Диплом алдындағы тәжiрибе есебі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
БӨЛІМ 1. МЕКЕМЕМЕН ТАНЫСУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1 Саланың даму перспективалары және жағдайына жалпы сипаттама. Зауыттың ағымдық сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Аға оператордың міндеттері мен құқықтары ... ... ... ... ... ... ... ... .
БӨЛІМ 2. МЕКЕМЕНІҢ НЕГІЗГІ ПРОЦЕСТЕРІ МЕН АППАРАТТАРЫ.
2.1 Процестің мақсаты және физика . химиялық негізі ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Процестің технологиялық сызбасы, технологиялық режим нормасы.
2.3 Негізгі аппараттары, оның конструкциясы, жұмыс принципі, тоқтату және іске қосу, коррозиядан қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4 Технологиялық процесті бақылау және реттеу. Дабыл беру, қорғау, қоршау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
БӨЛІМ 3. ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ИНСТРУКТАЖЫ ... ... ... ... ..
3.1 Техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария ... ... ... ... .
3.2 Атмосфералық ауаны және су ресурсын зиянды заттармен ластанудан қорғау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3 Қондырғы жұмысындағы маңызды орындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.4 Жабдықтарды жөндеу түрлері, кестесі. Жөндеуге дайындау ... ... ... ..
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Өндiрiстiк диплом алдындағы жалпы кәсіби білімдерді бекіту және өндірістік шарттардағы арнайы пәндерге, дағдаларды әбден жетілдіру, өндірістік тәжірибе кезінде алынған кәсіпорыннның қоғамдық өміріндегі жұмысы болып табылады.
Диплом алдындағы тәжiрибенiң мақсаты кәсiпорындар, ұйымдар, мекемелердiң жаттығу қызметке араласуын негiзде алған теориялық бiлiмдердiң оқушыларымен бекiту және қуыс болып табылады; кәсiби дағдылардың онына алу және өзiндiк жұмысты тәжiрибе; техникалық, қаржы және адам факторлары мамандық, өндiрiстiк қатынастардың негiздерiнiң бiлiмдерi және есепке алумен қағида басқаруын алу бойынша дипломдық жұмыстың жазуы, еңбектiң өндiрiстiк дағдылар және алдынғы әдiстерiмен меңгеру үшiн жиын, талдау және материалды қорыту. тәжiрибенiң мақсаттардың бiрлерi объекттiң толық зерттеуi диплом алдындағы болып табылады кемшiлiктер және жүрiсте дипломдық жобалаудың оның жұмыс жасауын әбден жетiлдiрудiң мүмкiндiктерiнiң анықталулары үшiн тәжiрибе.
Тәжірбиені өту қорытындысы бойынша техник-технолог тиісті және кәсіптік тәжірибені алу керек. Тәжірибе міндеттері:
1. Мекеменің ішкі тәртібі ережелерін;
2. Шикізат пен дайын өнімге қойылатын негізгі талаптарды;
3. Қондырғының технологиялық сызбасын;
4. Негізгі және қосымша аппараттарына қойылатын негізгі талаптарды;
5. Технологиялық процесті реттеу мен бақылау жүргізудің ерекшеліктерін;
6. Ауаны және суды өндірістік қалдықтармен ластанудан қорғау шаралары;
7. Қондырғының жұмыс режимі, қондырғының жобалық және шындық өнімділігін;
8. Зауыттың құрылымдық сызбасы, негізгі және көмекші цехтарына өзара байланысын құруды;
9. Мекеменің технико-экономикалық көрсеткіштерді анықтауды;
10. Қондырғының блоктарына немесе жеке технологиялық жабдықтарына қызмет көрсетуді жұмыстарын жүргізуді;
11. Жабдықтың немесе блоктың жұмыс режимін бақылау және реттеуді,
12. Процестің технологиялық параметрін ешикізаттың әсерін аныктауды;
13. Ауаға зиянды заттарды жіберуді азайтуды шараларын ұйымдастыруды;
14. Шикізат пен өнім сапасына бақылау жасауды;
15. Технологиялық режим нормасын анықтауды;
16. Қондырғының негізгі жабдықтарды, конструкциясын, жабдықтарды қайта өңдеу шараларын алуды;
17. Өндіріс ортасын бақылау, зиянды заттар ШРК бақылау;
18. Өрт жәе жарылыс қауіпін сақтау шараларын жүргізу;
19. Ауаны және суды өндірістік қалдықтармен ластанудан қорғау шараларын алуды;
20. Аппаратты іскеқосу мен тоқтатуды.
1. http://kmg.kz
2. Закон «Об иностранных инвестициях» от 27 декабря 1994 г. – Алматы –1995
3. Бекенова Л.И. Национальные компании: функции, структура и проблемы Вестник университета ТУРАН.-2000
4. http://adilet.zan.kz/
5. Суербаев Х.А., Қоқанбаев Ә.Қ., Шалмағамбетов Қ.М. Мұнай химиясына кіріспе. 2004 г.
6. Надиров Н.К. Нефть и газ Казахстана. 1995г.
7. Надиров Н.К. Высоковязкие нефти и природные битумы 2001г.
8. Суербаев Х.А. Катализ в нефтепереработке ч.3. Алматы, 2002.
9. Суербаев Х.А. Каталитические процессы в нефтеперерабатывающей промышленности. Алматы, 2002.
10. Смидович Е.В. - Технология переработки нефти и газа. Ч. 2-я. Крекинг нефтяного сырья и переработка углеводородных газов - М.:Химия, 1980г.,328 с.
11. Ж. Қ. Қайырбеков, Е. А. Әубәкіров, Ж.К. Мылтықбаева «Жалпы химиялық технология» 2009 ж - 142-165 б
12. Рудин М.Г. Краткий справочник нефтепереработчика. Л., Химия, 1980.
13. Шкатов Е.Ф., Шувалов В.В. Основы автоматизации технологических процессов химических производств. М. Химия. 1985г.;
14. Дианов В.Г. Автоматическое регулирование и регуляторы в химической промышленности. М. Химия. 1978г.;
15. Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х. Проектирование систем автоматизацией технологических процессов. М. Энергия. 1983г.;
16. Панов Г. Е. Охрана окружающей среды на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. – М.: Недра, 1986.
17. Хакимжанов Т.Е. Охрана труда. Учебное пособие для вузов:-Алматы: Эверо, 2006-264с.
18. Калыгин В.Г. Промышленная экология. — М.:МНЭПУ,2000. — 241 с.
19. Андруз Дж.,Бримлекумб П., Джикелз Т., Лисс П. Введение в химию окружающей среды. — М.:Мир,1999. — 271 с.
20. Пальгунов П.П., Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов. — М.:Стройиздат, 1990. — 352с.
21. Куцын П.В. Охрана труда в нефтегазодобывающей промышленности. – М.: Недра, 1987.
22. Гайдамак К.М., Тыркин Б.А. Монтаж оборудования предприятий химической и нефтехимической промышленности. – М.: Высшая школа, 1974. – 286 с., ил.
23. Маршев В.З., Петрухин И.П. Монтаж оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности/ М.: Высшая школа, 1990. – 208с.
    
    МАЗМҰНЫКІРІСПЕ....................................................................................3БӨЛІМ 1. МЕКЕМЕМЕН ТАНЫСУ......................................................1.1 Саланың даму перспективалары және жағдайына жалпы сипаттама. Зауыттың ағымдық сызбасы................................................................1.2 Аға оператордың міндеттері мен ... 2. ... ... ПРОЦЕСТЕРІ МЕН АППАРАТТАРЫ.+ Процестің мақсаты және физика - химиялық негізі............................2.2 Процестің технологиялық сызбасы, технологиялық режим нормасы.2.3 Негізгі ... оның ... ... принципі, тоқтату және іске қосу, коррозиядан қорғау..................................................2.4 Технологиялық ... ... және ... Дабыл беру, қорғау, қоршау...............................................................................................БӨЛІМ 3. ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ИНСТРУКТАЖЫ..................3.1 ... ... өрт ... ... ... ... ... және су ресурсын зиянды заттармен ластанудан қорғау шаралары........................................................................3.3 Қондырғы жұмысындағы ... ... ... ... ... ... ... дайындау..............ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................5571010101214181820222428ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...................................29ҚОСЫМШАКІРІСПЕ Өндiрiстiк диплом алдындағы жалпы кәсіби білімдерді бекіту және өндірістік шарттардағы арнайы пәндерге, дағдаларды әбден ... ... ... ... ... ... қоғамдық өміріндегі жұмысы болып табылады.Диплом алдындағы тәжiрибенiң мақсаты кәсiпорындар, ұйымдар, мекемелердiң жаттығу қызметке араласуын негiзде алған теориялық бiлiмдердiң оқушыларымен бекiту және қуыс ... ... ... ... онына алу және өзiндiк жұмысты тәжiрибе; техникалық, қаржы және адам факторлары мамандық, ... ... ... бiлiмдерi және есепке алумен қағида басқаруын алу бойынша дипломдық жұмыстың жазуы, еңбектiң өндiрiстiк ... және ... ... ... үшiн ... ... және ... қорыту. тәжiрибенiң мақсаттардың бiрлерi объекттiң толық зерттеуi ... ... ... ... кемшiлiктер және жүрiсте дипломдық жобалаудың оның жұмыс жасауын әбден жетiлдiрудiң мүмкiндiктерiнiң анықталулары үшiн тәжiрибе.Тәжірбиені өту ... ... ... ... және ... ... алу ... Тәжірибе міндеттері:* Мекеменің ішкі тәртібі ережелерін;* Шикізат пен дайын өнімге қойылатын негізгі талаптарды;* Қондырғының технологиялық сызбасын;* Негізгі және ... ... ... негізгі талаптарды;* Технологиялық процесті реттеу мен бақылау жүргізудің ерекшеліктерін;* Ауаны және суды өндірістік қалдықтармен ластанудан ... ... ... ... режимі, қондырғының жобалық және шындық өнімділігін; * Зауыттың құрылымдық сызбасы, негізгі және көмекші цехтарына өзара ... ... ... ... көрсеткіштерді анықтауды;* Қондырғының блоктарына немесе жеке технологиялық жабдықтарына қызмет көрсетуді жұмыстарын жүргізуді;* ... ... ... ... ... бақылау және реттеуді,* Процестің технологиялық параметрін ешикізаттың әсерін аныктауды;* Ауаға зиянды заттарды жіберуді азайтуды шараларын ұйымдастыруды;* Шикізат пен өнім ... ... ... ... режим нормасын анықтауды;* Қондырғының негізгі жабдықтарды, конструкциясын, жабдықтарды қайта өңдеу шараларын алуды;* Өндіріс ... ... ... ... ШРК ... Өрт жәе ... қауіпін сақтау шараларын жүргізу;* Ауаны және суды өндірістік қалдықтармен ластанудан қорғау шараларын алуды;* Аппаратты іскеқосу мен тоқтатуды. БӨЛІМ 1. ... ... 1.1 ... даму ... және ... ... ... Зауыттың ағымдық сызбасыКомпания қызметінің бағыттары: акционерлік қоғамы - Қазақстан Республикасының энергетикалық қауіпсіздігін ... ету ... ... ... ... ... ықпал ететін мұнай мен газды қайта өңдеу өнімдерін ішкі нарықта өткізетін жоғары тиімді және көшбасшы компания.- Мұнай ... ... және ... ... арқылы өткізу;- Газды бөлшек сауда арқылы өткізу;- Сұйытылған мұнай газын (СМГ) ... ... ... мен ... ... алу;- ... май құю станцияларын, мұнай базаларын, газ толтыру станцияларын, автомобиль газ ... ... ... ... және ... ... өнімдерін сақтау қызметтерін көрсету;- Мұнай өнімдерінің сапасын анықтау бойынша ... ... ЖМҚС және ... ілеспе қызметтерді көрсету. компания миссиясы АҚ Қазақстан Республикасының ішкі нарығын сапалы мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету мен оларды кеңінен ... өз ... ... ... қамтамасыз ету-ге жәрдемдесу болып табылады.2013 жылы өткізуден түсетін ... ... ... ... ... 2012 ... ... 27 286 млн. теңгеге артық. Мұнай өнімдері нарығында, импорттық Аи-92(қосымшадан қара) көтерме сауда арқылы ... ... баға және ... сауда арқылы өткізу нысандарының артуы нәтижесінде 2012 жылы өткізуден түскен кірістің өсу қарқыны 122 % құрады.Нарықта МӨ ... алу ... және т/ж ... ... ... өнімнің 1 тоннасына 6 439 теңге/тонна шығынның артуы нәтижесінде өзіндік құнның өсу қарқыны 2012 жылы 121 % ... ... ... салыстырғанда жалпы ақшалай түсім 31% өсті. 2013 жылдың басында және жыл бойы өндірістік нысандар санының артуы есебінен 2012 ... ... ... ... ... өсу қарқыны 119 % құрады. Оқыту, спорттық іс-шаралар мен амортизация бойынша шығындардың ... САП КАБЖ ... ... ... ... ... өсу қарқыны 2012 жылмен салыстырғанда 103% құрады.Өзге кіріс артуының негізгі себебі - № 48 ЖМҚС 216 млн. ... ... ... жалға алудан, мини-марттар арқылы ХТТ өткізу кезінде ... ... ... ... Нәтижесінде 2013 жылы таза түсім 2012 жылмен салыстырғанда, 382 %-ға артты және 3 449,7 млн. теңгені құрады(сурет 1.1 ... АҚ жеке ... 1.2 ... ... ... 1.1 - ... ... көрсеткіштеріСурет 1.2 - АҚ жеке құрылымдық бөлімшелеріМұнай саласының қызмет етуінің жаңа ... ... аса ... ... шешілуін талап етеді. Оның шеңберінде іс-әрекеттің ұйымдастыру және басқару нысандары, көмірсутек шикізатымен операциялар жүргізудің құқықтық нормалары ... ... ... ... ... потенциалын ғана емес, сондай-ақ оны шығару кезінде болған компоненттерді кешенді пайдалану бағдарламасы әзірленді. Ол ... ... ... және өзге ... кеңе ... ... ... суммарлы әсер шығарудың перспективті мүмкіншілігі сенімді белгілеуге мүмкіндік береді.Нарық ... заңы ... ... саласына ендірілуінің сол немесе өзге қарқындылығымен жаңа ұйымдастыру нысандарын қалыптастыру қажеттілігін белгіледі. Қысқа мерзім ішінде Қазақстанның мұнай саласында ... ... ... ... ... кәсіпорындар құрылды, олардың өндірістік-шаруашылық іс-әрекеті жаңа сындармен, нақты коммерциялық параметрлер бойынша жүзеге асырылған жобалардың анализінде негізделген көрсеткіш жүйелерімен бағаланады.Көмірсутек шикізатына бай ... ... ... жағдайын талдай отырып, жалпы ішкі өнім /ЖІӨ/ өсуінің темпін, энергияға бағытталған ғылым салаларының даму ... ... ... олар ... байлығын ысырапты пайдалану іс-әрекеттің бағыты басқа қазіргі өндірістің ... ... ... ... ... ірі ... ... өндейтін кешендердің қалыптасуына күш салуын шоғырландыруға мүмкіндік бермейді деген қорытындыға келді.Әдетте, ... ... ... үшін ... экономиканың Жапонияда, Оңтүстік Кореяда, Сингапурда және шикізат ресурстары жоқ басқа да қалаларда жүзеге ... ... ... ... ... менің ойымша, осы мемлекеттердің даму жолдарын әлемдік нарыққа ресурстарды ... ... ... ... ... қою ... жоқ[2]. Бірақ та, әлемдік практикада мұнай-газ ресурстарын иелену ұлттық экономиканың ... ... ... ... ... ... бар. Осындай өзгерудің бір өкілі болып Норвегия табылады, ол ... ... кен ... ... ... ... осы ... өзі үлкен пайдамен қолданумен қатар, сондай-ақ қысқа мерзім ішінде мұнай ... және ... ... және ... ... ... лидер болып шыға алды.Яғни, ірі мұнай-газдың бар болуы және оларды ... ... ... ... ... ... тұрақты валютамен, білімнің жоғары деңгейімен, төмен салықпен сипатталатын жүйеде қолданылатын шартта ғана ... ... ... ... импульс береді. Мемлекет берікті нәтижелі экономикалық жүйе құрған кезде, сондай-ақ ... ... ... ықпал ететін табиғат байлығы болған жағдай ең жақсы болып ... ... ... ... , ... ... ... 6 млдр. доллар астам активпен бірлескен кәсіпорын ашты. Осы құрылымға жататын әр серіктестікке кәсіпорынның бір жартысы беріледі. Құрылған БК хош ... ... ... ... шығаруға пайдаланылатын олефин мен полиолефин шығаратын бес әлемдік өндірісшілердің ішінде бірінші орын алған әлемдегі жетекші компаниялардың бірі болып ... ... ... ... даму ... негізі ірі мұнай-газ қайта өндіретін және мұнай химиялық потенциалды құруда негізделетін түбегейлі өзгерістерді жүзеге асыру ... ал ... ... көзі ... ... шикізаты - мұнай, табиғат және жолаушы газ табылады.Қазақстан ... ... және ... ... ... ... коммуникацияның активтері берілген ұлттық мұнай-газ компаниясындағы білім мұнай өніпкәсібі реструктуризациясының ісін алдыға ... ... Аға ... міндеттері мен құқықтарыАға оператордың жұмыс сипаттамасы: * ... және ... ... ... өнімдерінің, реагенттер мен тауарлы өнімнің сапасын,  бақылау сынамаларының алынуы, ... ... ... мұнай, мұнай өнімдері құйылатын тараның даяр болуын, сухогруздер мен реагенттердің таралануын бақылау; * бүліну мен қайта сұрыптаудан ... ... ... ... ... ... мұнай өнімдерінің, реагенттер мен тауарлы өнімнің сапасы жөніндегі шағымдарын қарауға қатысу; * ... ... ... ... ... ... технологиясын әзірлеу және сапаны дұрыстау жұмысына басшылық ету. * этилдендірілген және ... ... және ... ... ... ... отынның цетан сандарын анықтау жөніндегі әдістемелерде немесе мемлекеттік стандарттарда көзделген іштен жану қозғағыштарына ... ... * этил ... ... және ... ... дозалау; * бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін қадағалау; * күйені түсіре отырып қозғағышты қайта өңдеуге және жабдықты жөндеуге қатысу; * сынау кезінде ... ... ... ... ... ... ... басшылығымен анықтау және жою; * сынақ журналын жүргізу.Білуге тиіс: * мұнайдың, мұнай өнімдерінің, реагенттер мен тауарлы өнімнің түрлерін, ... ... және ... ...  * резервуарлы паркті, эстакаданы, айлақты технологиялық байламдауды; * қойма орынжайларының орналасу жоспарын; * резервуарларды, ... ... өнім ... дайындау ережесін; * сынама алу МС пен техникалық шарттарын және талдау жүргізу әдістемесін; * бақылау сынамаларын ресімдеудің тәртібі мен ... ... ... ... * ... мұнай өнімдері мен реагенттерді цистерналарға, баржаларға және танкерлерге құюдың тәртібін, сухогрузды ... ... ... * ... көрсететін генераторлардың, электр қозғағыштардың, отын насостарының, аспаптар мен көмекші механизмдердің құрылымы мен пайдалану ережесін; * сыналатын отын мен ... ... ... ... * отын ... октан сипатына әсерін және тетраэтил қорғасынға сезгіштігін; * қондырғы формулярына жаза ... ... ... ... ... ... * отынды, майларды, жақпалар мен присадкаларды сынауға арналған мемлекеттік стандарттар мен әдістемені; * ... ... ... ... * отын және ... өнімдерін сынау жөніндегі машиналар мен қондырғылардың, детонация, детонометрлердің, ұшқындату және шашырату индикаторларының датчиктері мен басқа да ... ... ... ... ...  * ... ... және бақылау отынын дозалаумен жасау ережесін; * мұнай өнімдерінің физикалық-химиялық қасиеттерін; * ... ... ... ... ... стандарттар мен әдістемені; * қолданылатын металлдардың, балқымалар мен металл емес материалдардың негізгі қасиеттерін; * сынақ журналы мен жөндеу ... ... ...  * ... ісін [4].БӨЛІМ 2. МЕКЕМЕНІҢ НЕГІЗГІ ПРОЦЕСТЕРІ МЕН АППАРАТТАРЫ2.1 Процестің мақсаты және физика - химиялық негізіМұнай және мұнай өнімдерін ... ... ... және өңдеудің біріншілік және екіншілік процестері жатады.Жер қойнауынан өндірілген мұнайды дайындаудағы ... оның ... ... ... еріген тұздардан, судан айыру және құрамы бойынша тұрақтандыру болып табылады. Бұл операцияларды мұнайлы кәсіп орындарында және ... ... ... ... ... ... ... өңдеуіне (біріншілік процестер), оны әрі қайсысы түрлі көмірсутектер қоспасынан тұратын жеке фракцияларға (дистиляттар) бөлуі жатады. Біріншілік өңдеу физикалық процесс болып ... және ... ... ... ... табиғаты мен құрылысына әсер етпейді.Мұнайды екіншілік өңдеу процесіне - тікелей айдау әдісімен алынған ... ... ... ... ... ... Бұл ... мұнай өнімдернің құрамындағы көмірсутектердің деструктивті түрленулері және табиғатының өзгеруімен жүреді, әғни химиялық процестерболып ... ... ... ... көп түрлі болып келеді:а) - қайнау температурасы жоғары (крекинг) фракцияларға сүйене отырып жеңіл қайнайтын фракциялар шығымын жоғарлату мақсатында жүретін ... ... ... ... ... ... ... процестер (риформинг);- жеке көмірсутектерді синтездеу процестері (алкилдендіру);- мұнай өнімдерін қоспақтардан тазалау процестері (гидротазалау).б) жүру жағдайларына байланысты:- жоғары температура және ... ... ... термиялық поцестер;- жоғары температурада, катализатордың қатысымен жүретін, каталитикалық процестер.в) өңделетін шикізаттың күйіне байланысты:- сұйық фазадағы ... булы ... ... ... ішіндегі маңыздылары - термиялық каталитикалық крекинг, риформинг, алкилирлеу, мұнай өнімдерін кокстеу және ... ... ... Процестің технологиялық сызбасы, технологиялық режим нормасы.Гидротазалау процессінің жалпы технологиялық сызбасы(сурет 2.1)Сурет 2.1 -  Гидротазалау процессінің ... ... ... ... ... мөлшерін, металдар қосындысын азайту, қалдық шикізаттың кокстелуін төмендету, оны кейіннен сапалық қазандық отын ретінде немесе келесі игерілу процесстерінде: ... ККФ, ... ... ... ... ... ретінде қолдануға болады. Шикізат: Әртүрлі шикізат: экстракциялық тазалау өнімдерінен бастап атмосфералық және ... ... ... ... ... ... қозғалмайтын катализатор қабатында қалыпты температурада және қалыпты және жоғары ... ... ... ... ... ... ... көп емес, газ тәріздес және жеңіл сұйық өнімдердің өндірілуі минимал шамады болады. Алайда процесстің ... ... ... және катализатордың мінездемесі орташа дистиляттар мен жеңіл өнімдердің шығарылуын ... ... ... ... Шикі ... шикі ... және ... газбен араластырылады, одан соң қоспаны жылу алмастырғышта және пеште ... ... ... беріледі. Құрылымы оңай реактордың қозғалмайтын катализатор қабатында және ... ... ... ... минимал жанама реакцияларда және минимал гидравликалық қарсылықта процесстің қажет бағытта жүруін ... ... ... ... ... ... бірнеше сепараторларда газ және сұйық фазаларға бөлінеді. Сутегімен байытылған айналатын газды амин ерітіндісімен күкірт қышқылынан тазартады, ал ... ... ... ... соңғы тазартылған өнім алу үшін жібереді. Бұл секция төмен ... ... кең ... ... немесе дара фракцияларды алуға негізделіп жоспарланған[7]. Өнеркәсіп қондырғылар: Қуаттылығының қосындысы шамамен 143 мың м3/сағ ... 26 ... ... ... ... ... қондырғыларда атмосфералық және вакуумдық қалдықтарды және экстракциялық қалдықтарды тазалайды. Гидротазалау процессінің технологиялық сызбасы(сурет 2.2)Сурет 2.2 -  ... ... ... ... тағайындалуы: Нафта, керосин, дизельдік дистилляттарды және  газойльдерді күкірттен, азоттан және металлдардан тазарту.Өнімдер: Аз күкіртті ... - ... ... ... қайта өңдеуге арналған.Процесстің сипаттамасы: Көмірсутек фракциясиясын катализатордың бір немесе бірнеше қабатында сутегі қатысында тазарту - органикалық ... ... ... және ... ... аммиакка айналуы. Нафтаны тазалауды әдетте бу фазасында жүргізсе, ал одан ауыр ... ... ... ... Бу ... катализатордың бірнеше қабаты орналасуы мүмкін - бұл жағдайда ағындардың қайта бөлінуін және ... ... ... ... ... арқылы) қабаттар арасында жүргізу қажет[8]. Сутегімен байытылған газды әдетте сутегі/шикізат қатынасының қажетті ара ... ... тұру үшін ... ... ... күкірттің мөлшеріне байланысты айналатын газдан күкірт қышқылын жуу қажет болуы мүмкін. Реакция өнімінен жеңіл фракцияларды айдауды су қайнатқышта немесе қатты ... ... ... ... ... - ... ... никель-вольфрамдық немесе олардың қоспалары. Процесстің талаптары: Реактордағы температура 290-4000С, ал артық ... ... ... ... ... өнім ... құрамы мен соңғы өнімнің сапасына байланысты болады. Мақсаттық өнім әрқашан массасы 98,5%-дан жоғары және ... ... 99% ... ... процессінің технологиялық сызбасы(сурет 2.3)Сурет 2.3 -  Гидротазалау процессінің технологиялық сызбасыПроцесстің тағайындалуы: Технология нафталарды, дистилляттарды және ... ... ... және де ... күкіртсіздендіруге және дизельдік отынның түсін жақсартуға, ККФ және гидрокрекинг шикізатын тазалауға кеңінен қолданылады. 	Өнімдер: Күкірттің өте аз ... бар ... ... ККф ... және гидрокрекингке арналған тазартылған шикізат. Процесстің сипаттамасы: Гидротазалау ... ... ... ... ТК ... ... және ... реактордың шикі құрылысына ықшамдалған қатты катализаторы жүктеледі. Бұл мінездемелердің және жобаның қосылысы, тапсырыс ... ... ... оның ... ... ... тиімді жауап беретін процессті жасауды қамтамасыз етеді. Шикізатты сутегімен араластырып, қыздырады және жылуалмастырғышта жиі буландырады, содан соң пеш ... ... ... ... ... ... ... ішкі бөлігі көлденең еместікке сезімталдығы аз және будың сұйықпен толық орын ауысуы, сонымен қатар катализатор мөлшерін максималды қолдануға мүмкіндік ... Бұл ішкі ... кең ... ... соның арқасында қондырғы аз және көп жүктеме кезінде де ... ... ... ... қабатының жүктемесінің шешімі жоғары қабатындағы инертті материалдың түйірінің оптимальды формасы, катализатордың түйірі қарсыласқан қабаттың өсуін азайтып, ... ... ... ... ... ТК ... жатады және олардың активтілігі мен тиімділігі әлемнің әртүрлі елдерінің көптеген қондырғыларында дәлелденген. Жылуалмастырғышта салқындатылған реакционды ... ... ... ... ... одан ... құрамды газ күкірт қышқылынан тазарту үшін аминді адсорберге беріледі, содан соң реакторға қайта оралады. Салқын айналатын газ катализатордың ... ... ... ... үшін ... Сұйық өнім төмен қысымды сепаратордан өтіп, колоннаға түседі, онда ... суы буы ... ... ... ... газдар мен жеңіл фракциялар буланып ұшады[9]. 	Процесстің шарттары: Процесстің типтік қысымы - 2-ден 8 МПа дейін, типтік ... ... - ... -4000С ... ... ... ТорSØе технологиясы бойынша гидротазалаудың 35 қондырғысы ... ... ... немесе жобалану сатысында. Процестің технологиялық режимдері КөрсеткішБензин(керосин)ДизельотыныВакуум газойліМұнай ... ... ... ... көлем жылдамдығы, сағ-15,0-10,03,5-5,01,0-2,00,5-1,0Сутекті газдың қайта айналуы, м31502005001000 дейінҚалдық күкірт мөлшері, %0,000010,1-0,20,1-0,50,3-0,5Күкіртсіздену дәрежесі,%9992-9785-9570-75Катализаторды пайдалану қоры, шикізат/кг100150-20050-80-Катализаторды ... ... ... ... Негізгі аппараттары, оның конструкциясы, жұмыс принципі, тоқтату және іске қосу, коррозиядан ... ... ... ... 2.4) № 3 КТ-1 ... ... ... кіреді. Қондырғы 300 ЛК-6у секциясында дизель отынын гидротазалау және ... ... үшін ... ... сутегін алуға, сондай-ақ 100 КТ-1 секциясының каталитикалық крекинг шикізатын гидротазалауға арналған. Жаңа қондырғы зауыттың басқа технологиялық кешендеріне ұқсамайды. Оған ... ... ... еш ... ... ... ... автоматтық басқару жүйесі, апаттық жағдайларда қызмет көрсетуші ... ... ... ... беретін қауіпсіздік және блоктау автоматтық жүйесі, және техникалық жабдықтау тұрғысынан жаңа, СӨҚ-ны бірнеше ... ... ... өзге де ... жаға ... қойылған[10].Сурет 2.4 - Сутек өндіру қондырғысыСутек өндіру қондырғысының шикізаты ... ... ... 400 ЛК-6У (С5 ... және одан ... ... газ бензині;* 100 ЛК-6У (фракция 70 - 180 °С) секциясының тура ... ... КЦА-2 ... газ;* 200 ЛК-6У ... суқұрамдас газы (СҚГ).Битумдарды шығару қондырғысы (БШҚ) мұнай қалдықтарын өңдеуге және жоғары сапалы мұнай битумын алуға арналған.Битум шығару ... ... ... ... 500 мың тоннаны құрады. Қондырғы гудронды (мазутты) өңдеуге және жоғары сапалы түрлі маркалы: жол, құрылыс, оқшаулау және жабын ... ... ... түріндегі аппараттарда гудронды битумның берілген маркасына дейін үздіксіз тікелей тотықтандыру (фр.>500 °С) әдісі БШҚ технологиялық үдерісінің негізіне ... ... ... ... ... ... мен ... блогінен тұрады. Мазутты вакуумды айдау блогі битум блогінің шикізаты - гудронды алу мақсатында вакуумда тазарту ... ... ... ... блогі тотықтыру колонналарында гудронды оттекпен тотықтандыру арқылы битум алуға ... 2.4 ... ... бақылау және реттеу. Дабыл беру, қорғау, қоршауҚондырғы агрегаттарын пайдалану кезінде қосу және тоқтату тәртіптері неге ең жауапкершілікті екенін түсіну ... ... ... кезекті қосу туралы, тік ағынды және дағыралы ... ... ... ... ... ... қосу ... туралы хабардар болулары керек. Материалды енгізген кезде агрегаттары ... ... ... анықтау, оларды қалай болдырмау, керек болса жою қажет.Сапалық реттеуде мұнай және реагенттердің шығынын жылу тұтынатын қондырғы арқылы ... етіп ... ал ... жүктеме өзгеретін болса, жылутасығыш температурасын өзгертеді. Сандық реттеуде параметрлер қондырғы алдында тұрақты етіп ұстайды, ал шығынын ... ... ... ... ... және реагенттердің мөлшерін қондырғы арқылы өзгертеді. Сапалық - сандық реттеуде жүктеме өзгеретін ... ... және ... шығынын қондырғы арқылы, ал параметрлерін жылу тұтынатын қондырғы алдында өзгертеді. Жалпы ... ... төрт ... ... орталықтан, топтық, жергілікті, жеке реттеу. Орталықтан реттеу ... ету ... ... ... арқылы жүзеге асырады, жіберетін желі құбырларының температурасын ұстап тұрады. Топтық реттеу орталық ... ... ... Бұл сатыда жылытатын жүйелерге қажет шығын, су температурасы қамтамасыз ... және ... су ... ... су ... ... етіп ұсталынады. Жергілікті реттеу жеке жылу бөлімінде жүзеге ... Ол ... ... ... ... ету ... ... су температурасын және желдендіру жүйесіндегі қондырғыда белгілі деңгейде ұстап тұрадыМұнай  алу ... ... ... ... ... ... ... параметрлерді регламент бойынша ұстану және жаңа басқару ... ... ... ... ... ... тиімділікке жету; профилактикалық жұмыстар периодын және ұзақтығын қысқарту, ... ... ... уақытын қысқартуына әкеледі, технолог - операторлар және қызмет көрсету персоналының жұмұнай уақытын қысқарту, реттеу сапасын ... ... ... ... қоршаған ортаға қалдықтар тасталуын қысқарту[12]Бұрын жасалған ТПАБЖ-не қарап жобалаумызға ... жаңа ... ... ... келесілер кіреді:- тез орындалатын және тактілі АРЖ ... ... ... ескірген техникалық автоматтандыру жабдықтарын жаңаларына ауыстыру.Осының барлығы біздің технологиялық үрдісті автоматты басқарудың жалпы мақсаты ... ... ... ... ... ... ... басқару критерийлерін орындауға және өңдеуге арналған.Жаңа автоматтандыру жұйесі үрдісті ... ... ... қамтамасыз ету және үрдістің жүру туралы толық көрініс беруі ... ... ... ... ... және қолайлы формада беру қажет, оператор техникалық үрдістің жүруін бақылауға, басқаруға және авариялық ... ... және ... ... ... ... режимге қайтаруға мүмкіндік беру, қоршаған ортаның лайықсыз жағдайларына тұрақты ... ... ... және ... ... көрсеткенде ыңғайлы болуы тиіс [13].Технологиялық басқару обектісінің анализдерінің нәтижесіне қарап, оның ішінде термо-химиялық, ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде толық жүйені қарапайым бөліктерге бөліп қарастыруға болады.Қондырғылардың жұмысын реттеу және бақылау, ауаны бөлу қондырғының механизмдері және аппаратуралары технологиялық режимінің ... ... ... ... және ... меншікті төменгі шығыны арқылы, мұнай  ... ... ... ... ... және бекітілген сапаға жету көзделеген.Өндіріс құралдары және автоматтандыру жабдықтары көмегімен өлшенетін мыссыздандыру қондырғысының ... ... ... қара ... ... және газдың (ауа, газ) температурасы және қысымы; қара қорғасын ... ... ... және ... шығындары. Мұнай  алу өндірісіндегі автоматтандыру жабдықтар және құралдарға қойылатын талаптар, біріншіден ортаның қасиеттерімен анықталады, ... ... ... ... ... ... ... торабының материалдарын таңдағанда мұнайдың температурасын ескеру қажетАвтоматтандыру өндірістің тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің жоғарылауына және мөлшерінің жоғарылауына, сапаның ... ... ... құнының төмендеуіне, еңбек өнмділігінің жоғарылауына алып келеді. Автоматты құрылғыларды енгізу өнімнің жоғарғы сапасын қамтамасыз етеді, ақаулар және қалдықтар азаяды, ... ... ... және ... ... ... ... жұмсалған капиталдық шығындар қысқарады, сонымен қатар жабдықтарды апатсыз жұмыс істеуіне себепші болып зақымдану жағдайларын азайтады, атмосфералық ауаның ластануын болдырмайды және су ... ... ... ... ... ... ... шарттарда жүзеге асырылады, сондықтан осы шарттарды ұстап тұру үшін біз оны ... ... ... ... автоматтандыру, бақылау және басқару үшін приборлар мен автоматтандыру құрылғыларын таңдау процестің ерекшеліктерін ескере отырып жүргізіледі.БӨЛІМ 3. ... ... ... ... ... өрт ... өндірістік санитарияӨндірістік нысандардың жоғарғы өрт қауіпсіздігін ескере отырып, Қоғамда заңнамалық талаптардың нормаларына сәйкес, өрт пен ... ... ... ... кешенді шаралар жүзеге асырылуда.Өндірісте апаттар мен инциденттерді болдырмау мақсатында 2013 жылы Қоғамда: * отын ... ... ... ... мен ... көрсету ай сайынғы негізде жүргізіледі; * өрт гидранттарына жөндеу жұмыстары мен қызмет көрсету жүргізілді; * нысандағы ағаш ... ... ... ... ... ... ... Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында орналасқан мұнай базасының өндірістік қауіпсіздігіне декларациялар алынды;* ... бес ... 157 ЖМҚС ... ... туралы декларация алынды;Қоғамдағы 140 нысанның өндірістік қауіпсіздігі бойынша сараптама қорытындысы алынды.* ЖМҚС резервуарларына жөндеу жұмыстары жүргізілді;* резервуарларды ... ... ... ... ... беретін құрылғылар желісі мен ЖТП, дизельді электрогенераторларға жөндеу жұмыстары мен техникалық қызмет көрсету жүргізілді;* өрт ... ... ... мен ... ... дер кезінде жүргізіледі.Өндірістік қауіпсіздік талаптарын орындау аясында Қоғамның барлық мұнай базаларында өрт қауіпсіздігі қызметі құрылып, олар нысандағы ... пен ... ... ... қаласындағы АГТКС мамандандырылған мекеме тұрақты негізде газ-құтқару қызметін ұсынады. 2013 жылғы қыркүйекте ... ... ... мен ... қызметкерлері бірігіп тақырыбында оқу-жаттығуларын өткізді.2013 жылы Қоғамның Шығыс Қазақстан облысы ... ... үш ... базасының өрт қауіпсіздігі қызметінің жауынгерлік құрамы арасында жарыстар өткізілді. Осындай ... ... ... мақсаты мемлекеттік емес өрт қауіпсіздігі қызметінің біліктілігін ... ... ... Өрт сөндірушілердің жылдамдығынан, бірігіп жұмыс істеуі мен нақты іс-әрекеттерінен өртті ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Барлық жұмыс істеп тұрған нысандарда мамандандырылған ұйым ... ... ... ... өрт ... ... орнатылған.Барлық нысандар алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жарақтандырылған. Өрт сөндіру су жабдықтары болмаған ЖМҚС ... ОП-100 өрт ... ... ... ... көрінетін орындарда жақын өрт сөдіру гидранттарының орналасқан жерінің көрсеткіштері көрсетілген. Мұнай ба-заларында өрт су қоймалары мен ... ... ... барлық өрт сөндіру қызметтері өрт сөндіру автоцистерналарымен (АЦ) және қажетті өрт-техникалық құралдарымен қамтамасыз етілген. 6 өрт сөндіру депосы, 9 ... өрт ... ... ... - бұл өз қызметкерлеріне мансаптық өсу үшін мүмкіндіктер ... ... ... ... мен лайықты, әрі бәсекелестікті еңбек төлемін ұсынатын ірі, ... ... ... адам ... ... ... мақсаты персоналға қисынды шығындар шығындала отырып, Қоғамның қызметін қолдау үшін білікті мамандардың қажетті санын ... ету ... ... адам ... ... үш негізгі аспектісін қарастырады: Персонал санын басқару:Бизнес-міндеттерді орындау үшін жеткілікті ... ... ... және ... жоспарлауды қарастырады [1,17].Сонымен, 2013 жылы Қоғам филиалдары ... 334 ... орны ... және ... ... басқару:Жеңілдіктерді, өтемақыларды, әлеуметтік топтаманы және өзге де бастамаларды басқару жүйесі енеді. 2013 жылы қызметкерлерге әлеуметтік қолдау көрсету қағидасына материалдық көмек ... ... ... ... жаңа түрлері енгізілді:- некеге тұрғанда;- бала туғанда, асырап алғанда;- зейнеткерлікке шыққанда;- жақын туысының қайтыс болғанында;- қызметкердің ... ... ... жүктiлiкке және босануға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты табысынан айырылған жағдайларда төленетiн әлеуметтiк төлемдердің мөлшерінің айырмашылығы да қарастырылған. ... ... ... ... ... ... асып кеткен оталар/ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасымен белгіленген оталар лимиті және ішкі құжаттармен және/немесе ұжымдық шарттармен (орындаушы уәкілетті органның ... ... ... өзге де ... төлемдерді өтеу қалдырылды.Персоналдың сапасын басқару:аталған аспект Қоғамда білікті кадрлардың қажетті көлемін қолдау үшін ... ... мен ... ... өлшеу құралдарын жасау және тиімді пайдалану, сондай-ақ персоналды оқыту және дамыту бойынша ... ... ... ... ... ... ету үшін рөлі мен ... сапасына үлкен көңіл бөледі. Осындай қарым-қатынастың арқасында білікті қызметкерлердің, кадрлар ағымының көрсеткіші мен өзге де серпінді сипаттамалардың мағынасы арта ... 2013 жылы ... ... ... қызметтестікті одан әрі жалғастырды. 2013 жылы өт-кізілген Қоғамның қызметкерлерін ... ... ... ... ... ... және ... білімдерін жаңартуға, қызметкерлердің біліктілік деңгейлерін қолдауға, сондай-ақ Қоғамның ұзақ мерзімді міндеттерімен сәйкес келу үшін ... ... пен ... ... ... мен ... бағытталды. Әртүрлі санаттағы қызметкерлердің міндеттерін орындауды жақсартуға мүмкіндік беретін, кәсіптік білімдері мен дағдыларын ... ... ... ... ... ... дамытуға бағытталған арнайы оқулар, жұмыстың біліктілік талаптарына сәйкес санатына кіретін жұмысшылардың мерзімді міндетті оқытулары жүргізілді [18].3.2 Атмосфералық ... және су ... ... ... ... ... ... Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету Қоршаған ортаны қорғау аясындағы Қоғамның негізгі тапсырмалары Киот ... ... ... ... ... ... шығарындыларын түгендеу, қоршаған ортаны қоршау қызметін жақсарту, экологиялық тәуекелдерді тиімді басқаруды үнемді жақсарту болып табылады. Аталған мақсатта ... ... ... ... ... ... мониторингі және т.б. жүргізіледі. Барлық өндірістік нысандар қауіпті қалдықтар төлқұжатымен, қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етілген. Дер кезінде май сіңген топырақты, ескірген және люминесцентті шамдарды кәдеге жаратуды қамтамасыз етеді.Экологиялық заңнаманың талаптарын орындау ... ... 2013 ... 15 қаңтарда № 12 бұйрық шығарды. ... ... және ... ... ... ... ... ортаға эмиссияларға рұқ-сат алуға арналған өтініштерді қоршаған ортаны қорғау уәкілетті органдарына жаңа ... ... ... ... ... қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алуға арналған қолданыстағы рұқсат қағаздардың ... ... ... бір ... ... ... ... Республикасы агенттігінің аймақтық бөлімшесіне белгіленген мерзімдерде 2-ТП (ауа) нысанында статистика бойынша жартыжылдық және жылдық есептер, 4-ҚО нысанында ... ... ... ... ... ... ... уақытта жүргізіліп, түгендеудің нәтижелері қоршаған ортаны қорғау жөніндегі уәкілетті органдарына тапсырылады; қалдықтардың ... ... ... үш ай бойы ... ... ... құрастырылып, оларды тіркеу үшін қоршаған ортаны қорғау жөніндегі уәкілетті органдарына тапсырылады;Қоршаған ортаны қорғау аясындағы көрсеткіштерАғымдағы жылдың есептік кезеңінде атмосфералық ауаға ... ... ... ... көлемі - 1483 тоннаны құрады. Өндірістік қалдықтар мен қолдану көлемі - 7545 тонна. Қоғамның өндірістік ... ТҚҚ мен ТСҚ ... ... және қауіпті қалдықтар төлқұжаттарымен қамтамасыз етілген.Өндірістік экологиялық ... ... ... ... орындау мақсатында Қоғамның өндірістік нысандарында тоқсан сайын ЖШС шарт негізінде эко-логиялық мониторингті жүргізу бойынша ... ... ... ... ... ... мен күкіртті сутек. Зертханалық зерттеулерге сәйкес ШМШ нормативтерінің асуы байқалмады. Өндірістік экологиялық мониторингтің тоқсан сайынғы есептері ... үшін ... ... ... ... ... заттардан қорғау үшін мына жағдайлар қарастырылуы қажет:* ... жылу ... ... ... ... ... ... режимін бақылау;* магистральды құбыр өткізгіштерді конденсат жинағыш орнату және атмосфераны газбен, конденсатпен, ... ... ... ... ... ... мұнай құбырларын, желілерді, коллекторларды дер кезінде жөндеуден өткізу;* факельден бөлінетін зиянды заттарды 15% ... ... ... ... өндіру техникаларын, мұнай мен газды дайындап, тасымалдауға қоршаған ортаны қорғау шарттарына сәйкес жетілдіріп отыру.Суды негізінде ластайтын көздерге өнеркәсіптік және коммуналдық ... ... ... және де басқа өндіріс қалдықтары құрамында әртүрлі агрохимикаттары бар ... жер ... ... ... ... ... суы, мал шаруашылығының ағындылары су қоймаларына жауын-шашын арқылы әкелінетін аэрогенді ластағыштар жатады.Жоғарыда қарастырылған улы ... ... ... мұнай мен мұнай өнімдерін жатқызуға болады. Сулы ортада олардың концентрациясы 1мг\м-ке жеткеннен бастап улылық ... ... ... ... ... ... ... экологиялық тепе-теңдік бұзылып, балықтың және судағы басқада ағзалар түрінің реттегіш механизмі өз ... ең ... ... ... де, одан ары ... ... ... қолайсыз факторларына төзімсіз бола бастайды, яғни экологиялық тұрақтылық жойылады. 1 т мұнай суға төгілсе, аумағы 2,6 км ... ... ... ... ... ... ... Қабықшаның қалындығы төгілген мұнай мөлшеріне байланысты келеді. Желдің әсерімен қабыршық судың сыртқы ... ... екі ... ... ... ... Осыған және тотығуға берік болғандықтан мұнай қалдықтары елеулі қашықтыққа таралу мүмкіншілігі бар. Судағы мұнайдың көлемі 800мг\м жеткен жағдайда фитопланктондардың ... ... ... ... ... ... ... өндейтін, коксхимия және басқа да өндірістердің ақаба суының құрамына кіретін фино қосылыстарын табиғи су қоймаларына ... ... тірі ... де ... маңызды биологиялық процестердің жүруін тегжейді, әсіресе балықтардың өсіп-өнуіне айтарлықтай зиян ... ... ... ... ... ... ... аймақтарда орналасқан, олардан шыққан қалдықтардың көп мөлшері, әсіресе ақаба сулары, су қоймаларын, атап айтқанда, Каспий ... ... ... ... ... су ... ... көліне және т.б су объектілеріне тасталып тұрады.Соңғы 10 жылдың ішінде өте қауіпті ластағыштар қатарына мұнай және газ скажиналарын бұрғылағанда, флотация ... ... ... ... бояулардың, пестициттердің тамақ өнімдерінің, т.б. құрамына кіретін өндірістерде кеңінен қолданылып келе жатқан беттік активтік заттар құйылып келеді. Олар су қоймаға ... ... орта ... ... ... тіршілік процестеріне теріс әсерін тигізеді. Кейбір беттік активті заттардың судағы мөлшері 1 мг\л ... ... 5 ... ... ... ... жаңсыздануы байқалады. Пестициттер сияқты бұларды химиялық биологиялық тазалау әдістерімен ыдырату өте қиынға соғады[21].3.3 Қондырғы жұмысындағы маңызды орындарОператорлық ғимараттағы бақылау-өлшеу құралдары ... ... ... мерзімді тексеріледі және қондырғыларда, аппараттарда, сорғыштарда резервуарларда, сепарторларда, трубақұбырларда тікелей ... ... ... ... тексеру технологиялық регламентке сәйкес бақылау метеорологиялық құралдармен жүргізіледі.Технологиялық параметрлерді реттеу және өзгерту технологиялық регламентке сәйкес баяу іске ... ... ... және ... ... МДҚ пайдалану, іске қосу және тоқтату жөніндегі технологиялық регламентке сәйкес белгіленеді.Дұрыс жұмыс ... ... ... ... ... және реттеуіш құрылғылар кезінде, БӨҚАҚ, автоматика және телеметрия құралдары, аварияға қарсы және өртке қарсы қорғану жүйесі болмаған және ... ... ... ... ... ... мен ыдыстарды пайдалануға жол берілмейді.Қызмет көрсету персоналы технологиялық сызбада көрсетілген қондырғылар, аппараттар, БӨҚАҚ, қорғаныс жүйесінің ... ... ... ... бақылау жасайды.Аппараттарда, қондырғыларда, трубақұбырлар мен арматураларда дұрыс ... ... пен ... емес ... ... ... мен ... өнімдерінің от алуының, ағуының алдын алу үшін газ шығатын орынға жедел су ... ... ... ... ... құралдарын қолдана отырып, АЖЖ көзделген бірінші кезектегі әрекеттер орындалады. Жұмыс жетекшісінің нұсқауы бойынша объектіні тоқтату ... және ... ... және өрт ... ... ... аумағының шекарасы газометрикалық бақылау құралдарымен анықталады және қауіпсіздік белгілерімен және , ... ... ... ... ... қатыстырылмайтын персонал қауіпті аумақтан шығарылады, қорғаныс және ұшқын сөндірушілер құралдары ... ... ... ... ... ... жұмыскерлер мен көліктердің режимді өтуі белгіленеді.Соққылармен, тартпамен, қысымда болатын ... ... ... мен ... ... ... жұмыстарды жүргізуге, жұмыс істеуші сорғыштарда егер дайындаушының техникалық құжаттарында қарастырылмаған жағдайда герметизаторларды бекітуді жүргізуге жол берілмейді.Қондырғылар, аппараттар, ыдыстар, ... ... ... қауіпсіз ашу, фиксациялау және механизациялау құралдарын қолдана отырып, дайындаушының техникалық құжаттарына ... ... ... ... ... ... ... оқшаулау және қорғаныс жабулары жобаға, дайындаушының техникалық құжаттарына сәйкес қамтамасыз етіледі. Зақымдану анықталған кезде жұмыс жетекшісімен оны қалпына ... ... ... ... станцияларды пайдалану жұмыстың жобалық рұқсат етілген параметрлері мен аппараттар, ... және ... ... ... ... ... кезінде іске қосылатын жарық және дыбыс сигнал беруші болған жағдайда жүргізіледі.Герметикалықтың және тығыздауыш элементтердің ... ... ... ... ... ... ... жол берілмейді.Резервті сорғыштарды іске қосу алдында оларды технологиялық өнімді сатылы енгізу арқылы алдын ала қыздыру жүргізіледі. Сорғыштарды ... ала ... іске ... жол ... құрылғыларды аппараттар, резервуарлар және ыдыстардағы өнім деңгейінің сәйкес келмеуі кезінде іске қосуға және ... жол ... ... ... ... ... электр энергиясын, ауаны беруді тоқтату, аварияға қарсы және өртке ... ... ... ... ... ... ... объектілерде қауіпті жағдай пайда болғанда персонал АЖЖ көзделген әрекеттер мен шараларды орындайды.Қауіпті жағдайда жұмыс жетекшісінің ... ... АЖЖ ... ... және ... ... ... жүргізіледі. Жұмыстарды қалпына келтіру МДҚ техникалық жағдайын тексергеннен және қауіпсіздікті бұзуды жойғаннан ... ... ... ... мен ... ... ... режимде герметикалық жүйеде жүргізіледі.Қолмен басқарудың бітегіш құрылғысын дренаждау кезінде жұмыстар ТО ЖҚҚ және жұмыс ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Дренаждау жүргізу қызметкерлері және бақылаушылар газ қауіпті құрылғының бүйір жағынан орналастырылады. Су, мұнай, мұнай ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.МДҚ трубақұбырлары технологиялық ортадағы резервуарға немесе авариялық ыдысқа тиімді және қауіпсіз ... үшін ... әсер ... ... отырып бекітіледі. Мұнай өнімдерін қауіпті жағдайда шығару технологиялық регламентке ... ... ... ... ... кестесі. Жөндеуге дайындауЖабдықтың техникалық тексерулері күн сайынғы және ... ... ... сайынғы тексерулер кезекші қызметкермен кезекшілікті қабылдап алған кезде және ... ... ... ... ... ... тексерулерге төмендегілер жатады: 1) қолданыстағы және резервтегі жабдықтың сыртқы тексеруі; 2)тұрақты өлшеу құралдары мен индикаторлар көрсеткіштерін тексеру;3)негізгі тораптар мен ... ... ... ... ... мен ... ... тізбесі жабдықтың түрін есепке ала отырып, кезекші қызметкерлер үшін пайдаланушы нұсқаулықпен анықталады. Кезеңдік тексерулер телерадио хабарларын таратушы құралдары операторының техникалық ... ... ... ... ... ... бойынша орындалады. Орындалатын жұмыстардың тағайындалуына, сипаты мен көлеміне сәйкес өндірістік жабдықтағы жөндеу жұмыстары ағымдық және күрделі болып ... ... ... - ... ... қабілеттілігін қамтамасыз ету немесе қайта қалпына келтіру үшін орындалатын және ... ... ... ... ... ... келтіруден тұратын жөндеу болып табылады. Күрделі жөндеу деп жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін және жабдық ресурсын ауыстыруымен ... оның ... ... ... ... ... келтіруімен толық немесе толыққа жақынырақ қалпына келтіру үшін орындалатын ... ... ... ... ... ... ... тозып кеткен тетіктері мен тораптарын жаңасына ауыстыру, құрастыру, кәбілді, жабдықтың сырлануын және т.б. ауыстыру арқылы жабдықтың толық ... ... ... ... ақаулы актілері негізінде жасалған бөлек жоспар бойынша жүргізіледі. Күрделі жөндеу жоспары телерадио хабарларын таратушы операторларының басшылығымен бекітіледі. Күрделі ... ... ... келісіледі. Күрделі жөндеу жұмыстарының нақты уақыты мен өткізу мерзімдері ... ... ... ... ... 30 ... кеш емес уақытта хабарланады. Жөндеулер түрі мен олардың мазмұныЖоспарлы - сақтық жөндеу жүйесі келесі техникалық ... ... мен ... түрлерінің орындалуын қарастырады: жөндеу аралық қызмет көрсету; мезгілді профилактикалық тексерулер; ... ... ... ... ... жөндеу.Жөндеу аралық қызмет көрсету менмезгілді тексеруде орындалатын жұмыс мазмұны алдыңғы тарауларда қарастырылған.Ағымдағы жөндеу барысында, келесі кезекті ... ... ... ... ... жағдайында ұстауға бағытталған жұмыс көлемі орындалады. Жөндеу ... ... жеке ... мен ... (тез ... қалпына келтіру немесе ауыстырудан, сондай-ақ оларды реттеп келтіруден тұрады. Жөндеудің бұл түрі ... ... ... ... цехтардың жөндеу персоналдарының күшімен орындалады.Ағымдағы жөндеу цех механигінің жетекшілігімен орындалады, ал цех механигі ... ... ... ... ... және оынң ... жауап береді.Орташа жөндеу. Орташа жөндеу процесінде тозған бөлшектері мен түйіндерін жөндеу немесе ауыстырудың көмегімен машинаның ... ... ... ... ... ... міндетті түрде барлық бөлшектері мен түйіндерінің техникалық жағдайы тексеріліп, анықталған ақауларды қалпына келтіру ... ... ... ... ... ... ... конструциясына байланысты және де нақты жабдық үшін техникалық құжаттарға келтіріледі.Орташа жөндеуді орындау барысында көбінесе орындалатын ... ... ... ... ... ... тозу ... жеткен жеке бөлшектерін ауыстыра отырып, түйіндерді жөндеу;- жарым-жарты бөлшектей отырып, машинаның барлық механизмдерін тексеру;- ... жуу және ... ... ету ... анықталған жағдайда оны ауыстыру;- редукторларды жуу, ревизия жасау және оын ... ... ... ... бекіту бөлшектерін тексеру және тозған жағдайда оларды ауыстыру;- қажет жағдайда жеке ... мен ... ... ... ... жеке түйіндері мен бөлшектерінің бекітілуін тексеру, ретке келтіру және де бос жүрісте, сондай-ақ күш түсіру арқылы тексеру.Күрделі жөндеу. Жөндеудің бұл түрі ... ... ... ... ... ... және де барлық тозған бөлшектерді ауыстыру жүреді (базалық ... ... ... ... ... ... өлшем шегі мен отырғызылу шамасы, машинаға берілген техникалық шартпен ... ... ... ... ... машина жұмысының техника-экономикалық көрсеткіштерін жақсарту мақсатында, оын жаңаландыру (модернизациялау) орындалады.Күрделі жөндеу келесі жұмыстарды қарастырады:- құраушы бөлшектерінің барлық өлшемдерін, сондай-ақ өлшем шегі мен ... ... ... ... ... ... келтіре отырып барлық түйіндер мен бөлшектерін ауыстыру;- машинаның рамасы мен ... ... ... және де іргетасты (фундаментті) жөндеу;- құбырларды және бөгетті-реттегіш арматураларды ревизия жасау және жөндеу;-  автоматты бақылау және басқару ... ... және ... ал ... жағдайда оларды ауыстыру;- жеке бөліктерін немесе бүкіл машинаны бояу;- бос жүрісте және күш түсіру тәртібінде байқау, комплексі тексеру және де ... ... ... ... ... ... бас ... басшылық етеді[23].ҚОРЫТЫНДЫМен, Айткен Қайрат, 2016 жылдың 28 наурыз айынан 5 мамыр жұлдызына дейін өндірістік дипломалды тәжірибені жұмысшы мамандығының ... алу үшін ... ... ... серіктестігінің негізінде өттім. Тәжірибе өту барысында мен сабақта өткен барлық тақырыптарды іс жүзінде қолдана білдім, өз білімімді жетілдіріп, көптеген ... ала ... ... бөлу әдістерін және мұнайды фракциялау, оның ішінде май фракцияларын зерттедім. Мұнайдың мағызды өнімдерін қалай алатынын, өңдейтінін және ... ... ... және т.б. ... ... ... ... өту кезінде, мен келесі жұмыстарды атқарып, дағдыларға ие болдым:* тәжірибенің бағдарламасымен қарастырылған тапсырманы толығымен орындадым;* технологиялық режим нормаларын анықтауға үйрендім;* ... ... ... ... ... ... ... тәжірибенің уақыты кезінде жұмысымлы атқардым;* тәжірибе кезінде практикалық күнделік жүргізу;* тәжірибе аяқталған кезде есеп беру.Жалпы компания өнімді лабораториялық ... ... ... Кәсіпорын өзінің міндеттемелері бойынша иелігіндегі барлық мүлікке жауап береді. Кәсіпорынның мүлкінің меншік иесінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Әр түрлі ... ... ... өрт ... өрт ... ... өрт сөндіру, түтін жою және өрт кезінде ... және ... ... ... қондырғылары мен жүйелерін қолдану олардың өрт қауіпсіздігін арттырудың тиімді тәсілі болып табыладыСоңғы кездердегі жасалған ... ... ... ... шикі зат пен ... алынған пробаларын орталық лабораторияға жібермей-ақ, қондырғының өзінде талдап, бірден нәтижесін алуға мүмкіндік береді. Мұнай газ шикізатының ... ... ... ... отын ретінде өңдеу болып табылады. Тәжірибеде қойылған мақсаты жүзеге асырдым деп ойлаймын. ... өту ... мен ... ... барлық тақырыптарды іс жүзінде қолдана білдім, өз білімімді жетілдіріп, көптеген мағлұматтар ала білдім.ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ... ... ... ... от 27 ... 1994 г. - Алматы - 1995* Бекенова Л.И. ... ... ... ... и проблемы Вестник университета ТУРАН.-2000* http://adilet.zan.kz/* Суербаев Х.А., ... Ә.Қ., ... Қ.М. ... химиясына кіріспе. 2004 г.* Надиров Н.К. Нефть и газ Казахстана. 1995г.* ... Н.К. ... ... и ... ... 2001г. * ... Х.А. Катализ в нефтепереработке ч.3. Алматы, 2002.* Суербаев Х.А. Каталитические процессы в  нефтеперерабатывающей промышленности. Алматы, 2002.* ... Е.В. - ... ... нефти и газа. Ч. 2-я. Крекинг нефтяного сырья и переработка углеводородных газов - М.:Химия, 1980г.,328 с.* Ж. Қ. ... Е. А. ... Ж.К. ...  2009 ж - 142-165 б* ... М.Г. ... справочник нефтепереработчика. Л., Химия, 1980.* Шкатов Е.Ф., Шувалов В.В. Основы автоматизации технологических процессов химических производств. М. ... ... ... В.Г. ... ... и ... в ... промышленности. М. Химия. 1978г.;* Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х. Проектирование систем автоматизацией технологических процессов. М. ... ... ... Г. Е. ... окружающей среды на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. - М.: Недра, 1986.* ... Т.Е. ... ... ... ... для вузов:-Алматы: Эверо, 2006-264с.* Калыгин В.Г. Промышленная экология. -- М.:МНЭПУ,2000. -- 241 с.* Андруз Дж.,Бримлекумб П., ... Т., Лисс П. ... в ... ... ... -- ... -- 271 с.* Пальгунов П.П., Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов. -- М.:Стройиздат, 1990. -- 352с.* ... П.В. ... ... в нефтегазодобывающей промышленности. - М.: Недра, 1987.* Гайдамак К.М., Тыркин Б.А. Монтаж оборудования предприятий химической и нефтехимической промышленности. - М.: ... ... 1974. - 286 с., ил.* ... В.З., ... И.П. ... ... ... химической и нефтяной промышленности/ М.: Высшая школа, 1990. - 208с. 
    
   

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Диплом алдындағы іс-тәжірибе бойынша есебі27 бет
Диплом алдындағы тәжірибе нәтижелерінің есебі34 бет
Диплом алдындағы тәжірибенің есебі.«АТФБанк» АҚ66 бет
Диплом алдындағы өндірістік тәжірибенің есебі59 бет
«Данон» компаниясының персоналдың дамыту процесін басқару22 бет
Диплом алды тәжірибеден өту жөніндегі е с е п т е м е «МанғыстауМұнайгаз» АҚ28 бет
Еңбек ақы бойынша диплом алды іс – тәжірибе35 бет
Математика сабақтарында оқушылардың үлгірмеушілігін болдырмау (2 сынып бойынша)29 бет
Педагогикалық технология дегеніміз не?6 бет
Адамгершілік тәрбиесі6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь