Халықаралық туризмнің обьектісі ретінде түркияның сипаттамасы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ ОБЬЕКТІСІ РЕТІНДЕ ТҮРКИЯНЫҢ СИПАТТАМАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5

1.1Жалпы елдің табиғаты және оның өзіндік ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2Тарихы мен мәдениеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.3Маңызды туристік аудандары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10

2ТҮРКИЯ. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМ ДАМЫҒАН ЕЛДЕРДІҢ БІРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14

2.1Туристерді тартатын ірі қалалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
2.2Туризмнің жақсы дамыған түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
2.3Туристік инфрақұрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22

3ТҮРКИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАН АРАСЫНДАҒЫ ТУРИСТІК БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ ДАМУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25

3.1Түрік. қазақ туристік байланыстарын нығайту және дамыту
жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
3.2Түркия Қазақстандағы емдік туризмнің дамуына өз үлесін қоса алады ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
3.3Қазақстан мен Түркияның мамандары туризм саласында өзара тәжірибе алмасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
КІРІСПЕ


Қазіргі уақытта туристік жолмен дүниежүзінің бірқатар мемлекеттері жақсы дамып, мемлекеттік бюджетке көптеген кіріс кіргізуде. Олардың қатарында туристік жолмен көптеген елдермен тығыз байланыс орнатқан Түркия мемлекеті де бар. Бұл мемлекетте туризм мемлекет бюджетіне өте үлкен кіріс кіргізетін негізгі экономикалық саласы болып табылады.
Осы тұрғыда таңдап алынған курстық жұмыс «Түркияның халықаралық туризмі». Тақырыбымның аясы кең, әрі ауқымды мәселелерді қамтиды. Оның ішінде жалпы туризм саласының өзіндік ерекшеліктері, оны шешудегі қойылатын талаптардың орындалуы және Түркиядағы туризмнің ел экономикасындағы алатын рөлін анықтау болып табылады.
Түркияда туризм нақты елдің және оның халқының тарихымен, мәдениетімен, салт-дәстүрлерімен, рухани, сонымен қатар діни құндылықтарымен танысуға барша мүмкіндік бере отырып, мемлекет қазынасына пайда әкелетін жүйе ретінде дамуда. Пайда келтірумен қатар, туризм елдің әлем қауымдастығы мен азаматтар алдында танылуының алып факторы болып табылады.
Қазіргі уақытта туроператорлардың көпшілігі Жерорта теңізі елдерімен жұмыс жасауда. Ол елдер арасында Түркия аса танымал.
Түркия дүние жүзінде туристерді ең көп тартатын мемлекеттердің бірі. Туристерді ең көп қабылдайдын елдер арасында Түркия үшінші орынды алады. Жыл сайын бұл мемлекетке әлем туристердің 46% келеді.
Түрік Республикасы Кіші Азия мен Шығыс Фракия жерінде Еуропа мен Азия аралығында Дарданелла, Мәрмәр теңізінің және Босфор сулары екі құрлықты бөлетін жерде орналасқан мемлекет. Елдің мәдениеті уникалды, ал тарихы ежелгі Византия тарихы сияқты бай мемлекет. Түркия жағалаулары Клеопатра, Ескендір Зұлқарнайын сияқты ұлы тұлғалар есімдерімен байланысты. Түркия дегенде Апостол Павел мен оның «Ефесеняндарға жолдауы», Гай Юлий Цезарьдің «Veni. Vedi. Vici
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

1 География международного туризма: Зарубежные страны. Мн.: Аверсэв, 2003.
2 Гостиничный и туристический бизнес. - М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", 1998.
3 Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности. - М.: Нолидж, 1996.
4 Зорин И. В., Зорин А. И. Азбука для туроператора // Актуальные проблемы туризма 99. Сборник докладов и тезисов сообщений научно-практической конференции, Можайск, 15 декабря 1999. М., 1999, C. 27 - 58.
5 Ильина Н. И. Организация туристской работы //Сборник тезисов республиканской научно-практической конференции. -Казань, МО РТ ИПКРО : " Школа" , 2000.
6 Ильина Н. И. Регулирование туризма в регионах и маркетинг в системе туробразования //Сборник научных статей: " Актуальные проблемы образования". - Казань, МО РТ ИПКРО: " Школа", 2000. - 0,5 п.л.
7 Ильина Н. И. Экономические функции туризма на современном этапе. //Статья. Вестник. - №3-4, - Казань: ТИСБИ, 2000. - 0,5 п.л.
8 Менеждмент туризма:Туризм и отраслевые системы: Учебник.-М.6Финансы и статистика, 2001.-272 с.
9 Папирян Г.А.Менеджмент в индустрии гостеприимства.-М.6Экономика 2000.-207 с.
10 Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Идустрия туризма: ПЕРЕВОЗКИ.-С.-Пб.: Издательский дом Герда,2001. -400с.
11 Тынчерова З.В., Ягофаров Г.Ф.Основы планирования и организации туристского бизнеса.Учебное пособие.-Алматы,2003-118 с.
12 Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности.-М. : Нолидж, 1996.
13 Boeng,Current Market Outlook,1994
14 Кулешов А.А. Роль международных организаций в деятельности авиаперевозчиков//Бюллетень транспортной информации.-1997.-№2.
15 Развитие туризма в крупнейших странах//Туризм.Практика,проблемы,перспективы.-1997.-№2.
16 Словарь международного воздушного права – М.: Международные отно-шения. 1988 г. стр. 192.
17 Положение о руководителе туристкой группы на транспортном маршруте. – В кн. Сборник официальных, материалов по туристско-экскурсионной работе профсоюзов – М. 1978 г. стр. 203-204.
18 Глоссарий терминов международного туризма. ПЕРВОЗКИ. В справ. «Туристкие фирмы», вып. 10. – С-Пб.: ОЛБИС, 1996. С. 35-142.
19 Индустрия туризма и практика деятельности туристических агентов. Часть 1 Travel and Tourism Management. Global Management and Technology, Inc. International management Institute, NY, USA, 1996.
20 Азар В.И. структурная перестройка туристкого рынка в России и Туризм. Практика, проблемы, перспективы – 1997.
21 Азар В.И., Биржаков И.Б. и др. Предложение к концепции развития туризма в России. В справ. «Туристкие фирмы», вып. 22. – С-Пб.: «Невский фонд», 2000
22 Бордин К.Б. Азбука туризма – М.: 1973.
23 www.inform.kz
24 www.kazinform.org
25 www.nkkazinform.kz
26 www.turkei.ru
    
    МАЗМҰНЫКІРІСПЕ1ХАЛЫҚАРАЛЫҚ    ТУРИЗМНІҢ    ОБЬЕКТІСІ    ...    ... ... ... және оның ... ... туристікаудандары.........................................................................102ТҮРКИЯ- ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМ ДАМЫҒАН ЕЛДЕРДІҢБІРІ..........................................................................................................................142.1Туристерді тартатын іріқалалары..................................................................142.2Туризмнің жақсы дамығантүрлері.................................................................202.3Туристікинфрақұрылымы...............................................................................223ТҮРКИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАН АРАСЫНДАҒЫ ТУРИСТІК ... ... ... ... ... және ... Қазақстандағы емдік туризмнің дамуына өз үлесін қосаалады.......................................................................................................................303.3Қазақстан мен ... ... ... саласында өзара тәжірибеалмасуы...................................................................................................................31ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................32ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРТІЗІМІ.....................................................34КІРІСПЕҚазіргі  уақытта  туристік  ...  ...  ... ... дамып, мемлекеттік бюджетке көптеген кіріс кіргізуде.Олардың қатарында ... ... ... ... ... ... орнатқанТүркия мемлекеті де бар. Бұл мемлекетте туризм  мемлекет бюджетіне өтеүлкен ... ... ... экономикалық саласы болып табылады.Осы тұрғыда таңдап алынған курстық жұмыс «Түркияның халықаралықтуризмі». Тақырыбымның аясы кең, әрі ауқымды ... ...  ... ... ... ... өзіндік ерекшеліктері, оны шешудегі қойылатынталаптардың орындалуы және ... ... ел ... алатынрөлін анықтау болып табылады.Түркияда туризм нақты ... және оның ...  ...  ...  ...  ...  қатар   діниқұндылықтарымен танысуға барша ... бере ... ... ... ... жүйе ... дамуда. Пайда келтірумен қатар, туризм елдіңәлем қауымдастығы мен азаматтар ... ... алып ... ... ... туроператорлардың көпшілігі  Жерорта  теңізіелдерімен ... ... Ол ... ... ... аса танымал.Түркия дүние жүзінде туристерді ең көп тартатын мемлекеттердіңбірі. Туристерді ең көп қабылдайдын ... ... ... ... орындыалады. Жыл сайын бұл мемлекетке әлем туристердің 46% келеді.Түрік Республикасы Кіші Азия мен Шығыс ... ... ... ... ... ... Мәрмәр теңізінің және Босфор сулары  екіқұрлықты бөлетін ... ... ... ... ... ... ... ежелгі Византия тарихы сияқты бай мемлекет. Түркия жағалауларыКлеопатра, Ескендір Зұлқарнайын ... ұлы ... ... байланысты.Түркия дегенде Апостол Павел мен оның ... ... Гай ... «Veni. Vedi. Vici.» ... яғни ... Көрдің. Жеңдің» дегенсөздері Зела деген жерде  Анкараның қасында ... ... ... ескетүседі.Түркия шоп-турларымен белгілі. Сондай-ақ мемлекет отельдері дүниежүзінде комфортты отельдердің бірі болып келеді. Бірақ ең ... ... ... ... көп ... ... ... табылады.Түркия – мозайкалы ел. Ол құрлықтық және ... ... ... мен ... ... ... ... пенмінезге ие. Бір-біріне жақын ... ... ... ...  ... ... біреуі шығанақ жағалауында салынып, құмды жағалауыжәне кең ... ... ... ... ... ... саты-көшелер арқылы көтеріле биік жартастардан қарайды; ... ... ... мен мейрамханалары бар әсем кеме-клубына айналған.Қазіргі таңда, Түркиядағы туризмнің  дамығаны соншалықты, тiптiқалталы туристерден бастап ... ... ... ... ... ... жақсы жолға қойылған. Жалпылама туризм жайлы айтсақ, бiртуристiк турдың пакетi 1000 долларға шамалас. Бiрақ жыл ... ел ... ... өзi 20 миллиард долларға дейiн жетiп қалады. Бұл Түркияныңтуризм министрлiгi туристердiң жас ... де ... ... ... ... ... Мұтлының айтуынша, егде жастағыадамдар көбiне Стамбұл мен Кониядағы тарихи сарайлар мен ... ... ... ... ... гөрi ... суының бойындашомылып, қайықта жүзудi ұнатады екен. Өз ... ... ... ... ... ... ... ұсынады: қысқы туризм – шаңғы тебу,жазғы туризм – теңiз бойында шомылу, мәдени-архитектуралық туризм – ... ... ... ... ... ... бәрi де туристiң жақсыдемалып, келесi жылы елге ... ... үшiн ... ... ... бұл жұмыста Түркияның турістік жағдайын жәнеоның халыққа маңыздылығы ашып көрсетіледі.Жұмыстың мақсаты: Бұл тақырыпта: ...  ... ... ... ... жасауымдағы басты мақсат:  Түркияның туризм дамуыүшін қандай туристік-рекреациялық ресурстары бар ... ...  ... ... ... ... ... болып табылады.Сонымен қоса курстық жұмысты жазу барысында нақты деректерге сүйене ... ... және ... ... ... ғылыми зерттеу саласындағыстандартқа сай ... ... ... ... ... ... және ... ресурстарын анықтау.2. Түркия туризмінің өзіндік ерекшелігін ашып көрсету.3. Туризмнің ішкі ... ... ... анықтау.4. Түркияның қазіргі туризм индустриясын талдау.5. Қазіргі Түркия мемлекетінің Қазақстандағы туризмнің деңгейін көтерудегірөлін көрсету. Екі ел ... ... ... маңыздылығы ментәжірибе алмасудың болашағына талдау жасау.Жоғарыда ... ... шешу үшін әр ... ... ...  ...  ...  энцеклопедиялық  басылымдар,  жолсілтеуіштер, анықтама басылымдары мен интернет көздері қолданылған болатын.Курстық  ...  ...  ...  ...  ...  ... қарастырылып, туристік орталықтарына, туризмінің жағдайынаталдау жасалады.Алға қойылып отырған басты нысан Түркия ... ... ... жан ... зерттеп, қорытынды жасау.1ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ ОБЬЕКТІСІ РЕТІНДЕ ТҮРКИЯНЫҢ СИПАТТАМА1.1Жалпы елдің табиғаты және оның өзіндік ерекшелігіТүркия дүниенің екі бөлігінде ... ... ... 97 % ... материгінде, ал 3 %-ы Еуропада жатыр. Батысы мен шығысы 1600 ... мен ... 550 ... ... Ол Кіші Азия ... ... ... Әзірбайжанмен, Иранмен, Армениямен, батыстаБолгариямен, Грекиямен, оңтүстікте Ирак пен ... ... ... Қара ... ... Эгей ... ... Жерортатеңізі сулары шайып жатыр. Географиялық орнының ерекшелігі Еуропа мен ... ... ... ... ... ... ... салынғанкөпір Азия мен Еуропа материктерін жалғастырып тұр. ... 1973 жылы ... 30-да ... ... 50 ... құрметіне ашылған. Ұзындығы1074 м, ... 64 м. Оның ... ... ... ... жапондықтар еңбек етті. Қазір бұл көпір жаңа Түркияның символысияқты.Түркия Кіші Азия мен Шығыс Фракия ... ... мен ... ... ... ... және ... сулары екі құрлықтыөзара бөледі.Түркияның географиялық картасына қарағанда юралар және ... ... ... ... қатты тілмденген, табиғи ландшафттарыныңжәне өсімдік байлылығы вертикалды зоналдығымен сипатталады.Түркияда биік, тілемденген шатқалдар мен мұзды ... бар ... ... ... ... ... таулы ел: теңіз деңгейінен орташабиіктігі 1000 метр. Территорияның ... ... Кіші ...  ... ... ... құрамында Понтий және Тавр таулары ала араларындаАнатолия қыраттары орналасқан.Понтий ... Қара ... ... ... етіп 100 ... ... Батысында таулар Саркарья өзеніне дейін ... ... ... ... ... бастайды, жағалау мен тау арасында 5-10шақырымдай ғана  сызық ... ... ... ... және ... сағаларында ғана жазық 60-70 шақырымға дейін кеңейе бастайды.Понтий тауларының орташа биіктігі 2500 метр. Шығыс ... ... ең ... орнласқан – Качкар шыңы – 3931 метр. Батысына ... ... ... ... ... ... бастайды. Бұл аймақта максималды биіктік 2000метрден аспайды.Түркияның оңтүстігінде Жерорта теңізі жағалауында күрделі Тавр (Торос) ... ... Бұл ... үш ... ... қарастыруға болады: Батыс,Орталық, Шығыс Тавр [1].Батыс Тавр – Анталья жазығын доға етіп қоршап алған. ... ... ... ... Ликий және Киликий ... ... ала ... ... созылады. Биік тау қыраттары (Бедаг, 3086 м; Эльмалы, 3073 м)терең жазықтармен ... ... Тавр  ...  ...  ... ... ... және терең шұңғымалар топтары орналасқан(Бейшехир, Эргидир, Сугла және ... ... ... ... мен ... және т.б. ... Бұл ... аты да «түріктің көлдер елі».Орталық Тавр биіктігімен  және  рельефтің  ...  ...  ... ... ... ... биіктігі 3000 метрден асады.Батысында оңтүстік батысына қарай Орталық Тавр Жерорта ... ... ... ... ... ... Тек қана кейбір аймақтарында аллювиальдыжазықтардың тар сызықтарын байқауға болады, ... ...  ... Финике аудандары. Мерсин қаласы маңында таулар бірден ... ... ... ... ... жалғасы Бинбог және Тахталы қыраттары алып жатыр,сондай-ақ бұл ... ... ... атпен белгілі. Қыраттар ... пен ... ... ... ... Узуняйланамен бітеді.Шығыс Тавр оңтүстікке қарай Мұрат өзені және Baн көлінен бастап мемлекеттіңшығысына қарай созылған (Хакяри ауданы). Мұндағы ең биік ... ... ... ... ал ... тау жүйесінде бұл көрсеткіш биіктейді(4168метр).Шығыс Тавр ... ... ... орналасқан. Шұңғыма оңтүстіккеқарай Месопотамия жазығына қарай төмендей береді.Шеткі таулары арасында орналасқан Анатолия қыраттарын Ішкі Анатолия ... ... деп ... ... Ішкі ... ... ... келеді. Бұлаймақ ағынсыз шұңғымалар ... ... ... ... ... ... ... метрге дейін биіктей береді. Осындай ойпаттардыңбірінде Түркия астанасы ... ... ... оңтүстік бөлігіндеежелгі вулкандар тізбегі ... ... және  Ішкі  ... ... және ... ... тұзды, орналасқан. Қыраттыңорталығында шамамен 1000 метр ... ... ... бойынша екіншіорында тұрған Тұз көлі орналасқан. Бұл көл өзінің суларының ... ... Жаз ... көл ... түбі ... ... жамылады.Шығыс Анатолия солтүстігінде Понтий таулары мен оңтүстігінде ... ... ... Батысында аймақты ішкі Анатолиядан Акдаг  ... ... ... биік таулар орналасқан, шамамен 1500 метрден 5000метрге дейін. Армения шекарасының маңында ... ...... ... ең биік нүктесі (5165 метр) орналасқан. Бұл массивтің ерекшелігі– конус ... ... ... ... ... шыңы ... мұздықпенжамылған. Үлкен Арарат маңында Кіші Арарат (3925 метр) орналасқан.Шығыс Анатолияда 1720 метр биіктікте Ван ... көлі ... Көл ... ... ... орында тұр.Түркияның батысында Батыс Анатолия тау аймағы ... ...  ... ... биіктігі орташа, кейбір шыңдары, мысалы Улудаг тауы(Кіші Олимп) 2500 метрге дейін жетеді. ... ... ... қарменжамылған.Батыс Анатолия шектерінде Мәрмәр теңіз жағалауының бойында Апольонт, Изник,Маньяс, Сапанджа көлдері бар ... ... ...  ...  субтропикалық  климаттық  белдеуінде  орналасқан.Дегенмен, елдің рельефтің ... ... және ауа ... ... ... бірнеше климаттық аудан пайда болды.Түркияның Қара теңіздік жағалауы жылы ... ... ... ... ... жауын-шашындар біркелкі таралған. Жазы ыстық, қысысуық. Қаңтар айының орташа температурасы ... -1-5, +7° ал ... +22, +24°. ... ... ... ... жағалауды суық ауамассаларының ықпалынан қорғайды. Бұл аймақта жауын-шашын ең көп ... ... ... ... ... ... 2500 мм ... түседі. Батысаймақтарында 700-800 мм түседі. Понтий тауларының ... ... ... ... теңізінің жағалауы Жерорта теңіздік климатпен ерекшелінеді. Жазықұрғақ және ... ал қысы ... және ... Ең ... ... ... жәнетамыз, температурасы Ааданда +28°, ал ең суық ... ... және ... +10°. ... ... мөлшері 500-800 мм жылына. Таврдың батысбөлігінде 1000-1500 мм ... ... ... ... 1) ...  әраймағындағы температура ерекшеліктерін көруге болады.Кесте 1Түркияның әр аудандағы орташа ауа температурасы (◦С көрсетілген) [1]|      ...                             ... |0 |345 |286 |155 |498 |311 |426 |394 |274 |584 |441 | ... |552|0 |409 |337 |235 |169 |433 |406 |385 |276 |358 | ... |458 |654 |0|437 |640 |299 |708 |676 |556 |682 |660 | ... |248 |539 |699 |0 |328|335 |272 |239 |121 |431 |288 | ... |797 |376 |1024 |524 |0 |404 |298|242 |376 |148 |194 | ... |497 |271 |479 |536 |647 |0 |526 |529 |454|443 |482 | ... |681 |693 |1133 |435 |477 |842 |0 |56 |164 |446 |104 ... |630 |649 |1081 |383 |387 |847 |90 |0 |170 |389 |48 | ...  |439|616 |890 |193 |601 |727 |262 |272 |0 |479 |218 | ... |935 |441 |1091|689 |236 |709 |713 |623 |766 |0 |341 | ... |706 |573 |1056 |460 |311|771 |166 |76 |349 |545 |0 | ... |296 |256 |516 |298 |491 |238 |624|620 |489 |656 |543 | ... |205 |468 |254 |446 |806 |293 |879 |828 |637|905 |858 | ... |477 |479 |928 |231 |463 |628 |244 |193 |214 |629|269 | ... |802 |669 |1152 |556 |252 |867 |261 |172 |444 |488 |96 ... |908 |394 |778 |933 |740 |415 |1086 |1043 |1010 |717 |967 ... |1075 |722 |845 |1261 |1068 |613 |1414 |1371 |1338 |1045 |1295 ... |1012 |658 |1310 |767 |282 |929 |472 |383 |655 |295 |307 | ... ... ... ... ... ... Грек аңыздары бойыншаТантал патшасы ... ... ... жаңа ... ғимараттарын арасында ежелгі грек ғимараттарыагора (қоғамдық жиналыстар орындары) қалдықтары ... ... ... ... Артемида, Деметра, Посейдон және басқа даежелгі грек құдайларының ... ... ... таңда олар әлеммұражайын берілген.XY ғасыр басында Измир Осман империясының қол астына ... ... ... ең ірі ... мемлекеттің провинциясының бірінің әкімшілікорталығы болған. ХІХ ғасырдың басына қарай Измир Осман империясының ең ... ... ... бұл қала ... әсер ... бас ... ... қаланың нағыз гүлдену кезеңі ХІХ ғасырдың екінші жартысы болды.Бұл кезде Азиаттық Түркияда алғашқы темір жолдары салына ... ... ... ұзындығы 130 шақырым болды. бұл жол торабынан кейін басқада тораптар салына бастады. Нәтижесінде, ... ... ішкі ... бола ... ... ... Осман империясының басты саудақақпасына айналды. ХІХғасырда қала Стамбулдан кейін басты портына ... ... ... ауыл шаруашылығының әр түрлі өнімдері – нан, ... ... ... түйе және ешкі жүні, жібек, шарап, табак,опиум, әр түрлі ... олив ... ... майлары, дәмдегіштер экспортқашығарылды. Әсіресе экспорттың маңызды өнімдерінің бірі ... ... ХІХ ... Измирдің маңызды пайдалы қазбалары бар болғанымен қазбажұмыстарымен айналыспаған. Негізгі шаруашылығы кілем тоқу мен мата сондай-ақа, ауыл ... ... ... болды.ХІХ – ХХ ғасырларда Измир еуропалық державалардың ... ... ... ... ... көптеген еуропалық өкілдіктер – ағылшын,неміс, грек, орыс, иран ... ... ХХ ... ... қала ... дами бастады. Мектеп, кинотеатрлар ашыла бастады. Осы кезде «ИзмирТиятросу» атты ... ... ... ... ...  және  ... үшін ең сүйікті орындарының бірі дәстүрлі түрік кофеханалары– кахвехане болды.Измир түрік баспасының тарихына да ықпал етті. Қала ... ... ... ... ... ... болған француз колониясының әсеріненбаспа дами бастады.Измир көптеген жер сілкіністеріне, өрт пен чума ... ... рет өліп ... ... ... ... жүзілік соғысында жеңіліс тапқаннан кейін ... ... қол ... ... Осы ... ... ... пайда болды. Қозғалыс жетекшісі Мустафа Кемаль болды. 1922 жылдыңжазында грек дәне ... ... ... ... ... үшін соғыс жүріпжатты. 1922 жылдың қыркүйек айының басында грек ... ... ... ... ... ... ... 1922 жылдың қазан айындақұрылыс жұмыстары басталып ... жаңа ... алды ... ... ... болғаннан кейін де Измир қаласы Түркияныңмаңызды сауда, ... және ... ... ... қала ... осы ... Түркияның жаңа экономикалық өмірі басталды. ... ... ... ... Әр ... ... өндірістер ашыла бастады.Шетел капиталының ықпалы азая бастады. ... ... ... ие ... Экономикалық өмірдің маңызды шаралардың бірі  Измиржәрмеңкелері болды. ... ... ... ... ... ұқсайбастады. Халқы да біркелкі ... ХХ ... 30  ...  ... тарта бастады. Бұл халықаралық ... және Эфес ... ... ... ... ... бұл жерді Guzel Izmir, яғни әсем Измир деп атап кетті.Қазіргі таңда бұл қала ... ... ... ... ... территориясын негізінен таулар алады– 59,7 %, жазықтар – 22,3 %,ойпаттар- 18 %.Таулар арасынан биік ... ... (2.159 м), Madra Dagi, (1.344 ... Yamanlar Tepesi (1.076 м), Yunt Dagi (1.075 ... ең ... Kucuk ... Gediz Irmagi, Bakircay. Ал көлдеріарасынан: Dil (Karine) Golu, Guzelhisar Baraj Golu.Қазіргі Измир халқысы ... 3 ...  ...  ...  ... ... бірнеше рет рим, грек, арабтар, сельджуктар, осман әскеріменбасып алынып отырды. Бұл жаулашылықтарының бәрі де қала ... ... бай ... әсер ... ... ... ...  нәтижесінде  Намазгях  ауданындаколонналардың үлкен саны, жер асты ... ... ...  ... ... қарағанда  бұл  жерде  базар  орналасқан  депдәлелденді. Бұл орын ... деп ... ... ... әсем ... бар үш қабатты ғимарат орналасты. Ғимарат ішінде ірі залдар менбазилик болған. Бір пікір бойынша мұнда әкімшілік ... ... ... мен ... діни ... ... орны ... Сондай-ақ бұлмемлкеттік маңызы бар тауарлар мен құнды заттар ... ... ... ... ... ... ... мүсіндері табылды.Кадифекаледегі қыратының төбесінде (ежелгі аты Пагос) Ескендір Зұлқарнайынбұйрығымен бекініс салынды. Бекініс қуатты ... ... ... ... суын ... ірі ... ... Қазіргі таңда бұлбекіністен тек қана қамалдың бір бөлігі мен қақпалар ғана сақталып қалған.Диана моншалар ... ... ... ... ... ... ... Бұл су көзі қазіргі таңда бүкіл Измирді сумен ... ... ... ... көл құрғап түбінде құрылыс ... ... ... бұл ... ... Аңыз ... көптеген ғасырларбойы бұл көлде Диана шомылды. Христиандар бұл жерді киелі деп ... ... ... ... ... ... көл ... алынған.Республика алаңында Ататүрік ескерткіші орналасқан. Ататүрік ат ... 1940 жылы ... ... ... ... ... салынды.Конак алаңында 1901 жылы мұнара салынды. Бұл мұнара қала ... ... жылы ... мұражай салынды. Мұнда Измирде, Эфесте табылғанэкспонаттар көп жиналған.Ортағасырларда қалада мешіттер ... ... ... ... адам ... ... салынды. Бұл суретшілер мен ...  ... жаңа ... игеруге ықпал етті. Түріктер мешіттерді  салабастағанда  олар  ...  ...  ...  ...  ТүріктерВизантияның территорияларын жаулап алғаннан кейін ... ... ... ете ... ... 69 ... орналасқан. Олардың 32 соборлы ... ... ... тек қана ... ... құндылығы бар.Хисар джами соборлы мешіті 1598 жылы Хисар алаңында салынды. Хисар джамимешіті Измирдегі ең ірі ... жылы ... ... ... ... биіктігі 50 метр мұнара салғызыпалды. Мұнара төбесінде көру алаңы орналасқан. ... ... ... ... ... істейтін лифт арқылы шығып бұғаз бен қаланытамашалай алады. Бұл жер ... ... деп ... ... ... 80 шақырым жерде ежелгі қала қалдықтары Эфесорналасқан. Бұл ең ... ... пен ион ... үздік үлгілердіңбірі болып табылады. Антика кезінже Эфес Кіші Азиядағы ең маңызды ... ... 5 ... бұл ... ... ... ... өмір сүрді.Артемида храмы әлемнің жеті кереметіне ... Бұл ... салу ... жыл кетті. Эфестіктер бұл құрылыс үшін еш күштерін және қаражаттарынаямаған. Храм Эфестің өзінде емес, ... ... ... ... ... ... көп болған. Бұған дәлел ретінде Эфес амфитетары ... ... 24,5 мың ... ... өте керемет. Соңғы қатарындааренаға дейін сыбырлап сөйлеген естіледі.Эфестің басты көрікті ... бірі ... ... ғимаратыныңфасады.Памуккале қаласы Эфестің шығысында орналасқан. Бұл қала «Мақта сарайы»деген ... ... Бұл қала ... су ... әк ... ... ... қалталанбас симбиозы болып табылады.Стамбул – жаңа Рим-Византия астанасы, кейін Осман империясының 1600 ... бас ... ... ... ... елі» деп ... көшбасшысы-Византосы аймақты атап кеткен. Б.з.д. 667 Визант дәл осы ... ... ... ол ... ... колониясының негізін қалады.Бұл аймақ ірі сауда орталығына тез арада айналып өзіне басқа халықтардытартты. 100 жыл ... соң ... ... ... ... тіпті Ескендір Зұлқарнайын бағындыра алмады.Бұл-Азия мен Еуропаны қосатын көпір ғана емес, бұл тарихты ... ... ... және мәдени мұра, ғажайып фейшенебельді отельдер, мейрамханалар,түнгі клубтар, ... ... ... ... ... – бәрі ... ... шоғырланған. Стамбулдың Азиялық бөлшегін Топкапа сарайыорналасқан қыраттан тамашалауға болады. 4000-5000 адам тұрған ... ... ... қала ... 1465 ж ... ... ... ескі ВизантиялықАкрополь орнында сарай салуға шешім қабылдады. Босфор мен Мәрмәр жағалауныңқиылысу орны – ... бұға осы ... үшін сай орын ...  ... ... ... бөлінген: төрт авлуға бөлінген. Көрме залыЛютфи-Кырдар 2000 адамды сыйдыра алады. қаланың орталық ауданы – ... ... бар ... ... үшін теңізден көрген дұрыс.Стамбулмен танысу Галат мұнарасынан ... ... ... 18 ... ... 3 ... ... анасы Михришах Сұлтанғаарнап «Йылдыз» павильонын салды. Кейін басқа павильондары мен жаз ... ... бағы ... ... орналасқан. Мұнда  Принцаралдарына ғажайып көрініс ашылады. Эмирган бағы 325 000 км2 жер ... ... ... бірнеше тарихи павильон бар. Чубуклу бағы  ... ... Бұл ... ... ... деп атауға болады.Стамбулға теңіз арқылы Севастополь, Ялта, Феодосии, ... ... ... ... Қала ... Алтын бұқа бұғазы үстінде салынған Галатакөпірі саналады. Көпір екі ... ... ... Ішінде жаңа магазиндерімен ондаған еуропалық кафе орналасқан.Галата көпірінен тікелей Айя София соборына түсуге ... ... ... орыс князі Қызыл Күн Владимирдің христиан шіркеуі ретінде ... жылы Айя ... ... ... ... Бұл Шіркеуді гректер VIIғасырда салды.Колонналарға ... көк ... ... Эфестегі Артемида храмынанәкелді. Кейін бұларды Герострат өртке жіберді. Солтүстік ... ... ... ... күші бар ... аңыз бар. Аңыз бойынша, мұндаӘулие Георгий дүниеге келді. 916 жыл бойы Айя ... ... ... ... ... ... бұл ... екі минарет қосты, алішінде сегіз үлкен Алланың аттары, елшісі Мұхаммед, алғашқы ... ... ... ... медальон  іліп  қойған.  1935  жылы  ... ... ...  ...  христиандар  мен  ... ... басу үшін ... ... ... ... ... ірі маңызды сауда порты болған. Қазіргі таңда қаладантек қана қала қалдықтары мен ғажайып рим ... ... ... ... ... храмына апаратын еді. Оның ауданы шамамен 110х50 метрдейболған. Храм жеті ... ... ... екі ... ... ... қоршалған еді. Бірнеше колонналары біздің кезеңімізге дейінжетті. Мұнда әйгілі Медуза Горгонаның басының ... ... Жыл ... ... ... адам ... келетін. Милетке Фалес философы жәнеИсидор архитекторы мен негізін қалаушы Хагиии ... ... ұлы ... әкелді. Сондай-ақ қалада сельджук мешіті Илиас-бей қалды.Бергама қаласы Измирдің солтүстігінде 108 шақырым жерде орналасқан. Қалаарқылы ... жол ... ... ... ... 335 ... ... ежелгіПергама акрополь қалдықтары орналасқан.  Бұл  қала  кезінде  ... ... ... кірген қала болған.Пергам ежелгі дүниеге әйгілі пергамент пен ... ... ... ... ... ... деп дыбысталады).  Асклепийде  абыз  –емдеушілер ... ауру ... ... олар физиотерапия мен гипнозтәселдерін көп пайдаланылды. Бұл храм ірі санаторлы кешен болған. Бергама(Пергама) ... ... ... Зевс ... ... Бұл ... ... Берлин Пергамон мұражайында орналасқан.Пергамон алтару төртбұрышты құрылыс болған. Әр қабырғаның ұзындығы шамамен70 метр болған. Алтарьдің оңтүстік ... кең ... ... ... ... құдайлар мен титандар арасындағы соғысты бейнелейтінүздіксіз рельефті ... ... ... ... ... Дионис храмы,тас театры, гимназия қалдықтары табылды. Осы құрылыстардың бәрі ... ... ... ... ... ... ... кеңінен дамыған түрлері танымдық туризм,белсенді туризм, су туризмі.Түркияның көрікті жерлерін көріп танысумен ... ... ... дем ... ... ... бар. Бұл жерді жыл бойы келіп тамашалауға болады.Түркия туризмнің жаңа ...... ... дамыған. Бұл су туризмтүрлерінің кешені ... ... ... теңізінде яхтамен сапар шегу, тауөзенімен каноэмен түсу, рафтинг жақсы дамыған туризм түрлері.Түркияның рекреациялық ... көп. Осы ... ... бұл ... ... тартады. Туристер әр түрлі мақсаттармен келеді: танымдық,емдік-сауықтыру, экскурсиялық, басқа да мақсаттар ...  ... ... кең ... түрлерінің бірі. Бұл арнайы кемелермен өзенбойымен түсу. Әсіресе, бұл туризм түрі үшін ... ... ... ... Өзенмен 10 адамдық каноэмен немесе рафтпен түсуге болады.Бұл жанұяларымен немесе достарымен сапар шегетін туристер үшін ... ... 14 ... ... ... бойында ежелгі бекіністеркездеседі. Жол бойында рим дәуірінде салынған ... ... Бұл ... ... ... ... әлі ... дейін қауіпсіз болып келеді.Түркияда түрік моншалары бүкіл әлемге танымал. Түрік моншасының ерекшелігі– душтардың жоқ ... және ... ... Тас ... зал ... домалақ мәрмәр тасы  орналасқан.  Тас  ішінен  ...  ... суық және ... су ... бірнеше су құбыры орналасқан.Түркияның курорттары көп. Стамбулдан күде ... ... ... шығады.Анталья әлемге танымал курорттардың бірі. Бірақ мұндағы сөз қаланың өзітуралы емес, қала маңы ... ... ... ... ... біріБелек. Белек бұл ұзын жолақт құмды жағажайлары бар орын. Сиде ... 70 ... ... ... ... 2). Бұл аймақ та өзінің құмдыжағажайларымен ... ... 40  ...  ...  ...  ... 2. ... [26]Қаланың шығысында 45 шақырым жерде Аспендос қаласы орналасқан. Мұнда 20 мыңадамды сыйғызған антикалық театр қалдықтары ... ... ... ... ... дамып келе жатқан түрлерінің бірі – футбол туризмі. Қысқы ... ... ... дайындық үшін келетін жерлернің бірі Антальякурорт аймағы. Футбол туризмінің басты жерлері болып саналатын ... ... 1300 ... ... ... ... саны 1000 командаболмақ. Себеп әлемдік ... ... ... ... ... туризмі орталықтарының бірі болып қалабермек. ... ... ... ... ... ... анағұрлым аз болайындеп тұр. Басты себептердің бірі ... ... және ... футболындағыөзгерістер. Түркия Кубогы ойындары бұрын ... ... ... енді ... ... ... өткізілетін болып шешілген екен. Соныңсалдарынан қонақүйлерде орын жетіспеушілігі болады, сондай-ақ ... ... ... бағалары да көтерілген.Түркияның жергілікті командалары да Антальяға келмей  өз  ... ... ... Галатасарай және Фенербахче сияқты ірі командалармұны ... ... үшін ... ... өте аз ... ... жыл ... өтетін әртүрлі футбо турнирлерінің саны да азаюда.Кейбір турнир демеушілері бірігіп 1 турнир ... ... ... ... өтетін ірі турнир EFES CUP биыл өтпейді, оларқатысушы команда санын көбейтіп RADYOSPORT FM ... ...  ... ... ... ... ... бойынша қаржылық дағдарысқа байланысты бұрынжылына 2-3 рет келетін Ресей және ТМД ... биыл 1 ақ рет ... ... баратын қазақстандық командалар саны да аз болатынсияқты. Біздің командалар енді дайындық ... үшін ... ... ... бастайтын шығар.2.3 Туристік инфрақұрылымыТүркияға келген туристер саны 2011 ... ... ... 2 млн.адамға жетті. 2010 жылмен салыстырғанда, олардың саны 13,17% өскен, яғни 1млн 79 мың 505 ... ... ... екі айының өзінде Түркияғакелушілердің саны 2 млн 55 мың 228 ... ... 2011 ... ... ... 2010 ... қантар- ақпан айларымен алыстырғанда туристер16,52% өсті. Осы жылдың ақпан айында шет ел туристерінің14,96% Германиядан, 9,71% Иран ... 7,99%  ...  ... Одан кейінгі орында – Сирия, Ресей федерациясының, Грузия,Франция, Әзербайжан, Ұлыбритания мен Грецияның ... ... ... екі ... ... ... ең көп  ...  келегіГерманиядан– 13,27%, екінші орын- иран елінің туристері (10,11%), үшіншіболгария елінің туристері (8,45%) алып отыр. ... ... тек қана дем ... ... түрі ғана ... ... экономиканың дамып жатқан саласы болып табылады.Түркия туризм инфрақұрылымы жақсы дамыған. Негізгі әуе ... Airlines әуе ... ... жол ... де ... ... барлық құрлықтағы темір жолдарының ұзындығы 10991 ...  ... 2274 ... ... ... Жаңа жоғарғы жылдамдығы барпоезд Стамбул мен Анкара арасында жүреді. Жалпы пассажир ... ... ал жүк ... ... 691634 ... ... ... Еуропамен Түркия арасындағы темір жол қақпасы ... ... ... ... басты темір жол вокзалы Сиркечиге  Болгариядан, Югославиядан,Румыниядан, Венгриядан, Салоникиден ... ... 2002 ... ... мен Алеппо (Сирия) арасындағы ...  жол  ...  ... Аптасына екі рет Тегеранға (Иран) пассажир поезді шығып тұрады.Сирия мен Иранға шығатын поездер қатаң түрде Стамбул вокзалы ... ... ... ... бөлігінде орналасқан. Автобус қатынасы дажақсы дамыған.  Күніне  30  астам  ...  ...  ... ... және ... Еуропадан басқа да елдерінен автобустаркеліп тұрады. Олардың бәре Болгария территориясы арқылы өтеді. Кеден Каптан-Андреево/Капикуле және ... ... ... арқылы өту қажет. Сондай-ақКишинев, Одесса және Ресейдің бірніші қаласымен автобус ... бар. ... ... ... бола ... кейін тұрақты түрде Батуми,Тбилиси, Баку  ...  ...  ...  қатынасы  дамуда.  Негізгіавтотрассалары келесі: Белград - София - Пловдив - Свиленград - ... ... ... - Бухарест - В.Тырново - Свиленград - Эдирне - Стамбул;Салоники - Кавала - Алуксадруополис - ... ... - ... -Батуми - Трабзон. Түркияның құрлықтағы авто ...  ...  ... ... Болгариямен шекаралық кеден бекеттер саны үш, ... ... екі, ... бір, ... төрт, Иракпен бір, Сирияменшекаралық кеден бекеттер саны бес. Су ... ... ... 1200шақырым. Су құбырларының ұзындығы: газ 3177 шақырым, май 3562 шақырым.Барлығы 526 су көлігі 4666895 ... DWT ... ... ... да ... ... ... түрде НовороссийсктенСтамбулға, Трабзонға және Самсонға, Сочиден Трабзонға, ... ... ...... ... Евпатория –  Стамбул,Скадвоск – Самсун бағыты бойынша ... ... ... ... ... асыратын негізгі түрік Ukrferry атты компаниясы. ... ... ... Кипр ... ...... Мерсин – Марока)арасындағы паром қатынасы жақсы ... ... ... құны 35 пен 45 ... ... ... ... жоғары сапасымен ерекшелінеді. Қозғалыс оңжақты. Жылдамдық шектеулері сағатына 50 шақырым, ал қала ... ... ... Түнде жүруге қауіпті, себебі, түріктер жиі шамсыз жүреді, ... ... ... ... бар. ... ... ... айы кезіндежәне басқада діни  ...  ...  ...  сапасы  төмендей  бастайды.Автокөлікпен жүрген кезде құжаттарды өзінменен алып жүру қажет. Құрлықтағыавто ... ... 354421 ... ... ... ... 207017шақырым [12].Түркияда интернет желісі жақсы дамыған. Интернет орташа деңгейдегі жәнежоғарғы деңгейдегі қызмет көрсететін ... ... бар. Бір ... ... 1-1,5 АҚШ ... Ұялы ... та ... дамыған. Елдің ең ірітрансұлттық байланыс операторы Vodafone, одан ... ... ... ... үшін ... ... ... пайдаланған ыңғайлы болады.Түркияға виза бойынша кіру қажет. Виза шетел азаматтарымен мемлекетке кіреркезде алынады. Төқұжатқа жапстырылатын «марка» құны 10 АҚШ ... бұл  ... ... ... ... күшті отельдер қатарына келесілер жатады:Divan Hotel *****(Cumhuriyet Caddesi, 2). Бұл Стамбул қаласындағы ... ... ... 180 ... 10 ... 7 ... залы 400 адамдысыйғызады. казино, сауда орталығы, саунасы бар (Сурет 3).Сурет 3. Divan Hotel *****(Cumhuriyet Caddesi, 2) ... Hotel ***** (Odru Caddesi, 226). ... ... ... Мұндаең үздік қытай мейрамханасы орналасқан. Түркиядағы бес жұлдызды отельдердіңбағасы шамамен ... 110-320 $, ал сьют ... $.Pera Palas Hotel **** ... Caddesi, 2) ... 1892 жылы ... ... үшін ... салынды. Отел Алтын бұқаға қаратыпсалынған ескі ... ... ... ... ... ... ... Гарбо,Кемаль Ататюрк, Валерии, Жискар д’ Эстен, Хулио Иглесиас ... ... ... ... ... ... ... үшін 55-160 $,сьют 65-187$.Pierre Loti Hotel *** - Стамбул қаласында орналасқан. Отель Айя ... Топ – Кана ... ... ... Үш ... ... номер құны 40-75$, сьют 60-95$.Түркия мейрамханалырың көбінде арақ ішуге тыйым салынған, және төлемретінде Eurocard, Visa қабылдайды.3ТҮРКИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... ... ... ... нығайту және дамытужолдарыЗертеу жүргізе келіп қазақ – түрік ...  ... үшін ... шараларды қолдану түрткі болады  деп  ойлаймын.Біріншіден, Қазақстанға ірі түрік инвистицияларын кең көлемде ... ... ... ... масштабты көлемі 150 мың доллар. Бұлөте аз көрсеткіш. Қазақстан ...  ...  ...  көп  ... мұнай өнімдері, металл, металлургия өнімдері. Бірақ Түркиядакөптегн салалар жақсы дамыған. ... бола ... да, ... ... өте аз. ... ... салу үшін ... мраморын қолданады,бірақ грек мраморы оған қарағанда әлде қайда сапасы жоғары. Сол ... ...... ... болғандықтан, түрік мраморын импорттаутиімді. Екіжақты келісімдер жасасуға жол ашу. Түркия ... ... және ... бейне жарнамаларды туристердің  назарын аударуүшін шығару және белсенді ... ... ... Негізгі саяхат бағыттарыТүркия болып келеді, оның себебі түрік ... ... ... ... ғана ... ... ... мәлім.Түріктердің  көп  бөлігі  түрік  ...  ...  ...  ... Қазақстанда қазақ тілінде сөйлейтін шет ел азаматынкөрсек оған сыйлы сезім пайда ... ... ... ... сана ... ... ой қалдыру үшін кішкене болса да түрік тілінбілу керек. Әрине, тек қарым ... үшін ... ... ... тежеткілікті.  Бұл  күнделікті  қолданылатын  сөздер  төмедегі  ... ж ... ... ... ұйымға мүше болып кірді. Ал, 1997 жҚазақстанға дүниежүзілік туристік ұйымнан алғашқы рет еліміздің ... ... ... техникалық көмек көрсетілді. 2000 жылдың 30-31 қазанынд ... ... ... ... ... ... сапар шегіп, Назарбаев Н.Ә. мен Дүниежүзілік туристік ұйымыныңбас ... ... ... ... ...  ...  ... мен Дүниежүзілік туристік ұйымының келешек қарым-қатынастарыталқыланды. ... ... ... ... ... одан ... ... 2000 жылы Қазақстан Республикасының Президенті жарлығыменИспан патшалығында Қазақстан Республикасының өкілі Хамзаев А.Н. ... ... ... еліміздің өкілі қызметіне тағайындалды.Қазіргі таңда Хамзаев А.Н. орнында Даненов Н.Ж. қызметін атқарады.2009 жылдың сәуір айының 21-25 ... ... ... ... ... ... шақыруымен Қазақстанға келді.Туризмнің экономикалық маңызын анализдеу мен стаистиканы жүргізу мақсатындаДүниежүзілік туристік  ...  ...  ...  есеп  ... ... ... есебі бұл туризмнің экономикаға ықпалынанықтайтын анықтамалар, классификациялар жүйесі. ... да бұл ... ... 2006 жылдың ортасында Қазақстан  ...  ... ... есеп ... енгізу мәселесі бойынша оқудан өтті.Нәтижесінде, «Ұлы жібек жолын кешенді зерртеу» бағдарламасы іске ... ... 17-18 ... ... қаласында «Экотуризм 21 ғасырдағы ТМД,Қытай, Монғолстан ... үшін ... даму ... атты ... ...  аймақтық  семинары  өткізілді.  ...  ... ... ... ... ... жинақталған тәжірибеменалмасу, экологиялық туризмнің  зиянды  факторларын  ...  ... ТМД, ... ... ... ... ... Швейцария,Чили мен Жапониядан 200 делегат қатысты. Семинар нәтижелері 2002 ... ... ... ... ... ... туристік ұйымының мүше-елдер  арасындағы  ынтымақтастықтыңмаңызды элементі – Қазақстанның туристік беделін ... ... ... әлем нарығына жылжыту мақсатында Дүниежүзілік туристік ұйымҚазақстанның туристік мүмкіндіктері  туралы  мәліметтерді  ... ... ...... ...  ... ... Дүниежүзілік туристік ұйымының қолдауымен 2002 жылдың 24-30сәуір аралығында Қазақстанға алғашқы рет ақпараттық тур ... ... ... ... ... ... ... Нидерланды,Франция, Оңтүстік Корея топ ... ... ... ... мен ... ... ... туралы ақпарат берілді.2006 жылы Қазақстанның туристік орталықтарына екінші пресс-трип өткізді.Қазақстанда келесі халықаралық маңызы бар жобалар іске асырылуда:Алматы, Ақмола, ... ... ... ... инфрақұрылымыныңобъектiлерi салынып жатыр. Оңтүстiк Қазақстан облысының Түркiстан ... ... ... ... орталығындағы туристiк индустрияобъектiлерi зерттеліп, жаңғыртылуда, Ақмола облысының «Бурабай» ... ... ... ... ... дамып келе жатыр.Ақмола облысы Аршалы ауданының Мартыновка ауылында (Астана қаласынан 30 км)«Шеберлер сарайы» көрме орталығы бар ... ... ... кешенiнсалу маңызды орын алады.«Қорғас» және «Достық» шекара пункттерiнен Оңтүстiк Қазақстан облысыныңТүркiстан қаласына ... жол бойы ... ... ... жол ... жасалынған.«Жiбек жолы меруертi» халықаралық туристiк пойызын  ұйымдастыру жөнiндегіжобаның Өкiметiне ... ... ...... ... - ... -Самарқанд - Бұқара - Yргенiш - Мары - Ашхабад - Алматы бағыты бойынша ... ... ету ... жолы – Қазақстан» үшін маңызы бар «Жiбек жолы меруертi» ... ... ... ... ... II ... Алматы - Тегеранбағыты бойынша жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... Шыңжан-Ұйғыр автономиялық округi  арқылы  Пекинқаласына дейiн ұзартуды қамтитын III ... iске ... ... келiссөздер, оның iшiнде Шанхайынтымақтастық ұйымы, Еуразия экономикалық қоғамдастығы және  ... ... ... ... елдер үшiн туристiк визалардыөзара тану және бұдан әрi ... ... виза ... ... шешужґнiндегі өдерiстi жандандыру;Каспий теңiзi бойынша:  Ақтау  (Қазақстан)  –  ...  ...  ... – Баку ... - ... (Иран) – Түркiменбашы(Түркiменстан) – Ақтау (Қазақстан) халықаралық круизiн дайындау  ... ... ... ... ... ... круиздерiн ұйдастыру;Ресейдiң, Әзiрбайжанның,  Иранның,  Түркiменстанның  және  Қазақстанныңқатысуымен Каспий ... ... ... ұйымдастыру халықаралық жобасын iскеасыру;Алматы облысында «Талхиз» туристiк - этнографиялық кешенiн құру ... ... ... ... мақсатында Кендiрлi аралында  демалысаймағын ... ... ... ... ... ... ... облысы Байқоңыр қаласының маңайында туристiкиндустрия кешенiн құру;«Байқоңыр» кешенiне баратын сырттан келушiлер туризмiн  және iшкi ... ... ... ... бұл  мемлекет  тарапынан  реттелуі.Қазақстан ... ... ... ... заңы ... ... Заң» 2001 жылы 13 маусымда Қазақстан Республикасының Үкіметініңқаулысымен бекітілген. Туристік қызмет ... заң ... ... ... ... ... жәрдемдесу және оның дамуы үшін қолайлы жағдай жасайды;туристік қызметтің басым бағыттарын айқындап қолдайды.Негізгі заңдарынан басқа ... ... ... ... ... ... ішінде Қазақстан Республикасында туризмдi дамытудың  2007-2011жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасы маңыздыорын алады. Бағдарламада туризмнің дамуына жағымды әсер ... ... ... дамытудың табысты іске асырылуын қамтамасыз ету саланымемлекеттік басқару әдістерін дұрыс таңдауға ... ... ... саланы мемлекеттік реттеу мынадай  шараларды  ...  ... ... және ... ... ... ... саясаты менжоспарлауды үйлестіру;- туристік индустрия саласындағы қарым-қатынасты  ...  ...  ... ... ... және  ...  құқықтық  базанықамтамасыз ету;- сапалы туристік өнімнің ажырамас бөлігі ретінде туристерді қорғауды ... ... ... ету;- ... және ... ... жетілдіру;- ел беделін қалыптастыру, қазақстандық туристік өнімінің маркетингі,- туризм инфрақұрылымының аса маңызды базалық компоненттерін жасау.Туризм ... ... бұл, ... ... ... ... ... туризм саласындағы басқа  да  қызметтер(экскурсиялық, сауда орталықтары, т.б.).Республикада жүзеге ... ... ... – экономикалық реформалартуризмді және оның инфрақұрылымын толық қамти қойған жоқ.  ... ... ... ... ... дамуының шетеуші елеулі факторлардың бірі орналастыру  базасы.Қазіргі таңда республикалық қонақ ... ... , ... ... ... объектілеріндегі сыйымдалақ жүктеменің 35% құрайды.Облыс орталықтарында шетелдік келушілерге сапасыз туристік өнім ... ... ... ... қонақ үйлердің болмауы, ал қоладғы бар қонақүй базасы 80 пайызға ескірген.Көлік ... ... ... ...  ...  ...  ...  Германияға,  Үндістанға,  Біріккен  Араб  ... ... ... ... ... ... ... ұшуды жүзеге асырады. Ішкі және сыртқы нарықтарда жұмыс ... ... ... ... және ... да әуе ... ... жүзеге асырады. Туристердің көпшілігі сервас және қызметкөрсету сенімділігі жағынан ... ... ... ... ... ... авиа билеттер қымбаттылығы туристікөнім құнын өсіреді  және  ...  ...  ...  ... ... әуе жолдарына қарағанда төмен дамыған. Көптегентрассалар қараусыз қалып, автокөлік өтуіне кедергі жасайды.Туризмді дамыту ... ... ... ... көбейту. Ол үшінқауіпсіздік факторы маңызды орын  ...  ...  ...  ... ... қызмет көрсету жөнiндегi туроператорлар мен турагенттердiңқызметiнде қауiпсiздiк ... ... ... ережелердiң ақталуынбақылауды күшейту;- мемлекеттiк тапсырыста көзделген бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ... ... ... және ... мәселелерi бойынша ақпараттандырудықамтамасыз ету;- облыстар мен қалаларда Астана және Алматы қа-лаларында ұқсас турис-тергекөмек ретiнде "hot  line"  ...  ...  ...  ... ... ...  туристік  ұйымдар  мен  ...  ... ... үшін қауіп тудыратын табиғи апаттан, ... ... ... ... ... ... іркілістержәне басқа факторлар сияқты ... ... ... ... ... Мемлекет осы қауіптерден, ақпараттан туристерді қорғау қажет.Туристің  қауіпсіздігі  мемлекет  ...  ...  ... ... туристің жаке басының іс-әрекетіне байланысты.Қызмет көрсетумен байланысты және табыстылығы едәуір дәрежеде осы саладажұмыс істейтін ... ... ... ... ...... ... жоспарлау ерекше мәнге ие. ...  ...  ... бас ... бірі. Қазіргі таңда Қазақсандағы мемлекеттік,жеке және ресейлік филиалдарын қосқанда, туризм менеджерлерін даярлайтын 28жоғары оқу орындары барү ... ... ... ... негізі1992 жылы қалағандығына қармастан, туристік саланы мамандармен қамтамасызету әлі күнге дейін ... ...  ...  ...  ... мұның басты себебі Қазақстандағы туритсік әлеулет  туралыоқытушылар  құрамының  ...  және  ...  ...  тәжірибесіжеткіліксіздігі болып отыр. Соның нәтижесінде мамандарды даярлау отандықтуристік-рекреациялық ... ... ... ... үшін ... ... мен ... клиенттер арасында туристік қызметкөрсетулерді атаулы жарнамалаудың әдістемесі жеткілікті түрде ... ... ... ... ... ... әлеулетін қалыптастыруүшін:- туристiк сала үшiн кадрлар дайындайтын  республиканың  ...  ... "WTO – Ted Qual" ... бiлiм ... ... сертификаттаужүйесiн енгiзілді;- туристiк индустрия үшiн кадрлар даярлау мәселелерi ... ... - ... өткізіліп жүр;- туристiк қызмет негiздерi, экономика, маркетинг және туризм стратегиясыбойынша оқу-әдiстемелiк және оқу ... ... ... ... ... қазақ тілінде басылып жүрген оқулықтар өте аз;- Қазақстан Дүниежүзiлiк туристiк ұйымның семинарларымен практикумдарына қатысады;- ... ... ... ... ... ... туристiкиндустрия субъектiлерiне арналған шебер-кластар, тренингтер өткiзіледі.Туризм дамуы республикалық әлеулетін арттырады, тарихи-мәдени және табиғи –рекреациялық ресурстарды ... ... ... мүмкіндік  береді,тұрғындарды жұмыспен қамтиды, шағын және орта кәсіпкерлікті ... ... ... ... қамтамасыз етеді, қоршаған ортағажәне мәдени игіліктерге ұқыпты қарауды ... адам ... ... ... ... ... ... өз үлесін қосааладыТүркия әлемде тек демалыс ... ғана емес ... де ... Бұл ... ... ... өтіп жатқан Түркияныңемдік және кәсіби сауықтыру  ... ... ... ... ... айтылды. [26]Оны ұйымдастырған  "ТUHETO" компаниясы. Көрме жұмысымен ашылған екі күндікбұл шара кезінде "Түрік емдеу туризміне көзқарас және оның ... ... ... ... ұйымдардың рөлі және сапа мен бағаныңмаңызы", "Термалды туризм" деген тақырыпта мәжілістер өтпек."Түркияда емдеу шығынының  80 ...  ...  ...  1-18  жасаралығындағылар кез-келген емханада емделу тегін. Дәрі-дәрмектің 80 пайызынмемлекет өзі алып ... Бұл ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы Түркия  Елшісінің  сауда  жөніндегікеңесшісі Билал ... Оның ... ...  ...  мекемелеріҚазақстанда өз бөлімшелерін ашуға мүдделі. Бұл  республикадағы  ... ... тың ... ... ... ойымша, Түркия сияқты бізде туризмі жақсы дамыған ... бола ... Ол үшін ... ... ресурстар жеткілікті.3.3 Қазақстан мен ... ... ... саласында өзаратәжірибе алмасуыҚР Туризм  және  ...  ...  ...  ... даму ... ... ... семинар болып өтті.2011 жылдың  29-ыншы ...  күні ҚР  ...  және  ...  ...  ...  ...  даму  ... үшкүндік семинар өткізілді.Семинар барысында Түркия еліндегі туризмді дамыту стратегиясы талқыланып,туризм саласындағы білім беру және ... ... ... орындалубарысы мен осы секторға қаржы салу мүмкіндіктерін қарастыру жоспарланыпотыр.«Бүгінде Түркияда ... ... көп ... ... ...  осысаладағы сертификаттау ісінде шешілмей жатқан мәселелер баршылық. Қазіргікезде осы елде туризмді дамытудың ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... дамытып, шағын әуе-теңіз порттарын салу көзделуде», -дейді Түркияның өкілі. [24]Айта кетейік, бүгінде Түркия ... ... ... дамыған елдердің біріболып табылады. Осыған орай ҚР Туризм және спорт ... ҚР ... ... ... ... мемлекеттік бағдарламасына сәйкесмамандардың біліктілігін арттыру мақсатында осы ... ... Оған ... ... ... ... куәліктер тапсырылып,болашақта екі елдің туристік ара- қатынасының өте тығыз дамитыны айтылды.Осылайша, Түркия мемлекеті біздің ... де ... ... ... оны ... үшін ... көмегін аямауда. Ал, бұл біздіңелге қазіргі ... өте ... ... әрі білімді туризм саласыныңмамандарының болуы.ҚОРЫТЫНДЫОсы курстық жұмыста Турцияның туристік жағдайына ... ... ... байланысты, Түркия туристердің келуі жағынан көшбасшыелдердің бірі екендігі анықталды.Курстық жұмыстың бірінші бөлімінде, ... ... ... ... ... ... жасалынды. Түркия тек шет ел туристері ғанаемес, қазақ ... ... ... да ... ие, ... бұл елде өтебай табиғи- рекреациялық және мәдени- тарихи ресурстары бар.  ... ... ... өте ... оған дәлел 2011 жылдың қаңтар- ақпанайларының өзінде елге келген ... саны 2 млн. ... ... Бұлбасқа туризм саласы дамыған елдердің саяси жағдайы мен табиғат жағдайына дабайланысты болып отыр.Зерттеу жүргізе ... ... ... туризм түрлерініңдамығандығы анықталды: жағажайлық, емдік- ... тау ... ... ... ... дайвинг, альпинизм және т.б.Ал, екінші бөлімде, Түркия мемлекетінде туризм индустриясы өтежақсы дамыған елдердің бірі ... көз ... ... Бұл ... ерекшелігі ол жерде туристердің демалысы жақсы өтуі үшін барлықжағдай жасалған. Елде ... көз ... ... ... ... ... ақ, туризмнің көпетегн түрлерінің арқасында туристер өздеріқалаған түрін таңдай мүмкіншілігі бар.  Түркияға туристерді ... ... және ... ... ... ... ... Қазақстан мен Түркия арасындағы туристік ... ... ... ... ... ... ... Түркия әлемдікдеңгейде салыстырғанда алдыңғы  қатарлардың  ...  ...  ... ... ... бұл саланың жаңадан ғана ... ... ... ... Туристік кәсіпті жете меңгерген қазақстандықмамандарды ... ... алу ... екндігі ескере отырып, қазақстандықтуристік мамандар Түркия ... ... ... ... ... ... ... мәдениет және туризм министрі: " біз,мәдени және ... ... ... бір, ... ... ... туризмменеджменті саласында жинаған тәжірибемізбен ... ...  ... Ал, бұл ... ... ... Түрки өз үлесін қосаалатындығын білдіреді. Осылайша, жылдан – ... екі ...  ... ... ... ... ... қосатындығын айта кетт шаруаболса керек.Түркиядағы қазақ диаспорасы екі ел арасындағы байланыстардың  одан ... ... үлес ... отыр. Бүгінгі таңда Түркиядағы қандастарымыздыңмақсаттарының бірі – Қазақстан мәдениет орталығын ашу.Туризм саласының дамуы республикалық әлеулетін ... ... ...... ... ... ұтымды пайдалануға мүмкіндікбереді, тұрғындарды жұмыспен ... ... және  орта  ... ... ... ... ... қамтамасыз  етеді,қоршаған ортаға және мәдени игіліктерге ұқыпты қарауды арттырып, ... ... ... ... ... ... туризм саласыелдің басты кіріс көзі бола алатындығына сенемін.Курстық жұмыстағы ... ... ...  «Түркия халықаралықтуризмде өз орнын тапқан мемлекет екендігін, және осы елдің ... ... ...... арта ... деп ... жасауға болады.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ1. География международного туризма: ... ... Мн.: ... ... и ... ... - М.: ... авторов ииздателей "Тандем", 1998.3. Гуляев В. Г. ... ... ... - М.: ... 1996.4. Зорин И. В., Зорин А. И. ... для ... // ... ... 99. ... ... и тезисов сообщений научно-практической конференции, Можайск, 15 декабря 1999. М., 1999, C. 27 -58.5. ... Н. И. ... ... ...  ...  ... ... конференции. -Казань, МО РТ ИПКРО: " Школа" , 2000.6. Ильина Н. И. Регулирование туризма в регионах и ... в ... ... ... ... "  Актуальные  проблемыобразования". - ... МО РТ ... " ... 2000. - 0,5 п.л.7. ... Н. И. ... ... ... на современном этапе.//Статья. Вестник. - №3-4, - Казань: ТИСБИ, 2000. - 0,5 п.л.8. Менеждмент туризма:Туризм и ... ... ... ... 2001.-272 с.9. Папирян Г.А.Менеджмент в индустрии гостеприимства.-М.6Экономика 2000.-207 с.10. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Идустрия туризма: ... дом ... ...  ... З.В., Ягофаров Г.Ф.Основы планирования и организациитуристского бизнеса.Учебное пособие.-Алматы,2003-118 с.12. ... В.Г. ... ... ... : Нолидж, 1996.13. Boeng,Current Market Outlook,199414.  ... А.А. Роль  ...  ...  в  ... ... ...      Развитие      ...      в      ... ... ... воздушного права – М.: Международные отно-шения. 1988 г. стр. 192.17. ... о ... ... ... на ... ... –В кн. Сборник официальных, материалов по туристско-экскурсионнойработе профсоюзов – М. 1978 г. стр. 203-204.18. ... ... ... ... ...  В  справ.«Туристкие фирмы», вып. 10. – С-Пб.: ОЛБИС, 1996. С. 35-142.19. Индустрия ... и ... ... ... ... ... Travel and Tourism ... Global Management and Technology,Inc. International management Institute, NY, USA, 1996.20. Азар В.И. структурная перестройка ... ... в ... и ... ... ... – 1997.21. Азар В.И., Биржаков И.Б. и др. ... к ... ... в России. В справ. «Туристкие фирмы», вып. 22. – ... ... 200022. ... К.Б. ... ... – М.: 1973.23. www.inform.kz24. www.kazinform.org25. ... ... 
    
   

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жаһандану туралы ақпарат5 бет
Аграрлық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу52 бет
Тұлға - әлеуметтік қатынастардың субъектісі және объектісі ретінде5 бет
Қазақстан Республикасының егемендігі аясындағы сұрақтар, саяси партиялар жайында12 бет
Әлеуметтендіру– рухани құндылықтарды таратушы және қайта жаңғыртушы механизм ретінде8 бет
Түркияның негізгі туризм салаларының дамыған өңірлері10 бет
Iскерлiк туризмнiң қалыптасуы61 бет
«Инвестиция мемлекеттік реттеу обьектісі ретінде»72 бет
«Педагогикалық процесс мұғалім қызметінің объектісі ретінде» пәнінен лекция тезистері89 бет
«Қазақстандағы туризмнің қазіргі жағдайы және оны дамыту проблемалары»29 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь