Полимерлі қабықшалардың зерттеу тиімділігі және қазіргі күйі

Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1Полимерлі қабықшалардың зерттеу тиімділігі және қазіргі күйі ... ... ... ... ... .9
1.1 Судаерігіш полимерлер матрица ретінде қабықша материалдар үшін ... ... .9
1.2 Модифицияланған полимерлі қабықшаларды алу әдістері ... ... ... ... ... ... ..12
1.2.1 ПВС қабықшалардың модифициялау әдістері, металлдардың нанобөлшектерін енгізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
1.2.2 Құрамында нано .Ag0, .Au0 бар суда ерігіш полимерлі қабықшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
1.2.3 ПВС.ті қабықшаның күміс және алтынның нанобөлшектерімен модифицирлеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
1.3 Полимерлі қабықшаларда нано . Ag0,. Au0 бар синтезде толқындардың әсерін қолдану. Электрлі ауыспалы тоқ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
1.4 ЖМҚ негізінде алынған нано . Ag0 , . Au0 бар полимерлі қабықшалардың қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
1.4.1 Сорбциялық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
1.4.2 Биоцидті қасиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31
2Тәжірибелік бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
2.1 Вискозиметриялық өлшеулердің әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
2.2 Полимерлі гельдердің синтезі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
2.3 Нанобөлшектердің дисперстілігін анықтау және электронды микраскоп тәсілімен зерттеудің әдістемелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39
2.4 Сорбция қисықтарын және сорбция параметрлерін есептеу әдістемесі ... ...40
2.5 Кинетиканы есептеудің әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...40
2.6 Қолданылған құрылғылар мен реактивтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..43
3 Нәтижелерді талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
3.1 Құрамында алтын және күмістің нанобөлшектері бар полимерлі қабықшалардың негізгі сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .443.2 Синтезделген қабықшалардың қаныққан бейорганикалық электролиттердің буына байланысты сорбциялық сыйымдылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
3.3 ПВС/Agº, ПВС/Auº қабықшаларының бейорганикалық электролиттер қоспаларына байланысты сорбциялық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
3.4 Жеке қаныққан бейорганикалық электролиттер және олардың қоспаларының буының полимерлі қабықшаларда кинетикасын зерттеу ... ... ... 52

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
Қасымша (лар) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..67
Кіріспе

Өзектілік. Қазіргі таңда қатты денедегі сезімтал элементтерде сұйық және газды фазаларда анықталатын қоспаның концентрленуімен қатар оптикалық сорбционды-спектроскопиялық әдістері реагентпен байланысуындағы химиялық өзгеруі оның құрамына кіргенде көрінетін диапазонда арнайы мінезінің өзгеруін бақылау сәтті дамуда.
Соның ішінде абзал металдардың микробөлшектерінің сорбциялық концентрленуі, соның ішінде алтынның әр түрлі үлгілерінде металлдарды анықтау үшін концентраттың қолданылуы және қатарласып жүретін артық металдардан бөлу, аналитикалық химияның ең маңызды мақсаттарының бірі болып табылады. Осы мақсаттарда анион алмасушы смолалар кеңінен қолданылады, бірақ әр түрлі құрамдағы объекттің анализдерінің өсіңкі талаптарын әрқашан қанағаттандырып отырмайды және инструменталды анализ әдістерінде шектеулі қолданылады[1].
Соңғы жылдары, біздің елде және шет елдерде әр түрлі микроорганизмдердің әсер етуінен бұзылатын биоыдырағыш полимерлі материалдарға және оларды қаптауға қызығушылық өсіп келеді.
Полимерлердің макромалекулаларын тез ыдырататын арнайы қоспаларды қосуды болжайтын, өзіне тән белгілі бір сақтау мерзімі бар, шараларды құру. Осы мақсаттарда құрамында 60%-ға дейін бар, әр түрлі полисахаридтер қолданылады [2].
Ақырғы он жылдың ішінде полимерлі материалтанудың облысында қарқынды даму болып жатыр, синтездің әдістерін өңдеу және композитті полимерлі материалдарды алуын оптимизациялауға, сонымен қатар өзінің құрамында наноөлшемді құрылымы бар және де олардың құрамын зерттеуге арналған.Нанокүйде беткі атомдардың бөлшектері және беткі эффектілердің рөльдері елеулі үлкеюінің салдарынан, электронды деңгейлердің құрылысы және ауысулары, электронды ұқсастық, өткізгіштік, фазалық ауысулардың температурасы және басқалары сияқты мұндай фундаментальді қасиеті мөлшерден, түріненжәне нанофазалармен химиялық қоршауларынан тәуелді болады [3-9]. Бейорганикалық нанобөлшектерді органикалық полимерге атап шыққын қасиеттерді ескере отырып енгізу түзілетін нанокомпозиттің (гибридті композит) жаңа қасиетін туғызуға мүмкіндік береді, мысалы, флюоресцентті, оптикалық, каталитикалық[8, 10-13], күштіпарамагнетизм қасиеттері [14, 15]. Мұндай материалдарды қазіргі таңда биотехнологияда және медицинада, энергетикада, құрылыста[16, 17, 18], буып-түйетін материал өнеркәсібінде[19],микроэлектроникада [20], оптика және оптоэлектроникада[21, 22], катализде [23-26], сенсорлы құрылғыларда [27] және басқа да облыстарда қолданады.
Жоғарыда айтылғандарға байланысты, өзінің торына органикалық полимер және бейорганикалық нанокомпозитті қосылулары (органо-бейорганикалық гибридті гельдер немесе нанокомпозитті гельдер) кіретін гельдер перспективті нанокомпозитті материалдарға жатқызуға болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Карпова А.Ф., Литвинская И.И.// Определение микроколичеств бла-городных металлов в производственных растворах // Журн. аналит. хи¬мии. 1974.-Т.29- С.2279-2280.
2. past.tpu.ru/files/nu/disser/danilenko.doc
3. Seregina M.V., Bronstein L.M., Platonova O.A., Chernyshov D.M., Valetsky P.M., Hartmann J., Wenz E., Antonietti M. // Preparation of noble-metal colloids in block copolymer micelles and their catalytic properties in hydrogena¬tion // Chemestry Material. 1997.-V.9.-№4.-P.923–931.
4. Sulman E., Bodrova Y., Matveeva V., Semagina N., Cerveny L., Kurtc V., Bronstein L., Platonova O., Valetsky P. // Hydrogenation of dehydrolinal-ool with novel catalyst derived from Pd colloids stabilized in micelle cores of poly¬styrene-poly-4-vinyl-pyridine block copolymers // Appl. Catal. A. 1999.- V.176.-№1.-P.75–81.
5. Yu W., Liu M., Liu H., Zheng J. Preparation of polymer-stabilized no¬ble metal colloids // J.Colloid Interface Sci. 1999.-V.210.-№1.-P.218–221.
6. РолдугинВ.И. // Квантоворазмерныеметаллическиеколлоидныеси¬стемы // Успехихимии.2000.-Т.10.-№69.-C. 899–923.
7. ПомогайлоА.Д. // Металлополимерные нанокомпозиты с контроли-руемой молекулярнойархитектурой // Рос.хим. журн. (Журн. Рос. хим. о-ва им. Д.И. Менделеева). 2002.-Т.XLVI.-№5.-С.64–73.
8. Чвалун С.Н. // Наноструктурированные полимерные гибридные мате-риалы // М.: НИФХИ.Труды VII сессии «Проблемы и достижения фи-зико-химической и инженерной науки в области наноматериалов». 2002.-Т.2.-С.-158–184.
9. Озерин А.Н. // Наноструктуры в полимерах: получение, структура, свойства // М.: НИФХИ. Труды VII сессии «Проблемы и достижения физико-химической и инженерной науки в области наноматериалов». 2002.-Т.1.-С.185–204.
10. BurdaC., ChenX., NarayananR., El-SayedM.A. // Chemistryandprop¬ertiesofnanocrystalsofdifferentshapes // Chem. Rev. 2005.-V.105.-№4.-P.1025–1102.
11. Wang X., Mitchell D.R.G., Prince K., Atanacio A.J. // Gold nanoparticle incorporation into porous titania networks using an agarose gel templating tech¬nique for photocatalytic applications // Chem. Mater. 2008.-V.20.-№12.-P.3917–3926.
12. Guo L., Huang Q.J., Li X.J., Yang S. // PVP-coated iron nanocrystals: An¬hydrous synthesis, characterization, and electrocatalysis for two species // Langmuir. 2006.-V.22.-№18.-P.7867–7872.
13. Иванчев С.С., Озерин А.Н. // Наноструктуры в полимерных систе¬мах // Высокомолекулярн. соединения. Сер. Б.- 2006.-Т.48.-№8.-С.1531–1544.
14. Yu-Shen L., Haynes C.L. // Synthesis and characterization of biocompati¬ble and size-tunable multifunctional porous silica nanoparticles // Chem. Mater. 2009.-V.21.-№ 7. P. 3979–3986.
15. Mitsumata T., Ikeda K., Gong J.P., Osada Y. Magnetism and compres¬sive modulus of magnetic fluid containing gels // Appl. Phys. 1999. V. 85. № 12. P. 8451–8455.
16. Наука в Иране. Научный электронный журнал. 2009. Т. 1. 21 c. URL: http://srir.ru/words/Nano.pdf
17. Mehta V., Kanze B., Srinivasan K., Kerkar A. V. Asphalt nanocompo¬site-based roofing products: pat. PCT/US2007/007012 US. 11/385,597; fill. 21.03.2006; publ. 27.09.2007, WO/2007/109314.
18. Kutschera M., Breiner T., Wiese H., Leitl M., Bräu M. Nano-modifica¬tion of building materials for sustainable construction // Nanotechnology in Construction. 2009. V. 3. P. 275–280.
19. Asadi G., Mousavi M. Application of nanotechnology in food packag¬ing // Abstracts of the 13th World Congress of Food Science & Technology «IU¬FoST-2006». – Nantes, France, 2006. P. 799–800. ВестникМИТХТ, 2011, т. 6, № 119
20. Park T.G., Hoffman A.S. Thermal cycling effects on the bioreactor per¬formances of immobilized β-galactosidase in temperature-sensitive hydrogel beads // Enzyme Microb. Tech. 1993. V. 15. P. 476–482.
21. Kokufuta E., Zhang Y.-Q., Tanaka T. Saccharide-sensitive phase transi¬tion of a lectin-loaded gel // Nature. 1991. V. 35. № 6324. P. 302–304.
22. Hoffman A.S., DeRossi D., Kajiwara K., Osada Y., Yamauchi A. Poly¬mer gels: Fundamentals and biomedical applications. – New York: Plenum Press, 1991. P. 289–297.
23. Помогайло А.Д. Гибридные полимер-неорганические нанокомпо-зиты// Успехи химии. 2000. Т. 69. № 1. С. 60–89.
24. Mayer A.B., Mark J.E., Morris R.E. Palladium and platinum nanocata¬lysts protected by amphiphilic block copolymers // Polym. J. 1998. V. 30. № 3. P. 197–205.
25. Li Y., El-Sayed M.A. The effect of stabilizers on the catalytic activity and stability of Pd colloidal nanoparticles in the Suzuki reactions in aqueous solu¬tion // J. Phys. Chem. B. 2001. V. 105. № 37. P. 8938–8943.
26. Zhou C.H., Tong D.S., Bao M., Du Z.X., Ge Z.H., Li X.N. Generation and characterization of catalytic nanocomposite materials of highly isolated iron nanoparticles dispersed in clays // Topics in Catalysis. 2007. V. 39. № 3-4. P. 213–219.
27. Wulff G., Chong B.-O., Kolb U. Soluble single-molecule nanogels of controlled structure as amatrix for efficient artificial enzymes // Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2006. V. 45. № 18. P. 2955–2958.
28. http://www.plastpolymer.org/aquafilms.htm
29. П.М. Пахомов, М.Н. Маланин, Ю.Н. Михайлова, С.Д. Хижняк // журнал «Высокомолекулярные соединения», серия А, 2009, Т.51, №2, С.250-256.
30. Д.А. Панчук, Е.А. Пуклина, А.В. Большакова, С.С. Абрамчук, Т.Е. Гроховская, М.Ю. Яблоков, А.Б. Гильман, Л.М. Ярышева, А.Л. Волын¬ский, Н.Ф. Бакеев // журнал «Высокомолекулярные соединения», серия А, 2010, Т.52, №8, С.1407-1412.
31. С.А. Алексеев, М.М. Сычев, В.Г. Корсаков, А.Г. Родионов, Л.Л. Еженкова // журнал «Высокомолекулярные соединения», серия А, 2009, Т.51, №9, С.1626-1631.
32. The use of gold nanoparticles in diagnostics and detection Chem. Soc. Rev.. 2008. 37, N 9, с. 2028-2045)
33. Van de Leur R.H.M. // Polymer. 1994. V. 94. №13. Р. 2691
34. Трохимчук А. К., Легенчук А. В., Подольская В. И., Войтенко Е. Ю., Овечко В. С., Щур А. В.«Формирование наночастиц благородных ме¬таллов в пористых кремнеземах и биологических матрицах»Наносист., наноматер., нанотехнол.. 2008. 6, N 2, с. 509-528. Рус.; рез.укр., англ.
35. Е.К. Белоглазкина, А.Г. Мажуга, Р.Б.Ромашкина, Н.В.Зык, Н.С.Зефиров // журнал «Успехи химии» 81 (1) (2012); «Наночастицы золото, модифицированные координационными соединениями металлов: синтез и применение» С. 65-90
36. Левашов Е.А., Штанский Д.В. // журнал «Успехи химии». 2007. Т.76. №5. С. 500-509.
37. Санкович И. А., Федорова А. Г., Кузьмина Л. Н. Исследование условий получения дисперсий серебра разных размеров Образование, наука, инновации - вклад молодых исследователей: Материалы 2 (34) Международ¬ной научно-практической конференции студентов аспирантов и молодых ученых, Кемерово, 2007. Вып. 8. Т. 2. Кемерово: ИНТ; Кемерово: КемГУ. 2007, с. 147-148. Рус.
38. Штыков С. Н. Наносистемы, нанотехнологии и принципы супрамо¬лекулярной химии в химическом анализе 18 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Москва, 23-28 сент., 2007: Тезисы докладов. Т. 4. Новые методы и приборы для химических исследований и анализа. Хими¬ческое образование. Актуальные проблемы химии высоких энергий. Биомо¬лекулярная химия и биотехнология. М.: Граница. 2007, с. 50. Рус.
39. Cheng Wenlong, Dong Shaojun, Wang Erkang Изучение электрохими¬ческого дозированного емкостного заряжения поверхностных ансамблей наночастиц серебра. Studies of electrochemical quantized capacitance charging of surface ensembles of silver nanoparticles Elecrochem. Commun.. 2002. 4, N 5, с. 412-416. Англ.
40. Chaki N. K., Aslam M., Sharma J., Vijayamohanan K. Применение са¬моорганизованных монослоев в химическом материаловедении. Applica¬tions of self-assembled monolayers in materials chemistry Proc. Indian Acad. Sci. Chem. Sci.. 2001. 113, N 5-6, с. 659-670. Библ. 50. Англ.
41. Дементьева О.В., Филиппенко М.А., Карцева М.Е., Рудой В.М. На¬ночастицы золота и серебра и наноструктуры на их основе. Синтез, свой¬ства и перспективы применения в медицине: Докл. [3 Троицкая конференция "Медицинская физика и инновации в медицине", Троицк, 3-6 июня, 2008] Альм. клин.мед.. 2008. 17, ч. 2, с. 317-320. Рус.
42. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М.: Физматлит, 2007, 416 с.
43. А.А. Каипова, Г.С. Татыханова, Ж.Е. Ыбраева, М.Ә. Асаубеков, С.Е. Құдайбергенов // ЖОК 541.64+678.744.
44. http://www.sgu.ru/files/nodes/23925/Bog_edu1.pdf
45. Chaki N. K., Aslam M., Sharma J., Vijayamohanan K. Применение са¬моорганизованных монослоев в химическом материаловедении. Applica¬tions of self-assembled monolayers in materials chemistry Proc. Indian Acad. Sci. Chem. Sci.. 2001. 113, N 5-6, с. 659-670. Библ. 50. Англ.
46. Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е., Наночастицы метал¬лов в полимерах. Москва: Химия, 2000.
47. Герасимов В. И., Гопоненко А.В., Мащенко В.И., Иванов М.В., Schaumburg K. // Высокомолек. соед. Б. 2003. Т. 45 №3. С. 503.
48. Гроздов Л.Г., Косарева Е.Л., Штылева О.Л., Е Тун Наиг, Цейтлин Г.М. // «Электропроводящие полимеры» // журнал Химическая промышлен¬ность сегодня, 2007, №5.
49. Котов Ю.А. // Вестник РАН, 2003, Т. 73, № 5, С.435-437.
50. Материалы II Международной научной студенческой конферен-ции «Научный потенциал студенчества – будущему России». Том третий. Химия и химические технологии . Ставрополь: СевКавГТУ, 2008. 180 с.
51. Вельский Н.К., Небольсина Л.А., Юзько М.М. и др. Определение золота, платины и родия в серебряных сплавах методом атомной адсорбции // Журн. аналит. химии.-1978. Т.ЗЗ. - №2. - С. 336-338.
52. do.nano.fcior.edu.ru/mod/page/view.php?id=687
53. Л.С. Сосенкова, Е.М. Егорова // журнал «Физической химии», 2011, том 85, №2, с. 317-326.
54. Исследование состояния серебра в серебросодержащих мазевых композициях Г.В.Одегова1, В.А. Бурмистров2, П.П. Родионов3,Е.М. Бла¬гитко4, Н.Е. Богданчикова5
55. Бычков А.Л., Рябчикова Е.И., Королев К.Г., Ломовский О.И. Полу¬чение наночастиц серебра восстановлением геторофазными продуктами ферментативного гидролиза клеточной стенки дрожжей S.cerevisiae Нано¬технологии и наноматериалы для биологии и медицины: Сборник материалов Научно-практической конференции с международным участием, Новоси¬бирск, 11-12 окт., 2007. Ч.1. Новосибирск. 2007, с. 41-48. Рус.
56. http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/rossiiskie-nanotekhnologii-ispytany-v-podvalakh-kremlya
57. http://kbogdanov1.narod.ru/nanotechnology/Nanosilver.htm
58. J. Am. Chem. Soc., 2012, DOI: 10.1021/ja908117a
59. Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е., Наночастицы метал¬лов в полимерах. Москва: Химия, 2000.
    
    МазмұныКіріспе.............................................................................................................71Полимерлі қабықшалардың зерттеу тиімділігі және қазіргі күйі.....................91.1 Судаерігіш полимерлер матрица ретінде қабықша ... ... ... ... ... алу ... ПВС ... модифициялау әдістері, металлдардың нанобөлшектерін енгізу........................................................................................151.2.2 Құрамында нано - Ag0, -Au0 бар суда ерігіш полимерлі қабықшалар............................................................................................................211.2.3 ... ... ... және ... ... модифицирлеу әдістері.........................................................................................231.3 Полимерлі қабықшаларда нано - Ag0,- Au0 бар ... ... ... қолдану. Электрлі ауыспалы тоқ..............................................................261.4 ЖМҚ негізінде алынған нано - Ag0 , - Au0 бар полимерлі ... ... ... ... Биоцидті қасиеттер.......................................................................................312Тәжірибелік бөлім.................................................................................382.1 Вискозиметриялық өлшеулердің әдістемесі...................................................382.2 Полимерлі гельдердің синтезі.........................................................................382.3 Нанобөлшектердің дисперстілігін анықтау және электронды микраскоп тәсілімен зерттеудің әдістемелері..........................................................................392.4 Сорбция қисықтарын және ... ... ... ... ... ... әдістемесі...................................................................402.6 Қолданылған құрылғылар мен реактивтер......................................................433 Нәтижелерді талдау................................................................................................443.1 Құрамында алтын және ... ... бар ... ... негізгі сипаттамалары.............................................................443.2 Синтезделген қабықшалардың қаныққан бейорганикалық электролиттердің буына байланысты сорбциялық сыйымдылығы....................................................483.3 ПВС/Agº, ПВС/Auº қабықшаларының бейорганикалық ... ... ... ... қасиеттері................................................503.4 Жеке қаныққан бейорганикалық электролиттер және олардың қоспаларының буының полимерлі қабықшаларда кинетикасын зерттеу............52Қорытынды ...........................................................................................................59Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.........................................................................62Қасымша (лар) ... ... ... ... ... ... ... сұйық және газды фазаларда анықталатын қоспаның концентрленуімен қатар оптикалық сорбционды-спектроскопиялық әдістері реагентпен байланысуындағы химиялық өзгеруі оның құрамына кіргенде көрінетін диапазонда ... ... ... бақылау сәтті дамуда.Соның ішінде абзал металдардың микробөлшектерінің ... ... ... ... ... әр ... ... металлдарды анықтау үшін концентраттың қолданылуы және қатарласып ... ... ... ... аналитикалық химияның ең маңызды мақсаттарының бірі болып табылады. Осы ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі құрамдағы объекттің анализдерінің өсіңкі талаптарын ... ... ... және ... ... әдістерінде шектеулі қолданылады[1]. Соңғы жылдары, біздің елде және шет ... әр ... ... әсер ... бұзылатын биоыдырағыш полимерлі материалдарға және оларды қаптауға қызығушылық өсіп келеді.Полимерлердің макромалекулаларын тез ыдырататын ... ... ... болжайтын, өзіне тән белгілі бір сақтау мерзімі бар, шараларды құру. Осы мақсаттарда құрамында 60%-ға ... бар, әр ... ... ... [2]. Ақырғы он жылдың ішінде полимерлі материалтанудың облысында қарқынды даму ... ... ... ... ... және композитті полимерлі материалдарды алуын оптимизациялауға, сонымен ... ... ... ... ... бар және де олардың құрамын зерттеуге арналған.Нанокүйде беткі атомдардың бөлшектері және беткі эффектілердің рөльдері ... ... ... электронды деңгейлердің құрылысы және ауысулары, электронды ұқсастық, ... ... ... ... және басқалары сияқты мұндай фундаментальді қасиеті мөлшерден, түріненжәне нанофазалармен химиялық қоршауларынан тәуелді болады [3-9]. Бейорганикалық нанобөлшектерді органикалық полимерге атап шыққын ... ... ... енгізу түзілетін нанокомпозиттің (гибридті композит) жаңа қасиетін туғызуға мүмкіндік береді, мысалы, ... ... ... 10-13], ... ... [14, 15]. Мұндай материалдарды қазіргі таңда биотехнологияда және ... ... ... 17, 18], ... материал өнеркәсібінде[19],микроэлектроникада [20], оптика және оптоэлектроникада[21, 22], катализде [23-26], сенсорлы құрылғыларда [27] және басқа да ... ... ... ... ... торына органикалық полимер және бейорганикалық нанокомпозитті қосылулары (органо-бейорганикалық гибридті гельдер немесе ... ... ... ... перспективті нанокомпозитті материалдарға жатқызуға болады.Барлық нанокомпозитті алудың әр турлі тәсілдерін бес негізгі бағыттарға жатқызуға болады:* Бейорганикалық нанобөлшектер және ... ... ... ... ... полимерде (оның ерітіндісінде немесе балқымасында) диспергілейді;* Бейорганикалық нанобөлшектер және полимерді бөлек синтездейді, содан ... ... ... ... ... ... ала ... бейорганикалық нанобөлшектерде органикалық мономердің гетерофазды полимеризациясын жүргізеді;* Бейорганикалық нанобөлшектер ... ... ... (in situ синтезі);* Бейорганикалық наноқұрылым синтезін органикалық мономердің полимеризациясымен біріктіреді.Нанокомпозитті гельдерді ұқсас әдістермен синтездейді. Бірақ қосылу түрден және ... ... ... гельдің кеңістіктік тордың түзілуі жүреді, немесе тігілетін агентті қосымша ... ... ... ... ... ... ... реакциялық қоспаны шыдату үшін қолданады, немесе еріткіштің құрамын ауыстырады.Тек жеке жағдайларда нанобөлшектер гельдің физикалық ... ... ... ... ... ... компоненттердің ұқсастығын ескере отырып олардың концентрациясын және қатынастарын нанокомпозитті гельдердің физико-химиялық қасиеттер және физико-механикалық қасиеттердің ... іске ... Ал ... ... ... ... және ... табиғатпен анықталады, т.с.с.Әдебиеттердің критикалық шолуы: алтын, күміс (наноөлшемдер күйде) ұстаушы полимерлі қабықшалардың ... ... ... ... аз ... ... және ... модельдерін құру үшін әдебиеттердегі белгілі мәліметтер мүлде жеткіліксіз және де ПВС/Mº қабықшалар жеке қаныққан бейорганикалық ... ... ... ал ... қатар екі компонентті қоспалар үшін сорбциялық процесстердің толық кинетикасын сипаттай алмайды.Осыған орай жаналығы, өзектілігі, теориялық және практикалық ... ... осы ... ... ... ... ... мақсаты полимерлі пленканың құрамындағы асыл металлдардың иондары бар сорбциялық белсенділігін зерттеу болып табылады.Қойылған мақсаттарға байланысты келесі ... ... ... ... қатысындағы полимерлі гельдердің және ПВС негізіндегі қабықшалардың күміс және алтын нанобөлшектермен модифицияланған синтезді жүргізу.* Металлдардың нанобөлшектердің дисперстілігінің дәрежесін анықтау. * Су ... және ... ... ... ... ... ... алынған материалдардың орнатылған сорбциялық сыйымдылығына эксперимент жүргізу.* Ленгмюр, Фрейндлих, Редлих-Петерсон және Ленгмюр-Фрейндлих ... ... ... параметрлерін есептеу.* Сорбция және десорбция процесінің жылдамдық константаларын есептеу және сорбция, десорбция энергия сының белсенділігін анықтау.Осы зерттеудің ... ... ... ... ... ... атты ... ауыспалы электр тогын қолдану арқылы (жиілік 5000 Гц, өңдеу ... 60 мин) ... ... осындай өңдеу металлдардың НБ дисперстілігінің дәрежесі көтерілді, сәйкесінше материалдың ... ... ... ... ... ... барысында алынған материалдар тұщы (ішетін) суды тазартуда тиімді сорбенттер ретінде қолдана алуы, сорбциялық процесстің ғылыми негізі ретінде, осы ... ... ... химиялық технологияда шығуы, бөлінуі және концентрлеу кезінде қолдануға болады, көбінесе коллоидты ерітінділерді және биохимиялық қоспаларды ... ... ... ... параметрлерді орнату сорбциялық процесстің практикада сорбенттерді қолдануға мүмкіндік береді. 1 ... ... ... ... және ... ... ... полимерлер матрица ретінде қабықша материалдары үшінПоливинилді спирт (ПВС) негізіндегі қабықшалар судаерігіш және ... деп ... ... құрамы: ПВС, ал судаерімейтіннің құрамы: ПВС және оның сополимерлері.	Судаерігіш қабықшаларды улы химикаттардың, тұрмыстық химия тауарлардың, ауруханалардағы ... және ... ... ... ... және т.б. қаптамасы ретінде қолдануға болады. Поливинил спирт және оның ... ... ... ... мысалы этиленмен азық-түлік және киімнің қаптамасы үшін, ... ... ... бар ... және наноөткізгіштік мембраналар жасау үшін қолданады.Поливинлді спирттен ... ... ... жоғары мөлдірлілігіне, иілгіштігіне, кішігірім статикалық электр қуатының толуының арқасында полимерлі қабықшаның қаптамасының басқа түрлерімен ойдағыдай бақастасады. ... ... ... ... және жоғары температураларда суда еру қабілеттілігі. Судаерігіштіктің майларға және көптеген органикалық еріткіштерге жоғары тұрақтылығы ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... олардың тасымалдауы және ыдыстарға бөлу кезінде адам денсаулығына зиян заттармен ... ... ... қазіргі таңда кеуекті полимерлі материалдар суды және ауаны тазалау үшін бөлінген мембрана, фильтр ... ... ... ... ... ... ... болып табылатын кеуекті механикалық түрде де, материалдық сорбциялық қасиеті ретінде де анықтайды.Нақты полимер үшін кеуекті ... ... ... ... әсер ететін комплекс қасиетін айқындауға болады.	1-суретте ПВС бетіндегі пленканың электродтық микрофотографиясы көрсетілген. Спектрлік көрсеткіштермен сәйкес ... ... ... орай ... ... ... сәйкес, полимерлі қабықшаның таратылатын спектрлерді дифференциалдау үлгідегі қуыстар шамалары бойынша тарату қисығын береді. Параметр жоғарылаған сайын (δ1-δ2)2(этилді --> ... ... ... қуыс ... өседі, ал қисық қуыстарды тарату шамалары үлкен шамаларына қарай ығысады. ... ... ... ... ... ... көміртек атомдарының өсуімен тізбекте тұндыру әрекеті күшейеді. Мүмкін осы күшею заттардың ПВС және ... ... ... ... ... ... тұндырушы әрекет органикалық тұнбаның қатарында--> этилді --> бензилді -->бутилді спирттер өседі, ... ... ... ... ... ... ... ИК-спектроскопия әдісімен алынған нәтижелер, микроскопиялық көрсеткіштермен қатар жүреді, яғни қабықшаның полимерлік материалдарының құрылысын бақылауда ИК ... ... ... ПВС қабықша бетінің тұндырушының қаттылығының жоғарылау сатысының электронды микросуреттері: а - тұндырушысыз, б - этилді ... в - ... г - ... д - ... ... полимерлік пленкаларға металдық бетінде қаптаудағы құрылымдылық аспектілері[30] қарастырылды. ... ... ... мен алюминий) ПЭТФ пленкаларына электронды-микроскопиялық зерттеулері көрсетілді.Пленка бетін алтынша жаққанда квацалық қабат ... - ... ал ... ... ... ... - ... екендігін анықтайды.Осыдан шыққан қорытынды, бұл құбылыс полимерге енгізілген металлдардың химиясы активтілігіне байланыста ... ... ... ... ... эфирдің ПВС негізіндегі қабықшаның диэлектрлік сипаттамасына құрылыс құрамының әсер етуі ... [31]. ... ИК-, ... ... ... ... ... микроскоптың құрамы орнатылған, блоктық құрылым және молекула үстіндегі поливинилді ... ... ... ... ... ... блоктық (=1,03) параметрлерді анықтау сополимердің құрылысы статистикалыққа жақын; қалдықтың құрамында ацетатты топтардың әдістерден сезімділігі төмен. Қабықшалардың ... ... ... ... ... нәтижесінде жалған перпендикулярлы жазықтық бағытпен салыстырғанда, сеткотрафаретті басу әдісімен ... ... ... ... ... ... 20-40 мкм ... және 23-ке дейінгі өткізгіштікпен қабықшалар алынған.Қабықшаларды жасаудың перспективасы белгілі, ... ... ... ... ... ПВС ... эфирі болып келеді.Қабықшалы диэлектрлі композитті алу үшін фирмалар қатарымен цианды эфирді өңдіреді. ... ... ... ... ... ... сипаттамаларыжәне физико-химиялық қасиеттері, осындай айырмашылықтар синтез технологиясымен, бастапқы реагенттермен, молекулярлық массамен, нитрилді және гидроксидті ... ... ... ... ... осы факторлар қабықшаларды жасау кезінде қолданатын ерітінділердің және паст-суспензияның құрамына және қасиеттеріне әсер етеді. Осы ... ... әр ... ... ... ... қарағанда акрилонитрилдің стехиометриялық және құрамындағы артықшылығы)бастапқы поливинилді спирттегі әр түрлі ММ ... эфир ПВС ... ... ... қабықшалардың құрылымы жасау барысында қалыптасатын болғандықтан, сонымен қатар, қабықша қалыптасутәсілініңықпалы (суару және трафарет басылым тәсілдерімен) молекула үстіндегі құрылымы және ... ... ... ... ... яғни суда ... колоидты ерітінділерді түзуші немесеалкилцеллюлозалар, гидроксиалкил-целлюлозалар, гидроксиалкил-алкилцеллюлозалар секілді суда ерігіш ... ... ... ... немесе кем дегенде суда көтерілетін полимерлер, мысалға метилцеллюлоза, гидроксиметилцеллюлоза, гидроксиэтилцеллюлоза,гидроксипропилцеллюлоза,гидроксибутил-целлюлоза, гидроксиэтилметилцеллюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, карбоксиалкилцеллюлозалар, карбоксиалкил-алкилцеллюлозалар, күрделі ... ... және оның ... ... ... олар ... (альгинаты) қышқылдар және оның тұздары, каррагенаналар, гуаровты смола, ксантановты ... ... ... және ... ... ... ... трагант және хитозан суда ерігіш өндірістік хитин секілді өзінен басқа суда ерігіш полисахаридтарды көрсете алады. 2%-ды ерітінді ретінде 20ºC-да 1000 ... ... ... ... сП тең ... ие суда ... ... гидроксиалкилцеллюлозалар немесе гидроксиалкил - алкилцеллюлозалар кеңінен қолданылады. Әсіресе соның ... көп ... ... метилдегенде 1,36-1,81 дәрежеге ие және гидроксипропилдегенде 0,12-0,23 дәреже көрсететін және тағы ... [32].1.2 ... ... ... алу ... ... ... қарамастан полимерлі материалдар әр түрлі табиғаттардың заттарымен модифициялана ... ... ... ... ... ... ... Осы облыста негізгі бағыттардың бірі полимерлі материалдардың (гельдер, қабықшалар) иммобилияланған металл бөлшектерімен (алтын, күміс, ... және т.б.) ... және ... зерттеу болып келеді.Авторлардың жұмыстарында [33] алтынның нанобөлшектерінің диагностикада және детекцияда қолданылу мүмкіншілігі қарастырылған. ... ... ... және ... белгі ретінде кеңінен қолданылады. Осындай нанобөлшектердің қолдануымен детекцияның критикалық байқау әдісі көрстілген. көзқарасқа ... ... ... ... анықтау әдісіне көп көңіл бөлінді. Оптикалық немесе электрлік сигналды күшейту үшін металл ... ... ... ... ... қабатының жақын орналасуына орай молекулалардың және алтынның нанобөлшектерінің арасындағы қатынас негізіндегі ... де ... ... ... ... жарығы не жоғарылайды, не өшеді, не болмаса толық молекулалардың ... орай ... ... ... ... өзгерісіне әкеледі.Блоктың құрылысын және поливинил спиртінің циан эфирінің молекулалық структурасы ИК, ЯМР спектроскопиялық әдістері мен ... ... ... ... құрамы орнатылды. Қалыңдығы 20-40 мкм 23 диэлектр өткізуімен плнекалар ... ... ... ... ... ... ... үшін, ПВС циан эфирі тиімді екені белгілі. Тұрақтылығы уақытпен және физика-химиялық құрамымен сипатталатын диэлектрлік қасиеттерімен айқындалатын, диэлектрлік ... ... ПВС циан ... ... ... ... синтез технологиясы бастапқы реагенттер, гидроксальді және нитрильді топтардан ... ... ... ... ... пленка дайындауда, пленканың құрамы мен құрылысына әсер етеді[34].Пропил-аллилтиомочевиналық және меркаптопропильялық топшалармен ... ... ... ... және  деп аталатын коллоидтық әдістері көрсетілді. Спектральді анализ ... ... суық ... ... ... бөлек нанобөлшектер пайда болғаны және де фазалық түрлену кезінде пайда болған алтын ... тыс ... ... анықталды. 6000 С қайта өңдегеннен кейін бөлшектің мөлшері 3.99-ға нм тең болды. Қалың жасушалық қабаты бар, ... ... 1,6-1,7 нм ... ... ... болды. Биоқосылыс құрамындағы күмістің мөлшері 48-55 мг/г тең болды. Ұсақ және ірі фракциялардан құралған екікомпонентті ... ... ... және ... мөлшері қарастырылды[35].Қабыршақтық материалдарды жасау үшін, көп жағдайда, нанобөлшектің ... ... ... ... ... арнайы сутектік байланыстарды ұйымдастыру қолданылады. Жұмыстың автолары аминтоп арқылы байланысқан, нанобөлшектің негізінде дендримерлерді алған. ... ... ... ... ... ... ... бір көлемі мен формасы бар металдық қабыршақпен агрегатты құруда инициатор ретінде қолдануға болады.Жұмыста химиялық және ... ... ... Көп ... ... ... соңғы аминнотопқа ие полимерлермен алтынның ... ... және ... ... тобы бар ... ... ... байланыстың түзілуіне негізделген. Оған қоса қабыршақтар нанобөлшектің бетінде адсорбциаланған 11-меркаптоундеканды қышқылдың карбоксил ... мыс ... ... ... алынады. Карбоксил топтармен және металл иондарының арасында байланыстардың пайда болуының арқасында нанобөлшектерден көп қабатты торларды құруға қолдануға болатын ... ... ... ... ... ... ... өздігінен пайда болатын қабыршақтар жоғары тұрақтылықты көрсетеді және гравиметриялық, спекроскопиялық, ... ... ... әр ... әдістермен зерттелуі мүмкін. Бұндай қабыршақтардың жоғары тұрақтылығына қарамастан, оларды қолдануда шектемелер бар, мысалы, ерітінділер, яғни олар өте күштіқышқыл ... ... және ... ... ... активті металл-линкерлерді қолданса электрохимиялық әдістермен зерттеу мүмкін емес. Металл-лиганд-металл байланысы ... әр ... ... ... құруға қабілетті лигандалармен модификациаланған алтынның нанобөлшектері үлкен қызығушылық туғызуда. Беттік адсорбциаланған комплексті қосылыстар және екі ... ... ... ... ... жаңа әдістер көрсетіледі. Лигандалар ретінде терпиридті 3d - f, 24 туындылары синтезделді.Алтынның ... ... ... 4,7+-1,1 нм) ... ... модификациаланды, содан соң алтын электродтарының бетінде Ленгмюра-Блоджет әдісімен бір қабатты алу үшін қолданылды. Бір қабатты алуды Ғе(Н2О)6(ВҒ4)2 комплекс түзілуші реакциясы ... ... ... ... ... нәтижелерімен олардың өткізгіштігі зерттелді. Күтілгендей, түінделмеген аналогтармен салыстырғанда түйінделген ... 24 ... 4-5 ... ... ... 3d - f ... ... өткізгіштігі метиленді тізбектің ұзындығына тәуелді және ол тізбек көбейгенде өткізгіштік төмендейді. Осылайша, ... ... ... ... ... байланыстырып, нанобөлшектердің модификациаланған электрохимиалық қасиеттеріне шешуші әсер етеді [36].2-cурет. Карбоксил топтарымен және металл иондарының байланысу схемасы1.2.1ПВС қабықшалардың модифициялау әдістері, ... НБ ... ... ... Аg (НБ) нанобөлшектерінің көрініп тұратын диапазонда өткізгіш электрондардың жұтылу қатары әлдеқайда интенсивті.Органикалық матрица Аg (НБ) фотографиялық процесстерде ... ... ... ... Аg (НБ) ... ... ... және фотоэлектрлік қасиеттерінің флюоресценциалы және комбинационды қасиеттерін зерттеуге қызығушылық туып отыр.Бұндай материалдар ... ... ... ... жаңа ... ... үшін және нанолитографикалық процесстерді жасауда қажет.Осындай материалдардың композициясына қойылатын талаптардың бірі болып-кіші нанобөлшектер(шамамен 10нм) және олардың жоғарғы концентрациясы матрицаның түссіз ... және оның ... (НБ) ... ... әдісі НБ стабилизаторының қатысында байланысқан металлдардың ерітіндісінде жүзеге асырылады. Иондық имплантация, лазерлі амбляция, металдың вакуумды булануы және ... ... ... және радиолитті әдістер секілді Аg (НБ) алудың дәстүрлі емес әдістері пайда болуда. Соңғы қызығушылықтыр, экспозиция уақытының және оның ... баяу ... ... реакционды системада процесстерді әсерлі басқару. Радиолиз кезінде агенттерді ... ... ... ... ... ... ал ... жағдайда және стабилизаторларда соңғы өнімді ластайтын өнімдерді орналастыру артықтығы. Ag НБ ... ... ... ... іске асу ... аз ... унверсалды және жоғары эффектті әдістерді табуда осындай ... алу жолы ... ... ... ... радиолизге қарағанда практикалық жүзеге асырудың жеңіл жолы болып табылады. Қайта құрушыларды қолдану арқылы Ag НБ синтезі кезіндегі фотолиз қабыршақтармен қатар ... де ... НБ ... ... ... тиесілі AgNO3 ның ЖВС сәулеленген қабыршақтардың жұтылу спекторында бір ... ... ... ... ... көлемде беттік минимумға ие түрлі жағдайдың синтезіне куәлік етеді. Осы спекторларды салыстырудан ... ... ... ... Ag НБ ... жұтылу қатарының интенсивтілігінің жоғарлауына алып келеді [37].Барлығына ... жаңа ... XXI ... ... ... болып табылады, нанометриалардардың индустриясы - ғылым және техниканың даму бағытының бірі[38]. Наноматериалдар және ... ... ... ... ... ... қабаттағы инженерияның негізгі бағыты болып табылады, жекелеген кезде көп компонентті (көпфункционалды) ... ... ... өлшемімен 1-ден 100 нм-ге дейін болады.Наноструктуралық пленкалардың ерекшелігі жоғары көлемдегі фазаны бөлім шекарасының бөлігі және олардың беріктігі, ... ... ... жоқ болуымен, мүмкіндігінше кристаллдық бөлігінің көлемдік сәйкестігінің, аморфтық фазалардың, металдық және ... ... ... ... ... ... ... бөлімінің үлкен ауданның қолда бары (көлем бөлігі 50% жетуі мүмкін) наноструктуралық пленкаларда модификациялық структурасы және электрондық құрылыс жолымен олардың ... ... ... туғызады. Шекара бөлімінің беріктігі деформациядағы наноструктуралық пленканың беріктігінің өсуіне мүмкіндік береді. Кристаллиттердің ішінде дисслокациялардың жоқ болуы осындай пленкалардың беріктігін ұлғайтады. ... ... және ... ... ... ... ... қаттылығының мәнімен (H>30 гПа) тотықсызданудың серіппелігі (W>70%), беріктігі, ... ... ... осы факторлар пленкаларды алуды мүмкіндік береді.Көпфункционалды наноструктуралық пленкалар жоғарылынған температура ... ... ... және ... үстіңгі бетон қорғау үшін қолданылады. Жаңа ұрпақтың биосәйкестік материалдарды - ортопедикалық және ... ... бас ... және ... ... үшін имплантаттарды жасау кезінде осындай пленкалар ауыстыруға болмайтын, таптырмайтын,Электрондарды макромолекулярлы заттарда тасымалдаудың үш негізгі нұсқаларын ұсынуға болады:1 - ... ... ... молекулалармен жүзеге асыратын қозғалмалы тасымалдағыштар рөлін ойнайды; олардың соқтығысу кезінде тасымалдаументасымалдағыш бола алатын электронның бір алмастырғыштан басқаға алмастырумен сүйемелденеді ... ... -  ... ... тотығу-тотықсыздану топтардың арасында, негізгі молекулярлық каркаспен байланысқан немесе супра-молекулярлы ассоциатқа жиналған ковалентті емес ... ... - ... ... жүйе ... өткізгіш, осыған электронды тасымалдауға қасиеті барбасқа топтар кіре алады, мысалы кернеулі циклдік құрылымдар, ... бос ... ... ... электрондар. Электрондарды тасымалдау процессті жүзеге асырған кезде ... ... да, ... ... ... ... жағдайларда полимерлер үшін жүйемен түйінделген екі байланысқатүйінделген байланыстармен заттардың екі түрі болуымүмкін: жартылай толтырылған аймақ (металлды мыс) және ... ... ... - шала ... ... Көп ... іске ... полимерлерде түйіндеу учаскілердіұзарту, өткізгіштікті жоғарылатуғаалып келу керек, себебі ол тиым салынған аймақтын енінің ... да, ... ... ... ... ... жүреді, соларды сыртқы электрикалық аумақтың әсер еткен бағытымен қоса тоқты тасымалдаушыларғаөту керек. Полимерлердің өткізгіштік механизмі келесі элементтерді қосу ... бос ... ... ... болуы, осы тасымалдаушылардың политүйіндеу облысында және тасымалдаушылардың бір түйіндеу аймақтан басқасына ауысу қозғалысы. Металлдық өткізгіштіктігін ... ... ... ... аймақтарға бөлінген, сондықтан полимер электронды біркелкі емес жүйені көрсетеді деген болжам бар. Тасымалдаушыларды диэлектрикалық ... ... ... ... ... болып табылады. Полимердің жартылайөткізгіштік қасиеттері жалпы бойлық түйінделген байланыстардың жүйесінен, негізгі тізбектің компланарлы құрылымынан, бүйір топтардың табиғатынан, сыртқы орбитада ... ... ... болуына қатыспайтын электрондары бар тізбектегі түйінделген гетероатомдардың болуынан және т.б. ... болу ... ... байланыстармен жартылайөткізгіштік қасиетіне ие болады және оның ішінде оларға жалғанған металлдық электродтан электрондардыинжектрлеугеболады. Сондай полимерлердің электрөткізгіштігі жарыққа сезімтал және ... ... ... ... ... ... ... мысалы полимерлі жарық өткізгіштер. Осындай полимерлер негізінде жарық өткізгіштер, жартылайөткізгіш транзисторлар және теристорлар жасалған. Жақын арада осы ... ... ... теледидардың жазық экрандары, жол белгілері, компьютер мониторының жазық дисплейлері, медицина мекемелерде ақ жарықпен жарқырайтын ішкі қабырғалар ... ... ... молекулаларының электронды құрылымы түйінделген байланыстармен қозбаған күйде ... ... және ... ... ... ... кіші (Ω ~ 10-10 Ом·см-1). Ондай полимерлерді электроөткізгіштікке айналдыру үшін оларды химиялық түрде ... ... ... ... - . ... - ол ... электрөткізгіштік қасиеттерін берудіңпроцесі. допирлейтін компоненттен тәуелділігінен р-допирлеу, ол допирленетін элемент өзіне электрондарды тартқан кезде және допирленетін элемент ... ... ... ... ... ... техникасы қиын емес, бірақ өзінің спецификасы бар, себебі ( полимерді допирлейтін зат) біркелкі тарату қажет.Жіңішке қабықшалар полиацетиленнің, мысалы, ... төс ... жабу ... салынған (полиэтилен, шыны және т.б.) тасымалдауышты катализатор ерітіндісіне енгізумен алады, катализатор ретінде NaBH4·Co(NO3)280°C температурасында қолдануға болады, сосын 30°C температурада ... ... ... төс етекті енгізеді. Соның өзінде ацетиленнің полимеризациясы, сорбцияланған төс етекте, бірнеше секундта жасалады. Катализаторды жойғаннан кейін алынған полиацетилен ... ... ... йод ... өткізгіштік 200 Ом·см-1 ден астам) өңдейді. Алынған қабықша сыртқы түрмен аллюминді фольганы еске түсіреді, ал ... төс ... ... ... ... ... жартылайөткізгіштік р-типті жартылайөткізгіштік болып табылады (қозғалыс (+) зарядтар -  допантты енгізгеннен кейін ... ... есе ... сол оған өткізгіштікті қамсыздандырады). Бесфторлы мышьяк, хлор, бром р-типтіөткізгіштікті үлкейтеді. К, Na, AsF5 ... аса) ... ... ... ... мезетте ауыстырады, оның мөлшері допанттың санынан тәуелді. Полимерлі беттер допирленген полиацетеленнен жарықтық энергияны электрикалыққа КПД ... күн ... ... ... ... ... 105 ом·см-1) жақын КПД көмегімен ауыстыра алады.Ацетиленге қарағанда пиррол (таскөмір смоласынан алады) электрохимиялық әдісімен жеңілірек полимерленеді. Полипиррол ұяшықтағы электродтардың ... сол ... ... тоқ ... ... ... Полипирролды допирлеу электрохимиялық әдіспен де жүргізеді. Оны ПВХ-пористі мембранаға тұндырып ... ... ... ... бос тоқ ... қамтамассыздандырады. Сондай жолмен полипирролды электрод алады, оларды акуммуляторлы ... ... ... ... ... тотықтырғыш FeCl3 + FeCl2 тотықтыру потенциалы 500 мВ, пиррол/FeCl3 - 233, 0-20°, 20 мин.) полимеризациямен алынатын полипиррол ұнтағын ... ... ... болады. Алынған полимердің электрөткізгіштігі 190-220 Ом-1·см-1. Полипирролдың қабықшасын FеС13 ерітіндісінен жабуы полиметиметакрилаттан полиэтилентерфталаттан жасалған төс етекке тұндырумен алады.Электрон донорлары немесе ... ... ... әрекеттескенде үстіде жазылған полимерлер түйінделген екі байланыспен сынаптың өткіштігіне жетеді. Электрөткізетін полимерлердің электрөткізгіштігі полимерлі молекулалардағы электрондардың қозғалғыштығына байланысты, оның ... ... ... ... ... ... ... болған тс - электронды бұлт қозған ... ... ... күй металлдыққа байланысты электрөткізгіштігін қамтамассыз етеді.* Түйінделеген полиолефинді фрагментті конденсерленген олиготифен, олигопирролдар құрылымымен, ароматтық топтармен немесе металлдардың ... ... ... * ... ... ... соңғы топтардың варьирлеуі, олар бір уақытта төс етекке өткізгіштің молекуласын тіркелтетін рөлін де ... ... * ... ... ... ... және ... құрастырғыштар арқылы молекулярлы сымдардың рөлін ойнайтын фрагменттерді ұйымдастыру.Полимердің бірінші ... ... ... ... ... жүйе өткен ғасырдың сексенінші жылдары пайда болған органикалық еріткіштігімен ерекшеленді, олар балқытусыз және қиын ... Сол ... ... ... ішкі ... (ПІӨ) ... оларды ұнтаққа, қабықшаға, талшыққа әр түрлі әдістермен еріткіштерді және катализаторларды қолданумен өңдеуге болады. Жаңа ұрпақ ПІӨ өдеуге оңай ... Олар ... ... және берілген электрөткізгіштігімен құрамын алу үшін басқа да полимерлермен араласа ... және ... ... ... ... ... ... әдебиетте сипатталған, көбінесе валенттілігі ауысатын металлдармен, оларда рецепторлер полимерлі органикалық құрылым түйінделген байланыстармен, ал субстраттар - ... ... ... ... ... үшін ... ... бар, кеңістікте рецептор молекуласының құрылуынан тәуелді.Егер рецептор молекуласының кеңістіктік құрылысындағы субстратты рецептормен байланыстыру қуыстың арасымен жүретін болса, онда ондай ансамбльдерді жиі ... ... ... ... деп атайды. Байланыста қатысатын фрагменттердің және құрастыратын мостиктардың сандарын және табиғатын варьирлеу ... ... ... ... ... әр қилы ... ... түрлерін беретін әр түрлі макрополициклді құрылымдар алуға болады. Биядерлы комплекстерді құратын ... ... ... Ол үшін әр ... ... ... қолданылған амин + карбонил = имин. Бұл лигандтар биядерлы металл комплекстерін және каскадты мостикті топтармен комплекстер құрады.Полиядерлы ... ... ... ... көп мөлшері сипатталған, олар әр түрлі геометриялық параметрлермен көрсетіледі. Осы кластерлердің кейбірлері металлдардың прототиптері ... ... ... және металлдық электрөткізгіштігіне ие болады. 70-146 мыс атомдары немесе 309-561 палладий атомдары бар гигантты кластерлер алынған, олар металлдық ... ... ... ретінде әр түрлі фуллерен туындылары қолданылады.Өткізгіш полимерлер ең алдымен антикоррозиялық жабу ... ірі ... ... ... ... үшін ... Қазіргі уақытта допирленген полимерлер түрлі антисатикалық қосымша ретінде қолданылады, көбінесе, антистатикалық қабат полианилиннен Хиташи ... ... ... ... ... Ондай полимерлер антирадарды жабулар үшін, жарық өткізгіштерді жасау кезінде, мембраналы технологияларда полярлы ерітінділерді және газдарды бөлу үшін, сезгіш ... және ... ... литографиялық процестерде және суреттерде қызығушылығын ашады. Полимерлерді допирлеу және дедопирлеу сыртқы кернеуімен басқарыла алады, олар жеңіл аккумуляторлы батарейлерді жасау үшін ... ... ... ... ... және өңделуге жеңіл берілетіндер - микроэлектроникада миниатюрлеу молекулярлы ... ... ... ... ... ... қатты денелі схемаларда қолдану.Электрөткізгіш полимерлерді конденсаторларда, компьютер жадының элементінде, сурет түрлендіргіште қолданылуы мүмкін. Соңғы уақытта электрөткізгіш полимерлерді басқа облыстарда қолдану ... көп ... ... ... ... Интернетте. Онда айтылған, олардың кейбіреулері электрлік кернеудің әсерінен немесе химиялық әсерден түсін өзгертеді, оларды ... ... ... және жады ... ... қолданылады. Электрөткізгіш полимерлер элементар арлық қосылыстарды молекулярлы астыңғы деңгей мөлшерімен ... ... ... ... ... ... үшін перспективалы, допирленгендерді өткізетін бөлімі отраңғы болып, ал сыртқысы изолятор болатындай жасау үшін, әр түрлі электротехникалық ... және ... ... және ... ... жасауларда песпективалы.Санау техникасының прогресі электронды және оптикалық әдістерде ақпараттарды өңдеумен үйлестіруге байланысты. Фотоэлектронды ... ... ... ... ... есе тез ... ... Фоторефрактивті эффект (жарықтың әсерінен физикалық қасиеттерінің өзгеруі) негізінде ... ... ... қамтамассыздандырады, мысалы, фотореактивті поли-1ХГ-винилкарбазол. фирмасының зерттеушілері полимерлі қабықша ... ол ... ... жүретін сәулелену жиілігін екі еселейді - жарықты жақын ИК-диапозоннан көрінетін көгілдірге ауыстырады, оған ақпаратты ... ... ... ... ... ... ... құрылымының өзгеруіне байланысты оңайырақ ерітілетін полидиацетилен алынды. Одан қабықшаларды құру оңай, олар фотореактивті ... ... ... ... ... ... ... қолданумен затворы және электронды айып-қосылғыштары (электр тоғымен кіру және шығуда арнайы электрод-затвор басқарады) бар транзисторлар жасалды. Таза ... ... ... ... ... ... қабықшадан жасалған айыру қабатқа қарапайым әдістерді қолдануға рұқсат етеді. Мұндай құрылғыда полиэтилентерефталатты қабықшаға ... ... ... ... ... бауғабекітеді, изолятордың үстіне сондай электрөткізгіш полимерден кіру және шығу электродын жасайды (органикалық жартылайөткізгіштік - дигексилсесквитиофен, ... алты ... блок бар). Ауыр ... ... темір-никельді аккумулятордың орнына қазірігі уақытта литилді келді. Электрөткізгіш ... тоқ ... ... ... ... үшін ... оларға түсті металлдардың тоғын қолданбауға және аккумулятордың массасын екі есе азайтуға, ... ... ... ... ... ... ... қуаттың және энергия сыйымдылығының және ысырапсыз технологияны даярлауға үлкен ... іске ... ... қатарларыөңделді. Солай поликротонды қышқылдың негізіндегі гель әлсіз сілті сулы ерітінділерінде электр тоғының әсерімен өзінің көлемін өзгерте алады. Британды ... ... ... ... ... өзінің қасиеттерін ауыстыра алатын материал өңдірді. Англияда фениленді және винилді топтары және ОС6Н13 және CN бүйіртоптары бар ... ... ... ... ... ... ... салғанда ол сары-жасыл түс шығарады. Олар телевизор экрандарын және дисплейлерді жасау үшін перспективалы.1.2.2 Нано - Ag0 , - Au0 бар ... ... ... ... үшін ... өмір сүру ... біршама маңызды: осыдан, наномөлшердегі жағдайда металлдың тұрақты бөлшектерін алуға мүмкіндік беретін және ұзақ ... ... ... химиялық және биологиялық белсенділікті сақтайтын тиіміді әдіс екен деген қорытынды шығады. Қазіргі таңда нанобөлшектердің тұрақтылық әдісі және де басқа да ... ... ... ... ... ... ... Осындай әдістердің бірі гидрохинонмен немесе таннионмен күміс нитратының тотықсыздану әдісі болып табылады. ... ... ... ... әдіс ретінде лимон қышқылы және буферлік ерітіндісі бар гидрохионмен күміс ... ... ... ... ... әдіс ... ... немесе тетрабораттың буферлі ерітіндісі және натрий гидроксиді бар (рН=9,8) күмістаннион ... ... ... Осыдан,танниннің күміс нитратымен тотықсыздану әдісінің барысында алынған күмістің нанобөлшектері ұзақ уақыт шамасында ерітіндіде және ауада тұрақты екендігі ... ... ... ... ... ... технологияға тиімді. Негізінен көп жағдайда күмістің нанобөлшектерін синтездеу үшін ваккум немесе инертті газ болу ... ... ... ... ... болдырмау үшін, яғни синтез процедурасын өткізу барысында қиындық туғызады. Ал бұл әдіс үлкен мөлшердегі ... ... ... ... ... ... ... осылай С.Н. Штыков авторының жұмысын [40] белгілеп қоюға болады, онымен наножүйелер, нанотехнологиялар және супрамолекулярлы химияның принциптерін ... ... ... Анализде қолданылатын наножүйелер мен нанобөлшектерге өзіндік жинау эффектісі (мицеллалар, микроэмульсиялар, везикулалар), ... ... ... - ... ... ... металдың нанобөлшектері (алтынның, күмістің), нанобиополимерлер (ақуыздар, нуклеин қышқылдары), нанокластерлер, көміртекті нанотүтіктер, наносымдар, ... ... ... ... - ... ... бойынша немесе полииондық құрастыру әдісімен алынған наноөлшемді пленкалар арқылы жасалған ұйымдастырылған супрамолекулярлы жүйелерді жатқызуға болады. ... ... және ... - ... ... ... әдістерінде, сонымен қоса бөлу және концентрлеу әдістерінде қолданылады. Метолдың нанобөлшектері, биополимерлер, наноөлшемді пленкалар, нанотүтіктер анализдің электрохимиялық әдістерінде, химиялық сенсорда және тест - ... ... [41] ... ... ... күмістің нанобөлшектерінің ансамбльдеріндегі беткі зарядталуы зерттелді. Тұрақты цетилтриаммоний ... (I) ... ... ... ... тотықсыздануымен алынған. РФЭС-пен дәлелденген 3-меркаптоппропионды қышқылмен модифицириленген Au-электродында бұл нанобөлшектер өздігімен жинала береді. Осындай түрімен ... сулы ... ... ... ... ... ... түзілу барысында күміс негізінде адсорбцияланған молекулалар арқылы ұзақ уақыт аралығында тұрақты ... ... ... сипаттамасы үшін дифференциалды импульсты вольтамперометрия әдістерін қолданады. Металл нанобөлшектердің өлшемдері нанобөлшектерді қуысты зарядтауды бақылау үшін шектеулі фактор ғана болмай, ... ... ... ... ... ... моделдеу де мүмкін.Басқа авторлардың шолуында [42]жаңа наноструктуралық жүйелерді жасау үшін өздігімен ұйымдастырылған моноқабаттарды қолданудың сұрақтары талқыланды. Негізгі назар түрлі соғы ... ... ... ... ... моноқабаттарға аударылады. ӨҰМ-ң қасиеттерін зерттеу үшін қолданылған әдістер көрсетілген. Нанобөлшектер Au, Ag, Cu, Pd, Pt және т.б. ... ... ... металдар карбонаттардың және оксидтердің кристаллизациялаудың индуцириялайтын матрицалардың қабаттарын қорғау қатысында ӨҰМ-ң қолдану мүмкіншіліктері қарастырылды. Көпқабатты органо-бейорганикалық пленкаларды жасаудың ... ... ... ... ... және ... ӨҰМ-ң артықшылықтары мен кемшіліктері белгіленген.О.В. Дементьева және ... [43] ... ... және ... және олардың негізінде наноқұрылымдарды алу әдістері, қасиеттері және медицинада қолданудың перспективалары талқыланған. Күмістің және алтынның нанобөлшектері биологияда және медицинада кең ... ... ... бірнеше үлкен топшаларды ажыратуға болады: 1)ең әртүрлі функцияларды пайдаланатын синтетикалық және биомолекулалармен нанобөлшектердің ... 2) ... ... және ... ... магниттік бөлшектермен. Au және Ag негізінде жаңа нанобөлшектердің коллоидтық химиялық әдістер қарастырылды.1.2.3ПВС-ті қабықшаның күміс және алтынның нанобөлшектерімен модифицирлеу ... 20 ... ... ... ... ... ... әдістерін өңдеуге көптеген жұмыстар арналды, бірақ олардың кейбіреуіне ғана тоқтауға болады. Алтынның нанобөлшектерінің ... - ... ... [44]. Бұл әдіс ... ... ... ... натрий цитратымен тотықсыздандыруына (3 сурет) негізделген. Na3C6H5O7тотықсыздандырғыш және тұрақтандырғыш болып келеді. ... ... ... жүру ... әдіс ... ... ... нанобөлшектерін 10-20 нм өлшемімен алу үшін қолданылады. Туркевич әдісі ... ... ... алу процесінің схемасы 4 суретте көрсетілген. Осыған ұқсас тәсілмен нанобөлшектерді басқа да асыл ... - ... ... ... және т.б. синтездеуге болады. 4-сурет. Туркевич әдісі бойынша алтын нанобөлшектерінің синтезінің схемасы.Күміс нанобөлшектерін цитраттық әдіс бойынша алу.Бұл әдістің ерекшелігі цитрат-анион әрі ... әрі ... ... ... ... ... бұл оптималды концентрацияны таңдауды қиындатады, себебі концентрацияның өзгеруі тотықсыздандыру жылдамдығына ғана ... ... ... да ... әсерін тигізеді. Цитрат иондарының қатынасуымен күміс нанобөлшектерінің тұрақтануын мына схемадан көруге болады: 5-сурет. Цитрат ... ... ... ... өсу ме - ханизмі. Agk - кластерлі күміс ( < 1 нм), Agm - ... ... ( 1 нм), Agn - ... бөлшектер ( > 1 нм), R - тотықсыздандырғыш радикалБірінші кезекте Ag[+]2, Ag[+]4, Ag[+]9, т.б. күміс ... ... ... ... Agk). Бұл ... ... ... шамасы 50-100 атомға (немесе 1-1,5 нм) жеткенше ғана орын алады. Келесі этапта цитрат иондарының кон - центрациясы ... ... Agk ... ... ... Agm және Agn ... ... Күміс нанобөлшектерінің агрегирлену механизмі цитрат иондарының мөлшеріне тікелей байланысты. Мысалы, цитрат ионда - рының концентрациясы (1-5)·10[-4] моль·л аралығында болғанда, ... ... ... тұрақтанып, коагуляция процесі орын алмайды. Күміс иондарынының тотықсыздану дәрежесі цитрат иондарының ... - ... ғана ... ... ... да ... Күміс иондары мен цитрат иондарының мольдік арақатынасы 1:1 болғанда макисмалды тотықсыздану дәрежесі 40 минутты құраса, ал осы арақатынас 1:5 ... - 15 ... орын ... ... нанобөлшектерін екі-фазалы су-органикалық еріткіштер жүйесінде және органикалық тотықсыздандырғыштар көмегімен алу. Күміс нанобөлшектерін екі-фазалы су-органикалық еріткіштер жүйесінде алу әдісі алтын нанобөлшектерін ... ... ... әдістемесіне негізделген. Синтез бір-бірімен араласпайтын су-органикалық еріткіш фазааралық қабатында жүретіндіктен, сол қабаттың ауданына тікелей тәуелді. Бруст-Шифрин ... ... ... ... ... ал ... ... реагент ретінде алкиламмоний тұздары немесе алкантиолдар қолданылады. Бруст-Шифрин әдісінің негізгі кемшілігі - ол нанобөлшектерді ластайтын ... ... ... ... ... ... ... қабатын алуда қолданылатын Толленстің белгілі реакциясы күміс ... ... да ... [Ag(NH3)2]4(aq)+RCHO(aq)-->Ag(s)+RCOOH(aq)	(1)мұнда - RCHО альдегид немесе көмірсутегі. Осы жолмен ... ... ... орта температурасына тәуелді екені байқалды. Мысалы, 27ºС, 30ºС және 35ºС температурада ... ... ... ... ... ... ... ~20, ~30, және ~40 нм. Кол - лоидты ерітінділер ұзақ ... бойы ... ... ... ... 10 нм күміс нано бөлшектерін алуда фруктоза глюкозаға қарағанда өте тиімді екені байқалды. Толленстің нанокүмісті алудағы реакциясында Aloe Vera ... ... ... ИҚ - ... ... ... ерітіндісін тотықсыздандыруда Aloe Vera құра - мына кіретін төмен ... ... ... жауапты екендігі дәлел - денді. Толленстің дәстүрлі реакциясымен салыстырғанда бұл әдіс сфералы өлшемдері 15,2+-4,2 нм ... ... ... ... ... ... ... алу үшін басқада органикалық тотықсыздандырғыштар, атапайтқанда, этанол, этиленгликоль, ... - ... ... ... - ... - ... ... қышқылы - олеиламин жүйелерін және т.б. ... ... ... ... ... ... күміс нанобөлшектерін алуда біршама табыстарға жетті. 1-суретте көрсетілгендей коралл типтес күміс нанобөлшектері ерітіндісінде AgNO3 ... ... - мен ... ... алынған. Авторлардың пайымдауынша, күміс тармақтары алғашқыда пайда болған тәріздес ... ... ... орыналады. Реагенттердің концентрациясын өзгерту арқылы тармақталу дәре - жесін бақлауға болады.Коллоидты алтынның ... ... ... ... классикалық моделі бойынша, алтын хлорсутек қышқылының (АХСҚ) тотықсыздануы және коллоидты ... ... 3 ... ... ... ... ... шамамен 30% тез тотықсызданып, тотықсызданған алтынның аса қаныққан ерітіндісі түзіледі. Екінші сатыда массалар әрекеттесу ... ... ... ... ... аса қаныққан ерітіндіде диаметрі 2 нм-ден кіші болатын өте ұсақ бөлшектері түзілетін жаңа фазаның конденсациясы ... ... Бұл ... ... көк ... ... бұл ... түзілетін бөлшектерінің біраз бөлігінің флокуляциясымен түсіндіріледі. Алтынның тотықсыздануы мен бөлшектерінің үлкеюі үрдістері критикалық өлшеміне (2 нм-дей) дейін жеткенше ... ... баяу ... ... ... түзілген бөлшектер келесі алтын иондарының тотықсыздануына қатысатын конденсация ядроларына айналады.Үшінші сатыда тотықсыздану үрдісі тез жүреді және ол ... ... ... ... ... боялады. Коллодты фазаның түзілуінің конденсацияланған механизмі бойынша, ... ... ... ... ... ... қатарын атауға болады. Жаңа фазаның түзілу жылдамдығы ерітіндінің қанығу дәрежесіне, яғни тотықсыздандырғыш табиғаты мен әрекеттесетін заттардың концентрацияларына тәуелді болады. ... ... ... ... және бөлшектердің конденсациясының (қанығу дәрежесі төмен) жылдамдығының жоғары болуы аз мөлшерде салыстырмалы ірі ... ... ... ... Ал ... ... ... жоғары болуы және бөлшектердің конденсациясының (қанығу дәрежесі жоғары) ... ... ... көп ... ... ұсақ бөлшектердің түзілуіне әкеледі.Алайда тотықсыздандырғыштың концентрациясының жоғарылауын КЗ-нің агрегативті тұрақтығы лимиттейді[46].+ Нано - Ag0 құрамды полимерлі қабықшалар ... ... ... ... Электрлі айнымалы тоқПолимерлер химиясының мамандары биологиялық материалдардың өзінің пішінін ... ... ... ... зерттеулерсыртқы әсерлесуден өзінің пішінін өзнертетін функционалды материалдардың жаңа классын анықтауға өте пайдалы болып ... ... ... ... ... ... ... жасандықабат түзуде қолданыс табуы мүмкін. Райан Хэйуорд (Ryan Hayward) ... ... ... ... ... ... мен ... селективті өңдеуге негізделген гелдің жартылайтонды литография (halftone gel lithography), әдісін қолдану нәтижесінде үшөлшемді пішінді жұқақабатты полимерлі гель ойлап тапты. Әдіс ... ... ... және ... облыстарда қолданылатын полимерлі шаблондарды алуға негізделген. Құрамында бүйір фрагменттерінде бензофенонды қалдықтары бар ... ... ... ... сәулеленуден өзгертуі мүмкін.Көптеген жылдар бойы ғалымдар жасанды бұлшықеттер мен бұлшықет ұлпасы ... ... ... ... ... бір формадан екінші формаға ауысып, өзінен белсендірілетін материалдарды алу әдістерін іздеді; бұл зерттеулердің мақсаты ... ... ... табу ... Осы ... ... ... фотосезімтал сұйықкристалликалық эластомерлер, диэлектрлік эластомердердің және басқа материалдардың гельдерінің қасиеттері зерттелді. Құрамында ... ... ... ... бар ... ... зерттеушілерде үлкен қызығушылық тудырды. Бнзофенонды фрагменттерполимерлі тізбектер арасындақатарлас тігілулердің ... ... ... Және де ... ... ... ... арқылы бақылауға болады.Полимердің бетіне қандай да бір сурет жасауға болатын ... ... ... ... облысын бақылауға мүмкіндік береді. Түгелдей сәуленуге ұшыраған материал бөліктерісуда бірқатар ... ... ал ... ... ... ... едәуір айқын ісінеді.Зерттеушілер гелдің жартылайтонды литография принципі саны көп қара нүктелерден тон және жартылай тон арқылы ... ... ... ... ... бетіне жазудың басылу принципіне ұқсас екендігін көрсетеді. Жаңа материал және литография ... ... ... ... ... ... ... түзу бет алды, ал УК-сәуленуден өткен гельдер ісініп, үшөлшемді құрылымға ие болған [45]. + ЖМҚ ... ... нано - Ag0 , - Au0 бар ... ... ... материалдар мен пленкаларды алу үшін түрлі тәсілдер, олардың құрылымдарын, құрам мен қасиеттерін зерттеу әдістері отандық және шетел ғылыми әдебиеттерде кең жары ... ... ... ... ... ... зерттеген кезде, дисперсті ортаның диспрсті фазамен әрекеттесуінің ерекшеліктеріне ерекше көңіл ... ... қою ... ортақ торына полимерді тізбектерін нанобөлшектермен байланыстыру процесі әрбір жағдайларда индивидуалды және ... ... ... функционалды топтардың болуы мен қоса нанобөлшектердің бетіндегі ерекшеліктеріне тәуелді [47, 48]. Әр түрлі ... ... ... ПВС-жабылған магнитті нанобөлшектер және аралық синтез өнімдері [49] жұмысында ретпен жасалатын әдісті қолданумен зерттелген. Бірінші сатыда темір оксидінің кристаллды құрылымын ... ... ... ... ... нанобөлшектері алынды (диаметр 9 нм, рН=2). Келесі сатыда, магнитті суспензияны ПВС (14-61 кДа) ... ... ... ... массалық қатынаси тәуелділігінен коллоидты тұрақтылық, мөлшер және нанобөлшектерді өлшем бойынша бөлу өзгерді. ... ... ... диаметрдің үлкеюіне және бөлшектерді өлшем бойынша бөлудің өсуіне әкеліп соқты. Қалдық ацетатты топтардың ПВС тізбегіндегі ... ... рөл ... ... аз ... ... ... нанобөлшек бетімен байланыстыру күштірек болды, демек нанобөлшектер тұрақты. ... ... ... ... ... болуы ПВС/Fe3+>2 шарттарда белгіленді; артық мөлшерінде болатын ПВС макромолекулалары, нанобөлшек бетінде қалыптасқан полимердің адсорбциялы қабатпен ... ең ... ... ... ... ... пайда болуы (сурет 3).Электрөткізгіш полимерлер - ... ... ... ... жаңа ... ... Ақырғы жылдары бұл бағыт полимерлі химияда шапшаң дамылып отыр. Полимерлі материалдарды толтыратын электроөткізгіштерді тасымалдаушы ретінде қолдану ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі полимерлер негізінде композицияларды (термо- және реактопласттар) және электроөткізгіш толтырушыларды ... ... ... ... және ... ... ... опа) ұсынады және антистатикалық бұйымдарда, электромагнитті қорғағыш жабындыларда, жоғарыомды резисторларда, электрикалық ... ... және ... ... [50]. ... ... ... жаңа материалдар пайда болды, соларға макромолекуланың өздері электроөткізгіштікке ие болады немесе нақты бір ... ... ... ... ... болуы, деп аталатын - өз құрылымдарына органикалық макромолекулалар болса, сондай-ақ бейорганикалық иондардыда қосуға болатын ... ... ... ... ... ... алыну схемасы: а) электростатикалық тебілу күштерінің әсері салдарынан магнитті нанобөлшектер ... б) ... ПВС ... ... в) гельдің пайда болуы; аса жуан қара сызықтармен ... ... ... ... ... ... ПВС тізбектерінің тігілу облыстары көрсетілгенОсы бағыттың ғылымда дамығаны үшін соңғы кездері бір рет емес Нобельдік премиялар берілді. Мысалы, 1996 жылы ... ... Г. ... және ... ... ... және ... фуллерендерді ашқан үшін премия берілді. 1999 жылы Де Женге сұйық молекулярлы кристаллдар теориясына премия берілді, 2000 жылы американ Аллан Хигерге және ... ... (США) және ... ... ... ... дамуы үшін премия берілді. 1.4.1 Сорбциялық қасиеттерӘдебиеттер талдауы бойынша, ЖМҚ негізінде алынған полимерлі қабықшалар сорбционды қасиеттерге ие. Бұл өз ... ... ... ... ... мәселен, медицинада негізінде тек бологиялық белсенділігімен ғана емес, сонымен қатар сорбционды ... болу ... ... материал ретінде қолдануға болады. Таза ЖМҚ негізінде алынған қабықшалар осындай қасиетке ие, алайда оның құрылысына толықтырғыштар енгізгенде, бұл қасиет толықтырғыштың ... ... ... ... зерттеулер нәтижесі бойынша, металдық табиғаты бар бөлшектерді, атап айтқанда наноөлшемді ... ... ... ... ... сиымдылықтарын бірнеше есе үлкейтетіні тұжырымдалған. Алайда біздің жағдайда, біз ... ... ... тиімді басқа активация түрлерінің бірі ретінде электрлі айнымалы тоқты қолдануға ұсынамыз.	Сұйықтықта YSZ нанобөлшектерінің суспензиясы тұрақтылығының қалыптасу жағдайларының бірі, нанобөлшектердің қатты ... ... ... ... ... есебінен болатын ортамен жақсы сольватациясы [51]. Нанобөлшектер суспензиясына полимерлі түрлендіргішті қосу кезінде ... ... ... және орта ... ... әрекеттесуінде бәсекелестік туындайды. Полимерлі түрлендіргіш өз ролін, егер ол сольватациялық қабатты бұзғанда және нанобөлшектердің бетінде адсобцияланғанда, ... ... ... бұл кезде ерітіндіде полимер концентрациясы төмендейді, ал беткі қабатта - жоғарылайды. ПАК, БМК-5, ПВБ адсорбциясы 25ºС ерітіндіден изопропанолда жүргізілді, ал ПВА ... ... ... 40 ºС ... жасалды. Хемосорбент ретінде қолданылатын түр өзгерген поликапромидті талшықтың қасиетін зерттеуге бұл ... [52] ... ... полимеризация әдісі химияда қазіргі бар полимерлердің химиялық құрамның, құрылымның және қасиеттің ... ... ... үшін кеө ... ... ... қолданыла отырып, поликапроамидті талшыққа хемисорбциялы қасиет беретін полидиметиламиноэтилметакрилат пен этилендиаминнің ұластырылған түзбегінен тұратын,түр өзгерген поликапромидті талшық алынды. Жүргізілген ... ... түр ... талшықтың статикалық айырбастау сыйымдылығы анион бойынша 3,00 - 3,50 ... ал ... ... 2,00 - 3,05 ... ... ие болады. Статикалық айырбастау сыйымдылығының алынған мәліметтері берілген талшықты бифункционалдыь хемосорбент ретінде өолдану үшін ... ... ... ... ... басқа сонымен қатар келесідей өңдеу мен ұзақ қолдану үшін қанағаттанарлық физико-механикалық қасиеттері болуы ... ... ... көрсеткендей, түр өзгерген талшықтың үзілмелі жүктемесі мен үзілмелі ... ... ... ... ... азын-аулақ өзгереді. Түр өзгерген талшықта қалыңдығының үлкеюімен байланысты берiктiктiң аздаған төмендеуi болады, өйткені абсолютті жүктеме еш ... ... ... ... ... ... 47%-ға ... болады. Ұластырылған полимерде ылғалдың 13%-ға жоғарылауы талшық салалығының жоғарылауын түсіндіреді. ... ... ... отырып келесідей қорытынды жасауға болады, поликапромидті талшықтың түр өзгерткеннен ... оның ... ... көрсеткіштерінің нашарлауы байқалмады және мұндайды ары қарай маталық емес немесе бөгде материалдарды өңдеуде қолдануға болады. Сорбцияны ... бөлу және ... үшін ... ... Сорбция әдістері әдетте өте жақсы бөлудің селективтілігін және концентрлеу коэффициентінің жоғары мәнін қамтамасыз етеді.Атомды-эмиссиялы, атомды-абсорбциялы және рентгенді-флуорцентті ... ... ... ... ... ... анықтауда концентрлеу коэффициентінің ең жоғарғы мәніне қол жеткізеді.Сорбция-қатты денелердегі сорбенттермен газдардың, булардың және ... ... ... немесе сұйық жұтушылармен сіңірілуі. Сорбция әдістерінің классификациясы заттардың сорбенттермен әрекеттесу механизмінің әртүрлілігіне негізделген. ... ... ... ... ... ... ... алмасуда және буларда сұйық фазаның пайда болуы-2 араласпайтын фазалардың арасында(еріткіш және сорбенттен сұйық фаза) капиллярлары конденсацияланғанда заттардың орналасуы ... ... ... ... және ... Негізінен айтылған механизмдердің ішінен ешбірі таза күйінде болмайды және коп ... ... ... орын ... ... ... түрлендіре отырып сандық сорбция-десорбцияны жүзеге асыруға және бұл процессті бақылауға болатындықтан сорбция процессін басқару оңай. Сорбция әдістерін жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... ... ... емес, олардың компоненттерін анықтаудың келесі әдістерін оңай құруға болады. Сорбция әдістері жоғары технологиялылығымен және автоматизация жеңілдігімен ажыратуға ... ... ... ғана емес және ... ... ... храмотографиялық және нақты инжекционды әдістерді анализдеуге болады. Ионалмасушы концентрленушілерде алмасушы адсорбция жүргізіледі: қолданылған адсорбенттің құрамына бастапқыда кіретін басқа иондардың ... саны ... ... ... ... ... механизмінің схемасы бойынша ең алдымен бөлшектерге иондардың диффузиясы болады, содан соң оның активті центріне ионалмасушының терең диффузиясы, ионмен алмасу, ионалмасушының ... ... ... ... ... және ақыр ... ... диффузия. Өте сұйылтылған ерітінділерді санамағанда, ерітінділерді араластырғанда иондардың ... ... ... ... ... ... ауысуы тез болады және бұл сатылар ьтепе-теңдікті орнату заңына әсер ... ... ... ... ... диффузиясы баяу өтеді және ерітіндіні араластырғанға тәуелсіз [54].1.4.2 Биоцидтік қасиеттерКейінгі онжылдықта нанобөлшектер және наноматериалдардың қасиетін зерттеу қарқынды ... ... ... ... оның ... ... өңделуі де сипат алуда[55]. Ең бір белгілі объект ретінде химияда, техникада және медицинада қолдауын тапқан ... ... ... ... ... бойынша алтынның нанобөлшектері арқылы түрлі ауруларды емдеп және ... ... де кең ... ... ... ... ... алтынның нанобөлшектері бар, коллоидты ерітінділер немесе сұйық фазалы және қатты заттар түріндегі ... ... да ... ... Аса кең ... тапқан күмістің нанобөлшектері биологиялық құбылыстарды зерттеуде қарқындылық көрсеткен.Мұндай зерттеулердің басты мақсаты нанобөлшектердің тірі организмдерге улы заттардың жиналуы ... ... ... мүмкіндік беру болып табылады. Күмістің нанобөлшетерінің биологиялық әсерінің зерттеуі әр түрлі объектілерде жүргізілді: бактериялар мен ... ... ... және ... ... ... ... Барлық жағдайда күмістің нанобөлшектері өздерін улы агент ретінде көрсетті немесе белгілі органдардың нормаланған функцияларын бұзды. Улы заттардың қарқындылығы біріншіден, ортадағы ... ... ... ... ... ... улану дәрежесі оның мөлшеріне және формасына сәйкес екендігі анықталды: бір әдіс алыну бойынша да және ортадағы белгілі концентрация бойынша да, 60 нм ... 9 нм ... ... улы екендігі байқалды.Және де сфералық түрдегіге қарағанда, үшбұрышты формадағы ... ... ... ... ... кварцетин ерітіндісіне күміс тұзының сулы ерітіндісін енгізу ... ... ... ... және спектр жұтылуының тез өзгеруіне алып келеді.Пайда болған нанобөлшектердің концентрациясына байланысты түссіз немесе реңсіз-сары кварцетина ерітіндісі ... ... қара ... ... үшін тән УК аумақта екі жолақтың орнына, гидратацияның аз дәрежелері кезінде кері мицеллада күмістің нанобөлшектері үшін тән 420-440 нм ... ... ... ... бар жаңа ... ... болады. Максимумдағы оптикалық тығыздық (Dmax) синтез басталғаннан кейін берілген ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді. Нанобөлшектердің қалыптасуының тоқтауы стационарлық деңгейге (Dmax) мәні тұрақты болып қалған кезде ғана сәйкес келеді. ... ... ... ... ... ... ... жібектің Талшықтарын медицинада қолдану үшін өте тиімді. Оларда талшықтардың көпшілігіне ұқсасжақсы артықшылқтары бар: ... ... ... ауа өткізгіштігі, әлсіз электрлілігі. Сонымен бірге целлюлозалы талшықтарменсалыстырсақжібекдымқыл өңдеугетұрақтырақ.Талшықтардың технологиялық процессінде ұсынатын қалдықтардың ... саны ... ... және де ... ... Bombyx mori еру ... полимерлі пленка түрінде қайтадан пайдаланылуы мүмкін. Жібек фиброиннің еріткіш ретінде концентрленген тұздар ... ... N- ... - N - ... ... негізінде ионның сұйықтылары. Фиброиннің пленкалары биотехнологияда және медицинада қолданылуы өте тиімді[49].Сонымен, талшықтар мен ... ... ... ... ... ... келелі болып табылады. Мысалға, күміс бөлшектерді орнатуымен. Күміс ... ... ... ... көптеген әдістермен иске асады. Соның атақтылардың бірі - ... ... ... иондардың тотықсыздануы. Фибриллярды талшықтар структурасында тотықсыздандырылған күміс бөлшектерінің түзілуі мүмкін.Осы жағдайда натрий боргидриді және метол, күміс иондарының тотықсыздануы ... ... 4- + 8Ag+ + 8OH- --> 8Ag↓ + B(OH) 4- + ... ... Ag+ ... ... кезінде диаметрі 5-100 нм тотықсыздандырылған бөлшек талшықтардың жоғарғы қабатында қалыптасу өтіп жатады. Гистограмманы салыстырғанда , диаметрі 5.0 - 50 нм ... ... өсуі және ... ... ... бөлшектің талшығында кемуі күмістің құраымен сәйкес. Мүмкін осының себебі тотықсыздандырғыш сияқты натрий боригидридінің спецификалық әрекеті ... ... ... ... ... ... қабаттағы диаметрі 100 нм артық үлкен агломераттар түзіледі, сонда металдың құрамы ұлғаю кезінде олардың ... ... жоқ ... талшықтардың жоғары қабатында күміс агломераттары қалыптасады.Алған нәтижелер күміс бөлшектердің қалыптасу механизмі күміс иондарының тотықсыздану ... ... ... ... ... деп санағанын мүмкіндік туғызады. Иондардың тотықсыздану кезінде тұздар ерітіндісінен металл бөлшектердің алынуы ... ... ... ... стадиясы - күміс нитраттың химиялық тотықсыздануы, екінші - нөл валентті күмістің қатты фазасы және ... ... ... ... болуы, үшінші - металл бөлшектің қалыптасуы. Пайда болған қатты фазаны тұқымдары төзімді. ... ... ... мен ... ... ... процессі бөлудің жоғарғы қабатында өтеді. Натрий боригидридінің тотықсыздану кезінде тотықсыздандырылған металл ... ... ... ... ... оның тек аз ғана бөлшегі өсуіне келеді, сонда металдың ұсақ бөлшектері пайда болиды. ... ... ... қатты фазадағы тұқымдардың белсенді өсуі орын алады, сонда үлкен өлшемді бөлшектер пайда болады (таблица 2). 1 ... ... ... ... ... ... нанобөлшектерін бөлу тотықсыздандырғышAg қабықшадағы құрамы, мас%Бөлшектердің салыстырмалы құрамы диаметрмен, нм5,0-5050-100100-200200-500500-1000>1000Натрий борогидриді1,736223123--Метол1,34-273320119Тотықсыздан-дырғышсыз1,64-572122--Конструирлеу мақсатында жаңа формадағы күміс құрамды ... - дың ... ... ... ... және ... ... электрондық спектрлер жазылған болатын[56]. Майдың құрылым құрамы - ның өзгеруі күмістің жағдайына әсер ететін көрсетілген. Сонда да майдың ... ... ... ... ... осы ... ... ай - налдыруға болады. Сонымен бірге препараттың фармакологиялық қасиеттер мен ... ... ... ... да ... ... электронды - спектроскопиялық әдістер күмістің жағдайын оның бүкіл дәрі - дәрмекті форманың технологиялық дайындау ... және оның ... ... ... және ... ... туғызатынын белгіленді. Бұл күміс құрамды препараттардың жаңа формаларды конструирлеу процесін оңайлатады және тездетеді, өнім ... ... ... ... асы - руды ... етеді.Күмістің нанобөлшектерінгетерофазды өнімдерменферментативті гидролиздің торлы қабырғаның S.cerevisiae ашытқытотықсыздандырғыштарменалудынанотехнологиялар және наноматериалдар биология мен медицина үшінсұрақтарына арналған конференцияда[57] авторларыменқарастырылды.Ерітіндідегі күміс ... ... ... және ... ... ... ... S. сerevisiae ашытқы гидролизінің нәтижесінде алынған препараттармен жақсы тотықсыздандырылады. Бұзылған жасущалық қабырғаның үстіңгі бетінде процесс ... ... ... ... 65 нм күмістің нанобөлшектері пайда болады, жасушалық ... ... ... ... ... ... 60 -75 нм ... бөлшектің пайда болуы еріген сахаридтердің - ... ... ... ... ... ... ... кең аумағынды әсері бар биожойғыш қасиетті беру ... ... ... наноөлшемді бөлшектерімен дәстүрлі материалдарды, санитарлы-гигиеналық және улау заттарын (ары қарай - өнім) түр өзгертуінің ... ... ... ... ... бактерицидті, вирулицидті, фунгицидті қасиеттерге ие. Сонымен қатар, олар зең мен көк-жасыл балдырларға белсенді теріс әсер ... ... ... ... ... ... - 1 және ... - 2 хлор құрамды компоненттері жоқ. Сақтау жағдайларын орындау кезінде нанобөлшектер өздерінің биожойғыш қасиеттері мен тұрақтылығын концентратта 2 ... кем емес ... ... ... Бұл отандық және шет ел нарығында қажет биожойғыш өнімді өнеркәсіптік өндіріске ауқымды енгізуде мүмкіндіктерді ашады [58]. Мысалға белгілі, қарапайым күмістің ... тұз ... ... ... нанобөлшектер тұз қышқылымен әрекеттеседі және де бұл реакция келесі схема бойынша жүреді [59]:Сонымен, 20 жыл тереңдігімен өткізген критикалық әдебиеттерге ... ... асыл ... ... ... ... алу әдістерін зерттеуге көптеген жұмыстар арналғанын констатациялауға болады, сондай судаерігіш полимерлер мысалға ПАА, ПВС, ПВП және т.б. өте жиі қабықшалы ... ... ... ... модифициаланған полимерлі қабықшалардың сорбциялық қасиеттеріне байланысты жеткілікті мөлшерде хабардар еместігі, ал синтезде сондай материалдарды электрикалық ауыспалы тоқпен ... ... ... ... мәліметтер жоқ екендігі анықталған.2Ag + 2HCl 2AgCl + H2	(3)7-сурет. Күмістің қарапайым мөлшерлерінің (сол жақтың үстінде) және ... ... (сол ... астында) бетінің микросуреттері. Оң жақта күмістің нанобөлшектердің ... ... ... ... ... микроскоппен жасалған.Зерттеушілердің ойынша, алтынның нанобөлшектері ракқа қарсы дәрі-дәрмектердің тиімділігін, ісіктің орнына іріктемелі жеткізілуінің есебінен, жоғарылатады. Химиотерапияның қосымша әсерлері ... ... ... көп ... мөлшерді төмендетуге әкеледі, ал бұл жиі ретте терапияның тиімділігін төмендетуге және емдеу ... ... ... ... ... ... ... және оған ұқсас дәрі-дәрмектерді нанобөлшектермен байланысы ісікті іріктемелі шабуылына әкеледі, сонымен ... бұл ... ... аз дәрежеде қосымша әсердің дамуына әкеледі. Өкінішке орай, алтынның нанобөлщектерін ... ... ... ... ... мен өлшем бойынша үлкен шашырауға ие нанобөлшектерді алуға мүмкіндік берді. Бұл жаңа жұмыс ісікке ... ... оның ... мен ... ... ... ... қажетті жүктемесе бар наносфераны алуға болатын әдісті сипаттайды. Сидней Университетінің жетекшісі Ниал Вит (Nial Wheate) ... ... ... ісік ... ... ... ісік жасушасының құрылыстық және өлшемдік ерекшеліктерне байланысты - қатерлі ісік тудырып түзілетін жасушалар, өте жылдам өсекендіктен олардың арасында және ... ... ... түзіледі, олар алтын нанобөлшектерін сол жасушаға енуін тежейді. Алдында зертханада көрсетілгендей ісік ... ... ... орта ... ... ... ... жоюға қажетті жасушаны босатуға әсер етеді. Алдын ойлап табылған әдіс бойынша Вита тобының зерттеушілері диметре 25, 55 және 90 ... ... ... ... ... ... алды. Динамикалық жарықшашырату және атомды кұштік микроскопия көмегімен зерттеушілер ... ... әр бір үш ... диаметрі 9% аспайтын айырмашылыққа ие екенін көрсетті. Осында төмен диспертілікті алу үшін зерттеушілер нанобөлшектерді алу шарттарды едәуір ... - ... ... және ... 8-сурет. Шар тәріздес алтын нонобөлшектермыңдаған цичплатин молекла жүктемесі болуы мүмкін олардың әр ... ... ... ... байланысқан. (J. Am. Chem. Soc., 2012, DOI: ... ... ... ... ... ... полиэтиленгликолді линкермен келесі түрде байланыстырды, мысалы, диаметрі 25 нм ... ... ... ... 800-ге жуық ... алып жүрді, өлшемі үлкен нанобөлшектер одан да көп ... алып ... ... ... Вит ... ... тәжірибелік платинақұрамды BBR3464 дәрісімен алтынның нанобөлшектерін байланыстыру тәжірибесін жүргізудіе, ол цисплатинмен ... өте ... ... ... өте ... ... ... әдісімен алынған, гидратация дәрежесінің әсері, сондай-ақ АОТ концентрациясы, орта ... ... ... ... ... ... күмістің нанобөлшектері зерттелді[61]. Нанобөлшектердің құбылысын спектрофотометрия әдісімен бақылады. Нанобөлшектердің өлшемі көрініп тұратын электрондық микроскопия әдісімен анықталды. Нанобөлшектердің сфералық ... үш ... ... ... мүмкіндік беретін және монодисперске жақын таралатын әртүрлі 4,6-10,5 нм орта ... ... ... ... анықталған. Күміс нанобөлшектерінің биологиялық құбылыстардағы бөлшектердің мөлшерлік әсерін зерттеу үшін, алдын-ала методика бойынша дайындалған су ... ... ... ... ... нанобөлшектер және наноматериалдардың қасиетін зерттеу қарқынды дамуда, сондай-ақ практикалық қолдануда оның әртүрлі нұсқада өңделуі де сипат ... Ең бір ... ... ... ... ... және ... қолдануын тапқан нанобөлшекті металлдар қарастырылды. Медицина саласы бойынша алтынның нанобөлшектері арқылы түрлі ауруларды емдеп және диагностика әдісінді де кең ... ... ... ... құрамында алтынның нанобөлшектері бар, коллоидты ерітінділер немесе сұйық фазалы және қатты заттар түріндегі антимикробты құралдар да ... ... Аса кең ... ... күмістің нанобөлшектері биологиялық құбылыстарды зерттеуде қарқындылық көрсеткен.Мұндай зерттеулердің басты мақсаты нанобөлшектердің тірі организмдерге улы заттардың жиналуы дәрежесін ... ... ... беру болып табылады. Күмістің нанобөлшетерінің биологиялық әсерінің ... әр ... ... ... бактериялар мен вирустарда, балдырларда, адамдардың және жануарлардың жасушаларында, ... ... ... ... ... ... өздерін улы агент ретінде көрсетті немесе белгілі органдардың нормаланған функцияларын бұзды. Улы заттардың қарқындылығы біріншіден, ортадағы ... ... ... ... болды.Сондай-ақ, нанобөлшектердің улану дәрежесі оның мөлшеріне және формасына сәйкес екендігі анықталды: бір әдіс алыну бойынша да және ортадағы белгілі концентрация ... да, 60 нм ... 9 нм ... ... улы ... ... де ... түрдегіге қарағанда, үшбұрышты формадағы бөлшектер улануы көбірек екендігі анықталды.Мицеллярлы ... ... ... ... сулы ерітіндісін енгізу барысында ерітінді түсінің өзгеруі және спектр жұтылуының тез өзгеруіне алып келді.Пайда болған нанобөлшектердің ... ... ... ... ... кварцетина ерітіндісі қызыл-қоңыр, тіптен қара түске боялады.Гидратация дәрежесінің әсері сAg=1мм, сAOT=0,08 мм ерітінділерінде гидратацияның дәрежесі бойынша алынған (w=3,7; 5; 10) ... ... ... ... спектрлері көрсетіледі. Байқағанымыздай, белгіленген интервал бойынша гидратация дәрежесінің жоғарлау нанобөлшектердің концентрациясына әсер етпейді, бірақ 6-7 нм ... ... ... ... ... алып ... Мұндай ауытқуда Ми теориясы бойынша қарастырсақ, бөлшектердің мөлшерлерінің төмендеуінің нәтижесі деп ... кері ... ... ... синтезделу барысында, керісінше бөлшектердің мөлшерлерінің ұлғаюына әкеледі, бірақ мұнда ол байқалмайды.Биохимиялық синтез әдісі орта ... ... 10,5 нм ... ... және ... ... дәрежесіндегі күмістің нанобөлшекті ерітінділерін алуға мүмкіндік береді. Назар аударатын жай, ... ... ... ... орналасуының өзгеруі Ми теориясымен сәйкес келе бермейді, осы орайда, зерттеліп отырған нанобөлшектердің ауытқу сызықтары ... ... ... ... ... әсер ету ... атап өткен жөн.2 Тәжірибелік бөлім2.1. Вискозиметриялық өлшеулердің ... ... ... ... ағууақыт өлшейді. Ол үшін таза құрғақ ВПЖ-2 вискозиметрге10 см3 ... суды ... ... ... ... ... тік ... термостатта өлшенетін түйіршік термостатикалық ерітіндінің ішіне кіріп тұру керек және термостатты 10-15 мин температураны 0,1С дәлдікпен ... тұру ... ... ... бұру ... ... ... грушамен кигізді және қолмен өлшенетін түйіршікке белгісіне дейін ығыстырды, сосын ашық трубкамен ерітіндінің ағу уақытын анықтайды. Әрбір өлшеуден кейін ... ... 2-3 рет ... ... ... ... кейін трубка арқылы полимер ерітіндісін төкті. Еріткіштің аққан ... ... шама 0,2-0,3 с ... ... ... ... мына ... есептеледі.(4)Мұнда, z1 - ерітіндінің ағу уақыты; z2 - таза еріткіштің аққан уақыты; d1 - ерітіндінің тығыздығы; d2 - ... ... - ... ... ... Полимерлі гельдердің синтезі және оны зерттеу әдістемесіА) Гельдің күміспен синтезі. ЭАТ-ны қолданумен цитратты әдіс. Синтезді полимер (20 мл) және ... ... (10 мл) ... ... ... ... дейін біртіндеп қыздырумен қарқынды араластырады. 700С-қа жеткеннен кейін 2 мл 1% (0,039 моль/л) натрий ... ... қосу ... ... кір сұрлы жасыл түс пайда болғанша қыздыра беру ... (10 ... ... және қыздыру кезінде егер қоспаның буланудан көлемі азайса, онда пипетка көмегімен дистелденген суды тамшылап қосып отыру керек және ерітіндінің ... ... ... керек. Содан кейін ЭАТ-мен өңдеу үшін стақанға платиналы электродты саламыз, жиілігін күйге келтіреміз. Араластыру жылдамдығы барлық жағдайларда тұрақты болу ... ... бір ... ішінде жүргізеді. Сосын алынған қоспаны Петри шынаяқтарына құяды және бір аптаның ішінде комнаталы температурада кептіреді.Б) Гельдің алтынмен синтезі. ЭАТ-ны қолданумен ... ... ... (20 мл) және алтынхлорсутек (10 мл) араластырумен бастайды, оны магнитті ... ... ... ... қыздырумен қарқынды араластырады. 700С-қа жеткеннен кейін 2 мл 1% (0,039 моль/л) натрий цитрат ерітіндісін қосу керек.Сосын лағыл түс ... ... ... беру керек (10 минуттай).Араластыру және қыздыру кезінде егер ... ... ... ... онда пипетка көмегімен дистелденген суды тамшылап қосып отыру керек және ерітіндінің тұрақты көлемін ... ... ... ... ... өңдеу үшін стақанға платиналы электродты саламыз, жиілігін күйге ... ... ... ... ... ... болу керек! Өңдеуді бір сағат ішінде жүргізеді. Сосын алынған қоспаны Петри шынаяқтарына құяды және бір ... ... ... ... ... ... ... металлдардың нанобөлшектерінің дисперстілігін ZetasizerNano-S90 (Великобритания) құрылғысында анықтады. Алынған ... ... ... ... ... (Япония) модельдің көмегімен зерттелді. Концентрационды фотоэлектрикалық колориметрде КФК-2-УХЛ4.2 364, 400, 440, 490, 540, 590, 670, 750 нм ... ... ... ... ... ... Сорбциялық сыйымдылықты зерттеуСу буының сорбция процессін полимерлі пленкалардың үлгісі ретінде әр түрлі қатынастағы ылғалды ортамен зерттеледі. Зерттеуді бастамас бұрын нұсқаларды үш ... бойы 500 ... ... шкафта ұстап, содан соң оларды кальций хлориді бар эксикаторға көшіріп, вакуумда қалған ылғалды жояды. Нұсқаларды бейорганикалық тұздың қанық ерітіндісіне толтырылған ... ... ... ... ... үш күн бойы ... бір сағаттан соң содан 3 және 6 ... ... ал ары ... ... бір ... ... ... нұсқалар сорбциялық теңдікке дейін жетеді. Бұл тәжірибе бөлме температурасында ... асуы ... ... ... теңдікпен анықтайды. Осы көрсеткіштермен су буының кинетикалық сорбция қисығын құрады. Бұл тәжірибелердің дұрыстығын тексеру үшін, ... екі ... үш ... ... яғни ... ... ... қатынастағы пленкалардың сорбция процессі жүреді. Эксперимент нәтижелерінің айырмашылығы ... 5% ды ... ... ... бар ... қабықтардағы сорбция процессінің жылдамдық константасы есептеледі, осының нәтижесінде ... ... ... қабілеті бар, ылғалұстағыштығына қарап, ішінен су молекуласына ... ... ... ... ... алуға мүмкіндік береді(қоршаған ортадағы ауа температурасы).2.4. Сорбция қисықтарын және ... ... ... әдістемесі2-кестеде адсорбцияны сипаттайтын негізгі модельдер және теңдеулер көрсетілген. 2-КестеСорбция изотермаларының ... ... - ... - ... ... ... ... кинетикасы. Көп жағдайда адсорбциялық процесс десорбцияға қарағанда басым болып ... ... ... ... ... бірінші монотұздың толуына дейінгі хемосорбция жағдайында таза бетпен әрекеттесуі ... ... Бұл ... ... ... ... анықтауға болады:dNdt = S0v (1-θ)*λ-Ea/RT,          (5)Еа - ... ... ... S0 - бетке жабысатын бөлшектердің бастапқы болжамы,N - адсорбцияланған бөлшектердің концентрациясы.(2.5.1) формуласын қорытындылай келе, толықтыру коэффициентін ... үшін θ=N/N0, бұл ... N0 - ... ... концентрациясы, осыдан алатынымыз:dθdt = S0vN0 (1-θ)λ-Ea/RT           ... ... = ...             ... NA - Авогадро саны, М - газдың молярлық массасы.Осыдан (2.5.2) формула : dθdt = ...                 ... келе (4.5), ... θ=0      (9) деп алып,θ(t) = ...           ... ... ... ... таза беттегі газдың молекулалық адсорбция процессін көрсетеді; τpa - беттің газдың молекулаларымен қаншалықты жылдам қапталатындығын көрсететін адсорбция параметрі [11].9 ... θ(t) ... ... ... ... ... адсорбциялық молекулалар ағынына қарағанда, температураны тез жоғарылату кезінде беттегі десорбциялық молекулалар ағыны әлде қайда асып түседі. Бөлшектердің беттегі орташа өмір сүру ... ... ... ... ... кері ... = 1/τ          (11)Еd - ... энергиясы,τ0 - бөлшектердің беттегі период уақытының айналу реті,ал τ ... ... ... ... = - N,         (12)N - ... ... беттік концентрациясы.(2.5.9) ші формулаға жабынды коэффициентін енгізе отырып:dθdt = - θ           ... және ... ... ... :θ(t) = ...          ... және ... ретті реакция кезінде (14)-ші формула беттік қабатының өзгерісін ... Оның ... ... өте келе қабат θ(t), бастапқы мағынасынан θS температураны көтергеннен тез төмендейді. 10-сурет. θ(t) десорбция уақытына тәуелділігі [11 ]2.6. Қолданылған ... мен ... ... тәжиребесін жасау барысында келесі реактивтер және олардың ерітіндісі, сонымен қатар құрылғылар қолданылды:* поливинилді ... ПВС, ... ... ... 8%;* ... нитраты AgNO3, концентрациясы 10-3 моль/л;* алтынхлорсутек қышқылы, 0,025 моль/л, Au+HNO3+4HCl=H[AuCl4]+NO3+H2O реакциясы ... ... ... азот және тұз қышқылының қоспасы) металдық алтынды еріту арқылы алынған. Ерітіндіні абайлап булауының нәтижесінде ... ... ... сары кристалдары бөлінеді; * Бейорганикалықэлектролиттер: NH4Cl, KBr; Na2SO4 ... ... және ... ... 5 мл ... суда ерітілген натрий карбонатын дәл сондай судың ... бар ... ... араластыра отырып алынған натрий цитраты. рН бейтарап мағынаға ие болғанша натрий карбонатын ... ... ... ... ... ГЗ-112 ... ... тоқ генераторы;* әр қайсысының жұмыс кеңістігі 1 см2 болатын платиналы ... ... ... ара қашықтығы 1 см;* фотоэлектрлі концентрационды коллориметр КФК-2-УХЛ4.2;* Магнитты араластырғыш;* ... 2-3 л ... ... ... ... ... ... және күмістің нанобөлшектері бар полимерлі қабықшалардың негізгі сипаттамаларыБөлшектердің өлшемдерін анықтау үшін ... ... және ... бар ... ... ... ерітіндісінің құрылғысында зерттеулері жүргізілді. ПВС/Agº гельдердің ерітіндісін ... ... ... ... екенін және күміс бөлшектерінің келесі өлшемдері (сурет; қосымша 1, кесте 1) бар екенін көрсетті:t, сағY1211-сурет. ... ... ... ескіру кезіндегі бөлшектердің өлшемінің (1 - d, нм) және пайыздық мөлшерінің (2 - %) уақытқа тәуелділігіКомплекстің құрамындағы ... ... ... ... ... 1:1 ... және ... сәйкес ПВС-те донорлы топтардың саны көп болғандықтан әрбір гидроксотопқа бір күміс ионынан тиесілі болатыны ғылыми әдебиеттерден белгілі. Онда ... ... ... ... бөлшектерінің ассоциаттарында заряд болмайды. Гельдің ескіру уақытына байланысты бөлшектердің өлшемінің өзгеруі бойынша ... жаңа ... ... ... үш ... ... болатынын көрсетті. Әдетте, нанообъектілер ретінде диаметрі 100 нм-ге дейін бөлшектер қарастырылады, осы анықтамаға сәйкес біздің гельде өлшемі 100нм-ге дейінгі бөлшектердің ... өте аз ... ... шамамен 32%. (26-31 нм). Қалған 68%-ды диаметрі 200-500 нм болатын бөлшектер құрайды. Жоғарыдағы суретті қарайтын болсақ, бөлшектер өлшемінің ... ... анық екі ... ... ... бес ... ... нанобөлшектер жылдам агрегаттану процесіне ұшырайды, одан кейінгі аралықта олардың агрегаттану жылдамдығы төмендейтіні байқалады. Сонымен қатар, ПВС/Auº гельдердің ... ... ... ... ... ... және ... бөлшектерінің келесі өлшемдері бар екенін көрсетті (сурет; қосымша 1, кесте 1).t, сағ12-сурет. ПВС/Auº гелінің құрамындағы ескіру ... ... ... және ... ... ... тәуелділігіАлтын күміске қарағанда жоғары комплекс түзуші қасиеті бар ... ... ... бір ... ... үш ... ... қатысатын комплекстер құрылуы мүмкін. Соның өзінде алтын анион түрінде болып ПВС сутек байланыстармен байланысып тұрады. Әрі ... ... ... өңдегенде алтын бөлшектерінің полярлығы макромолекуланың бұзылуына әкеледі, аяғында үш мөлшерлі полимерлі торлар пайда болады. Бір элементарлы ұяшықта байланысқан күйде ... ... ... ... егер ... ... ... тотықсыздандыратын қасиетімен қанықпаған байланыстар құратынын ескерсек, онда сигменттің периметрі бойынша тотықсыздандырылған алтын бөлшектері, ал ... оң ... ... ... жазылған процестер ескіру уақыты өткен сайын жоғары қарқындылыққа ие болады, атап айтқанда жеке макромолекулалардың ... ... ... ... ... әр түрлі құраммен толық зарядталмағаннан 50%-дан аса алтын иондарына ... ... ... ... ... ... ... күміс нитратының концентрациясы 2 есе төмен, сондықтан оданда концентрленген ерітіндіден құрылған күміс нанобөлшектері алтынға қарағанда үлкен өлшемдерге ие болады деп ... ... ... ... ... ... ... өзгеруі бойынша мәліметтер жаңа дайындалған гельде дисперстілігі екі ... ... ал ... өте келе өлшемдері үш түрлі бөлшектер пайда болатыны анықталды. Күміспен салыстырғанда алтын ... ... ... жаңа ... ... 22,5 нм бөлшектердің пайыздық өлшемі 84,6 нм болады. Алайда, шамамен екі тәуліктің аралығында олардың мөлшері 2,5 есе азаяды. ... ... ... нанобөлшектері бар полимерлі гельді синтездеуде қолданылған айнымалы токпен салыстыру үшін ... ... ... де ... ... сәулелендіруді қолдану арқылы жаңа синтезделген гель құрамындағы бөлшектердің ... ... ... ... ... ... (кесте 5).3 КестеУльтракүлгін сәулемен өңделген полимерлі гельдер құрамындағы металл бөлшектерінің өлшемдеріПВС/AgºПВС/Auº4697,0 нм87,1%19,88 нм80,16%454,9 нм12,9 %384,5 нм10,6%78,9 ... ... УК ... ... суда ... ... пайда болатындығын көрсетті, олар металл иондарын металдық күйге дейін тотықсыздандырады. Яғни тек ... ... ... ... ... ... ... өседі және металл бөлшектері үлкен болады. Күміс иондары үшін бөлшектердің өлшемдерінің өсуі ақырында ортасында зарядталған иондары бар үш және одан да көп ... ... ... ... ала ... ... ... иондарымен байланысты. Ал алтын бөлшектері УК сәулелендірудің әсерімен оның комплекс түзуші қасиеттері өзгереді. Бұл жағдайда сольватты электрондардың ... ПВС ... ... ... да ... және хлор ... ... ал олар алтын бөлшегіне бұрылған макромолекулалық тізбекте зарядталған ... ... ... ... ... ток және ... сәулелерін қолдану арқылы алынған нәтижелерді салыстыра келе, біз айнымалы токты қолдану тиімдірек деген қорытындыға келдік. Одан әрі ПВС/Agº және ... ... ... ... жұқа ... қабықшалар бетінің морфологиясын көрсететін суреттер алынды (10 сурет), ... ... және ... ... тұратын нанокомпозициялы қабықшаның үстінде біркелкі жатқан жоқ екенін көруге болады. ... ... ... ... ... бар ... ламинарлы, ал алтыны бар жүйелер фибрилярлы құрылымға жақын болатынын айтуға болады, ... ... ... ... 88,04 нм ... және 128,56 нм ... болады. А)Ә) 13-сурет. Құрамында нанобөлшектері бар ПВС қабықшаның беткі қабатының электронды суреттері а) ... ә) ... ... ПВС ... және алтын мен күмістің арасындағы байланыстың пайда болуының мақсатында қатты қабықша үлгілерінің ИК- (11 сурет) және ... УФ- ... 1) ... зерттеулеріжүргізілді. УК-спектроскопияның нәтижелері (қосымша 1) бойынша аса қарқынды сіңірілуі күміс үшін340 және 342 нм кезінде байқалады, бірінші нәтижені өзінің ... ... ... су) ... ... ... ал ... поливинил спирттің қабықшасында агрегатталған күмістің нанобөлшектері. Ал алтынның нәтижелері бойынша аса қарқынды сіңірілу 346,57 және 346,80 нм кезінде байқалды.Металл ... ... ... ... ... туралы мәліметтерді алу мақсатында ИҚ спектрлері 1500-4500 см-1 аралығында поливинил спиртінің Agº, Auº ... ... ... ... ... нәтижелер төменде көрсетілген.4 кесте ИК-спектрлер ПВС; ПВС/Agº қабықшалары; ПВС/Auº ...  ... ... ... ... С=О16001692,51653,06-О-Н14002989,831690,4-СН2-2900- О-Н35004167,062995,66ПВС-тің ИК-спектрлерінде қатты айқын 4 шыңдар көрінеді, олардың біріншісі 4000-3500 см-1 мүмкін - О-Н ... ... ... ... 2900 см-1 шыңы -СН2- ... ... оссиметриялық валентті тербелудің бар екенін көрсетеді. шыңның 1600 см-1 интенсивтілігі өте ... ... ... - С=О ... ... 1400 см-1 ... шың ПВС ... кіретін гидроксо -О-Н топтың дефекті тербеліске жатады. 1100 см-1 шыңында өте қатты интенсивтілігі көрінеді, оларды - С-ОН топтардың валентті ... ... ... ... ПВС ... ... ... топтар ретінде - О-Н тобы болатынын болжауға болады. Құрамында күміс және алтынның полимерлі матрицаның бар ... ... ... екі ... да 2989; 2995 см-1 шыңдары кең жолақ ретінде ~ 90-95 см-1 ұзын толқындық облысқа ығысуы тіркелді. Сонымен ... осы ... ... ... ... күміс бөлшектері бар гельдің жағдайында 4167 см-1 жаңа пиктің пайда ... ... 3.2 Жеке ... ... ... және ... қоспаларының буын полимерлі қабықшаларда кинетикасын зерттеуАлтынның нанобөлшектері бар полимерлі қабыршалардың қаныққан бейорганикалық электролиттер ... ... ... ... ... натрий сульфаты мысалында жүргізіліп, сорбция және десорбция қисықтары 14 суретте келтірілген.Анализ қисығы көрсеткендей адсорбцияның негізгі кезеңдері 2-ден 5сағатқа дейін ... ал одан әрі ... ... көбейткенімен қабыршалардың электролит бетіндегі суды сіңіру мөлшері айтарлықтай өзгерген жоқ (14а сурет). Сорбцияның максималды ... 29 ... ... ... Үлгілерді натрий сульфатының қаныққан ерітіндісінің бетінде 29 сағаттан 384 сағатқа дейін ұстау сорбенттердің сусыздану процесіне ... яғни ... ... ... ... десорбция процесі жүреді.а)						ә)14-сурет. Полимерлі алтыны бар қабыршалардың натрий сульфаты электролитінің ... ... а) ... ә) ... ... қисығыСорбция процесімен салыстырғанда десорбция процессінің жүру уақыты 13 есе ұзақ емес (14 ә) сурет). Бұл полимер торындағы кеуектерде су ... ... ... яғни, сорбат молекулаларының полимермен берік байланыста болатынын көрсетеді. Бұл жағдайда алтынның нанобөлшектері ... ... ... ... беріктілігін арттыратын белсенді орталықтар қызметін атқарады; сол себептен ұяшықтардың элементарлы өлшемдері ... ... ... ... ... ... Одан әрі ... ПВС/Auº қабықшасының бейорганикалық заттардың қаныққан ерітінділерінің үстіндідегі буларына қатысты сорбциялық сыйымдылығы (16-сурет) таза бу буына ... ... ... ... ... көрсетті. 15-сурет. ПВС/Auº қабықшалар үшін су буларының ... ... ... ... 2 ... 5 сағатқа дейін байқалады, келесі уақыттың өсуі ... ... ... аса ... ... әкелмейді. Максималды сорбция натрий сульфаты, аммоний хлориді және калий бромиді үшін 29, 49, 53 сағаттарда ... Ол су ... ... әр ... мөлшеріне байланысты. Алынған нәтижелерден натрий сульфаты үшін ... ... ... мөлшері максималды, ал калий бромиді үшін минималды, ұқсас нәтижелердің өз орны бар және ... ... ... ... ... су ... ... көрсеткіші яғни адсорбция дәрежесі анионның табиғатымен байланысты, сонымен қатар бейорганикалық электролиттерде гидратталу қабілеттілігі гидратация ... ... ... ... катион немесе анионның ерітіндісі иондардың табиғаты - олардың зарядтарынан, радиусынан және гидратация дәрежесінен тәуелді. Ионның заряды жоғары болса, ол ... ... ... ... ... ... ... ион жақсы сорбцияланады, себебі оның гидратация дәрежесікіші. Nа2SO4, КВr, NH4Cl электролиттер қатарын қарастырғанда катион радиустары ... және ... ... натрий ионынан аммоний ионына ауысқанда өседі, ол сорбция мөлшеріне әсер етеді, берілген тәуелділік αinfinity=f(rCat)сызықты теңдеумен сипатталады:αinfinity = -168,17·rcat + 268,24 ... ... ... 29 ... 384 ... дейін сорбенттің порынан суды ығыстырудың кері процесіне(десорбция) әкеледі (17 сурет).16-сурет. ПВС/Auºқабықшалар үшін су буларының десорбция қисығыАммоний хлориді ... ... су ... десорбция қарқындылығы натрий сульфаты және калий бромидіне қарағанда жоғары, ол әр түрлі полимерлі қабықшаның порларын толтыру қасиеттермен түсіндіріледі. Осы электролит ... суды ... ... ... ... ал натрий сульфаты су молекулаларын сорбент бетінен бөлсе, ал калий бромидіішкі терең қабаттардан бөледі.Сонымен қатар, адсорбция процесінің кинетикалық параметрлері ... және де ... ... 3 ... ... 5 КестеПВС/Auº қабықшасының бейорганикалық электролиттер буындағы суды сорбциялау және десорбциялау процесстерінің ... ... ... ... кинетикалық параметрлер, жылдамдық, жылдамдық константасы, реакция реттілігі анықталды.Уақыт өткен сайын сорбция жылдамдығының азаюы су ... ... ... ... ... процессінің қарқындылығының төмен екендігін көрсетеді. Еске сала кететін болсақ 5-ші сағаттан бастап толтырылу дәрежесі бірден төмендейді.Сорбцианың жылдамдық ... ... ... ... екі ... ... яғни екіншіге қарағанда бірінші жылдамдық константасы 2 есе жоғары. Демек, ... ... ... ... уақыт қашықтығымен жауап береді.Осылайша, құрамында алтыны бар полимерлі үлгілермен су буының сорбция процессі келесі ... ... ... ... ... ... 30 ... соң жетеді, процесс екі кезеңнен өтеді, бесорбция сорбцияға қарағанда көп уақытты қажет етеді, десорбцианың жылдамдық константасы аз шамада өзгереді, ... ... ... ... ... ... және процесстің тепе-теңдік константасы оң шама болып табылады. Осыған байланысты, берілген үлгілердегі су буының ... ... ... буына су молекуласының сіңірілуімен, молекула аралық сутектік байланыстың орнықтылығымен, алтын нанобөлшектерінің электростатикалық өріспен ... ... ... ... ... болумен, полимерлі тордың ішіндегі агломераттардың пайда болу жағына тепе-теңдіктің ... ... ... ... дозатор ретінде су буын жұтуда ғана емес, жалпымедициналық препараттарды белгілеуде полярлы немесе полярсыз еріген ұшқыш заттарды ... ... ... үшін су ... адсорбция қисығыҚұрамында күміс нанобөлшектері бар қабықшаның үлгісі үшін су буының сорбциясы құрамында алтын бар қабықшаға ұқсас механизммен өтеді. ... ... ... су ... ... ... хлориді қатысындағы үлгі үшін 2 есе жоғары. Аммоний хлориді үшін ... ... ... құру ... ие ... буға ... судың мөлшері аз, натрий сульфатына қарағанда, бірақ калий бромиді үшін көп. Сондықтан бұл жағдайда су булары терең ... ... ал ... ... және ... ... үшін сәйкесінше жақын жатқан және орта қабаттары. а)ә)18-сурет. ПВС/Agº қабықшалар үшін су ... ... ... көрсетілген су буының десорбциясы қаныққан электролиттер қатысында қарқынды өтеді. Егер аммоний хлоридін ... ... және ... бромиді электролиттерімен салыстырсақ, онда аммоний ионы су молекулаларымен байланыстар жасап суды ... ... ... ал ... айқынырақ өтеді, олар 22 кестеде келтірілген. 6 КестеКүміс үшін сорбция процесінің кинетикалық параметрлердің есептеулердің нәтижелері Электролитk, ... ... ... хлориді1,16∙10[-3]1,39∙10[-2]Берілген нәтижелерден калий бромиді қаныққан ерітіндісін қолданғанда десорбция процесінің қарқындылығы төмендейді, яғни бұл ... және ... ... арасындағы динамикалық тепе-теңдікті сақтау қасиетіне ие болады. Сол уақытта құрамында күміс бөлшектері бар қабықшалардың су буының ... ... ... орталарда натрий сульфаты үшін қолдану оның сіңіруіне қарағанда, бірте-бірте ылғалдылықты ... аса ... ... жағдай жасайды. 3.3 ПВС/Agº, ПВС/Auº қабықшаларының бейорганикалық электролиттердің қоспаларына қатысты сорбциялық сыйымдылығыҒылыми әдебиет шолу таза ... ... ... сонымен құрамында алтын нанобөлшектері бар ПВС қабықшасының сорбциялық сыйымдылығы күміс нанобөлшектерінен тұратын ... ... ... ... ... көрсетті, себебі нанокүмісті қолданған кезде барлық эффектілер басқа металдарға, соның ішінде алтынға қарағанда да ... ... ... были ... ... ... ... воды над насыщеннами растворами смесей NH4Cl+KBr и Na2SO4+KBr для пленки, содержащей ... ... ... 4).α, г/гτ, ... ... ... ... күміс үшін сорбция/десорбцияның кинетикалық қисықтарыҚоспалардың сорбция қисықтарының берілген ... ... ... процесі аммоний хлориді бар қоспаға қарағанда, құрамында натрий сульфаты бар қоспа үшін аса қарқынды ... ... ... ... ... су буының қаныққан ерітінділердің үстіндегі Na2SO4+KBrқоспалары үшін байқалса, ал минималды - NH4Cl+KBr үшін байқалады, олар - 303 К ... 1,78 және ... тең, ... 100% ретінде Na2SO4+KBr қоспасының қаныққан буының қысымын аламыз, ал 0% ... ... ... су буының қысымына қатынасы мынадай түрде болады: w=6,675Δp - ... ... ... үшін ... дәрежесі 10,5, 12,1 тең, демек аммоний хлоридтің енгізуі ассоциация процесінің күшеюіне әкеледі, ал натрий сульфаты молекулааралық байланысты азайтады. Әрі ... ... ... құрылды, олар уақыт өскен сайын бір-бірімен жақындасады. Натрий сульфаты ... ... ... су ... ... ... тұру және ауадан суды сіңіру қасиетіне ие болғандықтан, қаныққан калий бромиді ерітіндісін қосу ... ... ... ... яғни ... ... электролиті бұл қасиеттті жоғалтады, ал аммоний хлоридінде пайда болады. Бұл калий бромиді күшті электролит болғандықтан, су буларының өлшемдеріне байланысты (кесте 1) ... ... және ... ... қоспасы аммоний хлорид және калий бромиді қоспасына қарағанда су буларын қаттырақ жоғарылатады. Сонымен қаатр, бірінші қоспаның ... ... ... ... ... ... ... Ондай қоспа түріне берікті молекулааралық байланыстардың пайда болуы және ассоциаттардың 3 не одан да көп ... ... ... ... ... ... () ... комплекстердің құрылу процесіне қатысады және олардың ерітінді бетінен жұлып алу қасиеті төмендейді. 7 ... тұз ... және ... ... ... су ... ... сын.бағ.мм.27,11326,7526,16ҚоспаNH4Cl-KBrNa2SO4-KBrΔp, сын.бағ.мм.-1,79-1,78Соған ұқсас құрамында алтын бөлшектері бар қабықшалар үшін сорбция қисықтары құрылды (5 Сурет). Na2SO4+KBr қоспасының үстіндегі су ... ... және ... ... ... ... қарағанда жоғары екені көрсетілген. Бірақ, құрамында алтын бөлшектері бар ... және ... ... ... бар қабықшаның сорбциялық қасиеті ақырғылар үшін жоғары. Әр түрлі электролит арасындағы сорбция дәрежесін салыстыра отырып, құрамында ... ... бар ... үшін ол 1,47 тең, ал құрамында күміс ... бар ... үшін ол 4,34 тең ... ... ... ... құрамында алтын бөлшектері бар қабықшалардың жоғары сорбциялық белсенділігін және ... ... ... бар ... жоғары сезгіштігін дәлелдейді, олар электронды құрылымымен және олардың полярлығымен түсіндіріледі. α, г/г 20-сурет. Қаныққан электролиттердің үстіндегі алтын үшін сорбция/десорбцияның ... ... ... ... үшін ... ... 4 есе кіші, NH4Cl+KBr қоспаларына қарағанда, бұл интенсивтіліктің төмендігін көрсетеді, құрамында күміс бөлшектері бар ... ... ... ... порлардың толтырылуы 50%-дан асады, яғни су буының жоғары концентрациясы полимерлі торларға су молекулаларының жай ғана ... ... Сол ... аммоний хлорид қатысындағы екінші қоспа үшін тек қана беткі қабаттар толтырылады. Алтын үшін жылдамдық ... ... ... ... ... ... 5 есе аз, ол NH4Cl+KBr қоспаның қатысындағы ... ... ... ... ... ... Осы ... себептері алтын иондарының реакциялық ортада және 3 шамалы тордың құрылуда белсенділігі жоғары болғандықтан. 3.4 Синтезделген қабықшалардың қаныққан ... ... ... қатысты сорбциясын модельдеуБарлық алтын және күміс нанобөлшектері бар қабықшалардың үлгілеріне су буының сорбциясының изотермасы Ленгмюр, Фрейндлих және Ленгмюр-Фрейндлих ... ... ... ... изотермаларының көрсеткіштерімен сорбциялық процестің сипатын талдауға болады, олардың математикалық өңдеуі сорбциялық процестің ... ... ... ... береді. Сондай сияқты изотерм түрімен олар Ленгмюр және Фрейндлих ... ... ... ... болады. Әрбір изотермалар шекті сорбция және тепе-теңдік концентрация интервалының түсінігіменсипатталады. ... ... ... ... ... ... ... су буының қабықша үлгілері ерекше болды. Олар үшін сорбция изотермаларын тәжірибелік мәліметтердің өте көп ... ... жоқ. Ол су ... ... әр ... ... орталарда біркелкі сорбцияланған жоқ. Сондықтан Ленгмюр теориясының негізгі жорамалдарға сәйкес келмеуі мүмкін: барлық адсорбциялық орталықтар жерлер сорбент ... ... ... тең; сорбция жеке орындарда өтеді және сорбцияланған иондардың арасындағы әрекеттестігі жоқ; ... ... ... бар және оның ... ... толық толтырылғанда жетеді.Зерттелетін полимерлі қабықшаларының сорбция изотермаларын натрий сульфаты, аммоний хлориді, калий бромиді сияқты электролиттері үшін тұрғызылды. Зерттелетін ... үшін ... ... мәліметтер 6 кестеде көрсетілген.8 кестеПВС/Auº қабықшасы үшін адсорбция изотермаларының параметрлері Электролиттің атауыСорбциялық сипаттамаларФрейндлихЛенгмюр-ФрейндлихКFR2КLFR2Na2SO40,1370,96580,1310,9629KBr8,446*10-50,94898,03*10-50,9463NH4Cl0,1550,94234,14*10-40,9956Барлық электролиттер үшін ... ... ... ... сызықтануы бойынша төмен корреляция коэффициенті алынды. S және К сорбциялық сипаттамалар бір-бірімен байланыспайды, яғни ... ... S ... үлкен мөлшерлеріне адсорбциялық тепе-теңдік константасы К сәйкес келмейді. Адсорбциялық ... ... К ... ... ... ... сипаттайды: К мөлшері көп болғанда, ұқсастығы да жоғары болады. Егерде металл иондарының сорбциясы ... К ... ... ... ал шекті сорбция мөлшері Г - жоқ болса, онда оны металлдың полимерге деген ұқсастық дәрежесі үлкен, бірақ ... ... ... аз ... ... болады. Демек, шекті сорбцияның мөлшері де үлкен емес.Үлкен ұқсастық су буларына көрсетеді қабықша ... ... ... ... тұрған, яғни бұл электролит минималды үстіңгі керуге ие болады, сонымен қатар су молекулаларын жақсы ұстап тұру қасиеті бар, ол су ... ... ... және ... ... ... анықтайды. Біл жағдайда біз қосылған модельді қолданғандықтан, онда сорбция процесі үстіңгі реакционды ортада полимолекулярлы қабат құрып өтеді. ... ... ... тепе-теңдік константасы Фрейндлих моделіне сәйкес, ол қаныққан аммоний хлориді құрамында алтын бар қабықшаларға үлкен ұқсастықты ... ... Әрі ... ... ... ... ... қабықшаның сорбциялық қабілеттің тізбегі алынды: NH4Cl, Na2SO4, KBr. Осы мәліметтер ... ... және ... ... ... ... бөлініп шығулардың қатысында сипаттау үшін қолдануы туралы тұжырым жасалды.9 ... ... ... үшін ... ... ... ... сорбция модельдердің константа өлшемдеріЭлектролитатауыСорбциялық сипаттамаларФрейндлихЛенгмюр-ФрейндлихКFR2КLFR2Na2SO4- KBr4,78*10-30,83419,98*10-30,7793NH4Cl-KBr1,13*10-30,82341,16*10-20,7113Бұл жағдайда Френйдлих теңдеуіндегі натрий сульфаты және калий бромидінің ... ... үшін ... 2 есе кіші ... ... қарағанда, ал аммоний хлориді және калий бромиді қатысындағы қоспа үшін 10 есе кіші. Демек, натрий ... ... ... сорбциялық тепе-теңдікті бағалау үшін қолайлырақ, бірақ корреляция коэффициенті Френдлих ... үшін ... ... осы ... сорбция процесін дұрыс сипаттайды, тепе-теңдіктің сандық сипатында қолданылуы мүмкін. ... ... ... ... нанобөлшектері бар қабықшалар үшін қатынастары (10кесте) алынды. 10 кестеПВС/Agº қабықшасы үшін адсорбция изотермаларының параметрлеріЭлектролитатауыСорбциялық сипаттамаларФрейндлихЛенгмюр-ФрейндлихКFR2КLFR2Na2SO40,110,82470,10,7335KBr7,557*10-20,91296,41*10-20,903NH4Cl28,040,657743,100,7504Тәуелділіктер анализі Френдлих және Ленгмюр-Френдлих ... ... ... ... ... шамаларға ие болатынын көрсетті, демек, аммоний хлоридінің қаныққан ерітіндісі үшін ... ... ... ... таңдамалылық сипатты болады. Екінші жағынан субуының төмен және жоағыр қысымымен сипатталатын электролиттер үшін сорбцяи процесін Френдлих теңдеуі адекватты сипаттайды, ал рs ... ... ... үшін ... ... қолданған жөн. 11 Кесте Құрамында күмісі бар қабықшалар үшін ... ... ... ... ... ... ... сорбция процесін зерттеу үшін натрий сульфаты мен калий бромидінің қоспасы ыңғайлы, екі жағдайды да ... ... ... үшін ... ... ... ... Қорытынды Ауыспалы тоқтың қатысында полимерлі гельдердің және ПВС негізіндегі қабықшалардың күміс және алтын нанобөлшектермен модифицияланған синтезді жүргіздім. Сосын ... ... ... дәрежесін және нанобөлшектердің өлшемдерін анықтау үшін Nanosizer-.90 құрылғысында анaлиз ... Сол ... ... ... ... ... берілгендері бойынша үлгілердің уақыты өткен сайын 2, 24 сағаттардағы ... үшін үш ... бар ... ... Ол ... ... ... агрегация процесі жүретінің куәландырады. Өңдеген соң бір сағат өткеннен кейін нанобөлшектердің орташа өлшемдері жоқ ... ... яғни ... ... ... ... да үлкен дисперстілігімен бөлшектің пайызын көтереді. бөлшектердің Өлшемінің кішіреюі ... ... ... ... тотықсыздандырылған ретінде де және зарядталған ретінде де макромолекулярлы ПВС тордың құру процесі кезінде агрегаттардың бұзылуымен түсіндіріледі. Ал алтын күміске қарағанда ... ... ... ... бар ... ... ... бір макромолекулалық тізбектен үш тізбекке дейін қатысатын комплекстер құрылуы мүмкін. Соның өзінде алтын анион түрінде болып ПВС сутек байланыстармен байланысып ... Әрі ... ... тоқпен өңдегенде алтын бөлшектерінің полярлығы макромолекуланың бұзылуынаәкеледі, аяғында үш мөлшерлі ... ... ... ... ... ұяшықта байланысқан күйде бірнеше алтын иондары болады, егер үзілу нәтижесінде жоғары тотықсыздандыратын қасиетімен қанықпаған байланыстар құратынын ескерсек, онда сигменттің ... ... ... ... ... ал ... оң зарядталғандарорналасады. Жоғарыда жазылған процестер шыдамдылық уақыты өткен сайын жоғары қарқындылыққа ие ... атап ... жеке ... ... ... металл бөлшектердің ассоциаттарының әр түрлі құраммен толық зарядталмағаннан 50%-дан аса алтын иондарына дейін пайда болуына әкеледі. Алтынхлорсутек қышқылына қарағанда күміс ... ... 2 есе ... ... ... ... ерітіндіден құрылғанкүміс нанобөлшектері алтынға қарағанда үлкен өлшемдерге ие ... ... ... су ... және ... ... бейорганикалық электролиттерге байланысты алынған материалдардың орнатылған сорбциялық сыйымдылығына тәжірибе жүргізілді. Тәжірибенің нәтижелері мен Ленгмюр, Фрейндлих және Ленгмюр-Фрейндлих ... ... ... ... ... біз ... ... қолданғандықтан, онда құрамында алтын бөлшектері бар қабықша ... үшін ... ... үстіңгі реакционды ортада полимолекулярлы қабат құрып өтеді. Басқа жағынан ... ... ... ... ... ... ол қаныққан аммоний хлориді құрамында алтын бар қабықшаларға үлкен ұқсастықты ... ... Әрі ... ... ... ... ... қабықшаның сорбциялық қабілеттің тізбегі алынды: NH4Cl, Na2SO4, KBr. Осы мәліметтер негізінде Ленгмюр және Фрейндлих изотермдерін сорбциялық процесті бөлініп ... ... ... үшін ... ... тұжырым жасалды. Келесі изотерма есептеулері құрамында күміс бөлшектері бар қабықша үлгісі үшін жасалды.Тәуелділіктер анализі ... және ... ... ... ... ... ... шамаларға ие болатынын көрсетті, демек, аммоний хлоридінің ... ... үшін ... ... ... ... ... сипатты болады. Екінші жағынан субуының төмен және жоағыр қысымымен ... ... үшін ... ... ... теңдеуі адекватты сипаттайды, ал рs шамасы орташа ерітінід үшін Ленгмюр-Френдлих теңдеуін қолданған жөн. Және алтын мен ... ... осы ... ... есептеулер жүргізілді. Бұл жағдайда алтын үшін Френйдлих теңдеуіндегі натрий сульфаты және калий бромидінің қатысындағы қоспалар үшін ... 2 есе кіші ... ... қарағанда, ал аммоний хлориді және калий бромиді ... ... үшін 10 есе ... Демек, натрий сульфаты-калий бромиді қоспасы сорбциялық тепе-теңдікті ... үшін ... ... ... коэффициенті Френдлих теңдеуі үшін жоғары, сондықтан осы теңдеу сорбция процесін дұрыс сипаттайды, тепе-теңдіктің сандық сипатында ... ... ... үшін ... ... ... процесін зерттеу үшін натрий сульфаты мен калий бромидінің қоспасы ыңғайлы, екі жағдайды да сандық түрде сипаттау үшін Ленгмюр-Френдлих теңдеуі ... ... ... қатар, сорбция және десорбция процесінің жылдамдық константалары есептелдіжәне сорбция, десорбция энергиясының белсенділігі анықталды. Құрамында алтыны бар полимерлі үлгілермен су ... ... ... ... көрсеткіштермен көрсетіледі: сорбциаланған судың максималды көрсеткішіне 30 сағаттан соң жетеді, ... екі ... ... бесорбция сорбцияға қарағанда көп уақытты қажет етеді, десорбцианяң жылдамдық константасы аз ... ... ... ... аралығындағы сорбция жылдамдығының константасы және процесстің тепе-теңдік константасы оң шама болып табылады. Осыған байланысты, берілген үлгілердегі су буының ... ... ... ... су молекуласының сіңірілуімен, молекула аралық сутектік байланыстың ... ... ... ... өріспен системада полимер-еріткіштерінің өзара әрекетінің күшті болумен, полимерлі тордың ішіндегі агломераттардың пайда болу жағына тепе-теңдіктің ығысумен ... ... ... ... ретінде су буын жұтуда ғана емес, жалпымедициналық препараттарды белгілеуде полярлы ... ... ... ... заттарды жасауда қолданылады.Сосын құрамында күміс бөлшектері бар қабықшалар үшін жылдамдық константалары анықталды.Берілген нәтижелерден калий бромиді қаныққан ерітіндісін қолданғанда ... ... ... ... яғни бұл ... сіңірілген және бөлінген судың арасындағы динамикалық тепе-теңдікті сақтау қасиетіне ие болады. Сол уақытта құрамында күміс бөлшектері бар қабықшалардың су буының ... ... ... ... ... ... үшін ... оның сіңіруіне қарағанда, бірте-бірте ылғалдылықты топыраққа аса қарқынды ... ... ... Орындалған жұмысты қорыта келе, келесі қорытындыларға келдім:* Алғаш рет Туркевич әдісі айнымалы токты ... ... ... * ... ... әдісі арқылы поливинил спирті матрицасында алтын мен күмістің нанобөлшектерінен тұратын полимерлі-бейорганикалық гибридті гельдер мен қабықшалар синтезделді.* Полимерлі гельдердің құрамындағы ... және ... ... бөлшектерінің дисперстілігі анықталып, өлшемі 100 нм-ге дейін болатын бөлшектердің диаметрі және пайыздық ... ... ... - 32% (26-31 нм), ... (22,5 нм). * ... ... уақыт бойынша агрегаттық тұрақтылығы бағаланды. Алтынның нанобөлшектерінің концентрациясы екі тәуліктің аралығында 2,5 есе ... ... ... ... ... синтез ультракүлгін сәулелендіру арқылы жүргізілді. Алайда, бұл ... ... ... ... және олардың пайыздық мөлшері оң жаққа өзгерген емес, яғни УК-сәулелендіру ... ... ... ... бойынша төменірек.* Электронды микроскопия әдісімен түзілген полимерлі қабықшалар бетінің ... ... ... ... ... бойынша ламинарлы типке, ал алтынды қабықшалар фибрилярлы типке жататыны анықталды. * ПВС молекуласы мен металл иондары ... ... ... ИК-спектроскопия, УК-спектроскопия әдістері арқылы зерттелді. Әрекеттесу нәтижесінде ИК-спектрлердегі сутектік байланыстарға және гидроксил-топтарына сәйкес келетін шыңдар ұзын толқынды жаққа ... ... * ... ПВС/Auºқабықшаларының жеке бейорганикалық электролиттердің, сонымен қатар электролиттер қоспалары үстіңдегі су буына қатысты сорбция-десорбция ... ... ... ... ... қабықшасының жағдайында адсорбция және десорбция процестері күмісті қабықшамен салыстырғанда жылдам жүреді. * ... ... ... ... ... ... ... адсорбциялық сыйымдылығы жоғары болатыны анықталды.* Nа2SO4, KCl, NH4Cl электролиттер қатарын қарастырғанда катион радиустарының (Гольшмид және ... ... ... ... әсерін сипаттайтын қатынас орнатылды: αinfinity = -168,17·rcat + 268,24 (R=0,99)* Сорбция процестерін сипаттау үшін Ленгмюр, Френдлих, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... тізімі* Карпова А.Ф., Литвинская И.И.// Определение микроколичеств бла - городных металлов в производственных растворах // ... ... хи - мии. ... ... * ... Seregina M.V., ... L.M., Platonova O.A., Chernyshov D.M., Valetsky P.M., Hartmann J., Wenz E., Antonietti M. // ... of ... colloids in block ... micelles and their catalytic properties in hydrogena - tion // ... ... ... - 931.* Sulman E., Bodrova Y., Matveeva V., Semagina N., Cerveny L., Kurtc V., ... L., ... O., Valetsky P. // ... of ... - ool with novel catalyst derived from Pd colloids ... in micelle cores of poly - ... block ... // Appl. Catal. A. 1999.- ... - 81.* Yu W., Liu M., Liu H., Zheng J. Preparation of polymer-stabilized no - ble metal colloids // ... ... Sci. ... - 221.* ... // ... - ... // ... 899 - 923.* ПомогайлоА.Д. // Металлополимерные нанокомпозиты с контроли - руемой молекулярнойархитектурой // Рос.хим. журн. (Журн. Рос. хим. о-ва им. Д.И. ... ... - 73.* ... С.Н. // ... ... гибридные мате - риалы // М.: НИФХИ.Труды VII сессии . 2002.-Т.2.-С.-158 - 184.* ... А.Н. // ... в ... ... ... ... // М.: ... Труды VII сессии . 2002.-Т.1.-С.185 - 204.* BurdaC., ChenX., NarayananR., El-SayedM.A. // Chemistryandprop - ... // Chem. Rev. ... - 1102.* Wang X., Mitchell D.R.G., Prince K., Atanacio A.J. // Gold ... incorporation into porous titania networks using an agarose gel templating tech - nique for ... ... // Chem. Mater. ... - 3926.* Guo L., Huang Q.J., Li X.J., Yang S. // ... iron ... An - hydrous ... characterization, and electrocatalysis for two species // Langmuir. 2006.-V.22.-№18.-P.7867 - 7872.* Иванчев С.С., Озерин А.Н. // Наноструктуры в ... ... - мах // ... ... Сер. Б.- ... - 1544.* Yu-Shen L., Haynes C.L. // Synthesis and ... of ... - ble and ... ... porous silica ... // Chem. Mater. 2009.-V.21.-№ 7. P. 3979 - 3986.* Mitsumata T., Ikeda K., Gong J.P., Osada Y. ... and compres - sive modulus of magnetic fluid ... gels // Appl. Phys. 1999. V. 85. № 12. P. 8451 - 8455.* ... в ... ... ... ... 2009. Т. 1. 21 c. URL: http://srir.ru/words/Nano.pdf* Mehta V., Kanze B., ... K., Kerkar A. V. Asphalt ... - ... roofing ... pat. PCT/US2007/007012 US. 11/385,597; fill. 21.03.2006; publ. 27.09.2007, WO/2007/109314.* Kutschera M., Breiner T., Wiese H., Leitl M., Bräu M. ... - tion of building ... for ... ... // Nanotechnology in Construction. 2009. V. 3. P. 275 - 280.* Asadi G., Mousavi M. ... of ... in food packag - ing // ... of the 13th World Congress of Food Science & Technology . - Nantes, France, 2006. P. 799 - 800. ... 2011, т. 6, № 119* Park T.G., Hoffman A.S. Thermal cycling effects on the ... per - ... of ... ... in ... hydrogel beads // Enzyme Microb. Tech. 1993. V. 15. P. 476 - 482.* Kokufuta E., Zhang Y.-Q., Tanaka T. ... phase transi - tion of a ... gel // Nature. 1991. V. 35. № 6324. P. 302 - 304.* Hoffman A.S., DeRossi D., Kajiwara K., Osada Y., Yamauchi A. Poly - mer gels: ... and ... ... - New York: Plenum Press, 1991. P. 289 - 297.* ... А.Д. ... полимер-неорганические нанокомпо - зиты// Успехи химии. 2000. Т. 69. № 1. С. 60 - 89.* Mayer A.B., Mark J.E., Morris R.E. ... and platinum nanocata - lysts ... by ... block ... // Polym. J. 1998. V. 30. № 3. P. 197 - 205.* Li Y., El-Sayed M.A. The effect of ... on the catalytic activity and stability of Pd colloidal nanoparticles in the Suzuki reactions in aqueous solu - tion // J. Phys. Chem. B. 2001. V. 105. № 37. P. 8938 - 8943.* Zhou C.H., Tong D.S., Bao M., Du Z.X., Ge Z.H., Li X.N. ... and ... of ... ... materials of highly isolated iron nanoparticles dispersed in clays // Topics in ... 2007. V. 39. № 3-4. P. 213 - 219.* Wulff G., Chong B.-O., Kolb U. Soluble ... nanogels of ... ... as amatrix for efficient artificial enzymes // Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2006. V. 45. № 18. P. 2955 - 2958.* ... П.М. ... М.Н. ... Ю.Н. Михайлова, С.Д. Хижняк // журнал , серия А, 2009, Т.51, №2, ... Д.А. ... Е.А. ... А.В. ... С.С. ... Т.Е. Гроховская, М.Ю. Яблоков, А.Б. Гильман, Л.М. Ярышева, А.Л. Волын - ... Н.Ф. ... // ... , ... А, 2010, Т.52, №8, ... С.А. Алексеев, М.М. Сычев, В.Г. Корсаков, А.Г. Родионов, Л.Л. Еженкова // ... , ... А, 2009, Т.51, №9, ... The use of gold ... in diagnostics and detection Chem. Soc. Rev.. 2008. 37, N 9, с. 2028-2045)* Van de Leur R.H.M. // Polymer. 1994. V. 94. №13. Р. 2691* ... А. К., ... А. В., ... В. И., ... Е. Ю., ... В. С., Щур А. ... ... нанотехнол.. 2008. 6, N 2, с. 509-528. Рус.; рез.укр., англ. * Е.К. Белоглазкина, А.Г. Мажуга, Р.Б.Ромашкина, ... ... // ... 81 (1) (2012); С. 65-90* ... Е.А., Штанский Д.В. // журнал . 2007. Т.76. №5. С. 500-509.* Санкович И. А., Федорова А. Г., ... Л. Н. ... ... ... ... ... разных размеров Образование, наука, инновации - вклад молодых ... ... 2 (34) ... - ной ... ... ... аспирантов и молодых ученых, Кемерово, 2007. Вып. 8. Т. 2. Кемерово: ИНТ; ... ... 2007, с. 147-148. Рус.* ... С. Н. ... ... и принципы супрамо - лекулярной химии в химическом анализе 18 Менделеевский съезд по общей и ... ... ... 23-28 ... 2007: ... докладов. Т. 4. Новые методы и приборы для химических исследований и анализа. Хими - ... ... ... ... ... ... энергий. Биомо - лекулярная химия и биотехнология. М.: Граница. 2007, с. 50. Рус.* Cheng Wenlong, Dong Shaojun, Wang Erkang ... ... - ... дозированного емкостного заряжения поверхностных ансамблей наночастиц серебра. Studies of electrochemical quantized capacitance charging of surface ensembles of silver nanoparticles ... Commun.. 2002. 4, N 5, с. 412-416. ... Chaki N. K., Aslam M., Sharma J., ... K. ... са - ... ... в химическом материаловедении. Applica - tions of self-assembled monolayers in materials chemistry Proc. Indian Acad. Sci. Chem. Sci.. 2001. 113, N 5-6, с. 659-670. ... 50. ... ... О.В., ... М.А., ... М.Е., ... В.М. На - ночастицы золота и серебра и наноструктуры на их основе. Синтез, свой - ства и ... ... в ... ... [3 Троицкая конференция "Медицинская физика и инновации в медицине", Троицк, 3-6 июня, 2008] Альм. клин.мед.. 2008. 17, ч. 2, с. 317-320. Рус.* ... А.И. ... ... ... М.: Физматлит, 2007, 416 с.* А.А. Каипова, Г.С. Татыханова, Ж.Е. Ыбраева, М.Ә. Асаубеков, С.Е. ... // ЖОК ... ... Chaki N. K., Aslam M., Sharma J., ... K. ... са - ... монослоев в химическом материаловедении. Applica - tions of self-assembled monolayers in materials ... Proc. Indian Acad. Sci. Chem. Sci.. 2001. 113, N 5-6, с. 659-670. ... 50. ... ... А.Д., ... А.С., Уфлянд И.Е., Наночастицы метал - лов в полимерах. Москва: Химия, 2000.* Герасимов В. И., Гопоненко А.В., ... В.И., ... М.В., ... K. // Высокомолек. соед. Б. 2003. Т. 45 №3. С. 503.* Гроздов Л.Г., Косарева Е.Л., ... О.Л., Е Тун ... ... Г.М. // // ... ... промышлен - ность сегодня, 2007, №5.* Котов Ю.А. // Вестник РАН, 2003, Т. 73, № 5, С.435-437.* Материалы II Международной ... ... ... - ции . Том ... ... и ... ... . Ставрополь: СевКавГТУ, 2008. 180 с.* Вельский Н.К., Небольсина Л.А., Юзько М.М. и др. Определение золота, платины и ... в ... ... ... ... адсорбции // Журн. аналит. химии.-1978. Т.ЗЗ. - №2. - С. ... ... Л.С. ... Е.М. ... // ... , 2011, том 85, №2, с. ... Исследование состояния серебра в серебросодержащих мазевых композициях Г.В.Одегова1, В.А. Бурмистров2, П.П. Родионов3,Е.М. Бла - гитко4, Н.Е. ... ... А.Л., ... Е.И., Королев К.Г., Ломовский О.И. Полу - чение наночастиц серебра восстановлением ... ... ... ... ... ... ... S.cerevisiae Нано - технологии и наноматериалы для биологии и медицины: Сборник материалов Научно-практической ... с ... ... ... - ... 11-12 окт., 2007. Ч.1. ... 2007, с. 41-48. Рус.* http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/rossiiskie-nanotekhnologii-ispytany-v-podvalakh-kremlya* http://kbogdanov1.narod.ru/nanotechnology/Nanosilver.htm* J. Am. Chem. Soc., 2012, DOI: 10.1021/ja908117a* Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е., Наночастицы ... - лов в ... ... ... ... 11 ... ... ескіру кезіндегі өлшемдердің өзгеруі (d, нм) жәнеқұрамы (%)Уақыт, сағ.d, нмСалыстырмалы құрамы, %Жаңа жасалған ерітінді723,656,9169,422,025,5121,01317,671,328,4228,72302,368,124,8731,93728,672,828,9727,24503,468,727,631,324553,070,630,1429,448412,174,824,7725,272238,964,625,7235,4144366,262,528,7937,52 КестеПВС/Auº гелінің ескіру ... ... ... (d, нм) жәнеқұрамы (%)Уақыт, сағ.d, нм	Салыстырмалы құрамы, %Жаңа жасалған ерітінді22,4984,6307,415,4119,8579,610920,41923,8245,8463340,46370,213,82221,147,8479828,3856,116,52322,8362,6108923,6189,99,324340745,520,7340,6347,27,748212447,622,0334,3532810,249355361,123,0930,2337,78,7Қосымша21 Сурет Күмістің иондары бар полимерлі гельдің УК-спектрі2 ... ... ... бар ... ... УК-спектрі 
    
   

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Құрамында самарий бар полимерлі пленкаларды спектрофотометрлік жолмен зерттеу.28 бет
Компанияны басқарудағы қаржылық есептілік9 бет
Төлем-ақы терминалы11 бет
Mn2+,fe3+,co2+,ni2+ иондарының кейбір полимерлі және төмен молекулалы лигандтармен комплекстүзілуі47 бет
Акриламид және метилакрилат негізіндегі жаңа термосезімтал сополимерлерін синтездеу және зерттеу36 бет
Алкилароматты көмірсутектерді оксигенирлеу реакциясының полимерметалды комплекспен катализденуі33 бет
Биологиялық активті заттарды полимерде иммобилизациялау41 бет
Жартылай ет фабрикаттарына арналған буып-түйгіш материалдар8 бет
Жүгері крахмалы негізінде биоыдырайтын жабқыштар технологиясын жасау47 бет
Жүгері крахмалы негізінде биоыдыратын жабқыштар технологиясын жасау7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь