Павлодар облысының табиғи ресурстары мен оларды дамытудың проблемалары

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 Тарау. Павлодар облысының физикалық . географиялық
сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1. Геологиялық құрылысы және пайдалы қазбалары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2. Облыстың климаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3. Ішкі және жер асты сулары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4. Топырақ жамылғысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5. Облыстың өсімдіктер мен жануарлар дүниесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2 Тарау. Павлодар облысының табиғи ресурстары
мен табиғи ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1. Жер асты байлықтары және олардың жергілікті
экономикадағы орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Жер ресурстары және халық шаруашылығындағы
алатын орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3. Орман шаруашылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4. Су ресурстары және оларды тиімді пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5. Павлодар облысындағы электр энергетикасының
ел үшін маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3 Тарау. Павлодар облысының табиғи ресурстарды
дамытудың проблемалары ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1. Табиғи ресурстардың өндірілу деңгейі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2. Табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудағы
технологиялық проблемалары ... ... ... ... ... ...
3.3. Облыстың әлеуметтік . экономикалық дамуының сипаттамасы ... ... ... .
3.4. Облыстың экологиялық жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...52
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
КІРІСПЕ

Павлодар облысы 1938 жылғы қаңтар айында құрылған. Облыс орталығы –Қазақстанның ең әдемі қалаларының бірі - Павлодар қаласы, ол Қазақстанның аса ірі өзені болып табылатын Ертіс жағасында орналасқан.
Облыс Қазақстан Республикасының солтүстік-шығысында орналасқан және солтүстікте – Ресей Федерациясының Омбы, солтүстік-шығыста – Новосібір облыстарымен, шығыста – Алтай өлкесімен, оңтүстікте – Қазақстан Республикасының Шығыс-Қазақстан және Қарағанды облыстарымен, батыста – Ақмола және Солтүстік-Қазақстан облыстарымен шектесіп жатыр.
Облыстың тиімді орналасуы оған басқа мемлекеттермен және Қазақстан облыстарымен Онтүстік-Сібір және Ортасібір теміржол магистральдері бойынша автомобильдік, авиациялық, электрондық, құбырлық және өзендік көлік түрлерімен қатынас жасауға мүмкіндік береді. Ертістің Павлодар өңірінде бәрі де бар: ұшы-қиырсыз дарқан даласы, қайың тоғайлары, қарағайлы ормандары, таулары, көптеген көлдері. Облысты ежелгі Ертіс қақ бөледі деп айтуға болады. Оның жайылмасы да бірегей және өте бай.
Облыс аумағында Ертістің Павлодар өңірінің інжу-маржаны, Қазақстан Республикасының әсем жерлерінің бірі – Баянауыл бар. Шексіз даланың ортасындағы табиғаттың осы бір бірегей туындысының сұлулығы тамсанатындай. Таулары, қарағайлы ормандары, жануарлар әлемі, Жасыбай, Торайғыр, Сабындыкөл көлдері ұмытылмас әсер береді. Мұнда Қазақстан мен Ресейдің жан-жағынан келетін мыңдаған туристердің аса ірі демалыс аймағы бар. Облыстың тиімді орналасуы басқа мемлекеттермен және Қазақстанның облыстарымен Оңтүстік Сібір және Орта Сібір теміржол магистральдарымен, авиациялық, электрондық, құбырлық және су көліктері түрімен байланысуға мүмкіндік береді.
Облыстың үлкен бөлігін дала жазығы алып жатыр, оны
Пайдаланылған әдебиеттер.

1. Тұрсынов А.А., Достай Ж.Д. Су ресуртары – қауіпсіздік кепілі./ Қазақстанның ғылымы мен жоғары мектебі. 2001 ж. №15-7 бет
2. Суханбердин Х. «Су көздері – тіршілік сақшысы» Дүние – 2003ж. №12(18)
3. ҚР Статистика Агенттігі, Тараз, 2008 ж.
4. Жамбыл облысындағы ауыл шаруашылығы. //www.taraz.info. сайты.
1. Абдуллин.А.А. Геология Казахстана. Алама-Ата; Наука, 1981 с. 312.
2. Абдуллин.А.А. Геология и минеральные ресурсы Казахстана. Алма-Ата. Ғылым, 1994, С.400.
3. Аубакеров. Б.Ж. Континентальные четвертычные отлажение Казахстана: Автореф.Дисс. на соискание докт.геол-минер.наук-Алма-ата, 1992., 35с
4. Боровский В.М.Геохимия засоленных почв Казахстана. М.Наука,1978. 192с, 201-203.
5. Герасимов И.П.,Матусевич С.п.Новые материалы по географии почв Казахстана ипроект легенды к почвенной карте республики.//Изв.АН КазССР Сер. Почв.,1945.Вып.1-2. 142-143.
6. Джанпейсов Р.Д.,ЗоновГ.В.Смагулов Т. Виляние эрозии и дефляции на структуру почвенного покрова полупустынь и пустынь Казахстана.
-Алма-ата:Наука6 1990.92с. 120-122.
7. Климат Казахстана //Под ред.Утешева А.С.Л.-Гидрометеоиздат, 1959. 367 с, 72-74.
8. Очерки по физической географии Казахстана //Под ред. И.П.Герасимова.-Алма-ата:Наука,1952. 560с.
9. Равнины игоры Средней Азии и Казахстана. М.:Наука,1975.40-41 с. 10.Рельеф Казахстана // В кню: Пояснительная записка к
геоморфологической карте Казахской ССР масштаба 1:1500000.
Часть 1,2.-Алматы. Ғылым.1991.С 56-58.
11.Ретеюм А.Ю. Физико-географическое районированпе и выделение
геосистем.//Вопросы географии. 1986.ғ98. С 56-58.
12.Селверстов Ю.П. Пространственно-временная организация
геоморфологических систем.-ЛГУ, 1990. 396 с.
13.Федроович Б.А. Казахстан. Природные условия и естественные
ресурсы СССР.-М.:Наука,1969.482 с.
14.Формазов А.Н. Животный мир Казахстана.-М.:Наука,1987 . 150 с. 15.Фридланд В.М. Структура почвенного покрова мира. М.:
Мысль,1984.235 с.Шлыгин Е.Д. Геологическая история и
геологическое строение Казахстана. // В кн. Очерки по Физической
географии Казахстана.-Алма-ата: Наука, 1952. С. 59-127. Шлыгин Е.Д. Геологическая- история и палеогеография от протерозоя
до кайнозоя.// В кн. Казахстан.-М.: Наука. С. 20-32. П.Сваричевская З.А. Геоморфология Средней Азии и Казахстана, Л. 1965.
18. В. М. Чупахин. Физическая география Казахстана.//Изд ңМектеп.:
Алма-ата.1968.СЛ31-132.
19.СССР Физикалық географиясы. М.И.Давыдова,Л.И.Каминскии,Н.П.Неклюкова. Г.К.Тушинский. Мектеп
баспасы, Алматы-1974. 353-354 б.
20.Бейсенова А.С. Исследования природы Казахстана. Изд. Казахстан. Алма-Ата 1979 39-40 б.
21.Джаналиева.Г.М. Физическая география Казахстана. Алматы. Қазақ университеті 2000 ж 27-286
22.Мушкетов.И.В. Туркестан. Том 1. Пг, 1915. с.82-83 23.Чертежная книга Сибири, составленная Тобольским сыном боярским
Семеном Ремезовом ВІ701 году. Спб;1982. Обяснения к листку 20
24.Влангали.А.Г. Геогностические поездки в восточную часть Киргизской степи в1849-1851гг Горный журнал 1853 чч-2-З с.219
25.Дорощин П. Геологияческие заметки о полуострове Мангышлак
Горныйжурнал 1871 ч-іс. 119
26.Бисінбаев.Е.Б. Маңғыстаудың физикалық географиясы. Ы. Алтынсарин
ат. Қаз. ҒА. Баспасы. Алматы 2000ж 37-38 б.
27.Тазабекұлы.Т. Тазабекова.Е. Топырақтану түсіндірмей, сөздігі
Алматы.Рауан\1993ж. 236-237 б.
28.Попов.М.Г. Растительный покров Казахстана. Алма-Ата 1940г с. 127-128. 29.Польгов.Н.Н. Казахстан. Москва 1953г. с. 38-39.
30.Григорьев. А.А. Природные условия Казахстана Москва-Ленинград 1944г.
с 195-196
31.Кунаев.Д.А. Полезные ископаемые Казахстана. Алма-Ата 1955 г. с.236-238.
32.Сыранбеков.Қ.Ж. Жабайы өсімдіктер Сыры.Алматы Қайнар 1986.46-56 беттер.
    
    ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТақырыбы: ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРЫМЕН ОЛАРДЫ ДАМЫТУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫМАЗМҰНЫКІРІСПЕ..................................................................................................................31 Тарау. Павлодар облысының ......     ...     ...      және      ...                                ...       Ішкі       және       жер        ...                                 ...     ...     ...      мен      ... Тарау. Павлодар облысының табиғи ресурстарымен                                  ... Жер асты ... және ... жергіліктіэкономикадағыорны....................................................................................2.2. Жер ресурстары және халық шаруашылығындағыалатын орны.............................................................2.3.                                  ...    Су     ...     және     ...     тиімдіпайдалану.................................................2.5. Павлодар облысындағы электр энергетикасыныңел                                   ... ... ... ... ... ... проблемалары ..............................3.1.        ...        ...        ... Табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудағытехнологиялық проблемалары........................3.3. Облыстың әлеуметтік – экономикалық дамуының сипаттамасы.............3.4.             ...              ...                            ... ... 1938 ... қаңтар айында құрылған. Облыс орталығы–Қазақстанның ең әдемі ... бірі - ... ... ол ... ірі өзені болып табылатын Ертіс жағасында орналасқан.Облыс Қазақстан Республикасының солтүстік-шығысында орналасқан ...... ... ... солтүстік-шығыста – Новосібіроблыстарымен, шығыста  –  Алтай  өлкесімен,  ...... ... және Қарағанды облыстарымен, батыста –Ақмола және ... ... ... ... ... ... оған басқа мемлекеттермен және ... ... және ... ... ... ... ... электрондық, құбырлық  және  өзендік  ... ... ... мүмкіндік береді. Ертістің ... ... де бар: ... ... ... қайың  тоғайлары,  қарағайлыормандары, таулары, көптеген көлдері. Облысты ежелгі Ертіс қақ ... ... ... Оның ... да ... және өте ... аумағында Ертістің Павлодар өңірінің інжу-маржаны, ... әсем ... бірі – ... бар. ...  ... ... осы бір ... туындысының сұлулығы тамсанатындай.Таулары, қарағайлы  ормандары,  ...  ...  ...  ... көлдері ұмытылмас әсер береді. Мұнда Қазақстан мен Ресейдің жан-жағынан келетін мыңдаған туристердің аса ірі демалыс аймағы бар. ... ... ... ... және  ...  облыстарыменОңтүстік Сібір және Орта Сібір теміржол магистральдарымен, авиациялық,электрондық, құбырлық және су ... ... ... мүмкіндікбереді.Облыстың үлкен бөлігін дала жазығы алып жатыр, оны қазақтар ертеденСарыарқа- Алтын дала деп ...  ...  ...  ...  бойындағыПавлодардың інжу моншағы, Қазақстан Республикасының аса әдемі жерлерніңбірі -Баянауыл орналасқан. Негізгі ... ... ...... ... ... Жасыбай, Торайғыр, Сабындыкөл көлдері. Облыстыңсолтүстігінде Қазақстан мен Ресейдің түкпір- түкпірінен келетін барлықтуристердің аса ірі ... ... және ... ... жері ... ... үш қала кіреді: Павлодар, Екібастұз, Ақсу, төрт поселкемен он ауылдық аудан. Облыс орталығы –  ...  ...  ... бірі ... ... ол ... ең ірі Ертіс өзенініңжағасында орын алған.  Ақындар  ...  ...  ...  қала  ...  ...  көлеңкелі  саябақтарымен,  гүлзарларымен,фонтандарымен өзінің қонақтарын сүйсіндіреді, мұнда қай мезгілде ... және ... ... ... мен  міндеттері:  Зерттеу  жұмысымыздыңмаңыздылығы,  ...  ...  ...  ...  индустриалдықөңірлерінің бірі болып табылатындықтан,  дәстүрлі күрделі өндірістер менминералдық және көмірсутекті шикізатты ... ... ... ... бар ... ... ... аса іріаумақтық-өндірістік кешен қалыптасқанын ескере отырып, ... ... ... орасан зор табиғи-ресурстық әлеуеті, дамыған өндірістік жәнеәлеуметтік инфрақұрылымының ... ... ... ... оның ... Азия мен  ... ... рөлі түрлі елдер  мен  континенттердіңөнеркәсіпшілері мен кәсіпкерлерінің мұқият назарын аударатынын ... ... банк ... ... және орта ... серпінді дамуын;•  инфрақұрылымды,  шетелдік  ...  ...  ... бар ... ... жұмыс тақырыбының көкейкестілігі - Павлодар  ... көп ... ... ... ... өңірдің өнеркәсіптікәлеуеті ірі экспортқа бағдарланған өнеркәсіптік компаниялармен айқындалады.Олар  көмірді,  электр  және  жылу  ...  ...  ... өндіреді. Облыс  үлесіне  республиканың  өнеркәсіптікөндірісінің 7%-ы, республикалық көмір өндірісінің 70%-ы, ... 3/4, ... ... мен ... ... өндірісінің 40%-ытиесілі. Облыстың әлеуеті химия, ... және ... ... салаларыкәсіпорындарының дамуына жеткілікті.Тақырыптың жаңалығы. Дипломдық жұмыста Павлодар облысының ... ...  ...  ...  ...  және   ... бар ... жоғары ғылыми-техникалық әлеуеті, оның ОрталықАзия мен  Сібір  арасындағы  байланыстырушы  рөлі  ...  ...  ...  ...  мен  ...  ...  ... жұмысының құрылымы:Зерттеу  жұмысы  кіріспеден,  үш  ...  ...  ... ... мен ... ... ... Павлодар облысының физикалық – географиялықсипаттамасыПавлодар облысы Қазақстанның ... ...  ... 124,8 ... ... тең. Аумағы, оңтүстіктен -солтүстікке қарай 49°55'- 54°27' солтүстік ендік, және батыстан шығысқа қарай 73°25' - 79°20' ... ... ... ... ... ... солтүстік-шығыс,оңтүстік-шығысында Ресей Федерациясының Омбы, Новосибир облыстары жәнеАлтай ... ... ... ... Қазақстан,  Қарағандыоблыстарымен, батысында Ақмола облысы, солтүстік - батысында Солтүстік-Қазақстан облыстарымен шектеседі [15]. ... ... ... еніпжатқан Құлынды, Бараба, Ертіс маңы жазықтары аумақтың 70% құраса, ұсақшоқылы көтеріңкі келетін ... - ... ... 30%-ға ... алып ... ... ... оның геологиялық құрылысы мен даму тарихы, ... ... ... тікелей байланысты болады (сурет 1).Жеке-жеке төбелер, оқшау жатқан шоқылар, аласа тау ... ... ... бұзылып, жер бедерінің басқа да ... ... ... Жер ... абсолюттік биіктері солтүстік  шығыстаноңтүстік- батысқа ... ... ... ... Ертіс маңы жазықтарыныңорташа абсолюттік биіктіктері 130-200 м болса, төбелі-шоқылы жерлерінде 300-400 м, аласа таулар 800-1000 ... ... ... ... [16]. Облыстың еңбиік абсолюттік нүктесі - Әулие шыңы (1055 м), Желтау (959 м), ... (758м), ... (870 м), ... (801 м) Қызылтау тауларында. Баянауланыңнегізгі тау ... ... ... - 1026 м, ал ... (969 м), ... м), ... (804 м), ... (141 м), Нияз (685 м) Жақсыаулаға кіреді.Баянаула тау жоталарының ... ... ... ...  40  шақырым,меридиандық бағыттағы ені 20 шақырымға созылып жатыр. Баянаула тау ... ... ... біртіндеп 300-500 м-ге дейін аласарады. ... ... ... (461 м), ... ... (499 м), ... Бөгенбай (475м), Жаманадыр (443 м), Май ауданына еніп жатқан Қалмащыргаи (547 ... (270 м), ... (408 м), ... (458 м), ... (423 м), ... ... болады [17].Жер бедерінің ерекшеліктерін бейнелейтін метафоралар ... ... ... ... ... Қызылтау, Қарашоқы, Қарауылшоқы;тарихи оқиғалардан мол ақпарат ... ... ... ... ... ... ... Нияз, Серектас,  Қонырәулиеатаулары жергілікті ... ... ... тапқан.Табиғи байлығы адам баласын көне заманнан-ақ ...  ... «жер ... ... ... де ... Алтайы, Көкшесітәрізді өзінің әсем табиғатымен келушілерді қызықтырады. Көптеген ... ... тас ... ... ... мен ... ... қазындылар өткен тарихымыздан мол экөлогиялық ақпарат береді [18]. Таумассивтері, негізінен тығыз кристалды ... ... ... ... ... тау ... ... Тауаралық аңғарлар мен беткейлерде,төмен жатқан жарықтарда, түпкілікті жыныстардың ... ... ... ... ойпаттарда тектоникалық көлдер: Жасыбай, СабындыкөлТорайгыр орналасқан. Ұсақ ... ... ... Құлынды жазықтарына қарай жербетінің абсолюттік биіктігі 200 -ден, 100 м-ге дейін ... ... ... ойпатты жерлерінде көптеген ағынсыз тұйық,  ...  ... ... өзенінің деңгейінен төмен жатқан Қызылқақ,  Жалаулы,Шолаңсор, Қарасор, Маралды, ... ... т.б. ... атауға болады.Қазаншұңқырларда орналасқан көлдердің жағалау беткейлері көптеген тереңжыралар, ... ... ... ... ... ... маңы жазығынсол жағалық және оң жағалык бөліктерге ... Оң ... ... кей жерлерде биіктігі 25-30 м жетеді (Пятирыжск, ... ... Ашу т.б. ... Сол ... кең қолаттармен ерекшеленіп,Ертіс өзеніне қарай төмендей береді. Солтүстік ... ... ... ... ... тұрады және арасында өскен қайыңды, қайыңды-көктеректішоқ ормандар кездеседі. Оң жағалаудың шығыс бөлігі таспалы қарағай (реликт)орманымен ерекшеленсе, оңтүстік-шығыс ... ... ... ... ... ... Малыбай, Жалтыр т.б. көлдері орналасқан.Олардың маңайы ежелгі құмтөбелер,  кей  ...  ...  ... ... [19]. Ежелгі Ертіс өзені маңы жазығы үштік дәуірдіңшөгінді жыныстарынан қалыптасқан. ... ... ... сары ... қабаттармен жабылған жер қыртысының қалыңдығы 2000 м-ге ... ... ... ... құм, саз, ... ... ... 4-20 м калыңдықты құрайды.Облыста түрлі меншік нысанындағы 5 мыңға жуық кәсіпорын белсендіқызмет ... ... ... өңірде ауылшаруашылық өнімдерінің шикізат базасымен оларды өңдеуге арналған ... ... бар. ... жүрегі – аса ірі Екібастұз электр станциялары, Ақсу ГРЭС,сондай-ақ  Павлодар  ...  ...  ...  ... қызмет ететін бірқатар ірі жылу станциялары болып табылады.Осы электр станцияларының ... ... ... көздеріне және электрмен жылу энергиясын тұтынушыларға жақын орналасқандығы болып табылады.Облыста ауыл шаруашылығына да көп мән ... ... ... ... 11,2 млн. га ... Облыста негізгі өндірілетін дақыл– бидай болып табылады, ол егіс алқаптарының ... ... ... алқаптарының 15-17%-ға жуығы басқа дәнді ... ... ... ... ... көкөніс және бақша дақылдары өсіріледі.Облыста қалыптасқан өнеркәсіп әлеуеті көлік ... ... ... ... ... ... Облыстакүрделі көліктік-коммуникациялық торап бар: мұнда  ...  ... ... ... ең ірі ... құбыры басталады (Шымкент қаласына),Қазақстан мен Ресейдің ... ... ... электр қуатын алысқатарату желілері, Ертіс-Қарағанды-Жезқазған арнасы, Ресейге, елдің ... ... ... ... жолдар өтеді.Геологиялық құрылысы және пайдалы қазбаларыПавлодар  облысының  геологиялық  құрылымы  екі  ірі  ... ... ... елі ... және ... ... жазығы)түйіскен жерінде орналасқандығымен айқындалады.  Геологиялық  ... ... ... және ... ... құрамы анықтайды.Стратиграфиялық қимасында палеозойға дейінгі,  ...  ...  ... ... ... ... кездеседі [20]. Қазақтың қатпарлыелі көтеріңкі келген герциндік фундамент (іргетас) негізінде қалыптасқан.Олардың аралығында жеке ... ... ... ... және грабен-мульдалар жоғары триас, юра шөгінділерімен, жазықты аумақтары ... ... ... ... ... аяғы мен  ... Павлодар облысының аумағында геосинклинальды даму кезеңі аяқталып,жер қыртысының даму кезеңінде магнетизм, ... ... жас ... ... Сібір платформасы қалыптасты. БатысСібір плитасының іргетасы мезазойлық, кайназойлық шөгінділермен жабылған,литосфералық ... ... ... м-ге  ...  жетеді.  Климатөзгерісі, мұз басу, ...  ...  ... ... ... жер ... негізгі пішіндерін қалыптастырды[21]. Пайдалы қазбалардың жер ... ...  қоры  ... ... ... ... алдыңғы  орындардың  бірін  ... ... ... Менделеев периодтық жүйесіндегі көпшілікхимиялық элементтер кездеседі. Облыстың жер ... ... ... ... ... ... ... кенсіз (химия, тамақ өнеркәсібінеқажетті шикізаттар), жанатын (көмір, мұнай) ... қоры бар. ... мен ... ... қоры ... көп ... ... рөл атқарады. Қазақстанда өндірілетін тас, қоңыр көмірдің 35%-ы осыөңірде өндіріледі. Сондықтан тас, қоңыр көмір, ас тұзын өндіруде республикабойынша ... ... ... түсті кен және  шашыраңқы  ... қоры ... ... орындардың бірін алады [20].Облыстық индустрия, сауда, шағын кәсіпшілікті ... ...  ...  (2000)  мәліметтерде  пайдалы  ... қоры ... ... ... мсталдардың ішінде алтын - 146,7т. (Бесшоқы, Алқамерген, Найман-жал, Сувенир - Александров кен ... мыс ... кен орны (3,5 млн), ... қоры ... ... ... никель (251 мьщ), титан (144 млн), цирконий (3,4 млн), ... ... ... ... ... ... ... сирек кездесетін металдар:молибден, индий, галлий, кадмий, теллур т.б. ... қоры бар, ... (15 млрд т.), оның ... ... (10,5 млрд т.), ... (2,2 млрдт.), Баянауыл Май аудандарында көмір қоры (3 млрд т. ... ... ... ... ... ... қоры 154 млн ... болса, емдік қасиеті барМойылды көлінде лай батпақтың мөлшері 369 мың текше м, ... - 1 ... м. ... 3,8 млн ... м суды ... жер асты суының 11кен орны, ... бар ... және ... сулардың 6 телімшесібарланған.Ертіс-Баянаула өңірінде кен орындарының игерілуі көне ... ... бұл ... ... ... ... ... Алғашқықазба жұмыстарының іздерін археологтар 1500-1700 жылдар аралығындағы ... ... ... ... жер ... мен геологиялық құрылысынсипаттайтын ... ... ... Жылантас, Қызылтас, Керегетас,Сандықтас, Теміртау, Жезді, ... ... ... Тұзала, Ақбалшық,Борқазган т.б. жаткызуға болады.Облыстың климатыЕуразия құрлығының дәл ортасында орналасқан ...  ... күрт ... ... келеді, қысы суық (5-5,5 ай), жазы ыстық,қысқа (3 ай) құрғақ желдер, жауын-шашынның аз ... ... ... географиялық ендік, күн радиациясымен қатар,атмосферада жүріп жататын ... ... әсер ... Ерте ... үсік, жеткіліксіз жауын-шашын мөлшері, аңызақ желдер, шаңды құмдыдауылдар, көктайғақ, қыс айларындағы аязды ... ... ... ... ... ... ... шашын түсімі оңтүстік батысбөлігінде 280-300 мм, солтүстік-шығысындағы Железин, Қашыр аудандарында 300-360 мм, аумақтың қалған ... 200-250 ... ... азая ... [22] ... ... ... температурасы солтүстік өңірлерде +1°С, оңтүстіккеқарай +2°, +3°С-ге өзгеріп ... Күн ... жер ... ... ... ... ... солтүстік -шығысынан оңтүстіккеқарай 2100-2400 сағатты құрайды [23]. Ең суық ... ...  ... ... С, ... -45°-49°С-қа  дейін  төмендейді.  Қаржамылғысының қалыңдығы 10-20 см, ашық ... ... ... ... 35-70 ... ... Қар ... жату ұзақтығы 150-160 күнгедейін созылып, еру әрекеті күн радиациясының түсуіне байланысты ... ... ... ... ... ... болып, секундына 15 мжылдамдықпен соғады. ... ... 30-35 ... созылып, қолайсыз жағдайлартуғызады. Көктем ... ... ... ... ... ... болып,топырақты қүрғатып, шанды дауылдардың қалыптасуына  ықпалын  ... ... ...  ...  ...  160-170  ... Шілде айының  орташа  температурасы  +20°+22°С,  ең  ... ... ... ... 70%-ы жаз ... түседі.Жазғы  жауын-шашынның  булануға  ...  ...  ... жұмсалады [15]. Жалпы Павлодар  облысының  климаты  ... ... ... ... ... ... ... тәлімі егін шаруашылығымен шүғылдануға, өсімдіктердің өсіп-өнуінемүмкіндік туғызады. Агроклиматтық аудандау бойынша Павлодар  ... ... және ... қуаң дала  ...  ... аудандау: агрометеорологиялық көрсеткіштер жылу мен ылғаларақатынасы, вегетациялық кезеңдегі жауын-шашынның таралуы сонымен ... ... (жер ... ... ... негізінде қалыптасты [24].Климаттың ауа-райының  қолайлы-қолайсыздығын  білдіретін  жергіліктітопонимдер: ... ... ... ... ...  Мұздыбулақ,Салқынтау  көшпелілердің  табиғат  жағдайлары  ...  ... ... ... ... айналып отыр.1.3. Ішкі және жер асты суларыОблыс аумағының көп бөлігі ... ... ... ... құрылысыныңдаму  ерекшеліктері,  климатының  күрт  ...  ... ... ... ... сипаттайды. Ертіс  өзені  Павлодароблысының негізгі су магистралі болып табылады. Ол теңіз деңгейінен 2400 ... ... ... ... ...  да,  ...  ... Қара Ертіс, Қу Ертіс, Бала Ертіс, Бұлғын-Шыңғыл, ... ... ... суын ... ... ағысы долы тау өзені ретінде Қазақстаншекарасына шығады. Бұл жерден Алқабек саласы кұйып, Марқакөлден ағып ... ... ... Қара ... ... ... Зайсан көліне (Бұқтырмабөгені) келіп құяды да, ұзындығы 4248 км Ертіс өзені ағып ... ... ... ... 1700 км, ал Павлодар облысындағы ұзындығы 720км. Өзен облыс аумағын екіге бөліп, Обь өзеніне барып ... ... ... ені 500-600 м, ... ... м, ... ені 15-18 ... Өзен арнасы көптеген тармақтарымен, құмқайырлар, аралдар, ескіарналарымен ерекшеленеді. Ертіс өзенінің оң ... тік ... ... ... сулардың арнаға қайтуында ағынсыз қазаншұңқырларда көлдердіңқалыптасуына ... ... Сол ...  ...  ...  ... ... [15]. Орталық Қазақстан, Павлодар облыстарын суменқамтамасыз ететін ірі гидротехникалық құрылыс Ертіс-Қарағанды каналы Ертісөзенінің сол жағалауынан Ақсу ... ... ... алады. Ертіс өзені жәнежер асты сулары ... ... қала ... тұщы ... етеді. Сарыарқадан бастауын алатын өзендер сол жағалаудағыағынсыз көлдерге ... ... ... да жетпей жылымдарға (қарасу) айналыпкетеді. Ертістің сол жағалауындағы ірі өзендердің қатарына Шідерті, ... ... жаз ... ... ... Ашысу, Бала Шідерші, Көкөзек,Еспе, Елемес, Қарасу, Ақтасты, т.б. жатқызуға болады ... ... ... маңы ... ... жазықтарының жер бедері біршамажақсы тілімденген терең ... ... ... ... ағатынөзен сулары жетпей қалатындықтан, жазықты кеңістікте ащы, тұзды, тұзтұнбакөлдер көптеп кездеседі [21]. ... ... ... кездесетін 1200көлдің көпшілігі тұзды тұзтұнбалы, тек кана 90-ға жуық көлдер тұщы ... ... ... көлдерге суының физикалық  және  химиялықкасиеттеріне байланысты географиялық атаулар берген.Көлдер пішіні, ... ... ... ... келеді. Ертістіңсол жағалауында Павлодар облысының көлемі бойынша ең ... ... ... ... Қарасор, Құдайқул, тарихи тұрғыдан белгілі лайбатпағы мен ... суы ... ... үшін ... ... (халық-аман)секілді көлдері орналасқан. Ертістің оң ... тұз ... ... -сульфатты көлдерге бай. Тобылжан топтарына жататын: Үлкен және  ...  ...  ...   Қадырбай,   ...   ... ... шоғырланған Борлы көлдері жәнеҮлкен және ... ... ... болады. Жергілікті қазақтар кезінде Үлкен Әжіболаткөлін ... ... ... ... деп ... ... тұз ... Ямыш(Тұзқала), Коряков (Құрмантұз), аумағы біршама үлкен Маралды, Сейтен,республикалық маңыздылығы бар Мойылды ... ... ... ... Оныңжағасында Мойынды курорты орналасқан ащы-тұзды (рапа) суы, лай ... ... ... үшін ... Лебяжі тобына жататын Үлкен ... Ямыш ... ... Малыбай, Жалтыр, Қазы, Қызылтұз, ... т.б. ... ... ... болып келеді [15]. Баянауланың таулымассивтері аралығында терең тектоникалық қазаншұңқырларда  рекреациялықмаңызы бар ... ... ... ... ... Тұз тұнба, ащытұзды, тұщы көлдер, халық шаруашылығында, өнеркәсіпте бальнеологиялық жәнетуризм саласында ... рөл ... асты ... ... ... ... қарай, жарықшақ, пласты(қат), грунт (еспе), жер асты ... ... ... Тау ... негізінебайланысты вертикальды (тік) және горизонтальды бағытта ағатын жер астысуларының химиялық құрамы ... ... ... ... ... ұсақ ... жарықшақты сулар кездеседі. Көбінесе Бұлақ, ... жер ... ... ... суын ... отырады [15].Жер асты суларының жатысы жер бедеріне байланысты болғандықтан, Құлындыжазығына қарай  ендік  ...  ...  ...  ...  Ертісжайылмасында жер асты суларының тереңдік жатысы 0,5-5 м, ... 10-30 м. ... Жер асты ... ... су ... ... ... сіңуі реттеп отырады. Жарықшақты сулар тереңдік жатысы 5-15 м,кейде 35 метрге ... ... ... ... ...  ... әсер ... Павлодар облысы жайылымдық ...  ...  ... етілген. Жер асты суларының ғасырлық қоры 171 млрд текше метргебағаланған. ... ... ... ... Ұсақ шоқылардан  ағыпшығатын ... ... оң ... бар түзілімдерінің  арындысулары, болашақта халық шаруашылығына маңызды рөл атқарады [25].Жер асты ... мол ... ... көл және ... ... ... ... мал шаруашылығымен шұғылданған қазақтарқоршаған орта ерекшеліктерін меңгеріп, көлдерді ... ... ... т.б. ... байланысты ажыратып, атаулар беріп отырған.Тарихи ақпараттық құндылығы мол ... ... ... қазіргі уақыттатопонимдерді қалпына келтіруде (реконструкция жасау) септігін ... ... сыр ... ... ... Өлеңті, Сілеті, Түндік,Ащысу, Ақсу, Қарасу өзендері; Ангрен, ... ... ... ... ... ... ... Тобылжан,  Маралды,  Сейшен,Малыбай,  Қазы  көлдері,  ...  су  ...  ...  ...  ...  ...  жергілікті  топонимдердебейнеленіп, айрықша көрініс тапты.Павлодар уезі Қыргыздардың жерді және жайылымдарды ... ... 15 ... 1903) [71], ... ... ... 180-ге жуық,А.И. Левшиннің Түркістан және қырғыз-қазақ жерлері картасы (м-бы 10 ... ... ... ... ... [26]. Ауыз су және малсуаруға қажетті су қоры ... ... ... гидрографиялықтерминологияның жіктелуіне себепші болды. [27].1.4. Топырақ жамылғысыТопырақ - табиғат туындысы, табиғи әрі тарихи дене. Топырақтың негізгіқасиеті-құнарлығы. ... осы ... ... одан  сан  ... нәр ... ... ... жануарлар дүниесі мен адамзатқа дақорек алады [28]. Павлодар облысы топырақтары (12,4 млн. га) үш ... ... ... қою және ашық ... ... ... ... алдыңғы екі топырақ аймақшаларында астық шаруашылығы дамыған,ішкі аймақшалық (шабындық кейіпті) топырақтар кең тараған [29].Облыс аумағының ... ... ... қүңгірт қара-қоңыр (45,1%),кебірлер (20%), шалғынды қара-қоңыр (9,7%), оңтүстік қаратопырақ (6,1%),шалғынды (5,2%), жайылмалық топырақтар (2,6%), ... (2,6%), ... ... (1,9%), құмды (1,5%), шөлейтті белдем топырағы (4,1%), өзгетопырақтар  (1,2%)  ...  [24].  ...  ...  ... ... ... ... кездеседі. Ертіс өзенінің солжағалауын сортаңдар мен құмбалшықтар топырақ жамылғысын қалыптастырса, ... ... ... ... ... (құм, ... құмбалшықты) болыпкеледі. Ұсақ шоқылы таулы өңірлер топырақ жамылғысынан біршама айрылған.Тау беткейлерінде ... ... ... ... ... құрамыауыр ашық қара-коңыр және кебірлердің қалыптасуына ... ... ... ... ... ... бөлігі Бараба және Құлынды жазықтарыныңтүйіскен жерінде оңтүстік қаратопырақ, шалғынды топырақтар және ... ... ... ... ... ... жауын-шашынбіршама мол түсетін (360 мм) оңірде өсімдік басқан көлдер, табақ тәріздіойыстар маңы ...  ...  ...  ...  ... ... ... Сортаң топырактар (шақат) Ертістің оң жағалауындаӘжіболат, Борлы көлдері маңында таспалы қарағай орманы арасында кездеседі.Шақаттар жер ... ... ... ... ақ болып шығып жа-татын,өсімдік дүниесіне кедей, суы тартылып қалған көлдер маңында шоғырланған.1.5. Облыстың өсімдіктер мен ... ... және ... ... ... ... облысының аумағыкөптеген өсімдіктер түрімен ерекшеленеді. Павлодар  облысы  өсімдіктеркартасы О.Н. Демина, Л.Л. ... (1951), А.В. ... З.В. ... ... жүргізген зерттеулер нәтижесінде құрастырылды. Өсімдіктеркартасында дала белдемі оңтүстік қаратопырақта өскен әртүрлі ... ... ... ... қара ... топырақта өскен бетегелі, бозды,күнгірт қара топырағы басым, әртүрлі ... ...  ...  далааймақшаларына (зонашық) бөледі. Сонымен қатар таулы ... кара ... ... ... шөптесінді, бозды-селеулі қоңыржай-құрғақ ұсақшоқыларды жатқызады.Облыстың оңтүстік бөлігі ашық қара қоңыр топырақта ... ... ... ... ... ... белдемімен ажыратылады [24]. Павлодароблысының солтүстік шығыс бөлігінің аздаған аумағы (Бараба жазығы) ... ... ... Бұл өңірлерде жауын-шашын мол түсетіндіктен қылқанселеулі, бидайықты, ... ... ...  ...  қайыңды,қайыңды-көктеректі шоқтар  басым  ...  Өзен  ...  ... ... ...  ...  тал,  ...  өскен  тоғайларыменерекшеленеді. Тұзды көлдер маңы, кебірлер мен сортаңдар ... ... ...  бай  ...  [23].  ...  ...  ... соңғы деректері (2002) бойынша орман қоры 451,5 мың ... ... оң ... ... ... құмды өңірлерінде өсетінреликті таспалы қарағай орманы барлық орманның 60%-ын ...  ... ... ... ... және ... қатар жергілікті  климатерекшеліктері әрекетінен, гидрологиялық режимі ... ... жер ... ... ... ... сол ... көлдердің тартылып жоғалыпкетуіне ықпалын тигізіп отыр [21].Баянауланың гранитті ... ... ... тау ... ... ... ... таспалы қарағайлар орманы оңтүстік-батыс ... ... ... ...  ...  ...  тастарда  өсіп,кездесуіне геологиялық ерекшеліктер мен ... (тік)  ... ... әсер еткен [24]. Тауаралық аңғарлары өсімдік дүниесінебай келеді. Таудан ағып шығатын Бұлақтар, ... ... ... ... ...  Тау  аралық  аңғарларда  өсетін  қарағай,кандықарағаш ... ... ... ... аласа бұталары, дәрілікмаңызы бар әртүрлі шөптесінді ... ... ... ... ... ... Қазақ халқында емдік қасиеті бар,кызыл кітапқа енген төселмелі бұта ... ... ... арша (қазақ аршасы)ареалы орманға бөленген көгілдір биік тау қияларында сақталған [30].Қарағай орманы топырақты ... су ... ... ... ... ... ... маңызды рөл атқарады. Жайылмалық ормандар Ертіс өзенініңжағалауын  шайылудан,  суын  ...  ...  ...  Осы  ...  ...  ...  ...  өңірдіңэкожүйелерінің табиғи жағдайын айқындайды. Сондықтан да ... ... ... ... қалыпты жағдайын бейнелейді. Климат жағдайлары,ылғалдану режимі, өсімдік жамылғысының түрлері мен оның ... орта ... ... ... ... [21]. ... топырақ және өсімдік жамылғысын бейнелейтін топонимдердің көптепкездесуі өсімдік түрлерінің бұрынғы, қазіргі атаулары ... көне ... ... ... ... ... дүниесі. Облыс аумағында сүтқоректілердің 40-қа жуық түрі,ұсақ кемірушілердің 20 ... ... 16 ... 100-ге жуық  ... ... мен қос ... ... түрлері кездеседі.Қазақстанның географиялық карталарында өзен, көл  ...  ... жиі ... ... ... ... ... бұрынғы жәнеказіргі ландшафтысының қальгатасуында ... рол  ...  ... ... ... т.б. секілді өзен-көл атаулары, орографиялықнысандарда кездесетін ...  ...  ...  ...  ... Аюлы, Бөрілі, Қоянды, Түлкілі т.б. ... ... ... ... ... отыр [21]. ... жамылғысыменбірге климаттық жағдайлар жануарлар ... ... ... ... ... Дала және шөлейт зоналарында дала ... ... ... ... ... ұсақ кемірушілер кездессе, өзен жайылмасындамекен ететін құндыз көп ауланғандықтан құртылып кеткен. Боброве, ... ... ... ... ... ... ... болғанынан хабарбереді. XX ғасырдың 30-40 жылдары Солтүстік Америкадан ... ... ... ... ... ... ... [31]. Сол сияқтытерісі бағалы, аңшылық мақсатта түлкі, карсак, қоян, ... ... ... суыр (еті, майы) үшін ауланады. Таспалы карағай орманында жыртқышаңдардан қасқыр, сілеусіндер кездессе, өзен-көлдерде ... суда ... ... ... ... -қайыңды шоктар арасында елік, камыстыкөлдер арасында қабандар (дала ... ... ... ... ... ... ... ал құстардан- құр, шіл, олардың ізін ... мен ... ... кездеседі. Қазақтың құсбегілік, саятшылықөмірінде бүркіт, сұңқар, қаршыға, ителгі т.б. ... ... аң ... рөл ... да болмасын табиғат жағдайына бейімделген жануарлар дүниесініңареалы аумақтың географиялық атауларында кездесетіні анық. П.С.Паллас (1769-1770) Ертіс өзені ... ... ... ... ... дала,дала зоналарында бөкен, құлан, марал, қабан т.б. жануарларды [32] көргенінжазса, ... ... ...  ...  ...  ...  ... болып, ұштасып жатқанын, осыдан 150-200 жыл бұрын Бұлан, марал,аюлар мсксндс-ген деп жазады [33]. Семсйдің таспалы қарағай шоқтары ... ... ... ... шектесіп, ортақ таспалы қарағай орманыжүйесін қалыптастырады. Деректерді жинақтау барысында топонимдер ... ... ... ... қундыз, арқар  аттарынын  қатысуы  арқылытопонимдер аңықталды. Аталған жануарлар арқылы қалыптаскан топонимдер ... ... ... кең ... және ... ... ... мол ақпарат бере алатындығымен палеоэкологиялық зерттеулергекеңінен жол ... ... ... ... ресурстарымен табиғи ерекшеліктері2.1. Жер асты байлықтары және ... ... ... ... Республикасының минералды-  шикізаттық  кешеніндеалдыңғы қатардағы орындардың бірін иеленеді.Павлодар Ертіс бойыдағы қатты пайдалы қазбалардың баланстық ... құны 460 ... ... ... Бұл – ... ... және көптеген басқасын қосқандағы, көмір және ең әр ... Кен ... бір ... ертеден және ойдағыдай ... ... ... геологиялық- барлау жұмыстары жүргізіледі,пайдалы қазбалардың ... ... ... ... ... ... ... барлық көмір қорларының үштен артығышоғырланған. Кен орындарының ең ірілері – ... және ... ... 10,5 ... және 2,2 ... тонна энергетикалық шикізаттысақтайды. Көмірдің жалпы қоры үш ... ... жуық ... ... ... да ... үшін болашағы бар.Бұл барлық кен орындарының көбісінің ерекшелігі олардағы көмір тереңемес қабатта жатуында, кей жерлерде оның ... ... ... ... ... салдарынан өндіру ашық тәсілмен жүргізіледі. Екібастұзбассейнін ... ... ... ... ... 2 миллиард тоннадан артықкөмір өндірілді.«Бозшыкөл- ... аса ірі мыс- ... кен орны ... Бұл ... кен жер ... ... ... және өнеркәсіптікконцентрациясында мысты ғана емес, ... ... ... күмісті жәнебасқа да бағалы металдарды қамтиды. Барлық кен орындарында ... ... үш ... миллион тоннаны құрайды.Алтынның кен орындарының болжамдық қорлары 150 тоннаға жуық ... оның ... ... ... ... күмісті,  мысты,мырышты, баритті қамтиды. Бұл ... ... ... кен орнындаөндіріледі (жылына 300 мың тоннаға жуық кен, одан 300 килограмм алтын, ... ... және 500 ... ... ... (2004 ... кен орны - 14 мың тоннаға, никель- 251 иың ... ... –70 мың ... ... Аймақтың кен қорларының аса маңызды ерекшелігі –олардың көп компонентті ... ... ... ... ... ... молибден, бериллий, индий, таллий, галлий, кадмий, германий,селен, теллур және т.б. бар.Облыста ... пен ... ... кен ... ... ... ... және зергерлік алмастарды табу үшін нақты алғышарттарбар деп ... ... ... ... мен газдың ашық кен орындар жоқ, алайда,аймақтың жартысына жуығын геологтар көмірсутекті шикізаттың аса ... ... бар деп ... ... бойындағы ойпат алып жатыр.Мұнайдың болжамдық ресурстары 315 миллион тоннаға, ал газ 148 миллиардтекше метрге бағаланады.Облыста көпшілікке белгілі, 89 ... ... кен орны бар ... бұл әр түрлі  құрылыс  ...  ...  ... қажеттіліктерге және басқа мақсаттарға арналған  ... ... ... ... ... Қарасор кен орны – ТМД-ғы асаірісі болып табылады. Шамамен аса бағалы шикізаттың 700 ... ... отқа ... ... ... кен орны ... жатыр.2.2. Жер ресурстары және халық шаруашылығындағыалатын орны2010 жылдың 9 айындағы Павлодар ... ... ... ... (ЖӨӨ) ... 753,3 ... ... құрады және 2009 жылдың сәйкескезеңімен ... ...  ...  ...  ...  ... ЖӨӨ үлес ... 5,2%-ды құрады.Жалпы өңірлік өнімнің ең жоғары көлемі «өнеркәсіп» саласына келеді – 360,7млрд.теңге (47,8%). Облыстағы ... жан ... ... ЖӨӨ шамасы 1млн. теңгені құрады, бұл республика ... ... ... ... ... ... ... 2011 жылдың 1 наурызына Павлодар облысы халқыныңесепті саны 746,2 мың ... ... Қала ... – 512,1 мың адам ... ауыл ... – 234,1 мың адам (31,4%).Ағымдағы жылдың қаңтар – ақпан айлар бойы ... ... 2047 ... ... бұл 2010 ... ... кезеңіне  қарағанда  6,4%-ға  артықкөрсеткіш. Осы ... ... 1440 адам ... ... ... ... ... жүйесі аурулары салдарынан өлім-жітім саны көбейді.Осы себептен қайтыс ... үлес ... 2011 ... ... ... ... табиғи өсімі 607 адамды құрады, сонымен қатарқалалық жерде 415 адам, ауылдық жерде 192 адам ... өсуі ... ... ... неке саны 2011 ... 2 айы ... 4,2%-ға азайды,ал ажырасу – 2%-ға ұлғайды. Көрсетілген кезеңде барлығы 616 неке және 398ажырасу тіркелді.2011 ... 2 айы ... ... ... ... 250 адам ... ... ішінде ТМД елдеріне 239 адам және әлемнің басқа елдеріне 11 адамқоныс аударды (2010 ... ...... 262 ... соның ішінде ТМДелдеріне 235 және әлемнің басқа елдеріне 27 адам).2011 жылдың қаңтар – ақпанында облысқа шет ... 194 адам ... ... ішінде ТМД елдерінен көшіп келгендердің саны 114 адамды, ал ... ... ... ... саны 80 ... ... ... наурызында тұтыну бағасының индексі (инфляция деңгейініңнегізгі көрсеткіші) 2010 жылдың желтоқсан айымен ... ... Азық – ... тауарларының бағасы 6,3%-ға, азық – түлік еместауарларының бағасы 0,8%-ға, ... ... ... ... ... ... 2011 ... 1 тоқсанында ас тұзының бағасы 2,8%-ға төмендеді. Ұн және жарма топтары бойынша бағаның ... өсуі ...... ... ... – 69,1%-ға; сүт өнімдерінің топтарыбойынша ... ... ... ......  ...  –  5,9%-ға,пастерленген сүт – ... ...... ... ... пен көкөністердіңбағасы 14,3%-ға өсті. Осы топтағы тауар бағаларының едәуір өсуі қияр ... ...... ...... картоп – 21,1%-ға, баспияз – 19,1%-ға, сәбізден – 14,8%-ға байқалды.2011 жылдың 1 тоқсанында қантқа – 11,9%-ға, ет және ет ...... ... ...... ... – 3%-ға, ... сусындарға –1,5%-ға бағаның өсуі байқалды. Ақылы қызметтер ... ... ... ... ... ... ... оның ішінде поезд төлемақысы 2,3%-ға қымбаттады. Байланыс қызметінің тарифтері 9,6%-ға, қаржы және ... – 7%-ға, ... және жеке ... ... ... кызметі– 5%-ға, тұрғын үй-коммуналдық қызметі– 3,1%-ға, білім беру қызметі – 2,2%-ға өсті. Азық-түлік емес тауарлар нарығында ... ......... ... және тазалайтын заттарға – 1,3%-ға, киім-кешекжәне аяқ-киімге – 0,8%-ға баға ... ... 2011 ... 1 ... ... ... кәсіпорындарының баға индексі 106,8%-ды құрады. Өндірілгенөнімнің бағасы 6,8%-ға, өндірістік сипаттағы қызметтерге 7,7%-ға өсті. Кенөндіру ... баға ... ... ...... ... газ бу беру және ауаны баптауда – 17,3%-ға, ...... ...  Ауыл  шаруашылық  тауар  ... ... ... 8,5%-ға, мал шаруашылығы өнімінің бағасы – ... ... ... ...... ... Наурыз айында негізгі тамақөнімдерін ... ... ... ... есептелген  халықтыңорташа жан басына шаққандағы күнкөрістің ең ... ... ... ... ... бұл ... ... (15609 теңге) 7,9%-ға төмен.Облыстағы ауыл шаруашылығының өнімінің жалпы көлемі 2011 ... ... ... ... 8,9 млрд. теңгені құрады, бұл 2010 ... ... ... 1,3%-ға артық. 2011 жылғы 1 сәуірдегі ... ... ... ... ... мал түрінің саны ұлғайды. Облыс бойынша іріқара мал саны 0,5%-ға, қой – 4,9%-ға, ешкі – ... ...... ... ... ... ... саны 9,6%-ға азайды. Баянауыл ауданында ірі ... ... ең ... саны ... яғни қой мен ... ... санысәйкесінше облыстық көрсеткіштен 16%, 24%, 17%-ды құрады. Шошқа және ... саны ... ...... 21% және 37% тіркелді.2011 жылғы 1 сәуіріне облыс бойынша алынған бұзау төлдері – 90,6 мың ... ... 99,6%), ... – 38,2 мың бас (84,5%), қозы – 150,6 мың (104%),лақ – 13,6 мың (107%), ... саны – 3,9 мың бас ... 100 ... ... ... және торай түсімі  ...  ...  ... ... 110% және ... құрады. 2011 жылғы 1 сәуірдегіжағдай бойынша облыста өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 569-ға қарсы 266 ... мал ... ... қарсы 2792 шошқа, 1230-ға қарсы 104 қой мен ешкіжәне 89-ға қарсы 31 жылқы басының ... ... ... ... 3 ... ... ... 15 мың тонна мал мен құс еті өндірілді (өткенжылдың сәйкес кезеңіне 101,9%), 55 мың ... сүт (101,1%) және 42 млн. ... ... (98,5%) ...  Мал  шаруашылығы  өнімінің  негізгіөндірушілері халық шаруашылықтары болып табылады, олармен облыстағы 72% ет,81% сүт, 22% ... ... ... қожалықтарында ет, сүт ... Ауыл ... ... сүт өндіру ұлғайды, бірақ, етөндіру азайды. Ауыл шаруашылық ... ... ... ... үй ...... жылдың деңгейінде қалды, ал шаруақожалықтарында – 1,9%-ға азайды. 2011 ... ...... ... бір ... ...  ...  орташа  сауылымы  өткен  жылменсалыстырғанда 392-ға қарсы 395 кг құрады, бір ...... ... ... түсімі 45-ге қарсы 47 жұмыртқаны құрады.2011 жылдың қаңтар – наурызында облыс бойынша үстеме бағалау есебіменнегізгі капиталға жұмсалған ... 24,7 ... ... ... ... ... кезеңіне қарағанда 117,6%-ды құрады. Республиканың инвестициякөлеміндегі облыс үлесі 3,6%-ды құрады. Инвестицияларды қаржыландыру көзібойынша 80,9%-ды ... мен ... және ... өз ... қарыз қаражаты үлесіне 12%-дан келді, бюджет ... ...  ...  ...  ...  ғимараттар  менүймереттердің құрылысы және күрделі жөндеуі бойынша жұмыстар ... ... ... ...... өзге күрделіжұмыстар мен шығындар 4,7%-ды құрады.Инвестициялау үшін ... ... газ бу беру және ... баптау(облыстық көлемнен 42%), өңдеу өнеркәсібі (29,9%) басым болды.2011 жылдың қаңтар – ... ... ... (қызмет) көлемі 5,4млрд. теңгені, немесе 2010 жылдың сәйкес кезеңіне ... ... Жеке ... ... ... ... ... көлемінің 98,1%-ыорындалды, шетел мердігерлерінің үлесіне 1,9%-дан келеді.2011 жылдың қаңтар – ... 47 жаңа ... ... ... 32-і ... үй және 15-і ... ... жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда пайдалануға берілген тұрғын үйғимараттарының жалпы алаңы 69%-ға төмендеді және 5043 ... ... ... ... ... тұрғын үй ғимараттары жалпы алаңының еңжоғарғы үлесі Павлодар қаласына келеді (73%).2011 ... ......  ...  ...  ... 249,7 млрд. теңге  ...  өнім  ...  ... ... ... ... көлем индексі 2010 жылдың сәйкескезеңімен салыстырғанда 101,2%-ға жетті. Облыста ... ... ... ... көлеміндегі үлесі 6,8%-ға тең.Өнеркәсіп өндірісінің 10%-ын  құрайтын  кен  ...  ...  ... қазуда өндіріс көлемінің 13,2%-ға ұлғаюы байқалды. Бұл ... ... ... ... және ... ... ұлғаюына байланысты.Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының үлесіне өнеркәсіп өндірісінің 61,1%-ыкеледі. Өнеркәсіптің осы ... ... ... индексі 98,5%-ды құрады.Бұл  мұнай  өңдеу  өнімдерін  ...  ...  ...  жәнеферроқорытпаларды өндірудегі көлемдердің 1,9%-ға ... ... ... ... 26,8%-ын құрайтын электрмен жабдықтау, газ, буберу және ... ... ... көлем индексі 106,2%-ға тең.  Электрэнергияны өндіру 8,1%-ға ұлғайды. Өнеркәсіп өндірісінің ... ... ... ... ... ... жиналуын және  таратылуынбақылауда нақты көлем индексі 127,8%-ды құрады.Өнеркәсіп өндірісінің ... ... ... ... үлесіне 110,6млрд. теңге, немесе 44,3%-дан келеді, Ақсу қ. ... – 78,5 ... ... және ... қ. ... 54,9 млрд. теңгеден (22%) келеді. Өнімніңнақты көлем индексі Павлодар қ. – 98,3%-ды, Ақсу қ. – ... ... қ. ... ... құрады. Өндіріс көлемінің 95,2%-ын жұмысістейтіндердің саны 50-ден асатын кәсіпорындар жүзеге асырады. Осы ... ... ... нысанындағы кәсіпорындар өнімінің үлессалмағы тек ... ... ... 83,4%-ы ... емес  заңдытұлғалар мен олардың бірлестіктері меншігіндегі кәсіпорындарға келеді;16,4%-ын басқа ... ... ... ... мен ... ... өнімі алады.2011 жылдың қаңтар – наурызындағы облыс көлігімен (темір жол және ... ... жүк ... көлемі 16,1 млн. тоннаны құрады, бұл2010 жылдың қаңтар – наурызына қарағанда ...  ...  ... көлігімен жүк тасымалдау 11,2%-ға, ал магистральды құбыр бойынша28,5%-ға ұлғайды. Облыс көлігінің жолаушылар айналымы 42%-ға ұлғайды және3,9 ... ...... құрады.2011 жылдың қаңтар – наурызындағы пошталық және  ...  ... ... 98,8 млн. ... және ... ... индексі 116,3%-дықұрады.Облыстың электр байланыс  ...  ...  ...  ... 2,2 ... теңге сомасында қызмет көрсетілді. Нақты көлем индексі113%-ға тең. Халыққа көрсетілген электр байланыс қызметінің ... ... ... ... ... ... ... құрылымында ең жоғары үлессалмақты қалааралық телефон байланысы және Интернет желісі ... ... ... ... ... ... қаңтар – наурызындағы бөлшек тауар айналымының жалпыкөлемі 30,5 млрд. ... ... және ... ... сәйкес  кезеңіменсалыстырғанда 12,9%-ға ұлғайды. Сауда кәсіпорындарының жалпы көлеміндегібөлшек тауар айналымының ... ... ... Осы ... тауарайналымының нақты көлем индексі – 90,8%. ... ... ... ... ішіндегі сату көлемі 42,3 млрд. теңгені құрады, бұл 2010 жылдыңсәйкес кезеңіне ... ... ... ... ... ... көлемі 937,5 млн.  теңге  деңгейіндеқалыптасты. Нақты көлем индексі ... ... ... ...... ... жалпы кәсіпорындар тобыбойынша ...  ...  ...  ...  ...  ...  облыс  ...  ... саны 197,4 мың ... жетті, бұл өткен жылдың сәйкес ... ... ... Бір ... ... ... ... жалақысы64680 теңгені, оның өсуі 2010 жылдың қаңтар – ақпанымен салыстырғанда 16,3%-ды құрады. ... ... ... ... ... ... түрлері бойыншажалдамалы қызметкерлер еңбек ақысының едәуір жоғарылауы  өзге  ... ... ... ойын – ... және демалыс; кәсіби, ғылыми жәнетехникалық қызметтерде ... 35,7%; 35%; ... ... ... ең ... жалақы Ақсу қ.ә. – 72576 теңге, ... ... 70007 ... және ... қ.ә. – 67021 ... болып тіркелді.2011 жылдың қаңтар – ... ... ... ... ... органдарға (Павлодар облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру жәнеәлеуметтік бағдарламалар басқармасының ... ... ...  ... 3955 адам өтінді, бұл 2010 жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 2768адамға аз, оның ішінде ауылдық ... ... – 1569 ... 1963 ... ... ... ... соның ішінде ауыл тұрғындарының 763-іжұмысқа орналастырылды. 2011 жылдың 1 ... ... ... ... уәкілетті органдарға ұйымдар тарапынан берілген ... ... 685 ... құрады, бұл өткен жылдың ... ... 59 ... артық. Жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі уәкілеттіоргандардың есебінде тұрған жұмыссыздардың саны 2011 жылдың 1 сәуіріне 2948адамды құрады, бұл 2010 ... ... ... қарағанда 1136 адамға аз.Экономикалық тұрғыдан ... ... ... тіркелген жұмыссыздардыңүлесі 0,7%-ды құрады.2011 жылдың 1 ... ... ... ... ... ... және ... субъектілерінің саны 2010 жылдың сәйкес датасымен салыстырғанда3,5%-ға ұлғайды және 25,3 мың бірлікті құрады. Оның ішінде 2,9 мың – ... 19,1 мың – жеке ... 3,2 мың – ... қожалығы. Шағын және ортакәсіпкерлікте жұмыспен ... саны ... ... және 96,6 ... ... 2011 жылдың  қаңтар  –  ...  ...  және  ... ... ... өнім ... және ... шығару2010 жылдың қаңтар – наурызымен салыстырғанда (тұрақты бағада) 2,2%-ғаұлғайды және 56 ... ... ... ... өнім (тауар жәнеқызмет) шығарудағы облыстың үлес салмағы 3,3%-ды құрады.Шағын және орта кәсіпкерліктің заңды тұлғаларымен 49,2 ... ... ... – 5,5 ... ... ... қожалықтарымен 1,3 млрд. ... өнім ... ... 1 ... ... ... ... облысының Статистикалықбизнес тіркелімінде 11,8 мыңнан астам заңды тұлғалар тіркелді.Жұмыс істейтін заңды тұлғалардың саны 69,7%-ды, ... 8257 ... ... істейтіндер ішінде 60,6%-ын белсенділер (5003 бірлік), 30,4%-ын – уақытша қызметін ... (2509), 9%-ын ¬– ... ... ... 2011 ... 1 ... ... істейтін заңды тұлғалардың үлессалмағы 2010 жылдың ұқсас мерзімімен салыстырғанда 3,5 ... ... ... ... ... ... ... салыстырғанда 3,1пайыздық тармаққа ұлғайды. Мөлшері бойынша едәуір үлес салмақты ... ... ... ... саны 50 ... дейін), 5,5%-ды –орта кәсіпорындар (51 – 250 адамға дейін), 0,8%-ды – ірі ... ... саны 250 ... аса) ... Экономикалық қызметтүрлері бойынша тіркелген кәсіпорындардың көбі көтерме және ... ... және ... ... ... – 32,1%-ы (3801 бірлік)мамандандырылған, ал кәсіпорындардың ең аз саны тұру бойынша қызметтерге –0,8%-ы (98 бірлік) ... ... ... ... жалпы санынан 10,1%-ы (1193 бірлік) өнеркәсіп кәсіпорындарына келеді, олардың ... ... ... ... – 86,5% (1132), ал ең аз саны электрмен жабдықтау,газ, бу беру және ауа ... ... 3,8%-ы (45) ... нысаны бөлігінде жеке меншік нысанындағы кәсіпорындар 85,9%-ды,мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар – ... және ... ... ... ... мен ... ... кәсіпорындар – 1,6%-ды құрады. Ұйымдастырушылық – ... ... ... ...  ... ...  (74,8%)  алады.  Аумақтық  бөлігінде  заңдытұлғалардан едәуір үлес ... ... (67,2%), ... (17,2%), ... ... және ... ... келеді (1,8%). 2010 жылы Павлодароблысында өңдеуден кейінгі салмақта 232,1 мың тонна дәнді және ... ... оның 83,7%-ы – ... ... ... 92,7 мың ... ашықтопырақта өсірілген көкөніс, 229,1 мың тонна картоп және 40,7 мың тоннамайлы ... ... ... ... ... бөлігі Железин (жалпытүсімнің 31,2%-ы) және ... ... ... ... ... ... Ақсу қ.ә. (облыс көлемінің 24,8%-ы) және Павлодар ауданында(22,7%), көкөніс – ...  (50,3%)  және  ...  ...  ... ... ... тұқымдардың 85%-ы, барлық дәнді және бұршақдақылдарының, көкөністердің жартысынан көбі шаруа (фермер) қожалықтарыменөсіріліп,  ...  ал  ...  ...  ...  54%-ы  ... ... ауыл ... дақылдарының |Негізгі ауыл шаруашылық дақылдарының ||жалпы түсімі, 2009 жылға пайызбен  |түсімділігі, ц/га          |2.3. ... ... ... ... аса ірі ... ...  бірісаналады. Әсіресе, өңіріміздің Шарбақты, Лебяжі және Баянауыл аудандарындаорман шаруашылығы жақсы дамыған. Павлодар ... 2010 ... ... ... қорытындысы бойынша 1647 гектар жерге ағаш отырғызылды. Соның ішіндеБаянауыл табиғи паркінің 80 ... ... және ... ... ... ... ... ағаш егілді. Бүршіктердің басым бөлігі «Ертіс орманы»резерватына егілген. ... ... ... егілген бүршіктердің аумағы -14 гектар жер. Павлодар, Үрлітүп, Максим – Горький үш орман және ... ... ... ... (әрі қарай ММ) басқарма қарамағында.Жалпы мемлекеттік орман қоры көлемі 127520 га жер (әрі ... МОҚ). ... ... облысы мен РФ Омбы облысы ... ... ... ұзындығы 400 км, ал шығыстан батысқа дейін қайыңдар 150 км.ММ-лер 8 әкімшілік ... мен ... ... Ақсу қалаларыныңаумағында орналасқан.МОҚ ерекше қорғалатын табиғат аймақтарға ... 48,7 мың га ... ... ... ... ... (кешенді) қорғалымына енеді.Орман шаруашылығы мекемесінің тұрақтылық жағдай жасаудағы негізгімақсаты мен есебі ғылыми – ... ...... ... ... ... негізінде МОҚ ормандарын сырттан және орман заңынбұзудан, зиянкес пен ... ... ...  ...  және  ... қалпына келтіру болады. Барлық ормандар егістік, су, ... ауа ... ... ортаны қалпына келтіру және  санитарлы  –гигиеналық функцияларды ... ... ... ... ... қарамағынажататын облыстың ормандарының аумағы 473 мың 900 га. ... ... ... жерлері – 239 мың 900 га, осы жерлер мына мемлекеттік мекемелергебекітілген:Ерекше қорғалатын ... ... ... ... ... ... ... табиғи резерваты мемлекеттікмекемесі – 277 мың 900 га, ... ... ... жерлері – 137 мың 700 га.Резерваттың құрамына енетіндер:Шалдай филиалы – 143 мың 200 га, ... ... ... ... ... – 75 мың га;Бесқарағай филиалы – 134 мың 700 га, ... ... ... ... ... – 62 мың 700 ... мемлекеттік ұлттық табиғи паркі - 68 мың 400 га, соныңішінде орманды алқапты жерлерінің аумағы – 62мың 700 га.Табиғи ресурстар және ... ... ... ... ... және ... ... қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелергебекітілген ормандар көлемі – 127 мың 500 га, ... ... ... ... мың 300 га. ... ... ... және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттікмекемемесі – 53 мың 500 га, соның ішінде орманды жерлері – 30 мың 600 га;2. ... ... және ... ... ... ... ... – 27 мың 600га, соның ішінде орманды жерлері – 21мың 200 га;3. Үрлітүп ... және ... ... ... ... ... – 46 мың 400 га, ... ішінде орманды жерлері – 37 мың 500 ...  ...  ...  және  ...  ... ... ... қорының аумағы -4 мың 805 га құрайды, соныңішінде орманды жерлері – 3 мың 419 га, ... ... ҰК ... “Темір жолы” – 2 мың 485 га., соның ішінде ... – 1 мың 99 га,2. ... ... ... облыстық департаменті– 2 мың 320 га,соның ішінде орманды жерлері – 2 мың 320 га. Сонымен ... ... ... жоқ ... қорғалатын табиғи аумақтарда бар, олар:1. Мемлекеттік табиғи кешендік қаумал «Ертіс өзені жайылмасы» аумағы –377 мың 133 га.2. Мемлекеттік ... ... ... «Қызыл Тау» аумағы - 60,0 мыңга.Мемлекеттік табиғи есркеткіш «Қаздар өткелі » ... -2 ... ... ... ... ... жасау барысындаинспекцияның  мамандары  МОТР  ...  ...  ...  ... болатын 15 (21) тіркелмеген ... ... ... бұл ... жылмен салыстырғанда 96,0 м3 көп.Көлемі 2314,76 га (2343г а) болатын жерлерге орман екпелері егілді,соның ішінде :- МОТР ... ... ММ- ... ... ... МҰТП-80 га, (93га)- ТРжТПР Басқармасы – 13,76 га. (18га)Орман екпелерінің отырғызылуына техникалық бақылаушы ... ... ... мамандары орман екпелерінің көлемдерінің көбейтілгенжағдайын анықтады, олар: 8,4 га ... ... ... филиалыМОТР "Ертiс орманы" ММ-сі, осы жағдай бойынша ... ... ... ... ... ... ... 0,54 га.- Чернорецкийорманшылығы Павлодар орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі ММ,материалдары тексеру үшін облыстық ... ... ... ... 12,5 га, ... ... жерлерге орманекпелері отырғызылды, соның ішінде МОТР ... ... ММ ... ... ... МҰТП ... – 0,5 га. (0,4га)Орман шаруашылығын екпінді дамуын тежейтін негізгі фактор өрт ... ... ... ... адамдар көп қоныстанған жерден шығады. Соңғыбес айда облыс бойынша өртке байланысты 67 факті ... ... ... ... резерватында 17 жағдай есепке  алынды.  Көбінесе  ... ... ... сөндіре салады. Артынша сәл жел тұрса өртлаулап қоя береді. Бұл ... ... ... селқостығының салдарынанорын алады. Облыстық әкімдіктің «Павлодар облысының мемлекеттік орманқорының ... ... ... ... және онымен күресудің 2009жылға арналған іс-шаралар жоспары» туралы қаулысы қабылданды, осы ... ... ... ... ... ...... аңшылық алаптарды бекіту туралы”, “Павлодар облысындағы орманөрттерімен күрес және ормандардың ... мен ... ... ... ... жұмыстарды үйлестірудің жұмыс  комиссиясы  туралы”қаулылары бекітілді, «Май ... ... ... ... ... жобасы бекітуге ұсынылды. РФ Алтай өлкесі орман басқармасымен МОТР“Ертiс орманы” ММ-сі арасында 2009-2010 ... ... ... ... ... және ... көмек көрсету жөнінде бірлесіп ... ... ... ... ... отырғызылған орман  екпелерін  ... және ... ... ... ... ... ... басынан бері мекемелер тұрғындарға 17 582,1 мың теңге сомасына19 506 м3 ... ағаш ... 187 мың ... ... ... ... ... 518,5 га алаңда 40 орман өрті оқиғасы тіркелді, оныңбесеуінде өрт оқиғасына кінәлілер ... ... ... күзетіқызметшілері жыл басынан бері басқарманың мамандарымен және құқық қорғауоргандарының өкілдерімен бірлесе отырып 431 рейд ... 485,7 м3 ... шабу ... 91 ... ... келтірілген зиян көлемі 3 767,0мың ... ... 41 ... ... келтірілген зиянның орнын толтыруға2 309,1 мың теңге сомасына талап арыз берілді, 159,2 мың ... ... 18 ... бұзушыға 459,6 мың теңге ... ... ... 310,7 мың ... ... 36 іс, құқық қорғау органдарына 12 материалтапсырылды. 3 қылмыстық іс қозғалып сотта қаралды. 7 құқық бұзушы 3 ... ... бас ... ... және 1 ... 750,8 мың ... ... шығынның орнын толтыру жөнінде талап арыз берілді. 1құқық бұзушы 240 сағатқа ... ... ... ... ... ... ... арналған орман орналастыру үшінтөленетін төлемақы мөлшерлемелері |№ |Атауы        ...  |2010 ... ...  |2011 ... бірлік  ||т/н|          ... ... ...    ... ...    ||  |          |    ... (теңге)|мөлшерлемесі (теңге)||  |1. Шөп шабу                              ||1 ...      |1 ...         |744         ||  ... ... |    |          |          ||  |2. Мал бағу                              ||1 |Ірі мал ... |1 бас  |463         |463         ||2 ... мал (қой)   |1 бас  |116         |116         ||3 ... мал ...   |1 бас  |405         |405         ||4 |Жас мал       |1 бас  |232         |232         ||  |3. ... ...                       ||1 |Ара үйін құру    |1 ара  |827         |827         ||  |          ...  |          |          ||  |4. ... ағаш ресурстарын дайындау                 ||1 ... ...    |1 кг  |30         |32         ||  |5. ...... ... – зерттеулік мақсаттарында МОҚ аймағын ||  |ұзақ мерзімге пайдалануға төлемақы мөлшерлемесіі           ||1 ...... |1 га  |413         |413         ||  ...... |    |          |          ||  ...    |    |          |          ||  |6. ... ... ... туристік, мақсаттарында МОҚ    ||  |аймағымен ұзақ ... ... ... ...       ||1 ...    |1 га  |1185        |1185        ||  ... спорттық |    |          |          ||  ...      |    |          |          | 2.4. Су ... және ... ... су ресурстары көп. Облыс аумағынан 140-тан ... өзен ... ... ... ағысының көлемі – жүз мыңға жуық ... ... тең ... жоқ ... ... ... - ... 500- километрлікқашықтыққа созылған ертіс суы 22 сораптық стансамен жабдықталған, жартыкилометр биіктікті су ... ... одан ... ... ... 1200 ... және ... көл бар деп есептеледі.Олардың ... ... ... қалғандары тұзды. Облыс аумағында тәулігіне 3,8миллион текше метр пайдаланатын қорларымен жер ... ... он ... орны ... ... бәрі ішу мен ... үшін жарамды.Сумен қамтамасыз ету нысандары құрылысын жоспарлау және мониторингілеубөлімі бойынша:«Сумен жабдықтау жүйелерінің жағдайы, соның ішінде 2002-2010 жылдарғаарналған «Ауыз су» ... ... ... ...  ... ... (талдамалық жазбахатпен).Республикалық және облыстық “Ауыз су” бағдарламасы қабылданғаннанбастап 2002-2008 жылдары 100 ... елді ... ... қамтамасыз етужағдайы жақсартылды, соның ішінде 59 ауылдық елді мекенде 63 су ... ... блок ... (бұдан әрі - КБМ) орнатылуымен суменжабдықтау пункттері салынды және 41 елді мекенде бұрыннан қолданылып кележатқан сумен ... ... ... ... жылдар аралығында 5 232,0 млн. ... ... ... ... ... ... бюджеттен – 3 956,0 млн. теңге,облыстық бюджеттен – 1 276,0 млн. теңге.2009 жылы ... ... ... ... ... республикалықбюджет трансферттері есебінен 1 671,73 млн. теңге көлемінде 13 нысанғақаражат бөлінген, оның ішінде: 2008 ... бері келе ... ... жәнеқұрылыс жұмысы 2009 жылы басталған 5 нысан, 734,2 млн. ... ... ... ... 262,175 млн. теңге қаражат бөлінген,соның ішінде: КБМ құрылғыларымен сумен ... 10 ... ... ... ... 7 нысанының жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеуге,318,8 млн. ... ... ... және су бұру ... жағдайы бойыншаЖалпы облыс бойынша су-кәріз қызметтерін жүзеге асыратын  ... және су бұру ... ... 2,5 мың км ... ... су құбыры желілері – 1,7 мың км, кәріз желілері – 0,8 мың км. ... мен ... ... ... 1966-1975 жылдары төселген,бүгінгі күнде олардың тозуы орташа алғанда 75-85%-ды құрайды. Тұтынушылардысапалы және үздіксіз ... ... ... жыл ... ... ... келтіру жұмыстары жүргізілуде.Су-кәріз желілерін жөндеуге және қайта жаңартуға 2009 жылы әр ... ... 1055,3 млн. ... ... ... ... ... шеңберінде 955 млн. теңге бөлінді.Жөндеу-қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар ... ... ... үсті су ... қорларын пайдаланғаны үшінтөленетін төлемақы мөлшерлемелері  |Р/с|Арнайы су    ... ...  ... жылғы   ||№ |пайдалану    ... жыл    |ер     ...  ||  ...     |    |        |      |(1,085 ...  ||  |        |    |        |      ...      ||                        |     |        ||   Тас ... мың ...             |56 909,3 |107,8     ||  ... (қоңыр көмір), мың тонна       |5 706,9  |134,0     ... мың ...                |1 207,3  |110,6     ... мың тонна               |1 359,9  |114,9     ... мың ...             |1 179,9  |124,2     ... ... алюминий оксиді, мың тонна |1 707,0  |108,1     ||   ... ... ... ...        |111 881  |191,4     ... қуаты, млн. кВт/сағ           |32 876,9 |110,0     |3.2. ... ... ... пайдаланудағытехнологиялық проблемаларыПавлодар облысында табиғи ресурстар және табиғат ... ... ... қорғау және табиғат пайдалану саласындағы мемлекеттіксаясатты облыстық деңгейде іске асырады.Қоршаған ортаны сақтау, сапасын ... ... ... ... және ... қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін облыстыңорнықты дамуына көшуін ... ету үшін ... ... ...  ...  ...  2006  ...  14  қарашадағы№ 216 Жарлығымен ... ... ... ... ... 2007-2024 жылдарға арналған тұжырымдамасында ресурстарды жәнеэнергияны пайдалану тиімділігі мәселелері, теңгерімді демографиялық ... ... ... ету басымдықтар ретінде қарастырылады.Осыған байланысты экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін ... рөлі арта ... жылы ... Республикасының Экологиялық кодексін қабылдау ... ... ... ... және  облыста  қолданылатынқағидаттардың үздік халықаралық тәжірибемен үйлестіруді ... ... ... ... ... ресурстарды тиімсіз пайдаланумен және қоршағанортаны ластаумен сабақтасатын қазіргі ...  ...  ... ... ... ... ... антропогендік әсерді кемітужөніндегі барынша ілгерінді тетіктердің қолданылуын талап етеді.Тұрақты дамуға және оның ... ... ... ... ... алғанда қоршаған орта үшін әлеуметтік-экономикалық жағдайқолайсыз болып қалады. Қоршаған орта тұтастай ластанып, табиғи ... орны ... ... ... ... ... көптеген маңыздыэкожүйелік функциялар құлдырап бара жатыр.Павлодар облысының өндіріс ... ... ... ...  ... өндірісінің 5,3 % шоғырланған. Тас көмірдің 64,0 %, ... %, ... ... 75,0 %, ... ... ... ... %, жұмсақ төбе жапқыш материалдардың  99,8 %, алюминий тотығыныңреспубликалық өндірісінің ... ... ... облысына тиесілі. Еліміздеөндірілетін электр энергиясының 41,0 % ... ...  ...  ... ... әлеуетті мүмкіндігі жоғары.Осы саладағы жағымды өзгерістерге қарамастан, жалпы алғанда, ауаның,жердің және ... ... ... ... адам  ...  ...  тигізетін жағымсыз әсерлерін барынша төмендетуге  мүмкіндікболмай отыр. Атмосфераның ластануы ... және ... ... ... ...  ...  ...  артуына  байланыстыавтомобильдердің ауаны ластау көлемі қауіп төндіріп келеді.Облыстың өндірістік ... ... ...  ... ... 600 мың ... құрайды, соның  ішінде  94,0  %электрэнергиясын, металлургия және көмір ... ... ... ... ... ... шығарындылардың негізгі  көлеміЕкібастұз (43,0 %), Ақсу (30,0 %) және Павлодар (25,0 %) ... ... ... ... ... ... ... 2 % құрайды.Жер үсті су көздерінің ластану, қоқыстану және ... ... ... ... су ... ... ... нашар тазартылған қалдықсуларды төгу негізгі себеп болып отыр.2009 жылғы 1 қаңтардағы ... ... ... 412 ... елдімекеннің 67-і орталықтандырылған су жүйесімен қамтамасыз етілген. 8 ауылдыңтұрғындары сырттан тасылатын суды ... Жер үсті су ... ... асты су ... 400 ... елді ... ауыз сумен қамтамасызетіледі. 334 ауылда ауыз су санитарлық нормалардың ... ... 78 ... ... ... ... ... 2002 жылғы 23 қаңтардағы№ 93 қаулысымен бекітілген 2002-2010 жылдарға арналған “Ауыз су” ... ... ... ... ... жылдар аралығында ауызсу 100 ауылдық елді мекенге берілді, соның ішінде 59 елді ... ... су ... ... орнатылған ауыз сумен қамтамасыз ететін 63пункт салынды, 41 елді мекенде қолданыстағы сумен қамтамасыз ... ... ... ... пайдаланылғанына 25 жылдан астам мерзім өтуіне байланыстыоблыста ауыз ... ... ету ... ... іске ... ... жер асты су ... қорын қайта бағалау қажеттілігітуындап отыр. Амортизациялық мерзімі асып кеткен жер асты су ... су ... ... ...  осы  кен  ... және гидрогеодинамикалық жағдайының нашарлауына және жер астысу көздері қорының сарқылуына кері ... ... ... ... жағдай да өте нашар. Қолданылып отырғаншаралар бізді дамыған елдердің стандарттарына жеткізбейді. Қазіргі ... ... 3 ... ... ... ... жиналған. Жыл сайынолардың көлемі 1 миллионнан астам текше метрге артып келеді.2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша облыста 412 ... елді ... ... үш ... 10 аудан, 177 ауылдық елді мекен бар. ... ... ... министрі міндетін атқару-шысының  2005 жылғы24 мамырдағы № 137 бұйрығымен бекітілген  елді мекендер ... ... ... ... ... ... елді ... жабдықталған қоқыс орындарын орналастыру қажет.Облыста қолданылып отырған қоқыс орындары экологиялық,  санитарлық-эпидемиологиялық және ... ... ... ... ... ... қалаларындағы арнайы жабдықталған қоқыс орындарының ғана ... ... ...  ...  бар.  ...  қаласында,  ауданорталықтары мен ауылдық округтерде орналасқан ... ... ... ... ... нормативтік құжаттары жоқ, жер телімін пайдалануғаберілетін рұқсаттары рәсімделіп жатыр.Жалпы алғанда, облыста ...  ...  ...  ... ... ... үшін ... 26670 млн. теңге көлемінде қаражатқажет. Кейіннен құрылысын салу үшін ... ... ... ... ... ... инвестициясын және ұзақ мерзімді талапетеді. Сонымен қатар эмиссия үшін ... ... ... ... ... жыл сайынғы шығасы шамамен 80-95 млн. теңгені құрайды.Павлодар облысының аумағында 105 жалпыға ... ... ... ... бар, ... ... 49 кен орны ... кен игеруге келісім-шартжасалған. Жер қойнауын пайдаланушылар жалпы таралған пайдалы қазбалардыңкен орындарын ... үшін 2008 жылы ... ... – 2738,1 ... (немесе 2007 жылдың сәйкес кезеңіне 98,0%) құрады, қазақстандықперсоналды оқытуға – 13,8 млн. ... (142,0%) ... ... мен ... төлемдер – 469,9 млн. теңге (116,0%), кен өндіру көлемі – 2819,2 ... ... ... ... ... бойынша: ауа бассейнінің, жер асты және жер үсті сукөздерінің ... ... су ...  ...  ... қалдықтардың жиналуы, су тарату жүйелерінің  және  ... ... ...  ...  жер  ресурстарынқорғау, Семей ядролық сынау полигонына ... ... ... ... ... мен тарихи қалдықтар ең проблемалы мәселелер болып ... ... ... ... ... ... ... ретіндеанықталды.Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 16 қазандағы № ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... іске асыру және оны іске асырудың 2008-2010 жылдарға арналғаніс-шаралар ... ... ... ... ... ... 2009 жылы393 га жерге бағалы орман ... ... 2008 ... ... ... 2 есе ... (2008 жылы - 27 оқиға, 2009 жылы -15 оқиға).Білікті  мамандардың  ...  ...  ...  ... ... ... қазіргі уақытта қосымша 42 орманшы, 24 орманшебері қажет. Мемлекеттік орман күзеті орманды өрттен ... ... ... ... ... ... Бұл қолданыстағы өртке қарсытехника мен құрал-жабдықтың жетіспеушілі-гіне және тозуына байланысты.Облыс табиғи ... және ... ... ... ... мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарынасәйкестігі|р/с|Басқарманың стратегиялық   |Басқарманың мемлекеттің стратегиялық   ... ...          ||№ ... мен ...   ... іске ... бағытталған   |нормативтік-құқықтық актінің атауы    ||  |               ...                  |                     ||1 |2              |3                     |4                    ||1- ... ... ... ... ... ...                               ||1 ... ... ... және ... көздерден   |Қазақстан Республикасы Президентінің 2006||  ... ...       ... улы ... ... ... |жылғы 14 қарашадағы № 216 Жарлығымен   ||  |               ... ... мен ... ортаға |мақұлданған Қазақстан Республикасының  ||  |               ... ... Жаңа және ...  ... ... көшудің 2007-2024 жылдарға||  |               ... ... мен ...    ... ...          ||  |               ... пайдалану орнықты дамуға көшудің|                     ||  |               ... ... ... ...   |                     ||  |               ... ... іске ... ...  |                     ||  |               ... өндіріс стратегиясын жылжыту     |                     ||  |               ... ... ... ...   |                     ||  |               ... экономикалық тетігін енгізуге;   |                     ||  |               ... ... ... дамытуға|                     ||  |               ...               |                     ||2 ... ...   ... ... ... жақсарту. Ауыз су   |Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002  ||  ... ... ... ... ... ...   |жылғы 23 қаңтардағы “2002-2010 жылдарға ||  |облыс тұрғындарын сапалы ауыз|жаңғырту. Ұжымдық пайдаланым-дағы     ... ... су” ... ... ||  ... ... ету     ... жоғары су тазартқыш      |туралы” № 93 қаулысы           ||  |               ... ...          |                     ||1 |2              |3                     |4                    ||3 ... ...     ... өрлеу негізінен әлемдік   |Қазақстан Республикасы Президентінің 2006||  |биологиялық құндылығын    ... ... ... өсуі және ... 14 ... № 216 Жар-      ||  ... ...       ... ... ... ...    ... ... ...      ||  |               ... ... ... ...  ... орнықты дамуға көшу-дің ||  |               ... адам ... мен ... ... ... ...  |               ... ... ... ...    |                     ||4 ... Қоршаған ортаға  |“Табиғи капиталдың құлдырау және жойылу  |Қазақстан ... ... 2006||  ... төмендету     ... орын ... Ішкі ... ... ... 14 қарашадағы № 216 Жар-      ||  ... ... ... ... бірге қоршаған ортаға эмиссиялар |лығымен мақұлданған Қазақстан      ||  |ету, ... орта ... ... ... денсаулығына  |Рес-публикасының орнықты дамуға көшу-дің ||  |нормативтеріне кезең-кезеңмен|келтірілетін ... ... ...  ... жылдарға арналған тұжырымдамасы||  |қол жеткізу         |алу және ... ... ...    |                     ||  |               ... болып табылады”       |                     ||  |2- ... ... ... ... ... дамыту                             ||5 ... ... ... ... ресурстарды оңтайлы пайдалану   ... ... ... 2007  ||  |омандарды қорғау жә-не күзету|жөніндегі пәршенді ... ...   ... 20 ... ... ... ||  |               ... мен ... ... ... ... ... ... жолдауының ||  |               ... және ... ... үдерісіне   |негізгі бағыттарының (іс-шараларының)  ||  |               ... ... ... және оның осы  ... жоспарын орындау жөніндегі  ||  |               ... ... ... үшін      ... ... және ...    ||  |               ... ...         ... Үкіметінің 2007-2009    ||  |               |                     ... ... ... ... ||  |               |                     ... № 319 ...          |3.3. ... ...... ... облысының  әлеуметтік  –  экономикалық  даму  ... ... ... ең ... « ... 2030 ... ... дамуСтратегиясынан» және Қазақстан Президентінің « Дағдарыс арқылы жаңару мендамуға» Жолдауында көрсетілгендей әлеуметтік саясат негізінде, ... әл– ... ... ... ... ... стратегиясын іске асыру жәнедағдарыстан кейінгі елдің дамуына бағытталған басымдылықтарынан туындайды.Жұмыс қабылданған жоспарлар мен бағдарламаларға сәйкес іске ... – 2010 ... ... Орта ... ... – экономикалық дамубағдарламасы, шағын кәсіпкерлікті дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған ,2009 жылдың индустриалдық инновациялық даму ... ... ... – 2010 ... ... 2006 – 2010 жылдардағы агроөнеркәсіпкешенінің ... даму және ... үй, ... шаруашылықты дамытубағдарламалары бойынша жүргізілді.Ауданда сонымен қатар 2004 – 2010 ... ... ... ... ... ... асырылуда.Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесінің еңгізілуіне сәйкес 2009  ... 2010 – 2014 ... ... ...... ... және 2010 – 2012 ... аудандық бюджет  пен  мемлекеттікоргандардың 5 жылға арналған стратегиялық жоспарлары әзірленді.Өнеркәсіп. Өнеркәсіп ... ... 2009 жылы 20 052,0 ... ... ... 2008 жылға қарағанда 82,6 % (24283,2 лн.теңге).Айғақтық көлем индексі - 84 %. ... ... ... өнімгесұраныстың азаюы әсер етті. Негізгі капиталға тартылған қаржы салымдары2009 жыл қорытындысы бойынша негізгі капиталға тартылған қаржы салымдары 14087,3 млн. ... ... ол 2008 ... осы ... ... – 258,3 %(5 454,2 млн. ... ИСО менеджмент сапа жүйесін еңгізу2009 жылы ИСО сапа жүйесін ... ... саны – ... ... 2009 жылдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылықөнімдерінің көлемі 10 757,8 млн. ... ... ... 2008 ... ... ... ... – 114,7 % .2009 жылғы егіс көлемі 2008 ... ... 7,1 % ... 224,7 ... жетті. Шығымдылығы 9,1 цн/га болып жалпы жиналған астық 200,3 ... ... ... 2008 жылдағыдан 58,5 мың тоннаға көп. Бұл ... ... ... 32,4 %-ын ... ... ... ... тартылған қаржы салымдары 2009 жылы993,2 млн. теңгені құрады,немесе 2008 жылмен салыстырғанда 9,1%.2008 ж.-910 млн. ... ... ... бірі ... ... ... ... болып отыр. Егістік жерлерді тиімді пайдалану мақсатында аудандаайтарлықтай жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасының 2003 ... ... Жер ... 82 бабының 2 тармағына сәйкес биыл өкілеттіорганмен 245 шаруашылық ... ... ... ... 71836 га егістікалқабы бір жыл ішінде сот арқылы мәжбүрлеп қайтару шараларын қолдану ... деп ... ... ... ауыл ... ... оларды еңгізумақсатында  пайдаланбайтын  жерлерді  ...  алу  ...  ... ... ... ... ... істейтін шаруашылықтарменірілендіру жұмысы жүргізілуде. Оған мысалы ... мен ... және ...  ...  және  ...  ЖШС-ніңарасындағы бірігіп іс - ... ... ... ...  ... ... ... тұтынушылар кооперативтеріне біріктіру, ірітауар өнеркәсібін дамыту мақсатында сервистік-дайындау орталығы құрылды.Оның ... ... ... Агро»ЖШС-гі -49%, жеке тұлға ГузиченкоС.-21% ,«Сүлейменов Н. шаруа қожалығы – 25 %, «Көк ... ... ... – 5 % ... ... 3423 га ... жерлер бар. Суармалы жерлерді тиімді пайдаланумақсатында «Қарой» ЖШС-гі көкөніс және  ...  ...  ... ... ... тамшылап суаруды енгізуді жоспарлап отыр.Өкінішке орай суармалы ... ... ... қондырғылары, су беретіннасостары, электр көзі жоқ. Олар тек мал ... ... ... ... ... жақсарту мақсатында 2014 жылға дейін жарамды 500га алқапты мақсатты пайдаланып, қалған 2923 га алқапты Жер ... ... ... ... ... ... жерлерге ауыстыру қажет.2009 жылы шартты малдың басы және құстар 2008 жылмен салыстырғанда2,1 % өсіп 48892 ... ... 2009 жылы тірі ... 11,8 мың ... ... - 40,9 мың ... жұмыртқа 6,5 млн. және 17 мың ... жүн ... ... тұрақты. Ауданда ауылшаруашылық өнімдерін терең қайтаөңдейтін 25 субъекті жұмыс істейді.Ауданға инвестиция тарту жұмыстары ... 2009  жылы  ... «Нұр ... 2005» ... 4500 ірі қара мал ... ... 1,8млрд. теңгенің инвестициялық жобасын дайындады. Бұл жоба «Казагро» Ұлттықбасқару Холдингінің ... ... ... ...  ... АҚ-ның институттары арқылы 690,7 млн. қаржы игерілді. Ол 2008жылмен салыстырғанда 1,8 есе ... 17 ... ... ... бар. ... ... ... 15.«Мал шаруашылығын асылдандыру «Асыл түлік» республикалық орталығы» АҚ-ментығыз жұмыс жүргізіледі. Осы акционерлік қоғамының ғалымдарының ... ... ... ... ... ... ... арттыру аса маңызды.Бұл бағытта «Қайнар» мен «Отқанжар» ЖШС -тері жұмыс істеп ... ... осы ... жеке ... ... көңіл бөлінбейді.Мал шаруашылығын дамытуға, ... ... ... ... ... ... Ол шаралар малдардың генетикалық потенциалын  көтеругемақсатты ... ... ... ... ... толық шешімін таппаған мәселелер бар. Ауыл шаруашылықжануарларын бірдейлендіру деңгейі төмен. Малдарды бірдейлендіру ... ... ... ... ... және мал иелері есебіненжүргізіледі.Жеке меншіктегі мал союда ... ... ... ... Үкіметінің 2009 жылғы 4 қарашадағы № 1754 қаулысыменбекітілген кейіннен өткізуге арналған ауыл ... ... ... ... ... мал сою белгіленген пунктерде және міндетті түрдеветеринариялық-санитарлық сараптамадан ... ... Осы ... ... ауыл ... ... тартып, әр елді мекенде мал союалаңын ... ... сай ... ... ... ... ... дамыту. Халықты жұмыспен қамту ... ... ... ... ... орта және шағын кәсіпкерлік тұрақты дамуда. 2009жылы ауданда шағын кәсіпкерлік субъектілер саны 992-ге жетті ... ... ... 107,7 %. ... өнім ... 2008 ... ... %-ға көбейіп 2760,7 млн. теңгені құрады. Шағын бизнесте 2826 ... ... 2008 ... ... 20,3%-ға көбейді.2009 жылы аудан кәсіпкерлерімен 176 млн. теңге несие ... ... ... ... 262,3 % (2008 ж.- ... теңге). 2009 жылдың басынан 10жаңа кәсіпорын тіркелді, оның ішінде: 2 құрылыс саласында, 7-саудада, ... ... және ... ...  ...  ... ... 2009 жылы аудан бюджеті 2408,7 млн.теңгені құрады,немесе 2008 жылға қарағанда 34,6 %-ға ... 2009 жылы ... ... млн. ... орындалуы 102%.Бюджеттік инвестиция көлемі 2009 жылы 98 % көбейіп 716,5 млн. ... ... ... ... ... ... млн. ...  облыстықбюджеттен – 57,9 млн. теңге және аудандық бюджеттен-13,3 млн ... ... ... 2009 ... 6 ... ... мен ... атты Жолдауын орындау мақсатында және аймақтық жұмыспенқамту стратегиясына сәйкес «Жол картасы» бағдарламасы аясында 2009 ... ... 130,9 млн. ... 31 ... ... Осы ... жұмыс орындары ашылды.Коммуналдық меншік. 2009 жылдың 27 ...  ...  ... ... ... 2 КМК және 3 ... негізгі құралдарыныңқұны 1038,5 млн. теңге. Аудандық коммуналдық меншіктің тізбесінде есептежалпы құны 695 млн. ... ... 159 ... тұр. 2009 жылы ... жалға беруден аудандық бюджетке 389,0 мың теңге түсті. 2009 жылы9,0 млн ... ... ... ... Сот ... ... коммуналдық меншікке 27 обьект қабылданды, оның ішінде 20 пәтер, 6ғимарат, Өндіріс ауылының су құбыры. 2009 жылы әділет ... ... ... ... қойылды.«Каратал» КМК-ның балансында 10 су құбырлары тұр. «Қаратал» КМК жарғылықкапиталы 2008 жылға қарағанда 4,4 есе өсіп 1021,1 млн. ... ... үй – ... ... ... ... су» ... сәйкес аудан тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшінбірінші кезекті іс-шаралар белгіленген.Елді ... ... ... ... етуге жаңаларын салып, бар суқұбырларын қайта жөндеу жұмыстары ... ... ... 19 ... немесе аудан халқының 67,2 ... ... ... ...  ...  ...  даму  ... су құбырларын қайта жөндеу жұмыстары. Бұл бағытта 2010 ...  ...  ...  ...  бойынша  жұмыстаржүргізіледі. ... 1745 км ... беру ... 29 ... 318 КТП бар. 2009 жылы қолданыстағы электр желісінің ұзындығы 231,5шақырымына 12,5 млн.теңгенің күрделі ... ... ... ... ... ... тұрақты. Электр қуатымен қамтамасыз етілмеген елді мекендержоқ. Егер 2009 жылы ... ... ... жеке ... 1 квт-қа 6,99теңге, заңды тұлғаларға 12,75 теңге болса, 2010 ... 1 ... ... және 14,36 ... ... ... қуатының қымбаттауы тозығы жеткенэлектр желілерін жөндеп, ... ... ... ... ... ... төмендету мақсатында жарықты үнемдеуге көшуіміз керек.Облыс ішіндегі автомобиль жолдары. Ауданның ауыл ішіндегі автомобильжолдарының ұзындығы 212,1км. ... Жыл ... ауыл ... автомобильжолдарының жөндеу жұмыстарына аудандық бюджеттен қаржы бөлінеді. 2009 ... ... ... көше ... ... ... үшін Киевкакентінің; Щербаков, Изенді, Ахметауылы ауылдарына орташа жөндеу жұмыстарынжасау үшін 30,0 млн. ... ... ... «Жол ... шеңберінде жалпысомасы 17,2 млн. теңгеге ... ... ... ... ... ауыл ішіндегі автомобиль жолдарына ағымдағы жөндеу жүргізілді.Аудандық маңызы бар ... ... ... ... және ... жылы облыстық бюджеттен 18,1 млн. теңге бөлінген.Абаттандыру. Көпшілік пайдалану орындары абаттандырылуда: Киевкакентінің орталық саябағын ... құру ... ... 7,0 млн. ... ... ... есебінен 4 балалардың ойын алаңы мен1 спорт алаңы салынды. Оның ішінде Киевка кентінде 3 балалар ... ... ... Қарағанды облысы әкімі мен «ENRC» ЖШС ... ... ... ... ... ... 5,5 млн. ... 1 жасанды жасылкөгалмен көмкерліген спорт алаңы мен 1 ... ... ... ... ... жағдайын жақсарту үшін 7,0 млн. теңге, абаттандырумен ... үшін 2,0 млн. ... ... ... бірі ... беру болып табылады2009 жылы білім бері саласына жұмсалған қаржы 1119,0 млн. теңгені ... ... ... ... беру ... ... ... 250, млн.теңгеге өсті). Жалпыға білім беру қоры 2009 жылы 11,3 млн. теңгені құрады,2008 жылға ... 27 % ... Бір ... жұмсалған қаржы 42%-ға өсті.Білім беру ұйымдарының ағымды және күрделі ... ... ... ... ... ... жұмыс жүргізілуде.Соңғы 2 жылда материалдық-техникалық базаны нығайтуға 106,1млн. астам ... ... ... кабинетпен қамтамасыз етілу 2008 жылғы 32 %-дан 2009 жылы 38 % -ға өсті.Жыл сайын компьютер ... ... ... 1 ... 7 оқушыданкелетін болды. 13 мультимедиалық  ...  ...  іске  ... ... ... орта және ... топ (буын) оқу жоспарыныңпәндері бойынша ... ... бар. 11 ...  ... ... 100 % ... қол жеткізген.Аудан бойынша барлығы 2093 оқушы ыстық тамақпен қамтамасыз етілген.2009 жылы 1-4 ... ... ... ... ... ... млн. ... бөлінген.Ыстық тамақпен қамтамасыз ету 2008 жылғы 37%-дан2009 жылы 76%-ға өсті.2008 жылмен салыстырғанда ҰБТ ... ... балл 8,8 ... өсіп 2009 жылы70,3 баллды құрады. Бұл ... ... ... ауылдық аудандар ішіндетөртінші орын.Ол 2008 жылмен салыстырғанда 6 орыннан көтеріліуі.2009 жылы ... ... ... бойынша 64 педагог келді. Олардыңішінде жоғарғы білімі бары – 34, орта ... ... бары – 30. ... ... сала ... әлеуметтік қолдау көрсету шараларынжүзеге асыру мақсатында әрбір маманға 90,7 мың ... ... ... ... ... ... осы бағдарлама бойынша 1 мұғалім келді.Мектепке дейінгі білім беру ... ...  ...  ...  ... жанында 1010 бала қамтылған 28 кіші-орталық қызмет етуде.Киевка кентінің мектепке дейінгі ... дән»  ...  120  ... 2009 жылы ... ... білім беру мен қамтылу деңгейі 92%-ға жетті.Ауданда мәдениеттті ... өте ... ... таңда  ауданныңәлеуметтік – мәдени инфрақұрылымы 67 ... ... ... ... ... 17-сі ... ... 59%, 12-сі жеке меншікнемесе 41%. 2009 жылы ... ... ... желісінің ұлғаюынабайланысты қаржыландыру 2 есеге ... өсіп 144,0 ... ... ... ... ... үшін ... көлемі 2008 жылға қарағанда73% -ға өсіп, 49,0 млн. теңгені құрады.2008 жылы коммуналдық меншікке екі ауыл ... ... 2009 ... оның ... ... ... Құланутпес, Изенды.Аудан тұрғындарына 35 мемлекеттік ... ...  ...  Тоғызкітапхана модельді болып саналады, 16 кітапхана, немесе 47% ...  ...  ...  ...  28  ... немесе 80%.Жалпы мәдениетті дамытуға қолайлы жағдай жасау әрі қарай ... ... ... ... ... ... ... етедіАуданда 28 денсаулық сақтау мекемесі қызмет істейді. Мемлекеттік желіде 2нысан бар, ... 7,1%. ... ... 92,9% жеке меншік иелігінде.2009 жылы жылдық қаржыландыру көлемі 222 835,7 мың теңгені құрады, ... ... ... 119,4% (2008ж -186 613,3 мың ... Ауру ... емделушілер 19,0 млн теңгенің дәрі дәрмегімен ... ... ... ауру ... 2008 ... ...  2009  ... Туберкулез салдарынан өлім 2008 жылғы 3-тен 2009 ... ... Жаңа ... ... ... көбейіп отыр – 2008 жылғы 2-ден2009 жылғы 6-ға дейін. Шетінеуді азайту бойынша барлық мүдделі ... ... алу ... ... ... аурулар саны өте жоғары болып қалуда: 2008 жылы 30 ... жылы 56 ... ... ... ... 2008 жылы 26 өлімтіркелді, 2009 жылы 29. Онкологияық аурулардың ... ...... кеш ... ... бастап тұрғындарға стационарлық көмек көрсетуді  бірыңғайденсаулық сақтау жүйесіне ауыстыру бойынша жұмыс жүргізіледі.Халықты ... ... ... ... саны ... ... жылда 18,9 мың адамды құрады. Жұмыссыздық деңгейі 0,1%ға төмендеп,3,8%-ды құрады. Жұмыспен ... ... 1573 ... ... ... орналастырылды.Жұмыс пен қамту органына өтініш берушілердің саныныңкөбеюі «Жол картасы»  бойынша  жұмыспен  ...  ...  ... ... ... ... ... бөлінген 2350,0мың теңгеге жоғары және арнаулы орта оқу орындарының 30 түлегі ауданның 17мекемелерімен келісім шарт ... 15,0 мың ... ... ... ... ... 2009 ... 0,01%-ға дейін төмендеп,0,02%болды. 2009 жылда 7,3 млн. ... ... ... көмегі 164 отбасынатағайындалып төленді, 2008 жылда бұл көрсеткіш 11,2 млн. теңге, оның ішіндереспубликалық бюджет трансферті ... 3,5 млн. ... жылы ... «Балалы отбасыларға берілген жәрдем ақылары туралы»Заңына сәйкес 621 отбасындағы 1588 ... 16,1 млн ... ... ... ... жылы 727 ... 14906,0 теңгенің тұрғын үй жәрдемақысы төленді.Халықтың әлжуаз тобына қолдау көрсету осы жылда да жалғасын ... жыл ... мен ... ... ... жұмысы  тұрғындардың  өмір  сүру  сапасынжақсартуға ... Бұл ... ауыл ...  ... ... ... , мал ... мен өсімдік шаруашылығын әртараптандыру басталады. Сонымен қатар егістікке жарамды жерлерді тиімдіпайдалану ... ... Бұл ... ... да ауданның 2010-2014 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамында көрсетілген. Жаңа ... ... құру ... ... ... және жаңа |соның     |Жол       ...       ... ашу    ... ... ||          ... ... ...    ...     ... қаласы  |3575       |1200      |3731       ... ...    |585        |137      |600       ... қаласы  |2450       |1900      |571       ...      |230        |95       |109       ...      |580        |250      |135       ...      |315        |200      |115       ...       |475        |240      |144       ...       |305        |115      |239       ...       |200        |110      |96        ||Май        |370        |190      |46        ...      |660        |310      |154       ...       |350        |150      |39        ...      |610        |210      |158       ... бойынша   |10705       |5107      |6137       ... ... ... және ... ... ...  ... жұмыс орындары  |Жастар тәжірибесі        ...  |              |                ...    |              |                ||      ... ішінде     |барлығы |соның ішінде      ||      |    ...    ...      |    |ті   |қ ... |    |і    ...  ||      |    ...      |    ...       ||      |    |н    |      |    |     |       ...  |846  |425   |421     |494   |100   |394     ...   |    |    |      |    |     |       ... ... |340  |190   |150     |80   |20    |60      ...  |575  |360   |215     |240   |90    |150     ...   |    |    |      |    |     |       ...   |110  |80   |30     |15   |0    |15      ...  |135  |90   |45     |15   |0    |15      ...   |105  |65   |40     |20   |0    |20      ...    |140  |90   |50     |20   |0    |20      ...    |115  |70   |45     |20   |0    |20      ...   |120  |80   |40     |20   |0    |20      ||Май     |125  |80   |45     |40   |20    |20      ...  |125  |75   |50     |30   |0    |30      ...    |125  |85   |40     |20   |0    |20      ...  |49   |20   |29     |16   |0    |16      ...    |2910  |1710  |1200    |1030  |230   |800     ...   |    |    |      |    |     |       ... ... кәсіптік даярлау, қайта даярлау және жұмыссыздардыңбіліктілігін арттыруды ұйымдастыру болжамы|Қаланың,    |Қоғамдық   ... ... ... ... және    ... атауы |жұмыстарды  |біліктілігін арттыру            ||        ... |                      ||        |       ... ... ...           ||        |       |     ... ...        |       |     ... |бюджеттен |алық   ||        |       |     ... |     ... ... ... |1200     |1177   |430    |90    |657    ... ...   |700     |300   |110    |30    |160    ... ...     |600   |80    |120    |400    ...     |260     |80    |5     |45    |30    ...    |250     |100   |45    |15    |40    ...     |190     |70    |10    |20    |40    ...      |420     |120   |20    |60    |40    ...      |310     |100   |20    |40    |40    ...     |240     |80    |10    |30    |40    ||Май       |300     |60    |10    |10    |40    ...    |150     |110   |35    |35    |40    ...      |130     |50    |10    |20    |20    ...    |300     |80    |0     |40    |40    ... ...  |4800     |2927   |785    |555    |1587   | 2010 жылы ... ...  жалғастырылады.  Оны іске асыру үшін 6302,0млн. теңге бағытталды, соның ішінде:инвестициялық жобаларға 5665,0 млн. теңге, соның ішінде ... -3776,1 млн. ... ... ... - 1888,9 млн. ... ... орындары мен  жастар  тәжірибесі  бағдарламасынкеңейтуге 240,0 млн. теңге;кадрларды даярлауға және ... ... 397,0 млн. ... ... ... “Жол картасы” шеңберінде іске асыруға үшін жобалартізбесі|          ...  ... ... ...  ...  ||         ...   ...          ... ... ||         |     |               ...         |     |               ... бірлік||         |     ...  ... ...   |      ||         |     |      |РБ   |ЖБ   |      ... ...  |159    |5665,0   |3776,1 |1888,9 |6137    ... барлығы  |     |      |    |    |      ... ... ...    |2009,0   |1340,0 |669,0  |2177    ... және ... |     |      |    |    |      ||Жол ...    |47    |1224,8   |816,5  |408,3  |1327    ...     |     |      |    |    |      ...    |72    |2285    |1522  |763   |2474    ... мен |     |      |    |    |      ... да     |     |      |    |    |      ...    |     |      |    |    |      ... ... |     |      |    |    |      ...     |     |      |    |    |      ... беру    |26    |771,2   |514,4  |256,8  |835     ... ... |16    |423,9   |282,7  |141,2  |459     ...     |11    |457,4   |305,1  |152,3  |496     ...    |2     |128,2   |83,6  |44,6  |138     ... ету  |     |      |    |    |      ...       |8     |453,9   |302,7  |151,2  |492     ...    |9     |50,0    |33,3  |16,7  |54     ... ... |9     |146,6   |97,7  |48,9  |159     ...     |     |      |    |    |      ...     |      |    |    |      ...   |     |      |    |    |      ... ... |     |      |    |    |      ... ... ... ... және іске асыру бөлімібойынша:Орындалғаны:- 2010 жылға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ... ... ... ұсыныстар әзірленді; - облыстың коммуналдық желілері объектілерін қайта құру және жетілдіружоспары әзірленді;- табиғат қорғау ... ... бөлу ... ... ... 2010 ... ... қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралардыңқосымша тізіміне енгізу үшін материалдар жинақталды;- ... ... ... ... ... бар шамдарды жинау жәнеқайта өңдеуге тапсыру, улы химикаттарды көму жөніндегі ... ... ... ... ... ... ортаны қорғау жөніндегі шараларды өткізу, соның ішінде:- балық өскіндерін құтқару;- құрамында сынап бар шамдарды жинау және қайта өңдеуге тапсыру;- улы ... ... ... ... шараларына қаржы бөлу жоспарын орындауға мониторингжүргу;- қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды ... ... ... арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралардыіске асыру бойынша ұсыныстар әзірлеу; - облыстың коммуналдық ... ... ... құру және ... ... 2010 ... арналған қосымша тізіміне енгізу үшін материалдаржинақтау; Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министірлігінің 2009 ... ... № 344 ... ... ... ... негізіндеқұрастырылған мемлекеттік орман қоры аумағындағы 2010 – 2011 жылдарғаарналған ... ... үшін ... мөлшерлемелер көлемі туралыақпарат Павлодар облысы бойынша 2010-2011 жылдарға арналған орман орналастыру үшінтөленетін төлемақы мөлшерлемелері |№  |Атауы       ...  |2010 ... ... |2011 жылғы бірлік ||т/н |          ... ... ...   ... ...   ||  |          |     ...    ...    ||  |          |     ...      ...      ||   |1. Шөп шабу                             ||1  ...     |1 ... |744        |744        ||  ... жерлер|     |          |          ||   |2. Мал бағу                             ||1  |Ірі мал ... бас  |463        |463        ||2  ... мал (қой)   |1 бас  |116        |116        ||3  ... мал ...  |1 бас  |405        |405        ||4  |Жас мал      |1 бас  |232        |232        ||   |3. ... ...                      ||1  |Ара үйін құру   |1 ара  |827        |827        ||  |          ...   |          |          ||   |4. ... ағаш ... ...                ||1  ... ...    |1 кг   |30         |32         ||   |5. ...... ...... ... МОҚ аймағын||  |ұзақ мерзімге пайдалануға төлемақы мөлшерлемесіі          ||1  ...... га   |413        |413        ||  ......     |          |          ||  ...   |     |          |          ||   |6. ... ... ... ... ... МОҚ   ||  ... ұзақ мерзімде пайдалануға төлемақы мөлшерлемесі      ||1  ...   |1 га   |1185        |1185        ||  ... ... |     |          |          ||  ...      |     |          |          ... үсті су көздерінің қорларын пайдаланғаны үшін төленетін төлемақымөлшерлемелерінің көлемі туралы ақпарат Қазақстан Республикасының 2003 ... 9 ... Су ... ... және ... ... 2009 ... 23 қаң-тардағы“Қазақстан Республикасындағы жергілікті  мемлекеттік  ...  ... ... ...  сәйкес  табиғи  ресурстар  және  табиғатпайдалануды реттеу басқармасы  ...  ...  ...  ... ... ... 2010 ... арналған жерүсті су көздерінің ... ... үшін ... төлемақы мөлшерлемелері  туралы»шешімі  дайындалып  жатқанын  хабарлайды  ...  ... ... 2009 ... 14 ... № 223 ... ... есебінің әдістемесі қоса беріліп отыр).Бұрынғы жылдардағыдай, төлемақы мөлшерлемелерін есептеу үшін жылдыңаяғына қарай инфляцияның (8,5 %) ... ... ... ... су    ... ... ... жылғы   ||№ |пайдалану    ... жыл    |ер     ... ||  ...     |    |        |      |(1,085 ...  ||  |        |    |        |      ...     ||   |          |             ...           ||1  |2          |3             |4              ||1  ... ортаның   |Табиғи нысандардың және  |Тиімді экологиялық     ||   ...    ... ...  ... және жеделдетіп ||   ...      ... ...     ... ету шараларының   ||   |          |             ... құру        ||2.  ... ... ... ... мен    ... қоқыстарға түгендеу ||   |қоқыс аумақтарындағы|демографиялық жағдайлар  |жүргізу, оларды іске асыру ||   ... ... ... ...  ... ... ...   |жағдайлардың    |             ... беру       ||   ...      |             |              ||3.  ...    ... ... |Табиғат пайдаланушылар-ды  ||   |экологиялық-экономик|ең жақсы ...    ... жаңа     ||   ... ...  ... көшуін  |экологиялық-экономикалық  ||   ...     ... ету      ... ... ...   |нәтижелерінің    ... ...  ... ... ||   ...       ... ...  ...           ||   |          ... іске ...  ... ...       ||   |          ...           |              ||4.  ... өсуі  ... орта ... |Экологиялық “таза”     ||   ...     ...         ... ынталандыру,||   |эмиссияның артуы  |             ... ...  ||   |          |             ... ...    ||   |          |             ... қатысты бақылауды ||   |          |             ...         ||   |          |             ... ... ||   |          |             ... ... қолдану  ||   |          |             |              ||1  |2          |3             |4              ||5.  ... және ...  ... ... әсер ... ... бар ерекше||   |түрлерінің     ... ...    ... ... ... ||   ...     |             ... жануарлар мен     ||   ...     |             ... ... ...  ||   ...   |             ... және ...  ||   ...       |             ... ...  ||   |          |             ... ... өзара ||   |          |             ... етуі         ||6.  |Су ...   ... ... әсер ... мемлекеттік    ||   |ластануы, судың   ... ... ... |органдармен бірлесе отырып ||   |экологиялық     ... ...     ... антропогенді әсерді ||   |жүйе-сінің бұзылуы |             ... ... ...   ||   |          |             ... су ...    ||   |          |             ... және ...   |          |             ... ...     ||7.  ...      ... ... мен    ... қауіпті нысандарға ||   |экология-лық    ... ...  ... жүргізу, ықтимал  ||   |жағдайлардың    |үшін қолайсыз ...  ... ... ...  ||   |туындауы      |             ... ...        ||8.  ... ...    ... жүйе ... алқаптарын құрғақ   ||   |          ... ... ...  ... және ... ||   |          |             ... ... ...   ||   |          |             ... ...     ||   |          |             ... ... ... |Экологиялық сараптама және қоршаған ортаға эмиссия келтіруге рұқсатберу бөлімі бойынша:2009 жылдың 1 жарты ... және III ... 2 айы ... ... ... ... және табиғат пайдалануды реттеу басқармасында720 жобалау алдындағы және жобалық материалдардың экологиялық сараптамасыөткізілді, ... ... ... ... 135  ...  берілді.Келісілген құжаттаманың саны (яғни мемлекеттік экологиялық сараптаманың оңқорытындыларын беру) – 670, түзетуге ... ...... ... алу үшін ... өтініштердің қарауға қабылданбағаны –23.Сараптамалық құжаттамалар: ғимараттар ... ... ... ... ... кәсіпорындардың қоршаған ортаға келтіретін  ... (43), ... ... ... ... нормативтерінің жобалары(6), сонымен қатар қалалық құрылыс жобалары (жер учаскесін таңдау – 586). Табиғат ... ... ... және іске асыру бөлімібойынша:Орындалғаны:- 2010 жылға арналған қоршаған ортаны қорғау ... ... ... бойынша ұсыныстар әзірленді; - облыстың коммуналдық желілері объектілерін қайта құру және ... ... ... ... ... қаржы бөлу жоспарын орындауға мониторингжүргізілді;- 2010 жылға арналған ... ... ... ... ... тізіміне енгізу үшін материалдар жинақталды;- балық өскіндерін құтқару, құрамында сынап бар шамдарды жинау ... ... ... улы ... көму жөніндегі шараларды өткізугедайындық жұмыстары жүргізілді.Келесі жылға жоспарланғаны:Қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ... ... өскіндерін құтқару;- құрамында сынап бар шамдарды жинау және қайта ... ... улы ... ... ... ... ... қаржы бөлу жоспарын орындауға мониторингжүргу;- қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды ... ... ... ... ... ортаны қорғау жөніндегі шаралардыіске асыру бойынша ұсыныстар әзірлеу; - облыстың коммуналдық желілері ... ... құру және ... әзірлеу;- 2010 жылға арналған ... ... ... үшін ... ... ... облысында табиғи ресурстар және табиғат ... ... ... ... және табиғат пайдалану саласындағы мемлекеттіксаясатты облыстық деңгейде іске асырады.Қоршаған ортаны сақтау, сапасын ... ... ... оңтайлыпайдалану және тұрғындардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін облыстыңорнықты дамуына көшуін қамтамасыз ету үшін ... ... ...  және  ...  көздерден  ...  улы  ... ... ... ... мен қоршаған ортаға қауіптөндіруде. Жаңа және ... ... ...  мен  энергияүнемдеуді пайдалану орнықты дамуға көшудің басымдықтары болып табылады.Орнықты дамудың міндеттерін іске ... ... таза ... ... ... қоршаған ортаны қорғаудың тиімді экономикалық ...  ...  ...  ...  дамытуға  негізделеді.Экономикалық өрлеу негізінен ... ... ... бағасының өсуіжәне табиғи ... ... ...  ...  ...  болады.Қалдықтарды жинақтауыштар адам денсаулығы мен қоршаған ... ... ... Табиғи ресурстарды оңтайлы пайдалану жөніндегі пәршендішараларды қолдану, орман мен жануарлар ... ... ... жәнеқалпына келтіру үдерісіне меншікті капиталды тарту, және оның осы ... ... үшін ... арттыру керек. Павлодар облысыныңтабиғи ресурстар және ... ... ... 5 дәрежелі объектілерінежататын IV ... ... ... ...  ... және ... жөніндегі міндеттер жүктелген.3-4 дәрежелі объектілер бойынша ... ... ... ... ... ... ... министрлігінің  аумақтыққұзіретті органы – қоршаған ортаны қорғау облыстық басқармасы жүргізеді.Өндірістік объектілердің санитарлық жіктемесіне сәйкес (2005 ... ... № 334 ... ... мен ... облыстабиғи ресурстар және табиғат пайдалануды ... ... ... ... ... ...  жүргізеді:  пластмасса  ... ... ... ...  ...  ...  ...  объектілері,   ...   ...   ... ... кондитерлік өнімдер шығаратын  аз  ... ... ... жихаз жинақтаушы объектілер және т.б.Шаруашылық қызметі жоспарланған жобалар, бұрынғы объектілерді ... ... ... ...  және  ... ... мен ғимараттарды мен қондырғыларды ... ... ... қайта жабдықтау, бағытын өзгерту, тарату жобаларымелекеттік экологиялық сараптамадан ... ... ... ... А.А., ... Ж.Д. Су ... – қауіпсіздік кепілі./Қазақстанның ғылымы мен жоғары мектебі. 2001 ж. №15-7 бет2.     Суханбердин Х. «Су ...... ... ... – 2003ж.№12(18)3.     ҚР Статистика Агенттігі, Тараз, 2008 ... ... ... ауыл ... ... ... Абдуллин.А.А. Геология Казахстана. Алама-Ата; Наука, 1981 с. 312.2. Абдуллин.А.А. Геология и ... ... ... ... 1994, ...   ...    Б.Ж.    Континентальные      ... ...  ... на  ...  ...            1992., 35с4. ...  ...   ...    ... ... 192с, ... ... И.П.,Матусевич С.п.Новые  материалы по географии  ... ... ... к ... ... ... КазССРСер. Почв.,1945.Вып.1-2. 142-143.6. Джанпейсов Р.Д.,ЗоновГ.В.Смагулов Т. ... ... и ... ... ...  покрова полупустынь и  пустынь  Казахстана.-Алма-ата:Наука6 1990.92с. 120-122.7.   ...    ...    //Под   ...     А.С.Л.-Гидрометеоиздат, 1959. 367 с, 72-74.8. ...   по   ...    ...    ...  ... И.П.Герасимова.-Алма-ата:Наука,1952. 560с.9.  Равнины игоры Средней Азии и ... ...  ...    ...   //   В     кню:     ...   ...   карте  Казахской   ССР  ...  ... ... ... ...  А.Ю.  ...  ...  и  выделениегеосистем.//Вопросы географии. 1986.ғ98. С ...          Ю.П.        ... ... 1990. 396 ...    Б.А. ...  ...  условия  и  естественныересурсы СССР.-М.:Наука,1969.482 с.14.Формазов А.Н. ...  мир  ...  .  150  ...   В.М.  ...    ...    покрова    мира.М.:Мысль,1984.235  с.Шлыгин    Е.Д.     ...     ...  ...  Казахстана. // В кн. Очерки  по  Физическойгеографии ... ... 1952. С. 59-127.  ...  ... история и палеогеография от протерозоядо кайнозоя.// В кн. Казахстан.-М.: Наука. С. 20-32.  ...    ...    ...     Азии     и ... 1965.18. В. М. ...  Физическая  география  Казахстана.//Изд ңМектеп.:Алма-ата.1968.СЛ31-132.19.СССР Физикалық географиясы. М.И.Давыдова,Л.И.Каминскии,Н.П.Неклюкова.Г.К.Тушинский.  ... ... 353-354 ... А.С. Исследования природы Казахстана. Изд. Казахстан. Алма-Ата1979 39-40 б.21.Джаналиева.Г.М. Физическая география   Казахстана.  ...  ... 2000 ж ... ... Том 1. Пг, 1915. с.82-83 ... книгаСибири, составленная Тобольским сыном боярскимСеменом Ремезовом ВІ701 году. Спб;1982. Обяснения к ... ... ... ... в восточную часть Киргизской степив1849-1851гг Горный журнал 1853 чч-2-З с.21925.Дорощин  П.  Геологияческие  ...   о  ...  ... 1871 ч-іс. ...  ... ... ... Ы. Алтынсаринат. Қаз. ҒА. Баспасы. Алматы 2000ж 37-38 б.27.Тазабекұлы.Т.  ...  ...  ...  сөздігіАлматы.Рауан\1993ж. 236-237 б.28.Попов.М.Г. Растительный покров Казахстана. Алма-Ата 1940г с. ... ... ... 1953г. с. ... А.А. ... ... Казахстана Москва-Ленинград 1944г.с 195-19631.Кунаев.Д.А. Полезные ископаемые Казахстана. Алма-Ата 1955 г. с.236-238.32.Сыранбеков.Қ.Ж. Жабайы өсімдіктер Сыры.Алматы ... ... ... 
    
   

Пән: География
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 55 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қан эритроцит осмостық резистенттілігіне төмен диапазонды сәулелердің әсерін зерттеу62 бет
«Локомотив-2030» ЖШС-дегі локомотивтік бригадалардың локомотив машинисттер мен нұсқаушы-машинисттердің беделін көтеру іс шаралары9 бет
Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу62 бет
Астана, Павлодар қалалары6 бет
Атырау мұнай өңдеу зауыты10 бет
Ауаны зиянды заттармен ластануы28 бет
Ауыл және орман шаруашылықтары үшін машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету18 бет
Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтың туристік-рекреациялық даму мүмкіншіліктері47 бет
Бұқар жырау Қалқаманұлы5 бет
Бөгембай Ақшаұлы3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь