Агресиялық мінез-құлық табиғатына психологиялық талдау

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
І . Агресиялық мінез.құлық табиғатына психологиялық талдау ... ... ... ...
1.1. Агрессия құбылысының теориялық зерттелу мәселесі ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2. Агрессивті мінез.құлықтың жас кезеңдік көрініс табуының ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3. Балалар үйінде тәрбиеленуші жасөспірімдердің агрессивтілігі және оның психологиялық ерекшеліктерінің көріну себептері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ІІ Тарау. Балалар үйінде тәрбиеленуші агресивті жасөспірімдермен психокоррекциялық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1 Балалар үйінде тәрбиеленуші агресивті жасөспірімдермен психокоррекциялық жұмыс әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
III Тарау. Балалар үйінде тәрбиеленуші балалалар мен жасөспірімдердің агрессиялық деңгейлерін диагностикалау және агрессивті балалармен, жасөспірімдермен түзету жұмысын жүргізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1. Балалар үйінде тәрбиеленуші балалармен жасөспірімдердің агресиялық деңгейлерін диагностикалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2. Балалар үйінде тәрбиеленуші агрессивті балалар мен жасөспірімдермен түзету жұмысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Зерттеудің өзектілігі: Казіргі қоғамдағы болып жатқан әлеуметтік дағдарыстық процесстер адамдар психологиясына кері әсерін тигізеді, мазасыздық, үрейлену, қатыгездік, ызалылық туындатуда. Тұрақсыз экономикалық жағдай ішкі конфликтіге, аморальды әрекеттің түрлі формаларының және қылмыстың өріс алуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Әсіресе бұл факторлардың әсеріне жасөспірімдер бейім келеді.
Кәмелеттік жасқа толмағандардың мінез құлықтарындағы ауытқушылықтар алкоголизм, нашақорлық, қоғамдық тәртіп бұзу сияқты асоциалды әректеттерден көрінеді. Өткенгі жылдармен салыстырғанда қазіргі таңда қоғамымызда жасөспірімдер арасында ауыр қылмыс, конфликтілерге келу, агрессивті мінез құлық таныту фактілерінің саны өсіп отыр. Әлеуметтік қайшылықтар негізінде топ аралық және тұлғааралық конфликтілер пайда болады.
Осылардын көбісі балалар үйінде тәрбиеленуші жасөспірімдер ортасында агрессивті тенденцияның өріс алуы біздің қоғамымыздағы күрделі әлеуметтік мәселелердің бірі болып табылады.
Балалар мен жасөспірімдердің мінез-құлық ауытқшылықтарының табиғаты күрделі, көп факторлы болып табылады. Оның зерттеулуі біріншеден жағымсыз факторлардың өзара байланысы мен иерархиясын анықтайтын жүйелі бағыттың жүзеге асуын, екіншіден, салыстырмалы талдаудың қолданылуын, үшіншіден, пәнаралық байланыстың жүзеге асуын талап етеді. Жасөспірімдердің мінездемелік ерекшеліктеріне , тұлғалық өзгерістердің деңгейі мен түрлеріне деген психологтардың кәсіби қызығушылықтары жоғары, әрі көп жылдар бойы тұрақты. Бұған дәлел мәселеге қатысты еңбектер саны мен оған деген бағыттылық болып табылады. Бұл мәселеге Абрамова Г.С., Беличева С.А., Бехтерев В.М., Иванова Е.Л.,Кондрашенко В.Т.,Личко., Фельдштейн т.б. еңбектері арналған.
1.Аболин Л.М. Эмоциональная устоичивость в напряженной деятельности, ее психологические механизмы . М., 1989
2.Аверин В.А. Психология детей и подростков. -СПб., 1998. — 520 с.
3.Агрессия у детей и подростков: Учебное пособие / под ред. Н.М. Платоновой. – СПб., 2004 – 336 с.
4.Айхорн А. Трудный подросток. - М., 2001. — 336 с.
5.Бандура А. Подростковая агрессия. Изучение влияния и семейных отношений. – М.,1999.- 202 с.
6.Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия, контроль. – СПб., 2002. – 512с.
7.Божович Л.И. Избранные психологические труды: Психология формирования личности. М., 1995.
8.Бондаренко Е.А. Диалог с экраном. - М.,1994. - 96 с.
9.Бориснев С.В. Социология коммуникации. - М., 2003.
10.Буданцев Ю.П. Социология массовой коммуникации.- М., 1995.
11.Бэрон Р. Ричардсон Д. Агрессия. - СПб., 1997. — 336 с.
12.Бюттер К. Жить с агрессивными детьми. — М., 1997. — 122 с.
13.Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.,1984г
14.Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М.,1987.

15.Детская практическая психология: Учебник / Под ред. Проф.Т.Д. Марцинковской. – М., 2004. – 255 с.

16.Дроздов О. Ю. Агрессивное телевидение: социально – психологический анализ феномена // СоцИс. - №8/2001. - 62-68 с.
17.Дроздов О. Ю. Массовая коммуникация как фактор агрессивного поведения // Вестник Харьковского университета. Серия «Психология». №483/2000. - с.51
18.Детская психология / В.С. Мухина.-2 изд.-М.: Апрель Пресс: ЭКСМО ПРЕСС, 2000.-352с.
19.Изард К. Эмоции человека .М., 1980.
20.Интернет в гуманитарном образовании/ Под. ред. Е.С.Полат. – М., 2001.– 272 с.
21.Киященко Н.И. Современные концепции эстетического воспитания. – М., 1998. - 204 с.
22.Колосова С.Л. Детская агрессия. – СПб., 2004. - 224 с.
23.Лалаянц И. Энергия агрессивности.// Семья и школа. — №6/1995. — С.20-
24.Левитов Н.Д. Психические состояния агрессии // Вопросы психологии - №6/1967. – с.18-21
25.Лешли Дж. Как работать с маленькими детьми. – М., 1991. – С. 25-37.
26.Лоренц К. Агрессия (так называемое “зло”). — М., 1994. —269 с.
27.Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. 617с.
28.Малкина-Пых И.Г. Кризисы подросткового возраста. – М., 2004. – 384с.
29.Медиаобразование/Под ред. Л.С. Зазнобиной.- М.: МИПКРО, 1996.- 80 с.
30.Можгинский Ю.Б. Агрессия: эмоциональный и кризисный механизм. – СПб., 1999. – 204 с.
31.Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. – М., 2004. – 428 с.
32.Наенко Н.М. Психологическая напряженность.М., 1976.
33.Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации. – СПб., 2005. – 288 с.
34.Немов Р. С. Психология. В 3-х кн. — М., Кн. 1, 2004. — 687 с.
35.Паренс Г. Агрессия наших детей. — М., 1997. — 125 с.
36.Проблемы медиапсихологии/Сост. Е.Е.Пронина. – М., 2002.
37.Психология человеческой агрессивности./ Под ред.К.В. Сельченок. — М., 1999. — 656 с.
38.Румянцева Т.Г. Агрессия и контроль.// Вопросы психологии. — №5/6/1992. — С.35-40.
39.Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в современной зарубежной психологии.// Вопросы психологии. — № 1/1991. — С. 81-88.
40.Урунтаева Г. А. Дошкольная психология. — М., 2001. — 336 с.
41.Федотова Л.Н. Массовая информация: стратегия производства и тактика потребления. – М., 1996.
42.Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. – М., 2002. - 238 с.
43.Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М., 1991. – 455 с.
44.Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1990. – 446 с.
45.Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. – Минск., 1996. – 296 с.
46.Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. М., 2003. – 248 с.
47.Шарков Ф.И., Родионов А.А. Социология массовой коммуникации. – М., 2003.
48.Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов. – М., 1973. – 213 с.
49.Шкондин М.В. Средства массовой информации: системные характеристики. – М., 1995.
50.Хъелл, Зиглер. Теории личности. М.,1999
    
    Мазмұны.Кіріспе.........................................................................................................................І . Агресиялық мінез-құлық табиғатына психологиялық талдау................1.1.  Агрессия құбылысының теориялық зерттелу ... ... ... жас ... ... ... ... үйінде тәрбиеленуші жасөспірімдердің агрессивтілігі және оныңпсихологиялық ерекшеліктерінің көрінусебептері...............................................ІІ Тарау. Балалар үйінде тәрбиеленуші агресивті жасөспірімдерменпсихокоррекциялықжұмыс......................................................................................2.1  ... ... ... ... жасөспірімдерменпсихокоррекциялық жұмысәдістері........................................................................III Тарау. Балалар үйінде тәрбиеленуші балалалар мен жасөспірімдердіңагрессиялық  деңгейлерін  ...  және  ...  ...            ...            ... ... ... ... балалармен жасөспірімдердің агресиялықдеңгейлеріндиагностикалау.....................................................................................3.2.  Балалар үйінде тәрбиеленуші агрессивті балалар мен жасөспірімдерментүзетужұмысы...........................................................................................................Қорытынды.............................................................................................................Пайдаланылған әдебиеттертізімі......................................................................Қосымшалар........................................................................................................Кіріспе.Зерттеудің ... ... ... ... ... ... процесстер адамдар психологиясына  кері  әсерін  тигізеді,мазасыздық,  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ішкі  ...  аморальды  әрекеттің  түрліформаларының және қылмыстың өріс алуына ... ... ... ... ... ... ... бейім келеді.Кәмелеттік жасқа толмағандардың мінез құлықтарындағы ауытқушылықтаралкоголизм, нашақорлық, қоғамдық тәртіп бұзу ... ... ... ... жылдармен салыстырғанда  қазіргі таңда  қоғамымыздажасөспірімдер арасында ауыр қылмыс, конфликтілерге келу, ... ... ... фактілерінің саны өсіп отыр. Әлеуметтік қайшылықтар негізіндетоп аралық және тұлғааралық конфликтілер пайда болады.Осылардын көбісі балалар ... ... ... ортасындаагрессивті тенденцияның өріс алуы біздің қоғамымыздағы күрделі әлеуметтікмәселелердің бірі болып табылады.Балалар мен ... ... ... ... көп ... ... ... Оның зерттеулуі біріншеден жағымсызфакторлардың өзара байланысы мен иерархиясын анықтайтын жүйелі ... ... ... ... ... ... ...  байланыстың  жүзеге  асуын  талап  ...  ... ... , тұлғалық өзгерістердің деңгейі мен түрлерінедеген психологтардың кәсіби қызығушылықтары жоғары, әрі көп ... ... ... дәлел мәселеге қатысты еңбектер саны мен оған  дегенбағыттылық болып табылады. Бұл ... ... Г.С., ... ... В.М., ... ... ...  Фельдштейн  т.б.еңбектері арналған.Зерттеудің мақсаты: Балалар үйінде тәрбиеленуші агрессивті мінез-құлықтыжасөспірімдермен психологиялық жұмыс ... ... мәні  ... ... көрсету.Зерттеудің міндеті:- агрессивті мінез-құлықтың теорияляқ зерттелуін талдау;- агрессивті мінез-құлыққа сепепші факторлары талдау;- балалар үйінде ... ... ... ... ... ... алатын орнын практика жүзінде дәлелдеу;Зерттеу болжамы: Балалар үйінде ... ...  ...  ...  ...  ...  жүйеніңқолдануылуы жасөспірімнің мінез құлқын түзетуде тиімді ... ... ... 13-16 жас ... жасөспірімдер.Зерттеу пәні: Балалар үйінде тәрбиеленуші агрессивті  ... ... ... ... тиімділігі.Зерттеудің әдіснамалық және теориялық негізі: ... ...  ...  ...  К.Лоренцтің  агрессиялықтабиғатына деген этологиялық бағыты, ... ... ...  әлеуметтік  дағдылану  теориясы,  А.Басс,  Э.Фромм  ... ... 1. ... жоқ жануар» әдісі2. Басса-Дарки сауалнамасы3. Р.Кеттел ... ... ... ... ... ... ... жаңалығы: Бұл ғылыми зерттеу ... ... ... ... мінез құлықты жасөспірімдермен психологиялық жұмысжүргізуде психокорррекциялық бағыттың тиімділігі және оны ... ... ... практикалық маңызы: ғылыми зерттеу жұмысының нәтежиелерін мектеппсихологтары тәжіриебелік жұмысында қолдана алады.І.Бөлім. Агрессиялық мінез-құлық табиғатына психологиялық талдау1. Агрессия құбылысының ... ... ... агрессияға түрлі анықтама беріп келді. Біріншіден,агрессия деп  ...  ...  ...  ...  ...  ... түсіндіріледі. Л.Бендер агрессияны қандайда бір объектігежақындау немесе одан қашу тенденциясы ретінде түсіндірді.Ф.Аллан ... ... ... ... тұруға мүмкіндік беретін ішкі күш ретіндесипаттады.Агрессия бұл ... ... бұзу ... яғни адамға немесеобъектіге зиян келтіретін әрекеттер Х.Дельгадоның тұжырымдауы бойынша ... ... ... ... зиян ...  әрекет күшінің көрінуіменсипатталынатын мінез-құлықтың ... ... ... ... ... ... ... ерекшеформасы ретінде және тұлғаның психикалық қасиеті  ретінде  ... ... ... бар процесс ретінде және  адамның  күрделіқұрылымды психикалық ... ... ... ... ... ... қарастырылады.А.Басс агрессияны нәтежиесінде басқа ағза ауырсыну ... ... ... ... ... агрессияны басқаның еркіндігін шектейтінфизиологиялық қауіп төндіруші әрекет деп ... ... ... зиян ... ... болып табылады. Зиян тікелей (шабуыл)және  ...  ...  ...  ...  ...   ...  ...  “шабуыл”,  “күш  ...  ...  ... ... ... ... ... жағдайлықнемесе тұлғаның бейімділікті белгілейді.  Н.Д. Левитов агрессиялық күйдіадамның ... ...  ... жоғалтуынан көрінетін  стеникалықуайым ретінде сипаттайдыФормасы бойынша агрессия физикалық (соғу, зорлау, денеге зиян ... ... ... бас ... ... ... сөздерайту); тікелей және жанама болып бөлінеді.А.Басс қастандық және құралдық агрессия ұғымдарын енгізді. ... ... ... ... эмоция және зиян келтірумен мотивацияланады.Құралдық агрессия керсінше, зиян келтірумен байланысты емес мақсат көздейді,  яғни  ...  ...  алға  басу  ...  ...  құралынаайналады.Құралдық агрессия жағдайында  азап ...  уйым  ...  ...  ... бұл теорияға сәйкес фрустрацияныбастан ... ... ... ... ... ... ... агрессия қандай да бір сыртқы кедергілермен кездеседі ... ... ... басылады. Дегенмен бұл жағдайда да  түрткіқалады және агрессиялық ... ... ... ол ... ... ... бағытталуы мүмкін. Ауыспалы агрессия туралы бұл жалпыламатұжырымды осы феноменнің пайда ... ...  ...  ... Н.Е. Миллер қайта қарастырып, кең түсінік берді. Автордың ... ... ... фрустраторға емес, басқа адамдарға қатыстыболуы белгілі бір деңгейде 3 факторға байланысты1.  ... ... ... Бұл ... тежейтін фактор күші2. Әрбір потенциалды фрустрацияллаушы фактормен сәйкес келу ... ... ... ... үйрену теориясыА. Бандураның пікірі бойынша агрессивті мінез-құлық ұзақ және жан- жақтыүйренуді талап ететін ... ... ... ... әрекеттердіңәдістерін меңгеру үшін адам оны сырттай бақылауы керек. ... ... ... мінез-құлықты реттеуші деструктивті  тенденциялардыңдеңгейіне жауап береді.Бандура мадақтау мен жазалаудың төрт түрін бөлді.1. Қоршағандарға өз ... ... ... ... ... қатынас3. Басқа адамды жазалау мен мадақтауды бақылау4. Үйрету теориясын агрессивті мінез-құлықты түзету және оның алдын алубағдарламасының көпшілігі ... ...  бұл ...  негізінде  жатырған  эмоционалды  ... ... ... ...  ...  модельдерорналасқан. Бұл бағыттың теорияларына сәйкес индивидтің басқа біреудіңқауіп төндіруші немесе провокациялық ... ... және ... оның мінез-құлқы мен сезіміне айқындаушы әсер етеді. Өз кезегіндеэмоцияналдық қозу деңгейі немесе негативті аффектация қауіп ... ... ... үстіндегі индивидтің когнитивті процесстерінеәсер етеді. Агрессия түрлі форманы қабылдайды. ... ... ... ... ... ... ... бөлінген:• Негативті-позитивті (деструктивті-конструктивті)• Ақиқат және латенті ... ... ... Вербалды –физикалық агрессия (сөзбен шабуыл жасау-физикалық шабуыл)• Тікелей-жанама ... ... ... ... ... Қастандық-құралдық (зиян келтіру мақсатында-басқа мақсатпен)• Эго-синапты (тұлға қабылдайтын)-эго дистонды (“Мен” үшін жат)Агресивті мінез-құлық ... ... ... ... ... ... аффектация (негативті эмоциялардың көрінуі),  мәжбүрлеу,негативті  бағалау,  қорқыту,  ...  күш  ...   ... ...  ...  формалары  қарым-қатынастанқашудан, өз-өзіне келтіру, өз-өзіне қол жұмсау т.б.Агрессия бағытталуы мүмкін:• Отбасынан тыс қоршаған адамдарға ... ... ... ... Тек ... ... ... Өзіне (мысалы шашын жұлмалау, өзін тырналау; тамақ ішуден бас тарту,қолдарын ... ... ... ... бұзу, сындыру)• Символдық және фантазиялық  ...  ...  ... мазмұнды компьютерлік ойынға әуестік,қару жинау)Қоғам үшін ...  ...  ...  бағытталған  агрессия  болыптабылады.А.Бандура мен ... оны ... ... деп ... ... ... ... байланыстырады. Агрессивтімінез-құлық жұмыс үшін ең маңыздысы агрессивті мінез-құлықтың  ... екі ... ... болып табылады.1. Агрессивті мінез-құлықтың әлеуметтенбеген формалары (қастандық сипаттаемес, басқа адамға зиян ... ... ... ... ... әлеуметтенген формалары (басқаға  ... ... ... ... ... жетекші міндеті-агрессивті мінез-құлқтың индивидуалды  бағытынанықтау, басым мотивтерін анықтау. Бала ... ... ...  ... көбінесе  агрессивті мінез-құлыққа  түрткі  болатын  бейсаналықтенденциялар.Агрессивті ... жеке дара ... ... ... функция ретінде қарастыруға болады.Агрессияның психологиялық мақсаты зиян ...  ... ... ... жету әдісі ретінде қолдау болып табылады. Психикалық бұзылыспенбайланысты емес агрессивті мінез-құлықтың кең ... ... ... ... ... ... ... Кек алу• Нұқсан келтіру• Басымшылық көрсету• Материалдық жағдай алу /мысалы : ақша/• Аффективті күш ... ішкі ... ... ... ... ... ... қиялдағы қауіптен қорғану• Тәуелсіздік пен еркіндікке таласу• Құрдастар тобында авторитті жеңіп ... ... ... ... кедергілерді жою• Назар аударуНақты тұлғаның агрессивті мінез-құлық дифференциациаланады:1. Тұлғалық құштарлық деңгейі бойынша• Жағдайлық ... ... ... ... ... ... ... формасында болады/• Агрессивті күй /посттравмалық  бұзылыс, стресс, жас кезендікдағдарыс, дезадаптация салдары/• Тұлғаның ... ... ... ... ... ... енжар агрессивті мінез-құлық /әрекетсіздік немесе бір ... ... ... агрессивті мінез-құлық /бұзу, күш көрсету әрекеттеріформаларында/3. Эффективтілігі бойынша• Конструктивті агрессивті мінез-құлық /адаманың ... ... зиян ... ... ... ... қарай• Қалыпты агрессивті мінез-құлық• Мінез-құлық шеңберіндегі агрессивті әрекет /тәуелділік/• Тұлғалық бұзылыс шеңберіндегі агрессия• Психопатологиялық синдром және ... ауру  ... ... ... ... ... белгілері: адамдардыбасқаруға деген талпыныс, олдарды өз мақсатына пайдалану, ... ... ... ... зиян ... ...  зорлап  күшкөрсетуге бейімділік.Агрессивті-асоциалды міне-құлық кірістіреді: ... ...  ... ... агресордың негативті эмоциалары фонында жүреді ... ... ... ... мінез-құлық құрылымында  бірнеше  өзара  байланысты  ... ... ... ... ... ... Аффективті /жағымсыз эмоцианалды күй және сезім, мысалы ыза, ашу/• Когнитивті /адекватты емес ... , ... ... ... / саналы мақсат немесе бейсаналы агрессивті талпыныс/Агрессивті ... ... ... ... ... ... ішкірепрезентантары бойынша ажыратуға болады. Агрессивті мінез-құлықтың  ішкірепрезентациялары ... ... және ... бола алады. Әдеттеагрессивті ... ... ...  көрінеді:  тітіркенгіштік,қызғаныш, жек көрушілік,зұлымдық,шыдамсыздық т.б. Агрессивті аффектілердіңішіндегі қарқынды және күрделісі жек ... ... ... Жек ... ... ... басты мақсаты агрессияның объектісін жою болыптабылады. Белгілі бір жағдайда  жек көру мен кек алу ...  ...  ол  ...  ...   ...  айналса  оныңпсихопатологиялық ... ... ...  ... ... Тұлғаныңагрессивті мінез-құлықының қарқындылығының шкаласы.0-ші деңгей- субқалыпты агрессия-өзін-өзі қорғау қажеттілігінің өзінде ,агрессивті әрекеттің ... ... ... ...  ... жағдайларда агрессияның көріністаппауы; өзін-өзі қорғау мақсатынд шынайы қауіпті ...  ... ... деструктивтіліктің болмауы2-ші деңгей қорғаныштық агрессия-қоршаған орта жағынан мүмкін болатынқауіпті күту жағдайында агрессияның аз ... ... ...... агрессия-агрессивті реакциялардың жоғарғыжиелігі мен күшті болуы;  деструкцияның ... ... ... ... ... ... агрессия-шектен тыс және өте күшті агрессиялықреакциялар, қоршаған ортаға күш ... ...  орта  ... ... төндіру.Бұл жағдайда агрессиялық мінез-құлық ... ... күші ... ... бағаланады. Деструктивтілік біреуді немесе бірнәрсені жоюмен байланысты ... ... ... ... ... ішкі және ... факторладың жағымсыз  әсерінен агрессивтілікқоғамдық қауіпті, ... ... алуы ... ... ... ... нәтежиеге әкеліп соқтырмайды. Мысалы ол ... ... оқу, ... ... ... ... басылуы мүмкін.Агрессия қалыпты деңгейде қорғаныс сипатында болуы ... ... ... ... ... ... көзі ... де көрініс табады. Тұлғаагрессияның түрлі көріністерін ... ... ... қолайлы формадакөрсете білуі керек. Агрессивті мінез-құлық-әрбір  жеке ... ... ісі, ал өз ... ... басқара білу- қиын психологиялықміндет болып табылады. Ер адамдар көпшілік ... ... және ... ... биім ... ... Ер адамдардағы агрессивтіліктің жоғарғыдеңгейі жыныс хромасомаларымен ... ... деп ... ... мінез-құлықтың байланысы білім деңгейі төменжас ер адамдарда көрініс табады. Бұл ... ... ... бір ... күш ... ... ... басқарудың физиологияляқ негізі басышының қабығы жәнемембиялық жүйеменбайланысты. ... ... ... ... жүйеніңнейромедиаторларының әрекетінің көмегімен жүзеге асады. Егер оның функциясыәлсізденсе адамға агрессивті реакцияларын ... қиын ... ... сонымен қатар стресс физиолгиясымен байланысты.Агрессивті мінез-құлық ...  ...  ...  ...  .Агрессивті мінез-құлық кейбір жағдайда қорғаныс ... ... ... ... қорғаныс дегеніміз-конфликтіні  ұғынуменбайланысты мазасыздану сезімін жоюға ... ... ... ... ... ... ... қызыметі сана аймағыннегативті , ... ... ... ... ... ... ... келген ақпараттың адамның өзі , қоршаған ортасы туралы ... ... ... адам дикомфортты сезінеді  .  Қандайда  ... ... ... адамның алдында  келесі мәселе  тұрады;өзі туралы идеалды түсінікті өзгерту ... ... ... .Сонғыстратегияны таңдау кезінде психологиялық қорғаныс механизмі әрекет етеді.Психологиялық ... ...  адам  үшін  ...  ... қорғаныстың дәтүрлі түсінігінде оның негізгі қырыинтротұлғаның локолизация болып табылады.С.Л. Рубенштейіннің айтуы бойыншасыртқы ... ішкі ... ... ... етеді және сыртқы әсерсубъектінің пихикалық күйі түріндегі психикалық эффект береді.1.2. Агрессивті ... жас ... ... ... ерекшеліктері.Агрессивті  мінез-құлықтың  спиаты  көпшілік  жағдайда  жас  ... ... ... жас  ...  ...  ерекшелігібайқалады, ол тұлғаға белгілі бір талап ... Жас  ... ... түрлі агрессивті мінез-құлық формалары көрініс табуы мүмкін.Дағдарыстық, өтпелі кезеңдер  тұлғаның  ...  ...  ... үнемі қарсы келуі, қырсығу, ұстамсыздық сияқты мінез-құлықпенсипаталады.Жас кезендік дағдарыстарда байқалатын агрессиялық ... ...  жаңа   ...  ...   ...   және   ... ... болады. Психоаналитикалық зерттеулердіңкөрсетуі бойынша нәрестелерде ашу-ыза туындайды. Сонымен қатар кішкентайбалалар ... ... ... ... ... ... басқа балаларға(інісі немесе сіңілісі) ... ... ... ... ... ... ... қызғаныш. Балабақша  талаптарына бейімделу үстіндегібалалар бірін-бірі шымшып алуға, ... ... ... тыйым салынғанәрекеттерді істеуге бейім келеді. Бұл ... ... ... және ашық ... ... Бұл жас ... ... мінез-құлықтың пассивті көрінісі негативизм, қырсығу, сойлеуден немесе тамақішуден бас тарту, тырнағын, ерінін ... ... ... ...  ...  ... агрессивтілік деңгейі мектеп  алды  ... ... ... шыңы 3 ... сәйкес келеді. Егер баладаагрессивті әдет дағдылар қалыптасып қалса оларды 13 жастан кейін түзетуқиын  ...   ...   ...   әрекеттері   ... ... ... ... ... ...  ... Көпшілік  жағдайларда баланың анасымен қатынасы просоциалділік-агрессивтіліктің қалыптасуына  әсер  ...  ...  ...  ... ... қарауы болады ашу-ыза қалыптастырады  жәнеәлеуметтік ...  ... ... ...  ...  ... аналық депривацияны бастан кешірген немесе ерте балалық шағындаанасы сенімді байланыс орнатуға ... ... [Г.А. ... бала ... пен  ...  танытудың  орнына  жазалаудықолданатын  және өз ... ... аз ... ... ... болып дамиды. Отбасында бала әлеуметтенудің алғашқы этаптарынанөтеді .Қатаң ... ...  ...  ...  ... ... болуы асоциалдық бағыттылыққа негіз болатын ... ... ... ... шақтағы агрессивтілік қорғансыздықтыңкерісінше жағы болып табылады. Егер бала өзін қорғансыз сезінсе ... ... ... ... ... ... ... сияқтықажеттіліктері қанаттандырылмаса/ онда балада көптеген қорқыныш сезімітуындайды.Өзінің қорқынышын жеңу мақсатында  бала  ... ... ... ... ... ретінде бала агрессиясынөзіне бағыттауы мүмкін.Аутоагрессия түрінде көрініс табуы мүмкін. Мысалы:өзін-өзі жою қиялы, өзін-өзі ... ... ... дейінгі жастағы балалар үшін ойыншығын сындыру, қолына түскеннәрсені лақтыру, жан- жануарларды қорлау, ... ... ... бас ... ... агрессия формалары тән болады.Кіші мектеп жасында агрессия баланың өзіне қарағанда әлсіз оқушыға ... ету, ... ... ... ... т.б№ ... ... кезеңдегі агрессиялық міне-құлықтың спецификалық ерекшелігіоның құрбылар тобына тәуелділігі болып ... Бұл  жас  ... болу ... болу ... ... көрінуді» білдіреді. Кез-келгенжасөспірімдік топтың ұстанатын ритуалдары  мен мифтері болады.Мысалы кеңтараған ... бірі  топ  ...  ...  немесе  жаңаданкелгендерді сынау ...  ... ... ... ... ... нәтежиесінде жасөспірім өзін қауыпсіз сезінеді, ал мифтер оныңөмірлік ... ... ... ... көрсету жасөспірімөзінің күшін дәлелдеу, героизм, топқа адалдық деп түсінеді.Кейбір жағдайларда агрессивті  ...  ...  ... болуы мүмкін.Ол агрессияның көмегімен өзін-өзі дәлелдегісі,көрсеткісі ... ... ... ... ... оның ... статусыменанықталады деп көресетті. Агрессияның ... ... ... ... шеттелгендерде байқалады.Лидерлер агрессиялық әрекеттің  ... ... ... ал ... шеттелгендер өзінің  топтағыорынына коңіл ... ...  ... кезең жетілудің  дағдарыстық  кезеңі  болыптабылады.Егер ... ... ... ... ... ... ... қатынас орнатса жетілу дағдарысы жеңіл әрі тез өтеді.Жасөспірімнің алдында өмірге деген өзіндік қөзқарасын ... ... осы ... ересек адамның ақыл-кеңесі қажет болады.Педагогикалық ... ... қалу ... ... бұзылыстарынаәкеліп соқтырады. Жасөспірімдік кезеңде  балалар  ұрлық,  алдап-арбау,төбелес, ... ... ... ... ... әрекеттерге әкесізөсетін ер балалар көп жағдайда ... ... ... ... ... ... ер адам моделі болмайды.  Статистикалық  ...  ... ...  қылмыстың жоғары  пайызы  үлкен  қалаларда,әлеуметтік-экономикалық статусы ... ... ...  ... төменгі деңгейі, жағымсыз отбасылық жағдай ... ... ... , ...  ...  ...  отбасын  құруға  дегенталпынысымен компенсациалануы мүмкін.Агрессияның жас кезеңдік динамикасы 3-4 ... 8-7 ... және  ... жас ... дағдарыстарға сәйкес келеді.Пубераттық дағдарыстыңмаңызды  өтпелі  ...  14-15  жас,  бұл  ...   ... күрт ... ... мен ... үшін ... әдептегі құбылыс болып табылады. Жасөспірімнің әлеуметтенуіпроцессінде агрессивті мінез-құлық  маңызды ... ... ... ол ... ... ... қауіптен қорғайды, бейімделугеагрессия көрінісінің екі тұрін-«зиянсыз-бейімдеуші» және ... ...  ...  ... ... немесе жасөспірімніңтұлғалық дамуы үшін агрессивті көріністің өзі қауіпті емес, оның нәтиежесі,қоршағандардың қате реакциялары қауіпті болып табылады.Агрессивті мінез-құлықты 6-11 ... ... ... мәнді концепциясыкедейшілігімен ерекшеленеді. Жоғары сыныптың агрессивті емес жасөспірімікәсібі тұрғыдан ... ... ... ... ...  ... ... / материалдық қамтамасыз етілген өмір,еркінділік, өз-өзіне сенімділік/ таңдайды.Демек, тұлғаның өмірлік мәні құндылық бағдарларының даму ... ... ... ... ... ... ықпал етеді.Қазіргі заманғы психологияда өмірлік мәнді концепцияны балада дамыту екіаспектіден қарастырылады-когнитивтік  және  ...  ...  ...  тақырыпта   диспут,  лекциялар  ...   және    ...   ...   ...  жасөспірімдердің  тұлғалық  мінездемелерінің  кейбірқырлары ұқсас келеді. Ондай ... ... ... ... қаталдық, дөрекілік, ашу-ызалылық, жағымсыз өзін-өібағалау тән. Мұндай жасөспірімдердің интеллектуалдық деңгей әдетте төменболады, еліктегіш ... ... кең ... контактіден қорқыныш,эгоцентризм, қиын жағдайларда шешім таба ... ...  ... ... механизімге қарағанда  қорғаныс реакциясының басым болуытән болады. Сонымен қатар ... және ...  ... ... агрессивті жасөспірімдір болады. Олар үшін агрессия беделін көтеру,өзінің өзбетітілігі мен ересектігін дәлелдеу ... ... ... ... ... тәрбиеленуші жасөспірімдердің агрессивтілігі және оныңпсихологиялық ерекшеліктерінің көріну себептері.Қазіргі ... ... ... ...  және  ... ... ... өмір сүреді. Бұл біріншіден, өскелең ұрпаққа ... ... ... ... ... мен жаңалықтардың темпімен ритімімен, екіншіден өмірлік позициясы әлі де нақты қалыптаса қоймағанжасөспірімде ... әсер ... ... «шу» ... ... қанықсипаттамасымен байланысты. Үшіншіден бұл адамдарға ашушаңдық, қорғансыздықсезімін тузызатын экологиялық және ... ... ... ... нәтижесінде жасөспірімде жиі санасыз ... ... ... ... ... Басқа жас кезеңдеріндегі адамдарға қарағандажасөспірімдерге  елдегі  моральдық  ,  экономикалық  және  ... ауыр ... ... ... ... ... өзі ... онықоршаған ортада қалыптасады. Әсіресе кіші топтардың ролі маңызды. Девианттымінез-  ...  ...  ...   ...   ... агрессивтілігінің негізгі себебі орта  факторы  болыптабылады.Э.Дюркгеймнің айтуы бойынша ...  және  ...... ... ... ...  ...  күшейеді.Р.Мертон спрессивтіліктің  қайнар көзі ... ...  ...  ... ... ... әлеуметтік  топтар үшін қол ... деп ... ... , қылмыскер балалар ауру емес, әлеуметтіежағдайдың құрбандары. ... ... ... емес ... ... ... педагогикалық қараусыз қалуесептеледі. Тәртіпсіз баланың дамуы үшін әлеуметтік фон ең алдымен бұл ... ... ... ...  ...  жағымсыз  әрекеттері  болыптабылады.Жағымсыз мінез- құлық әрекеттердің тұлғалық факторлары- ... ... ... деңгейі, уайым –қайғы тағы басқа.Патторсон бойынша антиәлеуметтік мінез-құлық пен агрессивтіліктің балададамуы.Жасөспірімдердің әлеуметтенуі мен балалар үйіндегі жағдайының ... ... ... айта отырып, баланың мінез құлығын анықтайтын үшнегізгі ... ... ... Оның ... ...  тұлғалық)қатынас орнатуға дайындығы, жауапкершілігінің даму деңгейі, сприссивтіліккемотивацияның  күші.  ...  ...  ...  ...  ... үшін барлық жағдай жасалуы керек.Ол үшін басты ... шарт ... ... ортамен жағымды, жақындыққатынаста болу сиотивациясын стимулдау ...  ...  ... « ... ... ол ... талаптар мен шектеулер қоюформасында жүзеге асады. Керсінше мінез ... ... ... ... ... жақын тартпауы, жазалау әдістерін  үнеми қолдану, ата-анажағынан   ...   ...   ...   спрессияныдемонстрациялау нәтижесінде орнайды. « Ассоциалды агрессия ... ...  ... мінез- құлықты ең алдымен ата-ана тарапынанжылулық пен жақындық ... ... ... .Кейбір авторлардың пікірінше балалық шағында шектен тыс ... ... ... ... –құлықтың мазохизтік паттернін дамытуға бейім келсе, ербалалар өзін спрессормен ... ...  ...  дамиды.Қоғамның балаға әсері келесі ішкі айнымалылармен байланысты:- қоғамда болып жатқан жағдайды баланың ... ... ... , қорқынышты, жаман )- баланың жасы( баланың жасы не ғұрлым кіші ... ... ... ықпал ету мүмкіндігі соғұрлым жоғары)- биологиялық және конституционалдық алғы шарттар- қауіпсіздік аймағының болуы ... ... ...  ... төмендетеді.- Қоғамда сприссивті мінез –құлық үш михонизм бойынша қалыптасады:- агрессорға еліктеу және идентификация .- балаға бағытталған спрессиялдық ... ... ... ... ... ... келу реакциясы.Әдетте, алғашында бала фрустрацияны бастан кеше  отырып  ... ... ... ол ашу- ... ... ... ... тәрбиешінің  назарын аударады,бұл бала үшін ... ... ... қатар кейбір балалар агрессияны қолдан отырыпқоршаған ортаны басқаруға және мақсатына ... ... ... және ... бұзу ... ... әдісі ретіндежүйелі қолданыла бастайды. Девиантты мінез-құлық бекінеді.Баланың агрессивті мінез-құлық факторының типологиясы:1. Тәрбиешінің тарапынан қамқорлықты баланың ... ... ... уайым туғызады.2. Баланың  басқа  негізгі  қажеттіліктерінің  фрустрациясы,  оныңқызығушылықтарының ... ... ... ... тыс ... ... орнату/ мәжбүрлеу, жазалау, қорқыту ,дөрекілік,  аффектация,  негативті  ...  ...  ... ... ... ... ... және жыныстық күш көрсетілу5. Агрессивтілікті демонстрациялау6. Ауыр ... ... ... ...  ...  ауру,  ата-анасыныңөлімі,ажырасу/7. Ата-ананың әлсіздігі/ қамқорсыз ана,қашқын әке/ Балаға қамқорлықтаныта алмау8. Әке ... ... / ... әкенің болмауы /9. Ана ықпалының жетіспеуі /Мысалы анасының болмауы/10. Негативті әрекетттер ықпалы / ... ... ... /11. ... ... ... ... тыс қамқорлық таныту/13. Балаға деген шектен тыс стимуляция14. Тәрбиеші тарапынан балаға қойылатын ... ... ... тыс шулы ортасы16. Стимулдардың жетіспеуі іштің пысуы17. Субқалыпты агрессия толықтай жоқ ... Л.С. ... ... ... ... ... тікелейәсер ететін отбасылардың келесі түрлерін ажыратты:1. Конфликтілі2. Аморальды3. ... ... ... ... ... ... түрлерін бөлді:1. Жағымсыз эмоциальды атмосфера жайлаған отбасы, мұнда ата-ана баласынанемқұрайлы қарайды, дөрекілік танытады2. Отбасы мүшелерінің арқасында эмоционалды ... ... ... ... ... ... Қалыпты емес құлықтың атмосфера тән ... ... бала ... ... ... ... ... себепші болуы мүмкін тәрбиелікситуациалардың келесі түрлерін ажыратады.1. Саналы тәрбиелік процесстік болмауы2. Тәрбиеленудегі күш көрсетулік, қысымшылық жасау3. ... ... тыс ... ... Ата ... ... ... болмауының нәтежиесінде баланыңтәрбиедегі ретсіздік.Өзіндік сана-сезім мен өзіндік-өзі ... ... тыс ... ... бала ... шағында қршаған ортадан ғана емес ... ... ... ... кезеңінің бірінші стадиясында бала өзіне қатысты сыникөзқарас қалыптастырады /10-11 ... ... ... бойынша  бұл кезеңде жасөспірмдерөздеріне толықтай шағымсыз ... ... ... ... ... агрессия тән. Вербальды агрессия мен негативизм ... ... ... ... ... стадиясында өзіне ситуативті жағымсызқатынас /12-13 жас/ сақталады, бірақ оған ... мен ... ... ... ... Бұл стадияда  негативизм, физикалықжәне вербальды агрессия тән.Жасөспірімдік кезеңнің үшінші ... /14-15 жас/ ... ... ... ... топта қабылдаған белгілі нормаларменсалыстырады .Вербальды агрессия басым болады.Агрессивті мінез-құлық танытуға бейімділіктің биологиялық факторлары.Агрессивті  ...  ...  ...  ... ... ... ... бөлуге болады.Дүниеге келу кезінде травма алу, сонымен қатар пренатальдық дамудағыбұзылыс ... тыс ...  ...  ...  ... ... туғызады. Осылардың негізінде балада қоршаған ортасыменконфликт болып отырады,  демек,  агрессивті  ...  ... ... ... ... ... у-хромасомасының  артық  болуы  ...  ...  ... ... ... ... ішінен  гормондардыңықпалы да аталады /тестостеронның көбеюі/.Травма және бас миының органикалық ... ... ... ... ... ... ... ісік т.б. Кейбір жағдайларда органикалық түрбойынша  тұлғанық бұзылыс қалыптасады.  Ол  симптомдарыдың  ... аяқ асты ... ... ...  ...  ... атауға болады.Сонымен қатар балаларда жүйке-жүйесінің типологиялық ... ... ... ... ... адам темпераментік,яғни психкалық өмірінің динамикасын анықтайды.Бала өмірінің алғашқы айларындағы жетекші ... ... ...  ...  келу  ...  ...  сферадағыгенетикалық берілетін жеке даралық 9 ... ... ... ...  қиын ... ... ... оның көрсеткіштері:негативті көңіл  күй  басымдылығы,  ...  ...  ... ... ... ... ... міне-құлықтарының индивидуалды-типологиялықсипттамалары.1. Сезімталдықтың бұзылуы-сезитивтілік /кез-келген сыртқы әсерге томеннемесе жоғары сезімталдық/2. Жоғары эмоционалдылық, ... ... ... ... және ... қимыл-қозғалыс4. Көңіл-күйдің төмендігі5. Импульсивтілік / бақыланбайтын, тым тез ... ... ... ... ... болуы.7. Тұрақты міне-құлық стереотиптерді тез қалыптасуға бейімділік8. Ригидтілік-«тежеліске» бейімділік9. Алекитимия-тілдік регуляцияның әлсіздігі10. Төменгі ... және ... ... ... ... ... тұлғаның девиантты міне-құлығымен агрессиясы арасындағы байланыс бір жақты ғана емес.Агрессивті мінез-құлық еліктеудің нәтежиесі болуы мүмкін.Еліктеу үшін ... ... ... құрбылары болуы мүмкін. Агрессивті мінез-құлықтыңорынуында делинквитті субмәдениет ерекше роль атқарады. Асоциалды  топтар,банда, бас бостандығынан айыру ... ... ... ... ... ... мінез-құлық қалыптастырады.Кейбір жағдайларда құққа қарсы агрессивті әрекеттің ... ... ... ... егер ол ... мазасыздық пен  кінәлі сезінудегісанасыздық пен мотивациаланса. Заңға қайшы келетін әрекеттерге ... ... яғни  ...  ...  ...  ... ... адам үшін басқа адасдарға қатысты жауластық қатынас өмірсалты болып табылады. ... ... ...  ...  жүйке-жүйесінің органикалық  ...  ...  ...  ...  Мұндайжасөспірімдер  аффективтілік, уайымдарда ... ...  ... деңгейдің төмендігі нәтежиесінде күш  ...  ... Заң ... жеке ауру ... аяқ ... ... жоқкүтпеген агрессия мен сипатталады.Жауапкершілік өлшемін және жаза түрін ... үшін ... ... патологиялық және патологиялық емес түрлерін ажыраты білу ... ... ... жас ... ... ... оның  ... ортамен  өзара  әрекеттестігін  бұзбауы  ...  ...  ...  ...  ...  және  ... сапалық өзгеруімен байланысты. ... ... ... ...  өзгерісті агрессивті мінез-құлық,және аффективті-ызалық реакцияның пайда болу; ... жек ... ... ... агрессиялық әрекеттер; садиттік агрессия.ІІ Бөлім2.1.Агрессивті мінез- құлық құрылымында бірнеше өзара байланысты ... ... ...... немесе әрекетке итермелейді мотивацияагрессивті мінез- құлықты көрсететін эмоционалды ... ... ... ... коллективтік өңделуі сырттай бақыланатынкөріністер мен әрекеттер.Агрессивті мінез – құлыққа  ...  ... әсер ... ... ... бірі ... ... мінез – құлықтың коррекцияны бөледі. Мінез – құлықтық бағыттыңтиімді жағы - әдістердің ... ... мен ... ... ... ол ... мінез –  құлықтық  өзгерістергеибағытталған және анық практикалық сипатта. Психологиялық әсер ... ... ... ... ... ... немесе жоюға- агрессивті мінез – құлықты күшейтуге- адамның өз сезімдерін түсіну немесе ұғын қабілетін ... ...  ... ... танытуда қатар жүретін эмоционалды реакциялардыазайтуға (мысалы мазасыздануды азайту)- Ашу ызыны қауіпсіз деңгейде көрсету дағдысын қалыптастыруға.- Тынығу қабілетін ...  ...  ...  ...  ...  ...  конфлектілердіконструктивті шешу)Нақты бағыттағы позитивті мінез- құлықтың өзгерістерге жету агрессивтімінез-құлық коррекциясының ... ... ... ... интервациякеңес беру, педагогикалық коррекция, психономиялық тренинг, психотерапияформасында ... ... ... ... ол ... немесе  жеке,отбасылық немесе топтық жұмыс түрінде болуы мүмкін. Барлық ... ... мен ... ... ... ...  коррекцияның  келесіпринцптері сақталуыкерек:Обьективтілік принципті. Сырттай ... және  ... ... Ол ... ... ... ...  (  жүрек  соғысы,  қызару,  ...  ... (бас ... ... ... ... ... нақты әрекетнамесе қылықтар болуы мүмкін. Мінез- құлықтық ... ... ... және ... ... ... ... -құлықтың баға принципі. Клиенттің мінез-құлығына функционалды талдаужүргізу қажеттілігін көрсетеді. Мінез- құлықтың баға- жұмыс эффективтілігінбағалау үшін ... әсер ету ... ...  ...  ... ... ... үш бағаннан тұратын ...  ... ... асуы ... әр ... ... ... мазмұнда болады:1. стимулдар мен ситуациялар агрессивті мінез құлыққа себепші болғандар2. тұлғаның мінезқұлықтың реакциялары3. тұлға реакцияларының нәтижелері мен ... ... баға ... ... немесе оны  жақсы  ... ... ... өткізіледі. Мінез құлықтың ...  ... өзін өзі ... ... ... немесе клиентті тікелейбақылауға болады, басқа мамандардан ... ... ... рөлдік ойындарұйымдастыруға болады т.б. Бағалау үшін қажетті ақпараттардың қосымша қайнаркөзі: медициналық ақпараттар, тест ... ... ... ... ... ... ... Тұлға өмірі мен түрлі  ...  ... ... ... ... ... ... жүйелердегі агрессивті мінез-құлықтың қандай функция атқаратынын ұғынумаңызды.Отбасында,құрбылар тобында,оқу-кәсіби топтарда ... ... ... ... ... ... бағалау қажет. Алынғанмәліметтер мәселенің мәнін,олардың қалай пайда ... және ... үшін ... болатынды анықтауға мүмкіндік береді. Мұнда, одан адампсихологиялық пайда алатын ... ... ... ... ... ... ... талдау нәтижесінде көмек көрсетуміндеттері және оның эффективтілігін бақылау әдістері қалыптасады. Клиенттеәдетте бірнеше ...  ...  ...  ...  ... ... анықтау қажет, соған сәйкес жұмыстың  бірізділігіжоспарланады.Бірлесу принципі. Мінез-құлықтың коррекция маманның басқа ... ... ... қарастыратын жеткілікті деңгейдегі авторлары жүйе ретіндебағаланады. Мінез-құлықтың проблемасы бар тұлға үшін ... ... ... жауапкершілігін маманға жүктеу қауіпі туындайды. Бірлесупринципіне ынта білдіріп ғана ... ... ... мақсаты менәдістерін таңдауға ... ... ... ... ішкі және  сыртқышарттарды есепке ала ... ... болу ... ... әрекететуге келісім шарт жасасу формасында ... ... ... ... ... ... ... аралықта үй тапсырмасын орындауыбойынша клиенттің өзіндік жұмысы маңызды роль атқарады. Клиентті ... ... ... ... ... ... оны мен маман арасындағысыйластық, қолдау, ... және ... ... ... ... табылады.Агрессивті мінез-құлық әдетте ыза, мазасыздық, қорқыныш және әлсіздіксияқты негативті эмоциялармен қатар жүреді. Көбінесе адаптивтік емес ... ... ... ... ... баға ... алшақ болғанжөн. Мысалы, индивид ... ...  ...  ...  ...  ... ... мүмкін, өйткені оның ол үшін қажет дағдысы ... ... ... ... ...  ...  үйрете  отырыпмазасыздануды азайту керек. Жағымсыз эмоционалдық күйлер коррекциясының екінегізгі әдісі бар – олардың ... ... ... ... ... ... және ... реакцияларды өндіру (мысалы, релаксациятренингі ... ... ... мінез-құлықтың талдау барысында клиентте ерекше ... ... ... ... ...  ... бағыттылы болып табылады.Жүйелі десенсибилизация өзіне үш элементті кірістіредіА) бұлшықет ... ... ... туғызатын стимулдар иерархиясын құру.В) клиентке релакцасиясын күйде иерархия ішікен мазасыздық туғызатынобъектілерді елестетуді үсыну.Жумысты бастамас бұрын клиентке бұл ... ... ... ...  жоқ.  ...  иерархиясы  –  бұл  ...  ... ... ... ... ... үшін мазасыздықдеңгейі анықталады. Әдетте мазасыздық туғызатын стимулдар потенуиалы келесітүрде бағаланады. 0 бағасы мазасыздық сезімінің ... ... ... ал 100 ... сол ... түрімен байланысты пайда болуы мүмкінмазасыздықтың максималды көрінісіне сәйкес келеді деп қабылданады. ... ......  ...  шкаласы  құрылады.Мазасыздық тудыратын жағдайлар тақырыптар бойынша топтастырылады: мысалы,сабаққа жауап беру, ... ... ... ... қарама-қарсыжыныс өкілімен қарым – ... ... ... функциясын бұзатынтақырыптар мен стимулдарға көп көңіл аудару қажет. Жұмыс ... ... ... ... мүмкін. (үй тапсырмасын орындау кезінде)Одан кейін десенсибилизация өткізу  ...  ...  ... ... ... ... ... елестету сұралады.Мысалы,кеңесші: « Енді елестетіп көріңіз, ... ... не ... үш ай ... ... оған дайындалып отырсыз» деді мүмкін.Алдыменклиентке  ...  ...  ...  ...  ... ... және ... мазасыздықты сезінген кезде сұқ саусағынкөтеруді сұрайды. Егер ...  5-10 ... ... ... ... ... елестетуді тоқтатып,босаңсу сұралады. 30-50 секундтанкейін ... ... ... ... жағдайды қайтадан елестету сұралады.Егер бұл жағдай мазасыздық ... ... ... ... ... мезгілге дейін тоқтатып , босаңсу процидурасын орындатады да ирархияныңкелесі бөліміне ... ... ... ... сұқ саусағын көтерсе елестетуді дереутоқтатып кеңесші клиенттен терең тыныс  алып, босаңсып ... ... рет ... ... Егер ... елестету кезінде клиентбірнеше рет мазасыздық сезінсе, иерархиялық пункттерін  ... ... ... ... ... ... бірізге ұсына отырыпбіз оларға деген байыпты қатынасқа қол жеткіземіз. ...  ... ... ... ... жағдайларға сезімтелдық төмендейді-клиент десенсибилизацияланады..Әдістің бір нұсқасы-контактілі десенсибилизация болып табылады, әдеттебалалармен жұмыстануда қолданылады. Бұл ... мәні ... ... тізімі жасалады. Бірақ жағдаяттар рет- ретімен модельденеді ... ... жоқ ... адам ... Одан кейін жағдаяттар баламенбірге өңделеді әдіс топпен де қолданылуы ... ... ... қиял ... ... ...  ... немесе ол үшін мәнді адамның бейнесі қолданылады. Бұл бейнеде ... ... ... ... ... ... біледі. Әдіскелесі кезеңдерден тұрады:Мазасыздық туғызатын жағдаяттар немесе обьектілер иерархиясын құру.Бала өзін идентификациялайтын мәнді адамын анықтау.Кез- ...  ... ...  ... ( көзін жұмып тұрып ... ... ... адамның бейнесінде мазасыздандыратын  ... ... ... ... ... ... бастаған кезде тізімдегі келесіжағдаятқа көшесіз. Баланы ақиқат өмірдің аналогиялық жағдайларында ... ... ... маңызды. Жүйелілік сенсибилизация жеке немесе топпенкоррекциялық жұмыста қолданылуы мүмкін .Жүйелі десененбилизация сенімсіздкнемесе ... ... ғана емес , ыза, ... ... ... Релаксациядан басқа  мазасыздықтың  ингибаторлары  ... ... ... мүмкін. Бұл әзіл –ысқақ, қауіпсіз, қолдауқатынасы,  сәтті  ...  ...  ...  ... ... ... ... мазасыздық тудыратын жағдайлариерархиясы құрылады. Одан кейін релаксацияға үйрету, оқыту жүреді. ... ... ... ... ... онда ... – ыза тудыратынжағдай туралы түсінік пайда болады, ... ... ... өмірде  десенсибилизация  екі  кезеңді  кірістіреді:  ... құру және ... ... жағдайында жаттықтыру  арқылыболатын десенсибилизация. ( маманның қолданумен олардың ... көп ... ... ... топта жаттығумен алмастырылуы мүмкін. «Тасқын»немесе «Имплозивті терапия» әдісі клиентке онда шектен тыс күшті ... ... ... ... кездейсоқ демонстрациялаудан тұрады.Егер десенсибилизация қорқынышты тежеуге бағытталса , ... ... ... негізделеді. Бұл жағдайда да қорқытушы жағдайлардыңтізімі жасалады. Клиенттен онда ...  ...  ...  оқиғанымаксималды түрде детельды елестету және пайда болған сезінулерін еркінкөрсету сұралады. ... ...... жеке шкаласындағы барлықжаңа жағдайларға ауыса отырып максимальды жоғары  деңгейде  ... ... ... ... Бұл ...  тұлға өзінің қорқынышы менбетпе- бет ... , ... ... ... ... ... ... қауіпсіздікті сезіну жағдайында күшті қорқынышты бастан кешіру оныңжойылуына негіз ... деп ... ... ... ... ... жалғасады,оған көп жағдайда 10минуттан 1 сағатқа дейін уақыт керек ... ...  ...  ... ... ... тиімді. Ал десенсибилизация басқаларына қарағандатиімді болып табылады. Десенсибилизацияның артықшылығы-ол  ... ... ... ... ойын ... үйлесім  табуымүмкін. Психокоррекциялық жұмыс тәжірибиесінде мамандар ... ... ... орын ... ... реттеу психологиялық жердің маңызды«нысаны» ретінде қарастырылады. Релаксация процедуралары өздігінен немесекүрделі әдістің  ...  ...  ...  ...  ...  жүйелідесенсибилизацияның кең тараған әдіс релаксация тренингі болып табылады.Бұлшықет релаксациясының формасы бойынша  ...  ...  ... бар. ... ... ... ... элементтері,мәнділігі анықталады. Клиенттер релаксация дағдылары белгілі проблемаларынөлшеуде көмектесетіндігіне ... ... ...  ...  ... белгілі тобына зйінін шоғырландыруға үйретеді. Екіншә кезеңінде– бұлшықеттің осы тобында күштену туғызып ... ... ... ... ... аралығында күштенуді ұстап тұрц дағдысына қол жеткізеді. Кейінкүштенуден ... ... ... ... ...  ...  ... шоғырландырылады.Клиент «зейінде шоғырландыру /фокусировка-күштену -зейінді тұрақтандыру/фиксция/ ... ... ...  ...  ...  және  ... орындауда қоланулары керек. Бұлшықет релаксациясы ...  ...  ...  ...   ... клиентке немесе клиентің өзіне өзі нұсқау беруі болып табылады.Бұл дағдылар релаксацияны кез—келген  ...  ...  ... ...  ...  да  клиенттің  ...  ... ... күшейтеді. Ол әдетте жағымды оқиғаны елестетудентұрады. Кеңес беруші клиент үшін ерекше жағымды оқиғаны ... ... ... ... ... ... күресуге көмектесетін әдістердіңбірі шартты релаксация. Ол клиентке жағымсыз эмоциямен ... ... ... ... ... ... түрлі релаксациялық процедураларды үйретіп қанақоймай, әдеттегі өмірде жүйке-жүйесіндегі күштенуді ала ... ... ... ... ... ... тыс ... алмау, тамақ пенүйқыға жеткілікті уақыт бөлу, дене формасын сақтау сияқты нұсқаулардың мәнізор. Релаксациядағы ... ... ... өзі  ...  ... ... ... эмоциналды байсалдықты сиапттайтын күйке  жетубілімін дамыту.Релаксация ... ... өзін өзі ... стартегиясын қалыптастыруәдісі  қолданылады. Алғашқыда клиентті өзінің ...  ... ... жеке ... ... ... жету жолын жоспарлауда.Өзінің-өзі  бақылау және күнделік формасында ... ...  ... құру ... есеп қағазын толтырулары мүмкін. Өзін өзі бақылауұғыну және өзін өзі ... ... ... сонымен қатар  мінез-құлықтағы прогресті бағалау үшін ... Өзін өзі ...  ... ... өзін өзі ... ... көшеді.  Өзін-өзібасқарудың екі негізгі стратегиясы бар.  ...  ...  ... ... ... ... сәйкес қоршаған ортаны өзгертуге әрекететуі. ... ... ... ... ...  ...  ... жетуге көмектесетін әрекетті  жүзеге  асырғанан  кейін  ... ... ... нәтежиелігі марапаттаудың тыңдалуыжәне оның мақсатқа сәкестілігіне тәуелді болады.Күрделі мақсаттар ... ... ... ... ...  жүйелі  отырып  өзінмарапттайды. Өзімен өзі ... және ... ... құру ... ... ... ... болады.Мінез-құлықты бұзылыстардың себебі эмоционалдық проблема және өзін-өзіреттеудің қиындықтармен қатар ... ... ... ... ... ... интерпретация,ой қортынды т.б./. Оладыңмазмұны  өзгерген жағдайда  эмоционалдық және  ...  ... ... ... ... ... ... әдісі зейінді жасөспірім тұжырымындағықарама –қайшылыққа бағыттау болады. Басқа кең тараған әдіс идентификацияжәне дисфункционалды ойлар коррекциясы ... ... , ... «Мен ... ... ... көруге болмиайды»,  көріністабады. Бұл жағдайда қоршағандардың фактілері мен ...  ... ... ... жатады сонымен сонымен қатар ... ... ... ... ... ... жағымсыз ойлар және оған ... ... ... ... ... ... терминінен атау алады, жазылып ашылады.Келесі, ...  ...  сол ... мен  ...  ... мен жүйелігі сынға алынады.Клиенттің өзінің  мінез-құлқын  өзі  ...  және  ...  ... ... көз ... бұл оның ... қателіктерініңсебебі болып табылатынын ұғынғаны жөн.Қортындысында интерпретация мен бағалаудың альтернативті мүмкіндіктеріөңделіп, ... ... ... ...  ... тәсіллі позитивті интерпретация болып ... Бұл  ...  ...  ...  және  ...  ... ... табылады. Бұл жағдайда жасөспірімдерде  адамдардыңәрекеттеріне  және  ...  ...  ...  дағдысынқалыптастырады. Агрессивті балалармен жұмыс тәжербесінде «өшіру» әдісі жиеқолданылады. ... ... ... ... ... бар.  ... ... бірі- жазалау, ол түрлі формада болуы мүмкін: тайм –аут,реакцияның жағымсыз салдарларын қолдану, аверенвті ( шектен тыс ... ... ... ... ... ... тыс ... немесе агрессивтібалалармен жұмыста қолдануды ұсынады. Мысалы ,сыныптағы оқушының  жағымсызмінез-құлығын оқытушы немесе ... ... ... назар өршітетүседі.Егер осы жағымсыз мінез- құлықты өршітетін стимул тежелсе мінез- ... ... ... үшін клиент сыныптан шығарылады немесе бала (азуақытқа) баса бөлмеге қамалады. Бұл жағдайда бала ... ... ... ережелері және жағымсыз ... ...  ...  ... ... ... бұрын алдын-ала бірнеше ескерту жасалады. Егер  ... ... ... ... аут ... әдістер арайы түрде клиенттің уайымын күшейту үшін бағытталып,сонымен байланысты болады. Олар әдетте кеңес беру ...  ... ... қолданылады. Аверсивті әдістің ... ... әсер ету ... ... ... «өшіру» әдісін қолданудажазалаудың келесі жағдайларда жазалаудың нәтижелі болатыны естен шығармағанжөн:тұлғаға түсінікті, ережеге негізделсе;жүйелі қолданылса;альтернативті ... ... ... ... ... тапса.Позитивті мінез-құлықты қалыптастыру  мақсатында «жетондық» ...  ...  ...  ...  бұл  ...  ... ... алмастырылуы мүмкін заттық шартты қалыптастырушыстимулдар (балл, құнды сыйлық, баға, тағы ... ... ... ... ... ...  ... табу жиелігі  суалды ...     ...  ...  ...  ... ... ... мінез-құлықтың танылу жағдайының азайып кетуініңбақылануы мүмкін. Осыған байланысты «жетондық» нығайтуды бірте- бірте ... ... ... ғана қолдану керек.Жағымды мінез-құлықты қалыптастырубейімдеуші мінез-құлықтың реакциялардыбелсенді әлеуметтік үйрету ... ... ... ... ... баға беру ... ... әлеуметтік дағдылардыңтапшылығыанықталады. Клиент жанындағы адамды таңдай алмауы мүмкін, кері байланысжасай ... ... ... өзі аша ... ... сенімділік танытаалмауы мүмкін, дау-жанжалды шаше ... , ... кері ... ... ... ... алмауы мүмкін.Мінез-құлықтың ауытқуы жағдайында кәсіби кеңес беруде кең ... бірі ... ... ... ... ... Бұл әдіс тренинг, топтық ойын формасында болуы мүмкін. Жұмыстыңбірінші ... ... ... ... ... ... және ... мотивация стимулданады. Одан әрі, проблемалық ситуацияда орынды болыптабылатын қалауды мінез-құлықтың әрекет анықталады. ... ... ... жаттығады. Мінез- құлықтың әрекеттің  репетициясын  өткізукезінде ассертивтілік ... ... мәні зор. ... ... ... ... емес ... мінез-құлық.Өз-өзіне сеніміздік немесе агрессивтілік тұлғалық қаасиет немесе ерекшежағдайларда ғана көрінетін мінез-құлық қыры ... ... ... осы ... клиенттің қандай тренингті қажет  ... ... ... бір ... ... болып табылатын альтернативтімінез-құлық түрі анықталады. Клиентке нәтижелі ... ... ... ұсынуға болады. Бұл жағдайда клиенттердің мінез-құлықтарыныңиндивидуалды  стильдерін  есепке  ала  ...  ...  ... ... ... ... қатар уақыттың дұрыс таңдалуымаңызды, клиент ... ... ... ... ... ... ... ассертивті  міндеттер  иерархиясын  құру  қажеттілігітуындайды, олардың күрделілігі біртіндеп артуы ... ... ... ... ... жүзеге асады. Клиенттіңзейінін мінез-құлықтың вербальды құрамды бөлігіне ғана емес көз кантактісі,жест, ... ... ... ... ...  Қортынды  кезеңіндеклиенттер сабақтан алған білімдерін ақиқат өмірде қолданулары керек, мысалыкүрделілік деңгейі сәйкес үй тапсырмасының ... ... ... оларбейімдеуші әлеуметтік дағдылардыIII Тарау.Зерттеу жұмысының болжамын  ...  үшін ...  және ...  бойынша  ұйымдастырылған  эксперименттік  зерттеу  ... ... ... 6-8 жас аралығындағы балалар мен 12-14  жас  ...  ...  ... ...  ... ғылыми дәлелдеу үшін А.Басс пен  ... ... ... жануар» проективті әдісі, ( кіші мектеп  жасындағыларға  арналған)Кэттелдің  16 ...  ... ... А.Басс  пен а.Даркисауалнамасы  75  ...  ...  ...  ...  ... ... ... агерессия ( шабуылдау-физикалық  ...  ... ...  ... ... Агрессиялық реакцияның  басқа объектіге бағытталуы.-Тітіркенушілікке ...  ... ... мен ...  ...  ...  табылатыннегативті сезімдерді  білдіру.( ұрысу, ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  агрессивті  формаларының  түрлі  индекстерікөмегімен жүзеге ... ... ... ... Жанама агрессия: «ия»-№ 2,18,34,42,56,63.«жоқ»-№10,26,49.3.Тітіркенгіштік: «ия»-№ 3,19,27,43,50,57,64,72.«жоқ»-№11,35,69.4. Негативиз: «ия»-№ 4,12,20,23,36.5. Ашу-ыза: «ия»-№ 5,13,21,29,37,51,58.«жоқ»-№ 44.6.Секемшілдік: «ия»-№ 6,14,22,30,38,45,52,59.«жоқ»-№65,70.7. Вербальды агрессия: ... ... ... ... сезіну: «ия»-№ 8,16,24,32,40,47,54,61,67.Эксперимент барысында  Басса-Дарки  сауалнамасы  жасөспірімдер  ... ... ... ... топ|  |            |«1»                      ||  |            |                        ||№ ...        |                        ||  |            |1                       ||  |             |1                       ||  |            |1                       ||               |      |1               |2 ...               |      |                ... ... ...   |Немесе   ... тек ... ... ғана||жақсы қатынас жасайды    |      ... ...       ||               |      |                ||2. ... ... ...  ...   ... оянған кезде сен    ||кезде жиі енжар боласың   |      ... ... ...  ||               |      ...             ... ... ...   |                ... тез ...   |      ... ... ... ||               |      ... ...        ... өз - ... ... |Немесе   |                ...           |      ... ... ...    ||               ...   |                ... ...   |      ... ... ... ... ... кезде қуанасың |      |                ||               |      |                ||               |      |                ||               ...   |                ... сен ... ...  |      ... барлық нәрсені тез    ... ... ...   |      ... ... ...   ||айтады            |      |                ||               ...   |                ||               |      |Сен ... ... ... ... ... ... әрқашанда|      |балаларға ұнай бермейді    ... ... ...    ...   |                ||               |      ... ... талапты ||8.Мектепте барлық нәрсені  |      ... ... ... ... сай орындайсың    |Немесе   |                ||               |      ... ... ... ...   ||9.Сенің ойыңша басқа балалар |      ... ... ...    ... ... кеткілері келеді |Немесе   |                ||               |      ... ... ... ... барлығын әрқашан жақсы|      |сәтсіздікке ұшырайтын кездер  ||               |      ...             ...          ...   |                ||               |      ... үстінде жан – жағыңа көз ||               |      ... ...       ... ... сен ...  |Немесе   |                ...           |      ... ... оған   ||               |      ... ...        ... ... қарсы шығасың |Немесе   |                ||               |      ... ... ... ... ... ||               |      |                ... ... ...   ...   |                ... ...        |      ... ... ... деп    ||               |      ... бе?         ... сыпайымын деп   |Немесе   |                ... бе?        |      ... ... ... сен  ||               |      ... ... ұнатасың  ||15.Өз дегеніңмен жүргенді  |      |                ... ... ...  ...   |                ... қиын ...       |      |Өз ... ешқашан алмастырған ||               |      ...             ... ... өз    |Немесе   |                ... ... ...   |      ... тіл алмайтын бала   ||               |      ... ...        ... тіл ... бала  ...   |                ... ...        |      ... ... көп нәрсені сен||               |      ... ...        ... анаң саған қарағанда|Немесе   |                ... ... ... ... |      |Егер сен жануар болсаң арыстан ||               |      ... едің           ||19. Егер сен ... ...  |      |                ... жылқы болған ұнар |Немесе   |                ||еді             |      ... ... ... айтқан   ||               |      ... сен ... ...  ||20.Саған жағымды хабар айтқан|      ... едің          ... сен ... ...  |      |                ... ...    |      |                ...           ...   |                ||               |      |                ||               |      ... ... ... ...   ||               |      ... жасаса сенде оған   ||21.Егер біреу саған жағымсыз ...   ... ... ...    ... ... сен оны    |      |                ...          ...   ... ... ... ұнар ||               |      |еді              ||               |      |                ... бассейнде жүзген  |      ... ... ... сен  ... еді           |      ... ... ...               ...   ... ... қате    ||23.Мұғалімнің айтуы бойынша |      ... таза ...     ... ... ... |      |                ... ... ...   ... дұрыс болса да, қате ||көп қате жібересің      |      ... да сол ... ...  ||               |      ...             ... ...   |Немесе   |                ... ...     |      ... ... ...   ||               |      ... ... ұнатасың   ||25.Сен соғыс туралы әңгіме  |      |                ... ...     ...   ... ... оқушыларға сирек||               |      ... ... ... ||26.Сыныпқа жаңа келген    |      ...          ... ... ...   |                ||               |      ... тез ... ||               |      |                ... ... ...   |                ... дейін ұмытпайсың    |      ... ... ... ...  ||               |      ... қалар едің(ұл   ||28.Ойын кезінде самалеттың  |Немесе   ...           ... ... ... ...      ... балерина болған ұнар   ||балаларға)          |      ... ...       ||28. ... ... ...  |      |                ... ұнар еді (қыз     ...   |Егер анаң саған ұрысып тастаса ||балаларға)          |      |да ...... ...  ||               ...   |                ... анаң ... ...  |      ... ... ... ... сен ... |      ... алдында жинайтын кездер ||               ...   ...             ||30. ... кештен   |      |                ... ...       ...   |Мұғалім сені сирек мақтайды  ||               |      |                ||               |      ... ... ... ала  ... ... жиі ... |      ...            ||               ...   |                ... ... ...  |      |Сен ... ...      ||ала ...          |      |                ||               ...   |Ата – анаң ... ... ... жиі ашуланасың    |      |жөн ... де сен ...   ||               |      ... ...       ||34. Ата – анаң ...     |      |                ... жөн көрсе сен |Немесе   |Еш ұялмайсың         ... ... ...   |      |                ||               ...   |                ||35. ... емес ...  |      |Сен аңшы ... едің      ||танысуға тура келсе сен   |      |                ...           |      |                ||               ...   |                ... ... ... едің  |      ... сәтсіздіктер болып тұрады||               |      |                ||               |      ... сен ... ...  ||               ...   |түсінбей қалсаң мұғаліміңнен  ... бәрі ... ...  |      ...            ||               |      |                ... сен ...   ...   ... ... ...  ||шартын түсінбесең әрқашан  |      ... ... ... бере   ... анықтайсың    |      ...            ||               ...   |                ... ...    |      ... ... ...     ||қызықты әңгіме ... бере  |      ... ... ...   ...            ...   |                ||               |      ... ... ... ... ||               |      ... болмайды        ... ... аз ...  ...   |                ... ... болғың  |      ... ... ... үйге  ...            |      ...            ||               ...   |                ... сен бос ...  |      |                ... ... жаман    |Немесе   |Сенің ата – анаң сені ешқашан ...          |      ...           ||               |      |                ... келе ...   ...   ... шыға алмай отырғанда   ... ... ...    |      ...... еш ...  ||               |      |                ... ата – анаң ... |Немесе   |Сенде әртүрлі ... көп  ... ...        |      |                ||               |      |Бос ... аулада терек   ||44.Үйден шыға алмай отырған |      ... едің          ... сен ...  |      |                ||               ...   |Анаңа экскурсияға барғаның,  ... ... аз    |      ... ... ... едің||               |      |                ... ... ... ...   |                ...             |      ... ... сенің заттарыңды ||               |      ... алса сен ...   ... ... ...   |                ... ... бөлісер едің|      |                ||               |      |                ... ... ... |      |Сен ... ... қарап не ||сеннен сұраусыз алса, сен  |Немесе   ... ... ...  ... ... еш нәрсе жоқ деп |      |                ...          |      ... ... ...   ||               |      ...             ... ... ...  ...   |                ... ...        |      |                ||               |      ... кезде сен ешқашан ||50.Саған достарыңмен     |      ... ... ...  ... ...     |      ...           ||               ...   |                ... қобалжыған кезде  |      ... ... ... едің    ... ... ...    |      |                ... бе?        ...   |                ||               |      |                ||               |      ... ... келтірмей ме?  ||52.Сен сабаққа барар едің  |      |                ||               |      |                ||               |      |                ||               |      |                ... ... ... ...  |      ... саған ешқашан қиын  ||теледидар көріп жатқан кезде |      ... ма?           ... ... ...    |      |                ... ... ме?     |      ... сені үйде қатты ренжітсе ||               |      |сен ... ... ...   ... ... қиын бола |      |жауып шығып кетесің      ||ма?             |      |                ||               |      |                ||               |      |                ... сені үйде ...   |      |                ... сен еш ... ...      |                ... байыппен бөлмеңнен |      |                ... ...        |      |                ||               |      |                ||               |      |                ||               |      |                ||               |      |                ... А.Дарки. Жасөспірімнің агрессивті мінез-құлқындиагностикалау әдістемесінің мәтіні.|1. ... ... ... ... жасау ниетімнен қайта алмай   |Иә, жоқ  ||  ...                           |     ||2. ... ... ... ... өсек ...        |     ||3. |Мен тез ... тез ...            |     ||4. ... ... ... ... мен оның өтінішін орындамаймын.|     ||5. ... ... ... , мен ... ие бола ...     |     ||6  ... сыртымнан адамдар мен туралы айтатынын мен білемін.   |     ||7. ... мен ... ... ... ... оны |     ||  ...                          |     ||8. |Мен ... алдағанымда ,арымның мазаланғанын басымнан    |     ||  ...                           |     ||9  ... мен ... қол көтере алмаймын.           |     ||10. |Мен ... ... ... ... ... ашуланбаймын. |     ||11. |Мен әрқашан біреудің кемшіліктеріне мән бере бермеймін.    |     ||12. ... ... ... ... ұнамаса , мен оны түзегім    |     ||  ...                            |     ||13. ... ... ... ... ... біледі.    |     ||14. |Мен ... ... ... ... ... қараса, мен |     ||  |олардан өзімді сақ ...                 |     ||15. |Мен ... жиі ... ...             |     ||16. ... менің басыма өзім ұялатын ойлар келеді.         |     ||17. ... ... мені ... болып ұрса, мен оған жауап    |     ||  ...                          |     ||18. |Мен ... ... ... ... лақтырып жабамын.      |     ||19. |Мен ... ... өте ...         |     ||20. ... ... өзін ... деп ... мен оған әрқашан |     ||  |да ... ...                       |     ||21. ... ... ... ...              |     ||22. ... ойымша, мені көп адамдар жақсы көрмейді.        |     ||23. ... ... ... ... мен ... ... сол ... |     ||  ... ...                       |     ||24. ... ... ... сезінуі керек.        |     ||25. |Кім ... және ... ... тіл ... мен ... ...   |     ||  ...                           |     ||26. |Мен ... ... ... ...            |     ||27. ... мені мазақ қылса, мен ашуланамын.            |     ||28. ... адам ... ... мен ... ... ... ... |     ||  ...                           |     ||29. |Мен апта ... ... ... ... ... ...    |     ||30. ... ... мені көре ...              |     ||31. ... мені ... талап етемін.           |     ||32. ... ... аз ... ... мені ...     |     ||33. ... ... ... адамдарға «өзім білемін» деп айтуға|     ||  ... ...                         |     ||34. |Мен ... ... көңілсіз болмаймын.          |     ||35. ... ... ... ... ... туындаса мен      |     ||  ...                         |     ||36. |Еер ... мені ... шеттетсе, мен көңіл аудармаймын.  |     ||37. |Мен мұны ... де, мені ... ... ...    |     ||38. ... менің ойымша ,маған күлетін сияқты.           |     ||39. |Мен ... да, ... ... ...        |     ||40. |Мен ... кешірілгенін қалаймын.              |     ||42. ... ... ... шықпаса , кейде мен ренжіп қаламын.    |     ||43. |Кей ... ... ... отырғаны мені ызаландырады.  |     ||44. ... ... жек ... ... жоқ.           |     ||45. ... ... ... ... ...             |     ||46. ... мені ... ... мен ол ... не ойлайтынымның  |     ||  ... ... ...                    |     ||47. |Мен ... істеріме іс жүзінде өкінемін.          |     ||48. ... мені ... мен ... қала ...         |     ||49. |Мен ... шағымнан ашуымның сыртқа шыққанын көрсетпеймін.  |     ||50. |Мен ... кей ... ... ... ... ...    |     ||  ...                          |     ||51. ... не ... бәрі ... мені ... ... ...  |     ||  ... адам деп ... еді.                  |     ||52. |Мен ... ... ... жағымды бір нәрсе жасауын құпия   |     ||  ... ... ... деп ...              |     ||53. ... біреу маған айқайласа, мен де айқайлап жауап қайтарамын. |     ||54. ... ... ... ...            |     ||55. |Мен ... ... кей кезде немесе кейде төбелесемін. |     ||56. |Мен ... ... бір ... ... ... ...   |     ||  ... жоқ.                          |     ||57. ... мен ... ... ... ... дайын екенімді   |     ||  ...                          |     ||58. |Мен ... ... маған деген әділетсіздігін сезінемін.   |     ||59. ... мен ... ... шын ... деп ...     ||  ... қазір мен оған сенбеймін.                |     ||60. |Мен тек ... ғана ...            |     ||61. ... мен ... ұялу ... ... ...      |     ||62. |Мен өз ... ... ... қара күш ... тайынбаймын.  |     ||63. ... мен өз ... ... ... ұру ... көрсетемін.|     ||64. |Маған ұнамайтын адамдармен мен дөрекілеу ... ...  |     ||65. ... ... ... ... ... жоқ.           |     ||66. ... ... ... қою ... ... мен оны орнына қоя    |     ||  ...                           |     ||67. |Мен ... өмір ... жиі ...            |     ||68. ... ... ... ... ... мен білемін.     |     ||69. |Мен ұсақ ... бола ...              |     ||70. ... ... және тіл тигізгісі келетін адамдар жайлы  |     ||  ... ... ... ...                   |     ||71. |Мен ... ... ... ... ... ... ...   |     ||  ...                           |     ||72. ... ... мен ...                |     ||73. ... ... мен ... дауысымды көтеремін.         |     ||74. |Мен ... ... ... ... ...    |     ||75. |Мен ... ... адамдармен келісе саламын.       |     ... ... ... ... ... жастық шақҚұрбылырының шеттетуіБалаға бақылаудың кемшілігі отбасында тәртіптің әлсіздігіМінезқұлықтықмәселелерҚұрбыларының девианттытобынақосылуыДеликвентілікОқудағы сәтсіздіктер 
    
   

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Агрессивтік мінез-құлықтың теориялық мәселелері12 бет
Агрессия мәселесіндегі жеткіншектің мінез-құлық ауытқушылығы, яғни девианттық мінез-құлықтың пайда болуы.7 бет
Жеткіншіктердің агрессивтілік мінез-құлық көрсетуі29 бет
Жеткіншіктердің агрессивтілік мінез-құлық көрсетуі және оны коррекциялау24 бет
Дамытушы және қалыпқа келтіруші жұмыстардың модельдері5 бет
Девиантты мінез көрсетудің себебі, оларға көмек түрлері3 бет
Девиантты мінез-құлық және бұқаралық ақпарат құралдары4 бет
Компьютерлік ойындардың бала психикасына кері әсері43 бет
Сәбилік кезеңде балалардың үлкендермен қарым-қатынас рөлі25 бет
Қиын бала тәрбиесі жайында6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь