Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындау бойынша ереже

Мазмұны


1 Жалпы ережелер
2 Пәннің оқу.әдістемелік кешенінің құрылымы және сипаттамасы
2.1 Пәннің оқу.әдістемелік кешенінің мұқабасы
2.2 Пәннің оқу.әдістемелік кешенінің мазмұны
2.3 Пәннің типтік оқу бағдарламасы
2.4 Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
2.5 Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы)
2.6 Лекциялық кешен
2.7 Практикалық (семинарлық) сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
2.8 Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
2.9 Студенттің оқытушымен өздік жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
2.10 Студенттің өздік жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
2.11 Пәннің оқу.әдістемелік қамтамасыз етілуі бойынша картасы
3 Қосымшалар
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Бұл ереже келесілерге сәйкес дайындалған:
• ҚР МЕМСТ 5.03.007–2006 «Қазақстан Республикасының білім жүйесі. Білім беру-кәсіби бағдарламалары. Негізгі ережелер» (ҚР БҒМ 25 тамыз 2006 жылғы № 461 бұйрығы);
• Оқытудың кредиттік технологиялары бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері (ҚР БҒМ 22 қараша 2007 ж., № 566 бұйрығы);
• Оқытудың кредиттік технологиялары бойынша республиканың жоғары оқу орындарында оқу үрдісін ұйымдастыру туралы нұсқау хат (14 наурыз 2008 ж., № И-01);
• Жоғары оқу орындарында оқитындардың үлгерімін ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау жүргізудің типтік ережелері (ҚР БҒМ 18 наурыз 2008 ж., №125 бұйрығы).
• ҚР МемСТ 5.03.004-2009 «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру». Негізгі ережелер (ҚР БҒМ 04 маусым 2009 ж., № 266 бұйрығы).ипаттама
Пәннің оқу-әдістемелік кешені (бұдан кейін ПОӘК) жоғары кәсіби білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарының мазмұнына, біліктілік сипаттамасына, мамандықтың типтік және оқу жұмыс бағдарламаларының мазмұнына сай дайындалады және студенттің пәнді және оқу траекториясын таңдауын жеңілдету үшін оқытылатын пәннің негізгі мазмұнын көрсетеді.
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындау типтік бағдарлама негізінде жасалған оқу жұмыс бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады.
Пәннің оқу-әдістемелік кешені кафедра мәжілісінде талқыланып ұсынылады, факультеттің оқу-әдістемелік бюросында мақұлданып университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасымен бекітіледі.

2 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ


• ПОӘК мұқабасы
• ПОӘК мазмұны
• Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
• Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы)
• Лекциялық кешен
• Практикалық (семинарлық) сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
• Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
• Студенттің оқытушымен өздік жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
• Студенттің өздік жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
• Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі бойынша картасы

2.1 Мұқаба парағы – ПОӘК бірінші парағы келесі элементтерден тұрады (қосымша А):
• Университет логотипі;
• Университет атауы;
• Бекіту грифі;
• Құжаттың атауы;
• Пәннің коды және атауы;
• Мамандықтың шифры және атауы;
• Қала және ПОӘК дайындалған уақыт;
• ПОӘК дайындаушы туралы мәлімет (ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, оқытушының аты-жөні), кафедраның оқу-әдістемелік секциясында және факультеттің ОӘК талқыланып мақұлдану тәртібі мұқаба парағының екінші бетінде рәсімделеді.
11.Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі:
Негізгі оқу әдебиеттері
1. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане// учебное пособие.-Алматы, 2003ж.
2. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане / Учебное пособие. - Алма¬ты: «LEM» - 2002
3. Ермекбаева Б.Ж. Лесбеков Г.А. Основы налогообложения / Учебное пособие. -
Алматы, 2002ж.
4. Фурсов В.Г. Налоговая система и финансово – бюджетный механизм в условиях рыночной экономике-Алматы 1992г.
5. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник –Москва 1999г.
6. Русакова И.Г., Кашин В.А. Налоги и налогообложение: учебник – Москва, ЮНИТИ 1998г.
7. Карагусова Г. «Экономическая сущность налогов»- Алматы: Қаржы-қаражат,1994.
8. «Налоги и налогобложение»-М.: ЮНИТИ 2001 ж.
9. «Налоги»:- оқу құралы (құрастырған-профессор Черник Д. И.)-М.:
Финансы и статистика, 2000 ж.

Қосымша әдебиеттер
10. Мельников В.Д., Ильясова К.К. «Финансы»-Жоғары оқу орнына арналған оқу құралы-Алматы: Фин Эко 2001 ж.
11. «Финансы». Оқу құралы-М.: Перспектива, Юнити, 2000 ж.
12. «Финансовое право» (Химичев Н.И.)-М.: Юрист, 1999 ж.
13. Ильясов К.К. Идрисова Э.К. «Налоги развитых зарубежных государств»- Алматы: Қаржы-қаражат,1997.
14. Идрисова Э.К. «Налоговое регулирование предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса»-Алматы: Қаржы-қаражат, 1999
15. Киперман Г.Я.. Тимфеева О.А. «Налоги в рыночной экономике».- М.: Финансы и статистика,- екінші басылым, 2001 ж.
16. Мельников В.Д. «Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана».- Алматы: Қаржы-қаражат, 1995 ж.
17. Мещерякова О.В.«Налоговые системы развитых стран мира». Справочник- М.: Фонд Правовая культура, 1995 ж.
18. Оспанова М. «Методологические и концептуальные основы Кодекса Республики Казахстан» «О налогах и других платежах в бюджет»-Алм: Қаржы-қаражат,1995 ж.
19. Оспанов М.Т. «Налоговая реформа и гармонизация налоговых отношений»- 1997 ж.
    
    |         |                          ||           |                          ||           ... ... ...              ||           ... ... ...          ... ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІНДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ЕРЕЖЕАлматы, 2010 ж.|Құрастырушылар:     ... С.Ж. - ... ... ... ||             ... ...                  ||             |             . - ... жұмыс||             ...                      ||             ...                     ||             |          . - ... ...    ||             ...                      ||             ... С.Н. – «Қаржы» кафедрасының доценті, э.ғ.к. ||             |                          ...  ... ...                         |   ||2  ... ... ... құрылымы және сипаттамасы   |   ||2.1 ... ... ... ...            |   ||2.2 ... ... кешенінің мазмұны            |   ||2.3 ... ... оқу ...                 |   ||2.4 ... оқу ... бағдарламасы                  |   ||2.5 ... ... оқу ...               |   ||2.6 ... ...                         |   ||2.7 ... (семинарлық) сабақтарды орындау бойынша әдістемелік |   ||   |нұсқау                             |   ||2.8 ... ... ... бойынша әдістемелік нұсқау    |   ||2.9 ... ... ... ... орындау бойынша     |   ||   ... ...                       |   ||2.10 ... ... ... орындау бойынша әдістемелік нұсқау   |   ||2.11 ... ... ... ... ... ...    |   ||3  ...                           |   |1 ... ... ... ... сәйкес дайындалған:• ҚР МЕМСТ 5.03.007–2006 «Қазақстан ... ... ... ... ... ... ережелер» (ҚР БҒМ 25 тамыз 2006 жылғы№ 461 ... ... ... ... ... оқу үрдісін  ұйымдастыруережелері (ҚР БҒМ 22 қараша 2007 ж., № 566 бұйрығы);• Оқытудың кредиттік ... ... ... жоғары оқуорындарында оқу үрдісін ұйымдастыру туралы нұсқау хат (14 наурыз 2008 ж.,№ И-01);• Жоғары оқу ... ... ... ... ... жәнеқорытынды бақылау жүргізудің типтік ережелері (ҚР БҒМ 18 ... 2008 ... ... ҚР ... ... ... білім беру технологиялары бойыншаоқытуды ұйымдастыру». Негізгі ережелер (ҚР БҒМ 04 ... 2009 ж., № ... ... ... ... кейін ПОӘК) жоғары кәсіби білімберудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарының ... ... ... ...  және  оқу  ...  бағдарламаларыныңмазмұнына сай дайындалады және студенттің пәнді және оқу траекториясынтаңдауын ... үшін ... ... ... мазмұнын көрсетеді.Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындау типтік бағдарлама негізіндежасалған оқу жұмыс бағдарламасына ... ... ...  ...  кешені  кафедра  мәжілісінде  талқыланыпұсынылады, факультеттің оқу-әдістемелік ... ... ... ... төрағасымен бекітіледі.2 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ...   ...   ...    ...    ... ПОӘК мұқабасы• ПОӘК мазмұны• Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы• Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы)• Лекциялық ... ... ... ... ... бойынша әдістемелік нұсқау• Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау• Студенттің оқытушымен ... ... ... ... ... нұсқау• Студенттің өздік жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау• Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі ... ... ... ... – ПОӘК бірінші парағы келесі элементтерден тұрады(қосымша А):• Университет логотипі;• Университет атауы;• Бекіту грифі;• ... ... ... коды және ... Мамандықтың шифры және атауы;• Қала және ПОӘК дайындалған уақыт;• ПОӘК дайындаушы туралы ... ... ... ... ... ... ...  оқу-әдістемелік  секциясында  ... ОӘК ... ... ... мұқаба парағының екіншібетінде рәсімделеді.2.2 Пәннің ... ... ... ПОӘК ... атауымен сол элементтер басталатын парақ номерін қамтиды (қосымша Б).2.3 Пәннің типтік оқу бағдарламасы – мемлекеттік жалпыға ... ... ... ... ... ... оқу бағдарламасыныңміндетті компонентінің пәнін оқыту көлемі, мазмұны  және  ... ... үшін ... білім, дағды,  құзыреттер  шеңберінкөрсететін, ұсынылатын әдебиеттер бар және ... ... беру ... ... орган бекітетін оқу құжаты.2.4 Пәннің оқу жұмыс жоспары типтік бағдарламаның барлық мазмұнынқамтиды және ... ... ... және ... типтікбағдарлама бекітілгеннен кейін пайда болған соңғы жетістіктерін ескереді.Жұмыс бағдарламасын дайындауда жекелеген ... ... ... ... арасында қажетті байланыс қамтамасыз етілуі керек.Пәннің оқу жұмыс ... ... ... ... ... ... ... (лар) туралы мәлімет;2. Пәннің пререквизиттері;3. Пәннің постреквизиттері;4. Пәннің сипаттамасы;5. Пәнді оқыту мақсаты;6. ... ... ... ... мазмұны (таңдау компоненті пәндері үшін)1. Бөлімнің атауы;2. Әр тақырыптың атауы және мазмұны;8. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары;9. Лекция, ... ... ... ... ... СОӨЖ ... жоспары;11. СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі;12. Курстық жұмыс тақырыптары;13. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі.2.5 Силлабус ... оқу ...... ... мемлекеттікжалпыға міндетті білім беру стандарттары, типтік оқу жоспары, типтік оқубағдарлама, ... ... ... ... ... ... бойынша оқупәнінің өзара байланысын көрсететін білім  берудің  логикалық  ... ...  ...  және  ...  дайындауда  пәндердіңпререквизиттері және постреквизиттерін ескере отырып  ...  ... ... ... ... Г) келесі бөлімдерді қамтиды:1. Мұқаба парағы;2. Оқытушы (лар) туралы мәлімет;3. Байланыс ақпараттары;4. Пәннің пререквизиттері;5. Пәннің постреквизиттері;6. Пәннің сипаттамасы;7. ... ... ... ... ... міндеттері;9. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары;10. Лекция, практикалық (семинарлық), зертханалық сабақтар жоспары;11. СОӨЖ жүргізу жоспары;12. СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу ... ... ... ... ... және ... ... тізімі;15. Студенттің оқу жетістіктерін бақылау сұрақтары;16. Студенттің білімін ... ... ... рейтингін қою шкаласы;2. Қорытынды бағаны есептеу;3. Студенттің оқу жетістіктерінің балдық- ... ... жүйе ... және ... ... ... шкаласына аудару;4. Академиялық тәртіп саясаты.2.6 Лекциялық кешен (қосымша Д) келесілерден тұратын  лекцияларконспектісін ... ... ... ... ... Лекцияның мақсаты;• Лекция сұрақтары;• Лекция мазмұны;• Өз-өзін бақылау сұрақтары;• Ұсынылатын әдебиеттер.2.7 Практикалық (семинарлық) сабақтарды орындау ... ... ... Е) – ... ... меңгеру нәтижесінде алынғанпрактикалық дағдыларды ... және ... ... ... тұратын әдістемелік әзірлеме.Практикалық (семинарлық) сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаукелесілерді қамтиды:Мұқаба парағы:• Практикалық ... ... ... ... ... (семинарлық) сабақ тапсырмасы;• Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқау.2.8 Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік ... Ж) – әр ... ... ... ... мен ... әдістемелік әзірлеме.Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау келесілердіқамтиды:Мұқаба парағы;• зертханалық сабақ тақырыбының атауы;• зертханалық сабақ ... ... ... ... ... ... ... Студенттің оқытушымен өздік жұмыстарын орындау бойынша әдістемелікнұсқауСтуденттің оқытушымен өздік жұмысы (СОӨЖ)  –  міндетті түрде ... ... ... ... бірге дәрісханада орындайтынжұмысы.Студенттің оқытушымен өздік жұмысының (СОӨЖ) типтік бірлік циклікелесі төрт функцияны ... – оқу пәні ... ... ... ...  ... студенттердің белсенді қабылдауы.Екінші функция студенттердің оқытушының нұсқауы негізінде өздігіненоқу-әдістемелік құралдарды, ... ... үй ... бақылаужұмыстарын, курстық жұмыстарды орындауы.Бұл кезеңде студенттерден жұмыс істеу әдістерін білу, өз қиындықтарынтіркеу, ... ... және ... ... ... талап етіледі.Студенттердің үшінші функциясы өздері кездескен қиын жағдайлардыталдау  және  ...  оқу  ...  ...  ... ... ... ... да оқу әрекеттерін  орындаудықамтиды. Студенттер ... ... ... ...  ... ... (рангілеп, ретке келтіріп, рәсімдейді), ол сұрақтарғажауаптардың өзіндік нұсқаларын құрайды.Студенттердің төртінші ... ... ... ... алу үшін ... ... оқытушының басшылығымен өздік жұмысын орындау бойыншаәдістемелік нұсқау мыналардан тұрады (қосымша З):• ... ... СОӨЖ ... СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау.2.10 Студенттің өздік жұмысын орындау ... ... ... ... ... ... ... және нұсқауларменқамтамасыз етілген, тестілер, бақылау жұмыстары, ...  ... ... ... ... өз ... оқуға арналған белгілі біртақырыптар тізімі бойынша жұмыс болып табылады. СӨЖ мазмұны міндетті түрдежұмыс бағдарламасында және ... ... ... ... ... (СӨЖ) ... ... әдістемелік нұсқаумыналардан тұрады (қосымша И):• Мұқаба парағы;• СӨЖ тапсырмасы;• СӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау.2.11 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз ... ... ... ...  ...  картасы  университеттіңкітапхана ... бар ... ...  ...  ... оқулықтар, оқу құралдары, ... ... және ... ... тілдер шегінде ПОӘК қамтиды. Ескертулерде ескірген,жаңа әдебиеттер, қажет ... яғни ... ... ... ... ... оқу-әдістемелік әдебиеттер көрсетіледі (қосымша К).|         |                          ||           |                          ||           ... ... ...              ||           ... ... ...          ... ... ... бекітілгенХаттама №____ «____» ________ 2010 жылОӘК төрағасы,______________________________________Пәннің оқу-әдістемелік кешені(ПОӘК)« Салық әкімшілігі»______________________________________________________________________(код, ... ... ... ... ... ... кафедрасының оқу-әдістемелік секциясының мәжілісінде талқыланды.Хаттама №__ «___»______2010 жыл«Қаржы» кафедрасыныңмеңгерушісі, э.ғ.д., профессор  __________________  ... ... ...  ... ...  мәжілісінде  мақұлдандыХаттама № __  «___» ... ... » ... ... бюросының төрағасыэ.ғ.к., доцент __________________Базарбаев А.О.|         |                          ||           |                          ||           ... ... ...              ||           ... ... университеті          ...   ... ОҚУ ... ... «Салық әкімшілігі»Мамандығы (шифры, аты): « 050509 - Қаржы»|          ... ...                      ||          ...      |   |Сырттай оқу         ||          |3 ... |4 ... |   ... |3 ... |5 ... ... кредиттер  |4    |4    |   |     |     |     ...      |5    |7    |   |     |     |     ... ... |5    |7    |   |     |     |     ... ...  |30    |30    |   |     |     |     ...    |30    |   |     |     |     ||лық ...    |     |     |   |     |     |     ...    |     |     |   |     |     |     ...   |-    |-    |   |     |     |     ... (сағаттары) |     |     |   |     |     |     ... ...  |45    |45    |   |     |     |     ||СӨЖ ...  |75    |75    |   |     |     |     ...      |180   |180   |   |     |     |     ... ...  ... Сабира , э.ғ.к., доцент                  ...    ... ... ... ... ... ...  |мен проблемаларын зерттеумен айналысады.             ||       |340 ... тел. 2760407                    ||       ... ... ... ...               ...   ... ... ... табысты игеру үшін, студентке     ...   ... ... ... және ... ... «Салықтық    ||реквизиті  |бақылау», «Мемлекеттік бюджет», ... ... ...   ||       ... ... ... ... қажет. Студенттер      ||       ... ... ... ... ... алуы   ||       ...                              ||3. ...  ... ... пәні аяқтаушы пәндерге жатады және      ...   ... ... ... өткеннен кейінгі тапсыратын ||реквизиттер |есебіне жазуда пайдалануға болады.                ||4. ...  ... ... пәні ҚР салық салу жүйесінің мемлекет тарапынан ||сипаттамасы ... ... ... мен салықтық әкімшілікті жүргізу    ||       ... ... ... ... ... ... ...    ||       |салықтық ... ... ... ...    ||       ... ... ... ... айып ... мен     ||       ... және ... өз уақытысында төленуіне бақылау  ||       ... ... ... ... ... ... ...   ||       ... ... ... оң ... ...       ...   |Салық әкімшілігінің теориялық аспектілерін оқып ... оның   ...   ... ... ...... деңгейдегі басқарылу негіздерін ||мақсаты   |оқып-үйрену; нақты бір ... ... ... ... ...  ||       ... ... заңдылықтарын, түрлі салықтық әсер ету құралдарын ||       ......                          ...   |Біріншіден, салықтар мен салық салу жүйесінің қызмет етуінің   ||оқытудың   ... ... оқып ... яғни ... экономикалық||міндеттері  |мазмұнын қарастырумен бірге салықтардың функциялары мен     ||       ... ... ... ... мен салық    ||       ... ... мен ... ... кезеңдерін, еліміздегі   ||       ... ... ... ... ... және  ||       |т.б. ...                           ||       ... салық салудың практикасын терең қарастыру мен қатар,  ||       ... ... ... ... ... жетіп үйрену, салық||       |заңдарын жан-жақты оқып-үйренумен бірге салықтық ... ...       ... ... ... салық салудың теориялық және     ||       ... ... ... оқып-үйрену негізінде салықтың  ||       ... ... ... ... ... ... ... әрі салық||       |агенті ретінде салық тетіктерін қолдана ... ...       |8. ... ...  |                  ... саны                              ||№ ... ...           |                                   ||қ/с|                  |                                   ||  |                  ... ...     ... бөлім    |Сырттай оқу бөлімі    ||  |                            ...                        ||  ... ... мазмұны және оның қалыптасуының |1.Салық әкімшілігінің мәнін ашу;            ||  ... ...                  ... ... ... мен ...       ||  |2. ... ... ... мен ...      ... ... концептуалды көзқарастары       ||  ... салу ... ... деген коцептуалды   |                            ||  ... ... - ... ... -      |                            ||  ... ... ...         |                            ||  |1. ... ... және оның ... функциялары |1. Салықтарды  ... ...             ||  ... ... ұйымдастырудың әдістері мен олардың|2.Салықтық әкімшілік және салықтарды басқару      ||  ...                      |3. ... ... ... әдістері      ||  ... ... және ... ...      |4. Салық әкімшілігін ұйымдастырудың ...   ||3. ... ... ... және оның ... Салық |Құжаттық тексеруді жүргізу ерекшелігі;         ||  ... ... ... және құқықтық актілер.|Реидтік тексеруді жүргізу ерекшеліктері        ||  |2. ... ... ... тексерулерді   |Салық бақылауын жүргізу нысандарын талдау, салыстыру  ||  |жүргізу ... 3. ... ... ...   ... тексеруін жүргізудің жанама әдістері       ||  ... 4. ... ... жұзеге асыру кезіндегі  |                            ||  ... ... ... 5. ... ... ...                            ||  ... ... 6. ... ... ...   |                            ||  ... ...                     |                            ||4. ... ... ... экономикалық мазмұны     ... ... ... ... ...         ||  ... ... ... түрлеріне арналған|2. Кәсіпкерлерге арналған арнаулы салық режимдері   ||  ... ... ...                  |3. ... ... ... ... тұлғалардың     ||  |3. Патент бойынша салық режим ... ...   ...                       ||5. ... ... тіркеу есебін жүзеге асыру. 2.Заңды |Салық объектісін тіркеу есебін жүзеге асыру.      ||  ... ... ... ... тіркеуді және  |Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркеуді, қайта тіркеуді ||  |таратуды жүзеге асыратын ұйымдар. 3.Статистика     ... ... ... ... ...         ||  ... салық салумен байланысты объектілерді және |Салықтарды төлеу бойынша жеке шоттарды ... ...  ... салу объектілерін есепке алу және (немесе)    |қарастыру                       ||  ... ... ... және ... ... да уәкілетті|                            ||  ... ... ... ...          |                            ||6. ... ... жеке шоттары. 2.Салық      |1. Жеке шот: ... және ... ... 2. ...  ||  ... ... төлеушілерге жіберілетін      |төлеушілерге жіберілетін хабарламаның түрлері. 3.   ||  ... ... 3. ... мен басқа да   |Салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке   ||  ... ... ... ... ...    |жұмылдыру тәртібі. 4.Салықтық ... ...  ... ... мәжбүрлеп өндіріп алу    |өндіріп алу ... ... ... ... ||  |шаралары; 5.Салықтарды кешіктіріп төлеуге байланысты  ... ... ...            ||  ... ...                 |                            ||7. ... аударудың мазмұнына жалпы түсінік     ... ...                   ||  |2. ... тексерулер: мәні мен мазмұны, мақсаты мен |Салықтық тексерудің түрлері              ||  ... және ... ...          ... ... мәні мен ...           ||  ... ...                 ... ... жүргізу нысандарын талдау, салыстыру  ||  |4.Құжаттық тексерудің ... мен ... ...  |                            ||  ...                        |                            ||8. ... құн ... мәні мен ... ҚҚС есепке |1.ҚҚС туралы түсінік. ҚҚС бойынше есепке тұру     ||  |қою ... ... мен ... және ... 2.  ... 3. ҚҚС бойынша есепке тұру тәртібін    ||  |Қосылған құн ... ... ... ...     ... үшін ... ...           ||  ... мен оның ... ... 3. ...   |                            ||  ... тіркеуге тұру үшін қажетті құжаттар. 4.  |                            ||  |ҚҚС ... ... ... және оның ... |                            ||  |ету ...                   |                            ||9. ... ... – салық төлушілер берген салық  |1. ЖТС бойынша декларация толтыру;           ||  ... және ... да ... ... мен   |2. ... ... ... бойынша салық декларациясын||  |талдау негізінде тікелей салық органы жүзеге асыратын |толтыру ерекшелігі;                  ||  ... ... ... ... ...   |3. ҚҚС ... ... декларациясын толтыру ерекшелігі; ||  |3.Салық органындағы салық есептілігін тексеру     |4. ... ... ... ... ...      ||  ... 4.Камералды бақылауды жүзеге асырудың   |ерекшелігі.                      ||  ... ... Ішкі ... ... ... |                            ||  ... мен құжаттық тексеруді жүргізу кезеңдері.  |                            ||10. ... ... ... «Ірі кәсіпорындардың  |1.Ірі компаниялар -салық төлеушілер мониторингі.    ||  ... АЖ ... ... ... ... |2. Трансферттік бағаларға деген мемлекеттік бақылау.  ||  ... ... ... ... ... есептілігін |3. Салық есептілігін тапсыруды кейінге шегеру.     ||  ... ... ...               |                            ||  ... төлеушілер мониторингі салық төлеушілердің өз |                            ||  ... ... ... тигізетін әсері.  |                            ||11. ... және ... ... өндіріске бақылауды  |1.Акциз туралы түсінік. 2. Акциздік ... ...  ... 2. Заңды өндірушілерге экономикалық тиімді|3. Акциздік тауарларға деген ставка. 4. акциздік    ||  ... ... 3. ... ... және спирттің барлық |маркалардың түсінігі, акциздік тауарлар импортын есепке||  |түрінің ... ... ... жасау. 4.Заңсыз өндіріс  |алу. 5. ... ... ... бұзу ...  ||  ... ... ... нарығын тәріпке сай   |әкімшілік санкциялар.                 ||  ... ... және ... ... ...      |                            ||  ... құқтық базаны жетілдіру.         |                            ||12. ... ... ... ... ... алу, ... ... меншігіне өткен мүлікті есепке алу, бағалау  ||  |және сату тәртібін қадағалауды ... ... ... ... сату тәртібін қадағалауды жүзеге асыру ережелері. ||  |2. ... ... ... ... ... алу, бағалау|Мемлекет меншігіне өткен мүлікті есепке алу, бағалау  ||  |және сатуды жүзеге асыру тәртібі және оны ...  ... ... ... ... ... және оны уәкілетті  ||  |органдар тарапынан бақылау мен қадағалау.       ... ... ... мен ...       ||13. ... және ... ... органдарының өкілеттігі. |1.ҚР салық қызметі органдарының құқықтары мен     ||  ... ... ... ... ... және    ... 2.ҚР ... қызметі, олардың міндеттері   ||  |олардың функциялары. 3.ҚР салық қызметі, олардың    ... және ...               ||  ... ... және ...         ... ... бақылау жұмысын ұйымдастыру.   ||  |4.ҚР ... ... ... ... мен     |                            ||  ... ... ... ... ...    |                            ||  ...                      |                            ||14. ... ... ... мәні және ...    |1. ... ... ...               ||  ... ... ...             |2. ... ... ... себептері       ||  |2.Салық ... ... ...         |3. ... ... ... ...         ||  ... ... ... ... күресудің |4. Салықтың төленбеуі күрделі экономикалық жүие    ||  ...                       |                            ||15. ... ... ... ... салық есептілігін |1.Ақпараттық жүйені пайдалана отырып салық есептілігін ||  ... алу ... ... ... қолдана отырып|қайтарып алу режимі. 2.Ақпараттық жүйені қолдана отырып||  |салық есептілігін түзету нысанын тапсыру. ...   ... ... ... ... тапсыру. 3.Салық   ||  |заңдылығы бұзлған жағдайда әкімшілік жауапқа тарту   ... ... ... ... ... ...   ||  ...                        ...                        ||  |4.АЖ ... ҚҚС, МКЖЖ ... ... ... тәртібі.   |4.АЖ СЕЭН, ҚҚС, МКЖЖ салық есебін толтыру тәртібі.   ||16. |1.Мәліметтерді өңдеу ... (МӨО) құру ... мен ... ... орталығын (МӨО) құру тәртібі мен ||  |жағдайлары.                      ...                      ||  ... ... және атқаратын функциялары.      ... ... және ... функциялары.      ||  ... ... ... ... ...   |3.Салық қызметі жұмысындағы ... ...   ||  ... ... етуіндегі аудандық салық комитеттерінің  |4.МӨО қызмет етуіндегі аудандық ... ...  ||  ...                      ...                      ||  ... ... ... есептілігін тапсыру тәсілдері.|5.Электронды түрде салық есептілігін тапсыру тәсілдері.||  |ҚР ЖСАЖ (ИНИС) -дағы салықтар мен ... да ...  |ҚР ЖСАЖ ... ... ... мен басқа да міндетті  ||  |төлемдер және міндетті зейнетақы ... есеп және   ... және ... зейнетақы бойынша есеп және   ||  |бақылау.                        ...                        ... ... ... жоспары|№  |Тапсырма тақырыбы         ... ... ...         ... бөлім                                ||  ... ... ... ... ... ... ...   ||  |мазмұны, мақсаты мен міндеті   ... ... ...    ||  |                 ... ...         ||  |ҚР ... ... ...  |Нарықтық экономика жағдайындағы салық||  |кездегі жағдайы          ... ... ... ||  |                 ... ... білу          ||  ... бақылауының мәні және оның |Студенттер арасында ...    ||  ...             ... ... ...    ||  |                 ... бақылауын жүргізу нысандарын  ||  |                 ... ...          ||  ... салық режимдері     |Арнаулы салық режимін ...    ||  |                 ... ... ...   ||  |                 ... ... ...    ||  |                 ... ...           ||  ... салу объектісін тіркеу   |Қаралатын сұрақтарға пікір сайыс   ||  |                 ...                ||  |                 ... ... ... жеке    ||  |                 ... ... ... ... ||  |Салықтар және бюджетке төленетін |Аталған тақырып бойынша блок-сызба  ||  ... да ... ...    ...              ||  ... мен ...       |                   ||  ... ... және ... ... есептер құрастыру және шығару ||  |ҚҚС бойынша салық төлеушілердің  ... ... ... есеп  ||  ...               ... ... есептілігін құрастыру. ||  |Камералды бақылау         ... есеп ...          ||  ... ...        ... есеп шығару          ||  ... ...    |                   ||  ...            |                   ||  ... ... ... және  |Нормативтік актлерді оқып-үйрену   ||  ... ... қою       |                   ||  ... ... өткен мүлікті |Нормативтік актлерді оқып-үйрену   ||  ... алу, ... және сату   |                   ||  ... ...        |                   ||  ... әкімшілігін жүзеге асырудағы|Салық әкімшілігін жүзеге асырудағы  ||  |мемлекеттік органдардың құқықтық ... ... ...   ||  |статусы мен міндеттері      ... СК ...       ||  ... ... ...     ... төлеуден жалтарыну мәселесі  ||  |                 ... ... ...     ||  |                 ... ...         ||  ... ... ақпараттық  |Ақпараттық жүйе бойынша сызба    ||  ... ... ...    ... есеп ...        ||  |ҚР ... ... бойынша салықтық |Ауызша сұрақ-жауап жүргізу      ||  ... ... ...                   |* Үйге ... ... ... ... орындау, семестрлік жәнебақылау жұмысы есептер және тағы басқа тапсырмалар орындауға ақыл-кеңесберу10. СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі|Реттік|Тапсырмалар тақырыбы    ... ...     ...   ||№   |              |            ...   ||1.  ... әкімшілігінің     | Эссе. Жазбаша; А4.  |       ||   ... ...    ...          |       ||   ... мен ...     |            |1 апта    ||2.  |ҚР ... әкімшілігінің   |Аннотация. Жазбаша; А4. |       ||   ... ... ...   |4-5 бет         |       ||3.  ... тексеру және   |Презентация (шағын   |       ||   ...           ... ... ...  апта   ||   |              |А4. 3 ... кем ... |       ||   |              ... -5-7 минут.  |       ||4.  ... жүйе және ... ......      |       ||   ... ...    ... А4. 2 ...  |       ||   |              |кем ...        |       ||5.  ... ...     ... ... Жазбаша; |       ||   |              |А4. 5-15 ... ...  |3 апта   ||6.  ... ... ... ... |Іскерлік ойын. Жазбаша; |       ||   ... ... ... 5-15 ... ...  |       ||7.  ... бақылау      ... ...   |       ||   ... ...   |топтарда жұмыс. Жазбаша;|4 апта    ||   ...           |А4. 3 ... кем ... |       ||   |              ... -5-7 минут.  |       ||8.  ... ...     ......      |5 апта   ||   ... ... ... А4. 2 беттен  |       ||   ...         |кем ...        |       ||9.  ... ... ...  | Реферат А4 15 бет   |6 апта   ||   ... ...    |            |       ||   ...        |            |       ||10.  | ... жалтарынудың   | Аннотацияя А4 5 бет |       ||   ... ... ...            |       ||   ...            |            |7 апта   ||11.  ... құпиясын қолдану   | ... А4 10-15 бет |       ||   ...        ... ...      |       ||12.  ... кодексінің салық   |  ...     |       ||   ... ...   |            |       ||   ... жаңа ...  |            |8 апта    ||   ... , ...     |            |       ||   ...        |            |       ||13.  ... ... ... |  Эссе, глоссарий   |       ||   ... ...      |            |       ||   ... ...    |            |       ||   ...           |            |       ||14.  ... бақылауды жүргізу |  ...       |   9 апта ||   ... және ...    |            |       ||   ...        |            |       ||15.  | ... ... мен | ... Глоссарий    |   10 ...   ... ...     |жазбаша; А4 3бет    |       ||   ... ... ролі |            |       ... ... ... ... ... студент орындағантапсырмаларын оқытушының электронды поштасына жіберіп отырады.11.Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі:Негізгі оқу ... ... Э.К. ... и налогообложения в Казахстане// учебное пособие.-Алматы, 2003ж.2. Сейдахметова Ф.С. Налоги в ... / ... ... - ... «LEM»- 20023. ... Б.Ж. ... Г.А. Основы налогообложения / Учебноепособие. -Алматы, 2002ж.4. Фурсов В.Г. Налоговая ... и ...... ... ...  ... ... 1992г.5. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник ... ... ... И.Г., Кашин В.А. Налоги и налогообложение: учебник – Москва,ЮНИТИ ... ... Г. ... ... ... ... Қаржы-қаражат,1994.8. «Налоги и налогобложение»-М.: ЮНИТИ 2001 ж.9. «Налоги»:- оқу ... ... ... Д. ... и ... 2000 ... әдебиеттер10. Мельников В.Д., Ильясова К.К. «Финансы»-Жоғары оқу орнына арналған оқуқұралы-Алматы: Фин Эко 2001 ж.11. «Финансы». Оқу ... ... ... 2000 ж.12. ... право» (Химичев Н.И.)-М.: Юрист, 1999 ж.13. Ильясов К.К. Идрисова Э.К. «Налоги развитых зарубежных ... ... ... Э.К. ... ... ... в ... малого и среднего бизнеса»-Алматы: Қаржы-қаражат, 199915. Киперман Г.Я.. ... О.А. ... в ... ... ... и статистика,- екінші басылым, 2001 ж.16. Мельников В.Д. «Государственное финансовое регулирование экономикиКазахстана».- Алматы: Қаржы-қаражат, 1995 ж.17. ... ... ... развитых стран мира». Справочник-М.: Фонд Правовая культура, 1995 ж.18. ... М. ... и ... ... ... ... «О ... и других платежах в бюджет»-Алм:Қаржы-қаражат,1995 ж.19. Оспанов М.Т. «Налоговая реформа и гармонизация ... ... ...... ... ... ... “Бюджет жүйесі туралы” Заңы.21. Қазақстан Республикасы “Республикалық бюджет туралы” Заңы (сәйкесіншежылға).22. Қазақстан ... ... және ... да міндетті төлемдертуралы” Кодексі. 2001 жылдың 12 маусымы.23. “Кеден ісі туралы” ҚР заңы.24. ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Кіріс Министрлігі туралы.26. Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі қаржылық бақылау Комитетітуралы.27.   Қазақстан ... ... ... ... ... басылымдар28. Налогоплательщик - ай сайын шығатын журнал*.29. Вестник НС РК - ай сайын шығатын журнал*.30. Бухгалтер бюллетені - ай ... ... ... ... – қаражат, ғылыми – практикалық журнал*.32. ҚР ҚМ статистикалық бюллетені*.Интернет мәліметтері33. www tax kz.kz.34. www ... www ... www ... www ...        |                           ||          ... Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық     ||          ... ... ... ... им Т.||          ...                       |ПӘН ... ... АРНАЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)Пәннің атауы: «Салық ... ...  «050509 ...               ... ...               ... ... саны      |4                      ...             |4                      ...           |7                      ... ...      |7                      ... ...       |30                     ... ...   |30                     ... ...       |                      ...            |45                     ... ... жұмыс   |-                      ||СӨЖ ...         |75                     ...           |180                     ... ... ... (10 аптаға)|№ |Тақырыптың  |Апталар|Сағаттар саны:                   ||  |аты:     |    |                          ||  |       |    ... ... ...    ... ...  ||  |       |    ... |Практ.  |ОБСӨЖ   |СӨЖ         ||  |       |    |     ... |     |          ||  |       |    |30    |30    |45    |75         ||  ...   | 10  |  30  |30    |45    |75         |2. ... ... ... сабақтар жоспары|№ |Дәріс сабақтарының жоспары |Тәжірибелік (семинарлық)    |Тапсыру    ||  |              ... ...        ...    ||1 |1.Бөлім. Салық       ... ... ...  |       ||  ... ...  |ашу;              |       ||  ...        ... ... ... |       ||  |Салық ...    |мен ...          |       ||  ... ...   ... ... ...  |       ||  ... мен ...    ...          |       ||  |              |                ...     ||2 |ҚР ... ...   |1. ... басқару жүйесі |       ||  ... ... ...  ... ... және   |       ||  |              ... ...       |       ||  |              |3. ... әкімшілігін      |       ||  |              ... ...     |       ||  |              |4. ... ...     |       ||  |              ... ...  |       ||3 |2. ... ... ... ... ...   |       ||  ... практикалық |ерекшелігі.          |       ||  ...           ... ... ...   |       ||  ... ... мәні және|ерекшеліктері.         |       ||  ... ...       ... ... жүргізу    |       ||  |              ... ... ... |       ||  |              ... ... ...   |2 пата    ||  |              ... әдістері.        |       ||4 ... ... ...  |1.Арнаулы салық режиміне жалпы |       ||  |              ...            |       ||  |              ... ... арнаулы|       ||  |              ... ...        |       ||  |              |3. ... ... жұмыс    |       ||  |              ... ...     |       ||  |              ...           |       ||5 ... салу ...   ... объектісін тіркеу есебін |       ||  ...           ... ...         |       ||  |              ... түлғаларды мемлекеттік  |       ||  |              ... ... ... және |       ||  |              ... жүзеге асыратын    |3 апта    ||  |              ...            |       ||  |              ... ... ... жеке |       ||  |              ... жүргізу тәртібін   |       ||  |              ...           |       ||6 ... және ...   |1Жеке шот: құрылымы және    |       ||  ... ... да ... тәртібі. 2. салық   |       ||  ... ... мен   ... ...    |       ||  ...          ... ... 3.    |       ||  |              ... мен ... да міндетті |       ||  |              ... ... ... |       ||  |              ... ...      |       ||  |              ... ...   |       ||  |              ... алу шаралары;     |       ||  |              ... ... ...       ||  |              ... ...      |       ||  |              ...          |       ||7 ... аудару және  |Салықтарды аудару       |       ||  ...          ... ... ...  |       ||  |              ... ... мәні мен   |       ||  |              ...            |       ||  |              ... ... ...    |4 апта    ||  |              ... ... салыстыру  |       ||8 |ҚҚС ... ...     ... ... ... ҚҚС   |       ||  ... ...    |бойынше есепке тұру      |       ||  |              ... 3. ҚҚС ...  |       ||  |              ... тұру тәртібін бұзғаны  |       ||  |              ... ... ...   |       ||9 ... бақылау     |ЖТС ... ... ... |       ||  |              ... салынатын салық    |       ||  |              ... ... ...  |       ||  |              ... ...      |       ||  |              |ҚҚС ... ... декларациясын|       ||  |              ... ...      |       ||  |              ... ... ...      |       ||  |              ... толтыру     |       ||  |              ...          |5 апта    ||10 ... ...    ... ... -салық    |       ||  ... ... ...    |       ||  ...        ... ... ...  |       ||  |              ... ...      |       ||  |              ... ... ...  |       ||  |              ... шегеру.        |       ||11 ... ... ... ... туралы түсінік.    |       ||  ... ... ... қою ... ... тізімі. |       ||  |              ... ... ...   |       ||  |              ... ...  |       ||  |              ... ... ...  |       ||  |              ... ... алу. Акциздік |       ||  |              ... ... бұзу   |       ||  |              ... ... ... |6 апта    ||12 ... ... өткен  |Мемлекет меншігіне өткен    |       ||  ... ... алу, ... ... алу, ...  |       ||  ... сату ...     ... сату ... ... |       ||  ...         ... ... ...    |       ||  |              ... ... ...    |       ||  |              ... ... алу, ...  |       ||  |              ... ... ... асыру    |       ||  |              ... және оны ...  |       ||  |              ... ... ... мен |       ||  |              ...           |       ||13 ... әкімшілігін жүзеге  |1.ҚР салық қызметі органдарының|7 апта    ||  ... ...   ... мен ... 2.ҚР |       ||  ... ...    ... қызметі, олардың     |       ||  ... мен ...   ... ... және    |       ||  |              ...          |       ||  |              ... ... ...  |       ||  |              ... ...      |       ||14 ... төлеуден жалтарыну |Салық төлеуен жалтарыну Салық |8  апта   ||  |              ... ...     |       ||  |              ...           |       ||  |              ... төлеуден жалтарыну    |       ||  |              ...            |       ||  |              ... ... ...  |       ||  |              ... жүие       |       ||15 |3. ... Салық      ... ... ... | ...    ||  ... ... ... салық есептілігін    |       ||  ...         ... алу ...      |       ||  ... әкімшілігінің    ... ... ...  |       ||  ... ...     ... ... есептілігін түзету|       ||  ... ...    ... ... ...    |       ||  |              ... бұзлған жағдайда   |       ||  |              ... ... ...    |       ||  |              ...            |       ||  |              |4.АЖ ... ҚҚС, МКЖЖ ...   |       ||  |              ... ... ...    |       ||16 |ҚР ... ... ...  ... өңдеу орталығын |10 апта    ||  |салықтық есептілікті    ... құру ... мен     |       ||  ... ерекшеліктері   |жағдайлары.          |       ||  |              ... ... және ...       ||  |              ...          |       ||  |              ... қызметі жұмысындағы  |       ||  |              ... ...     |       ||  |              ... қызмет етуіндегі аудандық|       ||  |              ... ...      |       ||  |              ...          |       ||  |              ... ... ...    |       ||  |              ... тапсыру тәсілдері. |       ||  |              |ҚР ЖСАЖ ... ... ... |       ||  |              |мен ... да ... ... |       ||  |              ... ... ... ...       ||  |              ... және ...       |       ... көрсетілген тапсыру мерзімі бойынша, студент орындағантапсырмаларын оқытушының электронды поштасына жіберіп отырады, солтапсырмалар ... ... ... (10-ші ... ... СӨЖ ... ... және тапсыру кестесі|Реттік|Тапсырмалар тақырыбы    ... ...     ...   ||№   |              |            ...   ||1.  ... әкімшілігінің     | Эссе. Жазбаша; А4.  |       ||   ... ...    ...          |       ||   ... мен ...     |            |1 апта    ||2.  |ҚР ... әкімшілігінің   |Аннотация. Жазбаша; А4. |       ||   ... ... ...   |4-5 бет         |       ||3.  ... ... және   ... ...   |       ||   ...           ... ... ...  апта   ||   |              |А4. 3 ... кем ... |       ||   |              ... -5-7 минут.  |       ||4.  ... жүйе және ... ... – сызба      |       ||   ... ...    ... А4. 2 ...  |       ||   |              |кем ...        |       ||5.  ... ...     ... ... ... |       ||   |              |А4. 5-15 ... ...  |3 апта   ||6.  ... түрлері бойынша салық |Іскерлік ойын. Жазбаша; |       ||   ... ... ... 5-15 ... ...  |       ||7.  ... ...      ... ...   |       ||   ... ...   |топтарда жұмыс. Жазбаша;|4 апта    ||   ...           |А4. 3 ... кем ... |       ||   |              ... -5-7 минут.  |       ||8.  ... ...     ......      |5 апта   ||   ... ... ... А4. 2 беттен  |       ||   ...         |кем ...        |       ||9.  ... ... ...  | ... А4 15 бет   |6 апта   ||   ... ...    |            |       ||   ...        |            |       ||10.  | ... ...   | Аннотацияя А4 5 бет |       ||   ... ... ...            |       ||   ...            |            |7 апта   ||11.  ... ... ...   | ... А4 10-15 бет |       ||   ...        ... ...      |       ||12.  ... кодексінің салық   |  Презентация     |       ||   ... ...   |            |       ||   ... жаңа ...  |            |8 апта    ||   ... , ...     |            |       ||   ...        |            |       ||13.  ... ... ... |  ... ...   |       ||   ... шаруашылықта      |            |       ||   ... ...    |            |       ||   ...           |            |       ||14.  ... бақылауды жүргізу |  Реферат       |   9 апта ||   ... және ...    |            |       ||   ...        |            |       ||15.  | ... ... мен | ... ...    |   10 ...   ... ...     |жазбаша; А4 3бет    |       ||   ... ... ролі |            |       |4. ... ... ...  ... жұмыс (жоба) негіздемеген5. Семестр аралық және қорытынды бақылау жүргізуге арналғансұрақтарБірінші аралық ... ... ... ... ... және оның қалыптасуының теориялық негіздері.2. Салық әкімшілігінің мақсаты мен міндеті.3. Салық салу жүйесін жетілдіруге деген коцептуалды көзқарастар: ұйымдық ... ... - ... ... ... ... әкімшілігін дамытудың тарихи аспектлері.5. Салық әкімшілігінің мемлекеттің фискалды саясатындағы алатын орны.6. Шет ... ... ... ... ... қағидаттары.7. Азия елдеріндегі басқа елдеріндегі салық қызметін ұйымдастыру ... ... ... деген бақылауы.8.  Нарықтық  қатынастардың  даму  кезеңіндегі  ...  ... ... ... ... мен ... ... әкімшілігін жүзеге асырудың қағидалары11. Заңдық және орындаушы билік органдарының ... ... ... басқару: басқару органдары, және олардың функциялары.13. ҚР салық қызметі, олардың міндеттері құрылымы және функциялары.14. ҚР салық қызметі органдарының ... мен ... ... ... бақылау жұмысын ұйымдастыру.16. Салық бойынша қарыздарды өндіріп алу кезінде салық органдарының ... ... ... ... ... ... заңнамасын бұзған кезде әкімшілік шаралар қабылдау.18. Салық органдарының жергілікті уәкілетті органдармен арақатынасы.19. Салық органдарының кедендік ... ... ... органдарға деген салықтық бақылау мазмұны мен нысандары.21. ... - ... ... ... және ... ... Мәлімдемені кепілді түрде жеткізу жүйесі (МКЖЖ) – салық төлеушілерменҚР ҚМСК-інің ақпараттық жүйесімен байланысы.23. ҚР ... ... ... тіркеудің құқықтық негіздері.24. Заңды тұлғалары, филиалдар мен өкілеттіктерді «бір терезе» қағидасыбойынша тіркеудің оңайлатылған процедурасын жүргізу тәртібі.25. Салық органдарында ... тұру үшін ... ... ... ... тіркеу есебін жүзеге асыру.27. Заңды түлғаларды мемлекеттік ... ... ... және ... ... ... Статистика жүргізетін, салық салумен байланысты объектілерді және ... ... ... алу және ... тіркеуді жүзеге асыратын жәнеҚР-ның басқа да ... ... ... ... жасайды.29. Салықтық тексерулер: мәні мен мазмұны, мақсаты мен міндеті жәнеобъективті қажеттілігі.30. ... ... ... ... ... мен міндеті, жүргізілу тәртібі.32. Қосылған құн салығының мәні мен мазмұны. ҚҚС ... қою ... мен ... және ... ... құн ... ... қоюдың объективті қажеттілігі мен оныңқұқықтық негіздері.Екінші аралық бақылау сұрақтары34. Салық органдарында ... тұру үшін ... ... ҚҚС  ...  жүйесін  қалыптастыру  және  оның  ...  ... ... ...... ... берген салық есептілігін жәнебасқа да ... ... мен ... ... ... салық органыжүзеге асыратын бақылау.37. Камералдық бақылаудың жүзеге асырылуы.38. Салық органындағы салық есептілігін тексеру ережелері.39. Камералды ... ... ... құқықтық негіздері.40. Ішкі корпорациялық салық бақылауы.41. Ревизиялар мен құжаттық тексеруді жүргізу ... ... ... ... «Ірі ... ... АЖпайдалана отырып электронды мониторинг бойынша салық есептілігін тапсыру.4.Салық есептілігін тапсыруды кейінге шегеру.43. Салық ... ... ... ... өз ... ... тигізетін әсері.44. Фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану мен пайдаланутәртібі.45.  Бақылау-касса ... ... және ... тәртібініңсақталуына салық бақылауын жасау.46. 3. ҚР-ның аумағында сауда ...  ...  ...  кезіндетұтынушының қолына бақылау чегін беру ережелері. 4.Фискальдық жадысы барбақылау-касса машиналарын ... ... ... ... және ... ... ... бақылауды ұйымдастыру.48. Заңды өндірушілерге экономикалық тиімді ... ... ... өнімін және спирттің барлық түрінің өндірсін заңды түрдежасау.50. Заңсыз өндіріс  айналымыменен ... ... ... ... ... ... және ... саясатын жетілдіру.51. Нормативтік құқтық базаны жетілдіру. Мемлекет меншігіне өткен мүліктіесепке алу, бағалау және сату ... ...  ...  ... Мемлекет меншігіне өткен мүлікті есепке алу, бағалау және сатуды жүзегеасыру ...  және оны ... ... ... бақылау  менқадағалау.53. Салық тексеруінің нәтижесіне шағымдану ережесі.54. Салық төлеушілердің шағымын ... ... ... Ақпараттық жүйені пайдалана отырып салық есептілігін қайтарып алурежимі.56. Ақпараттық жүйені ... ... ... ... ... ... Салық заңдылығы бұзлған жағдайда әкімшілік жауапқа тарту тәртібі.58. АЖ ... ҚҚС, МКЖЖ ... ... ... ... Мәліметтерді өңдеу орталығын (МӨО) құру тәртібі мен жағдайлары.60. МӨО ... және ... ... Салық қызметі жұмысындағы ақпараттық технология.62. МӨО қызмет етуіндегі аудандық салық ... ... ... түрде салық есептілігін тапсыру тәсілдері. ҚР ЖСАЖ (ИНИС)-дағы салықтар мен басқа да ... ... және ... ... есеп және ... ... ... салығы бойынша декларация толтыру тәртібі. Жекетабыс салығы бойынша декларация ... ... ... ... ... толтыру тәртібі. Көлік құралдарынасалынатын салық бойынша декларация толтыру тәртібі.66. Қаржы - ... ... ... және ... ... ... ... ЕврАзЭЖ  мүше мемлекетіндегі  және  ТМД  мүшемемлекетіндегі салық органдарының арақатынасы.68.  ...  ...  ...   ...  салықәкімшілігінің өзекті мәселелері және оларды шешу мен жетілдіру жолдары.69. Халықаралық тәжірибені пайдалана отырып салық ... ... ... жүйесі мен салық әкімшілігін реформалаудың тұжырымдамасы.Қорытынды бақылау жүргізуге арналған сұрақтары1. Салық ... ... және оның ... ... ... ... мен міндеті.2. Салық салу жүйесін жетілдіруге деген коцептуалды көзқарастар: ұйымдық -техникалық, ұйымдық - әдістемелік, әлеуметтік -экономикалық. Салықәкімшілігін ... ... ... ... ... ... ... саясатындағы алатын орны. Шетелдердегі салық жүйесінің қалыптасуының негізгі қағидаттары.4. Азия елдеріндегі басқа елдеріндегі салық қызметін ұйымдастыру жәнеолардың салықтардың төленуіне деген ... ... ... ... ... әкімшілігінің ерекшеліктері.5. Салық әкімшілігінің нысандары мен түрлері. Салық әкімшілігін жүзегеасырудың қағидалары. Заңдық және орындаушы билік органдарының ... ... ... ... ... ... және олардың функциялары. ҚРсалық қызметі, олардың міндеттері құрылымы және функциялары.7. ҚР салық ... ... ... мен ... ... ... ... ұйымдастыру.8. Салық бойынша қарыздарды өндіріп алу кезінде салық органдарының салықтөлеушілерге жіберілген ... ... ... ... заңнамасын бұзған кезде әкімшілік ... ... ... ... ... органдармен арақатынасы.10. Салық органдарының кедендік органдармен байланысы. Уәкілетті ... ... ... ... мен ... Қаржы - салық есептілігін өңдеу және қабылдау ережесі. Мәлімдеменікепілді түрде жеткізу жүйесі ...... ... ҚР ... жүйесімен байланысы.12. ҚР заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеудің құқықтық негіздері. ... ... мен ... «бір ... ... ... ... процедурасын жүргізу тәртібі.13. Салық органдарында тіркеуге тұру үшін қажетті құжаттар. ... ... ... ... ... ... түлғаларды мемлекеттік тіркеуді, қайта тіркеуді және таратудыжүзеге асыратын ұймдар.15. Статистика жүргізетін, салық салумен ... ... және ... ... есепке алу және (немесе) тіркеуді жүзеге асыратын жәнеҚР-ның басқа да уәкілетті органдармен өзара іс-әрекет жасайды.16. ... ... мәні мен ... ... мен ... жәнеобъективті қажеттілігі. Тексерудің түрлері. Құжаттық ... ... ... ... ... Қосылған құн салығының мәні мен мазмұны. ҚҚС ... қою ... мен ... және ... ... құн ... есепке қоюдың объективті қажеттілігі мен оныңқұқықтық ... ... ... ... тұру үшін  ... ҚҚС  ...  жүйесін  қалыптастыру  және  оның  ...  ... ... ...... ... ... салық есептілігін жәнебасқа да ... ... мен ... негізінде тікелей салық органыжүзеге асыратын бақылау.21. Камералдық  бақылаудың  жүзеге  асырылуы.Салық  ...  ... ... ережелері.22. Камералды бақылауды  жүзеге  асырудың  құқықтық  негіздері.  ... ... ... ... мен құжаттық тексеруді жүргізукезеңдері.23. Табыстардың ... ... «Ірі ... ... ... ... электронды мониторинг бойынша салық есептілігін тапсыру.4.Салық есептілігін ... ... ... ... ... ... салық төлеушілердің өз міндеттемелерінорындаап отыруында тигізетін әсері.25. Фискальдық жады бар ... ... ... мен ...  ... машиналарының қолданылу және пайдаланылу тәртібініңсақталуына салық бақылауын ... ... ... сауда операцияларын жүзеге асыру кезінде тұтынушыныңқолына бақылау чегін беру ережелері. Фискальдық жадысы бар бақылау-кассамашиналарын қолдану ... ... ... және салықтың түсуін, өндіріске бақылауды ұйымдастыру.29. Заңды өндірушілерге экономикалық тиімді жағдай жасау;30. Алкоголь өнімін және спирттің ... ... ... заңды түрдежасау.31. Мемлекет меншігіне өткен мүлікті есепке алу, бағалау және сатуды жүзегеасыру  тәртібі  және оны ... ... ... ... ... Салық тексеруінің нәтижесіне шағымдану ережесі.33. Салық төлеушілердің шағымын ... ... ... ... ... ... ... салық есептілігін қайтарып алурежимі.35. ... ... ... ... ... ... түзету нысанынтапсыру.36. Салық заңдылығы бұзлған жағдайда әкімшілік жауапқа тарту тәртібі.37. АЖ СЕЭН, ҚҚС, МКЖЖ салық есебін ... ... МӨО ... және ... функциялары.39. Салық қызметі жұмысындағы ақпараттық технология.40. Электронды ... ... ... ... ... ҚР ЖСАЖ ... салықтар мен басқа да міндетті төлемдер және міндетті ... есеп және ... ... - салық есептілігін өңдеу және қабылдау ережесі.42. Қандай тұлға мемлекеттік тіркеуге жатпайды:43. Салық төлеуші өзінің аумағына салықтық тексеруді ... ... ... ... бар, ... Салықтық тексеру кезінде салық органы лауазымды тұлғасының мыналардыістеуге құқылары жоқ:45. Жергілікті ... ... жеке ... жер, мүлік және көліксалықтары бойынша мынадай құжат негізінде алады:46. Дұрыс емес жауабын таңдаңыз. Салық агентіне ... ... ... тексерулер мына қатынастарда жүргізіледі:48. Мемлекет меншігіндегі мүліктерді сату, бағалау, есепке қою және сақтаутәртібін кімдер анықтайды:49. Фискалдық ... бар ... ... ... және пайдаланутәртібін кім белгілейді:50. Салық төлеушіге қатысты ақпаратты салық төлеушінің ... ... ... ... бола ма?51. Заңнама дегеніміз не?52. Адвокаттардың ақшалай есеп айырысуларына фискалдық жадысы бар бақылау-касса машиналары ... ма?53. Жеке ... ... ... ... атқарылады54. Тексеру кезінде күрделі мәселелер туындаған  ...  ... бар ... ... ... жұмыс күніне ұзартылуы мүмкін:55. Тексеру кезінде күрделі мәселелер туындаған  жағдайда  құрылымдықбөлімшелері жоқ ... ... ... ... ... ... мүмкін56. Салық тексерулеріне қатысты тұлғалар:57. Салық тексеруі заңсыз деп есептеледі, егер:58. ... ... ... ... ... міндеттемесін орындау кезінде салықтың жекелеген түрлері бойыншажарты жылда бір рет жүргізілетін тексерудің бір түрі:60. Салық міндеттемесін орындау кезінде салықтың ... ... ... ... ... мына аралықтарда жүргізіледі:61. Кұрылымдық бөлімшелері жоқ заңды тұлғалар үшін салық органы тарапынансалық тексеруін жүргізу уақыты ... ... ... ... ... ... рейдтік тексеруді сипаттайды:63. Қай субъектінің шаруашылық қызметінде ... ... ... зерттеу жүргізу уақыты:65. Хронометраждық зерттеу нәтижесі қандай құжатта көрсетіледі:66. ... ... ... ... негіздемемен жүргізіледі:67. Нұсқама негізінде қанша салықтық тексеру жүргізіледі:68. Салық тексеруін жүргізудің бастамасы болып ... ... ... ... ... ... салық тексеруін жүргізу кезінде мынадайқұқтары болмайды.70. Салық тексеруі актісінде не көрсетілед.71. ... ... ... ... ... аяқталуына орай қандай құжаттапсырылуы қажет.6. ӘдебиеттерНегізгі және қосымша әдебиеттер тізіміНегізгі оқу ... ... Э.К. ... и ... в ... ... ... 2003ж.2.Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане / Учебное пособие. - Алматы: «LEM»- 20023.Ермекбаева Б.Ж. ... Г.А. ... ... / Учебноепособие. -Алматы, 2002ж.4.Фурсов В.Г. Налоговая система и финансово – бюджетный механизм вусловиях  ... ... ... ... Т.Ф. ... и ... учебник –Москва 1999г.6. Русакова И.Г., Кашин В.А. Налоги и налогообложение: учебник – ... ... ... Г. ... ... ... ... Қаржы-қаражат,1994.8.«Налоги и налогобложение»-М.: ЮНИТИ 2001 ж.9.«Налоги»:- оқу құралы (құрастырған-профессор Черник Д. И.)-М.:Финансы и статистика, 2000 ж.Қосымша әдебиеттер10. Мельников В.Д., ... К.К. ... оқу ... арналған оқуқұралы-Алматы: Фин Эко 2001 ж.11.«Финансы». Оқу құралы-М.: Перспектива, Юнити, 2000 ж.12.«Финансовое право» (Химичев Н.И.)-М.: Юрист, 1999 ж.13.Ильясов К.К. ... Э.К. ... ... ... государств»-Алматы: Қаржы-қаражат,1997.14.Идрисова Э.К. «Налоговое регулирование предпринимательскойдеятельности в сфере малого и среднего бизнеса»-Алматы: Қаржы-қаражат,199915.Киперман Г.Я.. Тимфеева О.А. «Налоги в ... ... М.: ... статистика,- екінші басылым, 2001 ж.16.Мельников В.Д. «Государственное ... ... ... ... ... 1995 ... ... системы развитых стран мира». Справочник- М.:Фонд Правовая культура, 1995 ж.18.Оспанова М. «Методологические и концептуальные основы Кодекса ... «О ... и ... ... в ... ... М.Т. ... реформа и гармонизация налоговых отношений»-1997 ж.Нормативтік – құқықтық база20.Қазақстан Республикасы “Бюджет жүйесі туралы” Заңы.21.Қазақстан Республикасы “Республикалық бюджет туралы” Заңы ... ... ... және ... да ... ... туралы”Кодексі. 2010 ж 1 қаңтар23.“Кеден ісі туралы” ҚР заңы.24.Қазақстан Республикасы ... ... ... Республикасы Мемлекеттік Кіріс Министрлігі туралы.26.Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі қаржылық бақылау Комитетітуралы.27. Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы Агенттігі туралы.Мерзімді басылымдар28.Налогоплательщик - ай ... ... ... НС РК - ай ... ... журнал*.30.Бухгалтер бюллетені - ай сайын шығатын журнал*.31.Қаржы – қаражат, ғылыми – практикалық журнал*.32.ҚР ҚМ статистикалық ... ... tax ... ... ... ... minfin.kz.7. Білімді бағалаудың жалпы шкаласы|Әріптік    |Баллдардың сандық  |Оқу пәнін игерудің ... жүйе   ...    ...     ... ...   ... бағалау  ||A       |4,0         |95-100       |өте ...     || A-      |3,67        |90-94        |         || B+      |3,33        |85-89        ...       ||B       |3,0         |80-84        |         || B-      |2,67        |75-79        |         || C+      |2,33        |70-74        ...  ||C       |2,0         |65-69        |         || C-      |1,67        |60-64        |         || D+      |1,33        |55-59        |         ||D       |1,0         |50-54        |         ||F       |0          |0-49        ... Студенттерге рейтинг қою шкаласы|№ |Бақылау түрі      ...                   ... |            |                       |нг  || |            |                       ... |            |                       |есі ||  |                                   ||  |                                   ||1. ... ... әкімшілігінің теориялық аспектілері          ||  ... ... ... ... ... мен міндеті    ||2. |ҚР ... ... ... ... жағдайы            ||3. |2. ... ... ... ... ... ...     ||  |Салық бақылауының мәні және оның жіктемесі              ||4. ... ... ...                       ||5. ... салу ... ...                     ||6. ... және ... ... ... да ... ... (Алымдар ||  |мен баждар)                             ||7. ... ... және ...                   ||8. |ҚҚС ... ... ... есебі                ||9. ... ...                          ||10. ... ... ... ... мониторингі     ||12. ... ... ... және ... ... қою        ||13. ... меншігіне өткен мүлікті есепке алу, бағалау және сату    ||  ... ...                          ||14. ... ... ... ... ... органдардың құқықтық ||  ... мен ...                        ||  ... ... ...                      ||15. ... әкімшілігінің ақпараттық жүйесін ұйымдастыру тәртібі      ||16. |ҚР салық түрлері бойынша ... ... ... ... ... кафедрасыӘдістемелік қамтамасыз ету картасыСалық әкімшілігі|маманды|Пән  |Негізгі оқу-әдістемелік құралдың |Студентте|Ескерту    ||қ   |    ... дана            |р    ... ||    |    |                 ...  ||    |    |                 |ті    ... жаңарту ||    |    |                 |     ...   ||    |    |                 |     ... алу, ...    |    |                 |     ...    |    |                 |     ...  ||    |    |                 |     ...    ||    |    |                 |     ...  ||    |    |            ...     |        ||    |    |            |ы ... |     |        ||    |    |            ...   |     |        ||   |                                  ||   |                                  ||1.  ... ... әкімшілігінің теориялық аспектілері         ||   ... ... ... мазмұны, мақсаты мен міндеті    ||2.  |ҚР ... ... ... ... ...           ||3.  |2. ... ... салық әкімшілігінің практикалық негізі    ||   ... ... мәні және оның ...             ||4.  ... ... ...                      ||5.  ... салу объектісін тіркеу                    ||6.  ... және ... ... ... да ... төлемдер (Алымдар||   |мен баждар)                            ||7.  ... ... және ...                  ||8.  |ҚҚС ... ... ... ...                ||9.  ... ...                          ||10. ... ... қаржы-шаруашылық қызметінің мониторингі     ||11. ... ... ... және ... ... қою        ||12. ... ... өткен мүлікті есепке алу, бағалау және сату   ||   |тәртібін қадағалау                         ||13. ... ... ... ... ... органдардың құқықтық ||   |статусы мен міндеттері                       ||14  ... ... ...                      ||15. ... ... ... ... ұйымдастыру тәртібі     ||16. |ҚР ... ... ... ... ... жүргізу ерекшеліктері|1.Бөлім. Салық әкімшілігінің теориялық аспектілеріТақырып 1. Салық ... ... ... ... ... мақсаты: салық әкімшілігінің теориялық аспектілерін оқып-үйрену.Негізгі сөздер: салық, әкімшілік, салық ... ... ... ... салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Салық әкімшілігінің мазмұны және оның  қалыптасуының  теориялықнегіздері.2. Салық ... ... мен ... Салық салу жүйесін жетілдіруге деген коцептуалды көзқарастар: ұйымдық- ... ... - ... әлеуметтік -экономикалық.Салық әкімшілігі дегеніміз – бұл салық салу жүйесін мемлекет тарапынанбасқару.Көптеген экономистер салық әкімшілігін салық салуды ... ... ... ... ... ... әкімшілігі қатысты түрдеөзіндік ерекшелігі бар процесс болып табылады. Барлық күрделі жүйе ... салу ... де ... ... ... ... айтқанда, салықтық басқару мемлекеттің әлеуметтік – экономикалқбасымдықтарына ... ... ...  Барлық басқару процессі сияқтыбұл басқарудың түрі де салық жүйесін тұтастай болжамдау мен ... ... ... ... және ... ... тұтастай біріктіре отырып,салықтық процесстерді реттеуді, талдау мен бақылауды жоспарлауды білдіреді.Салық әкімшілігі– салық салудың барлық ... ... ... ... ... ... және өзара  байланыстағы  салықтөлеушілермен бөлініп алынған, мемлекеттік басқарудың ... ...... ... ... мен қызмет етуқұзыретінің аясында, оған мемлекет пен салық заңы бекіткен  ... ... ... ... ... ... кешенді шараларды жүзегеасырады. Атап ... ... ... ... оларды алудың механизмін жетілдіру, салықтық есептеу мен есеп ... ... мен ... ... ... есептеуді бақылау, оларды өз уақытында және толық төлеу,бір жағынан ... ... ... ...  ...  менміндеттерін сақтау, екінші жағынан олардың мүддесін қорғау мақсатындағысалық төлеушілердің;- салық салу ... ... ... салықтық қатынастарын үйлестіру;- түрлі деңгейдегі мемлекеттік басқару бюджеттерінің арасындағы салықтықтүсімдерді ... ... және ... ... сараптау;- соның негізінде жалпы салық жүйесін және жекелеп алғандағы салықтыбасқару ... ... ... ... ... басқару, әдетте Бас салықтық басқарушысы болу принципіндебасқарылатын, салықтық әкімшілік арқылы ... ... ... ... ... ... ... әдебиеттер тізімінен: 1-5,7,10,11,13,21.Тақырып 2. Салық әкімшілігінің даму және қалыптасу тарихыЛекцияның мақсаты: салық әкімшілігінің даму және қалыптасу жағдайларыноқып-үйрену.Негізгі сөздер: салық, әкімшілік, ... ... ... әкімшілігі, бақылау,басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Салық әкімшілігін дамытудың тарихи аспектлері.2. Салық ... ... ... саясатындағы алатын орны.3. Шет елдердегі салық жүйесінің қалыптасуының негізгі қағидаттары.4. Азия елдеріндегі ... ... ... ... ... ... салықтардың төленуіне деген бақылауы.Бүгінде Қазақстан Республикасында салық әкімшілігін тиімді ұйымдастыруөзекті және шешілуі қиын мәселе. Өйткені ол мемлекет секілді, жеке ... ... ... ... ... ... табылады.  Бүкіл салықәкімшілігі жүйесінің нақты қызмет ... ... ... –  ел ... ... қалыптастыруды қамтамасыз ететін, салық органдарының тиімдіжұмысы болып табылады.Салық әкімшілігі ... ... мен ... ... ... ... жасауда  Қаржы  министрлігінің  жүргізіп  жатқанжұмысында,  дамыған ... ... бар шет ... ... ... зор. Қазіргі Қазақстан экономикасының даму кезеңін ескереотырып,  бұл тәжірибені қолдану, ...  ...  ...  ... ... ... ... стандарттар мен талаптарға сайүйлестіруге мүмкіндік береді.Мысалы, Франциядағы ... ...... ... ... Ол салық төлеушілердің міндеттері мен құқықтарыныңарасындағы тепе-теңдікті ұстауды қамтамасыз етеді. Француз салық ... ... ... атап өту ... мұнда салық төлеуші салықтөлемін ... үшін ... өзі алып ... оған қоса  ... 90 ... өз ... ... Негізгі принцип – кез-келгенсалық ... ... осы ... ... ... ... да ... бұл тәжірибені Қазақстанда да қолдануға болады.бақылауын жүзеге асыруы, мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесініңорындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен ... ... ... ... ... қолдануы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасынасәйкес салық төлеушілерге (салық агенттеріне) және ... да ... ... ... ... ... болып табылады.Экономикалық және қаржылық  ...  ...  ... ... ... жүргізүдің жаңа жолдарын іздеуді талап  етті.ТМД елдерінің ішінде Қазақстан ... ...  ...  ...  енгізді. Мемлекет  басшысы  ...  ...  ... ... ... ... кіру  стратегиясында  салықтықсаясатты  реформалау  ...  ...  ...  ...  мен  ...  ету  ... яғни  ол  салықтарды  жинаудыңкөбеюі, салықтар санын ...  мен  ...  салу  ...  ... ... ... негізгі анықтамаларын көрсете отырып,маңызды категориялардың бірі - камералдық бақылауға ... ... күні ... ...  ...  ...  ... Салық төлеушілерді тіркеу есебі,  дербес  шоттардыжүргізу, салықтық ... ... және ... ... ... негізінен салық түрлеріне байланысты, қазіргі кезде ... - КТС және ЖТС ... ... іске қосу ... ... ...  заңнаманың  тиімділігін  ...  үшін  ... әр ... ... экономикалық  шындықтардың  құқықтықсалықтық нормаларды  ...  ...  ...  ...  ...  ...  жолы  ...  салықтық   реформаның  жетілдірілуіболып ... Бұл ... ... ... ...   нақты  шарттарыжетілдіру   жұмыстары  ...  ...  ...   ...  әкімшіліктің  сапасын  жоғарылатуы,  камералды  бақылаудықолдану, ол  жыл  ...  ...  ...  ...  ...  ...  жауап  беретін  деңгейге  дейін   төмендеугекөмектеседі. Қарапайымдылық ... ...  ...  аспектісі  болыптабылады. Өте қиын  салықтық  ...  ...  ...  ... ...  төмендеуіне  әкелуі  мүмкін.Бұл  ...  ...  ... ... ... ... салу ... нақты  жоғалтулардыболдырмауды қарастырады. Тек 2008 жылы ғана фиктивті  шот-фактуралардыэлектронды ... ... ҚҚС ...  салықтық есептегі  камералдыбақылау түрі ... ...  ... 61 шаруашылық  жүргізүшісубьектілерде  ... 1121,9  ...  ...  ...  ... 372,6 млн. тг  сомасында салықтарды  ...  ... ... ... - ... салу ... мемлекет тарапынан басқару.Көптеген экономистер салық әкімшілігін салық салуды басқарудың бір элементіретінде қарастырады. Біздіңше, ... ... ... ... ... ... табылады. Барлық күрделі жүйе сияқты, салық салу жүйесі де ...  ... ... ... ... ... мәселелерінің өкілеттілігіжәне ерекше құқықтарымен, салық қызметімен және ... ... ... ... алынған мемлекеттік басқарудың әкімшіл-нұсқаушылорганы болып табылады. Сонымен қатар, салық ... ... ... ... ... ... Салық әкімшілігінің кемшіліктері бюджеткетүсетін салықтардың түсімін ... ...  алып ... ... ... мүмкіндіктерін көбейтеді.  Әкімшілік  орталықтарыменаймақтардағы ... ... ...  ...  ...  ... ... әлеуметтік ауыртпалықтар оданда нашарлай түседі.Ол салықтық әкімшіліктің өкілеттілігі мен қызмет ету құзыретініңаясында, ... пен ... ... заң ... ... ... ... қызмет етеді.Мәселен, салық төлеушілер көп жағдайда салық комитеті ... ... ... сол ... артық төленген салықтықайта есептеуді, егер артық төлегендігі ... ... оны ... ... ... ... ... ҚҚС сомасын кері қайтаруды талап етедіжәне салық комитеті ... ... ... ... сөз ... ... салық заңдарын яғни  Салық  кодексі,  ... ... т.б. ... қадағалау.Салық әкімшілігін жүзеге асыру іс жүзінде мемлекеттің қаржылық ісәрекетіне бағытталып, ақша ... ... ... және осы ... ... ... кіретін табыстарды жинау болып табылады.Салық әкімшілігі субъектісі – мемлекеттік салық қызметі, яғни ... ... ... ... бар ...... ... әкімшілігінің объектісі – салық заңдылықтары бойынша заңдыміндеттемелер жүктелген тұлғалар. Олар салық ... ... ... ... ... ... ақпараттары бар тұлғалар.Салық төлеу пәні – тексерушілердің салық заңдары, Салық ... ... ... және де ... ... ... атқаруға,орындауға тиіс міндеттері.Салық әкімшілігінің мақсаты – салық заңдарын ... ... ... ... ... ...  өз  ...  санасызорындалғанын анықтау; айыптарды анықтау және ... ...  ... ... ... ... бұзушылықты жою; қарыздарды өтеу бойыншашаралар қолдану ... ... ... ... ... ... ... алу.Салық әкімшілігін жүзеге асыру нысаны тікелей бақылау, сырттай бақылауболып бөлінеді. Тікелей салық бақылауына тексеру – ... ... ... ...  ...  қатысты  құжаттарды  ...  ... ... ... Оның құжаттық, рейдтік, хронометраждытүрлері бар. Сырттай салық бақылау – ... ... мен ... ... кезінде байланысқа түспей сырттай жүргізіле ... ... ... ... ... ...... қазіргі және ағымдағынемесе кейінгі түрлері болады.Салықтық әкімшілік ішкі және сыртқы болып бөлінеді, ... ... ... ... ... ... ... аралық  бағытттарғабайланысты.Салық әкімшілігі – ... ... ... ... ... ... Салықтық бақылау тексерілетін  салық  төлеуші  туралыақпараттарды жинау, жинаған ... ...  ...  ... ... ... ... кезеңдерінен тұрады. Құжаттар көздерінеқарай ... ... ... және іс ... деп ... ......  сандық  және  сапалық  жағдайларын  ... ... мен ... әдістер нәтижелерін шығару.Салық әкімшілік теңдікті жетілдіруде ... ... ... (САЭБ)» ақпараттық жүйесін енгізу үлкен жетістік ... ... ...  жүйе  ...  ...  ...  және  ... мүмкіндік береді.Салықтық тексеру тексеруге дайындау ...  ...  ... ... ... ... ... бұзушылықты  жою  үшіннұсқаманың қаулының орындалуын бақылау мерзімдерінен тұрады.Салық кодескі бойынша салықтық тексерулер:- құжаттық тексеру (кешенді ... ... ... ... ... ... (салық органының тіркеу есебіне тұруы, ... ... ... қолдану, лицензия және бір жолғы талонқұжаттарын тексеру, акциздік тауарларды тексеру);- хронометражды ... ... ... ... табысы мен оны алуғакеткен нақты шығынын білу мақсатында салық органы жүргізеді).Салық менеджменті – ... ... және ... ... ... ... ұйымдастыру – салық төлеушінің салық міндеттерін салық органытарапынан заң ... дер ... ... орындалуы. Салық міндеттемелері –салық ... ... ... сәттен бастап салық кодексіндегі баптарғасәйкес салық түрлеріне қарай төлеуші болуына байланысты сол ... ... ... ... ...  ...  есептелінуін  бақылау,есептелген салық сомасынан бюджетке өз ... және  ...  ... ... ... бар. ... объектісіне қарай салық төлеушілержеке тұлға мен заңды ... деп ... ... ... ... ... оны ... мен салу кезіндегі салықтық бақылау объектісіболып табылады. Салықтық бақылаулдың ұйымдастыру ... ... ... ... салуды ұйымдастыруда: есептелінетін салықты болжау менжоспарлау, қабылдаған есептіліктегі салық сомасы және оны ... ... ... бақылау; салықты өндіруді ұйымдастыру: бюджеткетүсетін салықтарды болжау мен ... ... тиіс ... мен ... ... ... ... түсуін бақылау.Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу –  салық  ...  ... ... ...  ...  ...  ... енгiзу болып табылады.  Мемлекет бұл тiзiлiмдi жасай отырып,салық төлеушiлер жайлы  ...  ...  ...  қатар,  салықтөлеушiлердiң санымен де хабардар болып отырады.Қазақстан Республикасының салық төлеушiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi –салық және бюджетке ... ... да ... төлемдердiң дұрыс есептелуiмен уақытылы төленуiн бақылауды  жүзеге  асыру  ...  ... ... ... салық төлеушiлердi есепке алудың мемлекеттiкдеректер базасы жүйесi .Тiркеу есебi - салық төлеушiнi ... ... ... қою, ... ... ... тiркеу деректерi, оның iшiнде салық төлеушiнiңтұрған жерi, оған салық салу объектiлерi  мен  ... ... ... ... ... төлеушiнiң тiркеу деректерiнiң ағымдағыөзгерiстерiн тiркеу; есептен шығару белгiленедi.Салық төлеушi:1) заңды ... оның ... ... сондай-ақ ҚазақстанРеспубликасында қызметiн жүзеге асыратын шетелдiк заңды тұлға үшiн:- заңды тұлғаның, оның құрылымдық бөлiмшесiнiң ... жерi ... ... жүзеге асыру орны бойынша;- салық салу ... мен ... ... ... объектiлердiңорналасқан және тiркеу орны бойынша;2) жеке тұлға, соның iшiнде жеке кәсiпкер ... ... - ... жерi ... ... емеске келген орны бойынша;- салық салу объектiлерi мен салық салуға ... ... және ... орны ... ... ... ... асыру орны бойынша салық органдарындатiркеу есебiне тұруға мiндеттi.Жеке тұлғалар салық мiндеттемелерi ... ... ... он ... ... ... ... өту және салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiналу үшiн салық органына өтiнiш жасауға мiндеттi.Заңды ...  ...  ...  мен  ...  ҚазақстанРеспубликасының әдiлет органдарында олар мемкеттiк тiркеуден өткен ... он ... күнi ... мемлекеттiк тiркеуден өту және салық төлеушiнiңтiркеу нөмiрiн алу үшiн салық органына өтiнiш жасауға мiндеттi.Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi ... ... ... ... ... ... және ...  Республикасы  салық  төлеушiлерiнiңмемлекеттiк тiзiлiмiне ол туралы мәлiметтердi ... ... ... ... ... басқа да мiндеттi төлемдердiң барлық түрлерi ... ... ... бiрыңғай нөмiр.Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу және тiркеу есебiне алу тәртiбiн,сондай-ақ тiркеу және ... ... ... ... қоса берiлетiнқұжаттардың тiзбесiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi. Сондай-ақсалық салу объектiлерiнiң есебiн ... ... ... ... белгiлейдi.Салық төлеушiлердiң мемлекеттiк тiзiлiмiн уәкiлеттi мемлекеттiк органжүзеге асырса, салық төлеушiлердiң мемлекеттiк ... ... және ... Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.Салық төлеушiлердi тiркеу есебiн жүзеге асыру кезiнде салық қызметiоргандары мынадай:- ... ... ... ... ... ... және ... асыратын;- статистика жүргiзетiн;- салық салумен байланысты объектiлердi және ... салу ... ... немесе тiркеудi жүзеге асыратын;- лицензиялар, куәлiктер немесе рұқсат беру мен тiркеу сипатындағы өзгеде құжаттарды беретiн;- жеке тұлғаларды Қазақстан Республикасындағы ... жерi ... ... ... хал ... ... жүзеге асыратын;- нотариаттық iс-әрекеттердi жасауды жүзеге асыратын;- қорғаншылық пен қамқоршылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi органдармен;- ... ... ... ... ... да ... өзара iс-әрекет жасайды. Аталған органдар салық ... ... ...  ... ... ... мақсатымен хабарлапотыруға тиiс.Салық бақылауы салық ... ... ... ... деп ... ... ... бақылауы да  салық тексерiсi де бiр арнадақызмет етедi.Салықтың және бюджетке ... ... да ...  ... мен ... есептелген сомалары туралы хабарламаны алғансалық төлеушi, егер салық төлеушi салық ... ...  ... оны ... белгiленген мерзiмде орындауға мiндеттi.  ... ... ... ... ... ... бұзу ... болса,салық  тексеруi  нәтижелерi  бойынша  хабарлама  шығарылмайды.  ... ... ... ... ... ... Республикасының аумағында сауда операцияларын жүзеге асырукезiнде немесе қолма-қол ақша, банктiк төлем ... ... ... ... ... есеп айырысу мiндеттi түрде фискальдық жады барбақылау-касса машиналарын қолдану  және  ...  ...  беру  ... жады бар ... ... тауарлар сату мен қызметтеркөрсету кезiнде ақшалай есеп айырысуды  тiркеу  үшiн  ... ... ... түзетiлмей тiркелуiн және энергияға тәуелсiз ұзақуақыт сақталуын қамтамасыз ететiн, фискальдық жады блогы бар ... және ... ... ... ... жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану мен пайдалану тәртiбiн Қазақстан РеспубликасыныңҮкiметi белгiлейдi. Уәкiлеттi мемлекеттiк ... ... ... ... ... етiлген Фискальдық жады бар бақылау-кассамашиналарының мемлекеттiк тiзiлiмiн және оны ...  ... ... ... жады бар бақылау-касса  машиналарын  қолданылу  ... ... ... ... ... ... салық және бюджетке төленетiн басқа да ... ... ... ... ... салық мiндеттемелерiн орындау жөнiндегi салықтексерулерiн жүргiзу кезiнде фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарыныңфискалдық ... ... ... ... Осы ... ... ... органдары бақылауды жүзеге асырады.Ұсынылатын әдебиет көзі, әдебиеттер тізімінен: 1-5,7,10,11,13,14, 15,21.Тақырып 3. ҚР салық әкімшілігінің қазіргі кездегі жағдайыЛекцияның мақсаты: ... ... ... ... ... оқып-үйрену.Негізгі сөздер: салық, әкімшілік, салық жүйесі, салық әкімшілігі, бақылау,басқару, салық органдары.Негізгі сұрақтар:1.  ...  ...  даму  ...  салық  әкімшілігініңерекшеліктері.2. Салық әкімшілігінің нысандары мен түрлері.3. Салық әкімшілігін жүзеге асырудың ... ... ... тиімділігін арттыруды жетілдіру жолдарыҚазіргі кезде салық әкімшілігін жүзеге ... ... ... ... Оған ... ретінде, соңғы кезде салық әкімшілігісаласында жүргізіліп жатқан реформаларды ... ... ... ... ... жаңа ... ... жүзеге асыру кезінде маңызды мәселеніңбірі – ... ... ...  ...  ...  көтеріліп  отырғанпроблемаларлың бірі – ... үшін ... ...  ... ... яғни салық қызметі органдарының салық төлеушілерментікелей ... ... ... ... ... ... мейлінше кең түрде практикаға енгізу. Салық кодексінде камералдықбақылаудың ... ... мен ... ... ...  менқолданылуын нақтырақ көрсету.Салық әкімшілігінің обьектісі ірі шаруашылық субьектілердің қызметі болыптабылады,себебі оның федералдық бюджеттің ... ... ... ... ... ... салық саясатының сәтті қызмет  етуінің  негізінайқындайды.Салық ... ... ...  үш ең  басты  негізгіқағидасы бар:1. Ереже жеткілікті айқын және адал ... ... ... ... және салық органдарының заңдарда бекітілген құқықтарыныңтеңдігіне жету қажет;3. Әр түрлі бұзушылықтарға ... ... ... ... сонымен қатар салық органдарындағы коррупциямен күрес[23].Салық жүйесінің айқындылық және адалдық ... ... ... ...  ...  ...  ...  акциздерге,кедендіктөлемдерге және ҚҚС-ға қатысты жүзеге асыру жеңілірек. Табыстарға салықсалуда ... жету ... ... бұл ... ... егер ... төмен, ал салық салу базасы кең болса.Анықтамалар нақты, ... ... ... ... ... салық заңдары салық жүйесінің өтпелі кезеңі үшін үлкенмағынаға ие.Бұл ... ... ... ... ... ...  жаңа әкімшілік ережелерге үйренуін максималды  жеңілдетуқажет. Салық ... ... ... ... ... ... үлкен мағынасы бар.Бірақ тәжірибелік оқытуларға жылдаркетуі ... ал ... ... ... ... ... ... Сондықтаносындай айқын және қарапайым ережелерді  құрудың  көп  ...  ... ... кезеңдерінде айқындылық пен адалдық болғаны дұрыс,сонда барлық қызығушы жақтар салық жүйесі ... ... ... ... ... бастайды.Салық әкімшілігі үшін құқықтық балансты құру маңызды ... ... ... ... ... болуы тиіс, бірақ және олардан данақты заңдарды сақтау талап ... ... ... қол ... ... ету ... декларацияларды тексеругежәне салық заңдарын бұзу  мемлекетті ... ... ... ... ... ... ... құқықтар берілуі тиіс.Салық төлеушінің құқықтарын салықтық тексерістер кезеңіде  ... ... ... алу, ... ... салу ... ... етуқажет. Егер айыппұлдар өте тыңғылықты ... ... онда ... ... ... ... құқықта сондай-ақ қарыз ... мен ... ... ...  қатынастарды  бақылаушы  азаматтық  заңның  ... ... ... салық төлеушілерге жүйенің адал сипаттамасынтүсінуге көмектеседі[24].БЭФ-тың 2007-2008 жылға жасаған ... ... ... ... қабілеттілік рейьингинде 61-ші орын алады. Онда салықтық реттеулермен салық жүкемесі Қазақстанда бизнес жүргізудегі негізгі кедергі ... ... ... төлеушілер көп жағдайда салық комитеті тарапынантексерулердің қорытындысына шағымданады, сол сияқты артық төленген салықтықайта есептеуді, егер ... ... ... ... оны ... ... бюджетке артық төленеген ҚҚС сомасын кері қайтаруды талап етедіжәне салы комитеті тарапынан ... ... ... сөз етеді.Салықық есептілік көлемінде құзырылы органдар бекіткен барлық салықтардыңнегізгі үлгілерінің жалпы саны – ... ... үшін – 33, жеке ... – 26. ... ... үлгі ... – 170 бет, ... құнсалығының үлгі көлемі – 60 бетке жуық. Кодексте қарастырылған жаңаданжасалуға тиісті құқықтық-нормативтік ... саны ... ...   Ал,жеңілдіктердің саны- 135 болып отыр.Салықтық әкімшілендіру деңгейін арттыру үшін ... және ... ... ... ... ... ... 2009-2011 жылдарға арналған бағдарламасының жобасы әзірленді. Бағдарламаны ... -  ... ... ... ... ... еріктіорындауына жағдай жасайды, салықты және бюджетке ... да ... ... етеді, сонымен қатар сыбайлас жемқорлықтың алдын алып,оның өріс алуын болдырмайды. Сол ... ... ... ... алғанда, көлеңкелі экономиканы қысқарту  сияқты  ... ... ... салықтық әкімшілендіруді реформалаудың 2010-2014жылдарға арналған инвестициялық жобасы  ...  ...  ... ... ... ... әкімшілігі саласында басқа да жетілдіруді ... ... бар, олар ... ... ... ... біртұтастық және тәуелсіздікпринциптері тек салықтық  бақылаудың  қалыпты  ...  ... ... болуы мүмкін;Мемлекеттік бюджетке түсетін жетіспеушілікті төмендеті үшін ... ... және ... ... ... төлеушілермн жүргізілетін жұмыстыкүшейту;Салықтық құқық бұзушылық қылмыстарға қарсы қолданылатын салықтықсанкцияларды ... ... және ... ... ... ... құқықбұзушылықтардың алдын алу практикасын қолдану;Құқық қорғау және ... ... ... бір жүйеге келтіру,оларды жоғары техникамен қамтамасыз ... және ... ... мен ... ... ... ... мен мәдениетін арттырудыжүзеге асыру;Электронды салық қызметтері санын арттыру, ол үшін ... ... ... ... ... бойынша ақпаратты қабылдау және өңдеуорталықтарын құру және ... ... ... ... ол  үшін  ...  оқуорындарында сапалы салық қызметкерлерін даярлау, ТМД және алыс шет ... ... ... ... ... салық орандарықызметкерлері арасында тәжірибе алмасуы.  Салық  ...  ...  ...  және  ...  ...  ...  толықжетілмегендігі, салық ... ... ...  ...  т.б.  ... ... органдарынан басқа шет мемлекеттегі салық органдарыменбірлесе жұмыс істеуді, әсіресе ақпарат ... ... етіп ... ... ... және ... әкімшілігін жүргізудіжеңілдету үшін, салық салу жүйесі 3 компонетінің- ... ... ... оның ... және ... ... сипаттамаларының бірлігіболып табылады және шағын және орта бизнестің әрекет ... ... ... ... ... 3 ... те маңызды болып келеді. Өйткені,салықты орнату үшін ... ... ... әрекет етуіне бұрмаланғанәсерін тигізуі мүмкін; ставка ... ... тыс ... ... төменставкалы салық әкімшілігін жүрізудің таңдалған ... өзі де ... ... шығындар жүктейді. Мысалы, мөлшері бойынша көп ... ... ... ... ... жеке ... ... есеп жәнеесептілікті жүргізу үшін ...  ...  ...  ететін  ол  үшінсалыстырмалы үлкен шығыстарды талап етеді. ... ... ...  ... кәсіпкерлердің шығыны салық  органдарының  ... ... ... ... ... ... ал ... салудағы ставканыңтөмендеуінен көрген фирманың пайдасы бюджет кірісінің ... ... ... т.б. ... ... мүдделік жақтардың жағдайын ескере отырып, салықсалу жүйесін жетілдірудегі жүзеге асырылатын ... ... және ... ... ... айтарлықтай оң әсер тигізуге қабілетті[24].Қазіргі таңда елімізде  ... ... ...  ...  Жаңа ... ... ... сектордың түсімдерін бір уақыттаарттыра отырып, экономиканың шикізаттық  емес  ...  ... және ... ... мен ... ... ... жасайды. Сонымен қатар, салық әкімшілендіру жүйесін жетілдіру жәнесалық процедураларын қысқарту есебінен ... ... ... ...  әкімшілендірудегі  негізгі  өзгерістерге  келесілердіжатқызуға болады. Жаңа ... ... ... ... ... мәнібар негізгі мәселелердің бірі салық ... одан әрі ... ... ағымдық күйін талдау осы салада шешілмегенкөптеген  мәселелердің болуы туралы ...  ...  ... ... жеткілікті сәйкес келмейді, әртүрлі ... ... ... ... актілерге жәнетүсіндірме сипатындағы құжаттарға негізделген.Осыған байланысты Салық кодексінің жобасын әзірлеу ... ... салу ...  нормативтік-құқықтық актілер  және  ... ... ... ... ... молынан енгізілілді,сондай-ақ салық рәсімдерін оңайлату сияқты мәселелерді шешу маңызды болды.Сонымен бірге салық тексерулерін оңтайлауға ... ... ... Олай ... ... ... жобасында салық тексерулерініңтүрлері мен ... ... ... мерзімін тоқтату  жәнеұзартуға байланысты оларды жүргізу мерзімі шектелді, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... шараларының арасынан келесінегізгі жаңа енгізулерді атап өтуге болады.Басқа мемлекеттік органдардан алынатын деректердің өзгерістері (аты-жөні, аталуы, мекенжайының өзгеруі және т.б.) ... ... ... ... ... ... процедурасын оңайлату ұсынылады[25].Қолданыстағы тәртіппен айырмашылығы қосымша құн салығын ... алу ... ең ... айналым мөлшері күнтізбелік жылға есептелетінболады. Бұл салық төлеушілер үшін де, салық органдары үшін де осы ... ... ... (қолданыстағы кодекс бойынша есептеу үшін кезкелген он екі айлық кезең қабылданатын, бұл ... ... ай ... ... ... талап ететін).Халықаралық салық салу бөлімінде салық конвенцияларының ережелерінқолдану бойынша әікімшілендіру ... ... ... ... агенттеріне салық конвенция ережелерін  дербес  қолдану  ... яғни ... ... ... ... резиденттілігін растайтынқұжат негізінде халықаралыұ шарттарға сәйкес ... ... ... ... алады. Қосымша  резидент  еместер  резиденттілігінрастайтын ... ... ... ... ... ...  ... қайтып келудің қолданыстағы тәртібі сақталады.  Осыған  ... ... ... қоса ... ... ... ... Салық міндеттемесін орындау процедураларын оңайлату мақсатындабірқатар жаңа енгізулер ұсынылды:- төлем құжаттарында бөлек ... ... ... ... ... ... алып тастап, салықтарды және бюджетке басқада міндетті төлемдерді төлеу үшін төлем құжатының жаңа үлгілерін ендіру;- салық ... ... ... ... ... ... төлемтапсырмасын автоматты қалыптастыру мүмкіндігін белгілеу;- берешекті өтеу кезектілігін белгілеп, артық ... ... ... және қайтару тәртібін бірыңғайлау (бересінің үлкен сомасынан төменгісомаға дейінгі салық түріне байланысты).Салықтарды төлеу мерзімдерін өзгерту ... ... ... төлеушіге үшінші тұлғаның мүлікті кепілге беру арқылы салықты төлеумерзімін ұзарту құқығы ұсынылады ... ... ... ... кепілге салынған мүлігі немесе банктің кепілі арқылы  мерзіміұзартылатын). ... орай ... ... ... ... жылға қатыссыз онекі айға дейін ұзартылды (қолданыстағы салық кодексінде- күнтізбелік жылдың10 айынан көп ... ... ... үшін ... ... рұқсат алуөтінішіне қоса берілетін құжаттар тізбесі қысқартылды.Аталмыш шаралардың барлығы әкімшіліктік  ... ... ... әкімшілендіру жүйесін жетілдіруге бағытталған.Болашақта салық  әкімшілігін  жетілдіру  ...  ...  ... ... бағыттарымен және негізгі қағидаларымен сәйкескелетін, сондай-ақ ел ... өсу ... ... менмақсатына тікелей байланысты салықтық саясатты жүргізуі қажет.Салықтық саясат пен әкімшілігінің басым бағыттары ... ... ... ... ... осындай бірқатар мәселелерді одан әрі ... ... салу ... ... ... салық базасын кеңейтуарқылы оның бюджеттік түсімдердегі рөлін арттыра түседі, ал ол ... ... ... ... ... жәнееліміздегі бірқатар көкейтесті мәселелердің шешілетіні сөзсіз[26].Салық ауыртпалығын жеңілдетуді  жүргізу  ...  ... өсу ... ... ... ... ... қысқарып,болашақтағы экономиканың өсімі негізде  бюджеттік  кірістердегі  ... ... ... мемлекеттің негізгі белгілерінің біріболып қоғамда өркениетті салықтық қатынастар мен халықтың барлық топтарыныңсалықтың мәдениетінің бар болып ... ... ... Сол ... және атқарушы органдар салықтық саясатты жүргізуші және ... ... ... ... ... ... ... мүдделерін үнемі есепаалып отыруы керек. Қабылданған салықтық құқықтық заңдардың іске ... ... ... мен ... мәдениет белгісінің төмен болуынан депайтуға болады. Нәтижеде біз ... ... іске ... ал ... ... ... ... Көлеңкелі экономиканың көлемі ұлғайғансайын салық есебінің кемуінде  ...  ...  ...  ... ... жетістіксіздігіне трансферттік жабу бюджет  көздерінмолайту емес керісінше ... ... ... ... ... ішкі өнімді өлшеуіндегі жаңа пайда болғансубъектілік негізгі қорлардың (жеке меншіктегі ... үй ... ... да ... ... ... мен ... жете бағаланды.Салықтық әкімшілік тиімділігін арттыруды жетілдіру жолдары.Қазіргі жағдайдағы салық әкімшілігін жетілдірудің ... ... ... ... байқалады.- салықтық бақылау субъектісінің ұйымдастырушылық, ... ...  ...  ...  ...  ... салықтық бақылау субъектісі мен салық ... ... ... ... ... ...  төлеушілердің  салықжүйесіне деген онша ... емес ... және де ... ... ... салықтық бақылау органының қаржылай жеткіліксіз қамтылуынан, яғнисалық ... ... ... шығынын үнемдеу тек экономикалық емес,саяси фактор да болып отыр.Салықты  бақылаудың  ...  ...  ...  ... және ... ... ... мен салық салу объектілерінкөбейту арқылы бюджет тапшылығын жою. Мысалыға ... ... ...  ...  ақпараттық  технологияларын  ... ... ... ... етіп қою ... әр маманды біліктілігінт арттыру үшін курс семинарлар ... ... ... ... ... қатар салық заңдарына өзгерістер енуденсалық инспекторы мен оны ... ара ... ... ... ... ең негізгі міндеті оның базасы ... ... ... салу ...... – Салық кодексі бойыншамемлекеттік ... оның ... ... ... ... ... ... есепке алу[27].Біздің ұйғаруымыз бойынша ... ...  ...  ... ... ... ... дәрежесін сипаттайтын жалпылама көрсеткішқажет. Оны салық төлеушілердің өздері есептеген деклорациялардағы нақтысалық сомасы мен ... ... салу ... есептелуге тиіс сомаларменсалыстыру арқылы алуға ... ... ... және ... тиіс салықсомасының қатынасы – ... ... ...  ...  ... Бұл ... ... болып табылады да салық комитетініңжұмыс кешенінің ұйымдастырылуын ... ... ... ... ... дәрежесін есепке алады. Коэффициенттің толықболуы  салықкомитеті жағдайын ... үшін ...  ...  мүмкін.  Бұл  көрсеткішкәсіпорындардың  ...  ...  және  ...  ...  ... байланысты емес. Бұл көрсеткіштің  енгізілуібағалаушы ретінде өте ... ... ... салу ... нақтыесебінің әдісін анықтап шешуді қажет етеді.Бағалық көрсеткіштерді екі түрге бөлуге ... ... ... ... ... ... ... органы жұмысының әрбір жеке ...  ... және ... ... көрсетуші.Жалпы, жаңа салық кодексі:- өңдеуші сектордың түсімдерін бір уақытта арттыра отырып, экономиканыңшикізаттық емс ... ... ... ... ... мен  ... ықпал ететін жағдайжасайды;- салық әкімшілендіру жүйесн жетілдіру және ...  ... ... ... жүргізу жағдайын жақсартуды қарастырады.Салық жүктемесін ... ... 3 жыл ... ... ... ... ... екі есе азайту ұсыналады. Салықтыазайту өндірісті сатып алу және ... үшін ... ...  ...  кәсіпкерлердің  инвестициялық  мүмкіндіктерінкеңейтуге  жағдай  ...  ...  ...  ...  ... ... ... 30% қолданыстағыға қарағанда кезең-кезеңментөмендету ... 2009 ... 2010 ... 17,5% ... 2011 ...  ... салығының ставкасын төмендетуге қосымша инвестициялық салықпұрсаттылықтарын алу тәртібі оңайлатылды.Егер қазіргі ... ... ... алу үшін  ... комитетпен келісім-шарт жасау қажет ... ... ... ... жеңілдік нормаларын дербес пайдаланы алады. Бұл ... ... ... ... ... ... рұрсатбереді. Пұрсаттылықтар өндірістік тұрғыдағы ғимараттарды, ... мен ... ... алу, салу ...  ...  төлеушініңшығындарын, сонымен қатар оларды қайта салу және жаңғырту шығындарын біржыл ... ... 3 ... дейінгі кезеңде тездетіп шегеру нысандарынұсынатын болады. Бұл шикізаттық емес ... ... ... төлеушінің уәждемесін маңызды ұлғайтадыү ...  ...  ... ... ... нақты шығыстары және жалға алушымен жөндеукезінде  ...  ...  ...  ...  анықтау  кезіндешегеріледі[28].Бір уақытта зиянды ауыстыру мерзімі 3 ... 10 ... ... ұзарады,бұл инвестициялық жеңілдіктің басымдықтарын толығынан пайдалануға мүмкіндікбереді.Жобада шағын және орта бизнес үшін ... ... ... ... ... ...  және  төлеу  міндеттемелерінің  таратылуықарастырылады. Шағын және орта кәсіпкерлік ... ... ... ... дәл ... ... ... мұндай босату кәсіпкерлердіңсалықтық міндеттемелерін орындауларын жеңілдететін болады.Қосымша құн ... ... 2009 ... ... 12 ... теңболады. Бұл көрсеткіш қазақстандық қосымша құн салығын ... ... ... ... арасындағы ең төменгісі етеді, бұл ретте 2009жылдан бастап жобада «дебеттік» сальдо деп ... ... ... қосымша құн салығы сомасының үстуінен өнім берушілерге ... ... ... ... туралы ережені енгізу ұсынылды. Нөлдікставканы қайтарумен қоса, ҚҚС дебеттік сальдосын ... ... 4 ... шара ... ... ... жаңғырту және жаңалау кезеңіндеөнім берушілерге төленген  ҚҚС  ...  ...  ...  ... тоқтап қалуын болдырмауға бағытталған.Себебі, 2012 жылы тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде дебеттіксальдоны автоматты түрде ... ... ... ... ... ... жылдан бастап ҚҚС бойынша жеңілдіктің  негізгі  ...  ... ... ... ...  жабдықтар  импортынақосымқа құн ... ... ... 2012 ... ... сақталған, «еркінқалып» аумағынан өткізу ҚҚС-тан босату, сонымен қатар мүлікті  ... ... ... жобаларды сату бойынша айналым қаражатынҚҚС босату 2014 жылға дейін сақталады.Салық ... ... ... ... ... ... ... түрлеріне  қолданылатын  акциздік  ставкаларды  енгізуұсынылды. Осыған орай отандық өндірілген және 2011 ... ... ... ... ішімдік өнім түрлеріне, 2009 ... ... ... ... ... ... ауыспалы кезеңді жүзеге асырушешімі қабылданды[29].Әлеуметтік салықты реформалау шеңберінде ... 5 5 ... ... қолданыстағы салықтың кемімелі шағын және орта ... ... ... ... ... және орта ... ... жүзегеасыру болжанылуда.Жобада мүліктік салықтар ... атап ... ... және ... салықтарын реформалау көзделуде.Осылайша, заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүліктеріне салықсалу бойынша ...  ...  ...  ...  ...  ... емес активтер) салық салынатын объектілерді қысқарту ұсыналды.Бұл жабдықтар мен ... ... ... ... және ... түрлерінен салық алауға мүмкіндік береді. Бұл ... ... ... ... көп ... жол ... мақсатында салықставкаларын 1-ден 1,5 пайызға дейін ұлғайту ұсынылады, осыған байланыстыоңайлатылған декларация негізінде арнаулы ... ... ... ... мен жеке ... негізгі құралдарының құнына 0,5 пайыз жәнеәлеуметтік салада қызмет ... ... мен ... ... ... ... 0,1 пайыз жеңілдік ставкасы сақталған.Жеке тұлғалардың мүлік салығы бойынша бағасы 120 млн. ... ... ... ... ... 1 пайызға дейін көтеру ұсынылды. Бұлөзгерістер қымбат тұратын жылжымайтын ... ... ... салуға жәнежеке тұлғалардың мүлкіне салық салуға барынша прогресивтік  мүмкіндікбереді. ... ... ... бір мәнді талқылау үшін бұрын ұкіметтіңқаулысымен бекітілген салық салу мақсатында жеке тұлғалардың мүліктерінесалық ... салу ... ... ... ... құралдарына салық бойынша пайдалану мерзіміне қарай жеңіл, жүкжәне арнайы көлік құралдарына түзету коэффиценттерін алып тастау ұсынылды.Осыған ... ... ... 2 есе төмендетілген.Жобада шағын бизнес субъектілеріне арнаулы салық режимдері  сақталды.Алайда,  экономиканың  ...  ...  ...  ...  меннарықтардағы салық салу жүйесін ескере отырып, 2011 ... ... ... тало ... арнаулы салық режимін жою ұсынылды.  Осыв режимдіалып тастау оны ... ... ... яғни ... ... ... тұлғаларға әсер етпейді. Олар салық салынбайтын ... 12 ... ... ... тең ... болады, ендеше кәсіпкерлік қызметтіжүзеге асырушы ретінде ... ... ауыл ... ... өндірушілеріне  салықсалу режиміне де қатысты ... ... ... кодексімен бекітілгенбірыңғай жер салығының жердің бағалау құнының 0,1%-дық ... ірі ... ... үшін өте ... ... табылады,  сондай-ақ  ауылшаруашылығы алаңдарын тиімді ... ... ... ... ... ... 0,1%-дан 0,5%-ға дейін прогресивті шәкіліненгізу ұсынылып ... Бұл жер ... ... ... Бұл ... ауылшаруашылығы өндірісін өндірушілер үшін басқа да режимдер сақталады: заңдытұлғалар- ауыл шаруашылығы өндірісін өндірушілер үшін, сонымен ... ... ... тұтынушы кооперативтер үшін салық төлемдерін 70%-ғаазайту. Ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілер үшін ҚҚС ... ... ... ... ... да ... болды. 2009-2011 жылдары левереджінің(жеткілікті капиталдау ережесі) шекті ... ... ... ... қалу мөлшері қаржы ұйымдары үшін 7-ден 9-ға ... өзге ... үшін 4-тен 6-ға ... ... ... салық кезеңі ішінде берілген несие сомасының 15пайызынан аспайтын  күмәнді  ...  ...  ...  құрушығындарының сомасын ұстап қалу құқығы берілді.Лизинг алушының қайтақұрылуына байланысты оны ... ... ... ... ... шартында қарастырылған шарттар сақталғанкезде екіншілей лизинг жағдайларына қаржы лизингі бойынша ... ... ... ... ... ... ... кодексін әзірлеу барысында консептуалды мәні бар негізгімәселелердің бірі салық әкімшілендіруді одан әрі жетілдіру болды.Салық әкімшілендірудің ағымдық ... ... осы ... ...  ... ... ... растайды.  Салықтық  әкімшілендірутиімділік ... ... ... келмейді, әртүрлі әкімшіліктіккедергілермен ұиындатылған, көптеген нормативтік-құқықтық ... ... ... ... ... байланысты Салық кодексінің жобасын әзірлеу кезінде оған салықсалу саласындағы ... ... және ... сипатындағықұжаттардың негізгі ережелері барынша молынан енгізілілді, сондай-ақ салықрәсімдерін оңайлату сияқты мәселелерді шешу ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік екі уәкілетті органды атап көрсетті: 1) ... ... 2) ... ... ... ... арқылы тауарларалып өтумен байланысты салық міндеттілігін орындауға деген бақылауды жүзегеасыратын кедендік ... ... ... асыру  процессі  кезінде  туындайтын  құқықтыққатынастар ... ... ... қатарына  жатады.  Оныңсубъектісі болып, тексеруші субъект ... ... ... ... және ... тұлға (кімнің атқаратын қызметі  салық  ... ... ... ... ... ... жалпы салық жүйесін қалыптастыра отырып, жалпыға ортақсалық саясатын жасаудың принципті мүмкіндігін құрады. Ол ... ... және ... қызметін салық жүйесінің әр түрлі элементтерібойынша потенциалды  мүмкіндік  береді.  ...  ...  ...  ... тек ... қана ... сонымен  қатар  жүйелі  ... ... ... ... ... ...   Салық заңнамасы талаптарын ... ... бар ... ...   Тексеріліп отыратын салық төлеушілердің басқа заңды тұлғаларданбанк оперпцияларының жеке түрлерін жүзеге асыруша ... және ... банк ... ... және ... ... кәсіпкерлікқызметі туралы құжаттарын, анықтамаларды алу;3.   ҚР-ң ҰБ-де және оның ... ... ...   Салық қызметі органдары есебінен еңбекақы ... ... ... ... ... және сараптау жүргізуге тарту.Салық қатынастарының ұйымдастырылған түрі болып жалпы ... ... ... ... яғни бұл ... ... субъект болып табылатындарарасындағы қатынастар.Қаулының 131 статьясына сәйкес салық қызметі органдары міндетті:1) салық төлеушінің ... және ... ... ... жәнеқорғауға;2) иесіз мүлік және конфискеленген мүліктерді бағалау және бөлу, есепкеалу жұмыстарын жүргізуге;3) ҚР-ның ... ... ... ... ... хабарландыруғажәне баесқа да ақпараттарға тексеру жүргізуге;4) салық заңын бұзу фактілеріне жинау, талдау және ... ... ... ... ... ... ... дивидендтердіаударудың дұрыстығын бақылауды жүзеге асыруға.Көрсетілген міндеттер салық қызметі органдарының ... яғни ... ... ... ... Департаментіне артылады.Мемлекеттің салық қызметкерлерінің органы әр түрлі сападағы салықтыққұқықтық  қатынастардың  екі  түрінде  ...  ...  ... ... орган мемлекеттің төрағасы ретінде болады. Кейбірсалық қатынастарын ұйымдастырудың түрінде салық қызметкерлерінің органы ... ... ... жеке ... ... ... болады. Осы тұрғыдаолардың өкілетілік (құқық және міндеттемелер) жинауы, ... ... ... рөлі ... міндетті субъект рөлінде ме, әлде құқығыбар субъект рөлінде ме, соған тәуелді болып келеді.Ұсынылатын әдебиет ... ... ... 1-5,7,8,9,10,11,13,17,21.Тақырып 4. Салық әкімшілігін жүзеге асырудағы мемлекеттік органдардыңқұқықтық статусы мен ... ... ... ... жүзеге асыратын мемлекеттікоргандардың құқықтары мен міндеттерін оқып-үйрену.Негізгі сөздер: ... ... ... ... салық әкімшілігі,бақылау, басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Заңдық және орындаушы билік ... ... ... ... ... ... органдары, және олардың функциялары.3. ҚР салық қызметі, олардың міндеттері құрылымы және функциялары.4. ҚР салық қызметі органдарының ... мен ... ... ... ... жұмысын ұйымдастыру.2. Салықтарды басқару, әдетте Бас салықтық басқарушысы болу принципіндебасқарылатын, салықтық әкімшілік арқылы ... ... ... ... ... ... ... келесі белгілеріне байланысты сипаттауғаболады. Біріншіден, салық бақылауы мемлекеттік бақылаудың бірі  ... ... ол ... ... ... ...  асыратынмемлекеттік уәкілетті органмен жүзеге асырылады. Бұл жерде аталған ... бір ...... ... бере ... белгіленген қызметтердіатқаруға мүмкіндік жасап отыр.Екіншіден, салық бақылауы қаржылық бақылаудың негізгі түрі ... ... ... ... ... ... ... жүйесініңқұрамына кіретін, ақшалай қаражаттардың қалыптасуына мүмкіндік беретінтабыстарды жинау қамтамасыз етіледі.Үшіншіден, салықтық ... ... ... ... ... ... Бұл ең  біріншіден  салық  ...  ...  ...  ...  ...  ...  асырылатындығынбілдіреді. Сонымен бірге мемлекет ереже бойынша салық бақылауын бір ... ... ... ... ... ... түрін  басқақадағалаушы органдардың жүзеге асыруына шектеу ...  ... ... ... ... да ... ... туралы» ҚР Заңында бұл туралынақты түрде көрсетілген, яғни ... мен ... ... ... ... ... ... есептелуіне деген тексеруді салық  қызметіоргандары ғана ... ... ... Бұл ... ... ... ... салық бақылауына арласа алмайды.Салық бақылауының мамандандырылғандығы, төртіншіден оның фунционалдығынанықтайды. Бұл салық бақылауы органдарының өзі белгілі бір шектен аспаукерек ... ... ... ... аталған заңда (1 -бабы. 1. бөлімі)«салық салумен байланысты емес ... ... ... ... тапқан. Салық бақылауының функционалдығының тағы бір жағын ондағысалық бақылауы объектісінің салық міндеттілігі жүктелген оның меншікнысанына қарамастан, қандай ... ... және ... ... ... ... кез – ... заңды және жеке тұлға болыптабылатындығында.Ұсынылатын әдебиет көзі, әдебиеттер тізімінен: 1-5,6,9,8,10,11,13.2. Бөлім. Мемлекеттік салық әкімшілігінің ... ... 5. ... ... мәні және оның жіктемесіЛекцияның мақсаты: салық әкімшілігін жүзеге асырудың негізгі нысаныретіндегі салық бақылауының практикалық аспектілерін ... ... ... әкімшілік, салық жүйесі, салық әкімшілігі,бақылау, басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Салық бойынша ... ... алу ... ... органдарының салықтөлеушілерге жіберілген хабарламаларды тапсыру тәртібі.2. Зейнетақы заңнамасын бұзған кезде әкімшілік шаралар қабылдау.3. Салық органдарының жергілікті уәкілетті органдармен ... ... ... ... ... байланысы.5. Уәкілетті органдарға деген салықтық бақылау мазмұны мен ... ... ... ... ... ... асырудың негізіболып табылады. Одан басқа, фискалды және реттеуші ... ... ... ... салықтардың бақылау механизмі арқылы ... ... ... ... ... салықтың және қаржылық тексеруәрекеттері  мен  операцияларымен  байланысты  ...  ... ... және ... ... ... басқару, оны ұйымдастыруәдістері және елдің бюджет жүйесіне түсетін салықтар мен басқы да ... ... ... ... табылады.Бюджетке уақытылы және салықтардың толық төленуі мен есептелуін бақылапотыру бірінші ... ... ... заң ... ... құқықтар менміндеттерге тәуелді болады, оларға құжаттық тексерулер ... ... ... да ... ... ... ... сәйкестендіре отырыптәуелсіз заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың есептеу мен ... ... ... – салық  қызметі  органдарының  ...  ... ... ... ... ... зейнетақы жарналарыныңтолық және уақытылы аударылуын бақылауы. Осы мақсатта, аталған Кодекстесалық  ...  ...  ...  ...  Оның  ішінде:салықтөлеушілерді тіркеу есебі; салық салу ... мен  ...  ... объектілерді есепке алу; бюджетке түсімдерді  ...  ... құн ... ...  ...  алу;  ...  тексерістері;камералдық  бақылау;  салық  төлеушілердің  қаржы-шаруашылық  ... ... жады  бар  ...  ...  ... ... ... кейбір түрлерін таңбалау және акциздікпостыларды белгілеу; мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті есепке ... және сату ... ... ... уәкілетті органдарға бақылаужасау нысандарында жүзеге асырылады.Салық бақылауы күрделі ұйымдастырылған ... ... және ... ... ... а) бақылау субъектісі; ә) тексерілетінсубъектісі; б) ... ... г) ... құралы; д) бақылау мақсаты;е) бақылауды жүзеге асыру әдісі.Аталған элементтердің әрқайсысының мәнін төмендегідей ашып қарастыруғаболады:← «кім тексереді» ... ...... ... ... «кімді тексереді» деген сұрақ – тексерілетін субъектіні білдіреді;← «не тексеріледі» деген сұрақ – салық бақылауының объетісін білдіреді;← «тексерілетін ... ... ... ... ...  ... құралын;← «не үшін тексеріледі» - салық бақылауының мақсатын ... ... ... ... ... салық бақылауының әдістерін көрсетеді.Салық бақылауының субъктісі болып бақылауды жүзеге асыруға ... ... оның ... ... салық қызметі органдары,сонымен бірге өзінің өкілеттігі шеңберінде кедендік ... ... ... заң ... салық міндеттілігі  жүктелгентұлғалар табылады. Оның ішінде келесі топтарды бөліп қарастыруға болады:1) салық төлеуші; 2) ... ... 3) ... ... 4) ... ... ... жүзеге асыратын банктер мен ұйымдар; 5) салықтөлеушілерге қарыз тұлғалар (дебиторлар); 6) қолында салық ... ... бар ... Аталған тұлғалардың  әрқайсысы  салықтыққатынастар субъектлері ретінде қатыса ... ... ... салықміндеттемесі шегінде тексеріліп отырады.Кеден органдары өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының кеденшекарасы арқылы тауарлардың өтуімен байланысты төленуге тиіс ... ... ... ... да ... ... алу жөніндегі  салықбақылауын осы Кодекске және Қазақстан ... ... ... ... ... бақылауын жүзеге асыруда, бақылау объектісі болып ... ... ... ... ... зор.1. Қазақстан Республикасында мыналар:▪ орналасқан немесе қызметін жүзеге асыру орны бойынша – заңды тұлғалар,олардың ...  ...  оның  ...  ...  ҚазақстанРеспубликасында жүзеге асыратын резидент еместер;▪ тұрғылықты жері бойынша – салық және ... ... ... ... төлемдерді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар;▪ Қазақстан Республикасындағы болатын орны бойынша – ... ... жеке ... ... ... ... резидент емес жекетұлғалар;▪ Салық салу объектілері орналасқан жері бойынша және ... ... ... – ҚР ... салу ... ... резидент еместер салықтөлеушілер ретінде тіркелуі тиіс.Салық төлеушілердің мелекеттік тізілімін уәкілетті мемлекеттік органжүргізеді.Салық төлеушілердің мемлекеттік тізілімін жасау және жүргізу ... ... ... төлеушіні мемлекеттік тіркеу бірінші рет тіркеу есебіне қоюкезінде жүргізілуі ... және ... ... ... үшін ... ... ... асырылады.1. Салық төлеушілерді тіркеу есебі салық төлеуші салық органдарындасалық төлеушілерді ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік тіркеудің және  тіркеу  ... ... ... орган белгілейді.▪ Салық төлеушіні Салық төлеушілердің ... ... ... осы ... 57,58 ... негізінде салық міндеттемелерініңтоқтатылуына байланысты жүзеге ... ... ... ... төлеушілердің мемлекеттік тізілімінен шарттытүрде ... ... ... төлеуші ҚР заң актілерімен белгіленгенәрекетсіз заңды тұлға мен жеке ... ... ... ... ... ... жоқ жағдайда тіркеу нөмірі сақтала отырып жүргізіледі.▪ ... ... ... ... ...  ...  банк  ұйымдарыныңатқаратын қызметі ерекше. Банктер немесе банк операцияларының жекелегентүрлерін жүзеге ... ...  ...  ...  емес  жеке  тұлғалар  мен  ... ... банк ... ашу ... ... ... ... ескеруге, салық төлеуші заңды тұлға мен жеке кәсіпкергеаталған шоттарды ашу туралы үш жұмыс күні ... ... ... ... және ... ... емес жеке тұлғалардың банк ... ... ... мен  ...  ...  ...  ... қоспағанда, төлем құжаттарында салық төлеушінің тіркеу нөмірінқоймай банк шоты бойынша операцияларды жүргізбеуге;Төлем құжаттарын өңдеу кезінде салық ... ... ... ... ... ... ... дұрыстығын бақылауға;Салық төлеушінің банк шотынан салық және бюджетке төленетін басқа даміндетті ... ... ... ... тапсырмаларын клиенттің банктеақшасы жеткілікті болған жағдайда бірінші кезектегі ... ... ... ... ... салық және бюджетке төленетінбасқа да міндетті төлемдер ... ... мен ... ... ... алған күннен  бастап  бір  операциялық  күнненкешіктірмей алуға ... ... ... ... ... ... орындауға;Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомаларын ҚРҚаржы министрлігі ... ... ... ... банк ... ... ... бойынша операциялар жасалған күні аударуға;Нұсқамасы болған ретте, тексерілетін зағды тұлға мен жеке кәсіпкерлердіңбанк ...  ...  ...  ...  осы  ...  ... тексеруге салық органдары қызметкерлерін жіберуге;Осы Кодексте көзделген жағдайларда ... ... ... бойынша және ҚРзаң актілерінде белгілеген тәртіппен салық төлеуші заңды тұлға мен ... банк ... ... ... өтеу жөніндегі операцияларданбасқа барлық шығыс операцияларын тоқтауға;Банк қарыз алушының ... ... ... ... ... төлеушідеміндеттемелерін есептен шығару нәтижесінде кіріс пайда болғаны туралы қарызалушы – салық ... ... жер ... ... органын бір ай ... ... ... ... көзі, әдебиеттер тізімінен: 1-5,6,9,10,13,21.Тақырып 6. Салық төлеушілерді тіркеу ережесі мен ерекшеліктеріЛекцияның мақсаты: салық төлеушілерді тіркеу ережесін ... ... ... ... салық жүйесі, салық әкімшілігі, бақылау,басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Қаржы - салық есептілігін ... және ... ... ... кепілді түрде жеткізу жүйесі (МКЖЖ) – салық төлеушілермен ҚРҚМСК-інің ақпараттық жүйесімен байланысы.3. ҚР заңды ... ... ... ... негіздері.4. Заңды тұлғалары, филиалдар мен өкілеттіктерді «бір терезе» қағидасыбойынша ... ... ... ... тәртібі.5. Салық органдарында тіркеуге тұру үшін қажетті құжаттар.Салық төлеушілердің мелекеттік тізілімін ... ... ... ... мемлекеттік тізілімін жасау және жүргізу тәртібін ҚРҮкіметі белгілейді.Салық төлеушіні мемлекеттік ... ... рет ... есебіне қою кезіндежүргізілуі мүмкін және тіркеу есебін жүргізу үшін белгіленген мерзім ішіндежүзеге асырылады.1. Салық төлеушілерді тіркеу есебі салық ... ... ... салықтөлеушілерді мемлекеттік тіркеу рәсімінен өткеннен кейін жүзеге асырылады.Салық төлеушілердің мемлекеттік тіркеудің және тіркеу есебінің ... ... ... ... ... ... Салық төлеушілердің мемлекеттік тізілімінен шығарыптастау осы Кодектсің 57,58 баптары негізінде ... ... ... ... асырылады.▪ Салық төлеушіні Салық төлеушілердің мемлекеттік тізілімінен шарттытүрде шығарып ... ... ... ҚР заң ... ... заңды тұлға мен жеке кәсіпкер белгілеріне сәйкес келген жәнесалық ... жоқ ... ... нөмірі сақтала отырып жүргізіледі.▪ Сонымен бірге, ... ... ...  ...  банк  ұйымдарыныңатқаратын қызметі ерекше. Банктер немесе банк ... ... ... ... үйымдар:Салық  төлеушіге  (резиден  емес  жеке  ...  мен  ... ... банк ... ашу ... салық төлеушініңтіркеу нөмірін ескеруге, салық төлеуші ... ... мен жеке ... ... ашу туралы үш жұмыс күні ішінде салық органдарын хабардаретуге;Вексельді және банктің резидент емес жеке тұлғалардың банк ... ... ... мен  ...  негізінде  жүргізілетін  ... ... ... ... ... ... ... нөмірінқоймай банк шоты бойынша операцияларды жүргізбеуге;Төлем құжаттарын өңдеу кезінде салық төлеушінің ... ... ... ... ... ... дұрыстығын бақылауға;Салық төлеушінің банк шотынан салық және бюджетке төленетін басқа даміндетті төлемдерді төлеуге арналған төлем ... ... ... ... болған жағдайда бірінші кезектегі ... ... ... ... ... салық және бюджетке төленетінбасқа да міндетті төлемдер сомаларын, өсімпұлдар мен айыппұлдарды ... ... ... ...  ...  бір  ...  күнненкешіктірмей алуға арналған салық органдарының инкассалық өкімдерін осындайтәртіппен орындауға;Салық және ... ... ... да ... ... сомаларын ҚРҚаржы министрлігі Қазынашылығының шотына салық төлеушінің банк ... ... ... ... ... ... күні ... болған ретте, тексерілетін зағды тұлға мен жеке кәсіпкерлердіңбанк шоттары  бойынша  жасалатын  ...  осы  ...  ... ... ... ... қызметкерлерін жіберуге;Осы Кодексте көзделген жағдайларда салық органының шешімі бойынша және ... ... ... ... ... ... ... тұлға мен жекекәсіпкердің банк шоттарындағы салық берешегін өтеу жөніндегі операцияларданбасқа барлық ... ... ... ... ... ... ... шығарған кезде салық төлеушідеміндеттемелерін есептен шығару нәтижесінде кіріс пайда болғаны ... ...... ... тіркелген жер бойынша салық органын бір ай ішіндехабардар етуге міндетті.Салық бақылауында салық салу объектісін ... ... ... ... ... ... ... қызметінсіз  салық  бақылауының  жүзегеасырылуы екі талай.Салық төлеушілерді тіркеу ... ... ... ... ... қызметіоргандары мынадай:1. Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркеуді, ... ... және ... ... ... жүргізетін;3. Салық салумен байланысты объектілерді және салық салу ... алу және ... ... ... ... ... куәліктер немесе рұқсат беру мен тіркеу сипатындағыөзге де құжаттарды беретін;5. Жеке тұлғаларды Қазақстан Республикасындағы тұрғылықты жері ... ... ... хал актілерін тіркеуді жүзеге асыратын;7. Нотариаттық іс-әрекеттер жасауды жүзеге ... ... пен ... ... асыратын уәкілетті орындармен;9. Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін басқа да уәкілеттіоргандармен ... ... ... ... ... ... ... 1-5,6,10,11,13,21.Тақырып 7. Салық салу объектісін тіркеуЛекцияның мақсаты: салық салу объектісіні салық комитетіне тіркеу тәртібіноқып-үйрену.Негізгі сөздер: салық, әкімшілік, салық жүйесі, салық ... ... ... ... ... ... ... тіркеу есебін жүзеге асыру.2. Заңды түлғаларды ... ... ... ... және ... ... ... Статистика жүргізетін, салық салумен байланысты объектілерді және ... ... ... алу және ... ... ... ... жәнеҚР-ның басқа да уәкілетті органдармен өзара іс-әрекет жасайды.Салық ... ... салу ... ... ... ... оларды тіркепотыратын уәкілетті органдардың қызметінсіз  салық  ...  ... екі ... ... ... ... жүзеге асыру кезінде салық қызметіоргандары мынадай:1. Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркеуді, қайта тіркеуді және ... ... ... ... ... салумен байланысты объектілерді және салық салу объектілерінесепке алу және (немесе) тіркеуді жүзеге асыратын;4. Лицензиялар, ... ... ... беру мен ... сипатындағы өзгеде құжаттарды беретін;5. Жеке тұлғаларды Қазақстан Республикасындағы тұрғылықты жері ... ... ... хал ... ... жүзеге асыратын;7. Нотариаттық іс-әрекеттер жасауды жүзеге асыратын;8. Қорғаншылық пен қамқоршылықты жүзеге ... ... ... ... ... Үкіметі белгілейтін басқа да уәкілеттіоргандармен өзара іс-әрекет жасайды.Ұсынылатын әдебиет ... ... ... ... ... 8. ... және бюджетке төленетін басқа да міндеттітөлемдердің есебіЛекцияның мақсаты: салықтар мен ... ... ... ... жүргізуді оқып-үйрену.Негізгі сөздер: салық, әкімшілік, салық жүйесі, салық ... ... ... органдар.Негізгі сұрақтар:1. Қаржы - салық есептілігін өңдеу және қабылдау ережесі.2. Мәлімдемені ... ... ... ...... төлеушілермен ҚР ҚМСК-інің ақпараттық жүйесімен байланысы.3. ҚР заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеудің құқықтық негіздері.4. Заңды тұлғалары, филиалдар мен ... «бір ... ... тіркеудің оңайлатылған процедурасын жүргізу тәртібі.Салық бақылауында салық салу объектісін есепке алған кезде оларды тіркепотыратын ... ... ...  салық  бақылауының  жүзегеасырылуы екі талай.Салық төлеушілерді тіркеу есебін жүзеге асыру кезінде салық ... ... ... ... ... ... ... тіркеуді және таратудыжүзеге асыратын;2. Статистика жүргізетін;3. Салық салумен байланысты объектілерді және салық салу объектілерінесепке алу және ... ... ... ... ... ... ... рұқсат беру мен тіркеу сипатындағыөзге де құжаттарды беретін;5. Жеке тұлғаларды ... ... ... жері ... ... Азаматтық хал актілерін тіркеуді жүзеге асыратын;7. Нотариаттық іс-әрекеттер жасауды жүзеге асыратын;8. Қорғаншылық пен ... ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметі белгілейтін басқа да ... ... ... ... ...... ... органдары жүзеге асыратын, ҚазақстанРеспубликасы салық заңдарының ... ... ... ... қызметі органдарының лауазымды адамдары мен салық ... ... ... ... табылады.  Салық тексеруін салық қызметіоргандары ғана жүзеге асырады.Ұсынылатын әдебиет көзі, әдебиеттер ... ... ... 9. ... ... ... ... тексерудің жүзеге асырылу жағдайларын оқып-үйрену.Негізгі сөздер: салық, әкімшілік, салық жүйесі, салық әкімшілігі, бақылау,басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Салықтық ... мәні мен ... ... мен ...  жәнеобъективті қажеттілігі.2. Тексерудің түрлері.3. Құжаттық тексерудің мақсаты мен міндеті, жүргізілу тәртібі.Салық тексеруі – салық қызметі ... ... ... ... ... ... ... тексеру. Ұйғарымда көрсетілгенсалық қызметі органдарының лауазымды адамдары мен салық төлеуші ... ... ... табылады.  Салық тексеруін салық ... ғана ... ... ... мынадай түрлерге бөлінеді:1) құжаттық тексеру;2) рейдтік тексеру;3) хронометраждық;Құжаттық тексеру мынадай ... ... ... ... – салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндеттітөлемдердің барлық ... ... ... міндеттемелерінің орындалуынтексеру;▪ Тақырыптық тексеру – салықтың және бюджетке ... ... да ... жеке ... ... ... ... орындалуынтексеру;▪ Қарсы тексеру – егер салықты тексеруді жүргізу кезінде салық органындааталған  тұлғаларға  ...  ...  ...  ... салық есебінде дұрыс көрсетілуі туралы қосымша ... ... ... жайғдайда үшінші  бір  тұлғаларға  қатыстыжүргізілетін тексеру;Рейдтік тексеруді салық қызметі ... ... ... төлеушілергеқатысты олардың Қазақстан Республикасының заңдарының жекелеген талаптарын,атап ... ... ... ... ... ... есебіне қойылуы;2) фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолданудың дұрыстығы;3) лицензияның және өзге де ... ету ... ... акцизделетін өнімді өндіру, сақтау және сату ережесін  сақтауыталаптарын ... ... ... ... ... салық органдары салық төлушінің нақтыкірісін және кіріс алуға байланысты нақты шығындарды ... ... ... ... ... ... ...  бекіткентәртіппен жүргізіледі.Салық тексеруін жүргізу, Қазақстан Республиксының заң актілеріндебелгіленген ... ... ... ... ... ... ... заңды тұлғаның өзіне салық тексеруінің жүргізілуінеқарамастан заңды ... ... ... ... ... ... ... мерзімділікпен жүргізіледі:▪ Кешенді – жылына бір реттен жиі емес;▪ Тақырыптық – ... және ... ... ... да ... ... бір түрі ... жарты жылда бір реттен жиі емес.▪ Осы баптың бірінші тармағында ... ... ... жағдайлардақолданылмайды:▪ Заңды тұлғаны қайта ұйымдастыруға немесе таратуға және жеке ... ... ... ... ... құжаттық  тексерудіжүргізу кезінде, сондай-ақ салық төлеушінің өтініші негізінде қосылғанқұнға салынатын салық ... ... алып ... ... Бұл ... ... ... өтінішін алғаннан кейін отыз күнтізбелік күнненкешіктірмей жүргізілуге тиіс;▪ Жер қойынауы пайдалануға ... ... ... мерзіміөтуіне байланысты жүзеге асырылатын құжаттық тексеруді ... ... ;▪ ... ... ... кезінде;▪ Қайтарылуға қойылған қосылған құн салығы ... ... ... ... негізінде тақырыптық тексеру жүргізу кезінде;▪ Салық тексеруі актісі бойынша хабарламаға салық төлеушінің шағымынқарайтын ... ... ... ... ...  ... Нақты салық төлеушіге қатысты уәкілетті мемлекеттік орган басшысыныңбұйрығына сәйкес жүргізілетін кезектен тыс ... ... ... ... ... қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ...  ...  ...  кезеңінде  тексерілетін  салықкезеңіндегі  салық  есептілігіне  ...  ...  ...  ментолықтырулар енгізуіне жол берілмейді.Салық тексеруі аяқталған соң салық қызметі органының лауазымды адамымыналарды:  ... ... ... ... акті ... ... түрін; салық қызметі органының салық  тексеруін  ... ... ... ... ... ... ... салық төлушінің(салық агентінің) тегін, атын, әкесінің атын не ... ... ... ... ... ... жерін, банктік деректемелерін,сондай-ақ оның тіркеу ... ... ... ... ... ... мен ... есептілікті, салықты және бюджетке төленетінбасқа да міндетті төлемдерді төлеуге тексеру жүргізуге жауапты ... ... ... ... атын, әкесінің атын; алдыңғы ... мен ... ... ... ... ... жою ... шаралар туралы мәліметтерді; тексерілетін салық кезеңін жәнетексеру жүргізу үшін салық төлеуші (салық ... ... ... құжаттартуралы жалпы мәліметтерді; Қазақстан ... ...  ... ... ... ... ... салық бұзушылығын егжей-тегжейліжазылған сипаттамасын; салық тексеруінің нәтижелерін көрсете ... ... ... ... ... ... салық төлеушіге тапсырылған күн салық тексеруімерзімінің аяқталуы болып есептеледі. Салық тексеруінің аяқталуы ... ... ... ... жағдайда, онда бұл туралы салықтексеру актісіне тиісті белгі қойылады. Салық ... ... ... ... салық қызметі органының лауазымды адамы жүргізгенесеп-қисаптар және ... ... ... ... басқа да материалдарқоса тіркеледі. Салық тексеруі актісі кем дегенде екі дана етіп ... оған ... ... ... ... ... ... лауазымдыадамдары қол қояды. Салық тексеруі ... ... ... актілері менхабарламаларын тіркейтін арнаулы журналда тіркеледі, ол нөмірленуге, бауөткізілуге және ... ... ... ... ... ... тексеруі актісінің бір данасы салық төлеушіге (салық агентіне)тапсырылады. Салық төлеуші салық тексеруі актісін ... ... оны ... ... қоюға міндетті.Ұсынылатын әдебиет көзі, әдебиеттер тізімінен: 1-5,7,10,11,13,21.Тақырып 10. ҚҚС ... ... ... ... ... ҚҚС ... ... жүргізу және ол салық төлеушілердіесепке қоюды оқып-үйрену.Негізгі сөздер: ҚҚС, есеп, есептілік, салық, ... ... ... ... бақылау, басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Қосылған құн салығының мәні мен ... ҚҚС ... қою ... мен мазмұны және мақсаты.2. Қосылған құн салығын ... ... ... қажеттілігі мен оныңқұқықтық негіздері.3. Салық органдарында тіркеуге тұру үшін қажетті құжаттар.4. ҚҚС ақапараттық жүйесін қалыптастыру және оның ... ету ... ... саясатты жүзеге асыру мен ойға алған нәтиженiшығаруда салықтарды алу немесе салық салу сиптының ... рөлi ... ... ... осы алу сипатына салықтардың өз уақытында, заң бойыншатолықтай бюджетке ... ... ... ... ... ... салықзаңдылықтарына оны салық әкiмшiлiгi немесе оны ... ... ... ... салық бақылауы деп атайды.Салық салудың бiрнеше ғасырлық тәжiрибесiнде салықтарды жинау мен салықзаңдылықтарының орындалуына деген бақылаудың түрлi ... ... ...  ...  ...  Рим  ...  салықтарды  алуменқауымдастықтар айналысқан, қауымдастық кеңесiнiң мүшелерi қазынаға салықтықтөлемдердiң ... ... ... ... ... ... орда ... қоластындағы жерлерден алым - салықтарды /дань/ өкiлеттi хандар-басқақтардыңкөмегiмен жинаған, кейiнiрек ... ... ... ... ... Сондықтан салық әкiмшiлiгiнiң және оны жүзеге асырудың негiзгiнысаны салық бақылауының көп жылдық даму тарихы бар ... ... ... 517 ... бөлімiнде салық бақылауына былай депанықтама бередi: “Салық бақылауы - ... ... ...  ... орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақыжарналарының толық және уақытылы аударылуын бақылауы”.Бәрiмiзге ... ... ... ... төлеушiлердiң еркiндiлiгiжәне мемлекетке деген адалдығы, саналылығы қалыптасқан десек, бұл ... ... ... керегi шамалы екенiн көрсетедi. Бiрақ, салықтөлеушiлер өздерiне бiлдiретiн сенiмдiлiкпен қатар, өздерiн салық органыныңқадағалап ... бiлуi ... Кез ... мемлекеттiң салық жүйесiқызметiнiң тиiмдiлiгi салық бақылауының ... ... ... ... емес . Егер ... төлеушi салық органдар тарапынан бақылаудың жоқекенiн немесе салық бақылауының жеткiлiктi түрде iске ... ... ... онда ... ... ... ... саналытүрде орындауына шүбә келтiруге болады.Сондықтан да салық бақылауының жүргізілу әдiс, тәсiлдерiне Қазақстанныңбүгiнгi күнгi салық заңдарында үлкен көңiл бөлiнiп отыр. ... ... ... ... ... ... ... қалай салық салу объектiсi пайдаболса, ондай ... ... ... ... ... ... табылады.Салық бақылауының  мақсаты  ...  ...  ...  ... ... ... және ... түсiп отыруы үшiн  ... ... ... ... ... Егер ... ... мiндеттемесi өз дәрежесiнде орындалмаса, онда  ...  ... ... ... шаралары қолданады. Сондықтан да, салықмiндеттемесiн жалтарғаны үшiн даусыз жазаның қолданылатынын ұғына ... ... ... ... ... ... орындайды.Салық бақылауының тиiмдiлiгi мен ұтымдылығы оның жоғары сапалы деңгейдеболуымен негiзделедi. Әрине, егер ... ... ... ... ... инспекторын тағайындайтын болсақ онда аталған жүие мүлдем тиiмсiзболар едi және мұндай бақылаудың нәтижесiнде ... ... ... бөлiгiн айтпағанда салық инспекторларының өздерiн қамтамасыз етугежетуi екi талай. Сондықтан салық ... ... ... оны ... емес үнемi сапалық деңгейiн көтерiп отыру арқылы  және  ... мен ...  ...  ... ... ... жәнесалық төлеушiлердiң заңдық мүдделерi мен ... ... ... ... ... отыру арқылы жетуге болады.Жалпы алғанда салық бақылауының жүзеге асырылу нысандары деп салықоргандары үнемi iске асырып ... ... бiр ... ... ... және салық бақылауының бiрыңғай жүйесiнде әрбiр нысанның атқаратынөзiндiк қызметi бар. Сонымен бiрге, аталған барлық нысандар тек ... ... ... кезде ғана мемлекеттiң барлық салық жүйесiнiң нақтықызмет етуiне мүмкіндiк жасайтын салық бақылауының тиiмдiлiгiне қолжеткiзуге болады.Ұсынылатын ... ... ... ... 1-5,6,7, ... 11. ... ... мақсаты: Камералды бақылау жүргізуді оқып-үйрену.Негізгі сөздер: камералды бақылау, әдіс, нысан, салық, әкімшілік, салықжүйесі, салық әкімшілігі, бақылау, басқару, салық органдар.Негізгі ... ... ...... ... ... салық есептілігін және басқада құжаттарды зерделеу мен талдау негізінде тікелей салық органы жүзегеасыратын бақылау.2. Камералдық бақылаудың ... ... ... органындағы салық есептілігін тексеру ережелері.4. Камералды бақылауды жүзеге асырудың құқықтық негіздері.Салық бақылауындағы ең ... да, ... ... бірі  ... бақылау табылады.1. Камералдық бақылау – салық төлушілер берген салық есептілігін жәнебасқа да құжаттарды зерделеу мен ... ... ... ... ... асыратын бақылау.2. Камералдық бақылау тікелей салық органының орналасқан жері ... ... ... салық есептлігін қателіктер тапқан, салық ... ... ... ... ... ...  ... субъектілері үшін көзделген шарттарды асыра пайдаланған кезде осыКодекстің ... ... ... ... ... қателіктерді өзбетінше жоюы үшін, сондай-ақ салық салудың жалпыға бірдей белгіленгентәртібіне ... үшін ... ... 12. Салық төлеушілердің қаржы-шаруашылық қызметінің мониторингіЛекцияның мақсаты: салық төлеушілердің қаржы-шаруашылық мониторингініңнегіздерін ... ... ... ... ... жүйесі, салық әкімшілігі, бақылау,басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Ішкі корпорациялық салық бақылауы.2. Ревизиялар мен ... ... ... ... ... ... ... «Ірі кәсіпорындардың мониторингі» АЖпайдалана отырып электронды мониторинг ... ... ... ... есептілігін тапсыруды кейінге шегеру.4. Салық төлеушілер мониторингі салық төлеушілердің өз міндеттемелерінорындаап отыруында тигізетін әсері.Салық төлеушілер мониторингі салық ... өз ... ... тигңзетін әсері маңызды.1. Салық төлеушілер мониторингі салық төлеушілердің нақты  ...  ...  ...  және  тауарлардың  (жұмыстардың,  ... ... ... ... ... талдау жүргізу,қаржы, валюта заңдарын, қолданылатын нарықтық бағаларды сақтау мақсатындасалық төлеушілердің қаржы-шаруашылық ... ...  ...  қолданужолымен жүзеге асырылады.2. Электронды ... – осы ...  ...  ... қол ... расталып, электрондық құжат нысанында ақпарат беретінмониторинг түрі.3. Салық төлеушілердің мониторингі республикалық және аймақтық деңгейдежүзеге асырылады.Республикалық мониторингке ...  ...  ...  ... Республикасының Үкіметі белгілейді. Аймақтық мониторингке жататынсалық төлушілердің тізбесін уәкілетті  мемлекеттік  ...  ... ... ... ... уәкілетті мемлекеттік орган бекіткентәртіппен салық есептілігін тапсырады.Ұсынылатын әдебиет көзі, ... ... ... ... 13. Фискалды жадысы бар БКМ қолдану тәртібіЛекцияның мақсаты: Фискалды жадысы бар бақылау-касса машиналарын қолданутәртібін ... ... ... ... ... ... ... әкімшілігі, бақылау,басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Фискалдық жады бар ... ... ... мен ... ... ... ... және  пайдаланылу  тәртібініңсақталуына салық ... ... ... аумағында сауда операцияларын жүзеге асыру  кезінде тұтынушыныңқолына бақылау чегін беру ережелері.4. Фискалдық жадысы бар ... ...  ...  ... ... ... ... операцияларын жүзеге асырукезінде немесе ... ... ... ... ... ... ... көрсеткенде тұтынушылармен ақшалай есеп айырысу міндетті түрдефискальдық жады бар ... ... ... және ... бақылау чегін беру арқылы жүргізіледі.Осы аталған ереже:▪ жеке кәсіпкерлердің ... ... ... ... ... ... ... арналған арнаулы салық режимішеңберінде  бір  ...  ...  ...  патент  негізінде  жүзегеасыратындарының; егер салық төлеуші жеке кәсіпкер ... ... ... кезден бері алты ай өтпеген болса; ... ... ... ... ... ... ... шеңберінде жүзегеасыратындарының;▪ салық төлеушілердің: ... ...  ...  ... арнаулы салық режимі ... ... ... ... ... ... ... белгілерін немесе ҚРҚаржы министрлігі бекіткен нысан бойынша есептесу чектеріне теңестірілгенқатаң есептіліктің басқа да ... бере ... ... ... ... ... ... Адвокаттардың ақшалай есеп айырысуларына қолданылмайды.Фискальдық жадысы бар бақылау-касса машиналарын қолдану мен пайдаланутәртібін ҚР ... ... ... ... бар ... – тауарлар сату мен қызмет ... ... ... есеп айырысуды тіркеу үшін ... ... ... ... ... және ... тәуелсіз ұзақ уақыт сақталуынқамтамасыз ететін, фискальдық жады блогы бар электронды құрылғылар ... ... ... ... ... ... орган ҚРаумағында пайдалануға рұқсат етілген Фискальдық жады бар бақылау-кассамашиналарының мемлекеттік тізілімін бекітеді.Фискальдық ... бар ... ... ... ... ... электр энергиясы болмаған жағдайда ... ... осы ... ... ... ... көзделген тәртіппен тауар чектерінпайдалануға және беруге рұқсат етіледі.Фискальдық жадысы бар ... ... ...  ... ... ... ... басталғанға дейін фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарынтіркеу қызметті жүзеге асыру орны бойынша салық органдарында ... ... ...  ...  ...  жады  бар  ... қою жүзеге асырылады;3. фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарының ... беру ... ... жады бар ... ... ... органдарының енуіқамтамасыз етіледі.Бақылау-касса машиналарының қолданылу және пайдаланылу тәртібініңсақталуына ... ... ... ... ... жадысы бар бақылау-касса машиналарының қолданылу жәнепайдаланылу тәртібінің сақталуына бақылауды жүзеге асырады;2. Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... салық төлеушінің салық міндеттемелерін орындау жөніндегісалық тексерулерін жүргізу ... ... жады бар ... ... ... ... сақтаулы дерекетердіпайдаланады.Ұсынылатын әдебиет көзі, әдебиеттер тізімінен: 1-5,7,10,11,13,21.Тақырып 14. Кейбір тауарларды маркілеу және акциздік бекеттер қоюЛекцияның мақсаты: ... ... ... және акциздік бекеттер қоютәртібін оқып-үйрену.Негізгі сөздер: салық, әкімшілік, салық жүйесі, салық ... ... ... ... сұрақтар:1. Айналым және салықтың түсуін, өндіріске бақылауды ұйымдастыру.2. Заңды өндірушілерге экономикалық тиімді жағдай ... ... ... және ... ... ... ... заңды түрде жасау.4. Заңсыз өндіріс  ... ... ... ... ... ... салық және кеден саясатын жетілдіру.5. Нормативтік құқтық базаны жетілдіру.Сыраны қоспағанда осы белгіленген ... ҚР ...  ... және жағдайларда акциз алымы таңбаларымен және есептік-бақылаутаңбаларымен таңбалануға тиіс. СК-нің 1-тармағында ... ... ... және ... ... ...  акцизделетінтауарларды дайындаушылар мен импортерлер жауапты болып табылады.Салық  ...  ...  ...  орган  белгілеген  тәртіппенакцизделетін  тауарлардың  жекелеген  ...  ...  ... ... ... ... ... жасайды.Салық  органы  уәкілетті  мемлекеттік  орган  белгілеген  тәртіппенакцизделетін ... ... ... ... ... төлеушінің аумағындаакциздік постылар белгілейді. Салық органы мемлекет меншігіне ... ... алу, ... ... және ... ... ... сондай-ақ оны сатудан бюджетке ақша түсімдерінің толық және уақытылы түсуінбақылауды ... ... ... ... бюджетке төленетін  басқа  да  міндеттітөлемдерді есептеудің дұрыстығы, ... ... ... мен ... ... мәселелер бойынша уәкілетті органдарға бақылау ... ... ... ... ... беруі салық тексеруі актісі бойынша шағымжасалған хабарламаның орындалуын тоқтата ... ... ... жоғары тұрған салық қызметі органына немесе ...  ...  ...   ...   ...   әрекетіне(әрекетсіздігіне) шағымдануға құқығы бар. Салық  ...  ... ... әрекетіне (әрекетсіздігіне) ҚР  заң  актілеріндекөзделген тәртіппен шағым ... ... ... салық заңдарының бұзылуына кінәлі лауазымдыадамдары ҚР заң ... ... ... ... ... ... ... әдебиеттер тізімінен: 1-5,6,7,8, 10,11,13,14,15,21.Тақырып 15. Мемлекет меншігіне ... ... ... алу, ... және ... ... мақсаты: мемлекет меншігіне өткен мүлікті есепке алу, бағалаужәне сату тәртібін қадағалауды оқып-үйрену.Негізгі сөздер: салық, әкімшілік, салық ... ... ... бақылау,басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Мемлекет меншігіне өткен мүлікті есепке алу, бағалау және сату тәртібінқадағалауды ... ... ... Мемлекет меншігіне өткен мүлікті есепке алу, бағалау және сатуды жүзегеасыру тәртібі  және оны ... ... ... ...  ... ... ... органы әр түрлі сападағы салықтыққұқықтық  ...  екі  ...  ...  Материалдық  салыққатынастарында берілген орган мемлекеттің төрағасы ретінде ... ... ... ... ... ... қызметкерлерінің органы өзатынан қызмет ететін жеке сбъектінің қатынасы етінде болады. Осы тұрғыдаолардың өкілетілік ... және ... ... ... құықтыққатынастарда олардың рөлі қандай: міндетті субъект рөлінде ме, әлде құқығыбар субъект рөлінде ме, соған тәуелді ... ... ... ... салық қызметкерлерінің органының материалдықсалық қатынастарының өкілі ...  ...  ...  ... ... ... ... құқығына дәл келмейді. Сонымен қатармемлекеттің өзінде берілген салық қатынастарының ... ... ... мен ... бар, ешкімге  белгісіз,  бұл  ...  ... ... ... ғана болмаса,  еш жердежазылмаған. Сондықтан, мемлекеттің салықтық құқықтық ... ... та, ...  да)  болуы  үшін,  ...  ... ... ... біліктілігі арқылы үйымдастырылады.Егер Салық кодексінде айтылған салық қызметкерлерінің ... ... ... ... ... екі түрі ... ... түрі– бұл берілген орган салық төлеушілерге қатысты бөліп беретін құқық. Мұндасалық қызметкерлерінің органы салықтық ... ... ... ... ... ... түрдегі құқық – салық қызметкерлерінің,ұйымдасқан құқықтық қатынастардың өкілетті субъект ретінде бөліп ... ... ... ... ... ... ... агенттермен,банктермен, сонымен қатар, салық төлеушілері туралы ақпаратты басқаратынтұлғалармен. Салық қызметкерлерінің органы ... ... ... барлық құқықтарына сүйене отырып, мына немесе ана ... ... ... ... ... ... ... сұрайды.Ұсынылатын әдебиет көзі, әдебиеттер тізімінен: 1-5,7,10,11,13,21.Тақырып 16. Салық тексеруінің нәтижесіне шағымдануЛекцияның мақсаты: салық тексерунің нәтижесіне шағымданудың құқықтықаспектілерін оқып-үйрену.Негізгі сөздер: ... ... ... ... ... ... бақылау,басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Салық тексеруінің нәтижесіне шағымдану ережесі.2. Салық төлеушілердің шағымын қайта қарастыру ... ... ... алу ...  ...  а)  ... ... құжаттық. б) тесерілетін субъектінің ісі нақтытүрде зерттелетін болса, онда нақтылы деп бөлінеді. ... ... ... ... ... ... – қол ... бағалықағаздарын қоса алғанда, ғимарат, көлік құралы және т.б. бар ... ... ... тексеруінің жүргізілу ауқымына қарай, бақылау: а) барлық құжаттармен тексерілетін субъектінің салық міндеттемесіне ...  ...  ... ... тексерілетін, тұтас деп бөлінеді.  б)  ... ... ... ... тексерілетін жағдайда, шығатын  салықтексеруі деп ... ... ... ... ... а) ...... жасалынатын, жоспарлы бақылау. б) салық заңдлғын бұзғаны шіннемесе салық міндеттілігін орындамаған жағдайда, сол ... ... ... ... ... ... жоспардан тыс бақылау деп аталынады.Мысалға, заңды тұлға қайта құрылатын болса немесе өз ... ... ... ... ... өкілеттігіне байланыстысалық бақылауы: а) функционалды ... ... ... мен ... ... ... байланыс болмайды. (Салық органдары мемлекеттіккәсіпорындарды тексереді) . б) әкімшілік өкілеттік тәртібі бойынша тексеру.Мысалға, жоғары ... ... ... ... ... тексереді.Көбінесе, кейбір әдебиеттерде салық бақылауының мұндай түрлерін шаруашылықішілік тексеру деп те ... ... бір ... оның ... ... ... түрі қажетті де керек бақылаудың бірі болып табылады.Кез – келген, ... ... ... ... ... ... ... орындап отыруы қажетті шарт. Мұндай бақылаудың түрін мемлекеттікдеп атауға болмайды, ол өзіндік бақылау деп аталынады.Өйткені, ... ... ... ол – ... ... ... ... жіне кедендік органдар) жүзеге асырылатын бақылау.Мұнда, не заңды тұрғаның өзі бақылауды ... ...  ...  ... ... ... ... кез – келген бақылау «бақылаушы субъект – бақылауда тұрғанобъект» сызбасы бойынша жүзеге асырылады. Ал, ... ... ... ... ... де жоқ, ... өзін - өзі ... тексереді.  Екі жаққақатысты салықтық қатынастар туындамайды.Сондықтан  шаруашылық  ...  ...  ...  ... , оны ... салық бақылауының қатарына жатқызуға болмайды.Осы себептен, аудиторлық тексерулерді, олардың бүгінгі күні  танымалдығынажәне көпке таралғандығына ... олар ... ... ... ... саналмайды.Ұсынылатын әдебиет көзі, әдебиеттер тізімінен: 1-5,6,7,10,11,12,13,15,21.3. Бөлім. Салық әкімшілігінің практикалық негіздеріТақырып 17. ... ... ... ... ... ... ... салық әкімшілігін жүзеге асырудың ақпараттық жүйесінұйымдастыру тәртібін оқып-үйрену.Негізгі ... ... ... ... АЖ ... ҚҚС, ... әкімшілік,салық жүйесі, салық әкімшілігі, бақылау, басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Ақпараттық жүйені ... ... ... есептілігін қайтарып алурежимі. Ақпараттық жүйені қолдана отырып салық есептілігін түзету нысанынтапсыру.2. ... ... ... жағдайда әкімшілік жауапқа тарту тәртібі.3. АЖ СЕЭН, ҚҚС, МКЖЖ салық есебін толтыру тәртібі.Қазiргi кезде салық ... ... ... ... ... технологияларын белсендi түрде дамыту болып отыр. Бұл ... ... ... бухгалтерлiк және салықтық есептердi тапсырупроцестерiн автоматтандыру жағдайына қатысты болып отыр. Алдыңғы қатарлыинформациалық ... ...  есеп  ...  ...  салықтөлеушiлердiң өзiне және олардың салық органдарымен қарым қатынасына ... ... ... Бәрiмiзге белгiлi, салық төлеушiлердiң салықтарбойынша әрбiр есеп беру ... ... ... ... ... ескерсек, салық есептiлiгiн электронды түрде тапсыруесептердi  қабылдау  процессiн  ...  және  ...  ... ... ... айтып жатудың қажетi шамалы.Ендігі жерде, біз келесі тарауларда салық бақылауының құқықтық жағынанқаншалықты ... ... және ол ...  ...  ... ... жүзеге асыруға болатындығына  толығырақ  ... ...... қызметі органдарының салық заңдарыныңорындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарна-ларыныңтолық және уақтылы аударылуын бақылау. ... ... тек ... ... , жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарыныңтолық және уақтылы аударылуын бақылау ғана ... ... ... ... ... ... басқада міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі мен уақтылытөленуін тексеріп, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы заңдарының бұзылмауынқадағалайдыҰсынылатын әдебиет көзі, әдебиеттер тізімінен: 1-5,7,10,11,13,21.Тақырып 18. ... ... ... ... ... ... ... мақсаты: салық түрлері бойынша салық есебін жүргізуерекшеліктерін оқып-үйрену.Негізгі сөздер: салық, әкімшілік, салық жүйесі, ... ... ... салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Корпорациялық табыс салығы бойынша ... ... ... ... ... ... ... толтыру.2. Әлеуметтік салық бойынша декларация толтыру тәртібі. Көлік құралдарынасалынатын салық ... ... ... тәртібі.3. Қаржы - салық есептілігін өңдеу және қабылдау ережесі.Салықтық  қатынастарды  ...  ...  ...  ең  ... бірі ол, ... ... төмендете отырып, бюджет кірісінмаксималды қалыптасытру және салықтар және ... ...  ... күшейту. Сондықтан,  салық  бақылауын  ...  ... ... ... ... төлеушілердің белгілі – бір категорияларына негізделген салықмекемесін құру, сондай –ақ, ... ... ... ... да ... құру ... ... арасында (public relations) салық төлеушілердісалық ... ... ... ... жұмыс жүргізу,сонымен бірге декларация толтыру және басқа да ... ... ... түсіндіру жұмыстарын жүргізу;- салық органдарының материалдық ресурстарын және ... ... ... ... ... ... жүргізуүшін салық төлеушілерді таңдаудың тиімді жүйесін құру, салықбұзушылығын ірі көлемде жасаған салық төлеушілерді таңдап алуарқылы минималды ... мен күш ... ...  ... ... нәтижелілігіне қол жеткізу;- салық инспекторларының жұмыстарын объективті ... ... ... ...  ...  жоспарлаған  кездеауыртпалықты тиімді түрде бөлу;Қазіргі кезде салықтардың толықтай жиналуын қамтамасыз ету үшін сотжүйесінің ... ... ... ... органдарында жемқорлықпен күрестікүшейту керек, техникалық жағынан қаматамасыз ету және ... ... және ... ... ... қажеттігі күннен-күнге артып келеді. Сондықтан, бұл тұстарда біз ... ... ... жеке тұлғаларға салық төлеуді ынталандыру жүйесін ендіру керектігінжәне ... ... ... ... ... ... ... түскенпайдадан асып кететіндей, салықтан жалтарудың экономикалық жағынан тиімсізекендігіне көз жеткізетін жағдай туындату ... ... ... ... ... тексеруінің санын азайтып сапасын жоғарлату керек;- бухгалтерлік есепте көрсетілмеген, салық қызметінен жасырлыпотырған шаруашылық қызметтің алдын алу;- қысқа мерзімде ғана ... ... ... ... ... ... салық төлеушілерді тіркеудің бюрократиядан тыс икемді де тезпроцедурасын енгізу;- салық есептілігін  тапсырмаған  ...  ... ... тоқтатудың жылдамдатылған процедурасын ойлаптабу;- жалған банктік депозиттермен күресу ...  ... ... және гет ... ... жеке ... тұлғалардың банктік шоттарына бақылауды күшейту. Олүшін шет елдік шоттарды міндетті түрде тіркеу және ... ... ... қолдану керек;- салықтық – бюджеттік жоспарлауды аудандық және қалалық салыққызмет органдары ... ... ... қажет;- бюджетке түсетін бересі салықтық түсімнің ішінде қосылғанқұнға салынатын салықтың үлесі жоғары, сондықтан, оны ... ... ... ... ... қою ... ... тауарлардың айналымы жоғарылағанымен, одан түсетінсалықтық түсімдердің өсу ... ... ... ... ... ... салық әкімшілігін жандандыру шарт.Салық төлеушілер құқығы мен салық органдарының өкілеттігін тиімді түрдебаланстау салық ... ... ... ... ...  ... ... оның тиімді шешілуіне фискалды қызметтің тиімді түрдежұмыс істеуі тікелей тәуелді болып келеді.Ұсынылатын әдебиет ... ... ... ... ... салық әкімшілігіТақырып 19. Салық әкімшілігін жүргізудің шет елдік тәжірибесіЛекцияның мақсаты: салық әкімшілігін жүргізудің шет елдік ... ... ... салық, әкімшілік, салық жүйесі, салық әкімшілігі, бақылау,басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Салық органдарының ...  мүше  ...  және  ТМД  ... ... органдарының арақатынасы.2. Конвенцияларды әкімшілдендіру тәртібі.Бүгінде Қазақстан Республикасында салық әкімшілігін тиімді ұйымдастыруөзекті және шешілуі қиын мәселе. ... ол ... ... жеке меншікиелерінің мүліктік мүдделерін қорғау құралы болып табылады.  Бүкіл салықәкімшілігі ... ... ... ... басты шарты –  ел бюджетініңтабыс ... ... ... ететін, салық органдарының тиімдіжұмысы болып табылады.Салық әкімшілігі процедурасын ... мен ... ... ... ... жасауда  Қаржы  министрлігінің  ...  ...  ... нарықтық экономикасы бар шет елдердің тәжірибесінзерттеудің маңызы зор. ... ... ... даму ... ескереотырып,  бұл тәжірибені ... ...  ...  ...  жәнеметодикалық құжаттарды қазіргі халықаралық стандарттар мен талаптарға ... ... ... ... ... ... – мемлекеттің конститутциялыққызметтерінің бірі. Ол салық төлеушілердің ... мен ... ... ... қамтамасыз етеді. Француз салық жүйесініңнегізгі сипаттарының ... атап өту ... ... салық төлеуші салықтөлемін анықтау үшін мәліметтерді өзі алып ... оған қоса  ... 90 ... өз еркімен төленеді. Негізгі принцип – кез-келгенсалық төлеуші әділ, осы ... ... ... ... да дамытылыптұрады, бұл тәжірибені Қазақстанда да қолдануға болады.Салықтан жалтарумен күресудің барлық ... ... ... ... қарастырылған. Мұндай толыққанды құжат бірнеше елдерде ғана бар.Францияда ол бюджет туралы Заң бекітілген кезде, жыл ... ... ... екі томдық түсіндірмесі бар (жыл сайынғы түсініктемелер).Франция МСБ сараптамасына қарағанда, жыл ... ... ... ... ... жиынның 15-тен 25 пайызына дейін түспей қалады.Францияда оффшорлы ... ... ақша ... ... көзіне»салық салынуы тиіс, өйткені, істің маңызы – ... ... ... қарым-қатынас жалпы салық салу тәртібіненшығарылмағандықтан, соның ...  ...  ...  ...  Салықкодексіне ертеден бастап енгізілген. Бұл ережені Ұлыбританиядан өзге ЕО-қамүше елдердің барлығы жақсы ... ... ...  ... ... ... зоналар арқылы кететін болғандықтан,бұл тәжірибе бүгінгі күні еліміз үшін пайдалы болар еді.Францияда жеке тұлғаларға ... ... тек ... ... ғана ... Салық отбасының  жинақталған  ...  ... ... ... ... отбасы болып табылады. Салық ... ... ... ... ... әйелінің, жұмыс істейтінбалаларының табысы, еңбекақы, дивиденттер, коммерциялық қызметтің табысы,мүлікті жалға беруден түскен табыс жинақталады. Егер ... да бір ... ... ... мұны ... ... арнайы жүйе бар. Салық төлеушілержыл сайын (1 наурызға дейін) отбасының ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Отбасы мүшелерінің саны-асыранушы саны көп болған сайын, салық көлемі де аз болады.Ұсынылатын ... ... ... тізімінен: 1-5,9,10,12,13,16,20,21.Тақырып 20. ҚР салық әкімшілігін жетілдіруЛекцияның мақсаты: ҚР салық әкімшілігін ... ... ... оны ... ... салық, әкімшілік, салық жүйесі, салық әкімшілігі, бақылау,басқару, салық органдар.Негізгі сұрақтар:1. Қазақстандағы ... ... ... мәселелері және оларды шешу менжетілдіру жолдары.2. Халықаралық тәжірибені пайдалана отырып салық ... ... ... ... мен салық әкімшілігін реформалаудың тұжырымдамасы.Қолданылып жүрген бақылау процедураларын жетілдіру салық ... ... ... ... маңызды факторы болып табылады.Салықтық бақылау жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... мамандық және материалдық ресурстарыннеғұрлым тиімді бағыттауға мүмкіндік беретін, салықтық тексерулерде ... пен ... ... ... ... ... қол ... құжаттықтексерулер жүргізу үшін салық төлеушілерді іріктеудің тиімді жүйесініңболуы;-  салық  ведомствосының  ...  ...  ...  ... сонымен бірге, салық органдарына жауапкершіліксізнемесе ... ... ... ... ... саласында әсер етеалатындай  жоғары  билік  ...  ...  заң  ...  ... ... ... ... және әдістерін қолдану;- әр салық инспекторының қызмет нәтижесін объективті қарауға мүмкіндікберетін олардың жұмысын бағалау жүйесін пайдалану, ... ... ... ... ... ... ... үшін салық төлеушілерді тиімді ... ... ... тән ... ... ... бұзушылықжағдайында жоғары маңызға ие болып отыр. Жоғарыда айтылған іріктеу жүйесінеғұрлым ... ... ...  ...  ...  үшін  ... іріктеудің екі тәсілін қолданады: ... және  ... Бұл ... тексерулер арқылы салық төлеушілерді мейілінше қамтуғамүмкіндік ... ... ... болжамсыздығы  мен  төтеншелігісебебінен болатын ... заң ... ... ... ... ... бақылаудың ең маңызды түрлерінің бірі болып салық төлеушілердіқұжаттық тексеру болып табылады. Мұндай тексерулер ... ... ... ... түсімдерінің 20 ( жуығын береді және салық төлеушілерді салықзаңына бағынуға ... ... ... ...  ...  ... ... төлемеуге қарағанда, оны төлеу  пайдалы  болатындайжағдайларды құруға мүмкіндік береді.Салық ... кең ... ... ... ...  тексеруаумақтық Салық Комитетінің  ...  ...  ...  ... ... ... құжатты тексерулерді жүргізу үшін  салықтөлеушілерді таңдап алу міндеті өте ... ... ... ... ... ... ... таңдаудың бір ғана әдісіқолданылады. Бұл орайда көптеген салық қызметтері бір әдіске сүйенбей, біруақытта бірнеше әр ... ... ... ... ...  таңдаужасаудың мақсаты әдетте потенциалды, ... ... ... ... ... ... ...  таңда  дамыған  елдер  ...  ...  ...  ...  салықтық  басқаруды  жетілдірудің  біршаматәжірибесін жинақтаған, ол ... ... ... ... ... кезінде салық қызметкерлерінің қызметін барынша тиімді ... ... ... үшін ... ... ... ең қарапайым әдісі болыпкездейсоқ таңдау табылады.  ...  ...  ...  ... таңдау, әдетте, аз қосымша түсімдер береді. Көбінесе, кездейсоқтаңдау әдісі салық төлеушілерді іріктеуді құру үшін қолданылады, ол ... ... ... ... ... ... ...  Мысалы, АҚШ-тыңФедералды салық басқармасы ұдайы жеке және заңды тұлғалардың кездейсоқжолмен  ...  ...  ...  ...  ...  алынғанақпараттарды  пайдалана  отырып,  мұқият  ...  Бұл  ... ... жүргізіледі, ол «салық төлеушілердің ... ... (TCMP – Taxpayer ... ... Program) ... Осы ... нәтижелері бойынша салық төлеушілердің басжиынтығында салыққа ... ... ... ... дәрежесінкөрсететін  бағалар  құрылады.  Осы  мәліметтердің  ...  ...  ...  ...  критерийлері  жасалады,  олардыұсынушыларды барып тексеру арқылы барынша жоғары ... ... ... ... ... ... ... 1-5,7,10,11,13,21.ҚР салық әкімшілігінің қазіргі кездегі жағдайы1. Салық әкімшілігі және оның атқаратын функциялары2. Салық әкімшілігінің ұйымдастырудың әдістері мен олардың ...  ...  ...  ...  ...  мәселелерініңөкілеттілігі мен ерекше құқықтарымен,  салық  қызметімен  және  ... ... ... ... алынған, мемлекеттік басқарудыңәкімшіл-нұсқаушыл органы.Салық әкімшілігі – салықтық әкімшіліктің өкілеттілігі мен қызмет ... ... оған ... пен салық заңы бекіткен салықтықәкімшілікті жүзеге асыру.Салықтарды ... ... ... кешенді шараларды жүзегеасырады. Атап айтқанда:- салық құрылымдарын оңтайландыру;- оларды ... ... ... ... ... мен есеп берудіңдұрыстығын тексеру мен ұйымдастыру;- салықтарды дұрыс ... ... ... өз уақытында және толық төлеу,бір жағынан салықтық органдардың заңмен бекітілген  құқықтары  ... ... ... ... ... ... қорғау мақсатындағысалық төлеушілердің;- салық салу ... ... ... ... қатынастарын үйлестіру;- түрлі деңгейдегі мемлекеттік басқару бюджеттерінің арасындағы салықтықтүсімдерді бөлу;- жинау және алынған нәтижені сараптау;- ... ... ... ... ... және жекелеп алғандағы салықтыбасқару жүйесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар жасау.Салықтарды басқару, әдетте Бас салықтық ... болу ... ... ... арқылы елдің барлық аумағында бірдейжүзеге асырылады.Төмендегі 1-сызбада көрсетілгендей, ... ... ... ... (7-4 ке ... ... ... деңгейлі иерархиядағы(4-1 ге дейін) жалғасы болып табылады. Ол ... ... бір ... ... ... ... саясаты оның бір бөлігі ғана)аясында ... ... және ... сәйкес мемлекеттік бюджет қабылданатынсалық заңдарын бекітумен аяқталады.Мұнда салықтарды басқарудың кіші жүйесі салық ... ... ... ... және ... ... ретінде  салықтықәкімшілік түріндегі басқарудың кіші жүйесін (басқару субъектісін) және ... кіші ... ... объектілері)  –  аралықтағы  ... мен ... кіші ... ал ... ... ...  - соңғыбасқарылатын кіші жүйе-салықтарды ... ... кіші ... ... таңдаудың (олар аралықтағы кезеңдесоңғы басқарылатын объектінің – салықтың кіші ... ... - ... маңызы бар: олар көп жағдайда басқаратын кішіжүйенің ұйымдастыру ... мен ... ... ала ... ... ... процесінде қандай да бір уақыт аралығындағыбюджетке түскен салықтық ... ... осы ... ... ... ... жасау  үшін  ...  және  ... ... ... құрамында арнайы салық саясаты қызметініңболуына итермелейді.|            ... ... ...         ... 1. Иреархия деңгейлері бойынша салықтарды тікелей басқару жәнемемлекеттік реттеу жүйесі[1]Дәл ... ... ... ... ... ...  білікті  жәнеақпараттық қызмет көрсетіп, ұйымдастыру жұмысына көмектесе алатын ... ... ... ... ... кіші ... тек ... ғана болса, мысалы, есептеу, төлеу, салықтарды санау, есеп ... ... ... ... механизм, сонымен қатар салық салупроцесінің қатысушылары-жауапкер тараптар жүрсе, онда басқару субъектісініңқызметі (салық қызметінің) түйіспелі ... ... ... ... ... ... оны ұйымдастырукезіндегі көптеген міндеттерді шешу үшін де ойластырылған. Осылайша, салықсалу құрылымының өзара байланысы, оның ... ... ... менқұрылымдарының өзара байланыс сипаты, салықтарды түрлі бюджет деңгейлерініңарасында бөлу мәселесі және биліктің түрлі деңгейлерінің осы ... ... өте ... және ... мәселе болып қала береді. Мұнда неқажет, мысалы, олардың өз құзырларын асыра жұмсамағын, ... ... ... ... ...  ...  болмасын  (жергіліктісалықтардың пайдасына және жалпы мемлекеттік түсімге зиян келтірмеу) ... ... ... есеп пен ... төлемдердің бюджетке түсуінекедергі келтірмеуі, оларға формальды түрде бағынбайтын ... ... ... ... орай, салық туралы заң да, ғылыми ұсыныстар да  ... ... ... ... мен ... ... шектеу береалмайды, олардың кедендік мемлекетаралық шекараларды өту ... ... (ҚҚС мен  ...  есептеу  мен  алу  ...  ... ... ... ... арасында туындайтын дау-дамай менкеліспеушілікті шешу  тәртібін  ...  ...  ... ... ... ал ол ... жұмысқа зиянын келтіретін қажетсізбәсекелестік пен түсініспеушілікке алып келеді.Салықтарды басқару мен ... ... ... ... ... ... болмауы, шетелдік тәжірибені нақты жағдайлардақолданудағы терең сараптамасыз, бірден көшіре ... ... ... ... ... ... ... құртушысы ретінде – нағын зиянкес секілді жағымсызқатынастарға толы, сондықтан да олармен іскерлік ... ... ... ... ... ... жолын аяусыз кесу мен (олардыңкінәсіз екендігін жоққа шығара отырып) дөп басып айқындауға алып ... ... ... ... ... алдында ешқандай құқықтықбасымдығы жоқ. Салық төлеу кезіндегі кез-келген қате, салық төлеушіні ...  ...  ...  өте  ...  ...  ... ... еріксіз мынандай сұрақ туады: жинақталған табыстан салықсалынатын ... алып ... ... ... пен ... ... табысынарнайы қысқартудың арасындағы айырмашылық қайда?  ... ... ... ... ... ... ... төлеушілер үшін, өте азданамен басылып шығарылатын болса, ол қолданып жүрген салықтық органдардыңережесі ... жаңа ... ... ... ... өзгерісті білмегеніне,соншалықты қатаң жаза – үлкен ... ... ... ...  төлейтіндей,ол шын мәнінде кінәлі ма? Осы және өзге де маңызды мәселелерге ... ... ... ... ... де табылмайды.Салықтарды басқару жүйесінің, соған сәйкес бағыттағы басқару жүйесіқызметімен ұқсастығы көп. Оған мыналар жатады (2-сызба):Жоспарлау – ... ... ... ... мен даму ... мақсаттарға жету әдістері мен жолдары ретінде қарастырылады;Ұйымдастыру – ... ... мен ... ... ... нақты шекаралары мен олардың  байланыстарынбекітуге бағытталған, ... ...  ...  орталықтандыру  немесеорталықтандырмау  деңгейлері;  басқару  аппаратының  өзіндегі  ...  ...  ...  ...  ...  салық  қызметімамандарынының  біліктілігі;  бөлімшелердің,  ...  ...  ... және ... ... ... ... жұмыс тәртібін анықтау;Үйлестіру – салықты басқару жүйесінің барлық топтарының жұмысынкелістіруді ... ... ... ... ... ... жүйелерінің,  салық  пен  басқару  құрылымдары  қатынастарыныңбіртұтастығы орнатылады;Реттеу – ... ... ... жағдайда салық төлеушілер менсалық жүйесінің тұрақтылығы мен реттілік қатынастарын жасайды;Бақылау – салық ... ... ... кері ...  етеді.  Мұның  көмегімен,  ...  оның  ...  ... ... ... ... ... асырылып жатқаны туралыақпарат алынып, бағаланады.Талдау - ... ... оның ... ... ... салу ... ұйымдастыруда жағымсыз жағдайларды болдырмау үшін, олардың пайдаболу шарттары мен тенденцияларын тауып, ... әсер бере ... ... ... ... ... салық жүйесінің және жекелепалғанда салықтарды басқару жүйесінің тиімділігін арттыру жөнінде ... ... ... ... ... салық қызметі қызметкерлерін өнімді еңбекке, ал ... ... ... ... ...  баруға  итермелейтін-басқарудың жалпы қызметі;Соңғы ... ... ...  ...  ...  ...  ... өйткені бір қызметкердің басына 400-500 салық төлеуші келетінболса, олардың әрқайсысымен ... және ... ... ... ... ... аз. Сонымен бірге, салық қызметі органдарының қызметкерлерін материалдытүрде ынталандыру жағдайы (мысалға, еңбек ақы ... ...  ... ... келуі тағы да қиын мәселе. Сондытан, осы тұрғыда ойланатынжәйттер аз емес.Бұл басқару жүйесінің негізінен сипаты мен ... ... ... атап ... өндірістік-шаруашылық және әлеуметтік, мысалы, салықтықоргандарды қаржыландыру және материалды-техникалық қамтамасыз ету, оларғатехникалық ... ... ... ... ...  ...  ... қызметінің ішіндегі кіші-гірім қызмет түрлері болып табылатын,нақты қызметтерді жүзеге асыру деген сөз.Салықтарды басқаруда ... ... ... ең ... соңғы нәтиже-салық төлеушілердің салықты толық және өз ... ... ... ... ерекше мән беру керек.Мұндай шешімдердің сапасы оларды дайындау мен ... ... ... ... ... ... 3-сызба):1. Ғылыми негізделу. Басқару шешімдерін жасауды, елдің ұзақ мерзімдібюджетті – қаржылық саясатына, нарықты талаптарды ескере ...  даму ... мен оның сол ... ... және ... ... салу ... сай келетін, мықтығылыми-техникалық базаның аясында жүзеге асыру қажет.2. Мақсаттылық, сандық және ... ...  ... ... пен құралды аз ... ... ... ... ... қазіргіуақыттағы техниканы қолдана отырып, болжап, жоспарлап, салықтарды ... ... ... ... керекті өзгерістерді енгізіп, өзуақытында ... ... ұзақ ... ... мен ... ... ақпараттыжаңа басқару шешімдерін жасау үшін сараптау және жүйелеу, ... ... және ... көрсеткіштерде келтірілген нақты нәтижелерге жету үшінқолданылуы керек.3. Оңтайлылық. Оңтайлылықты талап ету әрбір нақты жағдайда ... салу мен ... жеке ... ... ... ... сәйкес келетін шешімге негізделеді.4. Өз уақытында. Бұл факторды мына сөздермен қысқаша баяндауғаболады: ңДер кезінде, қажет шешімң. Бұл ... ... ... ...  ...  ...  қабылдануы  тиіс,  үрдістің  жалпызаңдылықтары мен себеп-салдар байланысын біле ... сол ... ... ... ... екенін сезіне отырып, сол үшін бұдан кейінгібаяулатудың мүмкін ... ... ... оның ... ... түрде жүзегеасуы үшін барлық алғышарттар толық пісіп-жетілді, ал ... ... әсер етуі ... ... ... сәтті таңдап алу.  Басқарушешімдерінің өз уақытында болуы, көп жағдайда ... ... ... ... мен ... ... бекіткеноңтайлы уақытта, сапалы түрде дайындап ... ... үшін ... ... қорына да тәуелді. Салықтарды  басқару  мәселесінежататын оған ... ... өз ... ... ... мерзімдерді қызметке енгізу, қандай да бір ... ... ... актілердің орындалуы  мен  қызметінің  тоқтатылуын  ... ... ... ... ... басшылық шешімдеріне әсерететін, және оның барлық мүмкін болатын салдарына негізделуі керек,өйткені, жалпы ... ... ...  ...  ... ... ... енетін салықтарды әрекетін тек кешендітүрде ғана ... ... ... ... ... ... бір шешімнің әсерету тетіктерін көрсетеді. Оның мақсатты ... ... ... жетугениеттенген, соңғы нәтижені ...  ...  Ол  ... өзінің қабылдануының негізі болған фактор, жағдай мен түсініктердікөрсетеді. Мысалы, темекі өнімдеріне акциздердің енгізілуінің басты себебі,халықтың оны ... ... қою ... ... ал мұндай шешімдіынталандыру – оның халық ... ... ... ... ... ... ... және сонымен байланысты салықтыққатынастардың  үнемі  диверсификациялануы  нарықтық  экономиканың  ... ... ... субъектілерінен онда болып жатқан ... ... және ... ... тез әсер ... ... байланыстытуындаған күрделі проблемаларды шешуге икемді әдіспен келуді талап ... ... өзі де, ... бір ... ... түрде тұрақтыболып, оның ережесінде келтірілген түрлі түсіндірулерге жол бермей отырып,оның ... мен ... ... ...  ... енгізумүмкіндігін қарастыруы қажет.8. Заңдылық. Салықтарды басқару жөніндегі кез-келген шешім  елде ... заң, ... ... ... ... ал егер өзге ... ... ... қызметіне  қатысты  болса,  онда  халықаралықкелісімдер мен ... ... ... сай ... ... ... ... басқару шешімдерінің  дұрыс жүзеге асырылуы көпжағдайда, бұл ... ... ... мен ... ... ... ... бекітілген қажетті мәліметтерді қаншалықты толық, нақтыжәне анық, қойылған міндеттердің орындалу мерзімі және ... ... ... ... ...  ... етілуі, аты-жөні, лауазымды міндеттерімен қамтамасыз етілгенінетәуелді.Мұндай шешімдерді қабылдаудың басты ...  ... ... ... ... ...  ...  орындалуына  жан-жақты  бақылаудыұйымдастыру ... ... ... ... ... бағалау жәнеәдістері мен принциптері.Салықтар реформасын басқару, өз уақытында және ... ... ... ... таксономиялық процесс ретінде ол қарастырғанмақсатты және ... ... ... ... қолданылуы, оныңқұқықтық, ұйымдастыру-техникалық және әкімшілік  ...  ... ... ... ... ... азайту; салық төлеушілердіңқұқығын қоса алғандағы, салық заңының ... ... ... және ... барлық аймақтарында біржақты түсінуді бақылау; осы кезде туындағанмәселелерді жедел шешу.Салық төлеушілерді тіркеу есебін жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... мемлекеттік тіркеуді, қайта тіркеуді және таратудыжүзеге асыратын;2. ... ... ... ... байланысты объектілерді және салық салу объектілерінесепке алу және ... ... ... асыратын;4. Лицензиялар, куәліктер немесе рұқсат беру мен тіркеу сипатындағыөзге де құжаттарды беретін;5. Жеке тұлғаларды ... ... ... жері бойыншатіркеуді жүргізетін;6. Азаматтық хал актілерін тіркеуді жүзеге асыратын;7. Нотариаттық іс-әрекеттер жасауды жүзеге асыратын;8. Қорғаншылық пен қамқоршылықты жүзеге ... ... ... ... ... ... ... басқа да уәкілеттіоргандармен өзара іс-әрекет жасайды.------   ...   ...   ... ...  ХХ  Х  ...  ...... разряды4   фасет–салықтөлеушінің кезекті нөмірі3 фасет - 0 – ... ... 1 по 9 – жеке ... ... – аудан коды1 фасет – облыс коды|Жеке кәсіакер ретінде тіркелу үшін   |Жеке кәсіпкер ретінде тіркелу үшін ... ... жеке ... ...   ||қайда бару керек?           ... ... ... ... ...  |кезінде азаматтық – құқықтық әрекеттерді ||                    ... ... ... ...     ... мен ... ... алдында ||Ол үшін қандай құжаттар дайындау қажет?|1. 3 x 4 көлемдегі сурет жапсырылған   |олардың ... ...        ||                    ... ... ...        ... ... туралы Куәлік     ||Жеке кәсіпкерлерді тіркеу ...  ... ... ... төлеушілердің     |лауазымды тұлғаға беріледі. Куәлікке   ||регламенттеу ҚР ңЖеке ...   ... ... ... ...   ... орган басшысымен расталған   ||туралың Заңының 27 бабы бойынша жүзеге |2. ЖК ... ... үшін ...  ... жеке ... ... ...               ... ... ...       ... ...            ||                    |                     ... ... тіркеу туралы  ||Жеке кәсіпкерлер ... ...    |ЖК ... ... үшін алым    ... ... қойған жағдайда    ||мемлекеттік тіркеуден өту үшін төменде |ставкасы 4 АЕК ... ... – 4120   ... ... ... Көшірмені  ||берілген талаптардың бірі орындалуы  |тенге                   |алу үшін ... ... үшін ...                 |                     ... 25 ... төленеді.       ||1) тұрақты ... ...      ... ... ...     |При ... ... указанных в    ||жұмыскерлер жалдайтын         ... I, II, III ...      ... на ... ... о   ||2) кәсіпкерлік қызметтен ҚР заң    ... ... – ақ, ҚР ... ... ...       ... жеке ... үшін     ... ... ... ...     ... ... об ...   ... ең ... ... ... болып табылмайды        ... в ... ... по ... ... ... ... жиынтық |                     ... этим ...       ... ... болуы шарт*.       ... ... ... ... – рет ... |                     ||                    ... ... ... ...   |Мемлекеттік тіркеу куәлігіндегі     ||Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркеу ... ... ... тапсырғаннан |мәліметтер өзгерген жағдайда кәсіпкер  ... ... ... ...  ... ... тіркеу туралы Куәлік  |қайта тіркеу жасайды және жаңа куәлік  ||                    ... ... ... асырылады.       ...                  ||* 2006 жылы ... ... ... |                     |                     ||ең ... ... 12 360 ... (1030 ... ... ... Куәліктің    |                     ... (АЕК) * 12 ай)          ... ...             |                     ||                    |                     |                     ||   Жеке ... мемлекеттік  |                     |                     ... ... ...       |                     ... ...          ||                   |                     ... Министрлігінің           ||                 |                     ... ...              ||                   |                     |                     ... ... мемлекеттік тіркеуден |                     |                     ... ... ... ...    |                     |                     ... ... салу ... бірін|                     |                     ... ...             |                     |                  ... ... АСР;        |                     |                     ... ... ...  |                     |                     ||АСР                  |                     |                     ||                   |                     ... ... ... тіркеу  ||Кейбір жеке кәсіпкерлерге арналған АСР|                     |                     ||                   |                     |                     ... ... ... ...     |                     |                     ... ...          |                     |                     ||                   |                     |                     ||                   |                     ... 2009 жыл             ...  ... салық режiмдерiАрнаулы салық режiмi – салық төлеушiлердiң ... ...... ... шаруа қожалықтары, заңды тұлғалар-ауыл шаруашылығыөнiмдерiн өндiрушiлер, кәсiпкерлiк ...  ...  ...  ... және ... ... түрлерi үшiн белгiленетiн жәнесалықтардың ... ... ... мен ... ... ол ... есептемесiн бiреудiң оңайлатылған тәртiбiн көздейтiн бюджетпен есепайырысудың ерекше тәртiбi.Арнаулы салық режiмi шағын бизнес ... үшiн ... ... ... ... әлеуметтiк салықты және корпорациялықнемесе жеке ... ... ... мен ... ... ... Басқа салықтарды, мiндеттi төлемдердi есептеу, төлеу және салықесептемесiн табыс ету ... ... ... ... ... бизнес субъектiлерiне арналған салықты  есептеудiң  оңайлатылғантәртiбi бiржолғы  талон,  ...  ...  ...  негiзiндежүргiзiледi. Аталған әдiстердiң әрқайсысы үшiн оларды қолданудың шарттарыескерiледi: қызметтiң ... ... ... ... орны, сипаты,табыс мөлшерi, қызметтiң жүзеге ... ... ... ... ... және т.т.Шағын бизнес субъектiлерiне арналған арнаулы салық режiмiқызметтiңбiрқатар түрлерiне,  атап  ...  ...  ...  ... қаржы, бухгалтерлiк қызмет көрсететiн, мұнай өнiмдерiнөткiзетiн, шыны ыдыстарын ...  және  ...  жер  ... лицензияланатын қызмет түрлерiне қолданылмайды.Ара-тұра сипаттағы кәсiпкерлiк қызметтi (жылына ... ... ... ... ... жүргiзген кезде салықтық есеп-қисаптарғаарналған бiржолғы талон –  ...  ...  ...  қолдану  құқығынкуәландыратын және төлем көзiнен ... ... ... ... ... ... ... есеп айырысу фактiсiн растайтын құжатпайдаланылады.Салықты оңайлатылған мағлұмдама негiзiнде ... ...  ... ... салу объектiсiне есептi салық кезеңiне тиiстi салықмөлшерлемесiн қолдану ... ... ... ... ... ... ... есептi салық кезеңiнен  кейiнгi  ...  ...  ... мерзiмде жүргiзiледi.Патент бойынша салықты есептеу кезiнде төлеу де ...  ... ... ... ... ... режiмi патент негiзiндересiмделедi. Патент негiзiндегi арнаулы салық режiмiн мынадай шарттарға ... 1) ... ... ... ... 2)  ... нысанындағы қызметтi жүзеге асыратын; 3) жыл ... ... ... ... аспайтын жеке кәсiпкерлер қолданады.Шаруа қожалықтарына арналған арнаулы салық режiмi бiрыңғай жер салығынтөлеу негiзiнде жүзеге ... бұл ... ауыл ... өнiмiн өндiру,ұсату және өткiзу бойынша қызметтен ... жеке ... ... ҚҚС, жерсалығын, көлiк құралдарына және мүлiкке салынатын салықты қамтиды. Бiрыңғайжер салығының салу объектiсi жер ... ... құны ... ... осы ... 0,1 ... ... есептеледi.Бiрыңғай жер салығының төлеушiлерi қызметтiң басқа түрлерiнiң көзiндесалынатын жеке ... ... ... ... ... ... аударылатын мiндеттi зейнетақы жарналарын төлеуден босатылмайды.Бiрыңғай жер салығын ... жер ... ... жер бойынша тиiстiбюджетке екi ... ... ... ...  ...  кезеңiнiң  20  қазанынанкешiктiрiлмейтiн мерзiмде төленедi;2) бiрыңғай жер салығы бойынша ... есеп ... ... ... ... ... 20 ... кешiктiрiлмейтiнмерзiмде жүргiзiледi.Заңды тұлға – ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушiлерге арналған арнаулысалық режiмi жердi пайдалана отырып, ауыл шаруашылығы өнiмiн ... ... осы ... ... және өткiзу жөнiндегi, толық ... ... ... мал ... мен құс ... ... ... асылтұқымды), ара шаруашылығының ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiру жөнiндегi,сондай-ақ ... осы ... ... және ... ... қызметiнеқолданылады. Бұл салық режiмi құнының есебiне корпорациялық табыс ... ... ... ... ... ... немесе бастапқы өтеусiзуақытша жер ... ... жер ... ... кезде төлейтiн жерсалығы, уақытша өтеулi жер ... ... ... ... жер ... үшiн ... ақы, ... және көлiк құралдарына салынатынсалық енгiзетiн патент негiзiнде жүзеге асырылады ... ... ... есептеу кезiнде бюджетке төленуге тиiстi салық сомасы 80 пайызғаазайтылады. Патент құны есебiне енгiзiлген ... және ... ... ақы ... ... ...  20  мамырдан  және  20  ... ... ...  құны  ...  ...  және  жердiпайдаланғаны үшiн ақы сомаларының тиiсiнше 1/6 және  ... құны ... ... бойынша берiлген қайта есептеулердi ескере отырып, патентқұнының қалған ... ... ... ... ... 20 ... ... төлеушiлер басқа мiндеттi төлемдерi бойынша мағлұмдаматапсырады.Кәсiпкерлiк қызметтiң жекелеген түрлерiне арналған арнаулы салық режiмiойын ... ... ... ...  ...  лото  ойындарысаласында қызмет көрсететiн заңды және жеке ... ... ... ... және жеке ... қолданылады.Қызметтiң аталған түрлерiнiң субъектiлерi бюджетпен тiкелген жиынтықсалық, әлеуметтiк салық, ... ... ... жеке  ...  ... ... ... мөлшерiнiң 30 пайызын, қосылған құнға салынатынсалық – 70 ... ... ... салықтар мен басқа мiндеттi төлемдержалпы белгiленген тәртiппен төленедi. Тiркелген жиынтық салықтың ... ... және ең ... ... ... ... ... салудың әрбiр объектiсi бойынша (ойын үстелi,  ойын  ... ... және т.т.) ... ... баждар және  төлемдердҚң экономикалық мазмұныСалықтан басқа ... ... ... ... ... бiр ... ... төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер (мiндеттiақша аударымдары – ... ... ... және т.т.) iс ... ... және ... деп ... заңды және жеке тұлғалардыңмемлекеттiк органдардың ... ...  ...  үшiн  ... төлемдерiн айтады. БҮл төлемдердiң сомасы жергiлiктi бюджеттердiңкiрiсiне не белгiленегн ... ... мен ... ұйымдарға не арнаулықызмет көрсететiн ұйымдардың, мекемелердiң шығындарын iшiнара немес толықөтеу, ... ... ... үшiн ... олардың қарамағына түседi.Алымдар мен төлемдердi төлеу көбiнесе ... ... де, ... ... ... ... мен ...  объектiнiң,қызметтiң белгiлi бiр халiн белгiлеудi дайындаумен байланыстарды да қоса,қызметтiң айтарлықтай кең аясы ... ... ... Осыған орайалымдар мен төлемдердiң салық салу ... де сан ... ... ... мен ... ... мен ... тәртiбi де әртүрлi болады.Алымдардың сомасы Үкiмет белгiлеген мөлшерлеимелер бойынша есептеледi жәнетiркеулi орынға тиiстi ... ... ... төленедi.Алымдарды төлеудiң қажеттiгiн тудыратын қызмет түрлерiнiң сан алуандығыолардың көбiсiн тиiстi қызмет ... ... ... ... ...  таза  ...  шеңберiнен  шығарып  жiбередi.Тiптi  мемлекеттiкоргандардың көбiнесе ақылы қызмет көрсетуге ... ... және ... операциялар қаржылықтан кәдуiлгi тауар-ақша қатынастарына түрленiпотырған нарықтық қатынастар жағдайында бҮл ... ... ... ... ...  ...  өрiстедi.  Мүндай  ақылықызметтердiң шеңберi ... мен ...  ...  тексергенi  жәнетаңбаланғаны үшiн алымдарды, басқа бiрқатарларын қамтиды.Алымдардың сомасы әдеттегiдей ¶кiмет ... ... ... ... ... ... үшiн есептеу ресурстардың (судың,ағаштың) ... ... ... ... ... сан ... қарайжүргiзiледi. Осыған байланысты алымдар мен төлемдер ... ... ... ... салуды есептеу үшiн негiзiнен салық төлемдерi менәлеуметтiк төлеулерге арналған лайық есептiк көрсеткiштiң еселенген ... ... ... ... ... үшiн  ... ... учаскелерiн пайдаланғаны үшiн;жер үстi көздерiнiң су ресурстарын пайдаланғаны үшiн;орманды пайдаланғаны үшiн;жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн;радиожиiлiк спектрдi пайдаланғаны үшiн.Мысалы, жер ... ... үшiн ... (жер  ... оны уақытша пайдалануға берген кезде алынады (жер ... ... ... ... ... ... тастағанда).Мiндеттi төлемдердiң арасында ерекше орында мемлекеттiк баж алады.Мемлекеттiк баж – бұған уәкiлдiк ... ... ... немеселауазымды адамдардың заңдық мәнi бар iс-қимылдар жасағаны үшiн ... ... үшiн ...  ...  ...  баж  төленетiнқызметтердiң тiзбесi тым кең және ол ... ... ... ... ... ... iстер бойынша арыздардан,  ... сот ... ... ... үшiн, ... ... ... туралы куәлiктерi және азаматтық хал актiлерi ... ... және ... ...  ...  ... ... үшiн; шетелге баруға және Қазақстан Республикасына басқамемлекеттерден адамдарды ... ... ... ... ... ... паспортына Қазақстан Республикасынан кету және келуқұқығына виза бергенi үшiн; Қазақстан ... ... ... ... және оның ... ... туралы құжаттарды рәсiмдегенiүшiн; азаматтық қаруды тiркегенi және қайта тiркегенi үшiн; бекiтiлiгенхалықаралық шартқа ... ...  ...  ...  ... Үкiмет уәкiлеттiк берген мемлекеттiк  органдардың  апостильқойғаны үшiн; ... ... ... құралдарын мемлекеттiк тiркеутуралы куәлiктi, мемлекеттiк нөмiр белгiлерiн бергенi үшiн және т.с.с. үшiналынады. ... ... ... ... ... қолданылады,олар айлық есептiк көрсеткiштерге қарай ... ... ... ... Баж не өтiнiш бергенге дейiн, iс-қимыл жасалғанаға дейiн, небажбен төленетiн құжат берiлген кезде төленедi.Қазақстан Республикасының шекрасынан ... ... және оның ... ... үшiн ... ... алынады.Мемлекеттiк баж нақты ақшамен, сондай-ақ төлеушiнiң банктегi (оныңфилиалындағы) шотынан аударым ... ... ... ... ... тәртiбiн Қаржы министрлiгi белгiлейдi.Кеден iсiн жүзеге асыру кезiнде Қазақстан ...  ...  ...  кедендiк  төлемдер  алынады.  Олар  бойыншатөлеушiлер, есептеулердiң, қайтарып ... ... ... ...  анықталады.  Кеден  төлемдерiнiң  мөлшерлемелерiн  ... ... ... ... ... тауарларды алып өткенкезде және кеден заңнамасымен белгiленген басқа да ... ... ... ... кеден бажы, кеден рәсiмдеуi үшiн, тауарлардысақтау үшiн, кедендiк iлесiп алып жүру үшiн ...  ...  ... ... беру үшiн ... кеден рәсiмдеуi жөнiндегi маманныңбiлiктiлiк аттестатын беру үшiн ... ... ... үшiн  ... және жеке ... алымдары, баждары және өзге де ... ... жеке ... да, сонымен бiрге белгiлi бiр iс-әрекет жасалған кезде де әралуан жеңiлдiктер белгiленген. Жеңiлдiктер ... ... ... ... ... ... түрiнде белгiленедi.Тақырып: Салықтарды аударуСалықтарды  аудару  –  салық  ауыртпалығын  ...  ...... ... ауыртпалығын өз мойнына алатын халыққакөшiру процесi. Салықтарды аудару бiрқатар салықтар бойынша ... ... ... ... ... ... ... салу объектiсi мен көзiнiң ... ... ... ... ... ... да, ... бiрге айналыссферасында да болады.Өґндiрiс сферасында табыс немесе пайда  есебiнен  төленетiн  ... ... ... ... жолымен, яғни қажеттiжұмыс уақытын салыстырмалы қысқарту және қосымша уақытты көбейту ... ... Бұл ... қызметкерлерге салықты аударудың аса бiрбүркемелi нысаны.Айналыс сферасында ... ... ... арқылы аударылады.Корпорациялық табыс салығы кәсiпорын өнiмiн тұтынушыларға неғұрлымжоғары бағалар есебiнен немесе ресурстарды ...  ... ... ...  ...  ...  ...  қоғамнысанында ұйымдастырылған шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң  табысынасалық салынған жағдайда акционерлерге ауыстыру ... ... ... ... оның ... ... ... оларға тым төмен дивидендтертөлеу арқылы ... ... ... ... ... жеке ... салығы  салық  төлеушiлердiңтүпкiлiктi  табысынан  алынатындықтан  ...  ...  ... ... бойынша қызметкерлерге еңбекақы төленетiн болса,онда салықтардың бiр бөлiгiн жұмыс iстеушiлерден жұмыс ... ... ... Жұмыс берушiлер бағаны арттыру жолмен еңбекақы бөлiгiндегiағымдағы шығындарды ... өнiм ... ... ... ... ... ... төленетiн жеке табыс салығына қатысты айтатынболсақ, бағаларды  ...  ...  оны  ...  ...  ... ... тұлғалары көрсететiн қызметтерге аударуға болады.Меншiкке салынатын салық iшiнара ... ... ... ... заңды тұлғалар мен  жеке  тұлғалардың  мүлкiнесалынатын салықты ... ... ... ... ...  тазатабысты салық сомасына жоғарылатуға және сөйтiп оны өнiм мен  ... ... ... Жеке тұлғалар – мүлiктiң иелерi – пәтериелерi оны жалға берген ... ғана ... ... ... ал оларнегiзiнен мүлiкке салынатын салықтың түпкiлiктi төлеушiлерi болып табылады.Ұқсас жағдайда табыс есебiнен төленетiн тура салықтар – жер ... ... ... ... ... ... ... қабiлеттi болып келедi.Қосылған құнға салынатын салық түгелдей тұтынушыларға ауысады, ... өнiм мен ... ... ... ... және ... бұл салықсалынбайтын тауарды таңдай алмайды. Акциздер мен импорттық ... ... ... ... ... өйткенi тұтынушылар акциздер мен баждарсалынбайтын орнын басатын тауарлар мен қызметтерге қайта ... ... ... ... оның ... сұранымның төмендеуiне байланыстыбағаны түсiруге мәжбүр болады және ... ... ... мүмкiн –iшiнара тұтынушыға, iшiнара сатушыға ауысуы мүмкiн.Тура, сондай-ақ жанама салық салу кезiнде жалпы ... салу ... ... ... және тұтынушыларға терiс әсер етедi, бұлбағаның өсуiнен және ... ... ... ... ... баға ... сұранымын қысқартады, бұдан туарларды сатудың ауқымыазаяды, ал ... ... ... шығаруды азайтады.  Нарықтықсұраным мен ұсыным, бiрақ тепе-теңдiк нүктесiн ... ... ... ... ... ... мен ... арасында салық ауыртпалығын бөлу сұраныммен ұсынымның икемдiлiгiне байланысты болады.Ұсынымның тұрақты жағдайында тауарға ... ... ... ... тұтынушылар салықтың соғұрлым үлкен бөлiгiн төлейтiн ... ... ... ... көбiрек болса өндiрушiлер тарапынан соғұрлымкөп салық төлемдерi болады.Сүранымның тұрақты жағдайында  ...  ...  ...  ... соғұрлым салықтың үлкен бөлiгiн ... ... ... ... көп ... ... үлкен бөлiгiн тауарды тұтынушылартөлейдi.Сұраным мен ұсыным икемдiлiгiнен ... ... мен ... ... ... мүмкiндiгi мен дәрежесi көп  ...  ... ... ... ... өрлеу кезiнде бағаны көтеруге неғұрлымқолайлы жағдай жасалады және ... ... ... ... ... керiсiнше, дағдарыс кезiнде өндiрiстiң құлдырауымен, жұмыссыздықтыңөсуiмен, халықтың төлем ... бар ... ... ... аударуқиындайды.Тақырып: Салық төлеуден жалтарынуСалық төлеуден жалтарыну – ... ... ... ... ... ... салық төлеушiнiң салық салу  ...  ... ... ... мүлiктi) әдейi жасыру және азайтуы.  Салықтөлеушiлердiң мҮндай заңсыз iс-әрекетi мемлекет ... ... ... ... бюджет едәуiр қаражаттарды ала алмайды,  салықзаңнамасын бҮзушылар кiрiстерiнiң қосымша ... ... ... қызмет сферасында, салада, аймақта және т.с.с. қҮн қозғалысыныңнегiзгi үйлесiмдерi бҮрмаланады.Салық төлеуден ... ... ... болуы мүмкiн:1) шаруашылық, кәсiпкерлiк немесе өзге де ... ... ... ... ...  ...  ... көптiгi және жоғары мөлшерлемелерi салық салынатынсубъектiнiң  ''көлеңкелi''  ...  ... ... ... ... ... сонымен қатар оның анықеместiгi, ...  мен  ...  ...  ... ...  ...  ондағы  толықтырулардың,өзгертулердiң, түзетулердiң көптiгi.3) салық службасын Үйымдастырудағы кемшiлiктер: ... ... мен ... ... бiлiмдер менқҮқықтық мәселелердiң шектес салаларын ... ... ... ... ... ... iс-қылықтары.4) салық сомаларын баю немесе көлеңкелi бизнестегi инвестициялаумақсатымен субъектiлердiң оларды ... ... ... және ... экономиканың'' орасан зор ауқымы, басқа елдердiңбанк мекемелерiне ақша аудару, кәсiпкерлiк қызметтiң шын ауқымын, мүлiкқұнының ... ... ... ... күш ...... ... түсiмдерiнiң аса iрi сомаларын шығарады.Кейбiр мәлiметтер бойынша Қазақстандағы құпия ... ... ... 40-30 ... ... көрiнедi. Қүпия экономикадағы жаман жағдайоның салық базасын мемлекеттiң қаржы ... ... үшiн ... ... есеп жүргiзудiң  практикасы  қалыптасқан:  ресмиоргандар үшiн және кәсiпкерлердiң меншiктi ... үшiн; ... тек аз ... ... нәтижелерi, екiншiсiнде басқару мен бизнестiдамытуға қажеттi, ақиқатты нәтижелер көрсетiледi.Белгiленген тәртiптен әртүрлi ауытқулар кезiнде немес ... ... ... ... ... емес ... кезiнде салықтар жөнiндегiәкiмшiлiк қағидалармен салық органдары iс-әрекетiнiң нұсқаулары анықталған;мысалы, ... ... ... ... ... ... ... жою немес жоғалту кезiнде, мағлұмдалған табыстың жеке тұтынуғаарналған шығыстарға, мүлiктiң мөлшерiне сәйкес келмеу жағдайына ... ... ... ...  төлеушiнiң  белгiленген  мерзiмде  ...  ... ... 1) төленбеген салық және бюджетке төленетiн басқа дамiндеттi төлемдер сомасына өсiмпұл есептеу; 2) банк ... ... ... тоқтата тұру; 3) салық ... ... ... ... ... ... шектеу тәсiлдерiмен қамтамасыз етiлуi мүмкiн.ґсiмпҮл сомасы мен салық берешегiн өтеу бойынша салықтық мiндеттеменiмәжбүрлеп орындату шараларын, ... ... ... ... ... өзге де ... ... қарамастан есептеледi  жәнетөленедi. Өсiмпұл салық және ... ... ... да ... ... ... ... күннен бастап, өткен әрбiр күн үшiн Ұлттық банкбелгiлеген ...  ...  ...  ...  1,5  еселенгенмөлшерiнде бюджетке төлеген күндi қоса алғанда, мерзiмi өткен әрбiр ... ... ... және жеке ... банк шоттары бойынша шығысоперацияларын тоқтата тұру заңнамалық ... ... ... төлеушi салық есептемесiн тапсыру мерзiмi аяқталғаннан кейiн 10 жұмыскүнiнде оны табыс етпеген; белгiленген ... ... ... 30 ... ... ... ... берешегiн өтемеген; салық службасы органыныңлауазымды адамдардың салық салу ... мен ... ... ... ... тексеруiне, қарауына жол берiлмеген  жағдайлардажүргiзiледi.Заңды тұлғаның банк шоттары бойынша шығыс ... ... ... шешiм шығарылған күннен бастап 10 жұмыс күнi iшiнде салық берешегiөтелмеген жағдайда салық берешегi ... ... ... ... ... ... ... төлеушiге мерзiмiнде орындалмаған салықтықмiндеттеменi ... ... ету ...  ...  ... ... ... қолдануға құқылы. Салықтарды мәжбүрлеп өндiрiпалу мынадай тәртiппен: банк шоттарындағы ақшасының есебiнен; қолма-қолақшасының есебiнен; ... ... ... ету ... мүлкiнiңөткiзу есебiнен; акциялардың қосымша эмиссияларын мәжбүрлеп шығару арқылыжүргiзiледi.Салық салудан жалтарынудың әралуан ... ... Төте ... жалтарыну көбiрек таралған. Жанама салықтар бойынша оларды өндiрiпалудың ... ... ... ... түседi. Бiрақ тауар-ақшаоперацияларын  ...  ...  ...  яғни  ...  алу-сатуоперацияларын есепке алудан iс жүзiнде жасыру акциздердi, қосылған құнғасалынатын салықты ... ... ... салық салу бойынша жалтарынудың неғұрлым сипатты әдiсiөндiрiс немесе ... ... ... арқылы табыстардың мөлшерiназайту болып табылады; материалдық шығындарды жалған баға ... ... ... ... ... ... жалған есеп-қисап құжаттарын жасаужолымен  өнiмнiң  өзiндiк  құнына  жазады.  ...  ... ... ... ... ... және ... негiзгiқұралдардың құны көтерiңкiленуi мүмкiн.Салық салынатын табысты азайтуға ... ... ... табыс және кәсiпкерлiк қызметпен байланысты емес ... ... ... шегерiмдерiне жатқызу арқылы қол жетедi.Оларға мыналар ... ... ... тыс ... ... құралдар сатып алу; нормалардан тыс ... ... ... ... шараларына қатысу жөнiндегi шығыстар; салық бойыншажеңiлдiктерi бар ... өнiм ... ... келiсiмшарт жасасу(кейiн  кем  жеткiзуге  немес  келiсiмшарттың  орындалмауына  ... ... ... ... ... ... өндiрiскеберiлген көлемiне қарамастан олардың бүкiл құнын шығындар есебiнен ... жеке ... ... ... ... сатып алу жәнекөрсетiлген қызметтерге қолма-қол ақша төлеу ... ...  ... ... ... ... жалған кiрiктiру; салық заңнамасынбұзғаны үшiн салық органдары есептеген айыппұлдарды, ... ... ... ... ... салықты шығындарға есептен шығаруесебiнен көтерiледi.Табысқа салық ... ...  ...  әдiсi  кәсiпкерлiкқызметтен түскен түсiм ақшаны ... ... және ... қалу ... Бұл ... қиын анықталады, өйткенi нағыз түсiм-ақшаны анықтауүшiн тексерiлiп отырған төлеушiнiң тауарының қозғалысымен ... ... ... баспа-бас айырбас пен өзге де шаруашылық –қаржыоперацияларын толық компьютерлендiрiлмеуi  бұзушылықты  ...  ... ... ... ... ... халықаралық қаржы экономикалыққатынастарында да ашылып отыр. Бұл үшiн ... кең ... ... жолымен капиталдарды тарту саясаты жүргiзiлетiн елдiң ''салықтанбассауғалауы'' деп аталынатын пайдаланылады. Мұндай елге ... ... ... ... ... ... салық салудан алыпшығуға ... ... ... ... ... ... ... заңнама бойынша табыстарды мағлұмдамалау мiндеттi емес оффшорлық,еркiн, арнаулы аймақтарда ... ... қол ... ... ... ... ... ұйымдастырылуы мүмкiн, олар арқылы төлемдер өтедiжәне салықты азайту немесе одан  ...  ...  ...  ... ... асырылады.Салық сомасын төлемеу немесе азайтып ... ... ... ... ... және ... ... беделiн түсiружазасыздығының нәтижесiн тудырады. Сондықтан салық төлеуден ... ... ... жұмысында зор маңыз берiлуi тиiс.1-салықты төлеуден  жалтару,оның  проблемалары  мен  ... ... ... ... ... ... ... айналыпөтуң,ң салықтық оптимизацияң, салықтық жоспарлауң-дәл  осы  түсiнiктербұрыңғы экономика ... ... жаңа ... ... ... ... ... кооперативтердiң; шағын жеке кәсiпкерлердiңпайда болуында ғана кәсiпкерлер жене ... ... ... рет ... ... және ол уақытгың жаңа талабы деп айтты. Салық ... ... ... жинақтар және басқада төлемдер ... ... ... ... ... немесе мүлдем жоюғабағытталған салық төлеушiлердiң мақсатты бағытталған iс-әрекеттерi. Бұл ... ... ... ... салықтық айыппұлдар мен өтемпұлдарды қолдану  салық төлеушiнiңiс-ерекетiндегi  ...  ...  ...  оның  ...  ...  ...  салықтық  аударымдардың  ... ... ... ... ... ... өз iс-әрекетiн ойлап, саналы түрде жасайды. Бiрақ саналы  кездейсоқ жiберiлгенқателер бойынша ( ... ... ... және т.б) ... ... ... жалтару болып табылмайды. Алайда салықзаңдылығына сәйкес салық төлеушi мұндай жағдайда жауаптан босатылмайды2- ... ... ... бойынша салық төлеуден жалтару түрлерi саналуан және әртүрлi. Бiрақ оларды ... ... ... ... менмазмұнына қарай белгiлi топқа бiрiктiру арқылы салықтан жалтарудың 3негiзгi түрi бар деп айту ... 3 ... түрi бар деп ... ... ... ... ... (қашу)б) салықты айналып өтув)  ...  ...  ...   салықтық  жоспарлау,   салықтыңоптимизациясы.Салық төлеуден жалтару ( ... ... ... және ... ... түрi, яғни салық төлеушiлердiң саналы жене заңға қайшы әдiстердiқолдану арқылы ... ... ... ...  салықтанжалтаруы мұндай жағдайда салық ... ... ... ... ... ... Олар ... қазынаға төленуге тиiс салықтық төлемсоммасын төмендетуге ... ... ... төлеуден қашуға бағытталады.Салық мөлшерiн төмендету арқылы салықтан жалтару- бұл салықтық жоспарлаудан(салықтық оптимизациядан) негiзii ерекшелiгi больып ... ... ... ол  ...  ...  ...  есепке  алмау,  бухгалтерлiк  есептiңфиксификациясы, құжаттарды мерзiмiнде ұсынбау, салықты дер кезiнде ... ... ... сай ... ... жүзеге асырылады. Жалпысалықтан жалтару-салық төлеушiлердiң саналы және аладын-ала ойланған iс-әрекетi ... ... ... ... ... ... ... қарастырылған, атап өтсек:а) азаматтық құқықтық жауапкершiлiкб) әкiмшiлiк жауапкершiлiкв) қылмыстық жауапкершiлiкг) салықтық жауапкершiлiк.Салықты    ...     ...     ...     ... ... яғни осы ... ... немесе жеке тұлғаныңактивтi, көбiнесе құқықты iс-әрекетi есебiнен ... ... бiр ...  ...  ...  ...  ...  Кәсiпорыңдар   меназаматтардың iс-әрекетiнiң  заңдылығына  сай, ... ... ... 2топқа бөлуге болады: 1 топ- құқықты салықты айналып өту 2 топ- ... ... ... өту.1-шi топқа, яғни салықты құқықты айналып өтуге келесiлердi ... ... ... тиiс ... бас ... салық телеушi болыптабылмайтын заңды жене жеке тұлға iс-әрекетiнiң ұйымдастырылуы салық ... күшi жоқ ... және жеке ... ерекет жасауы, салық салынуғажатпайтын заңды және жеке ... ... ... тиiс ... бас ... ... ... мүлiккесалықты төлемеу үшiн занды немесе жеке тұлға осыңдай ... ... ... ... ... ... бас ... Бұл бас тарту-салық ... ... әрi ... ... ... Бұл тәсiл тиiмсiз жәнетанымал ... ... ... ... ... мен ... шаруашылық iс-әрекетiнiң бiрте-бiрте құлдырауына алып келедi.-----------------------[1]Оспанов М.Т. Налоговая реформа и ... ... ... ... және ... айқындықҒылыми негізділікЫнталандыруСараптауБақылауРеттеуҮйлестіруСалық әкімшілігінің функцияларыҰйымдастыруЖобалауСалық төлеушілерСалықтық әкімшілікСалықтарды басқаруСалық  жүйесіМемлекеттік бюджетБанктерСалықтарСалық заңыҮкіметПарламентӨз уақытындаОңтайлылықБасқару шешімдері-нің сапасына қойылатын ... ... ... қағаздарын толық толтыруИкемділікҚазақстан Республикасының ПрезидентіПрезидент аппаратыҚаржы ... ... ... ... ... ,заңды қызметкөрсетуСенат(жоғарғы ) палата)ПарламентМәжіліс(төменгі палата)ҚР шот ... ... ... ...        ... Республикасы ҮкіметіҚаржы МинистрлігіМемлекеттік шекара комитетіДепартаменнттерБақылау-тексеруСалық ... ... ... және ... ... ... ... құқықтықзаңдылықзаңи тепе-теңдікадамдардың құқығын сақтаужариялылықжалпытәуелсіздікжоспарлылықтұрақтылықобъективтілік және анықтылықжауапкершілікбақылау нәтижесін құжаттық рәсімдеу 
    
   

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 107 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұғалімдердің кәсіптік бағытын қалыптастыру мәселелері5 бет
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Cалық менеджменті»71 бет
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Бизнесті моделдеу»134 бет
Артпедагогика27 бет
Дүниетану пәні4 бет
Кәсіптік білім берудің принциптері11 бет
Adobe Flash-те «Информатика» курсы бойынша оқытудың электронды әдістемелік-оқыту кешенін құру78 бет
«Батыс-2» кешеніндегі бу қазандығының автоматтандырылуын жобалау24 бет
«Бақылаудың статистикалық әдістері» пәннің оқу-әдістемелік комплексі45 бет
«Жануар текті өнімдерді сенсорлық талдау» пәннің оқу-әдістемелік кешені66 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь