Адсорбер құрылғыларының жұмыс принципін қарастыру және басқа құрылғылармен салыстыра отырып, тиімділігін анықтау

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1. Абсорбция процесінің негізі мен қолданылатын қондырғылар ... ...
1.1 Адсорбердердің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2. Адсорбер құрылысы және қолданылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Адсорбер құрылғысы және олардың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2. Саптамалы абсорберді есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1. Сіңіргіштің шығынын және жұтылатын заттың массасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Процесстің қозғаушы күшін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. Массаны беру коэффициентін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3.1. Газдық фазадағы массаны алу коэффициентін есептеу ... ... ... ...
2.3.2. Сұйық ортадағы массаны алудың коэффициентін есептеу ... ... ..
2.4. Абсорбердің биіктігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5. Тасымалдау бірлігінің биіктігі арқылы саптамалық қабаттың биіктігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6. Абсорбердің гидравликалық кедергісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.7. Гидравликалық есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.7.1 Трубо жетектерді бөліктерге бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.2 Трубо жетектердің бөліктерінің геометриялық сипаттамаларын анықтау және ондағы сұйықтықтың жылдамдығы мен тәртібін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.3 Трубо жетектің желісінің кедергісін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.4 Сорғының талап етілген қуатын анықтау және сорғы маркасын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Конструктивтік есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қосымша
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Қазіргі заманғы дүниежүзілік экономикада мұнай мен газдың алатын орны ерекше. Бүгінгі таңда миллиардтаған адамдар есептеп жатпастан мұнай мен газды күн сайын, сағат сайын қолданады. Күнделікті тіршілігіміздің өзінде қаншама мұнай мен газды пайдаланамыз. Үйімізде шам жанып тұрады, машинамен, қоғамдық көлікпен, ұшақпен, кемелермен жүреміз. Ракеталар да барлығы мұнай мен газды пайдаланады.
Әлемнің ең ірі кен орындарында бүгінгі таңда мың және бес мың метр тереңдікке дейін мыңдаған, он мыңдаған мұнайдың скважиналары бұрғыланған. Миллиондаған бұрғылаушы және компрессорлық станциялар жер қыртысындағы мұнай мен газды жер астынан тартып, сорып, мұнай өнімдерінің құбырлары мен газ құбырлары дамыған елдер территориясына еніп тірі организмдегі қан тамырлары сияқты әртүрлі мемлекеттер мен континенттерді біріктіре байланыстыруда.
Көмірсутек шикізаттары тиелген танкерлер қазіргі заманғы жүк таситын көліктің қатаң графигінде Дүниежүзілік мұхит акваториясында бағыт алуда.
Үшінші мың жылдыққа аяқ баса отырып, адамзат қазір де мұнай мен газдың көмегімен өзінің ең қажетті жер бетіндегі және космостағы проблеммаларын шешуге тырысуда. Бір жарым ғасыр бұрынғыдай «ақылды адам» планета миллиард жылдар бойы тұрғызып, сақтаған мұнай мен газ қорын тоқтаусыз қолдануда, мұнай мен газ дүниежүзілік жылу энергетикалық шаруашылығында алдыңғы орындарды алады.
1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической техно-логии: Учеб. для студ. хим. – технол. спец. вузов. – 9-е изд;испр. - М.: Хи-мия, 1971. - 784 с.
2. Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В. Процессы и аппараты пищевой технологии. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Колос, 2000. - 551 с.
3. Насосы и насосные установки пищевых предприятий: Учеб. посо-бие / А.В. Логинов, М.И. Слюсарев, А.А. Смирных; ВГТА, Воронеж. 2001. - 220 с.
4. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии / Под ред.П.Г. Романкова. – 10-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987. - 510 с.
5. Дытнерский Ю.И., Борисов Г.С., Брыков В.П. и др. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектиро-ванию /2-е изд. - М.: Химия, 1991. - 496с.
6. Страус В. Промышленная очистка газов / Пер. с англ. – М., Химия, 1981. - 616с., ил.
7. Рамм В.М. Абсорбционные процессы в химической промышленности / М.: Госхимиздат, 1951 г. - 351 с.
8. Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные ап-параты . Методы расчета и основы конструирования/ 3-е изд. перераб. и доп. : М.: Химия, 1978 г. - 280 с.
9. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры: Справочник, 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Н.Н. Логинова. Л.: Машиностроение, 1970г. - 753 с.
10. Рамм В.М. Абсорбция газов / Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.:Химия, 1976 г. - 650 с.
11. Соколов В. И. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств. - М.: Машиностроение, 1983. - 447 с.
12. Харламов С.В Практикум по расчету и. конструированию машин и аппаратов пищевых производств: Учебное пособие. - Л.: Агропромиздат, 1991.
13. Кононюк Л. В., Басанько В. А. Справочник конструктора оборудования пищевых производств. — К.: Техника, 1981.
14. Остриков А. Н., Абрамов О. В, Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. — СПб.: ГИОРД, 2003.
15. Курочкин А.А., Зимняков В.В. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств. – М.: Колос, 2006.
16. ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность
17. ГОСТ 24755-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий
18. ГОСТ 25867-83 Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность
19. ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
20. Проектирование процессов и аппаратов пищевых произ-водств/Под ред. В. Н. Стабникова. Киев: Вища школа, 1982. 199 с.
21. Машины и аппараты химических производств/Под ред. И. И. Чернобыльского. 3-е изд., пер. и доп. М.: Машиностроение, 1974. 456 с.
22. Машины и аппараты химических производств: Примеры и задачи. Учебное пособие для студентов втузов, обучающихся по спе-циальности «Машины и аппараты химических производств»/И. В. Доманский, В. П. Исаков, Г. М. Островский и др. Л.: Машиностроение, 1982. 384 с.
23. Справочник химика. Т. V. М.-Л.: Химия, 1966. 974 с.
24. Чечель П. С. Процессы и аппараты химической технологии. Киев: Вища школа, 1974. 192 с.
25. Промышленные тепломассообменные процессы и установки: Учебник для вузов/А. М. Бакластов, В. А. Горбенко, О. Л. Данилов и др. М.: Энерго- атомнздат, 1986. 328 с.
26. Криворот А.С. Конструкция и основы проектирования машин н аппаратов химической промышленности. Учеб. пособие для техникумов. М.: Машиностроение, 1976. 376 с.
27. Сергеев А.А. Курс лекций по дисциплине «Процессы и аппараты». Тепловые и гидромеханические процессы. – Ижевск, 2000.
28. Технология и оборудование пищевых производств / под редакцией Назарова Н.И. – М.: Пищевая промышленность, 1977.
29. Тепловые процессы: Учебное пособие / Под ред. Г.И. Николаева и др. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004
30. Гинзбург А.С., Громов М.А, Красовская Г.И. Теплофизические характеристики пищевых продуктов: Справочник. - М.: Пищ. пром-сть, 1980
    
    Мазмұны|Кіріспе...........................................................|3   ||...............................................          |   ||1. ... ... ... мен ...          |5   ...                        |   ||1.1 ...                        |7   ...  ...                              |   ||1.2. ... ... және                    |   ...      |   ||1.3 ... құрылғысы және олардың                |13  ...           |   ||2. ... ...                      |18  ...   ||...                                |   ||2.1. ... ... және ... ... ...      |   ...  ||.............................................           |   ||2.2. ... ... ...                  |21  ...      |   ||2.3. ... беру ...                  |23  ...       |   ||2.3.1. ... ... ... алу ...         |24  ...                      |   ||2.3.2. ... ортадағы массаны алудың коэффициентін        |28  ...                         |   ||2.4. ... ...                    |32  ...   ||2.5. Тасымалдау ... ... ... ... ...  |   ...                             |33  ...   ...                   |   ||2.6. ... ...                  |34  ...      |   ||2.7. ...                        |35  ...  ||...........                            |   ||2.7.1 ... ... ...                 |   ...      |37  ||2.7.2 ... ... ... геометриялық сипаттамаларын |39  ||анықтау және ондағы ... ... мен ...      |   ...   ...           |   ||2.7.3 ... ... желісінің кедергісін есептеу         |   ...                 |   ||2.7.4 ... ... ... ... ... және сорғы маркасын  |   ...  ...          |   ||3. ...                         |46  ...   ...                          |   ...  ...             |   ... ...                     |52  ...   ||.                                 |   ...                              |   ...  жұмыстың  өзектілігі.  Қазіргі  ...  ... ... мен  ...  ...  орны  ...  Бүгінгі  таңдамиллиардтаған адамдар ... ... ... мен ... күн ... ... ... Күнделікті тіршілігіміздің өзінде қаншама мұнай мен газдыпайдаланамыз. ... шам ... ... ... ... көлікпен,ұшақпен, кемелермен жүреміз. Ракеталар да ...  ...  мен  ... ең ірі кен ... ... ... мың және бес мың метртереңдікке дейін мыңдаған, он мыңдаған мұнайдың скважиналары бұрғыланған.Миллиондаған ... және ... ... жер ... мен ... жер ... тартып, сорып, мұнай өнімдерінің құбырлары менгаз құбырлары ... ... ... еніп тірі ... ... ...  ...  мемлекеттер  мен  континенттерді  біріктіребайланыстыруда.Көмірсутек шикізаттары тиелген танкерлер қазіргі заманғы жүк ... ... ... ... мұхит акваториясында бағыт алуда.Үшінші мың жылдыққа аяқ баса отырып, адамзат қазір де мұнай мен газдыңкөмегімен өзінің ең қажетті жер ... және ... ... ... Бір ... ... ... «ақылды адам» планета миллиарджылдар бойы тұрғызып, сақтаған мұнай мен газ қорын ... ... мен газ ... жылу энергетикалық шаруашылығында  ... ... ... ... ... ... ... кеңіненпайдалануда:- газды сұйықпен сіңіру арқылы дайын өнімді алу;- газды қоспаны компоненттеріне бөлу;- газдарды ... ... ... газды қалдықтардан бағалы компоненттерін бөліп алу.Газдар немесе булар мен ... ... бір ... бірнешеқұрастырушылардың сіңіргіш сұйықтармен сіңірілуі адсорбция деп  аталады.Сіңірілетін ... ... ал ... ... адсорбент деп атайды.Физикалық адсорбцияда адсорбтив абсорбентпен ... ... ... адсорбентпен химиялық әрекеттеспесе, ондай процесті хемосорбциядеп атаймыз.Физикалық адсорбция көбінесе қайтымды ... яғни ...  ... ... ... ... адсорбцияға кері процесс – десорбция депаталады.Адсорбция процесін десорбция  ...  ...  ... сұйық көп рет қайталап қолданылады және ... газ ... ... алынады. Көптеген жағдайларда адсорбент пен адсорбтив арзанжәне қажет емес өнім ... ... ... ... қажет болмайды.Дипломдық жұмыстың мақсаты –адсорбер құрылғыларының ... ... және ... құрылғылармен салыстыра отырып, тиімділігін анықтау.Осы мақсатқа жету үшін алға қойылған міндеттер:- адсорбер құрылғысын және олардың түрлерін суреттеу;- адсорбция әдісінің ... және ... ... ...  қазіргі  адсорбция  технологиясының  адсорбер  қондырғыларыныңтиімділігін ... ... ... ... ... ... үш ... қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан құрылған.1. Абсорбция процесінің негізі мен қолданылатын қондырғыларАбсорбция – бұл ...  ...  ...  ...  сіңіргіштермен(абсорбенттермен) газдық немесе бугаздық ... ... ... ... ... ... аясы өте ... сұйықтықпен жұты отырып дайын өнімді алу; газдық қоспалардың оныңқұраушы бөліктеріне бөлінуі; газдардың ... ...  ... ... ... ... ... алу.Физикалық абсорбцияны және хемосорбцияны бөледі. Физикалық абсорбциякезінде газдық сұйықтықтағы еруі химиялық ... ... ... ... ... ... әсерін азайтуға болады. Ережеге сәйкес,физикалық абсорбция айтарлықтай жылулық эффекттерсіз жүреді. Егер соныменқатар газ бен ... ... ... ... ... шамалыөзгешеленсе, мұндай абсорбцияны изотермиялық деп қарастыруға ... ... ... ... абсорбция процессінің  есептелуін  қарастырудыбастаймыз.Абсорберлерді  ...  ...  ...  ...  техникалықәдебиеттерде  келтірілген  кей  кезде  қарама-қайшы  келетін,  ... ... ... кинетикалық коэффициенттерді анықтау үшінесептік заңдылықтарды дұрыс ... ... ... ... ... үшіндұрыс болып табылатын бұл теңдеу бойынша есептеу кей кезде ерекшеленетін,ал кей кезде ... емес ... алып ... ... ... ... кең интервалында салыстырмалы есептеулер мен  ... ... ... ... ... деректердің дұрыстығын таңдаунәтижесінде таңдалып алынған.Физикалық абсорбция кезінде жұтылатын газ (абсорбтив) абсорбентпенфимиялық ... ... ... Егер де ... ... ... түзетін болса, онда процесс хемосорбция деп аталады.Физикалық абсорбция  көпшілік  ...  ...  ... бұл  ...  ...  ...  ...  бөлінуінегізделген - десорбция.Абсорбция мен десорбцияның үйлесімділігі сіңіргішті көп рет ... ... ... таза түрінде бөлуге мүмкіндік береді. Көпшілікжағдайда  ...  ...  ...  ...  пен  ... ... ... пайдалануға болатын арзан және лақтылыстық өнімболып табылады.Өнеркәсіпте абсорбция ... ... ... ... ... ... үшін және осы қоспаларды зиянды қоспалардан тазартуүшін қолданады.Абсорбциондық процесстер химиялық және ... ... ... және ... өндірістің қатарының негізгі технологиялық кезеңіболып табылады. Мысалы: абсорбция SO3 ... ...  ... HCL тұз ... ... ... сумен абсорбциясыаммиак және аммиактық тыңайтқыштар өндірісінде.Абсорбциондық процесстер жүзеге асатын қондырғыларды абсорберлер депатайды. Массаны берудің ... да ... ... абсорбция фазалардыңбөліну бетінде өтеді, сондықтан да абсорберлер газ бен сұйықтық ... ... ... ие ... ... Бұл ... ... тәсілі бойыншаабсорберлерді шартты түрде келесі топтарға бөлуге болады: 1) беттік жәнепленкалык; 2) саптамалы; 3) ... ... 4) ... және ... өнеркәсібінде абсорбер ретіндегі кеңінен таралуғасаптамамен – тұрлі ... ... ... ... ... иеболды. Саптамалық бағанада саптама газ немесе сұйықтық ... өтуі ... ... саңылауға ие тіректік торларға орнатылады.Соңғысы таратқыштың көмегімен саптамалы денені біркелкі суландырадыжәне төмен қарай ағып кетеді. ... ... ... ...  ...  ...  бойынша  бағананың  қимасы  бойынша  ... бұл ... ... ... ... түсіндіріледі –бағананың қимасының ортасындағы саптамалардың  салыну  ...  ... ... ... ... ... нәтижесінде сұйықтық бағананыңортасынан оның қабырғаларына жайылу тенденциясына  ие.  ...  ... ... жақсарту үшін бағаналарға 2-3 м биіктікпен қабатты түрде(секциямен) үлкен диаметрлі саптама салады, және ... ... ... ... бос шығыршық түріндегі сұйықтықтың қайта жайғыштарынорнатады.Саптамалық бағанада сұйықтық саптама элементі бойынша негізінен ... ... ағып ... ... да ... байланысының беті болыпнегізінен саптаманың суланған беті табылады.Табақшалы абсорберлерде газ бен сүйықтық арасындағы ... ... ... ...... ... ... гидродинамикалық жағдайларда: көпіршікті, күлмен немесе сорғалапағатын түрде ... ... ... бағаналық қондырғыларда ең кеңінен тараған  ... ... және ... ... ... бағаналық қондырғылар қайта құю құрылғыларымен жәнеоларсыз (ойлы-қырлы) бола ... ... ... деп ... ... өлшемдерінанықтайды (биіктігі мен диаметрі) және газдық ... ... ... ... ... Адсорбердердің сипаттамасыАдсорбция - заттың фаза көлемінен фазалар бөліну бетінде концентрлеуі,қатты сіңіргіш бетінде газ немесе бу молекулаларының концентрлеуі [1, ... - ... ал ... ...... (адсорбат) депатайды. Мысалы, улы немесе зиянды газдарды активті көмір ... ... ... - ол ... ... сұйық заттардың барлық көлемінде газнемесе будың сіңірілуі. ... г\с ... г\қ ... Қатты заттардагаздар диффузиясы өте баяу ... ... ... ... көп ... [2, 54 б].Капилярды  конденсация  -  ...  ...  ... ... фазаның пайда болуы. Мысалы: силикогель, активтельгенкөмірде органикалық заттың буы конденсациясы. ... ... ... ... ... ... - газ, бу, ... қатты немесе сұйық сіңіргіштерменәрекеттесіп, нәтижесінде беткі химиялық қосыластар пайда ... ... ... ... ...  СО  ...  ...  –никелдесіңіріледі.Адсорбция мен хемосорбция фазалардың беткі бөлігінде жүреді. Бірақоларды физикалық және химиялық ... ... ... ... ...  электрондардын  өтуі болмайды,  ал  химиялықадсорбцияда  ... сол ... жана  ...  беткі  қосылыс пайдаболады.  Физикалық  адсорбция  -  ...  ...  ...  ... арқылы өтеді.  Олар  ...  ... ... ... ... өте ... адсорбция - химиялық күштер (иондық,  ковалеттік) арқылыболады. Олардын ... ... ...  салыстырғанда  көп,яғни физикалық адсорбция энергиясы мен адсорбция ... (10 ... ... ...  (100 ... ... қарсы  құбылыс - десорбция [3, 101 б].Физикалық адсорбция –  десорбция  ... ... ал  ... -  ...  немесе  қайтымды  ... ... ... зат басқа болады. Мысалы: (СО/Pt, Pt ...  ...  ...  ...  статисткасымен  жәнекинетикасымен сипатталады.Адсорбция статистикасы, яғни сұйық немесе газ фазалар ... ... ол ұзақ ... бойы ... орнаған тепе-теңдік жағдайынанықтайды. Фазалар арасындағы тепе теңдік компоненттің және ... ... ... және ... ... бірфазанын құрамына тәуелді.Адсорбция кинетикасы,  яғни  массаалмасу  процесінің  жылдамдығы,процестің ... ... ... ... тепе ... күйден ауытқудәрежесімен), сіңіргіш, компонент және инертті газ қасиеттерімен, сондай ақфазалар  ...  ...  ...  және  оның  жұмысыныңгидродинамикалық режимімен) әдісімен анықталады. Адсорбциялық ... күш ... ... ... және ... ... түріне(тура ағын, кері ағын және т.б.) байланысты. Мұнда үздіксіз немесе сатылыконтакт жүзеге асу ... ... ...  ...  ... ... аппарат ұзындығы бойынша өзгермейді және қозғаушыкүшінің ... ... ... Сатылы контактті абсорберлер газ ... пен ... ... ... ... ... Мұнда қозғаушы күшібір сатыдан екіншіге өткенде күрт өзгереді.Өнеркәсіпте ... ... ... және ... мүмкін. Егер десорбциясыз жүрсе, онда сіңіргіш бір  рет қолданылады.Адсорбция нәтижесінде дайын өнім, жартылай өнім ... ...  ... тазарту мақсатымен жүргізілсе, канализацияға жіберілетін  ... ... мен ... ... ... көп реет ... ... компонентті таза күйде алуға  мүмкіндік береді. Ол үшінадсорберден  ... ... ... жібереді, онда компоненттіңбөлінуі жүреді және де регенерленген ерітіндіні қайтадан  ... ... ... ... ... сіңірілігіш  және адсорбер ... - ... ... ... [4, 72 ... ... (аз ... сіңіргіш болғанда) десорбция жүргізупроцесінде сіңіргіштерді  көп ретті қолдануға тиім  ...  ... ... ... ... ... абсорберге жаңасіңіргішті жібереді. Десорбцияға  жайлы жағдайлар,  ...  ... ... ... ... ... ... фазаға компонент бөлінуүшін оның ерітінді үстіндегі қысымы ... болу  ...  ...  ... реакцияларымен қоса жүретін  сіңіргіштер десорбцияжолымен регенерацияға түспейді.  Осындай  ... ... ... ... ... ... Адсорбер құрылысы және қолданылуыСіңіргіш жылжымайтын қабаты бар периоды адсорберлерді қалыңдығы 8-10мм ... ... ... ... 2,2 м-ге ... ... обечайканыңдиаметрі 2 немесе 2,5 м болуы мүмкін және де ... ... ... 3 ... ... ... қабаты бар периодты адсорбер түбі мен қақпағы –конус тәрізді. Сорбент ... ... 0,5 ... 1,2 м ... Бұлаппараттардағы адсорбент желтартқыш торда орналасады, ал торлар бөренедеорналасқан [5, 82 б].Сорбенттің тордың астына ... үшін екі тот ... ... екі ... тор ... ... ... мөлшердегі тор көздеріменқолданады- төменгі қабат - 3,2×3,2 бастап 4×4 мм дейін, мұндағы сым ... мм;- ... ... 1,4×1,4 ... 1,8×1,8 мм ... ... сым диаметрі0,65…0,7 мм.Төмендегі 1 – суретте сіңіргіш жылжымайтын қабаты бар ... ... 1 – ... ... қабаты бар периодты адсорбер:1 – қиыршық тас, 2 – түсіретін есік, 3, 6 – тор, 4 – ... есік , 5– ... ... ... ... жалғастық, 7 – десорбция кезінде будышығаруға арналған жалғастық, 8 – қауіпсіздендіретін қақпаққа арналғанжалғастық, 9 – ... 10 – ... 11 – ... сақинасы, 12 – корпусы,13 – адсорбент, 14 – тірек сақинасы, 15 – ... тор, 17 – ...... ... 19 – ... және суды беру үшін арналған жалғастық, 20– барботер, 21 – түбі, 22 – бөренелер тіректері, 23 – ... ... ... ... ... жалғастық.Кірме түтікшелер мыстан немесе тот баспайтын болаттан жасалынғанреттеуші сым ... ... тор ... 2,2×2,2 мм, ал сым диаметрі0,8 мм. Су буы десорбцияны ... үшін ... ... ... ... 4-6 мм ... ... арқылы түседі. Адсорбердің жоғарғы қақпағындақауіпсіздендіретін ... ... ... ... [6, 74 ... жылжымайтын қабаты бар периодты адсорберлерді  мынандайжағдайларда қолданылады:1. Газды сұйықпен ... ... ...  өнім алу. ... ... қышқылы өндірісінде S03 абсорбциясы, азот оксидтерінің ... ... ... ... ... ... (нитраттар  өндірісі)абсорбциясы. Бұл жағдайларда абсорбция десорбциясыз жүреді.2. Қоспадағы бір ... ... ... ... алу үшін  ... ... жағдайда қолданылатын сіңіргіштің бөлінетін компоненткесіңіргіштік қасиеттері жоғары, ал газ қоспасының құрамды бөліктеріне төменболу керек (таңдамалы ... ... ... Мұнда адсорбцияныдесорбциямен бірге айналым процесте жүргізеді3. ... ... ... ... ... ... тазарту газдарөндірісінде рұқсат етілмейтін қоспаларды жою үшін қолданады (мысалы, мұнайжәне кокс газдарын H2S ... ... ... азотсутекті қоспаныС02және СО тазарту, контакті күкірт қышқылы өндірісіндегі күкіртті газдыкептіру). Осыдан ...  ...  ...  ...  ... ... (мысалы, отынды газдардың SO2 тазарту; ... ... ... тынайтқыштар өндірісінде бөлінетін газдарды  ... ... ... ... компонент одан  әрі  қолданылады,сондықтан оны десорбция  ... ... ... ... ... сәйкесөндеуге жібереді. Кейде, егер алынатын компонент мөлшері өте аз болса ... ... емес ... ... ... ... канализацияғажібереді.4. Газ  қоспасынан бағалы компоненттерді  ұстау (Улавливание),оныболдырмау ұшін, сондай ақ санитарлық ... ... ... ... ... ... бөлу үшін, газдарды тазарту  үшін және бағалыкомпоненттерді ұстау үшін абсорбциямен бірге ... да ... ... ...  және т.б. қолданады. Әдісті таңдау техника  экономикалықмақсатымен анықталады. ... ... ... ...  ... ... ... қолданылады.1.3 Адсорбер құрылғысы және олардың түрлеріАдсорбер - адсорбция ... ...  ...  ...  ... ... ... сіңіру үшін қолданылатын құрылғы. Газдарды,сұйықтықтарды және ерітінділерді зиянды қоспалардан тазарту үшін, газдармен ... ... және  ...  олардың  бағалыбөліктерін бөліп алу үшін және  ...  ...  ...  ... ... үшін ... [7, 109 ... мұнара түрінде немесе араластырғышы бар  ыдыс  түріндежасалады. Газдар немесе сұйық ... ... ... ... ... ... бір ... мөлшерінде араластырылады. Аладсорбент сіңірілетін ... ... ...  оны  ... ... ... қондырғылар екі колоннадан тұрды: абсорбер мендесорбер  және  ...  жылу  ...  Бұл  ...  ...  ...  басым  бөлігі  десорберді  суарусиымдылығынан конденсацияланбайтын ... ... және ... біргежоғалады. Жоғары қысымда алынған немесе төмен температурада десорбцияланғанбуда конденсацияланған ... көп ... ... мен этан болады. Бұлбу тәрізді күйде десорберден ...  ...  ...  мен  ауырлаукөмірсутектерді бөліп алуды анағұрлым қиындата түседі.Сосын ... ... ... Конденсациялау үшін жоғарылау қысымжәне төмен температура, ал буландыру үшін ...... ... ... ... ... Бұл  абсорбциялау  ...  ... ... негізгі факторлардың бірі болып табылады.Абсорбциялық  қондырғыда  біртіндеп  көп  ...  ... көп ... ... ... ... және бір реттіконденсациялау (суару сиымдылығында) өтеді. Абсорбциялық бөліп алу – ескіәдістердің бірі. Ең көп ... ... ... ... ... ... ... құрамына үш колонна енеді: абсорбер, абсорбциялық-буландырыпбөлу колоннасы – метан мен ...  ...  ...  ...  ... ... ... десорбер.Оларда абсорбент ретінде  әдеттемұнайдың керосиндік немес ... ... ... ... ... ... абсорбентті «май» деп атайды, сондықтан да қондырғымаймен абсорбциялау деп аталады.Қазіргі ... ... ... түрі кеңінен қолданылады (сурет2 А).Абсорбердің тағы бір таралған түрі – сақиналы абсорбент қабаттары барадсорбер. Оның ... ... ... келетін газ ағынына қарсыбағытталған (сурет 2 Ә).А)Ә)Сурет 2 - А) ... ... ... бар көпсекциялы адсорбертүрі: 1 – аппарат корпусы, 2 – адсорбент қабатыӘ) Сақиналы адсорбент қабаттары бар адсорбер: 1 – ... 2 ... ... зор ... ... ... ... танытты. Олардыңбір корпусында адсорбция және десорбция кезеңдері біріктірілген (сурет ... ... ... 1  қалпақшаның  2  ...  ... Ол ... бос ... 3 ... ... орналасауынабайланысты ұяшықтардың жарты бөліктері адсорбция режимінде, ал ... ... ... ... ... ... газ штуцер 4, фильтр 5, тоңазытқыш 6,газүргіш 7 арқылы қалпақшаның 2 кеңістігіне өтіп, қуыс коллекторы 8 арқылысәйкес ұяшыққа 1 ... ала ... жылу ... 9 ... ... газ ... ... 10өтеді және саңылаулар арқылы 11 корпус пен ... 2 ... ... де, ... штуцер 12 арқылы шығады.Десорбциялық циклде су буы бос ... 3 ... ... құбыр 13арқылы адсорбент қабатына 10 түседі, ... ... жылу ... 9 ... және де ... компонентпен қуыс коллектор 8, камера 14 ... бос ... 3 ... ... ... ... ... 15 камераға 16шығып, одан құбыр өткізгіші 17 бойынша конденсаторға 18 ... ... ... 19 ... ... ... 20 ... [8,107 б].Құрамдастырылған адсорбер бағанадан I тұрады, оның ішінде биіктігіөзімен бірдей тарелкалар 1 мен қайрау ... 2 ... ... ... оның цилиндрлік бөлігінен аралық бункер 4 төмен ғарай түседі,оның ішінде ... ... 5 ... ... ... ... адсорбентқозғалады.Газ ағыны тазалауға аппараттың төменгі жағына штуцер 6 арқылы түсіп,барлық тарелкалар арқылы өтіп, ... ... ... ... ... ... ... 11). Бұл жерде газ ағынын қайта ... ... 7 ... ... газ ... ... 3 – Шеңбер бойынша қозғалатын адсорбент қабаттары бар адсорбер:1 – ұяшықтар, 2 – ... 3 – бос ... 4 – ... газ ... ... штуцер, 5 – фильтр, 6 – тоңазытқыш, 7 – газүргіш, 8 ... ... 9 – жылу ... 10 – ... ... 11, 15 –саңылаулар, 12-таза газды шығаруға арналған штуцер, 13 – ... 14,16 ... 17,19 – ... ... 18 – ... 20 - тұндырғышАдсорбент штуцер 3 ... ... ... аралық  бункер  ... ... ... ... штуцер 8 арқылы шығарылады.Адсорбердің тағы бір түрі – құрамдастырылған ... ... ... 4 – ... ... I – ... II – ... 1 –тарелка, 2,5 – қайрау құрылғылары, 3 – адсорбент енгізуге арналған штуцер,4 – аралық бункер, 6 – газ ... ... ... ... 7 – таза ... шығаруға арналған штуцер, 8 – өңделген адсорбентті шығаруға арналғанштуцерСонымен, қорытындылай келе, адсорбциялық әдіс – табиғи газды ... ... ... ... әдістердің бірі.  Адсорбция  үшкезеңнен ... ... ... (12 – 20 ... ... ... (4 – 6 ... Адсорбентті суыту (1 – 2 сағат).2. Саптамалы абсорберді есептеуЕсептеудің негізгі мақсаты болып абсорбердің биіктігі мен ... ... онда ... ... және фазасының жылдамдығын анықтауқажет.Масса беру бетін масса берудің ... ... ... М – ... ... ... ... Ку – сәйкесінше сұйықтықтық және газдық фаза бойынша ... ... ... сұйық және газдық  фазалардың  концентрацияларыныңбірлігінде сәйкесінше өрнектелетін абсорбцияның қозғалтқыш күші.Есептеулерде қатыстық  ...  ...  ... ... ... ... ... қолдану  біркелкіконцентрациялардың  теңдеулерін  минимизациялауға  және  ... ... ... ... ... жүктемелерді сәйкесінше тасымалдаушылардың  массалықшығындарында өрнектейтін боламыз, кг/с.(1) теңдеуді ешшу үшін М, және анықтаймыз.2.1. Сіңіргіштің ... және ... ... ... анықтауУақыт бірлігінде сіңіргішке (су) газдық қоспадан (Г) абсорбциялаупроцессінде өтетін аммиак массасын (NH3) ... ... ... L,G – ... таза сіңіргіштің және газдың инерттік бөлігініңшығындары, кг/с,- сұйықтықтың ... және ... ... ... ... ... және ... концентрациясы, кг/кг.Өлшемділікті есептеу үшін таңдалғанға фаза құрамын, газ және сұйықтықбойынша жүктемені өрнектейміз(3)мұндағы - қалыпты ... ... ... (3) ... ... ... қарайғы есептеулерді жүргізу үшін абсорбцияның  қарастырылыпотырған біркелкі және ... ... ... ... концентрациялардың сызығының теңдеуі келесі түрге ие:(4)мұндағы - М сұйық фазадағы БУ қатыстық концентрациясы, кмоль/кмоль М;- газдағы (Г) NH3 ... ...  ... ... – таралу коэффициенті, кг/кг (тепе-теңдік сызығының иілубұрышының тенгенсі) m = 1,3 [1].(4) ... ... 0-ден 0,05 ... мәндерді бере отырып тепе-теңконцентрациялардың сәйкес келетін мәндерін есептеп шығарамыз . ... 1 ... ... 1. ... ... тепе-теңдік құрамы:| кг/кг    |0   |0,005 |0,01  |0,0125 |0,015 |0,02  |0,025 ...    |0   |0,0065 |0,013 |0,0162 |0,0195 |0,026 |0,0325 |1 ... ... бойынша ке - [4] ... ... ... - түзу ... ... ... ... үшін АВ – түзу 2  оныңшығынын шарттайтын және  ...  ...  және  ... әсер ... жұту майында  NH3 соңғы концентрациясынанықтаймыз.Сондықтан да химиялық өндіріс үшін ... 1,5 ... ... ... ... шыға ... таңдайды [1,4].Материалдық баланс теңдігінен(5)осыдан мұндағы  - ... ...  ...  ...  ...  ... 1 сурет бойынша (5) теңдеу бойынша(5) теңдеуден су ... ... тең ... ... ... ... инертті бөлігінің 1 кг-на)2.2 Процесстің қозғаушы күшін анықтауАбсорбция процессінің қозғаушы күші  болып  жүйенің  ... ... ... ... ... абсорбердің  биіктігібойынша  әрбір  нүктеде  ол  ...  және  оған  ...  ... ... айырма ретінде есептеле алады. Абсорбердіңбиіктігі бойынаша қозғаушы күш ... оның ... ... ... абсорбердің ұштары бойынша қазғаушы күштерді анықату қажет (жоғарыданжәне төменнен).Фаза құрамының арасындағы сызықты тепе-тең тәуелділік жағдайы ... ... ... ... ... күшті анықтаймыз [1]:(6)мұндағы - үлкен қозғаушы күш; - кіші ... ... 4 – ... және ... концентрацияның графигігаздағы NH3 бастапқы концентрациясына және  газдағы NH3соңғы концентрациясына сәйкес келетін ... ... ... ... ... анықтаймыз: , .Онда абсорбердің ұштары бойынша қозғаушы күштер:(6) формула бойынша орташа қозғаушы күш:.Абсорбердегі ... ... ... ...  ... ... 5 – ... өзгеру сатысының санын анықату графигіБерілген мәнді ары қарайғы есептеу үшін қолданамыз.Процесстің ... ... күші ... тең ... ... беру ... есептеуМассаны беру коэффициенті Ку сұйық фазадағы βх және газдық фазадағыβу массаны алу коэффициентінен және ... ... ... ... ... ,Ку, βх, βу ... бірліктері – кг/(м2с).m – тепе-теңдік сызығының иілу бұрышының тангенсі.Массаны алу коэффициенттері ... беру ... ... ие, ... ... ... ... болғанымен: массаны алукоэффициенттері βх (фазада Фх) және βу ... Фу) фаза ... фаза ... (немесе кері бағытта) бірлікке тең қозғаушы күшкезінде уақыт бірлігіне ... ... ... ... ...  ... көрсетеді.50х50х5м  өлшеммен  Рашигтің  керамикалық  шығыршығын  ... ... ... а = 90 м3/м3, ... ... dэ = 0,035 ... ... , себу тығыздығы .2.3.1 Газдық фазадағы массаны алу коэффициентін есептеуТаңдалған ағаш хордалық саптама үшін (тұрақты саптама) ... ... алу ... βу [2-3] ... ... формула бойынша газдағы диффузия коэффициенті:Саптамадағы газдық фаза үшін ... ... ... ... қозғалыс тәртібін сипаттайды және келесі формула бойынша есептеледі:(10)Хордалық ағаш саптаманың сипаттамасынан таңдап аламыз: , dэ =0,035м.Қалыпты ... ... ... ... [4]. Газ ... ... үшін келесі формула бо  ынша қайта есептейміз:(11)мұндағы То = 273оК – ... ... ... мольдік массасы;t = 20оС, - абсорбердегі температура мен қысым.(13) формула бойыншаt = 20оС ... ... ... [4]: ... ... жұмыс жылдамдығын  тең деп аламыз, ... ... ... ... ... егер одан асып ... ... булығуы туындайды.Газдың шектік жылдамдығын [1] теңдігі бойынша есептеуге болады(12)мұндағы - абсорбердегі температура ... ... және ... ... ... тұтқырлығы: t = 20оС кезінде , t = 20оСкезінде ; L және G – ... және ... ... шығындары, кг/с; L/G= l =4,69 кг/кг; А,В – ... ... ... болатын коэффициенттер:А = -0,073, В = 1.75[1]. - ... ... ... ... ... судың тығыздығы.Жоғарыда аталғандарды есепке алумен (12) теңдік келесі түрге иеболады:немесе            ... (10) ... ... фаза үшін Прандтльдің диффузиялық критерийі келесі ... ... - ... фаза ... ... ... тығыздық жәнедиффузияның коэффициенті, сәйкесінше: .(13) теңдігі ... ... ... алу коэффициенті (8) формула бойыншаӨлшемділікті есептеу үшін таңдап алынған келесі формула бойыншаөрнектейміз(14)мұндағы - абсорбердегі жағдайдағы газдың тығыздығы;- ... NH3 ... ... ... ... ... ... массаны алудың коэффициентін есептеуСұйық фазадағы массаны алу коэффициентін  [4] жалпы ... - ... фаза үшін ... диффузиондық критерийі.(15) теңдеуден сұйық фазадағы массаны алу коэффициенті тең:(16)мұндағы Dх – тас көмірлік майдағы NH3 ... ... ... – сұйықтық қабықшасының келтірілген қалыңдығы, м;- сұйықтық қабықшасының саптамасы ... ағып ... ... ... ... ... үшін ... диффузиондық критерийі.Су қосылған ерітінділерде диффузия коэффициентін есептеу үшін [4]теңдеу ұсынылады:(17)мұндағы - ... ... ... ... ... К – ... ... – судың мольдік массасы;=96 см3/моль – NH3 мольдік көлемі;- абсорбердегі жағдай кезіндегі судың тұтқырлығы.(17) теңдеу бойыншаСұйықтықтың ағып өеттін пленкасының ... ... [4] ... ... - ... ... кезіндегі судың динамикалық тұтқырлығы;- абсорбердегі жағдай кезіндегі судың тығыздығы;g = 9.81 м/с2 – ауыолық күшінің үдеуі.(18) формула бойыншаПрандтльдің ... ... ... ... ... ... ... бойынша ағуы үшін Рейнольдстың модификацияланғанкритерийі келесі формуламен ... ... ... ... ... тығыздығы мен тұтқырлығы,кг/м3 және Па с;а – ... ... ... ... ... ... ... тығыздығын келесі теңдік бойынша есептейді:(20)мұндағы L = 1,65 кг/с;- судың тығыздығы;S – абсорбердің қима ... ... ... ... теңдеуінен табады:мұндағы - абсорбердегі жағдай кезіндегі газдың көлемдік шығыны, м3/с;- абсорбердегі газдың жұмыс жылдамдығы, м/с.Абсорбердегі жағдай кезіндегі газдың көлемдік ... ... ... ... үшін бағана диаметрлерінің қарапайымретінен [4] бағананың ең жақын ... ... ... D = 1,65 м. Соныменқатар бағанадағы газдың шынайы жылдамдығы:(20) теңдік бойынша:Онда (19) теңдік бойынша:Сұйық фазадағы массаны аду ... (18) ... ... үшін ... ... ... ... бойынша газдың фазадағы массаны алу  коэффициентінанықтаймыз:2.4 ... ... ... теңдік бойынша абсорбердегі массаны алу беті:Массаны алудың осы бетін құру үшін абсорбердегі қажетті ... - ... ... ... ... ... ала ... аламыз)Абсорбердің түбі мен саптама арасындағы қашықтық zH бағананың көлденеңқимасы бойынша газдың біркелкі таралу қажеттілігімен анықталады. ... ... ... ... ... zВ сапманы суландыруүшін тарату құрылғысының өлшемдерінен және арнайы кеңістіктің биіктігінентәуелді болады.[5] бойынша бұл ... ... 1,4 және 2,5 м тең ... Онда бір ... ... ... Тасымалдау бірлігінің биіктігі арқылы  ...  ... ... ... ... ... ... бойынша анықталады:,(21)мұндағы – тасымалдау бірлігінің биіктігі, м;- тасымалдау бірлігінің жалпы саны.(22)Тасымалдау бірлігінің биіктігін анықтаймыз:(23)21 ... ... ... ... ... анықтаймыз:2.6. Абсорбердің гидравликалық кедергісіГидравликалық кедергі ΔР абсорбер арқылы газдық ағынның тасымалдануынаэнергетикалық шығындарды шарттайды. ΔР шамасын [1,3] ... ... - ... ... ... кедергісі, Па;- суландыру тығыздығы, м3/(м2с);- мәні  түрлі  саптамалар  үшін  [4]-те  ... ... ... үшін - ... ... гидравликалық кедергісін Дарси-Вейсбах теңдігібойынша анықтайды [4].(23)мұндағы - ... ... ...... саптаманың биіктігі, м;dэ – саптаманың эквиваленттік диаметрі, м;- бағананың еркін қимасындағы ... ... м/с;- ... ... кезіндегі газ тығыздығы.Жоғарыда аталған параметрлердің мәндері:dэ = 0,035м, Н = 3,63 м, = 0.8 ... ... ... газ ... (фиктивті жылдамдық):Саптама үшін:(23) формула бойынша:(22) формула бойынша:Абсорбер жйүесінің жалпы  кедергісі  ...  ...  ... ... ... ... ... болады.2.7. Гидравликалық есептеуТрубо өткізгішті есептеу және сұлбадағы центрден тебу сорғысын таңдауқажет.1-пішім; 2-жұмысшы ... 3- ... ... түтікше; 5-ығыстырушы түтікше.Сурет 6 – Трубо өткізгіштің сұлбасыСу центрден тепкіш сорғымен 1 жинағыштан 2 абсорбциялық бағанаға ... ... ... V = 1,65(10 –3 м3/с. Су ... l =lвс + lн = 6 +18 = 24 м ... ... ... ... ... ... сорғыдан жылуалмастырғышқа дейінгі ұзындығы lн( = 18 м, сору биіктігі hвс = 3 м, ... ... ... Н = 12 м.2.7.1 ... ... ... ... жетек соратын және қуаттық желіден тұрады (сурет ... желі – бойы ... су ... жинағыштан 2 сорғыға 1 дейінгітрубо жетек.Қуаттық желі:– трубо жетектің сорғыдан 1 абсорберге 3 дейінгі бөлігі.2.7.2 ... ... ... ...  ... және ... сұйықтықтың жылдамдығы мен тәртібін анықтауСоратын және қуаттық трубо жетектің диаметрлері келесі формула бойыншашығын ... ... υ – ... ... ... жылдамдығы, м/с.Трубо  жетектің  соратын  ...  ...  ... ... м/с  ... ... ... м/с  депқабылдаймыз, (24) формула ... ...  ...  ...  ... абсорберге дейінгі трубо жетектің  қуаттық  бөлігіндегісұйықтықтың ... ... ... м/с ... ... м/с деп ... (24) формула бойынша қуаттық трубожетектіңдиаметрін анықатймызмТрубо жетекті дайындау үшін ... ... ... және ... ... жетектің есептік диаметрлерін  мемлекеттікстандарт  бойынша  жақын  ...  ...  ...  ...  ... ... ала отырып МЕСТ 5632-72 ... ... ... ... үшін 20 Ø 63х4 ... м ... ... бөлігі үшін 20Ø 53х4 dн=0,045 м болаттан таңдаймыз, ... ... ... ... мм.Трубо жетектегі соктың қозғалысының жылдамдығын келесі формула бойыншарастаймыз,мұндағы V – жылу ... ... ... ... м3/с;d – ... ішкі ... м;Трубо жетектердің соратын бөлігім/с.Трубо жетектің қуаттық бөлігім/с.Трубадағы сұйықтықтың қозғалысының ... ... үшін ... ... ... υ – ... судың қозғалыс жылдамдығы, м/с;d – трубкалардың ішкі диаметрлері, м;µ - судың динамикалық тұтқырлығы, Па·с.Трубо ... ... ... ... ... ... жетектің қуаттық бөлігі.Сұйықтықтың қозғалыс тәртібі турбуленттік.2.7.3 Трубо жетектің желісінің кедергісін есептеуҚуаттың шығынының екі түрін бөледі: ... ... ... ... кедергілердегі шығындар.Бөліктердің әрбіреуіндегі толық гидравликалық кедергі (м),h=hтр+hм.с.               ... hтр – ... ... ... м;hм.с. – жергілікті кедергілердегі шығындар, м.Үйкеліс кедергісін Дарси-Вейсбах формуласы бойынша анықтаймызhтр=,               ... ( – ... ... ...... ... ... м;d – жылу алмастырғыш трубалардың ішкі диаметрі, м;υ – жылуалмастырғыштағы жылу тасымалдаушы ағынының жылдамдығы,м/с;g – еркін түсу ... м/с2; g=9,81 ... ... ( анықтау үшін таңдап алынған трубалар кедір-бұдыр манемесе гидравликалық түзу ма ... ... алу ... Бұл  ... ... ( (м) және ... қабатшаның қалыңдығын ( (м)салыстырамыз.Абсолюттік кедір-бұдырлықты келесі формула бойынша анықтаймыз(=                 ... Кэкв – ... ... ... ... кедір-бұдырлығы, м,деп қбылдаймыз, онда(=мТұтқыр қабатшаның қалыңдығын ( ... ... ... ... Re – ... ... – гидравликалық түзу трубалар үшін үйкелістің гидравликалықкоэффициентінің мәні.4000 < Re < 105 ... ... түзу ... үшін ... коэффициентінің мәні Блазиус формуласы бойынша анықталады.                    ...  ...  ...  түзу  трубалар  үшін  ... ... мәні ... ... ... анықталады(31)λ анықтау үшін абсолюттік кедір-бұдырлық ∆ пен тұтқыр қабатшаныңқалыңдығын δ салыстыра ... ... ... ... ... қажет. Егер δ>∆, онда трубалар гидравликалық түзу деп ... де δ 
    
   

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Табиғи, ілеспе газдар, оларды тазалау тәсілдері және қолданылуы" пәні бойынша лабораториялық жұмыстар27 бет
Aspergillus туысына жататын саңырауқұлақтардың эндоглюконаза гендерін прокариот жүйесінде экспрессиялау және клондау40 бет
Адсорбенттер.адсорбциялық процес пен оның кинетикасы.30 бет
Адсорбция процесі22 бет
Адсорбция құрылысы4 бет
Астық түйір массасының жабысуы5 бет
Ағаш сорбенттердегі ауыр металдар (Pb II, Hg I, Hg II, Cd II) сорбциясы56 бет
Басқару есебі5 бет
Беттік активті заттар3 бет
Газ хроматографиясы18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь