Сыртқы экономикалық қызметті салықтық реттеу

1.3 Сыртқы экономикалық қызметті салықтық реттеу
2. Салық жүйесіндегі сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтардың қызмет ету ерекшеліктері мен үлес салмағын талдау
2.1 Халықаралық салық салудың ерекшеліктері мен негізгі принциптері
2.2 Кедендік төлемдер және оларды реттеудің заңнамалық актілері
2.3 Салық жүйесіндегі сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтардың үлес салмағы
3 Сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтарды дамытуда кездесетін мәселелер және оны шешу жолдары мен дамыту бағыттары
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Салықтар сыртқы экономикалық қатынастардың маңызды реттегіші болып табылады; Бұл жерде эңгіме кәдуілгі салықтар, сондай-ақ арнаулы-бірлескен кэсіпорындардың пайдасына салынатын салықтар, кеден баждары (экспорт пен импортқа салынатын салықтар) жөнінде болып отыр.
Көптеген мемлекеттерде экспорт пен импортты кедендік тарифтік реттеу жүргізіледі. Кедендік кодекске ден аумағының, кеден баждарының және кедендік алымдардың бірлігі негізінде кеден ісінің қағидаттарының (яғни тауарлар мен өзге де заттардың кеден шекарасы арқылы өту тәртібін, кеден салығын салуды, ресімдеуді, бақылауды және кеден саясатын жүзеге асырудың басқа құралдарын) белгілейді.
Кеден тарифі ішкі рыноктағы шетелдік бэсекені реттейді. Кеден тарифі-кеден баждары мөлшерлемелерінің жүйеленілген жиынтығы болып табылады, олар республиканың кеден аумағына әкәлінетін және Бұл аумақ шегінен экетілетін тауарлар мен өзге де заттарға салынады.
Кеден ісін жүзеге асыру кезінде кеден органдары алатын, заңнамада белгіленген және мөлшерлемелерін Үкімет белгілейтін кедендік төлемдердің басты тұрлерінің бірі кеден баждары-үлттық шекара арқылы тасылатын тауардан кеден тарифінде қарастырылған мөлшерлемелер бойынша мемлекет алатын салықтар. Әкәлім, әкетілім, транзиттік, маусымдық, арнаулы, демпингке қарсы, өтемдік, протекционистік (қолдампаздық), пүрсаттылықтық (преференциалдық) кеден баждарын ажыратады (Ікесте). Қазақстанда импорттық (әкәлімдік), маусымдық, арнаулы, демпингке қарсы, өтемдік баждар қолданылады. 2008 жылдан Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан әкетілетін шикі мүнай мен мүнайдан өндірілген тауарларға кедендік баждар енгізілген. Отандық практикада баж салығының адвалорлық, айрықшалықты және қүрамдастырылған мөлшерлемелері кең тараған: адвалорлық-салық салынатын тауарлардың құнына пайызбен, айрықшалықты-белгіленген мөлшерде салық салынатын мөлшерлемелер - салық салудың екі тұрінің үштасуы жолы есептәлінетін мөлшерлемелер.
1. Қазақстан халқының эл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың басты
мақсаты. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2008 ж
2. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Э. Назарбаевтің Қазақстан
халқына «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты Жолдауы.-Астана
қаласы 28 қаңтар 2011 жыл
3. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық
кодексі) (2011.24.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымең), 2011ж.
4. ҚР Бюджет кодексі // Егемен Қазақстан, 2009ж.
5. Үмбеталиев А. Д., Керимбек F.E. « Салық және салық салу»: оқулық -Алматы, Экономика: 2006 ж.
6. Салық жүйесіндегі оң өзгерістер// Қаржы қаражат № 8; 2009 ж.
7. Салық жүйесін реформалау, Б.Е. Ерданова., Қарағанды қ., Қарағанды « Болашақ » университеті
8. Қүлпыбаев С, Интыкбаева С.Ж., Мельников В.Д «Қаржы негіздері» Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. Алматы, 6706. 2009ж
9. Б.Аймаков. Налоговая система в условиях рыночных отношений./ Финансы Казахстана. 2009ж. №9.47бет.
10. Сейсенова А. Некоторые аспекты правового знания налоговой политики
РК.// Саясат -2009ж. №11.
11 .Т.Белобородова.Основные задачи и правовая основа налоговой службы в РК.// Вестник налоговой службы РК. №5. 2009г
12. Қазақстан Республикасыньщ Қаржы Министрлігінің 30.09.2008 жылгы №474 «Салық органдары қызметкерлерінің кэсіби этикасы туралы» жарлыгы
13. А.Зейнельгабдин. Налоговый контроль -проблемы и пути совершенствования.// Налоги и финансы. №3.2008г.
Н.Нурумов А.А. ҚР салық жүйесінің дамуының негізгі нэтижелері мен багыттары.// Қаржы -қаражат.2008ж. №2. 25-30 беттер.
15. Елемесов «Халықаралық экономикалық қатынастар» Алматы 2001 ж;
16. Ержанов «Халық аралық экономикалық қатынастар» Алматы 1999 ж;
17. «К вопросу о межрегиональном приграничном сотрудничестве с Казахстаном» Ресейдің СІМ ТМД елдері Үшінші деартаментінің анықтамасы, 2000 ж шілде, www.ebiblioteka.ru;
18. Мамыров Н.Қ. «Халықаралық экономикалық қатынастар» Алматы 1998ж;
19. Ресей-Қазақстан Сауда-экономикалық сабақтастыгы. Ресейдің СІМ ТМД елдері Үшінші деартаментінің анықтамасы, 2009ж қыркүйек, www.ebiblioteka.ru;
20. Сахариев С.С, Сахариева А.С. «Элем экономикасы» I том, Алматы 2003 ж;
21. Экономика Республики Казахстан. Ресейдің СІМ ТМД елдері Үшінші деартаментінің анықтамасы, 1997 ж қыркүйек, www.ebiblioteka.ru;
22. Исаева А. Мемлекеттің элеуметтік дамуына әсер ету тұргысындагы
Қазақстанның қазіргі кездегі салық жүйесінің ерекшеліктері// ҚазЭУ
Жаршысы № 2, 2005 ж.


23. ҚР Үкіметінің 2010-2012 жылдарға арналған бағдарламасы
24. «МинТакс» ЖШС , www.mintax.kz мәліметтері. Астана, 2010 ж.
25. ҚР Қаржы Министрлігінің 2008- 2010 жылдарға арналған салықтар және бюджетке төленетін басқада міндетті төлемдер туралы статистикалық бюллетен есебі
26. Раимкулов А.С. Контроль - как приоритетная направления в пополнении
доходов бюджета // Финансы Казахстана -2006.№1-2.
27. «И.Александров. Налоговая преступность как часть организованной
преступности. /Уголовное право. № 4. 2002. С.98.
28.В.Д.Ларичев. Н.С. Гильмутдинова. Проблемы совершенствования уголовного законодательства за уклонения от уплаты таможенных платежей./Государство и право., № 6. 2001. С.42.
29. С.Душкин, С.Русов., Уголовное законодательство стран дальнего зарубежья о преступлениях в сфере таможенного дела./ Уголовное право. №2. 2002.
30. Научные труды Академии финансовой полиции РК./Выпуск 3., колл. авторов., Астана: 2002. с.
    
    1.3 Сыртқы экономикалық қызметті салықтық реттеуСалықтар сыртқы экономикалық ... ... ... ... табылады; Бұл жерде эңгіме кәдуілгі салықтар, сондай-ақ арнаулы-бірлескен кэсіпорындардың пайдасына салынатын салықтар, кеден баждары (экспорт пен импортқа салынатын салықтар) жөнінде ... ... ... ... пен ... ... тарифтік реттеу жүргізіледі. Кедендік кодекске ден аумағының, кеден баждарының және кедендік алымдардың бірлігі негізінде ... ... ... ... ... мен өзге де заттардың кеден шекарасы арқылы өту ... ... ... ... ресімдеуді, бақылауды және кеден саясатын жүзеге асырудың басқа құралдарын) белгілейді.Кеден тарифі ішкі рыноктағы шетелдік бэсекені реттейді. ... ... ... ... ... ... болып табылады, олар республиканың кеден аумағына әкәлінетін және Бұл аумақ ... ... ... мен өзге де ... салынады.Кеден ісін жүзеге асыру кезінде кеден органдары алатын, заңнамада белгіленген және ... ... ... кедендік төлемдердің басты тұрлерінің бірі кеден баждары-үлттық шекара арқылы ... ... ... ... ... ... ... мемлекет алатын салықтар. Әкәлім, әкетілім, транзиттік, маусымдық, арнаулы, демпингке қарсы, өтемдік, протекционистік (қолдампаздық), пүрсаттылықтық (преференциалдық) кеден баждарын ... ... ... ... ... ... арнаулы, демпингке қарсы, өтемдік баждар қолданылады. 2008 жылдан Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан әкетілетін шикі мүнай мен мүнайдан ... ... ... ... ... ... ... баж салығының адвалорлық, айрықшалықты және қүрамдастырылған мөлшерлемелері кең тараған: адвалорлық-салық салынатын тауарлардың құнына пайызбен, айрықшалықты-белгіленген мөлшерде салық салынатын мөлшерлемелер - ... ... екі ... ... жолы есептәлінетін мөлшерлемелер.алу әдісі бойыншаайрықшалықтыадвалорлыққұрамдастырылғанСалық  салу объектісі бойыншаимпорттықЭкспорттықтранзиттікСипаты ... ... тегі ... ... бойыншатүрақтыауыспал^і-Есептеп  шығару әдісі бойыншаатаулы (номи-налдық)тиімді-Кеден баждарының түрлеріДереккөз: ... ... 2009ж [8].1 ... ... ... ... экспорттық баждар жұмыс істеді. Экспортты кеден баждары Үкімет анықтайтын тізбе бойынша ... жеке ... ... ... ... ... нысанына және тіркеу орнына қарамастан заңи тұлғалардан, сондай-ақ тауарларды экспортқа шығаратын жеке тұлғалардан өндіріп алынды. Экспорттық баждарды ... ... ... төлейді және тауарлар мен қызметтер көрсетудің кеден құнына есептеледі. Бартер л ік ... ... ... ... ... ... кезінде баждың мөлшерлемесі сақталады. Экспорттық кеден баждары көптеген ... ... және ... ... айналымының, дүниежүзілік рыноктардағы тауарлар бағасының, олардың бәсекеге жарамдылығының ... ... ... ... және жалпы Бұл рыноктердің жағдаятына әсер етеді.Экспорттық ... ... ... мэні - абсолюттік рента. Оны шетелдік сатып алушы төлейді.Сыртқы сауданы мемлекеттік реттеу ... ... ... импорттық саясатын тиімді жүзеге асыру, сыртқы экономикалық қызметтен мемлекеттік бюджеттің кірістерін көбейту мақсатымен Қазақстанда импорттық кеден ... ... ... кеден тарифі қарастырған кеден баждары құнына пайызбен белгіленген және теңгемен (Үлттық банк белгілейтін теңгенің бағамы бойынша ... ... ... ... ... ... импортердің тандауы бойынша еркін айырбасталымды валютамен төленеді.Тауардың кедендік ... ... ... ... өткен мезеттегі нақты төленген баға. Оған фактура-шотқа сәйкес тауардың бағасы, ... ... ... ... ... ... шекарасын басып өту бекетіне дейін тасымалдау, тиеу, түсіру, қайта тиеу және сақтандыру бойынша шығыстар; комиссиялық, брокерлік және бір ... ... ... ... кеден баждарының жүйесі үлттық өндірісті шетелдік өнім экспансиясынан қорғайды: отандық тауарлармен бэсекелесетін тауарларға ... ... ... жоқ ... ел ішінде жеткіліксіз көлемде өндірілетін тауарларға томен баждар салынады. Бұл қағидат бір мезгілде мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігін толтыру жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... ресімдеу үшін алым алынады.Қазақстанның кедендік шекарасы арқылы тауарлар алып өткен кезде және оның кеден заңнамасында белгіленген басқа жағдайларда кеден баждарынан ... ... ... ... ... ... тауарларды сақтау үшін кедендік алым;2 )кедендік ілесіп алып жүру үшін ... ... ... ... ... ... лицензия беру алымы;* кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатын беру алымы;* алдын ала шешім үшін төлемдер және т.б.Қаржы министрлігінің ... ... ... ... төлемдердің алудың тэртібін анықтайды, ал оның органдары кедендік мағлүмдамаға сәйкес тауарларды кедендік бақылауға үсынған кезде төлемдерді ... ... ... өнім ... үшін ... баждарын төлеу лданыстағы заңнамаға және осы елдермен жасасқан үкіметаралық әлісімдерге сәйкес жүзеге ... ... ... оның орнына қолданылатын импорт салығы еркін көтерме (сату) бағаныңқүрамды бөлігі болып табылады (Бұлардан ... баға ... ... құнын, тауарларды сатып алу және шекараға дейін жеткізу ... ... ... экономикалық және басқа ұйымдарға сыйақыны кіріктіреді). Бұл ретте импортталатын тауарларға КҚС және акциздер салынады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... Республикасының халықаралық экономикалық қатынастарын дамытуда орталықтандырылған валюта қорларын қалыптастыру және пайдалану арқылы сыртқы экономикалық байланыстарды қаржылық реттеу маңызды рөл ... ... ... қызметтің ырықтануы жағдайында валюталық түсімдердің негізгі көлемі кэсіпорындардың меншігінде болады. Алайда халықаралық қатынастарға мемлекеттің қатысуы және ... ... ... үшін ... ел ауқымында да, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қүрамындағы әкімшілік-аумақтық қүрылымдар деңгейінде де орталықтандырылғанвалютақорларықүрылады.Валюталық ресурстардың ... ... ... ... ... ... ... валюталық қорларын қүрады, Бұл қорлар субъектілер үжымдарының өндірістік және элеуметтік дамуының эр тұрлі мақсаттарына пайдаланылады. ... ... ... ... ... мыналар болып табылады:* элемдік рыноктарда жұмыс істейтін компаниялардың, фирмалардың экспорттық элуетін үлғайту;* импортты алмастыратын өнім өндіруді ұйымдастыру немесе мұндай ... ... ... ... Бұл ... ... ... үшін валюталық ресурстар есебінен қүрал-жабдық, саймандар, материалдар, ... ... ... ... ... негізгі құралдардың лизингі жөніндегі операциялар жүргізіледі, шетел мамандары шақырылады, кадрларды оқытады.3)	валюталық кредиттерді және оларды пайдаланғаны үшін ... ... ... ... ... ... жасауға жэрдемдесу жөніндегі қызметтері үшінкомиссиялық сыйақылар төлеу;* капиталға қатысу ретінде ... ... ... қаржы және кредит мекемелерінің бағалы қағаздарын сатьш алуға жүмсау;* сыртқы экономикалық міндеттемелер бойынша келісімдердің шарттарын ... үшін ... ... ... ... ішкі ... қамтамсыз ету үшін үлттық валютаны сатып алу;* ұйым үжымдарының қажеттіліктерін ... үшін ... және ... ... ... ... тауарларын, дэрілік заттарды, медициналық жабдық пен саймандарды сатып алу (белгіленген нормативтерге сәйкес). Иегерлердің немесе қүрылтайшылардьщ қарап шешуі бойынша қаржылық ресурстардың ... ... да ... ... ... ... ... қорларды дамудың: өндірістік инфрақүрылымның, бірігіп пайдаланудың объектілері қүрылысының, ғылыми зерттеулер жүргізудің және ғылыми зерттемелерді өндіріске енгізудің, келешекке арналған жобаларды, ... ... ... зерттеулерді қаржыландырудың және т.б. жалпы міндеттерін орындау үшін ... ... ... ... ... ... эр ... нысандар мен әдістерді кіріктіреді. Реттеудің негізгі нысандары ... ... ... ... ... ... қаржыландыру;* салық салу;* инвестициялау;* сыртқы қарыз алу;* ... ... ... ... ... ... нысандарға сай келеді және тура, сондай-ақ жанама эдістерді кіріктіреді.Тура ... ... ... ... лицензиялар мен квоталар жатады. Экспорт пен импортты лицензиялау мен квоталау шикізаттық ресурстар мен ... ... ... ... ішкі ... ... ... мақсатымен уақытша шаралар ретінде пайдаланылады. Сондай-ақ сыртқы экономикалық қызметке (сыртқы саудаға, валюталық операцияларға және ... ... ... ... ... ... ... экономикалық эдістері неғүрлым пэрменді және дамыған сыртқы экономикалық қатынастарға сай болып табылады. Бұларға салықтар,соның ішінде кеден баждары,валюта бағамы, дүние ... ... ... ... ... ... ... басқа бағалы қағаздар мен толем қаражаттарының бағамы жатады.Валюта бағамы немесе ... ... ... ақшалай бірлігінде тұлғаланатын үлттық ақшалай бірлігінің бағасы ... ішкі ... ... ... ... ... Валюта бағамының ауытқуы отандық түгынушылар үшін басқа елдің тауарларының бағасын ... ... ... ... тауарлардың бағасы басқа елдің тұтынушылары үшін өзгереді. Сөйтіп, Бұл ... ... пен ... ... әсер ... ... валюта бағамының басқа елдің салыстырмалы валютасынан азаюы жағдайында экспорт дами бастайды, кері ... ... ... өйткені бірінші жағдайда отандық тауарлар шетелдіктер үшін ... ... Бұл ... ... тарапынан сүраным үлғая түседі; екінші жағдайда импорттық тауарлар арзандайды және өздерінің әлінде Бұл ... ... ... ... ... жағдайда импорттық тауарлар -арзандайды және өздерінің әлінде Бұл тауарларға сүраным артады.2 кестеМемлекеттің валюта бағамдарының жүйесіКөрсеткіштерБағамдар нұсқалары1-қа лыпты2-төмен детілген3-көтер ... ... (шет. ... өлш: ұлт. ... өлш.) ... ... ... (мың ұлт. өлш.)А.Тіркелген бағамдар Экспорт алынған экспорттық тұсім-ақша (мың шет. ақша ... 1001:180 ... ... бойынша қайта санал-ған экспорттық тұсім-ақша (мың ұлт. ақшалай өлш.) ... ... ... шартта-рынан ауытқу (мың ұлт. өлш.) Импорт І.отандық импортер ұшін: Шетелдік валютаға қайта саналған ақшаның сомасы ... ... мың ... өлш.) Ішкі ... сатудың көлемі (рыноктық шарттар бойынша мың ұлт. өлш. 1:150) Валюталардың қалыпты бағамының шартта-рынан ауытқу (мың. ұлт. өлш.) 2. ... ... ... Жеткізілім көлемі (мың. шет. өлш.) Өткізуден алынған табыс (мың ұлт. өлш.) ... ... ... ... ... ... табыс (мың ұлт. өлш.) Шетелдік импортер ұшін ауытқу (мың шет. өлш.) Б. ... ... ... ... ... (мың ұлт. өлш.) ... рыноктарында сату (мың ұлт. өлш.) Еркін бағам бойынша ұлт. өлш. қайта саналған өткізуден алынған табыс (мың Өлт. өлш.) ... 1. ... ... ... ... қайта саналған қаражаттардың сомасы және сатып алу көлемі (мың шет. өлш.) Ішкі рыноктағы сатудың көлемі (мың ұлт. өлш.) 2. Шетелдік ... ... ... өлшемдегі жеткізілім көлемі (мың шет. өлш.) Өткізуден ... ... (мың шет. өлш.) ... қайта саналған өткізуден алын-ған тұсім-ақша (мың шет. өлш.)1500 -66,710000-1001500100-1000066, 71000066, 71000010015001001400-100 71,4107107101001500107,1 7,11000071,41000071,41000010014001001600100 62,593,75 -6251001500 0 93,7 ... ... 51000010 0160010 ... ... ... 2009ж ... ... бағамдарының жүйесі икемді (құбылмалы) немесе тіркелген валюта бағамдары тұрінде ұйымдастырылуы мүмкін. Икемді бағам - дар ... ... ... ... ... мен ... негізінде жүзеге асырылады, тіркелген бағамдар жүйесі кезінде үлттық валютаның алтынға немесе бақа тұрлаулы валютаға ... бір ... ... ... ... мемлекет Бұл арақатынасты реттеп отырады, сөйтіп елдің ... ... ... жету мақс^тында валюта рыногының қызметіне араласады. Бұл орайда шетелдік валюта ба-ғамының кемуі экспорт ісезтаде қ^нның импорт хезтде өтелтетш шыгасъш ... және ... Бұл ... ... ... ... ... кезінде пайда болады, Бұл қосымша экспортпен жабылуы тиіс (2 ... ... ... ... ... шетел валютасы бағамының жергілікті валютаға салыстырмалы төмендеуі жергілікті рынокта мүмкіндіктердің кеңейгендігін білдіреді (2-нүсқа) және ... бұл ... ... ... ... ... өсуіне байланысты рыноктың түқыруына үрындырады (3-нұсқа). Отандық импортерлер үшін бағамдардың ауытқулары шетел тауарларын сатып алу ... ... ... ... ... ... бағамы экспорт пен импорттың көлеміне әсер етеді,ол, өз кезегінде, қаржы құралдары - экспорт мен ... ... ... ... баждары арқылы алынатын және бөлінген қаржы ресурстарының мөлшеріне және мемлекеттің де, сондай-ақ экспорттық ... ... ... ... де ... ... түтынушылардың да қаржы жағдайына ықпал жасайды.Дағдарысты ахуалдар кезінде: өндірістің едэуір құлдырауы мен ... ... ... инфляция кезінде сыртқы экономикалық тепетеңдікті айқындайтын микроэкономикалық үйлесімдер мен қағидаттар бүзылады эрі бүрмаланады. Бұл түтыншыларды ... ... ... ... өскелең импортты жабу үшін экспорттық валюталық түсім-ақшаның жетіспеушілігімен, үлттық валютаның тұрлаулы валютаға қарағанда бірден құнсыздануымен қосарлана жүреді. Дағдарыстың одан эрі ... ... ... өмірлік тіршілігіне сондай қажет болып ОТЬірған ИМПОрТТЫ ДЯ шектеуге мэжбүр етеді, ... оны ... ... жоқ. ... ... ... отырған елдерде үзаққа созылған дағдарыстар экспорттың бірден-бір көзі болып отырған табиғат ресурстарының сарқылуына, экономикалық, тіпті ... ... ... ... жоғалтуға жеткізеді.Қазіргі жағдайларда элемдік валюта рыногында тұрлі сыныптамалық белгілер бойынша валюта бағамдарының сан алуан тұрлері бар: айырбас валюта бағамдары: спотбағам, ... ... есеп ... валюта бағамдары: атаулы валюта бағамы, атаулы тиімді валюта ... ... ... валюта бағамы; будандық валюта бағамы: валюта дэлізі, басқарылатын қүбылым, нысаналы аймақтар, сырғымалы беркіту (фиксация), оңтайлы валюталық кеңістік. Валюта ... ... ... ... ...  ... ... табылады.Импорт пен экспортты құндық реттеу сауда мәмілелері қатысушыларына импорттық және экспорттық субсидиялар беру ... ... ... алады. Халықаралық заңнамамен тура экспорттық субсидияларға тиым салынатындықтан жасырын субсидиялар (жеңілдікті несиелендіру, бастапқы шикізаттың, ... ... ... ... ... фрахтты қаражаттау) берілуі мүмкін.Осылайша, эдеттегідей, мемлекет дайын өнім экспорты мен шикі зат импорты үшін жеңілдіктердің ... ... ... және шикі ... ... және ... ... импорты кезінде қандай бір жеңілдіктерді жоққа шығарады, мүның өзі ... ... ... үшін ... ... жүйесіндегі сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтардың қызмет ету ... мен үлес ... ... Халықаралық салық салудың ерекшеліктері мен негізгі принциптеріХалықаралық салық салу басқарма ҚР әлемдік экономикаға тиімді ... ... ... ҚР ... ... ... Республикасының кеден шекарасынан өткізілетін тауарларға қатысты кеден баж салығы мөлшерлемесінің жиыны. Сыртқы экономикалық қызметтің тауарлы номенклатурасы ҚР Үкіметімен ... ... ... ... ... жүйесіне сәйкес анықталады.Кеден баж салығы мөлшерлемесі ортақ және жеке ... ... тұрі және ... ... ... заңға қатысты көрсетілгеннен өзге өзгермейді. Шекті мөлшерлемелер Қазақстанға жақсы әсер ету режимі қолданылатын елде жасалынатын тауарларға салынады. Ал мұндай ... жок ... ... әлі ... ... қойылатын енгізу мөлшерлемелері заңды негізде екі есе артады. Шығарылатын тауарлардың баж салығы мөлшерлемесі мен олар ... ... ... және ... ... ... тарифтік емес құралдары ҚР Үкіметімен анықталады, эрі Қазақстан территориясында сыртқы экономикалық қызметті реттеудің ... ... ... > заңы ... ... ... ... тұрады. Заң мынадай кеден төлемдерін (баж, алым, төлем) қарастырады: ... ... ... баж, ... баж, ... ... баж, ... баж: кеден органдарының лицензия бергені үшін алынатын алым; ... ... ... ... ... ... бергені үшін алынатын алым, кедендік рәсімдеу үшін алынатын кедендік алымы, тауарларды сақтау үшін алынатын кеден алымы, тауарларды кедендік алып жүру үшін ... ... ... ... бергені үшін ақы, алдын ала шешім қабылдағаны үшін төлемақы, кеден аукциондарына ... үшін ... ... ... ... бажының өзінен басқа, сондай-ақ ақпараттандырғанымен кеңес бергені үшін және кеден аукциондарына қатысқаны үшін төленетін төлемақыдан басқа барлық баждар алынып ... ... ... ... ... мен ... ... бойынша, Қазақстан Республикасының резиденттері ережелерге сәйкес мемлекеттегі табыс көздерден алынған табыстардан, сондай-ақ ... ... ... көздерден алынған табыстардан салықтар төлейді.Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік ... ... ... аркылы жүзеге асыратын резидент еместер салық кодексі ережелеріне сәйкес мұндай тұрақты ... ... ... ... ... жерлердегі көздерден алынған табыстардан да салық төлейді. Резиденттер мен резидент еместер салық кодексінде белгіленген өзге де салықтарды және бюджетке төленетін ... да ... ... ... ... туындаған кезде төлейді.Резиденттер үшін міндеттеме:* Қазақстан Республикасында тұрақты болатын немесе тұрақты болмайтын, бірақ өмірлік мүдделерінің орталығында орналасқан жеке тұлғалар салық ... ... ... деп ... Жеке ... ... салық кезеңінде аяқталатын кез келген үздіксіз он екі айлық кезеңде кемінде күнтізбелік бір жүз сексен үш күн Қазақстан Республикасында ... ол ... ... кезеңі үшін осы елде тұрақты болатын жеке тұлға деп танылады.Жеке ... осы елде ... ... бір ... бір ... күн ... есептеледі. Егер ағымдағы салық кезеңінде және алдыңғы екі салық кезеңінде Қазақстан Республикасында болған күндердің саны кемінде күнтізбелік бір жүз ... үш ... ... жеке ... ... ... кезеңі үшін тұрақты болатын жеке тұлға деп танылады. Бұл ретте тұрақты болу әрбір салық кезеңіне ... ... ... ... ... формула бойынша айқындалады:1 х ағымдағы салық кезеңінде болған күндер санына + 1/3 х ... ... ... кезеңінде болған күндер санына + 1/6 х алдыңғы екінші салық кезеңінде болған күндер санына, мүндағы:1 - ағымдағы салық кезеңіне ... ... - ... ... ... ... арналған коэффициент;1/6 - алдыңғы екінші салық кезеңіне арналған коэффициент. Егер жеке тұлға ағымдағы салық ... ... ... ... отыз ... аз ... ... онда мұндай жеке тұлға осы елде тұрақты болатын адам деп танылмайды. Ал, егер жеке тұлға осы елде болуы ... ... ... ... ... ... ... тұлға салық заңдарының мақсатында елде болуының соңғы күнінен кейінгі кезең үшін ... емес ... ... ... мынадай талаптар орындалған кезде:* жеке тұлғада Қазақстан Республикасының азаматтығы немесе тұруға рұқсаты ... ... жеке ... ... және ... ... ... Республикасында тұрса;* жеке тұлғаның Қазақстан Республикасында кез келген уақытта тұруы және оның отбасы мүшелерінің тұруы үшін қолжетімді, оған және оның ... ... ... ... ... өзге де негіздерде тиесілі жылжымайтын мүлкі болса, жеке тұлғаның өмірлік мүдделерінің орталығында орналасқан деп қарастырылады.4. Осы елдің азаматтары болып ... ... ... ... ... ... ... елдің азаматтығына қабылдамай, тұрақты тұруға рұқсат ету туралы өтініш берген:мемлекеттік билік органдары шет елге іссапарға жіберген ... оның ... ... ... ... ... ұйымдардың қызметкерлері, сондай-ақ аталған жеке тұлғалардың отбасы мүшелері;тұрақты халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын елдің заңды тұлғаларына немесе азаматтарына тиесілі көлік ... ... ... жерлерде орналасқан әскери базалардың, әскери бөлімдердің, топтардың, контингенттердің немесе құрамалардың әскери қызметшілері мен ... ... ... ... және субъектілерінің меншігі болып табылатын объектілерде (оның ішінде концессиялық шарттар негізінде) жұмыс істейтіндер;оқу немесе практикадан өту мақсатында елден тысқары жерлерде ... ...  ...  ...  мен  ...  оқу ... практикадан өтудің бүкіл кезеңінде;сабақ беру, консультациялар беру немесе ғылыми жұмыстарды жүзеге асыру мақсатында елден ... ... ... ... мен ғылыми қызметкерлер сабақ берудің немесе аталған жұмыстарды орындаудың бүкіл кезеңінде;емделу немесе сауықтырудан өту, ... ем алу ... ... ... ... ... жеке тұлғалар тұрған уақытына және осы бапта көзделген басқа да кез келген өлшемдерге қарамастан, резидент жеке тұлғалар деп танылады.Салық ... ... ... ... ... сәйкес құрылған заңды тұлғалар және тиімді басқару орны болатын өзге заңды тұлғалар да ... деп ... ... ... ... ... ... сол сияқты органның) негізгі басқару және бақылау жүзеге ... ... ... ... ... қызметін жүргізу үшін қажетті стратегиялық коммерциялық шешімдер қабылданатын жиналысы өткізілетін орын тиімді басқару орны деп танылады. Резидент еместер салық кодексіне ... ... ... ... ... ... болып табылмайтын жекежәне заңды тұлғалар;2)	Салық кодексі ережелеріне қарамастан, қосарланған салық салудыболғызбау туралы халықаралық шарттың ... ... ... ... ... ... ... азаматтығы жоқ адамдар резидентеместер деп танылады.Салық кодексіне сәйкес резидент емес болып танылатын жеке ... ... ... жеріндегі салық агентіне немесе салық органына табысты алған күннен кешіктірмей немесе салық есептілігін табыс ету кезінде мынадай ... ... ... ... ... ... ... келетін құжатты; жеке басын куәландыратын құжаттың (паспорттың) нотариаттық куәландырылған көшірмесін табыс етуге міндетті.Резидент еместің Қазақстан ... ... ... ...  ...  ...  ...  еместің Қазақстан Республикасындағы  көздерден  алынатын  табыстары  болып танылады:* Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... сыртқы сауда қызметін жүзеге асыру шеңберінде Қазақстан Республикасындағы, одан тысқары жерлердегі тауарларды өткізуден түскен табыстар;* Қазақстан ... ... ... ... ... түскен табыстар;* мыналарға: резидентке; егер алынатын қызметтер тұрақты мекеменің қызметіне байланысты болса, осындай тұрақты ... бар ... ... ... ... ... жерлерде басқару, қаржылық консультациялық, аудиторлық, заң (соттарда және төрәлік органдарында өкілдік ету мен ... ... ... сондай-ақ нотариаттық қызметтерді қоспағанда) қызметтерін көрсетуден түсетін табыстар;* Салық кодексіне сәйкес айқындалатын ... ... ... бар ... ... тұлғаның жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің, тауарлар өткізудің нақты орындалған (көрсетілген, өткізілген) ... ... ... ... көрсетуден, өткізуден түсетін табыстары, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның: резиденттен; егер алынатын жұмыстар, қызметтер, тауарлар осындай тұрақты мекеменің қызметіне байланысты болса, Қазақстан ... ... ... бар резидент еместен алған, осы бапта белгіленген өзге де табыстары; мыналарды: ел аумағындағы мүлікті; резидент шығарған бағалы қағаздарды, сондай-ақ елде ... ... ... ... ... қатысу үлестерін; егер резидент емес заңды тұлғаның мұндай акциялары, қатысу үлестері немесе активтері ... 50 және одан да көп ... ... ... ... ... болса, резидент емес шығарған акцияларды, сондай-ақ резидент емес заңды тұлғаға қатысу үлестерін өткізу нәтижесінде ... құн ... ... ... ... ету ... берген салық төлеуші үшін - Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидентке немесе резидент емеске борышты талап ету ... ... ... ... ... ету қүқығын сатып алатын салық төлеуші үшін - Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резиденттен немесе резидент еместен ... ... ету ... ... ... ... [10].Кеден органдары осы Кодекске және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... өткізуге байланысты төленуге жататын салықтарды алуды жүзеге асырады.Кеден ... ... ... мен ... ... орындау, қызметтер көрсету кезінде қосылған құн салығын салу ерекшеліктері кеден одағына мүше мемлекеттердің арасында жасалған халықаралық шарттардың негізінде белгіленген және ... ... мен ... ... ... көрсету кезінде қосылған құн салығы бөлігінде салық салуды, сондай-ақ ... ... мүше ... ... ... оған салықтық әкімшілік етуін реттейді.Тауарлардың экспорты мен импорты, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету кезінде қосылған құн ... ... ... оның ... ... ету бөлігінде өзге нормалар белгіленсе, онда осы тараудың нормалары қолданылады. Тауарлардың ... мен ... ... ... ... көрсету кезінде қосылған құн салығын салуға, сондай-ақ оның ... ... ... ... ... ... ... тарауларымен, сондай-ақ қолданысқа енгізу туралы заңнамалық актімен реттеледі. Қолданылатын ұғымдар кеден ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген.Егер кеден одағына қатысушы мемлекеттер арасында ... ... ... ... ... осы ... пайдаланылатын ұғымдар көзделмесе, азаматтық және басқа да салаларындағы заңнамасында көзделген ұғымдар қолданылады.Кеден одағына мүше ... ... ... Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарлар бойынша қосылған құн салығын өндіріп алуды салық органдары ... ... ... ... ... белгіленген ставка бойынша жүзеге асырады.Кеден одағына мүше мемлекеттердің өзара саудада тауарлардың экспорты мен импорты, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету кезінде салық ... ... құн ... ... салық міндеттемесін орындауына салықтық бақылауды салық қызметі органдары салық төлеуші табыс еткен салық есептілігінің, сондай-ақ салық төлеушінің қызметі туралы мемлекеттік ... және өзге де ... ... мәліметтердің және құжаттардың негізінде жүзеге асырады. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің шетел валютасындағы құны тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым, ... ... ... ... ... ... ... бойынша теңгемен қайта есептеледі.Мүлікті лизинг шарты бойынша үш ... ... ... ... егер ол ... ... ... сай келсе:* мүлікті лизинг алушының меншігіне тіркелген баға бойынша беру лизинг шартымен ... ... ... ... ... бойынша берілетін пайдалы қызмет мерзімінің жетпіс бес пайызынан асса;* ... ... ... (дисконтталған) құны лизингтің бүкіл мерзімінде мүлік лизингі бойынша берілетін ... ... ... асса, лизинг болып танылады.Кеден одағында қосылған құн салығын төлеушілер мыналар:* Занда аталған тұлғалар;* тауарларды кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан ... ... ... ... ... ... ... тұлға; егер ол шарттың (келісімшарттың) тарапы болып табылған жағдайда, резидент заңды тұлғаның қүрылымдық бөлімшесі; егер резидент-заңды тұлға мен кеден одағына мүше ... ... ... арасындағы шарттың (келісімшарттың) талаптары бойынша резидент-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі тауарларды алушы болып табылса, резидент ... ... ... бөлімшесі; қызметін филиал, өкілдік ашпай тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының салық органдарында ... ... ... ... ... ... тұлға; Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға; қызметін тұрақты мекеме қүрмай жүзеге ... ... емес ... тұлға; сенімгерлікпен басқару құрылтайшыларымен не сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге жағдайда пайда алушылармен ... ... ... ... ... ... ... шеңберінде тауарларын импорттаушы сенімгерлік басқарушылар; аккредиттелген шет мемлекеттің дипломатиялық және оған теңестірілген өкілдігі, олармен бірге ... ... ... қоса ... осы өкілдіктердің дипломатиялық, әкімшілік-техникалық персоналына жататын адамдары; аккредиттелген шет мемлекеттің консулдық мекемесі, олармен бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса ... ... ... адамдар, консулдық қызметшілер; нотариаттық, адвокаттық қызметтерді жүзеге асыру мақсатында тауарларды импорттайтын жекеше нотариустер, ... ... ... ... ... ... ... мақсатында импорттайтын жеке тұлға [11].Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында мемлекеттік тіркелуге жататын көлік құралдарын импорттайтын жеке тұлға кеден одағында қосылған құн ... ... ... ... салу ... салық салынатын айналымды айқындау салық кодексінде өзгеше белгіленбесе, кеден одағында қосылған құн салығы ... ... ... ... ... айналым осы заңға сәйкес айқындалады.Кеден одағында тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымды және ... ... ... ... ... ... ... одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына тауарлар экспорты ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу орны Қазақстан Республикасы болып танылса, заңга сәйкес айналымдар оларды кеден одағында ... ... ... болып табылады.Мыналар салық салынатын импорт болып табылады: ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік тіркелуге жататын, әкелінген (эқәлінетін) көлік құралдарына қатысты да ... ... ... ... ... ... мүше басқа мемлекеттің аумағынан әкәлінген алыс-беріс шикізатынан өңделген өнімдер болып табылатын тауарлар.Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін ... ... ... ... ... орны ... сәйкес айқындалады.  Егер: жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тікелей ... ... ... орналасқан жылжымайтын мүлікпен байланысты болса; жылжымайтын мүлікті жалға беру, жалға алу және өзге де негіздермен пайдалануға беру ... ... ... қатысты да қолданылады.Жер учаскелері, жер қойнауының учаскелері, оқшауланған су объектілері және ... ... ... ... яғни пайдаланылу мақсатына мөлшерлес емес зиянсыз көшіру мүмкін болмайтын объектілер, оның ішінде ормандар, көпжылдық екпелер, ғимараттар, қүрылыстар, қүбырлар, электр беру ... ... ... ретіндегі кэсіпорындар және ғарыш объектілері жылжымайтын мүлік деп ... ... ... Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жылжымалы мүлікке, көлік құралдарына тікелей байланысты болса (көлік құралдарын жалға беру, лизинг бойынша және өзге де ... ... беру ... ... ... ...   ...   салық   төлеушісі ... ...  ...  ...  ... инжинирингтік, жарнамалық, дизайнерлік, маркетингтік қызмет көрсетулерді, ақпаратты оңдеу бойынша  қызмет  көрсетулерді,  ...  ... ...  және  ... (технологиялық) жұмыстарды;  ЭЕМ  мен  деректер  ...  ... ... ... құралдары мен ақпараттық өнімдері) үшін бағдарламаларды әзірлеу, оларды ... және ... ... ... мен ...  ...  ...  ету  бойынша  жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді; егер персонал сатып алушының қызмет орнында ... ... ... ... беру ... көрсетілетін қызметтерді сатып алса, жұмыстарды,   ...   ...   ...   орны Қазақстан Республикасының  аумағы  ...  ...  ... ... көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынш айналым жасау, салық ... ... ... күні тауарларды экспортқа өткізу кезінде қосылған күн салығын  есептеу  ...  ...  ... ... ... ... алушыға  ресімделген бастапқы бухгалтерлік (есептік) құжаттың жасалу уақыты бойынша ... күн ... ... ... күні тауарларды өткізу бойынша айналым жасау күні болып табылады.Егер осы ... ... ... ... ... ... тауарлар бойынша жұмыстарды орындау нәтижесі болып табылатын , сондай-ақ алыс-беріс шикізатын өңдеу өнімі болып табылатын заттар, ... ... ... ... ... шарт бойынша алынған тауарларды есепке қабылдаған күн салық салынатын импортты жасау күні ... ... ... ... ... және ... Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы ... ... ... осындай тауарларды кіріске алу күні импортталган тауарларды есепке қабылдаған күн болып табылады.Қазақстан Республикасының заңнамасында бухгалтерлік есеп жүргізуді жүзеге ... ... ... ... үшін импортталган тауарларды есепке қабылдаған күн осындай тауарларды алуды растайтын құжат жазып ... күн ... ... Бұл ... тауарлардың жеткізілуін растайтын құжаттар/ болған кезде, тасымалдаушының тауарларды сатып алушыға берген күні импортталган тауарларды ... алу күні ... ... ... қызметтердің көрсетілу фактісін растайтын құжатқа қол қойылған күн жұмыстар орындалған, қызметтер көрсетілген күн болып танылады. Егер ... ... ... ... ... өткізілетін болса, онда бірінші басталатын күн: шот-фактура жазылган күн; әрбір төлемді (есеп айырысу нысанына ... ... күн ... ... күні ... табылады, Тұрақты негізде өткізу жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы олардың ... ... ... ... жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету күнінде пайдалана алатын жағдайда, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді он екі ай және одан ... ... ... ұзақ ... ... негізінде жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді білдіреді.Қазақстан Республикасының салық төлеушісі жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын төлеуші ... ... және ... ... ... ... жүзеге асырмайтын және кеден одағына мүше мемлекеттің салық толеушісі болып ... ... ... ... ... ... - ... орындалуы, қызметтердің көрсетілуі фактісін растайтын құжаттарға қол қою күні ... ... ... ... ... ... күні болып табылады [13].Кеден одағындагы тауарлардың экспортыҚазақстан Республикасының аумағынан кеден одағына мүше ... ... ... ... экспорты кезінде қосылған құн салығының нөлдік ставкасы қо л даны ... ... құн ... төлеушінің Қазақстан Республикасының аумағынан кеден одағына мүше ... ... ... ... ... ... осы ... кодексіне сәйкес қосылған құн салығының сомасын есепке жатқызуға қүқыгы бар. Оларды дайындау туралы ... ... ... ... ... болып табылатын, оларды дайындау бойынша жұмыстар орындалган Қазақстан Республикасының аумағынан кеден одағына мүше ... ... ... ... ... ... да қолданылады.Тауарлар экспортын растайтын құжаттар мыналар болып табылады: өзгерістер, толықтырулар және оларга қосымшалар ескеріле отырып, солардың негізінде тауарлар ... ... ... ... ... ... немесе зат тұрінде қарыз берілетін жағдайда - лизинг шарттары, зат түрінде қарыз беруді ... ... ... дайындауға арналған шарттар.Кеден одағына мүше бір мемлекеттің аумағынан кеден ... мүше ... ... аумағына тауарларды өткізуді растайтын тауарларға ілеспе құжаттар. Сыртқы сауда тауар айырбасы жөніндегі операциялар бойынша ... ... зат ... ... беру ... ... құн ... қайтарылуға жататын сомасын айқындау кезінде шарттың , сондай - -ақ олардың көрсетілген операциялар бойынша алған тауарлардың ... ... ... ... ... ... ... құқығының лизинг алушыға өтуін көздейтін лизинг шарты бойынша оларды әкеткен жағдайда, қосылған құн салығын төлеуші Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ... ... ... ... ... деңгейдегі банктерде ашылған өзінің банк шоттарына тауарлардың ... ... өтеу ... лизингтік төлемнің түсуін растайтын құжаттарды салық органына табыс етеді; аумағынан кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағына өңдеу үшін бұрын әкетілген ... ... ... өнімдерін кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағында өткізген ... ... ... экспортын растау мынадай құжаттардың: алыс-беріс шикізатын өңдеуге арналған шарттардың; өңделетін өнімдердің экспорты жүзеге асырылатын шарттардың; алыс-беріс шикізатын өңдеу жұмыстарын ... ... ... ... негізінде жүзеге асырады [14].2.2 Кедендік төлемдер және оларды реттеудің заңнамалық актілері2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап, Қазақстан, Ресей және Беларусь ... ... ... көбейтуге, еркін тауар айналымын қамтамасыз етуге, сондай-ақ үшінші елдермен кеден одағына ... ... ... жагдай жасауга багытталган Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы және Беларусь Республикасы үш мемлекетінің ... ... ... ... ... бастады.Еркін сауданы қалыптастыру жобасы және оны іске асыру мемлекетіміздің басшысының бастамасы болып ... ... ... басшылары өткен жылдың желтоқсан айында кеден одағында өзара саудада жанама салықтарды алуды реттейтін ... ... қол ... сол ... ... 2010 ... 1 ... бастап, жанама салықтарды алу функциясы кеден органдарынан салық органдарының қүзырына өтті.Кедендік одақ шеңберінде РФ-нан және ... ... ... төлеушілермен тауар экелу кезінде кедендік ресімдеулер болмайды, эртұрлі алымдар алынбайды (қазір кедендік жүк декларациясының негізгі бетінің "бағасы" - 50 евро және оган ... әр ... ... - 20 ... ... ҚР ... импортталатын тауарлар еркін айналымга шыгару қүқыгы жанама салықтарды төлегеннен кейін гана шыгарылса, ал 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап, импорттаушы салық ... ... ... ... ... экеле және өткізе алады.Сонымен қатар, жанама салықтарды төлеу экелген айдан кейінгі, келесі айдың 20-на дейін жүргізіледі. ... ... ... ... іс ... жүргізілуде, ягни: салық заңнамасын, кеден одағының шеңберінде кәлісілген халықаралық шарттарга сай келтіру үшін, жұмыс тобы ... ... ... тобы ... ... аяқтап, жақын уақытта бизнес - қоғамдастығына эзірленген заң жобасын талқылауға шығарады; ҚР KM Салық комитеті РФ және БР ... ... ... ... ... ұйымдастыру бойынша жұмысын бастады; ҚР ҚМ Салық комитетімен кеден одағы шеңберінде жанама салықтарды экімшілендіру бойынша арнайы бөлімшелер республикадағы ... ... ... ... ... болады.Үлттық экономиканың даму көрсеткішін арттыруды және дүниежүзілік бэсекеге төтеп беруді мақсат ететін Кеден одақтың қалыптасып, нэтижәлі ... ... ... жеткенше мемлекеттік органдар мен бизнес қауымдастық ... ... ... тиіс ... ... одағының элеуетін кеңінен пайдаланып, жан - жақты дамытуды көздейтін жиында төменде көрсетілген мэселелер талқыланбақ: кедендік бақылау мен рәсімдеу жұмыстарын ... ... ... қызметті дамыту, транзиттік тасымал тарифін қалыптастырудың нақты тетіктері, кеден салығы мәселелері, сонымен қоса Кеден одағына кіруде байланысты ... ... - ... құн ... және ... т.б. ... қатар жиын барысында бір жыл бүрын қабылданған салық кодексінің нәтижелері талқыланды.Кедендік баж - ... ... ... ... және ... тауарлардан алынатын міндетті төлемдердің бір тұрі. Негізінен салықтың Бұл тұрі сыртқы экономикалық қызметте қолданылады. Сондықтан да ол, ... ... ... ... өзге ... ... ... Жанама салықтардың бір тұрі ретінде, жалпы қабылданған жүйеге сәйкес, баждарды жан-жақты жіктеуге болады[16].Пай да болу ... ... ... ... қолданылады: Осы ел арқылы тауар өткізу үшін алынатын-транзиттік стратегиялық маңызы бар тауарларды өз ... ... ... Бұл ... ... ... ... шикізат пен өзге тауар топтарына сақталған. Импорттық -фискалды мақсаттарда немесе өз әлінің нарығын сырттан ... ... ... ... ... ... әкелмеу мақсатында бекітіледі.Мақсаттық сипатына қарай мынандай тұрге бөлінеді:фискалды - ... ... ... ... ... ету ... - ел ... өзге де отандық тауарлармен бэсекеге түсе алатын, импорт тауарлардың тобына немесе басып кіруді шектеу үшін жеке елдер бойынша алынады:жоғары протекциондық - ішкі ... ... да бір ... тұріне жасанды жетіспеушілік жасау мақсатында бекітіледі;тегістеуші - импорт тауарлардың бағасын отандық өндірістің бағасымен теңестіру мақсатында импортқа шығарылған тауарлардан алынады;демпингке ... - ... ... ... үшін ... ... яғни ... тауар, сол елдің өзге де тауарларының алдында басымдылығын жоғалтады; дискриминалды - бір елден немесе бір топ елден шығаруды ... ... - ... баждар, бір немесе бірнеше елдер үшін төмендетілген көлемде енгізіледі.Алыну сипатына қарай (ставкасы бойынша): ... ... ... ... ... колем, тал және т.б. жинакталған сомасынан алынады), ... - жүк ... ... ... ... баж, ... (аралас) - бір бөлігі қатаң  сомада, бір бөлігі пайызбен бекітілген баж (өте ... ... ... ... ... ... арасындағы келісім); автономды, жеке елдер біржақты тэртіпте бекіткен.Осылайша, кедендік баждар мемлекеттің қаржылық экономикалык саясатында маңызды рөл ... ... ... ... ... және ішкі ... рыногын халықаралық рынокпен үйлестіру функциясын аткара бастады.Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес мағлүмдамалануға тиісті, Қазақстан аумағына экәлінетін және әкелінген ... ... күн ... ... ... ... ... импорт болып табылады. Салық салынатын импорт мөлшеріне кеден заңнамасына сәйкес белгіленетін ... ... ... ... ... қосылған кұға салынатын салықты қоспағанда, ҚР-на тауарлар импортты кезендегі салық және ... ... ... да ... ... ... қосылады.Жанама салықтар арасындағы фискалдық маңызы жағынан екіншісі кеден төлемдері- экәлім, экетілім, сондай-ақ тауарларынан, ... мен ... ... ... ... баждар мен алымдар болып табылады. Жанама салықтардың үшінші тобына ... ... ... кірістеріндегі салыктын түсімдернде о л ар шамамен 2.5% қүрайды.Қазақстан Республикасының салықтық заңдылықтары салыктык бақылауды жүргізетін мемлекеттік екі уэкілетті органды атап ... 1) ... ... ... 2) ... ... ... шекарасы арқьшы тауарлар алып өтумен байланысты салық міндеттілігін орындауға деген бақылауды жүзеге ... ... ... ... өз қүзыреті шегінде Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлардың ... ... ... тиіс ... және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді алу жөніндегі салык бақылауын осы Кодекске және Қазақстан ... ... ... сәйкес жүзеге асырады. Мүнай өнімдеріне кедендік баж, Үкіметтің 12 тамыз 2010 жылғы қаулысында Қазақстан мүнай өнімдерінің экспортына ... баж ... ... ... үшін $59,87-ден $67,29 дейін арттырады. Құжатқа сәйкес, ҚР сыртқы істер министрлігіне екі апта мерзімде ... ... ... ... ... ... ҚР ... сыртқы сауда қьізметін реттеу бойынша қабылдап жатқан шаралары туралы хабар л ay тапсырылды. Бұл қаулы ресми ... ... ... отыз күн ... соң ... ... Бүрын хабарланғандай. 6 тамызда бәсекелестікті қорғау агенттігі (БҚА) үкіметке шикі мүнай, бен: және ... отын ... ... баж ... ... ... үсыныс енгізген болатын [17]., - деп мәлім етті БҚА басқарма ... Ж. ... ... ... тарифтік жүйесі көптеген элементтерді қамтиды. Кедендік тарифтік шаралар дегеніміз - сыртқы экономикалық қызметті реттеуге ... және ... ... заңға көрсетілген реттерде жүзеге асырылатын ұйымдастырушылық, экономикалық, құқықтық шаралардың ... ... ... Заңы 1991 ж. 24 желтоқсанда белгіленді.Кеден тарифтік реттеу дамуындағы жаңа кезең - ... ... ... Бұл ... ... сыртқы экономикалық қызметті реттеудің негізінде тарифтік шаралар жатады.Кеден тарифтері механизмді пайдалану барысында келесі негізгі мақсаттарда ... ... ... ... Оның тиімділігі көбінесе реттеудің нормативтік тэртібіне және ережелеріне байланысты. Мұндай реттеудің заңдылық негізіне 1995 ж. 20 шілдедегі Қазақстан Республикасы Президентінің ... ... ... ... мынадай кедендік толемдер қолданылады:* Кедендік баж* Кедендік алым дар* Алымдар* Алдын ала шешім үшін төлемақы.Төлеушілер, кедендік төлемдерді есептеу, төлеу, ... және ... алу ... ... ... ... бойынша жеңілдіктер ҚР-ның кеден кодексімен айқындалады. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... және ... баждарды ҚР-ның заңдарында бекітілген тэртіппен алуы шарт. Төлеушілер, салықтарды есептеу және ... ... ... ... ... ... айқындалады. Жеке тұлғалар тауарларды оңаңтылған тэртіппен өткізу кезінде кедендік ... және ... ... ... ... белгіленген жиынтық кедендік толем тұрінде төленуі мүмкін. Кедендік төлемдер ставкаларының мынадай тұрлері бар:1. Салық ... ... ... ... ... ... ... тауарлардың бірлігі үшін белгіленген мөлшердеесептәлінетін - ерекшәлікті;3.	Кедендік төлемдер ... ... екі ... де үштастыратын -құрамдас болып бөлінеді.Қазақстан Республикасының кедендік төлемдеріне толықтай ... ... ... ... ... Бұл ... ... тауарларды кедендік режимдерде декларациялау кезінде төленеді, Бұларға орналастыру жағдайы ... ... ... тарифіне сәйкес кедендік баждар төлеуді белгілейді. Кедендік баждардың ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейлі және оларресми жарияланғаннан кейін күнтізбәліп отыз кү ... соң ... ... алымдар - Бұл кедендік алымдарға: кедендік ресімдеу үшін кедендік алым; кедендік ілесіп алып жүру үшін ... ... ... ... үшін ... алым ... Көрсетілген іс-эрекеттерді орындағаны үшін кеден органдары шығындарының құны кеден алымдарының мөлшерін ... үшін ... ... ... - Бұл ... ... алатын алымдарға: лицензия бергені үшін алым; кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатын бергені үшін алым ... Осы ... ... ... ... алым дар ... ... Үкіметі айқындайды. Алдын ала шешім үшін төлемақы -Бұл тауарлардың жіктемесіне, шығарылған әлін және құнын ... ... ... ... ала ... қабылдағаны үшін ҚР-ның үкіметі белгіленген мөлшерде алдын-ала шешім үшін төлемақы алынады. Күрдәлі кеден тарифі ... ... ... ... ... ... ... одақ қалыптасқан нақты елдерге ғана таралған, сондай-ақ, оған дамушы елдер де ... ... ... ... шын ... ... ... көрсетеді, яғни бұл салықсыз экелу деген сөз. Күрдәлі кеден тарифі қосымша ... ... және ... ... ... ... қарастырады, оның деңгейі максималды тариф мөлшерлемесінің деңгейін біраз көтереді. Конго, ... Мали ... ... тариф қолданылады.Кедендік тариф - тариф ретінде өзінің экономикалық мағынасы мен сипаты жағынан сыртқы сауда процесі нарықтық реттеуге жатады. Кеден салығы - ақша ... ... не ... ... ... және ... ... тұрлеріне елдің шекарасынан өткенде мемлекет тарапынан салынатын салық. Барлық басқа салықтар сияқты ол ... ... ... ... үшін ... алым. Тауарлармен көлік құралдарын негізгі кедендік ресімдеу кезінде кедендік ресімдеу үшін Қазақстан ... ... ... ... ... алым ... сақтаТ үшій[т] кедещЙ" Ш ИёЩЮ іЩШР ЩЁЩ№ ifeffiSP табылатын ... ... мен ... ... ... тауарларды сақтау үшін Қазақстан Республикасының үкіметі белгілеген мөлшерлерде кедендік алымдар алынады. Кеден тарифтері - тауарлардың жүйеленген ... ... ... ... ... ... жүйесі. Тариф - тұрлі қызметтер ресми тұрде белгілейтін ақы төлеу жүйесі. Мысалы: ... ... ... ... ... ... тарифтері. Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тасымалданатын тауарлар сыртқы экономикалық қатынастардың тауарлық номенклатурасы арқылы тауар кодтарының сәйкесінше өткізіледі. Сыртқы ... ... ... номенклатурасы дегеніміз - сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу мақсатында тауарлардың жүйәлік тізімі, бүған тауарлардың толық ... ... және ... ... ... кодтар кіреді[18].Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы - цифрлық белгі немесе цифрлық белгілер тобы (кодтары) тұріндегі тауар топтарын, позицияларын, кіші ... ... ... жіктеушісі. Жіктеудің кезкелген деңгейіндегі позицияларға ескертулер, сондай-ақ сыртқы экономикалық қызметтің ... ... ... негізгі ережелері сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының ажырамас бөлігі болып табылады,Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы тарифтік және тарифтік емес реттеу ... ... ... статистикасын жүргізу үшін қолданылады. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын Қазақстан Республикасының үкіметі бекітеді. Қазақстан Республикасының қолданылатын ... ... ... ... ... ... ... ұйымының тауарларды сипаттаумен кодтаудың үйлестірген жүйесіне және ТМД-ның Сыртқы ... ... ... ... ... ... келеді.ЕврАзЭҚ елдерінің сыртқы экономикалық тауарлық номенклатурасы ТМД елдерінің тауарлық номенклатурасының негізінде ... Ал ТМД ... ... ... ... тауарлық номенклатурасы Гармониялық жүйенің негізінде құрылған. Гармониялық жүйе ... ... ... 1988 жылы ... қол қою ... енген Бұл құжатқа қосымша болып гармониялық жүйенің номенклатурасы болып табылады. Сыртқы ... ... ... ... ... ... қызметті мемлекетті реттеу үшін статистика ақпаратты жинау үшін қолданылады. ... ... ... ... ... шекарасы арқылы тасымалданатын тауарлар декларациялау мемлекеттік маңызы бар тауарлардың экспортын және импортын бейтарифтік реттеу ... ... ... ісі ... ... өклетті орган сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын ... ... ... Кеден ісі мәселелері жөніндегі өклетті орган:1 .Халықаралық ұйымдарда халықаралық негізді әзірлеу, өзгерту, толықтыру, түсіндіру және қолдану ... ... ... ... ... Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы халықаралық негізінің өзгерістерімен толықтыруларын, Бұл негізді түсіндіру ... ... ... мен шешімдерді қадағалауды қамтамасыз етеді.2.	Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын оныңхалықаралық негізіне сәйкес келтіру жөнінде Қазақстан РеспубликасыныңҮкіметіне үсыныс ... ... ... ... сыртқыэкономикалық қызметтің тауар номенклатурасын әзірлеу, өзгерту жәнетолықтыру ... ... ... ... ... экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының эталонданасын әзірлейді және оны сайма-сай қалыпта ұстап отырады. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын, халықаралық ... ... ... ... жөніндегі шешімдердің жариялануын қамтамасыз етеді.4.Жекелеген тауарларды жіктеу бойынша орындау үшін міндетті ... ... ... және ... қамтамасыз етеді. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын жүргізуге қажетті өзге де функцияларды жүзеге асырады.Сыртқы экономикалық қызметтің Тауарлық номенклатурасында ... ... ... ... кезінде декларант олардың Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы бойынша кодын дұрыс көрсетпеген жағдайда кеден органы ... ... өз ... жіктеуге қүқылы. Кеден органдарының тауарларды жіктеу жөніндегі шешімдер міндетті болып табылады. Кеден органдарының шешімдеріне ... ... ... ... ... жасалуы мүмкін. Тауарларды жіктеу кезінде кеден органдары тауарлар ... ... ... ... тауар номенклатурасына сәйкес қолданылады. Тауарларга ілеспе құжаттарда көрсетілген мәліметтер, сондай-ақ сараптама ұйымдары беретін қортындылар, анықтамалар, сараптама актілері көмекші (ақпараттық) ... ... және ... ... ... ... ... Тұлғаның сүрату бойынша кеден органы осы бөлімге сәйкес тауарлардың жіктемесі бойынша алдын ала шешім қабылдайды [19].Сыртқы экономикалық қызметтің ... ... ... ... ... ... тәжірибеде қолданылатын тауарларды топтастыру жүйесіне сәйкес анықталады. ... ... ... преференциялар және жеңілдіктер бойынша, преференцияның жалпы жүйесі - даму және сауда жөніндегі БYenYen конференциясында қабылданған дамушы елдерден шыгатын тауарлар ... ... ... ... ... бойынша жеңілдіктер Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларга қатысты кедендік ... ... ... ... сондай-ақ тарифтік преференциялар кедендік жеңілдіктер деп түсіндіріледі. ... ... ... жеңілдіктер Кеден кодексінің 330 және 331 баптарында көзделген ... ... ... ... бола ... ҚР ... нормативтік құқықтық актілерінен кедендік толемдер бойынша жеңілдіктер беруге тиым салынған.Қазақстан Республикасының кедендік толемдер салудан босату кедендік кодексте ... ... ... ... салудан: жүктерді, бағажбен жолаушыларды тұрақты халықаралық тасымалдауды жүзеге асыратын көлік құралдары, сондай-ақ жол жүру ... ... ... бекеттерінде оларды пайдалануга қажетті немесе осы көлік құралдары апаттарының зардаптарын жою (ақауларын ... үшін ... ... ... материалдық техникалық жабдықтау заттары, керек жарақтар, отын, азық-түлік және де басқа мүліктер босатылады. Үлттық және ... ... ... ... ҚР ... ... бағалы қагаздар кедендік баждарды салудан босатылады. Ізгілік көмек ретінде Қр кедендік аумағына экелшетш ... ҚР ... ... ... ... ... ... тауарлар кедендік баждардан босатылады.Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарына сәйкес тауарлардан кедендік баж салудан босатылады. Кеден баждарын салудан босату ... ... ... ... ҚР ... шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар және KJP көші-қон туралы заңдарына сәйкес кедендік баж салудан босатылатын тауарлар, ҚР ... ... ... ... ... ... үкіметтері, сондай-ақ халықаралық ұйымдары жәлісі бойынша берілген ... ... ... ... алынатын тауарлар кедендік баждан босатылады. Жалпы преференциялық баж салығы - ... ... ... ... ... жеке ... ... кезінде бір немесе бірнеше мемлекетке ерекше қолайлы жағдай жасау үшін мемлекет белгілейтін артықшылығы бар баж салығы.Преференция ... Бұл ... - ... ... мәселен, елдер арасындағы сауданы кеңейту мақсатымен халықаралық келісім бойынша берілетін сауда жеңілдігі. Ал ... ... ... Қазақстан Республикасы мемлекеттерге кеденді баждардан босату не оның ставкасын төмендету немесе тауарларды преференциялық экелуге (экетуге) квота ... ... ... ... экономикалық қызмет саласындағы арнайы артықшылықтар тарифтік преференциялар деп айтылады.Тарифтік преференциялар Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... ... ... ... ... экәлінетін және KJP мен кеден одағын немесе еркін сауда аймағын қүратын мемлекеттерде ... ... ... ... ... KJP ... аумағынан экетілетін және Қазақстан Республикасының шығатын тауарлар кедендік баждарды салудан босатылады. Қазақстанның кедендік аумағына экәлінетін және ҚР үлттық преференциялар ... ... ... ... ... ... төмендетілген ставка бойынша кеден баждары салынады. Мұндай мемлекеттермен тауарлардың ... ... ... ... ставкасын төмендету деңгейін ҚР Үкіметі айқындайды. Осы кедендік тарифтік преференциялар кеден кодексінің 7-тарауында яғни тауарлардың шығарылған әлін анықтаудағы көзделген шарттарды ... ... ... [22].Қазақстандағы кедендік тарифтердің қолдану ерекшеліктері бойынша, кеден тарифтік дамуындағы жаңа ... - > ... ... ... Бұл заңға сәйкес сыртқы экономикалық қызметті реттеудің негізіне тарифтік шаралар жатады. Қазақстанның кедендік тарифтік механизмдерін пайдалану барысында келесі негізгі мақсаттар ... ... ... ... Оның тиімділігі көбінесе реттеудің нормативтік тэртібіне және ережелеріне байланысты. Мұндай реттеудің заңдылық негізіне 1995 ... ... ҚР ... > Қаулысы жатады. Кедендік тарифтердің қолданудың нақты мақсаттарына мыналар жатады:* ҚР тауар енгізудің тауарлы қүрлымын реттеу;* ҚР тауарлар, валюталық ... ... ... және оны ... ... ... үстау;* ҚР тауарлар өндірісімен түтыну қүрлымында озық өзгерістер жасауға жағдайлар ... ҚР ... ... ... ... жағдай жасау;КР кеден тарифі Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан өткізілетін тауарларға ... ... баж ... ... ... ... ... қызметтің тауарлы номенклатурасы ҚР Үкіметімен халықаралық тәжірибеде қолданылатын тауарларды топтастыру жүйесіне сәйкес анықталады.Кеден баж ... ... ... және жеке ... ... тұрі және ... ... қатысты, заңға қатысты көрсетілгеннен өзге өзгермейді. Шекті мөлшерлемелер Қазақстанға жақсы әсер ету ... ... елде ... ... ... Ал ... ... жоқ немесе шығару әлі белгісіз тауарларға қойылатын енгізу мөлшерлемелері заңды негізде екі есе артады. Шығарылатын тауарлардың баж салығы мөлшерлемесі мен олар ... ... ... және ... ... ... тарифтік емес құралдары ҚР Үкіметімен анықталады, эрі Қазақстан территориясында сыртқы экономикалық ... ... ... ... ... ҚР > заңы ... ... арналған 40-баптан тұрады. Заң мынадай кеден төлемдерін (баж, алым, ... ... ... ... ... баж, ... баж, ... қарсы баж, өтемдік баж; кеден органдарының лицензия бергені үшін алынатын алым; кедендік ресімдеу бойынша маманның біліктілік аттестатын бергені үшін ... ... ... ... үшін алынатын кедендік алымы, тауарларды сақтау үшін алынатын кеден алымы, тауарларды кедендік алып жүру үшін ... ... ... ... ... үшін ақы, ... ала ... қабылдаганы үшін төлемақы, кеден аукциондарына қатысқаны үшін төлемақы [23].Осылайша қорыта айтқанда,Бұданкейінгі өзгерістерде кеден бажының өзінен басқа, сондай-ақ ақпараттандырғанымен ... ... үшін және ... ... ... үшін ... ... басқа барлық баждар алынып тасталды.2.3 Салық жүйесіндегі сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтардың үлес салмағыСалық жүйесіндегі ... ... ... салынатын салықтар республикалық бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыра отырып, жогарыда атап өткеніміздей мемлекеттің элеуметтік-экономикадық бағыттағы шыгындарын қалыптастыруга ... ... ... ... сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтар тек қана мемлекеттік бюджеттің кіріс ... гана ... етіп ... ... ... ... атқарып отырады.Сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтарда кеден одағы экономикалық интеграциялық процесстерді жаңа деңгейде бастауға кәлісуін берді және жандандырды.Сонымен қатар, біріңғай ... ... ... ... ... ... ... бизнесті дамыту үшін ерекше қолайлы жағдай жасайды.Қазақстанның ... ... ... қатысушы-елдердің алдында инвесторларға арналған бірқатар дауланбайтын артықшылықтары бар. Үш елдің салықтық жүйесін салыстыра отырып, Қазақстанда ... салу ... екі елге ... ... либералді деп айтуға болады.3 кестеКедендік одаққа қатысушы-елдердегі салық тұрлері және ставкаларыСалық тұрлеріҚазақстанРесейБеларусьҚҚС12%18%20%ктс20%20%24%КТС? Кедендік одақтың ... ... ... еместің табысы (тұрақты өкілеттік арқылы)20%20%24%КТС, резидент еместің табысы (тұрақты өкілеттіксіз)20%20%15%КТС, резидент еместің девиденті (тұрақты өкілеттік арқылы)15%15%12%КТС, резидент еместің пайыз ... ... ... өкілеттіксіз)15%2U%КТС, резидент еместің роялти тұріндегі табыстары (тұрақты өкілеттіксіз)15%20%15%КТС, резидент еместің халақаралық тасымалдаудан түскен табыстары5%20%6%КТС, резидент еместің тәуекелдіктерді ... ... ... табыстары10%20%15%КТС, резидент еместің тәуекелдіктерді қайта сақтандыру шарттары бойынша табыстары5%20%15%КТС, басқа Кедендік одаққа мүше-әлінде қызметін ... ... ... ... ... (тұрақты өкілеттіксіз)Төлеу көздеріне салынбайдыТөлеу көздеріне салынбайдыТөлеу көздеріне салынбайдыЖТС (жеке тұлғалар)10%13%12%ЖТС, (жеке тұлғалар) резидент емес (Кедендік одаққа қатысушы елдерді қоса)5-20%9-30%12%Әлеуметтік ... ... ЖШС, ... ... ... автормен жасалған [24]3-ші кестеден көрініп тұрғандай, Қазақстан келесі салық салу ставкаларының негізгі тұрлері: жеке ... ... ... ... ... және ... ... сақтандырудан резидент еместердің КТС, Кеден одағына қатысушы-елдердің резидентімен дивидент тұрінде ... ... ... ... ҚҚС ... артықшылықтары бар. Сонымен қатар, Қазақстанда ғана одаққа ... ... ... ... ... салық төленеді. Қазақстанда Арнайы экономикалық аймақтарының (АЭА) бар ... ... ... ... үшін ... тағы бір даусыз артықшылығы болып табылады [24].Кедендік одақтың басқа мүшелерінің экономикалық аймақтарына қарағанда, қазақстандық Арнайы экономикалық ... ... ... ... шарттары аса тиімді билып іг^жоди;.ЖеңілдіктерҚазақстанРесейБеларусьКТС0%-10 жылға дейінмин. 13,5%12%- 5 жылға дейінҚҚС0%-10 жылға дейін0%-20жылға дейін10%)- 5 жылға дейінМүлік салығы0%-10 жылға ... ... ... - 5 ... ... салығы0%-10 жылға дейін0%-5 жылға дейін0% - 5 жылға дейінКеден баждарыбарлық мерзімге босатубосатубосатуКедендік одаққа қатысушы-елдердегі АЭА айналасындағы мемлекеттікжеңілдіктер	Дереккөз: ЖШС , ... ... ... ... ... [24]4 ... ... экономикалық аймақтарының қатысушылары барлық салық тұрлерінен босатылған, Ресейде минимальды мөлшері 13,5% қүрайтын , ... ... ... ал ... 12% және 10% ... ... құн ... және табыс салығы салынады.Сонымен бірге, ресейлік Арнайы экономикалық ... ... ... ... ... бірден бір айырмашылығы жер қойнауын өңдеу мүмкіндігі болып табылады. Қазақстанның Арнайы экономикалық аймақтарының Қызылордада мүнай және газ ... ... ... ... ... ... шығарушы сектордың қажеттіліктерін қанағаттандыратын бірлескен кәсіпорындарды қүра отырып, шетелдік инвесторлар конкурсть: өткізу кезінде өздеріне 20% шартты жеңілдікті қамтамасыз ... ең ... ... үшін, отандық өндірушілерге көмек:;; бізбен үнемі талдаулар жүргізілуде. 2 тоқсан қорытындысы бойынша бізбен жер қойнауын пайдаланушыларының 10 ең ... ... ... жән ... ... ... Әліміздің республикалық бюджетініі 100 пайыздық үлесін қүрайтын кеден арқылы сыртқы экономикалық қызметк салынатын салықтардың ... ... ... ... 5 ... көреміз.5 кестеСалықтардың2008 жылүлесі2009 жылҮлесі2010 жылҮлетүрлерімың тг.%мың тг.%мың тг.сі%Салықтардың2037452573100,02 228 681 798100,02 934 080 ... 132 ... 226 ... ... ... салықКедендік365 366 37618,0556 899 75825,0823 282 38228,0төлемдер менсалықтармың тенгеДерек көзі: ҚР Қаржы Министрлігінің статистикалық ... ... ... ... ... ... ... сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтардың үлесібойынша [25]2008-2010 ... ... ... ... ... ... ... экономикалық қызметке салынатын салықтардың орындалу көрсеткіштері (кесте 5) ... жылы ... ... және ... ... ... салық іс жүзінде нақты 12132917 мың тенге, 2009 жылы іс жүзінде нақты 152 226 450 мың ... 2010 жылы іс ... ... ... мың ... ... Ал, кедендік толемдер мен салықтар 2008 жылы іс жүзінде нақты 365 366 376 мың ... 2009 жылы іс ... ... 556 899 758 мың тенге, 2010 жылы іс жүзінде нақты 823 282 382 мың тенгені ... ... және ... операцияга салынатын салық жалпы салықтық түсімдердің 2008 жылы 0,6%-дық үлесін ... 2009 жылы ол 6,8 %, 2010 жылы 12,7 % ... алып ... ... ... мен ... жалпы барлық салықтық түсімдердің 2008 жылы 18,0 %-дық үлесін алса, 2009 жылы 25,8 %, 2010 жылы 28,0 %-дық ... алып ... ... ... кәліп түсетін сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтардың 2008-2010 жылдар аралығындагы жалпы салықтық ... ... ... ... ... бірінші кезекте, 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап импортқа тарифтің орташа арифметикалық ставкасы 10,5%-ды қүрайтын ... ... ... ... ... ... есебінен екенін айтамыз, Бұл бүрынгы қолданыстагыдан 1,6 есеге немесе 60%-га жогары болган.Сол сияқты салық органдарының және қаржы ... ... ... ... ... 2010 жылы 20,0 млрд.теңге түгел өндіріп алынған.Салық және кедендік әкімшіліктендірудегі кемшіліктер, ішкі ... ... ... ... болмауы, сондай-ақ салық және кедендік әкімшіліктендірудегі басқа да 6,1 миллиардтан астам теңге қаржы тәртіп бүзушылығына экәліп соқты.Салық түрлеріЖылдарАуытқу, 2010/200920092010тенгемен ... ... 228 681 7982 934 080 ... саудаға жэне сыртқы операц салын салық152 226 450373799611,3+221573161,3145Импортталатын тауарларға ҚҚС, барлығы404 654 729435 869 142+312144137,7Импортталатын тауарларға салынатын акциздер18 556 28713 613 ... ... мен ... 437 466823 282 ... ... ... Қазақстан Республикасы  салық жүйесіндегі сыртқы экономикалық қызметке салынатын сальщтардың өсу қарңыныМың тенгеДерек көзі: ҚР Қаржы ... ... ... ... ... [25]Айта кететін жайт, республикалық бюджет шығыстарын екі мәрте нақтылауға және бірнеше қайтара түзетулерге ... 2008 ... ... ... 13,1 ... теңге игерілмей қалған.6 кестеде Қазақстан Республикасы салық жүйесіндегі сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтардың өсуі ... ... ... және сыртқы операцияларға салынатын салық 2010 жылы 2009 жылға қарағанда +221573161,3 мың тенге немесе 245% -ға ... ... ... құн ... салық 2010 жылы 2009 жылға қарағанда +31214413 мың тенгеге немесе 107,7 пайызға орындалып, 7,7 % ... ... ... ... ... 2010 жылы 2009 ... ... -4942658 мың тенге немесе 73,4 пайызға орындалып, 26,6% кеміген. Кедендік толемдер мен салықтар 2010 жылмен 2009 жылды ... ... мың ... немесе 143,0 пайызга орындалып, 43,0 пайызга өскен.Импортталатын тауарларга салынатын қосылған құн салығы бойынша түсімдердің өсіміне ... әсер ... ... ... ... ... негүрлым көп үлес салмагын тауарлардың 73-тобы (қара металл бұйымдары) ... ... ... ... ... көлемінде олардың үлесі 18,5% (3 942,8 млн. АҚШ доллары) құрайды, Бұл өткен жылмен салыстырганда 1,3% немесе 51,4 млн. АҚДІ долларына ... ... Бұл тобы ... 72,7 млрд.теңге сомада қосылған құн салығы төленді.Төлемнің атауы2009 жылғыМБ фактісі2010 жылғы МБ жоспары2010 жылғы МБ фактісіАуытқу 2010 жылға ... ... ... 228 681 7982 702 957 7512 934 080 721231 122 ... 398 922131,7Халықаралық саудаға және сыртқы операц салын салық152 226 450288 930 264373799611,384 869 347129,422157316 1,3245Импорттал. тауарларғаҚҚС,404 654 729411 420 838435 869 14224 448 304105, ... ... н ... ... 28720 553 19813 613 629-6 939 ... төлемдер мен салықтар575 437 466720 904 300823 282 382102378 082114,2+2478449 16143,07 ... ... ... ... ... жүйесіндегі сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтардың салыстырмалы орындалуымың ... ... ҚР ... Министрлігінің статистикалық бюллетені мәліметі бойынша [25]2009-2010 жылдардагы Қазақстан Республикасы салық жүйесіндегі сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтардың ... ... 2010 жылы ... ... және ... ... салынатын салықтар жоспарланган 288930264 мың тенгенің орнына іс ... ... мың ... түсті. Нәтижесінде жоспардан 84869347 мың тенге артық ... 129,4 % ... ... ... ... ... мың ... немесе 145 пайызга артқан. Импортталган тауарларга ҚҚС 2010 жылы жоспардагы 411420838 мың ... ... ... түсім 435869142 мың тенгені қүрады, нәтижесінде 24448304 мың тенгеге өсіп немесе 105,9 %-га орындалган.Кеден статистикасының жедел ... ... ... ... ... ... ... есеп айырысулардагы 4,7%-ды емес 7,7%-ды қүрады. Акциздер 2010 жылы 20553198 мың ... ... ... ... 13613629 мың ... ... Жоспарланган қаражаттан -6939570 мың тенге немесе 33,8 % -га орындалмай қалган. Бұл жагдай импортталатын тауарга салынатын ... ... ... Жоспардың орындалмауының себебі жекелеген акцизделетін тауарлар (сыра, автомобильдер) бойынша алые шетелдерден акцизделетін тауарлардың импорты көлемінің азаюы ... ... ... автомобильдерге акциздер бойынша орындалмауы жоспардың   Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 1 шілдедегі № 682 қаулысы ... ... ... ... ... жеке тұлғалар кедендік баждардың бірыңғай ставкалары бойынша төленеді және кодына есептеледі. Қаңтар айында ... ... ... ... ... ... ставкалар бойынша кедендік баждарды төлеумен кедендік кіріс ордері бойынша жүргізілді.Сонымен, талдауларды қорыта келе мемлекеттік бюджетке барлық түсімдер 2010 жылы нақты 4 299 132 215 мың ... ... Оның ... ... ... ... 2 934 080 721 мың ... қүраган. Осы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, салықтық түсімдер ... ... ... ... 68,2 пайыздық үлесін алып отыр.Республикалық бюджетке 2010 жылдың қорытындысы бойынша салықтық түсімдер жоспардагы 1 886,9 млрд. теңгенің ... 2 083,5 ... ... 110,4 %-ды қүрады. Салықтық емес түсімдер бойынша жоспар 119,6 %-га, ... ... ... түсетін түсімдер бойынша 90,0 %-га және трансферттердің түсімдері бойынша 100,5 %-га орындалды.2009 жылдың 1 ... ...   2010 ... 1 ... ...  ... акциздер  иХалықаралықтауарларға салық1 сурет. Өткен жылмен салыстырғанда 2010 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша кедендік толемдер мен ... ... ... ҚР ... ... ... бюллетені мәліметі бойынша [25]Сонымен, салық жүйесі реформасын жүргізу кезеңдерінің негізгі мақсаттарының бір -салықтық түсімдерді ... ... ... Бұл ... түсімдер мемлекеттік багдарламаларды және үкіметтің макроэкономикалық міндеттерін орындауга ... ... 1-де ... 2010 ... ... ... жылдығында ҚҚС 117,7 млрд.теңге сомада өтелді, Бұл өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 24,9 ... ... ... ... ... ... көлемінің үлғаюы болып табылады (2009 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда экспорт 74,1%-ға өсіп, ағымдағы жылдың 5 айында 24,2 млрд.АҚШ долларын қүрады).Салықтар ... ... ... 2010 ... 1 ... жылдығында жағдай бойынша салық және бюджетке төленетін ... да ... ... ... ... түтас алғанда 150,8 млрд.теңгені қүрады, жылдың басымен салыстырғанда бересі 50,5 млрд.теңгеге үлғайды, өсімнің ... ... ... ... ... ... ... мен өндіріп алуға үмітсіз бересі болып табылды. Бересінің ең көп үлес ... ... ... ... ... - 82,4%, ... ... ҚҚС -49,0% қалыптасты.Жалпы Қазақстан Республикасында салық жүйесін жетілдіру кезінде, салық заңдары нормаларының бір тұрғыда түсіндірілуін қамтамасыз ету, оны салық төлеушілердің ... ... ... ... тэртібін сақтаудың денгейін арттыру мақсатында әліміздің Президентінің ... ... осы ... ... ... кәсіпкерлерге деген көптеген жеңілдіктері енгізілді деп айтуымызға болады, яғни ... ... ... ... түсірілуі, атап айтсақ: корпорациялық табыс салығының 20-25 , әлеуметтік салық 10-15, жеке табыс салығы 20-25 пайызға төмендеді.2010 - 2012 жылдарға ... ... ... ... Салық кодексінің және басқа да нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып орта мерзімді кезеңге арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамды ... ... ... қорға жіберілетін бюджетке түсімдер колемінің  2010 - 2012 ... ... ... ... корсеткіштердің болжамдыКөрсеткіштер атауы2010 жыл2011 жыл2012 жылКірістер14,215,215,0Салықтық түсімдер13,614,614,4Салықтық емес түсімдер0,40,40,4Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер0,20,20,2Мемлекеттік ... ... ... % ... ... ҚР Қаржы Министрлігінің статистикалық бюллетені мәліметі бойынша ... ... ... басқару және мемлекеттік мекемелердің қызметкерлердің жалақыларын 2010 жылы 1 шілдеден 25 %-ке, 2011 жылы 1 ... 30 %-ке ... және ... сақтандырудың мемлекеттік қорына аударымдардың 2010 жылы 5%-ке дейін арттырудың нәтижесінде элеуметтік салықтың және 2010 - 2012 ... ең ... ... ... үлғаюына байланысты жеке табыс салығының төмендеуі ескерілді. 8 кестепараметр л ері ... ... ... өндіру, мүнайга элемдік баға, АҚШ долларына теңгенің бағамы, сондай-ақ ... ... ... серпіні, ағымдағы жағдайды талдау. 2010 жылы 2008-2010 жылдардағы кедендік ... мен ... ... ... 2 ... ... 2008 жылы 365,0 млрд тенге, 2009 жылы 556,0 млрд тенге, 2010 жылы 823,0 млрд тенгені қүраған.2 000,0 -,В ... ... I	л лпп ... 20102 ... 2008-2010 жылдардағы кедендік төлемдер мен салықтардың орындалудинамикасыДерек коз: ҚР Қаржы Министрлігінің статистикалық бюллетені ... ... ... ... келесідей ұйымдастыру іс - шаралары жүргізілуде, яғни: салық заңнамасын, кеден ... ... ... ... ... сай келтіру үшін, жұмыс тобы жұмыс жүргізуде. Жұмыс тобы көрсетілген жұмысты аяқтап, ҚР ҚМ Салық комитеті РФ және БР ... ... ... ... алмасуды ұйымдастыру бойынша жұмысын бастады; ҚР ҚМ Салық комитетімен кеден одағы шеңберінде жанама салықтарды экімшілендіру бойынша арнайы ... ... ...    ...    ...    деңгейінде    кұрылатын болады.Осылайша жоғарыдағы талдаулар ... ... ... элеуетін кеңінен пайдаланып, жан - жақты дамытуды көздейтін мэселелер: ... ... мен ... ... ... ... экономикалық қызметті дамыту, транзиттік тасымал тарифін қалыптастырудың нақты тетіктері, кеден салығы мэселелері, сонымен қоса Кеден одағына ... ... ... ... - ... құн ... және акциздер т.б. салықтар мен толемдер салық кодекісінде 2011 жылғы 24 қаңтардағы енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескеріп іске асырылуы ... ... ... ... ... ... дамытуда кездесетін мәселелер және оны шешу жолдары мен ... ... ... Беларусь Республикасы және Ресей Федерациясы біртүтас экономикалық кеңістігін қалыптастыру аясында салық және кеден заңнамасын дамыту бағдарламасы ... ... баға ... ... және ... ... атты ... болып өтті. Көпшілікке белгілі, 2010 жылы Қазақстанның Кеден одағына енуімен ерекшеленеді. Ал, енді біртүтас ... ... ... барысында отандық тауар өндірушілерді қолдау және сонымен қатар олардың мүддесін қорғау мәселесі күн тэртібіне қойылған өткір мэселелердің біріне айналып отыр. ... ... орай ... ... төлеушілер қауымдастығы Кеден одағы қүрылымында салық экімшілігі және кедендік бақылаудың тиімді эрі таза жүйесін қүру мэселесінің өзектілігіне баса ... ... ... ... өзі шындап келгенде әліміздің экономикалық дамуына қуатты серпін беретіндігі айдан анық.Әлімізде стратегиялық маңызды ірі инвестициялық жобаларды жүзеге ... ... ... ... ... және ... тартуға лайықты жағдайларды қалыптастыру үшін заңнаманы тұрақты тұрде мониторингілеу және жетілдіріп тұрудың ... ... тыс ... жоқ. Жиында сонымен қатар "Трансферттік баға белгілеу туралы" заңды одан эрі жетілдіріп толықтырудың қажет ... ... та ... ... ... және Ресей елдерінің біртүтас экономикалық кеңістігін қалыптастыру аясында салық және ... ... ... ... ... күрдәлі мэселелер туралы қазіргі таңда көптеген сарапшылар да өз ойларын айтып келеді[26].Кедендік одақ Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің ... 2010 жылы ... ... ... Интеграциялық үдеріс мүнымен тоқтамақ емес. Сонымен қатар, Бірыңғай экономикалық кеңістік құрылуға тиіс. Бүған мүмкіндік ... ... ... құжаттарға қол қойылды.Мемлекет басшысы Нүрсүлтан Назарбаевтың осыдан он жеті жыл бүрын Мэскеу мемлекеттік университетінде айтқан ... одақ қүру ... ... жүзеге аса бастағанын білдіреді. 1994 жылы айтылған сол ... ... ... ... ретінде эуәлі Еуразиялық экономикалық қауымдастық күрылды. Бұл қауымдастықты қүрудағы негізгі мақсат ... ... одақ пен ... экономикалық кеңістік қүру болатын. ЕурАзЭҚ-қа мүше елдердің өзара саудасындағы шектеулерді алып ... ... ... елдердің сыртқы саудадағы тауар айналымын және өзара инвестиция ... ... ... ... ... ... ... жасалды, Еуразия даму банкі қүрылды, гуманитарлық байланыс нығайып, мемлекетаралық мақсатты бағдарламалар жасау ... ... ... ... бері ... елдерінің үлттық экономикасында тұрақты даму,инвестициялық белсенділік және сыртқы сауда айналымында оң динамика, әлеуметтік даму индикаторларында оң өзгерістер байқалуда.Кедендік одақтың артықшылығы ... ... мына ... ... ... ... Бүгінгі таңда үш елдің аумағында 170 млн. ... ... ... ... ... ... мүше елдердің ішкі жалпы өнімі 2 трлн. долларға, ал өнеркэсіптік элеуеті 600 млрд. долларға ... ... ... ... ... одақ энергоресурстар нарығында маңызды рөл атқаратын ойыншыға айналады. Жер бетінде өндірілетін ... 12 ... осы ... тиесілі эрі сол бидайдың элемдік экспортының 17 пайызы да Одақтың еншісінде болады. Алдын ала болжам бойынша Кедендік одаққа мүше елдердің ішкі ... ... 2015 ... ңарай 15 пайызга артады.Қазақстанның басым дауысымен жүргізілш келе жатқак Еуразиялык;иитеграцияланудың Кедендік одақтан кейінгі кезеңі Бірыңғаи эконошкшзд кеңістік кздэу болмақ. 2009 ... ... ... ... Президент! Нүрсүлтан Назарбаевтың бастамасымен Алматыда жеті елдщ ЬШШ^ШЩ бейресми ... ... ... Сол ... Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің басшылары 2010 жылдан бастап Кеден одағы, ал 2012 жылдан Бірыңғай экономикалық кеңістіктің ... ... ... ... Ал ... жылдың желтоқсан айында Бірыңғай экономикалық кеңістік құруға негіз болатын халықаралық 17 келісім бекітілді. Сарапшылар мүны ЕурАзЭҚ-қа Қазақстан ... ... ... ... ... үлгерді. Өйткені бүған дейінгі жоспар бойынша он шақты ғана құжатты бекіту козделген болатын.Кеден одағына мүше елдердің 2010 жылдың 9 ... ... ... ... кеңістік құру туралы декларациясында Еуразия кеңістігіндегі интеграцияның эрі қарай жалғасатыны, ... ... мен ... ... кеңістікке өзге елдердің де мүше болуына жол ашық. Қазақстанның Кеден одағы елдерімен арадағы тауар айналымы 2010 жылы 28 пайызға, ... ... 20,7 ... ал ... 39,4 пайызға өсті. Ал Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 89 ... ... ... осы ... 19 ... ... ... мүше мемлекеттердің үлесіне тиесілі. Сарапшылар, Бұл тек алғашқы бір ... ғана ... ... ... ... аударып отыр.Беларусь Республикасы салық органдарының Кеден одағы жағдайында жанама салықты алу тәжірибесі мен ... ... баға ... ... ... де жан-жақты эңгіме болды. Сөз реті келгенде атап айтарлығы, конференцияға қатысушылар Кеден одағы мен біртүтас эконо-микалық ... ... ... салу және ... баға ... саласындағы заңнамаға енгізіліп жатқан өзгерістер бойынша сала басшыларымен пікір алмасу және олардан кейбір сауалдарға түсіндірмелер алу мүмкіндігіне де ие ... ... ... ... бажсыз сауда тауарларының тізімін анықтады.Ресей, Беларусь және Қазақстанның Кеден одағы комиссиясы қымбат металлдар мен асыл ... ... ... ... мен басқаS4тұрмыстық заттарды бажсыз сауданың кедендік үдерістерін пайдалануға ... ... ... алып ... ... сатуға тиым салынған тауарлар тізіміне әскери сипаттағы, оқ-дәрі, әскери қару-жарақтар, есірткі және әліктіргіш заттар, өнідірістік және ... ... ... ауыр салмақты және үлкен тауарлар, этил спирті, жеке саудаға арналған ... ... ... ... ... ... балықтан жасалған тауарлар мен басқа да су омыртқасыздарынан жасалған тауарлар; уылдырық пен жекелеп сату үшін оралған және міндетті тұрде ... ... ... 0,5 ... ... ... жасалған тауарлар: салмағы 0,25 кәліден аспайтын арнайы маркамен қапталған ерекше тұқымдас балықтардың уылдырықтары: медициналық ... ... ... ... ... және Кеден одағына мүше мемлекеттерде бекітілген ереже бойынша тіркелген, жеке саудаға арналып ... ... ... немесе металл дан жасалған кэде сыйлар жатады. Бұл шешім 2010 жылғы қазанның 20-сынан бастап өз күшіне енді [26].Экономикалық қызмет саласындағы ... ... ... ... ... ... аса маңызды рольге ие, ол аталған саладағы негізгі құқық қорғаушы институттардың бірі болып табылады. Сыртқы сауда ... ... ... ... экономикалық қызметті реттеуге қатыса отырып және фискалды қызмет атқара отырып, кеден қызметі ... ... ... ол ... ... ... ... ықпал етеді. Ал, кеден ісі аясында орын алатын қылмыс қүрамдары ... ... ... ... ... бір ... ... отырып, кеден органдарының қалыпты қызмет етуіне қарсы бағытталады.Кедендік ... ... ... ... оларды жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтың бекітілуін келесі факторлармен байланыстырамыз:* кеден ісі саласының дербес құқық саласы ретінде қалыптасуы;* аталған қызмет ... ... ... ... таралуы және олардың өсу тенденциясының байқалуы;* аталған қылмыс қүрамдары келтіретін зардаптардың аса үлкен мөлшерде болатындығы;* кеден ісі саласын, басқа да ... ... ... ... ... алмауы, аталған саланы қылмыстық-құқықтық қорғаудың тиімділігі.Қылмыстық құқықтың кеден ісі ... ... ... қылмыстық-щқьщтьщ тиымдардың белгіленуі жэие аталғм сшдағы щлмьшъщ вдщйёНқорғалатын қоғамдық қатынастарға қол сүғылмаушылықтың белгіленуі ... ... ... ... ... ... ... Кодексі кеден ісі саласында орын алатын келесі қылмыс қүрамдары үшін қылмыстык жауаптылықты белгілейді:* экономикалық контрабанда ( 209-бап);* шетел валютасындағы қаражатты ... ... ... ... ... мен ... төлеуден жалтару (214-бап);-айналысы шектелген және айналыстан алынған заттардың контрабандасы ( 250-бап).Біздің ойымызша, кеден ісі ... ... ... ... тұрі ... ... ... мен салықтарын төлеуден жалтару қүрамын қарастыруга болады және аталган қылмыс қүрамымен қылмыстық-құқықтық күресу - ... ... ... ... ... ... толтырудың маңызды қүралы болып табылады. Мемлекеттің осы бағыттағы саясатының мүдцелері Қылмыстық Кодексіне аталған қылмыс күрамы үшін қылмыстық жауаптылықты көздейтін ... ... ... қорғалады (214-бабы).Аталган жауапкершілік қүрамы сыртқы экономикалық қызметті ... ... ... ... құқықтық қатынастарга қол сүға отырып, ішкі экономикалық қауіпсіздікке де қауіп тудырады. Сыртқы экономикалық саясатты және Қазақстан ... ішкі ... ... ... ... ... бірі ретінде кедендік шекарадан өтетін тауарлар мен көлік құралдарынан кеден ... мен ... алу ... қалыптастыру танылады.Сәйкестелген тұрде кеден төлемдері мен салықтарын төлеу тэртібін және ... бүзу - ... ... ... ... саласындагы әліміздің экономикасына елеулі шыгын келтірумен үштасады, мемлекеттік бюджетті қалыптастыруга ... ... ... ... ... қол сүгады. Бұл пікірмен ресейлік көптеген галымдардың пікірлері сәйкес келеді. Олар Бұл ... ... ішкі ... ... ... жатқызады. Мысалы, СБ. Чернов объектілерді салық салудан жасыру арқылы кеден төлемдері мен алымдарын төлеуден жалтаруды ұйымдасқан ... ... ... бірі ... ... ... ... қылмыс қүрамы күрдәлі қүрам болып табылады, сондықтан тұрлі сипаттагы объектілерге қол ... ... ... ... ... ... қалыпты жүзеге асырылуын, кедендік бақылау мен кедендік шекарадан тауарлар мен көлік құралдарын өткізу тэртібі, кеден органдарының ... ... ... ... ... мен өзге де ... ... нысанындагы бюджетті қалыптастыруга байланысты құқықтық қатынастарды жатқызуга болады.Кеден төлемдері мен салықтарды төлеуден жалтарудың бірнеше құқық салаларына, дәлірек айтсақ, тұрлі ... ... ... ... құқықтық қатынастарга қол сүгатындыгына, жанасатындыгына байланысты қылмыстық ... ... оның ... ... ... қиындықтар туындап отыр [27].Қылмыстық құқық теориясында оның объектісіне қатысты қарама-қайшы пікірлер кездеседі, дәлме - дэл ... бір ... жоқ. ... бір ... қүрамын қылмыстық-құқықтық сипаттауда, саралауда оның объектісін анықтап алу қажеттігі туындайды. Ал, ҚК-нің 214-бабында көзделген қылмыс қүрамы объектісінің ... ... оны ... қызмет саласындагы қылмыстардың  жіктелуіндегі белгілі бір қылмыстар тобының қатарына жатқызуға мүмкіндік бермейді. Кейбір ғалымдар Бұл ... ... ... оның ... ... ... отырып, кедендік қылмыстар қатарына жатқызса, кейбір ғалымдар салықтық ... ... ... ... ... төлемдері мен салықтарды төлеуден жалтару қүрамы салықтық және өзге де кедендік қылмыстармен тығыз байланысты. Мысалы, ҚК-нің 209-бабында көзделген экономикалық контрабанда ... ... ... ... ... ... ... мен алымдарын төлеуден жалтару, сыртқы экономикалық қызмет ... өз ... ... мен оның ... кедендік құнын жасыру танылады. Осы мақсатта тауарлар мен көлік құралдары Қазақстанның кедендік шекарасынан кеден ... ... ... одан ... не құжаттарды немесе кедендік теңдестіру құралдарын алдап пайдалану арқылы өткізу, не декларациялаумен немесе күмэнді декларациялаумен үштасқан кедендік шекарадан ... тиым ... ... өткізу шектелген кедендік шекара арқылы өткізудің арнайы ережелері ... ... ... мен ... ірі ... өткізу, яғни экономикалық контрабанда орын алады.Кеден төлемдері мен ... ... ... ... ... өзге де ... жауапкершілік объектілерімен тығыз байланыстылығымен қатар, салықтық қылмыстармен жанасатындығы жоғарыда аталып өтті.Аталған ... ... ... ... бірнеше ғалымдардың пікірлеріне тоқталып отсек.Кеден төлемдері мен салықтарды төлеуден жалтарудың топтық және тікелей ... ... ... В.Д. Ларичев және Н.С. Гильмутдинова Бұл қылмыс қүрамын салықтық ... ... ... ... ... ... ... мен салықтарды төлеуден жалтарудың топтық объектісі ретінде сыртқы экономикалық қызметтің қалыпты жүзеге асырылуы барысында және мемлекеттік бюджетке ... ... ... мен өзге де ... ... барысында туындайтын, қылмыстық заңмен қорғалатын құқықтық қатынастар танылады.Ал, тікелей объектісі ретінде қаржы саласындағы ... ... ... ... мемлекет мүддесін қамтамасыз ететін құқықтық қатынастар танылады. Аталған қылмыс қүрамының қосымша объектісі ретінде кедендік шекарадан тауарлар мен ... ... алып ... алып кету және ... ... алып ... байланысты экономикалық қызметтің ерекше аясын таниды.И.Н. Голованов, В.Е. Перекислов, В.А. Фадеев сынды ... ... ... ... қосылады. Дэлірек айтсақ, олар салықтан жасырынулардың көп жағдайларда сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру барысында валюталық және ... ... бүза ... ... алға ... ... ... жүзеге асыру барысында жасалатын, кең таралған салықтан ... ... ... олар келесі қылмыс қүрамдарын жатқызады:* шетел валютасындағы қаражатты көршеу жалған мәмілелер нысанында ... ... ... ... ... пайдалана отырып, экспорт фактілерін бүрмалау;* валюталық түсімді шетелден қайтармау;* кедендік шекарадан ... ... ... ... төмендету арқылы кеден төлемдері мен салықтарды  төлеуден жалтару.Кеден ... мен ... ... ... ... салықтық қылмыс қүрамдарының қатарына жатқызатын авторлардың қатарын Л.Д. Гаухман, СВ. Максимов ... олар ... ... ... ... ... ... мемлекеттің салық салу қызметін тани отырып, кедендік қылмыстар қатарына жатқызбайды.Егер де ... ... ... ... ... ... кедендік бақылау аясында орын алатын кеден төлемдері мен алымдарын ... ... ... ... ... ... оның объектісіне байланысты салықтық қылмыстар қатарына жатқызып қарастырса, кейбір алыс шетел елдерінің қылмыстық заңдары Бұл ... ... ... ... ретінде жеке бөліп қарастырмайды. Дәлірек айтсақ, аталған қылмыс қүрамы салық төлеуден жалтару мазмүнына еніп, ресми тұрде салықтық ... ... ... ... Бұл ... ... ... қылмыстар қүрамынан бөлініп қарастырылмаған, ол, салық төлеушіге белгілі бір ... ... ... немесе оның бір бөлігін төлеуге қатысты міндеттемелерді ... ... ... ретінде сипатталады.Европалық Экономикалық Одақ қүрамына кіретін мемлекеттерде кеден төлемдері мен ... ... ... үшін ... ... ... ... жалтару үшін белгіленген қылмыстық жауптылық мазмүнында қарастырылады (ГФР-де 1972 жылы қабылданған ... ... ... 1976 жылы ... Taxes ... Act заңымен, Испания ҚК-нің 307-бабымен, К^ытай Халық Республикасы KJK-нің 210-бабымен көзделген) .Ю. ... ... ... мен ... ... жалтаруды сыртқы экономикалық қызмет саласында жасалатын қылмыс қүрамдары қатарына жатқызып, оның тікелей объектісі ретінде сыртқы экономикалық қызметті таниды. ... ... ... ... оның ... ... сыртқы экономикалық қызметке қатысушы тұлғалармен жасалады. Сонымен қатар ол ... ... ... ... қылмыс қүрамының үлтаралық, кэсібилік, ұйымдасқан сипат алатындығын айтып өтеді.Жоғарыда аталып өткен кеден ... мен ... ... жалтару қүрамын салықтық қылмыстар қатарына жатқызуды қолдайтын ғалымдардың пікірлерімен толығымен ... ... ... ... мен ... ... жалтару қүрамын салықтық қылмыс ретінде қарастыру оның кедендік бақылау аясында орын алатын ... ... ... өзіндік ерекшеліктерін жоққа шығарады. Бұл пікірмен отандық И.Ш. Борчашвили,2010 ... ... ... ... ... ... ... 265 млрд теңге өткізді. Бұл жоспарлы көрсеткіштен 8 ... көп. ... ... ... ... ... ... көмектесті дейді. Одағы>> бастаған қоғамдық бірлестіктеркәсіпкерлер арасында үгіт-насихат жұмыстарын ... заң ... ... ... ... ... жасырып, көлеңкәлі бизнеспен айнлысатын кәсіпорындар азайып келеді. Оған өз ... ... ... ... ... ... етіп отыр. Оның талаптары бүрынғыдан элдеқайда қатаңдатылғанын білеміз. Заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан азаматтар тіпті қылмыстық ... ... ... ... ... ... одақ ... кэсіпорындар мен қатар салық органдары үшін де мол жауапкершілік артып отыр. Бірінші шілдеден бастап салықшылардың да ... ... Со л ... оңтайландыру шаралары жүргізіліп кей құжаттардың электрондық нұсқасы әзірленді. Қазір салықшылар Кедендік одақ шеңберінде жұмыс істеуді бастап кетті. Барлық ... ... ... ... ... салық көлемі де жылдағыдан қомақты боларына сенімді.Қазіргі ... ... ... ... тауарлық декларация толтыру барысында салықтық экімшілдендіру аясында салық төлеушілермен салықтық қызмет ... ... ... және ... ... ... мен салық міндеттемелерін орындау мэселелері бойынша ақпаратпен нашар қамтылғанынан ... ... ... ... ... ... ... жүйесіндегі сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтардың үлесін ... ... ... жұмыстарды күшейту қажеттігі туындайды:* кеден одағының әлеуетін кеңінен ... жан - ... ... ... ... ... бақылау мен рәсімдеу жұмыстарын оңтайландыру,* сыртқы экономикалық ... ... ... ... ... тарифінің нақты тетіктерін қалыптастыру;* кеден салығы мәселелері, сонымен қоса Кеден одағына кіруге байланысты жанама салықтар: ... құн ... және ... т.б. ... мен толемдер салық кодекісінде 2011 жылғы 24 қаңтардағы енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескеріп іске асырылуы ... ... ... ... ... ... арттыру: қабылданатын шаралардан қажет нэтижелерге қол жеткізу және ... ... оң ... ... ... үшін БАҚ, ... ... үстелдер, брошюралар мен буклеттер шығару арқылы қоғаммен үдайы өзара ... ... ... ... ... ... ... үшін, көрсетілетін салық қызметінің сапасы халықаралық стандарттарға сай келуі ... ... жету үшін ... ... шешу ... ... бақылауы рэсімін жетілдіру және оңайлату.Кедендік салық бақылауы рәсімін реттеу.Мемлекеттік, өзге уэкілетті органдардың шет мемлекеттердің қүзырлы салық органдарымен өзара эрекет ету ... ... ... ... ... ... ... жүйәлі тұрде салық салудан жалтаруда қолданылатын жаңа тэсілдер мен схемалар анықтау және ... ... ... ... ... жою ... эрі ... шаралар енгізу қажет.Салық органының әкімшілік процесстерінің ашықтылығын қамтамасыз ету және ... ... оның ... ... құжат нысандары үлгілері, құжаттарды электронды тұрде толтыру және тапсыру, құжаттар айналымы реттілігі, шешімдерді ... және ... ... ... ... салу ... нормативтік-құқықтық актілеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізуді дайындау кезінде бизнес-қүрылымдар мен кэсіби салық кеңесшілерін қағидасы бойынша ... Осы ... ... ... шешу арқылы жеткізіледі: мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын енгізу, электрондық салық қызметтері санын арттыру, қазіргі кезгі салық төлеушілерге қызмет көрсету ... ... ... және ... орталықтарын құру және дамыту.Салық-бюджет саясаты тетіктерінің, бюджет шығыстарының тиімділігін арттыру, мемлекеттің қаржылық міндеттемелерін толық орындау.Мемлекет ... ... ... ... ... қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясында бірінші басымдық ретінде Қазақстан экономикасын жаңарту және оған серпінді сипат беруді ... Бұл ... ... ... ... салу ... ... және салықтар санын шектеуге, сондай-ақ жеке тұлғалар үшін табыс салығының белгіленген ставкасын енгізу және ... ... үшін ... ... ... ... баса назар аударылды.Сыртқы экономикалық қызметте салық саясатын жүзеге асыруда ... ... ... ... ... ... бір кемшіліктер орын алуда. Бұл айтылғандарға соңғы жылдары салық түсімдерінің ... ... ... үрдісі дэлел бола алады. Айталық, импортталатын тауарларға акциздер 2009 жылы 18556287 мың ... ... ал 2010 жылы ... 20553198 мың ... ... 13613629 мың ... құрап, нәтижесінде -6939570 мың тенге немесе 66,2 пайызды ... 33,8 ... ... ... ... ... салық қызметінің миссиясы стратегиялық бағытымен салықтардың толық түсуін қамтамасыз етуді анықтайды. Салық ... ... жету үшін тағы да екі ... ... ... салық қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануын қамтамасыз ету және ... ... ... ... қүру.1. Салықтардың толық түсуін қамтамасыз ету.Салықтар экономикалық белсенділікті реттей отырып, өндірістік процестерге де әсер етеді. Бұл әсер жан-жақты болып ... ... ... ... ете ... ... ... қорлауына асқан ықпал етеді. Сондай-ақ салықтық реттеу шаралары әртұрлі салалардың бэсекелесу мүмкіндіктерін кеңінен ынталандыра отырып, капиталдық қорлануына тиімді жағдайлар жасап ... ... ... ... ... ... тигізеді.Қорыта айтқанда, сыртқы экономикалық қызметке салынатын салықтардың атқаратын функцияларын жүзеге асыруды мынадай бағыттарда қамтамасыз ету ... ... ... ... салық міндеттемелерін орындамайтын сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын резидент емес ... мен ... ... ... ... ... ... мен резиденттерінің салық бүзушылықтарын және Қазақстан Республикасынан капитал экетуін анықтау және болдырмау жолын іздестіру;қосарланған салық салуды болдырмау туралы ... ... ... эрі - ... ... ... сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын резидент емес тұлғалар мен резидент тұлғалардың қызметін ... ... ... Республикасының салық заңнамасын сақтау мэселесі бойынша салық төлеушілердің және аумақтық салық органдарының салық тексерулеріне ... мен ... ... халықаралық шарттарды қолдану заңдылығын бақылау;ақпарат жинау, деректер ... ... ... ... бар ... резидент емес тұлғалардың, олардың Қазақстан Республикасындағы филиалдары мен өкілдіктерінің мониторингі және оларды ... ... ... шарттар мен салық заңнамасының ережелерін қолдану заңдылығына салықтық бақылау мақсатында Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен ақпарат алмасуды жүзеге асыру;салық салу ... бар ... ... ... бар ... ... салықтық экімшілендіру;халықаралық салық салу мэселелері бойынша Салық кодексінің нормаларын және ... ... ... ... ... мақсатында түсіндіру жұмыстарын жүргізу;халықаралық салық салу және халықаралық шарттардың ережелерін қолдану мэселелері бойынша аумақтық салық органдарының, ... мен ... ... ... ... органдарының халықаралық шарттарды заңсыз қолданғаны туралы шешімдері бойынша салық төлеушілердің және шетел мемлекетінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасында табысқа және мүлікке халықаралық ... ... ... емес ... салу ... салық төлеушілердің өтініштерін қарау;Қазақстан Республикасында және тиісінше одан тыс халықаралық шарттарды қолдануға резидент еместер мен резиденттердің өтініштерін сапалы және уақтылы ... ... ... ... ... жұмыстарын бақылау және талдау;халықаралық салық салу және халықаралық шарттардың ережелерін қолдану мэселелері бойынша ... ... ... мен ... ... ... семинарларға қатысу;шетел мемлекеттерінің қүзыретті органдарымен өзара келісім рэсімдерін жүргізу;салық салу жеңілдіктері бар елдерді қоса алғанда шетел ... ... ... өз ... ... салық мэселелері бойынша өзара іс-қимыл және ынтымақтастық;халықаралық шарттардың жобаларын қарау және халықаралық шарттарды жасасу жөніндегі кәліссөздерге қатысу;жасалған халықаралық ... ... және ... Республикасының мүдделерін ескере отырып және халықаралық шарттарды әкімшілендірудегі практикалық тэжірисін ... ... ... шарттардың жекелеген ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар бойынша үсыныстар енгізу;халықаралық салық салу мэселелері бойынша ... ... ... іс-қимылға және ынтымақтастыққа қатысу;ақпараттық жүйелер бойынша жұмыс топтарына қатысу;халықаралық салық салу және халықаралық шарттардың ... ... ... ... ... ... ... және өзге де іс-шараларға қатысу;халықаралық салық салу және халықаралық шарттардың ережелерін қолдану мэселелері ... ... ... ... ... кіретін мэселелер бойынша Қазақстан Республикасының салық заңнамасын түсіндіру жөнінде Басқармаға кәліп түскен сүрау салулар бойынша қорытындылар дайындау;халықаралық салық салу және ... ... ... ... мэселелеріне байланысты өзге де мэселелерді қарастыру.Әр елдегі кедендік қызметтің ұйымдастырушылық қүрылымы - елдің экономикалық даму ... ... ... байланыстардың жан-жақтылығы мен ауқымына тэуелді болады. Кедендік тарифтер қазіргі кездегі сыртқы сауданы реттеудің негізгі элементі болып табылады. Қазіргі таңда ... ... ... ... ... ел ... ... сыртқы сауданың реттеудің экономикалық эдістері болып тарифтік реттеу саналады. Олар мемлекет шекарасынан өту кезінде ... ... ... ... ... ... Ең ... тарифтік реттеу тауарға кеден салығын салу эдісі мен тэртібін, сондай-ақ салық пен тарифтердің тұрлерін, оның себептерін, ... ... беру ... ... ... 16-желтоқсаннан бастап тәуелсіз мемлекет деп жарияланған Қазақстан Республикасы ... сөз ... ... ... және тұлғалар да, жалпы алғанда, бүкіл республика оның өзі халықаралық саудаға белсенді тұрде ... ... ... ... ... ... экономикалық және ел ішіндегі қызметтің заңдылық негізі бар ... атап өту ... ... халықаралық саудаға өздерінің кедендік заңдылықтарына сәйкес эртұрлі шарттарды үсынатын көптеген елдер қатысқандықтан, сыртқы экономикалық қызметі жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... өндіріген елді анықтаудағы мақсат - Қазақстан Республикасы территориясына әкелінген және оның шекарасынан экетілу процесінде тарифтік және бейтарифтік реттеуді жүзеге ... ... одақ қүру ... 2010 жылы, барысында мамандар кедендік одақ ... ... ... сауданың жалпы сомасы -2 млрд. долларға тең, беларустармен сауда байланысы одан томен - 14 млн. АҚШ ... ... ... анықталды. Дағдарыстың салдарынан көршілес елмен сауда-саттық 2009 жылы қүлдырап кеткен болатын. Экономикалық қатынастарды ... ... ... кедендік одақтың ықпалын тигізетін болады. Әр елдегі кедендік қызметтің ұйымдастырушылық қүрылымы - елдің экономикалық даму деңгейіне, сыртқы ... ... ... мен ауқымына тэуелді болады [30].Қазақстан Кедендік одақ қүрудан барынша мол пайда және максималды дивиденттер алудан үмітті. ... ... даму ... ... қабылданды. Бірыңғай экономикалық кеңістікке Қазақстан 2012 жылы толықтай кіреді.Соңғы жылдары кэсіпорындардың есеп санаттары бюджетке түсірген салықтар қарқынына ие, кейбіреулері бойынша ... ... ... ... ... ... ал жекелегендерде өндіріс көлемінің кемуі залалдық түзелуіне экеп соқтырады.Қорыта айтқанда Қазақстан ... ... ... - ... ... ... өз ... қосып, ел экономикасының өркендеуіне өз ықпалын тигізуде.ҚорытындыСыртқы экономикалық ... ... ... ... ... ... ... - сыртқы сауданың реттелуіне өз үлесін қосып, ел экономикасының өркендеуіне өз ықпалын тигізуде. XX ғасырдың 90 ... ... ... ... үлкен өзгеріске Кеңес Одағының қүлауы жатады. Соның нәтижесінде 15 жаңа тэуелсіз мемлекет ... ... ... бірі - ... Республикасы. Әліміз 20 жыл ішінде өзін барша элемге тэуелсіз эрі ... ... ... ... ... ... ... мемлекеті толық тұрақты даму үшін біржағынан өнеркэсібі дамыған мемлекеттермен, екінші ... ТМД ... ... ... ... сыртқы сауда саясатын жүргізуі қажет. Сонымен қатар, Қазақстан өзінің транспорттық жүйесін, яғни теңіз, өзен, теміржол, автомобиль және қүбыр ... ... ... ... ... дамыту керек.Қазіргі уақытта келесідей ұйымдастыру іс - шаралары жүргізілуде, яғни: салық заңнамасын, кеден ... ... ... халықаралық шарттарға сай келтіру үшін, жұмыс тобы жұмыс жүргізуде. Жұмыс тобы көрсетілген ... ... ... уақытта бизнес-қоғамдастығына эзірленген заң жобасын талқылауға шығарады; КР ҚМ Салық комитеті РФ және БР салық органдарымен өзара ... ... ... ... ... ... ҚР ҚМ ... комитетімен кеден одағы шеңберінде жанама салықтарды экімшілендіру бойынша арнайы бөлімшелер республикадағы барлық салық органдары деңгейінде қүрылатын болады.Кедендік ... ... ... ... ... ... ... элементі болып табылады. Қазіргі таңда кедендік тарифтерді элемдегі жүзден астам ел қолдануда.Сыртқы сауда операцияларын ... ... ... ... экономикада маңызды орынға ие, өйткені тұрлі елдердің тауарларымен қызметтері арқылы экспорты мен импортының азаюына да, өсуге де ... әсер ... ... ... сауданы реттеуде элемдік тәжірибемен танысуы, одан сабақ алуы оның ... өз ... ... және ... ... жол ашады. Әлемдік қауымдастықтағы елдердің қазіргі кездегі тәжірибесіндегі сыртқы экономикалық байланыстарды кеден тарифтік реттеу бір - бірімен өзара ... ... екі ... ... ... Халықаралық немесе көп жақты жеке үлттық реттеулер.Әр елдегі кедендік қызметтің ұйымдастырушылық құрылымы - елдің экономикалық даму ... ... ... ... ... мен ... ... болады. Кедендік тарифтер қазіргі кездегі сыртқы сауданы реттеудің негізгі элементі ... ... ... ... кедендік тарифтерді элемдегі жүзден астам ел қолдануда.Әлемдік тәжірибеде сыртқы сауданың реттеудің экономикалық эдістері болып тарифтік реттеу саналады. Олар мемлекет шекарасынан өту ... ... ... ... ... ... ... Ең бастысы, тарифтік реттеу тауарға кеден салығын салу эдісі мен ... ... ... пен ... ... оның себептерін, кеден жеңілдіктерін беру тэртібін анықтайды. 1991 жылғы 16-желтоқсаннан бастап тэуелсіз мемлекет деп жарияланған Қазақстан Республикасы жөнінде сөз ... ... ... және ... да, жалпы алғанда, бүкіл республика оның өзі ... ... ... ... ... алады.Бірақ әлемдік кеңістіктегі кез-келген сыртқы экономикалық және ел ішіндегі қызметтің заңдылық негізі бар екенін атап өту керек. Демек, ... ... ... ... заңдылықтарына сәйкес эртұрлі шарттарды үсынатын көптеген елдер қатысқандықтан, сыртқы экономикалық қызметі жүзеге асыру кезінде серіктесті анықтау қажеттілігі туындайды.Сондықтан тауар өндіріген елді ... ... - ... ... ... әкелінген және оның шекарасынан экетілу процесінде тарифтік және бейтарифтік ... ... ... ... ... ... ... кеден саласы - сыртқы сауданың реттелуіне өз үлесін қосып, ел экономикасының өркендеуіне өз ықпалын тигізуде.Сыртқы ... ... ... қамтамасыз ету үшін келесідей үсыныстарға тоқталғым келеді:* кеден одағының элеуетін кеңінен пайдаланып, жан - жақты дамытуды көздейтін мэселелер: кедендік бақылау мен ... ... ... сыртқы экономикалық қызметті дамыту барысында транзиттік тасымал ... ... ... қалыптастыру;* кеден салығы мәселелері, сонымен қоса Кеден одағына кіруге ... ... ... ... құн салығы және акциздер т.б. салықтар мен толемдер салық кодекісінде 2011 жылғы 24 қаңтардағы енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескеріп іске ... ... ... ... ... ... деңгейін арттыру;* кедендік бақылау мен ресімдеу үшін қажетті негізгі автоматтандырылған бизнес-процестерді жаңғырту;* кедендік рэсімдерді халықаралық стандарттарға сәйкес стандарттау;* ... ... мен ... ... ... ... мен ... құралдарын қолмен тексеру процестерін қысқарту;кедендік шекара арқылы тауарлар мен көлік құралдарының контрабандалық және контрафактілік өтулеріне жол ... ... ... ... ... ... ... органдарының қүзыретіне жататын республикалық бюджеттің кірістері бойынша болжамның орындалуын қадағалау;* 2009 жылға қарағанда республикалық бюджетке кедендік ... мен ... ... осу пайызы (100 %) жеткізу;* 2009 жылмен салыстырғанда пост-кедендік бақылау нэтижелері бойынша есептелген республикалық бюджетке қосымша ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетулердің сапасына бағдарланған тұрақты, тиімді қызмет ... ... ... ... ... ресімдеу үшін заманауи интеграцияланған ақпараттық жүйені және мынадай сипаттары бар бақылауды дамыту және енгізу;-	электрондық ... ... ... қолдану;-	мемлекеттік және арнайы органдармен ведомствоаралық ақпараттық өзара іс-қимыл жасау.Осындай бірқатар мәселелерді одан эрі дамыту салық салу ... ... ... ... ... ... арқылы оның бюджеттік түсімдердегі рөлін арттыра түседі, ал ол халықтың элеуметтік-экономикалық жағдайларын жақсартуға мүмкіндік беретіні, сөйтіп әліміздегі бірқатар ... ... ... ... әдебиеттер тізімі1.	Қазақстан халқының эл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың бастымақсаты. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың ... ... ... 2008 ... ... ... Н.Э. ... Қазақстанхалқына атты Жолдауы.-Астанақаласы 28 қаңтар 2011 жыл3.	Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... ... ... мен толықтыруларымең), 2011ж.* ҚР Бюджет кодексі // Егемен Қазақстан, 2009ж.* Үмбеталиев А. Д., ... F.E. >: ... ... ... 2006 ж.* ... жүйесіндегі оң өзгерістер// Қаржы қаражат № 8; 2009 ж.* Салық жүйесін реформалау, Б.Е. Ерданова., Қарағанды қ., Қарағанды > университеті* ... С, ... С.Ж., ... В.Д ... оқу орындарына арналған оқулық. Алматы, 6706. 2009ж* Б.Аймаков. Налоговая система в условиях рыночных отношений./ Финансы Казахстана. 2009ж. №9.47бет.10.	Сейсенова А. ... ... ... ... налоговой политикиРК.// Саясат -2009ж. №11.11 .Т.Белобородова.Основные задачи и правовая основа налоговой службы в РК.// Вестник налоговой службы РК. №5. 2009г* ... ... ... ... ... ... №474 жарлыгы* А.Зейнельгабдин. Налоговый контроль -проблемы и пути совершенствования.// Налоги и финансы. №3.2008г.Н.Нурумов А.А. ҚР ... ... ... ... ... мен ... Қаржы -қаражат.2008ж. №2. 25-30 беттер.* Елемесов Алматы 2001 ж;* Ержанов Алматы 1999 ж;* Ресейдің СІМ ТМД ... ... ... ... 2000 ж шілде, www.ebiblioteka.ru;* Мамыров Н.Қ. Алматы 1998ж;* Ресей-Қазақстан Сауда-экономикалық сабақтастыгы. Ресейдің СІМ ТМД елдері Үшінші деартаментінің анықтамасы, 2009ж ... ... ... С.С, ... А.С. I том, ... 2003 ж;* Экономика Республики Казахстан. Ресейдің СІМ ТМД елдері Үшінші деартаментінің анықтамасы, 1997 ж қыркүйек, www.ebiblioteka.ru;22.	Исаева А. ... ... ... әсер ету тұргысындагыҚазақстанның қазіргі кездегі салық жүйесінің ерекшеліктері// ҚазЭУЖаршысы № 2, 2005 ж.* ҚР ... ... ... ... ... ЖШС , www.mintax.kz мәліметтері. Астана, 2010 ж.* ҚР Қаржы ... 2008- 2010 ... ... ... және ... төленетін басқада міндетті төлемдер туралы статистикалық бюллетен ... А.С. ... - как ... ... в ... бюджета // Финансы Казахстана -2006.№1-2.27.	 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 46 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Статистика пәнінен оқу-әдістемелік жиынтық200 бет
Сыртқы экономикалық қызмет туралы9 бет
"Дербес электронды есептеу техникасының архитектурасы."8 бет
"Сегнетоэлектриктер және пьезоэлектриктер туралы негізгі мағлұматтар."4 бет
"Тұран Әлем Банкі" АҚ28 бет
X ғасырлардағы Ежелгі Славяндар шаруашылығы45 бет
XV – XVI ғасырлардағы қазақ хандығының құрылуындағы керей – Жәнібектің, Хақназар және Тәуекел хандардың тарихи рөлі және оны нығайту жолындағы ішкі және сыртқы саясаты78 бет
XVIII-ХІХ ғасырдағы қазақ мәдениетінің дамуы4 бет
«Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»70 бет
Ірі қара төлін өсірудің маңызы34 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь