Туризмдегі маркетингтік басқару

МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 ТУРИЗМДЕГІ МАРКЕТИНГТІК БАСҚАРУ
1.1 Туризмде маркетингтік басқару түсінігі, функциялары мен рөлі ... ... ... ... ..5
1.2 Туристік кәсіпорындарда маркетингттік басқару концепциясын жүзеге асыру технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1.3 Туризмде маркетингтік басқаруды қолданудың ерекшеліктері ... ... ... ... ... 19

2 «ПЕГАС» ЖШС.ГІ ҚЫЗМЕТІН МАРКЕТИНГТІК ПРИНЦИПТЕР НЕГІЗІНДЕ ЗЕРТТЕУ
2.1 «ПЕГАС» туристік компаниясының жалпы сипатамасы
және қаржылық көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.2 «ПЕГАС» ЖШС.сінің туристік қызметіндегі
маркетинг элементтерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29

3 ТУРИСТІК НАРЫҚТАҒЫ МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУ
3.1 Туристік ұйымдардың қызметтерін алға жылжыту стратегиясы ... ... ... ... .. 36

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
Қазіргі кезде туризм индустиясы халықаралық қызмет саласының бірі. Оның кеңеюі мен дамуының маңызы саланың басқа экспорттық салалардан артықшылығымен күшейеді.
Туризм, бәрінен бұрын, қалпына келмейтін ресурстарды шетелге шығарумен байланысты емес, ал белсенді туризмнің дамуы шетел валютасының құйылуын және төлем балансын жақсартады. Қазіргі туризм-бұл әлемдік экономиканың құлдырауды білмейтін саласы. Шикізат сату елдің энергия көздерін азайтады, ал туристік өндіріс таусылмайтын ресурстармен жұмыс істейді. Шетелдік экономистердің есебі бойынша, 100 мың турист қалада орташа есеппен екі сағат болған кезде кемінде 350 мың доллар немесе адам басына бір сағатта 17.5 доллар жұмсайды. Сөйтіп, шикізат сату өзіндік экономикалық тығырыққа тірелу болса, ал туризмді дамыту - ұзақ мерзімді, экономикалық тиімді болашақ [1].
Туристік бизнесте капиталдың тез айналымы байқалады және де ең маңыздысы, туризм қосымша салалардың дамуына әсерін тигізеді.
Соңғы жиырма жылда әлемдегі шетел туристерінің келу санының орташа жылдық өсу қарқыны 5.1%, ал валютаның келуі 14%-ды құрады. Дүниежүзілік Туристік Ұйымның мәліметтері бойынша әлемде 714.6 млн туристік келулер тіркеліп, халықаралық туризмнен түсім 481 млрд долларға жеткен. Жалпы алғанда туризмнен валюталық түсім көлемі 1960 - 2008 жылдар аралығында 174 пайызға өскен.
Мамандардың болжамы бойынша халықаралық туризмнің дамуы әрі қарай жалғасын табады. Егер осы қарқын тұрақты болса 2010 жылы халықаралық саяхаттар саны 937 млн адамды құрайды [2].
Қазақстанда, ТМД ның басқа мемлекеттеріндегідей, туризм жеке сала ретінде пайда болғанына көп уақыт болған жоқ. Еліміздің нарықтық экономикаға көшуімен байланысты пайда болған саяси және әлеумметік өзгерістер туризмнің дамуына әсерін тигізді. Туристік әрекеттің стратегиясы мен тактикасы түбірімен өзгерді, туризм түрлері мен формасының жаңартылуы саланың алдына қойған мақсаттарының өзгеруіне әкелді. Осы аспектілердің барлығы Ұлттық экономикаға үлкен әсерін тигізеді.
Қазақстан үшін туризмнің дамуы қазіргі таңда өте маңызды міндет. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан 2030» Бағдарламасы негізінде Қазақстан халқына жолдауында атап өткен. «Бірінші кезекте 2010 жылы өзінің мүмкіндіктері мен бәсеке қабілеттілік тұрғысынан перспективті салаларды дамыту керек. Олар ауыл шаруашылығы, орман және орман өңдеу өнеркәсібі, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, туризм, тұрғын - үй құрылысы және инфрақұрылымы» [3].
Сонымен, туризм Қазақстанда халық шаруашылығының маңызды салаларының ішінен мемлекет басшылығы үміт артып отырған сала ретінде бөліп көрсетілген.
Дегенмен, елімізде туризм саласы әлі де болса төмен деңгейде қалып отыр. Сондықтан туризм саласының барлық аспектілерін, оның ішінде маркетингті
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. «Туристік әрекет туралы» Қазақстан Республикасының заңы 13 маусым 2001 ж. № 211-П
2. «2030-шы жылға дейін Қазақстанның даму стратегиясын іске асырудың шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы 28 қаңтар 1998 ж. № 3834
3. Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қазақстан Республикасында туризмді дамыту концепциясы 6 наурыз 2001ж. №333. Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілер жинағы . –2001г. №10. с.115-133.
4. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030: процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. – Алматы: Юрист, 2001.
5. Биржаков М.Б. Введение в туризм. -М., Санкт-Петербург: «Невский фонд» и «Олбис» - 1999. – 355 с.
6. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха.- М.: ЮИНТИ. 2002.-340 с.
7. Волошин Н.И. Правовое регулирование туристской деятельности - М.: ЮИНТИ, 2001. – 453с.
8. Воробьев А.К. Беседы о маркетинге. - М.: Юрист, 2001. – 241 с.
9. Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга. - Д.: Сталкер,1998.-564с.
10. Долгов С.И., Васильев В.В. Основы внешнеэкономических знаний: Словарь-справочник. - М.: Высшая школа, 1999.-432 с.
11. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. - М.: ИНФРА-М «Высшая школа», 1996.- 255 с.
12. Есімжанова С.Р. Маркетинг. Оқу құралы. – Алматы – «ЭКО» баспа үйі. 2005. – 448 б.
13. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. Учебник для ВУЗов. Пер.с англ.под ред. Р.Б. Ноздревой. – М. ЮНИТИ, 2003г.
14. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. –Санкт- Петербург: Питер,2007-816 с
15. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии. - М.: Экономика. 2005.- 341 с.
16. Пешкова Е.П.Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. –М.:»Ось-89», 2003. -80 с.
17. Пилдич Д. Путь к покупателю. - М.: Экономика.-2005.- 274 с.
18. Султанов К.С. Реформы в Казахстане и в Китае. –Астана: Елорда. 2000. – 434 с.
19. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структуры. М., Дело.2002г.
20. Дурович А.П., Копанев А.С. маркетинг в туризме: Учебное пособие. – М., Экономпресс, 1998г.
21. Квартальнов В.А. «Туризм». Учебник. – М., Финансы и статистика 2000г.
22. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме. М., Финансы и статистика, 1999г.
23. Кириллов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. Спб,. 2006 – 312 с.
    
    МАЗМҰНЫКІРІСПЕ....................................................................................................................31 ТУРИЗМДЕГІ МАРКЕТИНГТІК БАСҚАРУ1.1 Туризмде маркетингтік басқару түсінігі, функциялары менрөлі..................51.2 Туристік кәсіпорындарда маркетингттік басқару концепциясын жүзеге асырутехнологиясы..................................................................................................91.3 Туризмде маркетингтік ... ... ... ... ... ... ПРИНЦИПТЕР НЕГІЗІНДЕ ЗЕРТТЕУ2.1 «ПЕГАС» туристік компаниясының жалпы сипатамасыжәне             ...             ... ... ... ... ...                            ... ... ... ... ЗЕРТТЕУ3.1 Туристік ұйымдардың қызметтерін алға жылжытустратегиясы.................. 36ҚОРЫТЫНДЫ..........................................................................................................46ҚОЛДАНЫЛҒАН            ...             ... ... ... индустиясы халықаралық қызмет саласының бірі. Оныңкеңеюі  мен  дамуының  ...  ...  ...  ...  ... күшейеді.Туризм, бәрінен бұрын, қалпына келмейтін ресурстарды шетелге ... ... ал ... ... ... ... валютасының құйылуынжәне төлем балансын жақсартады. Қазіргі туризм-бұл әлемдік экономиканыңқұлдырауды білмейтін ... ... сату ... ... ... ... ... өндіріс таусылмайтын ресурстармен жұмыс істейді. ... ... ... 100 мың турист қалада ... ... ... ... кезде кемінде 350 мың доллар немесе адам басына бір сағатта17.5 доллар жұмсайды. ... ... сату ... ... ... ... ал туризмді дамыту - ұзақ мерзімді, экономикалық ... ... ... капиталдың тез айналымы байқалады және де  ... ... ... салалардың дамуына әсерін тигізеді.Соңғы жиырма жылда әлемдегі шетел ... келу ... ... өсу ... 5.1%, ал ... ... 14%-ды ... ДүниежүзілікТуристік Ұйымның мәліметтері бойынша әлемде 714.6 млн ... ... ... ... ...  481 млрд долларға ... ... ... валюталық түсім көлемі 1960 - 2008 жылдар аралығында 174пайызға өскен.Мамандардың болжамы бойынша ... ... ... әрі ... ... Егер осы қарқын ... ... 2010 жылы ... саны 937 млн ... ... ... ТМД ның ... мемлекеттеріндегідей, туризм жеке саларетінде пайда болғанына көп уақыт  ...  жоқ.  ...  ... ... ... пайда болған  саяси  және  ... ... ... ... тигізді. Туристік әрекеттің стратегиясымен тактикасы түбірімен өзгерді, туризм түрлері мен формасының жаңартылуысаланың алдына қойған мақсаттарының ... ... Осы ... ... ... ... әсерін тигізеді.Қазақстан үшін туризмнің дамуы қазіргі таңда өте маңызды міндет. Бұлтуралы Қазақстан  ...  ...  Н.Ә.  ...  өзінің«Қазақстан 2030» Бағдарламасы негізінде Қазақстан халқына жолдауында атапөткен. «Бірінші кезекте 2010 жылы ...  ...  мен  ... ... перспективті салаларды дамыту керек. Олар ауылшаруашылығы, орман және орман ...  ...  ...  және  ... ... ... - үй ... және инфрақұрылымы» [3].Сонымен, туризм Қазақстанда халық шаруашылығының маңызды салаларыныңішінен мемлекет басшылығы үміт  ...  ...  сала  ...  ... елімізде туризм саласы әлі де болса төмен ... ... ... ... саласының  барлық  аспектілерін,  оның  ішіндемаркетингті де, көп көңіл бөлу болашықта ...  ... ... Дәл ... ... ... ... маңыздылығын анықтап, курстық жұмыстақырыбын таңдаудың есебі болып отыр.Қазіргі кезде мемлекеттік ... ... жаңа ... ... ... пайда бола бастады. Нарықтық жағдайдайлармен бетпе-беткездескен кезде оларға көптеген дамыған елдерде сыналған ... ... ...  ...  осы  ...  ...  орын  ... мәселелері кәсіпорын менеджментінде  ең  маңызды  болыптабылады. Оны кешенді қолдану – ... ... ... ... ... алдында, оның барлық кешенін зерттеп алукерек, тек содан кейін ғана белгілі жағдайларда оның қай ... ... бөлу ... ... ... керек.Қазақтанда нарық инфрақұрылымы өте тез қалыптасты: нарықтар қалыптасыпоның ... ... әр ...  ...  ...  көшбасшыларыанықталды. Соңғы жылдары экономика саларының барлығында өндіріс қарқыныөсіп, кәсіпорындар саны артып ... ...  ...  ...  ...  ... жаңа ... ие  болуы  маркетингтік  құралдарды  қолданумаңыздылығын арттырып ... ... ... ... ... маркетингін жетілдіру тақырыбықарастырылған және алынған ақпарат негізінде зерттеліп отырған «ПЕГАС» ЖШС-нің маркетингін жетілдіру жолдары ұсынылған.Жұмыстың мақсаты ... ... ... ... ... ақпаратқа сүйене отырып кәсіпорынды дамыту шешімін қабылдауғақажетті әрекеттер ... ... ... ... ... міндеттерді шешу көзделген:- туристік қызметтер маркетингінің теориялық негізін баяндау;- кәсіпорынның экономикалық әрекетін талдау;- баға ... ... ... ... ... ... ... тақырыпта жүргізілген зерттеу жұмысының жаңалығы. ҚР туристікнарығын маркетингтік зерттеу, қызметтер жүйесін жетілдіру ... ... ... ... ... ... дамуы барлық жақтан қарап келгенде де тек оң әсерін тигізеді.Мысалға, мұнай ... ... ... ... ...  ... ... зиянын тигізеді. Ал, туризм саласы, керісінше табиғаттыңтазаруы мен күтілімін ... ... ... ... ... қызметі текжалпы экономикаға емес, сонымен қатар, қоршаған ортаға да өз ... ... ... ... өте жоғары деңгейде және онықолданып дамыту үшін, бұл ... ... ...  пен  маркетингендірілуі қажет.1. ТУРИЗМДЕ МАРЕКТИНГТІК БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ1. Туризмде ... ... ... ... мен ... ... тұжырымдамаларына көшпес бұрын,  ... ... оның ... ... айта ... жөн ... ... эволюциялық жолына түскен Қазақстандағы маркетингтiңдамуы нарық заңдары мен ... ... ... ... ... кәсiпорындағы басқару жүйесiмен бiрiгуi нарықтық экономиканың дамудеңгейiн ... ... даму ... ... астам уақытқа созылыпкеледі. Ірі ауқымды ... ... ... күрт ... ... басқару және өнімді өткізу әдісі ... ол, ... ... ... ... Еуропа елдерінде де пайдаланыла бастады. ХХғасырдың 60-жылдары ... ... ... және  ...  ... ... сатудың тиімді әдісі ретінде кең қолданылды, ... ... ... ал ... ... ... ... коммерциялық емес іс - әрекетте де енгізіле бастады.«Маркетинг» ұғымы ағылшынның «market» (нарық) ... ... ал ... нарық жасаушы немесе нарық аумағындағы қызмет дегенді сипаттайды.Маркетинг ірі ... ... ... және ... ... жағдайында өнімді өндіру мен өткізуді басқарудың әдісі ретіндебөлініп шықты.Көпшiлiк маркетингтi тауар өткiзумен және ынталандырумен теңестiредi.Бiрақ ...... ... тек басы  ...  ол  ... тек бiрi ғана ... ... Егер маркетинг қайраткерiмаркетингтiң тұтынушылар мұқтаждығын анықтау, ... ... ... ... ... бағалар қою, тарату жүйелерiн жолға қою және тиiмдiынталандыру сияқты тарауларымен ...  ...  ...  болса,  ондайтауарларды өткiзу қиынға соқпайды.Менеджменттің әйгілі ... ... ... ұйғарымы бойынша: «Бизнесмақсатының тек бір ғана ... ... бар, ол- ... ... ... ... мен оның табыстылығы үшін, фирма өз ... ... ... ... ... емес. Өзінің сатып алатын тауары туралы тұтынушы ... оның ... деп нені ... ... ... бизнестің мәнінанықтап, түпкілікті маңызын білдіреді, фирманың  ...  жету  ... ... ... ... ... мен мамандардың көзқарастарыөзгеріп отырады. Ф. Котлер алғашында маркетингті «Фирмаға ұзақ мерзімді еңүлкен ... ... ... ... ... бейімделген өндірістік- өткізу әрекеті» деп сипаттаған болса, соңғы еңбектерінде оны ... оны ... ... және ... ... жеке және ...  мұқтаждықтары  мен  қажеттіліктерін  қанағаттандыруғабағытталған ... және ... ... деп ... ... - бұл ... жан - жақты зерттеу негізінде тұтынушылардыңмұқтаждықтары мен қажеттіліктерін қанағаттандыру  ...  ... ... ... ... ... ... тұжырымдама жәнебіріккен қызмет [4].Сонымен нарық экономикасының ... ... ... ... басқарудың тиімділігін арттыру үшін кәсіпорынның өз өміршеңдігінсақтап қалу және күшейту мақсатында оның ... екі ... ... мен өнімді өткізудің жаңа әдісін, яғни ... ... ... ... ... тудырады.Маркетингті басқару – бұл табыс табу, өткізудін, көлемін өсіру, ... ... ... ... алдына қойған мақсаттарына жету үшінмақсатты сатып алушылармен пайдалы алмастыруларды белгілеу, нығайту жәнеқолдау ... ... ... және ... ... асыруды бақылау [5].Маркетинг басқарушысы өзінің ең әйгілі ...  ...  ... ... ... ... көлемдерін өткізуге қанша клиенттеркерек болатын болса, соншасын таба алатын маман ретінде көрсетіледі. Демек,бұл оның ... ... өте ... ... ... ... саналады. Маркетингбасқарушысы тек қана сұранымды болдыру және ... ... ... ... ... проблемаларымен де айналысады.Маркетингті баскарудың міндеті – сұранымның ... ... ... әсер ету ... ... ... ... мақсатына жетуінекөмектесу. Жай айтқанда, маркетингті басқару – бұл ... ... өз ... ... деңгейі туралы ұсыныс дайындайды. Әрбірбөлек ... ... ... ... ... ... деңгейден төмен,оған сәйкес не одан жоғары болуы мүмкін. Осы ... ... ... ... ... ... болады.Маркетингті басқарушылар – бұлар маркетингілік жағдайларды таңдайтын,белгіленген жоспарларды іске асыратын не бақылау ... ... ... ... ... ... қызметінің басшылары жәнежәй қызметкерлері, жарнама ... ... ... ... ... ... ...  басқарушылар  және  бағабелгілеу проблемасының мамандары жатады.Маркетинг нарықтық экономикалық жүйеде орны бар ... ... ... ... немесе басқару филсофиясы сияқты кәсіпкерліктің де еңнегізгі тірегі болмақ. Маркетингтік басқару ... ... ... ... ...... ... қажеттіліктерін қанағаттандыружәне осының негізінде оның өсу мен мол ... табу ... ... ...  ...  мен  ...  ...  басқарутұжырымдамалары белгілі (кесте 1) [4].1 кестеМаркетингті басқару тұжырымдамалары [4]|Тұжырымдамалар   ... ...    ...          ...     ... ... елеулі|Өнімді өндірудің жоғары   ||          ... ... ... және ... ... ...          ... нарықтың болуы |төмендету          ...      ... ...    ... ... және оның ||          ... ...     |сапасын арттыру       ||          ...        |              ... ... |Монополия және тауар  |Өндірілген тауарды сату,  ||саудалық      ... ...   ... ... ...   ||          ... ...   |орындау           ||          ... ...    |              ...    |Тұтынушылардың     ...       ||          ... мен    ... - ...  ||          ... ... ... және     ||          ... ... ... ...  ||          ... ...   ... қанағаттандыру   ||          ... құру      |              ...      ... ...  ... пайда табуы; сатып ||(әлеуметтік)    |әлеуметтік және этикалық|алушылардың қажеттіліктерін ||          ... ... алу ... ...    ||          ...       ... ескеру       ... ...  ... ... ... |Сатып алушылар мен     ...     |мен ... ... ... ||          |бар ...        ... ... өзара     ||          |            ... ... мен ||          |            ...           |Бұл ... ... ... тарихының әртүрлі кезеңдерінжәне соңғы 50 жылдағы негізгі әлеуметтік - ... және  ... ... ... өркендеу тенденциясы - акцентті өндіріс жәнетауардан коммерциялық күштерге, тұтынушыларға ауыстыру, әлеуметтік-этикалықпроблемаларға ... ... алу ... отыр ... ... сәйкес маркетинг анықталған функциялар жиынтығынорындайды. Функциялар түрлі іс - ... ... ... ...  ...  ...  дамуымен,  тауарлардың  нарыққажылжытудың каналдарын құрылуымен, жарнаманы өткізуімен және ... ... ... ... ... басқару мен бақылаумен тығыз байланыстаболады. Бұл фукциялардың әрқайсысы ... ... ... ... тығызқарым - қатынаста болып олар маркетингтік принциптерін іске асыра алады.Нәтижесінде оларды 4 топқа бөлуге ...   ... ...  ...  ...  ... және кәсіпорынның ішкі ортаны зерттеу);2.    Өндірістік (жаңа ... ... ...  ... ... ... техникалық қамтамасыздануды ұйымдастыру,жаңа тхнологияларды енгізу, өндіретін ... ... ... көрсетулердіңжоғары сапасымен және бәсекелестік қабілетттілігімен қамтамасыз ...   ... ... ... ... транспорттау жәнесақтау құрылымын ұйымдастыру, тауарға және бағаға негізделген саясаттыөткізу, ...   ... ... және ... ...  ... анықтамалық қаматамасыздануы, бақылау) [6].Маркетингтік бақылау үш түрлі болады: стратегиялық,  ... ... және ... түсуді бақылау. Стратегиялық бақылау –мерзімділік ... ие, ... ... ... ... әділ ... оның ... нарықта өтетін іске асырылатын процесстергетаңдалған стартегияның сәйкестігін анықтау болып табылады. Тактикалық ... ... ... ... бақылау (сату көлемі, нарықтағы орны,тұтынушылардың тауарлаға қарым-қатынасы және т.б.). ... ... ... ... мен ... баланс негізінде өткізіледі, шығындар менқол жеткен нәтижелер қатынасы болып табылады. Бұл бақылау түрі ... ... ... және ... ... нарықтарда өз тауарлардыжылжытатын ірі сауда компаниялар үшін маңызды болып ...  ... ...  ...  саты  ...  ...  Бұл  жерде«ситуациялық анализ» кажет етіледі.«Ситуациялық анализ» деп - басшылыққа кәсіпорынның ... ... ... ... ... ...  бұл  жағдайда  ... ... және ... ... ...  ...  ... және стратегиялық жоспарларға қажет ететін енгізулер енгізеалады.Нәтижесінде, маркетингті басқару ... ... ... ... мүдесінен арттыруға мүмкіндік  ...  ...  ... ... нарықтық экономикаға ауысуымен әрбір деңгейдегікәсіпорындардың басқару жүйесінде «өндіру ... ... ... ... қайта құрулу процестері өтуінен, маркетингтік басқарудыңрөлі ... ... ... оның концепцияларынан қалыптасып ,мыналардан тұрады:Біріншісі, фирманың нақты белгіленген ... ... ... ... ұзақ ... ... ... сәйкес рынок үлесінежету. Сайып келгенде мақсатқа жетуге арналған маркетинг қызметі үш ... ... ... ...  жауапкершілікті.  Осыдантұтынушылардың төлей аларлық мүмкіндіктерінен бастап барлық маркетингтікжағдайдың ұзақ мерзімге ... ... ... ... өз ... қойған мақсаттарына жету жолдарынкешенді түрде айқындау. Өйткені ... ... тек қана ... ... ... ғана ... етеді. Ал жиынтық түрінде емес, тек жекеалынған маркетинг әрекеттері ойдағыдай нәтиже бере ... ... бір - ... байланыспаған, кейде тіпті қарама - қарсы нәтижегебағытталған элементтерін қолдануымен ... ... ... ... ... таңдап алған нарықтың жағдайын және ... ... ... есепке алу, сонымен бірге ол нарыққа нысаналыәсер ... ... ... және ... байланысты жаңа тұтынуқасиеттерімен тауарын өңдеу. Тек осы жолмен ең жоғары ... ... ... ... сыртқы ортасының өзгерісіне өзіне ... ... ... ... ... ... ... бастаушылық, іскерліккөрсету. Ондай  болмаған  жағдайда  ...  ...  жету  ... ... алу ... емес. Қазіргі кезде ғылым, техника,технология салалары тез дамуда. Бұл бәсеке жағдайын тез ... ... ... ... қолданғанды, тез арада өзгеріпжатқан нарық жағдайларына ... ... ... талап етеді. Тек осыәдіспен фирмалар тиімді жұмыс жасай алады.Бұл принциптер маркетинг басқару шаралары ... ... ... шараларын белгілеу  жұмысы  нарық  мүмкіндіктерін  талдауданбасталады. Бұл ... ... ... ...  ...  ... Туристік кәсіпорындарда маркетингттік басқару концепциясын жүзегеасыру технологиясыШетелдік және отандық теорияларында және ... ... ... іске ... реті мен оның ... ... ... пікіріжоқ. Туризмдегі маркетингтік басқаруды жүйе ретінде қарастырылатын болсақ,ол құрылымдық бөлімдерден тұратынын ескерілуіміз қажет. ... ... және ... анықтап, туристік  кәсіпорында  ... ... іске ... ... ... айқындауға болады(1сурет) [4]:1 сурет. Туристік мекемеде маркетингтік басқару концепцияларын іске асырутехнологиясы ...  ...  ...  нарықтық  мүмкіншіліктер  бағалаужұмыстарынан басталады. Бұл міндетін ...  ...  ... ... арқылы шешіледі. Бұның қорытындысы мекеменің қазіргінарықтағы жағдайы және тартымды ... ... ... ... алыныптуристік фирманың перспективалы шаруашылығы бойынша нақты ұсыныстарды ... ... ... ... мен кәсіпорынның мақсаты  менресурстарын салыстыру негізінде мекеменің ...  ... ... ... ... фирманың перспективасыжақсы мақсатты нарықты таңдауға мүмкіндік береді. Бұл тәсілі бүкіл нарыққажұмыс істемей, яғни өз ... ... жан - ... ...  тек  ...  ...  қажеттіліктерін  қанағаттандыруғабағытталып жұмыс істеуге мүмкіндік береді.Маркетингтің ең  негізгі  міндеттердің  бірі  ...  ... ... ... ...  қамтамасыз  ету  болыптабылады. Бұл мақсат оптималды маркетингтік стратегияны ... ... ... ... ... ... ... белгісіздік пентәуекел дәрежесі  төмендейді,  сонымен  ...  ...  ... ... шоғырлануы қамтамасыз етіледі.Маркетингтік стратегияның жүзеге асырылуы  құралдардың  таңдауыментікелей байланысты. Сондықтан маркетингтік басқаруды ... ... ... орын ... Бұл әсер ету ... ... ... Төменде туристік фирманың маркетингтік кешеннің  элементтерікөрсетілген (2сурет) [5].2 сурет. Маркетинг кешеннің негізгі ... ... ... ... кешенінің басқа құрамдары белгіленеді:– Қызметшілер, олардың квалификациясы мен оқуы;– Қызметті тұтыну процессі;– Орта.Маркетинг ... ... ... ... ... болыптабылатынын ескере отырып, оның ... ...  жеке  ... [8]:– Өнім ... Баға ... Өтім стратегиясы;– Коммуникациялық стратегия.Өнім стратегиясы туристердің қажеттіліктеріне сай келетін туристікөнімнің жетілдіруін және нарыққа жаңа ... ... ... ... ... стратегиясы туристік мекеменің әрбір туристік өніміне және белгілінарық сегментіне пайдаланатын баға тактикасын ... ... ... ... ... ... туристік өнімдерді  тұтынушыларға  дейін  ... ... және ... ... ... стратегия туристік кәсіпорынның өзі  және  өзініңөндіретін өнімі туралы ... ... ... ... ... ... ... шаруашылықты анықтайды. Бұл шаруашылыққа жарнама, жекесатылымдар, пропаганда, фирмалық стильдің қалыптасуы, көрмелік шаралардақатысуы жатады.Маркетингті ... ... ... ету үшін оның көмекшіжүйелерін ... ... ... ... ... [6]:3 ... ... басқарудың көмекші жүйелері [6]Маркетингтік ақпарат жүйесі туристік мекеменің сыртқы мен ішкі ... ... ... алу, ... ... мен ... етеді. Оперативті және стратегиялық шешімдерді  ... ... ... ... ... болмайды.Маркетингті басқаруды ұйымдастыру жүйесі туристік мекеменің тиістіұйымдастырушылық құрылымды құруына ... Бұл жүйе  ... ... ... ... етеді.Маркетингттік стратегиялардың және бағдарламалардың жүзеге асыруынүздіксіз бақылау үшін маркетингтік бақылау жүйесі құрылады.Практикада маркетингті ... ... ... ... технологиясыикемді болып келеді. Ол өз құрылымын, кәсіпорынның ... ...  ...  ...  және  ...  сай  ... орындарын ауыстыра алады. Бірақта аталған этаптардың барлығыөзара тығыз байланысты.Маркетингті басқаруды концепциясын ... ... ... ... ... және белгілі кезекпен құрастырып, ...  ... ... тырысып көрейін.Маркетингті басқару концепциясын жүзеге асырудың мақсаты – ... ... ... ... ... бұл ... талапететін туристік өнімді ... ... және ...  ...  ... ... Интуицияға, мамандардың пікіріне, өткен тәжірибесінесүйенуге аз, ... ... ... алдынан және кейін нақтыақпаратты алу қажет. Ақпарат маркетингттік ... ... ... ... ... - ... компанияның басқарушешімдерін дұрыс  қабылдау  мақсатымен,  ...  ...  ... сәйкес ақпаратты жинау, өңдеу және мәліметтерді ... ... ... ... ... мыналар жатады:– Туристік фирманың нарықтағы позициясын анықтау;– Фирманың өткізу және баға саясатын, тауарды ... ... ... ... мінез - құлқын зерттеу;– Тұтынушылардың талғамдарын анықтау;– Туристік нарықтың әлуетті мүмкіндіктерін зерттеу;– Сатып алушылардың жаңа тауарға деген әсерін талдау;– Бәсекелестер ... ... ... зерттеу.Маркетингттік зерттеулер - бұл тұтынушылардың талғамдары мен талаптарынзерттеуге бағытталған ... ... ... ... ... ... ... зерттеулер 5 сатыдан тұрады (4сурет) [7].4 сурет. Маркетингтік зерттеудің сатылары [7]Маркетингтік ... ... ... оны ... ... және зерттеу мәселесін анықтау қажет. Мәселені анық баяндау ... ... ... ... мен ... неғұрлым анық жәнетүсінікті белгіленсе, маркетингтік зерттеулер соғұрлым тиімді  ... ... - ... түсетін шара. Сондықтан мәселе бұлдыр немесе дұрысбелгіленбесе, қажетсіз шығындарға ... ... ... ... ... ... әзірлеу. Бұл зерртеу сметасын ...  ...  ... ... ... және ... әдістерін таңдау реттемелерінен тұрады.Үшінші кезеңде ақпарат алу ... ... ... ... ақпаратты зерттеуден басталады. Одан кейін ғана бастапқыақпаратты жинауға көшу ... ... ... ... алудың маңыздыкөзіне маманданған зерттеу ұйымдарының есеп берулері, фирмалар жүргізетін«күнделікті жазбалары» жатады. Көптеген ... ... ... үшін ... ... ... болады. Олардың жинақтаудың үш ... ... бұл ... алынған адамдар тобының әрекеттерін немесеболып жағдайларды бақылау ... ... ... ... ... мұнда бір немесе бірнеше ... ... бір ... ...  ...  ...  ықпалыанықталады.3. Пікір сұрау- бастапқы ақпаратты алуды жүзеге ... ... жеке ... ... және ... жинаудыңкең таралған түрі. Маркетингттік зерттеулердің 90%-ы пікірсұрауға негізделген.Маркетингттік зерттеулердің келесі кезеңінде ... ... ... ... алу ... ... мәліметтер бағаланады жәнеталданады. Мәліметтерді талдаған кезде тиісті орта ... ... ... ... ... анықтау үшін қисындасқан кестелер жасалынады,корреляция (ара қатынастылық) коэффициенттері есептелінеді.Маркетингттік ... ... ... негізгі қорытындылар менесеп беру дайындалады.Дұрыс өткізілген маркетингттік зерттеулер туристік мекемеге өзініңнарықтық ... баға ... өз ... ... ... жетеалатын шаруашылықтың бағыттарын ... ... ...  Бұл  ... ... ... назар аудару қажет (5сурет ) [7].5 сурет. Туризмде маркетингттік зерттеулердің ... ... ... ... ... факторлары туристіккәсіпорынның келесі сұрақтарға жауаптарына жауап беру мүмкіндігі ... Біз өз ... ... сатамыз?;– Қызметілерімізді қандай жағдайларда сатамыз?;– Біз нені сатамыз?;– Біз кімге ... Кім ... ... ... ... ... әдістері оны жүргізу мен ақпарат алутехникасы бойынша сандық және сапалық ... ... ... әдістер деп- жабық типті құрылымдық сұрақтарды пайдалану ... - ... ... ... ... ... ... сапалы сипаттау және оны стандартты емес ... ... ... Бұл әдіс бақылау, тереңдетілген сұхбат, фокус-топтар және т.б. қолдануға негізделген.Зерттеу мақсаттарына сәйкес ... ... ... бар ... 6)[4]:6 ... ... мақсатына сәйкес зерттеулердің түрлері [4]Маркетингттік зерттеулердің кең ... ... ... ... 7) [4]:1. ... ... әдісі;2. Тұтынушылардан пікір сұрау жүргізу әдісі.Маркетингттік зерттеулерде «Дельфи» және «Ми ...  ... ... ... орын ... ... әдісі- болжамды дәлелді үшін ... рет ... ... ... ... «Ми ... ... ұжымдық талқылауы негізінде творчестволықшешім қабылдау ... ... ... ... ... [4]Зерттеулердің нақты әдісін таңдау көбіне маркетингттік зерттеулердіңбелгілі бір кезеңдерде ... ... мен ... ... кәсіпорын маркетингттік зерттеулерді  қолданылып,  өзініңнарықтық мүмкіншіліктерін  ...  ...  ...  Бұл  ... жоғары мақсатты нарықты таңдауға мүмкіндік туғызады. Мақсаттынарықты анықтаудан бұрын нарықты сегменттеу ... ... ... тиімді құралдарының бірі. Ол туристіккәсіпорын ресурстарын ұтымды пайдалануға негізделеді және тұтынушылардыңқажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында ...  ...  ... ресурстарды оңтайландыру және маркетингтік бағдарламаны жасау үшінқолданылатын стратегия, ал екінші жағынан, нарықты ... бір ... ... тартымды  сегменттерде  қолайлы  өндірістік  ... ... ... арналары, пайда мөлшерінің өсетін мүмкіншіліктеріжәне әлсіз бәсеке болуы тиіс. Нарықты сегменттеу ... ... ... ... ... ... табылады. Себебі ол фирманың әрекетету шеңберін және нарықта табысқа жету үшін ... ... ... береді.Нарықтың мақсатты сегментін нарықты ... ... ... және ...  ...  ...  бірінқолдану арқылы таңдауға ... ... 2).  ...  нарықтың  тартымдысегменттерін таңдау кезінде өздерінің мақсатын, күшті және әлсіз жақтарын,бәсеке деңгейін, нарық мөлшерін, өткізу және ... ... ... алуы тиіс [10].2 ... ... таңдау үшін қолданылатын маркетингтік стратегиялар [10]|Маркетинг    ...    ...   ...  ...   ...     |маркетинг    ...       ||        ...    |         |           ... нарық |Тұтынушылардың  |Тұтынушылардың  |Екі және одан да көп ||        ... ... |бір ғана тобы  ... тобы   ||Тауар немесе  |Қызметтер мен  |Тұтынушылардың  ... ... ...     ...   |бір ғана ... |топтарына арналған  ||        ... саны  ... ... ... ... ||        |         |мен ... ... ...      ||        |         |бір ...   |           ...      |Бір ғана баға  |Бір ғана     ... әр ...        ...      ...   |үшін әртүрлы баға   ||        |         ... ... ...        ||        |         ...     |           ...     ... ...  ...     ... ...  ||        |тораптары    ...   ... әр ... ... ||        |         ... ...  |тораптары       ||        |         ... ... |           ... ... ...     ... ...  ||        ...    ...   ... әр ... ||        |         ... ...  ...       ||        |         ...     |           ||        |         ...    |           ...  |Әр ...     ...  ... әртүрлі   ||стратегиясы   |тұтынушыларды  ... бір   ...     ||        ...      ... ... ... стратегия.||        |стратегиясы.   ...      ... ... ||        ...      ...   ...      ||        ...   ...   |           ||        ...    |         |           |Осы ... таңдауға әсер етеін факторлар мыналар: тиімдісегменттер саны, бәсекелестер стратегиясы және ... ... ... шектеулі болса, тек шоғырланған маркетинг ... ... өзі үшін ... қамту стратегиясын таңдағаннан кейін, ағымдыөткізу деңгейі жоғары, пайда мөлшері өсетін, бәсекесі әлсіз және ... ... ... ... емес ... ... нарық сегментінанықтауға кіріседі. Тәжірибе бойынша, таңдап алынған сегменттер жоғарыдааталған ... ... сай келе ... ... ...  ... ... сай келмейтін сегменттерді таңдап алуға мәжбүр.Туриcтік фирма өзіне шың мәнінде тиімді ... ... ... ... ... және ... ... толығымен сайекенін шешуі тиіс. Осылайша, фирма нарықтағы өндірістік және коммерциялықжағдайын қамтамасыз ететін ... ... ... ...  ...  ...  ...  ресурстарды  ұқсатыппайдалануға, компанияға төніп тұрған қауіп- қатерді анықтауға және келешекүшін қажет болжау ... ... ... ... ... ... ... бір уақытта маркетинг мақсатына жету ушін әзірленген жүйелікжәне  біртұтас  ...  ...  ...  ...  ... шараларды үйлестірудің негізгі құралы болып табылады.Стратегиялық жоспарлау- ұйым мақсаттарын, мүмкіндіктерін, ... жаңа ... ... сәйкесінше үйлестіру және оларды ... ... ... ... ... Оның мақсаты- туристік компанияныңтабысты ... ... ... және ... құру мен ... ... ... жету  үшін  ...  ... ... бақылануы тиіс. Маркетингтік бақылаудың үш типі бар,олар [11]:1. Жылдық жоспардың орындалуын бақылау;2. Пайдалылықты бақылау;3. Стратегиялық бақылау.1. ... ... ... ... Мұндай  бақылауда  нақтынәтижелер жылдық жоспармен салыстырылады, ауытқулар ... ... ... ... ... ... ... шығындарын сатуменсалыстыруды қажет етеді. Бұл бақылаудың мақсаты- сату мақсатына жету ... ... ... ... ... ма, жоқ па, соны ... бірге тұтынушы мінез- құлқын бақылау жүйесі жасалып, керекті кездешаралар қолданылады.2. ... ... ... ... ... ... ... нарықтық сегменттері және тарату  арналарының  пайдалығынанықтайтын зерттеулер жүргізеді.3. Стратегиялық бақылау. Туристік фирмалар ... бір ... ... ... ... ... ... тұруы қажет. Мұндайзерттеу жоспардың орындалуын және пайдалылықты ... ... ... ... ... макроортадағы өзгерістері оның маркетингтік мақсаттары,стратегиялары және жүзеге асыруы бағдарламаларына түзетуді енгізуді талапетеді.3. Туризмде маркетингтік ... ... ... ... ... ... ... талдау көрсеткендей,туристік қызметтер нарығының әрі қарайғы дамуы мен бәсекеқабілетті ... ... үшін ... ... қолдану қажет. Осындай бағыттардыңбірі – туристік агенттіктер мен турфирмалар қызметінде маркетингті ... ... ... – бұл ... ... ... маңыздыаспектісі туристік қызметке баға қалыптастыру болып ... ... ... ... ... ... ...  маркетингтікбасқару қолдану және дамуына бірнеше ... ... ... ... ... ... көлемі кең болу қажет, яғни сатып ... ... ... назары үшін туристік фирмалар арасында қатаң бәсеке;– Ерікті нарық қатынастары, яғни әкімшілік шектеулерсіз өтім ... ... ... ... ... шаруашылықтыжүргізу;– Фирманың мақсаттарын, стратеги ясын, басқару құрылымын анықтаубойынша ... ... ... әкімшілктің ерікті шаруашылығы;Туристік маркетингтің мынандай ерекшеліктері бар:- ... ... ... ... міндеті тұтыну тауарларынарығымен салыстырғанда әлдеқайда аз деңгейде;- Туристік өнім туралы ... ... ...  ... ... ... консюмеризм қағидаларын (тұтынушы ... ... ... ... ... болуы керек;- Маркетингтің маңызды рөлі маусым аралық кезеңде байқалады, сондықтандиверсификация шараларын жүзеге асыру қажет [13].Туризм саласында ... ... ... ... ... ... мүдделерінің келісілгендігіне мүмкіндік береді. Туристікфирма ... ... ... ...  ...  стратегиясы  менқызметкерлердің кәсіби мамандану ... ... ... ... да ... ... мүмкін.Маркетингтің мақсаты – фирма ұсынатын қызметтерге нақты және жасырынсұранысты анықтап, ... бар ... осы ... ... ... ... және ... бағыттау. Яғни, туристік маркетинг  турфирманыңтуристік өнімдері мен қызметін өткізу ... ... ... ... ... ... ... жиынтығы болып табылады.Туризмдегі маркетинг коммерциялық мақсаттағы тұтынушылардың ... ...  ...  ...  ...  стратегиясынқалыптастырады. Сонымен қоса, туристік маркетинг турфирмалар қызметін,туризм саласындағы аймақтық, ұлттық және ... ... ... ... ... – бұл ... зерттеу арқылы сұраныс пен потенциалдытұтынушыларды анықтау, қажетті қызметтерді қалыптастыру, ... ... ... ... ... ... бір – бірімен байланысқан іс - ... ... ... жүзеге асыру үшін маркетингтік технологияларқолданылады – сұранысты анықтау, қызметтерді ... ... ... ... мен қызметтерді жылжыту және өткізуде қолданылатынәдістер.Туризмдегі маркетинг аса ... ... ... ... ... сұраныс өте икемді болып келген және ... ... ... маусымдық ауытқулармен ерекшеленеді.Дүниежүзілік Туристік Ұйым туристік маркетингтегі ... 3 ... ... ... ... ... ұсынылып отырған демалыс орныолардың талаптарына сай келетіндігіне сендіру;- Туристік өнімді өткізуге мүмкідік туғызатын жаңалықтарды ендіру;- Қызметтерді ... ... ... ... талдау және осықорытындылар  туризм  саласындағы  мүмкіндіктерді  қаншалықтықолданғандығын көрсететіндігін ... ... ... ... алар орны ... және ол ... ... басқару үшін қолданылатын құралдардың байланысқан жүйесіболып табылады.Туризмнің әрі қарайғы ... ... ... ... ... ... ... маркетингке қажетті мән берілмейді. Туристікмаркетинг белгілі бір міндеттерді шешу үшін ... ... ... ... Ол ... және әлеуметтік факторлар тұрғысынанқарағанда  ...  ...  ...  ... мен ... ... ... тиімді қызмет етуін қамтамасызетеді.Туристік нарық субъектілерінің ... ... ... мәні ... және ... ... (демографиялық, экономикалық, экологиялық,әлеуметтік – мәдени, саяси, ғылыми - ... ... ... ... ... ... қызмет ету жолдары мен әдістерін ... ... ... ... ... етуі үшін  маркетингтің  негізгіміндеттері келесідей болуы тиіс: жаңа ...... ... ... қолдану және синтездеу; тұтынушылармен (нақты жәнепотенциалды), партнерлармен  бизнес  –  орта  ...  ... және ... мүмкіндіктерін ескере отырып фирма шеңберінде жәнеодан тыс жұмыс ... ... ... ... ... ... қарастырып, олардыңнегізінде фирма қызметінің стратегиясын анықтаудың маңызы зор. Осы ... ... ... ... ... өнімнің потенциалды тұтынушыларыніздестіру жұмыстарын жүргізу қажет. Нарық конъюнктурасын талдау (нарықсыйымдылығы;  ...  өнім  ...  ...  ... ... ...... және экологиялық жағдайлар;географиялық орналасу; табиғи орта), туристік өнімді  ...  ... ... ұйымдық құрылымын ұйымдастыру және нарық нишасының(бір немесе бірнеше) мүмкіндіктерін жүзеге асыру перспективаларын ... ... ... алу ... ... ... болып табылады.Отандық  турфирмалар  қызметін  ...  ...  ... ... жергілікті ғана қолданып, маркетингтік құралдардыңжеке дара түрлерімен шектелгендігін көрсетті. Қазіргі кезде турфирмалар ... ... ... ... - ... коммуникация құралдары болыптабылады.Маркетингтік коммуникация құралдары туристік өнімді нарықта жылжытуғамүмкіндік береді.Маркетингті өз ... ... ... ... ... ... пайдасын максималдап, нарықта тиімді орынды ... ... ... тұтынушылар қоятын талаптардың жоғарылауы менбәсекелестіктің күшеюі туристік ... ... бет ... ... ... ... және ... күрестегі  жетістіктердіқамтамасыз ету үшін стратегиялық маркетингтік жоспарларды қалыптастыруынаәкелді.Қазіргі таңда Қазақстанда туризм индустриясы ... ... ... ... ұшырауда. Туристік қызметтің барлық сфераларында еңбекбөлінісі, туристік  фирмалар  қызметінің  ...  ...  ... жаңа формалары ізделуде.Туристік нарықтың микродеңгейде дамуы нарық пен сұранысты жан – жақтызерттеуге негізделген ... ... ...  турфирма  қызметінұйымдастырумен анықталады.Еліміздің әлеуметтік – экономикалық жағдайын тұрақтандырудың бірден ... ... ... ... дамуының перспективасы, аймақтар экономикасыныңдинамикалық дамуы, валюталық түсімдердің жоғарылауы және т.б. ... және ... ... қолданудың жаңа бағыттарын қалыптастыруды талапетеді.Маркетинг қызметінде «маркетинг - миксті» қалыптастырудың мәні ... ... - ... - бұл ... ... ... ... отырып,белгіленген мақсаттарға жетуге бағытталған практикалық маркетинг құралдарымен шараларының жиынтығы. Ол тауарлық, ... ... және ... ... болып табылады.Туристік өнім басқа тауарлар мен қызметтер ... ... ... ие. Ол ... ...  ...  ... өнімнің нарықтағы жағдайын талдау үшін әртүрлі әдістер қолданады.Мысалы, туристік өнімді оның өмірлік циклы ... ... ... өнімнің «өмірінің» табысты кезеңін ұлғайтуға мүмкідік береді.«Маркетинг - микс» жүйесінде баға ерекше мәнге ие. Өз өнімін ... ... ... баға ... жүргізуі керек. Туристік фирмақолданатын бағалар жыл мезгілдеріне байланысты өзгеруі мүмкін. ... ... ... ... ... үшін турфирма төмен бағаларды,әртүрлі қосымша қызметтерді қолдана алады. Маркетингтің ... ... ... өнімді қалыптастыру және  оған  ...  баға  ... ... ... бұл ... ... ... жеткізу қажет.Турфирманың өткізу стратегиясы оның мақсатты нарықтағы тиімді ... ... ... ... ... қалыптастыра отырып, турфирматұтынушылардың туристік қызметтерді сатып алғанға дейінгі және  ... ... ... жағдайын қамтамасыз етіу керек.«Маркетинг - микстің» соңғы және маңызды құрамдас бөлігі – маркетингтіккоммуникация жүйесі. Туристік қызметтер нарығында бәсекенің өсу ... ... ... үшін ... ... коммуникациялықсаясаттың басқа да құралдарын: жеке  сатулар,  ...  ... және ... да ... шараларын қолдану қажет.Туристік қызметтер нарығында өз орнын тауып, онда белсенді позицияға иеболу үшін нарық талаптарын ... ... ... ... ... – бір ірі компания бүкіл нарықты қамти алмайды, сондықтан ол нарықтыңжеке учаскелері – сегмент тұсында қызмет жасайды. Туристік ... ... ... да бір  ...  ...  ие  ...  ...  Тұтынушылардыгеографиялық, демографиялық сипаттары, табыс деңгейі және т.б. ...  ...  Яғни  ......  ... сай қызметтерді ұсынуға, нарық сыйымдылығын анықтауғабағытталғын, адрестік жарнаманы жүргізуге ...  ...  ... бөліп қарастыру.Фирманың тиімді маркетингтік қызметінің ...... ... яғни ... ... ... әсер ... факторларға жүйелікталдау жүргізу болып табылады. Бұл факторлар әртүрлі ... ... ... ... ... ...  ...  болады:  экономикалық,демографиялық, географиялық, әлеуметтік – мәдени, бағалық, мемлекеттікреттеу және ... ... ... ... аталған факторлар сыртқыболап келеді және индивидуалды ... ... ... ... ... жағдайы нақты және бағаланбалы болуымүмкін. ... ... ... ... ... арқылы фирмаға нарықтағықызметтің алдағы кезеңдердегі ... ... ... ... ... қызметтің нақты жағдайы. Бағаланбалы жағдай фирманың қазіргіуақыттағы нарықтағы ... ... ... ... ... ... қызметін, турфирманың нарықтағы күшті және ... ... ... жарнамалық қызметте қолдану [15].2. «ПЕГАС» ЖШС-ГІ ҚЫЗМЕТІН МАРКЕТИНГТІК ПРИНЦИПТЕР НЕГІЗІНДЕ ЗЕРТТЕУ2.1 «ПЕГАС» туристік компаниясының жалпы сипатамасы және ... ... ат – ... желдей тез ат, тәуелсіздікке, жеңіске дегенбостандықты білдіреді. Қанатты ат – күнді, ... ... ... ... ... ... орналасуы: Алматы қ., Достык даңғылы 44а, Кабанбай батырқиылысында (бұрынғы Калинина), тел. ... факс ... ... E-mail: ... ЖШС Қазақстан туристік нарығында 7 жыл бойы жұмыс істеуде. ... ... ... ... мемлекеттермен іскерлік қарым-қатынасорнатты. Бүгінгі таңда ең жақсы дамыған ... ... ... ... Хайнань көлі, Тайланд, Қытай, Израиль, БАӘ, Франция, Испания,Италия, Иордания, Австрия, ... ... ... ... ... ... алушы жоғарғы деңгейдегі қызмет көрсететін жәнебағасы сапасына лайықты турфирманы таңдайды, сондықтан «Пегас» турфирмасытурпакеттің өзіндік бағасында ... ... ... ... ...  «Пегас» турфирмасы 2002-ші жылдан бастап халыққа  ... ... жылы ... ... ... берілген мемлекетік лицензияғаие болған (сериясы ТА № 042, 22.01.2002 ж Қазақстан Республикасының  ... ... ...  ...  ...  қатар  туристік  саладасеріктестіктің ... ... бар:- ... ... бойынша турлар мен саяхаттарды  ұйымдастыруғасәйкестілік сертификаты  №  ...  ЖАҚ  ... ж- ... ... Ассоциациясына  мүшелік  куәлігі  ... ... ... ... IATA курстарын өткендігі туралы сертифкаттары.- 2003 жылдың шілде айында Нью-Йоркте XVII ... ... (Big Qulity Summit Award New York 2003) ... ... сапа ... QC 100 ("GOLD" ... ... 2005 жылдың қаңтар айында Парижде Халықаралық сапа конвенциясындасапалы және арзан демалыс ... ... ... ... сапа ... марапаттады ("PLATINUM" категориясы).Серіктестіктің негізгі алдына қойған міндеттері:туристерді оналастыру, демалысын ұйымдастыру және туристерді Қазақстаннанжіберу мақсатымен шетел турфирмаларымен iскерлік ... ... ... ... ... ұқсас қызмет көрсету.Қазақстанда  жолаушыларды  тасымалдаушылармен  iскерлік  ...  ... шоп ... үшін ... ... қамтамасыз ету жәнеұйымдастыру1. Алматы қаласы маңында туристік шараларды ... ... ... ... нормативтермен қамтамасыз ету жәнесонымен байланысты шекаралық және ... ... ... ... жинақ төлеу сияқты басқа да  мәселелер  ... ... ... ... ... ... бойынша жұмыс істеуге мүмкіндікберетін қажетті оргтехникалық құралдармен жабдықталған. Ол: факс аппараты,компьютерлер, принтер, сканер, ксерокс т.б. яғни ... ... ...  ...  ...  үшін  ...  ...  Турфирма  Интернетқызмереттерін пайдаланады. Офистің ... ... ... сай ... ... ... көркем суреттермен , карталармен және әлемнің түкпіртүкпірінен әкелінген  ...  ...  ...  клиенткекәсіпорын қызметкерлері жеке ыңғаймен жақындайды. Клиенттерді офиске кіргенкезінен бастап сыпайылықпен жылы қарсы алады. Оларға әр ... ... ... ... ... немесе  жемістер  беріледі.Тұтынушының талап-тілектерін тыңдап,  маманданған  менеджерлер  ... ... Әр ... проспекттер, буклеттер  көрсетіледі.  ... ... ... үйлер бойынша менеджерлердің  өздері  жасағансуреттері бар.«Пегас» туристік фирмасы қазақ және ... ... ... және ... ... ретінде беделге ие. Серіктестік әлемнің 136елімен серіктестік қарым қатынаста.Пегас –сапа белгісі, оны мына 3 ... ... ... Туристерге ыңғайлығы үшін бағдарламалардың сапасы және әртүрлігі.2. Шетелде туристерге қызмет көрсету ... ... ... ... турфирмасының офис жұмыс сапасы.Сапа – «Пегас» турфирмасының дәстүрі.  ...  ...  ... ... өз ... ... клиенттерінің демалысынжақсы өткізетініне сенеді. Осы сенімді «Пегас» турфирмасы ақтайды.Турфирма штаты серіктестіктің дұрыс жұмыс істеуін ... ... ... ... ... 3 ... тұрады. (8 сурет) [15]8 сурет. Компанияның басқару құрылымы [15]«Пегас» турфирмасында жоғары мамандандырылған қызметкерлер қызметатқарады. ... ... ... Гуля ... ... Жиналыс тарапынан оған берілген құқықтарды жүзеге асырады.Директор:-  Серіктестік атынан қызмет етеді.-  ... ... ... : ... ... тағайындау,басқа қызметке ауыстыру немесе жұмыстан шығару туралы ... ... ... ... бойынша жалақы мен жеке қосымша ақы мөлшерінбелгілейді, сыйлық беру ... ... ...  және  ... ...  ... ... мен қаржысын басқарады, банктерде есептік жәнебасқа да ... ... ... ... ... тәртіп бойыншақаржылық есеп беруді ұйымдастырады;- филиалдар мен серіктестік  өкілдіктерін  ашу  ...  ... ... ... ... ... тіркейді.2. Туристік жолдамаларды реттейді.3. Түскен және төленген ақша аударымдарын қадағалайды.4. Фирманың кірісі пен шығысы туралы ... есеп ... ... ... ... ... өткізу және т.б жұмыстардыжүргізуі керек.Бухгалтер жауапқа тартылады:1. Бухалтерлік есепті ... ... ... ... есеп ... қате ... Бухгалтерлік баланс жетіспеушіліктерін өшіру тәртібін бұзса.4. Бухгалтерлік есепті өтірік ... ...  ... ... ... Ол туризмгеқатысты барлық ұйымдастыру жұмыстармен айналысады.Менеджер:1. Маршруттар туралы барлық ақпаратты білу.2. ... ... беру және ... ... ... ... Маршрут бойынша тұтынушыға туристік қызмет көрсетуге ... ... Тур ... қадағалау.5. Балалар демалысын ұйымдастыруға.6. Әр аптада істелген жұмысына директорға жауап беру.7. Жұмыста керекті документтерді толтыру.8. Туристерді сақтандыруды ұйымдастыру.9. ... ... ... есеп ... Маршруттарды жарнамалау.11. Орынды броньдауға факс пен телеграмма жіберу.12. Туристердің турпакетті төлеуіне жауапты.13. Жаңа бағдарлама жасауға ат ... ... ... ... ережелерімен таныстыру.15. Қабылдаушы жаққа туристер туралы: туристер санын, балалар жасын, кіружәне шығу ... рейс №, ... ... ... ... мәліметтерін, адресін хабарлауы керек.16. Коммерциялық ақпаратты сақтау.17. Конфликті жағдай туындаса дереу директорға жеткізуі керек.Менеджер жауапты:1. Паспорт мәліметтерімен журналдағы ... ... ... ... ... ... ... клиенттерімен дөрекі сөйлеспеуге.4. Бұйрықтар мен тапсырмаларды орындауға.5. Берілген документтермен заттардың жоғалмауына.Бар туристік кәсіпорын бір агенттік бөлімді ... ... ... ... ... бір рет ... риза болып, қайта келуі және қызметтідостарымен таныстарына ұсыну болып табылады.Жаз ... ... саны ... ...  жас  мамандар,студенттер қызметін пайдаланады.Офис ... ... ... жұмыстарды орындап, бухгалтер сәйкесіншеқаржылық жұмыстарды ... ... ... ... ... отырады. Оларға жақсы жалақы төлеп, жаз айларында сатылғантурпакетер бағасынан  ...  ...  ...  беріледі.  Сондай-аққызметкерлердің әртүрлі инфотурларға бару мүмкіндігі беріледі.Кез ... ... ... ... білу үшін бізге оныңшаруашылық әрекетін ... ... ... ... ... ... «Пегас» турфирмасының негізгі экономикалық көрсеткіштерінің динамикасынкөре аламыз. Көріп отырғанымыздай компанияның өндіріс ... ... ... (2006 жылы ... тг болса, 2007жылы 56238 мың тг, 2008жылы 58575.3 мың теңгеге жеткен).3 кесте«Пегас» турфирмасының негізгі ... ...             |     |     |     ... %-бен ...       |2006ж  |2007ж  |2008ж  |        ||             |     |     |     |2007ж/ |2008ж/ ||             |     |     |     |2006ж |2007ж ... ... мың тг    |54776.7 |56238  |58575.3 |102.7 |104.2 ... ... ... мың |52058.3 |53222.2 |55119.3 |102.2 |103.6 ||тг            |     |     |     |    |    ... ... бір    |0.93   |0.93   |0.91   |100  |97.8  ... кеткен шығын,  |     |     |     |    |    ||тг            |     |     |     |    |    ... ... мың тг    |2718.4  |3015.8  |3456.0  |110.9 |114.5 ... рентабельділігі, %  |5.0   |5.3   |5.9   |106  |111.3 ... ... %  |5.2   |5.6   |6.2   |107.6 |110.7 ... ...   |520.6  |590.5  |698   |113.4 |118.2 ... мың тг       |     |     |     |    |    ||Бір ... ...  |0.009  |0.010  |0.011  |111.1 |110  ... ... шығын, |     |     |     |    |    ||тг            |     |     |     |    |    ... ... ... ... арқылы  2006-2007жылдардағы өзгерістерге қарағанда 2007-2008 жылдардағы өзгерістер кәсіпорынүшін тиімдірек ... ... ... ... жалпы табыс 2.7%-ға артса2008 жылы ол көрсеткіш 4.2%-ға артқан. Сонымен қатар өнімнің ... ... ... тағы бір ... ... ... ... қызметтердің жалпыкөлемінің 4.2%-ға ғана артқан кезде, рентабельділік 10.7%-ға артқан. Мұндасеріктестікке сипатты ... ... ... жұмыс істеуі байқалады.Жеке меншік кәсіпорындар нарықтық заңдылықтарға ... ... ... ... ... ... пайда алуды өзіне негізгімақсат етіп алады.Ал ... ... ... болсақ олардың басым ... ... яғни ... ... ... түседі. Сонымен қатар қосымшақызметтерден де едәуір пайда түседі, әсіресе әуебилеттерді ... ... Бұл ... ... ... бұл кіріс көзін негізгілер қатарынажатқызуға болады дегенмен ол қосымша қызмет ... ... ... ... ... ... болады4 кесте«Пегас» фирмасының кіріс көздерінің көрсеткіштері|Табыс көзі             |2006    |2007     |2008    ... ... ... мың тг  |37597.2   |38959.8   |40883.8   ... қызметтен табыс, мың тг  |17179.5   |17278.2   |17691.5   ... ...            |      |       |      ... ... мың тг    |14651.8   |14719.9   |15077    ... ... мың тг        |1669.5   |1735.7    |1780    ... бойынша, мың тг      |858.2    |822.6    |834.5    ... мың тг          |54776.7   |56238    |58575.3   ... ... ... ... ... ретінде шығу туризмінқарастырамыз, себебі «Пегас» ұсақ фирмалар қатарында болған соң ол ... ... ... шығарудан табады. Оны елдер  ...  ... Оны мына 3 ... көре ... кесте«Пегас» фирмасының елдер бойынша қызмет көрсетілген туристер саны жәнеалынған табыс көлемі|Туристік   |2006 жыл      |2007 жыл      |2008 жыл      ...    |          |          |          ||             ... ... адам     ...       ||             |               |Мың тг.      ||             |2006   |2007   |2008   |2007ж/  |2008ж/  ||             |     |     |     |2006ж  |2007ж  ... ақы, мың тг     |6112.8  |6320.3  |6445.6  |103.4  |102   ... қорларға    |854.2  |882.3  |920   |103.2  |104.2  ... мың тг      |     |     |     |     |     ... ... мың тг |520.6  |590.5  |698   |113.4  |118.2  ||Іс ... шығындары, мың тг|2902   |1122.3  |1160.8  |38.6   |103.4  ... ...      |475   |756   |1092.4  |159   |144.4  ... мың тг   |     |     |     |     |     ... заттар шығындары,  |153   |158.8  |141.1  |103.7  |88.8   ||мың тг          |     |     |     |     |     ... ... мың ...   |2386.5  |2518.1  |108.2  |105.5  ... ... мың тг  |1078.5  |1179.1  |1182.3  |109.3  |100.3  ... ... шығындары, мың|558   |600   |621.8  |107.5  |103.6  ||тг            |     |     |     |     |     ||Тур ... мың тг    |8228   |9464.3  |9760.8  |115   |103.1  ... ... мың тг   |13332  |13537  |13731.2 |101.5  |101.4  ... ... шығындары, |14787  |15205  |15900  |102.8  |104.5  ||мың тг          |     |     |     |     |     ... ... мың тг   |853.2  |1020.1  |947.2  |119.5  |92.8   ... мың тг      |52058.3 |53222.2 |55119.3 |102.2  |103.6  ... ... ... олардың жылдан жылға өзгерісін байқауғаболады. Турларды брондау, әуебилеттерге шығындар, және ... ... ... ... ... ... ... Шығындарстатьясында негізгі қорларға аударым шығындары көптеп өсіп келеді. Соныменқатар ... анық ... ... ... ... өсуі ... ... төмендеуі. Оны немен түсіндіруге болады, ...  ... ... ...  серіктес фирмалармен байланыс орнатуға шетелгеіс-сапарға көп барған, ал байланыстар орнатылған  соң олар  ... ... ... ... ... ... негізінде маркетинг элементтерін талдауЖоғарыда атап өткеніміздей «Пегас» турфирмасы 2002 жылдан бері ... ... ... бері ... ... ... спектрі кеңейіпкеледі. Қазіргі таңда компанияның ұсынатын қызметтері жалпы екі топқатоптастырылады:1. ... ... ... яғни ... бөлімі2. Және қосымша қызметтері: әуе билеттерін сату, ... ... ... ... өзін 3 бағытқа бөлуге болады:1. Танымдық туризм. Қазіргі уақытта туризмнің бұл түрі ... және де осы ... ... ... ... ұсына алады: тарихи, этнографялық, археологиялық,сурет салу т.б. ... ... ... ... ... ... ... агенттік жағажай демалысын, экскурсияларды, шетелдік білім алу,ойын сауық турлары, курорттық ем және ... ... яғни әр ... ... ... маршруттар  ұсына  алады.  Клиенттердіңыңғайлылығы  үшін  ...  ...  ...  және  ... ... және шетел әуекомпанияларымен шарт негізіндеагенттікте әуебилеттерінің кең көлемі ұсынылады.«Пегас» корпаративті және VIP қызмет ... көп ... ... ... ретінде  Қазақстанда  бөлімшелері  бар  ...  ірі  ...  ...  ...  және  банктікқұрылымдар, өнер және спорт адамдары саналады. Компания стандартты қызметпакетінен бастап бірнеше мемлекеттер мен ... ... ... ... кез келген сұранысты қанағаттандыра алады. Агенттік корпоративтіклиеттеріне арнайы қызметтерді ұсына алады:- Арнайы ... ... ... ... ... бөлу ... ... іскерлік іс сапарды комплексті ұйымдастыру- Инсетив турларды ұйымдастыру, халықаралық көрмелерге , ... бару ... ... ... ... және қайта дайындаубойынша тематикалық семинарлар өткізу.- Саяхат барысында қызмет көрсетуді ұйымдастыру: орыс ... ... ... ... ... ... ... алу және босуақытты қызықты өткізу- Қазақстан және шетел әуежайларында VIP залдарға және ... ... ... ... ... Кіру және шығу ... ... Әуебилеттерін офиске жеткізіп беру- Туризм мәселелері бойынша тегін кеңес беру.Компанияда  қарапайым ... ... ... ... өте байадамдарға арналған турпакеттер бар. Мысалы Ыстық-Көл  жағалауын  ... ... Бұл ... ... ... көптеген қонақ үйлерменжұмыс істейді. Атап айтсақ: Саяхат, Акун Иссык-Куль, ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі. Мысалы «Саяхат» қонақ үйіндебір тәулік түнеу 55 ... ... ... ... ... ... ... дейін көтеріледі. Сонымен қатар әр апта сайын турфирма қосымшаұсыныстар ретінде арнайы ... ... Ол ... ... ойын ... ... кіруі мүмкін.Серіктестіктің тауарлық  номенклатурасын  ...  ...  ... ... ие ... (кесте 5)Кестеден көріп отырғанымыздай  «Пегас»  ...  ...  ... ... 5-ке тең, ал ... топтардың тереңдігі 2-6 тауарлық бірлік аралығында ауытқып отыр.7 кесте«Пегас» фирмасының қызметтер номенклатурасы|Т  а  у  а  р  л  ы  қ      н  о  м  е  н  к  л  а  т ||у  р а                                 ||   ... ... ......              ||Т   |                                  ||е   |                                  ||р   |                                  ||е   |                                  ||ң   |                                  ||д   |                                  ||і   |                                  ||г   |                                  ||і   |                                  ||   ...  |Ішкі    ... ...    ...     ||   ...     ...   ...   |Жасау    ...  ||   |        |      |     |      ...  ||   |        |      |     |      ...  ||   ...    ...  |Әуе    ...    ... қолдау||   |Турлар     ...   ... ...  |       ||   |        ... мен |     |куәлік   |       ||   |        ... |     |      |       ||   ...    |      |     ...  ... брондау ||   |Турлар     |      |     ...   |       ||   ... ...  ... ...  ...   ||   |        ... |билеттері |ата-анасының|республика-сын||   |        |да     |     ... |да ...   ||   |        ... |     ...   ...  ||   |        |лар     |     |      ...    ||   ... ... |      |     ...  ... ||   |        |      |     ...  ... ... ||   |        |      |     ...   ...    ||   ...   |      |     |      ...   ||   |лық ...   |      |     |      ...  ||   |Шоп ...   |      |     |      |       ...       |2      |2     |4      |5       ||ғы  |        |      |     |      |       |Кез ... турист туристік фирма таңдаған кезде бірінші  орындақауіпсіздікті қалайды, ... ... ... ... ... ... орынға қойған, олар «НСК» сақтандыру компаниясымен келісім шартнегізінде жұмыс ... ... ... ... туризм саласында өтемаңызды. Тіпті ... ... ... виза ... Тәжірибекөрсеткендей саяхат кезінде туристермен кездейсоқ жағдайлар болуы мүмкін,кенеттен ауырып ... ... алу, ... ұрлық т.б барлық жағдайдатуристерге медициналық көмек немесе ақшалай көмек керек . Осы ... ... ... ... ... ... саяхаттары кезінде «Пегас» турфирмасы келесідей  сақтандырутүрлерін ұсынады:-  Медициналық сақтандыру;-  ... ... ...  Жеке ... ...  ... сақтандыру;-  Туристпен шарт бұзылған жағдайға сақтандыру;-  Форс мажорлық жағдайларды сақтандыру;Кез келген туристік фирмадағы сияқты ... ... ... ... факторлар :1. Қызмет көрсету класы2. Туристік саяхат түрі(қолданылатын көлік түріне байланысты)3. ... ... ... ... (топтық немесе жеке)4. Маусымдық ауытқуТурпакет бағасын қояр алдында серіктестік басшылығы барлық факторлардыескереді. Турпакет ... ... әуе ... ... ... ... ... виза, ал экскурсялар және қосымша қызметер графасыкейде кірмеуі де мүмкін бұл ... ... ... қосымша қосылатынқызметтер, сонымен қатар турфирма комиссиясы да кейде кірмеуі мүмкін себебіегер серіктесік дайын турмаршрутты ... ...  ... ұсынатын болса онда агенттікке комиссияны белгіленген пайызмөлшерінде туроператор турпакет бағасынан шегереді.Ал  енді  осы  ...  ...  ...  Кестеде  «Пегас»серіктестігінің ұсынатын кейбір турларының бағалары көрсетілген.8 ... ... 2008 ... ... ... және орналастыру класыбойынша ұсынатын турпакеттер бағалары. мың тг|Турмаршрут                                 ...                                   ...               |                  ...              |                  ||                  |2006   |2007     |2008   ... ... ... шығын, мың |520.6   |590.5    |698    ||тг                 |     |       |     ... ... %-бен        |19.1   |19.5     |20.1   ... ... ...   |500.6   |570.5    |678    ||мың тг               |     |       |     ... ...        |-     |-      |-     ... жарнама            |-     |-      |-     ... ... мың тг       |20    |20      |20    |Жыл ... ... ... ... өсіп отыр бірақ әлі де болсажеткіліксіз.  Көбінесе  баспасөзде  жарияланатын  ...  ... ... компанияның қаржылық жағдайы жетпей отыр. ... ... ... және ... ... ... көп ... тартуға байланысты сенімді ақтамайтынын ескеру қажет. «Пегас»турфирмасының жарнамасын қарастыра ... оның онша ... емес ... ... Оны есептің басында көрсетілген экономикалық ... ... ... ... 2006 ... ... 2008 жылы 34%-ға ... ал өндіріс 6.9%-ға ғана артқан. Яғни жарнамаға кеткен ... оның ... ... ... ... ... Мұндажарнаманың тиімдірек жолдарын іздестіру қажет. Мысалы, Факс ... ... ... тарату. Бұл өте арзан және өте тиімді жарнама түрі. ... ... ... ... ... бірақ компанияның  нарықтабәсеклестікке төтеп беру үшін бұл шаралар жеткіліксіз сондықтан ... ... ... жүргізіп тұтынушыларды тарту және тауардыпозициялау шараларын жетілдіру қажет.«Пегас» турфирмасы қызметін ... бері ... ... ... ... ... ... келеді. Жоғарыда атап өткеніміздей«Пегас» туристік фирмасы қазақ және  шетел  ...  ... және ... фирма ретінде беделге ие.  ... ... ... ...  ...  ...  қатынаста.Олардың ішінде: Түркияда «PODIUM ... ... «Фин ... ... ... ... ... Араб Әмірліктерінде «ARABIANLINKTOURS», Индонезияда «NAVIGATORIA INDONEZIA», ... «NEW ZIN ... ... ... және сол  сияқты  т.б  ...  ... ... ...  ...  ...  ...   Тек  шетелде  ғана  емес  ...  ...  ... ... да фирманың көптеген бірігіп  ...  ... бар. ... ... ... фирма «TRAVEL  EXPRESS»туристік ... ... ... ... себебі «Пегас» турфирмасында өзәуеагенттері жоқ компания ұсақ фирмалар қатарына жататын болған соң оларүшін ... ... гөрі ... арқылы жұмыс істеген тиімдірек. Сондайақ құжаттар жасау бойынша компанияның сенімді ... бұл ... ... ... ... Жаз ... Ыстық көл маусымыкезінде компания «Оникс», «Транзит ... сол ...  т.б  ... ... жүгінеді.3 ТУРИСТІК НАРЫҚТАҒЫ МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУ3.1 Туристік ұйымдардың қызметтерін алға жылжыту стратегиясыЖалпы кез-келген салада жетістіктерге жету үшін осы ... ... ... жөн. ... ... ... міндеттерінің бірі – олнарықты зерттеу. ... осы ... ...  ... ... ... ... өңдеп және маркетингтік шаралар барысында қолдану.Жалпы елімізде ... ... ... келе ... сала болғандықтантурфирмалардың саны жылдан жылға өсіп келеді. Оны мына мәліметтерден көругедолады: Егер 2005 жылы ... саны 846 ... 2006 жылы 901-ге ... ... 994 -ке ... Статистикалық агенттіктің мәліметтері бойынша 2007жылы аталған турфирмалармен 434943 туристке ... ...  ... сомасына 125533 жолдама сатылған. Мүмкін Қазақстанда әлеуметтікжағдайдың жақсаруынан болар елімізде туристер саны да ... ... ... Оны ... ... ... ...      ( 10 кесте ).10 ... ... ... динамикасы|Туризм түрілері бойынша|2004 жыл   |2005 жыл  |2006 жыл   |2007 жыл  ... ...   |       |      |       |      ... ... адам  |       |      |       |      ... ...      |29 771    |44 990   |57 367    |65 872   ... ...      |74 728    |94 692   |154 885   |210 692  ... ...      |66 928    |89 332   |106 486   |184 379  ...        |171 427    |229 014  |318 738   |460 943  ... ... ... ... ... түрлері бойынша туристердіңсаны жылдан жылға артып келеді, әсіресе шығу туризмі жылдан жылға тұрақтыөсіп келеді (2006 жылы ... 2007 жылы 63%-ға және 2008 жылы ... Ал келу ... ... керісінше 2005-2006 жылдары 51%-ғаартқанмен 2007 жылы туристер саны 31%-ға кемігені кестеден анық ... 2008 жылы ... 27%-ға ... Оның себебі неде? Біздіңмемлекетімізде туризм саласы әлі мықтап дамымаған, ... ... ... ұсақ ...  ... олар көбінесе шығу туризміменайналысады және сонымен қатар Қазақстан әлі жас мемлекет болғандықтанәлемнің көптеген елдері мұндай мемлекет бар екенін білмейді яғни ... ... ... Ал ішкі ... ... ... ... емес, яғни отандастырымыздың патриоттық сезімі оянған болукерек туған табиғатымызға деген қызығушылық жылдан-жылға артуда. Бұлдинамиканы диаграмада көрсететін болсақ оның көрінісі келесідей ... ... ... ... ... туристер санының өсу қарқыны [16]Осы аталған статистикалық мәліметтерге қарасақ Отандық туризм ... ... ... ... ой тууы ... ... ... фирмалар саныныңкүннен-күнге артуына қарамастан олардың қызметтері ... да ... шыға ... Бұл ... таңқаларлық емес себебі көптегенфирмалар клиенттің ... ... не ...  ...  Бірақжағдайды анықтауға және көптеген сұрақтарға жауап беруге нарық зерттеулерікөмектеседі, олардың  ...  ...  ...  ... мен ... ... анықтайды. Маркетингтік зерттеулерөзіне маркетинг процесінің барлық аспектілерін: ... өзін өнім ... ... ... ... ... жүйесін, өткізуді ынталандырушараларын, жарнаманы т.б туралы ақпаратты жүйелік жинауды, өңдеуді жәнеанализдеуді ... ... ... жүргізу өте  мағызды.Әлемдік тәжірибе ... ... ірі ... нарықты  зерттеугепайданың 15%-ын бөледі, себебі олар оның экономикалық тиімділігін ... ... ... проблемеларын зерттеу барысында  осысаланың ерекшеліктерін байқауға болады. Оның ...  ...  ... ... ... болмауы, мұнда өнімнің маусымдылығыдеген түсінік орын алады. Оны ... ... ... ... ... ... жөн. ... қызметтердің үлкен көлемі осы туристікмаршрутқа сәйкес ең жағымды периодта көрсетіледі. ... ... ... ... көктем мен күз мезгілінде қолайлы, ал Түркия үшінмұндай мерзім жаз және күздің алғашқы айларына келеді. ... ... ... 50 ... асып ... ... ... ең тартымдымезгіл бұл тамыз, қыркүйек және ... ... ал ... жағалауы үшінжаз айлары ең қолайлы болып ...  ... ең ... ... ... ... фирмалардың әрекетін жоспарлау барысындамаршруттың табиғи-климаттық жағдайларын ... жөн. ... ... нарық әлі толық қалыптаспаған сондықтан нарық сыйымдылығы сияқтыкөрсеткішті дәл есептеп шығару үшін ... әдіс жоқ. ... ... ... біз ... есептеп көруге тырыстық. Біріншіден,туризм нарығы ретінде Қазақстанда ... ... ... ... себебіішкі туризм әлі қажетті деңгейде дамымаған және ол ... ... ... ... 10%-ын ғана ... халқы бүгінгі күнге 15 млн. адамды құрайды. Мамандардыңбағалауы бойынша ... ... ... тек ... қолы ... ... 7 күнді құрайтын бір турдың, әуебилет құнын қосқанда,бағасы орта есеппен 1000 АҚШ долларын ... ... ... ... ... ... = 1.5 млрд АҚШ долларын құрайды.Осыдан басқа мемлекеттер турагенттіктеріне келетін 10-15%-ды алыптастаған жөн.Сонымен, туристік ... ... ... сыйымдылығы жылына 1275-1510млн. теңге шамасында. Бұл аталған  сан  ...  ...  ... ол үшін ... ... ... жүреді.  Осындай  қатаңбәсекелестік жағдайда әр компания ... ... өз ... ... Ал тұтынушыларды өзіне тарту үшін фирмаға оның қажеттіліктерінанықтап алу керек. Бүгінгі күнде қазақстандық туристердің ... ... ... ... табу ... біз ... ... 90%-ындақолданылатын сауалнама әдісін қолдандық. Сауалнама негізінде  жиналғанақпараттар келесідей.«Сіз қандай ... ... ...  ...  сауалға  алғанжауаптарымыз  қуантарлық  емес.  Азаматтарымыздың  көбі  2-3  ... ... ... ... ... саны 651 ... ... 1 компанияны да атай алмаған азаматтар да ... ... ... ... фирма шешуге міндетті ең басты мәселе – ол өз қызметтеріжөнінде потенциалды клиенттерін ақпараттандыру. ... ... ... ... саласындағы кәсіпкерлеріміз осы міндетті дұрыс  атқараалмайды. Неліктен қазіргі заманда өз агенттігі ... ... ... ... ... бар (жарнамалар, презентация, семинарларт.б). Бірақ осы әдістерді рационалды қолдану үшін ... ... ... ... ... ... нақты білу қажет.Сұрау нәтижелері ... ... ... турлар туралы мәліметтердіИнтернет желісінен  алатынын  айтқан.  Сондықтан  ...  ... ... ... сай желі ... ... ... салада сияқты туристік бизнесте де жаңа клиенттерді тартумаңызды болғанмен ... ... ... Бар ... ... қалу ... екінші негізгі міндеті. Бұрын туристік фирма қызметін пайдаланғанреспонденттердің 60%-ы  ...  өз  ...  ...  ... ... ... олардың 30%-ы ғана өз турагенттіктерімен тұрақтықарым-қатынаста. Клиенттермен қарым-қатынасты ...  ...  ... ... кездесулерді, акцияларды, ойын-сауық кештерін,жарыстар өткізуді, жеңілдіктер беруді айтуға болады.Туристік фирма өзінің тұрақты клиенттерін ... ... ... ... көрсеткіштер сипаттайды. Бұрын турагенттіктің көмегінежүгінген респонденттердің 43%-ы егер басқа ... ... ... ... осы компанияны таңдайтынын айтқан. Бір ...  ...  ...  ...  ...  5%.  Сауалнамақатысушыларының тек 2%-ы  көрсетілген ... риза емес ... ... ... ... ... ең ... – ол шынайы ақпарат, төмен баға және фирманың танымдылығы.Туристік бизнестің ерекшелігі басқа сауда түрлерінде сияқты ... ... ... күштеуге мүмкін емес.Туристік қызметтер тұтынушыларының басым ... (39%) ... ... ... ... және ... ... жүгінеді.Ал өз қалауларына жүгінетіндер 56%. Сұрау жүргізген адамдардың 7%-нажарнама әсер етіп , тек 1%-на ғана ... ...  ... әсер етеді екен. Сондықтан тұтынушы талаптарына сәйкес келетінтурпакетті қалыптастыру өте ... ... ... ... ... үшін ... демалу орнын таңдаудағы маңызды фактордыкөрсету ұсынылған.Таңдау ... ... ... болып: саяхат құны,  теңіз,табиғат, таза ауа, денсаулығын жақсарту мүмкіндігі,  ...  ... ... Бұл көрсеткіштерді респондеттердің 29%-ы белгілеген.Бірақ тек осы көрсеткіштерге сүйену дұрыс емес. Олар ...  ...  ...  ...  ...  потенциалдытұтынушыларының қажеттіліктерін білдірмейді.  Қатаң  бәсеке  ... ... ... ... ие болу ... ... ... күндетуристік қызметті көрсетуші компаниялар бірнеше бағытта жүргізе алады:– жаңа клиенттерді тарту;– бар клиенттер шығындарын арттыру;– екі бағытты ... ... ... ... мұнда қатаң проблемаға кездеседі: біржағынан, кез-келген қалауға  ...  ...  ...  ... ... ... ... өсуі және минималды әсер.Себебі неде? Егер бұрын жаңа мемлекетпен оның ... ... ... ... ... қазіргі кезде тұтынушылар  талаптарыөзгеріп кеңейген. Сондықтан клиенттің ... ... ... ... ... ... ...  Соған  байланыстытуристік агенттік үшін тиімді стратегия ол нақты позициялау және ... ... А ... Б ... жылжитын тізім турагент, туроператор,әуекомпаниясынан, қабылдаушы оператордан және ... ... ... тізімдегі бір компания неғұрлым көп қызмет атқарса соғұрлым оныңкөбірек ... ... ... ұйымдастырумен байланысты проблемалары азырақболады.Туроператорлар қонақ үй номерлерінің блоктарын сатып ала отырып, өзчартерлерін және ... ... ... қызметтердің өздерін дежолдамаларды да сата алады.Турагенттер дайын жолдамаларды сатып алады. Олар әуе компанияларыменжәне ... ... ... шарт ... арқылы пакеттер жасайалады, ... ... ... ... де ... ...  ... өз күштерін жаңа проектілер жасауға  жұмсайды.  ...  ...  ...  көбі  ...  турагенттік  тетуроператорлық та қызметтерді үйлестіре біріктіреді.«Тауарлар және қызметтер ... ... ... ... ... ... ... Алматылық туристік фирмалардыңтұтынушылары туристік фирманы ... неге ... ... ... жауаптар алынған:▪ нарықтағы туристік фирманың ұзақ және сәтті қызметі (97%);▪ ... ... ... ... ... (86%);▪ турфирманың тіркелу куәлігінің, лицензияның, ... ... ... ... ... ... ... кешені,ақпараттандыру деңгейінің жоғарылығы(72%);▪ таныстардың кеңесіне жүгіну(47%).Осы алынған мәліметтердің диаграммалық көрінісі келесідей(сурет 9)10 ... ... ... ... ... ... [16]Алматылықтар үшін ең қалаулы жерлер әлі де ... ... ... ... ... ... ... болып қала береді оны келесі ... ... 10)11 ... ... ... ең көп ... елдер [17]Суреттен көріп отырғанымыздай туристермен таңдаулы елдер арасындабірінші орында ... (43%), одан ... ... ... иеленіп (23.8%),үшінші орында Германия (8.9%), одан сәл артта БАӘ (7.5%) қалып ... ... ...  тек  6.5%-ы  ТМД  ...  ...  Турфирмаларқызметкерлері қазақстандық туристердің жылдан жылға ... ... ... ... көбі ... ... күтпей алдын-алатурларды брондауда. Туристердің белсенділігімен қоса турлардың бағалары ... ... ... ... ... отельдері бағаларын 20%-ғақымбаттатқан. Отельдерден басқа әуебилеттерінің құны да ... ... ... ... ... ... ... жағдайын пайдаланыпбағаларды өсіруде. Әуекомпаниясы ... ...  ...  ... жаңа сервис пен жаңа әуепаркына байланысты. ... ... ... ... ... ... ... теракттардан кейін туристерағыны азаяды деген үрей ... ...  ...  ...  ... ... ... қарағанда туристер  саны  ...  ... ... ... ... ... ... қатарқазіргі таңда Еуропа елдеріне виза алу қиындығы туризм нарығына қиындықтартуғызып отыр. ... ... ... ... виза ... бастартқан жағдайлар бүгінгі күнде ... ... ... Испанияғасаяхаттауға баратын отбасына виза тек олар балаларының бірін үйде қалтырыпкететін жағдайда ғана ...  ...  ...  ...  ... Егер туристте визалық тарихы болса ғана оған  визаны  ешқиындықсыз ... Жаңа ғана ... ... келе ... халықта визалықтарихы бар азаматтар саусақпен санарлық. Әрине ... ... ... ... ол ... елдерге қазақстандық туристер мүлдем бараалмайды деген сөз емес. Осы елдерге виза алу үшін ... ... ... ... ... ... ... бар, кейбіреулерініңсәтті бизнесі бар, ал енді біреулері саяхатқа отбасымен емес достарыменбарады. ... ... ... виза ... ... Ал тіпті болмағанжағдайда әлемде Еуропа елдерінен кем ... ... ... жетерлік.Мысалы, Малайзияда комфортты демалыс өткізу 1600-1800 доллар ... ... бару 1300 евро ... егер ... мен евро ... ескеретінболсақ онда турист көп шығынғы ұшырамайды.1. Туристік ұйымдардың қызметтерін алға жылжыту стратегиясыҚазақстанда туристік ... ... ... жаңа ... ... ... Оның бірі Куба аралына саяхат жасау. Мұнда виза алу оңай,бірақ Еркіндік ... ... ... ... ...  Allinclusive жүйесіндегі бесжұлдызды отельде тұру ... 10 ... ... ... ... ... соңғы жылдары көрме туризмі дамып келеді. Отандастарымызқатысушы ... ... ... ... да ... ретінде барудан бастартпайды.Тағы бір туристік нарықтағы пайда болған жаңа ... өнім – ... ... 10 ... ... турлар. Қаладан қалаға жету автобус арқылыболғандықтан бұл турлар жастарға арналған және бағасы да аса ... ... евро ... ... де ... өз ... тауып келеді. Мұнда тек қымбат ... тұру ғана емес ... ... ... қызмет көрсету. ҚазақстандықVIP-туристер яхта, вертолет брондап, әуежайдан отельге ... ... ... ... ... ... ... жеке күтушілерді жалдайды.Ал ресейлік туроператорлар «қалталы» отандастарымызға құны миллион доллартұратын турлар ұсынуда.Осы мәліметтер негізінде кез-келген ... ... үшін ... ... ... ... жаңа ... артықшылықтарғаие болу мүмкіндігін алады деп жазылған «тауарлар мен қызметтер ... Және ... ... ... сәйкес келетін туристікфирмаларды атап өткен, олар: REN TOUR, STRAVEL, MAXTOUR, GULNAR TOUR ... ... ... ... ... даму ... ... шетелдік әуежолдары трафигінің Алматыдан Астанаға ... ұшу ... ... ... ... 20% ... сонымен қатар, ұшумерзімі де ұзарады. дегенмен бұл алматылық ... зор ... ... Олардың көп бөлігі орташа классқа жатады. ... ... ... 63%-на бір рет саяхаттауына мүмкіндік берсе, 28%-жылына екірет демалысқа барады.- iшкі – ...  ...  ...  ...  айналысатынтурфирмалар үшін трафиктің өзгеруі көп шығындарға  ұшыратады,  ... ... үшін ... ... ... жету ыңғайсыз.- Алматының шығу туризмінің өсуі тұрақты болып қала ... ... ... ... етуші барлық туристік фирмалар арасынан ... ... баға ... ал ... ... ... өзфирмасының брендін қалыптастыруға жеткілікті деңгейде ... ... ие ... ... ... ... ... негізгі пайда табу көзі болыпотырған туристік саланы айналып өткен жоқ. Қазақстанда ... ... ... ... 10%  жабылып қалды. ...  90% ... ... ... бұрынғыдай емес. Жұмысшылар санын азайтып жатыр.Бүкіл әлемде туристік бизнес ауыр кезеңді өткізуде. Әлемдік туристіккеңестің болжауы ... 2009 жылы ... ... 0,5% ... ... ... қарамастан көптеген қазақстандықтаршетелде Германияда, Турцияда, Қытайда,  Ресейде  ...  ... өз ... ... ... (34), ... ... (26),туристік базалар (17), емделу лагерлері (13), аңшы үйлері (10) және басқададемалыс және көңіл көтеру ... бар. ... ... басқа елді байытыпжүрміз!Қазақстан бойынша турфирмалардың қызметтеріне сұраныс азайып барады.Саланың тұрақсыздығын нарықта ... ... ... ... мүмкін.Турөнімге деген сұраныс барлық бағыт бойынша және барлық баға категориясыбойынша төмендеп кетті. Бұны алдыңғы ... ... ... ... 2007 жылы және 2008 ... жазы ... сала үшін ... болды.Ал 2008 жылдың күзі және қысқы-көктемгі кезеңдерінде ... ... ... ... ... мен саяхаттауларына дайын емесекендігін көрсетті.Әр адам ақша жетіспегенде неден бас тартады? Әрине демалыстан.Туристік саладағы бұндай ... ... ... ...  жасалмағандығымен  және  авиажанармайының  бағасы  ... ... ... ал ... турөнімнің бағасындакөрінеді. Мысалға Алматы және Астана аэропорттарында  ... ... ... ал ... ... 550-650. ... үйлерде өзқызметтерінің бағасын көтерді. Турцияда  қонақ  ...  ...  ... ... түрік жағалауына туристік жолдаманың орташа бағасы1300 ден 1500 долларға дейін, ал 2007 жылы 800 ден 1200 ... ... ... ... ... ... жоғарлауын әлемдік инфляцияментүсіндіреді.Барлық елдерге туристер саны азайып кетті, егер ... және ... ... ... ... ... қазір теңіз жағасында демалудыәркімнің қалтасы көтермейді. Жазда ... мен ... – Көл ... ... ... басқалардан да  көп  ...  ...  ... саны ... ...  ...  бағдарламаларынанбайқауға болады. ҚТА(Қазақстан Туристік Ассоциясиясы)  зерттеуі бойыншақысқы – күзгі ... ... үш түрі де ... ... ... ... маусымға чартерлік бағдарламаны азайтуды ұсынды,бірақ кейбір компаниялар нарық жағдайын қарастырмай жазғы маусымдық ... ... ... көп қойып тастады. Нәтижесінде жаздық маусымдачартерлік тасумен қиындықтар туындауының салдарынан кейбір ... ... ... және көптеген туристердің демалысын бұзды.Туристік ұйым қызметкерлеріне ... ...... ... ... қалтасы білінерліктей арықтап кетті. Егер ... ... ... ...... үй қызметінің сапасы болса,қазір – бағасы ... ... ... ... ... ... үнемдеутуралы ойлануда.Туристік ұйымдардың табыстылығының төмендеуіне бірнеше фактор әсеретті: сұраныстың  төмендеуі,  ...  ...  ...  жәнетурагенттіктердің санының көптігі.  Ішкі  нарықтағы  ... ... ... жері Алматы қаласында – олардың саны шамамен800, ал Қазақстан бойынша турфирмалар 1200. Қазір бір көше ... ... ... олар ... ... оның назарына таласады.Бұндай тығыз ... ... ... ... жабу үшін ... десе ... ... агенттікке кетіп қалады. Туристік  салақызметкерлері турагенттіктерді «ауадан ақша ... деп ... ... ... ... ... яғни  ...  билеттерінсатады, туроператорлар өнімдерін іске  асырады, әр  сатқан  ... ... ... ...  баға  ...  ...  яғнитурфирманың қызметінің бағасы турөнімнің бағасымен байланысты. ... ... ... ... агенттіктерге жоғарғы табыс алыпкелмейді. Туроператорла ... ... ... ... ... ... дағдарыс әсерінен шетелдік туризмнің азаюын қазақстандықішкі туризмді дамытуға қолданған дұрыс. Ішкі ... ...  ... ... кіші және ... ... ... береді, оларкішірек қонақ үй, кемпинг, туристерге кафе құрылысы және қызмет ету.Ішкі туризмнен ... ... кіру және шығу ... ... әркездекөңіл толмас болатын. ... ... тек он ... ішкі ... ... ... 2009 жылы өткен жылдармен салыстырғанда ішкітуризм 25% өседі.Сондай - ақ, туристердің ағымының төмендеуіне әсер ... ... ... ... ... ... қиыншылықтар. Визасыз кіріп -- шығуғаболатын елдер елдер бар. Біз үшін осындай әкімшілік рәсімнің жеңілдеуіөте ... ... ... ...  «Ноt ...  құру  ісіменайналысуда. Егер турист кез - ... ... ... ... ... ... жағдай болса, арнайы жүйе арқылы қажетті көмек жөніндеақпарат ... ... ... Бүл ... ... ұшығуының алдыналады.тұрақты негіздегі авиарейстің жеткіліксіздігікөрсетілген  қызметтердің  бағасының  ...  ...   ... ... ... ... ... ету және т.б.)салық саясаты туризмнің дамуына кедергі жасайды, фирма туристердіжіберу немесе қабылдаумен ... ... ... ... қүн ... ... саласы дамыған елдердің тәжірибесі көрсеткендей  тек  ... ... ... фирмалар ғана ел экономикасына  пайдаәкеледі.Экономикалық дағдарыс кезінде туризм ел ішінде және ... ... ... ... ... турфирмаларға ішкі туризмге көңілбөліп, жұмыс істеуі ... Бұл ... ... ... ... органдардың және туризм министрлігінің бірігуі тиіс. Дағдарысқақарсы бағдарламаларды дайындап ... ... ... – бұл мекеменің алдына қойылған мақсатына жету үшінмақсатты сатып алушылармен пайдалы алмастыруларды белгілеу, ... ... ... ... ... және ... ... асыруды бақылау.Маркетингпен айналысушы сұранымның деңгейіне, ... және ... ... ... ... ... өйткені бар сұраным ... ... ... ... керек.Туризмнің валюталық кірістердің  көзі,  халықаралық  байланыстардынығайту, ... ... ... ... ... рөлі күннен күнге артуда.Туризм жоғары табысты және қарқынды түрде дамып келе жатқан сала болыптабылады. ... ... ...  мәліметтері  бойынша  дүниежүзілікөндірістік – сервистік нарық айналымының 10 %, ... ... ... 6 %, дүниежүзілік инвестицияның 7 %, әрбір 16 жұмыс орнын,дүниежүзі ... ... ... 11 %  және  ...  ... 5 % ... саласы қамтиды [31]. Бұл мәліметтер  туризминдустриясының жоғарғы ... ... ... ... ... таза экономикалық тиімділікке енетін туризмді дамыту ... ... ... ... жаңа ... және шаруашылық жүргізу механизмі,әлеуметтік – экономикалық кешенді басқарудың әртүрлі формалары сәйкесмеханизмінің, яғни ... ... ... ... ... ... – экономикалық жағдайын тұрақтандырудың бірден –бір бағыты ретіндегі туризм дамуының перспективасы, аймақтар экономикасыныңдинамикалық ... ... ... жоғарылауы және т.б. маркетингтімикро- және макро деңгейде қолданудың жаңа бағыттарын қалыптастыруды талапетеді.Туристік қызметтер ... ... ... ... ... ... әрі ... дамуы мен бәсекеқабілетті туристік өнімөндіруі үшін әртүрлі ... ... ... ... ...  бірі ... агенттіктер мен турфирмалар қызметінде маркетингті қолдану болыптабылады [34].Туристік фирманың маркетингті қолдануы оның нарықта жетістікке жетуіне,өз ... ... ...  және  бәсекеқабілеттілікке  жетуінесептігін тигізеді.Маркетингтің мақсаты – фирма ... ... ... және ... ... ... бар ынтасын осы қызметтерді өндіру, қайта бөлу,өткізу және жылжытуға бағыттау. ... ... ...  ... ... мен қызметін өткізу нарығын кеңейту мақсатында турфирмаәкімшілігімен ... ... ... ... ... табылады [35].Ең алдымен, туристік фирма өз ... ... ...  ...  ...  құрамында  маркетолог  маманның  болуымаркетингтік шараларды жоспарлап, оларды  ...  ...  ... береді. Туристік фирма өз қызметінде баға бойынша жылжытудыңмаркетингтік стратегиясын ... ... яғни ... ...... ... ... жерде және төмен бағамен сатып алуының мүмкіндігіменкеліседі; саудалық артықшылықтар – егер ... ...  ... ... ... ... ... ақшаны қайтарып беру кепілі,демалудың жекелей түрлеріне деген ... ...  ... ... ... қызметтегі жарнаманың рөлі анықталып, өткізуді ынталандырудыңтиімді құралдары ұсынылған.ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңы  13 маусым2001 ж. № 211-П2. «2030-шы ... ... ... даму стратегиясын іске асырудыңшаралары туралы» Қазақстан Республикасы ... ...  ... 1998 ж. № 38343. ... Республикасы. Үкімет. Қазақстан Республикасында туризмдідамыту концепциясы 6 наурыз 2001ж. №333. ... ... және ... ... ... . –2001г. №10. с.115-133.4. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030: процветание, безопасность и ... всех ... ... ... ... ... – Алматы: Юрист, 2001.5. Биржаков М.Б. Введение в туризм. -М., Санкт-Петербург: «Невский фонд»и «Олбис» - 1999. – 355 с.6. ... А. ... ... 10 ... к успеху. Стратегияменеджмента: 5 факторов успеха.- М.: ЮИНТИ. 2002.-340 с.7. ... Н.И. ... ... ... ...  - М.:ЮИНТИ, 2001. – 453с.8. Воробьев А.К. Беседы о ... - М.: ... 2001. – 241 с.9. ... Ф.И., ... В.М. ... ... - Д.: Сталкер,1998.-564с.10. Долгов С.И., Васильев В.В. Основы внешнеэкономических знаний: Словарь-справочник. - М.: ... ... ... с.11. ... Е., ... Х. Практический маркетинг. - М.: ИНФРА-М «Высшаяшкола», 1996.- 255 с.12. ... С.Р. ... Оқу ...... – «ЭКО» баспа үйі.2005. – 448 б.13. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж.  ... ... ... ... для ВУЗов. Пер.с англ.под ред. Р.Б. Ноздревой. – М.ЮНИТИ, 2003г.14. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. ... ... ... с15. ... И.И. ... на ... - М.: Экономика. 2005.- 341 с.16. Пешкова Е.П.Маркетинговый анализ в деятельности ... ... -80 с.17. ... Д. Путь к ... - М.: ... 274 с.18. ... К.С. Реформы в Казахстане и в Китае. ... ... 2000.– 434 с.19. ... Е.П. ...  ...  ...  структуры.  М.,Дело.2002г.20. Дурович А.П., Копанев А.С. маркетинг в туризме: Учебное ... –М., ... ... ... В.А. ... ... – М., ... и статистика 2000г.22. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме. М., ... ... ... ... А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. Спб,. 2006 – 312 с.-----------------------Пайыз %адам саныМенеджерБухгалтерДиректор 
    
   

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Маркетингтің туризм индустриясында маңыздылығы23 бет
Туризм кәсіпорынында маркетингтік зерттеу68 бет
Туризм нарығын маркетингтік талдау67 бет
Қазақстан Республикасында туризмнің дамуы31 бет
Қазақстанда қонақ үйлерді жарнамалау практикасы9 бет
Туризм саласындағы маркетингтің ерекшелігі6 бет
Туризм саласындағы маркетингтің сипаттамасы42 бет
Туризм саласындағы маркетингтің сипаттамасы мен шетелдік тәжірибесі51 бет
Туризм саласындағы маркетингтің сипаттамасы туралы56 бет
Туристік кәсіпорындарда фирмалық стильді, тауарлық белгіні, брендингті, тауарлық марканы құрастыру22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь