық жүйесі байланыс қызметтерiнiң көлемiн, өсiруге, олардың құрылымдарын жақсартуға, кәсiпорындарда техника экономикалық иновацияларды жүргiзуге мүмкiндiк тудыратын болуы қажет.
Кез-келген мемлекеттің нарықтық экономикасының қалыптасуы мен дамуы мемлекеттің негізгі жақтарын, әсіресе экономикасын реттеу құралы ретінде салықтық саясатты кеңінен қолдануына тікелей байланысты болмақ. Отандық және шет ел тәжірибелерінен көріп отырғанымыздай салықтар және салық жүйесі экономиканы реттеудің және салықтарды бюджетке жұмылдыра отырып, оның өз қызметтерін атқаруға мүмкіндік беретін негізгі қаржылық құралы болып табылады.
Мемлекет Басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауының шеңберінде берген тапсырмасын орындау үшін жаңа Салық кодексі қабылданды, ол экономиканың жаңғыруы мен әртараптануына, бизнестің «көлеңкеден» шығуына ықпал ететін болады. Жаңа Салық кодексі:
- тікелей әсер ететін заң қағидаттарын іске асыруды;
- экономиканың шикізат емес секторына түсетін жалпы жүктемені азайтуды;
- экономиканы жаңғырту мен әртараптандыруға ықпал ететін жағдайлар жасауды;
- салықтық әкімшілендіруді жетілдіру және салық рәсімдерін жеңілдету есебінен бизнесті жүргізу жағдайларын жақсартуды көздейді.
1. Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Г.А. Основы налогобложения.- Оқу құралы. Алматы. 2002 ж. 6-бет.
2. Б.Аймаков. Налоговая система в условиях рыночных отношений./ Финансы Казахстана. 2005ж. №9.47бет.
3. Нурумов А.А. ҚР салық жүйесінің дамуының негізгі нәтижелері мен бағыттары.// Қаржы –қаражат.2008ж. №2. 25-30 беттер.
4. Сейсенова А. Некоторые аспекты правового знания налоговой политики РК.// Саясат -2004ж. №11.
5. Т.Белобородова.Основные задачи и правовая основа налоговой службы в РК.// Вестник налоговой службы РК. №5. 2008г.
6. Л.Бреннер. Автоматизация контроля для повышения качества государственных услуг по учету и отчетности.// Вестник налоговой службы РК. №2. 2008г.
7. Қазақстан Республикасының “Салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдері туралы” Салық кодексі. 2009ж. 11-бап.
8. ҚР Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы
9. Медеу аудандық СК 2008 ж. арналған салықтық түсімдер туралы есебінен
10. Раимкулов А.С. Контроль – как приоритетная направления в пополнении доходов бюджета // Финансы Казахстана -2006.№1-2.
11. С.А. Шырынбекова. Салық бақылауын ұйымдастырудың қажеттілігі мен негізгі принциптері. // ҚазЭУ хабаршысы. 2008.. №4. 144-147 беттер.
12. Е. Галиев, А. Аушанов. Административные правонарушения в области налогообложения // Юрист, 2007ж., №2, с.53.
13. А.Герун. Автоматизация налоговых органов.// Вестник налоговой службы РК. №2.2008г.с.17.
14. Н.Рахметов. ҚР салық қызметінің даму стратегиясы.//Вестник налоговой службы. №2.ақпан. 2008ж.
15. Вестник НС РК. №3, 2009г.
16. ҚР ҚМ СК Төрағасының № 734 бұйрығымен бекітілген салық қызметі органдырының стратегиясы. 12.10.2008 ж.
17. Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 30.09.2008 жылғы №474 «Салық органдары қызметкерлерінің кәсіби этикасы туралы» жарлығы
17. А.Зейнельгабдин. Налоговый контроль –проблемы и пути совершенствования.// Налоги и финансы. №3.2008г.
18. «Қоғамдық пікірді зерттеу орталығы» әлеуметтік және маркетингтік зерттеу Агенттігінің жүргізген салық қызметі органдарының қызметін бағалау көрсеткіштер. 2008ж. 1 Ќазаќстан Республикасыныњ Бюджет кодексі (2004 жыл 24 сєуір № 548-ІІ) – Алматы: Юрист, 2005 – 128 б.
2 Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі). Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы № 209-ІІ Заңы
«Закон РК «О контроле за исполнением республиканского и местных бюджетов. Астана, 29 января 2002г. №286-II ЗРК.
Н.Є. Назарбаев «Ќазаќстан – 2030: барлыќ ќазаќстандыќтардыњ µсіп µркендеуі, ќауіпсіздігі жєне єл-ауќатыныњ жаќсаруы» Ел Президентініњ Ќазаќстан халќына жолдауы
Проект бюджета Восточно-Казахстанской области на 2004 год // Рудный Алтай. – 2003. – №191. -12 декабрь.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег –М: Прогресс, 1978.- 304 б.
Осадчая И. М. Современное кейнсианство –М: Мысль 1971.- 127 б
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов –М: 1992 - 589 б.
Твердохлебов В. Финансовые очерки. Выпуск 1. – Петроград, 1916. –125 б.
Соколов А. Теория налогов – М: Соцэгиз 1928. – 198 б.
Тривус А. Налоги как орудие экономической политики – Баку, 1925. – 190 б.
Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане/ Учебное пособие.- Алматы: «LEM» - 2002. – 160 б.
Ілиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. Қаржы: Оқулық. – Алматы: 2005. – 551б.
К.К. Ильясов, А.Б. Зейнельгабдин, Б.Ж. Ермекбаева Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – Алматы, РИК, 1995 – 151 б.
Жуйриков К.К. Бюджет: составление, утверждение, исполнение: Учебное пособие. – Алматы, 2003. – 210 б.
Б. Ж. Ермекбаева Салықтар және салық салу: Оқу құралы – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 131 б.
Елубаева Ж.М. Бюджетная система Республики Казахстан: теория, практика и направления развития. – Алматы, 2004. – 346 б.
Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. – Алматы: «Жеті жарғы», 1998. – 304 б.
Идирисова Э.К. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. – Алматы: Қаржы-қаражат, 1999 – 136 б.
Найманбаев С.М. Салыќтыќ ќ±ќыќ: Оќулыќ – Алматы: Жеті жарѓы, 2005 – 400 б.
Ильясов К.К, Исахова П.Б. Расходы государственного бюджета: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2003. – 290 б.
Ж. О. Ихданов, Ә. О. Орманбеков Экономиканы мемлекеттік реттеудің өзекті мәселелері: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2002. – 218 б.
Елубаева Ж.М. Межбюджетные отношения: состояние и направления реформирования (теория и опыт отдельных стран). – Алматы, 2002. – 153 б.
Н. К. Мамыров, Ж. О. Ихданов Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана (теория, опыт, проблемы). Учебное пособие. – Алматы : Экономика, 1998. – С. 248
Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: Инфра-М, 1999. – 429 б.
Зейнелғабдин А Бюджеттік ж‰йені реформалау// Қаржы қаражат. – 1996. -№3. – С. 7-10.
Ильясов К.К., Идрисова Э.К. Налоги развитых зарубежных государств. – Алматы: Ќаржы-ќаражат, 1997. – 160 б.
Налоги: Учебное пособие/ Под ред. Д.Г. Черника, М: «ФиС» 2001- 656 б.
Черник Д.Г. Гражданин и налоги – М:1998 – 84 б.
Смирнов М.А. Местные финансы - М.: Госиздат, 1926 – 216 б.
Ширкевич Н.А. Местные бюджеты СССР. – М.: Финансы и статистика, 1991- 128 б.
43 В.Минченко Эффективность бюджетного тенге // Рудный Алтай. – 2002. - №175. – 14 ноябрь.
44 Минченко, М.Токобаев Бюджет развития и созидания // Рудный Алтай. – 2002. -№197. – 24 декабрь
45 Дербисов Е Диалоги о бюджете переходного периода. А.: Қаржы қаражат, 1994. –192 б.
46 Поляк Г.Б. Бюджет города: (Проблемы и перспективы развития). М.: 1978. – 128 б.
47 Налоги и налогообложение: Учебник / Под ред. И.Г.Русакова. – М.: 1998. – 495 б.
48 Черник Д.Г. и др. Основы налоговой системы: Учебное пособие для вузов. – М.: Финансы, 1998. – 422 б.
49 У.М. Искаков, Е. Щербик К вопросу о прогнозировании налоговых платежей // Региональный вестник Востока. – 2002. - №2 – Б. 102-106
50 А.Абдугалимова, А.Усумбаева Некоторые особенности формирования межбюджетных отношений // Транзитная экономика. – 2002. - №2. – Б. 77-79.
51 Обзор социально – экономической ситуации в РК за 1991-2001г.г. // Саясат. – 2002. - №1. – Б.4-27.
52 Жубаев С.Д. Принципы формирования доходов местных бюджетов и их взоимодействия с республиканским бюджетом в современных условиях // Банки Казахстана. – 2001. -№ 9. ­ Б. 14-18
53 Зейнелғабдин А Жергiлiктi бюджет тоңы жiбiдi // Қаржы қаражат. – 1996. -№3. – Б. 7-10.
54 Махмутова М. выравнивание межрегиональные различия // Қаржы қаражат. – 1997. -№ 10. – Б. 45-52.
Құрманғалиев А. Бюджет әдiл бөлiнуде // Қаржы қаражат. – 1999. - № 5. – Б. 14-15.
Елубаева Ж.М Влияние изменений в налоговом законодательстве на состояние бюджетной системы в Республике Казахстан // Финансы. – 2003. - №6. – Б. 67-72.
Правительство РК и НацБанк РК об основных направлениях экономической и социальной политики и прогнозе экономических показателей на 2003 год //
64 Джаманбаев А. Новейшее законодательства о местном гос.управлении в РК // Саясат. – 2001. - №9. – Б.4-8.
65 Васильева Н. К вопросу о государственном регулировании экономики РК // Аль Пари. – 1998. - №3. - Б.60-63.
66 А.С. Раимкулов Контроль как приоритетное направление в пополнение доходов бюджета // Қаржы қаражат. – 2000. - №1-2. – Б.18-23.
67 М.Х.Тусеева Роль государственного бюджета в человеческом развитии // Қаржы қаражат. – 2000. - №3-4. – Б.48-50.
68 Искакова Р Проблемы местного самоуправления // Қаржы қаражат. – 2000. - №9-10. – Б.58-59.
69 Н. Рахметов О проблемах исполнения прогноза по налогам и другим обязательным платежам за 2008г. // Вестник МГД. – 2001.- №3. –Б. 5-14.
83 Климова Р.О. О налоговом и финансовом потенциалах региона и области // Налоговый эксперт. – 2002. -№3. – Б. 17-20
92 Кошина Н.В. Методика расчетов налогового потенциала // Финансы. – 2001. -№12. – Б.35-38.
    
    Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті«Қаржы» факультеті«Қаржы» кафедрасы«Қазақстан Республикасының салық ... ... ... ... ... бойынша жазылғанДипломДЫҚ ЖҰМЫСЫ|Орындаған:     | ...      ||          ... ...       ||          |              ||          |              ... ...  | ...             ||          ... ...              ... ... ... кафедрасы отырысының № ___ хаттама «____» __________2010 жылғы шешімімен Мемлекеттік  аттестациялау  ...  ... ...                 |                  ... ...        |                  ... ... Интыкбаева С.Ж. |                  ...            |                  ||                 |                  ...              |                  ... ...     ...  ||     ...         |  ||     ... ... ... ... қызмет ету  |  ||1 .   ... ... ... ...     |7  ||     ...                        |  ||   ... ... қызмет етуі кезеңдері мен салықтардың   |  ||     ... ... ...            |7  ||   ... ... салық органдарының құрылымы және    |  ||     ...                         |14 ||1.3   ...  ||     ...                      |  ||     ...  ... ... ... ету тиімділігін Қазақстанда|  ||     ... ...                   |  ||     ...  ... ... жүйесінің қызмет ету  |  ||2.    |механизімі тиімділігінің ... ... ...     |  ||   ... ... ... жүйесіндегі салықтардың  |  ||     ... ету ... ... ...        |22 ||2.2   ... ... органдарының құқықтары мен          |  ||     ...  ||     ...          |  ||     ... ... ... ... тиімділігін бақылау   |  ||2.3   ... ... ... ...            |  ||     |                             |29 ||     |                             |  ||3.    ... ... мемлекеттік бюджет кірісін   |  ||     ... ету ... ... ... қызмет ету   |41 ||     ... ... ...                |  ||     ...              |  ||     |                             |  ||3.1   ... ... ... қамтамасыз ету барысындағы   |  ||     ... ... ... ... ... қазіргі  |41 ||     ...                          |  ||3.2   ... ... ... ... ... ету   |  ||     ... ... ...                |48 ||     ...           |  ||     ... Республикасында салық жүйесінде салықтық    |  ||3.3   ... ... ету ... ...      |  ||     |                             |  ||     ... ||     ...             |  ||     |                             |  ||     ... ...  ...             |60 ||     ...            |  ... өзектілігі. Жалпы мемлекеттегі қаржылық ресурстардың, оныңішінде бюджеттік ресурстардың ... ... ... атқаратын рөліжоғары. Ал,  мемлекетте ... ... ... және оны ... ... ... органдары басқа да элементтермен қоса салық жүйесінқалыптастырады. Экономикалық өсуді қамтамасыз ету, халықтың ... ... ... ... орта және ... ... субъектілерінынталандыру, бюджеттік тапшылықты төмендету сияқты республиканың негізгідеген кезек ... ... ... ... ... ... қызмететуінің тиімділігін жетілдіру арқылы ғана қол жеткізуге болады.Рыноктық экономика кезеңiнде салық ... ... ... ... ... ...  басты мақсаты-салық жүйесiн құру және оныңтиiмдi қызмет етуiне мүмкiншiлiк беретiн салық ... iске ... ... ... ... қол ... оның әрi ... экономикалық өсiмiн қамтамасыз етуге салық механизмiнiңжұмысын реттеуге салық жүйесі ... рөл ...  ...  ...  ...  ...  жағдайында  казiргi  кезеңдегiелiмiздiң кез-келген ... ... ...  ...  ... ... олардың құрылымдарын жақсартуға, кәсiпорындарда техникаэкономикалық иновацияларды жүргiзуге мүмкiндiк тудыратын болуы қажет.Кез-келген мемлекеттің нарықтық ... ... мен ... ... ... әсіресе экономикасын реттеу құралы ретіндесалықтық саясатты кеңінен қолдануына ... ... ... Отандықжәне шет ел тәжірибелерінен көріп отырғанымыздай салықтар және салық жүйесіэкономиканы реттеудің және ... ... ... ... оның ... ... мүмкіндік беретін негізгі ... ...  ... ... 2008 ... 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты ... атты ... жыл ... ... ... ... ... орындау үшінжаңа Салық кодексі қабылданды, ол ... ... мен ... ... шығуына ықпал ететін болады. Жаңа Салық кодексі:- тікелей әсер ететін заң қағидаттарын іске ... ... ... емес ... түсетін жалпы жүктемені азайтуды;- экономиканы жаңғырту мен әртараптандыруға ықпал ететін жағдайлар жасауды;- салықтық әкімшілендіруді жетілдіру және ... ...  ... бизнесті жүргізу жағдайларын жақсартуды көздейді.Мына нормалар Салық кодексінің негізгі аса маңызды ... ... ... ... ...  салығының  ставкаларын  кезең-кезеңментөмендету, атап айтқанда 2009 жылы 20 %-ға дейін, 2010 жылы 20 % ... 2011 жылы 17,5 %-ға ... және 2012 жылы 15 %-ға ... ... салық преференциялары тек корпорациялық табыссалығы бойынша ғана ... ... ... үш ... ... кезеңішінде инвестицияларды жеделдетіп шегеру түрінде жүргізілетін болады.Сонымен бірге, залалдарды ауыстыру мерзімі 3 жылдан 10 жылға ...  бұл  ...  ...  ...  есептен  шығарубасымдықтарын пайдалануға ... ... ... ... ... құн салығының ставкасы 2009 жылдан бастап 12 пайызғатең болады. 2009 жылдан бастап ... ... ... ҚҚС сомасынан өнімберушілер төлеген ҚҚС сомасының, яғни «дебеттік» сальдо сомасының артығынқайтару туралы ереже енгізілетін болады. Бұл шара ... ... ... қаражатты жаңғырту және жаңарту кезеңінде өнім берушілерге ... ... ... ... ... ... ... бағытталған.Әлемдік қаржы дағдарысының салдарынан экономиканы тұрақтандыружөніндегі бүгінгі жағдайда Салық ... ... ... ... ... бірқатар мәселелер көрініс тапты.Атап айтқанда, 2009 – 2011 жылдар кезеңіне левередждің (жеткіліктікапиталдандыру ережесі) шекті коэффициентін қаржы ұйымдары ... 9-ға, өзге де ... ... үшін 4-тен 6-ға ... ... сыйақышегерімінің мөлшері ұлғайтылды.Шағын кредиттік ұйымдарға салық кезеңі ішінде берілген кредиттерсомасының 15 ... ... ... ... ... қарсы резервтержасау бойынша шығыстар сомасын шегеру құқығы берілді.Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу ... ... ... пайдалану бөлігінде роялти төлеуді пайдалы қазбаларды өндіругесалынатын салықпен (ПҚӨС) ауыстыру көзделген. ПҚӨС ... ... ... ... жер  қойнауын  пайдаланушылардың  өндірген  пайдалықазбалары көлемінің құнынан жүргізілетін болады. Бұл ... ... ... аз дебетті және өндірілген кен орындарын өндіретінжер қойнауын пайдаланушылар үшін ... ... ... ... ... ... болады. «Тенгизшевройл»  ЖШС  ... ... мен ... ... бөлу жөнінде келісімдерден (ӨБК)басқа барлық жер қойнауын пайдаланушылар үшін ... ... ... «тұрақтылық» ережесі алынып тасталынды.Әлеуметтік салықты реформалау шеңберінде 13-тен 5 %-ға дейінгіставкалары бар ... ... 11 %-дық ... ... ... өтужүзеге асырылуда. Жеке табыс салығы бойынша бірыңғай ставка 10 ... ... ... ... ... ... реформалау көзделген,мысалы, мүлік салығына салық салу ... ... ... жылжымайтынмүлікке дейін қысқартылды, құны 120 млн. ... ... ... ... ... ... 1 %-ға ... арттырылды, сондай-ақ  көлікқұралдарының салығын есептеу барысында автокөлік  ...  ... алып ...  Басшысы  Қазақстан  халқына  ...  ... ... ... жаңа кезеңінің болмысына сәйкес келтіружөнінде міндет қойылған. Салықтық реформалардың басқа ... ... ... кодексі тікелей әрекет ету заңы болуы тиіс екендігі айқындалған,бұл ретте, әкімшілендіру сапасы мен  ...  ...  ... ... Осыған байланысты, Салық кодексіне салық салу саласындағынормативтік құқықтық актілер барынша қосылды, салық рәсімдері жеңілдетілді.Салық жүйесінің ... ... ... ... инвестициялықпроцесске экономикалық әсер етуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ өндіріссалаларындағы ... мен ... ... ... ... аударымдарды реттеуге мүмкіндік туындайды. Сондықтан, салық жүйесіқызметінің алдында жаңа фискалды саясатты құру ... ... ... ... ... ... кездегі ерекшеліктерімен жәнехалықаралық стандарттармен үйлесімді ... ... етуі ...  ... ... ... ... тиімділігін сақтап қалуда  салықәкімшілігінің әдістері мен нысандарын сапалы да, уақтылы қайта құруға ... ... ... ... ... етуге жағдай жасауықажет. Осы мақсатта жазылған диплом жұмысының тақырыбы ...  ... ... ... ... ... Салық жүйесінің әлеуметтік- экономикалық мәні мен мағынасы А.Смит, ... Ж.С. ... ... Дж. Кейнс, А.Лаффер, М.Фридман және өзге де ... ... ... ... ... өз ... сол ...  өздері ұстаныпотырған экономикалық концепцияларға ... ... ...  мәні  ... ... кызметтерін ашып керсеткен болатын.Салық жүйесінің рыноктық процесстерге деген кері  әсерінің деңгейінтөмендету мәселесі ... оны оны  ... ... Дж. ...  ...  ...  ...  Салық  жүйесіэкономикалық басқару құралы ретінде көптеген жылдар бойы ...  ... аян. ... ... ... ...  ...  тәжірибесін  карастырумен  айналысып  ...  ... ... ... ғалымдардың мақалалары мен монографияларынатап өту кажет: В.Т.Князев, В.Я. Савченко, В.Т. Пансков, ... ... ... және т.б.Экономикалық дамуға салық салудың  тигізетін кері ...  ... ... және сол бойынша Қазақстандағы салық жүйесін реформалауға үлесқосқан әдебиеттер мен ғылыми еңбектерді  де атап ... ... ...  ...  ...  С.Ж.  ... ... К.К., Г.Карагусова, Н.К. Сучукова, ...  В.Д.,    ...     ...     ... ...  ...  және  т.б.  ... жатқызуға болады. Дегенмен, аталған әдебиеттерде салық жүйесініңпроблемалық мяәселелері көбінесе ... ... ... оны ... онын ... ... субъектілерге  тигізетін әсері туралыжеткілікті түрде қарастырылып, ... ... ... ал ... ... ... ... салық жүйесінің әлеуметтік институтретінде кызмет ететіндігіне аса назар аударылмаған.Тақырыптың өзектілігі  ... ... , ...  ... ... ету деңгейі мен сипаты туралы  қозғалған  ...  ... ... ... ... ... орнына негізделген.Жұмыстың басты мақсаты Қазақстан Республикасында салық жүйесініңқызмет ... ...  ...  ...  ...  ...  қызмет ету механизімін  талдап,  болашақта  қызмет  етутиімділігінің ... ... ... және ...  ... ... ... турғыдан оңтайландыру жөнінде ұсыныстар жасауболып ... ... ... ... жету  үшін  ... алға ... ... Республикасында салық жүйесінің қызмет ету кезеңдерініңқалыптасуының мәнін нақтылай түсу;- ... ... ... ...  ... және  ... сипаттама беру;- Қазіргі  кездегі  Қазақстан  Республикасында  салық  жүйесіндегісалықтардың ... ету ... ... талдау жүргізу;- Салық жүйесі органдарының құқықтары мен міндеттерін қарастыру;- Салық салу қызметінің тиімділігін ұйымдастыру және ... ... ... Республикасында рыноктық экономикада салық жүйесінің қызметету тиімділігі бағыттарын  анықтау;- Қазақстандағы салық салу жүйесінің ... ету ... ... беру және ... ... әзірлеу.Магистрлік жұмысты зерттеудің ғылыми жаңалығы мыналардан көрінеді:- Ғылыми зерттеу негізінде салық жүйесінің ... ету ... ... мәні тиянақталды;- салық жүйесіндегі салықтардың қызмет ету тиімділігі механизімінесандық мәліметтермен талдау жасалды;- салық салу қызметінің тиімділігін ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... ... қызмет ету тиімділігінқалыптастыру бағыттары анықталды;- Қазақстан Республикасында салық жүйесінің қызмет ету тиімділігінжетілдіретін ұсыныстар ...  ... ... пәні  ...  Қазақстандағы  салықжүйесінің қызмет  ету тиімділігі процесін ... ... ... ... қарастырылады.Магистрлік жұмыстың зерттеу объектісі ретінде  Қазақстандағы салықжүйесінің қызмет етуі  ... ... ... ... ...  ... ... халықаралык ғылыми-практикалык конференцияларда баяндалған:« «Развитие экономической мысли в Казахстане» (Т.Рыскұлов атындагы КазЭУ.19-20 ... 2006 ... ...  ... ... ... бойынша 3,8баспа беттен тұратын 7 макала жарық керді. Ол енбектер жұмыстын мазмұнынтолық ... Оның ... үш ... ... және ... ... қадағалаумен аттестаттау  комитетінің  нұскауындағы  ...  ... ... ... мен келемі. Диссертацияның құрылымызерттеудің   мақсаты мен ...  ...  ...  ... ...  ...  ...  негізгі  бөлімнен  үштараудан, ғылыми жаңалықтардан, пайдаланған ... ... 21 ... ... ... ... материалдар: ҚР нормативті-құқықтықзаң актілері, ... және ...  ...  ...  ... ... ... жарияланған мақалалар, ҚазақстанРеспубликасы қаржы министрлігі, ҚР ... ... ... ... ... сандық мәліметтері.|1.Қазақстан Республикасында салық жүйесінің қызмет ету кезеңдерінде  ||салықтардың қалыптасуының теориялық аспектілері             ||                                     ||1.1 ... ... ... етуі ... мен ... қалыптасуының ||экономикалық мазмұны                           ||                                     ... ... ... жүйесін ұйымдастыру, оған әсер етушінегізгі механизм, фактор ретінде ... ... ... ... деңгейіне әуел бастан тәуелді. Мемлекеттегі ...  ... мен ... ұйымдастыру, тәуелсіздік алған сәттен бастап,әртүрлі деңгейде республиканың  қоғамдық ...  ... ... ... мен түрін анықтайды.Салық жүйесі (грек тілінен аударғанда ”бөліктерден құралған ... ... ... - бұл ... ... бір ... немесе кешен,ол салық төлеуші мен мемлекеттің мүддесін емдеу мақсатында бір-біріменөзара байланыстағы салықтардың ... ... Бұл ... ... ... салық қатынасын реттейтін құқықтық жәненормативті база ... ...  ... ... ... және басқа да міндетті төлемдердіжинау  және  ...  ...  ... ... салу ...  салықэлементтері;- салық бақылауын жүргізудің түрлері  менформалары ... ... ... бақылау,салық төлеушінің мониторингі, құжаттық жәнерейдтік салықты тексеру және т.б);- Салықты және басқа міндетті ... ... ... ұйымдар атап айтқанда, ҚРМКМ, салық органдары, қаржы полициясы.Салықтық  өкiлеттiктердiң  орталықтандырылуымен  ... ... ... ... ... ... Бюджетаралық қатынастарды реттеуде маңызды орын ... ... ... көзі болып табылатын, салықтар көмегімен реттеуді қарастырайық.Ол үшін ең алдымен салықтық реттеу ... ... беру ... ... ... ... ... құрылысы менсаяси бағытына қарамастан ұлттық мемлекет кірістерінің негізгі көзі -ұлттық ... ... ... ... ... құралы, мемлекеттің кірістерінжәне бюджеттің кірістерін ... ... көзі ... табылады.Салықтарда мемлекеттің экономикалық мазмұны ... ... ...  ... ... мәні, олардың түрлері мен рөлі қоғамныңэкономикалық құрылысымен, мемлекеттің табиғатымен  және  функцияларыменанықталады.Экономиканы ... ...  ...  ...  тұтқаларынасүйенеді. Мұндай  тұтқалардың  бірі  салықтар  ...  ...  ... ... ... тек қана ...  қызметті  жүргізудіанықтайтын мемлекеттік актілерді шығарумен емес және шаруашылық ... ... және ... ... ... ... ... жалпы ішкі өнімді және ұлттық ... бөлу ... рөл ... салу ... ...  негіздеу  салық  ... ... ... ... ... әртүрлі бағыттарыныңбір уақытта дамуымен жүрді. ... ... ...  ... ... ... тәуелді дамыды.Ұзақ уақыт ағымында экономикадағы салықтар рөлі ... ... ... 200 жыл ... А. Смит ... ... ... туралығылымды ең бірінші құрды. Салық жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... Ж.-Б. Сей және ағылшынэкономисттері Д. Рикардо, Дж. Милль экономиканы тұрақты және өзі ... ... ... ... ... ... ...  ал  оныңбіреуінің артықшылығы өндірушілердің шаруашылықтың тапшылықты салаларынақозғалысымен өзі теңесуі болады деп санады.Салықтардың ... ... ... Д. ... ... деп жазды:«Салық салу келесідей зұлымдықтардың бірін таңдау болып табылады: егер ... ... ... басқа көздеріне әсер етпесе, онда ол ... етуі ... ... егер оның ... ... ... және ұдайыөндірісті тоқтатпайды десек, онда ... ... ... ... ... ... ... бас тартуға  шақырмайды,  өйткені  салықтармемлекеттің өмір сүруінің материалдық ... ... ... Д. ... ... ... тек бір жағын ғана қарастырған – салықтардыңреттеуші әсерін көрмей, ... ... ... ... көңілбөлген. Д. Рикардоның пікірлесі А. Смит ... ... ... Ол ... тек ... ... салық салудың белгіліқағидаттарын сақтау кезінде олар қоғамдық дамудың маңызды жағымды факторыболады деп ... ... ... А. Смит ...  жатқызған:мемлекеттің  қол  астындағылар  үкімет  шығындарын  ...  ... ... ... ... ... ... тек салықтөлеушіге емес, кез келген адамға салық төлеу мерзімінің, ... ... ... ... тек ... бюджет кірістерінің көздері рөлін атқарады,ал зерттеу пікірталастары олардың алыну әділеттілігі қағидаты төңірегіндежүргізіледі. Бірақ қоғамдағы ... ...  ... циклдық үдерістердің әсерімен, классикалық ...  ... ... оның ... үдерістерге әсерін бөлу, сондай-ақсалық салудың ... ... ... ... ... туды.Жаңа ғылыми теориялар пайда болды. Қазіргі кезде экономикалық ойлардың екінегізгі бағытын бөліп алуға болады – кейнсшілдік және ... Смит өте көп ... ... ... салық ауыртпалығынтөмендетуден мемлекет көп мөлшерде ... атап ... Бұл ... салықтөлеушілер осы төлемдерді жеңілдікпен төлейді, ал бұл  өз  ... ... және ... алумен байланысты салықтар жинауға қосымшашығындардан босатады [19, 588 б.]. А. ... ... ой ... оныңізбасарларына ғана емес, сондай-ақ барлық экономист-ғалымдар үшін аксиомаболды.Сонымен, 80-ші жылдардың басында АҚШ-та М. ... М. ... ... ...  ...  ...  ...  салық  салуүдемелілігін төмендете отырып, салықтың шекті мөлшерлемелерін қысқартуғанегізделген идеяға сүйенді.Неоклассикалық теорияның ... ... ... ... ... және ... ... жеңілдіктердің басым мөлшерін ұсынуғанегізделеді. Неоклассикалық  бағыттың  әдістерінің  кең  ... ... ... ... ... ... Кейнсшілдіктеорияның дамуында да жаңа ағындар пайда бола бастады.Неокейнсшілдік теорияда салықтық проблемаларға маңызды орын берілген.Ағылшын экономистері И. ... және Н. ... ... ... ... ... бөлу қажеттігін анықтаған. Осыдан жинақтауды қолдау әдісі жәнеинфляциямен күресу ... ... ... ... ... ... пайдаболды.А. Вагнер 1980 жылы салықтардың әлеуметтік-саяси теориясын ұсынды,оған сәйкес салықтық саясат тек фискалдық ... ... ... әлеуметтік-саяси мақсаттарды шешуі қажет. Ол былай деп ... ... ... ...  ...  ...  ...  мақсат  бөлінуі  мүмкін.Реттеушілікпен жеке кірісті және мүлікті ... ... ... мемлекеттің шаруашылық өмірге араласуын кеңейтуді жақтаушы болды.Вагнердің ойынша, салықтар кез келген ... ... ... таратутеңсіздігін түзете алады.Француз экономисті Ф. Кенэ  осы  ...  ...  ... ... ол салықтардың қажеттігін көрсеткен, сондай-ақсалықтар капитал өндіру үдерісіне әсер ... ... бірі ... атап өтті.Ф. Кенэнің ойынша дұрыс ұйымдастырылған салық таза өнім ... ... және ... ... ... ... өйткені мұндайжағдайда ол жер иеленушіде, меншік иесінде, мемлекетте ештеңе қалдырмайды,яғни тонау құралын айқындайды.Ф. Кенэ және А. ... ... ... ... ... ... белсенді араласу құралы ретінде ... ... ... ... бөлу ... ... өмірдің барысына керіәсерді жою немесе ... ... ... атап ... ... ... ... экономиканы реттеудің ең  маңыздықаржылық құралдарының бірі ретінде салықтарды пайдалану тәжірибесі, олардыңқорытындыларын растады.Көріп отырғанымыздай, ... ... ... ... ... ... ... өйткені олармен өңделетін  теориялықережелер осы мемлекеттердің қаржылық заңдылығының ... ... ... ... ... дау-дамайлар салықтың мәні туралы мәселебойынша емес, олардың экономикадағы рөлі ... ...  ...  қалыптастыру  барысындағы  ... ... ... көз ...  Бұл реформаларды 5кезеңге бөліп қарастыруға болады. Салық реформаларының I ... ... ... салық жүйесінің негіздері қалыптаса бастады. II кезеңде, 1995-1998 жылдары ... ... ...  ...  ... ету, ... ... барысындағы шараларға негізделгенсалық жүйесі қызмет етті. III кезең, ... ...  ... ... ... ... ... жоғарлату көзделді. IV кезеңде,2002 жылдан ...  ...  ...  ...  ...  ... тұрақтандыруға бағытталған тұжырымдамалық жаңа салық жүйесіқабылданды. Vкезең ... ... ... ... ... 6 ... ... халқының әл-ауқатын  арттыру – мемлекеттіксаясаттың ... атты ...  ...  ... ... ... жаңа ... дамуының міндеттері мен сәйкестендіру қажет.Жаңа  кодекс  салық  ...  оның  ...  өз  ... ... ... ... мен салық төлеушілермүдделері үйлесетіндей тікелей іс-әрекет ету заңы сипатына ие болуы ...  ...  ...  ...  ...  ... ... бойынша позициясына көңіл аударуға болады.  В.Твердохлебов салықтық саясаттың негізгі қағидаты ретінде ... ... ... ... Ол ... деп жазды: «Өндіргіш күштерді дамыту –бұл салық салудың жоғарғы қағидаты, ол кез ... ... ... ... ... және ... ... саяси бейтараптығын сақтай отырып, бұлжүйелерді бағалауға құқығы бар». [20, 49 б.].Өндіргіш күштердің ... ең ... таза ... өнімнің өсуінде жәнежан басына шаққанда оның жоғарылауында айқындалады. Осыған байланысты ... ... В. ... ... салықтық саясат қағидатынкелесідей тұжырымдаған жөн: «Салықтар таза ұлттық өнімнің абсолютті немесесалыстырмалы өсуіне ... ... ... немесе бөгет жасамауы қажет». [21,65 б.].А. ... ... ... жақтаушысы ретінде  шаруашылыққағидаттар рөлінің жоғарылығын растайды. Ол, мемлекеттің  ... ... ... ... үшін салық салу жүйесі, экономикалық қызметкекәсіпкерлердің өздері мүдделі болатындай етіп құрылуы қажет, деп ... ... мына ... орын алады: «салықтық қысым жеке салалар арасындатаратылуы қажет және тиімді салық жүйесін құру үшін маңызды» [22, 32 ... ... ... экономикалық  даму  үдерісінесалықтардың әсері ... ... ... ... ... Бұл ... пайдаболуына салықтық теорияның қалыптасуының ұзақ кезеңі алғы шарт болды.Салықтардың экономикалық мәні  олардың  ...  ...  ... ... асыру үшін мемлекет жұмылдыратын ұлттық табыстың бірбөлігі болып табылатындығында.Салық функциясы – оның ... ... ...  яғни  ... ... қоғамдық бағыты қалайша іске асырылатындығынкөрсететін, салық мәнінің әрекетімен айқындалуы. ... ... ... салық жүйесінің және оның бюджеттік саясатының тиімділігінанықтайды.Салықтық реттеуді айқындауда ... ... ... ... ... ... реттеу реттеушілік функция арқылы жүзегеасырылады десе, басқалары салықтар сыныптамасында жеке реттеуші ... ... ... Ф. С. ... өз ... ... мынадайнегізгі функцияларын бөліп көрсеткен:фискалдық – мемлекеттің қызмет етуі үшін қажетті материалдық шарттаржәне мемлекеттің ... ... ...  ...  Осы  функциякөмегімен мемлекет ұлттық табыс ... бір ... ... және ... ...... ... өндіріске, оның қарқынын ынталандыранемесе тежей отырып, тұрғындардың төлемқабілеті сұранысын кеңейтіп, немесеазайтып әсер ететін, қайта ... ... ... ...... ... бақылауды қамтамасыз ететін және қандай дабір өзгерістер енгізу қажеттігі айқындалатын функция [23, 7-8 б.].Осы функцияларды бөліп ала ... ... ... ... ... ... ... құралы ретінде салықтарды бекітілген ... ... ... ... ... – бұл заңдылыққа сәйкесбелгілі бюджеттің кіріс көзі ретінде ... ... ал ... – жыл ... ... ... ... баланстану мақсатындажоғары бюджеттен төменгі бюджетке берілетін салықтар ... ... 8-9 ... Ілиясов, С. Құлпыбаев өз еңбектеріне ұйымдық-құқықтық жағынансалықтарды мемлекет біржақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі ... және ... ... ... ... және өтеусіз сипаттағыміндетті ақшалай төлемдер ретінде қарастырған [24, 208 б.].Салықтардың әлеуметтік-экономикалық  мәні  мен  ...  ... ... ... ашылатындығын, жалпы қаржы  категориясытұрғысынан салықтар қосалқы ... ... ...  ... ... ... ... қаржының бөлгіштік функциясыныңқұрамдас ... ... ... ... жөн ...  ... салықтардың фискалдық, реттеуші және қайта бөлу сияқты негізгі ... ... ... және ... мынадай анықтама берген:фискалдық функция – барлық мемлекеттерге тән негізгі функция. Оныңкөмегімен бюджеттік қор ... ... өзі  ...  ... ... ...  ...  салықтар  мемлекеттік  бюджеттіңкірістерін толықтыра отырып, экономиканы,  әлеуметтік-мәдени  ... ... ... етеді;салықтардың реттеуші функциясы мемлекеттің экономикалық қызметініңұлғаюымен байланысты пайда болды.  Ол  ...  ...  ... бағдарламаларға сәйкес ықпал етеді. Бұл орайда салықтардыңнысандарын таңдау, ... ... алу ... ... мен ... пайдаланылады. Бұл реттеуіштер қоғамдық ... ... мен ... ... мен ... ... ... бөлу функциясы арқылы түрлі субъектілер табысының бір ... ... ... Бұл ... іс-әрекетінің ауқымы жалпыішкі өнімде ... ... ... ... анықталады, ол ұлттық табыстыңмемлекеттендірілу дәрежесін ... [24, 210-211 ... ... ... ... ... ...  реттеушіфункция көмегімен іске асырған.Өздерінің еңбектерінде Қ.Қ. ... А.Б. ... ...  ...  тұтқалар,  экономика  реттеуіші  ... және ... ... ... мөлшерде және тағайындалғанмерзімде алынатын міндетті төлем болып табылады» -  деп  ... ... ...  бірі  ретінде  реттеуші  функциянықарастырған және оны былайша ... ... ... ... ... әсер ... ... функция болып табылады. Бұл кездесалықтар нысандарын таңдау, салық  мөлшерлемелерінің,  салықтарды  ... ... ... ... Бұл реттеуіштер қоғамдықұдайы өндірістің құрылымына және пропорциясына; жинақтау  мен  тұтынукөлемдеріне; ... ... ... әсер ... ... ... ...  тұтқалармен  өзара  байланысып,  ...  ... ете ... [25, 6 ... ... ... салық жүйесі реформасының дамуының еңмаңызды кезеңі – 1999 жыл. 1998 жылы құрылған Мемлекеттік Кіріс Министрлігісалық ... және ... ...  ... істеп тұрған салық механизмінқайта құруды одан әрі ... ... ... ... ... 1 қаңтарынан бастап қосылған құн ... және ... ... ... салығы өз күшiн жойды. Реттеушi салықтаррөлiн қосылған құн салығы және акциздер, жер ... ... ... операцияларѓа салынатын салықтар атқарды. Қосылған құн салығыбойынша бөлулер ... ... ... яғни әрбiр облыс ерекшелiктерiескерiлiп, бөлулер нормативтерi бекiтiлдi. Жер салығы бойынша  ... 90%, ... ... ... ... ... 50% ... қатар 1992 жылы кооперативтiк және қоғамдықұйымдардың пайдасына салық,  ...  ...  ...  ... ... ... Айта ... жағдай, «Қазақстан Республикасыныңсалық жүйесi туралы» заңына сәйкес табыс салығы жалпы мемлекеттiк салықтарқұрамына жатты, яғни оның ... ... ... ... ... ... ... республиканың Жоғары Кеңесi белгіледі.Сәйкесiнше, бекiтiлген салықтар кұрамына ол шартты ... ғана ... жылы ... ... ... қалыптасу ерекшелiктерiболып, кейбiр облыстар бойынша жоспарланған ...... ... ... ... табылады, бұл толығымен  бағаныңөсуiмен, сонымен қатар, тұтынуға бағытталған қаржылар шамасының ... ... жылы  ...  ...  тiркелген  (ренталық)  төлемдержатқызылған, ол ... ... ... ... ... жүргiзушiсубьектiлердiң типтерiне меншiк нысанына қарай сараланып жергiлiктi жәнереспубликалық бюджеттерге бөлiнді.1994 жылы ... құн ... ...  меншiк нысанынан тәуелсiзкәсiпорындар, ұйымдар пайдасына салықтар  ...  ...  ... Жеке ... ... ... ... жергiлiктi бюджетке түсті.Олардың бөлулер бойынша мөлшерлемесі ... ... ... Кеңеспензаңдық ретте, ал төменгi бюджеттер  үшiн  ...  ...  ...  ...  ...  бойынша  бекiтiлген  кiрiстердiң1994 ... ... ... ең ... республика облыстары бойыншакiрiс көздерінiң бiркелкi емес бөлінуімен байланысты.Дамудың ұзақ әрі қайшылықты жолын өте ... ... ... ... ... ... маңызды сатысында. 2001-2010 жж.аралығында ҚР салық жүйесін тереңінен реформалауда бірқатар маңызды істержүзеге ... ... ... құн ... (ҚҚС) ... ... 16% ... жәнеәлеуметтік салық деңгейі 26-дан 21% дейін төмендетілді.жылдан ...  ... ... орта құруға, мемлекет пен ... ... ...  сай  ...  ...  ... ... етуге бағытталған жаңа Қазақстан РеспубликасыныңСалық кодексі (бұдан әрі - ... ... ... ... ... пен ... көзқарастарының өзара үйлесімділігін қамтамасыз ететін салықжүйесін құру мақсатында - 2003 ж. ... ... ... ... ... 2004 ж. 1 ... ... қазіргі салықтық реформакезеңінде:жеке табыс салығының ең жоғары ставкасы 30%-дан 20% ... ... ... азаюымен бір уақытта  ...  ...  ... 2009 ... бері 10 ... ... ... ставкасының регрессивті шкаласы ... ... ... 2007 ... 20% және ең ... 7%; қазіргі салықкодексімен көрсетілген мөлшері  2009 жылдан ... 11 ... ... ... ... ... ... 16-дан 15% дейін төмендетілді;соңғы салық реформасында 2009 жылдан бастап 12 ... ... ... салығы 2006ж 40 %-дан, 2007 ж- 30 %-ға, 2008 ж-30%, 2009 ж -20 %, 2010 ... ... ... зауыты (МӨЗ) және мұнай-химия  өнеркәсібікәсіпорындарының экспорт үшін ... және ...  ... үшін ... шикі мұнайды жаңа ренттік салығы енгізілді,оның ... өнім ... ... ... ... жер қойнауынөндірушілерді қоспағанда экспортқа шикі мұнайды еткізетін жеке және заңдытұлғалар болып табылады;ғылыми өңдеу және ... ... ... ... ... ... ... мекемелер үшін, сонымен қатар халықаралық теңізсауда портын дамыту мақсатында ерекше салық төлеу режимі қабылданды;кіші ... ... үшін жеке ... ... ... жұмысістей алатын табыстың шектік мөлшерінің 1,5 млн теңгеден 2,0 млн ... ... ... ... ... ... салықтық режимді қолданыпқарапайым декларация негізінде салық төлеуге тиісті ... ... ... ... ... ... ... ортасы кеңейтілді;Қазақстанның мұнай-химиялық саласының дамуын белсендету және көмірсулықшикізатты  қайта  өндіретін  ...  ...  ... ... климатын құру мақсатында Қазақстан Республикасының жерқойнауынан алынатын мұнай мен газды ... ... ... ... ... ... ... мекемелер үшін жеңілдік режиміенгізілді;корпоративті табыс салығы бойынша салық ставкалары бірнеше жыл бойында30% ... ... ... ... ... ... шегеру мен түзетужүйесін  жетілдіру  арқылы  ...  ...  ...  ... ... нормалар енгізілді – Қазақстан Республикасы ... ... ... қаржыландырудың екі еселік ставкасынан жәнеЛондон банкаралық нарығының екі еселік ... ... ... ... ... ... ... несиелер (қарыздар), депозиттермен қарыздық бағалы ... ... ... ... шектеуді белгілейтіннорма алынып тасталды, бұл сыйақы төлеу үшін салық төлеушілер шығыстарынтолық көлемде шегерімге жатқызуға ... ... ... ... ... салу ... ... жөніндегі норма енгізілді, олардың ... түрі ... осы ... ... ... жиынына ауылшаруышылықсаласында шағын несие беру болып табылады;шағын несиелік мекемелердің дамуын белсендету ... ... ... қосылған бағаға деген салықтан босату нормалары енгізілді;қызмет ету ... ... ... ... ... ... алыптастауға мүмкіндік беретін Салық кодексінің жеке ережелері айқындалды.Тіркелген активтер бойынша ... ... ... ... және ... ... ... амортизацияның жекешекті  нормаларын  ...  ...  ...  ...  ... ... жылдық кірісін шегеруге жатқызатын, сондай-ақ жекелегеннегізгі қаражаттың функционалдық ерекшелігін ескере отырып жөндеуге ... ... ... ... шегерімге барынша толық жатқызу үшінмүмкіндік беру тәртібін реттейтін Салық кодексінің ережелеріне өзгертулеренгізілді.Функционалдық  ...  ...  ...  ...  шегіндеәртараптандыру арқылы негізгі қаражаттың жекелеген топтары бойынша жөндеугекететін шығындарды 15-тен 20% және 25% ... ... ... ... ... ... мерзімнің аяғында салық төлеуші 100-ден бастап 300-ге дейін айлық есептік көрсеткіштер бір уақытта шегеруге жатқызатын ... ... ... ... ... Бұл ... активтердіңқалған өздігінен амортизацияланбайтын қалдық құнын жарамсыздыққа жатқызуынжеделдетті.ҚР-да ...  6  жыл  ...  ...  ...  жүйесікәсіпкерлердің, экономистердің, депутаттардың, мемлекеттік шенеуніктердің,журналистердің және ... ... ...  ...  ... ... Әрбір кезекті сайлау өткен сайын, сайланбалы билікорганына барған жаңа адамдардың алғашқы қадамы салық ... ... ... ... ... ... уақыт өткеннен кейін,бұл үміт ақталмады, өйткені бұл салады жаңа заң актілері оны жетілдіргенненгөрі, құлдырата берді, ал ... ... сол ... ... ... ... келе, сыншылардың қандай да бір ортақ негізі жоқекенін көруге ... ... ... ставкасының  тым  жоғарлылығыұнамайды. Кейбіреулері ... ... ... ... ... ... ... Өзгелерінің пікірінше, еркін кәсіпкерлік салыққа да әсерінтигізеді: “Қаласам-төлеймін, қаламасам төлемеймін” деген ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлеріне  еңбекақытөлемі, зейнетақыны ... ...  ...  дер  ... барлығы үкіметті кінәлайды. Осы жерде бәрі  ... ... ... шығындардың барлығын үздіксіз қаржылық қамтамасызетумен сәйкес келуі керек екен.Тағы сынауға түрткі болатын жағдай: ... ... ... ... ... ... қажетті ынталандырудың басым болмауы; табысқасалынатын салықтың көптігі; мүлік ... ... ... ... ... аз ақша ... отырып, жеке тұлғаларға салынатынсалықтың көптігі; жеке тұлға салығының ... ал ... ... ... бұрын естіп те білмеген қосылған құнға салынатын салық; салықтанжалтарғандарға  ...  тым  ...  ...  ...  ... жоюда  қолданылатын  шаралардың  жетіспеушілігі;  жекесалықтардың жиі өзгеруі; табиғи ... ... ... ... тізімді бұдан әрі де ұзақ жалғастыра беруге болады.Осы көзқарастарды ... ... ... ... Бірақ, кейбірайтылған сыни көзқарастар мен ұсыныстарда шындық бар. Салық ... ... ... ...  ... ... ... тәжірибесінен алынғанкездейсоқ идеялардың негізінде емес. ... ... салу ... ... жүйесін жетілдіріп қана қоймай, өмірге әкелінген қандай дабір ... ... ... ... және ... ... ... байқайтын, өзінің ғылыми немесе бірнеше ... ... ... баға бере ... есте ... ... ҚР салық жүйесібірінші күннен бастап экономикалық дағдарыс кезеңінде ... ... ... Қиын ... ... ... ... тоқтатады, елдің барлықшаруашылық аппаратын қамтамасыз ... ... ...  да,  ... ... мемлекеттік қажеттіліктерді қамтамасыз  етуге  жолбереді, негізінен ол ... ...  ... ... сол уақыттағыміндеттеріне жауап береді. ҚР-ның салық жүйесін ...  ... ... ... ... ... баға жалпы шындықты әділ түрде таразылауға мүмкіндік береді,бірақ, экономикалық саясаттың сол ... ... ... ... отырған, салық жүйесін жақсарту міндетін сызып тастамайды.Көптеген сыншылардың келісетін пікірі, салық ауыртпалығының  ... ... ... бір ... ... Салық қандай болу керек-жоғары немесе төмен – бұл ... ...  салу ... мен ... ... ... мөлшерін төмендетуге деген тілегі дұрыс жәнетүсінікті де, ол шаруашылықты қаржыландырудың  ...  ... ... мәселелерді шешумен, фундаменталды ғылымдыдамытумен, мемлекеттің ... ... ...  ... ... шығынды қажет ететін, көптеген қажеттіліктермен қатарсалықтың көлемі, тауар өндірушілердің мүддесі ... ғана ... ... ... ... ... 70-80 жылдары барлық елдерсалықтық ставкалармен табыстардың арақатынасы туралы  А. Лаффердің ілімінмойындады.Бірақ, ... ... тыс ... болмайды. Салықтар текынталандырушы ғана емес шектеуші де рөл атқарады. Тым төмен ... ... ... бірден дамуына алып ... ал ... ... ... ... бүгінгі таңда салық жүйесі артта қалмайды. Салық реформасыбарлық экономикалық реформаларға ... оның бір ... ... табылады.Соның өзінде мемлекеттің қаржы жағдайы  шиеленіскен түрде қала ... ... ... және ... ... ... қала ... Салық жүйесі экономикалық және қаржы тоқырауына  қарсытұрады. Осының барлығы салық ... ... мен ... енгізеді.Ең басты назар “ҚР бюджет жүйесі туралы” заңына енген ҚР Президентінің1998 жылы 1 сәуірдегі “Бюджетке төленетін салық және ... да ... ... ... ... Бұл басты жаңа енгізілімдердің негізісалықтың жалпымемлекеттік және жергілікті салықтарға бөлінуі және бюджеттікзаңдылық бойынша бекітілген ... ... ... ... Бұл ... ... кең тараған түрлі билік сатысындағы құрылу принциптерінесүйенді.  Бұл мәселені тереңірек ашатын болсақ, салық салудың теориясы ... ... ... мен ... егер ... ... ... белгілеп және реттеп отырса, “жергілікті” деп аталатын ... ... ... бір ... ... ... және жергілікті бюджеттіңдербестігі жағдайында ғана мүмкін болады. Қазақстанда мүлдем басқа ... ... ... ... алым мен ...  есептеу тәртібі ментүрлерін белгілеу өкілеттігімен анықталмаған, олай болса,  ... ... ... жүйесінде ешқашан болмаған. Олай болса, осыдан барыпөзінен алатын органға байланысты бұрын қолданылып ... ... ... ... деп ...  жж.  арналған  Қазақстанды  индустриалды-инновациялықдамытудың  стратегиясын  жүзеге  ...  ...  ...  отырыпинвестицияларды бірінші кезекте тарту үшін мынадай салалық басымдықтаранықталды: ақпараттық технологиялар; ... ... мен ... ... құрылысматериалдар өнеркәсібі; биотехнологиялар мен мұнай химиясы.Қазір  Қазақстан  Республикасындағы  шет  ...  және  ... ... ... негізгі шараларының жобасы мыналардықамтиды:инвестициялық  және  ...  ...  ...  ... (инвестициялық салық преференциялары, кедендік баж салығынсалудан босату, ... ... ... ... ... институттары арқылы жобаларды тең қаржыландыру;маркетингтік-талдамалық зерттеулер  мен  инжиниринг  және  ... ... ... қызметтер көрсетуі.Инвестициялық преференциялар беру 8  қаңтар  2003  ж.  №  ... ... ҚР ... ... Заңда  отандық  шет  елинвесторлары тең ... ... мен ... көзделген.  Осы  заңинвестицияның ең ... ... ... белгілемейді, бұл қызметтің басымтүрлеріне ... ...  ...  ...  және  орта  ... қоса алғанда, оны қолдану саласын кеңейтеді.1.2 Салық ... ... ... ... ... ... кездегі барлық мемлекеттерде салықтың төленуін қадағалау,арнайы Мемлекеттік орган - салық қызметі органдарының ... ... ... ... айырмашылығы көп. Көптеген елдердесалық органдары Қаржы Министрлігінің құрамына енгізілген және ... ... ... ... ... ие. ... органдары –салықтар мен төлемдер туралы заңның сақталуын қадағалайтын мемлекеттікбасқару ... ... ... органдары мынадай процесстерді бақылапотырады:← салықтардың дұрыс аударылуын;← төленген салықтың толықтығын;← салықтың өз уақытында төленуін.Қазақстан ... ... ... Салық комитеті ҚР Салықтаржәне өзге де бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы» Кодексіне ... ... ... ... орындалуына салықтық қадағалаудықамтамасыз етуді құзырына алған ... ... ... ... Ол ... ҚР заңдарына сәйкес, бюджетке төленетін міндеттітөлемдер мен ... ... ... ...  ...  ... және толық аударылуын қамтамасыз ету саласындағы үйлестіру менбасшылықты жүзеге асырады.Комитет өз кызметін Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... өзге де нормативтік құқықтық келісімдерге, сондай-ақ аталғанЕрежеге сәйкес жүзеге асырады. Комитет мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық ... ... ... ... ... ... ... өзатауымен мөрі және мөртаңбасы, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-акзаңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... мақсатында Комитет салық және бюджетке төленетінбасқа да міндетті төлемдердің толық және ... ...  ... ... ... ... жарналарының  және  Мемлекеттікәлеуметтік сақтандыру қорына  әлеуметтік аударымдардың толық жэне уақтылыаударылуын ... ету, ... өз ... ... ... ... түрлері мен мұнай өнімдерінің ... ... мен ... ... ... жүзеге асырылуы мәселелерібойынша аумақтық бөлімшелерінің қызметін ... ... ... өз атынан түседі. Комитет  өзқұзыретінің мәселелері бойынша ... ... ...  ...  ...  оның  ...  ...  тұлғаның  бүйрықтарыменресімделетін жеке колданылатын кұқықтық актілерін ... ... мен штат ... ... Республикасының Қаржыминистрімен  келісілгеннен  кейін  Қазақстан  ...  ... ... ... ... ... Астана және Алматы калалары бойынша салықдепартаменттері, аудандар, қалалар және қаладағы аудандар бойынша ... ... ... ... ... ... департаменттері жэне ауданаралық салық басқармалары жататын,Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын жэне тарататын мемлекеттік мекеменысанындағы    ...  ...   ...   ...  ... бар ... оның ... 2-суреттен көруге болады.|№ |Бөлімдердің атауы                          ||  ...                               ||1 |Ірі ... ... ...                   ||2 ... төлеушілермен жұмыс жүргізу басқармасы             ||3 ... ... ...                       ||4 ... ... ... басқармасы                 ||5 ... ... ету ...                  ||6 ... ... ету ...              ||7 ... емес ... ... ...         ||8 ... ... ... ... ...          ||9 ... темекі және өзге де акцизделеттін өнімдерді әкімшілендіру ||  |басқармасы                              ||10 ... ... ... әкімшілендіру және бақылау басқармасы  ||11 |Халықаралық салық салу басқармасы                  ||12 ... ... ... қызметтерімен өзара іс-қимыл баскармасы ||13 |Салық апелляциялары басқармасы                    ||14 |Заң ...                            ||15 ... ... ...                     ||16 ... ... басқармасы                   ||17 ... ... және ... ... ...          ||18 ... алу және есептілік баскармасы                 ||19 ... ... ...                 ||20 ... ... нысандары мен камеральдық бақылау баскармасы    ||21 |Салықтық ағарту ...                      ||22 ... ... ... басқармасы                ||23 ... ... ... дамыту және жаңғырту баскармасы      ||24 ... ...                      ... 2. ҚР ҚМ ... ... ... көзі: ҚР ҚМ Салық комитеті жөніндегі Ереже //www.minfin.kzКомитеттің ... ... ... ... ... болады.Комитеттің өзіне бекітілген мүлік республика меншігіне  жатады,  ... ... ... ... ... және ... қорлар мен айналымқаражаттарынан, сондай-ақ кұны Комитеттің теңгермесінде көрсетілетін ... ... ... ... ... ... өз ... иеліктен шығаруғанемесе өзгелей тәсілмен иелік етуге құқығы жоқ. ... ... және ... Комитетке мүлікке иелік ету ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.Комитетті Қазақстан Республикасы Қаржы министрі қызметкетағайындайтын жэне кызметтен босататын Төраға басқарады.Комитет ... ... ... ... ...  ... ... хатшысының келісімімен Қазақстан РеспубликасыныңҚаржы министрі қызметке тағайындайтын жэне қызметтен босататын ... екі ... ... ... ... Комитет Төрағасының ұсынуы бойыншаҚазақстан Республикасының Қаржы министрі  қызметке  тағайындайды  ... ... ... ... ... жэне оған ... ... жэнеКомитетке жүктелген функңиялардың орындалуына дербес жауап береді.Төрағаның міндеттеріне мыналар ... оз ... жэне ... ... ... ... мен ... айқындайды;2) Қазақстан Республикасының Қаржы министрімен келісім бойынша Облыстар,Астана жэне Алматы калалары ... ... ... ... ... аумақтарындағы салық департаменттері басшыларыныңорынбасарларын, аудандар, калалар мен қаладағы ... ... ... ауданаралык салык басқармаларының басшыларын қызметкетағайындайды және қызметтен ...   ... ... ... ... ... жэнеКомитеттің аумақтык бөлімшелері басшыларының орынбасарларынатәртіптік жаза қолданады;4) Комитеттің кұрылымдық бөлімшелері мен оның ... ... ... ... ... ...  Қаржы  министрімен  келісілгеннен  кейінҚазакстан Республикасы Қаржы министрлігінің штат саны ... ... ... ... ... ... ... белгіленген тәртіптеКомитет қызметкерлерін іс-сапарға жіберу, еңбек демалысын беру,материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даялау), біліктілігін арттыру,көтермелеу, үстемеақы ... және ... беру ... ... ... қол кояды;8)барлық мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда Комитеттібілдіреді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге ... ... ... ... ... оның ... Комитет төрағасы белгілейтінорынбасарларының бірі атқарады. Комитеттің консультациялык-кеңесші ... ... ... ... ... Алқаның сандық және адам құрамынТөрағаның  орынбасарлары  мен  ...  ...  ... ... ... бекітеді [4].Енді аудандық, қалалық салық жүйесі қызмет органдарының өзініңқызметін атқаруда бірнеше құрылымдық бөлімшелерден ... ... ... ... ... өз салықтық міндеттемесін өз уақытында жәнетолықтай орындауына қадағалау ... ...  ...  ... және т.б. ... ... ... нақты құрылымына келетінболсақ, ол ... ...  3. ... комитетінің ұйымдық құрылымыҚайнар көзі: Алматы  қаласы  аудандық  салық  басқармасыныңфукционалды ... ... ... ... және есеп жүргізу бөлімі -салық төлеушілердің дербес ... ... мен ... төленетінбасқа да міндетті төлемдердің өз уақытында және ... ... ... және ... ... ... ...  түсуінің ағымдағы болжауының орындалуы бойынша  деректер  жинайды;  ... ... ... ... және соның негізінде мемлекеттік кірісжинауды жақсарту бойынша ұсыныстар дайындайды; мемлекеттік табыстың ... ... ... ... ... жүргізеді; мемлекеттіктабыстың түсуіне келешекке ... ... ... ... ... ... ... Министрлігінің Салық комитеті, Әкімшіліктері және басқа мемлекеттік органдар ... ... ... ... қатысады;  Қаржы  Министрлігінің  Салық  ... ... ... құрайды және ұсынады.Келесі бөлім, ірі салық төлеушілер бөлімі - ірі салық төлеушілердіңсалық ... ... ... ... ... асырады; салықтөлеушілердің мониторингке  жататын  салықтық  есептемелерінен  алынғандеректерді ... және ... ірі ... ...  ... ... немесе қағаз бетіне жазылған  салық  есептемелерініңнысандарын ақпараттық жүйеге ...  ...  ...  ... ... ... нысандарын толтыру тәртібін түсіндіру;мониторингке жататын салық төлеушілер бойынша салықтық жүктемелерге талдаужасау және баға беру; ... ... және ... ... ... жүзегеасыратын  салық  төлеушілер  қызметінің  мониторингі;  аудандық  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... жинақтары мен талдауы; ірі салық төлеушілерден түсетінсалықтардың болжамы; бөлім құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша салық ... ... ... және ... ...  әзірлеугеқатысуды жүзеге асырады[4]. Келесі ірі бөлімнің бірі -ҚҚС ... ... - ...  ... ... құн ... ... және есептеу тәртібін тексерусұрақтарына әдістемелік және кеңестік ... ... ... құн салығытәртібін тексеруді жақсарту  сұрақтарына  ұсыныстарды  ...  ... және ... ... ... ... қарастырылған нормативтікқұқықтық актілерді әзірлеуге  қатысу;  қосылған  құн  ...  ... ... ... ...  Келесі бөлім заңды тұлғалар аудиті бөлімі деп аталады, оның атқаратынқызметтерін- салық төлеушінің салық міндеттемелерін ... ... ... ... асыру; жинақтаушы зейнетақы қорларына міндеттізейнетақы жарналарын және  ...  ...  ...  ... ... ... ... қалу мен аударуға бақылау жасау;салық ... ... мен ...  ...  ... ... органға бекітілген міндеттер шегінде Комитет қызметініңбағыттары бойынша ақпарат беру; бөлім құзыретіне кіретін сұрақтар ...  ...  ...  ...  ...  ету;  аудандық  салықкомитеттеріндегі заңды тұлғалар аудиті ... ... ... ... ...  республикалык  бюджеттен  жүзегеасырылады. Комитетке кәсіпкерлік ... ... ... ... ... орындау мәніне шарттық қатынастарға түсугетыйым салынады. Комиттетің заңды тұлға болып табылатын аймақтық ... оған ... ... облыстар мен Алматы, Астана қалалары бойыншасалық комитеттері, ауданаралық салық комитеттері, ...  қала  ... ... ... ... ... ... қатар  арнайыэкономикалық зоналардағы салық комитеттері.ҚР Салық комитеті өзінің ... ... ... Ата ... ... заңдарына, Салық Кодексіне, Қазақстан Республикасы Президенті пенҮкіметінің ... өзге де ... және ... ... ... 2002 жылдың 9 қазанында Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысыменбекітілген № 1102 Салық комитеті ... ...  ... жүзеге асырады.Салық комитеті мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық  формасындағызаңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілдегі ... ... ... ... ... ... бланктері және Қаржы Министрлігі қазынасыныңоргандарында және банк ... ... ...  ... ... ... ... қатынасқа өз атынан түседі. Акциздерді әкімшілдендіру және акцизделетін өнімдердің ... ... ... ... - ... және ... ... акциздердіңбюджетке түсімінің болжамнан елеулі ауытқу себептері көрсетілген түсімніңжағдайына талдау жүргізу; аймақтық және салалық ... ... ... бересінің қалыптасуы, ұлғаюы мен азаюы ... ... ... ... этил ... және ... өнімдерінің көліктікжүкқұжаттарының, мұнай өнімдерінің және акциздік маркалардың жеке түрлерінеілеспе жүкқұжаттары бланктерінің қозғалысы мен ... ... ...  тауарларды  өндірушілерді  акцизделген  ...  ... ... ... ... ұйымдастырады және  бақылаужасайды; көліктік  жүкқұжаттарын,  ілеспе  жүкқұжаттары  мен  ... ... ... ...  этил  ...  және  ... ... жүкқұжаттарының, мұнай өнімдерінің жеке түрлерініңілеспе жүкқұжаттарының көрсетілген берілісінің дұрыстығын бақылау; акциздікпосттар қызметіне ... ... ... ... ... және айналымыбалансын талдау және құрау; өз ... ... ... медициналықкәсіпорындардың, емдік және фармацевтік дәрі-дәрмек өндірушілердің, сондай-ақ этил ... ... ... және алкогольсіз өнімдерді өндіру үшінқолданатын кәсіпорындардың  этил  спиртін  ...  ...  ... ... ... және айналымының көлеміне есеп жүргізудіұйымдастыру; акцизделген өнімдердің өндірілген және импортталған көлемініңқозғалысына ... ... ... ... ... ... ... туралы ақпараттық – талдау материалдарын  дайындау;  ...  ...  ...  ...  ...  ... және ... сұрақтары бойынша  Қазақстан  Республикасыныңаудандық салық комитеттерінің қызметіне әдістемелік ... ... ... ... ... емес ... және ... салықтық тәртіптемелер бөлімі -бейөндірістік төлемдердің түсімі ... ... ... ... ... ... ... комитеттерімен бірге бейөндірістіктөлемдердің түсіміне болжам жасау; бейөндірістік төлемдер түсімінің ... ... ... деңгейінен анағұрлым ауытқу бересінің себебі көрсетілгенағымдағы жағдайына талдау жасау; бейөндірістік ... ... мен ... заң және ... ...  ...  ... түсіндірме жұмыстарын жүргізу; бейөндірістік төлемдерді жинаудыәкімшілдендіру және арнайы салықтық тәртіптемелерді қолданудың ... ... ... ... ... ... және ... сапалы жүргізуді жүзеге асырады. Мәжбүрлі өндіріп алу және дәрменсіз борышқорлармен жұмыс бөлімі -мекеменің ... ... ...  ...  ...  ... салық төлеушілердің бюджет алдындағы салықтық және ... ... ... ... ... ...  ... ету; берешектері бар мекемелерді мезгілінде хабарламаларменқамтамасыз ету және хабарламаның ... ... ... ... ... ... мәжбүрлеп өндіріп алу жұмысын жүзеге асыру;өткізілетін  ...  ...  және  ...  іске  ... ... ... қаражаттарды бақылау; кәсіпорындардың  бетесептері негізінде ... ... ... құру; кредиторларкомитетінің құрамында мәжіліске қатысу, конкурстық ... ... ... ... банкрот-кәсіпорындардың қазіргі төлемдерінмерзімінде аударуын  ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз етуін бақылау;  қасақана  және  жалғанбанкроттық  фактілерін  ...  және  ...  ...  ... ... ... ... материалдарды қаржы полициясыДепартаментіне жолдаумен айналысады. Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі - белгіленген тәртіпте сотта және басқада органдарда құқықтық сұрақтарды ... ... ... ... ... ... әзірлеуге қатысу, берілген актілер жобасының құқықтықсараптамасын жүргізу, сонымен ... ... ... ... ... ... да құжаттарды дайындауға қатысу; Конкурстық құжаттама менКомитет пен ... ... ... ... ... (жұмыстарды,қызметтерді) жеткізудің мемлекеттік көтерме сатып алуы ... ... ... сараптама жүргізу; тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге)мемлекеттік көтерме ... ... ... ... ...  қадағалануынабақылау жасау; бөлімге бекітілген міндеттердің ... ... ... ... мемлекеттік уәкілетті органға ақпарат беру; бөлім құзыретінекіретін сұрақтар бойынша басқа да мемлекеттік ... ... ... ету; өз ... ... ... ... әрекеттегі заңынтүсіндіру; құқықтық оқуларды жүргізуге қатысу; ... қол ... ... ... ... мен басқа да құқықтық сипаттағы құжаттардыңжобалардың, қолдың қойылуының заң талаптарына сәйкестігін ... ... ... ... ... ... ... немесе жазбаша түрдеқаралатын сұрақтарды шешудің заңды тәртібі ... ... ... салықтөлеушілердің арыздары мен ізденістерін уақтылы қарау. Жұмысты ұйымдастыру бөлімі - бөлімдер мен құрылымдық бөлімшелергепрактикалық ... ... ... Комитет және құрылымдық бөлімшелерқызметкерлерінің орындаушылық тәртібінің салықтық және ... ... бұзу ... кезде ескерту және тыйым жасау мақсатында құжаттықжәне тақырыптық тексерістер жүргізу; Комитеттің бөлімдері мен ... ... пен ... ... ... ... нұсқауларының орындалуына бақылау жасауды қамтамасыз ету; Астана қаласыбойынша Салық комитетінің Кеңейтілген Алқа ... ... ... ... Алқаны жүргізуге арналған  қажетті  материалдардыуақтылы және сапалы рәсімдеу, ... ... ...  қаласыбойынша Салық комитетінің Кеңейтілген Алқа отырысының шешімін орындауынабақылау жасауды жүзеге асыру; ... ... ... ұйымдастыружәне өткізу, Төрағаның қарауына шығарылатын проблемалы сұрақтарды дайындау,Комитет ... мен ...  ...  ...  хаттамалықтапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауына бақылау ... ... ... алқа  ...  ...  ...  ... хаттамалық тапсырмаларын,  Үйлестіру Кеңесінің, және басқа дашаралар отырыстар ... ... ... және уақтылы орындалуынабақылау жасауды жүзеге ... ... пен оның ... ... және ақпараттық қамтамасыздандыру, кіріс және шығыс хат-хабарларынтіркеу, кіріс ... ... ... ...  құжаттардыесепке алуды жүргізу, поштаның уақтылы түсуі мен жіберілуін жүзеге асыру,Комитет бөлімдерін кезеңдік ... ...  ету,  ... ... ... ... мен ... электрондық поштанықабылдау және тіркеу, оларды орындаушыларына тарату; ... және ... ... бақылаудағы бұйрықтары мен  орындау  мерзімібелгіленген құжаттарын орындау ... ... ... ... ... басшыларына ақпарат беру және ... ... ... ... қабылдау, сақтау, өңдеу және Астана қаласы бойыншамұрағат ... ... ... ... ... деңгейінкөтеру үшін, қажет жағдайларда  басқа бөлімдердің мамандарын жұмылдырып, ... ... мен ҚР ... да заң ... ... анық түсіндірумақсатында бөлімде техникалық сабақтар өткізу. Салықтық шағымдар бөлімі - салық төлеушілердің ... ... ... бақылауды   жүзеге   асыру;  жинақтаушы  ... ... ... жарналарының дер кезінде ұсталуына  жәнеаударылуына салық бақылауын жүзеге ... ... ... шегінде,белгіленген салық есептілігінің нысандарын толтыру ... ... ... мен ... ... әдістемелерін дайындауғақатысу; бекітілген міндеттер шегінде уәкілетті органға Комитет қызметініңбағыттары жөнінде ақпараттар ұсыну; ... ... ... ... ... ... органдармен өзара жұмыс жүргізу; ҚР қолданыстағызаңдарын түсіндіру; салық  төлеушілердің  шағымдарын,  ...  ... ... салық төлеушілердің арыздары мен шағымдарын ... ... ... ... ... комитеттерінің жұмыстарын талдау жәнеқорытындылау. Ақпараттық технологиялар бөлімі - жобалық құжаттаманың, ... ... ... ... ... ... құру және ... ҚМ СК ақпараттық технологиялар Басқармасының әзірлеген бағдарламалықөнімдеріне ... ... және ... ... ... ... ... өнімдерді қолданушыларды оқыту бойынша курстардыұйымдастыру мен жүргізу; ... ... ... ... құрумен енгізу  сұрақтары  ...  ...  ...  ... мен ... ... ... енгізу кезінде аудандықсалық комитеттеріне әдістемелік және практикалық көмек көрсету; аудандықсалық комитеттерінде ... ...  ...  ... ... ... ...  деректер  базасының  ақпараттықжағдайына бақылау жасау; жаңа бағдарламалық құралдарды меңгеру және ... ... ... ... деректердің негізгі базасын құрумен әкімшілдендіру. ... ... ... ... және  ... ... жүйелердің жұмыс жасауын қаматамасыз ету. Астана қаласы бойыншасалық комитетінің ақпараттық технологиялармен байланысты барлық ... ... ... ... ... жүйесін ұйымдастыру жәнеқадағалау; салық комитеттерінің қызметкерлеріне деректер базасын құру жәнежүргізу, АЖ, БҚ, МҚА және электрондық поштаны ... ... ... беру; Астана қаласы  бойынша  салық  комитетінің  бөлімшелеріндеақпараттық ... ... ... ... өңдеу технологияларын,бағдарламалық өнімдерді, деректер базасын құру мен ... ... ... ... бөлім құзыретіне  кіретін  сұрақтар  бойыншанұсқаулықтар  мен ... ... және ... ... - салық комитеті бөлімдері ... ... ...  ...  ...  салық  комитетібөлімдері ... ... ...  жоғарылату,  кадрлық  резервтіқалыптастыру, оларды тәрбиелеу және ... қала ... ... ... ... осы ... ... жоғары,  арнайы-ортабілімді мамандар қажеттілігн ... ... ... үшін ... әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің бос лауазымдық орындарынаконкурстар  өткізу; жүктемені және нақты ахуалды ... ... ... ... ... ұсыныс дайындау, штат кестесінің жобасын әзірлеу,штаттық – қаржылық тәртіптің сақталуын ... ... ... ... ...  есептік  –  мінездемелік   материалдарын  ... ... және жеке іс ... ... ... ... ... - өз құзыреті шегінде аудандық салықкомитеттерінің жұмысын бақылауды жүзеге асыру; салық төлеушілердің салықтықміндеттемелерін орындауына ... ... ... ... зейнетақыжарналарының жинақтаушы зейнетақы қорларына ұсталымдары мен аударымдарыныңуақтылы  ...  ...  ...  ...  ...  ... салықтық  есептемелерінің  нысандарын  толтырудың  тәртібінтүсіндіру; бекітілген міндеттер шегінде өкілетті органға Комитет ... ... ... ұсыну; бөлімнің құзыретіне жататын мәселелербойынша басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жүргізу; тіркеу,салық ... ... ...  ...  ...  ақпаратынжиынтықтауға  қатысты  сұрақтар  бойынша  аудандық  салық  ... ...  ...  ...  және  ...  ... сұрақтары бойынша аудандық салық комитеттеріне шолу хаттарындайындау; аудандық  салық  ...  ...  ...  ... көмек көрсету; салық төлеушілерге олардың  құқықтары  ... ... ... ... ... салу ... салық заңдарымен нормативтік актілердің өзгерістері  туралы  ақпарат  ...  ... ... ... ... салық төлеушілердің сұраныстарына жауаппен  түсіндірмелер  дайындау;  тіркеуге  бақылау  ...  ...  ...  ...  ...  төлеушілерге  заңменбелгіленген барлық шараларды ... ... ... ... ... ... ... түрде алу; мемлекеттік уәкілетті органбелгілеген мерзімде нысандар бойынша жоғары ... ... ... ... ... ... ... кәсіби деңгейін көтеру үшін,қажет жағдайларда  басқа бөлімдердің ... ... ҚР  ... мен ҚР басқа да заң актілерінің ережелерін  анық  ... ... ... ... ... ... ... - Қазақстан Республикасына жұмыс жасаған бейрезиденттердің кірісінентабыс салығын қайтаруға жазған ... ...  ...  ... ... сәйкес  салық  бойынша  ұсынылған  жеңілдіктердіңнегізділігін тексеру, уәкілетті ... ... ...  ету,  ... бейрезиденттер бөлігінде салық заңнамасының сұрақтары бойыншатүсіндірме жұмыстарын жүргізу, бейрезидент кәсіпорындарға ... ... ... ... өз  ...  ...  ...  салықкомитеттерінің  жұмысына  бақылау  жасау,  ...  ...  ... орындауына салықтық бақылау жасау,  уәкілетті  органғабекітілген міндеттемелер ... ... ... ... ... ... ... құзыретіне кіретін сұрақтар  бойынша  басқа  мемлекеттікоргандармен өзара жұмыс жасау, бөлім ... ... ... ... салық комитеттеріне шолу хаттарын дайындау.Рейдтік тексерістер және мобильдік ... ... - ... ... және ... да ... төлемдердің толымдылығын, міндетті зейнетақыжарналарының толық және уақтылы есептелуін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... бақылаужасау, салықтық міндеттемелерді орындау мен тоқтатылуы туған жағдайда өзқұзыреті шегінде  түсіндірмелер  ...  және  ...  ...  салықзаңнамасының тиімділігін зерделеу; салық төлеушілерге олардың құқығы менміндеттерін түсіндіру, салық төлеушілерге салық ... және ... ... ... актілердің өзгерістері туралы уақтылыақпарат беру; салық төлеушінің ... ... ... мүдделерінқорғау; салық заңнамасының бұзушылықтарының факторларына  алым, талдау менбаға беруді ... және ... ... мен ... әкеліпсоққан себептер мен жағдайларды жою бойынша дұрыс ұсыныстар ... ... ... ... ... салық  төлеушілерге  рейдтіктексерістер мен хронометражды зерттеулер жүргізу. Заңнамада белгіленгенжағдайларда ... ... ...  материалдарды  жіберу;  ... ... ... ... салықтық бақылау жасаудыжүзеге асыру қызметін атқарады.1.3 Шетел  салық жүйесінің қызмет ету тиімділігін Қазақстандақолдану ерекшеліктеріҚазақстандағы салықтық ... ... әрі ... ... ... оның ...  ...  экономикалық  қызметті,  ең  алдыменматериалдық ... ... ... қорғаныс және халықаралықміндеттемелер  саласындағы  жалпымемлекеттік  қажеттіліктерді  бюджеттікресурстармен жабуды қамтамасыз ету, ... ... ... ... бюджет субъектілерін республикалық бюджеттен қаржыландырудықамтамасыз ету. Осы міндеттерді шешу үшін Қазақстанның өзіндік ерекшелігінескеріп, ... ... ... жетекші  индустриалдық  елдердіңтәжірибесін ... ... ... ... ... ... кіріс бөлігініңбасым үлесін салықтар құрайтындығы жалпыға мәлім. Жапонияда ... ... ... 80–85% ... ... және жеке ... ... құрайды. Сондай-ақ мемлекеттік бюджет мемлекеттік қарыз жәнебасқа түсімдерден тұрады. Бірақ салықтар  мемлекетті ... ... ... ... ...  тәжірибесінде  салық  мәселелері  ...  ... ... орын ... ... ... мөлшерлемелері жағдайындасалықтық факторды дұрыс емес немесе жеткіліксіз есептеу ... ... ... ... ... ... ...  мүмкін.  Екіншіжағынан, салық зањдарында көзделген жеңілдіктерді дұрыс пайдалану алынғанқаржылық жинақтардың ... ... етіп қана ... салықтардыүнемдеу есебінен қызметті кеңейтуді қаржыландыру  мүмкіндігін  береді.Салықтық жоспарлауда тек ... ... ...  ...  ... ... мөлшері шаруашылық қызметке салық салу  тұрғысынанқосалқы орын алады. Әйтпесе компания ... ... ... ... ... ... 44–50% ... компаниялар қалай қызмет етіпжатқанын, ал осы ... ... 2–5%  ...  ...  ... елдер неге «салық айлақтарына» жете алмайтындығын түсіндірумүмкін болмас еді. Салық айлақтары ­ бұл ... ... ... ... ... ... ұсынатын аумақтар және мемлекеттер.Батыс елдерінде жоғары «қалыпты» салық  мөлшерлемесін ... ... ... ... барлық компаниялар үшін мүмкін ... ... ... ... Осы ... барлығында экспорттыққызмет үшін, жаңа өнеркәсіп қуаттарын инвестициялау үшін, жаңа ...  ...  ...  ...  ...  ...  құрылғанкәсіпорындар үшін елеулі салық жеңілдіктері бар. Сондықтан нақты өндірістікжәне коммерциялық қызметке ... ... ... ... ... ... ... операциялар үшін инфрақұрылымның жағдайының, шикізаткөздерінің, өткізу нарығының жақындығының, мамандандырылған жұмысшы ... ...  ...  ...  ...  бәсекегеқабілетті.Бірақ, өзінің тіркелген елінде ешқандай қызметті іске ... ... ... қызметтің активтерін басқаратын немесе ... ... ... үшін, қалыпты салық салу деңгейіндегі елде орналасу,«салықтық жағалауда» орналасуға қарағанда аз пайдалы ... ... ... (АҚШ, ... ... ... компанияларына шетелде алынғанкірістеріне салық салуды шегіндіреді, олар елге толығымен қайтып келгенгедейін. Мұндай шегіндіру іс ... ... ... болуы мүмкін, алпайыздық мөлшерлеменің қазіргі деңгейінде 7-8 жылға дейін салық ... ... ... ... ... салық жүйесі өте күрделілігімен ерекшеленеді және үнемідамуда. Салық жүйесінің ұзақ даму ... екі ... ... ... және ... ...  ...  АҚШ-тың  салықжүйесінің негізі федералдық, жергілікті және штаттардың билік органдарынасалық салу ... ... және ...  ...  ... ... ... болып табылады. Салықтардың кейбір түрлерібиліктің барлық тармақтарымен ұсталады. Оларға жеке ... ... ... ... салығы федералдық бюджетте тұрақты жоғары үлеске иеболады, осы салықтың ... ... үлес ... ... ... жеке табыс салығы, Қазақстандағы сияқты үдемелі мөлшерлемелер ... ... ал ... ... 15, 28, 31, 36, 40% дейінауытқиды. Америкалық салық жүйесінің ... ... – оның ... ... неғұрлым жоғары тұрғындардан табысты өмір сүру деңгейінентөмен табыс алатын тұлғалар арасында қайта таратуға мүмкіндік ... ... өмір сүру ... ... 400 ... ... және бұл шама ... салуғажатқызылмайды. АҚШ салық жүйесі ...  ...  ...  ... салық сомасы, зейнетақы, жәрдемақы, стипендия, медициналыққызметті төлеу, білім беру және ... ... ... ... ... қанағаттандыруға мемлекеттік бюджеттен  ...  ... ... Бұған салық төлеушілерді ерікті төлемдерге ынталандыратын,олардың табыстарының және оны ... ... ... қосуғаболады. Федералдық бюджеттің кірістерінің ішінде үлесі бойынша екіншісі -әлеуметтік сақтандыруға бөлулер. Оларды жұмыс беруші, ... ... және ... ... ... ... тең ... 2000 жылдан бастапәлеуметтік қамтамасыз етуге мөлшерлемелер 6,2% құрады ... ең ... 76,2 мың АҚШ ... Қазақстанда  осы  салыққа  ұқсасәлеуметтік салық алынады.Корпорацияның табыс  ...  ...  ...  ... ... орын алады. АҚШ-та корпорациялық табыс салығы да үдемелімөлшерлемелер шәкілі бойынша салық салуға ... ... ... ... ... ... ... қарай 15, 25, 34, 39, 38, 35%аралығында ауытқиды. Салық мағлұмдамасы 15 наурызға дейін тапсырылады, осымерзімге ... ... ... жасалады.АҚШ-та қосылған құн салығы пайдаланылмайды. Оның орнына штаттар жәнемуниципалитеттер деңгейінде, алыну орнына ... ... алу ... 4%-дан 8,5%-ға дейін сату ... ... Тек бес ... ... ... Нью ... ... штат деңгейінде жалпы сату ... ... ... ... рөл мүлік салығына тиеді. Ол жергіліктідеңгейде алынады. Оны белгілеу құқығы жеке әкімшілік бірліктерге берілген.Жапония салықтары үш ірі ... ... ... топ – ... және жеке ... тікелей табыс салығы;Екінші топ –тікелей мүлік салықтары;Үшінші топ – ... және ... ... ... ... ... құру ... басқа индустриалды дамығанелдерге ұқсас. Жапонияда түсімдерді орталық  бюджет  және  ... ... бөлу өте ... ... Бұл ... ... еңалдымен орталық бюджетке салықтарды жинап алып, одан  кейін  ...   ...   ...   ...   Жапонияда25 мемлекеттік және 30 жергілікті ... ... ... ... олар ... бюджеттік кірістердің 80–85% құрайды. Жапониясалық жүйесінің ерешелігі мемлекеттік деңгейдегі, сондай-ақ префектураларжәне ... ... ... санының  өте  көп  болуытабылады. Бюджет ... ... ... табыс салығы атқарады. Жекетабыс салығын салуға еңбек ақы, шаруалар табыстары, және т.б. ... ... ... есептеу кезінде жалпы табыстан салық салынбайтын минимум жәнекөптеген басқа шегерімдер шегеріліп тасталады. Есептеулер негізінде ортаеңбек ... ... ... 30% ... табыс салығын төлеуденбосатылуы мүмкін екендігі айқындалған. Жеке табыс ... ... ... ... және ... ... табыстан тәуелді 10, 20, 30және 37% мөлшерлемелер қызмет етеді. Мемлекеттіктен басқа ... ... ... 2 және 3% мөлшерінде тағайындалады, соныменқатар муниципалдық табыс салығы 3,8 және 10% ... ... ... ... ... шегерімдердің көптігіне қарамастан табыссалығының мөлшерлемелері өте жоғары.Бюджет жүйесіндегі маңыздылығы ... ... ... пайдасынасалынатын салық болып табылады. Салықтық түсімдер құрылымында ол 30% ... ... ... 22 ден 30% ... ... ... префектура шегінде 5%, муниципалитет деңгейінде 12,3% құрайды.Жапонияда жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне бірыңғай ... ол ... ... 1,48% құрайды. Инфляцияны ескеру үшін үшжылда бір рет мүлікті қайта бағалау ... ... ... ... ... 5% мөлшерлеме бойыншаалынатын сатуға ... ... ... ... бюджеттің тұрақты  кірісіакциздер болып табылады [44, 110 б.].АҚШ-та және ... ...  ...  салықтар  федералдықбюджетке, ... ... ­ ... ... ...  Қаржылықресурстарды қайта бөлу жоғарыдан төмен жоғарғы бюджеттерден субсидияларжолымен іске ... ... ... ... ...  өте  жоғары  (салықсалынбайтын минимумнан 56,8% дейін). ... ... ... төлеушілердіңбарлық категориялары арасында сараланған және жергілікті, ... ... өте ... ... ... да ... ... қатысты әртүрлі жеңілдіктер және шегерімдердің үлкен жүйесі қызмет етеді. Франциядада басқа европалық елдердегі сияқты ... рөл ... ... ... ... кірістер құрылымындағы оның үлесі 20%-дан жоғары.Салықты есептеу үшін салық ... ... ... ... ... Әрбір категория бойынша өзінің есептеу әдістемесі бекітілген.Салық мөлшерлемесі 0 ден 52,75% дейін сараланған.Бюджеттегі корпорация табыстарына салықтар ... 10%-ды ... ... ... таза ... ... табылады. Салық мөлшерлемелері шағын жәнеорта бизнесті ... ... ... ... 33,333%;шағын бизнестің алғашқы 38120 евро алынған табысынан ­ 15%; ұзақ мерзімдікүрделі салымдардан алынған табыстарға - 19%. ... 7,63 млн ... ... 3,3% мөлшерлеме бойынша қосалқы салықты төлеушілер болыптабылады. 1995-2004 жылдар аралығында ... ... үшін ... ... алғашқы екі жылға корпорациялық салықтан толықбосату, үшінші жылы компания табысының 25%, төртінші жылы - 50%, ... - 75% ... ... ... ... маңызды рөлді қосылған құн салығы алады. Тарихи бұлсалық ең бірінші Францияда қалыптасқан және көпжылдық тәжірибе оның ... ... ... құн ... үш ... бойынша салықсалуға жатқызылады: қалыпты салық мөлшерлемесі – 19,6%; жеңілдік мөлшерлеме–5,5% қонақ үй ... ... ... ... тағамдар,сумен қамтамасыз ету қызметінде қолданылады; ... ... –2,1% мына ... ... қолданылады: энергия, тас көмір, кокс жәнет.б. Салық салу туралы ғылымның отаны болып саналатын ... ... екі ... ... мемлекеттік және жергілікті салықтардан тұрады.Ұлыбританияда табыс салығын құрудың шедулярлық нысаны қабылданған. Олтабысты көздерінен тәуелді ... ... ... ... ... ... ерекше ретпен салық салуға жатқызылады [44, 421б.].Британияда муниципалитет жергілікті қажеттіліктерге байланысты басқада ... ... ... ... жүйесін қалыптастыратын негізгі салықтарғажеке тұлғалардан табыс салығы, корпорация ... ...  ... ... ... қосылған құн салығы, акциздер, жылжымайтын мүліксалығы жатады. Негізгі салықтардың бірі азаматтардан табыс салығы ... ол ... ... ... шедулярлық жүйе бойынша жүзеге асырылады.Табыс ... ... ... 40%-ға ... ...  пайдасына  салық  шағын  және  жеке  ...  ...  ...  ...  және  ... есебінен (жыл сайын 25%-ға дейін), құрылымды амортизациялау(жылына 4%-ға дейін), ғылыми-зерттеу жұмыстарын шығындар 100% ... салу ... ... ... ... ... ... мөлшерінде, ал шағын бизнес үшін 20% мөлшерінде ... ... ... ... өте ... ... етеді. Жұмыс берушілердің төлемдері жұмысшылардың апта ... ... ... ... деңгейі 83 фунт стерлинг ... ... ... Осы ... ... табыс кезінде –12,2%. Әлеуметтік сақтандыру жарналары табыс салығы ... ... ... ... ерекшелігі көптеген зейнетақылық бағдарламалардың болуыболып табылады. Жұмысшылар үшін мөлшерлеме жасына ... 17,5- тен ... ... ... берушілер 15%-дық бірыңғай мөлшерлемені енгізеді.Бюджет кірістерінде маңызды рөлді қосылған құн салығы алады. Оныңтөлеушілері тауарларды және ... ... ... ... ... 51 мың фунт стерлингтен асқан жағдайда міндетті тіркеуге ... ... ... – 17,5%. ... ... баспа өнімдері,үй құрылысы, банк және сақтық қызметтері, білім беру және дансаулық сақтаубойынша жеңілдіктер қарастырылған.Батыс ... ... ... салықтардың қарастырылған жүйесіменбірге қосылған құн салықтар жүйесі қызмет етеді. Осы екі жүйеде де ... ... ... ... ... ... яғни алдыңғы салықтар,салық салынатын табыстан емес соңғы салықтардың  сомасынан  ... (бұл ... ... үшін ... Негізгі ерекшелік салық салубазасының құрылымында болады: қосылған құн салығында ол кең, өйткені ... ... ғана ... ... ... ... және жекетабыс салығы бойынша шығындар құрамына кіретін немесе пайда есебіненқалыптасатын ...  ...  ...  ...  Сондай-аққосылған құн салығын есептеу кезінде, күрделі шығындар (машина, ... алу) ... ... емес (яғни жылдар бойынша бөліп), олардыіске ... ... ... ... ... шегеріледі (бұлөндірістік қуаттылықты жаңарту үшін маңызды ынталандыру болып табылады).Сонымен қосылған құн салықтарының базасы кәсіпорын ... таза ... және ... ақы ... қамтиды, бұл салықтық бақылауды ықшамдайдыжәне салықтық жеңілдіктерді көп ... ... ... бұл ... ... ... ... ірі салықтық көздербірден бірнеше бюджетті (екі немесе үш) қалыптастыруға бағытталады, яғниреттеуші ... ... өте ... Жеке тұлғалардың табыс салығы бойыншабөлінеді: 42,5% федералдық бюджетке, 42,5% сәйкес жерлер бюджетіне және 15%-ы ... ... ... салық федералдық және  жергіліктібюджеттер арасында 50/50 ... ... ... ... ... басқару органдарымен алынады, оларға 50% қалады, ал ... ... және ... ... ... Қосылған құн салығыда үш бюджет арасында бөлінеді.Германия табыстарды тек қана ... ... ...  дењгейлестеңестіретін мемлекеттердің бірі болып табылады. Яғни мұнда жоғарғы ... ... ... ... ... ... жерлерге аударады.Заңды тұлғаларға салықтардың ішінде қосылған құн салығының түсімдерімемлекетке ... ... ... Оның ... кірістеріндегі үлесі 28% ­табыс салығынан кейін екінші орын ... ... ... 16%. ... ... ... ... төмендетілген мөлшерлемемен салық салуғажатқызылады.Корпорациялық табыс салығы 42% мөлшерлеме бойынша салық  ... ... ... ... ... [35, 54 ... жеке ... салық салу жүйесі де әлеуметтік бағыттыұстанған. Мұндағы салық салынбайтын минимум жылына 7 мың марканы немесе 4-4,2 мың ... ... ... ... ... ... ... яғниГерманияда қолданылатын бюджеттiк реттеу әдiстерiн Қазақстан тәжiрибесiндеқолдану ұсынылған. Бұл жерде, Германиядағы басқару деңгейi мен ... екi ... ... - ... ... ... ... унитарлық мемлекет, сәйкесiнше тәжiрибе ретiнде пайдалануға бола ма? ... ... ... ... ... елдiң мемлекеттiк құрылымы, оның өңірліксаясаты, аумақтық дамытуды  реттеу  ...  ...  ... ... ... дара болып табылады,  сондықтан  шетелтәжiрибесiн тiкелей ...... ... ...  ...  ... ... жалпы қағидаттары және теңестiрудiң нақты механизмдерiбар, оларды әр түрлi ... ... ...  ... бейiмдеуге жәнетиiмдi пайдалануға болады.Федеративтiк мемлекеттiң аумақтық дамуының қаржылық  механизмдерiбюджеттiк федерализмнiң мәнi болып ... ... ... федерациясубъектiлерiнiң  қаржылық  орталықтанбау  және  ...  ... ... ... ... ...  жүйесiболып табылады. Бюджеттiк федерализм арқылы  мемлекеттiң  федеративтiкқұрылымы iске асырылады.Немiс  ...  ...  ...  ...  ... Немiс федерализмi қаржылық бөлу жүйесi  ...  ... Бұл ... субъектiлерiнiң қаржылық әлуетін  теңестiругенегiзделген қаржылық теңестiру жүйесiн және ... ... ... ... ... етудi бiлдiредi.ГФР (Германия федеративтi республикасы) негiзгi заңында мемлекеттiкбилiктiң екi деңгейi ... ... және оның ...  ...  ...  ...  ГФР  ...  жерлерден  жәнеқоғамдастықтардан тұрады. Олар үшiн негiзгi заңмен оларды ... ... ... ... ... бекiтiлген. Осы мiндеттердi орындау үшiнбелгiлi шығындар жұмсалады. Сәйкес нормалар ГФР Конституциясының ... ... ... Бұл ... «қаржылық заңдылық» деп те аталадыжәне нақты, ... ... ... заңдылық әр түрлi  қаржылықмеханизмдер көмегiмен жеке федералдық  жерлердiң  ...  ... ... қарастырады.ГФР-дың қаржылық заңдылығы қаржылық қаражаттарды федерация және оныңжерлерi арасында, сонымен қатар тiкелей федералды ... ... ... ... ... ... және жерлер арасында бөлу сатыласқаржылық бөлуді бiлдiредi. ... ... ... жерлер арасындабөлу – деңгейлес қаржылық ... ... ... ... ... болып,федерация және жерлер үлесiн тағайындау, ал ... бөлу  ... ... үлесiн тiкелей олардың арасында бөлу болып ... жєне ... ... қаржылық ресурстарды алғашқы бөлуден кейiнбюджеттердiң қаржылық әлуетін теңестiру ... ... яғни ... және субъектiлердiң әлуеттерінқаржылық теңестiру олардың салық әлуеттерін теңестiруден ... ... ... ... ... ... құн салығы түсiмдерiнескермей берiлген ... ... ... түсiмдерiнiң жиынтығы болыптабылады. Сондықтан қаржылық теңестiру  жүйесiн  қарастыруды  ... ... ... ... ... бөлу кезiнде маңызды мәселе ... ... ... салу ... ... құзырларды бөлу болып табылады.Көпшiлiк жағдайда салық салу саласындағы ... ... ... ... ... ... ... заңнамаларда тек қана Бундесратарқылы қабылдай алады.  Жерлер  жинайтын  ...  ... ... жоқ. ... ... ... ... тән емес. Қазақстанға келетiн болсақ, мұнда мемлекеттiң жергiлiктiоргандары кейбiр салықтардың ... оның ... жер ... 20(-ға көбейтуге немесе азайтуға құқығы бар  және  ... ... ... Бұл ... Қазақстан Республикасы  ГФРмен салыстырғанда әлемдiк тәжiрибеге бiр қадам жақындығын байқауға болады.Егер АҚШ-та ... ... бөлу жоқ, ал ... ... ... ... салықтардан бөлу қолданылады. Қазақстан Республикасыүшiн аралас әдiстi қолданған дұрыс.АҚШ салық ... ... ... ... ... ... деңгейде кірістердің түсуін бақылайды. Бұл  кірістердің  түсусерпінін талдауға ... ... ... сызба түсетін  кірістердіңшамасындағы ауытқуды қадағалауға мүмкіндік береді. Оларды анықтау кезіндеауытқудың себептерін неғұрлым ... ... ... ... ... енеді.АҚШ-та Barents Group USA компаниясымен ... ...  ... ... ... Бұл ... ... ала  енгізілген  жылдықмәліметтер негізінде жекелеген салық түрлері бойынша салықтық түсімдердіңай ... ... ... ... ... Сонымен қатар, ай сайынғы ісжүзіндегі түсімдерді болжаулық түсімдермен және өткен  ...  ... ... ... ... береді. Модель негізіндесалықтардың ... және ... ... іс ... ... салықтардыескеріп түзету жасау жүргізіледі. Модельге мына ... ... ... ... ... 2) базалық болжамдар модулі; 3) мониторинг жәнеесептер ... 4) ...  ...  ...  5)  ... бақылау моделінің қосымша қасиеттерінің модулі.Бірінші модуль қызмет ететін  заңдылықтардың  өзгерістерін  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... кезеңдердегі түсімдермен салыстырып, нақты ай сайынғысалықтық түсімдер ...  ...  ...  Бұл  ... ... моделдің басқа элементтерін құру үшін алғашқы ... ... ... ... түсімдерді бақылау жүйесінің орталық үзбесіболып табылады. Оның бағыты – ... ... ... ... ... ... жекелеген  салықтар  түсімдерініңболжамнан ауытқуы туралы хабарлайтын, мониторинг функциясын  ... ... ... айқындау кезінде олардың болашақтағы ай сайынғысалықтық түсімдерге мүмкін болатын әсері анықталады, бұл жылдық ... ... ... қажеттілігін туғызады.Бесінші модуль болжамдық жыл ағымында айқындалуы мүмкін, күтпегенфакторларды ... ... ... ... ... ... ... мақсатында пайдаланылады. Бұл кезде талдампаз алдында ... ... ... ме, ... ... ... беру мақсаты тұрады:а) жылдық болжамды қайта қарастыруды қажет ... ... ... ... б) жылдық болжауда бейнеленбейтін, салықтық түсімдердіңмерзімдеріндегі таратуға әсер ететін, уақытша өзгерістерге; г) ... әсер ... ... болашақта айлық түсімдерге әсер етпейтінуақытша ауытқулар.Қазақстан Республикасында осы уақытқа ... ... ... ... ... әлі ... қолданылмайды. Мұның себебі салық заңдылығында жиікездесетін өзгерістер және салықтық ... ... ... ... ... кодексі салық заңдылығына түбегейлі  өзгерістерәкелді. Бұл өзгерістер ...  ...  ...  ... ... қалай әсер ететіндігі әлі толығымен ашылмаған. Осыжағдайда біз,  ...  ...  ...  ...  ... ... зерттеу нәтижесінде келесілерді ұсынамыз:1. Мемлекеттік бюджет кірістері салықтық түсімдер және салықтықемес кірістер ... ... ... ... дамығанелдерде жеке тұлғалардан салықтық түсімдер мемлекеттік бюджеттіқалыптастырудың негізгі көзі болып табылады.2. Барлық елдерге дерлік салық салу ... ... ... ... негізделген, яғни салық мөлшерлемесі  табысөсуіне сәйкес жоғарылайды. Бұл қаражаттарды әлеуметтік топтардыңарасында қайта бөліп, ...  ...  ...  көздерденқаражаттардың кепілді түсуін қамтамасыз етеді.  Шетелдердегісалық жүйесі төмен ... ...  үшін  ... ... ... ... сипатта болады.Сонымен, дамыған рыноктық экономикалы шетелдер  салық  ... ... ... және ... ... ... қатынастыараластыру мақсатында жеке салықтардың құрылымдық таңдауына ... ... ... ... ... зерттеулерді қолдау жәнеынталандыруға көңіл бөлінеді. Салықтар көмегімен орталық және муниципалдыққұрылымдар арасындағы қаржылық ағындарды дұрыс бөлу ... ынта ... мен ... ... ... ... бір бағытта, бірақ әр түрліжолмен бастады. Ресей «шешуші қадамды» ... ... ... ол ... ... заңдарына енгізілген шараларға байланысты табыс салығыныңбірыңғай мөлшерлемесін 13% етіп ... ...  ... ... ... ... кері әсер ... Қазақстан бұл кездеқозғалыссыз  тұрды  деп  айтуға  ...  ...  ...  ... ... ... Қазақстанда екінші деңгейлі банктің қайтақаржыландыру мөлшерлемесін төмендетті, бұл ... ... ... әсеретті. Салық реформаларын өңдеу барысында экономиканың барлық көрсеткіштерінжәне оның ... ішкі ... ... ... қажет,  басқаелдердің тәжірибесін толықтай көшірудің қажеті жоқ, өйткені әмбебап ... ... ...  ...  ... ...  жүйесінің қызмет етумеханизімі  тиімділігінің қазіргі  жағдайын  ... ... ... ... ... ... ету ... жағдайын талдауҚазақстан Республиксы Үкіметінің  салық саясатына қатысты алдынақойып отырған мақсатына келетін болсақ, ... ... ... ... ... оңайлату, салық санын оңтайландыру және салықтыңжинақталуын арттыру жолымен ... пен ...  ...  ... ... салу мен ... ... оңайлату мақсатында салықзаңнамасына салық есептілігін, салықтық тексеру нәтижелеріне шағым ... беру ... ... ... ... ... кезеңі үшін акциздербойынша ақы төлеу ... ... ... өзгерістер  енгізілетінболады. Салықты және төлемдерді банкоматтар мен Web-дүңгіршектер арқылытөлеу ... ... ... ... ... салық және кеден органдары қызметінің сапасын бағалауөлшемі өзгертілетін болады. Бағалау ... ... ... ... жоспарлардың орындалуын бағалауды алмастыратын болады.Негізгі салықтардың ставкаларын ... ... Атап ... ... және ... ... ... құн салығына, сондай-ақкорпорациялық табыс салығына ставкалар  кезең-кезеңімен  ... ... ... ... жалақының көлеңкелі төлемдерін оданәрі барынша азайтуға  ықпал  ететін  ...  Бір  ...  ...  ...  ...  жасалатын  болады,  ... ... ... ... дамуын жеделдетуге мүмкіндікбереді.Сондай-ақ салық пен алымдардың кейбіреуін біріктіру ... ... ... болады, сондай-ақ арнайы салық режимдерін  ... ... ... ... ... болады.Ішкі отын нарығында айқын салық салуды құру салық ... ... ... ... ... ... ... болжайды.Уәкілетті  органдардың  өзара  ...  ...  ... және ... және ... ... ... да міндеттітөлемдердің түсуін электрондық бақылауды кеңінен пайдалану жолымен салықтыңжинақталуын  арттыруға  қол  ...  ...  ...  ... көшу мүмкіндігі де қарастырылатын болады.Барлық салықтық реформалар ... ... ...  ... едәуір төмендеткен жағдайда ғана табысқа жететін болады, бұл бастыміндеттердің бірі ... ... Осы ... салық органдары салықтөлеушілерге ұсынатын электрондық қызметтердің тізбесін ... ... ... мен бақылаушы органдардың жеке байланысын барыншаазайту ұсынылып ... ... ... ... ... ... уәкілетті органтүсімдерінің артық (қате)  ...  ...  ...  және/немесеесептеуге қорытындыны салық органы осы Ереженің 58-қосымшасына сәйкес нысанбойынша Салық органдары ... ... ...  ...  ... ... ... және (немесе)  есептеу  ...  ... ... Салық қызметі органы бюджетке түсетін ... ... ... ... ... олар ... ... түсімдерсомасын қайтаруға және немесе есептеуге қорытындыларды алған кезде бесжұмыс күні ішінде төлем ... ... және ... ... ұсынады.Аумақтық қазынашылық бөлімшесі қайтаруды және/немесе есептеудіжүзеге ... ... ... және ... тапсырмасының, атқарылуытуралы белгісі бар төлем тапсырмалары тізілімінің бір-бір ... ... ... қайтарады. Төлем тапсырмасының тізілімі және ... ... мен  ...  ...  бір-бір  данасы  аумақтыққазынашылық бөлімшесінде қалады.Қайтаруға және ... ... ... ... ... маңызыбар қала) түсімдерінің бюджет сыныптамасының кіші сыныбы бойынша  ... ... ... ... және ... ... ... жеткіліксізболған кезде қайтару және/немесе есептеу ... ... ... ... бюджеттік сыныптамасының тиісті кіші сыныбы бойынша жыл ... іс ... ... сомалар шегінде жүзеге асырыладыМемлекеттік бюджеттің 01.02.2008 жылғы атқарылуы жөніндегі талдайтынболсақ (кесте 1), мемлекеттік бюджеттің кірістері (оның ... ... ... 2008 ... 1 ... жағдай  бойынша  жылдықжоспардың 106,1 %-ына орындалды және іс ... ... 216,2 ... ... 2008 жылдың 1 ақпанына мемлекеттік бюджеттің ... ... ... 14,2 млрд.теңгеге, оның ішінде корпоративтік табыссалығы бойынша – 4,7 млрд.теңгеге, жеке ... ... – 4,6 ... ... бойынша – 5,6 млрд.теңгеге, табиғи және басқа ... ... үшін ... ... ... – 7,0 млрд.теңгегеасыра орындалды. Қосымша құн салығы ... – 7,3 ... ... ішкі ... тауарларына салынатын қосылған құн салығы – 3,7млрд.теңгеге, ... ... ... ... құн ... – 3,6млрд.теңгеге жоспардың орындалмауы байқалады.Салықтық емес ... 2,2 ... ... ... ... ... негізгі капиталды сатудан түсетін ... ... ... ... бойынша 63,8 млрд.теңге жоспарда  бюджетке 68,5млрд.теңге түсті, немесе 107,3 %. Жоспардың артығымен ... ... ... ... ... өтеу ... ... Сондай-ақ ҚазақстанРеспубликасының резиденттері емес және резидент – ...  ... ... ... қаржылардың  сыйақыларын  банктердіңтөлеуінің өсуінен, корпоративті табыс салығының ұсталып қалуыда әсер етті.Кесте ... ... ҚР ... бюджет кірістерінің атқарылуыМың тенге|Төлемінің атауы                             ||       |     |      |     |     |Мың ...  ...   |1561,9  |100,0   |1756,8  |100,0   |112,5    ...   |     |      |     |     |       ...   |53,4    |776,6   |46,6   |93,1     ||к ... ...     |      |     |     |       ... ...   |22,0    |489,6   |29,4   |142,4    ...    |     |      |     |     |       ...  |10,1   |0,6    |15,8   |0,9    |156,4    ... және |403,2   |19,5    |458,4   |16,0   |87,9     ... да   |     |      |     |     |       ...    |     |      |     |     |       ... ... |     |      |     |     |       ...  |53,1   |3,4    |98,4   |5,9    |185,3    ...   |     |      |     |     |       ... ... |15,7   |1,0    |19,2   |1,1    |122,3    ||тар мен ... |     |      |     |     |       ... ... Есеп ... 2009ж ... бюдеттің атқарылуытуралы есебіҚазақстан Республикасының шоғырландырылған бюджеті, өкінішкеорай, ... ... ... ... ... жақында  енгізілді,сондықтан оның мысалында бюджеттің ...  ...  ... ... ... Егер ... ... құрылымы туралыайтар болсақ, онда жергілікті бюджет рөлінің ... ... ... ... ұлғайды) және Ұлттық қор рөлінің елеулі түрде күшейгенін (оның үлесі7%-ға ұлғайды) атап өту қажет.Республикалық ... ... ... оның ... серпіні жалпытұрғыдан алғанда, мемлекеттік бюджеттің серпінін қайталайды: кірістердіңтұрақты өсуі байқалады, атап айтқанда, 2008 ... 1 847,2 млрд ... жылы 2 221,5 млрд ... ... ... кірістердің үлесі де ... ... ... ... 2008 жыл мен 2009 жыл арасындағы өзгерісбар-жоғы 0,8%-ды құрайды.2008 жылы мемлекеттік бюджеттің жиынтық ... 2 887,8 млрд ... оның ... астамы (2 356 млрд теңге) салық түсімдеріне келеді.Түсімдердің ең көп үлесі (34%) корпоративтік салықтан (758,3 ... ... ... ... ... – бұл ұйымдардың, және жеке (221 млрдтеңге) кірістері – жеке тұлғалардың пайдасы.Түсімдердің көлемі (29%) бойынша екінші орынды тауарларға, ... ... ... ішкі ... ... Оның ... барынша көпкірісті қосылған құн салығы (629,3 млрд теңге), акциздер (58,8 ... ... және ... да ... ... үшін ... (132,2 ... алады. Қосылған құн салығы (ҚҚС) – бұл кәсіпорынның (фирманың) ... ... ... қызметтің нарықтық құндылығына қосқан үлесінесалынатын салық.Сурет  4. Республикалық бюджеттің ... ... ... ... ... ... 5. ... бюджет кірістерінің құрылымыҚайнар көзі: ҚР Қаржы министрлігінің ... ... ... ... ... бөлігін  республиканыңаумағына импортталатын тауарлардан алынатын салық құрайды. ...... ... ... тұтынатын заттарға (темекі, шарап және т.б.)белгіленетін ... ... ... ... Олардың ішінде  республикабюджетіне барынша көп кірісті алкоголдік ішімдіктерге, темекіге  ... ... ... ... ... үшін алынатын түсімдердің ішінде барыншаауқымды үлесті қоршаған ортаға  эмиссия үшін ... ... ... ... орында әлеуметтік салық (барлық түсімдердің 10%-ы), ол 295,7млрд теңге пайда әкеледі. Оған ... ... ... де, ... да) мүлкіне салынатын салықтар, көлік құралдарына салынатынсалықтар, жер ... ... ... ... мен ... операцияларға, мемлекеттік бажғасалынатын салықтар, консулдық алым және басқа да салықтар|Кірістің бабы                      ... ...  ... ...                       |979,3     ... ...                     |295,7     ... ... және ... ішкі ...  |827,6     ... сауда мен сыртқы операцияларға салықтар   |150,4     ... ...                     |103,1     ... емес түсімдер                  |181,0     ... ...                  |258,0     ... ... сатудан түсетін түсімдер        |92,7     ...                          |2 887,8    ... ... ҚР ... министрлігінің мәліметтеріЖоғарыдағы 5 кестеден , төртінші орында жергілікті бюджеттерден жәнеҚазақстанның Ұлттық қорынан трансферттер есебінен ... ... ... млрд теңгені құрайды. Тағы 6%-ды салықтық емес түсімдер әкеледі. ... ... ...  (63,9  млрд  ...  ... ... (11, 5 млрд теңге) түсетін кірістерді және басқада кірістерді қамтиды.  Қалған  9%  ...  ...  мен  ... ... ... ... ... консулдық алымғажәне басқаларға келеді.2009 – 2013 жылдарға ... ... ... ... ... шикізаттық емес секторына  салық  жүктемесін  ... жаңа ... ... ... ... отырып, орта мерзімдікезеңге   арналған   макроэкономикалық   ...   ... ... ... ... қызметі органдарының құқықтары мен міндеттеріСалық қызметін жүзеге асырудың Қазақстан ... ... мен ... ... ... бар, ... Республикасының салық заңдары салық және бюджетке төленетiнбасқа мiндеттi төлемдердi төлеудiң мiндеттiлiгi, салық салудың ... ... ... ... және ... заңдарының жариялылығыпринциптерiне негiзделедi. Қазақстан  Республикасының  ...  ... осы ... белгiленген салық салу принциптерiне қайшы келмеугетиiс. Салық төлеушi ... ... ... салық мiндеттемелерiн толықкөлемiнде және белгiленген мерзiмдерде орындауға мiндеттi.   ҚазақстанРеспубликасының ... және ... ... ...  да  ... ... ... тиiс. Салық салу айқындығы салық төлеушiнiң салықмiндеттемелерi  туындауының,  орындалуының  және  ...  ... мен ... ... заңдарында белгiлеу мүмкiндiгiн ... ... ... салу ... ... және мiндеттi болыптабылады. Жеке сипаттағы салық жеңiлдiктерiн беруге  тыйым  ... ... ... ... ... ... бүкiлаумағында барлық салық төлеушiлерге қатысты бiртұтас болып табылады.Салық қызметi органдарының мiндеттерi мен   құрылымына ... ... ... 1. Салық қызметi органдарына салық және бюджетке төленетiн басқа дамiндеттi төлемдердiң толық түсуiн, мiндеттi ... ... ... ... ... ... әлеуметтiк аударымдардың толықжәне дер кезiнде аударылуын қамтамасыз ету ... ... ... салық мiндеттемелерiн орындауына салық бақылауын жүзеге асыружөнiндегi мiндеттер жүктеледi.      2. Салық қызметi органдары уәкiлеттi мемлекеттiк орган мен ... ... ... ...  ...  комитеттерi,облыстар, Астана және  ...  ...  ...  салық  комитеттерi,ауданаралық салық комитеттерi, аудандар, қалалар және қалалардағы ... ... ... ... Арнайы экономикалық аймақтар құрылғанжағдайда бұл аймақтардың аумағында ... ... ... ... ... ... тиiстi жоғары тұрған салық қызметi органына төменненжоғары қарай тiкелей бағынады және жергiлiктi атқарушы органдарға жатпайды.Салық қызметi органдарының ... ... ... онда ... олар ... ... ... құқықтық актiлердi әзiрлеугежәне бекiтуге; өз құзыретi шегiнде салық  ...  ... мен ...  ...  ...  жүзеге  асыруға  ... ... ... тәртiппен салық бақылауын жүзеге асыруға; салық төлеушiнiң ақша құжаттарына, бухгалтерлiк кiтаптарына, есептерiне,сметаларына, ақшасының бар-жоғына, ... ... есеп ... және ... ... ... ... өзге деқұжаттарына  Қазақстан  ...  заң  ...  ... ... отырып, тексеру жүргiзуге;  салық төлеушiден ... ... ... ... бойынша салық және бюджетке төленетiнбасқа да мiндеттi төлемдердi есептеу мен төлеу ... мен ... ... ... ... ... ... сондай-ақ салық  жәнебюджетке төленетiн басқа да ... ... ... ... ... ... жарналарының және Мемлекеттiк  әлеуметтiксақтандыру ... ... ... ... ... және ... төленгендiгiн (ұсталғандығын  және  аударылғандығын)  растайтынқұжаттар ... ... ... ... ... заң актiлерiндебелгiленген тәртiппен салық тексеруiн жүзеге асыру барысында салықтыққұқықбұзушылықтар жасалғанын ... ... ... ... ... ... ... қарамастан табыс табу үшiн пайдаланылатын кез-келген салық салу объектiлерi мен ... ... ... ... ... ... ...  (тұрғын  үй-жайлардан  басқа)түгендеу жүргiзуге; Қазақстан Республикасының ... ...  ... ... ... ... белгiлеген тәртiппен салық төлеушiденэлектрондық құжаттар түрiндегi ақпарат алуға;  тексерiлетiн салық ... ... ... мен жеке ... ... ... ... мәселелер бойыншакоммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтынмәлiметтердi жария ...  ...  ...  заң  ...  талаптарды  сақтай  отырып,  ...  ...  ... ... ... ... асыратын ұйымдардан ҚазақстанРеспубликасының заңдарында белгiленген тәртiппен оның банк шоттарының бар-жоғы және ... ... ... осы ... ақшаның қалдығы менқозғалысы туралы мәлiметтер алуға;       осы  ...  ... ... ... ... мәлiметтер уәкiлеттi мемлекеттiк органбелгiлеген тәртiппен қаржы нарығы мен қаржы ... ... және ... ... органмен келiсiм бойынша мұндай тұлғаларға қатыстысалықтық тексеру ... ... ... ... ... ... ... қарастыратын болсақ, ол да салықзаңнамасымен бекітіледі және олар төмендегідей:← 1)салық төлеушiнiң құқықтарын сақтауға;← 2)мемлекеттiң  мүдделерiн  ...  ...  ... ... ... ...  сақтандыруқорына әлеуметтiк аударымдардың толық есептелуiне және ... ... ... ... ...  мiндеттiзейнетақы жарналарының дер кезiнде ... және ... ... ... ... салық төлеушiлердiң, салық салу объектiлерi мен салық салуғабайланысты объектiлердiң есебiн, есептелген және ... ... ... ... ... да мiндеттi төлемдердiң есебiнбелгiленген тәртiппен жүргiзуге; ← белгiленген салық есептiлiгiнiң нысандарын ...  ... ... ... ... ... бойынша жүргiзуге;← салық құпиясын сақтауға; ← белгіленген мерзiмдер мен ... ... ... салықмiндеттемелерiнiң орындалуы жөнiнде хабарлама тапсыруға; ← салық ... ... ... үш күн ... ...  ...  орындауы  жөнiндегi  бюджетпен  есепайырысуларының жай-күйi туралы оның жеке ... ... ... ... ... ... салық және бюджетке төленетiн басқада мiндеттi ... ... ... ... ... ... ... көшiрмесiнiң  бес  жыл  бойысақталуын қамтамасыз етуге; ← мемлекет меншiгiне айналған мүлiктi есепке алу, ... ... ... ... ... оның Қазақстан Республикасыныңзаңдарына сәйкес тиiстi уәкiлеттi органға ... және ... ... оны ... түскен ақшаның бюджетке толықжәне дер ... ... ... ... асыруға;← салық мiндеттемелерiнiң орындалуын қамтамасыз ету ... және ... ... ... ... осы ... мәжбүрлеп өндiрiп алуға;←  Қазақстан  ...  ...  ...  ... ... төлеушiге  әкiмшiлiк  айыппұлдарсалуға мiндеттi. Жергiлiктi атқарушы органдардың өкiлеттiктерi:      1. Кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң ... ... ... жеке ... төлейтiн мүлiкке, көлiк құралдарына салынатын салықтарды, жерсалығын ... ... 2. ... ... ... ... құжаты болып табылатын квитанциянегiзiнде жүзеге асырылады. Квитанция нысанын уәкiлеттi мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... 1) ... күнiнен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей салықорганы ... ... және ...  ...  ...  да  мiндеттiтөлемдердiң сомасы туралы хабарламаларды салық төлеушiге тапсыруды;      2) салық төлеушiге - жеке ... ... ... төлеу фактiсiнрастайтын квитанция берудi;3) банкке немесе банк ... ... ...  ... ұйымға ақша қабылдау жүзеге ... ... ... кейiнгiкелесi күннен кешiктiрмей, салық сомаларын кейiннен бюджет есебiне жатқызуүшiн күн сайын өткiзудi қамтамасыз етедi. Егер күн ... ақша ... ... ... арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгiленгенон еселенген айлық есептiк көрсеткiштен кем болса, сондай-ақ банк ... ... ... ... ... асыратын ұйым болмаған кездеелдi мекенде ақша өткiзу үш банктiк күнде бiр рет ... ...  ...  ...  және  ...  ...  органынаквитанцияларды пайдалану туралы, сондай-ақ салық  ...  ... ... ... тәртiппен және мерзiмде банкке немесе банкоперацияларының жекелеген түрлерiн ... ... ... ... ... берудi қамтамасыз етедi.Облыстардың (республикалық маңызы бар ... ... ... ... маңызы бар қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдарыоблыстардың (республикалық маңызы бар қаланың,  ...  ... ... ...  тәртiппен  бiржолғы  ...  ... және ... ... ... ... ... толықжиналуын қамтамасыз етедi.Салық қызметi органдары орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдарменөзара iс-әрекет жасайды, бiрлескен бақылау ... ... ... алмасуды қамтамасыз етедi. Мемлекеттiк органдар салық заңдарыныңорындалуын бақылауды жүзеге асыру жөнiндегi ... ... ... ... ... ... Салық қызметi органдары менкеден органдары өздерiне жүктелген салық бақылауын ... ... ... өзара iс-әрекет жасау арқылы  орындайды.   ...  ... мен ... ... ... салық жинауды жүзеге асырубойынша бiр-бiрiмен өзара iс-әрекет жасайды. Салық қызметін жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... ... Салық комитеті өз құзыреті шегінде салықжәне бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... жарналарының және Мемлекеттік әлеуметтік  сақтандыру  ... ... ... және ... ... ... етусаласындағы іске асырушылық және ... ... ... Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ведомствосы болыптабылады.Комитеттің басты міндеттері мыналар ... ... және ... төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық түсуін,міндетті зейнетақы жарналарының және ... ... ... ... аударымдардың толық және уақтылы аударылуын қамтамасызету; «Салық және бюджетке ... ... да ... ... туралы»Қазақстан Республикасының  Кодексінде  (Салық  кодексінде)  ... ...  ...  ...  ...  ...  Республикасыныңэкономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;этил спирті мен алкоголь өнімінің, темекі өнімдерінің, мұнай өнімдерініңжекелеген ... ... және  ...  ...  ... ету;  ...  ынтымақтастықты  жүзеге  асыру.  ...  ...  ...  ...  болып  табылатынмiндеттердi орындау мәнiне шарттық қатынастарға түсуге құқысыз.Комитетке заңнамалық келісiмдермен кiрiстер әкелетiн қызметтi ... ... ... ... ... ... қызметтен алынған  кiрiстерреспубликалық бюджет кiрiсiне жiберiледi.2. Комитеттің функциялары мен құқықтарын ... ... ... ... асырады[7]:1) мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін функциялар:Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің ... ... ... ... ... салу объектілерін және салық салуға байланыстыобъектілерді есепке алудың бірыңғай жүйесін әзірлеу және жүргізу;салық ... ... ... ... ... бойынша орталық жәнежергiлiктi мемлекеттік органдармен өзара iс-қимыл жасау;этил спиртінің, алкоголь өнімінің және темекі ... ... ... ... ... алу мен ... ... спиртінің, алкоголь өнімінің және темекі өнімдерінің өндірілуі менайналымына бақылауды жүзеге асыру бойынша мемлекеттік ... ... ... ... ... ... заңнамасында белгіленген тәртіптесалық  төлеушілердің  қаржы-шаруашылық  ...  ...  ... ... ... және мұнай өнiмдерiн базалардансатуды жүзеге асыратын тұлғалардың қызметiне ... ... ... ... ... және олардың айналымы бойыншабiрыңғай дерекқорды жүргiзу; өз құзыретi ... ... және ... ... да ... ... ... мәселелерi бойынша, сондай-ақакцизделетiн өнiмнің өндiрiсi мен айналымы саласында халықаралық ұйымдарменөзара ... ... және ... ... ... мәжбүрлеп өндіріпалу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру және ... ... ...  ... ...  ...  да  мiндеттi  төлемдер  туралы»  ҚазақстанРеспубликасының ...  ...  ...  ...  ... ... мен айыппұлдар есептелген сомасы бөлiгінде, сондай-ақсалық қызметi органдары лауазымды ... ... ... ... ... келісімдерi бойынша хабарламаларға заңдыжәне жеке тұлғалардың шағымдарын қарау;салық ... ... ... және ... ... ... ... тұлғаларға түсiндiру жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру және жүзегеасыру; этил спиртi мен алкоголь ... және ... ... ... сондай-ақ Қазақстан Республикасында лотореяларды ұйымдастыру жәнеөткiзумен байланысты қызметтi лицензиялау;өзге мемлекеттiк ... ... ... ... және  ... ... ... туралы мәлiметтердi және өзге де  қажеттiақпаратты бiрыңғай дерекқорға ... ... ... мен ... өз ... ... этил спиртін, алкоголь өнімін және темекіөнімдерін, мұнай ... ... ... өндіру мен  айналымынреттеу; салықтық ... ... ... ... мәселелерi  бойыншаҚазақстан Республикасының халықаралық мiндеттемелерiн орындау;2) мынадай ... ...  ...  және  бюджеткетөленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуінің толықтығын көздейтінзаңнаманың  ...  ...  ...  ...  ... ... ... салықтық емес төлемдердің түсуiн бақылауды(мемлекеттік кәсiпорындар пайдасының үлесiнен, мемлекеттiк меншiк ... ... ...  ...  ...  ... үшiн ... төлемнен, республикалық мемлекеттiк мүлiктiжалға  беруден  және  ...  ...  ...  ... түсетiн түсiмдерден, капиталмен жасалған ... ... ... ...  ...  ...  кезіндемемлекеттік бақылауды; мемлекеттiк бюджетке бөлінетiн мiндеттi төлемдердiесептеудi және ... ... ...  асыруға  уәкiлеттi  ҚазақстанРеспубликасы мемлекеттiк органдарының қызметiн ... ... ... ... ... ... ... өнiмдер бойынша акциздiкалым маркiлерінің сақталуын, сатып алынуын және есепке алынуын, ... ... ... жасалуын, сақталуын, сатып алынуын жәнеесепке алынуын бақылауды; акцизделетін тауарларды өндіруді ... ... ... ... жұмысын бақылауды;  бақылауды, сондай-ақҚазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес этил ...  ... және ... ... ... мен ... ... құқықбұзушыларға әсер ету шараларын қабылдауды; өз құзыретi шегiнде нормативтiкқұқықтық кесiмдердiң ... ... ... өнімдерінің айналымынамұнай өнімдерінің өндірісі және айналымы бойынша ілеспе жүкқұжаттар мендекларациялар арқылы ... ...  ...  ...  Қаржы  министрлігінемемлекеттік бюджетке төленетін мiндетті төлемдердi есептеудi және ... ... ... ... ... ... ... айқындау жөнiнде ұсыныстар енгiзуге; ... және ...  ...  ...  ...  ...  әзірлеу,  сондай-ақақпараттық технологиялардың көмегімен  ...  ...  ... басқару мен бақылау әдістерін жетілдіруге қатысуға; салық ... ... ... да  ...  ...  ...  мемлекеттiкесептiлiктi жинаудың нысандары мен әдiстерiн ... ... ... ... салу ... ... қолдану тәжірибесін талдау жәнеқорытындылау, сондай-ақ осы саладағы заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстаренгізуге; ынтымақтастықтың экономикалық аспектiлерi бар халықаралық ... ... ... бойынша ұсыныстар енгізуге; Комитеттің негізгіміндеттері мен функцияларын іске асыру үшін ... ... пен ...  ...  ...  сұратуға  және  алуға;  ҚазақстанРеспубликасының ... ... ...  ...  ... салық міндеттемелерін орындауға байланысты салық төлеушінің ақшақұжаттарын, бухгалтерлік кітаптарын, есептерін, сметаларын, ... ... ... ... ... ... және өзге деқұжаттарын тексеруді жүргізуге; салық ...  ...  ... салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді ... ... ... қалу мен аудару) жөніндегі құжаттарды, оларды ... ... ... ... және ... төленетін басқа даміндетті төлемдерді, жинақтаушы зейнетақы қорларына ... ... ... ... қалу және аудару) дұрыстығы мен төлеудіңуақтылығын растайтын құжаттарды беруін талап ... ... ... асыру барысында Қазақстан Республикасының заңнамалық ... ... ... ... ... ... бұзушылықтар жасалғанытуралы куәландыратын құжаттарды алуды жүргiзуге; олардың орналасқан жерiнеқарамастан, кiрiстер алу үшiн ...  ...  ...  ... және ... ... ... объектiлердi тексеруге, салықтөлеушiнiң мүлкiн (тұрғын үй-жайлардан ... ... ... ... ... ... ... дайын этил спиртiн және алкогольөнiмін шығару көлемiнiң осы салада қолданылатын нормативтерге сәйкестiгiнтексеруге, осы ... осы  ...  ...  алуды  бақылауаспаптарымен жарақталуын, технологиялық процесс нормалары мен ... және этил ... мен ... ... айналымын бақылауға;этил спиртi мен алкоголь өнiмін және темекi өнiмдерiн өндiретiн, сақтау ...  ...  ...  ...  ...  және  жеке  ...  ...  бiлiктiлiк  талаптарына  сәйкестiгi  ... ... ... өз ... шегiнде мемлекеттiк медициналықкәсiпорындардың,  сондай-ақ  ...  ...  мен  ... ... этил ... ... бақылауға; темекiөнiмдерiнiң қалдықтары мен айналымы ... ... ... ... ... және ... жасау құқығы берiлуi мүмкiн [8].2.3 Салық жүйесінің қызмет етуінің тиімділігін бақылау қызметінұйымдастыру ... ... - ... негiзгi кiрiс көзi болғандықтан, оған үнемiсалық әкімшілігін жүргізу, яғни салықтықбақылау ... ... ... ... ... ... ... органдарының салық бақылауын жүзегеасыруы, мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасызету ... мен ... ... ... ... алу шараларын қолдануы,сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ... ... ... да ... мемлекеттік органдарға мемлекеттік қызмет көрсетуболып ... ... кең ... ... бақылау – бұл  салықзаңдылықтарының орындалуын бақылау ... ... ... ... ... жетiк меңгерiп, жақсы ұйымдастырылған iс-әрекетi. Өйткенi мұндамемлекеттiң мүддесi, материалдық-қаржылық қамтамасыз ... ... ... ... экономикалық өркендеуiнде салықтардың үлесiбасым.Жалпы ... ... ... ... ... ... органдарыныңсалық заңдарының орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына  ... ... және ... ...  сақтандыру  қорынаәлеуметтiк аударымдардың толық және уақытылы аударылуын бақылауы [7].Салықтық бақылау мемлекеттiк қызметтiң бiр түрi ...  ... ... ... ... ... ... бақылаудың бiр түрi ретiнде. Салықтықбақылау - мемлекеттiң салық қызметiнiң бiр ... ... ... ... ... салық қызметi органдары арқылы жүзеге асады. Осыоргандар ... ... ... ... функциясын айқындайды,  соғансәйкес, ... ... ... органдары өзiне берiлген бiр жақты билiкнегiзiнде айқындалған функцияларды жүзеге асырады.2. Салықтық бақылау қаржы бақылауының құрамдас бір ... ... ... ... ... ... бiр ... болып табылады.Салық бақылауын жүзеге асыру барысында ... ... ... ... керектi табыстарды жинауды жүзеге асыратын, мемлекеттiң қаржықызметiнiң бағыттары тартылады.3. Салық бақылауы - ... ...  ... түрi. ... бойынша, бұл салық бақылауын арнайы уәкiлеттiлiгi бар  мемлекеттiксалық ... ... ғана ... ... ... бар. ... сәйкес, басқамемлекеттiк органдардың салық бақылауы өрiсiне араласуға еш құқықтары жоқ.4. Салық бақылауының айқындылығы - оның функционалдылығын ... ... ... ... ... ... ... барысында шектеншықпау мiндеттiлiгiн айқындаса, ал екiншiден  салық бақылауы ... ... ... ... ... ... атқаратын қызметтүрлерi мен ұйымдық-құқықтық формасына байланыссыз кез-келген заңды жәнежеке тұлға бола ... ... ... бақылауының субъектiсi ретiнде – бақылауды жүзеге асырушыуәкiлеттi мемлекеттiк орган қарастырылады. Қазақстан ... ... ... бақылауын  салық қызметi органдарының,  сонымен  ... ... ... ... ... ... тауарға  қатыстысалық мiндеттемелерiнiң орындалғанын бақылап отыратын – кеден органдарыныңғана жүргiзуге ... ... ... ... ... жүйе  ... табылады және өзiнiңкүрделiлiгiне байланысты келесi элементтерден тұрады: ... ... ... ... ... ... құралы, бақылау мақсатыжәне де бақылауды жүзеге асыратын әдiстер.Бақыланатын субъектi ретiнде, салық заңдылығымен айқындалған мiндеттержүктелген тұлғалар ... ... ...  ...  төлеушiлер,  салықагенттерi, салық жинаушы тұлғалар, банктер немесе банк ... ... ... ... ... ... ... төлеушi жайлыақпаратпен құлағдар тұлғалар жатады.Бақылау объектiсi ретiнде бақыланатын субъектiнiң қызметi, дәлiрекайтсақ, ... ... ... ... жүктелген мiндеттерiнорындаулары болып табылады.Салық бақылауының мақсаты болып:- салық заңдылықтарының  бұзылу  фактiлерiн  ашу  ...  ... өз ... ... ... ... анықтау;- салық заңдылықтарының бұзылуына байланысты кiнәлiлердi табу ... ... ... ... ... кемшiлiктердi жою;- салық берешектерi мен ...  ...  ...  ... материалдық жағдайын қорғау;- салық заңдарының бұзылу себебiн анықтау, анықталған кемшiлiктердi жоюжәне болашақта қайталанбауын қадағалау.Салық бақылауын жүзеге асыру үш кезеңнен тұрады:- ... ... ... ... ... ... ... бағалау;- жиналған мәлiметтерге ықпал ету.Мәлiметтердi жинау барысында салық бақылауы субъектiсi бақыланатынсубъектiден жұмыс барысы ... ... ... тиiс. Бұл ақпараттардыалғаннан кейiн, тексеру жүргiзушi тұлға  оларды ... ... ... ... ... ... ... ықпалы айқындалады.Егер бақылау барысында қателiктер кеткендiгi ... онда ... ... ...  ...  ...  қайсысынатартылатындығы жайлы сұрақтар шешiледi [8].Салық бақылауын қалыптасуына байланысты әртүрлi топтарға бөлуге болады.Салық бақылауының жiктелуiн төмендегi 6-суреттен көруге ... ... ... ... ... ... әр ... белгілерінеқарай жіктеуге болады.Iске асырылу формасына байланысты салық бақылауы:- тiкелей салық бақылауы;- жанама салық бақылауы ... ... ... ... ... тексерiс бақылау объектiсiнiң өзiндежүргiзiлетiндiгiмен, ал екiншiден, салық органдары ... ... ... ... құжаттарды  зерделеп,  талдау  ... ... ...  ...  ...  ...  субъектiнiңтұрғылықты жерi бойынша жүзеге асырылады.Жанама салық бақылауы кезiнде бақылау субъектiсi мен объектiсi бiр-бiрiмен тiкелей ... ... ... ... жасалады, сонымен қатар,бақылау негiзiнен есеп-қисап құжатамасына  тiкелей ... ... ... ... бұл түрi-камералдық бақылау деп аталады.Салық бақылауы жүргiзiлу уақытына байланысты:- алдын-ала салық бақылауы;- ағымдағы салық бақылауы;- кейiнгi салық бақылауы болып үшке ... ... ... әлде бiр ... ... ... ... операциялар жүргiзiлер алдында жасалынады. Бақылау барысындаiске асырылатын операциялардың заңға сәйкестiлiгi ... ... ... ... ... ... Бұл ... басты мiндетi - салықзаңын бұзушылықты болдырмау болып табылады.Сурет 6. ... ... ... ... ... А.И. ... право РК -Алматы: 2003. 256-бАғымдағы салық бақылауы қандай да бiр қаржы-шаруашылық операцияларыныңжүргiзiлу ... ... ...  ...  ...  ... ... сәйкестiгi қарастырылады. Ағымдағы салық бақылауыныңмiндетiне – салық заңдылықтарын ... ... ... ... ... қателердi жөндеу жатады.Кейiнгi салық бақылауы қандай да бiр ... ... ... ... соң ... ... барысында салық мiндеттемелерiнiңорындалғандығы, орындалу барысында салық заңдылығын бұзушылық орын алды ... ... ... қарастырылады. Кейiнгi салық бақылауының мiндетiнесалық заңының бұзылуы жөнiнде айғақтарды тауып, заң бұзушылықты ... ... ... , оған ... ... ...  тартужүктеледi.Көп жағдайда алдын–ала жасалынатын салық бақылауы қолданылмайды. Мұндайбақылау әдетте, салық төлеушi ... ... ... ... ... ... ... келiссөз жүргiзген кезде ғана орын алады. Мысалы,салық ... ... ...  ...  бұл  iс  ...  салықоргандарының қызметкерлерiнiң көмегi арқылы ... ...  ... ... ... ... да қолданыста жиi бола бермейдi.  Себебi,бұл бақылау кезiнде, бақылаушы ...  ...  ...  ... ... ... жасап отыруы керек [8].Салық бақылауы бақылау көлемiне байланысты:- кешендi салық бақылауы;- тақырыптық салық бақылауы болып бөлiнедi.Кешендi салық бақылауы кезiнде ... ... ... ... ... ... салық бақылауы кезiнде бақыланатын субъектiнiң қызметiнiңбiр бағыты салық бақылауының құралы ретiнде айқындалады(мысалы, ... ... ... ... дұрыстығын тексеру.)Ақпараттарды алу көзi бойынша:- құжаттарды тексеруге негiзделген - құжаттық салық бақылауы;- құжаттарды ... ... ... ... ... ... зерделенетiн - фактiлiк салық бақылауы. Мысалы: мүлiктердi түгендеу,қолда бар ақша–қаражаттары мен бағалы ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарын жүргiзу.Бақылаумен қамтылу көлемiне немесе толықтығына байланысты:- жалпылай салықтық ... ... ... ... ... ... бөлiнедi.Жалпылай  жүргiзiлетiн  салық  бақылауы  барысында  ... ... ... ... ... барлық құжаттармен басқа да материалдық игiлiктер толығымен тексерiледi.Таңдамалы салық бақылауы барысында бақыланатын субъектiлердiң салықмiндетемелерiн ... ... ... мен ... ... ... ғана ... тартылады.Бақылау шараларының өткiзiлу орындары бойынша:- салық органдарының ... жерi ... ...  ... ... ... бақыланатын субъектiлердiң тұрғылықты жерi бойынша жүзеге асырылатын– көшпелi салық бақылауы болып бөлiнедi.Ұйымдастырылу нышанына ... ... ... :- ... ... ... негiзiнде жүргiзiлетiн – жоспарлы салықбақылауы;- салық заңдылығының бұзылғандығы жайлы ақпарат келiп түскенде немесезаңды ... ... ... ... да  төтенше  жағдайларғабайланысты жүргiзiлетiн- жоспарсыз салық ... ... ... ... субъектiлерiне байланысты :- салық органдары арқылы жүргiзiлетiн бақылау;- кеден ... ... ... бақылау.Бақылаушы органдар мен бақыланатын субъектiлердiң бiр-бiрiмен қарым-қатынасына қарай:- бақылаушы органдар мен ... ... ...  ешқандайәкiмгершiлiк бағынышты  қарым-қатынассыз  жүргiзiлетiн  –  ... ... ... ... жүзеге асырылатын  бақылау(мысалы, жоғарғы тұрған органның төменгi ... ... ... тексеруi)болып бөлiнедi.Салық бақылауының осы түрлерi арқылы мемлекеттiң салық бақылауы жүйелiтүрде  ...  ...  ...  ...  мен  салықмiндеттемелерiнiң дер кезiнде және толық мөлшерде бюджетке түсуi ... ... ... ... амалдары мен тәсiлдерiнiң жиынтығы -салық бақылауының әдiстерi болып табылады. Кей ... бұл ... ... ... да ... ... бақылауы:- салық төлеушiлердi тiркеу есебi;- салық салу объектiлерi мен салық салуға байланысты ... алу;- ... ... ... алу;- қосылған құн салығын төлеушiлердi есепке алу;- салық тексерiстерi;- камералдық бақылау;- салық төлеушiлердiң қаржы-шаруашылық қызметi мониторингi;- фискальдық жады бар бақылау-касса ... ... ... ... ... ... түрлерiн таңбалау және акциздiкпостыларды белгiлеу;- мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, ... ... ... ... ... ... ... айналдырылған мүлiктiңтолық және уақытылы берiлуiн тексеру;- уәкiлеттi органдарға бақылау ... ... ... асырылады.Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу  -  ...  ...  ... ... ...  ...  ...  мемлекеттiктiзiлiмiне енгiзу.Тiркеу есебi - салық төлеушiнi салық органында ... қою, ... ... ... ... деректерi, оның iшiнде салық төлеушiнiңтұрған жерi, оған салық салу ... мен  ... ... байланыстыобъектiлердiң тиесiлiлiгi; салық төлеушiнiң тiркеу деректерiнiң ... ... ... ... ... ... ... салық төлеушiлердiң өздерiнiң есебi жүргiзiледi.Салық салу объектiлерi мен ... ... ... ... ... - ... бекiтiлген салық мөлшерi бойынша салық қызметi органдарыарқылы жүзеге асырылады. Яғни ... ... ... ... органдарыанықтап, салық төлеушiге салық төлемiнiң мөлшерi жайлы хабарлама ... ... ... осы ... ... салық төлемдерiн жасайды. Мұндайесеп, мысалы, жеке ... ... ... ... мезетiнде жүргiзiледi.Бюджетке түсiмдердi есепке алуды салық органдары салық және бюджеткетөленетiн басқа да ...  ...  ...  ...  ...  ...  және  ...  сомалары  бойынша  салықмiндеттемелерiнiң орындалуын салық төлеушiнiң жеке шотында көрсету ... ... ... ... ... алу ... ... төлеушiлердiңсалық мiндеттемесiнiң жүргiзiлуiне, салық агенттерiнiң салық ... ... ... ... ... ... ал банктердiң мемлекеттiкқаржы қорына салық түсiмдерiн аударуына бақылау жасалынады.Салық тексерулері - салық қызметi органдары жүзеге асыратын, ҚазақстанРеспубликасы ... ... ... ... Салық тексерiстерiн тексалық қызметi органдары ғана ... ... ... ... көрсетiлгенсалық қызметi органдарының  лауазымды  адамдары,  тексерудi  жүргiзугетартылатын өзге де ... мен  ...  ...  ...  ... ... ... [9].Камералдық салықтық бақылау – салық төлеушiлер берген салық есептiлiгiнжәне басқа да құжаттарды зерделеу мен талдау негiзiнде тiкелей салық ... ... ... Камералдық бақылау салық органы орналасқан жерiбойынша жүргiзiледi.Салық төлеушiлер мониторингi ... ... ... ... ... ... және ... (жұмыстардың,  қызмет  көрсетулердiң)өзiндiк құнын қалыптастырудың негiздiлiгiне ... ... ... ... ...  ...  бағаларды  сақтау  мақсатында  ... ... ... ... ... қолдану жолыменжүзеге асырылады немесе оны 7-суреттен көруге болады.Берілген мониторингнегізінде салық ... ...  7. ... төлеушiлер мониторингi  негiзiнде  ... ... ... ... ... А.И. ... право РК -Алматы: 2003. 256-бМониторинг негiзiнде салық бақылауын жүзеге асыру барысында ... ... ... ... ... ...  салықбақылауы кезiнде табылған айырма жайлы тапсырма-хат жiбередi,  содан  ... ... ... ... ... субъектiлерiне салықбақылауына қатысты есептемелердi  салыстырылған ... ...  ... ... ...   хабарландыру жiберуге тиiс. Ал ... ... ... жою не ... байланысты салықоргандарына өз хабарын берулерi керек, соған байланысты аймақтық салықоргандары Салық төлеушiлер ... ... әр ... он бесiненкешiктiрмей өз жұмыстарының қорытынды есебiн берiп отырулары шарт. Егерсалық органдарының ... ... ... ... ... қосымша құжаттық тексерулер жүргiзiледi [10].Мониторингтiң, электрондық цифрлық қолтаңбамен расталып, ... ... ... ... – электронды мониторинг деген түрi ... ... ... ... республикалық және аймақтықдеңгейде жүзеге ... жады бар ... ... ...  ... ... ... сауда операцияларын  жүзеге  асырукезiнде немесе қолма-қол ақша , ... ... ... ... ... көрсеткенде ақшалай есеп айырысу мiндеттi түрде фискальдық жады барбақылау–касса машиналарын  қолдану және  ...  ...  беру  ... Бұл салық базасы есебiнiң дұрыстығы мен салық төлемдерiнiңалынуының дәлдiгiн анықтауға ... ... ... ... ...  таңбалау  және  акциздiкпостыларды  белгiлеу.  Қазақстан  ...  ...  ... ... ... ... (  ...  өнiмi,  темекiбұйымдары мен құрамында ... бар ...  ...  ...  ... толық  және  уақытылы  орындалуына  ...  ...  ...  Бұл  ... ... ... ...  Үкiметiайқындайтын тәртiппен және жағдайларда акциз алымы таңбаларымен  жәнеесептiк-бақылау  ...  ...  тиiс.  ...  акцизделетiнтауарларды дайындаушылар мен импортерлер жауапты ... ... ...  ... мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен  акцизделетiнтауарлардың  жекелеген  түрлерiн  ...  ...  ... ...  ...  бақылау  жасайды.  Салық  органыуәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген  тәртiппен ... ... ... ... ... төлеушiнiң аумағында  акциздiк постыларбелгiлейдi.Мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, ... және ... ... ... ... ... ... мүлiктiңтолық және уақытылы берiлуiн тексеру. Салық органы мемлекет меншiгiнеайналдырылған ... ... алу, ... ... және ... ... және оны ... бюджетке ақша түсiмдерiнiң толық және уақытылытүсуiн бақылауды, сондай-ақ  уәкiлеттi  ...  ...  ... ... ... ... ... берудi жүзеге асырады.Мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау жәнеөткiзу ... ... ... ... ... [11].Салық қызметi органдары салықтар мен бюджетке төленетiн ... ... ...  ... ... ... алудың толымдығы менуақытылы аударылуы жөнiндегi ...  ... ...  ... ... ... асырады. Бұл жағдайда да салық төлеушiлердiң салықзаңдылықтарын ... ... ... ... асырылады.Ендiгi кезекте салық бақылауының әдiстерiнiң кейбiреулерiне толығырақтоқталсақ.Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу  –  ...  ...  ... Қазақстан Республикасы  Салық  ...  ... ... ... ...  ... бұл тiзiлiмдi жасай отырып,салық төлеушiлер жайлы  бiрқатар  ...  ...  ...  ... ... де хабардар болып отырады.Қазақстан Республикасының салық төлеушiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi –салық және бюджетке төленетiн ... да ... ... ... ... ... ... бақылауды  жүзеге  асыру  мақсатымен  ... ... ... салық төлеушiлердi есепке алудың мемлекеттiкдеректер базасы жүйесi [12].Тiркеу есебi - ... ... ... органында есепке қою, соныңнәтижесiнде салық төлеушiнiң тiркеу ... оның ... ... ... жерi, оған ... салу ... мен  салық салуға байланыстыобъектiлердiң тиесiлiлiгi; салық төлеушiнiң ... ... ... ... ... ... ... төлеушi:1) заңды тұлға, оның ... ... ... ҚазақстанРеспубликасында қызметiн жүзеге асыратын шетелдiк заңды тұлға үшiн:- заңды тұлғаның, оның құрылымдық бөлiмшесiнiң орналасқан жерi ... ... ... ... орны бойынша;- салық салу объектiлерi мен салық салуға ... ... және ... орны бойынша;2) жеке тұлға, соның iшiнде жеке кәсiпкер үшiн:- резидентке - тұрғылықты жерi бойынша;- ... ... ... орны ... ... салу ... мен салық салуға байланысты объектiлердiңорналасқан және тiркеу орны ... ... ... жүзеге асыру орны бойынша ... ... ... ... ... тұлғалар салық мiндеттемелерi туындаған кезден бастап он жұмыскүнi ... ... ... өту және ... ... ... нөмiрiналу үшiн салық органына өтiнiш жасауға мiндеттi.Заңды тұлғалар,  олардың  ...  мен  ...  ... ... ... олар мемкеттiк тiркеуден өткен күнненбастап он жұмыс күнi iшiнде мемлекеттiк тiркеуден өту және ... ... ... алу үшiн ... ... ... жасауға мiндеттi.Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi дегенiмiз салық төлеушi ретiнде онымемлекеттiк ... және ...  ...  ...  ... ... ол ... мәлiметтердi енгiзу кезiнде салық жәнебюджетке төленетiн басқа да мiндеттi ... ... ... ... төлеушiге берiлетiн бiрыңғай нөмiр.Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу және ... ... алу ... ... және ... ... туралы өтiнiштерге қоса берiлетiнқұжаттардың тiзбесiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган ... ... салу ... ... ... ... ... мемлекеттiкорган белгiлейдi.Салық төлеушiлердiң мемлекеттiк тiзiлiмiн уәкiлеттi мемлекеттiк органжүзеге асырса, салық төлеушiлердiң ... ... ... және ... ... ... ... белгiлейдi.Салық төлеушiлердi тiркеу есебiн жүзеге асыру кезiнде ... ... ... ... ... ... ... , қайта тiркеудi және таратудыжүзеге асыратын;- статистика жүргiзетiн;- салық салумен байланысты объектiлердi және ... салу ... ... ... ... ... ... лицензиялар, куәлiктер немесе рұқсат беру мен тiркеу сипатындағы өзгеде құжаттарды беретiн;- жеке тұлғаларды ... ... ... жерi бойыншатiркеудi жүргiзетiн;- азаматтық хал актiлердi тiркеудi жүзеге асыратын;- нотариаттық iс-әрекеттердi ... ... ... ... пен ... ... ... уәкiлеттi органдармен;- Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн басқа да уәкiлеттiоргандармен өзара ... ... ... ... ... ... ... жайла  мәлiметтердi оларды тiркеу мақсатымен хабарлапотыруға ... ... ... тексерулерi арқылы жүзеге асады деп айтсаққателеспеймiз. ... ... ... да  ... ... де бiр арнадақызмет етедi.Салық тексеруi – салық қызметi органдары жүзеге асыратын, ҚазақстанРеспубликасы ... ... ... ... ... ... ... салық тексерiсi салық төлеушiнiң өз мiндеттерiн атқаруын тексерiп,бақылау жасайды.Сонымен салық тексерулерi мынадай ... ... ... ... рейдтiк тексеру;- хронометраждық зерттеу.Құжаттық тексеру мынадай түрлерге бөлiнедi:1) кешендi тексеру - салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттiтөлемдердiң ... ... ...  ... мiндеттемелерiнiң орындалуынтексеру;2) тақырыптық тексеру салық мiндеттемесiнiң салықтың жекелеген ... ... ... басқа да мiндеттi төлемдер ... ... ...  ...  жинақтаушы  зейнетақы  қорларына  жәнеәлеуметтiк аударымдарды Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына толық ... ... ... және ... ... және банк ... ... жүзеге асыратын ұйымдардың белгiленген  мiндеттердiорындауын; трансферттiк бағаларды қолдану ... ...  ... ... ... ... жекелеген түрлерiнiң өндiрiлуiмен айналымын мемлекеттiк реттеу мәселелерi бойынша тексеру.3) қарсы тексеру – егер ... ... ... ... ... аталған тұлғаларға байланысты салық ... ... ... ... ... көрсетiлуi туралы қосымша ақпарат алуқажеттiгi туындаған жағдайда үшiншi бiр тұлғаларға қатысты жүргiзiлетiнтексеру.Рейдтiк  ...  ...  ...  ...  жекелеген   салықтөлеушiлерге қатысты олардың Қазақстан Республикасы заңдарының ... атап ... ... ... ... ... тiркеу есебiне қойылуы;- фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолданудың дұрыстығыжәне ... ... ... және өзге де рұқсат ету құжаттарыныңболуы;- салық ...  ...  ...  ...  ... ... ... және қызмет түрлерiн лицензиялау ережелерiнжәне өндiру, сақтау мен өткiзу ... ... ...  ... ... ... органдары салық төлеушiнiң нақты кiрiсiнжәне кiрiс алуға байланысты нақты шығындарды анықтау мақсатымен жүргiзедi.Хронометраждық ... ... ... орган бекiткен тәртiппенжүргiзiледi.Салық тексерулерi мынадай мерзiмдiлiкпен жүргiзiледi:- кешендi - ... бiр ... жиi ... ... - салықтың және бюджетке төленетiн бсқа да ... ... бiр  түрi  ...  ...  банктер  мен  банкоперацияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың ... ... және ... ...  ...  ... ... мәселелерi бойынша жарты жылда бiр реттен жиi емес.Салық тексеруiн ... ...  ...  заң  ... жағдайларды қоспағанда, салық төлеушiнiң қызметiн тоқтатпауғатиiс. Салық органы заңды ... ... ... ... ... заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшелерiн тексеруге құқылы.Салық органдарының салық ... ... ... ... ... ... ... тiркелген күнi мен нөмiрiн;- нұсқама шығарған салық органының атауын;- салық төлеушiнiң толық атауын;- салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн;- тексеру түрiн;- ... ... ... ... тартылған өзге де адамдардыңлауазымын, тегiн, атын, әкесiнiң аты;- тексеру жүргiзiлетiн мерзiмiн;- құжаттық тексерулер кезiндегi тексерiлетiн ... ... ... ... ... ... ... мақсатына:- Қазақстан Республикасының салық заңдарын бұзушылықты ... ... ... оны жою;- ... ... қызметiнiң қорытындысы бойынша оның кiрiс меншығысын тексеру;- салықтар мен бюджетке ... ... да ... ... толық және уақытылы аударылуын;- мiндеттi зейнетақы жарналарын жинақтаушы ... ... ... ... ... әлеуметтiк сақтандыру қорына толықжәне ... ... және ... ... ... ... ... қойылуы жатады.Салық тексерiсiнiң қорытындысы ... ...  ...  салықтексеруi актiсi жасалады. Актiде көрсетiлген нәтижелер негiзiнде салықтексеруiн аяқтау бойынша салық ... ...  ... ... ... ... салықтыңжәне бюджетке төленетiн басқа да мiндеттiтөлемдердiң есептелген сомалары, ... мен ... ... ... Салықтық тексеру аяқталған соң салық қызметi органының лауазымдыадамы:1) салықтық тексеру жүргiзілген орынды, акт жасалған ... ... ... салық қызметi органының салықтық ... ... ... ... тегiн, атын, әкесiнің атын (ол болған жағдайда);4) ... ... ... ... ... ... ... агентiнің) тегiн, атын, әкесiнiң атын (олболған жағдайда) не толық атауын;6) салық төлеушiнiң ... ... ... жерiн, банктiкдеректемелерiн, сондай-ақ оның сәйкестендіру нөмiрiн;7) салық ... ... ... ... және ... есептiлiгiмен бухгалтерлiк есептiлiктi, салықты және ... ... ... ... ... ... ... жауапты лауазымды адамдарының тегiн,атын, әкесiнiң атын (олар болған ... ... ... ... ...  және ...  ... Республикасының салық заңнамасын бұзушылықтарды жою  бойыншақолданылған шаралар туралы мәлiметтерді (кешенді, ... және ... ... кезде);9) тексерiлетiн салық кезеңiн және тексеру жүргiзу үшiн салық төлеушi(салық агентi) табыс еткен құжаттар ... ... ... ... ...  салық заңнамасының тиiстi нормасынасiлтеме жасай  отырып,  ...  ...  ...  жазылғансипаттамасын және салықтық тексеру ... ... ... ... ... ... [13].Салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi  ... мен ... ... ... ... ... алғансалық төлеушi, егер салық төлеушi салық тексеруi ...  ... оны ... ... ... орындауға мiндеттi.  Егерсалық тексеруiнiң аяқталуйы бойынша салық заңдарын бұзу анықталмаған болса,салық  ...  ...  ...  хабарлама  шығарылмайды.  Осытексерiстердiң нәтижесiнде салық бақылауы жүзеге асады.Қазақстан Республикасының аумағында ... ... ... ... ... ... ... банктiк төлем карточкалары, чектек арқылықызмет көрсеткенде ақшалай есеп айырысу мiндеттi түрде фискальдық жады ... ... ...  және  ...  ...  беру  ... жады бар бақылау-касса машиналары тауарлар сату мен қызметтеркөрсету кезiнде ақшалай есеп айырысуды  ...  үшiн  ... ... сайын түзетiлмей тiркелуiн және энергияға ... ... ... ... ... ... жады ... бар электрондықұрылғылар және банктiк компьютерлiк жүйелер. Фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану мен ... ... ... ... ... Уәәкiлеттi мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасыныңаумағында пайдалануға ... ... ... жады бар ... ... тiзiлiмiн және оны қалыптастырудың  ережесiнбекiтедi.Салық органдары:- фискальдық жады бар бақылау-касса ...  ...  ... тәртiбiнiң сақталуына бақылауды жүзеге асырады;- салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеубойынша ... ... ... ... ... жөнiндегi салықтексерулерiн  жүргiзу  кезiнде  фискальдық  жады  бар  ... ... ... ... ... ... ... ережеге сәйкес салық органдары бақылауды жүзеге асырады.3. Бюджет кірісін  толық  қамтамасыз  ету ... ... ... ... ...  ... бюджет кірісін  қамтамасыз  етуде салыққызметі органдары көрсететін қызметтерге   баға ... ...... және ... ...  ... ... көлемi, сондай-ақ  қайтарылмайтын  негiзде  ...  ... ... операциялардан түсетiн табыстардан тұрады.  Салықтар-бюджеттiң  кiрiс  бөлiгiн  ...  яғни  ...  ... үлкен маңызға ие.  Осыған  орай,  мына  ...  ... ... ... ... орындалуын көре аламыз:Кесте 62007-2009 жылдар  аралығындағы  Қазақстан  ...  ... ... ... ...                ...                 ...            |                    ||                |2007      |2008   |2009     ... ... ...   |68 453 915   |782 992  |643 668 528 ||                |        |948    |       ... ... салығы       |20 829 532   |241 250  |268 724 614 ||                |        |943    |       ... ...        |22 216 887   |225 638  |232 839 686 ||                |        |598    |       ||Жер ...           |178 691    |10 453 244|13 022 133  ... ...          |380 732    |13 893 233|17 521 354  ...            |3 440 454   |51 588 792|57 393 429  ... құн ...      |58 049 920   |611 800  |515 933 456 ||                |        |178    |       ... ...          |504 230    |75 245 103|91 851 111  ||Жер ... ... |        |     |       ... мен арнаулы төлемдерi|11 469 281   |11 469 281|201 185 703 ||Бірыңғай жер салығы      |16 246     |412 621  |578 140   ... ... және ... 132 917   |12 132 917|152 226 450 ... ... ...       |        |     |       ... ойын бизнеске салық   |-       |-     |2 375 030  ... ...       |574 715    |574 715  |8364924   ...            ...   ...  |Қайнар көзі: ҚР Қаржы ...  ... ...  ... ... кестедегi мәлiметтер  бойынша салықтардыңжалпы көлемi 2009 жылы 2205684558 мың тенгенi құраған.Жоғарыда көрсетiлген ... ...  ... ... ... 2009 жылы ... мың ... құраған.Салықтардың көлемiне жеке –жеке тоқаталатын болсақ:|- корпорациялық табыс салығы   |         643 668 528 мың ||                 ...              ||- жеке ... ...     |             268 724 614 мың ||              ...                 ||- ... ...     |                232 ...              |мың ...                ||- жер ...        |                13 022 133 ||              |мың ...                ||- ... ...       |             17 521 354 мың ||              ...                  ||- ...         |                57 393 429 ||              |мың ...                ||- ... құн ...    |             515 933 456 мың ||              ...                  ||- ... салығы       |                91 851 111 ||              |мың ...                ...  ...  ...  ... ...  ... мына кестеден көре аламыз.Кесте 72007-2009 жылдар   ...   ...   ... ... ... ... түрлерi|2007 жыл  |Үлесi |2008 жыл  |үлесi|2009 жыл  |Үлесi||          |мың тг.  |%   |мың тг.  |%  |мың тг.  |%  ... ... | ... |100,0 ... ... ... ... |68 453 915 |34,5 |782 992 948|38,4 |643 668 528|29,1 ||салығы       |      |   |      |   |      |   ... ... ...  |20 829 532 |10,5 |241 250 943|12,0 |268 724 614|12,1 ... ...  |22 216 887 |11,0 |225 638 598|11,0 |232 839 686|10,5 ||Жер ...     |178 691  |1,0  |10 453 244 |0,5 |13 022 133 |0,5 ... ...    |380 732  |0,2  |13 893 233 |0,6 |17 521 354 |0,8 ...      |3 440 454 |1,6  |51 588 792 |2,5 |57 393 429 |2,7 ... құн ... |58 049 920 |29,0 |611 800 178|30,0 |515 933 456|23,4 ... ...    |504 230  |0,2  |75 245 103 |3,8 |91 851 111 |4,1 ||Жер ...    |      |5,7  |      |0,5 |      |9,3 ...  |11 469 281 |   |11 469 281 |   |201 185 703|   ... мен    |      |   |      |   |      |   ... ...  |      |   |      |   |      |   ... жер ... |16 246   |0,1  |412 621  |0,1 |578 140  |0,1 ... ... |12 132 917 |6,0  |12 132 917 |0,5 |152 226 450|7,0 ... сыртқы операц |      |   |      |   |      |   ... ...     |      |   |      |   |      |   ... ойын ... |-     |-   |-     |-  |2 375 030 |0,1 ...        |      |   |      |   |      |   ... салықтар  |574 715  |0,2  |574 715  |0,1 |8364924  |0,3 ... ...  ҚР ... Министрлігінің  статистикалық бюллетенімәліметі бойынша2007-2009 жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасы  ... ...  ...  ...  ...  ...  7)көрсетiлген.  Жоғарыдағы кестеден мемлекеттiк ...  ...  ... ... ... аралығындағы жалпы  салықтық  ... ... ... жылы ... ... орындалуындағы салықтық түсімдер198247 млн тенгенi құраса, 2008 жылы 2037452 млн  ... ... ал2009 жылы 2205684 млн. ... ...  Бұл  ...  ... салықтық  түсімдердің  жылдан жылға  артқанын  көруiмiзгеболады.2008 жылы 2007 ... ... ... мың тенгеге артып, ал2009 жылы 2008 жылға қарағанда 168231985 мың тенгеге ...  ...  ... ...  ...   салық  жүйесіндегі  ... ... ең ... және ... үш жыл ... өзгерусiзқалған салық түрi  бірыңғай жер ...  осы  жер  ...  ... ... ... денгейi жалпы салықтық түсiмнiң  0,1пайызын құрап отыр. ... ...  2008 жылы  ... ... пайызын корпорациялық табыс салығы құрап, ол 2009 жылы 29,1 пайызғатөмендесе, ... 2007 жылы 34,5 ... ... ... ... ... үлес 2009 жылы  ... салықтық түсiмнiң 12,1пайызын жеке табыс салығы, ҚҚС 23,4 пайызын құраса, ал ... ... ... ... отыр.  2007-2008 жылы өзгеріссіз  салықтық түсiмнiң 11,0пайызын әлеуметтiк ...  ...  ... ... 2007жылы  1,6пайызға, 2008 жылы 2,5 пайызға, 2009 жылы 2,7 пайызға ... ... ... ... ...  ... түсiмдерiдiң iшiндегiкорпорациялық табыс салығы түсiмдерiнiң 2007 -2008 ...  ... жылы ... ... ... ... ... пікірі бойынша  корпоративтік салығыбойынша Салық кодексіндегі салық мөлшерлемелерінің ... және ... ... сәйкес қолданбауында деп түсіндіреді. Және қаржылықдағдарыстың компаниялардың қаржылық жай күйіне әсер етуі де ... ...  ... 2008 жылмен 2009 жылды ... ... 108,2 ... ... яғни 168231 млн  ... ... отырмыз. Тиiсiнше жеке табыс салығы 2009 жылы  ... яғни 27473 млн ... ... ...  ...  ... ... және сыртқы операцияларға салынатын салықтың  едәуiрөскендiгiн, 1254,6 пайызға, яғни 140093 млн ... ...  ...  122,0пайызға, яғни 16606 млн тенгеге, Жер қойнауын пайдаланушылардың  салықтарымен арнаулы төлемдерi 175.0 пайызға, яғни -189716 млн ...  ... ... 140,0 ... яғни 165,0 млн ... ... Салықтардыңiшiнде корпорациялық табыс салығы және ... құн ...  ... ... Яғни, олар  корпорациялық табыс салығы 17,8  ... млн ... , ... құн ... 15,7 пайызға,  -95866 млнтеңгеге кемiп отыр. Бұл кему себебiн және оны ... ...  ... 2 ... қарастырдым.Жалпы Қазақстан Республикасында салық жүйесiн ...  ... ... нормаларының бiр тұрғыда түсiндiрiлуiн қамтамасыз ету, онысалық төлеушiлердiң  ...  ...  ...  ...  тәртiбiнсақтаудың  денгейiн  арттыру  мақсатында  елiмiздiң   ...  ... осы ... көркейту жылдары кәсiпкерлерге дегенкөптеген жеңiлдiктерi енгiзiлдi деп ... ... яғни ... түрлерi ставкаларының түсiрiлуi, атап айтсақ: корпорациялық табыссалығының 20-25 , әлеуметтiк салық 10-15, жеке табыс ... 20-25 ... ...   ...   ...   ...   Республикасысалықжүйесiндегi   салықтық    түсімдердің    өсу    ... ...       ... (мың тг.)     ... 2009/2008   ||             |2008    |2009    |+,-     |%    ... ...    ... ... ...  |108.2  ||Корпорациялық табыс салығы|782 992 948 |643 668 528 | ... |82.2   ... ... ...     |241 250 943 |268 724 614 ...  |111.3  ||Әлеуметтiк салық     |225 638 598 |232 839 686 | 7201088  |103.2  ||Жер ...        |10 453 244 |13 022 133 |2568889   |124.5  ... ...       |13 893 233 |17 521 354 |3628121   |126.1  ...         |51 588 792 |57 393 429 |5804637   |111.2  ... құн ...    |611 800 178 |515 933 456 |  ...   ||Мүлiк салығы       |75 245 103 |91 851 111 ...  |122.0  ||Жер ...       |      |      |      |     ...     |11 469 281 |201 185 703 ...  |175.0  ... мен ...   |      |      |      |     ...         |      |      |      |     ... жер ...    |412 621   |578 140   |165519   |140.0  ... саудаға және |12 132 917 |152 226 450 |140093533  |1254.6  ||сыртқы ... ... ... |      |      |      |     ... ойын ... салық |-      |2 375 030  |2375030   |-    ... ...     |574 715   |8364924   |7790209   |1455   ... көзі:  ҚР Қаржы Министрлігінің  ... ... ... ... заңдарында салық салудың базасын  кеңейту үшiн мынадайшаралар: келешекте салықтық коникулдарды тоқтату және ... ... ... ... ... үшiн ... ... бастапқы мәнгеқайтып оралу; заңды тұлғалардан алынатын салыққа бизнеске қатысы ... ... ... ... жеке адамдардан  табыс салығын ... ... пен ... ... және ... сияқты шаралар көрiнiстабатын болады.Салық қызметінің 224 ... ... ... ведомстволықақпараттық желіге біріктірілді. Салық төлеушілерді тіркеу, салық есептілігінысандарын табыс ету, ... ... ... және ... ... жазу, салық есептілігі нысандарын электронды камералды тексеру,салық ... ... ... ... ірі ... ... және басқа да өндірістік функциялар автоматтандырылды. Салықтөлеушілерге  ...  ...  ...  ...  іске  асырылды:мемлекеттік уәкілетті органдардың  ...  ...  ...  ... ... ... ... салық органдарына қашықтан өтініш беру –ҚҚС төлеушілер ретінде тіркеуге, салықтарды ... ... ...  мен  ...  ...  ...  қабылдау.  Салықтөлеушілерге өз салық міндеттемелерін ...  үшін  ...  ... ... үшін салық органдарында Ақпарат қабылдау және  өңдеуорталықтары (бұдан әрі – Орталықтар) құрылды және ... ... ... ... ... органдарының Орталықтарында құжаттардың 50 түрінқабылдауды және беруді жүзеге асырады, оның ... ... ... ... ... ... төлеуші терминалы» бағдарламалық қамтамасызетуі арқылы электронды түрде қабылдайды.Бүгінгі күні электронды салық есептілігін тапсыратын салық ...  ...  ... төлеушілердің жалпы санындағы үлес салмағы 2009 жылы86,3 пайызды  ... ... ... салыстырғанда екі есеге өсіп отыр(сурет 8). 2007 жылы ... ... ... ...  ... ... бекітілді. 2007 жылдан бастап Қазақстан Республикасы салықоргандарының қызметтерін рейтингтік бағалау енгізілді.2008 жылы салықтық тексеруге ... ... ... ... ... ... ... іске қосылды.Өткен жылдың қорытындысы бойынша тексерулермен 590 млрд. теңге қосаесептелді, 72 млрд. теңгеден жоғары сомада ... ... ... ... ... ҚР ҚМ ... комитеті ҚР салық қызметіоргандарындағы Сыбайлас жемқорлыққа ... ... ... және ... Коррупциялық салалар және олардағы сыбайлас жемқорлықтардыжою шараларының тізбесін бекітті.Сурет 8. Салық есептілігін электронды түрде тапсыратын ... ... ... көзі:А.Герун. Автоматизация налоговых органов.// Вестник налоговойслужбы РК. №2.2009г.ҚР ҚМ Салық комитетінің бастамасымен 2008 жылы республиканың қоғамдықбірлестіктері салық ... ... ... ... ... төлеушілердің көзқарастарына зерттеу жүргізді.Өткен жылдың желтоқсанында ҚР ҚМ Салық комитеті телевизиялық Интернет-конференция өткізді. Салық жүйесінің  ...  ...  мен  ... ... ... ... ...  төлеу»  индикаторыбойынша Қазақстан 178 елдің ішінде 44 орынға ие болды.Дегенмен, соңғы кезде Қазақстан ... ... ... сапасының жоғары болмауы; салықтық бақылаудың жеткілікті түрдетиімді  болмауы;  салықтардың  ...  ...  ...  салықтықжетіспеушіліктердің орын алуы,  салық  ...  ...  ... орын алуы ... мәселелер кездесіп жатады. Соңғы кезде жалпысалық қызметі органдарының қызметіне  баға  беру  ...  ... ... екі ... оның ... ... ... сауалнаманегізінде салық қызметі органдарының қызметіне баға беріліп жүр. ... ...  ...  ...  ...  ...  органдарыныңбіліктілігі мен өкілеттігінің сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді.Соңғы екі жылдан бері ҚР ҚМ Салық комиеті салық қызметі ... ... ... ... ... ... салық төлеушілерАссоциациясының қасынан құрылыған «Сандж» зерттеу орталығы, бизнес-ортаныжақсарту бойынша usaid  ...  ...  ...  ... ... usaid ... «Саят Жолшы және Әріптес», «Одақ»Атамекен, «Эрнст янд Янг», ... және ...  ...  ... 14 ... ... мен ... қаласында 1238 орта, шағынжәне ірі бизнес өкілдеріне сауалнама жүргізілді, 735 жеке ... ... ... және жергілікті жерлерде қызмет көрсететін 322 салық қызметіоргандарының қызметкерлеріне сауалнама жүргізілді. Мониторинг кәсіпкерлергекөрсетілетін барлық 43 қызметтің түрі және ... ... 9 ... ... жүргізілді.Жалпы 2008 жылмен салыстырғанда кәсіпкерлер мен халық арасында ... ... ... ... ... байқалады. Кәсіпкерлердіңсалық қызметі үшін  ...  тұру  ...  ...  2008  ... 46 ... 2009 жылы 28 ... дейін қысқарған. Көбінесе,кезекке тұру мәселесі салық ... ... ... ... ... ... ... салық төлеушілердің 18% әлі де болсасалық органдарында ... 40 ... ... ... мәселе, әсіресеАтырау мен Қызылорда облыстарында және Астана ... орын алып ... 40 ... астамы 40 минуттан артық уақыт ... ... ... ... ... ... уақыт 2009  жылы  мараторийжариялаудың негізінде 2008 ... ... 45 ... 34 ... ... ... бір рет ... кәсіпорынның қарсы тексерудіңкөбеюуіне байланысты екі рет тексерілу жағдайлары көбірек кездесіп отыр.Кесте 9Кәсіпкерлерге жүргізілген 1-ші ... ... ...               |2008ж    |2009ж    ... ... ...     |67%     |80%     ... ... ...     |67%     |77%     ... ... ... қанағаттану       |66%     |76%     ... ... ... қол ... |64%     |74%     ... қанағаттану             |       |      ... ... ... ...    |61%     |68%     ... ...               |       |      ... ... ... НС РК. №3, ... 9. Кәсіпкерлер бойынша сауалнама нәтижесі, пайызбенҚайнар көзіі: ... НС РК. №3, ... ... бойынша өкілеттік пен сыпайылыққа, қызметттің өзуақытында  көрсетілуіне  және  көмектесуге  ...  ...  ... ... 8-10 ... ... ... ең аз мөлшеріғана салық қызметі органдарының салық төлеушілердің мәселесін шешіп, оларғакөмектесу тілегіне деген қанағаттану деңгейін көрсетті.2009 жылда ... ... 81 ... ғана  ...  ... ... қызметіне қанағаттанушылық  білдірген.  Өңірлербойынша  қызметтің сапасына қанағаттану ... ... ... ... ... облыстарында  жүзеге  асырылған,  ... 90 ... ... ... аз мөлшерде қанағаттанған өңірлерге Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар,Батыс-Қазақстан, Алматы мен Астана қаласы ... яғни  70-89%  ... ... және ... ... ... облысы мен Қызылордаоблыстарында ең аз қанағаттанарлық деңгейін көрсетеді (44-64%).Қызмет сапасы әлі де болса қажетті деңгейге ... ... ... бұл ... ... ... 30-40 ... құрайды.Кесте 10Кәсіпкерлерге жүргізілген 2-ші сауалнама нәтижесі|Кәсіпкерлер бойынша               |2007ж    |2008ж    ... ... ... қызметі органдарында жоғары |64%     |31%     ... ... ... ...          |       |      ... ... салық қызметі органдарында жоғары |69%     |30%     ... ...              |       |      ... қызметі органдарымен көрсетілетін қызмет  |69%     |41%     ... ... ... отыр            |       |      ... ... ... ...    |61%     |20%     ... ... ... тез қабылдайды   |70%     |21%     ||Мен ... ... ...          |66%     |39%     ... ... ... НС РК. №3, 2009г.                    ... 10. ... ... 2-ші ... ... ... ... Вестник НС РК. №3, 2009г.Қызметті тұтынушылардың ішіндегілердің 41  пайызы  ...  ... ... ... ... бір қиындықтармен жақсарып келедідеген пікірде, ... ... 21 ... ғана ... органдарыныңжаңалықты тез қабылдайды деп жауап берген. Салық қызметінің біліктілігініңжоғары екендігін тек қана 31 ... ал ... ... ... 30 ... ... атап ... органдарының жемқорлықпен айналыспайтындығын сұралушылардың  текқана 20 пайызы ғана атап көрсеткен. ... ... ... ... 40 ... ал сенім білдірмейтіндердің үлесі 60% құрайды.Егер, респонденттер тұтынатын қызметтің әрқайсысына жеке тоқталатынболсақ, онда заңсыз ... алу ... орын ... ... ол 5 ... ... Былтырғы жылғы бұл көрсеткіштің ... ... ... яғни ... ... 20 немесе 25-шісі жемқорлық сипаттажүзеге асырылып отырған.  1238 ... 21,7 ... ... болу ... бар ... ... ... мұндай тәуекелгебару жағдайлары зерттеу нәтижесінде Қызылорда (76%), ... ... ... ... (61) ... ... көбінесе кездесетіндігі анықболған.Сонымен қатар, мұндай жағдай Ақтөбе облысында -34%, Алматы қаласында24%, Астана қаласында 22% орын ... ... ... ... ету ... ... шешімді өзгерту сияқты қызметтер) бойынша қанағаттану деңгейініңтөмен екендігін көрсетті, яғни сұралушылардың 52 пайызы ... ... Ал, ... ... және есеп-бақылау  қызметі  бойыншақанағаттану ... 82-83%  ... ...  ...  беру  ... ... деңгейі төмен болып отыр.Тұрғындарға сауалнама жүргізу арқылы кезек күту уақытының 2008 жылдакөрсетілгендей 34 ... 2009 жылы 30 ... ... ... ... ... компоненттер бойынша сауалнама динамикасын келесі кестеденкөруге болады:Кесте 11Тұрғындар бойынша жүргізілген сауалнама нәтижесі|Тұрғында бойынша                 |2008ж    |2009ж    ... ... ...     |60%     |69%     ... ... ...     |55%     |61%     ... ... ... қанағаттану       |50%     |57%     ... ... ... қол ... |49%     |68%     ... ...             |       |      ... қызметкердің көмектесуге деген    |42%     |54%     ... ...               |       |      ... ... ... НС РК. №3, ... ... және көмектесуге деген қанағаттану деңгейі 7пайыздан 11 пайызға дейін ... ... ... ...  ... 11. ... ... жүргізілген сауалнама нәтижесі, %Қайнар көзі: Вестник НС РК. №3, ... әр ... ... ... жеке ... болсақ, онда заңсызсыйақы беру жағдайлары барлық әрекеттердің 4,7% құрайды. ... ... ... бұл ... 3% ... ... ... 21-ші жағдайжемқорлық сипатта болады екен.Қазақстандағы салық төлеушілер ассоциациясының кеңесінің басқарушысыныңпікірінше салық қызметінің ... ...  ...  қызметтіңстандарттарын енгізумен, ақпараттандыру деңгейінің жақсаруымен  тікелейбайланысты. Жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін ... ... ... және ... ... бірігіп қызмет етуікезінде ғана шешіледі.Сөйтіп, қорытындылай келе Қазақстанның салық төлеушілер Ассоциациясыныңтапсырысымен жасалған  ...  ...  ...  ...  ... қызмет көрсету саласы жоғарылағаны анықталған, дегенмен, салықоргандарында рұқсат беру ... ... ... ... басқа қазыметтермен салыстырғанда жоғары екендігі және  олбойынша салық төлеушілердің ... ... ... екенін байқауғаболады.Сонымен бірге, аталған проблемаларды шешу үшін салық төлеушілердіқанағаттандыратын және жоғары ... ... ... ... жәнеүнемі жетілдіріліп отыруға бағытталған жоғары тиімділікті басқару ... ... ... құру ... ... 2008 жылы ... ... арналға ҚР салық қызметініңдаму стратегиясы бекітілді. Басым бағыттар белгіленді және ... ... ... ... ... құзыретіндегі салық түсімдерінің ЖІӨ-ге қатынасынсалықтық әкімшіллендіруді жақсарту есебінен 5 проценттік тармақтарғаұлғайту;2. Салық органдарының жұмыстарына қоғамның ... ... ... басқа, «Жаңа әлемдегі жаңа ... ... ... ... ... ... ... 2008 жыл 28 ақпан)сәйкес жоғары кәсіби мемлекеттік қызмет пен басқарудың тиімді ... ... ҚР ... ... ... дамытудың басым бағыттарыныңбірі тиімділігі жоғары салық қызметін құру айқындалды.Жоғарыда айтылған ұстанымдардың ... – тек ... ... ... ... ... қорытындылары ғана. ҚазақстанРеспубликасының салық жүйесін ... ... озық ... ... ... ... ... кезде, Мемлекет Басшысының тапсырмасы бойынша жаңа ҚР Салықкодексінің жобасы дайындалуда, оны әзірлеуге салық қызметі органы ... ...  ...  ...  ...  тоқаталатын  болсақ,  ... ... ... ...  және елдің әлеуметтік игілігітікелей бюджеттік түсімдердің жоғарылауына және жиналатын салықтармен төлемдердің толық және ... ... ... ... өз ... ... қызметі органдарының негізгі міндеті болыптабылады. Сонымен қатар, бюджеттің кіріс ...  ... ... емес ... ...  ауыртпалығынтөмендету арқылы жүзеге асыруымыз керек;-  ...  ...  ...  ...   ... мүмкіндік беретін және бизнестің ... ... ... жаңа ... ... құру ... қойылды.Бұл жұмыста салық қызметі ... ... ... қызметатқарады, өйткені салық ... ...  ...  дұрысқұрылған салық саясатына тікелей байланысты.- жалпы Мемлекеттік органдардың және  оның ішінде салық ... ...  ... ... және  қоғамныңхалықаралық тәжірибелерді есепке ала отырып, мемлекеттік басқаружүйесін ... » ... ... ...  Салық қызметкерлеріаталған мәселені ҚР ҚМ ... ... ...  ... мен кез-келген мемлекеттік қызметтер шегінде белсендіжүзеге асырып отыруы қажет. Бұл бағыттардың негізгілерінің біріболып, бизнеске әкімшілік ... ... ... ... ... ... ... органдары  тарапынан  жүргізілетінқызметтер төмендегідей. ...  ...  ...  ... ... ... органдарының үш бағыттағы стратегиясықарастырылған, олар:- салықтық түсімдердің толықтығын қамтамасыз ету;- салық қызметі органдарының ... ... ... оң ... ... ... ... тиімділігін қалыптастыру.Жалпы, салық комитеті – салықтардың барынша  түсуін  және  ... ... ... ... ...  ететін басқарудыңтиімділігі жоғары жүйесі бар мемлекеттік орган[10].3.2 Салық қызметі органдарының ... ... ... ... ретінде салық қызметінің миссиясы  стратегиялықбағытымен салықтардың ... ... ... етуді анықтайды.  Салыққызметінің көрінісіне жету үшін тағы да екі стратегиялық бағыт белгіленеді:салық қызметі ... ... ... қанағаттануын қамтамасыз етужәне тиімділігі жоғары салық ... ... 12. ... ... ... ... ... 5 жылдағыдаму стратегиясыҚайнар көзі:Н.Рахметов. ҚР салық қызметінің даму ... ... ... ... қызметі органдарының қызметінің осы стратегиялық бағыты ... ... және оны ... асыру үшін мынадай бағыттарға баса көңілбөлу кажет:- салық ... ... ... ... ... 50 ... ... қатарына кіру міндеті тұрғанын ескере отырып,дамыған елдердің салық мәдениетінің ... ... ... ... дамуы үшін үлгі болуы қажет;- салық бақылауының тиімділігін арттыру: көлеңкелі экономика көлеміназайту және ... ... ... ... ... ... ... қажет нәтижелерге қол жеткізуде салыққызметі ... ... ... ... ... ... мәнге ие;- салық заңнамасын оңайлату: салықтардың толық жиналуын қамтамасызету үшін ... ... ... ... ... оңтайландыру жәнеоңайлату қажет[11].Қазір салықтық әкімшілдендіру аясында салық төлеушілермен салықтыққызмет көрсету сапасымен қанағаттанбауында және ... ... ... ... ... ... ... бойынша ақпаратпен нашарқамтылғанынан көрінетін проблемалар бар.Осыған ... ... ... жұмыстарды күшейту қажеттігітуындайды:- Қоғамның салық мәселелерінің ақпараттануын арттыру: ... ... ... қол ... және ... ... оңкөзқарасты беделін қалыптастыру үшін БАҚ, семинарлар, дөңгелекүстелдер, брошюралар мен буклеттер ... ... ... ұдайыөзара іс-әрекет жасасу қажет.- Көрсетілетін салық қызметінің сапасын арттыру: көрсетілетін салыққызметінің сапасы халықаралық ... сай ... ... ... стратегиялық дамуының миссиясы мен көрінісiнен жуық 5жылда мынадай мақсаттар мен ... ... ... жету ... ... шешу жолымен жүзеге асырылады.Орта білім беру жүйесінде салық салу негіздерін оқытуды енгізу.БАҚ-да мемлекеттің жүргізетін салық саясаты, оның ... мен ... үшін ... бағыттары туралы жариялау.Қолданыстағы салық салу жүйесі туралы ... ... ... кәсіби салық кеңесшілері арқылы ақпарат тарату.Осы мақсатқа жету үшін мынадай міндеттерді шешу қажет:Салық бақылауы рәсімін жетілдіру және ... ... ... ... өзге ... ... шет мемлекеттердің құзырлысалық органдарымен өзара әрекет ету тиімділігін арттыру ...  ... ... ... ... түрде салық салудан жалтарудақолданылатын жаңа ... мен ... ... және олардың тууына ықпалететін себептерді жою аясында әрі қарай шаралар енгізу қажет.Осы мақсатқа жету мынадай ... ... ... ... ... ... салық есептілігі нысандарын оңайлату.Ақпараттық-үгіттеу  кеңістігін  құру:  пресс-конференциялар,брифингтер,  ...  ...  ...  салықміндеттемелерінің тууы және орындау ... ... ... құрайтынгазет, журнал, брошюралар, буклеттер, жарнамалар, күнтізбелер шығару.Салық органының әкімшілік процесстерінің ... ... ... ... ... оның ... ... құжат нысандарыүлгілері, құжаттарды электронды түрде толтыру және ...  ... ... ... даулау және шағымдану  тәртібі  туралыақпараттандыру.Салық салу аясындағы нормативтік-құқықтық актілеріне толықтырулар ... ... ... ... ... мен кәсіби салықкеңесшілерін «кері байланыс» қағидасы бойынша тарту. Осы ... ...  шешу  ...  ...  ...  ...  көрсетустандарттарын енгізу, электрондық салық қызметтері санын ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты қабылдау жәнеөңдеу орталықтарын құру және дамыту.Даму стратегиясын жүзеге асырудағы ... көп ... ... ... мен оның ... ... ... тұрған міндеттердішешудегі  мақсаттылығымен  анықталады.  Бизнес-процесстерді  ...  және  ...  ...  ...  теңгерілгенкөрсеткіштер жүйесін (ТКЖ) енгізу. Тәуекелдерді басқару процесін енгізу.Нәтижеге көзделген ... ... ... ... ... ... тағайындаулар және ауыстырулар, сонымен  қатар  салықоргандарына жұмысқа қабылдау кезінде карьералық өсу, ... ... ... ... ... икемді, мақсатты  қаржы  ... ... ... ету. Қызметкерлердің кәсібидеңгейін көтеру, ТМД және алыс шет ел мемлекеттерінің салық ... ... ... ... қызметкерлері арасында тәжірибе алмасу.Салық қызметі органдарының болашақ кадрларын дайындау бөлігінде  ... оқу ... ... әрекет ету қажет.Салық қызметі органдарының қоғам мен мемлекет  алдындағы  ... ... ... ... ... ... қызметкерлерініңарасында тәртіпті, заңдылықты сақтауды одан әрі нығайту мен адамгершілікке,этикаға, моральдық келбетке қойылатын талаптарды біріздендіру ... ... ... Министрлігінің Салық комитеті төрағасының 2007жылғы 30 қыркүйектегі №474 бұйрығымен Қазақстан ... ... ... ... ... этика кодексі бекітілген болатын.Қазақстан Республикасы салық қызметі ... ...  оның  ... құзыреттілігіне, моральдық-этикалық және басқа да  адамисапаларына тікелей байланысты.“Салық және бюджетке төленетін ... да ... ... ... ... Кодексімен  реттелетін  салықтық  қатынастар,салықты және бюджетке төленетін ... да ... ... ... және есептеу мен төлеу тәртібі жөніндегі билік қатынастарын,сондай-ақ мемлекет пен ... ... ... ... ... байланысты қатынастарды білдіріп отырғандығын түсіне отырып жәнесалық қызметі органдары қызметкерлерінің мемлекет пен ... ... ... тани ... ... ... салық қызметіоргандарына заң алдында әрқайсысы тең құқылы екендігіне ... ...  ...  ...  ...  ... ... жоғарылатуды, салық заңнамасының талаптарын еріктіорындау деңгейін көтеруді назарға ала отырып, Қазақстан ... ... ... ... өзінің функционалдық міндеттерін ... ... ... алу үшін ... ... ... ... қызметкерінің осы кәсіптік этика кодексін әзірледі.Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына және Президенттіңкесімдеріне, Қазақстан  Республикасының  өзге  де  ... ... мен ... жалпы қабылданған қағидаттарына сәйкесқызметтік міндеттерін жауапты және адал ... ... ... мен ... ... ... ... орындауға;Мемлекеттік биліктің беделін, азаматтардың мемлекет институттарынасенімін нығайтуға ықпал етуге, Қазақстан Республикасы азаматтарының, салықтөлеушілерінің ... ... ... ... ... мен ... ... мүдделерін қорғау, мемлекеттіңэкономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және  ...  ... үшін жеке ... ... талапшыл, қағидашыл, объективті және әділ, сондай-ақ сыбайласжемқорлықтың қандай да болсын көрінісіне және басқа да құқық ... ... мен ... ... ... ... жәнелауазымды тұлғалардың өкілеттіліктері шегінде шығарылған шешімдері меннұсқауларын уақтылы және ... ... ... мен ... ... ... ... отырып,жұмыс уақытын еңбек өнімділігі үшін ... ... жеке  ... ... ... мен ... үшін қатерлі болатынкез-келген жағдай туралы ... ... ... ... ... ... орындау үшінкәсіби деңгейін сақтауға және үнемі көтеруге,  қызметтік  ... ... ... ... ... ... кезінде мәлім  болған  ... ... ... және өзге де ... ... ... өз ... пайдаланылуы мүмкін және/немесе ... ...  ...  зиян  ...  ...  үшінші  тұлғаларғатаратпауға;Кәсіпкерлік  қызметке  араласуға  және  ...  ... ... ... жол ... мүдделерін қызметтік мүдделерден жоғары қоймауға,  ... өз ... үшін ... ... ... ... ... оның қызметкері ретінде, сондай-ақ, салық қызметі органыныңбеделін түсіретін іс-әрекеттер жасамауға; ... ... ... ... ... мен ... тікелей немесе жанама нұқсан келтіретіншиеленісті жағдайды болдырмауға міндетті.Салық төлеушілермен өзара қарым-қатынас:Қазақстан  ...  ...  заңы  ...  салықтөлеушілерге уақтылы қызмет көрсетуге және талаптарына анық және ... ... ... ...   төлеушілерге  көрсетілетін   ...  ... және ... ... ... ... төлеушілерге сабырлықпен және құрметпенқарауға;салық  төлеушілерге  ...  ...  өз ...  ... үшін ақпарат беруге;салық төлеушілерге селқос, дөрекі және салқын қарауға жол ... ... ... ... және мүліктік жағдайына,жынысына, нәсіліне, ұлтына, ... ...  ...  ... ... жеріне байланысты немесе кез-келген өзге жағдаяттарбойынша салық төлеушілерді кемсітпеуге;салық төлеушілердің ... ...  ...  төрешілдік  пенсөзбұйдаға салу ... жол ... ... ... белгіленген жағдайларды қоспағанда,салық төлеушілерден мемлекеттік қызмет көрсеткені үшін сыйақы талап етпеугеміндетті[12].Қаржы Министрлігі жүйесінің 2009 жылдың ... ... ... мен міндеттері Қаржы Министрлігі жүйесінің ...  ... ... ... ... Президентінің 2007  жылғы  1наурыздағы Қазақстан халқына жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар ... ... ... ... ... ... ... арналған бағдарламасынан туындайды.Салық комитеті бойынша, қызметінен болатын зиян  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... келеді. Мысалға БАҚ-та (осы жылдың 18 ... ... ... ... ... ... топ 2 жылдың ішінде 17 фирмағажақын фирма құрған және мемлекетке алдын-ала бағалау ... ... млн. ... зиян ... ... айтқанда, осы кәсіпорындар 2 жыл«табысты» жұмыс істеген және ... жүйе ... ... шұғыланықтап, жолын кесуге және мемлекетке келтірілген зиянын азайтуға шамасыжетпеген. Оның ... ... ... ... органдары осы фирмалардызаңды мекен-жайларында олардың физикалық тұрғыдан болмауынан тексеругешамасы ... ... ... ... ... ... ... жәрдем көрсету үшін құқық қорғау органдарына берілгенмен, бұлміндетті қорытындылар әкелмейді.Осы уақытқа дейін ... ... ... осындай құбылыстарменкүрестің тиімді тетігі жоқ екендігін мойындау қажет. Мысал үшін, ... ... ... мен «бір ... ... ... ... ақпараттық жүйенің көмегімен) анықтап, сәйкестендіруге болады,бірақ бізде ... ... ...  және  ...  ... ... жүргізудің тиімді құқықтық тетіктері жоқ.Осы ахуалды түзету үшін СК ҚР ... ... ... ... ... ... ол осы құбылыс пен оның салдарымен күрестің тиімділігінарттыруға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... өзгертуі туралы 20 жұмыс күні ішінде өтініш бермеген жағдайда,олардың ... ...  ...  ...  ...  ...  ... жалған фирмалармен болатын операциялар бойынша шығыс сомасыныңшегерімдерінен және ҚҚС сомасының есептерін шығарып тастау, егер ... ... ... ... ... бір ... ... қауіпаймағында болған жағдайда (бұрын ... ... ...  ... ... ... және т.б.), ... тіркеуде бас тартумүмкіндігі.Әділет Министрлігімен және басқа да мүдделі мемлекеттік органдарменбірлесіп:- жеке және ... ... ... ...  ... құру («аса қауіпті» дерекқор (қара тізім) және осы тізімдегікәсіпорындармен неғұрлым нысаналы жұмыс жүргізіледі;- жалған кәсіпкерлік ... ... ... алу және олардың жолын кесумақсатында тіркелетін ұйымдар туралы мемлекеттік органдар арасында ақпараталмасу жөніндегі бірлескен бұйрықты ... ... ... ... ... ... азайту жөніндегі еңтиімді шаралардың біреуі электрондық қызметтердің тізбесін кеңейту жолыменқызметтерді тұтынушылармен сол немесе өзге органның ... ... ... жөніндегі өткізіліп жатқан жұмыс. Салық  ... «СК - ... және «СК - ... бөлігінде «электрондық Салықкомитеті»  шеңберінде  берілетін  ...   ...   ... ... ... автоматты түрде бақылауды іске асырудыатап өтуге болады. Жоғарыда айтылғандарды ескере ... ... ... ҚҚС ... жеке ... тіркеу;  камералдықбақылау туралы, салық төлеушінің жеке шотына жете есептелген соманы жүргізутуралы ... ... ... мен төлемдердің сомасын есепке алуға(қайтаруға),  салықтық  ...  ...  ...  ...  ...  беруі  электрондық  қызметтердің  тізбесінкеңейткені орынды. ... ...  ...  көрсететін  қызметтерсапасына қанағаттанушылығын арттыру және салық төлеушілерді  құқықтарытуралы ... ... ... ... ... ... жәнеоның  қол  жетімділігінің  негізгі  көрсеткіштерін  әзірлеу,  ... ... ... партиясын», Салық қызметі органдарыныңар-намыс кодексін әзірлеу мен ... ... ... ... ... өз ... уақтылы және сапалыорындауын бақылауды автоматтандыруға күш жұмсау қажет (оның ішінде, ...  ...  мен  ...  сақталуын,  салық  тексеруіқорытындыларына шағымдануға (апелляция) өтінімдердің қаралуын, камералдықбақылау қорытындылары және ... ... ... ... жолсыздықтартуралы хабарламалардың берілуін және т.б.бақылауды автоматтандыру.Аумақтық бөлімшелерді кешенді тексеруге дайындық ... ... ... пайдалана отырып терең алдын-ала ... ... ... ... ... ... ғана осы жұмыстың тиімділігі жоғарыболады. Салық комитеті Қаржы полициясымен, прокуратура органдарымен, сондай-ақ екінші деңгейлі ... ... ...  ...  процесінавтоматтандыруға күш жұмсауы қажет деп санаймын (салық ... ... ... ... салық әкімшілдендіруін оңайлату, сыбайласжемқорлықты азайту сынды тұрақты міндеттерден басқа).  Бұдан басқа, ... ... ...  жылдарға арналған Қазақстан Республикасыныңәлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарына сәйкес  ... ... ... міндеттерін іске асыруды бастау қажет. Бұлмәселелер мен міндеттерді шешу кезінде мынаны назарға алу ... ... ... салу ... ... ... ... екінші түзетублогына енгізілген өзгерістермен ... ...  ...  ... ... ... ... әкімшілдендіруін күшейтумен және салықсалу базасын жариялаумен өтелуі қажет[13].Салық қызметі  ...  2012  ...  ...  ...  ...  ЖІӨ-дегі  салықтық  түсімдердің  ...  ... ... ... ... 5 ... ... көтеру. 2008 жылғабұл көрсеткіш 21,7% құрайтын  болса,  ...  ...  ... ... ... ... ... жоғарылату қажет.  Ал,енді оның 5 ... ... ... ... ... ресми бағалаубойынша көлеңкелі экономиканың ... ... ... 21,3% ... ҚР ... өкілеттігінде тұрған салық резервтерінің мөлшері 21,7%× 21,3% =5% құрайды. Сондықтан, 5 пайыздық мақсатты көрсеткіш негізделген.|Сурет 13. ... ... ... ...         ||Қайнар көзі: ... ... ... ... 2009г.     ... ... ... резервтері бар.Корпорациялық табыс салығы мен ҚҚС бойынша ... ... ... ... ... ... есептілігін тапсыратын кәсіпрындардың  үш  бөлгендегі ... ғана ... ( ... ... салынатын табыс алатындардың саныүштен бір бөлігі ); аталған рентабелді кәсіпорынның 70 ... ... ... мөлшері 5  пайызды  құрайды  және  мұндайкәсіпорындардың саны жыл өткен сайын өсіп ... ... ... есеп ... салық төлеушілердің ішінде тек 65%ғана ҚҚС бойынша бюджетке ... ... ... ... және ... жыл ... ... төмендеп келе жатыр;-  кеден    қызметінің    ...   ...   ... ... ... ... ҚҚС және КТС бойынша бос графаларменесептілік тапсырады;- 2007-2008 жылдардағы  корпорациялық  ...  ... ... ... өзі ғана ... ... 1,0 трлн.теңге құрайтынтөмендетілген және табыс көзі қысқартылған табыстардың бар екенін көрсетіпотыр.Сонымен бірге резервтердің тағы бір көзі ...  ... ...  ...  ...  есептілігін  автоматтандырылған  ... бір ... ...  ...  ...  ...  ... бірақ шот-фактура жазып беріп отырған, 1 мың салық ... ... ... Олар ... ҚҚС және ... ... ... бюджетке түспей қалған салық сомасы 70 млрд теңгені құрайды.2009 жылы  камералды  ...  ...  ҚҚС  ...  ... өздерімен салық міндеттемесі түзетілген, оның ... ... ...  ... ... ірі ... бойынша  кейбірмәселелер бар,  ірі  компаниялардағы  трансферттік  ...  ... ... және құжаттық  тексеру барысында қосып  есептелген(айыппұл мен өсімпұл) сома 4,9 ... ... ... ... мәні бар ... де жоқ емес:- резидент емес заңды тұлғаларға деген салық әкімшілігін жетілдіру,оның ... ... ... ...  ала  ...  ... ... қызметі органдарымен салықтан  жалтарушылартуралы ... ...  ... ... ...  халықаралықмәмілерге бақылау жасау, оффшорлық ... ... ... қою және шет ... ... ... және ... келесі резервтердің қатарына акциздік тауарлар бойынша ... ... ... ... ... әкімшілігін барынша автоматтандыру жүйесін дұрысжолға қою қажет.Қазіргі кезде шағын бизнес және орта ... ... ... мораторий жарияланған (салық төлеушілердің өздерінің өтініштерінқоспағанда). Бірақ, салық қызметі  ...  ...  ... жоқ. Кешенді және тақырыптық тексерулердің  ішінді  мұндайтексерудің түрі 70 пайызды құрайды. ... ... ... ... тиімдіпайдаланып, ҚҚС бойына бюджеттен қайтару негізінде талдау жасау ... ... өз ... тоқтату бойынша тексерулер  бойынша  салықесептілігіне мұқият түрде камералды талдау жасау қажет.Салық төлеушілердің саны ... ... бара ... ... төлеушілерді құжаттық тексерумен қамтамасыз  ету  мүмкін  емес,сондықтан, салықтық ... ... ... ... ... ... алу арқылы салық тексеруін жүргізу қажет. Жалпы ... ... ... және кешенді тексерулердің саны барлық тексерудің7,7% құрайды. Мұндай жағдайда халықаралық тәжірибелерге ...  ... ... ... ... ... табу ... мерзімді перспективада салықтық түсімдердің жоғарылауы ... ... ... де ... асырылуы мүмкін. Болашақтақұрастырылып отырған Салық кодексі төмендегідей қағидаларға сүйене отырыпқызмет етуі ... ... ... ... және ... ... азайта отырып, салықауыртпалығын да төмендету;- Салық салуды және салық процедураларын максималды түрде оңайлату;- Салық жүйесін халықаралық тәжірибе мен ... ... ... ... ... қызметінің сапасын жоғарылату және салықәкімшілігін жетілдіру барсында, олардың жұмыстарын кезең бойыншамодернизациялау.Аталған қағидалар, неғұрлым бәсекеге ... ... ... және Бүкіләлемдік Банктің жобасының қағидаларымен үйлестірілген.Олардың артықшылығы төмендегідей:Төмен салық ставкасы және ... ... кең ... салық және бір салық салу объектісі;Салық органдарымен онлайн қарым-қатынас;Салық әкімшілігінің қарапайымдылығы.Келесі кезекте ... ... ... ... ... ... ... көтеру бойынша жұмыстарға тоқталатын ... ... ... ... сапасы қазіргі кезде ең  сапасы  ... ... ...  ...  ісі  ...  ... ... негізінде  біздің  еліміздегі  салық  қызметіорганының сапасы басқа 34 ... ... ... ... ... тұр.   Бұл ... орындардың бірі болып саналады (14(.Оның ішінде:← Күтіп тұратын ыңғайлы орынның жоқ ... - 45% ( ... ... ... сапасыздығы – 35% (4-орын)← Қызметкерлердің ұйымдастыруының нашарлығы - 29% (4-орын)← Кезек күту уақытының ұзақтығы – 69% (5-орын)Жоғарыда ... ... ... ...  ...  ... ... сапасын жоғарылату үшін әрекет етуі тиіс. Оның тиімділігінжылда жүргізіліп отыратын ... ... ... ... ... ... аталған сауалнама нәтижесі көрсетіп отырғандай, салық қызметоргандарының қызметінің сапасына сұралғандардың, яғни ... мен ... 41% ... ... онда 2012 жылы ... көрсеткішкемінде 90% құрауы тиіс.Сөйтіп, 2008 жылы 50 ... кем ... ... ... ... ... ... 2009 жылы -60 проценттен, 2010 жылы ... 2011 жылы 80 ... 2012 жылы 90 ... кем ... ... қол жеткізу үшін, салық қызметі органдарыныңалдында мынадай ... тұр, ... 18  ...  ...  ...  ...  қамтамасыз  ету  қажет,  ... ... ... өзіндік киім үлгілерін  ойлап  табу,орталықты ақысыз өтініш бланктерімен және ... ... ... ... ... кітапшалармен қамтамасыз ету қажет.Сурет 14. Салық қызметі органдарының қызметінің сапасына қанағаттанудеңгейі, %Қайнар көзі: Вестник налоговой службы. Февраль. 2009г.Екіншіден, орталықтың ... ... ... ... ... сапасының мониторингін енгізу және электронды қызметтердіңбазасын кеңейту, облыстық жерлерде ... ... ... ... құруқажет. Егер, салық қызметі органдарының қызметінің сапасы ... ... ... ... ... ... ... қойылуы қажет.Сонымен қатар, салық қызметі органдарында олардың жұмыс сапасына керіәсерін тигізетін объективті ... де жоқ ... ... қатарына мыналаржатады: жұмыс жасауға барлық жағдайлар ... ... ... ... мөлшері сын көтермейді және т.б.3.3 Қазақстан Республикасында  салық  жүйесінде  ...  ... ету ... ... ... ... жүйесінде салықтық әкімшілік  қызмет  етутиімділігін жүзеге асыруда бірқатар проблемалық ... ... ... ... ... кезде салық жүйесінде салықтық әкімшілік қызмет ... ... ...  ...  ...  ...  ... айтуға болады. Үстіміздегі жылы қолданысқа енген жаңа Салықкодексін жүзеге асыру кезінде маңызды ... бірі – ... ... ... ... көтеріліп отырған проблемаларлың бірі – бизнес ... ... ... ... оңайлату, яғни салық қызметіоргандарының салық төлеушілермен тікелей қарым-қатынасын азайту мақсатындасалық ... ... ... мейлінше кең түрде практикағаенгізу. Салық ... ...  ...  ...  ...  ... олардың рәсімделуі мен қолданылуын нақтырақ көрсету.Салық әкімшілігінің обьектісі ірі шаруашылық ... ... ... оның ... ... ... бөлігінің қалыптасуынашешуші әсері бар.Салық әкімшілігі салық саясатының сәтті қызмет  етуінің  ... ... ... ...  үш ең  ...  ... бар:1. Ереже жеткілікті айқын және адал қабылдануы тиіс;2. Салық ... және ... ... ... бекітілген құқықтарыныңтеңдігіне жету қажет;3. Әр түрлі бұзушылықтарға салынатын санкциялар салық  ... ... ... салық органдарындағы коррупцияменСалық жүйесінің айқындылық және адалдық қағидасы қарапайым салықзаңдарын талап  етеді.Мұндай  ...  ...  ... және ... ... ... асыру жеңілірек. Табыстарға салықсалуда қарапайымдылыққа жету қыйынырақ, бірақ бұл мүмкін болады, егер салықставкалар төмен, ал ... салу ... кең ... нақты, алпроцедуралар жақсы ойластырылған болуы тиіс.Қарапайым ... ... ... ... ... ... үшін үлкенмағынаға ие.Бұл жағдайда салық органдарының қызметкерлері, сондай-ақ салықтөлеушілерді  жаңа ... ... ... ...  ... ... ведомстваларының қызметкерлерін, сондай-ақ салық төлеушілердітәжірибелік оқытудың үлкен мағынасы ... ... ... жылдаркетуі мүмкін, ал салық заңдары бірдей ... ... ... ... ... және ... ...  құрудың  көп  пайдалы  ... ... ... айқындылық пен адалдық болғаны дұрыс,сонда барлық қызығушы жақтар ... ... ... ... ... ... ... бастайды.Салық әкімшілігі үшін құқықтық балансты құру маңызды ... ... ... ... ... ... ... бірақ және олардан данақты заңдарды сақтау ... ... ... қызметкерлерінеқұжаттарға қол жетімділігін қамтамасыз ету тиіс, декларацияларды тексеругежәне ... ... бұзу  ... ... ... әкелуі мүмкінжағдайда мемлекеттің жағын қорғауға құқықтар берілуі тиіс.Салық төлеушінің құқықтарын салықтық тексерістер ...  ... ... ... алу, ... айыппұл салу кезінде қамтамасыз етуқажет. Егер айыппұлдар өте тыңғылықты ... ... онда ... сәттілікпен аяқталатыны сөзсіз.Салықтық құқықта сондай-ақ қарыз алушы мен кредитор арасындағықарапайым ...  ...  ...  азаматтық  заңның  кейбірнормаларын пайдалану қажет.Бұл салық төлеушілерге жүйенің адал ... ... ... ... ... ... ... еліміз ғаламдықбәсекеге қабілеттілік рейьингинде 61-ші орын алады. Онда салықтық реттеулермен салық жүкемесі ... ... ... негізгі кедергі ретіндебағаланған. Мәселен, ... ... көп ... ... ... ... қорытындысына шағымданады, сол сияқты артық төленген салықтықайта есептеуді, егер ... ... ... жағдайда оны иесіне керіқайтарйды, бюджетке артық төленеген ҚҚС сомасын кері қайтаруды талап ... салы ... ... болатын тесерулердің ұзақтығын сөз етеді.Салықық есептілік көлемінде құзырылы органдар бекіткен барлық салықтардыңнегізгі ... ... саны – ... ... үшін – 33, жеке ... – 26. Корпоративтік салықтың үлгі көлемі – 170 бет, ... ... үлгі ... – 60 ... жуық. Кодексте қарастырылған жаңаданжасалуға тиісті құқықтық-нормативтік актілердің саны 300-ден астам.   Ал,жеңілдіктердің ... 135 ... ... ... ... арттыру үшін салық және кедендіксалаларында Қазақстан Республикалық әкімшілікті жүргізуді жетілдірудің ... ... ... ... ... ... Бағдарламаны іскеасыру -  салық төлеушілердің өздерінің салықтық міндеттемелерін ... ... ... ... және ... басқа да түсімдердіжинауды қамтамасыз етеді, сонымен қатар сыбайлас ... ... ... өріс ... ... Сол сияқты салықтық рәсімдерді жеңілдету,тұтастай алғанда, ... ... ...  сияқты  экономикалықпайданы өзіне ... ... ... ... ... ... ... жобасы  бойынша  Дүниежүзілік  ... ... ... ... ... саласында басқа да жетілдіруді талапететін шаралар бар, олар төмендегідей:Мемлекеттік  ...  ...  ...  ...  жәнетәуелсіздік принциптері тек салықтық бақылаудың қалыпты  ... ... ... ... ... бюджетке түсетін жетіспеушілікті төмендеті үшін арнайышаралар қолдану және ... ... ... төлеушілермн жүргізілетін жұмыстыкүшейту;Салықтық құқық бұзушылық қылмыстарға қарсы қолданылатын салықтықсанкцияларды тиімді ... және ... ... негізінде кейбір құқықбұзушылықтардың алдын алу практикасын ... ... және ... органдарының қызметтерін бір жүйеге келтіру,оларды жоғары техникамен қамтамасыз етілуін және ... ... мен ... арсында салықтың беделі мен мәдениетін арттырудыжүзеге асыру;Электронды салық қызметтері санын арттыру, ол үшін ... ... ... қызмет көрсету бойынша ақпаратты қабылдау және ... құру және ... ... деігейін көтеру, ол  үшін  жоғары  ... ... ... ... даярлау, ТМД және алыс шет елмемлекеттерінің салық қызметкерлерімен, сондай-ақ ... ... ... ... ... ...  ...  органдары  жұмысыныңбірқатар  объективті  және  ...  ...  ...  ... ... төлеуден кейбір адамдардың  жалтаруы,  т.б.  ... ... ... ... шет ... салық органдарыменбірлесе жұмыс істеуді, әсіресе ақпарат алмасуды қажет етіп отыр.Салықтық ауыртпалықты төмендету және ... ... ... ... ... салу ... 3 ... салықты анықтау үшіннегіз, оның ставкасы және әкімшілікті жүргізу сипаттамаларының бірлігіболып ... және ... және орта ... ... ... ... етеді. Мұнда барлық 3 компонент те маңызды болып келеді. ... ... үшін ... ... ... ... етуіне бұрмаланғанәсерін тигізуі мүмкін; ставка мөлшері шамадан тыс ... ... ... ... ... ... таңдалған тәртібінің өзі де салықтөлеушілерге елеулі шығындар жүктейді. Мысалы, мөлшері бойынша көп ... ... ... ... ... жеке кәсіпкерден арнайы есеп ... ... үшін ...  ...  ...  ...  ол  ... үлкен шығыстарды талап етеді. Сонымен қатар, ...  ... ... ... ...  органдарының  қызметкерлерініңтабысы (оның ішінде көлеңкелі) болып кетеді, ал салық салудағы ... ... ... ... ... ... ... болып табыладыжәне т.б. Сондықтан барлық мүдделік жақтардың жағдайын ескере отырып, ... ... ... жүзеге асырылатын өзгертулер шағын және ортабизнес секторының дамуына айтарлықтай оң әсер ... ... ... елімізде  салық әкімшілендіру жүйесін ...  Жаңа ... ... ... ... ... бір уақыттаарттыра отырып, экономиканың шикізаттық  емес  секторына  ... және ... ... мен ... ... ететінжағдай жасайды. Сонымен қатар, салық әкімшілендіру жүйесін жетілдіру жәнесалық процедураларын қысқарту есебінен бизнесті жүргізу ... ...  ...  ...  ...  ... ... Жаңа Салық кодексін әзірлеу барысында концептуалды ... ... ... бірі ... ... одан әрі ... ... ағымдық күйін талдау осы салада шешілмегенкөптеген  ... ... ... ...  ...  әкімшілендірутиімділік критерийіне жеткілікті сәйкес келмейді, ... ... ... ... ... актілерге жәнетүсіндірме сипатындағы құжаттарға негізделген.Осыған байланысты Салық кодексінің жобасын ... ... ... салу ...  ... ...  және  түсіндірмесипатындағы құжаттардың негізгі ережелері барынша молынан ... ... ... ... ... ... шешу ... болды.Сонымен бірге салық тексерулерін оңтайлауға бағытталған бірқатар шараларұсынылды. Олай ... ... ... жобасында салық тексерулерініңтүрлері мен типтерінің критерийлері бекітілді, мерзімін тоқтату  ... ... ... ... ... ... сонымен қатар олардыжүргізудің кезектік процедуралары қарастырылды.Салық процедураларын оңайлатудың негізгі шараларының арасынан келесінегізгі жаңа енгізулерді атап ... ... ... органдардан алынатын деректердің өзгерістері (аты-жөні, аталуы, мекенжайының өзгеруі және т.б.) туралы өтінішті бермеу арқылысалық төлеушілерді тіркеу процедурасын ... ... ... ... ... құн салығын міндеттітіркеуге алу үшін, ең төменгі айналым мөлшері күнтізбелік жылға есептелетінболады. Бұл салық төлеушілер үшін де, ... ... үшін де осы ... ... ... ... кодекс бойынша есептеу үшін кезкелген он екі айлық кезең қабылданатын, бұл ... ... ай ... ... есептеуді талап ететін).Халықаралық салық салу бөлімінде салық конвенцияларының ережелерінқолдану бойынша әікімшілендіру ... ... ... ... ... салық конвенция ережелерін  дербес  ...  ... яғни ... ... ... ... ... растайтынқұжат негізінде халықаралыұ шарттарға сәйкес табыс салығының төмендетілгенставкаларын ... ... ...  резидент  еместер  резиденттілігінрастайтын құжатты ұсынбаған жағдайда бюджеттен ... ...  ... ... ... ... ... сақталады.  Осыған  орайрезидент ... ... қоса ... құжаттарының тізімі барыншақысқартылды. Салық міндеттемесін орындау процедураларын оңайлату мақсатындабірқатар жаңа енгізулер ұсынылды:- төлем ... ... ... ...  ...  салықтөлеушіге қойылатын талапты алып ... ... және ... да ... ... ... үшін ... құжатының жаңа үлгілерінендіру;- салық есептемесін электронды түрде өткізген ... ... ... ... ... мүмкіндігін белгілеу;- берешекті өтеу кезектілігін белгілеп, артық төленген салықтарды есепкеалу және ... ... ... ... ... ... ... дейінгі салық түріне байланысты).Салықтарды төлеу мерзімдерін өзгерту тәртібін оңайлату мақсатында,салық төлеушіге ... ... ... ... беру арқылы салықты төлеумерзімін ұзарту құқығы ұсынылады (қолданыстағы заңнамада ... ... ... ... мүлігі немесе банктің ... ...  ... ... орай ... ... ... күнтізбелік жылға қатыссыз онекі айға дейін ұзартылды (қолданыстағы ... ... ... ... ... көп ... Салықтарды төлеу үшін мерзімді ұзартуға рұқсат алуөтінішіне қоса берілетін құжаттар тізбесі қысқартылды.Аталмыш ... ... ...  кедергілерді азайтуға жәнесалықтық әкімшілендіру ... ... ... ...  ...  ...  ...  басқа  даэкономикалық саясаттың бағыттарымен және негізгі қағидаларымен сәйкескелетін, сондай-ақ ел ... өсу ... ... ... тікелей байланысты салықтық саясатты жүргізуі қажет.Салықтық саясат пен әкімшілігінің басым ... ... ... ... тиіс. Сонымен, осындай бірқатар мәселелерді одан әрі дамытумақсатында салық салу механизмін ... ... ... ... ... оның ... ... рөлін арттыра түседі, ал ол ... ... ... ... беретіні жәнееліміздегі бірқатар көкейтесті мәселелердің ... ... ... ...  ...  әртүрлі  меншіктегіэкономиканың өсу мүмкіндігін туғызу болса, көлеңкелі ... ... ... ... ...  бюджеттік  кірістердегі  салықтүсімдерін молайту. Демократиялық ... ... ... ... ... өркениетті салықтық қатынастар мен халықтың барлық топтарыныңсалықтың мәдениетінің бар ... ... ... ... Сол ... және атқарушы органдар салықтық саясатты жүргізуші және кепілі менбас идеологы ретінде қатысушылардың барлық ... ... ... ... отыруы керек. Қабылданған салықтық құқықтық заңдардың іске ... ... ... мен ... мәдениет белгісінің төмен болуынан депайтуға ... ... біз ... толық іске асырылмайтын, ал экономикакөлеңкелі ... ... ... ... экономиканың көлемі ұлғайғансайын салық есебінің кемуінде  ...  ...  ...  ... ... ... трансферттік жабу бюджет  көздерінмолайту емес керісінше тұтынушы психологиясын ... ... ... ішкі ... ... жаңа ... ... негізгі қорлардың (жеке меншіктегі құрылыс үй шарушылығы,шаруашылық басқа да субъектілер) салық ... мен ... жете ... ... қызмет етуінің  тиімділігін ...  ... ... салық жүйесінің қызмет  етуінің  тиімділігінарттыруды жетілдірудің қажеттігі тәжірибе ... ... ... ... бақылау субъектісінің ұйымдастырушылық, әдістемелік жәнематериалдық-техникалық  ...  ...  ...  дәрежедееместігінен;- салықтық бақылау субъектісі мен ... ... ... ... ... ... ...  төлеушілердің  салықжүйесіне деген онша жақсы емес көзқарастарынан және де ... ... ... ... ... ... қаржылай жеткіліксіз қамтылуынан, яғнисалық жинауға байланысты мемлекет шығынын үнемдеу тек экономикалық ... ... да ... ...  ...  тиімділігі  олардың  заңды  бұзушылықтардыболдырмауына және ... ... ... мен ... салу объектілерінкөбейту арқылы бюджет тапшылығын жою. Мысалыға келесі мәліметтерді ұсынуғаболады:Салықтық  ...  ...  ...  ... ... ... мақсат етіп қою керек:- әр маманды біліктілігінт арттыру үшін курс ... ... ... отыру;- компьютерлік бағдарламамен қатар салық заңдарына өзгерістер енуденсалық инспекторы мен оны төлеушілердің ара қатынастарын жетілдіру.Салықта ... ... ... тиімділігін арттыруды  жетілдірудіңең негізгі міндеті оның базасы мен саласын ... ... салу ... ......  кодексі  бойынша  мемлекеттік  орган  оның  ... ... ... ... жүрген объектілерді есепке алу.Біздің ұйғаруымыз бойынша салық органы  жұмысының  тиімділігінңкешендік ... ... ... дәрежесін сипаттайтын жалпылама көрсеткішқажет. Оны салық төлеушілердің өздері есептеген ... ... ... мен ... ... салу ... ... тиіс сомаларменсалыстыру арқылы алуға болады. Нақты есептелген және есептелуге тиіс ... ...... ... толық  коэффициенті  болыптабылады. Бұл көрсеткіш жалпылаушы болып табылады да ... ... ... ... ... салық төлеушілермен өзара қарым-қатынастардың ... ... ... ... толықболуы  салықкомитеті жағдайын ... үшін ...  ...  ...  Бұл  көрсеткішкәсіпорындардың  төлеу  қабілетіне  және  ...  ...  ... ... емес. Бұл көрсеткіштің  енгізілуібағалаушы ретінде өте маңызды мәселелерді: ... салу ... ... ... анықтап шешуді қажет етеді.Бағалық көрсеткіштерді екі түрге бөлуге болады:- салық органының ... ... ... ... ... ... әрбір жеке жақтарын  сандық және сапалықтұрғыдан жағдайын көрсетуші.Жалпы, жаңа салық кодексі:- өңдеуші ... ... бір ... ... ... экономиканыңшикізаттық емс секторына ауыртпалықты төмендетеді;- экономиканы жаңғырту мен  диверсификациялауға ықпал ететін ... ... ... жүйесн жетілдіру және салық  процедураларынқысқарту есебінен бизнесті жүргізу жағдайын жақсартуды қарастырады.Салық ... ... ... 3 жыл ... ... табыс салығының ставкасы екі есе азайту ұсыналады. ... ... ... алу және жаңғырту үшін ... ...  ...  ...  ...  мүмкіндіктерінкеңейтуге  жағдай  жасайды.  Бюджеттің  теігерімін  сақтау  ... ... ... 30% ... ... ... ұсынылады: 2009 жылы-20%, 2010 жылы- 17,5% дейін, 2011 ...  ... ... ... ... ... ... салықпұрсаттылықтарын алу тәртібі оңайлатылды.Егер қазіргі кезде салық пұрсаттылықтарын алу үшін  ... ... ... ... ... ... салық төлеушілеррұқсат алмастан жеңілдік нормаларын дербес пайдаланы ... Бұл ... ... ... ... ... ... рұрсатбереді. Пұрсаттылықтар өндірістік тұрғыдағы ғимараттарды, ... мен ... ... алу, салу ...  ...  төлеушініңшығындарын, сонымен қатар оларды қайта салу және ... ... ... ... ... 3 жылға дейінгі кезеңде тездетіп ... ... ... Бұл ... емес ... ... ... төлеушінің уәждемесін маңызды ұлғайтадыү Сонымен  ...  ... ... ... ... ... және ... алушымен жөндеукезінде жүргізілетін шығыстары табыс салығын анықтау кезінде шегеріледі.Бір уақытта зиянды ауыстыру мерзімі 3 жылдан 10 жылға ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндікбереді.Жобада шағын және орта бизнес үшін корпоративтік табыс салығы бойыншааванстық төлемдерді есептеу  және  ...  ...  ... ... және орта ... ... өткен кезеңдегітабысты бірдей дәл анықтай алмайды, сондықтан мұндай босату кәсіпкерлердіңсалықтық міндеттемелерін орындауларын ... ... құн ... ... 2009 ... бастап 12 пайызға теңболады. Бұл көрсеткіш қазақстандық қосымша құн салығын әлемдегі ... ... ... арасындағы ең төменгісі етеді, бұл ретте 2009жылдан ... ... ... ... деп ... ... алушыларғатөленген қосымша құн салығы сомасының үстуінен өнім берушілерге төленетінҚҚС сомасының артығын ... ... ... ... ... Нөлдікставканы қайтарумен қоса, ҚҚС дебеттік сальдосын ... ... 4 ... шара ... ... құралдарды жаңғырту және жаңалау кезеңіндеөнім берушілерге төленген  ҚҚС  ...  ...  ...  ... ... ... болдырмауға бағытталған.Себебі, 2012 жылы тәуекелдерді басқару жүйесінің ... ... ... ... ... ... толығынан енгізу көзделуде. Ал,2009 жылдан ... ҚҚС ... ...  ...  ...  ... ... Қазақстанда шығарылмайтын  жабдықтар  импортынақосымқа құн салығы бойынша жеңілдіктер 2012 жылға дейін ... ... ... ... ҚҚС-тан босату, сонымен қатар мүлікті  ... ... ... ... сату бойынша айналым қаражатынҚҚС босату 2014 ... ... ... кодексінің мәтініне бұрын үкімен ... ... ... ...  ...  ...  ...  енгізуұсынылды. Осыған орай отандық өндірілген және 2011 жылдан бастап сыртқашығарылатын ... ... өнім ... 2009 ... ... шылымөнімінің ставкаларын сәйкестендіру бойынша ауыспалы кезеңді жүзеге асырушешімі қабылданды.Әлеуметтік салықты реформалау шеңберінде ... 5 5 ... ... қолданыстағы салықтың кемімелі шағын және орта бизнесәкілінен11 пайыздық ставкамен жайпақ шағын және орта ... ... ... болжанылуда.Жобада мүліктік салықтар блогын, атап айтқанда мүлік және көлікқұралдары ... ... ... ... ... мен жеке ... ... салықсалу бойынша барлық  жылжымайтын  мүліктен  (негізгі  қаражаттар  ... емес ... ... ... ... қысқарту ұсыналды.Бұл жабдықтар мен машиналардан, офистік техникадан, ... және ... ... ... ... ... береді. Бұл ретте, жергіліктібюджеттер кірістерінің көлемін көп жо,алтуға жол бермеу мақсатында ... 1-ден 1,5 ... ... ... ұсынылады, осыған байланыстыоңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін ... ... мен жеке ... ... ... ... 0,5 пайыз жәнеәлеуметтік салада қызмет атқаратын ұйымдар мен коммерциялық ұйымдардыңнегізгі ... ... 0,1 ... ... ... ... ... мүлік салығы бойынша бағасы 120 млн. теңгеден жоғарықымбат мүліктің ставкасы ... 1 ... ... ... ... Бұлөзгерістер қымбат тұратын жылжымайтын мүлікке толығынан салық салуға жәнежеке тұлғалардың мүлкіне ... ... ... ...  ... ... кодекс мәтінінде бір мәнді талқылау үшін бұрын ... ... ... салу мақсатында жеке тұлғалардың мүліктерінесалық салық салу ... ... ... ... ... салық бойынша пайдалану мерзіміне қарай жеңіл, ... ... ... ... ... ... алып ... ұсынылды.Осыған байланысты олардың ставкалары 2 есе ... ... ... ... арнаулы салық режимдері  сақталды.Алайда,  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... салу жүйесін ескере отырып, 2011 жылдан ... ... ... ... ... ... режимін жою ұсынылды. Осыв режимдіалып тастау оны басынан бастап құрғандарға, яғни эпизодтық ... ... ... әсер ... Олар ... салынбайтын минимумға 12 еңтөменгі ... ... тең ... ... ... ... қызметтіжүзеге асырушы ретінде танылмайды.Кейбір өзгерістердің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілеріне  салықсалу режиміне де қатысты болды. Қолданыстағы ... ... ... жер ... ... бағалау құнының 0,1%-дық ставкасы ірі шаруа(фермер) ... үшін өте ... ... ...  ...  ... ... тиімді пайдалануды ынталандырмайды. Бірыңғай жерсалығының алаңдарына байланысты ... ... ... прогресивті шәкіліненгізу ұсынылып отыр. Бұл жер телімінің ауданына байланысты. Бұл ретте ауылшаруашылығы өндірісін өндірушілер үшін ... да ... ... ... ауыл шаруашылығы өндірісін өндірушілер үшін, сонымен қатар ауылшаруашылығы өнімдерін тұтынушы кооперативтер үшін салық ... ... Ауыл ... ... ... үшін ҚҚС төлемдерін 70%-ғаазайту нормасы ... ... да ... болды. 2010-2012 жылдары левереджінің(жеткілікті капиталдау ережесі) шекті коэффицентін көбейту арқылы сыйақыныұстап қалу ... ... ... үшін 7-ден 9-ға дейін, өзге заңдытұлғалар үшін 4-тен 6-ға дейін ұлғайтылды.Микронесие ... ... ... ... ... ... ... 15пайызынан аспайтын  күмәнді  микронесиелерге  қарсы  резервтерді  ... ... ... қалу ... ... алушының ұайтақұрылуына байланысты оны ... ... ... ... ... ... ... шарттар сақталғанкезде екіншілей лизинг ... ... ... ... жеңілдіктерсақталды.Салықтық әімшілендірудегі негізгі өзгерістерге келесілерді жатқызуғаболады.Жаңа Салық кодексін әзірлеу барысында ... мәні бар ... бірі ... ... одан әрі ... ... ... ағымдық күйін талдау осы салада ...  ... ... ... ...  ...  әкімшілендірутиімділік критерийіне жеткілікті сәйкес келмейді, әртүрлі әкімшіліктіккедергілермен ұиындатылған, ... ... ... ... ... ... негізделген.Осыған байланысты Салық кодексінің жобасын әзірлеу кезінде оған ... ... ... ... және түсіндірме сипатындағықұжаттардың негізгі ережелері барынша молынан енгізілілді, сондай-ақ салықрәсімдерін оңайлату сияқты мәселелерді шешу ... ... ... салық жүйесінің қызмет етуінің тиімділігінарттыру мақсатында жазылған магистрлік ... ... ... ... ... ... ... салық қызметінің стратегиялық дамуының миссиясымен көрінісiнде аталған бағыттарды нақтылау.Миссиясы-салық және ... ... ... дамiндеттi төлемдердiң  түсуiн,  мiндеттi  ...  ...  ... әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың ... ... ... ... ету, ... ... ... салықміндеттемелерін орындауына салық бақылауын жүзеге асыру.Көрінісi - салық комитеті – салықтардың ... және оның              ...  ...  ... ...   ететін басқарудың тиімділігі жоғары жүйесі бармемлекеттік орган.Мемлекеттік орган ретінде ... ... ...  ... салықтардың толық түсуін қамтамасыз етуді анықтайды.  ... ... жету үшін тағы да екі ... ... ... ... органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануын қамтамасыз етужәне тиімділігі жоғары салық ... ... ...  ...  ...  ...  қызмет  етуініңтиімділігін жүргізу үшін салықтардың толық түсуін қамтамасыз ету керек.3.Салық  ...  ...  ...  ...  осыстратегиялық бағыты басым болып табылады және оны жүзеге асыру үшін ... баса ... бөлу ... ... ... ... ... әлемнің 50 бәсекегеқабілетті елдер қатарына кіру міндеті тұрғанын ескере отырып, ... ... ... ... қазақстандық қоғамның әрі қарай дамуыүшін үлгі болуы қажет.б)Салық бақылауының қызмет ету ... ...  ... ... ... және салық төлеушілердің салық заңнамасын сақтауаясында қабылданатын шаралардан қажет нәтижелерге қол ... ... ... ... ... тиімді салық бақылауы маңызды мәнгеие.Салық бақылауы рәсімін жетілдіру және оңайлату.Салық бақылауы рәсімін реттеу.Мемлекеттік, өзге уәкілетті ... шет ... ... ... ... ... ету ... арттыру.Салық бақылауы рәсімін автоматтандыру.Жүйелі түрде салық салудан жалтаруда қолданылатын жаңа ... ... ... және ... ... ... ететін себептерді жою аясындаәрі қарай шаралар енгізу.Салық ... ... ... ... ... қамтамасызету үшін салық салудың қолданылып ...  ... ... ... және салық есептілігі нысандарын оңайлату қажет.4.Салық қызметі ... ...  ...  ... ... ету керек.5. Қазір салықтық әкімшілендіру аясында салық төлеушілермен салықтыққызмет көрсетудің тиімділігі  ... ... және ... ... мен ... ... ... мәселелері бойыншаақпаратпен нашар қамтылғанынан көрінетін проблемалар бар.Осыған байланысты, мынадай бағыттарда ... ... ... ... ... ... ... орта білім беружүйесінде салық салу негіздерін ... ... ... ... салық саясаты, оның маңызы мен қоғамныңдамуы үшін басым бағыттары туралы жариялау.Қолданыстағы салық салу жүйесі туралы буклеттер, ... ... ... ... ... ... ... тарату.6. Көрсетілетін салық жүйесінің қызмет ету тиімділігі сапасынарттыру үшін, ... ...  ... ету ... сапасы халықаралықстандарттарға сай келуі тиіс.7.Салық жүйесінің қызмет ету тиімділігін  үшін  ... ... ... ... ... ... қызметіне қоғамның қанағаттануынқамтамасыз ету. ... ... ... - ... ... сұрақтарындаақпараттануын арттыру керек.9.  Ақпараттық-үгіттеу  кеңістігін  құру:  ...  ...  ...  ...  ... тууы және ... туралы түсіндіру ақпаратын құрайтынгазет, журнал, жаднамалар, күнтізбелер шығару.10.Салық органының әкімшілік процесстерінің ашықтылығын қамтамасыз ... ... ... оның ... ... ... ... құжаттарды электронды түрде толтыру және тапсыру,  құжаттарайналымы ... ... ... және ...  ...  туралыақпараттандырылса тиімді болар еді.11. Салық салу аясындағы нормативтік-құқықтық актілеріне толықтырулармен өзгерістер енгізуді ... ... ... мен ... ... ... ... қағидасы бойынша тарту керек.12.Көрсетілетін салық қызметінің сапасын ... ... ... көрсету стандарттарын енгізу, электрондық салық қызметтері санынарттыру, қазіргі кезгі ... ... ... ... ... Ақпараттықабылдау және өңдеу орталықтарын құру және дамыту.13.Тиімділігі жоғары салық жүйесі  ... құру ... ... ... ... жүйесін жетілдіру керек.14.Даму стратегиясын жүзеге асырудағы жетістік көп жағдайда басқаружүйесінің тиімділігі мен оның ... ... ... ... міндеттердішешудегі мақсаттылығымен анықталады. Ол үшін, Бизнесс-процесстерді реттеу,оңтайландыру  және  реинжинирингтеу.  ...  ...  ...  ...  (ТКЖ)  енгізу.  Тәуекелдерді  ...  ... ... ...  ...  ...  ынталандыруқағидаларын енгізу.Кадрлық тағайындаулар және ауыстырулар, ... ... ... ... ... ... карьералық  өсу,  ашықтық,объективтік қағидаларын енгізу.15.Жоспарлау нәтижелеріне негізделген икемді, мақсатты қаржы  жәнематериалды-техникалық ... ... ... кәсіби деңгейін көтеру, ТМД және алыс шет елмемлекеттерінің салық қызметтерімен, ... ... ... ... ... ... алмасу.17.Салық қызметі органдарының болашақ кадрларын дайындау ... ... ... әрекет ету.Пайдаланылған әдебиеттер1. Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Г.А. Основы ... Оқу ... 2002 ж. ... ... ... ... в условиях рыночных отношений./ ФинансыКазахстана. 2005ж. №9.47бет.3. ... А.А. ҚР ... ... ... ... нәтижелері менбағыттары.// Қаржы –қаражат.2008ж. №2. 25-30 ... ... А. ... ... ... ... налоговой политикиРК.// Саясат -2004ж. №11.5. Т.Белобородова.Основные задачи и правовая основа налоговой службы вРК.// Вестник налоговой службы РК. №5. ... ... ... ... для ... ... ... по учету и отчетности.// Вестник налоговойслужбы РК. №2. 2008г.7. Қазақстан Республикасының ... және ... ... ... ... Салық кодексі. 2009ж. 11-бап.8. ҚР Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы9. ... ... СК 2008 ж. ... ... түсімдер туралы есебінен10. Раимкулов А.С. Контроль – как приоритетная направления в пополнениидоходов бюджета // Финансы ... ... С.А. ... ... ... ұйымдастырудың қажеттілігі меннегізгі принциптері. // ҚазЭУ хабаршысы. 2008.. №4. 144-147 беттер.12. Е. Галиев, А. Аушанов. Административные правонарушения в областиналогообложения // ... 2007ж., №2, ... ... Автоматизация налоговых органов.// Вестник налоговой службыРК. №2.2008г.с.17.14. Н.Рахметов. ҚР ... ... даму ... службы. №2.ақпан. 2008ж.15. Вестник НС РК. №3, 2009г.16. ҚР ҚМ СК ... № 734 ... ... ... ... ... ... ж.17. Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 30.09.2008 жылғы№474 «Салық органдары қызметкерлерінің кәсіби этикасы ...  ...  ...  ...  ...   и   путисовершенствования.// Налоги и финансы. ... ... ... ... ...  ... және ... Агенттігінің жүргізген салық қызметі органдарының қызметін бағалаукөрсеткіштер. 2008ж.  1 Ќазаќстан Республикасыныњ Бюджет кодексі (2004 жыл24 ......... ... 2005 – 128 б.2 ... және ... төленетін басқа да міндетті төлемдер ... ... ... Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы № 209-ІІ Заңы«Закон РК «О ... за ... ... и ... ... 29 января 2002г. №286-II ЗРК.Н.Є. Назарбаев «Ќазаќстан – 2030: барлыќ ќазаќстандыќтардыњ µсіпµркендеуі, ... жєне ... ...  Ел  ... ... ... бюджета Восточно-Казахстанской области на 2004 год // ... – 2003. – №191. -12 ... Дж. М. ... ... ... ... и ... –М: Прогресс,1978.- 304 б.Осадчая И. М. Современное кейнсианство –М: Мысль 1971.- 127 бСмит А. Исследование о ... и ... ... ... –М: 1992 -589 б.Твердохлебов В. Финансовые очерки. Выпуск 1. – Петроград, 1916.–125 б.Соколов А. ... ... – М: ... 1928. – 198 ... А. ... как ... ... политики – Баку, 1925.– 190 ... Ф.С. ... в ... ... пособие.- Алматы: «LEM»- 2002. – 160 б.Ілиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. Қаржы: Оқулық. – Алматы: 2005. – 551б.К.К. ... А.Б.  ...  Б.Ж.  ...  ...  ... Учебное пособие. – Алматы, РИК, 1995 – 151 б.Жуйриков К.К. Бюджет: ... ... ... ...... 2003. – 210 б.Б. Ж. ... Салықтар және салық салу: Оқу құралы – ... ... 2003. – 131 ... Ж.М. ... ... ... ... теория, практикаи направления развития. – Алматы, 2004. – 346 ... А.И. ... ... ... ... – Алматы: «Жетіжарғы», 1998. – 304 б.Идирисова  Э.К.  ...  ...  ... в ... ... и среднего бизнеса. – Алматы: Қаржы-қаражат,1999 – 136 б.Найманбаев С.М. Салыќтыќ ќ±ќыќ: Оќулыќ – Алматы: Жеті ... 2005 –400 ... К.К, ... П.Б. Расходы государственного бюджета: Учебноепособие. – Алматы: Экономика, 2003. – 290 б.Ж. О. ... Ә. О. ... ... ... ... ... Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2002. – 218 б.Елубаева Ж.М. Межбюджетные отношения:  ...  и  ... ... и опыт отдельных стран). – Алматы, 2002. – 153 б.Н. К. Мамыров, Ж. О. ... ... ... ... ... ... (теория, опыт, проблемы). Учебное пособие. – Алматы ... 1998. – С. ... Т.Ф. ... и ... ... – М.: ... 1999. –429 б.Зейнелғабдин А Бюджеттік ж‰йені реформалау// Қаржы қаражат. – 1996.-№3. – С. ... К.К., ... Э.К. ... ... ... государств. –Алматы: Ќаржы-ќаражат, 1997. – 160 б.Налоги: ... ... Под ред. Д.Г. ... М: «ФиС» 2001- 656 б.Черник Д.Г. Гражданин и налоги – М:1998 – 84 ... М.А. ... ... - М.: ... 1926 – 216 ... Н.А. ... ... СССР. – М.: Финансы и статистика, 1991-128 б.43 В.Минченко ... ... ... // ... ... – 2002.- №175. – 14 ... Минченко, М.Токобаев Бюджет развития и созидания // Рудный Алтай.– 2002. -№197. – 24 ... ... Е  ... о ... ... ... А.: ... 1994. –192 б.46 Поляк Г.Б. Бюджет города: (Проблемы и перспективы развития). ... – 128 б.47 ... и ... ... / Под ред. ...... – 495 б.48 Черник Д.Г. и др. Основы налоговой системы: Учебное пособие ... – М.: ... 1998. – 422 б.49 У.М. ... Е. ... К ... о ... ... // Региональный вестник Востока. – 2002. - №2 – Б. ... ... ...  ... ... ... отношений // Транзитная экономика. – 2002. - №2. – Б. 77-79.51 Обзор социально – ... ... в РК за ... ... – 2002. - №1. – ... ... С.Д. ... формирования доходов местных бюджетов и ихвзоимодействия с республиканским бюджетом в современных условиях // ... – 2001. -№ 9. ­ Б. 14-1853 ... А ... ... тоңы ... // Қаржы қаражат. –1996. -№3. – Б. 7-10.Махмутова М. выравнивание межрегиональные различия // ... – 1997. -№ 10. – Б. ... А. ... әдiл ... // ... ... – 1999. - № 5. –Б. 14-15.Елубаева Ж.М Влияние изменений в налоговом ... ... ... ... в Республике Казахстан // Финансы. – 2003. -№6. – Б. 67-72.Правительство РК и НацБанк РК об основных ... ... ... ... и прогнозе экономических показателей на 2003 год //64 Джаманбаев А. Новейшее законодательства о местном гос.управлении вРК // ... – 2001. - №9. – ... ... Н. К ... о ... ... ... // Аль Пари. – 1998. - №3. - Б.60-63.66 А.С. Раимкулов ... как ... ... в ... ... // ... қаражат. – 2000. - №1-2. – Б.18-23.67 М.Х.Тусеева Роль государственного бюджета в человеческом развитии// Қаржы ... – 2000. - №3-4. – ... ... Р ... ... самоуправления // Қаржы қаражат. –2000. - №9-10. – ... Н. ... О ... ... ... по налогам и другимобязательным платежам за 2008г. // Вестник МГД. – 2001.- №3. –Б. 5-14.83  ... Р.О. О ... и ... потенциалах региона иобласти // ... ... – 2002. -№3. – Б. 17-2092 ... Н.В. Методика расчетов налогового потенциала // Финансы. –2001. -№12. – Б.35-38.-----------------------Салықтық- реформа ... - ... ... ... ... ... жылдар)ІІІ - Даму кезеңі(1999-2001 жылдар)ІІ - Қалыптасу кезеңі(1995-1998 жылдар)Салықтар жалпымемлекеттік, жалпыға бірдей міндетті жергілікті салықтар ... ... ... мен ... ... ... ... салықтарсаны 45 болды)Салықтар жалпымемлекеттік,жергілікті салықтар мен алымдарболып бөлінді ( барлық салықтар саны 11 дейін қысқартылды)Салықтардың жалпымемлекеттік және жергілікті ... ... ... ... ... және ... ... басқа да міндетті төлемдер" депаталды. Олардың саны 11 ден 17 ге ... ... ... ... ... түрлері енгізілді.Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің мынадайтүрлері бөлінді: салықтар (9 түрлі), алымдар (13 түрлі), төлемақылар ... ... баж, ... ... ... ... ... және бюджет жүйесін  құрудың  негізгіқағидаттарын ... ... ... ...  қалыптастыру.Реттеуші салықтар: жер салығы, тіркелген ренталық төлем, қосылған құнсалығы, кәсіпорын пайдасына ... жеке ... ... ... қатынастардың алғашқы реформасы іскеасырылды. Реттеуші салықтар: акциздер, заңды тұлғалардан табыс салығы, ... ... ... ... 1997 жылдан бастап қосылған құн салығытүгелдей республикалық бюджетке ... ... ... ... ... ... ... бюджеттерге бөлулердің тұрақты нормативтері енгізілген.Бюджетаралық қатынастар "Бюджеттік алулар және субвенциялар" арқылы реттелебастадыРеспубликалық және ... ... ... ... ... ... нақты айқындалды. Республикалық деңгейде реттеуші салықтар ... ... ... ... кірістерді бөлу нормативтері сақталды.Бюджет ... ... ... ... ... бюджеті туралы" ҚазКСР заңы 16.02. 1991 490-ХІІ- "Мемлекеттік бюджет ... ҚР Заңы ... №1927 - ХІІ)- ... ... ... ҚР Заңы ... ж. № 2120; ... № 137 - ХІІ)- "Салықтар және басқа да ... ... ... ҚР ... заңкүші бар жарлығы 24.04.1995 ж. № 2235- "Бюджет жүйесі туралы" ҚР Заңы 24.03.1996 ж.- ... ... және ... ... ... ҚР ... ... жүйесі туралы" ҚР Заңы 01.04.1999 ж. №357-І- "Салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдертуралы" ҚР Заңы- "Республикалық бюджет ... ҚР Заңы ... ... "Бюджет жүйесі туралы" ҚР Заңы 31.10.2002 ж.- "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... № 209-ІІ ... ... енген)- Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі 24.04. 2004 ж. № 548-ІІ(01.01.2005 ж. күшіне енген)Сурет 1. ҚР салықтық-бюджеттік ... даму ... ... ... ... орынбасарыСК төраға орынбасарыСК төраға орынбасарыСалықтық тіркеу бөліміЖК бөліміАЖ бөліміЕсеп және талдау бөліміЗТ аудит бөліміӨндіріп алу ... ... ... ... ... ... ... бөліміЗаң бөліміЖанама салықтарды әкімшілендіру бөліміЗТ ақпараттарын қабылдау мен өңдеу бөлімі895,21 723,91 847,22 ... 0001 5002 0002 5002006 ж.2007 ж.2008 ж.2009 ... ... ... теңгеЖІӨ-нің %-ы5%4%10%29%6%3%9%34%табыс салы?ы?леуметтік салы?тауарлар?а, ж?мыстар?а, ?ызметтерге ішкісалы?тархалы?аралы? сауда?а ж?не ... ... ... емес т?сімдертрансферттер төсімінегізгі капиталды сатудантүсетін түсімдерӘдістемелікҰйымдастырушылықБақылау мен қамту көздеріне ... ... ... ... байланыстыБақылауды жүзеге асырған уақытына байланыстыБақылау субъектілеріне бай-ланыстыСалық бақылауыЖалпылайКамералдықАлдын-алаІшкіТаңдамалыҚұжаттықАғымдағыСыртқыРейдтікКейінгіСалық ... ... ... ... салық бақылауы барысында табылған кемшiлiктi жою әрекетiнжасамағандаРеспубликалық дәрежедегі мониторинг субъектілеріАймақтық салық органдарыРеспубликалық дәрежедегi мониторинг субъектiлерi.ҚР ҚМ ... ... ... ... ... т?леушілер0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%?ызметкерлерді? ?кілеттігіне?ана?аттану?ызметкерлерді?сыпайылы?ына ?ана?аттану?ызметті уа?ытында алу?а?ана?аттануА?паратты? уа?ытылыалынуына, ?ол жетімділігіне,толы?ты?ына ... ... ... ... ... ... ?ызметі органдарында жо?арыбілікті мамандар ?ызмет етедіСалы? ?ызметі органдарымен к?рсетілетін ... ... ... ... органдары жа?алы?тарды тез ?абылдайды2008ж2009ж0%10%20%30%40%50%60%70%80%қызметкерлердің өкілеттігіне қанағаттануқызметкерлердің сыпайылығына қанағаттануқызметті уақытында алуға қанағаттануАқпараттық ... ... қол ... ... ... ... ... тілегінеқанағаттану2008ж2009жСтратегиялық бағыттарСалықтардың толық түсуін қамтамасыз етуСалық мәдениетін көтеруСалық бақылауының тиімділігін ... ... ... ... ... ... қоғамның оң пікірін қалыптастыруСалық мәселелері бойынша ақпарат алу деңгейін жоғарылатуСалық қызметінің сапасын көтеруЖоғары тиімді салық қызметін қалыптастыруСалық ... ... ... жүйесін жетілдіруСалық әкімшілігін жетілдірудің негізінде қосымша түскен салықтық түсімдер -5%ЖІӨ-ге шаққандағы көлеңкелі ... ... - ... ... ҚР ҚМ ... комитетнің өкілеттігіндегі салықтық түсімдер-21,7%=× 
    
   

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 107 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салық жүйесінің қызмет етуінің тиімділігін салықтық бақылау қызметін ұйымдастыру арқылы реттеу7 бет
Мүсін бұзылуы (бастауыш сынып балалары)18 бет
Төлем жүйесінің мәні, ақша аудару мен төлемдерді жүзеге асыру механизмдері62 бет
Қазақстан Республикасының салық жүйесінің қызметі121 бет
Кәсіпорынның тиімді қызмет етуін қамтамсыз етудегі ақшалай қаражаттарының есебі және талдауы58 бет
Тұтыну тауарлар нарығының қызмет етуінің негізгі тенденциялары және тұтыну тауарлар маркетингін жалпылау арқылы оның тиімділігін жоғарылату бойынша кешенді шаралар85 бет
Қаржылық менеджердің тиімді әрекет етуіне ықпал ететін қаржылық менеджмент моделдері23 бет
Бірлескен кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру жолдары» (БК «Транс - Сервис» ЖШС мысалында)92 бет
Банкралық несие29 бет
Қазақстан Республикасында елдің экономикалық мүмкіндіктерін және ұйымдарды тиімді басқарудың шетелдің даму тәжіребиесін ескере отырып, ұйымдарды құрудың және тиімді басқарудың теоретикалық әрі практикалық тиімділігі76 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь