Атқарушылық билік мазмұнының конституциялық- құқықтық дәрежесі. Үкіметтің міндеттері мен атқаратын функциялары

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
І ТАРАУ. Атқарушылық билік мазмұнының конституциялық. құқықтық дәрежесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1 Атқарушы билік тармағының конституциялық дәрежесі ... ... ... ...
1.3 Үкіметтің құрамы және құрылу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Қазақстан Республикасы Премьер.Минстрінің және Үкімет мүшелерінің конституциялық құқықтық мәртебесі ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ІІ ТАРАУ. Үкіметтің міндеттері мен атқаратын функциялары ... ... ... ...
2.1Үкіметтің міндеттері мен атқаратын функциялары ... ... ... ... ... ... ..
2.2Үкіметтің жауапкершілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3Үкіметтің Президентпен, Парламентпен және Қазақстан
Республикасының басқа да органдармен арақатынасы ... ... ... ... ... ... .
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Үкімет жалпы елді басқаратын және жоғарғы саяси басшылықты жүзеге асыратын алқалы орган.
Үкімет өз қызметінің жалпы шегінде Парламент көпшілігінің қолдауын пайдалану керек және заңнамада берілген өкілеттіктерді иеленеді. Қазақстан Республикасының Үкіметі – Қазақстан Республикасында билік органдары жүйесіндегі жоғарғы атқарушы органы.
Конституцияға сәйкес ҚР Үкіметі атқарушы билікті жүзеге асырады, атқаруш органдар жүйесін басқарады және олардың қызметіне басшылық жасайды. Үкімет өз іс әрекетін ҚР Конституциясына, заңдарына, Президенттің заңдық күші бар Жарлықтарына және басқа да нормативтік құқықтық актілері негізінде іске асылрылады.
Басқаша айтқанда, ҚР Үкіметі қатаң түсінікте атқарушылық қызметке басшылықты жүзеге асыратын алқалы, тағайындалатын, құрылымдық орган. Үкіметтің қалыптасу тәртібі басқару түріне байланысты болады, Президенттік республика болғандықтан президент қалыптастырады. Үкіметтің әрбір тағайындалған мүшесі ҚР Парламентімен бекітіледі.Осы сәттен бастап Үкімет жаңа ұйымдық қағида бойынша қалыптасады;Кімде кім жоғарыда мазмұндалған мақсатта бағдарламасын жүзеге асырылуын және оның ақиқаттығын, қоцылқан тапсырмақа сәйкестігін, тиімділігін, орындалатынын көрсете алса, сол оның экономикалық блогн қалыптастырады. Бүгінгі Үкімет және облыстық әкімшілік басқармаларды тағайындау туралы ұсынысты Премьр-министр қарастырса да, олар бір команда болып атқармайды. Үкімет және облыстар әрқайсысы өздігінше қызмет етуде. Үкімет тарапынан оларға әсер ету конституциямен шектелген, Үкіметтің өзі әсер ету сапасына байланысты блокторрға болінеді. Мемлекет басшысы мен Үкімет басшысының қызметі бөлінген. Үкімет Парламент арқылы қалыптасып өз өкілеттігін жүзеге асыраты және парламент алдында саяси алқалы жауапкершілік иеленеді. Жалпы халық дауыс беру жолымен сайланатын Президент шұғыл басқарылатын өкілеттік жағдайында бола тұрса, Үкімет және Парламент арасындағы келіспеушілікті шешуге атқарушы билік тармағына басшылығына стратегиялық және тактикалық нысанды ұстап тұрады.
Үкіметтің топтық қағидасының механизмін қалыптастыру.
Премьер-министр жетілдіру сатысында серіктестердің командасын жинап, Қазақстан Республикасы жоспарланып отырған іс әрекеттің бағдарламасын ұсынады.
1.Назарбаев Н.А. Қазақстан -2030Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауында-Алматы:Білім,1998.-96бет
2.Сагындыкова А.Н. Конституционное право Республики Казакстан-Алматы, Білім,1999-336 бет
3.Сапаргалиев Ғайрат
4.Сапаргалиев Г.С. Станавление конституционного строя Республики Казакстан-Алматы, Жеті-Жарғы,1997, 168 бет
5. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран.-Москва, Юрист, 1999,600 бет
6. Рукоиодитель в аппарате государственного управление.
Отд. Ред. Цветков В.В. Наукова Думка, 1988, 325 бет
7. Государственная служба в Республике Казакстан. Официальные тексты законадателыных актов, Алматы, Юрист, 2002,134
8. Анаков В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления-Киев, Наукова Думка, 1979, 150 бет
9. «Мемлекеттік қызмет туралы» заң
10. Шет елдердің констутуциялық құқығы, Абельдинов А.К, Қопабаев О.Р, Алматы, Жеті-Жарғы, 1997, 152 бет
11. Сапаргалиев Г.С, Конституционное право Республики Казакстан:Академический курс –Алматы, Жеті-Жарғы, 2002, 528 бет
12. Байшиев Жолымбет Констутуционное право Республики Казакстан: Алматы, Білім; 2001, 392 бет
13. Пастонавление Президента РК «Вопросы Министерства Юстиции Республики Казакстан»№223 от11.03.1999г:-САПП Республики Казакстан 1999г.,№8 ст.63.
14. Богданова Н.А. Понятие и элементы правоиого статуса // Вестник Москвского университета.-1998.№3. – 13-14бет
15. Постановление Правительства Республики Казакстан « О регламенте Правительства Республики Казакстан».-САПП Республики Казакстан, 1999. г,
16. Конституция стран СНГ. Алматы: Жеті Жарғы, 1999.-416 бет
17.Конституция зарубежных стран- Москва: Юрлитинформ, 2000, 366 бет
18. Муксимов И.Ш. Совет Министров союздной республики,-Москва Юридическая литература, 1963,203 с
19.Колосова Н.М. Конституционная ответствнность самостоятельный вид юридических ответственности Государство и право,Москва,1997,86-91с
24..Бочило И.Л.Ответственность в управлении.-Москва, Юридическая литернатура,1998,303 бет
25. Тарнополский Р.И. Конституцирнные основы правового полажение Совета Министров АССР.-Казань: Издательство Казанского университета,1983,120 бет
26. Сабикенов С.Н. Салыстырмалы Мемлекеттік құқық-Алматы: Өркениет, 2000, 408 бет
27.Ким.В.А. Годы созидания. Анализ Политических иконституционных идей Первого Президента Республики Казакстан – Алматы; Эндельвейс,2001, 312б
29.Стиркин А.Г. Философия- Москва,Гардарики,2001, 816б
30.Салимбаева В.Н. Конституционная правовая отвенственность Дисертация на соискание учебной степени кандтдата Юридических наук, Алматы:1998
    
    МазмұныКіріспе.......................................................................................................І ТАРАУ. Атқарушылық билік  мазмұнының  конституциялық-  құқықтықдәрежесі..........................................................................................................1.1 Атқарушы ... ... ... ...     ...     ...     және     ... ... ... ... және ... ... құқықтықмәртебесі...................................ІІ ТАРАУ. Үкіметтің міндеттері мен атқаратын функциялары...............2.1Үкіметтің міндеттері мен атқаратынфункциялары..........................2.2Үкіметтіңжауапкершілігі.................................................................2.3Үкіметтің Президентпен, Парламентпен және ҚазақстанРеспубликасының      ...      да      ... ... ... елді ... және жоғарғы саяси басшылықтыжүзеге асыратын ... ... өз ... ... шегінде Парламент көпшілігінің қолдауынпайдалану керек және заңнамада берілген өкілеттіктерді иеленеді. ҚазақстанРеспубликасының Үкіметі – ...  ...  ...  органдарыжүйесіндегі жоғарғы атқарушы органы.Конституцияға сәйкес ҚР Үкіметі атқарушы билікті  ... ... ... ... ... және ...  ... жасайды. Үкімет өз іс әрекетін ҚР Конституциясына, заңдарына,Президенттің заңдық күші бар ...  және ... да ... актілері негізінде іске асылрылады.Басқаша айтқанда, ҚР Үкіметі қатаң түсінікте атқарушылық қызметкебасшылықты жүзеге асыратын ... ... ... ... қалыптасу тәртібі басқару түріне байланысты болады, Президенттікреспублика болғандықтан  президент  қалыптастырады.  Үкіметтің  ... ... ҚР ... ... ... ... Үкіметжаңа ұйымдық қағида бойынша қалыптасады;Кімде кім ... ... ... ... ... және оның ақиқаттығын, қоцылқантапсырмақа сәйкестігін, тиімділігін, орындалатынын көрсете алса, сол оныңэкономикалық блогн қалыптастырады. Бүгінгі Үкімет және ... ... ... ... ... ... ... да,олар бір команда болып атқармайды. Үкімет және ...  ... ... ... Үкімет тарапынан оларға әсер ету ... ... өзі әсер ету ... ... ... ... ... мен Үкімет басшысының қызметі бөлінген. Үкімет Парламентарқылы қалыптасып өз өкілеттігін жүзеге ... және ... ... алқалы жауапкершілік иеленеді. Жалпы халық дауыс беру жолыменсайланатын ... ... ... ... ... бола ... және ... арасындағы келіспеушілікті шешуге атқарушы биліктармағына басшылығына стратегиялық және тактикалық нысанды ұстап тұрады.Үкіметтің топтық қағидасының ... ... ... ... ... командасынжинап,  Қазақстан  Республикасы  ...  ...  іс  ... ... ... жағдайда бұл команда Үкімет болып ... ... ... ... ... ... саяси күштержәне іскерлер ортасында  тартылған  ...  ...  ... ...  ...  бағдарламасын  айқындап,  ... өз ... ... Егер ... ҚР Үкіметінің үсынысыныңкурсымен сәйкес келмесе, ал ... ... курс  ... ... ... болса, Үкімет алқалы түрде ол бағдарламаныдамытуғатуралы  бекітуі  кажет.Үкіметтің  ...  өз  ...  ... және ... ... курс ... мүмкін тапсырмалардыдамытуға адал болуы  туралы  ант  береді.  ...  ...  ... ... ... Президент және Парламент  атқарубиліктің қызметін бақылай келе ҚР ... және ... ... ... ... басқару түрінің өзіндік белгілері, президенттік ... ... ... ... ...  ... ... үкімет сонда танылады деген тұжырым қалыптасқан. Кеңестік кезеңдегіконституциялық ... ...  ... ...  ... ... ... ретінде сипаттамайды. Қолданыстағы конституциядамемлекеттегі биліктің үш тармағы ажратлып көрсетілген; заң ... және сот ... ... ... ... ұғым  текПрезидент және Парламетке қатысты қолданылған, бірақ өзінің саяси құұықтықдәрежесі, жүзеге асыратын функциялар көлемі және басқа ... ... ... өзі оны өз бетіндік жоғарғы статусын, билікті шешетінмемлекеттік орган ... ... ... ... биліктің біртармағы болып табылады, ешқандай мемлекеттік органға бағынбайды.Үкімет  басқа орган ... ғана ... ...  ...  ... ... ... басшылық етеді, мемлекеттік органдаржүйесін нормативті реттейді, бағыт береді, жоспарлайды, үйлкстіреді ... ... ... Үкіметтің өз окілеттігі шегінде шығарған актілеріҚР территориасында мемлекеттік органдар, лауазымды ... ... ... ... күші бар және ... ... жатады.1995 жлғы Конституция Үкіметті  өзінің бүкіл ... ... ... ... ал ... оның ... ... депжариялады.Қазақстан Республикасы Үкіметінің мәртебесі кең заңи мағынада.Конституциямен және Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... түсікте функциялары,өкілетті мерзімі , құзіреті жауапкершілік түрі мен ... және ... ... ...  қамтылады.  Қазіргі  уақытта  ҮкіметтіңКонституциялық нормаларды дамытуда арнайы комплекстік акт 18 .12 ... ... ... ... ... ... ... заңы табылады. Үкіметтің ұйымдастырылуы мен  ... ... да ... ... және Парламент актілері жатады.Үкімет құрамына Премьер –Министр , Үкімет ... ... ... ... табылады. Үкімет  атқару  билігіне      ...   ... ... жеке ... бойынша сұрақтар төңірегінде барлықөкілеттілкке ие.Үкімет елде билікті  ... ...  ... ... ... ... ... мемлекеттік органдарменжүзеге  асырады.  Мұндай  ерекшелік,  ...  ... заң ... бастамашылық құқығы  тек  Парламентдепутаттары мен Үкіметке берілген, сонымен қатар Үкімет заң ... ... ... ... ... ... етеді, елдің экономикасында Қазақстан Республикасы халықаралық қатынастардаөкіл ...  ... ...  ...  өз  ...  басқаруфункциясымен қабылдаған шешімдерді жүзеге асыратын  ...  ... ... ... ие. ... мәртебесіне қатысты толықанықтама мынадай болуы мүмкін. Қазақстан Республикасы  ... ... ... ... ... жүйесін басқарады және олардың қызметінебасшылық жасайды, мұндай мәртебенің ... ... және ... ... ... ... заңында көрсетілген. ҮкіметПремьер - Министр және Үкімет мүшелері кіретін алқалы орган болғандықтаноның әкімшілік ... ... ... ... ие: ... ... ... тоқтатылған өкілеттіліктер мен  отставкаинститутына ие. Жалпы ... ... оның ... ... ... ... болмайды. Әртүрлі елдердің саяси практикасы  Үкіметтібірпартиялы, ... және ... ...  ...  ... ... жоғарыда топтастырылғанның ешқайсысына жатпайды.Менің ойымша, Қазақстан Республикасының Үкіметі қысқа мерзімде ... ... деп ... ... ... ... ... жауапты. Үкімет атқарушыбилік органы  ретінде Парламент мақұлдаған өз қызметінің ... ... есеп ... ... ...  заңдарыныңсақталуы және өз қызметінің ... ... ...  ... ... ҚР ... ... Республика Премьер-Министрдітағайындайды. Тағайындауға келіспеген  жағдайда  басқа  кандидатураныұсынады. Конституция ҚР  ...  ...  ...  ... ... ... күшін тоқтата тұруға немесе жоюға құқықбереді. Парламенттің келісімін алғаннан кейін Президент оны ...  ... ... ... ... ... құрамы туралы ұсынысты онкүн мерзімде дайындайды.I ТАРАУ1.1  Қазақстан ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің  конституциялық-құқықтық  ... ... оның  ...  ...  ... құрамына кіретін элементтерін ұғыну керек. «Бұл  органның  заңдықұзіреті үш аспектіден ... ...  ... ... ... ... құқықтық қатынасқа түсуші субъектілердің  нормативтіксипатынан ... олар ... ... ... ......  қарастырылады. Ол тек  қана  ...  ... ...  да  ...  ...  тұрады.  Бұласпектінің құрамы кең мағынада қарастырылғандығынан, оған  ... ... ... және ...  ...  бір  қалыптылығы  менунификациясы  байқалмайды. ... ...... кең ... ... ... мұнда  оны  қалыптастырады,фундаменті ретінде қатыстырылып   ...  және  ... ... ... ... жүйе етіп ... ... сәйкес, біз  ҚР  Үкіметінің  конституциялы-құқықтық  дәрежесін  ...  ... ...  ...  енді  ...  ...  ...  ашамыз.  Н.А.Богданованыңтұжырымы  бойынша,  ...  ...   ...  ... 1) ...  мен  ...  орны,  әлеуметтік-саясимаңызы мен бағыты. Қоғамдық және мемлекеттік  жүйемен  ... ... ... - құқыққа ие болу мен  ...  ... ... ... ... ...  3)  ... менміндеттер  немесе  құзіреті  мен  ...  ...   ... ... ... ... сипатқа ие және  кез-келген  субъект   үшін      ...   ...   ...  ...  ...  ... тура ... олардың  құзіретінің  дәрежесін  ... ... ... ...  ...  қызметкерлерініңжұмыстарын  нақты құзыретін  ...  ... ...  ...  айқындалуымен нақты  мақсаттары,  функциялары,құқықтары  жәнеміндеттері нақтылана  ... ...  ... немесе  бірдей органдардыңқұзіреттері   ...   ...   әр   ...   ... қатар құқықтық дәреженің ұғымын қарастырғанда, ғалымдарпікірлері ерекшеліктерін байқатады: мұндай ... ...  ... ... ... ... заңи  сипаттама  ...  ...  мен   ...  ...  ...   белгілейді.Р.И.Тарнапольский  мемлекеттік органның құқықтық дәрежесін сипаттапкөрсетеді, ...  ... ...  ...  ... ...  ...  мемлекеттік  жүйеде  ...  ...  ... ... арқылы олардың  құрылуының тізімі мен әдістерін,мақсаттарын, функцияларын, ... ...  ...  ...  ...  ара-қатынасы,  құрылымы   ... ...  ...  ...  ...  ...  сәйкес,  Үкіметтіңконституциялы-құқықтық ... ... ... болады .Олар:- біріншіден, Үкіметтің құзіреттері ... ...  ... мен ... ... ...  ...  Үкімет  жоғарғы  мемлекеттік  орган   ... оның ... ... ... ... өкілеттілігінің нормативтік түрде бекітілуінде. Соғанбайланысты  үкіметтің  ...  ...  екі  ... ...  жүйесі мен Үкіметтің жауаптылығы.Сол себепті ... ... ...  ...  ... ҚРҮкіметінің конституциялы-құқықтық дәрежесін қарастырып өту қажет.Осы аспектінің ... ... ... тәртібі  жатқызылады.Берілген аспектіні қарастыру үшін оны  шетел мемлекеттері мен  ...  ...  өту  ...  Бүгінгі  таңда  буржуазиялықдемократиялық ... ... ... екі  әдісте  қарастыруда.Бірінші әдісі, үкімет ... ... ... ... ...  ...  дауыс  беру  арқылы мәселені  ...  ...  ... ...  ...  бар  ...  ...  монархияға  жататын  мемлекеттер  жатады  ...  ...  ...   жауапты   үкіметінің   ...  ...  ...  ...  ... , жалпы айтқанда кең мағыналы.,себебі  ...  ...  ...  ...  ...  асырады. Ал монарх  мемлекеттіңсимволы ретінде танылып, салт-дәстүрлердің ... ...  ... әдісі, Парламенттен тыс болып  табылады. Яғни, мұнда Премьер-Министрдің ...  ...   ...  ...  ... «Көптегенмемлекеттерде (парламентсіз мемлекеттер мен абсолютті монархиядан  басқа)жаңа  үкімет  ...  пен  ...  ...  кейінқұрылады.» \26,291б\Президенттік басқаруға жататын мемлекеттердің  ...  ...  ...  ...  ... АҚШ –  президенттік  басқаруғажататын мемлекет, атқару  ...  ...  ... ... ... де ... ... президент басшылық жасайды және  олардықұрады.  Ерекшелігін  ...  ...  ...  ұсынысыменПрезидент үкіметтің тізіміне келісім  береді  немесе  ...  ... ... ... ...  ... келісімді рәсімдейді.АҚШ-та президент министрлер тізімін өзі құрады және  оны  заң  ...  ...  ... ...  ...  де,  үкіметтіңқұзіреті  президент  ...  ...  ... кейбір  президенттік  мемлекеттерде  атқару  билігінде  дуализмбайқалады,мысалға. ... ... ...  ... – бұл ...  ... ортақтықорганы  болып  табылады  және   ...   ...   ... ... ...  ...  бір  ...  Министрлер  Кеңесіжәне  Премьер-Министр мен  министрлерден  ...  ... ... ... ...  қарастырылмаған.«Президент министрлерді өзі тағайындауы  мүмкін, бірақ ол парламенттіңтұрақтылығын ...  алуы  ... ...  парламенттің  сенімділігіменқызметін жүзеге  асыруы  ... ол  ...  ...  ...  ...  уақытта  білдіруі  тиіс,  яғни  ...  ... ... ... ... . Бірақ, тәжірибеге чәйкес, үкіметқұрылғаннан кейін  ...  ...  ...  ...  ... ... \5,416б.\  Францияда  үкімет  ...  ...  ... көпшілік  партияларды  ұсынуға құқығы  бар. ... ...  ...  ...  ...  ...  және  Канцлероларды жұмыстан босатады.  Демек, федералды  министрлер  ...  ... ... ... ...  жауапты  болады. Соған  сәйкесКанцлерлер  Президентке  ...  ...  ...  ... етуі ... ... ...  өзгеруімен  байланыстыВ.А.Кимнің ойынша,  «конституциялық  реформа  Үкіметтің  ...  ... мен  ...  ...  қажет  етілді».Президент  постының  ... ...  ...  оның  ...  ...  ... Президент  мұнда,  біріншіден  мемлекетбасшысы ретінде, екіншіден, атқару билігінің ...  ...  ... ... ... ... өмірлік тәжірибелерге сүйенсек, Үкіметкетәуелсіздік қажет етілді.»\27,198б\.1993  жылы  28  ...  ...  ...  алғашқыКонституциявы  қабылданды. ҚР ...  ...  ... ҚР ... ... ... ... Премьер-Министр  меноның  ұсынуымен  Министрлер  ...  ...  ...  жәнеМинистрлер бөлімі арқылы басшылығын  жүзеге  ... ҚР  1993  ... ... ... ...  ...  жауапты, ал 88-бапқа  сәйкес  Министрлер  бөлімінің   ...  яғни  ... ... ... Кеңес  алдында  жауапты. Үкіметтің  заңшығарушы органдары  ...  ...  ...  ... \1\.  ... В.А.Кимнің ойынша , «конституциялың шешімдерге байланысты  ... және  ...  ...  ...  ...  ... Соғанбайланысты, біріншіден, атқару  билігіне  жататын  жергілікті  уәкілдіоргандардың құзіретінің ... ... ... ...  ... олар ... ешқандай нормалар көзделмеді.»\27,198б\Бүгігі  таңда  ...  ...  ...  екінормативтік  құқықтық  актілермен  айқындалып  ...  1995  ...  ...  ...  «ҚР  ...   ... заңымен. «ҚР Үкіметі туралы»  ...  заңы  ...  ...  ...  айқындайды. Соған  сәйкес, ол  атқаруоргандарына басшылық ... және ...  ...  ... ... Үкіметінің құрылуы  Парламенттің қатысуынсыз жүзеге  асады. ҚРКонституциясының ...  ...  ... ...  ...  ... көпшілік  дауыс  беруі  нәтижесіндегі  ...  ...  ... яғни  парламент  палаталарыныңотырысындағы жалпы көпшілік дауыс беруі ... «ҚР ...  ... ...  ...  ...  ... жылы  16қазанда № 2529 қабылданған, болуы ... ... ... және ... ... қойылуы мүмкін;2)  кандидаттыққа  ...  ...  ...  ... ... ... ... ой-пікірлер.Аталған баптың 3-тармағына сәйкес, Президенттің Премьер-Министргеұсынған кандидатурасын Сенаттың жалпы отырысында ... ... ... ... қаралуға жататындығы осы органдардыңотырыстарында талқылануға жатады. ... ... ... ... ... ... ... анықтайды. Қарастырылып отырғанкандидатураны ... ... ... ... ... Сенат пенМәжілістің отырысында айқындалып, шешімі сонда жарияланады. ШешімПарламенттің қаулысымен бекітіледі.\5\.Үкіметтің  ...  ...  ...   Премьер-Министдіңұсынысымен тағайындайды. Сонымен ... ...  ...  ...  ...  және  ...  ...  органдардыңбасшыларын тағайындағанда келісімін береді. Үкіметтің  ...  ... ...  ...  тыс  ...  ...  А.А.Мишинніңойынша, « Үкіметтің құрамына, коллегиялық ... ... ...  ... басшылары кіреді. Олар органдардың ортақ ұлттық заңи  түрдеүкіметтік құрылуына жатады», яғни ... ... ...  ...  ...  байқалады.  Оның   ойынша,  «англосаксондықмемлекеттерде үкіметінің ...  аз  ...  ...  ...  ...  әкеп  ...  Біздің  Республикамызда  Үкіметтіңқалыпты  құрылуына  байланысты  ...  атап  ...  ... құрамының  көптігі,  тәжірибелерге  сәйкес,  жақсы  нәтижелербермейді.Құрамы ...  ...  да, оның  ...  өз  ... ... ... ойда.Жоғарыда  аталғандай,  Парламент  ...  ... ... және  ...  ...  ...  кірмейтінПремьер-Министрді  және  ...  ...  ...  басшыларынтағайындағанда  келісімін  береді. ... ... ...  беру  ... ... таңайындаған  лауазымды  адамды  қызметінен  босата даалады.Демократиялық ... құру ... ... ...  құрылуынааса көп  көңіл  ... тиіс  және  ...  ...  атқару  билігіжүзеге   ...   ...   ...   ...  ...  ...  ...  тәжірибелерге  сәйкес,Парламент пен Үкіметтің  ...  ...  ...  ...  ... ...  немесе  үкімет  белгіленуі  тиіс. Үкіметтіңқұрылуының  бұл  ...  ...  ...  ...  менпарламенттік  республикалар  жатқызылады. Сонымен  ...  ... да ... ... ... мұндай Үкіметтің  құрылуынабайланысты әдіс біздің мемлекетімізде қолданылуы мүмкін емес,себебі:Біріншіден, ... ... өз  ...  ...  асырубарысында партия құрамында қала береді;Екіншіден, республикамызда партиясыз ... ... ҚР ...  ... жетпіс жеті  депутаттарының  ... ғана ... ... ... тағайындалады.Сонымен қатар, ҚР  Конституциясына  сәйкес, Республика ... ...  ...  ... республикадағы болып  жатқанәрекеттерге байланысты  парламенттік  басқаруға  ...  ...  ... ... белгілері мүлдем жоқ. Ақш-тағы  басқару  сияқтыреспубликамызда қатаң  басқару  ...  ...  ...  Демек,қолданыстағы Конституцияға сәйкес, Қазақстан – ...  ...  ...  Соған  сәйкес,  дамуымыздың  осы  ...  ...  мен  ... ...  ...  дұрыстығы  даайқындалуда.ҚР ...  ...  ...  ... ... ... министрлерден басқа, агенттіктердің  төрағалары, акционерлікқоғамдарың басшылары (ұлттық  кәсіпорындар) ...  ... ... ... ... ...  ... аталып  өткендей,континентальды  жүйенің  ...  ...  ...   ... ... олардың тікелей қатыстырылуы көзделген. ... ... ... ... ...  «ҚР  ...  ... заңының  3-бабының  ...  ... ... ... ... ... республиканың  Премьер-Министрі, оныңорынбасары,  ...  және  өзге  де  ...  ... Схемасытөменде көрсетілген:Премьер-Министрдің орынбасарлары мен министрлерді, Премьер-Министрдіңұсынысы бойынша, Республика Президенті Жарғысы ...  ...  ...  ...  мен  ...  ...  нормативтікактілермен  айқындалады. Үкіметтің  құқықтық  дәрежесі  мен  ... ...  1995 жылы 18 ...  ... «ҚР  Үкіметітуралы»  Конституциялық заңымен айқындалады.\5\Үкіметке  арналған  Конституциялық  заң  ...  ... ашып ... ҚР  ... мен  «ҚР  Үкіметі  туралы»Конституциялық заңына ... ҚР  ...  ...  ...  құралады:Президенттің  Премьер-Министрлікке  ұсынған  ...  ...  ...  ... ...  Президенттің  Жарлығыментағайындалып, ол туралы республикалық баспасөз ...  ...  ...  ...  он  ...  ішінде   ҚРПрезидентіне Үкіметтің құрамы  мен  ...  ...  ...  қарауғаберуі  тиіс. Үкіметтің  ...  ...  ...  мен  ...  ...  ...  әкеп  соғады. ҚР Үкіметінің  жүйесіПрезиденттің  «ҚР Үкіметінің ... ... 1999 жылы 22 ...  ... ... ... ... жылы 14 желтоқсанында  қабылданған ...  ...  ... ... ... ... ...  сәйкес, Қазақ  КСР-і  Үкіметініңқұрамында  ...  ...  тек  ...   ...  ...  ...  ...  жеміс-жидек  өсірушаруашылығы  ...  ...  ...  ...  Министрлігіжәне қорғаныс Министрлігі мен  нан ... және ...  ...  ...  ...  ...  ...  атауытұрғындық-коммуналды иелік  Министрлігі  ...  ... ... ... ... ... ... сонымен  қатар  басбасқармалар мен Қазақ  ... ...  ...  ...  ... ... ... жеті комитет пен алты  бас  басқармалардыңқызметтері жаңартылды.Олар  ...  мен  ...  ...  ... жартысы  жойылды.  1979 жылы  14  ... ... ... Министрлер Кеңесі  туралы»  ...  ...  ...  ...  ...  ...  құрамына  байланысты  КеңесМинистрліктерінің бас басқармаларының құрамы  ...  ...  ... ...  басқару  ісінің  ... -  ...  ... ... қаралды.Қазақ КСР-нің Президенті белгіленгенде және  ...  ...  ...  туралы  жариялануына  байланысты  барлықорталық ... ... ... Қазақ КСР-нің Президентіне  бағыныстыболды. 1990 жылғы 20  желтоқсандағы  №172  ... ...  ...  ... 9 ...  мен  7 мемлекеттік  комитеттердіңжұмысы  тоқтатылды.   ...  ...  жаңа  ...  менмемлекеттік  комитеттердің  келесідей  тізімі  берілді:  ... ... және ауыл ...  ...  Мемлекеттіккомитеттер:  антимонополиялық   саясат   пен   жаңа   ...  ...  ...  геологияны  қорғауға  байланысты;мемлекеттік меншікті басқару; сәулет өнері мен ...  ... ... байланысты;  экология мен ...  ...  ... ... істері жөнінде, дене  ... ...  ... ... 30 ... №187  Қазақ КСР-і ... ...  ...  ...  ...  үкіметтің  құрамы  келесіминистрліктер  мен  ...  ...  ...  ...  ...  байланыс;  қаржы;  денсаулықты  ...  ... ... ... ...  ішкі  ...  ауыл  ...  сауда-саттық;  сауда-саттық; ...  ... ...  ...  ...   халықтығ   білімі.   ... ... мен ...  ...  және  техникалыққамтамасыз  ету;  мемлекеттік  ...  ...  мен  ...  ... су  ...  жөнінде;  сәулет  және  құрылысжөнінде;  тау  ...  мен  ...  ...  ...  ... ... жөнінде. Үкіметтің құрамына, сонымен  қатар,  төтеншежағдайларға байланысты мемлекеттік комиссиясы ... ... ... ... оның  құрамытүрлі  өзгерістерге  ...  ...   ...   ...  мен ...  құрамы   не  ұлғая  түсті,  неқысқартыла, не ... ... ... ... 1993 ...  9маусымдағы  №1221 қабылданған  ҚР  ...  ...  ...  ...   ...   Бөлімінің   құрамы   ... мен 10 ... ... ... қарастырылды.Президент  аппаратының одақтығы  мен  Министрлер  Бөлімі  ... ... ... ... Ол  Қазақ  КСР-нің  Үкімет  құрамынаұқсас болды.1995 жылғы  19 ...  №2542 ... «ҚР  ...  ... ҚР ... Жарлығы  Үкіметтің  ең  ...  ...  ...  жүйе  тек 11  ...  мен  1  мемлекеттіккомитеттен тұрды. \28\Өткізілген  ...  ...   ...  атқарушыбиліктегі  министрліктердің  құрылуы  ең  ...  ...  ...  ие  ... « ... – жергілікті  органдардыңнегізгі ұйымдастырушылық  ... ... ... қатар, ол мемлекеттікбасқарудағы тұрақта орталық органдарының бірі болды.» \25,С.56\Үкіметтің атқарушы ... ... ... ...  ...  ... ...  тұрғыдан  қарағанда) әскери,  ...  шет  ...  ...  ...  еңбек  және  ...  ...  ...  ортаны  қорғау,  халық  білімі,инфражүйеде,  әділетте, ауыл  ... ...  ... ... ерекшеленеді.Бірақ, министрліктердің  жүйесі  де  өзгерістерге  ...  ... ... ... ... ... байланысты.Бүгінгі таңда, 1999 жылғы  22 қаңтарда №6 ... «ҚР ...  ...  ҚР  ...  ...  сәйкес   ҚазақстанРеспубликасының Үкіметі жүйесі  ... Онда ...  ...  ... мен 8 агенттіктер мен Премьер-Министрдің  канцеляриясынанқұралғандығы белгіленген. Соңғы  ...  ... 2002 жылы  ... ...  №931 «ҚР ... басқарудағы жүйені әрі  қарайдамыту  ... ҚР  ... ...  ...  ...  жәнеҮкіметтің  құрамына  байланысты  жаңа  жүйе  ...  ...  ... мен 9 ... мен ...  канцеляриясынантұрды. Үш министрлік пен екі агенттік қызметтер тоқтатылды, жаңа  ... мен үш жаңа ... ... ... ... ... құрамына жататын  лауазымдыадамдардың  қатарына  оның  ...  ...  ... ...  ... ... орталық  атқарушы  органдардыңқатыстырылуы.1999 жылы  22 қаңтарда №6 қабылданған «ҚР ... ...  ...  ...  ...  ...  Үкіметтің  жүйесіне   оныңагенттіктері  ... ...  ...  ...  құрамына  кірмейтінагенттіктердің құқықтық дәрежесі атқару ... ... ...  ...  ...  Конституциялық  заңынасәйкес, агенттік – Үкіметтің құрамына ... ... ...  ... оған Үкімет  басшылық  жасайды. Сонымен  ... ...  ...  ... ...  ...  ...  мен  өзге  деорталық атқарушы ...  ... және ... ...  ... ... республикамыздың Премьер-Министрі,  оның орынбасары,министрлері  мен  өзге  де  ...  ...  ... ...  мен  ...  бір-бірінен  айырмашылығы  бар. ... ...  ...  үкіметтің  өзі  ...  ал  ...  ...  ...  ҚР  ...  ...  11,12-тармақтарына сәйкес, «Үкімет отарысына ... ...  ... заң ...  ...  бар  ... оған  мүшелердіңүштен екі бөлігі ... ... ...  ...  ...  жасалыпбекітіледі. Шешім көпшілік дауыстың нәтижесінде қабылданады.Отырысқа Премьер-Министрдің  тізімі  бойынша  ...  ... , ... ... басшылары (мемлекеттік  мекемелердің)қатыстырылады.  Үкіметтің  ...  ...   ...   ...   ...   отырыстарына   қатысуы   ...   ... ... ... ... ...  дауыс  беруге  құқығыжоқ.Аталған негіздерге с ... ... ... ... ... - ұғымы – бұл  уақыттың  талаптарына  ... ... ... орналасуы.»\29,302б\, сонымен  қатар«жүйе» ұғымы «құрамы» ұғымымен сәйкес емес.- Үкіметтің  ...  ...  ...  оның  ... ...  ...  тұлғалары  есепке  алынады.Олардың  төрағалары  ...  ...   ...   ... ... ... «ҚР  ...  туралы»  Конституциялық  заңның  ...  ... ... ... ... ...  мүшелері  кіреді:республиканың  Премьер-Министрі,  оның  ...  ... өзге де ... ... ... Соған  сәйкес,өзге  де  лауазымды  ...  ...  ... басшылары жатқызылса, олар  ...  ...  ... «ҚР Үкіметі туралы» Конституциялық  заңның  3-бабына  сәйкес,үкімет ... ... ... кең ...  ие. ... құрамына жатпайтындықтан олар органдар жүйесі  ... ... ...  тек ... ...  қана ... ... Яғни,  Парламент  депутаттары  ...  ... ... ... ... ...  органдардың  төрағалары  ...  ... және  ...  ...  мына  ...  ... оларды  тек Үкімет  жұмыстан  босатады  және  ... Ол  ... ҚР  ...  66-бабының  8-тармағында көрсетілген.- «ҚР Үкіметі туралы» Конституциялық  заңның  ...  ... ... мен ... ...  органдарына  басшылықжасайды.Оларды ... ... және  ...  босатады;олардың өз өкілеттіліктері  шегінде  ҚР  ...  ...  ...  ...   өкілеттіктерін   белгілей   отырыпұйымдастырушылық-кадрлық  сұрақтарын  ... ...  ...  ...  ... мен  ...  мәселелерінқарастырады;  және т.с.с. Яғни, мұнда  олардың  жауаптылықтарынегізге ... ... ... ... айқындалады, және  министрліктер,өзге де атқарушы ... ... да ... ...  ... ...  айтылған  негіздерге  ...  ... ... ... бұл ... ... ашу  үшін  жүйе  ... ұғымдарын тереңірек қарастыру керек.Республиканың  Үкіметі Қазақстан  Республикасының  ...  ... ... есептелінеді. Оның құрамына барлық  ...  ... ...  өз  ...  ...  ...  ...  қорғауоргандарымен  тығыз  байланысты. Яғни, сот  және  ...  ... ... ... ... . ... ...  органы  ретіндеқарастырғандықтан ... ... ...  өз  ...  ...  ...  ие»  ...  ескерген  жөн. Басқаша  айтқанда,Үкімет  өз  ...  ...  ...  және  ...  ...  орната  отырып, осы   ...  ... ...  ...  ...  ...  ...  үшнегізгі түр байқалған. Осы  негіздер  мемлекеттік  ...  ... ... және координациялық байланыстарының  ...  ...  ...  ...  ... ... ... органның  басқарушылығы; 2) жоғары  тұрған  ...  ...  ...  ...  қолданады;  3)  төменгітұрғандардың абсолютті бағынкы; 4) функционалды және  ...  ... 5) тез ... ... 6) ... ...  ...  соңғысөзге ие болу; 7) ...  ... 8) ... ...  ... ... ... 10) есептер беру; 11) жария етуге  құқығы; 12) ... ...  ...  ...  ...  ...  органдарыныңтөменгі тұрған органдардың оған ... ...  ... ... ... ... мен  өзге жергіліктіөкілді органдардың Үкіметке бағынуы.Координациялық жүйе ... ... 1) ...  ...  қалыптасуы  мен функцияларын  орындауы; 2) координациялықжиналыстарды өткізу; 3) ... ... ...  ...  ... ... қабылдау. Ол да  жоғарыда  аталған  негіздерге  ұқсас,басқару  ...  одан  ...  ...  ...  басшылықетуі.\30,233б\ Көбінесе бұл ... ... ... ... қолданады.Реординациялық жүйе байланыстарына жатқызылады: 1) тек  төмен  ... ... ... 2) ... ...  ...  өзбетімен жұмысын атқаруы; 3) өздеріне байланысты ... ...  ... ... 4) ... ... жасау; 5) жүйелік-штаттық құқықтыжүзеге асыру; 6) ... бір ...  ...  ... 7) ...  ...  ...  қабылдауына  қатысу; 8) белгілі  ... үшін ... ... ... ... ...  ...  консультациясұрау мүмкіндігі; 9) заңға ... ... ... құқылы.Реординациялық жүйе байланыстары атаған төмен  тұрған  органдардыңжоғары  тұрған ...  ...  ...  ...  ... ...  шек  ...  кепіл  бере  алады  немесе  ...  ...  ...  ала  отырып, біз  өз  өкілеттіліктерішегінде қызметін ... ...  ... ...  ...  әсерету мүмкіндіктеріне тұжырым жасай аламыз.Мұндай ...  ...  ...  пен  ...  ... да ... және де Үкімет пен орталық атқарушы  органдарарасында да  жиі  ... ...  ...  ... яғни ...  жүйе  ...  ... қарастырсақ, Үкіметтіңреспубликадағы   ...   ...   ...   ...  ...  ... ...  қарамағында  орталық  атқарушыоргандар мен  ...  ...  ...  ...  Министрлер  Кеңесітуралы» ҚазақКСР-нің заңы, Қазақ КСР-нің Конституциясы  және  өзге ...  ...  ...   ...  сол  ...   ... ең ... министрлер тізімі беріліп отырды. Қазіргі уақыттаолар мынадай атауларға ие ... ... ...  ішкі  ...  ...  ... денсаулықты  қорғау,  сауда-саттық,  қаржы,өндірістік, ауыл шаруашылығы. Осы  ...  ...  ... ... ... органдарыменн шектеліп отырғандығын байқаймыз.Үкіметті құрған уақытта ҚР Президентінің ... зор  ... ... ол ... құрамын тағайындай отырып, өзге  атқарушыоргандардың қызметіне әсер  ... ... жылы 3  ... ...  «ҚР ...  және  жергілікті  органдарының  лауазымдыадамдарын басшылыққа тағайындау мен ...  ...  ...  ... ... ...  қызметін  ұйымдастыру  1999 жылы 23 ақпанда  ... ...  ... ...  ҚР ...  ...  ...  асырылады. \15\.Аталған  нормативтік  акт  үкіметтіңқызметін жүзеге асырудағы ... ... ... табылады.Кеңес Үкіметі уақытында  Үкіметтің  қызметінің  ұйымдастырылуына  ... ... ...  ... « оның ең ...  ... 1) басқару жүйесін ұйымдастыру мен іске асыру; 2) ...  ... , ... ... ...  ... 3) ...  жүйе  менбасқарушы жүйе ... ... көп ... тиіс.Г) Министрлер Кеңесінің басқару ісі  ...  ...  ... ... ... Аталған  негіздерге  сәйкес, ҚРзаңдарына  негізделе отырып, Үкімет қызметін  ...  ... ... ... ... ... отырыстары, онда үкімет қызметіне байланысты  ...  ...  және  оның  ...   ...  олардың  нәтижелерінде  шешімдер  шығарылып  жеке  түрдежедел ... ... ...  ... ... ... Премьер-Министр мен оның орынбасарының отырысы;- Міндетті және ... ... ... ...  ...  ...  орай. Үкіметтің  қызметін  ұйымдастыруалдын-ала жоспарлаумен  ерекшеленеді. ... ...  ... ... ... ... Орталық  атқарушы  органдардыңбасшысы ұсынысы бойынша, үкімет мүшелері әрбір үш  ай  ...  ...  ...   он  бес  күн  ...   туындаған   немесеқарастырылатын мәселелер  тізімін  ұсынады. ...  ...  ... ... ... ...  ... облыс әкімдеріне,қала әкімдеріне, Алматы әкіміне таратылады.«ҚР Үкіметі туралы»  Конституциялық  ... ...  ... ... ...  ...  қарастырылып  өткен. \7\. РеспубликаПрезидентінің  ...  ...  ...  ...  кеміндеайына  бір  рет отырыс  ...  ...  ...  ашық  ... ... ...  түрде  Премьер-Министр, ал  ол болмағанжағдайда оның орынбасары қатысады. Егер  ...  ...  ...  ...  өзі  ...  «ҚР  ...  Президенті  туралы»Конституциялық  заңның  1-бабының  2-тармағына  ...  ...  ...  ...  ...  ...  құқылы.  Президенттөрағалық еткен отырыстардың шешімдері  алдын-ала  Президент ... өтуі ... ...  мемлекеттік  және  орыс  тілдерінде  жүргізіледі.Егер қарастырылып отырған ... ...  ...  ...  ... ... онда Президент  бастамасымен  немесе  Премьер-Министрдіңбастамасымен ,  ...  ...  ...  ... ...  екі ... ... түрде өтуіне хаттама   шығарылады.  Үкіметтің  ...  ... ...  ... ... ...  мен  ... облыс ікімдері, мемлекеттік органдардың не ұйымдардың  басшылары,Канцелярия мүшелері қатыса алады.Үкімет ...  ... ... ...  қатыстырылғантұлғалар жөнінде хаттама жасалады. Сонымен қатар, ...  ... ... ... жазбаша  түрде, оларға  қатысты  ескертулермен шешімдері   ... ...  ...  ...  жазу  ...  ...  қолданылады.  Отырыстардың  ...  ...  ...   бекітіледі.  Хаттамалар   ...   ...  күн  ... ...  мәселесі  жөнінде  алдын-аларегламентация  ...  ...  ...  ...  ... оның  ...  ...  жауап  бареалатындығы ескеріледі:- Үкімет  отырысында  ...  ... ...  ... органдардың басшысы қарауынан өтеді.- Проект немесе құжаттың мәтіні бес парақтан аспауы  тиіс  ... тұру ... ... ... ... ... ... енгізілуі тиіс.- Мемлекеттік органдар  отырысқа қатысатын  ...  ... ... . ... ... Канцелярия жауапты.Орталық атқару органдары дайындаған  материалдары  отырықа  бес  ... ...  ...  ...  ...  ...  отырыс  өткізілуі  туралы  шешім  тез  ...  ...  ...  ...  күні   ...   ... күн тәртібінің  жобасын  ... ...  ... кейін, отырыстың материалдарын  қатысушы  тұлғаларға  таратудыжүргізеді. Уақытында ...  ...  үшін ...  ... ... болады.Сафинов К.Б.,Үкіметтің  ұғымының  мәнін  өзіншеашып  ...  ... ... ... билігінің жоғарғы органы  ретінде, мемлекеттікоргандардың өкілді  және ...  ...  ...  ... ... олар ... және  ...  органдардың  қызметінеәсер етіп республика аумағында ... ... ... ... ойымызша, Үкіметті  заң  шығарушы  биліккежатқызылуын ... ҚР  ...  ...  ... ... ҚР ... ... жүзеге асырады,атқарушы  органдардыңжүйесін басқарады және  ...  ...  ...  жасайды.» Соғанбайланысты «ҚР Үкіметі ... ҚР ... ... ... ... ҚР-ның атқару билігін жүзеге асырады, атқару ...  ... ... ... ... ... ...  ойымыз  бойынша,ҚР  ...  ...  ...  ...  етіп  ...  Ғалымдардыңпікірлері  бойынша, мемлекеттік  органдар  тек  бір  ғана  ... ... ... үкімет құзіретін келесі  ...  ... ...... ...  орган, өз  құзіреті  ... ... ... асырады және оған  басшылық  етеді. ... ...  ...  Конституция  мен  Конституциялық  ...  ... ... ...  ...  ...  Яғни, ҚР  Үкіметіатқарушы ... ... ... атқарушы органдардың жүйесін басқарадыжәне олардың қызметіне басшылық етеді.Сонымен  ... ...  ...  дәрежесі  атқарубилік  органдары дәрежесімен  байланыста. ...  ...  ...  ...  ...   ...   мен   ... қатысатын, бірақ оның құрамына кірмейтін  органдар  ұсынады.Р.И.Тарнапольскийдің  ойынша, ...  ...  ...  атқарушы  органдарының  ...  екі  ...  ... ... ... мен арнайы өкілді органдар.Өкілді органдар  ...  ...  ... ...  ... ... комитеттер  иен  басқармалар (Министрлік Кеңесінің)жатады.Олар ... ...  жеке  ... ... ... ... жүзеге асырады.Арнайы өкілді органдарға  мемлекеттік комитеттер  жатады.Олар  арнайыфункцияларды ...  ...  ...  ... саясатты жүзеге  асыру және т.б. Соған  байланысты  бізоларды өкіларалық деп те ... ... өз ... ... «өкілді органдар мен арнайы органдарарасында ... ... ... ... ... орталық атқарушы органдарын өкілді және өкіларалықетіп бөліп, оларды басқару өкіларалық ... ... ... ... ...   Үкіметтің құрамы және құрылу тәртібіКонституцияда көзделген тәртіппен ... ... ... ... Премьер-Министрге кандидатураны Президенттің өзі іріктейдіжәне кандидатураға келісімін алу үшін оны Парламенттің қарауына ... ... ... кейін  Президент  оны  ...  ...  ...  ...  ...  оныңорынбасарлары,  Үкімет  Аппаратының  басшысы,  ...  ... ... бар ... ... Үкіметтің құрылымы мен құрамытуралы ұсынысты Премьер-Министр тағайыдалғаннан ... он ... ... ... енгізеді. Үкімет мүшелері халыққа және РеспубликаПрезидентіне ант береді./2/Республика үкіметі Президенттің өкілеттік мерзімі шегінде жұмыс ... жаңа ... ... ... өзінің өкілеттігін тоқтатады. Үкіметөз міндеттерін Республика Үкіметінің жаңа құрамы ... ... ... тоқтату және оның кез келген мүшесін қызметіненбосату ... ... ... жеке ... бойынша шешім шығаруынақұқығы  бар.  Премьер-Министрді  ...  ...  ...  үкіметтіңөкілеттілігін тоқтатуды білдіреді.Үкімет және оның кез келген мүшесі егер ... ... ... ... ... ... ... емес деп есептесе, өзінің орнынан түсетініңПрезидентке мәлімдеуге құқылы. Қандай жағдайда Үкіметтің тұтас ... ...  ...  ...  ...  ...  алатындығы  заңдакөзделмеген. Егер Үкіметтің орнынан түсуінің Үкімет  ...  ... ... ... ... ... емес әр ... мән жай негізболу мүмкін. Үкіметтің өз ішінде ескерілмейтін әртүрлі көз қарастар, ... ... ... ... ... ... орнынан түсуіне олардың ҮкіметБағдарламасымен, Үкімет басшылығының жұмыс стилімен келіспеуі, сырқаттыжәне тағы ... ... ... ...  Үкіметке  сенімсіздік  ...  ...  ... ... ...  1)  егер  ...  ... ... мәрте қайтарса (53-баптың 6-тармағы); 2) егер ПарламентҮкімет енгізген заң ... ... ... ... 7-тармағы).Үкімет өзінің орнынан түсетіні туралы Президентке мәлімдейді. РеспубликаПрезиденті он күн ... ... ... кетуді қабылдауды немесе қабылдамаутуралы мәселені қарайды. Егер Президент орнынан түсуді қабылдаса, онда олоның ... ... ... ... ... ... оның ... тоқтатылғаның білдіреді. Егер Премьер-Министр орнынан ... онда оның ... ... ... ... ... ... білдіреді./1/Премьер-Министр тағайындалғаннан кейінгі бір айдың ішінде ... ... ... ... ... Осы ... Премьер-Министр Үкімет қызметінің  бағдарламасын  әзірлейді  және  ол  ... ... ... Нақ осы ... ... ... жаңа құрамыПарлементке осының алдындағы Үкімет құрамының ... ... ... өз қызметтерінде соны басшылыққа алғасы келетіндері туралы Парламенткемәлімдей ... ... ... жаңа ... ... ... ... екі айлық мерзім ішінде Парламентке бағдарлама туралы екіншібағайндама ұсынады. Үкімет ... ... әр ... ... ... ... ... көпшілік даусымен тағы қабылдамай тастауынаболады. Мұндай  көпшілік  дауыстың  ...  ...  ... ... ... ... ...  қатысты  шектеуді  көздейді.Республика Үкіметі мүшелерінің:Өкілді органның депутаттары болуға;Оқытушылық, ғылыми немесе өзге ... ... ... ... ... ... ... ұйымның басшысы органның немесебайқаушы кеңесінің құрамына кіруге хақы ... ... ... ... ... ... Республикасының атқарушыбилігін жүзеге асырады, атқарушы органдардң жүйесін басқарады және олрдыңқызметіне ... ... ... Конституциясының, Үкімет туралы Коституциялық заңның,Республика заңдары мен өзге де ... ... ... және олардыорындау үшін іс-қимыл жасайды.Үкімет Республика Президенті Қазақстан Республикасының Конституциясындакөзделген тәртіппен құрады.Үкіметтің құрылымы және ... ... ...  Премьер-Министртағайындағаннан кейін  он  күн  ...  ...  ... ... енгізеді.Үкіметтің құрылымын министрліктер және өзге де ...  ... ... Үкімет мүшелері - Республиканың Премьер-Министрі,оның орынбасарлары, министрлер және Республиканың өзге  де  ... ... ... ... ... ...  халқына  жәнеПрезидентіне мынадай мазмұнда ант береді:«Қазақстан Республикасының халқы мен ... ... өз ... ... ... және ... даму істеріне барлық күш-жігерім мен білімді жұмсауға, мемлекеттің Конституйиясы мен заңдарын қатаңсақтауға, өзімнің барлық іс әрекетімде ... пен ... ... ... ... принциптерін ұсынуға, Қазақстан халқына адал қызмететуге, өз елімнің мемлекеттігі мен дүниежүзлік ... ... ... ... түрде ант беремін Ант етемін.».Үкімет мүшелерінің антын Республика Президенті өзі белгілейтін тәртіппенқабылдайды.Республика ... ... ... ... біткенше іс-қимылжасайды және ... ... ... ...  ...  өзініңөкілеттігін доғарады. Республика Үкіметінің жаңа құрам бекітілгенге дейінРеспублика Үкіметі өз міндеттерін ... ... ... ... ... ... доғару Үкіметтіңжаңадан сайланған Президентінің алдында өкілеттігін  доғару  Үкіметтіңжаңадан ... ... ... ... ... және Үкімет мүшелеріқол қойған жазбаша өтініш беру арқылы жүзеге асырады./2/Өкілеттікті доғару туралы өтініш жаңадан ... ... ... ... ... ... беріледі.Үкіметтіңкілеттігін доғару оның мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылғанынбілдіреді.Республика Премьер-Министрі жаңадан сайланған Парламент ... ... ... туралы мәселені Парламент Мәжілісіне ... ... ... ... сенім білдірген жағдайда, егер Республика Президенті өзгешешешім қабылдамаса, Үкімет өз ... ... ... ... өздеіне жүктелген функцияларды одан әрі жүзеге асыру ... ... ... ... және оның кез ... ... ... Президентінеөзінің орнынан түсуі туралы мәлідеуге ... ... ... ... ... немесе оны жүргізбей отырған Үкімет мүшелері деорнынан ... ... ... ... ... ... Парламент Үкіметке сенімсіздік білдіретін болса, Үкімет өзініңорнынан түсуі ...  ... ... ...  РеспубликаПрезиденті орнынан түсуді қабылдау немесе қабылдамау туралы мәселені он күнмерзімде қарайды.Орнынан түсуді ... ... ...  оның  ...  ... тоқтатылғанын қабылдау бүкіл Үкіметтің өкілеттігі тоқтатылғанынбілдіреді.Үкіметтің немесе оның мүшесінің орнынан түсуі ... ... оған өз ... одан әрі жүзеге асыра беруді тапсырады.Республика президенті өз бастамасымен Үкіметтің өкілеттігін тоқтатутуралы шешім ... және оның кез ... ... ... ... ... босатылуы бүкіл Үкіметтің  өкілеттігітоқтатылғанын білдіреді.Үкімет жүргізіп ... ... ... ... он ... отырғанҮкімет мүшелері атқарып келген қызметінен босатуға тиіс.Ресиублика Үкіметінің мүшелерінің:1) өкілді органның депутаттары болуға;2) оқытушылық, ... ... өзге ... қызметтерден басқа ақытөленетін қызметтер атқаруға;3) кәсіпкерлікпен шұғылдануға;4) Үкімет шешімдерімен белгіленген ... ... ... ... ... ... ... комерциялық ұйымныңбасшысы органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына кіруге хақы жоқ.Республика Үкіметі:1) мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі ... ... ... ...  ...  және  ...  ... мемлекеттік бағдарламаларды әзірлейді;3) әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық дамудың инди-кативтікжоспарларын әзірлеп, жүзеге асырады:4) Республика Президенті белгілейтін тәртіппен республикалық ... мен ... ... ... республикалық бюджетті жәнеоның атқарылуы туралы есепті ... ... ... ... ... қаржы жүйесін нығайту жөнінде шараларды әзірлейді жәнежүзеге асырады; мемлекеттік қаржы және материалдық ресурстарды жасақтау менпайдалануда ... ... ... ... ... ... ... және инвестициялық саясатты жүзеге асырады;7)мемлекеттік баға түзу саясатын талдап жасайды және жүзеге ... ... ... қолданылатын өнімдер, тауарлар мен қызметтердіңноменклатурасын бекітеді;8) мемлекттік меншікті ... ... оны ... ... талдып жасайды және жүзеге асырады, мемлекеттік ... ... ... ... ... ақы ... ... әлеуметтік  қорғау,  мемлекеттікәлеуметтік қамсыздандыру мен ... ... ... және ... ... ... ... негізгі бағыттарын әзірлеп, жүзегеасырады: ... ... ... мен ... ... ... ... шешуді қамтамасыз етеді;11) ғылым мен техниканы дамытудың, жаңа ... ... ... денсаулық сақтау ісін, туризм мен спортты дамытудыңмемлекеттік саясатын белгілейді және ... ... ... ... мен ... ... ортаны тиімді пайдалануды жәнеқорғауды қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... іске асыруды қамтамасыз етеді; азаматтарды құқықтарымен бостандықтарын қорғау және сақтау,  заңдылықпен  ...  ... ... мен қорғаныс қабілетін, Республиканың аймақтықтұтастығы мен мемлекеттік шекарасын күзетуді қамтамасыз ету ... ... ... ... келіс сөздер жүргізу мен үкімет аралық ... қол қою ... ... ... шет ... ... жәнеаймақтық ұйымдармен өзара қарым-қатынасын дамытуды қамтамасыз етеді; ... ... ... ... жөнінде шаралар әзірлейді,  сыртқысауданы дамыту жөнінде шаралар қолданады; Халықаралық қаржы ... және ... іс ... ... асырады;15) Үкімет жанындағы консультативтік кеңесші органдарды құрады ... ... ... ... және ... актілері жүктеген өзге дефункцияларды орындайды./2/Республика Үкіметі ... ... ... ... өзге де ... ... ... негізінде және олардыорындау үшін нормативтік және жеке қаулылар шығарады.Үкімет қаулылары Үкімет ... ... ... көпшілік дамсыменқабылданады. Үкімет қаулыларына Республика Премьер-Министр қол қояды.Республика  Премьер-Министрі  ...  ...  ... әкімшілік-өкімдік, жедел және жеке дара сипаттағы  мәселелербойынша шығарылады.Өздерінің құзыреті шегінде қабылданған ... ... мен ... өкімдерінің Республиканың бікіл аумағында міндетті күшіболады. ... ... мен ...  ...  ... Үкіметінің Регламентінде белгіленген тәртіппен әзірленеді ... ... ... ... ... Президенті мен Үкіметіжоя алады. Премьер-Министрдің ... ... ... ... және Премьер-Министрі жоя алады.Үкімет өзінің  бүкіл  қызметінде  Конституцияда  және  ... ... ... ... ... ... ... Президентінің алдында жауапты.Үкімет мүшелері өз құзыретінің ... өз ... ... қабылдайды,Республика Премьер-Министрнің алдында  өздеріне  бағынысты  мемлекеттікоргандардың жұмысы ... ... ... ... аясы үшін ... ... Үкімет Республика Конституциясында көзделген жағдайларда ПарламентМәжілісінің және Парламент алдында ... ... ... ... ... яғни ... депутаттары жалпы санының кемімдеүштен бірінің бастамасы бойынша Республика Үкіметі  мүшелерінің өз ... ... ... ... ... Есепті тыңдау қорытындыларыбойынша Үкімет мүшесі Республика заңдарын ... ... ... ... ... ... ...  оны қызметтен босату туралыРеспублика Президентіне өтініш жасауға хақылы. Егер ... ... ... ... ... онда ... палата депутаттарыжалпы санының көпшілік даусымен алғашқы өтініш берілген күннен бастап алтыай өткеннен ... ... ... ... ... ... ... туралы мәселені қайталап қоюға хақылы. Мұндай ... ... ... ... қызметінен босатады.Республика Үкіметі Президентпен ара қатынаста:1) Республика Президентін Президент тапсырмаларының орындалуы және ... ... ... ... ... ... ... отырады;2) Республика Президенті актілерінің орындалуын ұйымдастырады және олардыминистрліктердің, өзге де  ...  ...  ақ  ...  ... орындауын бақылауды жүзеге асырады;3) Заң жобасын ...  ...  ...  ...  Президенттіңтапсырмаларын орындайды;4) Мемлекеттік бағдарламаларды Президенттің бекітуіне ұсынады.Үкімет ... ... ... заң  ...  ... жоспарларын келіседі.Республика Президенті толығымен немесе бір бөлігінде Республика Үкіметімен Премьер-Министрі актілерінің күшін жояды не тоқтата тұрады.Республика ... заң ... ... ... ... ол ... Парламент мәжілісінде жүзеге асырады. Заң актісінің жобасын енгізутуралы шешім Үкіметтің тиісті ...  ...  ...  қабылданады.Республика Үкіметі Парламентпен ара қатынаста:1)  Республика  заңдарының  орындалуын  ...  ...  ... ... ... және ... атқарушы органдардыңорындауын бақылайды;2) Парламент Республикалық бюджедтті және оның атқарылуы ... ... ... ... кірісті қысқыртуды немесе мемлекеттік шығысты ұлғайту-дыкөздейтін Республика заңдарының ... ... ... ... ... сұрауларына жауап береді.Министрліктер мен  Республика Үкіметінің құрамына кірмейтін ... ... мен ... Республика Үкіметі:Министрліктердің және Республика Үкіметінің құрамына кірмейтін орталықатқарушы органдардың  ...  ...  ...  ...  ... заңдарын Үкімет актілерін орындауын қамтамасыз етеді;Министрлердің және өзгеде орталық атқарушы ...  ... ... ... өзге де ... ... ... туралыережелерді, олардың  аумақтық  органдардағы  және  ...  ... ... ... адам санн ... ... ... санының лимиттерін бекітеді.1) Министрліктер, Республика Үкіметінің құрамына кірмейтін орталықатқарушы ... ... ... не бір ... күшін жоядынемемсе тоқтата тұрады;2) Үкімет құрамына ... ... ... ... ... ... және ... босатады;3) Министрлердің, Үкімет құрамына кірмейтін орталық ... ... ... ... ... орынбасарларын қызметке тағайындайдыжәне  қызметтен  босатады;  бұған  ...  ...  ...  және  ...  ...  ...  ...  органдарбасшыларының орынбасарлары енбейді;4) Өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, Заңдарымен ... ... ... өзге де функцияларды атқарады.Республика Үкіметінің жергілікті атқарушы органдарымен қарым қатынаста:1) мемлекеттік ... ...  ...  ...  атқарушыоргандарының қызметіне басшылықты жүзеге ...  ...  ... ... мен ... ... ... бақылайды;2) жергілікті атқарушы органдар актілерінің күшін толығымен немесе бірбөлігінде ... не ... ... оларды жою не тоқтата тұру туралыРеспублика Президентінің қарауына ұсыныстар енгізеді;Тиісті атқарушы ... ... ... ... ... ... Президенті мен Үкіметінің өкілдері болып табылады жәнеРеспублика Үкіметіне мемлекеттік басқару мәселелері ...  ... ... ... ... ... өзге ... органдармен қарым қатынаста заңдарда белгіленген ... ... ... ... ... ...  арнаулымемлекеттік органдардың қызметін ... және ...  ... ету ... ... ... қызметін ұйымдастыру.Үкіметтің отырыстары айына кемінде бір рет өткізіліп отырады. ... ... не ... ... шақырады. Үкіметтіңотырыстарында  Премьер-Министр  төрағалық  етеді,  ...  ... ... сәйкес Премьер-Министрдің міндеттерін  атқаратынПремьер-Министрдің орынбасары ... ... ...  ...  ... ... оның отырыстарында республика Президенті ... ... ... ... ... ... ... қатысса, отырысқұқылы болып саналады. Үкімет  ...  оның  ...  ... қатысады. Үкімет отырыстары ашық болады. Президенттің не Премьер-Министрдің ... мен ... ... отырыстары өткізілуі мүмкін. Үкіметотырыстарын әзірлеу мен өткізу тәртібі Үкімет Регламентімен белгіленеді.Республика Премьер-Министрі:1) Үкіметтің жұмысын ұйымдастырады және ... ... ... ... ... Республика Президентімен, Парламентімен, Конституциялық Кеңеспен,Жоғарғы Сотпен, ... ... ме ... ... қарымқатынаста Үкіметтің атынан өкілдік етеді және Үкімет атынан өкілдік етудітапсырады;3) Халықаралық ... ... ... ... ... немесе Үкіметатынан өкілдік етуді тапсырады  және  мемлекет  аралық  ...  ... қол ... ... Президентіне: Үкіметтің құрылымы мен құрамы ... ... ... кіриейтін орталық атқарушы органдардықұру, қайта құру және тарату туралы; сыртқы істер, қорғаныс, ішкі ... ...  ...  министр  қызметіне  ...  ... ... Үкімет  аппаратының  ьасшысын,  сыртқы  істер,қорғаныс, ішкі ... ... ... ... ... ... ... жүргізіп отырған саясатпен келіспейтін немесе оны жүргізбейотырған министрді қызметтен босату туралы ұсыныстар ... ... ... бюджеті есебінен ұсталатын барлық органдарүшін ... және ... ... ақы ... бірінғайжүйесін Қазақстан Республикасының Президентіне бекітуге ұсынады;6) Президентке Үкімет қызметінің ... ... ... ... Үкімет мүшелерінің орталық және жергілікті атқарушы  органдарбасшыларының ... ... ... ... ... ... және оған  басшылық  жасауғабайланысты басқа да ... ... ... ... оның ... ... тәртіппен Премьер-Министрдің орынбасарларының бірі атқарады.Премьер-Министрдің орынбасарлары өз қызметін ... ... ... ... бөлінуіне сәйкес жүзеге асрады.Үкімет мүшелері:9) тиісті мемлекеттік органдарға басшылықты жүзеге асырады;10) тиісті мемлекеттік органдардың ... ... ... басқару саясатты қалыптастырады;11) заңнамада көзделген шекте салааралық үйлестіруді қамтамасыз етеді;12) өз құзыреті шегінде шешімдер қабылдауда ... ... ... ... алдында өздеріне бағынышты мемлекеттікоргандардың жұмысы үшін дербес жауап береді;14)тиісті мемлекеттік органдардың ...  ...  ... ... ...  және  ...  Қазақстан  РеспубликасыныңПрезиденті мен Үкіметі актілерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін жауаптыПремьер-Министрдің орынбасарлары өз қызметін ... ... ... ... ... сәйкес жүзеге асырады.Үкімет мүшелері:1 )тиісті мемлекеттік органдарға басшылықты жүзеге асырады;тиісті мемлекеттік органдардың қарауына мемлекеттік басқару саласындағысаясатты ... ... ... ... салааралық үйлестіруді қамтамасыз етеді;3) Республика Премьер-Министрінің алдында ... ... ... ... үшін дербес жауап береді;4) тиісті ... ... ... ...  басқарусаласндағы (аясындағы) жайына және ... ... ... мен Үкіметі актілерініңорындалуын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ... ұсынысы  бойынша  Республика  Президентіқұратын, ... ... және ... ... ... Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық  атқарушы  орган  ... ... ... ... ... басшлықты, сондай ақзаңдарда белгілеген шектерде салааралық үйлестіруді және өзге де атқаружәне рұқсат беру ... ... ... Премьер-Министрі мен Үкіметінің қызметін ақпараттық талдаужәне ұйымдық құқықтық жақынан қамтамасық  етуді  ...  ... ... ... ...  ... құру, қайта ұйымдастыру және  ... ... ... ... және оның өзге де ... ... ... оларды қызметке тағайындау мен қызметтенбосатудың тәртібі Республика заңдарымен ... ... ... ... және ...  мүшелерініңконституциялық құқықтық мәртебесі.Мемлекет басқару апаратының басшысының құқықтық жағдайы мен мәртебесіжөніндегі мәселелер кеңестік заң ... кең ... ... әкімшілік құқық мамандарымен қарастырылған. «Мемлекеттік  ... ... ... ... ... ... қызметі ерекше қасиетпенжәне оған қойылатын әлеуметтік-саяси талаптармен белгіленеді. Бұл саяситұлға басқару аппаратында ... ... ... оған ... ... ... ... тәуелді. Басшының жеке құқықтық мәртебесі оныңқызметімен, ... ... осы ... ... ... ... ... құқықтық мәртебесініңосы анықтамасы тек қана саяси ...  ...  ...  ... да қатысты. Премьер-Министр Үкіметтегі ең маңызды ... ... ... оның ... ... ... таңдаудан және қоластындағылардың жұмысын ... мен ... ...  ... ... авторлары тұлғаның әкімшілік-құқықтық мәртебесін мемлекеттік-құқықтық мәртебеден ажыратады, себебі, ... ... ... жәнемазмұндырақ болып келеді, өйткені, мемлекеттік  құқықтық  мәртебе  ... ... ... ... ...  ... ... қызметтің сатылай анализі жалпы әлеуметтік, жалпымемлекеттік (жалпы құқықтық), арнайы-мемлекеттік (заңи-салалық), жекелік(профессиограмасы),   ...   ...   ... ... ...  ...  ...  саралау/6,172б/.  Бұл  айтылғанмен  келісуге  ...  ... ... тек қана оның ... ... емес, биліктің атқарушылық саласының ... ... ... ... жағдайы. Премьер-Министрден және орталық атқару огандарыбасшыларынан (министірліктер мне агенттіктер) басқа лауазымды тұлғаларды дыесептеуге ... ... ... ... ... болу кезінде,И.Л. Бачилоның пікірінше,тек жалпы белгі-ұйымдастырушылық-өкімдік  ... ... ... байланысты қызмет, бірақ бұлқызметтің заңи белгісізаң актілерін шығару ... бар ... ... /24,145б/. Басшының қызметтік мәртебесімен бірге оныңқұзіреттері, оның құқықтық ... ...  ... ... көрсеткіші құзіреттің сатысы /6,181/.Біздің Республикамыздың Премьер-Министрі мен Үкімет мүшелерінеРеспублика Конституциясының 67, 68-баптары ... /1/ және ...  ...  ...  ...  заңның1920  баптарындакөрсетілген /5/. Жоғарыда көрсетілген ...  ...  ...  мен  ...  ...  ...  ...  туралы”Конституциялық заңда қарастырлмаған жағдайда 23 шілде 1999 жылы қабылданған«Мемлекеттік қызмет ... ... ... ... ... 1995 жылы ... “Мемлекттік қызмет туралы” заңның күшінжоғалтқан ҚР-ның Президенті Жарғысының 2 бөлім, 8-бабына сәйкес, Премьер-Министр және оның ... ... ... ... ... ... ...  мен  органдар  ...  ... ... ... бағынышты және есеп беруші,-мемлекеттікқызметшілердің бірінші категориясына жатады. Бұл Жарғы 23 маусым 1999 ...   ... ... Заңының «осы жарғыны күшін жоғалту туралы»келісім Мемлекеттік қызмет туралы. Қолданыстағы заңға сәйкес, ... мен оның ... ... ... ... ... алады,себебі, заңның 7-бабында көрсетілгендей, лауазымды тұлғаларға Президенттағайындаған тұлғалар, олардың орынбасарлары, ... ... ... мен орынбасарларын саяси қызметпен айналысатын тұлғалар жатады.Қарастырылып отырған заңның 1-бабында ... ...  ... ... ... оның ...  сайлануы,босатылуы және қызметі саяси мақсатар мен мәселелердің орындалуына жауаптыболады». Біздің көзқарасымызша, 7-баптың 2-тармағына қарстырылғандай ... ... ... қызметшілер жататынын айта кету керек:Қазақстан ... ... ... ... ...  ...  және  ...  Парламентінің  келісімімен»тағайындалатындар, олардың орынбасарлары;Бұл анықтылық мына үшін қажет,  мысалы, ... ... ... тек ... ...  ...  ... қатар, республика жоғарғы төрағалық органымен мақұлданады. Премьер-Министрдің орынбасарларын Парламенттің ... ...  ... ... Премьер-Министрдің және Үкімет мүшелерінің ...  ... ... ... ... ... РеспубликасыныңҮкіметі туралы» Конституциялық заңның 19-бабының жағдай Конституцияның 67-бабын кеңейтеді. ... ... ... ...  ... ... ... табылады, оның ұсынысы  бойынша  ...  ... ... ... ... ... ...  Премьер-Министр  кандидатурасы  Презмдентпен  ұсынылып,Парламентте қарастырылуға ... ... ... кейін қызметкетағайындалады.Премьер-Министр,  Үкіімет  басшысы  ретінде,  оның  ... ... ... ... акт  ...  келтірмейақ,Премьер-Министрдің  құзіретін  2  аспектіге  ...  ...  ...  және  ...  Жалпы  ұйымдастырушылыққа  келесіфункцияларды жатқызамыз.- Премьер-Министр Үкімет қызметін ұйымдастырады, басқарады, ... жеке ... ... өзін ... ... 1 ... ... Бағдарламасын Парламентке енгізеді. Қазақстан РеспубликасыныңПарламенті өзінің қаулысымен осы бағдарламаны я ... я ... ... 2 ай ... ... ... ... Үкімет қаулыларына қол қояды.- Республика Президентіне төмендегідей ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... орталық атқару органдарымен министерстволарды құру, қайта құру және ... ... ... республикалық маңызы бар қалалардың, облыс әкімдерінің ... ... ... ... ... қарауына біріңғай қаржыландыру жүйесін жәнереспубликалық  ...  ...  ...  ...  ... ... ... функцияларға жаткызылады:- Үкімет қызметінің бағыты жөнінде және оның маңызды ... ... ... ... ... орталық және жергілікті атқару органдарыбасшыларының есептерін тыңдайды.Стратегиялық ... ... ... ... Қазақстанның 2030жылғы даму Стратегиясының жүзеге асырылу шаралары туралы  28  ... ... ... істейді, оның атқарылуына  Үкіметтің  сәйкесқаулылары шығарылады.Премьер-Министрдің орынбасарлары мен Үкіметтің өзге  ...  ...  ...  да,   ... ... ... ... заңда көрініс тапқан. Үкіметмүшелерінің конституциялық мәселесі ... рет ... ал ... ... ҚР-сы заңымен  №284-1  1998  жылы  7  ... ... өз ... ... ... тәуелсіз қабылдайды,сонымен қатыр, Премьер-Министралдында ... ... ... саясатыменкеліспейтін немесе оны жүзеге асырмайтын Үкімет мүшелері отставкаға кетеді,не болмаса орнынан босатылады. Қолданыстағы ... ... ... ... ... ...  ...  шешімдері  үшін  Үкіметмүшелеріне  коллегиялық  жауаптылықты  ...  ...  ... ... ... ... ... ол үшін дауыс бермегендердіқоса, бірақ бұл жағдай миға ... ... ... 1998 жылы 7 ... енгізілген толықтырулар мен өзгерістер, Үкімет мүшелерініңжауапқа ... ... ... яғни, осы тармағын өзгертті. Сол кезденбастап ... ... өз ... ... Премьер-Министр алдында өзінебағынышты мемлекеттік орган жұмысы үшін жауапты. Бұл  ...  ... ... ... бірінші басшысының жеке жауапкершілігінарттырады. Баптың тармақтарына сай, Үкімет мүшелері депутат болуға, ... ... ... ... ... айналысуға, басқарушыорган құрамына кіруге немесе кәсіпкерлік ұйымның бақылаушы кеңесіне мүшеболуға ... ... ... және өзге  де  ...  ... ... ... Үкіметі туралы» Конституциялық  заңдаПремьер-Министр орынбасарлары мен Үкімет мүшелерінің құқықтық жағдайы 1996жылғы 6 мамырда №376-1 ... ... ... ... көрсетілген/5/. Бұл бап Қазақстан Республикасы Конституциясының 68-бабының мазмұнынашады. «Қазақстан Республикасы Үкіметі туралы» Конституциялық ... ... ... ...  ... мен оның  ... ... бөледі. 2002 жылы ... ... ... ... ... ... ... міндеттер бөлутуралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің каулысы. Премьер-Министр мен оныңорынбасарлары белгілі-бір министірліктер мен агенттіктер топтарын бақылайдыжәне мемлекет ... жеке ... ... ... ... қаулылары Премьер-Министр орынбасарларының құзіретін айқындап,белгілі бір адамды бөлінген салалар мен орталық атқарушы органдарды бақылаубойынша орынбасар қызметіне тағайындайды.Алдынғы ... ... ... №1202 1999 ... 1 ... №11998 ... 7 ... ҚР-ның Үкімеінің Қаулысы; №1140 1998 жылғы 9 қарашаҚРның Қаулысы; №1559 16 қазан 1999 ... ... 2000 ... ...  ...  ...  ...  Премьер-Министр  мен  ... ... ... бөлу ... ... жаңа қаулы ескіргенҮкімет актілерінің күшін жоюына әкеп соғады. Бұл қаулы тікелей ... ... ... ... ... ... және ... басқаратын тұлғаларға байланысты міндеттердің қайта қарастырылуынаәкеп соғады. Біздің пікірімізше, бұл шара соншалықты тиімді ... ... ... тек ... ... және  ... белгілі-бір салаларын қадағалайды, олар ... ... ... өзгеріп отырады, мідеттер тек үкімет басшысында өзгермейді,өзгерістер сирек кездерде ғана ... ... ... ғана ... да ... ... белгілі бір  мәселелерді  ... ... еді, ... ... ... даму және ауылшаруашылығын дамыту туралы немесе қаржыландыру және  ...  ... шешу ... ... құзыреті тұрақты болады, тек орынбасарығана өзгеріп отырады. Қызметтің жаңа ... ... ... ... бір орынбасар реттейтін мәселелерді ұқсастығына қарай жіктеу қажет.Үкіметтегі келесі маңызды тұлға министр ... ... ... саланы басқарады. Министр саяси тұлға болып табылғандықтан олжоғарғы сараланушылық маман  ...  да,  ...  ... бар адам болу ... ...  ...  әдетте  министрорынбасары болады. Басқа сөзбен айтқанда, министр қызметіне жеке қасиеттербағаланады және кандидаттың Республика, халық, ... ... ... ... ... мәртебесі  Республика  Үкіметініңмүшелері  ...  ...  ...  ең  ...  ...  РеспубликаКонституциясымен реттеледі/1/. Сонымен қатар,  «Қазақстан  РеспубликасыҮкіметі ... ... ... ... ... мүшелері, яғни,министрліктер мен өзге де орталық ... ... ... ... мемлекеттік органдарға басшылық етеді,2. Өз құзыреті шегінде ... ... ... Республика Премьер-Министрі алдында өзіне  қарайтын  ... ... үшін жеке ... ... Мемлекеттік басқару саласындағы жұмыстардың жағдайына жауапты соныменбірге заңдарды Президент пен Үкімет ... ... ... ... ... мәртебесі-орталық атқарушы орган басшылары,олар басқаратын орталық атқарушы органның құқықтық мәртебесімен тікелейбайланысты.  ...  ...  ...  ... ... ... ... арқылы анықталады, ал басқа уақытта,конституциялық заңдарға сүйене отырып, осы ... ... ... ... арқылы анықтайды.Әрбір министірлік өзінің құрылымы бойынша Үкіметті қайталайды, текайырмашылығы құзыреттерінде, себебі, Үкімет-бұл жалпы ... ... ... ... ... салалық және арнайы (салааралық) құзыреттерге ие.Сонымен ... ... ... бюджеттік қаражаттарды, қызметшілердіқарастыратын үлкен құзыреті бар. Бірақ, министірліктің құзыреті министрдіңқұзыретінің саяси-заңи шегі ... ... Бұл ... ... құзыретінің шегінде министр кез келген мәселені шешу құқығы бар;екіншіден, министр міндетті түрде барлық құзыретін жүзеге асырмауы мүмкін,ол тек ... ... ... ... ... немесе  министрбекіткен нормалар аясында, не болмаса министрдің өзінің тікелей қарауындақалдыруы мүмкін ... ... ... әрбір территориалық бөлімдердебасшылар бар және олар жоғарғы бастықтарға бағынады. Министрдің Премьер-Министр ... ... ... ... олар ... ... ... бөлімдерді басқарады. Көп жағдайда министр ауысқанда оның ... ... ... ... ... уақытта  бола  бермейді.  ... ... өз ... ... және сол ... ...  ...  жүргізеді.  Республика  Үкіметіне  агенттіктердіңбасшылары, арнайы құзыретті орган басшылары ретінде ... ... ... ... өзгеше. Агенттіктер белгілі-бір мерзімгенемесе тұрақты түрде, кейбір министірліктердің салаларын реттей алады.Орталық атқару органдары ... ... ... ... ... ... құрылымдық бөлімдері туралы айтатын ... ... ... басқару органдарының құрылымдық бөлімшелерініңмағынасы әртүрлі. Олар органға жүктелген мәселелердің ... ... ... ... ... ... бөлімшесінің құрамынан,  оныңойынша, бөлуге болады:а) ... ... ... ) ... ... ... ... көрсететін бөлімшелер /9,78б/Көрсетілген бөлімшелер, ережедегідей, салалық және арнайы құзыеттерібар органдарда болады. Орталық атқару органдарының ... ... ... ... ... ... ... содықтан орталықатқарушы органдардың және  олардың  басшыларының  ...  ... ... ... ... байланыстарды ескергенжөн. Олар Үкімет пен орталақ ... ... және өзге де ... ... ... байланыстыр секілді қарастырылады.В.Б. Аверьянов, бақару органдарының құрылымдық  ... ... ... ... , ... және горизантальді депбөлінеді және оларды келесі түрге сипттайды: вертикальды  байланыстардабасқармашылық ... ішкі ... ... ... ... ара-қатынасын жүзеге асырады: басшы мен өзге қызметшілерарасында; бағынышты ...  ...  ...  ...  ... ... ... байланыс басқару органың үстінен ... ... ... жұмысшыларды есептейді, яғни, орган жұмысшыларын бірбасшыға бағынуына жол береді. Осындай ... ... ... « ... ... ».Функционалд байланыс бір құрылымдық бөлімшедің мәселерін шешуге қтысуқұқығы, олар өзге бөлімшелердің ... ... ... ... ... ... бір ... беру міндеттері, кейбір мәселелердібірігіп шешу. Негізінен мұндай байланыстар құрылымдық бөлімшелер  ... ... ... арасында, өнімдердің сапасы жөніндегі ... ... ... ... және ... соныменқатар, дербес басқару органдарының функционалдық бөлімшелері  арасындаорнатылады.Көлденең байланыс тікелей  ...  ...  ... ... ... ... табады. Бұл-бір сатыдағы бөлімшелерарасындағы қатыныстар.Осындай, құрылымдық байланыс жүйесі барлық процестерді қамтиды,басқару органының ішіндегі ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. /9,82-83б/Бұл көзқарастың Үкіметтің өзінде және ... ... ... байланыстарына қолданады және көрсетілген органдарды ҚазақстанРеспубликасының органдары жүйесінің құрылымдық элементі болып табылады.Республика министрнің ... ... мен ... реттейтіннақтырық нормативтік акт министірліктер туралы Ереже есептеледі. Министрліктуралы Ереже ... ... ... ... тек ... ғана байқалады, ол заңды, себебі, әрбір ... ... ... ... ... бар ... басшылық органы болыптабылады. Мысалы ... ... ... ... ... ... №223 ... 1999 жылғы Қазақстан  ...  ...  ...  ...  ...  17-19  тарматарында  Әділетминистрлігінің мәртебесі мен құқықтары бекітілген, олар  ... ... және ... ... ... ...  РеспубликаПрезидентімен тағайындалады және қызметтен босатылады.  Вице-министрменминистр орнбасапларын,  «  ...  ...  ...  ... ... ... ... сай, қызметтен босатылааады жәнеқызметке  тағайын-дайтын  Премьер-Министр  болып  ...  ... ... ұйымдастырады және басқарады, Конституцияның 68-бабының ... сай, ... ...  мәселелердің  жүзегеасырылуына жауап береді /1/. ... ... ... ... ... ... ... міндеттерді бөлу туралы, әрқайсысының  өзқызметінің шеңбері туралы бұйрық. Министр ... ... ... ... ... міндеттері де кіреді,  сонымен  ...  ...  ...  (нұсқауларын)  сондықтанМинистірдің құзыретін министрліктің басшысы ретінде ...  ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органныңқұрылымын мен штаттың санын бекітеді ... ... ... ... осы органдардың территориалық  бөлімшелерінделимит  ...  ...  ...  ...  вице  министрдің,  құрылымдықбөлімшелерінің басшларының құзыретінің шеңберінде анықтайды; Министірдіңөзге ұйымдарымен және ... ... ... ... Кадрлық: Министрліктің жұмысшыларын қызметке тағайындайды және қызметтенбосатады, ... ... ...  ...  ...  ... Үкімет құзыретіне кіреді, арнайы атақтар мен кластық шендербереді;Нормашығарушылық; ... ... ... қарауындағы органдармен территориалдық бөлімшелердің басшыларының актілерін тоқтатады немесежартылый тоқтата тұрады не кері ... ... ... ... ... деп ... ...  нормативтік  актілері  Үкіметқаулыларынан төмен ...  ...  ...  ...  ...  ... юрисдикцияға ие.Жоғарыда қарастырылған министірліктер туралы қарауларын мынадай ... ... ... ... ... ... негізгі функцияға бөлугеболады.Біріншіден, өзге ... ... ... ... ... атауға болады.Екіншіден министрлікті тікелкй оперативті басқару функциясын ... оған ... ... ... коллегиясында басшылық жасау;Үкіметке өзінің орынбасарларына кандидатураларды ұсыну және т.б.Үшіншіден министрліктің атынан нормативтік құқықтық актілер шығарудыайтуға болады, сонымен ... ... ... ... ... ... ... бақылау.Төртінші, негізгі функция ретінде министрдің орталық аппараты ... ... ... ... ... мәселелерін  шешуқұқығы.Жаңа министрлік қызметке енгенде осы министрлік туралы  ережешығарады, ... ...  ...  ...  ...  туралыПоложениені алуға болады, №517 29 сәуір 1999 жылғы Қазақстан РеспубликасыҮкіметі қаулысымен бекітілген. Ереже министрдің ... ... ... ... ... мен ...  ...  қызметініңқамтамасыз ету тәртібі.Қазақстан Республикасының Министрі қызметі. Біздің ... ... ... ... мен ... жоқ министрлердіңқызметіне ұқсас. Портфелі жоқ министр әдетте, үкімет отырысында ... ие, ... ... ... ...  тобыжұмысын басқарады, бірақ бөлек ведомстваны да басқармауы мүикін./5,С.303/Қазақстан Республикасының Министрі салааралық құзыретті орган болыптабылады, жанұя, әйел және бала ... ... ... ...  ...  Қазақстан  Республикасы  Министрінің  ... ...  ...  ...  ...  ...  бірақминистірдің құқықтық мәртебесімен  жалпы  ұқсастықтары  да  ... ... ... ... ... ... ХатшылығыПремьер-Министр Кеңсесінің құрамына кіреді.Қазақстан Республикасы Министірі мен орталық атқару органы министріжетекшілерінің жалпы ... ...  ...  Президенті  ...  ...  ...        ... ... ... ҚР Констутуциясына және заңдарына, Президентпен  Үкімет актілеріне сай және өзге де ... ... ... өз ... шегінде дербес шешім қабылдайды және ... ... ... ... ...      үшін      ...      болады.Жалпылама түрде, Қазақстан Республикасы Министирінің ... ... ... ... әйел және ...  ...  ...  Республикалық  атқаруоргандарының координациясы; жоғарыда айтылған сұрақтарды Халық  аралықәйелдер ұйымы мен ... ... ... атынан келісім шарт жасау;Қазақстан Республикасының Парламенті мен Үкіметі арасындағы  ... ету; ... ... ... ... ҚазақстанРеспубликасы Парламентінде Үкіметтің өкілдік қызметін рнттеу мен ... ... ... ... ... ... оныңфункцияларын анықтайды, олардың ішіндегі негізгілері-координация, ... ету. ... ... ... ... оның ... мақсаттардан туындайды. Ол жоғарыда айтылған ... ... бар ... ... ... ... Республикасы Министрінің және өзге де Үкімет ... ... ... және ... ... Премьер-Министрдің Кеңсесімен, ал ... ... ... ... ... ... ... Министірі туралы положенияның анализімынадай шешімге келеді, Республика ... ...  ...  атқарушыорганмен басшысы бола алмайды, оның  билігінде  тек,  Премьер-МинистрКеңсесіне ... ... қана ... Мұны ... ... ... құзыреті болып ведомствоаралық жаұяны құрудағ қолдау мәселесібойынша  координация  ...  ...  ...  ... ... ... ... ету, сонымен қоса, Премьер-Министрдің арнайы тапсырыстарын орындау, оны портфелі жоқ министр ретіндеанықтауға жол береді.Жоғарыда ... ... ... болсам, Премьер-Министрмен Үкіметмүшелерінің құзыреттерін олардың жауапкершіліктерімен ... ... ... олар ... ... құзыретімен сәйкес келеді жәнеонымен анықталады, құзіреттері кеңінен  ...  ...  ... ... табылады..ІІ ТАРАУ2.1  Үкіметтің міндеттері мен атқаратын функцияларыҮкімет аткарушы биліктің жоры ...  ...  ... ... және Призидент жарлыктарының оған ... ... ... Ол өз ...  ...  ...  зандарынын,Казақстан Республикасы Президентінің Жарлктарын,  Казақстан Республикасыхалықаралык шарттарын жүзеге асырылуын ... ... ... және ... мемлекеттік органдары арқылы жүйелік бақлауды жүзегеасырады.Үкімет Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... жүйесін ие, өз өкілеттігін шегінде ҚазақстанРеспубликасы  бүкіл  ...  ...  ...  ... ... министірліктердің мемлекеттік комитеттер мен басқа даведоствалардың жұмысына бағыттайды.Қазақстан Республикасының 1995 ... ... ... ... ... ... Үкіметтін өкілеттігі ұлғайтылған.Жалпы Үкіметтің ... ... ... ... бойынша көрінеді.- Өз құзіреті шегінде мемлекеттің  ішкі  және  ...  ... ... ... ... мемлекеттік басқару мен реттеуді жузегеасырады.- Елдегі атқарушы биліктің ... ... ... ... ... ... бағдарламалар қабылданады және олардың жүзеге асыруынқамтамасыз етеді.Үкіметтің  экономика  саласында  ...  ... ... ... ... ... ... бірыңғайлығын қамтамасыз етеді; әлеуметтік экономикалықдамуды болжайды, ... ...  және  ...  ... салаларын бойынша мемлекеттік  бағдарламаларды  әзірлейді,Үкіметтің бюджет және ... ... ... ... қаржылық ҚР-дағы экономиканың жегу жоспарықалыптастырады, экономикалық қызметтестік саласында экономикалық саясаттыжүзеге асырады.Экономикасы экономикалық ... ... ... ... ... ... әзірлейді;Н.А.Назарбаевтың 2030 стратегиясы Үкімет алдындағы ... ... ... қойылады.1.Бюджеттік ұйымдарға өз уақытында және толық көлемде зейнетақыны,жәрдемақыны еңбек ... ... ... жыл ... кемінде аз қамсыздандырылған 30мың азаматқа біріншікезекте ... ... ... орындарын құруға 3 жыл мерзімге 400 ... ... кіші ... ... жылдан бастап шағын және орта бизнесті; фермер қожалықтарындамытуға; жұмыс орындарын құруға кемінде 100 млн АҚШ ... ... ... ... ... ең ... ауылдық жерлердегі мектептерді комьютердің кеңауқымды бағдарламасын іске асыруға кірісу /1/.Үкіметтің бюджет және ... ... ... ... ... ақша ... ... қамтамасыз етеді жәнежетілдіреді; республикалық бюджетті жасап оның атқарылуын ... ... ... ... ... ... ... есепті ұсынады;салық саясатын жүзеге асырады; бюджет жүйесін дамытуды үйлестіреді; ҚР-ныңішкі және сыртқы мемлекеттік істеріне ... ... ... ... реттейді; ҚР-ның басқа шетел мемлекеттеріне ...  ... ... ... жасайды; экономика қаржы саласындағы ҚР-ныңКонституциялық заңдарын, жеке тұлғалардың,  ... және  ... ...  ... ... ... ҚР  -дағышағын және жеке кәсіпкерліктің дамуына жол ... ... ... ... ... қамтамасыз ету шараларын жүзеге асырады;нашақорлық, қылмыстылықпен ... жеке ... және ...  ... ... ... органдарының  материалдық-техникалық  базасыннығайту мен даму шараларын жасап ... және ...  ... ... етеді.Қорғаныс және мемлекеттік  қауіпсіздік  саласында  ҚазақстанРеспубликасының Үкіметі елдің ... ... ... ету ...  ...  ...  ...  ету  шараларынқабылдайды, барлау, контрбарлау ... ... ... ... ...  ...  ...  өздеріне  жүктелген  ... әсер ... ... Республикасының  заңдарына  сәйкесҚазақстан Республикасы ... ... және ... ... ... әскери қызметкерлер мен өзге де тұлғалардың әлеуметтіккепілдігін қамтамасыз етеді;мемлекеттің  шекараларын  ...  ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасыныңқорғаныс және мемлекеттік қауіпсіздік саласында өзге де қажетті ... ... ... ... ... өз ... сәйкес ҚазақстанРеспубликасының халықаралық шарттарын ... ...  ... Республикасының мүддесін білдіреді; тауарлардың экспортын ... ... осы сала ... ... ... ... ... экономикалық қызмет реализациясы бойынша кедендік іс бойынша жалпыбасшылықты жүзеге асыруды қамтамасыз ... ...  ... заң шығарушылық бастамасына құқығы бар. Ол өз құзіретіне кіретінбарлық мәселелер бойынша заң ... ... оны ... ... ... ...  биліктің  заң  негізінде  қолдана  алатын  ... ... ... ... ... сөз жоқ, тиісті ... ... Заң ... ...  құқығын  жүзеге  асырумақсатында Үкімет заң жобалау жұмыстарын әзірлейді. Заң ... ... мен ... Үкіметтің ұйымдық тірегі болып ...  ...   ...   комитеттерінің   жәневедомстволарының нақты жобаларын әзірлеу жөніндегі ұсыныстары республиканыңӘділет ... мен ... ... ... Ол ... ... заң жобалау  жұмыстарының  тізбесіне  кіргізу  үшін,  ... ... Заң ... ... ... ... болуы үшінқажетті жағдайда актілер экономикалық, құқықтық, ғылыми техникалық жәнеөзге де сараптауға ... ... ... ... ... ... туралы анықтама, сараптама қорытындысы заң жобасыменбірге беріледі. Егер Үкімет заң шығарушылық бастамасы тәртібімен ... ... ...  және  ...  ...  өкілеттігінежатқызылған мәселелерді қозғайтын ... онда ол  ...  ... ... алу ... пен ... енгізілген заң жобалары міндетті түрдеҮкіметтің отырысында не оның Төралқасында талқылануы керек. Заң ... ... ... ... ... ...  ... Заң жобасын қараудың нәтижесімен Үкіметтің қаулысы не Премьер-министрдің өкімі қабылданады. Сол ... заң ... ... ... немесе пысықтауға қайтарылу мүмкін.Үкімет заң шығару бастамасын жеке ... ... қана ... ... жобасын Парламент Мәжілісіне енгізу жөніндегі Президент тапсырманын даорындайды.Үкімет ... ... ... ... жобаларын әзірлейалады.Ең алдымен,орталық атқарушы органдар ... ... ... ... ... ... шешімімен құрылатын жұмыс тобы арқылы жүзегеасырылатын, Президенттің Үкімет енгізген ... ... ... ... Оларды Үкімет арқылы жүзеге асыру талап етілетін Президентактілері жобаларының ... ... ... жобалары да жатады.Жеке құқықтық актілері шығарушылығын Үкіметтің өзі жүзеге асырады.Нормативтік құқықтық актілері иерархиясын да Үкіметтің нормативтік ... ... ... ... ... Үкіметі  РеспубликаКонституциясы, заңдары, президент актілері, өзге де ... ... ... және ... орындау үшін нормативтік емес қаулыларшығарады. Үкімет актілері өз құзіреті шегінде ... ... ... оның ... күші ...  ... ... Президент жәнеҮкіметтің өзі кері қайтаруы мүмкін       ... ... ... ...  ...  бағдарламаның  негізгі  бағыттарынәзірлейді; еңбекке ақы төлеудің жүйесі мен ... ... ... ... ... ...  әлеуметтік  қорғалуын,мемлекетік  ...  ...  ...  ...  мен  ...  ...  Қазақстан  Республикасындағы  санитарлықэпидемиялық жағдайын жүзеге ... ... ...  ... мәселелерін әлеуметтік әріптестік мәселелерін шешуге ықпал етеді./3/Ғылым, техника, білім және ... ... ... ... даму ... ... қолдау саясатын әзірлейді және жүзегеасырады;  ... ... ... ...  ...  ғылымдарғамемлекеттік қолдауды қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасыда  бірыңғаймемлекеттік саясатын жүргізілуін ... ... және ... ... ... негізгі бағыттарын айқындайды;  жалпы мемлекеттікмағанаға иемәдени мұра объектілерінің сақталуы және ... ... ... ... ... етеді. Ғылым  мен  техниканы,мәдениет пен білімді дамыту, жаңа технологияны енгізу жөніндегі ... ... ... ... және қоршаған ортаны  қорғау  саласындаҚазақстан Республикасының Үкіметі  Қазақстан ... ... ... ... ... ... және  өңдеу,  қоршағанортаны  ...  ...  ...  рационалдық  пайдалану  қызметінұйымдастыру; экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, соңғы ... және ... ... ... ... алу ... ... үйлестіру,табиғатты пайдалануды реттеу шараларды жүзеге асыру.Заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту ... ... ... ... ... жатқан құқықтық  актілержобасын және ... ... ... ұсынуға, өзінің арнайы шақыруынжіберуге құқылы. Үкіметтің арнайы  ...  ...  ... ... заң ... ... кезінде міндетті  түрдежариялануға тиіс, және де Үкімет заң жобаларына және ... ... ... жою, ... төлеуден босату, мемлекеттік зайымдардышығару туралы, мемлекеттік қаржылық міндеттердің өзгеруі туралы ... ... ... ... да заң ...  ...  өзгерту  бойынша  қорытындыберуге  құқылы.  Үкіметтіңқорытындылары, заң ... ... және ... ... Парламентпалаталарының қарауына Үкіметтің хаты жіберіледі./3/2.2  Қазақстан   Республикасы  Үкіметінің  ...  ... ... 2030 ... ... мерзімде кәсіби мемлекеттіқұрастыруды кһздеп отыр. Бұл неден көрініуі керек. Біздің  ... ... мен ... ...  ...  ... қойылған тапсырмалардың орындалуына жоғарғы жауапкершілік,жауапқа тартудың нақты анықталған механизмі негізінде кәсібилік болуы тиіс.Үкімет және ... ... ... ... ... және оның ... етуші адвокаттардың саны бойынша ең мағыналы орынды иеленеді. Жалпыжәне ... ... ... ... ...  ... ... табылмайды. Соңғы он жыл ішінде біздің республикада және ... ... ... ... ...  жүргізді,  бұлтақырыпты Совет кезен ғалымдары да зерттеген. Аталған мәселені кең  бағыттақарастыру қажет.1)анықтауыш түсінігі, ... ... ... ...  ...  процессуалдық  қызметін  ...  ... ... ... тәртібі.3)Республика Үкіметінің конституциялық жауапкершілігі .4)Мемлекеттік органдардың жұмысын нақты анықталған конституциялықжауапкершілік институты негізінде оңайлату ...  жылы  Т.Д.  ...  ...  ...  ... ... ... ол мемлекеттік құқық жауапкершіліктіңаса ... ... ... ... түсінігі құқықтық сипаттамаға ие саяси жәнеморальдік жауапкершілік элементін ... ... ... ...  ... Ол ... ... өкілеттіктерді жүзеге асыруға байланыстықұқық саласының нақты айқындалған ба? ... ... ... ... ... ... ... ең алдынғы биліктің жауапкершілігі».Мемлекеттіку  аппараттың  және  оның  ...  ...   ...   және   ...   қолданушы    ... осы түрі ... ол ... ... дейін  мемлекеттік  құқықтық  деп  ...  ал  осы  ...  ...  ...  саланың  қалыптасу  және  құқықөзгергендіктен ... деп ... айта ... жай, ... ... конституциялық жауапкершілік  конституциялық  құқықжауапкершілік  деп  ...  ...  ...  ...  ... осы түрі ... саласы ретінде әдейі конституциялық құқықжауапкершілік деп қолдануы мүмкін. Мысалы, ... ... ... ... ... ... ...  сөзбен,  Конституциялықжауапкершілік –заңи жауапкершіліктің деңгейі, яғни, - бірдей қажеттіліктенерекше жалпы заңи маңызды жауапты ... Ж.Ч. ... ... ... ... жатады:1)заңдарды бұзу ; 2) деріне тапсырылған атқаруға ... ...  ...  ...  3)  ... ... ... қатысты жалпы бекітілген талаптардың , нормаережелердің бұзылуы./30/Қорытындылай келе , жоғарыда айтылған ... ... ... ... ... ... – бұл конституциялық  нормаларменқаралатын конституциялық құқық субъектілерінің саясат ... ... және заңи ... ... ... ... бұзғандығы үшінжауапкершілігі. Сонымен қатар жоғарыда айтылған жалпы және ... ... ... бір шегі болып жауапкершіліктің өсуіқұқық бұзушының ,яғни, лауазымды ... ... ... ...  ... ... байланысты, дәлірек айтқанда, өкілеттік кеңейгенсайын, конституциялық құқық субъектісінің жауапкершілігі жоғарылайды. ... ... ... Жауапкершіліктің жоғарлауы өызметтегі тұлға жәнеорганның бұзушының қызметінің – құзіретінің жоғарлануы ... ... ... кең ... ... ... құқық субъектінің жауапкершілігісоғырлым жоғарылайды.Н.М. Колосова конституциялық жауапкершілік туындау санкциясына 3негізгі түр ажыратылады. ... ... ... ... ... тез ... ... мәртебесінен айрылуы; 2)конституциялық бұзушылықты ... ... емес ... ... жеке ... ... атқару билігі органдарының актілерініңқызметін тоқтату. 3) физикалық тұлғалардың арнайы ... жеке ... ... ... ... ...  жайт, мемлекеттік құқықта ...  ...  ие,  ...  ...  ...  қоғамдыққатынастардыреттеудегі норманың әсер ету механизмі  ...  және  ... ... ... ... аяси  құқықтық  саналығы.Мемлекеттік құықтық  санкцияның  басты  ерекшелігі  ...  ... ... ... ...  Мемлекеттік  құқықтасанкция көпшілік дәрежеде оларды ... ...  ... ... ... дәрежеде тіршілік етуі ұйымдастырған жұмысты, құқықсубъектілерімен  нормаларды  тиімді  ...  ...  ету  ... ... ... ... ... субъектілерінің жәнежауапкершілік субъектілердің сәйкетігі туралы ұйғарым жоғарыда жасалса да,конституциялық жауапкершілікке тартудың ... және ... ... ...  ...  санкциялар,  жауапкершілікке  тартылатынтұлғалардың тобы қазірге дейін ...  ... акт ... ... ... ... ... және Ресей Федерациясы ғалымдары осындайнормативтік акт шығару туралы ұйғарымды қарастырады.Ресей ғалымдарымен бірге біздің ... да осы  ...  ... туралы іспеттес ұйғарымды қалыптастыруда. Ж.Ч.  ... ... ... ерекше қалыптасуы осындай сұрақтар қайдареттеледі қалай, кім және ...  ...  сол  және  бсқа  ... ... ... ... құқықтық актінің нақтылығынталап етеді, яғни, мемлекеттік органдардың және лауазымды ... ... ... ... заңнаманы қабылдау қажеттілігін. В.В. Мамановбылай көрсетті . Автор жауакершіліктің қай түрін айтып ... ... ... оның ... ...  ...  сөз  ... туралы айтылып жатқанын байқауға болады.1)  Конституциялық жауапкершілік санкция түрлері  бойынша  ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.Мемлекеттік органдардың немесе олардың упраздиеннің конституциялық құқықтықмәртебесінің өзгеруі.2) ... ... ... ... ... түсіру  немесебелгілі мемлекеттік органдарда мемлекеттік ... ... ... болу ... ... ... ... немесе прокуратура органдарының шағымдары бойыншасәйкес органдардың конституциялық  емес  ...  ...  ... ... ... Республикада Президенті 1997  жылы ... ...  ...  ...  ...  ...  асырылмауынантаратылды.Оған артьтырылған тапсырманы орындамаған.В.Н.Самсонов мемлекеттің, оның органдарының, ... және ... ... ... ... ... ... екінормативтік актіні ұсынды. Мемлекет және оның органдарымен қызметкерлерініңжауапкершіктерінің негізі туралы және мемлекеттік ... ... ... нормативтік құқықтық актілерді кодификациялаужолымен тәртіптік ... ...  ...  ...  ...  жауапкершіліктің  тиімділігіконституциялық режимді, ... ... және ...  ... жауапкершілік жағдайын және қарызын құқығын қалыптастырумемлекеттік ... ... ... ... ...  ... ... ынталандырушы, құқық қамтамасыз етуші, және құқықәсерінің қабілеті ретінде айқындауға болады. ...  ... ... ... екі  ...  ...  Әлеуметтікқажеттіліктің I анықтамасына яғни ... ... ... қамтамасызетуші, құқық қорғаушы ... ... ...  және  ... ... ... ... қатынастарда конституциялық жауапкершілік институтын сапалыәсер етуін бекіту, бұл әрекеттердің қорын арнаулы бекітулермен қатысты.Жоғарда айтылған ... ... ... екі ... ... ... қорытынды оның тиімділігінің  шартын  жәнеөлшемін анықтау мүмкін.Біздің көзқарасымыз бойынша, қарастырып ... ... ... ... ... ... ... жауапкершілік түрінің нормативтік материал және процес-суалдыбазасын дамыту және жақсылып дайындау.2) мемлекеттің міндеттеуші күшімен оның санкциясын қамтамасыз ету.3) айтылған жауапкершілік ... ... ... ішкі және ... оң ... ... оның енуіне және қолдануына шынайы ұймдасыруын және ... ... ... ... ... ... ... құқықтықсалада құқық бұзушылықтың қысқаруы, мемлекет пен қоғам жағдайдың жақсаруынабайланысты мемлекеттік органдардың жұмысыныңСапалы ... ... деп ... ... дей конституциялық жауапкершілік түсінігінде қарастырып келді.Бірақ мұндай конституциялық құқық субъектінің жауапкершілігін мемлекеттікретінде оның ... ...  ...  ...  ... ... ... нормалармен регламенттеледі. Біздің Республикадамемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігі бірнеше нормативтік  ... ... ... қызмет туралы заңның»  Заңның 7 бөлімі ... ... ... ... Республикасы Қылмыстық Кодексінің - 13 ... ... ... ... қызмет мүдесіне қарсы болатындығы  ҚРҚК 13бөлімінде  ... және ... ...  қылмыстықайқындайды./3/   Қазақстан Республикасы Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексінің-13 ...  ... ...  ...  ...  ... салаларының түріне тартудың негізі және тәртібі Жалпы базаРеспублика Конституция бөлімінде саналатын ... ... акт ...  Сондықтан  Үкіметтің  Президент  және  ...  ... ... ойымызша конституциялық деп санаймыз.Конституциямызға сәйкес Үкімет өзінің  барлық  қызметі  бойыншареспублика Президенті ... ... және ... ... ... ... ... барлық сұрақтар бойынша Республика Парламентінеесепті. ҚР ... ...  ...  жауапкершілігінің  айрықшаерекшелігінің бірі – алқалы және дербес ... ... ... ... ... бүкіл құрамның (ұжымның жауапқа тартлуына әкелумүмкін.Үкімет мүшелері Парламент ... өз ... ... ... дәрежеде атқармақан жағдайда жауапты болады. Республика ПрезидентіПремьер Министрді тағайындайды. Президент құрамнда Премьер Минстр, ...  ...  ...  басшысы,  министрлер,  Мемлекттіккомитеттердің ... бар ... ... Парламент  депутаттардыңүсынысы бойынша Үкімет мүшелерін ... ... ... ... айтылғандар бойынша Үкіметтің жауапкершілігін ... ... ... ... ... ... және РеспубликаПрезиденті алдында. Аталған аспектілерді жете анықтай отырып,  Үкіметмүшелерін және ... ... ... ... ... керек.Үкімет мүшелері мемлекеттің жалпы саясатын жүзеге асыру және өткізубойынша Президент алдында жалпы саяси жауапкершілікті иеленеді, ал ... ... ... ... ... ... ... жұмысынаперсоналдық констмтуциялық жауапкершілікті иеленеді. ... ... ... ... ... ... ... және босатудан басқақандай нормалар толық айқындалмаған, арнайы конституциялық жауапкершіліктүрлері бекітілген.  ...  ...  ...  ...  ... жауапкершілігі ұйғарыммен шектеледі. Үкімет мүшелері РеспубликаПарламентінің     ...     ...     ... ... ... Аталған коституциялық механизм ПарламенттіңҮкімет үстінен бақылау нысанының бір түрі ... ... ... өз ... мемлекет арасында келісіммен және  олардың ... мен ... ... ... ... ... болыптабылады. Бірақ мемлекеттің халық алдында жауапкершілігі тікелей емес,халықтың таңдауы ретінде ... және ... ... ... ... алдында жүзеге асрылады. Біздің көзқарасымыз бойыншақарастырып  жауапкершілік  түрі  халық  ...  ...  ... ... конституциялық жауапкершік болып табылады. А.АЧерняков, конституциялық жауапкершілік ... ...  ... ... ... ...  тығыз байланыста болғандықтан,мұнымен келіспеуге болмайды.Коституциялық жауапкешілікке тартудың  ... ... ... ... ... ... ... құқық жалпы конституциялықпроцесстің  нормаларын  иеленетіні  сөзсіз.  ...  ... ... ...  санын  құқық  ...  ... ... Президенттің және Парламенттің өзара әрекетін, олардыңқұқық қолданушы ... ... ... ... ... Үкіметте көптегенорындалатын регламенттермен заңи  техникамен,  процессуалдық  сипаттағыведомствалық ... ... ... Қолданыстағы нармативтікактілердің көптігі ұқсас процессуалдық қызмет ... таза ... ... ... ... ... ... пайда  болуықандайда болмасын біріңғай актіге сілтеме жасау айтарлықтай қиын, ... ... бір ... ... заңи күші бірдей нормативтік актіменреттелетін болса. Келесі бір қиындық ретінде ең ... бір ... ... ... актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу,қалғандарын сол актімен сәйкестендіру керек. Республика коституциясындаконституциялық жауапкершілік ... мен ... ... ...  нормалардың  көп  ...  ...  ... ... ... ... ... регламенттейтін болғандықтананық себебі жақсы заңи ... ...  ...  мемлекеттікорганның қызметінің тиімділігін арттырады. Конституциялық ... ... ... тартудың кқрсетілген түрі процессуалдықтәртіп және санкциялардың орындалуы нормативтік хаттауды қажет ... ... ... оның мазмұнын айқындайтын болса, онда процессуалдықнормалар  ...  ...  ...  ...  ... ...  ...  әдісін  бекітеді.  Процессуалдық  нысанжауапкершіліктің нақты берілген ... ... ... жауапкершіліктің,мақсаты, қағидаларын бекітетін  өзге  де  ...  ...  ... ... ... немесе ұзартатын міндеттері жәнет.б. Атап  ...  ...  ...  ...  ... ... ... әділеттілігіне кепіл болу.Нормативтік актінің жаңашылдануының бір жолы ұйымдастыру тәртібінеқатысты өздігінен конституциялық құқықтың басқа да ... ... ... ... қатар, біз ойымызша, конституциялық жауапкершіліккетартудың процессуалдық ... ... деп ... ... ... ... яғни кодификация-бұл біркелкі қатынастардың үлкен айналымынқамтиты процессуалдық немесе ...  ...  ...  үлкенмөлшердегі жиналымы. Кодификация – шығару түріне қарай ұйғарым, ереже,кодекс.Конституциялық ... ... тағы бір  ... ... ...  ...  ...  туралы»  заңғаөзгерістер мен ... ... ... ... ал атап ... ... ... туралы тарауға енгізу, яғни,мемлекеттік қызметшілерді жауапкершілікке тартудың негізі мен  ... ... ...  ...  қызметшілерінің  конституциялықжауапкершілік санкциясы. ... ... тиым салу ...  ... ... ... сонымен бірге,  жазалау  түрлеріжеткілікті дәрежеде реттелген. 1999 жылы  31 ... ... ...  Республикасы  әкімшілік  мемлекеттік  қызметшілерге  дис-циплинарлық жазалауға тиым салу ... ... ... ҚР ... реттелген. ҚР Президентінің 1999 жылы 29 желтоқсаннан бастап№317 «Мемлекеттік саяси  ... ... ... ...  ... ... ... дисциплинарлық жазалауға тиым салу тәртібі»Біздің көзқарасымыз бойынша, ұсынылатын ... ... ... ... ... қызметін келесі  негіздер  бойыншажақсартуға көмектеседі:А) атқарушы және өзге ... ... ... ... ...  регламенттің  нұсқауы  және  т.б  ...  ... ... ... ... ... асырады;Б) кодекстер нормативті актінің қодану уақыты бойынша ұзақ мерзімді.В) құқыққолданушы қызметке ... ... ... сәті ... ... орындауға қатысты) бірыңғай нормативтік акті аталғансұрақтарды  реттейтін  болғандықтан  ...  ...  ... ... ... ... қатысты сұрақтар туындамайды.Мемлекеттік қызметшілердің кез келген лауазымында конституциялықжауапқа тартудың процессуалдық ... ... ... және оны бекіту,жемқорлықпен ... ... ... ...  ...  да  құқықбұзушылық тиімділікті арттыру.Жемқорлықпен  ...  ...  ...  ... ... қоса, жазамен қарсыласуға  болмайтын  қағиданыжоғарлату, жазаның өзгеріссіз қалу принципын ... ... КСРО ... ... ... 1980 жылы ... пен ...  қызметінің  сапасы»  кітап  авторымен  «КСРОмемлекеттік ... ... ... заңы» қайта басқару туралы  ұсынысқарастырылды.  Мемлекеттік  ...  ...  ...  ...  ... ... жылы И.Л. Вачило ғалымдардың тобымен КСРО мемлекеттік басқарудыұйымдастыру тәртібі туралы ұсныс алға қойылып, мынадай сұрақтарды реттеген,яғни, органның құқықтық ... ... ... ... ... және ... ... әдісі мен негізін халық шаруашылығыныңбасқару жүйесінің қызметі мен ... ... ...  ...  Сонымен  авторлар  В.В.  Цветкова  ...  ...  ...  ұйымдастыру»  заңнамасының  негізі,  атқарушы-орындаушылық және құқыққорғау органдарының..,.Бірінші ... ... ... айта ... ... ... ... қызмет туралы заңды иеленеді, ұсынылатынкодекстің бір негізі болып табылады. Анық емес сол ... ... ... ма ... КСРО ... ... ... аталған нормативтік актұсыныс ретінде қалды. Бірақ мойындамауға болмайды, ... ... ... ...  ...  сәйкес  практикалық  ...  ... ... ... Анық ... сол ... ... қабылдандыма немесе КСРО таралғаннан кейін құрылған мемлекеттерден мұраланған  немесеаталған актілер ұсыныс ретінде қала берген нормативтік ... ... ... ... ... ... негізгі  идеялар  ТМДмемлекеттерінде ғылыми және практикалық қызметте өз қолданысын тапты.Бөлімнің  ...  ...  ...   ... қорытындылайтын болсам, оеспублика Үкіметі өз қызметінконституциялық және заңнамалық актілер негізінде жүзеге асырады. ... ... ... ... өзгерістер енгізуінде көрінеді.  Үкіметтіңтапсырмаларына  атқаруына  түсетін  ...  ...  ... ...  оның қызметінің заңнамалық базасын әрдайымғымүлтіксіз дамуына себепті. ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  республикада  өткізілетіндемократиялық  реформалардың  сәтті  ...  ...  ...  ... ... Премьер - Министр кеңсесін  және  Үкіметтіңсәйкестенген нормативтік хаттауы және әрбір мүшесі ... ... ... ... ... ... септігін тигізу.2.3  Үкіметтің  Президентпен,  Парламентпен  және  ... ... да ... ... ... ... ... аспектілерде республиканыңбасқа мемлекеттік органдармен арақатынасын қамтиды. Тек осы ... ... ... ... характерін және деңгейін анықтайды.Республика Конституциясы бойынша Қазақстан Республикасы президенттікбасқару нысанындағы республика болып табылады. Бұл жағдай ... ... мен ... айқындалады. Пезидент мемлекеттің  ... ... ... және оны ... ... басындағы  Үкіметкежүктейді. Президент Үкімет құрылымын анықтайды, Премьер Министрді ... ... ... ... Үкімет құрамын және құрылысынанықтау, мүшелерін ... ... ...  ... пен Үкіметарасындағы арақатынасының негізгі аспектісі ... ... Бұл ... бірінші бөлімінде қарастырылған. Біздің ойымызша бұл аспектініңнегізгі ... ... ... ... ... және приоритетіболып табылады. Президенттік республикада Президент белгілі Парламенттікқадағалаумен Үкімет ... ал ол өз ... ... ... ... ... Көбінесе президенттік республикада Премьер -  Министрқызметі жоқ, ... ... ... және ... ... ... атқарады. Бұған мысал ... АҚШ бола  ...  ... бар ... ... ... «кейде , кей  мемлекеттерде,Президент Премьер-Министр тағайындайды немесе оның құзіретінің ... ... ... Бірақ бұл жағдайда Премьер- Министр әкімшілікпремьер» болып қала береді./26,291б/Қазақстан Республикасында ... бар ... ... ҚР ... атқарушы биліктен шектетті деп айтуға болады.Президент биліктің барлық тармақтарының арасындағы ... ... ... ... ... ...  ...  дұрыс  орындамағандаПрезидент пен Парламент алдында жауапты болады.Дегенмен Үкіметтің жақсы жұмысының бір элементі – ... ... ... түрі ... ... Конституцияға сәйкес Президент ПремьерМинистрді тағайындайды, және оның қатысуымен Үкімет мүшелерін ... ... ... қолданған кандидатура алады, яғни премьерМинистр Президент қолдаған команданы басқарады.Дегенмен Премьер Министрдің көз қарасы да міндетті. Мүмкін, ... ... ... ...  ...  ...  ... яғни партиялық Үкімет жағымды тәжрибе болар еді. Бірақ бұлқадам үшін әр түрлі саяси ... ... ... ... ... ... ... парламенттің дамуына сәйкес бұл тек болашақта мүмкінболар еді. Бұл ... ... 13 ... қарастырылған.Келесі  негізгі  аспект  бұл  ...  және  ... ... ... арақатынасы. Бұл аспект бірнешенормативтік құқықтық ... ... ... ... ... және   ... ... туралы» конституциялық заң бойынша ПрезидентҮкіметке Парламент Мәжілісіне заңпроекті енгізуді жүктейді, республиканыңҮкіметіне заңды бұрығын ... ... заң ... жұмыстары бойыншаҮкімет  Президентпен  сұқбаттасады  деп  ...   ... ...  ...  ...  заңда.  Президенттіңзаңшығарушы бұйрығын ... ... ... оның ...  ... заңшығарушы органына енгізуін қамтамасыз етеді. Сыртқы ...  ...  ...  ...  ...  ... шарттарын ратификациялау таралы ұсыныс береді.ҚР Президенті мен Үкіметінің арақатынасы :_ Үкімет Президент актілерінің ... ... ... өз ... ... ... жауап береді;_ Президент ұсынысы бойынша Мәжіліске заң проектісін енгізеді;_Үкімет Президенттің нақтылауына мемлекеттік программа ұсынады;_Заң проектісі жұмыстарының жоспарын Президентпен келіседі;_Президент ... кез ... ... түгелімен немесе жартылайтоқтата не мүлдем бас тарта ...  ...  және  ...  ...  ... ... бас ... өз құзіреті шегінде Президент не Қазақстан Республикасыныңхалықаралық ... ... ... ... ... құзіреті  конституциялық  мәртебемен  анықталады,жоғарыда айтылғандай, республика конституциясының 40-баптың ... ... ... мемлекеттік билік бағыттарының функциялануын жәнеоргандардың халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді . ... ... ... ... ... оның жоғарғы лауазымды  тұлғасы,республика конституциясының кепілі болып ... заң ... ... ... барлық органдарды қызметке тағайындау не орнынан босатусұрақтарын қарастырады./1/Үкімет Президенттің жарғысы жүзеге асу үшін сол жарғыны ... ... ... ... арасындағы байланыс тәртібінің  негізінПрезидент анықтайды. Заңшығару жүйесіндегі олардың ... ... ... ... заң  ...  ...  жоспарынкелісушілігі мен заң проектісі президент әкімшілігімен келісушілік. ОларПарламент ... ... заң  ...  ...  ... ... ... Бұл мәселе Үкіметтің ...  ... ... ... және заң ... ... әкімшілігіменкелісушілік туралы» келісімі. №873 2002 жылғы 17 мамыр ҚР Президентіжарғысымен ... ... ... ... заң проектісі жұмыс жоспарлықпроектісі ... ... ... қолы үшін ... ... ... заң жобасы тізімін қоспағанда Парламент Мәжілісіне заңжобасын ... ... мен ... ... ... тұру ... жобасы мемлекет басшысының кеңестері мен  ... ... ... ... ... мен заң ... ... бөлмеге беріледі. Кейін жоспар жобасы мемлекет басшысынаұсынылады.Республика ... ... ... мен ... ... сәйкес революциясының наложение жүзеге асырылады. Келісілгенжоспар  жобасы ... ... ...  ...  ... ... ... көмекшісіне және  Үкіметтегі  заң  жобасыжұмысының жағдайы туралы Президент әкімшілігінің құқықтық ... ... ... ... ай ... ... береді.Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісіне енгізілетін заңдаржобысаның Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... ... ... және тиісті тәртіппен заң жобасыҮкімет аппаратының басқарушысының қолы  үшін  ...  ... ... ... басшысының кеңестері мен  көмекшілерісұрақтары бойынша Президент ... ... ... ... заңжобасына қоса құжаттар заң жобасы жан ...  ...  ... ... керек, (құқықтық, әлеуметтік -экономикалық, ... ... ... ... ... ... заң жобасы кейіннен заң шығарушы жәнеқұқықтық экспертиза сұрақтары бойынша бөлиеге, мемлекет басшысының кеңестермен көмекшілерімен, сонымен бірге, ... ...  ...  ... ... қарастырылады.Содан кейін заң жобасын қарастырып көрсетілген бөлмеде ... ... ... соң, Президент әкімшілігі бөлмесінің жетекшісініңқолы қойылып, Премьер -Министрдің кеңсесіне жіберіледі.Бөлімшінің не Президент көмекшісінің қайшы ... ... ... ... осы ... ... ... шешім шығару үшін РеспубликаПрезидентініңи әкімшілігі жетекшісіне беріледі. ҚР Парламент Мәжілісіне заңжобасы ... ... ... ... кеңсесі мемлекет  басшысыныңкөмекшісі және құқықтық экспертиза мен заң шығарушылық сұрақтары ... ... ... ... ... шешімдер туралыақпараттайды. Мемлекет басшысы атынан жоспарланған заң жобасы мен мемлекетбасшысы бұйрығымен қарастырылған және ...  ...  ... заң ... міндетті түрде Президент әкімшілігімен келісімгежатады.Үкіметтің  ...  ...  ...  ...  және  ...  ...   Үкіметі  туралы»конституциялық заңға негізделеді, арақатынастың ... ҚР ... ... ... заң ... ... ... ие және заң жобаларындайындау жұмыстарын өткізеді;-Үкімет Парламентке ... ... ... ... оныңжүзеге асырылуын баяндап отырады.-Президент Премьер-Министрді тағайындау  жөнінде  Парламентпенкеліседі;-Үкімет өзь бастамасын Парламентке ұсынады;-Үкімет ... ... ... ... етілетін немесе бюджеткетүсетін табысты азайтуды талап ... заң ... ... ... шығарады;-Парламент өз бастауы немесе Үкімет бастауы бойынша оған сенімітуралы сұрақ ... ... ... ... не ... ... ... заңдарды қоса, Парламентпен қабылданған заңдардыңжүзеге асырылуын қамтамасыз етеді;-Парламент ... ... және өз ... ... ... ұсынылған халықаралық шарттарға Қазақстанның қосылуытуралы ... ...  ... мүшелерінің отставкасын  иницировать  депутатқұқықтарымен депутаттардың зардаптарына жауап ... ... ... бірнеше этаппен анықтауға болады,біріншіден, Премьер-Министрдің кандидатура палатасының бірлескен отырысындаПарламенттің мақұлдауы; келесі этапы Үкіметтің ... ... ... бас ... және осы ... ... ... баяндаманың таңдалуы;Республика  конституциясында  қарастырылған  жағдайларда   ... ... ... мүшелеріне есеп беруі. Үкіметтің ... ... пен ... ара ... негізгі аспектісі бұлҮкіметке сенімсіздік вотумының білдіретін, Үкімет бағдарламасынан  ... ... ... Республика Конститусиясының 57-бабы 6-тармағына сәйкес, Парламент палаталары өзбетінше, ... ... ... ... өз ... ... бойынша есеп тыңдауға жәнежалпы палата депутатының үштен екісі  ...  ...  ... ... ... ... ... сұрақтары бойынша РеспубликаПрезидентіне жүгінеді. Егер Президент одан бас ... ... ... алты ай ... ... ... ... қызметтен босатутуралы сұрақты қайта ұсына алады. Бұл жағдайда Президент ... ... ... ... ... ... бақылау нысаны ретіндеқарастырылады.Үкіметтің Парламентте заң шығару бастамасын жүзеге ...  ... ... аспектісі болып табылады. Басым мемлекеттеріндебасқару нысанына қарамастан, Үкімет заңшығару  ...  ...  ... ... ... ... ... асырылуын  негізгіқұралдарының бірі./1/ ҚР конституциясының 61-бабына ... және ... ... басым даусымен қабылданып, расталған заң жобасы алты күнқаралатын Сенатқа жіберіледі. ... ... ...  ...  ... қабылданған жоба заң болып қабылданады және он күн  ... қол қою үшін ... ... ... ... ... бастартылған жоба Мәжіліске қайтады. Егер Мәжіліс депутаттың жалпы санының 3/2даусымен жобаны қайта қабылдаса, ол ... ... ... дауыс беругеберіледі. Қайта бас тартылған заң жобасы ... сол ... ... ... ... ... ... мен толықтыруларенгізіліп, Мәжіліске беріледі. Егер басым дауыспен Мәжіліс ... мен ... ... заң ... деп ... Егербасым дауыспен Мәжіліс Сенатпен енгізілген өзгерістер мен ... ... ... ... қарама қайшылық келісім рәсімі арқылышешіледі.Мемлекеттік табысты қысқарту мен ... ...  ... заң жобалары тек республиа Үкіметінің жағымды шешімі мен ғанаенгізіледі. Егер Үкіметпен ... заң ... ... ... ... ... ... Үкіметке сенімі туралы ... ... бар. ... ... ... ... кезден бастап 48 сағаттанкейін дауыс беру жүргізіледі. Егер сенімсіздік вотумы туралы ұсыныс ... ... ... заң ... ... ... ... деп саналады.Бірақ Үкімет бұл құқықты жылына 2 ... ... ... ... ... жүйесінде Парламент өкілі бар. Парламент пенҮкімет арақатынасының тағы бір үлкен бағыты бұл ... ... мен ... ... ...  ... ... республикалық бюджеттің атқарылуын қадағалайтын есеп комитетіменҮкіметтің ...  және  ...  ...  ...  ... мен толықтырулар енгізіледі.Коституцияға сәйкес, республика Үкіметі атқарушы органның жүйесінбасқарып, олардың қызметін ... ... ...  Үкіметітуралы» конституциялық заңның 14,15- баптары бұл положениені  айқындайды.Қазақстан ... ...  ...  ...  ... ... ...  Конституцияның  44-бабына  сәйкес,Республика ... ... ... органдарын құрады, ұйымдастырады, алҮкімет «Қазақстан Республикасында Үкіметі туралы» Конституциялық заңның 14-бабына ... ... ... ... ... ... атқарушы органдарды басқару келесі сәттерді қамтиды:- Олармен заңдардың, Президент  актілерінің  ҚР  ... ... ... ... ... ... органдардың ұсынысы бойынша орталық атқаруоргандарының ведомстволық тағайындалуы және штаттық және ... , ... ... ... ... органының актілері түгелімен не жартылай тоқтататұру;- Үкімет құрамына кірмейтін, орталық ... ... ... ... ... не ... ... құрамына кірмейтін, орталық атқару органдарының біріншіжетекшілерінің ұсынысы бойынша, олардың жүшелерінің ... ... ... тек президент тағайындайтын не ... ... ... ... ... ... ... жағдайларды қамтиды.• Республика Үкіметі Республика ведомствосының қызметін, құзіретін,жауапкершілігін айқындайтын нормативтік құқықтық актілер шығарады.• Тиісті орталық ... ... ... ұсынысы бойынша,ведомствоның штаттық саналу және олардың территориялық бөлімшелерініңтағайындайды;• Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы ... ... ... ... тиісті министрлердің ұсынысы бойыншареспублика ведомстволық жетекшісін тағайындайды не бас тартады;Жоғарыда  Үкіметтің  орталық  ...  ...  ... ... анализі-оларды орталық басқару органдары ретіндеқарауға мүмкіндік тудырады:• Үкімет органдардыі нормативтік құзіретіне  ...  ... ... ... органдардың және олардың штаттық саналу лимитін,положение ...  ...  ...  ...  ... ... асырады;• Үкімет көрсетілген органдардың лауазымды тұлғаларының жетекшілерінтағайындауға қатысады/5/.Яғни, орталық атқару  органдары  мен  ...  ... ... ... қадағалаушы функциясы кіреді деп айтуғаболады.Министрлік құзірет жүйесінің негізгі органы болып табылады, ... ... ... ... мен ... қарастыру болмаса да,Үкіметтің негізгі органы болып табылатындықтан, олардың мәртебесінің ортақсұрақтарын қарастырып шығу міндетті. Сондықтан, салалық ...  ... ... ... туралы айтқанда, міндктті түрде ондағы екібайланысқан элементті көрсету керек: жалпы ... және ... ... 1993 ... 9 ... №1219 ... ... орталықоргандарының жүйесін тағайындау  туралы»  Президент  жарғысында  ... ... ...  ...  агннство,  комитет,жоғарғы басқару атқарушы биліктің орталық органдарының ... ... ... ... ... ... ... органмен,  алмемлекеттік комитет, агнство, комитет мемлекеттік жүзеге асыратын ... ... ... ... нысандағы  мемлекттіккомитеттер шектелген. Мемлекеттік салалық құзірет ... ... ... ... ... ... мәртебемен анықталады.Министірліктердің құзіретін жүзеге асырудың ... мен ... ... ... ... ... болып келеді. Французмамандарының айтуы бойынша, министрлік негізі төрт  ...  ... ... ... жету үшін ... ... мен нысанын шығару.Екіншіден, министрліктің төмен тұрған органдарды басқару, азаматтардыңтәртібінің ережесімен ... ... ... ... ... ... кезінде барлық қызметтің рационалды балансын қамтамасыз ... ... ... ...  тұрған  тұлғалар  меноргандардың қызметін ... ... ... екі ...  ...  ...  ...  жетекшілік;  б)оперативтібасқару.  ... ... ...  агентсволардың,  орталық  атқаруоргандарының жағдайымен сәйкес емес. Себебі олар Республика ... ... ... ... ...  ...  формасы  ретінде-министрлікалқасының жұмысын айтуға ... ... ... ... ... директив ретіндегі шешім шығаруы. Яғни, министрлер алқасышешім шығарады, оның жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді, ... ... ... ... құзіреті мен қызметі тиісті министрліктер туралыережеде регламенттеледі.Орталық ... ... ... ...  нысаны-агенство. В.С.Пронинаның пікірі бойынша, салааралық басқару жүйесін координация құрайды.Басқарудағы координацияны кез келген ... ... ... болады, бірақсалааралық басқаруда әртүрлі органдар жүйесінде болуының ... ... ... қарым қатынастарының түрлері мен сипатын ескеруқажет. Сөйтіп, салааралық ... ... ...  негізгіэлементі ретінде басқа ...  ...  ...  координацияфункцияларын анықтау керек. Бұл органдардың ортақ сипаттамасы ретінде,олардың ... ... ... ... ... ... ... органдарының қызметінің негізгі бағыты, салааралық жүйедегіәртүрлі органдардың арақатынасы салалық  ...  ...  ...  ...  ...  ...  береді.  Салааралық  басқарудыкоординация бойынша қызмет ретінде ... ... ...  ... ... ... ретінде агенстволар саналады.Үкімет жоғарыда айтылғандай, республикалық атқарушы органдар жүйесінбасқаратын орталық жетекші орган. Үкімет әр түрлі мемлекеттік ... ... ... ... ... ... органдармен  байланысыжетекші және ... ... ие, ... кірмейтін органдарменкоординациялық сипат, ал  ...  сот  ...  ...  ... сот ... ... ... болып саналады. Сондықтан, басқабилік жүйесінің органдарының ... ... ...  ... ... аралас сипатын анықтауға болады. Бір жағынанжоғарғы сот Үкімет сияқты жеке билік ретінде саналады, ... ... ... ... ... и ... айқындалады. Үкіметқұрамындағы Әділет министрлігі ҚР сотының ... ... ... ... ... ... ал “ҚР Үкіметі  туралы”конституциялық заңымен регламенттеледі.Жалпылап айтатын болсақ, Үкіметтің жергілікті ... ... ... ... органмен басқарудың мынандай нысанын ескере кетейік: 1.міндетті атқару; 2. белгілі бір ... ... 3. ... ... шешуге  қатыстыру;  4.  ...  ...  ... ... 5. қызметтің координациясы; 6. олардың қызметінбақылау; 7. жауапкершілікке ... ... ... туралы конституциялық заңның 17-бабына сәйкес, ... ... ... ... ... ... Қаржы сұрақтарын шешу2. Материалдық техникалық және ұйымсдастырушылықты қамтамасыз ету.3. Ортақ сұрақтарды бірігіп шешу4. Ақпараттық қатынас (керекті ақпаратпен ... ... ... ... ... ... ... көрсетілгендей Үкіметпен мемлекеттік жергілікті атқарушы органарасында мынадай қатынастар бар, Үкімет:-республикалық жергілікті атқарушы ... ... ... ... ... ... Президенттің және республика ... ... ... ... ... ... уақытша немесе толығыментоқтата тұру және оларға өзгерістер енгізеді.Әкімшілік-территориялық аумақтардың әкімдері ... пен ... ... ... және сол ... Үкіметке мемлекеттік басқару туралыөзгертулерді ұсына ...  ...  ...   ...  ...  ортақбіліктілігіндегі органдарын жатқыза аламыз. (Мысалы, ГУВД по городу АлматыМВД РК ... өту ... ... пен ... ... органның қатынасы екінегізгі аспектіні қамтиды: жергілікті әкімшілік қызметкерлерін ... ... және ... ... ... ... ... сәйкес, облыстық, республикалық маңызы бар ...  ... ... ... ұсынысымен Президент тағайындайды...Президент әкімдерді өзі қызметінен босата алады. Осы ... ... ... атқарушы органды Республика Президенті мен ... ... ... ... ... ... ... басқарады.Сонымен қатар, осы баптың 1-тармағы бойынша жергілікті атқарушы органдарҚазақстан Республикасы-ның атқарушы органдарының бірыңғай мүшесіне ... бап ... ... ... ... ... ... облыстың,астананың және республикалық маңызы бар қалалардың әкімдерін ... ... олар  ...  ...  алдында  жауаптысаналады; үшіншіден, Президент оларды қызметінен ... ... ... ... ... ... жергілікті  мекенде  өкілі  болыптабылады, олар Үкіметтің және Президенттің ... ... ... және ... ... ... туралы» конституциялықзаңға сәйкес Премьер-Министрдің алдында жауапкершілікті көтермейді.«Қазақстан Республикасының жергілікті және  орталық  ... ... ... ... ... мен қызметтен босатутуралы» ережеге сәйкес, облстық, астананың және алматы қаласының әкімдеріПремьер-Минитрдің бұйрығы бойынша ... ... және ... ... бір  ...  ...  неліктен  әкімдердің  қызметкетағайындауы және ... ... ... ... ... ... ... құқықтық актілері туралы» заңының 4-бабында көрсетілгендей, Президенттің заңдық күші бар ... ... ... ... нормативтік құқықтық актілері иерархиясы бойынша3 және 4  орында  тұрады,  ал  ...  ...  ... ... мен ... ... ... кейігі 2-орында тұрады. «Қазақстан Республикасы Президенті туралы» заңының 22-бабынасәйкес Президенттің өкімдері конституцияға ... ... ... ... ... яғни ... заңдары мен бұйрықтарытуралы ... ... ... ... ...  сол  ... ... актілер туралы» заңның 4-бабына сәйкес 2,3,4-орындаорналасады. «Президент туралы» заңның22- бабында 2-тармағында Президенттіңөкімдері:-әкімшілік-реттеушілік оперативті және ... ... ... ... ...  ...  конституциялықмәртебесі жоқ лауазымды тұлғалар қызметке тағайындалады және босатылады.Осы баптың түсінігіне жүгінсек, Президенттің өкімдері 2-тармақтың 1-тармақшаларындағы ... ие. ... ... ... ... ... және ... сипаттағы сұрақтарды шешутүріндегі саралауға жатқыза аламыз, бірақ облыстық ... ... ... жоқ лауазым иелеріне саралай алмаймыз. Сондай-ақбұл лауазымға тағайындауды республика конституциясы бойынша реттееді. Бұлсұрақта ... ... ... ... ... ... Үкіметі туралы» конституциялық заңға сәйкес бұл ... ... ... солай қызметінен босатылады. Осыған сәйкес бұлсұрақтарды шешетін нормативтік актілерді анықтап, ... ...  ... ... қалалардық және астананың әкімдерін Премьер-Министр алдындағы жауапкершілігін ... оны ... ... туралы» конституциялық заңға сәйкес, облыстық деңгейдегі әкімдерПремьер- Министрдің  ұсынысы ... ... ... ... кету ... егер ... ... әкімдері өзінежүктелген міндеттерді атқамағанда және республика заңдарын,  Президентбұйрықтарын орындамаған жағдайда ... және оның ... ... жекежауап береді, сонымен қатар, Үкімет сол әкімді қызметтен босату туралыұсыныс жасайды. Осыдан ... ... және ... ... ... ... әкімдер Премер-Министірдің ұсынысы бойыншаПрезидентпен ... ... ол ... алдында осы кандидатураныұсынғаны  үшін  жауапты;  екіншіден,  ...  ...  ... Республикасының  жергілікті  атқарушы  ...  ... ... ал оны ... ... үшіншіден, әкімдер мен Үкіметарасындағы ... ... ... тәртібінде болады (мысалы, аймақтық деңгейдідамыту туралы сұрақтар, бюджеттік ... және т.б);  ... ... ... ... мен  ...  қадағалайтынтікелей Үкімет болып табылады.Сонымен қатар жергілікті атқару органдарының ... ... ... ... ... ... ... органдарыаймақтық саясатты дамыту туралы шаралар  жасайды.  Жергілікті  ... ... ... құру мен ... ... ... ... атқарады.Жергілікті атқару органының билігіндегі  негізгі нысанды республикаҮкіметінің актілері алады. ... ... ... қызметі Үкіметтіңқаулысы на негізделініп орындалады. С.В.Мурадияның пікірінше, нормативтікпредписания  ... ... ... ... ... қызметінбылай сараланады:• а)исполкомның нұсқауларда ... ... ...  ... ... ... ... орындауға міндетті.• в)испокомдарға белгілі бір қызметтерді жүзеге асыруға рүқсат беретінміндеті.Жергілікті атқару органының ... ... ... ... ... ... ... түрлерге бөлсек болады.1. Жергілікті атқарушы органның  өз қызметтін орындау барысындабелгілі бір әрекеттерді істеуге ... ... ... ... ... ... ... №1243 «қылмысты алдын алу және болдырмаудағықоғамдық тәртіпті сақтауға қатысқан ... ... ... ... ... атқару органдарына белгілі бір қызметті үзеге асыруғарұқсат беретін актілер. Мысалы, 2000 ... ... ... ... және ... ... органдарының несие берутуралы» Үкіметтің қаулысы; 2001 жылғы 23-қаңтар №148-23. Жергілікті атқару ... ... ... ... ... ... Мысалы:  №159-р  1998  ...  ... ... ... және жергілікті  атқару  органының,Премьер-Министр кеңсесінің ... ... ... ...  ... ... ... Бұйрығы.Жергілікті атқару органдарының құрылымы мен оларды құруды реттейтінактілер. Мысалы, 1996 жылғы 31-желтоқсандағы №1742 ... ... ... ... ... құрылымы, олардың жеке органдарының тізімі,жұмысшылар санының ... ... ... ... жалақы қоры менқызметтік іс салалардың ... ...    ...  ... қаулысы.Орталық және Жергілікті атқару органдарының қызметінің негізгі құқыққолданушы актінің мағынасы басқа қатынастарын ... мен ... ... ... органның «еркін  энергиясы»  анықталады.(147,с101)«Әкімшілік рәсімдеу  туралы»  жылғы  ...  ...  ... Заңы ... ... ... қолданудағы  қадағалаудыжүзеге асыратын бір қадам болып ... Бұл заң ... ... ... ... ... жетілдіру, жедел шешім шығару,азаматтардың бостандығын ... ... ...  ...  ...  қызметен  тыс  өз  құзіретін  пайдалануға  жол  ... ... ... қарастырғанда, сол лауазымдағы тұлғаныңұйымдастырушылық, міндеттерін ... және ... ... ... ... ... Муксиновтың пікірінше, кеңестік республиканың министр кеңсесініңреспубликалық заңдарды және Үкіметтің актілерін мемлекеттік органдардың,қоғамдық  ...   ...   ...   ... екі ... ... ... қарастыруға болады:1. Ұйымдардың атқарумылық бақылауын нормативтік реттеу2.  Үкіметтің  өзінің  ұйымдастыруы  және  ...  ... ... ... ...  минстрлердің  ішінде,надведомственноканселярий және мемлекеттік басқа органның сырттан бақылауыболады. Кеңсенің ішінде, бақылауды кеңсені ... және оның ... ... ... асырылады, ол туралы «Премеьер-Министірдіңкеңсесі туралы» Ережеде айтылған. Ішкі ведомствалық бақылыу сол не ... ... ішкі ... ... ... асырылады.Надведомственный  бақылауда  Премьер-Министрдің  кеңсесіндегі  Басинспектормен, сондайақ  мемлекеттік  ...  ...  ...  ... және ... ... ... жұмыс барысында  сақталуынқадағалайтын Қазақстан Республикасы ... ... ...  ... ... ... Бас  ...  Ұлттық  қауіпсіздікоргандары жүзеге асырады.Үкіметтің қаулыларын, Премьер-министр бұйрықтарын және ... ... ... уақтылы орындалуын Үкімет жүйелі  ...  ... ... ... актілер орындалуын қадағалауда маңызды орынғанорма қолданушы және құқық қолданушы актілер алады, яғни, ... ... ... 1999 ...  ...  №45  «Мемлекеттікаппаратты сақтау олдары туралы» ҚР ... ... И.Ш ... бұйрықтары мен басқа органның актілерін ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... орындаушы, екінші-Үкіметтің жұмыс жоспарына өзі шығарған актілерді ... ... ... ...  ...  ...  ...  қатысу,комиссия құру және т.б), Үкіметтің шешімдерін іс ...  ... ... ... ... мен қадағалауды атқару белгілі бірмақсаттарды көздейді. Орындау мен жүзеге ... ... ... ... ... ... оларды болдырмау не алдын алу болып табылады.Біздің оймызша, ...  ...  ...  ... ... ... ... тиімді түрде жүзеге асыру үшін Премьер-Министр кеңсесіне және кеңсе ... ... ... Жоғарғы Сотықаулыларын қадағалайтын комитетті енгізу қажет. Үкіметтік  ... ... ол ... ... ...  ... және ... шешімдерін,  Премьер-Министрдің  бұйрықтарынорындалуын бақылайтын оперативті- атқарушы орган болып ... ... ... ... ... ... және өз құзіретіндегісұрақтарды шешу ... ... ... ... ... алады. Басқажолы -бұл кеңсе инспеторларының мәртебесін көтеру және сол арқылы ... ... шешу үшін ... кеңейту болып табылады. ... бұл жол ... ... ... ... және ... ... толық немесе  орындалуын  дұрыс  емес  ... ... тұр. ... ... ... мысалретінде жоғарыда айтылған комитеттің Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... Сот ... мен ... қаулыларыжәне Премьер-Министрдің бұйрықтарын сипатына қарай былай бөле аламыз.А) бұл актілердің қолдану аясы радиус теңдей;Б) құқықтық қатынастың туындысына, ... ... ... ... ... және ... ... қабылданады;Г) құқықтық қатынастың субъектісіне орындалуына міндетті болыптабылады.Сот атқарушылары институты құру сот ... ... ... ... сот ... орындамау бүгінгі күннің өзінде деөзекті мәселе боып отыр.Үкіметтің инспектор инспекторын құру негізгі Президенттің жарлықтарын,Үкіметтің ... және ... ... ... ...  ... нормативтік актілерді дұрыс талқылауынан туындап  ... ... ... ... мен ... ... ... болады, яғни, жергілікті бюджеттен қаржыландырып отырады. ... ... ... ...  және  іс  ...  ... үлкен назар аудару тиіс, яғни, ... ... ... Бұл құрылымда жемқорлыққа жол берілиеу үшін Үкімет инспекторынжәне олардың жанұяларын ... ... ету ... және осы лауазымдаболуының уақтылы шектеуін орнату тиіс.Осы лауазымды енгізер алдында бірнеше заңды сұрақтар туындайды:* жаңа ... ... ... және оған кең ... беру ... ... ма* жаңа лауазымды категория бұрыннан істеп келе ... ... ... ... ... категорияны енгізу арқылы республикалық  ... жаңа ... ... ... ... ... арқылы қаржыландыру.Жоғарыдаайтылған, сұрақтардан мынадай тұжырымдарды ... ... жаңа ... ... ... ... ... түрде атқарылуына мынадай септігін тигізу мүмкін. Бұл ... мен ... ... қатар өзге де  қызметтерді  атқарудажергілікті ... ... ... ... ... жүзеге асырады,яғни ол барлық әрекетердің толық орындалуына кепіл бола ... сот ... ... ... ... ... жасасақ болады, прокуратура , ішкі істер ...  ... және ... ... ... бар, ... ҚР-ның ЖоғарғыСотының атқарушысы комитеті де сот шешімдердің шешімдерін орындаушысы ...  ҚР  ...  ...  Адам  ...  ... ... Адам құқықтары жөніндегі өкілетті лауазымын енгізугетүрткі болмады.--Үшіншіден, жергілікті жердегі ... ... мен ... ... ... ... ... жұмсалады. Омбудемэн лауазымын енгізумақсаты жұмыс ... ... Бұл ... ... ... шешімдерімен актілерін оперативті атқарылуының эксперименті түрінде бола ... ... ... жаңа ... категориясын енгізу, біздің ойымызшамақсаты болып табылады.  Үкіметтің  ...  ...  ... енгізіледі. Өз кезегінде, құқық қолданушы актілерді орындаубарысында ол бақылауды қажет етеді. «Әкімшілік ... ... ...  Заңы жеке, қолданыстағы актілерді республика заңнамасынажатпайтынын атап ... ... ... ... ... делінген: жекеқолданыстағы құқықтық актілер ҚР-ның нормативтік актілері мен ... ... ... қолданушы актілердің  орындалуына  тікелкйнормативтік ... ...  ...  ...  ...  заңның6,7тармақтарына сүйенсек, нормативтік актілердің орындалуын ұйымдастыруымен ... ... ... Құқықтық актінің орындалуын ұйымдастыру мемлекетік органныңқабылданған шешімдерді уақтылы және орындалуын қамтиды.- Тікелей ... ... ... ... қадағалау қызметін нақтылап айтатын болсақ, оны мақсатына қараймынадай топтарға бөле ... ... ... ... ... актілерде көрсетілгеншараларды орындау).2) Қызметтік сипатқа ие мемлекттік ... ... ... ... ... Ішкі (аса мемлекетік органның арасында ) және сыртқы(бақа ... ... ... ... ... ...  ...  жоғарғымемлекеттік орган  немесе лауазымды тұлға  жүзеге  асырады.  ... ... ... ... ... күшіне енген құқықтық актініңорындалуын қадағалауды өз құзіретіне жүктелген мемлекеттік  орган  ... ... ... ... ... жағдайда бақылауды жүзеге асыру үшінқосымша шараларды ұйымдастыру арқылы ... ... мен ... ... ... ... актіні орындамағаны туралы мәселелердішешу туралы немесе бақылауына алады.Алынған ақпараттарды анализден өткізіп шеші м ... ... ... орындалуын қадағалайтын өкілетті мемлекеттік органныңбасшысына  ...  ...  ...  ...  ...  үшін  ... ... етіледі.Жоғарғы тұрған мемлекеттік органның бақылау қызметі немесе ... ... ... ... ... өтер ... ... алдын ала жазбашатүрде ескерту жібереді, сонымен қоса, қажет ... ... ... ... шешеді /144\.Осындай жолдармен, Президенттің, Парламенттің және Үкіметтің ... ... ... ... ... ... ... бақылау, осының барлығы нормативтік актінің тиімді ... ...  ...  негізгі  көрсеткіші-бұл  атқарушылықжауапкершіліктері.Сонымен қатар, Үкіметтің тиімді қызметінің ... ... ... ... ... ету ... табылады. Үкіметтің қызметі сапасытікелей министірлердің қызметіне тәуелді, ал олар өз ... ... ...  сол  ...  ...  ... ... жатқандығын ескеріп, үйлесімді шешім қабылдайды.Бұл шаралардың ... ... ... және ... ... ... орталық атқару органдарының ішкі аппараттық жәнеКеңсенің сыртқы байланысында болады.ҚорытындыЖүргізілген зерттеулер бойынша жалпы қорытындылайтын болсам, «Үкімет»түсінігін биліктің жеке ... ... ... ... ... ... билікті бөлу туралы ілім...Коституциялық мемлекетті оқып үйрену оны құру шартымен бірі ретінде ... бір ... ...  ...  ...  ... ... атқарушы биліктің өзіндік органы,  оған  ... ... ... ... ... Қазақстан  РеспубликасыКонституциясы. Заңдары сонымен қатар, Президент жарлықтары негізінде ... ... ... ... ... жүзеге асырады.Біздің Республикамызда Үкіметтің конституциялық құқықтық мәртебесіанықтық пен ... ... ... ... ... ... анықтамасымен бірге оның сипаттамалық рөлін, ...  ... ... ... ... ... Үкіметі туралы»Коституциялық Заңы, сондай-ақ, Үкіметке нақты анықтаманы реттемейді. Үкіметжағдайы және ... іске ... ... ... ... ... ... билікті жүзеге асыратын жоғарғы коллегиялық орган дептануға рұқсат береді,Біздің ... ... ... ... ... оның мәртебесімен құзіретін аса дәл айқындап көрсетеді.Орталық атқарушы ... ... ... ... ... ... ... де, анықтықты талап етеді, бірақ берілген ... ... ... ... ... негіз болып табылмайды,Шолу аспектісінде олардың байланысы Республика Үкіметімен берілген. Орталықатқарушы органнық жүйесі бір-біріне ...  ...  ... ... ...  әрекетте,  ал  ...  ... ... ... ... ... палаталарымен өзара әрекетсипаты дәрежесі бойынша жоғаоғы және ... ...  орны  ... ... ... Республиеа Президентімен өзара әрекеті,сондай-ақ субардинациялық және координациялық сипатта. Осындай мемлекетБасшысының ... ... ... үш тармағына қатысты оныарбитр ретінде ... ... ... көрінеді.Премьер-Министр кеңсесінің құқықтық жағдайы Қазақстан Республикасы КСРОқұрамында болған жылдары Үкімет аппараты бірнеше рет ... ... ... мен ... ... ... ... отырылды. КСРОөмір сүрген жылдар Кеңес Министрінің істерді басқару жетекшісі Үкіметмәжілістерінде ... ... ... ... ... ... ... қызметіне тікелей қатысты. Премьер-Министр кеңсесі  ... оның ... ... айқындалады. Тәуелсіздіктің  алғашқыжылдары КСРО мұрасы ретінде Премьер-Министрдің кеңсесі ... ... ... деп ... ... оның тек ... үлестіруші органдарболды. Алғашқы кезеңде кеңсе мәртебесі Үкіметке бағынатын  ... ... ... және ... орган  ретінде  анықталды,өкілеттігіне Үкімет қызметін қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ету ... конституциялық құқықтық жауапкершілігі, санкция ғылымижоспарда жеткілікті, толығымен қарастырылған негізде Республика Үкіметініңжұмыстарына жауапкершіліктің берілген түрін енгізу қажеттілікті ... ... ... ... ... қорытындылай келе тұжырым жасайтанболсақ, конституциялық жауапкершілік бұл конституция нормаларыменқарастырылатын конституциялық ... ... ... мораль,дисциплина, этика және заңи негізде конституциялық нормаларды бұзуынабайланысты жауапкершілігі.Конституциялық жауапкершілік санкциясының болуына келесідейтөмендегілерді анауға болады.1. Мемлекеттік органның конституциялық құқықтық ... ... ... ... ... ... босату және жауапкершіліктіңсалалық түріне тарту немесе мемлекеттік органдар анықталған мерзімгемемлекеттік қызметте болу құқықтарын айыру.3. Конституциялық бақылау және прокуратураоргандарының шағымдары ... ... ... емес ... ... ... ... мәртебесін бекіту және тарату.Нка1. Қазақстан Республикасы Конституциясы, ... ... ... ... ... 2007 ... 21 мамырдағы №254-ІІІ Заңы.2. «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан РеспубликасыныңКонституциялық заңы: 2007 ... 1 ... ...  ...  ментолықтырулар енгізілген ресми мәтін.- Алматы: Жеті-Жарғы, 2007.-40 бет3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық ... ... 2007,4. ... ... Қылмыстық іс жүргізу кодексі 2008,5. Сборник законадательных актов- Алматы, Юрист, 2000,124 ... ... ... Н.А. ...  ...  ...  Қазақстан  халқынажолдауында-Алматы:Білім,1998.-96бет2.Сагындыкова А.Н. Конституционное право  Республики  Казакстан-Алматы,Білім,1999-336 бет3.Сапаргалиев Ғайрат4.Сапаргалиев Г.С. ... ... ... ... ... ... 168 бет5. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран.-Москва, Юрист,1999,600 бет6. Рукоиодитель в аппарате ... ... Ред. ... В.В. ... Думка, 1988, 325 бет7. Государственная служба в ... ... ...  ... ... ... Юрист, 2002,1348. Анаков В.Б. Функции и организационная структура органа ... ... ... 1979, 150 бет9. ... ... ... заң10. Шет елдердің констутуциялық құқығы, Абельдинов А.К, ... ... ... 1997, 152 ...   ...   Г.С,   ...   ...   ... курс ... ... 2002, 528 бет12. Байшиев Жолымбет Констутуционное право Республики Казакстан: Алматы,Білім; 2001, 392 ... ... ... РК ... ... Юстиции РеспубликиКазакстан»№223 от11.03.1999г:-САПП Республики Казакстан 1999г.,№8 ... ... Н.А. ... и элементы правоиого статуса //  ... ...... ... Правительства Республики Казакстан «  О  регламентеПравительства Республики Казакстан».-САПП ... ... 1999. г,16. ... ... СНГ. Алматы: Жеті Жарғы, 1999.-416 бет17.Конституция зарубежных стран- Москва: Юрлитинформ, 2000, 366 ... ... И.Ш. ... ... ... республики,-Москва Юридическаялитература, 1963,203 с19.Колосова Н.М.  Конституционная  ответствнность  ...  ... ... Государство и право,Москва,1997,86-91с24..Бочило  И.Л.Ответственность  в  ...  ... ... ... Р.И. ... основы правового полажение СоветаМинистров АССР.-Казань: ... ... ... ... ... С.Н. ... ... құқық-Алматы: Өркениет, 2000,408 бет27.Ким.В.А. Годы созидания. Анализ ... ...  ... ... ... Казакстан – Алматы; Эндельвейс,2001, 312б29.Стиркин А.Г. Философия- Москва,Гардарики,2001, 816б30.Салимбаева В.Н. Конституционная правовая отвенственность Дисертация насоискание учебной степени ... ... ... ... 
    
   

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тәрбиенің мақсаты, мазмұны42 бет
Білім мазмұны 10 бет
Оқыту психологиясының негіздері туралы10 бет
Шағын газ турбиналы қозғалтқыштар45 бет
2 – сынып математика пәні мазмұнының ерекшеліктері55 бет
2 – сынып математика пәні мазмұнының ерекшеліктері туралы18 бет
2003 - 2005 жылдары экономиканы дамытудың негізгі қорытындылары және Үкіметтің 2003 - 2006 жылдарға арналған бағдарламасы67 бет
3 – сынып математика пәні мазмұнының ерекшеліктері31 бет
3-сынып математика пәні мазмұнының ерекшеліктері14 бет
HTML тілінің атқаратын қызметі14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь