Коммерциялық банктердің несие ресурстарын құрудағы депозиттер: болашағы мен проблемалары

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ НЕСИЕ РЕСУРСТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ДЕПОЗИТТЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ...6
1.1 Депозиттер мен несиелік ресурстардың экономикалық мәні, түсінігі және олардың жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Коммерциялық банктердің несие ресурстарын қалыптастырудағы депозиттік емес көздер және олардың ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.3 Банк ресурстарын басқару жүйесіндегі коммерциялық банктердің депозиттік саясатының құрылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
1.4 Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі депозиттік қызмет көрсету нарығының дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қазақстан Республикасының Коммерциялық банктерінің қызмет ету сапасы соңғы жылдары едәуір жоғарғы деңгейге көтеріліп, экономика секторының барлығына дерлік толық қызмет көрсетуде. Бүгінгі таңда бұл жетістіктерді олардың несие ресурстарымен қарыз алушыларды қамтамасыз етуінен көруге болады.
Бітіру жұмысының мақсаты коммерциялық банктердің несие ресурстарын қалыптастырудағы депозиттердің ролін жетілдіру болып табылады. Сонымен қатар депозиттердің несиелік ресурстарды қалыптастырудағы жағдайын теориялық және тәжірибелік талдау арқылы әлі де болса шешімін таппаған мәселелерді шешу болып табылады.
Көзделген мақсаттарға жету жолында келесі міндеттерді шешу көзделініп отыр:
1) коммерциялық банк түсінігіне анықтама беру және оның негізгі мақсаттары мен қызмет түрлері көрсету;
2) банктік ресурстар классификациясын зерттеу;
3) коммерциялық банктің депозиттік операцияларына классификация беру және олардың ерекшеліктерін бөліп көрсету;
4) еліміздің алдыңғы қатарлы банктері бойынша депозиттік операциялар нарығын зерттеу.
Коммерциялық банк болып – қызмет көрсету және операция жүргізу жолымен заңды және жеке тұлғаларға несие–есептілік және т.б. да банктік қызмет көрсетулерді келісім – шарт негізінде жүзеге асыратын мекеме болып табылады. Олардың қызметінің негізгі мақсаты табыс табу болып табылады.
Жалпы алғанда коммерциялық мекеменің бір түрі ретінде банк ерекшелігі оның ресурстық базасының өз қаражаттары мен тартылған қаражаттары есебінен қалыптасуы болып табылады. Бірақ банктердің қаражаттарды тартуы шектеусіз емес және Орталық банк тарапынан реттелініп отырады.
Банктер тартатын қаражаттары құрамы бойынша ерекшеленеді, олардың негізгілері банктің клиенттермен жұмысы барысында тартылған қаражаттары (депозиттер) болып табылады.
Депозит экономикалық категория ретінде жинақ ақшаның құрамдас бөлігі болып табылады. Бірақ, егер жинақ ақша табыстарды бөлу және қайта бөлумен тығыз байланысты болса, депозит қайта бөлу қатынастары аясын қамтиды.
Коммерциялық банк депозиттік саясаттың субъектілері құрамына банктің клиенттері, коммерциялық банктер және мемлекеттік мекемелер кіреді. Ал депозиттік саясат объектілеріне банктің тартқан қаражаттары және банктің қосымша қызметтері жатады.
Жұмыстың бірінші бөлімінде банктің экономикалық тұрақтылық жүйесіндегі депозиттік саясатын қалыптастыру мақсаттары қарастырылған.
1. “Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңы” 31.08.1995ж.
2. Вступление Президента РК Назарбаева Н.А. На 12 конгрессах финансистов Казахстана РЦБК, декабрь 1999-2000гг.
3. Жукова Е.Ф. Деньги, кредит, банки. – М.: ЮНИТИ, 2001г. 244 - 249 стр.
4. Саниева М.С. Деньги, кредит, банки. – А.: 2000г. - 183 стр.
5. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: Учебник. – СПб.: Питер, 2001г. 180 – 202 стр.
6. Долан Э.А., Кембелл Н.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – М.: ИНФРА, 1991г. 156 – 166 стр.
7. Лаврушин О.И. Банковское дело – М.: Финансы и статистика, 1998г. 69 – 71 стр.
8. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки. – А.: Экономика, 1999г. 55 – 62 стр.
9. Мақыш С.Б. Ақша айналысы және несие. А.: Қазақ Ұлттық Университеті, 2000ж. 99 б.
10. Козлов Г.А. Теория денег и денежного обращения. М.: 1960г. 56 стр.
11. Виноградова И. В. Особенности формирования депозитной политики коммерческих банков в современных условиях // Internet resource: http://www. atrus. 120nt. Ru
12. Калиева Г.Т. Кредитное дело – А.: Каржы – каражат, 1997г. 53 стр.
13. Маженова Б. Казахстанский фонд гарантирования депозитов: опыт, достижения, перспективы // Банки Казахстана Журнал – А.: 2005г. №10. 24 – 26 стр.
14. Кузгибекова С.Б. Критерии управления банковскими ресурсами // Банки Казахстана Журнал – А.: №12. 2004г. 17 – 19 стр.
15. Кабашев С. Депозитная составляющая оценки кредитного развития банковского сектора республики // Каржы – каражат Журнал – А.: 2003г. № 5. 58 – 60 стр.
16. Бюллетень банковской статистики Национального банка РК. – 2004. – №12 (91).
17. Годовой отчет Национального банка РК за 2004 год. http: //213.211.77.60 /cont/ publish 750261_3668. pdf.
18. Бюллетень банковской статистики Казкоммерцбанка. – 2003. – №12 (103).
19. Бюллетень банковской статистики Банка Туран Алем. – 2003. – №12 (115).
20. Финансовая отчетность – А.: Банки Казахстана, №4. 2004г. 5 – 7 стр.
21. Вятко Л. Д. Банки и их депозиты// Internet resources: http://www.IZV.info/economic/news 401452

22. О необходимости целостной системы гарантирования вкладов и ликвидности банков // Деньги и кредит. – 2002. – №10. – С. 14-20.
23. Қазақстанның депозиттік салымдарын кепілдендіру Қоры: тарихы мен жылдық есебі (СГД)// Internet resources: http://www.kdif.kz
24. Жукова Е.Ф. Общая теория денег и кредита Учебник. – М.: Банки и биржи, «ЮНИТИ», 1999. – 344с.
25. Парфенов К. Г. Банковский учет и операционная техника в коммерческих банках (кредитных организациях). – М.: ЗАО «Бухгалтерский бюллетень», 2001. – 289с.: ил.
26. Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки. – М.: «Финансы и статистика», 2000. – 590с.
27. Казимагомедов А. Ю. Защита и страхование депозитов // Финансовый бизнес. – 1999. – №11. – С. 55-57.
28. Банковское дело: Учебник. Под ред. Колесникова В. И. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 536с.: ил.
29. Батракова Л. Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002. – 152с.: ил.
    
    ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІЭкономика және бизнес факультетіМакро-микароэкономика кафедрасыБІТІРУ ЖҰМЫСЫКОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ НЕСИЕ РЕСУРСТАРЫН ҚҰРУДАҒЫ ДЕПОЗИТТЕР: БОЛАШАҒЫ МЕНПРОБЛЕМАЛАРЫОрындаған:4                курс                ... ...                               ... ... доцентНормабақылаушы:М.СаметееваКафедра меңгерушісіменқорғауға  жіберілді          ...        ... ... ... 31  ... ...  НЕСИЕ  РЕСУРСТАРЫН  ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫДЕПОЗИТТЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.......61.1 ... мен ... ... ... ... түсінігіжәне                                 ...  ... ... ...  ...  ...      емес      ...      және      ... Банк ... ... ... ... ...                            ... Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі депозиттік қызмет көрсетунарығыныңдамуы...................................................................................222 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРІНІҢ ДЕПОЗИТ ЖӘНЕ ... ...  ...  ...  депозит  портфелінің  ...  ... ...  ... және ...  нарықтарындағыоперацияларын                          ...  Банк  ... үшін  ...  ...  ...  ...  КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ НЕСИЕЛІК ...  ...            ...             ...     Жеке    ...    ...    салымдарынсақтандыру.................483.2  Жалпы  Қазақстан  Республикасындағы  ...  ...                         ... ... ... ... қызмет ету сапасысоңғы жылдары едәуір ... ... ... экономика секторыныңбарлығына дерлік толық қызмет көрсетуде. ... ... бұл ... ... ... ... алушыларды қамтамасыз етуінен ... ... ... ... ... несие ресурстарынқалыптастырудағы депозиттердің ролін жетілдіру болып табылады. Соныменқатар  ...  ...  ...  ...  жағдайынтеориялық және тәжірибелік талдау арқылы әлі де ... ... ... шешу ... табылады.Көзделген мақсаттарға жету жолында келесі міндеттерді шешу көзделініпотыр:1) коммерциялық банк түсінігіне анықтама беру және оның ... мен ... ... ... ... ... ... зерттеу;3) коммерциялық банктің депозиттік операцияларына классификация беружәне олардың ерекшеліктерін ... ... ... ... қатарлы банктері бойынша депозиттік операцияларнарығын зерттеу.Коммерциялық банк болып – қызмет ...  және ... ... ... және жеке ... ... және т.б. да банктікқызмет көрсетулерді келісім – шарт негізінде жүзеге асыратын ... ... ... ... негізгі мақсаты табыс табу болып табылады.Жалпы алғанда коммерциялық мекеменің бір  түрі  ...  ... оның ...  ...  өз  ...  мен  ...  ...  қалыптасуы  болып  табылады.  Бірақ  ... ... ... емес және ... банк тарапынан реттелініпотырады.Банктер тартатын қаражаттары құрамы бойынша ерекшеленеді, олардыңнегізгілері банктің клиенттермен жұмысы ... ...  ... ... ... ... категория ретінде жинақ ақшаның құрамдас ... ... ... егер ... ақша ... бөлу және ... ... байланысты болса, депозит қайта бөлу қатынастары аясын қамтиды.Коммерциялық банк депозиттік саясаттың субъектілері құрамына банктіңклиенттері, ... ... және ... мекемелер кіреді. Алдепозиттік саясат объектілеріне ... ... ... және ... ... ...  бірінші  бөлімінде  банктің  экономикалық  ... ... ... ... ... қарастырылған. Осымақсатқа жету барысында келесі мәселелер өз ... ... ... ресурстар классификациясы зерттелген;2)   ...   ...   ...   ... берілген;3) коммерциялық банкте депозиттік саясат қалыптасуының теориялықнегіздері  мен  ...  ...  ...  мен  ... жеке және заңды тұлғалардан қаражаттарды тарту барысындағы  банкжүйесінің қызметіне талдау жасалған;5)  коммерциялық ... ... ... классификацияберілген және олардың ерекшеліктері көрсетілген;6)  ...  ...  ...  депозиттік  операциялар  ...  ...  ...   тұрақтылығын  бекіту  мақсатындаперспективалық бағыттар құрастырылған.Келесі ... ... ... несие және депозит нарықтарынаталдау жасалған. Сонымен қатар еліміздің алдыңғы қатарлы коммерциялықбанктеріндегі депозиттерінің ... ... ... Республикасының депозит нарығы күрделі де қарқынды дамыпкеле ... жүйе ... ... Ал оның негізгі субъектілері өз кезегіндеәр түрлі ұйымдар мен жеке тұлғалар болып табылады.Соңғы үшінші бөлімде ... ... ... ... ролітуралы және салымдарды сақтандыру мәселелері қарастырылған.Бүгінгі күндері ... ... ... ... ...  жоғары  екенін  түсінген  үкімет  Қазақстан  Республикасыныңкоммерциялық банктеріндегі жеке ... ... ... ... ... тәжірибесі бүкіл дүние жүзі елдеріндегі нәтижелі қызметкөрсетіп жатқан осындай қорлардың тәжірибесінен ... ... ... Мұндай озық тәжірибедегі қорлар АҚШ, Германия, Франция, Англия,Жапония және т.б. ... бар. ... ... ҚР-ның  Коммерциялықбанктерінің несиелік ресурстарын көбейту мақсатында әртүрлі несиелік ресурстарту көздері, яғни, ... ... ... ... ... және ... үкімет тарапынан қолдау болса, банктер өздерінің рейтингісініңөсуіне байланысты халықтың, ... ... ... ... ... ... қаражатын депозит есебінде тарта отырып, ... ... ... жатыр. ҚР-ның Коммерциялық банктерінің қызметіне ... ... ... қызығушылық танытып отыр. Олай деуімізге себеп-біздің еліміздің ... ... ... ...  ... ... (АДҚ) және Дүние жүзілік депозитарлық ... ... ... болуы, банктердің шетелдік ... ... ... ... ... банктерде депозиттік шоттар ашып,ақшаларын сақтауы және т.б,Банк ... ... ... ... да, әлі  де  көптегенкемшіліктердің бар екендігін атап айтуға болады. Бұл ... ... ... ... ... ... түскеніне онша көп болақоймағандығымен түсіндіріледі. Ең бір өзекті проблемалы мәселенің ... ... ... халық пен кәсіпорындар алдындағы міндеттемелерін мезгіліндеорындай алмай қалып отыруында болып тұр.Коммерциялық банктердің өздеріндегі бар несие ресурстарын сұранысқа ... ... ұзақ ... несиеге бере алмауы, ол да  ... ... әлі де  ...  ...  бар  ... ...  депозиттік салымдар көлемінде қысқа және орта ... ... көп ... бұл ... ... ұзақ мерзімге бере алмауынаалып келеді;- ұзақ мерзімге қаражатты инвестициялау ... ... ... ... жүргізіледі.Қазақстан Республикасының Коммерциялық банктері қазіргі уақытта жекежәне заңды тұлғалардың уақытша бос ақшалай қаражатын банк жүйесінде депозиттүрінде ... ... ... ... ...  жатыр.  Олар  өзтәжірибелерімен бірге шетелдік банктердің озық ... де ... ... барлығы да банктерге депозиттік салымдарды тартуғажәне несие ресурстарының көбеюіне әсер етіп отыр.Қорытындыда жалпы жұмыстың өзекті ... ... ... ...  ...  қалыптастырудағы  депозиттердің  ролініңмаңыздылығы ... өз ... ... ... болады. Осының негізіндебанктердің тиімді қызмет етуінің негізі деуге болады.Бітіру жұмысының ... 65 ... және ... ... ... қорытынды мен қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыстыңнегізгі бөлімінде 14 сурет және 10 кесте берілген.I ... ... ... ... ... ... ... Депозиттер мен несиелік ресурстардың экономикалық мәні, түсінігіжәне олардың жіктелуіҚазақстан Республикасының Коммерциялық банктері Конституцияға “ҚР-ныңбанктері мен банктік ... ... 1995 ... 31 ... ... “Салық және бюджетке түсетін басқа да міндетті ... ... ... 2001 ... ... ... ...  деңгейдегі  банктердегіклиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібі туралы” 1997жылғы 4 ... ... ... ... ... жүргізеді.Коммерциялық банк болып – қызмет ...  және ... ... ... және жеке ... ... және т.б. да банктікқызмет көрсетулерді келісім – шарт ... ... ... ... ... ... ... негізгі мақсаты табыс табу болып ... ... ... ... берушіден заемшыға және сатушыдан сатыпалушыға ақша қаражаттарын орналастыруда ... ... ... ... ... ... лицензия негізенде банктікоперацияларды жүзеге асырады.“Банктер және банктік қызметі туралы” ... ... ... ... - бір ... ... тұлғаға – банкке (соның ішінде Ұлттықбанкке) оларды номиналды ... ... ... ... ... талапеткенде сондай-ақ белгілі бір мерзім ... ... ... ... ... ... бөліктеп, алдын-ала келісілген өсіммен немесеөсімсіз,  тікелей  депозиторға  ...  ...  оның  ... ... ... ... [1]Депозиттік қатынастардың субъектілері бір жағынан банк екінші жағынандепозиторлар ... ... ... ... ... заңды, жекетұлғалар, Қазақстан Республикасы резиденттері және резидент емес ... ... және ... емес ... бола алады. Шотты ашқанкезде банк пен депозитор арасында ... ... ... ... ... Бұл ... ағымдағы құқықтық  қатынастаркелісім-шартына ... ... ... тиіс ... ... ... мен депозиттің негізгі сомасын ... ...  ғана  ...  Бұл  ...  ...  ... ... категория ретінде жинақ ақшаның құрамдас бөлігіболып табылады. Бірақ, егер жинақ ақша табыстарды бөлу және ... ... ... ... ... қайта бөлу қатынастары аясын қамтиды.Депозиттің экономикалық категорияларын сипаттайтын мынадай белгілерінбөліп ... ... ... ... ... қайта бөліну процестерін қарастырады,яғни салынған салымдардың алу ...  ...  ...  ...  ... ... қайтарылуы шарттастырылған;2. Депозиттер жеке табыс бөлігі ретінде капиталмен тығыз байланысты.Мұндай қайта бөлу қатынастарының ... ... ... ... ... ... ...  түрінде  табыс  алу  жағдайының  болуынанегізделген.3. Депозиттер ...  ...  ...  көп  ... Бұл ... ... және ұзақ мерзімге салынған салымдарболуы мүмкін.Депозит термині анықтамасына көптеген  ...  ... ... ... ... ... – тұрғындардың қолма-қол  ақша  ...  ... ... ... ... – банктің қажетті капитал ретінде тартылған ... ... ... ... ... пайда алып отырған болса, ондабанк ешқашан мекеме бола алмайтын еді. ... ... ... тек басқакапиталды тартып орналастырған кезде ғана пайда болады. [4,183б]И. Фишер көзқарасы бойынша, бұл ... ... ... ... ... ... келтіреді: “кәсіпкерлік үшін қосымша несиелердіқұра отырып, банкирлер тұрғындардан нақты құндылықтарды мәжбүрлі ... ... бұл ... ... нақты  капитал  ағымдарынкөбейтеді және қысқа – ұзақ мерзімді несиелер ... ... ... ... әкеледі” [3,249б].Депозиттерді ақшалай қаражаттар немесе әртүрлі ...  ... ... ... ...... арасында қарама-қайшылықтаркездеседі. Бұл қарама-қайшылық қазіргі заманда банк операцияларының немесеқызметтерінің өркендеп дамуымен өз шешімін тауып жатыр.Депозиттердің ... және ... ... ... ... ... жәненесиелікқатынастарға негізделеді. Олай болу себебі банктік есеп шот ашылып,онда ақшалай қаражат түрінде салымдардың пайда ... ... ... ... ... ... үшін клиенттері алдында міндеттемелертуғызады, ал клиенттердің немесе салымшылардың сол ... ... ... ... ... ету ... туғызады. Себебі, депозиткеайналған банктік емес  шоттарда  жатқан  ...  ...  ... ... ... құқығы өзгергенмен меншік құқығы өзгермейді.Ресейлік экономист – ғалымдардың келесі тобы Грязнова А.Г., МолчановА.В., ... О.И., ... Г.С. ... банктердің қаратып алғанқаражаттарының негізгі бөлігін депозиттер құрайды, яғни банк ... ... ... ... ... және ... операцияларды жүргізубарысында банктегі шоттарда белгілі бір уақытқа дейін сақталынатын ақшалайқаражаттары деп ... ... ... берген түсінігіне қосыла отырып, қазіргінарықтық экономикалық ... ... ... депозиттергекелесідей анықтама берген дұрыс болар еді:Депозиттер деп депозиттік операциялардың ... – жеке ... ... ... ... белгілі бір мерзімге немесе талапеткенге дейін әртүрлі шарттармен салған ақша ... ... ... ... ... дамуы жағдайындағыдепозиттік нарықтың ерекшелігін ескеретін болсақ, онда ... ... ... ... ... дегеніміз коммерциялық банктерге белгілі бір ... ... ... шартыменен, пайыз төленуі тиіс ... ... ... ... және ... ... кәсіпорындардың ақшақаражаттары.Депозиттердің қызметіне келетін болсақ оның төмендегідей қызметтерінатап өтуге болады:1. Коммерциялық ... – жеке  және  ...  ...  ... ... ... бір мүдде төлеу шартымен тарта отырып оныосы қаражаттар қажет болып отырған тұлғаларға өзінің белгілі ... ... ... ... ... қызметі – депозиттік салымдардың ... ... ... ... бір шарттағы салым түріне ақша қаражаттарынсала отырып табыс алуға деген қызығушылығын ... ... ...... ... қаражаттар ақша түріндеболғандықтан, ол банктің белгілі бір қорларын құруға негіз болады. Олар ... ... ... деңгейде ұстап тұруға негізделген қорлар.4. Банк ресурстарын құру қызметі – депозиттік салымдар ... ... олар ... ... құрудың негізгі көзі болыптабылады. Өйткені бұл ... банк үшін ... және әр ... бар болыптұратын қаражаттар.Бұл зерттеудің толық теориялық ашылуы үшін несиелік ресурс түсінігінғылыми тұрғыдан зерттеп, жан – жақты ... ... ... ғана ... ... ... экономикалық мәні мен рөлі ашылады.Қазіргі кезде несиелік ресурстар банктік ресурстардың бір ... ...  ...  және  ...  операцияларды  орналастыруғапайдаланылады. Несиелік ... ...  ...  ...  ... ... ... қажет.Ресурстар (француз сөзі – resources) – белгілі бір нәрсенің қайнаркөзі, құралы, қоры және ... ... ... ... - несиелік сөздіктерде келесідейанықтама беріледі:“Банктік ресурстар – банктің иелігіндегі оның ... және ... да ... операциялар жүргізу үшін пайдаланылатын құралдарыныңжиынтығы”.Кең мағынадағы, Коммерциялық банктердің несиелік ресурстары дегеніміз– бұл оның ... ... мен ... да ... операциялары нәтижесіндеқұрылған және уақытша бос тұрған ақшалай қаражаттарының жиынтығы.Тар мағынада, Банктің несиелік ресурстары – бұл ... ... ...  ...  ...  түрдегі  активті  –  ... ... бір ... тәжірибесіне және теориялық зерттеу негіздеріне сүйене отырып,несиелік ресурстарды келесі критерийлерге ... ...  ... ... ... ... ... жоспарланған;- орналастырылған.2. Өтімділігіне байланысты:- мезеттік;- ағымдағы.3. Құрылу көздеріне байланысты:- депозиттік;- депозиттік ... ... ... ... ... ... ұзақ.Коммерциялық банктердің коммерциялық кәсіпорын түріндегі басты біререкшелігі – оның ... ... ... ... ... ... ... қаражаттар құрайды. Сондықтан банктің беретіннесиелер көлемі сырттан тартылған қаражаттарға тікелей байланысты болады.Депозиттер депозиттік ... ... ... табылады.Депозиттік операциялар – бұл заңды және жеке тұлғалардың қаражаттарынбелгілі бір ... ... ... ... ... ...  дейінгісалымдарға тартуға байланысты жүргізілетін банктің операциялары  болыптабылады.Сырттан ... ... ... 2 ... бөлінеді:1. Депозиттік қаражаттар2. Депозиттік емес қаражаттарДепозиттік операциялар мазмұнына байланысты  ...  ... ... 4 ірі тобын бөледі:1. мерзімді депозиттер, олардың  басқа  да  ...  ... ... ... ... ... депозиттер;3. халықтардың жинақ салымдары;4. бағалы қағаздар.Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі өз ... ... ... ... ... ... ... “ұшқындылығы” деңгейібойынша келесі түрлерге жіктейді:1 сурет – Сырттан тартылған қаражаттарАударылатын депозиттера) Әр ... ... ... ... ... және ... ақшағаайналдыруға болады;б) Чектер, тратталар ... ... ...  ... Басқа депозиттер – егер олардың депозиттік сипаты болса, орталықбанкке, басқару органдарына және т.б. талаптардан ... ... ... бір ... ... ... ... алынатын немесе оларды қарапайымкоммерциялық операцияларда қолдану үшін ыңғайлы және жинақты механизмінеұсынылатын талаптарға ... бере ... ... ... ... ... және мерзімді депозиттер жатады. [5,180б]1.2 Коммерциялық банктердің несиелік ресурстарын қалыптастырудағыдепозиттік емес көздер және ... ... ... жүйесі барлық банктік жүйе сияқты екі деңгейде қызмететеді. Бірінші ... ... банк пен ... ... ... ... ... банктер арасындағы  қаражаттар  қозғалысынкөрсетеді. Банкаралық несиенің ... ... ... ... банктікжүйенің тұрақтылығының қажетті жағдайы деп атауға болады.Банкаралық несие – бұл банктердің бір-бірін несиелеу нысаны, яғни азуақытқа берілетін ... ... ... ... ... ресурстарды орналастыру мерзімі әртүрлі. Халықаралық банктіктәжірибеде ... 1, 3 және 6 ай, ... ... 1 ... ... жылғадейінгі депозиттер тараған.Жалпы банкаралық несиелер нарығы 3 сегментке бөлінеді;- үш айлық несиелер;- бір екі айлық ... ... ... (ең аз ... ... 1-2 ...  несиенің  мерзімсіз  нысаны,  яғни  келісім  ... ... сол ...... белгіленген минималды мерзімгеберуді қарастырады, мерзім біткенде несие мерзімсіздердің қатарына ... банк – ... ... кез-келген мерзімде алуды алдын алахабарлаумен талап етілуі мүмкін. Егер несиелік ресурстарды қарызға ... ... ... алмайтындай жағдайда болса, онда ол ... ... ... ... ... ... несиенің артықшылығы – бұл қаражаттар Орталық банк міндеттірезервтер сомаларын есептегенде ресурстар ... ... ... ... ... әлі ... ... көптеген банктер үшін банкаралық несиеқымбат болса да, маңызды ... ... ... ... несиелік нарықтан сатып алынатын ... ... бар:-  ... өте ... ... ... ... несие бойынша пайыздық ставканың деңгейі басқа нарықпеналынған қарыз коммерциялық ... ... ... ... үшін ... ... ... нарықтан алынған қаражаттарға резервтік талапқойылмайды.Банкаралық несие - ретінде бүгінгі таңда Қазақстан ... ... ... ... ... Ұлттық банкінің несиелеріне ломбардтықнесие, овернайт және овердрант несиелері жатады.Ломбардтық несие  ...  ...  ...  ...  мерзімдіөтімділігін қолдап отыру мақсатында, мемлекеттің бағалы қағаздарын кепілгеала отырып, Ұлттық банк ... ... ... бір түрі ... несиесі деп екінші деңгейлі банктердің өтімділігін қолдапотыру мақсатында Ұлттық банк тарапынан беріледі. Бұл ... ... ... - ... атына сәйкес, бір түнге ғана беріледі. Бұл несиенібанктер көбінесе аяқ астынан қаржылық қиындықтар туындай ... ... ... банктер бағалы қағаздардың келесі ... ...  ...  ...  акцияларды,  өзінің  қарыздықміндеттемелерін: облигацияларды, ... және ... ...... ... ... үшін ... алады.Акцияны эмиссиялау нәтижесінде бастапқыда акционерлік банктің капиталықалыптасады және оның көбеюі жүргізіледі.Коммерциялық банктің акциясы – оның иесінің:- банктің капитал бөлігіне ... ету;- ... ... ... таза ... алу;- ... жай ... банктің барлық басқару ісіне қатысу құқықтарынкуәландыратын бағалы қағаз.Акционерлік коммерциялық ... ... жай және ... ... ... ... бар ... өз иелеріне банктің жойылуыжағдайында артық талап ... және ... ... алу ... ... дауыс құқығын бермейді. Банктердің жай акциясы акционерлержиналысында бір дауыс ... ... және ... ... ... бар ... ... дивиденттер төлегеннен кейінгі  тазапайданы ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттіктіркеу туралы куәлік беріледі және ... ... бір ... орган тарапынан бекітілген әр шығарылым акциясының бір ... ... ... ... ... кең ... қарыздық міндеттемелердің бірі– облигациялар болып табылады. Облигацияны шығару тәртібі өте  ... ... бұл ... ... ... үшін қолданудан көбінесебас тартады.Облигация – бұл банктік қарыздың міндеттемесі. Облигация иесі ... ... оның ... құны мен ... өсім ақы ... құқығы бар.Облигацияның акциядан ерекшелігі – соңғы өтелу ... бар және ... ... ... ... ... ... жинақ сертификаты – бұл эмитент – ... ... ... ... туралы немесе оның құқығын қабылдаушының белгілібір мерзім өткеннен кейін құқығын куәландыратын жазбаша куәлігі. ... және ... ... ... ... облигацияғақарағанда жеңілірек. Бұл жағдайда сертификаттарды шығару жағдайларын тіркеуғана қажет. Сертификаттарды шығаруға акциямен қоса ... банк ... ... ... өтіп ... ... ... т.б. жағдайларкедергі жасамайды. Сондықтан бұл бағалы қағазды алғанда салымшының эмитент– банктің іс-әрекеті мен ... ... ... ... жөн.Әлемдік тәжірибеде коммерциялық банктердің вексельдерді шығаруы кеңтараған, бұл оларға сырттан тартылған қаражаттар көлемін ұлғайтуға, ал ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.Банктік вексель – бұл заңды немесе жеке ... ... ... сома мен ... ... ... куәландырады. Банк өзкезегінде мұндай вексельді онда ... ... ... ... ... өтімділігі екі әдіспен қамтамасыз етіледі:- банк – эмитентте өз мерзімінен ... ... ... коммерциялық банктердің біреуіне есепке алу арқылы.Вексель – бір жақтың (вексель ұстаушының) екінші жақтан, ... ... ... ... ... ... көрсетілген ақшалайсоманы белгілі бір мерзімде және ... бір ... ... ... ... беретін және белгілі бір жағдайларда сақтаумен жасалған құжат.Банк операцияларының негізін ақша ... ... ... ... ... ... банктің  операцияларын  3негізгі топқа бөлуге болады (2 сурет):2 сурет – Коммерциялық банктің негізгі операциялары- ... ... ... қаражат тарту операциялары және оныңресурстарын құру);- активті ... ... ... ... ... - ... (делдалдық операциялар).Коммерциялық банктер басқа да шаруашылық қатынастар ... ... ... және шаруашылық қызметін жүргізу үшін белгілібір ақша ... ... яғни ... ... қажет.Банктер қызметінің масштабы олардың өздері тартқан және орналастырғанресурстарының ... ... ... ... Банктік ресурстар жиынтықменшікті және тартылған қаражаттарды құрайды.Меншікті қаражатар – банктік ресурстардың ... ... ... қаражаттары – банктің экономикалық дербестігін және ... ... ... ететін әртүрлі қорлар (капиталдар) мен бөлінбегенпайда жиынтығы.Меншікті қаражаттар мақсатты бағытта және ... ... ... әр түрлі қорлардан құралады (3 сурет).3 сурет – Коммерциялық банктің меншік қаражаттарының құрылуыБанктің ... ... ... ... ... ... ... функциясы. Банк активтерінің біршама бөлігі (шамамен 88%)салымшылармен ... ... ... ... ... ... салымшылардың мүддесін қорғау болып  табылады.  Меншікқаражаттарын қорғау функциясы банк банкрот ... ... ... ... ...  ...  ...  қаражаттарының  қорғауфункциясы қазіргі таңда өзекті ... ... ...  ...  еліміздешешілмеген мәселелер жеткілікті көлемде. Бір ...  әлі  де  ... ... сақтандыру жүйесі құрылмаған, ал бір ... ... ... мен ... өз қаражаттарынан айырылуы салдарынанбанктер банкроттыққа ұшырап отыр. Сондықтан  біздің  ...  ... ... банк ... ... ... ... табылады.2. Оперативті функциясы. Банкке  тиімді жұмысын бастау үшін ... ... ... (жер, ... құралдар сатып алу үшін). Бұлмақсаттар үшін сонымен бірге меншік ... да ...  ...  ...  ...  ...  ...  жәнеоперацияларды қаржылық қолдаумен қатар банктердің меншік қаражаттары ... де ... Ол  ...  ...  ...  ... сонымен бірге жүзеге асыратын операцияларды ...  ...  ...  ...  ...  мен  ... меншікті қаражаттары – оның активті операциялар көлемінұлғайту негізі. ... ... банк үшін оны ... ... ... ... қаражаттарының құрамына меншікті ... ... ...  ...  қор  ...  ...  пайда,  жалпытәуекелдерге құрылатын резервтік қорлар, бөлінбеген пайда.Банктің қызмет ету ... ... ... ... ... ... жарғылық капитал қызмет етеді.Банктің алғашқы қызмет ету мерзімінде жарғылық және меншікті ... ... ... Ал ... жинақталып, резервтік және басқа қорларқұрыла бастағаннан соң, жарғылық капитал меншікті ... ... ... ... ... ... ... шығару немесе айналыстағы акцияның капиталдық ... ... ... ... ... үлес ... есебінен;- пайдадан аударымдар есебінен ұлғайтуға болады.Меншікті қаражаттардың ең маңызды құрылымдық элементтеріне бөлінбегенпайда жатады:Бөлінбеген пайда – банктің ... ... ... ... ... және ... емес ... есебінен құрылған пайдасы.[7,70б].Жылдың соңында банктің барлық нәтижелі шоттарындағы сомалары пайдажәне зиян ... ... бұл ... бір ... резервтік қорға, бірбөлігі дивиденттерді төлеуге, бір бөлігі салық төлеуге жұмсалады. Ал қалғанбөлігі банктің ... ... үшін ... осы ... ... пайдасы деп атайды.Банктің меншікті қаражаттарының негізгі құрамдас бөлігі – сақтандырурезервтері,  ...  банк  ...  ...  ...  ... ... ... кезекті бағалы қағаздарға жұмсалымдардыңқұнсыздану жағдайына құрылған резервтер, сол ... ... ... ... зиян ... ... резервтер кіреді. [8,144б].Банктің қолында бар меншікті қаражаттар мөлшері, оның қызметініңауқымын ... ... ... ... тәуелді болады:- меншікті қаражаттар мөлшері банктің активтік операцияларының шектімөлшерін ... ... ... ... ... мөлшері, оның клиенттерініңспецификасына байланысты;- банкте қажетті меншікті ... ... ... ... даму ... мен ... ... несиелік саясатына байланыстыкеледі.Тартылған қаражаттар.Тартылған қаражаттар активті операцияларды жүзеге асыру үшін барлықақша ресурстарына ... ... 90%  ...  Бұл  депозиттер(салымдар) сонымен қатар контокоррентті және корреспонденттік шоттар болыптабылады. Несие ресурстары ... ... және жеке ... бос ... ... ... коммерциялық банктер олардың көмегімен үйшаруашылығының қосымша айнымалы қаражаттарға деген қажеттілігін, ...  ...  ...  ...  ...  қажеттіліктерінқанағаттандырып отырады.Банктердің тартатын қаражаттары құрамы бойынша әртүрлі болып келеді.Олардың ең бастылары банктің клиенттермен ... ... ... ... ...  ...  міндеттемелерін  бір  жергежұмылдыру  жолымен  шығарған  қаражаттары  ...  және  ... ... ... және т.б.Сонымен, банктің меншікті қаражаттары – оның өмір ... ... ... ... ... етіп, пайда табуға қажетті қаражаттар жиынтығыболып табылады.1.3 Банктік ресурстарды басқару жүйесіндегі ... ... ... ... ... жарғысында қабылданған  міндеттері,  ... ... табу және банк ... ... ... ... мақсатында коммерциялық банктер депозиттік  саясат  стратегиясынқұрастыру ... ... ... ең ... ... ... ... қажет:-  экономикалық мақсатқа сәйкестілік (лайықтылық);- бәсекелестік;- ішкі қарама - қайшылықсыз.Экономикалық сәйкестілік мағынасында халықтың ... ... ... ... Жеке ... депозиттік ресурстарынтарту  барысында  қатысты  тиімділігін  есептеуде  ...  ... ... ... ... қатар олардың анықталмағанликвидтілігін ескеру қажет.Салымдар қойылымы жүйесі нарық конъюнктурасына ... ... банк ... ... деңгейде ұстап тұрады, басқаша ... бір ... ... ... төнеді.Депозиттік саясаттағы ішкі қарама – қайшылықсыз жағдайларын бірнешеаспектілерде қарастыруға болады. Бұл  ... ... ... және ... сома ... сонымен бірге  клиенттерінің  ...  ...  ...  заңды  және  жеке  тұлғалар  ...  ...  ...  ...  ...  оның  ... және де депозиттік саясаттың құрылу қағидалары мен депозиттіксаясат шекараларын қарастыру қажет.Коммерциялық банк депозиттік саясаттың субъектілері құрамына ... ... ... және ... ... ... ... саясат объектілеріне банктің тартқан қаражаттары және банктіңқосымша қызметтері жатады.Банктің  депозиттік  ...  ...  мен  ... 4 ... ... [11]Коммерциялық банктердің депозиттік саясатының құрылуы негізінде жалпыжәне ерекше қағидалар жатыр, ол 5 суретте берілген.4 сурет – ... ... ... ... объектісі менсубъектісіКоммерциялық  банктің  депозиттік  саясаты  жалпы  қағидаларынамакроэкономикалық ... ... ... ...  және  Орталықбанктің мемлекеттік ақша – ... ... және ... нақты коммерциялық банкдеңгейіндегі саясаты ортақ қағидаларда түсіндіріледі. Оған ... ... ... келу ... ... ... ... саясатыныңбарлық элементтерінің тұтастығын жатқызуға болады.Депозиттік саясаттың ерекше  қағидаларына  ...  ... ... ... ету, ... ... ... сенімділік, яғни табысты кез келген бағада емес уақытша босақша қаражаттарын ... ... ... өз ... ... ... жағдайында алу жатады. Аталған ... ... ... тек қана ... ... ... ... депозиттік саясат ұйымындатактикалық бағытты қалыптастыруға ...  ...  ...  негізіндедепозиттік саясаттың тиімділігі мен оптималдылығын қамтамасыз етеді.5 сурет – Коммерциялық банкте депозиттік саясаттың құрылу қағидаларыКоммерциялық банк ... ... ...  ... белгілер бойынша беріледі:- депозиттер нарғындағы сұраныс пен ұсынысқа байланысты ... ... ... ... ... ... және банклимиттеріне әсеріне қарай (әкімшілік шекаралар);- депозиттік қатынастар субъектілеріне ... ... және ... ... ... ... байланысты (уақытша шекаралар);- географиялық қағидаларға қатысты (территориялық шекаралар);- тартылған қаражаттар көлемі мен құрылымына байланысты (сандық жәнесапалық шекаралар) [10, ... ...  ... түрде келесі суреттен  көругеболады. (6 сурет)6 сурет – Коммерциялық банк депозиттік саясатының ... ... бір ... ретінде банктің депозиттік саясатын жалпытүрде қарастыра отырып, депозиттік  ... ... аз ... ... көп ... тарту екенін айтуға болады. Банктің депозиттіксаясатының ... ... ... ... ... ... мәселелердіңқұрылуын болжайды:- депозиттік операцияларды  банктің  пайда табуы үшін ... ... ... ... табу үшін жағдайлар жасау;- банк өтімділігінің қажетті деңгейін ... ... ... ... ... ... және ... әр түрлі формаларының сәйкес келуі;- депозиттік  ...  және  ...  ...  ... мен ... ... ... беру операциялары арасындағы  өзарабайланыс пен өзара келісушілікті қолдау;- депозиттік шоттардағы бос қаражаттарды минималдау;- икемді ... ... ... үнемі тартылған ресурстар бойынша пайыздық шығындарды азайту жолдарымен қорларын іздестіру;- банктік қызмет көрсетулерді ... және ... ... ... мен ... ...  ...  сонымен  қатар 7 суретте  ...  ... ...  ... ... қарастыру да мақсатты  ... ... ... ... ...  ...  ... депозиттік саясаттың және депозиттік процесті құру үшін міндеттіболып табылады. [11]7 сурет – Коммерциялық банктің ... ... ... ... ... айта кететін жайт банк өтімділігін ... ... оның ... ... ... жатады. Тұрақтылық депозитсапалығының критерийі болып табылады. Депозиттердің ... ... ... ... банк өтімділігі соғұрлым жоғары болады, өйткені осы бөліктежинақталған ресурстар банкте қалады.Шетел зерттеушілерінің ... ... ... ... ... ... ... еткенге дейінгі депозиттер ие. Бұл депозит түріпайыз қойылымы ... ... Ал ... зерттеушілері бойынша  азтұрақтылыққа ие ... бұл – ... және ... депозиттері болыптабылады.Тәжірибе көрсеткендей кез келген банктің депозиттік базасының құрылупроцесі субъективті және сол сияқты ... ... ... үлкенкөлемімен байланысты күрделі және жемісті поцесс болып табылады.1.4 Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі депозиттік қызмет көрсетунарығының дамуыҚазақстандық ... ... әлі де ... ...  ... ... экономикасы дамыған елдердің депозит нарығымен танысуқызықты болып табылады. Өйткені  мұндай танысу енді ... келе ... үшін ... ... негізінде депозиттік нарық үшін маңыздыбағыттарды анықтауға мүмкіндік береді.Депозиттік шоттар ... ... ...  және  ...  ... ...  көзі ретінде мақсатты ... ... ... ... критерилер бар,  дегенмен жиі жағдайда мұндайкритерий ретінде  ... ... ...  салым  жасау  формаларыкөрінеді.Дамыған экономикасы бар елдерде  депозиттер ақша ... көзі ... ... Яғни ... ... мен ... да қаржылықмекемелердің  негізгі  маркетингтік  зерттеулері  депозиттерді  ... ... ... ... ... АҚШ халқының 1989жылғы қаржылық активтерінің құрылымын қарастырамыз (1 - ... ... 1 – ... ... ...          ... ... ... |Пайызбен     ||Барлық ... ... |13 812        |100        ... ...       |           |         ||1. ...        |3 326        |24        ||2. ... талаптар    |1 791        |13        ||3. ... ...  |2 613        |19        ||4. ... ...    |352         |3         ||5. ... ... |2 857        |21        ||6. ... бизнеске |2 619        |19        ...           |           |         ||7. ...        |152         |1         ... көзі: 1 Колесников В.И. редакциясынан «Банктік қызмет» оқу ... ... ... және ... - 1995жыл.Жоғарыда берілген кестеден көретініміздей АҚШ қаржы нарығының дамуынақарамастан жинақ депозиттерінің маңызды орын алатыны көрінеді.Енді АҚШ – тың ... ... ... ... депозиттертүрлерін қарастырайық.(1) Чектік депозиттер.Бұл чектер - салымшыға ... ... үшін ... ... ... Сонымен қатар осындай чек иесі кез келген уақытта өз шотынанбірінші ... ... ақша ... ... бар. ... ...  ... чектік депозиттер талап еткенге дейінгі салымдар және NOW – ... ... ... дейінгі салымдар бойынша проценттер төленбейді. Бірақмұнда «анық» пайыз ... ... ... банк бұл ... ... ... ақы ... бірақ негізгі мәнінде  банк «жасырын»процент ... ...  ...  көрсету  нарығындағы  бәсекелестік  чектікдепозиттердің көптеген жаңа түрлерінің пайда болуына ... ... 1987 жылы Merrill Lynch ...  қызмет әлемінде бірденмойындалмаған ерекше банктік қызмет түрі ұсынылды. Бұл негізінен CMA ... account) – ... - қол ... ... ... ... ... шотты ашқан кезде толық қызмет көрсету ... ... ... өзінің жаңашылдық сипатымен ерекшеленетін, процент алыпкелетін және CMA шоттарына дивиденттер мен пайыз ... ... ... отыратын қызмет түрлері ерекшеленеді.Осы 1987 жылы банктер қаражаттарды автоматты түрде аударатын ATS ... ... ... Бұл ATS – шоттары ... ... ... ... Ал ... ... ... сәйкес шот  қалдығын қолдау ... жабу ... банк ... ...  бойынша  ақшақаражаттарын автоматты түрде ATS – шотынан талап еткенге дейінгі салымдарғааударып отырады. Осылайша ATS – ... ... ... ... ... ие ... ... салымшыға қалдық шотының минималды көлемінегізінде бір уақытта ATS – шоты бойынша ... ...  ... ... ... ... түрлері  қолма-қол  ақшаларды  басқарубарысында түрлі жаңа ... ... ... ... еткенге  дейінгісалымдардағы банк қалдығын ... ...  ... ... бұл өзкезегінде салымшының мүддесі болып табылады.80 – жылдары банктердің NOW – ... ашу ... ... ... ... NOW – ... ... салымдары ретінде қарастырылды.Бірақ 1981 жылдан бастап қана олар чектік депозиттер түрінде ... ... ... Super now – шоттары деп ...  жаңа ... ... Бұл ... екі ... ... қойылымға ие болды.Шоттағы баланстық ... ... 1500$ дан 5,25% ... ... және ... жүзеге асырғаны үшін клиенттен белгілі бір көлемде ақы ...... ... ... ... ... Олардың кең тарауыATS – шоттарының көп бөлігінің ығысуына алып келді.(2) Жинақтау салымдары.Жинақтау депозиттерінің ... ... ... ... жинақтау кітапшаларындағы депозиттер;- жинақтау салымдарының жағдайы туралы шоттар;- ақша нарығының ... ... ... ... ... ...  ...  бойынша  пайызқойылымының жоғарғы шегі – 5,5% ... ... Осы  ...  ... кейін, банктер әлі де болса осы деңгейді ұстануды жалғастыраберді.70 – ... ... ... ... ... ... үшін ... қауіптөндірді. Бұл қорлар бағалы қағаздар нарығындағы өз акцияларының пайдасынқысқа мерзімді бағалы қағаздар сатып алуға жұмсады. ...  ... ...  ...  федералды  үкіметпен  және  ...  ... ... ... ... ... ... қорларының қарқынды өсімі бір жағынан ... ... ФРС (5,25%) ... ... ... ... ... шектерінің бар болуымен негізделді. Қысқа мерзімді ... ... ... ... 5,25% - дан асып ... банктерден ақша қайтымыбасталды. Және бір жағынан, ақша ... ... ... осы ... – те ... резервтерді ұстау қажеттілігінен босатылды. Бұл пайдатабу үшін салымшылардың қаражаттарын максималды қолдануға мүмкіндік ... ... ... ... 1982 ... ... енгізілді.Осы жинақтау салым түрлерінің  ерекшелігі, бұл шоттар бойынша ... ... ... ... ...  ... ... шоттарыныңпайыздық қойылымы нарықтық пайыз өсімінің нормасына сәйкес өсіп ... өз ... осы ... ... да ... ... ... және керісінше жағдайға алып келді.АҚШ – тың депозиттік нарығы Қазақстандық ... ... ... ... және ... ... ... ерекшеленеді.  Дамығанқаржылық жүйе эволюциясын зерттеу ... ... ... ... ... даму жолдарын іздестіруге мүмкіндік береді.Дамыған қаржылық нарықтарды зерттеудегі маңызды ... ... ... ... болып табылады. Минималды резервтер қоры саясаты экономикасыдамыған елдер мен банктік құрылымы дамыған елдерде ... ... ... ... ... тәжірибесінде қарастырамыз.Міндетті минималды резервтер алғаш рет ... ... ... ... ... 1934 жылғы “Несиелік жүйе туралы” Заңдаережелер берілген болатын, сонымен қатар ... ... ...  ... ...  бір  ...  орталық  банктен  салымретінде жабуды қамтамасыз етуі ... ... Бұл ... ...... ... ең ... банктегі клиенттер салымдарының ликвидті кепіліболып табылды.ҚОРЫТЫНДЫҚазақстан Республикасының ... ... ...   ... мекемелерінің қызметтерімен тығыз байланысты болып отыр. Кәсіпкержәне ірі кәсіпорындар банктің несиесіз өз қызметтерін толығымен ... ... ... ... әр ... ақша ... ... қажеттілік туыпотырады. Ол қажеттілікті банк несиесі арқылы қанағаттандыру мүмкіндігі бар.Өз кезегінде банктер осы ... ... үшін ... ие ... ... олар ... ... соның  ішіндедепозиттік операцияларды тиімді жүргізу нәтижесінде ... ... ... ... ... қаражаттарының 70 - 80%-ын  ... ... ... ... ... ... депозит арқылытартылған ақша қаражаттарын көруге болады.Ал өз кезегінде банктердің қызметінің ауқымын анықтайтын факторлардыңбіріне меншік қаражаттары ... ... ... ... ... ......  оларды  банк  нақты  ...  ...  ... ... ... ... ... қағаздарға жұмсалымдардыңқұнсыздану жағдайына құрылған резервтер, сол сияқты ссудалар бойынша мүмкінболар зиян шегушілікке арналған резервтер ... ... ... ... ... ... ... немесебанктің депозиттік саясаты негізімен қарайтын болсақ, 60 - 70%-ын ... ... ... қалыптастыру жағдайын теориялық жәнетәжірибелік талдау қазіргі таңда әлі де болса шешілмей ... ... ... ... ... банктердің жарғысында қабылданған ... ... ... табу және банк ... ... ... ... мақсатында коммерциялық банктер депозиттік  саясат  стратегиясынқұрастыру қажет.Экономикалық сәйкестілік мағынасында халықтың ... ... ... ... Жеке ... ... ...  барысында  қатысты  тиімділігін  есептеуде  олармен  ... ... ... сонымен қатар олардың анықталмағанликвидтілігін ескеру қажет.Депозиттік  ...  ...  ...  ...  оның  ... және де депозиттік саясаттың құрылу қағидалары мен депозиттіксаясат шекараларын ... ... банк ... ... ... ... ... коммерциялық банктер және мемлекеттік ... ... ... ... объектілеріне банктің тартқан қаражаттары және ... ... ... ... ... бойынша банк жүйесіне ...  ... ... ... ... ... ... дегенболжамдар бар. Бұл сырт қараған көзге осылай  ... ... ...  банк  ...  депозиттік  және  несиелік  саясатын  ... ... ... ала ... ... Сонда ғана банктертұрақты жоспарланған табыс  алу мүмкіндігіне ие  ...  ...  ...  ...  ...  яғни  мультипликациялануынәтижесінде ... бір ... ... ... есе ... ... меннесиелік ресурстарды көбейтетінін ескерсек, онда халықтың қолындағы банкжүйесіне тартылмай отырған қаражаттардың  ...  ...  ... ... ... сандық салыстырмалы талдау нәтижелерін негізінде ала отырыпайтар болсақ, коммерциялық банктер үшін несиелік операциялардың ... ... ... ... активтік операцияларға қарағанда өтежоғары. Оның себебі банк ... ... ... ... үшін ... ... тұрақтылық факторының бірі болып банк жүйесінің тұрақтытүрде жүзеге асуы ... ... ... ... ... ... ... ал салымшылар мүддесін қорғауға кепілдік беретін банксалымдарын сақтандыру өлшемді болып табылады.ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... және ... қызмет туралыҚазақстан Республикасының заңы” 31.08.1995ж.2. Вступление Президента РК Назарбаева Н.А. На  12  ... ... ... ... ... ... Е.Ф. ... кредит, банки. – М.: ЮНИТИ, 2001г. 244 - 249стр.4. ... М.С. ... ... ... – А.: 2000г. - 183 ... Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: Учебник. – СПб.: Питер,2001г. 180 – 202 ... ... Э.А., ... Н.Д. ... банковское дело и денежно-кредитная политика. – М.: ИНФРА, 1991г. 156 – 166 ... ... О.И. ... дело – М.: ... и ... ... – 71 ... Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки. – А.: Экономика, 1999г. 55– 62 ...  ... С.Б. Ақша ... және  несие.  А.:  ...  ... 2000ж. 99 б.10. ... Г.А. ... ... и ... обращения. М.: 1960г. 56 стр.11. Виноградова И. В. Особенности формирования депозитной ... ... в ... ...  //  Internet  ... atrus. 120nt. Ru12.  Калиева Г.Т. Кредитное дело – А.: Каржы – каражат, 1997г. ... ... Б. ... фонд ... ... ... перспективы // Банки Казахстана Журнал – А.: 2005г. №10.24 – 26 ... ... С.Б. ... управления банковскими ресурсами  //Банки Казахстана Журнал – А.: №12. 2004г. 17 – 19 ... ... С. ... ... ... кредитного развитиябанковского сектора республики // Каржы – каражат Журнал – А.:  ... 5. 58 – 60 ... ... ... ... ... ... РК. – 2004. –№12 (91).17. Годовой отчет Национального банка РК за 2004  год.  ... /cont/ publish ... pdf.18. ... ... ... ... – 2003. – №12(103).19.  Бюллетень банковской статистики Банка Туран Алем. – 2003. – ... ... ... – А.: ... ... №4. 2004г. 5 – 7стр.21.  Вятко Л. Д. ... и их ... Internet  ... ... О ... целостной системы гарантирования вкладов иликвидности банков // Деньги и ... – 2002. – №10. – С. ... ... ... ... ... ... тарихы менжылдық есебі (СГД)// Internet resources: http://www.kdif.kz24. Жукова Е.Ф. Общая теория денег и кредита Учебник. –  М.: ... ... ... 1999. – ... Парфенов К. Г. Банковский учет и ... ...  ... ... ... организациях).  – М.: ЗАО ... 2001. – 289с.: ил.26.  ... О. И. ... ... банки. – М.: «Финансы  ... 2000. – ... ... А. Ю. Защита и страхование депозитов // Финансовыйбизнес. – 1999. – №11. – С. ... ... ... ... Под ред. ... В. И. – М.:Финансы и статистика, 1999. – 536с.: ил.29. Батракова Л. Г. Анализ процентной ... ... ... ... – М.: ... 2002. – 152с.: ... банк ... операциялар:➢ Өндірістік, сауда және басқа да кәсіпорындарды несиелеу.➢ Халыққа ссуда беру.➢ Валюта, асыл тастармен және ... ... ... ... ... ... байланысты клиенттер қаражаттарын тарту.➢ Қызмет көрсету аяқталмайынша клиенттер қаражаттарын тарту.➢ Басқа да ... ... ... ... ... операциялар:➢ Клиенттер тапсырысы бойынша есептік операциялар.➢ Клиенттерге кассалық қызмет көрсету.Жарғылық капиталРезервтік капиталАрнайы қорларАқша қаражаттары мен материалды ... ... ... ... ... ... құрыладыСалық салғаннан кейінгі табыстан құрыладыБанктің бөлінбеген табыстарыБанктің меншік қаражаттарыКоммерциялық банктің депозиттік саясатыДепозиттік саясат субъектілеріДепозиттік саясат ... ... ... ... ... ... қосымша қызметтері:(комплекстік қызмет көрсету)Банк клиенттері:▪ Жеке тұлғалар.▪ Заңды тұлғалар.Коммерциялық банкМемлекеттік мекемелер:▪ Орталық банк.▪ Салықтар мен алымдар Министрлігі.Коммерциялық банктің ... ... ... ... ... ... оптималды деңгейін қамсыздандыру қағидасыБанк операцияларының қауіпсіздік қағидасыСенімділікті қамтамасыз ету қағидасыҒылыми ... ... және ... қағидасыДепозиттік саясат элементтері- нің біртұтсатық қағидасыКешенді әдіс қағидасыДепозиттік саясаттың шекараларыЭкономикалық шекараларӘкімшілікшекараларУақытша шекараларСапалық шекараларСыртқы шекараларІшкі шекараларСандық шекараларГеографиялық шекараларЖүргізілетін депозиттік ... ... ... және құруСәйкес бөлімшелерді бөлу және банк қызметкерлерінің ... ... ... ... ... ... ... операцияларды жүргізу процесіндегі басқару және бақылау ұйымы 
    
   

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктердің несие ресурстарын құрудағы депозиттер: болашағы мен проблемалары туралы65 бет
Коммерциялық банктердің депозит операциялары74 бет
Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің несиелік ресурстарын орналастыру тәжірибесін талдау ("АТФ" АҚ мысалында)47 бет
Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің ресурстарын басқару әдістері71 бет
"АТФ Банкі" АҚ-ның тартылған қаражаттарын талдау және бағалау61 бет
"Депозит және депозиттік салымдарды кепілдендіру туралы түсінік."25 бет
«Казкоммерцбанк»30 бет
Ақша массасы мен ақша базасының құрылымын реттеу7 бет
Ақша нарығындағы тепе-теңдік10 бет
Ақша Қазақстан халқының сақтау және жинақ ретінде28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь