Қазіргі таңдағы әлемдік туризмнің даму жағдайы

М а з м ұ н ы:
Кіріспе. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
І.тарау. ХХ ғасыр мен қазіргі кезеңге дейінгі әлемдік туризмнің дамуы.
1.1. Әлемдік туризмнің даму тарихы және алғашқы ұйымдасқан саяхаттардың әлеуметтік.экономикалық себептері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2. І.дүниежүзілік соғыстан кейінгі топтық туризмнің пайда болуы ... ... ... .10
1.3. ІІ.дүниежүзілік соғыстан кейінгі туризм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
1.4 . ХХІ ғасырдың әлеуметтік туризм негізінің даму тенденциялары ... ... ...16
ІІ.Тарау. Әлемдік және Қазақстандағы туризмнің қазіргі жағдайы және дамуының мәселелері.
2.1. 2002 жылдың желтоқсанына дейін Қазақстан Республикасындағы туристік іс.әрекет ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2.2. ТМД елдері мен Қазақстандағы туризмнің дамуы мәселелерінің статистикалық мәліметтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
2.3. Әлемдік туризм индустриясының дамуының негізгі концепциялары және Қазақстан республикасы үшін маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32 2.4. Әлемдік туризм дамуын және келешегін болжау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .45
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
Кіріспе.

Тақырыптың өзектілігі: Қазіргі дүниеде туризм түрлі елдердің ынтымақтасуында, өзара мәдени игі әсер етуде ерекше рөл атқарады. Туризмнің дамуы халықтың рекрециялық қажеттіліктерін қанағаттандырып қана қоймайды, өнеркәсібі дамыған және дамушы елдердің арасындағы әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан маңызды мәселелерді шешуге де пайдасы зор. Туризм ісі дамыған елдердің туризмнен табатын пайдасы экспорттың барлық мөлшерінің 10-нан 35-ке дейінгі пайызын құрайды.
БҰҰ мен ЮНЕСКО 60-70-жылдарда-ақ туризмді дамыту дамушы елдердің ең қиын әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешудің «таңғажайып әсерлі шансы» деп есептеген. Дамушы елдер жаңарып келе жатқан халықаралық туризм рыногына өз ресурстарын шығару арқылы өздеріне қажетті тұрақты валюта табудың, жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етудің, өз экономикасын жұмылдыра білудің жолын тапты.
Осылайша халықаралық туризмнің көмегімен тұтынушылықтың өрісін кеңейтті. Дамып келе жатқан туристік бизнес түрлі ұйымдардың ұлттық аясында ғана емес, әлемдік масштабта бірлесе жұмыс істеуін талап етті. Мұндай ұйым 1898 жылы Люкенбургте алғаш рет ұйымдастырылды, ол бірлестік «Туристік ұйымдардың халықаралық лигасы» деп аталды.
Ұйымдасқан саяхаттардың дамуы мен оның тууына негіз болған түрлі себептерді талдай келе, туризм тарихын дәуірлеудің негізінен адамзаттың жалпы тарихын дәуірлеумен сәйкес келетіндігіне көзіміз жетеді.
Жұмыстың мақсаты:
- Еліміздіњ ќазіргі жастарына танымдыќ, тарихи жєне мєдени, сауыќтыру-спорттыќ тєрбие беру.
- ¤мірге ќажетті мањызды деген даѓдыларды, салауатты µмір салтына берілудіњ жєне кµптеген аурулардыњ алдын алу.
- География ѓылымындаѓы дамып келе жатќан жања туризм саласында студенттерді жан-жаќты білім саласымен сусындату.
- Әлемнің және Туѓан жердіњ табиѓатын, табиѓи-тарихи
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Ананьев М. Международный туризм и его развитие после второй мировой войны, М. 1996г.
2. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности, М. 1996г.
3. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме, Мн. 1998г.
4. Исмаев Д.К. Основы стратегии и планирования маркетинга в иностранном туризме, М. 1994г.
5. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма, Мн. БГЭУ 1999г.
6. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма, М. 1998 г.
7. Пирожник И.И. Международный туризм в мировом хозяйстве, Мн. 1996г.
8. Турист серігі Москва, 1968ж
9. В.В.Довкович. Шањѓы туризмі. Москва, 1952ж
10. М.А.Агроновский. Шањѓы спорты. Москва,1954ж
11. П.И.Лукоянов. Ќысќы спорттыќ жорыќтар. Москва, 1988ж.
12. Жоѓарѓы оќу орындарындаѓы туристік секциялардаѓы арнайы жєне дене дайындыѓы. Єдістемелік оќулыќ. Москва,1954ж.
13. К.В.Бардин. Туризм єліппесі. Москва, 1981 ж.
14. В.И.Куршова. Туризм Москва, 1988ж
15. Ќоѓамдыќ туристік мамандарды дайындау. Б‰кілодаќтыќ Орталыќ Кєсіподаќтыќтар Кењесініњ турист жєне экскурсиялар бойынша орталыѓы. Москва, 1982ж
16. Ќ.Р. территориясындаѓы туристік, спорттыќ ережелері.
17. Б.Маринов. Таулардаѓы ќауіпсіздік проблемалары. Москва, 1981ж.
18. С.Пряников. Таулар, Достар жєне жаулар. Алматы, 1989ж.
19. Алиева Ж «Туризмология негіздері» Алматы 2003
20. Вуколов В.Н. Теория и практика подготовки специалистов туристской индустрии в высших учебных заведениях. А., 1999
21. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности. М., 1996
22. Дублицкий Н.Н., Степанова В.И. Туристские маршруты по Казахстану. А., 1963
23. Ердавлетов С.Р. География туризма в Казахстане. А., 1992
24. Ердавлетов С.Р. География туризма. А., 2000
25. Ефремов Ю.К. География и туризм. М., 1973
26. Жандаев М.Ж. Природа Заилийского Алатау. А., 1983
27. Жортанов С. Өлкетану және қоғамдық пайдалы еңбек. А., 1968
28. Жиздыбаев Т.К. Жас туристерге кеңес. А., 2005
29. Краеведение. Под.ред. А.В.Даринского М., 1987
30. Квартальнов В.А. Туризм, экскурсии, обмены. М., 1993
31. WEB сайттар тізімі:
а) www.google.kz
ә) www.google.ru
б) www.turizm.ru
    
    Д И П Л О М Д Ы Қ   Ж Ұ М Ы СТақырыбы: ... ... ... ... ДАМУ ... а з м ұ н ... ХХ ... мен қазіргі кезеңге дейінгі әлемдік туризмнің дамуы.1.1. Әлемдік туризмнің даму тарихы және ... ... ...  ...  соғыстан  кейінгі  ...  ...  ...       ...       ...       ...  .  ХХІ  ...   ...   ...   ...   дамутенденциялары...........16ІІ-Тарау. Әлемдік және  ... ... ... ...  ... мәселелері.2.1. 2002 жылдың желтоқсанына дейін Қазақстан Республикасындағы туристік іс-әрекет....................................................................................................182.2. ТМД  елдері  мен  ...  ...  ...  ...                          ... Әлемдік туризм индустриясының дамуының негізгі концепциялары жәнеҚазақстан             ...             ...  ...     ...      ...      және      ... ... ...  ...  ...  ...  елдердіңынтымақтасуында, өзара мәдени игі әсер етуде ерекше рөл атқарады. Туризмніңдамуы халықтың рекрециялық қажеттіліктерін қанағаттандырып қана ... ... және ... ... ... әлеуметтік-экономикалықтұрғыдан маңызды мәселелерді шешуге де пайдасы зор. Туризм ісі ... ... ... пайдасы экспорттың барлық мөлшерінің 10-нан 35-ке дейінгі пайызын құрайды.БҰҰ мен ЮНЕСКО 60-70-жылдарда-ақ туризмді дамыту дамушы ... ... ... ... шешудің «таңғажайып әсерлі шансы»деп есептеген. Дамушы елдер жаңарып келе жатқан ... ... ... ... ... арқылы өздеріне қажетті тұрақты валюта табудың, жаңажұмыс орындарымен қамтамасыз етудің, өз экономикасын жұмылдыра ... ... ... ... көмегімен  тұтынушылықтың  өрісінкеңейтті. ... келе ... ... бизнес түрлі ұйымдардың ұлттық аясындағана емес, әлемдік масштабта бірлесе ... ... ... ... ... ... жылы ... алғаш рет ұйымдастырылды, ол бірлестік «Туристікұйымдардың халықаралық лигасы» деп ... ... ... мен оның ... ... ... ... талдай келе, туризм тарихын дәуірлеудің негізінен адамзаттыңжалпы тарихын дәуірлеумен сәйкес келетіндігіне көзіміз ... ... ...  ... ... танымдыќ, тарихи  жєне  ... ... ... ... ... мањызды деген даѓдыларды, салауатты µмір салтынаберілудіњ жєне кµптеген аурулардыњ алдын алу.- География ... ... келе ... жања ... ... ... ... саласымен сусындату.- Әлемнің және Туѓан жердіњ табиѓатын, табиѓи-тарихи ескерткіштерінќорѓау, саќтау, баѓалау.Жұмыстың міндеті:1. ХХ ... мен ... ... дейінгі әлемдік туризмнің даму тарихыментаныстыру;2. Әлемдік туризмнің даму тарихы және ... ... ... себептері;3. ТМД елдері мен Қазақстандағы туризмнің қазіргі жағдайы және дамуыныңмәселелерімен таныстыру;4. Әлемдік ... ... ... ... ...  ... республикасы үшін маңызын анықтау, талдау.5. Табиғатты және табиғи ескерткіштерді қорғауға үйретуТақырыптың зерттелу ... ... ... зерттеушілердің көпшілігібелгілі бір саяхаттар бойынша айқындалған фактілерді ғана ... ... ... әр ... ... ... жеткен жетістіктерінұйымдасқан  саяхаттардың  нақты  ...  ... ... басқалардан басты ерекшеліг і — туризмтарихын 4 кезеңге бөлді.ХХ ғасырдың ІІ-жартысында қоршаған ортада көптеген өзгерістер ... ... ... өмір ... ... ... ... динамикалық (өзгермелі) өмір салты ене бастады. Өзгермелі өмір ... ... ... ... ... ... академиясы географтарының деректеріне қарағанда, әлемдегіелдердің барлығын қоса есептегенде, шет елдерде 1950 ... ... жылы -141 ... яғни жер шары халқының 4 пайызы ... ... ... ... ... ... ... жаппайсипаты оның жеделдігіне (интенсивность) ауыса бастады.Кейін келе БҰҰ басшылығымен әлемдегі шетелдік туризмнің басын арнайыбіріктіретін бірден-бір ұйым – ... ... ұйым ... ... ... Бас ассамблиясының ұсысынан сәйкес 1975 жылы құрылды. Штаб-квартирасы Испанияның астанасы ... ... ... ... 1975 ... ... қабылданды. 1980 жылдан бастап бұл күнді Бүкіл әлем ... ... ... бір ... мерекелеп отырады. Ұйым 4 жылда бір ретсессияға жиналып жұрады, ол екі аралықта Бас ... ... ... ... ... бірі 1980 жылы Филипиннің Манила қаласында өткен ІІбүкіл әлемдік конференция болды. 1985 жылы ... ... ... ... ұйым ... хартиясын», «Туризм кодексін» қабылдап,туризмнің бейбітшілікті нығайту ісіндегі рөлі және ... ... ... ... жылдың қарашасында ЮНЕСКО мен Бүкіләлемдік туристік ұйымныңжетекшілігімен Ташкентте мамандардың Ұлы жібек жолын қайта қалыпына ... ... ... мәселелері бойынша кездесу өтті. Осы кеңесте аккредитацияалған жалғыз ... ... ... ... холдингтік компаниясы болды.Дегенімен де бұл іске кейінгі ... ... ... ... ... бастады.Бүкіл әлемдік туристік ұйымның құрылымында 6 аймақтық ... ... ... ... Таяу ... Африка, Америка, Шығыс Азия және Тынықмұхит аймағы, ... Азия мен ... ... ... ... оқуорталығы қызмет етеді.Жұмыстың құрылымы: бітіру жұмысы  кіріспеден, 51 бет докладтан,қорытынды, 30 ... ... ... ХХ Ғасыр мен қазіргі кезеңге дейінгі әлемдік ... ... ... даму ... және алғашқы ұйымдасқан саяхаттардыңәлеуметтік-экономикалық себептері.Туризм тарихы өз зерттеулерінде археология, нумизматика, палеография,этнография және т.б. тарих ғылымының салаларының деректеріне сүйенеді.Туризм тарихын ... ... ... бір ... бойыншаайқындалған фактілерді ғана баяндады. Олар адамзат ... әр ... ... ... жетістіктерін ұйымдасқан саяхаттардың нақтыәлеуметтік-экономикалық  себептерімен  ...  ... ... ... і — ... ... 4 ... бөлді:• 1-кезең (көне замандардан XIX ғасырдың басына дейін) ... ... ... ... деп те ... ... (XIX ғ.-ХХ ғасырдың басы) — элитарлық туризм кезеңі, яғнитуристік қызметтер көрсететін арнайы ... ... ... (XX ... басы - II ... ... басталуына дейін)— бұл әлеуметтік туризмнің қалыптаса бастауы;• 4-кезең (1945 жылдан қазіргі кезеңге ... бұл ... ... ... ... индустрияның туризм үшін тауар өндіру менқызмет көрсету кешенінің қалыптасуы. Туризмнің дамуының әр ... ... ... ... ...  ... әлеуметтік алғы шарттар  және  туризмнің  мақсаттықызметтерін негізгі критерийлер етіп алған.Бірақ В. Б. ... ... ... ... ... ... ортажәне жаңа кезеңдердегі адамдардың ұйымдасқан саяхаттарының дамуын жеке-дарақарастырмаған. Яғни адам ... ... пен ... орын ... мұраттары айқындалмаған деген сез. Дұрысында жоғарыда көрсетілгенмұраттар туризмтану теориясының басты мәселе-лерінің бірі ... ... ... шешу ғана ... ... ... және ... ин-енсификациясьш түсінуге, түсіндіруге  мүмкіндік  береді.Туризм тарихын зерттеудің мақсаты да ... ... ... дамуы мен оның тууына ... ... ... ... ... ... тарихын дәуірлеудің негізінен адамзаттыңжалпы тарихын дәуірлеумен сәйкес келетіндігіне көзіміз жетеді. Адамзаттыңтарих алдындағы хайуанаттар ... ... 5-2 млн жыл ... ... ІV ... ... ... өркениетінің дамуының біріншікезеңі - көне әлемнің тарихы ... IV ... — б.д. V ғ.), ... — орта ... ... (V—XV ғғ.), үшінші кезеңі -жаңа дәуір тарихы(1918 жылдан біздің ... ... ... пен ... адамбаласының бірнеше миллион жылғы басты кәсібі ... ... 10 мың ... ... 5-тен 10 мың ... ... делінеді) терімшілдіктен -жер өндеу,аңшылықтан - мал шаруашылығы туындаған.Өндірістік еңбекке дейін адамның кеңістікте орын ауыстыруы ... ... ... ... Адамдардың ол орын ауыстырулары ретсіз,жоспарсыз болып, ондағы мақсат аштық инстинкті, өзін-өзі аман ... ... ... болған. Мұндай жағдай адам бойында тіршілік ету ... ... ... ...  ...  ...  мәдениетіқалыптасқанға дейін жалғасты .Түрлі ғылымдардың мәліметтерін талдай қарасақ, адам баласының ... ... ... танымдық мүддемен саяхаттауы бұдан 5-6 мың жыл бұрынбасталғанға ұқсайды. ... осы ... ... адам ... ... ... еңбекке көшкен.Көне заманның алғашқы саяхатшылары саудагерлер болды. Оған ... ... ... ... өндірістік еңбегінің басталуыменбайланыстылығында жатыр. Б.д.д. II мыңжылдықта адамның алғашқы ... (мал ... ... ... ... ... ... жер игеру мен мал шаруашылығынан бөлінуі), үшінші бөлініс (ойеңбегінің дене еңбегінен бөлінуі) басталды. ,Еңбектің бірінші, екінші бөліністері ... мен ... ... ... ... ...  ал  ...  бөлініс  Жерпланетасының құрлығы мен суы жөнінде жүйелі мәліметтер жинауына ... ... жаңа ... ашу үшін ... ... су, жер ... деректер жинап, арнайы саяхаттарды ... ... ... және ... ғылымдары қалыптаса бастады.Адамдардың металдарды (мыс, қола) кеңінен қолдануы, олардан жаңа еңбекқұралдарын жасау егіншілік пен мал шаруашылығында еңбек өнімділігі ... ... ... аясындағы билік еркектердің қолына көшіп, патриархалдықоғамдастық қалыптасты.Адамзат қоғамындағы жоғарыда санамаланған барлық ... ... ... 2 ... ... ... Бірінші - мал шаруашылығыныңдамуы құрлық жолында орын ауыстыруға ыңғайлы ат секілді көлікті қолданаалатын болды. Кейін келе ... ... алыс ... ... ... ... жылқылардың тұқымы іріктеліп алынатын жағдайға жетті. Екінші,еркектердің қоғамдағы жетекшілік жағдайы олардың отбасынан ұзап ұзақ ... ... ... берді. Еркектерше ұзап кетуге әйелдің жағдайыбалалардың анасы, тәрбиешісі ретінде келе бермеді және ... ... түзу ... сол ... ... ... еңбегінің өнімділігінің артуы оларға төмендегідей бірнеше мүмкіндікберді:1) саяхатты өз ... ... ... ... ... ... ... үшін материалдық дүние-мүліктерін (азық-түлік, еңбек құралы, киім-кешек, көлік) жинақтайтын, жасайтын, ... ... ... таң ... ... ... жайындағы, табиғаттың,адамзат мәдениетінің нысандары туралы мәліметтер жинала бастады. Дәл ... ... әр ... тез ... ... Осы мәліметтерді естігенелдердегі адамдар енді табиғаттың, тарих пен мәдениеттің  ... көру үшін ... ... яғни ... ... табиғисаяхаттар жасауға көшті.Көне әлемнің тарихында ұйымдасқан саяхаттардың дамуына негіз болғанбірнеше ... ... ... ... ең алдымен  ежелгі  Египетті(саудагерлер ... ... ... адамдары болды, әлем жайлы информацияларжүйелі түрде ... ... оның ... ... астрономиялықжәне медициналық білімдер де бар), Вавилон патшалығы (Алдыңғы Азияда керуенжәне су жолдарын ұйымдастырып, ... ... ... ... жәнеқұрлықтағы белсенді сауда, бос жерлер іздеу, б.д.д. II ... аяғы ... ... ... ең озық корабль құру  мен  ... ... I ... ...  әлемдегі  алғашқы  алфавиткұрастырылды), Персия (мемлекеттің орталық  және  ...  ... ... ... ... көне ... ... мемлекеттермен қызусауда, Ганг өзенінің алқабындағы ну ормантоғайды ... қант ... ... қант ... мақтадан мата тоқу, әлемнің ең көне діні -буддизмнің негізі ... көне ... ... ... мен  ... б.д.д. II мыңжылдықта иероглифтік жазу мен қағазды ойлап тапты,компасты, жібек өндіру тәсілін ... шай ... ... ... ... ... ... өз жазуларын ойлап тапты, Финикия,Египетпен тұрақты сауда, ... ... ... ...  ... ... Жерорта теңізі мен Қара теңіз жағалауын ... ... ... ... ... 776 жылы ... ... ойындардыңұйымдастырылуы, олимпиадалық ойындар кезінде соғысуға тыйым са-лынды), көнеРим (шығыс Жерорта теңізін игеру, христиандықтың ...  елді  ... және ... ... үшін бір  ...  ...  христиандықтыүйымдастыру) елдері жатады.Орта ғасырлар тарихындағы жоғарыдағы және одан да басқа ... ... ... ... күш ... ... ... Олар: көне Рим мемлекетінің негізінде қайта құрылған Шығыс ... ... ... ... ... мен ... ... сауданыңдамуы, яғни «Ұлы жібек жолы», Аравия арқылы Парсы шығанағына, Үнді мүхитынаөтетін «жұпар иіс ... ... ... мен  шет  ...  қатынасведомостволарының  кұрылуы,  шіркеудің  батыста  католиктік,  шығыстаправославиелік болып ... ... ... ... ... (үшіншіәлемдік дін - исламның пайда болуы, Мекке мен ... ... ... ... ... (мектептердің ашылуы, академияның құрылуы, крестжорықтары, сауданың дамуы, европалық саудагерлердің ...  ... ірі ... жол айрықтарында, өзен өткелдері, теңіз айлағынажақын жерлерге қалалар салу, тауарлық-ақшалық шаруашылықтың қалыптасуы,өнеркәсіптік өнімдердің ел ішінде дамыту, ... ... ішкі ... ... ... ... ұстанды, күшті флот жасау, зайырлыөкіметті нығайту және ұлттық мемлекеттердің дамуы).Туризмнің жаңа ...  ...  ...  негіздері  Англиядакапиталистік шарттардың дамуьшың негіздері одан әрі қалана түсті, тауарсатудың қоймалық ... ... ... ерекше дамуы үшін жұмысмашиналарын ойлап тапты, машина жасау дамыды), ... ... ... ... жаңа жерлерді отарлау, дамыған өнеркәсіп үшін ішкірынок жасау, өнеркәсіп пен ... ... ... жою, су ... ... ... қою, ... Морзе әліппесінің шығуы, Белдіңтелефон аппараты, Эдисон лампасы, комбайн пайда ... ... ... ... ... ... таптарға бөліну жойылды, өнеркәсіп пенсауда кедергілері жойылды, тұтас ұлттық рынок ... ... ... ... ... саяхат негіздері АҚШ-та (саудамен теңізде жүзу ... ... ету, ... ...  дегенталпыныс, елді кәсіптік кайта даярлау шаралары, халықтың білім алуына кемеккөрсету), Францияда (1936 жылы ... ... ... ... күнін белгілеу,жылына екі апталық төлемді ... ... ... ... ... XX ғасырдың 60-жылдарында әлеуметтік ... ... ... ... ... ... кіргізілуі,барлық  дерлік  британ  колонияларының  ...  ...  ... ... ... ... ... (II дүниежүзіліксоғыстан кейін демократиялық институттардың ... ...  ... ... ... ... ... және қайта құрылуы, әскеришығындардың азаюы, капитал мен өндірістің жиі шоғырлануы, отарлық ... ... ... ... жоқтығы), Италияда XX ғасырдың50-60-жылдарында экономиканың қаулап өсуі, экспорттың жылдам өсуі, ... ... ... өмір сүру деңгейінің өсуі, «мемлекеттікберекенің» орнауы), Жапонияда («соғыстан үлттық дербес құқығы» ретінде бастарту, жалпыға бірдей ... ... ... ... басқару элементтеріненгізу, сөз бостандығы, ұйым бостандығы, жүмысшылардың ... ... және ... ... ... ... жер ... жойылды, жерді сатыпалуды арендаторларға беру, фермерлік шаруашылық, мемлекеттік ... ... ... ... ... XX ... ... жапон экономикасының ерекше өсуінің  басталуы,  ... ... ірі ... ... ... ... қорғанысқа азшығын жұмсау, өндірістік капитал қорын жинау, ... ... ... ... саладан ғылымға сүйенген салаға ауыстыру,кәсіпкерліктен алынатын салықтың төмендеуі болды.Туризмнің жаңарған тарихының дамуының бір ерекшелігі — социалистік жәнедамушы ... ... ... ... ... ... ... дамуының алғы шарттары Қытай халық республикасында XX ғасырдың70-жылдарының соңы — 80-жылдардың басында Мао Дзэ Дун ... ... ғана ... ... ... ... ... шағын жәнеорта бизнестің дамуы, шет елдік капитал салуға ... ... шет ... «арнайы экономикалық зона» жасау арқылы жеңілдетілген шарттарұсынылды, жерге ұжымдық меншікті сақтай отырып,  ауыл  ... ... ... ... емір сүру деңгейінің өсуі, 2000 жылғадейін халық санын тұрақтандыру үшін бала табуға шектеу қою шаралары, ... ... ... мен беки ... ... Африканың және Латын Америкасының дамушы елдерінде соғыстанкейінгі жылдарда туризмнің дамуының темендегідей алғы шарттары ... ... ... ... ... ... жан-жақты дамыды, шет ел капиталын әкелу ... ...  ақша  ... әлемдік экономикаға интеграциялануға талпыныстар жасалды, ауылшаруашылығына заманға сай технологиялар ... ... ... ... ... ... ... қалыптасты,  өзелдерінің халықаралық еңбек ... ... ... ... экономикағаинтеграциялану курсын сақтады, экономиканың рыноктық құрылымын дамыту,әлеуметтік бағдардағы ... ... ... соғыстан кейінгі топтық туризмнің пайда болуыХХ ғасырдың басы жаппай туризімнің қалыптасуымен ерекшеленеді. ... ... ... ... соң  ...  ...  ... мұны жалпы халықтық және әлеуметтік туризімнің пайда болуыменбайланыстырады. Жаппай туризм деп ... ... іс ... ... ... тең жартысы шұғылданатын елдерді санау қажет.А.А.Крючковтың пікірінше, халықтың табыс көзі ... ... ... ... орай туризмнің ең арзан түрін таңдауы керек. ... ... деп ... ... немесе басқа көздерден қаржылықмүмкіндіктері шектеулі адамдарды қаржыландыратын, ... ... ... ... ... деп  ...  ... соғыстан кейінгі туризімнің жаппай сипат алуына әсер еткен ол-автомобиль, ұшақ секілді көлік ... ... ... ... ... Ал ... ХХ ... басында туризімнің жаппай сипат алуынакедергі болған басты себеп ... ... ... ... ... ... еңбек демалысының болмағандығы. Осыдан- ақ ... ... іс ... ... аз ... ... ...  Тіптіэкономикасы басқа елдерге қарағанда алдыңғы ... ... ... өзіндеірі өнеркәсіп орындарының жүмысшылары мен қызметкерлерінің еңбек демалысыжылына 1903 жылы 1-2 апта ғана ... ... ... ... 1908 - ... ... кызметі үш жылдан асса ғана 6 -күн ... ... ... ... тудырып, олар біртіндеп жұмысберушілерге           ...            ... ... ... ... І-дүниежүзілік соғыстан кейін жұмысшылардыңтуристік қозғалысы өрістеп, оларды кәсіподақтар мен социал-демократиялықпартиялар ... ... ... ... құрып  туристердіжайғастыратын қаражаттар шоғырланды. Мұндай қозғалыстар ... ... және ... кең өріс алды ... ...  туризімнің  туындауына  екі  мысал  келтірейік.Швейцарияда «Отельилан» фирмасының ... мен ... ... ол ... ... ... осы ... ірі туристік қызмет ... ... ... ... Бұл фирманың құрылуына 1935 жылы осы ... ... ... ... «кішкентай адамдарын» туризмгетарту идеясы негіз болған. Жаппай арзан туристік сапарлар бұл ... ... ... ... ...  «ұлт  ...  ...  демалумақсатындағы жаппай туризм арқылы іске асырып, бұл іс-әрекетті национал-социалистердің ... ... күш ...  ... ... ... арқылыбағыттап отырды. 1933 жылы империялық туризм жөніндегі ... ... ... және үгіт-насихат министіріне бағынышты болды. Герман ... ... ... ... сапарларға,  круиздерге,  теміржолсаяхаттарына көмек ... ... ... ...  ... ... ... өсуіне жағдай жасады. Мәселен, 1934 жылы 2,3млн.адамның туристік сапары 1935 жылы 5 млн-ға жетті де, 1937 жылы 9,6 ... жылы 10,3 млн. адам ... ... ... қыдырысынан топтықтуризм біртіндеп басым бола түсті /4/.1.3.ІІ-дүниежүзілік соғыстан кейінгі туризм.ХХ ғасырдың ІІ-жартысында қоршаған ортада көптеген ... ... ... ... өмір ... отыра беруінің орнынажаңа динамикалық (өзгермелі) өмір салты ене бастады. Өзгермелі өмір салтымиграциялық процестердің ерекше ... ... ... ... ... ... ... әлемдегіелдердің барлығын қоса есептегенде, шет елдерде 1950 жылы-25,3 млн.адам,1968 жылы -141 млн.адам, яғни жер шары ... 4 ... ... ... ... жүзілік соғыстан соң миграциялық туристік ағымның күрт көбеюіелдер мен континенттердің экономикалық байланыстарының беки  ... және ... ... ... ... транспорт саласындағыжетістіктермен,  транспорттық  тарифтердің  арзандауымен,  авиациялықрейстердің ... және жеке  ...  ...  ... ...  ...  ...  курьерінің»  (1196ж.,  желтоқсан)мәліметтеріне қарағанда, 1965 жылы әлемде авиажолаушылар 180 млн. болса, алавтомашинаның саны 130 ... ... ... туризмнің дамуына  кейбір  елдерінің  халықтарыныңкірістерінің өсуі, еңбек демалысының ... және ... ...  ...  қатты  шаршайтыны  негіз  болды.  ... ... ... ... ... ...  мақсатындасапарға шығатындар негізінен ірі индустриалы орталықтардың тұрғындары екен.Соғыстан кейінгі ... ... ...  ...  ... ... ... валюта ауыстыру мен шектеудің азаюі\ы,аэродромдар, жолдар, қонақ үйлер көптеп салынуы, туристік  ... ... ... ... ... ІІ дүниежүзілік соғыстан кейінгітуризм жалпы  халықтық  сипат  ...  ...  ...  көптегентұрғындардың қажеттілігіне айналды. Демалу индустриясының өз институттары,азық-түліктік, өнеркәсіптік циклы, ол ... ... мен ... ... болды, қалыптасты.ХХ ғ. 50-60 жылдарындағы Батыс европа елдерінде қонақ ... ... ... салу ... ... алды.  Европа  туризмі  негізіненамерикалық туристерге икемделіп, қарсы алушы елдердің ... ... ... ХХғ. ... ... ... дейін келу-кету туризмі өсіп,туристік мекемелер мен ... ... ... ... ... ... түрлі елдердегі туризмнің жаппайсипаты оның  ...  ...  ...  бастады.  Туризмніңжеделдеуінің көрсеткіші дегеніміз – елдің неше адамы (% өлшеммен ... ... ... ... ... ... (нетто-интенсивность) және елдің14 жастан үлкен бөлігінің ... ... ... ... сөз. Туризмніңжеделденуі 50 % -дан асса, елдің жартысынан көбі ... ... ... болып есептеледі.ІІ дүниежүзілік соғыстан кейінгі дәуірде ... ... ... ... ... ... болды, жаппай туризм сараланған жаппайтуризмге ұласты. Туризмнің бұл екі түріне де  ...  тән,  ... ... ғана емес, орта класты халық та, ... ... ... ... ел де ... ... туризм салыстырмалы түрде қарапайымдылығымен, қажеттіліктердіңбірдейлігімен, туристтердің мұраттарының ұқсастығымен, бір сөзбен айтқандакөрсететін қызметтерінің жаппайлық ... ... ... ... ... ... (дифференциялы) туризмқажеттіліктерінің әртүрлілігімен, туристік мұраттардың сан ...  ...  ұсақ  ...  ...  қызметтердіңалуандығымен,  ...  ...  ...  ... ... көрсетілетін қызметтерге кең де, терең де сипаты тән.Демек туристік фирма туристік өнімнің ... ... ... ... қызметтіңтүрлі варианттарын ұсынады.Конвейерлік туризмнің сараланған туризмге ... ... ... ... ... ... келді.Ол кезеңлегі туристік қызмет көрсетудің қажеттіліктері туризмніңрекреациялық аспектісі болып табылады. Оған дәлел демалысты ... ... ... ... ... ...  ...  келтіру  мақсатындапайдалану болды.Тұтынушы ретінде жалпы халықтың жағдайының ... ... ... ... ... бос ... деген қарым-қатынасыныңөзгеруі демалысқа деген тұтынушылық мақсат  пен  ...  ... ХХғ. 60-70 ... ... ... ... тұтыну қоғамы– тұтыну – тұтыну ... ... ... ... ... рыногын тұтынурыногы ауыстырды. Туристік сұраныстардың мақсат-мүдделері күрделене түсті:туризмнің рекреациялық аспектісімен қатар ... ... ... аспектілері пайда болды. Бұл аспектілер өзектілігін 80-жылдар бойына ... ... ... 70-жылдарының ортасына дейінгі  уақыттағы  туристікфирмалардың нарықтық стратегиясы өндірілетін өнімнің ... ... ... ... саламен шұғылдану болған емес. Бұлкезеңді В.Б.Сапрунова конвейерлік туризмнің гүлдену дәуірі деп ... ІІ ... ... туристік сұраныстардың саралануынабайланысты ұсыныстарда арнайы қызмет, арнайы өнім тенденциясы күшейіп,соңғы ... ... ... ... қызмет ассортиментінде кеңейіп,туристік фирмалар қызметіне, қызметті көрсетудің басқа салаларына да ... ... мен ... ... ... тыс ... ... қарқынының төмендеуі, 70-жылдардың ортасындағы  экономикалық  жәнеқұрылымдық ... ... ... ... жағдай жасады,туризмнің бұл түрі 80-жылдарда басым бағыт ала берді. Бұл ... ... ... ... ... тән нәрсе – адамға өндірісті іске асырушы ... ... ... ... ... ... өз  ... және адамның, оның мәдениетінің, рухани кескін – келбетініңқалыптасуын (стандартазациялануы) күшейтеді.Қазіргі дүниеде ... ... ... ... ... мәдениигі әсер етуде ерекше рөл атқарады. Туризмнің дамуы халықтың ... ... қана ... ... ... ... елдердің  арасындағы  әлеуметтік-экономикалық  ...  ... ... де пайдасы зор. Туризм ісі дамыған елдердің туризмнентабатын пайдасы экспорттың барлық мөлшерінің 10-нан 35-ке ... ... мен ... ... ... ... дамушы елдердің еңқиын әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешудің «таңғажайып әсерлі шансы»деп есептеген. Дамушы ... ... келе ... ... ... ... ресурстарын шығару арқылы өздеріне қажетті тұрақты валюта табудың, жаңажұмыс орындарымен қамтамасыз ... өз ... ... ... жолынтапты.Осылайша халықаралық туризмнің көмегімен  тұтынушылықтың  өрісінкеңейтті. Дамып келе жатқан туристік бизнес түрлі ... ... ... емес, әлемдік маштабта бірлесе жұмыс істеуін талап етті. Мұндай ұйым1898 жылы ... ... рет ... ол ... ... ... ... деп аталды.1925 жылы Гаагада туризмді насихаттайтын ресми ұйымдардың халықаралықодағының ... ... бас  ...  оның  ...  ...  14мемлекетінің өкілдері белсене ат салысты. Нәтижесінде бұл саладағы алғашқыұйым – ... ... ... ... ... ... ... ал 1930 жылы «Туризмді насихаттайтын ұйымдардың халықаралықодағы» болып құрылды.Соғыстан ... ... ... туризмнің жетекшілігі ұйымдастыруқұрылымдарын жетілдіруді талап етті. Сондықтан да 1947 жылы  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... одағы» құрылды. Бұл ұйымның нағыз мүшелері  ретінде  ... ... ... келе БҰҰ ... ... ... туризмнің басын арнайыбіріктіретін бірден-бір ұйым – Бүкіләлемдік туристік ұйым жасақталды. Бұлұйым БҰҰ-ның Бас ассамблиясының ұсысынан ... 1975 жылы ... ... ... астанасы Мадрид қаласында. Ұйымның жарғысы 1975 ... ... ... 1980 жылдан бастап бұл күнді Бүкіл әлем туризмкүні ретінде белгілі бір ұранмен ... ... Ұйым 4 ... бір ... ... тұрады, ол екі аралықта Бас ассамблеяның ... ... ... ... бірі 1980 жылы ... ... ... өткен ІІбүкіл әлемдік конференция болды. 1985 жылы ... ... ... ... ұйым ... ... ... кодексін» қабылдап,туризмнің бейбітшілікті нығайту ісіндегі рөлі және ... ... ... ... ... ... ... мен Бүкіләлемдік туристік ұйымныңжетекшілігімен Ташкентте мамандардың Ұлы жібек жолын ... ... ... ... реттеу мәселелері бойынша кездесу өтті. Осы кеңесте аккредитацияалған жалғыз Қазақстандық фирма «Жібек жолы» холдингтік ... ... де бұл іске ... кезде республиканың мемлекеттік органдары даараласа бастады.Бүкіл әлемдік туристік ұйымның құрылымында 6 аймақтық ... ... ... ... Таяу Шығыс, Африка, Америка, Шығыс Азия және Тынықмұхит аймағы, ... Азия мен ... ... ... ... ... ... етеді.Атқару кеңесінің өкілетілік мерзімі 4 жыл. Кеңестің бірнеше көмекшіорғандары бар: ... ... ... ... ... бюджеттік-қаржылық комитет, қоршаған орта жөніндегі ... ...  ... ... техникалық комитет. Ұйымның Бас хатшысын 4 жылға Басассамблея тағайындайды. Ресми тілдері – ағылшын, француз, ... ... ... ... ... ... ... құралады. Ұйымныңбірнеше қоры бар: жалпы қор, ... ... ... ... ... жөніндегіқор.Әлемде әлемдік сипаттағы 200-дей халықаралық ... ұйым ... ең ... ... ... ассоциациясының бүкіләлемдікфедерациясы, Туристік агентстволардың бүкіләлемдік ұйымы ... ... ... ... ... – кооперативтік негізде жұмысістейтін белгілі ұйымдар, ал ... ... ...... ... ... ұйымы, Әлеуметтік туризм  және  еңбекшілердіңдемалысы жөніндегі халықаралық бюро,  ...  ...  ... федерациясы, Туризм жөніндегі халықаралық академия, Туризмбойынша жазушылар мен ... ...  ...  ...  ...  ...  және  мәдениет  бойынша  халықаралықассоциация,  Туризм  бойынша  ...  ...  ...  ... ... ... Туризм саласында және қонақ ... ... ... ... ... ... ... ұйым,Кедендік тарифтер жөніндегі халықаралық бюро, Әуе транспортының халықаралықассоциациясы, Туристерге дәрігерлік көмек бойынша ... ... ... үй ... ...  ... ... жәнет.б.Бүкіләлемдік туристік ұйымның аймақтық ұйымдарының ...  ... ... Туристік агенттердің американдық қоғамы, ... ...  ...  ассациациясы,  Латын  Америкасы  елдері  туристікагенттерінің конференциясы, Британ ... ...  ... ... комиссия кіреді.Қазақстан Республикасы халықаралық туризмнің іс-әрекетіне халықаралықпарламентаралық, аймақаралық ұйымдардың  ...  ...  ... мүше ... бақылаушы ретінде қатысады.Қазақстан Республикасындағы туристік ұйымдар халықаралық туристікұйымдарға төмендегідей мақсаттарда  ... ... ... ... экономикалық және техникалық ынтымақтастықы  дамыту  туризмніңинфрақұрлымы  мен  ...  ...  ...  ...  ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін,туризм бойынша информациялар алмасу үшін, халықаралық ...  ... ... ... ғылыми зерттеулер жүргізу үшін, туризм аясындағыбасқа да халықаралық ынтымақтастықты іске асыру ... ... ... және ... ...  ... ... жөніндегі арнайы мекемелерімен, бағдарламаларымен жұмысістейді.1.4. ХХІ ғасырдың әлеуметтік ... ... даму ... ... ... ХХІ ... алғашқы 10 жылдығындағы әлемдіктуризмнің ... ... ... бағдарлау – Бүкіл әлемдік туристікұйым аналитиктерінің ісі Жоғарыдағы информацияның  ... ... ... ... Европа аймағы бойынша өкілдің көмекшісі А.Шлевковтың 2001жылдың қазан айында Алматыда өткен ... – ХХІ ...  ... ТМД, ... және Моңғолия секілді елдердің тұрақты дамуыныңқұралы» деген тақырыпта ... ... ... баяндамасынан алынды.Ондаәлемдік туризмнің басты аймақтық даму ... ... ... аталды:1) 2020 жылға қарай аймақаралық туризмнің жалпы көлеміндегі үлесі:Оңтүстік Азия – 85%, Таяу ... - 65%, ... - 43%, ... - ... 15% ... 2020 жылға қарай туристік рыноктың маңызды нысандары: күншуақ ... ... ... ... туризм, табиғи туризм, мәденитуризм, қалалық туризм, ауылдық ...  ...  ... туризм, алыс сапарлар, спорттың қысқы түрлері, спорттықсудағы түрлері болмақ;3) туристік бағдарламалардың жеке және ... ... ... ... ... ... тур ... басым болады, туристік сұраныстан ерекшелене түседі;4) туристік рынок туристік өнімнің үш ... ... ... өте ... ... ағарту;ә) туристік орталықтар өз абыройларының артуына көбірек көңіл бөледі;б) ... ... ... ... ... ... ... туризмнің тұрақты дамуын және туризмдегі «әділ сауданың» болуынқамтамасыз ету; тұтынушылардың  өсіп  келе  ...  ... ... мен ... ... ... ... ұмтылуарасындағы қарама-қайшылық;6) ХХІ ғасырдың жақын арадағы 10 жылындағы ұлттық туристік ұйымдардыңбасым ... ... ... күшейеді; көтеріледі және маркетингтің өктемділігіартады;ә)өнімдерді саралау, ... ... мен ... ... ... жету үшін ... ... болу;б) туризм ұзақ та игілкті болуы үшін туризмді тұрақты дамыту қажет;в) мемлекеттік бақылаудың азайып, мемлекеттік-меншіктік бәсекелестіктіартыру;7) Бүкіл әлемдік ... ұйым ... ... ... зерттей келетөмендегідей құбылыстарды айқындады:а) ұлттық туристік ұйымның 78%-ы маркетингтік іс-әрекетін туристікрыноктың ... ... ... ұлттық туристік ұйымның 77%-ы  өз  ...  ... ... ... ... ... бағыттайды;б) ұлттық туристік ұйымның 88%-ы өз маркетингтік  ... ... ... ... ... ... 90%-ы өз ... маркетингін жекесектормен көбейткен;г) ұлттық туристік ұйымдардың 77%-ы ...  ...  ... ТМД ... мен Қазақстандағы туризмнің қазіргі ... ... ... жылдың желтоқсанына дейін Қазақстан Республикасындағы туристік іс-әрекет.2002 жылдың желтоқсанына дейін Қазақстан Республикасындағы туристік іс-әрекет төмендегідей ... және  ...  ...  ... ... ...  ...  үкіметтік  еместуристік ұйымдардың шешімдерімен реттеліп келеді. Олар;1)Туризм ... ... ... ... бас ассамблеясының 1985жылғы VI ... ... ... ... ... ... Гаага, 10-14сәуір. 1989 ж.;3) Шекаралық ... кіру мен ... болу үшін ... ... ... инструкция. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 1994 жылы4 сәуірде №92 ... ... ...  ...  ... ... ... Қазақстан Республикасы президентінің 1994 жылғы ... №110 –XIII ... ... ... ... транспорттуралы» заңы. Қазақстан  Республикасы  ...  1994  ...  ... №156 —ХШ жарлығы мен бекіткен;6)Қазақстан Республикасына келетін шетел азаматтарьна  ... реті ... ... ... ... Ішкі  ... 1994 жылғы 31 қазандағы №286 бұйрығымен бекітілген;7)1996 жылғы 21 қазанда қол қойылған Ташкент декларациясы. ... ... ... ... ... ... қол ... Қазақстан Республикасы президентінің «Түркі тілдес мемлекеттербасшыларының ... ... ... мен ... туристік ұйымныңҚазақстан Республикасындағы Ұлы жібек жолы туристік инфрақұрылымын дамытужөніндегі жобаларын іске асыру туралы» жарлығы. 1997 жыл 30 ... № 3 ...  ...  ...  «Қазақстан  РеспубликасыПрезидентінің жарлығын іске асырудың шаралары туралы» 1997жылғы 7 ... ... ... ... 1998 ... 27 ... ... жолының тарихи орталықтарын  қайта  жандандыру,  ...  ... ... ... ... дамуы, туризмнің инфрақұрылымынқүру туралы» жарлығы;11)Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 10 тамыздағы № ... жолы ... ... ... ... ...  ... Республикасы Үкіметінің 1998 жылдың 28 қазанындағы №1096«Жібек жолъның тарихи ...  ...  ...  туркі  тілдесмемлекеттердің мәдени мұрасының ... ... ... ... ... ... ... іске асырудың іс-шараларының жоспарытуралы қаулысы;13)Туризмнің  ...  ...  ...  ...  үйымның  Басассамблеясының 1999 жылгы 27 қыркуйек — 1 қазандағы XXX ... ... виза беру ... ... ... ... ... 2000 жылғы 11 шілдедегі № 65 және ішкі істерминистрлігінің 2000 жыдғы 11 ... № 388 ... ... ... ... Қазақстанның туристік имиджінқалыптастыру бойынша іс-шаралардық ... ... ...  ... ... ... 26 ... № 1604 қаулысы;16)Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылдын 30 қазандағы№ ... ... ... ... құру ... қаулысы;17)Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жібек жолы — Қазақстан» ... ... ... ... ... ... ... 2000жылдың 27 қарашасындағы№ 1763 қаулысы;18)Қазақстан Республикасы Үкіметі мәжілісінің №31 мәжілісі хаттамасыныңшешімі;19)Туристік саланы ... ... ... ... туралы.Казақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылдың 29 желтоқсандағы № 1947қаулысы;20)Қазақстан  Республикасында  ...  ...  ... ... Үкіметінің 2001 жылдың 6 наурызындагы  №  ... ... ... ... ... ... ... 2001 жылдың 13 маусымындағы № 211-11 заңы;22)Туристік  іс-әрекетті  лицензиялаудың  ...  ... ... 2001 ... 14 ... № 1213 қаулысыбекіткен.Қазақстан Республикасы осы кезеңде ...  ...  ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Пакистан Ислам Республикасы үкіметіарасындағы мәдениет, спорт және туризм салаларындағы ынтымақтастық туралыкелісім. Исламабад, 1992 ... 24 ... ... Республикасы мен Иран Ислам Республикасы арасындағы туризмсаласьшдағы ынтымақтастық туралы келісім. ... 1993 ... 20 ... ... ... туризм, спорт және  жастар  ісі  жөніндегіминистрлік пен Венгер ... ... және ...  ... ... саласьшда ынтымақтастық туралы келісім. Алматы, 1994жылдың 30 наурызы.4. Қазақстан ... ... ... және  ...  ісі  ... пен Египеттің туризм министрлігі арасындағы туризм саласындаынтымақтастық туралы ... ... 1995 ... 25 ... ... ... ... мен Израиль үкіметі арасындағы туризмсаласында ынтымақтастық келісім. Алматы, 1995 жылдың 30 тамызы.6. Қазақстан Республикасы ... ... және ... министрлігі менКХР-сының арасындағы туризм саласында ынтымақтастық туралы келісім. ... ... 7 ... ... ... ... мен Түрік  Республикасының  ... ... ... ... ... ... ... 1998жылдың 15 маусымы.8. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен ... ... ... 1999 ... 15 ... Қазақстан Республикасы туризм, спорт және дене тәрбиесі ... ... ... ... ... және ... ... арасындағыкелісім. Алматы, 1992 жылдың 4 қарашасы.ТМД елдерімен туризм саласында ынтымақтастық туралы келісім. 1994 жылдың 23желтоқсаны.Қазақстан ...  ...  мен  ...  Республикасы  үкіметіарасындағы мәдениет, денсаулық, білім мен ғылым,  туризм  мен  ... ... ... ... ... 1994  ...  10қаңтары.Қазақстан Республикасы туризм, спорт және ... ісі ... ... ... ... және ... ... мемлекеттік комитетіараларындағы келісім.Алматы, 1994 жылдың 18 ... ... ... мен ... ...  ...  ... меморандум. Тбилиси, 1996 жылдың 17 қыркүйегі.Қазақстан Республикасы ... мен ... ... ... ... ынтымақтастық туралы келісім. Алматы, 1997 жылғы 27 ақпан.Қазақстан Республикасы білім және мәдениет ... мен ... ... және спорт жөніндегі мемлекеттік агенттігі арасьндағытуризм, спорт және дене тәрбиесі ...  ...  ... ... 1997 жыл 8 ... Қазақстан Республикасы денсаулық, білім және спорт министрлігі менҚырғызстан Республикасының туризм және  ...  ...  ... ... ... туралы мәжіліс хат. Бішкек, 1999 жыл 19наурыз. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен ... ... ... туризм саласында ынтымақтастық туралы келісім. Астана, 2000 жыл11 мамыр. Қазақстан, Қырғызстан, ... және ... ... ... сауықтыру және туристік мекемелер менұйымдарды ... ... ... ... ... ... 2000 жыл8 ... ТМД  елдері  мен  Қазақстандағы  ...  ...  ... ... ... агентствоның мәліметтері бойынша 1998 ... 430 ... ... ... ... оның тоғызы - мемлекетменшігіндегі мекеме, 388-і - жеке меншік және ... - ... ... Қазақстандық  мекемелер  осы  кезеңде  80  елдің  ... ... ... 25 алматылық және 5 облыстық турфирма 7мемлекетке чартерлік авиарейс ұйымдастырған. ... 5 жыл ... ... ... ... ... облыстарының, Алматы (50%), Астанақалаларының туристік фирмалары ерекше дамыды. Бұл ... мен ... ... жылына 88% туристер мен экскурсанттарға қызмет көрсетті.1998 жылы барлық меншік формасындағы мекемелер 1916,6 млн. ... ... ... ... ... қызмет көрсеткен. Оның ішінде мемлекеттіктуристік мекемелер 22,4 млн. теңгеге, жеке меншіктер 1883,9 млн. ... ... 10, 3 млн. ... ... істеп, қызмет еткен. Туристік іс-әрекеттен түскен салықтың республика бюджетіне түскен жалпы салықтағымелшері 1998 жылы 0,1% (1997 жылы 0,06%) ... ... ... ... ... және  орта  кәсіпкерлікке  жатады.  Туристікмекемелердің 1998 жылғы ... ... ... ... ... ... (50 ... дейін) 14,5 млн. теңге шығын мөлшерін көрсетсе, ортамекемелер (51-ден 250 адамға дейін) 3,9 млн. ... ... ... ... ... ... ірі мекемелері (250-ден көп адам еңбек ететін) 1998жылдың қорытындысы бойынша 1841 мың ... ... ... 1998 ... ... ... ме-кемелер 246 мың  турист  пенэкскурсантқа ... ... Айта  ...  ...  ...  1998  ... туристік фирмалары 35 мың шетелдік азаматқа, яғни 1997 ... 7 ... ... 25%-ға көп ... ... 1998 жылы Қазақстанның146 мың азаматы жақын және алыс ... ... ... ... Осыкезенде Қазақстандық туристердің ТМД елдеріне шығуы азайған, ал ... -2,3 есе, ... 3, 8 есе ... ... ... ең көп баратынТМД елдері - Ресей мен Қырғызстан, барлық туристің 63%-ы ... ... ... ... ... ... 1998 жылы ... 140мың адам (1997 жылмен салыстырғанда 14%-ға кем). ... ... ... ... ... ... және Біріккен  Араб  Әмірліктерінетиесілі. 1997 жылмен ...  ...  ...  ... Финляндияға,  Венгрияға,  Кореяға,  Малайзияға,  Мальдивыға,Нидерландыға, ... ... ... олардың бізге келуі өте  азмөлшерде. Қазір ... ... кең ... ... ... ... ... ұйымдастыруда тиімді экономикалық пайда жәнеәлеуметтік мақсаттылық та бар, ішкі туризмнің ... ... ... жаңа жұмыс орындарын және ұлттық туристік инф-рақұрылымнын ... ... ... ... Қазақстанда туроператорлар, яғни турларғакешенді қызмет ететін және ... ... ...  (5%)  ... яғни ... іске асыратын фирмалардың (95%) ... ... ... ... ... жағдайына туристікинфрақұрылымның (қонақ үйлер, көлік тұрақтары., туристік базалар, жолдар,автокөлік, туристік маршруттар) төмен деңгейде болуы кері ... ... ... ... үшін ол жүйелі түрде инвестициялануы қажет. Туризмбасым бағытта инвестициялануы қажет сала ... да, ...  ... ... ... стимул боларлық жағдай жасалмаған. Ішкі жәнесыртқы рынокта ұлттық туристік ... ... және ... ... ... етілмеген. Туристік инфрақұрылымның дамымауыныңбір себебі обьективті экономикалық қиындықтар ғана ... әлі де ... ... салықтық, туристік заңдар, атап айтқанда, салалардың ... ... ... ... тұтынушының кұқығын сақталуын бақылайтынзаңдар тіпті жоқ. ... ... ... көбі ... туристіккомпаниялардық турагенттері, сондықтан  да  ...  ...  ... ... ... адамдар саны әлде-қайда көп. Сонымен қатарҚазақстандық  туристік  мекемелердің  ...  ...  ... ... ... ... заңдық нормалар келушілересебінен көп бұзылып жатады. ... ... ... сәйкес келгеншетелдіктердің келу режимін, жеке бастарының және олардың ... ... ету ... ... фирмалар ішкі  істероргандарына олардың ... ... ... болатын мерзімін,мекен-жайын, қозғалу маршрутын дер кезінде хабарлауы керек. ... ... ... ... ... сәйкес шетелдік азаматтардың елтерриториясына келу ережелерін ...  ...  ...  ... ... ... ... Шетелдік  туристерді  келгенжерінде қарсы алуды, тұрғын ... ... ... ... көрсетуді, мекен-жайына  және  ішкі  істер  органына  ... Ішкі ... ... ... тыс ... ... заңсыз коммерциялық  іс-әрекеттермен  шғылданып,  қазақстандықзаңдылықтарды бұзады, немесе өздері қылмыстың нысанына ... ... ... балансын «сапарлар» (халықаралық туризм) бабынталдай келіп, туризм ... ... ... ... ... бұл бап ... баланстық сальдосын талдап көруге болады. Мәселен, 1997, 1998жылдарда Қазақстанның ... ... ... ... ... ... салъдосы кемшілігін, яғни шығынды көрсеткішті көрсетіп тұр. 1999жылы 1998 ... ... ... ... ...  ... ... байқалады. Қызмет көрсетудің баланстық сальдосы 1999жылы кемуде болып, ерекше өзгерістер бола ... ... ... ... бай ... қорлар бар, миллиондағанадамдарды  жұмыспен  қамтамасыз  етіп  ...  ...  ... ... ... ... дамыған елдердің шамамен 25%-ыхалқы шетелдік туристерге қызмет көрсету ... ... [23]. ... бұл ... қонақ үйлерінде тұратын әрбір мың туриске  қызметкөрсететін 279 қызмет керек ... ал ... ... түрде байланысы барсалаларға 107 қызмет қажет. Әрбір мың туриске ... ... ... ... ал ... ... катысы бар салаларға керегі 32 қызмет ... ... ... ... ... ... есебі Европа, Америкаелдерінде 80-жылдардын басында болған. Ал қазір әрбір мың адамға қызметкөрсететін мамандар саны арта ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсібі дамыған және дамушы елдерде жетілдіріліп келеді.XX ғасырдың ... ... ... ... ... ... Румынияда туризм министрліктері құрылды. Мәселен, 1970 ... ... ... 7 ... ... жүмыс істеді; рекреациялықресурстар мен рыноктарды зерттеу, жарнаманы ... кою, ... ... ... ... ... ... дайындауды туризмнің барлықсекторлары үшін персоналдарды институттарда, курстарда оқытуды ... да ... ... көптеген дамыған елдері өз игіліктерініңденшілігін туризмнен түсетін кірістерден тауып отыр, Сондықтан да ... ... ... зерттеу базалары мен туризм экономикасы саласындакәсіптік дайындық жүйесін жасады. Бұл тәжірибе ... ... ... ... себебі Қазақстан қазіргі кезде дамушы туристік ел болыптабылады. Алматы қаласындағы туристік ... ... ... ... ... ... себептер туралы сұрағанымызда туризмніңдамуына кері әсер ететін басты себеп ретінде бірінші орында ... ... ... атап ... Бұл ... ... 78%-ы айтқан [16].Қазақстан туроператорларының салыққа женілдік беру жөніндегі өтініштері деөкіметтік құрылымдардан ешқандай қолдау таппай ... Әлі ... ... ... ... үшін ... ... фирмалар да (валютаныңелімізге келуін және өз азаматтарымызға жаңа жұмыс орындарын жасап отырсада), ... ... ... ... ... ... да салықтыбірдей төлейді. Бұл— басқа елдердің экономикасын ... өз ... ... Туризмнің өркендеуіне кедендік қатьнастардың реттелмеуіжәне ...  ТМД,  ...  ...  ...  да  экономикалықбайланыстарының жетілмеуі кедергі жасап отыр. Өйткені 1996 жылы ... ... ... (47,28%) ... ... Оңтүстік астана(барлық шетелдік туристердің 44%-ы жылына Алматы қаласына ... ... ... зона деп ... оларға ерекше жағдай жасау қажет,себебі бүл жерлерге негізгі туристік-рекреациялық ресурстар шоғырланған.1986 жылы бұрынгы КСРО ... ... ... ... ... талдау жүргізгенде, Қазақстан территориясы белсенді туристіксаяхаттарға қажетті ...  ...  ...  мол  ... ... Бұл ресурстардың деншілігі әсіресе тау және  ... ... ... ... ... Алтай және Жоңғар Алатауыныңқазақ жеріне кіретін ... ... және ... ... ... ... отандастар үшін де, шетелдіктер үшін дереспублика территориясы бойынша белсенді туристік ... ... ... ... ... алмай келеді. Ал Қазақстанның туристік-рекреациялықресурстарын жақын және алыс шетелдер ... ... ... ... ... ... деген турфирма Тянь-Шаньда (альпинизм, таудағы,даладағы трекингтер, рафтинг, велотур-лар) спорттық және хикаялы турлар,Шамалғанда ... ... мен ... ... ... ... ... үйымдастырьш жүр.Қазақстандық турфирмалардық белсенді саяхаттарды өз  жұмыстарындамардымсыз қолдануының көптеген себептері бар. ... бірі — ... ... ... ... істейтін мамандардын тапшылығы. Белсенді туристіксаяхаттарды ұйымдастыру үшін ... ...  ...  мен  ... ... биік ... дайындығы болуы қажет. Саяхаттыңбелсенді тәсілімен әрекет ету барысын-да қызметкердің білігі мен қызмет етусапасы ғана ... ... ... де ... білу ... ... ... жолбасшылар бригадасының дилетанттардан құралуы жақсылыққаапармайды.Белсенді саяхаттарды ойдағыдай ұйымдастыру спорттық ... ... ... дамуын қажет етеді. «Турист» журналы жариялаған деректергеқарағанда, 1974-1980 жыл-дар ... ... ... бойынша спортшебері» атағын 400-дей адам алыпты. КСРО-дағы спорттық туризмге колайлы 22ірі орталықтың бірі - ... Бір ... бұл ... ... ... 100 мың ... ... бір туризм бойынша спорт шебері барқалаларды да жатқызыпты. Тұтас одақтас республикалардың ыдырауы спорттықтуризмнің дамуына кері әсер ... 1991 ... ... ... туристіктоптардың саны 1990 жылмен салыстырғанда 20%-ға, яғни 23 мың адамнан 19 ... ... 1992 ... бұл көрсеткіш тіпті күрт ... ... ... ... клубтардың және федерациялардың өз іс-әрекеттерін тоқтатуы спортсмен туристерді, тіпті екінші, үшінші ... ... ... ... Бұл ... туристерге жолбасшыболатын бригадаларды құрастыру, ең болмаса білікті жүк ... табу ... ... деген сөз. Тәжірибелі аспаз, аудармашы, дәрігер, тау және сутуризмінің гид~инструкторын табу қиынның қиыны болып қалды, ... ... ... шешу үшін ... ... ... оған ... білімберетін мектептердің туристік арнайы сыныбын, туризм факультетінде ... ... ... ... докторы ғылыми дәрежелерін алатынбітірушілерді қосқанда, жасау қажет.Өкінішке орай, республикамызда әлеуметтік туризм ... жоқ десе ... ол ... оқу ... дерлік спорттық туристік қүрылымныңқызмет етуіне жағдай жасар еді. ... да ... ... және ... ...  ...  ...  бар  үміті  базалықмектептермен гимназиялардың арнайы сыньштарьнда ... ... ... ... жүмысынан оқуды артық аспай теорриялаудан арылтьш, оқу үрдісінде таужәне су ... ... (көп ... ... ... ... көңілбөліп, демалыс күндері жорыққа жиі шығару ләзім. Жоғары ... ... сай ... ... олар ... ... жасап, туризмненспорттық разрядтарды да орындар еді. Дәл осындай мектеп ... ... оқу ... 080140 — ... ... ... спорттықжәне белсенді түрлері» мамандандыруына оқуға түсуге талпынар еді. Туризмніңбелсенді және спорттық түрлерін  ...  үшін  ...  ... ... ... бар ... ғана ... мемлекеттік қамқорлыққажет. Қазіргі кезде ТМД-ға мүше елдердің туризм жөніндегі кеңесі құрылып,кызмет етіп жатыр. Ал ... ... ... ІУ ... болып,  онда  ...  (ТМД)  мүше  ...  мен  ... ... ... ... туризмді өрістету үшінтұтас туристік кеңістік құрудың концепциясы»  ...  ... ... ... ... үшін адамдардың көбі осы елдерден келеді.Бүл концепцияның ... ... ... ... Республикасы жақынжәне алыс шетелдерден келген туристік топтардан, ...  ... ТМД ... ... ... топтарынан пайда тапқан болар еді.Бұл пайда өсіп келе ... ... ... және  ...  ... ... үшін қаржы бөлуге де жағдай жасар еді. ... ... ... және ... ... басты әлеуметтікмәселелерін шешуге болады. Әрине, бүл үшін ... ... ... мен қонақ үй ісі жұмысының ұзак мерзімге арналған бағдарламакерек.Отандық бизнесте ... ... ... ... ... жанамасаласы ретіне саналып, туризмнің денсаулық сақтау мен әлеуметтік қамтамасызетуге кететін қоғамдык шығындардың өсуін ... ... ала ... мен Орта Азия ... ... жылдардағы әлеуметтік-саясиөзгерістерден ең алдымен ауылдық жер зардап шекті. ... ... ... ... өмір сүру ... ... ... туризмінің бағдарламасының басты мақсаты — Жібек ... ... ... ... ... ... ... рөлін қайта жандандыру. Қойылған мақсаттың өз нәтижесінежетуі нысандардың археологиялық, ... және қала салу ... ... Жібек жолының тарихи-мәдени мұра ретінде мәліметтерқорының  жасалуына  байланысты.  Жібек  жолының  ...  ... ... ... ... ... ... Ұлы жолдың бойындағытуризм нысандарының тізбесіне енген ... ... мен елді ... ... ... жолы бойындағы дәстүрлі үлгіде салынған қалалар менелді мекендердің базасында туризмнің инфрақұрылымын жасаған дұрыс. ... мен ... ... ... ... ... ... кешендер,халық қолөнерінің шеберханалары, этнографиялык мұражай мен театрлар, ... және ... ... және т.б. туристік нысандар. Жібекжолының казақстандық бөлігіндегі негізгі ... ... ... ... Казақстанда екендігі белгілі, бұл өңірдегі ерекше орындыТүркістан, Тараз, Алматы қалалары алады. Түркістан—Қазақ хандығының алғашқыастанасы ғана емес, мұсылман әлемі үшін ... ... ... мұндайдаңққа ие болуынын басты себебі XIV ... Әмір ... Қожа ... ... ... ... ... ХУ-ХҮІІ ғасырларда корықтыңтерриториясына  Тәукенің,  Тәуекелдің,  ...  ...  ... ... ... ... ұлы кесенелері салынды. Осыныңбарлығы, кесенелердің сәтті реставрациялануы, ... ...  ...  ...  Түркістанның  Қазақстандағы  қажылықтуризмінің ірі орталығы болуына жағдай туғызады. ... -— ... ... бөлігіндегі көне және ең ірі сауда-әкімшілік ... ... ... ... ... ... ескерткіші. Алматы —б.д.д. I ғасырда ірге көтерген көне ... ... ... ... ... ... ...  Қаланың  ескерткіштерінің  3дәуірдегі ... ... ... мәні бар, ... де кең өрісте туристікайналымға түсіруге болады.Жібек жолы бойындағы ... ... да ... ... Курлық,Тұрбат, Испиджап, Құлан, Меркі, Талқыз, Жаркент секілді орта ғасырлардағықалалар мен елді ... ... ... ... ... белгілінысандарына реставрация жасау  да  ...  бар.  Бұл  ... ... ...  ...  ...  А.  ...  Ж.Қаңтарбаева, О.Саурамбаевтардың есебінше, Ұлы ... ... ... ... туризмнен түскен таза табыс 39,1 млн. АҚШ доллары болыпты[24]. Жібек жолының нысандарын ұтымды пайдалану, хабарламалық-жарнамалық іс-шараларды ұтқыр үйымдастыру ... және ... ... ... «Хан ... халықаралық алып лагерінің директоры К. Ш. ... ... ... өзбектің 60  адамнан  тұратын  үлкенделегациясы әлемдегі ең ірі туристік көрмелерге ... ... ... ... ... келу ... күрт көбейтіп отыр. Негізгі халықаралықтуристік ағындар экономикасы дамыған және тұрмысы ... ... ... ... ... ... осындай елдердің халқына Қазақстанның ту-ристік-рекреациялық ресурстарын жарнамалауды жаппай бағыттаған жөн. ... 1996 ... ең көп ... ... туристердің 47,8%) Ресейденкелгендігін қаперде ұстау ... ... да ... ... көпшілігі Ресейде жүргізілуі дұрыс. Қазақстанның туристік нидустриясыүшін қыруар табыс көзі болатын тағы бір бағыт — ол ТМД ... ... ... ... ел ... атанған шет елдік туристер болып табылады.Осы жолдардың авторының өз ... ... бұл ... көбі ... ... ... де, ... да және Орта Азия мемлекеттерінде көргісі, қызықтағысы келеді. Міне, осы игілікті тиімді пайдалану үшінТМД ... ... ... бекітілген тұтас туристік кеңістіктіқальштастыру қажет. Бұл бағыттағы алғашқы алыптар да бар.Туризм ... ... ... ТМД ... ... ... ... айтқан еді. Бұл атластық жобасы бойынша, онда республикадабұрын аз немесе тіпті белгісіз болып ... ... мен ... ... ететіндігі туралы информациялар жинақталмақ, сонымен қатар жерлердіңтабиғаттық және антропогендік жағдайлары, ... ... ... ... келешегі, оның рекреация-лық пайдасы туралы баяндалмақ -Атластар туризмді ... ... ... ...  ... насихаттауға, туризм мамандарын  оқытуға  туризмді  белсендідемалыстың тиімді ... ... ... мол үлесі бар. Атластағытуристік шолу карталары туристік саяхаттар шартта-рын барынша ...  ...  ...  -  ...  ... картасы» жарық көрді. Қазір келесі екі кезеңдік әлдеқайда кеңмасштабтағы жұмыс дайындалып ... ТМД ... мен ... ... ... ... ... дайындауға тиімді жүйе болмай отыр.«Туризм» ... ... ... ... ... туристік фирманыңменеджерлерінің іс-әрекетінің моделіне сәйкес құрылуы керек. Қазақтың спортжәне туризм академиясының ...  ...  ...  мамандықтарыҚазақстандағы қазіргі туризмнің негізгі бағыттарына сәйкес келеді. Бірақжалғыз академия мен республикадағы бірнеше ЖОО ның пәрмені жете ... да ... ... ... ...  ...  ... бірер жоғары оқу орындары ғана болу крек. Қазақстанда 2002жылдың маусымыңда лицензиясы бар ... ... ... ... мен облысыбойынша 273 туристік фирма  жүмыс  істейді.  ...  ...  ... жұмыс мазмұны біршама өзгерген. Бұрындары көптеген фир-маларотандастарымызды шет елге жіберумен шүғылданса, қазір қоғамдағы жағдайларға(халықтың кедейленуі,  ...  алу  ...  ...  әкелінгентабарлардың базарда жоғары конкуренцияға ұшырауы) байланысты ... ... шет ... туристерді қабылдауды ұйымдастырып, отандық;туристік-рекреациялық ресурстарға жұмыс істеп жатыр. Бұл ... ... ... ... етіп, турфирмалардың қазіргі іс-әрекеттерінің негізгітүрлерінің  ерекшеліктерін  білуге  ...  Егер  ... ... ... ... ... ... енсе, ондакәсіби дайындығы жоғары адамдарға бұдан да зәру болады. Әрине, қазіргіҚазақстанның ... ... ... күткен мәселелер жетерлік.Дегенмен де ұсынылып отырған ...  іске  ...  ... ... Қазақстан экономикасының пайдалы, тиімді бөлігіболатъшдығын ... және ... ... ... ... алғашқы шетелдік туристі 1956 жылы қабылдаған ... ... ... елге ... ... 26 адам ... ... айтылғанындай,қазіргі кезеңдегі Қазақстанның туристік-экскурсиялық ұйымдары өз  іс-әрекеттерін осындай ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз етілмегендігі саяхаттыңбелсенді түрлері мен шет елдік ... ... және ... ... отыр. Сондықтан да бұл бағытта Казақстанның саусақпенсанарлық қана турфирмалары жұмыс істеуде. Олардың ішіндегі ең ... ... ... ... ... ЖШС, ... жолы» холдинг ком-паниясы, «Азиятур» фирмасы және т. б. ... ... ... ... ... ... ... болар еді.  Республиканыңтуристік индустриясының стратегиялық міндеті - елімізге шет ... ... және өз ... ... үшін барлық жағдайлар жасау.Басты нәрсенің бірі - ... ... ... ... жұмыс істей алатын елді дүрыс таңдай білу қажет. XX ғасырдыңсоңы — XXI ғасырдың басында да ... ... ең ... ... ... ... ... 1996 жылы әлемде 593 млн. турист болған, соныңжартысынан көбі Европа мемлекеттерін аралаған.Әлемдік туристік үйымның ... ... ... ең ... бірінші орындағы ел- Франция, онда 61,5 млн. адам болған, бұл 1995жылға қарағанда ... көп. ... ... АҚШ (44,7 млн., 3,2%), ... ... (41,4 млн., 5,3%)- Америкалықтар дегенмен де кез келген Iмекемеден ... ... ала ... ... АҚШ ... кісілері жағынан қалыс болса да, туризмнен түсетін кірісжағынан алда келеді, олардың кірісі 64,3 млрд. ... ... - ... ... ... ... туристік бизнесінің пайдасы - 423 млрд.доллар. ... те ... ... өсу ... ...  ... да ... Таяу Шығыста болып тұр. Ал Африка туризмнің ... қиын ... ... ... ... себебі бұл континенттегі көпелдердегі тұрақсыздық саяхатшылардың  ...  ...  ... ... көп вариантты туристік бағдарламалар жасауғатәжірибелері жете бермейді, сондықтан да ... ... ... бере ... ... ... шет елдік турфирмалар халықаралық туристіктауарлар мен қызметтер рыногында орнығып қалу үшін өзінің тұрақты ... ... ... ... ... ... деген елді мекеннің (солтүстік  Рейн-Вестфалия  жері,Германия) бірнеше пысық тұрғыны «Закуска в ... ... ... ... ... ... түрменің төрт бөлмесін спартандық типтегі қонақ үйбөлмесін жасаған, ал бөлмеде ... үшін ... ... Осы ... ... ... жаңа ... үйі туристердің қонып  ... бұл ... және ... экзотика құмарларға арналған.Бір орьшдық бөлме 20 марка, таңғы ас 10 марка. Бұл жергілікті өлшемменалғанда ... ... ал ... ... келеді.Тағы бір айтар кетер тұс, түрлі елдердің ... ... ... ...  ...  ...  жасауды  басқа  датәсілдермен іске ... ... 1997 жылы ... ... жаңа туристік орталық ашу ниеттері бар екендігін жариялады.Мұндай экзотикалық идеяны өкіметке «Антарктида 2000 ... ... ... ... ... ... эксперттер берген. Мамандар қазіргіжағдайда Антарктидада үш жыл бойы ... ... ... ... ... ... Зерттеулер жүргізуте Дэвис базасы да жеткілікті, алМоцос, Кейси станцияларының ... ... ... ... оның біреуінмаусымдық курортқа айналдыру қажет дейді. Бүл экожобаны іске асыруға әбденболады, тек қана ... ... ... ...  Антарктиданыңэкологиялық, қорғаныс жүйесін ойластырып, туристердің көбейіп ... ... сақ болу ... ... басында неміс қаласы Бременде тарихта бірінші рет ғарыштықтуризм бойынша конференция болып, онда алдағы ... ... ... дем ала ... деп ... ... (Германия) деген ғарыштықтурагенттіктін өкілі Хартмут Мюллер алғашқы ғарыш қонақ үйінің құрылысыныңжобасы жасальш, 2025 жылға ... ... мен ... ... ... үйге алып ... көліктік жүйені жасайтындығын хабарлады.Алғашқы ғылыми туристер ... ... ... шамамен 3 600 000 ... ... ... Егер ... ... ... ... 500мың ержүрек туристі орбитаға аттана алса, онда олардың әрқайсысы ... 20 мың ... ғана ... ... еді. Дегенмен де қазір ғарыштықтуризмді игеруші немістер ғана ... ... ... ғарыштықсаяхаттары» ком-паниясы (Сиэттл қаласы) 1997 жылы жұлдызды тур ... ... тізе ... ... Олар ... тур ... ғана алады деп жоспарлады. Келешек ғарыш туристері ұшу алдында қысқаинструктаж алып, астрономиядан және  салмақсыздық  ...  ... ... курс ... ... самолет алты адамнан тұратынтопты 4 500 метр биіктікке ... ... соң ... ... ... екі ... ... 100 шақырымдық орбитаны айналады. Ғарыш туристерібелдіктерін ағытып, ғарыштық салмақсыздық күйді бастан кешіреді, 2 сағат 30минуттан соң ғарыш ... ... ... ... ... ... 2001жылдың күзіне жоспарланған болатын. Бұл жоспармен шұғылданған фирмалар өзжобаларына АҚШ федералдық үкіметінен колдау табуға талпыныс жасады, ... ... ... ... ... ұшу ... ... ала орын алып,әрқайсысы алдын ала жарнама ретінде фирманың ... 9 мың ... ... ... ... осы кезеңде басқа елдер де ... 2000 ... ... ... ... Уго Чаве бұл оңтүстікАфрика елінен Айға тұрақты рейстермен туристер ұшып ... ... ... ... ол Айда ... ... ... Майамиде немесе Канараралдарында өткізгендей болады деді. ... ... Уго Чаве Айға ... кері ... ... кораблін салудың келешек біріккен жобасын ұсынғанамерикалык  бизнесмендер  тобымен  келісімсөздер  жүргізді.  ... «100 ... соң, ... одан ертерек адамдар өздерінің еңбекдемалысын Айда ... ... - деді ... ... сұхбатында[15]. Ғарыш бизнесмендері Англияда да пайда болды. Стив Бен-нетт туристердіракетада қыдыртпақшы болып ол үшін 100 мың фунт салып, ... ... ... ... ... 2001 жылы 62 миль ... ... ұшуын жасап,Жерге қайта оралмақ болды.  ...  ...  ол  ...  ... ... ол ... қонған соң да қайтадан пайдалануға жарауыкерек еді. Болашақ ғарышкер 37 жаста, ол Сэл-фор университетінде физика менғарыш ... ... ... ... жасаумен 13 жасынан Ішұғылданады.Соңғы 6 жылда Беннетт өзі ойлап тапқан әдіспен жан-тәнін ... ... жыл ... парашютпен 59 рет секірді. Беннетт үш адамнан тұратын ғарыштуристерінің алғашқы экипажында ұшуды сәтті аяқтағандарға уәде ... ... ... ... бар ... ... ... Бұл жеңіс 2003 жылға жоспарланған,ұшуға кезекте 20 экипаж тұр [30]. ... ... тур ... ... жасаған фантастикалық жоспарлардан өмір шындығы әлдеқайда басқашаболып шықты. 2001 жылдың 28 ... ... ... тек қана ... ... болды. Себебі бұл күні калифорниялық миллионер ДеннисТито ғарыштық тар соқпағын ... ... ... Ол — ... ... ... ... стып алып ұшқан алғашқы ғарыш турисі. Әрине, бұлбилет 20 млн. доллар тұратын, Дэннис Тито Жер ... ... ... ... ... ... есепте көп ақша, мықты денсаулық болуы керекекенін дәлелдеді. Бұл ғарыштық-туристік эксперимент ғарыш кемесі ... ... ... және ... ... ...  ... Американдықтар Халықаралық ғарыш станциясының бортында ... ... ... - ... ... ... Титосыз ұшпаймыз депереуіл жасады. ... ... ... ... гиді ... біздіңжерлесіміз Талғат Мұсабаев болды.  Титоның  екінші  ...  ... ... ... ... бөлігінде унитазды басқаратынкомпъютердің бұзылып қөалуъша байланысты іске  аспай  қала  ... ... ... ... ... ... ... сантехниктіжіберуді жылағандай болъш сұрады. Ұшу алдында Титодан 2 қолхат алынды:алғашқысы, ол өзі бір ... ... ... ... кінә ... егер бір нәрсені бүлдіріп қойса, шығынды өтеуге міндеттенді. 2002жылы сәуірде «Союз  ТМ-34»  ...  ...  ...  ... ... ... өткен екінші ғарыш турисі 28 ... ... ... Марк ... ... ... Марк ұшаралдында 5 ай жұлдызды қалашықта тұрып, ... ... ... ... дене ... теңізге қонған жағдайда аман қалу үшін жаттығу, орыстілін үйренді, ғарышта жұмыс ... ... ... Өзі ұшу үшін ... ... ... турисі Дэннис Тито секілді 20 млн. доллар ... и ... ... ... «Марк ғарышқа неге Рейден ұшты?»деген сауалына №2 ғарыш турисі: «АҚШ-та ... ... ... адамдар үшінбағдарлама жоқ», - деп жауап ... [14].  ...  ... ... Қазақстанның ғарыштық туризмді дамытуына  үлкенмүмкіншіліктер бар. Бұл туризм түрінің экзотикалылығымен ... ... ... ... турфирмаларының да белсенді туристік саяхаттарды кеңейтутедеген талпынысы күшті. Жақында Москва қаласында құрылған ... тау ... тау ... мен жаттығудың альпинистік орталықтарын ... ... ... Олар солтүстік Кавказда, Алтайда, Сібірде жәнет.б. өңірлерде болмақ. Бүған ресейліктермен қатар алыс-жақын шетелдердіңальпинистері де ... олар ... ... көзі ... ... ... ... шыңдарға шығудын ресейлік экспедицияларын ұйымдастыруға жәнеқаржыландыруға көмек керсетпекші, басқа да жобалар ойластырылып жатыр.Қазақстанның алпинистік құрылымы да осындай ... ... ... ... ... ... ...  альпинистері  1998  жылы«Континенттердің ең биік ... ...  ...  ...  ... ... оны ... шыңдары» деп атайды. Бағдарламаға сәйкесказақстандықтар Килиманджаро, ... ...  ...  ... ... Бағдарлама  коммерциялық  ...  ... ... ... ... ... басқалары) әрбір шыңға шығуүшін 3 500 доллар төлеуі керек.Экспедиция алдьна спорттық міндеттерден басқа жарнамалық та ... ... ... ... ... туралы информацияныәлемнің барлық континентіне паш етеді және республикаға шетелдік туристермен альпинистердің келу ағынын ... ... ... ... ... ... ... концепциялары жәнеҚазақстан республикасы үшін маңызы.Батыста туризмнің әлеуметтік-экономикалық ... ... ... да XX ... ... ... ... түрлі сипаттағыкомиссиялар, туристік ұйымдардың жекелеген сарапшылары туризмнің тиімдідамуын қарастырып, 2000 ... ... ... 2025 ... ... ... қалай,қандай болады деген сұрақтардың төңірегінде көп ой-ланып, біршама зерттеді[19], Сонымен қатар сонау 80-жылдардың ... ... өз ... ... ... ... алдыңғы қатарда тұратын шараның  біріболатындығы жазылған еді. Оған туризмнің дамуына ... ... ... қарқыны да дәлел болатын, алғашқы кезекке ірі ұлтаралық қаржылық ... ... ... ... үй ... ... және ... орталықтарымен шыға бастап  еді.Европалық одақ комиссиясы туризм аясы дамыған ... ... ... ... ... 2000 ... ... кезеңде туризмнің дамуыныңнегізгі тенденцияларьна болжау жасап жариялады. Онда ... ... ... туризмнен түсетін пайда үшін қатаң ... ... ... да ... ... индустриясы көрсететін қызметтерініңсапасын көтеруі керек. Саяхаттың ... ... ... ... ... ... көбейеді, ол шығын отбасылық бюджеттің басқа жағынынан тезөсетін болады. ... ... ... ... оның ... ... себебібір ғана рет барудың жол шығыны аз болады. Жалпы алғанда  ... ... ... ... үшін ғана жұмсалатын болады. Сапарлар саныЕвропадан Америкаға, Азиядан Мұхиттық аралдарға секілді ... ... ... ... пайдасының мезгілдік өзгерісі жақын ... ... ... ... ... ... ... тиімді пайдаланатын болады. Олүшін мемлекеттік және жеке меншік туристік құрылымдар ... ... ... ... Әуе ... ... ... кеңейе түседі, оған ыңғайлы рейстерсаны көбейеді.- Топтық, жанұялық демалыстар азайып, адамдар демалудың әлдеқайда ... ... ... Компьютерлік жүйенің белсенді түрде енгізілуіне байланысты ... азая ... ... гөрі егде ... кісілер мен жастар белсендісаяхаттайтын болады.-Туризмнің мәдени ескерткіштер мен демалыстық белсенді ... ... өсе ... ... тазалығы туристерді тартудың, әсіресе ауылдықжәне су жағасындағы аудандардың басым факторларының бірі болады.- Рынокта маркетингтік істі нақты ... ... ... Әрбіртуристік топқа қажеттіліктерге ыңғайлануға тура келеді [18]. Әлемдегітуристік индустрияның дамуының жалпы ... ... ... ... ... көрініс берген. 1950 жылы туристер ең көпкелетін ел АҚШ ... 1970 жылы ... ... елге ... 1990 жылданбастап шет елдік туристерді қабылдаудан Франция алда келеді. Францияхалықараық ... ... XX ... ... ... көшбасшы болып қалды. Дәлосы XX ғасырдың соңында туристік қызметтерден түсетін экспорттық өнімдерсалыстырмалы түрде ең ... ... ... 1998 жылы ... ... ... ... жалпы әлемдік кіріс - 330 млрд. АҚШ ... ... ... экспорттаудан - 400 млрд. АҚШ доллары, автокөліктер мен ... ... - 430 ... ... ... Туристік  қызметтердіэкспорттауда 1998 жылы жалпы әлемдік түсім 560 млрд. АҚШ доллары ... ... ... кіріс бойьшша АҚШ XX ғасырдың соңында біріншіорында еді: Бұл түсімдер 1999 жылы 74,9 млрд, 2000 жылы 95,2 млрд.2000 жылдан ... шет ... ... ... озық келе ... ... ... Ресей Федерациясы да кіріп, 1999 жылы бұл елге келген адамсаны 18,5 млн. ... Ал 2000 жыл бұл сан 22,2 млн. ... ... ... ұйымның статистикалық деректеріне қарағанда, 2000 жылы халы-қаралық ... ... ... 58% Европаның  үлесіне  тисе,  алхалықаралық ... ... ... ... 48%. Бұл ... шет ... қызмет көрсетудің жүйесі әлдеқайда тиімді жолға ... ... ... ұйым ... ... ... әлемдіктуристік рыноктың маңызды  сегменті  ...  ...  ... ... ... ... ...  туризмді,  мәденитуризмді, хикаялы және спорттық туризмді, ... ... ... 2020 жылға қарай әлемде жобаланып отырған туристердің келім-кетімініңсаны 1561,1 млн. адам. Бұл кезеңде Қазақстанда әлемдік туристік ... ... ... ... және спорттық туризм аталып отыр, ол үшінреспубликада туристік-рекреациялық ресурстар ... пен ... ... «Халықаралық туризмнің XXI ғасырдағыстимулы» деген кітабында (Москва. 2000) алдағы жылдардағы әлемдік ... ... ... атап ... Бәрінен бұрын бұған:Халықаралық туризмнің қарқындай өсуі, түр-тұрпатын өзгертуі, бір ... ... ... екінші жағынан, туризм индустриясында істейтінадамдарға үнемі қосымша қиындықтар келтіреді.Туристер шет елдік саяхаттарды ... ... ... ... ... да, олар ... ...  өз  қажеттіліктерін  өтеудебұрынғыдан да ... ... ... алды.Адамдардың өмір сүру деңгейі ... ... ... ... - ... және әлем елдеріне еркін жүріп-тұру мүмкіншіліктері кеңіді- осының барлығы ... ... ...  ...  ... қызмет  көрсетулер  ұсынылады.  Кәсіпкерлер  ақылы  тіршіліктерұйымдастырып, демалыс пен ... ... ... мен ... бизнес пенмәдени бағдарламаны қатар жүргізетін болды. Фирмалар ... ... үшін ... ... ... ... ... бастап көзгекөрінер шындықты елестетер ... ... ...  ... ... орындарды алдын ала алатын, түрлі туристік орталықтардыжәне мәдени-тарихи орындарды зерттейтін жаңа жолдар ...  XXI ... ... ... болмақ, турист тілегі мен қажеттілігінің тепе-теңдігі сақталады, өздері ... ... ...  ...  ала  ... ... ірі туристік фирмалардың жүмыс ... ... ... ... отыр. Туристік тауар-лар  мен  қызметкөрсетуді талдай келіп, ... ... ... ... ғана ... ... бере ... сезіну секілді жаңа тенденцияны байқауғаболады. Оған:1. Туроператорларда өз қонақ ... ... ... ... үлесінеенуді сатьш алу тенденциясы жатады. Ірі туроператорлар  ... ... ... Түркиядағы конақ үйлерінің  ... ... алып ... ... орталықтардан туроператорлармен, яғни әріптестерімен вертикалдыинтеграция күшеюде.3. Турагентстволар мен туроператорлар арасындағы еңбек бөлінісінің реттелутенденциясы. ... ... ... ... ... ... ...  тәуелсіз  турагенттер  арқылы  жүргізіледі.  Мұндай  жағдайдатуроператорға өз ... ... іске ... ... ... да ... ... сатып алатын каналдарының ... ... ... Бұл ... іске ... максаттары да әртүрлі: Өзінің сату желісін кеңейту, турагенттік фирмалар мен турагентствобірлестіктерінің және франчайзингтердің акцияларын ... алу. ... мен ... ... ...  ...  ассоциацияныңпрезиденті Жан Фоше ... ... ... ... ...  ... оның  ...  мәдени  және  гуманитарлық  ... ісі ... ... адам мен ... ... ... ... туризмнің дамуының басты концепцияларын жасау адамзаттың дамуыныңұзақ мерзімдік жобасын жасай алса ғана ... ... ... Ол ... ... ... ... өте дәл болжау үшін, экологиялық жәнедемографиялық тұрғыдан ұзақ ... адам үшін ... ... ... ... болжауларды әр түрлі елдердің ғалымдары үнемі жариялапотырады. Мәселен, Вашингтон институты ... ... ... «1998. ... ... атпен жариялады. Бұл құжатта әлемдік ресурстарды пай-даланусоңғы 50 жылда күрт көбейеді деген ескерту бар. ... ... ... артады деген көріпкелділік те бар. Бұл - қазіргі 6 миллиард адамға3, 5 миллиард адам қосылады деген сөз, ол ... ... ... да ... ... ... әлем ... 50 жылда өзінің орманмассивінің жартысын жоғалтқандығы айтылады. Әлемнің ... ... ... ... ... ... ... отыр. АҚШ-та, Европада,Қытайда, Үндістанда, Таяу Шығыста және Африкада су қоры ... ... ... жүзі елдерін паланетаның экономикасын сақтауға, қоршағанортаның қажеттіліктерін ескеруге, олай етпесе. экожүйе өз мүмкіншіліктерінтауысатындығын ескертеді. Бұл ... ... ... да ... ... біздегі экономикалық жағынан тиімді туризм негізінен ... ... ... ... ... ... ... дамуын болжаудың маңыздыларының бірі — демографиялық, яғни жершарындағы адамдар саны немесе оның ... ... ... ... ... ... өсуі ... болжау. 2001 жылы БҰҰ экспорттары халықтыңқауырт өсуі 2050 жылға дейін, 9, 3 млрд. болғанға ... өсе ... ... ғана 10 ... ... ... ... болжау жасады.XXI ғасырдың басында ірі туристік фирмалардың жүмыс тех-нологиясындаелеулі өзгерістер болды, өз бағдарламаларын халықаралық деңгейдегі циклдықіс-шараларға сай ... олар ... ... мен спорттың кеңтараған түрлері бойынша өтетін Әлем чемпионнаттарын басты бағдарға алған.Ол ... ... ... ...  ...  ... Бұл технология, бір жағынан  турфирмалардың  менеджерлерініңміндеттерін жеңілдетсе, екінші жағынан, ... ... ... ... ... бар ... брокерлерге бағынышты етеді. Оған 2002жылдың қысқы олимпиадалық ойындарына дайындалу іс-шараларын айтуға ... ... ... ... ... ... билеттердіңаз сатылуына туристік агентстволар мен брокерлер ешқандай да ... ... олар ... ... бататындығын есептеп те қойған еді. Осыекі ортада ... ... ... спорттық ойындарға арналғанжалпы құны 180 миллион доллар тұратын билеттің 85%-ы сатылды деп хабарлады.Ақша шынында да комитеттің ... есеп ... ... ... ... ... келешек Олимпиада керермендері  емес,  сатып  таратудыжоспарлаған ... ... ... ... ... ... Кейінбелгілі болғандай, Солт-Лейк-Ситиге барғысы келгендерден сатылмақшы болғанбилет саны әлдеқайда көп болған көрінеді. ... ... ... ... ... ... келе аз ... кемітуге талпыныс жасады.Турагснтстволар да шығынға батьш, Солт-Лейк-Ситиге дейінгі жол кұнын, ... ... ... ... үшін ... ... болды. Брокерлер осысәтсіздіктердің бәріне ұйымдастыру  комитетін  Олимпиадалық  ... ... ... бөлмеді, Америка экономикасының құлдырап баражатқандығы мен 11 қыркүйіктегі теракті секілді факторларды ... ... ... ... ... ... ... кері әсер етеді. Де-генменде ірі турфирмалар өз іс-әрекеттерінде ... ... өзін ... 11 ... ... ... Нью-Йоркке туристердің келуіүрейден азаюы мүмкін деп ойлады. ... ... ... ... ... ... орны Нью-Йорктің жұрт көруге ұмтылатын жеріне айнальшкетті. Бұл жерге күн сайын мыңдаған адамдар ... ... ... өзкөздерімен көру үшін келеді. Манхэттеннің бұл  ауданында  адамдардыңкөптігінен көше қозғалысы ... Осы ... ... ... ... ... бір ... қала экономикасына келген шығынның орнын толтыруүшін трагсдия орнын көру үшін билет сатылсын, көру үзақтығы жарты сағаттанаспауы керек деген ... ... ... адам ... ... соң ... ... анық көруге мүмкіндік алды. Мұндай жемісті идеялары арқылыамерикандықтар тағы да өздерінің атақты ұлттық мінезін, яғни ... ... ... ... тағы да ... Мамандар халықаралық туризмдібәрінен бұрын тауарлар мен қызмет көрсетудің халықаралық саудасының ... ... ... ... ... теориясына (Г.А.  Папирян)абсолютті басымдық ... ... ... ... өзарақатынасын, өнімдердің тіршілік циклын жатқызады . Абсолютті ... ... ... рөл ... ... және тарихи-мәденимұралардың қайталанбас ескерткіштері кейбір елдерді басқа елдердің алдында,туристер жіберуші елдердің алдында басымдығын көрсетеді. Абсолютті ... ... тобы ... ... ... Пакистанда (бұл елдебиіктігі 8 мың метрден асатьш ең биік шыңдар, оның ішінде Эверест те, бар),АҚШта (Гранд-Каньон), Венесуэлада ... ең биік ... және т. ... ... тарихи-мәдени ескерткіштер тобы  бойынша  ... ... ... пирамидалар,  көне  Фивы),  Грецияда(Афинадағы Акрополь, Бассайдағы Аполлон ... ... ... мен ... ... мен саябақтар), Ресейде  (Санкт-Петербург, Москва Кремлі, ... ... ... (Ұлы ... ... және т.б. Бұл елдер өз абсолютті ... ... ... ... ... осы ... ... туризм рыногында өз орындарын мығымұстап отыр. Кейбір абсолютті басымдық табиғат ескерткіпітері ... да бар. Ол ... ... 7 мыңнан астам метр ... ... ең ... тау шыңы Хан ... шың ... ... мегаполиске өте  жақын  ...  ...  ... ... Қарқаралы және Нарынқол өзендерінің аралығынааэродром салып, альпинистер тобын Алматыдан Хан тәңіріне ... 3,5-4,5 ... ... ... ... Бұл ... да ... елдер алдындажеті мыңдық тау шыңы бар басымдық. Мәселен, Гималайдың мұндай шыңдарынаальпинистер экспедициясьн шығару үшін бірнеше жүк ... ... ... ... ... апта жүреді. Сондықтан да мұндай шыңдарға шығуХан тәңіріне ... ... ... қымбат. Салыстырмалы басымдықтеориясы дегеніміз — абсолютті басымдығы бар елдердің ... ... бас ... ... ... тиімді деген өндіріске мамандануы,өздері өндіруден бас тартқан тауарларды (қызмет көрсетуді) басқа ... ... Бір бұл ... ... ... ... дамушы ел толықіске асыра алмайды. Халықаралық туризмде басқа ... ... ... алу үшін ... мекеме қызметкерлерінің еңбек кұнын төмендетуікерек, соған сәйкес туристік кызметтің ... ... ... ... экономиканың басты факторларымен тығыз қарым-катынаста қызмет ететін3 топқа бөледі: бағыттық; тарихи-мәдени нысандар; капитал; еңбек ресурстары(жоғарыда атап ... ... ... бағдарламаларда табиғатнысандары бойьнша басымдық қана емес, ... ... ...  ... да ... зор. ... көрсетіп отырғандай,  Қазақстанныңтуристермен тау бағдарламасы бойынша жұмыс істейтін ... ... ... шет ... әріптестерінен білім деңгейі жәнекәсіби дайындығы әлдеқайда ... ... ... туризмде тіршілікциклы теориясын туризмде инвестиция мәселелерін іске асырған соң ғанақарастырады. XX ... ... 10 ... ТМД ...  туризминдустриясына тікелей салықтан инвестиция ағыны көп ... ... ... ... ... ... әзірге Батыс елдері көріпотыр. Қазақстан Республикасы шет елдік инвесторлар үшін төмендегідей ... ... ... ... ... ... ... рыноктың потенциалы мол;3) табиғат ресурстарына рұксат етілген;4) келешекте шығыс  пен  батысты  жалғайтын  ...  ... ... бар. ... ... ... ... өкілетті ұйымдары көлемі  240  млн.  доллар  болатынинвестициялық контрактіге қол ... Оның ... ... саласына қатыстысы— 12,21 млн. долларлық инвестиция. Туризм ... ... ... ... ... ... негізі себептері:1) Қазақстан республикасының бағдарламаның жоқтығы;2) жер-жерлерде қалыпты қызмет ... мен ... ... ... территориясында жетілген транспорттық схеманың аздығы.Бұлардан басқа ең басты себеп - Қазақстан турфирмаларының негізгібөлігі ... ... алып ... ... ... жаңа ... саяхаттың басты міндеті -инвестицияныңқазіргі модельдерін өтпелі ... ...  ...  ... ... Соның бірі - бюджеттік емес табыстарды  инвестициянықаржыландыруға ... бұл кез ... ... ... салу мен ... қамтамасыз етудің негізгі бөлігі болып табылады. Тартылғанинвестициялық құралдардың ішінде ... ... ... ... салудықаржыландыру формасының маңызы зор. «Лизинг» үғымы кең мағынасьнда мүліктікқатынастардың кешені, нақтылай айтқанда сатьш ... ... ... ... (1 жылдан 15-20 жылға дейін) уақыт-ша пайдалануға, кейін ... алу үшін ... ... экономикалық мәні - несиенің тауартүрінде берілуі, мұнда мүлікті пайдалану қүқығы мүлікті ... ... және ... ... ... ... ерекшетәсілі. Лизинг 3 жақты шарт төңірегінде іске асырыла-ды: лизингілік фирма(жалға беруші) мүлікті дайындаушыдан (иесінен) ... ... ... ... ... да, оны ... алушьның  қарамағына  беріледі.Лизингтің халықаралық, жай, жедел және ... ...  ...  ... ... дегеніміз — түрлі елдердің мекемелері мен ұйымдарыныңарасында жал (аренда) ... ... Жай ...... ... ... ... қызмет ететін мерзімінен аз ... ... ... ... Жедел лизинг — транпорттық  құралдар,  құрылыстехникалары, приборлар мен аппаратураларды және ... ... ... ... Қаржылық лизинг — лизингтің кең  ...  ... ... және ұзақ ... ... ... ерекшеленеді, бұлпроцестің іске асырылуы мүлік құнының тарамдылығы (амортизация) толықнемесе көп ... ... ... лизингтік қызметтер 1989жылдан қаржылық лизинг компания, лизингтік операциялармен шұғылданатынкоммерциялық ... ... ... ...  кезенде  негізгіқорлардың тозығы жетіп шет ел шекарасына жетті, ... ... ... ... ... сәтті даму үшін лизингтің дамуына көмек көрсететін,түрлі деңгейде басқарылатын ... құру және ... ... ... маңызы бар. Келешегі бар бағыттың бірі ол - жеке операцияларғамаманданған экспериментальды (энкубациялық) ... ... ... ... ... рыноктың тартымдылығын сарапшылар ортадеңгейден жоғары деп ... ... ...  берушілер  Қазақстанэкономикасында негізінен Қазақстан резиденттері (75%) ... ... ... ...  ...  ...  ...  Қазақстандағыинвестициямен ұзақ мерзімді жоспарлары  бар.  ...  ... да, ... енді ... болмақ ойы барлары. Респонденттердіңбағалауы бойынша Қазақстандағы инвестцияның басты сенімділігі — елдегісаяси түрақтылық, шикізат пен ... ... бай ... ... ... ағынын тежеп  отырған  ...  ... ... ... ... ... 3 категорияға бөледі.Бірінші - тежеудің күшті факторлары, екінші — тежеудің өлшемді факторлары,үшінші -- тежеудің ... ... Тағы да  сол  ... ... ... қатты тежеп түрған салдарлар: қазіргісалықтық режимнің жетілмегендігі, ... ...  ... ... заңнамалық базаның жоқтығы, қүқықтық инфрақұрылымныңдамымағандығы. Сауалнама ... ... ... ... орта деңгейден жоғары тартымдылықта деп бағаланады.Экомиканың көбірек тартымды саласы ретінде мұнай және ғаз өнеркәсібі,тұтыну ... ... және  ...  ...  ...  аталады,Қазақстанда инвестициялық климатты жақсарту үшін тежеу факторларын жою жәнежағдай жасауды ... ... ... . Шет ... оның ішінде түріктіктәжірибе көрсеткендей, туристік сала ... ... ... шет  ... ... ... дами алады. ТМД елдері үшін қазіргі кезде шетелдік капиталды тарту — туристік ... ... ... ... ... ... ... жаңа туристік құрылыстарды немесе барнысандарды қаржыландыруға жағдайы жоқ. Туристік фирмалар өздерінін ... ... ... ... ... ... ...  дамыта  алмай  отыр.  ...  ...  ... ... ... іске ... үшін оған ... түрдемемлекеттік орғандардың өкілеттік қызметкерлері қатысуы қажет Қазір бұғанҚазақстан Республикасы ... және ... ... ... және қалалықәкімдіктердің туризм департаменттері жатады.Жоғарыда аталған ... ... ... міндеттердіжұмылдырған жоқ. Олар: туристік ұйымдар ... ... ... ... және ... тиімділігі тұрғысынан сараптаубағасын беру, халықаралық және отандық көрмелерге түрлі инвестициялықжобаларды іске ... ... ... ... және банк ... ... ... - Қазакстанның болсын, ТМД ... ... ... инвестициялаудың механизмі үйлестірілмеген. Қазіргінесие берудің шарттары отандық емес, шет елдік инвесторларға өте ... ... ... ... ... қаржыны жылына 6-8%-ыналуға болады, мұндай талап шет ... үшін ... ... ... Ал ... инвесторлар несиені ең кем дегенде 15-20%-беналады, одан да көп болуы мүмкін-Көп ... ... ... бизнес  шарттарымен,  яғникелешекте 1-12 жыл ішінде нысанды өздері басқаратындай, нысанды одан ... ... ... ... ... . ... кезде ҚазақстанРеспубликасында ірі туристік мекеме жоқ деуге болады. Кейбір туристікфирмалар мен ... ғана ... ... ... ... ... ... Көбі 3-30 қызметкері бір шағын мекемелер. Бұлмелшер турагенттерге де, туроператорларға да ... ... ... ... күре жолы - ... өз ... жұмысістейтін туроператорлардың санын көбейту. Қазақстанда туроператорлардыңқұрылуы мен тиімді қызмет етудің күрделілігі — өзіндік туристік өнім ... ... ... ... Бұл ... ... біргешағын мекемелер бір мезгілде бір-екі ғана өзіндік туристік өнім жасай алуғақұқықтылығында ... ... ... да ... тек қана ... өнімжасауда болып отырған жоқ, мәселе жаңа өзіндік ... ... ... ... ... ... енгізуде болып отыр. Өнімнің тіршілікциклын мамандар әр түрлі бағалайды. ... ... ... даму ... біздің отандық туризмнің тәжірибесі турөнімнің тіршілік циклының 5негізгі сатысы бар екенін көрсетеді:1) ... ... ... өсу ... ... ... тұрақтану сатысы;4) сатылу санының кему сатысы;5) өнімнің ... ... ... ... ... ... турфирмалардың дені шағынмекемелер, туроператорлар рынокқа тек қана бір-екі бағдарламаны тиімдішығаруға қабілетті. ... да ... ... іс үшін  ... ... ... ... тіршілік циклының қай сатысында рынокқашығарған тиімді деген сұрақ тұр.Бұл жерде біз мақсаттылық деп ... ... ... екі ... үшін ресурстарды аз шығындауды, өтпелі ... ... ... ... отырмыз. Ондай мақсатты вариант ... ... ... ... ... сатысы мен қазіргі өнімдердің тіршілікциклында төмендеуі сатысы ... ... ... ... ... ... және ... болжауТуризм әлемдік экономикада басты рөлдің бірін атқарады. Дүниежүзіліктуристік ... ... ... ... ... 11% ... өндірістің әрбір 9-шы жұмыс орнын қамтамасыз ... ... ... ... ... және серпінді дамып келе жатқан қызметкөрсетулердің халықаралық сегменттері болып табылады. Халықаралық туризмніңүлесі экспортқа шығарылатын ... ... ... 8%, қызмет көрсетусекторы экспортының 7% құрайды. Туристтерден ... ... ... ... және автомобиль экспорты табысынан кейін тұрақты 3 орында келеді.Әлемдік туристік  рыноктың  дәстүрлі  ...  ...  ... ... ... жеткендіктен туризмнің өсуі туристтербаратын жаңа аумақтар есебінен  дамитын  ...  ...  ... ... ... рынокта өзінің  лайықты  орнын  табуғамүмкіндігі бар. Қазіргі туризм еңбекшілердің жыл ... ... ... шығуымен байланысты болуда. Мұның өзі адамның демалуға және босуақытын өткізуге негізгі құқығын тану ... ... Ол жеке ... және ... ... ... түсіністікті дамытудың факторынаайналды. Дүниежүзілік Туристік Ұйым туризм ... ... ... ... ... ... мемлекеттіңтуризмді дамыту саясатына сәйкес, туризм мемлекеттің әлеуметтік, мәденижәне  экономикалық  ...  ...  ...  ...  ...  ретіндетүсіндіріледі. Қазіргі туризм - бұл ...  ...  ... ... ... есебі бойынша, орташа есеппен, бір шетелдіктуристің беретін табысын алу үшін оған шамамен 9 т. тас ... ... 15 ... ... 2 т. жоғарғы сортты бидайды әлемдік рынокқа ... ... ... ... сату ... энергия көздерін азайтады, ал туристік өндірістаусылмайтын ... ... ... Шетелдік экономистердің есебібойынша 100 мың турист қалада орташа есеппен 2 ... ... ... ... ... адам ... 1 ... 17,5 доллар жұмсайды. Сөйтіп шикізатсату өзіндік экономикалық тығырыққа тірелу болса, ал туризмді ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  мемлекеттіңэкономикасына 3 оң нәтиже ... ... ... ... ... ... және төлем теңгелерімен экспорт сияқты экономикалықкөрсеткіштерге оң ықпал жасайды. ... ... ...  ... ... Дүниежүзілік Туристік Ұйым мен Дүние жүзілік туризмжәне саяхат кеңесінің бағалауы бойынша туризм ... ... ... ... басқа салаларда пайда болатын 5-тен 9-ға ... ... ... ... ... тура немесе жанама түрде экономиканың 32 ... ... ... Үшінші елдің инфрақұрылымын дамытуға жәрдемдеседі.Туризм ... ... ... ... белсенді әсер етеді. Туризмсаласындағы шаруашылықты жүргізуші субъектілердің құрылуы және жұмыс істеуіжол көлігін, сауданы, коммуналдық-тұрмыстық, ... ... ... ... ... ... ... жеке және ұжымдық жетілдіруқұралы ретінде жоспарлануы және тәжірибеде іске асырылуы тегіс ... ... ... спортпен, мәдениетпен және табиғатпен тікелейбайланысты қызмет. Мұндай жағдайда ол өз ... ... ...  ... мен олардың әр түрлі  мәдениеттерінің  арасындағы,  ... ... ... ... болып табылады. Туризмніңжылдам және тұрақты ... оның ... ... ... ... мен қоғамның әл-ауқатына күшті әсерін назарға ала отырып, ҮкіметҚазақстанның ұзақ мерзімдік даму ... ... ... ... белгіледі. Осы тұжырымдама туризм ... ... ... қалыптастыруды, Қазақстанда қазіргі заманғы бәсекеге қабілеттітуризм индустриясының құқықтық,  ұйымдастырушылдық  және  ... ... ... ... Республикасының 2007-2011жылғы туризмді дамыту Мемлекеттік  бағдарламасы  құрылып  отыр.  ... ... ... ... ... туризм саласына қолдаукөрсету, рекреациялық аудандарды ... ... ... ... туризм саласындағы ең өзекті мәселе ҚазақстандыОртаазиялық туризмнің орталығына айналдыру. Мемлекеттік бағдарлама бойыншатуризм саласы республикада ... ... ... ... ... ... ... үлес қосады. Бүгінгі күнде Қазақстанда туризмніңбарлық саласы бар. Республикада ... ... ... мына ... ... экологиялық, мәдени-танымдық және экстремальді туризмтүрлерін ... ... ... ... ... негізгі тасымалдаушысытуристік ұйымдар, олардың қазіргі кездегі саны 846 туристік ұйым және ... ... ... арналған жеке кәсіпорындар. Ең көп ... ... ...  ...  Шығыс  Қазақстан  облыстарында.Қазақстанда туристік ... 3,2 мың ... ... 1,5 мыңы ... ... ... ... Қазақстан Республикасының туристік ұйымдарыәлемнің 17 елімен жұмыс ... ... ... ... ... жәнеАқтөбе облысында сапарға шығатын туризм үлкен көлемде байқалады. Ал ... ... ... Қазақстан және Ақмола облыстарында дамып келеді.Экологиялық  туризмді  ...  ...  ...  ... туризмді дамыту қажеттігі тек қана экономикалық факторлармен,яғни жаңа жұмыс орнын құру сонымен қатар халықтың әлеуметтік қажеттігі ... ... және бос ... ... ... ... туристікұйымның мәліметтері бойынша экологиялық туризм соңғы 10 жылда белгілі жәнемемлекеттің тұрақты дамуының құралы болып ... ... ... ... ... ... дамытуда үлкен мүмкіншілігі бар.Оның негізін табиғи жағдайы және Евразия орталығының ландшафты, көптегентабиғи ... ... ... ...  және  этникалық  мұрасыэкологиялық құрап, ол туризмнің бұл саласын ... ... ... ... ...  экологиялық туризмнің жағдайы ретке келуүстінде. ... ... ... ... әлі де ... үстінде.Қазақстанда экологиялық туризм саласына және оның экономикалық потенциалынашек қойылмаған. Бірақ тұрақтануына және дамуына әлі де болса ... ...  ...  ...  ...  ...  ... табиғаттың ерекше аймақтарын көруге мүмкіндік береді. Адамзатөмір сүру барысында көптеген мәселелерге жолығады, ... ... ... ... тіршілік етуін қамтамасыз ететін  биологиялықтүрлілікті сақтау. Биологиялық  ...  ...  ...  ... жағдайын жақсартып отырады. Мемлекеттің биологиялық түрлілігінекелтірілген зиян, ол - биологиялық ресурстарға, экономикаға және қоршағанортаға келтірілген зиян, яғни ол ... ... ... ... ... байлығын тиімді пайдалану және сақтау-мемлекеттің тұрақты ... ... ... ... түрлілікті сақтау механизмі әлі детабиғат ... ... ... ... қауіпсіздікті сақтауқұрылымына немесе мемлекеттің ... даму  ...  ... ... даму принциптері ол-экологиялық құрылымды сақтау, яғнитолығымен биологиялық түрлілік және осы арқылы экономиканы және ... ... ... ХХІ ... ... ...  ... туризм қарқыны біраз төмендейді.  Егер  ...  ... ... ... туризмнің өсі қарқыны 5 %-ды құраса, онда келесі5 ... яғни 2005 жылы 4,4 %-ды, ал 2010 жылы  ... ... ... бар. ... ... өзгерістер туристердің елден шығу құрылымынан дабайқалады. Шалғай ... ... ... ... ... жылы 15 %-ды ... 2010 жылы ... 25%-ға артады.  Бұлдеректерден әлем халқының күннен күнге ... ... ғана ... қазіргі таңдағы туристік индустрия туристерге сапалы қызхметкөрсетумен қатар өмір ... де ... ... бола ... ... ... шет ел ... қозғалысы 1999 жылы 657млн адамды құраса, бұл көрсеткішпен салыстырғанда 2010 жылы 964 млн адамғажетеді, яғни бұл ... ... баяу ... ... 2020  жылыхалықаралық туристердің келуі 1,6 млрд адамды құрайды, және 1995 ... ... ... ... ... 3 есеге артады.2020жылы туристер келетін ең ірі туристік елдер-Германия (163 млн ... (141 млн ... АҚШ (123 млн ... Қытай (100 млн адам) ... (96 млн ... Тек 1991 жылы ғана ... ... ... Ресейде халықаралық туристік қатынау 2020 жылы 30 млн ға жуық ... ... ... ... ... ... ... Азияелдеріне туристер саны артқанда Европа және Жерорта теңіз ... саны ... 2020 ... ... ... ең ... туристікбағыттар төмендегі кестеде берілген.БТҰ-ның болжамы бойынша 2020 ... ... ең ... ... ...       ...    ... туристік |1995-2020 ж    ||         ...     ... ... % ... Өсу  ||         |         |         ...   ||1. ...     |137,1       |8,6        |8,0        ||2. АҚШ      |102,4       |6,4        |3,5        ...     |93,3       |5,8        |1,8        ...     |71,0       |4,4        |2,4        ...     |59,3       |3,7        |7,3        ...     |52,9       |3,3        |2,2        ...   |52,8       |3,3        |3,0        ||8. ...    |48,9       |3,1        |3,6        ...      |47,1       |2,9        |6,7        ...     |44,0       |2,7        |4,0        ...     |708,8       |44,2       |-         ... ... басы ... ... қалыптасуымен ерекшеленеді. Бұлпроцесс ... ... ... соң  ...  ...  ... мұны жалпы халықтық және әлеуметтік туризімнің пайда ... ... ... деп ... ... іс ... ... немесе тең жартысы шұғылданатын елдерді санау қажет.А.А.Крючковтың пікірінше, халықтың табыс көзі төмен өкілдерінің өзқаржылық ... орай ... ең ... ... таңдауы керек. Аләлеуметтік туризм деп мемлекеттік қазынадан немесе басқа көздерден қаржылықмүмкіндіктері шектеулі адамдарды қаржыландыратын, ... ... ... ... ... деп  ...  І-дүниежүзілік соғыстан кейінгі туризімнің жаппай сипат алуына әсер еткен ол-автомобиль, ұшақ секілді көлік құралдарының туристік ... ... ... Ал ... ХХ ғасырдың басында туризімнің жаппай сипат алуынакедергі болған басты себеп –халықтардың көпшілігі ... ... ... ... еңбек демалысының болмағандығы. Осыдан- ақ көптеген адамдардыңтуристік іс әрекеттерге ... аз ... ... ...  ... басқа елдерге қарағанда алдыңғы қатарда болған Англияның өзіндеірі өнеркәсіп орындарының жүмысшылары мен ... ... ... 1903 жылы 1-2 апта ғана ... ... ... ... 1908 - жылдан бастап кызметі үш жылдан асса ғана 6 -күн берілетін.Мұндай жағдай еңбекшілердің наразылығын ... олар ... ...           ...            ... ... ... ... ... соғыстан кейін жұмысшылардыңтуристік қозғалысы өрістеп, оларды кәсіподақтар мен ... ... ... ... ... ...  туристердіжайғастыратын қаражаттар шоғырланды. Мұндай қозғалыстар әсіресе Германияда,Швейцарияда және Австралияда кең өріс ... ... ... қоршаған ортада көптеген өзгерістер болды.П.Г.Олдак айқындағандай, статикалық өмір жылжымай, ... ... ... динамикалық (өзгермелі) өмір салты ене бастады. Өзгермелі өмір ... ... ... ... ... ... академиясы географтарының деректеріне қарағанда, әлемдегіелдердің барлығын қоса ... шет ... 1950 ... ... жылы -141 млн.адам, яғни жер шары халқының 4 пайызы турист болыпты.ІІ дүние жүзілік соғыстан соң ... ... ... күрт ... мен ... ... байланыстарының беки  түсуімен,ғылыми және мәдени байланыстардың кеңейе түсуімен, транспорт саласындағыжетістіктермен,  ...  ...  ...  ... жеделдеуімен және жеке  меншік  автомашиналардың  көбеюіменбайланысты болды./12/Қазіргі дүниеде туризм түрлі ... ... ... ... әсер ... ... рөл атқарады. Туризмнің дамуы халықтың рекрециялыққажеттіліктерін қанағаттандырып қана қоймайды, ... ... ... ...  арасындағы  әлеуметтік-экономикалық  тұрғыдан  маңыздымәселелерді шешуге де ... зор. ... ісі ... ... ... пайдасы экспорттың барлық мөлшерінің 10-нан 35-ке дейінгі пайызынқұрайды.Кейін келе БҰҰ басшылығымен әлемдегі шетелдік туризмнің басын ... ... ұйым – ... ... ұйым ... ... БҰҰ-ның Бас ассамблиясының ұсысынан сәйкес 1975 жылы ... ... ... ... Мадрид қаласында. Ұйымның жарғысы 1975 жылы27 ... ... 1980 ... ... бұл ... ... әлем ... ретінде белгілі бір ұранмен мерекелеп отырады. Ұйым 4 жылда бір ретсессияға жиналып тұрады, ол екі ... Бас ... ... ... ... жылдың қарашасында ЮНЕСКО мен Бүкіләлемдік туристік ұйымныңжетекшілігімен Ташкентте мамандардың Ұлы жібек жолын қайта ... ... ... ... мәселелері бойынша кездесу өтті. Осы кеңесте аккредитацияалған жалғыз Қазақстандық фирма «Жібек жолы» холдингтік компаниясы ... де бұл іске ... ... ... ... ... ... бастады.Бүкіл әлемдік туристік ұйымның құрылымында 6 аймақтық комиссия жұмысістейді. Олар: Европа, Таяу ... ... ... ... Азия және Тынықмұхит аймағы, Оңтүстік Азия мен ... ... ... ... ... ... етеді.Бүкіләлемдік туристік ұйымның аймақтық ұйымдарының құрамына  Араб туристікұйым, Туристік агенттердің американдық қоғамы, ... ... ... ... ... Америкасы  елдері  туристік  агенттерініңконференциясы, ...  ...  ...  ...  ... комиссия кіреді.Қазақстан Республикасы халықаралық туризмнің іс-әрекетіне халықаралықпарламентаралық, аймақаралық ...  ...  ...  ... мүше ... ... ретінде қатысады.Қазақстан Республикасындағы туристік ұйымдар халықаралық туристікұйымдарға төмендегідей мақсаттарда  ... ... ... туристікалмасу, экономикалық және техникалық ынтымақтастықы  дамыту  туризмніңинфрақұрлымы  мен  ...  ...  ...  ...  ... дамыту, туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін,туризм бойынша информациялар алмасу ... ... ...  ... бойынша бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу үшін, туризм аясындағыбасқа да халықаралық ынтымақтастықты іске асыру үшін.Қазақстан Республикасының ... және ... ...  БҰҰ-ыныңәлемдік туризм жөніндегі ... ... ... жұмысістейді.Енді қадам басқан ХХІ ғасырдың алғашқы 10 жылдығындағы ... ... ... ... ... – Бүкіл әлемдік туристікұйым аналитиктерінің ісі Жоғарыдағы ...  ... ... ... ... Европа аймағы бойынша өкілдің көмекшісі А.Шлевковтың 2001жылдың қазан ... ... ... «Экотуризм – ХХІ ғасырда  өтпеліэкономикалы ТМД, Қытай және Моңғолия секілді ... ... ... ... ... ... ... жасаған баяндамасынан алынды.Ондаәлемдік туризмнің басты аймақтық даму ... ... ... аталды:5) 2020 жылға қарай аймақаралық туризмнің жалпы көлеміндегі үлесі:Оңтүстік Азия – 85%, Таяу ... - 65%, ... - 43%, ... - ... 15% ... 2020 жылға қарай туристік рыноктың маңызды нысандары: күншуақ ... ... ... ... ... ... туризм, мәденитуризм, қалалық туризм, ауылдық туризм,  тақырыптық  парктер,конгрестік ... алыс ... ... ... ... спорттықсудағы түрлері болмақ;7) туристік бағдарламалардың жеке және жалпы түрлері араласады,электронды технологиялар ... ... тур ... басым болады, туристік сұраныстан ерекшелене түседі;8) туристік рынок туристік өнімнің үш түріне бағытталады:а) ойын-сауық, өте әсерлі көріністер, ағарту;ә) туристік орталықтар өз ... ... ... ... бөледі;б) туристік ұйымдар азиялық туристердің келуіне құлықты болады;5) туризмнің ... ... және ... ... ... ... ету; ...  өсіп  келе  жатақан  ... ... мен ... ... ... ... ұмтылуарасындағы қарама-қайшылық;6) ХХІ ғасырдың жақын арадағы 10 жылындағы ұлттық туристік ... ... ... бағыт күшейеді; көтеріледі және маркетингтің өктемділігіартады;ә)өнімдерді саралау, олардың сапасы мен бағасы арқылы ... жету үшін ... ... ... ... ұзақ та ... ... үшін туризмді тұрақты дамыту қажет;в) мемлекеттік бақылаудың азайып, мемлекеттік-меншіктік бәсекелестіктіартыру;7) Бүкіл әлемдік туристік ұйым ұлттық туристік ұйымдарды зерттей ... ... ... ұлттық туристік ұйымның 78%-ы маркетингтік іс-әрекетін туристікрыноктың шешуші бағыттарына ... ... ... ұйымның 77%-ы  өз  ...  ... ... неқұрлым тиімді түрлеріне бағыттайды;б) ұлттық туристік ұйымның 88%-ы өз маркетингтік  ... ... ... ұлттық туристік ұйымдардың 90%-ы өз кооперативі маркетингін жекесектормен көбейткен;г) ұлттық туристік ұйымдардың 77%-ы ...  ...  ... жөніндегі агентствоның мәліметтері бойынша Қазақстаннанбарған 83% адам Қытайға, Германияға,  Түркияға  және  ...  ... ... 1997 ... ... Қазақстан азаматтаныңАвстрияға,  Бельгияға,  Финляндияға,  ...  ...  ... ... ... ... көбейсе, олардың бізге келуіөте аз мөлшерде. ... ...  ...  кең  ...  Қазіршетелдіктерге Қазақстан бойынша турлар ұйымдастыруда тиімді экономикалықпайда және әлеуметтік мақсаттылық та бар, ішкі ... ... ... ... жаңа ... ...  және  ...  туристік  инф-рақұрылымнын дамуын  қамтамасыз  етеді.  Қазіргі  ...  ... яғни ... ...  қызмет  ететін  және  ... ... (5%) мен ... яғни ... іске ... (95%) ... ... емес. Республикадағы туристік іс-әрекеттің  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... базалар, жолдар, автокөлік, туристік маршруттар) төмендеңгейде болуы кері әсерін тигізуде. Ал ... ... үшін ... ... инвестициялануы қажет. Туризм басым бағытта ... сала ... да, ... ... ... ... ... стимулболарлық жағдай жасалмаған. Ішкі және сыртқы рынокта ұлттық туристікөнімдер ...  және  ...  ...  жүйелі  қамтамасызетілмеген. Туристік инфрақұрылымның дамымауының бір ...  ... ... ғана ... әлі де ... келе ... салықтық,туристік заңдар, атап айтқанда, салалардың дамуын және мемлекеттік ... ... ... ... ...  заңдар  тіпті  жоқ.Қазақстандағы туристік ... көбі ... ... ... сондықтан да Қазақстанға келуші шетел азаматтарынан шетелгебарушы адамдар саны әлде-қайда көп. Сонымен қатар ... ... ... ескерту, түсіндіру жүмыстары нашар жүргізіл-гендіктен, еліміздегі заңдық нормалар келушілер есебінен көп  ... ... ... ... ... ...  ...  келурежимін, жеке бастарының және олардың мүліктерінің қауіпсіздігін қамтамасызету мақсатында туристік фирмалар ішкі ... ... ... ... ... ... ... мекен-жайын, қозғалу маршрутын деркезінде хабарлауы керек. Бірақ туристік ұйымдар ... ... ... ... азаматтардың ел территориясына келу ережелерінжауапкершілікпен сақтай  бермейді,  өз  ...  ...  ... Шетелдік туристерді келген жерінде қарсы  алуды,  тұрғынорындармен қамтамасыз етуді, экскурсиялық ... ... ... ішкі ... органына тіркеуді ұйымдастырмайды. Ішкі істер органдарыныңназарынан тыс ... ... ... ... коммерциялық іс-әрекеттерменшғылданып, қазақстандық заңдылықтарды бұзады, немесе ...  ... ... ... Республикасының төлемдік балансын «сапарлар»(халықаралық туризм) бабын талдай келіп, туризм ... ... ... ... бұл бап ... төлемдік баланстық сальдосын талдап көругеболады. Мәселен, 1997, 1998 ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету салъдосы кемшілігін, яғни шығындыкөрсеткішті көрсетіп тұр. 1999 жылы 1998 жылмен ... ... ... ... ... ... байқалады. Қызмет көрсетудіңбаланстық сальдосы 1999 жылы кемуде болып, ерекше өзгерістер бола қойғанжоқ./29/Батыста туризмнің ... ... ... ... да XX ... ... ... бастап түрлі сипаттағыкомиссиялар, туристік ұйымдардың жекелеген ... ... ... ... 2000 жылға қарай, тіпті 2025 жылға қарай туризм ... ... ... ... төңірегінде көп ой-ланып, біршама зерттеді[19], Сонымен қатар сонау 80-жылдардың өзінде туризм өз маңыздылығы жағынанхалықаралық іс-әрекеттің ... ... ... ... ...  ... жазылған еді. Оған туризмнің дамуына жұмсалып жатқан ... ... да ... ... ... ... ірі ... қаржылық топтарөздерінің транспорттық компаниялармен, қонақ үй кешендерінің желісімен,электронды-есептеу және ... ... шыға ...  ... одақ ... туризм аясы дамыған көптеген мемлекеттердің іс-әрекетін қорыта ... 2000 ... ... кезеңде туризмнің дамуыныңнегізгі тенденцияларьна ... ... ... Онда ... ... Европаны туризмнен түсетін пайда үшін қатаң бәсекелестік күтіптұр, сондықтан да Европаның туризм ... ... ... ... керек. Саяхаттың барлық түріне, әсіресе бірінші кезектекөлікке, шығьш көбейеді, ол ... ... ... ... ... ... ... Саяхаттар жекелік сипат алып, оның мерзімі ұзарады, себебібір ғана рет барудың жол ... аз ... ... ...  саяхатқажұмсалатын қаржы сапалы демалыс үшін ғана жұмсалатын болады. ... ... ... ... ... аралдарға секілді континентаралықсаяхаттар есебінен өседі./24/2000 ... ... шет ... ... ... озық ... 10 елдің ішіне Ресей Федерациясы да кіріп, 1999 жылы бұл елге ... саны 18,5 млн. ... Ал 2000 жыл бұл сан 22,2 млн. ... ... туристік ұйымның статистикалық деректеріне қарағанда, 2000 жылыхалы-қаралық туристердің келуі жағынан 58% Европаның ... ... ... ... ... өнімдегі үлесі 48%. Бұл АҚШ-та шет елдіктуристерге қызмет көрсетудің жүйесі әлдеқайда тиімді ... ... ... ... ұйым 2000-2020 жылдар ... ... ... маңызды  сегменті  ретінде  круиздарды  (қыдыруды),конгрестік туризмді, ... ... ...  ...  ... ... және ... туризмді, жағажайлық демалыстарды атапотыр. 2020 жылға қарай әлемде ... ... ... ... 1561,1 млн. адам. Бұл кезеңде Қазақстанда әлемдік туристік ... ... ... хикаялы және спорттық туризм аталып отыр, ол үшінреспубликада туристік-рекреациялық ресурстар жеткілікті.XXI ... ... ірі ... ... ... ... өзгерістер болды, өз бағдарламаларын халықаралық деңгейдегі циклдықіс-шараларға сай ... олар ... ... мен спорттың кеңтараған түрлері бойынша өтетін Әлем чемпионнаттарын басты ... ... ... ... делдалдардың  көмегімен  тур-фирмалар  іскеасырады. Бұл технология, бір  ...  ...  ... жеңілдетсе, екінші жағынан, оларды туристік бизнестің ... ... бар ... ... ... ... келгенде, Туризм әлемдік экономикада ... ... ... ... ... ... деректері бойынша халықаралықинвестицияның 11% ... ... ... ... 9-шы  ...  орнынқамтамасыз етеді. Туризмнің қазіргі индустриясы табысы жоғары және серпіндідамып келе ... ... ... ... сегменттері  болыптабылады. Халықаралық туризмнің үлесі экспортқа шығарылатын дүние жүзіліктабыстың 8%, ... ... ... ... 7% ... ... табыс мұнай, мұнай өнімдері және автомобиль экспорты табысынан кейінтұрақты 3 ... ... ... ... ... дәстүрлі аудандарыөзінің рекреациялық сыйымдылығының шегіне іс-жүзінде жеткендіктен туризмніңөсуі туристтер баратын жаңа ... ... ... ... ... Қазақстанның әлемдік туристік рынокта өзінің лайықты ... ... бар. ... ... ... жыл сайынғы ақылы еңбекдемалысына шығуымен байланысты болуда. Мұның өзі адамның демалуға және босуақытын өткізуге негізгі құқығын тану ... ... Ол жеке ... және ... ... өзара түсіністікті дамытудың факторынаайналды. ... ... Ұйым ... ...  ... ұйымдардың зерттеулерінің талдауына, сондай-ақ  мемлекеттіңтуризмді дамыту саясатына сәйкес, туризм мемлекеттің ... ...  ...  ...  ...  ...  ететін  қызмет  ретіндетүсіндіріледі. Қазіргі ... - бұл  ...  ...  ... ... ... ... М. Международный туризм и его развитие после второй мировойвойны, М. 1996г.2. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности, М. ... ... А.П., ... А.С. Маркетинг в туризме, Мн. 1998г.4. Исмаев Д.К. ... ... и ... ... в ... М. 1994г.5. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма, Мн. БГЭУ 1999г.6. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма,М. 1998 г.7. Пирожник И.И. ... ... в ... хозяйстве, Мн. 1996г.8. Турист серігі Москва, 1968ж9. В.В.Довкович. Шањѓы туризмі. Москва, 1952ж10. М.А.Агроновский. Шањѓы спорты. Москва,1954ж11. П.И.Лукоянов. Ќысќы ... ... ... ... ... оќу ... туристік секциялардаѓы арнайы жєне денедайындыѓы. Єдістемелік оќулыќ. Москва,1954ж.13. ... ... ... ... 1981 ж.14. ... ... ... 1988ж15. Ќоѓамдыќ  туристік  мамандарды  дайындау.  Б‰кілодаќтыќ  ОрталыќКєсіподаќтыќтар ... ... жєне ... ... орталыѓы.Москва, 1982ж16. Ќ.Р. территориясындаѓы туристік, спорттыќ ережелері.17. Б.Маринов. Таулардаѓы ќауіпсіздік проблемалары. ... ... ... ... ... жєне ... ... 1989ж.19. Алиева Ж «Туризмология негіздері» Алматы 200320. Вуколов В.Н. Теория и практика подготовки специалистов туристскойиндустрии в ... ... ... А., 199921. ... В.Г. Организация туристической деятельности. М., 199622. Дублицкий Н.Н., Степанова В.И. Туристские маршруты по Казахстану. А.,196323. ... С.Р. ... ... в ... А., 199224. Ердавлетов С.Р. География туризма. А., 200025. Ефремов Ю.К. География и ... М., 197326. ... М.Ж. ... ... ... А., 198327. ... С. ... және қоғамдық пайдалы еңбек. А., 196828. Жиздыбаев Т.К. Жас туристерге ... А., 200529. ... ... ... М., 198730. ... В.А. Туризм, экскурсии, обмены. М., 199331. WEB сайттар тізімі:а) www.google.kzә) www.google.ruб) ... 
    
   

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 800 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халықаралық туризмді дамыту саясатының мақсаттары мен қағидаттары12 бет
Ұлы жібек жолының Қазақстандық бөлігінің туристік әлеуетін бағалау және оның Қазақстан Республикасы туризмінің дамуындағы маңызын анықтау66 бет
Әлемнің ұлттық саябақтары және оның туризм дамуына әсері16 бет
Қазіргі таңдағы әлемнің шиеленіс аймақ елдеріндегі жалпы саяси жағдай мен мәселелер, оларды бейбіт түрде шешу жолдары53 бет
Дипломатиялық келіссөздер рөлі54 бет
Жаһандану туралы ақпарат5 бет
Сал-серілік дәстүр арқылы этномәдени тәрбие берудің қазіргі көрінісі мен жағдайы10 бет
2011 жылғы «Азиада» ойындарының туризмдегі рөлі78 бет
21 – ғасырдағы туристік фирмалардың қызметі23 бет
XIX-XX ғасырдағы Германия5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь