Пвс-амин қышқылы, пвс-карбон қышқылы құрамды полимерлі жабындылардың физика-химиялық қасиеттері мен анализі


МАЗМҰНЫ
2
КІРІСПЕ 3
I ТАРАУ.ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1

1.1.1
1.1.2 Амин және карбон қышқылдарының физико.химиялық қасиеттері
Аминқышқылдары және олардың ағзадағы ролі
Карбон қышқылдары
4.10
1.2
1.3
1.4

Поливинил спиртінің физика.химиялық қасиеті және қолданысы
Әрекеттесу үрдісінің әртүрлі факторларға әсері
Алынған нәтижелердің қолдану аясы 11.12
12.13
13.16
II ТАРАУ.ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1
2.2
2 УФ. спектрофотометриялық зерттеу әдістемесі
ИҚ. спектроскопиялық зерттеу әдістемесі 17
17
2.3
Пайдаланылатын заттар мен ерітінділер. 17

III ТАРАУ .НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАУ 21.23
3.1 Түзілетін дәрілік жабындылардың антибактериалдық, антивирустық қасиеттері
18.19
ҚОРЫТЫНДЫ 20
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 21.22
КІРІСПЕ

Берілген курстық жұмыстың мақсаты поливинил спирті- аминқышқылы, поливинил спирті- карбон қышқылы құрамды жабындылар дайындау және олардың анализі мен физика-химиялық қасиеттерін зерттеу. Полимерлердің сулы ерітінділерде биологиялық белсенді заттардың сипатына әсерін зерттеу. Биологиялық белсенді заттардың поливинил спирті полимерімен азотқұрамдас ассоциаттардың тепе-теңдік константаларын құру. Карбон және аминқышқылдарының поливинил спиртімен әрекеттесулердің ерекшеліктерін қарастыру.
Поливинил спирті - кристалды полимер. Поливинил спиртінің қасиеттері оның молекулалық массасы мен құрамында жуылмаған ацетатты топтардың болуына байланысты. Поливинил спирттің құрамында екіншілік спирттер тобы бар және ол осы топтарға тән реакцияларға қатысады. Соның ішінде альдегидтермен әрекеттесін ацетаттар түзеді. Бұл топтарды әртүрлі жолдармен ыдыратуға болады: сусыз ортада, катализатор ретінде елеусіз мөлшерде қышқылдың немесе сілтінің қатысында а) сілтімен (стехиометриялық мөлшерде жуу), ә) қышқылдармен (гидролиз) және б) спирттермен (алкоголиз) әрекет ету.
Поливинил спирті әртүрлі аймақтарда қолданылады: одан синтетикалық талшықтар, суда еритін қабыршақтар, ацеталь, олардың тұрақтылығы мен өндеуді жақсарту үшін шлихта, кейбір органикалық жұмыс істеу үшін қалдықтар және жұқа қабықшалар жасайды.
Амин, карбон қышқылдарының ең маңызды өкілдеріне келетін болсақ:
Лизин- айқын негіздік қасиеттері бар алифатты аминқышқылы. Химиялық формуласы –C6H14N2H2. Лизин барлық ақуыздардың құрамына кіреді. Ол бойдың өсуіне, терінің қайта қалпына келуіне және антиденелердің өндірісіне өте қажет. Лизин Кардонат, Киндер, Биовиталь препараттарының да құрамына кіреді. Лизин кальцийдің қан құрамынан қорытылуын және оның сүйек қабаттарына жеткізілуін қамтамасыз етеді. Лизин иммунитетті жақсартады. Лизин дефициті ақуыз синтезінде жаман жағынан байқалады: шаршау, әлсіздік, нашар тәбет, шаштың түсуі,дене массасының төмендеуі, бойдың өсуінің төмендеуі, анемия, репродуктивті сипатты мәселе.
Янтар қышқылы –екінегізді қаныққан карбон қышқылы. Суда және спиртте еритін түссіз кристалдар. Балқу температурасы-185°С. Көп емес
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Тюкавкина Н.А / Органическая химия // Москва. "Дрофа", 2002, кн 1.
2. Ким А.М / Органическая химия // Сибирское Университетское издательство 2004
3. Злябов А.Н., Мишина А.А., Жиброва Ю. А., Селеменов В.Ф / Моделирование структуры и стабильности комплексов глицина с полимером на основе полиамидокислоты // Сорбция и хромотагр. процессы. 2008. 8, № 6, С. 1002-1007. Библ.8. Рус.; рез. Англ.
4. В.Г. Баделин, Е.Ю. Тюнина, И.Н. Межевой / Калориметрическое исследование растворения аминокарбоновых кислот в воде при 298.15 К Журнал прикладной химии. 2007. Т. 80. Вып. 5
5. Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры. М.: Техносфера, 2005. 335 с.
6. Варфоломев С.Д. Химическая энзимология. М.: Изд. центр «Академия», 2005. 480 с.
7. А.Д.Кулиев / Разнолигандные комплексные соединения празеодима (ІІІ) с глицином, метионином и винной кислотой // Журнал неорганичесой химии,2009 ,том 54, №12,с.2009-2012
8. 1 Тюкавкина Н.А / Органическая химия // Москва. "Дрофа", 2002, кн 1., [2] Ким А.М / Органическая химия // Сибирское Университетское издательство 2004
9. 5 © М.А. Краюхина, С.А. Козыбакова, Н.А. Самойлова, В.Г. Бабак, С.З. Караева, И.А. Ямсков / Синтез и исследование свойств амфифильных сополимеров малеиновой кислоты // Журнал прикладной химии. 2007. Т. 80. Вып. 7
10. Д.Л.Котова, Д.С.Бейлина, Т.А.Крысанова Судың қатты ароматты және гетероциклді аминқышқылдарымен әрекеттесуінің термодинамикалық ерекшеліктері // Физикалық химия журналы. 2004.том 74. №8.с.1406-1409 © 2004г.
11. Абросимов В.К., Агафонов Ф.В., Чумакова Р.В. и др. Биологически активные вещетва в растворах: структура, термодинамика, реакционная способность // М.:Наука, 2001. С.403
12. 4Маленков Г.Г.//Состояние и роль воды в биологических объектах. М.,1967. С.41
13. Есипова Н.Г., Чиргадзе Ю.Н. Состояние и роль воды в биологических объектах // М.:Наука,1967. С.60
14. Блюменфельда Л.А. Биохимическая термодинамика // Под.ред. Мир, 1982.С.192
15. Китайгородский А.И. Органическая кристаллохимия // М.: Изд-во МГУ, 1955.558с
16. Якубке Х.Д., Ешкайт Х. Аминокислоты, пептиды, белки // М.:Мир, 1985. С.455
17. Д.Л.Котова, Д.С.Бейлина, Т.А.Крысанова Термодинамические характеристики взаимодействия воды с твердыми ароматическими и гетероциклическими аминокислотами // Журнал физической химии. 2004.том 74. №8. 1406-1409 с
18. Е.С.Сашина, А.В.Внучкин, Н.П.Новоселов Термодинамические параметры взаимодействия хитозана с поливиниловым спиртом и полиэтиленоксидом по данным дифференциальной сканирующей калориметрии // Журнал прикладной химии. 2006. Т. 79. Вып.10
19. К.Г.Скрябина, Г.А.Вихоревой, В.П.Варлаова Хитин и хитозан: Получение, свойства и применение Под ред. М.:Наука.2002.368с
20. Агеев Е.П., Вихорева Г.А., Гольбрайх Л.С. Н.Н. Матушкина, Е.М. Чайка, И.В. Яминский. / Получение и свойства пленок хитозана полиэлектролитных комплексов хитозана и карбоксиметилхитина // Высокомолекуляр.соединения. 1998. Т. 40А. №7. С.1198-1204
21. Мухина В.Р., Пастухова Н.В., Семчиков Ю.Д. Л.А. Смирнова, К.В. Кирьянов, М.Н. Жерненков / Свойства растворов и пленок смесей хитозана с поливиниловым спиртом // Высокомолек.соединения. 2001. Т.43А. №10. С.1797-1804
22. Алексеев В.Л., Кельберг Е.А., Бронников С.В., ЕвмененкоГ.А. / Структурные и механические свойства пленок полученных из смесей хитозана и полиэтиленоксида // Высокомолекуляр.соединения. 2001.Т.43А. №10. С.1856-1860
23. Полимерные смеси. Т.1./Под ред. Д.Пола, С.Ньюмена. М.Мир, 1981. 550с
24. Н.В.Петрова, А.М.Евтушенко, И.П.Чихачева, В.П.Зубов, И.В.Кубракова Влияние микроволного облучения на структурирование поливинилового спирта // Журнал прикладной химии. 2005. Т.78. Вып.7
25. Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные // М;Л.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. 1. 552 с. Т. 2. 888 с
26. В.А. Каргин Энциклопедия полимеров Сов. Энциклопедия // Гл. ред. М.: 1972-1977. Т.1. 1224 с., Т. 2. 1032 с; Т. 3. 1151 с
27. В.И.Вигдорвич, А.В.Болдырев, Л.Е.Цыганкова, А.В. Шель Эффективность использования высщих карбоновых кислот и алифатических аминов в качестве малорастворимых антикоррозионных присадок и загустителей масел // Журнал прикладной химии. 1996. Т.69. Вып.4
28. Вигдорович В.И., Насыпайко И.Г., Прохоренков В.Д. Антикоррозионные консервационные материалы // М.: Агропромиздат, 1987. 127с
29. Шахтер Ю.Н., Школьников В.М., Богданова Т.И. и др. Рабочеконсервационные смазочные материалы. М.: Химия, 1979. 256 с

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
Химия факультеті

Физикалық және аналитикалық химия кафедрасы

Балгабаева Камилла Газизқызы

Курстық жұмыс

ПВС-амин қышқылы, ПВС-карбон қышқылы құрамды полимерлі жабындылардың
физика-химиялық қасиеттері мен анализі

Мамандық: 050606 – Химия

1

2

3

4

5

6 Қарағанды 2011

МАЗМҰНЫ 2
КІРІСПЕ 3
I ТАРАУ.ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Амин және карбон қышқылдарының физико-химиялық қасиеттері 4-10
Аминқышқылдары және олардың ағзадағы ролі
1.1.1Карбон қышқылдары
1.1.2
1.2 Поливинил спиртінің физика-химиялық қасиеті және қолданысы 11-12
1.3 Әрекеттесу үрдісінің әртүрлі факторларға әсері 12-13
1.4 Алынған нәтижелердің қолдану аясы 13-16

II ТАРАУ.ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 УФ- спектрофотометриялық зерттеу әдістемесі 17
2.2 ИҚ- спектроскопиялық зерттеу әдістемесі 17
2
2.3 Пайдаланылатын заттар мен ерітінділер. 17

III ТАРАУ .НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАУ 21-23
3.1 Түзілетін дәрілік жабындылардың антибактериалдық, антивирустық 18-19
қасиеттері
ҚОРЫТЫНДЫ 20
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 21-22

КІРІСПЕ

Берілген курстық жұмыстың мақсаты поливинил спирті- аминқышқылы,
поливинил спирті- карбон қышқылы құрамды жабындылар дайындау және олардың
анализі мен физика-химиялық қасиеттерін зерттеу. Полимерлердің сулы
ерітінділерде биологиялық белсенді заттардың сипатына әсерін зерттеу.
Биологиялық белсенді заттардың поливинил спирті полимерімен азотқұрамдас
ассоциаттардың тепе-теңдік константаларын құру. Карбон және
аминқышқылдарының поливинил спиртімен әрекеттесулердің ерекшеліктерін
қарастыру.
Поливинил спирті - кристалды полимер. Поливинил спиртінің қасиеттері
оның молекулалық массасы мен құрамында жуылмаған ацетатты топтардың болуына
байланысты. Поливинил спирттің құрамында екіншілік спирттер тобы бар және
ол осы топтарға тән реакцияларға қатысады. Соның ішінде альдегидтермен
әрекеттесін ацетаттар түзеді. Бұл топтарды әртүрлі жолдармен ыдыратуға
болады: сусыз ортада, катализатор ретінде елеусіз мөлшерде қышқылдың немесе
сілтінің қатысында а) сілтімен (стехиометриялық мөлшерде жуу), ә)
қышқылдармен (гидролиз) және б) спирттермен (алкоголиз) әрекет ету.
Поливинил спирті әртүрлі аймақтарда қолданылады: одан синтетикалық
талшықтар, суда еритін қабыршақтар, ацеталь, олардың тұрақтылығы мен
өндеуді жақсарту үшін шлихта, кейбір органикалық жұмыс істеу үшін
қалдықтар және жұқа қабықшалар жасайды.
Амин, карбон қышқылдарының ең маңызды өкілдеріне келетін болсақ:
Лизин- айқын негіздік қасиеттері бар алифатты аминқышқылы. Химиялық
формуласы –C6H14N2H2. Лизин барлық ақуыздардың құрамына кіреді. Ол бойдың
өсуіне, терінің қайта қалпына келуіне және антиденелердің өндірісіне өте
қажет. Лизин Кардонат, Киндер, Биовиталь препараттарының да құрамына
кіреді. Лизин кальцийдің қан құрамынан қорытылуын және оның сүйек
қабаттарына жеткізілуін қамтамасыз етеді. Лизин иммунитетті жақсартады.
Лизин дефициті ақуыз синтезінде жаман жағынан байқалады: шаршау, әлсіздік,
нашар тәбет, шаштың түсуі,дене массасының төмендеуі, бойдың өсуінің
төмендеуі, анемия, репродуктивті сипатты мәселе.
Янтар қышқылы –екінегізді қаныққан карбон қышқылы. Суда және спиртте
еритін түссіз кристалдар. Балқу температурасы-185°С. Көп емес мөлшерде
көптеген өсімдіктерде, янтарда бар. Бойдың өсуін, өсімдік өнімін
жоғарлатады. Өнеркәсіпте янтар қышқылын негізінен малеин ангидридін
гидрлілеу арқылы алады. Янтар қышқылын пластмассалардың, смоланың, дәрілік
препараттардың синтетикалық мақсатта алынуы үшін қолданады. Сондай-ақ
аналитикалық химияда да өз қолданысын тапқан. Тамақ өнеркәсібінде Е363
қоспасы ретінде қлоданылады.
I ТАРАУ. ӘДЕБИ ШОЛУ

1.2 Амин және карбон қышқылдарының физико-химиялық қасиеттері
1.1.1 Аминқышқылдары және олардың организмдегі атқаратын ролі
Молекула құрамында бір немесе бірнеше аминтоптары бар карбон және
дикарбон қышқылдарының туындылары, аминкарбонды қышқылдары немесе жай амин
қышқылдары сияқты органикалық қосылыстардың маңызды тобын құрайды.
Аминқышқылдары ақуыздар түзетін құрылымдық, химиялық бірліктер немесе
құрылыс кірпішіктері болып табылады. Аминқышқылдарының құрамында 16% азот
бар, бұл басқаша екіншілік тамақатану элементтері болып табылатын
көміртектер мен майлардан құралған негізгі химиялық айырмашылық. Амин
қышқылдарының организмдегі маңыздылығы ақуыздардың барлық өмірлік
процестердегі үлкен рөлімен анықталады. Ең ірі жануардан, ең кіші микробқа
дейінгі ағзалар ақуыздардан тұрады. Ақуыздардың неше түрлі формалары тірі
ағзадағы болып жатқан барлық процестерге қатысады. Адам денесінде
ақуыздардан бұлшықеттер, сіңірлер, барлық мүшелер және шаш, тырнақтар
қалыптасады; ақуыздар сұйықтықтар мен сүйектің құрамына кіреді.Ағзадағы
барлық процестерді тездететін және реттейтін ферменттер мен гормондар да
ақуыздар болып табылады.
Ағзада ақуыздың аздығы ісікке шалдықтыратын су балансының бұзылуына
әкеліп соқтырады. Ағзадағы әрбір ақуыз қайталанбас және арнайы мақсаттар
үшін өмір сүреді. Ақуыздар өзара алмастырылмайды. Олар ағзада тамақ
өнімдеріндегі ақуыздардың ыдырауы кезінде пайда болатын амин қышқылдарынан
синтезделеді. Бұдан келе ақуыздардың өзі емес, дәл аминқышқылдары
тамақтанудағы құнды элемент болатынын түсінеміз.Аминқышқылдары адам
ағзасының мүшелері мен құрамына кіретін ақуыздарды тудырумен қоса, олардың
кейбіреулері неймедиаторлар (нейтротрансмиттерлер) рөлін атқарады.
Нейромедиаторлар дегеніміз – жүйке импульсын бір клеткасынан екіншісіне
беріп жіберетін химиялық заттар. Бұдан түсінгеніміз, кейбір амин қышқылдары
бас миының қалыпты жұмыс істеуіне қажет. Аминқышқылдары дәрумендердің және
минералдардың өздерінің функцияларын дұрыс орынауына әсер етеді. Кейбір
аминқышқылдары бұлшықеттерінің терісін энергиямен тікелей қамтамасыз етеді.
α- аминқышқылдарын табиғи заттардан және синтетикадан алынады.
Ақуыздардың сулфо ерітінділерде гидролиз кезінде қышқыл қатысында α –амин
қышқылдарының қоспасын береді. Осы қоспалардан әр түрлі тәсілдермен ерекше
α – амин қышқылдарын бөліп алуға болады. Ақуыздардан алынған барлық α -
амин қышқылдар (аминсірке қышқылынан басқа) белсенді болып табылады.
Аминқышқылдардың синтезі үшін бастапқы заттар ретінде α - гомогенкарбонды
қышқылдарды, альдегидтерді, галогенсутектерді алады.
β –аминқышқылдарын аммиакты α -, β - қанықпаған карбон қышқылдармен
қосқанда алады. В.М.Радионов 1926 жылы аммиактың қосылуымен қанықпаған
қышқылдың алынуын бір сатыда қоса отырып, осы реакцияның жүруінің қолайлы
әдісін тапты.
γ-, δ-, ε-, және ω- аминқышқылдарының алынуы карбоксил тобынан
алыстанған аминотоппен амин қышқылдарын алу үшін әр түрлі спецификалық
әдістер қолданылады. Бұл әдістердің бір бөлігінің мәні α -
аминқышқылдарының сәйкес циклдік амидтері - лактамдардың және олардың
сілтілік гидролизде алынуы болып табылады[1,2].
Бүгінгі күнде ғалымдар аминқышқылдарын жан-жақты зерттеуде, мысалы,
Gaussian 03 программалар пакетінің көмегімен B3 LYP 6-31G тығыздық
функционал теориясы әдісімен әр түрлі қайталанатын тізбек құрамды санмен
глицин- полиамидті қышқыл комплексінің есептеулері жүргізілді. Алынған
нәтижелер полимердің аминқышқылдың молекулярлы дақтарымен синтезі кезінде
полимер-глицин шегінде болып жатқан процесстерін толық түсіндіру үшін
қолданылды. Полимерде элементарлы тізбек санының көбеюімен комплекс
тұрақтылығының жоғарлайтыны анықталды. Глицин молекуласы полимердің
ішкімолекулярлы құрылымына координирлеуші әсер етеді[3].
Белгілі болғандай [4], су протеиндердің құрылысы мен олардың сұйық
ортада фунционалналдануында негізгі роль атқарады. Осыған байланысты
ақуыздардың модельді қосылыстарының сумен әрекеттесуін зерттеу биологиялық
және медициналық профильдегі қосылыстардың (ферменттердің, фармакологиялық
рецепторлардың), генді инженерліктің, дәрілік қосылыстардың әрлендіруде,
жаңа аналитикалық және диагностикалық процедураларда белсенді топтардың
функционалдық бағалауда маңызы үлкен [5]. Соңғы жылдары фармакологияда
маңызды бағыты жаңа дәрілердің жасалуы , олардың басты ерекшелігі адам
ағзасына тән қосылыстар болуы. Соңғылардың қатарына ақуыздардың модельді
қосылыстарын – аминқышқылдары, пептидтерді және олардың туындыларын
жатқызуға болады. Осындай қосылыстардың синтездерінің оптималды
технологиялың режімін дайындау үшін, интермениаттардың түзілуін
термодинамикалық циклін құрастыру үшін термодинамикалық параметрлерін білу
керек, оның ішінде сублимация энтальпиясын және ергіштігін.
Жұмыста экспериментальды термохимиялық зерттеулердің нәтижелері берілген
және есептеулердің берілгендері еру энтальпиясын, сублимациясын және
дәрілер ретінде кейбір аминокарбон қышқылдарының қолданылатын (глицин)
немесе ферменттердің субстартты немесе каталистік фермент центрлерінің
(аланин, L-фенилаланин және т.б.) модельдеуші қасиеттерінің гидратациясын
есептеуге мүмкіндік береді. Тірі табиғатта кең тараған аминқышқышқылы
лейцин, екінші орында – аланин, сосын –серин [6], осыған байланысты ол
зерттеулердің объектісі ретінде алынған. Айтып кететін бір жағдай,
аминқышқылдарының молекулалары ерітіндіде де, кристалдық күйінде де
биполярлы күйде немесе цвиттерионды формада NH+3-CH(R) – COO болады.
Эффективті заряд тасушы NH+3 және COO—топтарынан басқа, аминқышқылдарының
құрылысында әр түрлі полярлы және гидрофобты топтар бар. ақуыздардағы
аминқышқылдарының химиялық қасиеттері, яғни олардың реакцияға түсу
қабілеті, шеткі R-радикалының қасиетімен анықталады. Олардың
гидрофобтығының еру мен гидратация процесстерінің энергетикасына әсерін
анықтау ерекше қызықтырады. Осыған байланысты осындай жүйелердің
термодинамикалық аспектілерін зерттеуде калориметриялық әдістер ерекше
мәнге ие болады. 1.1 кестеде зерттелетін аминқышқылдарының алынған
зерттеулер нәтижелері мен әдебиеттердергі мәліметтер жалпыланған, олардың
негізінде әртүрлі құрылысты шеткі радикалы бар аминқышқылдарының суда еру
энтальпиясының сәйкестендіруі жүргізілген. Зерттеу объектілері ретінде
сызықты және тармақталған алифатты аминқышқылдары (Gly, L- Ala, DL- Ala,
Abu, DL-Nva, DL- Nle, L-Val, D- Val, L-Leu), шекті полярлы тізбегі бар
аминқышқылдар (L-Ser, L-Thr) мен құрамында бензол сақинасы бар (L- Phe)
аминқышқылдар алынған. 1 кестетден көрінетіндей аминқышқылдарының суда еру
процесі жылу сіңірумен жүреді, ол гидратацияның экзотермиялық эффектісімен
қалпына келтірілмейтін, судағы сутектік байланыс торын және қосылыстың
кристалдық құрылымын бұзу үшін жұмсалатын үлкен энергетикалық шығындармен
түсіндіріліледі. Шеткі радикалдың ұзындығын арттырған сайын
аминқышқылдарының еру энтальпиясы теріс мәнге ие болады.

1. кесте. 298.15 К температурадағы α-аминқышқылдарының еру
энтальпиясының Δsol H0 және сублимациясының Δsubl H стандартты
көрсеткіштері.

Қосылыс R- Δsol H0 Δsubl H
[NH+3-CH(R)–COO- ]
кДж*моль-1
1 2 3 4
Глицин H- 14.25±0.06 136.5±0.5 [12]
DL-Аланин (DL- Ala) CH3- 9.34±0.04 146±4 [8]
L-Аланин (Ala) CH3- 7.61±0.08 [8] 138.1±0.8 [13]
D- Валин (D- Val) (CH3)2CH- 2.16±0.05 162.7±0.8 [8]
L- Валин (Val) (CH3)2CH- 5.34±0.06 [9] 162.8±1.1 [12]
L- Лейцин (Leu) (CH3)2CHCH2- 2.93±0.2 [9] 150.6±1.1 [13]
L-Фенилаланин (Phe) (C6H5)2CH2- 7.69±0.08 [9] 153.9±0.9 [13]
L- Серин (Ser) CH2(OH)- 11.01±0.09 148±4 [8]
L- Треонин (Thr) CH3CH(OH)- 10.30±0.06 [10] 159±5 [8]
2-Аминобутан қышқылыCH3CH2- 6.64±0.09 [11] 132±1 [12]
(Abu)
2-Аминопентан CH3(CH2)2- 0.30±0.08 [11] 120.8±0.5 [13]
қышқылы
(норвалин-Nvl )
2-Аминогексан CH3(CH2)4- -6.1±0.2 [11] 114.4±0.4 [13]
қышқылы
(Норлейцин-NLe)

Арнайы құрыстырылған изотермиялық қабықшасы бар калометрде 298.15 К
жағдайында DL- аланиннің, D- валиннің и L- сериннің, глициннің еру жылуы
тәжірибе жүзінде анықталды. Ферменттердің немесе дәрілік заттардың
орталықтарының белсенді қасиеттерін модельдеуші құрамында шеткі тізбекте
сызықты немесе тармақталған алкилді радикалы, полярлы ОН-тобы немемсе
бензол сақинасы бар 12 α-аминкарбонқышқылдарының еру мен гидратация
процесстерінің энтальпиялық ерекшеліктері зерттелген.
Δhydr H0 V02 параметрі аминқышқылдарының сулы ерітіндіні
тұрақтандыру әсерінің көрсеткіші ретінде қолданылуы мүмкін екені
көрсетілген. Оның көрсеткіші неғұрлым төмен болса, зерттеліп отырған
қосылыс соғұрлым құрылымданған.
Судың зарядты орталықтарда (NH+3 COO-) бірдей электрострикционды
сығылуымен қатар әртүрлі аминқышқылдардағы сумен гидрофобты әрекеттесулері
тармақталған аминқышқылдары үшін (от Ala к Leu) және сызықты қосылыстардың
аз бөлігінде (Abu, Nva, Nle) Δhydr H0 көрсеткішінің төмендеуімен жүреді
(теріс болады). Энергетикалық көзқарас бойынша әртүрлі аминқышқылдарының
суда еруінің жылу эффекетілері денатурация процесін модельдеу мүмкін, ол
аминқышқылдарының қалдықтары протеиннің ішкі бөлігінен сулы ортаға өтуі
ретінде қарастырылады. Осында гидрофобты және спецификалық әрекеттесуі мен
аминқышқылдарының дегидратация процестерінің арасындағы тепе-теңдіктің
маңызы үлкен. Аминқышқылдарының сумен әрекеттесуінде гидрофобты
гидратацияның доминантты ролі көрсетілген және ол биомолекуланың
күрделенуімен өседі.
α- аминоқышқылдармен және шарап қышқылымен сирек жер элементтерінің
(СЖЭ) координациялық қосылыстары метал-биологиялық белсенді заттардың өзара
әрекеттесуін зерттеуде және биологиялық белсенділікке ие дәрілерді жасауда
маңызы зор. Празеодима (ІІІ) және басқа СЖЭ-нің бір уақытта α-
аминқышқылдары мен гидроқышқылдарының аниондары бар комплексті қосылыстары
терең зерттелмеген. Әр лигандты празеодима (ІІІ) мен кейбір СЖЭ-ң α-
аминқышқылдарымен және салицил қышқылымен комплекстер алынды [7]. Жұмыста
европий (ІІІ) глутамин мен шарап қышқылымен әрлигандты комплексі алынды.
Празеодиманың (ІІІ) шарап қышқылымен және глицинмен немесе метионинмен
әрлигандты қосылысы әдебиеттерде сипатталмаған. Осы жұмыстың негізгі
мақсаты – құрамында глициннің, метиониннің және шарап қышқылының
координацияланған иондары бар празеодиманың әр лигандты қосылыстарының
синтез әдістерін құрастыру және қасиетерін мен ішкі комплекстік құрылысын
зерттеу.
Осылайша, синтезделген празеодиманың (ІІІ) глицинмен немесе метионмен
және шарап қышқылымен комплексінің спектроскопиялық және термиялық
қасиеттері зерттелді. ИҚ-спектрі бойынша аминқышқыл мен шарап қышқылдарының
аниондары празеодиманың(ІІІ) сфералық координациясында орналасқандығы
анықталды. Алынған қосылыстардың термолизі бірнеше сатылы қиын процесс, ол
келесі схама бойынша жүреді: дегитрация, сусыз тұздың ыдырауы, қосылыстың
органикалық бөлігінің негізгі массасының жанып кетуі, термиялық айналу,
соңғы өнімнің қалыптасуы (Pr6O11).Құрамында координацияланған глицин немесе
метионин және шарап қышқылдарының иондары бар, әрлиганд типті празеодиманың
ішкі комплексті қосылыстары синтезделген. Олардың құрамы анықталып,
спектроскопиялық және термиялық қасиеттері зерттелген. Алынған
мәліменттерге сүйеніп лигандтардың координациялану әдісі бойынша
қорытындылар жасалды.
Олардың ағзадағы атқаратын ролін қарастыратын болсақ, адам
организмінде олардың көбісі бауырда синтезделеді. Алайда, олардың
кейбіреулері ағзада өздігінен синтезделе алмайды, сондықтан адам оны тамақ
арқылы қабылдау керек. Мұндай алмастырылмаймын аминқышқылдарына гистидин,
изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан және
валин жатады. Бауырда өздігінен синтезделетін аминқышқылдарына аланин,
аргинин, аспарагин, аспарагин қышқылы, цитруллин, цистеин, гамма-аминомай
қышқылы, глютамин қышқылы, глютамин, глицин, орнитин, пролин, серин,
таурин, тирозин жатады.
Ақуыздардың синтезделу процесі әрдайым организмде жүреді.
Алмастырылмайтын аминқышқылдарының біреуі ғана жоқ болған жағдайда да
ақуыздардың түзілуі тоқтатылады. Бұл асқорыту жүйесінің бұзылу, бойдың
өсуінің төмендеуі, дипрессия сияқты әр түрлі күрделі қиындықтарға әкеліп
соқтыруы мүмкін. Бұл мәселе қалай туындайды? Біз ойлағаннан да оңай
туындайды. Егер сіздің тамақтануыңыз тепе-теңдірілген болса да, сіз
ақуыздың жеткілікті мөлшерін тұтынсаңыз да басқа көптеген факторлар осыған
әкелуі мүмкін. Асқазан - ішекті трактта сорылулардың бұзылуы, инфекция,
жарақат, стресс, кейбір дәрілік препараттардың, қартаю процесі және
организмдегі басқа қоректендіргіш заттардың дисбалансы – осының барлығы
алмастырылмайтын аминқышқылдарының дефицитіне келтіреді. Қазіргі таңда
алмастырылатын және алмастырылмайтын аминқышқылдарын биологиялық белсенді
тамақ қоспалары көмегімен қабылдауға болады. Бұл әсіресе, әр түрлі кәсіби
аурулар және редукциялы диеталар кезінде өте маңызды. Вегетарианшылар
ағзадағы ақуыздың нормалы синтезі алмастырылмайтын аминқышқылдары бар
қоспалар қажетті. Құрамында аминқышқылдары бар қоспаларды таңдау кезінде,
құрамында Америка Фармакопеясы (USP) бойынша стандартталған L - кристалдық
аминқышқылдары бар өнімдерді таңдау дұрыс. Аминқышқылдарының көпшілігі екі
форма түрінде болады, біреуінің химиялық құрылымы екіншісінің айна көрінісі
болып табылады. Олар D- және L-формалар деп аталады, мысалы D - цистин және
L – цистин. D dextra дегенді білдіреді (латынша оң), aл L - levo
(сәйкесінше,сол). Бұл терминдер берілген молекуланың химиялық құрамы болып
табылатын спиральдың айналу бағытын түсіндіреді. Жануар және өсімді ағзаның
ақуыздары негізінде аминқышқылдарының L- формаларымен жаралған (D, L –
формаларымен негізделегн фенилаланиннен басқа). Сонымен, құрамында L –
аминқышқылдары бар қоспалар адам ағзаның биохимиялық процестері үшін ең
қолайлысы болып табылады. Бос немесе байланыспаған аминқышқылдары анағұрлым
таза формалар болып табылады. Олар қорытуды қажет етпейді және өздігінен
қан ағымымен абсорбцияланады. Ішкі қолданыстан кейін тез сіңіріледі және
аллергиялық реакцияларды тудырмайды. Егер сіз алмастырылмайтын
аминқышқылдарының комплексін қабылдасаңыз оны 30 мин тамақтанудан бұрын
қабылдаған дұрыс.

1.1.2 Карбон қышқылдары
R-COOH карбон қышқылдары карбоксильді топ деп аталатын, молекула
құрамында -COOH топтасуы бар көмірсутектердің туындылары болып табылады.
Карбон қышқылдарының бөлінуі молекуладағы карбоксил тобының санынан
және көмірсутекті қалдықтың табиғатынан тәуелді болады. Әдетте, карбон
қышқылдарының класында карбоксил тобының туындыларын қарастырады(карбон
қышқылдарының функционалды туындылары және ауыстырылған карбон қышқылдары –
құрамында басқа да функционалды топтары бар карбон қышқылдарының
туындылары):
1) Монокарбонды қышқылдар (қаныққан, қанықпаған, аренкарбонды);
2) Дикарбонды және поликарбонды қышқылдар (қанықпаған, қаныққан,
аренди- және поликарбонды қышқылдар);
3) Карбон қышқылдарының функционалды туындылары (ацилгалогенидтер,
ангидридтер, күрделі эфирлер, амидтер, имин эфирлері, амидиндер,
тиоқышқылды және дитиоқышқылдар, пероксикарбонды қышқылдар, нитрилдер,
изоциандар);
4) Құрамында әр түрлі функционалды топтары бар карбон қышқылдардың
туындылары (гомогенкарбонды қышқылдар, гидроксикарбонды қышқылдар,
аминкарбонды қышқылдар, оксикарбонды қышқылдар);
5) Формальды түрде карбон қышқылдарының туындыларына жатқызуға болатын
көмірқышқылының туындылары.
Ди- және поликарбонды қышқылдарды көмірсутек типіне байланысты бөледі.
Алкандардан және полиалкандардан, қанықпаған ди- және поликарбонды
қышқылдар, алкендерден, алкиндерден және қанықпаған алкадиендерден, ал
арендерден- аренкарбонды және полиаренкарбонды қышқылдар түзіледі.
Қаныққан дикарбонды қышқылдар. Қаныққан дикарбонды қышқылдар
екінегізді қышқылдар болып табылады. Олар ионизация кезінде моноанион,
дианион және сәйкесінше тұздардың екі қатарын түзеді. Монокарбонды
қышқылдарға қарағанда, бірінші өкілдер қатарының қышқылдығы айтарлықтай
жоғары және ионизацияның бірінші константасы екіншісінен ерекшеленеді,
әсіресе, қымыздық және малонды қышқылдар үшін.
Ең манызды өкілдері ретінде янтар қышқылын алсақ, оның балқу
температурасы 183°С, суда және спирттерде еритін, түссіз, кристалды зат.
Янтар қышқылы табиғи өнімдерде (бурылы көмірде, янтарда ) табылған.
Өнеркәсіпте оны малеин қышқылымен гидрлеу және этиленгликольды карбонильдеу
арқылы алады. Янтар қышқылы және оның күрделі эфирлері органикалық синтезде
және полимер өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Янтар қышқылы молекуласының
құрамында екі белсенділенген метиленді топтар бар. Олардың белсендірілуі
малон қышқылындағы метилен тобының белсендірілуінен төмен, бірақ
галогендеу, альдегид және ангидрид қышқылдарымен конденсация реакцияларының
қатаң жағдайда жүруіне жеткілікті. [8].
Жұмыс авторлары .М.А. Краюхина, С.А. Козыбакова, Н.А. Самойлова, В.Г.
Бабак, С.З. Караева, И.А. Ямсков. карбон қышқылдарының синтезі және
малеинды қышқылдың амфифилді сополимерлерінің қасиетттерін қолдануын
зерттеген. Амфифильді полимерлердің (АП) полимерлі тізбектер құрамында
гидрофильді және гидрофобты топтар бар. Көптеген биополимерлер
(фосфолипидтер, нуклеин қышқылдары, протеиндер) полиамфолиттер және
амфифилдер болып келеді. Сулы ерітінділерді өздігінен ассоциациялану
қабілетіне байланысты. АП мұнай шығаруда, биотехнологияларда, дәрілердің
ерігіштігін жоғарылату үшін фармацевтикалық препараттарды өндіруде,
құрамында биоактивті микро - наноагрегаттары бар тұрақтандыру үшін кеңінен
қолданылуы мүмкін. Мұндай АП өндірудегі проблемаларды шешудің екі жолы бар:
амфифилді мономерлерді (со)полимерлеу немесе гидрофилді полимерлер құрамына
гидрофобты топтарды енгіздіру. Соңғысы гидрофобты орын басу
макромолекуланың ұзындығын өзгертпей жүретіндіктен жағымдырақ. Бұл жағдайда
гидрофобты лиганд макромолекула тізбекті статикалық біркелікі орналасқан.
Жақында суда ерігіш карботізбекті АП алу мен қолдануы бойынша жұмыстар
шықты. Жұмыстың мақсаты болып құрамына стеарилді немесе олеинді топтарды
енгізу арықылы, N - винилпирролидонімен, стиролмен немесе этиленмен
малеинді қышқыл негізіндегі АП жаңа синтезі, олардың физико-химиялық
қасиеттерін және оларды антифунталды заттар ретінде қолдану мүмкіндігін
зерттеу.
Гидрофобты - модификацияланған N-винилпирролидонмен, стиролмен немесе
этиленмен малеин қышқылының сополимерлері негізіндегі жаңа амфифилді
полимерлер болашағы үлкен болып шықты[9].

1.2 Поливинил спиртінің физико-химиялық қасиеті және қолданысы

Сурет 1. Поливинил спиртінің кристалды түрі

Поливинил спирті - кристалды полимер (1-сурет). Поливинил спиртінің
қасиеттері оның молекулалық массасы мен құрамында жуылмаған ацетатты
топтардың болуына байланысты. Поливинил спирттің құрамында екіншілік
спирттер тобы бар және ол осы топтарға тән реакцияларға қатысады. Соның
ішінде альдегидтермен әрекеттесіп ацетаттар түзеді. Бұл топтарды әр түрлі
жолдармен ыдыратуға болады: сусыз ортада, катализатор ретінде елеусіз
мөлшерде қышқылдың немесе сілтінің қатысында а) сілтімен (стехиометриялық
мөлшерде жуу), ә) қышқылдармен (гидролиз) және б) спирттермен (алкоголиз)
әрекет ету.
Поливинил спиртінің суда ерігіштігі құрамында жуылмаған ацетатты
тобының болуына байланысты. Құрамында кемінде 5% ацетат тобы бар поливинил
спирті суда ерімейді, бірақ 60-700 С онай ерітіндіге өтеді. Құрамында 20%
ацетат тобы бар поливинил спирті суда 35-400С қыздырғанда ериді.
Кейбір жағдайларға поливинил спиртін өзінің суда ерігіштік қасиетінен
арылту керек. Ол бірнеше жолмен жүзеге асырылуы мүмкін: 1) асқын тотық
түзілетін молекула ішкі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Карбон қышқылы және оның қасиеттері
Гумин қышқылы
N-винилкапролактам негізіндегі (СО)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал қасиеттері
Нуклеин қышқылы
Фосфор қышқылы,оның қасиеттері,қолданылуы
Электрлік толқындардың ПВС/Au° қабықшаларының физико-химиялық қасиеттеріне әсері
Сірке қышқылы
Сірке қышқылы, қасиеттері, алу жолдары, қолданылуы
Лимон қышқылы
Күкірт қышқылы өндірісі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь