Жүк автомобильінің гидромеханикалық берілісін жасау жобасы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1 Жобаның техника экономикалық негізі ... ... ... ... ... ... 7
1.1 Жобаланатын автомобильдің өзіндік құны ... ... ... ... ... 7
1.2 Негізгі және жобаланатын автомобильдің өнімділігін жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7
1.2.1 Автомобильдің техникалық және эксплуатациялық жылдамдықтарын шамамен қарастыру ... ... ... ... ... ...
7
1.2.2 Автомобильдің жылдық өнімділігін есептеу ... ... ... ... ... 9
1.2.3 Автомобильдің сенімділігінің оның өнімділігіне әсер етуі 9
1.3 Негізгі және жобаланатын автомобильді пайдалануға кететін шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11
1.3.1 Жағар.жанармайға кететін шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.3.2 Техникалық тексеру және жөндеуге кететін шығындар 12
1.3.3 Пайдалануға кететін басқа да шығындар ... ... ... ... ... ... 12
1.3.4 Автомобильдің көтерме баға негіздемесі және оның шектік мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13
1.3.5 Пайдалануға кететін жылдық шығындар және салыстырмалы көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
15

2 Автомобильдің тартуын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.1 Автомобильдің массасын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... . 17
2.2 Толық массаның автомобильдің өстеріне бөлу ... ... ... ... 18
2.3 Шина өлшемін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
2.4 Двигательдің ең үлкен қуатын есептеу ... ... ... ... ... ... .. 19
2.5 Негізгі берілістің беріліс санын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.6 Қосу қорабының бірінші берілісінің беріліс санын есептеу 22
2.7 Қосу қорабының аралық берілісінің беріліс санын есептеу 22
2.8 Жобаланатын автомобильдің қолдану кезіндегі қасиеттерін сараптап есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
23
2.9 Үдеу графигін салу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 25
2.10 Автомобильдің отын үнемдеу сипаттамасының графигін салу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26
2.11 Автомобильдің қуат теңдестігінің графигін салу ... ... ... . 27

3 Жол қаіпсіздігін қамтамасыз ететін агрегаттың негізгі өлшемдері: трансмиссия және механизмдер ... ... ... ... ... .
29
3.1 Іліністіргіш ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
3.2 Қосу қорабы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 29
3.3 Өс арасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
3.4 Негізгі беріліс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
3.5 Конус аралық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30
3.6 Жартылай ос ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
3.7 Руль басқармасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30

4 Құрастыру бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 32
4.1 Гидротрансфарматорды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
4.2 Насосты доңғалақты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
4.2.1 Турбинды доңғалақты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
4.2.3 Реакторды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 39
4.3 Қорапты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39

5 Автомобиль жүргізушісінің жұмас орнындағы қауыпсыздығы және оның жайлы болуы ... ... ... ... ... ... .. 50
5.1 Жүргізуші жұмыс орнындағы шу және инфродыбыс ... ... 50
5.2 Жүргізуші жұмыс орнында болатын діріл ... ... ... ... ... ... ... 51

5.2.1 Жүргізуші отырған кабинадағы уытты заттар ... ... ... ... ... 52
5.2.3 Автомобиль кабинасындағы микроклимат ... ... ... ... ... ... . 55
5.3 Автомобиль кабинасындағы жарық ... ... ... ... ... ... ... ... 57

5.4 Пайдаланылған газдардың адам мен қоршаған ортаға тигізетін әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
58

6 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
6.1 Жобаланатын автомобильдің бағасын, табыс және пайдасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
61
6.2 Материалдар шығынын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62
6.3 Күрделі қаржы жұмсалымын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64
6.4 Өтімділік мерзімін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 64

7 Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
66
Кіріспе.

Автомобиль тронспортымен автомобиль өндірісіне автомобиль конструкциасын өзгертіп, жаңарту үшін және өндірісті күшеиту, шығынды азайту, қауіпсіздікті барлық жағынан дамыту үшін талаптар қойылған. Конструкцианы зерттеу нәтижесінде отандық автомобильдерде моделдерді өзгертіу, оларға жоғары сапа беру, инженер специалистердің дайындықтарын жоғарлату жолы да алдыға қойылды.
Техникалық уневирситет студенті конструкция және теория, қазыргі кездегі қиын конструкциалы автомобильдерді игеріп, толық меңгере алатындай білімге жетуі керек. Қазыргі автомобильдердің қыр сырын, әр конструкциасын, эксплуатация жағыдайын бағалай алатын, анализдік талдау, әр бөлшектерге әсер ететін күшті, автомобильді сынай алатын және оған баға бере алуы керек. Оқыту курсы негізінен үш бөлімнен тұрады; «Автомобиль»: «конструкциасы», «теория қолданыс жағыдайы», «анализді талдау және бөлшектерді есептеу». «Анализді талдау және бөлшектерді есептеу» бөлімінде анализдеу жағынан білім беру және әр автомобиль конструкциасымен механизіміне баға беру, әр түрлі күштерді анықтау жөнінде білім береді.
Дипломдық жобалау жұмысында біз автомобильдің бір бөлшегін алып оны зерттедік. Зерттеу нәтижесінде олардың кемшіліктерін, артықшылықтарын, ерекшеліктерін анықтадық.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

1. Литвинов А. С. Фаробин .Я. Е ,, Автомобиль теория эксплуатационных свойств автотранспортных средств,, .Часть 1.-М.:МАДИ, 1978,-121 с.

2. ,,Автомобильные транспортные средства,,Под редакций Д. П. Великанов. –М.:Транспорт, - 1977. – 326 с.

3. Литвинов А С ,,Методическое указание к курсовой работе по курсу ,,Теория автомобилей,, для специальности Аитомобильное хозятства,,.

4. ,,Гидравликалық беріліс,, ГавриленкоБ А Семичастнов И Ф ,,машинастраение,, 1980 г.

5. Ж М Мусин ,,Автомобильдің пайдалану кезіндегі қасиеттекрінің теориясы ,, 1998 ж Өскемен.

6. Ипатов М.Н. Техника-экономический анализ проектируемых автомобилей. М:Машиностроение,1982.

7. Писаренко Г.С. и др Сопративление материалов. Издатель.обединение «Выщая школа» , изд-во Киев,1973.

8. Осевчугов В.В. Фрумгин А.К. Автомобиль: Анализ конструкций,элементы расчота: Учебник.-М.:МАшинастраение,1989.-304 с.

9. Осевчугов В.В. Вопросы конструкций аитомобилей.-М.:Вышая школа,-1965.-119 с.

10. Михайловский Е.В. и др. Устроиство автомобиля: Учебник для учащихся автотранспортных техников / Е.В. Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Еур.- М.:Машинастроение,1985.-352 с .

11.Александровская Л.Н., Афанасьева А.П. Современные методы обеспечения безопостности сложных технических систем: Учебник.-М: Логос, 2003.

12.Ицкович Г.М., Минин Л.С., Винокуров А.И. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов М.: Высшая. Школа,. 1999- 592.

13. Краткий автомобильный справочник НИАТ.-М.: Транспорт, 1984.

14. Устроиство и эксплотация автомобилей: Учеб. Пособие /В.П. Полосков, П.М. Лещев, В.Н. Хартанович, А.И. Смольников. –М.:ДОСААФ-1979.
15. Баранов В.В, Гируцкий О.И, Дзядик М.Н «Трехступенчатая гидромеханическая передача».
16. Мазалов Н.Д, Трусов С.М. «Гидромеханические коробки передач».
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе……………………………………………………… 6
1 Жобаның техника экономикалық негізі........……………. 7
1.1 Жобаланатын ... ... ... 7
1.2 Негізгі және жобаланатын автомобильдің өнімділігін жоспарлау
………...................................................................
7
1.2.1 Автомобильдің техникалық және эксплуатациялық ... ... ... ... ... ... .......………... 9
1.2.3 Автомобильдің сенімділігінің оның өнімділігіне әсер етуі ... ... және ... ... пайдалануға кететін
шығындар.................................………………………
11
1.3.1 Жағар-жанармайға кететін шығындар...................................
11
1.3.2 Техникалық тексеру және ... ... ... ... ... кететін басқа да шығындар ...……………….. ... ... ... баға негіздемесі және оның шектік
мәні........................................................................
.......
13
1.3.5 Пайдалануға кететін жылдық шығындар және салыстырмалы
көрсеткіштер.............……………………….
15
2 ... ... ... ...........…………………… 17
2.1 ... ... ... 17
2.2 Толық массаның автомобильдің өстеріне бөлу..………….. ... Шина ... ... ... ең ... ... есептеу.………………….… 19
2.5 Негізгі берілістің ... ... ... Қосу ... ... ... ... санын есептеу 22
2.7 Қосу ... ... ... ... санын есептеу 22
2.8 ... ... ... кезіндегі қасиеттерін сараптап
есептеу..................................................
23
2.9 Үдеу графигін
салу........................................................……... 25
2.10 Автомобильдің отын үнемдеу сипаттамасының графигін
салу......................……………………………………………...
26
2.11 Автомобильдің қуат ... ... салу ... 27
3 Жол қаіпсіздігін қамтамасыз ететін агрегаттың негізгі өлшемдері:
трансмиссия және механизмдер.......…………..
29
3.1 Іліністіргіш.............................………………………………... ... ... ... Өс ... ... Негізгі беріліс.......................………………………………… 29
3.5 Конус аралық....……………………………………………… 30
3.6 ... ... ... ... 30
4 ... ... ... Гидротрансфарматорды
есептеу............................................ 32
4.2 Насосты доңғалақты
есептеу............................................... 36
4.2.1 Турбинды ... ... ... ... есептеу.........................................………………….. 39
5 Автомобиль жүргізушісінің жұмас орнындағы ... және ... ... ... Жүргізуші жұмыс орнындағы шу және инфродыбыс.……. ... ... ... ... болатын діріл............................ 51
5.2.1 Жүргізуші отырған кабинадағы уытты заттар....................
52
5.2.3 ... ... ... Автомобиль кабинасындағы ... ... ... адам мен ... ... тигізетін
әсері.......................................................................
.....
58
6 Экономикалық
бөлім............................................................... ... ... ... ... табыс және пайдасын
анықтау....................................................................
61
6.2 Материалдар шығынын
анықтау........................................... 62
6.3 Күрделі қаржы жұмсалымын есептеу...................................
64
6.4 ... ... ... ... ... ... және логистика( кафедрасы дипломдық жобаның
тақырыбын (Жүк ... ... ... ... ... 02-
ТАк-1 тобының дипломшысы атына тіркеуге рұқсат сұрайды.
.
АННОТАЦИЯ
Ұсынылып ... «Жүк ... ... берілісін
жасау жобасы» дипломдық жоба мәтіннен және графикалық ... ... ... ... хаты негізгі алты бөлімнен: техника-
экономикалық негізі; автомобильдің тартуын есептеу; жол ... ... ... ... өлшемдері: трансмиссия және
механизмдер; құрастыру бөлімі; жобаның ... және ... ... ... ... ... бөлімі А1 форматты 8 беттен: 1)Автомобильдің
жалпы көрінісі; 2) ... ... 3) ... ... 4) ... ... өлшемдері және компановкасы; 5)
Техникалық сипаттамасы; 6) Бар құрылымдарды сараптау; 7) ... ... ... 8) Жұмыс сызбасынан тұрады.
Есептік түсіндірме хаты 67 беттен, 13 ... 27 ... ... ... түрі – ... Жүк ... - 2170 кг.
3) Двигательдің түрі – карбюраторлы.
4) Автомобильдің ең үлкен жылдамдығы 85 км/с
5) Ең үлкен жылдамдықтағы жол кедергісінің ... ... ... Ең үлкен жол кедергісінің қорытынды коэффициенті 0,34
(1 ... ... ... ... ... автомобиль өндірісіне автомобиль
конструкциасын өзгертіп, жаңарту үшін және ... ... ... ... ... ... дамыту үшін талаптар қойылған.
Конструкцианы зерттеу нәтижесінде отандық ... ... ... жоғары сапа беру, инженер специалистердің дайындықтарын
жоғарлату жолы да ... ... ... ... ... және ... ... қиын конструкциалы автомобильдерді игеріп, толық меңгере ... ... ... ... ... қыр ... әр ... жағыдайын бағалай алатын, анализдік талдау, әр бөлшектерге
әсер ететін күшті, автомобильді ... ... және оған баға бере ... ... ... ... үш ... тұрады; «Автомобиль»:
«конструкциасы», «теория ... ... ... ... ... есептеу». «Анализді ... және ... ... анализдеу жағынан білім беру және әр автомобиль конструкциасымен
механизіміне баға беру, әр түрлі күштерді ... ... ... ... ... жұмысында біз автомобильдің бір бөлшегін алып ... ... ... ... ... ... анықтадық.
1 ЖОБАНЫҢ ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗІ
Автомобиль көлігінің еліміздің шаруашылығында атқаратын рөлі өте
үлкен. Сондықтан автомобиль ... оған өте көп ... ... ... жүк ... ... ... үшін жаңадан кәсіпорындар
салу, ескі кәсіпорындарды жаңарту және өнім мөлшерін көбейту қажет.
Біздің елімізде ... ... ... шығаратын
автомобиль зауыттары салынып жатыр. Олар ... ... ... және тағы ... елдерінде жүк автомобильінің 200түрі: 50-ден аса тіркемелі
және жартылай тіркемелі, жүк ... ... ... ... ... ... және ТМД ... жеңіл автомобильдердің 2650-ге жуық
түрін әртүрлі деңгейдегі зауыттарда шығарады.
Профессор А.Н. Островчев ... ... ең ... бірі ... ... ... кезіндегі пайдалану
шарттарының әртүрлілігімен потенциалдық қатынасын толық қамтамасыз ететін
құрылымдар және жұмыс ... ... ... ... толық келісуге
болады.
1.1 Жобаланатын автомобильдің өзіндік құны
Меншікті өзіндік құн:
Sуд=(Сб-R)/ma=,
(1.1)
мұндағы Сб – негізгі автомобильдің құны ... ... ... ...... ... – жобаланатын автомобильдің толық массасы, кг.
Жобаланатын автомобильдің өзіндік құны ... ... ... ... және ... ... ... жоспарлау
1.2.1 Автомобильдің техникалық және пайдалану жылдамдықтарын шамамен
қарастыру.
Техника-экономикалық негіздемеге ... ... ... ... және негізгі автомобильіміз үшін техникалық-есептік жылдамдығын Vтр
аламыз. Жобаланатын автомобиль үшін ... ... ... ... ... немесе полигондық ... ... ... ... ... жылдамдықты жорамалдау: Жобаланатын автомобильдің
техникалық ... дәл ... ... ... экономикалық тиімділігін дәлелдеп қорытынды жасауда үлкен рөл
атқарады.
Орташа техникалық жылдамдықты анықтау үшін Ю.А.Корольков ... ... ... әдісті пайдалануға болады. Олардың ұсынған
өрнегінде қозғалтқыштың меншікті қуаты, жол жағдайы, жергілікті рельеф және
трансмиссияның ... ... ... ... а( ... ... ... ... ... ... ... ... =.
мұндағы: Nтех–қозғалтқыштың ең үлкен тиімді қуаты, Nтех=100кВт;
m0 –автомобильдің меншікті ... ...... ... ... =0,51;
( (жолда жүруді пайдалану коэффициенті, (=0,9;
(тр –трансмиссия ПӘК, ... ... жол ... ... ... коэффициент, fV=0,02;
RV i –рельеф пен жолдың техникалық категориясының коэффициенті,
жергілікті; есептеу үшін орташа мән RV i =0,9;
аN тех( ... ... ең ... ... ... ... (aNтех=0,64).
Негізгі автомобиль үшін:
Vтб=а( тех*RV i*,
Vтб=0,64*0,9*км/сағ;
Мұндағы:
Nудб=кВт/т.
Пайдалану кезіндегі жылдамдықтың есептеуі: Пайдалану кезіндегі
жылдамдық С Р ... ... ... ... ... автомобиль үшін:
VЭн=км/сағ; ... Vэ – ... ...... тиеп-түсіруге кететін уақыт,сағ;
Кгр – жүк тиелген машинаның жолының ұзақтығы;
( - жолда ... ... ... автомобиль үшін:
VЭб=км/сағ
2. Автомобильдің жылдық өнімділігін есептеу
Автомобильдің тәуліктік жүрісі 2 ... ... ... ... VЭ және ... ... ... б=Тн*VЭб =10*70=700км.
Автомобильдің жылдық жүрген жолы К(ЖЫЛ (км) тәулік ішінде жүрген
жолы КТЖ, ... ... ... саны Dк, және ... бір ... ... коэффициенті ( (орташа мәні 0,7(0,8) арқылы ... ... ... б=КТЖ б*Dк*(=700*365*0,7=178850км.
Егер автомобильдің жылдық жүрген жолы ... ... q, және ... ... коэффициенті
мәлім болса, онда автомобильдің жылдық ... W(ЖЫЛ ... ... ... ... б= ... ... Автомобильдің сенімділігінің оның өнімділігіне әсер етуі
Жобаланатын ... ... ... кезінде
паркті пайдалану коэффициенті автомобильдің ... ... және ... ұзақтығынан, техникалық тексеруден және
толық жөндеуден мерзімді өтуіне ... Оны ... ... анықтауға
болады:
(=,
(1.9)
мұндағы: D0 –мерекелік шараларға байланысты автомобильдің бір жылда
жүрмеген күндері;
Dор (автомобильдің бір жылда техникалық тексеруден өту және ... ... ... ... ... ... кезде, D0 – ескермеуге
болады, өйткені олардың өлшемдері негізінен пайдалану шарттарына тәуелді –
қозғалыс пен ... ... ... ... тәртіп және тағы
басқалары.
Ал Dор мәні ... ... ... өйткені онда тікелей құрылымның
жаңартылу дәрежесі көрсетіледі. Жобаланатын автомобиль ... ... ... ... өту және жөндеуде ... ... ... жуық ... ... ... арқылы анықтаймыз:
Dор н=(d1+d2/Ккр)*КЖЫЛ н=(0,4+15/80)*19,9=12 ... ... ... ... d1 – 0,4 ... км жүріс – ТК және АЖ-де тұру ұзақтығы;
d2 – 15 күн – толық жөндеуде тұрғанда жүрмеген күндері;
Ккр – 80 мың км – ... ... ... ... ... ... –автомобильдің жылдық жүрген жолы, мың км .
Жылдық ... жолы және ... ... н=КТЖ ... мың ... ... ... ... ... мың ... б=КЖЫЛ б*(*q*=247835*0,6*2,3*0,51=174426,3 мың км.
мұндағы:
(=(DK-Dор)/DK=(365-9)/365=0,97.
1.3 Негізгі және жобаланатын автомобильді пайдалануға кететін шығындар
Тұтынушының автомобильді пайдалануға ... ... 3 ... ... ... ... ... және басқа да қажетті материалдарға техникалық
тексеруге және жөндеуге, автомобильдің амортизациясына, тозған ... ... ... ... ... ағымдағы шығындар (1автомобиль
үшін есептегенде);
2) автомобильдің ... ... ... ... (үстеме
шығындар);
3) автомобильді сатып алуға және оны пайдалануға ... ... ...... майларға кететін шығын
Жеңіл автомобиль үшін отынға ... ... ... ... кететін бір жылдық шығынды келесі өрнекпен
анықтаймыз:
Sтн=(Qт1+Qт2*q**()*КЖЫЛн*RҚЫС*Ст/100, ... ... ... =0,51 – ... пайдалану коэффициенті;
( (жолда жүруді пайдалану коэффициенті;
Qт1 –отынға кететін мөлшерлі шығын, л/100км жол (Qт1 б=11);
Qт2 –дизельді қозғалтқышты автомобильдің отын ...... ... км ...... күні отынға кететін шығын коэффициенті, (RҚЫС=1,05);
Ст –1 литр отынның құны (Ст=50теңге=0,39ш.б.).
Sтб=(Qт1+Qт2*q**()*КЖЫЛ б*RҚЫС*Ст/100, ш.б.
Sтб=(11+2,5*2,3*0,51*0,6)*223051,5*1,05*0,39 /100=11654,5 ш.б.
Майлау және ... ... ... ... ... ... ... арналған май, трансмиссиялық, консистенттік,
суыту сұйықтығы, майлау материалдары, сонымен қатар керосин және ... ... ... шығындардың жалпы сомасынан олардың
ішіндегі ... аз. Сол ... ... ... ... бір түрлі
автомобильдердің техника-экономикалық негіздемесін сараптап есептеу ... ... ... өрнекті қолданамыз:
Sсмн=0,1*Sтн=0,1*15125,9=1512,9 ... б=0,1* Sт ... ... ... ... және жөндеуге кететін шығын
Техникалық тексеру және жөндеуге кететін бір жылдық толық шығын Sтэр
келесі өрнекпен анықтаймыз:
Sтэр н=, ... ... ( ... ... және ... ... ... (е – қозғалтқыштың тиімді қуаты ,кВт.
1.3.3 Пайдалануға кететін басқа да шығындар
(амортизациялық ... ... ... ... ... және ... жөндеуге кететін
шығын. Тозған бөлшектерді қалпына келтіруге және шинаны жөндеуге кететін
шығын Сш ... ... ... ... құнына елеулі әсер
етеді.
Тозған бөлшектерді қалпына келтіруге және ... ... ... ... ... ... ... сүйене отырып
орташа жол жағдайында Zш ... 1000 ... ... ... ... ... жолына кететін шығын:
Sшн=С(ш*Zш*nш*Кжыл н/100000
Sшн=47*1,4*6*275450,9/100000=1087,5ш.б,
Sш б=С(ш*Zш*nш*Кжыл б/100000
Sш б=47*1,4*6*223051,5/100000=978,45ш.б.
мұндағы Сш=47ш.б. – шина жинағының толайым бағасы;
Nш – ... шина саны ... ... ... ... автомобильдің автопаркте тұруымен байланысты
әртүрлі шығындар кіреді (қызметкерлердің ... ... ... ... оны ... қамтамасыз ету). Бұл ... ... оның ... қызметтеріне байланысты тұрақты болып келеді
(ткм).
Sқшн=(375+113,2q-4,1q2)1,176
(1.17)
Sқшн=(375+113,2*2,1-4,1*2,12)1,176=699,2ш.б,
Sқшб=(375+113,2q-4,1q2)1,176
Sқшб=(375+113,2*2,1-4,1*2,12)1,176=699,2ш.б,
мұндағы q –автомобильдің жүккөтергіштігі, ... ... ... баға ... және оның ... ... аударымдардың
есептеуі
Автомобильдің көтерме бағасы. Пайдалануға кететін жылдық шығын
(амортизациялық ... ... ... н
S(экн=15125,9+1512,5+3713+1087,5+699,2=22138,1ш.б.
(1.18)
S(эк б=Sтб+Sсмб+Sтэр б+Sшб+Sқш б,
S(эк б =11654,5+1165,45+2969,06+978,45+721,97=17489,43 ш.б.
«Техникалық-өндірістің жаңа өнімінің көтерме бағасын ... ... ... мен ... ... экономикалық
тиімділікті ескере отырып, жоғарғы және ... ... ... ... автомобильдің көтерме бағасын анықтаймыз.
Көтерме бағаның төменгі шектік мәнін ... ... ... н=Sн ... ... Sн–көтерме баға бойынша алынған жобаланатын автомобильдің
өзіндік құны;
Rр –табыстылық коэффициенті.
Көтерме ... ... ... шегі ... ... ... ... (1.20)
СВН=(13000**(+((0,
СВН=37723,55ш.б.
Техника-экономикалық тәжірибеден көретініміздей 1 ... ... ақша ... ... ... автомобильіне жұмсалатын
ақша қаражатымен сәйкес келеді, яғни Кэк0.
Өндіруші мен ... ... ... ... ... Рп – жаңа ... дайындауға және оны меңгеруге кететін
жоспарлы шығын,
Рп=0,01*Сниж=0,01*9660=96,6 ш.б/дана,
Rm м – жаңа ... ... баға шегі және ... баға ... коэффициент; 0,15 ке тең.
Қатынасы
(1,15,
(1.21)
Ендеше жоғары тиімді жаңа автомобильдің ... баға ... ... ... ... ... экономикалық әсердің арқасында. Сыйақы
100% мөлшерінде орнатылуы ... ... ... ... ... Амортизациялық аударым (толық қалпына
келтіру) mа мен толық жөндеудің (көтерме бағаны пайызға ... ... m(ам 6.8 ... ... ... үшін ... амортизациялық аударым:
... ... ... ... ... ... және ... көрсеткіштер
Барлық мәндерін анықтаған соң пайдалануға кететін ағымдағы жылдық
шығынды анықтауғы болады (1 автомобиль үшін ш.б.):
S(эк ... н+Sам ... ... ... б+Sам ... ... пайдаланудан басқа 1 автомобильге (ш.б.жыл/т.км)
жұмсайтын ақша қаражаты:
Судн==0,045 ш.б.жыл/т.км,
(1.25)
Cуд н= ш.б./т.км.
Пайдалануға кететін меншікті шығындар (ш.б./т.км):
Sэкн=
(1.26)
Sэк б=
Жылдық тиімділік 1 ... үшін ... ... тиімділік:
Ежыл н=((Sэк б+Ен*Суд б) - (Sэк ... ... ... ... ... ( ... ... пайдалану кезіндегі өлшемдері
| Автомобль |Тн, |Vт, |
| |сағ ... ... ... ... мың км ... |247835 ... ... көлемі, ткм ... |265507 |
| | | ... ... ... ... ш.б. |30673,22 |33937,73 ... ... ... шығындар, |0,195 |0,147 ... | | ... ... ... ш.б. |13000 |12180 ... ... ... шығындар, |0,076 |0,074 ... | | ... ... ... ш.б. |- |13633 |
2. ... ... ... жаңа ... ... процесінде автомобиль зауытының
конструкторлары төменде келтірілген кезеңдерге бөліп іске ... : ... ... ... ... ... , алғашқы нұсқасын, тәжірибелі
үлгісін жасау.
Техникалық тапсырма кезеңі автомобильдің тарту есебі ... оның ... реті ... ... ... ... ... мәліметтерді сұрыптауын
басталады: автомобильдің түрі, оның жүк ... ... ... ... ... ... 1 ... жолдағы ең үлкен
жылдамдығы және осы жылдамдықтағы жол кедергісінің коэффициенті, жаман
жолдағы ... ... ... ... ... ... ... жол кедергісінің қорытынды ең үлкен коэффициенті,
двигательдің түрі де, оның ... ... ... ... ... мүмкін.
2.1 Автомобильдің массасын таңдау.
Автобус және жеңіл автомобильдері (үлкен) үшін жабдықтау массасын
жолаушылар отыратын орын (Zn), ... қоса алып ... ... массаны пайдалану көрсеткішін пайдаланылады.
(2 сурет және 1-ші таблица)
ηМ1
180
150
130
120
99 Zn, чел
0 20 40 60 80 ... ... қала ... жүретін автомобильдің массасы жүктің ... /Мж ... ... кг.
Жеңіл автомобиль және автобустың толық салмағы жоғарғы айтылғандарды
еске алып төменгі формуламен анықталады.
mа=mж(1+ηM1)+70*Z
mа=2170*(1+0.9)+70*2=4263 кг.
мұнда mж – ... жүк ... Қала ... ... ...... мост.
Ga1= ma-Ga2= 4263-1278.9=2984.1 – алдыңғы мост.
ma2=Ga2/g*k к – ... ... – 9.81 ... ... ... 2984.1/2=1492.05 алдыңғы мост.
2.2 Толық массаның автомобиль осьтеріне бөлінуі.
Толық массаның автомобиль осьтеріне бөлінуі жобалау келесі себептерге
байланысты: шинаны таңдау. Оның мәні ... ... ... ... ... ... ... өйткені осы арқылы
ісінісу бойынша тарту күшін, анықтайды және жобаланушы автомобильді белгілі
бір категориялы жолдардың ... ... ... ... болады.Барлық автомобильдер ... ... ... ... пайдалануға беиімделген болса,
олар 2 топқа (А) және (Б) ... (А) ... ... жол жамылғысына өстен түсетін ең ... ... шегі ... болу керек, бұлар толық жабдықталған асты бетоннан және жамылғысы
асфальт бетонмен ... ... ғана ... ... (Б) ... және автопоездарға өске түсетін салмақ шегі 6 тонна болады,
олар барлық жолдарда пайдаланылады.
Іс жүзінде жүк ... ... ... ... ... тәсіміне байланысты: ... ... ... алдыда, қозғалтушы доңғалақтар да алдында) ... ... 50…53% ... арты ... болса өске барлық ... ... ... ... өске ... салмақтың 43...47% келеді.
Артқы өске - ... ... өске - ... Шина ... ... өлшемдерін таңдау жеке ... ... ең ... ... ... Оны ... ... салмағын анықтағаннан кейін
және осьтерге бөлгеннен кейін ғана жүргізеді. Доңғалаққа ... ... ... және оның ... ... ... да шина туралы анықтамада
берілген мәндерге сәйкес анықтайды.
Табылған шинаның өлшемі:
rк=0,5d+χcН
мұнда d – ... ... ... ... м
Н – шинаның қырымшақ биіктігі; м
χс – ... ... ... ... ... ... ... ең үлкен қуатын есептеу.
Алдымен техникалық тапсырманың шартын орындау үшін автомобильдің
қозғалтушы доңғалағындағы ... ... ... ... ол ... ... ... толық есептелгенде массамен тиісті ең
үлкен жылдамдықпен қозғалуын қамтамасыз етуі керек.
Егер ... қуат ... ... көз ... онда ... А техникалық тапсырманың шартына сәйкес келеді.
Nтб=Nψv+Nауаv
Мұнда Nтб-автомобильдің ең үлкен ... ... ... ... келетін тарту қуаты;
Nψv -автомобильдің ең үлкен жылдамдықпен қозғалған кездегі туатын жол
кедергілерін жеңетін қуат.
Nауаv –автомобильдің ең үлкен жылдамдықпен қозғалған ... ... алда ауа ... жеңетін қуат.
Nтv -қуатын анықтау үшін теңдіктің оң жағындағы ... ... ... есептеу жоғарыдағы теңдіктерге келтірілген, сонымен
қатар түп тұлға ... орта ... ... ... доңғалақ аралығын және автомобильдің базасын (dε аралығы),
автомобильдің өркендеп даму бағытын , ... ... Сх ... (ауа
кедергісінің күші тартуын қара) анықтау керек.
Nауаv = Сх*ρауа*F*Vа3max/2000, кВт
Сх=0,9 – 1,15.
F=В’*Н=2,195*2,750=6.03м2
В’=2125=2,195 ... ... (23.6)3/ ... ... ... тарту қуатын двигательдің сыртқы сипаттамасындағы иінді біліктің
ең ү.лкен бұрыштық жылдамдығының тиімді қуатына (Nеv) сәйкес ... = ... ηтр ... пайдалы әсер коэффициенті
Табылған Nеv -мәні Лейдерман формуласы арқылы тиімді қуаттық (Nеmах) ең
үлкен ... ... ... ... ... тұрғызуға және
жобаланған автомобильдің пайдалану ... ... ... жасауға
мүмкіндік береді.
Nеmах=Nеv/[а(max/ωN)+8(ωmax/ωr)2-с(ωmax/ωN)3]кВт
ωN -мәндері төмендегі орта статикалық мәндері бойынша беріледі.
ωN =320 – 400 1/с жүк ... ... жүк ... ... цилиндрге шашыраса.
с=1 Корбюраторлы двигательде.
ωmax/ ωN=0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1.2.
ηтр=0,82 – 0,85.
Трансмиссияның пайдалану әсер ... ... ... кВт
Әрі қарай барлық берілген мәндерді орындарына қоямыз.
Nе1=72,6*(1*0,2+1*(0,2)2-1*(0,2)3)=16,84 кВт
Nе2=72,6*(1*0,4+1*(0,4)2-1*(0,4)3)=36 кВт
Nе3=72,6*(1*0,6+1*(0,6)2-1*(0,6)3)=54 кВт
Nе4=72,6*(1*0,8+1*(0,8)2-1*(0,8)3)=67,3 кВт
Nе5=72,6*(1*1+1*(1)2-1*(1)3)=72,6 ... ... ... білігінің бұрыштық жылдамдығы арқылы айналу йін ... ... ... ... Ne ... ... ... білігініңбұрыштық жылдамдығы, рад/с.
Қозғалтқыштың иінді білігінің бұрыштық жылдамдығы карбюраторлы қозғалтқыш
үшін мына аралықта болады:
ω1=320*0,2=64 (р/с)
ω2=320*0,4=128 (р/с)
ω3=320*0,6=192 (р/с)
ω4=320*0,8=256 ... ... ... айналу иін күшін табамыз:
Ме1=1000*16.84/64=263.1 (Нм)
Ме2=1000*36/128=281.2 (Нм)
Ме3=1000*54/192=281.2(Нм)
Ме4=1000*67.3/256=262 (Нм)
Ме5=1000*72.6/320=226 (Нм)
Me6=1000*66.2/384=172 (Hм)
Қозғалтқыштың сыртқы жылдамдығының сипаттамасының графигі.
2.5 Негізгі берілістің беріліс санын есептеу.
Негізгі берілістің ... саны (ін) қосу ... ... берілісі (іқж)
және бөлгіш қорабының жоғарғы берілісі ... ... ... ... ... ... ең ... жылдамдықпен қозғалысын
қамтамасыз ету керек, яғни
Vаmаx= ωmaxГк/іқж*іққ*ібқ
ін= ωmaxГқ/ Vаmаx*іқж*ібқ*ж
ін=384*0,5356/23,6*1,1=8,71.
Vа=384*0,5356/8,71=23,6 ... Қосу ... ... ... ... ... ... қорабының бірінші берілісінде жай автомобильдер ең ... ... өтуі ... ... жол кедергісін автомобильдерді жобалағанда
жол кедергісінің қасында коэффициентінің ең үлкен мәнімен беріледі.
Жүк автомобильдері үшін ... ... ... ... кезде автомобиль аз және тұрақты жылдамдықпен
қозғалады, сондықтан ауаның кедергі күшін ескермеуге болады, ал инерцияның
қорытынды күші ... ... ... теңдестігінің теңдеуін жоғарыдағы
теңдікті есепке алып ... ... ... немесе Мmax іқ1 ін* ηтр/Гқ=fа ψmax
іқ1=Са ψmax*Гқ/Мmax* іқ ηтр
іқ1=41820*0,34*0,5356/281,2*8,71*0,82=3,8
мұнда Ga – толық ... ... ... ... ... ең ... ... радиусы;
Мmax-иінді біліктің ең үлкен айналу иін күші, Н*м;
Қосу қорабының бірінші берілісінің теңдік арқылы табылған беріліс ... ... ... ілінісу кезіндегі ең үлкен тарту күшін жүзеге
асыру мүмкіндігі ... ... ... ...... ... ... әсер ететін кері әсер күшінің
қосындысы.
φ – қозғалтушы доңғалақтың жолмен ілінісу ... ... ... артқы ось/ 2=319,72/2=159,8
Рφ=159,8*0,6=96.
2.7 Қосу қорабының аралық берілісінің беріліс санын есептеу.
Аралық беріліс қатынасы үдемелі жеделдетуді, әр түрлі ... ... ... жылдамдықпен қозғалуды және жақсы жанармай үдемелеушілікті
қамтамасыз етуі керек. Осыған байланысты аралық ... ... ... ... ... ... ... біреуіне тоқталық: төменгі
беріліспен жоғарғы беріліске шекті берілісті қосу ... ... ... ... ... ... пайдалануды қамтамасыз етуді
алайық. Алдын ала қосу ... ... ... ... ... Қазіргі
автомобильдерде келесі беріліс саны қабылданған.
Жүк автомобильдерінде (m – 5....6 , n=5)
n-1
іқт= іn-m ... 3.8*10 = ... 3.8*11 = ... 3.8*12 = ... 3.8*13 ... 3.8*14 = 1
Мұнда: m – ... қосу ... ... – қосу ... ... саны.
Бұл теңдік геометриялық прогрессияның қорытындысы g өзгерісіндегі
қосу қорабының беріліс санын алғашқы есептегенде негіз ... ... ... ... олардың беріліс санын жоғарғы беріліске 20% шекті
жақындатады және 2 берілістің ... ... 20% ... өсіреді, кейде 3
беріліске тікінде / алты сатылы қосу қорабында/ де өсіреді.
Осымен тарту есебі тәмамдалды, әрі ... ... ... ... қасиетін талдайтын есепке көшеміз. Есептеген кезде
талданылған двигательдің сыртқы жылдамдық сипаттамасын, қуат ... үдеу ... ... ... және ... ... салу ... тәуелдік графигі А1-форматты миллиметрлік қағазға салынады. Салынған
графиктерден автомобильдің әр түрлі ... әр ... жүгі бар ... ... әр түрлі ең үлкен жылдамдығын анықтай білуі керек.
2.8 ... ... ... ... ... ... ... ηтр ... ... ... ... ... ... регізгі мәліметтер.
| iтр1= | 33,09 |  | η= | 0,82 |  |  ... |16,84 |36 |54 |67,3 |72,6 |66,2 ... |13,81 |29,51 |44,27 |55 |59,3 |54,13 ... |1,06 |1 |0,959 |0,963 |1 |1,12 ... |3,93 |7,87 |11,80 |15,74 |19,6 |23,6 ... |2,46 |4,93 |7,40 |9,87 |12,34 |14,80 ... |0,20 |1,62 |5,47 |12,96 |25,32 |43,69 ... Nауа |2,67 |6,55 |12,84 |22,84 |37,67 |58,49 ... Nауа/ Nт|0,19 |0,22 |0,29 |0,41 |0,63 |1,08 ... |2 |1,25 |1 |0,92 |1 |1,14 ... |20,4 |19,18 |14,9 |18,37 |27,30 |45,13 ... әдіс ... ... саты ... ... ... сипаттамасын
тұрғызуға кірісеміз.
Автомобильдің қуат теңдестігі.
Осымен автомобильдің тарту сипаттамасының есептеуі ... ... ... ... келесі бөлімін сараптап есептеуге
кірісеміз. Бұл автомобильдің пайдалану кезіндегі қасиеттерін анықтауға әсер
етеді
3.Жол қауіпсіздігін ... ... ... ... ... ілгектер және механизмдер.
3.1 Іліністіргіш.
Іліністіргіште берілетін ең жоғарғы иін күші.
Мс= Ме max*β, Hм
мұнда:
β – жүк ... және ... үшін ... ... = 549 ... ... сыртқы диаметрі:
; м
Фрикциондық дискінің ішкі диаметрі:
d = 0,6* D, м
d = 0,6* ... ... ... ... / Z*M*Rс; ... – жұп беттің үйкеліс мөлшері;
М – үйкеліс коэффициенті≈ 0,25;
Rс – үйкелістің ... ... = D+О / 4 = ... = ... 4 = ... 478/1*0,25*0,46= 4856H.
3.2 Қосу қорабы.
3.3 Өс аралығы.
мұнда:
К – автокөліктің түріне қатысты ... жүк ... үшін ... = 9.
3.4 Негізгі беріліс.
Негізгі берілістің тістер саны.
Uо= Z2 / Z1
мұнда:
Uо – негізгі берілістің ... ... және Z2 – ... және ... түсті доңғалақтардың тістер
саны.
Z1 = 6…14
Z2 = Uо* Z1
Z2 = 7*5,4 = ... ... ... Жартылай өс.
Жартылай өс диаметрі:
d =
Rx max = Rx max*φ 319,7*0,8=255,76
а = 0,03 м
d ==28,28 м
d =
3.7 Руль ... ... ... иін ... ... / ... – басқару доңғалағына келетін салмақ;
f к – шайқалу кедергісінің коэфициенті;
а – иін күші 0,06…0,1;
r – ... ...... ... пайдалы әсер коэффициенті 0,78…0,8.
Μy= 319,7(0,02*0,03+0,14*0,53*0,8)/0,78=2,46Η*Μ.
Аспалы ілгек.
Теңселу жиілігінің техникасы.
Ρ = 300 / f , ... ...... ... ... бөлімі.
4.1 Гидротрансформаторды есептеу.
Гидромеханикалық қосу қорабы (гидротрансформатор) механикалық ... ... ... істейді. Бұл қондырғы автомобильді басқаруды
біршама жеңілдетеді,оның бос ... қар, ... ... өткіштігі
жоғары екендігі байқалды.Тарту күшінің тұрақтылығына байланысты төменгі
жылдамдықпен ... ... бар. ... ... ... ... ... сондайақ беріліс звеноларын күлт соққыдан сақтайды,
осының ... ... және ... ... ... ... болады.Кей жағыдайларда гидромеханикалық қосу қорабы ... ... ... ... және өндірісті жоғарлатады.
Осыған байланысты қазыргі кезде ... ... ... жылдарда автомобиль өндірісінде автомобильдер гидромеханикалық
беріліспен де көп ... ... ... оны ... да ... жетістіктері мен кемшіліктері.
Басқарудың жеңілділігі. Қала ішінде қолданылатын автомобильдерде
берілістерді ауыстырып қосу жұмыстары орташа алғанда 15-30 сек ... ... ... жиі ... қосу ... ... гидромеханикалық берілісті ... ... және ... ... ... рычактан босатады. Бұл
жұмыстарды автомат атқарады. Жүргізуші орыннан қозғалар алдында тек қана
даспаға басады немесе ... бір ... ... осы кезде автомат
жұмысқа қосылады, ары қарай берілістер автоматты түрде ... ... ... ... ... ... отырады. Осылай
автомобильді басқару ... ... ... жеңілдетеді, оның жұмыс
орынында шаршауын төмендетеді, ал оның ... ... ... ... кезінде аварианың азайуына әкеледі.
Жеңіл автомобильдерде берілістерді ауыстырып қосу және оны ... ... ... ... ... ... жүргізуші өзі
басқарады-шебер емес.Сондықтан автоматты қосу қорабын жеңіл ... ... ... ... ... ... қосу ... қолданса ол
қозғалысты жеңіл және жағымды етеді.
Машинаны жасап шығару. Гидротрансформатор да ... ... ... ... ... ... ... сатысыз қосылу және тартыс күшін
бірқалыпты болуын қамтамассыз ... ... ... ... ... ... қосу қорабында жол кедергісі кезінде сол кедергіге сай
берілісті ауыстыру керек, өйтпеген жағыдайда двйгатель сөніп қалады ... ... ... ... ... жол кедергісі көп өзгереді
(әсіресе жолдардың қиылысқан кезінде), сондықтан берілістерді жиі ауыстырып
қосуға тура ... ... қосу ... ... жапқышы
педальы босатылғаннан кейін ғана ... ... ... ... ... ... ... қуаты азайады. Осы жағыдайда автоматты
беріліс қолданылған болса ... ... ... ... ... ... еді. ... нәтижесі көрсеткендей ... ... жаңа ... 25 км\сағ жылдамдық алуы үшін 20% уақыт, ал
40 км\сағ ... алуы үшін 10% аз ... ... ал ... ... ... жаңа автомобильде ол уақыт біршама артық.
Гидротронсфарматор автомобильдің орынынан жайлап қозғалуын, ... да ... ... күш ... ... ... автомобильдің жүк көтергіштігін 10-15% арттыруға болады.
Двигатель және трансмиссианың қызымет көрсету ... ... қала ... және жол тарапының қиылыстар көп кездесетін жерде жұмыс
жасайтындар нагрузканың күрт ... ... Бұл ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... өзгеруі ол рақылы өте алмайды. Олай ... ... ... механикалық бөлшектері (шестерня, білік, кардан берілісі)
сынып қалудан және тез тозудан ... ... және ... ... ... ... ... Нашар жолмен қозғалған кезде кардан білігіндегі айналдыру иін ... ... ... ... ... 1,4-5,6 есе кем, ал кардан білігіндегі айналдыру иін
күшінің максималды амплетудасы механикалық қосу ... ... ол ... ... ... көп жағыдайда двигательдегі айналу тербеліс
диапазонын фильтірлеп оны басады. Механикалық қосу ... ... 2 есе ... ... қосу ... ... ... қозғалғанда айналдыру иін
күші, кедергіні асып өтуі үшін 1,3-2,0 есе көп. ... ... ... ... ... ... орынынан қозғалтқан кезде
әр кезде жетектеуші доңғалақтардың тайғанауы байқалды, ... ... ... ... ... артуына әкеліп
соғады.
Механикалық қосу ... ... ... берілісіндегі айналдыру иін
күші жоғары екені анықталды. ... ... ... кезде; қарлы
жолда-25%, құмды жолда 21%, құрғақ бос ... ... ... ... автомобильдерде кардан берілісіндегі айналдыру иін күші
аз.Осыған байланысты ... ... ... ... қызымет жасау уақыты гидроберіліс әсерінен артады.
Жайлылық. Ол бірнеше факторлардан тұрады; аспалы ілгіктің жайлылығы,
берілістердің жайлы қосылуы.
Механикалық қосу ... ... ... ... қосу үшін, жүргізуші бірінші іліністіргішті іске ... іске ... ... ... ... ... ... ажырату жайлап жүзеге асырылуы тиіс; двигательді сөндіріп алмау үшін,
жүргізуші сонымен қоса дросел заслонкасы жапқышы ... де қоса ... ... бір ... атқарылуы тиіс. Шынын алсақ жүргізуші жұмыс баст
алар алдында бұның бәрін сақтайды, ал жұмыстың соңында ... ... ... немғұрайлы атқарылып автомобиль орынынан жұлқып қозғалуы
мүмкін.
Ал гидромеханикалық ... ... ... қосу ... атқарылады. Фрикционды қосу автоматты түрде реттеледі, бұл белгілі
бір уақыт аралығында жүргізілуі қажет. Бұл ... ... ... Гидромеханикалық беріліс қолданылған автомобильдерде тарту
күшінің жайлап артуына байланысты доңғалақтар жол жамылғысы дымқыл, ... ... ... ... тайғанамай жүзеге асады. Ол жүргізуші
шеберлігіне қарамайды. Бұл ... ... қосу ... ... берілістерді ауыстырып қосқан кезде автомобиль тоқтап
қалады, ары ... ... үшін ... доңғалақтар бірсыпыра тайғанамаса
жүзеге аспайды. Гидромеханикалық беріліс қолданылған автомобильдерде ондай
жерді жоғарғы берілісте двигательдің ... ... ... ... ... энергия жоғары болса, бұндай автомобильдің тайғанауы төмен
болады, ал өткіштігі жоғары болады.
Гидромеханикалық ... ... ... ... қосу ... салыстырғандағы басты кемшілігі;
Гидротрансформатор К.П.Д –ның аз болуы.
Конструкцианың қиын болуы.
Салмақтың артып кетуі.
Жанармай шығынының артуы.
Қарапайым гидротрансфарматорларда ең ... К.П.Д 82÷92%, ... ... ... жоғалтылады, және фрикционды дискалар
арасында және т.б жағдайларда жоғалтылады. ... ... К.П.Д 93-96%. ... қосу ... К.П.Д ... көп ... ... жабық жүреді, ол тек
орыннан қозғалған ... және ... ... ... ғана қолданылады.
Гидромеханикалық берілісте қуат ... ... ... ... ... ... ... жетектеуші және жетектелуші доңғалақтарды қозғалтуда.
Тығындалған құрылғыларда бөлшектерге сұйықтықты жеткізу үшін.
Қуаттың максималды жоғалтылуы бос ... ... ... үшін 5-7 % ... қиын ... гидромеханикалық берілісте агрегаттармен
бөлшектердің көп болуымен ... ... ... жүйе ... артуы гидромеханикалық берілісте спецификалық бөлшектердің
артуынан, (гидротрансфарматор, фрикцион, басқару элементтері ), олар аса
күрделі ... ... ... ... ... Және сұйықтық
жүйесіндегі қосалқы салқындату жүйесі талап ... ... ... жұмыс істеу кезінде К.П.Д-ның төмен екеніне
қарамастан гидромеханикалық берілісте 2-7%-тен аспсайды, кей ... ... қала ... ... ... қосу ... ... салыстырғанда шығын аз болуы мүмкін.Автоматты
жүйе гидротрансфарматор жұмысын баяулатады.
Гидродинамикалық иін күшті тудырушы ... ... ... ... шыға ... біліктегі нагруска әсерінен иін күші
өзгеріп отырады.
Гидротрансфарматор үш жұмыс істеу доңғалақтарынан тұрады, бір ... ... және олар ... ... 1 ... кіре ... ... келетін білікпен жалғасқан, 2 турбинды
доңғалақ гидротрансфарматордың шыға беріс білігімен жалғасқан, 3 ... ... ... Жалпы гидротрансфарматорларда реактор
доңғалағы бос жүріс муфтасында орналасқан, ... ... ... ... ... бос ... ... Доңғалақтың басты өлшемдерін анықтау. Бір сатылы гидротрансфарматор,
бірінші класты.
Гидротрансфарматор доңғалақ тәрізді қалақшадан тұрады, ... ... , ... ... қуыс , ... формалы болуы
мүмкін.
Мс= λ*ρ*D=281.2
1. ... √ Mc/v*p*w = ... ... ... ... ... ... саны
Z=8
2. ... ... ... ... қатынасы.
3. Қалақша қалыңдығы.
τ=l/t=0.76*8/3.14*0.88=2
τ- ұзындықтың қалақша ... ... ... ... иін күш арасындағы тепе-теңдік
сұйықтықтың қозғалысын қамтамассыз етеді.
М2=М1+М3.
Мұнда М2 , М3 , М1 – реактордағы, турбинды , ... ... ... және ... ... санының арасындағы байланыс мына
теңдіктен анықталады.
Гидротрансфарматордың гидравликалық пайдалы әсер коэфиценті.
h=M2L2/M1
L2 –П.Ә.К
Гидротрансфарматордың ... ... әсер ... Lтт ... ... ... ... М2=350
R- тронсфарматотр иін ... ... ... ... ... доңғалағының есебі насосты насосты ... ... ... иін ... ... ... тәуеосіз жумыс ... ... ... ... ... ... , ол шектен
аспауы керек. Келесі шартты қабылдаймыз.
1 – доңғалаққа кіру.
2 – доңғалақтан ... шарт ... ... ... және ... ... насосты доңғалағының қуаты (кВт) келесі теңдік
арқылы анықталады.
Nh=v*Q*Hh/102* Нн = 0,750*75*43,15/102*0,90=72.6
Q- сұйықтық шығыны.
Q- 75 м/с.
Нн- ... ... ... ... ... айналу коэфиценті
hs= 3,65*n*√Q/H¾=3.65*320*√75/1¾.)=10115
Гидротрансфарматор жүйесіндегі каналдардың біріккен ... ... шыға ... ... сұйық жылдамдығы келесі теңдікпен
анықталады.
Cm=0,0085*hs⅔√2g*H
Cm =0.0085*10115⅔ √ 2*9.81*1 =17.58.
Сұйықтық шығынын есептеген соң, ... ... ... ... ... ... ... онда қалақшалар болмайды.
Do=√ 4Q/Псм+dвт²
Do=√¯ 475/3,14*1758+3,8²=4,45=44,5 мм
Насосты доңғалақтың орташа диаметірі (м);
Dм= Do+ dвт/2
Dм=4,45*3,8=8,45=84,5 мм.
Теориалық ... ... ... ... пайдалы әсер
коефиценті П. Ә. К.
Ht=Нн/һŕн=43,15/0,95=45,42
һŕн=(0,95-0,97)
Қалақшаның иілу бұрышы алдын ала беріледі. Олардың бұрышы ... ... ... болуы тиіс.
Осыдан кейін насосты доңғалақтың шығаберістегі диаметірін анықтаймыз.
D 12 =U12*60/π*н=281*60/3,14*3791=1,41=141 мм.
4.2.1 Турбинды доңғалақты ... ... ... ... ... ... ... өтеді.Оның өлшемдерін насосты ... ... ... ... ... D21 шыға ... диаметірі, насосты доңғалақтың
шыға берістегі диаметіріне тең.
D21=D12+(10-20)=1.41+(10-20)=114.4мм
Турбинді доңғалаққа кіре берістегі ... ... См12- ... ... ... турбинды доңғалақ
қалақшаларына өтеді.
Турбинді доңғалаққтағы қалақщалар санын Z2 анықтаймыз.
Z2=π/t*l=3,14/0,50*0,46=13
Турбинді доңғалаққа кіре беріс жылдамдық.
U21=π*D21*h21/60=3.14*11.4*326/60=194 ... ... ... h20 есептеу кезінде насосты доңғалақ
көрсеткіштерін анықтайаыз.
h 20= h ... ... ... ... D21*Cm12=75/629=0,12
Доңғалақтың диаметірі.
dв=14,5³√N/nн=14,5³√72,6/3791=3,8=38мм.
dв насосты доңғалақтың втулкасының диаметірі.
4.2.3 Реокторды есептеу.
Сорапты және турбинді доңғалақ конструкторы реактордың ... ... ... ... ... орналасу бұрышын
беребі. Оның ... ... олай ... ... ... кіре берістегі қалақшалар иіні α'31 келесі теңдікпен анықталады;
tg α'31 = CM21/СU 31=17.60 / ... ... саны да ... доңғалақтағыдай анықталады.
Z3=π/t*l=3,14/0,55*0,49=11.
Реакторға кіре берістегі мередиональді жылдамдық каналдарда сұйықтың
қысыммен айдалып осы кезде жылу ... ... ... ... ... ... ... қалақшаларының қалыңдығы.
4.3 Қорапты есептеу.
Жобаланатын автомобильде айналаны шолу ... қоса ... ... және ... да әсер ететін күштерге шыдамды болуы
қажет. Қолданыс ... ... ... мейлінше аз болуы керек, сонымен
бірге тербелістін ... ... ... ... Осы ... ... ... жобаланатын автомобильдің пайдалану мерзімі бойы сақталуы
қажет.
Жобаланатын автомобильдің шанағына келсек ол төрт ... және ... ... ... ... ... ... бір аралықты қысаны
қабылдаймыз. Автомобильдің аударылуы кезінде оған өз ... күші ... ... ... үшін ... ... ... және оған
бұрыштан күш әсер етеді деп қабылдаймыз. Сонымен қатар ... ... тік күш (P) әсер ... Бір ... ... сол жақ ... ... көлденен күшті есептейміз. Есепті женілдету үшін: h=l;
E1J1 = E2J2 = E3J3 = EJ деп ... Сол ... жүйе бір ... ... көрінеді. Бұл жүйені құру үшін үш байланысты көрсету керек. Шанақты
симетриясын еске ала отырып негізгі жүйе ретінде ... ... ... ... жөн. ... ... ... белгісіз жүктемелер аз
болады.
Сурет 1. Қимадағы жүктемелер.
Артық белгісіз жүктемелерді анықтау үшін ... ... δ12х2+ δ13х3 + Δ1Р = ... δ22х2+ δ23х3 + Δ2Р = 0
δ31х1+ δ32х2+ δ33х3 + Δ3Р = 0
Бұл теңдеуде δ және Δ ... ... ... ... Енді бұл
қозғалыстарды анықтау үшін Верещагин тәсілін қолданамыз.
Күштерді біріктіру және ... ... ... жүйе үшін иілу
моменттерінің эпюрлары 2 – ші суретте көрсетілген. Х1=1; Х2=1; Х3=1.
М1 және М3 ... ... ал М2 ... қисық симетриялы.
Көрсетілгендегідей жанама коэффициенттер симетриялы және қисық симетриялы
нолге тен ... ... ... ... ... ... δ12 = δ21 = 0; δ23 = δ32 = 0.
Бұдан каноникалық тендеудің түрі мынадай болады:
δ11х1+ δ13х3 + Δ1Р = ... + δ33х3 + Δ3Р = ... + Δ2Р = ... ... эпюрларды көбеуту арқылы келесі теңдеулерді шығарамыз:
Δ1Р =
Δ2Р =
Δ3Р =
δ11 =
δ22 =
Табылған δ және Δ ... 4.2 мен 4.1 ... ... Бұдан:
Бұдан Х1= 0,187Р; Х2= -0,107Р; Х3= 0,021Рh.
3-ші суретте эквивалентті жүйемен M, Q, N ... ... ... Q және М ... ... міндетті түрде тексеру қажет. Бірінші
дефформация шарттарын тексереміз. Горизонталь ... ... ... біркелкі қозғалуын есептейміз. Ол үшін М ... М1 ... ... ... ... М эпюрасын құраушылармен
алмастырған жөн.
М= МР+х1М1+х2М2+х3М3
Бұдан:
Енді бастапқы жүйедегі қиманың бұрылу ... ... тең ... Ол үшін негізгі жүйенің М эпюрасын бірлікті М3 эпюрасына
көбейтеміз. EJ0 –ге ... ... ... табамыз:
Мұнда: EJ –раманың кезкелген көлденен қимасының қатаңдығы.Топсалы
жүйеде М3=1, ... ... ... оң жақта интеграл ретінде көрсетілген, ол J0/J-дің
қатынасына көбейтілген. Ол М эпюрының келтірілген ауданы болып ... ... ... ... ... ... эпюр
аудандары нольге тең.
Ендеше:
Біздің жағдайда егер J=const, онда мына теңдеуді аламыз:
Жүйені есептеу кезінде ... ... ... бір ... ... нәтижесіне келсек мұнда кішкене қателік бар: ауытқу
нольге тең емес. Сол ... ... ... ... оң және ... ... қосындыларын табамыз. Егер екеуінің қосындылардың
айырмашылығы пайызға шаққанда (5% ) ке ... ... онда ... ... деп ... болады. Біздің жағдайда:
Автомобильдің тарту бөлімін есптеудің нәтижесіннен бізге онын салмағы
белгілі.
Біздің жобаланатын автомобильдің ... үш ... ... Онда ... әбір ... ... ... жеңілдету үшін G0/3
деп қарастырамыз. Ендеше тіректің ортасынан түсетін жүктеме мынаған тең:
Ендеше:
X1= 0,187P = 0,187*5553,3= 1038,46Н
Х2= -0,107Р = ... ... 0,021Ph = ... 163,26Н
Бұдан М, Q және N эпюрлары 4 –ші суреттегідей түрге айналады. Мұндағы
сан ... 3-ші ... ... Р және h тың ... қою ... 4.
Ортасынан тік күш түсіп жүктелген бір аралықты қотапты қарастырайық.
Есептеуді жеңілдету үшін: h=l; E1J1 = E2J2 = E3J3 = EJ деп ... бір ... ... ... ... ... қалыптасады. Негізгі жүйені құру
үшін үш ... ... жою ... ... ... күш ... ... болып табылады.
Сурет 5.
Артық белгісіз жүктемелерді анықтау үшін ... ... δ12х2+ δ13х3 + Δ1Р = ... δ22х2+ δ23х3 + Δ2Р = ... δ32х2+ δ33х3 + Δ3Р = 0
Бұл теңдеуде δ және Δ өзара байланысты қозғалысын көрсектеді. Енді ... ... үшін ... ... қолданамыз. Күштерді біріктіру
және берілген жүктемеден негізгі жүйе үшін иіу иін күш эпюрлары ... шы ... ... Х1=1; Х2=1; ... және М3 ... ... ал М2 ... қисық симетриялы.
Көрсетілгендегідей жанама коэффициенттер симетриялы және қисық симетриялы
нолге тең эпюрларының ... ... ... ... ... δ12 = δ21 = 0; δ23 = δ32 = ... ... тендеудің түрі мынадай болады:
δ11х1+ δ13х3 + Δ1Р = 0
δ31х1 + δ33х3 + Δ3Р = ... + Δ2Р = ... ... ... ... ... ... арқылы келесі түрдегі
теңдеулерді қарастырамыз:
Δ1Р =
Δ2Р ... ... ... ... ... ... δ және Δ ... жүйеге қоямыз. Бұдан келесі теңдеулер
шығады:
Бұдан Х1= 0,828Р; Х2= 0; Х3= ... ... ... ... ... түзетулері көрсетілген.
Сурет 7.
Соңғы әрі нақты эпюр 8-ші суретте көрсетілген.
Сурет 8.
Текмеру: В ... ... әрі ... ... ... ... келесідей болады:
Қорытынды: Жүргізілген есептеулер нәтижесін қорыта келгенде жобаланатын
автомобиліміздің шанағы берік деп есептеуге ... Ол ... ... ... анық көрсетілген.
5. Автомабиль жүргізушісінің жұмыс орнындағы ... оның ... ... ... отырған кабинадағы шу және ... ... ... ... ... күнге өсіп келеді, техника ... ... ең ... ... тұр. ... ... ... көп болғанмен оның ... ... да бар: жол ... ... кету ... жүргізушілерінің ауруға шалдығуы, қоршаған ... және ... ... проблемалардың көбеюі.
Отанымызда автомобиль ... ... ... ... жүргізушілердің санын арттыра түседі.
Сондықтан ... ... ... қабілеттілігін
арттырып, олардың ауруға ... ... ... ... ... ... медико-биологиялық проблемаларды шешу.
Соңғы жылдардағы тексерулердің нәтижесіне ... ... ... ішіне әсер ететін дыбыс мөлшері өте ... ... ... әсер ететін шудың пайда болуына ... ... қосу ... газ шығару жолы, жолмен ... ... ... ... т.б ... ... ... да жоғары әсер етуші шуды тудыратын себептер: дұрыс
реттелмеген ... ... ... ... ... бөлшектердің тепе-
теңдігі, ақау ... ... ... ... ... жүктердің дұрыс бекітілмеуі, кабина шыныларының дұрыс
бекітілмеуі ... ... ... ... негізінен резонансты жүйе,
ал ондағы шу мөлшерін физикалық жағынан ... ... ... ... дыбыс тербелісін болдырмау үшін, ол шу шығатын
нүктелердің барлығына қатысты.
Жүргізушінің ... ... ... істеу қиындығы техника
жағдайына байланысты, жаңа автомобильге әсер етуші дыбыстарды ... ... ... адамға әсер етуші дыбыс тек субъекті жағынан
ғана әсер етті. Тексеру 180 мың км жол ... ... ... мөлшерінің спектрлік сипаттамасы автомобиль қозғалысының әр түрлі
жағдайында алынды. Қалыпты ГОСТ 19358-74–пен салыстырғанда әсер ... ... ... ... ... ... өзгеруін есептеген кезде оның 100 дБА, ал ... ... қосу ... ... ауыстырған кезде 107 дБА–ға
өзгереді. Бұндай өзгерістер бір ауысымда 1000 рет қайталанады, бұл ... ... ... қатты әсер етеді.
Алынған анықтамалар жүргізушіге әсер еткен шу көп ... ... ... ... көп ... ... ол ... ойлау
қабілетін баяулатады және берілген ақпаратты қабылдауды баяулатады,
жұмыстың ... ... яғни ... ... ... ... үшін барлық басқару жүйелері бұзылады.
Жүргізушінің тыңдау анализаторының жағдайын зерттеген кезде
43 ... ... бас ... ... бел ... ауруы,
енді біреуінде құлақтың бітелуі сияқты аурулар анықталды.
13 жүргізушіде ультра ... 68 кГЦ, 0.5 В ... ... ... 2 В кернеу әсер етті .
5.2 Жүргізушінің жұмыс ... ... ... әсер ететін жағымсыз факторлардың бірі ол әсер ... ... ... ... ... ... жасалды.
Зерттеу ... ... әсер ... ... көптеген жағдайда шектеліп
отырды, ең дұрысы тәжірибиелік синусойдты тербеліс ... ... ... жүргізушісіне көптеген тербеліс процестері әсер
ететіні анықталды. Тазалық ... әсер ... ... ... көлігінде және ауыл шаруашылық техникасында көптеп кездеседі
делінген.
Автомабильді ... жаз ... ... ... толық тиелген
автомабильде жүргізілді. Осы кезде тіркелген ... ... әсер ... ... ... ... көп мөлшерде және ол
талшықты діріл болды. ... әсер ... ... ... бірден 15 Гц болды. Діріл мөлшерінің ... ... әр ... ... 3-4, 6-12 Гц ... ... ... Бұл ММСТ ... ... ... ... ... ... ... шаршауына, жұмысқа деген қабілетінің ... ... ... қалуына әкеліп соғуы мүмкін.
Жүк автомобильдерінің орындықтары вертикалды әсер ... ... ... ... ... басу ... 40-50 км\сағ
жылдамдықпен қозғалып келе жатқан жүк автомобилінде 0,5-ке тең, ... жүк ... ... тең. Автобус орындығының дірілді басу
коэффиценті 45-55 км\сағ жылдамдықпен қозғалып келе ... ... 0,64. ... ... ... әсер етуі ... оны ... көмегімен басу келмейді. Көптеген жағдайда
жүргізушінің ... ... ... басына әсер еткен діріл
себепші. ... ... әсер ... ... ол вертикальды,
горизантальды және ... ... әсер ... Бұл процестердің
тигізетін зияны көп. Сондықтан оны үш ... ... ... ... 6 Гц ... 7-ден 9 Гц және 18 ... ... қарағанда жүргізушіге әсер ететін діріл
мөлшерін азайту керек екені ... тұр. ... адам ... әсер ... ... ... ала ... Тексеру нәтижесіне қарасақ
кездейсоқ тербеліс синусойдты тербеліспен ... адам ... көп әсер ... ... Енді осы ... ... ... қаншалықты зиянды әсер ететінін анықтау қажет. ... адам ... әсер ... ... ... кезде оны діріл
синтезіндегі өлшемдер көрсетті. ... ... ... ... ... ол ... ... қатысты. Адам ағзасына
діріл әсер еткен кезде ол егер көп ... әсер етсе ... ... ... ... ... ми ... жүйке
жүйесіне зиянды әсер ететіні анықталды. Тағы да ... жағы ... ... ... ... ... артериалды қысымның жоғарғы және
төменгі қысымының артуы, қан ... ... ... ... ... ауыр жүк ... аспалы ілгегінде тербелісті
баяулататын жүйе ... ... оны ... ... ... ажырап кететін ауруына шалдығады. Сондықтан ... ... ... ... зерттеу нәтижесінде анықталды.
Автомобиль жүргізушісінің орындығына әсер ететін вертикальді ... | | | ... |Жүк |Жол ... , км\сағ . |
|және автобус|тиелгендігі ... | |
| | | ... ... |60 |
| | | |40-қа |50-ге | |
| | | ... ... | ... ... ... жол |0,22 |0,22 |0,20 |
| ... |-- |0,20 |0,25 |-- ... ... |-- |0,19 |0,22 |-- |
| ... |-- |0,23 |0,22 |-- ... ... ... |Асфальт |0,07 |0,05 ... |
| | ... жол.| | | ... ... ... |0,18 | |0,13 |
| | ... жол | | | ... ... ... |0,12 |0,14 |0,19 |
| | ... жол | | | ... Жүргізуші отырған кабинадағы уытты заттар.
Адам ағзасына әсер ететін ... тағы бірі ол ... ... ... ... ... ... дамыған елдерде автомобиль көлігі
көптеген зиянды заттарды ауаға шығаратыны ... Осы ... ... ең ... ... ... сөзсіз.
Біздің анықтауымызға сүйенсек 8000 ... (60%) ... ... ... әсерінен көлік жүргізіп келе ... ... ... ... жүректері айныйтынын айтты. Санитарлы химиялық
әдістемелер арқылы ... дем ... ... ... ... ... онда ... оксиді, акролеин, бензин ... азот ... әсер ... ... ... ... жүрілген
автомобильдің жұмыс кезінде, жүк және жолаушы ... ... ... ... ... жұмыс жасаған кезінде жасалды.
Анықтаудың (96%)-де угарлы газдың көп мөлшерде екені, әр ... оның ... ... ... Жүк ... ... ... 100 мг\м. Жеңіл автомобильдерде
концентрация көлемі барлық ... 20 мг\м ... ... дем ... ... ... мөлшері.
|Автомобиль |Анықтама |СО конентрациясы , мг\м ... ... | |
| | |10-ға ... |21-ден |41-ден |61-ден |
| | ... |20-ға |40-қа |60-қа ... |
| | | ... ... |деиін |деиін |
|Газель |33 |11 |13 |8 |0 |1 ... |30 |8 |12 |7 |0 |3 ... |40 |16 |12 |12 |0 |0 ... |40 |19 |10 |7 |2 |2 ... |25 |18 |6 |1 |0 |0 ... |35 |24 |9 |2 |0 |0 ... ... ... ... ішіне әсер ететін көміртегі оксидін
анықтаған кезде, оның карбюраторлы двигательдерге ... ... ... ... ... ... ... жануы оттегін аз
мөлшерде қажет етеді. Көміртегі оксидінің көп ... ... ... ... ... ... 100-150 мың км жол
жүрген ... ... ... ... ... мөлшері 2-3 есе
артып кетті.
Азот окисі барлық ... ... ... ... жеңіл
автомобильдерде және жаңа автомобильдерде де кездесті. 237 анықтамада
концентрация орнатылмады, ... ... ... ... ... -3,2 мг\м ). 253 ... 19,3 %-де ... буының
концентрациасы рұқсат етілген шектен шығып ... ал жүк ... ол ... 400 мг\м –ге ... ... шығаратын уытты заттардың бірі ол -
акролеин. Тексеру ... 50 %-да ... ... ... асып ... концентрация көрсеткіші ( 5,6 мг\м) жетті.
Жүргізушінің жұмыс орнындағы акролеин мөлшері
| ... ... |ру ... мөлшері ( мг\м ) ... ... | |
| | |0,3 |
| | | |
| ... ... ... ... |
| |30 |60 |30 |60 ... ... |6,10 |0,50 |0,83 ... | | | | ... ... |1,40 |0,30 |0,80 ... | | | | ... бас |2,60 |7,80 |0,50 |0,70 ... | | | | ... аяқ |0,53 |0,75 |0,50 |0,70 ... | | | | ... ... ... люк ашық тұрған кезде ауа люктан
кіріп терезелер ... ... ... ауа ... орындығына жетеді,
оның жанымен екі жаққа өтеді, содан соң кабинаның алдыңғы ... ... ... ... ... да ауа ... айналымы болады.
Автомобиль
кабинасындағы микроклиматты жүргізуші немесе ... ... ... және ол әр ... ... ... жұмыс істей
алатын жағдайы болуы қажет.
Автомобиль кабинасындағы микроклиматтың қалыпты жағдайы
|Микроклимат параметрлері ... күні ... күні |
| ... | ... температурасы |20-30 |17-19 ... ... |60-30 |60-30 ... қозғалысының жылдамдығы |0,2-0,3 |0,3 ... | ... ... |28 |15-20 ... ... | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |75 |
| 28 С |55 | |
| 27 С |60 | |
| 26 С |65 | |
| 25 С |70 | ... ... жылдамдығы |0,3-0,7 |0,5 ... ... ... ... ... үшін ... орыны өте зор. ... ... ... ... ... ... етеді, басқару
жүйелерін жарықтандырады. Кабина ішіндегі жарық ол басқару ... ... ... ... ... ... ... еш кедергісіз
көре алуы тиіс. Автомобильде оның алдыңғы фаралары, екі жанында ... ... ... ... ... және ... шам түгелдей жарық арқылы жұмыс істейді.
Автомобильдің басқару ... ... ... ... ... ... ... орнатқан кезде жарық жүргізушіге
тура, қисық айна арқылы және ... ... келе ... ... ... тиіс. Қол шамды қосу үшін резетка ыңғайлы жерге ... Оның ... 20 Вт ... қажет. Автомобильдің алдын жарықтандыратын
аймақ ауданы талаптарға сай ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
|Аймақ ... ... ... |
| |Ет, лк | ... ... ... |15 ... ... 16 м ара |5 ... ... 10 м | | ... ... |20 ... ... ... ... |5 ... ... ... ... ... 0,1 м ... орнатады,
люксметрдің жоғарғы көрсеткіші бойынша. Тепе-теңдік коэффиценті g=0.2 болуы
қажет.
5.4 Пайдаланылған газдардың адам мен ... ... ... әсері
Адамзаттың қоршаған ортаға араласуы өркениет пен өнеркәсіптің
дамуына байланысты артып келеді.
Қазіргі кезде бұл процесті ... ... ... ... ... табиғи ортада болатын жылдам және үлкен өзгерістер тән.
Өнеркәсіп пен автомобиль көлігі өзендерді, суларды, ауаны аса ... ... ... күн ... шамамен 16 м3 ауа жұтады. Оның бір бөлігі ... ал ... ... ... ... ... ... онда
биологиялық өзгерістердің болуына ықпал етеді.
Автомобильдің қарқынды дамуы үлкен қалаларда, ... ... көп ... жол ... ... газ ... ... тыс ластануына әсер етеді. Қазіргі ... ... ... мен елді ... санитарлық шарттардың қалыптасуына ықпал етеді.
Автокөлік зияндылығы дегеніміз оның ... ... ... ... кері ... ... әсер ету ... жағдайда көрінеді:
- пайдаланылған газдардың, картер газдарының, отынның, майдың, қышқыл
буының уыттылығы;
- қоршаған ... ... ... тозу ... астбесті,
металл материалдармен ластануы;
- автомобиль қозғалысы нәтижесінде туындайтын шу;
- техникалық қызмет көрсету, жөндеу және ... ... ... мен олардың атмосферасының ластануы;
- техникалық қызмет көрсету мен жөндеу барысында су мен ... ... ... қызмет көрсету кезінде жылыту процестері үшін
су мен ауа ... ... ... ... олардың құрамында зиянды
компонеттердің және сонымен қатар этилденген ... ... ... ... ... ... ... компоненттеріне:
- көміртегі оксиді (СО);
- азот оксиді (NOx);
- көмірсутектер (СН);
- күл;
- қорғасын қосылыстары.
Автомобильді ... ... ... газ ... ... ... ... қозғалтқыштарда: |
|СО – 8 %-ға дейін |СО – 0,5 %-ға ... ... – 0,8 %-ға ... |NOx – 0,4 %-ға ... ... – 2 %-ға дейін |СН – 0,1 %-ға ... ... ... жану ... ... ... ... аса қауіпті компоненті бенз(а)пирен (0,02 мг/м3
дейін).
Уытты компоненттер адам организміне ... адам ... ... ... ... концентрациялар
|Көрсеткіштер |СО |СН |NOx |Күл ... |
| | | | | ... ... мг/м3 |3,0 |1,5 |0,04 |0 |0 ... |1,0 |2,0 |41 |2000 |2,2*104 ... | | | | | ... мен ... қосылыстарынан басқа агрессиялығы жоғары күл
мен NOx.
Бензинді және дизельді ... ... ... ... ... мөлшері (агрессиялығымен қоса)
| Уытты заттар |Әр ... ... 1000 л ... ... |
| ... ... газдағы уытты заттар мөлшері,|
| |кг |
| | |
| ... ... ... ... СО |270 |25 ... СН |390 |15 ... ... NOx |370 |1480 ... |160 |1200 ... ... |660 |0 ... |1850 |2720 ... ... мен азот ... адам ... аса ... ... Көміртегі оксиді гемоглабин түзілетін ... ... ... ... салдарынан организмдегі тотығу процестері
бұзылып, ... ... ... ... ... мен ... 1-деңгейінде бас ауырады, жүрек соғысы
қатаяды, адам тұншығады, іші ауырып, құсады. ... 2-ші ... ... адам ... ... ... көміртегі оксидімен (СО) созылмалы улануға аса
назар ... ... ... улануға жүргізушілер, қозғалыс қызметінің
жұмыскерлері, үлкен қала тұрғындары тап болады. Созылмалы улану кезінде ... ... ... дем ... ... жалпы депрессияға ұшырайды.
Көміртегі оксидінің ауада 1200...1600 мг/м3 мөлшері юолған жағдайда
адам өліміне әкеліп соғады. Адамдар ... ... 95 % ... газынан шығады.
Азот оксиді су буымен қосылып азот қышқылын түзеді, ол өкпені ... ... ... ... қос ... (NO2) көздің слизистый
оболочкасын тітіркендіреді, өкпе жүрек жұмысын ... Азот ... ... ... нитроолефин түзеді.
Азот тотықтарының әрекетін ешқандай бейтараптандырғышпен ... ... ... ... қасиеттеріне ие, олар қанның
ұю процесіне, орталық жүйке жүйесіне, бұлшық етке әсер етеді. Күкірттің қос
тотығы адам ... ... ... ... ... қос ... аз
мөлшерімен созылмалы улану бас ... ... ... кейбір
жағдайларда конъюктивитке, созылмалы қолқа ауруына әкеледі.
Бензинге қосылған тетраэтилқорғасынның құрамындағы қорғасын массасының
80 пайызы пайдаланылған газбен атмосфераға ... ... ... ... жиналғанда зат алмасу және қан ұю процесін бұзады.
Пайдаланылған ... ... ... ... ... ... ... компонеттерімен қоршаған ортаның улануы
шаруашылықты үлкен экономикалық ... ... ... уытты заттар
өсімдіктің өсуіне, егіннің төмендеуіне, мал шаруашылығына кері әсерін
тигізеді. Әсіресе, ... ... маңы мен ... ... шығынға көп ұшырайды. Сонымен ... ... ... ... орта үшін ... қос тотығы, азот оксиді, фотохимия
реакциясының өнімдері, этилен аса қауіпті. Олар ... ... ... мен ... төндіреді.
Атмосфера ауасында карбюраторлы қозғалтқыштардың ... ... ... ... ... ... тастау көзінен;
- жолдың қоршаған ортасынан;
- жергілікті жердің бедерінен.
Жер беті мен жер ... ... ... отынмен, маймен, жағар майлармен
көп жағдайда ластанады. Бұл заттардың тіпті аз ... ... ... ... ... ... тірі организмдерге зиян келтіреді.
6 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ.
Қазіргі кездегі жаңа автомобильдердің жанармай ... ... ... олар ... ... тұрады. Ең біріншіден құрылымның
сипатына байланысты. Оған төмендегі көрестіштер әсер етеді:
(өндіріс ... ... ... сапаны бақылау жүйесі;
(техникалық қызмет көрсету дәрежесі;
(пайдалану шарттары;
(жүргізушінің автомобильді жүргізу шеберлігі.
Жаңа автомобильдердің жанармай ... ... ... ... ... салаларының жаңа негізгі даму
бағыттарын айқын көрсетті:
(автомобильдің ... ... ... ... ... ... және ... жаңа түрлерін ойластыру
арқылы, компановка түріне байланысты жобаланатын автомобильдің ... ... ... ... ... ... ... жеңіл
автомобильді жобалау» болғандықтан автомобиль Қазақстанның жаңартылған
зауыттарының бірінде ВАЗ-2107 ... ... Ол үшін ... ... ... конвейерін қайта құру қажет. Есептеулер нәтижелері
бойынша байыпты ... ... ету үшін ... ... ... ... керек.
6.1 Жобаланатын автомобильдің бағасын, табысын және пайдасын анықтау
Жобаланатын автомобиль сатып алушыға арзан болатынын ... ... ... ... ... ... ... құны дегеніміз ол өнімді өндіруге ... ... ... ... ... негізгі қорлар, еңбек ресурстары,
сонымен қатар басқа да қосымша шығындар. Өзіндік құн ... ... ... әлі ... ... қондырғылардың орнатылуы жобалау
жұмыстарының дәрежесіне байланысты толық өзіндік құнын анықтайды. Осылардың
тағы бір ... ... ... шығындары арқылы өзіндік ... ... ... ... ... құны ... белгілі:
Sн=Sмен*m0=2,134*4263=9097 ... Sмен – ... ... ... – жобаланатын автомобильдің салмағы, кг.
Әрі қарай жобаланатын автомобильдің ... ... ... ... айырбастауға және тұтынуға тікелей әсер етеді.
Нарықтық қатынастық жағдайларда баға тұтынушы мен ... ... буын ... ... ... Баға - ... құнының ақшалай
көрінісі. Оны келесі өрнекпен анықтайды:
Ц=Sн*ҚҚС*R=9097*1,2*1,2=13100 ... R – ... ...... ... ... ... зауытында алғашқыда 1 автомобиль ... ... ... ... автомобиль саны табысты анықтайды:
D=Ц*(=13100*1=13100 ... ( ... ... ... дана.
Нарықтық экономика жағдайында табыс алу өнеркәсіптің ... ... ... әрі ... ... ... қамтамасыз етеді.
Өзіндік құн, табыс және автомобиль санын біле отырып табысты есептейміз:
П=D(Sн*N=13100-9097*1=4003 ... ... ... ... табыс алу үшін құрастыру түзуін қайтадан құру керек, ендеше
оған күрделі ақша ... ... ... құру үшін керекті материалдар:
болат, резеңке жартылай фабрикаттар. Ендеше ... ... ... ... ... ... нормасы өнімнің бір
данасын жасауға кететін қажеттіліктің негізін ... ... ... ... ... ... кететін шығындар:
Сбт=С(бт*mбт=1200*5000=6000000ш.б.
(6.5)
мұнда С(бт – бір тонна болаттың бағасы,ш.б.;
mбт – болаттың салмағы, т.
Резеңкеге кететін шығындар:
Срез=С(рез*mрез=1200*600=900000ш.б.
(6.6)
мұнда С(рез – резеңкенің құны ... ... ... ... ... кететін шығындар. Электр тоғы пісіру жұмыстары мен
жарықтандыруға жұмсалады.
1 бір сағат пісіру жұмыстары – 20кВт;
1 ... 8 ... – 5 ... кВт – 3,5 ... = 0,03 ... ... 30 күн жүргізіледі. Пісіру жұмыстарына 10 жұмыс
ауысымы бөлінеді, ендеше
С піс=10*8*20=1600ш.б.
С құр=40*30*0,03=36ш.б.
С ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз өнімнің қоғамдық бөлігі болып табылады.
Жалақыны төлеуге кететін шығындарға негізгі ... ... ... ... ... ... ... қосымша және
сыйақы кіреді.
Жалақыны келесі өрнекпен анықтайды:
ЗПрм= ... ... Т – ... ... ... ... ... Dж – ... жұмыстарына кеткен күндер саны, күн;
(рм – саны, дана;
tсм – ауысым уақыты, сағ;
( (, құрылысшы жұмысшыларының ... ... ...... ... – әлеуметтік салық, (К3=21%);
К3 (қосымша жалақы, (К4=10%).
6.3 Күрделі қаржы жұмсалымын есептеу
Күрделі қаржы жұмсау үшін ... ... құру және ... ... ету ... ... қажет. Өйткені ... ... ... мен ... ... қорын кеңейтіп
дамыту мүмкіңдігі болуы қажет.
Күрделі қаржы жұмсалым мөлшерін ... үшін ... ... ... ... салыстырады. Оларды келесі өрнекпен анықтайды:
КВ=Сбт+Срез+С ... ... ... ... ... ... экономикалық тиімділігімен қатар
өтімділік мерзімін есептейміз. ... ... ... ... ... ... жұмсалымын табыспен қайтарып алу.
Өтімділік мерзімін есептеу күрделі қаржы жұмсалымы мен табыстың
қатынасына тең.
Төгода.
(6.11)
мұнда КВ –күрделі қаржы ... ...... ... ... ... кестеге енгіземіз.
Кесте 6.1 – Қорытынды мәліметтер
|Көрсеткіштер ... | ... | | ... кететін шығындар ш.б. | 6000000 | ... ... ... ш.б. | 900000 | ... ... кететін шығындар | 8998000 | ... ... ш.б. | 1636 | ... ш.б. | 13100 | ... ш.б. | 13100 | ... ш.б. | 4003 | ... мерзімі, жыл | 1,4 | |
7 ... ... ... ең ... талабы тасымалдау кезіндегі
жүктердің және жолаушылардың ... және ... ... ... ... ... доңғалағы жетектеуші жүк
автомобильді алдым. Нәтижесінде жүк ... ... ... ... ... ... ... аздаған кемшіліктері
бар, нәтижесінде олар пайдалану және қозғалыс кезінде қосымша ыңғайсыздықты
тудырады. Автомобильді пайдалану ... ... ... үшін ... ... ... Кәзіргі кезде жүк ... ... ... автомобильдерді механикалық қосу
қораптармен шығарады.
Жобаланатын автомобильдің тартуын есептеген кезде ... ... ... ... ... ... және ең ... жылдамдығы
артығырақ. Егер автомобильдің тарту есебін қарастырсақ, онда келесідей
шешім шығаруға ... ... ... ... ... ... жүрісті, жанармай үнемдігін, тұрақты қозғалысты және ... ... ... ... етеді.
Біздің автомобильдің тағыда бір жақсы жағы, іштен жану қозғалтқышын
қолданғандықтан ауаға шығарылып тасталатын жұмыс істеп ... ... ... ... ... үшін, екі камералы каталитикалық
бейтараптандырғышты қолданамыз. Нәтижесінде экологилық тепетеңдікті сақтап
қоршаған ортаға зиян ... ... ... ... ... ... жобаланатын
автомобильдің жаңартпашылығы халық шаруашылығына және жүк тасымалдауда
үлкен ... ... ... ... жетектеуші гидбомеханикалық берілісті
автомобильдерді құрастыру отандық автомобиль жасау өнеркәсіптерінде ... және ... ... оған өзінің үлесін қосады деп ойламын.
( Аэродинамикалық ауа кедергісі ... ... ... рөл атқарады. Аэродинамикалық кедергі коэффициентін
азайту арқылы белгілі мөлшерде ... ... ... ... ... ... және автомобиль қауіпсіз ұзақ
уақыт қызмет етеді.
Пайдаланылған ... ... ... А. С. ... .Я. Е ,, ... теория эксплуатационных
свойств автотранспортных средств,, .Часть 1.-М.:МАДИ, 1978,-121 с.
2. ,,Автомобильные транспортные средства,,Под ... Д. П. ... - 1977. – 326 ... ... А С ... ... к ... работе по курсу
,,Теория автомобилей,, для специальности ... ... ... беріліс,, ГавриленкоБ А Семичастнов И ... 1980 ... Ж М ... ,,Автомобильдің пайдалану кезіндегі қасиеттекрінің
теориясы ,, 1998 ж ... ... М.Н. ... ... проектируемых автомобилей.
М:Машиностроение,1982.
7. Писаренко Г.С. и др ... ... ... ... , изд-во Киев,1973.
8. Осевчугов В.В. Фрумгин А.К. ... ... ... ... с.
9. Осевчугов В.В. Вопросы конструкций аитомобилей.-М.:Вышая школа,-1965.-
119 с.
10. Михайловский Е.В. и др. Устроиство ... ... для ... ... / Е.В. ... К.Б. Серебряков, Е.Я. Еур.-
М.:Машинастроение,1985.-352 с .
11.Александровская Л.Н., ... А.П. ... ... ... ... технических систем: Учебник.-М: Логос, 2003.
12.Ицкович Г.М., Минин Л.С., Винокуров А.И. Руководство к решению задач по
сопротивлению материалов М.: ... ... 1999- ... ... ... ... ... Транспорт, 1984.
14. Устроиство и эксплотация автомобилей: Учеб. Пособие /В.П. Полосков,
П.М. ... В.Н. ... А.И. ... ... ... В.В, ... О.И, ... М.Н «Трехступенчатая
гидромеханическая передача».
16. Мазалов Н.Д, Трусов С.М. «Гидромеханические коробки передач».

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
АО "КазАвтоТранс" кәсіпорынында тәжірибеден өту21 бет
Кәсіптік оқыту сабақтарында автоматты жобалау жүйесі элементтерін пайдалану86 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы28 бет
300 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы18 бет
500 т жүзімді иістендірілген мускат шараптарына өңдейтін кішігірім шарап зауытының жобасы88 бет
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бет
Delphi ортасында тестілеу бағдарламасын құру жобасы39 бет
«Ару» шаруа қожалығының жер пайдаланушылығын құру жобасы16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь