Нарық жағдайындағы кәсіпкерлікті дамытудың өзекті мәселелері мен оларды шешу жолдарына тиімді ұсыныс беріп теориялық және практикалық тұрғыда негіздеу

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
l Кәсiпкерлiктiң теориялық негiздері
1.1 Кәсiпкерлiк.экономикалық белсендiлiктiң ерекше формасы ... ... ... ...
1.2 Кәсiпкерлiк және оның факторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Кәсiпкерлiк қызметтiң ұйымдық.құқықтық нысандары ... ... ... ... ... ..

2 Кәсiпкерлiк қызметтiң ұйымдастырылуы мен дамуын талдау
2.1 Қазақтан Республикасында кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ұйымдастырылуы мен дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Оңтүстiк Қазақстан облысында кәсiпкерлiк қызметiн ұйымдастыру және талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3 Оңтүстiк Қазақстан облысында өндiрiстiк кәсiпорындардың даму жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

3 Оңтүстiк Қазақстан облысындағы кәсiпкерлiктi дамытудың өзектi мәселелерi мен шешу жолдары
3.1 Оңтүстiк Қазақстан облысындағы кәсiпкерлiктi дамытудың өзектi мәселелерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудағы мемлекеттiк саясат ... ... ..


Қорытынды мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Нарықтық экономиканың қозғаушы күшi кәсiпкерлiк – бұл өнiм өндiру, белгiлi бiр жұмыстарды, қызметтердi орындауға байланысты ерекше әрекет.
Нағыз кәсiпкерлiк- бұл ерекше қасиет және ерекше iскерлiк этикасы мен өмiр сүру және моральдық эстетикалық құндылықтың ерекше жүйесi (И. Шумпетер).
Кәсiпкердiң ең ерекше қасиетi- ұйымдастырушылық қасиетi. Жалпы алғанда кәсiпкер кәсiпорынның әрекетiн бағыттайтын және көптеген жағдайда осы әрекеттi басқарушы кәсiпорынның негiзгi қолдаушысы және ұйымдастырушысы болып табылады. Ол еңбек құралдарының иесi де болуы мүмкiн, сондай-ақ өз иелiгiне жатпайтын мүлiктi жалға алу арқылы пайдалануы да мүмкiн. Кәсiпкердiң қызметiн бағалай отырып, А. Смит өзiнiң жеке мүдделерiн көздей отырып, ол қоғам саналы түрде қызмет еткiсi келгенiнен де артық еңбек сiңiредiң -деп атап көрсеттi.
Кәсiпкерлiктi дамытуды бiрден-бiр маңызды мақсаттарының бiрi болып өтпелi кезең экономикасында елiмiздiң өндiрiстерiнiң құлдырап, тоқтап қалуына жол бермеудiң ынталандырушы әрекеттерiнiң бiрi. Кәсiпкерлiктi дамыту және қолдауда мемлекеттiк нормативтiк-құқықтық базаны жетiлдiру қажет.
Қазiргi кезеңнiң негiзгi мiндетi -жинақталған тәжiрибенi зерделей және тұжырымдай отырып ең тиiмдi кәсiпорындарды дамыта отырып, қолдау көрсетудiң кешендi жүйесiн жасау, барлық тәжiрибенi аймақтарға тарату және қалалар мен аудандарға, түпкi тұтынушыларға жеткiзу.
Кәсiпкерлiк белсендiлiк субъектiлерiнiң негiзi –кәсiпкерлiк функцияны атқарушы, яғни кәсiпкерлердiң өзi. Кәсiпкерлiк процестi қозғаушы субъект. Кәсiпкер кәсiпкерлiк процестi мүмкiн болатындай етушi байланыстар орнатып, олардың ортасында орналасады. Бiрақта кәсiпкер бұл процестiң жалғыз субъектiсi емес, кәсiпкерлiк функцияны атқара отырып идеяны iске асыруға тартылатын капитал иесiмен және идеяны тиiмдi iске асыру процесiн басқаруға қажет маман менеджерлермен байланыс орнатады. Кез –келген жағдайда кәсiпкер өндiрiстiк процестiң мүмкiн не мүмкiн еместiгi және оның жалғасуы, соған байланысты тұтынушымен әрекеттесуi керек.
1. Назарбаев Н.А. «Қазақстан-2030» Елбасының Қазақстан халқына Жолдауы.
2. ҚР-ң Президенті Н. Назарбаевттің Қазақстан халқына жолдауы. «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан», 2007 ж. 28 ақпан.
3. «Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы», Қазақстан Республикасының Президентінің Жолдауы. Астана, 2005 жыл.
4. 2003-2015 жылдардағы Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму стратегиясың, 2003 жылғы 17 шілдедегі ҚР Үкіметінің жарлығы.
5. Экономикалық саясаттың 2010-жылға дейінгі дамуының негізгі бағыттарының стратегиялық жоспары. Егемен Қазақстан, 2008 жыл.
6. «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін», Қазақстан Республика Президентінің 2003 жылдың 4 сәуіріндегі қазақстан халқына Жолдауы. /Егемен қазақстан, 2003 жыл, 6 сәуір
7. Жеделдетілген экономикалық өсу – 2001-2005 жылдарға индекативті жоспарлаудың негізгі мақсаты. // 29.12.2007 жылдан ҚР Үкметінің қаулысы.
8. Бухалков М.И. «Внутрифирменное планирование» . – Москва: ИНФРА-М, 2001 г.
9. Савитская Г.А. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» . – Москва: ИНФРА-М, 2001 г.
10. Краюхина Г.А. Методика анализа деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. – Учебник – СПб: СПбГИЭА, 2003 г.
11. Экономическая стратегия фирмы /под.ред. Градова А.П./ СПб: 2004 г.
12. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – Москва: Финансы и статистика, 2001 г.
13. Анализ и аудит в системе управление предпринимательской деятельностью Учебно-практ. пособие / Под ред. Т.А. Тасмаганбетова.- Алматы: Юнчи, 1999 г.
14. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта- Москва: Финансы и статистика, 1998 г.
15. Тулегенов Б.Т., Абдильханова С.А. Планирование деятельности хозяйствующих субъектов.- Алматы: LEM, 2001 г.
16. Сундетов Ж. Планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики: Учеб. пособие / КазЭУ им. Т.Рыскулова.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы.-Экономика, 2004 г.
17. Бухалков М.И. Планирования на предприятиях машиностроения : учебное пособие - Самара: СамГТУ, 1995 г.
18. Мамыров Н.К. Социально-экономические проблемы адаптации промышленности Казахстана к рынку Алматы 1998 г.
19. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии: Учебник.- Москва.: Филинъ, 2000. 2-е издание.
20. Ансофф И. Новая корпоративная стартегия СПб: 1999 г.
21. Планирование деятельности предприятия с учетом цикличности его развития, сборник научных трудов, Алматы. Экономика.- 2000 г.
22. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприятия Москва: 2001 г.
23. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия: Уч. пособие / КазГАУ.- Алматы: Экономика.
24. Егоров Ю.Н. Варакута С.А. Планирование на предприятии. – Москва.: ИНФРА-М, 2001.
25. Бизнес – планирование: Учебник / под. ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова. – Москва:Финансы и статистика, 2001 г.
26. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: Учебн. пособие в 2-х частях.- Минск: Новое знание, 2000.- (Экономическое образование)- Ч.1: Стратегическое планирование,-2000.-312 беттер.; Ч.2: Тактическое планирование.-2000.
27. Протасов В.Ф. ңАнализ деятельности предприятия (фирмы): производство; экономика, финансы, инвестиции, маркетинг. Москва.: Финансы и статистика.-2003.
28. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник.- Москва.: Проспект, 2004г.
29. Любушин Н.П. и др. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие/ Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г..- Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
30. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Инфра Москва: 2003.- 400 с.
31. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятияң. Проблемы, концепции и методы: Уч. пособие / Перевод с фран. Под ред. проф. Я.В. Соколова, Москва.: Финансы. ЮНИТИ.- 1997. –С.12-25
32. Рыночный подход к формированию производственной программы предприятия, сборник научных трудов, Алматы, издательство Қазақ Университеті, 2001г.
33. Бискультанов К. Приоритетные сферы анализа стратегического развития промышленого предприятия /Транзитная экономика/ 2004г.1 57-
34. Г.И. Шепеленко Экономика, организация и планирование производства на предприятии. Изд. центр: Март, Ростов на Дону, 2000.
46. Сейтказиева А.М. Разработка проектов как составная часть стратегии
предпиятия /Вестник КазГАУ 1-2 1997г/
47. ОҚО бойынша әлеуметтік-экономикалық жағдайы // Шымкент.:2008.
48. Оңтүстік Қазақстан // Шымкент.:2008.-12. -6бет.
49. Оңтүстік Қазақстан // Шымкент.:2008.-2. -4 бет.
    
    Мазмұны|   |Кiрiспе..........................................................|4  ||   ...         |   ||l  ... ... ...                |   ||1.1 ... ... ...          |7  ||   ...                      |   ||1.2 ... және оның ...                |12  ||   ...     |   ||1.3 ... ... ...             |16  ||   ...                 |   ||2  ... ... ұйымдастырылуы мен дамуын талдау      |   ||2.1 ... ... ... ...       |   ||   ... мен                        |20  ||   ...   ||   ...                             |   ||2.2 ... ... ... ... ... ...  |   ||   ...                               |25  ||   ...   ||   ...              |   ||2.3 ... ... ... ... ... даму   |   ||   ...                             |30  ||   ...   ||   ...                  |   ||3  ... ... ... ... ... өзектi  |   ||   |мәселелерi мен шешу ...                   |   ||3.1 ... ... ... ... ... өзектi  |33  ||   |мәселелерi.......................................................|   ||   ...           |   ||3.2 ... ... мен ... ... ... |46  ||   |                                 |   ||   ... мен                          |47  ||   ...   ||   ...                            |   ||   |                                 |   ||   ... ...                     |51  ||   ... |   ... экономиканың қозғаушы күшi кәсiпкерлiк – бұл өнiм өндiру,белгiлi бiр жұмыстарды, қызметтердi ... ... ... ... ... бұл ерекше қасиет және ерекше iскерлiк этикасы менөмiр сүру және ... ...  ... ... жүйесi  (И.Шумпетер).Кәсiпкердiң ең ерекше қасиетi- ұйымдастырушылық қасиетi. ... ... ... ... бағыттайтын  және көптеген жағдайда осыәрекеттi басқарушы кәсiпорынның негiзгi ... және ... ... Ол ... құралдарының иесi де болуы мүмкiн, сондай-ақ өзиелiгiне жатпайтын мүлiктi жалға алу ...  ...  да  ... қызметiн бағалай отырып, А. Смит өзiнiң жеке мүдделерiн ... ол ... ... ... қызмет еткiсi келгенiнен де артық еңбексiңiредiң -деп атап ... ... ... ... ... бiрi ... кезең экономикасында елiмiздiң өндiрiстерiнiң құлдырап,  тоқтапқалуына жол бермеудiң ... ... бiрi.  ... және ... ... ... базаны жетiлдiруқажет.Қазiргi кезеңнiң негiзгi ... ... ... ... ... отырып ең тиiмдi кәсiпорындарды дамыта отырып, ... ... ... ... ... тәжiрибенi аймақтарға тарату жәнеқалалар мен аудандарға, түпкi тұтынушыларға жеткiзу.Кәсiпкерлiк  белсендiлiк  субъектiлерiнiң  ...  ... ... яғни ... өзi. ... ... ... Кәсiпкер кәсiпкерлiк процестi мүмкiн болатындай етушi байланыстарорнатып, ... ... ... ... кәсiпкер бұл процестiңжалғыз субъектiсi емес, кәсiпкерлiк ... ... ... идеяны iскеасыруға тартылатын капитал иесiмен және ... ... iске ... ... қажет маман менеджерлермен байланыс ...  Кез  ... ... ... ... ... не мүмкiн еместiгi және оныңжалғасуы, соған байланысты тұтынушымен әрекеттесуi керек.Кәсiпкерлiктi қазiргi кезеңде, мемелкеттiк және қоғамдық қолдауды, оныдамытудың ... ... ... ... өте қажет етедi.Сонымен бiрге экономиканы реформалау соңғы бiрнеше жыл бойы ... тап ...  олар ... қатынастарға көшудiң ол үшiнпайдаланатын модельдердiң, әдiстерiнiң және құралдарының бiрдей емес ... ... орны ең ...  кәсiпорын.  Экономикалықкатегория ретiнде ол  өндiргiш  күштер  мен  ...  ... ... ... Құқықтық тұрғыдан немесе заңды құқықтары бардара шаруашылық субъектiсi өзiне ... ...  ... ... өнiм ... ... жұмыстар атқарады, әр түрлi қызмет көрсетедi.Дипломдық жұмыстың басты ... ... ... ... өзекті мәселелері мен оларды шешу жолдарына тиімді ұсыныс беріптеориялық және практикалық тұрғыда негіздеу ... ...  ... ... ... ...  кәсіпкерлердің  кәсіпорындақандай деңгейде және қаншалықты дұрыс басқарып, дамитындығын  ... ...  ... да ... да  бiр ... ... негiзделе бермейдi. Егерде мұндай процестi iске асыруға өз ... онда ... ... ... олар ... ... ... тиiс. Ал егер бұлай болса, онда оларда кәсiпкерлiкпроцестiң субъектiлерi болады. Сонымен бiрге кәсiпкер ... ... да ... ... ... ... секiлдi ұлттық құрылым iшiндежұмыс iстеп отырған және ...  ...  ...  өз  ... түсiнедi. Кәсiпкер алдында пайда болатын әртүрлi жағдайлардымемлекет қолданып отырған ... ... не ... ... ... ... бұл ... ескермеуi болмайды, сондықтан да мемлекеттеұйымастырылып отырған процестiң толыққанды және құқылы субъектiсi ... ... ... кәсiпкерлiк-экономикалық  белсендiлiктiңерекше формасы ретiнде айқындалып кеттi. Яғни ... ... ... ... ... және ... ... мәселелер шешiмiнқарастыру тақырыбымның маңыздылығын айқындайды.Дипломық жұмысымның бiрiншi бөлiмiнде: кәсiпкерлiктiң   экономикалықмазмұнына сипаттама берiп өттiм.Казақастан Республикасында ... ... ... даму ... ... ... ... бөлiмiнде  маңыздалған,сонымен  қатар  ...  ...  ...  Қазақстан  облысындакәсiпкерлiк  қызметтiң ұйымдастырылу ерекшелiктерi  мен  даму  ... ... ... ...  ...  iрi,  орта,  шағынкәсiпкерлiк қызметпен ... ... ... ... жыл мен ... ... ... арқылы салыстырмалы көрсеткiштеркелтiрiлген.Үшiншi бөлiмiнде, кәсiпкерлiк ... iске  ...  ... мен шешу ... ...  ...  республикалық  және  облыстық  ... ... оқу ...  мен  ...  ... ... ала отырып жасалынды. Жұмыс құрылымы 11  кестеден,  5суреттен, 1 диаграммадан тұрады.l  ... ... ...  ... ... ... формасыЭкономикалық белсендiлiк – индивидтiң қоғамдық өндiрiсте қатысуыныңнақты формасы және оның өмiр сүруiн қамтамасыз ... ... ... ... қоғамдық өндiрiске қатысуының осындай формасыныңмүмкiн болған қоғамдық ... ... ... комбинацияларыныңбiрi.  Кәсіпкерлік ұғымы ең ...  ...  ...  ... ... ... ... басты назар пайда алужағына ... ... ... Кәсіпкерлік-меншік иесінің тәуекел ете отырыпжәне мүліктік жауапкершілікке  бара отырып, ... ...  ... ... қызметі деп түсінуге болады.Қоғамдық өндiрiске қатысудың осы формаларынан ерекше кәсiпкерлiк –экономикалық белсендiлiктiң айырықша түрi, яғни оның ... ... ... – ойлау әрекетiмен кейiннен ... ...  ... ... ... ... адам екi түрлi жолмен пайдалана алады:- не кәсiпкер ретiнде;- не басқа кәсiпкерге жалдамалы жұмыскер ретiнде.Нарықтық экономиканың қозғаушы күшi ... – бұл өнiм ... бiр ... қызметтердi орындауға байланысты ерекше әрекет.Оның негiзгi белгiлерi:- шаруашылық әрекетiнiң бостандығы (өндiрiс құралдарын пайдалануды, өндiрiстүрлерi мен ... ... осы ... ... оның ... сондай-ақ оған байланыстыпайда болатын қателерге жеке басымен ... ... ... ... табыс пайда түсiруге бағытталады.Нағыз кәсiпкерлiк- бұл ерекше қасиет және ерекше iскерлiк этикасы менөмiр сүру және ... ...  ... ерекше жүйесi  (И.Шумпетер). Кәсiпкер мынадай ерекше белгiлерiмен ерекшеленiп тұрады:- ... ... аса ... ... күш, ... жаңашылдық, шығармашылық;- iскерлiк қабiлет, тәуекелшiлдiк және өз бизнесiн ұлғайтуға ұмтылушылық;- адамдармен араласа алу қасиетi;- жауапкершiлiк адалдық, заңмен салт дәстүрдi ... ... ... ... ... ... –кiм жымия алмаса, дүкен ашпауықажет - қытай мақаласы).Сонымен қатар кәсiпкердiң ең ... ... ... ... ... ... кәсiпорынның әрекетiн бағыттайтын  және ... осы ... ... ... ... ...  жәнеұйымдастырушысы болып табылады. Ол еңбек құралдарының иесi де болуы мүмкiн,сондай-ақ өз иелiгiне ... ... ... алу арқылы пайдалануы дамүмкiн.  Кәсiпкердiң қызметiн бағалай ... А.  Смит  ...  ... ... отырып, ол қоғам саналы түрде қызмет еткiсi келгенiнен деартық еңбек сiңiредiң -деп атап ...  ...  ...  ...  –кәсiпкерлiкфункцияны атқарушы, яғни кәсiпкерлердiң өзi. Кәсiпкерлiк процестi қозғаушысубъект. Кәсiпкер кәсiпкерлiк процестi мүмкiн болатындай ... ... ... ... ... ...  әрқашан да қандай да  бiр нақты ... ... ... ... ... ... iске асыруға өз күшiжетпесе, онда жалдамалы ... ... олар ... ... ... тиiс. Ал егер ... болса, онда оларда кәсiпкерлiкпроцестiң субъектiлерi болады. Сонымен бiрге кәсiпкер өзiнiң, басқа да ... ... ... ... ... ұлттық құрылым iшiндежұмыс iстеп отырған және мемлекет  ...  ...  өз  ... ... Кәсiпкер алдында пайда болатын әртүрлi жағдайлардымемлекет ... ... ... ... не ... ... болуымүмкiн. Тұтынушылармен байланыс орнату бұл жерде тек бiр нәрсенi ... ... ... ... ... аудару осындай тауарды сатып алушешiмiн ерiктi түрде қабылдайтындай әсер ету.Кәсiпкерлiк процестiң субъектiлерiнiң  ... ... ... болады.Сурет 1 - Кәсiпкерлiк процестiң субъектiлерiнiң құрылымыКәсiпкерлiк процес өзiнiң айналасына әр субъектiнiң ... ... ... ... ... ... байланыстары барсалыстырмалы жабық түрдегi субъектiлер тобын құру ... ... ... осындай салыстырмалы жабық топтар орын алады, соныменбiрге әр ... бiр ... екi ... одан да көп топқа кiруi мүмкiн.Кәсiпкерлiктiң теориясы мен практикасын  ... ...  ... ... ... ... ... ие. Себебi  дәл  ... ... идея ... жиi ... ... ол өндiрiстiкпроцестi ұйымдастырумен немесе басқарумен, жаңа рыноктарын дәстүрлi емесәдiстермен өткiзу iздеумен және т.б. байланыста ... ... ... ... алу, қолдану және тұтыну нарығындаұсынылатын бiреудiң бiр ... ... ... ... ... баға ... ... және т.б. көрiнiс секiлдi көрсеткiштерменмiнезделетiн ерекшеленген бiрiнғайлық ... ...  ...  ... маманданған қатынасы ең алдымен тауарлық  сапасына тұтынушылыққасиетiне, баға, сыртқы көрiнiсi, орамы, буып түюi және т.б. одан соң ... ... ... ... ... талап етедi.Кёсiпкерлiк процестiң барлыє субъектiлерiнiң  арасындағы қатынастартауарлы мiнезде, бiрақта эгоистiк экономикалық  ... ...  ... ... ... алып, қымбатырақ  сату),  субъектiлерарасындаға қатынастар да ... ... ... ... ... ... ... арасында пайда болып, өндiрiстiкпроцестiң жұмыс iстеуi барысында жалғасатын ... ... ... ... ...   ... ақшалай қатынастар осылайша  айырбас қатынастар ... әр ... Т ... ... ... ... ие, ал ... копонентi барлық звеноларда бiркелкi формада.Тауардың нақты формалары :- ... ... ... ... ... ... ... энергиясы), инструменттер, ғимараттар, құрылыстар(мысалы, қойма), жер немесе ... ... ... ... серiктес кәсiпкер, соңғысы серiктесiне ақшаға осындайтауарды қолдану және ... ... ... ;- ... кѕшi ... ... ... кәсiпкер);- капитал (қатынас: капиталист- инвестор- кәсiпкер);- тұтынушыға дайын тауар (тұтынуышы ... ... бұл ... ролi ... ал тауар иесi және ақша алушы);- кәсiпкер қызметпен айналысуға рұқсат қағаз ... ... ... ... iске ... ... түсе ... барлық серiктестер бiр мақсаттыкөздейдi-пайда табу. Пайда шығыстарда экономдау, яғни бiр ... ... ... ... және ... ... арасындағы айырмашылық.Кәсiпкердiң коммерциялық iс-әрекетiнде анықтаушы мѕдде-пайда ... бұл ... оның ... (сделка) келiсiмiнiң табыстылық денгейiнанықтайды.Коммерциялық келiсiмге ... ... екi жақ ... ... ... ие болған рационалдылық принципiне негiзделедi. Бұл ереженiңмәнi –арзанырақ сатып алып, қымбатырақ сатуда. Сонымен бiрге кәсiпкер сатумен ... алу ... ... ... ... ... тѕсiнедi,бiрақ пайда- сатып алудағы шығыстарды ѕнемдеу. Пайда категориясын осылайшатүсiнуден шығатыны, кәсiпкер сатып ... ең көп ... ... ... ... қажет болған тауарды сатып алуда ең көп үлкен  ... ... ... ... сiз ... бiр ... ... өзiңiзге  байлапалғыңыз келсе, онда оған ... ... ... қосымша пайда табуғамѕмкiндiк берiңiз. Оған осы тауарға ... ... ... Сiз ... ... ... нашар емес, бiрақ бағасы арзанырақ сатушыныiздейсiз.Кәсiпкерлiк белсендiлiк мақсаты ол сұранысы және кәсiпкерге ... ... ... ... ұсыну. Кәсiпкердiң тауарды өндiрiп,нарыққа ұсыну шешiмiн iске асыру барысындағы ... ... ... ... ... өндiруiне жұмсаған шығыстары(негiзiнде ақша ... ... ... ... бiр  ...  ... ... тұлғаға беру ѕшiн келiп тѕсетiн төлемдер. Табысты белгiлiмерзiмге ... ... және ... қайтарылуы тиiс қарызға алынғанқаражаттардан ... алу ... ... ... ... А тұлғасына жеткiзiлген тауарларғатөлем ретiнде 300 мың тенге тѕстi, оларды ... ...  200 мың ... едi. Бұл ... ... табысыңыз 300 мың тенге, ал ... 200 ... (300 мың ... 200 мың ... табу тек ... ... ... iскер  белсендiлiкформасына тән. Кәсiпкер пайдасы немесе кәсiпкер табысы секiлдi экономикалықкатегорияның ерекшелiгiне ... бөлу ... ... табыс мағынасындабасқарудан, өндiрiстi ұйымдастырудың жаңа әдiс  ...  ... ... ... ... ... табиғи дарынына не сараптау жәнеөндiрiс факторларын сыртқы орта шарттарына  тәуелсiз ... ... ...  ...  ... айтамыз.  Басқаша  айтсақкәсiпкер пайдасы екi ... ...  ...  ...  ... ... адамның үйреншiктi табысынан артушылық. Екiншi элемент–кәсiпкер табысы ... ... ... ... үшiн ... сый –ақыформасы.Кәсiпкердiң пайдасы неғұрлым жоғарылаған сайын, соғұрлым: тұтынушыларсаны жоғары, кәсiпкерлiк өндiрiс, салық ...  ...  ...  жұмыс  орны  ...  ...  саны  ...  еңбеккеқабiлетсiздерге әлеуметтiк көмек ... ... ...  ... ... ... iскер адам бола алады, ал кез-келген әскериадам кәсiпкер категориясына жатқызыла алмайды, егер кәсiпкер нақты ... ... ... ... экономикалық ерекше формасы ретiнде инисиативтi негiздеболады? Ең алдымен себебi ... өз ... ... ... ... ... және ... сатып алушылар  мен  ... мен ...  ...  бiрге  олардың  мүдделерi  менәрекеттерiнiң жағдайы мен ... ...  ...  ... бұл ... жеткiзу және алыс, жақын перспективадағы нарықтыңзерттелуi денгейiнiң көрсеткiшi.Тауарды жеткiзу басталғанға дейiн ... ...  ... ... ... бұл ... өз қауiп-қатерi мен қарқынына әрекететедi, себебi ол мәңгiлiк  экономикалық  ...  ...  ... ... ... ... ... не өндiру керек ; қалай өндiру керек;кiм үшiн өндiру керек. Бұл ... ... ... ... ... яғни ... болашақ тұтынушыны жалпы анықтайды. Тұтынушының нақтымiнездемесiн тiкелей жеткiзiп беру кезiнде және ... ... ... ... ... ... ... iс-әрекетiн анықтау барысында  кәсiпкер ...  ... және ... ... ...  ... нәтижелерге әсер ететiн бiр қатар факторларды ескерту керек.Болашақ кәсiпорынның орналасқан орнын анықтайтын ... оны ... ... ... ... ...  ...  орнына  байланыстыөндiрiлетiн тауарды, қызметтi, өнiмдi сатудан түсетiн жобаланып отырғанэффект. Мысалы үшiн, ... ... оның ... магистралында дүкеноны ұстап отыруға көп шығын талап ... Қала ... ... осындайдүкенге қарағанда, бiрақ сату айналымы бiрiншi ... қала ... ана ... көп бұл жағдайда екi вариант болуы мүмкiн. Кесте1-  ол кәсiпкердiң сауда ... ... ...  ...  шешiмiнқабылдауға негiз болады.Кесте 1 - Кәсiпкердiң сауда кәсiпорнының болашақ орындары менсалыстырмалы таңдау көрсеткiштерi(мың т.г.)|Дүкеннiң     ...  ...   ...  ... ... ...   ||орна-ластыру орны |төлемi  |ай-налымы ...  ... ... ||Қала орталығында |     |      |     |            ||         |500    |10.000   |2000   |1.500         ... ...   |300    |4000    |800   |500          |Бұл ... ... ... ... дүкеннiң орналасу орныныңбiрiншi варианты ... ... ... ... ол ... да ...  Әрбiр нақты жағдайда  болашақ  орналасу  ...  ... ... ... әсер етушi көптеген факторларды ескерукерек. Бiреу үшiн анықтаушы мәнге жұмыс күшiнiң арзандығы ие ... ... ... ... ... жоспарлап отырған американдық кәсiпорынбiреу үшiн- тұтынушыға жақындық (мысалы: көшеде ... нан ... ... ... ... ... ... толық емес, бiрақта олорналасу орнын таңдау кезiнде ... ... ... ... ...  ...   жақындық;   дайындаушыға  ...  ... ... ...  ... ... топтарға бөлiнуi;бәсекелестiк; тауарға сұраныс денгейi және нарық мүмкiндiгi; инфрақұрылым.Осы ... ... ... ... ... кезiнде көптегенфакторларды ескеру керек.  Кәсiпорынның  орналасу  ...  ... ... ... ... ... ие, себебi кейiн қабылданғаншешiмдi жөндеу қиынға соғады: орын алған инвестициялар мен ұзақ ... ... ... кәсiпорынның басқа жерге орын ауыстыруына шекқояды.1.2  ... және оның ...... ... орын ... ... ара қатынастардыңжүйесi мен құрылымы күрделi және өзiне көптеген элементтердi ... ... ең ... екi ... ...  арақатынасы-өндiрушi мен тұтынуышының  нақты  өмiрде  осы  ... ... ... ... әсер етiп, осы ... және ... ... мүддесiн түзетушi көптеген факторлағабайланысты. Мысал үшiн, Филипстің және Сонидың фирмалары- қызық кәсiпкерлiкидеяны алып ...... ... ... ... теледидардыңпроектiсi. Алағашқы бағалаулар бойынша олардың өндiрiсi едәуiр тұтынушылыққызығуышылық тудыруы мүмкiн. Бiрақ та мұндай иедея тек ... ... ... Оны iске ... ... ... мүмкiн емес:- бiрқатар компоненттердi өндiрумен ...  ...  ... ... осы ...  ...  ...  жоғарлығытұтынушыға тиiмсiз бағаға, себебi шығындар өте жоғары;- жаңа ... ... ... ... оның тұрақталған тұтынушылықмүдделерi жүйесiне сай келмеуi.Осылайша, өндiрушi де (кәсiпкер), тұтынушы да (саты ... ... олар ... рационалды заряд алып жүргенде ғана қолға алынады.Екi жақтың да тәртiптерiн детализациялау маңызды себебi кәсiпкердiң ... ... ... тудыратын –шешiм қабылдау).   Сонымен,кәсiпкер шешiм қабылау үшiн төмендегiдей сұрақтарды қарастыру керек:- қажет ... алу ... бар ма  және  оны  алу  ... ... талап етiлген компаненттер, жартылай фабрикаттарды сатып алу ... ма жоқ және таға ... ... ... ;- талап етiлген техника, технология, саймандарды ... ...  ... ... және ... ... ... әсерi (салық салу,тыйым салу, қаржылық және басқа да қолдау ... 2- ... ... ... ... факторларға байланысты қарым-қатынастың жүйесiндегi орнынанықтаушы тұтынушы да қиын жағдай да. Ол факторлар:- жеке ақшалай табыстың денгейi және ... ... ... ... жүйесi;- қажеттi тауарларға қол жеткiзушiлiк.Басқаша айтсақ, нарықтың негiзiнде субъектiлердiң қарым ...  ...  ...  ...  ...  әсер  ... жүйесi орын алады.Кәсiпкер шешiм қабылдау кезiнде тұтынушының тәртiбiне әсер етушiбiрқатар ... ... ... Кәсiпкер бiрiншiден тұрғындардың қандайтобына бағыттап отырғанын (қандай табысы бар) шешуi керек. ... ... ... ... үшiн ... осынай топтың көлемi (саны) туралымәлiметке ие болуы керек. Бұдан басқа мәлiмет кәсiпкер бағыт ұстап отырғаннарыққа сай ... ... ... ...  ... әсер ... факторларкәсiпкер тарапынан зерттелудi, ескерудi тұтынушы айналасында орын алыпотырған ... ... ... ... ... ... Дамыған қоғамдымұндай жұмыстар маманданған  әрекеттiң түрi  категориясына жатқызылып,арадағы адам ... ... ... ... iске ... ... идеяның орнына  жаңасыпайда болатын, нарықтағы, қоғамдағы өзгерiстерге толығырақ бейiмделiп жәнекәсiпкердiң ... өз ... ... және күшейтуге мүмкiндiк беретiнболса, сонымен қатар жаңа тауар өндiрiс сферасында да, онда ... ... ... ... ... жаңа ... құяды.  Кәсiпкерәдетте өз әрекетiн үш бағытқа таратады:- өндiрiстi басқару (өндiрiс процестерiн, ... ... ... ... әрекетiнiң бұл бағыты менеджмент ... ... жеке даму ... менеджменттiң негiзгi концепциясын игерiп, менеджер болуғатиiс.  Әрине орын  ...  ... ...  ...  маманданғанкәсiпкер белсендiлiкпен менеджер жұмысын бiрге алып жүредi.Өндiрiстi басқаруды кәсiпкер ешқашанда басқа ...  ... ... ... ... ал ... өндiрiс үшiн емес тұтынуүшiн ... осы ... оның ... ... бағыты нарықты зерттеу. Нарықта болыпжатқан процестердi талдауынсыз тиiмдi кәсiпкерлiк ... ... ... ...  ... өнiм ... ... орын алып жатқанжағдай қызықтырады.Кәсiпкер әсiресе өз iс-әрекетiнiң ... ... ... маманболуы тиiс. Кейiнiрек маркетинг мәлiметтерi мен қорытындыларын алу үшiн соладамдарға жүгiнедi. Бiрақ кез-келген жағдайда оның маркетинг ... ... ... ... өз ... ... ... бағыт- серiктестiк байланыстар (орыналған не жоспарланып отырған).Сонымен бiрге серiктестiк байланыстар эффективтiгi, эффективтiрек жәнеескi ...  ...  мен  ...  ...  ... бас ... жаңаларды iздеуге көңiл бөледi.Кәсiпкерлiк әрiкеттiң негiзгi бағыттары толығымен орын алады.Сурет 3- Кәсiпкерлiк әрекеттiң бағытыСонымен, кәсiпкерлiк ... ... ... ... ... (пайда) алуға  бағытталған  экономикалық  (шаруашылық)  жүйесiнебайланысты қауiп- қатермен және ... ... ... ... ... ... ... өзiн-өзi қаржыландыру және өзiн –өзiбасқару негiзiнде жұмыс iстейтiн  кәсiпорындардың, ... ... ... ... мүдделер негiзiнде ерiктi түрде заңды ұйымретiнде бiрiгуi.Қазақстан -2030 даму стратегиясында ең маңызды ... ... ... ...  шешу және ... кедейлікпен күресуболып отыр.Бұл мәселелерді Қазақстандық тұрғындарды ... ... ... шағын және орта бизнесті дамыту арқылы шешу мүмкін.Шағын және орта бизнесті ... ... құру және ... ... ... кәсіпкерлікті дамыту арқылы үкімет ... ... ... рөл  ... Нарықтық экономика  даму жолынатүскен елдер арасында үлкен тапсырма тұр, ол-тұрақты ... ... ... ... ... ... келесі принциптерге негізделеді:-мықты құқықтық және әкімшілік  ...  ...  ... ... ... оқыту бағдарламалары;-кәсіпкерлікті кішігірім жаңа кәсіпорындарды капиталмен қамтамасызететін мемлекеттік қолдаулар.Осы қағидаларға сүйене отырып, сәйкес ... ... ... ... ... ... ... құқығында;- жалпы құқытық жүйесінде;- мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесінде;- инфрақұрылымда.Кәсіпкерлікте шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған үкіметсаясатының ең ... ... ... болуы керек: салықтық нормалар,еңбекті заңдастыру, бюрократтық ...  ... Н.Ә.   ...   ...  ... ... ...  бірқатар негізгі  бағыттарын даралапкөрсеткен болатын. Біріншіден, барлық мемлекеттік органдар ... ... ... көзқарастарын түбірінен өзгертуі керек. Екіншіден,мемлекеттік қаржыландыру мен жеке меншік ... ... ... ... әлеуметтік және басқа да шығындарды ... ... баға ... ... ... ... тыю.Үшіншіден, лицензиялау-тәртібінжүйеге  келтіру.  Төртіншіден,  сертификациялау  және  ... ... ... ... салалық ассоциациялар құру,оған негізінен стандарттау мен сертификаттау, технологиялық базалық ... ... ... ... ...   Кәсiпкерлiк қызметтiң ұйымдық-құқықтық нысандарыКәсiпкерлiк қызметтiң орны ең ...  ...  ... ... ол  ...  ...  мен  өндiрiстiк  қатынастардыұйымдастырудың негiзгi буыны. Құқықтық тұрғыдан немесе ... ... ... ... ... өзiне бекiтiлiп берiлген  мүлiктердi пайдаланаотырып, өнiм өндiредi, түрлi жұмыстар атқарады, әр түрлi ... ... ... ... негiзгi белгiлерiн келесi кестеденкөруiмiзге ... 2- ... ... ... ...      |Нарықты экономика     ... ...    ||           ...         ...        ...      ...        ... органға      ...     |              ...       ...      |              |             ||           ... ... ...  |Кез келген бағада     ...      ...         ... ...    ||           ... ...        ... ...      ||           ... баға        ... баға     ||Қаржылық тепе-теңдiгi|              |             ||           ... ... ...   ... күшiнiң       ||           |              ...      ... ... ... ... ... бар:- ... кәсiпорын; серiктестiк (толық жауапкершiлiктi, аралас жәнежауапкершiлiгi  шектеулi  жауапкершiлiктi);  ...   ...  ...  ...  қатысушылар  мен  олардыңәрiптестерiнiң бiрiгуi. Серiктестiк ... ... ... ... мен ... ... бекiтiледi. Серiктестердi олардыңқұрылтайшылары құрайды. Серiктестiк ... ... ... iстерiне қатысуға; серiктестiк қызметi  жөнiнде мағлұматтаралуға;оның ... ... несе ... мен есеп ... ... пайданы бөлiсуге; тиiстi мүлiк құнының ақшалай баламасыналуға құқығы бар.Серiктестiк шаруашылық ... ... ... ... өндiрiстiк құрал –жабдықтар (ғимарат, құрылыс, құрал-жабдықтар);айналым құралдары ... ... ... өнiм, ... өндiрiс,басқа да тауарлы материалдық  құндылықтар);  ақша қаражаты; ... ... ... Серiктестiктiң мүшелерi:- құрылтайшылар атынан талап етiлген құжаттарды дайындап беруге;- алдын-ала белгiленген жарналар  мен ...  ... және ... және ... ... ... және құпия ақпараттардыжария етпеуге мiндеттi.Толық серiктестiк- төмендегi негiзгi екi белгiсiмен ерекшеленедi.кәсiпкерлiк ... және оған ...  ... ... ... ... ... саналады. Ал оның мiндеттерi ...  ... ... ... мүлкiмен жауап бередi. Серiктестiк жеке сенiмдiқатынастарға негiзделедi: егер бiр қатысушы серiктестiктiң  ... ... ...  жауапкершiлiк басқа  қатысушыға жүктеледi. Сондықтантолық серiктестiк  ... ...  ... ... келедi. Әдеттетолық серiктестiктi заңды тұлғалар, iрi ... ... ... ... бiр ... ... қатысушыларнесие  берушiлер алдында  ... ... ... ...  ...  бiрнешеуiнiң  жауапкешiлiгi  олардың  әрқайсысының  ... ... ... ... ... Бұл ... мен тәуекелге барыпотырған қатысушы қоғамдастықтың iшкi мүшесi немесе  толық серiктестiктер,ал тек қана қосқан ... ... ... ... ... етушiлерсыртқы қатысушылар  немесе командиттер деп аталады.Жауапкершiлiгi ... ...... ...  ... ... ... бiрлестiк. Оның мүшелерiнiң  (жеке жәнезаңды иегерлерi) қоғамның мiндеттемелерiн орындауда жауапкершiлiктерi жоқ.Олар тек өз ...  ... ғана  ...  ...  ... ... ...  ұйымдастыру үшiн құрылтай ... ... ... ... аты;  ... ... ...  қызметбағыттары; қызмет түрлерi; капитал мөлшерi; қоғам мүшелерiнiң  ... бұл ... табу ... ... ... ... көрсету,қызметтерiне тиiстi ықпал жасау үшiн ... ... ...  ... ең алдымен өндiрiстiк қызмет көрсету және сауда -делдалдықсалада дамып отыр. Көпшiлiк жағдайда ... ... ... ... ағымы байқалады.Қоғамдастықтың  мүшелерiнiң  құқығы  жылына бiр немесе  екi ... ... ... ... да, ал одан әрi ол ... отырады. Жалпы жиналыстың маңызды шешiмдер қабылдауға құқығы ... ... ... балансты бекiтедi; кiрiстi  белгiлi бiр мақсаттыкөздеп орынды пайдаланады; ...  ...  өз  ...  ... ... ... ... немесе қайта сайлауды  ... ... ... ... ... ... жұмысын бақылауды  ...  ...  ... ...  бақылау кеңесi  iске ... оның ...  ... ... ... қоғам- рұқсат ету жолымен  құрылатынзаңды құқығы және өзiндiк жарғысы бар бiрлестiк. ... ...  ... да, ... ... да ... ...  қоғам мемлекет құру үшiннатариус куәландырылған серiктестiк ...  ... ол ...  ... ... ... қоғамды ұйымдастырушылар санына шекқойылмайды. Ұйымдастырушы  тiптi  бiр адам ... да ...  ... ... қорының  мөлшерi сол ... ... ... ... ... бұл ... ... шаруашылық  дербестiгi жоқұйымдар кiредi. Олар мемлекеттiк - әкiмшiлiк  жүйе ...  ...  ...  ...  ...  ...  немесежергiлiктi басқару  органдарына бағынады. Бұлардың  кiрiсi мен ... ... ... ... Пайдадан салық  төлеуге де тиiстiемес. олар сыртқы ... ...  ...  ... басшыларынмемлекеттiк  басшы органдар тағайындайды.  Мұндағы  жұмыс  ... ... ... ... корпорациялар- кәсiптiк немесе ортақ мүдделер принципiндебiрiккен  қоғам,  адамдар  ...  ...  ...  қолданылатынакционерлiк  қоғам  нысаны,  қазiргi  жағдайда  мұндай  ... ... ... ... ... ... жеке ...  және  мемлекеттiккәсiпкерлiктер болады. Иелiк ету саны бойынша индивидуалды және ... деп ... ... ... ... тұрақтыжәне капитал сыйымдылығы жоғары, өйткені қаржылық пен  ұйымдастырушылықжағынан үкіметтің қамқорлығында ... ... деп бір адам ... ... ...  ... жеке кәсіпкердің кемшілігі-жауапкершілігі шектелмеген және қаржылықжағдайы да терең емес.  ... ... ... да бар: ... өзі иелік етеді және қалаған уақытта өзгеріс ... ... ... деп ... адам ... атқаратын бизнесті айтады.Серіктестіктердің табыстарына салық салынады. Серіктестіктің  артықшылығы-оны ұйымдастыру және қосымша ... жаңа ... ... ... ... ... серiктестiк – алдын-ала белгiленгенпайшылар үлестерiнiң негiзiнде құрылған бiрлестiк. Оның мүшелерiнiң  ... ... ... қоғамның мiндеттемелерiн орындауда  жауапкершiлiктерiжоқ. Олар тек өз үлестерiнiң  мөлшерiнде ғана  ... ... ... ... серiктестiктi  ұйымдастыру үшiн құрылтай келiсiмшарты жасалады, онда: кәсiпорынның аты;  ... ... ...  ... ... ... ... мөлшерi; қоғам мүшелерiнiң  үлестерiкөрсетiледi.Қоғамдастық жұмысын бақылауды  бақылау комиссиясы, экономикасыдамыған ...  ... ...  iске ... оның мүшелерi  жалпыжиналыста тағайындайды. Акционерлiк қоғам- рұқсат ету ...  ... ... және ... ... бар бiрлестiк. Акционерлер болуға  жекеадам да, зиялы тұлғалар да ... ... ... ... ... ... ... Ұйымдастырушылық-құқықтық формалары бойынша:ассоцияция, синдикат, картель, концерн болып бөлiнедi.Ассоциациялардың негiзгi түрлерi мыналар:- ... ... ... бiрлестiк;- шаруашылық ассоциациясы;- консорциум.Концерн- қатысу жүиесi, ...  ...  ... ... ...  патенттiк-лицинзиялық  келiсiмдер,  қаржыландыруға,  ...  ...  ...  ...  ...   ... ... кәсiпорындарда  акционерлiк қозам немесе  ... ... ... ... ... құқығы сақталады.Консорциум-капиталистiк монополиялар нысандарының бiрi, қарыздардыбiрлестiре орналастыру, үлкен көлемде қаржы немесе  ... ... ... iрiленген өнеркәсiп құрылысын жүзеге ... ... өнiм ... ...  ...  ұлғайту мақсатында  бiрнеше  банкнемесе ... ...  ...  жасалып, қабылданатын уақытшакелiсiм.Холдинг- басқа компанияларға бақылау жасау мақсатында өзiнiң капиталынолардың ... ...  ...  ... алу үшiн ... компания.Картель- бiртектес  өнiм өндiретiн  ...  ... ...  бiр  ...  ...  ...  мақсатында  ұйымдастырғанбiрлестiк, ассоциация. Картельге мүше болу ... Мына ...  ... сату ... ... жөнiндегi ассоциация;- баға белгiлеу жөнiндегi ассоциация;- өз ... ... ... қызметтi,  өнiмердi сату аумағымен тұтынушылар бойынша мақсатында ... ... ...  ... –бiр ...  ... үлестi  айқындаудыкөздейтiн  ассоциация.Синдикат- өндiрушiлердiң ... ...  ...  ...  арқылыбiрiгiп, сату жолымен  бәскенi болдырмау және ...  ... ...  ...  бiрiгу  нысаны.  ...   ... ... сақтамаса да, өндiрiстiк дербестiгiн жоғалтпайды.Трест- кәсiпкерлер бiрлестiгi, ол өзiне ... ... ... және заңдық дербестiгiн жойып, бiрiнғай ... ... ... ... ... мақсаттарына қарай:  коммерциялық,коммерцияық емес болып  ...  ...  емес  ... кәсiпорыннан айырмашылығы – пайдалары негiзгi емес нысандарданалынады және ол пайдалар коммерциялық қатысушылар арасында бөлiнедi.Сурет 4- ... ... ... ... ... ... коммерциялық;- коммерцияық емес болып бјлiнедi.Сурет 5- Коммерциялық кәсiпорынның жiктелуiӨндiрiстiк саланың, ... ...  ...  ...  ...  ...  шаруашылығында  еңбек  құралдарын  өндiрiп,  ...  мен  ... ... ... ...  ... ... өнеркәсiп жетекшi рол атқарады. ... ... ... ... ... ... белгiлейдi, жаңақалалар, көлiк жолдарын салуға жол ашады,  айналадағы ортаның жай күйiнеелеулi әсер ... ... ... ... ... ... дамуын тездетiп,тұтыну заттарын өндiрудi ұлғайтады. Өндiрiстiк ... ... ... көп өнiм алу ... дамудың негiзгi белгiсi болып отырғанқазiргi кезеңде ауыр өнеркәсiп және жеңiл ... ... ... мен ... дұрыс таратып бөлудiң маңызы  зор. Бүгiнде ... ... жаңа ... сипат толық орнықты. Атап айтқанда,жекешелендiру және салық реформасы, сондай-ақ өндiрiс саласына  ... ... ... ... ... елеулi жетiстiктерге қолжеткiзiлдi. Алғашқы жекелеген кезде өндiрiс кәсiпорындарының  ... ... ... ... ... тек  ...  жамауарқысында ғана жұмыс iстеген едi.Түстi металлургия зауыттары  мен ... ... ... 40-70, ал қара ... ... 50-65 ( құрап отыр.  Осығанбайланысты  (Испат-Кармет( компаниясы 640 млн. АҚШ ...  ... ... ... ... ... ... жатыр. (Қазақ мыс( АҚмыс зауытында технологиялық жүйенi жаңартуға 570 млн. АҚШ доллары ... ... ... ... қаласында мырыш зауытын салу қолға алынудыжәне сапасы төмен мырыш консентраттарын қорытуға ... ... ... iске ... ... басқаруға жан-жақты негізделген детальды жоспаржасауға өте жақсы дайындалу қажет.  ...  ...  ... ... ... мен несие ресурстарын тартуға, сондай-ақтөмендегілерге мүмкіндік береді:( кәсіпорынның  бәсекелік  басымдықтарын  ...  ... ... ... өз ... ... пайдалану;( түрлі тәуекелдікке қатысты қорғау шараларын мерзімінде жүргізуге;( кәсіпорынның өндірістік және ... ... ... ... өнеркәсіптік кәсіпорындардың күрделі экономикалық жағдайынақарамастан бүгінгі күні  олардың  ...  ...  ... ... ... ... ...  саласында.  Бұлсәйкесінше қаржылық, кадр және материалды ... ... ... ... ... ... қызметін  жоспарлау  саласындаменеджерлерді арнайы дайындықтан өткізуді, квалификациясын көтеруді ...  Осы ... ... ... ... бірі -бірінші орынға кең номенклатуралы кіші сериялы өнім ... ... ... ... қызметтiң ұйымдастырылуы мен дамуын талдау2.1 Қазақтан Республикасында ... ... мен ... ... тұтасымен алғанда  өндiрiс  мәселесiменбайланысты. Бұл ... ... ...  үшiн  ...  ... ... саны, өндiрген өнiм көлемi.Экономиканы  реформалауды ... ... ... ... ... ... әдiстерiнде едәуiр  өзгерiстер болуда. Ең алдыменмемлекеттiк меншiкке негiзделген ... ... ... ... көп ... ... ... әрбiр тәсiлiне кәсiпорындардыңтиiстi үлесiн ұсынады. Олар ... ...  ... ... құрылымы,өндiрiс, қызметтiк мiндеттерi, мамандану масштабы және басқа ... ... 3- ... ... кәсiпкерлiк қызметтi жүргiзудiңәдiстерi|Жiктеу белгiлерi           ... ... ...  ||                   ...              ... құқықтық жағдайы бойынша  |Жеке және заңды тұлғалар      ... түрi ...          ... ... ...     ... жағдайы мен құрылымы |Шаруашылық серiктестiктер,     ||бойынша                ... ... ... ||                   ... т.б.             ... ... мен ...   |Жергiлiктi, аймақтық және ...  ... ...           ...            ... ... ...      ... ... iрi          ... ... түрi ...   ... ... есептегi,  ||                   ... ... ...  ...  ...  ...   ...   Республикасындағыкёсiпкерлiк қызметтерге талдау жасаймыз.Қазақстан Республикасындағы осы ... ... әсер ... ... ... ... ... кестеде көрсетiлген.Қазақстанда көрсетiлген мәлiметтер бойынша өнеркәсiптер саны ... ... ... ... өнеркәсiптер 445, орта  13904,  және  ... саны 4980 ... ... ... ... жеке ... жәнемемлекеттiк меншiк түрлерiне тиесiлi барлық  өнеркәсiптер көрсетiлген.Кесте 4 - Қазақстан ... ...  ...      ... ...            ||        |         ...    |жеке меншiк    ... ...  |143329      |25958       |109580      ...      |124445      |17216       |101623      ...      |13904       |7126        |5355       ||lрi       |4080       |1616        |2608       ... Республикасы егемендi ел  болғаннан  берi  және  iрiжекешелендiру  ...   ...   ...   ...   ...  Қазақстан Республикасындағы жекешелендiру  ... ... ...  ...  ...  төмендегі  кестедегiмәлiметтерде  көрсетілген.Кесте 5- Lрi жекешелендiру кезеңiндегi кәсiпорындардың бөлiнуi|Кәсiпорындар атауы         |2005   |2006  |2007  |2008   ...           |     |    |    |     ... саны          |10100  |5100  |3300  |2000   ... саны (мың ...     |250.0  |28.0  |57.0  |34.0   ... ... саны:      |     |    |    |     ... саны          |8400   |12700 |16100  |21200  ... саны (мың ...     |130.0  |220.0 |247.2  |172.6  ... ... ...  ең ... ... мүмкiндiгi  баршаруашылықтарды дамуға әрекет жасайды. Бiрақ, экономиканың барлық саласынбiрден жанданыру ... ... Әр ел ... ... ... ... ... қолдайды.Төмендегi кесте бойынша Қазақстан  Республикасының  ... ... ... 2008 жылы ... ... ...  бөлiнукөрсеткiшi көрсетiлген.Кесте 6- Қазақстан Республикасының жекешелендiру процесiнiнiң үшiншiкезеңiнде кәсiпорындарының меншiк түрлерiне байланысты бөлiнуi|Көрсеткiштер        ...   ... ... бойынша        ||              ...                   ||              |р саны   |                   ||              |      ...  |Шет ел ...              |      |ттiк  ... ... ...   ||1             |2      |3    |4    |5         ...          |21260    |999   |19936  |169        ...           |7850    |136   |7681  |23         ... ...       |2929    |213   |2460  |53         ...          |2959    |134   |2808  |14         ... ... ...  |948     |44   |899   |2         ... ...      |777     |17   |751   |8         ... ...      |367     |36   |320   |10         ... және ... |259     |23   |232   |4         ... ... ...     |24   |131   |          ... ...     |      |    |    |          ... кестеде Қазақстан Республикасындағы кәсiпорындар саны ... ...  ... ...  ...  меншiк  түрлерiнiң   бөлiнуiкөрсетiлген.1 диаграмма- Қ Р-ғы ... ... ... жылы ... ... ... ... Қазақстандажалпы  кәсiпорындардың 84 пайызын  жеке  ...  13  ...  ... заңды тұлғалары мен азаматтарының меншiгi, қалған 3 ... ... ... экономика жағдайында  кәсiпорындар дербестiгiне ие  болуарқылы  ...  ...  ...  ...  Бұрынғыэкономикалық дербестiгiн жоспарлау комитетi немесе  ... ... ... ... ... ... ... өзгерген.Елiмiздегi экономикалық  дағдарыс  пен  өндiрiстiң  құлдырауынтоқтатудың бiр жолы ... орта , iрi ... ... ... ... ... ... объектiлер мен қызмет атқарушысубъектiлер  жеке ... ...  өте ...  ...  ...  өз қызметiн iске  асыру  арқылы  ...  ... ... ... ... ...  жекешелендiру бағытына сәйкес  ...  ... ... кестеде көрсетiлген.Кесте 7- Кәсiпорындардың жекешелендiрiлу бағытыбiрлiк|Жекешелендiрiлгенi         |2006 жылы |2007 жылы |2008 жылы ... ... ...  |      |      |      ... және өзге де ... |2187    |1770    |2044    ...               |131    |79     |161    ... ... ...        |-     |3     |-     ... ...     |2318    |1852    |2205    ... ...             |      |      |      ...              |26     |24     |39     ...               |16     |7     |10     ... шаруашылығы          |-     |-     |-     ...                |147    |18     |11     ... және ... ...  |141    |1     |56     ... ... көрсету және    |      |      |      ... ...       |74     |1     |52     ... де салалар           |1855    |1801    |1995    ... ... ... мен    |      |      |      ... ...         |55     |-     |42     ... ... ... ... меншiк түрлерiн талдайотырып олардың өндiрiлiген өнiмдерi мен қызмет көлемiн келесi кестелерденкөруiмiзге болады. ... ... ...  ... ... ... ... және өзге де объектiлердi жекешелендiруарқылы 2008 жылы 2007 ... ... 15 ... ... осы ... кәсiпорындар мен басқа да жалпы және де барлықтауарлар мен ... ... ... ... кәсiпорындардың  қызметкөрсету құнын төмендегi 8-кестеден көруiмiзге болады.Меншiк формасындағы ... ... 2007 ... 2006  ... ... тауарлар өндiру мен қызмет көрсетту құны 11,6 пайызартық орыналған. Оның ...  ... ... 2008 жылы ... ... 22,3 ...  артық өнiм өндiрген. Яғни мемлекеттiккәсiпорындардың тауарлар мен қызметтер көрсетуiнiң құны 49299 млн. ... ...  Жеке ... ... 12,1 ...  ... ... көрсетулер құны артық орындалған.Кесте 8- Меншiк нысандары бойынша кәсiпорындардың өнiммен, тауарларөндiру және қызмет ... ... ... ...            ...               ||                  |2006   |2007    |2008    ... кәсiпорындар бойынша     |1049368  |1680360   |1868733   ...             |33910   |40371    |49299    ... ...     |     |      |      ...            |21347   |26755    |31340    ...             |12563   |123616   |17959    ... меншiктегi           |870246  |1399465   |1568352   ... ...      |1520   |17434    |14317    ... емес ... ...  |     |      |      ||мен ... ...     |868726  |1382031   |1554034   ... және ...     |     |      |      ...             |263065  |293664   |356561   ... ... ...    |     |      |      ...            |205457  |347333   |370781   ... ... бiрлескен      |400123  |740939   |826679   ...              |81    |96     |13     ... ... ... тұлғалары |145212  |236164   |251083   ||мен ... ...   |     |      |      ... ...        |3     |235     |-      ... ... ...      |145212  |236164   |251083   ... жеке ...       |3     |-      |-      ... ... ... ... дамуына кері әсерін тигізетінфакторларды жою көп жағдайда жергілікті атқарушы ...  ... ... Жуық  ...  ...  және  орта  бизнестің  дамуперспективаларын бағалау мемлекеттік қолдаудың арнайы ... ...  яғни  ...  қолдаудың   тиімді  ... ...  және  ...  ...  ... ... және ... берушілік қызмет арқылы пайдалану,сонымен қатар,  кәсіпкерлікті қолдаудың  ...  ... ... оның ... ...  ... және  ...  дайындау,тұрғындардың әлеуметтік белсенді ортасын осы жұмыстарға тарту.2 Оңтүстiк Қазақстан ... ... ... ұйымдастыру жәнеталдауОблыс экономикасында  шағын бизнестің, яғни кәсіпкерліктің дамуымаңызды орын алады. 2008 жылдың ... ... ... ... ... ... ... облыстың бюджетін, рынокты ... ... ... толтыруда негізгі ролді атқаруда.2009 жылы кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі бағдарламасымен ОңтүстікҚазақстан облысының кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың ... ... ... бағдарламасы әзірленіп қабылданды.Бағдарламада максималды дәрежеде ... ... ... ... ... мен ... және де облыс шағынбизнестің кәсіпкерлік құрылымдарының ... ... ... ... және ... емес ұйымдардың мүмкіндіктеріменықыластары ескерілген. Мақсаты мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде ... ... ... секторының ажырамас бөлігі болады. Өткен жылышағын және орта ... ... ... аймақтық өнімнің бестен бірбөлігін құрады. Ал сауда-саттық және ... ... ... 90 және ... пайызға жетті.Кәсіпкерлік субьектілерінің 50 пайызға жуығы шаруа және фермершаруашылықтары. Оларды 177,7 мыңнан ... адам ... ... ... ... бойынша әрбір екінші адам-ауылшаруашылығы өндірісінде, әрбір бесінші адам-сауда, автокөліктерді және үйдепайдалынатын ... ... ... ... кәсіпорындарда, әрбіртоғызыншы адам қызмет көрсету саласында жұмыспен қамтылған.Шағын кәсіпкерлікті жалпы экономикалық белсенді халықтың 32 ... ... ... ... ... ... ... еңбеккеқабілетті жұмыссыз адамдарды орналастыруға және 2007 жылы жұмыссыздар санын23,3 пайызға төмендетуге ... ... ... ... ... ... жүргізіп отырған саясатыныңарқасында Қаржы –несие рыногындағы жағдай біршама реттеліп ... ... ... ... принципі еркін бәсекелестіктің де оң әсерінтигізгені сөзсіз. Ол қаржылық ... ... ... ... жұмыс істеуінен байқалды.Бүгінгі күні облыстың қаржы рыногында 11 ... ... 7 ... ... 32 ... ... 10 ломбард, несиелеуқорлары, БТА-ипотека филиалы, сақтандыру компанияларының 7 ... ... ... ... ... ... атқаруда.Шымкент қаласы бойынша 1998-2003 жылдар аралығында кәсіпкерлік қолдаумақсатында жергілікті бюджет ... 136,578 ... ... Барлыққайтарылған қаржы көлемі 95,028 млн.теңге, яғни 69,6 пайызы қайтарылды.2007 жылдағы ... ... ... 3500,0 мың теңге, қайтарылғаны 2500,8мың теңге немесе 71,5 пайызы орындалған.2007 жылы екінші деңгейдегі банктің ... беру ...  2006  ... 56 ... өсіп 56,7 ... теңгеге жетті.Экономиканы нақтылы секторын несиелеу  ...  2006  жылы  ... өсіп 2008 ... 1 ... 58 ... ... ауыл ... несиелеу екі есеге өсті және соңғы жылдарынесиенің басым ... ... ... ... мақта талшықтарын өндірусаласына бағытталғаны байқалады. ... ... ... 38 ... ... бүгіенгі күні аудандарда 20-сы жұмыс істеуде.Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры ЖАҚ филиалы арқылы бүгінгі күнгеоблыс ... 57 жоба ... 614 жаңа ... ... ... ... ... Сол сияқты қауымға  несие  беру  Қазақстан  ... ... ... ... арқылы 2007 жылы 852 млн.теңгегенесие беріліп, белсенді тұтынушылардың саны 4000 асып отыр.Бұл ... ... ... ... пен ... кәсіпкерлергекепілдіксіз несие береді. Қазіргі таңда Шымкент қаласымен қатар ... , ... т.б ... ... ... ... сондай-ақ ауыл шаруашылығының перспективті дамуыныңбасты міндеттері 2030 жылғы дейінгі ... даму  ...  ...  ...  ...  ...  азық-түлікбағдарламасында да ауыл шаруашылығын ... ... ... ... Облыстық деңгейде ауыл шаруашылығының жалпы өнімін жыл сайын2,4 пайызға өсіруді қарастыратын 2008-2010 жылдарға ... ... ... ... ... ... ... Негізгімәселе мал шаруашлығын дамытуға бағытталып отыр. Облыста мал шаруашылықөнімдерін өндіру ауыл шаруашылығының ... және ... ... ... саналатын. Алайда реформалаудың жүзеге асырылуы ауыл ... ... ... ... ... ... 1990-1997  жылдараралығында 1998-1990 жылдармен ... ... егін және ... ... ... 40 ... дейін жетті.Қазақстан Республикасының  оңтүстiк ...  ...  ... ... 1932 жылы 10 ... ... Территориялық көлемi 117,3мың кв.км. құрайды, яғни Қазақстан ... ... - ... ... ... ...  ...  облысы  тиiмдi  ... ... жылы ... ... ...  ... шұғылданған шағынмекемелер, ұйымдар және кәсiпорындардағы бiр қызметкердiң есептелген  ... ...  31046 ... құрады, оның iшiнде  iрi  және  ... мен ... ... орта ... ... 52741 ... ... шағын кәсiпорындар, мекемелер мен ... –21394 ... ... Қазақстан облысында  кәсiпкерлiктi  дамыту  ауыл  шараушылықсалаларында және ... ... ... ... ...  жылы  ...  Қазақстан  облысы   бойынша  кәсiпкерлiксубъектiлерiнiң саны 80590 құрады, оның ... ... ... ... 98,5 ... Олар Оңтүстiк Қазақстан облысы  жалпы өнiм көлемiндегiүлесi 81,7 пайызын құрады. Кәсiпкерлiк саласында ... ... ... мың ... ... Куәлiк және патенттерi бар жеке кәсiпкерлер саны 64,5мың адам. 125 бiрiккен кәсiпорын жұмыс iстеп жатты, соның iшiнде ... 43. ... ... ... кәсiпкерлiктi қолдау және дамытукомитетi 1997 жылыдң 1 сәуiрiнде құрылды.Комитет мiндеттерi :кiшi және орта ... ... ... ... ... менмүдделерiн қорғау;кiшi кәсiпорындардың өсу перспективасы;кәсiпкерлiкке  тұрғындардың  басым  бөлiгiн,  ...  ...  ... тарту әрекетi; кiшi кәсiпкерлiк субъектiерiне құрылысыбiтпеген және ... ... беру ... және ... ... және қайта даярлау.Қоғамдастық жұмысын бақылауды  бақылау  комиссиясы,  экономикасыдамыған ...  ... ...  iске ... оның ...  жалпыжиналыста тағайындайды. Акционерлiк қоғам- рұқсат ету жолымен  ... ... және ... жарғысы бар бiрлестiк. Акционерлер болуға  жекеадам да, зиялы тұлғалар  да ... ...  ... құру ... ... ... келiсiм-шарты  жасалады, ол қоғамныңжарғысы  болып табылады. Акционерлiк қоғамды ... ... ... ...  тiптi  бiр адам ... да мүмкiн.  Қоғамныңнегiзгi жарғылық қорының  мөлшерi сол ... ... ... ... жылы ... ... ... 260 объект берiлдi, оныңiшiнде тендер арқылы- 68, бiрiншi қабаттағы қайта жоспарланған ... 88. 35 ... ... ... ... ... 12 ... қойылды. Кәсiпкерлiктi  қолдау мақсатында  2006 жылы 21,2006 жылы 17, ал 2008 жылы 13 жоба ... 2006 жылы 78300 мың ... жылы 160590,0 мың ... 2008 жылы 99060 мың ... ... қаржылайкөмек берiлдi. Берiлген патенттер мен куәлiктер 2006 жылда 12545 101401,2мың тенге сомасына, 2007 жылда 17936 113295,0 мың ... ... ... 6467 42940,0 мың ... ... 9- ... ... облысының кәсiпкерлiк қызметпен айналысушыкәсiпорындар|Экономикалық  |Тiркелген      ... ... ...  |өндiрiс көлемi, ||қызмет түрi   ... саны  ...     |млн. ...    ||        |2007ж   |2008ж   |2007ж   |2008ж   |2007ж  |2008ж  ...   |     |     |     |     |    |    ...   |98    |268    |98    |230    |264,7  |562,0  ... шаруашылығы|     |     |     |     |    |    ||        |90    |184    |70    |100    |189,7  |398,6  ...     |150    |375    |103    |290    |469,0  |645,8  ... және   |     |     |     |     |    |    ...    |153    |200    |143    |180    |369,9  |581,2  ...      |4279   |3869   |4029   |3567   |1286,3 |9987,2 ... үй және  |     |     |     |     |    |    ...   |148    |280    |138    |272    |129,2  |339,3  ... да қызмет |     |     |     |     |    |    ...     |1100   |1200   |1000   |1100   |3847,9 |7908,2 ... ... ... ... ... ... географиялық бөлістірутенденциясы  әлі  күнге  дейін  сақталуда.  Бұл  ...  ... ... ... ... емес мемлекеттік кәсіпорындарғақызмет  көрсетуіне  байланысты.  Сондықтан,   ...  ...  ... ... облыс осы ОҚО  орналасқан.  Ал текауылшаруашылығы өнімдерін ... ... және ... ... жоқ аймақтарда шағын кәсіпорындар саны аз болып отырады.Аймақтық деңгейде қарайтын болсақ, шағын және орта ... ... ... және ... ... ... ... шоғырланған. Осығансәйкес өнеркәсібі дамымаған  аймақтарда кәсіпкерлікті қолдауға  ... бөлу ... ... бұл ... ...  өнімдерін қайтаөңдеу және өткізу үшін ... және орта  ... кең ... ... жақсы перспективалар бар.Қорыта айтқанда, жұмыс істейтін  кәсіпорындар  –бұл  қызметтерінтоқтатқан немесе  ...  бас  ...  ...  ... қызмет көрсететін кәсіпорындар болып табылады.2.3 Оңтүстiк Қазақстан облысында өндiрiстiк кәсiпорындардың дамужағдайын талдауЭкономикалық мүдделерді  жүзеге ...  ... ... ... ... ... субьектілердің өзара бақталастығының нысаны –бәсекедетапқырлықты ... ... өз  ...  ұсынатын  кез  келгенкәсіпорынның  нәтижесін  анықтайды,  сөйтіп  ...  ...  ... ... ... ... ие кәсіпорындарды біртіндепығыстырады. Нарық жағдайында жұмыс істейтін кез-келген кәсіпорын тұрақтытүрде оның ... ... ... ... дамуына алыпкелетін бірқатар факторлардың әсеріне ұшырайды, ... екі ... ... ... сыртқы факторлар, оларға кәсіпорын өз ... ... ... немесе олардың әсероі  шектеулі және ішкі факторлар, оларкәсіпорынның  өз  ...  ...  ... ... мына ...  ...  ...  деңгейі,  пайыздықмөлшерлеме, жұмыссыздық деңгейі. Қалғандары мысалы, ... ... және ... ... ... сыртқы ортаны құрайды. Сондай-ақ, ОҚО-да кәсiпкерлiктi дамыту ауыл ... ... және ... ... ... ... Қазақстан облысының ауыл шаруашылық ... ... зор. ... жер ... ... ... ауыл  ... жер құрайды. Барлық егістік жер көлемі 923 мың га, оның ... ... га ... жер. ... өнімдердің басты бөлігін дәнді дақыл,мақта, жүзім, көкөніс және мал шаруашылығ ... ... ... ... ... 2008 жылы ... ауылдық жердегi нағызменшiк иесiн қалыптастыруға толық жағдай жасалды. Салада негiзiнен тиiмдiжұмыс ... ауыл ...  ...  ...  өз  позицияларыңнығайтады.  Ауыл  шаруашылығы  ...  ...  ... ... ... ... Ауыл ... өнiмдерi кәсiпкерлiгiнiңүлғаюына байланысты тек қана өңдеп, ... ... ... ... ... ... 900 жұмыс орны ашылды.2008 жылы құс өнiмдерiн тұрақтандыру шаралары бойынша 204 млн. данажұмыртқа ... Құс ... ... ...  ... және өнiмнiң өзiндiк құнын арзандату мақсатында құс фабрикаларынақажеттi арпа, ... ... және ... ... азықтар өндiру үшiн арнайыегiстiк жер бөлiнуi қажет. Қазiргi таңда облыс аудандары мен ... ... ... 27 ... 21 ... 35 сүт өңдейтiн  цехтар  менкәсiпорындар жұмыс ... ... және ... ... ... сүт ... өңдеп май, қаймақ,iрiмшiк сияқты тағамдар түрiн көбейту мақсатында ... ... ... ... тәулiгiне 45-50 тонна сүттi шаруа ... мен ... ... ... ... ж. өнеркәсiп өндiрiсiнiң көлемi iрi және орташа ... ... ... ... 2007 жылы ... ... 87,2%құрады. 380 iрi және орташа кәсiпорындардың iшiнен 58 ... ... ... бiрге, сүт өнiмдерiнiң көлемiнiң арттырылуы орын алады, бұлөнiм түрлерiнiң ... ... 2006 ... ... 2,0 есе жоғарылады,қағаз, картон және баспа жұмыстарының өндiрiсiнде – 1,9, қайта ... ... ... ... ... – 1,6, ағаш  және  ... – 1,4, ас ... өндiрiсiнде, өсiмдiк және мал майының,майлардың өндiрiсiнде – 1,3, резина және пластмасса бұйымының өндiрiсiнде ... тiгiн және ... ... – 9,3% ... шаруашылық өнiмдерiн қайта өңдеу тұтас алғанда ... ... Ал ... ... ... шығару саласының көлемi 2006 жылы есеп ... 11853,1 ... ... 2007 ...  ...  салыстырғанда  физикалық  көлемкөрсеткiшi 29,1% көтерiлдi.2007 ж. ... ... ... 2043,1 мың л. ... ... 109,5% ... ... сәйкесiнше – арақ – 49,3 мың, 42,3%, жүзiмшарапы – 785,7 мың, 168,7%, шарап материалдары – 3430,0 мың, 126,8%, пиво ... мың л., 99,8%. ... ... ... соммасы 192,7 млн. тг құрады.Негiзгi акциз үлесi АО Шымкентпиво (37,3% ... ... ... және ... (32,9%) ... ... есеп беру 2008 жылды 2007 жыл деңгейiмен салыстырғандабас киiм бұйымдарының өндiрiсi азайды, бұл ... ... ... – 12,1% құрады, мақта емес материалдар және мата емес материалбұйымдары, киiмнен ... – 17,9%, ... ер және ер бала сырт ... –39,3%, басқа да қыз және әйел сырт киiмдерi – 40,2%, ер жұмыс киiмдерi –78,2%, ... ... ...... ... ОҚО ... ... даму жағдайында шағын жәнеорта бизнестің салалық құрылымын 2007-2008ж салыстырсақ, тағы да шағынкәсіпорынның ... ... және ... бос емес ... ... қызмет көрсету сферасында жинақталған.  Қазіргі ... ... ... және ... ... және орта ... ... әрі дұрысөзгерістер енгізу жеткілікті  дәрежеде сапалы еместігін  ... және орта ... үлес ... ... ... бойыншашағын және орта бизнес сферасындағы негізгі көрсеткіштерді ... ... ... дамуына негізгі кедергі  келтіретін проблемалар мыналар депесептеймін: экономиканың түрлі сферасына ...  ...  ... ... ... тартылмауы; шағын және орта  ... ... ... ... ...  ...  мемлекеттіксаясаттың жоқтығы; өнеркәсіптік өндірістегі  ...  ... шығу ... ... ... ... ... төмен деңгейіне байланысты жеткілікті дәрежеде толық және тұрақтыдамымауы; кәсіпкерлікті қолдау және дамыту ... ... ... ...  ... ... ... ақпаратпен қамтамасызетілмеуі; қаржы ресустарының жетіспеушілігі және оларды алу мүмкіндігініңжоқтығы т.б.Қазақстан -2030 даму стратегиясында ең маңызды ... ... ... ...  шешу және ... ... күресуболып отыр.Бұл мәселелерді Қазақстандық тұрғындарды кәсіпкерлік қызметкежұмылдыра отырып шағын және орта ... ... ... шешу мүмкін.Шағын және орта бизнесті қолдау бағдарламаларын құру және саясатқасәйкес жүргізіп ... ... ... ... ... кәсіпкерлергежағдай жасауда шешуші рөл  атқарады. Нарықтық ...  даму ... ... ... үлкен тапсырма тұр, ол-тұрақты ... ... ... қазiргi кезеңде, мемлекеттiк және қоғамдық қолдауды, оныдамытудың жолдарын тереңдете, әдiстемелiк негiздеудi өте қажет етедi. Нарықжағдайында жұмыс істейтін ...  ...  ...  ...  ... ... ... дәрменсіздігінің дамуына алып келетінбірқатар факторлардың әсеріне ұшырайды, оларды екі ... ... ... сыртқы факторлар, оларға кәсіпорын өз тарапынан әсер ете алмайдынемесе олардың әсері шектеулі және ішкі ... олар ... ... ... ... 10 - Электрэнергиясы, газ,су өндiрiсi мен тарату|Көрсеткiштер   |Нақты ...   |Өнiм ... ... ( |2008ж/  ||         |           |             |2007ж   ||         |           |             |(     ||         |           |2008 ...      |     ||         |2007ж    |2008 жыл ...   ...  |     ||         ...  |     |2008ж.   |2007 ж.   |     ...  |103,6    |826,7  |152,0   |111,9    |108,0   ...   |      |     |      |       |     ... энер-гиясы |134,4    |829,8  |128,4   |78,2     |85,8   ...     |      |     |      |       |     ... су ... |2924,7   |41649,1 |66,9    |80,8     |96,2   ... тауарларының өндiрiсi.Тұтыным тауарларының өндiрiсi 12982млн.тенге, 2007 жылмен ... 111,3 өнiм ... ... өнiмөндiрдi.Диаграмма 2- Тауар түрлерi бойынша тұтыным тауарларының құрылымыТұтыным тауарларының негiзгi бөлiгiн (72() Шымкенттiк ... ... ... ... ... (8,9(), ... ... (4,4().Нарық сатып алушылардан тұратындықтан тұрғындардың тауарлар ...  ... жеке  ... ...  ...  ... ... табылады. Тұрғындардың ақшалай кiрiстерiнiң негiзгi көзiеңбек ақы болғандықтан, өндiрiс орындарының ашылуы мен ... ... ... ... Оңтүстiк Қазақстан облысындағы кәсiпкерлiктi дамытудың ... мен шешу ... ... ... ... ... дамытудың өзектiмәселелерiҚазақстан Республикасы экономикасы нарықтық қатынастарға өту ... ... ... нысандарын ғана емес, сондай-ақәлеуметтік-экономикалық функцияларына қайта баға ...  ...  ... экономикалық дағдарыс пен өндiрiстiң құлдырауын тоқтатудың бiржолы да, бұл шағын, кiшi және орта  кәсiпкерлiктi ... ... ... себебi және  маңызы  мынада:  ...  ...  ...  және басқару  қызметiне  ...  ...  және  ...  iрi  ...  салыстырғанда  артықшылықтарынанкөремiз. Кiшi кәсiпорын өнiм өндiру және қолданған ... ... және ... ... орналасып, оның қолдануына сай өнiм ... ... ... ... ... және ... ... пайдалана бiлетiникемделгiш қызмет көрсетуi мүмкiн.Қазақстан -2030 даму стратегиясында ең ... ... ... ... ...  шешу және ... кедейлікпен күресуболып отыр.Бұл мәселелерді Қазақстандық тұрғындарды кәсіпкерлік қызметкежұмылдыра отырып шағын және орта ... ... ... шешу ... және орта ... ... ... құру және саясатқасәйкес жүргізіп шағын кәсіпкерлікті дамыту ... ... ... ... ... рөл  атқарады. Нарықтық экономика  даму ... ... ... ... тұр, ... дамуды негіздейтінжағдайды қалыптастыру.Кәсіпкерлікті сәтті жүргізу шарты келесі принциптерге негізделеді:-мықты құқықтық және ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалары;-кәсіпкерлікті кішігірім жаңа кәсіпорындарды капиталмен қамтамасыз ететінмемлекеттік қолдаулар.Осы қағидаларға сүйене ... ... ... ... келесі 4принципте құрылуы тиіс:- жекеменшік құқығында;- жалпы құқытық жүйесінде;- мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесінде;- инфрақұрылымда.Кәсіпкерлікте ... және орта ... ... бағытталған үкіметсаясатының ең маңызды сфералары мыналар болуы керек: салықтық нормалар,еңбекті заңдастыру, бюрократтық процедуралар.Қазақстан   ...  Н.Ә.   ...   ...  ...  ...  ... ...  бағыттарын  даралап  көрсеткенболатын. Біріншіден, барлық ... ...  ...  ... ...  ...  ...  өзгертуі  керек.  Екіншіден,мемлекеттік қаржыландыру мен жеке меншік қаржыландыруды нақпа-нақ шектеу,яғни барлық ... және ... да ... ... ... баға ... ... жіберу әрекеттерін тыю.Үшіншіден, лицензиялау-тәртібінжүйеге  ...  ...  ...  және  ... жұмысын басқару. Бесіншіден, салалық ассоциациялар құру,оған негізінен стандарттау мен ... ... ... ... ... ... мәселелерін беру.Бүгінгі таңда кәсіпкерлікті дамыту және ...  ... ... шараларды жүргізу қажеттігі туындап отыр:- инновациялық жұмыстар ... және ... ... ... ... өнім сапасын  арттыруға,  ...  ...   ...  ...  негізінде  ғылыми-техникалықпотенциялын пайдалану және дамыту;- кәсіпкерліктің әлеуметтік бағдарлануы және  оны ... пен ... ... ... келісім негізінде қол  жеткізілуі мүмкін немесетұрғындардың  ...  ...  ...  ...  ... қол ... нормативтік –құқықтық базаны, инфрақұрылымды одан әрі  жетілдіру жәнетұрақтандыру.Инфрақұрылым кәсiпорындарының кәсiпкерлiкке қолдау көрсетудiң ... ... ... ... ...  ...  ...  орталығындакәсiпкерлереге сапалы қызмет көрсететiн құрылымдар пайда ... ... ... кезеңде әлi де ала құла және жергiлiктi жағдайларғабайланысты болады. ... ...  ... ең ... ... ... қалалар  мен  аудандар  денгейiнде  қолдау  ...  ...  ...  ...  Жүздеген  мыңкәсiпкерлер кеңес мен  бiлiктi көмек ... ... ... ... кәсiпкерлiкке, соның iшiнде ақпарат орталықтарына,  аумақтықагенттiктерге, ... ... оқу ... орталықтарына  жәнетехнопарктерге кешендi ... ... ... ...  ... тәжiрибесi барлық мүдделi ұйымдардың игiлiгiне ... ... ... ғана ... ... ... емес құрылымдарбюджеттерiнiң  және  техникалық  көмек  бағдарламаларының  ... өз ... iске ... ...  алушылардан тұратындықтан тұрғындардың тауарлар менқызметтерге  деген жеке  ... ...  ...  ... ... ... ... ақшалай кiрiстерiнiң негiзгi көзiеңбек ақы болғандықтан, өндiрiс орындарының ашылуы мен қажеттiлiгi ... ... ...  ...  ауыл  ...  өндiрiс  саласыныңөркендеуiне ... ... бар. Ол үшiн ...  ... ...  ...  ...  етудi  нарық  жағдайындаэкономикалық ... жаңа ... ... ... ... ... ең ... отандық мүмкiндiгi бар шаруашылықтарды  дамуғаәрекет жасайды. Бiрақ, экономиканың барлық ... ... ... ... Әр ел ... ... ... мүмкiндiгi  бар өндiрiстi қолдайды.Мысалы: ... ... ...  ...  өз  елiнде  ойыншықтаршығарудан ... Бұл ... ... ...  ... салалардыдамытуға жұмсалды.Сонымен,  ...  ...   ...   ...  ...  ...  тек  мемлекеттік  ... ... ... Бұл ең ... ... ... модернизациялау және мамандандыру, кадрлардың  біліктілігінарттыру, өз құқықтарын қорғау ... ... ... қабылдайалуына байланысты. Бүгінгі ... ... ... және  туындағанпроблемаларға қарсы мынадай шараларды жүргізу қажеттігі туындап отыр:- инновациялық жұмыстар жүргізуші және өзінің ... ... ... өнім сапасын  арттыруға,  ...  ...   ...  ынталандыру  негізінде  ... ... және ... кәсіпкерліктің әлеуметтік бағдарлануы және  оны мемлекет пен қоғамтарапына қолдау қоғамдық ... ... қол  ... мүмкін немесетұрғындардың  табысының  дифференциасын  төмендету  ...  ... қол ... ... ... ... инфрақұрылымды одан әрі  жетілдіру жәнетұрақтандыру.Ел басының қатысуымен болған ... ... ... ... мен ... ... ... бөлiндi. Кәсiпкерлiк форумыкезiнде елiмiздiң шағын кәсiпкерлiгiнiң дамуы жөнiнде  ... ... ... ... мллиондаған адамдар жұмыс атқарады. ... ... мына ... ... ... ... кетiлдi:- кәсiпкерлiктiң заңдылық базасын жетiлдiру;- салықтан жалтаруды, салық төлемеуге ... ... ... тiркеуден өткiзу жүйесiн жетiлдiру;- шағын кәсiпорындар үшiн заң жобасын даярлау;- несие беру жүйесiн дамыту;- кәсiпкерлiктi құқытық, салықтық және де ... ... ... ... ... ... ... прогрестi жетiлдiру;- жергiлiктi кәсiпкерлiктi дамытуды жергiлiктi әкiмдердiң қадағалауы;- кәсiпкерлiк бүгiнгi елдiң саяси жағдайына араласуы.Мiне осы ... ... ... ... мен  ... шешiмi осыфорумда арнайы аталып өттi.Өнiм ... ... ... ... ... орындарының саныбасты өлшем болуы тиiс.  Мiне осы  3 ... ...  ... ... ... өткiзiлетiн болды.2008-2010 жылдың бюджетi ауыл үшiн басымдықты сипатта болды ... ... ... алдымен ауыл тұрғындарына: бәрiнен бұрын ауылғаарналған жолдар мен суартқыштар құруға; ауыл мұқтажын ... ... ... ... мектептер құруға тиiс. Үкiмет пен ... ... ... ... жыл ... ... бiлiм берудi, денсаулық сақтаудықаржыландыру әрi ауыз суға ... әрi ... және ... автомобиль жолдарын салу мен жаңалауға арналған қаражат көлемiн 15млрд. ұлғайтылды.Сарапшылырдың ...  ... ... және орта ... ... ... өсiмнiң 25-тен 35 пайызына дейiн активтерi менресурстары ... ... ... ... ... айналысына қосубүкiл елiмiздiң экономикасы үшiн орасан зор ... ... ... ... және орта ... жан-жақты нығайта беруқажет, ол үшiн төмендегiлердi iс-жүзiне асыру қажет:- салық ауыртпалығын азайту;- меншiк пен ... ... ... ... жол ашушы жеңiлдету;- әкiмшiлiк ресiмдер мен рұқсат берудi оңайлату;- бюрократиялық бейбастық пен бақылау тексеру мекемелерiнен қорғау;- шағын және орта ... ... ... аймақтық орталықтарқұру,   маркетингтiк   зерттеулер   жүргiзуге,   ... ... ... көмектесу  сияқтыөзектi мiндеттердi шешу қажет.Қорыта келгенде,  ... және орта ... даму ... ... қолдаудың арнайы шараларын қабылдау қажеттігін, яғникәсіпкерлікті қолдаудың тиімді инфрақұрылымдық  элементтерін ... ... ... ... ...  ... мемлекеттік-қоғамдықжүйесін құру, оның ішінде кадрларды  ... және  ...  ... ... ... ... осы ... тарту.3.2 Кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудағы мемлекеттiк саясатКәсiпкерлiктi қазiргi кезеңде, мемлекеттiк және қоғамдық қолдауды, оныдамытудың жолдарын тереңдете, ... ... өте ... ... ... ... реформалау соңғы бiрнеше жыл бойы бiрқатарпроблемаларға тап болып,  олар ... ... ... ол үшiнпайдаланатын модельдердiң, әдiстерiнiң және құралдарының бiрдей емес екенiнкөрсеттi.Осы салада мамандар мемлекет алдында тұрған негiзгi мiндеттер ... ... ... инфрақұрылымдық: ақша –қаржылық және инвестициялық механизiмдердiжаңа принциптерге жаңғырту ... ... ... ... ... ... ... қарқыны  мен құрылымын селқос күштерменкелiсiп алу және ... ...  ... ... ... iрiктемелi мемлекеттiк және құрылымдық –инвестициялық ... ... ... ... ... соның iшiнде жекешелендiрудiдәйектi түрде одан әрi жалғастыру, бәсекелестiктi, жеке кәсiпкерлiктiдамыту, экономиканы ... және ... өзi ... ... ... көрсету және жаңа тиiмдiжұмыс орындарын ашу мүмкiндiктерi мен бағыттарын белгiлейдi.Осы саладағы мемлекеттiк шаралар ...  ... ... ... орын ... Нарықтық экономикасы дамыған елдердiң тәжiрибесiкәсiпкерлiктiң ұлттық экономикада аса ...  ... ... пен ұсынысты теңдестiру арқылы нарықтық қатынастарды үдетудiңерекше механизiмiн ... ... ... ... ... тең жарытысынанастамын өндiретiнiн, жаңа жұмыс орындарының 70 пайызының жуығын ... ... ... және ...  ... ... жасайтынын дәлелдейдi.Елде кiсiпкерлiктi кең  көлемде  дамыту  нарықтық  қатынастардыңқалыптасуының  ...  ...  ...  ...  реформалардыңәлеуметтiк базасын ұлғайтуға,  ...  ...  ... ... ... ... ... ұйымдық құрылымынкеңейтiп, тиiмдi етуге, адам ресурстары  мен  ...  ... ... ... бередi.Кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау мынадай аса маңызды бағыттары бөлiпкөрсетiлген:- кәсiпкерлiктi ... және ... ...  мемлекеттiк  саясаттыңнормативтiк-құқықтық негiзiн жетiлдiру;- ... ... ...  ... ... ... жәнеғылыми-әдiстемелiк тұрғыдан қамтамасыз ету;- кәсiпорындар ... ... ... мен ... кәсiпкерлiктi дамыту үшiн жайлы қоғамдық пiкiр қалыптастыру;- аймақтарды кәсiпкерлiк инфрақұрылымын дамыту;- кадрлар даярлау;- ақпаратпен қамтамасыз ету;- кәсiпорындардың өндiрiстiк қызметiн ... ... ... ... ... жеке ... және ... инвестициялар үшiн жеңiлдiктержүйесiн жасау;- инвестициялық бағдарламалар құру;- мемлекет тарапынан несиелендiру.Кәсiпкерлiкке қолдау көрсету ... деп  бұл  ...  ... ... ... ... ... ақылы және басқанегiзде бiлiм, консалтинг, ақпарат, технология , ... ... ... ... ету ... қызмет көрсететiн және қолданылыпотырған заң негiзiнде кәсiпкерлермен, сондай-ақ бiр-бiрiмен өзара ... ... ... және ... ... ... айтылыпотыр.Кәсiпкерлiктi қаржы-несие  қолдауы  ...  ...  ... тиiс:- салық жеңiлдiктерiн беру және қолайлы инвестициялық ақуал жасау;- кәсiпорындарға тiкелей қаржылай қолдау көрсету.Кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң инвестициялық ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етiледi:- кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң мемлекеттiк  инвестициялық  бағдарламағақатысуы;- ... ... ... ... мен ... да ... ... тыс көздердi тарту қызметiн жандандыру;- коммерциялық банктер мен басқа да қаржы институттары үшiн ... ... ... ... жоғары инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшiн кәсiпкерлiксубъектiлерiне үлестi шартпен тiкелей қаржы көмегiн ... ... ... көрсететiн инфрақұрылымды одан әрi дамыту:- кәсiпкерлiк субъектiлерiне мемлкеттiк және ... ... ... ... ... ... ұлғайтуды;- несие кооперативтерiнiң өзара сақтандыру жүйесiн дамыту;- қорлар мен кәсiпкерлер бiрлестiгiнiң  ...  ... ... ... ... ... ... келiссөздерiнұйымдастыру, даулы мәселелердi шешу саласындағы қызметiн жандандырудыкөздейдi.Кәсiпкерлерге инвестициялық жобалар бойынша коммерциялық,  ... ... ... ... құрылатын кәсiпорындарда тiркелген,маркетингке, аудиторлыққа, материалдық техникалық ... және  ... ...  ... ... әрiптестер арасындағыiскерлiк ынтымақтастыққа, қаржы операцияларын жүзеге асыруға, өндiрiстiкқуаттарды iздестiруге, бухгалтерлiк қызмет ... ... ... ... ... және ... ... тiзбесi ақпараттық талдау орталықтарын ұйымдастырупроцесiнде нақты пайдаланушылардың қажеттерiне талдау жасау  ... –2030  ... бiз ...  банктер  менинвесторларға ашық қуатты жеке сектор құруға тиiспiз-делiнген. 2001-2003жылдарға  ...  ...  ...  ...  ... құзырында икемделiнуi керек делiнген.Инфрақұрылым кәсiпорындарының кәсiпкерлiкке қолдау көрсетудiң елеулiсалаларын ... ... ... ...  ...  ...  ... сапалы қызмет көрсететiн құрылымдар пайда болады, олардыңтолымдылығы ... ... әлi де ала құла және ... жағдайларғабайланысты болады. Кәсiпкерлiктi дамыту  тұрғысынан ең жайлы аймақтароблысқа бағынатын ...  мен  ...  ...  ...  ...  ...  ...  көшедi.  Жүздеген  мыңкәсiпкерлер кеңес мен  ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiкке, соның iшiнде ақпарат орталықтарына,  аумақтықагенттiктерге, бизнес ... оқу ... ...  ... ... ... көрсету әдiстемесi пысықталатын  болады.Олардың тәжiрибесi барлық мүдделi ... ... ... ... денгейлерде ғана емес, ... ... емес ...  және  ...  ...  ...  ... өз қаражаты iске қосылады.Салықты реттеу жөнiнде мыналар ұсынылады:- салық салу ... ... ... қолданылатын нормалар  және салықалудың тәртiбiн белгiлеу;- салық айыппұлдары мен санкциялар ... ... ... ... ... салық органдарының салық салу ... ... ... ... заң ... ... ... өнiмiн өндiрудiң техникалық денгейi ... ... ... ... экономиканың өндiрiстiк потенциялын дамытуолардың ролiн күшейту үшiн жағдайлар жасауға ... ... ... ... ақпараттық – жарнамалық,  әдiстемелiк  ... ... ... ... ... ... көп ... технологиялар негiзiнде өнiмнiң жаңа түрлерiн дайындауы мен ... ... ... ... ... үшiн ... сыртқы зерттеме жұмыстарын дайындауқажет. Ол үшiн алғашқы және екiншi реттiк  ...  ... ... ... ... жүргiзiледi.  Кәсiпкерлiктiңсыртқы ортасын келесi сұрақтарды зерттеу арқылы ашуға болады. Олар: ... ... ... құқықтық орта, әлеуметтiк-демографиялық орта,мәдени орта, ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... қатар кәсiпкерлердi қолдау ... ... ... ету ... ... ... халықтарының психологиясына әсерете отырып кәсiпкердiң өнiмiне оңтайлы көз-қараспен қарауды насихаттауықажет. ... ... ... ... ... және  салалықпринциптер бойынша қалыптасады және қазiргi  кезе  ...  ... ... ... бар кәсiпорындарға негiзделген. ҚазақстанРеспубликасында кәсiпкерлiктi ақпаратпен қамтамасыз ету ... одан ... ... мына ... шешу ... мемлекеттiк органдар ақпараттың кәсiпкерлер үшiн ашық болуын қамтамасызету;- кәсiпкерлiк  бойынша  ...  ...  ...  ... ...  және халықаралық ұйымдар  үшiн  ашық  болуынқамтамасыз ету;- аймақтарда ақпараттық - ... ... ... ... ... Республикасында кәсiпкерлiктi ақпаратпен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... және бағдарламалық–техникалық құралдарды барынша жүйеге келтiрiп, пайдалану белгiленген.Қазiргi кезеңнiң негiзгi мiндетi- жинақталған тәжiрибенi зерделей ... ... ең ...  ... ... ...  қолдаукөрсетудiң кешендi жүйесiн жасауға  ...  бар  ...  ... тарату және оны қалалар мен аудандардағы түпкi тұтынушыларғажеткiзу. Ресурстардың шектеулi екенiн ескере отырып, бұл ... ең ... ... ... негiзiнде бюжет қаражатын бөлу, содай-ақбазалық құрылымдар ... ... ... ... бар және ... жақсы жағынан көрсеткен әдiстемелернегiзнде халықтың түрлi топтарын сапалы жоғары денгейде даярлауға мүмкiндiкберетiн ... ... ... мемлекеттiк құраларды пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру  мақсатындамемлекеттiк және мемлекеттiк емес оқу ... ... ... ... ... ... ... оқу орныныңменшiк нысанын құқықтық мәртебесiн шектеместен  ...   ... ... –әдiстемелiк қамсыздандыру жүйесiн жасауға бюджеттенқаражат жария өткiзiлетiн конкурс ... ... ... ... ... бiлiм беру ... бәсекелстiк ынталандырады.Халықтың түрлi топтары үшiн күндiз және жедел бiлiм беру нысандары өзбетiнше бiлiм алу, ... ... ... ... ... ... қызмет негiздерi бойынша халықтың қалың топтарына  түсiнiктiәдебиеттi пайдалана отырып, ... ...  мен ... ... техника құралдарын тарта отырып, оқыту әдiстерiн әзiрлеуменжәне ... ... оқу ... оң тәжiрибесiн оқыту мен тарату шараларықолдануда. Көзделген шараларды жүзеге ... ...  ... ... ынтымақтастықпен салалр үшiн, кадлар даярлау мен қайтадаярлау жолға қойылды.Кәсiпкерлiкке ... ... ... деп бұл ... ... ... ... ететiн, кәсiпорындарға ақылы және ... ... ... ... ... , ... қаржы салаларында,қауiпсiздiктi қамтатамсыз ету саласында қызмет көрсететiн және қолданылыпотырған заң негiзiнде кәсiпкерлермен, сондай-ақ ... ... ... ... ... және ... құрылымдар жүйесi айтылыпотыр.Кәсiпкерлiктi қаржы-несие  ...  ...  ...  ... тиiс:- салық жеңiлдiктерiн беру және қолайлы инвестициялық ақуал жасау;- кәсiпорындарға тiкелей қаржылай қолдау көрсету.Кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң инвестициялық қызметiне ... ... ... мыналар есебiнен қамтамасыз етiледi:- кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң мемлекеттiк  инвестициялық  бағдарламағақатысуы;- кәсiпкерлiктi ... ... ... мен ... да ... ... тыс ... тарту қызметiн жандандыру;- коммерциялық банктер мен басқа да ... ... үшiн ... ... ... ... жоғары инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшiн ... ... ... ... ... ... көрсету;Қаржы –несиелiк қолдау көрсететiн инфрақұрылымды одан әрi дамыту:- кәсiпкерлiк ... ... және ... ... ... қолдау көрсету нысандарын ұлғайтуды;- несие кооперативтерiнiң өзара сақтандыру жүйесiн дамыту;- қорлар мен ... ...  ...  ... ... бизнес –жоспарлар әзiлеу, инвесторлар ... ... ... шешу ... қызметiн жандандырудыкөздейдi.Кесте 11- Облыстық бюджет қаражаты есебiнен 2006  ...  ... ... ... берілген уақытша қаржылай көмек|Атауы            ... түрi          ... сома ||               |                |мың ...   ||               |                |        ... ...                                ||ЖШС ... -Ана      ... ...        |9000      ||ЖШС ...          ... ...         |9000      ... ...                               ||ЖШС ШТФ ...      ... ...        |5000      ... ...                               ... ГЭС Келесский      |ГЭС              |5000      ... ...                                 ||ОК ЕСЭД           |Мал және егiн ...   |5000      ... ...                               ||ЖШС ...       |МТС ...          |1500      ... ...                                || ... ШҚ         |Егiн және мал ...   |4000      ... ...                               ||ОК ... ...     |ҚҮрылыс материал. шығару    |2800      ... ...                               ||ЖШС ...          ... өнiмдерi        |2000      ... ...                               ||ОК ... агро МТС    ... ...        |5000      ||               |                |        ... ЖШС          ... ...          |5000      ... ауданы                                ||ЖШС ... ...     ... ...          |5000      ... ...                                ||ЖШС ...       ... ... ...      |5000      ||ЖШС ...          ... цехы          |5000      ||ЖК ...          ...  |1000      ... ...                               ||ЖК ...         ... майын өсiру      |1000      ... ...                                ... ШҚ           ...         |2500      ||ЖШС МТС           |МТС ...           |2000      ... ...                                ||ЖК ...         ...         |2500      ||ЖШС ...         ... өнерк.          |5000      ... ...                                 ||ЖШС ... тұз        |Тұз ... және ... өңдеу  |5000      ... ... ...     |21 жоба            |98300,0    ... 12- ... ... ... есебiнен 2007 жылға кәсiпкерлiксубъектiлерiн дамыту мақсатында уақытша ... ...               ... түрi          ... сома ||                 |                |мың ...   ||                 |                |        ... ...                                  ||ЖШС ... ...          |Мал ...        |5000      ||Ө. ... О.Ж.         |Сүт ... ... және өңдеу|5000      ||ЖШС (Ынтымақ(           |Сүт ... ... және ...      ||ЖШС (Су ...  ... ... ету      |30000     ||ЖШС ...           ... ... мен ...  |20000     ||                 ...             |        ||ЖЖШ (ТИМ(             ... ... ...  |9500      ||ЖШС ...         ... қамтамасыз ету     |9500      ...             |                ...    ... ...                                  ||ЖШС ...          |Ауы ...        |11200,0    ||ЖШС ...            |Сүт ... және ...     |700,0     ...             |                |11900,0    ... ...                                  ||ЖШС ...           ... шаруашылық өнiмдерiн қайта|7500,0     ||                 ...             |        ...             |                |7500,0     ... ...                                  ||ЖШС ...            | Мал және ... шаруашылығы  |7000,0     ...             |                |7000,0     ... ...                                   ||ЖШС ... ...         ... өнiмдерiн өңдеу      |10000,0    ||ЖШС ... МТ           ... ... ... |19,0      ...              |                |10190,0    ... ...                                   ||ӨК ... С          |Мал ...        |1500,0     ||ААҚ ... құс(        |Құ ...         |10000,0    ...              |                |22500,0    ... ...                                  ||ЖШС ТКЗ              ... ... өндiрiсi  |30000,0    ...             |                |30000,0    ... ...                                   ||ӨК ... ...       ... ... өсiру      |9000,0     ...             |                |9000,0     ||                 |                |        ||2007 жылы ... 17 жоба ... ... ... ...  |260590,0    |Кесте 13 - ... ... ... ... 2008 ... ... ... мақсатында уақытша қаржылай көмек|Атауы               ... түрi          ... сома ||                 |                |мың ...   ||                 |                |        ... ...                                  ||ЖШС Асыл Нур           ... шаруашылық өнiмдерiн өңдеу|5000,0     ||ӨК Наурызбаева          ... ... ...   |2000,0     ||                 ... ... ... ) |        ...             |                |7000,0     ... ...                                  ||ЖСШ ...         |Мал ...        |5000,0     ||ЖСШ ...           |Мал ...        |2100,0     ...             |                |3100,0     ... ...                                   ||АҚ ...           |Жол ... ...  |18600,0    ||ЖШС ...            ... ...     |10000,0    ...              |                |28600,0    ... ...                                 ||ЖШС ...            ... көнсервiлеу бұйымары  |17000,0    ||ЖШС ...           ... және ... ...  |18360,0    ||ЖШС (Южгидрострой(        ... СЭС ...       |10000,0    ...              |                |45360,0    ... ...                                  ||ЖШС ...           ... ...         |8000,0     ...             |                |8000,0     ... ...                                   || ...             ... мал шаруашылығы      |1000,0    ||ЖШК ... және К(       ... ... ...  |5000,0    ||К/х ...          |Мал ...         |1000,0    ...             |                 |7000,0    ||                 |                 |       ||2008 жылы ... 17 жоба ... ... ... ...  |105060,0   |Жоғарыдағы мәлiметтер бойынша  ... ... ... ... ... ... 2006 жылы бюджет есебiнен 98300,0 мың тенге,2007 жылы 260590,0 мың тенге, 2008 жылы 105060,0 мың ... ...  ... ... ...  басым бағыты  ауыл шаруашылығы өнiмерiнөңдеу мен сусындар жасауға және iрi ... ... ... ... ... ауыл ...  ... өркендеуiне көптеген мүмкiндiктер бар. Ол үшiн агроөнеркәсiпкешенiн дамытуда, халықты азық-түлiкпен қамтамасыз ... ... ... реформалаудың жаңа формасын дамытуымыз қажет. Экономикасыдамыған ... ең ... ... мүмкiндiгi бар шаруашылықтарды  дамуғаәрекет жасайды. Бiрақ, экономиканың барлық саласын бiрден жанданыру мүмкiнемес. Әр ел ... ... ... ...  бар ... қолдайды.Мысалы: Жапония қазiргi экономикалық  өрлеудi  өз  елiнде  ойыншықтаршығарудан ... Бұл ... ... ...  ... салалардыдамытуға жұмсалды.Сонымен қатар, кәсіпорынның өнеркәсіп құрылымында негізгі қорлардыңұдайы өндірісі мен ... ... ... ... табу ... ... мен ... табысқа жетуді қамтамасыз ететінжұмыстардың түрлері  мен  ...  ...  ...  ...  қажет.Бәсекелестермен салыстырғанда  «өнеркәсіптің  шығындар  құрылымы  ... ... үшін ... ішкі және ... ... өткізуқажет.Қорытынды  мен ұсыныстарЕл ... ... ...  ... ... (Кәсiпкерлiктiң(даму жолдары мен әдiс-тәсiлiне үлкен ... ... ... ... елiмiздiң шағын кәсiпкерлiгiнiң ... ...  ... ... ... ... мллиондаған адамдар жұмыс атқарады. ... ... мына ... ... ... ... кетiлдi:- кәсiпкерлiктiң заңдылық базасын жетiлдiру;- салықтан жалтаруды, салық төлемеуге тосқауыл болу;- мемлекеттiк тiркеуден өткiзу жүйесiн ... ... ... үшiн заң ... ... ... беру жүйесiн дамыту;- кәсiпкерлiктi құқықтық, салықтық және де ... ... ... ... ... ... ... прогрестi жетiлдiру;- жергiлiктi кәсiпкерлiктi дамытуды жергiлiктi әкiмдердiң қадағалауы;- ... ... ... ... ... ... осы ... аталып өткен мәселелер мен  олардың ... ... ... аталып өттi. Өнiм сапасы, экспорттық мүмкiндiк, ... ... саны ... ... ... тиiс.  Мiне осы  3 ... ... марапаттап, жылына сайыс өткiзiлетiн болды.2007-2010 жылдың бюджетi ауыл үшiн басымдықты сипатта болуға тиiс.Әлеуметтiк салаға ... ... ... ауыл ... бәрiненбұын ауылға арналған жолдар мен суартқыштар құруға; ауыл мұқтажын ... ... ... ... ... ... тиiс. ... пенәкiмдерге 2007-2010 жылдардың iшiнде жыл сайын ауылда бiлiм  ... ... ... әрi ауыз суға ... әрi ... жәнеауданаралық ауылдың автомобиль жолдарын салу мен жаңалауға арналған қаражаткөлемiн 10 млрд. ұлғайту қажет.Қорытынды ұсынысымда,  ... ... үшiн ...  сыртқызерттеме жұмыстарын дайындау қажет. Ол үшiн алғашқы және екiншi ... ...  ...  ...  ...  ... ... сыртқы ортасын келесi сұрақтарды зерттеу арқылыашуға болады. Олар: саяси орта, экономикалық  ...  ...  ... ...  ...  ...  ғылыми-техникалық  орта,экологиялық орталар болып табылады.“Шаруашылық ... ... және ... ... ... 3 ... “Жеке кәсiпкерлiктi қолдау және құқықтарын қорғау ... 5-6 ... ... ... ... ... заңдылық актiлербекiтiлген.Кәсiпкер алдында пайда болатын әртүрлi жағдайларды мемлекет қолданыпотырған шараларға көмекшi не ... ... ... ... ... ... ескермеуi болмайды, сондықтан да мемлекетте ұйымастырылып отырғанпроцестiң ... және ... ... ... ... ... бар және өздерiн жақсы жағынан ... ... ... ... ... сапалы  жоғары  денгейде  даярлауғамүмкiндiк беретiн базалық әдiстер белгiленуде. Оқыту мемлекеттiк ... ... ... ... мемлееттiк және мемлекеттiк емесоқу орындарында сертиикаттау жүйесi енгiзiледi.Кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау мынадай аса маңызды ... ... ... ... және ... ...  мемлекеттiк  саясаттыңнормативтiк-құқықтық негiзiн жетiлдiру;- кәсiпкерлiкке қолдау көрсетудiң  мемлекеттiк саясатын ... ... ... ... ету;- ... ... ... қорғалуы мен қауiпсiздiгi;- кәсiпкерлiктi дамыту үшiн жайлы қоғамдық пiкiр қалыптастыру;- аймақтарды кәсiпкерлiк инфрақұрылымын дамыту;- кадрлар даярлау;- ақпаратпен ... ету;- ... ... ... ... ... ... жетiлдiру;- кәсiпкерлiкте жеке меншiк және басқа инвестициялар үшiн ... ... ... бағдарламалар құру;- мемлекет тарапынан несиелендiру.Кәсіпкерлікті сәтті жүргізіп, одан әрі  ... үшін ... ... және ... ... негізделген нарықтық экономикалықсаясат;-бастауыш кәсіпкерлерді оқыту бағдарламалары;-кәсіпкерлікті кішігірім жаңа ... ... ... ... ... ... ... отырып, сәйкес мемлекеттік саясат келесі 4принципте құрылуы тиіс:- жекеменшік құқығында;- ... ... ... мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесінде;- инфрақұрылымда.Кәсіпкерлікте шағын және орта бизнесті дамытуға ... ... ең ... ... мыналар болуы керек: салықтық нормалар,еңбекті заңдастыру, бюрократтық процедуралар.Қазақстан   ...  Н.Ә.   ...   ...  ...  ...  бірқатар негізгі  бағыттарын  даралап  көрсеткенболатын. ... ... ... ...  ...  жекеменшікке деген  көзқарастарын  ...  ...  ...  Екіншіден,мемлекеттік қаржыландыру мен жеке меншік қаржыландыруды ... ... ... әлеуметтік және басқа да шығындарды өзіндік құнға, баға ... ... ... ... ... ...  келтіру.  Төртіншіден,  сертификациялау  және  ... ... ... Бесіншіден, салалық ассоциациялар құру,оған негізінен стандарттау мен сертификаттау, технологиялық базалық ... ... ... ... ... қорыта айтқанда  кәсіпкерлік ... ... ... саясаттың шеңберіндегі тек  ... ... ... ... Бұл ең ... ... өздерініңкәсіпорынды модернизациялау және мамандандыру, кадрлардың  ... өз ... ... ... ... ... ... байланысты.Бүгінгі таңда кәсіпкерлікті дамыту және туындаған  проблемаларғақарсы мынадай шараларды жүргізу ... ... ... ... ... және өзінің қаржыларын өндірісті, адамкапиталын, өнім сапасын  арттыруға,  модернизациялауға  ...   ...  ...  ...  ғылыми-техникалықпотенциялын пайдалану және дамыту;- кәсіпкерліктің әлеуметтік ... және  оны ... пен ... ... ... ... негізінде қол  жеткізілуі мүмкін немесетұрғындардың  табысының  ...  ...  ...  ... қол ... ... –құқықтық базаны, инфрақұрылымды одан әрі  жетілдіру жәнетұрақтандыру.Мен, дипломдық жұмысымда бұл тақырыпты ... ... ... ...  барлық  заңдылықтарын  мен  ...  ... ... ... ... ... қызметпен айналысушысубъектiлердiң  даму  жағдайын,  дамытуда  ...  ...  ... ... деп ... ... бұл тақырыпты әлi де тереңiрекзерттеуге болады деп санаймын. Себебi,  кәсiпкерлiк ... ... ... ... дағдарыстан қорғайтын шешушi тетiгi, қазiргi таңдакез-келген өзектi мәселелердiң бiрi болып табылады.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ1. ...  Н.А.  ...  ...  ...  халқынаЖолдауы.2. ҚР-ң Президенті Н. Назарбаевттің ... ... ... ... жаңа ... 2007 ж. 28 ақпан.3. «Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы», ҚазақстанРеспубликасының Президентінің Жолдауы. Астана, 2005 жыл.4.  ...  ...  ...  ...  ... даму ... 2003 ... 17 шілдедегі ҚР Үкіметініңжарлығы.5.  Экономикалық саясаттың  2010-жылға  дейінгі  ...  ... ... ... ... ... 2008 жыл.6. «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін,бәсекеге қабілетті халық үшін», Қазақстан ... ... ... 4 ... ... халқына Жолдауы. /Егемен қазақстан,2003 жыл, 6 сәуір7. Жеделдетілген ... өсу – ... ...  ... ... мақсаты. // 29.12.2007 жылдан ҚР  Үкметініңқаулысы.8. Бухалков М.И. ... ... . – ... ... ... ... Г.А. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» . –Москва: ИНФРА-М, 2001 г.10. Краюхина Г.А. Методика ... ... ... в ... ...... – СПб: СПбГИЭА, 2003 г.11. Экономическая стратегия фирмы ... ... А.П./ СПб: 2004 г.12. ... М.М. ... ... ......  Финансы истатистика, 2001 г.13. Анализ и аудит в системе управление предпринимательской ... ... / Под ред. Т.А. ... ... Юнчи,1999 г.14. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего ... ... и ... 1998 г.15.  ...  Б.Т.,  Абдильханова  С.А.  ...  ... ... Алматы: LEM, 2001 г.16. Сундетов Ж. ... и ... в ...  рыночнойэкономики: Учеб. пособие / КазЭУ им. Т.Рыскулова.- 2-е изд., доп. ... ... 2004 г.17. ... М.И. ... на предприятиях машиностроения : учебноепособие - ... ... 1995 г.18. ... Н.К. Социально-экономические проблемы адаптации промышленностиКазахстана к ... ... 1998 г.19. ... В.А., ... Э.Р., ...  А.Ю.  Планирование  напредприятии: Учебник.- Москва.: Филинъ, 2000. 2-е издание.20. Ансофф И. Новая ... ... СПб: 1999 г.21. ... ... ... с ...  ...  егоразвития, сборник научных трудов, Алматы. Экономика.- 2000 г.22. Горемыкин В.А., ... О.А. ... ... ... 2001 г.23. ... К.Ш. ... финансового положения предприятия: Уч. пособие /КазГАУ.- Алматы: Экономика.24. Егоров Ю.Н. Варакута С.А.  Планирование на ...... 2001.25. ...... ... / под. ред. В.М. ... и С.И. Ляпунова.– Москва:Финансы и статистика, 2001 г.26. Ильин А.И., Синица Л.М. ... на ... ... ... в 2-х ... ... ... знание, 2000.- (Экономическое образование)-Ч.1: ... ... ... Ч.2: ... ... В.Ф. ... ... предприятия (фирмы): производство;экономика, финансы, инвестиции,  ...  ...  ...  ... ... В.В., Волкова  О.Н.  Анализ  ...  ... ... ... Проспект, 2004г.29. Любушин Н.П. и др. ...  ...  ... Учеб. пособие/ Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г..-Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.30.  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной ... ... ... изд., ... и доп.- Москва: Инфра Москва: 2003.- 400 с.31. ... Б. ... ... ... ... ... и методы: Уч. пособие / Перевод с ... Под ред. ... ... ... ... ... 1997. ... Рыночный подход к формированию производственной программы предприятия,сборник научных трудов, Алматы, издательство ... ... ... ... К. Приоритетные сферы анализа стратегического развитияпромышленого предприятия /Транзитная экономика/ 2004г.1 57-34. Г.И. ... ... ... и ... ... ... Изд. ... Март, Ростов на Дону, 2000.46. Сейтказиева А.М. ... ... как ... ... стратегиипредпиятия /Вестник КазГАУ 1-2 1997г/47. ОҚО бойынша әлеуметтік-экономикалық жағдайы // Шымкент.:2008.48. Оңтүстік Қазақстан // ... ...  ... Қазақстан // Шымкент.:2008.-2. -4 бет.-----------------------МемлекетСерiктесКәсiпкерКапиталистiк инвесторКәсiпкер менеджерТұтынушыЖалдамалы жұмысшыЭксперттiк бағалауИдеяны өткiзу эффектiлерiнiң пайда болуыКәсiпорынның қалдық есептерiКәсiпкерлiк шешiмiнiң ... ... ... ... өткiзуге даярлауРынокттық ақпараттың қабылдануы (сұраныс және ұсыныс арасындағы қатынастыңпайда болуы, бағаның белгiленуiКәсiпкерлiк идеялардың туындауыИдеяның алғашқы эксперттiк бағалануыПартнерлерКәсiпкерНарықӨндiрiсАкционерлiкМемлекеттiкБiрлескенФермерлiкҰйымдастыру ерекшелiктерiне ... ... ... бағыныштылығына қарайЖекеМемлекеттiкМеншiк түрi бойыншаКоммерциялық кәсiпорынШаруашылық серiктестiктерi және қоғамдарТолық серiктестiкЖауапкершiлiгi шектеулi ... ... ... ... ... ... (индивидуалды) кәсiпорынӨндiрiстiк кооперативтерМемлекеттiк және муниципиалды кәсiпорын 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстандағы қажылық туризмнің болашақта даму жолдарын болжау66 бет
"Кәсіпорынның өндірістік қорлары."5 бет
Ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған жерлердің құқықтық режимі13 бет
"Сұраныс пен ұсыныс теориясының негіздері"4 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет
2003 - 2005 жылдары экономиканы дамытудың негізгі қорытындылары және Үкіметтің 2003 - 2006 жылдарға арналған бағдарламасы67 бет
2015 жылға дейінгі елді дамытудың индустриалды-инновациялық Стратегиясын жүзеге асыру9 бет
XXI ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ДҮНИЕ ЖҮЗІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ3 бет
«Жартаc» ЖШС-ндегі еңбек өнімділігі көрсеткіштерін талдау, оны арттыру мақсатында кәсіпорын тарапынан жасалатын шаралар жүйесіне баға беру, оның кемшіліктерін анықтау және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар ұсыну64 бет
«Казиндустрия» ЖШС персоналының еңбек потенциалының қалыптастыру, бағалау және оны дамыту мақсатындағы іс-шаралар жүйесін талдау, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау66 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь