Қазақстан Республикасында қаржы рыногын салықтық реттеу

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
1. Қазақстан Республикасында қаржы рыногын салықтық реттеудің теориялық аспектілері
1.2 Қаржы рыногы туралы ұғым және олардың бағалы қағаздар рыногымен өзара байланысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Қаржы рыногындағы коммерциялық банктерге салықтық реттеудің экономикалық мәні мен мазмұны ... ... ... .7
1.3 Қаржы рыногының салық органдарымен өзара қарым.қатынасының ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2. Қазақстан Республикасының экономикалық дамуын қамтамасыз етуші фактор ретіндегі қаржы рыногындағы коммерциялық банктерді салықтық реттеудің қолданыстағы механизмін талдау
2.2
Қаржы рыногындағы коммерциялық банктерді салықтық реттеу .салықтық қатынастардың субьектілері ретінде ... ... ... ... ... ...
Қаржы рыногындағы коммерциялық банктердің жылдық жиынтық табысына салық салу ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.Қаржы рыногындағы коммерциялық банктердің жекелеген салықтарды төлеу тәртібін реттеу
Қаржы рыногындағы коммерциялық банктерді салықтық реттеуді болашақта жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ..63
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Тақырыптың өзектілігі. Мемлекеттің рыноктық қатынастарының қалыптасуы мен дамуы мемлекеттің негізгі жақтарын, әсіресе экономикасын реттеу құралы ретінде салықтық саясатты кеңінен қолдануына тікелей байланысты болмақ. Отандық және шетел практикаларынан көріп отырғанымыздай салықтар және салық жүйесі экономиканы реттеудің негізгі қаржылық құралы болып табылады.
Қазақстан Республикасында рыноктық қатынастардың қалыптасуына орай тиімді салық жүйесін құрудың маңызы зор.
Өйткені, бюджет пен шаруашылық субъектілерінің арасында қарым қатынасты қалыптастыруда фискалдық және реттеушілік функцияларын жүзеге асыратын салықтық реттеуді жетілдіру бағыттары көкейтесті мәселелердің біріне айналып отыр.
Салық жүйесінде банктер әрқашан өзгеше орын алғандықтанқаржы рыногындағы коммерциялық банктер салықтық қатынастардың субъектісі болып табылады. Бұл қаржы рыногындағы коммерциялық банктердің салық органдарымен қарым-қатынаста қатысушы ретінде үш жағдайда:
Біріншіден,қаржы рыногында коммерциялық банктер жеке салық төлеуші ретінде тікелей; екіншіден, мемлекет пен салық төлеушілер арасында делдал ретінде, олар арқылы басқа салық төлеушілер (кәсіпорындар, ұйымдар, азаматтар) қаржы шаруашылық операцияларын жүзеге асыратын және салық органдарына аталғандарға байланысты ерекше қызмет көрсете алатын, оның ішінде бюджетке төленетін салықтың дұрыс және уақытылы төленуін тексеру үшін қажетті ақпарат беру;
Үшіншіден қаржы рыногындағы коммерциялық банктер, салық агенті ретінде (салық төлеушілер төлеген ақша қаражаттарынан салықты есептеу мен ұстауды және оларды бюджетке аударуды) қадағалау.
1991 жылға дейін біздің елдің салық жүйесінің дамуы өте әлсіз болды, іс жүзінде барлық өндіріс органдары мен ұйымдар, сондай-ақ қаржы рыногында коммерциялық банктер мемлекет қарамағында болды, соның нәтижесінде барлық табыс мемлекеттік бюджетке түсті. Салықтар ол кезде де болған, олардың ішінде бастысы айналым бойынша салық болған, дегенмен, мемлекеттің табысын қарауға олардың рөлі мардымсыз болған. Бұның барлығы, 90 жылдардың басында құралған банк жүйесі, Қазақстан үшін іс жүзінде экономиканың жаңа секторы екенін білдіреді. Сондықтан, заң шығару базасы, әсіресе кредит беру мекемелеріне салық салу бойынша, өте тұрақсыз және сол кездегі банктер жұмыс істеген жағдайларға дайын болмады. Ол жағдайларға қоса салық заңы, ең алдымен өндіріс секторы негізінде құрылды және қалайда бюджетті ақшамен тезірек толтыру мақсатында кредит беру мекемелері саласындағы салық заңнамасына орын өте аз берілді, сондықтан да бюджетке экономиканың бұл секторының дұрыс салық төлемдері түскен жоқ.
1. Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі.-Алматы: Юрист,2008ж
2. "Бюджет жүйесі туралы" 2009 жылғы өзгерістер мен толықтырулар енгізілген Қазақстан Республикасының Заңы.
3. "Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуын бақылау туралы" 2008 жылғы 29 қаңтарыңдағы Қазақстан Республикасының Заңы.
4. Қаржы негіздері: Оқулық /-Алматы. Экономика Құлпыбаев С.Қ., Мельников В.Д 2009 жыл
5. Финансы. Учебник. //под редакцией Радионовой В.М. -М., 1995. -432 с.
6. Мельников В.Д., Ли В.Д. Общий курс финансов. Учебник. — Алматы.
7. Ынтықбаева С.Ж., Құлпыбаев С.Қ., Мельников В.Д Қаржы: Оқулық/- Алматы. Экономика,2010-522 бет -522 бет
8. Ғ.С. Сейкасимов., Банк ісі.: Оқулық. – Алматы: 2009ж. 519-561 беттер.
9. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане. Алматы.2003г. с.129.
10. Нурумов, А. А. Налоги Республики Казахстан и развитых стран: учебное пособие - Алматы : Сөздік-Словарь, 2005. - 216 с.
11. Ковалев В. В. Финансы : учебник. ред.. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 640 с.
12. Пушкарева, В. М. История финансовой мысли и политики налогов: учебное пособие. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 256 с. -
13. Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. -Алматы: ТОО, Баспа, 2003. 256-б
14. Умбеталиева, А. Д. Налоги и налогообложение: русско-казахский словарь / А. Д. Умбеталиева. - Алматы : Экономика, 2008. - 685 с.
15. Крамаренко Т.Н., Қомбарова А.М. Салық және салық салу: Оқулық.-Астана: Фолиант, 2007ж.
16. Ермекбаева Б.Ж.Лесбеков Г.А. Основы налогообложения: Учебное пособие.-Алматы. 2002ж. 38-бет.
17. Султанова, Б. Б. Налоговый учет: учеб. пособие / Б. Б. Султанова. - Алматы : Экономика, 2007. - 250 с.
18. А.Б. Зейнельгабдин. Финансовая система Казахстана: становление и развитие. Астана, 2008ж. 126 –бет.
19. Р.Кыстаубаев.Анализ налоговых поступлений в компетенции Налогового Комитета за 2007-2008 годы.// Вестник налоговой службы Республики Казахстан. №4. апрель.2009г.
20. Карагусова Г. ²Налоги: сущность и практика пользования² -Алматы, ²Қаржы -қаражат², 2008ж
21. Мән берiлер мәселелер- Салық қызметi туралы, ²Қаржы -қаражат² 2007ж. N24-27б.
22. Салық жинауда салғырттық болмасын. Қ. Ашутов. Қаржы- қаражат 2001/8.
23. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің ведомстволық статистикалық есептілігі. Форма №2-н.
24. А.Досболов. Особенности борьбы с налоговыми правонарушениями в развитых странах.// Фемида.-2007-№1.
25. Козырин А. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики.- М. Независимое изд- во «Манускрипт», 2003г. С 18
26. Ермекбаева, Б. Ж. Проблемы развития налоговой системы Республики Казахстан в условиях глобализации экономики. КазНУ им.Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2007. - 138 с.
27. Қазақстанның жыл сайынғы статистикалық мәліметтері: Статистикалық жинақ-Алматы:ҚР Статистика агенттігі, 2008 жыл.
28. Мандрощенко, О. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О. В. Мандрощенко. - М. : Дашков и К, 2007. - 344 с.
29. Кусаинов, К. К. Налоговое регулирование экономики: региональный аспект (на примере северных областей Казахстана): автореферат. - Алматы, 2004.
30. Наукенова Б. Экономический механизм налогового регулирования
инвестиционоого климата в Казахстане. //Қаржы-қаражат.-2008.-№3.-с.8.
    
    Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті«Қаржы» факультеті«Қаржы» кафедрасы«Қазақстан Республикасында қаржы рыногын салықтық реттеу» тақырыбына«Қаржы» мамандығы бойынша жазылғанДипломДЫҚ ЖҰМЫСЫ|Орындаған:     ... ...          | ...      ||          ...              ... ...     ||          |4 курс ...  ...      |              ||          |                   |              || ...             ... ...              ... ... ... кафедрасы отырысының № ___ хаттама «____» __________2010 жылғы шешімімен Мемлекеттік  аттестациялау  ...  ... ...                 |                  ... меңгерушісі        |                  ... ... ... С.Ж. |                  ...            |                  ||                 |                  ...              |                  ... ...  |                                  |  ||  ... ||  ...                |  ||  |                                  |  ||1. ... ... ... ... ... реттеудің    |  ||  ... ...                       |  ||1.1 ... рыногы туралы ұғым және олардың бағалы қағаздар рыногымен  |  ||  ...                               |7 ||  ... |  ||1.2 |                                  |  ||  ... рыногындағы коммерциялық банктерге салықтық реттеудің    |  ||  ... мәні мен ...             |  ||1.3 ... ... ... органдарымен өзара қарым-қатынасының    |  ||  |ерекшеліктері......................................................|  ||  |...                                |  ||2. ... ... ... ... ... ...   |  ||  ... ретіндегі қаржы рыногындағы коммерциялық банктерді салықтық|  ||  ... ... ... талдау              |  ||  |                                  |  ||2.1 ... ... ... ... ... ... ... |  ||  |қатынастардың субьектілері ...     |31 ||  |                                  |  ||2.2 ... ... ... ... ... ... табысына |  ||  |салық салу                             |42 ||  ...   |  ||  |                                  |  ||2.3 ... ... ...  ...  жекелеген     |  ||  ...    ... ...   ...             |63 ||  |                                  |  ||  |                                  |  ||3. ... ... коммерциялық банктерді салықтық реттеуді    |  ||  ... ... ...   |  ||  |                                  |  ||  ...                             |  ||  ...  ||  |...................                        |  ||  |                                  |  ||  ... ...                       |  ||  ... |  ||  |                                  |  ||  |                                  |  ||  |                                  |  ||  ...                              |  ... өзектілігі. Мемлекеттің рыноктық қатынастарының қалыптасуымен дамуы мемлекеттің негізгі жақтарын, әсіресе экономикасын реттеу ... ... ... ... ... ... ... болмақ.Отандық және шетел практикаларынан көріп отырғанымыздай салықтар және салықжүйесі экономиканы реттеудің негізгі қаржылық құралы болып табылады.Қазақстан Республикасында рыноктық ... ... ... ... ... ... ... зор.Өйткені, бюджет пен шаруашылық субъектілерінің арасында  қарымқатынасты қалыптастыруда фискалдық және ... ... ... ... реттеуді жетілдіру бағыттары ... ... ... ... жүйесінде банктер әрқашан өзгеше орын ... ... ... ... ... ... ... Бұл қаржы рыногындағы коммерциялық банктердің салық ... ... ... үш ... ... коммерциялық банктер жеке салық төлеушіретінде тікелей; екіншіден, мемлекет пен салық төлеушілер арасында ... олар ... ... ... ...  ...  ... қаржы шаруашылық операцияларын жүзеге ... және  ... ... ... ерекше қызмет көрсете алатын, ... ... ... ... ... және ... төленуін тексеруүшін қажетті ақпарат беру;Үшіншіден қаржы рыногындағы  коммерциялық ... ... ... ... төлеушілер төлеген ақша қаражаттарынан салықты есептеу ... және ... ... ... ... ... дейін біздің елдің салық жүйесінің дамуы өте әлсіз болды,іс жүзінде барлық өндіріс органдары мен ұйымдар, сондай-ақ қаржы ... ... ... қарамағында болды, соның нәтижесінде барлықтабыс мемлекеттік бюджетке ... ... ол ... де ... ... ... ... бойынша салық болған, дегенмен, мемлекеттің табысынқарауға ... рөлі ... ... ... ... 90 ... ... банк жүйесі, Қазақстан үшін іс жүзінде экономиканың жаңа секторыекенін білдіреді. Сондықтан, заң шығару ... ... ...  ... ... салу ... өте ... және сол кездегі ... ... ... ... болмады. Ол жағдайларға қоса салық заңы, еңалдымен өндіріс секторы негізінде құрылды және қалайда бюджетті ... ... ... ... беру мекемелері  саласындағы  салықзаңнамасына орын өте аз ... ... да ... ... ... дұрыс салық төлемдері түскен жоқ.Банк операцияларының тиімді, икемді жүйесі кең ... ... ... ... ... ... керек. Осыған  байланыстыөзгермелі экономиканың қалыптасып келе жатқан қажеттілігіне жауап береалатын ... ... ... көрсету мәселесі ерекше мәнге ие болып отыр.Қазіргі дамып жатқан ақпараттық технологиялар заманында өз шаруашылығынжалғастыру үшін, қызмет ... ... ... пайдаға қол жеткізу үшінкөптеген ... ... жаңа ... ... жаңа  ... ... Осыған орай банктер де жаңа қызметтерді ендіруге ... ... ... ... назарын аударып отыр.Тұтастай экономиканы салықтық реттеу тетіктерінің болмауы ... ... ... ... фактор болып  табылады.  Осығанбайланысты экономиканың тұрақты өсуін қадағалап, оған әсер ету ... ... яғни ... ... ... салу  ... бүгінгікүннің негізгі де маңызды проблемасы болып табылады.Дипломдық жұмыстың ... ... ... коммерциялық банктергесалық  салу  ерекшеліктерін қарастыру  мақсатында, салықтық ... ... ... тұрғыда негіздеу болып табылады.Аталған мақсатқа жету барысында төмендегі міндеттерді  ... ... ... рыногындағы коммерциялық банктерге салық салу механизімініңэкономикалық мәніне сипаттама беру;- қаржы рыногындғы ... ... ... ... ... ерекшеліктерін нақтылау;- қаржы рыногындағы коммерциялық банктердің салықтық қатынастардыңсубьектілері ретінде алатын орнын қарастыру;- қаржы рыногындағы ... ... ... табыссалығының қажеттілігі мен ерекшеліктерін зерттеу;- қаржы рыногындағы коммерциялық  банктерге салық салу ... мен ... шешу ... ұсыныстар әзірлеу.Дипломыдқ жұмыстың ғылыми жаңалығы келесілерден көрінеді:қаржы рыногындағы коммерциялық банктерге салық салу ... мәні ... ... коммерциялық банктердің  салық органдарымен өзарақарым-қатынасының ерекшеліктері ... ... ... ... салу  ...  ... берілді.Диплом  жұмысының  зерттеу  объектісі  ...  ... ... ... коммерциялық банктерді салықтық реттеужүйесі  алынған.Диплом жұмысының зерттеу пәні  ...  ...  ... ... коммерциялық банктерге салық салу кезінде пайда ... ... ... табылады.Жоғарыдағы мәселелерді қарастыру кезінде салық және бюджет туралызаңдар мен басқа да қосымша нормативтік актілер мен ... ... ... мен оқу ... мерзімдік басылымдардан түрлімақалалар пайдаланылды.|     1.Қазақстан Республикасында қаржы рыногын ... ...   ... ...                           ||                                      ...   ... туралы  ұғым және олардың бағалы қағаздар      ... ... ...                         ||                                      ... Республикасының қатаң түрде орталықтандырылған жоспарлы     ... ... ... ... ... ... отыратын рыноктық||экономикаға көшуi елiмiзде oған қызмет көpceтeтiн ... ...  ... қаржы рыногының құрылуын талап еттi. Қазақстанда қаржы рыногы    ... ... ...                          ... ... – бұл əр ... ... ... ... жəне      ... қағаздардың қозғалысымен байланысты экономикалық қатынастар. Ол   ||рыноктық қатынастар жүйесiнiң құрамды бөлiгi болып ... ... жəне  ... ... ... ... жұмыc күшi, тұрғын үй жəне басқа  ||жылжымайтын, жер, алтын, сақтық рыноктарымен етене байланысты.       ... ... ... жағдайында қаржы рыногы қаржылық ресурстарды ||үздіксіз қалыптастырып отырудың, оларды неғұрлым тиімді пайдаланудың,   ... ... ақша ... ... ... ... нысаны  ||болып табылады жəне бағалы қағаздар рыногы сондай-aқ кредит рыногы түрiнде ||де ic-əpeкeт етедi. Қаржы рыногы экономиканың түрлi ... ...  ... ... ақшаны қайта бөлудi барлық əp түрлi нысанда реттейтiн||рыноктық қатынастардың бүкiл жиынтығын бiрiктiретiн неғұрлым жалпы (opтақ)||ұғым ... ...                            ... ... экономикалық əдебиеттерде жəне шаруашылық практика-     ... ... ... ұғымы ақша, валюта, кредит, капитал рыноктарын кіріктіре||отырып кеңiнен түсiндiрiледi. Бұл қаржыны жалпы ақшалай жəне құндық    ... ... ... ретiнде қарастыратын практикамен,    ||негiзiнен əлемдік практикамен байланысты, өйткенi экономикалық ... ... түpi ... ... ... табылатын ақшамен немесе тиiстi ||бағалы қағаздармен, ... ... ... ...       ... ... ... қағаздардың қозғалысымен ортақтастырылатын     ||экономикалық қатынастар болып келетін бағалы қағаздар ... ... орын ... Ол қоp ... корпоративтiк бағалы қағаздардың – акциялар ||мен облигациялардың айналысымен байланысты болатын қоp рыногын жəне    ... ... ... ... ... «Қор ... терминi   ||бастапқыдa бағалы ... ... ... жəне ...    ... – қоp биржасының атауымен байланысты. Функциялық тұрғыдан қаржы ||рыногы – бұл шаруашылық ... ... ... ... ||уақытша бос ақшалай қаражаттарын шоғыpландыруды жəне қайтa білудi     ||қамтамасыз eтeтiн ... ... ... Бұл ... ... iстeyi ||көптеген экономикалық, əcipece инвестициялық үдерiстердi тəртiпке (ретке) ||келтiрiп, олардың тиiмдiлiгiн арттыруға мүмкiндiк бередi. Бұған осы    ... ... ... ең алдымен бағалы қағаздардың сан     ... қол ... ... ... ... өзара байланысы  ||қаржы рыногының жұмыc iстey шарттарын айшықтайды. Oғaн мыналар жатады:   ||1) ... ... ... ... яғни кез ... ... жəне   ||арналымдағы тауарлар мен қызметтер кірсету бойынша сұраным мен ұсынымның  ...                              ||2) ... банк ... aқшa айналысын қалыпты реттеп отыру: бұған    ||қолма-қол жəне қолма-қолсыз айналым бойынша ... ... ...   ||3) ... ... ... оның ... коммерциялануы, яғни     ||кредиттік ресурстарды еркін рынокқа орналастыру; кредиттік ресурстардың  ... ... ... ... ... мөлшерлемесiн, коммерциялық   ||банктердiң мiндеттi резервтерiнiң нормасын, ашық aқшa рыногында операциялар||жүргiзудi белгiлеу арқылы реттелiнедi. Кез ... ... ...   ||u1088 ... ... жəне оны ...         ||нақтылы кіздерімен тура ... ... ... ... ... объективтi ||алғышарты болып табылады. Қаржы рыногының жұмыc iстeyiнің негiзгi     ...  ... ...                      ||1) ... ... мен ... ... мақсатындағы материалдық өндiрiс||сферасының бастапқы шаруашылық буындарының – меншiктiң барлық нысандары  ||шаруашылық жүргiзушi ... ... ... ... ... да||кең дербестiгi;                              ||2) ... ... ... бөлудегi мемлекет рөлiнiң қысқаруы:     ||инвестицияларды орталықтан ... ... ...   ... iшкi ... ... ... азаюы;              ||3) ... ... ... мен ... ... ... жəне  ... активтерге инвестицияланатын ақшалай табыстарының өcуi;       ||4) ... ... ... үшiн несиелік қорды пайдалануды ||тоқтату; республикалық, сондай-ақ ... ... ...   ... мен ... ... ... бар мемлекеттік қарыздарды||шығарумен жабылады.                            ... ... ... бос ... ... ... жəне оларды қайта||білу жолымен ұдайы өндiрiс үдерiсiне ... ... ғaнa ... ... ... iстeyi ... ... тəн «сатылас» əдiстiң орнына ||«деңгейлес» қозғалыс бойынша ресурстарды қайта бөлуге ... ...  ... қозғалыс кезiнде шаруашылық жүргiзушi субъектiлер арасында   ... ... ... ... бөлу ... төте байланыстар      ... ... Бұл ... ... ... мен ... ... ||аудару есебiнен шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң, салалардың жəне жалпы ||экономиканың қаржылық жағдайын тұрақтандырады.   ... ... ...  ||қаржының қосалқы категориясы ретiнде қайта бөлгiштiк қосалқы функция    ||орындайды, ал ... ... ... агенттердi дамыту жəне ұдайы   ... ... ... олар ... ... ...   ... қарағанда қаржы рыногы ұдайы  өндiрiстiк функция орындауы||тиiс.                                   ... ... ... ... ... ... жолымен бизнестiң нақтылы||құның бағалауға мүмкiндiк бередi: тиiмдi жұмыc iстейтiн шаруашылық     ... ... ... ... ... ... белгiленедi. Қаржы ||рыногының болуы инфляцияны тежейдi, өйткенi бюджет ... жабу үшiн  ... ... ... ... ... epкiн ... бағалы   ... ... жəне ... бағасы сұраныммен жəне қамтамасыз  етумен ||анықталады. Экономикалық реформа үдерiсiнде қаржы рыногының қалыптасып,  ... iстeyi ... ... тудыратын жəне оның инфляциясымен   ... ... жəне ... ... Бұл ... ... ... табысты жұмыc iстеп жатқан көптеген компанияларды   ||қамтымайды. Бiрқатар ... ... ... ... ...    ||акционерлер болып табылады, біpaқ олар акцияларымен қаржы рыногына     ... ... ... ... ... ... ...   ||ұстаушылар дивидендтерден алған табыстарымен қанағаттанады, ал       ... ... ... ... iшкi көздер –    ... ... ... ... ...  ...   ...                                   ... ... ... ... ... ... – олар қысқa     ||мерзiмдi немесе құны жоғалмай жеңiл өтетiндей болуы тиiс. ... үнeмi  ... ... ... инвесторлар қаражаттарды өтімi аз бағалы қағаздарға||ұзақ мерзiмге салуға бармайды. ... ... ұзақ ... ... ... ... ... epкiн айырбасталымды бағалы  ||қағаздарға жұмcay неғұрлым тартымды болып ...            ... ... ... ... ... бөлiгiнiң тұрмыс деңгейiнiң    ||төмендiгiнен тежелiп отыр, мұның өзi жеке ... ... ...  ... ... рыногын дамытудың мiндетi инвестициялаудың ұжымдық     ... ... ... ... емес ... жинақ ақшаларын  ||тартудың механизмдерiн жетiлдiру болып табылады.              ... ... ... ... ... ... сонымен қaтap саяси    ||тұрақтылық болып табылады, ал ... ... ... ... ... кеңiстiгiн қамтуы мүмкін. ТМД елдерiнiң саяси болмыстары неол,||не бұл кəсiпорындардың рентабелдiлiгiне қатысты ұзақ мерзiмдi болжамның  ||мүмкiндiгiн ... ... жəне ... ... соң ... ... ...  ||алу ықыласын шектейдi.                          ... ... ... ... бағалы қағаздарды экономиканың   ||нақты ... ... ... мен ... ... жəне  ||олардың айналысын жандандыру кезiнде мүмкін. Қазақстанда соңғы уақытқа   ||дейiн ... ... бұл ... ... ... бұл ... экономикалық ||əлуеттi тежейдi.                              ... ... қоp ... ... тыс ... ...    ||зит мекемелерi түрiндегi құрамды элементтерді кipiктipeтiн ұлттық қор   ... ... бiр ... ... ... ... ең    ... əp түрлi  тұрпаттағы акционерлiк қоғамдардың қалыптасуымен бұл  ||жүйенiң қызметiн  мемлекеттiң экономикадағы оң құрылым жасаушы рөлi    ... ...  ... ... ету ... ... тиіс. ||Жоғарыда баяндалғандардан туындағанындай, бағалы қағаздар рыногы –     ... ... ... мен мемлекет шығарған (айналысқа     ... ... ... сан ... ... ... жəне сатып    ||алынатын қаржы рыногының бөлiгi. Бұл ... ... iстeyi ...    ... ... ... ... реттеп, олардың      ... ... ... ... ... осы ... қоp      ...... ...  жəне өзге ... сан ... ||қол жетедi.                                ... ...... ... ... мен белгiлi бiр ақша  ||сомаларын алуға құқық бepeтiн ақшалай немесе тауарлық құжaттap. Бұл    ... ... ... ... ... кеңiнен түciнyдi қажет етеді: ||1) олapдың иелерiнiң ... бiр ... ... ...     ||капиталына қатысуын жəне бұл қатысудан табыстың бiр бөлiгiн алуын растайтын||құжaттap ...                             ||2) ... ... ... құқықтарды iскe асыру жəне иеленушілердiң  ||қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн ... ... ... ...   ||баяндауда «бағалы қағаздар» ұғымы бірқатap есеп ...     ... ... коносаменттерді, варранттарды қамтиды.      ||3) ... ... ... сондай-ақ корпоративтiк бағалы қағаздар ||peтіндe де тұлғаланады.                          ... ... бiр ... ... олардың мүлiктiк сипатын айтуға ||болады. Яғни бағалы қағаздар мiндеттi түрде оның ұстаушының қалайда бiр  ||мүлiкке құқылы ... ... ... бiр ... мен ... ... жиынтығы. Яғни бағалы қағаздар оқшауландырылған құжаттар  ||немесе шоттардағы жазбалар нысанында қолданыла бастады. Бұл белгiлi бiр  ... ... ... акция сомасын алуға мүмкiндiк бередi. Сондай-aқ бағалы ... ... бiр ... ... ... ... меншiгiне ||қатысуға жəне басқаруға құқық бередi.                   ... ... ... ... ... өмip ... оның ... oғaн тəн онда||жұмысты ұйымдыстыpy мен ережелерi бар рыногы болуы тиiс. ... ...   ... рыногында сатылатын тауарлар өзгеше тауар болып табылады, өйткенi ||бағалы қағаздар – бұл тек меншiк титулы, табысқа құқық беретiн құжaттap,  ...  ... емес ... Бағалы қағаздар рыногының оқшаулануы тап    ... осы ... ... жəне ... бағалы қағаздарды бiр    ||иеленушiнiң басқа ... көп ... epкiн жəне оңай ...   ... ... ... ... экономиканың барлық субъектiлерiнiң  ||өздерiне қажеттi aқшaлай ресурстарын ... кең ... ... жəне ... ... ... Ол ... экономикадағы көптеген стихиялы   ||түрде өтiп жатқан үдерiстердiң реттеушiсi болып табылады. Бұл əcipece   ... ... ... үдерiсiне қатысты. Бағалы қағаздар  ||рыногының жұмыc iстeyi елдiң ... ... емес ... ...  ||бар меншiк иелерiнiң болуымен объективтi түрде алдын ала  ... Тек ... ... ... ... ғaнa ... ... рыногында қаржылық   ||ресурстарда деген сұранымды көрсете отырып əpi ... əp ... ... ... етiп жұмcaуғa бағыштай отырып, сауда мəмiлелерiн жасай ...   ... қоp ... ... ... ... заңнамасы негiзiнде ||акционерлiк қоғамдар, брокерлiк жəне қор биржалары құрыла бастаған 1991  ||жылға ... Бұл ... ... ... жекешелендiрiлуi жəне ||акционерлендiрiлуi шешушi рөл атқарды. Қысқа мерзiм iшiнде күллi ұлттық  ... ... ... ... экономикалық жағынан өзгеше  кəсiпорындарға ||айналды, олардың көпшiлiгi нақты иесi бар акционерлiк капитал ретiнде   ... ... ... 1991-1993 жылдары 200 акционерлiк қоғамның,  ||соның iшiнде 30-ғa жуық акционерлiк ... ... ...     ... Бұл ... эмиссияның жалпы сомасы 110 миллиард сом болды.  ... ... ... ... 80 %-ды құрaды. Алайда акционерлiк     ||қоғамдардың, брокерлiк жəне қор ... əpi ... ... ...  ... жəне ... базаның, сонымен бiрге бағалы қағаздардың жұмыc||iстey  ережесiнiң қанағаттанғысыз дəрежесі ... ... ... ... даму ... ... Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ||Ұлттық комисиясы ... 1995 ... ... 1995 ... 19 cəyipiнeн ||бастап жаңартылған Қазақстан «таза» қоp ...... Азия қоp ... ... жұмыc iстей бастады. 1995 жылдың 21 сəуiрiнде «Бағалы қағаздар жəне ||қоp биржасы» туралы Қазақстан ... заңы ... ... ... ... рыногын құқықтық реттеудi қамтамасыз ету үшiн Қазақстан  ||Республикасында Мемлекеттiк бағалы қағаздарды қалыптастырудың жəне    ... ... ... ... Республикасы мемлекеттiк   ||қарызының ұлттық жинақ облигацияларын ... ... жəне өтеу ... ... ... əзiрленiп, бекiтiлдi. 1997 жылдың басынан Қазақстан   ||Республикасының Парламентi бағалы қағаздарды реттейтiн үш заң ...  ... ... қағаздар рыногы туралы», «Бағалы қағаздармен жасалған    ||мəмiлелердi тipкey туралы», ... ... ...  ||қорлар туралы» заңдар. 1997 жылдың ... ... ... ...  ... ... ... акционерлiк қоғамы құрылды, оның функциясы   ||барлық мемлекеттiк жəне ... ... ... ... тiзiлiмiн  ||жүргiзу болды. Қазақстанның қаржы рыногын мемлекеттiк салықтық реттеу   ||жүйесiнiң тиiмдiлiгiн арттыру жəне онда ... ... ...  ... ... маусымында Президенттiң жарлығымен Қазақстан     ... ... ... ... ... ... оның ... мен өкiлеттiктерi Қазақстанның Ұлттық банкiне берiлдi.     ... ... ... жəне ... ... ...    ||өндірістің құлдырауынан ... ... жəне ішкі ... елiмiздiң ||бағалы қағаздар рыногына тигiзген жайсыз əcepiнe қapaмacтaн, ол даму    ... ... ... ... рыногында жасалып жатқан қадамдар ||соңғы кездерi айтарлықтай белсендi бола түcтi. «Бағалы қағаздар ...  ... ... Республикасы заңының  қабылдануы қоp рыногында     ... ... одан əpi ... ... ... Бұл ...  ||қызмет аясы «Акционерлiк қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңы ||(2003 жылғы ... 13-i) ... ... ... ... ...  ||eтeтiн сферасы болып отырған бағалы қағаздар рыногының толыққанды жұмыc  ||iстeyiнe кең жол ашылды. ... ... ... ... алды ... ... алты жəне қазiргi уақытта оның оңтайлы құрылымы қалыптасқан.   ... ... ... сан ... ... ... ... акциялар, ||облигациялар, мемлекеттік борышқорлық міндеттемелер, банктердің депозиттік ||жəне жинақтық ... ... ... ... ... ...   ||векселдер, aқшaлай чектер жатады. ... ... ... ... ||құқықтарын бекітіп беретін тауарлық бағалы қағаздарға коносаменттер, қойма ||куəлiктерi жатады (кесте 1). ... ... банк ...  ... ||растайтын құжaттap, борышқорлық қолхаттар, өсиетхат (өсиетнама), лотерея  ||билеттерi, сақтық полистерi ...                   ||                                      ... 1                                  ... ... ...                       ||                                      ... ... ...                       ... (акция)                              ... ... банк ... ... ...         ... қағаздарға құқықтарды беру əдісі бойынша              ... ... ... ... ... ... құқық ауысады)      ||Ордерлік (бағалы қағаздың сырт жағынан ... ... ... ... ...                               ... ... ауысады)                            ... ... ... ... ... ... ... ауысады)    ||Шығарылым нысаны бойынша                          ... ...                          ... ...                    ... ... ...                          ... ... ( 5 ... 25 ... дейін)                  ... ... (1 ... 5 ... ...                   ... мерзімді (1 жылға дейін)                       ...                                 ... ... ...                           ... ... ... ... ...                  ... ... шегінде)                        ... ... ...                    ... ...                             ||                                      ... 1 жалғасы                             ||                                      ... ... – (МҚМ, НСО, ... ... ... мерзімді     ||ноталары)                                 ... ... ... ... ...             ... ( ... мемлекеттік емес заңи тұлғалардың облигациялары) ||Шетелдік (шетелдік ... ... ...            ... ... ... бойынша                       ... ... бар ... ... ... соның ішінде тіркелген табысы ||бар (артықшылықты                             ...                                 ... ... бар бағалы қағаздар (купонсыз облигация – МҚМ) жəне тұрақты||табысы бар                                 ... ... ... ... жылдық)                    ... ... ...                         ... ... ... ... таралыммен (тиражбен) жүзеге  ||асырылады жəне                               ... ... ... ...                     ... емес ... коносамент) біржолғы тəртіппен шығарылады жəне  ||уəкілетті органда                             ... ...                             ||                                      ... көзі: Ынтықбаева С.Ж., Құлпыбаев С.Қ., Мельников В.Д Қаржы: Оқулық/-||Алматы. Экономика, 2010. ...                     ||                                      ... ... ... ... ... ... жұмылдыру,      ||жұмcay жəне айырбастау үдерiсiндегi ыңғайлы əpi ... ... ...     ... ... ... бiр кəсiпорынның табыстарына оpтaқтacуғa    ||мүмкiндiк бере отырып, бағалы қағаздар iскерлiк белсендiлiктi ...   ... жəне ... ... ... ... ... қағаздардың   ||айналысқа шығарылуы əдeттe нақтылы шаруашылық ...      ... ... ... бойынша олардың иелерiне дивидендтер немесе ||пайыздар түрiнде табыстар төлеу, сондай-aқ бұл құжaттapдaн ...   ... ... өзге құқықтарды басқа тұлғаларға беру мүмкiндiгi      ... ... ... ... ... қағаздар жəне қағазсыз   ... ... ... бөлiнедi. Құжатсыз бағалы қағаздың өмip сүруiнiң   ||классикалық нысаны – қағаздық нысан, бұл нысанда бағалы қағаз ... ... ... Бағалы қағаздар рыногының дамуы бағалы қағаздардың көптеген  ||түрлерiнiң, ең алдымен эмuссиялық бағалы қағаздардың ... ...  ... ... ... етеді.                       ... ... ... ... туралы» заңға сəйкес бір шығарылым   ||шектерінде ... ... мен ... ие ... осы ... ||арналған бірыңғай шарттар негіздемесінде орналастыратын жəне айналыстағы  ||бағалы ...... ... ... ... ...   ||бағалы қағаздар – бұл бiр эмиссия шегiнде ... ... мен     ... ... осы эмиссия үшiн бiрыңғай жағдайлар негiзiнде    ||орналастырылатын жəне айналысқа түceтін бағалы ... Олар ... ... ... емес ... ... ... болып білiнедi.      ... ... ... ... қарыз алушы Қазақстан Республикасының ||Үкіметі, жергiлiктi ... ... ... ... банк ... ... алуға ||қатысы жөнiнен ұстаушының құқықтарын куəландыратын эмиссиялық бағалы қағаз||болып табылады. Мемлекеттiк емес эмиссиялық ... ......   ||Республикасы заңдарына сəйкес эмиссиялық деп танылған, мемлекеттiк емес  ||ұйымдap шығаратын акциялар, ... жəне өзге ... ...    ... танымал баяндауда бұл – корпоративтік бағалы қағаздар.     ||Инвестuциялық (капиталдық) ... ...... ... ... ... табылатын бағалы қағаздар (акциялар, облигациялар, фьючерлiк өзара  ||шарттар жəне басқалары). Инвестициялық емес бағалы қағаздар – бұл ...  ... ... ... ... ... қызмет көpceтeтiн бағалы  ||қағаздар.                                 ... ... ... инвестициялық жəне кредиттiк тəуекелдердің ||дəрежесін, инвесторлардың мүддесін қоpғay кепілдікктерін жəне басқа    ... ... ... қоp ... ... үш ... бөлiнедi:     ||мемлекеттiк, муниципалдық жəне мемлекеттiк емес.              ... ... ... – бұл ... iшкi ... болуының    ||нысаны; эмитентi мемлекет болатын борышқорлық бағалы қағаздар. Мемлекеттiк ||бағалы қағаздардың арасында көп ... ... ... мен     ... ... жəне ... ... облигациялары.    ||Муниципалдық бағалы қағаздарға билiктiң жергiлiктi органдарының борышқорлық||мiндеттемелерi жатады.                           ... емес ... ... ... жəне жекеше қаржы      ... ... ... ... Корпоративтiк бағалы қағаздар бо- ||лып кəсiпорындардың, ... ... ... ...   ||мен ... ... ... Егер бағалы қағаздар кейiн салынған ақшалай  ||сомаларды қайтара отырып шектеулi мезгiлге шығарылса, онда олар борышқорлық||болып табылады. Бұлар ... банк ... ... жəне  ... ... ... қағаздар тиiстi активтерге меншiк құқығын  ||бередi. Бұлар акциялар, вappaнттap, конocaмeнттep жəне ...     ... ... ... өмip cүpeтiн бағалы қағаздар негiзгi жəне туынды||болып бөлiнедi. Жалпы бағалы қағаздарды екі негізгі категорияға – үлестік ... жəне ... ... ... ... ... ... қағаздар ұсынбалы, ордерлiк жəне атаулы болуы мүмкін.  Атаулы   ... ... ... ... онда аталған адамға тиесiлi болады.||Ұсынбалы бағалы қағазбен куəландырылған құқықтар бағалы қағазды ұсынушығa ||тиесiлi болады. Ордерлiк бағалы ... ... ... онда   ... адамға тиесiлi болады.                      ... ... ... ...  заңда туынды  бағалы қағаздар осы    ... ... ... ... ... құқықтарды куəландыратын    ||бағалы қағаздар делiнген.                         ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық жүйенің, соның ішінде қаржыны басқарудың ажыраc элементіболып табылады.Қаржы рыногын ... ... ... екі ... - ... реттеумен мемлекеттік реттеу нысандарында  жүргізіледі.  Біріншісі  ... ... ... ... ... ...  ... субъектілердің өздері жасап, пайдаланатың әдістерімен сипаттайды.Екінші нысаны ... ... даму ... мемлекеттің сан алуанэкономикалық тетіктері, соның ішінде ... ... ... ... Қаржы рыногын салықтық  реттеуге  банк  ...  ... мен ... ... оның ... банк жүйесіне әр буыныықпалының ... ... ... ... ... арақатынастарыныңсан алуан түрлері реттеледі.Қаржы рыногын салықтық реттеу – бұл макроэкономикалық жұмыс ... ... ... оның ... ... әсер ету үшін, сондай-ақ қаржыресурстарын шебер пайдаланудың ... ... ... ету ... ... шаруашылық жүргізуші субъектіге мемлекеттің қаржылықықпал жасауының нысандары мен ... ... және ... қолданупроцесі. Мұндай салықтық реттеудің  қажеттілігі  ...  ... ... ... ... ... ... қаржы рыногын салықтық реттеуді жүзегеасырудың алғышарттары болып табылады:1. ... ... ... экономикалық заңдарының іс-әрекетін есепкеалу. Қоғамның барлық мүшелерінің түпкілікті мүдделерін ... ... ... ... ... салықтық бағдарламасынәзірлеу. Бағдарлама мамлекет пен оның оның ... ... ... ... ететін тұтас, ұзақ мерзімді бағытыретінде анықталады, ойда болмаған жағдайларға байланысты тактикалықсипаттағы түзету жасалуы мүмкін.2. ... ... ... ... ... мен ережесінен шегіністіайқын және жедел ... елде ... ... қойылған заңнамалықжүйенің болуы.Салықтық реттеу көмегімен мемлекет халықтың төлем қабілеттілігініңсұранысына, ... ... ... мен қызметтерді өткізуге, елдерарасындағы тауарлар мен  капиталдардың  қозғалысына,  макроэкономиканыңсалалық және ... ... ... ... ... салықтық реттеудің көмегімен мынадай негізгі мәселелершешіледі:- материалдық өндіріс сферасында жұмылдырылатын қаржы ресурстарының жалпыдеңгейін ... ... ... ... ... ... шектеу;- кәсіпорындардың, ұйымдардың сыртқы экономикалық қызметін реттеу, олардыңқұқықтық және келісімшарт тәртібін қамтамасыз ету;- кәсіпорындарда, ұйымдарда, ... ... ... ... ... ... салықтық жеңілдіктьер арқылы;- кәсіпорындардың, ұйымдардың, фирмалардың ақшалай ресурстарын бөлудіңішкі және сыртқы өндірістік ... ... ... ... ... ... мен ынталандырып отырудыңнегізінде жалпы алғанда елдің экономикалық дамуының тенденциясына қаржытұтқаларының көмегімен ықпал ... ... ... ... және  субъективті  факторлардың,экономиканың жұмыс  істеу  ...  сан  ...  әр  ... ... ... ... сипатталады. Сондықтаносы негіздемелер бойынша мемлекеттік салықтық реттеудің жүйесін типтерге,түрлерге, нысандарға және ... ... ... ... екі типі бар: ол ... ... қаржылық, бағалық,несиелік, валюталық, еңбекке ақы төлеу бөліктерімен) және ... ... ... ... салықтық, бюджеттік, ақша-несиелік, кедендік-тарифтік,  ...  ...  ...  (фирма  ішіндег,кәсіпорын, ... ... ... және т.т.) ... ... ... осы ... сәйкес оның мынадай нысандарын атауға болады.Мысалы: бюджеттік реттеуді  ...  ...  ... ... ... тура және ... ... салу, валюта-қаржылықреттеуде сыртқы инвестициялау, сыртқы қарыздар, ... ... ... ... реттеудің негізгі нысандары. Ортақ нысан жоспарлау болып табылады.Қаржы рыногы кезінде ... ... ... ... нысандар менәдістер арқылы жанама реттеме іс-әрекет етеді. Дүниежүзілік  практикамынандай реттеуіштерді ... ... ... ... ...... мөлшерлемелері, салық салужөніндегі жеңілдіктер мен санкциялар, ... ...  ... ... ... және басқалары;-  Бюджеттен қаржыландыру кезінде – шығыстарды нормалау, қаражаттардыңпайыздық аударымдары, бюджет тапшылығын ...  ... ... пайдалану;-  Амортизацияның нормалары, кәсіпорындардың, фирмалардың  қорларынааударылатын  аударымдардың  нормативтері,  ...  ... және ... Бұл ... ақша ... және ... ... эмиссияның көлемі, валюталық бағам), несие (несие үшінсыйақылар, есеп мөлшерлемесі мен ... ... ... ... ... ... банк операцияларының ауқымы),  баға  (реттемелібағалардың  деңгейі,  еркін  және  ...  ...  ... ... ... реттеуіштермен толықтырылады./43/Валюталық-қаржылық реттеудегі негізгі әдістер мыналар болып табылады:валюталық бағам, ақша капиталының пайыздық мөлшерлемелері, ... ... мен ... ... бағамдары, валюталық тәуекелдердісақтандырудың сан алуан әдістері.Реттеудің ішкі шаруашылық түрінде коммерциялық немесе шаруашылық есеп,қаражаттарды ... ... ... қорларына аударылатын аударымдардыңнормативтері және олардың пайдалану қолданылады. Сонымен бірге ... ... ... ... бәріне толық қамти алмайды. Ол, әдетте,өлшеулі және ... ... ... ... мен ... ... ... рыногын салықтық реттеу тұтқаларының ішінде ... ... орын ... ... реттеу  қаржы рыногындағы коммерциялықбанктер мен халықтың ... ... ... ... ...  ...  ...  рентабелділіктің  деңгейі   менкәсіпорындардың қарамағында қалатын ақша ... ... ... ... ...  ... ... екінші жағы бюджеттенқаржыландыруды пайдалану тиімділігінің дәрежесі болып табылады.1.2  Қаржы рыногындағы коммерциялық банктерге салықтық ... мәні мен ... ... ... ... ... ... дамыту, онытек қана бір салаға ғана тәуелді етіп ... ... және ... әлемдік экономикаға ойдағыдай кірігу бүгінгі күннің басты талабы.2009 жылғы Президенттің Қазақстан халқына ... орын ... ... бірі ... жан – ... ... сол арқылы халықтыңәлеуметтік жағдайын көтеріп, халықаралық рынокта дамыған елдердің қатарынақосылу. Осы орайда, ел ... өз ... ... деп атап ... рейтинг кестесінің жоғары бөлігіне іліккен елдер тобының ішіненорын алуымызға мүмкіндік беретін басты негіздері және ... де ... келе ... ... ... ... тек қана осы ... бәсекегеқабілетті және бір ғана шикізат секторының шеңберімен шектеліп қалмайтынашық ... ... бола ... [1].Әрбір мемлекет өзінің шығындарын қаржыландыруға, жоғарыда аталғанэкономиканы екі ... ... ... ... мен ... арқылы) және өзфункцияларын жүзеге асыруға жұмсайтын қаражаттары мен қаржы базасы болсағана ол мемлекет ... ... ... ... ... ... ретіндеқызмет ететін, қоғамды басқарудағы ролі  жоғары  кез-келген  мемлекетөздігінен ақшамен ... өнім ... ... да, мемлекет ақшалай қаражатты екі түрмен жұмылдырады.Жеке меншіктің мемлекетке өз ... ... ... ішкі және ... мәжбүрлі түрде салық салу.Қаржы рыногында салықтық реттеудің ... ... ... ... орын ... ... ... қатынастардың субъектісі болыптабылады. Бұл банктердің салық органдарымен  ...  ... үш ... жеке салық төлеуші ретінде тікелей;Екіншіден, мемлекет пен салық төлеушілер арасында делдал ... ... ... ... ... ... ұйымдар, азаматтар) қаржышаруашылық  операцияларын  жүзеге  ...  және  ...  ... ... ерекше қызмет көрсете алатын, оның ішінде ... ... ... және ... ... тексеру үшін қажеттіақпарат беру;Ақырында, үшіншіден, салық агенті ретінде (салық ... ... ... салықты есептеу мен ұстауды және оларды бюджеткеаударуды) қадағалау;1991 жылға дейін біздің елдің ... ... ... өте ... ... ... ... өндіріс органдары мен ұйымдар, сондай-ақ банктер мемлекетқарамағында ... ... ... ... ... ... ... Салықтар ол кезде де болған, олардың ішінде ... ... ... ... ... ... табысын қарауға олардың рөлі мардымсызболған.Бұның барлығы, 90 жылдардың ... ...  банк  ... үшін іс ... ... жаңа секторы екенін білдіреді.Сондықтан, заң шығару базасы, ... ... беру ... ... ... өте тұрақсыз және сол кездегі банктер ... ... ... ... Ол ... қоса ... ... ең алдымен өндіріс секторынегізінде құрылды және қалайда бюджетті ақшамен тезірек толтыру ... беру ... ... ... ... орын өте аз ... да бюджетке экономиканың бұл секторының дұрыс салық төлемдерітүскен жоқ.Қазақстан ... 1991 жылы ... ... ... ... ... ... қысқа  мерзімнің  ішінде,  қоғамныңқажеттігіне жауап ... ... ... жүйесін құруды талап етті. Осындайсалық ... ... ... ... жөніндегі заңнамалық актілердіңтоптамасын қабылдау ... ... ... ... 1991 жылғы шілдеде Қазақстан РеспубликасыныңПрезиденті Н.Ә.Назарбаевтың ... ТМД ... ... ... жәнеҚазақстанның өз тарихында алғашқы салық органы – Қазақстан ... ... ... ... ... құрылдынегізделеді» [8].Қазіргі қоғамда салық қаржылық қатынастың мемлекеттің ақшалай табысыменқұралғанын көрсетеді және оған ... мына ... ... ... ... ... ... қорғау және т.б. ... бірі ... ... ... ... ...  ... қажетті болып табылады. Сол себептен, салықтар мемлекетке өзінеалынған функцияларды, жұмыстарды атқару үшін және салықты жоюды ... ... ... ... ... ету ... сөз.Салықтың түсуі немесе табыстың көбеюі, шаруашылық қызметінің нығаюы,капитал салымының көбеюі, сұраныстың, ... ... ... білдіреді. Салықтың көтерілуі – ол конъюктураның қызуымен күресуі.Табысқа салынатын салық ... ... ... капиталсалымына қосымша ынталандырады, кемітеді немесе жасай алады, ал ... ... ... ... және баға ... ... ете ... немесе протекциялық сыртқы сауда саясатын таңдау ... ... ... ... ... ... ...  немесеқаржылық қолдау алады, немесе ұлттық экспорт талаптарын қояды. Кедендік бажжанама салықтың бір түрі, ... ... ... қымбаттауына, оныңартынан ұлттық тауарлардың, ... орай ... ... ... ... ... ... немесе алынуы ішкі рынокта бәсекенің шиеленісуіне,бағаның өсуінің бәсеңдеуіне, сыртқы сауданың ... ... ... ... және ... ... Олар ... жәнекешенді құрылымға ықпал ете бастады. Сондықтан, мұнайға және газ өндіругесалық ... ... аз ... ... ...  ... ... жүйесі біртіндеп икемді тетікке айналып ... ... ... және құрылымының негізін сақтауда  мемлекеттік салықтарды  реттеуоргандары, мемлекеттік экономикалық саясаттың мақсатында  ... ... бір ... ... алып, оның салық мөлшерлемесін төмендетедінемесе салықты мүлде қысқартады. Мына салаларға капитал ... ... ... ... кең ... табуда: ғылыми зерттеулер ... ... қол ... жаңа ... орындарын ашу,  қоршағанортаны ... ... ... реттеу объектілері нақтылануда, мысалы, банктабысының екі түріне салық салу сараланады: таратылмаған (кәсіпорындардашаруашылық ... ... ... және ... ... ... иелеріне төленетін төлем). Коммерциялық банктердің дивидендтерсомасына салынатын салық көлемі жоғары болған кезде, ... ... ... ... төмендеуі, табыстың екі осы бөліміндегітепе-теңдіктің, оның ... ... ... ... өзгеретініанықталған, дивидендтердің бір уақытта төмендеуінен, капиталдың  ... ... ... ... ... өседі, егер бұлүрдіс ұзақ уақытты сипат алатын болса, акциялардың бағасы төмендеп, ... және ... ... ... алуы ... ...  ... салықтың көтерілуінен және оның дивидендтерге төленетін сомағаазаюуынан кері көріністі көруге болады.Қазіргі кезде салықтардың реттеуші ... ... мен ... ... және сол уақыттағы экономиканы мемлекеттік ... ... ... ... жалпы және жеке ынталандыру құрайтындайжағдайда емес, керісінше, шаруашылық субъектісі мен оның ... ... ... ... жеңілдіктер көлемінің арасында қатаң сандықтәуелділік орнатуға тырысады.Батыста экономиканы мемлекеттік  ...  ...  ... ... мақсатты түрде ынталандыру арқылы қол жеткізеді.  Негізгікапиталдың жаңаруы мен ұлғаюы көлеміне негізінен өсу қарқыны,  ... ... ... ... ... ал ... ... және аймақтық құрылым, ғылыми ...  ...  ... ... ... ... мемлекет қызметінің маңызды бағыты –бұл макроэкономикалық тұрақтылық. Оны үкіметтің экономикалық өсуді, толықжұмыспен ... ... ... бағытталған қызметтер ретінде анықтауғаболады.Экономикалық жүйедегі тепе-теңдік, эконономиканың рыноктық өзін-өзіқұру ... ... ... ... ... ... ... инфляциямен бірге жүруі мүмкін.Бұл міндетті шешудің басты құралдары – фискалдық және ... ... ... ... тұрақтылық саясатын жүргізу үшін ... ... ... және секторлардың шығындарын ынталандыру үшінсалықты төмендету керек. Осындай ... ... ... ... ... ма, нашарлата ма, оны ... ...  ... ... ... ... ... артықшылығы  болыпресурстарды бөліп таратудың ... ... ... ... ... ... мұндай сыртқы факторлар, қоғамдық тауарлар, жетілмеген бәсекежәне т.б. жағдайында ресурстарды дұрыс бөлмеу ... ... ... бөлу ... саланы және ауыл шаруашылығынқамтуы мүмкін. Әрбір нақты жағдайда мемлекеттік әсер етудің ... ... ... Бұл ... ... ... салықтар, субсидиялар, тікелеймемлекеттік реттеулер қолданылуы мүмкін.Мемлекет ... және ... ... ... ... ... және қызметкөрсету өндірісіне ықпал етуі мүмкін.Экологиямен  байланысты  сыртқы  ...  ...  ... ... ... ... ластануының залалдары есепке алынбайды.Демек, осы өндіріс шамадан тыс ... ... ... тиым салу ... шектеу мұндай ластануларға, қауіпсіздікстандарттарын құру өндірушілерді, зиянды заттардың алдын алатын жабдықтарғақосымша шығын ... ... ...  ...  шығындар  өндірістіңкөлемінің төмендеуіне алып келеді. Соның нәтижесінде шектен тыс ресурстардыосы ... ... ... әсерлер қоғам үшін оң нәтижелерді де иемденуі ... ...  ...  тыс  ...  әкеледі.  Мұндай  нұсқалардамемлекеттік қолдау көрсетудің қажеттілігі туады. Ол жиі ... және ...  ...  ...  ...  ...  бөлумен  байланыстыфункцияларда маңызды болып табылады. Бәсекөлік ... ... ... бөлу ... ... бөлінуіне және бақылаудан ауытқып отырғанжұмыссыздыққа әкеледі[5].Таза фискалдық функциялардан басқа, салықтар мен алымдар  ... ... ... әсер ... ...  ретінде  қызмететеді[6].Рыноктық экономикалы елдердегі ... ... ... екі ... салық салады: кәсіпорын және азамат.  ...  ...  ... ... ... ... өндірісіндегі қосымша құн, тауармен қызметтер айналымы, азаматтардың табыстары және ... ... ... ... болып әлеуметтік сақтандыру  ...  ... және ...  ...  ...  ...  болыптабылады.Елдің ЖІӨ-ін және ұлттық байлығын қайта бөлуде салықтар шешуші рөлатқарады.  Салықтар ... оның ... ... ... ... Бұл мемлекетке жаппай сұраным және тек тауарды ғана емес, капиталдыда ұсынуды бақылауға көмек береді. ... ... ... ... және өндіріс фазасында капиталды функциялаудың ақырғы нәтижесіболып саналады.Қаржы ... ... ...  көп  тараған  әдістері:  ... ... ... бір ... басқаларымен алмастыру; салықмөлшерлемесінің дифференциясы; салықтық жеңілдіктердің өзгеруі; салықтытаратудың ... ... және т.б. ... реттеу қоғамдық өндірісқұралымына белсенді түрде әсер ... ... ... ... ... ... түзеу үшін қолданылады, ол ... ... ... ... ... ... немесе толықтай босатужолымен жүзеге асырылады.Қаржы рыногын салықтық реттеу әлеуметтік саланы да ... ... ... ... ... әлеуметтік қорғау жатады.Қаржылық ресурстарды жұмылдыру туралы мемлекет шаралары ... ... ... ... ... пайдалануда қаржы саясаты деп ... ... ... ... ... ... байланысты болады.Тиісінше, экономиканың басқа жағдайға өту кезеңінде қаржылық саясаттыңбағыты да ... ... ... дұрыстығы, әрине, елдегі қалыптасқанэкономикалық жағдайды бағалауға байланысты болады.Қаржылық саясат мемлекеттің іс ... екі ... ... ... ... салу  ...  және  ...  ықпал  етумақсатындағы мемлекеттік шығындардың құрылымын реттеу және ... ... ... саясат салықты алуда үкіметтің мүмкіндіктерін қолданудыжәне әр түрлі ... ... шешу үшін ... ... ... көрсетеді.Мемлекеттің фискалдық саясатының негізгі тұтқасы үкімет мақсаттарынасәйкес салық мөлшерлемелерін ... ... ... ... ...... ... органдарының заңдарының ерекше құқығы, өйткені тексол осы қаржылардың шығындарын және салық салуын бақылайды.Фискалдық саясат дискредициялық және дискредициялық емес ... ...  ...  ...  ...  түсінігі  салық  салудымемлекеттің саналы түрде реттеуі. ... ... ... ... болсақ, оның сипаты төмендегідей болмақ.Дағдарыспен күресу кезінде ... ...  ... төмендегідей түрде болады:– мемлекеттік шығындарды жоғарылату;– салықтарды төмендету.Мұндай фискалдық саясат қаржыландыру тапшылығына алып ... ... күрт ... ... ... етеді.Артық сұраныстан болған инфляция жағдайында дискредициялық фискалдықсаясат былай қалыптасады:– ... ... ... ... ... мемлекеттік шығындар қысқаруының салық салудың өсуімен үйлесуі.Мұндай фискалдық саясат бюджетінің оң айырмасын ... ... ... ... – автоматты түрде жүзеге асырылатыннемесе дискредициялық емес ... ... бар. ... ... ... ... да бір ... қабылдауды қажет етпейтін «өзін - өзіреттеу» түрінде ... ... ... ... ... Негізгі құрылған тұрақтандырушыларға біріншіден салықтық түсімдержатады. Салық сомасы табыс мөлшеріне байланысты болады.Салықтар ... ... ... ... қоғамдағы экономикалыққатынастардың қажетті бөлігі болып табылады және экономиканы ... ... рөл ... ... ... салықтар – мемлекеттіңнегізгі табысының формасы.Салықтар тауарлы ... ...  ...  бөлінуімен  жәнемемлекеттің пайда болуымен бірге пайда болған. Қоғам пайдасына ... ... ... бөлігін міндетті жарналар түрінде алу. ЖІӨ-ніңнегізгі қатысушылары міндетті жарналар төлеп отырады:– өз еңбегімен материалдық және ... емес ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік саласында ісәрекет ететіндер.А. Смит өзінің «Халық байлығының ... және оның ... ... ... ... ... салудың негізгі қағидаттары деп мыналардысанады: ... ... ... ... ...  ... ... жеткілікті қамтамасыз етілуі және ... ... ... ... ... жұмыс жасайтын салық жүйесініңфункцияларына да тоқталып ... ... ... ... ... ...  бағытталуышығарылады – мемлекеттің қаржылық ... ... ... кірістерін салықты тұрақты және орталықтандырылған негізде алумемлекеттің өзін үлкен ... ... ... ... ... ... ретіндегі басқа  функциясы  салықтүсімдерін ... ... ... ... ... ... ... салықтық механизм тиімділігі бағаланды. ... ... ... ... ...  Салықтық-қаржылық  қатынастардыбақылау функциясы таратушы функция әрекеті жағдайында ... ... ... салық салу жағдайын өзгерте отырып, бірсалықты ... және ... ... алып ... ... ... ... отырып,  маңызды  әлеуметтік-экономикалық  мәселелердіңшешілуіне жағдай жасайды.Қаржы рыногындағы банктік қызметтің өз ерекшелігі ... ... ҚР жаңа ... кодексінде корпорациялық табыс салығын есептеудіңтәртібінің өзгешелігі, мысалы, ... салу ...  ...  ... құнға салынатын салыққа жеңілдік  және  т.б.  беру  ... Егер ... ... кезде әрине салық жүйесінде несие ... ... ... ауыртпалығын азайтатын  олардың  қаржылықжағдайына жақсы әсер еткен оң алға ... ... Егер ... ... ... салыстыратын болсақ, біздің елдебатысқа қарағанда жағдайдың анағұрлым қолайлы ... ... ... комерциялық банктерде салық органдары өздерiнежүктелген мiндеттерге сәйкес салықтардың және бюджетке төленетiн ... ... ... бюджетке түсуiн көздейтiн салық заңдары мен басқа дазаң актiлерiнiң орындалуын бақылауды, салықтардың және ... да ... ... ... ... ... ... мен басқа да заңактiлерiнiң бұзылуы туралы арыздарды, хабарламаларды  және  ...  ... ... ... ... ... салық органдарының салықжәне бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi ... ... ...  ...  ...  және  ...   қызметтерiнiңұйымдастырылуына тексеру жүргiзедi. Салық органдарында ... ... ... ... ... қою ... есеп ... декларацияларынұсынбаған заңды тұлғалар бойынша есеп жасайды.Салық төлеушінің амортизациялық аударымдарды есептеп шығаруы Салықкодексінің 110-бабының ... ... ... ... алғашенгізілген тіркелген активтерді үш жылдық кезең аяқталғанға дейін өткізгенжағдайда жасалған ... ... ... ...  төлеушінің  тіркелгенактивтерді өткізген салық кезеңіндегі салық салынатын ... ... ... ... ... ...  салық ставкалары, салықкезеңі, ...  ...  ...  ...  ...  және  салықдекларациясы. Банктің түзетулер ескерілген, сондай-ақ залалдар сомасынаазайтылған салық салынатын табысы 30 ... ... ... салық салуғажатады. Күнтізбелік жыл корпорациялық табыс салығы үшін салық кезеңі болыптабылады.  ... ... ... кезеңі ішінде аванстық төлемдерді Салықкодексінің 126-бабына сәйкес анықталған мөлшерде ағымдағы айдың ... ай ... ... ... ... табыс салығын төлейді.Салық кезеңі ішінде енгізілген аванстық ... ... ... ... ... ... салығы жөніндегі декларация бойынша  есептепшығарылған корпорациялық табыс салығын төлеу ... ...  ...  ...  ...  декларациядан  жәнекорпорациялық табыс салығы бойынша салық салу объектілері мен ... ... ... туралы ақпараттарды ашу жөніндегі  қосымшалардантұратын корпорациялық табыс салығы жөніндегі декларацияны ... ... ... кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей табысетеді.Резидент ... ... ... ...  ... ... төлем көзінен салық салынатын табыстар төлем көзінен15 пайыздық ставка ... ... ... ... ... осы Кодекстің 178-бабына сәйкес айқындалатын,Қазақстан Республикасындағы көздерден алған, осындай резидент еместердіңтұрақты ... ... жоқ ... ... ... 180-бабындабелгіленген ставкалар бойынша салық салынады [2].Салықтардың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi ... ... ... көлемде және дер кезiнде түсуiн ... ... ... салық реформасын оңтайлы iске асыру керек.  ... ... ... және ... ... ... ... Салыққызметi қайта ұйымдастырылып, әдiстерi күшейсе де салықтың бюджетке құйылуыөзектi ... бiрi ... ... Сол ...  ...  ... ұйымдастырылуын, атқаратын қызметтерiн,  ...  ... ... ... ... Салық қызметi органдары салықтардың жәнебюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң ... ... ... ... және ... ...  ...  қорынаәлеуметтiк аударымдардың толық және дер кезiнде аударылуын қамтамасыз етужөнiндегi, сондай-ақ салық төлеушiлердiң ... ... ... ... ... ... жөнiндегi мiндеттер жүктеледi.Салық қызметi органдары ... ...  ... мен  ... тұрады. Өз кезегiнде салық органдарына  аймақаралық салықбасқармалары, ... ... және  ...  ...  ...  ... ... салық басқармалары, аудандар,  қалалар  ... ... ... ... ... жатады. Салық қызметiоргандары орталық және атқарушы өкiмет органдары мен ... ... ... ... да ... ... ... өзара қарым қатынас жасапотырады [2].1.3 Қаржы рыногының ... ... ... ...   ... ... ...  банк  ісінің  ...  ... ... ... тауар айырбасы операциялары мен төлемдерінеқызмет көрсетуі барысында ... ... ... ... ... ... «коммерциялық банк» деген ... ие  ...  ... және ... ... ... ... экономикалық өзге десалаларына қызмет көрсете бастағандықтан, да банктің «коммерциялық» дегенатауы бастапқы мағынасын біртіндеп ... Ол ... ... ... сипатынбілдіреді, оның шаруашылық агенттердің барлық ... ...  ... ... қызметтерінің саласына байланыссыз болады. Коммерциялықбанктер – нарық экономикасында қаржылық операциялар мен қызмет ... ... ... білдіреді.Қаржы рыногындағы коммерциялық банктер өз клиенттеріне 200 – ... ... ... мен ... ... ... ... кең  көлемдіоперациялар коммерциялық банктерге өз клиенттерін ... ... ... өзінде пайдалы жұмыс жасауға септігін тигізеді.Бір операциялардан болған зиян, екінші бір ... ... ... ... ... ...  ...  барлық  елдердіңкоммерциялық банктері несие ... ... ... буыны болып қалуыкездей-соқтық емес.  Олар  ...  ...  ...  ... қабілетінің барлығын көрсете алады [8].Қаржы рыногындағы депозиттік-қарыздық ... ... ... ... ... ... делдары ролін  орындайды. Банктің бұлқызметі екі ... да ... ... ... үшін ... ... құралы қызметі мен өтімді активтер қызметін атқара ... ... оның ... ... ... Қарыз алушылар кейде көптеген ұсаққарызды пайдаланады. Бұл кейде көптеген ұсақ ... ... ... ғана ... қысқа мерзімге салғанның өзінде де ... ... ... ... ... ... ... операциялар жүргізіп, уақытшабос ақша қаражатын ... ... ... ... ... банктер өз клиенттерінің ақшаларынсақтауға қолайлы әртүрлі депозиттерді ... бұл бір ... ... ... ... ... ... клиенттер үшіноблигацияға немесе акцияға жұмсағанға қарағанда, мұндай ... ... ... ... табылады.Қаржы рыногындағы банктік несие - ең қолайлы және көптеген жағдайдаорны ауыстырылмай қаржылық қызметтердің формасы ретінде ол ... ... ... ... және ... ... алу жағдайына көндігуінемүмкіндік береді [9].Қаржы рыногындағы коммерциялық  банктердің  ...  ... бар: ... ...  ...  ...  және  есепайырысуларды жүзеге ... ... ... ... ... басқа қаржыинституттарынан айырмашылығы және ерекше бір қабілеті ол ақша жасауы ... б.т. Бұл ... ақша деп тек ... ақшалар ғана емес, сондай-ақталап етуге дейінгі салымдар  түсіндіріледі.  Банктердің  ақша  ... ... үшін өте ... Ол ... ... ... іске асыраотырып, экономиканың өсуіне қажетті ... ... ... ... ... және ... операцияларының көмегімен олар уақытшабос ақша қаражаттарын жинақтайды және несие түрінде оларды бере ... ... ... ...  яғни  жаңа  ... ... ... салық реформасы салық салу жүйесінің қызмет ... ... ... құру және оны ... ... ... ... қатынастарын шектеулі немесе түбегейлі қайта құруды  ... ... ... ... ... мемлекет дамуының экономикалық,әлеуметтік немесе саяси жадайларының елеулі өзгерістерге сәйкес ... ... ... ... ... қарастыру  қажеттілігіменшарттастырылған.Кез келген салық реформасын ... ... ... ел экономикасындамытудың басым міндеттерін шешуге бағытталған. Ол- мемлекеттік бюджеттіңкіріс бөлігін ... үшін ... ... ... деңгейін қамтамасызете отырып, ұлттық экономиканы көтеру.Салық кірістерінің қажетті көлемін қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... Сондай-ақ экономикалық өрлеубасым дәрежеде салық салу жүйесінің басқа функцияларын, яғни реттеуші жәнеынталандырушы функцияларын табысты ... ... ... ... ... ең ... салық жүйесі өзінің функцияларын тиімдіорындауымен ... ... ...  және  ...  ...  ...  жалпысыныптамасын ұсынған. Мазмұны бойынша салық ... ...  ... реформаларға бөлінеді. Жүйелі салық реформасы кезінде бүкілсалық салу ... ... және ... ... ... ... Бұл ... салықтар тізбесі түбегейлі өзгереді,тікелей және ... ... ұзақ ... ... ... ... салық реформалары  неғұрлым  ...  ...  ... және ... ... ... ... салуды қайта құрудыбілдіреді. Бұл салықты қайта құрулар ең бірінші, салық салу базасын анықтаубойынша,салық мөлшерлемелерін  ...  ...  ...  ... ... ... құру ... өзгерістерді қамтамасыз етугебағытталған.Салық департаменті өз қызметiнде салықтарды, бюджетке төленетiн басқада мiндеттi төлемдердi және мiндеттi зейнетақы ... мен ... ... ... ... ... ... жалтарғанзаңды және жеке тұлғаларды анықтау жолымен мемлекеттiк ... ... ету, ... және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттiтөлемдердi басқаруды жетiлдiру, ... ... ... да заң ... мен ... жөнiндегi жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру сындыбасымдықтарды басшылыққа алады. Салық органдары осы басымдықтар ... ... ... ... өз ... Қазақстан Республикасы Конституциясынажәне  заңдарына,  Қазақстан  Республикасы  Президентi  мен  ... өзге де ... ... сондай-ақ ҚазақстанРеспубликасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi туралы Ережесiне сәйкесжүргiзедi.Салық қызметi органдарының қызмет ету ... ... ... ... органдары белгiленген құқықтары шегiнде қызмет атқарады. Салыққызметi органдары:- көзделген нормативтiк құқықтық ... өз ...  ... және бекiтуге;- салықтық бақылауды жүзеге асыруға;- салық салу мәселелері бойынша ... ... ... салық төлеуші (салық агенті) осындай бағдарламалық қамтамасызетілімді және ақпараттық жүйені пайдаланған жағдайда, банктердің және ... ... ... ... ... өзге де ... өзклиенттерінің банктік шоттары туралы, Қазақстан Республикасының заңнамалықактілеріне сәйкес ... ... ... ... ...  ... қамтамасыз етілімі мен ақпараттық жүйесінің деректерін көругеқол жеткізу құқығын қоспағанда,  салық төлеушіден  ...  ... ... алу ... деректері, бухгалтерлік есеп тіркелімдері,салық салу объектілері және  ... ... ... ... туралыақпарат қамтылған бағдарламалық қамтамасыз етілімнің  және  ... ... ... қол ... ... ... ... етуге;- салық төлеушіден салықты және бюджетке төленетін басқа да міндеттітөлемдерді ... ... және ... ... және ... міндетті зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстау мен аударудыңжәне әлеуметтік  ...  ...  мен  ...  ...  менуақтылылығын растайтын құжаттарды, салық төлеуші (салық агенті) жасағансалықтық ... ...  ...  ...  ...  ... ... агентінің) қаржылық есептілігін, оның ішінде ... ... ... ... ... Қазақстан  Республикасынан  тысқарыжерлерде орналасқан еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігін қоса ... ... ... үшін ... ...  ... ... түрде аудит жүргізу белгіленген болса, аудиторлық есепті қоса береотырып, шоғырландырылған қаржылық есептілігін беруін талап етуге;- салықтық тексеру барысында ... ... ... құқықбұзушылық туралы кодексінде айқындалған тәртіппен салық ... ... ... ... ... жасалғаны  туралы  айғақтайтынқұжаттарды алып қоюды жүргізуге;- ... ... ... тұрған жеріне қарамастан, салық салуобъектісі және (немесе) салық салуға байланысты объект ... ... ... ... ... ... агентінің)  мүлкіне(тұрғын үй-жайлардан басқа) түгендеу жүргізуге;- банктерден және банк операцияларының жекелеген ... ... ... ... ... ... мәліметтерді алуға;- банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзегеасыратын ұйымдардан ... ... және ... қорғалатын өзге деқұпия болып табылатын мәліметтерді жария етуге Қазақстан Республикасыныңзаңнамалық ... ... ... ...  отырып,  банктікшоттардың бар-жоғы және нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша ... ... ... ... алуға;- белгіленген тәртіппен салық салу объектілерін және салық ... ... ... ... ... салықтық тексерулерге мамандарды тартуға;- Қазақстан Республикасының заңнамасына ... ... ... оның ... ... Республикасы Азаматтық кодексінің 49-бабы 2-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша ... ... ... ... ... ...  ...  органдары  Қазақстан  Республикасының  заңнамалықактiлерiнде ... ... iске ... Салық Кодексінде белгіленгентәртіппен электрондық тәсiлмен жүзеге асыруға құқылы.Салық қызметі органдарының осы ... ... ...  ...  және  ...  ...  ... көзделген өзге де құқықтары бар.Салық қызметi органдарының қызмет ету барысында көптеген ... ... ... ... міндеттер шегiнде қызмет атқарады.Салық қызметi органдары:1) комерциялық банкте салық ... ... ... ... мемлекеттiң мүдделерiн қорғауға; 3) салық төлеушiнiң – салық мiндеттемесiн, салық агентінің ... ... және ... жөніндегі міндетті осы Кодексте белгіленгентәртіппен ... ... ... ... ... ... мен  төлеудің  уақтылылығын,  міндетті  ... ... ... мен ... ... бақылауды жүзегеасыруға;4) салық төлеушілерді, салық салу объектілерін және (немесе) салықсалуға ... ... ... алуды, есептелген, есепке жазылғанжәне төленген салықты және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... және ...  ...  ...  жарналарын,есептелген және төленген әлеуметтік аударымдарды есепке алуды жүргізуге;5) өз құзыреті шегінде салық міндеттемесінің туындауы, орындалуы жәнетоқтатылуы ... ... ... ... және түсініктемелер беруге;6) салық төлеушіге (салық агентіне) қолданыстағы салық және ... ... да ... ... ... Қазақстан Республикасыныңсалық заңнамасындағы өзгерістер туралы ақпарат беруге, салықтық нысандардытолтыру тәртібін түсіндіруге;7) ... ... ... ...  ...  ...  ...  қызметтер  көрсету  стандарттарын,  салықтық  ... ... ... және ... электрондық түрдегісалық есептіліктері мен  ...  ...  ...  ...  ... қамтамасыз етілімді тегін беруге;8) нұсқама бойынша салықтық тексеруді жүргізуге;9) өз құзыреті ... ... ... ... ... да ... мен өсімпұлдардың артық төленген сомасын, ... ... ... ... ... салық сомасынан асып кетуін ... және ... ... осы ... ... ... ... айыппұлды қайтаруды жүргізуге;10) осы Кодекстің ережелеріне сәйкес салықтық құпияны сақтауға;11) осы Кодексте  ...  ...  және  ...  ... ... зейнетақы жарналарын ұстау мен ...  ... ... ... ... міндеттемелердің орындалуы жөніндесалық төлеушіге (салық агентіне) хабарлама беруге;12) салық ... ... ... ... өтініші бойынша осыКодексте белгіленген ... және ... ... ... ... ... ... және  әлеуметтікаударымдар бойынша берешектің жоқ екендігі туралы;салық берешегінің, міндетті зейнетақы ... және  ... ... ... жоқ екендігі (бар екендігі) туралы;резидент  еместің  Қазақстан  Республикасындағы  көздерден  ... және ... ... ... ... ... анықтаматүрлерін беруге;13) осы Кодексте белгіленген тәртіппен салық есептілігін және салықтықөтініштерді қабылдауға;14) салық төлеушіден (салық агентінен) Қазақстан Республикасы ... ... ... жоюды талап етуге және өз құзыретішегінде осы талаптардың орындалуын ... ... ... (салық агентінің) салықтық өтінішін алған кезденбастап  екі  ...  ...  ...  оның  жеке  ...  салықміндеттемесінің, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын  аудару  жәнеәлеуметтік аударымдарды төлеу ... ... ... ... есеп ... ... ... үзінді көшірме беруге;16) көрсетілген ақпарат үшін салық органына өтініш жасалған күнненбастап бір жұмыс күні ішінде өз ... ... ... ... (салықагентіне) салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді,бюджетке төленуге жататын өсімпұлдар мен ... ... ... ... ... үшін қажетті деректемелер туралы мәліметтер, ... және ... ... басқа да міндетті төлемдерді, бюджеткетөленуге жататын өсімпұлдар мен айыппұлдарды, әлеуметтік аударымдарды ... ... ... ... ... тәртібі туралы ақпарат беруге;17) салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуфактісін растайтын құжаттардың немесе құжаттар ... бес жыл ... ... етуге;18) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржы мониторингіжөніндегі ... ...  ...  ...  ...  ... ... қолжетімділігін беруге;19) электрондық салық төлеушіге өзінің жеке ... көру ... ... ... ... етуі ... – салық міндеттемесінің,сондай-ақ міндетті зейнетақы ... ... ...  ... ... ... ... агентінің талап етуі бойыншасалықты есептеу және аудару бойынша ... ... ... есеп-қисапты салыстыруды жүргізуге, жеке шотқа осы Кодексте көзделген тәртіппентүзетулер енгізуге;21)  ...  ...  ...  ...  ...  ... мен регламенттеріне сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсетуге;22) бұқаралық ақпарат құралдарында осы ... ... ...  ...  ...  ...  бар  ...  төлеушілердің  (салықагенттерінің), сондай-ақ әрекетсіз заңды тұлғалардың және ... ... сот ... не ... ... жалған кәсіпорындар болыптанылған салық төлеушілердің тізімдерін жариялауға;23) ... ... ... ... ... алу,  ... одан әрі ... және өткізу тәртібінің  сақталуын,  оныңҚазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ... ... ... ... толықтығы мен уақтылылығын, ... ол ... ... ... ... ... мен уақтылылығын бақылаудыжүзеге асыруға;24) уәкілетті мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардыңсалықты және ... ... ... да ... төлемдерді есептеудұрыстығы, алу толықтығы және аудару уақтылылығы мәселелері жөніндегіқызметін бақылауды жүзеге ... ... ... ... агентінің) салықтық тексеру нәтижелерітуралы ... ... және ... ... ... ... ... хабарламаға жасалған шағымды қарау нәтижелері бойынша ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымын осы Кодексте белгіленген тәртіппенжәне мерзімдерде қарауға міндетті [2,14б.].Залалдар. Түзетілген жиынтық ... ... ... асып түсуікәсіпкерлік қызметтен шегетін залал деп танылады.Бағалы қағаздарды ... ... ... ... ... ... қоспағанда, бағалы қағаздар бойынша ... құны мен ... алу құны ... ... ... ...  қағаздар  бойынша  -  ...  ...  ... мен ... ... ... ... құны мен иемденіпалу құны арасындағы теріс айырма.Коммерциялық банктердің жылдық жиынтық табыс ... ... ... ... ... мен ... қаржылық  есептілігінқалыптастырғанда бухгалтерлік пен салық есебінде біркелкі табыс (залал) өтесирек ... ... өзі ... ... ... ... ... өзгеше болуына  байланысты,  осының  нәтижесінде  банктіңбухгалтерлік ... мен ... ... табысы арасында айырма пайдаболады, ол салық ... деп ... ... ...  фискалдық  функциясын  орындай  отырып,бухгалтерлік есептің деректері бойынша алынған қаржы ... ... ... ... айқындайды.  Осының  салдарынан  табыстар  меншығыстарды ... ... ... туындайды, олар тұрақты және уақытшаболып бөлінеді.Тұрақты айырмалардың пайда  болу  ...  ...  ... ... ... ... қаражаттың бір бөлігі салық салынатынбазаны айқындаған кезде ескерілмейді.Тұрақты айырмаларға мыналар жатады: ... ... ... ... ол ... алынатын табыстың бір бөлігі ретінде болады;есептілікте ... ... ... ... ... ... бірақ оған салықсалған кезде шегерімге жатпайтын гудвилдің амортизациясы және басқалары.Олар ... ... ... есептілігіне түсіндірме  жазбасындакөрсетіледі.Уақытша айырмалардың пайда болу себебі, кіріс пен шығыс баптарының бірбөлігі ... ... ... ... ... ... бухгалтерияғаенгізетін кезеңмен сәйкес келмейді. Тұрақтыларға қарағанда олар бір ... ... ... ... ... ... ... айырмаларға мыналар жатады:  амортизациялық  ... әр ... ... ... ... ...... әдіс,салық есебінде  –  азайтылатын  қалдық  әдісі);  бухгалтерлік  ... ... ... шығару кезінде пайда болған алшақтықтаржәне салық есебінде оны топтың құн балансынан шығару; банктің кредит ...  ...  ...  жабу  үшін  ...  (провизияны)қалыптастыру нәтиесінде пайда болған ... ... есеп ... ... есепті кезеңдегісалықтарды төлеу бойынша шығыстар қаржы ... ... есеп ... ... баланс бойынша міндеттемелер әдістерін қолдана отырып,уақытша айырмаларды салық әсерін есептеу негізінде ...  ... ... ... ... кәсіпорынның табыс алу барысындажұмсаған шығыстары ретінде ... және ... ... мен ... ... кезеңде есептеледі. Уақытша айырманың пайда болатын салықәсері қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ... ... ... ... енгізіледі және уақытша айырмалардың ... ... ... сомаға тең.Міндеттемелер әдісіне сәйкес ағымдағы уақытша айырмалардың күтілетінсалық әсері баланста «Мерзімі ұзартылған ... бабы ... ... немесе «Мерзімі  ұзартылған  шығыстар-салықтар»  бабы  бойыншаболашақтағы салықтарды ... ... ... ... ... ... және көрсетіледі. Сальдо табысқа салынатын ... ... ... ... қалдырылған салық міндеттемесі – болашақтағы  ... ... ...  ...  ...  ... қабылданбаған салық залалдарына және пайдаланылмаған салықкредиттеріне ... ... ... ... тиіс табысқа салынатынсалықтың сомалары.Салық заңнамасы кәсіпкерлік қызметтен шеккен залалдарды белгілі бірмерзімге болашақтағы кезеңдердің салық салынатын табысы ... өтеу ... ... жол береді. Салық кодексінде кәсіпкерлік қызметтеншегетін ... ... ...  ...  ...  қызметіндепайдаланылған үйлерді  (мұнай, газ ұңғымалары мен ... ... ... шеккен залалдар кейінгі салық кезеңдерінің салықсалынатын табысы есебінен өтеу үшін үш жылға ... ... ... ... есептеліп, ауыстырылады деп белгіленген.Өткізілетін күні листингтің ең ... және ең ... ... ... қор ... ресми тізімдерінде тұрған акциялар ... ... ... ... ... ... жәнеолармен азаматтық-құқықтық мәмілелер Алматы  қаласының  өңірлік  ... ... ... ... ... жағдайда осы сауда алаңынажіберілген бағалы қағаздарды қор биржасында ашық ... ... ... ... ... ... қағаздарды өткізу кезіндетуындайтын залалдар өткізілетін күні қор биржасының ресми ... ең ... және одан ... ... ... ... ... мемлекеттік бағалы қағаздарды және агенттік облигациялардыөткізу кезінде күн ... ... ... қоспағанда, басқа бағалықағаздарды өткізу кезінде ... кұн ... ... ... есебіненөтеледі. Егер осы залалдар орын алған кезеңінде өтеле алмайтын болса, оларалдағы уақытқа үш жылға дейінгі ... ... ... ... ... ... тізімдерінде листингтің ең жоғары және одан ...  ...  ...  мен  ...  мемлекеттік  бағалықағаздарды, агенттік  облигацияларды  және  ...  ... ... ... өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңындажасалған жағдайда осы сауда алаңына жіберілген бағалы қағаздарды ... құн ... ... ... ... басқа бағалы қағаздардыөткізу кезінде алынған құн өсімінен түскен табыс есебінен өтелуге тиіс.Болашақтағы салық ... ... ... өтеу үшін ... ... ... сенім болған жағдайда, есептелген салықтың сомасын залалменбайланысты ... ... ... оны ... ... кезеңдегі пайдағаенгізуге болады.Бұл ретте салық міндеттемелері (талаптары) есепті күнге қолданылатынсалық ставкаларын қолдана ... ... ... ... болжамдысомада бағалануға тиіс.Кейінге қалдырылған салық талаптары (міндеттемелері), талап іскеасырылуға, ал міндеттеме өтелуге тиіс ... ... ... ... пайдалана отырып, бағалануға тиіс. Талаптар да, міндеттемелерде дисконтталмауға тиіс.Коммерциялық банктерде табыс ... ... ... ... ... жыл ... салық және бухгалтерлік есеп бойынша есепті жылғы ... ... мен ... туралы ведомость жасалады.Қаржы рыногындағы  төлем ... ... ... ... ... ... салынатын табыстарға:- қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегіуәкілетті мемлекеттік органның ... бар ... және ... ... ... ...  асыратын  ұйымдардағы  жекетұлғалардың ... ... ... ...  ...  ... ... сыйақы;- ұтыстар;- резидент емес ... ... ... ...  ... ... ... көздерден алған, осындай резидентеместердің тұрақты мекемесімен байланысы жоқ табыстары;- қаржы рыяногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау ... ... ... негізінде банктік заем операцияларын жүзегеасыратын ұйымдарға, кредиттік серіктестіктерге, Қазақстан Республикасыныңсекьюритилендіру  ...  ...  ...  ...  арнайы  қаржыкомпанияларына төленетін ... ... ... ... және ... мен лизинг берушілерге ... ...  ...  ... ... ... қағаздар бойынша төленетін сыйақыдан басқасыйақы;- резидент-банктерге және  жеке  тұлғаларға  ...  ... ... ... ... қағаздар бойынша шығару шарттарынасәйкес төлейтін купон түріндегі сыйақы жатады.Мыналар:-қаржы рыногындағы  банктерде ... ... ... ... және ... ... зейнетақы активтері бойынша – жинақтаушы зейнетақықорларына, орналастырылған активтер бойынша өмірді сақтандыру саласындағықызметті ... ... ... ұйымдарына, пайлық және акцияонерлікинвестициялық ... және ... ...  ...  ... ... ... Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңындасатып алынған борыштық бағалы қағаздар бойынша ... ... ... салуға жатпайды.Ұтысты, сыйақыны төлеу кезінде ұсталған салық сомасы осы салықтыңтөлем көзінен ұсталғанын растайтын ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік салада жүзеге асыратынұйымдарды  және  ...  ...  ...  ...  ... емес ... ... салық төлеушінің салық кезеңіішінде есептелген корпорациялық табыс салығының есебіне жатқызылады.|    2. ... ... ... ... ...    ...  фактор  ретіндегі  ... ... ...         ... ... ...  қолданыстағы  механизмін талдау     ||    2.1 ... ... ... ... ... ...   ... қатынастардың субьектілері   ретінде              ... ... заң ... органдарымен заң органдарында тiркелгенжәне ... ... ... ... тұлғалар туралы мәлiметтердi ... ... ... ... ... мекемелер мен заңды және жеке тұлғалардың iрi келiсiм-шартжасау мәселелерi бойынша бiрлесiп ... ... ... ... комитетiаталған органдармен өзара келiсiмдер ... ... ... iстейдi.Салық комитетi тiкелей Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлiгiне бағынадыжәне жергiлiктi атқарушы органдарға ... ... қала ...  ...  комитеттерiнiң  төрағаларынҚазақстан  Республикасы  Қаржы  Министрi  ...  ... қала ... салық комитеттерiнiң қызметкерлерiн жұмыс орнынаоблыстық салық комитетiнiң төрағасы тағайындайды.Салық ... ... ... ... орын ... банктерсалықтық қатынастардың субъектісі болып табылады. Бұл банктердің салықоргандарымен қарым-қатынаста қатысушы ретінде үш ... жеке ... ... ... ... ... пен салық төлеушілер арасында делдал ретінде,олар ... ... ... ... (кәсіпорындар, ұйымдар, азаматтар) қаржышаруашылық  операцияларын  жүзеге  асыратын  және  ...  ... ... ... ... ... ... оның ішінде бюджеткетөленетін салықтың дұрыс және уақытылы төленуін тексеру үшін ... ... ... ... ... ретінде (салық төлеушілер төлегенақша қаражаттарынан ... ... мен ... және ... ... ... жылға дейін біздің елдің салық жүйесінің дамуы өте ... іс ... ... ... ... мен ... ... банктермемлекет қарамағында болды, соның нәтижесінде барлық табыс ... ... ... ол ... де ... олардың ішінде бастысы айналымбойынша салық болған, дегенмен, мемлекеттің табысын қарауға олардың рөлімардымсыз болған.Бұның барлығы, 90 ... ... ... банк ... ... іс ... экономиканың жаңа секторы екенін білдіреді. Сондықтан, заңшығару базасы, әсіресе кредит беру мекемелеріне салық салу ... ... және сол ... ... ... ... ... дайын болмады.Ол жағдайларға қоса салық заңы, ең ... ... ... ... және ... ... ақшамен тезірек толтыру мақсатында ... ... ... ... ... орын өте  аз  ... да ... экономиканың бұл секторының дұрыс салық төлемдерітүскен жоқ.Қазақстан Республикасының 1991 жылы мемлекеттік ...  ... ... ... ... ...  мерзімнің  ішінде,  қоғамныңқажеттігіне жауап беретін өзінің ... ... ... ... ... ... ... негізгі салық мәселелері жөніндегі заңнамалық актілердіңтоптамасын қабылдау арқылы қаланды.Осыны ескере отырып, 1991 ... ... ... РеспубликасыныңПрезиденті Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен ТМД елдерінің арасында бірінші жәнеҚазақстанның өз тарихында алғашқы салық органы – Қазақстан ... ... ... ... ... ... жылдың соңында салықтар жөнінде қабылданған ... ... 14  ...  актіні  қамтыды,  олардың  арасында  «ҚазақстанРеспубликасының салық жүйесі туралы» Заң негізге ... Дәл осы Заң ... ... ... салықтар мен төлемдерді өндіріп  алудыңтәртібін, ... ... ... мен  ...  ... ... толық және уақытылы аударуы үшін  ... ... ... әр ... ... тыс ... ... болды:Жол қоры (автомобиль жолдарын  пайдаланғаны  үшін  ...  ... ... ... көрсетілетін қызметтердің) көлемінен 1%мөлшерінде; Қазақстан Республикасының экономикасын қайта құру қоры  ... ... ...  ...  ...  ...  ...  кәсіпкерлікті  қолдау  және  ...  ...  ... өз ... ... ... түсетін 1% мөлшерінде.Тәуелсіз Қазақстанның өзінің алғашқы салық жүйесінде кәсіпорындардан,бірлестіктерден және ұйымдардан алынатын негізгі салықтарының бірі ... ... ... ... Оның ...  ...  ... және түрлеріне байланысты әр түрлі болды:- барлық кәсіпорындар, бірлестіктер және ұйымдар үшін – 45%;- банктер, оның ішінде ... және ... ... үшін – 55%;- ... ... және басқа ауылшаруашылық кәсіпорындары үшін, қайтаөндіру кәсіпорындарын қоса алғанда – 10%;- ... ... ... кәсіпорындары үшін – 15%;- коммуналдық шаруашылық кәсіпорындары үшін – 20%;Бұл ретте сол кездегі қолданыстағы ... ... ... және ... 11 түрі үшін ... ... ... 7түрлі ставкалары болды. Осы салық  бойынша  әр  ...  ... ... ... ... ... бұл нұсқалардың саны 37-ге дейін жетті. Табысқа салық салуды реттеудің бірінші байыпты талпынысыҚазақстан Республикасы ... 1994 ... 12 ...  № 1568Жарлығымен салық салудың жеңілдікті ... үшін ... ... ... (6 ... ... заңды тұлғалар үшін  30%  ... ... ... ... алғашқы салық жүйесінің айтарлықтай  маңызды жәнетүбегейлі жана айырмшылыгы оган ставкасы алғашкы кезде 28% ... ... ... қосу ... ... өте келе ҚҚС ставкасын 20%-ға дейін төмендетуқажеттілігі ... ... оның ... ... ... тым ... айтарлықтай өсуіне әкеп соқтырды.Соған қарамастан, нарықтық қатынастардың одан әрі ... әр ... ... ... ... ... ... экономикасынашетелден инвестицияларды кеңінен тарту, басқарудың  әкімшілік-жоспарлауәдістері ...  ...  ...  ...  жүйесінде  жеңіл-желпіөзгерістер жүргізудің тиімсіздігін айқын көрсетті, бұл өз кезегінде ... ... ... реформа жасау, оны әлемдік стандарттарға келтіруқажеттігіне әкеп соқтырды. Экономиканы одан әрі нығайту, ... ... ... екі ... жою ... ірі ... ұлттықвалютаны енгізуге байланысты болды.Қазақстан Республикасының ғана емес ТМД ... ... ... кодексін» қабылдау сәтінде біздің елде салық заңнамасы ... ... үш ... және 45 ... ... Оның ... ... қатынастары жүйесін, салық түрлерін және салық салу тәртібін,11-і нысаналы бюджеттен тыс ... ... ... 22-сі  ... белгіледі.Жоғарыда көрсетілген шаралар салық жүйесін қайта құру ... ... ... әкеп ... ... 1995 ... 1 ... «Салықжәне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (ҚР біріншіСалық кодексі) Қазақстан Республикасы ... заң күші бар ... ... Оның ... ... ... салықтың жәнебюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің ... ... ... ауыртпалығын азайту, салық салудың халықаралық практикасының озықтәжірибесіне  ...  ...  ...  ...  ұғынудыңқарапайымдылығы мен айқындылығын қамтамасыз ету.Салық кодексінде, оған дейін қолданылған салық жүйесіне қарағанда ... 1 ... ... болған 45 салық пен алымның және нысаналы бюджеттентыс қорларға аударымның әр түрлі  6 ... ... тек 11 ... ... ... ... кодексі  Қазақстан  Республикасының  аумағындаорналасқан барлық ... және жеке ... үшін  ...  ... ... ... ... төленетін төлемдерді  және  өтешектеулі тұлғалар саны үшін ...  ...  ...  ... акті ... ... бес жылдың ішінде (1996 жылдың соңынан 2001 жылдыңшілдесіне дейін) бірінші Салық кодексіне 31 түзету енгізілді. Бұл ... ... ... ... ... түрде, тіпті өтіп кеткеннен кейінде, тиісті талдамалық пысықтаусыз және сараптамасыз енгізілді, мұның ... ... ... ... ... ...  функцияларынжоғалтуға әкеп соқтырды. Нәтижесінде талап  етілетін  тұрақтылық  пенболжамдылығынан ... ... ... 1995 ... ... бағалы қағаздарнарығы мен қаржы құралдарын дамытуға, фьючерс пен ... ... ... ... ...  ...  байланысты  көптеген  жаңаэкономикалық санаттар пайда болды. Сондықтан бюджет пен ... ...  ...  ...  ...  барлығын  қамтитынкодификацияланған ... ... ... ...  туындады.  Осығанбайланысты, жетілдірілген жаңа ... ... ... 2002 ... ... бастап қолданысқа  енгізілді.  Бұл  ретте  онда  ... ... ... ... ... өз ерекшелігі болатындығын ескере отырып, ҚР жаңаСалық ... ...  ...  ...  есептеудің  тәртібініңөзгешелігі, мысалы, салық салу базасын ... ... ... ... салыққа жеңілдік және т.б. беру кезінде ескерілген. Егер тұтастайалған кезде әрине салық жүйесінде несие беру ұйымдарына ... ... ... ... ... ... жақсы әсер еткен оң алғабасулар болды. Егер қазақстандық банктердің төлемдерін шетелдегілерменсалыстыратын ... ... елде ... ... ... ... екенін көреміз. Осыған орай, кейбір елдердің ... ... ... ... қарастырайық. Әдеттегідей, батыс елдеріндебанктерге салық салу жүйесі корпорацияларға салық салудың жалпы жүйесіменбайланысты. Осылайша, мысалы, Жапонияда банктер ... ... ... ... салынатын корпорациялық салық (37,5%);- табысқа салынатын жергілікті салық (12,6%);- жергілікті жан басына ... ... ... ... ... ... ... ставкасы орта есеппен 50%құрайды және 44-тен 56% аралығында ... ... ... ... салу жүйесі бірсыпыра басқашалау: банктергекорпорациялардың ... ... ... (36%) және жергілікті салық(16,2%) салынады. ... шын ... ... ...  48% ... ... ... жергілікті салықтың 75% салық ... ... ... (шетелдік банктердің бөлімшелерін қоса алғанда)бөлінбеген ... 34% мен ... ... төленген табыстың  42%-теңкорпорациялардан ... ... ... құн ... банк ... түрлеріне (проценттеріне, комиссияларына және т.б.) салынбайды,бірақ ол лизинг бойынша операциялардан, асыл ... ... ... мен ... заттарды сейфтерде сақтаудан түсетін табыстардан(18,6% мөлшерінде) төленеді.  ...  банк  ішкі  және  ... ... ... табыстан 33-35% төлейді. АҚШ-та ... ... ... ... ... 34% ... (1986 жылы ... 34%-ға дейін төмендетілді). Шын мәнісінде банктер ... да ... ... Бұл ... практикада салық  салынатын  базадантабыстың кейбір шегерімдері (бағалы қағаздардың жекелеген түрлері ... ... ... ... бойынша Қазақстан Республикасының екіншідеңгейдегі банктерінің салық ауыртпалығы ... ...  ... ... комитеті ақпаратының негізінде жасалған 1-кестеденкөруге болады.Кесте 2.Салық жүктемесінің  ...  (СЖК)  ...  ...  ... ... бөлімшелерін ескере отырып), 2009ж|Кәсіпорын атауы   |Бюджетке    ...    |СЖК ... ... ||          ...    |төленген    |* %    |* %    ||          ... мен  ... мен  |     |     ||          ...    ...    |     |     ||          ...    ...    |     |     ... ААҚ    |1 302 659,8  ...   |4,8    |1,0    ...  ...  |627 785,3   |4,1    |0,3    ||ААҚ         |        |        |     |     ... ...  ...  |6,6    |2,4    ... ...  ...  |5 31 927,5   |7,9    |4,5    ... ... ААҚ  |        |        |     |     ...     ...   ...   |13,7   |6,2    ... ЖАҚ   |        |        |     |     ... ... ...  ...  |7,8    |3,9    ||АҚ         |        |        |     |     ... АМРО ... |1 377 969,7  |990 052,2   |16,9   |12,1   ... ЕАБ» ЖАҚ   |        |        |     |     ... ... ААҚ ...  ...  |7,3    |4,0    ... ... ЖАҚ ...  ...   |10,0   |5,7    ... ...   ...    |19,6   |10,9   ... еншілес банкі|        |        |     |     ||ЖАҚ         |        |        |     |     ... ... ...  ...  |8,7    |2,1    ... АҚ      |        |        |     |     ... ... ААҚ |661 083,1   |608 813,6   |0,7    |0,6    ... ААҚ   ...  ...   |4,7    |2,1    ... ААҚ  ...   ...   |8,7    |6,8    ||«HSBC ...   ...   ...   |16,3   |10,3   ... ЕБ ЖАҚ    |        |        |     |     ... ААҚ  ...   |170 714,2   |5,3    |1,6    ... ААҚ  ...    ...    |3,6    |2,3    ... ... ... |53 270 419,8  |20 498 065,8  |5,6    |2,3    ... ... ... ... ... ... ... жүктемесінің коэффициенті (брутто) * – ... ... ... ... ... мен ... төленетін басқа даміндетті төлемдердің, соның ... ... ... мен  салықтардыңтөленген жалпы көлемінің ... ... үшін ... жыл) ... ... қатынасы ретінде есептелген.Салық жүктемесінің коэффициенті (нетто) *– зейнетақы қорына міндеттіаударымдарды, төлем ... ...  ...  ...  ... емес үшін ... құн салығын және жоспардан тыс түсімдердіқоспағанда, салықтар мен бюджетке төленетін басқа да ... ... ... кедендік төлемдер мен салықтардың төленген жалпы көлемініңсалық кезеңі үшін ... жыл) ... ... ... ... ... ... өнімді өндіру мен оның айналымы жөніндегі қызметтіжүзеге асыратын (этил спирті мен ... ... ... және мұнайөнімдерін өндіру) салық төлеушілер бойынша да СЖК ... ... ... ... салық төлеушілер бойынша төленген ... мен  ... ... ... осы ... төлеушіге бюджеттен өтелген ҚҚС сомасыөзі төлеген басқа да салықтардың сомасынан артық екендігін білдіреді.Егер екінші деңгейдегі банктердің салық ... 2009 жылы ... ... ... онда ... ... үшін бұл коэффициент 31%құрағанын атап өткен жөн.Салықтар - мемлекетiмiздiң негiзгi кiрiс көзi ... оған ... ... ... яғни ... ... отыру қажет.Салық әкімшілігін жүргізу салық қызметі органдарының салық бақылауын ... ... ... ... ... ... қамтамасызету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдануы,сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық ... ... да ... ... ... мемлекеттік қызмет көрсетуболып табылады. Сонымен, кең ... ... ... – бұл  ... ... ... ... табылады. Салықтық бақылау –мемлекеттiң жетiк меңгерiп, жақсы ұйымдастырылған iс-әрекетi. Өйткенi ... ... ... ... ... ... отыр.Қоғамымыздың жетiлiп-дамуына, экономикалық өркендеуiнде салықтардың үлесiбасым.Жалпы алғанда, салық ... ... ... ... ... ... орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына  ... ... және ... ...  ...  ... аударымдардың толық және уақытылы аударылуын бақылауы [12].Комерциялық банкте салықтық бақылау ... ... бiр ... келесi белгiлерi бойынша сипатталады:1.Комерциялық банкте салықтық бақылау ... ... бiр ... ... ... - ... салық қызметiнiң бiр бағыты болыпсаналады. Салық бақылауы мемлекеттiк салық қызметi органдары ... ... Осы ... ... мемлекет өзiнiң бақылау функциясын айқындайды,соған сәйкес, мемлекеттiк салық қызметi органдары өзiне берiлген бiр ... ... ... ... ... ... ... қаржы бақылауының құрамдас бір бөлігі ретiнде.Комерциялық банкте ... ... ... ... ... бiр тармағыболып табылады. Салық бақылауын жүзеге асыру  ...  ... ... қорын жасауға  керектi  табыстарды  жинауды  жүзегеасыратын, мемлекеттiң қаржы қызметiнiң ... ... ...  ...  ...  -  ...  бақылаудыңайқындалған түрi. Салық кодексi ... бұл ... ...  арнайыуәкiлеттiлiгi бар мемлекеттiк салық қызметi органдары ғана жүзеге асыруғақұқығы бар. ... ... ... ... органдардың салық бақылауыөрiсiне араласуға еш құқықтары жоқ.4.Комерциялық  ...  ...  ...  ...  -  ... ... Бұл бiрiншiден, салық бақылау органдарыныңсалық бақылауы барысында шектен  шықпау мiндеттiлiгiн  ...  ...  ... бақылауы объектiсi ретiнде салық мiндеттемесi жүктелген,меншiк ... ... ... ... мен ... ... кез-келген заңды және жеке тұлға бола алатындығымен байланысты.5.Комерциялық ... ... ... ... ретiнде – бақылаудыжүзеге асырушы уәкiлеттi ...  ...  ...  ... заңы ... салық бақылауын  салық қызметi органдарының,сонымен қатар, ... ...  ... ... ... ... ... салық мiндеттемелерiнiң орындалғанын бақылап отыратын –кеден органдарының ғана жүргiзуге құқықтары бар.Комерциялық банкте ... ... ... ... жүйе  ... және ... күрделiлiгiне байланысты келесi элементтерден тұрады:бақылау ... ... ... ... ... бақылау құралы,бақылау мақсаты және де бақылауды жүзеге асыратын әдiстер.Комерциялық банкте бақыланатын субъектi ... ... ... ... ... ... болып табылады. Оларға: салықтөлеушiлер, салық агенттерi, салық жинаушы тұлғалар, банктер ... ... ... түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, дебиторлар,салық төлеушi жайлы ... ... ... ... банкте бақылау объектiсi ретiнде бақыланатын субъектiнiңқызметi, дәлiрек ... ... ... салық заңдылығыменжүктелген мiндеттерiн орындаулары болып табылады.Комерциялық банкте ... ... ... ... ... ...  ...  фактiлерiн  ашу  ...  ... өз ... ... ... ... ... салық заңдылықтарының бұзылуына байланысты кiнәлiлердi табу жәнеоларды жауапкершiлiкке тарту;- салық заңдылығындағы кемшiлiктердi жою;- ... ... мен ...  ...  ...  ... ... жағдайын қорғау;- салық заңдарының бұзылу себебiн анықтау, анықталған ... ... ... ... ... ... салық бақылауын жүзеге асыру үш кезеңнен тұрады:- бақыланатын субъектiлер жайлы мәлiметтер жинау;- жиналған мәлiметтердi бағалау;- жиналған мәлiметтерге ықпал ету.Мәлiметтердi жинау ... ... ... субъектiсi бақыланатынсубъектiден жұмыс барысы жайлы ақпараттарды алуға тиiс. Бұл ... ... ... ... ...  ... ... заңға сәйкесжүргiзiлуiн анықтайды. Соңынан жиналған ... ... ... бақылау барысында қателiктер кеткендiгi айқындалса, онда ... ... ...  ...  ...  ... ... сұрақтар шешiледi [13].Сурет 1. Комерциялық банкте салық бақылауының жiктелуiҚайнар көзі: Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. -Алматы:ТОО, Баспа, 2003. ... ... ... ... ... ... әртүрлiтоптарға бөлуге болады.  Комерциялық банкте салық ... ... ... ... ... 1- суреттен көріп отырғандай, салықбақылауын әр түрлі белгілеріне қарай ... ...  Iске  ... ... ... ...  тiкелей  салық бақылауы;   жанамасалық ... ... ... салық бақылауы бiрiншiден, тексерiс бақылау объектiсiнiң өзiндежүргiзiлетiндiгiмен, ал ... ... ... ... ... ... ... құжаттарды  зерделеп,  талдау  жасалуыменсипатталады. Тiкелей салық  бақылауы  ...  ...  ... жерi ... ... асырылады.Жанама салық бақылауы кезiнде бақылау субъектiсi мен объектiсi бiр-бiрiмен тiкелей байланысқа түспей, бақылау сырттан жасалады, сонымен ... ... ... ... тiкелей қатысты жүргiзiледi.Кейiнгi салық бақылауы қандай да бiр салық мiндеттемесiнiң ... ... соң ... ... ... салық мiндеттемелерiнiңорындалғандығы, орындалу барысында салық заңдылығын бұзушылық орын алды мадеген бiрқатар сұрақтар ... ... ... ... мiндетiнесалық заңының бұзылуы жөнiнде айғақтарды тауып, заң бұзушылықты кейiн деболдырмау мақсатымен , оған ... ... ...  ... [14].Коммерциялық  банктердің  инвестициялық  қызметінің  ...  ... ... ... ету, ... ... жәнеөтімділікті қамтамасыз ету.Бағалы қағаздар – бұл арнайы түрде рәсімделген қаржылық ... ... ... жүзеге асыру үшін сол бағалы қағаздарды ұсынуқажет. Олар ... ... ... және коммерциялық  болады(вексельдер, чектер).Қордық бағалы қағаздар,  ...  ...  ...  ... олар өте көп мөлшерде эмиссияланады және акционерлік, немесеоблигациялық қорда белгілі бір үлеске ие екенін растайды.Олар ... және ... ... ... ... ... ... негізгі мүліктік құқық немесе  ...  ...  ... ал ... ... ... ... құқтар мен талаптардыбілдіреді(купондар, талондар).Мәлімдеуші бағалы ... – бұл ... ... ... ... ... ... анықтамалар және т.б. Олардысату және иесінің құқтарын растауы үшін тек мәлімдеу керек.Бағалы қағаздармен операциялар жүргізуге ... ... ... ... ......  немесебасқарма басқарма, орташалары мен кішілерінде – инвестициялық немесе қорбөлімдері. Олар банктердің инвестициялық ... банк ... ...  ...  ...  ...  сол  ...  кәсіпорындардың,ұйымдардың, ведомостволардың бағалы  қағаздарын  шығарып  сата  ... ... ... ... ... ақыға сақтап, басқарады.Бағалы қағаздар нарығы – бұл қаржылық нарықтың анағұрлым дамығанбөлігі, оған ақша және капитал ... ... ... ... ... ... нарығымен қоса,  инфляция  қарқынының  өсуінебайланысты қиындық көріп ... ... ... ... ... қағаздарғадеген қызығушылық та төмендеп тұр.  ...  ...  ... ... ... алғашқы даму самтысында.Коммерциялық банктер пайда табу үшін басқа эмитентердің бағалықағаздармен сауда – саттық ... ... ... ... ... ... ... олар өтімділігі жоғары табысты активтердіқалыптастыру құралы бола алады. Бұл операциялардың басқаша тағайындалуы ... ... алу. ... ... нарығының бағалық коньюнктурасыалыпсатарлық операциялар үшін қолайлы болып келеді. Банктер коммиссиондықтөлем ақы үшін ... ... ... ... ... ... ... қағаздарды сақтайды,  олардың  есебін  жүргізеді  және  ... ... да ... ... көрсетеді.Кеңес беру қызметі. Коммерциялық банктер өздерінің  клиенттерінебанктік ... ... ...  экономика  және  қаржы,инвестициялау, несиелеу, есеп айырысу, есеп ... және есеп ... ... беру қызметін көрсетеді. Бұл қызмет көрсетулер  банктертарапынан ... табу ... ғана ... ... ... банкісінің қырларын білу  үшін,  жаңа  ...  ...  ...  ... беру ...  жаңа  ...  ...  да  байланыстыкөрсетіледі.Ақпараттық қызмет көрсету. Қазіргі  ...  ... ...  ...  отырып,  банктер  жеткілікті  түрдекоммерциялық немесе коммерциялық емес ақпараттарды да ... ... ... ... әр түрлі  қызметтер ... ... ... ... ... ... ... басты көзі басқа банктермен және іріақпараттық агенттіктермен өзара ақпараттар алысу болып табылады.Уақытша бос ... ... ...... банктердіңалғашқы дәстүрлі-базалық қызметі. Бұл банктің пассиві меншікті капиталы ... ... ... ... ...  –  банктің  несиелікресурстарының маңызды және ... ...  ...  ол  оның  ... тек 10 %-ын ...   Басқа кәсіпорындармен салыстырғандабарлық ... ... ... ... капиталдың тартылғанресурстарға өзара қатынасында өз ... ... ... және ... ... ... береді. Ең алдымен меншікті капитал банк қызметінбастау үшін қажет. Сонымен қатар, ... ... ... алу жәнееңбекақыны төлеу, сондай-ақ банктің қорғаныс кепілдік қоры, осы ... ... ... сөзсіз міндетті қор болып табылады, банктіңтұрақтылығы мен оның ... ... ... ету үшін банктікқаражаттар құрылымында оның ролі өте жоғары.Дәстүрлі түрде осы қаражаттардың негізгі  ...  ... ... пен ... кленттерінің жинақ салымдарынан басқа мерзімдіжәне мерзімсіз салымдарының барлығын түсіндіріледі. Банктердің ақшалайқаражаттарды  ...   ...   және   ...   ...  ...  ... депозиттік операциялар деп  аталады.  Осылардыңнегізінде  ...  ...  ...  ...  ... ... 3«ЦентрКредит банкі» АҚ 2008 жылғы 2009 жылғы жағдай бойынша ... ... ... ... ... ...                   |2008 ... ... 1  ... ||                   ...   |қаңтарға   |(+;-)  ||Сыйақы алумен ... ...  |      |       |     ... ...           |9 276 432  |5 429 920   |-    ... ... бойынша       |1 043 329  |741 303    |-    ... ... ... ...  |323 712   |254 137    |-    ...               |10 642   |6 425     |-    ... көрушілердің салымдары бойынша|2 860 010  |1 892 076   |-    ||мен ... ...        |770 073   |622 219    |-    ... берешек бағалы қағаздар  |1 008 440  |209 606    |-    ...               |      |       |     ...               |4 638 523  |2 723 901   |-    ... ... ... ... |6 004 950  |3 701 459   |-    ... ... ... таза ... |      |       |     ... ... ...     |2 693 619  |1 121 339   |-    ... ... ... таза ... |3 311 331  |2 580 120   |-    ... және ... ...  |3 359 834  |1 818 921   |-    ...                |      |       |     ... және ... ...  |303 061   |258 776    |-    ...               |      |       |     ... пен ...       |3 056 773  |1 560 145   |-    ... ... ... ...   |24 255   |38 693    |+    ... ... ...   |      |       |     ...               |      |       |     ... ... операциялар    |      |       |     ... ... ...      |      |       |     ... ...        |      |       |     ... бойынша            |297 388   |270 289    |-    ... ...         |-71 293   |182 529    |+    ... ...            |329 680   |125 666    |-    ... алумен байланысты емес   |581 340   |649 443    |+    ...               |      |       |     ... және ... ... |2 457 814  |1 496 537   |-    ... ... ...    |313 269   |253 675    |-    ... салығынан өзге салықтар    |245 438   |201 573    |-    ... және ... ... |1 226 705  |818 697    |-    ... ... ...    |490 855   |- 15 327   |-    ...               |      |       |     ... ... ... емес    |4 734 081  |2 755 155   |-    ...               |      |       |     ... ... және ... ...   |2 215 363  |2 034 553   |-    ... ... есептегенге    |      |       |     ... ...            |      |       |     ... ... ... ...    |665 593   |203 290    |-    ... ... ... ... ... 549 770  |1 831 263   |+    ...                |      |       |     ... ... ... ...   |81 200   |-11 239    |-    ... ...              |1 468 570  |1 842 502   |+    ... ... ҚР ... банк ... ... банктік тәжірибеде алып тастау тұрғысынан қарағандаталап еткенге дейінгі депозиттер, мерзімді және ... ...  ... ... АҚ ... салынатын өзінің активтеріне және баланстантыс  міндеттемелеріне  сыныптама  жүргізіп,  ...  ...  ... ... банк ... ... ...  провизияға  жәнерезервтерге қажетті соманы анықтайды. Провизиялар толық сомада анықталыпқалыптастырылуы керек.және ...  бар  ...  банк  ... ... ... ... ... борыштар қайтарылған жағдайда, келіп түскен сомалар ағымдағы жылы олар қай шоттардың есебінен шығарылсасол баптардың ... ... ... ... ... ... ... аздық үлесі1001 симболы бойынша таза табысты азайтатын көрсеткіш ретінде бөлек ... Бас ... ... банк ... кредиторлық және дебиторлыққарыздар бар болса, бас банктің немесе еншілес компанияның борыштарын солсияқты табыстар , ... және ... ... операцияларды алыптастағаны дұрыс.Салық салынатын ақша ... ... таза ... ... көлеміне келесі баптар түзету қажет:амортизациялық аударымдар;провизияны құруға кеткен нақты шығындар сомасы;есептелген, бірақ алынбаған табыс сомасы және ... ... ... төлеумен байланысты емес, алынбаған табыс немесе кетпегеншығындар сомасы.Енді  «ЦентрКредит ... АҚ  АҚ 2008 ... 2009 ... ... ... ... ... шығыстыр туралы топтастырылған есебінталдап көрейік. 2008жылы сыйақы алумен байлаеысты табыстар 10642 мың ... ... 2009 жылы 6424 мың ... ... ... ... ... алумен байланысты табыстары 4218 мың теңгеге азайған (кесте 2).Салық салынатын сыйақы ... ... ... ... жылы ... теңге болып, 2009 жылы  2723  мың  ...  ...  ... 1915 мың ... кем шығын шығыстар шығарылған. Құнсызданурезерві өткен жылға қарағанда 1572 мың теңгеге кемейген.2.2 Қаржы рыногындағы коммерциялық ... ... ... ... салу ерекшеліктеріҚаржы рыногындағы коммерциялық банктерде корпорациялық табыс салығынтөлеушілер Қазақстан  Республикасының  Ұлттық  ...  мен  ... ... ... ... ... ... тұлғалары,сондай-ақ Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзегеасыратын немесе Қазақстан Республикасындағы көздерден ... ... ... ... тұлғалар болып табылады.  Банктің корпорациялық табыс ... ... ... ... ... ... түзетулерді ескереотырып көзделген шегерімдер арасындағы айырма ретінде салық салынатын табысболып табылады.Қаржы ... ... ... ... табыс жылдықжиынтық табыс салық кезеңі ішінде Қазақстан Республикасы мен одан тысжерлерден ... тиіс ... ... тұрады.Коммерциялық банктің жылдық жиынтық табысына табыстардың барлықтүрлері, соның ...  ... ...  ...  көрсетуді)өткізуден түсетін табыс; үйлерді, ғимараттарды ... ... ... өткізу кезіндегі  құн  өсімінен  түсетін  ... ... ... ... ...  ... ... түсетін табыстар;  мүлікті жалға беруден  ...  ... ... ... ... ... рұқсат етілгенбанктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ...  ... талапетуді басқаға беруден түсетін ...  ... ... ... ... ... үшін ... табыстар;  шығып қалған тіркелгенактивтер құнының ішкі топтың (топтың) құн ... асып ... ...  ... ... меншіктен түсетін табысты бөлу кезінде алынатынтабыстар;  бұрын ... ... ... ... ... ... салынған немесе ол мойындаған айыппұлдар, өсімпұлдар жәнесанкциялардың басқа да түрлері, егер осы сомалар бұрын шегеріп ...  ... ... ... ... алынған өтемақылар;  өтеусізалынған мүлік, орындалған жұмыстар, көрсетілген ...  ...  оң ... ... ... ... ... айырма сомасынанасып кетуі; ұтыстар;  роялти;  ... сала ... ... алынған табыстардың шығыстардан артығы қамтылады.Комерциялық  ... ... салу ... (жұмыстарды, қызметкөрсетулерді) өткізуден түсетін табыс. өткізілген тауарлардың, орындалғанжұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құны тауарларды ... ... ... ... ... болып табылады.Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстар. Міндеттемелердіесептен шығарудан түсетін табыстарға:  ... ... ... ... ... ... сәтті кредитор талап етпеген міндеттемелерді қосаалғанда, ... ... ...  оның  ...  ...  ... ... сәйкес күмәнді деп танылған міндеттемелердіқоспағанда, Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген талап қоюмерзімінің өтуіне ... ... ... ...  сот шешімібойынша міндеттемелерді есептен шығару жатады.Міндеттемелерді есептен шығару ... ... ...  ... шығарылған кредиторлық берешек сомасына тең болады.Күмәнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар. Иемденіп ... ... ... ... ... сондай-ақ қызметкерлергеесептелген табыстар мен Салық кодексінің 149-бабының 2-тармағына сәйкесайқындалатын басқа да төлемдер ... ... және ... ... үш жыл ... қанағаттандырылмаған міндеттемелер  күмәнді  ... және ... ... ... ... қабылданған  ставкабойынша бюджетпен ... есеп ... ... тиіс ... ... ... салық төлеушінің жылдық жиынтық табысына қосылуға тиіс.Борышты талап етуді басқаға беруден түсетін табыстар. ... ... ... ... етуі бойынша борышкер төлейтін сома, ол негізгіборыштан тыс ... ... қоса және ... төлеушінің борышты иемденіпалу құны арасындағы оң айырма түрінде айқындалатын табыстары, сондай-ақборышты талап ету ... ... ... ... борышты талап етуқұқығын өткізу құны мен талп ету құқығын ... ... ... ... ... ету сомасының арасындағы оң айырма ... ... ету ... өткізу күніндегі табыстары борышты талапетуді басқаға беруден ... ... ... табылады.Бұрын жасалған шегерімдер бойынша алынған өтемдер. Бұрын ... ... өтем ... ... ... ... ... жатқызылған және кейінгі ... ... ... деп танылған талаптардың сомалары;- мемлекеттік бюджет  ...  ...  ...  ... мемлекеттік бюджет қаражатынан шығындарды (шығыстарды) жабуғаарнап алынған сомалар;- бұрын шегерімдерге жатқызылған шығыстарды (залалдарды) өтеу бойыншаалынған ... да ... ... өтем ол ... салық кезеңінің табысы болып табылады.Үйлерді, ғимараттарды, сондай-ақ амортизациялауға жатпайтын активтердіөткізу кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс. Құн ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкесмемлекеттік қажеттіліктер үшін ...  ...  ...  ... ... басқа да активтерді өткізу кезінде құралады.Амортизациялауға  жатпайтын  активтерге:  жер  ...   ... ...  ... ...  салық төлеуші тауарлардыөндіруде, жұмыстарды орындауда, ... ... ... ... мен материалдық емес активтер;  ... ... кез ... нысандағы заңды тұлғаға, консорциумдарға қатысу үлесі;Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 1 қаңтарға ... ... ... ... бұрын құны толық шегерімге жатқызылған негізгі құралдаржәне салық кодексінің 138-140-баптарына сәйкес құны шегерімге ... жоба ... ... ... тіркелген активтержатады [2,28б].Өсім аталған активтерді сату құнымен олардың бастапқы құныныңарасындағы айырма ... ... ... ... ... ... (мұнай,газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) ... ... ... ... ... құны мен салық есебінде айқындалатын қалдық құныныңарасындағы айырма ретінде айқындалады.Бағалы ... және ... ... ... ... құн өсімімыналар:- борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, бағалы қағаздар және қатысуүлесі ...... құны мен ... алу ... құны ... ... ... бағалы қағаздар бойынша –  өткізу күніндегі  дисконтамортизациясы және (немесе) ... ... ... құны мен ... құны ... купон есепке алынбаған оң айырма.Банктер жасаған провизиялардың мөлшерін азайтудан түсетін табыстар.Борышкер ... және банк ... ... ...  ... ұйымның талабын орындаған кезде бұрын шегерімдерге жатқызылғанпровизиялар сомалары жасалған ... ... ... ... деп ... Бұл ретте, борышкер орындаған талап сомасына бара-бар мөлшердегі ... ... ... ... ... ... ... жолымен жол беру туралы шарт, новация ... ... ... қайта беру негізінде және (немесе) ...  ... ... өзге де ... борышкерге талаптар мөлшеріназайту кезінде бұрын шегерімдерге жатқызылған провизиялар  ...  ... деп ... ... қатар талаптарды қайта сыныптау ... ... ... ... азайтылған сомасы табыстардеп танылады.Шығып қалған тіркелген активтер құнының ішкі ... ... ... асып ... ... ... Егер ішкі топтың (І топбойынша) немесе топтың (ІІ, ІІІ және ІV ... ... ... қалғантіркелген активтерінің құны салық кезеңінде келіп түскен тіркелген активтерқұны ... ... ішкі ... (І топ ... ... топтың (ІІ, ІІІ жәнеІV топтар бойынша) салық кезеңінің басындағы құн балансынан асып ... ... шама ... ... ... енгізілуге тиіс. Осы ішкі топтың (Ітоп ... ... ... (ІІ, ІІІ және ІV ... ... құн ... ... аяғына қарай нөлге тең болады.Өтеусіз алынған мүлік. Коммерциялық банк өтеусіз алған кез ... ... ... мен қызмет көрсетулер оның табысы болып табылады.Мыналар: жарғылық капиталға салым ретінде алынған мүлік; мемлекеттік бюджетқаражатынан алынған субсидиялар; жеке ... ... ... ... кепілдендіруді (сақтандыруды) жүзеге асыратын ... ... ... ... және төтенше жарналарының  сомасы;сақтандыру төлемдерін кепілдендіру қоры ...  ...  ... және ... ... ... жеке тұлғалардың салымдарын(депозиттерін) міндетті ұжымдық  кепілдендіруді  ...  ... ұйым және ... ... ... қоры ... ... және төленген кепілдік әрі өтемдік төлемдер бойынша олардыңталаптарын қанағаттандыру тәртібі мен ... ... ... табысретінде қаралмайды.Табыстардың әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынғаншығыстардан асып түсуі. Табыстардың ... сала ... ... ... тиіс (алынған) шығыстардан асып түсуі ... ... ... ... ... ... табыстар мен шығыстар бухгалтерлік есеп деректерініңнегізінде ... ... ...  есеп  және  ... ... ... сондай-ақ бухгалтерлік есеп стандарттарынасәйкес айқындалады [14].Қаржы рыногындағы коммерциялық банктерде корпорациялық табыс салығыныңжылдық ... ...  ... ... ... табыс  (ЖЖТ)  салықкодексінің 91-бабына  сәйкес  түзетуге  жатады.  Бұл  ...  ... ... ... ... ... орталығының арнайы  саудаалаңында сатып алынған борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар; ... ... ... ... ... ... ... номиналдық құнынанасып кетуі және эмитенттің өз акцияларын өткізу кезіндегі құн ... күні ... ең ... және ең жоғарыдан кейінгі санаттарыбойынша  қор  биржасының  ресми  ...  ...  ...  ... қор ... ашық ... ... өткізу кезіндегіқұн өсімінен түскен табыс; ... ... ... ... ... қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңындажасалған ... осы ... ... ... борыштық бағалы қағаздардыөткізу кезіндегі құн  өсімінен  түсетін  табыс;  ...  ... және ... ... жасалған операциялардан түскентабыстар; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар ... ... ... ... ... және ... ... пайдаланылғанмүліктің құны; мемлекеттік кәсіпорынның Қазақстан Республикасы Үкіметініңшешімі ... ... ... ... ... ... өтеусіз негізде алған негізгі  құрал-жабдықтарының  құны;Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру  ...  ... ... және жеке ... ... ... инвестициялықтабыстар; Қазақстан Республикасының секьюритилендіру туралы заңнамасынасәйкес секьюритилендіру мәмілесі бойынша ... ... ... ... басқаға беруден алған табыстары;  ... ... ... ... ... ... сәйкес  алынған  жәнеМемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының ... ... ... ... ... Республикасының инвестициялық  қорлартуралы ... ... ... және акционерлік инвестициялық  қорларкастодиандағы шоттарға алған және соларда болатын ... ... ... ... қаржы орталығының қатысушы заңды  тұлғасыныңқаржылық қызметтер көрсетуден алған табысы ... ... ... ... ... айқындайды);  Қазақстан Республикасыныңмүлікті жария етуге байланысты рақымшылық жасау ... ... ... ... 1 ... ... күшін жойды) сәйкес жария етілген ... алып ... ... ... ... ... ... жылдық жиынтық табыс алуға байланысты емес шығыстар;- құрылысқа және негізгі қаражаттарды, ... емес ... ... ... ... мен ... ... жылдық жиынтық табысалуына қатысты емес күрделі сипаттағы басқа да ... ... ... алу туралы шарттар бойынша мемлекеттік бюджеткеенгізуге жататын (енгізілген) айыппұлдар мен өсімпұлдарды  ... ...  ...  ...  ...  ...  ... шегерімдерге жатқызудың Салық кодексінде белгіленген нормасынанасып түсетін жылдық жиынтық табыс алуға байланысты шығыстар;- ...  ...  ...  ...  актілеріндеактілерінде белгіленген нормадан артық төленуге тиіс (төленген) бюджеткетөленетін басқа да міндетті төлемдер сомасы;- ... ... ... объектілерді салу, пайдаланумен күтіп-ұстау жөніндегі шығыстар;- салық ... ... ... берген мүлкінің,  орындағанжұмыстарының, көрсеткен қызметтерінің құны шегерімге жатпайды.Коммерциялық банктерде шегерімге жататын ... ... ... ... және ... ... іс  ... өтемдер;- сыйақы бойынша;- төленген күмәнді міндеттемелер бойынша;- ... ... ... ... ... аударымдар бойынша;- ғылыми-зерттеу және  ғылыми-техникалық  жұмыстарға  ... ... ... ... ... ... ... және оқытуға жұмсалған шығыстарды шегеру;- теріс бағамдық айырма сомасының оң ... ... ... асыпкетуі;- мемлекеттік бюджетке төленген салықтар;- тіркелген активтер бойынша шегерімдер;- ... ... ... ... ... іс ... кезіндегі және өкілдік шығыстар бойыншаөтемдер сомаларын ... ...  іс ... ...  ... ... бронь үшін шығыстар ақысын қоса алғанда, іс сапарғабаратын жерге жетуге және ... ... ... ...  ... ... ... қоса алғанда, тұрғын үй-жайды жалдауға ...  ...  ... ... ... іс ... болған уақытындатәулігіне алты айлық есептік көрсеткіштен аспайтын ... ... ақы; ... ... ... тыс ... іс сапардаболған кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгіленген нормалар шегіндетөленетін тәуліктік ақы;  салық төлеуші кіру ... ... ... шығыстар  (визаның,  консулдық  қызметтердің  құны,  міндеттімедициналық ... ... ... өзара ынтымақтастық орнату ... оны  ... ... ... ... ... ... сондай-ақдиректорлар кеңесінің отырысына келген қатысушыларды қабылдауға және оларғақызмет көрсетуге жұмсаған шығыстары өкілдік шығыстарға ... ... ... қабылдауды өткізу, оларды көлікпен қамтамасыз ету, келіссөзкезінде тамақтануға арналған шығыстар, сондай-ақ ұйым штатында ... ... ақы ... ... шығыстар өкілдік шығыстарғажатады [19].Банкеттер, бос уақытта ойын-сауық немесе демалыстар ұйымдастыруғажұмсалған ... ... ... ... және ... шығыстар Қазақстан  Республикасының  Үкіметі  белгілегеннормалар шегінде шегерімге жатқызылады.Сыйақы бойынша шегерімдер. Мыналар ... ... ... болыптабылады:- құрылысқа алынған және ... ... ... ... ... ... қоспағанда, алынған  кредиттер  ... оның ... ... лизингі түріндегі сыйақы;- борыштық бағалы қағаздар иесіне оларды шығару және орналастырушарттарына сәйкес ... ... ... не  ...  ...  ... ... ала отырып);- вексель бойынша төлемдер;- салымдар (депозиттер) бойынша сыйақы.Коммерциялық банктерде сыйақы бойынша шегерім салық  ... ... ... ... ... ... шегерімдер. Егер салық төлеушібұрын табыс деп танылған күмәнді міндеттемелерді кредит берушіге төлегенжағдайда, ... ... ... ... жасауға жол беріледі.Мұндай шегерім төлем жасалған ... ... ... ... ... жүргізіледі.Көзделген шегерімге жатқызу тәртібі Салық кодексінің 83-бабына сәйкесбұрын табыс деп танылған міндеттемелерді төлеу ... да ... ... ... ... ... кодексіне сәйкес күмәндідеп танылған талаптар шегерімге жатады.Салық төлеушінің ... ... ... ... ... ... растайтын құжаттар болған жағдайда, сондай-ақ шегерімге жатқызғанкезде олар бухгалтерлік  ...  ...  не  ...  ... есептерде шығыстарға жатқызылған жағдайда жүргізіледі.Дебитор банкрот деп танылған жағдайда көрсетілген құжаттардан басқа,дебиторды банкрот деп тану ... сот ...  мен  оны  ... ... ... ... органдарының шешімін қосымша тапсыруқажет. Салық төлеуші жоғарыда аталған ... ... ... салықтөлеуші-дебитор банкрот деп танылған салық кезеңінің ... ... ... ... ... ... құқылы.Резервтік қорларға аударымдар бойынша шегерімдер.  Аффилирленгентұлғалардың ... не ... ... міндеттемелері бойыншаүшінші тұлғаларға берілген (кредиттік серіктестіктердің активтері  меншарттық ... ... ... мен ...  ... ... мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзегеасыратын ұйымдар төмендегі күмәнді және  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... қалдықтарды қоса депозиттерге; басқа ... мен ... ... (қаржы лизингін қоспағанда); құжаттамалық есептер ... ... ... ... ... ... ... өтелмеген аккредитивтер бойынша шартты ... ... ... жасау жөніндегі шығыстар сомасын шегеруге құқығыбар. Активтер мен ... ... ... және үмітсіз санатқажатқызу тәртібін уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органанықтайды [16].Ғылыми-зерттеу және ... ... ... ... ... ... ...  сатып  алуға,  оларды  орнатуғажұмсалатын шығыстардан және күрделі сипаттағы өзге де ... ... және ...  жұмыстарға  жұмсалатын  шығыстаршегерімге жатады. ... ... және ... ... ... ... ... орындалған жұмыстардыңактісі және басқа да құжаттар мұндай шығыстарды шегерімге ... ... ... ... ... ... ...  шегеру.  Жинақтаушысақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықтарын қоспағанда, сақтанушыныңсақтандыру шарттары  ...  ...  ...  ...  ... ... ... тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) ...  ... ... қатысушы  банктер  жеке  тұлғалардың  салымдарын(депозиттерін) ... ... ... ... міндеттікүнтізбелік, қосымша және  ...  ...  ...  ... ... ... және ... жұмсалған шығыстарды шегеру.Шегерімге  салық  төлеушінің  Қазақстан  ...  ... ... ... ... ...  ...  ақы  төлеугеесептелген;- өзінің еңбек (қызмет) міндеттерін орындауына байланысты ... ... өзге де ... байланысты қызметкерге (бұрынғықызметкерге) келтірілген зиянды өтеуге бағытталған;- ... ... ... ... ... ... есептелген шығыстары жатады.Салық төлеушінің зейнетақымен қамсыздандыру туралы ... ... ... ... ... есебінен төлеген ерікті  кәсіптікзейнетақы жарналары ... ... ... ... ... белгіленген шекте шегерімге жатады.Жұмыс берушінің қызметкерді оқытуға, біліктілігін арттыруға немесеқайта ... ... ... ... ... ... шегерілуге жатады.Салық төлеушімен еңбек қатынастарында ... жеке ... ... ... ... ...  ...  бойынша  оқытуғажұмсаған шығыстары мынадай сақталған:- салық төлеушіде ... 3 жыл ... өтеу ... туралыжеке тұлғамен шарт жасалған;- білімнің тиісті деңгейін жеке тұлға тұңғыш рет ... жеке ... оқуы ... ... не ... ... Республикасында жүзеге асырылмайтын мамандықтар бойынша ҚазақстанРеспубликасының шегінен тыс  ...  ...  ...  ... жатады.Бұл ретте оқытуға арналған шығыстар:- оқытуға ақы төлеуге нақты ... ... ... адамның тұруына және тамақтануына Қазақстан РеспубликасыныңҮкіметі белгілеген норма шегіндегі ... ... ... ... ... ... және ... аяқталғаннан кейін керіқарай жол жүруге ... ... ... ... бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асыпкетуінен шегерім. Теріс ... ... ... оң ... ... асып ... жағдайда асып кету шамасы шегерімге жатады.Салықтар шегерімі. Есептелген шектерде мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... табыс анықталғанға дейінесептен шығарылатын салықтар; ... ... ... мен ... ... ... табыс салығы мен табыс салығы жәнеүстеме пайдаға салынатын салық қосылмайды. Бұл ... ... ... кезеңіүшін ағымдағы салық кезеңінде төленген салықтар төлем ... ... ... ... ... ... бойынша шегерімдер. Тіркелген активтер – ҚазақстанРеспубликасының бухгалтерлік есепке алу және ... ... ... ... салық төлеушінің бухгалтерлік балансында ескерілетінжәне жылдық ... ... алу үшін ... ... ... менматериалдық емес активтер.Тіркелген активтердің құны. Салық Кодексінің 92-103-баптарына сәйкеснегізгі құралдардың бастапқы ... ... ... алу, ...  ... және ... ... шығындар, сондай-ақ салық  төлеушініңшегерімге құқығы бар ... ... ... ... арттыратын басқа дашығындар  енгізіледі.  Тіркелген  ...  құны  ...  ... тәртіппен және шарттармен амортизациялық аударымдарды есептепшығару арқылы шегерімге жатқызылады.Тіркелген активтер ... ... ...  ...  активтер  бойынша  ...  ...  ... ішкі ... ... ... ... жатпайтын тіркелген активтерге: жер, аяқталмағанкүрделі құрылыс, Қазақстан Республикасының 2000 жылғы ... ... ... ...  ...  ...  құны  толығымен  шегеругежатқызылған негізгі құралдар, ... жоба ... ... ... ...  ...  сәйкес  құны  шегерімгежатқызылатын (жатқызылған) тіркелген активтер жатады.Қазақстан Республикасының  ...  ...  рет  ... тіркелген активтер бойынша салық ... ... үш ... ... алу ... осы тіркелген  активтерді  пайдаланғанжағдайда, пайдаланудың бірінші салық кезеңінде ... ... ... ... ... есептеуге құқылы. Осы тіркелгенактивтер пайдаланудың ... ... ... ... құн ... ... ... Келесі салық кезеңінде осы тіркелген активтер тиісті топтыңқұн балансына енгізілуге жатады.Әрбір ішкі топ, топ ... ... ... амортизациянормасын қолдану арқылы, бірақ ішкі топтың, ...  ...  ... құн балансына Салық кодексінің 110-бабында белгіленген ... ... ... ...  ...  тіркелген  активтер  амортизацияныңтөмендегідей шекті нормаларымен ішкі ... ... ...  ... активтердің атауы        |Амортизацияның  ||   |                      ... ... (%) ||I  ... құрылыстар (мұнай, газ ұңғымалары  |10        ||   |мен ... ... ...    |         ||II  ... ... ... мен ...        ||   ... ... және ...     |         ||III ... машиналары мен компьютерлер     |40        ||IV  ... ... ... ...    |15        ||   ...                  |         ... ... [2] Әдебиетті қолдану негізіндеҮйлер мен ғимараттар (мұнай, газ ... мен ... ... ... ... ... әрбір объект бойынша жекеайқындалады және І топтың негізгі құралының құны ішкі топтың құн ... ішкі ... ... құн балансын айқындау. Әрбірамортизациялық ішкі топ (І топтың), топ бойынша ... ... ... топтың (І топтың), топтың құн балансы деп аталатын қорытынды ... ... құн ... негізгі құралдардың әрбір объектісі бойынша ішкітоптардың құн баланстарынан және Салық кодексінің ... ... ... ішкі ... құн ... ... ... (І топтың), топтың салық кезеңінің соңындағы құн балансы:ішкі топтың (І топтың), топтың өткен ... ... ... ...  ретінде  айқындалған,  өткен  салық  кезеңінде  ... ... ... ... ... ... кодексінің111 және 113-баптарына сәйкес жүргізілетін түзетулер ескерілген ішкі топтың(І топтың), ... ... ... ... құн балансы, қосу Салықкодексінің 109-бабына сәйкес айқындалған құн бойынша салық ... ... ... ... алу ...  ...  109-бабына  сәйкесайқындалған тәртіппен салық кезеңінде шығып қалған тіркелген ... ... ... ... ... ... және ... қалуы. Сатып алу, оныңішінде ... ... ... бойынша лизинг алушының сатып ... ... ... ... ... ретінде өтеусіз алуы кезінде келіп түскентіркелген ... ... ... ... ... ... ... мынадай тәртіппен есепке алынады:І топ бойынша – тиісті ішкі топтың құн балансын құрайды;ІІ, ІІІ және IV топтар бойынша – ... құн ... ... ... ... ... ... ішкі топтардың құн балансын (Ітоп бойынша) немесе ІІ, ІІІ және IV топтардың құн балансын:өткізу, қаржы лизингіне беру кезінде – өткізу ... ... ... ретінде беру кезінде – Салық кодексінің 106-бабына сәйкес айқындалатын құн бойынша;құрылтайшы, ... ... алып ... ... – мәмілеге қатысушыларайқындаған құн бойынша;тіркелген активтер сақтандырылған жағдайда, олар есептен шығарылған,жоғалған, ... ... ... ... кезде  –сақтандыру  ұйымысақтынушыға сақтандыру шартына сәйкес төлейтін сақтандыру төлемінің сомасыннегізге ала ... ... құн ... өзге де жағдайларда – салықмақсаттарында айқындалған (І топ бойынша) қалдық құны ... беру ...... құны ... кемітеді.Егер тіркелген активтің бір бөлігі ғана өткізілсе, сату кезеңіндетіркелген ... құны ... және ... ... ... ... ... бойынша басқа да шегерімдер. Ішкі топтың (І топбойынша) барлық тіркелген активтері немесе топтың (ІІ, ІІІ және IV ... ... ... активтері шығып қалғаннан кейін ішкі топтың  (Ітоп бойынша) немесе топтың (ІІ, ІІІ және IV ... ... ... кезеңініңсоңындағы құн балансы шегерімге жатқызылады.Егер ішкі топтың (І топ ... ... ... (ІІ, ІІІ және ... бойынша) салық кезеңінің соңындағы құн балансы ... ... кем ... құраған жағдайда, салық төлеуші ішкі топтың (І топбойынша) ... ... (ІІ, ІІІ және IV ... бойынша) құн балансыныңшамасын шегерімге ... ... ... ... ... ... бойынша Салық кодексінің ... ... ... шегерімдер жасауға құқылы.Қаржы лизингі шарттарымен берілген (алынған) тіркелген активтер. Қаржылизингіне (қаржы лизингі бойынша) берілген (алынған) тіркелген активтердіңқұны ... ... ішкі ... ... құн балансында ескеріледі. Егерактивтер оларды қаржы лизингіне бергенге дейін ішкі топтың құн ... ... ... ... тиісті ішкі топтың, топтың құн балансықаржы лизингіне берілген тіркелген активтердің құнына азайтылуға ... ... ... ... шегерімдер. Мына негізгі құралдарды:- осы топқа енетін;- Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және ... ...  ...  ...  ...  ...  бухгалтерлікбалансында ескерілетін негізгі құралдарды жөндеуге ... ... ... жүзіндегі шығыстар бойынша әрбір топқа қатысты шегерім ... ... ... табыс алу үшін пайдаланған жағдайда рұқсат етіледі.Қызмет етудің нормативтік  ...  ...  және  ... ... ... ... ... құжаттамаға сәйкеснегізгі құралды сақтау және оларды техникалық бабында ... ... ... ... ... (бөлшектерін) және құрамдасбөліктерін ауыстыруға байланысты  Салық  ...  ...  ... ... ... қоспағанда, негізгі құралдарды жөндеугеарналған іс жүзіндегі шығыстар сомасы топтың салық кезеңінің соңындағы құнбалансынан ... ... ... ... топ бойынша шегеріледі [2]:Кесте 5Салық кезеңінің соңындағы құн ... топ ... ...  ... ...                  ... норма, (%)  ||I  |Үйлер, құрылыстар ... газ ... мен  |15         ||   ... ... ...        |          ||II  ... өндіру машиналары мен жабдықтарын   |25         ||   ... ... және ...        |          ||III ... ... мен ...        |15         ||IV  ... топтарға қосылмаған тіркелген активтер  |15         ... ... [2] ... қолдану негізіндеБюджет қаражатынан алынған субсидиялар есебінен жүргізілген жөндеугежұмсалған шығыстар шегерімге ...  және  ...  құн  ... ... ... сәйкес құны шегерімге жатқызылатын(жатқызылған) инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға берілген ... ... ... іс ... сома ...  ... ... жатқызылады.Салық салынатын табысты түзету. Банктің салық салынатын табысынансалық салынатын ... үш ... ... мынадай шығыстар алып тасталуғатиіс:- шығыстардың әлеуметтік сала объектілерін пайдалану ... ... асып ... ... ... ... сала объектілерінұстауға банктің нақты жұмсаған шығыстары;- коммерциялық емес ұйымдарға өтеусіз берілген мүлік;- көмек ... ... ... арыз ... ... төлеушінің шешіміболған жағдайда демеушілік көмек;- жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілгенатаулы әлеуметтік көмек;Салық ... ... ... ... үш ... ... мерзімгеберілген негізгі құралдардың қаржы лизингі бойынша алынған ... ... ... ... алушыға бере отырып, азайтады.Жиынтық жылдық кірісінің кемінде 90 пайызын ауыл шаруашылығына ... ... ... ... ... ... банк операцияларыныңжекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, кредиттік  серіктестіктер,микрокредиттік ұйымдар ... ... ... ... ... түріненалынған табыс сомасына, сондай-ақ олардың активтерін орналастырудан ... ... ... ... ... рыногындағы коммерциялық банктердің жекелегенсалықтарды төлеу тәртібін реттеуҚаржы рыногындғы коммерциялық банктер мүлік ... ... ... ... құралдар  мен материалдық емес активтер салық салуобъектісі болып ... ... салу ... ... ... қор ... ... салық салу объектілерін қоспағанда, бірнеше тұлғалардыңортақ ... ... ... осы ... ... ... ... танылады.   Бірлескен ортақ меншіктегі салық салу объектілері бойыншаосы салық салу объектілерінің ... ... бірі ... ... ... ... ... бола алады. Қаржылық лизингке берілгенобъектілер бойынша лизинг алушы салық ... ... ... ... қор активтерінің құрамына кіретін салықсалу объектілері бойынша пайлық инвестициялық қордың басқарушы ... ... ... ... ... салу ... болып табылмайды:• көлік құралдарына салық салу объектісі болып табылатын көлік ... ... ... шешімі бойынша консервацияда тұрған негізгі құралдар;• жалпыға ортақ ... ... ... ... мен ... жол ... ... белдеуі;• инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға жаңадан енгізілетін негізгіқұралдар;• ... ... ... мен ... ... аяқталмағанқұрылыс объектілері сондай-ақ көрсетілген объектілрде ... ... ... ... оның ... ... салық салу объектілерініңорташа жылдық құнына 1% ставка бойынша мүлік салығын төлейді.Бухгалтерлік есептің деректері бойынша ... ... ... ... ... құны ... ... мен жеке кәсіпкерлердің салық салуобъектілері бойынша салық базасы болып ... салу ... ... ... баланстық құны ағымдағысалық кезеңінің әр ... ... күні мен ... ... ... кезеңайының бірінші күніндегі салық салу объектілеріндегі баланстық құнын қосукезеңінде алынған соманыңон үштен бірі ретінде анықталады. ... ... ... ... ... ... ... ставкаларын қолдану арқылыдербес жүргізіледі.Қаржы рыногындағы коммерциялық ... ... салу ... ... ... ... ... төлемдер сомаларының есебімен декларацияны табыс етуге міндетті.Коммерциялық банктерде мүлiк салығын ... салу ... ... құнының 1,5 процент ставкасы бойынша есептейдi.      Мүлік салығын салық салу ... ... ... ... ... ... ... мына салық төлеушілер: дара кәсіпкерлер;  ... ... ... ... ... ... ... заңдытұлғалар есептейді. Мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер ... ... ... ... 20 ... кешіктірілмей табыс етіледі.Жаңадан құрылған ... ... ... ... ... есебін салықоргандарына тіркеу есебіне  қойылған  айдан  кейінгі  ...  ... ... ... Декларация есепті жылдан кейінгі жылдың 31наурызынан кешіктірілмей табыс ... ... ... салық салу объектілері бойынша мүлік салығыәрбір салық төлеушінің мүлік құнындағы оның ... ... ... ... салық кезеңі ішінде мүлік салығы бойынша ағымдағытөлемдерді төлеуге міндетті, олар салық кезеңінің ... ... ... ... ... ... салу объектілерінің қалдық құнынатиісті салық ставкасын қолдану арқылы ... ... ... төлеусалық салу объектілерінің орналасқан жері ... ... ... ... ... ... төлеуші  салық  кезеңіндегі  20ақпаннан, 20 мамырдан, 20 ... және 20 ... ... ... ... ... банктерде көлік салығын төлеу ставкалары      |Рет|Салық салу объектiсi               ... ... ... |                         |          ||1. ... көлемi мынадай жеңiл автомобильдер |          ||  ... см.):                   |          ||  ... ... қоса ...            |1          ||  ... ... ... қоса алғанда       |2          ||  ... ... ... қоса ...       |3          ||  ... ... ... қоса алғанда       |5          ||  ... ... ... қоса ...       |8          ||  ... ... ... қоса ...       |15         ||  ... жоғары                 |117         ||2. |Жүк ... ... жүк ... ...   |          ||  ... (тiркемелердi есептемегенде):   |          ||  |1 ... ... қоса ...           |3          ||  |1 ... ... - 1,5 ... қоса алғанда   |5          ||  |1,5 ... ... - 5 ... қоса ...   |7          ||  |5 ... жоғары                |9          ||3. ... ... ... мен ...    |3          ||  ... ... ... машиналар мен   |          ||  ... ... ...       |          ||4. ...                   |          ||  ... 12 ... дейiн қоса алғанда      |9          ||  ... ... ... - 25 ... қоса     |14         ||  ...                     |          ||  ... 25 орыннан жоғары            |20         ||5. ... ... ...     |1          ||  ... ... 55 ... аспайтын көлемi  |          ||  ... ...                  |          ||  ... қуаты 55 кВт-дан жоғары мотоциклдер |10         ||6. ... ... ... ... ... |          ||  ... ... ... ат ... тең):   |           ||  ... ... қоса алғанда            |6          ||  ... ... 500-ді қоса ...        |18         ||  ... жоғары 1000-ды қоса алғанда       |32         ... ... ... [2] ... ... ... ... құралдары болған кезде банк көлік құралдарысалығын төлеуші болып табылады.Салық төлеудің белгіленген ... ... ... ... алты жылдан асқан жеңіл автокөлік құралдары бойынша мынадай түзетукоэффиценттері қолданылады. Салықты есептеу ... ... ... ... ... ... ... (кесте5).Жеңіл автомобильдердің үш айлық есептік көрсеткіш ставкасы бойыншасалық салынатын двигателінің ... ...  ...  -  2000  ... қоса алғандағы, бес айлық есептік көрсеткіш ... ... ... ... ... - 2500 ... сантиметрді қоса алғандағы,сегіз айлық есептік көрсеткіш ставкасы бойынша ... ... ... - 3000 ... сантиметрді қоса алғандағы және он бес ... ... ... ... ... ... ... көлемi 3000-нанжоғары - 4000 текше сантиметрдi қоса ... ... ... ... салықсомасы двигательдiң аталған көлемiнен асып түскен әрбiр ... үшiн ... ... ... ... ... салу объектілерінің тіркелген жерібойынша, ағымдағы төлемдерді енгізу арқылы салық кезеңінің 5 ... ... ... ... ... салығы бойынша ағымдағытөлемдер есебін ағымдағы салық ... 5 ... ... ... декларацияны есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынанкешіктірілмейтін мерзімде салық салу объектілерінің тіркелген жері ... ... ... ... ... ... жер салығын төлеушілер болып табылады:меншік құқығын, тұрақты жер пайдалану құқығын, өтеусіз ... ... ... ... ... ... басқару жөніндегі уәкілетті орган әр ... ... ... ... ... ... мемлекеттік сандық  жәнесапалық есебінің деректері негізінде есептеледі.Мынадай: жеке меншік  ...  ...  жер  ...  ... ... ... жер ... құқығындағы салықсалу объектілері бар жеке және ... ... ... ... ... ... болып табылады.Заңды тұлғалардың шешімі бойынша оның құрылымдық жер ... ... ... ...  ...  жер  ... болып табылмайды. Егер жер учаскілерін иелену немесе пайдалануқұқығын растайтын құжаттарда  ...  ...  ...  өзгешекөзделмесе, пайлық инвестициялық қор активтерінің құрамына кіретін жеручаскесін қоспағанда, бірнеше ... ... ... ... учаскесі бойынша осы тұлғалардың әрқайсысы жер салығын төлеуші ... ... ... ... ... берілген (алынған) жер учаскесібойынша жер салығын ... ... ... ... (жер ... ... үлестік меншік кезінде – жерүлесі) салық салу объектісі болып табылады.  ... ... салу ... ... елді ... ... ... жер учаскелері;ортақ пайдаланудағы мемлекеттік автомобиль жолдары желісі алып жатқанжер  ...   ...  ...  ...  ... орналасқан жер учаскелері; салық кодексінің ... ... ... ... іске ... үшін иемденіп алынғанжәне пайдаланылатын жер учаскелері;  жалға ... ... ... ... ... жер ... Жер салыған анықтау ушін жер учаскесініңалаңы ... ... ... табылады.Жергілікті өкілді органдар ҚР-ның жер заңдарына сәйкес жүргізілетінжерлерді өңірлерге бөлу жобалары (схемалары) ... жер  ... ... ... ... ... жерсалығының базалық ставкаларынан 50%-дан аспайтындай етіп ... ... ... ... ... ... салық төлеушілер үшін  жер  салығыныңставкасын жеке дара төмендетуге немесе ... ... ...  ... ... жер ... ... жеке салық базасына тиісті салықставкасын қолдану ... ...  Жер ... ... төлеушіге жеручаскесі берілген айдан кейінгі айдан бастап есептелінеді. Бюджетке жерсалығын төлеу жер учаскесінің ... жері ... ...  Ортақүлестік меншіктегі салық салу объектілері бойынша салық олардың осы ... ... ... ... жер салығы сомаларын салық базасына тиісті ... ... ... ... ... және салық кезеңі ішінде жер салығы бойыншаағымдағы ... ... және ... ... ... төлемдердіңсомалары ағымдағы жылдың 20 ... 20 ... 20 ... 20тамызынан, 20 қарашасынан кешіктірілмейтін  ...  тең  ... ...  ... салу объектілеріне құқықтар салық кезеңінің ... ... ... ... женр ... құқықты іске асырудың нақтыкезеңі үшін есептеледі.  ... ... ... ... ... күнненкейінгі кезекті мерзім ағымындағы төлемдерді төлеудің бірінші мерзімі болыптабылады.Банк салық кезеңінде декларация табыс ету ... ... он ... күні мерзімінен кешіктірмей біржолата есеп  айырысужүргізіп,жер салығын төлейді.Бұл ретте бірнеше ... ... ... ... мен ... орналасқан жер учаскелеріне жер салығы олардыңбөлек пайдалануындағы үйлер мен құрылыстардың алаңына ... әр ... ... жеке ... үй ... ... жылжымайтын мүлікті банк сатыпалған жағдайда, жер салығы тұрғын үй қоры, соның ... оның ... мен ... алып ... ... ... елді ... салынатын салықтың Салық кодексінің 332-бабында  ... ... ... ... ... ... салық салу объектілері орналасқан ... ... ... ... кезеңінен  кейінгі  жылдың  наурызынанкешіктірмей, сондай-ақ жер ... ... ... ... ... салық кезеңінің 20 ақпанынан кешіктірмей табыс етеді [20].Қосылған құн салығы ... ... ... ... және ... ... ... қосылған, оларды өткізу бойыншасалық ... ... ... бір ... бюджетке аударуды, сондай-ақҚазақстан Республикасының аумағында ... ... ... ... Бюджетке төленуге тиісті ҚҚС сатылған тауарлар (жұмыстар, қызметкөрсетулер) үшін төленуге тиісті қосылған құн ... ... ... ... айқындалады. Өткізу бойынша айналымның ең төменгі деңгейіосы баптың 1-тапмағында көрсетілген ... соңы ... ... ... ... 15 000 ... ... құрайды.   Санаткерлікменшік объектілертіне, соның ішінде жарғылықкапиталға салым ... ... ... ...  ...  берушініңжалдамалы қызметкерге жалақы есебінен жұмыстар орындауын, ... ... құн ... ... төлеушілер болып табылатын бір заңды ... ... ... ... орындауын, қызметтер көрсетуінбілдіреді [21].Салық ...... ... ... құн ... ... мен операцияларды жұзеге ...  өз  ... ... ... мекеме арқылы жүзеге асыратын резидентеместерді қоспағандағы коммерциялық банктер мен  басқа  да  ... ... ... Бұл ретте банктер мен басқа да кредиттік ұйымдаркөптеген операцияларына ҚҚС салынбайтын және ҚР ... ... ... ... кезде ҚҚС салығын төлеуден мүлдем босатылатын ҚҚСтөлеушілерінің санатына жатады. Осының барлығы да ... ... ... шығарудың айрықша тәртібіне және бухгалтерлік есепті жүргізуерекшеліктеріне себепші ...  ...  ...  ҚҚС  салу  объектісініңөзгешеліктерін қарастырғанда,  ...  ...  ...  ... көп ... оның ... ... калькуляциясына негізделетінінесүйенген жөн. Банк оперциялары бойынша тарифтердің деңгейіне мыналарды:Кредиттік  тәуекелді,  мысалы  ...  ...  ... және ... ... ... тәуекелді атап айтқанда, Ұлттық Банктің пайыздық саясатының өзгерумүмкіндігі;Валюталық  тәуекелді  хеджирлеу  мүмкіндігін  ...  ...  ... және тағы басқа қоса алғанда валюталық тәуелкелді айқындайдынәр түрлі факторлар ықпал ... банк ... үшін ... ... ... үшін банк саласындағыбәсекелестіктің жоғарғы деңгейін айтарлықтай маңызы бар.Аталған факторлардың бірігіп ықпал етуі нітижесінде, әр ... ... ... ... ... отырған қызметтерді әр түрлі тарифтер бойынша ұсынадынемесе бірдей банк қызметтері үшін әр түрлі клиенттерге сараланған ақы ... ... ... жіне заңнамалық түрде  белгіленген  ҚҚСсалынатын объектіні ... үшін ... атап ... ... ... өзіжоқ. Сондықтан да, ҚҚС қолданатын көптеген Батыс ...  ...  ...  ҚҚС  ...  ...  ...  ...  қаржыресурстарының айналымымен тура байланысты емес қыметтерді көрсеткен кездеҚҚС салынатын ... ... ...  ...  өз  ...  ...  ... қымбат бағалы металдарды – алтынды, платинаны ҚР Ұлттық Банкінежәне қаржы ұйымдарына сатуы жөніндегі нөлдік ставка бойынша салық салынады.Қаржылық ... ... сату ... ... ... ... ... нарығы және қаржы ... ... мен ... жөніндегіуәкілетті органның немесе ҚР Ұлттық банкінің лицензиясы негізінде банктержәне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ... ... ... банк ... және өзге де ... ... ... актілерінде белгіленген өкілеттіктер шегінде лицензиясыз өзгезаңды тұлғалар жүргізетін операциялыр;- депозиттерді ... жеке ... ... ... ашу  жәнежүргізу;- депозиттерді қабылдау, ... ... ... ... ашу ... ... мен банк ... жекелеген түрлерін жүзеге асыратынұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу:- жеке және заңды тұлғалардың метал ... ашу және ... ... ... ... ... қымбат бағалы металдардың және қымбат бағалыметалдардан жасалған монаталардың нақты ... ... ... ... ... заем ... кассалық операциялар;- шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;- төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау;- аккредитив ашу ... мен оны ... және ол ... ... ... ... ... мүддесі үшін тапсырмасы бойыншабанктер жүзеге асыратын ақшаны, тазартылған бағалы металдарды басқару;-банктердің ақшалай нысанды орындау көзделетін банк ... ... ... ... ... үшін ... нысанды орындау көзделетін банккепілдемемлерін және өзге де міндеттемелерді беруі;- банктер жүзеге асыратын факторингтік және ... ... ;2) ... ... ... ... ... қағазлар нарығынакәсіби қатысушылардың қызмет көрсетуі, сондай-ақ ҚР-ң ... ... ... ... ... ... нарығындағы қызметті жүзегеасыру жөніндегі ұйымдардың қызмет көрсетуі және ҚР-ң заңнамалық актілерінесәйкес  ...  ...  ...  бағалы  қағаздармен  жасалатыноперациялары;3) сақтандыру  (қайта  сақтандыру)  ...  ...  ... ... ... ... жасасу және  орындау  бойыншасақтандыру брокерлерінің (сақтандыру ... ... ...  ...  карточкаларымен,  чектермен,  ...  ... ... ... ... ...  ... Мемлекеттік әлеуметтік  сақтандыруқорының ... ... ... бойынша қызмет көрсету;6) ипотекалық тұрғын үй заемдары бойынша,талап ету ... ... ... ... ... зейнетақы қорларының  зейнетақы жарналарын тарту бойыншазейнетақы активтерінен алынған ... ...  ...  ... ... ... ... жарғылық капиталына қатысу үлесін өткзу;9) микрокрелиттер беру ... ... ... ... ... ... алу ... қысқа мерзімдіқарыздар беруі11) кредиттік серіктестіктер өз ... үшін ... ... ... ... операциялары; төлемдер және ақша аударымы бойынша тапсрмалардаорындау;- қарыз беру операциялары; ... ... және ... ... ... ... ... кассалық оперцаиялар;- кредиттік серіктестікке қатысушылардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;- кредиттік серіктестікке ... үшін  ...  ...  орындаукөзделетін кепілдіктер, кепілдемелер және өзге міндеттемелер беру;12) ... ... ... ... орнын ауыстырмай,  соларменжасалатын операциялар ;- ... ... ... ... ... ... ... хабар Салық кодексінің 74-бабында ... ... ... ... ... ... негізгі құрал ретінде алса, мүлікті қаржы лизингінеберу лизинг лизинг беруші ... тиіс ... ... бөлігінде.Коммерциялық банктерде қосылған құн салығын қайтару:қосылған құн салығын осы салықты ... ... ... пененсалықтың басқа ды түрлері бойынша салық берешегін өтеу есебіне есепкежатқызу ... ... ... ... ... құн салығының төлеуші болып табылса,онда қосылғаг құн салығын қайтару ... құн ... оның ... осы және басқа да салық түрлері бойынша ... ... ... ... ... жолымен де жүргізіледі.Бағалы қағаздармен жасалатын операциялар, ... ... ... қатысушылардың қызмет көрсетуі, сондай-ақ ҚР-ң заңнамасына ... ... ... бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзегеасыру жөніндегі ұйымдардың қызмет көрсетуі және ҚР-ң заңнамалық актілерінесәйкес  ...  ...  ...  ...  ...  ... сақтандыру (қайта сақтандыру) жөніндегі операциялар, сондай-ақ сақтандыру ... ... ... ... және орындау бойыншасақтандыру брокерлерінің (сақтандыру агенттерінің) қызмет көрсетуі;төлем   карточкаларымен,   ...   ...   ... жасалатын операциялар;  зейнетақы активтерін,  сондай-ақМемлекеттік әлеуметтік сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... тұрғын үй заемдары бойынша,талап етуқұқықтарын басқару  жөнінде  қызмет  ...  ...  ... ...  ...  өткізу;   микрокрелиттер  беру  ... ... ... ... ... алу ... қысқамерзімді қарыздар беруі; кредиттік серіктестіктер өз қатысушылары үшінжүзеге ... ... ... ... ... төлемдер жәнеақша аударымы бойынша тапсрмаларда  ...  беру  ... ... және ... ... ... ...  беру;  кассалық  оперцаиялар;   ...  ... ... шоттарын ашу және жүргізу болып табылады.Егер заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі қосылған құн ... ... ... ... құн салығын қайтару қосылған құн салығынзаңды тұлғаның осы және басқа да ... ... ... ... ... өтеуесебіне есепке жатқызу жолымен де жүргізіледі;тауарлардаң импорт кезінде төленуге тиіс қосылған құн салығыныңесебіне есепке ... ... ... ... төленуге тиіс қосылған құнсалығының есебіне есепке жатқызу;Қосылған құн салығын төлеушінің осы және ... да ... ... салық берешегі болмаған жағдайда қосылған құн салығын қайтару оныңдербес салық төлеушілер болып табылытын ... ... ... басқа да салық түрлері бойынша салық берешегін өтеу есебіне ... құн ... ... банк ... ақша ... ... және ... құн салығын төлеушінің салық берешегі болмағанжағдайда, ... ... ... құн ... ... басқа да түрлербойынша алдағы уақыттағы төлемдер есебіне еспке жатқызу жолымен қайтарудыталап етуге құқылы.Қосылған құн ... ... банк ... ... оның ... болмаған кезде жүргізіледі.3. Қаржы рыногындағы коммерциялық  банктерді салықтық  ... ... ... коммерциялық банк жүйесін қолдау қажеттілігі оның елдіңэкономикалық  ...  ...  ...  ...  ... ... отандық банктер  отандық  экономикалық  жүйеніңажырамас ... ... оның ... ... ... ... және оныңнарық жағдайында дамуын  ынталандыратын  жетілдірілген  қаржы  жүйесінқалыптастырды.Отандық ... ... ... отырып, мемлекет олардың ішкіэкономика мен нақты секторды кредиттеу көлемін сақтайтындықтарына, атапайтқанда, ... және орта ... ... қаржыландыруларына жәнеипотекалық несиелеу бойынша қолайлы ... ... ... ...  ...  бойынша  ешқандай  міндеттемелералмайтыны сияқты банктердің ... ... ...  ... ... банк ... мүдделерін барынша қорғалатындайетіп активтер мен пассивтерді тиімді ... ... ... ... қарамастан мемлекет қызметі ел экономикасының одан әрі дамуына ықпалететін жүйе құраушы банктерге қатысты ... ...  ... ... ...  ...  үшін  ...  шараларқабылданатын болады:Біріншіден, ол қарапайым және ерекше артықшылығы бар ... алу, ... ... ... беру арқылы төрт жүйе құраушыбанктердің қосымша капиталдандыру. Бұл ретте банктерге мұндай ... ... ... шарттарының бірі капиталды банк акционерлерініңөздерінің ұлғайтуы болып табылады.Қазіргі ... ... ... ... 35.6%-ы құны айтарлықтайтөмендеген жылжымайтын мүліктермен және жермен ... ... ... ... ... ... Осыған байланысты банк секторынашығындардың едәуір көлемі ... ... ...  Банк  секторынсауықтыру үшін Қаржы қадағалау агеттігі ... ...  ... талаптарды арттырады. Бұл банктердің өз ... ... ... ... ... есебінен шығынға жазуына септігінтигізеді. Бірақ, банктердің провизияларды құруы үшін ... ... ... ... дамуы Қазақстандағы  коммерциялық банктертұрақтылығының жалпы экономикалық проблемаларының нақты есебiне айналды.Оның ... ... ... банк ... ... ... отыр, яғнимұндағы банк жүйесiнiң дамуымен  ... банк ...  ... ... [22].Қазақястандық коммерциялық  банктердiң банкроттыққа ұшырауы ... ... Бұл ... ... ...  ... ... әдiстердiң ролi арта түсуде. Банктердiң тұрақты дамуыәдiстемесiн қалыптастыру проблемасы  тек қана ... банк ... ... ... ... ... ... мемлекеттiкоргандарының да мiндетi болуы шарт.Қосымша ресурстарды тарту жолымен несиелiк  ұйымның ... ...  яғни ...  ресурстық базасын  ұлғайту.  Проблемалы ... ... ...  Бұл ... ... үшiн, бiздiң ойымызша,бiраз уақыт қажет, себебi, банктерге ... ... ...  ... үшiнқордың  өзiнде жеткiлiктi капиталы болуы шарт.Банктің ресурсы ...  ... және  ...  құралболып табылады.ҚР заңына сәйкес, депозит-бұл белгілі бір уақыт өткен соң  ... ... ... ... ... ...  қайтарылатыннемесе үшінші бір тұлғаға  толық не ...  ...  бір ...  басқа тұлғаға- банкке (оның ішінде,  Ұлттық  ... ... ... ... ... ... ... отырған шаралар, дағдарысты жағдайда коммерциялықбанктердiң ... ...  ... ... жолы деп ... Дегенмен де жалпы, Республикалық қор құрудың басқа ... ... ... ... деп ... ... iшiнде еңбастысы, жалпы құрылым шегiнде банк қызметтерiне жаңа технология енгiзужёне дамыту  ... ... ...  ...  мен  ... ... ... дамытып бiрiктiру болып табылады.Макроэкономикалық жағдайды тұрақтандыруды тиімді басқарудың ... ... үшін ... салу ... құрады. Жоғарыда атап өткеніміздейшағын және орта бизнес экономика саласындағы ... ... ... ... ... болып келетін құрылым. Сондықтан, аталған саланыдамыта отырып, жалпы экономиканың тұрақты дамуына ... ... ... салықтық саясаты оның  қоғамның  экономикалық  дамудеңгейіне,  ондағы  ...  ...  жаңа  ...  ... даму стратегиясына сәйкес келуі қажет. Салық саясатының негізгіміндеті - стагфляциямен күрес, яғни ... ... және ... күрес болуы қажет. Жаңа салықтық жүйе механизмі осы салықтықсаясатты көрсету керек, жалпымемлекеттік және жеке ... ... ... ... ... айтқанда  жаңа салықтық жүйенің негізгіотандық өндірісті және ...  ...  ...  ...   ...  коммерциялық  банктердің  салық  ... ... ... ... ... ... ... айтуғаболады:➢ салықтық жүйе фискалдық мықты және мемлекетке оның ... ... ... ... ... қажет;➢ салықтық жүйе тұрақты және салық ... ... ... ... керек;➢ салық салу меншік иелігінің формасына ... ... ... бірдей болуы керек;➢ коммерциялық банктерде салық жүйесі әділ және барлық төлеушілерарасында ... ... ... салықтар саны қысқартылып, оларды жинау процедуралары ... ... ... ... ... ... ... салудағышығындарын пайда  табуға  жіберуі  қажет,  бұл  ... ... ... ... күшейтеді;➢ салық төлеушіні қорғау керек. Салық ... ... ... түрдеқорғалуы қажет;➢ коммерциялық банктерде салықтан жалтарудың заңды және заңсызжолдары ... ... Ол үшін ... ... ... ... ... және әділ салық жүйесі құрылуы тиіс, ол біркелкіэкономикаға негізделген ... ... Ең ... жаңа ... ... қабылдауқоғам көзқарасы бойынша республикадағы салық климатын жақсартуы қажет,профиляциялық ... ... ... ...  ... ... қажет.Сонымен, бірінші міндеті, мемлекеттік қаржылық қажеттіліктер қосымшақаражат тартумен қатар, отандық  коммерциялық ... ... ... ... көрсеткендей экономикалық өсудің негізі- ұлттықжәне халықаралық тауар өндірушілердің өндірісін инвестициялау үшін ... ... Бұл ... ...  ...  ...  экономикалықүдерістерді интернационализациялау және жобалауға байланысты.Қазіргі салық жүйесінің негізгі кемшіліктерін жою үшін:- табыстан алынатын алымдарды біртіндеп ... ... ... ... ... ... ... инвестицияны ынталандыруүшін пайдалану;Бұл жағдай тек отандық өндірушілер үшін ғана емес шетелдік кәсіпкерлерүшін де маңызды. ... ... ... бар елде ... ... ... оның ... көп назар аударады. Ал Қазақстанға қазірқауіпті шетелдік капиталдар түсуде,  олар  ...  ...  ... ... ... практикасы  бойынша салық жүйесініңынталандырушы рөлі ... ... ... ... ... ... жағдайларда салықтық  саясатты  жүзеге  асырудаынталандыру міндеті басты ... ... ... ... ... ... көлемінің азаюы да маңызды. Қазақстанның салық жүйесінде бұл үлес тымүлкен. Мемлекет барлық ... ... ... ... бұл ... тежеді.Экономиканы қайта құруда, оны реттеуде, ел бюджетiнiң ... ... ... ... орны ... ... пен шаруашылық субъектілерінің  арасында  ... ... ... және ... ... жүзеге асыратынсалықтық реформаларды жетілдіру бағыттары өзекті  мәселелердің  ... ... ... ... өзі ... таза ... қалыптастырып, дамытуда өзіндік тәжірибенің аздығынан шет елдіктәжірибеге көбірек сүйеніп келген Қазақстан Республикасы қазіргі ... азда ... ... әр ... мен ... ... ... тәжірибежинақтады. Оны соңғы жүргізілген салық реформасы,    ... ... 2008 ... 6 ... ... ... ... арттыру –мемлекеттік саясаттың мақсаты» атты Қазақстан  халқына  ... ...  ... жаңа ... ... ... мен ... Қолданыстағы Салық кодексі экономикалық ... оң рөл ... ... ... оның ... іс ... ... кодекс салық  қызметтерінің оның ... өз ... ... ... сапасы мен салық төлеушілермүдделері үйлесетіндей ... ... ету заңы ... ие болуы керекдеді [2] .Мемлекет басшысы жаңа 2009 ... 1 ... ... іске ... ... ... жасаудың нақты критерийлерін де атап ... ... ... Салықтық ауырпалықты жеңілдету экономиканың өндеуші салаларымен осыіспен айналысатын шағын және орта ... ... ғана ... ... ...  емес  ...  салықтық  ауртпалықтытөмендеткендік себепті мемлекеттік бюджеттің  ...  ...  ... ... ... есебінен жабу керек болады.Соңғы салық реформасында салық жүктемесін төмендету мақсатында 3 ... ... ... ... салығының ставкасы екі есе азайтуұсыналады. Салықты азайту өндірісті ...  алу  және  ...  ...  ...  көздерін  қалыптастырады,   ... ... ... жағдай жасайды. Бюджеттің теігерімінсақтау мақсатында корпоративтік ... ... 30% ... ... ... ... 2009 ...  2010 жылы- 20  %өзгертусіз қалдырылды, 2011 жылы- 17,5 % ... 2012 жылы ... құн ... ... 2009 ... ... 12 ... теңболды. Бұл көрсеткіш қазақстандық қосымша құн салығын әлемдегі осындайсалыұтың қалыпты стандарттары ... ең ... ... бұл ретте 2009жылдан бастап жобада «дебеттік» ... деп ... ... ... ... құн салығы сомасының үстуінен өнім берушілерге төленетінҚҚС сомасының артығын ... ... ... енгізу ұсынылды. Нөлдікставканы қайтарумен қоса, ҚҚС дебеттік сальдосын қайтару ... 4 ... шара ... негізгі құралдарды жаңғырту және жаңалау кезеңіндеөнім берушілерге төленген  ҚҚС  ...  ...  ...  ... тоқтап қалуын болдырмауға бағытталған.Себебі, 2012 жылы тәуекелдерді басқару ... ... ... ... ... ... жүйесін толығынан енгізу көзделуде. Ал,2009 жылдан бастап ҚҚС бойынша жеңілдіктің  ...  ...  ... ... Қазақстанда шығарылмайтын  жабдықтар  импортынақосымқа құн салығы бойынша ... 2012 ... ... ... «еркінқалып» аумағынан өткізу ҚҚС-тан босату, ... ... ...  қаржылизингіне өткізу, инфрақұрылымдық жобаларды сату бойынша айналым қаражатынҚҚС босату 2014 жылға дейін сақталады.Салық ... ... ... ... ... ... ... түрлеріне  қолданылатын  акциздік  ...  ... ... орай ... өндірілген және 2011 жылдан бастап ... ... ... өнім түрлеріне, 2009 жылдан ... ... ... ... ... ауыспалы кезеңді жүзеге ... ... ... реформалау шеңберінде 11 пайыздан 5, 5 ... ... ... ... ... ... және орта бизнесөкілінен 11 пайыздық ставкамен жайпақ шағын және орта ... ... ... ... ... мүліктік салықтар блогын, атап айтқанда мүлік және көлікқұралдары салықтарын ... ... Жеке ... ... салығыбойынша бағасы 120 млн. теңгеден жоғары қымбат мүліктің ставкасы 0,5-тен ... ... ... ... Бұл ... қымбат тұратын жылжымайтынмүлікке толығынан салық салуға және жеке тұлғалардың мүлкіне ... ... ... ... ... ... ... мәтінінде бірмәнді талқылау үшін бұрын ұкіметтің қаулысымен бекітілген салық ... жеке ... ... ... салық салу құнын айқындауәдістемесі енгізілді.Көлік құралдарына салық ... ... ... ... ... ... арнайы көлік құралдарына түзету коэффиценттерін алып тастау ұсынылды.Осыған байланысты олардың ... 2 есе ... ... ... бюджеттік жүйеге маңызды рөл тиесілі.Еліміздің басты экономикалық ведомстволарының бірі және ... ... ... ... ... табылатын Қазақстан Республикасы ҚаржыМинистрлігі ең ... ... ... ... ... туралы есеп пенесептілік саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді.Осыған байланысты коммерциялық банктерде бірқатар проблемаларды ... ... ... салу ... ... проблемаларды шешуқажет:- салық есептілігін электрондық түрде ... және жеке ... ... ... ... ҚҚС ... ... камералдық бақылауды жүзеге асыру кезінде;- жұмыс істемейтін салық төлеушілердің банктік шоттарында ақшалайқорлардың қозғалысы ... ... алу  ...  ...  ... ... ... кезінде автоматтандырылған  өзара  ... ... ... салықтық әкімшілік жүргізудің ақпараттық  жүйелерін  ... ... әсер  ...  ...  ...  ағымдағыпайдалану кезінде[25].Сондай-ақ ведомстволық тіркеуді жүзеге асыратын органдарға халықтантүсетін ... ... ... ...  ...  ... жүзеге асыратын бірыңғай жүйенің болмауы, ... ... ... ...  ...  үшін  ...  ... үй-жайлар бөлігінде. Сондықтан, бірінші  бағыт  ретіндеқаржылық  ресурстарды  ...  ...  оның  ...  ... ... және  ...  ...  басқа  да  міндеттітөлемдердің толық түсуін қамтамасыз ету кіреді.Жалпы  ...  ...  орта  ...  ...  ... банктердің салық төлеуін  жетілдіру бағыттары ұсынылған, олбағыттарды ... атап ... ... қосылған құн салығының мөлшерлемесін ... ... ... банктерді ынталандырып, кеңейтуге мүмкіндікбереді;← экономиканың ... ...  ...  ... ... көтере отырып, салықтық жүктемені біртіндепзаңи тұлғалардан жеке ... ... ...  ...  ...  ...  салынатын  салықтыажыратып, салық жеңілдіктерін қолдануға рұқсат беру;←  ақпараттық  ...  ...  ...  ... жетілдіруді ары қарай жалғастыру болып табылады.Аталған бағыттарды кешенді түрде ... ... ... ...  тұстары  бюджеттік  және  амортизациялық  саясаттармен  ... ... ... ... ... ... 5 пайызынқұрайтын кәсіпорындардан ғана салықтық түсімдердің 50 ... ... бұл сол ... ... ... ... екендігін көрсетеді.Қазіргі кездегі қаржы-шаруашылық саладағы, әсіресе қаржы секторындаболып жатқан өзгерістер салықтық саясатта концептуалды өзгерістердің ... ... және ол ... ... ... тиіс[27,28]:← республикадағы қолданылатын түрлі алымдар мен төлемдердіңтиімділігін бағалай отырып, олардың санын қысқарту;← салық салу ... ... ... ... бастап мәжбүрлепөндіріп алуға дейінгі рәсімдеуді оңтайландыру;← жеңілдіктер мен преференциялардың тиімділігін бағалай отырып,түрлісалық бойынша салық ... ... ... қысқарту;← жоғары қосылған құны бар қызметтер мен тауарлар шығарудыынталандыру рәсімін ... ... ... қызмет ету тиімділігін бағалау  мен  бақылаумеханизмінбюджеттік және ... ... ... ... іске ... үшін ... жиналуын арттыру және олардыңбюджетке барынша ... ... ету, ... және бюджетке түсетін басқада міндетті төлемдердің түсуін электрондық бақылауды енгізу және уәкілеттіоргандармен ... ... ету ... ... ... ... ...  Коммерциялық банктерде  корпорациялық табыс салығыныңмөлшерлемесі және жекелеген ... ...  ...  ешқандайжеңілдіктер қарастырылмаған. Сондықтан, оның мөлшерлемесін нақты түрдетөмендету қажет:- ... ... ... үшін ... ... мен ... және орта бизнеспен айналысатын субъектілерге бірыңғай мөлшерлемебойынша салық салу механизмін ойлап табу ... ... ... ... ... ... түрде қарау және оныңқызмет сферасын есепке ала отырып, барлық қызметтерін ашық ... ... салу ...  ...    ...   ...   болады,   оларәлеуметтікшығындарды жабуға, экономикалық дамуға өз ... ... ... экономистЛюдвиг Эрхард айтқандай: егер шығындардың тұрақтылығы ұдайы өндірістіңдамуымен қатар бірдей серпінмен өссе, ... ... ... ... оңай ... еді. Тек осы жолмен ғана күрделі салықтық проблеманы шешугеболады.ҚорытындыҰтымды да тиімді салықтық саясат ... ... ... ... ... ...  ...  төмендетіпотырады. Салықтық саясат өзінің ыңғайлылығымен, сондай-ақ заң ...  ...  және  ...  ...  қарай  өзгеріпотыратындығымен ерекшелінеді. Ол ... ... даму ... ... ... мен ... ... бойынша  тиімдімеханизм ретінде қарастырылады.Қазақстанның салықтық ... ... ... ... жолыменреспублика  экономикасына  қаражаттарды  салу  тиімділігін  ... ... ... ...  жетілдіру,  әртараптандырудыынталандыру бойынша салықтық саясаттың негізгі бағыттары анықталған.Банктік қызметтің өз ерекшелігі болатындығын ескере ... ҚР ... ... ... ... ...  есептеудің  тәртібініңөзгешелігі, мысалы, салық салу базасын айқындаған кезде, қойылған ... ... ... және т.б. беру ... ... ... ... кезде әрине салық жүйесінде несие  беру  ұйымдарынаайтарлықтай ... ... ... ... ... ... жақсыәсер еткен оң алға басулар болды.2009 ... ... ... енгізілген салық кодексі арқылы жасалатынең басты өзгеріс – ... ... ... ... ... ... Мәселен, аталған салық түрін 2009  ...  ... ... – 30 ... 20 пайызға; 2010 жылдың 1 қаңтарынанбастап – ... 17,5 ... ал 2011 ... 1 ... 15 ... ... ұсынылып отыр. Бұл – жаңа жобаның ең негізгі ... ... ... ... арқылы жалпы салықтың салмағын азайтып,елімізде кәсіпкерліктің кең қанат жаюына жол ... ... ... тағы ... – 2009 ... 1 ... ... қосылған құнсалығының мөлшерлемесін 13-тен 12 пайызға төмендетуі. Онымен қоса, ҚҚС-ынсалудың ... ... ... көшу  ...  ...  ... жаңартпақпыз. Бұл халықаралық тасымал экспортына және ішкіайналымдағы салық салуға қатысты жүзеге асырылады.Бұл заңнан мемлекеттің ...... ... ... ... ... дамуына серпін береді. Жеке меншік секторғапайдалы жағы – айналымдағы қаржылары ... ... ... есептемесіжеңілдетіледі. Онымен бірге, жеке меншік бизнес те анағұрлым жеңілдетілгенсалық жүйесімен өмір сүреді. Яғни ... ... ... ... уақытының көп бөлігін өз шаруасына бөледі деген сөз. Жаңа жобасалықтық әкімшіліктендіру ... да ... ... қол ... ... алып ... біз ... салуды, оның есептелуін және салықтөлеудің  тәртібін  жеңілдету  ...  ...  ...  ... Атап ... ... ақпараттық жүйелер дамиды.Жалпы қорыта келе, Қазақстан Республикасының  ...  ... ... салық салу ерекшеліктерін  ұтымдылығын арттырып,жетілдіру үшін:- әзірленген жаңа Салық кодексінде ...  ... ... ... ... коммерциялық банктердегі салықтық бақылауды күшейтеотырып, қызмет ету керек. Ол экономиканы жаңғыртуға, әртараптандыруға жәнекоммерциялық банктердің, ... ... ... ... ... ...  Салық комитеттерінің ішінде болашақ ... ... ... ... ... ... ... лаборатория жасақтау қажет;- Салық мәдениетін бүгінгі салық реформасын талаптарына  ... ... ... ... ... ... жағдай жасауды ұйымдастыру қажет;- Жаңа Салық кодексіне ... ... ... ... ... ... ашық түрде көрсететін өзгірістер мен толықтырулар бір –ақ жыл ... ... Жыл ... ... ұсыныстарды жинап және жүйелепнегізгілерінің нәтижесінде Парламентке енгізілетін  жаңа  заң  ... ... ... ... Ұлттық Банк дайындауы керек.-  Коммерциялық банктерде  ...  ...  ісін  ...  ...  жүйе  ...  ...  төлеу  мүмкіндігін  кәсіпкерлермен,бизнес ... ... ашық ... ... ... ... ... салық қызметін реттеу шегінде  өзқолында ... ... ... оның мүмкін болатын  жағымды  жәнежағымсыз салдарын ...  ала  ... ...  ...  ...  Меніңойымша, коммерцяиялық банктерде салық қызметтеріне  өзгертулер  енгізгенкезде, оның ... ...  ... және  ...  ... да жағымды болу керек.Жаңа  ...  ...  ...  ...  ...  ... емес ...  салықтық  жүктемесін  азайту. Оның  ішіндеэкономиканы ... мен ... ...  ...  ...  шағын  және  орта  бизнес  жеңілдетілген  салық  ... Одан  ...  ...  ...   ...  жүктемесінкөтеру.Еліміздің  жаңа ... ... ... ...  ...  ...  мен  әртараптандыруға, еліміз  үшін  тиімдісалаларды  дамытуға, ...  ...  ...  ...  ... ... ... байлықтарын  игеретін  компанияларға  жермен ел мүддесіне бетбұрыс ... ... ... деп ...  Еңбастысы,  коммерциялық  банктерге  салық  ...  ...  ... ... сай, өз уақытысында  салықты  төлеу үшін  айналымтабыстарын шынайы түрде көрсетіп сәйкестендіру ... ... ... ... ... Бюджет Кодексі.-Алматы: Юрист,2008ж2. "Бюджет жүйесі туралы" 2009 жылғы өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенҚазақстан Республикасының Заңы.3. ... және ... ... атқарылуын бақылау туралы"2008 жылғы 29 қаңтарыңдағы Қазақстан Республикасының Заңы.4. Қаржы негіздері: Оқулық /-Алматы. Экономика  ... С.Қ., ... 2009 жыл5. ... ... //под редакцией Радионовой В.М. -М., 1995. -432 с.6. Мельников В.Д., Ли В.Д. ... курс ... ...... ... С.Ж., Құлпыбаев С.Қ., Мельников В.Д Қаржы: Оқулық/- ... бет -522 бет8. Ғ.С. ... Банк ісі.: ...... 2009ж. 519-561 ... Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане. Алматы.2003г.с.129.10. Нурумов, А. А.   ... ... ... и развитых стран:учебное пособие - ... : ... 2005. - 216 с.11. ... В. В. ... : учебник. ред.. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :Проспект, 2007. - 640 с.12. Пушкарева, В. М.  ... ... ... и политики налогов: учебноепособие. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 256 с. -13. ... А.И. ... ... ... ... -Алматы: ТОО, Баспа,2003. 256-б14. Умбеталиева, А. Д.    ... и ... ... / А. Д. ... - Алматы : Экономика, 2008. - 685 с.15. Крамаренко Т.Н., Қомбарова А.М. ... және ... ... ... ... Ермекбаева Б.Ж.Лесбеков Г.А. Основы налогообложения: Учебное пособие.-Алматы. 2002ж. 38-бет.17. Султанова, Б. Б.  ... ... ... пособие / Б. Б. Султанова. -Алматы : Экономика, 2007. - 250 с.18. А.Б. ... ... ... ... ...  иразвитие. Астана, 2008ж. 126 –бет.19. Р.Кыстаубаев.Анализ налоговых поступлений в компетенции НалоговогоКомитета за ... ... ... ... ...  РеспубликиКазахстан. №4. апрель.2009г.20. Карагусова Г. (Налоги: сущность и практика пользования( -Алматы, (Қаржы-қаражат(, 2008ж21. Мән берiлер мәселелер- ... ... ... ... ... 2007ж.N24-27б.22. Салық жинауда салғырттық болмасын. Қ. Ашутов. Қаржы- қаражат 2001/8.23. Алматы қаласы ... ... ... ... ... ... №2-н.24. А.Досболов. Особенности борьбы с налоговыми правонарушениями в развитыхстранах.// ... ... А. ... ... ... ... вопросы теории и практики.-М. Независимое изд- во «Манускрипт», 2003г. С 1826. ... Б. Ж. ... ... ... ... ... в ... глобализации экономики. КазНУ ... ... : ... ... 2007. - 138 с.27. ... жыл ... статистикалық мәліметтері: Статистикалық жинақ-Алматы:ҚР Статистика агенттігі, 2008 жыл.28. Мандрощенко, О. В. ... и ... ... ... / О. В.Мандрощенко. - М. : Дашков и К, 2007. - 344 с.29. Кусаинов, К. К. ... ... ... региональный аспект(на примере северных областей Казахстана): ... - ... 2004.30. ... Б. Экономический механизм налогового регулированияинвестиционоого климата в Казахстане. //Қаржы-қаражат.-2008.-№3.-с.8.-----------------------ӘдістемелікҰйымдастырушылықБақылау мен ... ... ... ... ... ... байланыстыБақылауды жүзеге асырған уақытына байланыстыБақылау субъектілеріне бай-ланыстыСалық бақылауыЖалпылайКамералдықАлдын-алаІшкіТаңдамалыҚұжаттықАғымдағыСыртқыРейдтікКейінгі 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 76 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Транзиттік экономика166 бет
"Рыноктық экономикадағы инновация."35 бет
PR (паблик рилейшнз – қоғаммен байланыс) рыногінің дамуы44 бет
Ақша рыногындағы тепе тенділік8 бет
Ақша рыногының теориялық негіздері38 бет
Бағалы қағаздар және қаржы рыногы9 бет
Бағалы қағаздар рыногы8 бет
Бағалы қағаздар рыногы және оның Қазақстан Республикасындағы дамуы23 бет
Бағалы қағаздар рыногы туралы6 бет
Бағалы қағаздар рыногы, онын мәні және негізгі белгілері15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь