Пейзаж жанры туралы түсінік және оларды живопись технологиясында бейнелеудің теориялық ерекшеліктері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

І. ПЕЙЗАЖ ЖАНРЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖИВОПИСЬ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДА БЕЙНЕЛЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
1.1. Живопись өнеріндегі табиғат жанрының заңдылықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1.2. «Туған өлке» атты дипломдық жұмысты талдаудың композициялық шешімдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34

ІІ. ТУҒАН ӨЛКЕ АТТЫ ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫ, МЕКТЕПТЕ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ САБАҒЫМЕН БАЙЛАСТЫРУ
2.1. Мектепте бейнелеу сабақтарында пейзажды оқытудың жолдары мен формалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41
2.2.Табиғатты майлы бояу живописін жазу техникасының пайда болуы мен дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..63
Кіріспе
Қазақстанда білікті маман, парасатты жеке тұлға даярлаудың, нәтижелі болуы студенттің қабілетігіне, оның ішіндегі шығармашылық қабілетін дамыту дәрежесіне тәуелді келеді. Бүгінгі жақандану, ғаламдану кезеңінде шығармашылық әрекет студенттің жеке тұлғалық білімі мен білігін дамытумен қатар шығармашылық қабілетін пәнаралық байланыс негізінде қалыптастыруға назар аудару бүгінгі таңдағы ең өзекті мәселелердің бірі. Қазіргі таңда үздіксіз білім беру жүйесінде білім беруді дамыту, дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында елімізде білім берудің жаңа жүйесі құрылып жатыр. Осыған орай Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында «...Бізге экономикалық қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет» делінген. Сол білім беруді дамыту студенттерге мәдени-тарихи құндылықтарды, нормалар мен дәстүрлерді, білім берудің арнайы таңдап алынған мазмұны мен нысандарын беру болып табылады.
Сондықтан да өмірге жан-жақты дайындалған, еңбек сүйгіш, ынталы, шығармашылықпен ойлайтын, интеллектуалдық және адамгершілік тұрғысынан бай, жоғары білімді студентті оқытып – тәрбиелеу қажеттігін дамыту мәселесі тұр.
Зерттеу тақырыбының көкейкестілігі:
Бүгінгі күнде пейзаж, яғни табиғат көріністерін тек қазақ әдебиеті сабақтарында көркем-эстетикалық түрде суреттеп қана қоймай, осы дипломдық жұмыстың зерттеу тақырыбында біз сөз етіп отырғандай бейнелеу өнері сабақтарында да бейнелі суреттеу басты мақсаттардың бірі болып саналады. Бұл мақсатты нәтижелі жүзеге асыруда мектеп оқушыларының табиғат көріністері, оның ішінде пейзаж туралы түсініктерін қалыптастыру және болашақ ұрпақты тәрбиелеуде көркем-эстетикалық педагогикалық мәселелерін шешу бүгінгі күнде маңызы артады.
Республика бойынша жалпы білім беретін орта мектептерде бейнелеу сабақтардың оқу жоспарлары мен бағдарламаларында пейзаж тақырыптарын
Қолданылған әдебиеттер:

1. X. Арғынбаев. Қазақ отбасы. - Алматы: Қайнар баспасы. 1996-2886. А75.
2. А.С.Щипанов. Әуесқой жас суретшілер мен мүсіншілерге. Алм: Мектеп. - 1989
3. Алексива. Что такое искусство: Советскии художник; Москва: 1979
4. Альбом «Изобразительное искусство Казахской ССР». М.: Советский художник, 1974.
5. Арғынбаев X. Қазақ отбасы. (Қазақ отбасының кешегісі мен бүгінгі жайында ғылымизерттеу:) Алматы; Қайнар, 1996 - 2886.
6. Арғынбаев X. Қазақтың отбасылық дэстүрлері. Алматы; Қайнар. бас панас. 2005-162 6.
7. Беда Г.В. «Живопись и ее изобразительные средства. М.: Изобразительное искусство. 1975.
8. В.Д. Синюков, - М. Педогогика, 1983- 416с, ил.
9. Жүнісов Ахмет. Фэниден бақиға дейін (қазақтың байырғы түрмыс салты) Алматы: Қайнар 1994-1286 Ж91.
10. И.Жүмаүлов, Түйе өсіру «Қайнар» баспасы. Алматы - 1965.
11. Искусство. 85.А45 Издотельство «просвицение» Москва; 1969г
12. История искусство зарубежных стран. Издане 4 - ое. Москва издательство «изобразительное искусство»1981 г.
13. Кенжеахметүлы С. . Қазақ халықның салт - дэстүрлері. Алматы: «Алматыкітап» ЖШС, 2005 - 2846 суретті
14. Кенжеахметүлы С. Қазақ салт дэстүрі мен эдет - ғүрып. Алматы: Ана –тілі 994-89 6.К30.
15. Күйеу келтір қыз үзат тойыңды қыл. Әдеби этнографиялық таным (қүраст: Б. Әлімқүлов, Е. Әбдірманов). Алматы, Санат 1994-240 б. К90.
16. Күйеу келтір қыз үзат... Ш.Керімов. фил.ғ.д. Алматы: Анатілі. 1992-1126.
17. Қазақ совет энциклопедиясы № 11 Т
18. Қазақ халқының дәстүрлері мен әдет - ғүрыптары. 1 том бір түтастығы жэне ерекшелігі Қүраст. С. Әжіғали - Алматы; «Арыс баспсы» 2005 - 328 б.
19. Қазақ халқының салт - дэстүрлері. Алматы «Рауан» 1994. С. Қалиев, М. Оразев, М. Смайлова.
20. Қазақ халқының түрмысы мен мэдениеті. С. Кенжеахметүлы. Алматы Алматы кітап Ж Ш С. 2002 - 384 б. С.
21. Қазақтар. Көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалық -Алматы; Қазақстан даму институты V том. Ата саят. 1998-208 б.
22. Қазақы неке (салт-дэстүр жөніндегі жазбалар) Б.Қожабекова -Алматы. Жалын. 1984-646.
23. Мизанбаев Р. Живопись; Оқулық - Алматы; Ргіпі - 8. 2005 - 162 6.
24. Молева Н.М Дмитри Григорьевич Левицкий - М; Искусство 1980 -23 Зс ил - (жизн в искусстве).
25. Молодые советские художники: Живопись. Графика. Скульптура (Сост. В.П.Сысов. -М: : Изобраз. Искусство, 1982 г.
26. Оразолинов Сүлтан. Шэріп үлы Абай елі: Альбом - Шежіре. Қазақ, орыс, ағылшын: Өнер, 1994 - 276 6+16 жапсырма бет. '
27. Сабденов Қ. Төрт түлік Алматы; - Қайнар, 2002 - 184 6.
28. Советское изобразительное искусство: Живопись. Графика. Скульптура. Монументальное искусство. Соств. В.В. Ванслов, М. Т. Кузьмина. - М: Изобраз. Искусство, 1982 г.
29. Тал бесіктен жер бесікке дейін. Қүраст. - К.Іслэмжанүлы.-Алматы: Анатілі 1995-272 6.
30. У. Жанибеков. ЭХС.Издательство «Өнер» 1990
31. Халель Аргынбаев. Қазақ отбасы дэстүрлері - Алматы: .Қайнар баспасы. 2005-216 6. Қ17.
32. Шаңырақ. энциклопедия. Қазақ совет. энциклопедия Алматы; Бас ред Р.Н Нүрағалиев. Алматы 1990. . Қазақ совет энциклопедия бас редакциясы. 1990. 58 6.
33. Энциклопедический словар юного художник Сост. Н.И.Платонова,
    
    МАЗМҰНЫКІРІСПЕ..............................................................................................................3І. ПЕЙЗАЖ ЖАНРЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖИВОПИСЬ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДАБЕЙНЕЛЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ1.1.     ...     ...     ...     ... ... ...  атты  дипломдық жұмысты талдаудың композициялықшешімдері...............................................................................................................34ІІ. ТУҒАН ӨЛКЕ АТТЫ ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫ, МЕКТЕПТЕ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ ... ... ... ... пейзажды оқытудың жолдары  менформалары..............................................................................................................412.2.Табиғатты майлы бояу живописін жазу техникасының ... ... ... ... маман, парасатты жеке тұлға даярлаудың, нәтижеліболуы студенттің қабілетігіне, оның ішіндегі шығармашылық ... ... ...  ...  ...  жақандану,  ғаламдану  ... ... ... жеке ... ... мен білігін дамытуменқатар шығармашылық қабілетін пәнаралық байланыс негізінде ... ... ... ... ең ... мәселелердің бірі.   Қазіргі таңдаүздіксіз білім беру жүйесінде білім беруді дамыту, дүниежүзілік білім ... кіру ... ... ... ... жаңа жүйесі құрылыпжатыр. Осыған орай Қазақстан Республикасының Президенті Н.НазарбаевтыңҚазақстан халқына ... ...  ...  ...  ... сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет» делінген.Сол білім беруді дамыту студенттерге мәдени-тарихи құндылықтарды, ... ... ... берудің арнайы таңдап алынған мазмұны мен нысандарынберу болып табылады.Сондықтан да өмірге жан-жақты дайындалған, ... ... ... ... интеллектуалдық және адамгершілік тұрғысынан бай,жоғары білімді студентті оқытып – ... ... ... ... ... ... көкейкестілігі:Бүгінгі күнде пейзаж, яғни табиғат ... тек ... ... көркем-эстетикалық түрде суреттеп қана қоймай, осы дипломдықжұмыстың зерттеу ... біз сөз етіп ... ...  өнерісабақтарында да бейнелі суреттеу басты мақсаттардың бірі болып саналады.Бұл мақсатты ...  ...  ...  мектеп  оқушыларының  табиғаткөріністері, оның ... ... ... ... ... жәнеболашақ ұрпақты тәрбиелеуде көркем-эстетикалық педагогикалық мәселелеріншешу бүгінгі күнде маңызы артады.Республика бойынша  жалпы ... ... орта ...  ... оқу ... мен ...  пейзаж  тақырыптарынтереңірек суреттеу, нақтырақ айтқанда, болашақ  ұрпаққа  ...  ... ... жер, ... ... ... ... бұлақ, тау ментастар бейнесі туралы теориялық және практикалық мағлұматтарды пайдалануғажүйелі бағыт ... және  ...  ...  ...  жеткіліктізерттелмеуі, зерттеу тақырыбының көкейкестілігін дәлелдейді.Түптеп келгенде бұл мәселенің маңыздылығы ... ... ... ... түсінігін қалыптастыру.2.  Пейзаж  көріністерінің  қыр-сырын,  ерекшеліктерін  ... ... ... ... бояу ... ... ... білу арқылы көркем-эстетикалық тәрбие беру.Зерттеу мақсатыТабиғи пейзаждардың композиция мен ... ... ... ... ... ... бейнелеу өнері сабақтарында түсіндіреотырып, олардың бейнелеу өнері сабақтарында ... ... ... ... ... ... ертеңгі ұрпақ санасына сіңіру.ррррзұгұТ Зерттеу объектісі:Пейзаж туралы мағлұматтарды ... ... ... негізгі құралғаайналдыру. Өнердің әр түрінде образдың құрылуы  өзгеше, бір жағынан руханимазмұнынының көрінуімен ерекшеленсе, екінші жағынан – мазмұны көріністапқан, материалға байланысты. ... ... ... ... ... тек бақылау ғана емес, сондай ақ күй кешу де маңызды.Картинаны қараған кезде  жай бақылап қана қоймастан онымен бірге күй ... ... ... Сондықтан да кенептің бетіне жазылған бейне,объектінің жай ғана өлі көшірмесі емес, ол объектінің мәні, сондықтан да ... ... ... оның ... сыры мен жаны ... ... арқылы  болашақ ұрпаққа қаншама жан жақты ... ... ... бар.Зерттеу пәні:Пейзаждың тәлімдік және тәрбиелік мәнін жалпы білім беретін орта ...  ...  ...  ...  өтен  ата-бабатәжірибесін келесі ұрпаққа ... ... ... мен ... әр түрліжолмен іске асырылады. Нәтижесінде ғылыми ... ... ... ... ... ... ал өнер пәндері оның эмоционалды-бейнеліойлауын дамытуға себептеседі.  ...  ...  ...  ... ... мен интелектке сүйенудегі осы бастаманың өзара ... ... ... табылады. Көркемдік бейне ерекшелігінің біріэмоционалды және ұтымдылықтың тұтастығы өнердің өзіндік қасиетіне жатады.Зерттеу ...   ... даму ... ... ... ... ... жасап, оның қазақстан бейнелеу өнеріндегі ... ... ... көріністерін бейнелеуде рухани бастауларды меңгеру жәнеәлеуметтік, тарихи және ... ... мен ... ... ... ... тұрғыдан талдау жасап ... ... бояу ... ұлттық сипатын анықтау.• халқымыздың ұлттық дүниетанымынң табиғи сипатын және ... ... ... ... ... ......  негіздері  жан-жақтызерттеліп, соның негізінде жасалған оқу-әдістемелік  ...  ... ... ... ... қызығушылығы арттырып, дүниетануғакөзқарас кеңейетүскен болар еді.Жетекші идея:Пейзаждық шығармада туған өлекені бейнелеуде оның колориттік шешімі ...  ...  бояу  ...  ...  идея  мен  ... оны ... әдістемелік  тұрғыдан  қарастырып,бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне арқау ету.Зерттеудің әдіснамалық және теориялық ... ... ... ... ... педагогикалық зерттеулералынды.Зерттеу көздері:- Пейзаж туралы суретшілер  мен  мәдениеттанушылар,  ...  ...  ...  ...  ... ... жүргізу.- Қазақстан Республикасы Білім Министрлігі бекіткен ұлт мектептеріндебейнелеу өнері пәні бойынша бағдарламаларды саралау.Зерттеу тәсілдері:1. пейзаж туралы мәліметтерді ... ... ... ... ... батыс Европа мен ресей, қазақ бейнелеу ... ... ... ... ... ... ... мен айырмашылықтарды ескеру.3. Пейзаж бейнелеуде бояу түстерініңэмоциальды мазмұндық мәні, семантикалықерекшеліктерін талдау.Зерттеудің ... ...  осы ...  ... ... ... бастап  әрбірэтапын  ... ғып ... ...  табиғаттағы әсем  түстердіңқұбылысын  көрсетіп, бейненің ақырғы  қорытындысын  яғни  ... ... ... ... ... ... осы ... отырғанобъектінің  тарихымен таныстыру сол затты  ...  ...  ...  ...  ...  ...    бейнелеу  өнерінеқызығушылығын арттыру.Зерттеудің ғылыми жаңалығы:1. Пейзажды ... ... ... ...  ... ... талдау жасалды.2. Халық мұрасында дәстүр проблемаларының рухани ... ... ... ... ... ... ... ырғақтылық ерекшеліктері,түр мен түс және мазмұн тереңдігіне байланысты ажыратылып, олардыңарасындағы рухани ішкі ... ... ... ... ... ... ... үшін оның көркем образын қабылдай алу керек. Көркемшығарманың негізі категориясы – көркем образ. Картинада ... ... ... ... ... ... ... не? Жалпы осы сияқты  сұрақтарсуретшіні емес ... ... ... Сурет өнері дегенде, бірнәрсенің көшірмесін жазу, сызу сомдау деп ойлау ... ... ... ... ... бола ... оны қазіргі зман өнерінен ... ... ... ... - ... эстетикалық жолмен құрастыру,ал оны қабылдау ндивидуальды ішкі және ... ... ... ... ... ... Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы,Қоғалытүбек ауылы,  ... ... ... ...  ...  4-сыныбында жүргізілді.Дипломдық жұмыс кіріспеден, екі тараудан, төрт ... ... ... ... ... ... ... қолданбалыөнердің Қазақстандағы орны, шығу тарихы, соның ішінде пейзаж өнерініңжазылу салу технологиясы ... ... ... бөлімінде, «Туғанөлке» атты дипломдық жұмыстың мазмұнымен жазылу ... ... ... ... білім беретін орта мектептерде бейнелеу сабақтарының оқу ... ... ... технологиясы және табиғат көріністеріндегіэстетикалық ерекшеліктер туралы тақырыптарды енгізіп, олар туралы тереңірексуреттеп, баяндау, келешек жас ... ... ... ... ... ... оның қарапайым тоқылу әдістерімен таныстырып өту. Пейзаж өнерінедеген сүйіспеншілікті ояту. ... ... өсіп келе ... жас ... сұлулығындағы әдемілікті көре білсе, сүйсіне білсе, онда болашақтаол жамандықты айыра ... ... ... ... ... ... ТҮСІНІК ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖИВОПИСЬТЕХНОЛОГИЯСЫНДА БЕЙНЕЛЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ1.1. Живопись өнеріндегі табиғат жанрының заңдылықтары.Живопись – бұл ... ... және ... ... салынған, бізмузейлерде қызықтайтын картиналар ғана емес. Живопись ұғымы кең  ... сан ... ... қамтиды, мысалы, түрлі сулы бояулармен –темперамен, ... ... ... ... ... ... ... суретке (пастель) ауысатын живопись бар, жартылай гравюра  –живопись (монотыпия) бар. ... бәрі ... яғни ... ... ... ... ... те болады. Оның үлгілерін бізғимараттардың қабырғаларынан көреміз. Мұндай живопись арнайы техникада - ... ... ... мен жаңа ... ... жиі  жасалады(фреска). Мүлдем бояусыз – ақ істелетін өзінше ... бар ... те ... ... ... ... ... түсті кесектеріненжасалады (мозайка). Сондай – ақ «жарықтанатын» живопись – ... ... өтіп ... ... ... ... ... те болады (витраж).Живопись шығармаларын орындаудың алуа түрлі техникаларын құрастыруғакөшпестен бұрын түстанудың кейбір мәселелерімен ... ... ... сөз. ...... ғылым – бояулармен істесболатын суретші таныс болуға тиісті көптеген мәселелерді зерттейді.Бейнелеу өнерінде үш түс: ... ... және көк ... ...  ... Егер ... туралы айтатын болсақ, бұл краплақ сары ... ... ... ... ... ... екеуін араластыру үшіншіге қосымша түс бередісары жіне көк жасыл түс (қызылға ... көк пен ...... ... түс ... ... (сұр) дақты хроматикалық (мысалғы,  жасыл)  фонменқоршаса, онда сұрдың бетінде өте ... ... ... реңк, дәлосы жағдайда қызыл реңк пайда болатыны аңғарылады. Шын ... ... ... ... ... жол әрдайым ақшыл көк – қызғылт сияқтыболып көрінеді. Түстердің мұндай жұбы (фонның түсі және ... ... ... ... кеңктің түсі), контрасты түстер деп аталды. Түстікшеңберде олар ... ... ... ... ... бір - ... ... орналасады. Олардың қосымша түстерден міндеті – картинаның маңынжәне алыс ... ... ...  ...  ... заңдылықтарды қолдано отырып тақырыптың колориттік шешімдерінтаптым.Живопись өнерінің шеберлігіне жету ол бір ... ... бір ... ... Ол ... білімді күнделікті жаттығуды қол мен ... ... ... ... Шеберлік осылардың негізінде шыңдалады.Живописьте картина жасау – ... ... ... ұзақ ... Ол ... бір ... ... болып табылатын түпкі ойдан басталады. Оныңпайда болуы көздері күрделі, сан ... бір – ... ... Бұл ... ... ... ішкі жан дүниесі, оның идеялық ... ... көру ... ... ... Түпкі ой пісіпжетіліп айқындалып, болашақ шығарма жайында қандай да бір өз ... ... ... кездн оны бейнелеу жолдарын іздестіру басталады.Сонан барып суретші түрліше ...  ... ... ... ... бар ... осы эскизден бастау алады эскиз деп ... ... мен ... ... ... картинаға кірісер алдындағыдайындық жұмыстары. ... ... ... ... ...  ... Енді эскизде табылған жобаны оны үлкейте отыра болашақ картинаныңкөлемі жасайды.Живопись техникасында аса мән беретін ... ...  ... грек тілінде «құрастыру», «қиылыстыру»  не  «ойлап  ... ... ... ... ... ... мағына береді.Компазиция негізінен үш заңдылыққа сүйенеді ... ...  ... ... ... де кез – келген тақырыатық картина болсын немесепейзаж, ... ... ... оқу натюрморттарында болуы заңдылық ережеболып табылыды. Живопись мәселесіндегі компазицияға келетін болсақ ... ... ... ... ... ... ... Обьектілерді құрастыру компазициясы;• Денелердің бір – бірімен үйлесім компазициясы;• Денелердің ... ... ... ... ... Түс ... ... Қатпарлардың үйлесімдік компазициясы;• Пейзаж жанрна жататын компазициясы;• Обьектіні тану компазициясы;• ... ... ... ... ... ... компазициясы;• Түс – рең ауқымдық компазициясы;Көп фигуралы живопись компазициясына жататындар:• Тақырыптың ашатын компазиция;• Фигуралар байланысын ... ... ... ... ... ... ... Идеялық компазиция;Компазицияда түстер қатынасы бір бірімен үлкен ритм жасап үндеседі.Компазицияда барлық картинаның диагональ ... бөле ... үш ... ... ... әр ... ... тән түр – түсі бар.Живописьтік қатынас бойынша бояулардың өте ... ... осы үш ... ... қатынас бойынша картинада түстер төрт компазициялықшешіммен көрсетілген олар ... үш ...  ...  соң  картинаның(компазицияның) жалпы кейінгі көріністері (артқы төменгі т.б.)Жалпы компазицияның түстік колориті жартылай ... ...... да бір  ...  ...  бояу  ... ... бейнелеу өнерінің  кең  тараған  түрі.  Қылқаламшеберлерімен ... ... ... ... түс, ... ... мәнерлігі, фактура және композициялар ... Бұл ... ... ... ... ... сапалы материалдық ерекшелігін,кеңістік тереңдігін және жарықты ортаны түрлі түсте бейнелеуге мүмкіндікбереді.Барлық өнер түрі ... ... де ... ... ... болыптабылады, эстетикалық идеясын, туындатып, жандандырып, өмірге баға беріп,өзінің білімді түсінуін ... ... ... бай, әрі ... оның қазынасы адамзат көмегіменкөптеген ... ... ...  ...  ескі  ... алғашқы адамдар мекендеген үңгір  қабырғаларында  табылды.Алғашқы ... ... пен ...  ...  ...  кереметдәлдікпен бейнелей білген. Осылай монументалды кескіндемеге тән ... ... ... ... ... ... ... кескіндеме. Бұл кескіндеменің екі түрі ажыратылады –бірі фреска (итальян тілінен - ... және ... ... ... ... арналған).Фреска – балғын, шикі сылау үстінде таза немесе әктелген суменараластырылған бояумен кескіндеу ...... – әк ... ... қабатына бекітілген тасбөлшегінде, керамикалық тақтайшаларда орындалған бейне.Фреска және мозаика – өзінің бояуының ... мен ұзақ ... ... ... көлемдер мен тазалықтарды (қабырға жазуы,плафон, панно) безендіру үшін ... ... ... ... орыс ... ішінде А.А.Дейнека, Б.П.Корин, А.В.Васнецов,Б.А.Тальберг, Д.М.Мерперт, Б.П.Милюков т.б. есімдері белгілі.Станокті кескіндеме. Өзіндік сипат пен ... ие. ... өмір ... ... ... ... ... мен жанрларының әртүрлігінетәуелді, натюрморт, тұрмыстық, тарихи, күресті жанр, пейзаж, портрет.Монументальдіге қарағанда ... ... ... жазықтығынабайланысты емес, сондықтан еркін көрмеге қойылады. Станокті кескіндеменіңтуындысының идеялық – көркемдік  мәні  ...  ...  ... аталған түрлерін басқа декорациялық – тетрлық жәнекинодеклорациялар мен ... ... және де ... т.б. ... ... ескі  орыс  ...  ...  шеберлігініңескерткіші болып Андрей Рублевтің қолынан шыққан, «Мемлекеттік Третьековтыңгалереясы» Бүкіл ... ... ... ... тұрған «Үштік»иконасы табылыды. Бұнда өз кезі үшін жетілген, ... ... әлем ... ... ... ... ... терең поэтикалық жәнефилософиялық мазмұнға толы. Үш періште бейнесі барлық сызықтарды өзінеқаратып, ... ... ... ... ... реңк ... таза ... әсіресе күлгін және ...... ... нәзікүйлесілген жиынтықпен сәйкестеледі. Бұл түстер жалпы компазицияда жетекшіфигураны ерекшелейтін ортадағы періштенің күңгірт – ... ... ...... икона өнерінің әлемдегі, Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионский,Прохор, Даниил Черный есімдері ... ХХ ... ескі ... егдеиконаларды тазартып үйренген кезде ғана жария етіле бастады.Өкінішке орай, ... ... ... белең алуда, яғни ... ... ... ... қылқалам шебері қалай орындады,«ұқсайды ма», әлде «ұқсамайды ма?» ... ... Бір  ... ... ... барлық түрінде суретте көрсетілгенмен нақты танысөмір бейнесіне ұқсамайды.Тұрмыстық ... ... жай ... (француз тілінен genre – тек, түр)– суретші күнделікті ... ... ... ... ... ... ... бейнелеу өнерінде тұрмыстық жанр келесі белгілі демократтықбағыттағы қылқалам шеберлері оның дамуына өз ... ... ... ... ... орындарды иеленді В.К.Перов (1833-1882), К.А.Савицкий (1844-1905), Н.А.Ярошенко (1846-1896), В.Е.Маковский (1846-1920), И.Е.Репин (1844-1930).А.А.Пластовтың ... ... ... жұмысы болып «Көктем»туындысы табылыды, онда суретші ана алдында бас июдің ғазаи және ... ... ... қар ... ... ... байлағанана пішіні керемет көрініс. Көптеген жанрлық туындыларын суретші ауылдағықарапайым өмірлік жағдайларына арнайды.Тарихи жанр орыс ... ХІХ ... ... ... қалыптасты.Ол озық орыс суретшілеріне Отанның өткеніне, сол кездегі ... ... ... ... ... ... биік шыңына орыс тарихикескіндеме өнері өткен жүзжылдықтың 80-90 жылдары И.Е.Репин, ... ... ... ...... ... тарихи және күрес туындыларына маңыздықосымша ... ... ... өз ... өмір сүре ... жанр ... ... табады.Пейзажды кескіндеме туындысы кенепте адам бейнесі болмаса да жақынжәне түсінікті.Табиғат бейнесі барлық адам баласын ұқсас көңіл – күй, ... мен ... ... ... Қайсымызға да А.К.Саврасовтың «Грачи прилетели»,Р.А.Васильевтің «Оттепель», ... ... ... ... наДнепре», В.Д.Поленовтың «Московский дворик» және И.И.Левитанның «Над вечнымпокоем» секілді орыс қылқалам ... ... ... Біз ... ... ... ... паш еткен суретшілер көзімен қарайбастаймыз.Пейзажист – суретшілер табиғатты өзінше көріп, өзінше ... ... ... ... ... ... ... мен кемелер, әртүрлітеңіз жағдайын суреттеген И.К.Айвазовскийде  болды  (1847-1900).  ... ... ... ... ... эмоциялық көтеріңкілік жәнебатырлық пен пафосқа тартымдылық тән.Бұл жанрда келесі пейзажисттердің еңбектері ... ... ... «Лед ... (1945) ... авторы С.А.Герасимов, «Күз» (1918),«Бұлыңғыр күн» (1923), «Талтүс» (1930), ...  ...  ... ... Н.П.Крымов (1884-1958), «Павловск» (1921), «Петроград.Марсово поле» (1922), - ... ... ... ... ... ... ... жылу» т.б. А.М.Грецй картиналары.Портрет (француз тілінен – portmire - бейнелеу) – өмір сүрген немесеөмір сүретін қолдан да бір ... ... топ ... ... ... ... ... белгілері болып бейненің түпнұсқасымен ұқсастығы табылады. Портретте компазицияның әртүрлі ... ... ... ... ... ... әртүрлі шығармашылықшешімдерге қарамастан портретті кескіндеменің ... ...... ... қана ... портреттелетіннің мәнін, оның кәсібін,әлеуметтік жағдайын ашу.Портреттік ... ... орыс ... ... ... ...   ...   (1735-1808),   Д.Г.Левецкий   ... ... ... ... ... ... ... жоғарыжетістік деңгейіне жетті.ХІХ ғасырдың басында орыс суретшілері В.А.Тропинин (1776-1857) жәнеО.А.Кипренский (1782-1836) А.С.Пушкиннің кеңінен танылған ... ... ... ... ... ... істеу техникасы. Майлы бояумен жұмысістеудің негізгі ерекшелігі — жартылай дымқыл, жартылай ... бояу ... онан әрі ... ... ... не холст бетіне жағылғанбояулар жаңа тускен күйінде дымқыл ... ... ... ... ... ... ... қалдырып, оны кептіріп алып, катайған  ... ... ... ... болады.Әрбір шебер өз жұмыс технологиясын, өз тәсілдерін таңдайды. Екі ... ...... Б. ... мен пейзажшы — Я.  Ромастыңкартиналар салу ... ... ... ... ... үстінде өз жұмыс техникасын былай сипаттайды.Холстта суретті көмірмен, оның үстіне ... ... ... сурет емес,жарық, пен көлеңке түсіре отырып, жасайды. Сурет біткен кезде, ... ... ... бәрі ... ... ... ал ... жерлержұмсақ шүберекпен сүртіліп тасталады. Содан соң холст маймен майланады даконтурды сурет бойымен тушьпен жалпақ, ... ... ... — ақбояусыз бояулармен бастапқыда жалпылама тез салып шығады.Оның мақсаты — картинадағы басты жарық пен ... және ... ... ... ... бір ... ... охрамен жасалады. Осылайшабүкіл форма сомдалып шыққан кезде, қатты көлеңкеленген жерлер екінші мәрте,енді кепкен бояулармен, бірақ, тағы да ақ ... ... ... ... ... ... шығады. Бірінші бояу қабаты кепкенненкейін, екінші рет боялар кезде холст тағы да маймен сүртіледі ... ... ...  ...  да  ...  ...  емес,  холстбетінде  ... тиіс ... ... бейне бір картина онан әрі сызбалаудыталап етпей іштей аяқталған сияқты түрге ие болуға тиіс. Кейін сендер оны,біліп, талай рет ... ... ... ... ... түр ... ... ұмтылу керек.Боямалау жасаған кезде бояуларды сұйылту үшін ... лак пен ... ... олардың арақатынасы  тәжірибеге  қарай  белгіленеді,алғашқыда бірдей етіп алуға ... ...  ...  ... бояулардың күрделі қоспаларын жасамаңдар — түзу салыстырмалытүрде алғанда шамалас ... ... ... ... ... жол ... болады.Жалпы ақ бояуларды есептемегенде, үш ... кем ... ... өшіру дұрыс алынбаған немесе оны  ағарту  қажет  ... ... ... ... ... бірде олардың қабатын аздап қанаәлсірете отырып, өшіреді.Холстың үш күн ... ... ... белгісі ғана боямалаған жөн,ерткені үшін күш бояу қоюланып, жұмысты ... ... Егер ... ... әрі онша ... ал оны ... салу талап етілсе, онда оныхолстқа ... ... ... алып ... жаңадан салады. Егер кеуіпбіткен жерді түзету кажет болса, онда ... ... ... ... дедымқыл кезде салады. Бұл ушін тиісті орынды скипидармен немесе ... ... ... ... ... ... ... бүркеп, жауыпқояды.Сурет салуды картинадағы ең күңгірт ...... және ... ... керек. Нақ осы көлеңкелерде картинаның колоритіңқұрылысы — живописьтің бірлігі мен гармониясын ... ... ... ... ... бір ортақ түстің  рефлекспен  —  аспаннан,кабырғалардан және т. б. түскен көлеңкелермен ... ... ... ... ақ ... ... тырыса отырып, жартылай ... ... ... ... бойынша көлеңке көлеңкелер мен, жартылай енеді жартылайөңдермен, ашық өнді ашық өңдермен салыстырып ... ... ... ... оны тағы да ... ... де картинаны біржола жазуға кіріседі.Жұмыстың осынау бір ақырғы сатысының ...... ... ... ауысу нюанстарын беретін ұсақ жағындылардың көптүсті мозайкасынаайналдыру болуға тиіс.Живописьтегі ... ... ... ақ ... жекелеген жерлерге куптөң береді және оны ... ... ... ... ... қою, ... етіп ... салады, мұнда мүмкшдігінше боямалауды (ақ бояуларсызживопись) тікелей калдыруға  тырысады.  ...  ...  ...  ... ал одан ... ... ... және тағы бір рет жарықты, бұлжолы ақ бояулармен жеңіл лессировкалап салады. ... өң  ... таза ақ ... ... ... болады.Пейзажист Я. Ромас композициялық шешімі жағынан күрделі картиналар ушінміндетті түрде картон ... онда ... ... пен көлеңкеллі суреттіегжей-тегжейлеп салады. Ол, мысалы,  ... ... атты ... ... ... онан арғы ... ... былай деп жазады: «Мен ашықжылы түстен — бұлттар мен олардың көлеңкелі жерінен бастаймын; содан ... ... ... ... ... рет салу керек. Бұл, әрине, оны бір-екісағатта салу керек деген сөз емес, жоқ, оны бірнеше күн ... ... ... ... ... жүз рет салсаң да, өзің табиғаттан байқаған қайталанбаскүйді ұстай алу және холстта бере білу ... ... рет салу ... ... бүкіл картинаға арналған негізі өң болып табылады,сондықтан живописьтің процесін содан бастайсың...Мен ... өте ашық көк ... ... ... ... суретінсаламын да оның жоғары жағынан ...  ...  ...  ... ... түс — ... тусі, ал содан жартастың өз массасы түестіңқұбылуымен тастың түсі: жақынырақ — алысырақ жылырақ — ... ... ... ... ең ... ... жартастың негізі, жалпы түсі анықтапбілу керек.Пейзаждың алыс ... көк ... ... керіліп тұрған таулар менаспаннын ... сол ... ... ... кейін мен судың негізі ... ... ... басқа белестердің бүкіл негізгі түстерін ... ...... ... жылы ... алыстағылар — кекшіл, су —жирен, жартас — сұр-охра, алдыңғы қатардағы ағаштар — ... ... ... ... шықтым. Ал содан кейін, боямалау қабаты жақсылапкепкен кезде, мен бояулардың өң-реңктерін үйлесімін ... ... ... жұқалап жаба отырып, түстерді, өңдерін, жартылай  ... ... ... ... ... ...  ...  кейбіржерлерде корпусты (қалыңдатып) да, жартылай корпусты (жартылай калыңдатып)да бояу жағуға, әсіресе ... ... ... жұмыстың осы біркезеңінде, тұтас алғанда да, сондай-ақ оның ... да ... ... ... бай ... қол ... ... жұмыс істей отырып, мен заттың өзін зерттеуден...кетемін, оның ... осы ... өзім ... ... ... жиіқарап отырамын. Бұл жағдайда этюдтар мен пейзаждың ... ... ... катынасын анықтауыма көмектесетін кажетін анықтама ... ... ... ... жұмыс жасаған кезде этюдтарды тарту қажет...Этюдтар, ... олар ... 631 де ... ... сол бір күйінберетін жағдайларда, өте пайдалы».Ою түрлі суретшінің картина ... ... ... ... ... ең ... ... отырғанындай, әрбір шебердің өз ... ...  ... бар. Мұның өзі әбден заңды да, өйткені жұмыс техникасы —творчестволық ... бір ... ... дара ... ... ... ерекшелігі болып табылады.Темперамен және гуашьпен салынған живопись. Темпералық живопись ... ... ... ... ... көне заманда шыққан.Элладалық  Египет  обаларынан  табылған  фаюмдық  ...  ... ... желім немесе жұмыртқа темперасымен салынған.Темпера мен гуашь бояуларын олардың ... ... суға ... ... ... салыстырғанда өте тез кебетіні туыстастырады. Олардыц бір-бірінен ерекшелгі сол, темпера айтарлықтай мөлдір, ал ...... ... ең ... бояу. Оның үстіне темпера бір рет кепкен соңсуға енді кайтадан ерімейді; ал гуашты кепкеннен кейін жуып ... ... ...  ағаш  ...  ...  және  ... картон мен кағазға сурет салуға болады. Оның өзі майлы живописьушін грунт ретінде қызмет атқара алады: жұмысты ... ... ... ... бояумен аяқтауға болады. Осы сапалардың бәрі живописшілерушін материалды өте ыңғайлы және тартымды ... ... ... ... ... ... ... бояумен жұмыс істеутехникасымен бірдей, сондықтан оны ерекшелейтін нәрселерге ғана тоқталамыз.Біріншіден, темпера ... тез ... ал бір ... соң ... ... ... ... артық салмай, өте үнемдеп салады.Екшіден, майлы бояудың айырмашылығы, темпера кебе отырып, біршама ағарадыжәне аздап көмескеленеді. Бұл ... тым ... ... ... үстіне тіпті түрлі бояулардың бірдей ағартқыштары түрліше өзгеріпотырады. Кейде басқа, әлі кеуіп үлгермеген ... ... ... ... ... ... мүмкін. Сондықтан жаңа ғана салынғанды қайтасалудан аулақ болу керек. Мұны кеуіп біткен живописьтің бетімен, оны ... ... ... ... ... жаңадан жағылған бояулар бетінде жылтылыжағынан өзге ... ... ... мен ... ... ... едәуір жерді өте біртегіс етіп ... ... бояп ... қиын. Жаңадан бояулардың бөлек-бөлек іздері әрдайым дерлікқалып отырады. Мұны ... ... те бояу ... не ... ... ... бойынша» немесе бәрі біртіндеп тұтасып жатуы үшін,бір бағытта, жаппай «жауын жаудырып» жағу керек, мұнда енді жекелеген әрбірбояу жағындысы ... жеке ... ... ... ... байланысты темпера казеиіннің-майлы, жұмыртқалы және т. б. ... ... ...  ... ... ... ... майының, казеиннің және басқабірқатар жұмсартушы  және  ...  ...  ...  ... болады.Біздің өнеркәсібіміз синтетикалық негізде поливинилацетатті темперанышығарады.Бұл бояулардың қай-қайсысы да өте ... ... ... ... ... ... майлы  және  поливинилацетатті  темпераны  араластыруғаболмайды.Жұмыртқа ...  ...  ...  ...  пигмент  ұнтағынэмульсиямен араластыра отырып, ... ... Мұны ... ... сары ... ... ... жаңбыр суымен немесе кваспен біргемұқият үйкелеп ... ... ... ... ... үшін ... ... сірке суын немесе бор қышқылын қосады. Жұмыртқаның ағынкейбір суретшілер темперамен ... ... ... ... жағу үшін ... де ... ... ұнталталған пигменттерді табудың сәті түсе қоймаса, олардытүтікке құйылған гуашь немесе акварель бояуларынан ... ... ... Мұндай бояуды біршама көбірек суға езіп (былғап), содан соң оныбіраз уақыт қойып қою керек. Бояу ... ... ... ... су ... ... суды ... төгеді де жаңа су құйып, бояуды тағы да былғайдыжәне кайтадан біраз ... ... ... ... ... кеткенше осылайбірнеше рет жасау керек. Судың калдығын одан буландыру арқылы ... ... ... ...... ... ... акварельбояуларын палитра бетінде жұмыртканың сары ... ...  ... ... Бұдан сапасы біраз төмен темпера алынады.Поливинилацетатті темпера — корпустық (бояуды калың етіп жағу) жолмен де,лессировкалық (бояуды ... жұқа етіп ... ... де ... ... ... тез ... бояу. Оны да суға ерітеді, (Ирак,, ... ... ... сол, ол ... кезде ағармайды,  кайтакерісінше, біршама қараяды. Жұмысты түзеткен ... бұл ... ... ... ... ... арналған ағашты дайындаумейлінше қиын. Бұл ... ... деп ... ... ағашқа дәкежабыстырады, содан кейін қалаканамен қатты сүрте отырып ... ... 2мм етіп ... ... ... ... ... толық кептіреотырып, бұлай жабуды 2—3 рет қайталайды. Соңғы ... ... ... ... ... тегістейді. Левкас үшін грунтты былай ... ... бір ... ... жылы ... төрт ... езеді қоюланғанжылы желімге, үздіксіз араластыра отырып, олифтейді бір өлшем бөлігініңжартысын құяды. Содан соң сұйық ... ... ... бор ... ... ... ... үзілмей ағып тұратындай болуға тиіс.Левкас бетіне сурет жаншу әдемі екінші жағынан жұмсақ графит қарындашжағылған калькадан ... ... ... ... ...  ... жақсылап тегістейді. Мұның бәрін, левкастың аппақ қардай бетінмуқият ... ... ... ұқыпты және жинақы жасайды. Жұмыртқатемперасы мөлдір және көп ... ... ... ... ... бояулардың астыңғы кабаттан керіп тұратынына ... ... ... ... ... ... қылқаламдар және басқа  аспаптарнегізінен майлы бояумен живопись салудағыдай. Бәрінен де ... ... ... және ... ... ... одан ... үшін жиектеріндеортақ қоршауы бар металл немесе пластмасса палитраларды пайдаланған жақсы.Палитраны тазалауды және қылқаламдарды жууды ... бар жылы ... ... ... біте ... ... ... — ең тығыз күңгірт бояу. Онымен сәтсіз жерлерді — ... ... ... ... ... және т. б. ... ... жіберугеболады. Жабылған алдыңғы қабат мүлдем көрінбейді. Біртектес, әсіресе, ... ... өте ... ... ... істеудің қиындығы мынада: кепкенбояу жағындылары оңай ... ... ... және ... театр эскиздері мен кітап графикасында мейлінше  ... ... ... оны ... ... де Ф. Толстой, В.Серов, А. ... ... орыс ... ... ... заманғысуретшілері де оған тағы ден қоя бастады.Гуашқа пигменттің өзінен, ... ... ... ... және ... ... ... аздап үстемелеуден баска,толтырғыш — ақ бояу, бор ... ... ... Бұл ... гуаштымөлдір етеді.Гуаштың негізгі кемшілігі — кепкен кезде түсі өзгертетіні ойдағыдай шығуушін кейбір суретшілер жұмыстың ерекше ... ...... ... коллермен сурет салады. Алдымен жұмыстың болашақ колоритінқұрылысындағы бірнеше басты, жетекші ... ... ... күні бұрынжекелеген ыдыстарда дайындайды да бояуды жағып көріп, оны кептітре ... ... ... күні ... дайындалып, сыннан өткен бірнеше колерібар суретпен жұмыс кезінде өз палитрасының мүмкіндігін енді дәл біледі.Гуашты сұйық қаймақтың қоюлығына жеткенге ... ... ... ... ... үшін одан ... ерітпеу керек. Тым суйық жағылған бояукепкен кезде бояу жағындыларының шектесеткен жерлерін ... ... ... ... тым қою ... және бір жерге бірнеше рет жағудың дақажеті жоқ: ол ... ... ... де ... соң тегіс түс калады. Мұныңөзі ... ... ... қара ... пайда болуына да әкеліп соғуымүмкін.Әдетте гуашпен кағаз бетіне грунтсыз, ... ... ... матада да,алдын ала оларды желімдеп алып, жұмыс істеуге болады. Мұнда майлы бояуменжұмыс жасағандағыдай қылкаламдар ... ... ... ... ... ... да қолданылады.Қазіргі кезде біздің елімізде гуаштың плакаттық және көркем-суреттшісияқты, цилиндрлі ... ... ... ... ... ... қорапта 12 бояудан топтап сатылатын сорттары шығарылады. Плакаттықгуашь ... ... ... да құйылған күйде сатылады. Оның үстіне,соңғы жылдары тюбиктерге (түтіктерге) құйылған жоғары сапалы көркемсуреттігуашь та пайда ... ... ... істеу техникасы мен әдістері майлы бояуменжұмыс істеуден айтарльқтай ерекшеленеді«Акварель» сөзі латынныц аква—«су» ... ... ...  ... ... ... — аса ... Бұл — ақ бояу ... ... ... ... Ақ ... ... ... арасынан ағарып керілетін кағаз ауыстырады, ал қажетті түсті ... ... ... ... ... ... да, ... қағазғаустіне бірге жағу арқылы да алуға болады. Мейлінше акашыл көрінетін әсертуғызу ... ... ... (ең жарық нүктелерде), қағаздың тиісті жерімүлде боялмайды немесе аздап қана боялады. Мұндайда шығарманың ... ... ... бейне бір бояу  ретінде  қағаздың  өзіпайдаланылатыннын есте ұстаған жөн.Акварель бояулар қолдануға ... да ... ... оңай ... ... ... Алайда, бұған қарамастан,  акварель  живописініңтехникасы — мейлінше күрделі техникалардың бірі.Майлы ... ... ... айырмашылығы сол, акварель қайта жасаумен түзетулерге іс жузінде мүлдем жол бермейді — ... ... ... ... бояу жағу ... тек ... ғана ... ал қарайғанжерлерді неғұрлым ағарта түсуге енді болмайды. Акварельмен ... ... ... қылқаламмен бірінші бояуды жақпас бұрын, одан ... ... ... ... ... да ойша ... тиіс. Егер жұмыстыңбіршама бастапқы сатысында елеулі олқылықтар байқалса, онда губкамен немесеүлкен жұмсақ қылқаламмен ... бір ... ... ... жасалғанның бәріншайып тастайды. Қалған ақшыл ізді толық кептіріп алады да ... ... ... шаю ... ... ... немесе губка емес, су шаятынын,сондықтан кағазға өте абайлап қарау керек, суды ... ... және ... ... жиі алып тастап отыру керектігін есте ұстау керек.Акварель техникасының ерекшелігі — оның ... ... ... ... ... ... бояу ... бетімен бейне бір өзін-өзі ашқандайболады, ал қылқалам оның парақ бетінде дұрыс бөлінуне кемектеседі. ... ... ... тәжірибесіз суретші құрғақ қағаз  ... ... ... ... ... ... ... азды-көптібіртүсті белестерін (ашық аспан немесе тыныш су беті) бірқалыпты жалпаққұйындымен жасау керек. Ал ... ... ... ... ... құр-ғатылған қылқаламмен тек бояулардың артық жерлерін іреттеп, алып тастайды.Акварельмен жұмыс істеген кезде, сұйық бояу қағаз ... ... ... ол ... ... еңкіш орналасуға тиіс.Акварель астындағы сурет өте жеңіл, контурлы болуға тиіс. Егер ол ... ... ... онда оны алдымен басқа парақта жасап алады, ал болашақакварельге одан тек ең қажетті контурларды ғана ... ... ... ... өте оңай жұғады, сондықтан ол жақсы, алдын ала мұқиятсалынған ... ... ... ... дәл өз ... түсуге тиіс. Суреттібірден акварельмен, әлсіз өң бере отырып, жіңішке ... де ... онда ... ... және ... пайдаланған кезде болатын қандайда бір ластанудан толық құтылады.Акварельмен жұмыс істеудің үш әдісі бар. Біріншіден, алғашқыда ... ... ... ... ... ... ... және мөлдір болып келетінортақ төсем жасай отырып, ал одан кейін кепкен алдыңғы кабат бетіне ... ... ... ... ... ... біртіндеп күшейте отырып,құрғақ кағазда көп қабатты жұмыс жасауға болады. Екіншіден, тиісті түстібірден барлық ... ... ... ұсақ ... ... ... ... бетінде, бірақ бір кабат етіп те жұмыс істеуге болады.Мұндай жекелеген ... ... бояу ... (әлі кебе ... ... бір түстен екінші түске біртіндеп көшуге мүмкіндікжасайды. Үшіншіден, дымқыл қағазға, түсті бірден түсіре отырып, бір ... те ... бұл ... бояу ... ... ... бір-біріменараласып жатады. Соңғы техника мейлінше күрделі кағаздың қажетті дәрежедендымқылдығын дұрыс сезініп, анықтауға тек ұзақ ... ғана ... ... ... бетінде жұмыс істеу бояу түсін шайып кетуі мүмкін.Көбіне үш әдістің бәрі бір жұмыста, бейнеленіп отырған деталдың сипатынабайланысты қолданыла ... ... ... сулы ... ... ... ... болады. Керсінше, алдыңғы катардағы детальдар —тастар, ... ... ... ... ... кұрт жағылған бояулармен бередіБояу жағындыларының жұмсақтығына қол жеткізу үшін акварелшілер ... ... ... ... бұл ушін оның ... дымқыл  матаны(мумкіндігінше ақ матаны) тесейді.Тәжірибесіз акварельшіге алғашқыда құрғақ кағазға сурет ... ... ... ... істеу техникалық жағынан ысылып машықтануды талапетеді. Жұмыс кезінде түсті мүмкіндігінше ... ... ... етіп ... ... ұмтыла отырып, (кейде суретшілер  айтқандай)  картинаны«сілікпесі шыққан» етіп көрсетеді кептеген ... ... және ... шая беруден аулақ болу керек. Таза ақ ... ... ... түсірілген түс «толық үнді» болып шығады. ... ... ... ... ағаратынын естен шығармау керек. Дымқыл бояулар, әсіресе ақкағаздың қоршауында неғұрлым карақошқыл әрі ... ... ... ... жаңа ... ... кебе ... әдеттегіден әлсізірек етіпалады.Кейде жұмысты бастар алдында ... ... ... бейненің жалпыколоритына неғұрлым тән түсті, мысалы күннің жарығы ушін ... ... ауа райы үшін ... түсті алдын ала әлсіз жағып шығады.Ерекше нәзік ... ... ... ...  ...  ... негіздегі ашық түсті қарындаштарды немесе жәй үшкірленген тазабалауыз таяқшаларын дұрыс ойластырып қолдану кейде ... әсер ... ... ... көз карашығындағы, жылтыраған заттардағы немесетолқындардың жалдарындағы өткір блики (ең жарық нүктедегі) белгілей отырып,содан соң, бликтарды калдыруға қам ... бұл ... ... ... ... болады — олар балауыз арасында өзінен-өзі пайда ... ... ...  ғасырлардағы  акварель  живописініңшеберлері, әсіресе миниатюралық портреттерде, ... ... ... ... ...  ...  жағынанмейлінше карапайым. Жалпақ бояу құйындыларын жағатын және ... ... ... ... жуан қылқаламдар қажет. Жуылып,  жақсылапкептірілген қыл-қаламмен қағаздан ... ... ...  су  ... ... живописінде негізінен күзеннің, тиіннің, борсықтың,сары күзеннің құйрық қылынан жасалған ... ... ... ... жоқ, ... уй жануарларының құлақтарындағы қылданжасалған қылқаламдар көбірек сатылатын болды.Қылшықты қылқаламдар акварельде біршама сирек, тек ... да  ... жету үшін ... ... ... бір ... ... берукезінде қолданылады. Алғашында № 10—12 және № 18—20 еш жұмсақ ... ... ... ... және ... ... жасау ушін № 2, мүмкіндігінше сары күзенің қылынан жасалған ... ... ... ... жөн. Тіпті болмаған жағдайда онсыз да ... ... Жуан ... ... дымқыл жағдайда, оларменжіңішке сызық жүргізу ушін, ұштары болуы тиіс.Ең ... ... бірі ... ...  ... жою және басқатүзетулер жасау үшін жұмыс кезінде таза және ете ... ... ... ... ... ... бұрын қылқаламды суға шайып алу керек. қылқаламдытек оны қатты сілкумен ғана ... жөн ... ... ... да ... ... ... болмайды. Жұмыс кезінде қылқаламды суы ... ... ... ... салмағымен қылшықтары майысып қалады.Жұмыстан соң қьшқаламды ... суда ... ... де ... да ... ... жоғары қаратып салып қояды. Егер қылқалам ұзақ уақытқажет ... онда ... ... қапқа шиыршықтап орап қойған жақсы —бұл олардыц формасын жақсы сақтауға көмектеседі.Жақсы акварель ... оңай ... және ... тез ... мөлдірболуға, таза да қанық түске ие болуға тиіс. Олар ушін байланыстырғыш затшешуін роль атқарады: ол толығымен ... суда тез ...  ... керек.Тұтқыр шайыр дел аталатын, яғни жеміс ағаштарының ... ... ... ... шарттарды қанағаттандырады. Бұл табиғи желімге пластификатор менантисептик ... ... ... ішінде «Ленинград» (астаушаларда) және«Нева» (тюбиктерде), ... ... ... художник» заводыныңбояулары ең жақсы болып саналады.Акварель бояуларға да майлы бояуларға немесе темпераға ... ... ... ... ...  ...  ... жоғары: суға еріткенде олар оның ішінде шекпей, қалқып тұруғатиіс. Ұсақтауға ... ... көне ... ... еріткен кездебәрі бір ұнтақ тәріздес едәуір ... ... ... негізді бояуларқағазға нашар жа-бысады, оңай жуылады, үстінен бояуға мүлдем дерлік ... ... ... көп қабатты живописьте ең соңынан жағуғатырысады. ... ... ... ... ... ... сепия (қалампыртүсті бояу), умбра (қара-қоңыр бояу), сондай-ақ ультрамарин ... ... және ... ... ... ... ... отырып, барлық бояуларды, олар біраз жібуі және қылқаламғаоңай жүғуы үшін, сулайды.Акварельге арналған палитра, темпераға ... ... ... ... ... жасалған болуға тиіс. Үй жағдайындаүлкен жайпақ фарфор тарелканы пайдалануға болады. Көбінеакварелшілер өздері сурет ... ... бір ... ... ... өзі онша ... ... қағаз жібін, ұйпаланып қа-лады; одан желім шайылып кетеді де оньң ... ... ... ... ... ... сапасының — оның бұдырлығының, тығыздығының және әсіресеақтығының ерекше маңызы бар: өйткені мұнда ... ... және ... ... ... қағаздың актығына жұмыс кезінде ғана емес,сонымен бірге ... яғни осы ... ... ... ... ... ... Егер ол уақыттың өтуімен сарғайса, онда ондағы живописьзиян шегеді, сондықтан кағаздың осылай ... ... ... оған ... істердің алдында көгілдір бояуды (берлин лазурын) өтежұқалап жағады. Оның үстіне, акварельдерді ...  ...  ... ... ... ... жарытың әсерінен қорғайды. Музейлердеолар көбіне қара перделермен жабулы ... ... ... ... ... да ... керіп болған соң, қайтадан жауып қояды.Акварель живописі ушін ең жақсы қағаз — ... ... ... ... ... («гознак»)— губкамен жуғанды және ... ... ... ... өзі ұзақ ... кезінде ерекше құнды) ете қатты ірі бұжырлыкағаз. Акварель ушін ірі бұжырлы чертеж қағазы да жарамды.Акварельмен жұмыс істеу үшін ... ... ... ... түрдебекітеді — кергішке желімдейді немесе стираторға қысып қояды. ... ушін оны ... ала ... керек. Желімді кнопкалармен ауыстыруғаболады. Көрген бұл ... ... ... ең жақсысы жөке ағашынанжасалуға тиіс.Стиратор деген — екі рамка болып ... ... бірі ... ... ... периметрі бойынша қатты қысып тұрады. Ішкі рамкабетіне, қағаздың астына фанердің немесе дюральдың табағын ... ... ... ... ... ... айтып өткеніміздей, қағаз астынадымқыл мата салуға болады. Жазық ...  ...  ...  ... арналған бір топ қағазды жабыстырып, оның астына беретін  сондайформаттағы картонды немесе фанерді сала отырып, шағын ... үшін ... ...  ...  ...  ...  бояумен  жұмыс  1С-теугеарналғандарға карағанда, неғұрлым жазық және ... ... ... етіп ... ... әдетте майлы бояуға арналған этюдники  ... ... бұл ушін ол жәй ... ... ... ... ... сияқтандырып тоқылған мата) немесеклеенкадан жеңіл де ыңғайлы папка ... ... ... оған ... істеу ушінкажетті барлық заттар, жапсырманы қоса, пленэр да ... ... ... ... ... да ... қажет бірімен бірге бос банканы немесесаптаяқты алып жүру ыңғайсыз, бәрінен де ... да бір ... ... ... ... мұз салуға арнап жасалған шағын медициналықжелқабықтың болғаны жақсы. Су құюға ... ... ... ... ... ... ... сым байлайтындай етіп, жасап алуыңаболады. Он ... ... су ... ... ... бос ...  ... оңай бүктеледі.Акварельдер әдетте паспартуға (сурет рамкасы иә кағаз) және әйнек астынасалынып көрсетіледі, әйнек ... ... ғана ... ... соныменбірге майлы живописьтегі лактың ролі типтес роль атқарады — ... ... пен ... ... жұмыс істеу. Пастель — біраз үстемелер  қосылып,  ... ... ... ... престеп жасалған түрлі түстіборлар.Кептеген таяқшалардың құрамына, таза пигментпен қатар, тағы қандай да бірағартқышпен (әрбір түстің ... ... алу үшін ... ... желім кіреді.Бұл бояулар, живопись сияқты, өз атауын  ... ... ... ... өзінде-ақ итальян суретшілері қолданған, бір мезгілде қара итальянқарындашымен және қызыл сангинамен, кейде басқа түрлі түсті карындаштарменүстемелеп бояй ... ... ... ... ... ... XVIII ... пастель ерекше өркен жайды.  Соңғы  үш  ...  ... ... ... ден ... ... ғасырда Россияда пастелдіңтамаша шеберлері А. Венецианов, В. Серов, И. Левитан, В. Борисов-Мусатов,М. Врубель ... ... ... ... — А. ... С. ... А.Грицай да осы бір тамаша техниканы ... ... ... ... ... ... жұмсақтығымен және нәзік-тігімен, барқытфактурасымен ерекшеленеді. Көптеген суйық бояулардан ... ол ... ... өзгертпейдік суретші қалай жазса, солай болып қалады. Галереякартиналарының Москвадағы ... ... ... ...  ... Лиотардыц «Шоколадшы әйел» атты аса көрнекті туындысын қызығатамашалады.Қазіргі заманғы көрерменді бояуларының ... ... ... ... екі жұз жыл ... XVIII ... жасалған бо-латын.Пастельдің жұмсақ таяқшаларымен жұмыс істеу бояу ұнтағын ұстап қалуғақабілетті будырлы ... ... ... ... етеді. Көне заманда суретшілерпастельмен жұмысты табиғи күдеріге ... ... бұл ушін ... ... ... ... оған жа-быстырылғанхолст пайдаланылады. Кейде пастель ушін негізді былай дайындайды. Жылтыртығыз ... өте ұсақ ... ... ... өңдейді  немесежелімнің және өте ұсақ ... ... ... ... қоспасымен грунттейді.Картонға біркелт жұқа қабат етіп желімді жағуға және оған жоғарыда аталғанұнтақты кабаттап ... ал ... ... ... соң ... ұнтақты сілкіптастауға болады.Пастельмен зімпара немесе шыны кабықшасында да жұмыс істейді, оның ... ... ... ... деректерін олардың өзіндегі ... ... ақ ... ... емес, өзгертілген, әдетте суретбетінде жұмыс істегенді артық санайды. Таза ақ ...  ...  ... түстері күткен нәтижесін бермейді.Пастельдің өзіндегі ... ... бұл ... бір ... ... әрі ... ... болып есептеледі. Кейде суретпен суреткеерекше көңіл аударып, форманы негізінен сызьқтармен және ... ... ал ... ... ... жай ғана ... боямалау ретіндебар-жоғы бірнеше, шартты түрде алынған өңдермен жүргізеді Соның нәтижесіндебоялған сурет алынады.Бірақ пастельмен заттың өзінде ... ... ... ... бере ... ... живопись те жасауға болады. Оның өзінде суретіңтүстің үндестікке ұсақ кеп ... ... ... ...  Олардыараластыруға, ұнтақтауға болады, бірақ, мозайка сияқты, таза ... ... ... ... ұсақ, ұзын-ұзын штрихтармен қатар суретпен кенеттенпастель таяқшасын жал-пағынан жатқызып салып, оны ... ... ... ... ... ... ... түспен бояп шығады. Бір сөзбенайтқанда, жұмыс техникасы алуан түрлі ... ... ... тек кездейсоқ, ойелегінен өткізілмеген штрихтардан қашу керек, өйткені мұндай түзету ... ... ... ... ... түгі толып, сонылығы жоғалады.Пастельдің жиынтығы ете кеп, оларда әдетте жүз немесе одан да көп ... ... ... сұйылтқыштар мен аспап-тарды талап етпейтіндайын бояулардың ... ... зор ... тәжірибесіз суретшілердіараластыруы мүмкін. Сондықтан, жумысқа кірісе отырып, ... ... ... жан-жақты ой елеггінен өткізіп, тек 12—15 қажеттітаяқшаларды іріктеп ... жөн. ... ... ... ... кездепайдалануға әбден болады.Пастельмен жұмыс істеу техникасын үйренуді жылдың өтпелі мез-гілдерінде —қар әлі түгел кете ... ... ... ... ... ... шығабастаған ерте көктемде ... ... ...  ...  ... ... ... көрінетін күздің соңында пейзаждық этюдтарданбастаған жаман емес. Пастель ... ... де ... ... ... тиіс.Көптеген құнды жақтары бола отырып, пастель жалғыз елеулі кемшіліктерменде ерекшеленеді: ол негізге нашар жабысады. Оған ... ... ... сақтауға болмайды. Әрине, оны көмір таяқшасымен салынған суретсияқты бекітуге де ... еді, ... бұл оны шын ... бүлдіреді, оныңнәзік барқыт фактурасы жойылады, бояулары ... ... ... бәрі бір ... ... Егер пастельді бастапқысапаларына ең болмағанда гшшара алып келу кажет болса, оны бетінткиінтегіүстінен жайлап ... ... ... мынадай әдісін де  қолданады:пастельге арналған кағазға алдын ала желатин ертіндісін жағып, кептіреді.Жасалып ... ... сырт  ...  кайнап  жатқан  судың,  үстінеорналастырады, бу желатинді балқытады да ол пастель ... ішкі ... ... Пастель живописін сақтаудың бірден-бір сенімді құралы — ... ... ... Оның өзінде паспартуға (сурет рамасына) ... ... ушін ... ... ... ... ... Біршама жұқакабатпен, лессировкалап, түга жақсы негізге жасалған және ... ... ... ... ... әсемдігін жоғалтпай ғасыр бойы өмірсүре алады.Пастель ... ... ... ... ... оны ...  ... болады. Бұл ушін барлық қажетті пигменттер ұнтақ күйінде қолдабар болуы қажет. Жетпей жатқандарын ... ... ... ... ... бояулардан алуға болады. Пигмент су қосып илейді. Бұлқамырға біраз мөлшерде байланыстырғыш заттарды — ... ... ... сут ... Бұл байланыстырғыштарды қандай мөлшерде үстемелеукеректігінше және оны үстемелеу жалпы қажет пе, жоқ па ... ... ... ... ... аты ... ... мен окшау толтырғыштар (ағартқыштар)түрлі касиеттерге ие. Мұның бәрі іс жүзінде өте ... ... ... қамырды аздап дегдітіп алады да оны шыны ... ... ... ... одан ... калыптайды.  Содан  соң  дымқылкарындаштарды қалып шығарып алады да кептіруге, мысалы, жылу ... Ақ ... ... ақ бояулардан немесе тіс тазалайтын ұнтақтанжасалады, түсті қарындаштардың ағартқышын осы материалмен істейді Ағартқышбылай жасалады. Таза ... ... ... қақ, ... ... ... да, оған ақ бояудан немесе бордан жасалған сонша қамырдықосады. Алғашқы ағртқыш ... ... оны ... өтін калыптайды.Таза пигменттен қалған қамырды тағы да өшге кдк, беледь жартысын, яғни ... ... ... ... ... тағы да ... салып, ақ қамырдыңбастапқы бөлігін 3/4-мен араластырады, сөйтіп  ағартқыш алынады. Пигментқамырының бастапқы көлемінің қалған ... ... ... ақ ... 7/8бөлігін қосады, сөйтіп, осылайша 10 рет қайталайды, оның өзінде әрбір реттепигменттен жасалған ... олар ... тағы да ... ... үшін,пигменттен жасалған қамырдың бастапқы көлеміне тең ... ... ... ... араластырып отырады.1.2. «Туған өлке» атты дипломдық жұмысты талдаудың композициялықшешімдеріТуған өлке табиғатында түс және ... ... ... ... өлке ... ... ... жазуда алдымен түс пен реңкке көңілбөлеміз. Сонымен қатар көркемдік құралдарының негізін ... және ... ... бірлікте түс құрайтындығына  көңіл  бөлінеді.  ...  құру ... ... ...  ...  ... ... этюд композициясын құру кезінде картина  кеңістігіндемысалы, үй ... ... күн ... тау мен тастарды салукеректігін алдын-ала ... ... ... ...  ...  оныңмасштабына  сәйкес  анықтай  ...  ...  ...   ... ... табу ... Егер сурет көлденеңінен орналласса ондаағаштар шетімен ... Өте ... ... көру ...  пейзажанықталған мәнділігіне байланысты. Табиғи құбылыстар пейзажға әсер ... ... ... эмоциональды әсерлер қорқыныш, қуану  тағыбасқалар пайда болады. Сондықтан пейзажды ...  ...  ... пен ... көрермендер көңілінен орын табу керек. Пейзаж басқада жанрлар сияқты адамдарда ... ... ... ... ... деген махаббатын оятады. Сондай-ақ патриоттық, эстетикалық тәрбиебереді.Табиғат көрінісі өнердегі ... ... ... ... ... бетінше туындайтын жанры және негізі.Табиғат көрінісі (пейзаж) композициясы  –  ...  ... ... ... бағдарламасында маңызды ролдердің бірінатқарады. Табиғат шексіз әдемі және ... ... Күн ... мен ... ... ... түске бай. Табиғатта бәрі әдемі, бәрі ауыспалы, бәрібүтін. Табиғаттың адам өміріне әсері, терең ойлары мен ... ... ... ... ... алып ... ... үстінде жұмыс процессі жалпылама айтқанда көптеген ... ... ... ... бұл ... ... әрі қиын, мұнда жеңілжол  жоқ,  мұны  ...  ...  ... ... ... ... ... жатқан «Туған өлке» картинасындатабиғат мезгілінің ең ... ... ... ... болады.  Осыкартинада салыстыру шексіз, бірақ, осыншалықты бола отырып, бұл картина ... ... ... ... көрінісі (пейзаж) бейнелеу өнерінде ең эмоционалды аймақтардыңбірі. Табиғат пен тілдесу суретшінің жан дүниесіндегі шығармашылық ... алуы ... ... Егер ... табиғат көрінісін үйренбей, текойынан шығарса – бұл қашанда жалғандық туғызады да, ... ... ... ... тәжірибе суретшіге табиғаттың  көрінісініңбелгілі бір бөлігінің түстік ерекшеліктерін үйретеді. ... ... ... оқу ... ... ... ... мүлдем бөлек болады.Күшті жарық жарықтануды күшейтеді, әр түрлі рефлекстер көбейеді, бақылауорны жан – ... ... ... түсуі тез өзгеріп отырады, осыныңбарлығы табиғат құбылыстарының ... ...  жыл  ...  ... жұмыс жасау бастаушы  суретшіге  бірден  ...  ... ... ... ... ...  ...  қарай,бояулар санының аумағындағы ашық түстердің аз болып қалуы ... ... ... ... ... ... байқалмауы мүмкін.Табиғат  көрінісі  (пейзаж)  этюдтің  ...  ...... ... бір ... бейнелеу,  кеңістігі  мен  ауадағыбайланысын анықтау.  ...  ...  ...  ...  ... суретші жарықтанудың ортақ реңдік және түстік жағдайы менкеңістік перспективасын ескере отырып, ... ... ... жасауарқылы жетеді. Табиғат көрінісі (пейзаж) аймағы, заттардың түстерініңқаныққандығы  мен  ...  ...  және  ...  ... ... білу – ... ... қатынасын орналастырудыңнегізгі нәрселері. Табиғат көрінісі (пейзаж) ... ... ...... ... ... ... етіп бере білу. Осы талаптарнатюрморт ... да ... ...  Табиғат  көрінісі  (пейзаж)композициясы этюдіндегі алғашқы тәжірибеде – ақ ... ... беру ... ... мен ... ... өте маңызды екенінбілген жөн. Әртүрлі жоспардағы табиғат көрінісі ... ... ... мен ... ... дұрыс алынбаған түс, ол аймақтыңматериалдылығында, олардың кеңістіктегі жоғалуында көрсете алмаған, түсемес тек бояу ғана ... ... ... ... ... жазу ... мен аймақты бәрін бірақ, бақылау кезінде бірінші, екінші, алыстағықатарды бірдей, бірмезгілде көре білу ... ... ... ... біреу, бүтін етіп көруіміз керек. Жазу кезінде де әрқайсысының арақашықтығына қарамастан, ... ... ... отырған жөн. Тек  осындайжағдайда ғана табиғат көрінісі (пейзаж) композициясының барлық бөліктерініңперспективалық өлшемін ... ... ... қатынасы мен  пропорциялыққашықтығын сақтай отырып, бейнелеудің ... ... ... ... алғашында алыстағы заттардың түсін анық көру өте қиынға түседі.Оған заттармен сол ... ... ...  ...  көрінгендегідейелестетіп, басқаша түстермен жұмыс ... ... ... Бұрынбайқаған зат қандай жарықта немесе құбылыста болмасын, біз оның бұрынғытүрін есте ... ... ... ... ... ... этюджазғанда дәл осы заттардың табиғи түсін береді. ... ... ... ... үш жүз шаршы жердегі түсін дәл алдында тұрған түспен береді, ... ... ... ... ... алыстаған сайын айналасындағытүстер мен жарықтың түсуіне байланысты түстердің ... ... ... ... ... кескіндемелік дұрыс сапалы этюд жаза ... мен ... ... ... күннің шығуы, таңның атуы, кештіңтүсуі, тал ... ... ... ...  да  ...  әртүрліжарықтанып түстік қатынасы өзгеріп отырады. Табиғат ... ... ... ... ... ... келесі тақырыптардатапсырмаларды меңгеру өте қажет:1) Композициялық қажетті этюдтер жазу кезінде ... ... ... ... ... ... әдістері.2) Негізгі түстік қатынастарды беру және қабылдау.3) Ортақ түстік және реңдік жағдайы.4) Табиғат көрінісі (пейзаж) аймағының ... ... ... ... ... ... (пейзаж) композициясы бөлшектерін бейнелеу.6) Табиғат көрінісі (пейзаж) композициясындағы кеңістік.Композициялар жасауды заттың ... ... ...  көп  ...  аңғарымпаздықтарыңды, қиялдарыңды және ерекше есте  ұстауқабілеттеріңді, қоршаған дүниедегі айшықты, ... ... ... білудідамытыңдар. Жалпы композиция жасауда басты ерекшеліктері негізінен ... ... ... ... ... ... үшеуі де кезкелген  тақырыптық картина болсын  немесе пейзаж, портрет, сонымен қатароқу натюрмортында да ... ... ... ... ... ... ойға кіретіндер.1. Сюжет2. Қағаз көлемі.3. Болашақ жұмыс орны, суретшінің көзқарасы, орналасуы.4. Объектінің үлкен-кішілігі, денелердің байланысы, пішім ... ... ... ... ... ... Композиция элементтерін біріктіретін түс реңінен табылуы.Композиция- грек тілінде «құрастыр», ... ... ... ... ... ... ... білдіреді. Живописькомпозицияның теориялық мәселеріне  еңбек еткен Альберти, Леонардо даВинчи, Эшен Делекруа,кеңес өкіметі тұсында - А.А.Дейнеко, К.Ф.Юон, Б.Иогансон, Ю.И.Пименевтерболса , ал осы ... ... ... зерттеужұмыстарын жүогізіп, нәтижесінде іргелі еңбектер қалдырған: М.В.Алпанов,Е.А.Кибрик, В.А.Фаворский, Н.Н. Влоковтар болды.Пейзаж жанрындағы композицияға жататындар:-     объектіні табу композициясы;-      қағаз бетіне ... ... ... композициясы;-    түс-реңк ауқымдық композициясы,-    көрініс-мезгіл, құбылыс композициясы;Пейзаж—бұл ландшафты, табиғатты бейнелеу. Пейзаж ... жанр ... ... және ...  ...  ...  (VII—X  ... ертерек қалыптасты. Европалық живописьте ол XVII ғасырда,алдымен Италияда ... ... ал ... ... ... ерекше жоғарыдамыды. Орыс өнерінде пейзаждың гүл-денуі XIX ғасырдың ... ... (И. ... К. ... Н. ... және  ...  да  көптегенсуретшілер).Пейзаж — ... бір ... жәй ... ... салу ... ... ... мен ойларын берудің үлкен мүмкіндіктері жатыр. ... ... ... ... ... ... сияқты болып көрінеді.Бұлт торлаған аспан, теңіз толқындары, ормандар мен ... ... ... ... ... ... ... күйінде қалады. Бірақ осы бірөзгермейтін табиғатты алуан ... ... ... ... ... ... голланд суретшілерінің картиналарында теңіз үнемі дерлікромантикалық сарынсыз болып келеді, олар табиғат сұлулығын қызықтауға бекімемес. Олар үшін ...... мен ... ... атақты маринисіміз Айвазовскийде теңіз — әрдайым дерлік ... күш, ... ... сырлы тұңғиық. Орасан зор толқындар  ... лап ... ... ... ... өзі де — ... ... қуатты стихияда өте кішкентай, ... де ... ... әсем ... ... ... романтикалық сүіспеншіліккебөленген .Бір табиғи мотивтің өзі ... ... ... ... ... ... ие бола отырып, шебердің талғамын, ... ... ... ... ... ... ... уақыт өтуімен бірге жаңаәуендер енеді, табиғат адамның әсерімен ... ... ... ... ... ... ... электр желілерінің сорайған діңгектерімен сымдары, аспанда ұшқан реактивтік самолеттің ... 131 — ... ... ... ...  Мұны  ...  ...  суретші  аңғармайтура алмайды.Пейзаж және натюрморт, әлбетте, тақырыптық картинаның құрамдас ... ... ... Бұл жерде олар көркем образды жасауда белсенді қосалқыроль ... жанр ... ... пайда болды — үш мың жылдан астам уақыт бұрынжасалған скульптуралық египет портреттері, ең мықты жыл бұрынғы ... жэне ... фаюм ... ... ... ... өз ... келді, ал ежелеп египеттіктер тиісті қайтыс болған адамның жаныпортретке көшеді деп есептеді.Үлкен шебердің ... ... ... ... ... шынында  дарухтанғандай болады, портретке ... ... ой, ... қуаныш,күрделі және кейде қйын бүкіл елсіз жолыньң керіліп жатады.ІІ- ТАРАУ. ТУҒАН ӨЛКЕ АТТЫ ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫ, МЕКТЕПТЕ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІСАБАҒЫМЕН ... ... ... ... ... ... ... менформаларыҚай заманда болмасын адамзат алдында ... ұлы ... ... - ... ісін ... ... ... сапалы үрпақтәрбиелеу. Ұрпақ тәрбилеу келешек қоғам қамын ойлау болып табылады. Солкелешек ... ... жан - ... ... ... парасаты мол, мәдени-ғылыми өресі озық азамат етіп ... ... де  ...  ... Ал ойлы - пайымды білімді, мәдениетті, іскер еңбекшіл азаматтәрибелеуді адамзаттың ақыл - ойы мен ... ... ... ... ... ... ... оны бүгінгі ұрпақтың санасына ұстаздықшеберлікпен біртіндеп сіңіру арқылы ғана жүзеге асыруға болады.Ал ... жан - ... ... ... етіп ... ... салт -дәстүрдің тәлім - тәрбиелік, білім танымдық ролі орасан зор.Өзге халықтар сияқты, қазақ ... де бала ... ... атам ... жиып - ... мол ... бар. Аға буын өз ... ізеттілік,қайырымдылық, кішіпейлділік, әдептілік, елін -жерін,  Отанын  ... ең асыл ... жас ... ... ... үнемі үйретіп,қаны мен жаны на сіңіріп келеді. Адамның жарық дүниеге ... ... оның ... ... о ... ... кеткенге дейінгі өмірі меніс-әрекеті, басқалармен қарым-қатынасы атаулының барлығы салт-дәстүрлерденөзекті орын ... ... ... ... қалыптастыратын тәрбиемектебі. Өз ұрпағының «сегіз қырлы, бір сырлы», ... ... ... ... ... ата-бабамыз өз бойыңдағы бар асыл қасиеттерін әлденше ғасырларбойы өлең жырмен насихаттады.Мектеп жасындағы өсіп келе ... ... ... ... ... ... ... оларды жаны бай белсенді етіп ... ... қана ... оны ... ... ... білу ...  яғни«Әдемілік заңы бойынша» деген мақсатпен тәрбиелеу керек. Осы зандалықтардытүсініп өміріне бекіте білу ... ... ... ...  ... ролі ... ... жарыққа шығаруда мектептің атқаратын роліүлкен. Бейнелеу және ... ... және ... сабақтарында балаларөнермен байланысып осы ... ... ... ... ... ... балаларға дер кезінде әдеби сабақтарға эстетикалық әсердікүштеу, жеткіншектерді эстетикалық тәрбиені ... ... және ойы ... ... қиын  болғандықтан  осы  сабақтарға  оқушылар  ... ... ... бір ... жүру керек. Яғни оларқоғамның әрбір даму этаптарындағы әдеміліктің қалай ... ... ... ... ... болашаққа өзінің жақсы суреттерін ...  ... ... ... өнерді дұрыс түсіну және эстетикалық ... ... ... ... және ... ... алдын алады.Олардың әдемілік мәдениет ескерткіштерін негізімдік байланысты сақтайдыжәне ... ... ... ... ... ... мақсаты қиындайды, егер тікілей көз қараспенелестетуді дұрыс түрде жүйелей алмаса.Сегіз жылдық мектептен бастап ... ... ... ... қалайбейнелегенінің әдеби әдемілігінің эстетикалық позиция түріне яғни ... ... ... сыныпқа дейін элементар суреттерді дамыту керек, яғни оқушыларды өнердамуының негізгі зандылықтарын кейбір эстетикалық білімдермен ... яғни ... ... ... ... орталау болса да берукерек. Жазушының жеке суретшілік     ...     ...  ... ... ... ... ... өнердіңжалпы проблемалары туралы ойлануға керек,  суретшінің  ...  ... ... ... ... ...    ...    идеялы        ... ... ... ... ...  ...  ...    берілген    ...   ...     ... байланысты.Сыныптағы сияқты сыныптан тыс жағдайда да бейнелеу өнеріне ... ... ... тыс ... ... құру ... ... салған суреттерібілімді және реальді түрде көрсете білу керек. Ол білімді және ... ... ... ... ... ... құралған бейнелеу натурасын түсіне білу. Оның  жарықкөлеңкелерін ... ... ... ... ... ... сабақ процесі кезінде балаларға өнер тек жай уақыт өткізу емес оғанеңбектеніп күш жүмсау керек ... ... ... көңілін оятындай оқу әдістемелік тәрбиелеу жүмыстарынтабу керек, әдемілік заңымен өмір сүріп және соны ... ... тыс ... ... ... үшін ... жоспар құрып,оның тақырыптарын ойлап табу. Сыныптан тыс сабақ беретін оқытушының жүмысысынып жетекшімен ... ... өту ... тыс ... формасы мен характері әр түрлі болады. Сыныптан тысжәне ... тыс ... ... бейнелеуге  деген  қызығушылық  пенсүйіспеншілікті арттырады. Белгілі суретшілердің жүмыстарымен ... ... және ... ... ... ... ... тәрбие барлық пәндерді оқытуда ықпалын тигізеді. Оның жүлделіболуы мынаған байланысты: мүғалім өзі ... ... ... шындықжағдайымен эстеттикалық қатыныста болуы тиіс. Сонымен ... ... ... ... ... ... Өнер ... дамуына, қоршаған ортаның, табиғаттың объективтікзаңдылықтарын • қабылдауы образды түрде ойлауға, мектепте қолайлы ... , ... мен ... ... отырып, мүғалім мен өсіп кележатқан ұрпақты тәрбиелеуге көмектеседі.Сабақ барысында біз көбінесе түстерді үғындыруда ... ... ... ... ... ... ... олардың қандай  дүстердентүратынын қолөнер бүйымдарын, олардың ... ... ... ... ... шектелеміз.■  Оқушыларға түстерді үйретуде қазақ халқының  қолданбалы  сәндікөнерінің, әсіресе, ... ... ... ... ... басқұрлар,шилер.Айқын ашық түсті /контрасты/ сырмақтар,көздің жауын алатын түрлі түскиіздерт.б. заттардың маңызы ерекше. ... ... адам ... ... ... заттар өнерпаздың, шебердің, шебер суретшінің үлкен ой ... ... ... ... оның ... ... ... түрлі ғажаптүстердің бір - біріне өзара үйлесім табуын терең сезіммен бала көңілінеұлату - жас ... ой - ... ... ... шырықтатуға бірден -бір әсер ететін құрал.Осы ... ... ... ... ... қандай түсінік беругеболады?Біріншіден, оқушыларға түстер туралы айтқанда мүғалімдер өздері қолданғанзаттардың сырт пішінін, түр- түсінің өзара үйлесімділігін айтумен ... ... ... ... ... ... ... өнері сабағындажиі қолданылып жүрген белгілі әдістемелік ... ... ... ... ғана ... ... ... түс - қызыл, сары, көк.Осы үшеүімен барлық түстерді шығарып алуға ... яғни ... ... мен ... ... ал ... түс ... болады, қызыл мен көкті қосқанда- қара көк, көк пен ... ... ... ... ... ... ара қатынысы, жылы түстер мен суық ... ...  ... ... осы ... ... жатады.Мұндай ұғымдарды даярлық немесе бастауыш класстарда оқыту өте ... ... ... /сынып/ жоғарылап, оқушының ой - өрісі өскен сайын осы ... білу ... әрі ... қалай шығару керек?Мұндай терең үғымды жеке - дара талдау бейнелеу өнері сабағының мүғаліміүшін оңайға соқпайтыны белгілі. Сондықтан ... ... ... ... ... пен әсемдікке сұлулыққа тәрбиелеуде түстер туралыарнайы талабына сай мұғалімдерден осындай ... ... ... ... ... ... қойылады. Бірақ бейнелеуөнерінен осы уықытқа дейін оқу құралдары мен ... ... ... осы ... табысты жұмыс жүргізуіне кедергі ... ... адам ... ... өнерін пайдаланудың, өныңішінде халықтың өнер көмегімен ... ... ...  ... көп. Бүл - өте ... әрі күрделі процесс.Бейнелеу өнері сабағында түстер туралы ұғымды түсіндіруде халықтыңқолданбалы өнеріне, сонымен қоса ... ... ... түрлеріне көңіл бөлукерек.Баланы жас шағынан-ақ өнердегі дұрыс көруге, ... ... ... ... ... шын әдемелікті айыра білуге тәрбиелеу - бүгінгіұстаз алдындағы жауапты міндеттердің бірі.Бейнелеу өнері пәнінде алғашқы ... ... үшін ... ... ... жаман көріксіз» деп қүр насихат айтумен іс бітпейді. Балакүнделікті тұрмыста, ... ... ... пен ... ... ... күн ... көріп, қадағалап, ой елегінен өткізуі керек.Бейнелеу өнері сабағында түстерді қабылдау тек қана ... ... қана ... жүмыстармен жалғасты-рылады. Мәселен,онда сәндік сурет салдыруға болады. Сәндік сурет сабағында шәкірттердіұлттық ... өнер ... ... ... ... ... ...  түрлерін  салдырумен  шектелмей,  оларды  творчестволыққабілеттерін ... ... ... жаңа ...  ... ... өрнек  үлгілері, әртүрлі ою-өрнектермен безіндірілген сәндік бұйымдары көрсетіліп отырса, ... ... ... арта ... өнері сабағында түстерді қабылдап, ұғына білуге үйрету, әсіресе,ұлттық өнерді, ондағы озық дәстүрлерді жас ... ...  ... ... басты міндеттерінің бірі, әрбір сәбиден бастап мектеп жасындағыбалаларға тәрбие беру жолында ... ...  ... ... ... деген дүние танымын арттырып рухани ойлау  дәрежесі  биік,мәдениетке өнерге көз ... ... ... ... ... ... мектептегі бейнелеу өнері сабағынан беретін мұғалімдердіңорны ерекше орын алады.Олар мектептегі әрбір балаға жеке түлға ... ... ... ... ... ... ... арттырып олардың өзіне тән санасы, ойлау қабілетінарттырып олардың өнерге деген ықыласын тәрбие беру.Ұяда не көрсе ... соны ... ... біз ең ... ... жас ... ... бір үлкен проблемалар төңірегіндегіжағдайлармен көңіл ... ... ... осы ... ... ... болғаны, қазір олар қандай жағдайда, оларға қазір қандай көмеккөрсетуге болады дегендей ... ... жіне ... тәрбиеретінде болады.Диалектикалылық, эстетикалық идеалмен ...  және  осы  ... Ол ... түсінікпен көрініп, өнерде солай анықталады.Өнер хайнауынан табыла отырып, адамдық эстетикалық ... ... ... ... ... пікірлесуді  жалғастыруға  ...  ... ... өнерінің пікірлесу  әдістемесіне  оқушылар  белсенеқатынасатындай құрылу керек. Пікірлесуді өте қызықты өткізу үшін ... ... ... ... ... ... дүниеге келгендігі туралыматериал жинап дайындау қажет. Оқытушы түсіндіріп қоймай сұрақтар қоя ... Бүл ... ... де әрі түсінікті болу керек, яғни оқушылар жауапбере отырып өздерінің  ...  ...  болу  ...  ... ... ... ... өнер  шығармаларының  қайсысыұнайды, қайсысы ұнамайды және не себепті деген ... ... ... ... ... ... одан әрі дамыта отырып, олардыңтүсінбейтін сұрақтарына ... ... ... белгілі бір тәртіппенқойып және оған жауап беріп пікірлесуді дұрыс жағына қарай бағыттау керек.Оқытушы шәкірттерімен өнер ... ... ... кезде оның идеялықсюжеттік мазмұнын ашып көрсетеді.Оқушылармен картинаға анализ ... ... ... өлшем жасай отырып яғни(жоғары,  төмен,көлденең,    олардың    ...    ...  ... ... ... өзінің шәкірттерінің жұмыс жүргізуін қадағалып, ... ... ... ... ... сай, өзі ... ... бетіне бейнелеу арқылы қызықтырабілу. Үлкен суретшілердің көрмелеріне ... әр ... осы  ... ... ... ... ... қөздері қоршаған ортадағы, өмірдегі болыпжатқан проблемаларға сын көзбен қарауға, ... ... ... ... ... ... сүюге және т.б. осындай жақсы қасиеттергеитермелейді.Біздің еліміздің жалпыға білім ... ...  ... мәдениет деңгейіне сай, ғалыми техникалық  ...  ... етіп ... ... ... ... ... мектеп курсындағы бейнелеу  өнері  мындаймақсаттар қояды:1.  Еліміздің шаруышылық  өміріне , ... әр ... ... ... ... жан- ... сауатты адамдар даярлау;2.  Эстетикалық тәрбие, ... ... ...  ... ... ...  ... бақылай отырып ойлауғаүйрету;4.  Суретті пайдалану, адамға деген суреттің мағынасын ашып ...  ...  ... ... ...  айла ... басты техникалармен таныстыру;6.  Еңбекке деген   ... ... ... да   ... ...   ...     ...   мүмкіндігін    ... ... ... ... ... ... беру;8.   Оқушыларды    ...      ...      ... ... ... ойды дамыту образдық бейне ... ... ...  жан-жақты  дамуына  мүмкіндік  ...  ... ... бұл ... әсем ... табиғатты, өнерді, ғалым менортаны тани білуге тәрбиелейді.Әсемдік ... ... ... ... ... еркіндігіне әсеретеді, орта мектептердің тапсырмалары әртүрлі методтармен баланың ақылына,сезіміне әсер етеді, эстетикалық эмоцияларын  оятады.  ...   ...   ... пәнінің мұғалімі атқарады, ол балалардың әсемдіккедеген сезімен оятады.Балалардың эстетикалық талғамын дамыту үшін олардың назарын ... ... ол ... қуантып, қызықтыруы қажет.Талғам адамға туа бітпейді, ол дамиды, ал оны дамытатын ... ... ... ... бай екендігін,  формалардың  көптігін  ... ... ... ... ... ... жанжақты көмектеседі.2.2. Табиғатты майлы бояу живописін жазу техникасының пайда болуы мендамуыМайлы бояу ... ... қиын да көп ... ... ... майы тек ... ... ғана  қолданылды.  Кейіннен  фаюмпортреттерінде осы майды қолдану кездеседі. ... Ерте ...  ... ... ... сары уызға араластырылған темпераны қолданубарысында тек қана майлы бояулар туралы біліп қана ... оны ... ... де ... ... ... алғашқы бастамашыларының бірі,Еуропа елдеріне майлы бояуды таныстырған Фмелля шебері – Робер ... бояу ... ... ... ... ... щебері Ян ВанЭйк болды. 15 ғасырдағы нидерланд живописін зерттеуде оның негізінде көпқабатты жазу ... ...  және ең ... қабатында свинцовалыбелила қосылғандығы анықталды. Оған атақты ван Эйктің және ... ... ... ... Дирк Боутстың Гент алтарлары  мысалбола ... ... өте келе ... шеберлердің шығармаларында бір қабаттыжазу үлгісі қолдана бастайды. Оған 1506 жылғы салынған ... ... ... ... ... Ян ... ... Қасиетті Николайшіркеуіндегі алтары мысал болады.16 ғасырдың басында ... ... ... ... ... яғни өнер мен сұлулықтың жаңа құпиясын ашу басты ... ... Рим ... мәдениетінің орталығы болды. Тек қана өнер ... ... ... ... ... ашқан жаңалықтары, анатомия менперспиктива, живопистің техникалық жағы шетелдіктерге әсер ... ... ... темперамен жазу кеңінен тараса да 14 ғасырдың ... ... ... ...  ене  ...  ...  ... шықпаудың әсерінен  реалистік  өнер  біршама  қиындықтарғакездесті. Живопись шеберлері ... жаңа ... ... ... жасауға тырысты. Сол себептен тек майлы бояуды таңдай отырып, өзгешесапада жазылған ... ... ... ... мақсат болды.Итальян шеберлері осы кезеңде көпқабаттың байланыстарын дәл бере алды.Бұл көпқабатты дәстүрлі ... ... жазу ... ... деп ... бұл түрі ... көпқабатты живопись түстерді  байланыстырушы,аяқтаушы қызмет атқарды. Бұндай жазу ең ... ... ... болабастады. Оны Джованни Беллини шығармаларынан көруге болады. Сол ... мен ... өз ... ... техникасында төңкерісжасаған деп тұжырымдасақ болады.16 ғасырда венециан ...  ...  ...  ...  ...  шешу  ...  ...  Алғашқы  сурет  орнынавенециандықтар форманы бірден қылқаламмен бояу көмегімен жаза алды. ... бояу мен ... ... ... пен ... сәт, ... ... бейнеленді. Алғаш рет европа өнерінде дивописке көркемдік мәнерлеупайда ... ... ... мен мән графикалық және сызықтық көлемгебағынды. Живопистік стиль жаңа дүниетаным, адамзатты ... ... ... көре ... ... ортаны біртұтас елестетуге жетеледі.Италиян Барокко стиліндегі живопись ақ түсті, мөлдір бояумен ... Бұл ... ... тән ғана ... ... ... СолтүстікЕвропа елдерінде Рембрант анықтаған ренесанстың пластикалық формасы, жарықпен көлеңкенің ... ... ... ... ғ. Бояулық қабаттар сәлқысқарады. Алдымен ашық және салқын ... ... ... ... бароккалыққоңыр түстерінен бас тартылды. Осы ғасырдың ІІ жарты ... ... ... ... кең ... ... ... болды. Бұл Францияживописінің соңғы классиктерінің бірі Делла Кура ол Рубенс және Тициян жазумәнеріндегі мөлдірлікті сақтауға тырысты.Ғасырдың ... ... ... ... ... ... ... ХІХғасырда Англия живописінде монохромды жазу пайда болды. ХІХ ... ... ... ... ... негізгі салушы испан шебері ГояАнглия живописшісі ... ... ... ... ... талапқасәйкес жұмыстар орындады. ХІХ ғасыр живописінде сұлулық, таңғажайыптылықтаза түстер мен ... ... ... ...  ... ... импрессионистер шығармасында  сұлулық көрініс тапты.Э.Монэ бұл техниканы пейзаж бейнелеуде пайдаланды.ХІХ ғасырда Француз ... ... ... ...  Писсарро,Сезанн, Гоген, Ван Гог және басқалары ... емес ... ... ... Олар ... ... ... сәттерін көшірдіжәне ашық түстегі бояуды немесе қанық түсті бояуды жазуға талпынды. Әрбіршығарма көне шебердің картинасын алып ... ... ... ... сурет, форма, түс сияқты негізгі элементтері ... ... әр бір ... ... ... суретші белгілі бір көрінісарқылы қайталанбас кезеңді бейнелейді. Бұл ... ... ... ... бар ... ... көшіріп беру, яғни картина бетінде дәлкөрсету ... бояу ... ... ... ... ол өнерге жата бермейді.Живопись тілінде жазу - дегеніміз ол сан ... ... ... шынөмірдің көркемдік мәнін ашу, оның сәндік, әсемдік, ... ... ... ... ... үлкен дарындылық пен орындау болыптабылады.Ол -  адамның жан  ...  ...  ...  шын  мәніндеөмірмен байланыстырып көрсету. Ал ... ... ... ... бұл өнержалпы үш бағыттан тұрады. ... ... және ... ...   ретінде   үстінде     ...   ...    ... ... ... ... Ол  ...  бірдей,  бірнешеэтаптардан тұрады. Бұлар, алғашкы жинақтау периоды, адам ойын кағаз  бетінетүсіруі,   ...   ...   ...   аяқталған   жұмыстыбезендіру.Творчестволық жұмыстың негізгі этаптарын ен ... ... ... ... көру ...  ...  керек  детальдарды  жинау.Композициясыз мүмкін ... Жай ғана ... ... өз ... ... беру ... ... Жай ғана модельді бейнелеу көркемдіккұбылыс болады, егер ол композицияда дүниеге келген жаңаша. ... ... ... ... ... кейін әдістерді,  білімді,ойларды жинақтай бастау. Алғашқы жинақтау периодында әр түрлі бақылаулар,қалыптасады. Егер еш ... ой ... ... да әр түрлі өмірдегіжағдайлар, ... ...  ...  ...  бәрі  ... ... еске ... жұмыста мен майлы бояумен орындауды шештім. Майлы бояумен ... ... ... ... орындауға мүмкіндік береді. Майлы бояуживописінде байланыстырушы қызметін атқаратын арнайы дайындалған ... ... ...  ...  ... үшін, ол мықты әрі жеңіл,көлемін әр уық ... ... мен ... ...  ... ... Ұзақ ...  бойы суретшілер  оған арпа тасты пайдаланды,сонымен қатар ағаш, темір, кенеп, ... ... ... ... ... ... ... майлы бояуға подрамниктер клейленіп керілген жәнегрунтталған холсты ...  ...  ...  грунттау  кенепталжықтарына бояу қабатынан майдын отып кетуінен корғайды. Грунттін міндетібояумен кенептін бірігін ұстасып ... ... ету. Егер XVII - ... суретшілер түсті грунттарда жазса, өткен ғасырдан жартысынанбүгіңге дейін ақ түсті қолданып ... Ақ ... ... көп ...  байланыстырушысы   (   клей,   май,   ...   ...     (бор,     ...     ...     ...  классификаторларда антисептиндерден тұрады. ...  ...  ... көрілген кенеп бетіне жағылады. Картинаның подрамнигі ... ... ... сапасымен конструкциясының оның картинаның ... ұзақ ... көп ... береді.Майлы бояумен жұмыс істеу мындай құрал- жабдықтарды қажет етеді: ... ... ... ... ... ... ... құралдар колданылады. Майлы бояулар грунтта жақсы жатады. Және біртоптан екінші топка біртіндеп өтуге мүмкіндік береді, ұзақ ... ... олар ... ... ... ... ... жұмысқаподрамнигін тақтайшадан жасадым, бұрыштамалар жасадым, оған кенепті үстіненпва клейін суға езіп ... екі ... ... оның ... ... жақтым. Дайын болған холстқа коңыр бояумен эскиздегі  ... ... ... ... алып подмолевка жасадым. Түстердінқарым қатынастарын жарық пен ... ...  беру ... бояудықоюлап алып жұмысшы ары қарай жалғастырдым. Көптеген жерлерді «лисировка»әдісімен жаздым яғни бұл бояу ... ... ... ... жағу акварельтехникасындағыдай. Бүл әдіспен фон жағын жаздам. Өйткені, бұл әдіс кепкенқателерді ... ... ... Бұл ... ... эскиздер арқылыкөптеген сұрақтарға жауап таптым: түс жағынан шешім, көру мүктесі, ... ... ... ... Картина бірнеше түстермен ойлап табылған.жарықтың түсуі арқылы көлеңке мен жарықты айруға көмектесті.Ал егер техникалық жағынан ... ... - ... ... ... ... ... кейін нәрсе көңіліңді аударады, мысалы: жарықпен көленкенің және ... ... ... ... ... ... райының жағдайын анықтау.Бастағанда заттардың тоңдық және түстік байланысына тоқталу керек.Жұмысты ... ... ойша ... ... көру ... Пейзаждың біразбөлігіне тоқталып, детальмен жазуға болмайды.Колориттің эмоциясы, көрерменге әсер ету күші жарықтың белгілі жағдайынабайланысты болуы керек.Кез ... ... ... ... ... ... ... жалпы үлкенформа анықталады да, кейін оның бөлшектеріне көшіріледі.Пейзаждың, этюдтің ең үлкен мәселесі әр- түрлі ауа - ... ... ... күн ... түс айыры.Колориттік жағдай мен спектр құрамының арасындағы бағыныштылық табиғаттаәрқашан болатындығын ескеру керек.Пейзаждың мағынасы, оның өмірлік ... ... өмір сүре ... ...  көре білу, пласттика болу керек. Ұзақ  ... ашық ... ... ... ... пландарды сыйдыру, композициялықізденістерден басталады.Осы  сәттен  бастап,  көру  ...  мен  ...  ... ... ... ортақ және үлкен түстік қатыныстар, пейзаждың этюдтің живописьтіңнегізі, ол бүтін ... ... ... ашып ... ... атты ... жазылу технологиясы станокті живописте(мольбертте) орындалады.Кұрал ... ... ... ... ... живопись техникасындағықұрал жабдықтар, олар: бояулар, қылқаламдар, мастихин, еріткіштер, политра(тақтайша), пышақ, көмір, шүберектер,карандаш ...  ...  ... ... ... ... эскизде болашақ композиция нұсқасы белгіліболғандай, яғни оның бастысы ... ... ... ... композициякөлемі      см ... ... ... ... ... көрінісін, оның қатынастарарқылы тазалығын, ... ... ...  ...  ... жүргізеді. Мүндай этюд эскиз еңбегінде атап  ...  ... ... ... түстердің үлкен  денедегі  қатынасышешіледі, жылы-суық түстер арақатынасы, дене ... ... ... ... ... мөлшері, көлеңке түсінің көрнісі жалпы түтастыққатынасы нақтыналады. Алғашқы жазылған эскизде матиралында ... да ... ... ... ... ... ... жарық, колорит,оның түсуімен қатар, эмоционалды эспресті ... ... ... тіпті қазіргі уақытта да ірі суретшілеріміз осындай тәсілдіқолданған және қазір де әрі ... ... ... кез ... ... ... ... суретші әрбір қандай да бір көріністі болсын немесекейіпкер болсын ізденіс ... ...  яғни  осы  ...  ...  жазады.  Кейіннен   осы  эскиздерден  ...  ... бір ... ... ... туынды шығады.Осындай жолмен живописті қолданған суретшілерді атап өтсек те болады.Олар: Репин, ... ... ... Телжанов, Тогызбаев, Сидоркин,Айттабаев, Солахов т.б.«Туған өлке»  жұмыстың  эскиздік шешімі ... ... ... ... ... ... диоганол сызықтан құралады.Орындалу: «Туған өлке» атты композициялық шешім нақтылағаннан кейін оныэскизден станокті живопиеске көшіру орналастыру жұмыстары.1 этап ... ... атты ... ... ... ... ... көлеміне сәйкестендіру. Жұмыстың рамкесі     см ... ... ... (Холст) жару жұмыстары жүргізіледі. Алдымен  кенептіроманың ұзындық қатынасының орта ... ... ... ... ... ... тартамыз.Тартылган кенепті енді грунттау жұмысы ... ... ... ...  этап. Эскиздік жобада  бекітілген  композицияны  дайын  кенепкеорналастыру ... ... Яғни ... ... ала торлармен өңделеді.Орналастыру  композициясы:  Эскиздік  ...  ...  ... ...  ...  ...  ...  Живопись  техникасынабайланысты сурет әр ... ... ... мүмкін, графикалыққалам, майлы бояу, көмір т.б. көмір майлы бояу картинасынада өте қолайлықұрал, өшіргішпен жылдам ... ... ... ... ... ... де, ... де қолайлы. Дегенмен де ол жұмысты байыпты жүргізуталап етіледі өйткені көмір ... ... ... ... суретінің жиегінжұқа нәзік сызықпен жүргізген ... Тоқ,  рең,  ...  ... ... ... ... эскиз суретін толығымен аяқтағаннанкейін, асықпай  нұсқаумен  тағы  да  ...  ...  ... ...  ...  бойынша,  композицияның  ... ... ... ...  ...  қатынасы  нақтыланады.Орналастыруда әрбір композициялық шешілген обьектілердің кескінді ... ... ... ... ... ... дененің бір - ... ... ... бөлу ... ... бір - ... байланысынанықтағаннан  кейін  ...  ...  ...  ... ... шарты бойынша дәл мөлшерде көшіру көзделеді,сонда ғана белгілі бір дененің ... ... ... нақтылайтын композиция: Қандай да болсын картинатұтастық заңдылыққа бағынады. Тұтастық заңдылық - бұл күрделі ... ... өз ... ... оның ... ... меңгеру бірнешежылдар бойы қажырлы еңбекті талап ... ... ... бар, ... ... да бұл ... ... шешіліп жүр деп айтуғаболмайды. Дегенмен  живописті  толығымен  ...  ...  ... ...  ...  ...  ...  бұл  мәселеніуағыздауға көмектеседі. Біздің қоршаған табиғаттың кез - келген бөлігіннемесе ... алып ... ... тұтастық заңдылығынан құралған, оладам - табиғаттың сыңары.Тұтастық заңдылықты негіздей обьектідегі теңізді ... ... ... обьект  (табиғат көрністері)  және  соңыобьект (артқы қала ) ... ... ...  ... пен дақ, рең мен түс, ... ... бет пен бедер, түрлі  бояулар  композицияның  көркемқұралдары ... ... Осы ... ... арқылы өнер туындысыныңкөркем   формасын   айқындаймыз.   ...  ... ... ... ... суретшінің шығармашылық даралығыдамиды.Түстер  композициясы:    жазу  технологиясында  ... ... ... дене үш түс ... ...  Табиғи түс, қызыл, сары, көк.2.  Сәуле ... ... ... ... ...  Хроматикалық немсе ахроматикалық түс.Әдеттегідегі жазу техникасында түстер түрімен жұмыс жүргізуде политраныңнақтылы таза ... ... ... ... Бояу ... жазғанда неденбастау керек және қалай жазу ... Бүл ... ... ... ... әр түрлі тәсілдерді айтады. Біреулер көлеңкелі жерденбастап жазған дұрыс десе, енді біреулері ашық жарық ... ... ... ... ... ... ... «Жыл мерзімі» жазу техникасындаалдымен жалпы рең, тонды ұстауға ... ... ... ... ... ... ... жұмысты кептіреді, келесі әдіс - лессировка тәсілі,яғни бірнеше дүркін ... шығу ... ... әдісінің үш түрі бар: реңберуші (тонйрующий), модельдеу (моделирующий) және реттеу (ретуширующий).Рең беруші лессировка өте ... ... ... ... өте ... ... беру, жалпы картинаның белгілі бір колоритке алып келуміңдеттері пайдаланады. Модельдік лессейровкада дене ... ... ... ... ... ... жеңіл түстерді, жарықтардыкөрсетуде қойылған бояу ... Бір бояу мен ... ... бір ... көрсетуде қойылған бояу үрдістері. Бір бояу мен екінші бояудың ... ... ... ... толығымен шешім нақтыланады. Бүл жердеживопись жазылу ... ... ... яғни жай денеден күрделі денегекөшу немсе жалпы аумақтан кіші ... көшу ... ... аумақтан үлкенбөлшекке көшу қатаң сақталуы ... ... ... кіші ... ... ... ... болмайды.Модельдеу яғни түс көлемін беруде жалпы нұсқа көрінесіне тендей ... әр бір ... ... ... ... ... орындағанорынды. Табиғатта жалпылама көрініске кіші ... ... ... Ақ бояу ... ... ... ... техникасында композициялықформалардың қараңғы жерлерінің ішінде өте қараңғымен боялады, осыны табукерек те, қалған қараңғы, ... ... ... - ... күш жағынан ашықтүске айнала бастайды. Соларды рет- ретімен ... ... ... ... ... табу, политра (табақша) бетінде белгілі бір ... ... рет - ... ... ... бейнелеп отырған аумақтарғаоралған дұрыс әрбір қайта оралған сайы түстер тон, рең ... ... ... бөлікпен, жарық бөліктерді соған  ұқсас  беткейлерменсалыстыра отырып, айырмашылығын ... ... тон ... дәл ... ... жөн. ... түстер композициясы жазылуында бояудыңнегізгі үш қасиетін: бояу түрін, ... ... ...  ... ... композициясы: Бұл жерде жүмыстың аяқтау кезеңі, яғни картинадағықарапайым денеден бастай отырып, күрделі денеге көшу немесе ... ... ... ... ... ... ... бірінеше дүркіноралу. Салыстыру кезеңінде обьектінің алыс-жақындығын, ауа кеңістігінебайланысты оның түр ... ... ... ... ... ... оралу,мұқият бақылау қажет. Бұл композициялық кезең ... көп ... ... ... ... үш ... көрініс өздеріңнің орналасу тәртібіне байланыстытүстік қатынастары. «Жыл мерзімі» түсі әр ... ... ... ... ... ... - айқын, ашық әрі қанық көрінсе,  ... ... ... қабаттан әлсіздеу, соңғы қабаттан  қанықтаукөрінеді. Соңғы қабаттағы көрініс екі ... ... ... ... ... міндеті осы үш кабаттағы көріністі рең түстеріне сайқадағалап орындап шығу. Аяқтау кезеңінде ... яғни ... ... ... ... кіші бөлшектердің құрылысын, құрылымын дәлтабу, сонымен қатар үлкен объектіні бұзбай бейнелеу. Бояу ... ... ... ... ... суық аралас) бір колориттік деңгейде шешу болыптабылады.Аяқталаған станокты жұмысты не картинаны ... ол  ... ... ... болар еді. Живопись  картинасы  безендірілмегенжағдайда өзінің колоритті ... ... ... еді. ... ... ... ... салынады. Бөгет түрлері арнайы ағаштан, темірден,пластмассадан т.б. матиралдан болуы мүмкін. Безендіру ... ... ... ... ... ... танытса, екінші жағынан, жұмыстыңбіткендігін, эстетикалық өтімділігін (товарлық түрін) арттырады.Картина жиегіне жүргізілген рамалық ... ...  ... ... оған ... бір ... кем-кетігін байқалтпау қызметінде атқарады. Сондықтан ... ... ... бір  ... ... суретшіден талғам, толғау қасиеттерінде талап етеді.Ерекше талғаммен безендірілген жұмыс кұндылығы оның ... ... ол ... ұзақ ... сақталуын қамтамассыз етеді. Багеттітаңдау оны қиылыстырып жасау, ... ...  ...  ...  үлкенжауапкершілікті міндет етеді. Айталық, багетті ... ... ... ... ... ... сызығы жоқ, жарылмаған бүтін ағаш ... ... ... оның көлемі, ені, биіктігі қандай ... ... түс, ... - ол ... мәселе т.б.Багет кетігін 1 немесе 1,5 мм ... ... ... ... ... ... ... еркін түруы немесе енді болуы керек.ҚорытындыМектеп жасындағы жасөспірім оқушыларға бейнелеу өнерінен сабақ беру үшінарнайы оқу методикасы ... ... ... бағдарламасы қандай да ... олар ... ... ... ... ... ... керек.Мұғалімдердің басты міндеттерінің бірі біліммен тәрбие беру. Соныңішінде бейнелеу өнері сабағының ... ... ... ... ... ... ... деген құштарлығын арттыра білуі керек.Бүгінгі күнде пейзаж, яғни табиғат көріністерін тек қазақ ... ... ... ... қана ... осы ... ... тықырыбында біз сөз етіп ... ...  ...  да  ...  ...  ...  мақсаттардың  бірі  ... ... ... ... ... ... ... құрастырылып, эксперименттер өтті. Табиғатты бейнелеуге көптегенақын да, жазушы да, ұрпаққа тәрбиелеуде ... ... ... бас ... Абай ... шыгармаларында шебер, ұста, іскерлер текталант иесі ғана ... ... ... ... тәрбиелеуші екеніне көңілаударған. Қара сөздерінің бірінде «егер де мал ... ... ... ... Мал ... өнер жұтайды» - деп өнердің мәңгілігін атапкөрсеткен.«Өнер, ... бар ... ... ... ... - өлеңінде Ы.Алтынсарин жастарды өнерге шақырып қолөнер ... ... бір ... - ... «Еңбек - өнер өрісі», « Өнер - ... ... өнер ... Бұлар әр түрлі айтылғанмен бәрінің мәнібір. Өнер- өмір ... ... ... ... Оның ... ... ... Оның жасаушысы - халық, жалғастырушы - ұрпақ. Данахалқымыз «Ер ... ... ... бар ... өнер өзі ... жетпіс өнер де аз» - деп ер жігіттің өнерлі ... ... ... ... «Жас ... ... ... жазған хатпен тең.Қартайғанда үйрену,  суға ... ... тең»     ... ... ... асыл ...     «Жас ... - іске, кәрі келсе - асқа» ... ...  ...  ...  жас  ...  ... үйретуге шақырады.Ұлттық мұрамен бүгінгі ұрпақты таныстыру барысында көркемдік ... беру ... бір ... ... ... ...  Бұрыңғыдайхаттанды ұранды ғана емес, ғасырлар бойы  қалыптасқан  үлгі  ...  ала  ...  ...  ...  ...  ...  ... бір  саласы  болып  саналып,  республикамыздың  барлықмектептерінде оқытылу ... ... ... ... бейнеленген  қазақтіліндегі бейнелеу өнері оқулықтарында шеберлер, олар жасаған ... ... ... ... жеке  ...  ...  ...  өнер  шығармаларында  бейнеленген  ...  ... ... ... ... көркем  өнерпаздық  дербестіккебағыттайды.Балаларға эстетиқалық тәрбие мен көркемдік білім берудің нәтижелі болуыүшін ... өзі ... ... түрлері мен өзіндіқ ерекшеліктерінжетік білуі ... ... - ... көрінетін дүниенің бейнесін кеңістікте немесежазықтықта көрнекті суреттейтін өнердің түрі. Бұл өнер басқа өнер ... ... ... бейнесін адамның сөзуінен туындайды.«Баланы бір затпен таныстырмақшы болсаң, сол зат ... ... ... оны ... алып ... ... көрсетіп қана қоймай,ғана қанағаттанба, балшықтан мүсін жасауға үйрет».Мағжан Жүмабаев.Істелген жұмысымның соңында нәтижесін шығаруын  ...  ... ... ... ... ... ... жұмыс тақырыбым өзекті және көрермендер назар аударады.Менің жұмысым жылулық әсер күшін береді және ойлануға ... ... ...  айтқанда, өнерге деген ыстық ... аялы ...  ... ғана ... өнер өз ... ... емес.Адамды, гүлді, күнді сомдау сүю - бұл өте ғажап, ... ... ... ... білу ... ... ... сөздің тар және кең мағынасында қолданылады.Біз бұл  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... дүниетанымнын табиғи сипатын, тәрибелік мәнінтүсіндік.Қолданылған әдебиеттер:1. X. Арғынбаев. Қазақ отбасы. - ... ... ... ... ... ... жас суретшілер мен мүсіншілерге. Алм: Мектеп. -19893. Алексива. Что такое искусство: Советскии художник; Москва: 19794. Альбом «Изобразительное ... ... ... М.: ... 1974.5. ... X. Қазақ отбасы. (Қазақ отбасының кешегісі мен бүгінгіжайында ғылымизерттеу:) Алматы; Қайнар, 1996 - 2886.6. Арғынбаев X. ... ... ... ... ... ... 2005-162 6.7. Беда Г.В. «Живопись  и  ее  ...  ...  ... ... 1975.8. В.Д. Синюков, - М. Педогогика, 1983- 416с, ил.9. Жүнісов Ахмет. Фэниден бақиға дейін (қазақтың байырғы түрмыс ... ... ... Ж91.10. ... Түйе ... «Қайнар» баспасы. Алматы - 1965.11. Искусство. 85.А45 Издотельство «просвицение» Москва; 1969г12. ... ... ... ... ... 4 -  ое.  ... ... искусство»1981 г.13. Кенжеахметүлы С. . Қазақ халықның салт - ... ... ЖШС, 2005 - 2846 ... ... С. ... салт ... мен эдет - ғүрып. Алматы: ... 994-89 ... ... келтір қыз үзат тойыңды қыл. ... ... ... Б. ... Е. Әбдірманов). Алматы, Санат 1994-240 б.К90.16. Күйеу келтір қыз ... ... ... ... ... ... ... совет энциклопедиясы № 11 Т18. Қазақ халқының дәстүрлері мен әдет - ғүрыптары. 1 том бір ... ... ... С. ... - ... ... ... 2005 -328 б.19. Қазақ халқының салт - ... ... ... 1994. С. ... ... М. Смайлова.20. Қазақ халқының түрмысы мен мэдениеті. С. Кенжеахметүлы. АлматыАлматы кітап Ж Ш С. 2002 - 384 б. С.21. ... ... ... ... ... ... -Алматы;Қазақстан даму институты V том. Ата саят. 1998-208 б.22. Қазақы неке (салт-дэстүр жөніндегі жазбалар) Б.Қожабекова -Алматы.Жалын. ... ... Р. ... ... - ... ... - 8. 2005 - 162 6.24. ... Н.М Дмитри Григорьевич Левицкий - М; Искусство 1980 -23 Зс ил- (жизн в искусстве).25. Молодые ... ... ... ... ... ... -М: : ... Искусство, 1982 г.26. Оразолинов Сүлтан. Шэріп үлы Абай елі: Альбом - Шежіре. Қазақ, орыс,ағылшын: Өнер, 1994 - 276 6+16 жапсырма бет. '27. ... Қ. Төрт ... ... - ... 2002 - 184 6.28. ... ... искусство: Живопись. Графика. Скульптура.Монументальное искусство. Соств. В.В. Ванслов, М. Т. Кузьмина. - М:Изобраз. Искусство, 1982 г.29. Тал бесіктен жер ... ... ... - ... 1995-272 6.30. У. ... ... «Өнер» 199031. Халель Аргынбаев. Қазақ отбасы дэстүрлері - Алматы: .Қайнар баспасы.2005-216 6. Қ17.32. ... ... ... совет. энциклопедия Алматы; Бас ред Р.ННүрағалиев. Алматы 1990. . Қазақ совет энциклопедия бас редакциясы.1990. 58 6.33. Энциклопедический словар ... ... ... ... 
    
   

Пән: Өнер, музыка
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қазақ батырлық эпосының» ерекшеліктерін таныту үшін эпос жанрының көрнекті өкілі Р.Бердібаев еңбектерін салыстыра зерттеу35 бет
Айқын газетінде сұхбат жанрының берілуі58 бет
Араб-қазақ поэзияларындағы ғазал жанры13 бет
Ахмет Байтұрсыновтың мысал жанрын оқыту19 бет
Бейнелеу өнері сабағындағы живопись өнерін оқытудың ерекшеліктері14 бет
Бейнелеу өнеріндегі пейзаж жанры82 бет
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясындағы катализаторлар7 бет
Гобелен технологиясында абстарктілі интерьерлік панно тоқу13 бет
Живопись өнеріндегі композиция14 бет
Жұмбақ жанры38 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь