Бейсызық физиканың жаңа әдістері және компьютерлік модельдеудің көмегімен айнымалы жұлдыздар мен галактикалардың фракталдық қасиеттері мен заңдылықтарын анықтау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
1 ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1 Астрофизикалық объектілерді фракталды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.2 Галактикаларды фракталды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
1.2.1 Қызыл ығысулар мен фотометрикалық қашықтықтардың заманауи бейнелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16
1.2.2 Қызыл ығысуларға шолу жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
1.2.3 Шолу шектері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
1.3 Галактикалардың классификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
1.3.1 Классификация жасауға арналған ілгергі талпыныстар ... ... ... ... 21
1.3.2 Хаббл реттілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
1.3.3 Хабблдың қайта қаралған реттілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 27
1.3.4 Ж. де Вокулёр жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
1.4 Энтропия және эволюция параметрі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
1.4.1 Ашық жүйелер эволюциясының әмбебап энтропиялық
Заңдылықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32
2 БІРТЕКТІ ЕМЕС ГАЛАКТИКАЛАР ҚҰРЫЛЫМЫН ЭНТРОПИЯЛЫҚ ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
36
2.1 Бейсызық жүйелердегі бифуркациялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
2.2 Галактикалардың екі өлшемді энтропиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 44
2.2.1 Біртектілік дәрежесін ескерілген екі өлшемді объектілердің информациялық энтропиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
2.3 Зерттеу нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
2.3.1 Айнымалы жұлдыздардың энтропиялық талдауы ... ... ... ... ... ... 48
2.3.2 Галактикаларды энтропиялық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 51
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 60
Қазіргі уақытта физика ғылымында астрофизикалық зерттеулерге үлкен көңіл бөлінуде. Астрофизикалық объектілерге әртүрлі ықпал етуші факторлардың әсер етуіне байланысты бейсызық физиканың жаңа әдістерімен астрофизикалық объектілерді оның ішінде айнымалы жұлдыздарды, тұмандықтарды, галактикаларды зерттеу үлкен қызығушылық туғызуда. Ғаламшардағы ара-қашықтықтарды анықтау жұлдыздардың абсолют өлшемдері мен физикалық сипаттамаларын байланыстыратын заңдылықтарға негізделеді. Оларды зерттеу жұлдыздар құрылымын түсінуге маңызды мағлұмат береді. Уақыт өте келе жұлдыздарды топтастырумен байланысты қиындықтар көбейе береді: айнымалылықтың түрлі типтерінің байланысы анықталған және де бір объектінің бірнеше айнымалылық типіне жатқызу қажеттілігі туындайды, себебі олар әр түрлі физикалық себептермен анықталады.
Жұлдыздардың жарқырау қисықтарындағы ақпараттың қолдану эффективтілік деңгейі мен талдау жасау әдістеріне сәйкесінше тәуелді. Жұлдыздардың жарқырау қисығынан алынатын сигналдарда алмасу мен хаос болғандықтан, олардың физикалық табиғаты жөніндегі жаңа, қызық ақпаратты олардың зерттеуіне қолданылатын бейсызық физика әдістері бере алады.
Жұмыстың мақсаты бейсызық физиканың жаңа әдістері және компьютерлік модельдеудің көмегімен айнымалы жұлдыздар мен галактикалардың фракталдық қасиеттері мен заңдылықтарын анықтау болып табылады.
1. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. – М.: Институт компьютерных исследований, 2002. – 656 с.
2. Кондратьева Л.Н. Спектральная и фотометрическая переменность объекта He2-446 // Известия МОН РК. − 2006. - №4. - С.48-60.
3. Ю.В. Барышев, П. Теерикорпи. Фрактальный анализ крупномасштабного распределения галактик. – Бюл. Спец. астрофиз. обсерв., 59, 2006, 92-160 с.
4. Zhanabaev Z.Zh. Information properties of self-organizing systems // Rep.Nat. Acad. Of Science RK. – 1996. No 5. – p. 14-19.
5. Жанабаев З.Ж. Квазиканоническое распределение Гиббса и масштабная инвариантность хаотических систем // Мат. 5-й Межд.конф. «Хаос и структ. в нелин. сист.», 15-17 июня, 2006. Астана. –Ч.1. - С. 15-23.
6. Жанабаев З.Ж., Алмасбеков Н.Е., Иманбаева А.К., Манапбаева А.Б., Ахтанов С.Н. Защита информации динамическим хаосом с фазовымуправлением.// Материалы 7-й международной научной конф. «Хаос и структ. В нелин. сист», 15-17 июня, 2010. Караганда. – С. 13-20.
7. Жанабаев З.Ж. Информационные свойства самоорганизующихся систем. // Докл. НАН РК,- 1996. №5.с.14-19.
8. Жанабаев З.Ж. Квазиканоническое распределение Гиббса и масштабная инвариантность хаотических систем // Мат. 5-й Межд.конф. «Хаос и структ. в нелин. сист.», 15-17 июня, 2006. Астана. – Ч.1. - С. 15-23.
9. Zhanabaev Z.Zh., Obobshchennaya metricheskaya kharakteristika dinamicheskogo khaosa // Materialy VIII Mezhdunarodnoi shkoly “Khaoticheskie avtokolebanya i obrazovanie struktur ” – Saratov, 2007. s. 67-68
10. Zhanabaev Z.Zh. And Akhtanov S.N., New method of investigating of bifurcation regimes by use of realizations from a dynamical system. Vestnik KazNU, seriya fizicheskaya, 2013.
11. З.Ж. Жанабаев, С.Н. Ахтанов, Универсальное Отображение Перемежаемости, Вестник КазНУ, 2011, с. 15-25.
12. З.Ж. Жанабаев., С.Н.Ахтанов, Информационная энтропия неоднородных динамических систем, Вестник КазНУ, 2013, с. 57-68.
13. http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/
14. http://www.aavso.org/data/download/
15. http://astronet.ru
    
    РЕФЕРАТДипломдық жұмыс 60 беттен, 1 кестеден, 37 суреттен, 15 әдебиеттен тұрады.Негізгі ұғымдар: бифуркация, екі өлшемді энтропия, өзұқсас және өзаффинді ... ... ... ... ... ... бейсызық физиканың жаңа әдістері және компьютерлік модельдеудің көмегімен айнымалы жұлдыздар мен ... ... ... мен ... анықтау болып табылады.Зерттеу әдістері: зерттеу MatLab компьютерлік ... ... ... ... ... ... ... энтропия-метрикалық диаграммаларын тұрғызу арқылы жүргізілді.Алынған нәтижелер: айнымалы жұлдыздардың бифуркациялық диаграммасы мен галактикалардың энтропия-метрикалық диаграммалары ... ... ... ... ... ... ... жаңа мазмұнды жаңалықты бейсызық физика әдістері де қолдана алады.МАЗМҰНЫКІРІСПЕ..............................................................................................................41ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ...............................................................................51.1Астрофизикалық объектілерді фракталды талдау..................................51.2Галактикаларды фракталды талдау........................................................161.2.1 ... ... мен ... қашықтықтардың заманауи бейнелері....................................................................................161.2.2 Қызыл ығысуларға шолу жасау.......................................................161.2.3 Шолу шектері....................................................................................181.3Галактикалардың классификациясы........................................................211.3.1 Классификация жасауға арналған ілгергі талпыныстар...............211.3.2 Хаббл реттілігі..................................................................................221.3.3 Хабблдың қайта ... ... Ж. де ... ... және ... ... Ашық жүйелер эволюциясының әмбебап энтропиялықЗаңдылықтары............................................................................................322БІРТЕКТІ ЕМЕС ГАЛАКТИКАЛАР ҚҰРЫЛЫМЫН ЭНТРОПИЯЛЫҚ ТАЛДАУ....................................................................362.1Бейсызық жүйелердегі бифуркациялар................................................... 362.2Галактикалардың екі өлшемді энтропиясы.............................................442.2.1 Біртектілік дәрежесін ескерілген екі ... ... ... ... нәтижелері....................................................................................482.3.1 Айнымалы жұлдыздардың энтропиялық талдауы........................482.3.2 Галактикаларды энтропиялық талдау.............................................51ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................................59ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.................................................60КІРІСПЕҚазіргі уақытта физика ... ... ... ... ... ... Астрофизикалық объектілерге әртүрлі ықпал етуші факторлардың әсер етуіне байланысты бейсызық физиканың жаңа әдістерімен астрофизикалық объектілерді оның ішінде айнымалы жұлдыздарды, ... ... ... ... ... туғызуда. Ғаламшардағы ара-қашықтықтарды анықтау жұлдыздардың абсолют өлшемдері мен физикалық сипаттамаларын байланыстыратын заңдылықтарға негізделеді. Оларды зерттеу ... ... ... ... ... береді. Уақыт өте келе жұлдыздарды топтастырумен байланысты қиындықтар көбейе береді: айнымалылықтың түрлі типтерінің ... ... және де бір ... бірнеше айнымалылық типіне жатқызу қажеттілігі туындайды, себебі олар әр түрлі физикалық себептермен анықталады. Жұлдыздардың жарқырау қисықтарындағы ақпараттың ... ... ... мен ... ... әдістеріне сәйкесінше тәуелді. Жұлдыздардың жарқырау қисығынан алынатын сигналдарда алмасу мен хаос ... ... ... ... ... жаңа, қызық ақпаратты олардың зерттеуіне қолданылатын бейсызық ... ... бере ... ... ... ... физиканың жаңа әдістері және компьютерлік модельдеудің көмегімен айнымалы жұлдыздар мен галактикалардың фракталдық қасиеттері мен заңдылықтарын анықтау болып табылады.1 ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ1.1 ... ... ... ... ... фракталдар мен мультифракталдар теориясытүрлі физикалық жағдайларда байқалатын ... ... және ... ... ... үшін ... ... Фракталдар қатарына геометриялық объектілер - қатты тілімденген ... ие және ... кең ... әлдебір қайталанушылықты көрсететін сызықтар, беткейлер, денелер жатады. Қайталанушылық толық (бұл жағдайда тұрақты фракталдар туралысөз болады) ... ... ... элементтері байқалуы мүмкін (мұндайфракталдарды кездейсоқ фракталдар деп атайды). Кіші масштабтардағы кездейсоқ фракталдардың құрылымы бүкіл объктінің құрылыма сәйкес болып ... ... ... статистикалық сипаттамалары сәйкес келеді, өзұқсас қасиеттері объектіні статистикалық тұрғыдан тәуелсіз іске асыру бойынша орташаландырудан кейін сақталады.Фракталдарға ... ... беру ... бір ғана ... - ... өзгерген жағдайда геометриясының немесе статистикалық сипаттамасының сақталуы қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... Алайда, физикада, химияда, биологияда және басқа да ғылымдарда фракталдардың скейлингтің бір ғана көрсеткішінен артық көрсеткіштерге ие ... ... ... ... ететін көптеген құбылыстар кездеседі. Мұндай құрылымдар көрсеткіштердің тұтас спектрімен жиі сипатталады, Хаусдорф өлшемділігі олардың бірі ғана ... ... ... ... ұғымы физикада жағалау сызығының ұзындығын анықтау туралы мәселемен байланысты туындады. Қолда бар жергілікті карта бойынша оны өлшеу кезінде, қызықты бір ... ... - ... ірі ... карта алынатын болса, осы жағалау соғұрлым ұзын ... ... осы ... ... түрліше болады екен. Масштабты кішірейткенде, ұзындықтың барған сайын үлкен мәндеріне ие боламыз. Біртегіс қисықтан айырмашылығы, ... ... ... көбіне тілімденгені соншалық (ең кішкентай масштабтарға дейін), ... ... ... ... L шамасы - жағалау сызығының ұзындығы - түпкі шекке ұмтылмауы, дәрежелік заң ... ... ... D > 1 - дәреженің кейбір көрсеткіші, ол ... ... ... ... деп ... D шамасы неғұрлым үлкен болса, осы жағалау сызығы соғұрлым тілімденген болып табылады. (1.1) тәуелділігінің келіп ... ... ... ... ... кіші масштабты пайдалансақ, соғұрлым кіші жағалау бөлшектері ескеріледі және өлшенетін ұзындыққа үлес береді. ... ... ... отырып, біз L ұзындығын азайту арқылы жағалауды .Қатты масштабтың көмегімен жағалау сызығының ұзындығын L анықтау ... ... ... ... ... L шамасы-ден заңы бойынша N -ге тәуелді болатындай етіп өзгереді. Нәтижеде масштаб кішірейген сайын жағалау сызығының ... ... ... ... Бұл ... ... ... кәдімгі біртегіс сызықтан (шеңбер, эллипс типі) бірден ерекшелейді, аппроксимациялаушы сынған L ұзындығының шегі оның буынының ... ... ... түпкілікті болады. Нәтижеде біртегіс қисық үшін оның фракталды өлшемділігі D = 1 болады, яғни топологиялыққа сәйкес келеді.d - ... ... ... ... қарапайым Евклид өлшемділігі болсын делік (d = 1 - ... d = 2 - ... d = 3 - ... үш ... кеңістік). Енді осы объектіні тұтас d-өлшемді радиус жабайық. Бұл үшін ... шар ... ... Сөйтіп, егер жеткілікті кіші жағдайында шамасы -ден дәрежелік заң бойынша өзегеретін болса,(1.2)онда	D - осы ... ... ... фракталды өлшемділігі деп аталады. (1.2) формуласын келесі түрде де ... ... ... D ... ... жалпы анықтамасы қызметін атқарады. Осыған сәйкес D ... осы ... ... ... ... табылады.Реттілік пен ретсіздік мәселесі динамикалық астрономияда маңызды қосымшаға ие. Динамикалық жүйелердің көптеген басты ... өз ... ... ... және планеталық құрылымдар және олардың эволюциясы туралы заманауи түсініктерден табады. Бұл түсініктер аналитикалық және басқа да сандық әдістерді пайдалана ... N - дене ... қоса ... ... және ... ... ... жақсы танымал мысалдармен нығайтылады. Сондықтан динамикалық астрономия - бұл гидродинамика, ... ... ... ... космология және т.б. сияқты заманауи ғылымдардың басқа да көптеген салаларымен қатар реттілік пен ретсіздіктің іргелі тұжырымдамалары ... ... сала деп ... ... ... кейбір жалпы тұжырымдамалары жұлдыз - галактикалық және планеталық жүйелер бақылауымен нығайтыла түседі. Ретілік пен ретсіздіктің үйлесімін галактикалардың ... мен ... ... ... деп ... ... Олардың шектелген саны ғана сфералық потенциалмен сипатталады, алайда көпшілігі өстік немесе үшөстік ... ие. ... ... потенциал қатты деформацияланып, күшті реттелмеген бейберекет қозғалыстар орын алады.Жұлдыздардың, галактикалардың үлестіруі, ... ... және тағы сол ... ... ... бері әуесқойларды да, мамандарды да қызықтырып келеді, алайда кластеризация астрофизикада әлі күнге ... ... ... бірі - ... материялардың үлестіруі тұрақсыз иерархиялық заңдарға, ең болмағанда, масштабтардың белгілі бір диапазонында бағынады.Жағдайды іргелі ұстаным тұрғысынан қарастыра отырып, ... ... ... ... болмау ниеті оны математикалық тұрғыдан сипаттайтын аспаптардың болмауынан келіп ... ... ... екі ... ... ... зерттелген деп біреуін ғана таңдау талап етіледі.Алдыңғы жұмыстарда [1, 127 б.] деректерді масштабтық-инварианттық фракталды тозаң туралы ұғым ... ... ... деп ... жұлдыздар мен галактикалардың теориясы ұсынылды. Жұлдыздар мен галактикалардың таралуы кейбір өзұқсас аумақты ... оның ... ... ... ... ... .Ғарыш жасалымдары бірін-бірі қармайтын құрылымдар иерархиясын құрайды ... - ... ... - ... - ... ... және т.б.). Атап ... біз бақылап отырған әлем (радиусы 15 млрд. жарық жылына жуық) ең кішісі өз ішінде біздің көру көкжиегімізден құралатын, ... ... ... ... ... ... кіреді, оны біздің Метагалактикамыз деп атау керек.Қазіргі таңда жалпы қабылданған Әлемнің фридмандық моделі космологиясында Әлем біртекті және ... ... ... ие деп болжанады. Сонымен қатар қазіргі таңда суреттелетін Әлемнің фракталдығы бір ... ... деп ... ... ... емес деп ... Біздің планетамыз Күн жүйесіне кіреді, Күн басқа жұлдыздармен бірге ... ... ... құрылымдана келіп, галактикалар шоғырын түзеді және т.б. Жұлдыздар ... ... ... жүйесіндегі планеталар арасындағы қашықтықтан әлдеқайда көп. Галактикалар арасындағы қашықтық жұлдыздар арасындағы қашықтықтан көп және ... ... және ... күйде бола тұрып, ғарыш құрылымдары фракталды болып келеді, мұны бірқатар ... ... Осы ... ... ... бір жайтпен күрделене түседі: 300 млн. жарық жылында немесе одан көп ... ... ... ... ... болып келеді. Сондай-ақ фракталды құрылымдары маңызды түрде біртекті емес. Галактиканың фотосуретінде жарқыраудың үлестіруі оның ... ... ... Осы бір ... ... ... пен ... зат динамикасы арасында байланыс орнату қызықты жайт болып табылады. Мысалы, галактикалардың түсі Е - ... Ir - ... ... ... түседі: Ir - галактикалар ең көгілдірі, S - ... ... ал Е - ... ең ... болып келеді.Галактиканың түсі, оның жарқырауы мен айналу жылдамдығы галактиканы біртұтас бүтін ретінде сипаттайды, ал ... типі ... ... заттың жарқырауының жергілікті бөлінуімен байланысты. Галактиканың сандық морфологиялық типін дискі бойынша жарықтың таралуының фракталды өлшемділігі деп сипаттауға ... ... ... ... ... ... ... құрылымдарды санмен салыстыруға мүмкіндік береді екен. Асашоғырлануда галактикалардың кеңістіктік үлестіруінің фракталды ... ... ғана ... обсерваториясында өз қызметкерлерімен бірге Я.Эйнасто талдау жасады. Бикеш шоқжұлдызындағы асашоғырлану құрылымын ... ... ... масштабтарынан асып түсетін кеңістіктік масштабтарда (300 Мпк), галактикалар үлестіруінің хаусдорф өлшемділігі үш өлшемді кеңістіктің топологиялық өлшемділігіне жуық ... ... Егер ... ... ... ... үлкен кеңістіктің масштабтарда біртекті болса, осылай болуы керек.Галактиканың дискі бойынша жарқырау ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Сондықтан бақыланушы жарық үлестіруінің D фракталды өлшемділігі галактиканың физикалық қасиеттеріне байланысты. Мысалы, Е - галактикалардан S - ... ... ... ... ... ... құрылымның пайда болуының әрбір моделі үшін, теориялық мәнін есептеп, бақыланушы фракталды өлшемділікпен салыстыру керек.Галактикалардың спиральды өрнегі - ... зор ... ... ... қозғалысына тамаша мысал болып табылады. Спиральды бқтақтардың ені мың парсекке жетеді. Жүздеген миллион жыл ... ... ... өмір ... ... пайда болуы галактиканың айналуымен және галактикалық ортада динамикалық тұрақсыздықтың дамуымен ... ... ... ... ... ... өсе ... орай азая береді. Бұрыштық жылдамдықтың қашықтыққа тәуелділігі галактикалық заттың әрбір бөлшегі жүйенің орталық аумақтарына еркін түсетін жағдайға ұқсас. Кейбір ... ... ... ... жүйенің радиусы бойлап орналасқан біртектілік еместік орын алады. Ішкі аумаққа қарағанда, сыртқы аумақтар баяу айналатындықтан, ... өте келе ... ... ... ұласады. Кез келген табиғаттың біртекті еместігі осындай формаға ие болады екен. Мысалы, егер кейбір кезеңде тығыздықтың жергілікті ұлғаюынан ... ... ... ... ... дискі бойлап гравитациялық потенциалдың спиральды толқыны жүгіретін болады. Осы ... ... ... ... толқыны деп аталатын заттардың кезеңдік қоюлануы туындайды. Спиральды ... ... ... ... ... өз ... жұлдыздар жылдамдығы қатарын зерттеу жұмыстары растап отыр. Астрономдар Е.Д. Павловская, Ю.Н. Мишуров және А.А. ... ... ... ... спиральды пішіннің кезеңдік құрылымына ие екендігін көрсетті.Жұлдыздардың күрделі құрылымын, оның ішінде фракталдығын ... ... ... ... ... ... өтейік. Туылғаннан өлгенге дейінгі бірізді эволюция циклынан өтетін ... ... ... ... ... ... ... Жұлдыз эволюциясының барысында, атап айтсақ, галактикада массалары әр түрлі жұлдыздар туылғанда, массаның бастапқы функциясына (IMF) жауап беретін алғашқы жуысуда ... ... бір ... ... аккрециялаушы массалы жұлдыздардар аумағындағы еңісі Салпитердің белгілі функциясына сай келеді.Жұлдыздың пайда болу ошақтары генетикалық тұрғыдан массалық, салыстырмалы ... ... ... ... ... оның ... ... тығыздығы біртекті бөлінбеген газ бен тозаңның қоспасы түріндегі көзге көрінетін зат ... ... ... ... орта гравитациялық қысу барысында тұрған және жұлдыз жиынтықтары мен ... ерте ... ... болып табылатын массалық салқын тығыз бұлттарға тән болып келеді. Дискілік галактикаларда жұлдыздың пайда болуы ~ 107MS массалы және газ дискінің ... ... ... ... ... орын ... ... коллапс барысында жинақталудың 90%-ға жуығы ~ 103MS массалы жұлдыздарға ыдырайды.Осы ортадан кейбір қауіпті тығыздыққа ... ... ... салдарынан, потенциалды энергияның кинетикалық энергияға өтуінен, сондай-ақ пайда болған қоюлану қозғалысы мөлшері кезеңінің шеткергі аумақтарға берілуінен, ... және ... жылу ... ... газ ... ... ... қойнауларында температура бірнеше миллион градусқа жеткенде, термоядролық синтез үдерісі басталады, ал тартылыс күштері газдың ішкі қысымымен теңеседі (гравитациялық тепе-теңдік), ... қысу ... ... ... - ... ... масса-жарқырау қатынасына тәуелді белгілі бір орынға ие болады, ... ... ... ... ... ... ... тұрады. Жұлдыздың орталық аумағында ядролық реакциялардың салдарынан энергия бөлінуі нұрлы және конвективтік жылутасымалдаумен ... ... өзі ... ... белсенді араласуына әкеледі (массасы аз жұлдыздар тұтас конвективті).Жұлдыз ... ... ... ... ... ... соң, M< 8MS ... жұлдыз (мұнда MS - Күннің массасы) басты реттілікпен үйлесіп, ... ... ... ... соңынан ақ (құлдыраған) ергежейлі күйіне эволюцияланады. Ақ ергежейлілер жұлдыз тұрғындарының басым бөлігі (біздің ... ... 95%-ны ... ... ... ... тән пішінді танытады, олардың бастапқы массасы (0,08 - 8) MS диапазонында жатады. Төменгі шек ... жылу ... ... классикалық сутегі-гелийлік термоядролық реакцияның басталу шартына жауап береді. Күн сияқты жұлдыздар үшін бұл РР тізбекшесі деп аталады, ол ... ... ... үшін ... мен ... кейін қабықша жанатын С - N - О циклынның ... ... ... ... ... ақ ... ... және M300RS-ке ие) соңғы сатысы болып табылады, құлдыраған гелийлік ақ ергежейлілер ... ... (a 
    
   

Пән: Астрономия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жанама салықтардың рөлін, маңыздылығын және әрекет етуші механизмін зерттеу және осының негізінде қазіргі Қазақстан экономикасындағы өзгерістер мен қалыптасқан жағдайға сәйкес оны әрі қарай жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар105 бет
Жаңа индустриалдық елдер және олардың әлемдік экономикадағы рөлі63 бет
Педагогикалық инновация жайлы4 бет
Социалистік реализм3 бет
Түркі тілдерінің сөзжасам мәселелері6 бет
Шет тілін оқытуда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімділігін теориялық тұрғыдан негіздеу және оны тәжірибеде тексеру34 бет
Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғибадат. Бүгінгі Қазақстандағы дін және ұлт9 бет
Қазақстанның Республикалық бюджетіндегі жанама салықтар қызметтерінің негізгі талаптарына сәйкес Республикалық бюджетіндегі жанама салықтардың қалыптасуы мен басқаруының өзекті мәселелер75 бет
Аналитикалық модельдеу. имитациялық модельдеу. кластерлық анализ7 бет
Мектеп информатикасында ақпараттық модельдеу тәсілдерін өткізу әдістері25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь