Процесстің теориялық негіздері

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1. Процесстің теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2. Технологиялық бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
2.1 Шикізаттың, дайын өнімнің және қосалқы материалдардың сипаттамасы ... ... 19
2.2 Процестерді жүргізу параметрлері мен технологиялық схемаларды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21
2.3 Технологиялық сызбаны сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
3 Технологиялық есептер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
3.1 Негізгі құрылғылардың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
3.2 Абсорбция мен десорбцияның материалдық балансы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 32
3.3 Қосалқы аппараттың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 49
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
Глоссарий ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 61
Қосымша
Кіріспе

Мұнайды қайта өңдеу және мұнайхимиялық өнеркәсіп ауыр өнеркәсіптің жетекші салаларының бірі болып табылады. Соңғы жылдары мұнайды алу барынша азайды.
Мұнайды қайта өңдеу өнеркәсібінің алдында мұнайды пайдаланудың тиімділігін арттыру және оны алда өңдеуді жақсартуды қамтамасыз ету міндеттері қойылды.
Қазіргі кезде мұнайдан ақшыл мұнай өнімдерін көп мөлшерде алу мақсатында әртүрлі термиялық және химиялық әдістердің көмегімен мұнай шикізатын өңдеу тереңдігін ұлғайтуға маңызды мән берілуде. Мұнайды қайта өңдеуде газ кең қолданысқа ие. Газ хладагент, отын ретінде қолданылады.
Газ қоспаларын жекелеген компоненттерге бөлу үшін келесі процесстер қолданылады: ректификация, компрессия, конденсация, адсорбция. Газды фракциялық қондырғыларда (ГФҚ) бұл процесстер әртүрлі сәйкестіктермен біріктіріледі.
Процестің болашағы құралды модернизациялау, өнімнің сапасн арттыру, энергия сыйымдылығын төмендету болып табылады.
Газды фракциялық процестер мұнайзауыттық газдардан жеке төменмолекулалы C1–С6 көмірсутектерін (шекті, және шекіз, қалыпты және изоқұрылым) немесе олардың жоғарыоктандық автобензиндердің компоненттері болып табылатын тазалығы жоғары фракцияларын алу үшін пайдаланылады, олар бағалы мұнай химиялық шикізат, сонымен қатар алкилдеу процестері мен метил-трет-бутил эфирі өндірісінің шикізаты т.б.болып табылады.
МӨЗ-дегі көмірсутекті газдардың көзі мұнайдан АТ, АВҚҚ қондырғыларында бөлінетін газдар және мұнай шикізатын өңдеудің термодеструктивті немесе каталикалық процестерінде пайда болған газдар, сонымен қатар тұрақсыз бензидерді тұрақтануы газдары.
Химиялық құрамына қарай шекті және шексіз газдар бар. Шекті көмірсутекті газдар мұнай айдау құрылғыларында және мұнай шикізатын гидрокаталикалық айдауда (каталикалық риформинг, гидротазалау, гидрокрекинг) алынады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Химическая технология ТГИ/Под ред. Г.Н. Макарова, Г.Д. Харламповича-М.: Химия 1986-496с.
2. Печуро Н.С., Капкин В. Д., Песин О.Ю. Химия и технология синтетического жидкого топлива и газа. М.: Химия, 1986-352с.
3. Ахметов А.С., Ишмияров М.Х., Кауфман А.А. Технология переработки нефти, газа и твердых горючих ископаемых. Учебное пособие. СПб Недра, 2009.–832 с.
4. Ахметов С.А., Ишмияров М.Х., Кауфман А.А. Технология переработки нефти, газа и твердых горючих ископаемых. Санкт-Петерб.: Недра, 2009.– 832.
5. Колесников И.М. Катализ и производство катализаторов. М.: «Техника», ТУМА ГРУПП, 2004.– 400 с.
6. Гутник С.П., Кадоркина Г.А., Сосонко В.Е. Примеры и задачи по технологии органического синтеза. – М.: Химия, 1984
7. Капкин В.Д., Савинецкая Г.А., Чапурин В.И. Технология органического синтеза. – М.: Химия, 1987, 400 с.
8. Кирпичников П.А., Береснев В.В., Попова Л.М. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука. – Л.: Химия, 1986, 224 с.
9. Сосонко В.Е., Гутман В.Д. Расчеты по технологии органического синтеза. – М.: Химия, 1988
10. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 1973. - 750 с.
11. Плановский А.Н., Рамм В.Н., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 1968. - 848 с.
12. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры: Справочник. - Л.: Машиностроение,1970. - 752 с.
13. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Уч-к для вузов. Изд-е 3-е. В 2-х кн.: ч. 1. Теоретические основы процессов химической технологии. Гидродинамические и тепловые процессы и аппараты. – М.: Химия, 2002. - 400 с.
14. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Уч-к для вузов. Изд-е 3-е. В 2-х кн.: ч. 2. Массообменные процессы и аппараты. – М.: Химия, 2002. - 368с.
15. Генкин А.Э. Оборудование химических заводов. - М.: Высш.шк., 1986. - 280 с.
16. Коррозия и защита химической аппаратуры / Под ред. А.М. Сухотина. Т. Коррозия под действием теплоносителей и хладагентов. - Л.: Химия. 1970. - 308с.
17. ГОСТ9493-80. Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) давлений. – М., 1981.
18. ГОСТ Р51273-99 – Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий. – М.,1999.
19. ГОСТ Р51274-99 – Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность. – М., 1999.
20. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: Учебно-методическое пособие - Москва: Изд-во «Экзамен», 2005. - 512 с.
21. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда. Издательство: Высшая школа. - 432 с.
22. Пашин Н.П., Фролов О.П. Охрана труда, здоровья и окружающей среды в российском законодательстве и конвенциях МОТ. Терминологический словарь-справочник. Издательство: Альфа-Пресс, 2009. - 368 с.
23. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность. Издательство: Экзамен, 2007. - 512 с.
24. Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав работника. Издательство: Омега-Л, 2008. - 290 с
25. Акулин Д.Ф., Власов А.Ф., Гладких П.А., Духанин Ю.А., Туманов Б.В. Основы техники безопасности и противопожарной техники в машиностроении. М., «Машиностроение», 1966, 288 с.
26. Алексеев М.В., Демидов П.Г., Ройтман М.Я., Тарасов., Агалаков Н.А. Основы пожарной безопасности. М., «Высшая школа», 1971, 248 с.
27. Верескунов В.К., Михайлов Д.И., Налетов В.С. Противопожарная защита промышленных предприятий. М., Стройиздат, 1972, 319 с.
28. Горшенин К.П. Охрана труда рабочих и служащих. М., «Юридическая литература», 1971, 88 с.
29. Экономика организации (предприятий): Учебник для вузов. Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандира. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
30. Экономика предприятия: учебни для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф., В.А. Швандира- 5-е изд., перераб/ и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
Размещено на Allbest.ru
    
    Мазмұны|Кіріспе.....................................................................|3 ||.........................................................          |  ||1. ... ...                           |5 ...  ...                                |  ||2. ...                              |19 ...  ...                         |  ||2.1 ... ... ... және қосалқы материалдардың сипаттамасы.......|19 ||2.2 Процестерді жүргізу параметрлері мен ... ...      |  ... ...          |  ||2.3 ... ...                          |27 ...  ||..                                     |  ||3 ...                               |29 ...  ...                          |  ||3.1 ... құрылғылардың                          |29 ...  ...                                  |  ||3.2 ... мен ... ...                 |32 ...              |  ||3.3 ... аппараттың                           |49 ...  ...                               |  ... ...                |  ... ||.................................................              |  ... ...                          |61 ...  ...                                  |  ...                                   |  ... қайта өңдеу және мұнайхимиялық өнеркәсіп ауыр өнеркәсіптіңжетекші салаларының бірі ... ... ... ... ... алу барыншаазайды.Мұнайды қайта өңдеу өнеркәсібінің алдында  мұнайды  пайдаланудыңтиімділігін ... және оны алда ... ... ...  ... ... кезде мұнайдан ақшыл ... ... көп ...  ... ... термиялық және химиялық әдістердің көмегімен мұнайшикізатын өңдеу тереңдігін ұлғайтуға маңызды мән  берілуде. ... ... газ кең ... ие. Газ ... отын ретінде қолданылады.Газ қоспаларын жекелеген компоненттерге бөлу үшін келесі процесстерқолданылады: ... ...  ...  ...  ... қондырғыларда  (ГФҚ) бұл процесстер әртүрлі сәйкестіктерменбіріктіріледі.Процестің болашағы құралды модернизациялау, өнімнің ... ... ... ... ... ...  фракциялық  процестер  ...  ...  ... C1–С6 ... ... және ... ... жәнеизоқұрылым) немесе олардың жоғарыоктандық автобензиндердің компоненттеріболып табылатын тазалығы жоғары фракцияларын алу үшін ... ... ... ... ... сонымен қатар алкилдеу процестері мен метил-трет-бутил эфирі өндірісінің шикізаты т.б.болып ...  ...  ...  көзі  мұнайдан  АТ,  ...  ...  ...  және  ...  ...  ... немесе каталикалық  процестерінде пайда болған газдар,сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... және шексіз  газдар  бар.  Шектікөмірсутекті газдар мұнай ... ... және  ...  ...  ...  ...   ...   гидротазалау,гидрокрекинг) алынады.1. Процестің теориялық негіздеріГазбензиндегіш құрылғыда  компрессия,  абсорбция,  ...  ... ... ... әдістері арқылы алынған тұрақсыз бензинэтаннан гептанға дейінгі көмірсутектерден тұрады.Өндірілетін ... ... мен ... мақсатты компонеттерді алутереңдігіне қарай ... ... ... көп ... Тұрақсызбензин тауарлық өнім ретінде кең қолданысқа ие: ... ... ... ... ... ... изопентан, н-пентан, гексан, тұрақтыгаз бензин сияқты ... таза жеке  ...  ... отын ... жыл ... қарай пропан-бутан қоспасын әртүрліқатынаста пайдаланады.Бөлінген көмірсутектердің әрқайсысының сапасына қойылатын басты талап– бұд тазалық, яғни алынатын ... ... ... ...  Тап-таза  көмірсутекті  (қосындысы  жоқ)  ...  ... ... ... ... ... мақсатты компоненттермен біргеқайнау температурасы жақын басқа да көмірсутектер болады. мұндай қоспаларқандай да бір ... ... ... ... ... ... ... пропан фракциясы, пропан-бутанды фракция, бутан-изобутандыфракция. Сұйық көмірсутектер қоспаларын құрайтын компоненттерге толық ... ... ... ... Егер екі ... ... қоспасын ақырындап жылытса, онда кейбір температурада қайнаутемпературасы ... ... ... ... ... Бұл  сұйықтықтықайнауы төмен компонент деп ... ... ... температурасында басындақоспада болған барлық ... ... ... толық буға айналдыруғаболады. Бұдан кейін қалдық қайнауы жоғары компоненттен тұрады (қжк). ... ... ... деп ... ал ... төмен компоненттердің буларытоңазытқышта конденсатталғаннан кейін дистилятт деп ... ... деп ... сипатталған процесс қайнауы төмен  компоненттердіңбулрында қайнау жоғары компоненттерінің біраз мөлшері ... ... ... ... ...  ...  компоненттің  біраз  мөлшеріеритіндігінен бөлінген компоненттерді  таза  ...  ...  ... ... ... және  нақты  бөлу  үшін  ректификаттауқолданылады.Ректификаттау – байланыстық элементтері бар ... ... ... ...  бағаналы аппаратта жасалатын жылу массаалмасу  процесі.Ректификаттау процесінде сұйық және бу ... ... ... ... Сұйық фаза қайнауы жоғары компонентпен баииды, ал бу фазасы қайнауытөмен компонентке баииды. ... ...  ...  ... жағында пайда болып төемн ағатын дистилятт пен жоғарыға көтерілгенбу арасындағы  бағананың  ...  ...  ...  ... үшін ... ...  әрекетессуінің  бетін  ұлғайтатынконтактілі элементтер қолданылады. Саптаманы қолданған жағдайда ... ... ... жұқа ... болып ағады. Ал табақшаларды қолданғанжағдайда контактының кемелденген бетін жасайтын көптеген көпіршік түріндегібу табақшадағы сұйықтықтың қабаты ... ... мен ... ... құралдармен – ректификаттық табақшаларменнемесе саптамалармен  жабдықталған  ректификаттау  бағаналарында  өзараәрекеттеседі.Екі  ...  ...  ...  ...  принципінқарастырайық. Екі бөлікке - ... ... және ... ... ... ... ... ортаңғы бөлігіне қоректену табақшасына жіберіледі.Шикізат  бағанаға сұйықтық, бу ...  ...  ...  ... ... енгізілген  сұйық  қоспа  ...  ...  ... деп ...  ... ... ... ағады. Сұйықтықтыңағымына қарсы бу көтеріледі, ол  бағананың ... ... ... ... ... ... жатқандағыдан келетін будың температурасы жоғарыдатұрған табақшадан ағатын сұйықтыққа қарағанда жоғары болады. Табақшада бумен сұйықтықтың ... ... ... температура теңеледі.Сөйтіп суытылатын будан ...  ... ... ... компоненттің бірзмөлшері бөлінеді, ал айдалатын ... ... ... ... біразмөлшері буланады, яғни әрбір табақшада немесе контакт құралында жылуалмасужәне массаалмасу жүреді. Буларда олардың  ... ... ... ... ... ... азаяды және сәйкесінше қайнауы төменкомпоненттердің концентрациясы жоғарылайды, ал ... ... ...  ...  ...  жоғарыап,  қайнауы   төменкомпоненттердің концентрациясы азаяды.Бу бағананың жоғарғы ... ... ... ол ... ол ... немесе толық шоғырланады.Жоғарғы өнмінің немесе дистиляттың ... ... ... ретінде жіберіледі, ол жоғрғы табақшадан ағып сұйықтықты ағын –флегма ... ... ... ... ... ... ... немесешикізат ретінде басқа бағанаға жіберіледі.Флегма бағананың төменгі жағынан қайнатқышқа (рибойлер) жіберіледі,ол жерде ол ... ... ... біртіндеп буланады.  Флегмаданбөлінген булар қайнатқыштан ... ... ... ... ... және ... қажетті бу ағымын жасайды.Бір ректификаттау  бағанасында сұйық  ...  ...  ... ... ... қоспаны үш фракцияға бөлу үшін екі  ... ... ...  ... бір ... бөлінеді,  ал  қалғанекеуінің қопасы екінші ... ... ... n ... бөлу үшін n– 1 ... бағанасы керек.Ректификаттау бағанадағы табақшалардың саны бөлінетін компоненттердіңқайнау  температурасының  ...  ...  ...  ...  ...  ...  соғұрлым  олардың  қоспасынкомпоненттерге бөлу қиын  және ол үшін  ... ... ... ... Н-бутан және н-пентан қоспаларын қайнау температурасы әр түрлі ,атмосфералық ... +36,1 – (- 0,5)= 36,6С тең 30 ... ... ... температурсы әр түрлі (-0,5)-(-11,1)=10,6С изобутан мен н-бутан қоспаларын бөлу үшін 80 және одан көп табақшасы бар  ... ... ... температуралары 36,2 және 28С сәйкес  н-пентан  ... бөлу үшін 100-120 ... ... бар  ... ... ... ... негізгі параметлербұл қысым, жоғарғы жақтың, төменгі жақтың және  бағанаға шикізатты енгізутемпературалары, суару ... ... ... ...  Көмірсутектердіректификаттудың теориялық процесін ... кең ... -  ... кең ... ... ... ... Бірақ дұрысы жоғарғы өнімніңконденсациясын сумен немесе ауамен ... ... ... ... минималдықысым болып табылады. Демек, суару ыдысындағы таңдап алынған температурабағанадағы қысымды анықтайтын болады: жоғарғы ... ... ... шық нүктесінің қысымы, ал тоық конденсацияда қайнап жатқансұйықтықтың ... ... ...... көпшілігінде суытушы агент айналымды су болып табылады,Қазақстанның орталық бөлігінде температура қыста 16 – 20 және  жазда 24 –30С  ...  ...  ...  ...  өнімнің  конденсациясыныңтемпературасын 40С тең деп алады, ал ...  ...  ... ... ... ... ...  қоршаған  ауаныңмаксималды температурасынан 10 – 12С жоғары болуы тиіс.Жоғарғы өнімнің мұндай конденсациясы кезінде ... ... ... мына ... ... = р,= р, (1.1)мұндағы х – компоненттердің молярлы концентрациялары; П ...  ...  ...  есебімен  компоненттердің  ... ... ... ... ... ... осы температурада қаныққан булардыңпарциалды қысымының суммасына тең.Ректификациялық  бағанадағы қысымды әдетте ... ...  0,2 – 0,3 МПа ... алады. бұл булардың табақшалар менконденсаторлардан  өтуі  кезіндегі  ...  ...  ... ... ... метан және этан сияқты жеңіл көмірсутектердіңбөлінуі кезінде оптималды қысым өте көп мөлшерде ... ... ... ... ғана ... ... бірге  арзан  ... ... ... ... ... ... ... төменгі жағынан жіберілген жоғарғы өнім мен (дистилятт)сұйықтың берілген құрамымен бағананың ... жағы мен ... ... ... ... ... ...  бағананың жоғарғыжағындағы температураны жоғарғы өнімнің қайнауының соңғы температурасысияқты ... ... ... ...  ... қысым кезіндеқалдықтың қайнауның (бірертті булану) басының температурасына жауап беруітиіс.Бағанаға жіберілген ... ... ... ... ... ... ...  тиіс.  Қоректенудің  ... ... ... пен ... ... ... Қымбат хладагенттерді (пропан, аммиак) пайдалануда ... ... бөлу ... ... ... ... тиімсіз, яғни оны  бағанағақайнау температурасында немесе тіпті салқындатылған күйде жіберген абзал.Ал ... ... (су, ауа) және ... жылу ...  ...  булысұйық  күйінде  ...  ...  ... ... ... ... шикізатты бірден төртке дейіненгізу қарастырылған. Қандай да бір қоректену табақшасына берілетін ... ... ... және ол ... құрамын байланысты. Шикізаттаауыр көмірсутектер неғұрлым көп болса ол ... ... ... ал ... ... жеңіл көмірсутектер көп шикізат ... ... ... ... екі ... ... әдеттеүштен алтыға дейін табақша болады.Ректификация процесінің аса ... ...  ... жоғарғытабақшасына берілетін суарудың саны болып табылады.  ...  ... ... ... ...... ... санының дистиляттыңсанына қатысына байланысты.Нақты флегма санын анықтау қиын мәселе. Алынатын дистиляттың тазалығықаншалықты  жоғары  ...  және  ...  ...  ... ... ... ... флегма саны да көп болады.Шикізат құрамының тұрақтылығы. Құрамында ГФҚ бар кейбір газды қайтаөңдеуші зауыттар шикізат ретінде өздері ... ... ... ... ... ... басқа да көздерден алынғандарды пайдаланады:  мұнайдытұрақтандыратын өнеркәсіптік құрылғылардың  ...  ... ... ГӨЗ ... мен ... ... түрлі жақтан алынатын шикізаттардың құрамындағы ... өте кең. ... ... ... ... қайта өңде үшін нақты,шикізаттың тек осы түріне ғана тән ... ... ... тиіс.Техникалық тұрғыдан тауар-шикізаттық парктағы шикізаттың барлық түрінГФҚ-ға ... ... ... ... біртектілігін қамтамасыз ету үшінарластырған орынды болар еді. Бірақ, өкінішке орай, шикізатты ... ... ... жоқ, ... ...  ...  ... шикізаттың құрамы периодтты ауысып тұруы жиі кездеседі. Қалыптыжұмыс үшін жұмысшы алдын ала ... ... ... парк сыйымдылығындағышикізаттың құрамын  білуі тиіс және тауар-шикізат бөлімінің (цех) ... ... ... ... туралы ақпаратты алдын ала білуі тиіс.Құрамы жаңа ... айду ... ... ... ... бастап автоматтыреттегішке ерілетін тапсырмаға түзетулер ...  ...  Егер  ... дер ... ... онда  бағанадағы ректификация процестерінашарлауы мүмкін және сонымен бірге сапасыз өнім ... ... ... ... бөлудің сапасы нашарласа қалған бағаналардағы өнімніңсапасы да нашарлайтынын есте сақтау керек.Мысалы, шикізаттың құрамында изобутан мен н-пентанның мөлшері көбейіп,ал этан мен ... ... ... ал ... ... мен  ... ... (ауырлатылған құрам) бірінші  ... ... және ... ... ... және суарудыңшығыны өзгермегенде келгенде бу ағымы өзгереді, сонымен бірге  бағананыңкубтық бөлігі асып ...  ... ... ... Суарудың шығыныөзгеріссіз қалғандықтан жақын арада суару сыйымдылығы босайды. Нәтижесіндебағананың төменгі өнімінде ... ... ... ... ал суарутоқтатылған жағдайда қайнауы ... ... ...  бағананыңжоғарғы жағына көтеріледі, яғни ректификация процесі біріншіден, ... ... ... жасалған технологиялық картаға сәйкес колннаның төменгіжағының температурасын көтеру ... ... ... ... ... ... және булардың қалыпты ағымын қамтамасыз ету  ... ... ... төменгі қоректену табақшасына ауыстыру үшін,үшіншіден, кубтық бөлікте берілген деңгейді реттеу үшін ... ... ... ... ... ... ...  бағана-депропанизаторда жасау керек.Шикізаттың жүруі бойынша келесісі – ... онда  ... ... ... ... ... ал ... жағынан пентан-гександықоспаны  алады.  Дебутанизатордың  жаңа  шикізаты  алдыңғы  ... ... ... мен ... ...  көп ... н-пентан көп кубтық қалдықтан н-пентанды буландыру үшінтемператураны  бағананың ... ... ... ... ал ... ... ... нақты ректификациясын қамтамасыз ету  үшінжоғарғы жақтың температурасын төмендету керек. Мұның барлығы  ... ... ... жағдайында ғана болады.Суару саны сапа анализаторларының көреткіші ... ... ... бірге, бағанадағы шикізатты жоғарғы қоректену ... ... ... ... ... жүруі бойынша келесі  бағанада – изобутандыданизобутанға (жоғарғы өнім) және н-бутанға (кубтық қалдық) ... ... :- ... ... жоғарғы табақшаға ауыстыру;- суаруды беруді жоғарылату керек.Төменгі жақтың температурасы мен бағанадағы қысым ... ... ... әрі ... ... келеді, мұнда шикізат пентан жәнегексан қоспаларына бөлінеді. ... өнім ... ... ... ... орташа қайну температурасы жоғары ...  ... ... ... ... көтеру керек, ал  бағананың төменгіжағының температурасы мен ондағы қысым тұрақты болып қалады.Соңғы бағана – ... онда ... ... ... ... ... ... өнім) бөлінеді.  бағананың жоғарғы және төменгіжағындағы температура мен  ондағы ... ... ...  ... пропорционалы қатынаста азаюына суару және жылутасымалдауышшығыны азаяды.Деэтанизатор, депропанизатор, дебутанизатор, депентанизатор ... ... ... ... компонеттері азайғанда  бағананыңтөменгі жағының температурасын азайту керек, суару ... ... ... ... ... қоректену табақшасына ауыстыру керек.Қысым тұрақтылығы. Егер  бағананың ... және ... ... ... ... онда ... ... тұрақтылығы кезіндеқысымның көтерілуі дистиляттың қалдықтан жеткіліксіз булануына ... ... ...... ... жоғары компоненттің концентрациясыжоғарылауы салдарынан дистиляттың сапасының нашарлауына әкеледі.Бағанадағы қысымның жоғарылауы конденсаторға келетін суытатын ... ... ... ... түтікшелерінде қақ және шламдардыңәсіресе жаз айларында пайда болуынан, ал пропан мен ... ... ... ... ... ... жоғарылауы осы хлдагенььіңберілуінің азаюынан болуы мүмкін.Ауамен  суыту  ...  ...   ...   ... бағанадағы да қысымның өзгеруі тәуліктің  әр  ... ... ... ... ... бір ... ... тоқтауынан болады. Жаз мезгілінде жалюзиі толық ашық ... ... ... ... Ауа райы өте ...  ...  желдеткішайдамаайтын уаны ылғалдатқыштар да қосылуы ... Егер ... ... булрдың бөлігін шикізат компрессорларына беру керек.Қыс мезгілінде бағананың шлемді түтігінен шығатын бу ... ... ... ... реттегіш арқылы, яғни конденсатордың жанынанжіберу керек.  Мұнымен  сыйымдылықтардағы  қажетті  ...  мен  ... ... ... ... ... ...  Қоршаған  уаныңтемпературасына қарамастан дистиляттың конденсациясының температурасы қысқымезгілде 20 – 25 С төмен ... ... деп газ ... да бір дәрежеде еритін газдың  сұйықсіңіргішпен сіңіру процесін ... Кері ......  ... ... ... деп аталады.Абсорбциялық процестерде (абсорбция, десорбция) екі фаза – сұйық жәнегазды қатысады және газды фазадан сұйыққа зат ... ... ... керісінше сұйық фзадан газдыға ... зат ... ... ... ... ... ... бір түрі болыптабылады.Абсорбция практикасында ... жеке ... ... газ қоспаларыпайдаланылады, олардың құрамды бөліктерін (бір немесе бірнеше) сіңіргіш көпмөлшерде сіңіре ... Бұл ... ... ... ... жай ғана ... деп ... ал сіңірілмейтін құрамды бөліктеринертті газ деп аталады.Сұйық фаза сіңіргіштен және ... ... ... ... ... ... компонентпен химиялық реакцияға түсетінактивті компонеттің ерітіндісі болып табылады, сонымен бірге  ... ... ... ... деп ... газ және сіңіргіш  газ  және  ...  ...  ... тасымалдаушы болып табылады. Физикалық абсорбцияда (төменненқарау керек) инертт газ бен ... ... бір ... ... ...  және  шығындалмайды.  ...  ... ... ... ... ...  процестердің  жүруі  олардың  ...  ... ... ... яғни ... және газ фазаларының арасындағытепе-теңдік фазалардың барынша ұзақ жақындасуы ... ... ... ... арасындағы тепе-теңдік компоненттер мен сіңіргіштіңтермодиамикалық қасиеттерімен анықталады және фазалрдың біреуінің құрамына,температураға және ... ... ... ... ... ...  жылдамдығыпроцесті қозғаушы күпе (яғни, тепе-тең күйден жүйенің ауытқу дәрежесі),сіңіргіштің, компоненттің және инертті ... ... ... ... ... ... (абсорбциялық аппарат құрылғыларымен жәнеоның жұмысының  гидродинамикалық  режимімен)  анықталады.  ... ... күш ... ұзындығы бойынша өзгереді және фазалардыңөзара қозғалуының (қарама қарсы тоқ, тура тоқ, қиылысқан тоқ т.б.) сипатынабайланысты. ... ... және ... ... жүзеге асуы мүмкін.Сатылай контактылы абсорберлер газ бен ... ... ... ... ... және де бір сатыдан келесі сатыға өту ... ... ... ... пайда болады.Химиялық абсорбция және хемосорбция болды. Физикалық абсорбциядагаздың еруінде химиялық реакция ...  ... бұл ... процескеонша қатты әсер етпейді). Бұл жағдайда ерітіндінің үстінде компоненттәіқысымының қандай да бір ... ... және ... сіңірілуі оныңгаз фазасындағы парциалды қысымы ерітіндінің үстіндегі тепе тең ... ... ... ғана жүреді. Компонент газдан толықтай қарама ... ... және ... ... ... жоқ таза ... ...  (химиялы  реакция  қоса  ...   ... ... ... ...  ...  ...  түріндебайланысады. Қайтымсыз реакцияда ерітіндінің үстіндегі компоненттің тепе-тең қысымы өте аз және ол толықтай ... ... ... ... ... физикалық абсорбцияға қарағанда аз блса да компненттіңқысымы болады.Абсорбцияның өнеркәсіптік жүргізілуі десорбциямен сәйкес келуі ... ... ... Егер десорбцияны өндірмесе, сіңіргіш бір  ретқолданылады. Сөйтіп абсорбцияның нәтижесінде ... ... ... ... ... егер ... газдарды санитарлық тазалау  ... ...  ...  ...  кейін)  төгілетінтасталатын ерітінді алынады.Абсорбцияның десорбциямен сәйкес келуі  ...  ...  ... және ... ... таза ...  бөлінуінемүмкіндік береді. Ол үшін ерітіндіні  абсорберден  кейін  десорбцияғабағыттайды, онда ... ... ал  ...  ... ... ... абсорбцияға қайтарады. Мұндай схемада(дөңгеленіп жүретін процесс) сіңіргіш ... және  де  ......... ... ... ... тұрады.Кейбір жағдайларда десорбция жүргізу процесінде сіңіргішті бірнеше ретпайдаланудан бас тартады. Сөйтіп десорберде дегенрацияланған ... ... ал ... жаңа ... ... қолайлы шарттар абсорбцияға қолайлы жағдайларға қарама-қайшы. ... ... ... ... асыру үшін компоненттіңелеулі қысымы болуы керек, ... ол газ ... ... алуы ...  химиялық реакция  ...  ...  ...  ...   ...   регенерацияланбайды.   ...   ... ... ... ... ... ... жіне аралас салаларында абсорбциялық процестердіқолдану аясы өте кең. ... ... ... ... ... сіңіруі жолымен дайын өнім алу. Оған ... ... ... қышқылы өндірісінде SO3 абсорбциясы; тұз қышқылын алу ... ... ... ... ... ... ... немесе сілтілікерітіндісімен (нитраттарды алу) тотығының абсорбциясы және т.б. ... ... ... ... қоспаларын қоспаның бір немесе бірнеше құнды компоненттерінебөлуге арналған бөлу. Бұл жағдайда ... ... ... қатысты сіңіргіш қасиеттерінің мүмкіндігі көп және ... ... ... ...  (сайлауғ  немесе  селективті,абсорбция) қатысты мүмкіндіктері аз болуы тиіс. ... ... ... ... процесте сәйкестендіруге болады. Мысал ретінде коксгазынан бензол абсорбциясын, ацетиленнің газ ... ... ... газпиролизіне абсорбциясын, бутадиеннің контакт газінен абсорбциясын жәнет.б.атауға ... ... ... қоспасынан тазарту. Мұндай тазалау еңалдымен алдағы газды қайта өңдеу кезінде жіберуге болмайтын қоспаларды ... ... ... ... және кокс ... H2S тен ... CO2 және CO дан ... арналған  азот-сулы  ... ... ... өндірісінде күкірт қышқылдарын кептіру). Соныменбірге атмосфераға шығатын газдардан санитарлық тазалау жүргізіледі (мысалы,топочный газды SO2 ден ... ... ... конденсациясынан кейінабгазды Cl2  ден тазарту; минералды тыңайтқыштар ... ... ... ... тазалау жіне т.б.).Қарастырылып отырған  жағдайда  компонент  әдетте  пайдаланылады,сондықтан оны ... ... ... немесе ерітіндіні сәйкес келетінқайта өңдеуге жібереді. Кейде, егер шығарылатын компоненттің мөлшері өте азболса және ... аса ... ... ... ... ... жібереді. Газ қоспаларынан бағалы компоненттерді  жойылпкетпеу үшін ұстп қалу, мысалы ұштын ... ... ... ... және т.б.).Газ қоспаларын бөлу үшін, газдарды тазарту және бағалы компоненттердіұстап қалу үшін абсорбциямен қатар ... да ... ... ... ... ... терең суыту және т.б. Қандай да бір әдісті таңдаутехника-экономикалық  ...  ...  ...  ...  абсорбциякомпонеттерді толық шығару аса ... ... ... ... масса алмасу фазалардың жанасуының үстінде жүреді. ... ... газ бен ... ... ... беті жақсыдамыған болуы тиіс. Осы беттерді жасау әдістеріне ... ... ... топтарға бөлуге болады:а) фазалар арасындағы беттік контакт сұйықтық айнасы (меншікті беттікабсорберлер) немесе сұйықтықтың осы ... беті ... ... табылатын беттік абсорберлер.  Осы  топқа  сұйықтық  ... ... ... денелерден (сақиналар, кесек материалдар жәнет.б.) тұратын  ... ... ... саптамалық  абсорберлер  менмеханикалық пленкалық абсорберлер жатады. Беттік ... үшін ... ... беті ... ... ... бетімен(мысалы, саптамалар) анықталады, алайда көп жағдайда ол оған тең емес.б) барботажды абсорберлер, оларда контактінің беті сұйықтықта ... ағыс ... ... газ ... дамиды. Газдың мұндай қозғалысы(барботаж) оны сұйықтыққа толытырлған аппарат арқылы ... ... ... ... ... бар  бағана типті аппараттар арқылыөткізу жолымен жүзеге асырылады. Газ бен ... ... ... ... ... ... бар ... абсорберлерде дебайқалады.Осы топқа сұйықтықты механикалық араластырыштармен  араластыратынбарботажды бсорберлер де ... ... ... ... бетігидродинамикалық режиммен (газ бен сұйықтықтың шығындалуы) анықталады.в) шашырағыш абсорберлер, олрда контактінің беті ... ... ұсақ ... ... ... ... ... бетігидродинамикалық режиммен (сұйықтықтың шығынымен) ... Бұл ... ...  ... ... ... тқта газдың жоғарыжылдамдықта қозғалуыы (жылдам тура ... ... ... ... ... ... ... көпіршікті абсорберлер)арқылы жүзеге асырылатын абсорберлер ... ... ... ... ... болыптабылады, өйткені  аппараттың  конструкциясын  емес,  контакт  ... ... ... ... ... бір ғана аппарат әр түрлітопта болуы мүмкін. Мысалы, саптамалы абсорберлер пленкалы да, ... де ... ... алады.  Барботажды тарекалары бар ... ... ... ...  және  ...  бетінегізінен тамшы болатын режим болуы мүмкін. ...  әр  ... ... ... саптамалы мен барботажды табақшалы абсорберлеркеңіен тараған. Абсорберлердің түрін таңдау ...  ... ... ... ... ... ала ... процесті жүргізудіңфизика-химиялық шарттарына қарау керек. ... ...  ... ... және биіктігі) жұмыстың  берілген  ...  ... ... шығуының талап етілетін дәрежесі және ... ... үшін ... ... және кинетикасы  бойыншамәліметтер қажет. Статика бойынша ...  ...  ... ... ... ...  ...  немесетәжірибелік жолмен анықталады. Кинетика бойынша мәліметтер аппарттың түрімен оның ... ... ... ... ... ... ...  солшарттар бойынша жүргізілген эксперименттер болып табылады. Көбінесе мұндайдеректер жоқ және есептеу мен тәжірибеге ... тура ... ... ... беру ... ... немесе лабораториялық  немесемодельді тәжірибе жолымен анықтауға мүмкіндік беретін толықтай сенімді әдісжоқ. ... ... ... ... ... ...  ... немесе салыстырмалы қарапайым тәжірибемен дәл коэфициентін табуғаболады.2. Технологиялық бөлім2.1  ...  ...  ...  және  ...  ...... кен орны Қазақстанның Атырау облысында, Құлсарытеміржол ... ... ... 80 км ... ... Кен ... ж. ... Ол тектоникалық құрылым тұрғысынан үш қантты ... ... орын ... ... және ... ... бор мен юра ... Бор жиналағна жерлерінде төрт горизонт бар және бір ... ... ... ... мұнайгазды, ал қалған жерлері мұнайлы.Өнімдік горизонттың тереңдігі 382 ден 1002 м ге ... ... ... ... ... этан 7%; пропан 5,3%; азот 14,8-29,2%;сутегі 0,4%.Қондырғыларда жеңілдетілген схема бойынша жұмыс істеу кезінде ... ... ...  ...  (С5  ...  және  ... және ... газ.2.1 кесте. Шикізаттың, дайын өнімнің және ... ... ...  ... ... |Тексерілетін сапа   |ШРК   ... және    ... ...  ...     |     ... ...   |нөмірі       |           |     ||КК ...  |СТП        |1. С5 ...    ... газы ...  ... ... %   |     ||          |          |2. ...   |0,2   ||          |          ... ... %   |     ||КК ... ...   |СТП        |1. ... шектері   |     ...      ...  |А) ... ...  |35    ||          |          ... оС    |     ||          |          |Б) ... сонындағы  |     ||          |          ... оС    |195   ||          |          |2. ... саны ...     ||          |          ... ...    |76    ... газ     |          ... реттелінбейді  |     ||Тұрақты бензин   |СТП        ... ...   |     ...     ...  ... ...  |     ||          |          |А) ... ...    |700   ||          |          |Б) ... ...    |900   ||          |          |H2S ...      |жоқ   ||          |          |Мыс ...   |өтті   ||          |          ...       |     ... ГФҚ-1    |СТП        |С5 ...  |60    ||          ... ... үлесі    |     ... ... ... |СТП        ... көлемдік үлеі,|99,98  ||тазалығы 99,98%   |010101-407501-99  |% кем емес      |     ... ...  |          |           |     ... өнімді пайдалану.Тұрақты бензин А-76 , АИ-92 маркалы ... ... ... ... ... Рефлюкс ЭП 300 өндірісіне ... ... ... ... газ ... цехтарында газтектесотын ретінде қолданылады. Күкіртсутегі цехта қарапйым ... алу ... ... ... ... мен ... схемалардытаңдауГазафракциялық қондырғылар екі түрлі болады: бір  бағаналы және көпбағаналы.Бір бағаналы құрылғылар тұрақтандырушы деп ... Олар ... ... ... газ бензиндеріне және жандырылған газға (пропан-бутандықоспа) бөлуге арналған.Тұрақтандырушы құрылғыда ... ... ... ... арқылы  бағананың ортаңғы бөлігіне  (стабилизатор)  ... ... этан бар ... ... бу ... табылатынжоғарғы  өнім  тоңазытқыш-конденсатор  ...  ...  ... ... ... ... ... конденсатының бір бөлігі насоспенколннаның жоғарғы табақшасына суару ретінде жіберіледі, ал ... ... ... ... ... тауар сыйымдылығына айдалады.Негізінен этаннан, және бутанның кейбір қоспасы бар пропаннан тұратынконденсацияланбаған газ (шамалы ... ... ... ... қайтабензиндеуге беріледі немесе отын ретінде пайдаланылады.  бағананың төменгіөнімі – тұрақты газ бензині – ... жылу ... мен ... ... ... беріледі.Стабилизатордың жұмыс режимі тұрақты компонентті құрам кезінде алынғантауардың – ... мен ...  ...  ...  ...  талаптарғабайланысты. Егер қаныққан булардың тығыздығы төмен бензин алу талап етілсе,онда н-бутанды өте терең буландырады. Бұл ... ... және ... ... ... ...  ...  бағанада  қысымдытөмендету арқылы, кейде екі факторды да ... ... ... қалдықтарда жазғы маркалардың құрамында пентан, ал  қалдықтардыңқысқы маркаларының  ққұрамында  бутан  болуына  ...  ... ... бар жанған газ алу қажет болса, онда бағанадағы қысымдыкөтеру керек, ал ... ... және ... ... ... ... керек. Алынған  бағананың кубтық қалдығы бұл жағдайдамұнайға ... ... ... ...  ...  мұнай  химия  зауытынажіберіледі.Көп бағаналы газафракциялық қондырғыларда ... ... ... (немесе гександы фракция) және жеке көмірсутектердің фракциялары(пропанның, изобутанның, н-бутанның, изопентанның, н-пентанның) бөлінеді.Қондырғыда ректификациялық бағаналардың саны ... ... ... кем болуы тиіс. Алайда қарапайым  бағанардың байланысутәсілдерімен ерекшеленетін ректификацияның ... ... ... ...  ...  бөлінетін  бастапқы  шикізат  екі  ...  ... ал төрт ... ... бес схем ... ал бесөнімге бөлінетін шикізат он төрт ... ... ... ... ... кезінде экономикаға әсер ететін көптегенкөрсеткіштерді назарға алу керек (электроэнергияның,  отынның  ... ... ... ... ... ... ... фракциялаусхемаларын таңдау кезінде қажет мөлшерде аралық өнімді алудың мүмкінділігімен сенімділігі, ... ... ... ... ... ... Тауар өнімінің сапасы,  яғни  жеке  көмірсутектердің  бөлінгенфракцияларының ... ... ... ... байланысты боалы.Қысымның үдемелісіз режимі бар ГФҚ дың технологиялық схемасы. Олардашикізат жүруі бойынша алдыңғы ... ... ... ... ... бөлінетін шикізат  бағанадан  ... ... ... ... ... аз ... керек.Қысымның үдемелі режимі бар ГФҚ дың технологиялық схемасы. Олардашикізат жүруі бойынша ... ... ... ... ... ... ... құрамында тіпті пропаннан да аз, бутанның елеусізмассалық бөлігі болғанда олар аса ... ... ... ... ... ... ... бірінші бөлімнен шығарылады, ал қалған  бағаналарүшін шамалы ... ... ... соның нәтижесінде олардың өлшемі,сонымен  бірге  қосалқы  құралдардың  ...  де  ...  ... шығын мен салынатын қаражат үнемеделеді.Практикада қысымы аралас режимді схемалар жиі кездеседі. Көптегеен іріжәне орта ... ... ... өңдеу зауыттарында ГФҚ ның технологиялықсхемасы қабылданған: шикізат – деэтанизделген бензин – ГФҚ мен ... ... ... құрайтын майабсорбциялау бензинсіздендіру құрылғысымен(МБҚ) фракциялануға түседі. Тұрақсыз бензиннің бөліну ... ... ... Оған ... жылу ... ... ала ... түседі. бағанада шикізат тауар пропаны мен ... ... ... өнім толықтай конденсацияланады. Ол ... ... ал оның ... ... ... ... қоймасына жіберіледі.Бутан-бензинді қоспа  бағананың  ... ... ...  пен  ... ... бутанды  бағананың ортаңғы бөлігіне беріледі.  ... ... ... ... ... өнім) және изобутан мен н-бутанқоспасына (жоғарғы ... ...  ...  ... ...  жылуалмастырғыш пен тоңазытқыш арқылы тауар паркіне ...  ... ... ... ... сыйымдылығынан изобутанды  бағанаға түседі,ол жерде ол изобутан мен н-бутанға бөлінеді. Қондырғының ...  ... және ... ... ... ... Қайнатқыштардажылу тасымалдаушы ретінде қаныққан су буы ... ... ... ... ... бір ... блокқа орналастырылған көптегензауыттарда жылу тасымалдаушы ...  бір  ...  ...  ... ...  ...  ...  ететін  жарықтандырғыш  керосинпайдланылады.ГФҚ-да деэтандалған бензин пропанға, бутанға, изопентанға, ... ... және ... бөлінеді. Схеманың келесі ерекшеліктерібар. Пентанды фрпкция ... ... ... ... ... тұрған екіректификациялық бағаналарда изопентанға және ... ... ... ... ... жағына орнатылған қайнатқыш арқылы өтеді, ал суықсуару ағымы ... ... ... енгізіледі. Пентанды фракцияысытылғаннан ...  ... ... жағы  ...  ...  ... ... немесе алтыншы табақшаға) немесе бағананың төменгі жағына(төменнен санағанда үшінші табақшаға) беріле алады.Бағананың жоғарғы жағынан ... бу  ...  ...  ... ... ал  ... ... бөлігінде  жиналған  флегманасоспен  бағананың жоғарғы табақшасына беріледі. Сөйтіп ... ... бу және ... ... ... ... жасалады, яғниректификацияның қажетті шарттары қамтамсыз етіледі.Шығыс Сібірдегі кейбір газ өңдеу зауыттарындағы  ...  ... ... ... ... ... пропан алу бойынша қондырғыларболып табылады. Бұл ... екі ... ... бар ... ... ... шығынды қайта толытыруға жеткіліктілігімен жәнезауыттан алшақтатылған бөлмелерді ...  ...  ...  ... ... ... қажеттіліктерді қанағаттандыруымен ерекшеленеді.Барлық  болмысына  қарай  қоныдырғылрдың  технологиялық  ... ... ...  ...  ...  ...  бірінші   бағанаға(деэтанизатор) беріледі. бағана Рашига сақинасынан төрт қабатт саптамалы.Әрбір ... ... ... бағананың диаметрі жоғарғы жағында 600 мм,төменгі кубтықта  –  1100мм.  ...  ...  ...  құрастырылаорналастырылған. Қайнатқыштарда жылу тасымалдағыш ретінде су буы жәнеайналдыратын мұнай өнімі (дизельді ... ... ...  ... ... МПа. ... ... жағынан этаннан және шамалы пропаннан тұратын бушығарылады. Олар ауа  тоңазытқышынд  ...  және  ... ... Бұл ... конденсациланбаған газдар зауыттыңжағу желісіне лақтырылады, ал төменгі өнім ... ... суық ... ... ... ... бөлігінен деэтандалған тұрақсыз бензинкелесі пропанды бағанаға бағытталады. бағанада барлығы 30 ... бар, ... ара ... 350 мм,  ... ... 600 мм,жалпы биіктігі 16790 мм. бағанадағы қысым 1,8 МПа.Бағананың ... ... ауа ... ... конденсцияланатынпропан буы шығарылады. Рефлюксті сыйымдылыққа жиналатын тазалығы жоғарысұйық пропан (98 %) ... ... ... жіберіледі, ал қалғанбөлігі тауар паркіне ...  ...  ...  өнімі  ауа  тоңазытқыштарының  бірсекциясында суытылғаннан кейін тұрақсыз бензин ... ... ... ... ... ... ... алынған пропанның мөлшері көп емес,шамамен 900 кг/ч, бұл зауытта ... ... ... 1 % ... бір ... газфракциялау процесі мұнай  газынан  ауыркөмірсутектерді шығаратын ...  ...  ...  ... ...  ... деп аталады.  Осындайқондырғылардың біреуінің принципиалды схемасы. Бұл схемада абсорбер менабсорбциялы-тойтарысты  ...  мәні  де  ...  ...  және дәл сондай қондырғы ... ...  ... ... ...  ...  пропан-бутанды  фракцияға,тұрақты газ ... және арық ... ... Арық ... ... ... ... фракция қызмет етеді.ГФҚ технологиялық режимі.ГФҚ  жұмысының  ...  ...  ...  ... анық бөлінуі мен мақсатты компоненттердің  фракцияларғаконцентрациялануы ... ... ... ... ... ... менстандарттарға қойылатын  талаптарды  қанағаттандыруы  тиіс.  Бекітілгентехнологиялық  ... ... ... ... ... ... ... онда мыналар көрсетіледі: қондырғының жұмысының оптималдырежимі – ... ... ... ... шегі –  ... ... сыйымдылығындағы қысым, бағананың жоғарғы және төменгі жақтарының(бақылау табақшаларында) температуралары, ... ... ... шығыны,қайнатқыштардың, суару сыйымдылықтарының деңгейі және ... ... ... ... мен ...  ...  режимніңорнықтылығы , сонымен бірге ГФҚ-да алынатын өнімнің мөлшері негізіненбақылау-өлшеу ... ... ... ... мен ... қысымды,деңгейді, температураны автоматты реттегішті және сапаны сараптауыштыңжұмысынан, жұмысшының тәжірибесіне байланысты.ГФҚ-ның ректификациялық ... ... ... ... ... ... ... және жеке  бағаналарға бірелкіберілуі;- біркелкі суару;- шикізат құрамының тұрақтылығы;- қондырғыны жылу тасымалдауыш пен хладагенттермен сенімді ... ... ... ... үшін ... ... ... процестері мен алынатын өнімнің сапасына тигізетін әсерін білукерек.Шикізат берудің тұрақтылығы. ГФҚ-ға ... ... ... ... ... (МАУ, НТК, НТА, НТР) ... ... паркіненкеледі. Шикізат біркелкі берілмесе табақшадағы контактіленетін бу менфлегма тепе теі ... ... ... бір ... табақшадағы деңгейтөмен болады, ал басқаларында жоғары болады, сондықтан булар бұзып шығуымүмкін,с онымен бірге бу ... әр ... ... ... салмақ болғандашикізатта керексіз табақшалардан флегманың жоғарғыларға өсуі мүмкін жәнекөпіршіктенген сұйық фазаның бағананың шламдық құбыры ... ... ... ... ... нәтижесінде ректификация анық ... ... ...... тек  қана  ...  ...  ... бойынша) болмайды, сонымен бірге қайнауы жоғары компонентболуы мүмкін (мысалы, ... ... ... ... мүмкін.Сонымен қатар кубтық ...  ...  ...  ...  ... ... қалуы мүмкін.Екінші және келесі  бағаналарға шикізаттың ...  ... ... ... ... берілмеуіне ғана байланыстыемес, сондай-ақ деңгейді реттегіштер мен ... ... ... да ... ( ... ... ... жіберілген жағдайда).Қазіргі заманғы ректификациялық бағаналардың автоматты ... ... ... ... ... деңгей шығыныбойынша жөнделеді. бағанадағы қандай да бір өзгерістерді жай, жұлқымай,шығын  ...  ...  мен  ...  ...  ... ... ...  және  кубтық  қалдықтардағыкөрсеткіштерін есепке ала отырып жүргізу керек.Суаруды берудің тұрақтылығы. Әдетте дистиляттың құрамы ... ... ... ... жоғарғы жағының температурасының өзгеруіменреттеледі. Дистиляттың берілген құрамын анық реттеу үшін ... ... ... ... санағанда  төртінші  немесе  бесінші)температура есептелді, мұнда контактіленетін бу мен ... ... ... ... табақшаға қарағанда температур өзгереді. Бірақоператор суарумен көп айналыспауы керек. Мысалы, құрамындағы қайнауы жоғарыкомпоненттер көтерілгенде дитсилятты суаруды бірден ... ... ... одан да ... болуына әкеледі және кубтық қалдықта қайнауытөмен компоненттердің көбеюіне әкелуі мүмкін. Суарудың өзгерісін ... ... бір ... ішінде және  шығын  ...  пен  ... ... ... отырып жасау керек. Егер сапа ... онда ... ... ... суық суарудың шығыны менжылу тасымалдауштың шығыны өзгеруі тиіс.  бағанадағы ... ... ... ... ... ... көлемнен тек 0,4 –тен  0,6 ғадейін ғана азайтуға болады. бұл  ... ... ... ... ... келтіргенге дейін анық ректификацияны сақтауға мүмкіндік беруүшін жасалады.2.3 Технологиялық схеманың сипаттамасыШикізат десорберге отыз бірінші ... ... (ал ... ...  ...  бар).  Бағананың  жоғарғы  жағынан  ауа  ... ... буы ... ... ... ... шығарылады, ал қалған бөлігі –  ...  ...  ... 50-ші ... ... стрипингтің жоғарғы табақшасынаағады (бұл  бағанада 32 табақша бар). Стрипингтің ... ... ... көмегімен ыстық асорбент өтетін құбырлар  арқылы  өтеді.Стрипингтің төменгі жағынан ... ... ... ... ... шығарылды. Тұрақты газ бензині десорбердің 10- шы табақшасынанжанындағы погон ретінде шығрылады.Жіңішке абсорбер (молекулалық массасы 100-110 ... ... ... ... ... алынады және  біртіндеп  алдыменқайнатқыш арқылы, мұнда ... ... одан ... ... пеш ... мұндаысытылып біртіндеп буланады, арлық сыйымдылыққа айдалады.Абсорбенттен ... ... бу ... төменгі жағына келеді жәнеолардың көмегімен ... ... ... ... ... Технологиялық есептер3.1 Негізгі құрылғылардың есебі.Каталикалық крекинг  қоректенуінің  ...  ...  және  ... ... және ... да ауыр ... шығаруға арналғанфракциондайтын абсорберді есептейік. Анықтамалық деректерге сәйкес [6] ... ... ... ... 3.1 кестеде келтірілген келесі құрамдарболады.3.1 кесте. Сұйық және газ фазаларының құрамы.|Компоненттер  |Компоненттер   ... ... ... |Газ ...   ...    |         ...        ... кмоль/л  ||1        |СН   |39,8         |397,6       ||2        |СН   |102,6         |228,6       ||3        |СН   |259,4         |223,6       ||4        |изо -      |62,9         |25,2       ||        |СН   |           |         ||5        |н- СН |114,4         |44        ||6        |изо- ...         |20,4       ||7        |н- СН |82,6         |32,7       ||        ...      |706,93        |972,1       ... ... ... Па ... ... абсорбция кезіндегі пропанды шығару коэфициенті = 0,892;- десорбердің ... ... ... ... ... этанныңмөлшері, осы сұйықтықтағы пропаннның мөлшерінен 4 моль % ддан артықемес;- табақшалар саны N= 10, ... N= 10;- ... ... ... ... 310К;- ... ... температурасы 355К;- абсорбцияның негізгі компоненттері – пропан, десорбциянікі – этан.Қалдықтағы пропан мен этанның ... ... ... мен десорбция факторлары.Десорбердің төменгі жағынан кететін пропан m(кмоль/л)мөлшерін клесі формула арқылы табайық:m = Z( + ),  ... Z - ... ... және ... ... ... ... коэфициенті.Пропанды шығарудың жалпы коэфициентінің көлемін келесі формуламенөрнектейік:Z=;   (3.2)= ,  ... ... ... ... ... ... анықтаймыз:= 2,6 при 355К и 1,41·10Па= 5,6 при 355К и 1,41·10ПаZ = 0,892 = 0,816; = = ... m=0,816 ... )=394,13 ... ... болмағаны абзал, сондықтан m жіберілетінмөлшерін былай табамыз:m 0,03m, (3.4)m= 0,03· 394,13 = 11,8 ... ... ... ... ...  мына  формуламенанықтаймыз: = , ... үшін ... ... ... ... диаграммасы А=1бойынша табамыз.Сонда N=10 и А=0,4 арақатынасынан =0,39 абсорбциядашығарылатын коэфициентті ... ... ... ... ... ... анықтайық.=0,962 бойынша  этанның десорбцияының факторын  анықтаймызS=1,26Пропан ... ... ... = S = (1, 26· 2, 6 ) / 5,6 = ... ... ... коэфициентін табайық:= = 0,885= 0,885 незначительно отличается от принятой.Z, m и m ... ... және ... салыстырайық.Z = 0,885· = 0,805Әрі қарай:m = 0,805 · (259, 4 + 223,6 ) = 388,8 ... 0,98 %, ... ... , ... алынады: m = 0,03 · 338,8 = ... =0,892 ... ... ... ... ... факторын анықтайық:А = А немесе А = А,   (3.6)және десорбция факторы , S = ... ... ... A және S ... ... ... ... кесте. Компоненттер абсорббациясының факторы|Компоненттер   |Абсорбция =310К    ... =355К ...         ...        |             ||         ||А |  |  |S  |||CH      |14  |0,1   |0,1   |16   |3,6    |1,0 ||CH   |35  |0,4   |0,39  |5,6   |1,26   ...      |1,4 |1,0   |0,89  |2,6   |0,585   ...  |1,1 |1,27  |0,98  |2,1   |0,47   |0,47 ...  |0,8 |1,75  |1,0   |1,8   |0,41   |0,41 ...  |0,63 |2,22  |1,0   |1,4   |0,32   |0,31 ||СН   |0,5 |2,8   |1,0   |1,2   |0,27   |0,27 |3.2 ... мен ... ... ... төменгі  табақшасының  астына  түсетін  газ  мөлшеріаппараттыңң ... ... газ ... мен ... ... ... ...  (3.7)мұндағы  - газ фазасындағы абсорбердің төменгі ... ...  ...  ...  ...  ...  -десорбцияланған көмңрсутектердің мөлшері.= ,  (3.8)мұндағы, – десорберге түсетін сұйық ... ... ... ,  (3.9)Формула бойынша: =  ... ... ...  ... сіңірілген көмірсутектердің санын анықтайды.Аппараттың абсорбциялық бөлігінен шығатын құрғақ  газдағы  әрбіркөмірсутектің саны мына ... ...   ... фазада десорберден шығатын көмірсутетердің саны және әрбіркөміртек үшін білу қажет:= · ( 1·),  ... ... ... ... ... ала ... жаңа абсорбенттіңсанн білуге болады:А = , (3.12)Бұдан: La = Aмұндағы, - ... ... ... көмірсутектер саны, кмоль/ч;- абсорберге түсетін газдың суммалық саны, кмоль/ч.La = 1·1,4· 2202 – 1357,5 = 1725,3 кмоль/ч.Фракцияланатын ... ... ... ... мен құрамдары.Кез келген газ ағымының орташа молекулалық массасы былай анықталады:= , (3.13)мұндағы - і- компоненттің сәйкес газ ... ... ... ... ... шикізатының орташа молекулалық массасы().Сіңірілген көмірсутектердің орташа молекулалық массасын анықтайық.=0,036·16+0,15·30+0,516·44+0,091·56+0,115·56+0,036·58+0,056·58=44,653.3 кесте. Ағымдарың орташа молекулалық массалары.|№ |Ағым                   ... ...   ||  |                     |         ...   ||  |                     |         |   ||1 ... газ (шикізаттың газ фазасы)     |       |30,88   ||2 ... ... газ ...    |=    |37,32   ||3 ... газ                |       |24,24   ||4 ... ...             |La        |125    ||5 ... көмірсутектер         |       |53,86   ||6 ... ... ... қныққан   |+ La     |86,9    ||  ...                 |         |      ||7 ... ... ...      |       |54,1    ||8 ... газ            |       |51,74   ||9 ... кейінгі қалдық        |=    |57,67   ||10 ... ... ...        |+ La     |83     ... ... ... темпертурасын есептеу біртіндеп жақынду әдісімен жүргізіледі.Жоғарғы десорбциялық табақшадан шығатын бу фазасының изотерманы теңдестірукөмегімен жақындастыру және ... ... ... [2]:= 1, ... мәні ... ... Компоненттердің массалық және көлемдік үлестері|Компоненттер  |   |при Т=315К и        |=[pic||        |     ...        |]     ||СН     |0,073   |12               |0,006   ||СН  |0,245   |2,8               |0,088   ||СН  |0,467   |2,8               |0,467   ... |0,063   |1,0               |0,1    ||нСН  |0,092   |0,62              |0,184   ... |0,025   |50               |0,052   ||нСН  |0,035   |0,48              |0,1    ...      |8,000   |-                |0,997||        |     |                |1     ... ... десорбердің төменгі жағынан шығатын сұйық фазаныңдесорбциялық бөлігінің төменгі жағының температурасы.= 1, ... ... ... температура: Т = = 337,53.5 кесте. Жүйенің тепе теңдік құрамы|Компоненттер   |  | при Т = 360К и Р = |= ||         |    |1,41 · 10Па     |       ||СН      |0    |15            |0,000    ||       |0,188  |4             |0,047    ||       |0,047  |1,9            |0,025    ||изо     |0,085  |1,4            |0,062    ||н      |0,035  |1,2            |0,029    ||изо СН |0,063  |1,0            |0,063    ||н СН  |0,063  |0,7            |0,100    ...     |0,582  |             |0,582    ...       |1,000  |             |1,000    ... ... ... ... ... теңдеуі төмендегідей болады:= ,  (3.16)Жылу ... ... ... және 6.6. ... ... ... Компонеттердің онденсациясының жылулары|Компоненттер  |  |  | |изо |н |изо |н ... |    |    |   |     |    |     |    ... ...  |411   |356   |287  |270   |263   |237   |235   ... орташа мольдік жылуын келесі формуламен табамыыз:=,   (3.17)= 411 · 16 · 0,036 + 356 · 30 · 0,15 + 0,516 · 44 · 287 + 56 ·0,091 · 270 + 56· · 263 · 0,115 + 0,036 · 58 · 237 + 235 · 58 · 0,056 ... ... ... ... ... ... = = 12682 · 1357,62 = ...  =  17,2·103Дж/ч=4782кВт.Абсорбенттен алып кететін жылудың мөлшері:Q= 29554 – 26401 = 3153 кВт.3.7 кесте. Жылу балансы|Ағымның    ...   ... ...  ... ...  |Жылу   ||белгіленуі   |кмоль/с |масса |кг/с  |c], ...  ... ||        |     |    |    |К  |     |     |кВт   ...                                     ||     |972,1  |30,88 |30018  |298 |482    |   |4019   ||     |1229   |51,74 ... |496    |   |8761   ||La       |1725,3  |125  ... |280    |   |16774  ...      |3926,4  |    ...  |     |     |29554  ...                                     ||La       |1725,3  |125  ... |326    |   |19530  ||     |844,65  |24,24 |20475  |298 |433    |   |2463   ||     |1357,6  |53,86 |73130,5 |310 |217    |   |4408   ...    |3927,5  |    |309268 |  |     |     |26401  ...    |     |    |    |  |     |   |3153   ...  |     |    |    |  |     |     |     ...      |     |    |    |  |     |     |29554  ... жылу ... жылу ... теңдеуі:,   (3.18)Q десорберге пропан және бутанның буларымен енгізіледі. Бұл ... ... ... оның ... ... булануы кезінде (Т= 360 С) бөлінеді.Десорбердегі орташа температура:Т = = 337,5КПропан мен бутанның ... ... ... r = 275 ... ... ... ... кг\ч.3.8 кестеден =18617 кВт3.8 кесте. Жылу балансы|Ағынның  |Саны  |Молек. |Кол-во |Т ( К ... ... ...  ... ...  |кг/с  |    ...  ... |мөлшері ||     |    |    |    |    |     ... |кВт   ...                                  ||   |2041  |54,1  ...  |216    | |6625  ||La    |1725,3 |125   ...  |326    | |19529  ||     |    |    |    |    |     | |18617  ...   |3766,3 |    ...    |     |    |44771  ...                                  ||   |1229  |51,74  ...  |496    | |8761  ||   |812   |57,67  ...  |415    | |5398  ||La    |1725,3 |125   ...  |511    | |30612  ...   |3766,3 |    |326079 |    |     |    |44771  ... ... ... ... практикалық табақшалар сны мына  формуламенанықталады:,   ... N – ... ... ... - КПД ... табақшалары. = 0,5Сонда : = 29Десорбердегі практикалық табақшалар санын анықтайық.,   (3.20)= 0,5 – ... ... ... ... ... ... 21 ... суытуға арналған абсорбентті шығарудың нүктелерін анықтау.Абсорбция процесінде бөлінетін Q артық жылу абсорбентті және ... ... ... ... Егер бұл жылу ... ондаабсорбенттңғ төменгң жағындағы Т температура қабылданғаннан Т =310К ... ... Оны жылу ... теңдеуімен анықтауға болады:,   (3.21)Сонда:= + 318 = 360 ... ... ... Т = 342К.Q ... ... аралық суытуына қарай шығарылады.Абсорбентті Т = 310К Т температурасы ... ... ... ... ... көп ... тең ...  санағанда  і-  кезекті  тарелкдан  ...  ...  ... ның ... Т = 303К ... дейін суытылып,абсорбент () – табақшаға қайтып ... және ... жаңа ... ... ... ... ... Суытудың соңғыдеңгейі болып біздің жағдайымызда 11-ден 12 ге, төменнен ағатын ... ... ... ... Т = 310К ... бойымен газ мөлшерінің азаю коэфициенті:,   (3.22)мұндағы Г – ... ... өту ... газ ағымыныңмөлшерінің азаю коэфициенті; – ( і+1)- табақшадан өтетін және  ... ... ... газ ... аламыз:Г=(= 0,971і- табақшадан (і+1)- табақшаға ағатын қаныққан абсорбенттің ... ... ... ...   ... ... асборбер табақшасынан ағатын сұйықтық мөлшерінің ... ... ... ... табақшадағы сұйықтықтың  санымынаған тең болады:= 1725,3 + (869,87 – 844,65) = ... ... ... ... |     |     |      ||1     |844,65    |25,22     |1750,5      ||2     |869,87    |51,2      |1776,5      ||3     |895,85    |77,96     |1803,26     ||4     |922,61    |105,52     |1830,82     ||5     |950,17    |133,89     |1859,19     ||6     |978,54    |163,12     |1888,42     ||7     |1007,77    |193,12     |1918,52     ||8     |1037,87    |224,21     |1949,51     ||9     |1068,86    |256,14     |1981,44     ||10     |1100,79    |289,01     |2014,31     ||11     |1133,66    |322,85     |2048,15     ||12     |1167,5    |357,74     |2083,04     ||13     |1202,39    |393,65     |2118,95     ||14     |1238,3    |430,65     |2155,95     ||15     |1275,3    |468,75     |2194,05     ||16     |1313,4    |507,95     |2233,25     ||17     |1352,6    |548,35     |2273,65     ||18     |1393,0    |586,95     |2312,25     ||19     |1431,6    |632,75     |2358,05     ||20     |1477,4    |676,85     |2402,15     ||21     |1521,5    |722,25     |2447,55     ||22     |1566,9    |769,05     |2494,35     ||23     |1613,7    |817,25     |2542,55     ||24     |1661,9    |866,95     |2592,25     ||25     |1711,6    |918,05     |2643,35     ||26     |1762,7    |970,75     |2696,05     ||27     |1815,4    |1024,95    |2750,25     ||28     |1869,6    |1080,75    |2806,05     ||29     |1925,4    |1138,25    |2863,55     ||30     |1982,9    |1196,35    |2921,65     ... ... ... молекулалық массасының  абсорбциялықбөліктің бойымен өзгеруі.Аддидитивтілік ережесі бойынша барлық жиырма табақшаның әрқайсысындағықаныққан ... ... ... массасын мына теңдеу  арқылыесептейік:,   (3.24)мұндағы М –  ... ...  ...  ... М – ... ... орташа молекулалық массаы; М –сіңірілген көмірсутектердің ... ... ... Х  –  ... ... (+ La) ... La ... абсорбенттің мольдікмассасы.Абсорбердің жоғарыдан санағанда бірінші табақшасынан ағатын ... ... ... ... мынаған тең:М = 125 · = 123,9М = 125 · = 122,9М = 121,9 М = 120,02 М = 117,83М = 121,04 М = 119,05 М = 116,8М = 115,84 М = 114,6 М = 113,9М = 112,76 М = 111,48 М = 110,77М = 110,13 М = 108,88 М = 107,77М = 106,73 М = 105,8 М = 104,85М = 104,26 М = 103,15 М = 102М = 101,5 М = 100,3 М = 99,5М = 98,9 М = 97,86 М = 96,2М = ... ... ... ... ... өзгеруі табақшадан табақшаға өтукезіндегі газ ағымының азаюына пропорционалды деге болжау ... ... ... ...  ...  ...  үшін  мынақатынасты пайдаланамыз:,   ... = 342 – 0,029 (2022 ... ... түсетін сұйықтықтың температурасы:Т = 342 – 0,03 (2202 – 844,65) = ... ... ... ... 302,04К ... ... ... Т=309,95К Т=318,8К Т=330КТ=303,6К Т=310,9К Т=320,3К Т=332КТ=304,45К Т=312К Т=321,6К ... Т=313К Т=323К ... Т=314К Т=324К ... Т=315,3К Т=325,8КТ=308К Т=316,5К Т=327,3КЕгер абсорберді Т=310,9К шығарса және Т=303К ... ... ... ... жылу ...   (3.25)Q = 2048,15 · 113,9 · ( 318 – 296 ) = 1426 кВтТ = 342К ... нәтижесінде Т дейін төмендейді.Т үшін энтальпияны анықтайықq = = 320,7 кДж/кгТ=320К сәйкес, Т=310К асадыСуытудың II ... ...   (3.26)Т = 320 – 0,013 · (2202 – ),    ... 310,5КQ = 2358,05 · 105,8 · ( 312 – 296 ) = 1108 кВтq = 296 + = ... үшінАбсорбердің төенгі жағының алынған температурасының алдында алынғаннанайырмашылығы көп ... ... ... ... ... жағындағы бстапқытемператураны ұстап тұруға мүмкіндік береді.Абсорбер мен ... ... ... ... астында газ ағуы барынша көп. Бұлағымдағы абсорбердің ... і( в м.) :,   ... G мына ... ... = 2202 · 37,32 = 82178,6 ... және ... ... бойынша газдың жылдамдығы мына теңдеуменанықталады:U= 1,20·0,305·С ·Газдың тығыздығы:= 20,68 ... ... Крэг ... ... ... ... Т = 310К, = 633,5 ... (3.9) бойынша табақшалар арасындағы қашықтықты h= 450 ... ... С=412 ... ... U = 1,2 · 0,305 · 412 · = 16975,4 ... = = 2,48 ... 9617 – 61бойынша  диаметрлердің  қалыпты  қатарына  ... ... D = 2,6м деп ... ... десорбердің диаметрі газ ағыуының жүктелуі бойыншаанықталады. Десорбердің ... және ... ... газ мөлшері шамаменмынаған тең: G = 1229,7 · 51,74 = 63624,68 кг/чG = 243713 ... ... ... ... ағысымен есептейміз:D,   (3.28)мұндағы U – ... ... ... ... ... массалық жылдамдығы, кг/(м∙ч).S-тектес элементтерге таңдап алынған табақшалардың өткізу қабілетідөңгелек қалпақты табақшалардың өткізу қабілетіне тең. ... ... ... мен  ...  ...  жазылған  теңдуі  бойыншаанықтаймыз:U,   ... ρ и ρ – ... ... ... төменгіжағындағы газ бен сұйықтықтың тығыздығы мынаған ... ( = 1,37 ·10 Па, Т = 400К), ... ... құрамындағы  пропан  мен  ...  ... ... ... берілетін олардың қоспасының орташа молекулалықмассасын қысқартып анықтаймыз: М = 53,5Сонда, = 25,6 кг/м3Крэг ... ... ... шығатын сұйықтықтың тығыздығынанықтаймыз:= 0,672мұндағы М– ... ... ... ... массасы.Температураға шаққанда Т = 360К, тығыздық = 652 ... ... ... h = 650 мм деп алып ... (3.12), с = 800 ... ... U = 30744D = 3,17мГОСТ 9617-61 бйынша диаметрлердің қалыпты ретіне ... ... D = 3,2 м деп ... ... ... ...   ... h – жоғарғы абсорбциялық табақшаның үстіндегі биіктік, м;h – абсорбер табақшалары алатын биіктік, м; h – ... ... мен ... ... ... ... қашықтық,м; h – десорбердің табақшаларының ... ... м; h ... ... ... биіктігі, м.Жоғарғы абсорбциялық табақшаныңң биіктігін абсорбер ... ара ... үш есе ... етіп ... h = 3 · h =3 · 0,45 = ... табақшалардың алатын биіктігі:h = ( 29 – 1 ) · 0,45 = ... ... ... мен ... ... табақшалардыңарасындағы қашықтықты h = 2м тең деп аламыз.Десорбциялық ... ... ... = ( 21 – 1 ) · 0,65 = 13 ... ... бөлігінің биіктігін h = 3м деп аламыз.Сонда , H= 1,35 + 12,6 + 2 + 13 + 3 = 31,95 ... ... ... ... ... ... ... мынадай:,   (3.32)1. Құрғақ табақшадағы төмендеу.,   (3.33),   ... ... ... ... = 1,079 м/сек.Клпанның астындағы 1 тесіктің ағысын анықтайық:= 0,000962 м.Сонда , = 4,67 ... ... = 20,68 ... · 20,68 = 566 Па.2. ... ... ... күшін анықтауға қажет қысымның түсуінанықтаймыз. = 5 Па.= 2а = 2 · 0,012 = 0,024 м.3. ... ... ... ... ... қарсы тұруғақажет қысымның айналымы.,   (3.35)Төменгі табақшадан ағатын сұйықтықтың сағаттық көлемін анықтайық.Q = = ... 818,5 Па. = 566 + 5 + 818,5 = 1389,5 ... ... үшін K= ...  ...  ішіндегі  табақшалардың  гидравликалыққарсылығының анықтамасыЖоғарғы табақшадан шығатын ... ...  біле  ...  ... ... газ ... анықтайық.= 0,629 м/с.Газдың жылдамдығын анықтайық.= 1 м/с.Газдың тығыздығы:= 26,4 кг/мСонда ,  = 264 ... ... ... ... жеңуге арналған айналым.,   (3.36)= 0,04 м.мұндағы, q = = 51.6 м/(м·ч)= 0,578Сонда, = (0,04 + 0,027) · 578 · 9,81 = 380 Па= 56 Па5 – ... ... ... ... : Р = 56 + 380 + 264 = ... ... ... есебіҚосалқы аппарат десорбердегі барлық еріген компоненттерді толық шығарумақсатындағы ... ... ... ысытуға жіне  буландыруғаарналған қайнатқыш (буландырғыш) болып ... ... оның жылу ... беті мен ... буының мөлшерін(ыстық жылу тасымалдауыш су буы болып ... ... ...  ...  ...  ...  ...  абсорбциялықбағаналарды есептеу нәтижесінде алынған.Буландырғыштың жылулық жүктемесіБұл көлем ... жылу ... ... ... lm + La + V ) qт1 + Qр = ( lm + La ) qт2 + V · qт,  ... жылудың шығынын анықтау үшін жылу балансының ағымсхемасына сәйкестігін қарастырамыз (1 сутетте).Мұнда ... ... мен ... ... ... және ... ... 6.11 кестедегі мәліметтерден алынады.Жылу балансы теңдеуінен жылудың сағаттық шығыны ... ... ( lm + La ) qт2 +V · qт – ( lm + La + V ) qт1, ... ... [5] ... ... және 2 және 3 [5, 329 ... кестелер бойынша анықталады.qт1 = q355 = 185 · 83 = 15355 ... q360 = 200 · 83 = 16600 ... 544 · 53,5 = 29104 ... ... ... берілетін шикізат мольдерінің саны: G1 = 1674,7кмоль/ч.Буландырғыштағы жылудың сағаттық шығыны:Qр = Qр·(G1/100)=5,89·10 ... / ... ... ... ... ... ... жылу тасымалдағыш ретінде су буы пайдаланылады.Буландырғышқа түсетін флегма Т1 = 355К ден Т2 = 360К дейін ... су ... ... ... ... буланады. Аналогиялықбулндрғаштар өндірістік эксплуатациясының деректері негізінде және ... ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында  ысытатынбудың келесі параметрлерін аламыз:1) ... Р = 785 · 103 Па;2) ... Тs = 443 К3) ... ... = 2049,5 ... ... келесі теңдеумен анықтаймыз:Z = Q · р\ r·т,  ... т = 0,95 жылу ... ... = (2739· 3,6 · 10 3 ) / ( 2049,5 · 0,95 ) = 5064 ... ... бетінің температуралық қысымы. Ыстық жылутасымалдағыш – ... су ... ... ... ... Тs = 443 К тең ... ... буландырғыштағы температуралық қысымоның брлық бетіне бірдей және тең болады.Т = Тs – Т2 = 433 – 383 = ... ... ... ... α жылу ... ... ...  αкөлемде сұйықтықтың қайнауының көпіршіктік режимі үшін Кружимный ұсынғанкелесі теңдеуді пайдалануға болады:α = 7,77 · 10-2 ... ...   ... ρ – бу және сұйық фазалардың тығыздығына сәйкес, (кг/м3); σ ... пен бу ... ... бөліктегі беттік тартылыс, (Н/м немесекг/с2); λ- сұйықтықтың жылу өткізгіштігі, (Вт/(м · К)); q – ... ... ... ...  ...  ...  ...  флегманың  қайнаутемпературасымен анықталады.Тs = Т2 = 360КБу фазасының ... ......  теңдеуі  бойыншаанықтаймыз:То = 273 К; Р = 1,47 · 106 Па – ... ... Р = 98,1 · 10 ... ,ρ = МVR / 22,4 = 53,5 / 22,4 = 2,39 ... көлемді формулаға қойғаннан кейін мынаны аламыз:ρ = 2,39 · (273/360) · (1,47 · 106) / (98,1 · 103) = 27 ... ... ... мына ... ... ... = (0,590 · М – 6,479) / (0,693 · М + 7,581 ... М = 83Алатынымыз: ρ = (0,590 · 83 – 6,479) / (0,693 · 83 + 7,58 ) = 0,85Бу пайда болу ... бу және сұйқ ... ... ... ... = qт2 – qт2 = 544 – 200 = 344 ... ... мәндері бойынша мынаны табамызТ2 = 360; ж = 547 кг/м3Т = 288; ж = 602 кг/м3Поверхностное натяжение (в Н/м) на ... ... ... по ... ... σ = ... М / ... ) · ( Ткр – Тs), ... М = М = 83 – ... ... ... остатка; ρост = 547 кг/м3– плотность остатка при ... Т2 = 360 К; Ткр – ... ... = 360 К; Т2 = 7 ... ... = х1 · Ткр1 + х2 · Ткр2 + х3 · Ткр3 + х4 · Ткр4 + х5 · ... = 369,8 К (С3Н8) Ткр4 = 407,5 К ... = 417,7 К ... Ткр5 = 425 К ... = 419,2 К ... х2, х3, х4, х5  ...... компоненттердің мольдікүлесі ( 6 кестеден қараңыз)Алатынымыз :Ткр=0,49·369,8+0,13·417,7+0,177·419,2+0,067·407,5+0,136·425=394,8Табылған көлемдерді Этвит формуласына қойып, ... ... = ( 21,2 · 10-6 ) / (( 83 / 547 )2/3) · ( 394,8 – 360 – 7 ) = 2,046· 10-3 ... ... жылу ... коэфициентін мына формулаарқылы табамыз:λ                                  ... ... ... ... ... ... тұтқырлығының коэфициентін мына формуламен анықтауға болады:μ = μ1 + μ2 + μ3 + μ4 + μ5, ... μ1, μ2, μ3, μ4, μ5 – ... ... ... ... ... температураға байланысты Стерланд жәнеФрост теңдеулерінің көмегімен анықтауға болады [7]сұйықтықтың компоненттерінің ... [8] ... ... ... = 7,502 · 10-6 Па·сек;μ2 = 7,3 · 10-6 Па·секμ3 = 6,7 · 10-6 Па·секμ4 = 6,835 · 10-6 Па·секμ5 = 6,3 · 10-6 ... ... = 258,8; С2 = 292,4; С3 = 293,4; С4 = 285,2; С5 = ... үшін ... мынаған тең болады:μ = 7,502·10-6(273+258,8) / (360+258,8)·(360 / 273)1,5 = 95,6·10-6Па·сек.Қалған компоненттер үшін:μ2 = 93,1 · 10-6 ... = 85,3 · 10-6 ... = 8 · 10-6 ... = 80,2 · 10-6 ... буландырғыштағы сұйық  қалдық  үшін  ...  ... ... μ = 89,1 · 10-6 ... ... жылу ... мына формула бойынша табамыз:Срж=1/(0,762+0,0034Т2)=1/(0,762+0,034·360)=2,56кДж/кг·К=2560 Дж/(кг·К)Барлық табылған мәндерді формулаға қойып α үшін мынаны ... ... ... 0,37 ) · q0.7 = ... ... ... ... бетіндегі жылу қысымына қарай флгмажағынан жылу беру коэфициенті мына формуламен өрнектеледі: α = 4,51·q ... су буы ... α1 жылу беру ... ... ... үшін [8] ... пайдаланамызα1 = 1,36 ·Аq 0,5 · l 0,35 · ... А = ( Тср ) – ... ... ... тәуелді және[5, бет 151] график бойынша анықталатын  ... q – ... ... жылу қысымы; l – құбырдың ұзындығы , м; dв – құбырдың ішкідиаметрі, м.Конденсаттың орташа температурасы мынаған ... = 0,5 · ( Тs + Т1), ... Тs – ... ... ... Т1 – конденсацияланатын бужағынан қабырғаның температурасы.Т1 дің Тs тен айырмашылығы аз, сондықтан Тср = Тs = Т1 деп аламыз.[5, бет. 151] ... ... Тср = 443 К; А = ... α1 = 1,36 · 6,2 · ... · 6 0,35 · q = 41,99 q Вт/(м2·К)Жылу беру коэфициентіҚабырғаларының жылу ... ... және оның екі ... ... ала ... жылу беру ... мына теңдеумен нықтаймыз:К = 1 / ( 1 / α1 +δ ст / λст + δ1 / λ1 + δ2 / λ2 + 1/α2 ), ... δст = 0,0025 м – ... ... ... λст = ... · К) – ... ... материалының  жылу  өткізгіштіккоэфициенті; δ1/λ1=0,000215 (м2·К)/Вт – құбырдың ішкі ... ... ... δ2/λ2 = 0,0006 ... – құбырдың сыртқы бетінің ластануыныңжылу қарсылығы.Сонда,К= 1/(1/1 + ... + 0,000215 +  0,0006  +  1/2  )  ... және  λ2  ...  ...  q  жылу  қысымының  функцияларыболғандықтан, біртіндеп жанасу әдісі арқылы ... q дың ... ... және ... ...  λ1, λ2, және  Тср  ... нәтижелері кестеде келтірілген. Кестдегі деректер бойынша q – Тсрбайланысты ... ... ол ... ... ... депаталады. Буландырғыштағы орташа температураық қысым Тср=60 К екенін  ... 1.1 ... ... бйыынша табамыз. Жылыту бетінің тиісті ... q= 54000 ... жылу беру ... = q/Тср = 54000/60 = 900 Вт/(м2·К)Буландырғыштың жылу алмасу бетіЖылу алмасудың есептеу беті:Fр = Qр \q = 2739000 / 54000 = 50,7 ... ... бу ... бар ... ... буландырғышты аламыз.Жылу алмасудың беті F = 51 м2, 134 ... ... бір ... орамныңдиаметрі 25х2,0 мм және ұзындығы 6 м U-тектес түтікшелері бар екіжақтытүтікше. ... ішкі ... ... Бұл ...  ... ... ... = Тs – q·(1 / α1 + δ1 / λ1), (3.45)Мұнда Ts = 443Кα1 = 42 · q 0,5 = 42 · (54,0 · 10 3) 0,5 = 9760 ... /λ1 = 0,000215 ... = 443 – 54,0 · 103 (1 / 9760 + ...... ... ... температурасы:Тср = 0,5 · (443 + 426) = 434Кα1 жылу ... ... ... кезінде А параметрінің мәні Тs =443 К алынды. ... ... Тср Тs -тен ... 2 %-ға кем, ... ... ... ... табылады.ҚорытындыМұнай өңдеу және мұнай химия өнеркісібінің аса жоғары қарқынмен дамуыМӨЗ-ден шығатын зиянды қалдықтардан ... ... ... ... ... етеді. Сондықтан жобаларды жасау барысында мұнай өнімдерімен реагенттерді ... ... мен ... суға және ... ... шықпауын шаралар кешенін қарастыру керек.ГФҚ  технологиялық  қондырғысында  ...  ... ... да бар. ... ... ... ... себебі технологиялық процестердің толық ... ... ... ...  ... эксплуатациярежимінің бұзылуы болып табылады. Зиянды заттар тығыздықсыз арқылы насосты-компрессорлы қондырғылар мен арматурада бөлінеді.Мұнай зауыт ... мен ... ЖЭО отын ... ... газ бенкүкірт мазутын пайдаланған кезде атмосфераға ... ... мен ... ... Қыс ... ... отын мөлшері көбейетіндіктен, бұлмезгілде атмосфераның күкірт нгидридімен және азот қышқылымен ... ... ... ... және ... ... азмөлшерде пайдалана отырып өндірістік қуатты арттыру және  ... ... ...  ...  ...  ...  ... міндеті алдағы өнеркәсіптің технологиялық процестерінің қалыптыжұмысын ... ету ғана ... ... ... ... ... және ... еңбекпен қамту қарастырылады.Бұл сұрақтар жобаны жасау барысында шешімін тапты:–   өнеркәсіптік өндірістің ... ... ... ... мен ... ... ... орналастыру;–   технологиялық, мехаикалық және көтеру транспорттық құралдардырационалды орналастыру;–   ... ... ... ... ... беру ... ... зияндарды локализациялау меноларды ғимараттардан жою;–   ғимараттарда қалыпты температуралық ылғалдық режим қалыптастыру;–   ... ... ... ... ...   жұмыскерлерге тұрмыстық ғимаратты ... ...   ... ... көгалдандыру мен көріктендіру.ГФҚ қондырғысының жұмысының тиімділігі тек қана жеке ... ғана ... ... ... ... олардың өндірістік аймақтаөзара орналасуына да байланысты.Аймақта қондырғы аппараттарының негізгі орналасу принциптері ... ... ...  және  ...  ...  нормаларға  сәйкесаппараттардың арасындағы айрлыстың қатынасы;қазіргі заманғы механикалыққұралдарды  пайдалану  ...  ...  ...  ...  ету;гидравликалық қарсы тұру, металлсыйымдылығ мен жылуды жоғалтуды азайту үшінминималды ұзындықта құбыр ...   ...       ... ... бар ...    ||   |              ... қарама қарсы ағынды бағаналы    ||   |              ... ... жылу ... ...   ...          |Бу мен ... ... ...    ||   |              ... ... ... ...  ||   |              ... ... ...  ||   |              ... ...             ||3   ...         ... ... ... бөлінуі деп   ||   |              ...                   ||4   ...         |газ ... да бір ... еритін газдың   ||   |              ... ... ... ... ...  ||5   ...       ... ... қоса ... ...  ||   |              ... ... ... фазада   ||   |              ... ... ... ...   ||6   |Физикалық ...    ... ... ... ... жүрмейді   ||   |              ... бұл ... ... онша ... әсер ||   |              ... Бұл жағдайда ерітіндінің үстінде  ||   |              ... ... ... да бір     ||   |              ... ... және ... ... ||   |              ... газ ... ... қысымы    ||   |              ... ... тепе тең ...   ||   |              ... ... ... ғана ... ...   |              ... ... қарама қарсы тоқ жағдайында ||   |              ... ... ... ... жоқ  ||   |              ... ... ... ...       ||7   |ГФҚ            ... ...           ||8   ...          |бір ... ... ... –       ||   |              ... бір ... ... ...   ||   |              ... ... ... ... ... –  ||   |              ... ...             ||9   ...         ... ... бір ... ...  ||   |              ... ... ... ... ...  ||   |              ... және ... этилбензол, ал бензол ||   |              ... ... ... ...   ||10  ...       ... ... ... ... ||   |              ... ... ... ... және   ||   |              ... қасиеті өзгерген жаңа заттың ||   |              ... ... ... ... ...   ||   |              ... бір ... қос байланыстар   ||   |              ... оның ... ... жаңа    ||   |              ... ... болып, қатты зат –     ||   |              ... ...             ||11  ...        ... қосылыс, құрылысы және физико-, ||   |              ... ... ... ... ...   ||   |              ... ... ... мен ...    ||   |              ... ... қалады. Мысал ретінде,  ||   |              ... ... ... ...   ||   |              ...                   ||12  ... ... өңдеу  |оны әрі қайсысы түрлі ...     ||   |              ... ... жеке ...     ||   |              ... ... жатады. Біріншілік өңдеу ||   |              ... ... ... ... және ... ||   |              ... ... ... табиғаты ||   |              |мен ... әсер ...         ||13  ... ... ...  |тікелей айдау әдісімен алынған мұнай     ||   ...          ... ... ... әдістері жатады.  ||   |              |Бұл ... ... ... ...  ||   |              ... ... ...  ||   |              ... ... ... ... әғни   ||   |              ... ... ...      ||14  ... процесі       |сұйық қоспаларды немесе ерітінділерді қайнау ||   |              ... ... ... бөліктерге ||   |              ...                   ||15  ...       |бұл ... ... ... ... мен ||   |              ... қолданылуы бірікітірілген ||   |              ... ... ...             ||16  ... ... | ... фракция мөлшерінің жаңа   ||   |              ... ... ...         ||17  ... коэфициенті      |пештің жалпы толтырылуының жаңа шикізат   ||   |              ... ...              ||18  ... ...  |екі – үш крекингтен кейін тұрақтанады    ||19  ...           ... ... ... ... бір    ||   |              ... ... мен ... бу ||   |              ... ... ... ...   ||20  |Ректификациямен айдау   |дефлегмацияға қарағанда қоспалардың ... ||   |              ... ... ... ...   ||   |              ... ... ... ... мен    ||   |              ... қарсы ағындары арасындағы екі жақты||   |              |көп ... ... ... ... ...   |Пайдаланылған әдебиеттер тізімі1. Химическая технология ... ред. Г.Н. ... Г.Д. ... 1986-496с.2. Печуро Н.С., Капкин В. Д., Песин О.Ю. ... и ... ... ... и газа. М.: Химия, 1986-352с.3. Ахметов А.С., Ишмияров М.Х., Кауфман А.А. Технология переработки нефти,газа и твердых ... ... ... ... СПб ... 2009.–832с.4. Ахметов С.А., Ишмияров М.Х., Кауфман А.А. Технология переработки нефти,газа и твердых горючих ископаемых. Санкт-Петерб.: ... 2009.– 832.5. ... И.М. ... и производство катализаторов. М.: «Техника»,ТУМА ГРУПП, 2004.– 400 с.6. Гутник С.П., Кадоркина Г.А., ... В.Е. ... и ... по ... ... – М.: Химия, 19847. Капкин В.Д., Савинецкая Г.А., Чапурин В.И. Технология ... – М.: ... 1987, 400 с.8. ... П.А., ... В.В., ... Л.М. Альбом технологических схемосновных производств промышленности синтетического каучука. – Л.: ... 224 с.9. ... В.Е., ... В.Д. ... по технологии органического синтеза. –М.: Химия, 198810. Касаткин А.Г. Основные процессы и ... ... ... - ... 1973. - 750 с.11. ... А.Н., Рамм В.Н., Каган С.З. Процессы и аппараты химическойтехнологии. - М.: Химия, 1968. - 848 с.12. ... А.А., ... А.Р. ... конструирования и расчетахимической аппаратуры: Справочник. - Л.: Машиностроение,1970. - 752 с.13. ... Ю.И. ... и ... химической технологии: Уч-к длявузов. Изд-е 3-е. В 2-х кн.: ч. 1. ... ... ... ... ... и ... процессы и аппараты.– М.: Химия, 2002. - 400 с.14. Дытнерский Ю.И. Процессы и ... ... ... Уч-к длявузов. Изд-е 3-е. В 2-х кн.: ч. 2. ... ... и ... –М.: Химия, 2002. - 368с.15. Генкин А.Э. Оборудование химических заводов. - М.: Высш.шк., 1986. -280 с.16. ... и ... ... ... / Под ред. А.М. ... Т.Коррозия под действием теплоносителей и хладагентов. - Л.: Химия. 1970. -308с.17. ГОСТ9493-80. Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) ... –М., 1981.18. ГОСТ ...... и ... ... и ... ... напрочность. Определение расчетных усилий для аппаратов ... типа ... ... и ... ... – М.,1999.19. ГОСТ Р51274-99 – Сосуды и аппараты. Аппараты колонного ... ... ... расчета на прочность. – М., 1999.20. Раздорожный А.А. Охрана труда и ... ... ... ... - Москва: Изд-во «Экзамен», 2005. - 512 с.21. Безопасность ... ... ... и ... ... ... школа. - 432 с.22. Пашин Н.П., Фролов О.П. Охрана труда, здоровья и ... ... ... ... и ... МОТ. ... словарь-справочник. Издательство: Альфа-Пресс, 2009. - 368 с.23. ... А.А. ... ...  и  производственная  безопасность.Издательство: Экзамен, 2007. - 512 с.24. ... О.В. ... ... и ... ... ... правработника. Издательство: Омега-Л, 2008. - 290 с25. Акулин Д.Ф., ... А.Ф., ... П.А., ... Ю.А., ... Б.В.Основы техники безопасности и противопожарной техники в машиностроении.М., «Машиностроение», 1966, 288 с.26. Алексеев М.В., Демидов П.Г., ... М.Я., ... ... ... ... безопасности. М., «Высшая школа», 1971, 248 с.27. Верескунов В.К., Михайлов Д.И., Налетов В.С. ... ... ... М., ... 1972, 319 с.28. ... К.П. ... труда рабочих и служащих. М., «Юридическаялитература», 1971, 88 с.29. Экономика организации ... ... для ... Под ред. ... ... проф. В.А. Швандира. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.30. Экономика предприятия: учебни для вузов / Под ред. ...  ... ... В.А. ... 5-е изд., перераб/ и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.Размещено на Allbest.ru 
    
   

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық процесстің қатысушылары (жалпы сипаттама)67 бет
Жұмысбастылықты мемлекеттік реттеу: міндеті және процесстің мазмұны96 бет
Саяси процесстің адам өмірінде алатын орны11 бет
Терроризм - XX ғасырдың аяғы мен XXI ғасырдың басындағы ғаламдық процесстің бірі69 бет
Технологиялық процесстің сипаттамасы26 бет
Эволюциялық процесстің заңдылықтары14 бет
BSD(Berkeley Software Distribution)3 бет
Novell DOS операциялық жүйесі11 бет
RLC тізбектегі өтпелі процесстер8 бет
«ЦЕСНАБАНК» АҚ12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь