Нарық жағдайындағы кәсіпорындағы жоспарлаудың рөлі

КІРІСПЕ 2
1 НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІПОРЫНДАҒЫ ЖОСПАРЛАУДЫҢ РӨЛІ

1.1 Кәсіпорындағы жоспарлаудың принциптері мен әдістері, түрлері 5
1.2 Жоспарлауды жүргізу жағдайлары мен факторлары 12
1.3 Кәсіпорын жоспарын құрудағы әдістемелік көзқарас 16
2 «ААМЖЗ» АҚ.НЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖОСПАРЛАУЫН ТАЛДАУ
2.1 ААМЖЗ.ң АҚ.ң техникалық.экономикалық көрсеткіштері 21
2.3 ААМЖЗ.ң АҚ.ң өнімді шығару мен сату жоспарыны талдау 30

3 ӨНДІРІС ЖОСПАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕН ӨНІМДІ ӨТКІЗУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
3.1 «ААМЖЗ» АҚ.ның жоспарлау жүйесін жетілдіру 44
3.2 «ААМЖЗ» АҚ.ның өткізу жоспарын қалыптастырудың тиімділігі 48
ҚОРЫТЫНДЫ 52
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ КӨЗДЕРІ 56
Нарықтық қатынастарға өту барысында Қазақстанда жоспарлау жүйесі жартылай ұмытылған қызмет болды. Ал, жоспарлау – кез-келген кәсіпорынды басқарудың негізгі функциясы.
Шетел фирмалары мен ресейлік кәсіпорындардың көпжылдық тәжірибесі нарық жағдайында кәсіпкерлік қызметті жоспарлауды бағаламау, оны пайдаланбау мен жүзеге асырмау келеңсіз экономикалық шығындарға, тіпті банкроттыққа дейін соқтыратындығын көрсетті. Басшылар кез-келген үлкен шайқастарды алдымен қағазға, яғни жоспарда жеңіп, тек содан кейін ғана нақты іс жүзінде орындалатынын жақсы біледі. Нарық жоспарды жоғарғы орынға немесе мүлдем жоққа шығармайды, тек оны бірінші өндірістік бөлімге қояды. Тіпті тұтас мемлекет көлемінде де жоспарлау қажеттілігі сақталған, оны нарықтық көрінбейтін қол реттеушісімен біртұтас алмастыруға болмайды. Мемлекет өзінің экономикалық даму стратегиясын, глобалды экономикалық мәселелерін шешуді, күрделі әлеуметтік және ғылыми-техникалық бағыттарын, мемлекеттік бюджетті бөлуді және де басқаларды жоспарлауы қажет. Табысты жұмыс жасайтын кәсіпорын тек стратегиялық жоспарлар ғана емес, сондай-ақ әрбір бөлімшеге қатысты оперативті жоспарлар құрастырады. Календарлық жоспар (айлық, декадалық, тоқсандық, жарты жылдық) кәсіпорынның мақсаттары мен міндеттерін айқындап, тапсырыстар олардың материалды ресурстармен қамтылуы, өндірістік қуаттылықтың іске қосылу деңгейі және әрбір тапсырыс бойынша уақытында орындалуы туралы мәліметтерді қарастырады. Шаруашылық жағдайында кәсіпорындар жоспарлаудың басымдықтарын бәсекелестік күресте қолданады.
1. Назарбаев Н.А. «Қазақстан-2030» Елбасының Қазақстан халқына Жолдауы.
2. ҚР-ң Президенті Н. Назарбаевттің Қазақстан халқына жолдауы. «Жаңа әлемдегі жаңа қазақстан», 2007 ж. 28 ақпан.
3. «Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы», Қазақстан Республикасының Президентінің Жолдауы. Астана, 2005 жыл.
4. «2003-2015 жылдардағы Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму стратегиясы», 2003 жылғы 17 шілдедегі ҚР Үкметінің жарлығы.
5. «Экономикалық саясаттың 2010-жылға дейінгі дамуының негізгі бағыттарының стратегиялық жоспары». Егемен Қазақстан, 2003 жыл.
6. «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін», Қазақстан Республика Президентінің 2003 жылдың 4 сәуіріндегі қазақстан халқына Жолдауы. /Егемен қазақстан, 2003 жыл, 6 сәуір
7. Стандарт АО «АЗТМ», Система менеджмента качества, планирование производственных работ и оперативное планирование объемов работ от 23 ноября 2002 года
8. Жеделдетілген экономикалық өсу – 2001-2005 жылдарға индекативті жоспарлаудың негізгі мақсаты. // 29.12.2000 жылдан ҚР Үкметінің қаулысы.
9. Бухалков М.И. «Внутрифирменное планирование» . – Москва: ИНФРА-М, 2001 г.
10. Егоров Ю.Н., Варакута С.А., «Планирования на предприятия». – Москва: ИНФРА-М, 2001 г.
11. Савитская Г.А. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» . – Москва: ИНФРА-М, 2001 г.
12. Акофф Р.Л. «Планирование будущего корпорации» (перевод с англиского). – Москва: Прогресс, 1985 г.
13. Краюхина Г.А. «Методика анализа деятельности предприятия в условиях рыночной экономики». – Учебник – СПб: СПбГИЭА, 2003 г.
14. «Экономическая стратегия фирмы» /под.ред. Градова А.П./ СПб: 2004 г.
15. Алексеева М.М. « Планирование деятельности фирмы». – Москва: Финансы и статистика, 2001 г.
16. «Анализ и аудит в системе управление предпринимательской деятельностью» Учебно-практ. пособие / Под ред. Т.А. Тасмаганбетова.- Алматы: Юнчи, 1999 г.
17. Балабанов И.Т. «Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта»- Москва: Финансы и статистика, 1998 г.
18. Тулегенов Б.Т., Абдильханова С.А. «Планирование деятельности хозяйствующих субъектов».- Алматы: LEM, 2001 г.
19. Сундетов Ж. «Планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики»: Учеб. пособие / КазЭУ им. Т.Рыскулова.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы.-Экономика, 2004 г.
20. Бухалков М.И. «Планирования на предприятиях машиностроения» : учебное пособие - Самара: СамГТУ, 1995 г.
21. Н.С. Сачко «Организация и оперативное планирование машиностроительного производства». – Минск, 1999 г.
22. Бердникова Т.Б. «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» Учеб. пособие.-Москва.: ИНФРА-М, 2002.-215 беттер.
23. Мамыров Н.К. «Социально-экономические проблемы адаптации промышленности Казахстана к рынку» Алматы 1998 г.
24. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. «Планирование на предприятии»: Учебник.- Москва.: Филинъ, 2000. 2-е издание.
25. Ансофф И. «Новая корпоративная стартегия» СПб: 1999 г.
26. «Планирование деятельности предприятия с учетом цикличности его развития», сборник научных трудов, Алматы. Экономика.- 2000 г.
27. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. «Экономическая стратегия предприятия» Москва: 2001 г.
28. Дюсембаев К.Ш. «Анализ финансового положения предприятия»: Уч. пособие / КазГАУ.- Алматы: Экономика.
29. Егоров Ю.Н. Варакута С.А. « Планирование на предприятии». – Москва.: ИНФРА-М, 2001.
30. Бизнес – планирование: Учебник / под. ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова. – Москва:Финансы и статистика, 2001 г.
31. Мазманова Б.Г. «Основы теории и практики прогнозорования». – Учебное пособе – Екатеринбург: изд. ИПК УГТУ, 2002 г. - Москва: Прогресс, 2000
32. Котлер Ф. «Основы маркетинга»
33. Ильин А.И., Синица Л.М. «Планирование на предприятии: Учебн. пособие в 2-х частях.»- Минск: Новое знание, 2000.- (Экономическое образование)- Ч.1: Стратегическое планирование,-2000.-312 беттер.; Ч.2: Тактическое планирование.-2000.
34. Протасов В.Ф. «Анализ деятельности предприятия (фирмы): производство; экономика, финансы, инвестиции, маркетинг». Москва.: Финансы и статистика.-2003.
35. Ковалев В.В., Волкова О.Н. « Анализ хозяйственной деятельности предприятия»: Учебник.- Москва.: Проспект, 2004г.
36. Любушин Н.П. и др. «Анализ финансово-экономической деятельности предприятия»: Учеб. пособие/ Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г..- Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
37. Смагулова Н.Т. // Система планирования под влиянием трансформаций условий хозяйствования // Вестник КазЭУ, 2003 № 1.
38. Прыкина Л.В. «Экономический анализ предприятия» : Учебник / 2-е издание, перераб. и доп.- Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
39. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия»: Учебник.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Инфра Москва: 2003. 400 бет.
40. Антонио Фолио / План маркетинга – это компас для действии / Служба маркетинга / Сбыт на предприятии/ 1997г. 25-35 беттер
41. Коласс Б. «Управление финансовой деятельностью предприятия». Проблемы, концепции и методы: Уч. пособие / Перевод с фран. Под ред. проф. Я.В. Соколова, Москва.: Финансы. ЮНИТИ.- 1997г. 12-25беттер
42. «Методика формирования производственной программы предприятия в условиях рыночной экономики», сборник научных трудов, Алматы:Экономика, 2001г.
43. «Рыночный подход к формированию производственной программы предприятия», сборник научных трудов, Алматы, издательство «Қазақ Университеті», 2001г.
44. Фатхудинов Р.А. «Стратегический маркетинг» Москва:2000г 144-152 беттер
45. Бискультанов К. «Приоритетные сферы анализа стратегического развития промышленого предприятия» /Транзитная экономика/ 2004г.№1 57-
46. Г.И. Шепеленко «Экономика, организация и планирование производства на предприяти»и. Изд. центр: «Март», Ростов на Дону, 2000.
46. Сейтказиева А.М. «Разработка проектов как составная часть стратегии
предпиятия /Вестник КазГАУ №1-2 1997г/
    
    |МАЗМҰНЫ                               ...                               |2  ||1 ...  ... ... ...  РӨЛІ      |  ||1.1 ... ... ... мен әдістері, түрлері  |5  ||1.2 ... ... ... мен ...          |12 ||1.3 ... жоспарын құрудағы әдістемелік көзқарас        |16 ||2 ... ... ... ... ТАЛДАУ           |  ||2.1 ... АҚ-ң ... ...       |21 ||2.3 ... АҚ-ң ... ... мен сату ... талдау      |30 ||                                  |  ||3 ... ... ... МЕН ... ... ТИІМДІЛІГІН    |  ||АРТТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ...                    |  ||3.1 ... ... ... ... ...           |44 ||3.2 ... ... ... ... ... тиімділігі    |48 ...                              |52 ... ... КӨЗДЕРІ                    |56 ||                                  |  ... ... өту ... ...  жоспарлау  жүйесіжартылай ұмытылған қызмет болды. Ал, жоспарлау – кез-келген ... ... ... ... мен ресейлік кәсіпорындардың көпжылдық тәжірибесі нарықжағдайында кәсіпкерлік қызметті жоспарлауды бағаламау, оны пайдаланбау ... ... ... ... ... тіпті банкроттыққа дейінсоқтыратындығын көрсетті. Басшылар кез-келген үлкен шайқастарды ... яғни ... ... тек ... ... ғана ... іс ... жақсы біледі. Нарық жоспарды жоғарғы орынға немесе  ... ... тек оны ... өндірістік бөлімге қояды. Тіпті тұтасмемлекет көлемінде де жоспарлау ... ...  оны  ... қол реттеушісімен біртұтас алмастыруға болмайды.  Мемлекетөзінің экономикалық даму ... ... ... ... күрделі әлеуметтік және ғылыми-техникалық бағыттарын, мемлекеттікбюджетті ... және де ... ... қажет.  Табысты  жұмысжасайтын кәсіпорын тек стратегиялық жоспарлар ғана ... ... ... қатысты оперативті жоспарлар ... ... ... ... тоқсандық, жарты жылдық) кәсіпорынның мақсаттары менміндеттерін айқындап, тапсырыстар олардың ... ... ... ... іске ... ... және ... тапсырыс бойыншауақытында орындалуы туралы мәліметтерді қарастырады. Шаруашылық ... ... ... ... күресте қолданады.Сондықтан кәсіпкерлік қызметті басқаруға жан-жақты негізделген детальдыжоспар жасауға өте жақсы дайындалу қажет. ...... ... мен ... ... ... мен ... жәнеөнімді өткізуді анықтайтын құжат. Мұндай жоспардың болуы кәсіпкерліктібелсенді ... ... ... мен ... ... ... төмендегілерге мүмкіндік береді:( кәсіпорынның  бәсекелік  ...  ...  ... ... ... өз ... ... пайдалану;( түрлі тәуекелдікке қатысты қорғау шараларын мерзімінде жүргізуге;( кәсіпорынның өндірістік және ... ... ... ... ... ... мақсаты – кәсіпорын қызметінің ... ... ... ... ... Ол ... ... менқызмет нәтижесін бөлу үшін мақсаттар мен ... ... ... ... ... ... сәйкес көрсеткіштерге  түзету ... ... ... ... Және де ... жоспары қаншалықтажәне қандай  себептерге  байланысты  жоспарлағанын  айтамыз.  ... ... ... ... ... ... деңгейде жәнеқаншалықты дұрыс жоспарланғанын есептеп көреміз.Жоспар тек ірі және орта ... ғана ... кіші ... қажет. Кез-келген қызметті бастаудың тәуекелдігі жоғары. Сол себептіәрбір кәсіпкер нарық жағдайында ... ... ... міндетті.Нарық пен жоспар жалпы біртұтас деуге болады. Олар шектелмейді, керісіншебір-бірін толықтырып отырады. ... – бұл  ...  ...  моделі;жоспарлау – алдағы қызметке негізделген ақпаратты өңдеудің ақылдық ... ... ... ... мен ... ... және ... нысанындағы түрлі кәсіпорындарда кешенді жоспарлау жүйесін құру ментиімді пайдалану ерекше орында тұр. Көптеген өнеркәсіптік ... ... ... қарамастан бүгінгі күні олардың экономикалықбелсенділігінің күшею тенденциясы байқалады, ... ... ... Бұл ... ... кадр және  материалды  техникалықресурстарды талап етеді.  Сондай-ақ  ...  ...  ...  саласында  менеджерлерді  ...  ...  ... ... ... ... негізделген жоспарлау түрлі түрлі инновацияларды – азық-түлік,технологиялық, экономикалық, әлеуметтік және өнімнің бәсекеқабілеттілігінарттыруға және ... ... ... ... да инновацияларды кеңейту,жеделдету және тиімділігін арттыру үшін қажетті жағдай ...  ... ... ... ... ... ... өндіріс,оның ішінде экспортқа негізделген өнім шығаруға мүмкіндік береді.Осы өнеркәсіптік кәсіпорындардың негізгі ... бірі - ... кең ... ... өнім ... болып табылады. Бұлнарықтың бәсекелесіздігіне және белгілі номенклатуралық  өнім  ... ... ... ...  ...  тұтынушынықарастыратын болсақ, ол нарықта жоғары сапалы ... топ ... ... ... ... ... ... тырысады.Бұл жағдайларда жаңа өлшемдерді жобалау мен құрастырудың ... ... ...  жоғарылауын  қоса  ...  ... ролі ... ... ... жүйесі жоғары сапалы, ғылыми сиымдыбұйымдарды жасау мен ... ... ... айтарлықтай қысқартуғажағдай жасайды. Балансталған фирмаішілік  ...  ...  ... жасайды: өндірістік қызметтің нақты бағдарламасын, тиімді керібайланыс, өндірісті жетілдірудің стратегиясын, жұмысшылардың жоғары еңбекморалін, ... ... ... ... ... ... НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІПОРЫНДАҒЫ ЖОСПАРЛАУДЫҢ  РӨЛІ1.1 Кәсіпорындағы жоспарлаудың принциптері мен әдістері, түрлеріЖоспарлау – ... ... ... алыс  және  жақынперспективада сипаттайтын және негіздеу, дәйектеуді кірістіретін жоспардықұрастыру мен ... ... ... адам қызметтері мен нәтижегежетуге бағытталған ... ... ... ... ... ондааталған тұлғалар мен құрылымдық бірлітер үшін бұйрық күшін береді. Онданақты және анық ... ... ... ... ... көрсеткіштер жүйесі сандық сипатталғанкәсіпорын қызметінің мақсаты мен оның құрылымы;• мақсатқа жету құралдары ( қаржы, материалдық және ... );• ... ... ... ... ... мен құрылымдық байланысуақыты мен ережесі;• жұмыс түрі мен ... ... ... ... іске ... ... орындалуын бақылау әдістері, кезеңдері және құрылымдары;Кәсіпорын қызметінің басқару және реттеу шаруашылық жүйесі  ... ... ... ... Бір ...  ... ... екінші кезең жоспарлары басталады.  Өндірістік  үрдістің  ... ... ... басқа әдіспен байланыстыру мүмкін емес.Жоспарлау барлық өндірістік операциялардың  ...  ...  ... ... ... ... ...  орталық бөліміндемақсатқа жетудің тәсілі болып табылады.Нарықтық қатынаста өнеркәсіптік кәсіпорындардың экономикалық ... - ... пен ... ... мен ресурстарды бөлу ментұтыну үшін негізгі алғышарт болып табылады. Барлық өндірістік тауарлар менресурстарға ... ... мен ... ... ... ... әрбір кәсіпорын алдағы жоспарлы уақытта қандай тауар және қаншамөлшерде өндіру ... өзі ... ... өндірісті жоспарлау түрлі кәсіпорындар мен ұйымдардыңнарықтық қатынасының ... ... ... ... ... процесіндеөнімді өндіру мен тұтынуға, қызмет көрсетулер мен тауарларға төлемқабілеттісұраныстың үлкендігіне және кәсіпорындардың ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Осындай жағдайда өндірушілер өз өнімімен барлықтұтынушылардың сұранысын қанағаттандыруға  тырысады.  Олардың  ... ... ... ... болып табылады.Нарықтық экономикада барлық кәсіпорындарда жоспарлау жаңа функцияға иеболды. Жоспарлау тек ... жаңа ... ... ету ... ... персоналдың толық жұмысбастылығын, тауар өндіру деңгейініңоптималды ... , ... ... негізделіп отыр.  Өнеркәсіптіккәсіпорындардың ... ... ...  барысында  қолда  барресурстармен толық өндіріске жетуі ... бұл өз ... ... ... ... запастрады, жұмыс уақытын,  технологиялықәдістерді, қаржыны, компютерлік-ақпараттық мүмкіндіктерді және ... ... ... ... ...  ...  жоспарлаудыңмаңызы кәсіпорындарда жұмысты орындау мен қызмет көрсету және олардыөндіруде ... ... ... ... ... ... зерттеунегізінде жоспарлауды жүзеге асырудың жақсы әдістерін ... ... ... мен ... даму ... ... негіздеу болыптабылады.Кәсіпорынның ішкішаруашылық қызметінің  жоспары  барлық  өндірістікбөлімшелері мен ...  ...  ...  даму  ... ... ... жүйесінен тұрады. Жоспар  –  бұлкәсіпорын мен оның барлық бөлімшелерінің әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... және ... бағдарламасы.Тәжірибе  көрсеткендей  жоспарлауды  ...  ...  ... ... ... жақсы  жағдайға жету үшін дайындық мүмкіндігінбереді;- болуы мүмкін мәселелерді анықтайды;- алдағы ... ...  ...  ...  ... ... қызмет көрсеткіштерін жақсартады;- менеджердің оқу дайындығын жоғарылату үшін алғышарт жасайды;- фирмаға қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ұйымдағы бақылауды жақсартады.Жоспарды жасау мен жұмыс бағытын таңдауда жоспарлау ... ... ... ... жасалған жоспар мен мақсаттың болашақта жүзегеасуына жету керек.Ең алғаш жоспарлаудың жалпы принциптерінің негізін А. Файоль ... ... ... ... ... талап ретінде бес принципайтылды: міндеттілік, бірлік, үздіксіздік, икемділік және дәлдік.Жоспардың ... ... ... ...  ...  ... жоспарды міндетті түрде қолдануды білдіреді. Файольдің айтуыбойынша: іске ... ... біз не ...  және  қандаймүмкіндігіміз барлығын білуіміз керек. Жоспарлаудың бұл ... ... ... ... ... ... пайдалануда қазіргіэкономикалық талаптарға сай келгендіктен оның әсіресе еркін  ... ... ... ... ... кәсіпорынның әлеуметтік-экономикалық дамуының жалпынемесе жеке ... ... ... ... тек бір ғана ... ... өнімді өндіру және өткізу жоспары, табыс пен шығыс жәнетехникалық, ұйымдық, қаржылық даму ... бар.  ...  ...  ...  ...  ...  ... бірімен-бірі тығыз байланыста, кешенді түрде көрсетілуі керек.Жоспарлардың бірлігі экономикалық ... ...  ... ... және ... тік және көлденең жағдайында өзарақатынасын қамтиды.Жоспардың үздіксіздік ... ... ...  ... ... және ... ... еңбек қызметі сияқты бір-бірімен байланысты болып және олар ... ... ... ... ... ... таур ... жаңарып отырады,  сондықтанжоспар да үздіксіз жаңарады. ... ... ... ал одан ... ... өтіп ... осы принциптің негізі.Икемділік принципі жоспардың ... ... ... жәнекәсіпорынның жоспарлы-экономикалық қызметіне координациялау мен белгіленгенкөрсеткіштерді түзету мүмкіндігін меңзейді. Техника мен ... ... ... өзгерістерден  жоспарланған  ресурстардыңшығынын азайтуға тура келеді. Нарық ... да ... ... мен ... ... жоспар түрлеріне  түзету жасауға мәжбүретеді.Дәлдік ...  ... ... қатар, оның сыртқы ортафакторларымен де анықталады. Әрбір кәсіпорын өзінің нарықтағы орнын және ... да ... ... ... өз ... ... ... жасауыкерек. Ол негізінен қолданатын жоспарлардың әдістері мен жүйелері арқылыанықталады.Жоспарлардың бүгінгі ғылым мен тәжірибеснде ... ... ... ... ... де ... Олар: жүйелілік,мақсатқа бағыттылық, кешенділік, ... ...  ...  ...   ...   ...   нақтылық,объективтілік, динамикалық, тәуекл және т.б.Осының  ішінен  тиімді  нарықтық  ...  ...  ... ... ... Кешенділік принципі бойынша кәсіпорында түрліфакторлар жоспар көрсеткіштерінің кешенді жүйелілігін қалыптастырады. Яғнибір ғана факторлардың ... ... ... ... әсер ... принципі қолда бар шектеулі ресурстарды қолдана отырып жоғарыэкономикалық тиім алатын ... мен ... ... ... ... ... жоспарланатын барлық кезеңдерде мүмкін немесеальтернативті варианттың ең дұрысын таңдауды болжайды.  ... ... қоса Р.Л. ... ... ... екі принципін:қатыстылық және холизманы көрсетті.Кәсіпорынның жоспар жасауда тек кейбір ... ғана ... ... барлық функционалдық бөлімшелерімен қатар сыртқы  іскерлер  ... ... ... қатыстылық принципі арқылы көрсетеді.Холизма принципі екі бөлімнен тұрады ... және ... ... барлық жоспарлау бірге, яғни тек бір ... ... ... басқалармен жоспарлауды көрсетеді. Интеграция бір деңгейдіжоспарлау үшін басқа ... ...  ...  ... ... ... ... негізінде жоспарлаудың жалпы әдістеріқалыптастырылған. Негізгі мақсаттарға, қолданылатын ақпаратқа, нормативтібағаға жоспарланған көрсеткіштердің соңғы нәтижесін алу ... ... ... ... әдістері бар: ғылыми, экспериментальды, нормативті,баланстық,   жүйелі-аналитикалық,   ...   ... ... ... және ...  ... әрқайсысында аталуына қарай бірнеше басым белгілері ... ... әдіс – ... пәні ... ... ... ... экспериментальды –  тәжірибелі  мәләметтерді  талдау  менжалпылау, ...... ... және ... процесінде аталған әдістердің бір де ... таза ... ... ... ... ... жүйелі ғылымилыққажет. Жүйелі талдау келесі сұрақтарға жауап іздейді:• Қызмет жүйесін қалай көрсетеміз?• ... ... ... және қандай салада қызмет етеді?• Фирма қалай құрылған және ол қандай қызмет жасайды?• Фирма тәжірибесі мен саясаты;• Фирманы басқару ... ... ... ... мен ... және ... негізгі әдістеріне қысқаша қарастырып өтейік.Жоспардың баланыстық әдісі ... және ... ... ... бекітуді сипаттайды. Бұл әдіс бойынша өзара теңестірілгенесеп жасалады, бір бөлігінде ресурстар, екіншісінде – оны ... ... ... ...  ...  ...  ... (материалды), б) құндық, в) еңбек, г) салааралық және т.б.Жоспарлаудың тәжірибелі–статистикалық әдісінде  ...  ...  ... нақты нәтижелерге қарай отырып ағымдағы көрсеткіштер жоспарынжасау ...  Бұл  ...  ...  ...  бірақ  оныңкемшіліктері де бар: ... ... ... көрсеткіштерінің  өткенмерзімдегі кемшіліктерге қайта әкелу ... ... ... әдісінде нормативтер мен нормалар қолданылады.Экономикада «норматив» және  ... ... ... ... ... ... ... арнайы ғылыми мекемелері арқылы белгілі ... ... ... ... мөлшері. Норма – фирма құрастырған шығынмөлшері. Жоспарлауда келесідей нормалар мен нормативтер жиі қолданылады:шикізат, ... ... ... ... капитал салымдар, бірөнімге шаққандағы қаржы шығындары, ... ... ... ... ... және т.б.Жоспардың экономика-математикалық әдісінің тобы  ...  ... ... Бұл әдістер болжамдауда қолданылады. Жоспарда аталғанәдістер жұмысшылардың мақсатқа жету ... ... ... ... а) ... ... беретін  жұмысшылардың  жекелеген  еңбекоперацияларын  ...  б)  ...  ...  ...  нәтижелерэкстрополяциясы және т.б.Жоспарлы-экономикалық әдебиеттер мен шаруашылық тәжірибеде жоспарлаудыңнегізгі екі түрін  көрсетеді:  ...  және  ...  ...  ...  технико-экономикалықжоспарының одан әрі даму мен аяқталуын көрсетеді.  ...  ... ... участоктар мен жұмыс ... ... ... ... Өндірістік процесті  түзету  мақсатында  түрліұйымдастыру-басқарушылық әсер ету ... және ... ... ... және ... жоспарлаудың барлықтүрлері келесідей жіктеушілік белгілері бойынша жүйеленуі мүмкін: ... ... ... қызмет ету уақыты, қолдану сферасы, жасалукезеңі, дәлдік дәрежесі және т.б.1.  ... ... ... ... және ... ... басқа, ұйымдастырушылық технологиялық, әлеуметтік-еңбектік, қаржы-инвестициялық, бизнес жоспарлау сияқты ... де ... ... ... ... фирмаішілік жоспарлар  келесідейбөлінеді: фирмалық, корпоративті, зауыттық және басқа да шаруашылықұйымға және оның бөлімшелеріне ... ... ... ... байланысты: нарықтық, индикативті, әкімшілікболып бөлінеді.3. Қызмет ету уақытына байланысты қысқамерзімді немесе ағындық (1 жыл,ай, апта); ортамерзімді немесе ... (1 жыл мен 3 жыл ... ... перспективті (3-10жыл);4. Қолданылу орнына байланысты фирмааралық, цехаралық, цехішілік,бригадалық және жеке болып бөлінеді.5. ... ... ... алдыңғы және соңғы жоспарлар болады.6. Дәлдік дәрежесіне қарай күрделенген және ... ...  ...  типтеріне  байланысты  оперативті,  ...  ... ... ... ... ішінен кейбір жоспар түрлеріне қысқаша тоқталып өтейік:Стратегиялық жоспарлау  ұзақмерзімді  перспективаға  арналады  ... ... ... негізгі бағытын анықтайды. Стратегиялықжоспарлаудың негізгі ... ... және ішкі ... ... ... ... өзгерістерге төтеп бере алуы болып табылады. Бұлжоспарлау арқылы ... ... ... ... ... жаңа саласынжасау, тұтынушылар қажеттілігін  қанағаттандыру  ...  ... ... қанағаттандырғанда қандай күш қолдану керек, қандайтауар шығару және қандай кәсіпкерлермен іс ... ... ... ... шешімін табады.Тактикалық жоспарлау. Егер стратегиялық ... ... ...  ...  ...  тактикалық  жоспарлау  осы  жаңамүмкіндіктерді жүзеге  ...  ...  ...  процесі  болса,оперативті жоспарлау – оны жүзеге асырады. Тактикалық жоспарлау арқылы ... ... ...  ...  сапа  ...  арттыру,  еңбекөнімділігін кеңейту,  капиталды  шығындармен  қамтамасыздандыру  сияқтымәселелердің ... ... ... ... ... ... жоспарлаудың соңғыкезеңі болып табылады. Бұл жоспарлаудың көлемімен шаруашылық ... ... ... ... жүргізу, жүйелі есеп жүргізу, бақылау,талдау, реттеу жүргізу жасалады.1.2 Жоспарлауды жүргізу жағдайлары мен ... ... құру ... ... ... ... ... (жұмыссаласын өзгерту, өткізудің жаңа  нарығына  шығу,  ...  ... ... ...  бойынша кәсіпкерлік жобаның жоспары белгіліжағдайлар жүйесінде фирманың орнын анықтайды, оның даму ... ... ... ... ... ... ... сызбада көрсетілген:1-сурет – Жоспар жасаудың кезектілігіБағдарламаны, стратегиялық мақсаттар мен міндеттердің дамуын ... ... ... нарық жағдайында қызмет ететінін ескеру керек.Сондықтан кәсіпкерге ... ... әсер ... ... ... қажет.Кәсіпорынның жобалық тиімділігі  кәсіпорын дереу өзгертуге әсер ... ... ... ... бағалауына тәуелді. Олар: елдегібизнес ...  ... ... және  ...  ...  ... ... деңгейі, тұрғындардың қалыптасқан дәстүрі, мәдениеті,олардың демографиялық құрылымы және басқа да бірқатар ... ... ... ... ... пен осы ... алмастырушы тауарларғадеген сұраныс деңгейі маңызды болып табылады.Нарықтық ... ... ... ... ... – бұлкәсіпорын өнімі мен көрсететін ... ... ... еркін таңдайтын,оның перспективті дамуының экономикалық және ... ... ...  құрылуымен  ұйымдасқан  түрде  шешім  ...  ... ... шығармашылық процес.Жоспарлаудың белгілі формасын таңдау белгілі факторларға тәуелді.|      ... ...     |        ||      |   |    |       |        || ...     |  |    |    ...       |  ||                             ||          |    ... ...   ...     |    ... мен ...   ||          |    |               ||    ...  |    |    |  |        ...      |    |    |  |        ||    |     |    | ... және маркетингті   ||    |     |    ...         ... мен     |    |    |  |        ... дамуы  |    |    |  |        || |    |     |    |          ...   || |    |     |    ...           ||   ...    |    |    |  |        ...     |    |    |  |        || |    |     |    |     ... ... несиелік  |    |    |  |        ... ... ... |    |    |  |        ||          |    |       ...     ||          |    ...          || |    |     |    |    |  |        ...      |    |     ... ...    |     |    |    |  |        ... ... |    |    Даму ... ...      |    |               ||    |     |    |    |  |        ||  ...      |                   ...  |                   ... ...  |                   ... – Жоспарлаудың белгілі формасын таңдауна әсер ететін белгіліфакторларӘсер етуші факторлардың ішінен ең ... ... ... ...  ...  ...  факторлар,  мысалы,  капиталконцентрациясы, ... ... ... мен механизациясы, фирманыңгеографиялық орналасуы.б) Сыртқы орта факторлары, мысалы экономиканы ... ... ... ... мен сипаты және т.б.в) Жоспарлау процесінің спецификасына негізделген критерилер,  мысалы,жоспарлаудың ... ... ... үнемділігі және т.б.Мазмұны бойынша кәсіпорын жоспары брлық ресурстар мен өнімді ... ... ... ...  ...  ...  ...  жиынтығын  көрсетеді.  Жоспарлау  ...  ... оны ... деңгейіне байланысты. Ол төмендегідей жоспарлаужүйесінің элементтерін қамтиды.• ұйымдастыру құрылымына ... ... ... ... механизмі;• жоспарлау процесі;• жоспарлау процесін қамтамасыз ететін құралдар;1. Жоспарлы персонал. Кәсіпорында жоспарлау ... ... ... қатыспайтын персонал. Яғни,  жоспар  жасаушылар  мен  әрбірфункционалдық бөлімшелерде ... сай ... ... ... Жоспарлау механизмі ретінде жоспар шешімі қабылданатын ... ... ... мен ... ... ... ... жоспардың сыртқы құрылымын көрсетсе, механизміжоспардың мазмұнын, ішкі құрылымын көрсетеді.Жоспарлау механизміне:- кәсіпорынның ... мен ... ... ... ... ... Жоспарлау әдістері кіреді.3. Жоспарлау процесі келесі этаптардан тұрады:- жоспарлау мақсатын анықтау;- мәселені талдау;- ... ... ... бағалау;- жоспар шешімін қабылдау.4. Жоспарлау процесін қамтамасыз ... ... ...  ... ... шешімін қабылдау мен технологиялық процестіавтоматтандыруға мүмкіндік береді.1.3 Кәсіпорын ... ... ... көзқарасШаруашылық  субъектілердің  даму  жоспарын  жасауда  ... ары ... ... ... мәнге ие, яғни жоспар жасаудыңәдістері мен тәсілдерінің жиынтығы.Жоспар методологиясын жетілдірудің  негізгі  ...  ... ... және ... ...   ...   ...   нормалар   меннормативтердің, бухгалтерлік есептердің  жүйесін  ... ... ... арттыру  мақсатында  көрсеткіштержүйесін одан ары ...... ... ... ... ... сапалы өнім шығару көлемін дамыту,жоспарларды нақтырақ жүргізу.Шаруашылық субъектілердің даму жоспарын негіздеу прогресивті технико-экономикалық нормативтер мен ... ... ... ... ... ... сапада бір өнім өндіруге кеткен шикізат, отын,  ... және тағы ... ... мүмкін көлемі аталады. Норматив –салыстырмалы ... ... Ол ... ...  ...  ... бір ... көлемге, салмаққа және басқалардың бір данасынашығындалуын сипаттайды.Пайдаланылатын  технико-экономикалық  ...  мен  ... ... ... яғни оларды жасау барысында ғылым мен техниканың,технологияның  өндірісті  ...  мен  ...  ...  ... ... ... ... қуат пен алдыңғы қатарлы өндірістіктәжірибені айтарлықтай толық қолдану қажет.Норманы дайындаудың жетілген әдістерінің бірі – ... әдіс ... ... мен ... өндірістік жағдайды жан-жақтыталдау жасау арқылы ... ... әсер ... ... арқылы техникалықнегізделеді. Норма негізіне жоспарлы мерзімдегі технико-экономикалық жәнежұмыстың ұйымдастырушылық жағдайы қарастырылады.Жоспарлардың сандық көрсеткіштері ... ...  ... ... және ... өнім көлемі, өткізу көлемі, жұмысшылар ... ... ... сомасы, түрлі өндірістік ресурстарға ... ... ... көрсеткіштері салыстырмалы көрсеткіш болып табылады.Ол өндірістің экономикалық  ...  оның  ...  ... Ол ... өнімділігінің жоғарылауы, өнімнің өзіндік құнының азаюыжәне басқалар. Сондай-ақ, ... ... ... сандық қатынастағыкөрсеткіштерде жатады. Мысалы, өндіріс рентабельділігі, қор қайтарымдылығы,өнім сапасы және т.б.Кәсіпорынның ішкі ... ... ... ... үшін ... ... көрсеткіштердің жиынтық жүйесі қажет. Шаруашылық субъектілерініңжоспарлы көрсеткіштерінің жүйесінде ... және ... ...  ...  ...  ...  жекелеген  факторларыменпроцестерінің, оған қатысушылардың абсолютті мөлшерін белгілейді. Мысалы,жалпы өндіріс көлемі, ... және ... ... ... ... ... қатысты екі немесе бірнеше көрсеткіштердіңқатынасын белгілейді, мысалы, ... ... ... ... ... ... және ... көрсеткіштерін есептеу үшін натуралды. еңбек және  құндықөлшемдер қолданылады.Натуралды ... ... ... мен ... ... ... Белгілі бір көрсеткіштердің ... ... мен  ... ... ... Материалсиымдылығы немесе  басқа  белгісібойынша әртүрлі болатын біркелкі бұйымды өндіру көлемін өлшеу үшін ... ... ... көлемінің еңбек өлшемдері норма-сағатпен көрсетіледі. Еңбекөлшемдерді натуралды өлшем қолданылады. Өндіріс көлемінің ... ... ... ... ... натуралдымен бірге  еңбекөнімділігін, еңбекақы  көлемін,  шығарылатын  өнім  ...  ... ... ... өлшемдер көрсетіледі. Құндық өлшемдерарқылы кәсіпорынның өндірістік даму деңгейін, пропорциясы мен қарқынынанықтап, жоспарлаудың басқа ... ... ... Құн ... өнім көлемі, тауар және жалпы өнім жоспарланады.Шаруашылық субъектілердің даму жоспары ұсыныстар сипатында төмендегідейбөлімдерден тұрады:← өнім ... ... ... жоспар);← техникалық даму жоспары;← өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары;← капитал салымдары және ... ... ... ... ... жоспары;← еңбек және кадр бойынша жоспар;← өнім шығару мен өнім ... ... ... ... шағын субъектілерінің әлеуметтік даму жоспары;1. Құн және ... ... ... ... ... ... ... бекітетін өнім сапасын ары қарай дамуын көрсететінкәсіпорын дамуының негізгі жоспарының бір ... - өнім ... ... ... Өнім көлемін құндық мәнде анықтау үшін өткізілетін тауарлықжәне ... өнім ... ...  Бұл  ...  ... ... және ... айтарлықтай орында.2.  Ғылым мен техниканың даму жоспарының негізгі қызметі – ... ... ... болғандықтан еңбекті ғылыми ұйымдастырушараларынан тұрады. Бұл бөлімнің негізгі бөлігі - өткізу мен метрологиялыққамтамасыз ... ... ... ... Оның ... елде ... ... өнім, негізгі және көмекші өндірісті бөлетін механизация менавтоматизация деңгейі, ... ...  ...  ...  ... өнім ... көлемінің өсіп, өзіндік құн төмендеуі.3. Өндірістің экономикалық тиімділігін  арттыру  жоспарында  ... ... ... ... қор, ... ... капиталсалымы, материалды ресурстар және еңбекті пайдалану ... ... ... ... ... қатарына:- натуралдық және құндық сипаттағы өндірістік өнімнің өсу қарқыны, жалпырентабелділік, 1 тг тауарлық өнімге ... ... ... ... 1 тг ... ... орташа жылдық құнына шаққандағы тауарлық өнімөндіру;- ... ... ... материалсиымдылық және капиталсиымдылықкөрсеткіштері.4.  Капиталды құрылыс жоспары – жаңа ... ... ... тұрғанкәсіпорынды қайта құру мен кеңейту, өндірісті  ...  ... ... жаңалау,  өндірістік  үрдісті  механизациялау  менавтоматтандыруды  ...  ...  ...  ...  ... - ... қүат пен ... қорды, жекелеген объектілердііске қосу және т.б.5.  Материалды-техникалық қамтамасыз ету ......  ... тұтыну мен өндіруді, оларды өткізу жоспарын көрсететін ... ... ... Оның ... ресурстарға қажеттілігін, оныңбөлу мен тұтыну ғылыми негізделген шикізат, материал, отын, ... ... ... ... ... ... ... қамтужоспары шикізат, материал, отын, энергия шығындарын төмендетуді есептеуарқылы жасалады.6.  Еңбек және кадр ... ... ... ... міндет –еңбек өнімділігін арттыруды жүйелі түрде ... Оның ... ... ... қоры  ...  ...  ...  күшінеқажеттілігін анықтау үшін жұмысшыларға қосымша қажетті баланстық ...  ... ... ... ... бөлігі өндіріс және өткіззужоспары болып табылады. Бұл бөлімді ... ... ... жанөжақтыдамыту, материалды, еңбек және қаржы ресурстарын өте ұтымды пайдаланусияқты міндеттер ... ... құн ... ... ...  –жоспарда көрсетілген өнімді шығаруға қажетті өндірістік ... ... ... ... ... ... - өндірістік қызмет негізіндеалынатын табыс мөлшерін есептеу.8.  ... ... ... қаржылық көрсеткіштер белгіленеді:← меншікті айналым қорына ... ...  ...  оның  айналымжылдамдығын арттыруға тапсырма;← кәсіпорын мен мемлекеттік бюджеттің өзара байланысты қызметі;← негізгі өндірістік қор құру мен ... ... ... ... жоспардың негізгісіне несие жоспары жатады.9. Коллективтің әлеуметтік жағдайын жоспарлағанда ұйым ... ... ... мен ... туралы ұйым  үшін  ... шешу ... ... ... АҚ-НЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖОСПАРЛАУЫН ТАЛДАУ2.1 «ААМЖЗ-ң» АҚ-ң техникалық-экономикалық көрсеткіштеріТехнико-экономикалық кәсіпорынның қызметін ... ... ... дамуының көрсеткіштер жүйесін қызмет ету уақыты мен ... ... ... жасауды көздейді. Жоспарлаудың бұл кезеңіндеөнімге деген сұраныс ескеріле  ...  ...  ...  ... ... өндірістік ресурс таңдалып және оларды пайдаланудыңрационалды нормасы бекітіледі,  соңғы  қаржы-экономикалық  ... және т.б. ... осы ... ... ... ... Оны ... кесте ретінде көрсете аламыз. Соған байланысты зауыттыңнегізігі және басты кезеңдеріне тоқталып, ... ...... Ауыр Машина Жасау Зауыты» АҚ-ның ... мен ... ... ... ...      |Сипаттамасы                      ||  |17 ... 1941  ... КСРО Ауыр ... ... ... комиссариаты    ||  ...       ... ... ... ... Алматыға       ||  |         ... үш ... ... ...     ||2 |10 ... 1941| ... Луганск қаласынынан эвакуацияланған жабдық ||  |жылы       ... 132 ... пен 200 ... ... ... болып ||  |         ... ...                   ||3 |5 ... 1942  ... ... ... 384 ...       ||  ...       ... ... ... ... білікті   ||  |         ... ... 100 адам ... ... эталон   ||  |         ... ... ... ұжым ... ... ... ||  |         ... орнататын жерге жеткізуге жігерлене кірісті. ||  |         ... ... ... 15 км ... ...   ||  |         ... ... ...              ||4 |         ... ... ... еді, осы себепті кейбір ||  |         ... ... үшін ... ОЭС, ... ...  ||  |         ... ... Мәскеу авиация институты   ||  |         ... өз ... ... берді, ұзындығы 5||  |         |км ... ... желі ... ... ...    ||  |         ... ... қатысты. Зауытқа керекті болат  ||  |         ... ... ... пен ...     ||  |         ... жасалды.               ||5 |20 ... 1942  ... 298 ... 164-і құрастырылып, жиырмасы   ||  |жылы       ... ... ... Осы жылдың наурызынан қорғасын  ||  |         ... ... ... ... өндірістік қуатын ||  |         ... ... ... ... ... және      ||  |         ... социалистік жарысқа белсене қатысып,  ||  |         ... ... ... ... ... 1942 жылы ||  |         ... ... ... ... жылдары бағамен)   ||  |         |18619,0 мың сом, ал 1945 ... 5 ... 16127 мың сом||  |         ...                        ||6 |21 ... 1944  |Зауыт 400 үйренуші қабылдап алды. Зауыт пайдалануға  ||  |жылы       ... ... 292 адам ... 69 – ... 21 –||  |         ... мамандыған алды. Барлығы 741 адамның 221-і  ||  |         ... ... 1942 жылы ... ... ... 1305, ||  |         |ал 1944 жылы 2187 адам ...             ||7 ... ... ... Ауыр ... ... ... өнім шығаруды 2,5 есе ||  |аралығында    ... ... қуат екі есе ...        ||8 | 17 ... 1945 ... ... мен ... саны ...  ||  ...       ... ... ... ... ... еді.    ||9 |1951 жылы    | ... 84 ... қосымша 1/650, 1/750, 1/350 созу  ||  |         ... ... ... де, ... рет ...  |         ... ... болды. Зауыттың өнімі 32 елге, соның  ||  |         ... ... ... ... ...  ||  |         ... ... бастады.             ||10 |1966 жылы    ... АҚ ... ... ... цехі ...    ||11 |1981 жылы    ... ... Қызыл Ту орденімен наградталды.      ||12 |1994 жылы    |Бір цех ... ... ... ЖШС атты дербес ||  |         ... ...                   ||13 ... ... ... ЖШС ... ... түрі шойын құймалары||  |арасында     |– пеш құймалары, канализациялық жүйелер, қоршаулар,  ||  |         ... ... ... үшін ... тағы ||  |         ... ... түрлі болып табылады және кезеңді ||  |         ... ... ... ... сай ... ||  |         ... себебі, құрал-жабдықтардың моральдық және    ||  |         ... ... ... төмен біліктілігі,   ||  |         ... ... ...              ||14 | 28 ... 1999  ... ЖШС цех ... сай ... үшін  ||  ...       ... ... қайта қосылған. Қазіргі таңда оған қоса ||  |         ... ... ... бір ... №13 цех ...   ||15 |9 шілде 2006   |«ААМЖЗ» АҚ-ң сапа менеджменті жүйесінің ... ||  ...      ... ... ... ... регистр»  ||  |         ... ... ... ...    ||  |         ... ... ... ...     ||  |         ... ... және ...  ||  |         ... ... және ... жөнінде қайталанып ||  |         ... Бұл ... ... өнім ...    ||  |         ... ... ... бүкіл зауыттың жоғары деңгейде||  |         ... ...                 ||16 |24 ... 2006 ... ... күні ... кәсіби мерекеміз!» дей  ||  |жылы       ... 2006 жылы 24 ... күні ... Ауыр ...  |         ... ... АҚ-ң жұмыскерлері өздерінің кәсіби   ||  |         ... ... ... ... атап ... ...  ||  |         ... жасау саласында 65 жылға жұмыс жасауда, зауыт ||  |         ... ТМД ... ғана ... ... ...    ||  |         ... 32 ... кеңінен танымал.          ||  |         |                           ||17 ... ...  ... АҚ-ң Қазақстандық көшбасшысы - өндіруші    ||  |         ... ... ... нағыз       ||  |         ... ... бөле ... өнімнің жоғары  ||  |         ... ... мен ... ...    ||  |         ... бар ұтымды және шынайы шешімдерді    ||  |         ... ... АҚ-ң ... ... жаңа ... ||  |         ... икемділігі және жабдықты белгі тапсырушыға ||  |         ... ... ... олар дайындау       ||  |         ... ... ... сапа ...    ||  |         ... де ... ... ... ... АҚ-ң    ||  |         ... ... ... ... шығарылатын өнім||  |         ... ... бұл ... ... ...  ||  |         ... жабдықтарға, қосалқы бөлшектерге және   ||  |         ... ... ... деген қажеттілігін барынша||  |         ... ... ... жасау саласында көпжылдық   ||  |         ... ... АҚ-ң ... ... ...  ||  |         ... мамандарының, дайындау және   ||  |         ... ... ... ... ||  |         ... ... ... кезде кәсіпорын ішкі ||  |         |де, ... да ... ... ...... ...  ... қызмет жоспарының технико-экономикалық негізделуі мен өндірістиімділігін арттыру қажеттілігі жоспар ... ... ... ... мен ... ... ... бар:← еңбек шығындарының нормасы (бір өнімге кеткен уақыт  шығыныныңнормасы, қызмет көрсету ... ... ... ... ... нормасы (шикізат, материал, отын,  энергия,комплектілік бұйымдардың үлес нормалары);← еңбек құралдарын пайдалану ... ... ... ... ... ... өндірітік процесті  ұйымдастыру  нормативтері  (өндірістік  циклұзақтығы, ... ... ... ...  ...  отынқорлары);2-кесте  –  ААМЖЗ-ң  АҚ-ң  техникалық-экономикалық  ... ... |2007 ...        ...            || |р     ...     |          |               || |      |і   |     |          |               || |      |   |     |          |2008 ...  ... |      |   |     |          |2007    ... |6 ... || |      |   |     |          ...  |2007  ... |      |   |     |          |      ... |    ||                                       ||№                                       ||1                                       ... өнім ...                            ||                                       ...                                  ... ... ... ... оның ... ... Сонда өнімніңбарлық сипаттамасы беріледі. Оның салмағы, түрі,  ...  ... ... қарап отырып өнім түрін өндіреді. Және кейбір ... шарт ... 25 ... ... 3 айда ... ... болса, онда бұлөнім түрін 3 айға бөліп, извещенияның дайындау күні деген жерге 25 деп, ... ... 5 ... деп ... ... әр айда қанша өнім түріншығарғаны ... ... ... ... бір өнім бола ... оның ... бола алады. Мысалы, дөңгелек (колесо) «Миттал Стил Темиртау» үшінал, корпус ТОО «Барыс» өндіріледі. Бұл екі ... бір ... ... ... «Миттал Стил Темиртау» «ААМЖЗ» АҚ-ң ... ... ал ТОО ... ... ... рет ... берген сатыпалушы. Соған байланысты ең басты өндіріске ... ... ... соңкорпусты.Барлық сомма негізінде құжаттар үшін қажет. Соған қарай отырып, қандайкөлемде қай өнім түрін өндірілгені және оны ... үшін ... ... алға ... 3 ай жоспары. Негізінде мұнда қандайқұрал – жабдықтар түрлері керек, материалдардың көлемі және ... ... ... екен үшін ... ... осы жоспарды қадағалап отырып жұмысістейді. Және алдыңғы айға болжам ... ... ... осы ... ... ... жұмысшыларына қандайкөлемде ақша аударуын көріп ... Және де осы ... ... «Техникалық-материалды жабдықтау» бөлімі қандай және қанша метариал көлемі ... ... ... ... орай ... ала материалдарға ақша төленіп отырады.Жылдық жоспар немесе маркетингтік ... ... ... ... Оғанәрине тұрақты сатып алушылардың өнімі беріледі.4-кесте– 2009 жылдың Маркетингтік жоспары|2008 жылдың Маркетингтік жоспары                      ||№  ... ...      ... ... ...   |Өнімнің       ||  |            ... НДС       ...    ||  |            ...     |           ... ...                                ||1  ...     |230 000         ...     ||  ...    |             |           ||  ...        |             |           ||2  ...        |25 000          ... ...   ||  ...   |             |           ||  ...        |             |           ||3  ... станции |15 000          ... ... ||  |ОАО          |             |           ||4  ... АО     |200 000         ...     ||5  |Запорожсталь ООО    |100 000         ...     ||6  ...      |150 000         ...     ||  ...    |             |           ||  ...        |             |           ||7  |НМЗ ...    |30 000          ...     ||8  |Ашинский        |55 000          ...     ||  ...    |             |           ||  ...        |             |           ||9  ... ООО        |50 000          ...     ||10 ... ұсақ сатып  |70 000          |әр ... ... ||  ...       |             ... көрсетулер  ||11 |Ресейдің әр түрлі сатып|100 000         ...        ||  ...       |             |           ||  ...        |1 025 000                   ... ...                                 ||12 |НК ...     |215 520         ... ...   ||13 |АПК АО         |140 000         ... ... |Profil Trade ТОО    |100 000         |ТНП         ||15 ... АО        |10 000          ... трубалары   ||16 |Корпорация Казахмыс ... 000          ... ... ||17 |ТНК ... АО     |180 000         ... мен шахталық||  |            |             ...     ||18 ... АО        |20 000          ... ... ||19 ... ТОО       |16 600          ... ...   ||20 ... ТОО      |13 000          ...     ||21 |Жамбылгипс ТОО     |6 000          ...     ||22 |Central Asia Cement ТОО|5 000          ... ...   ||23 ... Стил ... АО|130 000         ...     ||24 ... г. ...     |15 000          ... ... ||25 |Қазақстанның ұсақ сатып|100 000         |әр ... ... ||  ...       |             ... ...  ||26 ... әр ... |45 000          ...        ||  ... алушылары    |             |          ||  ...        |1 026 120        |          ||               |2 051 120                   ...          |                        ||               |170 927                    ... ... ...   |                        |Осы ... арқылы кәсіпорын 1 жылда қанша өнім көлемін өндіре алатынынкөреміз. Бұл жоспар завод ... ... ... ... ... ... үшін ... жоспары мен өнімнің өндірілуі мен сатылуының бағалауынемесе критикалық анализдік талдау осыған орай ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Мұның қорытындысыөнімнің өндіруі мен өтуіне байланысты болады. Келесі кестеде:|  |Көрсеткіштер    |   |     |2007         ...                     ||  |          |   |2006 ...           |                         ||  |          ...     |           |                         || |          |    |     ...       ...                       ||  |            |              |        ||1 ...     ...           |4,21      ||2 |Бу           ...            ...    ||3 ... ауа      ...          |846,80     ||4 ... су         ...          |25,71      |5.   ...  ...  ...  аспаптық  цехі  арнайытехнологиялық жабдықтауды ... үшін ... ... ... ... аспап, арнайы құрылғылар, штамптар, пресс-формалар, ... ... ...  өндіріске  ағымдығы  қажетті  ... ... ... жаңа  өнім  ...  ...  білу  жәнетехнологиялық ... ...  ...  үшін  ...  ... ... аспаптық цехтарда өндіріс кіші сериялы. Аспаптаркішігірім партиялармен  шығарылады, жыл аралығында ...  ... ... ... ... құны өндіріс есебінен, құны төменжәне тез тозатын заттардың есебіне көшіріледі. «» бөлек аспаптық ... ... ... ... ... ... тапсырыс ашылады. Бұлтапсырыстызауыттың жоғары нақтылы құрылғылармен қамтылған, №6 аспаптық цехіорындайды. ... ... бу, ... ауа және  суық  ... ... ... ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕН ӨНІМДІ ӨТКІЗУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢНЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ3.1 «ААМЖЗ» АҚ-ның жоспарлау жүйесін ... ... ... мәселесі болып өндірістің бірегей типі табылады,оның салдары болып ең ... ... ... ... ... ... маркетингтік бөлім мен өткізу  бөлімі  жұмысыныңтиімділігіне тікелей байланысты.  ...  ...  ... ... көп ... жұмсайтындығына және осының арқасынданарықта тұрақты ... ... ...  кәсіпорынның  дамуынтежейтін тағы да маңызды мәселе ... ... ... ... ... ол ... 80% - ды ... Бұл кәсіпорынға өнім бағасы менсапасы бойынша бәсекеге ... ... ... ... ... ... болатынжаңа өнімдерді өндіруге мүмкіндік бермейді.Бірінші мәселені шешу үшін зауыттың өндірістің сериялық ... ... Ол ... ... ... жұмыспен жүктеуге және шығындардытөмендетуге, осылайша өнімге деген бағаларды төмендетуге мүмкіндік береді,ол оны ... ... ... тұтынушы үшін тұтыну құнын есепке алып өнімді  пайдалануданэкономикалық тиімді ... ... ... ... ... ... барлық іске қосылу кезіндегі ағымдық шығындар). Екінші жағынан,сатып алушы үшін ол ... ... ... ... оның ... ... ... ұмтылатын пайда.Сәйкесінше, нарықта табысты қызмет етуді қалайтын кез – келген өндірушіүшін алдыңғы қатарлы міндет ... ... мен ... ... ... ... үшін ... тартымдылығын  арттыру  жолымен  бәсекелікпозицияларды күшейту мен нарықтың үлесін кеңейту болуы ... ... ... ... ... ... ... бағаныңтөменгі шегі ретінде шығарылатын өнімнің өзіндік құнын қосалды, ал ... ... бар ... ... ... ... үшін ... тұтыну бағасымен анықталады. Осылайша, бағаның жоғарғы шегі өнімніңтехникалық  сапасының  ...  ...  ...  ... ... ... оны ... кеткен іске қосушығындарымен және т.б.). Төменгі шек ... ... ... ... ... ... ... ал жоғарғы шекке жақын болатынбаға жағдайында ұйым өз пайдасын ... ... ... үшін ... ... ... ... шығындарды бақылау – бизнестегі табыстың ең ... ... ... ... әртүрлі факторлардың тиімділігін,өндірістік үрдіс пен өнімнің өзіндік ... ... ... ... ... болады, барлық маңызды құраушылар бойынша  шығындардықысқарту бағдарламасын жасап шығаруға болады.«ААМЖЗ» АҚ жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... өнімнің көп бөлігі ұқсас бағалар бойынша өз өнімінұсынатын ... ірі ... ... ... ... ... ұсынатын бәсекелестердің әртүрлі шығындары болады.Кәсіпорын табысты бәсекеде ...  ...  оның  ...  ... ... ... ... олардыкінен мейлінше төмен болуыкерек. Шығындардағы айырмашылықтарға әсер ететін факторлардың көптігінескере  ...  ...  оның  ...  ...  ... ... сәйкестенетінін әрқашанда  білуі  қажет.  Сондықтанжоспарлы – экономикалық бөлім мен маркетинг ... ... ... ... ... ... ... көзқарасынан компанияның бәсекеқабілеттілігі туралы айта алады. Стратегиялық талдаудың басты ... ... ... ... ... ... ... қаншалықты жақсы жүргізілетіндігіне байланысты  болатындығында.Аталған талдау компанияның бәсекелік ... мен ... ... ...  мүмкіндік  береді.  ...  ...  ... ... ... жоюға немесе шығындарда артықшылықты құруғабағытталған ... ... үшін ... ... типтік тізбегі материалдардың жабдықтаушылары,өндірушілер, көтерме саудагерлер, бөлшек саудагерлер мен логистика ... ... ... ... бірнеше тәуелсіз фирмаларды қосады.Содықтан тұтынушы үшін шекті құнды төмендетудің өте тиімді ... ...  ...  интеграциясы  болуы  ...  ... ... ... алып тастау мен қайталауды болдырмау үшінқатысушылардың қызметін координациялауға ұмтылады.Бәсеке қабілетті емес бағалар жабдықтаушылармен орындалатын жұмыстарменнемесе  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... шығындарымен негізделуі мүмкін. Дайын өнімдіүлестірудің жүйелері немесе жабдықтаушыларының өте ...  ... ... пайдалары болуы мүмкін, ол компания ішінде ... ... ... ... ... болған жағдайда да компанияныңбәсеке ... ... ... ... бар және ... ... (15 – 20 ... машина жасаунарығының ерекшеліктері моральды және ... ... ......  ...  ...  ...  етеді.  Модернизациядайындаудың нақтылығы мен сапасына деген ... жаңа ... ... ... ... ... көбісі – шеткі  тұтынушыларболғандықтан,  жеткіліксіз  ...  ...  ...  ... ... басқа екі облысында жатыр,  жабдықтаушылар  мензауыттың өзі.Екінші мәселені шешу үшін ... ... ... ... ... прогрессивті технологияны, өндірістің механизациясы менавтоматизациясын ... ... ... ... ... ... ... қаржыландыру қажет, оны зауыттың өзі қамтамасыз ете ... ... ... ... Бұл ... ... шетелдікинвестициялар немесе зауытқа қызығушылығын тудыратын басқа кәсіпорындардыңинвестициялары болуы мүмкін.Құрал-жабдықты жаңартудың ең жақсы және ең ... ... бірі ... ... ... 5 ... Қазақстанда лизинг өте кең таралды, өйткеніол кәсіпорын дамуының ең тиімді құралы болып ...... бос ... ... ... ... ... лизинг беруші өз меншігіне белгілі бір сатып алушыдан келісімменнегізделген мүлікті алуға және бұл ... ... ... ... түрдеуақытша пайдалануға ары қарай кейіннен сатып алу құқығымен береді. Лизинг –бұл қарыз операцияларының элементтері тән ... ... ... ол ол ... ... Ол сонымен қатар өзіне сыртқы саудалық және инвестициялыққызметтің құраушыларын қосады.ҚР-да лизингтік қатынастар ... ... ... ... №78 – 11ҚР ... және ... Кодекспен реттеледі.Лизинг пәні болып үйлер, ғимараттар, ... ...... ... құралдар, жер участоктары  мен  кез  –  келгентұтынылмайтын заттар (  ...  ...  ...  ...  ... ... натуралды қасиетерін жоғалтпайтын жылжымалы  жәнежылжымайтын мүлік) болуы мүмкін.Лизингтік төлемдер - өзіне ... ... ... ... ... ... ... және лизинг келісімін жасау уақытындағы бағабойынша лизинг ... ... ... ... ... құнының орнын толтыруды(амортизацияны) ескере отырып, есептелуге тиісті кезеңдік төлемдер:- лизинг келісіміне сәйкес бағытталуы ... ... үшін ... ... және ... затын жеткізумен, иемденумен ...  ... ... ... ... берушіге шығындардың  орнынтолтыру;- лизинг бойыншы сыайқылау.Лизингтің ... ... бар:- ... ... ... бөлінбейді (бірінші төлем құрал – ... 15% - дан 30% - на ... ... бойынша сыйақылау ҚҚС – ын төлеуден босатылады;- егер жоба тікелей инвестицияларды тарту үшін ... ...  ...  ...  онда  ...  ...  менпреференцияларды алуға болады;- лизинг бойынша төлемдер, несиелер ...  ...  ... ... ... ... дейінгі табыстан алынады, ол оларғанесиемен салыстырғанда төмен % - ды орнатуға мүмкіндік береді.Осылайша, ... АҚ - ның  ... ... ... құрал –жабдықты жаңартуға, осылайша кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін арттыруға,өнімнің өзіндік құнын ... және ... ... жаңа ... ... береді.3.2 «ААМЖЗ» АҚ-ның өткізу жоспарын қалыптастырудың тиімділігіӨнеркәсіптік кәсіпорындар өнімді тек қана тұтынушылардың сұраныстарынасәйкес қажетті мөлшерде, ассортиментте және ... ... қана ... ... ... ... ... бойынша коммерциялық қызметті қамтамасызетеді. ... ... ... оның ролі ...  ... өнімді өткізу бойынша коммерциялық қызметті ұйымдастыруүшін кәсіпорындарда өткізу қызметі ... ... ... ... ... шамасын келесідейәдістердің бірімен анықтауға болады.Сауда жұмысшыларымен бағалау. Бұл ақпараттың өте ... ...  ...  ...  сатып  алушылардың  мұқтаждары  ... ... ... Бұл әдісті қолдану нәтижесін мүмкінболатын ауытқуларды анықтау үшін басқа нәтижелермен салыстыру қажет.Тұтынушыларды ... Олар ... ... ... алулардыанықтау үшін өткізіледі. Бұл  ...  ...  ...  ... ... ...  жоғары  ықтималдылығы  табылады(мысалы, сатып алушылардың назару аударылатын тауарлардың жаңа түрлерініңпайда ... ... ... ... сатып  алулар  туралы  сатыпалушылардың жақсы дайындалған болжамдары сатып ...  ...  ... ... ... ... қатарларды талдау тауардың сатып алу шамаларының уақытшатолқуларын есепке алу үшін ... Ол ... ... ... ... талдауды және маусымдылықты талдауды қосады.Тенденцияларды талдау уақыттың таңдалған кезеңі ішінде сатулардың өзгерісінанықтауға мүмкіндік береді, мысалға ... 3 – 5 ... ... ... ... ... рамкаларында іскерлік циклмен байланысты сатыпалулардың өзгерістері ... Бұл ... ...  ...  айқынкөрінетін салаларды қолданады (мысалы, ұзақ мерзім бойы ... ... ... ...  құрылыс  үшін  тауарлардышығаратын салаларда). Тауарларды пайдаланудың маусымдылық сипаты да сатыпалулардың шамасына із ... ... ... көмегімен сатулардың өлшемдерінмакроэкономикалық айнымалылармен (есеп ставкасының толқулары және т.б.),сонымен  қатар  ...  ...  ...  ...  ... ... деңгейімен) байланыстырады.Сатып алулар болжамының барлық әдістерінің арасында қарама ... ... ... жағдайда не істеу керек? Мұндай жағдайда ең салмақтынақты ... мен ... ең ... ... ... ... ... әртүрлі әдістер нәтижелерінің гармоникалық сәйкестігі болсада, орнатылған санға толығымен сенуге ... ... ... сыртқы жәнеішкі орта жағдайлары тұрақты өзгерістерге тән. Осы себептен де сатулардыңбір ғана ... ... ... емес, өзіне нұсқаулардың бірнешесінқосатын олардың диапазонын анықтаған дұрыс.Өткізуді болжау. Өткізуді болжау үшін келесідей сұрақтарға ... ... 3 – 5 ... және ... жылы ... ... ... қызметтерді) өткізу көлемі қандай болды?Тұтынушылар ары қарай да сіздің өніміңізді (тауарларды, қызметтерді)алады ма?Сіз ары ... да ... ... ... ... болады депсеніміділікпен айта аласыз ба?Өткізу болжамы өте маңызды. Ол ... ... ... және ... ... өткен жылдардың тексерілген ақпаратына негізделеді. Егер десіздің бизнесіңіз тұрақты ... ... ... ... ондасіздің өніміңізді (тауарларды / қызметтерді) алуға деген сіздің тұрақтыклиенттеріңіздің әдетіне сүйене отырып, өткізу ... ... ... де сіз бір ... ... көп өткізсеңіз, сатулардың жалпы талдауынөткізіп, жалпы нарық жағдайларына қалай ... ... ... ... қажет.Негізделген базалық  болжамды  жасап  шығарғаннан  ...  ... ... ... ... ... қажет – ол үшінжаңа нарықтарға шығу керек – ... ... Бұл ... ... ... және жарнамаға деген шығындарды талап етеді. Және мұнда алдыңғытәжірибе нақты болжамдарды жасауға ... ... ... егер ... шығу кезіндегі сатып алушылар мен сатып ... ... ... ... ... бар ... аясын кеңейту кезінде жаңанарықтарға шыққан сіздің бәсекелестеріңіз, және ... қол ... ... туралы ұмытпаған жөн. «ААМЗ» АҚ – ның негізгі мәселесіболып өндірістің бірлік типі болғандықтан, жаңа ... ... ... ... жұмысын күшейту және қаржыландыруды көбейту қажет.Қолда бар нарықтарда жаңа тауарлар мен қызметтер үшін сатулардыңкүтілетін ... ... ... құрастыру алдыңғыға қарағанда,күрделі, ал болжамның өзі онша ... ... ... ... эксперттіәдістерін қолдануды біршама кеңейту керек – ең алдымен өз қызметкерлерінің,өткізу ... ... және ... ... сену ... қызметкерлерінің жиынтық ойларының әдісі), сонымен қатар тікелейтұтынушыларды сұрастыру қажет (тұтынушылардың ...  ... және де ... ... осы ... ... тарту қажет.Жаңа нарықтарда жаңа тауарлардың немесе қызметтердің сатуларыныңкүтілетін көлемдерін бағалау болжамдарын ...  ...  өте  ... ... ... ... өте ... болып  табылады.  Сатукөлемдерін ... ... ...  ...  ...  ...  ... әдістерге ұқсас болады.Сату болжамдарының жоғарыда қарастырылған нұсқауларының кез – келгенінқұрастыру кезінде бәсекелестер туралы ұмытпаған жөн. ... ... ... ... ... болмайтынын ұмытпау керек, өйткені кәсіпорынныңпайда болжамдарының ... ... ... ... ... ... жоспардың бастапқы нүктесі болып табылады.Бұл өте маңызды жайт, ... ... ... ... ... ... кететін жайт, сатулар болжамы сатулардың күтілетін уақытынескереді. Нақты түрде ақшалар шотқа кешігіп түседі. Бұл ... ... ... жасау қажет: әрбір тип үшін өткізу нарықтарында ... ... ... ... өнім бойынша сатулардың шамалас бағасынанықтау; нарықтардың әрқайсысы үшін ... ... ... ... ... ... ... бағаға көбейту); әрбір жыл бойынша барлықнарықтар үшін сатулардың жалпы көлемін орнату (бағаналар ... ... ... үшін ... ... әрбір айға, бірінші жылға және 5 жыл үшінжалпы сатуларды есептеу.Сатулардың дұрыс белгіленген болжамы ... ... ... ... тиімді үлестіру үшін, қорларды дұрыс бақылау үшін негізболып табылады.Сатулар болжамының кезеңі жалпы жоспарлы ... ... ... сату ... 1 жылдан  5  ...  ...  ... ... жылдық болжамдары тоқсандар мен айларға бөлінген.Сату болжамдары қысқа болған сайын, ондағы ақпарат та нақты және дәл болуыкерек.Сатулар ... ... ... ... ... бірліктерде көрінуімүмкін. Кез – келген жағдайда да олар ... ... – қол ... баға,өндіріс көлемі мен инфляция  сияқты  көріністердің  ...  ... ... ... ... ... ... өндірістік құжаттарды жасап шығаруды сипаттайды, ондаоған қол жеткізудің мақсаты мен әдістері нақты анықталады. ... ... ... ... ... мен ... қол  жеткізу  бойыншашараларды сипаттайды. Жоспарлау көре білуді пайдалануды сипаттай ... ... ... үрдіс, және де менеджмент функциясы ретіндеқарастырыла ... – бұл ... ... ... ... қосатынбасқару функциясы: жағдай мен сыртқы орта факторларын талдау; ... қол ... ... ... ... мен оптимизациялау;жоспарды жасап шығару, жоспарды жүзеге асыру.Жоспарлаудың міндеттері:кәсіпорынның оптималды стратегиясын таңдау,қызмет ету мен ... ... ... ... мен ... ... ... орындауды кешенді қамсыздандыру;орындаушылар, ресурстар, мерзімдер, жұмыстардың орны мен сапасы бойыншажоспарларды орындауды координациялау;жоспарларды орындауды ... ... ... ... ... ... жергілікті,стратегиялық, тактикалық, жедел болуы мүмкін.Кәсіпорында жасалатын жоспарлар жүйесінде маңызды болып өнімдіөндіру мен өткізу ... ... Олар ...  ... ... үшін ... ... өзара байланыстырылған жәнеіштей келсілген, ... ... ...  ...  олар  ... ... сұрақтарының біріне жауап беруге мүдделі: кәсіпорынныңқолда бар ресурстарын қалайша тиімді ... ... ... мен ... ... ... да ... мүмкіндіктерімен байланыстырылуы керек.Егер кәсіпорынның  өндірістік  қуаттары  жеткіліксіз  ... онда бұл ... ... ... тұрақты шығындар үлесініңкөбеюіне, өнімнің өзіндік құнының ... және ... ...  ... ... ... ...  зерттеу  үрдісінде  кәсіпорынныңөндірістік қуаттарында қандай өзгерістер болғандығы, олар қаншалықты ...  және  ол  ...  ...  ...  ... мен ... да ... қалай әсер ететіндігі анықталады.Кәсіпорынның  потенциалды  мүмкіндіктерін  анықтау  ... ... ... ... талдау  өткізіледі,  атапайтқанда, негізгі қорлардың, айналым қаражаттарының, жұмыс істейтіндердіңсаны мен ... ... және  т.б.  ...  ... – техникалық базасының деңгейін, оның өндірістік потенциалынпайдалану дәрежесіне шаруашылық  жүргізудің  ...  ...  ... атап ... өнім өндірісінің көлемі, оның өзіндік құны,пайда, ... ... және ... АҚ ... ... ... келесідей тұжырымдар жасауғаболады. Аталған сауда ... ... ... бері ... ... келе ... өзін ... танытты. Зауыт өзінің нарық сегментттерін және ... ... ... ... ... ... ... бар. Зауытөніміне деген бағалар орташа нарықтық бағалармен салыстырғанда онша ... және ... оның ... ... ... ... басқа тауарларменсалыстырғанда біршама жоғары. Соңғы үш ... ... ... ... 60% -ға жаңартылды.2007  және  2008  ...  ...  ...  барлықноменклатурасынан ең үлкен үлесті металлургиялық және тау – кен ... ... 41% және 67%. ... өнім ішінде үлкен сұранысқа мыналарие: жер қазушы насос НБ – 125, штангілік насостар жетегі ПШН және ... ... ... ... ... ... ... де бар. Ең бірінші ол, зауыттың әрбір тауардыңпайдалылығы мен ... ... ... ... ... өзіндік құнының ғана бухгалтерлік есебі жүргізіледі, ал нормалаумен талдау ...  ...  ...  ...  ...  ... ... өзіндік құнының құрылымын әлісіз сипаттайды.Зауытты жоспарлау үрдісімен жоспарлау мен талдау бөлімі маркетингбөлімімен біріге отырып ... ... АҚ - ның бір ... ... ... мен ... жоспары үш бөлімнен тұрады:кезеңге шығару жоспары;өндіріс пен жинақтау жоспары (алдыңғы кезеңнен өтетін және өндірістідайындау ... ... ... ... ... ... қосылатын бұйымдар).Кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында кәсіпорындысериялық ... ... және ... бөлімін қаржыландыруды көбейтуқажет. Өнімнің ассортиментін кеңейтуге, өндірістік қорларды жаңартуға, жаңанарықтарды іздеуге, тек қана ... мен ... ... ... ... даму перспективаларына қатысты зауыттың стратегиясын қалыптастыруғаерекше назар аудару қажет. Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін арттыру ... ... ... ... фундаментін сипаттайтын ішкі жәнесыртқы ... ... ... ... ... қатар, зауыттың басшылығына негізгі қорлардың ұдайыөндірісі мен ... ... ... көздерін  табу  қажет.Тұтынушыларды қанағаттандыру мен нарықтық табысқа жетуді қамтамасыз ететінжұмыстардың ...  мен  ...  ...  сапасын  анықтау  қажет.Бәсекелестермен ... ... АҚ ... ... ... болатынынанықтау үшін шығындарды ішкі және ... ...  ...  ... ... ... құзіреттілігі  бар,  басқа  өндірушілерменсалыстырғанда олардың қайсысы ... ... ... ... ... ... ... емес буындарды анықтағаннан кейін, шығындардытөмендету бойынша және оларды орындау мен қайтарымдылығын ... ... ... ... экономика жағдайында кез – келген кәсіпорынның немесекәсіпкердің коммерциялық  табысы  көбінесе  кәсіпорын  ...  ... ... ... және ... мен ... дегенбаға белгілеудің тактикасына байланысты болады. Нарықтық қатынастар жүйесішектеулі өндірістік ресурстар әлемінде материалдық ... ... мен ...  үрдістерінің  арасында  тығыз  өзара  ... ... ... ... негізіне салынған принциптің мәнісатып  алушылардың  барлық  қажеттіліктерін  ...  ...  ... ... Назарбаев  Н.А.  «Қазақстан-2030»  Елбасының  Қазақстан  ... ҚР-ң ... Н. ... ... ... ... «Жаңаәлемдегі жаңа қазақстан», 2007 ж. 28 ақпан.3. ... ... ... ... ҚазақстанРеспубликасының Президентінің Жолдауы. Астана, 2005 жыл.4.  «2003-2015  ...  ...  ...  ... даму ... 2003 ... 17 ... ҚР Үкметініңжарлығы.5.  ... ...  ...  дейінгі  дамуының  негізгібағыттарының стратегиялық жоспары». Егемен Қазақстан, 2003 жыл.6. «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге ... ... ... ... халық үшін», Қазақстан Республика Президентінің 2003жылдың 4 ... ... ... ... ... қазақстан,2003 жыл, 6 сәуір7. Стандарт АО «АЗТМ», Система ...  ...  ... ... и оперативное планирование объемов работ от 23ноября 2002 года8. Жеделдетілген экономикалық өсу – ... ...  ... ... ... // 29.12.2000 жылдан ҚР  Үкметініңқаулысы.9. Бухалков М.И. «Внутрифирменное планирование» . – Москва: ИНФРА-М, ... ... Ю.Н., ... С.А., ... на ... – Москва:ИНФРА-М, 2001 г.11. Савитская Г.А. «Анализ хозяйственной ... ... . ... ... 2001 г.12. ... Р.Л. ... будущего корпорации» (перевод с англиского). –Москва: Прогресс, 1985 г.13. ... Г.А. ... ... деятельности предприятия в условияхрыночной экономики». – Учебник – СПб: СПбГИЭА, 2003 г.14. ... ... ... ... ... А.П./ СПб: 2004 г.15. Алексеева М.М. « ... ... ...... ... ... 2001 г.16. ... и аудит в системе управление предпринимательской деятельностью»Учебно-практ. пособие / Под ред. Т.А. ... ... ... г.17. ... И.Т. ... и ... финансов хозяйствующего субъекта»-Москва: Финансы и статистика, 1998 г.18. Тулегенов  Б.Т.,  ...  С.А.  ...  ... ... ... LEM, 2001 г.19. Сундетов Ж. «Планирование и прогнозирование в условиях ... ... ... / ... им. ... 2-е изд., доп. ... Алматы.-Экономика, 2004 г.20. Бухалков М.И. «Планирования на предприятиях машиностроения» : ... - ... ... 1995 г.21. Н.С. ... ... и ... планирование машиностроительногопроизводства». – Минск, 1999 г.22. Бердникова Т.Б. «Анализ  и  ...  ... ... ... ... ИНФРА-М, 2002.-215беттер.23. Мамыров Н.К. «Социально-экономические проблемы адаптации промышленностиКазахстана к рынку» Алматы 1998 г.24. ... В.А., ... Э.Р., ... А.Ю.  ...  ... ... Москва.: Филинъ, 2000. 2-е издание.25. Ансофф И. «Новая корпоративная стартегия» СПб: 1999 г.26. «Планирование деятельности ... с ... ...  ... ... ... ... Алматы. Экономика.- 2000 г.27. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. «Экономическая стратегия предприятия»Москва: 2001 г.28. Дюсембаев К.Ш. ... ... ... предприятия»: Уч. пособие/ КазГАУ.- Алматы: Экономика.29. Егоров Ю.Н. Варакута С.А. « Планирование на предприятии». – ... 2001.30. ...... ... / под. ред. В.М. ... и С.И. ... Москва:Финансы и статистика, 2001 г.31. Мазманова Б.Г. «Основы теории и практики прогнозорования». – Учебноепособе – Екатеринбург: изд. ИПК ... 2002 г. - ... ... 200032. ... Ф. ... ... Ильин А.И., Синица Л.М. «Планирование на предприятии: Учебн. пособие в2-х ... ... ... знание, 2000.- (Экономическое образование)-Ч.1: Стратегическое планирование,-2000.-312 беттер.; Ч.2: Тактическоепланирование.-2000.34. ... В.Ф. ... ... ... ... производство;экономика, финансы, инвестиции, маркетинг».  ...  ...  ... Ковалев В.В., Волкова О.Н. « ... ...  ... ... ... Проспект, 2004г.36. Любушин Н.П. и др. «Анализ финансово-экономической  деятельностипредприятия»: Учеб. пособие/ ... Н.П., ... В.Б., ... В.Г..-Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.37.  Смагулова Н.Т. // Система планирования под ... ... ... // ... ... 2003 № 1.38. Прыкина Л.В. «Экономический анализ ... : ... / ... ... и доп.- Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.39. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия»: Учебник.-2-е изд., испр. и доп.- ... ... ... 2003. 400 ... ... Фолио / План маркетинга – это компас для действии / Службамаркетинга / Сбыт на ... 1997г. 25-35 ... ... Б. ... ... деятельностью предприятия». Проблемы,концепции и методы: Уч. пособие / Перевод с фран. Под ред. проф. ... ... ... ЮНИТИ.- 1997г. 12-25беттер42. «Методика формирования производственной программы  ...  ... ... экономики», сборник научных трудов, Алматы:Экономика,2001г.43.  «Рыночный  ...  к  ...  ...  программыпредприятия», сборник ... ... ... издательство «ҚазақУниверситеті», 2001г.44. Фатхудинов Р.А. «Стратегический маркетинг» Москва:2000г 144-152 ... ... К. ... ... ... ... развитияпромышленого предприятия» /Транзитная экономика/ 2004г.№1 57-46. Г.И. ... ... ... и ... ... ... Изд. ... «Март», Ростов на Дону, 2000.46. Сейтказиева А.М. «Разработка проектов как составная часть ... ... ... №1-2 ... ... ... даму жоспарыміндеттер мен мақсаттарБағдарлама 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 58 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Нарық жағдайында кәсіпорындағы өндірістік бағдарламаның қалыптасуының теориялық негіздері50 бет
Нарық жағдайында кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын қалыптастыру53 бет
Нарық жағдайында кәсіпорын көрсеткіштерін жоспарлауды ұйымдастыру67 бет
Нарықтық экономика жағдайында Бизнес-жоспардың тиімділігін анықтау ТШО ЖШС мысалында135 бет
"Самал "сұлулық институты22 бет
HTML негіздері43 бет
Net - программалау пәні бойынша оқу бағдарламасы (syllabus)33 бет
PHP бағдарламалау тілі79 бет
«АУРА» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖОСПАРЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ30 бет
«Су ресурстары қызметі» ЖШС-ң құжат айналымын автоматтандыру45 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь