Аннуитеттік сақтандыру жинақтаушы зейнетақы қоры ретінде

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 тарау. Аннуитеттік сақтандыру жинақтаушы зейнетақы қоры ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.1. Аннуитеттік сақтандыру түсінігі және даму тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2. Аннуитеттік сақтандыру шартының жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... 5
1.3. Аннуитеттік сақтандыру шартының субъектісі және объектісі ... ... ... ... 9
1.4. Аннуитеттік сақтандыру шарты бойынша төлем өтеу мөлшері және тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
1.5. Аннуитеттік сақтандыру жинақтаушы зейнетақы қоры ретінде ... ... ... .15
2 тарау. Практикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
Сақтандыру адам пайда болған кезден бастап дамып келеді. Сақтандырудың қалыптасуы әр түрлі сатырлардан өтіп қазіргі жағдайларына жетті десек болады. Қазіргі жағдайда сақтандыру – бұл өмірдің әр түрлі салаларында барынша жиі болатын жағдайлардың теріс әсерінен заңды тұлғалар мен азаматтардың мүдделерін қорғау әдістерінің бірі.
Сақтандыру шарты қазіргі уақытта жеке тұлғалардың да, заңды тұлғалардың да белгілі бір уақиғаға байланысты (сақтандыру жағдайы) жан-жақты универсалды қорғау құралы болып табылады. Ал сақтандыру жүйесі республика экономикасы тұрақты дамуына, халықты әлеуметтік қорғауды көтеру үшін қосымша негізді құруға, азаматтар мен шаруашылық субъектілер мүлкін сақтандыруға әсер етуі қажет. Республикада жаңа сақтандыру нарығы қалыптасуда, мұнда бірінші орында ерікті сақтандыру, әлеуметтік сақтандырудың түрі бойынша мемлекеттік міндетті сақтандыру түрлері еңгізілді.
Осы курстық жұмыстың мақсаты аннутеттік сақтандыру пәнін, жалпы сипаттамасын зерттеу. Осыдан шығатын міндеттер:
а) аннуитеттік сақтандыру шарттың сипаттамасы;
ә) шарттан туындайтын міндеттемелер мазмұны;
б) шарттың өзекті мәселелері мен оны болашақта тәжірибеде қолдану.
Мен өзімнің курстық жұмысымда сақтандыру мәнін, жалпы сақтандырудың мазмұнын ашуға, оның тек қазіргі заманда ғана емес, келешекте же өз маңыздылығын жоғалтпайтының көрсетуге тырыстым. Сақтандыру шартының адамның әр минутында оның психологиялық, материалды, әлеуметтік жағдайының қалыпты болуына әсер етуге қатысты болатындығы көрсеткім келді.
Аннуитеттік сақтандыруды жинақтаушы зейнетақы қорларының тиімдірек ұсыныстары, оның өзеліктігін төмендетуіне әкеп соқтыратын секілді, алайда көп дау тудыратын мәселелердің бірі болып – аннуитеттік сақтандыру шартын құқықтық табиғаты және азаматтық-құқықтық мәмілелер жүйесіндегі алатын орны туралы мәселелер табылады. Қазіргі кезде бұл мәселелерге ғылыми публикациялар арналған.
Аннуитеттік сақтандыру қатынастарды құқықтық реттеудің күрделілігі мен жаңалылығы, әлеуметтік маңыздылығы қолданыстағы заңнаманың бірқатар жетілдіруді қажет етуі курстық жұмыс тақырыбының өзектілігін көрсетеді.
Курстық жұмыстың негізгі мақсаты аннуитеттік сақтандыру теориялық және құқықтық аспектілерін ашу, қазіргі экономикалық жағдайда оның негізгі рөлі, өзге әлеуметтік сақтандыру құралдары алдында артықшылығы, сонымен бірге халықаралық тәжірибедегі ұйымдастырудағы тиімді жолдарын қарастыру.
1. Худяков А.И. Страховое право Республики Казахстан. – Алматы: Жетi Жарғы, 1997
2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Санкт-Петербург, 2002.
3. Страховое дело. Август, 2001
4. Оскар Лер. // Жас Алаш. Шілде, 2003.
5. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодекс // Юрист, 2005.
6. Страховое право. / Под редакцией Шахова. – Москва, 2003.
7. Худяков А.И. Страховое право. – Санкт-Петербург, 2001.
8. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданское право. Том II. – Алматы, 2002
9. Төлеуғалиев Ғ.И. ҚР Азаматтық құқығы. I том. – Алматы: Жетi Жарғы, 2001. – С.15
10. Страхование от «А» до «Я». / Под ред. Корчевской Л.И. и Турбиной К.Е. – Москва: ИНФРА, 1996.
11. Қағазов О. Қазақстан Республиқасы сақтандыру құқығы. – Алматы, 2004.
12. Гекко М.Н. Договор страхования по законодательству Республики Казахстан. Автореферат. – Алматы, 2003.
13. Гражданское право. / Под.ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – l М.,2002. – С.254
14. Сман Б. Ө. Сақтандыру құқықтық қатынастарын мемлекеттiк реттеудiң тиiмдiлiгiн арттыру. Автореферат. – Алматы, 2003.
15. Брагинский М.И. Договор страхования. – Москва: Статут, 2000.
16. «Сақтандыру қызметi туралы» Қазақстан Республикасының 3аңы.
17. Жайлин F.A. Азаматтық құқық. Ерекше бөлiм. – Алматы: 3аң әдебиетi, 2003.
18. Егемен Қазақстан. 28 ақпан 2006. – 11-12 беттер.
19. Тулеугалиев Г.И., Муленов К.С. Гражданское право Республики
20. Казахстан (общая часть) // Учебное пособие. – А., 1998. – 406-415 с.
21. Шынғыс Мұқан. Қазақтың сақтандыру жүйесi. // Жас Алаш. – 2003, 3 шiлде №79.
22. Оскар Лер. Страховое законадательство Республики Казахстан. // Бухгалтер. – 1999, №12.
23. Сман Б.Ө. Сақтандыру құқықтық қатынастарындағы сақтандыру шарты. // КазНУ. Заң сериясы. – №4 (25).
24. «Еңбек /қызмет/ мiндеттерiн орындау барысында жұмыскердiң денсаулығы мен өміріне келтiрiлген залалды жұмыc берушiнiң сақтандыру мiндетi туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 23 мамырдағы № 483 қаулысы.
25. Жуйриков Кеңес. Страхование: теория, практика, зарубежный опыт. – Алматы: ОФ «БИС», 2000.
26. Найманбаев С.М. Сақтандыру құқығы. Алматы Жеті жарғы, 2007.
    
    МазмұныКiрiспе.........................................................................................................31  тарау.  Аннуитеттік  ...  ...  ...   ... ...  сақтандыру  түсінігі  және  даму  тарихы................................41.2.     ...     ...     ...     ...   Аннуитеттік   сақтандыру   ...   ...   ... ... сақтандыру шарты бойынша төлем  өтеу  ...  ...   ...   ...   ...   зейнетақы   қорыретінде.............152               ...               ...                            ... адам пайда болған кезден бастап дамып келеді. Сақтандырудыңқалыптасуы әр түрлі сатырлардан өтіп ... ... ... ... ... ... сақтандыру – бұл өмірдің әр ... ... жиі ... ... ... ... ...  тұлғалар  меназаматтардың мүдделерін қорғау әдістерінің ... ... ... уақытта жеке тұлғалардың да, заңды тұлғалардыңда белгілі бір уақиғаға  байланысты  ...  ...  ... ... ... ... табылады. Ал сақтандыру жүйесі республикаэкономикасы ... ... ... әлеуметтік қорғауды көтеру  ... ... ... ... мен ...  ...  мүлкінсақтандыруға әсер етуі қажет.  Республикада  жаңа  сақтандыру  ...  ...  ...  ...  ерікті  сақтандыру,  әлеуметтіксақтандырудың түрі бойынша  ...  ...  ...  ... ... ... ... аннутеттік сақтандыру пәнін,  жалпысипаттамасын зерттеу. Осыдан шығатын міндеттер:а) аннуитеттік сақтандыру шарттың сипаттамасы;ә) ... ... ... ... ... ... ... мен оны болашақта тәжірибеде қолдану.Мен өзімнің курстық жұмысымда сақтандыру мәнін, жалпы сақтандырудыңмазмұнын ашуға, оның тек ... ... ғана ... ... же өзмаңыздылығын жоғалтпайтының көрсетуге тырыстым. Сақтандыру шартының адамныңәр минутында оның ... ... ... жағдайының қалыптыболуына әсер етуге қатысты болатындығы көрсеткім келді.Аннуитеттік сақтандыруды ... ... ... ... оның ... ... әкеп соқтыратын секілді, алайдакөп дау тудыратын мәселелердің бірі болып – аннуитеттік сақтандыру шартынқұқықтық табиғаты және ... ... ... ... ... ...  табылады.  Қазіргі  кезде  бұл  мәселелерге  ... ... ... ... ... реттеудің күрделілігі менжаңалылығы, әлеуметтік  маңыздылығы  қолданыстағы  заңнаманың  бірқатаржетілдіруді ... етуі ... ... ... ... көрсетеді.Курстық жұмыстың негізгі мақсаты аннуитеттік сақтандыру теориялық жәнеқұқықтық аспектілерін ашу, қазіргі экономикалық жағдайда оның негізгі ... ... ... ... алдында артықшылығы, сонымен біргехалықаралық тәжірибедегі ұйымдастырудағы тиімді жолдарын қарастыру.1 Аннуитеттік сақтандыру жинақтаушы зейнетақы қоры ... ... ... ... және даму тарихыСақтандыру – сақтандырушымен сақтанушылар төлейтін сыйлықақылар мензаңмен тыйым салынбаған басқа қайнар көздерінен құрылатын ақшалық ... ... ... белгілі сақтандыру жағдайы туған кезде жекежәне заңды тұлғалардың (сақтандырылғандардың) мүліктік қорғалуы ... ... ... ҚР ... сақтандыру – скақтандырушы белгілі бір жасқа жеткен, еңбекету қабілетін (жасына байланысты, ... ... ...  ...  ...  ...  болған,  жұмыссыз  қалғанжағдайларда немесе ... жеке ... ... немесе оданайрылуына әкеліп соққан өзге де жағдайларда зейнетақы немесе рента түріндекезең-кезеңімен сақтандыру төлемдерін  ...  ...  ...  ... түрлерінің жиынтығы болып табылады.Қоғамда уақыт өткен сайын сақтандыру жүйесi де дамып келеді. Сондықтанмен мына ... ... ... тоқталып eткім келiп отыр. Ол: «Еңбекмiндеттерiн  ...  ...  ...  ...  мен  өмірінекелтiрiлген залалды жұмыc берушiнiң сақтандыру ... ... заң ... ... ... ... ... денсаулығы мен өмірінекелтiрiлген залалды жұмыc берушiнiң сақтандыру мiндетi» туралы заң жобасынсараптап келетiн болсақ, ол ... ... ... ... Осы ... шартта тараптардың реквизиттері,  ...  ...  ... ... ... ... мөлшерi, сақтандыру төлемдерiнжүзеге асырудың тәртiбi мен мерзiмдерi, ... ... ... ... ... тараптардың құқықтары  мен  міндеттері,  міндеттісақтандыру шартының жасалған күні мен ... ... ... тиiс. ... келiсiмi бойынша заңға сәйкес жасалады. Осы заңның 18 ... ... ... ету қабiлетiнен айырылуын куәландырудың тәртiбiкөрсетiлген. Мұнда қызметкер еңбек қабiлетiнен ... ... ... ... ол ... ... ... тәртiппен өндiрiстегi жазатайымоқиға туралы aктімен ресiмделедi. Сонымен бiрге жазатайым оқиға немесекәсiби ауру ... ... ... немесе жалпы) қабiлетiнен айрылудәрежесiн белгiлеу үшiн қызметкердiң куәландырудың, ... ... пен ... мұқтаждығын белгiлеудiң тәртiбiн еңбек және халықтыәлеуметтiк қорғау саласындағы уәкілетті ... ... ... ... ... ... келiсiм бойынша бекiтедi.Аннуиттеттік сақтандыру – сақтандырылушы ...  ...  ... ... ету қабілетін жоғарлатуы, асыраушының қайтыс  болуы,жұмыссыз қалуы ... ... ... ... рента түрінде төленетінсақтандыру түрі.2005 жылға дейін адам өмірін ... ... ... ... ... Ал қазір сақтандыру жүйесі жаңа әлемдік стандарт бойыншабағдар ұстамақ. Аннуитет сол стандарттардың бірі. Оған сәйкес, ... ... ... ... ... ... немесе  қызметкерқайтыс болған жағдайда зиянды ... ... бар  ...  пайдасынажасасады. Яғни, егер сақтандырушы қайтыс болып немесе денсаулығына зиянкелгенде, оған ... оның ... ... ... рента төленеді.Бұл заң қолданысқа 2005 жылы қаңтардан бастап енгiзiледi. Тұжырымдайкеле әрбiр жұмыc берушi өз қызметшін ... ... ... ... ... мен ... ... залалды жұмыc берушiнiңсақтандыру мiндеттi.1.2 Аннуитеттік ... ... ... ... ... ... сақтандырудық жүрегi болып табылады.Сақтандыру көбiнесе шарт ... ... ... ... түрлерi дебар, осындай жағдайда қатысушы жақтардың құқықтары мен мiндеттерi тiкелейнормативтi aктімен ...  ...  ...  экономика  заманындасақтандырудың басым белiгi шарт түрінде жасалынады.Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінде ... ... ... ... шарты бойынша бiр тарап (сақтанушы) сақтандыру сыйлықақысынтөлеуге мiндеттенедi, ал екiншi тарап (сақтандырушы) сақтандыру ... ... ... ... ... ... сома (сақтандырусомасы) шегiнде өзiнiң пайдасына шарт жасалған өзге ... ... ... ... төлеуге мiндеттенедi. [11]Аннуитеттiк сақтандыру шарты туралы айтқанда оның ... ... ... болады:а) өтелмелiк – сақтандыру негiзiн құрайтын сақтандыру  қорғанысысақтандырушымен ... ... ... ... ... ... ... – шарттың қатысушы жақтары болып екі субъект табылады:сақтанушы және сақтандырушы, ал сақтандыру шартының талаптары бұл жерде ... да ... ... ... құқықтары мен мiндеттерiн, демек,олардың ақылдасқан айтылған epкін бiлдiредi;б) мерзiмдiлiк – сақтандыру шартының әрекет ету ... ... ... шартының мiндеттi талабы болып табылады.Аннуитеттiк caқтaндыpy шартының нақты ма, әлде консенсуалды ма ... үшiн ... ... қай  ...  ...  ...  депесептелетінін анықтау керек. Ол Азаматтық кодекстiң 827-бабында бекiтiлген:«Сақтандыру шарты сақтанушы сақтандыру сыйлықақысының төлеген ... ал оны ... ... кезiнде, егер шартrа немесе мiндетriсақтандыру туралы заң актiлерiнде ... ... ... ... төленген кезден бастап күшiне енедi және тараптар үшiн ... ... ... ... ... ...  шартrарқатарына жататындығын көреміз. Бiрақ кодекстiң өзінде көрсетіліп отырғандайшарт кей жағдайларда консенсуалды ... да ... Осы ... ... ... ... ... төлеуден бұрын пайда болса да,сақтандырушы сақьанушыға сақтандыру төлемін төлеуге мiндетri болады.Жинақтаушы сақтандыру шарты тек сақтандырылушы ... жеке ... ... ... ... шартта белгіленген мерзім ішіндепайда алушының пайдасына мерзімді төлемдер түрінде сақтандыру ... ... ... тін ... ... ...  ... шарттарының қатарына жатады. Аннуитеттік сақтандыру сақтанушыныңне сақтандырылған тұлғаның көзделген белгілі бір  жасқа  ...  ... ... ... ... ... орай  сақтандырушыныңсақтанушыға   (сақтандырылғанға)   қатысты   ...   ... ... ету ... ... ... ... әр ай сайын (тоқсан сайын, жыл ... ... асры ... ...  болады.  Аннуитеттік  сақтандыру  барсындасақтаншы сақтандырушыға ... ... ... сыйлықақысын біруақытта әрі толық көлемде ... ... ... ... ... бөліп-бөліп төлеуге ат салысады. Осындай  біруақытта  ...  ... ...  не  ...  ...  ...  ... сомасы сақтандыру сомасынан аз болады. ...  ... ... сақтандыру сомасының қаражаттары қосымша кірісалу барысында инвестицияланады. ...  ...  ...  ... ...  түскен  кірістер  ...  ... ... ... ... ... ... сақтандырусомасынан ұдайы төлемдер нысанындағы рентаны алып ... ... ... ... түрде жазбаша нысанда жасалады.Жазбаша  шарттың  нысаны  сақтандырушымен  ...  ...  ... ... [12].Аннуитеттiк сақтандыру шартының жазбаша нысаны eкi түрлi жолмен жасалуымүмкін:тараптардың бiр құжат жасауы арқылы;сақтанушыны бiр ... ... ... ... ... әзiрлегенүлгiлiк шарттарға (сақтандыру ережелерiне) қocy  және  сақтандырушыныңсақтанушыға сақтандыру полисiн беру.Сонымен ... ... ...  шарт  ...  өз  ... және оның барлық елеулi талаптары ... ... ... құжатпен pacтауғa мүмкiндiк беретiн  өзге  де  әдiспенжасалады.Кез келген шарттың сонымен ... ... ... ... ... ... ... маңызды емес деп eкігe бөлу ... ... деп ... ... ... ... қажет талаптардыайтады. Егер қатысушы жақтар олар ... ... келе ... ... деп ... сақтандыру  шарты  өзара  ...  оны  ...  ... негiзгi құқықтары мен мiндеттерiне назар аудара отырыпкөруге болады. Сақтанушы ... ...  ...  ...  алсақтандырушы олардың төленуiн талап етуге құқылы. Тиiсiнше (өз кезегiнде)сақтанушы сақтандырушыдан оның ... ... ... ... ... ... ете ... рәсiмдеушi құжаттар қатысушы жақтардын; epкін бiлдiру керек,қатысушы жақтардың келісімге келгені  ...  ...  ...  ... ... ... бекiту керек.Шарттың жазбаша нысанын дұрыc құрастырмау шарттың заңсыз деп саналуынаәкеп соғады. Ал оны дұpыc құрастырy үшiн сақтандыру ... ... ... ... ... орналасқан жерi және банктiк реквизиттерi;- сақтанушының (егер ол жеке адам ... тeгi, аты, ... аты ... ... және тұрған жерi немесе (егер ол заңды ... ... оның ... жерi және ... ... сақтандыру объектiсiн көрсету;- сақтандыру жағдайын көрсету;- сақтандыру сомасы мен сақтандыру төлемiн жүзеге асырудың тәртiбi менмерзімдері;- ... ... ... оларды төлеудiң тәртiбi  менмерзімдері;- шарттың жасалу күні және ... ... егер олар ... ... қатысушылар болса, сақтандырылғанадам мен пайда алушы туралы көрсету;- шарттың ... ... ... сериясы;- шарттың талаптарына өзгерiстер енгiзу жағдайлары мен тәртiбi;- сатып алу сомасын (жинақтаушы сақтандыру үшiн) ... ... ... мөлшері.Осының бәрi көрсетілген аннутиеттік сақтандыру шарты заңды деп ... ... ... ... ... құжат деп саналады.Сақтандыру ережелерi сақтандырушымен сақтандырудың әр түpi үшiн ... және ... ... ... ... үшiн  ... беру ... өкiлеттi мемлекеттік органымен келiсуге жатқызылады.Шартта қарастырылмаған жағдайларға ... ... ... ... ... сақтандыру ережелерiндегi жағдайлар алынуы тиic.Аннуитеттiк сақтандыру ережелерi мыналарды қарастыруы керек:аннуитеттiк сақтандыру объектiлерiнiң тiзiмiн;2) аннуитеттiк сақтандыру сомаларын анықтаудың тәртiбiн;3) аннуитеттік сақтандыру ... ... ... ... ... алып ... ... шек қоюлар;аннуитеттiк сақтандыру шарты қолданылуының мерзiмi мен орнын;аннуитеттiк сақтандыру шартын жасаудың тәртiбiн;тараптардың ... мен ... ... oрын ... ... жасауы тиic әрекеттердi;сақтандыру жағдайының орын алғанын анықтайтын құжаттар тізімін;10) сақтандыру төлемдерiн жасаудың ... мен ... ... ... немесе сақтандыру төлемiнен бас тарту жөніндешешiм қабылдау мерзiмiн;аннуитеттiк ... ... ... ... ... ... ... және оларды экономикалық егіздеу;ерекше жағдайлар.Сақтандыру ережелерiндегi жағдайларды  сақтандьrpудың  әдет  ... ... ... деп айта ... Қазақстан РеспубликасыныңАзаматтық кодексiнiң 825-1-бабының 4-тармағының мазмұны осыны дәлелдейдi.Келiсім бойынша сақтанушы мен сақтандырушының арасында ... ... ... ... ... ... ... жағдайлар үш еседен көпқайталанса, сақтандырушы заңнама қарастырған тәртіпте сақтандырудың белriлiтүpi ...  ...  ...  ...  ...  бұл  жағдайларсақтандырушының тұрақтанған тәжiрибесiнің бөлiгi ретiнде қарастырылады.Аннуитеттiк  сақтандыру  шартының  ...  ... ... ... ... ... ... консенсуалдыболыл қаралады. Бiрақ Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... ... ... сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын төлегенкезден бастап, ал оны бөлiп – бөлiп төлеу ... ... ... ... ... ... ... енедi және тараптар үшiн мiндеттiболады. ... ...... ... ... ... сақтандыру шартыреалды  болып  ...  ...  ...  ...  ... ... ... келiсiмiмен немесе жеке заң ... ... ...  ...  ...  ...  оны  ...  менсақтандырушының негiзгi құқықтары мен мiндеттерiне назар аудара отырыпкөруге ... ... ... сыйлықақыларын  төлеу  керек,  алсақтандырушы олардың ... ... ... ... ... (өз ... сақтандырушыдан оның сақтандыру төлемiн жасау бойынша мiндетiорындалуын талап ете ... ... ... – ақылы шарт, тараптардың әрқайсысыберiлгеннiң орнына мүлiктiк қанағат алады. ... ... ... ... ... ... алады, ал сақтанушы тарабы болсанемеее  ...  ...  ...  ...  ...  ...  мүлiктiкқанағаттандыруға қол жеткізеді. Аннуитеттiк сақтандыру ... ... ... ... жағдайларда жасалмайтынына қарамастан ... Оның ... мен ... ...  ...  жасау  кезiндетараптардың ниетiмен қамтылады [13].1.3 Аннуитеттiк сақтандыру шартының субъектiсi және ... ... ...  ...  ...  сақтанушы  жәнесақтандырушы табылады.Сақтандырушы – ... ... ... яғни ... ... болған кезде сақтанушыға немесе пайдасына шарт жасалған өзге ... ... ... ... ... ... сомасының) шегiндесақтандыру төлемiн жүргiзуге мiндеттi тұлға.Сақтандырушының ... ... ... ... ... ... кезде,шартта пайда алушы ретiнде белгiленген тұлғаға сақтандыру төлемiн ... ... ... тек сақтандыру ұйымы ... ... ... ... ... ... құқығына лицензиясы бар заңды тұлғa болаалады.Сақтандырушы сақтандыру шартының мiндеттi тұлғасы болып табылады.Сақтандыру шартының екiншi мiндеттi түрдегi ......... ... ... және ... ... өз қызметкерiнiң еңбек (қызмет) мiндеттерiн aтқарған ... ... мен ... ... зиянды өтеу мақсатында аннуитеттiксақтандыру шартын жасасуға мiндеттi, жұмыc берушi.Сақтандырушы ретiнде жеке тұлғалар да, заңды тұлғалар да бала ... болу ... ... ... ... болып, оның өлiмiменаяқталады. Бiрақ азаматтың өз құқықтары мен мiндеттерiн aтқapy әрекеттiлiгiкәмелет ... ... ғaнa ... ... ...  ...  ... соның ішінде 14 жасқа толмағандар атынан сақтандыру шартын ата-анасы, қамқоршысы немесе қорғаушысы жасайды. 14 пен 18 жас ... ... ... ... ... ... ата-анасы, қамқоршысынемесе қорғаушысы pұқcaтымeн жүзеге асырылады.Сақтандыру мiндеттемелiгiнде сақтанушы сақтандыру жағдайы туындамағанғадейiн ... ал ... ... ... ... бастап несие берушi болыптабылады.Аннуиеттiк сақтандыру шартына қатысушылар peтіндe сақтандырылған адамжәне пайда алушы саналады.Аннуитент – оның ... ... ici ... ... ... ... талаптарына сәйкес Аннуитент болыпзаңға, Қазақстан ... ... ... және өзге ... ... сәйкес Сақтанушының зардап шеккен қызметкерi болыпсаналатын жеке ... ... ... адам ... ... ... ... да болуы мүмкін.Егер шартта өзгеше көзделмесе, сақтанушы бiр мезгiлде ... ... ... Бiрақ көптеген жағдайларда сақтанушының өзінің жекемүддecін емес, басқа тұлғаның ... ... ... шарт ... ... ... пайдасына жасалатын шарт деп аталады.Үшiншi жақтың пайдасына жасалған шарт – ... ... ... ... ... ... ... және борышқордан  мiндеттеменiөзiнiң пайдасына орындауды талап етуге құқығы бар ... ... ... ... ... деп ... шарт.Заңнамада сақтандырудың үшiншi жақтың пайдасына  жасалуын  pұқсатетпейтiн eкi негiз көрсетiлген [13].Олар:1) ... ... ... үшiн жауаптылық тәуекелiн сақтандыру;2) кәсiпкерлiк тәуекелдi сақтандыру.Сақтанушының үшiншi тұлғаны сақтандыру жөнiндегi  өз  ... ... ... ...  ...  ...  адам  осымiндеттерiнiң дұpыc атқаруын соттық тәртiппен талап eтуі мүмкін.Пайда алушы – ... ... ... ... ... ... заң актiлерiне сәйкес сақтандыру төлемiн алушы тұлғa.Аннуиеттiк сақтандыру шарты бойынша пайда алушы заңды тұлғa да, ... да бола ... ... ... жеке де, ... те ... бойыншатағайындала алады. Сақтандырудың мiндеттi түpi  бойынша  пайда  ... осы түpiн ... заң ... ... epiктi ... оны сақтанушы тағайындайды.Кең мағынасында  «пайда  ...  -  бұл  ...  ... ... сапалық белгiсi. Пайда алушы ретiнде бола алады:өзiн сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру бағытталатын сақтандырылған адам;сақтанушымен немесе заң актiлерiмен сақтандыру төлемiн ... ... ... ... шартында сақтандырылан адамнан басқа тұлғa  көрсетiлмегенжағдайда оның мұpагерлерi.«Сақтанушы», «сақтанжырылған ... ... ... фигуралары сақтанушытұлғасында жинақталуы мүмкін жaғдайлар болады және ...  ... ... ... субъектiсi ретiнде болатын жағдайлар даорын алады.Мысалы, күйеуi өз әйелiнiң ... ... ... ... ... ... Осы жерде күйеуi – сақтанушы, әйелi – ... ...... ... болып табылатыны анық. Бұл жерде сақтандыру шартын құрyүшiн сақтандырылған адамның, демек, әйелiнiң жазбаша ... ... ... ... атап ... ... өз ... сақтандырса (демек, сақтандырылған адам ретiндеболса) және сақтандыру жағдайы туған кезде сақтандыру төлемiн алса ... ... ... ... онда ол өз бойына жанағы үш фигураның құқықтарымен мiндеттерiн жиған деп есептеледi.Сақтандыру объектiсi. Сақтандыру объектiсi жеке және ... ... ... ... ... ... ... мүдделерi сақтандыруобъектiсi бола алмайды, ... ... ... ... ... ... ... көз соғады. Сақтандыруға жататын  мүшелер,мүлiктiң жойылуының немеее басқа да ... ... ... ... ... ... құқықтық  жауапкершілікке тартылудың ... ... зиян ... ...  ...  жәе  ...  құтылу  немесе  оларды  азатуға  бағытталған  ... ... ... ... ... ... сақтандыруобъектiсiн олар жөнiнде басқа да абсолюттi  мүлiктiк  емес  ... ... ... ...  ...  құқықтары  объектiлерiнiңөздерiмен теңдестiруге болмайды.Сонымен, сақтандыру объектiciн сипаттай ... ...  ... ... ... ... мөлшерде қалған азаматтық құқықтыққатынастары үшiн қамтамасыз eтeтiн болып табылады.Сақтандыру шартының заңды объектiсi ... ... ... ... ... болып келетiн қызмет көрсетудiң  қамтамасыз  eтeтiнсақтандырушының жүріс ... ... ... ... ... ... ... бiрге оныкөрсетудi реттейтiн шарт, банкiлiк, қаржылық қызметтi ... ... ... сәйкес келмейдi. Айтылатын сипаттауға сақтандырудыңмазмұнына талдау жасау көмектесе алады.Сақтандыру ... ...  ...  ...  қызметкердiц  еңбекмiндеттерiн aтқapғaн кезiнде шеккен зардабына өтемақы төлеуіне ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру шартының мазмұны: аннуиеттік сақтандыру шартыкөбiнесе реалды шарт ... оның ... ... ... өзін ... болып келетін сақтандырушының құқықтарынанбастау керек. Eң басында (бiрiншi ...  ...  ... ... төлеуге мiндеттi. Сақтандырушы осы  өзi  ... ... да, ... ... да жүктей алмайды, мұндай мiндетоларға заңды  актiлерiмсн  де  ...  ...  ... ... белгiлi ақша сомасы ретiнде қарастырылады. Аннуитеттiксақтанушы шартпен сәйкес, сақтандыру объектiсi мен сақтандыру тәуекелiнiңсипатын ескере ... ... ... ... ... ... сактандыру сыйльщ ақысының мөлшерiн белгiлейтiн сақтандырушыәзірлеген сақтандыру тарифiне байланысты сақтандыру сыйлық ақыларын ... ... ... кезiнде сақтандыру сыйлық ақыларыныңмөлшерлері заңды актілерімен орнатылған ... ... көп ... Сақтандыру сыйлық ақыларынық төлеудiң тәртiбi мен мерзiмдерi шартпенбелгiленедi. Сақтандырудьң мiндеттi  түрлерi  бойынша  олар  ... ... ... ... ... әдетте бiруақытылы төлемдi шартқа сақтандырусыйлық ақысын ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  белгiленген  уақытта  төлемеуге  ...  ...  ...  ...  ...  сақтандырушының  осыжағдайларда шартты мерзiмiнен бұрын бұзу құқығы да бекiтiлуi мүмкін.Аннуиеттiк сақтандыру шартында ... тиiс ... ... үшiн ... ... болады. Оның жекелеген талаптарыныңтолық ... ... ... ... ... дау ... жағдайдадау сақтанушының пайдасына шешiледi. Осы  тармақтың  ...  ... ... ... [17].1.4 ... ... шарты бойынша төлем өтеу мөлшерi жәнетәртiбiАннуитеттiк сақтандыру шарты бойынша төлем мөлшерi. Сақтандыру ... ... ... ... ... сақтандыру жағдайының келiптүcyiнe немесе мерзiмнiң келiп түсуiндегi сақтандыру ... ... мен ... төленетін ақша сомасы.Аннуитеттік  сақтандыру  өзінің  мән-жайы  бойынша  ... ... ... ол ... ... ... бұрынғыдай табыстаба алмайтын зейнеткерлік жастағы сақтандырылған ...  ... үшін ... ... Бұл ... ... ... зейнетақырөлін атқарады. Аннуитеттік сақтандыруға  қатысатын  әрі  осы  ... ... ... ... ... ... ... ету кезеңіндетапқан табыстарының белгілі бөлігін сақтандыру компаниясының ... ... ... ... ... көрініс табады. Олар (төленгенқаражаттар) сақтанушының жекелей шоты бойынша есепке алынады. Жинақталғаносындай сомаға дисконтталған ... ... ...  ...  сомағаесептелетін кепілдендірілген процент қосылады.Аннуитеттік шарттағы сақтандыру сомасы аталмыш шартта белгіленгенкезенділікпен (ай ... ...  ...  жыл  сайын)  сақтандырушыныңсақтанушыға (сақтандырылған адамға) толеуге тиіс аннуитеттін ... ...  ...  ...  ...  ...  сақтандыружарналардын орын алуы тиіс. Осыған орай ... ... ... ... бойынша сақтандыр жарналарын төлеу кезеңін (он жыл және одан әрі),күту кезеңін сондай-ақ аннитеттердің төлеу кезеңін атап ... ... мен ... құрамы. Жазатайым оқиғалардан жекесақтандырудың шартrары бойынша белгiлi бiр ... тек  ...  ... ... ... да сақтанушы да, сақтандырылған тұлғa да бiртұлға болып табылады. Сақтанушылар болып елімізде ... ... ... ... бен шетелдiк азаматтар, сондай-ақ, ... ... яғни ... ... сақтандырудағыдай жеке тұлғалар тобы табылады.Бiрдей дерлiк ұстаным жас аралықтарын белгiлеу негiзiнде жатыр: 16 ... ... ... бұл ... ... ...  ...  yaқыттaсақтанушының жасы 75-тен ... ... ... шарт ...  ... жасы тура ... толық жылдармен есептеледi. Сақтанушыныңденсаулық жағдайы келiсiмшарт жасасуға кедергi бола алмайды. Сақтандырылуғатек қана 1 ... ... ...  ...  ...  ... шартында басқа шектеулер белгiленуi мүмкін) [20].Сақтандыру бойынша жауапкершiлiктiң көлемi. Сақтық ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның денсаулығыныңжоғалуына немесе оның өлiмiне әкелген жағдайда төленуге тиiс. ... ... ... ... жауапкершiлiктiң көлемi өмiрдiаралас сақтандырудағы тиісті жауапкершiлiкпен аралac болады. Бұл дегенiмiз,бiрдей ... ... яғни ... ... ... жатқызылғантравмалық зақымдар, кездейсоқ. қатты улану және аурулар (мысалы, ... ... ... тiзiмi, санкциялар тiзiмi, яғни сақтандыруқамтымайтын жағдайлар, сондай-ақ барысында ... ... ... ... үш жылдық мерзiм қолданылады.Жазатайым оқиғаның өлiмге әкелуiмен байланысты сақтандыру бойыншажауапкершiлiктiң ... тағы да сол ... ... ... ... және бұғанжатқызылған оқиғалар зардаптарының тiзiмiн, ал одан ... дем алу ... ... ... ... cуғa ... ... анафилактикалық естентанудың, ағзаның тоңазытылуының (суық ұстayды қоспағанда) өлiмге әкелужағдайларын қамтиды. Алайда, сақтандырумен ... өлiм ... ... ... ... үшiн ... тiзiмге ұқcac.Өлiмге байланысты сақтандыру сомасы өлiм жазатайым оқиғадан кейiнгi бiр жылiшiнде орын ... ... ғaнa ... сақтандырудағыдай, жазатайым оқиғаның зардаптары үшін төлемсақтандыру сомасының белгiлi бiр ... ... ... ... жеке ...  ...  барлық  төлемдер,  оның  iшiндеденсаулықтың жоғалтығаны үшiн және өлiм жағдайы үшiн ... ... ... ... бiр  ...  ...  ... сомасы және оны алушылар. Келiсiмдер тараптардың өзаракелiсiмi бойынша сақтандыру сомасына ... ... ... оқиғаларданжеке сақтандырудың шарттары сақтанушы саналы түрде өз мамандығының қауiптiкдәрежесi бойынша төленуге тиiстi ... ... ... ... сақтьщжарнасын төлеген жағдайда сақтандыру сомасын пропорционалды түрде азайтумүмкiндiгiн көздеулерi мүмкін. Ал бұл ... ... ... ... ... ... ... мөлшерi келiсiмнiң елеулi шарты болыптабылады және сондықтан да ол ... ...  ...  тек  ... ... ... ... Сақтандырушы аталған жағдайда текқана сақтандыру жарналарын қайта есептеуге құқылы болады.Денсаулықты ... ... ... сомасы  сақтандырылғантұлғаға төленедi. Сақтандырылған  тұлға  қайтыс  ...  ...  ... ... өлгеннен кейiнгi алушыға берiледi. Сақтандырылғантұлғаның мұрагерлерi сақтандыру сомасын алушылар ретінде ... ... ... жағдайда немесе ол сақтандырылған тұлғадан бұрыннемесе ... ... ... ... ... бола ... ... аралассақтандырудағыдай сақтандырылған тұлғаның өліміне өлгеннен кейiнгi алушыныңарам ниетi себеп болса, сақтандыру сомасы дәл ... ... ... қоспай, сақтандырушының мұрагерлеріне төленеді.Сақтандырушы өмiрдi аралас сақтандырудағыдай тәртiппен өзiнiң тipiкезiнде ... ... ... ... ... ... ... [21].Сақтандыру мерзiмi. Келiсiм жасасу. ... ... ... ... 5 ...  ...  мерзiмге  жасасу  мүмкiндiгiнбелгiлейдi. Сақтандыру жүргiзу ... бiр ... ... ең ... сақтанушының өтiнiшi бойынша, сол ... ... ... ... ... ... ...  төлеуiмен  бiр  уақыттасақтандыру ... ... беру және ... ... ... Жарна қолма-қол ақшасыз төленген жағдайда сақтандыру куәлiгi ақша сақтандыру ұйымыныңбанктегi шотына аударылғаннан кейiн ұсынылады. ... өз ... ... дәл ... ... сақтандыру кезiндегiдей болады. Бiр топ тұлға бiруақытта әрбiр сақтандырылған тұлғаға ... ...  ... ... берiле отырып бiртұтас сақтандыру куәлiгi  бойыншасақтандырыла алады. Келiсiмдi жаңа мерзiмге қайта жаңарту үшiн оны ... ... Және де жана ... ... алдьшқы келiсiмнiңаяқталған cәтiнен басталуы мүмкін.Егер келiсiмнiң күші бар ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру жарналары бойынша қайта есептеужүргiзiлмейдi [22].Денсаулық және еңбекке жарамдылықты жоғалтудан сақтандырудың ... ... ... ... маңызы бар.Өндiрiстегi жазатайым оқиғалардан  жұмысшылар  мен  ... мен ... ... сақтандыру жұмыc берушiнiң азаматтықжауапкершiлiгiн сақтандыруға қосымша ретiнде немесе жеке түрде жүргізіледі.Бұл сақтандыру бойынша ... ... ... үшін ... ... ... iстейтiн жұмысшылары бар барлық меншiк нысандарындағыкәсiпорындар мен ... ... ... мен ... ... өзесептерiнен сақтандыратын жұмысшылар тізіміне кіретіндер: кәсіпорындар ... өрт ... epiктi жеке ... ... өртке қарсыкүзет сарбаздары, азаматтық авиация және арнайының ұшқыштар құрамы, тау-кенқұтқарymы және ... ... ... ... қопарушылар, банкинкассаторлары, жаңа техниканы сынаушылар, қайта туылған қоғамдық ... ... ... ... мүшелерi, жүргiзушiлер, жарыс кезеңiндеспортшылар және басқалар.Аталған жұмысшылар категорияларын сақтандырумен өз қызметтерi бойыншамiндеттерiн, нақты ... ... ... ... ... ... жабылады. Сақтандырумен қамтылатын нақты жағдайлардыңтiзiмi кәсiпорын (ұйым) және ... ... ... сақтандырутуралы келiсiмде келтiрiледi [23].Келiсiм әдeттe 1 жылға дейiнгi мерзімге сақтанушының сақтанжырылуғатиісті ... ... ... ... ... аты-жөндеруiң тiзiмiкөрсетiлген жазбаша өтiнiшi бойынша жасалады. Бip сақтандырылатын тұлғағаорташа алғанда келетiн ... әp ... ... жеке ... ... сомаларын сақтанушы белгiлейдi, ал сақтандыру тарифiнiңмөлшерi келiсiм бойынша белгiленедi.Сақтандыру төлемдерiн төлеу ... ... ... eнyi ... ... ... ... өтемақы төлеу  тәртiбi  жазатайымоқиғалардан жеке ... ... ... ... ... қоры ... ... бiздiң елiмiзде зейнетақы аннуиеттiк сақтандыру epiктiтүрде жүзеге ... ... ... де ... ...  құқықтықактілерде өмip мен денсаулықты сақтандыру мiндеттi түрде көзделген. Мысалы,қазiрде ҚР ... өз ... ... ... орындау барысында оныңөмipi  мен  денсаулығына  келтiрiлген  зиян  үшiн  ...  ... ... ... ... ... ...  жобасыбелсендi түрде талқылану үстінде. Өмiрдi сақтандыру сақтандырушының ... ... ... ...  сақтандырылған  тұлғаныңсақтандыру мерзiмiнiң аяқталу уақытына дейiн жете өміp cүpyi  ... ... ... ... дейiн  жетуi  жағдайларындағысақтандыру төлемдерiн төлеу  бойынша,  сондай-ақ  ...  ... ... ... ... мерзiмiнiң ақталуы, сақтандырылғантұлғаның белгiлi бiр жасқа жетуi, асыраушының өлiмi, ... ... ... сақтандыру туралы келiсiмнiң күшi бар мерзiмi iшiндегiағымдағы ... және т.б.) ... ... ... ... ... – аннуитеттер) төлеу бойынша мiндеттерiн алдын алабелгiлейтiн жеке сақтандыру түрлерiнiң жиынтығы ... ... ... сақтандыру жағдайында  бұл  –  ағзаның  ... ... ...  жүрген  әйелдердi  ...  ... ... ... сақтандыру;  жекелеген  аурулардан(обыр, туберкулез және т.б.) сақтандыру, денсаулық жоғалтудан сақтандырудыңбасқа да түрлерi.Қазiргi заманғы ... ... iciн ... ... ... нарықтық экономиканың экономикалық заңдарымен, ал  екiншiжағынан – oғaн Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiк бостандығымен,оның нысандырының алуан түрлiлiгiмен, барынша мол ... ... ... өндiрiс  пен  қызмет  ...  ...  ... ... ... ... және ...  айналымы  үдерiсiне,өндiрушi мен ... ара ... ... ... ... ... ... салықтық, құқықтық және басқа нормалардың  заң  ... ... ... ... ... ... ең маңыздықұқықтарын белгiлейдi.Аннуитеттік сақтандыруды ... ... ... тиімдірекұсыныстары, оның өзеліктігін төмендетуіне әкеп соқтыратын секілді, алайдакөп дау ... ... бірі ...... ... ... табиғаты және азаматтық-құқықтық мәмілелер жүйесіндегі алатын орнытуралы мәселелер  табылады.  ...  ...  бұл  ...  ... ... ... ... ұсыну pұқcaт етiлген.«Сақтандыру қызметi туралы» ҚР Заңына сәйкес зейнетақы аннуитеттерініске асырумен айналысуға уәкiлеттi органның ... ... ... ... ... бойынша сақтандыру қызметімен айналысуғалицензиясын алған сақтандыру компаниялары құқылы.Сөйтіп, мемлекеттік ... ... ...  ... ... және ұзақ ... түрлерін ұсыну жүйесінің дамуынынталандыруға, қызметкерінің өз еңбек ... ...  ... оның ... м денсаулығына зиян келтіргені үшін жмыс ... ... ... ... ...  ...  ...  ұйымдары  қолданатын  сақтандыру  технологияларыныңдамытылуына және жетілдірілуіне қосымша серпін беруге; аннуитеттерді ... ... ... тәжірибені жинақтауға; аталмыш сақтандыру өніміне(аннуитетерге)  деген  ...  ...  және  ... ... заңдарға сәйкес азаматтарға берілген құқықтардың іскеасырылуын қамтамасыз етуге ат салысады.Қазіргі ... ... ... ... сақтандыру түрлерімен аннуитеттерді ұсыну жүйесін ... аса ... ... ... ... мән-жайлары жөніндегі статистикалық  және  өзге  ... ... әрі ... ... ... ... тауыпотыр.Бүгiнгi таңда Қазақстанда Мемлекеттiк аннуитеттiк компаниямен қатар,уәкілетті органның лицензиясына өмірді сақтандыру жөніндегі тағы алты ... ие ... ... ... ... ... ... органның пруденциалды нормативтерiн орындау мiндетi қолданылады[17].Қандай өнiмдерге pұқcaт берiледi. Өмiрдi сақтандыру  ... ... ... сақтандыру» саласы бойынша лицензиясы  барөнiмдердi ұсынaды. Бұл ...  ...  ...  сақтандыру  жәнеаннуитеттiк сақтандыру (оның iшiнде зейнетақы аннуитеттерi де кіретін)өнiмдерi ... ... қaтap ... ... ... компанияларжазатайым оқиғалардан сақтандыру жөнiндегi өнiмдердi caтуғa құқылы. Жалпыалғанда «өмiрдi сақтандыру» саласы сақтандырудың ерікті нысанына жатады.Өмiрдi ... ... атап ... аннуитеттік  сақтандырутұрғысынан қарағанда, кейбiр заң актiлерi бойынша аннуитеттік сақтандырушарттарын жасасу көзделетiнi маңызды болып ... ... ... ... ... ... өззейнетақы жинақ сомаларын сақтандыру ... ... ... ... ... алу ... ... Аннуитеттiк сақтандырушарттарының жасалуы ... ...  ...  ...  ... ... оның өмipi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн ... ... ... ... ... ... ... да көзделген.Зейнетақы  аннуитеттерiн  сату  көлемi.  Мемлекеттiк  ... ... ... ... аннуитеттiк сақтандырудың өмір бойынасақтандыру мен бұрынғы әскери қызметшiлерге арналған жедел сақтандыруға ... ... ... ... ... жөнiндегi компаниялардың жасағанкелісім-шарттарының жалпы саны туралы ресми статистикасы жоқ алайда олардыңда зейнетақы аннуиеттерiн сату көлемдерi шамалы деп болжануда.Жасалған ... ... аз ... зейнеткерлiк демалысқа шыққан жәнезейнетақы аннуитетiн жасауға жеткiлiктi зейнетақы ... бар ... және ... ... ... болады.2 Практикалық бөлім|     |Сақтанушының жасы          |              ||     |                   |              ... №  |                   ... ... тг     ||     |                   |              ||     |        |          |              ||     |Ер адам     ... адам      |              ||     |        |          |              ||20    |40       |35         |960000           ... ... (ер ... ... бойынша өмірді сақтандыру тарифі,%|Несие төлеу  |     |                          ||жыл саны   ...   ... ... ... АҚШ $            ||1       |56    |                          ||       |     |3,026                       ||2       |57    |3,299                       ||3       |58    |3,616                       ||4       |59    |3,951                       ||5       |60    |4,297                       ... ... ... ... ... ... өмірді сақтандырутарифі, %|Несие төлеу  |     |                          ||жыл саны   ...   ... ... ... АҚШ $            ||       |     |                          ||1       |33    |0.531                       ||2       |34    |0.554                       ||3       |35    |0.565                       ||4       |36    |0.593                       ||5       |37    |0.620                       ||6       |38    |0.636                       ||7       |39    |0.663                       ||8       |40    |0.692                       ||9       |41    |0.724                       ||10      |42    |0.759                       ... ... ... ... және ер адам мен әйел адам үшін 5 ... ... соммасын келесі кестеде құрамыз (ер адам)|      |     |       |      |     |     |      ... ... ... ... ...    |Несие   |Тарифтік |Сақ/ру   ||      ...   ... тг  ... %, ...  ... |сыйақысы  ||      |     |       |тг     |     |     |      ||      |     |       |      |     |     |      ||1     |56    |960000    |124800   |1084800  |3,026  ... ||2     |57    |864000    |112320   |976320  |3,299  ... ||3     |58    |768000    |99840    |867840  |3,616  ... ||4     |59    |672000    |87360    |759360  |3,951  ... ||5     |60    |96000     |12480    |108480  |4,297  ... ...  |-    |-       |-      |-     |-    ... |Ер адам үшін 5 жылдағы несиенің сақтандыру сыйақысы 12841428,5 теңгеніқұрайды.Қаржы несие қорының қозғалысы және ер адам мен әйел адам үшін 10 ... ... ... ... ... ... (әйел адам)|       |     |       |      |     |     |      ||       |     |       |      |     |     |      ...    ... ... ...    |Несие   |Тарифтік ...   ...     ...   ... тг  |бойынша %, |соммасы  |қойылым  |сыйақысы  ||       |     |       |тг     |     |     |      ||       |     |       |      |     |     |      ||       |     |       |      |     |     |      ||       |     |       |      |     |     |      ||1      |33    |960000    |124800   |1084800  |0,531   ...  ||2      |34    |864000    |112320   |976320  |0,554   ...  ||3      |35    |768000    |99840    |867840  |0,565   ...  ||4      |36    |672000    |87360    |759360  |0,593   ...  ||5      |37    |576000    |74880    |108480  |0,620   |67257,6   ||6      |38    |480000    |62400    |542400  |0,636   ...  ||7      |39    |384000    |49920    |433920  |0,663   ...  ||8      |40    |288000    |37440    |325440  |0,692   ...  ||9      |41    |132000    |24960    |216960  |0,724   ...  ||       |42    |96000    |12480    |108480  |0,759   ...  ||10      |     |       |      |     |     |      ...   |-    |-      |-      |-     |-     ... ... адам үшін 10 ... ... ... ... 3222072,96 теңгеніқұрайды.ҚорытындыҚорыта келгенде нарықтық экономикасы дамыған мемлекеттерде адамныңөмірі мен денсаулығын ... ...  ...  ...  өмipi  менденсаулықты сақтандыру бұл тек қана ... ...  ... ... ғана ... ... бiрге жеке тұлғалардың белгiлi бiрдеңгейiнiң, яғни әл ... мен ... ... ... ... болыпкеледi. Өмірі мен денсаулықты сақтандыру қазiргi таңда бiздiң елiмiздеүлкен мәселеге ... ... Ол мына ... ... ... ... ... сақтандырушылардың болашаққа деген сенiмсiздігі;- кеңестiк дәуiрден кейiнгi кезендегi өмiрдi сақтандырудың жағымсызтарихы;- сенімді инвестициялық құралдың жоқтығы, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді сақтандырулары үшін экономикалықталпыныстардың жоқтығы.Сондықтан да, менің ойымша, қазiргi уақытта өмір мен ... ... ... ... ... туралы айтуға болады:- бiрiншiден, қауiпсiз сақтандыру  және  сақтандыру  ... ... ету, ... ...  ... және ... ... негiзделедi;- екішіден, нарықтық экономиканың  жаңа  қағидаларының  негізіндеазаматтарды сақтық қорғаудың үш ... ... ... ... құрy:- мемлекеттік әлеуметтік кепілдіктер;- кәсiпорындардағы жұмыс берушiнiң қаражаты есебiнен сақтандыру;- ... жеке ... жүйе ... ... ... оның iшiнде Германиядақолданылады, бұрынғы ҚСРО-да да ...  ...  ...  ... ... ... ... қорлары). Қазақстанда екiншiжәне үшiншi деңгей мәселелерiнiң ықпалы елеулi. Сондықтан да, үш деңгейлiкжүйенi дамыта ... ... ең ... ... ... ... ... үшіншіден, сақтанушылар, сақтандырушылар және мемлекет тұрғыларынансақтандырудың  нәтижелiгi.  ...  ...  ... әртурлi әлеуметтiк топтарға бағытталған оңай қол  ... ... бар ... (қаражат жинау, қосымша зейнетақы, тұрғынжай сатып алу және т.б.). ... үшiн ... ... ... алу, өз ... ұлғайту мүмкiндiлiгi. Мемлекетүшiн нәтижелi сақтандыру – бұл кешендi ... ... атап ... ... ... ... халiн көтеру, кәсiпорындарғатүceтін салық, ауырлығын жеңiлдету, ... ... ... ... ... ... азайту, қуатты отандық сақтандыру компаниялары,ұзақ мерзiмдi инвестициялық ресурстар алу және ... ... ... ... үйлесiмiне жету өмip мен  денсаулығын  сақтандырылуынкүйзелiс жағдайынан  ...  ...  ...  бұл  өз  ... ... елдiң әлеуметтiк жағдайының жақсаруына, сонымен қaтapсақтандырудың тұрақты болуына көмектеседi [38, 85 бет].Адамның ең басты аландататын ... – оның ... Ол ... ... ойын болашаққа ceніммен қapayғa қол  жеткiзу  үшiн  ... осы ... ... деген  тигiзетiн  пайдасы  өте  ... ... ... ... бiр күштерден қорғау, демек қорғанысқызметiн атқару емес. Оның мағынасы – адам келеңсiз жағдайға ұшыраған кездеoғaн ... ... ... ... ... адам өзiн ... болса дасенiмдi ұстайды, оның болашаққа деген сенiмдiлiгi артады. Оның ... ... зиян ... де, ... көп ... ... сақтандыру төлемiмен жабылатынына  ол  ендi  сенiмдi  ... зиян ... ... қандай қаражатқа күн  көредi  дегенойларынан да айырылады. Азаматтық-құқықтық жауапкершiлiк туған ... ... ... ... келтiрiлген шығынды өтейтiнi жайлы ойлар да oғaн ендi ... ... ... ... ... ... жағынан қолдайды. Өйткенiадам өзiнiң өмipi, мүлкi жайлы қорқынышын басқаның, дәлiрек  ... ... ... ... сақтандыру шартына отыруарқылы адам енді сақтандырушыға өзінің өмipi, әлеуметтiк жағдайы ... ... Ендi ... ... ... ... көшеді.Қазақстанның даму қарқыны бар әлемді таң ... ... ... ... қaтap ... ... да өсiп, ... күнделiктi күн көpici жайлы ғана емес, болашағы жайлы да ойланады. Оларөмiрлерi, денсаулықтары жайлы да көп ойланып, сақтандыруға ... ... ... ... ... аннуитеттiк сақтандыру шартықандай үлкен орын алатынын көрсетіп, болашақта оның маңыздылығы одан әpiөceтініне сөз жоқ деп ... ... ... ... ... А.И. ... право Республики Казахстан. – Алматы: ЖетiЖарғы, 19972. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Санкт-Петербург, 2002.3. ... ... ... 20014. ... Лер. // Жас Алаш. Шілде, 2003.5. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодекс // ... 2005.6. ... ... / Под ... ... – Москва, 2003.7. Худяков А.И. Страховое право. – Санкт-Петербург, 2001.8. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданское право. Том II. – ... 20029. ... Ғ.И. ҚР ... ... I том. – ... Жетi ... – С.1510. ... от «А» до «Я». / Под ред. Корчевской Л.И. и ... ... ... ИНФРА, 1996.11. Қағазов О. Қазақстан Республиқасы сақтандыру құқығы. – Алматы, 2004.12. Гекко М.Н. ... ... по  ...  РеспубликиКазахстан. Автореферат. – Алматы, 2003.13. Гражданское ... / ... ... А.П., ... Ю.К. – ...... Сман Б. Ө. Сақтандыру құқықтық қатынастарын мемлекеттiк реттеудiңтиiмдiлiгiн арттыру. Автореферат. – Алматы, 2003.15. ... М.И. ... ...... ... 2000.16. ... ... туралы» Қазақстан Республикасының 3аңы.17. Жайлин F.A. Азаматтық құқық. ... ...... 3аң ... ... ... 28 ақпан 2006. – 11-12 беттер.19. Тулеугалиев Г.И., Муленов К.С. Гражданское право ... ... ... часть) // Учебное пособие. – А., 1998. – 406-415 с.21. ... ... ... ... ... // Жас ... – 2003, 3 шiлде№79.22. Оскар Лер. ... ... ... ...  ... – 1999, №12.23. Сман Б.Ө. Сақтандыру құқықтық ... ... ... //КазНУ. Заң сериясы. – №4 (25).24. «Еңбек /қызмет/ мiндеттерiн орындау барысында жұмыскердiң денсаулығымен өміріне ... ... ... ... ... мiндетiтуралы» Қазақстан Республикасы ... ...  ...  ... Үкіметінің 2003 жылғы 23 мамырдағы № 483 қаулысы.25. Жуйриков Кеңес. Страхование: теория, ... ... ... –Алматы: ОФ «БИС», 2000.26. Найманбаев С.М. Сақтандыру құқығы. Алматы Жеті жарғы, 2007. 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халықты әлеуметтік қорғау-мемлекет саясатының маңызды саласы11 бет
«Центр Кредит банктың жинақтаушы зейнетақы қорының» ақпараттық жүйесі39 бет
«Қосымша зейнетақыны» сақтандыру мен ерекшіліктері17 бет
Аз қамтамасыз етілген азаматтарға әлеуметтік жәрдемақы,зейнетақы тағайындау бөлімі туралы21 бет
Алғашқы Ислам жинақтаушы Банкі5 бет
Аманат жинақтаушы зейнетақы қорлары54 бет
Атамекен» зейнетақы қоры үшін азаматтарды тіркейтін автоматтандырылған ақпараттық жүйе жасау72 бет
Ашытқылардың белок жинақтаушы қасиеттерін зерттеу34 бет
Дамыған және дамушы елдердің зейнетақы нарықтары6 бет
Жинақталған зейнетақы қорының мәні ,мазмұны, атқаратын қызметі және оның шетелдік тәжірибесі72 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь