Пәннің оқу - әдістемелік кешені "қаржы"


Мазмұны

Алғы сөз

Түсініктемелік жазбахат.
Пәннің мазмұны ...

Кіріспе
Практикалық сабақтар тақырыптарының қысқаша тізбесі

Жиындық бақылау сұрақтарының шамаланған тізбесі

Ұсынылған әдебиеттердің тізімі.

Авторлары
Түсініктемелік жазбахат

«Қаржы» курсы экономикалық ғылымның аса маңызды бөліктерінің бірі – қаржы туралы ғылымның ерекшеліктері зерделетін базалық оқу пәні болып табылады. Пәннің мақсат —қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін, олардың сыныптамасын, әлеуметтік –экономикалық үдерістегі орнын игеруде студенттердің теориалық және практикалық даярлығын қамтамасыз ету. Мыналар пәннің міндеттері болып табылады: қаржының табиғатын, олардың жұмыс істеу ерекшеліктерін, қоғамдық өндірісті тиімді дамытуда категориялар механизмінің мүмкіндіктерін зерделеу,қаржыны ұйымдастыру нысандарының өзара байланысы мен өзара іс-әрекетін және қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының нақтылы жағдайларында оларды қолдаудың әдістерін түсінуге жету.
Бұл пәнді зерделеудің алдын тұжырымдық тұрғыда қаржының , оның критерийлері мен қағидаттарының негізі болып табылады.
«Қаржы» курсы және қазынашылық «Мемлекеттік бюджет», «Салықтар және салық салу», «Корпоративтік қаржы», «Қаржылық менеджмент», «Қаржылық бақылау және аудит» және ЖОО-ның оқу жоспарына кіріктірілген басқаларына жататын бейін пәндерін зерделеудің таныстырма, алдын ораушы пән болып табылады.
Курста қаржының негізгі аспектілері берілген: теориялық негіздері, ұйымдастыру нысандары, практикалық қолданымы, бұл студенттерге бұл экономикалық категорияның мәнін, ұдайы өндірістік үдерістер мен қоғамның әлеуметтік – экономикалық дамуының рөлі мен маңызын игеруге мүмкіндік береді.
Курста логикалық дәйектілік түрде қаржының табиғаты, функциялары, оның басқа экономикалық категориялармен өзара іс-әрекеті, шаруашылық өмірде көріну ерекшеліктері қаралады, қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың нысандары мен әдістері арқылы іс-әрекет механизмі, рыноктық экономиканы реттеуде қаржыны пайдалану мүмкіндіктері көрсетілген.Қаржыны зерделеудің маңызды жағы оған кіретін қосалқы категорияларды, жүйелерді, ұғымдарды, басқа экономикалық және әлеуметтік жүйелерде олардың іс-әрекеті мен өзара байланысының қағидаттарын анықтау, топтастыру және сыныптау болып табылады. Бұған мыналар кіреді:табыстар, салықтар, қорлар, шығыстар, резервтер, мемлекеттік бюджет, мемлекеттік кредит, мемлекеттік борыш, сақтандыру, функциялық жүйелер – қаржылық жоспарлау мен болжау қаржылық бақылау, қаржылық қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету, қаржы рыногы. Курста әр алуан шаруашылық жүргізуші субектілердің бастапқы буындарында және сыртқы экономикалық байланыстар сферасында қаржының іс-әрекетінің өзіндік ерекшелігіне айтарлықтай орын берілген.
Курсты зерделеу экономика мен қаржыларда рыноктық негіздерді қолдану жөнінде қолданыстағы шаруашылық практиканы белсенді қолдануды ұйғарады. Сондықтан рыноктық қатынастардың дамуының жинақталған тәжірибесін және олардың қаржыға әсерін талдай және қорытындылай отырып, рыноктық экономиканың дамуының болып жатқан үдерістеріне үнемі көңіл бөліп отыру қажет. Бұл үшін курсты игеру кезінде студенттердің жеке-дара жұмысы, олардың курстық жұмыстар дайындауы, студенттік конференциялар мен басқа ғылыми-практикалық іс-шараларға баяндамалар даярлап, қатысуы қарастырылады.
III. МОНОГРОАФИЯЛАР, ЖИНАҚТАР

1. Елубаева Ж. М. Бюджетная система Республики Казахстан: теория, практика, и направления развития. – Алматы, 2004.
2. Зейнельгабдин А.Б. Финансовая система: экономическое содержание и механизм испо-льзования. – Алматы, Каржы – Каражат, 1995.
3. Интыкбаева С.Ж. Фискальная политика и её роль в обеспечении устойчивого разви-
тия экономики Казахстана.– Алматы, Каржы-Каражат, 2002.
4. Маянлаева Г.И. Организация страхового дела в Республики Казахстан. – Алматы, ТОО LEM, 2000.
5. Маянлаева Г.И. Теория и практика страхового дела (в схемах и таблицах). Уч. пособие – Алматы, 2005.
6. Мельников В.Д. Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана. – Алматы, Каржы-Каражат, 1995.
7. Мельников В.Д. Закономерности и противоречия содержания сущности финансов в экономической науке. В сб. научных трудов КазЭУ «Реформирование Казахстанской экономики: уроки, теория и практика». Вып. 4.-Алматы, Экономика, 2001.
8. Мельников В.Д. Современная экономическая парадигма государственных финансов. Материалы международной конференции «Казахстан на пути к новой модели развития: тенденции, потенциал и императивы роста». Часть 6, 8.-Алматы, экономика, 2001.
9. Мельников В.Д. Общественные товары: приемлемость в теории и практике государственных финансов Казахстана. Материалы международной научно – практической конференции. Сб. научных трудов. – Алматы, Экономика, 1999.
10. Мельников В.Д. К вопросу о трактовке категорий «деньги-финансы»: особенности и противоречияя современных подходов7 Журнал «Мир финансов», декабрь 2003
11. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. Учебн. пособие. – М.: Инфра-М, 1996.
12. Рудый К. В. Финансово-кредитные проблемы зарубежных стран. Учеб.пособие. – М.: Новое знание, 2003.
13. Стиглиц Д. Ю. Экономика государственного сектора. Изд-во МГУ. – М.: Инфра-М, 1997.
14. Сумароков В.Н. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. – М.: Финансы и статистика, 1996г.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық
университеті Казахский экономический университет им Т.
Рыскулова

Пәннің оқу - әдістемелік кешені
(ПОӘК)

FN 201 Қаржы

(код, наименование дисциплины)

050509 Қаржы
(специальность: шифр, название)

Күндізгі
(форма обучения очное)

Алматы 2009

Типтік оқу бағдарламасы

Жоғары кәсіби білім бакалавриат

Қаржы
050509-Қаржы мамандығы бойынша
(3 кредит)

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Алматы 2006

Мазмұны

Алғы
сөз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ...

Түсініктемелік
жазбахат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пәннің
мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... .

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... .

Практикалық сабақтар тақырыптарының қысқаша тізбесі ... ...

Жиындық бақылау сұрақтарының шамаланған тізбесі ... ... ... ... ...

Ұсынылған әдебиеттердің
тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ...

Авторлары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ..

Алғысөз

1. Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті әзірленген және
ұсынған

2. Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен
бекітілген және қолданысқа енгізілген

3. 7.06. Қаржы және кредит мамандығы бойынша экономикалық ЖОО-ның
студенттеріне арналған Қаржы (теория және ұйымдастыру) курсының
Типтік оқу бағдарламасының Алматы, 2006 орнына енгізілген

4. Типтік оқу бағдарламасы Қаржы мамандығы бойынша білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген

5. Бағдарламаны басып шығаруға Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық
университеті жанындағы Қазақстан Республикасы ЖОО-ның экономикалық
мамандығы бойынша Оқу-әдістемелік бірлестігі ұсынған. Хаттама № _____

Бұл типтік бағдарламаны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің рұқсатынсыз таралымын көбейтуге және таратуға болмайды.

Түсініктемелік жазбахат

Қаржы курсы экономикалық ғылымның аса маңызды бөліктерінің бірі –
қаржы туралы ғылымның ерекшеліктері зерделетін базалық оқу пәні болып
табылады. Пәннің мақсат —қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін,
олардың сыныптамасын, әлеуметтік –экономикалық үдерістегі орнын игеруде
студенттердің теориалық және практикалық даярлығын қамтамасыз ету. Мыналар
пәннің міндеттері болып табылады: қаржының табиғатын, олардың жұмыс істеу
ерекшеліктерін, қоғамдық өндірісті тиімді дамытуда категориялар
механизмінің мүмкіндіктерін зерделеу,қаржыны ұйымдастыру нысандарының
өзара байланысы мен өзара іс-әрекетін және қоғамның әлеуметтік-
экономикалық дамуының нақтылы жағдайларында оларды қолдаудың әдістерін
түсінуге жету.
Бұл пәнді зерделеудің алдын тұжырымдық тұрғыда қаржының , оның
критерийлері мен қағидаттарының негізі болып табылады.
Қаржы курсы және қазынашылық Мемлекеттік бюджет, Салықтар және
салық салу, Корпоративтік қаржы, Қаржылық менеджмент, Қаржылық
бақылау және аудит және ЖОО-ның оқу жоспарына кіріктірілген басқаларына
жататын бейін пәндерін зерделеудің таныстырма, алдын ораушы пән болып
табылады.
Курста қаржының негізгі аспектілері берілген: теориялық негіздері,
ұйымдастыру нысандары, практикалық қолданымы, бұл студенттерге бұл
экономикалық категорияның мәнін, ұдайы өндірістік үдерістер мен қоғамның
әлеуметтік – экономикалық дамуының рөлі мен маңызын игеруге мүмкіндік
береді.
Курста логикалық дәйектілік түрде қаржының табиғаты, функциялары,
оның басқа экономикалық категориялармен өзара іс-әрекеті, шаруашылық өмірде
көріну ерекшеліктері қаралады, қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың
нысандары мен әдістері арқылы іс-әрекет механизмі, рыноктық экономиканы
реттеуде қаржыны пайдалану мүмкіндіктері көрсетілген.Қаржыны зерделеудің
маңызды жағы оған кіретін қосалқы категорияларды, жүйелерді, ұғымдарды,
басқа экономикалық және әлеуметтік жүйелерде олардың іс-әрекеті мен өзара
байланысының қағидаттарын анықтау, топтастыру және сыныптау болып табылады.
Бұған мыналар кіреді:табыстар, салықтар, қорлар, шығыстар, резервтер,
мемлекеттік бюджет, мемлекеттік кредит, мемлекеттік борыш, сақтандыру,
функциялық жүйелер – қаржылық жоспарлау мен болжау қаржылық бақылау,
қаржылық қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету, қаржы рыногы. Курста әр
алуан шаруашылық жүргізуші субектілердің бастапқы буындарында және сыртқы
экономикалық байланыстар сферасында қаржының іс-әрекетінің өзіндік
ерекшелігіне айтарлықтай орын берілген.
Курсты зерделеу экономика мен қаржыларда рыноктық негіздерді қолдану
жөнінде қолданыстағы шаруашылық практиканы белсенді қолдануды ұйғарады.
Сондықтан рыноктық қатынастардың дамуының жинақталған тәжірибесін және
олардың қаржыға әсерін талдай және қорытындылай отырып, рыноктық
экономиканың дамуының болып жатқан үдерістеріне үнемі көңіл бөліп отыру
қажет. Бұл үшін курсты игеру кезінде студенттердің жеке-дара жұмысы,
олардың курстық жұмыстар дайындауы, студенттік конференциялар мен басқа
ғылыми-практикалық іс-шараларға баяндамалар даярлап, қатысуы қарастырылады.

Пәннің мазмұны

Кіріспе

Экономикалық ғылымдардың жүйесіндегі қаржы туралы ғылым.
Қаржы ғылымының теориялық негіздер - ұдайы өндіріс пен мемлекет туралы
ғылым.
Қаржының предметі. Қаржының объектісі. Қаржының субъектісі.
Ғылыми танылымның ортақ әдістері: теориялық зерттелімдердің әдістері
(абстракттықтан нақтылықтың шыңына шығу және кері қозғалыс), эмпирикалық
әдіс (қадағалау,салыстыру,өлшеу), эмпирикалық, сондай-ақ теориялық
тәсілдемелер кезінде пайдаланылатын әдістер (абстрактілеу,талдау және
синтез, индукция және дедукция және басқалары). Қаржылық операциялар мен
үдерістер ауқымдарының өлшеуіштері ретіндегі статистикалық және басқа
цифрлық деректер.

1-ТАҚЫРЫП. ҚОҒАМДЫҚ ҰДАЙЫ ӨНДІРІСТЕГІ ҚАРЖЫНЫҢ МӘНІ, ФУНКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

Құндық экономикалық категория ретіндегі қаржы ұғымы.
Ақша және қаржы. Объективтік және субъективтік себептермен
анықталатын қажеттігі. Қаржының табиғаты. Тауар-ақшалай қатынастар және
қаржы. Ұдайы өндірістік үдерістегі қаржы ұлттық шарттар жүйесінде ұлттық
өндіріс көлемдерін өлшеу. Қаржы қатынастарының қатысушылары. Қаржы құрамы,
оның іс-әрекеті сферасы. Қаржының айрықшалықты белгілері,, тауар-ақша
қатынастарыжүйесіндегі олардың шекаралары. Рынок жағдайында жаңа қаржы
қатынастарының дамуы.

2- ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

Қаржыға қатынасты жүйе ұғымы. Категорияның жұмыс істеу сипатына
сапалық тәсілдемелерді бейнелеп көрсететін қаржы жүйесінің элементтері.
Қаржы жүйесінің сыныптаудың белгілері. Қаржылық қатынастар объектілерінің
жиынтық түрде анықтаушы қаржы жүйесінің бөліктері мен буындары. Функциялық
белгі бойынша қаржы жүйесінің құрылымы. Қаржы жүйесінің сызбасы. Қаржы-
кредит жүйесі ұғымы.
Қаржы жүйесін ұйымдастырудың негізгі қағидаттары. Қаржының тұтастық
қабылдамасындағы бұл қағидаттардың рөлі мен маңызы.
Қаржы жүйесін жетілдіру бағыттары. Рыноктық тұрпаттағы экономиканы
құрудағы қаржы жүйесінің рөлі. Қаржы жүйесінің құрылымына рыноктық
жаңғыртудың әсері.

3-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ САЯСАТЫ ЖӘНЕ МЕХАНИЗМІ

Қаржы саясаты ұғымы, мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік
саясатындағы оның орны. Фискалдық саясат.
Қаржы саясатының міндеттері, мақсаттары және қағидаттары. Қаржы
стратегиясы мен қаржы тактикасы. Қазақстан Республикасы қаржы саясатының
кезеңдері. Экономикалық механизм жүйесіндегі қаржы механизмі, оның мазмұны
мен құрылымы. Қаржы механизміне қойылатын талаптар. Қаржы механизмінің
динамизмі.
Қаржы саясаты мен қаржы механизмінің ұдайы өндіріске әсері. Қаржы
механизмін рынок жағдайына қайта бағдарлау.
Қаржыны басқару туралы ұғым. Басқару элементтері, қағидаттары. Қаржыны
басқаруды жетілдірудің қажеттігі. Қаржы аппараты оның құрылымы.
Шаруашылық жүргізуші субъектілерді басқарудың қаржылық аппараты. Қаржы
менеджменті ұғымы.
Қаржылық қызметті және қаржы есеп-қисаптарын басқарудың
автоматтандырылған жүйесі.

4 –ТАҚЫРЫП. ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУШІ СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚАРЖЫСЫ

Қаржы жүйесінің жетекші буыны ретіндегі шаруашылық жүргізуші
субъектілердің қаржысы, ұдайы өндіріс үдерісіндегі олардың рөлі, әлеуметтік-
экономикалық мәні.
Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының функциялары мен негізгі
белгілері.
Бастапқы шаруашылық буынның қаржылық қатынастарын топтастыру. Әр түрлі
белгілер бойынша шаруашылық жүргізуші субъектілердің сыныптамасы.
Экономикалық қызметтің әр түрлі сфераларының ерекшеліктері және қаржыға
олардың әсері.
Материалдық өндіріс сферасы мен қндірістік емес сфера қаржылары.
Коммерциялық және коммерциялық емес қызмет, шаруашылық жүргізуші
субъектілер қаржысын ұйымдастыруға оның әсер етуі.
Меншікті жаңғыртудың қаржылық аспектілері: мемлекет иелігінен алу,
жекешелендіру, құрылымды өзгерту.
Коммерциялық негізде жұмыс істейтін шаруашылық жүргізуші субъектілер
қаржысын ұйымдастырудың қағидаттары.
Коммерциялық (шаруашылық) есеп.
Коммерциялық шаруашылық субъектілердің қаржы қорлары, оларды
қалыптастыру мен пайдаланудың негіздері.
Өндірістік қорлардың (капиталдардың) толық айналымындағы қаржының
рөлі. Өндірістік капиталды жасау мен оның өсімін қаржыландырудың көздері.
Өнімді өткізуден және өткізуден тыс операциялардан алынған табыс.
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің шығындары. Жиынтық табыс, таза табыс,
оны бөлу.
Компаниялардағы, фирмалардағы қаржы менеджменті, оны жүзеге асырудың
шарттары.
Коммерциялық емес қызметтің сипаттамасы, оныңтүрлері. Коммерциялық
емес ұйымдар мен мекемелер қызметінің материалдық негізі.
Коммерциялық емес сферада шаруашылықты жүргізудің әдістері.
Ұйымдар мен мекемелерді қаржыландырудың көздері.
Қызмет түрімен анықталатын шығыстар құрылымындағы айырмашылықтар.
Мекемені қаржыландырудың жеке-дара жоспарларндағы шығыстардың экономикалық
сыныптамасы.
Қазіргі жағдайларда қызметтің коммерциялық емес сферасын
қаржыландырудың қағидаттары.

5-ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТ ҚАРЖЫСЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ. МЕМЛЕКЕТТІҢ
ТАБЫСТАРЫ МЕН ШЫҒЫСТАРЫ.

Мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік қызметі. Рынокты
жетілдірілмегендігі және ресурстарды қайта бөлу. Жанама нәтижелер: шығындар
менн пайдалар, оларды реттеу. Қоғамдық тауарлар, игіліктер және қызметтер.
Көрсетуді өндірудің ауқымын анықтаудың ерекшеліктері.
Мемлекет қаржысының ұғымы, қаржылық қатынастарының жүйесіндегі оның
орны мен ролі.
Рынок шаруашылықтағы мемлекет қаржысы.
Мемлекет қаржысының құрамы, олардың буындарының қысқаша сипаттамасы.
Мемлекет қаржысының функциялық мазмұнының ерекшеліктері, оның сыныптамалық
белгілері, қаржы жүйесі құрылымында бейнеленуі.
Мемлекет табыстарының ұғымы. Табыстардың диалектикасы. Бастапқы және
түпкілікті мемлекеттік табыстар.
Мемлекет кірістерінің құрамы мен құрылымы. Мемлекет кірістерінің
сыныптамасы. Мемлекет кірістерінің ауқымы мен құрылымына экономикалық,
саяси факторлардың әсері. Таза табыс, оны өсіру факторлары.
Мемлекет шығыстарының ұғымы. Мемлекет шығыстарының, Мемлекет
кірістерінің және қаржы ресурстарының ара қатынасы.
Мемлекет шығыстарының жүйесі. Оларды ұйымдастырудың қағидаттары.
Рынок жағдайында мемлекеттің шығыстары саясатының өзгеруі.
Ғылыми техникалық прогресті қаржыландыру.
Әлеуметтік мәдени шараларға жұмсалатын шығыстар. Білңм беруге,
денсаулық сақтауға, мәдениетке, жалпы ақпарат құралдарына, әлеуметтік
сақтандыру мен әлеуметтік қамсыздандыруға жұмсалатын шығыстар.
Басқару мен қорғаныс шығыстары.

6 - ТАҚЫРЫП. САЛЫҚТАР ЖӘНЕ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ.

Салықтар үғымы, оның мәні. Салықтардың функциялары. Мемлекеттің
дамуы мен тауар ақша қатынастарының жетілдіруімен байланысты салықтардың
және олардың функцияларының эволюциясы.
Салық жүйесі, рыноктық экономика жағдайында оны құруға қойылатын
негізгі талаптар. Қазақстанның салық жүйесі. Салық службасы. Әр түрлі
белгілері бойынша салықтардың сыныптамасы. ҚР салықтардың түрлері.
Салық кодексі. Салықтарды ұйымдастырудың және алудың негізі ретіндегі
салық элементтері. Салықтың түрлеріне халықтың табыстарын реттеудегі оның
ролі.
Арнаулы салық режимдері.
Салықтарды аударып салу және салықтан жалтарыну проблемалары. Салық
ауыртпалығын бөлудің проблемалары. Салықтық түсімдерді қамтамасыз ету
жөніндегі салық службасын жұмысы. Салық санкциялары.

7-ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ.

Мемлекеттік бюдеттің мәні, оның айрықшалықты белгілері.
Мемлекеттік бюджет қаржы жүйксінің негізгі буыны ретінде. Оның
функциялары.
Бюджеттік қатынастардың материалдық заттық көріністері. Бюджетаралық
қатынастар.
Мемлекеттік бюджеттің шығыстары, олардың құрамы мен құрылымы.
Бюджеттік кредиттер.
Бюджеттік сыпыптама. Бюджет балансы. Бюджет орнықтылығымен
теңгерімділігінің проболемалары. Бюджет тапшылығының экономикалық және
әлеуметтік салдарлары.
ҚР бюджет кодексі. Бюджет жүйесі және бюджет құрылымы. Бюджет
жүйесін құрудың қағидаттары. ҚР бюджет жүйесінің құрамы. Бюджет аралық
қатынастар.
Бюджеттік үдеріс оның кезеңдері. Бюджет жүйесінің буындары арасында
кірістермен шығыстарды бөлудің негіздері. Бюджеттік бағдарламалар.
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп.
Жергілікті қаржылардың мәні, қаржы жүйесінің құрамындағы олардың
ролі.
Қаржы саясатын жүргізудегі басқарудың жергілікті органдары.
Дербестігінің проблемалары.
Жергілікті бюджеттердің кірістері, әлеуметтік, мәдени және тұрмыстық
құрылымды дамытудағы олардың ролі.
Арнаулы экономикалық аймақтардың қаржысын ұйымдастыру. Аумақтардың
әлеуметтік-экономикалық дамуындағы ролі.

8-ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТЕН ТЫС ҚОРЛАР.
Мемлекеттік бдюджеттен тыс қорлардың қажеттігі мен мәні. Қоғамның
әлеуметтік-экономикалық дамыуындағы бюджеттен тыс қорлардың ролі.
Бюджеттен тыс қорлардың сыныптамасы. Басқарудың жергілікті органдарының
бюджеттен тыс қорлары. Қорлардың қаражаттарын қалыптастырудың
проблемалары.
Дағдарыстық даму кезіндегі Қазақстандағы бюджеттен тыс қорлардың
жұмыс істеуіндегі қайшылықтар.
Әлеуметтік бюжеттен тыс қорлар.
Жинақтаушы зейнетақы қоры. Әлеуметтік сақтандыру қоры. Экономикалық
арналымның бюджеттен тыс қорлары. Инвестициялық және инновациялық қорлар.
2015 жылға дейін Қазақстанның индустриялық инновациялық дамуының
стратегисяны іске асырудың қаржылық көздері.
Қаржы жүйесін тұрақты дамуындағы рөлі. ҚР ұлттық қоры, оның елдің
экономикасымен қаржы жүйесін тұрақты дамуындағы рорлі.

9-ТАҚЫРЫП. ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚАРЖЫСЫ

Мемлекеттік кредиттік мәні мен маңызы. Мемлекеттік кредиттің
функциялары. Кредиттік әдістермен халықтың шаруашылық органдардың
қаражаттарын жұмылдырудың ауқымына әсер етуші факторлары. Ақша
айналысының жай күйіне мемлкеттік кредиттің әсері.
Мемлекеттік кредиттің түрлері нысандары және әдістері.
Қарыздар және оның сыныптамасы және мемлекеттің қажеттіліктерін
қаржыландырудағы тиімділігі. Мемлекеттік бағалы қағаздар, олардың түрлері
және сыныптамасы. Мемлекеттік бағалы қағаздар эмиссиясы, қаржы рыногында
оларды орналастыру проблемалары.
Жергілікті атқарушы органдардың қарыз алулары. Халықаралық
мемлекеттік кредит оның нысандары. Мемлекеттік борыш ұғымы оның түрлері.
Мемлекеттік борышты басқару. Сыртқа мемлекеттік борыш. ҚР-дың мемлекеттік
борышы құрылымының ерекшеліктері. Мемлекеттік берешектердің
параметрлерін заңнамалық реттеу. Экономикалық және саяси аспектілердегі
берешек проблемалары.
Үй шаруашылықтарының қаржы ресурстарының ұғымы,олардың құрамы мен
құрылымы.
Үй шаруашылықтарының бюджеті.Кірістердің қалыптасуы. Ақша қорлары:
дара,бірлескен қорлар.
Үй шаруашылықтарының табыстары және олардың сыныптамасы. Үй
шаруашылықтарының жалпы табысы. Үй шаруашылығының тұрақты және ауыспалы
табыстары.Үй шаруашылықтарының табыстарын қалыптастыруда еңбекке ақы
төлеудің рөлі. Азаматтардың кәсіпкерлік қызметі, оның түрлері. Кәсіпкерлік
қызметтен түскен табысты бөлу.
Халықтың тұрмыс деңгейін мемлекеттік реттеу.Ең төменгі күн көріс
деңгейі және тұтыну себетінің құны, оны анықтаудың амалдары.Қазақстандағы
төменгі күнкөріс деңгейі мен тұтыну себеті көрсеткіштерінің динамикасы.
Кедейлік, кедейлік индикаторлары. Мемлекеттік әлеуметтік трансферттер .
Халықтың әлеуметтік топтарының табыстарын салықтық бюджеттік реттеу.
Лоренцтің қисық сызығы.
Үй шаруашылықтарының шығыстары, олардың сыныптамасы мен құрылымы.
Ақшалай шығыстар. Түпкілікті тұтыну мен қорланымға жұмсалатын үй
шаруашылықтарының шығыстары.

11-ТАҚЫРЫП. САҚТАНДЫРУ.

Сақтандырудың экономикалық мәні, оның іс-әрекет сферасы. Сақтандыру
мен қаржы категорияларының ортақ белгілері. Сақтандыру қатынастарын олардың
мақсат нысаналылығы бойынша топтастыру, олардың сипаттамасы. Сақтық
қорлары, оларды жасаудың әдістері және пайдалану бағыттары. Рыноктық
экономика жағдайларында сақтық қатынастардың дамуы. Сақтық ісін
коммерцияландыру.
Әлеуметтік сақтандырудың мәні мен обьективті қажеттігі. Халықты
әлеуметтік қорғау. Әлеуметтік сақтандыру сферасындағы мемлекет саясаты.
Әлеуметтік сақтандыру туралы заңнама. Міндетті мемлекеттік және ерікті
әлеуметтік сақтандыру.
Әлеуметтік сақтандыру қорлары, оларды қалыптастыру қағидаттары,
өзара байланысы, қалыптастыру мен пайдалану проблемалары.
Мемлекеттік және мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қорлары.
Рыноктық экономикадағы әлеуметтік кепілдіктердің мәселелері.
Жалпы сақтандыру мен өмірді сақтандырудың ерекшеліктері, оның
экономикалық мәні және функциялары. Жалпы сақтандыру мен өмірді
сақтандырудың сыныптамасы.
Сақтық ісіндегі негізгі ұғымдар мен аталымдар (терминдер).
Сақтық қадағалау.
Қазақстандағы сақтық рыногының дамуы.

12-ТАҚЫРЫП. ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛЫҚ РЕТТЕУ.

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу ұғымы, оныңғ қажеттігі.
Қаржылық реттеудің алғышарттары мен шарттары. Ұдайы өндіріске тура
және жанама ықпал ету.
Экономиканы қаржылық реттеудің сыныптамасы.

Микроэкономикалық тепе-теңдік және оны қамтамасыз етудегі қаржының
рөлі. Шығыстардың, салықтардың баланстандырылған бюджеттің мультипликаторы.
Мына теориялардағы фискальдық саясаттың нұсқалары: мемлекеттік
қызметтер, мемлекет шығыстарының таза теориясы классикалық және кеинстік
модельдер, неоклассикалық синтез, монетаризм тұжырымдамасындағы ұсыным
экономикасы теориясындағы неолибералдық бағыт фискалдық саясаттың
нұсқалары институционализм және неинституционализм, орнықты даму теориясы.
Рыноктық тепе-теңдігіне салықтардың әсері. Лаффердің қисық сызығы.
Капиталды инвестициялау үдерісіне салықтардың әсері.
Дағдарыстық сезінімнің ерекшеліктері (2007-2009жж) және экономика мен
қаржыларды постдағдарыстық (2010-2011жж) реттеудің ерекшеліктері.

13-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ РЫНОГЫ.

Қаржы рыногы ақшалай-қаржылық қатынастардың айрықша сферасы ретінде.
Қаржылық ресурстарды жұмылдыру мен бөлудегі қаржы рыногының ролі. Қаржы
рыногының жұмыс істеу алғышарттар мен шарттары. Қаржы рыногы және 2007-
2009жж ғаламдық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Пәннің оқу - әдістемелік кешені "мемлекеттік қаржы"
Геоботаника пәннің оқу-әдістемелік кешені
Модульдегі пәннің оқу әдістемелік кешені
«Психофизиология» пәннің оқу әдістемелік кешені
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Cалық менеджменті»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Бизнесті моделдеу»
«Биологияны оқыту әдістемесі» пәннің оқу-әдістемелік кешені
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ТАРИХЫ. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Қаржы құқығы пәнінен оқу - әдістемелік кешені
Пәннің оқу-әдістемелік кешені Бизнесті моделдеу туралы ақпарат
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь