Түрлендіргіштердің қасиеті және мінездемелері

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 Әдеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.1 Резеңкелерді топтастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
1.2 Битумдардың құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.3 Түрлендіргіштердің қасиеті және мінездемелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
1.4 Түрлендіргіштердің жол маталар үшін қолданатын классификациясы ... ... ... 18
1.5 Таушайырға түрлендіргіштің енгізу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20
1.6 Резинобитумды байлаушының құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23
1.7 Асфальтты бетонды сынау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
1.7.1 Асфальтты бетонның қозғалу тұрақтылығын бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
1.7.2 Жіккетөзімді асфальтбетонның қабатын бағалаудың негізгі әдістері ... ... .. 36
1.7.3. Асфальтбетонның басқада эксплуатационды қосылыстарына арналған бірнеше әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
38
2 Тәжірибелік бөлім. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 43
2.1 Модифицирленген битумның дайындауының үлгісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 43
2.2 Модифицирленген битумның физико.механикалық құрамының анықталуы 44
3 Нәтижелерді талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 50
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
Глоссарий ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 59
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 60
Қосымша
Кіріспе

Қазақстандағы автомобиль жолдары пайдаланылу уақытының және сапасының жоғары болуымен ерекшеленбейтіндігі мәлім. Бұл жол жабындарын пайдаланудың қатаң климаттық жағдайларына және асфальттың бетон қоспасының құрамының оған түсетін күшке сәйкес келмеуімен байланысты.
Түрлі елдердің түрлендірілген битумға деген қажеттілігі жылдан – жылға өсіп келеді. Асфальт битумды қоспалардың қасиетін жақсартатын, көптеген шетел технологиялары және түрлендіргіштері бар, алайда олар не патенттелген және өте қымбат, не кейбір аудандардағы температураның жылдық орташа айырмашылығы сексен градус Цельсийге дейін жететін (қыста минус 40- тан жазда плюс 40-қа дейін), Қазақстанның күрделі климаттық жағдайларына сәйкес келмейді. Жолға төселетін битумның температуралық шегі шамамен 60 градусты құрайды [1]. Сол себепті асфальт қыста созылғыштығын жоғалтып жарылып кетеді. Жазда температура жоғары және жүктеме үлкен болғандықтан, асфальт еріп, жөндеушілер айтқандай «жүзе» бастайды. Бұл кезде шұңқырлар, соқпалар, «ирек тісті» кір жуатын тақтайшаға ұқсас бұдырлар пайда болады, соның нәтижесінде ол жерге су жиналады, асфальтта жарықтар түзіліп соңында ол бұзылады.
Сондықтанда, осы жұмыстың негізгі міндеті – битумға резеңке үгінділеріненгізу технологиясын, сондай- ақ алынған үлгілердің физика – механикалық қасиеттерінің битумды енгізген кезде ісініп төзімді гель түзетін, резеңке үгінділердің концентрациясына тәуелділігін зерттеу болып есептеледі. Бұл кезде кәдімгі битумды пайдалану температурасының ауқымы кеңейеді (100 градусқа дейін) [2], теріс температура кезінде оныңэластикасын арттырады және оң температура кезінде жұмсарып кетуден сақтайды. Алайда,түрлендіру үшін ең маңыздысы - жобаланатын қоспаның бүкіл компоненттерінің қасиетін білу болып есептеледі.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1 Афиногенов О.П., Серегин Н.П., Санников А.Ф. Управление качеством дорожных работ/ Под. ред. О.П. Афиногенова. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997.-153 с.
2 Афиногенов О.П., Санников А.Д., Белокобыльский А.С. Управление качеством дорожных работ на территориальном уровне. - Кемерово: Кузбасс-вузиздат, 2002. - 176 с.
3 Акишин И. П. Особенности применения технических средств для контроля качества материалов и работ в дорожном строительстве // Наука и техника в дорожной отрасли. - 1997. - № 1. - С. 9-11.
4 Борисов В.А. Технологическая точность асфальтобетонных заводов и методы ее повышения. - Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1975. - 160 с.
5 Битумные эмульсии в дорожном строительстве: Учетно-справочное пособие / Сост.: Ю. В. Соколов, В. Н. Шестаков. - Омск: ГУИПП. «Омский дом печати», 2000.-256 с.
6 Ворожейкин В.М. К развитию процесса распределения вяжущего по поверхности минеральных материалов в двухвальном лопастном смесителе // Исследование рабочих процессов в строительных и дорожных машинах: Сб. науч. трудов. - Омск: ОМПИ, 1986.-С. 59-65.
7 Горелышев Н.В. Асфальтобетон и другие битумоминеральные материалы.-М.: Можайск-Терра, 1995.-176 с.
8 Грушко И.М., Королев И.В., Борщ И.М., Мищенко Г.М. Дорожностроительные материалы. - М.: Транспорт, 1991.-357 с.
9 Дорожная техника, технология. Каталог-справочник. С.-Петербург: И.А. Партнер, 2000-2004.
10 Золотарев В.А. Долговечность дорожных бетонов. - Харьков: Вища школа, 1977.-114 с.
11 Королев И.В. Пути экономии битума в дорожном строительстве. - М.: Транспорт, 1986.-149 с.
12 Ковалев Я.Н. Активационно-технологическая механика дорожного асфальтобетона.-Минск: Выш. шк., 1990.-180 с.
13 Методические рекомендации по строительству асфальтобетонных покрытий при пониженных положительных и отрицательных (до минус 10°С) температурах воздуха/ Союздорнии.-М., 1990.-52 с
14 Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона / Росавтодор. - М., 2002.-20 с.
15 Оборудование асфальтобетонных заводов и эмульсионных баз / В.А. Тимофеев, А.А. Васильев, И.А. Васильев и др. - М.: Машиностроение, 1989.- 256. с.
16 Пермяков В.Б. К вопросу оптимальных режимов уплотнения асфальтобетонной смеси // Изв вузов. Строительство и архитектура. - 1985,-№ 7,- С. 102-105.
17 Печеный Б.Г. Долговечность битума и битумоминеральных покрытий. - М.: Стройиздат, 1981.-123 с.
18 Практическое пособие по метрологическому обеспечению строительного производства. - М.: Стройиздат, 1973.-64 с.
19 Руководство по, строительству дорожных асфальтобетонных покрытий / Союздорнии. - М.: Транспорт, 1978.-192 с.
20 Руденский А.В. Дорожные асфальтобетонные покрытия. - М.: Транспорт, 1992.-253 с.
21 Рокас С.Ю, Статистический контроль качества в дорожном строительстве. - М.: Транспорт, 1977.-152 с.
22 Семенов В.А. Качество и однородность автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1989.-125 с.
23 Семенов В.А., Мепуришвили Д.Г. Опыт применения статистических методов контроля качества в строительстве и ремонте автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1988.-47 с.
24 Семенов В.А. Результаты контроля качества строительства асфальтобетонных покрытий // Тез. докл. семинара: Повышение качества строительства асфальтобетонных дорог в Нечерноземной зоне РСФСР. - Владимир, 1970.-С. 25-35.
25 Сиденко В.М. Стандартизация и контроль качества в дорожном строительстве. - Киев: Вища школа, 1985.-256 с.
26 Сиденко В.М., Рокас С.Ю. Управление качеством в дорожном строительстве. - М.: Транспорт, 1981.-252 с.
27 Строительство улиц и городских дорог / Под. ред. А.Я. Тулаева. - М.: Строийздат, 1988.-367 с.
28 Технический документ Т-123. Гладкость покрытия. Дж. Дон Брок.-27 с.
29 Технический документ Т-134. Разрушение покрытия из-за разницы температур внутри смеси. Дж. Дон Брок, Герб Якоб.-13 с.
30 Финские нормы на асфальт 2000: Совещательная комиссия по покрытиям PANK.-Хельсинки, 2000.-72 с.
31 Шестаков В. Н. Оценка теплофизической надежности технологии строительства асфальтобетонных покрытий/Труды СибАДИ. Вып. 2, ч. 1-Омск: Изд-во СибАДИ, 1998.-С. 176-184.
32 Экологические проблемы строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Ч. 1. Воздействие автомобильных дорог на окружающую среду/ Под. ред. М. В.
    
    МазмұныКіріспе...........................................................................................................................31 Әдеби шолу...............................................................................................................81.1 Резеңкелерді топтастыру......................................................................................81.2 Битумдардың құрамы............................................................................................131.3 Түрлендіргіштердің қасиеті және мінездемелері...............................................161.4 Түрлендіргіштердің жол маталар үшін қолданатын классификациясы...........181.5 ... ... ... ... ... ... ... Асфальтты бетонды сынау әдістері ....................................................................251.7.1 Асфальтты бетонның қозғалу тұрақтылығын бағалау...................................271.7.2 Жіккетөзімді асфальтбетонның қабатын бағалаудың негізгі әдістері..........361.7.3. ... ... ... ... арналған бірнеше әдісі................................................................................................................382 Тәжірибелік бөлім. ..................................................................................................432.1 Модифицирленген битумның дайындауының үлгісі.........................................432.2 Модифицирленген битумның физико-механикалық құрамының анықталуы443 Нәтижелерді талдау..................................................................................................50Қорытынды...................................................................................................................55Глоссарий.....................................................................................................................59Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... және  ... ... болуымен ерекшеленбейтіндігі мәлім. Бұл жол жабындарын пайдаланудың қатаң климаттық жағдайларына және асфальттың бетон қоспасының құрамының оған ... ... ... ... ... Түрлі елдердің түрлендірілген битумға деген қажеттілігі жылдан - жылға өсіп келеді. Асфальт битумды қоспалардың қасиетін ... ... ... ... және ... бар, ... олар не ... және өте қымбат, не кейбір аудандардағы температураның ... ... ... сексен градус Цельсийге дейін жететін (қыста минус 40- тан жазда плюс 40-қа ... ... ... ... ... сәйкес келмейді. Жолға төселетін битумның температуралық шегі шамамен 60 градусты құрайды [1]. Сол себепті асфальт қыста созылғыштығын жоғалтып ... ... ... ... жоғары және жүктеме үлкен болғандықтан, асфальт еріп, жөндеушілер айтқандай  бастайды. Бұл кезде шұңқырлар, соқпалар, кір ... ... ... ... пайда болады, соның нәтижесінде ол жерге су жиналады, асфальтта жарықтар түзіліп соңында ол бұзылады. ... осы ... ... ... - ... ... ... технологиясын, сондай- ақ алынған үлгілердің физика - ... ... ... енгізген кезде ісініп төзімді гель түзетін, резеңке үгінділердің концентрациясына тәуелділігін зерттеу ... ... Бұл ... кәдімгі битумды пайдалану температурасының ауқымы кеңейеді (100 градусқа дейін) [2], теріс ... ... ... ... және оң ... ... жұмсарып кетуден сақтайды. Алайда,түрлендіру үшін ең маңыздысы - жобаланатын қоспаның бүкіл компоненттерінің қасиетін білу болып ... ... ... ... қосылыстар саналуан болғандықтан, осы күрделі қоспадан қандай да бір жеке затты бөліп алу ... ... ... ақ, оның ... кіретін, қосылыстардың негізгі массасы гибридтік сипаттағы заттар болып есептеледі. Битумнан азды - көпті таза ... ... ... болатын, қосылыстардың жалғыз класы - бұл парафиндер. Битумның құрамының күрделілігі олардың молекулярлық - салмақтық таралуының 300- ден 40 000-ға және одан ... ... ... ... ... барлығы битумдарды талдаудың қиыншылығына, дәл болмауына себеп болады, және тек олардың ... азды - ... ... ... ... тән ... бөліп көрсетуді мақсат тұтады[9].Каучуктердің басым көпшілігі қанықпаған, макромолекулалардың қарапайым ... ... ... ... қосарлы химиялық байланысы бар жоғары полимерлі (карботізбекті) болып ... ... ... ... ... ... және шумақталу,мейлінше азырақ көлем алу үрдісі бар, ... ... ... ... оған ... өзараықпалдасу күштері кедергі келтіреді, сондықтанда каучуктің молекуласы ирелеңдеген (иір - иір) болып келеді.Каучуктің созылғыштығының соншалықты жоғары болуының себебі де ... ... ... ... ... ... олардың конформациясы өзгереді) молекулалардың осындай пішінде болуымен байланысты.Асфальтбитумдық қоспаларды жобалау бойынша алғашқы зерттеулерді 19 ғасырдың соңында ... ... Edward J De Smedt ... ол ... ... ... толтырғыштарына адгезиясын зерттеген[3]. Сол сәттерден бастап әртүрлі елдер автомобиль жолдарын түрлендіру бойынша жұмыстар жүргізді және жүргізіп ... ... ... ... ... ... ... каучуктер және әртүрлі минералды отырғыштар ұсынылады [4]. ... ... ... ... ... мүмкін. Жоғарыда айтқанымыздай - негізгі фактор оның ... және ... ... ... ... жүздеген мың тонна өңделген автомобиль шиналары пайдаланылуы мүмкін. АҚШ Федералдық Жол ... ... ... жол ... салу кезінде асфальттық қоспаға резеңке үгінділерін пайдалану келесілерге мүмкіншілік береді: :: Жол ... ... ... мерзімін 7- 10 жылға дейін ұлғайтуға.:: Жолдардың әсіресе, түріндегі жиі ... ... бар күрт - ... ... ... жөндеу аралық кезеңін бірнеше есе ұлғайтуға.:: Жолды күртік ... ... қалу ... ... бұл ... сырғанауға кедергі артады. :: Жоғары температура кезінде машиналардың салмағынан ... ... ... төзімділікті арттыруға, резеңке үгінділеріне тән созылғыштық қасиетінің есебінен, төменгі температура кезінде асфальт бетініңжарылуына төзімділікті арттыруға.:: ... dB (70% ... ... ... бұл ... тұрғын жайлар құрылысына дейінгі арақашықтықты 2 есе ұлғайтуға сәйкес келеді. :: ... ... ... ... үстіңгі бетінің жарықты шағылыстыруын азайтуға, бұл қозғалыстар қауіпсіздігін ұлғайтады. :: Жол жабынының дренаждық қасиетін ... бұл ... ... - ... және қысқы - көктемгі кезеңде айрықша байқалады. :: Жолдың үстіңгі беті біршама қара, ол ... ... ... ... сондықтанда мұндай жабында қыс айларында тұз, құм және реагенттер аз ... ... ... ... шиналар оларды пайдаланған жерде (автошаруашылықтарда, аэродромдарда, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық кәсіпорындарында, доңғалақ жөндеушеберханаларында, тау - кен - ... ... және ... ... ... ... мәселесінің зор экологиялық маңызы бар. Қоқыстар үйінділеріне шығарылған немесе маңайдағы аумаққа шашыратып тасталған шиналар сыртқы факторлардың (күн ... ... ... ... ... ықпалына төзімділігі жоғары болғандықтан, қоршаған ортаны ұзақ уақыттар бойы ластайды. Үсті топырақпен жабылған шина 150 жыл бойы ыдырайды!Олардың әсіресе, ыстық ... ... ... жерлері әртүрлі ауруларды тарататын, кеміргіштердің, жыландардың және жәндіктердің тіршілік етуі және көбеюі үшін қолайлы орта ... ... ... ... ... ... ... және біршама жерді қамтитын аумақтарда эпидемияның таралуына басты себеп болған көптеген жағдайларда белгілі. ... - ақ, ... өрт ... ... әрі 4 ... қауіптілікке жатады, ал олардың бақыланбайтын тұтану өнімдері қоршаған ... ... су, ауа ... өте ... ... ... Соңғы бірнеше жылдардан бері Қазақстан экологияны қорғаудың халықаралық нормасына жақындап келе жатыр және біздің ... ... әр жыл ... ... ... ... сақтауды және қайта өңдеуді және тұтынуды оңайлататын, жаңа заң ... ... Бұл ... ... және басқа да РТБ- ды қайта өңдеуге бағытталған бизнеске қажетті болуға және нарықтан ... ... ... мүмкіншілік береді. Қазақстанда шамамен 2,7 млн автокөлік тіркелген, жыл сайын одан шамамен 55 мың тонна ... шина ... ... ... ... ... өте ... болып тұр, өйткені қалдықтар көп жиналып қалған ал,оларға қызметкөрсетуүшін ... ... тура ... Құрамында резеңкеден басқа, техникалық қасиеті бастапқыға жақын, көптеген арматуралайтын мата және металл материалдар болатын, тозған шиналарды ... ... ... ... көзі ... есептеледі. Сонымен қатар, тозған шиналар үйіндісін жою олар алып жатқан ауқымды жерлерді босатып, оны ... ... ... үшін мүмкіншілік береді. Жол құрылысында бүкіл жерде пайдаланылатын базальттың төзімділігі мен атмосфераға тұрақтылығы ... ... ... ... ... ... кезде оларды гранитке алмастырған оңтайлы болар еді. Алайда, жолға салынатын битумның граниттік қиыршық тасқа адгезия мәселесі ... ... ... ... төмен болғандықтан, граниттік қиыршық тастың үстіңгі бетінің ауданы үлкен емес, тиісінше адгезияның сапасы да ... ... және де ... ... өте келе асфальттан шайылып кетеді, сондықтанда екінші ... ... бірі - ... ... ... граниттік қиыршық тасқа адгезиясына резеңке үгінділерінің әсерінзерттеу болды. Сондықтанда, осы дипломдық жұмыстың мақсаты - реологиялық көрсеткіштерді жақсарту мақсатында, ... ... - ... көрсеткіштеріне резеңке үгінділерінің әртүрлі концентрацияларының әсерін және асфальттың минералдық ... яғни ... ... қоспаның адгезиясын зерттеу болып есептеледі. Асфальттың компоненттерінің қасиетін түрлендіре және жақсарта отырып, біз көлік ... ... ... ... және ... ұзақ ... арттыруға қол жеткіземіз. 1 Әдеби шолу+ Резеңкелерді топтастыруКез - келген ... ... ... ... ... каучук құрайды және резеңке материалдың негізгі қасиетін де сол анықтайды. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... заттар (агенттер)ысытқыштың кеңістіктік - торлы құрылымын ... ... ... ... заттар ретінде күкірт пен селенді, кейбір каучуктер үшін тотықтарды қолданады. Электр техникалық мақсатта ... ... үшін ... ... ... ... ... органикалық күкіртті қосылыстарды - тиурамды (тиурамды резеңкелер) қолданады. Ысыту үдерісін жылдамдатушылар - полисульфидтер, ... ... ... және ... ... режиміне де, сондай - ақ, ысытқыштардың физика - механикалық қасиеттеріне де ықпал ... ... ... ... (мырыш және басқалар) тотықтары қатысқан кезде мейлінше белсенділік ... ... олар ... қоспасында белсендендіргіштер деп аталады. 2) Ескіруді болдырмайтындар (антиоксиданттар) резеңкенің пайдаланылу қасиетін нашарлататын, ескіру үдерісін баяулатады. Ескіруді болдырмайтындар химиялық және ... әсер ... ... ... ... ... ... нәтижесінде немесе каучуктың түзілген асқын тотықтарының (альдоль, неозон Д және т.б қолданылады) бүлінуінің есебінен каучуктың ... ... ... ... ескіруді болдырмайтындар (парафин, балауыз) үстіңгі беттің қорғаныш ... ... олар ... ... 3) Жұмсартқыштар (пластификаторлар) резеңке қоспаларының қайта ... ... ... ... ... ... резеңкенің аязға тұрақтылығын арттырады. Жұмсартқыштар ретінде парафинді, вазелинді, ... ... ... ... майларын енгізеді.Жұмсартқыштар мөлшері каучук массасының 8 -- 30 % құрайды.4) ... ... әсер етуі ... ... ... және ... ... деп бөледі. Белсенді толтырғыштар (көміртекті күл және ақ күл, кремний қышқылы, мырыш тотығы және басқалар) резеңкенің ... ... ... ... ... механикалық қасиетін арттырады Енжар толтырғыштар (бор, тальк, барит) резеңкенің құнын арзандату үшін енгізіледі. Резеңке қоспаның құрамына ... ескі ... ... және ... ... ... ... өңдеу өнімі - регенерат енгізеді. Құнды арзандатумен қатар, регенерат резеңкенің ескіруге бейімділігін төмендете отырып, оның сапасын арттырады. 5) Минералдық ... ... ... ... бояу үшін енгізеді. Кейбір бояйтын заттар (ақ, сары, ... күн ... ... ... ... сіңіреді, сол себепті резеңкені жарықтан ескіруден қорғайды. Ол үшін қосарлы ... ... ... ... ... жіп ... ... арасында түзетін, екі валентті күкірт (немесе басқа зат) жалғасады, соның нәтижесінде ... ... тән, ... - ... құрылым пайда болады. Каучуктың күкіртпен химиялық өзара ықпалдасу үдерісі техникада ... деп ... (1 ... 1 ... ... ... арқылы резеңкенің түзілуіЕнгізілген күкірттің мөлшеріне байланысты полимер торының әртүрлі жиілігі пайда болады. 1 -- 5 % 8 ... ... ... тор ... және ... ... ... болады. Күкірттің пайыздық құрамын ұлғайтқан кезде торлы құрылым жиілей бастайды, резеңке біршама қатаяды және ... ... ... ... қанықтырған кезде (шамамен 30 %) эбонит деп аталатын қатты материал түзіледі. Резеңкенің қасиетінің ... ... ... өзараықпалдасуы әсер етеді, сондықтанда вулканизация кезінде біруақытта екі үдеріс қатар жүреді: ... ... ... ... және ... және ... әсерімен деструкциялау. Қандай да бір үдерістің басым болуы ысытқыштың қасиетіне ықпал етеді. Бұл әсіресе, табиғи ... ... ... тән. ... ... үшін ... ... полимеризациямен толықтырылады: оттегі мен температураның әсерінен термиялық тұрақты құрылымды нығайтатын, молекулааралық, көміртектік байланыстар түзіледі, бұл оның ... ... ... ... ... ысыту барысында түзілген байланыстардың сипатына байланысты болады. Біршама ... ... ... ... ...  -- С -- С -- , ... ... - полисульфидтік байланыстар  -- S -- S -- S -- . ... ... ... ... жалпы мақсаттағы және арнайы мақсаттағы болып бөлінеді. Жалпы мақсаттағы резеңкелер тобына табиғи, бутадиенді, бутадиенстиролды және синтетикалық изопренді, яғни ... емес ... ... ... ... мақсаттағы резеңкелер сулы, ауалы, қышқылдар мен сілтілердің әлсіз ерітінділерінің ... ... ... ... ... ... ... -35-тан 1300 С-ға дейін болады. Бұл резеңкелерден ... ... ... ... ... резеңке техникалық бұйымдар дайындайды. Арнайы мақсаттағы резеңкелер. Арнайы резеңкелерді бірнеше ... ... май- ... ... ... ... жарық- озон тұрақты, тозуға тұрақты, электротехникалық және гидравликалық сұйықтықтарға тұрақты.Полисульфидті каучук немесе тиокол галоид ... ... ... металдардың көп күкіртті қосылыстарымен өзара ықпалдасқан кезде түзіледі. Тиоколдың негізіндегі резеңкелердің механикалық қасиеттері жоғары емес. Резеңкелердің созылғыштығы -40 -тан -60 ... ... ... сақталады. Жылу тұрақтылығы 60-70 °С асады. Жаңа үлгідегі тиоколдар130 °С дейінгі ... ... ... ... - ... ... метакрил) қышқылының эфирлерінің акрилонитрилмен және басқа полярлы мономерлермен қосылысқан полимерлерін май- бензин тұрақты каучуктерге жатқызуға ... ... ... ... алу үшін ... ... енгізеді. Акрилатты резеңкелердің артықшылығы - жоғары температура кезінде құрамында күкірт болатын майлардың ... ... ... есептеледі; оларды автомобиль құрастыру өндірісінде кеңінен қолданады. Олар оттегінің әсеріне тұрақты, біршама жылу ... ... мен ... ... Кемшіліктері - аз созылады, аязға тұрақтылығы төмен, ыстық су мен будың әсеріне тұрақтылығы жоғары емес. Жылуға тұрақты ... -- ... -- O -- ... -- ... формуласы бар органикалық кремний қосылысынан (полисилоксанды) тұратын, синтетикалық жылу тұрақты каучуктың негізінде алады. Негізгі молекулярлық тізбекте берік силоксанды ... ... ... жоғары жылу тұрақтылық береді. Жұмыс температурасының ауқымы -60 - тан 250 °С дейін болады. Органикалық ... ... тән ... ... ... әлсіз полярлығының нәтижесінде) каучукты суға тұрақты және ... ... ... мұзданудан қорғау үшін қолданылады). Ерітінділер мен майларда ол ... ... ... ... газ өткізгіштігі жоғары, үйкеліске қарсылығы нашар болады. Метилдік топты (СН3) басқа радикалдармен алмастырған кезде силооксанды каучуктердің басқа түрлері алынады. Винильдік ... ... ... ... ... және сығымдалған кездегі аққыштығы аз, пайдалану температурасы -55 - тан 300 °С ... ... ... ... (С6Н5) ... ... аязға төзімділігі (-80 - тан -100 °С ... және ... ... ... жоғары каучук алады. Силоксандық байланысты қоршап тұратын, әртүрлі радикалдарды үйлестіруге болады. ... ... ... ... ... жоғары болады. Егер, бүйірлік топтарына Р атомының макромолекулаларын енгізетін болса, ол отын мен ... ... ... ... ... бор, ... атомдарын енгізу резеңкелердің жылу тұрақтылығын 350-400 °С дейін арттыруға және олардың жабысу қабілеттерін ұлғайтуға мүмкіншілік береді. Силоксанды резеңкелер 600-700 °С ... ... әрі ... ... бойы 3000 °С ... ... резеңкелерді полиуретанды каучуктың негізінде алады. Полиуретанды каучуктердің беріктігі жоғары, созылғыш, май - ... ... ... ... ... ... байланыс жоқ, сондықтанда ол оттегі мен озонға тұрақты, оның газ ... ... ... газ ... ... 10- 20 есе жоғары. Уретанды резеңкелер радиацияның әсеріне ... ... ... ... ... - ... адипрен, джентан, урепан. СКУ негізіндегі резеңкелерді автомобиль шиналары, конвейер таспалары, абразивті материалдарды тасымалдауға арналған құбырлар мен науашалар салу, аяқ - ... және ... үшін ... ... электр оқшаулайтын және электр өткізетін резеңкелер кіреді. Сымдар мен кабельдердің тоқ өткізетін жүйелерін оқшаулау ... ... ... мен аяқ - ... үшін ... ... ... резеңкелерді тек полярлы емес каучуктердің негізінде даярлайды. Гидравликалық сұйықтықтардың әсеріне тұрақты резеңкелерді ... ... ... және қозғалмайтын қосылыстарын тығыздау, жеңшелер, диафрагмдар, сораптар үшін пайдаланады; маймен жұмыс істеу үшін ... ... 1 -- 4 % ... ... ... ... қолданады. Резеңкелік қоспалар жаншылған немесе каландрланған ысытылмаған түрде шығарылады: * жаншылған - өлшемі ... мм ... ... ... 6 - дан 10 мм ... бір ... орынның массасы 30 - нан 50 кг дейін;* каландрланған - орамға оралған, резеңке жайма түрінде: ... ... ... - 1,0 -ден 4,0 мм ... каландрланған жайманың ені - от 500 -ден 1200 мм дейін, орамның массасы 40 -нан 60 кг дейін[8].+ ... ... ... ... ... - құрамында белгілі мөлшердегі оттегі-, ... азот ... және ... ақ ... (Fe, Wg, V, Ni және ... ... қатары болатын, көмірсулар мен сутектен құралған, жартылай қатты және қатты өнімдер. Олардың элементтік құрамы келесідей массада %: 80 -- 85 ... 8 -- 11,5, ... 0,2 -- 4. ... 0,5 -- 7, азот 0,2 -- 0,5[8].Компоненттік құрамы. Мұнай битумдары - бұл ... орта - ... мен ... ал ... фаза - ... ... ... жүйелер. Агрегирлау және пептизациялау дәрежесіне байланысты мұнай битумдары әртүрлі мицеллярлық жүйелер  - золи, золи-гели, гели түзеді [8]. ... ... ... оның ... ... және ... тәртібін және сол арқылы стандарттық жағдайларында белгіленетін, сапаның шартты көрсеткіштерімен сипатталатын, техникалық ... ... ... негізгілерін қарастырамыз.Битумның құрамына кіретін қосылыстардың көп болуына байланысты, осы күрделі қоспадан қандай да бір жеке ... ... алу ... ... ... ... оның құрамына кіретін, қосылыстардың негізгі массасы гибридтік сипаттағы заттан тұрады. Битумнан азды - көпті таза ... ... ... болатын, қосылыстардың жалғыз класы - бұл ... ... ... ... ... ... - ... таралуының 300 - ден- 40000 дейінгі және одан ... ... ... де ... Осының барлығы битумдарды талдаудың қиыншылығына, дәл болмауына себеп болады және тек азды - ... ... ... ... ... тән топтарды бөліп көрсетуді өзіне мақсат тұтады [9].Мұнай битумдарының құрамына ... ... ... ... ... топтары кіреді: - асфальтендер (мұнайдың айтарлықтай жоғары молекулалы қосылысы) хлороформда, күкіртті ... ... ... ... және ... ... Асфальтендер битумның жұмсару қаттылығына және жоғары температурасына, шайырдың - созылғыштығы мен бекіту қасиетіне, майдың аязға төзімділігіне ықпал ... - ... ... - ... хлороформда еритін, бензинде нашар еритін, қышқыл шайырлық заттар; - мұнай майларында, бензолда, эфирде, хлороформда еритін және қыздыру және қышқылдық ... ... ... ... бейтарап шайырлар; - мұнай майлары ;- карбендер - күкірттің қатысуымен асфальтендердің ... ... ... жоғары молекулалы заттар; пиридин мен күкіртті көмірсуда ериді; - карбоидтер - органикалық еріткіштерде ерімейтін ... ... жан - ... ... Битумның елеулі жеңіл бөлігі майлар болып есептеледі. Майлы компоненттің құрамы тек бастапқы ... ... ғана ... ... ақ қалдықты алу жағдайына да байланысты болады. Сондай - ақ, тек ... ... ... ... ... ... үдерісінде дистиляттық фракцияның іріктеу тереңдігі өзгерген кезде айтарлықтай өзгереді. Битумдағы май құрамы, анығырақ айтқанда майдың арақатысы артқанда, асфальтендердің пенетрациясы артады, ... және ... ... ... ... ... Асфальтендердегі майлардың арақатысы 2:5 болған кезде, дуктильдіктің ең жоғары мәніне қол жеткізеді. Әртүрлі шикізаттан алынған ... ... ... май ... ... ... төмендетеді.Алайда, көмірсулар тобындағы (парафин-нафтенді, моно-, би- және полициклдік) майлардың әртүрлі құрамы битумдардың қасиетіне әртүрлі ықпал етеді. Сондай - ақ, бұл ... ... ... ... ... айырмашылықтарға да байланысты туындайды[10].Парофин-мұнайлы көмірсутектер. Тіпті топтың атының өзі Парофин-мұнайлы көмірсутектер деген бұл фракцияның ... ... ... ... олардың қатарында 5-6 мүшесімен парафинмен жақсы қатынасқа кіре алатын циклопарафинді дөңгелектер. Одан да бөлек ароматты дөңгелектерменде қосылыстары кездесе ... ... Бұл ... ... ... ... немесе 60 пайыздан артуы мүмкін. Парофин-мұнайлы көмірсутектер негізінен таушайырларда пластификаторлар болып келеді. Жіне сонымен қатар моноциклоароматты ... ... оның ... ... ... ... ... жоғарлуынан ара қатынастары: асфальтендерде жұмсарту температурасының төмендеуі байқалады, пенетрацияның және дуктильдігінін төмендеуі, беріктігінің температурасының төмендеуі.  Оның ішінде көп ... ... ... ... өте ауыр ... ...   ... құрамына көбінесе ықпал ететін қатты парафиндер.  Олардың құрамы шикідей 3-6 пайыздан артпауы ... Жеке ... мына ... көбейтуі таушайырдың механикалық структурасының беріктігінің тез арада төмендеуіне алып келеді. Мұндай артықшылықтар таушайырдың құрамына парафинді көмірсутектердің ықпал етуі парафинді ... ... ... ... амалдарды қолдануға мәжбүрлейді, мысалы, майлы фракциялар тереңдігін жоғарлату. Моноциклды ароматтық көмірсутектер. ... ... ... ... ... ... ... оның құрамында болып табылады. Басқа ана, в құрам оның молекулаларының 1 до 3 кіру біледі және нафтеновых шығыршықтардың, ... мен ... ... ... ... ... күрмеулермен. В құрам осы фракцияның S кіру біледі, N және о, және сол себептен оның атауы ... ... ... ... ... Полициклоароматтық көмірсутектер әншейін таушайырларда аз санда асырайды. Басқа ана, оның қасқайту қиыедатылған. Мүмкін, олар ... ... ... ... ... табылады.Шайырды. Бұл көмірсутектердің Негізгі құрылымдық элементпен келіп жатыр, бойынша - ... ... ... ... ... конденсациялаған жүйелері үш тұратын гибридты құрылымдарға құрамға кіре алады және көп ... ... ... әлі ... ... айырмашылығы болып жатыр. Шайырлардың молекулалардың көміртекті сүлдесі өзі ... ... ... биік ... хош иісті сақиналардан көбінесе тұратын жарты жүйеді ұсынып жатыр. Анықталған еді, не шайырларға молекулаға орташа 5 -- 6 ... дәл ... ... ... 3 -- 4 хош ... Шайырлардан элементтік құрамнан мазмұндан биік байланыспен айырмашылығы болып жатыр және Н - 79-87 Н -- 8, 5-9, 5 ... ... ... тән биік ... ... үшін S, N және туралы металлдар. 800 -- 1200 ... ... ... таза көмірсутектерге жоқ шайырларға құрамда. Циклдік құрылымдарға құрамға боз ... ... ... ... оның ... 10Также ұлы мүмкін болу жете алады және оттектің мазмұны. Азот шайырларда әрдайым қатыспайды, бірақ кейде оның мазмұн 2% көп ... ... ... ... және ... ... ықпал қара түске бояған -- қатты ... ... ... болып жатыр, -- қараңғы-бурыл дейін қара. Олардың көбірек бірліктері тығыздық. Қыздыруда олар балқусыз шіріп ... ... ... ... ... ... әсерінің астына немесе сәулеленулер, шайыртастақтар басқа түрлердің ермейтін күйге өтеді.Шайыртастақтардың ... ... ... ... ... ... ... жатыр, болғандықтан молекулалар олардың бейім қауымдастыққа. Үшін талдаудың нәтижелері бұрмалаушы бұл құбылысты ... ... ... және су ... ... ... дәл ... жатыр, не анықтауларға дәлдікте білініп жатыр. 900 дейін 140000) қолданлатын әдістен тәуелділіктен едәуір айырмашылығы болған нәтижелерге барлық бұл алып ... ... 1.3 ... қасиеті және мінездемелеріСБС (SBS) (стирол-стирол). Аласа температураларда ... ... ... (синтетикалық кәушіктер) әсем полимерлер. СБС - жамылғылар 0°С) арқылы ... ... ... ... өте ... ... және биік орнықтылықпен ие болып жатыр. Сонымен қатар, СБС-Материалдар высокоэластичны, суыққа төзімді жатқызылған сол беттер форманы оңай ... ... ... ... өте таралған СБС келіп жатыр.Көмекпен таушайырда түрлендіруде полистирольных блоктар өзара әрекеттесу арқасында полистирольные домены, осылай деп ... ... үш ... ... осы ... ... полимерлік матрица СБС жасалып жатыр. Өте ұсақ дисперсияда түрде бұл серпімділік өлшегіш тордың ішінде таушайыр таралған.Этиленметилакрилат, осы зат ... ... үшін ... реологиялық қасиеттердің өзгерістердің есептің артына таушайырлардың қасиеттері жақсарту мүмкіндік беріп жатыр. Реологиялық қасиеттердің өзгеріс ... ... ... ... ... биік температурада қаттылықтар үлкеюге және, демек, не туралы оның жоғарылату куәландырғаным, тұрақты ... ... ... ... температураларда таушайырдың иілгіштіктердің жақсартулардың есептің артына дуктильности, морттылықтар температуралар бойынша Фраасу және BBR ... ... ... ... ... Сонымен қатар, таушайырдың беріктігі жоғарылап жатыр (және сызаттарға) білімге оның табандылық бойынша, пенетрация оның төмендетіп ... не ... ... ... ... ... ... деформациялар кедергісі үлкейтіп жатыр.Жоғарылап жатыр және тұтқырлық, бірақ өзі ... ... ... ... еді ... ... ... емес. Таушайырмен этилен сополимерлер оңай араласады. Бұл растаған эксперименталді лабораториялық шарттарда. Аталған қасиеттер пластомермодифицированных байланыстыратын сақтауда орнықтылық, ... ... ... және ... әр ... әр ... таушайырларға түрлендіруге 7 деңгейлерге 3 дейін талдаған еді.Қалпына келтірған кәушікке негізде асфальтобетонның түрлендіргіштері. Ресейлік нарықта қалпына келтірған кәушікке негізде шешімдер ... ... ... Өте ... және ... ... - ... қоқымдарға негізде битумнорезиновым тұтастырғыш келген . Арнайы реагент-катализаторлардан резеңке қоқыммен таушайырға қоспаға қосымшада негіздеған сондай тұтастырғыш өндіріп алып жатыр ... ... ... ... және ... ... ... каүшік шынжырлардың деструкциялар және тігулер реттейтін батыл процесстері. ... ... ... бұл ... жатыр және шынжырларға тәртіпте химия ынталанған сатылы батыл полимеризация үшін ... ... ... ... ... бөлшектерге нәтижеде өзі арасында сияқты бірігіп жатыр, солай таушайырдан жоғары ... ... ... ... ... мықты химия байланыстардан көмекпен полимерлік кеңістіктің құрылымды. Барлық дисперсиялық гетерогенді жүйелерді, биік және ұзақ ... ... ... оның [12] даярлауларға процессте материала химия құрылымға үлкен санда ендірхатын полярлық молекулалық топтар тұтастырғыш ... етіп ... ... жол маталар үшін қолданатын классификациясы Жол маталар сапаларын жақсартуға қосымшаны қолдану ... ... ... ... ... Бұл, ... ... қосымша таушайырға сияқты жүргізіле алады, солай екі әр түрлі технологиялық процессте ... ... ... ... сөз ... ... кәушіктер туралы жүр.Таушайыр үшін модифицирующими қосымшаларға жол құрылыста өте жиi қолданхатын серпімділік ... және ... ... ... ... ... әсем ... пайдаланымда диапазонна ие болатын полимерлер түсініп жатыр. Түрлендіргіштерге сапада қолданхатын серпімділік өлшегіштерге, (ұнтақ, гранулалар, сұйық) әр түрлі физикалық формалар негізгі ... ... ... ... ... ... ... жатыр, солай асфальтобетон қоспасына.Қабаттар - полимерлік материалдар, қыздыруда қабілетті аудархатын өту әсем немесе тұтқыр ағынды күй. Жол ... ... ... ... ... ([13] ... 2) атактикалық полипропилен, және полиэтилен.2 сурет. Термопласттар классификациясы, жол таушайырларын модифицирлеу үшін қолданылатын. Басқа қосымшалар. Шалағай - ... ... ... ... ... қоспадан таушайыр адгезия жақсарту үшін арналған. ПАВ-тың екі түрі ... ... - ... және катиондық.Тұрақтанған қосымшалар щебеночно-белгілі қоспа үшін қолданылып жатыр. Осы қосымшаларда тал жіптердің екі түрі ... ... - ... және ... ... ... майысқақ аққыштыққа мейіл төмендету үшін шайырлардың қолдануы көп тән елдер үшін Еуропалар және АҚШ. Сөзге бірінші ... ... және ... ... туралы жүр.Тотығу сақтап қалу үшін быстровысыхающего майлар қолдануы сонымен бірге Батысқа елдерде жиі ... ... ... ... ... ... мүмкін қосымшада таушайырда түрлендіруде материала қосалқы.Жоғарыда айтылған қосымшалардан басқа басқа кешенді шешімдер болып жатыр. Мысалы, Duroflex WA-80 ... ... ... ... GMBH серіктестіктен және өзі целлюлозамен және полиэстермен сополимерлер стирол-стирол ұсынып жатыр. ... ... ... ... ... ... ... .ШАҚ (шағыл-асфальтобетон қоспа) үшін тұрақтанған қосымшалар. Стабилизаторлар өзі түйіршіктелген целлюлоза тал жіптер ШАҚ жиі барлық ұсынып жатыр, бірақ ... және ... тал ... ... ... ... ЩАҚ ... беріктік және табандылық үлкею үшін қолданылып жатыр. Сонымен бірге қолданулар мақсатпен >> ШАҚ мына формуламен ...  Аm, Ac - ... ... ... ... Маршалл схемасы бойынша оның орташа жұмысы, Дж.Зертханада анықталатын асфальтбетонның пластикалық күйі деформацияның жылдамдығымен үлгілер санына ... ... ол ... болып келеді. Асфальтбетонға әсерлесестін қозғалысты анықтау үшін беткі мателиалдық деформацияланғанына қарамастан оны нақты жылдамдыққа экстраполировка жасау керек. ... ... ... ... оның ... көп ... эксплуатационды болып келеді, бір жағынан құрылыс материалдары бірнеше түрде болады, екінші жағынан оның жұмыс талаптары орындалады. Басты айта ... ... ... ... ... ... және оның ... жиілігі, жік мөлшері, цикл саны және беттік күштің созылуы жатады.Қозғалыс тұрақтысының ... ... ішкі ... ... ... ... бөліктерге, пластикалық жағдайдағы коэффициентіне және бірлескен пластикалық энергия активацияның созылуы мен бұзылуынан тұрады. Бұл ... МЕСТ 12801-98 және ... ... әдістердің қатысында цилиндрлі үлгілерді сынау кезіндегі нәтиже бойынша анықтайды. Сонымен, асфальтбетонның целиндрлі үлгілерін сынау үшін жеңіл стандартты тәсілді ... ... ... ... ... үшін ... ... плас тикалық деформацияға оңай аударуға болады. Қозғалыс тұрақтысы алгоритмі келесі көрсетілген асфальтбетонның әр ... ... ... ... ... шегі ішкі ... ... және орташа үйкеліске пропорционал болып келеді. - жабындының деформациялануының шынайы жылдамдықтарына лайықтайтын тиімді ... ... ... ... жылу ... коэффициенту мемлекеттік стандарт бойынша тағайындалған 1959жылы қолданысқа берілді:- асфальтбетонның ... ... оның ... және сызықты емес қозғаласын Д.И. Ганжула стандарттау үшін ұсынды. -тек ... ... ... ... ... ... ... қаптау үшін мынадай келесі жағдайлармен анықтайды:- циклді ... ... ... ... асфальтбетонның иілімді коэффициентінің жоғарлауына алып келеді;- асфальтбетонның уақыт бойынша когезионды ... ... ... ... конструктивті шара есебі, беттік қабатындағы жанама қысымды төмендетуге мүмкіндік ... ... ... , ... ... төмендетуге мүмкіндік береді. 1.7.2 Жіккетөзімді асфальтбетонның қабатын бағалаудың негізгі ... ... ... жіккетөзімділігі асфальтбетонның реологиялық және беріктік қасеттеріне, жолдық төсем конструкциясына, эксплуатация шартына тәуелді. Асфальтбетонның беріктігі өз ... анық ... ... ... қарастырылады, ал деформация кезінде релакциондық қарқыныдылғы және битумдық ... ... ... және ... ... ... белгілі бір дәрежеде тәуелді. Жіккетөзімділікті бағалау әдістері сансыз көп. Хасса мәліметтері бойынша, АҚШ-та тек қана температуралық жарамсыз жіктерді есептеу үшін ... төрт ... ... - ... ... әдіс ... ... негізделген және асфальтбетондық қабаттың температуралы жікпайдаболудың төмендеу жағдайындағы битум маркасына және қоспаның түрін таңдауды ... ... ... ... ... белгіленген техникалық документтерде айтылған тұтқырлықтың шартты мінездемелеріне қарай бағдарланады.  - Екінші әдіс битумның немесе ... ... ... ... анықтау үшін Ван дер Пол диаграммасына негізделген. Қолданылатын битумның немесе асфальтбетонның ... ... ... ... ... аспауын қадағалайды. - Үшінші әдіс асфальбетон қабатында жік ... ... ... ... асфальбетонның қаттылық мағынасын шығарылған және өлшеген, салқындатудың моделденген жағдайда және натурды жағдайда асфальтбетонның тізу апшуына қарсыласуына ... ... да ... ... ... ... қабатымен асфальтбетонның бір уақытта қаттылығы және тұрақты күйде болу тәсілі ... ... ... ... ... ... ... беттік қапталуына көп тер төгілуі және көптеген ашылуларды қажет етеді. Сондықтан да есептелген әдіспен снақ кезіндегі әдістерді ... ... ... ... мен ... ... тексерілуі маңызды рөл атқарады. Бұл берілген тәсіл толық жүзеге асқан, расталған. Осы принцп бойынша ... және ... -да ... ... ... әдістер және эксперименттер асфальтбетонның үлгілерін суыту үшін қолданылады. Сынақ кезіндегі алынған ... ... әр ... ... ... ... әлі де қызығушылық тудырады, оның математикалық моделін суыту жағдайында температураны есептеуге де мүмкіндік береді.Асфальтбетонның жіктердің ... ... ... үшін жаңа ... ... ... әлі де ... Мысалы, цилиндрлі үлгілердің жүзеге асырылуы жаңа әдіс ретінде қолданылады (НСТ әдісі), асфальтбетонның құрамы америкалықтардың зертеулерінде толық анықталған. Асфальтбетонның үлгілері НСТ ... ... ... 13 ... ... 13 сурет. Асфальтбетонның НСТ әдісі мен созылудағы ... ... ... ... ... ... негізгі артықшылығы НСТ әдісінде қаттылығымен IDT әдісіндегі шеткі қаттылығын салыстырғанда оның жоғарғы күйде болатыны белгілі болды. ... ... ... ... НСТ ... созылуын шамамен үш рет құрамын полимерлейді, IDT әдісінен қарағанда тиімді.Бірақ асфальтбетонмен сынақ ... ... ... ... созылады (IDT әдісі), қарапайым күйде болады, АҚШ-та, Финляндияда, Германияда, Белорусия Республикасында, Ресейде және т.б. елдерде ... ... ... ... ... Asphalt Tester ... көмегімен созылуды жүргізеді, 14 суретте көрсетілген. 14 сурет. ... ... мен ... ... ... ... өткізу кезінде жіктелуді көбінесе қаттылық нормасын және асфальтбетонның суғатөзімділігі қолданылады. ... ... ... ... лабораторияда уақыт температурасы қаттылықтың жіктелуіне (ұзақ уақыт бойы ... ... ... ... мен асфальтбетонды қаптау кезіндегі температура коэффициентімен анықтайды. Одан кейін асфальтбетон эксплуатациялықтың алғашқы қозғалыстың пайда болуынан соңғы жол қапталу кернеуіне дейін ... 1.7.3. ... ... эксплуатационды қосылыстарына арналған бірнеше әдісі.Асфальтбетонның уақытынан бұрын бұзылуының бірден - бір себебі, беттік қабатының ескіруінен деп ... ... бұл ... ... құрамының өзгерісіне назар аудармай-ақ, оның қоспасының жоғары температурада дайындалуымен ұзақ уақыт бойы процестің жүруінен ... ... ... ... ... химиялық және физикалық қасиеттері мен механикалық құрамының төмендеуіне және асфальтбетонның қапталу жұмысқа қабілеттілігі нашарлайды. Негізінен битумның ескіру процесі ... ... ... ... ... істей бастағаннан бері жалғасып келеді, битумды материал жұқа қалыпта және атмосфералық фактордың қосылысымен жүзеге асады, ол әсіресе оның тез ... алып ... ... уақыттарда, битумның ескіруі мен битум минералды қоспалары асфальтбетонмен басқа да қара ... жабу ... оның ұзақ ... ... осы процестерді зерттеу алға қойылды, сонымен қатар асмосфералық қозғалыстарда органикалық материалдарды, слансцты битум, таскөмір ... ... ... т.б. ... бастады.Мемлекеттік стандарт бойынша (18180-72) жасанды ескі битумдарда жіңішке қабат (шамамен 4мм) болатындай етіп 163̊ С ... ... ... ... ... ... ... және басқада қосыластардың өзгеруі техникалық қажеттіліктерді тудыратынын көрсетеді және қозғалыс кезіндегі ескіруін ... T240 ... ASTM D 2872 ... ... ... ... (RTFO) ... үрілген ауамен оның колбада болуын битумның ескіруі әдісімен өндіреді. Әр қабатқа 8 колбадан, ... 35г ... ... ... 85 мин ... колба 163 С температурада 15 көл/мин жылдамдықпн өзгереді. Бұл әдіспен қозғалыс кезіндегі битумның ескіруі оны ... ... ... және аз ... ішінде, жоғары технологиялық температурада қоспаны алуға мүмкіндік тудырады. Қысқа уақыт ішінде жол ... ... ... ... ... ЕN 12591, әр ... ... (RFOTh RFT) және әдіс бақылауда жүзеге асады. ... ... ... ... ... ... аз ... ішінде битумның ескіруіне полимерлі - битумды қозғалыс ... ... және ... ... бастады. Битумның ескіруі қозғалыс кезінде ұзақ периодта реттік қапталуы үшін қысым ыдысы (PAV) мен AASHTO PP1 және ASTM D6521-00 тағайындалған ... ... ... ... ... 20 ... ... бір уақыттағы қысымның (2070кПа) және температураның қалыпты күйде болуы битум әдісі болып табылады. ... ... ... 90, 100,110 ̊С ... ... ескеруі орын алады. RTFO әдісін ескріу кезінде сынақтан өткізу үшін қолданады. Ескіру кезінде битум қозғалысы төменгі температурамен жоғарғы қысымда (HIPAT), ... ... ... ... ... 2 ... "superpave" жүйесі бойынша қозғалыс шарттары мен әдістері Сынау түрлеріҚозғалыс күйін сынауҚозғалыс динамикасының реометрі (DSR)RTFO ескірунен кейінгі PAV ескіруінен ... ... ... вискозиметр (PV)Бастапқы күйіСоғылу кезіндегі реометрді сынаудан өткізу (BBR)PAVескіруінен кейінгіОсьтін созылуын сынау аспаптары (DTT)PAV ескіруінен кейінгіБитум өздігінен ... ... ... ... ... құрылысқа өзгеруіне битумды пленкалардың ескіруі әсер етеді. Бірақ битумның өзіндік қасиеті минералды ... ... ... ... қозғалыс оның қасиетін өзгертеді. Асфальтбетондық қоспалар мен асфальтбетонның механикалық өзгеру қасиеті паралель ... ... ... ... ... ... ... деформация қасиетіне тәуелді, сондай-ақ еңбек сыйымдылығы мен еңбек ұзақтылығы сынау процедуралары өтеді. Асфальтбетонның ... ... және ... ... ... үшін ... ... күйін қыздыру және жан-жақтан қысылуды цилиндрлі форма мен вакуумды насос қолданылады. Асфальтбетонның цилиндрлі үлгілерін стандартты түрде өлшеу аспабының ... 15 ... ... ... ... циліндірлік үлгілер ұсынылып отырған тәсілді пайдалануда асфальбетонның ... ... ... ... ... ... сынаудың нақтылығын уақытша қыздыруын күшейтеді. Асфальтбетонның келесі маңызды ... ... суға және ... ... ... ... үлгілерінің жасанды қасиеттері және механикалық тербелістері сияқты суға төзімділік және аязға төзімділікке ең бірінші беріктікті төмендетуден деңгейін сипаттайды. Нәтижесінде ... ... ... ... ... ... және еруі. МЕСТ 12801-98 бойынша асфальтбетонның суға төзімділігі алғашқы беріктікте паралелль үлгіде 15күн ішіндегі суды вакуумдау ... ... тура ... ... ... бағаланады. PANK 4301 тәсілінде асфальтбетонның АА11 суға төзімділік беріктілігінің төмендеуі қолданыстағы негізгі материалдары ұсақтағанда және жайып тегістегенде анықталады. AASHTO Т283 суға ... ... ... беріктілігінен түсу дәрежесі жайып тегістеу нәтижесінде судың стандартқа сай үлгісі вакуум және температура асфальтбетонда цилинрдлік үлгі ... 70% ... ... сол ... финск тәсілдерінде модельсіз, проектілі құрамы суға төзімді асфальтбетонды зерттеген әдістерде нығыздау және жаю тәсілдері судың ... ... ... ... ... 6 % ... 1 - ... 2 - цилиндрлі пішім; 3 - асфальтобетон үлгісі; 4 -тесігі бар ішпек; 5 - тірек; 6 - ... ... 7 - ... ... ... Асфальтбетонның жылдамдатылған ескіру үлгісіЕуропа елдері проектісі prEN 12697-16 шамасын асфальтбетонда сынақ өткізу барысында екі тәсіл қолданылады: А тәсілі және В ... А ... ... ... ... ... 100 мм және 30 мм ... болады, осыдан кейін ол 15мин ішінде столды шариктермен және судың 10̊ С ... ... ... ... ... ... 100 мм және биіктігі 40 мм-ден кем ... PWR ... ... және ... ... ... ... барысында беттік қабаттың кедір бұдыр қалпы жоғарғы мәнге ие болады, топты шағылыстыру, алдыңғы жүз жылдықтың 60 жылдарының бас ... және ... ... ... ... жол салу ... ... салуы СССР кезінде құрастырылып жасалаған. Құрастыру бойынша асфальтбетонның беттік жол беті кедір бұдыр болып ... ... ... ... жүзінде қарасақ, бұл қоспа құрамынан минералды ұнтақтың азаюынан, құрамды ірі дақылдар толық ... ... бар ... ... және ... ірі ... ... жынасы байланысады. Асфальтбетоннан каркасты құрылыстың алынуы және беттік қабатының күйі ... ... үшін 50-65 % ... ... 5(3) мм -ден көп ... дақылдар қоспасы түрі және А және 33-55 % -те дақыл 1,25м м-ден жоғары құм қоспасы түрі Г ... ... ... ... (ұсақ түйіршіктелген дақылдар қоспасы үшін 4-8% және құмда 8-14 %) қолданылады. Асфальтбетонның ... ... ... ... ... мен каркасты асфальтбетонның ішкі қозғалыс есебінің жоғарлауы ... ... және шет ел ... ... мысалы, Ұлыбританияда жол салу фирмаларында асфальтбетонның бетін қаптау құрылысы тропикалық және субтропикалық аймақтарда ... ... ... кубикті пароболла теңдеуін қолдана отырып салады. Осындай әр түрлі ... ... ... ... тұрақты, алынбай сақталып калуы, басты механикалық сынаудың нәтижесінде бұрыштық формалар ұсақталған қатты денелер дробленді гравие үшін қолданылады. Дробленді емес ... ... бұл ... үшін қолдануға болмайды. 2 Тәжірибелік бөлім.2.1 Модифицирленген битумның дайындалуының үлгісі.United States Patent 5436285 бойынша, резеңке түйірдің құрамының сапасы ... 12% дан ... ... ... ... ... ... бас шағылды алдын ала ысытқан моншада таушайырдың ... 500г ... ... 1-2 ... - ... ... аиналдырады, резеңке түйірді коса отырып. Тәжірибелі тағайындалған айтылмыш қызуда қоспаның толық ... ... 2-3 ... ... ... ... көріп анықталды.Зерттеу үшін резинобитумной қоспаның (3 кесте) 12 үлгісі болды, резеңке түйірдің шоғырлануының өзгерісінің адымы 1% ша елге ... ... ... ... құрамының үлгісі.Үлгі номерлеріБитум массасы(г)Резинке түйірдің массасы(г)Резеңке түйірдің пайыздық құрамы(%)150051%2500102%3500153%4500204%5500255%6500306%7500357%8500408%9500459%105005010%115005511%125006012%2.2 ... ... ... ... ... ... ... және реактивтер. Иненің кіруінің тереңдігін пенетрометрмен анықтады,(өлшемдер және иненің массасы, ұстаушының, тығынжылдың, жүктің) жұмыстың бөлігінің өлшемдері талаптарға МЕСТ 1440-78 сәйкесті. ... ... ... - ... г. ... ... ... цилиндрлік түбі жалрақ ыдыс, ішкі диаметрі (55+-1) мм және ішкі ... мм - ... кіру ... 250 битумдар үшін;(60+-1) мм - инесінің кіру тереңдігі 250 ... ... ... ... сулы монша, судың қызуының кемшілігі моншада +-0,1 оС -тан көп. Моншада сөреде ... ... ... емес кемірек 50 мм түптен бар және емес кемірек 100 мм сұйықтықтың деңгейінің төмендегі. Шынылы сынапты термометрді МЕСТ 215-73 ... ... ... 0-55 оС, бөлу құны 0,1 ... сынапты термометрді МЕСТ 400-80 бойынша, өлшеу шкаласы 0-360 оС, бөлу құны 1 оС. Кристаллизатор - әйнектің негізі МЕСТ 25336-82 ... 4 КЦ ... ... ... енуі 0,5 л дан кем болмауы керекТамыр ... ... 2-4 мм ... ... ... ... ... жабдықта-. Тамырдың биіктігі 15 мм пенетрационды шыны аяқтың неғұрлым биіктігі.Сито металдық торымен № 07 ... 3584-73 ... ... металдық ыдыс.Шынылы таяқша.Секундомер МЕСТ 5072-79 бойынша.Толуол.Аспаздық ас тұзы МЕСТ 13830-68 бойынша.Олеинді ... ... ... ... таушайырды жанатын жағдайға дейін ысытты, барым ылғалдың оны дейін қызудың бас 90 оС жібіт- қызуының биігі ... ... ... емес биік 160 оС абай ... ... ... аулақтай. Таушайырдың ысыт- уақыты көрсетілген шарттарда 30 мин. ... ... ... ... ... ... ... және сол таушайырдың бетінен астам немен 5 мм шыны аяқтың ... ... ... екі пенетрационды шыны аяқ деген, баріне қарамастан және ұқыпты ауа көпіршік толық аулақтау ... ... ... 18-30 оС ... ... үлгіні тозаңнан қорғай отыра. 60-90 минут суықтығының ұзақтығы шамамен таушайырдың сынағының ине өтіп кететіндігімен 250 және 90-120 мин ине өтіп ... ... ... ... битумы бар ыдыстырды моншаға сыйыстырды, сынаққа берілген температурада термостаттандыру үшін. Ыдыстарды моншада ұстап тұру уақыты биіктігі 35мм - ... ал ыдыс ... 60мм - 90-120 ... ... ... ... ... тіктеуішке, бұдан әрі аспаптың көрсетімінің дәлме-дәлділігін тексерді. Осы үшін иглу суырды, өзінен-өзі аспаптың ... ... ... ара тығынжылдың және кремальеры тақтайшасының төменгі адағының ... ... ... ... мм сұғындырды, нұсқағышты на нөлге тағайындады, тарировочный өзекті суырды және ... ... ... ... мен тығынжылдың сырттың адағымен түсір-. Пенетрометрдің көрсетімі ... ... ... ... ... Температура және 4 кестеде көрсетілген иненің ену тереңдігін сынайтын ... ... ... ... ... ... ... шыны аяқты және таушайырдың үлгісімен үшін термостаттандыру үшін ... ... ... ... ... олай, сұйықтықтың биіктігі таушайырдың бетінің 10 мм толы болды 0,5 дм3 ... ... ... ... ... су қызу ара тамыр сынақ қызу сәйкес.4 ... ... ену ... ... шарттарСынықтың температурасы, [о]СӨзектің ортақ массасы, иненің және ... ... ... гИне жіберілетін уақыт, с0+-0,1200+-0,20604+-0,1200+-0,206025+-0,1100+-0,15550+-0,150+-0,105Тамырды аспаптың кішкентайына деп тағайындады және аспаптың ұшымен жүргізілді, ине оған тиіп тұру ... ... ... таушайырдың бетіне үлгінің бетінің жарық түсіруін оқтаулы суық ... ... ... ... ... ... жоғары алаңына жеткізді, ине тасымалдауышты, ештенеге қарамастан және нұсқағышты нөлге тағайындады, кейін ненің мезгілдес секундөлшерді ішіне алды және аспаптың түймесін ... ине ... ... ... кіруі керек, 5сек ішіндк,түймені жіберген уақыттан бастап. Бұдан әрі кремальрге тағы ... ... ... ... ... және ... көрсетімін белгіледіАнықталуды үш реттен кем қайталаған жоқ әр түрлі нүктелерде бас таушайырдың үлгісінің бетінде қайталады, біраз тұрған шыны аяқтың аймақтарынан және бір ... ... ... 10 ... тұрған.Инені әр бәр батырғаннан кейін суырып алып ... ... оны ... жуып және ... қарай құрғатып сүрткен.Нәтиженің өңдеуі. Сынақтың нәтижесінің үшін 25 оС орта арифметикалық нәтиженің мағынасын емес кемірек үш ұйғарым ... ... ... ... 5 кестеде көрсетілген мағынаны көтермеді.Шарға және дөңгелекке қарап температурасын анықтау Аппаратура и реактивы мұнайлы битумды жұмсарту температурасын ... ... ... ... ... ... ... алшақтықтарыИненің ену тереңдігі (пенетрация) 25 [о]С, 0,1 ммҚайталануы, ... 502Св. 50 до ... 150 до ... 2503 % ... ... мағынаданАппарат ЛТР, қосалқы: 4 дөңгелекке салпыншақ, дөңгелектердің астынға жалпақтығының ара қашықтығына және аппаратты мойындататын қорытынды дискоммен(25+0,28) мм; ... ... ... ... томпақтарсыз) ішкі диаметрі (15,7+0,24)мм және ішкі ұзындығы ... ... жез ... сырттың ішкі диаметрімен (17,7+0,24) мм, төменгі ішкі диаметрмен(15,7+0,24) мм және ... 6,35 мм; ... ... МЕСТ 3722-81 ... әрібреуінің диаметрі (9,5+-0,05) мм массасы (3,5+-0,05) г; күй табағымды типыл бақырды немесе әйнекті;моншаны диаметрі кемінде 90 мм және ... ... 115 ... ... термометр ТН-3 и ТН-7 МЕСТ 400-80 бойынша;сито металды әйнекпен № 07 МЕСТ 3584-73бойынша;Тік жүзді ... ... ... пышақ;Қыздыруының басқарғышы бар электрлі;глицерин МЕСТ 6823-77 бойынша;адсорбент (тальк);пинцет.Дайындық сынаққа. Алдымен сынақпен таушайырдың үлгісінің, барым ылғалдың, қызып кетуден ... ... бас 80-100 оС ... ... , бірақ биік 160 С араластырып әйнектен жасалғант аяқшамен. қозғалғыш күйдің ерітілмелі таушайырды арқылы бақыр електі Таушайырды екі ... ... ... ... глицеринмен(1: 3) жабулы пластикаға деген сал- біреудің ... ... бұл ... ... ... ... ... суығаннан кейін таушайырмен ауада 20 мин ішінде (25+-10) оС қалған таушайырды қыздырылған пышақпен түзу қылып дөңгелектңғ шетңмен жұмсартып қиып ... 25 оС ... ... ... үшін ... шайырдан кейін ауада 20 мин сууы керек моншада 3 мин сумен (5+-1) оС , ... ... ... ... ... ... Сынақтың өткізілуі. Жұмсарту температурасы 80 оС-дан төмен таушайырлар үшін. Шығыршықтар таушайырмен ... ... ... деген салды. Салпыншақтың ортаның ойығына сұғындыр- термометр олай, чтобы сынаптың резервуарының төменгі нүктесі таушайырдың төменгі бетімен шығыршықтарда бір деңгейде ... ... ... ... сарапшылығының кестесішағылдың бетіне таушайырдың үлдірінің мінездемелеріТіркемнің визуалды көрсеткішіТаза және жуылған шағылШағылдың табиғи күйіТаушайырдың үлдірі ... ... ... ... ... су мөп-мөлдір боладыЖақсыТаушайырдың үлдірі сумен түседі. Бетінде жеке бөліктерінде және кейбір жерлерінде тақырлану байқалады (шамамен 50 %)Таушайырдың үлдірі суда айтарлықтай ... ... ... тақырлану байқалады (шамамен 50 %) және ұсақ ... ... ... аздап бұлдарағанын байқаймызқанағатТаушайырдың үлдірі толықтай сумен түседі. олық ашылым бет кері қайтқан таушайырдың ұсақ ... ... ... жүзуі қараладыТаушайырдың үлдірі үлкен бөлікпен немесе толықтай ... ... ... кері ... және ... ... ... жеке тамшыларымен жарықтануы қоспа және судың күшті бұлдырауы қараладыҚанағатсыз3 Нәтижелерді талдауЗерттеу жұмыстарын жүргізгенде резеңке ... әр ... ... ықпалы резинобитумды қоспаның физико-механикалық құрамының үлгісіне бекітілген болатын: 1) ... ... ... ... ... пайызды резеңке түйірді қосқанда айтарлықтай артады (8 кесте). Алынған ... ... ... ең ... ... ... ... температурасы болып табылады. Жұмсарту температурасын білу жоғары қызу аумақтарын асфальтобитумды жопқышты орнатуға мүмкіндік береді. 8 кесте. Резинабитумды қоспаның ... ... ... түйір қоспасына тәуелділігі. Резеңке түйірдің құрамы (%)123456789101112Жұмсарту теспературасы, °С474951545965717579818282Алынған тәуелділіктер бойынша құрылған кестеде (16 сурет), 2 бастап және 10 % ... ... ... ... ... көрініп тұр, ол модифицирленген үлгілердің жұмсару температурасының айтарлықтай көбеюіне алып келеді. Температураны 11%-ға ... ... ... ... резеңке түйірдің құрамының ең көп мөлшерге жетуінен, ол арқылы ... ... ... ... және ... ... ... - резеңке түйірдің құрмы, %; Тігінен - жұмсарту температурасы, °C 16 ... ... ... қоспасынан жұмсарту температурасының тәуелділігі.2) Пенетрация. Резеңке түйірді енгізу термиялық сезімталдылығының жақсаруы мен тұтқырлануының өсуіне әкеп соғады. Алынған мәліметтерге қарағанда (9 ... ... ... ... қосу ... ... ... температуралық аумағын кеңейтеді деп болжауға болады. Кері температураларда, иненің ену тереңдігіне ... ... ... ... болады.9 кесте. Иненің ену терендігінің резеңке түйірдің құрамына ... ... ... ... құрамыИненің ену тереңдігі, 0,1мм.25[◦]С0[◦]С1117328221702733165264416024551512066130157767118850899446101041511113951212385Көркемдеу үшін алынған тәуелділіктің кестесі ... ... ... ... пенетрацияның мағынасының ең көп мөлшерде өсуін анғарамыз 0°С (17 ... ... 1-9 ... ... болса жеткілікті. 17 сурет Пенетрации қоспаның құрамынан тәуелділігі, 0°Скөлденеңінен - резеңке түйірінің құрамы, %; тігінен - ... ену ... ... ... ... кестесіне қарасақ 25°С (18 сурет), мынадай қорытынды жасауға болады, қиқымдарының енуі иненің терендігінің енуіне 1% резеңке түйірі ... ... ... бәрі ... ... ... ... температурада айтарлықтай жоғарлығымен байланысты.көлденеңінен - резеңке түйірінің құрамы, %; тігінен - ... ену ... мм 18 ... ... ... ... ... 25°С3) Адгезия граниттің шағылына бас барлық таныстырылды модифицирленген ... 12 ... ... ... 10 ... келтірілген. Алынған мәліметтерді қорытындылай отыра, резеңке түйірді таушйырдың қоспасына 5-тен 12 пайызға ... ... ... болады, адгнзияға жақсы жағынан әсер ететін таушайырды гранитке және гранитті жол ... ... ... ... ... ол ... автокөлік жолдарын жасауды, жөндеуді айтарлықтай көбейтеді. 10 кесте. Резеңке түйірдің құрамының адгезияге гранитке ықпалы.	Резеңке түйірдің ... ... ... ... ... ... ... Алынған битумның қасиеті мен сапасы салыстыру үшін 8 кесте ... ... ... ... ... ... ... 90/130Модифицирленген таушайыр, түйірдің құрамы %123456789101112Жұмсарту температурасы43474951545965717579818282Иненің терендікке енуі  ммx10[-1]130122118113108100918077265626059Иненің терендікке енуі 0°С, ммx10[-1]282827262420151186555Адгезияқанағ.қанағ.қанағ.қанағ.жақсыжақсыжақсыжақсыжақсыжақсыжақсыжақсыжақсыАл нәтижелерді ... ... ... тұжырым, резеңке түйірдің кіріспесі бірталай таушайырдың әдеттегі көрсеткіштерін ... ... ... ... ... ... аса басым түсетін көрсеткіштер МЕСТ, бұл модифицирленген таушайырдың игерушілігінің өзектілігін жолда дәлелдейдіҚорытындыБерерілген жұмыс барысында әдеби шолу жасалған, онда мына ... ... ... әр ... заттар ретінде қолданылатын компониент. Вулкандандырушы кеңістікті-желілі вулканиздың құрылысының жетілуіне қатысады. Вулканизация үрдісінің үдеткіштері - ... ... ... ... ... ... әсер ... вулканизатордың физика-механикалық құрамыны да әсер етеді. Резеңкенің даму үрдісін саябырлататын кері ескірушілер (антиоксиданттар), оның құрамының эксплуатациялық нашарлауына әкелуші ... ... ... ... ... және каучуктың өнделуінің созылмалы құрамы. Каучуққа әсер ететін толтырғыштар активті (күшейтаелі) және бейактивті (бейтарап) деп бөлінеді. ... ... ... құрамына жиі кіретін - резеңкенің жасанды өндірісінен және ескі ... ... ... ... боя үшін минералды және органикалық бояғыштар қосылыды. Кейбір бояғыштар (ақ, сары, жасыл) күн ... ... ... ... ... ... ... Элементтік және компонентті таушайырдың құрамдары дисперсиялық жүйе өзімен ұсынады. Олар бытыраңқы ортада май және ... ал ... ... - ... болып табылады. Ара тәуелділік от тұтастандырудың және пептизацияның дәрежесінің мұнайдың таушайырлары түрлі мицелляр жүйені - золи, золи-гели, гельтерді ... ... ... ... ... қандайда бір жеке заттарды, таушайыр сияқты біртұтас жүйе, кейбір ... ... және оған ... бірегей құрам қарастырылған.Құрамы және модификатордың мінездемелерінің бас негізінде стирол-бутадиен-стиролды алған, этиленметилакрилат және каучуқтың регенираттануы.Таушайырға модификатордың кіріспесінің әдістері . Екі әдіс ... ... ... ... ... дисперсияның қамдас- қуырғыштарда кесек-кесек бөлетін мехнаттармен(коллоид диірмендерде) дәстүрлі пайдаланылады; - полимердің енгізуінің таушайырға химиялық ... және ... ... ... аз ... ... ... үдеріс, таушайырдың түрөзгертушілгінің, резеңкенің басты зейінінде негізде- дүмпуге және толық гомогенизацияда, төзімді гельтің құрылуына бас ... ... ... - ... ... ... сынағының басты мақсатымен зертханада асфальтобетон жабындының жұмысқабілеттілкінің болжамы болып табылады. ... ... ... бас негіз сынақтың нәтижелерінің, бағдарлаушы алгоритмдар материалдың, климаттық әсердің, жабындының және жабындының үркіншілігінің үдерісінің реакциясының қалыбының реологиялық қалыптарын ішіне ... ... ... кернеулі-деформациялану күйін асфальтобетонның сынағының түрлі-түрлі әдісінің жаралғанына деген келтірді, ... ... және ... ... В.Н. ... және М.Н. ... ... үлгі жылжуда циклдік жүктермен Б.А аспабында сынау ұсынды. Козловскийдың, ... ... бір ... және ... ... үлгінің көлденең бетіне қамсыздандырады. Асфальтобетонның сынағының белгілі әдістері бастысы қозғалғыштығы, арада әртүрлі дәрежеде ... ... ... ... ... жол ... ... сәуле түседі және өзімен байланысты. Асфальтобетонның қозғалғыштығын ... үшін әр ... ... ... ... целиндрлік үлгінің деформациялық нарядын ескеруші көрсеткіштер болған, айталық, қозғалғыштықтың еселігінің, кинетикалық мінездемелерді, қалдықтың деформациясының модульін, тұтқырлықты, үлгінің үркіншіліктің жұмысы және т.б. ... ... жік ... ... және ... ... ... байланысты, жол киімнің конструкциясы, қанаушылықтың шартына да байланысты. Өз кезегіне асфальтобетонның беріктігі ашық көрсетілген уақытша тәуелділікті баяндайды, ал релаксация үдерістің ... ... ... ... ... от қызу және ... ... деңгейіне тәуелді болады және битум материалдары.Классикалық әдістер асфальтобетонның сынағының үш қабатты қусыруда(егер биіктікті үлгінің бүйір қаусыруының) және ... ... ... бір ... ... ... жол киімнің сындарлы қабатының есебі үшін қажетті қарсылыққа жылжуға ішкі қажалыстың ... және ... ... ... ... өкінішке, сынақтың осы әдістері біраз кең таратуды ара ... ... ... шет ... әдістерінің арасында басты қозғалғыштық бағыт колеқзгергіштік модельдеуіне қарай плита үлгісі ... ... ... ... ... тиіс, не ара қымбатшылықтың және еңбек сыйымдылығымның сол бағытта шектеулі.Тәжірбиелі тағайындау сәтті болып, резеңке түйірдің кіріспесінің мынадай ... жол ... ... ... қызуына, қуырғыштың айландыру үйлесімді жылдамдығы және қоспаның гомогенизациясының уақыты. айта ... не ... ... болды.Температураның көтерілуі резеңке түйіріне байланысты және полимерлік ... ... ... ... ... ол резинобитумды қоспаның шыққан құрамынакері әсер етеді. Қызудың кемуі қоспаның гомогенизациясының уақытының қатты аумақтауына келтіреді.Гомогенизацияның үйлесімді уақытымен айтылмыш ... 2-3 ... ... ... сол үшін ... ... ... болады және барынша түрөзгертушілікте сомдайтын болып келеді.Бұл резеңке түйірдің тағайынды пайызының кіріспесі таушайырдың физико-механикалық көрсеткішінің жақсартуына келтіреді және тәжірибелі ... ... өте ... ... ... ... 3-8 пайызы қосу, себепті ненің тез қоспа тұтқырлық балала, ... биік қызу және жүк ... ... ... мәліметтер бойынша (22,23 суретте) , резеңке түйірдің қоспасын қосқанда тұтқырлықтың бірқалыпты көбеюі байқалады (иненің терендігінің кішіреюі) 0және 25°С мен 8% ... ... ... мезгілде осы таушайырдың созымтал құрамы жақсарады, шұғыл-континентті ... ... өте ... маңызға ие , мысалы Қазақстан. Таушайырдың игерушілігінің температуралық ... ... ал ... ... біз жол ... және оның қанаушылығының мерзімінің сапасының жақсартуы шығарамыз.Қоспаның гомогенизациясын ала ... біз ... ... ... ... ... Битумның құрамының күрделі енені бәрімізге белгілі, олардың құрамы бір қалыпты емес, асфальт төсегенде тесіктер қалыптасуы мүмкін, ... өте келе ол ... су ... ... тез құртылады. Жоғарыда айтылған шарттар бойынша резеңке түйірді еңгізу арқылы (енгізу температурасы, араластыру жылдамдығы және концентрация) гелдің мықты құрылысына ие ... ... ... ... ... ... ... құрамы резинобитумның барлық көлемінде үнемі байланыста болады. Сонын нәтижесінде битумның бетіндегі тесіктердің саны мен көлемі айтарлықтай кемиді, сонда оның ... ... ... ... азаяды. Және де резеңке түйірді модификатор ретінде битумға енгізуі маңызды, ол ... ... ... ... ол ... ... ... адгезиеге ие, бұғанға дейін битумның әлсіз адгезиесінен асфальтобетонның толықтырғышы ретінде қолданылмаған жартылай гранит. ... ... ... ... ... ... және ... жолдарды қаптаудың эксплуатационды құрамын жақсартады. Резеңке түйірді пайдалану қайта жөнделген автокөліктердің дөңгелектерін ұсату жолымен тағы бір аса ... ... ... ... Қоқыстағы автокөлік дөңгелектері қоршаған ортаны ластап қана қоймайды ол өрт ... 4-ші ... ... ... ... ... 1МЕСТ 1440-78Мұнайөнімдердің пенетрациясын анықтау. 2МЕСТ 400-80Шынылы термометр. 3МЕСТ 25336-82Зертханалық шынылы ыдыс. 4МЕСТ 11501-78Мұнайлы битум. ... ... ... ... ... ... ... 11506 -- 73Сақина бойынша жібу температураны 8МЕСТ 11955-82Сұйық мұнайлы битум 9МЕСТ 12801-98Органикалық созылмалы ... ... ... ... мұнайлы битум12РектификаттауБайланыстық элементтері бар (саптама, табақша) қарама қарсы ағынды ... ... ... жылу ... ... ... біріншілік өңдеуОны әрі қайсысы түрлі көмірсутектер қоспасынан тұратын жеке фракцияларға (дистиляттар) бөлуі жатады. Біріншілік өңдеу физикалық ... ... ... және ... ... ... химиялық табиғаты мен құрылысына әсер етпейді14АнтиоксиданттарБояйтын еріткіш15ПластификаторКаучуктынсозылғыштығын, резеңкенің ... ... ... ... сутегі, күкірт пен оттегінен тұратын көмірсутек17ПорфиринЦиклды тетрапирол18Шексіз көмірсутегіАлкендер19ИзотермаБірдей темпиратураға ие қисық20ЖылуалмастырғышЖылуалмасу үрдісінде ... ... ... ... ... О.П., ... Н.П., Санников А.Ф. Управление качеством дорожных работ/ Под. ред. О.П. ... - ... ... Том. ... ... с.2 ... О.П., Санников А.Д., Белокобыльский А.С. Управление качеством дорожных работ на территориальном уровне. - ... ... 2002. - 176 с.3 ... И. П. ... ... ... ... для контроля качества материалов и работ в дорожном строительстве // Наука и ... в ... ... - 1997. - № 1. - С. 9-11.4 ... В.А. ... точность асфальтобетонных заводов и методы ее повышения. - ... ... ... ... 1975. - 160 с.5 ... ... в ... строительстве: Учетно-справочное пособие / Сост.: Ю. В. Соколов, В. Н. Шестаков. - ... ... , ... с.6 Ворожейкин В.М. К развитию процесса распределения вяжущего по поверхности ... ... в ... ... смесителе // Исследование рабочих процессов в строительных и дорожных ... Сб. ... ... - ... ... ... 59-65.7 Горелышев Н.В. Асфальтобетон и другие битумоминеральные ... ... ... с.8 ... И.М., ... И.В., Борщ И.М., ... Г.М. Дорожностроительные материалы. - М.: Транспорт, 1991.-357 с.9 Дорожная техника, ... ... ... И.А. ... ... ... В.А. ... дорожных бетонов. - Харьков: Вища школа, 1977.-114 с.11 Королев И.В. Пути экономии битума в ... ... - М.: ... ... с.12 ... Я.Н. ... ... дорожного асфальтобетона.-Минск: Выш. шк., 1990.-180 с.13 Методические рекомендации по ... ... ... при ... ... и ... (до ... 10°С) температурах воздуха/ Союздорнии.-М., 1990.-52 с14 Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона / Росавтодор. - М., 2002.-20 с.15 ... ... ... и эмульсионных баз / В.А. Тимофеев, А.А. Васильев, И.А. ... и др. - М.: ... 1989.- 256. с.16 ... В.Б. К ... оптимальных режимов уплотнения асфальтобетонной смеси // Изв вузов. Строительство и архитектура. - ... 7,- С. ... ... Б.Г. ... ... и ... ... - М.: Стройиздат, 1981.-123 с.18 Практическое пособие по метрологическому обеспечению строительного производства. - М.: Стройиздат, 1973.-64 с.19 Руководство по, ... ... ... покрытий / Союздорнии. - М.: Транспорт, 1978.-192 с.20 Руденский А.В. Дорожные асфальтобетонные покрытия. - М.: ... ... с.21 ... С.Ю, ... ... ... в дорожном строительстве. - М.: Транспорт, 1977.-152 с.22 Семенов В.А. Качество и однородность автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1989.-125 с.23 ... В.А., ... Д.Г. Опыт ... ... ... контроля качества в строительстве и ремонте автомобильных ... - М.: ... 1988.-47 с.24 ... В.А. ... ... ... ... асфальтобетонных покрытий // Тез. докл. семинара: Повышение качества строительства асфальтобетонных дорог в ... зоне ... - ... 1970.-С. 25-35.25 Сиденко В.М. Стандартизация и контроль качества в дорожном строительстве. - Киев: Вища школа, 1985.-256 с.26 Сиденко В.М., ... С.Ю. ... ... в дорожном строительстве. - М.: Транспорт, 1981.-252 с.27 Строительство улиц и городских дорог / Под. ред. А.Я. Тулаева. - М.: ... ... с.28 ... ... Т-123. ... ... Дж. Дон Брок.-27 с.29 Технический документ Т-134. Разрушение покрытия из-за ... ... ... ... Дж. Дон ... Герб Якоб.-13 с.30 Финские нормы на асфальт 2000: Совещательная комиссия по ... ... 2000.-72 с.31 ... В. Н. ... ... надежности технологии строительства асфальтобетонных покрытий/Труды СибАДИ. Вып. 2, ч. ... ... ... ... ... Экологические проблемы строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Ч. 1. Воздействие автомобильных дорог на окружающую среду/ Под. ред. М. В. 
    
   

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Девиантты мінез көрсетудің себебі, оларға көмек түрлері3 бет
Заңды мінез-құлық түрлері7 бет
Заңды мінез-құлық түрлері және қалыптасу ерекшелігі25 бет
Мінездің түрлері18 бет
Манипуляторлар: түрлері және мінездемесі14 бет
"Аддиктивті жүріс-тұрыспен психологиялық жұмыс."3 бет
"Бала тәрбиесіндегі халықтық ұстанымдар."12 бет
"Жас мәселесі және психикалық дамудың заңдылықтары."3 бет
"Әлеуметтік дезадаптацияның себептері."3 бет
1. Тірек-қимыл жүйесі және оның жасқа байланысты ерекшелігі. 2. Баланың аяқ киіміне, жеке басына қойылатын гигиеналық талаптар.3. Балалардың дене тәрбиесін ұйымдастырудың күнтізбелік жоспарын жасау5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь