Трансформаторлар туралы

Мазмұны
1. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2
2. Негізгібөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4Трансформаторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4Трансформатордың жұмыс істеу режимдері. Трансформатордың
бос жүріс режимі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
Трансформаторды пайдаланудағы және сыртқы сипаттамалары ... ... ... .9
Үшфазалы трансформатордың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
Түзеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12Бірфазды көпірлік сұлба ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
Трансформаторлар мен тізбектерге арналған есептер ... ... ... ... ... ... ... ..17
3. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
4. Пайдаланылғанәдебиеттертізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
Кіріспе
Электротехниканың теориялық негіздері барлық электротехникалық салалар мен бір-бірімен байланысты.
Курстық жұмысымның тақырыбы - «Трансформаторлармен тізбектер» болып табылады.
Мақсатым – трансформаторлар мен тізбектер жайлы жалпы толық мағлұмат беру.
Негізінде трансформаторлар дегеніміз - (лат. transformo – түрлендіремін) – кернеулі айнымалы токтың жиілігін өзгертпей басқа кернеулі айнымалы токқа түрлендіретін статикалық электрмагниттік құрылғы. Трансфор-матордың жұмыс істеу принципі электро-магниттік индукция құбылысына және параметрлік эффектіге негізделген. Негізгі элементтері магнит-өткізгіш және онда орналасқан бірінші реттік орамалар (БРО) мен бір немесе бірнеше екінші реттік орамалардан (ЕРО) тұрады. Трансформатордың барлық орамалары бір-бірімен индуктивті түрде, ортақ магнит өрісімен байланысқан. Бірқатар Трансформаторларда екінші реттік орама қызметін бірінші реттік ораманың бір бөлігі атқарады, мұндай Трансформаторларды автотрансформаторлар деп атайды. Бірінші реттік орамаларның шықпаларын (Трансформатордың кірісі) айнымалы кернеу көзіне, ал Екінші реттік орамаларның шықпаларын жүктемеге қосады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Балабатыров С.Б. Электр техникасының теориялық негіздері.- Алматы: РИК 1995.-217б.
2. Белидский А.Ф. Теория линейных цепей. – М.: Радио и связь, 1986.-544с.
3. Лосев А.К., Зиемалис Ю.М. Задачник по теории линейных электрических цепей. –М.:Высшая школа 1990.-544с.
4. www.referattar-kz.narod.ru/
    
    Мазмұны* Кіріспе.............................................................................................................2* Негізгібөлім...................................................................................................4Трансформаторлар.........................................................................................4Трансформатордың жұмыс істеу режимдері. Трансформатордың бос жүріс режимі............................................................................................7Трансформаторды пайдаланудағы және сыртқы сипаттамалары.............9Үшфазалы трансформатордың түрлері......................................................10Түзеткіштер...................................................................................................12Бірфазды көпірлік сұлба..............................................................................15Трансформаторлар мен тізбектерге ... ... ... ... ... ... ... электротехникалық салалар мен бір-бірімен байланысты. Курстық жұмысымның тақырыбы - ... ... - ... мен ... жайлы жалпы толық мағлұмат беру. Негізінде трансформаторлар дегеніміз - (лат. transformo - түрлендіремін) - кернеулі айнымалы ... ... ... ... ... ... токқа түрлендіретін статикалық электрмагниттік құрылғы. Трансфор-матордың жұмыс істеу принципі электро-магниттік индукция ... және ... ... ... ... элементтері магнит-өткізгіш және онда орналасқан бірінші реттік орамалар (БРО) мен бір ... ... ... ... орамалардан (ЕРО) тұрады. Трансформатордың барлық орамалары бір-бірімен ... ... ... ... ... байланысқан. Бірқатар Трансформаторларда екінші реттік орама қызметін бірінші реттік ораманың бір бөлігі атқарады, мұндай Трансформаторларды автотрансформаторлар деп атайды. Бірінші реттік ... ... ... ... айнымалы кернеу көзіне, ал Екінші реттік орамаларның шықпаларын жүктемеге қосады. Біріншіреттікорамалардағыайнымалытокмагнитөткізгіштеайнымалымагнитағынын, алЕкіншіреттікорамалардағыөзараиндукцияэлектрқозғаушыкүш (ЭҚК) тудырады. Біріншіжәнеекіншіреттікорамалардағыкернеулердіңқатынасыолардағыорамдарсаныныңқатынасынатеңболады. Түрлендіретінтоктүрінеқарай 1 фазалыжәне 3 фазалыТрансформаторларболады. ... ... ... токнемесекернеуимпульстерінтүрлендіруүшінқолданылатынимпульстікТрансформаторлар, үлкентоктарменкернеулердіөлшеугеарналғанөлшеуіштікТрансформаторлары, жоғарыжиіліктікернеулердітүрлендіругеарналғанрадиожиіліктіТрансформаторларжәнерадиоэлектрондыққұрылғылардыңқоректендірушіблоктарындақолданылатынрадиотрансформаторларға, т.б. бөлінеді. ИмпульстікТрансформаторларменқоректендіруТрансформаторларыбірнешеГц-тен 2 МГц-кедейінгіжиілікте, радиожиіліктіТрансформаторлар 500 МГц-кедейінгіжиіліктежұмысістейді. Трансформаторлардыңмагнитөткізгіштігімагниттікөтімділігіжоғарыматериалдардан (мысалы, электртех. болаттаспаларынан, магнитодиэлектриктерменфериттерден) жасалады. Электрменжабдықтаужүйелерінде, ... ... ... ... -- айнымалытоктыңкернеуінжоғарылатуғанемесетөмендетугеарналғанэлектрприборы. Үйжағдайында, трансформатордыпайдаланып, электрприборынкернеуі 127Вжеліленкернеуі 220 Вжелігежәнекерісіншеқосуғаболады. Егертрансформаторжоғарыкернеуліжелігеауыстырылыпқосылса, ондаоныкернеуі 220 Вжелігеқосуғаболмайды. ... (380 ... ... ... энергия жүйелерінде электр энергиясын электростанциядан қолданушыға жеткізу үшін ... ... ... ... ... ... жүйелері, есептеуіш техникасы, байланыс құралдары, радиолар. Қоректендіру жүйесіндегі трансформаторларды төмендегі көрсеткіштері бойынша классификациялауға ... ... ... фазасының санына байланысты (бірфазалы немесе үшфазалы);* Орамдар санына байланысты (2 орамды немесе көп орамды);* Магнит өткізгіштің формасына байланысты (стерженьді, ... ... ... ... ... заңына негізделген. Бірфазды, 2 орамды трансформатордың жұмыс істеу принципін қарастырайық. Бұл трансформатор стерженьнен және екі обмоткадан (орам ... ... ... ... ... көзі ... (~U1). Ал екіншілік орамсымға Zn кедергі жалғанады. Біріншілік орамсымға айнымалы кернеу ... оның ... ... ток пайда болады. Ол айнымалы ток магниттік өткізгіште айнымалы ... ... ... Ол ағын ... орамсымда Э. Қ. К - ін туғызады. Е1 = - n1dφ dt (1) Е2 = - n2dφ dt ... ... ... ... ... болғандықтан, ағатын ток та уақыт бойынша өзгеретін болады. Олай болса, токтың тудыратын магнит ... да ... ... ... ... ... өрісінің ағынын уақыттың синусоидалы функциясы деп қабылдап,Ф = Фm ∙ sinωt (3)оны 1, 2 - формулаға қойып, ... мына ... ... = - n1 ω сosωt (4) Е2 = - n2 ω сosωt (5)сosωt = - sin (ωt - PI/2) ... ... = n1 ω sin (ωt - PI/2) (6) Е2 = n2 ω sin (ωt - PI/2) (7)6, 7 ... 4, 5 формуламен салыстырып қарайтын болсақ, Э. Қ. К - і Ф ... ... ... PI/2 ... қоятынын көреміз. Э. Қ. К - ін максимал мәнін Е1m = n1 ω Фm Е2m = n2 ω Фm (8)Е1m, Е2m 2 - ге ... ω - нің ... 2PIf - ні ... Э. Қ. К - нің әсет ... ... табамыз:Е1 = 4,44·n1·ƒ·Фm(9)Е2 = 4,44·n2·ƒ·Фm(10)Егер 9 - ды 10 - ға ... ... ... ... ... коэффиценті деп аталады.Пайдаланатын ферромагниттік материалдар. Орамсымдардың арасын-дағы байланысты жақсарту үшін болатты магнит өткізгіштер пайдаланылады. Болатта магнит өткізгіштерді ... ... ... пластиналарынан және ленталарынан жасайды. Магнит өткізгіште түрлендірілген энергияның бір ... ... және ... ... әсерінен босқа шығындалады. Магнит өткізгіштің құйынды токтар әсерінен болатын шығынды азайту үшін оны жеке пластиналардан жасайды. ... ... лак ... ... ... ... ... токтың жиілігі 50Гц болса, ол 0,5 - 0,33 мм етіп жасайды, егер ... ... ... ... ... онда ... қалыңдығы одан да қалың етіп жасайды. Орамдардың орналасуына және магнит өткізгіштің формасына байланысты трансформаторлар стерженьді, бронды, ленталы болып бөлінеді.а - ... ... - ... ... - ... стерженьдіг - ленталы брондыТрансформатор әрекетінің негізгі ұстанымдары.Трансформатор-дың жұмыс істеуі 2 негізгі ұстанымға байланысты:* Уақыт ... ... тогы ... ... ... даланы(электромагнетизм) жасай алады.* Орам арқылы өтетін магниттік толқынның өзгерісі сол орамдағы Электр қозғаушы күшті келтіреді(электромагниттік индукция).Бастапқы орам деп ... ... ... ... күш кернеуі әрекет етеді. Магнитоткізгіш аркылы өтетін бастапкы айнымалы ток айнымалы магнитті токты тудырады. Элекртомагниттiк индукция натижесiнде, ... ... ... ... ... ... болады, сонымен катар бастапкы ЭҚК индукциясында, пропорциялык бастапқы магниттік орісте, синусоидалык ток 90° градуска ... ... ... өріс ... ... ... жылдам немесе оте жылдам жиiлікте істегенде, магнит орісі болмауы да мүмкін.Трансформатордың орам сымы. Трансформаторлар жоғарыда айтқандай бір немесе ... ... ... ... ... көзіне қосылған орамсым біріншілік, ал қабылдағышқа жалғанған ... ... деп ... Егер біріншілік орамсымдағы кернеу екіншілік орамсымдағы кернеуден үлкен болса, онда бұл ... ... деп ... Ал егер ... ... онда бұл ... ... деп аталады. Трансформатордың орам сымдарын мейілінше цилиндрлік формада жаауға тырысады. Орамсымдарды жіңішке изоляцияланғансымдардан жасайды. Изоляцияланған сымдар ол мыс өткізгіштер.Трансформатордың ... ... ... ... бос ... ... біріншілік орам сымы айнымалы кернеу көзіне жалғанған, ал екіншілік орамсымы ажыратылған режимде жұмыс істеуі трансформатордың бос жүріс ... деп ... U1 ... ... ... ... бос жүрісті ток ағады.І1б.ж., І2б.ж. = 0.Іб.ж. токтың шамасы өте аз болады. ... І2 = 0, ... қуат Р2 = 0. ... ... ... ... қуаты болатқа кететін қуатқа тең Р1 = Рб. Қысқа тұйықталу режимі. Қысқа тұйықталу режимінде трансформатордың орамсымы қысқа тұйықталып қосылады. Біріншілік ... ... ... ...  
    
   

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Трансформаторлар17 бет
Трансформаторлар және автотрансформаторлар. Холл эффектісі5 бет
Трансформаторлар электр энергиясын өндіру22 бет
Трансформаторлар электр энергиясын өндіру, тарату және жеткізу6 бет
Трансформаторлардың паралелл жұмыс кезіндегі параметрлерін есептеу әдістері4 бет
Төменгі жиілікті трансформаторлар және дроссельдер3 бет
" МРЭК" АҚ 110 кВ " Старый город" қосалқы станциясын қайта құрылымдау34 бет
35 / 10 кВ «Cунaлe» қocaлқы cтaнцияcын қaйтa құpу62 бет
«Новый» 110/10 кВ қосалқы станциясын жобалау54 бет
«Трансформатор» АҚ-ның жаңартылған механикалық цехын электр энергиясымен қамтамасыз ету: есептік зерттеу33 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь