Пәннің оқу - әдістемелік кешені "қаржы"

Мазмұны

Алғы сөз

Түсініктемелік жазбахат.
Пәннің мазмұны ...

Кіріспе
Практикалық сабақтар тақырыптарының қысқаша тізбесі

Жиындық бақылау сұрақтарының шамаланған тізбесі

Ұсынылған әдебиеттердің тізімі.

Авторлары
Түсініктемелік жазбахат

«Қаржы» курсы экономикалық ғылымның аса маңызды бөліктерінің бірі – қаржы туралы ғылымның ерекшеліктері зерделетін базалық оқу пәні болып табылады. Пәннің мақсат —қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін, олардың сыныптамасын, әлеуметтік –экономикалық үдерістегі орнын игеруде студенттердің теориалық және практикалық даярлығын қамтамасыз ету. Мыналар пәннің міндеттері болып табылады: қаржының табиғатын, олардың жұмыс істеу ерекшеліктерін, қоғамдық өндірісті тиімді дамытуда категориялар механизмінің мүмкіндіктерін зерделеу,қаржыны ұйымдастыру нысандарының өзара байланысы мен өзара іс-әрекетін және қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының нақтылы жағдайларында оларды қолдаудың әдістерін түсінуге жету.
Бұл пәнді зерделеудің алдын тұжырымдық тұрғыда қаржының , оның критерийлері мен қағидаттарының негізі болып табылады.
«Қаржы» курсы және қазынашылық «Мемлекеттік бюджет», «Салықтар және салық салу», «Корпоративтік қаржы», «Қаржылық менеджмент», «Қаржылық бақылау және аудит» және ЖОО-ның оқу жоспарына кіріктірілген басқаларына жататын бейін пәндерін зерделеудің таныстырма, алдын ораушы пән болып табылады.
Курста қаржының негізгі аспектілері берілген: теориялық негіздері, ұйымдастыру нысандары, практикалық қолданымы, бұл студенттерге бұл экономикалық категорияның мәнін, ұдайы өндірістік үдерістер мен қоғамның әлеуметтік – экономикалық дамуының рөлі мен маңызын игеруге мүмкіндік береді.
Курста логикалық дәйектілік түрде қаржының табиғаты, функциялары, оның басқа экономикалық категориялармен өзара іс-әрекеті, шаруашылық өмірде көріну ерекшеліктері қаралады, қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың нысандары мен әдістері арқылы іс-әрекет механизмі, рыноктық экономиканы реттеуде қаржыны пайдалану мүмкіндіктері көрсетілген.Қаржыны зерделеудің маңызды жағы оған кіретін қосалқы категорияларды, жүйелерді, ұғымдарды, басқа экономикалық және әлеуметтік жүйелерде олардың іс-әрекеті мен өзара байланысының қағидаттарын анықтау, топтастыру және сыныптау болып табылады. Бұған мыналар кіреді:табыстар, салықтар, қорлар, шығыстар, резервтер, мемлекеттік бюджет, мемлекеттік кредит, мемлекеттік борыш, сақтандыру, функциялық жүйелер – қаржылық жоспарлау мен болжау қаржылық бақылау, қаржылық қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету, қаржы рыногы. Курста әр алуан шаруашылық жүргізуші субектілердің бастапқы буындарында және сыртқы экономикалық байланыстар сферасында қаржының іс-әрекетінің өзіндік ерекшелігіне айтарлықтай орын берілген.
Курсты зерделеу экономика мен қаржыларда рыноктық негіздерді қолдану жөнінде қолданыстағы шаруашылық практиканы белсенді қолдануды ұйғарады. Сондықтан рыноктық қатынастардың дамуының жинақталған тәжірибесін және олардың қаржыға әсерін талдай және қорытындылай отырып, рыноктық экономиканың дамуының болып жатқан үдерістеріне үнемі көңіл бөліп отыру қажет. Бұл үшін курсты игеру кезінде студенттердің жеке-дара жұмысы, олардың курстық жұмыстар дайындауы, студенттік конференциялар мен басқа ғылыми-практикалық іс-шараларға баяндамалар даярлап, қатысуы қарастырылады.
III. МОНОГРОАФИЯЛАР, ЖИНАҚТАР

1. Елубаева Ж. М. Бюджетная система Республики Казахстан: теория, практика, и направления развития. – Алматы, 2004.
2. Зейнельгабдин А.Б. Финансовая система: экономическое содержание и механизм испо-льзования. – Алматы, Каржы – Каражат, 1995.
3. Интыкбаева С.Ж. Фискальная политика и её роль в обеспечении устойчивого разви-
тия экономики Казахстана.– Алматы, Каржы-Каражат, 2002.
4. Маянлаева Г.И. Организация страхового дела в Республики Казахстан. – Алматы, ТОО LEM, 2000.
5. Маянлаева Г.И. Теория и практика страхового дела (в схемах и таблицах). Уч. пособие – Алматы, 2005.
6. Мельников В.Д. Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана. – Алматы, Каржы-Каражат, 1995.
7. Мельников В.Д. Закономерности и противоречия содержания сущности финансов в экономической науке. В сб. научных трудов КазЭУ «Реформирование Казахстанской экономики: уроки, теория и практика». Вып. 4.-Алматы, Экономика, 2001.
8. Мельников В.Д. Современная экономическая парадигма государственных финансов. Материалы международной конференции «Казахстан на пути к новой модели развития: тенденции, потенциал и императивы роста». Часть 6, 8.-Алматы, экономика, 2001.
9. Мельников В.Д. Общественные товары: приемлемость в теории и практике государственных финансов Казахстана. Материалы международной научно – практической конференции. Сб. научных трудов. – Алматы, Экономика, 1999.
10. Мельников В.Д. К вопросу о трактовке категорий «деньги-финансы»: особенности и противоречияя современных подходов7 Журнал «Мир финансов», декабрь 2003
11. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. Учебн. пособие. – М.: Инфра-М, 1996.
12. Рудый К. В. Финансово-кредитные проблемы зарубежных стран. Учеб.пособие. – М.: Новое знание, 2003.
13. Стиглиц Д. Ю. Экономика государственного сектора. Изд-во МГУ. – М.: Инфра-М, 1997.
14. Сумароков В.Н. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. – М.: Финансы и статистика, 1996г.
    
    |        |                           ||          ... ... ... ... ...     ||          ... ... экономический университет им Т.||          ...                       ... оқу - ... ... 201 ... ... ... «Қаржы»(специальность: шифр, название)Күндізгі(форма обучения очное)Алматы 2009Типтік оқу бағдарламасыЖоғары кәсіби білім ... ... ... ... ... Республикасы білім және ғылым министірлігіАлматы 2006МазмұныАлғысөз.........................................................................................Түсініктемелікжазбахат.................................................................Пәнніңмазмұны..............................................................................Кіріспе.............................................................................................Практикалық сабақтар тақырыптарының қысқаша тізбесі........Жиындық бақылау сұрақтарының шамаланған тізбесі....................Ұсынылған әдебиеттердіңтізімі....................................................Авторлары........................................................................................Алғысөз1. Т. Рысқұлов ... ... ... ... ... ... ... республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығыменбекітілген және қолданысқа енгізілген3. 7.06. «Қаржы және кредит» мамандығы бойынша экономикалық ЖОО-ныңстуденттеріне арналған «Қаржы» (теория және ... ... оқу ... ... 2006 ... енгізілген4. Типтік оқу бағдарламасы «Қаржы» мамандығы бойынша білім берудіңмемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген5. Бағдарламаны ... ... ... ... ... экономикалықуниверситеті жанындағы Қазақстан Республикасы ЖОО-ның экономикалықмамандығы бойынша Оқу-әдістемелік бірлестігі ұсынған. Хаттама № ... ... ... ... Республикасы Білім және ғылымминистрлігінің рұқсатынсыз таралымын көбейтуге және ... ... ... ... ... ... аса ... бөліктерінің бірі –қаржы туралы ғылымның ерекшеліктері зерделетін базалық оқу пәні ... ...  ... ... ... ұғымдарын, терминдерін,олардың сыныптамасын, әлеуметтік –экономикалық үдерістегі ...  ... ... және ... ... ... ету. Мыналарпәннің міндеттері болып табылады: қаржының табиғатын, олардың жұмыс ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... зерделеу,қаржыны  ұйымдастыру  нысандарыныңөзара ... мен ...  ...  және  ...  әлеуметтік-экономикалық дамуының нақтылы жағдайларында  оларды қолдаудың әдістерінтүсінуге жету.Бұл пәнді зерделеудің ... ... ...  ... , ... мен ... негізі болып табылады.«Қаржы» курсы және қазынашылық «Мемлекеттік бюджет», «Салықтар жәнесалық салу», «Корпоративтік қаржы», ...  ...  ... және ... және ... оқу жоспарына кіріктірілген басқаларынажататын бейін пәндерін зерделеудің таныстырма, алдын ораушы пән ... ... ... ... берілген: теориялық негіздері,ұйымдастыру  нысандары, практикалық қолданымы,  бұл  ...  ... ... ... ... ... үдерістер мен қоғамныңәлеуметтік – ... ... рөлі мен ... ... ... ... дәйектілік түрде қаржының табиғаты, ... ... ... ... ... ... шаруашылық өмірдекөріну ерекшеліктері  қаралады,  қаржылық  қатынастарды  ... мен ... ... ... ... ... экономиканыреттеуде қаржыны пайдалану мүмкіндіктері көрсетілген.Қаржыны зерделеудіңмаңызды жағы оған кіретін қосалқы категорияларды, ... ... ... және ... ... ... ... мен өзарабайланысының қағидаттарын анықтау, топтастыру және сыныптау болып табылады.Бұған мыналар кіреді:табыстар, ... ... ...  ... ...  мемлекеттік кредит, мемлекеттік борыш, сақтандыру,функциялық жүйелер – ... ... мен ... қаржылық бақылау,қаржылық қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету, қаржы рыногы. ... ... ... ... ... ... ... және сыртқыэкономикалық  байланыстар  сферасында  қаржының  іс-әрекетінің  өзіндікерекшелігіне ... орын ... ... ... мен ... рыноктық негіздерді қолданужөнінде қолданыстағы шаруашылық ... ... ... ... ... қатынастардың дамуының жинақталған  ... ... ... ...  талдай  және қорытындылай  отырып,  рыноктықэкономиканың дамуының ... ... ... үнемі көңіл бөліп отыруқажет. Бұл үшін ... ... ... ... ... жұмысы,олардың курстық жұмыстар дайындауы, студенттік конференциялар мен басқағылыми-практикалық іс-шараларға баяндамалар даярлап, қатысуы ... ... ... ... қаржы туралы ғылым.Қаржы ғылымының теориялық негіздер - ұдайы өндіріс пен мемлекет туралығылым.Қаржының предметі. Қаржының объектісі. Қаржының субъектісі.Ғылыми танылымның ... ... ... ... ... ... ... шығу және кері қозғалыс), эмпирикалықәдіс  (қадағалау,салыстыру,өлшеу),  ...  ...  ... ... ... ...  ...  жәнесинтез, индукция және дедукция және басқалары). Қаржылық операциялар менүдерістер ... ... ... ... және  ... ... ... ҰДАЙЫ ӨНДІРІСТЕГІ ҚАРЖЫНЫҢ МӘНІ, ФУНКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ РӨЛІҚұндық экономикалық ... ... ... ... және  ...  ...  және  ...  себептерменанықталатын қажеттігі. Қаржының табиғаты. Тауар-ақшалай қатынастар жәнеқаржы. ... ... ... ... ... шарттар жүйесінде ұлттықөндіріс көлемдерін өлшеу. Қаржы қатынастарының қатысушылары. Қаржы ... ... ... ... ... ...  ... олардың шекаралары. Рынок жағдайында жаңа ... ... ... ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУҚаржыға қатынасты «жүйе» ұғымы. Категорияның жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... элементтері.Қаржы жүйесінің сыныптаудың белгілері. Қаржылық қатынастар объектілерініңжиынтық түрде ... ... ... ... мен буындары. Функциялықбелгі бойынша қаржы жүйесінің құрылымы. Қаржы жүйесінің сызбасы. «Қаржы-кредит жүйесі» ұғымы.Қаржы жүйесін ұйымдастырудың негізгі қағидаттары. Қаржының тұтастыққабылдамасындағы бұл ... рөлі мен ... ... ... ... ... ... экономиканықұрудағы қаржы жүйесінің рөлі. Қаржы жүйесінің құрылымына рыноктықжаңғыртудың әсері.3-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ САЯСАТЫ ЖӘНЕ МЕХАНИЗМІҚаржы саясаты ұғымы, мемлекеттің экономикалық және ... оның ... ... ... ... ... ... және қағидаттары. Қаржыстратегиясы мен қаржы тактикасы. Қазақстан Республикасы қаржы ... ... ... ... ... механизмі, оның мазмұнымен құрылымы. Қаржы механизміне қойылатын талаптар. Қаржы механизмініңдинамизмі.Қаржы саясаты мен қаржы механизмінің ұдайы ... ... ... ... ... ... бағдарлау.Қаржыны басқару туралы ұғым. Басқару элементтері, қағидаттары. Қаржыныбасқаруды ... ... ... ... оның ... ... ... басқарудың қаржылық аппараты. Қаржыменеджменті ұғымы.Қаржылық қызметті және қаржы ... ... ... –ТАҚЫРЫП. ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУШІ СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚАРЖЫСЫҚаржы жүйесінің жетекші буыны ретіндегі шаруашылық жүргізушісубъектілердің қаржысы, ұдайы өндіріс үдерісіндегі олардың рөлі, әлеуметтік-экономикалық мәні.Шаруашылық ... ... ... ... мен ... ... буынның қаржылық қатынастарын топтастыру. Әр түрлібелгілер бойынша шаруашылық жүргізуші субъектілердің ... ... әр ... ... ... және ... әсері.Материалдық өндіріс сферасы мен қндірістік емес сфера қаржылары.Коммерциялық және ... емес ... ... жүргізушісубъектілер қаржысын ұйымдастыруға оның әсер етуі.Меншікті жаңғыртудың қаржылық аспектілері: ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін шаруашылық жүргізуші субъектілерқаржысын ұйымдастырудың қағидаттары.Коммерциялық (шаруашылық) есеп.Коммерциялық шаруашылық субъектілердің қаржы қорлары, ... мен ... ... қорлардың (капиталдардың) толық айналымындағы қаржыныңрөлі. Өндірістік капиталды жасау мен оның ... ... ... ... және ... тыс ... ... табыс.Шаруашылық жүргізуші субъектілердің шығындары. Жиынтық табыс, таза табыс,оны бөлу.Компаниялардағы, фирмалардағы қаржы менеджменті, оны ... ... емес ... сипаттамасы, оныңтүрлері. Коммерциялықемес ұйымдар мен мекемелер қызметінің материалдық негізі.Коммерциялық емес сферада шаруашылықты жүргізудің ... мен ... ... ... ... ... ... құрылымындағы айырмашылықтар.Мекемені қаржыландырудың жеке-дара жоспарларндағы шығыстардың экономикалықсыныптамасы.Қазіргі  ...  ...  ...  емес  ... ... ... ҚАРЖЫСЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ. МЕМЛЕКЕТТІҢТАБЫСТАРЫ МЕН ШЫҒЫСТАРЫ.Мемлекеттің  ...  және  ...  ...  ... және ... қайта бөлу. Жанама нәтижелер: шығындарменн пайдалар, оларды ... ... ... ... және қызметтер.Көрсетуді өндірудің ауқымын анықтаудың ерекшеліктері.Мемлекет қаржысының ұғымы, қаржылық қатынастарының жүйесіндегі оныңорны мен ролі.Рынок ... ... ... ... ... олардың буындарының қысқаша сипаттамасы.Мемлекет қаржысының функциялық мазмұнының ... оның ... ... жүйесі құрылымында бейнеленуі.Мемлекет табыстарының ұғымы. Табыстардың диалектикасы. Бастапқы жәнетүпкілікті мемлекеттік табыстар.Мемлекет кірістерінің құрамы мен ... ... ... ... кірістерінің ауқымы мен құрылымына экономикалық,саяси факторлардың әсері. Таза табыс, оны өсіру факторлары.Мемлекет  шығыстарының  ...  ...  ...  Мемлекеткірістерінің және қаржы ресурстарының ара қатынасы.Мемлекет шығыстарының жүйесі. Оларды ...  ... ... ... ... саясатының өзгеруі.Ғылыми техникалық прогресті қаржыландыру.Әлеуметтік мәдени  ... ... ... ...  ... сақтауға,  мәдениетке,  жалпы ақпарат құралдарына, әлеуметтіксақтандыру мен ... ... ... шығыстар.Басқару мен қорғаныс шығыстары.6 - ТАҚЫРЫП. САЛЫҚТАР ЖӘНЕ САЛЫҚ ... ... ... оның ... Салықтардың функциялары. Мемлекеттіңдамуы мен тауар ақша қатынастарының жетілдіруімен байланысты салықтардыңжәне олардың ... ... ... рыноктық экономика жағдайында  оны құруға қойылатыннегізгі талаптар. Қазақстанның салық жүйесі.  Салық ...  Әр ...  ...  ... ...  ҚР ...  ... кодексі. Салықтарды ұйымдастырудың  және ...  ... ... ... ... ... халықтың табыстарын реттеудегі оныңролі.Арнаулы салық режимдері.Салықтарды аударып салу және ... ... ...  ... ... ...  Салықтық түсімдерді қамтамасыз етужөніндегі салық службасын жұмысы. Салық санкциялары.7-ТАҚЫРЫП.  МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... оның ... ... ... ... жүйксінің негізгі буыны ретінде.  ... ... ... ... ... ... ... шығыстары, олардың құрамы мен құрылымы.Бюджеттік кредиттер.Бюджеттік  сыпыптама.  ...  ...  ...  ... проболемалары.  Бюджет тапшылығының экономикалық ... ... ... ...  ... ... және бюджет құрылымы.  Бюджетжүйесін құрудың қағидаттары. ҚР ... ... ... ... ... ... оның ... Бюджет жүйесінің буындары арасындакірістермен шығыстарды бөлудің ...  ...  ... ... ... ... ... мәні, қаржы жүйесінің құрамындағы олардыңролі.Қаржы саясатын  жүргізудегі  басқарудың  ...  ... ... бюджеттердің кірістері, әлеуметтік, мәдени және тұрмыстыққұрылымды дамытудағы олардың ролі.Арнаулы экономикалық аймақтардың ...  ... ... ... ... ... ... ТЫС ҚОРЛАР.Мемлекеттік бдюджеттен тыс қорлардың қажеттігі мен мәні.  Қоғамныңәлеуметтік-экономикалық  дамыуындағы  ...  тыс  ...  ... тыс қорлардың сыныптамасы. Басқарудың  жергілікті органдарыныңбюджеттен  тыс  ...   ...  ...  ... даму ... ...  ... тыс қорлардыңжұмыс істеуіндегі қайшылықтар.Әлеуметтік бюжеттен тыс қорлар.Жинақтаушы зейнетақы қоры. Әлеуметтік сақтандыру қоры. Экономикалықарналымның бюджеттен тыс ... ... және ... қорлар.2015 жылға дейін  Қазақстанның  ...  ...  ... іске асырудың  қаржылық көздері.Қаржы жүйесін тұрақты дамуындағы рөлі. ҚР ұлттық қоры, оның ... ... ... ... ... рорлі.9-ТАҚЫРЫП.  ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚАРЖЫСЫМемлекеттік кредиттік мәні мен  ...  ...  ...  ...  әдістермен  халықтың  шаруашылық  органдардыңқаражаттарын  ...  ...  әсер  ...  ...  Ақшаайналысының жай күйіне мемлкеттік кредиттің әсері.Мемлекеттік кредиттің түрлері нысандары және әдістері.Қарыздар және оның  ... және ... ... ... ... ... қағаздар, олардың түрлеріжәне сыныптамасы. Мемлекеттік бағалы қағаздар эмиссиясы,  қаржы ... ... ...  ...  ...  ...  ...  Халықаралықмемлекеттік кредит оның нысандары. Мемлекеттік борыш ұғымы оның түрлері.Мемлекеттік борышты ... ... ... борыш. ҚР-дың  мемлекеттікборышы   құрылымының   ...   ...   ... заңнамалық реттеу. Экономикалық  және саяси аспектілердегіберешек проблемалары.Үй шаруашылықтарының қаржы ресурстарының ұғымы,олардың ... ... ... ... ... Ақша қорлары:дара,бірлескен қорлар.Үй шаруашылықтарының  табыстары  және  ...  ...  ... жалпы табысы. Үй шаруашылығының тұрақты және ... ... ...  ...  ...  ақытөлеудің рөлі. Азаматтардың кәсіпкерлік қызметі, оның түрлері. Кәсіпкерлікқызметтен түскен табысты бөлу.Халықтың тұрмыс деңгейін ... ... ... күн ... және тұтыну себетінің құны, оны анықтаудың амалдары.Қазақстандағытөменгі ... ... мен ... себеті көрсеткіштерінің динамикасы.Кедейлік, кедейлік ... ... ... ... ... ... топтарының табыстарын салықтық  бюджеттік  ... ... ... ... ... олардың сыныптамасы мен құрылымы.Ақшалай шығыстар. Түпкілікті  ...  мен  ...  ...  үйшаруашылықтарының шығыстары.11-ТАҚЫРЫП. САҚТАНДЫРУ.Сақтандырудың экономикалық мәні, оның іс-әрекет сферасы.  Сақтандырумен қаржы категорияларының ... ... ... ... ... нысаналылығы бойынша  топтастыру, олардың  сипаттамасы.  Сақтыққорлары, ... ... ... және ... ...  Рыноктықэкономика  жағдайларында  сақтық  қатынастардың  ...  ...  ... сақтандырудың мәні мен обьективті  қажеттігі.  Халықтыәлеуметтік қорғау. Әлеуметтік ... ... ...  саясаты.Әлеуметтік сақтандыру туралы заңнама. Міндетті  мемлекеттік және еріктіәлеуметтік сақтандыру.Әлеуметтік ... ...  ... ...  ... ... ... мен пайдалану проблемалары.Мемлекеттік және мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қорлары.Рыноктық экономикадағы әлеуметтік кепілдіктердің мәселелері.Жалпы сақтандыру мен өмірді ...  ...  ... мәні және  ...  Жалпы  сақтандыру  мен  ... ... ... ... ... мен ... ... қадағалау.Қазақстандағы сақтық рыногының дамуы.12-ТАҚЫРЫП.  ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛЫҚ РЕТТЕУ.Экономиканы мемлекеттік қаржылық ... ... ... ... ... ... мен шарттары. Ұдайы өндіріске ... ... ... ... қаржылық реттеудің сыныптамасы.Микроэкономикалық тепе-теңдік және оны ... ... ... ... ... ... ... мультипликаторы.Мына теориялардағы фискальдық саясаттың  нұсқалары:  «мемлекеттікқызметтер», «мемлекет шығыстарының таза теориясы» классикалық және ... ... ... ... ... ...  ...  неолибералдық  бағыт  фискалдық  саясаттыңнұсқалары институционализм және неинституционализм, орнықты даму ... ... ... ... ... қисық сызығы.Капиталды инвестициялау үдерісіне салықтардың әсері.Дағдарыстық сезінімнің ерекшеліктері (2007-2009жж) және экономика менқаржыларды постдағдарыстық (2010-2011жж) реттеудің ерекшеліктері.13-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ ... ... ... қатынастардың айрықша сферасы ретінде.Қаржылық ресурстарды жұмылдыру мен бөлудегі ... ... ... ... ... ... алғышарттар мен шарттары. Қаржы рыногы және 2007-2009жж ғаламдық экономикалық дағдарыс. Бағалы ... ... ... ... ... қысқаша сипаттамасы. Қор рыногы. Бағалықағаздарды шығару және олардың айналысы.Корпоративтік бағалы қағаздар. Мемлекеттік бағалы қағаздар.Қаржы рыногының қатысушылары. ... ... ... ... мен ... ... жекешелендіру қорлары.Бағалы қағаздардың бастапқы және қайталама рыногы. Меншіктіңакционерлік нысанын ұйымдастыру қаржы рыногының жұмыс істеуінің негізіретінде.Қор биржасы, оның қызметін ұйымдастыру ... ... ... ... Қор ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚАРЖЫ.Сыртқы  экономикалық  қызметтің  түрлері  және  ...  ... ... ... ...  ...  қызметініңерекешеліктері және оның даму перспективалары. ... ... ... Шетел капиталын тарту проблемалары.Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің нысандары мен әдістері. Туражәне жанама әдістер. ... ... ... және  ...  ... билік пен басқарудың жергілікті органдарының,  шаруашылықжүргізуші субъектілердің валюталық ... ... және ... ... ... ... төлем балансының құрылымы,  оныңерекшеліктері мен динамикасы.15-ТАҚЫРЫП. ... ЖӘНЕ ... ... ... ... мен ... өзара байланысыжәне өзара іс-әрекеті. Инфляцияны өлшеу инфляцияның түрлері мен тұрпаттары.Сұраным (тұтынушылар) инфляциясының және ... ... ... ... ... Ақшалай табыстар менжинақ ақшалардың құнсыздануы. Табыстар мен ... ... ... ... ... ... ... төмендеуі. Халықтың жәнекәсіпорындардың ақшалай  қаражаттарын  ...  ...  ... нашарлауы, инфляция және  жұмыссыздық.  Қазақстандағыинфляцияның ерекшеліктері.Бейімделу саясатының шаралары. Мемлекеттің ... ... ... ... Баға мен ... ақы ... реттеу. Сыртқыэкономикалық қызмет сферасындағы салық және бюджет ... ... ... ... ... Қаржы, оның жұмыс істеуі және басқарылуы туралы ... ... ... ... қаржының мәні мен рөлі.2. Қаржы жүйесі және оны ... ... ... және оны іске асыру механизмі4. Қаржыны басқару5. Қаржылық жоспарлау6. Қаржылық қатынастардың ... ... ... ... ... Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы.1. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы: жұмыс істеу, ұйымдастыружәне ... ... ... ... іс-әрекет істейтін шаруашылық жүргізушісубъектілердің қаржысы.3. Коммерциялық емес ұйымдар мен ... ... ... қаржысы.1. Мемлекет қаржысының жалпы сипаттамасы2. Мемлекеттің кірістері мен шығыстары.3. Салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру4. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар5. ... ... және ... ... Үй шаруашылықтарының қаржысы1. Халықтың (үй шаруашылықтарының) қаржысы – қаржы жүйесі ... Үй ... ... болатын ресурстардың толық айналымы3. Үй шаруашылықтары қаржысының функциялары4. Үй шаруашылықтары қаржысының ... Үй ... ... оның ... мен ... ... кәсіпкерлік қызметі7. Халықтың тұрмыс деңгейін мемлекеттік реттеу8. Мемлекеттік әлеуметтік трансферты.5-тақырып. Сақтандыру1. Сақтандырудың экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру және өмірді сақтандыру4. Сақтық рыногы және оның даму проблемалары6-тақырып. ... ... ... ... ... ... ... қаржылық реттеу2. Қаржы рыногы3. Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржы4. ... және ... ... ... ... ... ... ұғымы.2. Қаржының қажеттігі, оның табиғаты3. Қаржының фунциялары4. Ұдайы өндірістегі қаржының рөлі5. Басқа құндық экономикалық ... ... ... ... ... жүйесі, оның буындары және олардың өзара байланысы«Кең» және «тар»түсініктегі қаржы жүйесі7. Қаржылық ресурстар мен ... ... ... ... ... мазмұны, оның мақсаттары, міндеттері, қағидаттары9. Қаржылық механизмнің ... мен ... ... қаржыны басқару11. Қаржылық жоспарлаудың объекті, мақсаты, міндеттері және қағидаттары12. Қаржы ... ... ... олардың сипаттамасы13. Қаржылық көрсеткіштер14. Қаржылық бақылау15. Қазақстан Республикасындағы қаржылық бақылау органдары16. Қаржылық ... ... ... ... Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының табиғаты, функциялары18. Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сыныптаудың белгілері19. Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының негізгі белгілері20. Негізгі ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар қаржысын ұйымдастыру22. Ұлттық компаниялар мен холдингтер қаржысын ұйымдастыру.23. Мемлекеттік – жекешелік әріптестік.24. Негізгі ... ... ... ... айналымы25. Өндірістік капиталдарды қалыптастырудың және олардың өсімдерінқаржыландырудың ... ... ... ... ... ... ... шығындары28. Шаруашылық жүргізуші субъектінің табыстарын қалыптастыру және бөлу29. Өндірістік емес ... ... мен ... ... ... ... емес сфера мекемелері мен ұйымдары кірістерінің көздері жәненегізгі шығыстары31. Мемлекет қаржысының мәні32. Қоғамдық тауарлар, игіліктер және қызметтер33. Жанама ... ... ... ... мәні және ... ... ... мәні, олардың құрамы36. Мемлекет шығыстарын ұйымдастырудың қағидаттары37. Мемлекет шығыстарын қаржыландырудың нысандары мен әдістері38. Экономикаға жұмсалатын шығыстардың сипаттамасы және құрамы39. ... ... ... ... ... Әлеуметтік мақсаттарға жұмсалатын шығыстарды қаржыландыру41. Инновациялық дамуды қаржыландыру42. Қорғаныс пен басқаруды қаржыландыру43. ... ... ... ... және ... Салықты алудың амалдары және салықтық есептердің әдістері45. ҚР-дың салық жүйесі және оның ... Тура ... ... ... ... ... салығы48. Жеке табыс салығы49. Әлеуметтік салық50. Жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнаулы төлемдері51. Меншік салықтарының (жер,мүлік,көлік ... ... ... ... ... салықтардың қасиеттерімен сипаттамасы53. Қосылған құн салығы54. Акциздер, олардың фискалдық және реттеуші рөлі55. Алымдардың, төлемақылардың арналымы және рөлі56. Салықтарды аударып салу ... ... ... салудан жалтарыну58. Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні59. Мемлекеттік бюджет мемлекеттің негізгі қаржы жоспары , экономиканыбасқару механизмі ретінде60. ҚР мемлекеттік бюджеттінің ... ... мен ... ҚР ... ... шығыстарының құрамы мен құрылымы62. Бюджет тапшылығы және оны жабудың амалдары. Бюджет профициті және оныпайдалану63. Бюджет тапшылығымен байланысты бюджет ... ... ҚР ... ... ... ... ... ҚР жергілікті бюджеттерінің шығыс бөлігінің құрамы мен құрлымыныңерекшеліктері66. Бюджет жүйесіндегі субвенциялар және алынымдар67. Бюджет жүйесі, бюджетаралық қатынастар және оларды ... ... ... және ... ... Бюджеттің атқарылуы. Бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру.70. Бюджеттердің атқарылуы ... ... ... ... Бюджеттердіңатқарылуын бақылау71. Әлеуметтік бюджеттен тыс қорлар72. Жинақтаушы зейнетақы қорларын қалыптастыру және пайдалану73. Ұлттық ... ... ... ... ... жаңа стратегиясы (2010-2015жж)75. Инновациялық қор, Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясын іскеасырудағы оның рөлі76. Халықаралық мемлекеттік ... ... оның ... ... кредиттің сыныптамасы78. Мемлекеттік кредиттің функциялары мен нысандары79. Халықаралық мемлекеттік кредит оның нысандары.80. ... ... алу ... және оның ... Үй ... қаржысының мәні, олардың функциялары82. Үй шаруашылықтарының қаржылық ресурстары: құрамы мен құрлымы83. Үй ... ... оның ... мен ... ... ... ... Халықтың тұрмыс деңгейін реттеу86. Халықтың тұрмыс деңгейінің қаржылық және әлеуметтік индикаторлары87. Мемлекеттік әлеуметтік трансферттер ... ... ... ... ... және ... Респупликаның сақтық рыногы, оның даму бағыттары90. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің ұғымы, қажеттігі жәнесыныптамасы91. Макроэкономикалық тепе-теңдік және оны ... ... ... ... ... нұсқалары93. Қаржы рыногының ұғымы және ҚР-дағы оның ... ... ... негізгі түрлері олардың қысқаша сипаттамасы95. Қаржы рыногының инфрақұрлымы,оның ... ... ... ... Қаржы рыногы және 2007-2009жжғаламдық экономикалық дағдарыс.98. Қазақстан экономикасына шетелдік капиталды тартудың проблемалары99. Мемлекеттің валюталық ресурстарын қалыптастыру және ... ... ... балансы, оның құрамы101. Инфляцияның табиғаты, оның қаржымен өзара байланысы102. Инфляцияның тұрпаттары, түрлері және ... ... ... ... қарсы саясат шаралары104. Шығындар инфляциясын жою105. Сұраным инфяциясын жою жөніндегі қаржылық-экономикалық іс ... ... ... ... және ... ... саясаттыжүргізу ерекшеліктеріҰсынылған әдебиеттердің тізіміI. ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БОЙЫНША ЗАҢНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР1. Қазақстан Республикасының Конституциясы2. ... ... ... ... ... және  ... ... Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы4. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі5. Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына ... ... ... ... орта ... ... саясаты7. 2003-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Индустриялық –инновациялық даму стратегиясы.8. Республикалық бюджет туралы ... ... ... ... және ... ... басқа да міндетті төлемдер туралы(Салықтық кодекс)10. ... ... ... ... ... ... ... қағаздар рыногы туралы13. Инвестициялық қорлар туралы14. Қазақстанның инвестициялық қоры туралы15. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы16. Жеке кәсіпкерлік туралы17. ... ... ... ... кооператив туралы19. Коммерциялық емес ұйымдар туралы20. Арнаулы экономикалық аймақтар туралы21. Банкроттық туралы22. ... ... ... Ең төменгі күнкөріс деңгейі туралы24. Қазақстан Республикасында ... ... ... Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы26. Мемлекеттік арнаулы әлеуметтік көмек туралы27. Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы туралы28. ... ... ... туралы29. Білім туралы30. Ғылым туралы31. Сақтандыру қызметі туралы32. Валюталық ... ... ... ... ... ... мемлекеттік бақылау туралы34. Қазақстан Республикасының Кедендік кодексі35. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі туралы ... ... ...  ...  және  бюджеттік  жоспарлауминистрлігі туралы қағидаII. МЕРЗІМДІ ... ... ... Президентінің және Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің актілер жинағы2. Қазақстан Республикасы Парламентінің ведомстылары3. Қаржы - қаражат – Финансы ... ... ... журнал–Алматы: ТОО «ФИНЭК».4. Нормативные акты по финансам,  налогам,  ...  ... ... финансов Республики Казахстан. Официальноеиздание. – Алматы, «²аржы-ºаражаты.5. Вестник налоговой ... ... ... -  ...  ЗАО«Издательскийдом «БИКО»6. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық ... ... ... ... ... ... Алматы: ЗАО«Издательскийдом «БИКО»8. Статистический ежегодник Казахстана. Статистический сборник. – Алматы.– ... РК по ... ... по ... ... и ... делу. Информ-аналит.журнал Комитет по инвестициям Министерства индустрии и торговли РК. –Алматы: ПК ФАКСИНФОРМ.10. Вестник ... им. Т.  ...  ...  изданиеКазахского  экономического  университета.  –Алматы,  Издательство«Экономика» Рынок данных бумаг Казахстана.11. ... ... ... ... ... Казахстан.III. МОНОГРОАФИЯЛАР, ЖИНАҚТАР1. Елубаева Ж. М. Бюджетная система Республики Казахстан: ... и ... ...... 2004.2. ... А.Б. ... ... экономическое содержание имеханизм испо-льзования. – ... ...... 1995.3. ... С.Ж. Фискальная политика и её роль  в  ... ... ... ... Алматы, Каржы-Каражат, 2002.4. Маянлаева Г.И. Организация страхового дела в ... ... ... ТОО LEM, 2000.5. ... Г.И. ... и ... ... дела (в схемах итаблицах). Уч. пособие – Алматы, 2005.6. ... В.Д. ... ... ...  ...... Каржы-Каражат, 1995.7. Мельников В.Д. Закономерности и ... ... ... в ... науке. В  сб.  научных  трудов  КазЭУ«Реформирование Казахстанской ... ... ... и ... ... ... 2001.8. ... В.Д. Современная экономическая парадигма государственныхфинансов. Материалы ... ... ... на пути ... ... ... тенденции, потенциал и императивы роста». Часть6, 8.-Алматы, экономика, 2001.9. Мельников В.Д. Общественные ... ... в ... и ... ... ... ... международной научно –практической конференции. Сб. научных трудов. – Алматы, Экономика,1999.10. Мельников В.Д. К ... о ... ... ... и ... современных  подходов7  Журнал  «Мирфинансов», декабрь 200311. Пушкарева В.М. История финансовой ... и ... ... ... – М.: Инфра-М, 1996.12. Рудый К.  В.  ...  ...  ...  ... – М.: ... знание, 2003.13. Стиглиц Д. Ю. Экономика государственного сектора. Изд-во МГУ. – М.:Инфра-М, 1997.14. Сумароков В.Н. ... ... в ... ... – М.: ... и ... ... Сөздіктер. Анықтамалықтар1. Финансово – кредитный энциклопедический словарь. Под. ред. А. ... ... и ... 2002.1. Финансово-кредитный словарь. Т. 1,2,3 – М.: 1984, 1986,19882. Толковый словарь аудиторских, налоговых и бюджетных терминов. ... Н.Г. ... В.В. ... – М.: ... и ... 2002.3. ... ... Агенства по статистике Республики Казахстан.V. Оқулықтар және оқу құралдары1. Мельников В.Д. Основы финансов. Учебник. – Алматы: ТОО ... .20092. ... С.К. , ... В.Д. ... ... Учебник для вузов. –Алматы: ТОО «Издательство LEM», 20093. Финансы. Учебник для ... Под ред. М. В. ... и др. – ... ... 20024. ... Под ред. А. Г. ... Е. В. Маркиной. – М.: Финансы истатистика, 200410. Большаков С. В. ... ... ... и ... ... –  М.: ... мир, 2002Авторлары:     Мельников В.Д.Ынтықбаева С.Ж.Құлпыбаев С. 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Жануар текті өнімдерді сенсорлық талдау» пәннің оқу-әдістемелік кешені66 бет
«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы» пәннің оқу-әдістемелік кешені176 бет
«Пайдалы қазба кенорындарынашу және даярлау». Пәннің оқу-әдістемелік кешені117 бет
«Психофизиология» пәннің оқу әдістемелік кешені63 бет
Білім алушыларға арналған пәннің оқу-әдістемелік кешені ALG 1202 «Алгебра»63 бет
Модульдегі пәннің оқу әдістемелік кешені98 бет
Пәннің оқу - әдістемелік кешені "мемлекеттік қаржы"69 бет
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Cалық менеджменті»71 бет
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру»39 бет
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Бастапқы әскери дайындық пәнінің оқу-материалдық базасы және материалдық қамтамсыз етілуі»41 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь