Арнайы миссиялар дипломатиясының халықаралық-құқықтық негіздері

Жоспар
КІРІСПЕ
I. Арнайы миссиялар дипломатиясының халықаралық.құқықтық негіздері
1.1 Мемлекеттердің сыртқы байланыстары мен сыртқы байланыстар құқығы
1.2 Сыртқы байланыстар құқығы аясындағы арнайы миссиялар институтының
жалпы сипаттамасы
II. Арнайы миссиялардьщ қазіргі заманғы халықаралық құқықтық мәртебесі.
2.1 Арнайы миссиялар туралы 1969 жылғы Вена Конвенциясының жалпы
сипаттамасы
2.2 Арнайы миссиялардың иммунитеттері мен артықшылықтары
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
Халықаралық қатынастардың маңызды және өзекті мәселелерінің бірі болып - дипломатиялық байланыстар және оларды халықаралық реттеу табылады. Дипломатиялық қатынастар-халықаралық қатынастардың бүкіл жүйесінің сыртқы қыры болып табылады және оларды реттейтін дипломатиялық қүқық нормалары халықаралық ынтымақтастық пен достық қарым-қатынасты дамытудың жалпы саяси және қүқықтық негізін құрайды.
Мемлекетаралық қатынас және бірінші кезекте әртүрлі мемлекеттер арасындағы барлық қатынастар негізі болып табылатын-олардың бейбіт қатар өмір сүру қағидасы - дипломатияның әртүрлі нысандарын қолдану арқылы жүзеге асады. Дипломатия халықаралық қүқықтың жалпы мойындалған қағидалар мен нормаларға сәйкес жүзеге асырылғанда ғана мемлекеттердің ынтымақтастығы мен бейбіт қатар өмір сүруінің шынайы құралына айналады.
Дипломатиялық қатынастарды дамытудың мақсаты мемлекеттердің қауіпсіздігі мен бейбіт қатар өмір сүру жағдайында олардың арасындағы саяси, экономикалық және мәдени байланыстарды нығайту және үлғайту, ал мемлекеттер арасындағы ресми қатынастарды үйымдастыру мен реттеу қызметі ретіндегі дипломатияның өзі қазіргі халықаралық қүқықпен күш қолдануға тыйым салынған жағдайда, мемлекеттердің сыртқы саясатын жүзеге асырудың маңызды құралы болып табылады. 1960-1980 жылдары БҰҰ-ның жетекшілігімен мемлекеттердің сыртқы байланысына қатысты халықаралық құқық нормаларын жүйелеу мен жедел дамыту бойынша орасан зор жұмыс жұргізілді.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. К.К.Сандровский. Специальные дипломатические миссии. Киев. «В
школа». 1977.с.15.
2. Д.Б.Левин. Принцип невмешательства в современном мире. Н. «
международной жизни» 1966. №11 с.31.
3. Курс международного права. В шести томах, т.І. М., " Наука", 1967.
4. К.К.Сандровский. Дипломатическое право. Киев: В школа, 1981,-34
бет.
5. Л. Оппенгейм. Международное право, т.І. М., ИЛ, 1949, с.311.
6. Мысалы: Д. Анцилотти. Курс международного право, т.1. М., 1961,
с.242., А.В.Гефтер. Европейское международное право. Спб, 1880, с-
376.
7. Международное публичное право: Учебник. под. ред. К.А. Бекяшева,
М. "Проспект", - 2003 г. 237 бет.
8. К.К.Сандровский. Специальные дипломатические миссии. Киев:
"Вицца школа", 1977.С.ЗЗ.
9. курс международного права. В томах. Т.ІІ, с.52.
10. "Во имя мира, безопасности и сотрудничества". К итогам совещания
по безопасности и сотрудничеству Европе.
11. Э.Сатоу. Руководство по дипломатической практике.М,
ИМОД961.С.53.
12. К.К.Сандровский. Специальные дипломатические миссии.Киев:Вища
школа. 1977.С.91.
    
    ЖоспарКІРІСПЕI.  Арнайы миссиялар дипломатиясының халықаралық-құқықтық негіздері1.1  Мемлекеттердің сыртқы байланыстары мен сыртқы ... ... ... ... ... аясындағы арнайы миссиялар институтыныңжалпы сипаттамасыII.  Арнайы миссиялардьщ қазіргі заманғы халықаралық құқықтық мәртебесі.Арнайы миссиялар туралы  1969 ... Вена ... ... миссиялардың иммунитеттері мен артықшылықтарыҚОРЫТЫНДЫПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРКІРІСПЕХалықаралық қатынастардың маңызды және өзекті мәселелерінің бірі болып- дипломатиялық байланыстар және ... ... ...  табылады.Дипломатиялық қатынастар-халықаралық қатынастардың бүкіл жүйесінің ... ... ... және ... ... дипломатиялық қүқық нормаларыхалықаралық ынтымақтастық пен достық қарым-қатынасты дамытудың жалпы саясижәне ... ... ... ... және ... ... әртүрлі мемлекеттер арасындағыбарлық қатынастар негізі болып табылатын-олардың бейбіт ... өмір ... - ... ... ... ... ... жүзеге асады.Дипломатия халықаралық қүқықтың жалпы мойындалған қағидалар мен ... ... ... ғана ... ынтымақтастығы мен бейбітқатар өмір сүруінің шынайы құралына айналады.Дипломатиялық қатынастарды дамытудың мақсаты мемлекеттердің қауіпсіздігімен бейбіт қатар өмір сүру ... ... ... ... және мәдени байланыстарды нығайту және үлғайту, ал мемлекеттерарасындағы ресми қатынастарды үйымдастыру мен реттеу қызметі ретіндегідипломатияның өзі қазіргі халықаралық ... күш ... ... ... ... сыртқы саясатын жүзеге асырудың маңызды құралыболып табылады. 1960-1980 жылдары БҰҰ-ның жетекшілігімен мемлекеттердіңсыртқы байланысына қатысты халықаралық құқық ... ... мен ... ... ... зор жұмыс жұргізілді.I. Арнайы миссиялар дипломатиясының халықаралық негіздері1.1 мемлекеттердің сыртқы байланыстары мен сыртқы байланыстар ...  ...  ...  ...  құқықмемлекеттердің өздерімен жасалады және ол өздерінің сыртқы функцияларынжүзеге  асыру  ...  осы  ...  ...  нәтижесіндедамытылатыны белгілі. Сыртқы ...  ...  ...  ... ... ... ол тиісті мемлекеттің халықаралық аренадақызметінің басты бағыттарының ... ... ... ... жүзегеасыру жөніндегі қызметті былай анықтауға болады: мемлекеттер өздерінің өмірсүруі барысында халықаралық деңгейде ... ... ... ... ...  ,мәдени,ғылыми-техникалық  және  т.б  ... өз ... ... ... ... реттеледі.Кез-келген дербес,тәуелсіз мемлекет белгілі бір деңгейде даму үшін басқамемлекеттермен ... ... ... ... ... ,өсіпөркендеуі, белгілі бір экономикалық мәдени ғылыми-техникалық табыстарғажетуі мүмкін емес. Басқаша айтсақ,сыртқы байланыстар орнатпай,сыртқыфункцияларды жүзеге асырмай,бір де бір мемлекет ... ... өмір ... ... ... ... ... сипатқа ие деуге болады. Салыстырмалы түрде мынадай формулакелтіруге болады: «Адамдар мемлекетте өмір сүреді,ал әрбір мемлекетмемлекеттер жүйесінде өмір сүреді».Халықаралық ... ... ... ... ... ... ... табылады.Соның ішінде,еңбек пенәлемдік нарықтың халықаралық бөлініске түсуін жатқызуға болады.Көп жағдайдахалықаралық экономикалық қажеттіліктер түбінде мемлекеттердің халықаралықынтымақтастығы саяси,ғылыми техникалық,мәдени мүдделерінанықтайды.Экономикалық өмірдің одан ары ... ... ... ... мен жалпы әлеуметтік прогрес мемлекеттерарасындағы байланыстар мен қатынастардың көпқырлы және жан-жақты сипатқа иеболуына алып ... ... ... байланыстарында саяси астар боладыдеп күмәнсыз айтуға болады.Яғни мемлекетаралық қатынас қай салада болмасын(экономикалық,мәдени,ғылыми-техникалық және т.б)өзінің саяси ... ... ... бір ... ... ... қарым-қатынастар арасында ынтымақтастық элементіне қарағанда конфликтіге түсуэлементі басым ... ... ... осы ... ... ... ... органдарымен белгіленіп,жүзеге асырылады.Сыртқы байланыстардыңтүпкі мақсаты болып тиісті ... ... және ... ... ... толық жүзеге асыруға ұмтылуы  табылады.Осыдан ... ... ... ... ... ... ... функцияларын бейбіт қүралдармен жүзеге асыру мақсатындамемелекеттер арасындағы және ... ... ... да ... ерекше мемлекеттік органдармен орнатылып , жүргізілетін ресмибайланыстар мен ... ... ... ... ... ... ... дипломатиялық нысандар мен әдістер арқылы жүзегеасырылатын, мемлекеттердің сыртқы байланыстар аясындағы қызметі әрқашан ... ... ие ... ... ... ... процесі барысындағана тиісті мемлекеттер  арасында  ресми  қарым-қатынастар  ... Ал ... ... органдарының  іс-әрекеттері  заңдықтұрғыдан тиісті мемлекеттердің өздерінің ... ... ... ... ... мағынада сәйкесінше міндеттер жүктеп,қүқықтар береді. Бұл қатынастарға қүқықтық нормалардың белгілі-бір кешенісай келеді, өйткені ... ... ... ... қатынастар жүзегеасырылады. Сыртқы байланыс органдарының қарауына жататын мәселелер аясымемлекетаралық ... ие. Сол ... ...  кезекте  бүл  жердехалықаралық құқық нормалары тұрады, ... ... ... ... құрутуралы және олардың өкілеттіктерінің көлемі туралы мәселелер әр мемлекеттіңішкі ...  ...  ...  ...  ...  ... қүқық нормаларының басты рөлін көрсете отырып, белгілі кеңестікғалым-заңгер Д. В. ... ... ... ... ... ... халықаралық қүқық нормаларымен реттеледі".Мемлекеттердің сыртқы байланыстар аясындағы қызметі - бүл  ... ... ... ... мен ... ... ... дипломатиялық қызметі. Осы қызметті мемлекеттер  арасындағыкелісімдер ... ... ... қазіргі  таңдағы  әдебиеттерде,әдетте, дипломатиялық және консулдық қызмет деп атайды, ол өз ... ... ... бір саласы болып табылады. Дипломатиялық қүқықтыекі мағынада түсінуге ... Кең ... ... ... ... ... органдарының  (атап  айтқанда,  ...  ... ... ... ... үйымдар жанындағы өкілдіктер,сауда өкілдіктері және т.б.) қызметін қамтиды.  Ал,  тар  ...  ...  тек  ...  ...  мен  ... ... ... мен  мәртебесіне  қатысты  нормалардықамтиды.Әдебиеттерде халықаралық құқық пен дипломатиялық  ...  ... ... ... ой бар: "халықаралық құқық мемлекеттің бүкілдипломатиялық қызметінің қүқықтық негізі болып табылады"4 ... ... ... ... ... ... ... асыру үшінкең мүмкіндіктер береді  және  ...  ...  ...  ... ... бере ... кұқықтык бастаулар тек жалпы көпжақты шарттармен ғана емес,сондай-ақ екі жақты (мемлекеттер арасындағы) және арнайы шарттармен де(мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар ... ... ... отырады.II. Арнайы миссиялардың қазіргі заманғы халықаралық құқықтық мәртебесі2.1 Арнайы миссиялар туралы 1969 жылғы Вена конвенциясының ... ғ. ... ... ... ... ... қызметнегізінен түрақты елшіліктер мен миссияларға сүйенген кезеңде, ал ... ... ... ... ... ... ... миссияларғақатысты  халықаралық  құқықтық  нормаларды  кодификациялау  қажеттілігісоншалықты ... ... Тек XX ғ. ... ... миссиялар институты кеңқолданысқа ие болған кезеңде осы институтты дамытуға және оны ... ... ... жетілдіруге көп көңіл бөліне бастайды. Жалпыалғанда,  халықаралық  ...  ...  ...  ...  ... мәселесі көбінесе БҮҮ-ның бастамасымен жүзеге асырылғаныжәне жүзеге ... ... ... де, ... ... мәселесін зерттеп білу мен реттеу талпынысыбүрындары да орын ... ... олар оның ... қырларын ғана қамтығанболатын. Бұл ... ... ... әр уақытта да жалпы халықаралыққұқықтың ... ... атап ... ... ... ... кодификациялаудың алғашқы талпынысы ретінде 1815жылы сегіз жетекші еуропалық державалар ... ... ... Вена ... ... қаулыларды атауға болады. Қарастырылыпотырған мәселеге тікелей қатысты болып 19 ...  1815  ...  ... 3 бабы ... ... ...  ...  асыратындипломатиялық агенттер осы жағдайға орай рангісі бойынша ешқандай ағалыққаие болмайды". Алайда, 1815 ... Вена ... ... ... туралы ештеңе айтылмайды. Бұл заңды қүбылыс еді, өйткені солзамандағы ... ... әлі ... еді.  ...  салдарыретінде, мемлекеттердің ішкі заңдары да  арнайы  миссияларға  қатыстынормаларды ... ... ... ... ... ... жүйелеу көптеген мемлекеттерүшін қолайлы болатын арнайы миссиялар туралы конвенция жасап шығару ... ... ... ... бере алмайтын еді.1949 жылы БҮҮ халықаралық қүқық Комиссиясының "дипломатиялық қатынастаржәне дипломатиялық иммунитет" тақырыбы кодификациялануға тиіс және мүмкінболатын пәндердің бірі ... ... ... ... сол ... ... ойжалпы дипломатиялық қүқық пен бірінші кезекте түрақты дипломатиялықөкілдіктердің қызметін қүқықтық реттеу туралы болғанмен, Б¥¥ аясында арнайымиссиялар ... ... ... ... дәл осы ... ... ... Мемлекет арасындағы дипломатиялық қатынастарды анықтайтынқұқықтық нормалар негізінен түрақты миссиялардыңжағдайы мен ...  ...  ...  ...  кодификациялауталпыныстарында көптеген ережелер ...  ...  ...  ... арнайы миссияларға  да  қатысты  қолданылуға  жарамды  ...  ...  ...  бұл  нысандары  бір-біріменсоншалықты тығыз байланысты, тіпті ... ... ... ортаққұқықтық бастаулармен анықталады.  Мәселен,  ...  ...  ... ... ... ... Комиссиясы алдын - ала дайындалғанжәне соңынан қабылданған ... ... ... ... ... ... ... Әдетте, ол арнайы миссиялардың мәртебесін түрақтымиссиялардың мәртебесімен салыстыра отырып анықтап отырған.1959 жылы өзінің он ... ... ... ... ... ... туралы мәселені (ол  кезде  бүл  тақырып  "аё  ... деп ... ... ... ... ... 1969 жылғы онекінші сессиясына енгізу туралы шешім ... Бұл ... ... ... ... мемлекеттердің дипломатиялық қатынастары туралыбаяндаманы дайындаған швед заңгері Сандстрем дайындайды. Бүл, өз ... екі ... ... тұрақты миссиялар мен арнайы миссиялардың)қаншалықты өзара ... ... ... ...  Осы  баяндаманыңнегізінде Комиссия арнайы миссияларға қатысты ережелер туралы ұсыныстарәзірлеп ... ... ... жоба өте қысқа болды. Онда асі һос ... ... үш бап қана ... ... ...  ой  ...  еді:дипломатиялық қатынастар туралы ережелер жалпы алғанда анология бойыншаарнайы миссияларға да қолданыла алады. ... ... ... ... ... өте ... ... онда кейбір концептуалды ережелер көрініс тапқан.Атап ... ... ... ... ... ... ... дегенсөз тіркесі арнайы міндетті атқару үшін бір мемлекеттен ... ... ... ... ... ... ... білдіреді.Бұл түсінік сапар шегуші елшіге де қолданылады.12 желтоқсан 1960 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы өзінің XV сессиясында № 1504(XV) ... ... ... ... ... ...  үсынысыбойынша жоғарыда аталған үш бап дипломатиялық қатынастар ... ... ... ... ... ... шешім қабылданады.Дипломатиялық қатынастар туралы 1961 жылғы Вена конференциясында арнайымиссиялар туралы мәселе осы мақсатта қүрылған подкомитетте беріледі. Бұлподкомитет, өз ... ... ... ... ... 1961 ... қатынастар туралы Конвенцияға енгізуге әлі толық дайын емесдеп шешеді, бүл мәселе мүқият зерттеуді қажет етеді деп ... ... ... баптар жобасы өз алдына жеке конференция шақыруды қажететеді делінеді. Осыған орай, 1961 ... ... ... менимунитеттер  жөніндегі  Вена  ...  ... ... ... Соған сәйкес арнайы миссиялар туралымәселе қайтадан Бас Ассамблеяның қарауына ... Ол өз ... ... ... ... ... туралы мәселені одан әрізерттеуге тапсырыс береді.Ұзақ жылдардағы жұмыстың нәтижесі ретінде 8 желтоқсан 1969 жылы БҰҰ ... №2530 (XXIV) ... ... ... сәйкес ол арнайымиссиялар туралы Конвенция мен оған дауларды міндетті түрде шешу туралыфакультативті ... ... қол  ...  ашады.  Сөйтіп,  арнайымиссияларға қатысты ... ...  ...  кодификациялау  менпрогрессивті дамыту жөніндегі жүмыс өзінің жемісті ... ... ... ... ... ...  ...  конвенцияның  да  өзіндіккемшіліктері болғанмен, ол мемлекеттермен ... ... ... ... етуші қүралына айналғаны сөзсіз еді.Енді өз жиынтығында қазіргі заманғы ... ... ... ... қалыптастыратын, арнайы миссиялар туралы Конвенцияныңжалпы ережелерінің мәнді тұстарына ... ... ... басты  идеясы  мынада-  қазіргі  заманғыдипломатияның ажырамас және аса ... ... ... ... ... ... түрақты дипломатиялык өкілдіктер үшін белгіленген режимгенеғүрлым жақын режим берілуге тиіс. Бірақ сонымен бірге дипломатияның ... ... де ... ... да ... ... алып ... арнайы миссиялар туралы 1969 жылғыКонвенция преамбула мен 55  ...  ...  Бұл  ...  ... ... ...  орналасуы  Конвенцияның  ... үш ... ... ... ... береді.Бірінші бөлім 2-21 баптар аралығын қамтиды. Онда арнайы миссияларды жіберумен ... ... ... ... мәселелер қарастырылады. Екінші бөлім 22-46 баптардан түрады және оған арнайы миссиялардың ... ... ... ... байланысты ережелер топтастырылған. 47-55 баптарда1961 және 1963 ... ... және ... қатынастар туралыВена Конвенцияларының тиісті ... ... ... ... көрініс тапқан.Конвенцияның преамбуласына келетін болсақ, ол мазмүны бойынша 1961 және1963 жылдардағы Вена Конвенцияларының преамбулаларына ... Бүл ... ... ...  осы  ...  ...  ... жүзеге асырудың басқа екі маңызды аяларымен тығыз ажырамасбайланыста екенін  куәландырады.  ...  ...  ... көрініс тапқан. Онда арнайы миссияның анықтамасы бар. ... ... ... бүл бір ... екінші мемлекетке оның келісімібойынша онымен бірге белгілі-бір мәселелерді қарастыру үшін ... ... ... бір ... ... үшін жіберілетін, сипаты бойыншамемлекетті білдіретін уақытша миссия.Осы анықтамада жіберілетін миссияны арнайы деп тану үшін ... ... ... ... ... ... Атап айтқанда, миссия(арнайы) бір мемлекетпен басқа мемлекетке жіберілуі тиіс (тек ... ... ... да бір ... субъектісімен емес).  Яғни,Халықаралық құқық Комиссиясының түсініктемесіне сәйкес, Конвенция ереуілшіқозғалыстармен ... ... ... ... ... немесеқабылданатын миссиялар туралы мәселені қамтымайды.Бірақ, біздің ... бүл ... ... ... ... жауапберуге болмайды. Өйткені, халықаралық қүқық субъектілері ретінде  ... өз ... үшін ... ... және өз мемлекеттілігінқұруға талпынып жатқан үлттар ғана емес, сондай-ақ белгілі-бір ... ... ... ерекше  субъектілері  де  ... ... ... ... ... ...  ... мен қозғалыстар "айдауда"  жүрген  үкіметтер,  ... және т.б. Осы ... ...  емес  ...  ... үшін ... ... тарапынан арнайы миссиялар институтынпайдалану мүмкіндігін тану қажет. Тәжірибе ... де осы жол ... ... ... ... ... қашып жүрген немесе эмиграциядажүрген  үкіметтердің  басқа  мемлекеттерге  арнайы  ...  ... ... ... көп. ... ... ... уақытшаүкіметі 1962 жылы келіссөздер жүргізу үшін Францияға арнайы миссия жібергенжәне т.с.с. мысалдар көп.Арнайы ... ... ... мен осы ... өмір сүру ... ... миссиялар әртүрлі мәселелер бойынша және әртүрлі деңгейлердебайланыстар орнатып, оны жүзеге асыруға мүмкіндік береді, және бұл ... ... ... мен ... ... өзі тану актісі ретіндетанылып, автоматты түрде арнайы миссиялар міндетінің аясынан ... ... бір ... кең ... ... арнайы деп есептелу үшін қойылатын тағы бір ... бүл ... ... ... ие ... ... ... жіберетін мемлекеттарапынан өкілдік уәкілеттермен жабдықталуға ... ... ... олөзінің нақты міндеті аясында тиісті мемлекеттің еркін білдіру жөніндегіқүқық қабілеттілікке ие ... ... ... бүл ... "өкілді" деген сөз кеңмағынада қолданылады деген үсыныстар  болған  ...  ...  ... ... және ... ... жеке ... институты кеңқолданысқа ие болып таралуда. Олар да басқа мемлекеттерге ... ... ... ... ... ... - ... миссиялардың асамаңызды критерийі болып табылады. ... тек ... ... ие ... ғана 1969 жылғы арнайы миссиялар туралы конвенцияның реттеуобъектісі бола алады.Арнайы миссиялардың жоғарыда ... ... ... ... ... бүл ... ... уақытша сипатқа ие болуында.Халықаралық қүқық комиссиясы арнайы миссиялар туралы Конвенцияның 1-бабынатүсініктеме берген ... ... ой ... ... ... ... жалпы дипломатиялық қатынастардықолдап отыру үшін жауапты болатын миссия сипатына ие болмауға тиіс, жәнеоның міндеттері нақты анықталуға тиіс. Тәжірибе ... ... ... өте ... ... соның ішінде мүдделі мемлекеттерарасындағы жалпы саясатқа шолу жасау мен олар үстануға тиіс жалпы ... ... ... де, кез-келген жағдайда арнайымиссиялардың міндеттері нақты анықталады және ол осынысымен түрақтыдипломатиялық өкілдіктің функциясынан ерекшеленеді". ... ... ... ... ... оның міндеттерінің шектелгендігінбілдірмейді. Бүл міндеттер кең ауқымды және жан-жақты болуы мүмкін. Алайда,арнайы ... ... ... және нақты сипаттағы міндеттерініңболатындығы туралы жалпы ережені байыта отырып, бүл ережеден өзіндікерекшеліктер болатындығын есте ... жөн деп ... ... ... қабылдайтын мемлекетте түрақты дипломатиялық өкілдік болмағанкезде, сондай-ақ жоғары деңгейлі арнайы миссиялар туралы сөз болатын барлықжағдайларда, арнайы ... ... мен ... ... ... ... белгілене алмайды.Арнайы миссия әдеттегі дипломатиялық қатынастарды қамтамасыз етіп ... емес ... ... ... ... ... ... арнайы миссияларқызметінің нәтижесі болып табылады, және дәл осыдан аё һос ... ... мен ... ... болады деп ойлаймыз. Бізосы айтылған ойларымызда ... ... ... ... ... ол ... миссиялар институтының жалпы мәні мен ... ... ... ... ... ережелерді қамтиды. Егержоғарыда  айтылғандарды  жиынтықтайтын  болсақ,  бүл  ...  ... үш ... критерийлеріне келіп тоғысады: а) оның өкілдіксипатына; б) оның уақытша сипатына ; в) арнайы ... ... ... ... ...  ретінде  арнайы  миссиялардың  текмемлекеттерге ғана тән болуы аталған. Бірақ бүл белгі қазіргі ... ... ... институтының іс-жүзіндегі мәртебесін толықанықтайды. Олай дейтініміздің себебі арнайы  миссиялар  тек  ...  ғана  ...  ...  басқа  да  халықаралық  қүқықсубъектілерімен, және соның ішінде, ... ...  ...  ... ... ... ... қүрал  болып  табылады.Сондықтан, арнайы миссиялар тек мемлекеттермен ғана жіберіледі деген пікірорынды емес деп ... ... жылы ... миссиялар туралы Конвенцияның бірінші бөлігіндегі негізгімәселе арнайы миссияларды жіберуге қатысты. Конвенцияның 2-бабына сәйкес "Мемлекет арнайы миссияны ... ... ... ... ... ... да ... арқылы алынған келісімі бойынша жібере алады".Конвенцияда мемлекеттердің егеменді теңдік қағидасы бекітілгені сезіледі,яғни ... ... ... ... ... ... алуын талап ету туралы ереже жетекші идея ... ... ... ... ... ... міндеттемесі ресми емес келісім түріндеберіледі, және бүл қалыпты процедура деп ... ... ... ... пікір  бар-  жіберуші  мемлекет  өзінің  арнайымиссиясының ... ... ... бола ... ...  арнайымиссияны жіберу туралы (қабылдау туралы) алдын-ала келісім болмаса да.Мысалы, Л.Олленгеймнің айтуынша " ... ... ... миссиянықабылдау немесе қабылдамау туралы мәселені шешуде ерікті емес". Оныңкөзқарасы бойынша, арнайы миссия ... ... ... ... ... белгілі заңгер Э.Ваттельде үстанған екен. Оның ойынша,мемлекет тек түрақты елшілерді ғана ... ... ... ... бар ... мен ... елшілерге қатысты Ваттель, олардыңміндетті түрде қабылдаушы мемлекетпен қабылдануға тиіс екенін ескертеді.Бірақ бүл жерде ескертетін жәйт, ... ... ... деп ... ... ... елшіні де, ел ішіне кіргізбеуге қүқылы. Бірақ мүндайелші өз тапсырмасымен хабарын мемлекет шекарасында қабылдаушы ... ... ... ... ... Енді осы ... ... өз көзқарасымызды білдірейік. Бір жағынан, Оппенгейм мен Ваттельдіңконцепциялары негізді деуге болады. Шынында да, арнайы миссиялардыңерекшелігін ескерген жөн, және ... ... ... мемлекетке өзініңхалықаралық қүқық субъектілігін жүзеге асыруда кедергі жасалмауға тиіс, бүлдүрыс, әрі ... ... ... ... ... танылғанқағидаларына жауап береді. Алайда бұл тәжірибеде контрагент-мемлекеттер(яғни бір-бірімен қарым-қатынасқа ... ... ... ... ... ... мәнісі мен маңызын жоққа шығаруға алыпкелмеуге тиіс.Қазіргі заманғы дипломатиялық қүқықта дипломатиялық агенттерді жіберуменқабылдауға қатысты келісімге келу ... ... ... ... ... ... ... бүгінгі таңда да өзінің өзектілігін жоғалтпағаны анық.Тәжірибеде мемлекеттер бір миссияны екі ... одан да көп ... ... ... әрбір қабылдаушы мемлекетті алдын-ала хабардарету керек. Сондай-ақ, керісінше, екі немесе одан да көп мемлекет бір ... ... ... бір ... ... ... ... мүмкіндіктер1969 жылы Конвенцияда тікелей көзделген. Әрине бүл жерде ортақ бір арнайымиссияны ... ... ... бір  ...  тиіс.Құқықтық түрғыдан екі және одан да көп мемлекеттерге жіберілетін арнайымиссияны бірінен кейін бірі ... ... ... ... ... жөн. ... ... құрамы бір болғанмен оның баратынжерлері ... және  ...  ...  ...  (  яғнимемлекеттер) де әртүрлі болады.Арнайы миссияларды  ...  ...  ...  ... бірі Конвенцияның 7-бабында бекітілген:"Дипломатиялық немесе консулдық қатынастардың болуы арнайы миссияны жіберунемесе қабылдау үшін ... ... ... Аталған баптағы ережеарнайы миссияларға қатысты нормалар кешенінде ерекше орында түрады. Шынындада, егер арнайы миссиялар дипломатиялық ... ... ... ... ...  ...  және  ...  алатын  болса,  ... ... ... ... ... ... ... ие болады.Тәжірибе  әлденеше  рет  ...  ...  ...  ... ... ... ... Олар тіпті  мемлекеттертанылмаған жағдайларда да мемлекеттер  арасында  ...  ... ... және ... қүралына айналуы мүмкін.Дипломатияның  осы  нысанын  ...  ...  ... ... ...  ...  ішінде  мемлекеттер  танылмағанжағдайларда, былайша түсіндіріледі деп  ...  ...  ... ... ... ... тануға қатысты конклюдентті фактілерретінде қарастырылмайды. Мемлекеттер бүл ... осы  ...  ... ... ... ... байланысты емес. Солсебептен, біздің ойымызша, конвенцияда арнайы миссияларды жіберу немесеқабылдау ... ... ... ... ережені нақты бекіту керекеді.Арнайы миссияның басшысы мен оның ... ... ... Конвенцияның 8,10 және 11-баптарында көрініс тапқан. Біріншіден,арнайы миссияның басшысын тағайындау үшін ... алу ... ... ... ... дипломатиялық өкілдіктердің қызметін реттейтін тәжірибе меннормалардан арнайы миссияларды ерекшелендіреді. Арнайы ... ... ... өз еркі бойынша еркін тағайындай алады, бірақ олардың аты-жөндері мен ... ... ...  алдын-ала  хабарланады.Екіншіден, түрақты дипломатия аясындағыдай, арнайы миссияның ... ... ... ... ... ... жіберуші мемлекеттіңазаматтары болуға тиіс.Дипломатиялық тәжірибе мен ... ... ... сыртқы байланысоргандарының санына қатысты кейбір қиыншылықтар туындай бастағаны ... ... ... ... міндеттердің ауқымы мен мазмүнына орайарнайы миссиялардың саны да көп не аз ... ... Бір ... ... әрбір мемлекет өз миссиясында қанша адам болатынын өзі шешугеқүқылы екені рас. Бірақ, екінші жағынан, ... ... те ... ... ... ... және қанша адамды қабылдай алмайтындығын ашықбілдіруге қүқылы екені де ... ... ... туралы конвенцияныңережелері бүл мәселеге қатысты былай дейді: "Қабылдаушы мемлекет миссияныңқажеттіліктері мен ... ... оның ... ойға ... ... оны ... өз келісімін бермеуі ... Бүл ...  ... ... дүрыс әрі объективті деп таныла алмайды. Оның себебімынада: кез-келген миссияның қажеттіліктері туралы оны ... ... ... ... болады және миссиялардың санын анықтау ... ... бір ... ... беру ... деп ойлаймыз. Бұлмәселені әрбір мемлекет екіжақты ... ... ... ... ... ... оны ... және барлығына бірдей жағдайда шешу мүмкін емес.Сонымен қатар, ... ... ... ... ... санын анықтауғақатысты  жіберуші  мемлекеттің  заңды  ...  ...  ... ... ... ... ... конвенцияның 9 бабындакөрініс тапқан. Арнайы миссияға дипломатиялық, әкімшілік-техникалық жәнеқызмет көрсетуші ... ... ... Бүл персоналдардың әрқайсысынбіз алдыңғы тарауда қарастырып ... ... ... ... ... қарастырылған баптаркешені бүгінгі таңда да әрекет етуші нормалар жүйесіне кіретіні анық. Осытұста бір айта ... ... ... ... кез-келген уақытта, өзшешімінің себебін түсіндірместен жіберуші ... ... ... да бір ... немесе оның дипломатиялық персоналдарының қандай-дабір мүшесін ... поп ... деп ... өз ... ... ... Мүндай жағдайда жіберуші мемлекет тиісінше ... ... ... ... ... оның ... функцияларын тоқтатуға тиіс. Сол бірнемесе өзге түлға қабылдаушы мемлекеттің аумағына келмей жатып ... ... Егер ... ... ойға қонымды мерзім ішіндежоғарыда аталған мәселеге қатысты өз міндеттемесін ...  ... бас ... онда ... мемлекет тиісті түлғаны арнайымиссияның мүшесі ретінде танудан бас тартуы мүмкін.Арнайы миссияның функциялары ол ... ... ... істерминистрлігімен немесе басқа тиісті органымен ресми байланыстар орнатқаннанкейін басталады. Көп жағдайларда, ресми ... ... өз ... ... ... ... уәкілеттіктер алады. Осы уәкілеттік олардыарнайы миссияның басшысы не ... ... ... ...  ... Уәкілеттіктер тек мемлекет басшысынан ғана емес, сонымен қатарүкімет ... ... ... ... ...  ...  Бірақжоғарыда атап өткеніміздей, церемониялдық ... ...  ... ... бір жағдайға қатысты сенім грамоталарын иеленеді.Осы түста арнайы миссиялар туралы Конвенцияда түңғыш рет жалпы ... және ... ... ерекше мәртебесін көздейтін нормаларкодификацияланғанын атап өткен жөн. Конвенцияның 21-бабы "мемлекет басшысымен жоғары ... ... ... деп ... Осы ... ... ... арнайы миссияны басқаратын жіберуші мемлекеттің басшысықабылдаушы мемлекетте не ... ... ... ... ... ресми сапармен болатын мемлекет басшылары үшін  танылатын,артықшылықтар мен иммунитеттерді ... ... ... 2-тармағындакөзделгендей, жіберуші мемлекеттің арнайы миссиясына қатысатын  ... ... ... ... және ... да ... мәртебелі түлғаларқабылдаушы немесе үшінші мемлекетте, осы Конвенциямен көзделгеннен ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... пайдаланады.Сонымен, біз бірқатар баптарды мысалға келтіре отырып, арнайы миссиялартуралы Конвенцияның  бірінші  ...  ...  ...  Бүл  ... ... өз алдына жаңа, дербес бөлімін құрайды, және оларнайы ...  ...  ...  неғұрлым  айқын  көрсететінережелерді қамтиды.2.2 Арнайы миссиялардың иммунитеттері мен артықшылықтары.Арнайы миссиялардың ... мен ... 1969 ... ... ... ... екінші бөлігінде бекітілген, және  онданегізінен арнайы миссиялардың ... ... ... 1961 ... ... туралы Вена Конвенциясының ережелері  көріністапқан деуге болады.Халықаралық құқық ғылымында шетелге жіберілетін ... мен ... ... ... ... мен артықшылықтарын негіздейтін бірнешетеориялар бар. Олар: өкілдік теориясы, функционалдық-қажеттілік теориясы,қонақжайлылық ... ... ... және т.б.  Арнайымиссияларға берілетін иммунитеттердің заңдық негізіне қатысты ... ... ... мен ... ...  ...  ...  екіншідүниежүзілік соғысқа дейінгі ...  ...  мен  ...  ... иммунитеттері қүқықтық негізгі ие ме, әлде олар халықаралықсыпайылық негізінде ғана беріледі ме? деген ... жиі ... ...  ...  ...  ...  миссиялардың  иммунитеттері  ... ... ... ие деген түжырым басым түсіп, соныңнәтижесінде ...  ...  ...  ...  арнайы  миссиялардипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтарға ие болуға құқылы деген ойғатоқталады.Конвенцияның 22-бабына сәйкес "Қабылдаушы ... ... ... ... тапсырмасын ескере отырып, оның функцияларын ... үшін ... ... ...  ...  ...  тиіс".  Осы  баптаайтылғандай,  иммунитеттер  мен  артықшылықтарды  беру  ...  ... ... ... ... ... табылады.Кез-келген дипломатиялық миссия өз функциясын тиісті деңгейде ... ... оған ... мемлекетте қажетті материалдық және құқықтық жағдайларжасалу керек. Қабылдаушы мемлекет арнайы миссияның ... ... ... ... ... ... көмектесуге тиіс. Бірақ бұл қабылдаушымемлекетте арнайы миссия мүшелерінің түрғын үйлерінің ақысын өтеу міндетінжүктемейді. ... бір айта ... ... ...  атап  ... ... түрақты дипломатиялық өкілдіктер институты  пайдаболғаннан  кейінгі  ұзақ  ...  ...  ... ... ... арнайы миссияларының шығындарын өтеп отырған. Албүгінгі таңда, қабылдаушы  мемлекеттің  шетелдік  ...  ... ... ... ... ... емес, еріктілік және халықаралықсыпайылық деуге болады.Дипломатиялық құқықта иммунитеттер мен артықшылықтар екі топтан тұрады.Біріншісі, дипломаттардың жеке ... мен ... ... ... ... мен ... Енді, арнайымиссиялардың, дәлірек айтсақ, арнайы миссия мүшелерінің жеке иммунитеттерімен артықшылықтарына ... ... ... ең ... арнайымиссия басшысымен дипломатиялық персонал мүшелерінің жеке басына қолсүқпаушылық иммунитетін, салықтардан, алымдар мен баждардан босатуиммунитетін және т.б.атауға болады.Конвенцияның 35-бабына ... ... ... мен ... дипломатиялықперсоналдары кезеңдік баждар мен тексерістерден босатылады. Қабылдаушымемлекет, ... ... ... мен ... ... арнайымиссияның төмендегідей заттарын барлық кезеңдік баждардан, салықтар ... ... ... ... (бүған сақтау үшін, тасымалдағаны үшінжәне сол сияқты қызмет көрсетулерден алынатын алымдар кірмейді):а) арнайы ... ... ... ... үшін ... ... жіберуші мемлекеттің арнайы миссиясының дипломатиялық  персоналмүшелерінің жеке баста ... ... ... ... персонал мүшелерінің жеке жүгі кезеңдіктексеруден босатылады, егер онда ... не ... ... ... бар ... туралы күдік болмаса. Егер ондай күдік болса, Кеденоргандарының қызметкерлері дипломаттық ... ... ... өзінің не оныңөкілінің қатысуымен тексере алады.Ал, арнайы миссия мүшесінің жеке басына қол сүқпауға келер болсақ, ... жеке ... ... ... ... ... білдіретін31-бапта белгіленген. Яғни, миссия мүшесі қабылдаушы мемлекетте қылмыстық,азаматтық және әкімшілік жауапкершіліктен ... Яғни ... ... жеке ... ... иммунитеті дипломаттардың жеке басынақолсүқпау иммунитетімен мазмүндас келеді.Қылмыстық,азаматтық және әкімшілік жауапкершіліктен босату иммунитетінқабылдаушы мемлекеттің юрисдикциясынан босату иммунитеті деп те ... ... әрі ... аударарлық мәселелердің бірі- оның текпроцессуалдық сипатқа ие екендігінде. Өйткені, дипломатиялық немесеконсулдық агент қабылдаушы мемлекет қүқығының қолданылу аясынанбосатылмайды, ол тек құқық ... ... үшін ... шаралардан,санкциялардан босатылады. Осы орайда юрисдикция- бұл әрбір мемлекеттіңқылмыстық,азаматтық және әкімшілік істер бойынша құқықтық шығармашылық пенқүқықтық қолданушылық аясындағы ... ... ... ... ... егеменді қүқығы. Құқық теориясында кеңінен танылғандай,мемлекеттің юридикциясы, әдетте, оның аумағымен шектеліп, ондаорналасқан барлық түлғаларға, ... ... өз ... ... ... жоқ ... қос азаматтығы бар тұлғаларғатаралады. Осы жалпы танылған ережелерден екі түрлі ... ... ... ... кеңістік сипатқа ие. Яғни, жекелеген жағдайлардаюрисдикция мемлекеттің өз аумағынан тыс жерлерге де таралуы мүмкін.Мәселен, халықаралық қүқықтың жалпы танылған нормасына сәйкес ... ... ... ... немесе ғарышта орналасқан кемелері, өзге деүлттық объектілері өз мемлекетінен басқа ешбір мемлекеттің билігінебағынбайды. Әуе немесе су кемесі қай елдің туын ... сол ... ... саналады. Екіншісі- тиісті мемлекеттің юрисдикциясы таралатынтұлғаларға қатысты. ... ... ... ... ... ету ... ... жекелеген категорияларын жатқызбау есебіненоның шектелуін немесе тарылуын байқауға болады.Арнайы миссиялардың тұрақты дипломатиялық өкілдіктің құқықтық ... ... ... ... ... пен ... ... ғимаратқа қолсүқпаушылықта деуге болады. Нақтырақ  айтқанда,түрақты дипломатиялық өкілдік ... ... ... ... ... ... ... ғимаратына қолсүқпау абсолютті емес.Яғни, егер қабылдаушы мемлекеттің билік ... ... ... ... т.б.) ... ... орналасқан ғимаратқа бірден кіре алатынболса, түрақты дипломатиялық ... ... кіру үшін ... ... ... ... алу ... Жіберуші мемлекеттің арнайымиссиядағы өкілдерінің жеке ғимараттары  да  ...  ...  ... ... пен ... ие ... Арнайы миссиялардыңқұжаттары мен архивтері де толық ... ... ... ... ... ... орналасқан жері рол ойнамайды).Арнайы миссиялардың иммунитеттерін айқындауда көп қызу талқылау тудырғаниммунитет түрі-кедендік иммунитет. ... ... ... да ... ... өкілдерді кезеңдік тексерістерден және кезеңдікбаждар төлеуден босатады. Кейбір мемлекеттер кезеңдік жеңілдіктер берудіхалықаралық-қүқықтық ... ... ... ретінде қарастырылуға тиісдеген ойлар айтқан екен. Расында да ... ... ... үшіндипломатиялық өкілдіктер үшін кезеңдік жеңілдіктер орнату оңай болғанмен,кедей немесе дамушы мемлекеттер үшін бұл оңай емес ... ... ... ... ортақ, әмбебап нормалар қалыптастыру ...  ...  ... ... реттеу механизмін де қолдануға болады. Бірақ бұл ... ... ... ... ... алмасы анық.Сонымен, арнайы миссиялардың иммунитеттері мен артықшылықтары 1969 ... ... ... ... ... жиынтығы болып  табылады.Олардың жалпы мазмүны мен сипаты түрақты ...  ... мен ...  ...  ...  ...  ... бар екеніне көзіміз жетті деуге болады. Біз ... және ... ... ...  ...  ...  ...   Осы   халықаралық-қүқықтық   актінің   маңызыарнайыКонвенцияның ... ... кең. Ол ... ... ... ол ... ... қатынастардың бүкіл кешенімен  тығызбайланысты. Мемлекеттер өзара қарым-қатынасты, өзара ынтымақтастықты ... ... үшін ... ... ... ... оның құқықтықнегіздерін жасауға мүдделі болғаны екені анық.ҚОРЫТЫНДЫСонымен, біз осы жұмысымыздың негізгі объектісін, атап ... ... ... ... ...  ...  меннормаларды талдау, саралау, ... ... ... ... ... ... ... халықаралық қүқықта дипломатиялық қүқықтың біринституты болып табылатын арнайы миссиялардың  мәртебесін  ... ... ... Мұндағы негізгі нормалар жиынтығы 1969 жылғыарнайы миссиялар  туралы  Вена  ...  ...  ...  ... қабылдануы арнайы миссиялар институтының толық қалыптасуынанегіз болды десек ... ... ... деп ойлаймыз. Әрине, аталғанконвенция бекітілгенге дейін де дипломатиялық  құқық  ...  ... ... ... ... ... атап  өткеніміздей  арнайымиссиялар түрақты дипломатия қалыптасқанға дейін өмір сүргені анық. ... ... ... ...  ...  ...  миссиялардың  мәртебесінайқындайтын ережелер ... тек ... ... нормаларына ғанасүйеніп келген. Ал олардың белгілі бір жүйеге келтіріліп, ... ... өз ... жеке бір даму ... деуге болады. Сондықтан арнайымиссиялар туралы нормалар мен ... ... ... мен ... сай ... 1969 жылғы Вена конвенциясының маңызы зор болды.Бір жағынан арнайы миссиялар институтына деген ... ... ... ... үшін ... байланыстарды жүзеге асыруда  арнайымиссиялар жіберудің тиімді әрі ... ... ... ... болады.Екіншіден, арнайы миссияның дипломатиялық персонал мүшелерінің жеке басынақол сүқпаушылық иммунитеті осы түлғаларға халықаралық ... ... жеке ... ... ең ... әрі ... танылғаныболып табылады.Пайдаланылған әдебиеттерК.К.Сандровский. Специальные дипломатические миссии. Киев. «Вшкола». 1977.с.15.Д.Б.Левин. Принцип невмешательства в современном мире. Н. ... ... 1966. №11 ... международного права. В шести томах, т.І. М., " Наука", 1967.К.К.Сандровский. Дипломатическое право. ... В  ... ... Оппенгейм. Международное право, т.І. М., ИЛ, 1949, с.311.Мысалы: Д. Анцилотти. Курс международного право, т.1. М., 1961,с.242., А.В.Гефтер. ... ... ... Спб, 1880, с-376.Международное публичное право: Учебник. под. ред. К.А. Бекяшева,М. "Проспект", - 2003 г. 237 ... ... ... миссии. Киев:"Вицца школа", 1977.С.ЗЗ.курс международного права. В томах. Т.ІІ, с.52."Во имя мира, безопасности и сотрудничества". К ... ... ... и ... ... ... по ... практике.М,ИМОД961.С.53.К.К.Сандровский. Специальные дипломатические миссии.Киев:Вищашкола. 1977.С.91. 
    
   

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арнайы миссиялар73 бет
Ватикан дипломатиясының қалыптасуы, дамуы26 бет
«АРНАЙЫ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН ШЕТЕЛ ТІЛІ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУШЫНЫҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ34 бет
«Жетім балалар туралы» арнайы заң керек7 бет
Ішкі істер органдарының арнайы күзет қызметі туралы74 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану31 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану туралы ақпарат59 бет
Амин қышқылдарының алмасуының арнайы жолдары. Жеке амин қышқылдарының алмасуы20 бет
Арнайы ашылған аймақтар7 бет
Арнайы білім беру24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь