Шағын бизнестің : қазіргі кездегі дамуы мен қалыптасуы және оны мемлекеттік қолдаудың теориялық аспектілері

МАЗМҰНЫ:

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1. Шағын бизнестің : қазіргі кездегі дамуы мен қалыптасуы және оны мемлекеттік қолдаудың теориялық аспектілері ... ... ... ... .
1.1Шағын бизнестің қазіргі кездегі даму тенденциялары ... ... ...
1.2Шағын бизнестегі кәсіпкерлік қызметі мемлекеттік қолдаудың салықтық аспектілері ... ...
1.3 Шағын бизнес қызметін жетілдірудің шетелдік тәжірибесі ... ... ...
2. Шағын бизнес кәсіпорының қаржылық көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1.Қазақстан Республикасындағы шағын бизнес кәсіпорындарының рыноктық экономикада қызмет ету тенденциясы
2.1 Арнаулы салық режимі .шағын кәсіпкерлікке салық салудың тиімді нысаны ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3. ҚР шағын бизнес кәсіпорының қаржылық көрсеткіштерін талдау ( Мысалыға кәсіпорынның аты).

3. Шағын бизнес қызметті дамытуда және жетілдіруде мемлекеттің алатын ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.1 Шағын бизнесті мемлекеттік қолдау қызметін жетілдірудің негізгі принциптері
3.2 Еліміздегі шағын бизнес субъектілерінің салықтық ынталандыру мәселелері және оны дамыту жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... .
КІРІСПЕ

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау орта және кіші бизнестің дамуына жағдай жасайтын, олардың қызметтерін ынталандыруға мүмкідік тудыратын экономикалық құқықтық жағдай жасауды, сонымен қатар оларға жеңілдіктерді пайдалана отырып материалдық және қаржылық ресурстарды салуды білдіреді. Кәсіпкерліктің көзқарасы бойынша, олардың максималды пайда табуы, салынған инвестицияның тиімділігі, тәуекелділік деңгейінің жоғары болуы, меншік пен азаматтардың құқықтық жағынан қорғалуы сияқты діттеген мақсаттарына жетуіне тек мемлекет қана жағдай жасай алады. Ал, мемлекеттің көзқарасы бойынша кәсіпкер ең жоғары деңгейдегі мүдделер мен мақсаттарға жетуі тиіс (мысалға, қоғамдық байлықтың өсуіне, жұмысбастылық мәселесін шешуге, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ықпалын тигізуі қажет және т.б)
Мемлекет пен шағын бизнес кәсіпкерліктің мақсаттары мен мүдделерін түйістіру барысында тиімді мемлекеттік саясат жүргізілуі тиіс.

Дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасында шағын бизнес кәсіпорындары қызметінің көрсеткіштері талдап және даму проблемалары мен оларды мемлекеттік қолдау бағыттарға әсер ету тиімділігін теориялық тұрғыда негіздеу болып табылады.
Қойылған мақсатқа жету үшін төмендегі міндеттер қарастырылады:
- Қазақстанда шағын бизнесті дамытудың әлеуметтік- экономикалық алғы шарттары;
- Қазіргі жағдайдағы Қазақстан Республикасында шағын бизнес кәсіпкерлік қызметінің даму жағдайы;
- Шағын бизнесті мемлекеттік қолдау тетігі ретіндегі салық жүйесінің атқаратын рөлі;
- Шағын бизнес кәсіпорындарының қызметін жетілдіру жолдары

Зерттеудiң нысаны ретiнде Қазақстан Республикасының шағын бизнес кәсіпорындарының рыноктық жағдайдағы қаржылық көрсеткіштері алынған.
Зерттеу пәнi Қазақстан Республикасының шағын бизнес кәсіпорындарының кәсіпкерлікпен айналысу кезінде пайда болатын экономикалық-қаржылық қатынастар болып табылады.
Зерттеудің ақпараттық базасы. Қазақстанда шағын бизнес кәсіпорындарының заңдық- нормативтік актілер, содан кейін көптеген классик- экономистердің, отандық ғалымдардың, экономика саласындағы қзметкерлердің ғылыми еңбектері, оқу құралдары, оқулықтары және түрлі мақалалары қолданылып отыр.
Дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі. Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындылар мен ұсыныстардан тұрады. Жалпы көлемі компьютерде терілген бет, кестеден құралған. Пайдаланған әдебиеттер тізімі әдебиеттен тұрады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Қазақстан Республикасының Кодексі "Салық және бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдер туралы", 26.01.2010ж. (01.01.2005ж. дейінгі енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды есепке ала отырып)
2. Закон Республики Казахстан "О государственнной поддержке малого предпринимательства",19.07.2008 г.(өзгертулер мен толықтыруларды есепке ала отырып)
3. Закон Республики Казахстан "Об индивидуальном предпринимтельстве", 19.06.1997г.
4. Қазақстан Республикасы Президентінің "Шаруашылык серіктестік туралы" Заң күші бар Жарлығы, 2.05.1995ж.
5. Қазақстан Республикасы Президентінің "Өндірістік кооператив туралы" Заң күші бар Жарлығы, 5.10.1995ж.
6. Указ Президента Республики Казахстан "О Государственной программе развития и поддержке малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2010 годы", 31.12.2005 г.
7. Современный экономический словарь. Под.ред. Б.А. Райзберга // М., Инфра-М,1999
8. Чипурин М.М., Киселева Е. А. Курс экономической теории // Киров, "АСА", 1997 г.
9. Кейыс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. // М. Экономика, 1993 г.
10. Налоги. Под ред. Д.Г. Черника// М. Финансы и статистика, 1999 ж. 11. Курс экономики. Под ред. Б,А. Райзберга // М., Инфра-М, 2000 г. 12.Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы // Алматы, Қаржы -қаражат, 2003 ж..
13. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. // М., 1962,
14. Н.Құланбай Э. Шағын бизнес иелері текке шырылдамайды. // Егемен Қазақстан, 26.12.2009 ж.
15. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане. Оқулық.// Алматы. 2003ж.
16. Ермекбаева Б. Ж. Салық салу негіздері. Оқу құралы // Алматы, 2002 г 17. П.Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике // М., ЮНИТИ, 1997 г. 18. Кенесов Б. Американский бизнес требует перемен // Деловая неделя, №3, 24.10.2005 г.
19.Юткина Т.Ф. Налоги и налогооблажение. // М., Инфра-М, 1999г. 20.Бухгалтер бюллетені №49 (258) желтоқсан 2008 ж.
21.Алипов А. Механизм налогооблажения малого и средыего бизнеса // Деловая неделя, №39, 24.10.2009г.
22.Жарасбай А.О. Совершенствование механизма поддержки малого и среднего предпринимательства в Казахстане. Алматы. 2008ж.
23. Томпиев М.К."Малое предпринимательство и его проблемы" Алматы, 2003г.
24. Ваксян И.М. "Эффективные методы и приемы налогового контроля в
отношении малых предприятий". Налоговый эксперт, №1 2008 г. 25.Туржанов. С. О состоянии малого бизнеса г.Алматы и некоторых проблемах развития малого предпринимателства/ Вестник пердпринимателя, 2008г. №1 ст.5-10
26. Туржанов С.А. Большие проблемы малого бизыеса// Налоговый эксперт №5(30), 2008г.
27.Дауранов И., Рудецких А. Роль и место малого бизнеса в решении проблем занятости. Қаржы-қаражат. 2008г. №5 ст.5-10 "В"
28.Байниетова М. Основные препятствия деятельности субъектов малого
предпринимательства//Саясат. №8, 2009ж.
29.Байнеева Б. Современные состояние и тенденции развития малого бизнеса РК// Саясат. №7, 2008ж.
30. Статистический ежегодник. ҚР Статистикалық Агенттігі. -Алматы. 2009ж.
31. ОҚО облысы Сайрам ауданы бойынша салық комитетінің 2008-2009жж. сандық мэліметтері. Ф-ІН.
    
    МАЗМҰНЫ:КІРІСПЕ ………………………………………………………………………............1. Шағын бизнестің : қазіргі кездегі дамуы мен қалыптасуы және онымемлекеттік қолдаудың ... ... ... ... ... ... даму ... бизнестегі кәсіпкерлік қызметі мемлекеттік қолдаудың салықтықаспектілері........1.3 Шағын бизнес ... ... ... тәжірибесі............2. Шағын бизнес кәсіпорының қаржылық көрсеткіштерінталдау............................................................................2.1.Қазақстан Республикасындағы шағын бизнес кәсіпорындарының  ... ... ету ... ... ... ... –шағын кәсіпкерлікке салық салудың тиімді нысаныретінде..................................................................................2.3. ҚР шағын бизнес кәсіпорының қаржылық көрсеткіштерін талдау (Мысалыға  кәсіпорынның ...  ... ... ... ... және ... ... алатынролі.....................................................3.1 Шағын бизнесті мемлекеттік қолдау қызметін жетілдірудің негізгіпринциптері3.2 Еліміздегі шағын бизнес субъектілерінің салықтық ынталандырумәселелері және оны ... ... ... ... ... Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау ортажәне кіші ...  ...  ...  ...  олардың  қызметтерінынталандыруға мүмкідік тудыратын экономикалық құқықтық жағдай ... ... ... ... ... отырып материалдық  жәнеқаржылық ресурстарды салуды білдіреді. Кәсіпкерліктің көзқарасы бойынша,олардың максималды ...  ...  ...  инвестицияның  тиімділігі,тәуекелділік деңгейінің жоғары болуы, меншік пен азаматтардың ... ... ... ... мақсаттарына жетуіне тек мемлекет қанажағдай жасай ... Ал, ... ... ... ... ең жоғарыдеңгейдегі мүдделер мен мақсаттарға жетуі тиіс ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасызетуге ықпалын тигізуі қажет және ... пен ... ... кәсіпкерліктің мақсаттары мен мүдделерінтүйістіру барысында тиімді мемлекеттік саясат ... ... ... ... ... – Қазақстан Республикасында шағынбизнес кәсіпорындары қызметінің көрсеткіштері талдап және даму проблемаларымен оларды мемлекеттік қолдау бағыттарға әсер ету ... ... ... ... ... ... жету үшін төмендегі міндеттер қарастырылады:- Қазақстанда шағын бизнесті ... ... ... алғышарттары;- Қазіргі жағдайдағы Қазақстан Республикасында шағын бизнес кәсіпкерлікқызметінің даму жағдайы;- Шағын бизнесті мемлекеттік ... ... ... ... ... рөлі;- Шағын бизнес кәсіпорындарының қызметін  жетілдіру жолдарыЗерттеудiң нысаны  ретiнде  ...  ...  ...  ... ... ... қаржылық көрсеткіштері алынған.Зерттеу  пәнi   Қазақстан  Республикасының  ...   ... ... ... ... ... болатын экономикалық-қаржылық қатынастар болып табылады.Зерттеудің  ақпараттық  базасы.  ...  ...  ... ... ... ... содан кейін көптеген классик-экономистердің, отандық ғалымдардың, экономика ... ... ... оқу ...  ...  және  ...  ... отыр.Дипломдық жұмыстың  құрылымы мен  көлемі.  Дипломдық   ... үш  ... ... мен ...  ... Жалпыкөлемі компьютерде терілген  бет,   ... ...  ... ...    ... ... ... ... : қазіргі кездегі дамуы мен қалыптасуы және онымемлекеттік қолдаудың теориялық аспектілері1.1Шағын бизнестің қазіргі кездегі даму ... ... ... ... бизнестегі кәсіпкерлікті дамытуғажағдай жасайтын және олардың міндеттерін тауарлары мен қызмет түрлерініңсапасы  мен  ...  ...  ...  ...  жұмыс  тиімділігінжоғарылататын шаруашылықты жүргізудің универсалды үлгісі болып табылады.Шағын бизнестегі кәсіпкерлік ...  ...  күні  ... ...  ... орын ... Оның  ...  Қазақстаннарықтық экономикаға жету жағдайында түрлі меншік ... ... ... ... ... құруға деген қажеттілік пайда болды, яғни,тұтыну нарығына тез тауарларын ... ... ... ... ... жан- жақты дамыту әлемдік рынокқа шығу, ұлттық байлығымыздыкөтеру және т.б.Сонымен, ... жеке ... ... – азаматтардың,мемлекеттік емес кәсіпорындардың өзіндік жеке меншігіне негізделген жәнепайда табу ... ... ... ... ... ... ... заңды ұйым құрмай-ақ жеке азаматтардың өздері де өзалдына жүзеге асыруына болады.Дамушы елдерде шағын және орта ... ... ... ... ... болып табылады.Әлемнің өнеркәсібі дамыған елдердің өзінде шағын жіне орта бизнестіңдаму деңгейі сол ... ... ... пен ... ... ... ... көрсететін көрсеткіш есебінде қабылдау әдеттегі нәрсе болыптабылады. Кез ... ... ... даму деңгейіне жеткісі келсе, еңбірінші экономикада ... ... ... ... жасауықажет.  Шағын  кәсіпкерліктің  ...  ...  ...  экономикалықинициативаның пайда болғанын дәлелдейді. Егер, оған тереңірек үңілетінболсақ, ТМД-ның ... ... ... қатынастардың пайда болуы менқалыптасуы, олардың кеңес үкіметі кезінде меншіктің ешкімнің ... ... ... ... ... ... ... халыққа өзелінің қожайыны екенін білдіретін сезімді қайтару. Ал, шағын бизнес бұлүшін іс ... ... ... сәйкес келетін аумағы болып табылады.Бұл  нарықтық  қатынастардың  дамуының  ...   ... ... ... ... ... және орта ... болып табылады.Президентіміз айтып өткендей, “орындаушы органдар макроэкономиканыңмәселерімен көбірек айналысып, түрлі меншік формаларының, ... ... орта ...  ...  ...  ...  аса  көңілбөлмейді... Бұл секторлардың жұмысын жандандырмай тұрып, біз өркениеттінарыққа қол ... ... деп атап ... ... ... ... ... қайта құруды жүзеге  асырукөптеген себептерден өте баяу  ...  ...  ... іс жүзіне асыру арқылы еңбек күшін көбірек қажет ететін түрліжұмыс ... ... ... ... ... ... күнгеартып отыр. Экономиканың басты секторлары болып қазіргі ... ұсақ ... ... және де ... ауыл ... ... құрылысфирмалары, сондай-ақ түрлі бизнес циклдерінен тұратын кәсіпкерлікі табылуыкерек.Қазақстан Республикасы шағын кәсіпкерлікті дамыту барысында азжұмыстар жасалған жоқ. Егер де ... ... ... ... ... ... келетін болсақ, онда, кәсіпкерлікті дамытудыңалғашқы іргетасы ең алдымен кооперативтер құру ... ... ... ... ... заңы ... және ... колхоздық-кооперациялық секторларының бірдей құқықтық деңгейде жұмыс жасауын көздеді.Қазақстан кәсіпкерлерінің бірінші даму сатысы 1990 ... ... ... және шаруашылықты іс әрекетті дамыту” заңы шыққаннан кейінқалыптаса бастады. Кооперативтер мен ұйымдар саны 15 ... ... ал ... ... саны 300 мың ... ... Олар ... тауарлар менқызметтердің төрттен бір бөлігін шығарды.Кейінірек, қайтадан "Кооперация туралы" заң жаңаланып,  өңделіпқайтадан шықты. ... орай ... ... ... ... ... салық салу қатал түрде жүргізілуінің әсерінен олардыңіскерлік қызметі ... ... ... ... 1992 жылы ҚазақстанРеспубликасы тәуелсіздік алуының артын ала " Жеке кәсіпкерлікті қорғау жәнеқолдау ... ... ... ... азда болса ілгері жылжуға әкелді. Соныменбірге "Шаруашылық ... мен ... ... ... ... ... да оған ... келді. Кейіннен 1995 жылдың 2 ... ... ... серіктестіктер туралы" жарлығы  шықты.  Бұлзаңдылықтардың барлығында дерлік кәсіпкерлік қызметті ... ... ... ... ... ... пайда табуға бағытталған өзініңмүлкіне, өзіндік тәуекелге негізделген  азаматтардың  іс-әрекеті  депқарастырады.Содан бері ... ... ... ... да ... да ... ... Шағын және орта бизнестегі кәсіпорындар пайда болып,нығайа түсті.Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... жұмысшыларының саны 50-ден  аспайтын,  материалдыактивтерінің құны алпыс еселенген айлық есептік көрсеткішке ... ... ... жеке ... табылады. Заңды тұлғалар өзқызметін келесі формада жүзеге асыруы мүмкін: толық ... ... ... ... ... ... ... өндірістік кооперативтер.Бірнеше қызмет түрлерін жүзеге асыратын шағын кәсіпкерлік субъектлеріжылдық айналым көлеміне келесі ең көп қызмет түрлерінің ... ... ... ... заңды тұлғалардың егер олар, бірнемесе бірнеше шарушылық ... ... ... болса, ондаолардың жеке кәсіпкерлердің жарғылық қорындағы үлесі 25% мөлшерінедейін шектеледі.Азаматтардың жеке өзіндік кәсіпкерлігі ... сату ... пен ... іске ... ... ... ұйымдық-құқықтықформасы болып табылады.Адамдар қызметін оның сипатына қарай екі түрге бөлуге болады: еркін(ағашқы, базалық) және ... ... ... ... Ал, ... ... түріне жатады, өйткені, ол жеке адамның өз қызығушылығынантуындайды өзінің ерік-жігеріне, ... ... ... жету ... ... мен ... асу ... тікелей байланысты.Заңдылықтарға байланысты өзіндік жеке кәсіпкерліктің екі түрі бар:жеке азаматтың меншік құқықтық бойынша өзіне ... ... ... ... ... ... немесе  үлестік  меншікке  ... ... үш ... кәсіпкерлік қызметтен тұрады:Жанұялық кәсіпкерлік, жалпы мүлікке негізделген шаруа қожалықтарынемесе жекешелендірілген ... ...  ...  ... меншіктен тұратын жай серіктестік.Ауыл шаруашылығындагы жеке кәсіпкерлік осы уақытқа дейін 1990 жылғы 21мамырдан "Шаруа қожалықтары туралы " заңы бойынша ... ... ... "Жеке кәсіпкерлік туралы" заңы бойынша реттеліп отырады.Фермерлік шаруашылық болып, қызметі ... ... ... және ауыл ... ... өңдеу  және  қайта  өңдеуменшұғылданатын жерді ауыл ... ... ... ... ... Оның ... түрлерінс жеке кәсіпкерлікке негізделген фермерлікшаруашылықтар жэне шаруа ... ... ... ... ... ... жай ... түрінде құрылған шаруашылық болыптабылады. Сонымен қатар ... ... ... ...  ...  ... шағын  кәсіпкерлікті реттеумақсатымен08.04. 2008 ж. Осы ... ... ... ... келесілер бойыншашектеу қарастырылған:* өнеркәсіпте, құрылыста және ауыл шаруашылығында  -50 адамғадейін;* сауда мен тұрмыстық қызмет көрсетулерде -30 ... ... ... пен байланыста- 25 адамға дейін;* ғылыми және инновациялық қызметте- 20 ... ... және ... ... ... жэне шоу-бизнестен басқасы) -15 адамға дейін.Осы жерде айта кетерлік тағы да бір ... шет ел ... ... ... жіктемейді. Мысалға, Англияны алып қарайтынболсақ оларға капитал нарығына кірмейтін (бағалы қағаздарды шығаруға ... ... ... бір ... ... меншік тұлғалары басшылықететін фирмалар жатқызылады. Мұндай фирмаларда жұмыс істейтіндер саны ... ... ... ... жеке ... жұмыс істейтіндер саны 100адамнан аспауы керек екен. Францияда нақты дифференциация жоқ: ... ... ... ... 100 ... ... ... айтады.Европалық контингентте капиталдың шекті айналымы жеке ... ... ... ...  әр  ...  ...  шағын  кэсіпорындарға  әр  түрлікәсіпорындарды жатқызады.Қазіргі кезде біздегі орташа ... ... әлі  де  ... жоқ, дегенмен 2008 жылы "Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаутуралы" Заңда шағын және орта, ірі кәсіпорындардың ресми ... ... ... Онда орта ... ... ... саны 250адамнан және ...  ...  құны  325000  АЕК  -тен  ... ... ... Осы уақытқа дейін, нақты  қандайкәсіпорындарға ... ... ... кәсіпкерлігі қайсы, ортакәсіпкерлігі қайсы, бәрібір үкіметтің барлық құжаттарында орта және ... ... ... сөз ... ... Сондықтан мемлекеттік қолдаудықажет етіп жататын орташа кәсіпорындарды ... олар ... ... негізгі мәселелердің біреуі болып табылады.Келесі маңызды мәселе кәсіпкерлік қызметтің ... ... ... ... қарастыра кету өсуін болады деп есептейміз,өйткені қазіргі шешуі қиын мәселелердің бірі осы ... ... ... ... кәсіпкерлік екі түрлі ... ... ... жене ... ... ... ... орта туғызу, ішкі рынокты тауарлармен және қызмет ... ... ... ... ...  жэне  т.б.  ... ... жұмыссыздық проблемасын шешу, кедейшілікті жою, коғамдыдемократияландыру және ... ... ... ... ... Қазақстандағыжеке кәсіпкерліктің негізгі тенденциялары болып:-жеке кәсіпкерлік субъектлерін тауарлар мен қызмет көрсету ... ... ... дамыған аймақтарға бағыттау;-соңғы жылдардағы болып келген салық салу, несиелеу, осы ... ... де ... ... ... ... келе жатқан олардың  мемлекеттікоргандармен арақатынасын нығайту проблемаларын шешу;-шағын кәсіпкерлік субъектлерінің сан ... өсуі жэне ... ... өсуіне тигізетін әсері.Бүгінде Қазақстанда 2008 жылдың 1-қаңтарындағы мәліметтер бойыншашағын бизнес кәсіпкерлікпен ... 177334 ...  ...  ... айналысатын 10700 заңды тұлға тіркелген. Шағын ... ... онда 2007 ... ... ... бойынша 68708кәсіпкер қызмет етеді, ондағы жалдамалы жұмыскерлер саны 748785 адам.Шағын ... ... ... ... соңғы бірнешежылда жеке тұлғалардың өсуі байқалады, ал ...  ...... көп ... да ... ... 2008 жылы олардың саны 45124бірлік болса, бүгінгі күні олардың саны 68708. ... ... ... ... ... ... қарағанда едәуір артты. Бұлмемлекеттік қолдау шараларының күшеюімен, халықтың нақты кірісінің артуыменбайланысты. Бірақ, ... ... ... мерзім ішінде шағынкәсіпорын субъктілерінің — заңды тұлғалар  мен  ондағы  ...  ... ... ... ... ... кезде өзіміз білетіндей үкімет тарапынан қолданылып жатқаншараларға қарамастан кіші кәсіпкерлік көбінесе тауарлар сату мен қызметкөрсету сферасында дамып отыр, ал, өнеркәсіп, ауыл ... ... ... ірі ... ... тиіи отыр. Мысалға, өнеркэсіпте кішікәсіпкерлікте жұмыс жасайтындардың алатын үлесі 12 процентті құраса, ал,бөлшек саудада жұмыс жасайтын адамдар 90 процентке ... ... ... ... ... ... ...       |Жалпы енім өндірудегі |ШКС           ||           |ШКС   ...    ... ...   ||           ... ... %     |санындағы үлес салмағы ||Ауыл ...   |5,9           |11,2          ...      |12,2          |15,0          ... өңдеу     |10,7          |13,3          ...       |12,4          |14,9          ... ... аренда|18,4          |15,8          ... жэне ...  |5,4           |5,8           ... ...   |39,1          |29,0          ...        |            |            ... ...  |            |            ...  жыл  ...  ... ...  ҚРСтатистикапык  Агенттігі. Алматы. 2009ж.)Кестеде ... ... ... субъектлерінің салалыққұрылымы мен жұмысбастылар санындағы нақты үлесі ең жоғары сала, ол бөлшексауда да, ең аз ... ауыл ... мен ... ... ... ... отыр. Ол дегеніміз, еліміздің экономикасында өнеркэсіптенгөрі сауданың дамуы басым екенін тағы да дәлелдеп ... ... ... және ... жүмысбастылықтағы үлесі экономиканың белгілі бірсалалары бойынша ... ... ... ... бойынша қарастыратын болсақ, ондакәсіпкерліктің ... ... жиі ... ...  ... жақсы дамыған жерлерде көбірек таралған. Ондай ... ... кіші ... ... ... ... 29,8%, ... облысында-9,9%, Қарағандыда-7,5% және Шығыс-Қазақстан облысында-7,0% (27; 5-10).Аталған аймақтардағы кәсіпкерлік қызметтің көп ... ... ... табыстарының жоғары екенін көрсетеді жэне өндірістік, ...  ...  ...  ...  ... ... ... айында Астана қаласында өткен Қазақстан Республикасыкәсіпкерлерінің  Форумында,  елбасы  Н.А.Назарбаев  ...  ... ... ... қойған болатын, оның ішінде негізгілері болып,біріншіден ішкі өндірістегі өнім ... ... ... Ол ...  кәсіпорындарды  дамыту  керек  және  экономика  ... қол ... және ... ... ... ... ... ақырындап алыстауымыз қажет. Сонда ғана көздеген мақсатымызғажетуге болады. Екіншіден, ... және орта ... ... %-ын ... ... Ол үшін ... орта және кіші бизнес цикілдерінежан-жақты қолдау қажет, әсіресе мемлекеттің салықтық ... ... ... ... түрде іске қосу қажет.1.2. Шағын бизнестегі кәсіпкерлік қызметі мемлекеттік қолдаудың салықтықаспектілеріЭкономиканы мемлекеттік реттеу, оның ішінде экономиканың негізгіқұрамдас ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметті реттеусоған сәйкес те икемді келетін  негізгі  құралдарға  ...  ...  ... ...  экономикаға араласуы тек  қана шаруашылық субъектлерініңкәсіпкерлік  ... ... ...  ережелерін  белгілейтінмемлекеттікнормативті  актілерді    шығарып  қана  ...  ...  ... әлеуметтік топтарына қаражаттарды қайта қайтару немесе қайтабілу  мақсатында  шаруашылық  ...  ...  ... бір ...  алу ... ... салықтар  ұлттықтабыс және жалпы ішкі ... ...  ... ... рөль ... ішкі ... бөлу және ... бөлуде салықтың фискальді жэәне реттеушіқызметі    пайда  болады.  Мемлекет  өз  ...  ... ... ... әсер ... ... айтқанындай: "...адамдардың  салық  салу  мәселесін  шеше  ...  ...  ... ... ... ... мен оларға тиеселі кәсіпорындардан салыққалай алынатынын және олардың мемлекеттік тауарлар мен қызметтерөндіруіне қалай ... ... ... ... .Мемлекет салықтарды ала отырып бір жағынан өзін өзі қаржыландырыпотыратын болса, екінші ... олар ... ...  ... ... отырады.Сырттан қарағанда бұл екі функция бір бірінеқатысы жоқ екі бөлек нәрсе сияқты, ал ... ... олар ... алып ... болмайтын біртұтас қызмет болып табылады.Мемлекеттік   каржылық   реттеу   ...   ... ... ... шығады, қарағанда олардың ішкі маңыздылығымен функцияларынан шығады. Салық фискальды қызметті ... ... ... ... ... ... бөлу ... спецификалық өндірістікқарым қатынасында экономикалы категория болып табылады. Қорыта ... ... ... ... яғни ... ... ... стимулдау орындалады.Мемлекет жоғарғы заңды орган бола отырып салықтың түрлерін жәнеоларды алудың түрлі ... ... ... ... Егер ... салықжүйесі өндірістің объективті тұтынуларымен қарама қайшылықта болса, онда олбелгілі бір ... ... ...  ...  ...  ... саяси жэне әлеуметтік жағдайына байланысты, бұл тиімсіздіксалықтан шаруашылық субъектлері көп ... одан ... және ... ... ... ... ...  азаюуын  көтеругеболады.Салықтық реттеу, бұл шаруашылық субъектілерінен және қолында құны баржеке тұтынушыларынан алым алу ... ... яғни ... ... ... емес тұтыну мүмкіндіктерін қысқарту жолымен орындалатын ісәрекет .Салық ставкасын ... ... ... ... мемлекет ісәрекеттердің кейбір түрлерін шектеуі ... ... іс ... ... ... реттеу практикада бір жағынан сұранысқа әсер етуімен ... ... ... ал  ...  ...  ...  төлеушігеынталандыру түрінде әсер етуімен анықталады .Субъект өзінің экономикалық саясатын жүргізуге құқылы, бір- ақ ... ол ... ... ... 1890 жылы ... ... ... ұсынды.Онда ол, салықсаясаты тек қана ... ... ... ...  ... ... ... екенін атап көрсетті. “салықтың таза ... ... деп ... ол өз еңбегінде,-басқа да мақсатты көздейді:салық көмегімен реттеушілікті жүзеге асыру керек. Реттеушілік қызметіменсонымен бірге ... ... мен ... ... болады ". Вагнердіңпікірі бойынша салықтар кез ... ... ... ... ... ... ... етеді деді. Ойын жалғастыра келе ол салық текқана фискалды құрал ғана емес ... ... әсер ... ... ... осындай пікір француз экономисі Ф.Кенэде де қалыптасты. ... ... ол ... ... сондай-ақ, салықтаркапиталдың ұдайы өндірісіне әсер ету құралы деп атап көрсетті.Ф.Кенэнің ойынша, дүрыс үйымдастырылған салык таза өяімнің ... ... жэне ... шығыныныц қүрамына кірмеуі керек, себебі мүндайжагдайда ол жер иеленуішіні, меншік иесін, ... ... ... ... ... ... мен ... концепциясы бойынша атай кету керек, оларсалық түсімін дүрыс бцлу немесе түк ... ... ... жолыназиянды эсерін элсірету мүмкіпдігін көрсете гтырып салықты шаруашылық өміргебелсенді эсер ету ... деп ... ... мемлекеттердің экономикасын реттеуде салықты нағызөміршең ... ... ... ... ... іс-тәжірибесі олардыңпікірлерінің дүрыстығын дәлелдеп берді.Мемлекет нарықтық экономика жағдайында ... ... ... ... ... ... ... өндіріске маңызды деңгейде тікелейараласа алмайды. Осылай, оның қаржылық қызметі ... ... ... ... бөлу ... ауысады. Осы арқылы ... ... ... ... өндіріс орындарының жағдайына байланыстыболады. ... ... ... ...  ...  ... ... отырып, кәсіпорындарда құрылған өнімнің бір бөлігін аладыда, содан кейін өндірістік тұтынудың жетіспеген ... ... ... және басқа да мемлекеттік қаржыландыру жолымен қайта жабады.Мемлекеттің экономикаға көрсететін маңызды қызметтерінің бірі тұтынусферасындағы тиімсіз ... ақша ... ... ... жұмсайдынемесе диспропорциялайды. Мұндай қызмет түрін мемлекеттік шығындар арқылыорындау мүмкін ...  ...  ...  ...  салық  рычагынмемлекеттік шығын құралына айналдыру, Кеңес үкіметінің тарихындағыдай ... ... бере ... ... ... ... ... өндіріс және тұтынусферасындагы артық ақша қаражатын қысқартуға ден қоюы керек. Осы ... ... ... осы ... ... қажетті құралы болыптабылады. К.Макконелл мен С.Брюдің жазғанындай "жиынтық шығындар көлемініңшамадан тыс көп ... ... ... ... ... ... ... тыс шығындарды жоюға міндетті. Ал бұған ең алдымен жеке шығындардықысқарту сонымен қатар жеке  ...  ...  ...  ... ... ... жете алады."Экономиканы мемлекеттік реттеу мәселелерін шешудің түрлі жолдарынқарастыра келе әр-түрлі авторлардың бюджеттегі салықтың ролі ... ... ... ... ... келе салықтық реттеугеанықтама беруге ... ... ... реттеу дегеніміз-  шаруашылықсубъектілері немесе жеке тұтынушылардың қолындағы құнның бір ... ... ... ... және ... емес тұтыну мүмкіндіктерін азайтужолымен әсер етуі болып табылады. ... ... ... ғана тәнәдістерді жүзеге асырып ... ... ... көтеру, жеңілдіктердіқысқарту арқылы мемлекет кейбір қызмет түрлерін шектеуге және ... ... ... ... шектеуге мүмкіндік алады. Ал, салықтар арқылыынталандыру мысалға, "қарама-қарсы ... кері ... деп ... әдіс ...  ...  ...  Оның  мәні  сол,  ...  қосымша қаржылық ресурстарды сырттан емес, өз  табысы  ... ала ... ... ол ... жүйе мен салықтық механизмде көрсетілгендейөзінің және мемлекеттің иелігінде болатын қаржы ...  ... ... ... орай, тәжірибе  көрсетіп  отырғанындай  "кері  ... ... ... ... ... ... кезінде айқын көрінеді.Мұндай жағдайда салық төлеуші мемлекетке де ... де ... ... ... Осылай салықтық реттеу практикада макроэкономикаға ... ... әсер ете ... ... ... ... реттеу өндіріске жанама әсер ету арқылы мемлекеттің де салықтөлеушінің де ... ... ... ... ... ... екіжақты әсер ететінін айта кететін болсақ, ол: кеңейту және шектеу. Салықсалудың кеңейту жағы ... салу ... ... арқылы көрінеді,салық төлеуші салықтық заңдылыктарға сүйене отырып, төленетін қаржының бірболігін өзінде қалдыруға мүмкіндік алады. Ал, ... ... ... керісінше салық төлеуші төлемдердің бір бөлігін ... ... одан ... бас ... ... осы екі жағы да ... ал кейбір жағдайларда бірі біріне ауысады.Салықтардың экономикалық табиғатына және салықтық реттеудің ішкі ... ... ... біз ... ... ... объект ретіндекарастырдық. Экономиканы мемлекеттік реттеу практикасында, ... ... ... қызметін реттеу салық жүйесінің нақты жетілгентетіктері арқылы жүзеге асырылады.Сөйтіп, салық жүйесі мемлекет енгізген салықтан жиынтығынан,оларды есептеу мен ... ... ... салықтарды басқарудыңдеңгейлеріне бөлу әдістерінен тұрады. Салық жүйесінің әр-бір құрылымдықбөлімін мемлекеттік ... ... ... ... ... болады.Экономикаға салықтың әсер етуі тікелей емес, жанама түрде жүреді. Өйтсе десалықтар экономика дамуының антициклдық ... ... ... ... өндірістің құрылымьша белсенді әсер етеді және елдің аймақтық дамуынреттеу құралы болуы да ... ... ... ... ... ... дамуына салық құрылымының тигізетін әсері зор. Сондай-ақмемлекет тарихи өзгерістер жасаған кезде салық саясатының атқаратын роліүлкен.Салық ... ... ... ... ... жүйесіндегімәні аз емес. Себебі, салық төлеушілер салық механизімін құруда негізгісалық элементтері ... ... ... салу ... ... салықауыртпалығын көтеретін салық таратушылармен үнемі ... келе ... алып ... ... оған ... ... ... болады.Онда, салықты өндірушілер немесе  ...  ...  ал  ... ... ... ... ... Республикасының салықзаңдылықтарына байланысты салық төлеушілер болып- жеке және заңды тұлғалар,резидент және резидент емес ... ... ... ... ... ... ... салықтарды төлеу мен есептеудіңмеханизімі белсенді түрде әсер ... ... ... ... ... ... болар десекте, нақты салық салу объектісі, салық ставкасы, оның төлеумерзімі, қолданылатын белгілі бір ... ...  ...  төлем  сомасы  салық  төлеушілердің  аса  көңіл  ... ... ... салу ... ... негізгілерінің бірі салық салуобъектісі. Бұл ... ... ... ... ...  болыптабылады. Оның көмегімен кейбір салық ... ... ... ... ... дифференцияланады. Салық салу объектісі болыптабыстар, мүліктер, тауарлар мен ... ... жэне ... ... ... ...  заңдарына  сәйкес,  салық  ... ... жеке және ... тұлғалардың табысы, жылжымайтын, жылжитынмүліктер, жер, қосымша құн, қызмет пен тауарлардың кейбір түрлері, жерқойнауын пайдаланушылардың табыстары табылады.Салық механизімінің ең ... ... бірі ... ... ... ... ... ставкасы жэне оның базалық мөлшері ең ... ... ... Салық ставкасын жан-жақты қарастыра келе, кеңінентараған бәрімізге белгілі "ұсыным экономикасы" деп ...  ... ... ... Осы ... сәйкес экономикалық өсусалық жүйесінің негізгі функциясы болып табылады.Мемлекет бекіткен барлық салық ... ... ... соныменбірге еңбек ақының өсуіне байланысты ... ... ... ... ... ... қатар инвестициялауды азайтады, ол өндірістіңөсуін тежеп, ұсынысты төмендетеді. қарастырылып отырған теория- ... ... ... ... ... ... ... екі түрлі деңгейін- төмен жәнежоғары деңгейін көрсетеді. ... ... ... теңестірілген табысы,салық ставкасы нолге және 100 процентке теңестірілген кезде пайда болады.100 проценттік салық ауыртпалығы жағдайында ... ... және ... өз ... ... ... ... бұл  жайында  былай  деген:  "Салықставкаларының неғұрлым жоғары болуы, экономикаға соғұрлым кері әсер ... бұл өз ... ... ... ... ... ... салықауыртпалығы жоғары болған сайын, салық төлеушілер салықты төлеуден ... ... ... ... ... ... басты себебі- өте жоғарысалық ставкасы кәсіпкерліктің дамуын тежейді, адамдардың жұмыс ... ... ... ... ... ... табысты қамтамасыз ететін,сонымен бірге тиімді кәсіпорындардың ынталылығын арттыратын оптималды салықставкасы бар ... көп ... ... ... ... ... Салық ставкасы экономиканың даму ... ... ... ... ... ... Оптималды салық ставкасын  енгізудіңоңтайлы кезі, экономикалық ситуациялардың   ...   ... ... болуы немесе оның мүлдем болмауы болып табылады.Шаруашылықтың нарықтық жағдайындағы әлемдік тәжірбие көрсеткендей,салық ставкасының ... 30-40 ... ... ... ынталылығыныңнемесе қызығушылық деңгейінің төмендеу шегі болып табылады.Көптеген ірі елдерде түрлі салық реформаларының нәтижесінде өндірістіккомпаниялардың табысыыа салынатын салық ... ... ... ... де аз ... ... ... салынатын  салықставкалары бірнеше рет өзгеріске түсіп үлгерді. Егер, ... ... ... ... пайда көздерінен табылатын табыс түрлеріне ... ... ... салық ставкасы белгіленген болатын. Біртекеле 2008-жылы 30-45 проценттік екі түрлі салық ... ... ... ... ... бастап, салық ставкасы 30 процент болып белгіленді жәнетомендетілген  20  ...  жэне  ...  ... 10 ... ... ставкасы қолданылды. Ал, қазір 5-20%дейінгі дифференциялды жеке ... ... ... ... ... салыстырғанда біздегі табыс салық ставкасы төмен болыпсаналады бұл әрине біздің ... ... ... ... ... салықтық реттеудің негізгі тетіктерінің негізгілерініңбіреуі болып, салық жеңілдіктері  табылады.  ...  ...  ... ставкасы оларды есептеу мен төлеудің мерзімі мен ... ... мен ... ... компоненттері болып саналса ал,салық жеңілдігі керісінше, кейбір салық төлеушілердің ... ... ... ... ... ... ...  қарастырады.  Салықжеңілдіктерінің салық механизімінің басқа элементтерінеи ерекшелігі мол, олсол элементтерге қосымша ... ... ... ... ... келе,бұл элементтің икемділігін көретін болсақ, ал жеңілдік туралы айтқанда дәлосы жеңілдіктер арқылы ... ... ... жэне ... ... ... Нақ осы икемділік салықтық реттеуді бағалық, ақша-несиелік, бюджетті-қаржылық реттеуден ерекшелендіріп отырады және  ... ... ... ... ... ...  ... Салықтық жеңілдіктер ұдайы өндіріс  процесін  іскерлікбелсенділікті арттыруға қолданатын, қаржылық ... ... ... ... ... жаңа өндірісті, өнімдерді,  қызметтүрлерін  ...  ...  ...  ...  ... кәсіпорындарда қолдануының негізгі бағыттары төмендегідей:* тиімділікті жоғарлату;* қоғамға   ...  ...  ...   ...   немесеөндірістікдиверсификация;* керек  емес,  тиімсіз  ...  ...  ... ... прогрессті ынталандыру;* табыстарды жинақтау мен тұтынуға толық жұмсау;* өндірістік емес инфрақұрылымдардың дамуын және ... ... ... ... ... ... роль ... элементтердің бірісалықтардың төлеу тәртібі мен мерзімі. Кез-келген салық жүйесінде салықтөлеудің ыңғайлы ... ... жэне ... ...  ... ... негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Кәсіпкерлергесалықтың қалай, қашан төлену керек екені бәрі бір ... ... ... ... ... оның ... жағдайына тікелей байланыстыболып келеді. Осыдан барып, өндірістің баяулауы, салықтан ... ... ... ... ... мән-мазмұнын талдауды түжырымдай келе,салық  механизмінің   барлық  ...  ...   ... әсер ... ... ... жүйе ... қарастыруғаболатынын байқауымызға болады.1.3 Шағын бизнес қызметін жетілдірудің шетелдік тәжірибесі.Шағын кәсіпорынды олардың ... ... ... ... ... ... салудың негізі  болып табылады. Мұндай белгілер түрліелдерде әр түрлі болып келеді және ... ... ... Кейдебұл белгілер бойынша кәсіпорындағы жұмысшының сандары қолданылады.- Данияда қарамағында 10-ға жуық адамдар болса, ол шағын бизнескежатқызылады;- ... ... 50-ге жуық адам ... ол шағын бизнескеарналған, 250-ге адамдар орта бизнеске арналған;Кәсіпорынның жылдық жиынтық  айналымының  ...  ...  ... ... ... ... ... сататын фирмаларға 3,5 млн. франкі  берілген, алқызмет  ... 1 млн. ... ... бір ... ... ... сату  үшін ... 3,5 млн.-дайфранкі берілген және қызмет көрсету үшін 1 млн франкі берілген)шартты салық немесе forfait осы кәсіпорынға жиынтық жылдықайналымы қолданды.- Израильде ... ... ... ... Испанияда 500 млн. песетке дейін;- Италияда кәсіпорынға арналған ... ... 360 млн. лир және ... ... ... 1 млн. ... ... керек. Италиядакәсіпорынның табысы анықталды. Салық салудан кету мүмкіншілігіазаюы - салықтың жіктелуінің ең  басты ...  ... ... ... оңайлатылған  салығы шағын бизнес  мұндайжағдайда шағын  салықты  кіргізеді.  ...  ...   ... ... түрінің   шағын бизнес бойыншасалық салу қолданылады. Мұндай ... ... ... анықтау өтеқиындау. Белгияда және Ұлыбританияда ... ... ... ... ... ... ... шсктелуі бір мезгілде қанағаттануы керек.Жылдық жиынтық айналым және баланс волютасы.- ... 100,145 млн. ... және 70 млн. ... ... ... ... ... Ұлыбританияда -250, 11,2 млн. фунт стерлинг, 5,6 фунт стерлинг.Кейбір мемлекеттердің   ... ... бірі ...  ... ... ... кәсіпорынның айналым капиталы 500 000 фр, және 2млн-ге жуық жылдық айналымы немесе 60 000- ға фр. ... ... ... ... үшін ... ... белгіленеді, сондай-ақ Бельгиядажәне Ұлыбританияда, ... ... ... ... 50-ге жуық адамдарштатта жұмыс істейді, айналым үшін 88 млн. Люксембургтік фр. және ... ... млн. ... ... ... ... ... салық салудыынталандыру бағдарламасын қолданудың қатаң ережелері ... ... ... ... негізгі 3 типі бар:1) мемлекеттік «стратегиялық» деп ... яғни ... кең ...  ... ... бір ... шектелген субсидия. Мысалы:синтетикалық талшық пен машина жасау.2) шағын  және  орта кәсіпкерлікпен  айналадағы  ... ... ... ... ... ... кедейірек аймақтарға арналған мемлекеттік грант көмегінің ережесі.Олар, бір ғана ... ... ... ... ... (мемлекеттік жәрдемақы). Ережелерге сәйкес болмаған кезде кіші жәнеорта кәсіпорынды ... бір ... ... ... ... ... ... табылады.Еуропада  шағын бизнес кәсіпорындар кең мағынада төмендегідейтүрде кездеседі:Кесте 2  - Мемлекеттің ынталандыру мақсатымен Еуропалық ... ... ... анықтау критерилері|Белгілері       ... және     ... ... ...   ||            ... ... ...         ||            ...    |шағын   ...    ...    ||1. ...    |250     |50    |95     |20     ... аз ...    |      |     |      |      ... ... бірі  |40     |7     |15     |2,7     ... ... көп  |      |     |      |      ...       |      |     |      |      ||3. ... саны көп   |27     |5     |10,1    |1,9     ... Евро     |      |     |      |      ...     |      |     |      |      ... ...  |      |     |      |      ... ...   |      |     |      |      ||            |      |     |      |      ||            ... және орта ... ... ... ||            ... ... ... бір не ...     ||            ... ...              |Осы үш ... бір уақытта немесе жеке-жеке сақталуы керек, сондафирма орта жэне шағын болып саналады. Негізінде екі ... ... ... ... ... ең маңызды мақсаттық жеңілдеу салықтәртібі шағын кәсіпорын үшін салықтық дискриминация жою болып табылады.1) Біріншіден кіші ... ... ... қарағанда заң ережесіненкешіктірілу мүмкіндігі көбірек болады. Себебі салықтық декларациялау ... ... мен ... үлкен мекемелерде  өз мақсаттарындажиналып сақталады.2) Екіншіден тең салық ставкасы жағдайыыда, кіші мекеме пайдасынапайдалы салық салу ... көп ... ( ... жеке ... жеңілдігісіз).Себебі рұқсатты салық шығын шегеру жағдайлары аздау болады ( мысалы:амортизация) . Бұл  жагдайларда  төмендетілген  ... ...  ...  ...  ...  ...  оның   ... бастап бос шығынға шығарылуға қолданылады. Мекемелергеставканың төмендетілуі, ... ... ... ...  ... ... Финляндия, Жапония, Люксембург және Ұлыбританияда ... орта ... ... ... ... ... ... прогресстік салық салуды қолданады. Канадада  канадтықтарменбақыланатын жекеменшік коорпорациялары ... ашып ...  ... ... ... ... 16 % ... азайтады. Егер де,фирманың салық салынатын жұмыс барысындағы пайдасы 200 000 аспаса ғана.3) ... ... ... ... ... ... ... стимулдарыныңшағын  бизнеске  қатынасы  бойынша  ...  ...  ... ... ... ... салық режимдерінің формалары, соныменқоса елдегі аймақтарға арнайы шаруашылық тармақтарының дамуы да ... ... ... реттеу жүйесімен өзара қатынаста жұмысістейді. Мемлекет шағын, жеке, жанұялық, топтық мекемелердің құрылуына мәнбереді. Бұл ... ... ... ... ... ... істей отырып  өз  шамасымен  азғана  ...  ... ... қамтамасыз етіп  отырады  -  айналысу,  өндірісқолайлығының артылуы, жаңа ... ... ... ... ... ... сатысында. Ерекше қызық жағдай Франция  ...  ... - ... ... ... ...  ...  әрбіркорпорацияның қолбасшысы міндетті түрде жылына бір рет өз ... ... ... ... Әйтпесе басқа жағдайда жыл аяғындапайдасының (1-2%) пайызы кенеттен бюджетке ... ... ... әрқолбасшы мұндай жағдайға жол бермеуге тырысыды. Бізде де осындай тәртіптіенгізсе жаман болмайтын еді. Кіші ... ... ... ... ... ... әлде мүмкіндігі аз себебі әзіргі қаржы жағдайынабайланысты бюджеттің дефициттілігі. Ал ... әр ...  ... ... ... қорларын ашу - ол теңіздегі тамшымен тең келеді.Ал қаржы банктерінен жеңілдікті несие алу ең күрделі жұмыстардың ... ... біз ... ... ... кете алмаймыз. Дегенмен, бұл жалғызтиімді және де ... ... өте жиі ... ... болыптабылады. Оған мысал ретінде Англияны алуға болады. Мысалы: ... 200 ... ... аспайтын болса онда оған салынатын салық 15-25 % ға дейінтөмендейді. Осындай мысалға ... ... де ие бола ...  ... жылдық кірісі 36 000 нан  ...  ...  ... Ал АҚШ-та салынатын салық көлемі кәсіпорынның әкелетін табысынатікелей байланысты. Дамыған мемлекеттердегі салық жүйесі көптігімен және деқатаң бақылаумен ... ... ... де ... ... Ол орта жэне ... ... дамуына ықпал етуі тиіс.Жапондық салық жүйесі 19 ғасырда-ақ қалыптасқан болатын. ЕкіншіДүниежүзілік соғыстан кейін Шалп ... ... ... ... еді. Ал ... ... ... 1989 жылдың 1 сәуірінен өз күшінеенді. Ол еуропалық салық ... ... ... ... және ... ... қызмет етеді. Мемлекеттік түсімдердің64 % мемлекеттік салықтар есебінен қалыптасады, ал ... ... ... ... Жапонияда 25 мемлекеттік және 30 жергілікті салық бар. Олардынегізгі 3 топқа жіктеуге болады:- жеке және заңды тұлғаларға салынатын ... ... ... ... ... тура ... тура жэне ... тұтыну салықтары.Бюджеттің негізгі бөлігін тура салықтар алып отыр.Мемлекетке ең көп табыс әкелетін жеке және заңды тұлғаларға салынатынтабыс салығы. ... мем ... өз ... ... ... 33,48%, және ... ... салығын -1,67% мөлшерінде төлейді. Жеке түлғалар мемлекеттік табыс салығын 5 ставкабойынша төлейді: 10, 20, 30, 40 және 50. ... ... ... ... 3 ... -5, 10 және 15%.Мүлік салығын жеке және заңды ... ... ... ... Олмүлік құнынң 1,4%. Мүлік бағалауы 3 жылда 1 рет ... ... ... ішінде қосылған құн салығына ұқсас 3% ставкаменалынатын сатудан алынатын салық.Одан басқа бюджет мына салықтар есебінен ... ... ... ... ... ... ... газ, бензинге салынатынакциздер және т.б.Сонымен, жоғарыда қарастырылған кейбір дамыған елдердің салық жүйесінқарастыра келе, түйіндегеніміз олардың ... ... ... да баржәне ұқсастықтары да жоқ емес, мысалға көптеген елдерде ... ... ... ... ... ... салықтар мен жанама салықтардың басқасалықтарга қарағанда үлесінің жоғарылығы. Артықшылықтарына келетін болсақ,мысалға меншікке салынатын салықтар бойынша біздегі сияқты меншік түрлерінесалынатын ... ... ғана ... әсіресе мұраға салынатын салықтардыңдамығандығы басқа тікелей салықтар ... ... ... ... еді және ... ... ... көзін молайтуға мүмкіндікберетін еді.Сонымен бірге, Жапония сияқты елдердегі жанама салықтар ставкасыныңтөмен болуы, бүл ... мен ... ... ... ... болуына, яғнихалықтың салық ауыртпалығын аз тартуына мүмкіндік беріп ... Ал, ... ... ... ... ... ... қызметінен ауытқи қойған жоқ. Бұл, болсаенді көтеріліп келе  жатқан  ...  мен  ...  ... жан ... дамуына аз да болса кедергі болады.Тағы да айта кетерлік жағдай, қосылған құн ... ... ... ... ... қажетті тауарлар, ауыл шаруашылық өнімдеріне ... өте ... ... ... ал бізде тек қана бір-ақ түрліставка қызмет етеді.Сондай-ақ, басқа елдердегі салықтық құқық бұзушылыққа қолданылатыншаралардың қаталдығы, ... ... ... ... ... ... ... сомасы екі еселеніп төленеді. Осындай тәжірибені ... ... ... ... салықтық түсімдердің толықтай және уақытындатүсуіне мүмкіндікті молайтатын ... ... ... ... қаржылық көрсеткіштерін талдау2.1.Қазақстан Республикасындағы шағын бизнес  кәсіпорындарының  ңрыноктық ... ... ету ... ... ... ... шағын биснестің негізқалаушы буынекендігін растайды. Шағын бизнестің жағдайы мен даму деңгейінен  ... ... өсуі ... ... ... дәл осы секторыдамымаған бәсекелестік, материалдық және материалдық емес  ...  ...  ішкі  ...  ...  ...  тәуелділігі,жұмыссыздық, кедейшілік сияқты мемлекеттің экономикалық ... ... ... ... шеше алатын потенциалды мүмкіндіктергеие.Шағын ... ... ... заманғы рыноктық жүйенің негізгіэлементі болып табылады. Ол жеке меншікке негізделген рыноктық қатынастардынығайтады. Жеке кәсіпкерлер ... ... ... мен өмір ... бойынша қоғамның әлеуметтік және саяси тұрақтылығына кепіл болатынорта таптың негізін құрайды.Шағын бизнес кәсіпкерлік ұлттық ... ... ғана ... ... ... ... мен жеке ...  ашуғамүмкіндік береді. Кәсіпкерлік қызмет шығармашылық сипатта жүреді. Ол ... ... ... бару ... ... мойнына алу, әртүрлі шешім қабылдау, бизнестің экономикалық заңдары менпринциптрін меңгеру сияқты жеке қасиеттерге ие болу ... төрт ... ... қызмет ететін шағын кәсіпкерлік бизнескәсіпорындары субъектілерінің (әрі қарай ШБКС) саны өсіп ... ... ... интеграциялық процестерге кіріктірілгенбарлық мемлекеттердің экономикасының барлық секторының ... әсер ... ... ... да ... ... оның ... шағынкәсіпкерлік секторына да әсерін тигізді.2008 жылы шағын бизнес кәсіпорындары субъектілерінің өсу қарқыны ... ... 2008 жылы ... 704 мың. ... ... бизнес субъектілеріөз қызметін белсенді атқарса, 2009 жылы олардың саны 5,3% өсіп, 741 мың.бірлікті құрады.Жеке ... ... ... ... ... саны (әрі ... 2008 жылы елімізде 476 мың. бірлік ... ... ... ... болса, 2009 жылы олардың саны 35 мың. бірлікке көбейді, яғни7,3% өсті.Шағын бизнес кәсіпорын ... ... ... ... басқанысандарында да өсу үрдісі байқалды. Егер 2008 жылы белсенді ... ... ... ... (әрі қарай- ШБКС) (жауапкершілігі шектеулісеріктестіктер) 58 мың. бірлік  болса, 2009 жылы ... саны 2 ... ... яғни өсім 3,4% ... Азырақ үрдіс шаруа-фермер қожалықтарынысанында қызметін ... ... ...  ...  ... (әрі ... ШФҚ). Егер 2007 жылы ... қызмет ететін 169 326бірлік ШФҚ болса, жыл соңына олардың саны небары 155 ... ... ... 145 ... ... яғни өсім ... 0,09% ... (сурет 1)2006-2009 жылдары белсенді қызмет ететін ШБКС санының динамикасы, мың.бірлікСурет 1Шағын бизнес кәсіпорындары  ... ... ... ... динамикасын талдаудан 2009  жылы  белсенділінде  өсу  қарқыныбайқалған, бизнесті жүргізеде ... ... ... ... нысан–ЖК екендігін көреміз.ШБКС-тің дамуын аймақтық көлемде қарасақ, 2009 жылы шағын кәсіпкерліксубъектілерінің ең көбі ... ... ... - 111 298 ... ... 95 487 бірілк, Алматы қаласында- 77 559 бірлік, Шығысқазақстан облысы- 71 604 бірлік ... ... ...  Ең  ... ... ... (21 444 бірлік), Солтүстік Қазақстан облысы(23 892 бірлік), Маңғыстау облысы (24 914 бірлік) және ... ... (25 731 ... ие. ... 2)Аймақтар бойынша белсенді қызмет ететін ШБКС санының 2009 ... ...  ...  ...  ...  ...  болып  елэкономикасының өсуіне салымы (вклад) табылады. Ол өнім ... ... ... ШБКС-тің өнім шығару динамикасы, млрд. теңгеСурет 33 сурет бизнесті жүргізудің ұйымдық-құқықтық ... ШКС ... ... ... ... 2008 жылы барлық ШКС өнім шығарукөлемі 1905 млрд. теңгені ... ол 2007 ... ... көрсеткішменсалыстырғанда 8,5% төмендеді. Алайда 2009 жылы өсім 15,6% ... ... өнім ... ... 63% ... ЖК-18,4%, ШФҚ-18% құрады. ШБКС-ніңөнім шығару көлемінің өсімі 2008 ... ... 21% ... ал ... Ал ЖК ... ... көлемінде  2008 жылмен ...  ... жылы ... ... жасайтындардың жалпы саны 1 726 мың. ... ол 2007 ... ... ... 7,3% аз. ... ең көп азаю ... ал ШБК-17,4% құрады.Ал ЖК 2008 жылы жұмыс жасайтындардың саны 2006 қарағанда 11,3% өсті,бірақ 2007 жылмен ... өсім 6,4% ... ... ШБКС-те жұмыс жасайтындар санының динамикасы, мың.адамСурет 4Егер 2008 жылы ... ... ...  2007  ...  ... салыстыратын болсақ: онда салмақты азаю ШБК-да байқалғанынкөреміз. Егер 2007 жылы ... ... ... ... ... 5% ... 2008 жылы бұл көрсеткіш теріс мәнге ие болып, 17,4% дейін төмендеді.Одан кейін ШФҚ тұр: егер 2007 жылы ... ... ... ... 7,7% тең ... 2008 жылы бұл ... тағы да ... мәнге ие болып,21,5% дейін төмендеді.ШБКС-тің салалық ... ...  ... ... келесідей қорытынды жасауға негіз болады.Жоғарыда көрсетілгендей, ШБКС ... ... саны  2007  ... 3% ... ... ... төмендеу қаржылық қызметтіжүзеге асыратын ШБКС-да 39% ... ... осы ...  ... саны 36% ... ... ... көрсету көлемі 63,5% өсті.Алайда бұл ... 2007 ... ... қорландыру көзінің  азаюынабайланысты қысқарған микрокредиттік ұйымдарға байланысты болды.Келесі төмендеу деңгейі бойынша ... ... ... ... ... ... ... саны 13% төмендеді. Алайда ... ... ... саны ... емес 2% ... Ал өнім ... 44% өсті.Транстпорт және байланыс, қонақ-үй және ... ... ... ... 10% асты. Құрылыс секторындағы ШКС 8% төмендеу орын алды.Осы санатта ... ... саны 25% ... ...  қызметсаласынан кейінгі орынды алды. Өнім шығару көлемі де 10% төмендеді.ШКС-тің өңдеу өнеркәсібі саласында-6%-ға, сауда  ... ... және ... ... ... 4%-ға ... ... Өңдеу өнеркәсібі саласындағы ШКС жұмыс жасайтындардың саны 10%-ғажәне өнім шығару көлемі 1% ... ... ... ... ... ... оның жұмыс жасайтындардың санының және өнім шығару ... ... ... Бұндай жағдай  денсаулық сақтау және әлеуметтікқызмет саласында да көрініс тапты.Осылайша, ғаламдық дағдарыс салдары белсенді ... ... ... ... балық шаруашылығы, транспорт және байланыс, қонақ-үй жәнемейрамхана, сауда, өңдеу өнеркәсібі, денсаулық ... және ... ... әсер ... ... салық режимі –шағын бизнес кәсіпкерлікке салық салудың тиімдінысаны ретіндеНарықтық катынастар жүйесі, шағын бизнес кәсіпкерлікті дамытуға жағдайжасайтын және ... ... ... мен ... ... ... ... көлемін арттыра отырып жұмыс тиімділігін арттыратын шаруашылықтыжүргізудің универсальды үлгісі болып табылады. Шағын ... ... ... ... күні ... экономикалық саясатында үлкенорын алады. Оның себептері Қазақстан нарықтық экономикаға өту жағдайындатүрлі меншік ... ... ... ... құруға дегенқажеттілік пайда болды, яғни, тұтыну ... өз ... ... ... ... ету, экономиканы жан-жақты дамыту, әлемдікрынокқа шығу, ұлттық байлығымызды көтеру.т.б.Жоғарыда атап ... ... ... кәсіпкерлік қызметпенайналысатын субъектлер саны, кәсіпкерліктің түрлері өте көп, яғни ... келе ... ... ... ... ... ... болсақ,оларға, егер олар заңды тұлға болатын болса қазіргі қолданыстағы салықзаңдылығына ... ... ... салығы салынады, жеке тұлға болсажеке табыс салығы және бүгінгі таңда барлық кәсіпкерлік ... ... ... ... қолданылады.Қазақстанда кәсіпкерлік қозғалысын дамытуды және шағын бизнестің өсуінқолдау мақсатында Қазақстанда Республикасының Салық ...  ... ... ... салу ... оңайлатуға  бағытталғанбірқатар шараларды көздейді. Жекелеген салықтарды есептеу мен төлеудіңерекше (оңайлатылған) тәртібін ... ... олар ... салықтықесеп беруіне қатысты "Салық  жэне  бюджетке  төленетін  ...  ...  ...  туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің негізгіережелері ... ... ... ... "Жалпы ережелер" 63-ші және"Шағын бизнес субъектілері үшін арнайы салық ... ... ... ... ... ... мемлекет кәсіпкерлік қызметтіңдамуына, өсіп-өркендеуіне ... ... жэне ... ... ... да құры қалмайды.Енді оған толығырақ тоқталатын болсақ, өтпелі кезеңді басынан кешіріпотырған ҚР мемлекет үшін жеке кіші және орта ... ... ... салу ... ... әсері ерекше болмақ. Бұл салық салу ... ... ... бір ... ғана қолданады, сонымен бірге салықтүрлерін, ягни, элеуметтік салықты, корпоративті табыс салығын, ... ... ... жеке ... ... қоспағанда жеке табыс салығынтөлеу мен есептеудің оңайлатылған тәртібін қолданады. Ол- біржолғы ... ... ... , ... ... ... болады.Салық салу объектісі болып, салық төлеушілердің ҚР территориясыаумағындағы салық кезеңі ішінде тапқан табысы ... ... ... оңайлатылған жағдайын қолданушыларда міндетті түрдетөмендегі шартты ... ... ...   орналасқан жері ... ... ... орагаыдарында мемлекеттіктіркеуде болуы керек;•   бекітілген үлгіде өтініші болуы керек;* ... ... ... ... ... барысында лицензиясыболуы керек;* мемлекеттік тіркеуге байланысты алымдары төленуі керек;* банктегі шоты ... ... ... ... ... да ... есеп ... туралы құжаттарыболуы шарт.Бұл ретте, арнайы салық режимін қолданатын заңды түлғалар- шағынбизнес субъектілері үшін осы ... ... ... және ... ... ал жеке кәсіпкерлер үшін-жеке табыс және элеуметтіксалықтар бойынша оңайлатылған ережелер көзделген.Сонымен қатар, Салық кодексінің басқа да ... ... және ... ... ... тырысатын шағын бизнес субъектілеріүшін қызығушылық тудыратын ережелер бар.Жеке бастаған кәсіпкерге кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыру үшін ... ... ...  бизнес  субъектілері-заңды  тұлғаларды  тіркеу  ... ... ... ... ... тұлғаны тіркеу үшін кәсіпкер тіркеуші органға өтініш ... ... ... сондай-ақ мемлекеттік тіркеу үшін алымды төлеудірастайтын құжатта қоса беріледі. Әділет ... ... ... ... 3 ... күні ... жүргізіледі.Жеке кәсіпкерлерді міндетті мемлекеттік тіркеу егер ол ... ... ... және оның ... ...  табысыҚазақстван Республикасының заң ... және жеке  ...  ... ... ... ... салық салынбайтын мөлшерінен асқанжағдайларда кәсіпкердің ... жері ... ... ...  ... ... салынбайтын салықпен жылдық жиынтық кіріс бір жыл ... ... ... (АЕК) ... ... ... 2010 жылы бұлсома 13916 теңгені құрады (1993 теңге*12ай).Мемлекеттік тіркеу үшін ... ... ... ... кәсіпкермемлекеттік тіркеу үшін алымды төлеуі қажет.Шаруа (фермерлер) қожалықтары, барлық ... ... ... ... ... ... ... заңды түлға құрмастанкәсіпкерлік қызметімен айналысатын  ...  ...  ... босатылады. Алымды төлегеннен  кейін  ...  ... ... ... ... үшін алым ... құжатты (түбіртек)салық органына беру қажет. Көрсетілген құжаттар барлығының ... ... ... беру күніне кәсіпкерді мемлекеттік тіркеуді жүргізеді.Егер жеке кәсіпкер көрсеткен өтініште қызметті жүзеге ... ... ... тіркеу туралы құжат мерзімсіз беріледі.Он жұмыс күнінің ішінде ... ... ... ... ... ... ... салық органына қою  және  салықтөлеушінің тіркеу нөмірін алу (СТН) үшін салық органына ... ... ... егер жоқ ... ... алуы тиіс. Бұл үшін олар салықорганына етініш беруі қажет. ... ... ... ... кейін екіжұмыс күнінің ішінде салық органы оған СТН мен ... ... ... ... ... алып жэне ... органында есепке тұрып,кәсіпкерге бюждетпен есеп айырысудың тәртібін  таңдау  ...  ... ... шағын бизнес субъектісіне жалпы белгіленген тәртіптенемесе ... ... ... ... ... есеп айырысуды жүргізуге құқықберіледі.Арнайы салық режимінің мәні сонда, арнайы салық режимі элеуметтік жәнекорпоротивтік ... жеке ... ... ...  ... ... табыс салығынан басқа), сондай-ақ салық жүктемесінкеңейтуге багытталған жеңілдік ставкалары мен басқа да тетіктер ... есеп ... ... ... және ... ... тәртібінкөздейді."Шағын  кәсіпкерлікті  мемлекеттік  қолдау  ...  ... ... ... ... тұлға құрмай жеке тұлғалар жәнеқызметкерлердің орташа жылдық саны 50 адамнан аспайтын және ... ... ... ... ... бір жыл үшін ... ... жалпықұнымен кәсіпкерлік қызметімен айналысатын заңды тұлғалар шағын кәсіпкерліксубъектілері болып табылады.Тек салық мақсаттарында, яғни шағын бизнес субъектілері үшін ... ... ... үшін ... ... "шағын бизнес субъектілері" терминіпайдаланылады, оған сойкес қызметтің ... саны және ... ... ... ... ... ... түсінігіне мыналар түседі:Жеке кәсіпкердің өзін қоса қызметкерлердіц саны 15 адамнан аспайтын,ал тоқсандық кірісі 4,5 млн ... ... жеке ... ... ... ... қызметімен айналысатын жеке түлғалар);Тоқсан үшін қызметкерлеріңнің саны 25 ... ... ... 9 млн теңгеден аспайтын заңды түлғалар.Бұдан басқа, қызметтің мынадай түрлеріне арнаулы  ...  ... ... өнім ... ... ...  ... көрсетулер; мұнай өнімдерін сату; шыны ыдысты сату; жер ... ...  ...  ...  ... ... мен ... көрсетулер 23 қараша 2002 ж. № 358; енгізілгенөзгерістер мен толықтырулар негізінде ... ... мен ... ... жұмыстар орындауға  толықтырылды):  медициналық,  дәрігерлік  ... ... үй ...  объектілерді  газдандырубойынша өндіріс, жөндеу және құрылыс жұмыстары; күзет, өрт ... мен ... ... құралдарын жобалау, монтаждау, орнату мен ... ... ... ... ... ... қарсы автоматика құралдарынжобалау, монтаждау, орнату мен ... ... ...  жолаушыларлифтерін монтаждау, жөндеу жэне қызмет көрсету; дезинфекция, ... ... мен ...  ...  ...  пайдалануменбайланысты жұмыстар мен қызмет көрсетудің түрлерін дайындау, шығару, ұқсатужэне көтерме сату; жолаушылар мен автомобиль көлігімен ... ... ... ... ... және сату; құрылыс материалдарын,бұйымдар мен конструкцияларды шығару бойынша жобалық-іздестіру, сараптық,құрылыс-монтаждық жұмыстар; ... ... ... ... байланыс телекоммуникациялық, телевизиялық трансляциялар жасау, ... ... ... ... ... ... қызмер көрсету, басқа да түрлііздеу, құтқару жұмыстарын жүзеге асыратындар; Жол ... ... ... ... ... ... т.б; ... қызметін жүзегеасыратын жеке және заңды  ...  ...  ...  ...  берусферасындағы жүзеге асыратын қызметтері; Барлық жол ... ... ету; ... ... ... жобалау, өңдеу,өндіру, құрастыру т.б. жұмыстарды жүзеге асыру; Қазақстан республикасыдағыбарлық ... ... ... түрлері жатқызылады.Мысалы, кәсіпкердің шағын дүкені және тіскебасарымен бірге май ... бар. Бұл ... ... ... ... ... ... өйткеніосы режим мұнай өнімдерін сатуға таралмайды.Бұдан ... ... ... бар ... ... өкілдіктерінің өздері;Заңды тұлғалардың енщілес ұйымдары мен тәәуелді акционерлік қоғамдар;Әртүрлі елді мекендердегі өзге ... ... ... ... ... арнайы салық режимін қолдануға құқылы емес.Мысалы, заңды тұлға арнайы салық режімін құлданудың негізгі шарттарына(кіріс, ... саны мен ... ... ... келеді,алайда онда филиал бар. Бұл жағдайда, осы заңды тұлға мен оның ... ... ... қолдануға құқылы емес.Арнайы салық режимин немесе салық салудың ... ... ... ... ... ... ... Бұл  ретте,  шағын  ... ... есеп ... бір ... ғана таңдауға құқылы.Арнайы салық режімінің шегінде кәсіпкерлік қызметі нысанының көптүрлілігінескеріп шағын бихнес субъектісі үшін бюджетпен есеп ... үш ... Егер ... қызметі мезеттік сипатта болса, бір жолғы толоннегізінде. Егер кәсіпкерде шағын кіріс болса және жеке кәсіпкер нысанындаөз қызметін ... ... онда ол ... ... бюждетпен есепайырысуға құқылы. Жалдамалы еңбекті тартумен бірге әртүрлі жоспарлы қызметібар кәсіпкер үшін оңайлатылған декларация ... ... ... ... ... ... ессп ... аталған нысандары шектерінде салық салудыңмүндай тетігі кәсіпкерлік қызметі ... ... ... ескеругемүмкіндік береді, бұдан басқа салық сауаттылығы дағдысын  ... ... ... бизнеске біртіндеп көшуге мүмкіндік береді.Бір жолғы талондар қызметі мезеттік, тұрақты емес сипаттағы ... үшін ... ... қызмет деп бір жылда ... ... ... астам емес жүзеге асырылатын қызмет түсініледі. Бұл ретте, жекетұлға және кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеуден ... жеке ... бір ... ... ... ... мен журналдардысатумен айналысады. Бұл ретте, бір жыл ішінде олар ... ... 80 ... 25 ... ... 30 ... ... 15 күнге және тамызда 10күнге) бір жолгы ... ... ... Осындай жолмен, онда енді он күнгежыл соңына дейін бір жолғы талон бойынша ... ... ... ... де жеке ... ... ... жалғастыруға ниеттенсе және олбір жыл ішінде бір жолғы талон бойынша 90 күн жұмыс істесе, онда оған ... жеке ... ... ... ... өту және ... ... режиміне көшу керек.Бір жолгы талондар негізінде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратынжеке тұлғалар да ... ... ... ... ... ... ... талап- қолдарында бір жолғы талонның бар болуы. ... ... ... ... ... басталғанға дейін алынады.Бір жолғы талондарды сатып алу жолымен бюждетке есеп айырысуды жүргізурұқсат етілетін ... ... ...  ...  ... ... ... белгілейді. Бір жолғы талондардың құнынақатысты болса, онда мүндай жағдайдан шыға отырып талондардың құнын ... ... ...  ...  органдарына  (маслихаттарға)берілген.Бір жолғы талон 1 күнге де, бірнеше күнге де алынады. Бұл ретте, ... ... құны ... ... ... күндерінің санына көбейтіледі.Мысалы,  бір  ...  ... мен  ...  сату  ... ... айналысуға бір жолғы талон құны 40 теңгені кұрайды. 6күн ішінде күн сайын кызметтің осы ... ... ... ... бір жолғы талон 240 теңгедегі соманы төлеу кезінде осы кезеңгеберіледі, яғни 40 теңге*6 күн=240 ... ... ... алатын жеке кәсіпкерлер үшін бюждетпен есепайырысудың патенттік ... ... Оны  ...  ... ... және ... 1 млн ... астам емес кіріс алатынжеке кәсіпкерлік нысанындағы қызметін жүзеге асырушы жеке ... ... Есеп ... ... нысаны шағын айналымы бар жаңабастаған кәсіпкерлер үшін ... ... ... ... 30 мың ... ... өз ... қолөнеркәсібімен айналысатын аяқ-киім жөндеу жөніндегі шебер, яғни орташа бір ... 360 мың ... (30 мың ... ай=360 мың ... алу үшін ... ... жүзеге асыру орны бойынша салықорганына болжанатын кірісті көрсете отырып патент алуға ... және ...  ...  ...  туралы  куәлік,  сондай-ақ  ... ... ... ... кезінде лицензияны беру қажет. Бұлретте, лицензияның қызмет ету мерзімінен аспайтын мерзімге патент ... ... ... сомасы салық төлеушінің көрсетілген болжанатынкірісінен 3 процент мөлшерінде ... ... ... ... өзі ... кіріске біртұтас ставканы қолдану жолымен қандай дабір есеп айырысуларды жүзеге ... ... ... сома жеке ... мен ... ... ... тең үлестермен бюждетке кәсіпкертөлеуі тиіс патент құны болып табылады. Салық ...  ...  ...  ...  үшін  ... ... 60,0 мың теңгедегі жеке кәсіпкердің болжанатын кірісі кезіндепатент кұны 1800 теңге ... (60,0 мың ... ... ... құны ... ... ... мен әлеуметтік салыққа (900теңге) бөлінеді (1800/2=900 теңге) және бюджетке аударуға жатады.Патентті салық ... ... құны мен ... ... қорларынаміндетті зейнетақы жарналарын бюждетке төлеуді растайтын құжаттарды салықтөлеуші бергеннен кейін береді.Нақты алынған кіріске байланысты ұлғаю ... да, кему ... да ... ... есептеуді жүргізуге мүмкіндік  ...  ...  ... көзделгеніне назар аударамыз.Көрсетілген кірістен нақты кірістің асуы кезінде салық төлеушіге асусомасын 5 жұмыс күні ... ... және осы ... ... төлеудіжүргізуі қажет.Мысалы: кәсіпкердің көрсетілген сомасы патент алу кезінде 50,0 ... ... ... 80,0 мың ... ... Асу ... 30,0 мың ... кұрайды.Бұл жағдайда, оған 450 теңгедегі жеке табыс салығын 900 теңгеде (30,0мыңтецге*3процент) қоса төлеу ... ... алу ... ... ... нақты кіріс төмен болғанжағдайда, онда артық ... ... ... ... ... ... зерттеу өткізуден кейін салық төлеушінің өтініші негізіндежүргізіледі.Патентті жеке кәсіпкердің ... ... ... ... бір айға да,бірнеше айға да, бірақ бір жылдан астам мерзімге беруі мүмкін.Сондай-ақ осы ... ... ... ... ... ... ... едік, оған сәйкес кәсіпкерлік қызметін уақытша тоқтатужағдайында патент негізіндегі бюждетпеи есеп ... ... ... кәсіпкерлік қызметін уақытша тоқтата түру туралы өтініш қызметтіжүзеге асыру бойынша салық органына берілу қажет.Мұндай  ... жоқ ... ... ... органдарына жалпыбелгіленген тәртіпте бюждетпен есеп айырысуды осы салық төлеуші жүргізедідеп санауға құқық береді. Жеке ... ... ... ... үшінжалдамалы қызметкерлерді тарту кезінде оңайлатылған декларация ... ... ... ... салық салудың жалпы белгіленген тәртібіне көшуқажет.Арнайы салық режимінде салық есеп беруіне мыналар жатады:- Бюждетпен есеп айырысудың ... ... ... ... ...  ...  ...  бюджетпен  есеп  айырысукезінде оңайлатылған декларация.- ... ... ... ... есеп ...  тапсыруы  мүмкін:Хабарламамен тапсырысты хаттағы почта бойынша, электрондық түрде;Оңайлатылған декларация есепті ... ... ... 10 ... тоқсан сайын салық органына беріледі.Салык кодексімен әртүрлі салық комитеттерінің қарауындағы аумақтардаорналасқан кызметті ... ... ... ... ... ... салықорганымен өзара қарым-қатынастар мәселесі реттелген.Мәселен, оңайлатылган декларацияны беру қызметті жүзеге асыру ... ... ... жүргізіледі. Егер салық төлеушінің  ... ... ... ... қызметін жүзегеасыру объектісі бар болса, онда оңайлатылған декларация негізінде арнайысалық режимін ... ... беру үшін ... ... өз бетінше құқықтыайқындайды. Одан кейін таңдалған ... ... ... ...  меноңайлатылған декларацияны беруді жүргізеді.Патент алуға ... және ... ... ... төлеу кәсіпкерлікқызметін айналысу басталғанга дейін жүргізіледі.Бюждетке есептелген салықтарды оңайлатылған декларация бойыншатөлеу есепті тоқсаннан кейінгі ... 15 ... ... ... ... ... ... салыстыру бойынша оңайлатылғандекларация негізіндегі бюждетпен есеп айырысудың ... ... ... ... дейін салықтарды төлеу  үшін  айналымқаражаттарын кәсіпкерге қозғау қажет ... де ... ... ... ... ... яғни ... алғаннан кейін жүргізіледі.Салық төлеушіге патент пен оңайлатылған декларация бойынша салықтардыесептеудің дұрыстығын тексеру үшін ... ... ... ... көрсетілген кіріс пен санына ... ҚР  ...  ... ... ... пайдалана алады.Бұдан басқа, ҚР МКМ-нің сайтында Қазақстан Республикасы  Әділетминистрлігінде оларды ... ... ... ... есеп ... ... да ... есептеу мен төлеу жалпы белгіленген тәртіптежүргізіледі.Арнайы салық режиміне көшу мен қайту тәртібі:Бірінші ... ... ... ... салу ... ... құқығыберілген, яғни ол шағын бизнес субъектілері үшін арнайы салық режимдерініңбірі немесе жалпы белгіленген тәртіпті қолдана ... ... ... арнайы салық режимінен өз еркімен шығужағдайында кәсіпкер өтініш негізінде ... ... ...  ... ... есеп ... ... асыру кезінде осы режимде арнайы салықрежимін қолдануды тоқтату мен қайта бастау тәртібі Салық кодексімен ... ... ... туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінеенгізілетін өзгерістермен реттеледі.Мысалы, салықтарды есептеу мен төлеудің жалпыга ... ...  көшу  ...  ...  бірдей  белгіленген  тәртіп  екіжыл қолданылғаннан кейін ғана арнаулы салық режиміне ... ... ... ... ... қолдану бойынша заң бұзушылықтарды анықтағанжағдайда 5 жыл ішінде арнайы ... ... одан ... ... үшін"Әкімшілік құқық бұзушылықтары туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінеенгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға белгілеуді көздейді.Келесі, ауыл ... ... ... салық  режимінқолдануда ең негізгі орын алатын ол- шаруа (фермер) қожалықтарына арналғаларнаулы салык ... ... ... арнаулы салық режимі бірыңғай жер салығынтөлеу негізінде бюджетпен есеп айырысудың айрықша ... ... ... ... өндіру, ұқсату және  сату  жөніндегі  қызметтіқоспағанда, ауылшаруашылық өнімдерін ендіру, ... және сату ... ... ауыл ... ... өндіру,  өзі  өндіргенауылшаруашылық өнімдерін ұқсату және оны ... ... ... ... ... ... салық режимін қолдану үшін жыл ... ... ... жер ... ... ...  салық  органынауәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша өтініш береді.Бірыңғай жер салығын төлеу негізінде арнаулы салық ... ... ... ... мынадай түрлерін:- Осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметтен түскен шаруақожалықтарының табысынан жеке табыс салығын;- Осы  арнаулы  ...  ...  ...  ...  ... түскен айналым бойынша қосылған құн салығын;- Осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызмет бойынша жерсалығын;- Қазақстан  ...  ...  ...  қажеттілікнормативтері  шегінде  салық  салу  ...  ...   ... ... салықты;- Қазақстан  Республикасының    Үкіметі  белгілеген  қажеттілікнормативтері  ...  ...  салу  ...  ...  ... төлеушілер болып табылмайды.Жер учаскесін бағалау құны бірыңгай жер салығын есептеу үшін негізболып ... ... ... құнын айқындау Қазақстан Республикасының жерзаңдарында ... ... ... жер ... есептеу жер учаскесін бағалау құнына 0,1 процентставканы қолдану жолымен ... жер ... ... жер ... ... жер ... тиістібюджетке екі мерзімде:Ағымдағы төлем ағымдағы салық кезеңінің 20 қазанынан кешіктірілмейтінмерзімде төленеді.Бірыңғай жер ... ... ... есеп айырысу есепті кезеңненкейінгі  ...  ...  20  ...  ...  ... жер ... ... жыл сайын ағымдағы салық кезеңінің 15науырызынан кешіктірілмейтін мерзімде жер ... ... ... органдарына өткен салық кезеңі үшін ... жер ... ... тапсырады.Бірыңгай жер салығын төлеушілер шаруа қожалығының басшысын жәнемүшелерін қоса алғанда, ... ... үшін ... ... ... 20проценттік ставкасы бойынша әлеуметтік ... ... ай ... ... ... ... жекелеген түрлеріне арналған арнаулы салықрежимі, ойын бизнесі саласында, ... ұтыс ойын ... ... ... ... лото ойынын ұйымдастыру  бойынша  ... жеке ... ... ... ... ...   және   өзге   де   ...    ... ... ... ... салу ... ... болып табылады:-ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілерүшін- ойын мекемесі ... ... өз ... арқылы қатысатын құмаройындарды өткізуге арналған ойын үстелі. Ойын мекемесі өз өкілдері арқылыұйымдастырушы және ... ... ... құмар ойындар  өткізугеарналған ойын үстелі, ақшалай ұтысы бар ойын автоматы, ... ... ... ... ... ойын ... ... көрсететін салық төлеушілерүшін- ұтыс ақшасыз ойын автоматы. Боулинг бойыніпа қызмет көрсететін салықтөлеушілер үшін- ойын ... ... ... ... ... ... ... карт, бильярд бойынша қызмет көрсететін, салық төлеушілерүшін- бильярд үстелі, лото ойынын ұйымдастырушы салық телеушілер үшін- лотоұйымдастырушы.Алдыңғы тарауда ... ... ... арнайы оңайлатылған режимітегіннен арнайы деп аталып отырған жоқ, ... ... бір ... ... көрсетіп отыр, сондықтан оны пайдалану ... ... ... ... ... оның өрісін кеңейтуге әсерінтигізетін болса бірқатар элеуметтік-экономикалық мәселелердің шешілетінісөзсіз.ТЖСС сомасы есепті айдан кейінгі айдың 20-нан кешіктірілмей, ай ... салу ... ... жері ... ... тиіс. Тағы дакөңіл бөлетін басты мәселелердің ... ... ... ... ... ... жеке ... табысына қолданылатынсалық ставкалары, ол төмендегідей:|Тоқсандық табыс           ...               ||2000,0 мың ... ... қоса алғанда|Табыс сомасы 3 процентті       ||2000,0 мың ... ... 3000,0  |60,0 мың ... + 2000,0 ...   ||мың ... қоса           ... ... 5 проценті      ||3000,0 мың ... ...      |110,0 мың ... + 3000,0 мың ...                   ... табыс сомасынан 7 процент   |Ал ... ... ... мынадай ставкалар бойынша  салықсалынады:|Тоқсандық ...           ...               ||2000,0 мың ... ... қоса ... ... 4 ...      ||2000,0 мың теңгеден жоғары- 4500,0  |80,0 мың ... +2000,0 ...   ||мың ... қоса           ... ... 5 процент      ||4500,0 мың ... ... 6500,0 ... мың ... + 4500,0 теңгеден  ||теңгені қоса             ... ... 7 ...      ||6500,0 мың ... жоғары      |345,0 мың ... + 6500,0 мың ...                   ... ... ... 9 ...   |Егер, есепті кезеңнің қорытындысы бойынша жалдамалы қызметкерлердіңорташа айлық жалақысы ҚР заң ... ... ең ... айлықжалақыныц ең кемінде үш еселенген мөлшеріндей болса, ... ... ... салық сомасы әрбір қызметкер үшін салық сомасының 1,5 процентімөлшеріндегі сомаға түзетілуі тиіс.Табыстың шекті мөлшері асып ... ... ... ... ... ... ... жэне нақты алынған табыс сомасынан жеке-жекежүргізіледі. Салықтың осы сомаларыпың арасындағы айырма ... ... ... ... Кезделген түзетуге табыстың  шекті  сомасынанесептелген салық сомасы ғана жатады.Қазақстан Республикасында сонымен ... ауыл ... ... зор. Сондықтан оған байланысты кейбір салық режиміне тоқталып өтетінболсақ, мысалға шаруа қожалықтарына арналған ... ... ... ... төлеуге негізделеді.Бірыңғай жер салығын төлеу негізінде арнаулы салық режимін ... ... ... (бұдан әрі - бірыңғай жер салығын төлеушілер)салықтардың мынандай ... осы ...  ... режимін қолданылатын кызметтен түскеншаруа (фермер) қожалықтарының табысынан жеке табыс ... осы  ...  ... ...  ...  ...  ... айналым бойынша қосылған құн салығын;осы арнаулы салық режимін қолданылатын қызмет бойынша жер салығын:  шегіндесалық салу объектілері бойынша көлік ... ... ...   ...   ...    ...    қажеттілікнормативтері шегінде салық салу ... ... ... ... ...   ...   ...   белгіленген    қажеттілікнормативтері  ... ... салу ...  бойынша  мүлік  ... ... ... қүн салығын төлеушілер болып табылмайтын бірыңғай жер салығынтөлеушілер салық  органына осы ... ... ... қою туралы өз еркіменөтініш беруге құқылы.Арнаулы салық режимі қолданылмайтын қызмет ... ... ... ... жер ... ... кірістер мен шығыстардың (  ...  қоса   ...   ...   ...   ...   ...  бөлек  есебін жүргізуге және ... ... ... ... ... ... тиісті салық  пен  бюджетке ... да ... ... ... ... ... тапсыру ментөлеуді жүргізуге міндетті.Жер учаскесін ... құны ... жер ... ... үшін ... болыптабылады.Бірыңғай жер салығын төлеу учаскесі орналасқан жер бойынша тиістібюджетке екі ... ... ... ... жер ... ...  ... бұдан бұрынғы салық кезеңі үшін бірыңғай жер салығы ... ... ... жер ... ... сомасының бөлігінен кемемес мөлшерде төлейді. Шаруа (фермер) қожалықтары жер ... ... ... ... ... кезеңі үшін бірыңғай жер салығын (салық ... ... ... ала ... ... және ... Жеручаскелерін жалға берген (алған) кезде салық салу ерекшеліктері1. Шаруа  ... жер ... ... ... қожалығына бергенкезде тараптардың әрқайсысы осындай жер учаскесі бойынша бірыңғай жерсалығын  жалға  беру  ...  ...  жер  ... кезеңінің негізге ала отырып есептейді және төлейді.Жалға  алушының пайдалану кезеңі жер ... ... ... ... ... бастап белгіленеді.Бұл орайда жер учаскесін жалға беруден алынған (алынуға тиісті) табысбойынша шаруа ... ... ... ... ... тәртіппенесептейді және төлейді.2. Шаруа   қожалығы бірыңғай жер салығын   ...   ... ... ... жер ... жалға берген кезде осындай жеручаскесі бойынша бірыңғай жер ... ... мен ... жөніндегіміндеттеме шаруа қожалығында қалады.Жер учаскесін жалға беруден алынған табыс бойынша шаруа кожалығысалықты жалпыға ... ... ... ... және ... ... осындай жер учаскесі бойынша бірыңғай жер салығының төленген сомасы(есептелген шекте) салық салынатын табыс айқындалған кезде шегерілуге тиіс.1. Бірыңғай жер ... ... жыл ... ағымдағы салық кезеңінің 15наурызнан кешіктірілмейтін мерзімде жер учаскелер орналасқан жердегі салықоргандарына өткен ... ... үшін ... жер ... бойынша декларациятапсырады.2. Бірыңғай жер салығын төлеуші осы  арнаулы  ... ... ...  ...  15  наурызынан кешіктірілмейтін мерзімдемынандай құжаттарды :1) ... ... ... үшін ... жер салығы бойыншаағымдагы төлем есебін;2) нотариат ...  ... ... ... ... жерпайдалануға құқық беретін актінің (кейінгі жер пайдалану туралы шартты қосаалғанда, уақытша жер пайдалану шарттарының) көшірмесін тапсырады.Жер пайдалану құқығына актісі болмаған ... ... жер ... ... ... ... жер ... құқығын беру туралышешімін табыс етеді. Кейінгі жер пайдалану құқығына акт алған кезде ... оны ... ... ... отыз күн ішінде оның нотариат немесеселолық атқару органдар куәлаыдырған көшірмесін ... ... ... жер ...  ... жөніндегі уәкілетті орган берген жеручаскесін (жер пайдалану құқығын) бағалау құнын  ...  ... ... ... ... ... куәландырған көшірмесін табысетеді. Акт ... ... жер ... ... кұны жер ... ...  ... орган берген деректер бойынша 1 ... ... ... ... ... ... ала ... анықталады;4) элеуметтік салық сомаларын есептеу үшін кажетті деректерді ... ... ... ... ... кезеңінде  жалдау  туралымәліметтер ... ... Осы ... ... ... таңдап алған жаңадан құрылған салық төлеушілербірыңғай  жер  салығы  бойынша  ...  ...  ... мен ... ... ... ... өтініш бергеннен кейін отыз күнтізбелік күнішінде осы баптың 2-тармағында аталған құжаттарды табыс етеді.-Таратылған немесе қайта ... ... ... жер ... бергеннен кейін он бес күн мерзімінде өткен салық кезеңі үшіндекларация тапсыруға міндетті.- ... жер ... ... ... ... басшысын эәнемүшелерін қоса алғанда, әрбір қызметкер үшін салық сомасын ай сайын есептепотырады.Бірыңғай жер салығын ... ...  жер  ...  ... ... ету үшін ... мерзімдерде:1) әлеуметтік салық бойынша декларация;2) төлем кезінде ... жеке ... ... бойынша есепті;3) жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын ... ... жер ... ... су ... ... үшін ... және қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы бойыншадекларацияны табыс етеді.Жоғарыда ... ... ... ... ... ... түрлерібүгінгі күнде жаппай дамып келе жатқан кәсіпкерлік түрлері болып табылады.Көбінше ол қалалық ... ... ... ... сияқты ірі қалалардаолардан түсетін салықтық түсім ... ... елді ... ... ... ... заңдары және бюджетке төленетінбасқа да міндетті төлемдерді  ...  ...  ...  ... әділдігі, салық жүйесінің біртұтастығы жіне салық заңдарыныңжариялығы ... ... ... ... және ... төленетін басқа даміндетті төлемдері айқын болуы тиіс. Салық салу айқындығы салық төлеудіңсалық міндеттемелері ... ... және ... барлықнегіздері мен тәртібін салық заңдарында белгілеу мүмкіндігін білдіреді.Қазақстан ... ... ... және ... ... да ... ... бірі: шағын бизнес субъектілеріне арналғанарнаулы салық режимі.Арнаулы ... ... ... жеке кәсіпкерлер арнаулы салық режиміқолданылатын қызметінен түскен табыстарынан жеке табыс ... ... ... етпейді.Қазақстан Республикасының шектен тыс жерлерде төленген жеке табыссалығының сомалары Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... салығы бойынша декларация тапсырушы салық төлеушілер табыссалығын төлегенін растамаған жағдайларда, жеке табыс салығын есептеу ... ... ... расталмаған табыс сомасына салық заңдылығыменбелгіленген ставкаларды қолдану жолымен жүргізіледі.күшейтуді және олар бойынша ақпарат жүйені дамытуды, ... ... ... ... етеді.Сонымен бірге, жоғарыдағы талдаулар көрсеткеніндей шағын және ортабизнес өкілдерін дамытуды ауыл шаруашылығы саласында ғана ... ... ... ... ... ... асыратын болса, бірқатар әлеуметтікмәселелерді шешуге мүмкіндік туындайтын еді.////////////////////////////////////////////////////////////////////////3.  Шағын бизнес ... ... және ... ... алатынролі3.1 Шағын бизнесті мемлекеттік қолдау қызметін жетілдірудің  негізгіпринциптеріШағын бизнесті мемлекеттік ... ... ... ... аз ... Шағын бизнесті қолдау проблемаларын жете зерттеудегіәдістемелік тәсілдердің бірі ... ... ... негізгі принциптерінтұжырымдап айтуға болады. Шағын бизнесті қолдаудың бірінші принциптеріпротекционизм нарыктык катынастардың ... ... ... қамтамасызетілген. Бұл принцип шағын кәсіпкерліктің жеке өзі мемлекеттің көмегінсізірі ... ... ... үшін көп жағдайда өндірісті ұйымдастыруғақабілетсіз ... ... ... ... ... ... ... асыруына байланысты осыған сәйкес мемлекеттік әртүрлібағдарламалар түрінде шағын бизнеске ... ... ... ... ... тек инновациялық қызмет бойынша сипаттайтын жобалар болуыкерек. Шағын ... ... ... ... әртүрлі деңгейіндетұжырымдалады. Және  уақыт  кеңістігі  бойынша,  ...  ...  ... ... бизнесті қолдау мақсатының келесі ұсыныстар ұсынады:I. Мазмұны бойынша: ... ... ... ... ету; ... тікелей қолдау көрсету; бизнес инфрақұрылым құру;II. Басқару деңгейі бойынша: ... ... ... жергілікті;III. Мерзімдері бойынша: ұзақ мерзімді; орта мерзімді; ... ... ... мүше елдерде және экономикалық ынтымақтастықпен дамудеңгейінде шағын бизнестің ... өсуі ... ... ... ... ... қажеттілігінің туындауына әкеледі. Олардың негізгі мақсаттарымыналар: жаңа жұмыс  ...  ...  ...  шағын  кәсіпорындардыңхалықаралық  бәсекеге  қабілеттігін  дамыту;  ...  ... ... ...  ...  мен  ...  ... жандандыру; кәсіпкерлік қызметтің шетелдік тәжірибелерін талдаунарықтық экономика дамыған әртүрлі ...  ...  ...  ... ... реттеудің жалпы қабылданған нысаны мен әдісініңстандартты жиынтығы бар екендігін көрсетеді.Осы барлық шағын кәсіпкерлікті қолдаудың әдіс ... ... ... ... 2 ... жіктелім тобына бөлуге болады:1) Мерзімі бойынша ...  ...  ...... және ... деп аталатын әдістерге бөлінеді.2) Бағытталуы бойынша мемлекеттік ... ... және ... ... – басқарушылық әдіс деп – шектерді анықтау үшін ... ... ......  ...  қызметтіңбелгілі бір стандартын белілей отырып кәсіпкерлік қызметті реттейді. Ықпалетудің экономикалық  ...  ...  ...  ... жатады. Оның ішінде оларға несиелік қаржы,  салық  саясаты,дотациялар, ... т.б. ... ... ... ... ... ... жәнеоған сәйкес басқару органдарын қалыптастыруды жолға қояды.Мемлекеттік реттеудің тікелей әдістеріне басқару объектісіне тікелейәсер ететін ... ... ... шағын кәсіпорындарды қаржыландыру.Жанама ... ... ...  ала  ...  ортаны  қалыптастыруғақолданылады. Мысалы, өнім өндіретін кәсіпорындарға салықтық жеңілдіктержасау арқылы осындай ... ... ... ... ... ... ... әсер еткен және ... ... ... ... ... ... ... былай көрсетуге болады:• Мемлекеттік қорғау;• Кәсіпкерлікте толық қолайлы жағдай саясатын жүргізу;• Салық тарифтерін төмендетуі;• Банк ... ... ... ... тарту;• Кәсіпорындар мен корпорацияларды құру және акция шығару ... ... ... ... ... ... 2 ... негізгі; қамтамасыз етуші.Негізгі  бағдарламалардың  мақсаты  ...  ...  ... ... қадағалау. Қамтамасыз етуші бағдарламалар бизнестіңтиімді инфрақұрылымын құру және барлық ... ... ... ... арқылы шағын кәсіпорындарға қызмет көрсетеді. Мемлекеттік  қайтақұрылған кәсіпорындарға қатысты саясаты мемлекеттік қызмет ... ... күш ... ... ... және төмендегі бағыттар бойынша топтастыруғамүмкін:1. Шағын және орта кәсіпорындарға көмек көрсету2. Кәсіпкерге қаржылай көмек көрсету3. Кәсіпорындарды ... ... ... ... көмек көрсету4. Бизнеске мемлекеттік қолдау көрсету5. Тиісті ... ... мен ... да ... ...  ... белсенділік ынталандыру6. Қоғамда кәсіпкерлік орта құру.Кәсіпкерлікті қолдауда мемлекеттік қызметтің бір бағыты шағын ... ... ... ... ... ... ... бөлімде шағынбизнестің экономикалық дамытудағы мәні мен ... ... Бұл ... ... ие. ... шағын және орта бизнесті ... ... ірі ... ... үшін жақсы жағдайды жасайды. Жалпыалғанда, Еуропаға одақтас мүше елдерде шағын және орта ... ... ... ... ... ... мен ... министрлігіарқылы жасалады. Мысалы, Германияда экономика министрлігінде шағын жәнеорта бизнес бөлімдері бар. ... ... ... және орта  бизнесбөлімдері  өнеркәсіп  министрлігінде  ...  ...  ... ... бар. АҚШ- та ... бизнесті қолдау және оныңмүдделерін қорғау мақсатында 1953 жылы Конгресс  ...  ... ... ... ... ... экономикалық шағын және ортабизнесті мемлекеттік қолдауына ... ... ... ... ...  ...  99  ...  экономикадағы  жұмыспен  қамтамасызетілгендердің 80 ... көбі ...  ...  ...  ... 52 пайызы және бөлшектеп сатудың 10 пайызының көбі тиеді.Іс жүзінде үлкен қаржылай көмек шағын ... ... ... ... ... кіретін кәсіпорынға көрсетіледі. Біздіңреспубликада ... ... ... ... ... мемлекеттік органқұруға объективті қажеттілік туды. 1997 жылы мамырда ҚР-ның Призидентініңжарлығымен  ...  және  ...  ...  құрамында  шағынкәсіпкерлікті арнайы ... ... ... ... ... ... ҚР-дағы шағын кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі агенттік қызметінің негізгібағыттары:➢ Шағын кәсіпкерлікті қолдау ... ... және ... органының іс әрекетін үйлестіру;➢ Алдымен материялдық өндіріс саласында кәсіпкерліктің  ... ... және іске ... қатысу;➢ Шағын кәсіпкерлікке қаржылай және техникалық көмек ... ... ... ... ...  ... ... Экономикалық шағын секторына шетел инвесторларын тарту үшінқолайлы жағдайын туғызуға қолдау көрсету;Республикада ... ... ... үшін ...  сайқұрылған органадвокаттық кеңес болып табылады. Бұл 1976 жылы ... ... ... үшін ... адвокаттық кеңеске ұқсас. Оның негізгіміндеттері:➢  Шағын  ...   ...   ...   ... ... және ... ... зерттеу.Олардың шағын бизнес қажеттіліктеріне сәйкестендірілуі ... ...  ...  ...  әсер  ...  ...  анықтағанда,экономикалық және статистикалық зерттеулер жүргізу, шағын ...  ...  ...  ...  ...  ... ... Шағын бизнес өкілдерімен жұмыс жасау, оларды қажетті ақпаратпенқамтамасыз ету және заңдарды басқа да ... ... ... көрсету;➢ Мемлекеттік саясатты  қалыптастыру  кезінде  ...  ... оң ... айта алу үшін ... жағдайлар жасау.Шағын бизнестің адвокаттық кеңесі 4 бөлімнен тұрады: жалпы ... ... ... ақпараттық зерттеу бөлімі; аймақтық бөлімі.Қаржылық ресурстармен камтамасыз етудегі көмек. Барлық Еуропағаодақтас елдер ... және орта ... ... ... көздерініңтүрлі проблемаларды ұтымдылықпен шеше отырып көмектеседі. Кейбір елдерденегізінен ... ... ... ету ...  күш  ... ... ... деген фискалдық жеңілдіктер, жеңілдетілгенқарыз және дотациялар арқылы ... және орта ... ... ... ... ... елдерде шағын бизнеске тәуекел қорлар  тәжірибесі  ... ... ... 2 ... ... берілуі мүмкін: бизнесті тікелейқаржыландыру; ғимараттар, ... ... ... ... ... ақыларды төмендету арқылы жанама қаржыландыру.Шетелдік зерттеулер көрсетіп отырғандай, инвесторлық қор есебінен ... ғана ... Жаңа ... ...  қаржыландырукелесі 4 бағыт бойынша жүзеге асырылады:➢ Шағын бизнесті инвестициялаудың ... ... ... және орта ... ... ... инвестициялық қор құру;➢ Қарыз және несиелерді мемлекеттік ... ... ... ... ... құралы ретінде қымбат құрал жабдықтардықажет ететін шағын бизнесті қаржыландыру;➢ Инвесторлар мен фирмалар арасында ... ... ... көрсетілгендей, бизнеске қаржылай қолдау көрсетуден басқа,мемлекет тарапынан ғимарат және құрал ... ... ... ... ... ... күшейтудің басқа да бағыттары бар. Оларшетелде кеңінен тараған. Оларға жататындар:1. ... ... ... ... ... қаражатынпайдалануға рұқсат беріледі.2. Жеке инвесторлардың инвестициялық белсенділігін ынталандыру үшінсалыққа деген талапты төмендету керек.3. Салықтық ... ... ... ... ... және мемлекеттік агенттіктермен  басқарылатынвенчурлық қорларды құруға пайдалану.Мемлекеттік қызметтің осы бағыты бұл ... ... ... ...  көмек  көрсету.  Жоғарыда  көрсетілгендей,  ... ... ... ... біріне менеджерлердің тиімсіздігіатады.Көрсетілген кәсіпкерлікті қолдау түрлерімен қатар мемлекет тарапынанмынадай қосымша қызметтер көрсетіледі: ...  ...  ...  ... көмек; заң кеңестері; жаңа кәсіпорын ашу жөніндегі кеңестері;жаңа кәсіпорын ашу жөніндегі кеңестер және басқа қызмет көрсету ... ... ... ... Бұл ... ... ... кеңінен көрсетуді қарастырады. Олар мыналарды қамтиды:нақты нарықтар туралы, тұтынушының ... ... ... туралы жетілдіруді қажет ететін өндірістер немесеөнімдер туралы ақпараттар  беру.  ...  ...  ... ... ... ... келе жатқан орындарынтабуға, өнімдерді немесе өндірістерді жетілдіруге  бизнестіұйымдастырудың жаңа ... мен жаңа ... ... ... Бұл ... салу және ... да ... механизмдер арқылыкәсіпкерлік белсенділік қарқынын делдалдық ...  ... ... ... ... ... осы бағыты қоғамдық салада және қоғамдықпікірде ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлікке деген қоғамдық теріс пікірлерді тиімді ... ... ... жүзеге асырылады да, нәтижесінде тұтаскәсіпкерлер  тобы  ...  және  олар  жеке  ... ... ... бірге пайда болды, оның өмір сүруінің ... ... ... ... ... ... салық нысандары менәдістері мемлекет  сұранысына  және  қажеттіліктеріне  қарай  ... ... ... ең ... ... ... – ақша қатынастарыныңжүйесінде жетілді.Салық салу қағидаларына мыналар жатады:1) Әділдік ... екі ... ... ... ... ... табысына салық бірдей шарттарда, бір түрдесалынуы тиіс; ... ... ... ...  табыстыңбөлігін қайта бөлу үшін дифференциалды ставкаларды ... ... ... ... ... ... ... механизмі  салық  төлеушігетүсінікті әрі қарапайым болуы керек;3)  Жеңілдіктердің  ...  ...  ...  ... ... және біле тұра ... салу субъектілерінтең емес жағдайларға қояды;4) Салық салудың экономикалық бейтараптығы. Салықтар экономика ... ... ...  ...  ...  ... ... Салық ставкаларының осы елдің  экономикалық  ...  ...  ...  ...  ...  ... түрлерінің мемлекеттегі ерекшелігі болып әр түрлі ... үшін ... ... ... мәні ... ... табады:1) Мемлекеттік бюджетке түсімді қамтамасыз ететін тарихи біріншіқызметі салықтың фиксалдық қызметі болып ... ... ... бөлу ... мемлекет пайдасына әр түрлішаруашылық жүргізуші субъектілер табыстарының бөлігін қайта бөлуболып табылады. Бұл салада ... ету ... ... ... ... ... анықталады: ол ұлттық табыстыңмемлекеттендіру деңгейін көрсетеді: бұл үлес 1997 жылы–79,7%;1998 жылы–16,6%; 1999 ... 2000 ... -ды ... ... ... ... қызметі – мемлекеттің экономикалыққызметін кеңейтумен байланысты пайда болады. Ол мақсатты түрдеұлттық шаруашылық бағдарламаларына сәйкес ... әсер ... ... нысандарын таңдау, ставканы өзгерту, жеңілдік алуәдістерін өзгерту пайдаланылады. Бұл реттегіштер қоғамның ... ... мен ... ... және ... әсер етеді.Мемлекет салық саласындағы шаралар жүйесін – экономикалық ... ... ... және ... да ... ... ... даму  кезеңдеріндегі  тапсырмаларға  байланысты  салық  саясатынжүргізеді.Арнайы салық ... ... есеп ... ... төлеушілердіңжеке категориясына белгіленген, жекелеген салық түрлерін ...  ... және олар ... ... есеп ... ... тәртіпте беруінбілдіреді.Мыналарға: шағын бизнес субъектілеріне; шаруа (фермер) қожалықтарына;ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлғаларға; кәсіпкерлік ... ... ... ... салық тәртіптері көзделген.Шағын және орта бизнес субъектілері үшін ... ... ... ... ...  жеке  табыс  салығын  қоспаған  әлеуметтік  ... ... жеке ... ... ... белгіленеді. Салық жәнебюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Әрбір айтылған тәсілдерсипаты, табыс көлемі, қызмет түрлерінің жүзеге асатын саны, ... ... ... және орта ... субъектілері үшін арнаулысалық тәртібі кейбір қызмет түрлеріне қолданылмайды: акциздік өнім өндіру,қаржылық қызмет, жер қойнауын ... ... ... ... ...  ...  ...  заңды  тұлғалардың  филиалдарына,өкілеттіктерге, еншілес және тәуелді кәсіпорындарына. ... ... ... ... кезінде салықтық есептеу үшін бір реттік талонқолданылады – арнайы салық тәртібін қолдану құқықтығын куәландыратын ... есеп ... ... ... ... ... бойынша салықты есептеуді шағын  бизнессубъектісі өз бетінше салық салу ... ... ... ... ... ... ... салықты төлеу салықтық  кезеңбойынша бірдей ... ... ... ... ... үшін ... салық тәртібі  патент  негізіндерәсімделеді. Бұл жерде сәйкестілік критерийлері ... ... ... ... үшін қолданбау; бәр қызмет түрімен айналысу;  жылдықайналымды белгілі көлемде ... ... ... үшін арнаулы салық тәртібі бірыңғайжер салығын төлеу негізінде жүзеге асырылады, оның құрамында өндіру бойыншақызметтен ... жеке ... ... ауыл ... өнімдерін өткізужәне қайта өндеу, ҚҚС, жер салығы, көлік құралына және мүлікке салынатынсалықтар бар. ... жер ... ... ...  жер  учаскесініңбағаланатын құны болып табылады, салық осы ... 0,1% ... ... жер ... ... басқа қызметтен алынатын жеке табыссалығынан, әлеуметтік ... ...  ...  қорына  міндеттізейнетақы салымдарынан босатылмайды. ... ... ... 25 ... ал ... ... ... салық кезеңінен кейінгіжылдың 25 наурызынан кешіктірілмей төлеуі керек.Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіуші заңды тұлғаларға арналған ... ... ... ... ... өндіру, қайта өндеу және сату ... ... мен ... субъектілерге, сонымен қатар жануар , құс, араөнімдеріне қатысты жерді  қолданумен  ...  ...  ... ... ... ... өндеу, себу және жинау бойыншақызмет көрсетуге байланысты субъектілерге таралған.Бұл салық тәртібі корпоративті табыс салығы, ... ... ... ... ... көлік құралдарына кіретін патент ... ... Бұл ... ... саласы 80%-ға азаяды. Салықты төлеу ... ... ... және 20 ... дейін және келесі  ... 20 ... ... ... ... төлеуші декларацияны басқаміндетті төлемдер бойынша көрсетеді. ...  ...  ... ... ... ... тәртібі ойын бизнесі, боулинг,картинг,бильярд, лото саласында қызмет ... ...  ...  мен  ... ... ... ... жеке және заңды тұлғаларға) тарайды.Аталған қызмет түрлерінің ... ... ... ... ... есеп ... ... көзінен әлеуметтік салық және жеке табыссалығын төлейді.Бекітілген жиынтық салық ... ... 20% ... ... және 12% ҚҚС. Басқа салықтар мен ... ... ... қосаалғанда) жалпыға бірдей тәртіпте төленеді. Бекітілген жиынтық ... ... және ... ... ... РеспубликасыныңҮкіметі әрбір салық салу объектісі бойынща бекітеді.Шағын кәсіпорынды олардың шағын екенін мойындау белгісі, ... ... ... ...  ... ... ... белгілер түрліелдерде әр түрлі болып келеді және жалпы принциптер қолданылмайды. Кейдебұл ... ... ... жұмысшының сандары қолданылады.3.2 Еліміздегі орта жэне  ...  ...  ...  салықтықынталандыру мәселелері және оны дамыту жолдарыШағын бизнестің қасиеті нарық қеңістігін ... ... ... мен ... ... өндіру барысында экономикалық  тәуекелге(қауіпке) дайын болу және ... ... ... Бұл үшін ... ... ... өндіріс және  кәсіпкерлікпен  жарысуға  шыдай  ... шарт ... ... ... ішкі және сыртқы қызметтің еркінқұрылуындағы жеңілдік пен ... ... ... жэне ... ... ... ... болып табылатындығын айта кетуге болады.Қазіргі кезде, зерттеу нәтижелері көрсеткендей өндірістік ... ... ... ... ... ... ... мен қызмет түрлеріне деген сұраныс деңгейін жоғарлатты.Бірақ осындай жетістіктерге қарамастан, ... аса ... ... бар ... ...  бір  ...  ...  рыноктардыңсиымдылығының шектелгенін айтуға болады. Сонымен қатар, сыртқы экономикалыққызметтерің либералдануына байланысты ішкі ... ... ... ... ... ... ... өндірістік шаруашылық қызметтерін тиімдітүрде жүзеге асыру үшін үнемі ... ... баға ... өндірілгентауарлардың сапасын арттыру сияқты күрделі мәселелерді шешуі, яғни олардыңбәсекеге төтеп беру ... ... ... ...  ...  ... болатын болса, онда кәсіпкелердің жемісті жұмыс жасауы ... ... ... кезде мемлекет тарапынан қорғау мен қолдауәдістері мен нысандары анықталу кезінде салық салу, ... ... т.б. сол ... ... ... ... ... институттар менмеханизмдер құруға  бағытталған  арнайы  жұмыстар  ...  ... ... ... және оның ... аз ... ... Сондықтан, біздіңше шағын және орта бизнестің өз мәнінде дамуынабасқаша бағыттар қажет сияқты.Құжатта көрсетілгендей ... ... ... ... ... ... ... тексерулерді прокуратура органдарыныңтиісті актісі қылмыстық іс қозғау, салық төлеушілердің өтініштері немесешағымдары болған ... ... ... ... жылдың қыркүйегіндеҚазақстан кәсіпкерлерінің 10- форумында  ...  ...  ... дамыту үшін  қолайлы  жағдайлар  түғызу  мақсатында  бергентапсырмаларын іске ... ... ... ... ... ... министрлігінің деректері бойынша қазіргі уақытта елімізде 418 мыңшағын жэне орта ... бар. ... 1 ... аса адам жұмысістейді . Ағымдағы жылдың тогыз айының қорытындысы бойынша осы ... ... ... сомасы 460 млрд. теңге кіріс алып, мұның ... ... ... ... ... ... ... кезде жалпыішкі өнімнің 17 %-ы экономиканың осы секторының үлесіне тиеді.Шағын бизнес саласындағы заңнаманың келесі мәселелерін шешу ... ... ... заңнаманың келесі мәселелері женінде конференцияболып ... ... ... 2002 ... 10 айы ...  айқындағантіркелмеген жэне жарияланбаған нормативтік құқықтық актілер бойынша ақпараттілде тиек етілді. "Бір терезе" қағидатын (шағын бизнес ... ... ... 10 күн ... ... ... көздейтін заң жобасы алғатартылды. Қолданыстағы нормативтік  құқықтық  ...  ... ... және ...  бизнес  мәселелерін  реттейтін  ... ... ... ... ... кызмет үшін кедергілеркелтіретін  актілерді  жою  жөніндегі  ...  ...  ... ... министрлігі, Бас прокуратура, Индустрия жэне ... мен ... ... ... ... ... мәселелеріжөніндегі өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.Қайта қаржыландыру ставкасы темендетілді. Қазақстаннның Ұлттық Банкі2008 жылдың 18 қарашасынан бастап ... ... ... ... 8 %-тен 7,5 %-ке дейін төмендетті. Қазақстандағы ... 2007  ... 0,1 %-пен және ... 0,7% ... ... қазанында 0,6% болды. 2008 жылдың қантар қазанында ... ...  ...  3,5 % -пен  және  ...  4,5 ... 4,1 % ... 2009 ... басынан бұл көрсеткіш шамамен 7- 7,5пайызды құрап отыр.Қаржы ресурстарының басым  бөлігінің  мемлекет  ...  ... ... ... кедергі болады. Нарықтық экономикада қаржыресурстарын шоғырландыру  деңгейі  қоғамның  ...  ... ... әлеуметтік қорғау деңгейі ... ... ... ... үшін де көп ... керек.Ал, мемлекеттік бюджеттің негізгі кіріс көзі салықтар екені бәрімізгемәлім. Салықтық реттеу процесі салық ... ... ... ... ... ауытқыту арқылы өндірістегі шағын жэне  ортабизнестің даму ... әсер ... ... ... барысында байқалыпотыр. Салық ставкаларын салықтық реттеу құралы ретінде пайдалану ... ... ... ... ставкалары мен түсімдерімен өзара байланысын,өндіріс қарқынына, кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... ... жеңілдіктерін тиімді де икемді ... ... ... ... ... ... жеңілдіктерінің ғылыми-техникалық прогрессті,шағын және орта кәсіпкерлікті, өндірісті, экономикалық ... ... ... ... ... саясаттың бағыттарының өзгеруіменбайланысты құбылып отырады.Экономиканы реттеу барысында салық жеңілдіктерін ... ... ... ... ... ...   ... жағдай жасау;робототехника, биотехнология, электроника тәрізді ғылымды көпқажет ететін өндіріс салаларының дамуын ынталандыру;- шағын және орта ... ...   ... барысын реттеу.Салық жеңілдіктерінің салық төлеуден толық немесе жартылай босату,салық салынбайтын ... ... ... ... ... ... ... төмендету тәрізді тетіктері арқылы бір жағынан, нақты ... ... ... ... ... ... жағынан өндірістің,кәсіпкерліктің одан әрі дамуына, болашақтағы салық түсімдерінің артуынаәсір етуге болады.Өндірістегі ... жэне орта ... ... барысында салықжеңілдіктері мынадай мақсаттарды көздейді: монополияға  ...  ... ... мен ... өндіріске ғылым жаңалықтарын енгізу, жаңажұмыс орындарын ашу, жұмыссыздық деңгейін қысқарту, өндірілген өнімге(тауарға, ... ... ... ... сұранысының артуына жағдайжасау.Қазақстанда кәсіпкер тұлгалардың ... ... ... салық заңнамасында көрсетілген мөлшерде жылдық жиынтық табыстаншегеріледі, кәсіпкерлік қызмет барысында ... ... бес жыл ... қойнауын пайдаланушылардікі - жеті жылға) алға жылжытылып, болашақтабыс есебінен өтелетін болады.Салық төлеу тәртібі мен ... ... салу ... ... ... ... өйткені кәсіпкерлер салықтарды қашан, қай мерзімде, қалайтөлейтінін білуге мүдделі.10 күн мерзім ішінде, барлық есепті жылдан кейігі жылдың 10 ... ... ... бойынша толық есеп айырысып отыруы тиіс. Еңбекшарты ... ... ... ... пайдаланып, төлем көзінен салықұстайтын заңды жэне жеке түлғалар ... ... ... ... есептепмынадай жұмыстар атқарады.1) есептелген табыс салығының сомасын банк ... ... ... кезде аудару керек, банк мекемелерінде есеп айырысу шоттары болмағанжағдайда төлем жасалған айдан кейінгі бес күн ... ... ... ... табыс алушы жеке тұлғаның талап етуі бойынша, аты-жөні, табыс түрі менсомасы, ұсталған салық сомасы көрсетілген анықтама ... ... ... жылы ... соң 30 күн ... ... органы салық жылытөленген табыс сомасы мен ұсталған салық сомасы туралы, салық төлеушініңаты-жоні мен тіркеу нөмірі ... ... ... ... ... ... ұсталмаған жағдайда табыс төлеуші тұлға салық ... ... ... ... ... айыппұл мен өсімдердіөтейді. Белгіленген мерзімде нақты дәлелсіз декларация ұсынбаған ... ... ... әр ай үшін бес ... мөлшерінде айыппұл төлейді.Декларацияда көрсетілген салықтың толық төленбеуіне әкелген ... ... ... ... 50% ... ... салынады.Зерттеу барысында біздің байқағанымыз, салықтық реттеу құралдарыныңықпалының өте зор екендігі. Егер оны ... ... ... жағдайдаэкономикалык өсудің тежелуі немесе халықтың тұрмыс деңгейінің төмендеуі,өндірістің, кәсіпкерліктің даму барысына кедергі ... ... ... ... ... қолдану барысында нақты сол кезеңдегі салық салужүйесін тиянақты талдап, ... ... ...  салу  ... ... қарастыру керек.Сонымен, экономиканы салықтық  реттеу  барысында,  оның  соңынантуындайтын ... ... ... болжамдау керек,  өйткені  ... ... ... ... ... ... ... мен мерзімітәрізді салықтык реттеу құралдары өндірістің, өндірілген ... ... ... кабілетін, ал кәсіпкердің іскерлік қабілетін, алкәсіпкердің ... ... ... ... жинау барысындаоларға барынша қолайлы ...  ...  ...  ... қызметтерін ынталандыруға бағытталуы қажет.2007 жылы кәсіпкер жеке тұлғалардың жалпы ... ... ... ... көлемі 1499,1 миллион теңгені құраса, оның ішіндегі өнеркәсіпөндірісінің үлесі 1,79 процент болды. 2008 жылы бұл ...  ... ... 2009 жылы ... жеке ... ... ... керсету, жұмыс орындау) көлемі 5910,4 миллион теңгені құраса, оныңішінде өнеркәсіп өндірісіндегі өндіріс көлемі 232,4 ... ... ... ... ... ... отырғанымыздай,  кәсіпкерлік  қызметіндеөндірістік сала аз ... ... ... ... ... белгілі бір салаларда барыншақолайлы жэне бәсекеге тетеп бере ... ... ... ... ... кейбір салаларды салықпен түншықтыру жүріп жатқанын даұмытпаған жөн. Осыған байланысты кейбір өндірістердің әлеуметтік маңызынжеткілікті ... ... ... ... болмағаны жөн. Әйтпесе бәсекебостандығы мен әділет ұстанымы бұзылмақ.Экономикалық  зерттеулер  институтының  ...  ... ... ... ... ... ... қарастыратын болсақ,салыктың ең көп ... ...  ...  төлейді.  Өйткенікәсіпорындардың 16 % 9 ... ... ... 34 % - 6-дан 8-ге ... 48% орта ... ... 3-5 ... түрлерін төлейді, 2 % азы 3 салық. Яғниөндіріс кәсіпорындарының басым ... 3-тен 8-ге ... ... ... ... мен ... көрсету  секторына  келетін  болсақ,  бұлкәсіпорындардың негізгі бөлігі (50 % ... 3-тен 5-ке ... ... ... бұл саланың 30 % жуық салық төлеушілері 6-дан 8-ге дсйінсалық ... ... ... ең аз ... ауыл ... ... ... олардың негізгі болігі (80 % ... 3-5 ... ... ... ... ... ауыртпалығының деңгейін тек сандық қана көрсеткіш арқылыанықтау қиын. Кәсіпкер салықтың 6-8 түрін төлей отырып ең ... ... де ... гой. ... ... ... ... қосымша құн салығы.Немесе керісінше, ол тек 3 салық ... ... ... ең ... сапалық та көрсеткіштерін талдап қараған жөн. Мысалы, кәсіпкерөзінің қаржысының қай бөлігін бюджетке береді. Бұл үшін ... ... кай ...  бюджетке  салық  ретінде  ...  ... ... ... нәтижесінде ең жоғары салық төлейтінкәсіпорындардың көпшілігі сауда мен ... ... ... ол ... ... ... ... секторлары, басқаларға, сауда мен қызметкөрсету ... ... ... көп ауыртпалық тартып отыр.Республикадағы өнеркәсіп өндірісінің шикізат өндіру ... ... яғни ... ... ... салаларының нашар жоғары сапалы әрібәсекелік қабілетті өнім өндіре алмауда, ал ондай жоғары сапалы, ... ... сай өнім ... үшін ... ... көптеген,салық салу, несиелеу, ... және т.б.  ...  ... жасалуы қажет.Қорытындылар мен ұсыныстар«Шағын бизнес кәсіпорындары қызметінің ... ... ... ... ... келе мынадай ұсыныстар мен тұжырымдар жасауғамүмкіндік береді.Шағын бизнесті қолдау мақсатының келесі ұсыныстар ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету; шағынбизнеске тікелей қолдау көрсету; бизнес инфрақұрылым құру;V. Басқару деңгейі бойынша: мемлекеттік басқару; аймақтық; жергілікті;VI. ... ... ұзақ ... орта ... қысқа мерзімді;Мемлекеттік реттеудің тікелей әдістеріне басқару объектісіне тікелейәсер ететін әдістер жатады. Мысалы, шағын ... ... ... ... ...  ала  ...  ортаны  қалыптастыруғақолданылады. Мысалы, өнім өндіретін кәсіпорындарға салықтық жеңілдіктержасау ... ... ... ... ... ... аңшаруашылығы кәсіпкерліктің дамуына әсер еткен және ... ... ... ... ... ... қысқаша былай көрсетуге болады:• Мемлекеттік қорғау;• Кәсіпкерлікте толық қолайлы ... ... ... ... тарифтерін төмендетуі;• Банк жүйесіндегі өзгерістер;• Шетел инвесторларын тарту;• Кәсіпорындар мен корпорацияларды құру және ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалардың 2 түріболады: негізгі; қамтамасыз етуші.Негізгі  бағдарламалардың  мақсаты  ...  ...  ... қызметті қадағалау. Қамтамасыз етуші бағдарламалар бизнестіңтиімді инфрақұрылымын құру және барлық қажетті ... ... ... арқылы шағын кәсіпорындарға қызмет көрсетеді. Мемлекеттік  ... ... ... ... ... ... ... үлкенұйымдық күш салуды қажет етеді және төмендегі бағыттар бойынша ... ... ... ... ... ... бизнеспен айналысатын кәсіпкерге қаржылай көмек көрсету;3Кәсіпорындарды басқарудың тиімді жүйесін құруда көмек ... ... ... ... ... ... салық жүйесі мен басқа да ... ...  ... ... ынталандыру9. Қоғамда кәсіпкерлік орта құру.ҚР-дағы шағын бизнес  кәсіпкерлікті  қолдау  ...  ... ... ... ... ... қолдау жөніндегі орталық және жергіліктіатқару органының іс әрекетін үйлестіру;➢ ... ... ... саласында кәсіпкерліктің  дамубағдарламасын дайындау және іске асыруға қатысу;➢ Шағын ... ... және ... ... ... ... ... қаржы институттарымен  өзараәрекет жасау;➢ Экономикалық ... ... ... инвесторларын тарту үшінқолайлы жағдайын туғызуға қолдау көрсету;➢➢➢➢  ...  ...   ...   ...   ... нұсқаулардың және салықтардың әсерін зерттеу.Олардың шағын бизнес қажеттіліктеріне сәйкестендірілуі бойыншаұсыныстар ...  ...  ...  әсер  ...  ...  ... және ... зерттеулер жүргізу, шағын бизнесжағдайын  бағалау,  шағын  ...  ...  ... ... Шағын бизнес өкілдерімен жұмыс жасау, оларды қажетті ақпаратпенқамтамасыз ету және заңдарды басқа да ... ... ... көрсету;➢ Мемлекеттік саясатты  қалыптастыру  ...  ...  ... оң ... айта алу үшін ... ... жасау.Қазақстанда шағын бизнесті дамыту үшін келесідей шарттарды  жүзегеасыра алады:➢ Шағын бизнесті инвестициялаудың американдық ... ... ... ... ... ... қор құру;➢ Қарыз және несиелерді мемлекеттік кепілдіктерімен ... ... ... ... ... ретінде қымбат құрал жабдықтардықажет ететін шағын бизнесті қаржыландыру;➢ Инвесторлар мен фирмалар ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Кодексі "Салық және бюджетке төленетінбасқа да міндетті төлемдер туралы", ... ... ... ... мен ... ... ала отырып)2. Закон Республики Казахстан "О государственнной поддержке ... ... мен ... ... отырып)3. Закон Республики Казахстан "Об индивидуальном предпринимтельстве",19.06.1997г.4. Қазақстан Республикасы Президентінің "Шаруашылык серіктестік туралы" Заңкүші бар Жарлығы, 2.05.1995ж.5. Қазақстан Республикасы Президентінің ... ... ... ... бар Жарлығы, 5.10.1995ж.6. Указ Президента Республики Казахстан "О Государственной программеразвития и поддержке малого предпринимательства в ... ... ... ... ... г.7. ... ... словарь. Под.ред. Б.А. Райзберга // М., Инфра-М,19998. Чипурин М.М., Киселева Е. А. Курс ... ... // ... ... г.9. ... Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. // М. Экономика,1993 г.10. Налоги. Под ред. Д.Г. ... М. ... и ... 1999 ж. ... экономики. Под ред. Б,А. Райзберга // М., Инфра-М, 2000 г.12.Мельников В.Д., Ильясов К.К. ... // ... ... ... 2003 ж..13. Смит А. ... о природе и причинах богатства народов. // М.,1962,14. Н.Құланбай Э. ... ... ... ... ... // ... ... ж.15. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане. Оқулық.// Алматы.2003ж.16. Ермекбаева Б. Ж. Салық салу негіздері. Оқу құралы // Алматы, 2002 г ... Д.Г. ... в ... экономике // М., ЮНИТИ, 1997 г. 18. ... ... ... ... перемен // Деловая неделя, №3, 24.10.2005 г.19.Юткина Т.Ф. Налоги и налогооблажение. // М., ... ... ... №49 (258) ... 2008 ... А. Механизм налогооблажения малого и средыего бизнеса // ... №39, ... А.О. ... ... ... ... и ... в Казахстане. Алматы. 2008ж.23. Томпиев М.К."Малое предпринимательство и его проблемы" Алматы, 2003г.24. Ваксян И.М. "Эффективные ... и ... ... ... ... ... ... Налоговый эксперт, №1 2008 г. 25.Туржанов. С.О состоянии малого бизнеса г.Алматы и некоторых проблемах развития малогопредпринимателства/ Вестник ... 2008г. №1 ... ... С.А. ... ... малого бизыеса// Налоговый эксперт№5(30), 2008г.27.Дауранов И., Рудецких А. Роль и ... ... ... в ... ... ... 2008г. №5 ст.5-10 "В"28.Байниетова М. Основные препятствия деятельности субъектов малогопредпринимательства//Саясат. №8, 2009ж.29.Байнеева Б. Современные состояние и тенденции развития малого бизнесаРК// ... №7, ... ... ... ҚР ... Агенттігі. -Алматы. 2009ж.31. ОҚО облысы Сайрам ауданы бойынша салық комитетінің 2008-2009жж. сандықмэліметтері. Ф-ІН. 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнес субъектілерінің даму проблемалары мен оларды мемлекеттік қолдау бағыттары, оның ішінде салықтық реттеу тетіктерінің әсер ету тиімділігіне баға беру49 бет
Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау мен дамыту туралы ақпарат11 бет
1986 жылдан 2002 жылдар аралығындағы салқын кездегі Алматы және Астана қалалары бойынша ауа температурасының термикалық режимі38 бет
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020» БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ28 бет
Адамның гендік аурулары. адамның тұқым қуалайтын ауруларына диагноз қоюдың және алдын-алудың қазіргі кездегі әдістері6 бет
Аударманы оқыту әдістемесінің қазіргі кездегі өзекті мәселелері63 бет
Ақша нарығының қазіргі кездегі жағдайы4 бет
Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы.Бизнес-инкубаторларды дамыту бағдарламалары.Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы7 бет
Бизнестің моделі мен стратегиясы5 бет
Бизнестің сипаты. Кәсіпорынның жұмыс істеу мақсаттары4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь