Міндетті экологиялық аудитті жүргізу

Жоспары:

1. Міндетті экологиялық аудитті жүргізу туралы шешім
2. Міндетті экологиялық аудит есебін қарау тэртібі
3. Міндетті түрде экологиялық аудиттеу мәселелері
4. Экологиялық аудиторлар палатасы
5. Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Міндетті экологиялық аудитті жүргізу туралы шешім
1.Міндетті экологиялық аудитті жүргізу туралы шешімді қоршаған ортаны қорғау саласындағы уэкілетті орган осы Кодекстің 81-бабының 2-тармағында көзделген мэн-жайлар белгіленген кезден бастап бір ай мерзім ішінде қабылдайды.
2.Міндетті аудит жүргізу туралы шешім міндетті экологиялық аудит туралы қорытынды түрінде ресімделеді.
3.Міндетті экологиялық аудит туралы қорытындының нысанын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уэкілетті орган бекітеді.
4. Қорытындыда:
1)аудиттелетін субъектінің тегі, аты, экесінің аты немесе толық атауы;
2)аудиттелетін субъектінің орналасқан жері;
3)аудиттелетін субъектінің шаруашылық жэне өзге де қызметімен байланысты қоршаған орта үшін ықтимал тэуекелдердің сипаты;
4)міндетті экологиялық аудитті жүргізуге негіз;
5)міндетті экологиялық аудиттің қорытындысын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға табыс ету мерзімі көрсетілуге тиіс.
5.Міндетті экологиялык аудит туралы қорытынды аудиттелетін субъектінің басшысына жолданады.
Міндетті экологиялық аудитті жүргізудің ерекшеліктері
1.Міндетті экологиялық аудит аудиттелетін субъект міндетті экологиялық аудит туралы қорытындыны алған кезден бастап алты айдан аспайтын мерзімде жүргізіледі.
2.Экологиялық аудитор немесе экологиялық аудиторлық үйым аудит жүргізудің жоспарын әзірлеу үшін міндетті экологиялық аудит туралы қорытындымен, аудитті жүргізу негіздемесімен, аудиттелетін субъектіге тән экологиялық проблемалармен жэне өзге де аспектілермен танысады. Экологиялық аудиторлық есептерге қойылатын талаптар
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. http://pps.kaznu.kz/kz/Main/File
2. http://go.mail.ru/
3. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1400009824
4. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КОДЕКСІ
    
    Жоспары:1. Міндетті экологиялық аудитті жүргізу туралы шешім2. Міндетті экологиялық ... ... ... ... ... ... ... аудиттеу мәселелері4. Экологиялық аудиторлар палатасы5. Пайдаланған әдебиеттер тізіміМіндетті экологиялық ... ... ... шешім1.Міндетті экологиялық аудитті жүргізу туралы шешімді қоршаған ... ... ... ... осы ... 81-бабының 2-тармағындакөзделген мэн-жайлар белгіленген кезден бастап бір ай ...  ... ... жүргізу туралы шешім міндетті экологиялық аудит туралықорытынды түрінде ресімделеді.3.Міндетті экологиялық аудит туралы ... ... ... ... ... ... ... бекітеді.4. Қорытындыда:1)аудиттелетін субъектінің тегі, аты, экесінің аты немесе толық ... ... ... ... ... ...  жэне  өзге  де  ... қоршаған орта үшін ықтимал тэуекелдердің сипаты;4)міндетті экологиялық аудитті жүргізуге негіз;5)міндетті ... ... ... ... ... қорғаусаласындағы уәкілетті органға табыс ету мерзімі көрсетілуге тиіс.5.Міндетті экологиялык аудит туралы қорытынды аудиттелетін ... ... ... ... ... ... ... аудит аудиттелетін субъект міндетті экологиялықаудит туралы қорытындыны алған кезден ... алты ... ... мерзімдежүргізіледі.2.Экологиялық аудитор немесе экологиялық  аудиторлық  үйым  ... ... ... үшін міндетті  экологиялық  аудит  туралықорытындымен,  ...   ...   ...   ...  тән ... проблемалармен жэне өзге де аспектілерментанысады. Экологиялық аудиторлық есептерге қойылатын талаптар1.Экологиялық аудиторлық есеп міндетті ... ... ...  ...  жэне  ...  аудиторлық  үйымныңқүқықтылығын растайтын мэліметтерді;2) аудиттелетін субъект туралы жалпы ақпаратты;3) экологиялық аудитті ... ... ... аудитті жүргізудің жоспарын;5) жинақталған ақпарат тізбесін және оған шолуды;6) аудиттелетін субъектіні қарап ... және оның ... қою ... ... ... ... тэуекелдерді бағалауды (сандық жэне сапалық түрғыдан);9) экологиялық қауіпсіздікті арттыру жөніндегі үсынымдар тізбесін;10)аудиттелетін субъектінің қоршаған орта үшін ... ... ... қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... тиіс.2.Бастамашылық экологиялық аудит есебінің нысаны ... ... ... ... белгіленеді.3.Бастамашылық экологиялық аудиттің есебі қүпия  ...  ... ... аудиттің есебіндегі мэліметтерді жария ету қүқығынааудиттелетін субъект ғана ие болады.Міндетті экологиялық аудит есебін қарау тэртібіМіндетті экологиялық аудиттің ... ... ... ... ... аудитор немесе экологиялық аудиторлық үйым бір мезгілдеқоршаған ортаны қорғау саласындағы уэкілетті органға жэне ... ... ... экологиялық  аудиттің  нәтижелерін  ...  ... ... ... ... ... ... қоршағанортаға қызметтің теріс салдарларын азайту және қоршаған ортаға залалкелтірудің алдын алу, ... ... ... қамтамасыз етужөніыдегі шараларды қабылдау үшін пайдаланады.Міндетті экологиялық аудит ...  ...  ... ... ...  емес  ...  ...  жағдайда,аудиттелетін субъект экологиялық аудиторлық есепті алған күннен бастап бірайдан кешіктірмей өзінің есептілігін экологиялық аудит үсынымдарына ...  ...  ...  экологиялық  заңнамасын  сақтаужөніндегі өзге де шараларды қолдануға жэне бүл ... ... ... ... уәкілетті органды хабардар етуге тиіс.Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уэкілетті орган міндетті экологиялықаудиттің нәтижелері бойынша экологиялық аудиторлық ... ... ... бір ай ... оны ... ... ... аудиттің нәтижелерін қоршаған ортаны  ... ... ... ... ... ... талаптардыжэне қоршаған орта сапасының нормативтерін сақтауы туралы дұрыс ақпарат алуүшін пайдаланады.Міндетті экологиялық аудиттің экологиялық ... ... ... ... ... ... қорғау саласындағы уәкілетті орган:1) аудиттелетін субъектінің қызметін тоқтата тұру туралы ... ... ... жүгінуге;2) экологиялық рұқсат талаптарына өзгерістер енгізуге немесе табиғиресурстарды пайдалану және алып қою ... ... ... ... өзге де ...  ...  өзгерту  туралыұсыныспен арнайы уэкілетті мемлекеттік органдарға жүгінуге;3) өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасына ... ... ... ...  ...  ...  экологиялық  аудиторлық  есебібойынша туындайтын  даулар  ...  ...  ... ... ... Экологиялық аудиторҚоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға жэне қызметтеркөрсетуге лицензия алған жеке тұлға экологиялық аудитор болып ... ... ... аудиторлық қызметті дара кэсіпкернемесе экологиялық аудиторлық ... ... ... ... ... Экологиялық аудиторлық ұйымЭкологиялық аудиторлық ұйым - ... ... ... ... ... жэне қоршаған ортаны қорғау саласындағыжұмыстарды орындауға жэне қызметтер көрсетуге лицензия алған коммерциялықұйым.Шетелдік ... ... ... Қазақстан  Республикасындаэкологиялық аудиторлық қызметті тиісті экологиялық аудиторлық ұйымдарды ... ... ... ... ... ғана ... ... аудиторлық ұйымның қүрамындағы экологиялық аудиторлардың саныүш адамнан кем болмауға тиіс. Экологиялық аудиторлар палатасыЭкологиялық аудиторлар палатасы экологиялық аудиторлар мен ... ... ... қорғау және мемлекеттік органдарда олардыңзаңды мүдделерін ... үшін ... ... ... өз ... ...  ... жарғының негізінде жүмыс істейтін жэне ... ... ... Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де ... ... ... ... ... ... жэне ... басқаратын ұйым болып табылады.Экологиялық аудиторлар палатасы экологиялық аудиторлар мен ... ... ... ... халықаралық тэжірибе негізіндеҚазақстан  ...  ...  ...  экологиялық  аудитстандарттарын әзірлейді.Экологиялық   ...   және   ...   ... қүқықтары Экологиялық аудиторлар мен экологиялық аудиторлықүйымдар:1) экологиялық аудитті жүргізудің эдістерін дербес айқындауға;2) экологиялық ... ... ... ... ... ... қажетті қүжаттаманы алуға жэне тексеруге;3)  ... ... ... ... осы ... 92-бабындакөрсетілген адамдардан басқа әртүрлі кэсіп мамандарын шарттық негіздетартуға;4)аудиттелетін субъект экологиялық аудитті ... ... ... ... ... экологиялық аудитті жүргізуден не экологиялықаудиторлық ... ... бас ... ... ... және экологиялық  аудиторлық  үйымдардыңміндеттері Аудиттелетін субъект:1)экологиялық аудиторды немесе экологиялық аудиторлық ... ... ... ... ... экологиялық аудитордан немесе экологиялық  аудиторлық  үйымнанэкологиялық аудитті жүргізуге қатысты ... ... ... туралы егжей-тегжейлі ақпарат алуға;3) экологиялық аудитордың ... ...  ...  ... мен ...  ...  ...  нормативтік  қүқықтықактілермен танысуға;4)экологиялық аудитордан  немесе  экологиялық  ...  ... ... жэне өзге де қүжаттардың Қазақстан Республикасыныңзаңнамасына ... ... ... туралы үсыныстар,  ақпараталуға;5)экологиялық аудитор немесе ... ... үйым ... жүргізу шартының талаптарын бүзған  ...  ...  ... бас ... ... ... ... экологиялық аудиттің жүргізілуін үйымдастыруға;2) экологиялық аудитті уақтылы эрі сапалы жүргізу үшін экологиялықаудиторға немесе ... ... ... жағдай жасауға;3) экологиялық аудитті жүргізу үшін ... ... ... ... үйымға қажетті толық эрі дүрыс қүжаттаманы жэне өзгеде ақпаратты үсынуға, ауызша немесе жазбаша түрде түсініктемелер беруге;4) қоршаған ортаға эсер ету ... ... ... жэне ... ... ... өзге де қүжапарды табыс етуге;5) егер ... ... ... ... ...  ... ... немесе экологиялық аудиторлық үйымның  қызметіншектемеуге;6) экологиялық аудитордың ... ... ... ... ... ... ақпарат алу үшін өз атынан үшінші түлғаларға ... ... ... аудиторлардың немесе экологиялық аудиторлық ... ... ақы ... қамтамасыз етуге;8) экологиялық аудитті жүргізу шарты бойынша міндеттемелердентуындайтын өзге де ... ... ... ... ... аудитіЭкологиялық менеджмент жүйелерінің аудиті бастамашылық аудит болыптабылады.Міндетті ... ... ... ... ... ... асырудың құқықтық жэне ұйымдастырушылықнегіздерін айқындау заң жобасында көрсетілген. Бүгінгі күнге дейінзаңнамалық актілерде тиісті нормалардың болмауы салдарынан, экологиялықаудит кеңінен таралмай ... ... ... ... ... ... ... болатын жағдайлары реттелмеген. Осығанорай заң жобасында экологиялық аудит ұғымы нақтыланған. ... ... ... ... зиян көлемін анықтау үшін экологиялық тексерісқажет.Экологиялық  аудитті  өткізу  кезінде  сертификаттау  ... ... ... ... техникалық шарттарынемесе басқа техникалық  немесе  нормативтік  қүжаттарында  бекітілгенэкологиялық ... мен ... ... ... нормаларың талаптарынасэйкестігі расталады. Қазіргі кезде экологиялық  ...  ... ... ... ... регламент талаптарына сай екендігірасталғанда ғана ҚР ... ... ... іске ... ... ... талаптары өндіріс, пайдалану, сақтау, тасымалдау, іскеасыру жэне тазарту, өндіріс процесстерінің барлық түріне ... ... ... ... ... объектісіне қорғаныс  саласыныңөндірірістері де ... ... ... ... ... ... ... Бүл дегеніміз көптеген адамдардың қоршаған ... ... ... ... үшін өз ... ... бақылау керектігін түсінуінен.Экологиялық аудит ерікті және бастамашылық болатынын білеміз. Еріктіэкологиялық аудит жүргізу дешеніміз бэріне де ... деп ... ... экологиялық аудит көптеген мэселелердің тууына ... ... ... ... көрсеткіштер жэне нормативтар негізінде іскеасырылады. Мысалы, кейбір ... ... ... ... көрсеткішболып табылмайды, алайда жаман үсталатын бояғыш зат өнімнің түрін ғана ...  ...  да  ...  ...  ...  ...  ... енгізілмеген біршама экологиялық көрсеткіштер бар. Бұлар,негізінен,тыйым салынған аминдер, көптеген ауыр металдар, иіс ... ... ... ... жасалған азобояғыштары. Осы мэселенің шешіміболып, мысалы, тоқыма өнеркэсібінде халықаралық ОЕКО-ТЕХ 100 стандартынқолдану ... Бұл ... ... ... ... қолданады.Сонымен қоса, оның талаптары мен нормалары қазіргі ... ... ... алынады.Жеке экологиялық көрсеткіш  пен  бастамашылық  ...  ... өнім ... екіұштылық бар. Қазіргі кезде Қазақстандағытоқыма өнеркэсібі мен жеңіл өнеркэсіп өнімдерінің ... ... ... ... ... ... жүргізудегі келесі мэселе оны атқаратын органдардыңарасында  туып  отыр.  ...  ...  ...  ... ... ... санэпид бақылаудың жұмысы болып табылады.Ал аудиторлар кейбір жағдайларда келіспеушілік танытадыҚазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 9-тарау. Экологиялық аудит83-бап. Міндетті экологиялық аудитті ... ... ... ... экологиялық аудитті жүргізу туралы шешімді қоршаған ортанықорғау саласындағы уәкілетті ... осы ... ... ... ... ... кезден бастап бір ай мерзім ішіндеқабылдайды.2. Міндетті аудит жүргізу туралы ... ... ... ... ... ... ... Міндетті экологиялық аудит туралы қорытындының нысанын қоршағанортаны ... ... ... ... ... Қорытындыда:1) аудиттелетін субъектінің тегі, аты, әкесінің аты немесе толық атауы;2) аудиттелетін субъектінің орналасқан жері;3) аудиттелетін субъектінің шаруашылық және өзге де ... ... орта үшін ... ... ... ... экологиялық аудитті жүргізуге негіз;5) міндетті экологиялық аудиттің қорытындысын қоршаған ортаны қорғаусаласындағы уәкілетті ... ... ету ... көрсетілуге тиіс.5. Міндетті экологиялық аудит туралы қорытынды аудиттелетін субъектініңбасшысына жолданады.84-бап. ... ... ... ... ... Міндетті экологиялық аудит аудиттелетін субъект міндетті  экологиялықаудит туралы қорытындыны алған кезден бастап алты айдан аспайтын мерзімдежүргізіледі.2. Экологиялық аудитор ... ... ... ұйым ... жоспарын әзірлеу үшін міндетті экологиялық аудит туралықорытындымен, аудитті жүргізу негіздемесімен, аудиттелетін субъектіге тәнэкологиялық проблемалармен және өзге де аспектілермен танысады.93-бап. Аудиттелетін ... ... мен ... ... ... ... аудиторды немесе экологиялық аудиторлық ұйымды таңдаутуралы шешімді дербес қабылдауға;2) экологиялық аудитордан немесе экологиялық аудиторлық ... ... ... ... ... ... заңнамасыныңталаптары туралы егжей-тегжейлі ақпарат алуға;3) экологиялық аудитордың немесе ... ... ... мен ... ... ... ... құқықтықактілермен танысуға;4) экологиялық аудитордан немесе экологиялық аудиторлық ұйымнанэкологиялық есептіліктің және өзге де ... ... ... ... ... ... туралы ұсыныстар, ақпараталуға;5) экологиялық аудитор немесе экологиялық аудиторлық ұйым экологиялықаудитті жүргізу шартының талаптарын ... ... ... ... бас ... құқылы.2. Аудиттелетін субъект:1) міндетті экологиялық аудиттің жүргізілуін ұйымдастыруға;2) экологиялық аудитті уақтылы әрі сапалы жүргізу үшін экологиялықаудиторға немесе ... ... ... ... ... экологиялық аудитті жүргізу үшін экологиялық аудиторға немесеэкологиялық аудиторлық ұйымға ... ... әрі ... құжаттаманы және өзгеде ақпаратты ұсынуға, ауызша немесе жазбаша түрде түсініктемелер беруге;4) қоршаған ... әсер ету ... ... ... және ... ... қажетті өзге де құжаттарды табыс етуге;5) егер экологиялық аудитті жүргізу шартында өзгеше көзделмесе,экологиялық аудитордың немесе экологиялық аудиторлық ұйымның ... ... ... ... ... ... ... талабыбойынша қажетті ақпарат алу үшін өз атынан үшінші тұлғаларға жазбаша сауалжіберуге;7) экологиялық аудиторлардың немесе экологиялық аудиторлық ұйымныңқызметтер көрсетуіне ақы ... ... ... экологиялық аудитті жүргізу шарты бойынша міндеттемелерден туындайтынөзге де ... ... ... ... ... http://pps.kaznu.kz/kz/Main/File2. http://go.mail.ru/3. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V14000098244. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі  
    
   

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Зерттелініп жатқан ұйымның міндетті аудитті жүргізудің ерекшеліктерін қарастыру21 бет
Міндетті аудит. Міндетті аудиттің мазмұны, субъектілері27 бет
Аудиттің заңды жауапкершілігі мен оны құқықтық реттеу30 бет
Аудиттің әдісі мен тәсілдері24 бет
Есептік-талдамалы ғылымдарды саралау5 бет
Ұйым экономикасы97 бет
Ағымдағы міндеттемелер аудиті41 бет
Міндеттемелер аудиті30 бет
"Аудит түрлеріне сипаттама."36 бет
Ішкі және сыртқы аудит20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь