Мұнайдың индексациясы және оның қайта өңдеу технологиясымен байланысы

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
1 Процестің теориялық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1 Мұнайдың индексациясы және оның қайта өңдеу технологиясымен байланысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
1.2 Мұнайды біріншілік айдаудың физикалық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
1.3 Соңғы дистиляттардың сапасы мен шығуын анықтайтын негізгі факторлар. Аппаратуралық рәсімдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11
1.4 Дистиляттардың біріншілік стабилизациясы мен тазалау және қолданылатын реагенттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14
1.5 Бастапқы мұнайдың сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 17
2 Айдаудың технологиялық схемасы мен вариантын таңдау негізі ... ... ... ... ... ... 22
2.1 Соңғы өнімдердің сапасының сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 23
3 Процесс пен негізгі аппараттардың технологиялық есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
3.1 Материалдық баланс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
3.2 Атмосфералық бағананың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 28
3.3 Пештің есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 34
3.4 Жылуалмастырғыштардың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
3.5 Тоңазытқыштың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 43
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
Глоссарий ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 46
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 48
Қосымша
Кіріспе

Мұнайды қайта өңдеу тарихы шамамен екі жүз жылдай уақытты қамтиды. Мұнайды кубта айдау және оны түссіздендіру, яғни керосиннің ақшыл фракциясын алу туралы алғашқы мәлімет XVIII ғасырға жатады. 1745 ж. Ухта аймағында мұнай айдуға арналған бірінші куб салынған. Көлемі жағынан ол өте кішкентай болғанымен, оны тарихшылардың көпшілігі мұнайды әлемдік және отандық қайта өңдеу тарихының бастамасы деп есептейді.
Кейіннен, 1823 ж., Солтүстік Кавказдың Моздок қаласының ауданында ағайынды Дубининдер - Василий, Герасим және Макар – мұнай айдауға арналған куб қондырғысын жасады. Бұл өндіріс 20 жылдан артық жұмыс істеді және жыл сайын жарықтандыру үшін шамамен 500 л мұнай сыйатын кубта бірнеше ондаған тонна керосин шығарған. Мұнда жеңіл бензин фракциясы жойылып отырған (жағылған), айдаудың қалдығы (мазут) біртіндеп дөңгелек майлағыш ретінде пайдаланылған, ал қалғаны жағылған.
XIX ғ. төртінші тоқсанында (1876-78ж.) орыс ғалымдарының назары мұнай айдаудың қалдық фракциясы – мазутқа ауды, одан Д.И. Менделееватың идеясы негізінде майлағыш майлар өндірісі басталды ("олеонафттар"). Алғаш рет оларды инженер В.И.Рагозин алды, содан кейін 1878 жылы Бүкіл әлемдік Париж көрмесінде көрсетіліп, кеңінен қолданысқа ие болды.
Мұнай айдау технологиясында 1885-86 жылғы жекелеген айдау кубтарынан мұнайды үздіксіз режимде қайнау шегі әртүрлі бірден 3-5 фракцияға бөлуге мүмкіндік беретін үздіксіз жұмыс істейтін кубтық батареяларға көшу маңызды саты болып табылады. Бұл батареяны жасағандар – инженерлер А.Ф. Инчик, В.Г. Шухов и И.И. Един. В 1890 г. В.Г. Шухов и С.П. Гаврилов жаңа типті мұнай айдау қондырғысы – трубкалы қондырғыға патент алды, онда мұнайды үздіксіз ысыту пештің жылан тәрізді түтікшесінде жүзеге асырылады, ал мұнайдың фракцияларға бөлінуі арнайы табақшалы бағаналарда жүзеге асады.
Жоғарыда көрсетілгендей, айдаудың бастапқы сатысында мұнайдың жеңіл фракциялары (150-180°С дейін) керексіз өнім ретінде жағылған, тіпті XX ғасырдың басында да бұл жағдай өзгерген жоқ.
Бензинге сұраныс іштен жанатын двигательдерден тұратын автокөліктер мен траспорттың пайда болуынан өсе бастады, бұл бірден мұнай өңдеу технологиясына әсер етті, мұнда керосинмен қатар мотор отыны бензин де алына бастады.
Мұнайды біріншілік өңдеудің міндеті – жеке фракцияларды (дистилляттар) олардың табиғи химиялық құрамын өзгертпей бөлу, ол технологияның екі сатысынан тұрады: мұнайды терең сусыздандыру мен тұссыздандыру, яғни мұнайды фракцияларға дистиляттау. Алынған дистиляттар өнімнің үш тобын құрайды - ашық дистилляттар (3-4 фракция, 25-30°С ден 350°С дейінгі интервалда қайнайды ), орташа дистилляттар (2-3 фракция, 350°С ден 500 немесе 550°С дейін қайнайды ) және қалдық (гудрон), 500-550°С ден жоғары болғанда қайнайды.
Тура айдау процесі түтікшел типті қондырғыларда жүргізіледі (атауы – түтікшелі пештердің атауы бойынша), оларға әртүрлі түтікшелі пештер, ректификациялық және бу бағаналары, жылуалмастырғыштар мен тоңазытқыштар жатады.
АТ қондырғыларында тура айдаудың өнімдері мотор отындары (бензин, авиациялық керосин), дизельдік отын және қалдықтың аз мөлшері - мазут болып табылады. АВТ қондырғыларында екінші сатыда майлағыш майлар мен битум, мұнай коксіне қайта өңделетін қалдық гудрондар түзетін мазут жатады.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа. М.: Химия, 2001.568с. ил.
2. Нефти СССР. Справочник. М: Химия. 1971-74.
3. Мановян А.К. Проектирование установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти (ЭЛОУ-АВТ) (методическое пособие), АГТУ. 1996. 51с.
4. Танатаров М.А. Технологические расчеты установок переработки нефти. М.: Химия. 1987.352с.
5. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия. 2000.
6. Сарданашвили А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа, М.: Химия, 1973. 256 с.
7. Мановян А.К., Тараканов Г.В. Технологический расчет аппаратуры установок дистилляции нефти и ее фракций. Астрахань, АГТУ. 1998.
8. Кагерманов С.М., Кузнецов А.Л., Судаков Е.И. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. Л.: Химия. 1974. 342 с.
9. Рудин М.Г. Драбкин А.Е. Краткий справочник нефтепереработчика. Л.: Химия, 1980. 328 с.
10. Жирнов Б.С. Технологический расчет нагревательных трубчатых печей. Уфа. 1987. 56 с.
11. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию. Под ред. Ю.И. Дытнерского. М.: Химия, 1991. 496 с.
12. Чистяков А.Н. Химия и технология переработки каменноугольных смол. -Челябинск.: Металлургия, 1990. – 13с.
13. Гоголева Т.Я..Шустиков В.И. Химия и переработка каменноугольной смолы. - М.: Металлургия, 1992. - 256с.
14. Зеленин Н.И., Фейнберг B.C., Чернышева К.Б. Химия и технология сланцевой смолы. - Л.: Наука, 1968. - 220с.
15. Покопова Ю.В., Проскуряков В.А., Левановский В.И. Химия и технология сланцевых фенолов. - Л.: Наука 1979г. 157с.
16. Харлампович Г.Д., Шуб Г.А., Московских В.В., Аксенова Т.Ф. Химические продукты коксования углей. - Свердловск.: «Средне-Уральское книжное издательство», 1967. -Вып.4 - 383-389с.
17. Иконникова Г.Г. Исследование состава и разработка направлений рационального использования смолы процесса производства формованного кокса: Автореф.дис.канд.техн. наук:,05.17.07,- Свердловск.: ВНИУИ, 1985. - 17с.
18. Шмагин Я.Г., Иоонас Р.Э., Пурре Г.А. Переработка сланцевых смол и фенолов. - Таллин.: Валгус, 1976. - 231с.
19. Привалов В.Е. Особенности переработки химических продуктов коксования в Англии. - М.: Металлургиздат, 1964. - 200с.
20. Кричко А.А., Лазовой А.В., Львова Л.Н. Новые методы подготовки и термической переработки углей. - М.: Изд-во АН СССР, 1961.- Т. 15. - 222с.
21. Кричко А.А., Советова Л.С. Химия и технология смол термической
переработки топлив. - М.: Наука, 1965. - 206с.
22. Кричко А.А., Бейлина Н.Ю., Заманов В.В., Озеренко А.А., Озеренко Е.А., Фросин СБ. Новая концепция переработки коксохимической смолы // Химия твердого топлива. - 2006. - №5.- С. 22-29.
23. Кричко А.А. Гидрогенизация угля СССР. - М.: ЦНИИЭИ уголь, 1984. -35с.
    
    Мазмұны|Кіріспе…………………………………………………………………………………                    |3 ||1 ... ... ...          |5 ||1.1 ... индексациясы және оның қайта өңдеу технологиясымен       |  ...              |5 ||1.2 ... ... ... ... ...   |8 ||1.3 ... дистиляттардың сапасы мен шығуын анықтайтын негізгі факторлар.   |  ... ...         |11 ||1.4 ... ... стабилизациясы мен тазалау және қолданылатын  |  ...           |14 ||1.5 ... ... сипаттамалары………………………………………….....           |17 ||2 ... ... ... мен ... таңдау            |22 ...                        |  ||2.1 ... ... ... ...        |23 ||3 ... пен ... аппараттардың технологиялық              |27 ...                     |  ||3.1 ... ...         |27 ||3.2 ... ... ...             |28 ||3.3 ... есебі………………………………………………….....…………...........           |34 ||3.4 ... ...        |41 ||3.5 ... ...                |43 ...                |45 ...                   |46 ... ... тізімі…………………………………………………........           |48 ...                                   |  ... ... ... тарихы шамамен екі жүз жылдай уақытты қамтиды.Мұнайды кубта ... және оны ...  яғни  ...  ... алу ... ... ... XVIII ғасырға жатады. 1745 ж. Ухтааймағында мұнай айдуға арналған бірінші куб салынған. Көлемі жағынан ол ... ... оны ... ... ... әлемдік жәнеотандық қайта өңдеу тарихының бастамасы деп есептейді.Кейіннен, 1823 ж., Солтүстік Кавказдың ... ... ... ... - ... ... және ... – мұнай айдауға арналғанкуб қондырғысын жасады. Бұл өндіріс 20 жылдан артық жұмыс ... және ... ... үшін ... 500 л ... ... ... бірнеше ондағантонна керосин шығарған.  Мұнда жеңіл бензин фракциясы ... ... ... ... ... ... дөңгелек майлағыш ретіндепайдаланылған, ал қалғаны жағылған.XIX ғ. төртінші тоқсанында (1876-78ж.) орыс ... ... ... ... фракциясы – мазутқа ауды, одан  Д.И. ... ... ... ... ... ... ("олеонафттар"). Алғашрет оларды инженер В.И.Рагозин алды, содан кейін 1878 жылы ... ... ... ... ... ... ие ... айдау технологиясында 1885-86 жылғы жекелеген айдау кубтарынанмұнайды ... ... ... шегі ... ... 3-5 ... ... беретін үздіксіз жұмыс істейтін кубтық батареяларға көшу ... ... ... Бұл ... ... – инженерлер  А.Ф. Инчик,В.Г. Шухов и И.И. Един. В 1890 г. В.Г. Шухов и С.П. ... жаңа ... ... ...... ... ... алды, онда мұнайдыүздіксіз ысыту пештің жылан ... ... ... асырылады, алмұнайдың фракцияларға бөлінуі  арнайы табақшалы бағаналарда жүзеге асады.Жоғарыда ... ... ... ... мұнайдың жеңілфракциялары (150-180°С дейін) керексіз өнім ретінде жағылған, тіпті ... ... да бұл ... ... жоқ.Бензинге сұраныс іштен жанатын двигательдерден тұратын автокөліктермен траспорттың пайда болуынан өсе ... бұл ... ...  ... әсер ... ... ... қатар мотор отыны бензин деалына бастады.Мұнайды ... ... ... – жеке ... (дистилляттар)олардың табиғи химиялық құрамын ... ... ол ... ...  ... ... терең сусыздандыру мен тұссыздандыру, яғнимұнайды фракцияларға дистиляттау. ... ... ... үш ... - ашық ... (3-4 ... ... ден 350°С дейінгіинтервалда қайнайды ), орташа дистилляттар (2-3 фракция, 350°С ден ... 550°С ... ... ) және қалдық (гудрон), 500-550°С ден ... ... ... ... түтікшел типті қондырғыларда жүргізіледі (атауы –түтікшелі пештердің атауы бойынша), оларға әртүрлі ...  ... және бу ... ... мен ... ... тура айдаудың өнімдері мотор отындары ... ... ... отын және ... аз мөлшері - мазут болыптабылады. АВТ қондырғыларында екінші сатыда майлағыш майлар мен битум,мұнай ... ... ... ... ... ... мазут жатады.1. Процестің теориялық негізі1.1 Мұнайдың индексациясы және оның қайта өңдеу технологиясымен ... ... ... бір ... ... ... ... бірге құрамында смала, күкірт  және  парафин  болуына  ... ... ... ... ...  ...  жәнетауарлық болып классификацияланды. Қазіргі уақытта мұнайдың технологиялықклассификациясы жүзеге асуда.Оның ... ... мен ... ... күкірт жатады,фракция 350°С  дейін қайнағанда ... ... ... ... ... мен ... құрамындағы парафиндер жатады.Құрамында 0,5 вес. % күкірт бар мұнайлар азкүкіртті болып ...  I ... ... ... егер осы ... бір немесе барлықдистилятты тындарының құрамында күкірт ... ... ... онда ... күкіртті мұнайға және II классқа жатады.Құрамында 0,51 ден 2,0 вес. %  ... бар ... ... ... және олар II ... ... Алайда бұл жағдайда да өнімдердіңқұрамындағы күкірт есепке алынады: егер осы мұнайдың ... ... ... ... ... мұнайлардың отындарына қарастырылғаннормадан артық болмаса, онда бұл ... I ... ... ... ... ... Егер ... құрамындағы күкірт мөлшері (0,51—2,0вес.%) дәл сондай болғанда бір немесе барлық отындарда ... ... ... ... ... ... болса, бұл мұнай III класқажатқызылады, яғни, жоғарыкүкіртті мұнай болып есептеледі.Құрамында 2,0 вес. %дан жоғары күкірт бар ... ... ... яғни III ... ... алайда егер барық мұнайлардакүкірт мөлшерден артық болмаса, онда бұл ...  II ... ... ... болып есептеледі.Фракциялардың 350°С қайнағанда шығуына қарай мұнайлар үш  типкебөлінеді; Т1 Т2 және Т3, ал ... және ... ... ... ... ... - төрт топқа бөлінеді: М1 М2, М3 және М4. Базалықмайлардың ... ... ... ... ... 4  ... И1 И2, И3 және ... парафиндердің болуына қарай мұнайдың үш түрі бар: П1 П2 жәнеП3. П1 түріне азпарафинді ...  ...  ...  ...  ерутемпературасы 50°С  1,5 вес. % бар және  ...  ... ... суу ... ... 45°С ден жоғары емес  қысқыдизельдік отындар ... ... ... ... ... 1,51 ден 6,0 вес. % ... бар ... мұнайларжатады, олардан депарафинизациясыз реактивті отын мен суу ... 10°С ден ... емес ... дизельдік отын (фракция 240-350°С) , алдепарафинизацмя қолданылғанда дистилятты май алынады.П3 түріне құрамында 6,0 вес. % дан көп ... бар ... ... ... ... ... ... отын алынуымүмкін. Бұл мұнайларды парафин өнеркәсібінде пайдалану ұсынылады.Егер ... ... ... ... ... ... ... бірде біреуі алынбаса, ондабұл мұнай П2 түріне жатқызылуы тиіс. Демек, егер ... ... ... ... отын алынбаса онда ол мұнайдың П3 түрінежатады, және керісінше,  ... ... отын ... ... мұнай П2 түріне жатады.Осы классификацияны пайдалана отырып кез келген өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... оны ... рационалды жолдарымен осы технологиялық процесте алдында пайдаланылған ауыстыру ... ... ... ... бағыты мен алынған мұнай өнімдерінің ассортименттерінтаңдау мұнайдың физика-химиялық қасиеттерімен, мұнайөңдеу техникасының дамудеңгейімен және ... ... ... ... ... ... ... өңдеудің негізгі үш варианты бар:1) отындық;2) отындық-майлық;3) мұнайхимиялық (кешенді).Отындық вариант бойынша мұнай негізінен ... және ... ... ... ... ... зауыттың мұнай бойынша қайта өңдеудің отындықварианты ... ... аз ... және көп  ... ... ерекшеленеді.Отындық вариант бойынша мұнай өңдеу терең және терең емес ... ... ... ... максималды сапасы жоғары авиацмяялықжәне автомобильдік жанармайлар, қысқы және жазғы дизельдік отындар ... ... ... ... ... ... Бұл ... отынының шығуы минимумды құрайды.  Сөйтіп,  ...  ... ... жиынтығы қарастырылады, ауыр мұнай фракциялары менқалдықтар гудрондардан сапасы жоғары ... ... ... ... ...  ...  ...  крекинг,  каталикалық  риформинг,гидрокерекинг және гидротазалау, сонымен бірге термиялық прцестер, ... ... ... ... емес ... қазандық отынның көп шығуықарастырылады.Мұнайды қайта өңдеудің отындық-майлық варианты бойынша отынмен қатармайлағыш ... ... ... ... ... үшін әдетте құрамындажоғары потенциалды май фракциялары бар ... ... ... ... ... жоғары майларды алу үшін минимум технологиялық қондырғыларқажет. Мұнайдан ...  ... ...  (350°С  жоғары  қайнайтынфракциялар) ерітінділермен тазаланады: смолалық заттар мен ... ... жою үшін ... және ... ... ... кейінметиэтилкетон қоспасының немесе толуалды ацетонның көмегімен майдың ... ... үшін ... ... Май фракцияларынөңдеу ағартқыш саздармен тазалаумен аяқталады.Соңғы жылдары май ... ... ... ... ... ... тазалау гиротазалау процесімен алмастырылуда. Осындайәдіспен дистилятты майларды алады ...  және  ...  ... және т.б.). ... ... ... цилиндрлі) гудроннансұйық пропанмен деасфальтизация жолымен бөледі. Бұдан деасфальтизат ... ... ... майлы дистиляттар  сияқты  әрі  қарайтазаланады, ал ... ... ... ... ... өңделеді.Мұнай өңдеудің қарастырылған екі вариантының кез келгенінде мұнайхимияөнеркәсібіне арналған шикізат өндірісі бойынша процестерді қарастыру керек:этилен, ... ... ... толуол, ксилолдар және т.б.  Жылөткен сайын мұнайхимия өнеркәсібіне ... ... ... ... ... ... қайта өңдеудің мұнайхимиялық (комплекстік) варианты алдыңғыварианттармен салыстырылып қарағанда мұнайхимия өнімдерінің ассортиментініңүлкендігімен және осыған ... ... ...  ... және ... ... ... ерекшеленеді.  Мұнайды  қайтаөңдеудің мұнайхимиялық ...  ...  ...  қиюлсуы  болыптабылады, онда жоғары сапалы мотор ... мен ... ... ... органикалық синтездер үшін шикізат (олефиндер, ароматты, ... ... ... және т.б.) ... қана қоймайды, сонымен біргеазот тыңайтқыштарының  көптоннажды  ...  ...  ... ... ... жуғыш заттар, майлы қышқылдар, фенол,ацетон, спирт, эфир және басқа да ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.1.2 Мұнайды біріншілік айдаудың физикалық негіздеріМұнайды ... ... ... ... мұнайды фракциядеп аталатын құрамды бөліктерге ... бөлу ... ... ... ... қайнатудың әртүрлі әдістерімен, пайда болған  жеңіл  ...  ...  ...  конденсациясы  мен  жинау  арқылыжүргізіледі. Айдау процесін жүргізу үрдісіне қарай қарапайым және ... ... ... ... ... біртіндеп, біррет және көпреттікбулау жолымен жүргізіледі.Біртіндеп булау жолымен айдау (1 а ... ... ... 1 ... ... ... соңғы температураға дейін ысытудан үздіксізшығарғанда бу пайда болады, ... ... 3 ... және ... ... олардан жеке фракциялармен шығады.Мұнай мен мұнайөнімдерін айдаудың бұл ... ... ... ... ... ... ГОСТ  2177-82  ...  стандарттыаппаратта периодты әрекет болып ... ... ...  мен  ... эксплуатациялық қасиеттерінің техникалық құндылықтары туралыталдауға мүмкіндік береді.а - біртіндеп, б -бірреттік, в - екіреттік,1 - куб, 2 ... 3 - ... 4 ... 5 - ... -шикізат, II -айдау, III -қалдық, IV – екінші сатының айдауы, V ... ... ... ... ... айдаудың схемасыБірреттік булаумен айдау (1 б сурет). Бастапқы сұйық ... ...  ...  онда  ол  белгіленген  қысыммен  белгілі  біртемператураға дейін ... ... ... және тепе ... ... ... және ... фазалар 5 адиабаттық сепараторда біррет бөлінеді. Бу фазасы ... өтіп 4 ... ... бұл ... ... ... ... шығарылады. 5 сепаратордың төменгі жағынан сұйық фазақалдық үздіксіз шығарылады.Бір реттік булау кезінде пайда ... бу ... ... қоспаныңмөлшеріне қатынасын айдаудың үлесі деп атайды.Бірреттік ... ... ... мен ... ...  болғандабіртіндеп айдауға қарағанда көп айдау үлесін қамтамасыз етеді. Бұл маңыздыартықшылықты мұнай айдау практикасында ... жеке  ... ... ... ... булануға  қол  жеткізу  ... ... ... температурада (немесе төмен қысымда) бірреттікбулану процесін сұқ ... ... ... ... ... ... болып табылады. 1 суретте екіреттік айдаудың схемасы ... ... ... булануының қалдығы өте жоғары температураға дейінысытылғаннан кейін екінші сатының сепараторына түседі, оның жоғарғы жағынанекінші ... ... ... ал ... жағынан екінші сатының қалдығыншығарады.Бірреттік және көпреттік булаумен ... ... ... жұмысістейтін қондырғыларда мұнайды қайта өңдеу өнеркәсібінде маңызды  ... ... ... ... ... болатын: мұнайдың фазалық күйінің(айдау үлесі) регенеративті жылуалмастырғыштарда және түтікшелі пеште жылантәрізді түтікшеде ысытқанда ректификациялық ... ... ... ... бу ... айдау, әсіресе бірреттік булау варианты қоспаны құрамындағыкомпоненттерге толық бөлмейді. Толық бөліну  үшін ... ... ... ... ... ... барысында пайда болған булардың біртіндепконденсациялануына және конденсаттың (флегманың) бу ағымына қарсы ... Осы ... ... ... ... ... пен бу ағымыныңарасындағы бірреттік және біржақты массаалмасудың арқасында  булар қосымшақайнауы төмен компоненттермен ... ... ... ... ... жоғары құрамдық заттар бөлінеді.Дефлегмацияны айдау кубының үстінде орналасқан арнайы конструкциялыауа немесе су конденсаторларында жүзеге ... ... ... ... ... ... ... Ректификацияның негізгі процесі айдалатын қоспаның қарама -қарсы жүретін бу мен сұйықтық арасындағы ... ... ... ... ... Бұл процесті ректификациялық бағаналарда жүзеге асырады.Қарама-қарсы ағатын бу мен ... ... ... ... үйкелістіқамтамасыз ету үшін ректификациялық бағаналар  байланыс  құралдары  –табақшалармен және ... ... ... ... саны менбуға қарсы ағатын флегма мөлшерінен (суару) қоспаның  компоненттерініңнақты бөлінуі байланысты.Мұнайдың  ...  ...  ...  ...  ... бу мен сұйық фаза түзетін ректификациямен аяқталатын бір жәнекөпреттік ... ... ... ...  мен  ... ... бірге біртіндеп булаумен айдау лабораториялықпрактикада қолданысқа ие.1.3 Соңғы дистиляттардың сапасы мен шығуын ... ... ... ... ... АВТ мұнай бойынша максималды қуаты 3-8 млн. т/г ... ... саны 6 дан 10 ға ... ... ... ... ... отынның шығыны 20-22 кг/т мұнай (AT) немесе  30-35кг/т мұнай (АВТ). АВТ ға ... ... ... (электроэнергияны, суды,ауаны және т.б.есептегенде.) 45-50 кг/т ... ... яғни ... ... 4,5-5,0% ... ... ... режимі айдаудың қажетті бөлігінқамтамасыз ететіндей болып таңдалады, сонымен бірге бағанадағы ең ...  ... жою ... төмен болуы тиіс.Қысым. Ректификацияны атмосфералық қысыммен де, атмосфералық қысымнанжоғары немес төмен болғанда да жүргізеді.  ... ... ... қайнау жоғары қоспаларды бөлу үшін қолданылады,  жоғары  қысымкезіндегі ректификация ... ... ... қысым кезіне  газкүйінде болғанда пайдаланылады. қысым жоғарылаған сайын бөлу ... яғни ... ... үшін қысымның төмен болғаны ... сан - ... ... ... ... ... ... бу мөлшеріне қатынасы. Флегмалық сан жоғары болған ... ... ... ... ... ... энергетикалықшығын жоғары болады.Табақшалар саны. Ол көп болған сайын, байланыс сатысының  саны көпжәне бөлу айқындығы ... ... ... ... да биік ... ... да өседі.Кез келген бағананың бөлуінің айқындығы жылу ресурсына байланыстыболады.Жылудың максималды ағымы ысытудың максималды ... ... ... ... сапалы енгізу үшін жылытылған шикізат ағымытангенциалды ...  Егер ... ... ... ... ... ... онда ыстық шек жүргізіледі. Кейде парциалдықысымды төмендету үшін су буы ... ... ... ... жылу екі ... ... ... қайнатқыш арқылы өнім бағананыңтөменгі жағынан ... ... ... және ... ... немесерибойлерлі жылу өткізгішке жіберіледі, бу бағанаға кетеді, ал сұйықтықшығарылады.Жылу ...  ...  ...  өткір  (буланатын),  аралықциркуляциялық суару, жоғарғы және ...  ...  ...  ... ... системасы (вакуумдық бағаналар үшін).Ректификациялық бағаналар.  АВТ  қондырғыларында  бірнеше  типтіректификациялық ... ... олар ... ... ... ... ... – қарапйым және күрделі бағаналар.Қарапайым бағаналар – бұл ... ... ... ... ... тұрақтандыратын бағаналар. Күрделі бағаналар – қондырғының негізгібағаналары – ... және ... ... ... типі ... – саптамалы және табақшалы.Біріншіден бу мен сұйықтықтың массаалмасуы мен байланысы арнайы саптаманыңдамыған бетінде қабықшалы режимде жүреді (әдетте бұл ... ... ... – арнайы табақшаларда сұйықтықтың қабаты арқылы бу барботажыжолымен жүреді;Бағанадағы қысымның деңгейіне қарай -  ... ... ... ... ... Атмосфералыққа абсолютті қысым  200-250  ... ... ... ... ...  ...  ... бағаналарда абсолютті қысым әдетте 3-10 кПа құрайды, ал ... ... ... қысым 1,0 МПа (1000 кПа) жетеді.АВТ қондырғыларындағы түтікшелі пештер ... ...  ... және ... ... ... олар  ... жіберілетін негізгі жылу ағымын қамтамасыз етеді.Мұнайөңдеудің ең алғашқы кездерінде (в 1920-40-е годы) ... ... мен ... ... радиантты және конвенциялытүтікшелер орналасқан қорап типті түтікшелі пештер қолданылған. Пештіңжылан ... ... ... 9-12 м жанатын жердің  негізгіқабырғаларының негізгі бөліктерін ... ... ... ... ... мұржа арқылы шығарылған.Шатыр типті пештер металлсыйымды болған, орташа жылу қуатына ... ... ие ... ... да қуты 3-6 млн. т/г. АВТ ... бола бастағанда олар жаңа  түтікшелі  пештерге  ... ... ... ... Кез- ... жылу ...  ...  мұнайдистиляциясы процесі ректификациялық бағанаға жылу жіберу жолымен және одантөмен потенциалы жылудың қажет мөлшерін шығару жолымен жүзеге ... ... ... жоғары потенциалды жылудың жалпы ағымыпешке шикізатты ысытуға апарылған Qпол пайдалы жылу мен Qр ... ... ... ......  ... ... алынады. Жоғарыда көрсетілгендей, Qт ... ... ... Qпол ... 75-85% ... ал ... ... Qпп  пештежылу жоғалту түрінде жоғалады. Жылу ... ... ағым ... ағым – ... шикі мұнайды ысытуға регенерацияланатынжылудың бөлігі. Келесі ағым – ... ... ... бу ... Qохл ... мен ... шығатын жылудың бөлігі.Жылудың үшінші ағымы  - Qнп ... ... ... ... ... барлық дистиляттардың жылуы. Жылудың аздған бөлігі (1-3%) Qпосқоршаған отаға кетеді. Бұл схемадан ...  ...  ...  ... көп ... оны пеше ... ... жылу шығынымен отынның шығы  аз ... ...  Бұл ... ... процесініңэкономикалық көрсеткіштерін жақсартады. Бұл қатынасты жылу регенерациясыныңкоэфициентімен Кр = ... ... ол АВТ ... 0,5 тен ...  ыстық  ағымдарының  жылуының  ... ... ... ... ... суытылуын, қосымшаысыту мен булауын АВТ ... ... ...  ... тармақталған системалар орындайды.1.4 Дистиляттардың біріншілік стабилизациясы мен тазалау және қолданылатынреагенттерМұнайдан АВТ қондырғылары арқылы алынатын дистиляттар (ТС-1  ... ... ... ... әрі ... өңделеді. Ол барыншакіші фракцияларға бөлу, зиянды ... ... ... ... ... мақсатында, және де  дистиляттарға белгілі бір қасиетберу ... ... ... жаңа ... алу ...  қайталанып(екінші рет) айдалуы мүмкін.Жанармайды  АВТ   қондырғыларында   ...   ... ... бағаналардың диаметрі (1,2-1,6 м),  албағананың шикізат енгізетін ... ... ... ... ... оның ... ... диаметрінен аз болады, өйткені бу фазасыныңмөлшері сұйық ... ... ... аз болады.  Мұндай бағаналардағытабақшалар саны - 35-40. ...  ...  ...  ...  тұрыпжылуалмастырғыштарда 80-85°С дейін ысытылады. Бағанадағы қысым 0,6-0,7 МПаболғанда жоғарыдағы будың температурасы – ... 60°С, ал ... - ... ... төменгі жағындағы жылу ребойлер арқылы өткізіледі, мұндажылутасымалдағыш ретінде су буын немесе АВТ ... ... ... (мысалы, атмосфералық бағананың циркуляциялық суаруы).Бұл бағанада ... өнім ... ... басы – С1-С4 көмірсутектербастапқы тұрақсыз жанармайдың 3,5-4% (мас.) мөлшері болып ... ... ... бөлігін конденсацияланбаған С1-С2 құрғақ газ түрінде алады,ал қалғанын – аздаған пентан қоспасы бар С3-С4 жанған газ ... ... ... ... ... құрамында С1-С3 көмірсутектеріжоқ және аздаған бутан бар тұрақты жанармай болып табылады.Мұнай дистилляттарын сілті ерітіндісімен ... ... ... ... олардан  қышқыл  органикалық  қосылыстарды  ... ... ... күкіртті қосылыстарды (күкіртсутек, төменгімеркаптандар), сонымен бірге күкірт қышқылдарының қалдықтарын жоюға, яғниегер мұның алдында ... ... ... ... ... ... ... натрий гидрооксидінің 15-20 %-  су  ерітіндісіменараластырғанда жүреді.Әдетте сілітілік ... ... мұай  ...  (пропан-бутан-пентандар) мен ашық дистилляттары ... ... мен ... ... ... ... ... тұрғыдан өте қарапайым, бірақоның екі кемішілігі бар: тазалау тереңдігі әдетте терең емес ... ... және ... ... ... су ағаыны пайдаболады, әрі оны тазалау оңайға түспейді. ... ... ... ... (күкіртқышқылдық тазалау) әдетте олардан белгілі бір мөлшердеароматты көмірсутектерді жою үшін және ... ... ... ... ... үшін ...  ...  ароматтыкөмірсутектер шектеулі мұндай мұнайөнімдеріне түссіздендіргіш керосиндер,еріткіш –бензиндер мен ... ... ... ... ... сұйық мұнайөнімдерін кептірудің міндетіондағы өлшенген (эмульгацияланған) суды жою болып  ...  ... су ... ... ... ... ... табиғи және  интенсификацияланғантұндыру үрдістерімен жүргізіледі. Бірінші жағдайда ... АВТ ға ... ... дайын өнімдердің резервуарларында  ...  ... ... ... ... м) мен ... ... ұзақ уақыт  (10-50  сағ)  болуы  ...  ... ... ... ... ... береді, онда ол ағынсуларды   ...   ...   ...    ...  ...  ...  аппараттар  электробөлгіштерқолданылады, онда ЭЛОУ электрогидраторлардағындай араларында мұнай өніміжүретін жоғарывольтты ...  бар.  ...  ...  ...  ... қарқынды коалесценциясы және олардың аппараттың түбіне жылдамтұнуы жүреді. Бұл кезде жақсы ... ... ... ...  ... (мас) ... яғни ... жақын. Бұл тауарлық резервуарға судыңмүлдем тимеуіне және оларды тотығудан сақтауға ... ...  ... ... ... -  бір сағат ішінде аппараттыңактивті ... 1 ... 5 ке ... мұнай өнімінің көлемі келеді.Депарафинизация – дистилляттан н-алкандарды оның суу температурасынтөмендету және ... ... ... ... ... жою ...  Бұл процесті дизельдік  отындар  мен  майлыдистилляттардың фракцияларын депарафинизациялау үшін қолданылады.Дизельдік ... ... төрт ... жүзеге асырылады:н-алкандарды төмен  температурада  дизельдік  отын  ерітіндісіненселективті ...  ...  бар  ...  ...  ... әрі ... ... кристаллдары фильтрде бөлінеді;н-алкандардың отын массасынан фильтр арқылы бөлінетін және содан кейінпарафин мен ... ... ... ... қосындыларды (аддукт) түзуқасиетін пайдалау арқылы жүретін карбамидтік депарафинизация;тек қана  ...  ...  ...  "А"  ...  ...  ...  арқылы  жүретін  адсорбциялықдепарафинизация;жоғары температурада (300-380°С) сутегі ... ...  ...  крекингіленіп  және  изомерленетін  арнайыкатализаторларды пайдалану арқылы жүретін каталитикалық ... ... ... қоспалардан тазалаудың ең әмбебап, тиімді жәнеэколгиялық тұрғыдн артығы гидротазалау – күкірт, азот, ... ... ... ... ...  ... болып табылады.Мұнайдан бөлінетін кез келген дистилятт  гидротазалады.  Тазалаутереңдігі шикізаттың ... ... ... мен ... ... Күкірт пен құрамында қышқыл бар қосындылар шамалы терең (80-99%), құрамында азоты барлар одан азырақ (70-90%), ал ... бар ... ... ... ... ... ... Теңіз мұнайының физика-химиялық сипаттамалары|  |ν50   |Температура,°С       ...            ||     |     |суу    ... ... ... %   ...    ||     |     |     ...      |        |       ||0,8445  |14,22  |32    |29        |22,7      |59      ... , %              ... | ... ||                   |лік, %  ... КОН ... % ...                   |     |к, % ...  |       ||                   |     |   ...   |       ... ... ...    |    |        |     ||    |   ... |           |    |        |     ||    |   ...           |    |        |     ||    |    |    |н.к.  |10%                      ||    |    |    |    ... ... ...         ||    |    |    |                 |   |   ... ||       |       |         |н.к.     |10%       ||34      |10385     |16        |0,011     |1,19      ||36      |10365     |16        |-       |1,22      |5 ... ... дистиляттардың сипаттамалары|tотб,°С |Мұнайға  | |Фракциялық құрамы,°С               ||    ... % |    |                         ||                      |           |     ...     ... ету        |           |     ||-16        |99           |0,019         |0,71   ||-13        |88           |0,016         |0,95   ... отын мен оның ... ...  және  теңізмұнайын АРН-2 аппаратында айдау және алынған фракциялардың сипаттамаларықосымша А мен ... Б-да ... ... ... пен ... сипаттамалары|Мазут және қалдық                               ||100                                      ||»350  |61,6  |0,8832                 |-          ||                      |    |  |ν50       ||                      |    |    |Ст       ... ... ... ...  |    |    |        ||0,95     |15,20       |22,7    |56,75  |16,15  |-40,60     |2. ... технологиялық схемасы мен вариантын таңдау негізіМұнай айдау вариантын мұнай шифры негізінде және ... ... ... мұнайөнімдерінің сапасына қарай таңдайды.Теңіз мұнайы – азкүкіртті, құрамында түссіз фракциялары төмен, майфракциялары ... ... ... жоғары) жоғарыпарафинді мұнай. (9кестеде көрсетілген).Мұнайды қайта өңдеу ... ... ... мен ішкі ... ... қайа өңдеудің отындық вариантын таңдаймыз.Атмосфералық блокта технологиялық схема келесі параметрлер ... ... ... (1%) - 0,06 ... 200°С ... фракцияның болуы (15%) - 10,2 %;Бір реттік булану мен бір реттік ректификация схемасын пайдаланамыз(бір атмосфералық бағанамен).9 кесте ... ... ... ... ...                  ...                ||1) ... күкірт (%мас.)                        ||- ...                |0,060               ||- ...                |0,007               ||- ...               |0,011               ||- ... ...            |0,026               ... класы              |1                 ||2) ... ... 350°С ... (%мас.) |38,4                ... типі              |3                 ||3) ... ... ... ... ...                  ||- ...                |17,7                ||- ...                |28,73               ... тобы              |3                 ||4) ... ... индексі       |98                 ... ішкі ...          |1                 ||5) ... ... ...    |22,7                ... түрі              |3                 ||6) ... ...            ...             |2.1 ... ... ... сипаттамалары10 кесте Автомобильдік бензин (ТУ 001165-97)|Көрсеткіштер           ... ... ...  ...  |    ||                 ... бойынша эма   |нк-120°С  |    ||                 |А-80 |А-92  |А-96  |      |    ... ... ...      |755  |770  |770   |743,4   |+ + + ... ... (ОЧИ),  |80  |92   |96   |55,6    |- - - ... ... ...  |35   |35   |86     |+ + + ... емес            |   |    |    |      |    ||10% ... ...  |70  |75   |75   |95     |- - - ... емес           |   |    |    |      |    ||50% ... ...  |120  |120  |120   |103    |+ + + ... емес           |   |    |    |      |    ||90% ... ...  |190  |190  |190   |114    |+ + + ... емес           |   |    |    |      |    ... ... соңы ,°С  |215  |215  |215   |< 120   |+ + + ... мг КОН на 100мл,  |3   |3   |3    ...   |+ + + ... емес            |   |    |    |      |    ... ... ... , %  |0,05 |0,05  |0,05  ...   |+ + + ... емес            |   |    |    |      |    |11 ... ... ... ... отын|Көрсеткіштер      |Маркалар бойынша ...       ... |    ||            |                  ...    ||            |                  |С    |    ||            |ТС-1 ... ГОСТ |Т-6 ТУ |Т-8В ТУ |    |    ||            ... ...   |38.   |    |    ||            |     |    ...    |    ||            |     |    |2    |0    |    |    ||1            |2    |3    |4    |5    |6    |7   ... 20°С кем ... |780   |775   |840   |800   |778,9  |- + - ...          |     |    |    |    |    |    ... ...   ...  |135-155 ...  |Төмен  |154   |- + - -||температура, °С     ... 150 |    ... ... 165|    |    ||10% ...    |165   |175   |220   |185   |162   |+ + + ... °С жоғары емес|     |    |    |    |    |    ||50% ...    |195   |225   |255   |-    |177   |+ + + ... °С ... ...     |    |    |    |    |    ||90% ...    |230   |270   |290   |-    |210   |+ + + ... °С жоғары емес |     |    |    |    |    |    ||98% ...    |250   |280   |315   |280   |234   |+ + + ... °С ... ...     |    |    |    |    |    ... ... |1,3   |1,25  |4,5   ... түссіз дистилляттардың қосымша мөлшерін алу үшін висбрекингқондырғысына жібереді.12 кесте Дизельдік отын (ГОСТ 305-82)|Көрсеткіштер             ... ...   ...    ||                   |            |С   |    ||                   |Л   |3    |А   |    |    ... ... кем емес         |45   |45   |45   |57   |+ + + ... ...          |    |    |    |    |    ||50% ... ... 0С,жоғары|280  |280   |255  |274  |+ + - ...                 |    |    |    |    |    ||90% ... ... ... |    |    |    |    |    ...                |    |    |    |    |    ||0С, ... емес           |360  |340   |330  |319  |+ + + ... ... мм2/с   ... |1,5-4 |5,12  |+ - - ||Суу ... , 0С, ... ... |    |    |    |    |    ... ...          |    |    |    |    |    ...               |-10  |-35   |-   |-3   |- -  ...                 |-   |-45   |-55  |-3   |- -  ... ... ...   |    |    |    |    |    ... ... аймақ:        |    |    |    |    |    ...               |-5   |-25   |-   |1   |- -  ...                 |-   |-35   |-   |1   |-   ... ... ... ...  |    |    |    |    |    ||0С, ... емес:           |    |    |    |    |    ... және кеме ... мен    |62   |40   |35   |117  |+ + + ... ... газ ...   |    |    |    |    |    ... күкірт, % артық емес   |    |    |    |    |    ||I ...               |0,2  |0,2   |0,2  |0,026 |+ + + ||II ...               |0,5  |0,5   |0,4  |0,026 |+ + + ... мг ... ...   |5    |5   |1,63  |+ + + ...                 |    |    |    |    |    ... 20°С ... ... емес   |860  |840   |830  |823,2 |+ + + |3. ... пен ... ... технологиялық есебі3.1 Материалдық баланс13 кесте Деңгейлік материалдық баланс|Айдау деңгейі|Алынған   |Алынған   ...                ||       ... ... ...  ... %         ||       ...    ...    |     |             ||       |      |      |     ...  ...  ... ...    |      ... |100     |100     ...    |      |      |     |      |       ||       |      ...  |4965,8  |2,9     |2,9     ||       |      |120-240   |24315,1  |14,2    |14,2     ||       |      |240-300   ... |9,9     |9,9     ||       |      |300-350   ... |11,4    |11,4     ||       |      |>350    ... |61,6    |61,6     ...  |>350    |      ... |61,6    |100     ...    |      |      |     |      |       ||       |      |350-500   |53082,2  |31     |50,3     ||       |      |>500    |52397,3  |30,6    |49,7     |14 ... Мұнай дистиляциясының соңғы өнімдері бойынша жалпыматериалдық баланс|Компоненттер        |% ...  ... ...    ... ||              ... |     |      |      ...                                 ...            |100,00  |4109,6  |1500000   |1500    ...          |100,00  |4109,6  |1500000   |1500    ... ... н.к.-120°С |2,9    |119,2  |43500    |43,5    ... ... ... |14,2   |583,6  |213000   |213    ... ... ... |9,9    |406,8  |148500   |148,5   ... ... ... |11,4   |468,5  |171000   |171    ... ... 350-500°С  |31    |1274,0  |465000   |465    ... >500°С       |30,6   |1257,5  |459000   |459    ...          |100,00  |4109,6  |1500000   |1500    |3.2 ... бағананың есебіКлапанды  табақшаны  алайық.  Клапанды  табақшалардың  ... бар ... ... ... ... бу менсұйықтық арасындағы барботаждың біркелкілігі және ... ... ... аламыз: жоғарғы бекіту бөлігінде (фракцияқ.т.к.-120°С - фракция 120-240°С ) nв= 10; 1 ... ... ... ... - ... 240-300°С) nс1 =10; табақшалар ПЦО nПЦО = 2; 2ортаңғы ... ... ... ... - ... ... nс2 =8төменгі секцияда (фракция 300-350°С – ... ... nвс= 10; ... nо = ... ... ... абсолютті қысым  Рс = 100 ... ... ... дейінгі төмендеуі Рп = 15 кПа, табақшадағықысымның ... Рт = 0,6 ... ... бойымен анықтайық:- жоғарыдағы қысым (фр. н.к.-120): Рв=Рс+Рп=100+15 =115 кПа- фракцияны шығару аймағында (фр. 120-240):P1=PB+PTЧnB=115+10Ч0,6=121 кПа- ... ... ... (фр. ... кПа- ПЦО шығару аймағында : PПЦО=P2+ РтЧnПЦО = ... кПа- ... ... аймағында (фр. 300-350):Р3= РПЦО+РтЧnС2,=128,2+8Ч0,6=133 кПа- шикізат шығару аймағында: Рвс= Р3+РтЧnвс=133+10Ч0,6=139 кПа- бағананың төменгі жағында: Рн= Рвс+РтЧnо=139+6Ч0,6=142,6 кПаБағанаға кіретін ... ... ... деп ... Осытемпературамен мұнай айдау үлесін ...... ... ... мынаған тең. ен = 41,5%Бағанаға кіретін мұнайдың жылу ағыны: Бу энтальпиясын Б.П. ... ... ... ... ... 0,109ЧТ+ 0,00014ЧТ2 )(4-)-73,8)Сұйықтықтың энтальпиясын Крэг формуласымен ... ... + ... ...  ...    мына  ...  ...  =+0,0035/Мұнайдың қатыстық тығыздығы = 0,864, сонда= 0,8445+=0,8486=4,187((50,2 + 0,109Ч330 + 0,00014-3302)(4-0,8486)-73,8) = 1029,2кДж/кг= 4,187(0,403Ч330 + ... /= 804,9 ... мен ... ... ... ... су ... мөлшерінанықтайық:- 1 стриппингке Gвп1=G120-240  0.003=0.003  24315,1=73кг/ч- 2 стриппингке ...  ...  ... стриппингке Gвп3=G230-350 0.003=0.003 19520,55=59 кг/ч- бағананың төменгі жағынаGвп.низ=G>350 ... ... ... ... бірге енгізілетін жылуСу буының сомалық мөлшері Gвп = 73 + 51 + 59 + 1582 = 1765 ... = ... = 1765 3300 = 5,8 106 кДж / ... ... режимді  анықтайық.  Бағанадан  шығатындистиляттардың температурасы ОИ бастапқы (сұйық дистиляттар ... және ... (бу ... ... ... үшін) нүктелеріне сәйкес.Тнк-120 = 100°С, T120-240 = 176°С, ... = 260°С, ... = ...  ...  ...  ...  анықтайық  (Тн).Әдебиеттердегі мәліметтерге сәйкес, бағанаға шикізат енгізу мен бағананыңтөменгі жағының ... ... ... ... бұдан:Т>350 = 310°С.Бағанадан шығатын жыл ағындары нк-120°С фракцияның жылу ағыныQнк-120 = Gнк-120 ... ... ... = 0,7434, ...  -  ...  ... = 4965,8 542 = 2,7 106 ... жылу ағыны 120-240°С  Q120-240 = G120-240 Фракцияның тығыздығы 120-240°С = 0,7789, ... + ... = 394,9 ... = 24315,1 394,9 = 9,6 106 ... жылу ... ... Q240-300 = G240-300 ... тығыздығы 240-300°С = 0,8163, сонда=(0,403·260 + 0,000405·2602) = 610,9 кДж/кгQ240-300 = 16952,05 610,9 = 10,4 106 ... жылу ... ... Q300-350 = G300-350 ... ... ... = 0,8302, сонда=(0,403·328 + 0,000405·3282) = 805,6 кДж/кгQ300-350 = 19520,55 805,6 = 15,7 106 ... жылу ... > 350°С Q>350 = G>350 ... ... > 350°С = 0,8832, ... + ... = 728,4 кДж/кгQ>350 = 105479,5 728,4 = 15,7 106 кДж/чБағананың жылу балансын ... Qвп = ... + Q120-240 + Q240-300 + Q300-350 + Q>350 + ... суару мөлшерін табамызQор = Qн+ Qвп – (Qнк-120 + Q120-240 + Q240-300 + Q300-350 + ... = 153,8 106 + 5,8 106 – (2,7 106 + 9,6 106+ ,4 106 +15,7 106+15,7 106 ) = 44,4 106 ... = Qоо + ... = (0,3 – 0,4) Qор ... Qоо = 0,4Qор = 0,4  44,4  106=17,75 106кДж/кгФракцияның энтальпиясы ... ... ... Т=40°С=(0,403·40 + 0,000405·402) = 81,2 кДж/кгПЦО (ТПЦО) сұйықтықты шығару темпертурасын ... үшін ... ... ... ... ... ПЦО сұйықтықты шығару температурасы°СПЦО енгізу температурасын 100°С төмен аламыз°С=(0,403·273,6 + 0,000405·273,62) = 649,8 ... + ... = 379,8 ... = 0,6 Qор =0,6 44,4 106 = 26,6106 ... ... ... үшін барынша жүктелген ағыстарда бумөлшерін анықтаймыз:Жоғарғы табақшаның астындаМнк-120 = 87 г/моль, Мв = 18 ... Z – ... ... жағындағысу буы.Te=te +273 = 100 + 273 = 373 КБағананың есептелетін ағысындағы бу жылдамдығын табамызмұндағы m1 и Сmax ... ... ... ... және ... ... шарттарына  байланысты  таңдалатынкоэффициенттер.Клапанды табақшалар үшін m1 = 1,15 және ... ... 600 ... ... ... үшін Сmax = 760 .,   -  ...  отырған  ағыстың  қысымы  ментемпературасында ... пен ... ...  = 723 кг/м3Бағананың диаметрін есептейік: мОСТу 26-02-1401-76 бойынша ... 2,2 ... ... ... ... = 158,4 ... ... = 214,75 г/моль, М300-350 = 255г/моль, Z1 – ... ... ... су ... ... = tв + 273 = 330 + 273 = 603 КБағананың есептелетін ағысындағы бу жылдамдығын табамыз= 651 кг/м3Бағананың диаметрін есептейік: ... ... ... диаметр 2,6 м.тең.Бағананың конструктивті биіктігін анықтайық:Нк = hm (п – 2) + hэв + hв + hн + hпосмұндағы hm = 0,6 м – ... ... ... п = ... саны, hэв = 1,2 м – бағанаға шикізат енгізу аймағы, hв = 3,0м – ... түп, hн = 4,0 м – ... ... 10  ... ... аймақ, hпос = 2,0 м – бетон постаментінің биіктігі.Нк = 0,6(46-2) + 1,2 + 3,0 + 4,0 + 2,0 = 36,6 м3.3 ... ...... газ, ...  ... ... CH4 – 85,31%, С2Н6 ... С3Н8 – 5,31% , изо-С4Н10 – 2,05%, н-С4Н10 – 1,08%. Газдың ... = 0,872 ... ... ... ... ( ... мына формуламен табайық:= 360,33 · CH4 + 631,8 · C2H6 + 913,8 · C3H8 + 1092,81· ... ... 360,33 · 85,31 + 631,8 · 5,81 + 913,8 · 5,31 + ... 2,05 ... = 42794 ... ... = = 49058 ... құрамы  массалық процентпен есептегенде:|Компоненттер  |М       ... ... |Mr       ... %, g ||        |        |r       |        |        ||CH4      |16       |0,8531     |13,65     |69,84     ||C2H6      |30       |0,0581     |1,743     |8,92      ||C3H8      |44       |0,0531     |2,336     |11,95     ...   |58       |0,0205     |1,189     |6,08      ...    |58       |0,0108     |0,626     |3,21      ||        |        |1,00      |19,54     |100,00     ... ... құрамын массалық процентпен анықтайық. Отынның кезкелген компонентіндегі көміртегіін мына қатыната табамызСi = Көміртегінің құрамы:С = = = ++++= ... ... = = = ++++= ... = 76,99 + 23,01 = ... теориялық мөлшерін анықтайық. 1 кг газды жағу  үшін  ... ... = ==16.94 ... ... ... =1,07 деп аламыз. СондаLД= Lo=1,07·16,94=18,13 кг/кгНемесе==14м3/кгМұндағы ρв=1,293 кг/м3 – қалыпты жағдайдағы ... ... 1 ... ... ... ... ... мөлшерін анықтайық:= 0,0,67С=0,0367·76,99=2,83 кг/кг= 0,09Н=0,09·23,01=2,07 кг/кг= 0,23 Lo(-1) =0,23·16,94·(1,07-1)=0,27 ... 0,77 ... ... ... ... ... = 2,83+2,07+0,27+13,96=19,13кг/кгТексеру = 1+Lo = 1+18,13 = 19,13 кг/кгАуадағы ылғалды ескермейміз.1 кг отындағы жанатын ... ... ... табамыз (қалыптыжағдайда):===1,44 м3/кг===2,58 м3/кг===0,19 м3/кг===11,17 м3/кгЖанатын өнімдердің ... ... ... м3/кг0˚С және 1 атм кезіндегі жанатын өнімдердің тығыздығы:ρ = ==1,244 кг/м31 кг отындағы жанатын өнімдердің энтальпиясын ... ... ... ... = (Т-273)(mc+ mc+ mc + mc)Түтін газдарының энтальпиясының температураға тәуелділігі:|Т, К  |JT,   |Т, К  |JT,   |Т, К  |JT,   |Т, К  |JT,   ||    ... |    ... |    ... |    |кДж/кг ||273   |0,00  |700   |7850,28 |1300  ...  ...   |477,51 |900   ...  ...  |38755,99||500   |4081,83 |1100  |15962,37|1700  |29359,95|2300  ... КПД ... ... - ... ... ортаға жоғалуы, отынның жануыныңтөменгі жылуының үлесімен;- жылудың шығатын түтін газдарымен ... ... ... ... ... 0,06 деп ... және ... конвекционды камерасынан шығатынтүтін газдарының температурасы пешке түсетін шикізаттың Т1 ... К ... ... деп ... ... J-T ... бойынша шығатын түтін гзымен жылудыңжоғалуын табамызJух=6211 кДж/кгНемесе отынның жануының төменгі жылуы үлесімен:==0,13КПД пеші мынаған теңПештің пайдалы жылуын мына формуламен ... ,, - ... ... ену ...  ... шығу (220˚С) температураларындағы мұнайдың энтальпиясы=4,187((50,2+0,109·330+0,00014·3302)(4-0,8486)-73,8)=1029,2кДж/кг=(0,403·330+0,000405·3302)=804,9 кДж/кг=(0,403·220+0,000405·2202)=492,1 кДж/кг171232,9(0,415.1029,2+(1-0,415).804,9-492,1)=69,51.106 кДж/ч= ... ... ... ... ... трубалардың ысыту беті мына формуламен анықталады:мұндағы р – радиация камерасында шикізатқа ...  ... кВт; qp- ... трублардың жылу кернеуі, кВт/м2.Радиация камерасындағы шикізатқа берілген жылу мөлшерін (оттықтытікелей ... ... жылу ... теңдеуімен анықтаймыз:мұндағы - оттықтың тиімділік коэффициенті; - отынның Тп,кДж/кг температурасында ... ... ... ...  ... = 1023 К деп ... және J-T ... бойынш анықтайық=14367 кДж/кг отынЖылудың қоршаған ортаға жоғалуы 6% ға тең деп ... ... ... 4% жылу ... ... делік. СондаРадиантты түтіктердің жылу кернеуі qp=40,6 кВт /м2 делік.Сөйтіп, радиантты түтіктердің ысыту беті ... тең ... ... түтіктерде буланбайды деген тәжірибелік  ...  ...  ...  ала  ...  оның  ...  түтіктіңшығаберісіндегі энтальпиясын мына теңдеумен табамыз.ДемекСонда радиантты түтіктің шығаберісіндегі мұнайдың температурасы :Тк = 247.Диаметрі 127 мм, ... ... lтр = 18 м ... ... ... түтіктер саны:Конвентивті түтіктердің ысыту беті мына формуламен анықталады:мұндағы - конвекциондық түтіктердегі шикізатқа ... ... Вт;= 32,6 – ... ... камерсындағы жылуберу коэффициенті,Вт/(м2К)- орташа температуралық қысым, К.Конвекциондық ... ... ... жылу ... ... ... газдарынан шикізатқа жылуберу түтіктердебірлікке тең, қарама ... ... ... қиылыс тоққа жүзеге асырылады.Сондықтан орташа температуралық қысым Грасгоф теңдеуімен есептеледі:мұндағыСөйтіп, конвекциондық түтіктердің ысыту беті:Конвекция ... ... ... lтр =18 м, сыртқы диаметрі 102мм түтік ... ... ... ... ... бойынша түтіктер санын деп алайықТік түтіктердің саныКонвекциондық камерадағы түтіктердің алып жатқан биіктігі :Алынған деректер негізінде ГС-1 422/18 типті 1 ... ... ... :|Радиантты түтіктер:                 |           ... ... м2                  |422         ... ... м                  |18          ... саны                  |5          ... МВт                 |22,9         ... өлшемдер, м               |           ...                      |22,3         ||ені                         |9,7         ...                      |15,6         ... т                      |           ... материалы (жылан тәрізді түтікшесіз)     |69,0         ...                    |268         |3.4 ... ... ... ... мөлшеріндегі мұнай жылуалмастырғышқа  =50°Стемпературасымен түседі, мұнда 120-240°С фракцияның жылуымен G1 = 24315,1(кг/ч) ... ... ... ... бастапқы температурасы  =170°С, соңғысы = 80°С. ... КПД  = 0,98 тең ... ... = ... ... = ... ... энтальпиясы =170°С енгізу температурасында:=(0,403·170+0,000405·1702) =379,5 кДж/кг120-240°С фракцияның энтальпиясы = 80°С енгізу ... =164,8 ... ...  =50°С енгізу температурасында:=(0,403·50+0,000405·502) =96,2 кДж/кгЖылу балансының теңдеуін жазайық:Бұл теңдеуден жылуалмастырғыштан  ...  ...  ... энтальпияға  = 65°С температура сәйкес.Жылуалмастырғыштағы жылу мынаған тең :Аппаратта жылутасымалдағыштардың қарама қарсы ағыны жүріп ...  ...  ...  ...  ала  ...  ... ... айырмашылығын анықтаймыз:= 170°С  = 80°С= 65°С  ... ... ... ала ... ... ... k = 174 Вт/(м2 К) деп алайық. Сонда жылуалмасу беті мынаформуламен анықталады:Керекті жылуалмасу ... ... ... беті 62 м2 , ... 6000 мм , ... ... 500 мм, ... диаметрі 25 мм,түтік бойымен жүру саны 2, еритін басы бар (ГОСТ 14246-79) 3 ... ... ... ... ... ... ... G1 = 24315,1(кг/ч) мөлшерінде = 50°С температурада түседі, және одан = ... ... Су ... =25°С температурада келеді, алтоңазытқыштан  = 40°С температурада шығады. Тоңазытқыштың КПД  = 0,98 тең деп ... ... ...  = ... энтальпиясы енгізу температурасында = 80°С:=(0,403·80+0,000405·802) =164,8 кДж/кгФракцияның энтальпиясы ... ... = ... =100,1 ... ... және тоңазытқыштан шығу энтальпиясы:= 4,187 · 25 · 1 = 104,7 кДж/кг= 4,187 · 40 · 1 = 167,5 ... ... ... ... ... ... фракциясын суытуға қажетті су ағынының массасынанықтаймыз:Ыстық ағыны беретін ... ... ...  ... жылутасымалдағыштардың қарама қарсыағыны  жүріп  жатқанын  ...  ала  ...  ... орташа айырмашылығын анықтаймыз:= 80°С = 50°С= 40°С  =25°С°С°С< 2, ... мына ... ... ... ... ала отырып жылуалмастырғыштағы жылуберукоэфициентін k = 174 Вт/(м2 К) деп алайық. Сонда жылуалмасу беті ... ... ... ... ... ... беті 31м2 , түтіктіңұзындығы 3000 мм , футлярдың диаметрі 500 мм, түтіктердің диаметрі 25 ... ... жүру саны 2, ... басы бар ... ... 3 ... теориялық негіздері» бөлімінде қарастырылғандар:- мұнайды қайта өңдеудің варианттары;- дистиляция, ректификация процестерінің физикалық негіздері;- мұнайды біріншілік ... ... ... ...  қысым,бағанадағы табақшалар саны сияқты негізгі параметрлердің әсері.Мұнайдың физика-химиялық қасиеттері мен оның жеке фракциялары ... ... ... ... бір атмосфералық бағанамен мұнайдықайта ... ... ... ... Осы қондырғыда алынатын негізгіөнімдер таңдалды.«Процесс пен негізгі аппараттардың технологиялық есебі» бөлімінде:- атмосфералық бағананың есебі: 46 даналы клапандық ... ... ену ... - 330°С, ... шығу ... ... ... шығу температурасы 120-240°С - 176°С, фракцияныңшығу температурасы 240-300°С - 260°С, ... шығу ... ... ... төменгі жағының температурасы - 310°С; бағананыңдиаметрі 2,6 м, бағананың биіктігі 36,6 м;- ... ... ... : ... шығыны  - 2006 м3/ч, пайдалыжылу– 19,46 МВт, ... труб в ... ... трубалар саны - 55штук, конвективті секциядағы трубалар саны - 70 штук; ГС-1 422/18 ... ... ... жылуалмастырғыштың есебі: жылуалмасудың жалпы беті – 137,2 м2 ,мұнайдың шығу температурасы 65°С; бетінің аумағы 62 м2  3 ... ... ... ... ... ... жалпы беті - 77,9 м , суытылғансудың шығыны  – 24534,2 кг/ч; ... ... 31 м2  3  ... ... ... ...     |Мағынасы                      ||  ...       ... ...                  ||  ...     |Бу ... қарсы конденсациялану          ||  ...     ... ... ...              ||  ... сан    ... ... түсетін сұйықтық     ||  |           ... одан ... бу ... ...    ||  ...   ... алу процессі.              ||  ...     ... ...               ||  ...     ... ... мен ... химиялықреакцияларды ||  |           ... ... ... ...      ||  ...       ... ... жеке бір жолғы циклі, сондай-ақ ||  |           ... ... ... өнім.          ||  ... ...   ... ... ... күйге бірнеше текті фазалық ||  |           ...                        ||  ...       ... ... ... ... салмақ үлгісі  ||  |Пассивтеу      ... ... ... ... әсеріне тұрақты ||  |(пассирование)    |етуші ... ... ...          ||  ... есеп  ... ... ... және ...  ||  |           ... ... қажетті есептеулер жиынтығы  ||  |АВТ         ... ... ...      ||  ... ...     ... парафинді мұнай               ||  ...   ... ... ... ...    ||  |Реактор       ... ... орын ... ...         ||  ...      ... ... еі қарқынды түрі, әдетте       ||  |           ... және ... ...           ||  ...       ... ... ... үрдістері жүргенде екі||  |           ... ... ... ... элемент     ||  |Күйдіру       ... ... ... ... ... өнімінің||  |           ... ... де ... ... ...        ||  ... ...  |зат массасын сақтау заңының заттық шамасының заңы  ||  |           ... ... ... әрекеттесуге түскен зат массасы ||  |           ... ... ... зат ... тең  ||  |           ...                       ||  ... ...  ... бойынша физика-химиялық процестердің жүру   ||  |           ... ... ...           ||  ...       ... ... ... өзгерістің жүру     ||  ...    ... ... және ... ... ... ||  |           ... есептеуге мүмкіндік береді        |Пайдаланған әдебиеттер ... ... А.К. ... ... ... нефти и природногогаза. М.: Химия, 2001.568с. ил.2. Нефти СССР. Справочник. М: ... ... ...  А.К.  ...  ...  ... ... (ЭЛОУ-АВТ) (методическое пособие), АГТУ. 1996. 51с.4. Танатаров М.А. Технологические расчеты ... ... ... ... ... ... Ю.И. ... и аппараты химической ... ... 2000.6. ... А.Г., ... А.И. ... и ... по технологиипереработки нефти и газа, М.: Химия, 1973. 256 с.7. Мановян А.К., ... Г.В. ... ... ... дистилляции нефти и ее фракций. Астрахань, АГТУ. 1998.8. Кагерманов С.М., Кузнецов А.Л., ... Е.И. ... ... ... нефтеперерабатывающей промышленности. Л.: Химия. 1974. 342 с.9. Рудин М.Г. Драбкин А.Е. ... ... ... Л.:Химия, 1980. 328 с.10. Жирнов Б.С. Технологический расчет нагревательных трубчатых печей.Уфа. 1987. 56 с.11. Основные процессы и ... ... ... ... ... Под ред. Ю.И. ... М.: ... 1991. 496 с.12. Чистяков А.Н. Химия и технология переработки каменноугольных смол.-Челябинск.: Металлургия, 1990. – 13с.13. Гоголева Т.Я..Шустиков В.И. Химия и ... ... - М.: ... 1992. - ... ... Н.И., ... B.C., ... К.Б. Химия и технологиясланцевой смолы. - Л.: ... 1968. - ... ... Ю.В., Проскуряков В.А., Левановский В.И. Химия  итехнология сланцевых фенолов. - Л.: ... 1979г. ... ... Г.Д., Шуб Г.А., ... В.В., ... Т.Ф.Химические продукты коксования углей. - Свердловск.: ... ... 1967. ... - ... ... Г.Г. Исследование состава и ... ... ... смолы процесса производства формованного кокса:Автореф.дис.канд.техн. наук:,05.17.07,- Свердловск.: ВНИУИ, 1985. - 17с.18. ... Я.Г., ... Р.Э., ... Г.А. ... сланцевых смол ифенолов. - Таллин.: Валгус, 1976. - 231с.19. Привалов В.Е. Особенности ...  ...  ... в Англии. - М.: Металлургиздат, 1964. - 200с.20. Кричко А.А., ... А.В., ... Л.Н. ... ... ... итермической переработки углей. - М.: Изд-во АН СССР, 1961.- Т. 15. - ... ... А.А., ... Л.С. ... и технология смол термическойпереработки топлив. - М.: ... 1965. - ... ... А.А., ... Н.Ю., ... В.В., Озеренко А.А., ОзеренкоЕ.А., Фросин СБ. Новая концепция переработки коксохимической смолы // ... ... - 2006. - №5.- С. ... ... А.А. ... угля ... - М.: ... уголь, 1984.-35с.Размещено на Allbest.ru 
    
   

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кеңқияқ мұнай кен орының бу-жылулық өндеу арқылы игеру әдісі57 бет
Күкіртсутекпен тазалау қондырғысы44 бет
Мұнай мен газдың қазіргі дәуірдегі маңызы32 бет
Мұнай өндірісі48 бет
Мұнай өндіру туралы88 бет
Мұнай өңдеу кезіндегі химиялық процестерді талдау30 бет
Табиғи, ілеспе газдар және оларды өңдеу мен тазалау әдістері20 бет
Термиялык процесстер7 бет
Химияда катализаторлардың ролі16 бет
Қазақстан Республикасының мұнай-газ өндірісінің өркендеуі5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь