Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындау бойынша ереже


Мазмұны


1 Жалпы ережелер
2 Пәннің оқу.әдістемелік кешенінің құрылымы және сипаттамасы
2.1 Пәннің оқу.әдістемелік кешенінің мұқабасы
2.2 Пәннің оқу.әдістемелік кешенінің мазмұны
2.3 Пәннің типтік оқу бағдарламасы
2.4 Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
2.5 Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы)
2.6 Лекциялық кешен
2.7 Практикалық (семинарлық) сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
2.8 Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
2.9 Студенттің оқытушымен өздік жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
2.10 Студенттің өздік жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
2.11 Пәннің оқу.әдістемелік қамтамасыз етілуі бойынша картасы
3 Қосымшалар
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Бұл ереже келесілерге сәйкес дайындалған:
• ҚР МЕМСТ 5.03.007–2006 «Қазақстан Республикасының білім жүйесі. Білім беру-кәсіби бағдарламалары. Негізгі ережелер» (ҚР БҒМ 25 тамыз 2006 жылғы № 461 бұйрығы);
• Оқытудың кредиттік технологиялары бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері (ҚР БҒМ 22 қараша 2007 ж., № 566 бұйрығы);
• Оқытудың кредиттік технологиялары бойынша республиканың жоғары оқу орындарында оқу үрдісін ұйымдастыру туралы нұсқау хат (14 наурыз 2008 ж., № И-01);
• Жоғары оқу орындарында оқитындардың үлгерімін ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау жүргізудің типтік ережелері (ҚР БҒМ 18 наурыз 2008 ж., №125 бұйрығы).
• ҚР МемСТ 5.03.004-2009 «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру». Негізгі ережелер (ҚР БҒМ 04 маусым 2009 ж., № 266 бұйрығы).ипаттама
Пәннің оқу-әдістемелік кешені (бұдан кейін ПОӘК) жоғары кәсіби білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарының мазмұнына, біліктілік сипаттамасына, мамандықтың типтік және оқу жұмыс бағдарламаларының мазмұнына сай дайындалады және студенттің пәнді және оқу траекториясын таңдауын жеңілдету үшін оқытылатын пәннің негізгі мазмұнын көрсетеді.
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындау типтік бағдарлама негізінде жасалған оқу жұмыс бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады.
Пәннің оқу-әдістемелік кешені кафедра мәжілісінде талқыланып ұсынылады, факультеттің оқу-әдістемелік бюросында мақұлданып университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасымен бекітіледі.

2 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ


• ПОӘК мұқабасы
• ПОӘК мазмұны
• Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
• Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы)
• Лекциялық кешен
• Практикалық (семинарлық) сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
• Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
• Студенттің оқытушымен өздік жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
• Студенттің өздік жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
• Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі бойынша картасы

2.1 Мұқаба парағы – ПОӘК бірінші парағы келесі элементтерден тұрады (қосымша А):
• Университет логотипі;
• Университет атауы;
• Бекіту грифі;
• Құжаттың атауы;
• Пәннің коды және атауы;
• Мамандықтың шифры және атауы;
• Қала және ПОӘК дайындалған уақыт;
• ПОӘК дайындаушы туралы мәлімет (ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, оқытушының аты-жөні), кафедраның оқу-әдістемелік секциясында және факультеттің ОӘК талқыланып мақұлдану тәртібі мұқаба парағының екінші бетінде рәсімделеді.
11.Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі:
Негізгі оқу әдебиеттері
1. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане// учебное пособие.-Алматы, 2003ж.
2. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане / Учебное пособие. - Алма¬ты: «LEM» - 2002
3. Ермекбаева Б.Ж. Лесбеков Г.А. Основы налогообложения / Учебное пособие. -
Алматы, 2002ж.
4. Фурсов В.Г. Налоговая система и финансово – бюджетный механизм в условиях рыночной экономике-Алматы 1992г.
5. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник –Москва 1999г.
6. Русакова И.Г., Кашин В.А. Налоги и налогообложение: учебник – Москва, ЮНИТИ 1998г.
7. Карагусова Г. «Экономическая сущность налогов»- Алматы: Қаржы-қаражат,1994.
8. «Налоги и налогобложение»-М.: ЮНИТИ 2001 ж.
9. «Налоги»:- оқу құралы (құрастырған-профессор Черник Д. И.)-М.:
Финансы и статистика, 2000 ж.

Қосымша әдебиеттер
10. Мельников В.Д., Ильясова К.К. «Финансы»-Жоғары оқу орнына арналған оқу құралы-Алматы: Фин Эко 2001 ж.
11. «Финансы». Оқу құралы-М.: Перспектива, Юнити, 2000 ж.
12. «Финансовое право» (Химичев Н.И.)-М.: Юрист, 1999 ж.
13. Ильясов К.К. Идрисова Э.К. «Налоги развитых зарубежных государств»- Алматы: Қаржы-қаражат,1997.
14. Идрисова Э.К. «Налоговое регулирование предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса»-Алматы: Қаржы-қаражат, 1999
15. Киперман Г.Я.. Тимфеева О.А. «Налоги в рыночной экономике».- М.: Финансы и статистика,- екінші басылым, 2001 ж.
16. Мельников В.Д. «Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана».- Алматы: Қаржы-қаражат, 1995 ж.
17. Мещерякова О.В.«Налоговые системы развитых стран мира». Справочник- М.: Фонд Правовая культура, 1995 ж.
18. Оспанова М. «Методологические и концептуальные основы Кодекса Республики Казахстан» «О налогах и других платежах в бюджет»-Алм: Қаржы-қаражат,1995 ж.
19. Оспанов М.Т. «Налоговая реформа и гармонизация налоговых отношений»- 1997 ж.

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 107 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге


Тұрар Рысқұлов атындағы
Қазақ экономикалық университеті

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІН
ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ЕРЕЖЕ

Алматы, 2010 ж.
Құрастырушылар: Интықбаева С.Ж. - Қаржы кафедрасының меңгерушісі,
э.ғ.д., профессор
. - оқу-әдістемелік жұмыс
жөніндегі
проректор,
. - әдістемелік бөлімінің
бастығы,
Абиева С.Н. – Қаржы кафедрасының доценті, э.ғ.к.


Мазмұны

1 Жалпы ережелер
2 Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және сипаттамасы
2.1 Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мұқабасы
2.2 Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны
2.3 Пәннің типтік оқу бағдарламасы
2.4 Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
2.5 Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы)
2.6 Лекциялық кешен
2.7 Практикалық (семинарлық) сабақтарды орындау бойынша әдістемелік
нұсқау
2.8 Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
2.9 Студенттің оқытушымен өздік жұмыстарын орындау бойынша
әдістемелік нұсқау
2.10 Студенттің өздік жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
2.11 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі бойынша картасы
3 Қосымшалар

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Бұл ереже келесілерге сәйкес дайындалған:
• ҚР МЕМСТ 5.03.007–2006 Қазақстан Республикасының білім жүйесі. Білім
беру-кәсіби бағдарламалары. Негізгі ережелер (ҚР БҒМ 25 тамыз 2006 жылғы
№ 461 бұйрығы);
• Оқытудың кредиттік технологиялары бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру
ережелері (ҚР БҒМ 22 қараша 2007 ж., № 566 бұйрығы);
• Оқытудың кредиттік технологиялары бойынша республиканың жоғары оқу
орындарында оқу үрдісін ұйымдастыру туралы нұсқау хат (14 наурыз 2008 ж.,
№ И-01);
• Жоғары оқу орындарында оқитындардың үлгерімін ағымдағы, аралық және
қорытынды бақылау жүргізудің типтік ережелері (ҚР БҒМ 18 наурыз 2008 ж.,
№125 бұйрығы).
• ҚР МемСТ 5.03.004-2009 Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша
оқытуды ұйымдастыру. Негізгі ережелер (ҚР БҒМ 04 маусым 2009 ж., № 266
бұйрығы).ипаттама
Пәннің оқу-әдістемелік кешені (бұдан кейін ПОӘК) жоғары кәсіби білім
берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарының мазмұнына, біліктілік
сипаттамасына, мамандықтың типтік және оқу жұмыс бағдарламаларының
мазмұнына сай дайындалады және студенттің пәнді және оқу траекториясын
таңдауын жеңілдету үшін оқытылатын пәннің негізгі мазмұнын көрсетеді.
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындау типтік бағдарлама негізінде
жасалған оқу жұмыс бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады.
Пәннің оқу-әдістемелік кешені кафедра мәжілісінде талқыланып
ұсынылады, факультеттің оқу-әдістемелік бюросында мақұлданып университеттің
оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасымен бекітіледі.

2 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ

Пәннің оқу-әдістемелік кешені мыналарды қамтиды:

• ПОӘК мұқабасы
• ПОӘК мазмұны
• Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
• Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы)
• Лекциялық кешен
• Практикалық (семинарлық) сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
• Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
• Студенттің оқытушымен өздік жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
• Студенттің өздік жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
• Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі бойынша картасы

2.1 Мұқаба парағы – ПОӘК бірінші парағы келесі элементтерден тұрады
(қосымша А):
• Университет логотипі;
• Университет атауы;
• Бекіту грифі;
• Құжаттың атауы;
• Пәннің коды және атауы;
• Мамандықтың шифры және атауы;
• Қала және ПОӘК дайындалған уақыт;
• ПОӘК дайындаушы туралы мәлімет (ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы,
оқытушының аты-жөні), кафедраның оқу-әдістемелік секциясында және
факультеттің ОӘК талқыланып мақұлдану тәртібі мұқаба парағының екінші
бетінде рәсімделеді.

2.2 Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны ПОӘК бөлімдерінің атауы
мен сол элементтер басталатын парақ номерін қамтиды (қосымша Б).

2.3 Пәннің типтік оқу бағдарламасы – мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандарттары негізінде дайындалатын, типтік оқу бағдарламасының
міндетті компонентінің пәнін оқыту көлемі, мазмұны және тәртібін
анықтайтын, меңгеру үшін қажет білім, дағды, құзыреттер шеңберін
көрсететін, ұсынылатын әдебиеттер бар және Қазақстан Республикасының
білім беру саласындағы өкілетті орган бекітетін оқу құжаты.

2.4 Пәннің оқу жұмыс жоспары типтік бағдарламаның барлық мазмұнын
қамтиды және өндірістің, ғылымның, техниканың және мәдениеттің типтік
бағдарлама бекітілгеннен кейін пайда болған соңғы жетістіктерін ескереді.
Жұмыс бағдарламасын дайындауда жекелеген тақырыптарды оқытуда қайталаулар
болмайтындай пәндер арасында қажетті байланыс қамтамасыз етілуі керек.
Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы төмендегі бөлімдерді қамтиды (қосымша
В):
Мұқаба парағы;
1. Оқытушы (лар) туралы мәлімет;
2. Пәннің пререквизиттері;
3. Пәннің постреквизиттері;
4. Пәннің сипаттамасы;
5. Пәнді оқыту мақсаты;
6. Пәнді оқыту міндеттері;
7. Пәннің мазмұны (таңдау компоненті пәндері үшін)
1. Бөлімнің атауы;
2. Әр тақырыптың атауы және мазмұны;
8. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары;
9. Лекция, практикалық (семинарлық), зертханалық сабақтар жоспары;
10. СОӨЖ жүргізу жоспары;
11. СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі;
12. Курстық жұмыс тақырыптары;
13. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі.

2.5 Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы) – мамандық бойынша мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттары, типтік оқу жоспары, типтік оқу
бағдарлама, талап етілетін білім, дағды, құзыретті меңгеру бойынша оқу
пәнінің өзара байланысын көрсететін білім берудің логикалық моделі
негізінде құрастырылады.
Логикалық моделді және силлабустарды дайындауда пәндердің
пререквизиттері және постреквизиттерін ескере отырып жүйелік тәсілді
қолдану ұсынылады.
Пәннің силлабусы (қосымша Г) келесі бөлімдерді қамтиды:

1. Мұқаба парағы;
2. Оқытушы (лар) туралы мәлімет;
3. Байланыс ақпараттары;
4. Пәннің пререквизиттері;
5. Пәннің постреквизиттері;
6. Пәннің сипаттамасы;
7. Пәнді оқыту мақсаты;
8. Пәнді оқыту міндеттері;
9. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары;
10. Лекция, практикалық (семинарлық), зертханалық сабақтар жоспары;
11. СОӨЖ жүргізу жоспары;
12. СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі;
13. Курстық жұмыс тақырыптары;
14. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі;
15. Студенттің оқу жетістіктерін бақылау сұрақтары;
16. Студенттің білімін бағалау жүйесі;
1. Студенттің рейтингін қою шкаласы;
2. Қорытынды бағаны есептеу;
3. Студенттің оқу жетістіктерінің балдық- рейтингтік әріптік жүйе бойынша
бағалау және сәйкесінше бағалаудың дәстүрлі шкаласына аудару;
4. Академиялық тәртіп саясаты.

2.6 Лекциялық кешен (қосымша Д) келесілерден тұратын лекциялар
конспектісін қамтиды:
Мұқаба парағы;
• Лекция тақырыбының атауы;
• Лекцияның мақсаты;
• Лекция сұрақтары;
• Лекция мазмұны;
• Өз-өзін бақылау сұрақтары;
• Ұсынылатын әдебиеттер.

2.7 Практикалық (семинарлық) сабақтарды орындау бойынша әдістемелік
нұсқау (қосымша Е) – теориялық материалды меңгеру нәтижесінде алынған
практикалық дағдыларды қалыптастыру және бекітуге арналған практикалық
тапсырмалардан тұратын әдістемелік әзірлеме.
Практикалық (семинарлық) сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
келесілерді қамтиды:
Мұқаба парағы:
• Практикалық (семинарлық) сабақ тақырыбының атауы;
• Практикалық (семинарлық) сабақ тапсырмасы;
• Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқау.

2.8 Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
(қосымша Ж) – әр зертханалық тапсырманы орындау сипаттамасы мен кезеңдері
көрсетілген әдістемелік әзірлеме.
Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау келесілерді
қамтиды:
Мұқаба парағы;
• зертханалық сабақ тақырыбының атауы;
• зертханалық сабақ тапсырмасы;
• Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау.

2.9 Студенттің оқытушымен өздік жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік
нұсқау
Студенттің оқытушымен өздік жұмысы (СОӨЖ) – міндетті түрде сабақ
кестесінде көрсетілетін студенттің оқытушымен бірге дәрісханада орындайтын
жұмысы.
Студенттің оқытушымен өздік жұмысының (СОӨЖ) типтік бірлік циклі
келесі төрт функцияны қамтиды.
Бірінші – оқу пәні бойынша бекіту сабақтарында оқытушы берген
ақпараттарды студенттердің белсенді қабылдауы.
Екінші функция студенттердің оқытушының нұсқауы негізінде өздігінен
оқу-әдістемелік құралдарды, әдебиет көздерін, үй тапсырмаларын, бақылау
жұмыстарын, курстық жұмыстарды орындауы.
Бұл кезеңде студенттерден жұмыс істеу әдістерін білу, өз қиындықтарын
тіркеу, өз-өзін ұйымдастыру және өзіне деген тәртіп талап етіледі.
Студенттердің үшінші функциясы өздері кездескен қиын жағдайларды
талдау және жүйелендіру, оқу материалдарын түсініп меңгерудегі
қиындықтардың себептерін анықтау, басқа да оқу әрекеттерін орындауды
қамтиды. Студенттер шешілмеген қиындықтарды оқытушыға қоятын сұрақтар
жүйесіне аударады (рангілеп, ретке келтіріп, рәсімдейді), ол сұрақтарға
жауаптардың өзіндік нұсқаларын құрайды.
Студенттердің төртінші функциялары оқытушыдан сәйкес түсініктеме,
кеңес алу үшін сұрауды қамтиды.
Студенттің оқытушының басшылығымен өздік жұмысын орындау бойынша
әдістемелік нұсқау мыналардан тұрады (қосымша З):
• Мұқаба парағы;
• СОӨЖ тапсырмалары;
• СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау.

2.10 Студенттің өздік жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
Студенттің өздік жұмысы оқу-әдістемелік әдебиеттер және нұсқаулармен
қамтамасыз етілген, тестілер, бақылау жұмыстары, коллоквиум, реферат,
шығарма, есептер арқылы бақыланатын өз бетінше оқуға арналған белгілі бір
тақырыптар тізімі бойынша жұмыс болып табылады. СӨЖ мазмұны міндетті түрде
жұмыс бағдарламасында және пәннің силлабусында көрсетіледі.
Студенттің өздік жұмысын (СӨЖ) орындау бойынша әдістемелік нұсқау
мыналардан тұрады (қосымша И):
• Мұқаба парағы;
• СӨЖ тапсырмасы;
• СӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау.

2.11 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы
Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы университеттің
кітапхана қорында бар студенттер контингентіне есептегендегі негізгі
әдебиеттерді: оқулықтар, оқу құралдары, электронды оқулықтар және оқу
құралдары, мамандықтар, тілдер шегінде ПОӘК қамтиды. Ескертулерде ескірген,
жаңа әдебиеттер, қажет жаңартулар, яғни кітап қорымен қамтамасыз етілу,
баспаға дайындалған оқу-әдістемелік әдебиеттер көрсетіледі (қосымша К).Тұрар Рысқұлов атындағы
Қазақ экономикалық университеті

Университеттің әдістемелік кеңесінің
отырысында бекітілген

Хаттама №____ ____ ________ 2010 жыл

ОӘК төрағасы,

___________________________________ ___

Пәннің оқу-әдістемелік кешені
(ПОӘК)

Салық әкімшілігі
___________________________________ ___________________________________
(код, пәннің атауы)

050509 Қаржы
___________________________________ ____________________________________
(мамандығы: шифр, атауы)

Алматы, 2010

Қаржы кафедрасының оқу-әдістемелік секциясының мәжілісінде талқыланды.
Хаттама №__ _________2010 жыл
Қаржы кафедрасының
меңгерушісі, э.ғ.д., профессор __________________ Интыкбаева С.Ж.

Қаржы факультетнің оқу-әдістемелік бюросы мәжілісінде мақұлданды
Хаттама № __ ___ _____________ 2010жыл

Қаржы факультетнің оқу-әдістемелік бюросының төрағасы
э.ғ.к., доцент __________________Базарбаев А.О.Тұрар Рысқұлов атындағы
Қазақ экономикалық университеті

ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Пәннің аталуы: Салық әкімшілігі

Мамандығы (шифры, аты): 050509 - Қаржы

Оқыту нысаны
Күндізгі Сырттай оқу
3 жылдық 4 жылдық 2жылдық 3 жылдық 5 жылдық
Барлық кредиттер 4 4
Семестр 5 7
Емтихан (семестр) 5 7
Лекция (сағаты) 30 30
Практикалық-семинар30 30
лық сабақтар
(сағаттары)
Лабораториялық - -
сабақ (сағаттары)
СОӨЖ (сағаттары) 45 45
СӨЖ (сағаттары) 75 75
Барлығы: 180 180

Алматы, 2010

1.Оқытушы Абиева Сабира , э.ғ.к., доцент
туралы Салық жүйесіне инновациялық технологияларды енгізудің тиімділігі
мәліметтер мен проблемаларын зерттеумен айналысады.
340 кабинет, тел. 2760407
Кафедрада болатын уақыты: күнделікті
2.Пәннің Салық әкімшілігі курсын табысты игеру үшін, студентке
алдыңғы Экономикалық теория, Салық және салық салу, Салықтық
реквизиті бақылау, Мемлекеттік бюджет, Корпорациялық қаржы туралы
тереңдетілген теориялық білім саласы қажет. Студенттер
экономикалық жағдайларды талдап, проблемаларды негіздей алуы
керек.
3. Пәннің Салық әкімшілігі пәні аяқтаушы пәндерге жатады және
кейінгі студенттердің өндірістік тәжірибеден өткеннен кейінгі тапсыратын
реквизиттер есебіне жазуда пайдалануға болады.
4. Пәннің Салық әкімшілігі пәні ҚР салық салу жүйесінің мемлекет тарапынан
сипаттамасы реттеп салықтық бақылау мен салықтық әкімшілікті жүргізу
процестерін терең зерттеп оқытуды үйретеді. Сонымен қатар,
салықтық тексерулердің салық төлеушілермен қарым-қатынасы
кезінде болатиын байланыстарды нақтылап айып пұлдар мен
өсімпұлдардың және салықтарды өз уақытысында төленуіне бақылау
жасай отырып, мемлекеттің салықтық саясатына бюджеттің толық
қамтылуына, салықтардың түсуіне оң әсерін тигізеді.
5.Пәнді Салық әкімшілігінің теориялық аспектілерін оқып үйрену, оның
оқытудың ішінде салықтардың микро – макро деңгейдегі басқарылу негіздерін
мақсаты оқып-үйрену; нақты бір салық түрлерін практика жүзінде есептеп
үйрену, салық заңдылықтарын, түрлі салықтық әсер ету құралдарын
оқып – үйрену.
6.Пәнді Біріншіден, салықтар мен салық салу жүйесінің қызмет етуінің
оқытудың теориялық аспектілерін оқып үйрену, яғни салықтардың экономикалық
міндеттері мазмұнын қарастырумен бірге салықтардың функциялары мен
принциптерін, Қазақстан Республикасында салықтар мен салық
жүйесінің құрылуы мен тарихи дамуының кезеңдерін, еліміздегі
салық реформаларының негізгі концепциялық бағыт-бағдарын және
т.б. оқыту.
Екіншіден салық салудың практикасын терең қарастыру мен қатар,
нақты салық түрлерінің практикалық есептелуін жетіп үйрену, салық
заңдарын жан-жақты оқып-үйренумен бірге салықтық тетіктердің әсер
етуін қарастыру. Үшіншіден, салық салудың теориялық және
практикалық аспектілерін терең оқып-үйрену негізінде салықтың
жоспарлау әдістерін игеру, сонымен бірге салық төлеуші, әрі салық
агенті ретінде салық тетіктерін қолдана білуі қажет.

8. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Сағат саны
№ ТАҚЫРЫП АТАУЫ
қс
Күндізгі бөлім кешкі бөлім Сырттай оқу бөлімі
барлығы
1.Салық әкімшілігінің мазмұны және оның қалыптасуының 1.Салық әкімшілігінің мәнін ашу;
теориялық негіздері. 2.Салық әкімшілігінің мақсаты мен міндеті;
2. Салық әкімшілігінің мақсаты мен міндеті. 3.Салық салудың концептуалды көзқарастары
3.Салық салу жүйесін жетілдіруге деген коцептуалды
көзқарастар: ұйымдық - техникалық, ұйымдық -
әдістемелік, әлеуметтік -экономикалық.
1. Салық әкімшілігі және оның атқаратын функциялары 1. Салықтарды басқару жүйесі
2.Салық әкімшілігін ұйымдастырудың әдістері мен олардың2.Салықтық әкімшілік және салықтарды басқару
принциптері 3. Салық әкімшілігін ұйымдастыру әдістері
3.Салықтық әкімшілік және салықтарды басқару 4. Салық әкімшілігін ұйымдастырудың принциптері
3. 1.Салық бақылауының түсінігі және оның түрлері. Салық Құжаттық тексеруді жүргізу ерекшелігі;
бақылауын жүргізетін нормативтік және құқықтық актілер.Реидтік тексеруді жүргізу ерекшеліктері
2. Құжаттық, реидтік, хронометраждық тексерулерді Салық бақылауын жүргізу нысандарын талдау, салыстыру
жүргізу ерекшеліктері. 3. Салық тексеруін жүргізу Салық тексеруін жүргізудің жанама әдістері
негіздері. 4. Салық тексеруін жұзеге асыру кезіндегі
салық органдарының құқықтары. 5. Салық тексерун жүргізу
актісінің түсінігі. 6. Салық тексеруін жүргізудің
жанама әдісі.
4. 1.Арнаулы салық режимінің экономикалық мазмұны 1.Арнаулы салық режиміне жалпы түсінік
2.Кәсіпкерлік қызметтердің жекелеген түрлеріне арналған2. Кәсіпкерлерге арналған арнаулы салық режимдері
арнаулы салық режимі 3. Патент бойынша жұмыс атқаратын тұлғалардың
3. Патент бойынша салық режим рәсімдеу тәртібі есептілігі
5. 1.Салық объектісін тіркеу есебін жүзеге асыру. 2.Заңды Салық объектісін тіркеу есебін жүзеге асыру.
түлғаларды мемлекеттік тіркеуді, қайта тіркеуді және Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркеуді, қайта тіркеуді
таратуды жүзеге асыратын ұйымдар. 3.Статистика және таратуды жүзеге асыратын ұймдар.
жүргізетін, салық салумен байланысты объектілерді және Салықтарды төлеу бойынша жеке шоттарды жүргізу тәртібін
салық салу объектілерін есепке алу және (немесе) қарастыру
тіркеуді жүзеге асыратын және ҚР-ның басқа да уәкілетті
органдармен өзара іс-әрекет жасайды.
6. 1.Салық төлеушілердің жеке шоттары. 2.Салық 1. Жеке шот: құрылымы және толтыру тәртібі. 2. салық
органдарынан салық төлеушілерге жіберілетін төлеушілерге жіберілетін хабарламаның түрлері. 3.
хабарламалардың түрлері. 3. Салықтар мен басқа да Салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке
міндетті төлемдерді бюджетке жұмылдыру тәртібі. жұмылдыру тәртібі. 4.Салықтық міндеттемелерді мәжбүрлеп
4.Салықтық міндеттемелерді мәжбүрлеп өндіріп алу өндіріп алу шаралары; 5.Салықтарды кешіктіріп төлеуге
шаралары; 5.Салықтарды кешіктіріп төлеуге байланысты байланысты әкімшілік санкциялар.
әкімшілік санкциялар.
7. 1.Салықтарды аударудың мазмұнына жалпы түсінік Салықтарды аудару
2. Салықтық тексерулер: мәні мен мазмұны, мақсаты мен Салықтық тексерудің түрлері
міндеті және объективті қажеттілігі. Қарсы тексерудің мәні мен мазмұны;
3.Тексерудің түрлері. Салық тексеруін жүргізу нысандарын талдау, салыстыру
4.Құжаттық тексерудің мақсаты мен міндеті, жүргізілу
тәртібі.
8. 1.Қосылған құн салығының мәні мен мазмұны. ҚҚС есепке 1.ҚҚС туралы түсінік. ҚҚС бойынше есепке тұру
қою талаптары, тәртібі мен мазмұны және мақсаты. 2. ерекшеліәгі; 3. ҚҚС бойынша есепке тұру тәртібін
Қосылған құн салығын есепке қоюдың объективті бұзғаны үшін әкімшілік санкциялар.
қажеттілігі мен оның құқықтық негіздері. 3. Салық
органдарында тіркеуге тұру үшін қажетті құжаттар. 4.
ҚҚС ақапараттық жүйесін қалыптастыру және оның қызмет
ету ерекшеліктері.
9. 1.Камералдық бақылау – салық төлушілер берген салық 1. ЖТС бойынша декларация толтыру;
есептілігін және басқа да құжаттарды зерделеу мен 2. Меншікке салынатын салық бойынша салық декларациясын
талдау негізінде тікелей салық органы жүзеге асыратын толтыру ерекшелігі;
бақылау. 2.Камералдық бақылаудың жүзеге асырылуы. 3. ҚҚС бойынша салық декларациясын толтыру ерекшелігі;
3.Салық органындағы салық есептілігін тексеру 4. Акциз бойынша салық декларациясын толтыру
ережелері. 4.Камералды бақылауды жүзеге асырудың ерекшелігі.
құқықтық негіздері. Ішкі корпорациялық салық бақылауы.
Ревизиялар мен құжаттық тексеруді жүргізу кезеңдері.
10. 1.Табыстардың салық әкімшілігі. Ірі кәсіпорындардың 1.Ірі компаниялар -салық төлеушілер мониторингі.
мониторингі АЖ пайдалана отырып электронды мониторинг 2. Трансферттік бағаларға деген мемлекеттік бақылау.
бойынша салық есептілігін тапсыру. 2.Салық есептілігін 3. Салық есептілігін тапсыруды кейінге шегеру.
тапсыруды кейінге шегеру.
3.Салық төлеушілер мониторингі салық төлеушілердің өз
міндеттемелерін орындаап отыруында тигізетін әсері.
11. 1.Айналым және салықтың түсуін, өндіріске бақылауды 1.Акциз туралы түсінік. 2. Акциздік тауарлардың тізімі.
ұйымдастыру. 2. Заңды өндірушілерге экономикалық тиімді3. Акциздік тауарларға деген ставка. 4. акциздік
жағдай жасау; 3. Алкоголь өнімін және спирттің барлық маркалардың түсінігі, акциздік тауарлар импортын есепке
түрінің өндірсін заңды түрде жасау. 4.Заңсыз өндіріс алу. 5. Акциздік тауарларды маркілеуді бұзу бойынша
айналымыменен күресу. алкоголь нарығын тәріпке сай әкімшілік санкциялар.
жасау; салық және кеден саясатын жетілдіру.
5.Нормативтік құқтық базаны жетілдіру.
12. 1.Мемлекет меншігіне өткен мүлікті есепке алу, бағалау Мемлекет меншігіне өткен мүлікті есепке алу, бағалау
және сату тәртібін қадағалауды жүзеге асыру ережелері. және сату тәртібін қадағалауды жүзеге асыру ережелері.
2. Мемлекет меншігіне өткен мүлікті есепке алу, бағалауМемлекет меншігіне өткен мүлікті есепке алу, бағалау
және сатуды жүзеге асыру тәртібі және оны уәкілетті және сатуды жүзеге асыру тәртібі және оны уәкілетті
органдар тарапынан бақылау мен қадағалау. органдар тарапынан бақылау мен қадағалау.
13. 1.Заңдық және орындаушы билік органдарының өкілеттігі. 1.ҚР салық қызметі органдарының құқықтары мен
2.Салық жүйесін басқару: басқару органдары, және міндеттері. 2.ҚР салық қызметі, олардың міндеттері
олардың функциялары. 3.ҚР салық қызметі, олардың құрылымы және функциялары.
міндеттері құрылымы және функциялары. 3.Салық төлеушілерді бақылау жұмысын ұйымдастыру.
4.ҚР салық қызметі органдарының құқықтары мен
міндеттері. 5.Салық төлеушілерді бақылау жұмысын
ұйымдастыру.
14. 1.Салық төлеуден жалтарынудың мәні және салық 1. Салық төлеуен жалтарыну
төлеуден жалтарыну себептері 2. Салық төлеуден жалтарынудың себептері
2.Салық салудан жалтарынудың әдістері 3. Салық төлеуден жалтарыну әдістері
3.Мемлекеттік салықты төлеуден жалтарумен күресудің 4. Салықтың төленбеуі күрделі экономикалық жүие
тәсілдері
15. 1.Ақпараттық жүйені пайдалана отырып салық есептілігін 1.Ақпараттық жүйені пайдалана отырып салық есептілігін
қайтарып алу режимі. 2.Ақпараттық жүйені қолдана отырыпқайтарып алу режимі. 2.Ақпараттық жүйені қолдана отырып
салық есептілігін түзету нысанын тапсыру. 3.Салық салық есептілігін түзету нысанын тапсыру. 3.Салық
заңдылығы бұзлған жағдайда әкімшілік жауапқа тарту заңдылығы бұзлған жағдайда әкімшілік жауапқа тарту
тәртібі. тәртібі.
4.АЖ СЕЭН, ҚҚС, МКЖЖ салық есебін толтыру тәртібі. 4.АЖ СЕЭН, ҚҚС, МКЖЖ салық есебін толтыру тәртібі.
16. 1.Мәліметтерді өңдеу орталығын (МӨО) құру тәртібі мен 1.Мәліметтерді өңдеу орталығын (МӨО) құру тәртібі мен
жағдайлары. жағдайлары.
2.МӨО міндеттері және атқаратын функциялары. 2.МӨО міндеттері және атқаратын функциялары.
3.Салық қызметі жұмысындағы ақпараттық технология. 3.Салық қызметі жұмысындағы ақпараттық технология.
4.МӨО қызмет етуіндегі аудандық салық комитеттерінің 4.МӨО қызмет етуіндегі аудандық салық комитеттерінің
функциялары. функциялары.
5.Электронды түрде салық есептілігін тапсыру тәсілдері.5.Электронды түрде салық есептілігін тапсыру тәсілдері.
ҚР ЖСАЖ (ИНИС) -дағы салықтар мен басқа да міндетті ҚР ЖСАЖ (ИНИС) -дағы салықтар мен басқа да міндетті
төлемдер және міндетті зейнетақы бойынша есеп және төлемдер және міндетті зейнетақы бойынша есеп және
бақылау. бақылау.

9.СОӨЖ (консультация)* өткізу жоспары

№ Тапсырма тақырыбы СОӨЖ өткізу нысаны
Күндізгі бөлім
Салық әкімшілігінің экономикалық Берілген сұрақтарға ауызша жауап
мазмұны, мақсаты мен міндеті Салық әкімшілігінің міндетін,
мақсаттарын анықтау.
ҚР салық әкімшілігінің қазіргі Нарықтық экономика жағдайындағы салық
кездегі жағдайы әкімшілігінің атқаратын функцияларын
жетік түсіне білу
Салық бақылауының мәні және оның Студенттер арасында қаралған
жіктемесі сұрақтарға пікір-сайыс өткізу
Салық бақылауын жүргізу нысандарын
талдау, салыстыру
Арнаулы салық режимдері Арнаулы салық режимін талдап,
салықтарды төлеудің оңайлатылған
декларация бойынша толтыруымен
танысып, үйрену.
Салық салу объектісін тіркеу Қаралатын сұрақтарға пікір сайыс
өткізу
Салықтарды төлеу бойынша жеке
шоттарды жүргізу тәртібін қарастыру
Салықтар және бюджетке төленетін Аталған тақырып бойынша блок-сызба
басқа да міндетті төлемдер құрастыру
(Алымдар мен баждар)
Салықтарды аудару және тексеру Шартты есептер құрастыру және шығару
ҚҚС бойынша салық төлеушілердің Студенттердің пікірін тыңдау, есеп
есебі шығару Салық есептілігін құрастыру.
Камералды бақылау Шартты есеп шығару
Салық төлеушілердің Шартты есеп шығару
қаржы-шаруашылық қызметінің
мониторингі
Кейбір тауарларды маркілеу және Нормативтік актлерді оқып-үйрену
акциздік бекеттер қою
Мемлекет меншігіне өткен мүлікті Нормативтік актлерді оқып-үйрену
есепке алу, бағалау және сату
тәртібін қадағалау
Салық әкімшілігін жүзеге асырудағыСалық әкімшілігін жүзеге асырудағы
мемлекеттік органдардың құқықтық мемлекеттік органдардың құқықтық
статусы мен міндеттері статусын СК оқып-үйрену
Салық төлеуден жалтарыну Салық төлеуден жалтарыну мәселесі
бойынша студенттер арасында
пікір-сайыс өткізу.
Салық әкімшілігінің ақпараттық Ақпараттық жүйе бойынша сызба
жүйесін ұйымдастыру тәртібі құрастыру, есеп шығару
ҚР салық түрлері бойынша салықтық Ауызша сұрақ-жауап жүргізу
есептілікті жүргізу ерекшеліктері

* Үйге берілген тапсырмалар, курстық жұмысты орындау, семестрлік және
бақылау жұмысы есептер және тағы басқа тапсырмалар орындауға ақыл-кеңес
беру

10. СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі

РеттікТапсырмалар тақырыбы Бақылау нысаны Тапсыру
№ мерзімі
1. Салық әкімшілігінің Эссе. Жазбаша; А4.
экономикалық мазмұны, 3бет.
мақсаты мен міндеті 1 апта
2. ҚР салық әкімшілігінің Аннотация. Жазбаша; А4.
қазіргі кездегі жағдайы 4-5 бет
3. Салықтық тексеру және Презентация (шағын
аудару топтарда жұмыс. Жазбаша;2 апта
А4. 3 беттен кем емес.
Ауызша -5-7 минут.
4. Ақпараттық жүйе және салық Блок – сызба
жүйесінің әкімшілігі Жазбаша, А4. 2 беттен
кем емес.
5. Камералдық бақылау Іскерлік ойын. Жазбаша;
А4. 5-15 бетке дейін. 3 апта
6. Салық түрлері бойынша салық Іскерлік ойын. Жазбаша;
есебін жүргізу ерекшеліктеріА4. 5-15 бетке дейін.
7. Камералды бақылау Презентация (шағын
ерекшілтері, жүргізілу топтарда жұмыс. Жазбаша;4 апта
тәртібі А4. 3 беттен кем емес.
Ауызша -5-7 минут.
8. Салық төлеушілердің Блок – сызба 5 апта
қаржы-шаруашылық қызметінің Жазбаша, А4. 2 беттен
мониторингі кем емес.
9. Салық әкімшілігін салық Реферат А4 15 бет 6 апта
органдарында қолдану
ерекшеліктері
10. Салықтан жалтарынудың Аннотацияя А4 5 бет
Қазақстан экономикасына кері
әсері 7 апта
11. Салық құпиясын қолдану Реферат А4 10-15 бет
ерекшеліктері ауызша қорғау
12. Салық кодексінің салық Презентация
органдарының қызметіне
әсері, жаңа өзгерістерін 8 апта
енгізу , толықтыру
ерекшеліктері
13. Арнаулы салық режимдерінің Эссе, глоссарий
ауыл шаруашылықта
кәсіпкерлікке қолдану
тәртібі
14. Салықтық бақылауды жүргізу Реферат 9 апта
тәртібі және қолдану
ерекшеліктері
15. Салықтардың атқарылуы мен Эссе. Глоссарий 10 апта
орындалуынада салық жазбаша; А4 3бет
әкімшілігінің атқартын ролі

Кестеде көрсетілген тапсыру мерзімі бойынша, студент орындаған
тапсырмаларын оқытушының электронды поштасына жіберіп отырады.

11.Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі:
Негізгі оқу әдебиеттері
1. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане учебное пособие.-
Алматы, 2003ж.
2. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане Учебное пособие. - Алматы: LEM
- 2002
3. Ермекбаева Б.Ж. Лесбеков Г.А. Основы налогообложения Учебное
пособие. -
Алматы, 2002ж.
4. Фурсов В.Г. Налоговая система и финансово – бюджетный механизм в
условиях рыночной экономике-Алматы 1992г.
5. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник –Москва 1999г.
6. Русакова И.Г., Кашин В.А. Налоги и налогообложение: учебник – Москва,
ЮНИТИ 1998г.
7. Карагусова Г. Экономическая сущность налогов- Алматы: Қаржы-
қаражат,1994.
8. Налоги и налогобложение-М.: ЮНИТИ 2001 ж.
9. Налоги:- оқу құралы (құрастырған-профессор Черник Д. И.)-М.:
Финансы и статистика, 2000 ж.

Қосымша әдебиеттер
10. Мельников В.Д., Ильясова К.К. Финансы-Жоғары оқу орнына арналған оқу
құралы-Алматы: Фин Эко 2001 ж.
11. Финансы. Оқу құралы-М.: Перспектива, Юнити, 2000 ж.
12. Финансовое право (Химичев Н.И.)-М.: Юрист, 1999 ж.
13. Ильясов К.К. Идрисова Э.К. Налоги развитых зарубежных государств-
Алматы: Қаржы-қаражат,1997.
14. Идрисова Э.К. Налоговое регулирование предпринимательской
деятельности в сфере малого и среднего бизнеса-Алматы: Қаржы-
қаражат, 1999
15. Киперман Г.Я.. Тимфеева О.А. Налоги в рыночной экономике.- М.:
Финансы и статистика,- екінші басылым, 2001 ж.
16. Мельников В.Д. Государственное финансовое регулирование экономики
Казахстана.- Алматы: Қаржы-қаражат, 1995 ж.
17. Мещерякова О.В.Налоговые системы развитых стран мира. Справочник-
М.: Фонд Правовая культура, 1995 ж.
18. Оспанова М. Методологические и концептуальные основы Кодекса
Республики Казахстан О налогах и других платежах в бюджет-Алм:
Қаржы-қаражат,1995 ж.
19. Оспанов М.Т. Налоговая реформа и гармонизация налоговых отношений-
1997 ж.

Нормативтік – құқықтық база
20. Қазақстан Республикасы “Бюджет жүйесі туралы” Заңы.
21. Қазақстан Республикасы “Республикалық бюджет туралы” Заңы (сәйкесінше
жылға).
22. Қазақстан Республикасы “Салықтар және басқа да міндетті төлемдер
туралы” Кодексі. 2001 жылдың 12 маусымы.
23. “Кеден ісі туралы” ҚР заңы.
24. Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі туралы
25. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Кіріс Министрлігі туралы.
26. Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі қаржылық бақылау Комитеті
туралы.
27. Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы Агенттігі туралы.

Мерзімді басылымдар
28. Налогоплательщик - ай сайын шығатын журнал*.
29. Вестник НС РК - ай сайын шығатын журнал*.
30. Бухгалтер бюллетені - ай сайын шығатын журнал*.
31. Қаржы – қаражат, ғылыми – практикалық журнал*.
32. ҚР ҚМ статистикалық бюллетені*.

Интернет мәліметтері
33. www tax kz.kz.
34. www budgetrf.ru.
35. www esep.kz.
36. www government.kz.
37. www minfin.kz.


Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық
университеті Казахский экономический университет им Т.
Рыскулова

ПӘН БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Пәннің атауы: Салық әкімшілігі
Мамандығы: 050509 Қаржы

Оқыту нысандары
Барлық кредит саны 4
Курс 4
Семестр 7
Емтихан (семестр) 7
Дәрістер (сағат) 30
Практикалық (семинарлық) 30
сабақтар (сағат)
ОБСӨЖ 45
Білім порталындағы жұмыс -
СӨЖ (сағат) 75
Барлығы: 180

АЛМАТЫ
2010
1. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар (10 аптаға)

№ Тақырыптың АпталарСағаттар саны:
аты:
Тікелей қатынаста оқыту Қашықтықтан оқыту
Дәрістер Практ. ОБСӨЖ СӨЖ
сабақтар
30 30 45 75
Барлығы: 10 30 30 45 75

2. Дәрістер, тәжірибелік (семинарлық) сабақтар жоспары

№ Дәріс сабақтарының жоспары Тәжірибелік (семинарлық) Тапсыру
сабақтар жоспары мерзімі
1 1.Бөлім. Салық 1.Салық әкімшілігінің мәнін
әкімшілігінің теориялық ашу;
аспектілері 2.Салық әкімшілігінің мақсаты
Салық әкімшілігінің мен міндеті;
экономикалық мазмұны, 3.Салық салудың концептуалды
мақсаты мен міндеті көзқарастары
1апта
2 ҚР салық әкімшілігінің 1. Салықтарды басқару жүйесі
қазіргі кездегі жағдайы 2.Салықтық әкімшілік және
салықтарды басқару
3. Салық әкімшілігін
ұйымдастыру әдістері
4. Салық әкімшілігін
ұйымдастырудың принциптері
3 2. Бөлім. Мемлекеттік салықҚұжаттық тексеруді жүргізу
әкімшілігінің практикалық ерекшелігі.
негізі Реидтік тексеруді жүргізу
Салық бақылауының мәні жәнеерекшеліктері.
оның жіктемесі Салық бақылауын жүргізу
нысандарын талдау, салыстыру.
Салық тексеруін жүргізудің 2 пата
жанама әдістері.
4 Арнаулы салық режимдері 1.Арнаулы салық режиміне жалпы
түсінік
2Кәсіпкерлерге арналған арнаулы
салық режимдері
3. Патент бойынша жұмыс
атқаратын тұлғалардың
есептілігі
5 Салық салу объектісін Салық объектісін тіркеу есебін
тіркеу жүзеге асыру.
Заңды түлғаларды мемлекеттік
тіркеуді, қайта тіркеуді және
таратуды жүзеге асыратын 3 апта
ұймдар.
Салықтарды төлеу бойынша жеке
шоттарды жүргізу тәртібін
қарастыру
6 Салықтар және бюджетке 1Жеке шот: құрылымы және
төленетін басқа да міндеттітолтыру тәртібі. 2. салық
төлемдер (Алымдар мен төлеушілерге жіберілетін
баждар) хабарламаның түрлері. 3.
Салықтар мен басқа да міндетті
төлемдерді бюджетке жұмылдыру
тәртібі. 4.Салықтық
міндеттемелерді мәжбүрлеп
өндіріп алу шаралары;
5.Салықтарды кешіктіріп төлеуге
байланысты әкімшілік
санкциялар.
7 Салықтарды аудару және Салықтарды аудару
тексеру Салықтық тексерудің түрлері
Қарсы тексерудің мәні мен
мазмұны;
Салық тексеруін жүргізу 4 апта
нысандарын талдау, салыстыру
8 ҚҚС бойынша салық 1.ҚҚС туралы түсінік. ҚҚС
төлеушілердің есебі бойынше есепке тұру
ерекшеліәгі; 3. ҚҚС бойынша
есепке тұру тәртібін бұзғаны
үшін әкімшілік санкциялар.
9 Камералды бақылау ЖТС бойынша деклрация толтыру;
Меншікке салынатын салық
бойынша салық декларациясын
толтыру ерекшелігі;
ҚҚС бойынша салық декларациясын
толтыру ерекшелігі;
Акциз бойынша салық
декларациясын толтыру
ерекшелігі. 5 апта
10 Салық төлеушілердің 1.Ірі компаниялар -салық
қаржы-шаруашылық қызметініңтөлеушілер мониторингі.
мониторингі Трансферттік бағаларға деген
мемлекеттік бақылау.
Салық есептілігін тапсыруды
кейінге шегеру.
11 Кейбір тауарларды маркілеу 1.Акциз туралы түсінік.
және акциздік бекеттер қою 2Акциздік тауарлардың тізімі.
Акциздік тауарларға деген
ставка.Акциздік маркалардың
түсінігі, акциздік тауарлар
импортын есепке алу. Акциздік
тауарларды маркілеуді бұзу
бойынша әкімшілік санкциялар. 6 апта
12 Мемлекет меншігіне өткен Мемлекет меншігіне өткен
мүлікті есепке алу, бағалаумүлікті есепке алу, бағалау
және сату тәртібін және сату тәртібін қадағалауды
қадағалау жүзеге асыру ережелері.
Мемлекет меншігіне өткен
мүлікті есепке алу, бағалау
және сатуды жүзеге асыру
тәртібі және оны уәкілетті
органдар тарапынан бақылау мен
қадағалау.
13 Салық әкімшілігін жүзеге 1.ҚР салық қызметі органдарының7 апта
асырудағы мемлекеттік құқықтары мен міндеттері. 2.ҚР
органдардың құқықтық салық қызметі, олардың
статусы мен міндеттері міндеттері құрылымы және
функциялары.
3.Салық төлеушілерді бақылау
жұмысын ұйымдастыру.
14 Салық төлеуден жалтарыну Салық төлеуен жалтарыну Салық 8 апта
төлеуден жалтарынудың
себептері
Салық төлеуден жалтарыну
әдістері
Салықтың төленбеуі күрделі
экономикалық жүие
15 3. Бөлім. Салық 1.Ақпараттық жүйені пайдалана 9апта
әкімшілігінің практикалық отырып салық есептілігін
негіздері қайтарып алу режимі.
Салық әкімшілігінің 2.Ақпараттық жүйені қолдана
ақпараттық жүйесін отырып салық есептілігін түзету
ұйымдастыру тәртібі нысанын тапсыру. 3.Салық
заңдылығы бұзлған жағдайда
әкімшілік жауапқа тарту
тәртібі.
4.АЖ СЕЭН, ҚҚС, МКЖЖ салық
есебін толтыру тәртібі.
16 ҚР салық түрлері бойынша 1.Мәліметтерді өңдеу орталығын 10 апта
салықтық есептілікті (МӨО) құру тәртібі мен
жүргізу ерекшеліктері жағдайлары.
2.МӨО міндеттері және атқаратын
функциялары.
3.Салық қызметі жұмысындағы
ақпараттық технология.
4.МӨО қызмет етуіндегі аудандық
салық комитеттерінің
функциялары.
5.Электронды түрде салық
есептілігін тапсыру тәсілдері.
ҚР ЖСАЖ (ИНИС) -дағы салықтар
мен басқа да міндетті төлемдер
және міндетті зейнетақы бойынша
есеп және бақылау.

Кестеде көрсетілген тапсыру мерзімі бойынша, студент орындаған
тапсырмаларын оқытушының электронды поштасына жіберіп отырады, сол
тапсырмалар оқытушылармен тікелей қатынаста (10-ші аптада) қорғалады.

3. СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі

РеттікТапсырмалар тақырыбы Бақылау нысаны Тапсыру
№ мерзімі
1. Салық әкімшілігінің Эссе. Жазбаша; А4.
экономикалық мазмұны, 3бет.
мақсаты мен міндеті 1 апта
2. ҚР салық әкімшілігінің Аннотация. Жазбаша; А4.
қазіргі кездегі жағдайы 4-5 бет
3. Салықтық тексеру және Презентация (шағын
аудару топтарда жұмыс. Жазбаша;2 апта
А4. 3 беттен кем емес.
Ауызша -5-7 минут.
4. Ақпараттық жүйе және салық Блок – сызба
жүйесінің әкімшілігі Жазбаша, А4. 2 беттен
кем емес.
5. Камералдық бақылау Іскерлік ойын. Жазбаша;
А4. 5-15 бетке дейін. 3 апта
6. Салық түрлері бойынша салық Іскерлік ойын. Жазбаша;
есебін жүргізу ерекшеліктеріА4. 5-15 бетке дейін.
7. Камералды бақылау Презентация (шағын
ерекшілтері, жүргізілу топтарда жұмыс. Жазбаша;4 апта
тәртібі А4. 3 беттен кем емес.
Ауызша -5-7 минут.
8. Салық төлеушілердің Блок – сызба 5 апта
қаржы-шаруашылық қызметінің Жазбаша, А4. 2 беттен
мониторингі кем емес.
9. Салық әкімшілігін салық Реферат А4 15 бет 6 апта
органдарында қолдану
ерекшеліктері
10. Салықтан жалтарынудың Аннотацияя А4 5 бет
Қазақстан экономикасына кері
әсері 7 апта
11. Салық құпиясын қолдану Реферат А4 10-15 бет
ерекшеліктері ауызша қорғау
12. Салық кодексінің салық Презентация
органдарының қызметіне
әсері, жаңа өзгерістерін ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Модульдегі пәннің оқу әдістемелік кешені
Пәннің оқу - әдістемелік кешені "қаржы"
Геоботаника пәннің оқу-әдістемелік кешені
«Психофизиология» пәннің оқу әдістемелік кешені
Пәннің оқу-әдістемелік кешені«Бизнесті моделдеу»
Пәннің оқу - әдістемелік кешені "мемлекеттік қаржы"
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Бизнесті моделдеу»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Cалық менеджменті»
«Биологияны оқыту әдістемесі» пәннің оқу-әдістемелік кешені
«Бақылаудың статистикалық әдістері» пәннің оқу-әдістемелік комплексі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь