Мұнайды біріншілік өңдеу әдісі бойынша ғылыми-техникалық әдебиеттердің сараптамасы

КІРІСПЕ 5
1. ӘДЕБИ ШОЛУ 7
1.1 Мұнай мен оның фракцияларының сипаттамасы 7
1.2 Алынған фракциялардың сұрыпталымының негіздемесі 7
1.3 ЭЛТҚ.АВҚ схемасының негіздемесі және таңдау 9
1.3.1 ЭЛТҚ блогының схемасының негіздемесі және таңдау 9
1.3.2 Атмосфералық айдау блогының схемасын таңдау 10
1.3.3 Бензин фракциясын екіншілік айдау және тұрақтандыру 12
1.3.4 Мазутты вакуумдық айдау 12
1.4 Қондырғының принциптік технологиялық схемасы және оның қысқаша сипаты
13
1.4.1 ЭЛТҚ блогы 13
1.4.2 Атмосфералық блок 14
1.5 Қондырғының негізгі құралдары 17
2. АРНАЙЫ БӨЛІМ 21
2.1. ЭЛТҚ.АВҚ блоктарының, К.1 және К.2 бағаналарының материалдық балансы
21
2.2 К.2 бағананың технологиялық есебі. Бағанадағы табақшалардың санын таңдау
22
2.3 Бағананың биіктігі бойынша қысымның есебі 23
2.4 Су буының шығынының есебі 24
2.5 Бағананың биіктігі бойынша флегманың шығынының есебі 24
2.6 Бағананың кіре берісіндегі шикізатты ысыту температурасын анықтау 25
2.7 Фракцияны шығару температурасының есебі 27
2.8 К.2 бағанасының жылу балансы 32
2.9 Бағананың биіктігі бойынша жүктеменің есебі 34
2.10 К.2 бағанасының негізгі өлшемдерін анықтау 40
3 ӨНДІРІСТІ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ, ЭКОНОМИКА 48
3.1 Бастапқы деректер 48
3.2 Жобаланатын іс.шаралардың негіздемесі 48
3.3 Жобаланған іс.шараларды енгізуге кеткен бір реттік шығынның есебі 49
3.4 Жобаланған өндірістің шикізатн өңдеудің есебі 50
3.5 Техника.экономикалық көрсеткіштердің есебі 51
4. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ЭКОЛОГИЯ 53
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар 53
4.2 Атмосфераның ластануының алдын алу шаралары 54
4.3 Су қоймаларын өнеркәсіптік ағындардан қорғау шаралары 54
4.4 Өрт қауіпсіздігі 54
4.5 Жұмысшыларды жеке және ұжыммен қорғау құралдары 56
ҚОРЫТЫНДЫ 57
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 58
ҚОСЫМША
Мұнай майтектес сұйық қоңыр түсті (кейде қара), ағатын, кейде аз жылжитын сұйықтық. Шикі мұнай көптеген органикалық қосындылардан тұрады. Оның құрамында қаныққан көмірсутегінің барлық түрлері (парафинді, нафтенді, ароматты) бар. Табиға мұнайда олефиндер болмайды, өйткені мұнай қабатының орнына тән жағдайда (жоғары қысым, жоғары температура) олефиндер басқа органикалық қосындыларға айналады. Сонымен қатар мұнайдың құрамында оттегі, күкірт және азот атомдары бар молекулалардан тұратын гетероорганикалық қосындылар бар.
Мұнайды біріншілік өңдеу қондырғылары барлық МӨЗ негізін құрайды. Оларда мотор отындарының, майлағыш майлардың, екіншілік үрдіске және мұнайхимия өндірісіне арналған шикізаттың барлық комоненттері өндіріледі. АВҚ жұмысына отындық және майлағыш майлардың сапасы мен мөлшері және мұнай шикізатын өңдеудің келесі үрдістерінің техника-экономикалық көрсеткіштері байланысты болады. АВҚ қондырғыларының қарқындылығы мен жұмысының тиімділігінің проблемаларына үнемі көңіл бөінді және көңіл бөлінеді[26].
Мұнайдың химиялық құрамының күрделілігіне орай өңдеу үшін мұнай алдымен химиялық құрамы бірыңғай біршама тар фракцияларға бөлінеді. Зауытта мұнайды біріншілік өңдеу мұнайды қайнау шегінің температменті бойынша фракцияларға бөлуден басталады. Содан кейін бұл фракиялар тауарлық мұнай өнімдерін немесе олардың компоненттерін алу мақсатында басқа қондырғыларға жіберіледі. Мұнайды фракцияларға бөлу атмосфералы-вакуумдық трубалық (қысқаша АВҚ) құрама қондырғыларында жүзеге асырылады. Бұл қондырғыларға әдетте ЭЛТҚ блогы жатады, онда мұнайды су мен тұздан ажыратады. АВҚ қондырғылары мен ЭЛТҚ блоктарын құрау отынның, электрэнергиясының, бу мен капитал шығынын едәуір азайтады, яғни экономикалық тиімді болып табылады.
Заманауи мұнай өңдеудің алдында тұрған проблемалардың маңыздысы деп төмендегілерді атауға болады:
- мұнайды терең өңдеу;
- Автобензинде октан санын арттыру;
- жылу-массаалмасу, мұнайды терең қалдықсыз және экологиялық зиянсыз өңдеудің қарқынды және жетілген технологиясын жасау облысында жаңа жетістіктерді енгізіп өндірістің энергиясыйымдылығын төмендету және т.б.
Бұл проблемаларды шешу келесіні қарастырады. АВҚ қондырғыларының негізгі аппараттарын жетілдіру:
- ректификаттық бағаналардың байланыс құралдарын, олардың жұмысының тиімділігіне материалдық, энергетикалық және еңбек шығыны, мұнай өнімдерінің сапасы және мұнайды өңдеу тереңдігі және т.б.байланысты;
- өнеркәсіптік вакуумдық бағаналардың конденсаттық-вакуум жасағыш жүйесі (КВЖ);
- құбырлы пештер мен жылу алмастырғыш-тоңазытқыш құралдар.
1. Александров И.А. Переработка и ректификация в нефтепереработке. Москва: Изд. Химия, 1981г.
2. Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Москва: Изд. Химия, 1978 г.
3. Альперт Л.З. Основы проектирования химических установок. Москва: Изд. Высшая школа, 1989 г.
4. Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона: Учеб. Для вузов. 2-е изд. Москва: Высшая школа, 1987 г.
5. Ахметов С.А.Физико-химическая технология глубокой переработки нефти и газ. Ч-1 – Уфа: Изд. УГНТУ, 1997г.
6. Багатуров С.А. ''Основы теории и расчёта перегонки и ректификации''. Изд. 3-е,. Москва: Химия, 1989 г.
7. Баратова А.Н. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. Москва: Химия, 1987 г.
8. Власов В.Г., Агафонов И.А. Проектирование установки ЭЛОУ-АВТ (Методические указания). Самарский. гос. техн. универ.; Сост.. Самара, 2003.
9. Воскресенский П.И. Справочник по химии. Москва: Просвещение, 1978 г.
10. Гуревич И.Л. Общие свойства и первичные методы переработки нефти и газа. Москва: Изд. Химия, 1992г.
11. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. Ч. 1. Москва: 1992, 360 с.
12. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Москва: Изд. Химия, 1983 г.
13. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.. Москва: Химия, 1973, 750 с.
14. Левинтер М.Б., Ахметов С.А. Глубокая переработка нефти. Москва: Химия, 1992 г
15. Мякухина Г.В., Попенко В.Т. Методические указания выполнения раздела “Охрана труда и окружающей среды”, Северодонецк: СТИ, 2000 г.
16. Павлов П.Г., Романков К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессы и аппараты химической технологии. Москва: Изд. Химия, 1987 г.
17. Рабинович Г.Г. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки. Справочник. Москва: Изд. Химия, 1979 г.
18. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки (справочник). Москва: Химия, 1979, 566 с.
19. Рудин М.Г. Карманный справочник нефтепереработчика. Л.: Изд. Химия, 1989 г.
20. Рудин М.Г., Драбкин А.В. Краткий справочник нефтепереработчика. Л.: Химия, 1980.
21. Рудин М.Г., Драбкин А.Е. Краткий справочник нефтепереработчика. Москва: Химия, 1980 г.
22. Сарданашвили А.Г. Примеры и задачи по технологии и переработке нефти и газа. Москва: Изд. Химия, 1986 г.
23. Сарданашвили А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. Москва: Химия, 1980, 256 с.
24. Скобло А.И., Трегубова И.А., Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей промышленности. Москва: Химия, 2002, 584 с.
25. Скобло И.А., Трегубова А.И., Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Москва: Изд. Химия, 1992 г.
26. Судаков А.Г. Расчёты основных процессов и аппаратов нефтепереработки. Москва: Изд. Химия, 1979 г.
27. Танатаров М.А. Проектирование установок первичной переработки нефти. Москва: Изд. Химия, 2005г.
28. Технологический регламент по установке ЭЛОУ-АВТ-8 ОАО „ЛиНОС”.
29. Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік: Оқу құралы.-Астана: «Фолиант» баспасы, 2005.-176б
30. Хамитов А.Ш., Бисенғазиев М.Б.Кәсіпкерлік негіздері. Орал – 2001 жыл
31. Эрих В.Н., Расина М.Г., Рудин М.Г. Химия и технология нефти и газа. Учебник для техникумов. 3-е изд., - Л.: Химия 1985 г.
    
    МАЗМҰНЫ|КІРІСПЕ                                 |5 ||1. ... ШОЛУ                              |7 ||1.1 ... мен оның ... ...              |7 ||1.2 ... фракциялардың сұрыпталымының негіздемесі          |7 ||1.3 ... ... ... және таңдау             |9 ||1.3.1 ЭЛТҚ ... ... ... және ...         |9 ||1.3.2 ... ... блогының схемасын таңдау            |10 ||1.3.3 ... ... ... ... және ...        |12 ||1.3.4 ... ... айдау                      |12 ||1.4 ... ... ... ... және оның қысқаша   |  ||сипаты                                 |13 ||1.4.1 ЭЛТҚ ...                            |13 ||1.4.2 ... блок                         |14 ||1.5 ... ... құралдары                    |17 ||2. ... ...                             |21 ||2.1. ... блоктарының, К-1 және К-2 бағаналарының материалдық    |  ...                                 |21 ||2.2 К-2 ... ... есебі. Бағанадағы табақшалардың санын  |  ||таңдау                                 |22 ||2.3 ... ... ... ... ...              |23 ||2.4 Су ... ... есебі                      |24 ||2.5 ... ... ... ... ... ...        |24 ||2.6 ... кіре берісіндегі шикізатты ысыту температурасын анықтау  |25 ||2.7 Фракцияны шығару температурасының ...               |27 ||2.8 К-2 ... жылу ...                    |32 ||2.9 ... биіктігі бойынша жүктеменің есебі             |34 ||2.10 К-2 ... ... ... анықтау             |40 ||3 ... ... ЖӘНЕ ... ...            |48 ||3.1 ... ...                          |48 ||3.2 ... ... ...                |48 ||3.3 ... ... ... кеткен бір реттік шығынның есебі  |49 ||3.4 ... ... ... ... ...            |50 ||3.5 ... көрсеткіштердің есебі             |51 ||4. ... ... ЖӘНЕ ... ЭКОЛОГИЯ               |53 ||4.1 ... және ... ... факторлар              |53 ||4.2 ... ... ... алу ...             |54 ||4.3 Су ... өнеркәсіптік ағындардан қорғау шаралары        |54 ||4.4 Өрт ...                          |54 ||4.5 ... жеке және ... ... құралдары           |56 ...                                |57 ... ... ТІЗІМІ                     |58 ...                                 |  ... ... сұйық қоңыр түсті (кейде қара), ағатын, кейде аз жылжитынсұйықтық. Шикі ... ... ... ... ...  ... ... көмірсутегінің барлық түрлері (парафинді, нафтенді,ароматты) бар. Табиға мұнайда олефиндер ... ... ... қабатыныңорнына тән жағдайда (жоғары қысым, жоғары температура) олефиндер ... ... ... ... ... ... ... оттегі,күкірт және азот атомдары бар молекулалардан тұратын гетероорганикалыққосындылар бар.Мұнайды ... ... ... ... МӨЗ ... ... Олардамотор отындарының, майлағыш майлардың, екіншілік үрдіске және мұнайхимияөндірісіне арналған шикізаттың барлық комоненттері өндіріледі. АВҚжұмысына отындық және ... ... ... мен мөлшері және мұнайшикізатын өңдеудің келесі үрдістерінің техника-экономикалық көрсеткіштерібайланысты болады. АВҚ қондырғыларының қарқындылығы мен жұмысыныңтиімділігінің ... ... ... бөінді және көңіл бөлінеді[26].Мұнайдың химиялық құрамының күрделілігіне орай өңдеу үшін ... ... ... ... біршама тар фракцияларға бөлінеді. Зауытта мұнайдыбіріншілік ... ... ... ... температменті бойынша фракцияларғабөлуден басталады. Содан кейін бұл фракиялар тауарлық ... ...  ...  ...  алу  мақсатында  басқа  ... ... ...  бөлу  ...  ... АВҚ) құрама қондырғыларында жүзеге асырылады. Бұл қондырғыларғаәдетте ЭЛТҚ блогы жатады, онда ... су мен ... ... ... мен ЭЛТҚ блоктарын құрау отынның, электрэнергиясының, бу менкапитал шығынын едәуір азайтады, яғни экономикалық тиімді ... ... ... ... ... ... проблемалардың маңыздысы дептөмендегілерді атауға болады:-  мұнайды терең өңдеу;- Автобензинде ... ... ... ... мұнайды терең қалдықсыз және экологиялық зиянсызөңдеудің қарқынды және жетілген технологиясын жасау облысында жаңажетістіктерді енгізіп өндірістің ... ... ... ... шешу ... қарастырады. АВҚ қондырғыларының негізгіаппараттарын жетілдіру:- ректификаттық бағаналардың ... ... ... ... ... энергетикалық және еңбек шығыны, мұнайөнімдерінің  сапасы  және  ...  ...  ...  ... ... ... ... конденсаттық-вакуум жасағышжүйесі (КВЖ);- құбырлы пештер мен жылу ... ... ...  ... құрама қондырғыларының құрамына атмосфералықайдау блогы (350оС дейін қайнайтын ... ... ... бір ... ... ... фракциясынан онда еріген көмірсутекті газ бенкүкіртсутегін  бөлуге  ...  ...  ...  350оС  ... ... ... ауыр бөлігі – мазут фракцияға бөлінетінвакуумдық блок және бензин фракцияларының екіншілік ... ... ...  схемасын  таңдау  онда  өңделетін  мұнайдыңсипаттамасымен, онда алынатын ... ... түрі мен ... ... ... анықталады.1. ӘДЕБИ ШОЛУ1.1 Мұнай мен оның фракцияларының сипаттамасыКесте 1.1 – ... ... ... ...         |М                           ||           |С2Н6     |С3Н8     ...  |н-С4Н10   ||1,5          |0,8     |25,3     |16,5     |57,4     |1.1 -1.2 ... ... ... ... пен ... ... ... жасаймызх[9].МЕМСТ Р 51858-2002 сәйкес мұнай классификацияланады(Қосымшадағы кестелер1-9).Бұл мұнайдың құрамында 0,96 % мас. күкірт бар, ол мұнайдың ... ... ... ... ... % ... яғни ... болып табылады.Мұнайдың тығыздығы 0,8426;құрамындағы парафин– 2,30 % мас.; 200оС ... 30,6 % мас., 350оС – 58,2 % мас. ... (1.1 ... ... ... және № 1 типке жатады.1.2 Алынған фракциялардың сұрыпталымының негіздемесіКөмірсутекті газ. Бұл ... ... ... газ ... ... (73,9 % мас.) ... мұнайға шығуы 1,5 % мас. Пропан - бутанфракциясы жеке көмірсутектер, отын және автомобиль бензинінің компонентінөндіру мақсатында газфракциондаушы қондырғылардың шикізаты ретіндепайдаланылады.Фракция ... ... ... ... мақсатында каталикалық изомеризацияүрдісіне арналған шикізат ретінде қолданылады.Фракция 62-85°С. Бұл фракцияны «бензолды» деп атайды, ол ... алу ... ... бензинінің компоненті ретінде пайдаланады.Фракция 85-120°С 120-180°С ... ... ... ... ... ... ... арналған  шикізат  ретіндеқолданылады. Алдын ала гидротазалауға жіберіледі.Фракция 120-180°С 180-230°С фракциясымен ... ...  ... ... ... ... отын ... темперасы бойыншасәйкес келмейді, сондықтан жеңіл компоненттердің бөлігін жою ... 1.3 – ... ... мен ... ... ... ...      |Маркалардың реактивті отындары    ...   ||               |                   ... ||               |ТС-1   |Т-2    ... А-1    ... ... , кг/м3    |     |     |        |      ||- 20°С да          |780 кем  |755 кем  |775-840    |788    ||- ...          ...   |емес   |        |      ... ... °С     |     |     |        |      ||- ... ...     |150 ... ... |-       |125    ...         ...   ...   |        |      ||- 10% ... ...  |165 жоғары|145 жоғары|205 жоғары емес|140    ...           ...   ...   |        |      ||- 50% ... ...  |195 емес |195 жоғары|        |167    ...           |     ...   |        |      ||- 90% ... ...  |230 емес |250 ... |210    ...           |     ...   |        |      ||- 98% ... ...  |250 емес |280 ...      |223    ...           |     ...   |        |      ... ...   |     |     |        |      ...            |     |     |-       |      ||- 20°С де          |1,30 кем |1,05 кем |8 ... емес |1,36    ||- ... 20°С де       ...   ...   |-       |4,52    ||- ... 40°С де       |8 ...  |6 ...  |        |      ||               ...   |емес   |        |      ... ... ... кем |43100 кем |42800 кем емес |43334   ...            ...   |емес   |        |      ... ... ... кем  |25 кем  |25 кем емес  |25,5    ||               ...   ...   |        |      ... мг ...  |0,7 кем  |0,7 ... |-       |0,53    ||               ...   |емес   |        |      ||Йод ... г I2/100г отын   |2,5 кем  |3,5 ... |-       |-     ||               ...   |емес   |        |      ... ... °С   |28 кем  |-     |38 ... емес |26     ||               ...   |     |        |      ... ...   |-60 жоғары|-60 жоғары|        |-60 ... ... °С       ...   ...   |-       |      ... ...     |22 ... |22 ... |(25)      |-     ... % мас. (об.)  ...   ...   |        |      ... ... ... % |0,20 артық|0,25 артық|0,25 артық емес|0,04    ||               ...   ...   |        |      ... ...   |0,003   |0,005   |0,003 ...  |      ... мас.        ... ... ...      |-     ... ... мг/100г     |3 артық  |5 ...  |7 ... емес  |-     ||               ...   ...   |        |      ... ... ... 230-350°С фракциямен қоспада жазғы дизельдікотынның компоненті  ретінде  ...  ...  ... 1.4 - ... фракциялары мен дизельдік отындардың сипаттамасы|Сапа көрсеткіштері          ... ... ... ...   ||                   |               ... ||                   |Л       |ДЛЭ      |180-350  ... ... кем емес         |45       |-       |49    ... ... кем емес      |-       |53       |51    ... , кг/м3        |        |        |     ||- 20°С та               |860 ... емес |860 ... емес |844    ... ... °С         |        |        |     ||- 50% ... ... айдалады  |280 жоғары емес|280 жоғары емес|260    ||- 90% ... ... ...  |-       |340 ... ...    ||- 96% келесі ... ...  |360 ... ... ... емес|330    ||Кинематикалық тұтқырлық, мм2/с:    |        |        |     ||- 20°С та               |3,0 - 6,0   |3,0 - 6,0   |4,15   ... мг ... отын ... |5 артық емес  |3,0 артық емес |0,50   ||Суу температурасы, °С         |- 10      |- 10      |- 27   ... ... °С       |- 5      |-       |- 15   ... температурасы, °С:       |62 ... емес |65 ... емес |-     ... ... % мас.      |0,50 ... ... артық емес|1,23   |Фракция 350-500 °С вакуумдық газойль құраындағы күкірт 1,64% мас. ... 0,09% мас. ... ... ... ... ... мақсатындагидрокрекинг немесе каталикалық крекингке жібереді.500оС жоғары температурада қайнайтын фракция (гудрон). Гудрон термиялықкрекинг, висбрекинг, ... және  ...  ...  ... ... ... ЭЛТҚ-АВҚ схемасының негіздемесі және таңдауЭЛТҚ-АВҚ қондырғысы құрама болып табылады және оған  ЭЛТҚ  ... ... ... ... ... екіншілік айдау және вакуумжасағыш аппараттан мазутты вакуумдық айдау ... ... ЭЛТҚ ... ... ... және таңдауМұнайды өңдеуге дайындау ЭЛТҚ ... ...  ...  ... ... ... жұмысы мен сапалы фракцияларды әрі қарайөңдеуге алуды ... ... ... жағдай болып табылады.Бұл мұнайдың тығыздығы 842 кг/м3 құрамындағы күкіртқышқылды шайыр ... және ... ... ... екі ... ... таңдалады. Ағыссаны 6 млн. т/жыл өнімділіктен таңдаладыШикізат бойынша көлемді өндірімділік мынаған тең:Көлемді өнімділіктен әр ... ... саны ... n – электродегидраттағыш саныWэдг –электродегидратттағыш қуаты Wэдг=450 м3/сМұнайды жылыту заманауи ЭЛТҚ қондырғыларында шикізат бойынша қондырғыныңөндірімділігіне қарай 2-4 ... ... ... ...  6млн. ... ... үш ... жүргізіледі.Электродегидраттағыштағы температура мен қысым ...  Р=1,6  ... ... ... ... 1.1 ... ... 1.1 – ЭЛТҚ блогының сызбасы1.3.2 Атмосфералық айдау блогының схемасын таңдау.АВҚ атмосфералық ... ... ... үш ... бар:– атмосфералық блокта бір күрделі ректификаттық бағанасы бар схема (сурет1.2);– ... ... мен ... ... ... (екі реттік булау менбір реттік ректификаттау ... ... ... ... мен ... ... бағанасыбар схема (екі рет булау және екі рет ректификаттау схемасы).Сурет 1.2 - бір ... ... мен бір ... ... ... таңдау осы мұнайда газдың, бензин фракциясының, түссіз мұнайөнімдері мен ... ... ... ... қоспасының құрамы: 1,5% газ, 180оС дейін қайнайтын 25,4 % ... ... ... 200оС ... 30,6 % ... және 350оС ... ... 58,2 % түссіз мұнайөнімдері (1.1 кесте). Мұнайдың құрамындағы күкірт 0,96 % (1.1 ... ... ... ... өңдеу үшін екі реттік булануы мен екіреттік ... бар екі ... ... ... ... схеманың келесі артықшылықтары бар:- К-1 бағанасында бензиннің бөлігі айдалатындықтан, бензинсізденгенмұнайды айдау ... ... ... ... асқаларымен салыстырғанда азболады, осылайша пеш құбырының бетінде тұздың жиналуы кемиді;- жылу ... пен ... ... ... ... ... ... қайнау соңы төмен бензин алу мүмкіндігі бар, алынатын фракциялардыңтүрі көп;- мұнайдың тотығу-белсенді  ...  ...  ...  ... ... К-1 ... ... кемшіліктері:- ең жеңіл бензиндер К-1 бағанасында ажыратылатындықтан, К-2 ... ... ... ... ... ... өте көп, демек капиталдық және пайдалану ... ... ... ... ... жоғары.1.2  суретте  көрсетілгендей  атмосфералық  блоктың  схемасына  К-1бензинсіздендіретін ... екі пеш (П-1 және П-2), үш ... К-2 ... ... ... ... оның көмегімен 80-230, 230-280 ... ... ... ... ... ... айдау және тұрақтандыруТұрақтандыру бензин фракцияларынан көмірсутекті газдарды, сонымен қатаррефлюксты (пропан-бутанды фрация) және ... ... ... 32 ... табақшалармен  жабдықталған  бағанада  ... ... ... ... ... ... ... жіберіледі.Екіншілік айдау блогында кең бензин фракциясын  ... біз ... 28-62, 62-85, 85-120 және ... фракцияларға бөлеміз. Бөлуәрқайсысында 30 клапанды табақшалары бар үш ректификаттық бағаналардажүргізіледі. ... ... ... мен ... блогының схемасы 1.3суретте берілген.Сурет 1.3- Бензинді ... ... мен ... ... ... ... вакуумдық айдауМазут – К-2 бағанасының төменгі жағынан шығарылып әрі ... ... ... айдаудың қалдығы (350оС жоғары қайнатын фракция).Мазутты айдау вкуумның астында жүзеге асырылады, бұл шикізаттың крекингінбодырмау үшін ... ... ... ... ...  ... үлесінде бағанаға кіреберісте 400-420оС). Мазутты айдау үшін ... ... ... оған 16  ...  табақша  орналастыруұсынылады. Бағананың ... ... бу ...  жасағыш  аппаратурағажіберіледі. Жоғарғы табақшадан ауырлатылғн дизельдік отын алынады, ... ... ... ... ...  Шеткі айдаумен К-7 ... ... ... ... Оны алу 10 ... ... төменгі жағынан гудрон шығарылады (500оС жоғары температурадақайнайтын ... ... ... ...  ...  ... төмендету үшін су буын береміз. Бағанадағы  ...  ... ... шығарамыз. К-7 бағананың алдында мазут П-3 ... ... ... 1.4 ... ... 1.4 – ... ... айдау сызбасы1.4 Қондырғының принциптік технологиялық схемасы және оның қысқаша сипаты1.4.1 ЭЛТҚ блогыҚондырғының техникалық схемасы 1.5 ... ... мен ... ... ... шикізат сорғысымен Т-1/1, Т-1/2, Т-2/1 және Т-2/2 шикізаттық ... ... ... ... мұнайдыжылыту келесі ағындармен жүзеге асырылады:- Т-1/1жылу алмастырғышта –АВҚ-дан шығатын 180-230оС фракциямен;- Т-2/1 жылу алмастырғышта –К-2 бағананың ... ... ... Т-1/2 жылу ... ... шығатын 230-280оС фракциямен;- Т-2/2 жылу алмастырғышта  – К-2 ... ...  ... ... электрдегидраттағыштың екі сатысынан өтеді, әр сатыда -екі электдегидраттағыш. Бірінші ... ... ... алу үшін ... ... ... су қосылады, екінші сатыда – химиялықтазаланған су қосылады.Электрдегидраттағыштан кейін мұнай Т-1/3 – Т-1/5 және Т-2/3 – ... ...  ...  ...  ...  ...  ... жүзеге асырылады:- Т-1/3 жылуалмастырғышта –АВҚдан шығатын 280-350оС фракциямен;- Т-2/3 жылуалмастырғышта – К-2 ... ... ... ... Т-1/4 ... – АВҚ дан ... 350-470оС фракциямен;- Т-2/3 жылуалмастырғышта – К-6 ... ...  ... Т-1/5 және Т-2/5 ...... 1.5 – ЭЛТҚ ... ... схемасы1.4.2 Атмосфералық блокЖылытылған мұнай К-1 бензинсіздендіретін бағананың 14 табақшасына түседі.К-1 ... ... ... ... жеңіл бензин фракциясының буышығарылады. Бензин булары АВО-1 ... ... ...  және  ... ... Е-1 ... бензин мен газажыратылады. Жеңіл бензин фракциясы Н-3 сорғысымен бағананың жоғарғы ... ... онығ ... ... К-3 ... ... бағанасының төменгі жағынан жарым-жартылай бензинсізденген мұнай Н-2сорғысымен П-1 және П-2 ... ... ... бір ... П-1 пешкеК-1 бағанасының төменгі жағына берілетін ыстық ағыс ... ... ... П-2 ... ... және  К-2 ... ... құбырарқылы жіберіледі.К-2 бағананың жоғарғы ... ...  ...  фракциясының  буышығарылады. Олар АВО-2 ауамен суыту аппаратында және КХ-2 ... ... Е-2 ... ... газ бен суданажыратылады. Содан кейін бензин Н-11 сорғысымен бағананың жоғарғы ... ... ...  К-1 ... ... ...  фракциясыменбіріктірілуге жіберіледі және К-3 тұрақтандыру бағанасына беріледі.К-2 бағанадан шеткі ... мен ... ... ... ... 180-230оС фракциясы 32 табақшадан шығарылады және К-2/1 стриппинг-бағанасының жоғарғы ... ...  Бу ... К-2 бағанасының 33табақшасынығ астына қайтып келеді,180-230оС ... Н-10  ... ... ... ... ...  Т-1/1  ... арқылы айдалады, және АВО-13 ауамен суыту аппараты арқылықондырғыдан шығарылады.- 230-280оС фракциясы 22 табақшадан шығарылады және  К-2/2 ... ... ... түседі. Бу К-2/1ден  К-2 бағанасының 23табақшасына қайтып келеді, 230-280оС фракциясы Н-9 ... ... Т-1/2 ... ... ... ... және ... ауамен суытуаппараты арқылы қондырғыдан шығарылады.- 280-350оС ... 12 ... ... және К-2/3 ... ... табақшасына түседі. Бу К-2/1ден К-2 бағанасының 13табақшасының астына қайтып ... ... ...  Н-8  ... шикізаттық жылуалмастырғыш арқылы айдалады, және  ... ... ... ... қондырғыдан шығарылады[25].Сулау циркуляциясы:- бірінші циркуояциялық сулау Н-4 ... 30 ... ...  T-2/1 ... ... ...  ...  және  31табақшаға бағанаға қайтарылады;- екінші циркуляциялық сулау Н-5 сорғымен 20 табақшадан қалтадан алынады,T-2/2 шикізаттық ... ... ... және 21  ... қайтарылады;- үшінші циркуояциялық сулау Н-6 сорғымен 10 табақшадан қалтадан алынады,T-2/3 шикізаттық жылуалмастырғыш ... ... және 11  ... ... ... ... жағынан мазут К-5 вакуумдық бағанасына ... ... ... ... ... және тұрақтандыру блогы[3]НК-120 және 120-180оС бензин фракциялары  К-1 және К-2  бағаналарыныңжоғарғы жағынан бір ... ... ... в один ... Т-3 жылуалмастырғышта жылытылады және К-3 тұрақтандыру ... ... ... ... ... ... Онда ... газ бен күкіртсутегіненажыратылады. К-3 жоғарыдан газ шығады, ол АВО-3 және КХ-3 ... ... ... ... Е-3 рефлюксты сыйымдылықтан жоғарыдан газкетеді, ал төменгіден – ... ол Н-16 ... К-3 ... жоғарынасулауға беріледі, қалғаны қондырғыдан шығарылады.К-3 төменінен тұрақты бензин шығарылады ол құбырмен Т-4 ... онда ... және ... ... Бу К-3  бағанасыныңтөменіне бу ағынын жасауға жіберіледі, ал сұйықтық өз ағысымен К-3 және ... ... ... ...  Т-3 ...  ...  жәнеқұбырмен К-4 бензинді екіншілік ... ... ... ... жоғарынан НК-70оС фракцияның булары шығарылады, олар АВО-4 және КХ-4 ... ... ... және Е-4 ... ... булар сыйымдылықтың жоғарынан кетеді, НК-70оС фракцияныңсұйық бөлігі төменнен шығарылады және Н-18 сорғымен К-4 ... ... ... ... қондырғыдан шығарылады.К-4 бағананың төменінен 70-180оС ... Т-5 ... ... және бөлшектеп буланады. Булар К-4 бағананы ң төменіне бу ағынынжасауға беріледі, сұйықтық Н-17 сорғымен К-5 ... ... ... ... ... фракцияның буы шығарылады, олАВО-5 жәнеКХ-5 арқылы ...  ...  және  Е-5  ...  ... ... ... ... кетеді, 70-120оС фракцияныңсұйық бөлігі төменнен шығарылады және Н-20 сорғымен К-5 бағананың жоғарынасулауға ... ... АВО-8 ... ... шығарылады.К-5 бағананың төменінен 120-180оС фракция шығарылады,ол Т-6 ... ... және ... ... ...  К-5  бағананыңтөменіне бу ағынын жасауға жіберіледі, сұйықтық Н-19 сорғымен АВО-7 арқылықондырғыдан шығарылады.Вакуумдық блокМазут К-2 ... ... Н-7 ... П-3 ...  ... ... ... ол 380оС температураға дейін жылытыладыжәне  К-6 вакуумдық бағанаға жіберіледі.К-6 бағананың жоғарғы табақшасынан ... ... отын ... сорғымен АВО-6 және КХ-6 арқылы айдалады, онда суытылады және құбырмен К-6 колонның жоғары сулауға жіберіледі, ...  ...  ... ... ... шығарылады.К-6 бағананың 10 табақшадан вакуумдық газойль ... және  ... ... ... ... ... Булар К-6/1бағанадан К-6 бағананың 11 табақшаның астына қайтарылады,350-470оС  фракцияН-14 сорғымен алынады, T-1/4 ... ... ... айдалады,АВО-10 ауамен суыту аппаратымен қондырғыдан шығарылады.К-6 бағанадағы артық жылу циркуляциялық сулаумен алынады, Н-12 ... ... ... ... ... жылу ... арқылыайдалады және К-6 бағанаға 9 табақшаға қайтады.К-6 төменінен гудрон шығарылады, ол Н-13 ... Т-1/5 және ... жылу ... ... ... ... және АВО-9 ... шығарылады.Булар К-6 бағананың жоғарынан КХ-7 конденсатор-тоңазытқышқа түседі. Буларсуық сумен ... ... және Е-6 ...  қабылдағышқажіберіледі, су қайтадан пайдалануға жіберіледі. Конденсатталмаған буларконденсатор-тоңазытқыштан бір ... ... және ЭЖ-1 ... ... ... содан кейін КХ-8 конденсатор-тоңазытқышта суық суменбөлшектеп конденсатталады. Конденсатталмаған булар ЭЖ-2 ... ... ... ... және КХ-9 конденсатор-тоңазытқышқа түседі, одан кейінЭЖ-3 буэжекциялық ... ... ... және КХ-10 ... ... ЭЖ-1, ЭЖ-2 және ЭЖ-3 ... вакуум-сорғылардыңжұмысы үшін су буы пайдаланылады. Конденсатталған булар КХ-8, КХ-9, ... бір ... ... және Е-7  барометрлікжәшікке жіберіледі.Е-6 ... ... бу және ... ... ... ... ЭЖ-1буэжекторлық вакуум-сорғыға кететін негізгі бу ... ... ... Е-6 ... ...  ...  жіберіледі,  онда  ... ... отын ... және қондырғыдан шығарылады.1.5 Негізгі құралдардың сипаттамасыЭЛТҚ–АВҚ  құрама  қондырғысына:  ...  ... ... ... ... ... жылуалмастырғыш жәнеконденсатор-тоңазытқыштар жатады.Электрдегидраттағыштар ЭЛТҚ қондырғыларында электрдегидраттағыш мұнайдысусыздандыру мен ... ... ... су ... ... және ... ... қысымды электрод жүйесібар. Электрдегидраттағышта тұссыздандыру суды, мұнайды судан ажыратқыш ... ... ... ... ... ... ... жылуалмастырғыш жүйесі арқылы ретпен жұмыс істейтін электрдегидраттағышқаайдалады. Шикі мұнайды жылыту тазалаудың қажетті ... қол ... ... электрдегидраттағыш 2ЭГ-160-2М таңдаймыз (сурет 1.5).Таңдап алынған типті  электрдегидраттағыштың  өндірімділігі  ... 160м3, ... ... ... ... ... - 140оС; ... арасындағы кернеу– 30-45кВ.Ректификаттық бағаналар. Ректификаттық бағананалар алынған өнімдердіңмөлшеріне қарай көпкомпонентті ... ... ... және күрделіболып бөлінеді.Қысымға қарай ректификаттық бағаналар қысыммен, атмосферамен жәневакуммдық жұмыс істейтін бағаналар болып бөлінеді.Қысыммен жұмыс істейтін бағаналар АВҚ да бензин ... ... ... Атмосфералық бағаналар негізгі бағана және бензиндіекіншілік ректификаттау блогындағы бағаналар болып табылады. Вакуумдықбағаналар ... ... ... жұмыста табақшалы бағаналар пайдаланылады. Табақшалардың типі –клапанды дискілі. Клапанды табақшаалрда  КПД  ...  ... 4,9-4,8 мм сын. ... ... ... ... Ол клапанды табақшалары баркөлденең аппарат, олардың саны - 32шт. ... ... ... – 270оС, ... кіре ... – 230 оС, ... жоғарында – 115 оС. Бағананыңтөменіне жылу беру жартылай бензинсізделген мұнайдың ыстық ағысымен жүзегеасырылады, ... 370 оС П-1 пеш ... ... Бағанадағы қысым0,35МПа.К-2 бағана – негізгі атмосфералық ректификаттық бағана, онда ... және ... ... ... Бағанаға кіре берістегтТемпература - 350 оС, бағананң жоғарында – 157 оС, бағанадағы қысым ... ... саны – ... ... ... электрод; 4- төменгі электрод; 5-тұзсыздандырылған мұнай жинағышы; 6-трансформатор; 7-жоғары кернеуенгізгіші; 8-тұзды су жинағышы; 9-жуғыш ... ... ... ... ... ... II- мұнай енгізу; III- шлам шығару; IV-қондырғын жууға арналған суды енгізу; V- суды шығару.Сурет 1.5- Көлденең электрдегидраттағыш 2ЭГ-160-2МК-3 ...... ... Ол ... қималы көлденеңаппарат. Ректификаттық табақшалар саны 50.К-4, К-5 және К-6 бағаналары – кең ... ... ... ... ... ... – ректификаттық вакуумдық бағана. Бағанаға кіре берістегітемпература – 380-420 оС, бағананы жоғарында – 65-110 оС,төменде – 360-400оС. Бағанасының кіре ... ... – 60-120 мм сын. бб., ... қысым – 10-60 мм сын. бб. Қолданылатын клапанды ... ... ... мен ... ... ... ... жасалуы керек.Жылуалмастырғыш аппараттар. Өндірімділігі жоғары АВҚ –да «құбыр құбырда»және «жүзетін басты» типті ірі жылуалмастырғыштар қолданады(сурет 1.6).«Құбыр құбырда» типті ... ... ... және ... ... жылу регенерациясы үшін қолданылады.Бұл жылуалмастырғыштардың кемшіліктері:- жылуалмасу бетінің аздығы;- металл сыйымдылығы;- үлкендігі.Осы типті жылуалмастырғышты артықшылықтары:- жылуалмастырғыштың жоғары жылдамдығын ... ... ол ... ... ... ... етуге мүмкіндік береді, сөйтіп жылу берукоэфициентін арттырады;- аппараттарда құбыр жеңіл қабырғаланады.Жізгіш басты жылуалмастырғыштар АВҚ да жиі қолданылады.Конструкциясының ерекшелігінен ... ... ... оларда корпуспен құбырлы пештің температуралық ұзаруының компенсациясы қамтамасызетіледі. Құбыр бумасы жүзгіш бастымен бірге жеңіл алынады, бұл ... ... ... ... камера қақпағы; 2- бөлгіші камера; 3- қозғалмайтын құбыр торы;4- қаптама; 5-жылуалмасу құбыры; 6- бөлгіш; 7- қозғалғыш құбыр торы; 8-қаптама ... 9- ... бас ... ... 11 - ... ... 1.6 - ... басты «Құбырағы құбыр» типті жылуалмастырғыштарБірақ бұл жылуалмастырғыштардың келесі кемшіліктері бар:- конструкциясы күрделі;- беттің бірлігіне металл шығыны көп;- ... ... ... мүмкіндік жоқ.Тұрақтандырғыш пен екіншілік айдау бағаналарында колннаның төменгі жағынажылу беру үшін бу кеңістікті жылытқыш пайдаланылады. Олар ... ... ... жолымен жылуалмасудың кез келген бетін және әр ағынныңгидравликалық аз қарсылығын қамтамасыз етуге ... ... ... ... аз сұйықтық мөлшерімен шектелуге және жылыттқыштыбағананың белгісіне орнатуға мүмкіндік береді. Олардың ... ... ... ... аз ... болып табылады[24].Конденсаторлар мен тоңазытқыштар тегіс немесе ... ... ... бір- және көпжолды футлярқұбырлы аппараттар.АВҚ да сонымен қатар ... ... ... (АСА) қолданылады, олар МӨЗ-де су шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Жылуберу коэфициенттері әр түрліклиматтық жағдайда апараттардың АВҚда конденсатор және ... ... 235-258 ... ( ... ... ... секциясынан құралған беттен, ауа беру жүйесіненжәне ауа шығынын өзгертуге арналған ... ... ... ... ... және ... ... мұнай мен мұнайөнімдерін жоғары температураға дейін жылыту үшін, мысалы, су ... ... ... ... ... ... көлденең орналасан құбырлы – ГС-1 сериясыныңпештері – екікамералы, бірзарядты қабырға экранымен және бос тік ... ... ... 1.7). Бұл типті пештердің негізгісипаттамасы: жылуөнімділік – 15-58МВт, ... ... ...... ... беті: радиантты (152х8мм құбыр) –   265-1050м2, конвективті (108х6мм құбырлар) – 450-1785м2; ... ... істу ... 6-24м, КПД – ... ... – 8000т/тәу;жылу қуаты– 58МВт; жылантектестің гидравликалық қарсылығы – 0,5-1,5МПа.1- жалынсыз ... 2- ... ... 3- ... ... ... 5- қаптама; 6- түтін шығатын терезе; 7- қарау терезесі; 8-соқпақ; 9-қосалқы оттық.Сурет 1.7 – ... ... ... пеш2. ... ... ... ... К-1 және К-2 бағаналарының материалдық балансыЭЛТҚ блогының, АВҚ қондырғыларының,  К-1  және  К-2  ... ... 2.1 -2.4 ... ... ... ... күнініңсаны 340 тең деп аламыз.Кесте 2.1 - ЭЛТҚ блогының материалдық балансы|                                        ... бабы             |% мас.      |мың. т/        ... Шикі ...         |101        |6060         ...               |101        |6060         ...                                    ... және тұзсыздалған мұнай    |100        |6000         ||Су                  |0,5        |30          ...               |0,5        |30          ...               |101        |6060         |АВҚ ... К-1 ... ... және К-2 ... атмосфералықбағанасының материалдық балансы 2.2-2.4 кестелерде берілген.Кесте 2.2 - АВҚ блогының материалдық балансы|                                     ... бабы     ...  ...         ||          |дық ... алу, |алу,  |            ||          ...  |бірліктің|%мас.  |            ||          |     ... |    |            ||          |     |     |    |мың.  ... |кг/с  ||          |     |     |    ...  |   |    ...      |     |     |     |     |    |     ||   ...     |100   |-    |-    |6000  |17647 |735294 ...       |100   |-    |-    |6000  |17647 |735294 ...       |     |     |     |     |    |     || 1. Газ      |1,5   |1    |1,5   |90   |265  |11029  || 2. ... ...   |0,99   |5,5   |333   |978  |40765  || 3. ... ...   |0,99   |3,3   |196   |577  |24022  || 4. ...    |5,7   |0,98   |5,6   |335   |986  |41074  ...      |     |     |    |    |   |    || 5. ...    |10,8   |0,98   |10,6  |635   |1868 |77824  ...      |     |     |    |    |   |    || 6. ...    |9,1   |0,97   |8,8   |530   |1558 |64904  ...      |     |     |    |    |   |    || 7. ...    |8,5   |0,96   |8,2   |490   |1440 |60000  ...      |     |     |    |    |   |    || 8. ...    |13,7   |0,95   |13,0  |781   |2297 |95699  ...      |     |     |    |    |   |    || 9. ...    |26,8   |0,85   |22,8  |1367  |4020 |167500 ...      |     |     |    |    |   |    || 10. ...    |15    |1,33   |20,0  |1197  |3521 |146691 || 11. ...    |-    |-    |0,8   |47   |139  |5787  ...       |100   |-    |100   |6000  |17647 |735294 |АВҚ ... ... материалдық балансын жасағанда өңделгенмұнайдан потенциалдық құрамынан (бірліктің үлесінен) фракцияларды алуесепке алынды. ... ... ... алу ... ... ... ауыр бензин фракциялары (120-200оС) - 0,96 дан 0,98 дейін, керосинфракциясы (180-280оС) - 0,95 тен 0,97 дейін және дизельдік фракций - ... ... ... алу= ( 100 = 96,9 ... 2.3 - К-1 ... ... балансы|                                     ... бабы       ...    ...                ||            |      |мың. ... ...  |кг/с    ||Алынғаны:                                 ...          |100     |6000    |17647   |735294   ...         |100     |6000    |17647   |735294   ...                                  || 1. Газ        |1,5     |90     |265    |11029    || 2. ... ...  |12     |720    |2118    |88235    || 3. ...   |86,5    |5190    |15265   |636029   ...          |      |      |      |      ...         |100     |6000    |17647   |735294   ... 2.4 - К-2 ... ... ...                                     ... бабы   ... ... ... ... ... кг/с     ||        ...     |шығуы, %мас.    |          ...                                 || ...     |86,5      |100         |636029       ...     |86,5      |100         |636029       ...                                  || 1. ...  |13       |15,0        |95588        ...    |        |          |          || 2. ...  |8,8      |10,2        |64706        ...    |        |          |          || 3. ...  |8,2      |9,5         |60294        ...    |        |          |          || 4. ...  |13       |15,0        |95588        ...    |        |          |          || 5. ...   |43,5      |50,3        |319853       ...     |86,5      |100,0        |636029       |2.2 К-2 ... ... ... ... ... ... қондырғыларда негізгі атмосфералық бағаналарда табақшалардыңжалпы саны 36 дан 56 ... ... ... ... саны ... ... фракцияларын алғанда шамамен 10-16 д., жеңіл дизельдікте - 8ден 10 д дейін, ауыр дизельдік фракцияларда - 4 тен 10 ... ... ... төрт ... ... - n1= ... ... бөлігінде – қоректену аймағынан 280-3500С фракциянышығару табақшасына дейін 8 ... (5тен 12 ... ... ... ... шығару табақшасынан 230-2800С фракцияны шығарутабақшасына дейін 10 табақша ... (13 тен ... ... ... шығару табақшасынан 180-2300С фракцияны шығарутабақшасына дейін 10 табақша аламыз (23 тен 32 дейін), n4 = ... ... ... - ... ... ... дейін - 12 табақша (33тен 44 ... ... n5 = ... ... 44 ... болады.К-2 бағанада клапанды табақшалардың тпіне қарай гидравликалық қарсылығыауытқитын клапанды табақшалар пайдаланылады және оның күйі ... 4-7 ... Бір ... ... ... 5 мм ... тең (0,00066 ... Бағананың биіктігі бойынша қысымның есебіБағананың биіктігі бойынша қысымның есебін табақшалардағы  ... ... ... төменге жүргіземіз[10]. Ойша К-2 күрделі бағанасынбірнеше қарапайымға бөлеміз.Е-2 сыйымдылықтағы қысымды 0,1 МПа (РЕ2 = ... тең деп ... ... ... ...  бағананың  жоғарғы  жағынан  ... ... ... ... кетуге байланысты. Р = 0,04 МПаболады.Бағананың жоғарындағы қысым[12]:РҮСТІ = РЕ-2 + Р = 0,1 + 0,04 = 0,140 ... ... ... ... ... = РҮСТІ + РТ ( n5 = 0,140 + 12 ( 0,00066 = 0,148 ... ... ... ... ... = ... + РТ ( (n5 + n4) = 0,140 + 0,00066 ( (12 + 10) =0,155 ... фракцияны шығару табақшасындағы қысым:Р280-350 = РҮСТІ + РТ ( (n5 + n4 + n3) = 0,140 + 0,00066 ( (12 + 10+ 10) = 0,161 ... кіре ... ... = ... + РТ ( ( n5 + n4 + n3 + n2) = 0,140 + 0,00066 ( 40 =0,166 МПаБағананың ... ... ... = 0,140 МПа;Р180-230 = 0,148 МПа;Р230-280 = 0,155 МПа;Р280-350 = 0,161 МПа;РЕНГІЗУ = 0,166 ... Су ... ... ... ... ... су ... шығынының ауытқуы негізгі атмосфералықбағананың шикізатына есептегенде 1,6 – 2,3%мас ... ... ... ... 2%мас ... қарай есепті 100кг шикізатқа жасаймыз.Бағананың төменіне берілетін су буының шығыны:ZТӨМЕН = GМАЗУТ( 0,02 = 50,3 ( 0,02 = 1,006 ... ... ... су ... шығыны:ZК-2/3 = G280-350 ( 0,02 = 15 ( 0,02 = 0,3 кг.К-2/2 бағанасына берілетін су ... ... = G230-280 ( 0,02 = 9,5 ( 0,02 = 0,19 ... ... ... су ... шығыны:ZК-2/1 = G180-230 ( 0,02 = 10,2 ( 0,02 = 0,204 кг.280-350 оС фракцияны шығару ... су ... ... ZТӨМЕН = 1,006 кг.230-280оС фракцияны шығару табақшасындағы су буының мөлшері:Z230-280 = ZТӨМЕН + ZК-2/3 = 1,006+ 0,3 =1,306 ... ... ... ... су буының мөлшері:Z180-230 = ZТӨМЕН + ZК-2/3 + ZК-2/2 = 1,006 + 0,3 + 0,19 =1,496 ... ... ... су буының мөлшері:Zүсті = Zтөмен + ZК-2/3 + ZК-2/2+ ZК-2/1 = 1,006 + 0,3 + 0,19 + 0,204=1,7кг.2.5 Бағананың биіктігі ... ... ... ... ... ... ... бағана бойынша өзгермейді деп аламыз. Флегмасанын 2ге тең деп қабылдаймыз.280-350 оС фракцияны шығару табақшасынан ағатын ... ... G280-350 ( 2 = 15 ( 2 = 30 ... фракцияны шығару табақшасынан ағатын флегма мөлшері:G230-280 = G230-280 ( 2 = 9,5 ( 2 = 19 ... ... ... ... ағатын флегма мөлшері:G180-230 = G180-230 ( 2 = 10,2 ( 2 = 20,4 кг.Бағананың ... ... ... ... = G150-180 ( 2 = 15 ( 2 = 30 кг.2.6 Бағананың кіре берісіндегі шикізатты ... ... ... ... кіре берісіндегі мұнайды ысыту температурасынаналитикалық әдіспен анықтаймыз[6]. Ол үшін ... ... ... ... ... ... ... сәйкес болатын мұнайдыысыту температурасын анықтаймыз. Бензинсізделген мұнайды айдаудың қажеттіүлесі депе (теоретикалық) ... ... ... ... ... ... ... саналады.Біздің мысалда айдаудың теоретикалық үлесі (ет) келесі ... ... = ... = ... ... ... ысыту температурасын анықтау керек, ол теңнемесе 0,001 - 0,003 теориялықтан артық ... ... ... ... етеді.Мұнайды ысыту температурасын анықтау үшін шикізаттың бір ... ... ... ... ... бір ... булану үрдісін есептеу бағананыңқоректік секциясында емес, құбрлы пеште жүргізген ыңғайлы. Бұл жағдайдақысым қоректік секцияға ... ... МПа ... қысым:Рр = Ренгізу + 0,03 = 0,166 + 0,03=0,196 МПа.Ыңғайлы болу үшін есепті 100 кг шикізатқа жүргіземіз.Бағананың шикізатын– бензинсізделген ... тар ... ... ... қысымда мұнайдың ысыту температурасын анықтаймыз және ПЭВМбағдарламасының көмегімен молярлық үлесті (ер) іріктеу әдісімен ... ... ... үшін теңдік сақталады:,,мұндағы хi – сұйық фазаның компоненттерінің молярлық ... – бу ... ... ... ... – шикізаттың компоненттерінің молярлық концентрациясы;ер – айдаудың молярлық үлесі;Кi – фазалық тепе-теңдіктің константасы.Содан кейін айдаудың массалық үлесін мына формуламен ...  ... ... ... (есептік);Му – бу фазасының молярлық массасы;Мс – ... ... ... 2.6 кесте түрінде жасаймыз.Шикізаттың молярлық массасын мына формуламен табамыз[12]МС = GC/NC,мұндағы GС – ... ... ... кг; Gi = 100 кг ...... ... саны (6 бағана).NС = Gi/Mi),мұндағы Gi – шикізат компонентінің (фракция) шығыны, кг;Mi – шикізат компонентінің молярлық массасы (5 ... ... ... айдаудың массалық үлесі:= 0,6917 ( (179,0 / 244,4) = 0,5064 ( 0,506.Есептеу нәтижесінде алынған негізгі бағанасының шикізаттың массалық ... ... ... ... тең ... артығырақ болуы керек.Біздің жағдайда бұл шарт сақталады, демек, бағанаға кіреберістегі шикізаттыысыту температурасын ... ... 2.6 - ... кіреберісінде 350оС температурада және  0,196 ... ... ... ... молярлық үлесін анықтау|№   ...   ...   |,    |     ||п/п  ...  |а    |ың   |    ...   |        ||   |      ...    |       |        ||   |      ...    |    |       |        ||   |      ...  ...    |       |        ||   |      ...  |на   |    |       |        ||   |      ... ... |    |       |        ||   |      |% мас. ...  |    |       |        ||1            |2   |3   |4     |5     |6    ||Су буы          |1,7  |18  |0,094   |0,208   |0,029  ... 105-180 оС +   |45   |125  |0,360   |0,792   |0,111  ...          |    |   |     |     |    ...         |46,7  |–   |0,454   |1     |0,14  ... 2.8 - 180-230оС фракцияның оның қимасындағы парциалдық қысымы|Компонент        ... |Мi  |Ni, ...     |Pобщ ⋅ ||             |кг/с  |   |     |     |yi   ||Су буы          |1,496 |18  |0,083   |0,208   |0,031  ... 105-180 оС    |15   |125  |0,120   |0,300   |0,044  ... 180-230 оС +   |30,6  |155  |0,197   |0,493   |0,073  ...          |    |   |     |     |    ...         |47,096 |–   |0,401   |1     |0,148  ... 2.9 - ... ... оның ... ... ...             ... |Мi  |Ni, ...     |Pобщ ⋅ ...        |кг/с  |   |     |     |yi   ||             |    |    |      |      |    ||Су буы          |1,306 |18  |0,073   |0,181   |0,028  ... 105-180 оС    |15   |125  |0,120   |0,299   |0,046  ... 180-230 оС    |10,2  |155  |0,066   |0,164   |0,025  ... 230-280 оС +   |28,5  |200  |0,143   |0,355   |0,055  ...          |    |   |     |     |    ...         |55,006 |–   |0,401   |1     |0,155  ... ... жағындағы температура мен шеткі  айдауды  ... ... үшін ... ... үшін ШҚТ және ББ ... алынған деректерді пайдаланамыз. 105-180, 180-230, 230-280 және 280-350оС фракциялардың қисық ШҚТ  2.1 - 2.4 суреттерде ... ... ... болған деректер 2.11 - 2.14 кестелерде келтірілген.Кесте 2.10 - 280-350оС фракцияның оның ... ... ...        ... |Мi  |Ni, ...     |Pобщ ⋅ ||             |кг/с  |   |     |     |yi   ||             |    |   |     |     |    ||Су буы          |1,006 |18  |0,056   |0,119   |0,019  ... 105-180 оС    |15   |125  |0,120   |0,256   |0,041  ... 180-230 оС    |10,2  |155  |0,066   |0,140   |0,023  ... 230-280 оС    |9,5  |200  |0,048   |0,101   |0,016  ... 280-350 оС +   |45   |250  |0,180   |0,384   |0,062  ...          |    |   |     |     |    ...         |80,706 |–   |0,469   |1     |0,161  ... 2.11 - 105-180 °C фракцияның қисық ШҚТ жасаудың бастапқы деректері|                                     ... ... °C  ... % мас.                 ||              ...    ...   ...    ||1. 105-120         |2,5      |18,9      |18,9      ||2. 120-130         |1,5      |13,2      |32,1      ||3. 130-140         |1,5      |11,3      |43,4      ||4. 140-150         |2       |15,1      |58,5      ||5. 150-160         |1,5      |11,3      |69,8      ||6. 160-170         |2       |15,1      |84,9      ||7. 170-180         |2       |15,1      |100      ...           |13       |100      |-       ||                                     ... 2.12 - ... ... қисық ШҚТ жасаудың бастапқы деректері  ||Қайнау температурасы, °C  ... % мас.                 ||              ...    ...   ...    ||1. 180-184         |1,5      |16,7      |16,7      ||2. 184-188         |1,5      |16,7      |33,3      ||3. 188-192         |1,5      |16,7      |50       ||4. 192-197         |1,5      |16,7      |66,7      ||5. 197-215         |0,5      |5,6      |72,2      ||6. 215-222         |1       |11,1      |83,3      ||7. 222-230         |1,5      |16,7      |100      ...           |9       |100      |-       ||                                     ... 2.13 - ... ... қисық ШҚТ жасаудың бастапқы деректері  ||Қайнау температурасы, °C  |Шығуы, % мас.                 ||              ...    ...   ...    ||1. 230-236         |1       |11,8      |11,8      ||2. 236-243         |1,5      |17,6      |29,4      ||3. 243-250         |1,5      |17,6      |47,1      ||4. 250-260         |1,5      |17,6      |64,7      ||5. 260-270         |1,5      |17,6      |82,4      ||6. 270-280         |1,5      |17,6      |100      ...           |8,5      |100      |-       ... 2.14 - ... ... қисық ШҚТ жасаудың бастапқы деректері  ||Қайнау температурасы, °C  ... % мас.                 ||              ...    ...   ...    ||1. 280-290         |2       |14,5      |14,5      ||2. 290-300         |2       |14,5      |29,1      ||3. 300-310         |2       |14,5      |43,6      ||4. 310-320         |2       |14,5      |58,2      ||5. 320-332         |2       |14,5      |72,7      ||6. 332-342         |2       |14,5      |87,3      ||7. 342-350         |1,75      |12,7      |100      ...           |13,75     |100      |-       |Бір ... ... (ББ) жолағын жасау әдістемесі келесі [2] жұмыста толықберілген.105-180оС фракциясы үшін  ... ШҚТ ... 10, 50  және  70  ... ... ... ... =144оС, =160оС.Фракцияның қисық ШҚТ иілген бұрышын мына формуламен табамыз(ШҚТ = =0,7850%- айдаудың температурасы мен иілу бұрышы бойынша Обрядчикова -Смидович графикасында ... ... 0% (НОИ) 31,5 % ... ... 100% (КОИ) 61 % ... ... ... фракцияның парциалды қысымы бағананың жоғарығы жағында 0,111МПа (2.7 кестеде). Максвелл торы ... ... ... жоғарғы өнімі бу фазасында шығарылады, сондықтан жоарғыныңтемпературасы деп бір реттік булану соңының температурасын. Бағананыңжоғарғы жағының температурасы ... ... ... ... ... ... иілу бұрышы(ШҚТ = =0,43Обрядчиков – Смидович графикасы бойынша ШҚТ бойынша 0% (НОИ) 38% ... ... 100% (КОИ) 54% ... қысымда=189оС; =194оС.180-230оС фракцияның парциалдық қысымы оның шығысындағы қимада 0,07 МПа(2.8 кестеде). Максвелл торы бойынша:=180оС; =185оС.Шеткі ... ... ... ... ... ... парциалдықысымда ББ жолағының басындағы температураға сәйкес болады. ... ... ... ... ... үшін:=236оС, =252оС, =263оС.ШҚТ қисығының иілген бұрышы(ШҚТ = =0,45Обрядчикова – Смидович графигі бойыншаШҚТ бойынша 0% (НОИ) 37% ... ... 100% (КОИ) 54% ... ... ... МПа ... ... торының көмегімен табамыз (2.9 кесте):=225оС; =233оС.230-280оС фракцияны шығару температурасы 225оС.280-350оС фракцияда:=287оС, =314оС, =330оС.ШҚТ қисығының иілген бұрышы(ШҚТ = =0,7Обрядчикова – Смидович ... ... ... 0% (НОИ) 38% ... ... 100% (КОИ) 57% сәйкес.Атмосфералық қысымда=306оС; =319оС.0,062 МПа қысымда Максвелл торының көмегімен табамыз (2.10 кесте):=288оС; =300оС.280-350оС фракцияны шығару ... ... К-2 ... жылу ... ... пайдалана отырып К-2 бағанасының жылу балансынжасаймыз. Ол 2.15 кестеде берілген.Бу энтальпиясын ... ... ... ... фазаның энтальпиясын келесі формуламен есептейміз, кДж/кг.Тығыздық мына формуламен табылады= + 5 ( (,мұндағы ( - бір ... ... ... ... ... келесі формуламен табайық= ((Qкіріс - Qрасх) / Qкіріс ) ( 100 = ((97754 – 85612) ... = ... ... ... ... 2.15 - К-2 ... ... және жылу балансы|Баланс бабы    ...  | |бір ... ...  | ...         ... |   ...     |    |оС     ||         |    |   ...       |    |      ...      |50,6  |0,823 ...        |0,827 |350     ...  |    |   |            |    |      ... оның    |    |   |            |    |      ...      |    |   |            |    |      ||- ...      |    |   |            |    |      ||- ...    |49,4  |0,937 ...        |0,940 |350     ... ...    |30   |0,764 ...        |0,768 |30     ...      |130   |-   |-           |-   |-      ...                                    ... 105-180 оС|45   |0,764 ...        |0,768 |157     ||+ ... ...   |    |   |            |    |      ||         |    |   |            |    |      ... ... |10,2  |0,804 ...        |0,808 |180     ... ... |9,5   |0,852 ...        |0,856 |225     ... 280-350оС |15   |0,914 |0,00062        |0,917 |270     ...       |50,3  |0,935 ...        |0,938 |340     ...      |130   |-   |-           |-   |-      ... ... мөлшерін есептеуБағанаға су буымен кіретін жылу мөлшері бағананың қабырғасы арқылықоршаған ортаға ... жылу ... тең деп ... ... ... бағанадағы артық жылу[16]Q = QКІРІС – QРАСХ = 97754 – 85612= 12141 ... ... саны ... ... ... ... бір ... температураныңтүсіп кетуі көлемін ескере отырып келесі формуламен анықтаймызt цоi = ti + 2 ( (ti,мұндағы tцоi - ... ... ... ... оС;ti – ... ... ... шығару температурасы, оС;(ti - температураның бір табақшаға түсуі, оС.180-230 және 230-280оС ... ... ... арасындатемператураның бір табақшаға түсуі:(t1 = = 4,5оС,230-280 және 280-350оС фракцияларды шығару табақшаларының арасындатемператураның бір ... ... = = ... ... және ... аймағын шығару табақшаларының арасындатемператураның бір табақшаға түсуі:(t3 = = 8оС.Бірінші циркуляциялық сулауды шығару температурасыt цо1 = 180 + 2 ( 4,5 = 189 ... ... ... ... ... цо2 = 225 + 2 ( 4,5 = ... ... сулауды шығару температурасыt цо3 = 270 + 2 ( 8 = 286оС.I және II циркуляциялық сулау үшін келесі ... шығу ... үшін  tвх = ... үшін tвх = ... үшін tвх = ... = (Q1 + (Q2 + (Q3,(Q1 = gцо1 ( (h189– h130) = gцо1 ( (396,28 – 258,996) = 137,2 ( ... = gцо2 ( (h234 – h160) = gцо2 ( ... 338,72) = 188,4 ( ... = gцо3 ( (h286 – h220) = gцо3 ( ... 504,28) = 186,9 ( ... ... ... ... бойынша циркуляциялық сулау ағындарыөзара тең деп болжанады.12141 = 137,2 ( gцо1 + 188,4 ( gцо2 + 186,9 ( gцо3 = 512,6 ( ... gцо ... ... ... = gцо2 = gцо3 = 12141 / 512,6 = 23,6 кг.(Q1 = gцо1 ( (h189– h130) = 23,6( (396,28 – 258,996) =3240 ... = gцо2 ( (h234 – h160) = 23,6( ... 338,72) =4446 ... = gцо3 ( (h286 – h220) = 23,6( ... 504,28) =4410 кДж/кг.2.9 Бағананың биіктігі бойынша жүктеменің есебіКөбірек жүктелген қиманы аламыз[18].I-I қиманың ... ... ... ... ... (сурет 2.1).105-180оСКүшті сулау44I                             ...          ... 2.1 - I-I ... ... қимадағы сұйықтық пен бу бойынша материалдық баланс жасаймыз.Бу ... ... = G105-180 + ... GI-I - I-I ... ... өтетін бу ағыны, кг;G105-180 - 105-180оС фракция буының шығыны; G105-180 = 15 кг ... gгоо – ... ... ... ... флегманың), күшті сулаудан пайдаболады, кг.Ыстық сулаудың мөлшерін келесі формуламен есептейміз,мұндағы  gгоо – ... ... ... ... ...... ... жағындағы будың энтальпиясы, кДж/кг;hенгізу – күшті сулаудың энтальпиясы, кДж/кг ;- I-I қиманың температурада бу энтальпия, кДж/кг;- I-I ... ... ... ... ... энтальпиясы,кДж/кг;Сұйықтық бойынша жүктеме:gI-I = gгоо,I-I қиманың температурасын (жоғарғы табақшаның ... ... tI-I ... + (t теңдеуімен табамыз,мұндағы tI-I - I-I қимадағы температура, оС;tүстіа – бағананың жоғарығ жағындағы температура, оС;(t – бір ... ... ... ... ... = 157 + 2 = ... ... энтальпиясын анықтайық ( = 0,768):Н157 = 649 ... h30 = 60 ... Н159 = 653 ... h159= 355 ... = 30 кг.= 59,4 ... = 15 + 59,4 = 74,4 ... = gгоо. = 59,4 ... қиманың жүктемесінің есебі – бірінші циркуляциялық сулауды шығаружәне кіргізу арасындағы қима.Бу бойынша жүктеме:GII-II = G105-180 + G180-230 + ... + ... GII-II - II-II ... ... өтетін бу шығыны, кг;G180-230 - 180-230оС фракцияның бу ... = 10,2 ... - ... ... ... табақшасынан ағатын флегманыңшығыны, кг. 180-230оС фракцияны шығару табақшасынан ағатын флегманың шығыны230-280оС фракцияны ... ... ... ... ... оның ... өзгереді деп аламыз. gфл.180-230 = 20,4 кг/сағ;gгцо1 – бірінші циркуляциялық сулаудан пайда болатын ... ... ... –I циркуляциялық сулаудан пайда болатын ыстық сулау.мұндағы gцо1 – шығын ЦО 1, кг; gцо1 = 23,6 кг.ЦО1 тығыздығы ... ... ... тең деп ... аламыз( = 0,808). ЦО1 сұйықтық пен булардың энтальпиясын ... = 704 ... h189 = 396,28 ... h130 = 258,99 кДж/кг.= 10,5 кг.GII-II = 15 + 10,2 + 20,4 + 10,5= 56,1 кг.32        ... 1       31II                  GII-II          gII-II             ... 2.2- II – II ... ... бойынша жүктеме:gII-II = gфл.180-230 + gцо1 + gгцо1,мұндағы gII-II - II-II қима ... ... ... ... ... = 20,4 + 23,6 + 10,5= 54,5 кг.III-III қимадағы ... ...... ... ... ... шығару арасындағы қима.22       ... 2        21III                   ...           ... ... 2.3 - III – III қиманың эскизіБу бойынша жүктеме:G III-III = G105-180 + G180-230 + G230-280 + ... + ... GIII-III - III-III қима ... ... бу мөлшері, кг;G230-280 - 230-280оС фракцияның бу мөлшері;G230-280 = 9,5 ... - ... ... ... ... ... ... кг.230-280оС фракциядан шығу табақшасынан ағатын ... ...  ... ... шығару табақшасына дейін тұрақты болады, оның тек құрамыөзгереді деп шартты аламыз.gфл.230-280 = 19 кг;gгцо2 – екінші ... ... ... ... ... сулау, кг.,мұндағы gцо2 – шығын ЦО 2, кг; gцо2 = 23,6 кг.ЦО2 тығыздығы 230-280оС фракцияның тығыздығына тең деп алайық ( =0,856). ЦО2 буы мен ... ... ... = 788,5 кДж/кг; h234 = 527,12 кДж/кг; h160 = 338,72 ... 17 ... = 15 + 10,2 + 9,5 + 18 + 17 = 69,7 ... ... ... = ... + gцо2 + gгцо2,мұндағы gIII-III - III-III қимасы арқылы өтетін ... ... ... = 18 + 23,6 + 17 = 58,6 ... ... ... ... үшінші циркуляциялық сулаудың кіргізужәне шығару арасындағы қима.Бу бойынша жүктеме:G IV-IV = G105-180 + G180-230 + G230-280 + G280-350 + ... ... GIV-IV - IV-IV ... ... ... бу ... кг/c;G280-350 - 280-350оС фракцияның бу мөлшері, G280-350 = 15 кг;gфл.280-350 - 280-350оС фракцияны ... ... ... ... кг.280-350оС фракцияның шығару табақшасынан ағатын  флегманың  мөлшерішикізатты бағанаға кіргізетін табақшаға ... ... оның тек ... деп ... = 30 кг;12       ...         11IV                   GIV-IV        gIV-IV              ... 2.4 - IV – IV ... ...... ... ... пайда болатын ыстық сулау, кг:,мұндағы gцо3 - ЦО 3 шығын, кг; gцо3 = 23,6 ... ... ... ... ... тең деп алаамыз ( =0,917). ЦО3 сұйықтық пе бу энтальпиясын анықтайық:Н189 = 889,23 кДж/кг; h189 = 691,17 ... h220 = 504,28 ... 22,2 ... = 15 + 10,2 + 9,5 + 15 + 30 + 22,2 = 101,9 ... ... жүктеме:gIV-IV = gфл.280-350 + gцо3 + gгцо3.мұндағы gIV-IV - IV-IV қима ... ... ... ... ... = 30 + 23,6 + 22,2 = 75,8 кг.V-V ... ... есебі.Бу бойынша жүктеме:GV-V = L + gфл.280-350 – gм;GV-V = 100 + 30 – 50,3 = 79,7 ... ... ... = gс + gфл.280-350 = L ( (1 – ēр) + ... = 100 ( (1 – 0,504) + 30 = ... 2.5 - V – V ... эскизі2.16 кестеде бағананың әр түрлі қимасында сұйықтық пен ... ... 2.16 - ... әр ... қимасындағы сұйықтық пен будың жүктемесі|Қима          ... ... кг              ||            |Бу ...       ... ...    ||I - I          |74,4          |59,4          ||II - II         |56,1          |54,5          ||III - III        |69,7          |58,6          ||IV - IV         |101,9          |75,8          ||V - V          |79,7          |79,6          |2.10 К-2 ... негізгі өлшемдерін анықтау.Бағананың қимасын келесі формуламен анықтайық[19],мұндағы Vп – бағананың есептелген қимасында будың шығындық көлемі, ...... ... ... ... ... жылдамдығы, м/с.Есептелетін қиманың бу көлемін келесі теңдеумен анықтайық,мұндағы Gнi – есептелетін қимада ... ... ... ... – мұнай фракцияларының молярлық массасы;L – есептелетін ... су ... ... кг;18 – ... ... массасы;t – есептелетін қимадағы температура, оС;Робщ – есептелетін ... ... ... МПа;k –100 кг ... ... қайта толтырудан қайта есептеу коэфициенті.k қайта есептеу коэфициентін мына қатынаспен анықтаймыз,мұндағы Gс – ... ... ... ... = 636029 ... мүмкін жылдамдығын мына формуламен анықтаймызWдоп = 0,85 ( 10-4 ( С ( ,мұндағы С – көлемі табақшалардың ... мен ... ... ... ...  ...  Оның  көлемін  келесі  формуламенанықтаймызС = К(С1 – С2((( - ... К – ... ... ... коэффициент.К = 1,15 клапанды табақшалар үшін;С1 – табақшалар арасындағы қашықтыққа байланысты коэффициент.Табақшалар арасындағы ... 600 мм. С1 = 750;С2 – ... ... үшін 4тең коэфициент;( - будың мүмкін жылдамдығына сұйық жүктеменің ...  ... ... Бұл ... ... келесі формуламен анықтаймыз[23],мұндағы Wc – есептелетін қимада сұйық фаза бағананың көлемдік жүктемесі,м3(ч.n – ... ... ... ... ... мәні (65 болса құятынқондырғылар саны көп табақша алу керек[21].Кез-келген атмосфералық ... ... бу ... 0,8-1,0 м/с. ... келген аз жолақтық жылдамдық бағананың қалыпты ... ... ... ... ... ... жылдамдығы 60 % кем болмауы тиіс,яғни бағанада 0,5-0,6 м/с кем ... ... 0,7-0,8 м/с ...  ... ... қамтамасыз ету керек.Бағананы сұйық фазамен жүктеуді келесі қатынаспен табамызWc =,мұндағы g – есептелетін қимада сұйықтық ... ... ... кг/c;(ж – қарастырылып отырған қимада температурада сұйық фазаның тығыздығы,г/см3.(п –булардың ... ... ... келесі жолмен табамыз= - ( (t - 20),мұндағы  t – ... ... ... оС.Булардың тығыздығын келесі қатынаспен анықтаймыз,мұндағы Gп – қарастырылып отырған қимада бу шығыны, кг.Gп = (Gнi + Z.Бағананың диаметрін келесі ... ... = = ... ... үстіндегі сұйықтықтың тіреудің биіктігін мына формуламенесептеймізмұндағы (h – құятын бөгет үстіндегі тіреудің биіктігі, ... ... ... 50 мм ... ... ... периметрі (құятын бөгеттің ұзындығы), м.Құятын бөгеттің ұзындығы келесі формуламен ... ... ( ... d – ... ... ... ... диаметрі, м.I – I қимадағы бағананың диаметрінің есебіZҮСТІ = 1,7 кг.Бу бойынша жүктеме:GI-I = 74,4 кг.Сұйықтық бойынша жүктеме:gI-I = gгоо. = 59,4 кг.( 6360,29 = 30,6 м3/с.= 0,764 – 0,000812 ( (157 - 20) = 0,654 г/см3 = 654 ... 6360,29 = 4,4 ... = ( 6360,29 = 577,6 ... 29,3.С =1,15 ( 750 – 4 ( (29,3 – 35) = ... = ... 885,3 ( = 0,91 м/с.d = = 6,6 м.d = 6,6 м деп ... 0,0276 м = 27,6 мм.IV – IV ... бағананың диаметрінің есебі.ZТӨМЕН = 0,996 кг.Бу бойынша жүктеме:G IV-IV = G110-180 + G180-240 + G240-300 + G300-350 + gфл.300-350 +gгцо3,GIV-IV = 80,3 ... ... ... = 46,2 кг.4258,75,мұндағы Nк – ... ... бу  ...  компоненттердіңзаттарының саны, кмоль.= 0,461 кмоль.0,561 ( 4258,75 = 15,01 м3/с.= 0,858 - 0,000647 ( (278,5 - 20) = 0,690751 г/см3 = 690,8 ... 4258,75 = 6,4 ... = ( 4258,75 = 284,8 м3(с.= 18,94.С =1,15 ( 750 – 4 ( (18,94 – 35) = ... = 0,85 ( 10-4( 926,7 ( = 0,814 м/с.d = = 4,8 м.d = 5 м деп ... 0,020648 м = 20,6 мм.V - V ... ... диаметрінің есебі.LТӨМЕН = 0,996 кг.Бу бойынша жүктеме:GV-V = L + gфл.300-350 – gм;GV-V = 69,8 кг.Сұйықтық ... ... = 69,2 ... Nк – ... ... қимадағы бу фазасындағы компоненттердіңзаттарының мөлшері, кмоль.= 0,420 кмоль.0,420 4258,75 = 14,8 м3/с.= 0,814184 - 0,000752 ( (347,5 - 20) = 0,567904 г/см3 = 567,9 ... 4258,75 = 5,66 ... = ( 4258,75 = 518,94 ... 34,13.С =1,15 ( 750 – 4 ( (34,13 – 35) = ... = 0,85 ( 10-4( 865,98 ( = 0,73 м/с.d = = 5,1 м.d = 5,5 депе ... 0,0289 м = 28,9 ... ... есебі.Бағананың жалпы биіктігі оның жеке бөліктерінен құралады (2.1-2.5 сурет).Оның ... ... ... ... ... ... келесі формуламенанықтаймыз[22]H1 = 0,5 ( d1,мұндағы d1 – бағананың жоғарығ ... ... м.Н1 = 0,5 ( 5,5 =2,75 ... есебін бағананың биіктігі ... ... саны ... ...  қашықтықты  біле  отырып  жасаймыз.  Табақшалардыңарасындағы қашықтық ((h) 0,5 м теңH2 = (n1 - 1) ( (h –50 ... ... ... ...... ... ... биіктігі, n1 = 13 шт. Н2 = (13 - 1) ( 0,5= 6,0 м.H3 = (n2 - 1) ( (h –37 ... ... № 5 ... ... ... n2 = 32 шт. Н3 = (32 - 1) ( 0,5 = 15,5 ... ... ... ... (Н4) ... ... 2-3қашықтық болады:H4 = (2 – 3) ( (h = 3 ( 0,5 = 1,5 м.H5 = (n3 – 1)((h = (4 – 1) ( 0,5 = 1,5 ... n3 – ... ... ... табақша саны; n3 = 4 д.H6 – төменгі табақшадан бағананың төменгі жағындағы сұйықтық деңгейіндегіара қашықтық; H6 = 1,5 - 2 м. Н6 = 2,0 м деп ...... ... ... ... ... ... жағындағысұйықтықтың көлеміне байланысты анықталады. Ол ... ... ... (d) жартысының сомасына және бағананың цилиндрлік ... ... – (h') ... ... = + h';h' ... келесі формуламен табамызh' =,мұндағы Vн – бағананың төменгі жағындағы мұнайдың жалпы көлемі, м3, ... ... беру ... ... 10 мин  ішінде  бағанадансұйықтықты шығаратын сорғының жұмысын қамтамасыз етеді. ... ... ... ... мына ... ... = ,мұндағы (м - мазуттың тығыздығы, кг/м3.(м = 898 кг/м3. Бағананың төменгі ... ... ... ... 0,898 - 0,000647 ( (332,5 - 20) = 0,695813 г/см3 = 695,8 ... – бағананың жартылайсфералық түбіндегі мұнайдың көлемі объем, м3.Бұл көлемді мына формуламен табамызVполусф =;Vн = ( 4258,75 = 50,8 ... = = 43,53 м3.h' = = 0,31H7 = 5,5 / 2 + 0,31 = 3,06 м.H8 ... ... = 4 ... ... ... = Н1 + Н2 + Н3 + Н4 + Н5 + Н6 + Н7 + Н8.Н = 2,75 + 6,0 ... = 36,31 м.3 ... ... ЖӘНЕ ... ... ... деректерЖобаның экономикалық нәтижелерді есептеу үшін келесі көрсеткіштердіпайдаланамыз- әрекеттегі өндірістің 6 млн. т/ж өңдеу көлеміне келтірілген құныныңкалькуляциясы 3.1 кестеде берілген;- ... ... ... ... енгізілген құралдардың бағасы 43128,43 тгоның ішінде 2 клапан КИП 28839,28 ... ... ... мен ... 14289,15 тг- жұмысшылар саны– 61 адам,оның ішінде негізгі жұмысшылар 58 ... ... ... ... 6 ... – 6 ... технологиялық қондырғының операторы 5 разряд – 38 адам;– технологиялық қондырғының операторы 4 разряд – 14 адам[30].Кесте 3.1 – ... ... ... бағаның калькуляциясы|Көрсеткіштердің атауы    |Өлшем  ...    |1 т    ... тг    ||               ...      ...  |        ||               |і    |      ...   |        ||1. ... және материалдар |т    |6000000   |579    ...   ||2. ... ... 100 %   |т    |194,1    |425    |82492,5    ||3. ... ... 100 % |т    |62,8    |458    |28762,4    ||4. ...          |т    |7,4     |344,78  |2551,37    ||5. ...       |кг/т   |0,005    |12500   ...   ... ...    |     |      |     ...  ...           |     |      |     ... ||Отын             ...  ...  ... ...  ||7. ...      |мың.кВт/с|65537,838  |120,54706 |7900393,69   ||8.Жылуэнергиясы       ... ... ... ...   ... ауа        ...  ...  |33,06772 |233663,62   ||10. Азот           ...  ...  |96,3174  ...   ... су      ...  ...  ... |4882949,15   ||Барлығы:           |     |      |     ...  ||12. ...         |     |      |     |375815     ||13. ... ... |тг.   |      |     |140932     ...           |     |      |     |        ... ...     |тг.   |      |     |3162742    ||- оның ... ... |     |      |     |1030337    ||- оның ... ... жөндеу|     |      |     |336963     ||15. ... ... ...   |тг.   |      |     |5265000    ...            |     |      |     |        ||16. Цех ...      |тг    |      |     |1068710    ... ... құны     |     |      |     ...    ||17. ... ... ... |     |      |     ...   ... ... шығындардың |     |      |     ...  ...           |     |      |     |        ... құны       |     |      |     ... ||1т құны           |     |      |     |689,99     ... 3.2 – ... құнының калькуляциясы|Атауы             ... ... тг/т ... тг    ... мұнай        |6000    |      ...   ... ... ...     |      |      ...  ...           |      |      ...  ||Негізгі өнімдер:       |      |      |        ... ... ...     | 689,85  |755,618   ...  ...            |486,45   |455,618   ...   ... отын        |971,55   |755,618   ...  ...           |2147,85  |      ...  ... ...       |      |      |        ... газ       |92,25   |463,30   ...    ... әрі қарай өңдеуге    |2248,2   |640,179   ...  ...           |2352,15  |      ...  ... ...      |11,7    |      |        ...           |4500    |      ...  |3.2 ... ... негіздемесіБұл техникалық шешім  С5+ газ ... ... ... фракциясыныңжоғалтуын төмендетуді қарастырады, газ осы қондырғылардың пешіне арналғанотын болып табылады. Бұл К-2 бензинін К-1 күшті сулау ... ... ... сыйымдылығына  келетін  ...  ...  ... Соның нәтижесінде жеңіл бензин фракциялары сұйық фазада, яғниК-2 бензинмен ... ... ... ... ... ... 3.3 – К-1 бензинсізделген бағананың жұмысының нәтижесін өзініңсулауымен (1 нұсқа) және К-2 (2 нұсқа) бензинмен ... ...                           |1 ... |2 ... ||Шикі мұнай қондырғысының өндірімділігі, кг/сағ      ... ... ... газ ... ... К-2  ... |7859,58 ||пеште.                          |     |     ||К-1 ... ... ...               ... ... || К-2 ... ... ...               ... ... ... сомалық шығыны,   |78750  ... ...                          |     |     ... – 2177 ... К-1 ... ... ... ˚С 98|160   |-    ||% об.                           |     |     ... – 2177 ... К-2 ... ... ... ˚С 98|185   |-    ||% об.                           |     |     ... – 2177 ... К-1+К-2 сомалық бензиннің фракциялық |180   |182   ... ˚С  98 % об.                  |     |     ||К-1 ... ... ...               |3,2   |3,2   ||К-1 ... температура, ˚С                |257   |257   ||К-1 бу ... жылу ...           ...                             |з    |з    |3.3 ... іс-шараларды енгізуге кеткен бір реттік шығынның есебіЖобаланған іс-шараларды енгізуге кететін бір реттік шығынның есебіндеілмекті арматура мен ... ... КИП және А ... ... мен ... ... кетеін шығындар, транспорттық шығындардыесепке аламыз[29].Шығынның есебі 3.4 кестедеКесте 3.4 – Бір ... ... ...                     ... тг   ||КИП және А ... мен клапандарға кететін шығындар   |28839,28    ||Ілмекті ... ... ... ... шығындар     |14289,15    ...                          ...    ... жұмыстарына кететін шығындар            |8625,87     ... ...                   |1293,85     ...                          ...    |3.4 ... ... шикізатн өңдеудің есебіЖобаланған өндірісте өнімнің құнының калькуляциясының екі бабы өзгереді:- құралдарды пайдалану мен ұстау ... 3.5 ... ... тг-  С5 және 0,52% ... ... ... фракциясын жағуды азайтуменпештің отынының бағасын төмендету:109844,55*772,77931*(100-0,52)/100=84656064,9 тгТура айдау бензинінің ... мен  С5 ... ... ... өңдеуөнімдерінің құнын төмендетеміз, бұл 3.6 кестеде.Кесте 3.5 – Мұнай өңдеу көлемінің құнының калькуляциясы|Көрсеткіштердің атауы   |Өлшем  ...   | 1 т   ... тг    ||             ...  |       ...  |        ||             |     |       ...   |        ||1             |2    |3      |4     |5       ||1. ... және      |т    |6000000   |579    ...   ...        |     |       |     |        ... ... 100 %  |т    |194,1    |425    |82492,5    ... ... 100 %|т    |62,8     |458    |28762,4    ||4. ...         |т    |7,4     |344,78  |2551,37    ||5. ...      |кг/т   |0,005    |12500   ...   ... ...  |     |       |     ...  ...         |     |       |     ... ||6. Отын          ...  ...  ...   ||7. ...    ...  ... |7900393,69   ||8.Жылуэнергиясы      ... ...  ... ...   ... ауа      |мың. м3 ...   |33,06772 |233663,62   ||10. Азот         |мың. м3 ...   |96,3174  ...   ... су     |мың.м3  ...  ... ...   ...         |     |       |     ...  ||3.5 ... ...                            ||1             |2    |3      |4     |5       ||12. ...       |     |       |     |375815     ||13. ...      |тг.   |       |     |140932     ... ...   |     |       |     |        ... ...    |тг.   |       |     ...  ||- оның ...       |     |       |     ...   ...       |     |       |     ...   ||- оның ... ...  |     |       |     |        ...          |     |       |     |        ||15. ... ... ... |тг.   |       |     |5265000    ...           |     |       |     |        ||16. ... шығындар    |тг    |       |     |1068710    ...         |     |       |     ...  ... құны        |     |       |     |        ||17. ... ... ... |     |       |     ...   ... ... ... |     |       |     ...  ...          |     |       |     |        ... баға      |     |       |     ... ||1т ...        |     |       |     |689,95     ... 3.6 – Өнімнің құнының калькуляциясы|Атауы             ... ... тг/т ... тг    ... мұнай        |4500    |      ...   ... ... ...     |      |      ...  ...           |      |      ... ||Негізгі өнім:         |      |      |        ... ... ...     |713,25   |746,022  |  ...            |486,45   |755,618  ...  ... отын        |971,55   |755,618  ...  ...           |2171,25  |      ... ... ...       |      |      ...    ... газ       |68,85   |460,891  ...  ... әрі ... ...    |2248,2   |640,179  ... ||Барлығы:           |2317,05  |      ... ... ...      |11,7    |      |        ...           |4500    |      ... |3.5 ... ... ... ... ... және ... өңдеу көлемі:Q0=6000000 т/жылQ1=6000000 т/жыл1 т шикізатты өңдеу құны:С0=689,99 тгС1=689,95 тгІс-шараларды енгізгеннен кейін өңдеудің құнының ... С1- ... тг  ... ... ... ... өндірімділігі:;мұндағы  Q –өндіріс көлемі, тN –негізгі жұмыскерлер саны, адамПТ0=6000000/58=77586,21 т/адамПТ1=6000000/58=77586,21 т/адамІс-шараларды енгізудің экономикалық тиімділігі:Ээф= С0- С1=3104943855,99-3104773842,74=170013,25 тгмұндағы  С0 – ... ... ... ... тгС1 – ... ... өнімнің құны, тгӨтелімділік уақыты:Ток=;мұндағы ОПФ – енгізілген іс-шаралардың құны, тгЭэф – экономикалық тиімділік, тгТок==0,31 жыл ... ... ... ... ... ... экономикалық тиімділігі170013,25 тг, салынған қаражаттың өтелімділігі 112 күн.Негізгі техника-экономикалық көрсеткіштер 3.7 кестеде.Кесте 3.7 – ... ... ...    |Өлшем |Өндіріс          ...               ... |             |ң ...  ||               |    ... ... |       ||1. ... ... ...  |т   |6000000   |6000000   |--      ||2. ... саны,     |адам  |61     |61     |--      ... ... ...     |    |58     |58     |--      ...          |    |      |      |       ||3. ... ... құны    |тг   ...   ||               |    |9      |4      |       ||4.1т ... ... құны   |тг   |689,99   |689,95   |0,05     ... реттік капиталдық шығын|тг   |--     ...  |--      ||6. ... ...    |күн  |--     |112     |--      ||7. ... ...  |тг   |--     ...  |--      ||8. Бір ... шығынсыз    |тг   |--     ...  |--      ... ...    |    |      |      |       |4. ... ... ЖӘНЕ ... ... ... – бұл ... ... адамның денсаулығын және еңбеккеқабілеттілігін сақтауға бағытталған заң, әлеуметтік-экономикалық,ұйымдастырушылық, санитарлы-гигиеналық және емдік-алдын алу әдістері ... ... ... қатынаста жұмыс істеуі қайғылы жағдайлар мен аурулармемлекетке ғана емес, соымен бірге белгілі бір өнеркәсіпке де экономикалықшығын әкеледеі, ... олар ... ... ... ... еңбек ұжымының пайдасына әсер етеді.Қанағаттандырарсыз еңбек жағдайы өндірімділікке, өнімнің сапасына, ... әрес ... және ... ... табыс кемиді. Сондықтан еңбекті қорғау,белсенлі әлеуметтік саясатты енгізу меншіктенуші, өнеркәсіптің басшысы,мемлекеттік және кәсіподақ мекемелері үшін маңызды ... ... ... ... зерттелетін өндіріске алынатын және қабылданатынзаттардың негізгі физика-химиялық қасиеттері, улылығы, өрт қауіпі, жарылуқауіпіХимиялық заттардың ... ... ... ... ... және ... адам оргатөменміне өтужолдарымен анықталады. Уыллық әрекетінің сипаты ... ... ... қанда, теріні және шырышты қабықты күйдргіш және тітіркендіргіш,аллергиялық және канцерогенді болып [15].Мұнай химиялық заттар жанғыш және өрт ... бар. Олар ... ... жануға, сонымен бірге ашық оттан тұтанатын ауамен қоспа жасауғақабілетті. ... ... ... ... ... ... және ... өндірістік факторларЗиянды өндірістік факторларға жұмыс істейтін атмосфераға және суқоймасына әр ... ... ... ... ауаның ластануы:сақтандыру және үрлеу клапандары, дренаж арқылы, аппараттардың тығызболмауынан болады (көмірсутектер, H2S)[15].Зиянды факторларға адам оргатөменміне кері әсер ... шу мен ... Шу мен ... ... ... жүйелері, ауа тоңазытқыштары,эжекторлар жатады.Ұзақ шудан есту қабілеті нашарлайды. Шу орталық жүйке жүйесіне әсеретеді, көру қабілетін төмендетеді, адамның есте ... мен ... ... бұл ... ... ... орталық жүйке жүйесіне және жүрек-қан тамырлары жүйесіне, тірек-қозғалыс аппаратына кері әсер ... және ауыр ...... ... ... ... ... электр тоғын кеңінен пайдалану болып табылады:электрқозғалтқыш, жасанды жарық, бақылау-өлшеу аспаптары. Электртехникалыққұралдар сынық болғанда немесе оны пайдалану ережсін ... ... ... ... ... ... ең қауіпті түрі орталық жүйке жүйесізақымдаоатын электр соғу болады және ... алу ... ... мен жүректартылады.Екі диэелктриктердің бір біріне немесе диэлектриктердің металлғаүйкелуінің нәтижесінде ... ... ... электр қауіпті болады.Мұнай және мұнай өнімдері, және мұнай газдарының электрөткізгіштігі төменболғанмен, диэлектрик болып саналады, сондықтан олар элеткр зарядынжинақтауға қабілетті.Өндірістік ... ... ... ... ... мен ... мұнай өнімдерін құбырмен қайта айдағанда;- мұнай газдарын құбырмен тасымалдағанда тесіктен аққанда;- адамдардың құрғақ оқшаулағыш жабынмен қозғалысында.Иондаушы сәулелену де қауіпті ... ... ... ... сезумүшелері сәулені сезбейді. Сәулеленудің салдары сәуле ауруы түрінде болады.Иондаушы сәулелену көзі ... ... және ... ... реттегіш, деңгей өлшеуіш және т.б.).4.2 Атмосфераның ластануының алдын алу шараларыҚондырғыда ауаның ластануынаң алдын алу үшін ... ... ... ... шығару газдарын жағу;- толық жануды СО бақылау газсараптағышын орнату.4.3 Су ... ... ... ... ... ... атауы мен оларды залалсыздандыру ... ... ... ... 4.1 – Өнеркәсіптік ағындар|Қалдықтың атауы |Қатталуы     ...  ... ...   ... ||        |         ...  |мен ... ...  |кг/тәулік||        |         ... |      ...    ... ||        |         |    |      ...  |     ||        |         |    |      |кг/т    |     ...   ... ...   |110 артық  |2640000 ||ар ...   ... ... |түсіру |тазалау  |емес    ... ... ... жіберіледі|    |цехы    |      |     ...   ...     ...  ...   |-      |2640000 ... ... ...    |    ...  |      ... ||суы ... |         |    ...    |      |     |4.4 Өрт ... ... ... ... ... ... Жағу және пісіру жұмыстарын жүргізу.3. Құралдардың бұзылуы.4. Отты ... ... ... ... ... ... және т.б.Өрттің себептерін әдетте зерттеу лабораториялары анықтайды[7].Вакуумдық бағананың ... ... ... ... тудырады,өйткені бағанада жарылу қауіпі болуы мүмкін.Пайдалануға жоғары талаптар қойылады:1. Бағанадан жойылған булар ауаның құармында сарапталады.2. Вакуумды иертті газбен өшіру ... ... ... ... ... ... тоқтауы вакуумныңтүсуіне әкеледі және өнімнің бір бөлігі кәрізге кетуі мүмкін, ... өрт ... ... ... ыстық циркуляцияда резервтіксорғылар қарастырылған.4. Әр алаңда арнайы стеллажда тез қабысатын сомыны бар өрт крандарыорналасқан.Өрт ... ... ... мен ... өрт ... ... пеш, ... сыртқы аппараттардың, ыстық сорғылардың буын өшіретінстационарлық жүйе;- стационарлық АВҚоматты көбікпен ... ... ... ... ... ... аппарат биіктігімен суд сақинамен ажыратумен құрғаққұбырлар;- сыйымдылықты сулаудың бүріккіш-қалпақшалы ... ... ... және К-10 ... бу ... әр түрлі маркалы көмірқышқылды және ұнтақты өрт сөндіргіштер;- құмы бар жәшіктер;- өрт ... ... бу ... ... ... ... жүйесінің тіреулері бу шлангаларын қосуғаарналған штуцермен жабдықталған.Өрт сөндіру үшін келесі әдістер қолданылады:1. Сыртқы арматура жанғанда:- құбырды, аппаратты, торапты дренажды сұйықтыққа ... ... ... мен ... ... ... жанатын сұйықтықты откөзіне берудітоқтату;- жалынды бу, судың күшті ағысымен, өртсөндіргішетрдің көмегімен тоқтату;- өрт ошағын көбікпен жабу;- өрт ошағын текеметпен, асбест ... ... ... ... ... жақын орналасқан аппараттарды сақинадағы сумен сулап, лафтенді оқпанменсуытады.2. Сорғы ғимаратында жану:- өрт ... ... ... ... ... өрт ошағын шекпенмен немесе құммен жабу;- ағынды-керілген жабық желдету жүйесі мен есікте буөшіру жүйесі бойынша буберу;3. Оператор бөлмесінде ... отты ... ... ... ... ... матамен соғу;4. Электрқұралдарның жануы:- кернеуді шешу;- отты көмерқышқыл өртсөндіргішпен, шекпенмен, асбест кенеп матамен соғу.4.5 Жұмысшыларды жеке және ... ... ... ... ... өнімдерінің, химреактивтердің, пештіңжылуынан орғаныс киімі ретінде жеке арнайы киім киеді: ...  ... ... қорғаныс құралдары, резеңке  техникалық  биялай,резеңке етік, шеге ... ... ... жұмысшыларда көмірсутекті және қышқыл буларының газдаынан тынысалу жолдарын қорғайтын БКФ жеке фильтрлегіш газ қағарлар бар. Қондырғыдасонымен қатар ПШ-1 немесе ПШ-2 ... ... ... бар, олар ... кем О2 болғанда және құрамында 0,5% артық зиянды газ бен бу болғандааппараттардың, сыйымдылықтың, құдық пен ... ... ... ... плоибаланған шкафтағы қондырғыда газ қорғанысқұралдарының апаттық кешендері сақаталады: М маркалы фильтрлегішгазқағарлар, шлангалы газқағарлары және т.б. Ұжымдық қорғаныс құралдарынабаспаналар жатады.Баспана онда ... ... ... ... ... улағышзаттардан, жоғары температура мен зиянды газ бен  өрт  ... ... ... ... ... ... қамтамасызетеін ғимарат.Баспанада адамдар ұзақ уақыт бола алады. Кез келген баспананың бірбіріне қарама қарсы екі есігі болады, кіріктірме ғимараттарда ... ... ... ... ... ... ... әдісі бойынша ғылыми-техникалық әдебиеттердің сараптамасы берілген. Осы ... ... ... ... біріншілік өңдеу схемасы берілген.Ректификаттық бағналар, конструкциясының ерекшелігі, жұмыс параметрлерітуралы деректер конструкцияны таңдауға, ... есеп ... ... ... мүмкіндік береді. Жасалған технологиялықсхема Автоматизацияның аяқталған құралдарын қолданумен. Жобадатехнологиялық құралдарды құрастыру, еңбекті қорғау және азаматтық қорғанысмәселелерін қарастырады, бұл ... ... ... ... береді.Қызмет көрсететін жұмысшылардың қауіпсіз жұмысының параметрлері есептелді.Жобаның экономикалық бөлімінде ұсынылған шараларды есепке ала отырыпөнімнің құны, ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ1. Александров И.А. Переработка и ректификация в ... ... ... ... ... И.А. ... и абсорбционные аппараты. Москва: Изд.Химия, 1978 г.3. Альперт Л.З. Основы проектирования химических установок. Москва: Изд.Высшая школа, 1989 г.4. Атаманюк В.Г., ... Л.Г., ... Н.И. ... ... Учеб. Длявузов. 2-е изд. Москва: Высшая школа, 1987 г.5. Ахметов С.А.Физико-химическая технология глубокой ... ... ... Ч-1 – Уфа: Изд. ... ... Багатуров С.А. ''Основы теории и расчёта перегонки и ректификации''.Изд. 3-е,. Москва: Химия, 1989 г.7. Баратова А.Н. ... ... ... ... Химия,1987 г.8.  Власов  В.Г., Агафонов  И.А.  ...  ...  ... указания). Самарский. гос. техн. универ.; Сост.. Самара,2003.9. Воскресенский П.И. ... по ... ... ... 1978 г.10. Гуревич И.Л. Общие свойства и первичные методы переработки нефти игаза. Москва: Изд. Химия, 1992г.11. ... И.Л. ... ... ... и ... Ч. 1. ... 1992,360 с.12. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии.Москва: Изд. Химия, 1983 г.13. Касаткин А.Г. Основные ... и ... ... ... Химия, 1973, 750 с.14. Левинтер М.Б., Ахметов С.А. Глубокая переработка нефти. Москва: Химия,1992 г15. Мякухина Г.В., Попенко В.Т. ... ... ... ... труда и окружающей среды”, Северодонецк: СТИ, 2000 г.16. Павлов П.Г., Романков К.Ф. ... и ... по ... процессы иаппараты химической технологии. Москва: Изд. Химия, 1987 г.17. Рабинович Г.Г. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки.Справочник. Москва: Изд. ... 1979 г.18. ... ... ... и ... ... (справочник).Москва: Химия, 1979, 566 с.19. Рудин М.Г. ... ... ... Л.: Изд. Химия,1989 г.20. Рудин М.Г., Драбкин А.В. Краткий справочник нефтепереработчика. Л.:Химия, 1980.21. Рудин М.Г., ... А.Е. ... ... ... Химия, 1980 г.22. Сарданашвили А.Г. Примеры и задачи по технологии и переработке нефти игаза. ... Изд. ... 1986 г.23. ... А.Г., ... А.И. ... и ...  по  ... нефти и газа. Москва: Химия, 1980, 256 с.24. Скобло А.И., ... И.А., ... Ю.К. ... и ... промышленности. Москва: Химия, 2002, 584 с.25. Скобло И.А., Трегубова А.И., Молоканов Ю.К. Процессы и аппаратынефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Москва: Изд.Химия, 1992 г.26. ... А.Г. ... ... ... и ... нефтепереработки.Москва: Изд. Химия, 1979 г.27. Танатаров М.А. Проектирование установок первичной переработки нефти.Москва: Изд. Химия, 2005г.28. Технологический регламент по установке ... ОАО ... ... А.Д., Керімбек Ғ.Е. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік:Оқу құралы.-Астана: «Фолиант» баспасы, 2005.-176б30. Хамитов А.Ш., Бисенғазиев М.Б.Кәсіпкерлік негіздері. Орал – 2001 ... Эрих В.Н., ... М.Г., ... М.Г. ... и ... ... и ... для техникумов. 3-е изд., - Л.: Химия 1985 г. 
    
   

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнайды өңдеу технологиялары32 бет
Мұнайды өңдеудің біріншілік және екіншілік процестерінің химиялық негіздері14 бет
"м. әуезовтың қазақ әдебиеті тарихына қосқан үлесі"6 бет
Абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі34 бет
Кристаллдағы жүйелер. Жобалау және дамыту106 бет
М. Әуезовтың әдебиет тарихы туралы зерттеулері17 бет
Қазақ әдебиетіндегі әдеби портрет: ерекшелігі, маңызы, сипаттамасы4 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану31 бет
Азаматтық процесстегі сот дәлелдемелері27 бет
Сот26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь