Пвс-амин қышқылы, пвс-карбон қышқылы құрамды полимерлі жабындылардың физика-химиялық қасиеттері мен анализі

МАЗМҰНЫ
2
КІРІСПЕ 3
I ТАРАУ.ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1

1.1.1
1.1.2 Амин және карбон қышқылдарының физико.химиялық қасиеттері
Аминқышқылдары және олардың ағзадағы ролі
Карбон қышқылдары
4.10
1.2
1.3
1.4

Поливинил спиртінің физика.химиялық қасиеті және қолданысы
Әрекеттесу үрдісінің әртүрлі факторларға әсері
Алынған нәтижелердің қолдану аясы 11.12
12.13
13.16
II ТАРАУ.ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1
2.2
2 УФ. спектрофотометриялық зерттеу әдістемесі
ИҚ. спектроскопиялық зерттеу әдістемесі 17
17
2.3
Пайдаланылатын заттар мен ерітінділер. 17

III ТАРАУ .НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАУ 21.23
3.1 Түзілетін дәрілік жабындылардың антибактериалдық, антивирустық қасиеттері
18.19
ҚОРЫТЫНДЫ 20
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 21.22
КІРІСПЕ

Берілген курстық жұмыстың мақсаты поливинил спирті- аминқышқылы, поливинил спирті- карбон қышқылы құрамды жабындылар дайындау және олардың анализі мен физика-химиялық қасиеттерін зерттеу. Полимерлердің сулы ерітінділерде биологиялық белсенді заттардың сипатына әсерін зерттеу. Биологиялық белсенді заттардың поливинил спирті полимерімен азотқұрамдас ассоциаттардың тепе-теңдік константаларын құру. Карбон және аминқышқылдарының поливинил спиртімен әрекеттесулердің ерекшеліктерін қарастыру.
Поливинил спирті - кристалды полимер. Поливинил спиртінің қасиеттері оның молекулалық массасы мен құрамында жуылмаған ацетатты топтардың болуына байланысты. Поливинил спирттің құрамында екіншілік спирттер тобы бар және ол осы топтарға тән реакцияларға қатысады. Соның ішінде альдегидтермен әрекеттесін ацетаттар түзеді. Бұл топтарды әртүрлі жолдармен ыдыратуға болады: сусыз ортада, катализатор ретінде елеусіз мөлшерде қышқылдың немесе сілтінің қатысында а) сілтімен (стехиометриялық мөлшерде жуу), ә) қышқылдармен (гидролиз) және б) спирттермен (алкоголиз) әрекет ету.
Поливинил спирті әртүрлі аймақтарда қолданылады: одан синтетикалық талшықтар, суда еритін қабыршақтар, ацеталь, олардың тұрақтылығы мен өндеуді жақсарту үшін шлихта, кейбір органикалық жұмыс істеу үшін қалдықтар және жұқа қабықшалар жасайды.
Амин, карбон қышқылдарының ең маңызды өкілдеріне келетін болсақ:
Лизин- айқын негіздік қасиеттері бар алифатты аминқышқылы. Химиялық формуласы –C6H14N2H2. Лизин барлық ақуыздардың құрамына кіреді. Ол бойдың өсуіне, терінің қайта қалпына келуіне және антиденелердің өндірісіне өте қажет. Лизин Кардонат, Киндер, Биовиталь препараттарының да құрамына кіреді. Лизин кальцийдің қан құрамынан қорытылуын және оның сүйек қабаттарына жеткізілуін қамтамасыз етеді. Лизин иммунитетті жақсартады. Лизин дефициті ақуыз синтезінде жаман жағынан байқалады: шаршау, әлсіздік, нашар тәбет, шаштың түсуі,дене массасының төмендеуі, бойдың өсуінің төмендеуі, анемия, репродуктивті сипатты мәселе.
Янтар қышқылы –екінегізді қаныққан карбон қышқылы. Суда және спиртте еритін түссіз кристалдар. Балқу температурасы-185°С. Көп емес
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Тюкавкина Н.А / Органическая химия // Москва. "Дрофа", 2002, кн 1.
2. Ким А.М / Органическая химия // Сибирское Университетское издательство 2004
3. Злябов А.Н., Мишина А.А., Жиброва Ю. А., Селеменов В.Ф / Моделирование структуры и стабильности комплексов глицина с полимером на основе полиамидокислоты // Сорбция и хромотагр. процессы. 2008. 8, № 6, С. 1002-1007. Библ.8. Рус.; рез. Англ.
4. В.Г. Баделин, Е.Ю. Тюнина, И.Н. Межевой / Калориметрическое исследование растворения аминокарбоновых кислот в воде при 298.15 К Журнал прикладной химии. 2007. Т. 80. Вып. 5
5. Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры. М.: Техносфера, 2005. 335 с.
6. Варфоломев С.Д. Химическая энзимология. М.: Изд. центр «Академия», 2005. 480 с.
7. А.Д.Кулиев / Разнолигандные комплексные соединения празеодима (ІІІ) с глицином, метионином и винной кислотой // Журнал неорганичесой химии,2009 ,том 54, №12,с.2009-2012
8. 1 Тюкавкина Н.А / Органическая химия // Москва. "Дрофа", 2002, кн 1., [2] Ким А.М / Органическая химия // Сибирское Университетское издательство 2004
9. 5 © М.А. Краюхина, С.А. Козыбакова, Н.А. Самойлова, В.Г. Бабак, С.З. Караева, И.А. Ямсков / Синтез и исследование свойств амфифильных сополимеров малеиновой кислоты // Журнал прикладной химии. 2007. Т. 80. Вып. 7
10. Д.Л.Котова, Д.С.Бейлина, Т.А.Крысанова Судың қатты ароматты және гетероциклді аминқышқылдарымен әрекеттесуінің термодинамикалық ерекшеліктері // Физикалық химия журналы. 2004.том 74. №8.с.1406-1409 © 2004г.
11. Абросимов В.К., Агафонов Ф.В., Чумакова Р.В. и др. Биологически активные вещетва в растворах: структура, термодинамика, реакционная способность // М.:Наука, 2001. С.403
12. 4Маленков Г.Г.//Состояние и роль воды в биологических объектах. М.,1967. С.41
13. Есипова Н.Г., Чиргадзе Ю.Н. Состояние и роль воды в биологических объектах // М.:Наука,1967. С.60
14. Блюменфельда Л.А. Биохимическая термодинамика // Под.ред. Мир, 1982.С.192
15. Китайгородский А.И. Органическая кристаллохимия // М.: Изд-во МГУ, 1955.558с
16. Якубке Х.Д., Ешкайт Х. Аминокислоты, пептиды, белки // М.:Мир, 1985. С.455
17. Д.Л.Котова, Д.С.Бейлина, Т.А.Крысанова Термодинамические характеристики взаимодействия воды с твердыми ароматическими и гетероциклическими аминокислотами // Журнал физической химии. 2004.том 74. №8. 1406-1409 с
18. Е.С.Сашина, А.В.Внучкин, Н.П.Новоселов Термодинамические параметры взаимодействия хитозана с поливиниловым спиртом и полиэтиленоксидом по данным дифференциальной сканирующей калориметрии // Журнал прикладной химии. 2006. Т. 79. Вып.10
19. К.Г.Скрябина, Г.А.Вихоревой, В.П.Варлаова Хитин и хитозан: Получение, свойства и применение Под ред. М.:Наука.2002.368с
20. Агеев Е.П., Вихорева Г.А., Гольбрайх Л.С. Н.Н. Матушкина, Е.М. Чайка, И.В. Яминский. / Получение и свойства пленок хитозана полиэлектролитных комплексов хитозана и карбоксиметилхитина // Высокомолекуляр.соединения. 1998. Т. 40А. №7. С.1198-1204
21. Мухина В.Р., Пастухова Н.В., Семчиков Ю.Д. Л.А. Смирнова, К.В. Кирьянов, М.Н. Жерненков / Свойства растворов и пленок смесей хитозана с поливиниловым спиртом // Высокомолек.соединения. 2001. Т.43А. №10. С.1797-1804
22. Алексеев В.Л., Кельберг Е.А., Бронников С.В., ЕвмененкоГ.А. / Структурные и механические свойства пленок полученных из смесей хитозана и полиэтиленоксида // Высокомолекуляр.соединения. 2001.Т.43А. №10. С.1856-1860
23. Полимерные смеси. Т.1./Под ред. Д.Пола, С.Ньюмена. М.Мир, 1981. 550с
24. Н.В.Петрова, А.М.Евтушенко, И.П.Чихачева, В.П.Зубов, И.В.Кубракова Влияние микроволного облучения на структурирование поливинилового спирта // Журнал прикладной химии. 2005. Т.78. Вып.7
25. Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные // М;Л.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. 1. 552 с. Т. 2. 888 с
26. В.А. Каргин Энциклопедия полимеров Сов. Энциклопедия // Гл. ред. М.: 1972-1977. Т.1. 1224 с., Т. 2. 1032 с; Т. 3. 1151 с
27. В.И.Вигдорвич, А.В.Болдырев, Л.Е.Цыганкова, А.В. Шель Эффективность использования высщих карбоновых кислот и алифатических аминов в качестве малорастворимых антикоррозионных присадок и загустителей масел // Журнал прикладной химии. 1996. Т.69. Вып.4
28. Вигдорович В.И., Насыпайко И.Г., Прохоренков В.Д. Антикоррозионные консервационные материалы // М.: Агропромиздат, 1987. 127с
29. Шахтер Ю.Н., Школьников В.М., Богданова Т.И. и др. Рабочеконсервационные смазочные материалы. М.: Химия, 1979. 256 с
    
    Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіЕ. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіХимия факультетіФизикалық және ... ... ... ... ... жұмысПВС-амин қышқылы, ПВС-карбон қышқылы құрамды полимерлі жабындылардыңфизика-химиялық қасиеттері мен анализіМамандық: 050606 – Химия123456 Қарағанды 2011| ...                              | 2   | ||   ...                            |3   ||   |I ... ШОЛУ                       |    ||1.1 ... және ... ... ... ...   |  4-10||   ... және олардың ағзадағы ролі           |    ... ...                       |    ||1.1.2|                                |    ||1.2 ... ... ... ... және ...   | 11-12 ||1.3 ... ... ... факторларға әсері         |12-13 ||1.4 ... ... ... аясы               |13-16 ||   |                                |    ||   |II ... ...                   |    ||2.1 |УФ- ... ... ...          |17   ||2.2 |ИҚ- ... ... әдістемесі            |17   ||2  |                                |    ||2.3 ... ... мен ...             |17   ||    ||   |III ... ... ...                |21-23 ||3.1 ... дәрілік жабындылардың антибактериалдық, антивирустық |18-19 ||   |қасиеттері                           |    ...                              |20   ... ... ...                    |21-22 ... курстық жұмыстың мақсаты поливинил  спирті-  аминқышқылы,поливинил спирті- карбон қышқылы құрамды жабындылар ... және ... мен ... қасиеттерін  зерттеу.  Полимерлердің  сулыерітінділерде биологиялық ... ... ... ...  ... ... ... поливинил спирті полимерімен азотқұрамдасассоциаттардың  тепе-теңдік  константаларын  ...   ...   ... ...  ...  ...  ерекшеліктерінқарастыру.Поливинил спирті - кристалды полимер. Поливинил спиртінің ... ... ... мен ... ... ... топтардың болуынабайланысты. Поливинил спирттің құрамында екіншілік спирттер тобы бар жәнеол осы топтарға тән реакцияларға ... ... ... ... ацетаттар түзеді. Бұл топтарды әртүрлі жолдармен ыдыратуғаболады: сусыз ортада, ... ... ... мөлшерде қышқылдың немесесілтінің қатысында а) ...  ...  ...  жуу),  ... ... және б) ... ... әрекет ету.Поливинил спирті әртүрлі аймақтарда қолданылады: одан ... суда ... ... ацеталь, олардың тұрақтылығы  менөндеуді жақсарту үшін шлихта, кейбір органикалық  ...  ...  ... және жұқа ... ... ... қышқылдарының ең маңызды өкілдеріне келетін болсақ:Лизин- айқын негіздік қасиеттері бар алифатты  ...  ... ... ... ... ... ... кіреді. Ол бойдыңөсуіне, терінің қайта қалпына келуіне және ... ... ... ... Кардонат, Киндер, Биовиталь препараттарының да  ...  ... ... қан құрамынан қорытылуын және  оның  сүйекқабаттарына жеткізілуін ... ... ... ... жақсартады.Лизин дефициті ақуыз синтезінде жаман жағынан байқалады: шаршау, ... ... ... ... массасының төмендеуі,  бойдың  өсуініңтөмендеуі, анемия, репродуктивті сипатты ... ... ... қаныққан карбон қышқылы. Суда және ... ... ... Балқу температурасы-185°С. Көп емес ... ... ...  бар.  ...  ...  ...  ... Өнеркәсіпте янтар қышқылын  негізінен  ...  ... ... алады. Янтар қышқылын пластмассалардың, смоланың, дәрілікпрепараттардың синтетикалық мақсатта алынуы үшін ...  ... ... да өз ... ... ... ... Е363қоспасы ретінде қлоданылады.I ТАРАУ. ӘДЕБИ ШОЛУ1.2 Амин және карбон қышқылдарының физико-химиялық қасиеттері1.1.1 Аминқышқылдары және олардың организмдегі атқаратын роліМолекула құрамында бір ... ... ... бар карбон жәнедикарбон қышқылдарының туындылары, аминкарбонды қышқылдары немесе жай ... ... ... қосылыстардың маңызды тобын құрайды.Аминқышқылдары ақуыздар түзетін құрылымдық, химиялық ... ... ... ... ... Аминқышқылдарының құрамында 16% азотбар, бұл басқаша екіншілік  тамақатану  элементтері  болып  ... мен ... ... негізгі химиялық айырмашылық. Аминқышқылдарының  организмдегі  маңыздылығы  ...  ...  ... ... ... анықталады. Ең ірі жануардан, ең кіші микробқадейінгі ағзалар ақуыздардан тұрады. Ақуыздардың неше ... ... ... ... ... ...  ...  қатысады.  Адам  денесіндеақуыздардан бұлшықеттер, ... ... ... және шаш, ... ... ... мен ... құрамына кіреді.Ағзадағыбарлық процестерді тездететін және реттейтін ... мен ... ... болып табылады.Ағзада ақуыздың аздығы ісікке шалдықтыратын су балансының бұзылуынаәкеліп ... ... ... ақуыз қайталанбас және арнайы мақсаттарүшін өмір сүреді. Ақуыздар өзара алмастырылмайды. Олар ...  ... ... ... ... ... болатын амин қышқылдарынансинтезделеді. Бұдан келе ақуыздардың  өзі  емес,  дәл  ... ...  ...  ...  ...  ... мүшелері мен құрамына кіретін ақуыздарды тудырумен қоса, олардыңкейбіреулері  неймедиаторлар  ...  ...  ... ...... импульсын бір клеткасынан екіншісінеберіп жіберетін химиялық заттар. Бұдан түсінгеніміз, кейбір амин ... ... ... жұмыс істеуіне қажет. Аминқышқылдары дәрумендердің ... ... ... ... ... әсер етеді. Кейбіраминқышқылдары бұлшықеттерінің терісін энергиямен тікелей қамтамасыз етеді.α- аминқышқылдарын табиғи  ...  және  ...  ... ... ... ... кезінде қышқыл қатысында α –аминқышқылдарының қоспасын береді. Осы қоспалардан әр ... ... ... – амин ... ... алуға болады. Ақуыздардан алынған барлық α -амин қышқылдар (аминсірке қышқылынан ... ... ...  ... синтезі үшін бастапқы заттар ретінде α - гомогенкарбондықышқылдарды, альдегидтерді, галогенсутектерді алады.β –аминқышқылдарын ... α -, β - ... ... ... ... В.М.Радионов 1926 жылы аммиактың қосылуымен қанықпағанқышқылдың ... бір ... қоса ... осы ... жүруінің қолайлыәдісін тапты.γ-, δ-, ε-, және ω- ... ...  ...  ... аминотоппен амин қышқылдарын алу үшін әр ... ...  ...  Бұл  әдістердің  бір  бөлігінің  мәні  α  ... ... ... ... - лактамдардың және олардыңсілтілік гидролизде ... ... ... күнде ғалымдар  аминқышқылдарын жан-жақты зерттеуде, мысалы,Gaussian 03 ... ... ... B3 LYP/ 6-31G  тығыздықфункционал теориясы әдісімен әр ... ... ... ... ... полиамидті қышқыл комплексінің есептеулері жүргізілді. Алынғаннәтижелер полимердің аминқышқылдың ... ... ... ... шегінде болып жатқан процесстерін толық түсіндіру ... ... ... тізбек  санының  көбеюімен  комплекстұрақтылығының жоғарлайтыны  анықталды.  ...  ...  ... құрылымына координирлеуші әсер етеді[3].Белгілі болғандай [4], су протеиндердің құрылысы мен ... ... ... ... роль ...  Осыған  байланыстыақуыздардың модельді қосылыстарының сумен әрекеттесуін зерттеу биологиялықжәне ... ... ... ... ... ... инженерліктің, дәрілік қосылыстардың әрлендіруде,жаңа аналитикалық және ... ... ... ... ... ... үлкен [5]. Соңғы жылдары фармакологиядамаңызды бағыты жаңа ... ... , ... басты ерекшелігі адамағзасына тән қосылыстар ... ... ... ... ...... ...  және  олардың  туындыларынжатқызуға  болады.  Осындай  қосылыстардың  ...  ...  ...  ...  ...  интермениаттардың  түзілуінтермодинамикалық циклін құрастыру үшін термодинамикалық ... ... оның ... ... ... және ... ... термохимиялық зерттеулердің нәтижелері берілгенжәне есептеулердің берілгендері еру энтальпиясын,  сублимациясын  ... ... ... ... ... ... (глицин)немесе ферменттердің субстартты ... ... ... центрлерінің(аланин, L-фенилаланин және т.б.) модельдеуші қасиеттерінің гидратациясынесептеуге мүмкіндік береді. Тірі ... кең ... ... екінші орында – аланин, сосын –серин [6], осыған байланысты олзерттеулердің объектісі ... ... ...  кететін  бір  жағдай,аминқышқылдарының молекулалары ерітіндіде де,  кристалдық  ...  ... ... немесе цвиттерионды формада NH+3-CH(R) – COO болады.Эффективті заряд тасушы NH+3 және COO—топтарынан ... ... әр ... ... және ... ... бар. ақуыздардағыаминқышқылдарының химиялық қасиеттері,  яғни  ...  ...  ...  ...  ...  ...  анықталады.   Олардыңгидрофобтығының еру мен ... ... ... ...  ерекше  қызықтырады.  Осыған  байланысты  осындай  жүйелердіңтермодинамикалық аспектілерін ... ... ...  ерекшемәнге ие болады. 1.1 ...  ...  ...  алынғанзерттеулер нәтижелері мен әдебиеттердергі мәліметтер жалпыланған, олардыңнегізінде әртүрлі құрылысты шеткі радикалы бар аминқышқылдарының суда ... ... ... ... ...  ... және тармақталған алифатты аминқышқылдары (Gly, L- Ala, DL- Ala,Abu, DL-Nva, DL- Nle, L-Val, D- Val, L-Leu), ... ... ... ... (L-Ser, L-Thr) мен құрамында бензол сақинасы бар (L- ... ... 1 ... ... ... суда ... жылу сіңірумен жүреді, ол гидратацияның экзотермиялық эффектісіменқалпына ... ... ... ... ... және ... ... бұзу үшін жұмсалатын үлкен энергетикалық шығындарментүсіндіріліледі.  ...  ...  ...   арттырған   сайынаминқышқылдарының еру ... ... ... ие ...  ...  298.15  К  температурадағы  α-аминқышқылдарының  еруэнтальпиясының Δsol H0 және ... Δsubl H ...       |R-        |Δsol H0     |Δsubl H     ... ] |         |         |         ||          |         ...             ||1          |2         |3        |4        ...       |H-        ...    |136.5±0.5 [12]  ||DL-Аланин (DL- Ala) |CH3-       ...    |146±4 [8]    ... (Ala)   |CH3-       ... [8]  ... [13]  ||D- ... (D- Val)  |(CH3)2CH-     ...    ... [8]  ||L- ... (Val)   |(CH3)2CH-     ... [9]  ... [12]  ||L- ... (Leu)   ...   ... [9]   |150.6±1.1 [13]  ||L-Фенилаланин (Phe) |(C6H5)2CH2-    ... [9]  ... [13]  ||L- ... (Ser)   ...     ...    |148±4 [8]    ||L- ... (Thr)  ...    ... [10] |159±5 [8]    ||2-Аминобутан қышқылы|CH3CH2-      ... [11]  |132±1 [12]    ||(Abu)        |         |         |         ...    ...    ... [11]  ... [13]  ...       |         |         |         ... )   |         |         |         ...    ...    ... [11]  ... [13]  ...       |         |         |         ...   |         |         |         ... ... ... ... бар ... 298.15 ... DL- ... D- валиннің и L- сериннің, ... еру ... ... ...  ...  ...  дәрілік  заттардыңорталықтарының белсенді қасиеттерін модельдеуші ... ... ... ... ... алкилді радикалы, полярлы ОН-тобы немемсебензол сақинасы бар 12 ... еру  мен  ... ... ... ... H0 /  V02  ...  аминқышқылдарының  сулы  ...  ...  ...  ...  қолданылуы  мүмкін  екенікөрсетілген. Оның ... ... ... ... ...  ... соғұрлым құрылымданған.Судың зарядты орталықтарда (NH+3 COO-) бірдей ... ... ... ... ... ... ... аминқышқылдары үшін (от Ala к Leu) және сызықты қосылыстардыңаз бөлігінде (Abu, Nva, Nle) Δhydr H0 ... ... ... ... ... ... бойынша әртүрлі аминқышқылдарыныңсуда еруінің жылу эффекетілері денатурация процесін модельдеу мүмкін, оламинқышқылдарының қалдықтары протеиннің ішкі ... сулы ... ... қарастырылады. Осында гидрофобты және спецификалық әрекеттесуі менаминқышқылдарының дегидратация процестерінің  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  доминантты  ролі  көрсетілген  және  ол  ... ... ... және ... қышқылымен сирек жер элементтерінің(СЖЭ) координациялық қосылыстары ... ... ... ... зерттеуде және биологиялық белсенділікке ие дәрілерді жасаудамаңызы зор. ... (ІІІ) және  ...  ...  бір  уақытта  α-аминқышқылдары мен гидроқышқылдарының аниондары бар комплексті ... ... Әр ... ... (ІІІ) мен ... СЖЭ-ң α-аминқышқылдарымен және салицил қышқылымен комплекстер алынды [7]. ... (ІІІ) ... мен ... қышқылымен әрлигандты комплексі алынды.Празеодиманың (ІІІ) ... ... және ... немесе метионинменәрлигандты қосылысы әдебиеттерде ... Осы  ...  ......  ...  ...  және  ...  қышқылыныңкоординацияланған иондары бар ... әр ... ... ... ... және қасиетерін мен ішкі комплекстік құрылысынзерттеу.Осылайша, синтезделген празеодиманың (ІІІ) глицинмен немесе метионменжәне шарап қышқылымен  ...  ...  және  ... зерттелді. ИҚ-спектрі бойынша аминқышқыл мен шарап қышқылдарыныңаниондары празеодиманың(ІІІ)  сфералық  координациясында  орналасқандығыанықталды. ... ... ... бірнеше сатылы қиын процесс, олкелесі схама бойынша жүреді: дегитрация, сусыз ... ... ... ... негізгі массасының жанып кетуі, термиялық айналу,соңғы өнімнің қалыптасуы (Pr6O11).Құрамында координацияланған глицин немесеметионин және шарап ... ... бар, ... ... празеодиманыңішкі комплексті қосылыстары синтезделген.  Олардың  құрамы  ...  және  ...  ...  ...  ...  ...  лигандтардың  координациялану  ...  ... ...  ...  ...  ...  ...  болсақ,  адаморганизмінде ...  ...  ...  ...  ...  ... ... өздігінен синтезделе алмайды, сондықтан адам оны тамақарқылы қабылдау керек. Мұндай алмастырылмаймын аминқышқылдарына гистидин,изолейцин, лейцин, лизин, ... ... ... ... жәневалин жатады. Бауырда ... ... ... ... ... аспарагин қышқылы, цитруллин, цистеин, ... ... ... ... ... ... пролин,  серин,таурин, тирозин жатады.Ақуыздардың  синтезделу  процесі  әрдайым  ...  ... ... біреуі ғана жоқ болған жағдайда даақуыздардың түзілуі тоқтатылады. Бұл ... ... ... бойдыңөсуінің төмендеуі, дипрессия сияқты әр түрлі күрделі қиындықтарға ... ... Бұл ... ... ... Біз ... да ... Егер сіздің тамақтануыңыз тепе-теңдірілген болса  да,  ... ... ... тұтынсаңыз да басқа көптеген факторлар осығанәкелуі мүмкін. Асқазан - ішекті трактта сорылулардың бұзылуы, ... ... ... ... ... ... процесі  жәнеорганизмдегі басқа ... ... ... – осының барлығыалмастырылмайтын аминқышқылдарының дефицитіне келтіреді. Қазіргі  таңдаалмастырылатын және ... ... ... ... ... ... ... болады. Бұл әсіресе, әр түрлі кәсібиаурулар және ... ... ... өте ... ... ақуыздың нормалы синтезі ... ...  ... қажетті. Құрамында аминқышқылдары бар қоспаларды таңдау кезінде,құрамында Америка Фармакопеясы (USP) бойынша стандартталған L - ... бар ... ... ... ... ... екіформа түрінде болады, біреуінің химиялық құрылымы екіншісінің айна көрінісіболып табылады. Олар D- және ... деп ... ... D - ... ...... D dextra дегенді білдіреді (латынша оң), aл  L - ... Бұл ... ... ... ... құрамы болыптабылатын спиральдың айналу бағытын түсіндіреді. Жануар және өсімді ағзаныңақуыздары ... ... L- ... ... (D, L –формаларымен негізделегн фенилаланиннен басқа). Сонымен, құрамында  L –аминқышқылдары бар ... адам ... ... процестері үшін еңқолайлысы болып табылады. Бос немесе ... ... ... ... ... ... Олар ... қажет етпейді және өздігіненқан ағымымен абсорбцияланады. Ішкі қолданыстан кейін тез ... ...  ...  ...  Егер  сіз  ... ... қабылдасаңыз оны 30 мин тамақтанудан ... ... ... ... карбон қышқылдары карбоксильді топ деп ... ... -COOH ... бар ... ... ... табылады.Карбон қышқылдарының бөлінуі молекуладағы карбоксил тобының санынанжәне көмірсутекті қалдықтың табиғатынан ... ... ... ... ... ... тобының туындыларын қарастырады(карбонқышқылдарының функционалды туындылары және ауыстырылған карбон қышқылдары –құрамында басқа да  ...  ...  бар  ...  ... ... қышқылдар (қаныққан, қанықпаған, аренкарбонды);2) Дикарбонды және поликарбонды қышқылдар (қанықпаған, қаныққан,аренди- және поликарбонды қышқылдар);3) ... ... ... ... (ацилгалогенидтер,ангидридтер,  күрделі  эфирлер,  амидтер,  имин  эфирлері,  ... және ... ... ...  ... ... әр ... функционалды топтары бар карбон қышқылдардыңтуындылары  (гомогенкарбонды  қышқылдар,  ...  ... ... ... ... ... түрде карбон қышқылдарының туындыларына жатқызуға болатынкөмірқышқылының туындылары.Ди- және поликарбонды қышқылдарды ... ... ... ... және ...  ...  ди-  және  поликарбондықышқылдар, алкендерден, алкиндерден және ... ... ... ... және ... ... түзіледі.Қаныққан  дикарбонды  қышқылдар.  Қаныққан  дикарбонды  қышқылдарекінегізді қышқылдар болып ... Олар ... ... ... және ... ... екі  ...  түзеді.  Монокарбондықышқылдарға қарағанда, бірінші ... ... ... ... және ... ... константасы екіншісінен ерекшеленеді,әсіресе, қымыздық және малонды қышқылдар ... ... ... ... ... қышқылын алсақ,  оның  ... 183°С, суда және ... ... түссіз, кристалды зат.Янтар қышқылы табиғи ... ... ... ... )  ... оны ... қышқылымен гидрлеу және этиленгликольды карбонильдеуарқылы алады. Янтар қышқылы және оның ... ... ... ... ... өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Янтар қышқылы молекуласыныңқұрамында екі ... ... ... бар. ... ...  қышқылындағы  метилен  тобының  белсендірілуінен  ...  ... ... және ... ... ... ... жағдайда жүруіне жеткілікті. [8].Жұмыс авторлары .М.А. Краюхина, С.А. Козыбакова, Н.А. Самойлова, В.Г.Бабак, С.З. ... И.А. ... ... ... синтезі  жәнемалеинды қышқылдың амфифилді  ...  ...  ... ... ... (АП) полимерлі тізбектер құрамындагидрофильді  және  ...  ...  бар.  ...  ... ...  қышқылдары,  протеиндер)  полиамфолиттер  ... ... ... Сулы ...  өздігінен  ассоциациялануқабілетіне байланысты. АП ... ... ... ... ...  үшін  ...  препараттарды  өндіруде,құрамында биоактивті микро - наноагрегаттары бар тұрақтандыру үшін ... ... ... АП өндірудегі проблемаларды шешудің екі жолы бар:амфифилді мономерлерді (со)полимерлеу немесе гидрофилді ... ...  ...  ...  ...  ...  орын  ... ұзындығын өзгертпей жүретіндіктен жағымдырақ. Бұл жағдайдагидрофобты лиганд макромолекула ... ... ... ... суда ... ... АП алу мен қолдануы бойынша ... ... ... ... ... ... немесе олеинді топтардыенгізу арықылы, N - ... ...  ...  ... ... негізіндегі АП жаңа синтезі, олардың  физико-химиялыққасиеттерін және ... ... ... ... ... ... - модификацияланған N-винилпирролидонмен, стиролмен немесеэтиленмен малеин қышқылының сополимерлері негізіндегі  жаңа  ... ... ... ... ... ... ... физико-химиялық қасиеті және қолданысыСурет 1. Поливинил спиртінің кристалды түріПоливинил спирті - кристалды ... ... ... ... оның ... ... мен құрамында жуылмаған  ацетаттытоптардың болуына байланысты. Поливинил спирттің  ...  ... тобы бар және ол осы ... тән ... ... ... ... әрекеттесіп ацетаттар түзеді. Бұл топтарды әр түрліжолдармен ыдыратуға болады: сусыз ... ... ... ... ... ... сілтінің қатысында а) сілтімен (стехиометриялықмөлшерде жуу), ә) қышқылдармен (гидролиз) және б)  ... ... ... ... суда ... құрамында жуылмаған ацетаттытобының болуына байланысты. Құрамында кемінде 5% ... тобы бар ... суда ... ... 60-700 С онай ... өтеді. Құрамында 20%ацетат тобы бар поливинил спирті суда 35-400С қыздырғанда ериді.Кейбір ... ... ... ... суда ерігіштік қасиетіненарылту керек. Ол бірнеше жолмен жүзеге асырылуы мүмкін: 1) ... ... ... ішкі ... ... аралық этерификациямен  қатаржүретін термиялық өңдеу, сонымен ... ... 2)  ...  ...  3)  ...  комплекстер  түзетін  кейбірбейорганикалық заттармен (бура, хром қышқылының ... ... ... ... өңдеу; 4)  органикалық  ...  ...  ... ...  ...  спиртінің  талшықтарына  қайнаған  суғатұрақтылық беру үшін, оны екі ... ... ... а) ... және ә) ... спирті әртүрлі аймақтарда қолданылады: одан синтетикалықталшықтар, суда ... ... ... ... тұрақтылығы  менөндеуді жақсарту үшін шлихта, кейбір органикалық орталарда жұмыс істеу үшінқалдықтар және жұқа ... ... ... 10-15% ... ... бар ... ... (сольвар) сулы ортада өтетін полимеризацияпроцесінде эмульгатор ... ...  ...  Поливинилспиртінің құрамының өндірісі және  ...  ...  ...  ... ... эфир ... ыдырату (жуу) арқылы  алады.Поливинил спирті майлардың, майлағыш майларды,  көмірсутектердің  ... ... ... ... ... ... жасалған талшықтар (винол) кейбір қышқылдардың,негіздердің және микроағзалардың әрекетіне ... ... оны ... ... ... ... ... үшін және басқа заттарды жасауүшін қолданылады. ПВС-тің биологиялық ... ... ... ... ... хирургияда және де шампундерде, клейде, ... және ... ... ... ... гигиенасы  менбалаларға  арналған  жуындырғыш  өнімдердің  құрамды  ...  ...  ...  ...  ...  материалдар  дайындайтынпроцестерде суда ерігіш ... ... ... ... ...  иммобилизациялауда;  поливинилбутираль  өндірісінде;  ... ... мен ... ... арналған ерітінділерде лубрикантретінде; капсулаланған нанобөлшектер алу үшін ... ...  ... ... ... ... әртүрлі факторларға әсеріСу биологиялық құрылымға қатысып, оларда құрылымдық және функционалдықроль атқарады. Судық ақуыздармен сорбциясы мен ... ... ... ... ...  ...  өзгеретіндігін  атапкөрсетті. Су-биомолекула ... ... ... ... және оның ... ... ауысуларға қатысуын анықтайды [10,11]Аминқышқылдарының молекулалары ақуыздың мономері ретінде болады, ...  ...  ...  ...  ...  болады.  Кейбірбиологиялық активті қосылыстардың кристаллогидраттары ... ... ...  [12].  ...  әдебиетте  су  ...  ... ... үлгілерімен әрекеттесуі туралы  жұмыстардың  ...  [13,14].  ...  ...  ...  су  ... белсенділігінің кең аймағында әрекеттесуін  зерттеугеболады.Аминқышқылдарының кристалдық торы биполярлы немесе цвиттер-иондардан.құрылған, яғни ... ... ... осы  ...  аминотобынпротондайды [15]. Молекулалалық кристалдардағы молекулалардың орналасауытығыз ... ... ... анық  ...  ... су молекуларының енуі, яғни кішкентаі су молекулалары мен үлкеннегізгі қосылыстарының молекулаларының ... ... ...  ... ... ... байланыс түзе алатындай орналасса. Осыжұмыста су ... ... ... ароматты  және  гетероциклдіаминқышқылдарымен ... ... ...  берілген.  Зерттеуобъектісі ретінде ерігіштігі салыстырмалы түрде төмен ... ... ... ... [17] ... бойынша жұтылған сумолекулалары және су ... мен ... ... ... ... ... құрылымына, сонымен қатар сыртқы  –  жәнемолекулааралық әрекеттесуі есебінен ... СООˉ NH3 ... ... ... ... ... ... гелдер, жабындылар алу үшін ... ... ... ... ... ...  матрица  мен  негізгібелсенді компоненттердің арасындағы болуы мүмкін әрекеттесулерді ескерукерек.Дифференциалды ... ... ... ... ...  және  полиэтиленоксидпен  ...  ... ... ... ... ...  және  талшықтарретінде  көп  ...  ...  ...  ...  ... ...  ...  [18,19].  Хитозан  негізіндегіматериалдардың физико-механикалық қасиеттерін жақсарту процесі полимердіңхимиялық модификациясымен ... ... ...  ...  ... ... асады. Хитозанның, полиакрилаттар, поливинил спирті (ПВС)және ... (ПЭО) ...  ...  ...  ... ПВС және ПЭО ... қосу қабыршақтардың беріктік сипаттыныңжақсаруына алып келеді. Көрсетілген полимерлер биологиялық инертті, осығанбайланысты оларды  ...  ...  ...  Қоспада  хитозанныңфункционалды топтарының ПВС-тегі гидроксилді тобымен және ПЭО-дағы ... ... орын ... Маңызды фактор болып макромолекулалардыңтығыз орналасуы ... ... ол ... ... ... ... иілгіш макромолекулалардың орналасуымен жүзеге асырылады.ПВС-тің гидроксилді топтары  ПЭО-ның  эфир  топтарына  ... ОНˉ және NH2 ... ... ... ... түзетінің атапөтуге болады. ... ... ... ... ...  ... ... құрылымындағы бос орындарды толтырыруда тығыздырақ болады.Сондықтан хитозанның аталған иілгіш ... ... ... ... ... ... ...  Ерігіштігі  және  ерутемпературалары ... ... ... компоненттердің өзара әрекеттесуінееріткіштін әсерін жою үшін ... ... ... ... ... ДСК ... ...  Бұл  әдісқоспадағы компоненттердің әйнектену немесе балқу температураларының ... ... ... ...  ...  [23].  Әйнектенутемпературасы ... ... ... ... ... ... су буының кең шегімен шабылады, ал ПЭО-ның әйнектену шегі -500С байқалады. Сондықтан зерттелетін параметр ... ... ... ... ... ... алынған. Балқу температурасыкезінде  макромолекула  мен  хитозиннің  ...  ...  ...  мен  ішкі  ...  ... ... минималды.В және χ12 көрсеткіштерінің төмен болуы хитозан-поливинил спирті ...  ...  ...   ...  бір  ...  макромолекулалардың  әрекеттесуіне  қарағандатиімдірек. Полимерлердің сәйкестігі макромолекулалардың ... ... ... ... ... болуына байланысты.Хитозан–ПВС және хитозан-ПЭО полимерлік жұптары үшін ... ... ... ... макромолекуласыныңфункционалдық топтары ПЭО-дағы эфирлік  топтраына  қарағанда  ... ... ... ... ... және ... ... Синтетикалық компонеттердің балқу температураларыныңөзгеруі бойынша В  ...  ...  ...  және  ... ... ... ... спиртінің құрылымына микротолқынды сәуленудің әсері (МТС)кезінде ПВС қабыршақтары қызатыны ... Ол ... ...  топтардың  айналу-тербелуімен  қозғалтқыштығымен  ... ... ... ... ... қарағанда,қатты күйде толық ПВС макромолекуласының жылжуы мүмкін емес, полимерқабықшасының МТС ... ... ... ...  сегмент  бөлігініңшапшандығына (тербелмелдігіне) ... ... ...  макромолекуласегментінің шапшандығымен оының иілгіштігі және  полимердің  ... ... ... ... ... ...  ...  әрекеттесуінің  эффективтілігін  жоғарылатады,  әйнектенутемпературасына жеткеннен кейін (850С), яғни  ...  ... ... формаға өткенде температура көтерілу жылдамдығы артады. ПВСмакромолекуласының  шапшандығының   ...   ...   ... (50-600) ... ... ... байланыстардың бұзылуыәсер етуі мүмкін, ол ПВС-те жоғары иілгіштік қасиетінің пайда болуына ... ...  ...  ...  ...  ...  шапшандығынжоғарылатады және осыдан басқа тең жағдайларда температура көтерілуініңжылдамдығы артады. Және ... ... ... ... ... қызу температурасын төмендетеді. Осыған байланысты ПВС үшін«антипластифакатор» ролін  полиакрил  ...  ...  (ПАК)  ... және ... ... ... саны ... сәйкесінше21,4 және 23,4 кДж·моль-1 және ПАК-тың әйнектену температурасы ПВС-тің ... ... ... ПВС +ПАК ... ... ... концентрациясының жоғарылауымен үлгінің  температурасы  ... ... = 7:5:1 ... бұл ... 172, ал 5:1 –де 157,3:1-де -1120С тең. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін, ол макромолекуланыңшапшандығының төмендеуіне алып келеді [26].ПВС-ке сәуленумен белсенді әрекеттеттесетін ... қосу ... ... арттыруға болады және осының ... ... ... МТС ... ... алдын ала суда ісіген (ісу дәрежесі40-45%), ... 10-12 мас% ... бар ПВС ... ... алынған нәтижелер ПВС  қабыршақтарына  суда  төзімділікқасиеттін беру үшін МТС ... ... ... Әрі ... ... және ... молекулалық қосылыстардың модификациясында қолданылуытуралы мәліметтер жинау. ПВС ... МТС ... ... ... және ... ... ... байланысты және полимердіңқұрылымдық дәрежесін анықтайды. Сәулелену  ...  ...  ... ... қызуға қарағанда  жоғары,  үлгі  температурасыныңтөмендеуімен бұл ... ... ... тең жағдайлардыв қызқдыруғақарағанда пропилен тасығышындағы молиблизденген ПВС саны көп. ... ... МТС ... ПВС-тің құрылымдануына әкелетін гидроксилдітоптардың қатысуымен жүретін ... ... ... ... ... жоғары деген қорытынды жасауға болады.Полимердің қатты қабыршақтарына МТС әсерінен ПВС-тің дегидратацияреакциясынының мүмкін ... ... МТС ... ПВС ... матрицағақасиеттерінің салыстыру жұмыстары жүргізілді.Қазіргі кезде аз еритін майларды қоюландыру мен ... ... ... ...  ...  ...  аминдерді  қолдануыныңэффективтілігін, консервационды материалдардың (КМ)  кең  ... ... ... ... ... ... класстарға бөлуге болады: 1)бензинбитумды ...  2)  ...  ...  3)  ...  қорғағышмайлағыштар, 4) көпіршік түзуші ингибирленген ... ... 5) ... Көп ... ... ... ... ретінде КМ-ге енгізілтін қосымшақоспалар – аз ... ... ... және ... ... қоспа[27,28]. Сонымен қатар эффективті КМ құрастыру қазіргі таңда маңыздысұрақтардың бірі ... ... Бұл ... олардың дайындаудағы ғылымидәлелденген концепциясының болмауы,  ол  өз  ...  ...  ... ... ... болуына әкеледі [29].Экологиялық таза, майлы  негіздегі  ...  ... ... алу үшін ... ... ұсынылды. КМ құрамдасбөлігі үшін жеткілікті қорғағыш эффективтілігі, қоюландыруы мүмкіншілігіжәне ... суға ... ... ...  беретінполифункционалды қоспалар қосу  дұрыстырақ.  Полифункционалды  қоспаларретінде қоладынуға болатын ... ... және ... ... ... ... келеді. Ұсынылған жүйелердің кемшілігі карбонқышқылының құрамында ПАВ ... ... КМ ... ... ... қатар олардың негізінде ... таза КМ ...  ... ... алифатты аминдердің жоғары улылығы болып табылады.II ТАРАУ ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ.2.1 Жабындылардың оптикалық қасиеттерін зерттеуАуданы 1 см2 болатын қабықшаны 50 мл суда ... ... ... ... ... зертханасына УК спектрлерін алуүшін тапсырдық. УК-анализ UV-1800 Series құрылғысында жүргізілген.ИК-спектрын TERMO NICOLET AVATAR 360 ... ... ... ... ... үлгі ... әдістеме бойыншадайындалып ауданы 1см2 жабынды түрінде өткізілді.2.2 Дәрімен жабындының синтезіДәрімен ... ... ПВС ... және биологиялық белсенділизин мен карбон қышқылының  сулы  ...  ...  ...  ... ... ... 10 минут уақыт аралығында біртіндепқыздыру арқылы сулы ерітінділерінің ... ... ... ... ... ... түзіледі. Қоспа температурасы 50 - 60°С ... ... ... зат ...  ерітіндісін  араластыра  ... қосу ... ... ... ... құйып, бетін ауа кіретіндей етіпжауып қою ... ... ... 1 апта ... ... ... жабындыларды Петри чашкасынан айырамыз және бөлме температурасындажабық ... ... ... заттар мен ерітінділер:Қолданған реактивтер «х.т.», «а.ү.т.» және «т.е.д» квалификациясына иеболды. Зерттеу жүргізу үшін келесі ерітінділер қолданды:1. 0,5%, 8% ... ... ... дистилденген суда дәлөлшендіні еріту арқылы дайындалды;2. 0,001 М глицин ерітіндісі, ... суда дәл ... ... ... ... ... Түзілетін дәрілік жабындылардың антибактериалдық, антивирустыққасиеттеріСурет 1.Поливинил спиртінінің (ПВС) лизинмен ИҚ- ... ... 2- ... ... ... ... ... және поливинил  спиртініңлизинмен (2) ИҚ-спектрлері. Көрініп тұрғандай, поливинил спиртінің лизинменкомплекстерінің спектрлері поливиинил ... ... ... ... Салыстыруға ыңғайлы болу үшін қисықтар тігінен осі бойыншажылжытылған. Екі жағдайда да ... ... ... ... ... ...  ̴̴ 3100-3300см-1 облысындакең жолақтар байқалды. ̴ ... және ̴ ... ...  ...  ...  маятникті  және  қаңқа  ... СН2 ... ... ... ... ... береді. Поливинил спирті қосылыстарының спектрлерінде ̴ 3400-3500см-1жиілікті  аралықтағы  жолақтары  ...  ... ... болады.Жоғарыда  көрсетілген,  яғни  ИҚ-спектр  және  кондуктометрлікзерттеулердің ... ... ... ... комплексінің түзілумеханизмі құрылған комплекс құрамы 2:1 тең, яғни лизиннің бір молекуласынаполивинил ... екі ... ... реакция механизмі 2-суреттекелтірілген.Сурет 2. Поливинил спиртінің (ПВС) янтар қышқылымен ИҚ-спектрлері. ... ПВС, 2- ... ... ... мен ... ... ИҚ  ...  анализіненполивинил спирті (1) мен янтарь қышқылының ... ... ... ... поливинил спиртінің спектрлерімен  салыстырғандабіршама өзгешіліктерді көру болады. Комплекстің ... ... ... см-1 ... ...  ...  –ОНтобының сызықтары ішкі молекулалық сутектік байланыстарға, сонымен ... ... ... дәл ... ... 3287-3356 см-1 аумағындағы жиліктер қарқынды ... ... –ОН ... ... ... карбон қышқылдарының ішкі комплексті қосылыстар түзілуінежауап береді. ~1100−1500см-1 және ~700-600 cm−1 ... ... ... ... -CH2- тобындағы тармақталмаған тізбектегікөмірсутектердің ... ... ... және ... жатады.Алынған ИҚ-спектрлердің берілгендерінің және басқа зерттеу әдістерінің(кондуктометриялы) интерпритациясын жүргізе  отырып  ПВС-янтар  ... ... ... ... ... Комлекс құрамы 2:1 тең жәнереакция механизмі 2-суретте келтірілген.ҚОРЫТЫНДЫБерілген жұмыста ПВС-лизин, ... ... ... дайындалғанполимерлі жабындылар синтезделген болатын. Берілген заттар басқа көптегенамин және ... ... ... алынған, өйткені олар биологиялықбелсенділігімен ерекшеленеді.Лизин- айқын негіздік қасиеттері бар ... ... ...  ...   ...   ...   ...  өндірісіне  қажетті  ақуыздардың  құрамына  ... ... ... ... деңгейін қолдай отырып, жүрексаулығын сақтап отырады.  Бұл аминқышқылы  вирусқа  ...  әсер  ... ... және күрделі респираторлық инфекциялар ... ... ... ... гормондар, ферменттер синтезінде,коллагеннің формалдануында және терінің қайта қалпына келуінде қатысады.Янтар қышқылы табиғи зат ... ... ол ... ... ... Оның күшті емдік қасиеті бар және қарсы әрекет тудырмайды. ... ... ... өңделуіне әсерін тигізеді. Янтар қышқылыжаушаның дем алуын жақсартады және жасушалардың оттек қабылдауын қамтамасызетеді.  ...  ...  бос  ...  ...  Күштіантиоксиданттық қасиет көрсетеді. Ми, жүрек, бүйрек жұмысын жақсартады.Янтар қышқылы ... ... ... ... жол ... қышқылы мүшелердегі терідегі  микроциркуляцияны  жоғарлатады,маңызды ферменттер қатарын белсендіреді.Байланыстар, олардың сипатын және ... ... ... комплекстерқұрамын түзетін негізгі топтар анықталған. Кондуктометриялық ... 2:1 тең ... ... ... ... ... ... Синтезделген полимерліжабындылар биологиялық белсенді ... ... ...  ... поливинил спирті нейтралды рН көрсеткішімен сипатталады., ал ... ... ... сияқты  биологиялық  активті  ...  ... ... ... ... препараттардың әрі қарай зерттелуінің  негізі  ... яғни ... және ... ... Олар ... асырылады.ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ1. Тюкавкина Н.А / Органическая химия // Москва. "Дрофа", 2002, кн 1.2. Ким А.М / ... ... // ... ... ... ... А.Н., Мишина А.А., Жиброва Ю. А., Селеменов В.Ф / Моделированиеструктуры и ... ... ... с ... на основеполиамидокислоты // Сорбция и хромотагр. процессы. 2008. 8, № 6, ... ... Рус.; рез. ... В.Г. ... Е.Ю. ... И.Н.  Межевой  /  Калориметрическоеисследование растворения аминокарбоновых кислот в воде при 298.15 ... ... ... 2007. Т. 80. Вып. 55. ... Б. ... и биологические сенсоры. М.: Техносфера, 2005.335 с.6. ... С.Д. ... ... М.: Изд. ... ... 480 с.7. ... / Разнолигандные комплексные соединения празеодима (ІІІ) сглицином, метионином и винной кислотой // ...  ... ,том 54, ... 1 Тюкавкина Н.А / Органическая химия // Москва. "Дрофа", 2002, кн 1.,[2] Ким А.М / ... ... // ...  ... 20049. 5 © М.А. ... С.А. ... Н.А. ... В.Г. Бабак, С.З.Караева, И.А. Ямсков / ... и ... ... ... ... ... // Журнал прикладной химии. 2007. Т.80. Вып. 710. Д.Л.Котова, ... ... ... ... ... ...  ...  әрекеттесуінің  термодинамикалықерекшеліктері // Физикалық химия журналы. 2004.том 74. №8.с.1406-1409© 2004г.11. ... В.К., ... Ф.В., ... Р.В. и др. ... ... в растворах: структура, термодинамика, реакционнаяспособность // М.:Наука, 2001. С.40312. 4Маленков Г.Г.//Состояние и роль воды в ... ... С.4113. ... Н.Г., ... Ю.Н. Состояние и роль воды в ... // ... С.6014. ... Л.А. Биохимическая термодинамика // ...  ... ... А.И. ... ... // М.: ... ... Якубке Х.Д., Ешкайт Х. Аминокислоты, пептиды, белки // М.:Мир, 1985.С.45517.  Д.Л.Котова,  ...   ...   ... ... воды с ...  ароматическими  игетероциклическими аминокислотами // ... ... ... ... №8. 1406-1409 с18. Е.С.Сашина, А.В.Внучкин, Н.П.Новоселов Термодинамические параметрывзаимодействия хитозана с поливиниловым спиртом и полиэтиленоксидом поданным дифференциальной ... ... // ... ... 2006. Т. 79. ... ... Г.А.Вихоревой, В.П.Варлаова Хитин и хитозан: Получение,свойства и применение Под ред. ... ... Е.П., ... Г.А., ... Л.С. Н.Н. ... Е.М. Чайка,И.В.  Яминский.  /  Получение  и  ...  ...  ... ... ...  и  ...  ... 1998. Т. 40А. №7. С.1198-120421. Мухина В.Р., Пастухова Н.В., Семчиков Ю.Д. Л.А. ... ... М.Н. ... / Свойства растворов и пленок смесей хитозанас поливиниловым спиртом // ... 2001. Т.43А. ... ... В.Л., Кельберг Е.А., Бронников С.В., ЕвмененкоГ.А.  ... и ... ... ... ... из ... и полиэтиленоксида // Высокомолекуляр.соединения. 2001.Т.43А.№10. С.1856-186023. Полимерные смеси. Т.1./Под ред. Д.Пола, ... ... 1981. 550с24. ... ... ... ... И.В.КубраковаВлияние микроволного облучения на ... ... // ... ... ... 2005. Т.78. Вып.725. Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные // М;Л.: ... ... 1960. Т. 1. 552 с. Т. 2. 888 с26. В.А. ... Энциклопедия полимеров Сов. Энциклопедия // Гл. ред. М.:1972-1977. Т.1. 1224 с., Т. 2. 1032 с; Т. 3. 1151 с27. ... ... ... А.В. Шель  ... ... ... кислот и алифатических ... ... ... антикоррозионных присадок и загустителеймасел // Журнал прикладной химии. 1996. Т.69. Вып.428. Вигдорович В.И., Насыпайко И.Г., ... В.Д. ... ... // М.: ... 1987. 127с29.  Шахтер  Ю.Н.,  Школьников  В.М.,  Богданова  Т.И.  и  ... ... ... М.: Химия, 1979. 256 с 
    
   

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Құрамында самарий бар полимерлі пленкаларды спектрофотометрлік жолмен зерттеу.28 бет
HP инфекциясымен шақырылған асқазан секреторлық қызметі қалыпты созылмалы гастрит9 бет
Артериалді гипертония11 бет
Астық түйір балғындығының көрсеткіштері3 бет
Астық түйір массасының жалпы сипаттамасы4 бет
Тиімділік инвестиция анализі4 бет
Холдингті компаниялардың және олардың қатысуымен компаниялардың бірігуі47 бет
"Жәбірленуші тұлғасының психологиялық анализі"6 бет
Mn2+,fe3+,co2+,ni2+ иондарының кейбір полимерлі және төмен молекулалы лигандтармен комплекстүзілуі47 бет
Ni2+ ионының глицин және лимон қышқылымен комплексті қосылыс түзуін спектрофотометриялық әдіспен зерттеу60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь