«Қаржы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен1. Пәннің мақсаты мен міндеті

«Қаржы» пәнінің зерттеу мақсаты қаржылардың негізгі аспектілерін қарастыруда. Негізгі аспектілер ретінде экономикалық әрі қаржылық категориялардың, түсініктердің, терминдердің теориялық негіздері, олардың түрлендірілуі (классификациясы), белгілі категориялардың, субкатегориялардың маңызы мен алар орны, әлеуметтік-экономикалық процестердегі қаржылық жүйе мен қызмет ету принциптері алынған.
«Қаржы» оқу пәнінің негізгі міндеттері:
- Қаржылардың мазмұны мен қызметтерін айқындау, олардың нарықтық қатынастарға өту жағдайында экономикалық рөлін анықтау;
- Мемелекеттің қаржы саясаты, қаржы жүйесінің құрылымы мен ұйымдастылылуын зерттеу;
- Мемелекеттік бюджет пен бюджеттен тыс қорлардың құрылу тәжірибесі мен өзекті мәселелерін қарастыру;
- Қызмет етудің әртүрлі салаларындағы қаржыларды ұйымдастыру принциптері мен ақша қорларды құру мен пайдалану негіздерін анықтау.
«Қаржы» пәнін оқыту нәтижесінде студент:
– қаржылардың табиғатын, қызмет ету ерекшеліктерін, қаржы механизмнің мүмкіндіктерін білуі керек;
– шаруашылық, соның ішінде қаржылық механизмернің, реттеу тетіктерінің жаңа жетілген нысандары мен әдістерін қолдануды меңгеруі керек.

Студент аталған пәнді зарттеу нәтижесінде алған теориялық білімді тәжірибеде қолдануды меңгеруі тиіс.

Бағдарлама отандық және шетел әдебиеттері негізінде жазылды.
Осы пәнді оқыту үшін қажетті материалдарды меңгеруі керек тақырыптардың аты көрсетілген
№ Пән атаулары, олардың бөлімдері (тақырыптар)
1 2
«Экономическая теория»
1. Қоғамдық өндіріс негіздері.
2. Экономикалық жүйе ретіндегі шаруашылықты нарықты ұйымдарстыру.
3. Нарық экономикасының жалпы сипаттамасы.
4. Ұлттық экономика: оны өлшеу нәтижелері.
5. Нарық экономикадағы мемлекет
6. Макроэкономикалық тепе-теңдік және ұлттық табыс деңгейңн анықтау.
7. Ақша-несие жүйесі және мемлекеттің ақша-несие саясаты.
8. Қаржы жүйесі мен қаржы саясаты.
9. Инфляция және инфляцияға қарсы саясат.
ПӘНДЕР ТІЗІМІ (пререквизиттер)

«Қаржы» курсы келесі пәндермен байланысты (постреквизиттер тізімі): Мемлекеттік бюджет; Салық және салық салу; Корпоративті қаржылар; Қаржылық менеджмент; Қаржылық бақылау және аудит; Ақша, несие, банктер; Экономикалық статистика; Бухгалтерлік есеп.
3.1.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Ілиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. ҚАРЖЫ. Оқұлық.– Алматы, ТОО «Издательство LEM», 2005ж.
2. Мельников В. Д. Основы финансов. Учебник для вузов. – Алматы, ТОО «Издательство LEM», 2005г.

Қосымша әдебиеттер
1. Финансы. Учебник для вузов. Под ред. М. В. Романовского и др. – М.: Перспекти-ва, «Юнити», 2000.
2. Финансы. Под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. – М.: Финансы и статистика, 1994.
3. Финансы. Учебник под ред. Поляк Г.Б. – М.: ЮНИТИ , 2003.
4. Финансово-кредитный словарь. Т.1,2,3-М.: Финансы и статистика, 1984,1986,1988.
5. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. авторов; Под общ. ред.А. Г. Грязновой: – М.: Финансы и статистика, 2002.
6. Дробозина Л.А. Финансы: Учебник для вузов. Москва: ЮНИТИ, 2000.
7. Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. Общая часть: Учеб ник.- Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2003.
Черник Д.Г. Налоги – Москва: Финансы и статистика, 2003.

Анықтамалық әдебиеттер
1. Финансово-кредитный словарь. Т.1,2,3-М.: Финансы и статистика, 1984,1986,1988.
2. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. авторов; Под общ. ред.А. Г. Грязновой: – М.: Финансы и статистика, 2002.
3. Энц.словарь (Золотогоров В.Г.) Изд. 2-е,стереотип.
4. Краткий толковый словарь-спр.по внешнеэкон.деят-ти Уч.пос.д/вузов (Михайлин А.Н.)
5. Большой экон.словарь 25 тыс.терминов (ред.Азрилиян А.Н.) Изд. 6-е,доп.

Нормативті әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының конституциясы.
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі.
3. Қазақстан Республикасының Парламенті туралы.
4. Қазақстан Республикасының Президенті туралы.
5. Қазақстан Республикасының Өкіметі туралы.
6. Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік реттеу туралы.
7. Қазақстан Республикасының бюджет кодексі.
8. Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке түсетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексі (Салықтық кодекс).
9. Сақтық іскерлік туралы.
10. Валюталық реттеу туралы.
11. Қазақстан Республикасының Кеден кодексі
12. Қазақстан Республикасының Қаржы министірлігінің ережелері.
13. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлгінің ережелері.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 162 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет

Қаржы-экономика факультеті

Қаржы және салық салу кафедрасы

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

ҚАРЖЫ пәні бойынша

050509 – Қаржы мамандығы үшін

Оқу түрі: дистанциондық, 2 жыл оқытылатын, 2006 жылы түскен

Құрастырушы: э.ғ.к., доцент Нурлихина Г.Б.
аға оқытушы Жаппасова Р.Е.,
E-mail: zhappasova_77@mail.ru

ОӘК Қаржы және салық салу кафедрасы жиналысында талқыланды (Хаттама №____
___________________200__г.)

ОӘК Қаржы-экономика факультетінің әдістемелік комиссия жиналысында
мақұлданды (Хаттама №____ ______________200__г.)

Алматы, 2007 ж.
ҚАРЖЫ пәні бойынша кейстің субманифесті

1. Авторлары: э.ғ.к., доцент Нурлихина Г.Б., аға оқытушы Жаппасова Р.Е.
Аты: ҚАРЖЫ пәні бойынша кейсі
Ғылым бөлігі: экономика
Мекеме: Қаржы және салық салу кафедрасы
Авторлық құқық: Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Қаржы және салық салу
кафедрасына тиесілі
Ресурс аннотациясы: ҚАРЖЫ пәні бойынша кейсі, Қаржы-экономика факультеті,
дистанциондық, жедетілген, 2 жыл оқыту, 2006 жылы түскен, 3 курс, 5,6
семестр.
2. Мекеме КазНПУ им. Абая
Типтік оқу бағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Қаржы және салық салу кафедрасы

Бекітемін
Оқу ісі жөніндегі проректор
___________________М.А.Бектемесов
________________________200_ ж.
Келісілген

Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі
проректор
__________________В.А.Косов

_____ _____________200___ж.

Факультет Кеңесінің төрағасы

_______________А.Н.Саханова

______ _____________200___ж.

ҚАРЖЫ пәні бойынша
050509 – Қаржы мамандығы үшін
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Оқу түрі сырттай
Факультет Қаржы – экономика
Кафедра Қаржы және салық салу
Курс 3
Семестр 5
Барлығы (сағат) 54
Контактілік сағат 24
Дәріс 16
Семинарлық сабақтар 8
СӨЖ 30
Емтихан 5 семестр

Алматы, 2006

Жұмыс оқу бағдарламасы:
▪ ___________________________________ ________________________________
мамандығы бойынша білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты;
▪ _______________200_ ж №___ ҚР БҒМ бұйрығымен
_______________200_ ж бекітілген Қаржы пәнінің типтік
бағдарламасы;
▪ ________________ 200_ж. бекітілген 050509 – Қаржы бойынша жұмыс
оқу бағдарламасы
негізінде жазылды.

Қаржы пәнінің жұмыс оқу бағдарламасын аға оқытушы Жаппасова Р.Е. жазды
және Қаржы және салық салу кафедрасының мәжілісінде талқыланды.
________________200_ ж., хаттама №_________

Бағдарламаны жазған
аға оқытушы Жаппасова Р.Е. ___________________________ (қолы)
Кафедра меңгерушісі
э.ғ.д., профессор Рогачев А.А.____________________________ (қолы)

Жұмыс оқу бағдарламасы Қаржы-экономика факультеттің Оқу Кеңесінде
мақұлданды
________________200_ ж., хаттама №_________

Қаржы-экономика факультеті Оқу Кеңесінің төрайымы
_______________А.Н.Саханова

1. Пәннің мақсаты мен міндеті

Қаржы пәнінің зерттеу мақсаты қаржылардың негізгі аспектілерін
қарастыруда. Негізгі аспектілер ретінде экономикалық әрі қаржылық
категориялардың, түсініктердің, терминдердің теориялық негіздері, олардың
түрлендірілуі (классификациясы), белгілі категориялардың,
субкатегориялардың маңызы мен алар орны, әлеуметтік-экономикалық
процестердегі қаржылық жүйе мен қызмет ету принциптері алынған.
Қаржы оқу пәнінің негізгі міндеттері:
- Қаржылардың мазмұны мен қызметтерін айқындау, олардың нарықтық
қатынастарға өту жағдайында экономикалық рөлін анықтау;
- Мемелекеттің қаржы саясаты, қаржы жүйесінің құрылымы мен
ұйымдастылылуын зерттеу;
- Мемелекеттік бюджет пен бюджеттен тыс қорлардың құрылу тәжірибесі мен
өзекті мәселелерін қарастыру;
- Қызмет етудің әртүрлі салаларындағы қаржыларды ұйымдастыру принциптері
мен ақша қорларды құру мен пайдалану негіздерін анықтау.
Қаржы пәнін оқыту нәтижесінде студент:
қаржылардың табиғатын, қызмет ету ерекшеліктерін, қаржы механизмнің
мүмкіндіктерін білуі керек;
шаруашылық, соның ішінде қаржылық механизмернің, реттеу тетіктерінің жаңа
жетілген нысандары мен әдістерін қолдануды меңгеруі керек.

Студент аталған пәнді зарттеу нәтижесінде алған теориялық білімді
тәжірибеде қолдануды меңгеруі тиіс.

Бағдарлама отандық және шетел әдебиеттері негізінде жазылды.
Осы пәнді оқыту үшін қажетті материалдарды меңгеруі керек тақырыптардың аты
көрсетілген
№ Пән атаулары, олардың бөлімдері (тақырыптар)
1 2
Экономическая теория
Қоғамдық өндіріс негіздері.
Экономикалық жүйе ретіндегі шаруашылықты нарықты ұйымдарстыру.
Нарық экономикасының жалпы сипаттамасы.
Ұлттық экономика: оны өлшеу нәтижелері.
Нарық экономикадағы мемлекет
Макроэкономикалық тепе-теңдік және ұлттық табыс деңгейңн анықтау.
Ақша-несие жүйесі және мемлекеттің ақша-несие саясаты.
Қаржы жүйесі мен қаржы саясаты.
Инфляция және инфляцияға қарсы саясат.

ПӘНДЕР ТІЗІМІ (пререквизиттер)

Қаржы курсы келесі пәндермен байланысты (постреквизиттер тізімі):
Мемлекеттік бюджет; Салық және салық салу; Корпоративті қаржылар; Қаржылық
менеджмент; Қаржылық бақылау және аудит; Ақша, несие, банктер; Экономикалық
статистика; Бухгалтерлік есеп.

2.Пән мазмұны
2.1.Дәрістік курс
Тақырып № Тақырып, дәрістерТақырып мазмұны Барлы
аттары ғы(сағ)

1 тақырып Қаржылардың мәні,Қаржы түсінігі. Қаржы – тауар 2
қызметі мен рөлі.өндірісінің экономикалық категориясы.
Қаржылық қатынастардың ақшалай
сипаттамасы. Қаржыладың анықтамасы.
Қаржылардың мәні олардың қызметінде
көрініс табытындығы. Қаржылардың бөлу
қызметі мен оның мазмұны. Қаржылардың
бақылау қызметі. Нарықтық шаруашылық
жағдайында қаржылар қызметтерінің
дамуы.
Қаржы-несие механизміндегі қаржылық
ресурстар. Қаржы қатынастарының
құрылымы. Қаржылық ресурстарының
табыс көздері, өсу мәнбірлері және
қаржы ресурстарын бөлудің басым
бағыттары.
Ұдайы өндірістегі негізгі
үйлесімдерді құру және қаржы
ресурстары. Қаржы ресурстарын құру
мен пайдаланудағы мемлекеттік
бюджеттің рөлі. Халықтың ақша
жиналымдары мен қаржы ресурстары.
Қаржы жүйесі туралы түсінік, оның
құрылымы. Қаржы жүйесін
ұйымдастырудың қағидалары. Қазіргі
жағдайдағы Қазақстан Республикасы
қаржы жүйесінің негізгі міндеттері.
2 тақырып Қаржылық саясат. Қаржылық саясат туралы түсінік, оның 2
мемелекеттің экономикалық
саясатындағы алар орны. Қаржы саясаты
мен қаржы механизмінің кеңейтілген
ұдайы өндіріс процесіне тигізер
әсері.
Қаржы саясаты мен механизмге
қойылатын талаптар. Қаржы саясатын
жүргізу кезеңдері. ҚР-ның қаржы
саясатының мазмұны. Қаржы саясатымен
шешілетін мәселелер. Қаржылық
саясатының принциптері мен мақсаты.
Қаржылық стратегия мен қаржылық
тактика. Қаржылық механизмнің
құрылымы мен мазмұны: механизм
жұмысының принциптері мен
сипаттамалық ерекшеліктері. ҚР-ның
экономикалық дамуының қазіргі
кезеңдегі қаржылық механизмді
жетілдірудің негізгі міндеттері.
3 тақырып Мемлекеттік Экономиканың қаржылық реттеу, оның 1
қаржылық реттеу түрлері, микро және
макро-деңгейлердегі мемлекттік
қаржылық реттеудің қажеттілігі
(салықтар, қаржыландыру жүйесі,
мемлекеттік несие және т.б.).
Мемлекеттік реттеу мен нарықтық
өзі-өзін реттеу арасындағы қатынас.
Қазыналық саясаттың түрлері. Нарықтық
тепе-теңдікке салықтардың әсері.
4 тақырып Қаржылық Қаржылық жоспарлаудың мазмұны, мәні 1
жоспарлау. мен міндеттері. Нарықтық экономика
жағдайындағы қаржылық жоспарлаудың
өзгеруі.
Қаржылық жоспарлаудың әдістері.
Бағдарламалық-мақсаттық қаржылық
жоспарлаудың қажеттілігі мен
маңыздылығы. Қаржылық болжамдардың
маңызы. Қаржылық көрсеткіштерді
есептеудің әдістері.Қаржылық
жоспарлар жүйесі. Жоспралардың кейбір
түрлеріне сипаттама беру.
Аумақтық қаржылық жоспралару және
оның нарықтық экономика жағдайындағы
даму мәселелері. Қазіргі кезеңдегі
қаржылық жоспарлауды жетілдірудің
негізгі бағыттары.
5 тақырып Қаржыларды Қаржыларды басқару туралы жалпы 2
басқару. түсінік. Басқарудың объектілері мен
тәсілдері. Қаржылық механизм және
оның қаржыны басқару жүйесіндегі алар
орны. Қаржыларды басқарудағы
нормативті актілердің рөлі.
Қаржыларды басқару органдары, олардың
қызметтері. Қаржылық аппарат түсінігі
мен құрамдас бөліктері. Қаржы жүйесі,
оның құрылымы, жеке бөлімшелердің
міндеттемелері мен құқықтары.
Қаржыларды басқару автоматтандырылған
жүйелер, олардың мәні. Қаржылық
қатынастар дамуының қазіргі кезеңінде
қаржы аппараты БАЖ-і мен
экономикалық-математикалық әдістерін
пайдалануды кеңейту қажеттілігі.
6 тақырып Қаржылық бақылау.Қаржылық бақылаудың мазмұны мен мәні.2
Қаржылық бақылаудың ерекшелігі.
Қаржылық бақылаудың қолдану аумағы
мен объектісі. Қаржылық бақылаудың
міндеттері және материалдық, еңбек
және ақша ресурстарын тиімді
пайдаланудағы бақылаудың рөлі.
Қаржылық бақылауды ұйымдастыру:
түрлері, нысандары, әдістері.
Қаржылық бақылауды жүзеге асырушы
органдар, олардың құқықтары мен
міндеттері. Нарықтық экономика
жағдайында қаржылық бақылауды қайта
құру.
Аудиторлық бақылау түсінінгі, оның
мәні. Аудиторлық ұйымдардың
қызметіндегі алғашқы тәжірибе.
7 тақырып Шаруашылық Шаруашылық жүргізуші субъектілердің 2
жүргізуші қаржыларының мазмұны.
субъектілердің Кәсіпорындардың, ұйымдар мен
қаржылары. мекемелердің түрленуі. Коммерциялық
ұйымдардың қаржыларының ұйымдартырылу
негіздері. кәсіпорындар мен
ұйымдардың қаржылық қорлары.
Кәсіпорын қызметінің қардылық
нәтижелері. Коммерциялық емес ұйымдар
қаржыларының ұйымдартырылу негіздері.
Коммерциялық емес ұйымдар
қаржыландыру көздері. Коммерциялық
емес ұйымдардың шығындары.
8 тақырып Қаржылық Қоғамды болатын қаржылық қатынастар 1
қатынастардың түрлері және қарждылық құқықтың
құқықтық негізі. әртүрлі нормалары (міндеттеуші,
шектеуші және уәкілеттік).
Қаржылық-құқықтық реттеудің негізгі
әдістері (жазылымдар,
рекомендациялар, согласованиялар).
Қаржылық міндеттерді орындау
(көндіру, қысым көрсету әдістері және
қаржылық санкциялар). Төлемпұл,
айыппұл, тұрақсыздық төлемдері,
несиелерді пайдалану үшін пайыздарды
жоғарлату, тарифтерді көтеру және
т.б.
Мемлекет қызметінің әртүрлі әдістері
мен түрлері.
9 тақырып Мемлекеттік Мемлекеттік бюджеттің экономикалық 2
бюджет. мәні. Мемлекетік бюджет экономикалық
қатынастардың жиынтығы мен қаржы
жүйесінің негізгі құрамдас бөлігі
ретінде. Мемелекеттік бюджеттің
негізгі белгілері мен ерекшеліктері.
Бюджеттік механизм арқылы бюджеттің
экономикаға деген әсері. Ұдайы
өндіріс процесіндегі бюджеттік
қатынастарың мәні мен рөлі.
Мемлекеттік бюджеттің кірісі мен
шығысының құрылымы мен құрылысы.
Бюджеттік жүйе туралы түсінік.
Бюджетті қалыптастыру. Бюджет
жүйесінің құрылымы мен құрамы. Бюджет
жүйесін құру принциптері.
10тақырып Басқарудың Жергілікті қардылардың маңызы мен 1
жергілікті мәні. Мемлекет қаржылардың құрамдас
органдарың бөлігі ретіндегі жергілікті қаржылар.
қаржылары. Жергілікті әкімшілік қызметтеріндегі
және халық депутаттарының жергілікті
жиналыстарындағы жергілкті
бюджеттерінің ролі.
Еркін экономикалың аумақтардың
қаржылары.
Барлығы 16

2.2. Семинарлық, практикалық сабақтар
Тақырып № Сабақ тақырыбыныңТақырып мазмұны Барлы
аттары ғы(сағ)
1 тақырып Қаржылардың мәні,Қаржы түсінігі. 1
қызметі мен рөлі.Қаржы – тауар өндірісінің
экономикалық категориясы.
Қаржылық қатынастардың ақшалай
сипаттамасы.
Қаржыладың анықтамасы.
Қаржылардың мәні олардың қызметінде
көрініс табытындығы. Қаржылардың бөлу
қызметі мен оның мазмұны. Қаржылардың
бақылау қызметі.
Нарықтық шаруашылық жағдайында
қаржылар қызметтерінің дамуы.
Тауарлы өндіріс жағдайындағы
қаржылардың қажеттілігі.
Қаржылардың қызмет етуін тудырушы
факторлар.
Ақша қаражаттарының қорлары, олардың
ерекшеліктері.
Қаржылардың мазмұны: қаржылық
қатынастардың түрлері.
Нарықтық қатынастар жағдайындағы жаңа
қаржылық қатынастардың пайда болуы.
Қаржылық қатынастардың түрленуі.
Қаржылар жүйесінің түсінігі.
2 тақырып Қаржылық саясат. Әлеуметтік-экономикалық 1
процесстердегі қаржылық саясат пен
қаржылық механизмнің мәні мен
мазмұны.
Қаржылық стратегия мен қаржылық
тактика.
Қазыналық саясат түінігі.
Қаржылық саясаттың мазмұны,
мақсаттары, міндеттері мен
қағидалары.
Қаржылық механизмнің мазмұны мен
құрылымы.
3 тақырып Мемлекеттік Экономиканы қаржылық реттеу. 0,5
қаржылық реттеу Микро- және макродеңгейдегі
мемлекеттік қаржылық реттеудің
түрлері, қажеттілігі (салықтар,
қаржыларндырудың жүйесі және т.б.)
Өндірісті ынталандыруда қаржылардың
мүмкіндіктері.
Қаржылық ынталардың түрленуі.
4 тақырып Қаржылық Қаржылық жоспарлаудың мазмұны, мәні, 0,5
жоспарлау. міндеттері.
Нарық жағдайындағы қаржылық жоспарлау
рөлінің өзгеруі.
Қаржылық жоспарлаудың әдістері.
Бағдарламалық-мақсаттық қаржылық
жоспарлаудың қажеттілігі мен
маңыздылығы.
Қаржылық жоспарлардың жүйесі.
Жоспарлардың кейбір түрлеріне
сипаттама.
Территориялық қаржылық жоспарлау.
Нарық жағдайында жоспарлаудың дамуы.
Қазіргі кезеңдегі қаржылық
жоспарлауды жетілдірудің негізгі
бағыттары.
5 тақырып Қаржыларды Қадрыларды басқарудың түсінігі. 1
басқару. Басқарудың объектілері мен әдістері.
Қаржылық механизм және оның
қаржыларды басқарудағы орны.
Қардыларды басқару органдары, олардың
қызметтері.
Қаржылық аппарат түсінігі, оның
құрамдас бөліктері.
Қаржылық жүйе, оның құрылымы, бөлек
бөлімшелерінің құқықтары мен
міндеттері.
Мемлекеттің салық қызметінің маңызы.
Сақтандыру органдарының қызметтері.
Қаржыларды басқарудың
автоматтандырылған жүйесі, олардың
маңызы.
6 тақырып Қаржылық бақылау.Қаржылық бақылаудың мазмұны мен мәні.1
Қаржылық бақылауды спецификасы,
міндеттері, объектілері және қолдану
саласы.
Қаржылық бақылауды үйымдастыру:
түрлері, әдістері, формалары.
Салық инспекциялар мен қаржы
органдарының бақылау спецификасы.
Аудиторлық қаржылық бақылау түсінігі.
Аудиторлық қаржылық бақылау маңызы.
Қаржылық бақылау даму өрісі.
Мемлекеттік қаржылық және салықтық
бақылау рөлін көтеру.
7 тақырып Шаруашылық Шарушылық жүргізу субъектілердің 1
жүргізуші қаржыларының мазмұны.
субъектілердің Кәсіпорындар, үйымдар, мекемелер
қаржылары. түрленуі.
Коммерциялық шарушылық жүргізу
субъектілердің қаржыларын үйымдастыру
негіздері.
Кәсіпорындар мен үйымдардың қаржылық
қорлары.
Кәсіпорындар қызметінің қаржылық
нәтижелері.
Коммерциялық емес шарушылық жүргізу
субъектілердің қаржыларын үйымдастыру
мен оның мазмұны.
Коммерциялық емес шарушылық жүргізу
субъектілердің қаржыларының қаржылану
көздері.
Коммерциялық емес шарушылық жүргізу
субъектілердің қаржыларының
шығындары.
8 тақырып Қаржылық Қаржылық-құқықтық нормалардың 0,5
қатынастардың түсінігі мен түрлері.
құқықтық негізі. Қаржылық құқықтық қатынастар, олардың
ерекшеліктері мен түрлері.
Қаржылық құқық субъектілері.
Мемлекеттің қаржылық қызметі, оның
түсінігі мен рөлі.
Қаржылық-құқықты актілер.
9 тақырып Мемлекеттік Мемлекеттің экономикалық қызметі. 1
бюджет. Мемлекеттік қаржылардың түсінігі мен
құрылымы.
Мемлекеттік бюджеттің экономикалық
маңызы мен рөлі.
Мемлекеттік бюджет құрылымы.
Кірістер мен шығыстар құрылымы.
Бюджет балансы. Бюджет тапшылығы.
Тапшылықтың пайда болу себептері.
Тапшылықты жабу көздері.
Бюджет жүйесі. Бюджет құрылғысы.
Бюджеттік процесс.
10тақырып Басқарудың Жергілікті қаржылардың маңызы мен 0,5
жергілікті мәні.
органдарың Бюджетаралық қатынастар
қаржылары. Жергілікті бюджеттер кірістері
Жергілікті бюджеттер шығыстары
Еркін экономикалық аймақтардың
қаржылары.
Барлығы 8

2.4. Студенттердің оқытушы жетекшілігімен жасайтын өзіндік жұмыстары (СОӨЖ)

№№ СОӨЖ тақырыптардың аттары және Жүргізу түрі Сағат
п.п. тапсырмаларының мазмұны саны
1 Қаржылардың мәні, қызметі мен рөлі. Топтық 5
1. Қаржы жүйесі туралы түсінік, оныңконсультация
құрылымы.
Қызметтік критерий бойынша қаржы
жүйесінің схемасын сызыңыз.
Қаржы қатынастарының субъектілері
бойынша қаржы жүйесінің схемасын
сызыңыз.

2. Қазіргі жағдайдағы Қазақстан
Республикасы қаржы жүйесінің негізгі
міндеттері.
ҚР қаржы жүйесінің эволюциясын
қарастырыңыз
ҚР қаржы жүйесін жетілдірудің
міндеттері неде? Негіздеңіз.
2 Қаржы саясаты мен қаржы механизмі Топтық 5
Нарық экономикадағы қаржы механизмі. консультация
Неліктен қаржы механизмін қаржы
саясатының жүзеге асу құралы ретінде
таниды.
Нарықтық экономиғка жағдайындағы қаржы
механизмін жетілдірудің негізгі
міндеттері.
3 Мемлекеттік қаржылық реттеу Топтық 5
Қаржылар мен макроэкономикалық консультация
тепе-теңдік.
ЖҰӨ табыстары мен шығындары бойынша
қандай құрамдас бөліктері кіреді?
ЖҰӨ жиынтық шығындары жүйесінде
макроэкономикалық тепе-теңдіктің
схемасы қалай қарастырылады?
Шығындардың мультипликаторы нені
білдіреді?
Салықтардың мультипликаторы
макроэкономикалық тепе-теңдік
жүйесінде қалай жұмыс істейді?
Теңгерімдік бюджеттің
мультипликаторының мазмұны қандай?
4 Қаржылық қатынастардың құқықтық Топтық 5
негізі. консультация
Мемлекет қызметінің әртүрлі әдістері
мен түрлері.
1. Қаржылық қатынастарды неліктен
құқықтық реттеуді қажет етеді?
2. Қаржы-құқықтық механизм,
қаржылық-құқықтық нормалар,
қаржылық-құқықтық актілер қалай
сипатталады?
3. Қаржылық-құқықтық реттеу қандай
әдістермен жүргізіледі?
4. Мемлекеттің қаржылық қызметінің
мәні және оған әсер етуші факторлар
қандай?
5. Мемлекеттің қаржылық қызметінің
әдістерін атап сипаттаңыз.
6. Қазақстан Республикасының қаржылық
қызметті реттейтін ең маңызды заңды
актілерін атаңыз.
5 Шаруашылық жүргізуші субъектілердің Топтық 5
қаржылары. консультация
1. Коммерциялық кәсіпорындардың
қаржылары
1.1. Коммерциялық (шаруашылық) есеп
айырысудың мәні неде?
1.2. Кәсіпорындарда қандай қаржылық
қолар пайда болады?
1.3. Кәсіпоынның пайдасы (табысы)
қалай құрылады және бөлінеді?
1.4. Кәсіпорынныі қаржылық менеджменті
нені білдіреді?

2. Коммерциялық емес кәсіпорындардың
қаржылары
2.1 Коммерциялық емес кәсіпорындар
мен ұйымдардың қызмет етуінің
материалдық негізі қандай?
2.2 Коммерциялық емес қызметте
қаржылық қатынастардың қандай топтары
пайда болады?
2.3 Коммерциялық емес кәсіпорындар мен
ұйымдарды қаржыландырудың негізгі
көздері және арналымы неде көрінеді?
2.4 Нарықтық қатынастар жағдайында
бюджеттік ұйымдарды қаржыландыруда
қандай қағидаларды ұстану қажет?
6 Сақтандыру Топтық 5
Сақтандыру мен қаржылар арасындағы консультация
ұқсастық пен айырмашылық?
Әлеуметтік қамсыздандыру мен
әлеуметтік сақтандыру арасындағы
қатынастар нені білдіреді?
Медициналық сақтандыру.
Сақтық қорларды құрудың әдістері.
Мүліктік сақтандыру мен жеке
сақтандырудың қоғамдағы сақтық
қатынастардың құрамдас бөлігі
ретіндегі ерекшелігі неде?
Міндетті және ерікті сақтандыру
түрлеріне мысал келтіріп, сипаттаңыз.
Сақтандыру қызметі тіралы Заңға
сәйкес Қазақстанда сақтық ісі қалай
ұйымдасқан?
ҚР сақтандыру ісі қандай бағыттарда
дамуы мүмкін?
7 Қаржы нарығы Топтық 5
Қаржы нарығы нені білдіреді? консультация
ҚР қаржы нарығына сипаттама беріңіз
және даму кезеңдерін атаңыз.
Қаржы нарығының ерекшелігі неде және
басқа нарықтардан айырмашылығы қандай?
Құнды қағаздар нарығыны нені білдеріді
және оның ерекшелігі?
ҚР негізгі құнды қағаздарға сипаттама
беріңіз.
Құнды қағаздар нарығының қатысушыларын
атап сипаттаңыз.
Құнды қағаздар нарығын мемлекет
тарапынан реттеу қалай жүзеге асады?
Қор нарығының қаржылық қызметі неде?
8 Сыртқы экономикалық қатынастар Топтық 5
жүйесіндегі қаржылар консультация
Дамыған елдердің экономикасында сыртқы
экономикалық қызметінің құрамдас
бөлігі не?
Арнайы экономикалық аймақ түсінігін
ашыңыз, бүгінгі таңдағы оның Қазақстан
экономикасына деген ықпалын талдаңыз.
Сыртқы сауданың қандай бөліктерін
білесіз? Ұлттық экономикада
макроэкономикадық деідейде (жағымды
және жағымсыз) әсер етуші қандай
факторларды білесіз және олардың
әсерлері қандай?
Шетел инвестицияларды тарту мақсаттары
және негізгі шарттары.
Сыртқы экономикалық қызметті реттеу
мен ынталандырудың негізгі элементтері
қандай? Оларды сипаттаңыз.
Валюталық реттеу нені білдіреді?
Валюталық реттеуді жүзеге асырушы
мемлекеттік органдарды атап, олардың
қызметтеріне сипаттама беріңіз.
Мемлекеттік монополия дегеніміз не?
(аталмыш әдістің мәнін ашып, жағымжы
және жағымсыз жағтарына талдау
жүргізіңіз).
Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің
тұра (әкімшілік) тәсілдерінің түрлерін
көрсетіңіз және мәнін ашыңыз.
Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің
жанама тәсілдерінің түрлері қандай
және олардың құрылымын көрсетіңіз.
Барлығы 45

2.5. Студенттердің өзіндік жұмысы

№№ п.п. СӨЖ тақырыптардың аттары және Бақылау Сағат
тапсырмаларының мазмұны формасы саны
1 Қаржылардың мәні, қызметі мен рөлі. 5
1. Қаржы жүйесі туралы түсінік, оның
құрылымы.
Қызметтік критерий бойынша қаржы
жүйесінің схемасын сызыңыз.
Қаржы қатынастарының субъектілері
бойынша қаржы жүйесінің схемасын
сызыңыз.

2. Қазіргі жағдайдағы Қазақстан
Республикасы қаржы жүйесінің негізгі
міндеттері.
ҚР қаржы жүйесінің эволюциясын
қарастырыңыз
ҚР қаржы жүйесін жетілдірудің
міндеттері неде? Негіздеңіз.
2 Қаржы саясаты мен қаржы механизмі 5
Нарық экономикадағы қаржы механизмі.
Неліктен қаржы механизмін қаржы
саясатының жүзеге асу құралы ретінде
таниды.
Нарықтық экономиғка жағдайындағы қаржы
механизмін жетілдірудің негізгі
міндеттері.
3 Мемлекеттік қаржылық реттеу 5
Қаржылар мен макроэкономикалық
тепе-теңдік.
ЖҰӨ табыстары мен шығындары бойынша
қандай құрамдас бөліктері кіреді?
ЖҰӨ жиынтық шығындары жүйесінде
макроэкономикалық тепе-теңдіктің
схемасы қалай қарастырылады?
Шығындардың мультипликаторы нені
білдіреді?
Салықтардың мультипликаторы
макроэкономикалық тепе-теңдік жүйесінде
қалай жұмыс істейді?
Теңгерімдік бюджеттің
мультипликаторының мазмұны қандай?
4 Қаржылық қатынастардың құқықтық негізі. 5
Мемлекет қызметінің әртүрлі әдістері
мен түрлері.
1. Қаржылық қатынастарды неліктен
құқықтық реттеуді қажет етеді?
2. Қаржы-құқықтық механизм,
қаржылық-құқықтық нормалар,
қаржылық-құқықтық актілер қалай
сипатталады?
3. Қаржылық-құқықтық реттеу қандай
әдістермен жүргізіледі?
4. Мемлекеттің қаржылық қызметінің мәні
және оған әсер етуші факторлар қандай?
5. Мемлекеттің қаржылық қызметінің
әдістерін атап сипаттаңыз.
6. Қазақстан Республикасының қаржылық
қызметті реттейтін ең маңызды заңды
актілерін атаңыз.
5 Шаруашылық жүргізуші субъектілердің 5
қаржылары.
1. Коммерциялық кәсіпорындардың
қаржылары
1.1. Коммерциялық (шаруашылық) есеп
айырысудың мәні неде?
1.2. Кәсіпорындарда қандай қаржылық
қолар пайда болады?
1.3. Кәсіпоынның пайдасы (табысы) қалай
құрылады және бөлінеді?
1.4. Кәсіпорынныі қаржылық менеджменті
нені білдіреді?

2. Коммерциялық емес кәсіпорындардың
қаржылары
2.1 Коммерциялық емес кәсіпорындар мен
ұйымдардың қызмет етуінің материалдық
негізі қандай?
2.2 Коммерциялық емес қызметте
қаржылық қатынастардың қандай топтары
пайда болады?
2.3 Коммерциялық емес кәсіпорындар мен
ұйымдарды қаржыландырудың негізгі
көздері және арналымы неде көрінеді?
2.4 Нарықтық қатынастар жағдайында
бюджеттік ұйымдарды қаржыландыруда
қандай қағидаларды ұстану қажет?
6 Сақтандыру 5
Сақтандыру мен қаржылар арасындағы
ұқсастық пен айырмашылық?
Әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік
сақтандыру арасындағы қатынастар нені
білдіреді?
Медициналық сақтандыру.
Сақтық қорларды құрудың әдістері.
Мүліктік сақтандыру мен жеке
сақтандырудың қоғамдағы сақтық
қатынастардың құрамдас бөлігі ретіндегі
ерекшелігі неде?
Міндетті және ерікті сақтандыру
түрлеріне мысал келтіріп, сипаттаңыз.
Сақтандыру қызметі тіралы Заңға
сәйкес Қазақстанда сақтық ісі қалай
ұйымдасқан?
ҚР сақтандыру ісі қандай бағыттарда
дамуы мүмкін?
7 Қаржы нарығы 5
Қаржы нарығы нені білдіреді?
ҚР қаржы нарығына сипаттама беріңіз
және даму кезеңдерін атаңыз.
Қаржы нарығының ерекшелігі неде және
басқа нарықтардан айырмашылығы қандай?
Құнды қағаздар нарығыны нені білдеріді
және оның ерекшелігі?
ҚР негізгі құнды қағаздарға сипаттама
беріңіз.
Құнды қағаздар нарығының қатысушыларын
атап сипаттаңыз.
Құнды қағаздар нарығын мемлекет
тарапынан реттеу қалай жүзеге асады?
Қор нарығының қаржылық қызметі неде?
8 Сыртқы экономикалық қатынастар 5
жүйесіндегі қаржылар
Дамыған елдердің экономикасында сыртқы
экономикалық қызметінің құрамдас бөлігі
не?
Арнайы экономикалық аймақ түсінігін
ашыңыз, бүгінгі таңдағы оның Қазақстан
экономикасына деген ықпалын талдаңыз.
Сыртқы сауданың қандай бөліктерін
білесіз? Ұлттық экономикада
макроэкономикадық деідейде (жағымды
және жағымсыз) әсер етуші қандай
факторларды білесіз және олардың
әсерлері қандай?
Шетел инвестицияларды тарту мақсаттары
және негізгі шарттары.
Сыртқы экономикалық қызметті реттеу
мен ынталандырудың негізгі элементтері
қандай? Оларды сипаттаңыз.
Валюталық реттеу нені білдіреді?
Валюталық реттеуді жүзеге асырушы
мемлекеттік органдарды атап, олардың
қызметтеріне сипаттама беріңіз.
Мемлекеттік монополия дегеніміз не?
(аталмыш әдістің мәнін ашып, жағымжы
және жағымсыз жағтарына талдау
жүргізіңіз).
Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің
тұра (әкімшілік) тәсілдерінің түрлерін
көрсетіңіз және мәнін ашыңыз.
Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің
жанама тәсілдерінің түрлері қандай және
олардың құрылымын көрсетіңіз.
Барлығы 45

3. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

3.1.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Ілиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. ҚАРЖЫ. Оқұлық.– Алматы, ТОО Издательство
LEM, 2005ж.
2. Мельников В. Д. Основы финансов. Учебник для вузов. – Алматы, ТОО
Издательство LEM, 2005г.

Қосымша әдебиеттер

1. Финансы. Учебник для вузов. Под ред. М. В. Романовского и др. – М.:
Перспекти-ва, Юнити, 2000.
2. Финансы. Под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. – М.: Финансы и
статистика, 1994.
3. Финансы. Учебник под ред. Поляк Г.Б. – М.: ЮНИТИ , 2003.
4. Финансово-кредитный словарь. Т.1,2,3-М.: Финансы и статистика,
1984,1986,1988.
5. Финансово-кредитный энциклопедический словарь Колл. авторов; Под
общ. ред.А. Г. Грязновой: – М.: Финансы и статистика, 2002.
6. Дробозина Л.А. Финансы: Учебник для вузов. Москва: ЮНИТИ, 2000.
7. Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. Общая часть: Учеб
ник.- Алматы: ТОО Издательство Норма-К, 2003.
Черник Д.Г. Налоги – Москва: Финансы и статистика, 2003.

Анықтамалық әдебиеттер

1. Финансово-кредитный словарь. Т.1,2,3-М.: Финансы и статистика,
1984,1986,1988.
2. Финансово-кредитный энциклопедический словарь Колл. авторов; Под
общ. ред.А. Г. Грязновой: – М.: Финансы и статистика, 2002.
3. Энц.словарь (Золотогоров В.Г.) Изд. 2-е,стереотип.
4. Краткий толковый словарь-спр.по внешнеэкон.деят-ти Уч.пос.двузов
(Михайлин А.Н.)
5. Большой экон.словарь 25 тыс.терминов (ред.Азрилиян А.Н.) Изд. 6-е,доп.

Нормативті әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының конституциясы.
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі.
2. Қазақстан Республикасының Парламенті туралы.
3. Қазақстан Республикасының Президенті туралы.
4. Қазақстан Республикасының Өкіметі туралы.
5. Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік реттеу туралы.
6. Қазақстан Республикасының бюджет кодексі.
7. Қазақстан Республикасының Салықтар және бюджетке түсетін басқа да
міндетті төлемдер туралы Кодексі (Салықтық кодекс).
8. Сақтық іскерлік туралы.
9. Валюталық реттеу туралы.
10. Қазақстан Республикасының Кеден кодексі
11. Қазақстан Республикасының Қаржы министірлігінің ережелері.
12. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау
министрлгінің ережелері.

3.2. Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар
(30-дан кем емес)
1. Қаржы түсінігі.
2. Қаржы – тауар өндірісінің экономикалық категориясы.
3. Қаржылық қатынастардың ақшалай сипаттамасы.
4. Қаржыладың анықтамасы.
5. Қаржылардың мәні олардың қызметінде көрініс табытындығы. Қаржылардың
бөлу қызметі мен оның мазмұны. Қаржылардың бақылау қызметі.
6. Нарықтық шаруашылық жағдайында қаржылар қызметтерінің дамуы.
7. Тауарлы өндіріс жағдайындағы қаржылардың қажеттілігі.
8. Қаржылардың қызмет етуін тудырушы факторлар.
9. Ақша қаражаттарының қорлары, олардың ерекшеліктері.
10. Қаржылардың мазмұны: қаржылық қатынастардың түрлері.
11. Нарықтық қатынастар жағдайындағы жаңа қаржылық қатынастардың пайда
болуы.
12. Қаржылық қатынастардың түрленуі.
13. Қаржылар жүйесінің түсінігі. Әлеуметтік-экономикалық процесстердегі
қаржылық саясат пен қаржылық механизмнің мәні мен мазмұны.
14. Қаржылық стратегия мен қаржылық тактика.
15. Қазыналық саясат түінігі.
16. Қаржылық саясаттың мазмұны, мақсаттары, міндеттері мен қағидалары.
17. Қаржылық механизмнің мазмұны мен құрылымы. Экономиканы қаржылық реттеу.
18. Микро- және макродеңгейдегі мемлекеттік қаржылық реттеудің түрлері,
қажеттілігі (салықтар, қаржыларндырудың жүйесі және т.б.)
19. Өндірісті ынталандыруда қаржылардың мүмкіндіктері.
20. Қаржылық ынталардың түрленуі. Қаржылық жоспарлаудың мазмұны, мәні,
міндеттері.
21. Нарық жағдайындағы қаржылық жоспарлау рөлінің өзгеруі.
22. Қаржылық жоспарлаудың әдістері.
23. Бағдарламалық-мақсаттық қаржылық жоспарлаудың қажеттілігі мен
маңыздылығы.
24. Қаржылық жоспарлардың жүйесі.
25. Жоспарлардың кейбір түрлеріне сипаттама.
26. Территориялық қаржылық жоспарлау.
27. Нарық жағдайында жоспарлаудың дамуы.
28. Қазіргі кезеңдегі қаржылық жоспарлауды жетілдірудің негізгі бағыттары.
Қадрыларды басқарудың түсінігі.
29. Басқарудың объектілері мен әдістері.
30. Қаржылық механизм және оның қаржыларды басқарудағы орны.
31. Қардыларды басқару органдары, олардың қызметтері.
32. Қаржылық аппарат түсінігі, оның құрамдас бөліктері.
33. Қаржылық жүйе, оның құрылымы, бөлек бөлімшелерінің құқықтары мен
міндеттері.
34. Мемлекеттің салық қызметінің маңызы.
35. Сақтандыру органдарының қызметтері.
36. Қаржыларды басқарудың автоматтандырылған жүйесі, олардың маңызы.
Қаржылық бақылаудың мазмұны мен мәні.
37. Қаржылық бақылауды спецификасы, міндеттері, объектілері және қолдану
саласы.
38. Қаржылық бақылауды үйымдастыру: түрлері, әдістері, формалары.
39. Салық инспекциялар мен қаржы органдарының бақылау спецификасы.
40. Аудиторлық қаржылық бақылау түсінігі.
41. Аудиторлық қаржылық бақылау маңызы.
42. Қаржылық бақылау даму өрісі.
43. Мемлекеттік қаржылық және салықтық бақылау рөлін көтеру. Шарушылық
жүргізу субъектілердің қаржыларының мазмұны.
44. Кәсіпорындар, үйымдар, мекемелер түрленуі.
45. Коммерциялық шарушылық жүргізу субъектілердің қаржыларын үйымдастыру
негіздері.
46. Кәсіпорындар мен үйымдардың қаржылық қорлары.
47. Кәсіпорындар қызметінің қаржылық нәтижелері.
48. Коммерциялық емес шарушылық жүргізу субъектілердің қаржыларын
үйымдастыру мен оның мазмұны.
49. Коммерциялық емес шарушылық жүргізу субъектілердің қаржыларының
қаржылану көздері.
50. Коммерциялық емес шарушылық жүргізу субъектілердің
қаржыларының шығындары. Қаржылық-құқықтық нормалардың түсінігі мен
түрлері.
51. Қаржылық құқықтық қатынастар, олардың ерекшеліктері мен түрлері.
52. Қаржылық құқық субъектілері.
53. Мемлекеттің қаржылық қызметі, оның түсінігі мен рөлі.
54. Қаржылық-құқықты актілер. Мемлекеттің экономикалық қызметі.
55. Мемлекеттік қаржылардың түсінігі мен құрылымы.
56. Мемлекеттік бюджеттің экономикалық маңызы мен рөлі.
57. Мемлекеттік бюджет құрылымы.
58. Кірістер мен шығыстар құрылымы.
59. Бюджет балансы. Бюджет тапшылығы.
60. Тапшылықтың пайда болу себептері.
61. Тапшылықты жабу көздері.
62. Бюджет жүйесі. Бюджет құрылғысы.
63. Бюджеттік процесс. Жергілікті қаржылардың маңызы мен мәні.
64. Бюджетаралық қатынастар
65. Жергілікті бюджеттер кірістері
66. Жергілікті бюджеттер шығыстары
67. Еркін экономикалық аймақтардың қаржылары

МОДУЛДЕР
▪ Модуль 1. Қаржылардың мәні, қызметтері және рөлі
➢ Блок 1. Теориялық бөлім
• Дәріс 1. Қаржылардың түсінігі мен анықтамасы. Қаржылардың
қызметтері
• Дәріс 2. Қаржылық қорлар мен қаржылық ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қазақ тілін оқытудағы дидактикалық принциптер. жаңа оқулықтардың ерекшеліктері
Философия пәнінен оқу-әдістемелік кешені
Болашақ мұғалімдерді мектеп оқушыларына құқықтық тәрбие беруге даярлау
Қаржылық талдау
Музейлердің қор жұмысы
Географияның оқыту әдістері
8 – сынып оқушыларын химия пәнінің оқу-әдістемелік кешен арқылы оқыту
Философия тақырыбындағы адам және табиғат проблемалары
Интерактивті тақтаның құралдары
Жалпы орта мектептерде оқушылардың дене тәрбиесі мен спорттық машықтану үрдісін қалыптастыру жүйесі
Пәндер