Жоғары мектеп жасындағы оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда компьютерлік оқыту және бақылау бағдарламаларының рөлін анықтау

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
1 Оқушылардың оқу жетістіктерін диагностикалау мен бағалау жүйесінің теориялық.әдіснамалық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

10
1.1 «Диагностикалау» ұғымы, оның мәні мен қызметтері ... ... ... ... ... ... ... ... .
10
1.2 Оқу жетістіктерінің нәтижесін бағалаудың формалары мен әдістері ... ... .
12
1.2.1 Қазақстандағы оқу жетістігін бағалау жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13
1.2.2 Оқу жетістігін бағалаудың жаңа моделі.кіріктірілген бағалау жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16
2 Оқушылардың оқу жетістігін диагностикалау процесінде компьютерлік оқыту құралдарын қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

21
2.1 Компьютерлік оқыту бағдарламаларының негізі мен формалары. Компьютерлік оқыту бағдарламларының алуан түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ...

21
2.1.1 Компьютерлік оқыту бағдарламаларының шығу тарихы ... ... ... ... ... ... .
24
2.1.2 Компьютерлік оқыту және бақылау бағдарламаларының психологиялық және дидактикалық рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

26
2.2 Шет тілін оқытуда бақылау.оқыту бағдарламасының рөлі ... ... ... ... ... ... .
30
3 Оқушылардың оқу жетістігін диагностикалау мен бағалауға арналған бақылау.оқыту бағдарламасын құрастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

35
3.1 Компьютерлік оқыту және бағалау бағдарламаларының дидактикалық құрылымы мен формасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

35
3.2 Компьютерлік оқыту және бағалау бағдарламаларының дидактикалық құрылымы мен формасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

36
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 51
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
52
Бүгінде Қазақстан дамыған 30 елдің қатарына кіру алдында тұр. Демек осы талапқа сай болу үшін қазақстандық білім беру жүйесі де әлемдік стандартқа лайық болуы керек.
Қазақстанда білім беру жүйесін реформалау біраз уақыттан бері қолға алынып келеді, бұған дәлел Қазақстан республикасында білім беруді дамытудың әртүрлі жылдары қабылданған бағдарламалары. 2010 жылы қабылданған «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» еліміздегі білім беру жүйесінің ағымдағы жай-күйін талқылай келе қолданыстағы оқыту әдістемелерінің ескіргенін, оқушыларға шамадан тыс көп мөлшерде білім ұсынылатыны, ал оны оқушының жас ерекшелігі, қызығушылығы мен ынтасына қарай ыңғайлап жеткізуге назар аударылмай, оқыту оқыушы тұлғасын дамытуға емес, жалаң статикалық нәтижелер алуға бағытталғаны сыналды. Демек, қазақстандық орта білім беру жүйесі қоғам дамуының заманауи талаптарына және әлемдік білім беру кеңістігіне кірігу шарттарына сәйкес жаңғырту қажеттігі туындады.
Келесі мәселе - ақпаратты қоғамға көшу. Адамзат өркениетінің дамуы адам өмірінің барлық саласына ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың (АКТ) бойлап ендеуімен сипатталуда.
Заманауи АКТ дамуы білім беруді дамытудың қарқыны мен бағытын анықтауда: Заманауи білім – бұл аралас білім, яғни оқу процессіндегі күндізгі және электрондық оқыту формаларының симбиозы. Қазіргі таңда аралас оқыту тәжірибеден өткізілуде (дәстүрлі және электрондық оқыту). Халықаралық зерттеулерге сәйкес [1] болашақта аралас оқу формасы орта білім беру саласында басымдыққа ие болмақ. Қазақстанда да осы тенденцияға дайын болу үшін орта білім саласына АКТ мүмкіндіктерін қолдану мақсатында 2011 жылы мектептерге электрондық оқудың ақпараттық жүйесін (e-Learning) енгізу жобасы басталды. Осылайша Қазақстанның білім жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге қадамдар жасалуда. «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» «негізгі және бейіндік орта мектепте оқытылатын әрбір пән бойынша интерактивті және зияткерлік цифрлы білім беру ресурстарын әзірлеу және орта ... білім беру ұйымдарын цифрлы білім беру контентімен (қандай да бір ақпараттық ресурспен – мәтін, кескіндеу, музыка, бейне, дыбыс және т.б. толықтыру ашық қолжетімділікте толық қамтамасыз ету» жоспарланды. Ал нысаналы индикаторлар ретінде ерекше қажеттіліктері бар (инклюзивті білім беру) балалар үшін АКТ көмегімен сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету – 2017 жылы – 30 %, 2020 жылы - 50%; мектептер үшін ашық қолжетімділіктегі электрондық контенттің көлемін 2017 жылы 60 %, 2020 жылы – 90% жеткізу жоспарланған. [2].
1 Watson, John B.: Psychology as the Behaviorist views it. http:// psychclassics.yorku.ca/Watson/views.htm (Sept. 2012), 1913 3.1, 3.6«Ақпараттық Қазақстан - 2020» бағдарламасы
2 Минин М.Г. Технология оценки учебных достижений студентов в техническом вузе//Инженерная педагогика Темпус – проект MULTICEP (CD_JEP-24006-2003). – М., Центр инженерной педагогики МАДИ (ГТУ), 2007. – с. 138 – 149.
3 Pdagogische Diagnostik, Schulqualitaet Allgemeinbildung, Bundesministerium fuer Bildung und Frauen, 15.06.2015, Seite 6
4 Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012 - 2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары
5 Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының «Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесін енгізудің әдіснамалық және оқу-әдістемелік негіздері», Алматы 2015
6 Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. -М.: Педагогика. 1989. -190б.
7 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалаудың ережесі «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Басқарма шешімінің 2015 жылдың 27 тамызында № 43 хаттамасымен бекітілген.
8 Шабалова Н. И. «Критериалды бағалау жүйесі - мектептегі білім берудің мониторингісі мен әдістемелік көмек көрсетудің алғы шарты». Мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқаулық / 11бет, Өскемен-2015
9 Helmut Richter, Lernerfolgsueberpruefung im Lernfeldkonzept, Werkstattbericht, Fassung 30.04.2002, Seite 21-22
10 Materialien zur Rahmenlehrplanimplementation: Professioneller Umgang mit Leistungen in der Schule Sekundarstufe I Grundsätze - Instrumente . Beispiele Hrsg.: Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg (LISUM Bbg) Autoren: Hans Leutert, Wolfgang Thiem, Witlof Vollstädt, Hermann Zöllner u. a. 2005 1.Auflage
11 Issing, Ludwig J./ Klimsa, Paul (Hrsg.): Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
12 Baumgartner, P., Herber, E. & Waba, S. (2011). Szenarien für den Einsatz von Netbooks. Welche Möglichkeiten bieten Netbooks für die Unterrichtsgestaltung. Computer+Unterricht, 81, 44-45. Weizenbaum, Joseph (1989): Kinder, Schule und Computer. Hrsg. vom Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Beratungsstelle für neue Technologien). Soest: Soester Verlagskontor.
13 Kerres, M. (1998). Multimediale und telemediale Lernumgebungen. Konzeption und Entwicklung. München: Oldenbourg.
14 Weingarten, Rüdiger (Hrsg.) (1997): Sprachwandel durch Computer. Opladen: Westdeutscher Verlag.
15 www. http://uni-leipzig.de
16 Treustedt, 2005,
17 http://members.fortunecity.de)
18 Plass, J.L., Chun, D., Mayer, R.E. & Leutner, D. (1998). Supporting visualizer and verbalizer learning preferences in a second language multimedia learning environment. Journal of Educational Psychology, 90, 25-36.
19 Niegemann, H. M.: Neue Lernmedien. Konzipieren, entwickeln, einsetzen. Göttingen: Hans Huber 2001, ISBN 3-4568-3448-9
20 https://kk.wikipedia.org/wiki/
21 DÖRING, N. (1999): Sozialpsychologie des Internet. Göttingen u.a.
22 Tulodziecki, G. (1998). Entwicklung von Medienkompetenz als Erziehungs- und Bildungsaufgabe. Pädagogische Rundschau, 52 (6), 693-709.
23 Klauser, F., Kim, H.-O. & Born, V. (2002). Erfahrungen, Einstellung und Erwartungen der Lernenden - entscheidende Determinanten netzbasierten Lernens. bwp@: Berufs- und Wirschaftspädagogik - online, 2. Verfügbar unter: http://www.ibw.uni-hamburg.de/bwpat/ [03.09.2002].
24 Fischer, F./ Mandl, H. (2000): Being there or being where? Videoconferencing and cooperative learning, Forschungsbericht 122 des Lehrstuhls für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie, München.
25 Reinmann-Rothmeier, G. & Mandl, H. (1998). Wenn kreative Ansätze versanden: Implementation als verkannte Aufgabe. Unterrichtswissenschaft, 26, 292-311.
26 Schröder, H. (1996): Evaluierungskriterien für multimediale Lernprogramme. Ein Raster für die Praxis; Weidenmann, B. (2002): Multicodierung und Multimodalität im Lernprozess. In: Issing, L. J. / Klimsa, P. (Hrsg.) (2002): Information und Lernen mit Multimedia und Internet. Lehrbuch für Studium und Praxis. Weinheim, Verlagsgruppe Beltz, Psychologische Verlags Union; 3., vollständig überarbeitete Auflage.
27 Tergan, S.-O. (2002): Hypertext und Hypermedia: Konzeption, Lernmöglichkeiten, Lernprobleme und Perspektiven. In: Issing, L. J. / Klimsa, P. (Hrsg.) (2002): Information und Lernen mit Multimedia und Internet. Lehrbuch für Studium und Praxis. Weinheim, Verlagsgruppe Beltz, Psychologische Verlags Union; 3., vollständig überarbeitete Auflage.
28 Issing, L. J. & Klimsa, P. (Hrsg.). (1995). Information und Lernen mit Multimedia. München.
29 Issing, L.J. & Klimsa, P. (2002). Multimedia und Internet - Eine Chance für Information und Lernen. In L.J. Issing & P. Klimsa (Hrsg.), Information und Lernen mit Multimedia und Internet (S. 1-2). Weinheim: Beltz PVU.
30 Euler, D. (2001): Selbstgesteuertes Lernen mit Multimedia und Telekommunikation gestalten. In: HOHENSTEIN, A./WILBERS, K. (Hrsg.): Handbuch E-Learning: Expertenwissen aus Wissenschaft und Praxis, Grundwerk Dezember, Kap. 4.1, 1-19.
31 «Неміс тілі», А.Артықбаева, Б.Әбдіғалиева, Ш.Бәйнеш, Б.Есімова, Ү.Таникина, «Мектеп» (Алматы 2009)
    
    МАЗМҰНЫ|Кіріспе.................................................................|6 ||.....................................................          |  ||1 ... оқу ... ... мен ... ...  |  ||теориялық-әдіснамалық                          |10 ...  ...                                |  ||1.1 ... ұғымы, оның мәні мен                |10 ...               |  ||1.2 Оқу ... ... ... ... мен       |12 ||әдістері.........                            |  ||1.2.1 ... оқу ... ...               |13 ...           |  ||1.2.2 Оқу ... ... жаңа ... ...    |  ... ...          |  ||2 ... оқу ... ... ... ...   |  ||оқыту құралдарын                            |21 ...  ...                           |  ||2.1 ... ... ... ... мен формалары.     |  ... ... ... ...                |21 ...               |  ||2.1.1 ... ... ... шығу             |24 ...                     |  ||2.1.2 ... ... және ... бағдарламаларының психологиялық  |  ... ...                            |26 ...    |  ||2.2 Шет ... ... бақылау-оқыту бағдарламасының           |30 ...                      |  ||3 ... оқу ... диагностикалау мен бағалауға арналған   |  ||бақылау-оқыту бағдарламасын                       |35 ...   |  ||3.1 ... ... және ... ... дидактикалық   |  ||құрылымы мен                              |35 ...  ...                         |  ||3.2 ... ... және бағалау бағдарламаларының дидактикалық   |  ||құрылымы мен                              |36 ...  ...                         |  ... ...             |  ... әдебиеттер                        |52 ...  ...                                 |  ... СІЛТЕМЕЛЕРБұл дипломдық жұмыста  келесі  нормативтік  ...  ... ... ... туралы» Заңы. 27.07.2007 ж., №319-IIIҚРЗ. Астана. Ақорда.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың ... ... ... бағдарламасы. 07.12.2010 ж., ҚР Президентінің № 1118Жарлығы, АстанаҚазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға ... ...  ... ... ... ж., ҚР ... және ғылым министрінің №454бұйрығы.Ақпараттандыру туралы Қазақстан Республикасының Заңы. 11.01.2007ж., №217.«Ақпараттық Қазақстан - 2020» ... ... ... ... "Қазақстан Республикасының білімберу ... ... ... ... арналған мемлекеттікбағдарламасы туралы" Жарлығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы2001 жылғы 20 қараша N ... ... ... ... 2014 ... «Бірмақсат, Бір мүдде, Бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауы.Қазақстан Республикасының 2015 жылға ... ... ...  ... ... ... оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012 -2016  ...  ...  ...  ...  ...   ... 2012 жылғы 25  маусымдағы  №  832  қаулысыменбекітілген.   Оқушылардың оқу ... ... ... ... ... және  ...  негіздері,  Әдістемелік  құрал,  Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, Астана 2015.КіріспеБүгінде Қазақстан ... 30 ... ... кіру ... тұр. Демек осыталапқа сай болу үшін ... ... беру ... де әлемдік стандартқалайық болуы керек.Қазақстанда білім беру жүйесін ... ... ... бері ... ... ... дәлел Қазақстан республикасында білім беруді дамытудыңәртүрлі жылдары  ...  ...  2010  жылы  ... ... ... ... дамытудың 2011 – 2020 ... ... ... ...  ...  беру  жүйесініңағымдағы жай-күйін талқылай келе  қолданыстағы  ...  ... ... ... тыс көп ... білім ұсынылатыны, ал оныоқушының жас ерекшелігі, қызығушылығы мен ... ... ... ... аударылмай, оқыту оқыушы тұлғасын дамытуға емес, жалаң статикалықнәтижелер алуға бағытталғаны сыналды. Демек, ... орта ... ... қоғам дамуының заманауи талаптарына және әлемдік  ...  ... ... шарттарына сәйкес жаңғырту қажеттігі туындады.Келесі мәселе - ақпаратты қоғамға көшу. Адамзат өркениетінің дамуы адамөмірінің барлық саласына ақпараттық-коммуникациялық ... ... ... ... АКТ ... ... беруді дамытудың қарқыны мен бағытын анықтауда:Заманауи білім – бұл аралас білім, яғни оқу ... ... ... ... ... ... ... таңда  аралас  оқытутәжірибеден өткізілуде (дәстүрлі және ... ...  ... ... [1] болашақта аралас оқу ... орта ... ... ... ие ... ... да осы ... дайын болуүшін орта білім саласына АКТ мүмкіндіктерін қолдану мақсатында 2011 ... ... ... ақпараттық жүйесін (e-Learning)  енгізужобасы  басталды.  ...  ...  ...  ...  бәсекегеқабілеттілігін  қамтамасыз  етуге  ...  ...  ... ... ... ... 2011 – 2020 жылдарға арналғанмемлекеттік бағдарламасында»  «негізгі  және  ...  орта  ... ... пән ... ... және ... ... білім беруресурстарын әзірлеу және орта ... білім беру ұйымдарын цифрлы білім ... ... да бір ... ...... ... ... дыбыс және т.б. толықтыру ашық қолжетімділікте толық қамтамасыз ету»жоспарланды. Ал ... ... ... ... ... бар(инклюзивті білім беру) балалар үшін АКТ ...  ...  ... ... ету – 2017 жылы – 30 %, 2020 жылы - ... үшін ашық ... электрондық контенттің көлемін 2017жылы 60 %, 2020 жылы – 90% ... ... ... компьютерлік оқыту-бақылау бағдарламаларын құрастыру, оқу пәнініңқосымша электронды-мультимедиалы ... ...... талабы.Бұл  мәселе  "Қазақстан  Республикасының  білім  беру  ... ... ... арналған мемлекеттік  бағдарламасытуралы" Жарлығында да қарастырылып, арнайы пәндер бойынша ... ... ... ... ... ... оқушының оқу жетістігін бағалауда арнайы бақылау және тестілеубағдарламалары  ...  ...  ...  ...  ... оқыту жүйелері, компьютерлік оқыту-бақылау ...  ...  ...  өнімдердің  мүмкіндіктері  артуда.Қазақстанда, мектептердiң жартысынан астамы ауылда ... әрi ... аз ... ... ... болғандықтан, электронды оқытуөнімдерін, пән бойынша ... ... ... ... ... ... ... оқушылардың сабақ үлгерiмiнiң сапасынарттыруға жәрдемдесер едi. Электронды оқыту  ресурстарын,  ... ... ... ... ... ... өріс ... аралас оқытуды ұйымдастыру үшiн пайдаланудың маңызы зор.Мектеп оқушыларының білім сапасын бағалау және мониторинг ... ... ... ... ... ...  дамытужөніндегі 2012 - 2016 жылдарға арналған ... ...  ... ... беру сапасы жайлы шынайы ...  ...  ... ... ... ... Демек оқу жетістігін бағалаумеханизмі халықаралық стандартқа сай, ... беру ... ... ... ... ... ... саясатының өзекті мәселелері ретінде оқытудың формалары ... ... ... ... ... және ... ... мен технологиясын жоғары деңгейде қолдана білу атап ... оқу ... ... ... бақылау оқыту үдерісінің ажырамасқұрамдас бөлігі болып табылады. Орта мектеп тәжірибесінде қолданылатынбақылау түрлері: ... және ... ...  ...  ... ... бағалау бір жақты сипатта болып, оқушыға кері ... ... оқу ...  ...  ...  өз  ... өзіндік талдау мен уақытылы түзетіп отыру үшін оқушыға асақажет-ақ. Бүгінде ... ... ... ... ... ... немесе рефлексияға баса назар аударыла бастауы да уақытталабы. Дәстүрлі оқыту технологиясында мұны ... ... ... ... ... мен уақыт жұмсалуын қажет етеді. Соңғы кезде ... ... үшін жаңа ... ... ... ... күттірмейтініске айналады.Соңғы жылдары педагогика мен ... ...  ...  жағдайыныңмониторингі мәселесін шешуді заманауи ақпараттық технологияларды қолданып,бақылауды тестілеуші әдістемелермен үйлестіру жолында іздеу керектігін ... ... В.П. ... О.П. ... ... O.K. ... жәнетағы басқа ғалымдардың зерттеу жұмыстары дербес компьютердің ... ... ... ... ... A.C. Аванесов, А.Н.Майоров, С. И Федоров, Г.М.Мутанов, А.Е.Сағымбаева, Н.Ж.Ибрагимова, Г.М.Абильдинова және  т.б.  ...  ...  ...  ... ... ... арналған. Компьютерлік технологияғанегізделіп алынған білімді бақылау жүйесі ... ... оқу ... және жаңа бағдарламалар үнемі ... ... ... кері ... ... міндетті болып табылады.Осы  мәселелерді   сараптай   ...   ... ... ... қолданылуына жол ашылып жатқан кезде,неміс тілі пәнінен әлі де ... ... ... ... және бақылаубағдарламаларының жоқтығын, олардың оқу жетістігін бағалаудағы ... ... ... ... ... ... жасындағы оқушылардыңоқу жетістігін бағалауда компьютерлі оқыту және бағылау бағдарламаларыныңрөлі» деп алдық.Зерттеу нысаны: шетел тілі ... ... ... пәні: шетел тілі  сабақтарында  ...  ...  ... оқу ... ... ... ... жоғары мектеп жасындағы оқушылардың ... ... ... ... және ... бағдарламаларыныңрөлін анықтау.Зерттеу міндеттері:1. «Диагностикалау» ұғымының мәні мен мазмұнын нақтылау;2. Оқушылардың оқу ... ... мен ... ... ... ... Оқушылардың оқу жетістігін диагностикалау процесінде компьютерлікоқыту ... ...  ...  және  ...  рөлін,дидактикалық және әдістемелік негіздерін сараптау;4. Компьютерлік оқыту және  бағалау  бағдарламаларының  рөлі  ... ... ... ... ... ... ... және шетелдікәдіскер, психолог, педагогтардың еңбектері, мемлекеттік ресми құжаттар:Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңы», сонымен ... ... ... ... Интернет көздері.Зерттеу әдістері: зерттеу нысанына алынған ... ... ... педагогикалық, психологиялық, әдістемелік әдебиеттерге талдау;неміс тілін оқыту бағытындағы компьютерлік бағдарламалар, онлайн ... ... және ... ... ... ... үйренушілерге жәнемұғалімдерге арналған сайттардың материалдарына талдау жасау.Зерттеудің жаңалығы мен теориялық мәні:– Компьютерлік оқыту және бағалау ... ... ... рөлі мен ... баға берілді;– «Диагностика» ұғымының мәні анықталды;– Қазақстан республикасында жарық көрген мектеп жасындағы оқушыларғаарналған оқулыққа ... ... ... ... және ... жоқтығы анықталды;– Неміс тілі оқулықтарында бұрын-соңды интерактивті оқыту және ... ... ... ... ... Оқулықта берілген тілдік тақырып аясындаҚосымша мультимедиалы, гипер-сілтемелі, интерактивті ... ... ... бағдарламасының арнайы бағдарламалау тілінде құрастырылды.Зерттеу жұмысының қорытындысы ретінде 11-сыныптың ... тілі  ... ... 2009) ... ... ... құрастырылған компьютерлікоқыту және бағалау бағдарламасын мектепте неміс тілі сабағында қолдануғаболады.Диплом  ...  ...  ...  ...  екі  тараудан,қорытындыдан, жұмыс барысында  ...  ...  ...  ... ... ... Неміс тілі оқулығына қосымша  ретіндеқұрастырылған компьютерлік оқыту және ... ... ... ...  ...  ...  ...  зерттеу  пәніайқындалып, ...  мен  ...  ...  ...  ... ... зерттеудің теориялық мәні, дерек көздері, ғылымижаңалықтары мен практикалық құндылығы баяндалды.Бірінші ... оқу ... ... ... ... мен ...  сөз  ...  Бағалаудың  халықаралық  және  қазақстандықмодельдеріне, кіріктірілген бағалау жүйесіне ... ... ...  ...  ...  ...  ...  және  бағалаубағдарламаларының  шығу  тарихы,  формалары  мен  ...  ... ... ... ... Ең бастысы, авторлық оқытубағдарламасын құрастыру методологиясы сипатталады.Қорытындыда  зерттеу  жұмысының  нәтижелері  ...  ... ... әліде болса толық, түбегейлі шешілуі үшін әрі қарайжан-жақты, терең зерттеудің ... ... ... ... ... жұмысын жазу барысында қолданылғанғылыми еңбектердің, ақпарат көздері мен жинақтардың тізімі берілді.Қосымшада (CD) авторлық компьютерлік оқыту және бағалау ... ... оқу ... ... мен ...  ... ... «Диагностикалау» ұғымы, оның мәні мен қызметтеріБілімдену процесінің ажырамас бір бөлігі диагностика болып табылады.Диагностика – ... ... ...  мен  ...  туралымәлімет/ақпарат алудың жалпылама амалы. Диагностика жəрдемімен белгіленгенмақсат, міндеттердің табысты ... ... Ол ...  ... процесті тиімді басқару мүмкін емес. Диагностика –  ... ... ... ... ... ...  ...  "білім,  ептілік  жəне  дағдыларды  ...  ... ... ... əрі ауқымды."Білім, ептілік жəне дағдыларды тексеру” тек ... ... ... себебін түсіндірмейді. Ал диагностикалауда нəтиже оғанқол жеткізген əдіс – ... ...  ...  дидактикалықпроцестегі динамика, тенденциялар анықталады.Диагностика- бақылау мен тексеруді, бағалауды;- статистикалық деректер жинақтауды, олардың талдауын;- дидактикалық процесс ... ... ... ... беру ... А.Н. ... М.Г. Мининнің және т.б. ғылымиеңбектерінде зерттелген. Бұл терминді ... рет 1968 жылы ... Ол ... диагностика, бір жағынан, оқытуға жеке адам ... ... ... толығымен бар алғышартты орнықтырады,  екіншіжағынан, оқыту мен ... ... ... ... үшін ... ... деп ... Мининнің анықтамасы бойынша диагностика төмендегі мақсаттарғабағытталған болуы тиіс:- білімді ... ... ... ... ... ... ... келмейтінін айқындағанжағдайда ішкі және сыртқы түзетулер жүргізу;- оқытудың табысты ... ... оқу ... келесі кезеңдерін жоспарлау;-оқудағы табыстары үшін мадақтау көмегімен қызығушылығын тудырып, келесіқадамдардың күрделілігін реттеу;- оқыту шарттарын жақсарту [3; 138 – ... ... ... – бұл ... яғни ... ... ... игерілу процесін бақылау. Ал тексеру қадағалаудың құрамдасбөлігі болып табылады. Тексеру – бұл ... ... жəне ... игерубарысын бақылау үшін жүргізілетін əрекет – қимылдар жүйесі, яғни ... ... Мəн – ... тұрғысынан қадағалау кері байланыс орнатуды,атап айтқанда, оқушылар мен мұғалімнің оқу əрекеттерінің нəтижесі ... ... ... ... ... өз ... нені және қандайдеңгейде меңгергені ... ... ... ... ... ... ... игеру оқушыға қиын тиетіні мәлім болады, оқушының өз бетіменжұмысының ... ... ... ... ... ... қателері арқылыөз кемшіліктерін көреді және осылайша оқыту әдістемесін  жетілдіруге,оқушыға жеке ... ... ... ... ... ... білім және оны қандай деңгейде ... ... ... ... ... екенін анықтайды,  өзінің  қандайжетістіктерге қол жеткізгенін түсінеді, проблемалар мен кемшіліктерін көреалады.Оқу ... ...... да ...  де ... Және ... байланысты бірнеше қызмет атқарады:Білімдік-дамытушылық қызмет – оқушы сыныптастарының жауабын тыңдауданғана пайда тауып қоймай, өзі де ... ... ... ... ... ... отырады.Тәрбиелік функция – пәнге шығармашылық көзқарас  қалыптасады,  өзқабылетін дер ... ... ... ... дер ... отыруға ұмтылады, жүйелі жұмысқа, тәртіпке және  ерік-жігерінжинақтауға дағдыланады. ... ... ... мүмкін деп күту оқушылардысабақты ұдайы оқып жүруге мәжбүрлейді, сабақ оқуға кедергі жасайтын ойын-сауықтардан бас ... ... ... ... ... ... арттырады, тәртіпке баулиды, жағымды адамгершіліктікқасиеттер мен ұжымдық қарым-қатынастар қалыптастырады.Диагностика – ... ... ... мен ... туралыақпарат алудың жалпылама амалы алдыңғы қатарда тұр. Ол қосымша қор көздерінанықтау, нәтижені көтеру жолдарын табу ... ... мен ... ... ... ... бақылау мен бағалауды қажет ақпараталудың қосымша амалы ретінде ... ... екі ... қоғамдық және педагогикалықбар.  Қоғамдық  функциясында  ...  ...  ... және сапаны арттыруға қызмет етеді. Оны селекциялық немесекөрсеткіш диагностика деп те атайды. ... оқу ... ... ... ... оқу ... туралы, оларды мейлінше объективті бағалай алуүшін мәлімет береді.Диагностиканың педагогикалық функциясы оқушыларды қолдауға ... ... оқу ... ... ... ... деп аталады. Ол оқу ... орын ... және ... ... тиімді қолдау көрсетудімақсат етеді. Оқушылар диагноастика процесіне белсенді ат салысады ... ... мен ... ... ... күшті жақтарынабағытталған және оны болашақта қалай жақсартуға болатынын көрсетеді. Мұндаресурстар, оқушылардың оқу потенциалы мен оқу ... ... ...  дамыту  мен  оңтайландыру,  оқу  және  ... ... ... ... ... [4].1.2 Оқу ... нәтижесін бағалаудың формалары мен әдістеріДәстүр бойынша оқушының оқу жетістігі –меңгертілу ... ... ... ...  ...  ...  және  дағдыларды  ...  ... ... ... олар ... пән бойынша (жалпы пәндіоқытудан ... ... ... ... компетентіліктер) және әрбірсынып бойынша (жеке оқу курстарын оқытудан ... ... ... ... және ... тізбесі көрініс береді.Білім сапасын бағалау үшін оқушылардың оқу ... ... ... ... ... ... ...  Шындығында,білім сапасы оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау арқылы белгіленеді, яғнибағалау ... ... ... ... критерий. «Оқушы жетістіктері»ұғымы білімнің құндылығы мен мақсатына  және  оның  ...  ... оқу ... ... ... үшін ... ... диагностикалау қажет. Диагностикалық іс-әрекет бақылауды, тексеруді,бағалауды ... ... ... мен оқыту нәтижелерініңтепе –теңдігі оқыту ... ... ал оның ... ... ... ... белгілі бір деңгейіне жетуі болып табылады.Оқушының оқу жетістігін өлшеу дәлдігі оның білімдік жетістіктеріментұлғалық ... ... әсер ... ... ... Ол ... оқу ... өлшеуіштері мазмұны мен құрылымы жағынанұтымды тыңдалуы ... ... ... ... ... ... ... алдын ала берілген параметрлері білім ... ... оқу ... ... ... ... мен тәсілдержатады. Педагогикалық өлшеуіштер тәсілдерінің ішінде ең көп ... ... ... ... ... ...  тексерудің  жазбашаформасы, интервью түріндегі әңгімелесу, сауалнама т.б.Оқытудың әрбір сатысы бойынша ... ... ... ... бағалау мақсатында қорытынды бақылау жүргізу үшін ... тест ... ... ... ... Ал ... салалары бойынша интеграцияланған оқу жетістіктерін, яғни білімдікоқу жетістіктерін сүзгіден өткізу өлшеуіш- тапсырмалар жүйесі ... ... ... ... оқу  жетістіктерін  бағалауға  барлық  елдердемемлекеттік деңгейде ерекше назар  ...  ...  ...  ... оқу ... ... мектепті аяқтаған кезде (ҰБТ, ОЖСБжәне т.б.) және халықаралық зерттеулерге қатысу арқылы (TIMSS, PISA ... да ... ... ... жүр. Бұл ... ... ... нақты тұлғалық жетістіктерді белгілеу үшін оқу пәнібойынша оқыту сапасын диагностикалау  ...  және  МЖБС  ... ... және ... ... ... ... асырылады.Білім алушылардың өзін-өзі бағалауы өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзіжетілдіру үшін жеке жетістіктерін (білім алушының өзін-өзі бағалауы ... ... алуы үшін ... ... ... жүзеге асырылады.Ал мемлекеттік деңгейде оқушының оқу жетістіктерінің МЖБС-да белгіленгенмәлімделген нәтижелерге (өлшемдерге) сәйкестігі бағаланады. Бағалауға ... және оқу ... ... ... ... беру нәтижелері,сондай-ақ негізгі және пәндік құзыреттіліктер жатады.Мониторинг нәтижелері ...  ...  ...  дамудинамикасын, мектеп оқушыларының, мұғалімдер мен мектептердің жетістіктерінбағалауды, сондай-ақ ... оқу ... мен ... ... ... ... етеді.[5].1.2.1 Қазақстандағы оқу жетістігін бағалау жүйесіҚазақстандық  педагогикалық  практикада  ...  ...  ... ... күні бүгінге дейін 5 балдық жүйе қолданылып ... 4 ... жүйе ... ... 2 («қанағаттандырылмаған»),  3(«қанағаттандырылған»), 4 («жақсы»), 5 ... ... ... 1 ... да бар, ... ол мүлдем қолданылмайды деуге болады. Бұл жүйе мұғалімүшін де оқушы үшін де ... әрі ... ... ұзақ ... бойыбір оқушының оқудағы жетістіктерін ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылып келді. Бұл бағалау саралауға ... ... ... ... екенін көрсететін нақты критерийлерберілмейді. Мұнда оқушының өз оқу ... өз ... ... мүмкіндігіұсынылмайды, оқушының оқу жетістіктеріне байланысты кері байланыс ... Бұл ... ... ... мен оқушылар үшін түсінікті болатындай оқу мен оқытужетістігін бағалауға арналған нақты өлшемдер көрсеткішінің ... ... ... критерийлерге қарап емес, сыныптағы оқушылардың орташаүлгірім дейгейіне байланысты салыстырмалы түрде бағалайды;- Мұғалім қоятын баға оқушылардың оқу пәні ... ... ... ... бола  алмайтындықтан,  әр  ...  жеке  ... ... ... бере ... Қорытынды бағалауда ағымдық бағалар да есепке алынғанымен, оқунәтижесін әділ ... ... ... ... процесінеде мұғалім↔оқушы арасында байланыс тығыз болмағандықтаноқушының білім алуға деген құлшынысы мен ынтасы ... ... ... ... ... Демек, мұғалім – беделиесі. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау білім беру процесінің ... ...  ...  ......  диагностикалау  менмұғалім↔оқушы↔ата-ана арасындағы кері байланыстың ...  ...  ... ... тек баға қою деп ... жөн, ... – мұғалім меноқушының оқыту және оқу жетістіктерінің табыстылығын анықтау, оқушыныңбелгілі бір оқу ... ... ... ... практикалықдағдылардың қалыптасу деңгейін анықтау, оқушының  ...  ... ... оның ... ... ... ... атындағы Ұлттық білім академиясының 2015 жылы жарық көрген«Оқушылардың оқу ... ... ...  ...  ... және оқу-әдістемелік негіздері» атты Әдістемелік құралындабағалау жүйесінің атқаратын қызметтері (1. Нормативті қызмет. 2. Ақпараттық-диагностикалық ... 3. ... мен ... ... ... анықталады:1) Бағалау жүйесі оқу әдістемесінің қай түрі тиімді меңгерілгенін, ... ... ... ... ... нақты талаптарминимумымен оқушының жеткен жетістігін салыстыруға мүмкіндік туғызуы керек.2) Бағалау жүйесі әр оқушының ... ... ... өзгеруін,танымдық қызметтің әр саласында оның жеткен жетістіктерін тіркеп отыруықажет (ақпаратты меңгеруі, ... ... өз ойы мен ... ... ... және т.б.). Бұл ... алу ... жетістіктер менсәтсіздіктердің нақты суретін алуға мүмкіндік тудырады.3) Бағаларды қою механизмінің өзінде ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы және қорытынды бағалардықоюда, сонымен қатар мақсатқа жетудегі бағаларды қою ... ... ... бағалаудың ақпаратты-диагностикалау қызметінен ынталандыру қызметібасымдық алып кетеді.4) ... ... ... өз ... ... барысында өзін-өзі көтермелеу және дамыту, сонымен қатар оқыту процесі барысында болыпжатқан әрекеттерге рефлексия жасау ... ... ... жүйесі әрдайым мұғалімнің, оқушының, ата-аналардың, сыныпжетекшісінің, сонымен қатар ...  ...  және  ... ... ... орнауын  ескеріп  отыруы  ...  ... оқу ... ... ... ... оны ... қамтамасыз етумүмкін болмайды.6) Оқушыға бірыңғай білім беру кеңістігі тақырыбын жалғастыра ... ... ... нақты бір сынып үшін бірыңғай сәйкес болуынатап кету шарт.7) Бағалау жүйесі оқушылардың психикасына ұқыптылықпен ... ... ... ... ... ... ... [6].Бүгінде Қазақстан мектептерінде оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауүшін критериалды бағалау қолданысқа ендірілуде, ал бұл амал оқу ... бәрі оқу ... ... ... ... кері байланысалуына мүмкіндік береді.Критериалды бағалаудың артықшылықтары - оқушының тұлғасы емес, ... ... ... ... ала ... ...  бойыншабағалануы, бағалау критерийлері оқу мақсатына сай болады және өткен ... ... ... ... ... ... ... таныс болуы,оқушының өзін-өзі бағалауы.Назарбаев зияткерлік мектептерінде оқушының оқу жетістіктерін бағалауқалыптастырушы және ... ... ... ... ... ...  ...  жүзеге  асырылады.  Әр  ...  ... ... Ал ... ... ... –  оқумақсатына қалай қол жеткізу деңгейін анықтайды.Критериалды бағалау жүйесіне В.П. ... ... ... ... ... ... ... жүйесі келесідей элементерді қамтиды:- Оқу тақырыбын игерудің ... ... ... ... ... көрсетіледі (білім беру бағдарламалары  аясындаигерілуі тиіс оқу ... мен ... ... ... ... ...... оның негізгі мақсаты - түзету;- Оқу материалдары жекелеген фрагменттерге бөлінеді (оқу бірліктері),нәтижелері ... ... ...  ...  ... ... оқу бірлігі оқу мақсатына жетуге көз жеткізугемүмкіндік береді;- Оқыту тапсырмалары құрастырылады, оқытудың сәйкес әдістері таңдалады;- Әрбір тест ... ... ... ... әзірленеді.Оқытудың әртүрлі кезеңінде әртүрлі ... ...  ... ... ... ... ... атауға болады: алдын-ала,ағымдық, мерзімдік, тақырыптық, қорытынды жəне өтілген материал ізімен.Алдын-ала бағалау - əдетте, ... ... орай ... мақсат – оқушылардың бастапқы игерген білім, ептілік, дағдыларыныңдеңгей, дəрежесін анықтау. Бұл ... жыл ... не жаңа оқу ... ... немесе лабораториялық жұмыстарды орындау алдынан өткізіледі.Алдын-ала бақылау нəтижесі негізінде мұғалім оқу ...  ... мен ... ... ... ... – оқу барысында ұйымдастырылып, ... жəне ... ... ... оқу ... ... әрі ... игерілгенін анықтау үшін қолданылады. Бұлбағалаудың тиімділігі – оқушылар біліміндегі кемшіліктер мен олқылықтардыдер ... ... ... ... ... ... көрсетуге мүмкіндікбереді. Күнделікті бағалаудың дұрыс жолға қойылуы оқушылардың əр сабаққамұқият əрі ... ... жүру ... ... бағалау – белгілі уақыт аралығындағы жұмыстардың қорытындысыналуға пайдаланылады. Ол ... не ... ... ... ... ...... бөлім материалдарын өтіп болған соңөткізіледі.Қорытынды бағалау – оқу ... ... ... ... ... Ол пəн ... ... құзырлылықтар жүйесін қамтиды. Өтілген материал, тақырып ізімен бағалау – тақырып, бөлім ... ... ... соң ... білімді анықтау үшін қолданылады. Мерзім үш ... ... ... не одан көп ... мүмкін. Мұндай бағалау оқу процесініңтиімділігін соңғы нəтиже бойынша пайымдау талаптарына сəйкес келеді.1.2.2 Оқу жетістігін бағалаудың жаңа ... - ... ... 8 ... Англия, АҚШ, Финляндия, Канада, ... ... ... ... ... ... моделінің талдауыолардың арасындағы айырмашылықты, жалпы түсінікті анықтауға және іс-жүзінеасыру жолдарын табуға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... сол ... саясатына және бағалауды қалай қолдануына ... ... ... ... баға қою үшін.Сонымен, қалыптастырушы бағалау АҚШ, Жаңа Зеландия, Финляндия, Канада,Сингапурде оқу бағдарламаларын және ... оқу ... ... үшінқолданылады. Қалыптастырушы және жиынтық  бағалаудың  нәтижелері  ... ... ... арттыру үшін және бірыңғай критерийлернегізінде ... ... үшін ... әр елде ... ... негізіне жалпыға танылған көзқарастарбар:Біріншіден, сабақ беру, оқыту және ... ... ... ... бағалау оқыту мен оқыту жұмыстарының бөлінбейтін бөлігін құрайды.Екіншіден, мектептік бағалау оқу ... ... ... ... ... ... мен ... арасында оқушының сұранысына сай оқытуды жәнекүтілетін нәтижені ескере ... ... беру ... ... үшін ... ... және ол ... бағалау деп аталынады. (Беллжәне Коуи 2001; Хэритидж 2008, 2011; Шепард 2005; ... 2008, ... идр. 2009). ... мектептік бағалаудың нәтижесінде алынған ақпаратоқушыларға баға қою және барлық мүдделі тараптарға есеп ... ... ... ... ... ... туралы ақпарат оқубағдарламаларын және жоспарларды жетілдіру үшін пайдаланылады.Бұл ретте, ... ... ... критериалды бағалаудың оқушығаоқудың қай кезеңіне жеткенін және оқудағы жетістікке ... жеке ... ... ... ... ... мектептері» дербес білім беру ұйымы Білім сапасынбағалау  департаменті  «Критериалды  бағалаудың  ...  ... ... ... ... ... кіріктірілгенмоделі (КБКМ) ДББҰ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» қызметкерлері ... ... ... Университетінің  халықаралық  емтихандықкеңесінің (Ұлыбритания) екі жылдан ... ... ... ... болыптабылады.2013 жылдың қыркүйегінен бастап КБКМ-н енгізу едәуір ілгері қадам ... ... ... ... ... рет, ... ... бағдарламасының оқыту мақсаттарына  сәйкес  құрастырылған,  ... ... ... ... ... ... ... қолданыла бастады.Назарбаев Зияткерлік мектептерінде оқушылардың білім алудағы прогресіжәне үлгерімі туралы деректерін жинау үшін жыл бойында бағалаудың үш ... ... – әр ... бойы ... сабақ барысындажүргізіледі, оқушылардың білім деңгейін өлшеу ұшін қолданылады және сабақтыжоспарлауда көмектеседі; Қалыптастырушы бағалау әр ... ... ... ... ... жазбаша жұмысы, практикалық жұмыс және т.б.) жәнежиынтық бағалауға дейін мұғалімге, ...  оқу  ...  ... түзетуге мүмкіндік береді. Әр тоқсан бойында өткізіледі.Ішкі ... ... – әр төрт ... ... ... (5, 10, ... 12-сыныптарын қоспағанда);  тоқсан  ...  оқу  ...  ... оқу ... мен ... қалыптасқанын анықтайтын жәнеЗияткерлік мектептердің өздері дайындап, өткізетін бағалауы;Сыртқы ... ...... оқу ... ... ... ... сәйкес 5,10,11 және 12-сыныптардан кейін белгілі пәндербойынша жүргізіледі; бастауыш, ... және ... ... ... дағдылары мен білімдерінің қалыптасқанын анықтайтын және Зияткерлікмектептен тыс сыртқы ұйымдар ... ... ... бағалау әр түрлі формада жүзеге асырылады (ауызша сұрау,жазбаша жұмысы, практикалық жұмыс және т.б.) және жиынтық бағалауға ... ... оқу ... ... ... ... мүмкіндікбереді. Әр тоқсан бойында өткізіледі [8].Бақылау əртүрлі ... ... ... Форма жағынан мұндай жұмысжеке-дара, топтық жəне сыныптық болып ... ... ... ... де ... ... ... əдістері - бұл оқушылардың оқутанымдық іс-əрекеттері мен мұғалімдер жұмыстарының ... ... жол, ... ... оқу ... ... негізінен жазбашажұмыстар, ауызша жұмыстар және практикалық жұмыстар деп ... ... оқу ... ... ... ... қолданылады,солардың маңызды дегендерін біз мысал ретінде келтіріп отырмыз [10, 11] ... ... ... ... ... формалары мен олардың қысқашасипаттамасы|Оқу жетістігін   |Сипаттамасы                  ... ...  |                        ... ...   ... ... бір мезгілде бірдей тапсырма  ||жұмысы, жаттығулар |орындайды; ұзақтығы: 30-45 мин.        ... ... ... ... ... ... мен орындалуы||материал жинақтау |жағынан еркіндеу; ұзақтығы: 45мин.       ... Choice  ... ... ... немесе тест түрінде   ||          ... бір ... ... жауап   ||          ... ... ... жауап ұсынылады.    ||Тест        ... ... ... ... ... ... ||          ... (мах. 20мин.)              ...    ... ... ... ... ... ||          ... топтасып орындаған жұмысын       ||          ... ... ... біліміен  ||          ... ... және ... да құзырлылықтары ||          ...                  ...      |Бір ... өз ... ... Жеке ...  ||          ... ... ... ...           ... белсенді  |Мұғалімнің сабақ үстінде бақылауы       ...       |                        ... ...   ... проблемалық сұрақ жеке, жұптасып,   ||          ... ...               ||Үй ...     ... ... тыс ... тапсырмалар/    ||          ... ...             ... ... ... ...                  ||Оқу ...   ... ... ... ала ...    ||          ... бағытталған және оқушылардың өз оқу||          ... ... ... ...          ...                  ||1 ... ...                          ...     |Оқу ... оқу жетістігінің көрсеткішіне  ||          ... ... ... ... Ұзақ   ||          ... ... өз ... өңдеуге   ||          ... ... үшін ...     ||          ... ... ... ... белгілі     ||          ... оқу ... мен ...   ||          ... және жеке ... бағалары мен ||          ... ... ... ...      ||          ... бағалау барысында оқушылардың   ||          ... ... ... және әділ ...   ||          ... ... ...        ... ... тестілік бағалау формасын тәжірибеден өткізген шет елмамандары олқылықтарды жою ... ... ... 80 ... ... ... Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың бір шешімі ретіндеАҚШ-та портфолио идеясы кең өріс ... Ал ... ... бүгінгі күнде бұлбағалау әдісі қолданылап та келеді.ҰБТ (Ұлттық Бірыңғай Тестілеу) мен бағдарлы оқыту енгізілуіне байланыстыбұл Қазақстанда да ... ... Ол ... 12 жылдық оқытуғаарналған жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартыныңнегізгі ережесінде көрсетілген.Онда оқушылардың оқу ... ... ... ... ... баға, ішкі баға және портфолио.Портфолио  әдеттегі  білім,  ...  ...  ...  ... ... ... көмектеседі. Портфолио бағалаудың біртүрі ғана емес, сондай–ақ ол оқушылардың оқу мотивациясына да көмектеседі,оқу мүмкіндіктерін кеңейтеді. Портфолионың ...... неге ... ... Ол –жаңа оқу процесін ұйымдастыру ... ... ... ... мен ... ілгерілеу жолдарын айқындайтынкөрсеткіш. Портфолио өзінің ... сай әр ... ... ... ... ... портфолиода оқушының мәлім бір тақырып төңірегіндегі белгілібір мерзім ішінде жеткен жетістіктері ... ... ... ... ұнайтын, не болмаса көбірек қабілетібар мәлім бір пән бойынша жеткен жетістіктері жиналады.Ал тілдік портфолиода (бұл ... түрі ... ... ... ... тілдік компетенттілігі жинақталады, яғни тілдіккомпетенттіліктің дәрежелері өлшеу кестесі арқылы оқушының ... ... ... ... ... болады.Біз қазіргі қоғам талабына сай бәсекелестікке төтеп бере ... ... ... ... қалыптастырып және оқушы жетістіктерін қосымшабағалау үшін әрине, портфолионың да рөлі ерекше екендігін ... ... ... ... ... ... ... сапасынбасқарудағы негізгі критерийдің бірі.Ақпараттық технологиялардың дамуымен компьютерлік бағалау кең таралуда.Бағалау – білім, ептілік жəне дағдылардың ... ... ... ... ... ... ... қарағанда негізгіжетістіктерінің бірі – ... ... ... меңгеру дәрежесі  жайлыақпаратты көрсететін кері байланыстың бар ... ... ... білім беру саласына талдау жасасақ, қоғамның сапалы білімгедеген сұранысының өсу мен оған ... ... қол ... ... ... ... туындайды.Бақылаудың ең маңызды мақсаты – білім алушыны өз  ... дер ... ... ... ... оны уақытылы жойыпотыруға ынталандыру болып табылады. Біздің байқауымызша, оқушылар ... ... ... ... және ... реттеледі.Оның үстіне, бақылау жиі болған сайын, оқушылар да бақылау процедурасынажақсы ... ... ... ... ... бақылау мұғалімніңде, оқушының да уақытын үнемдеуге көп көмегін ... ... ... ... ... ... мен бағалауға бірыңғай  талаптарбелгіленуі мүмкін. Бұл бағалауда оқу нəтижелерін статистикалық ... ... өте ... Компьютерлік бағалау оқушының білімін бағалаудағы мұғалімсубьективизміне шек қояды. ... ...  ...  ... да оңтайлы ұйымдастыруға болады, дегенмен өзіндік қадағалаудықарапайым жолмен де өткізуге болады. Бірақ бұл үшін ... өз ... ... ... ...  қате  ...  ... оларды болдырмау, түзеу жəне реттеуге үйрету  қажет.Əртүрлібағалау ... ... ... ... ... деп ... ... тексеру ауызша жəне жазба сауалнамалар беру түрінде өтеді.Оқу процесіндегі бағалауға қойылатын педагогикалық талаптар:- бағалаудың даралық (индивидуальды) сипаты. Əр ... ... оның ... іс-əрекеттері өз алдына қадағаланады.- жүйелілік. Бағалау оқу процесінің барша кезеңдерінде үздіксіз, ретіменөтіп ... ... ... ... ... ... Бағалау баланың теориялық білімдерін, ақыл-ой парасаттылығын, тəжірибелік  ...  мен  ...  ... ... ... ... Бағалауда субъективтілік жəне қате пікірлер менқорытындыларға жол берілмеуі тиіс;- дара ... ... ... ... ... ... ... тарапынан болған талаптардың бірыңғай болуы.  2 Оқушылардың оқу жетістігін диагностикалау процесінде компьютерлік оқытуқұралдарын қолдану2.1 Компьютерлік оқыту бағдарламаларының ... мен ... ...... ... және оқу ... құрастырылған жәнемоделденген бағдарлама. «Die didaktische Komponente liegt vor allem ... d.h. in der Software selbst, und zeigt sich im ... inder ... und Gliederung der Benutzeroberfläche, den vorgesehenenFeedback-Mechanismen und Interaktionsmöglichkeiten  der  ... ... ... ... ... балалардың әлі білмейтінжәне қолынан келмейтін бір нәрсені үйренуіне көмектесу ... ...  ...  ...  басқа  оқыту  материалдарынақойылатындай талаптар ... ... ... ... өз ... және тәжірибесімен байланыстыраалуы керек,- Оқу жетістіктерін ары қарай білім алуға мотивация мен түрткі ретіндетануы,- Компьютермен ... ... ... оқу ... органикалық құрамдасбөлігі деп қабылдауы тиіс.Оқыту бағдарламаларының айрықша күшті жақтарыОқу процесінің ... ... ... ... ... ... және ... қолдануға болады. Оған мыналар жатады:- құрылымдап оқыту,- жекелеген ... ... ... сай ... ... ... оқыту,- мультимедиалы оқыту,- білімді қолдануға бағытталған оқыту,- ынталандырушы ... ... ... алуан түрлері«Компьютерлік оқыту бағдарламлары» дегенде әртүрлі өнімдер ойға келеріанық. КОБ түрлерін ... ... ... ... Ал мен Гонеггерұсынған оқушылардың қолдануына қарай қарапайым бөлінуді аламын.Диаграма 1«Түске дейін қолданылатын КОБ» - мектепте ... ... ... ... ... ... ... КОБ» - негізінен өз бетімен сабақтантыс уақытта орындауға арналған бағдарламалар.Оқулыққа байланысты Нидерау «оқулыққа тәуелді» және ... ... деп ... Мұнда жабық және жартылай ашық жүйелер ... ... ... [14;35]. ... тәуелді оқыту бағдарламалары лексикаға ... ... ... ... ... ...  ондаоқулықтағы лексика мен грамматикалық формалар жаттығуға ұсынылады және еңалдымен баспадан шаққан кітаптың тарауларына ... ... ... КОБ  ...  ...  тоқталайын.  Төменде  берілгенкатегориялар  бір-бірінен  қатты  ...  ...  ... ... ... ... ... элементтерібірге жүреді:А) Жаттығу бағдарламалары / Drill-Programme,Ә) Мультимедиалы бағдарламалар,Б) Гипермедиалы жүйелер,В) Симуляциялық бағдарламалар,Г) Лексика.Жаттығу бағдарламалары / Drill-Programme„Wesentliches Kennzeichen der von ihm ... ... ist ... das Lernen in kleinen Schritten, durch das triviale Ziele erreichtwerden sollten, richtige Antworten werden durch ... ... [15;55]. ... ... бехивиоризм негіз болады. Мақсат –оқушының дұрыс жауабы.Алдымен бағдарлама тапсырма береді, ... ... ... ... „richtig“ немесе „falsch“ деген формада болуы да мүмкін. Оған бағдарламавизуалды ... ... кері ... қайтарады. Мұндағы мүмкіндің «дұрыс-бұрыспен» шектеледі. Оқушыға мақтау айтылады ... ... ... ... сол ... ... келесі тапсырманы ұсынады. Осылайша оқушығакездейсоқтың қағидасына сәйкес жаңа тапсырмалар ұсынылып отырады.Бір тақырып аясында барлық ... ... ... ... бағдарлама текқателерге ғана байланысты статистикалық бағалау береді. Содан ... ... ... ... оны ...  ...  ...  арасындакөрсеткіштерді сақтап қойып, кейін жаалғастыру мүмкіндігі жоқ.Drill und Practice ... ... ... ... ... ... ...  уақыт  жұмсаудың  қажеті  ... өз ... ... ... ... [16]. ... оқушының жеке оқутемпына сәйкес келеді (оқушы жауап бергенге дейін бағдарлама күтіп тұрады).Орындалған тапсырманың дұрыс-бұрыстығы туралы дереу жауап алады ... ... ... ... ... ... ... түзетужұмысын атқарып, оның жұмысын жеңілдетеді.Кемшілігі: Бағдарлама оқушының әлсіз-күшті жақтарына сәйкестене алмайды.Егер оқушы тапсырманы түсінбесе, ... оны ... өз ... ... жалғастыра береді. Оқушыға қойылатын талап тым жоғары болуымүмкін. ... ... да ... ... байланысты құнды көмеккөрсете алмайды да оқушыны шатастыруы ... ... ... тек ... ... ... ... болғанын ғана біледі. Тапсырманы орындаудақалай жақсы нәтижеге қол ... ... ... ... ... ... өзгерте  алмайды  да  өзінің  дербестігінжоғалтады. Өзін ... ... ...  Оқу  ынтасы  ... ... ... ... ...  ...  –оқушылардың дербестікке қол жеткізуі.Краутхаузеннің айтуынша, Drill und Practice ... ... ... ... ... жеткіліксіз. Оның пікірінше, мұндамағынаны түсінбесе де ең бастысы, қолдануды үйрену басты назарда болады.Drill und Practice Programme сабақта қайталау, ... ... ... үшін ... ...  [17].  Олар  бар  білімді  қолдануғамашықтандырады. Машықтану – жаттығу және ... ... сөз. ... ... ... мұғалім оқу материалын түсіндіру/ таныстыруықажет.Негізгі құрылымы:- Тапсырма ... ... ... Кері ... қайтару,- Келесі тапсырманы беру.Мультимедиалы оқыту бағдарламаларыМультимедиалы оқыту бағдарламалары әртүрлі оқу ситуациялары арқылы жаңабіліммен таныстырады: олар ... оның ... ... бақылаутапсырмаларын ұсынады [18], [19]. Жалпы, дидактикалық-әдістемелік жоспарлаумен реттілік бар. Оны ... ... ... өз ... қарайдербес қолдануына болады. Бұларға тілдік-бағдарламалар, мысалы күнделіктікездесетін әдеттегі ситуациялар (мысалы, ... жөн  ...  ... ... ... пен ... ... Мұндай тілдік ситуацияларданкейін үйренгенді тексеруге арналған тапсырмалар қарастырылады.Гипермедиалы оқу ортасыГипермедиалы жүйе – ... мен ... ... Гипермәтін –сілтемелер арқылы өзара байланысты әртүрлі мәтіндер дегенді білдіреді. Бұлжүйе конструктивизмге ... ... ...  ... құрылымда еместігінде. Сілтемелер арқылы таныс материалдан мүлдемжаңа ... ... ... бағдарламаларСимуляциялық- және эксперименттік оқыту ортасы – шынайылық моделі. Оларәртүрлі байланыстар жиынтығын көрсетеді. Симуляциялық ... ... және ... ойлау қалыптастырылады және талап етіледі. ...  ...  ...  –  бастан  кешіру  менинтерпретация арқылы жүзеге асатын  оқу  [18,19].  Бұл  ... ... және ... ... ... ... рөлін ойнайды. Мұнда нақты бір мазмұнға байланыстытапсырмалар туралы емес, тақырыптық ақпараттар жиынтығы ... сөз ... ... ... ... ... ... ретіндегі құжаттар болуыда мүмкін. Лексика ... ... ... ... ...  ...  ...  оқыту-бақылау  бағдарламасын  ... ... ... ... ... ... ... лексиканықолдануда машықтану болғандықтан, жаттығу бағдарламасы басымдылыққа ие.2.1.1. Компьютерлік оқыту бағдарламаларының шығу ... ... оқу ... ... ... беруден алдын бұлоқу және оқыту технологиясының шығу ... ... ... оқыту бағдарламалары 1920 жылдары АҚШ бастау алғанын көрсетеді.Бұл технологияның негізін ...  ...  (1927)  ...  ... мен ...  жаттығулар  (Routineübungen  =тесттер)автоматтандыру машинасын ... ... ...  «мұғалімдердімамандығына байланысты механикалық тапсырмалардан босатуды» ... ... Бұл ... көп ... «тестілеу- және оқыту машинасы» деп аталды,өйткені ... бұл ... ... ... ... ... жаңа ... деалатынын байқайды.Дегенмен оқыту бағдарламалары мен оқыту машиналары тақырыбымен және осысалада интенсивті дамытумен айналысу ... тек ... ғана ... ... Бұл ... ... ... экономикалық,саяси және білім беру саласында көптеген себептері болды. Екінші дүниежүзілік ... ... ... ... мен ... тапшы  болды,нәтижеде АҚШ-та мектептік білім беру сапасы нашарлады\ ... ... ... ... ... мақсатында компенсация ретінде оқытумашиналары немесе кейінірек  компьютерге  негізделген  ...  ... ...... беру ... ... оң шешімііспетті болып көрінді [20].Бағдарламаланған  нұсқаулық  50-жылдардың  соңынан  ...  ... ... ... ... ол ... ... теориясынасәйкес келді, ал психологиялық бағыт ретінде бихевиоризм оқу процесіноқушының қабылдау ... ... деп ... де, мида ...  интернді  ақпаратты  өңдеу  ...  ...  ... ... ... кезеңінде бағдарламаланған нұсқаудыңбасып шығарылған формасы (өз бетімен оқуға ... ... ... ... ол оқыту машинасына немесе компьютерге негізделген оқытубағдарламасына айналды.Бұл бағдарламаларға тән белгілер:- Алдын ала беріліп ... оқу ... ... өте кіші ... ... ... бірден немесе аз оқу қадамдарынан кейін ... ... ... ... ... бойынша құрастырылды:- (барлық оқушылар үшін бірдей) объективті оқу мақсатына қол жеткізу;- Ақпаратты кішкентай ... ... Әр ... қадамнан кейін сұрақ қойылуы, сұрақтар тек бір ғана дұрысжауап ... етіп ... және оған ... кері ... ... (Бұл оқу ...  ...  элементі  –«позитивті қолдау көрсету қағидасы» болды);- Тек дұрыс жауап ... ғана жаңа ... ... ... ... сол қадам қайталана беріледі;- Жеке (индивидуалды) оқу темпына кепілдік берілді (уақыт ... ... ... ... оқудың маңызды аспекті «оқу процесініңоқушының жеке қажеттілігіне сәйкес келуі» деп санайды Скиннер ... бір ... ... өз бетімен оқу эффекті, оқыту бағдарламасыменарадағы интеракция, сонымен қатар жетістік пен ... кері ... ... ... қол  ...  ...  ...  ұдайыбелсендірілуі болды. Бүгінде осы мақсаттарға қол жеткізу үшін ... ... ... ...  бұл  ...  әлі  ... үшін ... дидактикалық мақсат болып табылады. Скиннеркезінде оқыту бағдарламасының ...  ...  оқу  ...  жекемұғалімнің сабағымен салыстырған – сол кездегі теңеу ... үшін де ... ... ... жылы ... оқыту бағдарламалар концепциясын модификациялады: бірсызықты оқу ...  ...  ол  ...  тармақталған  оқубағдарламасын енгізді.  Қате  жауап  ...  ...  ...  қатенітүсіндіретін комментарий немесе альтернативті оқу жолы ...  ... оқу ... басы ... [21]. ... оқу ... білім жәнеоқушылардың қателері оқу процесінде беріледі де, осылайша келесі ... ... ... ... оқу ... өзі икемделетін жүйе — басқарылып  ... ...  ...  ...  ...  ... ... істеу алгоритмін алмастыру  ...  ...  ... ... ... жасау қалпын сақтайтын жүйе [22].80-жылдарға дейін оқу бағдарламалары Скиннeр-Кроудер қағидасына сай аз-кем  модификациялармен  ...  Ал  ...  ...  ... ... ала ... шешу жолы, ешқандай адаптивті мүмкіндіктіңболмауы, болмашы интеракция сынды белгілер тән болды.Бүгінде 30 жылдық тәжірибе, жаңа педагогикалық ... ... мен ... ... ... байланысты компьютерлік оқытубағдарламаларының ... ... ... ... беру ... ... мен ... негізделген оқу бағдарламаларын енгізуге қажеттіинфрақұрылым  ...  ...  үйде  ...  қолжетімділігі  менИнтернеттің тез таралуы арқылы мүлдем жаңа оқу ортасы пайда ... ... күні ... ... 30-40 жыл бұрынғы концепцияны ұстанатын оқубағдарламаларын ұсынатын фирмалар әлі де бар.2.1.2 Компьютерлік оқыту және ... ... ... ... рөліБүгінгі білім беру жүйесінде жаңа білімді таныстыру ... ... ... ... ... ... әртүрлі әлеуметтік формаларға қарағанда фронталды ... ... ... берілуі, олардың көбінесе тиесілі  ... ... ... ... ... алу ...... қабылдаужәне есте сақтау,- шынайы тілдік ситуацияда қолданудан алшақ – теориялық білім,- негізінен тақта, проектор, жұмыс қағаздарын ғана ... ... ... басқа медиа құралдарын қолданудың болмауы немесеаздығы.Мұндай ... ...  ...  ...  абстракталы  ақпаратбірліктерін пассивті/ енжар қабылдаушыға айналдырады ... ... ... және ... ... тыңдау және тамашалау (zuhoerenund zuschauen) секілді рецептивті оқу арқылы қол жеткізуге болмайды. Текбелсенді және дара ... ... ... ... оқу ... нақтыбір тілдік немесе проблемалық ситуацияда интенакция болғанда ғана тілдікматериалды ... білу және ... ету ... қалыптасады.Сабақтағы әдістемелік дефициттің оқу-психологиялық салдарлары:- оқушылардың жеке қажеттілігі мен менталды (ақыл-ой) ... ... оқу ... ... ... өз бетімен және өзі ұйымдастыратын оқудың аз талап етілуі,- белсенді де конструктивті оқудың және сонымен бірге білімді құрылымдаумүмкіндігінің тапшылығы,- оқу ... ... ... арқылы ақпаратты қабылдау менментальды модель қалыптастыруға кедергі жасау,- өз бетімен ... ... мен ... ету, ... ... ... мен ... туралы саналы ойлану дағдысының талап етілмеуі,- пассивті білім алу; яғни қолдану ситуациясында ... ... ... ... ... ... ... іскерлігінің болмауы.Жағымсыз оқу-психологиялық салдарлармен қатар дидактикалық дефициттенбірқатар мотивациялық-психологиялық проблемалар туындайды:- өз бетімен орындауға ... ... ... байланыстыоқушылардың өз бетімен әрекеттенуінің аздығы- бір аяқталған нәтижеге қол жеткізу және сол ... өз ... ... күрделі проблемалар мен тапсырмаларды шешуге бар ... ... ... болу мен ... болмауы- оқу материалына қызығушылықтың аздығы- оқу процесіне концентрацияның әлсіздігі- өз креативтілігін ... ... ... қызықпау және мектепке баруға құлықты болмау- оқыған білімінің болашақта мамандығы үшін қажет болуы ... ... ... оқу ... ... ... ... оқушының жалпыынтасы мен қызығушылығына қатты кері әсерін тигізеді.Алуан түрлі медианы оқу ... ... ... ... ... әрқашан сабақтың түрленуі мен ынталандырушылығына әкепсоқтырары ... ... [...] sind  ...  Instrumentarien  zurVerbesserung der Lernbedingungen des Unterrichts, [...] können in ... und ... ... das Lernen mithin ... [...] und ... didaktische Funktionen übernehmen“ [22].Маңыздысы, қолданылатын медиалық құралдардың жай әшейін ... ... ... ... ... ... орындауы тиіс. Мұндамұғалімнен де аса жоғары медиа-дидактикалық түсінік талап етілері ... ... ... негізінен білім беру процесіне қолдаукөрсететін  ...  ...  ...  т.б.  ...  құралдары.Презентациялау құралдарының педагогикалық процестегі басты кемшілігі - ... ... ... CD-ROM-ға жазылған КОБ ... ... ... ... оқу процесін пассивтен активке, жекежәне ... ... оқу ... ... ... ... ... арналған мультимедиалы оқу ортасының дидактикалықшешуші атрибуттарына шолу жасалады. Оларды оқу бағдарламаларында болғаныжөн ... ... ... ... каталогы деуге  деболады.1. Оқу процессін индивидуалдандыруМультимедиалы ... ... және ... бағдарламалары жекеленгеноқудың келесідей мүмкіндіктерін ұсынады:- жеке оқу темпын анықтау- ... оқу ... ... ... ... ... оқу мазмұнын таңдау- тапсырмалар мен жаттығулардың қиындық деңгейінің оқушының сол ... ... ... ... оқу материалының презентациялану формасын (мәтін, видео, сурет т.б.)таңдау- КОБ ... ... ... ...... ... немесе оқушының көбірек қадағалауы.Бұл баптауларды бір жағынан оқушының өзі де реттей алады (мысалы, ... ... ... ... ... КОБ ... бейімділігісөз болуда (бағдарламаны қаншалықты оқушы өз қажеттілігі мен артықшылығынақарай қолдана алады). Немесе баптаулар оқушының КОБ ... ... ... ... автоматты түрде ұсынылады ма, яғни ... ...  ...  ...  ...  ... қалай көмектеседі, ақыл-кеңес береді т.б.).Мұндай баптау мүмкіндіктері ...  оқу  ...  жеке  ... пен ... деңгейі көбірек ескеріледі, ал ол кезегіндетиімді білім ... ... ... ... мен ... оқу процесін жекелендірусапасын анықтайды!1. Өз бетімен білім алуАшық оқыту ортасы ... КОБ ... ... ... ... қайжерде, қанша уақыт және қандай ... ... ... ... Бұл мәселе ұдайы - өмір бойына білім алу ... аса ... ... ... ... өте жиі кездеседі, мысалы, өндірістен қолүзбей онлайн, ... ... ... ... мұнда зор.2. Көрнекілік пен шындыққа үйлесуКОБ басымдылықпен қолданылатын презентация формалары – сурет, мәтін,графика, ... ... және ...  Ұзыннан ұзақ мәтіндімонитор бетінен оқу және оның ... да ... ... даонша ыңғайлы емес. Сондықтан да графикалық-визуализациялық ақпараттың үлесіжоғары болуы тиіс. Бұған қоса, видеоны қолдану ... оқу ... ... ... ... ... ... оқу мазмұны тілді ... ... ... ... ... ... үлесі арқылы қол жеткізіледіжәне ақпараттты ... мен ... ... ... ... Фотолармен видеолар арқылы оқу мазмұны шындыққа үйлесімді қолдану контекстіндеұсынылады.3. Іс-әрекетке және тапсырмаға бағытталған оқуАуқымды ...  ...  ...  асатын  симуляция  мен  нақтытапсырмаларды  қолдану  іс-әрекет  және  ...  ...  ... ... оқып ... ... байланысты оқу, мұндаоқушының көз алдында нақты мақсат – ... өз ... шешу ... ... қою көптеген психологиялық артықшылыққа ие. Маңыздысы – оқупроцесінің мағыналылығы, өйткені үйренген және ... ... ... және ... жұмыс нәтижесі бар. Мұнда тек емтихан үшін абстрактілі тесттапсырмаларын жаттау ... сөз ... ... ... ... және қолжетімдііс-әрекет арқылы оқушының өз қолынан іс келетініне, өзі оқи ... ... ... ... ... ... ...  Күрделі,  іс-әрекеткебағытталған тапсырма оқушыларға ... қою және оны ... ... ... ... тапсырмаларды белсенді түрде шешу барысында оқушы когнитивтіғана ... ... ...  ...  ...  ... ... кездеседі. «Тапсырмаларды орындау арқылы тұлғажетіледі және келесі оқу қадамдарын ... ... ... ... іс-әрекет құзырлылығы кеңейе түседі» [24].4. Ситуациялық оқу және ... ... ... ... мен ... шешу ... бірситуацияда тиімді меңгеріледі. Білім контекстке байланысты. «Оқу әрқашанситуацияға  байланысты».  ...  ...  ...  талаптарменерекшеленеді:- қызығушылықты оятып, талап қойып, ... үшін оқу ... ... ... ... ... және ... ситуацияда айналыса алу үшін оқумазмұнын аутентті жағдайда қолдану шеңберіне салу- үйренгенін бір ...  ғана  ...  ...  да  ... ... ... ... болу үшін әртүрлі контекстте жұмысістеу т.с.с.КОБ, мультимедиалы  оқу  ортасы  ситуациялық  ...  ...  ... құрастыруға аса ыңғайлы. Зертттеулерге сәйкес ситуациялықоқыту ең тиімді оқу ортасының бірі болып ... ... ... ... және ... КОБ  күрделі  ұғымдарды  түсінудіжеңілдетеді. «Ситуациялық оқытуда» білімді қолдану іскерлігіне қол ... ... оқу ... ... контекстте қарастыру жайлы сөз болған.Келесі әдіс - ... ... ... яғни ... бір ... ... ... мүмкіндік жарату. Сондай-ақ бір тақырыпқабайланысты әртүрлі презентациялық ... ... ... ... қосымшаматериалдар ұсыну.Тақырыпқа немесе ұғымға байланысты қосымша материал ұсыну (мысалы,гиперсілтеме ... ... ... ... ... ... ... ұсыну оқу мазмұнымен интенсивті түрде айналысуғажағдай жасайды.6. Ынталандырылған оқуОқу процесіндегі маңызды педагогикалық ... бірі – оқу ... КОБ оқу ... ... ... ... ешқандай зерттеулер жоқ,алайда КОБ дидактикалық сапасы ... ... ... ынта мен оқуға дегенықылас жоғарылайды деген бірқатар пікірлер бар.Оқушының оқу ... ... ... кері ... немесе КОБ«диалог» ішкі мотивация болса, КОБ құрылымы, оның сабаққа интеграциялануы,білімді диагностикалауы сыртқы мотивация болады.2.2 Шет тілін ... ... ... ... беру жүйесін бағдарламалық қамтамасыз етуді талдау республикадаоқу мақсатындағы бағдарламалық ... ... ... ... ... ...  ...  екенін  көрсетті:  бақылау  және  тестiлеубағдарламалары; ... ... ...  ... ... әрi ... компьютерлiк бағдарламалар; электрондыоқулықтар; мультимедиалық бағдарламалар.Жаңа ... ...  ...  ...  ...  ... ... арасында кеңінен тараған пікірлер: оқу  процесінинновацияландыру, оқыту мен оқудың жаңа ... ... ... ... ...  жаңа  ...  технологиялардың  әсеріне  байланыстыжүргізілген бір қатар эмпирикалық ... ...  да  ... ... ...  ...  ...  арқылы  оқудыжақсартуға, яғни қысқа уақыт ішінде жақсы оқу жетістігіне қол ... ... ... зерттеулер көрсеткеніндей, компьютерге  негізделген  оқытубағдарламалары «өздігінен оқытылатын» бағдарламалар деп  ... ... ... өздігінен «автоматты» түрде пайда болмайды, оғанбелгілі бір алғы ... ... [15]. ... ... ... алғы шарттары мен оқу мазмұны мұқият ескерілгенде және  жаңакомпьютерлік ... ... (ары ... КОБ) ... ... жан-жақты ойластырылғанда ғана толық потенциалымен ашылады [26].Яғни КОБ оқыту мен оқу ... ... ... ... және сабақтыңқай кезеңінде қолданылатынын және ... ... оған  ...  ... сәйкес келетінін немесе қажет екенін анықтап алған жөн.Төменде КОБ дәстүрлі медиа құралдарымен ... ... ...... мен ... ... формасын өзгертуге себепОқыту мен оқу процесі құрылымы мен барысын терең ... ... ... КОБ ... беру контекстіне тиімді интеграциялаумүмкін емес. КОБ ... ... ... ... ... үшін ... іс-шаралар қажет. Мұнда жүйелі ... ... КОБ ... ... ... ... қатар әдістер, мазмұндар, емтихандар мен мұғалімніңбіліктіліктері де өзгеріске ұшырауы тиіс [27].Сабаққа КОБ ... ... ... ... мен ... ... қолжеткізу үшін оқуды ұйымдастырудың қалыптасқан формасын өзгерту қажет. Мұндамұғалімдер дәстүрлі рөлдерінен бас тартып, кеңесші, көмекші рөліне ... мен ... жаңа ашық ... практика жүзінде қолданса.Әртүрлі КОБ интеграциялау - әртүрлі қабылдау каналдарына әсер етеді«Мультимедиа» деген ұғым мәтін, графика, видео, ... ... ... ... ... ... ... мен параллелді түрде презентациялаудегенді білдіреді. Әртүрлі медианы үйлесімді ... ... ... ... ... әсер ... ... [28].  Әртүрлі медиатүрлерінің комбинациясы және бірнеше қабылдау каналына әсер ету ... және ... ... ... әсер ететіні зерттеулерден белгілі.Білімді презентациялаудың тамаша мүмкіндігіКОБ артықшылығы – мәтін,  видео,  ...  ...  мен  ... ... ...  бір  ...  мазмұнын  дәстүрлі  медиақұралдарына қарағанда көрнекі әрі ... етіп ... ... ... оқу ... үшін ... екеніне талас жоқ, мұнда тыңдау менкөру комбинациясы оқу үшін аса қажет екенін зерттеулер көрсеткен [29].КОП түсіну, есте сақтау мен ... ... ... ... ... мазмұнды гипермәтін формасында құрылымдау арқылы жүзеге асады, албұл өз кезегінде ... ... бір ... емес ... ашып, өңдеугемүмкіндік береді [15].Мультимедиалы e-Learning арналған КОБ күрделі, құрылымдалмаған салалардысуреттеп түсінікті етіп презентациялауға ... ... мен ... амалдармен: мәтін, сурет, дыбыс т.б. ... ... ... ... ... ... көрнекілік, эстетикатұрғысынан ғана маңызға ие емес, сонымен қатар  ...  ... ... де ... ...... ... индивидуалдылықКОБ ақпарат алуда өзі таңдауда жеке, автономды оқуды қолдайтын ... ... ... ... ... ... интерактивті КОБкөбіне ақпаратты іздеу мүмкіндігі де қарастырылған. Оқушы ... ... ... ... т.б. сай бағдарлама мазмұнын құрастыраалады. Ол мақсатты түрде өзін ... ... ... және ... барысын, бөліктерін өзі анықтауына болады. Гипермәтін- және гипермедиажүйесінде ақпараттың біз ... емес ... ... ... оқушы бірақпараттан екінші ақпаратқа навигация арқылы ауысуына және осылайша өзініңиндивидуалды білім торабын ... ... ... ... ... ... КОБ интеракция мүмкіндігі оқушылардың белсенділігін арттыраалады. Оқушы гипермедиа жүйесінде ... ... ... ... ... ... бағалауы, когнитивті тұрғыдан өңдеуі және сонымен қатарөзінде бар білімді қайта ... ...  [30].  ...  оқуматериалымен интеракция арқылы оқушы ... ... оқу ... ... Бұл ... артуымен қатар интенсивті эмоционалдыққолдаумен қатар ақпаратты рецептивті қабылдаумен ... зор ... ... ... ... - ... ауқымды, дидактикалықтұрғыдан таразыланған мүмкіндіктердің ұсынылуы.Жаңа КОБ адаптациялану мүмкіндігіАдаптациялауға бейімділік, яғни оқушы немесе мұғалім КОБ реттей/ баптайалуы. ... КОБ ...  ...  уақытты,  дауыс,  сурет,  сондай-ақтапсырмалардың ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Бұған қоса, алдын ала ... ... ... КОБ өзі оқушының оқу қажеттілігіне сай бапталуы да ... ... ... оқушылардың индивидуалды оқу деффицитінжоюға немесе орнын толтыруға және оқушының айрықша күшті жақтарын ары қарайдамытуға болады.Кері байланысМультимедиалы КОБ артықшылығы ... ... ... кері ... ... сол ... ... дұрыс орындаған-орындамағанын білеалады. Осылайша оқушылар, егер сабақта іскерлікті  ...  ... ... ...  ...  ...  және  ... құрылымдауда мақсатты көмек алады. Бұған қоса, кері ... ... ада ... атап ... жөн. ... генерациялағанбағалауды тек оқушының өзі ғана немесе оқушының өзі және ... ... ... қате ... ... үшін өзге сыныптастарының алдындаұялудың керегі болмайды. Компьютермен интеракция «қорқыныштан ада», қатежіберілгені үшін ешкім «жазаланбайды», және оны сол ... ... ... ынтасының артуыКОБ қолдану оқу ынтасының артуына үлес қосатынын зерттеулерден белгілі.Оқу материалын презентациялау мен оқу ... ... ... контекстте және әр алуан абстракция деңгейінде көрсету оқушылардыңқызығушылығын оятады. Бұған қоса, ақпаратты ... ... ... ... презентацияланса, КОБ қолданып оқу төтенше ынталандырарлықтай ... ... ... ... және оның жұмыс потенциалын арттыруКОБ әртүрлі жолмен қолданылуы мүмкін, мысалы, автономды оқыту үшін,сондай-ақ серіктестікте ... ... ... ... КОБ тек ... үшін ғана ... сонымен қатар, оқу нәтижесін бағалау үшін,жаттығу мен трансфер және т.б. үшін ... да ... ... ... тек ақпарат ұсынып қана қоймайды, ... ... ... ... ... береді және белгілі бірдәрежеде оның орындалуын қадағалайды. КОБ ... қою, оған ... ... және оны ... ... ... көмек/ кеңес беру немесе керібайланыс беру арқылы ... ... ... ...  ... ... алады.КОБ мұғалімнің бірталай функциясын орындай алуы мүмкін. Бұл функциялардыкомпьютерге жүктеу ... ... ... сабаққа қарағанда жекелегеноқушыларға немесе оқу тобына көбірек көңіл ... ... ... жағынан көбірек жабдықтауға мүмкіндігі артады. Сол арқылы оныңміндеттері мен рөлі ... ... ол оқу ... ... ... ... ... үшін  жауапкершілікті  өз  мойнына  алуғажетелейді.Мұғалім ↔ оқушы ... ... ... субъективті кедергі келтіретін моменттерден азат ... ... мен ... ... мұғалім мен оқушылар арасындағыинтеракцияға қатты әсер етуі ... Ал КОБ ... ...... ... эффектілерден құтылуға және оларға жол бермеуге болады.Мысалы, КОБ қолдану барысында барлық ... ... оқу ... иеболады, оқу объектілері бірдей бөлінеді, атқаратын істері бірдей болады.Дегенмен, КОБ сабақта қолдануда шектен асып ... жөн, ... ... ...  ...  оқыту  мен  оқуда  әлеуметтіккомпоненттерді шектеуге немесе ... ... әкеп ... ... ... ... арттыруКОБ  қолдану   барысында   ...   ... ... ... ғана емес, сонымен қатар оқу мазмұны ретіндеде білетін ... Олар ... ... ... мен  сұрақтарғакездесетін және оны өз бетімен шешуге тура келетін кездері болады. Осылайшаолардың ... жаңа ... ... ... ... ... ... қалыптасады. «Ақпараттық-коммуникативтік техникаларды оқу медиасыретінде ... ... ... ... бойында барлық мамандықсаласында маңызды болып табылатын ІТ-құзырлылықтарын ... ... ... ... пен дағдылармен қатар КОБ орынды қолдану оқушылардамедиа-құзырлылықтарын қалыптастырып жетілдіреді.Бұл аталған КОБ ... ... ... ... ... ... ... оңтайландыруда шет тілі сабағына да қатысты.Сонымен, КОБ, әсіресе тіл үйренуге арналған компьютерлік бағдарламалықжабдықтамалар шет тілі ... ... ... мен  ...  ... ... ... мүмкіндіктерін ұсынады.Белгілі бір оқу ситуацияларында дәстүрлі медиа құралдарына қарағанда КОБкөмегімен саралап, мақсатты, жылдам, көрнекі, ауқымды және ... ... ... болатынын зерттеулер көрсетіп отыр. Алайда бұл КОБ оқуда оқунәтижесі әлдеқайда жоғары болады деген сөз ... ... мен ... оқу ... ... және ... ... оқу мақсатына,оқу  мазмұнына  және  оқудың  ...  және  ...  ... ... байланысты. Ешқандай медиа, ешқандай әдіс, ешқандайәлеуметтік форма универсалды пайда беруі мүмкін емес. КОБ да әсер ... ... ... ... медиа құралдары  актуалды  педагогикалықпроблемаларға жылдам жауап бере алмайды. Дұрысы, олар ... ... оқу мен ... ... ... ... ... құралғана.Оның дидактикалық құндылығы – дидактикалық концепцияға орынды да тиімдіинтеграциялануы арқылы жүзеге асырылуында. Мұнда КОБ ... ... ... оқу ... мен ... ...  мазмұндықсалалар, оқу мақсаттары және т.б. ескерілуі қажет.Мұнда қарастырылатын мәселе – КОБ ... ... ... ... ... тиімді оқыту-оқу процесіне қалай ықпал ететіні.Заманауи оқыту бағдарламалары оқу тақырыптарын ... ... ... ... ... әлсіз тұстарында көмектесіп, күштітұстарын дамытудың, өз бетімен оқуды ... ... ... ... көрсетеді. (Einsatz neuer Medien im ... ... von ... und ... ... ... оқу ... диагностикалау мен бағалауға арналған бақылау-оқыту бағдарламасын құрастыру3.1 Компьютерлік ... және ... ... ... мен ... ... ... эффектіне (оқыту мен оқумақсатына қарай), ...  ...  ...  шолу,  түсіндіру,тереңдету, т.с.с.), берілетін білім мен іскерліктің түріне және оқыту ... ... ... ...  ... мен ... формаларғақарай әртүрлі дидактикалық формалары болады. Төменде КОБ осы ... ... ... ... ... мен ... мүмкіндіктерітаныстырылады.1992 жылы Еулер ұсынған модель негізгі төрт бағдарламалық компоненттентұрады:- ынталандырушы ... ... ... болу және ... ... ... ... компоненті: ақпаратты презентациялаудың көрнекілігі,- интеракция компоненті: белсенді білім алу,- оқу барысын қамтамасыз ету компоненті: оқу процесін жекелендіру.Төменде процесс компоненттері ... қоса ... ... КОБ ... ... бағдарлама мақсаты баяндалады.- Оқу барысын қамтамасыз ету навигация, оқу бағдарламасының мазмұнынтаңдау, қосымша ... ... кері ... ... Оқу ... ... ... презентациялаудың  барлықформаларын қамтиды (мәтін, графика, ... ... ... анимация).- Интеракция, модификация және конструкция белсенді білім алуға қызметететін барлық ... ... ... ... ... бөлімінде компьютерлік оқыту және бағалаубағдарламасын құрастыру көзделгендіктен, біз өзіміз қолданған формаға ғанатоқталуды жөн ... Ол – ... ... ... ... бағдарлама нақты тілдік  материалдың  қолданылуын  машықтануғабағытталған.Жаттығу бағдарламасы өзінің дидактикалық ... ... ... ... ... яғни оқушы бағдарламаның барысынақатты әсер ете қоймайды. Сондай-ақ презентациялау формасын анықтау ... де ... іс ... ... ... ... ... дұрыс қолдануды машықтану3.2. Компьютерлік оқыту және бағалау бағдарламаларының дидактикалыққұрылымы мен формасыКомпьютерлік  ...  және  ...  ...  құрастырудыңметодологиясы. Алдымен  орта  буын  ...  ...  ... ... ... (Алматы 2009) баспасынан жарық көрген жалпыбілім беретін мектептерге арналған «Неміс ... ... ... ... ... ...  ... сараптамажасалды. Олардағы тілдік тақырыптар, олардың берілуі, берілу аясын сараптайкеле 11-сыныпқа арналған «Неміс тілі» ... ... 1: Wir sorgen ... Planeten Erde» ... ... №17 ... «Das Problem mit ... (S.53-57) таңдалып, сол тақырыпқа қосымша «Müll und Mülltrennung ... ... ... оқыту-бақылау бағдарламасын құрастыруқолға алынды. Мұнда біз оқулықта қарастырылған «Қоқыс» ... ... ... ... ... қосымша оқу материалын меңгеругемүмкіндік жасауды көздейміз.Мұнда туындаған сұрақтар:• Тапсырмалар қандай педагогикалық контекстте ... ... ... ... ... ... немесе өзге қайнар  көздерден(интернет) алынған мәтіндер, жазба, аудио, видео?)• Қандай ... ... ... ... (Lückentext, MultipleChoice, Short Answer, Zuordnung - ... ... ... ... таңдаунемесе теру, мәтіннен қажет ақпаратты табу және ... ... ... қиындық деңгейі қандай болуы керек?• Тапсырмалар сабақтың қай ... ... ... ... ... ... ... қандай тапсырмалар сәйкес келеді?Тапсырмаларды қалай ... ... ... кері ... түрі ... ... ... жауаптар саны,қателіктерді көрсету, қысқа түсіндерме беру)?Авторлық оқыту және бақылау бағдарламасының сипаттамасыБағдарламаның интерфейсі. ... ... ... ... толықберілген: ЖОО атауы, жұмыстың атауы, кімге ... ... ... ... ... ... ... КОП тақырыпқа сай жасыл түс (экология) таңдалып, титулдық беткетанымал логотип қойылған.Бағдарламаның  алғашқы  ...  ...  ...  ... ... 1Келесі бет – басты жұмыс алаңы болып табылады. Онда КОП қамтылғанкомпоненттер толық ... ... ... ... ... жұмыс алаңына оралу- КОБ жабу• - алдыңғы тапсырмаға ауысу батырмасы• - келесі тапсырмаға ауысу батырмасы.Сондай-ақ төмендегідей рубрикалар қарастырылған:Сурет ... ... тиіс ... ... қор (28 сөз) ... ал оның ... ... тілінде берілді. Осылайша ... және ... ... ... ... ... жұмыс істеудіңнегізімен танысуға алғашқы қадам жасалды. Сонымен қатар ... ... ... де ... ... айта ... жөн.КОБ негізгі бөлігі – интерактивті жаттығулар Интерактивті жаттығулар мен тапсырмалар және олардың оқуға әсеріТапсырма/жаттығулардың әсерлі болуы меніңше екі ... ... ... жаттығуларды белсенді орындау.2. Тапсырмалар орындалғаннан кейінгі кері байланыс немесе ... ғана ... ... ... ... ... оған бағаның дақойылатынын ескерту бұл фактордың әсерін ... ... ... ... бәрі тест түрінде қарастырылған: қанша тапсырма орындалғаны,қанша жауаптың дұрыс ... ... қай ... дұрыс, қай жауаптар қатеекені, оны орындауға  қанша  ...  ...  ...  ... ... кері байланыстан кейін: дұрыс-бұрыс  ... соң, ... ... орындау, яғни қайта машықтана отырыпкөрсеткішті жақсарту мүмкіндігі ...... → кері ... ... ...... ... → көрсеткіштің жақсаруы → бағалау.Интерактивті жаттығулар сипаттамасы:1-жаттығу. Сөздерді іздеу. ... және ... ... ... ... ... ... тауып маркердің көмегімен бояу қажет.Тапсырманы орындаған соң тексеріп алу мүмкіндігі қарастырылған.Сурет 32-жаттығу. Суретке ат ... ...  ...  ...  ... Суретте қоқысты жою процедурасы бейнеленген және мәтінде солжайлы жазылған. Оқушы белгіленген бос орындарға ... ... ... ... ... ... керек. Ал артынан тапсырманың орындалуын тексеругеболады. Бұрыс жауаптың қасында Х белгісі шығады.Сурет 43-жаттығу. Қоқысты сорттауға арналған ... ... ... ... ... ... ... дұрыс контейнерге орналастырылса,контейнер ішіне салынады да, жоғарыда дөңгелек ішінде дұрыс ... ... Ал ... ... контейнерге салынбаса, онда сөз контейнерсыртында қалып қояды. Бұл ... ... мәні де зор. ... ... ... бойында қоршаған ортаны аялау керегін ... ... ... Сөздерді суретпен сәйкестендіру жаттығуы. Әр сурет ... ... Әр ... 6 сөз ... ... ... сәйкес сөзтаңдалуы тиіс. Мұнда да жауаптың дұрыстығын тексергенде бұрыс ... ... ... ... ... сөздерді есте сақтау.Сурет 75,9-жаттығулар. Мәтінмен жұмыс. Мәтіндегі бос орындарға төменде берілгенсөздерді мағынасына ... ... қою ... ... ... ... жауап дөңгелек ішінде дұрыс жауаптар санына ... ... біз үш ... ... ... қойдық, сондықтан дөңгелек ішінде 3 саныкөрсетіп тұр. Бұл жаттығуда оқушылар зейін қойып оқиды, оқығанын ... ... ... ... ... ... ғана орнына дұрыс қоя алады.Сурет 86-жаттығу. Екі бағанда берілген сөздерден тақырыпқа сәйкес күрделі сөзқұрастырып, артиклімен жазу ... ... ... ... ... 9Бұл ... ... барысында оқушылар онлайн сөздіктерге жүгінеалады. Осылайша жаттығу оқушылардың сөз жасам ережесін қайталауына, ... ... ... ... сөздікпен жұмыс істеу іскерлігінарттыра түседі деп күтіледі.7-жаттығу. Сәйкестендіру ... ... ... ... ... ... мәтіндер негізінде құрастырылған  жаттығу.  Берілгенұғымдардың дефинициясын дұрыс табу қажет. ... ... ... ... ... ... ... болады. Дұрыс жауаптар саныдөңгелек ішінде көрсетіліп тұрады. Ал ... ... ... «Du bist super»немесе «Du musst noch bisschen lernen» ... кері ... ... ... ... ... ... оқып болып, оқушы төменде ... ... ... сай екі ... топтастыруы және мәтін мазмқнынасай ненің ... ... ... ... ... тиіс. Артықшылығы: Мәтін көзалдында тұрады. Қажет мәліметті қарап алуына әбден болады.Сурет 11Оқыту-бақылау бағдарламасында оқу жетістігін ... ... ... ... ... және ... ... .Претест – тапсырмаларды орындауға кірісуден алдын орындалып, ... ... ... ... ... ... берілген тақырып аясындағыбастапқы білім деңгейін біліп алады.Мұнда барлығы 11 тест тапсырмасы берілген. Әр ... ... ... ... ... ... қажет. Тест терезесінің төменгі жағындабарлық тапсырмалар саны (Aufgabenzahl) мен ... ... ... саны (Aufgabe №1) ... ... сан ... ... тұрады. Бұл тестті бірнеше қайталап ... Әр ... ... ... ... реті  мен  ... генерациялап, орындарын ауыстырып отырады.Сурет 13Ал тапсырманы орындап болған соң нәтиже немесе оқушының оқу ... ... ... ... де ... дәл осылайқайталанады.Посттест – белгілі бір жаттығулар орындалып, ... ... ... ... ... кейін алынады. Оқушы өзінің бастапқы көрсеткішімен соңғы көрсеткіші ... ... ... ... ... тілдік материалды қаншалықты деңгейде меңгергеніне көз жеткізеді.Мұндағы көрсеткіш претестке қарағанда жақсы болуы тиіс. ... ... ... ... көре ... өз оқу жетістігін бағалауы, қай ... ... ... ... қол ... ... ... тек қана оқу мәтіні секілді стандартты материалмен ғанатанысып және жаттығуларды орындап және машықтанып қана ... ... ... дамытуына арналған аутентті материалдар «Қызықты деректер» айдарындаберілген және олар оқушылардың неміс тілінде ... ... ... ...  оқу  дағдысын  қалыптастыруға,  диаграмма,графиканы оқып түсінуге, сонымен қатар онда ... ... ... ... ... ... танымдық ой-өрістерін дамытуғасебі тиеді деген ойдамын. Бұл деректер тақырыппен де, ондағы жаттығуларменде тікелей байланысты.Ақпараттық ... ... ... ...  ... ... арнайы берілді. Ондағы мәлімет  оқушылардың болашақ өміріүшін пайдалы болары ... ... ... үшін біз ... ... ... тілі ... видеоматериал алдық. Видеоны көруде үзіліске қою,басынан бастап қайта көру мүмкіндіктері қарастырылған.  ...  ... ... ... ... ... ... «Richtig-Falsch» жаттығуы құрастырылды.Сурет 14Осылайша әртүрлі қабылдау каналдарын қамтуға тырыстым.Бұл жаттығу 8 тапсырмадан тұрады: Дұрыс/бұрыс ... басу ... ... ... ... сәйкестігін белгілейді де,  дереутексереді (Prüfen). ... Super және Falsch ... ... 15Тек ... ... ... ... ғана оқушы келесі тапсырманы орындауғакөшуіне болады.Навигация. КОБ навигацияның барлық мүмкіндігі моделденді. Бастапқы беттесол ... ... ... ... таңдау және ауысуға болады.Сол кезде таңдалған командаға сәйкес материал ... ... ... ... шығу үшін ... ... ... сол жақты рубрикаторлардыңбірі таңдауға болады.Ал интерактивті жаттығуларды орындау барысында Алдыңғы ... ... ... командасы арқылы немесе «Үйге»  ... ... ... ... ... оқушылардың берілген тапсырмаларды  орындаубарысында кездескен таныс емес сөздерді еш қиындықсыз аударып алуына ... ... ... онлайн сөздіктерге: неміс↔ағылшын, неміс↔орысгипер-сілтеме жасалды (Өкінішке  ...  ...  ...  ... ... шерткен кезде жұмыс алаңында бірнеше сөздіктіңсілтемесі ашылады.Сурет 16Оқушы ... ... ... ... ... ... Тиімділігі:интернетке қосылып, браузер ашып, сөздік іздеп жатудың қажеті жоқ. Соныменқатар, бұл оқушыларда онлайн ... ... ... ... ... сөзді тез тауып алуға машықтандырады. Бірнеше сөздік арасынан ... ... ... салыстыруды, таңдауды үйренеді. Сөздікпенжұмыстың тағы бір ерекшелігі, іздеген сөздің аудармасын беріп қана қоймай,сөз жасам жолдарын, әртүрлі ... ... ... да қоса ... өз ... оқушылардың танымдық ой-өрісі мен тілдік ... ... ... ... ... мүмкіндігін пайдалануды үйренуі аса  қажет-ақ.Ақпараттар ағыл-тегіл ... ... ... ... ...  ... өткізіп, керегін ғана алуды үйрену қажет. Осы орайда біз тақырыпқабайланысты ... ұғым ... ... Wikipedia энциклопедиясына гипер-сілтеме жасадық. Оны мына ... ... ... ашуға болады  . Босалаңда сілтеме жасалған сөздер тізбесі шығады.Сурет 17Мұнда да ...... ... ... ... мен тапсырмалараясында шектеліп қалмай, ізденуіне жағдай жасау, ақпараттар легінен қажеттімәліметте ... ... ... ... ... ... «?» ... осы оқыту-бақылау бағдарламасын қалайпайдалану туралы Әдістемелік нұсқаулық берілген. Онда КОБ жайлы ... ... ... ... ... үшін де, ... үшін ... пайдалы болады деген ойламыз.Сурет 18КОБ қамтылған барлық ақпарат, ... ... ... ... ... ... толықтырып, тақырыпты жан-жақты меңгеруге жағдайжасап ... ... ... ...  ...  ... ... жақсы нәтижеге қол жеткізгенге дейін бернеше рет қайтаорындауына болады.КОБ толықтай дайын болған кезде оны Тараз қаласы № 38 орта ... ... ... ... ... ...  ...  жасар  алдындаоқушылардың өтілітін тақырып бойынша претест алынды. Претесттің ...  ... орта балы 58%-ды ... ... оқушылардың білімдеңгейін тексеріп, екі апта өтілген ... соң ... ... ... тиімді немесе тиімсіз екенін айқындайды жәнеоқушылардың білім деңгейін қадағалайды. Бұл ... ... ... текфакультатиф сабағы ретінде өттік, яғни сабақтан тыс. ... тыс олар ... бойы ... алып, жасалған тапсырмаларды маған сабақ алдында үйжұмысымен бірге тапсырып отырды. Факультатив кезінде мен ... ... ... ... ... ... ... отырдым. Бірақ оларпрограммамен өз беттерінше жұмыс жасады. Екі апта өтіп ... ... ... ... соң мен олардан посттест алдым. ... ... ... балы 82%-ды ... Бұл ... екі  аптааралығында өтілген тақырып бойынша өз білімдерін айтарлықтай жақсарты ... ... Осы ... ... ... ... ... жайлыайтуға болады.ҚорытындыМектеп оқушыларының білім сапасын бағалау және ... ... ... ұлттық іс-қимыл ретінде қарастырылуы оның аса ... ... ... беру ... ... шынайы ақпарат  оқушының  оқужетістіктерін бағалау ... ... ... оқу ... ... халықаралық стандартқа сай, білім беру нәтижелерін объективтікөрсететін жалпыға бірдей болуы қажет.Оқушылардың оқу пәнін меңгеру ... ... ... үдерісінің ажырамасқұрамдас бөлігі болып табылады. Орта ... ... ... ... ... және ... ...  бақылау  нүктелері,емтихандар. Мұнда бағалау бір жақты сипатта болып, оқушыға кері ... Ал кері ... оқу ... ... ... өз  іс-әрекетінің нәтижелерін өзіндік талдау мен уақытылы түзетіп ... ... аса ... ... практикасына қалыптастырушы бағалауенгізіліп, кері байланыс ... ... баса ... аударыла бастауы дауақыт талабы.Соңғы  кезде  оқыту  процесін  жетілдіру  үшін  жаңа  ... ... ... күттірмейтін іске айналады. Компьютерліктехнологияға негізделіп алынған білімді бақылау ... ... ... ... қолданылуда және жаңа бағдарламалар үнемі құрылуда.Осы мәселелерді сараптай келе, неміс тілін екінші ... тілі  ... ... ... ... ... оқу жетістіктерін бағалаудакомпьютерлік оқыту және  бақылау  ...  ...  ... ... ... ... ... ашылып жатқан кезде, неміс тілі пәнінен әлі де болса ешқандай отандықоқыту және ... ... ... ... оқу ... маңызын байыптап, диплом жұмысының зерттеу тақырыбы аясындаорта мектептің 11-сыныбына ... ... ... ... ... тілдік тақырып аясында арнайы бағдарламалау тіліндеқұрастырылған мультимедиалы, ... ...  ... және ... ... ... жұмысының қорытындысы ретіндеқосымша ретінде құрастырылған компьютерлік оқыту және бағалау бағдарламасынмектепте ... тілі ... ... ... ... ... ... менімен құрылған Бақылап Оқыту Бағдарламасытолықтай ... ... ... нәтижесі бойынша ол бағдарлама өзініңэфиктифтілігін,  қолдануға  ыңғайлылығын  дәлелдеді.  ...  ... ... тілі пәніне аз уақыт бөлінеді және ол уақыт ... ... ... ... ...  Ал  ...  оқытубағдарламасының көмегімен, оқушылар неміс тілі пәнін өз беттерімен оқып, өзбілімдерін ... ... ... ... ...   Watson, John B.: ... as the Behaviorist views it. http://psychclassics.yorku.ca/Watson/views.htm  (Sept.  2012),  1913   ... ... - 2020» ... ... М.Г. Технология оценки учебных  достижений  студентов  втехническом вузе//Инженерная ... ...... ... – М., ... ... педагогики МАДИ (ГТУ),2007. – с. 138 – 149.3.  ...  ...   ...   ... fuer Bildung und Frauen, 15.06.2015, Seite 64. Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012 -2016 жылдарға арналған ұлттық ... ... ... атындағы Ұлттық білім академиясының «Оқушылардың оқужетістіктерін критериалды бағалау жүйесін ... ... ... ... ... 20156. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. -М.: Педагогика.1989. -190б.7. «Назарбаев ... ... ... білім беру ұйымы оқушыларыныңоқу жетістіктерін критериалды бағалаудың ережесі «Назарбаев Зияткерлікмектептері» ДББҰ Басқарма ... 2015 ... 27 ...... бекітілген.8. Шабалова Н. И. «Критериалды бағалау жүйесі - мектептегі білім берудіңмониторингісі мен  ...  ...  ...  алғы  ... ... ... нұсқаулық / 11бет, Өскемен-20159.  Helmut  Richter,  ...  im  ... Fassung ... Seite 21-2210. ... zur ... ... Umgangmit Leistungen in der Schule Sekundarstufe I Grundsätze - ... ... Hrsg.: ... für Schule und Medien Brandenburg(LISUM Bbg) Autoren: Hans Leutert, Wolfgang Thiem, Witlof ... Zöllner u. a. 2005 ... Issing, Ludwig J./ Klimsa, Paul (Hrsg.): ... und Lernen ... ... Psychologie Verlags Union.12. Baumgartner, P., Herber, E. & Waba, S. (2011). ... für ... von ... Welche ... bieten Netbooks für ... ... 81, 44-45.  Weizenbaum,Joseph (1989): Kinder, Schule und Computer. Hrsg. vom ... Schule und ... ... für neue ... Soester Verlagskontor.13. Kerres, M. (1998). Multimediale und ... ... und ... ... ... Weingarten, Rüdiger (Hrsg.) (1997): Sprachwandel durch ... ... ... www. http://uni-leipzig.de16. Treustedt, 2005,17. http://members.fortunecity.de)18. Plass, J.L., Chun, D., Mayer, R.E. & Leutner, D. (1998). ... and ... learning ... in a second ... learning ... Journal of ... Psychology,90, 25-36.19. Niegemann, H. M.: Neue Lernmedien. Konzipieren, entwickeln, einsetzen.Göttingen: Hans Huber ... ... ... DÖRING, N. (1999): ... des ... Göttingen u.a.22. Tulodziecki, G. (1998). Entwicklung von Medienkompetenz als Erziehungs-und Bildungsaufgabe. Pädagogische Rundschau, 52 (6), ... Klauser, F., Kim, H.-O. & Born, V. (2002). ... ... Erwartungen  der  Lernenden  -  entscheidende  Determinantennetzbasierten Lernens. bwp@: Berufs- und ... - ... ... unter: ... ... Fischer, F./ Mandl, H. (2000): Being there or  being  ... and ... ... ... 122 desLehrstuhls für Empirische Pädagogik und ... ... ... G. & Mandl, H. (1998). Wenn kreative ...   Implementation   als    ...    ... 26, ... ...  H.  (1996):  Evaluierungskriterien  für  multimedialeLernprogramme. Ein Raster für die Praxis; ... B. ... und ... im ... In: Issing, L. J. /Klimsa, P. (Hrsg.) (2002): ... und Lernen mit ... undInternet. Lehrbuch für Studium und Praxis. Weinheim, ... ... Verlags Union; 3., ... ... Tergan, S.-O. (2002):  ...  und  ...  Konzeption,Lernmöglichkeiten, Lernprobleme und Perspektiven. In: Issing, L. J. /Klimsa, P. (Hrsg.) (2002): Information und Lernen mit ... ... Lehrbuch für Studium und Praxis. ... ... ... Verlags Union; 3., ... ... Issing, L. J. & Klimsa, P. (Hrsg.). (1995). Information und Lernen mitMultimedia. München.29. Issing, L.J. & Klimsa, P. (2002). ... und Internet - ... für ... und Lernen. In L.J. Issing & P. Klimsa ... und Lernen mit Multimedia und Internet (S. 1-2). Weinheim:Beltz PVU.30. Euler, D. (2001): ... Lernen mit ...  ... ... In: ... ... K. ... E-Learning: Expertenwissen aus Wissenschaft und ... ... Kap. 4.1, 1-19.31. ... ... А.Артықбаева, Б.Әбдіғалиева, Ш.Бәйнеш,  Б.Есімова,Ү.Таникина, ... ... ... ... ... КОБТүстен кейін қолданылатын КОБОнлайн сөздіктерге гипер-сілтеме: De-En, De-Ru, En-De, Ru-DeТақырыптық немісше-немісше түсіндірме сөздікТақырыпқа байланысты қызықты ақпараттар, суреттер, диаграмма, ... ... ... ... нұсқаулығыWikipedia- сілтемесіИнтерактивті жаттығулар ұяшығы 10 жаттығудан тұрады. Олардың әрқайсысыншерткенде жасыл аймақта жаттығу ашылады. 
    
   

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 6 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Өндiрiске БелАЗ өзiаударғыш автомобильдерiнiң артқы белдеудiң редукторын алып-салуға арналған құралды енгiзу83 бет
Паскаль-программалау тілі11 бет
Бағалау обьектілері ретінде машиналар мен құрылғылардың ерекшеліктері49 бет
Жылжымайтын мүлікті бағалауда қолдану тәсілінің ерекшелік теориясы22 бет
Машина және құралдарды бағалау22 бет
1 сынып оқушыларының ауызша сөйлеу дағдысын диалогтық оқыту технологиясы арқылы қалыптастыру әдістемесінің теориялық негіздерін зерделеу, соның негізінде кіші мектеп жасындағы оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыру әдістемесін жасау63 бет
DreamWeaver, MySQL бағдарламаларының көмегімен Евросеть деректер қорының бағдарламасын құру18 бет
«Кіші мектеп жасындағылардың психологиялық ахуалын диагностикалау»63 бет
Адам капиталы теориясы – білім роліне деген сапалық жаңа тәсілдің бастамасы12 бет
Айнала қошаған ортадағы экологиялық өзгерістерден биологиялық түрлерді сақтап, қорғау шараларын жүзеге асырып отырған ботаникалық бақтардың географиясын зерттей отырып, оның табиғат қорғаудағы ролін анықтау58 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь