Адсорбер құрылғыларының жұмыс принципін қарастыру және басқа құрылғылармен салыстыра отырып, тиімділігін анықтау


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1. Абсорбция процесінің негізі мен қолданылатын қондырғылар ... ...
1.1 Адсорбердердің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2. Адсорбер құрылысы және қолданылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Адсорбер құрылғысы және олардың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2. Саптамалы абсорберді есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1. Сіңіргіштің шығынын және жұтылатын заттың массасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Процесстің қозғаушы күшін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. Массаны беру коэффициентін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3.1. Газдық фазадағы массаны алу коэффициентін есептеу ... ... ... ...
2.3.2. Сұйық ортадағы массаны алудың коэффициентін есептеу ... ... ..
2.4. Абсорбердің биіктігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5. Тасымалдау бірлігінің биіктігі арқылы саптамалық қабаттың биіктігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6. Абсорбердің гидравликалық кедергісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.7. Гидравликалық есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.7.1 Трубо жетектерді бөліктерге бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.2 Трубо жетектердің бөліктерінің геометриялық сипаттамаларын анықтау және ондағы сұйықтықтың жылдамдығы мен тәртібін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.3 Трубо жетектің желісінің кедергісін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.4 Сорғының талап етілген қуатын анықтау және сорғы маркасын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Конструктивтік есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қосымша
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Қазіргі заманғы дүниежүзілік экономикада мұнай мен газдың алатын орны ерекше. Бүгінгі таңда миллиардтаған адамдар есептеп жатпастан мұнай мен газды күн сайын, сағат сайын қолданады. Күнделікті тіршілігіміздің өзінде қаншама мұнай мен газды пайдаланамыз. Үйімізде шам жанып тұрады, машинамен, қоғамдық көлікпен, ұшақпен, кемелермен жүреміз. Ракеталар да барлығы мұнай мен газды пайдаланады.
Әлемнің ең ірі кен орындарында бүгінгі таңда мың және бес мың метр тереңдікке дейін мыңдаған, он мыңдаған мұнайдың скважиналары бұрғыланған. Миллиондаған бұрғылаушы және компрессорлық станциялар жер қыртысындағы мұнай мен газды жер астынан тартып, сорып, мұнай өнімдерінің құбырлары мен газ құбырлары дамыған елдер территориясына еніп тірі организмдегі қан тамырлары сияқты әртүрлі мемлекеттер мен континенттерді біріктіре байланыстыруда.
Көмірсутек шикізаттары тиелген танкерлер қазіргі заманғы жүк таситын көліктің қатаң графигінде Дүниежүзілік мұхит акваториясында бағыт алуда.
Үшінші мың жылдыққа аяқ баса отырып, адамзат қазір де мұнай мен газдың көмегімен өзінің ең қажетті жер бетіндегі және космостағы проблеммаларын шешуге тырысуда. Бір жарым ғасыр бұрынғыдай «ақылды адам» планета миллиард жылдар бойы тұрғызып, сақтаған мұнай мен газ қорын тоқтаусыз қолдануда, мұнай мен газ дүниежүзілік жылу энергетикалық шаруашылығында алдыңғы орындарды алады.
1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической техно-логии: Учеб. для студ. хим. – технол. спец. вузов. – 9-е изд;испр. - М.: Хи-мия, 1971. - 784 с.
2. Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В. Процессы и аппараты пищевой технологии. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Колос, 2000. - 551 с.
3. Насосы и насосные установки пищевых предприятий: Учеб. посо-бие / А.В. Логинов, М.И. Слюсарев, А.А. Смирных; ВГТА, Воронеж. 2001. - 220 с.
4. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии / Под ред.П.Г. Романкова. – 10-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987. - 510 с.
5. Дытнерский Ю.И., Борисов Г.С., Брыков В.П. и др. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектиро-ванию /2-е изд. - М.: Химия, 1991. - 496с.
6. Страус В. Промышленная очистка газов / Пер. с англ. – М., Химия, 1981. - 616с., ил.
7. Рамм В.М. Абсорбционные процессы в химической промышленности / М.: Госхимиздат, 1951 г. - 351 с.
8. Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные ап-параты . Методы расчета и основы конструирования/ 3-е изд. перераб. и доп. : М.: Химия, 1978 г. - 280 с.
9. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры: Справочник, 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Н.Н. Логинова. Л.: Машиностроение, 1970г. - 753 с.
10. Рамм В.М. Абсорбция газов / Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.:Химия, 1976 г. - 650 с.
11. Соколов В. И. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств. - М.: Машиностроение, 1983. - 447 с.
12. Харламов С.В Практикум по расчету и. конструированию машин и аппаратов пищевых производств: Учебное пособие. - Л.: Агропромиздат, 1991.
13. Кононюк Л. В., Басанько В. А. Справочник конструктора оборудования пищевых производств. — К.: Техника, 1981.
14. Остриков А. Н., Абрамов О. В, Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. — СПб.: ГИОРД, 2003.
15. Курочкин А.А., Зимняков В.В. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств. – М.: Колос, 2006.
16. ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность
17. ГОСТ 24755-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий
18. ГОСТ 25867-83 Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность
19. ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
20. Проектирование процессов и аппаратов пищевых произ-водств/Под ред. В. Н. Стабникова. Киев: Вища школа, 1982. 199 с.
21. Машины и аппараты химических производств/Под ред. И. И. Чернобыльского. 3-е изд., пер. и доп. М.: Машиностроение, 1974. 456 с.
22. Машины и аппараты химических производств: Примеры и задачи. Учебное пособие для студентов втузов, обучающихся по спе-циальности «Машины и аппараты химических производств»/И. В. Доманский, В. П. Исаков, Г. М. Островский и др. Л.: Машиностроение, 1982. 384 с.
23. Справочник химика. Т. V. М.-Л.: Химия, 1966. 974 с.
24. Чечель П. С. Процессы и аппараты химической технологии. Киев: Вища школа, 1974. 192 с.
25. Промышленные тепломассообменные процессы и установки: Учебник для вузов/А. М. Бакластов, В. А. Горбенко, О. Л. Данилов и др. М.: Энерго- атомнздат, 1986. 328 с.
26. Криворот А.С. Конструкция и основы проектирования машин н аппаратов химической промышленности. Учеб. пособие для техникумов. М.: Машиностроение, 1976. 376 с.
27. Сергеев А.А. Курс лекций по дисциплине «Процессы и аппараты». Тепловые и гидромеханические процессы. – Ижевск, 2000.
28. Технология и оборудование пищевых производств / под редакцией Назарова Н.И. – М.: Пищевая промышленность, 1977.
29. Тепловые процессы: Учебное пособие / Под ред. Г.И. Николаева и др. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004
30. Гинзбург А.С., Громов М.А, Красовская Г.И. Теплофизические характеристики пищевых продуктов: Справочник. - М.: Пищ. пром-сть, 1980

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Табиғи, ілеспе газдар, оларды тазалау тәсілдері және қолданылуы" пәні бойынша лабораториялық жұмыстар27 бет
Aspergillus туысына жататын саңырауқұлақтардың эндоглюконаза гендерін прокариот жүйесінде экспрессиялау және клондау40 бет
Адсорбенттер.адсорбциялық процес пен оның кинетикасы.30 бет
Адсорбция процесі22 бет
Адсорбция құрылысы4 бет
Астық түйір массасының жабысуы5 бет
Ағаш сорбенттердегі ауыр металдар (Pb II, Hg I, Hg II, Cd II) сорбциясы56 бет
Басқару есебі5 бет
Беттік активті заттар3 бет
Газ хроматографиясы18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь