Ашық экономиканы жандандырудағы халықаралық сауда айналымын арттырудың басты маңыздылығы. Қазақстан экономикасын дамытудың тиімді механизмі

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1 Экономика ұғымына сипаттама және теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1 Ашық экономика: түсінігі, түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Бір мезгілдегі ішкі және сыртқы тепе.теңдік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.3 Манделл.Флеминг үлгісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

2 Ашық экономиканы жандандырудағы халықаралық сауда айналымын
арттырудың басты маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Халықаралық экономиканың қалыптасуы және құрылымы ... ... ... ... ... ...
2.2 Халықаралық сауда ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3 Халықаралық еңбек бөлінісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

3 Қазақстан экономикасын дамытудың тиімді механизмі ... ... ... ...
3.1 ҚР ішкі экономикалық нарық жүйесі
3.2
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ашық экономика – бұл әлем мемлекеттерінің бір-бірімен өзара тауарлар мен қызметтерді экспорттайтын және импорттайтын, әлемдік қаржы нарығында несиелік алып-сату қатынастарын жүзеге асыруға негізделген макроэкономика-ның жүйелік қатынастары.
Ашық экономика мынадай екі жағдайға негізделеді:
1) Елдер тауарлар мен қызметтерді экспорттайды және импорттайды.
2) елдер әлемдік қаржы нарығында несие алады және береді.
Ашық экономикада өндірілген өнімді төрт негізгі құрауыштарға бөлуге болады:
- отандық тауарлар мен қызметтерді тұтыну;
- отандық тауарлар мен қызметтерге инвестициялық шығындар;
- отандық тауарлар мен қызметтерді мемлекеттің сатып алуы;
- елдің ішінде өндірілген тауарлар мен қызметтер экспорты.
Ашық экономиканы кіші (шағын) және үлкен (ірі) деп бөледі.
Кіші (шағын) ашық экономика – кішігірім елдің экономикасы, оның әлемдік нарығындағы үлесі аз ғана, ол әлемдік пайыз мөлшерлемесіне айтарлықтай әсер ете алмайды. Сондықтан пайыз мөлшерлемесі сырттан берілген, экзогендік түрде қабылданады.
Үлкен (ірі) ашық экономика – оның ауқымына байланысты пайыз мөлшерлемесі елдің ішіндегі экономикалық процестер әсерінен қалыптасады. Ірі елдің экономикасы (АҚШ, Жапония, Қытай, Германия). Бұл елдер әлемдік қор жинағы мен инвестицияның едәуір бөлігіне ие болғандықтан әлемдік пайыз мөлшерлемесіне айтарлықтай әсер ете алады.
Ашық экономиканың негізгі белгілері:
- ЖҰӨ-дегі сыртқы сальдо квотасы;
- өндіріс көлеміндегі экспорт үлесі;
- тұтынудағы импорт үлесі;
- ішкі инвестицияға қатысты шетелдік инвестицияның үлесі.
Ашықтық деңгейі сыртқы сауда көлемі мен үкіметтің саяси бағытына байланысты. Мысалы: Ұлыбритания салыстырмалы ашық экономика болып табылады, өйткені ол сыртқы саудаға тәуелді. АҚШ экономикасы жабық экономикаға жақын, өйткені оның дамуына сыртқы сауда көп әсер етпейді.
Ашық экономика – әлем мемлекеттерінің бір-бірімен өзара тауарлар мен қызметтерді экспорттайтын және импорттайтын, әлемдік қаржы нарығында несиелік алып-сату қатынастарын жүзеге асыруға негізделген макроэкономиканың жүйелік қатынастары. Ашық экономика мынадай екі жағдайға негізделеді: 1) Елдер тауарлар мен қызметтерді экспорттайды және импорттайды. 2) елдер әлемдік қаржы нарығында несие алады және береді.
Ашық экономикада өндірілген өнімді төрт негізгі құрауыштарға бөлуге болады: отандық тауарлар мен қызметтерді тұтыну; отандық тауарлар мен қызметтерге инвестициялық шығындар; отандық тауарлар мен қызметтерді мемлекеттің сатып алуы; елдің ішінде өндірілген тауарлар мен қызметтер экспорты.
1. Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика : Оқу құралы/ М. Ә. Тілеужанова. -Алматы: Экономика, 2008. -512 б.
2. Мамыров Н. Қ. Макроэкономика : окулық/ Н. Қ. Мамыров, М. Ғ. Тілеужанова. -Алматы: Экономика, 2003. -432 с.
3. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу құралы. – Алматы: «Экономика», 2008.
4. Қуантқан Б. Макроэкономика. Оқу құралы. – Семей. 2012.
5. Базылев Н. И. Макроэкономика : учебное пособие/ Н. И. Базылев. -Минск: Современная школа, 2007. -288 с.
6. Макроэкономика: учебник/ ред. : А. А. Абишев. -Алматы: Экономика, 2007. -666 с.
7. Агапова Т.А., Серегина С.Г. Макроэкономика: Учебник 3-е изд./ Под. общ. ред. д.э.н., профессор А.В. Сидоровича. - М.: МГУ им. М.М. Ломоносова, Изд. "Дело и Сервис", 2000. - 416 с.
8. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика: Учебник / Общ. ред. Л.С. Тарасовича.- 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: СПб ГУЭФ, 1999.- 719 с.
9. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика: Пер. с англ. -М.: ИНФРА-М, 1997. - 784 с.
10. Сапарбаев Ә.Ж. Экономика негіздер сызбаларда және кестелерде: Оқу құралы /Ә.Ж.Сапарбаев, А.Т.Мақұлова, В.Д.Шәріпова. -Алматы: Бастау, 2008, -343б.
11. Корниенко О. В. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие/ О. В. Корниенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 347 с.
12. Сейткасимов Г. Банковская система Казахстана : учебное пособие/ Г. Сейткасимов, Ж. Бекболатулы, С. Каримжанов. -Алматы: Экономика, 2008. -185 с.
13. Тастандиева Н. Б. «Макроэкономика» курсы бойынша MacroSolve ver. 3.01 қолданбалы бағдармалар ортасындағы зертханалық жұмысты орындау жөніндегі оқу құралы: оқу құралы/ Н. Б. Тастандиева. -Алматы: Экономика, 2004. -94 б.
14. Утибаев Б. С. Государственный бюджет : учебник/ Б. С. Утибаев. -Алматы: Экономика, 2006. -412 с.
15. Нурпеисова А.К. Макроэкономика: оқу әдістемелік кешен: 050508 - "Есеп ж-е аудит", "Қаржы" маман. арналған / А.К. Нурпеисова; Алматы үздіксіз білім беру ун-ті.- Алматы: LEM, 2009.- 165 б.
16. Гиззатова А. И. Макроэкономика: оқуқұралы/А.И.Гиззатова, А.А. Ким; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы Бастау, 2014.-408 б.
17. Досалов А. Н. Макроэкономика: оқулық/А.Н. Досалов, Н.С. Досмағанбетов; ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 2-бас., ж-е толықт.-Алматы:Дәуір, 2012.-416б.:сурет.-(Қ.Р жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы)
18. Макроэкономика: оқу құралы. М. В.Ломоносов атындағы Мәскеу. мем. ун-ті, Экон.факультеті, Т.Рысқұлов атындағы Қаз. экон. ун-ті; жалпы ред. Басқандар :Ә. Ә. Әбішев, К. А. Хубиев.-Алматы: Экономика, 2008.- 367 б
19. Расулов.Н. «Инфляцияның дамуы және көрсеткіштері» // Қаржы қаражат 2015 ж . Алматы № 6 24-27 б.б
    
    МАЗМҰНЫКіріспе......................................................................................................................1 Экономика ұғымына сипаттама және теориялық негіздері..............................1.1 Ашық экономика: түсінігі, түрлері....................................................................1.2 Бір ... ішкі және ... ... ... ... Ашық ... ... халықаралық сауда айналымынарттырудың басты маңыздылығы...........................................................................2.1 Халықаралық экономиканың қалыптасуы және ... ... ... ... ... бөлінісі..............................................................................3 Қазақстан экономикасын дамытудың тиімді механизмі................3.1 ҚР ішкі экономикалық нарық жүйесі3.2 Қорытынды................................................................................................................Пайдаланылған әдебиеттер ... ... - бұл әлем ... ... ... ... мен ... экспорттайтын және импорттайтын, әлемдік қаржы нарығында несиелік алып-сату қатынастарын жүзеге асыруға негізделген ... ... ... ... ... екі ... ... Елдер тауарлар мен қызметтерді экспорттайды және импорттайды.2) елдер әлемдік қаржы нарығында несие алады және береді.Ашық ... ... ... төрт негізгі құрауыштарға бөлуге болады:- отандық тауарлар мен қызметтерді тұтыну;- отандық тауарлар мен қызметтерге ... ... ... тауарлар мен қызметтерді мемлекеттің сатып алуы;- елдің ішінде ... ... мен ... ... ... кіші (шағын) және үлкен (ірі) деп бөледі.Кіші (шағын) ашық экономика - ... ... ... оның ... ... ... аз ғана, ол әлемдік пайыз мөлшерлемесіне айтарлықтай әсер ете ... ... ... ... ... берілген, экзогендік түрде қабылданады.Үлкен (ірі) ашық экономика - оның ауқымына ... ... ... ... ... ... ... әсерінен қалыптасады. Ірі елдің экономикасы (АҚШ, Жапония, Қытай, Германия). Бұл елдер әлемдік қор ... мен ... ... ... ие ... әлемдік пайыз мөлшерлемесіне айтарлықтай әсер ете алады.Ашық ... ... ... ... ... сальдо квотасы;- өндіріс көлеміндегі экспорт үлесі;- тұтынудағы импорт үлесі;- ішкі ... ... ... ... ... ... сыртқы сауда көлемі мен үкіметтің саяси бағытына ... ... ... салыстырмалы ашық экономика болып табылады, өйткені ол сыртқы саудаға тәуелді. АҚШ ... ... ... ... ... оның ... сыртқы сауда көп әсер етпейді.Ашық экономика - әлем мемлекеттерінің бір-бірімен өзара тауарлар мен қызметтерді экспорттайтын және ... ... ... ... ... ... қатынастарын жүзеге асыруға негізделген макроэкономиканың жүйелік қатынастары. Ашық экономика мынадай екі жағдайға негізделеді: 1) Елдер тауарлар мен қызметтерді экспорттайды және ... 2) ... ... ... нарығында несие алады және береді.Ашық экономикада өндірілген өнімді төрт негізгі құрауыштарға бөлуге болады: ... ... мен ... ... ... ... мен ... инвестициялық шығындар; отандық тауарлар мен қызметтерді мемлекеттің сатып алуы; ... ... ... ... мен қызметтер экспорты.Ашық экономиканы кіші (шағын) және үлкен (ірі) деп бөледі. Кіші (шағын) ашық экономика - ... ... ... оның ... нарығындағы үлесі аз ғана, ол әлемдік пайыз мөлшерлемесіне айтарлықтай әсер ете алмайды. Сондықтан пайыз мөлшерлемесі сырттан берілген, экзогендік түрде ... ... (ірі) ашық ... - оның ... ... ... мөлшерлемесі елдің ішіндегі экономикалық процестер әсерінен қалыптасады. Ірі елдің ... (АҚШ, ... ... Германия). Бұл елдер әлемдік қор жинағы мен инвестицияның едәуір бөлігіне ие болғандықтан әлемдік ... ... ... әсер ете ... ... ... ... ЖҰӨ-дегі сыртқы сальдо квотасы; өндіріс көлеміндегі экспорт ... ... ... ... ішкі ... ... ... инвестицияның үлесі.1 Ашық экономика ұғымына сипаттама және теориялық негіздері1.1 Ашық экономика: түсінігі, түрлеріАшық экономика дегеніміз - ... ... ... ... мен ... ... айтарлықтай үлесін экспорттауы және импорттауы, әлемдік қаржы нарығында несие беруі және алуы. Ашық экономикада шығарылатын өнімнің басым ... ... ... Ашық ... ... ... жасау, шетелдік сектормен өзара байланыс, негізгі микроэкономикалық айнымалылар арасындағы ... ... ... ұлттық экономика жағдаятын анықтаушы қосымша факторлар есепшотын ... ... ... ... және ... ашық ... болып бөлінеді. Шағын ашық экономика - кішігірім ел экономикасы. Шағын ашық ... ... ... қозғалысы есепшотын және ағымдағы операциялар есепшотын біріктіреді. Оның әлемдік нарықтағы үлесі аз және әлемдік пайыз ... ... әсер ... десе де ... оның ... қоры мен ... әлемдік жинақ қор мен инвестицияның мардымсыз бөлігі ғана болғандықтан ол тек мәлімет ретінде ... ашық ... - ... ... мен әлемдік қаржы нарығына айтарлықтай әсерін тигізетін үлкен елдің экономикасы. Үлкен елдердің әлемдік ... ... ... үлесі маңызды, сондықтан олар әлемдік пайыз мөлшерлемесіне елеулі әсер ете алады.Жабық экономикада өндірідген тауарлар мен көрсетілетін қызметтер елдің ішінде ... ... ... шығындар үш құрадас бөлікке бөлінеді: тұтыну, инвестициялар мен мемлекеттік шығындар. Ашық экономикада өндірілген өнімнің белгілі бір ... ... ... ... ал басқа бөлігі экспортталатын болғандықтан шығындарды төмендегідей 4 компонентке бөлеміз:- ... ... мен ... қызметтерді тұтыну - Cd;- отандық тауарлар мен қызмет көрсетуге жұмсалатын инвестициялар - Id;- ... ... мен ... ... ... ... ... - Gd;- елдің ішінде өндірілетін тауарлар мен қызметтерді экспортқа шығару - εX.Шығындардың бұндай құрауыштарға бөлінуін ... ... ... Ύ = Cd + Id + Gd + EX                                       (1) ... Cd + Id + Gd - ... ... мен ... көрсетулерге жұмсалған ішкі шығындар шамасын көрсетеді;EX - осы ... ... ... ... мен ... ... барлық ішкі шығындар шамасы екі бөліктен тұрады: ... ... мен ... ... ішкі ... және шетелдерде өндірілген тауарлар мен қызметтерді сатып алуға жұмсалатын ішкі ... Осы ... ... ... C = Cd + CfI = Id + If                                                    (2)G = Gd + Gf ... Cd - ... ... мен қызметтерді сатып алуға жұмсалатын ішкі шығындар;Cf - шетел ... мен ... ... ... ... ішкі ... - ... тауарлары мен қызметтерді инвестициялауға жұмсалатын ішкі шығындар;If - шетелде өндірілетін тауарлар мен қызмет ... ... ... ішкі ... - ... ... мен ... көрсетулерді сатып алуға жұмсалатын мемлекеттік шығындар;Gf - шетелдік тауарлар мен қызет көрсетулерді сатып алуға жұмсалатын ... ... ... (2) көсеткіштердің мәнін (1) теңдеуге қоямыз, сонда: Ύ = (C - Cf) + (I - If) + (G - Gf) + EX                             (3) ... ... ... формула аламыз : Ύ = С + I + G + EX - (Cf + IF + Gf)                             (4) ... (Cf + IF + Gf) - ... ... тауарлар мен қызмет көрсетулерді алуға жұмсалатын ішкі шығындар, яғни импортқа (IM) жұмсалатын ... ... ... ... ... ... ... негізігі теңдеуін былай жаза аламыз: Ύ = C + I + G + EX - Im                                       (5) Таза ... ... мен ... ... деп ... NX = EX - IM                                                (6) ... ... ... түрде жаза аламыз: Ύ = C + I + G + NX                                           (7) Бұл ... - ... ... өндірілген тауарлар мен қызмет көрсетулерге кететін шығындар шамасы тұтыну, ... ... ... мен таза ... ... ... тең екенін көрсетеді.Ұлттық щоттың негізгі теңдеуі (7) отандық тауарларды сатып алудағы шығындардың, ішкі шығындар және таза экспорттың өзара қалай ... ... ... NX = Ύ - (C + I + G) ... NX - таза ...  Ύ - өнім ... ... + I + G) - ішкі шығындар. Егер өнім шығару көлемі ішкі шығындардан көп ... онда ... ... ... яғни таза ... оң сан ... Ύ>( C + I + G),      NX>0 Егер өнім ... ... ішкі ... аз ... онда ... шет ... аламыз, яғни таза экспорт теріс сан болады. Ύ 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Агроөнеркәсіп кешенінің дамуының теориялық және әдістемелік негіздері74 бет
Агроөнеркәсіптік интеграцияның қазіргі ахуалы мен жетілдіру жолдары68 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Бірлескен кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру жолдары» (БК «Транс - Сервис» ЖШС мысалында)92 бет
Кәсіпорындағы негізгі қорларды тиімді пайданудың теориялық негіздері55 бет
Кәсіпорынның тиімділігін арттырудағы ынталандыру64 бет
Нарық жағдайында өндіріс тиімділігін арттыру65 бет
Нарық экономикасы жағдайында өндіріс тиімділігі арттыру жолдары37 бет
Озат тәжірибені тарату әдіс - тәсілдері, түрлері12 бет
Экономиканы жаңарту жағдайында өңдеуші кәсіпорындардың экономикалық тиімділігі94 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь